Sie sind auf Seite 1von 58

3-k \СА..

'1 ..,Ј
v\ ~ \./ I '.~.->' N
-
I

СРБИ И ХРВАТИ.
ДРУГО ИЗДАЉЕ С ПОГОВОРОII

У НОВОМЕ СААУ
СРПСКА mТАМПАРИЈА ДРА СВЕТОЗАРА :МИJIEТИЋА

1902.
А" r,
А1РЈјЈНУ RаС11Јаllели-у.
,

Срби JI Хрвати.
1" lIa.IO времена побвje;џrJI.В 0110 ва NJfI
•...I'P'I8••, У АВа црквева в Do.IIRТКчаа DII'rUi8
У obeto-јеРОНИIIС&ОII и CКOJJ.lo&llCAlOII. B8IIQI
,,",• .0... пре.. Хрватииа о једне в пp8IIВ Ву...
~PIUI& С друге стране бlLlВ cr предметом цо.
__ ве воввварске дискусије. Стриџ, вапе­
~ против бугаре""r mО8ИВИ.Ј18 (o,Jt _
~ Срби XOГ~~ много ~ ваучити), ПОТ8ЧУ
мјвише на По..1ИТНке peвaama. да ..1И је бо
та П~ТИК8 И~ DО4UТИЕ8 .ир~ O~·

ва страну! обр.Ii.јуliи се питаљу ОРПе8О­


КОЈе, u ако ввним. наш свет кро8

деценија, још ввје ва чисто каве-

Наше новиве, ве с.хваћајући ситуације, о


"весИИ.ll IIМ8НХОJlJtј СICИ)l осјеhањима, преба.
цују браlш (са знаком ,.") Хрвати»&, што
. .су добри C~10BeHU , што Србе деВУJЩllрају
• т. д. Иl1 СМО ПОICУШ8JIU да у ОВИII peтЦII·
. . бацWlО свјеТЈ10СТ на Apyt·y страну тora
питања бе8 икакве код мс уобичајене свити·
.меита..mости, JI беа ЈЈЈС8Ј(ВIIХ претенаија, ze..
.нh.и једино, да опо постане пре,ll.ll8ТОJl ПОВО&­
ве., 8..Ш овби..ъuо доскуоије . Бине IUUI Bp.IO
8С8О, ако неко ОВО ОМ8Г8ње ехоати као ве­
rвpaњe ХрваТСТВ8 11 једиво као нарав српсвor
ШОDВnВ8М&.
6

Срба а Хрвата еу. по


~ ~eB8 по

1"IIX ,IЏI& посебна варо.ц


аиев.у трећих ј ........ варо,ц, је.цво
до оа.ца ео ...... вас ~њy
ТIUЬa 00.188&..'10 јед.ино са ~ф".1с...о,im..,.""",,"
С8ОТ' ГЈЩЏШТВ. ОВО је а ...1фа в
.... и ва ПОJlитичаре. ААВ и вко је то
'IIIТ'e је.џо ОА Г.ll8ВВИХ Ј ово вије и j~~:~
8ЈВ ПOCllатрања. РевуJlТ8ТИ ваше
'1'0 најјасниј. ,цо....ују.
Напреu фИJlо~,огијD u етвографвјв
аОВУШL1lП овим ретЦИJI(8 оБР8ТIII"Т~":а~~i;i~'
ООЦИО.lошку етраиу ТОГ питаља, о

'1 Г.lа8ИО!il вв npивватv ГумtJ.lЮ8R'hсву


ЈУ, по којој је шreме (Stam т) етнпч1tU """ ...
вв ПРОДУIC'Т, народ (Volk) ПОЛIfТПЧ1W
• варо.дВОСТ (Nalionaliti\.t) ку.лтурпа
ку. тrурио
. дјеЈ10. У племену је О..1uчево ет......
је.п.ивство, у народности MOPaJlBO 11 iIyxo'Batb
Према томе фЯJlО.'10 ШЈСО !'ЛСДПUlте,
вори о јед.вом народу u два ПЛt'меН8,

би овде DОТllyIЮ искључено, јер б::',~;:;~;~


uoтцjењиваТJI културне 1I по.,11ЈТII'IК6
ве обојпх, .ДВ ох H~OBeMO ш(е1Ј~М
roJlП~'I8, КОЈе су СIЮЈсне само В8јСДНlЩШ\f по­

ријеk'.18.
П.;Iеме настаје у времену. прuј е установ­
ЈЬења државе, а народ нас-гаЈ е у држави ппи ­

IЏJjBTIIBOM једног mш;'\( еН8. Та се улога при­


ШlCује у вашој ucтopllju П~lемепу, којим је
управ.Ъ80 Стеван Н ем.ања, a.~1I u 1138. тога
,*"8."0 и СУВllще П}Ш?!1)е~а "'-())'-\ 'Q.()\':.\\"'1\'g' NI.
т

....~... -у rrje.Ie ...... .....,. -


UjeAlUIЦJ 8Втерееа еввх "';81\
. ' ....... I'OIIOJI8 О '1!"јв"" -
п...вт....... је Србе уј..............
o,ЏSpaвa ва Косову и _ја ~
1I1Абвва робоваља ј.....ој ИО1'Ој..-
je,l,llDCТ80, коме је ударио .......
or..eAUo ее вајбо..ье у тој ....ЧIUI..

::":~:B: в у васввјем ота_у opmae


са демокрацијом у јциу
,JЏIBBY оаставииу -
....
....""J"'IIIIJ1
ООНООО•• У то. B.R88 ....
8ЈСЮВСЈС()Г боја, у '1'01( CJlиму орпов
ва lCoeoay 8Н8ЧИ јОАНУ ae.mвy побjeq.
вису ви за В)1ије.е e&x0CТ80lJl000
В88 УЈ8ДИIf>eЊВ С Маџарокок в......
....ој.в.иациОВ8,.11uе свиј f' СТИ ви exвaћlllЬA.,.
интереса сви х Хрвата. Сп.ъетcat с8о­
од 924 год. , где су Хрвати ОАбацв..m е.ЈО-
8 ПРИ»ИЛII .1ВТИВСХУ ..1итургију, в о ....
.1.8 ј е при Ск..18D8ЊУ ПОГОА(.е о Ro.ro...
било 12 олемева, што је ивраж.ево 8 ва
Хрватске, то пвјјаснијв Aoasyje. Хрват-
Вe.IIИЈСаШИ спојlloitи су се ива 1102. са Jl&Џ&p­
ве.лнквmИМ 8. с којима нхј е веаИВL18 вјера
једно и ;tgе пч ОВД8ШЊИХ вј екова . Масу . .
тукао је у главу феуда.пивам. P88.ll1rl-
ВЈ ере ив м еtу господара u ЮlетоВ8, која
6И~1а r1 0 к:ретач СРПСКIfХ УСТ8Н8КВ, вије 1100-
играти h:OA, Хрвата Hn KQKBe ),",оге, јер
6И.1II сви щуге пјерс. Нара вно да су по-­
ПОМ 8 1'8.1IJ да У 'IIIИС D8РОА још яеспо­
l4П.иј'I1I 88 IIО~11I Т UЧСУ &&(Џt1";, \1 't8.KQ \е J$:r
8

-..о АО e'I'IIIЫ, које и AIUI&e траје,


8IP'W'"' ао учествује и.""""о ..y~o:.~=:
4орбм в ..... хрваТСЈСе тежн.е п:
.-во BeJCO,UJre &.IJиве, lCOје м.уае
1I8'Np808"1I, сако ве хрваТСЕИII, и
........ ,IJO их ООнчио cВ&IC ....'и1'u~""'уј.
JIa!IIOВIfJl нароДОМ.

Ове в.uкe су, ПJlитпјући Маџаре,


QAМaS теорију о П~ИТИЧКОJl
Т8II .аг.lВ ИСIC.ЬУ'lИТИ Србима у
upaвo ва опстанак. Он" су се С,,'Т''''''.
Yl"8pcкa И Маџари Пllје једво те исто,
се :вису JlОГ,1lИ сјетити, да Троједвнца 8
вати вије једво те исто. Ту су потпуно
lIy.... С у.а, А8 се ве c~lIIje бркатu фl1'&о..о,,,
оа еоци<могијОIl, да QОJlИТIIЧК:И
родвост нису IIдеВТU<јВИ појмови. ""рс' ...,,!!
је - ,.If,а ЦИТlIра1l0 само JtlaUЧИНllја, с
се с JI8JIO раг.лиь.-е с..18ЖУ CBI.I
ваучвици ОД Rл:УUЧ.1и-а ~O Мартенса
раАВО удружење ЉУДII СЈеДIIЊСПIIХ ввје...,,,.
ЦО» 3емље, поријек.."lВ, обuчаја, 11 јеЗllка,
ЧВрсТI1М јеДПUСТ80:М ~швота 11 СОllјеlПhу
lI.еt>усобној ПРШl8.Д80СТU. ' )
Х рвати lШТИ имају посебнOI' jeaJIKS,
aajeДКllцe оБU<I~ја, Нll чврсто~' јеДIIlIст па
во1'8, ни, Ш 'ГО Ј е Г~lавuо, СВllЈести о

иој при[]sдностн, н с тога н е .могу бllТIt


оебпа народност. 1\0 ј е пропутовао l:роа
јевс н:оји спадају у ОКНllр xpBaTr,c~.~o:r~V'"".1':'::
вог права , '.гај се о томе lЮI'&О п
РИТlI. Једаи сељак lJB ОIЮJllше
') Уапсјпј, Diritto int~rпе."l;i.QЩI.\~ ,",. ':\1.
8

Jle на ~ . . ~JOOjJI 00--1


у Дo.nIaцвjв, ввјв, и...,., 118
ввro ве 8в& ан _
1lIA .... се,

хрваТО8Ој вapoAВOCml. И "'је


ПвјOJlOата. Првuaјеао ~ је у qyru
нешто бо.ље. о......... """јева и-.ју
ово .8.10 ОТПОРllе C&aI'e што је IJOOO
у • тЈ1ввци." јер ови oroje
IlO,l\ утицај... српClO! "y..Тf1I6o Што .........
Хрватима (к:.u>РВК8.1ика), то маље ~
отпорне сваге.

то са ОРПСВОК ваРОДИОII u ...y I


У нароДНИ. П8CJI8.II&, о ПР.Ч_ о
гувву, са овијешћу српаоr ou.a..
ЈОАВВСТВУ' В IЬ8ГOВOJl ae.IIwQI("
jeAНBCTBOJl., па вмате OAJf8X rOТOJI
па питаље, А8 ..1и су Срби посебна

дa&JI8 ВОСУ ВИ U,.IIo.o, ВВ пооебва


Ови се иuаае ва Dpe.t88y иа 1L1e--
НАРОДНОСТ, али беа ваде .ца ће DaЧВ-
"""'ТО . Ilа.ца посебну народност. док ое вије
В6.IIнкв француске реВO.Iуције појаВИА
идеја, био је обичав процес, .ца
П()..'ЈИТИЧКОI' варом иостаје вароАНОСТ. xo,s.
",,,та је ТО, по рођено:и орпввању, попуште­
" '.0. Њllхове ВОђе 061tЧНО говоре да је Хрватска
.. к8& спајања с Маџарском OCТ8Jl8 самоста..1ва
Ствар је у ТQ..III!KO жuоевпја, у IМ ·
је ТО више пстина, кад В8 Т().)IИКО аре­
од ПОЈ]ИТIIЧК{' јединице није Jl.or..18 по­
п ку.1Т)1Јиа јеДИНllца, јер ОО, Д" Н ве
о Србllма правос..1.&UU\\tI., К\\ a.~(\~.....-
10

IЏI 'у Cuвoввjи, ва _ ваРО.l\&


_ј ве _ћа још Хрвати.а.
........ ., 19. _у 0,11; Гајева
Ш.".,.,..ајироаа Југос.>ювенстаа и
ь_ Хрв_ то најбоље АО"""Ује.
r ....Ви "УАв, lЮји оу хтели пре. .
'I'уЈе ПOolИТИJDe створити те равне
C'rII, ааборавИJlВ су )t8 се нације ао
Вcn'OрвјсROГ р8ВВИТ1С8. ве стварају преКо
и п се ра8ВВII lIитима (њяхов T~;~h,;~~:
даја Смичиuвс, хрватски Панта 4
пре,lџ:ј8,l,ВВЕ је ЈУГQC.llоиеискс АК8Аемијв)
xoze иебвти српски повос па tlРОШJlОСТ,
ptUВeИ У ваРО,/f,ПUJl пјеСИlUl8. u замијенити
ВОООII ва ,.сјајиу xpBaTCh'Y ПРОЩ.10СТ"' •
.ьење Звонимира, који од своје во.ље
папин вaвL1, СЈЈ8в..ъење опих ХI'"ъад.а Р8. ,..'.;
што у служби Аустрије падоше ва
средње и јужuе Епропе. 1f8ДЈ!В8ЊС бана
Jl8чиhа као народног јУПВlС8, KOjl1 Bltje
ништа друго дО с.."IУ''I\ 6счк:е K8.Mapll.1C
ТМВ Маџара , ВР,ЈЈО је h'врвктер l' СТIIЧflO ва
.ци Bapo~. Онај народ , што у Tyte~r
..
Г 1СД8 СВОЈ IIдеаА, не може 811,ше НlIшта

тражИТИ него да поставе СВОЈ 'Iдеа..l -


постане cJlyra. То је )l0P fI~"J ШТО данас
у Хрпатс"ој. )
.) да ....... Хр а-Т8 КОЈ" то ya .. l}.lj.V. 11 11110<:11.0 •
OOl'"e"'.II:I[ бројеllll .Narodnog Li"to." (бр. (7 год. '.;'" ..:с.,•.•. -
80;е дa ....
T.JlCkll:l[ ПРlI.иаW4, п опа Б ..јIlКК ИИИ·'"
11118.0 "".. је ",м"ке .. "ие Ј<оје П О свој "11I1.IНЦИ
~eTIlOГ • • ИII.воr по.IОЖllј", }10бс,," смо ћ'·ди и
........ И ст .. ч е.о, "11 смо ХОТИJlице IO IIOCТ>lВИ.НI Jlllоге
••ја.е КР"'ТСС.Ж tAо60АОУJlИ I! :I[ "')'AII, ДА ЧIIТАОЦII .ОГУ
....... • "САН Оllllј DOJ~" ".IrРI\К8.\ие ОIIОllll\Џ'l~'" " ",.\".;...."
11

",Аба. је;цао... 8JIOA& (!aotw


cayra. иrpa_ у """" ~I
~ бвтв ..o.opa О ВaPC!AROII """'"'"
. _ та раја у борби о IIIIPC>AOII, _
пој. . Срби.................... пe.i-
r,J;9 110))8.1; све А811окрацвје . . . . 1188)

......

