Sie sind auf Seite 1von 238

АI ~,

РВИЈА И РУСИЈ
11
ОА IOПIUI IU'А11IИE АО ов. A.IIД'"''
OUПlПtвIIВ.

БЕОГРАД
1870

Tr,j .рао, пm> ....., .еПРеАВНАЫВО ПОВР'" AoraWe В&lDe
8'" 8сторЈје, &0.lIl10 је био &ОР.СТав ПО 8.l&C1'O.Ioyd'иве туђп-
сп у.РОраце • многе са._оце - Be.lBl&me, у вашој вeJUo8,
lOј. су CTIU.U8 ва коцку ие СЬО свој сопствени обр ... по­
штеЫ, веla • Аocrojавство 8 су .аб..,. ВIСЦe.lОГА ерост8&, сахо
"'1 се АО&ОПју в.taCТI: 1'0.1810 је ВИlillе бlО 0,( пrreте варо ... у
• ао..."; бу АЈЬОСп са св... CYJI&IIe.
П'РОА, 8&0 решuајyt.а cвara, lIIjе YJI80 .11 ехват. ПР'••
CllIIC80 ув.rrpaшавх БУВI • покрета, ПI је био в.ран ВI
...ју ш!ОТ)'.
Унети 6'11'8"1 С&ет.lоети у ту покр....,.., прmохоLв -,ом
А& се oбaнcтI: о прв..uа&ка, које су .... IP&Tue 8 аоје га 8 АО
А&В&С врате 8& ПЈ'rУ aeгoвor по.птвuог . .ит&, lавеТ8 .У c.lпу
AO~I .....ца, &Ој. су рци... ВI вре.е ОВОГ свршевог пеР.ОАа,
• што је вајпаввје: ~ у НОРО.О' .If1ICtЮ о ~. Аа C~
бo.w OUI о ce6tf бpttw, • ..са c.oj~ PtnYNt са ceojtlJt &44Ааро'"
но. CtЮјој INIIЮNOAtИНO,j cteyrnln'fШ pacapaf.Љtj; ..со се 113;(0 11
сеоју CНtIIJ " 11 снју aOJte7', - ОВО је је;с1I1fO 8 ор.а поБУ.4&,
пја вас покрену, .1.& 080 вепко Ae.lO превеАеJl.О 81 ваш јеан.,

О'" 10га ево прву све811 преАајеJl.О у руке вашо читаоцика.

Беоrpa.A. а. Фебр. 1870. ГОА.

П. Cpe~ ....~, Ж. ЖrЈо'.а..


А. Ваеи.е...., .А ....рЈ..о .....
198

меешlOГ щuтац. А IIOCAe Ilрека прос6н вервИЈ: Cllпеl8J. ПОЩI!...U.


-:-.8 смо јавв.АИ CIJUCUM ПОС.lanвц •• а да Ъе 80 те просбе_ .~
Па в све ОСТаЈе које 'IВ. у 6YAyLe буду UOOД80CIIAH, JlUОcrпо ".0
саСЈ.ушатв 11 испунити, ХОА.ИI.О бу),у саГ.tасне с АУаност.ма вашl Ј аер­
НВХ IЩ.-аИВ&а. U биЈ.О је исt:. реlllено I А& се наредбе о .СИЈ1Iев.,. 8-.
'(..анка 6уаареШВ:ОI' тракТl\та н а основу нашег хатишерu •• 113.1088 ,
фер.аllУ ..01'& I:.e.o УТВРА8ТН. 8 да се све царском русхо • .-вору са­
поmти. Но МА је 110 )fогућиоC'I'U ово 6".10 најбо..ье ~' peђeBO I »о6ев­
бе.... Србима све што је IlOтре6но. и српсlUl ПОСЈ.анвu.в позвати ....
ступе у АОГОВОР с II&WИ)l комесара. кога с»о 811роqито за то ••еRОI&П',
0,.\ један мах сав овај РМ IIОI.USрИ за почета 80јllа. Ва ОСНОI, тor
"..анка трактата о миру, који је сџа saИ~'ЬУ'lеи између ваше. РЈСП
царевине у ААРијuноuо.t.У, IL Тl1&Ође н па основу S. ч.tавu. л.рЦВ­
се конвенције, ) ко.е се TaM~e садр.е У<:.lОВ8 које с.о ораван,
што се тиче ср"ске ствари која се ТO.llfkO одуroВ.t8.чи због рави
ОКO.IIIОСТИ, наша се царевина све'lаllО оБВе3ује, ...а 1.8 BCB!ВIТII ОН
УСА.ове тачно u без оцешuьа ~дa Ъе CeiГ!.i.!...дAlla DOвp&Т1Т8
одузети ш ест ОИРУI'а. И TakO ЈЈОтпнсујуЪн и потвр~ујуЬи 080 за,.,.,
... умиреlЬа и б..tагостања наще 1I0АI\Rнчsе Србије - у КО.lUO је те
Вогу угодно - заповеда.о, а се све 080 изврши У
I А да би се ова СЈцјна

