Sie sind auf Seite 1von 2

POJMOVI:

1. KOMUNIKACIJA- je proces razmjene informacija preko dogovorenog sistema


znakova. Komunikacija je proces slanja informacija sebi ili bilo kojem drugom
entitetu, najee putem jezika.
2. VERBALNA KOMUNIKACIJA- rijeci koje govorimo
3. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA -se odnosi na sve druge naine na koje
komuniciramo osim rijei. Na primjer: organizacija vremena, govor tijela, izraz lica,
geste i ton glasa
4. FEED BACK (povratna informacija)- je proces u kojem informacije o prolosti ili
sadanjosti utjeu na isti fenomen u sadanjosti ili budunosti.
5. KONFLIKT-je kadau s interesi, ciljevi i vrijednosti pojedinaca, drutvenih skupina,
organizacije ili drave su meusobno kompatibilni ili se pojavi nespojivo (sukobu). To
moe biti izmeu strukture sukoba. Sukob razlikuje pratee emocije (npr. ljutnju) i
stvarno ponaanje sukob (npr. agresivnost)
6. PARANLINGVISTIKO-pod paralingvistikim znakovima misli se na one znakove
koji su elementi vokalizacije, a njih ine svi popratni glasovi i umovi koje ujemo uz
izgovor glasova i rjei u reenici.
7. EKSTRALINGVISTIKI- nisu vezani uz govor
-U statine neverbalne znakove ubrajamo: udaljenost tijela,
meusobni poloaj, stav tijela, tjelesni kontakt, vanjski izgled
-U dinamine znakove ubrajamo: izraz lica, kretnje (geste),
vizualna komunikacija
8. PERCEPCIJA-ili opaanje je proces kojim mozak organizira podatke dospjele iz
raznih osjetila i interpretira ih tvorei smislenu cjelinu. Percepcija nam omoguava da
razne mrlje boje vidimo kao odreeni predmet, da mnotvo zvukova ujemo kao
govor, da kombinaciju slatkog, kiselog i ostalih okusa okusimo kao odreeno jelo itd.
9. AKSIOM- je tvrdnja kao i teorem, sa razlikom to se aksiom uzima kao a priori
(jasna tvrdnja), to jest, nema potrebe za dokazom iste (na primjer a+b=b+a). To je
dakle, tvrdnja koja se ne dokazuje i ne dovodi u pitanje, ve se u okviru neke teorije
dri ispravnom.
10. KOMPLEMENTARNO- koji nadopunjuje, koji zajedno s drugim dijelom tvori
cjelinu.
11. SIMETRIAN- ravnomjeran, skladan, suglasan u rasporedu djelova
12. DOMINACIJA- vlast, nadmo
13. KOMUNIKATIVAN- razgovorljiv, pristupaan, onaj koji lako iznosi svoja misljenja i
stavove.
14. KINESTETIKI-.Misaoni okvir u kome se ova osoba kree je to kako se zbog neega
osjea. Kinestetiki tipovi vole dodire ljudi, koriste rijei koje izraavaju osjeanja,
npr: "Ljut sam", "sretan sam", "to je divno" itd.

Ovi tipovi vole biti u sreditu stvari, raditi neke grupne aktivnosti, igrati uloge itd.
Takoer, vole sjesti uz osobu dok razgovaraju s njom; vole malo, intimnije drutvo,
emotivnu muziku koja ih motivira i pokree. Odlino im ide razumijevanje osjeanja
drugih ljudi i suosjeanje s njima.
15. PARTNERSTVO-suradniki odnos pojedinca iz obiteljske zajednice i ustanove
usmjerenih na postizanje zajednikog cilja (dobrobit djeteta), a odvija se u odreenom
kontekstui ima odreeno vrijeme trajanja.
16. SURADNJA-zajedniko djelovanje i pregovaranje koje je usmjereno prema nalaenju
rjeenja, odnosno novog, zajednikog polazita.
17. SIMBOLI- je svaki fenomen kojemu je drutveno ili kulturalno pripisano neko
znaenje, to je mehanizam komunikacije kojeg koriste samo ljudi. Simbol je rije ili
izraz proirenog znaenja, na primjer srce je ljudski organ, ali simboliki predstavlja i
ljubav.

Mirela Bili