~eћ~ в повос?
оу АО _ употреб.о.а_.,... бе.....
.. борбу ПJЮ'l'll. М_ра, Тuвj... #1
. О... Вати"""а у борби ПJ>I>'I'В1I ."...
IПВ8118ТВва в .аџа= п6epua В D'PO-'
~::~~ Пр.а.....,.. ра у 00811 ја_
~ ауотро-угаре... монархије .,...уоо.а
први OQJIовац, а в АРУГИ ее nOАобро
вv,....o. То је ПОX8.88JlО рвјешење оv.-јеtю-.
питаља. Ова .ца В8вањса 0C0I0ВЦ8 про­
а уиутарњег OOJIоица (на шире ......
ваРЙА&) хрватска .. исао вије ВИDA8 вв
је, ао llporp. ., -..о .. e'I'JIЦ-' ___

1~;~~~~:;
~
С.40НIЩt. 8.4_ао ~ . - 0JIqfe-
је aocuтpan, ..ао 01 ~.... рама .....
о "PO",lIocmI КОА Х рМ.... .11IOPfAO с ..,..,..
o,џIOC!IIO . .,... . ._ По,АII ..... "
f:ТMpeMO је И
К*А",
...pcno, _
.,mp8jII
• ('''OHIIЦf!. IOl,8Oruj I'aja,
8.U,AfI 11 CI'''a.le ј. ....
са IUlМО. 1 &гребу.1 К&А Ср6.
1I...и 0 0 _.... ' eт.opellO је Ш~­
, 1 !СОје еу мtr. 11 ВУI'II'. 'број.... Т8ј
К&А је А.1стр_ја .0........ још МА.' 6ор-
!,i<,";;;.;'':'~.
~_ ,, __:_'_
I<IIA
бецата о
~ 00'18.1"
... ка
L'ТUp&TIII
6а.!:
...... -.; • •
.... oo,••jIlТII.,.. ;,-..с..о.
С_ "'РаСА" •
б.о ЦII.A. olloЏm_ aycтp ..jc.o-"'Tllкuc.e oJМJr'r ....
811'1'1_ О 6yrapl!I:oj er"pllllj ....... q •
А8 О'l • .,.ју aO"'1f1. YCOfllo;, Штроскајеро.. 1",0...

А,стрlljll .... ,aA.~


. . . . . . . . Е • • • џ.рс ... х
.~ ,.~
•••
к..- су се те "&"'11 pu611.111 ..... јll cтlO,.. . ...
Ayeorpo-" .... peu са нАј..
~, \11,
iшреr. - ст.оре.о јll _t.'т.рчna"~ '1..~_"E~-
l~

...... Шта ваше ова се rубв в Ј


"P'W""" ..........у. јер је бв...... јоот
nЩ8ја Маџаретва, Т.... ијавcmra в
_ """ .. иеraцвју С8ЈЮ у
ijeвoorи, иначе у мирво. раввн""'у
ZII вешто QО8ВТИВВО. ТО јој хрваТО88
в да су сами 8Вa.IIИ, нису КОГ..1Н
су, мо оруЈјо у туl;иll ру"".... у.........
УO'rILIИ ВO~cтBO В8ЦИОИ&.llК8 шм:итиве
__ ивтерваЦВОll8Jlне аТОДИЧЕе ЦPIl3l8.

МО3Ю
с.юроту
0110иваИ.и
бww:и него Ш8ЈЬ8В
свједоци ~:~I~l:;;
таквог,
м.uчиог потхвата са 'Гра!'ИЧВВ.

Аобросреnаој cb.-јероВИМСRој, односно


..1еровој афери.
у збуњеи је народ paдll једне
ситне ствари. Нва побј еде црногорскоt'
CмlaПСТВ8 АОШЛО је рааочарање у I!СТО
В6ЈЈИIC:ОМ обиму, У &8ICВОМ је . UIJ.iJO весеље
тога. Па онда протест ШТ8длеров
навио пеC{I.jЪе, 118 0003118 - 0011О8НО

рање. Ствар, IWja је 6и.18 удешр, ва да


каже СВlJјету како постојll веЈЩ хрватско
таље, покааа..'lВ је гютоуну немоћ X1~'::.:~:
ПротестовQ.JIО се npOTIIB ВаТIII:апа, '
су вак.љ~'ЧI\1J 118 МUОГЮI СКУПШТl1uама,
су пр,uеТIIJlС да ће народ преiш у
СЈЈ.ав..ъе, BIro UM се ~:CJЫI не у ДОВОЉII И

ватс1СО нме ве повратн. н [Ije . IIМ се


.љИ~10 IЈ - прешао је једап јеДIШЈЏ\ТII
у УНllјате!
R'aд пе 011 611.10 жа.l0С110 , 611.10 611
CJlвјешпо.
18

још вепrt'O emквay'hI. Х,...,.


веку "У.il'l'JPИУ _Iцoaтo
који немају .ви-врп 0IJe00
..ojвI ПОГ,Q,I\8 ка с.... (у 1Ijt!p., об&­
а т. А.), IПIIIaВ8I8 В8qвo­
ВИ КЉИ2К8ВВОСТИ, y~Yb'
О ХрВ8тс..,ј "У.lТYРИ .
центру XpвaТC'l'Вa, ВDA8 r ........
Кџтурвв ....ги јеЮ18 _
се ТИМ мјвРИАОIl UРВ.lи-mо тa'lll&
дОК Срби ОАбијају Ту!;ИИЦ. (често
в Ао.аll. "'УАе), јер сматрају оооБВТOll
- бити Србин , дотле ХРвати при.ају
раmиревих руку ј ДОК ту)јввцв 000'1'II'--
вас већ у другом ко.ъеву ве C8J1&
него и КУАТУРО. Срби, Ј:О,!, Хрвата
чак ви јеаик:а да проинјеве. ко је јеАВО8'
~:~ У~'1ицаИ8 118 кога од веJun: грцо8&.
~ Пијемоита, могао се ЈЈаКО о томе

ие а\МО д8 св 0811 страви мсмеити,

хрватској по ..1ИТIЩU Иl' рају Вe.JIПICУ у­


иеhе да ПРИJl8годе домвhем ставовп·
Jl(>ГO ови ПОВЈЈвче у свој .круг и АО."
која се па тај вачин 0"'-
~:а~:"Н88ИВ8ТИ се Хрватом, а говорити
.. непрестано њемачки и Т8.11ијавС1C8,
је чес'га ствар КОД хрватске lIВте­
двр није И8Г ..1ед да liе в тај В8ВИВ
ОТПУХ8ТU, 1(80 ШТО св .цогоди..tо

ПJ:l е ll.<.\ТВОМ ?
је раШЈЈреН8 употр еба иемачког
Хрватској 11 СЈ\&ВОl\\\}\\ , 1\.~'&\). ~'"IIRI
80 приllјер., .џ. је . - 'I'O,.га~~б:ио~;:=
r iJarpeбу .оАбор против т
Ј8, SaJCO 1I81'.1Ц8, Ni су
:воанве при једној В8Ј1НlЮј
ВООТВ, 1Wja је требала ав8ЧИТИ
ве за Хрватство, МОРaJlС ОПОIllИњати
JI.8 путем не говоре веllачки U8rO
в иајООСЈ1е та ОК:ОдВОСТ, да,
. хрватска и јв,l;НОГ СРПСКОГ, 1f8.il88e
АВ& нехачх:а дневна ..1ИСТа,.

Равлика у отпорнај сили Српства,


ватстВ8 ве ОDажа ,·е само у данаШЊОЈ

вој постојбини, него It у uасе06инама.


је скоро у ~Pe .. ter Llojd"-y наишао
аеког Or. М . , у 1C0ме, описујуlilt ЖИВОТ
ОКИХ исељеника у АМСРЈЩI', узгред
ље, да u тамо Срби показују bl.ВOl'O
отпора према HIiBa~"'II1 туijlшства него
ТИ, којll су об'lrшо н е Ь. у APYI.'O!'4: .о.ы,а:,, ·
l'уб.'1.е ШI ва Хрватство.
~y право радll те отпорас СИ8L'е, poДII
бене срrЮI\7е ћ:у.'lтуре Ii српско е опuрања
тив туljllUСЕШХ утицаја у eiOO ROMCКQM
..ТИТJtЧI.:ОМ DOI'JlCAY. 11 поетојll во. EBPO[IY
еко ПlIтаље , а хрвапсК'о нс постојll. Тај
и ХРllатп UPН8пају, аЛII IIШШ п еhе да
да се раВUlНlI аферама .пе да надокнадити
ШТО се кроз 'Толuко ПЈекова

ИСТllцаТll џадыоhпост Хрвата


гледу, вна911 у uајбо.ъем СЛУ'lају БР"ати.,
:мопе Ю].lтур е п ЦIIВIIЛlIвацпје . . Наше
реЊР, да Ю[ Србll 1111 У Ј\lIl"'.ШВ"\1J~1II
уступа.i.У, :Ми ВОЈ1ШЮ, \\.'3.0 C.UYJl..Il.
. . . . .0 &а. . . . .0180. 8ас ...._тв О. .
што већеко в ве -..мр. СиrJPllO
осв:вватв овере ца да је ..
вerубахо •
.џu8, вису и ве хогу бата DQO
lII*POJЏIoCТ, ..... су ва ауту Il/1o noaraaу
варо.цвост. Увикан.u: српCDr ва
1".Iьa""'B'o. јевик, уч.нвнoUI еу најваасвмјl"
сјцињењу. А и иначе се процес ora-
uo.aaEO, в..аи С'1'8.ЛВО врши. ЧIIJ'l'&IЬeJI.
српске Rњиге, сваке вародве песме,

сваке српске ариј е, прел.аи и 8ТОК


српске дехоасратске KY.lТYpe у љихов
С тога сво Срби гријеше, lЮјl1
&аД ово Марка Кра..ъевиПа вasи ..
кад пјевају "Радо H~e Х р­
У војв.шro" н т. д., јер ови тик 11 иu,o·
ПРИ8нају да постају Срби.: а нама в;е
до веКО~lШiЮ IWJ8 састав..ъаЈУ
пuс»ева,

Хрват, &е["О ДО ПР('U8Ш8ља К'У"lТУРВИ:l.


О61.ВI', ~oje су УО&О СlCQuчане с JlојМОII ер-
а те ШЈкадR ПUКО већо моlш прсвидјетll

po,~ec прс'гапвња НИКО не може ПУСТ8-

се ту састаје маса са uстојеВllЧВОJl


осто &аО ШТО оо ве да OTt:..l0НlITJI пи­

де~амацијама о с..10811 flорба И8ме1ју


. 11 средњих СТ8.1ежа; јер су
u Хрвати у данашљем НЗД8ЊУ двије
стравке.

Борба I\oja се по свему свету водо ltаlШ~У


'~:~=~,~I"~]~ u КJlеРII 1Шo.1UВМ8, 118Ј1еђу демо­
f П8ЦIЮВ3.11щша 11 Y~lTp8MOBTaHCКOI'
15

~ОDo.DI'rII_ o.mwв& је ВО)'; вас


срба в Хрвата. Опре_ .....I;y
"ввог праав, које мужа ао
••п СВИХ xpвaТCll8X стр_nкв,
јца.....60....... (си гурно јМИ1I.....еио у
пв), в приро.цвог права нмоа:евог у ep';;"'1jI
роАвој JПlМИ, као по"џовв проrpsХИ"8
cтpaвua, 0,1; којих века ви једног
D.II1IO-ICOВ88рВ8ТИВВОГ, вајбо..ье 1"0 Dс,. .~jjI
Ro,ц Хрвата И8518 скоро ви једног
Аа »у у уред,виштву ве сједе ПС)ПОВR
иваче љи. вв управљају, вема никаквих
жвијих корпорација, у којима вису
ааступ.ъеви. Идевтифuкујуtш катQ.ilИЦО8&8'
ХРВВТСТ80М:, ОВИ су З811Ста успјС.1И да
ве..1ИВ:У ваПр6гу ПРОАирању српске
Jfвтерсса.итво j~, да ю. то у К.II8СИЧНОМ
ВОВОМ граду ВИЈе ПОЈЛ.,10 88 руком.

ДуБРОВЧ8ВИ су се одлучилJt ва

ПРeJIД3 су се ос-гми дадмаТl.fНСКl'~~:~~~~


који су стаја.1Н ПОД ут"цај(>и ЈЈсте
КУ.lтуре, ОД.11УЧII.llIt за Хрватство.
је био СЈl0бодuа република, а ОСТ8.1Ш
подаНИЦl1 репу6..:нн.:е Св. МарКА. Слободни
ди оДJtУЧIJ.IIИсе З8 слободно IJ О80редио
СТВО, туtи ПОД8ШЩII
ва TytllUlIMR УС.Ч'ЖIIII
11 118saAHo Хрватство.
То је, МНСJlIfIJО, вај(јо.ыI ДОК83 , да

') "екем.ко ераск .. ж Ka.tyђep" у Yr8pc>wj, lЩј .. жоћ. А8


т.,
..
8СУ
p ••cl«lr
стр8I1К11,
lUIep.KII.\IIII.. a створе OPII'OC.1I1I1.:,1.~~::~~~
.. сто кво IIIТО К 118"0.4"1«1 ЧИIIОII .. 1l1tII.
с... •••ј. 11' _ry еIlЧ._,,1'. хр"1'СИ. т.• , .
• HIIII." б. ср6.јаllека вапреАЊIIЧКа. <:TpallltA
.nnР"'А""ЧК8.
17

појllОВИ О СЈЈООоАИ, ,ц СМО двије 110-


партије .
&рбв тих странака ве може бити го­
.иоги", јер су иsqe.u љи.sова 88
противна l ) 11 јер су Хрвати ТnИВ-
8 Ср6п представници ПРВИ-
"Ба.акав ба.тЈкаНСВ::iI1l ввро.цима."
темељу тога ПР"lвццпа Срби се lIory
с..l0ЖИТU са ОСТ8..1ВIII бa..tашOКllJl
остав.ъајуhll да касније доба рајо-
баЛКQНС'ШХ питаља. Хр-­
&:аО преДСТ8ввrщu туђих ОСВ8јачквх
пј."., ОД тога потпуно uсЬ".ЪУ'lеви, ве
варод paAII спојllХ особlJна, него као ва­
иојu је допустио да га ПРЕ'дстав.љају u
судБИllОМ унрав.ъају оекO.IIИхе к.IIИ&е,
које је u CYOll1ll8 О'IИТО да с.'уже TY~-
интересима.