вестите по HeKO.I.НI.O ПУта СРIIСJl.И народ о овоме


HOT2l.I I
8ПОВесг разУ.ма и и.tuа у ВВАУ . . . је .18-
сочајmе· нашом царском р)':в.о. Dотиuсујемо. А тв везвре в
Дe.lЈ,
.oJ ..",.
.6.10 __
11 RanOxeJl'l'tl
.у, Аа свагда ради 0118&0, 1.&0 ШТО то изискује АУ.НОСТ В blaroAAPВocr
IЬсгои&. А ИИ са своје стране извршите ову поруку по вашој В8СОIIOј .....
'повести, коју КАД добијетс предаЬете онако JUW што 8&11 је преаор,''''
и чуваЪете се ОА свега што је противно вашему писму. 3цјте то • щ­
шајте сиетИlЬу овога ILИсма .
•Дано ), РебјУ.4-atнра године геАВЏИ
1245-. 1").
Да се овај фер.а" IlрОЧНТа, у Јаоуару 1880. roА.ве ~тa 11
.!'e.aпi сsупштин~ХатвшернФ је прочитаu ва срПСIОМ јеапу. за 'I'D
је '1итаио М СХО PYCJtOf вицекаНЦАера графа ВеиРОАа. кој. је Ј ..
цара HUkO.le DОХUftA,ИВЗ0 Србе ва њнхово в.taAILlЬe у воја.
н ГОТОВОСТ да C..t.ушају савете Русије.

цар у .lицу вође, Аа ода поштоll&lИ u-


.40. нароАУ српском. Хатв шервФ, пи смо вицеканЦ..t.ера • AJМR&J
I.утвју намССТИАИ су н а сребриој таб.4Н у Х('lАПВItУ црпе, 8а сво 8PIJII
СSУ ПШТilне. 24. Јануара секретар Ми..t.ошса., A..utpllj. ,Ј;I'ЈЈРВ ......
говорио је дугачку бесем ореА 2.000 сауппrrвпсux ч.u.иoaa.
212

вapouro ПОLlОВН своју П&&ЉЈ В своје бриге Јправ.ма.Ј 8~" ...


Ч)'В& • брао ООА&Вн&е I 11 уопште ~ Т&ЕО PIЏ.В. D80 Ье га све
ILI8.CТB В варо.. праведно поштоватв &аО &Re8&. кога је ваша ••СО&l
порта Rавбрu.а. Што се caJlог н.ега Т8че, то впа иемје Г.&асЈ, arro
га упуЪује ,џ 6уде покоран. o,uв • веран вашој псоаој пopu ••
'llUlJlћe ОА своје страве све што је 8)'&110 те АВ ВСDУП 06881И1 arro
СУ .У вашом царсlO.II вољом став..ьеве у АУ&ВОСТ А& ве UPOП7eD