Та се борба мора BOAUTII "ДО Ilcтpare ваше


ваше. и Једна страuьш мора под.лсћи. да
то бити XpBaTII , l'ap8uT yje ПВ:И ЊИХОВ8
географски ПОЈl0жај, ОШЫВОСТ, ШТО
онуда помешаНII са Србима, u процес
eBo..'1YI~lIj e , 110 коме пдсја Српства sи&чu
18

Образовањем масе пародне, спојева


IПUI учеСТ80В8љем у по.11IТIЩU, морају
U В88аднв к.rеРlllсв,Ј11Ш Ilдcje. Пропаст
-"':ИВМ8 у нашех народу 8UВ'1И пропаст
ваТСТВ8 .

Ми оо надамо да ПО се ТО скоро дого;џ.


јер вмв IIcty Х~ваТIf,,!а ПР."Jlиtrau
све иnтe~11Iгеl1ЦIJЈе, 1COf3 ТВЈ процес

увфјући да јеДI1В.О СРОС&а иapoдua


8118.ЧП I)JСОВОМСК:У, ..
оо 'IIТIlЧКУ 11 ку.л:уриу

аависност, 11 спас ОД гермавсн:о H8Jcs.цe.

3адојlIВlUJ.I се IIдејама МасаРНКОВIII(,


В8ТСЈ!:6 р еа•.тшсте хопе да с"гпоре ОД
вог ~1UбеРa.Jlаа 11 демократско народ, да
страве државuо а уаму ПРIlРОДПО Iтраво
ОСВОВПЦУ DОJlIIТI.IЧ1\:QГ дје.'Н\ња. Ј [HIXQB
:мора IIСТlша с почетка бllТl1 Вllше педаго, UI.
него IЮ.1lrlТIt'l1\:II, МIЈ ТО мора БIJТI1, јер
право ј еДЦllСТОО тек оида може DОСТlltш,
буде меЂУ па~lа 1СУЛТУРН8 вај едuш~а, НСТИ
Ж81ШП Jl дсаДJI 11 IIС'ГО схоаТ8ње слободе.
не тек хрватска Мl.lсао (Т81Щ се 800е 11 ';.~::
орган) БUТII једно псто ШТО је да11ас с
мисао. Србu IIM у том раду ?llOry само
:же.лuтп успјеха II свуда им по:моћll.
Србu што жuое помешано са ~~B~:~
JSогу у том погледу МООГО УЧlIllIIТU.

чуЈш свуда Cl)oj~ С--l..ободоумље, O~" треба


у том смиCJlУ ДЈелаЈУ 11 ва СВОЈе xi1:~:~
КОМШllје, Т. ј. обравоваТII I.Iх па неКII
88 С.l.оБОДОУ?l1ll6 људе. На тај Ш\'ЧIШ Mo~~e
једино пово.ъпо решп'Гн српско-хрватсн:о
таље. Досадаља јаД\П~QВЮ\:.а ....~ \:\.1.:'.~"'\I:J'i'{}""-
19

браТ lI мљеља при саотанцшш l'IfOry бити Шј­


раз добре МОВ6нске душе, а~ш ништа виш о .
ПО~"ШТUК'ОЈ\t уп рављај у други ра3Ј10Э I1 . Ред ј е,
да п КОД пас у TOi\r [lОГ~lеду ј ед ном место
рето рш~е эаtмада .rlO гш~а. Виliе мање сува,
.
а..ш више успеха.
UorOBOp•

arma silent Мовае. Док се тyuo у
~~~:~И ПРОГd8.IПИВ8JlО ОПО&J(IIО стаље, lUIje
Ј говорити без гљева . Сад ће.мо IUIPIIO
ь теиавс .
• Деllовстрацпја." је п БП~18 п ПРОIILЦ. Срп.
куће u дунавп су нас;РЦ8.llИ, а XpвaТII
Хрвати су ХТЈe.IIН доавати, ]lJJ
.гасе l. својој куhи" u да хултурво стоје
ср а 11 i1еаброј раабијевuх провора, тв­
ока.ъаuих Зllдона 11 01L.lllјењепнх д~
ва.ijаСПllјс доказао. До сада су CaJIO ор-­
којll живе заједно е љима, 8ва,.lИ ва те
~;;:;~ XPORTCI(:C ЦIIНЈI.lпаацпје, сад ана сав
ОЈ 8 ХрваТII пе IШак u да.ъе 3IНРИО ПРИ-
да су е."1емеиат ~пра н напретка и да

еу вао Т8~ОВП ПО8вани, да воде прву ријеч


ва Ва.1Кanу. СРПСКII ОП.lпјењеПII трговци века
ве омчу В8 својом робом. да не би ПОlI'e.oI
DpOаиЧПll c1f1ljex са СВIIХ страна.
Ша.1У па страну, 8.111 ТО је Вр.l0 карак­
терВСТIIЧНО, да је народ, који је I:8A8P почи-
• ВUТИ опа&аИ ваПДR.'III88М, у стаљу тврдити

ве само, да је КУ.lтурап, него да је и "'''У.1I­


't'YPBltjll ОД СНIЈХ ба.l&анс.lIIХ народа. Је ли
ЧУ,llО Оl1да да ПО.rlИТIIъ:а тога народа ImПТИ
од парадосrз?
Illтa је био уврок ОВИМ иагредима? Срби
__у ,1.ра3:ење хрватских новина, а ХЏВ&ТIi
писаље ерпeквs. аaroва. ~ бв
ствар бв БВ.... АOO'l'8 yтj8llJ.l,ввa,
..."... ....01'0 Ауб..... Уврок ј е -
гој И, • криво ве учинимо
IDOМ схватаљу историје, вепово.љве
DpWIIIE хрватског варода.

ICaтo.uчки попови мјесто ..ъ ~В8


JlPZЊY против СВИХ, који ве вјерују у
Dтo.пrn::e РВJlигије, u ови још ОД
ynpa&ЪВjy хрватском. ПОJlИТИICQМ и
Је ..m овда чудо, да Је мржља ую,ре ......
првом реду против mиаМ8ТИка v.IЮ;:;';~~
с тога 11 рекао, да ве може бити
о правој с..10Ги, дОК ПОПОВИ ве престаиу
СВВIЮIшв фактор у хрватском јавиом
Други p88.ltOl' је еrroџомске природе.
род у Хрватској стоји ужасво хрljaво.
ваведехо само један примјер! ~' једнок
"Хрв. Права" ОД прошле године стаја..10
JIIJ, су у Горњем Карловцу ородане
Kyhe на о'"'1ицuтаЦllјu (једва ориае:\ша,
једвокаТIfI\&) за десет круна. :ХРВ8ТСЈСа
ниција тога 1J.11J аеће, IIЛИ ве може да
ова пепе, IIJIlI ве може да разумнје, да
народ те}'.: овда oO''!IIљe nponaдoaTD, кад

ва себе руи:у дигне. Мјесто, да народ


да се :мора сам помоhll, ако МИС.illl добра
она ва све Оlсрнв.љује Србе као трговце .
МаџаРIl као госоодарџ ШICУ И?t ТО.,1ЩI:Ю
КОЛИКО Срби. Хрватска раДIЉЋ~ша СТ" ••18
(СТРАНка права) ПРШlјењује ~~~~~~:::3
само UPOTIIB Срба . Пре.ма~
мирне овчuце. Суревњнвост "t..lJшута
18

,;,;,.~"I&ТО.lИUIIX попова 811.1 руку


.' парцокca.uю, 8.1111 је ..
• отаввто. Чмвутв су _вма ива во-
......... фактор у хрваТ....ј O""R'I'ВЦ1L
оу оравв УВРОЦ8, то је ова c.I8JI8, ~
ватра БУS:ВУJl8, писаље хрввтсввх во­
је св.о lUuбиЦ8 8, .ца /l.O араја
ову ПРВСПQдобу I кој ЧJI&IIU пре­
У .СрGo6рапу" ова фосфорва
.....0
хојЈ' C('I шибlЩR креше. дв ватру RJJJ,8.
[В."И'" ВИQКВIIХ повина иначе ве бв
у стању 01l8КО узбунити духове. Пв­
хрватских нопина вије у С1'8ЊУ ВIПaIА
1Iv1...т,и Србе, ви кад вас вавивају Rпc_.,
";''I8)'И I08, ТОРЛ8Цl1ма, сврабежОJl ва хрваТ­
тнјеJlУ 11 Т. Д., ви I\IlA вам пријете, Аа
вв< орећеР8Т" у Србију и Црпу Гору,
'l'lUfO CRДIIMO кром.ШЈР 11 <JYRa!110 свиње,јер
вас 8(>)18 TIIX ГЈЈ8ПВИХ уирока - ЕОА вао

TOI'8 одгоја МРЖlbО против ЉIIХ, вао EO~


против нас. Само со 000 MpBII, ва ШТО
IIИМИ, да је јаче 11 СПАније и с тога ХР'"
вас мрзе. Срби ПрСХ8 lЪима, 8'80 CoIIаби­
осјећају само сажа.'1ење 11 с тога ВОСУ у
1h11М'А IIИ У 'ICму паКОС1'UТIЈ.

ове демоuстраЦllје је иора..tо ,цоћи.


·,C!P"IC.G-I'РI'R1rс,:п спор је )lopao једном ,цоћв
овако 8ПСУРДUОСТИ. ПIто прије, то је бо..ъе.
хрватско, коју су uаГОМИ.18ВRЈЈИ 0000-
ЧИ8УТII па децеllllје, морала је јецом
r',8IIIНIТИ по. ПОЏ РПIIIНУ, l~о.lПка је та Jlржња
најсјајlllјје покas\'ј~ ОКО..1ПОСТ, ШТО се
у стаљу P811111PIIT(1 фа6у.1В, да је цар
А08I1О.1ИО, " " оо 8 ,ll8В8 убијају Срби
љихове куће.
да П8Несемо још DeIW j~.C;:&;
стварчице ЧАаиак је И88Ш80 у
28. и 24. августа . Хрватске вовине
равлвке ВЕ'EQ..1ИJro даоа IIRПВДЫС, ..
crpoвање почиље тек 1. сеПТ(>)fбра. ( Ви
шта то 8вачu у једпох '1IlUQВПlt'IКОМ
Ово треба да је доказ, да је 1'8 "еИОIIiC!
цвја поте&.18 као Itо:wшпапна
&вогIШС8Љ8 " са ОНIIМ IIзuеURДR.
шта 8В8Чl1 она .11101'8 ПРОСh.lшБОU8ШIХ,
су је 110011.1(> 609(> Оllе ру .м} ~
А сад да )'11111'&)10 lJСЩТО 11 УlIраву.
Је ..111 ДОЗВQ.ъеUО 1 да с.l.уж(iеuu орган
дu ПО~1(>МИН:У. је .'1It UII.10 ПQ;Щ8ТО
држаВUО)l одuјетuп~у, да 1l0CTOjf' §. *.
302. ОД којltх сада RC.lltl~Y употребу
је .10 0038.81'0 611.10 1I0~11ЩlJј1lЈ да ћО бити
ХОИСТР8Ј\IIЈI\, 1111'0 С\' 8па~"'1I1 11
враПЦII, 11 да се др;!.:е ДОГОВОРИ за, ~:7;:,~~:
11 д8ШТО се војска оиако .м.lIlТiЩО 11
Нама је бар, а 11 ОСТf\..;ЩМ lleLlрllС'l' ра СШIМ
даОI\"МВ 08llМ дато увјореље , дп 11
управа !lIJc.IIU , да Србн 11 на B.~a),o
(јана" nlljecy раВllоџраНПIJ , да су
дрyt~аг реда. ПЈта б.. <1110110
бан, Щ1Д би Uрбll одгоuоrШlll ЩI. ОВО
много Н(>ВI181IјО:'1 деМОllСТРОI ~lIjo:\1 - OД,I",~"
ЊС)! п ..1аnања пqрозе, дОК IIМ се н е
тује равноправност, ~lllЧllа с.lОбода iJ
tiOJ1,8 ЮЮНIIU(> .Наше увјереље ј е још
YTopl;eno C'y~eљeM 8а1'реб3ЯIЩМ Шћ'~еАпма,
а»аовије /1,-.0, lI8IIO ее -..&
прави крпаци. ОсуЈјева су шery>­
еу укр ..... "",,упqе D8J1yвв, JOYТIIJY
в... """"уф сафуив. И то је ..... Н\t.
ив ааnит8В, ко га је вaroворио ва
у иагрвдикв. Снв АР. Фрава:а.
и омобоljcВ. ДржаВВИ o;r,вj........,.
виштавву ЖiL'lбу против Ос.Јобо­
&аН је касније повуао. IIIT8 то 8JI8-O
интелигенције је осуljeн је.цивu Стј&-
РаПЈI'. Ва што'~ Јер је одговарао Хр-
1Ј11 не ЧIШВ иаСII.ъа. А ..1П је он како Н&­
кров XPB8TCKO-Со.18Вовској в ..11ЏЏ1, што је
је пајодлучвuји протпввик хаџарв·

ПРОТIIUDUIrС 11 СУВЈ1ше су бр-­


Jlаш.ш. Ве.ШКО је "УДО, ДК тај исто СУА
IIОгао ваtш СРПClm ПРОТJlВОИt«' међУ IfВ­
Ј.:оји су онај напад органи-

ОСТА._1ОМ, ова ДС)lОПСТрВЦllја је IIНОI'О


1tO;~1I."R ХрпаТСТIJУ_ 'Го СПII uрщшају. 1\ако
рече 1'. ГеРШllh на ('ieOl'paACKO» 1111-
"МII данас rЮ.'18жемо ItСIШТ ире ..10СТII
Европом; XPBn'T~1 су неп па.ш па том
nв·,,· ·,: 11 ОНII, кој 11 Шlјссу вјРрова..ш, да
IIMa ОНО .1ЩЩ хрЪаНIIХ страна , од
су се потпуно yojP,)II.lII , ве IW" Хрва ­
!сво народа ~ ј е р народ не мо...:е UIITII
xpt8B не го 11:80 масе . 1I:оја се двде суп> ­
..... _.: од ЛО110ва 11 ЧlIвута. СРПСКIIХ ТРГОВ­
је ОН8 ШКОДIf .1", 8.111 је E!:UPIICТII.1R сри·
Dо..1.IIТIЩII. СтраНII C811i('T C~ '3Q\~~\\(\ 1;.\
eraи.у вашек, 8 и ха ехо дoбu.
r- ва БУАyhвоот. (ОвАје вр.ј ....
JЦIUI скораmњи Аогаljaј. Та..1Ијавв
дру .ay.o;apuв тројицу Х р.ата. еве
~ вовиuе су YCТ8JIe против ТO~Г~:::
да веког бију, јер је АРУге
пре.џага..1С су I А8 се држе

протестовање. То су оне исте BOBBBВt


су ОАобравале поступак нагребачке
и које су JlНОГО СЕРИВИ.JIС појави ОВIЦ ~
гре» . .,O.)zoru. је чак И8 ТОГ догађаја
ао ЈЮНDeкпеUЦ11ју, да се ТВ.JIuј ави
CJlабим у оадру, ДОК се 1I ТЩСВUХ Cp'в,џ~
~18ћ8jy. Да .'1И би ми Срби МОt'.I1И бнп
CoIООоДНИ, да И8 Щll'ре6а<ЈКIIХ догаljaја
ЧСJlО исту lCонвеКВСНЦl1ју.)
И Хрватн, 8КО буду uамC'l'Н"И:,':,,:~':::~~
корист од lъе - О'грешће се х ,
ауитске, а.оја је свему 8~lY II'рIШ8. Ми
U ве ОКрlш.ъујемо ва опе A01'Rljajel" ,o~~:=
народ 3аl'рсба IJ ОКОЛIJЦС, парод JI
него ,једино оне беВДУШlJС 81'1J'гаторс, који
888Ј111 '/IOIJCjCUlI'l'11 простоту" 11 навести
онај варваРСКIJ ЧIШ, Нама је :/!ШО ради
што пеће nOCTpnA8TII кривцu, ое l'О онај
ВИОIJ !dsведешt СIНЈјст, што ће ТII
IIl'рsјyhи 11 даље улогу П8'1'РIЮТS, C"~~:;::
нове CM-IЩ8Ј1lще, каlЮ бrt се jeДНlHI
oтpeCJJl 1 0POICJlCTllX B~1axa 11 о:мражспо['
А сад Ma.~o равговора са хрватским
ВIШSМ8. Да почнсмо С највuше
.,ОtJZОI"UШ", ПРРДС'l'аВНIIh:О:\! хрватClЮГ
NlIllfљеlЬ8 .
194. И8Весев је са.црај ч.uва •
_равво, све перфидијо. и JIIP'"ЊO'I,
перфи.дијох преmтампаваа.е "Ср­
.....0·.
DВece1l0 је.цан пасус: "Хрват је дaue
појам с к..lеРИR8.llцвJl! ~ в.вје
иије Хрват! И то вама пребе­
Ови Срби, воја су са свога вјер-­
ПО8иати ва Д8J16KO и ШВро80,

истиве и не у"отреб.љују у I1PY'


.tВ У сврхе вајбјесвијега вацијова.шоra
а хтјели би тај свој, у правох
,.српско-прu()C.ll8ВВD рерВ ....
JICТlIцatьe!ll И81С8ICВQГ
"c.IO-
према ICОЗ16 је у вас сваICИ и кај­
" РIIМСКН lG.II ерuка..18Ц" вапредан
ти "мободоумњаIЏI " бег Р68.llИ&е
...,.1" подржавају lt траже к о в Ф е с и оо­
nпco ...1У , па још IIИаду обрава оре-
~:~:~ вама Хрватима, KOjll смо своје
• ГОДfШ6 1874. поставu.llО ва иове
н еКII " К-rlерuка.лиаам!" НаравсICИ,:да
Bll nе требају још пос060е какве .. &.1.8-
~,в,о-,ю" вер.атuвне. " СТРВllIсе! 8азорво им
ШТО хрватско спећенотво тако ЖIIВО ради
.Y.IITypaoM IJ UOJlIIT IJ'lKOJlf пољу",
Ови Србо дак..l е окринљују Ј јер најаГJI став·
вјеру у с~тужбу народ ности u то uавИВЈЬУ
С МIЈјешно! НарR1ШО, да код
иввраk. еНIIХ појмова ниј е к.lе РUIC8АП 8ам.,
Хрва Т IJ стављају народност у
жrlу вјер е као што 110 ОВО)l он.ци­
"ЕТ Н О М 11 Р 11 8 1I а њ у XpBRTll P&;I.C. Поред
cвera ТО["8. Хрвати В8.lе, ,ца вису
ПРИНЦ1llJ "Вuв:aв "ба.;'IttaRCCВ1I
ве свнlja в. ОО, јер по ..Obzor ll v " ....
8Jl&.ЧН: ,.Вslkап - Srbima" и
11'- СЈује1l0 ОТ80ре1Ю , да Хрвати
JIOSВВRy и зашто пису. ко коже
ХрваТИК8 да су 't')'ЂC с..lуге?
Овај ч..,аПЧllh је аавршен са
И "Српски В:ЊШRеппи г.:tаспик" ...,Ъ~'"
увидЈеТR т JeaKBII су ТО Срби У нас и
ваш ПOJlожај овдјс.1I.
Ј [иа а8греба<IКIJХ догаijај., та би
8ГОДВllје ['.1RCI.!JI8: П. С. I~ . Г, и циј ....
ство п Цllје.lII cHlljeT ће ва.ъда сад
кaКR~ су !<PB8TII у lJас u
.10ЖnЈ ОВдјЕ' .

~'BOAH II <ыаПQfi: од ] ~5.


ппје uретрести, да Србll Вllде, како
у:мјереп'lI
XpBaTII, Kojlr jI~eдe с..ln1'У,
ПI~сац <1.'1801.8 ПРIIХЈ]вhа 1 ;r7.::.~~:~
11 неЛII, да су IIПRЈС ]1
теОрllЈ)'

ULbNhY, Србll 11 ХрваТII ДВl1је


Два ICз.l'гурпа оиkа, која ОСIIМ вјере
још српсь:н ВllдflПТIЦ1ЮI fI хрватско B"""~
(ОТВО •

.. Заmто у XpBaTCI~oj 1I:\f8 грађана,


Србюta uonyr 31,1.'1'01 щто су
ШICУ правос.1НlШll 1 о не бп 0611.1'11( Србlf.