CТIJL6I,TB У .ПОАноаujе· вашег престо.4В сва 08& Ае.&., ЈОј. JIOI'f


.џтв 110ВОАЈ\ повим IЏ,пввстратвввпм мерlUIВ. HUoc..l8AS1 Ј e80IIe
распоре~ељу н својој управи иуав L.e се свима cpecrв.... cue I
8.AlLCТB lWје ВЈ ",&је љегово 881LВвje.
.u се С8811а

» верују 080. б.IIU'ОРОА80М В сието. печату ("')


као што се ВВАН в берат .u Ј.атиmервФ рauвчво СЈ l'08Op&D
о 8.l.&CtB Ив.tоwевој . Верат ТР8.&В А& се ввко оса. Мuоwава8188 Ј
JBJTP&llUЬJ управу Србије. А у ХатиmервФу се говор.. » IIUO.
Ae.D ТЈ цаст са сенато. в САУUШТUПОМ ваРОАВИ cтapeIIIDL oc:n:
тога Ј Хатвmерифу није бuо об'јаwљеоо, шта се уорuo p.up8lt&lO
ПОА ов•• Авема установама. ПаРОАна С&УПШТВВа није бua саЈ......
саМо ваРОАВВI старешвиа, а DОc.lе она се 8 овако Репо сМ. . . . :
Щ се 8.&.10 А8 јој се поДнеСЈ pa'l:t'DВ о ПРПОАf • PRIOX1 ........
ca.u трошкова в.u да јој се С&Ооштв &а&аВ аааав ПO.UrrJl"l88. . . .
B8.l8U вароАВИ СУА вије вв у &0.1810 .lJABO па сенат, јер се 6u8
соо рас.атрав.е. 8I1.&П~ИЈ: КРИВ8'111Ј1Х И ijiа@с&П Ае.&а. 1 ао 8Ј
r I.вез Щ Щ 8 САООШТ80 &а&ВО ПОА8ТВЧВО в.411 а....П.~
Аио; то У тако САучајевв.а љегово је бlЦО Аа 080 у •• е .......Ј·
в вео.а је ретко 8.ао caseTyjyL.er ГАаса. Оси. тога В80пр8А.....
варава Ј хатвшервФу о сенату в CJr.УОШТ8Н8, бв.tв су 1IРО", 'f8 jI
свап &0 се више ВАВ .аље внтересовао ова. УстаВо...... "....
IЫIXOB СПС&О В 8вачење на свој вачин. Једва су .џва.п .ећ8 ......
СlУпmтвви УВОАеL.и У љу све dpe~cтaBKB.e ВАаста. А АрЈГ8 ОUl' ...
fВ1I;Uj еУ It ypeђ~Љj ta81!'t'a, "'Мјп' бв с &пезо. ",ево ве сахо DlJI8IIJ
lJero--'-8П(ЈВ'О~1IВ1IТ"8.Iаст. Свав.ојако обе ове уставове бuе су -.
8а СрПС"У seJLfoY. Ни једва ви APfI'& вије из uаро;џrиr ' о6а Р ••
• 0ГАе су се Аоцаств само ови.а који СУ се грабв.u А& бу.., . . . .
'I..I.&808B. Кад је читан Фер.ан н берат иије Аато 881UO o6j8I:8.'
&ако he"'"'r:e остварнти те установе. ЛАИ 8.l.8CТ и значај Мuоша б8а
је dотвр~еиа ве сако ~ОЧВТn.вв. ~реА народо..- uтв ••, 8ero • ~
..ыШЉIIJI о,џв&оваљек. lусејив паша .о.е је бu& ду_ност » 'I'0I'l
A&8R престав.ља сџтааа, ~o је МJiiоша LlplU! (гчвавil iij
214

&1.10 још 88 30 година ~O cuor бомбамоваља 1862 ГОАПе. 1Iuom


J\fiiJi'i1'"ji8ТПо .џ -цеп ТРУА паПJ1fП 1IIТO ra је пао Ј вра:е аре­
говора са ЦаРИГРIlAОМ. a.u lIjJl""'1'p~aoA&- ПБОЏ1ll » је iaвpiIiiiП
сввју sаповести из ЦapBrpцa, са» тај XycejRB-Оаша. Ве 88АОаоА.еВ
ПО овоме СВОМ пре.џогу а8U)'&ИОII IUIf в е З8САУ&ВОII. naша се рео