тако мрачња'l~11 ПОЈав, даЈе у п:ащсм

uenojMJыHoo Пеп ој'lЉIIВ Ј a:ТII {юстојно


Ж~ЫОСIЈО)f појаву ~lеЖ LI ј одпа од lJајпсtшх
теЖlCова pn(lBIJTI~Y Ва.'lкана, љегоној Д)'ПI~
емаШРЈПОЦllјlJ 11 lI-.ееовој
бo.tрсва појава ово вавввати бo.we­
o~:::: 8 у исто доба в:ааатв ва Бава,
Ю Хор.атовиИа, Ћају JJI1> оу Хр·
су Е8ТO.i1ИЦИ, као што ttObzor' у
...ав.ху ЧИНИ.

свему тому ПИОВЦ ч.:rвlПС8 у

Е!ЬижеВВОIII Г..1всвив:у" приговара

:=~~~~I]ё:.~~~e~~
OABTJ.le,
Хрвата. о......... тај
што се хрватсlCO све
истиче у U8ЈЮдној борби. КВА бв
ч.аан&8 имао име појхв о томе,
је СJlоБОДОУII.ъе, такову би се
111180 uCCeJlU'r11 п с ЊИII се ДО'"

Ако гдјс M04iro бити говора о EwtepB-


....." у ОВОМ непаво.ЪВОХ CMIlCoIIY, који се
рllјечu, онда су свп Ср6п нај·
авији К.I1СРIIК8ЛЦllј ОВА8је ']и­
петно једва пслика клера­
CTpaUKR. 'СРПСII:I' су отранке
рив:а~lп е, али не вјерују у ви­
Под дојмои ВlJвавтивма иду у цркву,
ве вато, што 611 пјеровR..1IС, него за ТО,
наЊШТIIВОМ Dокрију друге
тежње. Тај llСДОСТ8ТВЬ: С&."Ј8да хеђУ
""Р'I.lIМ 11 наlhCtШl\1 ЖIЈ80ТОМ, Mety увјере­
формом , тужна је рана, која точlt срп-
ЖИ80Т,"
AaIC..1e с.lOбодо.Ум.loС је 'грпптн јсауите,
UMajy са СВИМ IIBBpah~lle нојмове о у.tози
О држави, KOJII унпштеЉСJl во..ъв

у сюшма себи, па опда у вјеРВllје.,


уБИТ11 свако с.lободuо Мl!ш.љење, који
80

__ ва мjemro В8ЦВOВ8JlВBJ:

.~i'. папwв:екУ ИJlпервју,


D8DТВЈЮV читавог свијета.*) С."060",,Оl1
.......е трпити .;ьУАе, воји су по
. .ју у отању са иеаыuЕО рuјеЧII
:масу, .... и .....,.. 8.IIOупотроБЈьавају
пo..mтичве сврхе. Хрвати се тој појвав
ое.ае н IЬOM диче. &1. Да.ли 0)( се оо....
чу~ти овако иаОО81L'ој П(ЫИТItЦD, поред,
в8вpakевих Doj1l01l8~
~ је ОВО 88 ЊIIХ с..l0бодоум:..ъе.
пуmтам да су Србll к,,1ерика..1ЈI. Јест,
су uеРШС8.1Ј1, јер "lJe вјерују у
јер хоне "да вјерско» В8ЊШТUВОХ
друго своје тежње . "
Гдје сп .10ГЈIh:О?
"ОдаТ.lе, што Хрвати Ilмају
ку.пуро о DВрО.цпости, . бр .1П СУ паро.•,
народ u IIMMY све УВЈете иарОД8.

они су ПХ8.111 МОћНУ U с.:'1Ободпу државу.


B~POД, они хоnе да 11 ДОнас, довеДRВШD
Хјеве народнога нач ела у C~.18Д са

државпога права, уэпостане своју


јеДIlВСТВСПУ о слоБ ОДllУ,"
Дa~e сво увјети, да Хрвати
0061(8 народност, су ту . ПМ8.1Ш су .;,:::~~
с..l0бодuу држ..'\п у " 11 ХОће, да ј{' )'
Ко пита ва ОСТ<1..'1С увјете нарОДНОСТII?
Писац опог ч.лап:fC8. :мц пребацује, да
мак nШЈ аере с.lOuепског ч у в ства , '" јер
рекао, да је аустрнјСК\I фе.'ЈД)lарша.l бан

-) F . IJltlH" )'џ6е НII I; јааУ ИТС КI\ ~'ExeT('.\\\1). '\,\Titl1ll.li.. ~ 01.


, . jвtl)'If 't'c~or I>lЏ'" Игњн t" .1.oj1MIe C"~\\'Ma}~ "r1 "-г.'5,,,! '
31

Jl8ЧПћ с..1УUШО 8аповј('~ТII IIВ Беча. Ја car.r


Вр.'10 раДО8пао, да ЈН1 Је п г. п~са~ спадао

у оле ГОМlJЛО, што су гаСШТ(:I СВОЈ е Јако сло­

венско чупство коњако м ШI раsбј е нпх ср п­


к:их дућава.
" И по'~рет ва~очет год. 1861., ] ~ојll се још
данас наставља, Јест једпно ПОЈсрет В8 с".о-
60ДУ џ јеДIlПСТ~О. Пllсац ТО ~e раВУi\lнје, као
што пе раВ УМНЈС илнрстnа 11 Југослов енства.

'1'0 ннсу би ..'Ј1 ПОЈЈlIТНЧI~И , н е го КУЛ­


ТУРПIJ пој ави; т о с у б IJ JI а И)f е 1I ВЈ ПОД "0-
јп r.lа се је у ин тер е су ПОЈПlтпчке сл ободе п
п о JI U Т 11 "1 J~ О Г а ј ед инства xTj e~"'Io сједнпптн па
В:УЛТУРНOlI .пољ у с веју ж~е СЈЈ8вев е. И тако
()В8КII ЛОЈа н наШ С ГR.l8впога п народ­

ног а ж иво т а ј е с т б ор б а ва с л обод у


п једпнство. Ср б l1 пе могу да то о с е бu
кажу. ОН)] су се БО РUJll1 пр от п в у л у ­
lIЈУ: али без т р у п ка в а в иш е п д еад е.
Бпло је врпс )ю, кад су СI I утв аРаЈШ , да су
()алкаП СЮI ПП (! М О Jl Т. I\:aKo су се одшш алu тој
свој ој эадаћll ? Н е пр еС'.г а ПI1 i\1 по р аВ lI м а 11 п ај­
већllМ м о ра Л llU М с а Ciл а В llJ.l М R , што се
.мO~'Y .ПО~fII С~lПТ II. Гдје је т ај п а р од у Сlш ету ,
:КОЈII Је ПР УЖ II О olle ша ЛОСТllе п р ш:ю рс, ш то

но пх је у Э8д њ е в ри еме пруяш ла Срб ија ,


па п Црна Го ра. и
ГГо да~ле !) нп с)' б!I ЛIl ПО~l Il Т ll tllШ, H el' O
&У.l1турн п пој аВII," а IIl"1 ак све ј е б п .'lО у IIН ­
тересу ПО~lll 'Г ll чке слободе LI lJQ.1 LI ТLIЧ lщга ј е ­
динст ва . О 'I'O)le, Кatю ј е св аЮ I појав хрват ­
жоl' ја в в оl' Жllвота s в аЧ ll О бо р бу в а слободу
• јеД llНС'1'ВО, а СР ПС IШ бо р ба .,.,'3~ "\':.~т'. ':\';},.~'Ic'\ '\'\
c..tободу uaтвy," да ие авачи ВJlIIII'II
борбу против .у.'УМУ св.к .~
uсторију и јед.впх и других н
JI&.10 У себи оојепаја I1p8~дe, пр,иив81
је противио.
Сад Ao.t888 lIор&дпе С8(i~'I&3ВИ
сус: "Иу у којој Sf')I.lLU па СВ"""У
сваки 'Iac па DовршltНУ тахав •
г њ П..18 Ж, као ШТО у Србuјll~ Гдје
гњв..1еж, гдје је Т81ШВ недостатак
lIора..1вога схваћаЊ8, l'Aje је могуПto, .ца
попут МШ18118 буде r.la~1I.I1 неПрllјате..ъ
11 народа, ту H~Ma. УВЈета В8 ::ii:~:~,:'
IМИ ШIIРУ 81ЩII)У ЈС.:ЏIllСТП8 u
је душеВllО робство ојеИ:ОВIIТО. и
Један СНГ.1ССКII .1I0JlII'l'II'ШР реао је
пуно право, да пп Јсдап пород не

жаТI1 ста..шо cтe'iOUlIX с.'lоБОД8, ако ве...


вјесвс порцuје "."(упаСТII Српскп
IIUTe.1IJr8U'l'8H 11 011 80-'111 борбу, IICТO ао
11 ФРВПЦУСЮЈ парод. ГПто К8.1!.('С 30.'18:
корака паПрllј(>д. једап натраг, 11.."111 llпак
"ријех. ~' Француској се догаljaју по
'гању Apyt'HX парода najl'ptll ш~аuд(l.llИ,
IlПа~ Фраuцуска стојll иа 'fCЈ1), цll"" .....q
1\llje.lol' свијета. Србија је Нi\lа.1а једнOl'
.ъа са SQIl8ДIIIIМ оБРШЮВf\ЊСМ 11
~YДIJI краља ИUJlана, Оп је ва то крив,
Је као уставан в:ра.ъ XTIIO са:.! 1Ј сувоше

TII yдje~la у ПО.r'[ЏТUЦ11. Ту су заоочели


он 11 парод 11 парод је ОДНlЮ побједу.
l'дје је народ у стању почеТII борбу са
n.Ч К]Ј&ъе.у за своја пра.ва, '1')' '\'Ijl.'jm~\\\\.()
33

СТВО" ре )IOЖО ~IITlj ,Bj el>OB ItTO. Оио је ВЈО­


IЮВПТ О само О llДЈ С, r Д.l С цриа рщш управља

парадо:.! . ХрваТII в пnј у добро, гдје ј е 'ГО.


"Међу Србима Нllje НН раSfшјсв поја.\Ј , а
ј ош маље свијест о јеДIJИСТUУ, Г.713.IННI увјет
!Ја јеДIIПСТВО јест среднште.
Вен средшпље ТО·Н.е нема I~Р IЈСтал и ваЦ llј е .
~Гo среДНJIIте .\111 Хрйатu пмаlllO. МII Хрвати,
СВН КОЈI1II~О пас .Ј О, В I:ШМО да ј е среднште на"
Џl сtЋ народнога , дрњ:аВ1101'8 11 ~ултурнога

ј С,lџшства Загр(>б. Глје .'111 је ваше среДlllllтеr


Т о не знатс ни RlJ С81\111, Н ..1Н се гледе тога
n:OJЪeTC. 1~етиње НЊЮРIЩД у НС[lрестапом су
рат у, ДОЕ је НС'Гllиа , да ВIII\:81ШС I1рuвлачнвс
)lOћll нема ШI ј ед на нн дру га ТQЧIЩ. Писац
'J.lallh:8, којим Ct~ баВILМО, 6111' П О беэ сумље
за БеОI'рад. "
Не п о 611 '1'11 Д8.1СКО 1' . IILJСЦУ, ако га НН-
1'ереснра, да сазна што О СВllјести cpnclcoj,
да Ma~lo Tp~Be у БЛllс~е l~pajeBe Н. пр. У
Бо с иу И ЈШ .у Хе lще L'ОВ! Il1У~ да У ПlJ та ма кога
српс~ога се.ъаћа, шт,~ жеJtI1 11 зашто се 'ГУ­

Ro,O 1875- 1878. Ту бll се могао раСПl1Т6ТИ


11 гдј е је н аше среД IIШ'l'С, I:ШО га 110 би мр­
<lLIЛО рая говараТlJ са 11п р ОСТ II М ПУКО}I :"
11M~J uршшај емо, да II;\Ш TYtl1X пеПРЈ.Јја­
теЉСБ:IJХ елемената, у наш ем средишту. И~lа 'Ј Х
СВ8гдје Ш\ СIШСТУ. В У MU се IIPO'!'II њпма бори­
мо. Н еш'l'О смо "Х аСИМIIЈЈИра.11L1 1!.1111 н е ш т о
се од ЉЈЈХ е]на НЦl!lll!ра~lJt у Б:'у~lТУР­

ЯО :М ПОL'Ј\f\ДУ, а 'у 'JlШИ 'Г tю,\1O ИХ С време­


П031 нем о ћн е IJ у IIOJ\IJ"'I.I<J.KOM."
Ј а ЛОВОВО H ar.'I8IllyjeM ОВО "llСШ'l'Q ~IItQ <:.R. ~'i'>-.
lЬJlX ОМiШIЏЈГЈ ЈlраJlII у KYJ\rr ':i~ll.C)1.\ '-1.C)~.!\."6jl.,'i:-"
,
080 ве Ва&ЧИ, да ОВИ сТоје још ПО,", }'''''''-
туlje њемачке KY.rrype н ВСО су се
што еJlавц.ИDlIРа.1В, JI.8 је то IIОГ"О бити..,104
У српско. А.)·ху.
"Ми ..1.8иас lloa.-еJlО говорити о
иаРОАВОJl уагоју и о хрватској ваРОАНој
бравби. О томе ве могу I"ОВОРИТН Срби.
uши бо..ьи .... уди уагојеuи у IIHOOOMCТBY
својР о.з. овога саllО a..te об .. чаје u превоое
у своју ДO)lOBOUY. Један руски НОВИВ8'~Р~:~~~
се IЮГВО спаlш у Бt'ограду, јор је ту ч
свим страпа,.8 ЊОJl8<IIШ u фраDl~УСК.И, а
сто наРОДНОI"а духа uашао ЈО аУСТРИЈСКИ A';~""
ШТО ")Јаду дauac бољега CP(,II, то
.д.u.и Хрвати. Свједоче вам о TOMe\~::~~~J
Бав, Фраuаео8IJћ, ХОРВ8ТОВНћ, Ћаја, А
и ДРУГИ'".

Један руски новинар (~оји ?)~:~;~:~~:~


у Бео~раду aycтplljCКH ~yx. ~. OCТiLI10M,
ДОК8.ВУЈС опажзљс НСКИЈСХ щЈ

купе-а. Да Dll)ЏJTe ШТО каже "Хрватска­


ган CTpaHhЂ права о Загребу оред ДУ'6Fю.,ача
вовипаРСl.:ll конгрес: "А С друге С'граllе,
бисхо МОГЈШ 11 весела и радоспа срца
ати у Загребу CJlовепсn:у браh у ОД -~~-~
страха, да пе nомис.пе, да су дошли у
мачкаl град, IblIl у какву Ка.1IQмеју uли
Пешту , с.lушајући говор па УJlИЦИ И ,IЩ
тајућп .ЮlCна на та6лама разних дуЬапа."
То је "средиште народнога,
и културнога једипстоа U , Аферll""!
"У o(}Тa.~ml Срби су CBal'Aie lJајз~ешlш
'fIIРJl туђннства. Ови су у П\\\.\\.CI) ~~e.)l.\\\\'\\.,
, боре ПРОТII вашој СЈ\оБQ,iЏ~ \i \ia\ll.~'"
етВУ, -~' баНОВIIНI1 су СТУПОВИ мзђарС'l'ва. У
Да ..llllацпјu су сзве8ЮЩIЈ 'l'a.JllljaI(CTna u нц е ll­
стпа. А у обhе на БаJlI\8НУ ? Дон: се ми
у Хрватској н ајодп ажниј е боримо прот и ње­
.IIаq "о ; маijаРСlюј ПОJlIJТ IЩ11 , да ј у одбllјемо,
она у Cp6 uju стuче све ЧВРШЂе У8гојнште.
И данас ако та UO~l IIT I I Ka 111IIа У П Jll1ва 11 иоk и
на Baд~allY, то је само рад и УПОр П ШТ8, I\:oj e
на JlЩНЈ у С р б l.lјll. Мађ а РСlсо-њемачк:а П ОJl и т ин:а
наЈНЩ ll ТО~lШ~О одз и в а у С р б ијll , (Ј.а ИМ ј е тамо
попыо ва PYKO~[ ст во ри т и СПОЈ У ПЈШС'ГIlТУ

страш~у".
Ја не Mory да разум uј ем, ь:а..:о није стид
Хр в ате попаu љатп Рllј е <ш , да су у БаПОШIllW
Србll етуп Д8нашље ВJlаде. С рба у ХРn8'Г
ској 11 С~!Ј аВОUllјll има ! 1, а у к.лубу п о­
СЈШППI{а ВJlftДI111 е с'гранке иема l:IХ 1111 J/. ,
па uпак Хрnатн Ј1.\шју обрава ТВрД ИТlI , да
Ср бu д р же даН8ШЊl1 СИ С'l'еlоr • .У OCTaJJ:OJlf IIма­
.1111 611 донекде право IJ да ra поду пиру ,
ј ер ОД два S~l a т р еба бнра'l' ll )шње . Влада
бана Ma:il;ypau lJk a 11 оиа отпмаЧП llа у 3a l'pe-
бу Србе су доста U 8УЧНJt lЈ памет и , да ОД Хр­
вата нс О'lскуј у ШШЈ"Га доб ра. У ДаJlМD.Ц l lјн
" с:'о :гако Србll JI10рзју држа'l' U са С1'рань:ом,
1C0~ a Је п р от ивна х рп а'1'СICОJlI државпом пр аву.

у ОС'Г,МО,\I 11 тамо су Xpna'I'H у веiШНII у са­


бо р у , па ва што н е до несу ваКЈЬУ<Ј811: 1111'0 ОД­
rouapa Х РIШТСIЩ М државном праву? B8~ъдa су
и R:Y"ЋlНI'I~lYI~Y
. xpnaTcl:oM Србн IСрИВII? Србu.
су СЩ'у!ЈПо l~ рlШII И да нашљем по ..10ЖDЈУ у

БО СНII 11 ХС Р ЦСГОВI1IНl ј ПР С)lда даЈ1М8'Г~ЈПСЈ~И


UОСЈШUlЩU Х рваТII ДQЈШ3е, ,\?ед,()?Ћ() ~~'i\."~ ~~
ДИЕО пред деЛCl'8циј е ~tJtI:\Д()Ч~~\\У>.',),. ~ "I/\c):.I'.()~"' ...

,. в. -ју ,l\&1I8ППЬУ ~:",:,~r,J
И '10 C8l'V1JВ0 ВИ.ЧИ, ,1\& Срби
~O_.ij·
.Ј..... у Ср~яј. п..... 81 . ~:~::I
ОВИ ау .цавас lC08.JIирави С В
'акке се с в.ика у томе, тко . да

уагује Бечу 11 Пеmти. Та а..l0кобва


ПQ"llИТИEQ ВОСН ..
данас г 1anпукривљу

во.ља ва Ба..1t<1LlIУ, да пије ње, .AR


Бугарској не врши ову IICТY Ж8.Il0СВУ
коју врши в према ХрваТП~8 .
6И~lа своју зздаћу IШDРШИЈI8. JI
ва ТО што су иародност It народ,

ћају свијест држав~ог


IПТО су душспuо YJCAIIЊCUII, a~
11 иаРО>'Д;;П;;О:~Г~::ј;;
ру С.lсмеват вародан, c.'Io6oAan 1I
Јест, у Србпјн има paдикa~la, ;
оето, као ..ад 60 IЮ ре као: јест 1 у
има Хрвата . ." оста.!1ОМ 113 IIС'ГnI'
кога ве одо6рајемо фУ~Нlју радиJCfЫВО
IIреДЊ8ЧЬ:У 1 11(1 истог рnзлога одбl,јаио
I~Y'" српско-хрватску, док пос то ј и и
нас овај ј ,ан у појllмању С~lо60Д

~рб~1 су свему БЛУ. па B •••~".~""::I~I.Y~;j~'.~:


то Је fIJCCM8 стар», lCOJa и е В
пора . XpBaTI] су СJlемспзт п а р ода п ,
IЮД УI1Ј111ВО:\1 TY~ IIBCI,e 'С)'JlТУ РIJ , е.lемепат
60даll , јер љима у"рављају Маџ а рll , 8
))IIшr му ПОПО ~III, С .."нше lln'Т Ј~У~l ТУР DП
ДНО Ј е сав cBIIJeT.
На ПОIЏ~ЋеТ I~У право обяораШКII
та.. : nС пораS У JlIaК т р еба да С,? sбудс;
') 1'" HII" jiO IIj}ИЧRО i('А'Щ О" 1\\1\",Il10 \\л!\II,<:I'\<:I"".... ",,.. 1
J(,~" је IH~..\OB I'" " .. . , ..... А~.'еt' ...,џ'}IIIo, ;I,,,I\,...~~:--,O\, ~
Т.У Ј'<:.IУГУ У 'IИ II ИТИ , j~\I X ",IIII:r " .... "1:1. "'''''''''''''1 1
37
.. . .
CMUC,If Y пос в с ДРУГОЈ 3ЧЈјЈОi\l ОД омо ра, о Ь:ОЈем

C8.l.blL Пllсац . Ви з анТl.I э ам с рБ С I~ Il , п едо стаТаЈ~


и:у .ilтуре M e~ y С рБIJМ8 , IыIо ЈIa .м е Р8ЛОМ811llј а,
Љllхов е ут во ре , п ол о ка су заr:rp Ol;:~ .м е~усоб­
ПОМ с n о р аяу шсу . Ву )Щ се поуздано нада:м.о,
да ћ е БJl а l'О су нце пр о сој ете р астј е р аТ II
11 т е т.м ин е, па да ћ е ј едн ом , 11 међУ
Србll м а <Ј 8В Л8Д8Т II мј есто ,, 6 paTO - l.I ст ражнеl<l
.мрil>њ е дух C HOCЉ IIВ OC'Г II 11 б р ат ске C~10 гe~ .
3ар ба " ObZO I'" AO iJBO~1110; да се љегов
народ спо р аВУ МII с н ар одом, Јюјll има оно ­
.lJ.ИКО ~lall a ? Ил н ј е ТО по С'го р ом об нчају ,, :ОН\
оп сј е ШЈ Т l 1 npOCTOTY IO .
О пuшрн о С)IO се ваб аВЈЫ П ОВ И М '-l~' ЮIКО "'I ,
да Срб ll мог у и мат и I1pCr.1CA све га о н ог а,
што II М Хрват џ пребацуј у - напоми ље м о
умј е р е НII Хр ваТII . На OCT;).'le бl1Jь рuше 71 06-
<Ј О Р О В С" , 1Фј е су само с п р с;\щле те ре н .за' llО­
;зн ате дога tај е , н с вр пј еД Il се ни оснр'гаТ lI.
В аљ а се сам о ОСВ РН УТ II на о ста Л Jl садр ­
з:~ај Т II Х б рој ева JI в и дј еТl1 h:ЮЩ " OIJZO I' U Н ОДJl
НСИ СТII Il У, IШIЮ сам се б е поб ија.
"['ОВ О Рll , ДfI. Х р ват н п н су h:.'ЈСР I.ll;::а ЛЦ II ! а у
број е ш])] а 1 9 7. 11 19 8 ., .у l\:ојll ,иа су 11 О ВlI
"I .:Н1. I1Ц ll ш'П~ ;-,шаU II , ЩIН ОС IJ Ш1јНШ ]\)' Х IIН ­
KOB1IfiCBY, кој а нас <шсто п одсј е lш на ср ед­
ЊII rJL]j c l~ . Рад ]] н е IЮ~l ]ЩО II н р ая а о щн;:.lУ ,
lюј о lР у"от р еб ll О Н рЈ ] ј еД Н О ?!1 п р еда в аљу,
Ш\ u р ед.lОL' н е l{Q .1 И ЦLШ С u о п ов i.\ , О I11.')' Њ: L Ю га

је ,Ј.Р ~ ] ::НШ II OД Bj eT Il III~ . Сва О ll О 8LЩllја ј е 0'1('-


шш з .l l) .lbl'l'ОВУ осуду . Д а Ilр ш с р нј у ту G.l a-
ма ;I":У , Ј ер с(' ст ва р IIC I~ p (' II.'" .la, О П О<'l L ЩL IQ ВII

.'IЏ ставп су аН]'3ffЮ I1а Л ll O U )~ 'J'.'i\)\<:') Ћ'~ ~ \'..~~


а, т T:Ih'O са .\1O :1.111 j e~ Il Ц\\ TO\\O~~'~
s8

у бр. 196. гАје стоји став: .Н


..ТВ, вато, што су вародвост в DJ[IQi]
оојвь.ају свијест А.ржаввог
вог јеАввства, што су y~:.::::
А u • е в в ореста8.!Ь&ју У спору
ЈЮА&t мобоA81l в културан", и.а
пво В8 ,.отуljeног 1·.IIВВНОГ rp8,1f,8 C''''lOi)i!I
г~e се БИJlО раШИРU.1l0 C.18Uf'BCТBO,
оу се од АВВН "широм отворила ."'•.,.;
ватству, које од онда бујuо цвате
0011 ваше. Осијеку".
Ето, то је свијест у ДРУ1'ОJl
Ау аемљо.
~. бр. 195. став: "MII данас
ворцти о хрв. народном Y~H'ojy и О

Ь;Рбдвој" • иаобраябlJ.
и '
О томе не могу "0180111

у бр. 196.: "R':УECRВШТlша је П~":;:=


вашем Жl180ТУ и друштву, паша

и нсnрактuqоост, ТО је узрок цще~10м.у


шем ,"ыу. Данашње ~ш~аропство. ~O је
р88 оне на,ше друштuеuе АlllsерИЈе, Јер

веМОЋНI1М и jaAU(iM Д'РУШ'ГnОМ


да бео реаКЦllје господу је 11 в
Jr:.IIИК8, којој су у Хрватској да
уаде у РУЦII".
"Наше MLlI1JJhefbe треба реформовати.
је прва яадаkа 11 npBII корак наШШ.1
ку. Сав наш OA1'Oj ~lОш је 11 погрјl""'.
зато га треба sабаЦИ'ГII. BORY, M.lflAY
раЦllју треба ПРО:I;е'l'lТ ДРУГШI,
правнм демократским llШ':l О РII)IfI."'.
ЈеСlIМ .'111 ја шта ВIIШС ОД ORora
39

Ево шта Ulни е " Хрватска ", О Р ГАН коа . 1. И ~


ране отрав ..е права:

"Српс~а IIAl.'ja знаЧI1 'Гу?с госп одарство ,


pO I1 CTnO. Срби н емај у НllfC'Q f\ п е J~Y~TY P(', ј ер
она се КОД ЉIIХ не хвата , само ПОЈ СД ПUИ :ме­

ЂУ IhI.I i\l8 HaBYКo.'I1I су па се СIСРВМЛЦУ KYJI-


туре . ВJlII кад . та скрампца ОCJI8бll , ОlJда и
I.IСК8'1е па ЩIДЈ СJl О ДIIВЉ8ШТН Q П варварство у

свој својој Мl1 sе рl1јп. Тако ПО сн с 'Г о бllТЏ


дон де, ДOћ:~l e C ptll бу ду одБЈЈјlМII б ,јЈ 8го сл ове
хрнаТСЈсе про свјете, ДОlсл е ГОД буду ХрваТ lI ма
С ll ре<.I8В А JlII да ашt IJ CnYH:>U.Bajy с п ој у мuсију
па Ба.'l.К8U У , Можда ћ С не ко ре hп. &81.:0 то
Вllj e uаша ст вар да пр о с во-h уј С i\l о С рбе ; нека
се ваљај у у св ој ој 1 ~9 Љ Y 3IJ. .АJIП 'Гавв о , ми­
шљ е ЊQ б ll Л О би п ог ре шн о . У општ е Срба не­
ма. С р б и су ХрпаТI1 K~O Ш ТО СМО П &111 сами,
ОВИ се ОД пас ра в.'1IЈКУЈ .У само npaRO CJlaBnO~l

ојсром , н да 6 11 Б Р Њ' е до Њfl ДО IП.'III , да,/ш


су себ ll APYI'O n аЦ"ОIJНJlН О им е и па ВВ8Ј1Н се
Срб шш. С РП СfCО*Х Р В Н:ГСЬ:L1 с п о р ппје Elикnкnв
ун у траШЊII хрв атск и .с п о р. Ог оар се о вде
ти ч е цнј еJlО I' Б8 Ј1 11:8на . Цио ВаJlкаn м о ра се
е.\lаЈЩ1lП ОI'Н\ Т II 11 'Ч)ll ст а ~1 1l 80ва'Г lI. ПIто до сад
.lIllje I.LCIHJ. ~lO ва РУКОМ з а падн ој Ь:У.'1 Т У РIl , да
БН Л Ј'Ш Н о с вој и, I~ РIЈВlща ј е до С р би. ОnН су
до вел и ГГУ Р К0 н а Б а~ШIШ т AO II YCT\J Jl II 'Су, да
" х 1'У Р Ц I1 I] одјар ме, а н е ДОlIу ш тај у да lblJ -
ма ollJl.aAajy l 'y.~'l'ypHJI н аРОДII. 11Ј 'Г а Ј1 \1 б u
б 11 ~1 О О Д С Р б 11 ј е, Д а В о l' U 11 ј е II ао В а Ј1-
Ь:'3I::1 У засаД ll О Х р ва'г е, тај e~le)le Jla T
" У .1·'L' У Р Р, ј ед 11 1-1 С'Г В а 11 с.l0боде? Мllра
ЩОl сђ.v X P I:Н\'J' CII'(~ 11 cpllC l~e IIдсје НО МШ I,е 11
ЈЩ см пје Б IJ Т II ; х рв атею.\ "И Д~)'3. \\~";!Ъ~~1\~ (:,"""\!" "
-1~ Ту вlUIa ВН880С peaepвt.>,
вaroвopa. ИJlН ва.ъа устати .'"".р::::
AIfIIO'l'80, аа екаВЦllПацију и 1:
DOА окриљем хрватске и ....еје, ВАН
• тyi;e госпо....ретво! Ко је •• "o<IoIe,i"
_ се јави".
да буде још више IUВ"'С, I\;;;;~
.H"&tsko PraV"", орган 'ЈИсте _'
... бр. 2038 .• Што је тој ('рбив.,,?
В8 виа '1 аар у Дал!ll8цијll пе значи
реи.е Т8Ј1ltјавштиве, а у Хрнатској
ШТIIве? Ср6ИQММ је дje~10 аует
шт,ипе 11 маijарштнне. По. .tИI\8iВI~ ·
.џtВИ, кojll 11.1ahftjy ту 1I тамо србске
варе, с-гпарају Србство у јt'дlЈНој
оо ХРЈЈВТСТВО ОО'Г.18ЧII јl да ~paCl.Ja __.r ...,
8еМ .Ъ8 110СТ311С rьИХО811М Н.1l1јеном.
~'апда не)!А. за себс 1111 ј едно 11стине.
ВИВа nlНЈКАрањс ('0..111 је .1U:Ж. 'Г8},:о је
6сВО'Јпа .18Ж, да су ХрнаТIЈ IlPII~II.l'J
јеВIJК В3 свој КЊ ll жеПНII јеВIIЈС'. Јј,от";'ј
обратно. х.ЏЈј:\ '!'ска KlblJ:I{CBHOCT 'Iмаде
пuках старш; 1I 800 ГОД Шi8Х Ј па се допро
В8 хрнаТСЮI јсзшс. Сва дубровuчttа
пост ј ест пеоБОр l Шl1 СОQл.еUIl1l: ХРIШТС1l:е
јеСТ11 11 хрватско "у.'1туре, 11 за '('О је
ОИ'ћl uсночuост, l.:flД се ТВРДН, да јо
еко UЩJlJсчје хрватск:о, српCtШ jC ':I!~ ... (
теј О(,раДОВIIћ. I1р 11111 110 ј е Xl'l!
OY'JI~1l L'OBOP за србску I~Hjll:I\(JJJ
па. аl\О БII )101':10 UIITII гов?рu , да јР '1'1,0
tШЈl 1 1ШIЮДНlЈ ЈС:-НШ <:Н\ СВО.! КЊШI:еВlJII

МОГ.70 611 се 'Го pek.1I о тако еоваl::lllХ


Цl1ицорн. ).Iарто.1. 00Н 11 'Р'3.\\Н, \.\.\~(') ~~
:~=:- вароАа
...
-...е, вnPRXIIIIТ1IUI'I
'\'11" .. ~
.....,ga
о '1'0•• је .У""UШO o~. rollOjJlllN,
ваше. Jlueтy веброј евО tJY..
~::::~ а особвто је писац '1aB8intrJ;
~ c;.ryzвИ1IR ва .ој•..,- свој.....
и .-оsукевтuво lIодкријеп.љ.евип в.­
У прашииу б.ј ..у о Србc'\'llу У

је ВtI ваш у жа.а:ост 11 срв­


увијек uа.nsИ.10 ЈЬУАнх,.ЈЮј-i!
тога тyijивстВR В.1.СТИТИ C8Cfj
ПОПИ8UВ8..1И, 'I1.' .у давао таји... rp-
ПIIР, 8 СУТ)lа DВАијевв..m "као нвКВ..
ИIIС. Ј~АВОИ су хтје.1ЈI хрватсltИ иаРОА
iI-"'8р'ВТI., .други (IУТ га појуroc.mВСПИТ8,
пут посрt»IТII. ПРllOржеИlll.Ј,И о.устрн-

!
=::~~БОРII.1If су се прот., хрватству Аптt'
љегова.," југос.'IRпепсто() И орба­
11
А јер су добll •.ш 1II0ћ 11 8.ЈаОТ1
су паШКО""П.1И XpBaTCТBY~,
Ивпије.ш смо и супю"с ОIllПИРНО ]IJIШ.љс­
тpll nР"nШ\ рnв.lltЧIIТI1Х :хрпаТС&11 странака,

BIJAe Ср6п, којll IЈХ IIПI1Ч(l не rштају, E&ICO


О Србllма Р('ДОIЈПО 1Ј11IЩ". Србll су читаоцп
-:;r.;,~o уuuдј(>Ј]If, да СВII једuаt\о миc..tе ()
lJJ - Рl1е.l1Њ1.' је (:u]ln према тсипера-
у OIПТрlllll1 IlзrНI:i<1. Према TO:WO треба
DocTynaTII са ('IШМ8 јРДIl81Ю. Жао MU је,
)111 1II1N'RKO lIијЕ' ;\10".1;\ доtш ДО pYl\e
~j'B" =<рпаТС"I1Х реП.lIIСТ8. У ОСТЗ.ЛОИ унјв­
plUIDJ.Y "(', да је 01ln у "OIJlO"--У писаојеД8Н
IbIIXOBUX. Нп з.а.рав.ъе!

ОВО је писаље гаавихlX ::;:
ва ове у правввцији ве о б
pвjnв JI још горе, трп.ди су
.џUI в - ћ ута.ав. Эналп еу, р.