са СВОII свагом да 8аАР&И Турке у Београду. ОН.II аРе&О аојп


агената јави, Аа МОГУ ('.1060,",,80 остатн ГАе су I јер ОВ IЬП CJl&тp8
по-јеА8УГАm 1'8p1f1"o"a-беградс&Ог Г)Ј8АВ, која ве lIора ocтu.&.&'1'8
Србију. По сапму ~ ТlfX""'lП'евs11r,""'"OD1ГЩУ паш. ap~, дl JI8XII п
&.Иl КОА иорт е. Паша се шта више имао ~a Ье Ј ЦаРПРW ...
нврџ.втв ла се ПО8ВDlТВ ахт о преАцјв сшuu.t.уаа беоl'p8A,С8П ТЈ·
рца у српае руке . АУ СТ)Јијcu. в.щ"а взвештена о CaeJlУ 1'0118, ОА
својих IlOгранНЧНIХ ВАаети н везцово..ьна са УСII8I:ОII М:uoш.,.... JIO.
хити А& са своје стране у ЦВI)ИЈ'РILAУ ПОАР&В просбу беогрцcau ТЈ­
рааа. АустрвјсlUl ЦОСАаВВIt доаазввво је Порта I Аа ова мом c:u lJe..
01'11&,01, р ачу нати МО )'PMor.o .еето. чији се aBTe..blI не .O~J C8.I8II
из Србаје. Јер су АеАОВН БеОГРа..\а опасавв старннсв. m&ВЦeJI •• Ј
1816 Ј'ОАВНИ oгpa~eH u пuисџо. који је у ОСТаЈОМ почео ОIllAИ8.
СРПСЕИ ПОС.lаUИЕ :в.ојв се испр еЈ.ЦВО бавио у Царвгрщ, АЈ'ro се

lr
прспврао с [Јорток о 01l0llе питаљу. Најзц AВВaJt врцстоа ОIЈ
ствар Р}' СКО1llе цару Аа је ОВ рСШВ. МЈЈ.lОШ пристане ва то. цар 111:-
Ј.(Ца L реши ову ствар на в.орвст Турааа. СрБВ су 0.1. cвue РЈМ
06јашњаВаАВ УЗрОЕ ОВ8&01l решељу. ЈеАВИ су В88ИРa.u, А.& РЈ.
OBI111 уступаОIl ТУРЦИ1llа, ЖиИ Аа их сио ни на 8u.1tучев.е Вам8-
.Iвмавсв.ог уговора, о &01llе се ОВАЗ ВОАВАа ре'!. ДРУI'8 су опет Ар8&8
ТО 38 ВЗРas ПСЗ/lAО1\о.љстна, што је МИАОШ 1IIИ1ll0 сУАe.l.О.... РЈае
АИILI01llацнје У<:llео до. )' lIе.48'lа еноја права. ТреЪн су опет Ао.а....
в ва таи.у lIисао I Ао. је lIу сао "ЈН\8ите.љСТI : О бадв.tо 01W ва Ср6ЈјЈ I ..