права . . оо ~ЪУТИ. ИII8.IИ сте
ГуРНО У приватном животу ч:еcro

,&Ј8ТИ ,1(88 брата - ~eAHOГ .~,.~:;::~


гог радишу, и ВИдЈе.llИ стс

врг., воме се ва то 8Ј10 НИВО

СРНВ, него њеГОА po~eHH


Та је иста иојава овдје. ·Хрва-<вв. ,
Срби криви . Они не DItAe својих
Bd Чивута, ОИ оопова, trojlt
- ше. Мјеото эајеД8uqgог рада
ОД Срба бјеze I.ао
АО краја uетО~lераUТНII . 1::
taRo _0i:A~o;~;':~~
особllпа CJIО8(Јпо-геРМ8UСке

.. ИЧ~
ПОВЈеД8ЈУ
t.\PE88 . Up~JMiM8 OA:II:~~:i:;~~:~
наЈвише ПОПОВ" у
су uаUРОТIIП ТО~lеР8ПТ(II 1 u
611 (;1IЈ111 У стању оце УЧIIU II 'Г И. да
сваЈје поставе . .моого се српсIW енде
ШIIЈЮ у том UСПЈЈОДIIO;\1 раду .

ОВ8 ра8..'1ика у толсраUЦllјll опажа


боље у писаљу НОВIIIЩ. HOBllue су
мuијењс". ПО ЊIIМјј, ћСТС uај'I'а<шuје
расположеље парода. Српске UOlJllHe
ПО грде хрватског I1fLРОДfl, што [IM
част СЈ1УЖIIТП. Оие су се најВllше
сеНТI1МRЈШОС'ГII - у Ky~aњ y ва ,ll[об рате
u "HeCJIOB eIlCKIIM~ држаЊСJil Хрвата.
П()lIlше uщmuйју С р бе Р<>ДО ПllО ВлаСllъtа,
.) То је .1 ..je!l/J АО"МltО ч ~ .. ii""\'.1еll у е"о м " ..,,, . . . .
• Die G ruшllli,fеll (Ie~ х\х. Jahr\.W\der\I!.' .
ц.t'IIВ ....., У вајбо.ы. с.аучајУ .Ор­
Т. . . . Орб... и т. JI..
отраввк вовивама вије В8Ш'S Ш'IU"
SnU0 о Србији, А& ТО вису В хр8'1'­
прешта.п...... То jt! СВГУРИО тро­
мост aб.Iижаван.у!

~ ~~~}~~~; секојихрватска оп. своје


је иаравио
JI.8
.. и ~ва,..-
Босна српска, ПО,I,ВГ.1la ое
хајка. То је бар ствар ввјиоввјеr _.
које ће се сигурно сјетити хрватса
!р"р:в. "Матица Хрватса", в:оја је и. . . . . .
и ОСИМ тога преВОД приповјe.џl8&
гдје се ~lучајио CDOIIaв.e.. NI>
говори српски, OOCТ8JIB је
вајгрtих вападаја. If јодво твј8.l0
"'.....,и., .. и В8УЧВИка .XOp8.IIO је У8Jl8ћи
ру.љоll СИТНПХ ПО.lШТllчара.

су RјерсICИ фанатици, Срби вису.


и јесу Срби П03В8ЮI, да проподе АО
",.ја' реч,iн,"цу: "Брат је IIИО. које вјере био"
»ва своју народну MIICao задобију све
ajf'pe вашеГА народа. То ве може учи ..
овај Д110 народа, гдје је ООПОВCRa ри­
све1'8*). l'Aje је l вјерска вето..lерав-
ивиц СЬега**) . Можда п о Хрвати пре-
ПОDОНШТUllУ 11 овом пароду, који
AOТ.ll8 дошао у cR81jrl (',3 etюјWl свештеви·
да ОД ЊIIХ uеће да nplIMR UРUЧЕ'шћа,

'7;;;;r.;;~'~Y . ; ,\11.1 јl'l .У Бо~"" 6"_10 с.I,.ч~јIШ~ "р.јl'l OIС.\·Jfllцwј,'


У lI.e IЮКћј,,_ AplI<e 11:11 1J111t","j~A ."IITpll .ц,.
О "ряту .." СII(> "I'"j~.e •• се.
КIIpRктер"~т"ч"., је, А" ј .. ПР. ~B •• S. ГрI'l6ачк •• про-­
...... ,."~ "f!.('D'·"'~q"j~." \ IC() " . 6\>(\\ '1111.....'1\ ..~~ ...
• рll8<Ю.IIIIIUII Ц рК8&.
• _ у црау. В.... Р. •
-је IIJ>ТI!O У ........ мј""".....
~OO8JiB. Срп...,.. ваРОАУ "t:~;
........8IUI, - 1'0 је ~ B8jsefla
Вojвa.џma в у Бавовиuв, у Босни и
ва води се О.,\..1У'ЈВR UHVIIJ1UM борба
рв-.аwnm поповско,', Наша
• Ье правос..tаВПl1
rb80РИТU РИЈ(ССОJl
a.I8, А8 ће то }"'1ИВИТИ вајбо.ъе
управОIl. у којој У'lествују u ...јици н
JПIЦИ . Наш народ хоће све да поствви
.,.TCIrC О('нове, па 11 ТО. Наш ва'р'о,(
&.1ерИIC8..'I8Н. 8,.1111 јест ре~llН·ltoавв. јер
ре.аогоја Ш1ЦllOпа.1Un. Ре~lllГЈlOаност је
mтe ~Д.:IIIICВ CRIIX С~10пепа . ВјерсlCR
свост It 06рапа ПIЩllје, то су Г.II8ВВИ
.'ПIIП ypeijclbR ЦРЈ>:оепог. ПРСJlJlстајте
рију српску, бугарсЈ..::У It руску И
пете BllAjOTII те ПРIIIЩllПе . Х усова
борба !Ја Г~1aгo.lIIЦY СIЮДС се пп IICТO
ЦПН. П ..lII УЮfИТС појl.\ПУ Бегумила
roрпј" Боспо. Bopt>nll се па црк:пеое
бори.1II су со 11 'Ја ПВ1\1I0U8.111ОСТ У
њу Ј~рквепом (ЧI\СТО СРl l СЮl
11, c'rapl3 сдовеПСI~е вјерсн:с ус'Г~шовс) .
вајуtш раЗlll01 IlfIсртајll)Н\~ 01111 тек под..еl
)IYC~10M3HCTHY •

Тај дух uеваВIIСПОСТII, та (јорба ;Ја


праву пре~11\311 11 па )IУС~10ШНIC. У
UOL'Q ХУССllп·б(НЋ ГРfl.,iЏ\ШСЈеlJllhl:l,
lIаше РшltншбеГnВltnа НlЏЏIТО 'гај
~~Ј-ЦIIOНl1РНII дух, вид\\'rе ()\\У

Y.ylr.o према слобода \\ ~~з'3.В\.\I:.U.()~t.\\,


ОР"""" В&р<>А ва - "С""
"у""'."ан""" борба у ..
ве 8В&ЧП то пето у о(јравв
прека јеаУИТСЕИII В&UlЏI,&јвп.? -
...... пребацују AR ве .јеруј.... в8 У
ДО црквених фор~~Вости IIBOro ве
То је истина. Формa.m.ости су _
~::A;a ствар, 8ЈЈИ је ва то КОpLж, пrro
IP у себи, што се преноси с гeвepitt'
генерацију, ва пас r.!f3BBa ствар. То
народних пјсса.t3 I1 O('T8.tВX y~
српски народни JfOPa.'t; ЕВО поообва
српске &У.1ТУРС. Хрвати ноју cuю
општи катоJtИЧКU lIюрв ..1, јер вемају по­
RУ.,турс. С. тога 8а љих и јесу фор-­
у ..
ре 1ИГЈ1ЈП г.л8RIlfI. ствар.

KY~1Тypa са посеБНIIМ фИ..10ВофСICВII


м:ора.1ЈНII)[ ј>flЗОРllма. UВЈюжеВUII

яеJlII<18НСТIiСUilМ народним у.отвори·

u са посебпом нвроДио» умјетности в


rA8DH11 T~M~.ъ 06раие наше пације.
КОЈII Је створно српску паР~АНУ ~O­
па СУДII.'1IIШТУ ИСТОрИЈе СЈаЈНУ
да дода3Ј1 мсј>), llвјодобреЮlје и
~8 КУ"lТУРПС' [ЈОСJlове. ерпса
прсдстав.ЪR Т8ЕО богати дНО
људске IC~'.JI.TYpC, дп 11 најдубља
nponac.'I' ис )IOЖС да yrYWII н.еll

ne.1Jl с прanО:'а1 ЛО'nСЧСЈ'. МОТИ"U тих


Ж8.1Ј?ст с.лабn IlCnI1T&IlIIX парОДllllХ пје~
RЈ<>РЈЮСТ, срчаUОСТ 1 ПРl1недuост, пошто­

жене, .IIIIЧЈIO. част ШШ8Д свега, поlt8аују


.јасније јаЧIIПУ IJ l:у.I1ТУРУ парода.. lWilt ИХ
С'1'ворио.
Вар ае орестав.ља иајпоm.ље
г.raвии јував: В&IПI1X пјесаха М'в~.~'
ва ваРОАИУ освету и ваРОАВО
&р вв )Џ)В83ива В6.1ИВ:У UРИВJlачву
08е BYJlTYpe И ИJlDововаЊ8 српске
та oкo..m.ocт што оу ЕУ Jl1' 'Юга
ВaD DОЧ8JI.И прикати u Хрвати И
:жао вам је ШТО Хрuати тога
поп су КОД љих u сувuше рано
.оппrre каТО.llИЧl>8 појмове о свему
пrro су св ови u У8ДltГJlИ до
ступља ку.nтуре, прuје него што се
равввти посебна хрватска ICУ.IIтура .
Тај раВJlОГ ДаЈме ва обрRНУ P::~;~
пуно отпада. Да ВИДИМО друге
ренн су иодерне паЦUОUВЈШе вдеје,
ВГОДВО sс . . ш КаутсК'и: 1. ОСllгурање
тарње Jf проширење СПO.Ibне пијаце; 2.
бода Jf дехокрацltја i 3. ширеље
образоваља у :масу .
Д. ли је могућ. o,. cur'yp,a Tq YUVT'L""
ПроWllрUТИ ваљску DlIЈIЩУ ЖL,веhu
С1СОј .88јеДВПЦII са земљама ja~IIM ~ у
СТРПЈ" 11 У пољопр"вреди, КОЈе даЈУ
економској ПОJlIЈ'ГIIЦII <Јнтаве државе?
је Jlогуnе О<Јуоа1'И потпуну с.лободу и
крвцпју, гдје СјII пмало хеге~ОИlfју
IWje пе познаје ПП С.l10боде , ШI
Да ЈШ је могуь'е ШПРIIТIЈ књижевио
вање у масу ондје, гдје је .",,,,,,.nв,оо.
дигнута па са CBIIM н енаЦl:Iонмној
Нека Хрвати одговоре на 088
Аво одговор на љих 1:'Ј\.'3.с,\\ 1.\~\' ~ћ"\\\Ћ.()"
41

=
::::ј8СВО, Ов.џ вема ом • .". _ борба
жрвате80Г ~BВOГ п,-.
оо IIВIПJЬУ, lI1> су Хрвата у
CЩ>IВ8ТВ оо као поообиа јЦJUпща •
јо. по.ЈВТИЧICВ веМУАРО. ЉIIХОП аа..
~ ;::":Z!.:oe вавОСЯ.lн И"вротвом В Ју­
!1! то ОУ бо.ље уви!luВ, ве",
__ Оиu ОУ ....ас CП&oIIВ еа IDJJре"
и..ирства и Јуroс.яовеиСТ8& ва У"
Хрватствв. То ви;е MoryJt.e беа ТY~'
. . ."'" В.tИ А,егеверисања варо,џ.
80..18](0 вјеровати ово прво.
;ХI~В"ТИ не могу ......... да оо боре __
народност, јер 88 то иеиaiy права.
јесу и остају само јеАНВ ПQ.lвтвча
која све ЧИНИ, .ца Србе У борби са
смета. Многоме ilе Jlож,џ в...
ова борба о хегемонију и сувише
'Греба само ва ТО МНCJlИТR, JII'
борба И8111е~у два сасВИII противиа
[10'...."'.["" правца демокрације и lC.IIериEa.UlИ­
борба 88 обрану ВИЦИОВ8.1Iве ку..пrрв про -

~
§~~~~ca ТуђИВСIWJI КУАТУРОМ, БОрБа ва ев:о-.
везависност против ЉУДИ, који су ва
DОТЧИњеност, И свакоме па та борба
потпуно равУJlJЬива . ЈЬУДИ, којима
уста пуна празне ријечu "мога" ве ра­
~:~,,~дa:Bje у тој СРПСКО-ЧЈВ8тској борби
:11 један главпи хисторијски ПРВВ­
- борба иsмеijу вапретка в Ha8aТD н
се ту мора борити, један главни би<r
"'Ш.'В принцип - борба ва С81100Др:жање )1

ту мора борити. У U\l80... ~''<\ђ,\' ~


в.предак, у Apy-roll. CU8.\''a.. ~~v..
01крввв, 880 је обоје ва њиховој
по се ХрваТ.1 _.ОРВАВ'· јеА8В
ПIIТU око е..10вевсЕ'е српске парn,1Џ18

NI оо... њом раврач}' uввају ,ca~Џ;::


llааетвОll, Та ••1JIјВUСТ1l011u }!
Иначе наЈЈОМIIЉр_ ва оне
CXDaTI1IUC, .... сам IЈРЈЈјате.ъ jaJrol' U
ј)'ЖИОI' CJlOaenCТS8. ко Ј'ОД
XB8BTIITМ1l У даuашњо ВРllјсмс, хора
једнако SlUc.iJJITJI. ДаВ8ШlhU xpBaT(њ'~
чаР" о тохе попе тако да IНlMf.:. ~~:;~
отворено рекао ,. Д8.1tмаТIШСIWМ с

правашll писмо' TO.11IKO Ilдса.lШl јер


скупини (јУI'ОСо'lопсиској ) )1II Хрвати
611 lIСЧС311УТЈI . "-
аар ОВО по зuаqи скрајЮI
од страи(' ОIlНХ, KOjll Срб ll ма IIре6ацују
paTIISSM? Зар ово IIС 8па'Ш пршmање
o.uбости "!
Мп се !'I1OpSMO чупаТlt, да дOl'i1ђвји ве
ХItТ))lIј l l ОД пас , да пеь::о треlш nc
ЈIIIТ8ЉС, К81:0 011 хоћс . До сада ља
су JJajoilyt,n ствар. Миого је Uo.љa 11
ја OTllopeHiI борба. Борбе со боје само
u ку.:аПllце . UДЛ.~"lIшзhс ",ПРIlРОДП8 ЖI'В'~
Снага народа, КОЈа се мо:љ:е ОГ ..lCдати у

об.1UЦIIЩ' .у LШРСТОћll Tllje~la 11 п:~~~~::~


пад МОПНОСТII 118 бојНО;>.1 пољу tt
У обравоваљ'у умјСТПОСТlI 11 HuaHOCTI.I,
CQIJ.1МШЮМ осјрпају вајеДllllце u у
одржавању 1I8ЦllOнаЛUОСТII . U * ) 1\0 ће
ДЈЈТJI у овој борби ва xereMOHlljy?
.) Уах No,.dau: Pa,.ado )(Q 3 "~.
8р&јеви, г.цје се po.џt.JO вајQИШ8
• вај..ъе-пша раса, иајп"I'e.UIreJI­
"дје су оо ОАМ."....
дога~ји, гАје се 1"0-
српоки јеанк, Oдa&ll8 оу по.
оне дивне вародве YIIO~

I'дје ЖIIВИ по ријСЧИll8


Kacтe~1&pa, народ јував:а, ПО
једнО1' t!еЈ((ЮРJl8на ВМИ'Јаистоеа
ЬО риј("Чlt.ма Апlje..18 де l"уберВ8ТИса
uредставНlЩU CoIIонспске крви, по

једног ..1ерО8 Во..1Јиса Н8јЈЬепшв


европска. То је опај llИВ српских ве·
што се IIротеЖfl ОД .Јадранског КОР •
......с,,· Дуна•• It обух.аl,. јужву Да.l­
С Боко:м 11 ДуБРОDНJlКОК, поhи дИО
IЩ'~'.ИUО IJ Црне Горе, јУГОIJСТОЧВУ Во­
Новопазарски Сапџак, вападну Србију
11 раВПlt Сријом. То је српсв:и
!В'I'ap. u(",a~1t СРПCfШ крајеви, хојп су већи­
васе.љСlJИ 118 0801'8 центра, (II08Н8Т8 је
пр. реЧ8wща: ХерцеГОВl1па сав свијет ва·
а себе ве расеJlИ) за.д,ржа..1И су све КУ,.l[­
особине ДОМОНIIUС својих отаца 11 ОСТ&.1И
вјерни. UBII су нвјјаcnнје и до­
~Ш80ТПУ сnаг~ СРrlСlOOl' пар?да, je~
се 110~.;Щ ~O lУПВЦП у BeJeдnaКOJ
- ве само да се вису ивгуби~'tИ У
APY1"~IX раса 11 lCy.1TYpa, него су че­

пута 11 као мя.љина себu КУw1ТЈРИО пот­