С тога жс.tн Аа ђрцн ocтallY 11 У БеОГРOlАУ и у I'Р&АОВВХ. , а8О dI


MB.lom што впте 31НIИСRО од ПОJlте и ђ'(' I I1'!. Таа.о МIUС cu:o вбor
ековомпса.ља У невреме, &11IIС&11 Евез нзг) б в пl\jЗГОЩI C.IJ"'It".
ОВААА& вароmи , која је за СIЈ6вју" Оllа.lа тu},О ВИ&аВ ПО.lВ'1'nD.""
ГОЬ8'UИ Зlfa'щј. 110 IшреАбnмft щто стнгоше Н8 Царигрма, паша _
стро.aщiе ЗаЈlрети ТУIЩIIIЩ AI~ не УСТУllцју своје хуЪе Србима, &оје СЈ
BeL БИ.4е oрo,40.'I.те. Уговори се у"вште. Прв».ьеIlН НОВЦВ ОА lIPON\iI
в uпаре lIoBpaTe се Ср6Н)fn. Тешко је БUАО IIСПУПIIТВ тахЈ .I{МAdJ.
јер .I.ог" Срби ННСУ Н.8 ХТе.4.1J да Ill)П.IIIС НОВIЩ натраг I И~JU с8
Аа Ье .IIIа It8А АОhИ време Аа љих.ова хупоннпа Аобвје саојЈ cu.J. А
noc.lc IIНОГИ СУ' Турци в noтpomU.lr1JOlJцe lD'fO ет-а оа ~
ОА продаје C1IOjвx- Аобnра. ВиtllUlо--јс тровута...а Щ 1~·
216

.IIOГ.IВ купити нова Аобра у Турској. А Щ вео СУ ОА 1UX 'I'UO о....


ОС8РОТIIJ.В. Аа су .II0PIWI Аа вџ.ввче Срб.... с lOји•• еу пре\е ТUO
иеpauовио ПОСТУПUВ .

Тове су бuв поцеАИце преврата Ј fНЈтрашв.оетв Ср6l1је I во­


САв ПОСЈ.еА,Љег хатвтерв ••. Тако је вето био ва&ав 1Ь8roв J1UD ..
спо..ьвв ОАвошаје Србlljе. КМ је порта Аавиа Србији rВТJ.lJ 8П10"
а м..uОПlУ R љегово. потомству T8TY.l1 баш ..вева, ..је се . . .~­
JUUЬ8 OCBPTU& ва пo.tИТВЧНУ ваавост такве уступе, аоје cr cplltll
варо.. ВЗ четирп веЧНОГ ропства ПОА.Вгне ва ВИСИ.У ~~~?::~
Ара&ве. Да 68 ова Т8ТЈА& • .IIa..u. још веЬег авачаја R .и8,
је, АА је вlO Аруги моае понети 00• .11 кнез&. Друга.оца аоја q
Неке u&СТи, Аобuв су нове називе. •

у .цене

BOBBB'IU као У п. пр. ввсоаороАВВ, ВВсокoб.lагоро......


roРОАВВ. И са •• сусеАН& Аустрија Аууrче се пояamu.а ареа Срб8Ј.­
DОАСТИЧУL.н порт} потајно противу ље, непреставо је paдua JIPe8 ......оо!
ПОСА&Н.А&ОА6цја правеАВ&lWI.теваљаСрба, п&опет је Aycтpl'ja бua8plla
између свију еврОllСКИХ Араава аој& је ПрН8Вua ноlO пo.uтnвo C'I888
У Србијн У8акоњено хатвшерв.оlI и бераТОII. На СКОРО пое.ае cвnae
објуе о вих арт&, 4ва аУСТDИСЈ§....Штабн& ОФВЦllра &овoqt !Ј!9!1l ОА.
цара Ф.еавца Ј. вмап KI!CТ гвоздене .РуЈ!!, н ПВCJIО Ј _е ., . .
стита сретан свршетак Cl,llcltora питања, в СУ.lТ&ИОВО пот.рt,elloe ...
родпе воље, 10јВII се Мв.lОШ ОГ.lашује за кнеза са правок .......Af'III.
Српсп поианици Aвp8JI ЛетроннјеввЬ If Цветао Рајо.n ajI: q
поиати у Петроград, да изјаве РУС&ОII цару ПОВАрав Ј .ке ....
иаРОАа српског, АО.МВ су Мuошу омен свете Аве ПР. CJ?F'I!
Српској Аепутацијв Ј Петрогр8,АУ У&&8а,'& је Be.IJI'U почаст. цар 11
је ПРИIIНО у lIаРОЧ1lтој аУАвјевцвјв. НИКОАај 1. преА)'срео иј. реаа:
.Вв сма и.ате наие ног It•• еза и ја BaJf за то чесп:т&II. .!!!. 48&
,.. 11 ваља начииитв У СIАВ....Iојв је 6уша п аве . ·
Аепарта.ента РмОФввихви, нцје .огао да } 3АРаи своје чЈ\е&е,_
епор а8ја.......

е Миош у Цариграду одразо победу у питаљу о иаc.lecrвевoas.'


ве аВ&О их, Аа је I(ap био противан ТОllе. Петрогрцсае ap8ClllfE
те П08В8.lИ су It С И еТРОНИЈевн а и РцјО8иЬа, в тно реЪа .....
јуЬи се запитltlfВa.lИ их о наравв, обичају If х&раатеРЈ CPlle8Ol''''
ро..џ. н о ПОСА.еАЊВ. АогађајИ)f1\ у ЉИХ080ј aeu,B. А иајuшe cf ....
питивuв О .. вез у МИ.40mу, о љегови. поА.итичu1ll ВоеР.... 1МI'8Ij
управи. како је раСПО.40жен пре.а РусвјИ. Српсu Пot.lU8Ц8 ...
с у иczревв • вису JtрВАИ НН ВРАиве ни lIахне Мuошеае. у .......
8DjJ је tu 8ВВOjeВllr,. 8оју Ъе. р:818 ea.,.t" а. JI!II _ .
ОAPDП Аобрп JC'N80............. » ., 68.D ~ -.-
аоје CIID 'ВВ.... Ј вpero....J с Портоа, 0 • • 0'10 _ _ . . 1118.
rPOII& .u-.. Ш'f8,1,&C8: АНАС JDI80 Ј . . . . - - - . . . . . . . . .
ЈЈВ _ ооје ... "'fUO 1& ..... "'f'OII...ј8 " ....... .
C8'!W. ва AAIIК ..... вorr •
(8UQ epet118 . . . . ".. . . _
.,.... .џ 088 аше ПРПQA8 ва 'NU ст..,. ............ ...
с88 ,aOdDUe _це ~ је. . . . . . , . . , ......
о-=х J'c.t.a8& в..ег 8П0'1'8. ЧnОIПU &Ој. су .. __
~ АО ец СУ Аобвјuв ОА88Ь 8&1Ј ...."Ј .. IlrUОИ Jt.I,....
. . . Al"'Ul*a
_
~.
пtpе6е
п.ита 6иа је ,.но IIU& . . Су ао.е jцn
nJ_ujIr ....... ...., ..
Кеив се ••п
АО
Аоа Пllm, оје ПpuцRЈј8.
o,q_""
810 . . . . ttplD'& DOU088 80ПРUЦ8 љП080г cnaa • • »-
. _ j.u.ele ааc.lЈге. Веаој те се 'в боЈ ..... Ье се . . .
.......п .l.&вu, напроПВ 08 Ье пrro ее lI08e .....
,..,.blЬe се приа ..... у cвuoг&. ИА,Ье са,., ...
\ !ау IIOЬа А& 1IIНС:е. tВfI ILIU08e. пре.џоre I·::.:.:..~:~t;1
&O
••
J8C'I"8 Dpа1,r.iЈ.Спu.в;је веЬе "шС АОь. А& "
аојепо I upoвав.е Ј наше. Н.РОАЈ. Не" ее 081 . . .
Р&А08 cвare 11818. Ку.. , . . ._ сщјu..... eпauјcмr ......
B8CТUO Ј Срб8јI, • nr.... се .ише Н8 ПОА auo. н,..
aet.e. 1").
К.ето.. I пpecтuПЩВ аароАВВ пр"UI Су 018 . .~..
С aeouвcaвu ОАушеu.ељев, јер су се juo бојau: 0.\
севОг r.uca: .џ СУ вео веАВUШВ тpaaul О" .........
.I.1LIJ&e Tf'PCМ пре.џ Ј 510086 руке.

Оп puвeceB8
r.l&COBI 6II.1I су ВCПII8П. B;O~.:::~
Ulев& &Ој•• Cf.IUUO цје car.umaвao на 8UтенЈИ
..ааца erвopi.ia К1 је JLlОГО непр8јатe.w 1 aaj6.u8aj

Bewerten