~~~,;aYTOXTOHY всtшну,*)
.Cpllcwr K.II :IКe.HOГ r""acIlHaa~ •••• 0 ј. АР"
~::::; C'~";""'jIЦ8Y IIt""1'OP.jcKl ...., . .5Q', АА Cp&lII&A'"

6,...•. . .0"-" Ь-"_~" '*"~


Ј II'N што сl r. " ..... 1 ,,0611~ ... ТО
кај.... _""'1 X~urtL С '"'".. ~
.~-!-i' :J,,".;~ ;o~_ ••трем.
у ПРВСПOll06в са хрВаТ.......
ropje., овај ваш центар оео6вто
Јаево је ои.u и ГАје су бо..н
побје.цу. Хрвати ве МОI'У
гевтва се.љака, јер га ови веају,
CJl8бо имају. Они с ТО1'В не 1I01'У
ваше демокрације, ВIIТИ да појме
све вародне :мис.ш, којоЈ је сам
рац. ОВИ ШТО ГОД ИМВЈУ I на c:~,~
aaxв&.ufТИ 08110 свештевстту и

ми ва ОВ8МУ се.ъаку. И СРПСК)'


српску државу И ону

воју, све је СТDОРIЮ српски се..ъаа.


Illвајцарск:е нећсте наlш (:ЛИЧНОГ
историји. ИитеJlигепцuја је у нас
привријеДИАIl. Ова је шта више .....0
и КВВРИJlВ, ј ер је у љој БИJlО рuИЈа:
елемената . )
'1 t,;1I110 МаТоу .... је н.при.о 1 jeA8Qj
llI'OА81 пр.СIIОАобу. 1:&;\ Је p8~O •• ероск.
ао с ...... 6еа O'l ..jy. И ".ста, •• РОА. аюј. ј;: ;;;~.;;U!
.етормј. аОЧII"IР. CIIА8 t8 ~ •• jepHO ....10
што? Н"8 је то 011. об.ЧII& .a.\.IIC11.10~T
ет.,IIII1Ц"У
је
"8""011111 IIНА • • • ДУIАDОСТ" • • ? JJ:~:.~;~j~~
tT80PIIO јеАНОГ re"lIja..tllllt КAp,,~op~. ,~
. . П С •• l)l,I.!иt.а, Аа 11 н. спо ... иње .... .aC"lIj6
•• ДРУГИХ .poIlle." • друг.х кра јоо" , "'Plll-Wlj,
.110 Ч&I,.'ТО "(Му ... ан" н ~еtiN'I""ЩО. lIАс ..... нашег.
се f',б8"''' 'ро 8де"""lI 1161\""6 IIКТ6.IIIf'еиццја, • у
ао .~и.: ... """о. КО И~. то ПIIМnцујо, " "СТ .. 111111 ~n',...
Н"рџ,џ." .8~"'O, ",>:>ј_ је кр>:>" 8јек>:>ое uре.IIUIИ.Ја .~.::-::-~
" fIlO, кој. ! е 110.1.1. 11. срц" "рОСТОГ Н.РОД& 11
....
•• ", •• ИIl+Остоц",а, пост ,а је IlерМу ....... 1IA
оtiр .... 08llи.z, 1 'I ..je је lIу"е iШРОА своју '~:~;::~o:o~~
је то P~II ТОГIl, што још 11 ....0 .. "је с& 01
1'1111001101' НllроДне .... Ми? НАО plIВ.,U!· Аеж" у
се P8AUMHO ПОIl""."" 1 I1 стор ијо, АII НIII a~.J"K~H"
" •• У УП!' ... ""ТI1 СIА6ИIlV. IIН!,ОАН' 1I.\и је .ЏЖА"
ор"ј" про+есОJm Цнијнl\а. А" је уерок то.е Ц.U""рс1Cll
ог. 1fe.t1l1l;Q1' Аије.\а NРОШl\,,", "8 ><.()Г .. :.", ... ,\0"..........
1I1I7'lМII'·4JlЦJlje.
А .... аll:О 6••,0, ol.OТI\je 1I~.II", ч- ~" '1:"'......<:> ...., .
6•

• .q>8IIIIIO - - ......... -
Овје _ _ _ јер

_А вао ве 8118Ч8 IIOВВIВOOl' ао


COIOВ8ВC&IIX ваЈЮА вero
apaO'1'O"Pa'l'lljo' Ј........8 _
ОПВОујykв овој. ВУ_
"1l1)li оо иајввm. орвоаој _
оо СВВП сматра суверено ••
DQПLIЬ8.1UЩ& стапаља старе орпсве арв­
с вародо. и _једвнЧJIЮГ робова--

~ ;:~~ТO~Г63~~j~e~::~:~~:::
.. в ~ • .,
српско·хрватској ara.J8 ц.
ва орпову страву,)
о!ју прав ...
РаАИ тога, јер деllокрација IIОР. по
"";у опште e.o.oY'lВ:ie ОARијети побјщ
uерИК8.llИ8110М:, јер је српоки центар
бо.љв и ј6Р СМО II:И аајПOColujе в
~~т&'r.,.во јачи, мора Српство пod'иј8АИ­
Хрватство. МИ ВИ6JIО Авијв вародвоств
•• 0110 двије UOJlИТИч:в:е странке. Ова
,..." мора побнјвдити, воја заступа про-
H8Jf.80 са.. се, JIJ1 ће ово :мом ра­
."19'11"" једаш дио хрватске ИВтe.llигевцвје
,. ће овај процес поспјеmнти јер би
весједпњеве 1I0ГJlИ иначе Аога1јаји 88-
Ја ,сам ореухитрио . МиМИО сам
ивер може Д8.1181W пасти од Е.!18Ае, ,ц

-:;:::.~пра~в~ могу бити пријатељи Срба


.,. сах се. ец ВИДИК, да са. и оу-

аоја DOn8,.s. .... ..,...",. ОА 'paCWVf


• lIЈ' н.јеl' •• 8ОТН ' С'''"
8А,7_'_ ОА
•• рца •
epact88 . . . .
.... би oajJ-,
.
-....JI11"""
.....

_О,
треба
~ - - о *181"""'' '
........,..... pu.aor,
~ ..............ицвјll.­
BO,IЏI.... "":t:~
,Iф88 овоје вapo,lЏle ..и...... Варо...
11 С то... .т је сеета. Ова оо

sqю,IЏI8М
11
щ~а и у "'~~::~
"1 ytmnЩи"" и ВОРО.ll је
...... су ун.ј... би.... 00)1.'1_
'fOМ DONOAY. Има теорвјВ 1 којо
у р....;ерво ""ОТВОМ вре"""1 11
вори вором ."-'.)011 Jlије",;"ју.
су оо сугеСТИЈОМ МИЈењв..1ll ПОJ1l0ВВ

IIOCТИ. И.л:иртовО и Гај, JJ~::::


Orpomrajep, Хрватство и С
р8адјСЉ11ВИ појмови. Ове ..'Iичиостн
puput: равне појмове о варо,.!,поств,
8ваЧКJW u равне по..1итuчке cтpyj~
ОВда ЧУДО, да се дo~e ДО
Хрвати само једва ПО.1ШТIIЧка
тога јер су Х рвати
oaro о јер ј е хрватска
ПОГ.18ДУ у стаљу много УЧIJUИТИ,

ТО.'1ПК'О И 8ШМИРМИ . '-{(! .J~·O~~".,~~::=


више П8ТРИОТIIвма u - It
су збиља сви Хрвати, који су оо
ухом, БЯJfll ва saјеД8lЩУ са Србuма,
надамо, да };,е и садашњп умпи .ъудв
бар то.кико а~lБПlЏlјо, да не ће
упра8.Ьа H8POДIIOM ПОJlIIТПIWМ:

мош.
Да sавршпмо! И ~".J\OJ\()""," \.'\.
/l:'lJЖУ, да су Срб~\ \\ Л~'d'3.'\'\:\. )~~'\1.
• 'iIfII.t•••.,.. . . . . " .
:ЈЦ8:ве l1P ... "! _ ~ •

~;~ p8,1CRoIR ~ 118 ...,. ._ , . .-ВJ!Iif"

~ o:;:;:o~
"""""'8 r _ "З::~~i!
је пр_JЩ\tIr _
~lвё """,,тв...,. к... се вajввme......,.
oaorи, 0ЈЦ8 се вајВD.tПе p8'AhG JI . .

~
2§iу ОВО
Ми пот..ъе.џье
смо ВНАјe.tИврије1llе,
XpIt8'R, ....
аа rrOМ
СВИМ свака РЦ8 lIоче..о се с8
ICOllrpeOO. У &'1'о6у, R _
OJIОВ8Не1Ю1II вовиварсJroll 110811"'01
'::~~~';"ICoJra" н 'It Требевиhевој" и у 08. је­
.. UЯТ8њу. Крува свега треб8.ll11 оу
ОВИ догађаји почетком Cf)птекбра.
......, по lCOие со рмн.10, И еуяпше је јасан .
ствар се може ОЕр8П ути преко очеВ:И8R-

.р8Вжера . МООКД8 ОВИ вајвовији доraljaји


и наПред.8к У борби ва српско-хрватсво
II,IЏш'''''о. Ве .... "IIО мoж.,u. Ако виurrв друго,
с.о ва чиото, mтo једни ДРУГ'I.. JlDOoIB
БИJlИ СМО барем искрени.
,Iђ>. Фравко Поточњак рекао је jeДllO_
'!JI...По.., да су Хрвати ОД ВЈЈјев:ова у 6ор­
са адравим. равуном. Мя со вадамо, да
врон CJlмеће вјев:ове веће то бити . ови
треба ,ца се једвом отресу ових инк., што
"&КОме прије служе вего Хрватству. "ОЬ­
lor"-amu су Ауtтpијавци, Рr8V~ИПИ су ЪЈ ...
џаровв, тако ови CIUIи јe.ц.nи 8& ДРУГО ваау,
* IOJ. BIWIO пуио рав.жога /lIJ их 8ieџyi8llO.
П".ТВИ u iюдо...у6"в" 'X.'i""""'" ~ ~
ао • _
.џ увце, "У,I\

• .џ оАбеце ....... ""ја је


...... • .џ IIJ>IWI&N ОКУ
.... У _. В8Ј><Џ1У, јер ова
обрuy ваше "'У....уре в ваш oiocnllli
пру.ак. Веа. ое сјете хрваТс118
је... оао" учи.......... Масарв.:
у пo.urraцв само О цејама aet'O
...................јаха". А то ввјооу
~ ту\иви ИВ својих
Века се "јете и пророчавских
Bop.ll8Y·.: .Диј8oll0ВВ в:ој. су
Jte,lИВВII И СИ ..1ВИJI рааЧ,.IIвњаваљ_

ПОСТИ, Н.lН ће се опет ~'~,~~:~'


г.аввок П,.ll6I1еву,идИ ће ЈьеГО8011
D.lЦ8ТB М8ње народе у чијој се
и чију СИJlУ они' са... трпе. Ма..1ВК
који С АРУГИМ једну 8eIlJЬY
омпњају се на lIоЬне сроднике,
пропаст. Ови Jlорају .као народи
Остаће сако ве .•шICC нације 8 од м.&.IИI
буду У стаљу основати самоота.лну
иу државу,вlЮ буде нужде JI CВUI.mj'I[>III~
IIЈШ ПОТИСКИВ8ЊСJd туljих еЈ1емевата,
Me~y ЈЬИ1I8 ставовали." На ког&. nе OЦ~I
вати Хрватска Dlюријеtcва њемаЧICIIЈ(,

СКИМ и ЧИВУТСКIJМ ej'~;;~:;:"~~~.~'~i:~:~~~~


ција и Истра DРЈрије~ена
Је Jiи :МОГУЋе то ве~lU1ro
беа Срба, или шта више против
.....у • .. """- jOI - ....
»- """"'РВ"" у ..,.. ....
ХРВlИ'08f. све .........0 ва ....
""Уш..... варо.џе вепрво
..ја .а. противио у..... М.....-.
и сувише ве.па. бo.Iеот ваРОџ"
отреете - попова се отреете, то је
Други је г..виии ум,," - уво­
се. Је.џшо ме1)усобно П08В8ВВIЬ8 АОВОА8
Ј ~==.;":. IIИCollИ и уииljaв.a ..јtWШ.....
lIi У чему 11 oIe.zи осаова _ .~-
обраву И ва OCИВИIIoие вај......В..... бу­
';"''''Н. Ако бу.... Dpc.IIJ>oI. ПСВС, Ј11' 0110 .....
Do.tВТИЧве стравке, то ће упоаВ8ваље 8
вkи МНОГО брже. Свакоме је .uв:ше
са страв.КОII него са иароџOOl'И.
је виш е и 1'О80РИТИ О двије ваРОд.·
Писмо в вјера нијесу виг,lJjе оби..ъezjа
- 11е IIOI'Y ВИ КОА нас бити. Ови,
говоре о Србима и ХРВ8ТИJl .. као О ПО-­
ваРОАВОСТВII8 НoIIИ су оцај.це, и.m

r-';:::::'·je YCJlOB А& престану једно. ПU8-


Do.tИТUчарu, који авају сахо са Kirchen-
thurrapolitik, ВОДИТИ у ТОК С.ИМУ rJ18JlBY
• корuфеј" kутити. Ћутање је са.џ

ј е УМОН - будимо искрени. При ..


ва ј(>дној страни О с..108И, ,цок се ва
""Ругој ради против ље у првом је реду ве.
IJI)Штево а у другом непатриотCJm. Бу Дико
B~~:;'~'II: и ако се бу доко JlОРаАR борити
- се као .IЬ УАН, јер је много бо.ы.
отворена борба од досадаЊllХ sаIrулисних спље­
такз 1I ситних чаркаља.
I1lто се прије СВРllIll наш CIlOP, то је боље
и по општу народну ствар КОРJlсније. Ео жеЛ1l
:мир, мора ИСПУНIlТИ ово 1',,1ВВН(> умове. ~наче
је 11 сувише лудо ТРОIШI'l'lI рI1јеЧll и вријЮlе
У~Ш,,1УД, I~ад то буде, .1a~0 ћемо ~аборавити
стару пево.љу.

Је ли то Moгyћe~

Крупније погреwие.
На <,.тр. 29. треба кураив мјесто kCураиф
35. нема их ви 1/. нема их ва 1/,
" " 45. " паро,цииа " рародвка
" " 49. " .Јероа &миеа " .Ilероа БOJIИt'а
" " " "

..

Bewerten