Sie sind auf Seite 1von 5

INTERPRETACIJE LIRSKIH PJESAMA

Dobria Cesari: U suton


tema: opis grada u suton
suton pjesnikova ivota
motivi: suton, zvijezde, lampe, ljubavnik, draga, pijanica, vino lijepo
kue, svijetla, zla, nevolje, sumnje runo
suton, zvijezda, dubina, ivot potie na razmiljanje
kompozicija: tri etverostiha (katrene)
stih i strofa: deveterci i deseterci, katren (pjesma se sastoji od dvije reenice)
rima: sinu/vinu
pale/male
svean/vjean
isprekidana
ritam: spor
ponavljanje (zvijezde, suton)
metafora (od zapaljenih zvijezda svean)
epiteti (meni, svean, vjean, male)
inverzija: u kojima se svjetla pale
gradacija sva zla i nevolje i sumnje
anafora I smijeim se... I osjetim..
prebacivanje: jedna rije prelazi u novi stih
Gustav Krklec: Bezimenoj
tema pjesme: pjesnikova enja za prolosti, pjesnikova sjeanja
motivi: ura, ormar, kazaljke, ra, lampa, puti
umorne oi, no, prolost, san, java
stara lampa, oi, tat, gost, drug, ena
glava, krilo, samoa, zviduk vlakova, Bezimena
autobiografska, misaona, ljubavna pjesma
forma: Petrarkin sonet 4+4+3+3, jedanaesterci
rima: ukrtena i parna
ritam: spor
elipsa: No je. Topla. Plava.
gradacija: prolost, san, java
...ni tat, ni gost, ni drug, ni draga ena
retoriko pitanje: O gdje si sada, gdje si, Bezimena?
simbolika, metafore
Antun Gustav Mato: Jesenje vee
atmosfera: tamna, mrana, depresivna, monotona
tema pjesme: najavljena naslovom
doivljaj krajolika u jesenje vee
motivi: snovi, oblaci, sjene, rijeka, gole grane, njive, magle, kuice, nemiri, rane, toranj, vrbe, cesti, jablan, ivot,
mrak, svemir
pejzana pjesma, refleksivna pjesma
forma: sonet (Francesco Petrarca u 13. st. Karicomjer)

1. pjesnika slika: subjekt: oblaci


atributi: olovne, teke
ritam: spor
2. pjesnika slika: mokre njive, magle, sunce, crne vrane i grane
pleonizam gomilanje istoznanih rijei
3. pjesnika slika: nastaje slika fizikog pejzaa, pojavljuje se ovjek i njegovi nemiri HUMANIZIRANI PEJZA
(pejza uznemiruje ovjeka, krajolik je stanje ljudske due)
4. pjesnika slika: sredinji motiv: ovjeka predstavlja jablan, on je gord i dostojanstven, suprotstavlja se nestajanju
- pjesnik koristi arhaizme lisjem suhijem
- opkoraenje
- asonanca: Jesenje vee
- aliteracija: vrbe, crnei se crnim vranama
- pjesma napisana u obliku soneta 2 katrene
2 tercine

Josip Pupai: Zaljbljen u ljubav


ljubavna pjesma
osjeaji (emotivna stanja): zanos, srea, divljenje
osnovni pokretaki motiv: zaljubljenost u enu
motivi iz prirode materijalnog i duhovnog svijeta kao tumai njegovih osjeaja
* pjesnik voli: prirodu, enu, draga bia, radosne trenutke ivota
stih i ritamsko melodina organizacija (stih nije isto to i reenica):
-prva reenica obuhvaa 6 stihova opkoraenje je prenoenje rijei vie u drugi stih (redak)
prebacivanje prenoenje jedne rijei u novi stih
metafora: vrat, skladni snop ita
hod, etnja paprati
ona, voda divljeg jezera
poredbe: kao enu, kao dijete pjesma niz uspjenih poredbi
epiteti: vitku i brzu jegulju
nabrajanje: nazvao sam je vidrom, lasicom..
polisidenton: ponavljanje veznika bez gramatike potrebe u cilju zadravanja panje na svakom pojmu
(svaki pojam asocira pjesnika na nova znaenja i obogauje njegov doivljajni sviejt, pridaje dimenziju
sveobuhvatnosti i mnoenja ljubavi)
asidenton
pjesma je pisana slobodnim stihom stihovi nejednake duine, nema rime
ritam je u pjesmi ostvaren ponavljanjem rijei: volio sam je...
pjesnikove rijei imaju sugestivnu mo jer kod itatelja izazivaju asocijacije
Slavko Mihali: Kia na Pagu
tema: kia na Pagu, opis krajolika kad je kia na Pagu
personifikacija: ona, djevojica kia, zasrami se i prhne u maslinik
interpunkcija: puno zareza koji odvajaju misli i postiu ritam
pjesniki ritam: umjeren
izbor rijei: puno glagola, pejzani motivi
Antun Gustav Mato: Notturno
notturno noni ugoaj
pjesma se sastoji od 4 strofe i 4 pjesnike slike
1. pj. slika auditivna (lave) i ofaktivna

2. pj. slika auditivna (sitni cvrak sjetno cvri), vizualne (kao srebren vir), taktilne (teke oi sklapaju
se na san)
3. pj. slika auditivna: s mirnog tornja bat..
4. pj. slika Kroz samou muk, sve je tii huk...
tema: spokoj pred smrt
poruka: ako uinimo sve to trebamo za ivota, odlazak u smrt bit e spokojan
asonanca: Mlana no; u selu lave; kasan
aliteracija: sitni cvrak sjetno cvri
onomatopeja: sitni cvrak sjetno cvri
usporedba: kao srebren vir
metafora
personifikacija: broji pospan sat
opkoraenje
inverzije
vrsta pjesme: misaona
Dobria Cesari: Vagonai
socijalna pjesma, inspirirana drutvenom stvarnou
tema: siromatvo, bjeda, obespravljenost
lirski subjekt: vagonai, 1. l. mnoine; piev komentar (2. i 6. strofa)
motivi: interijer (intimni ivotni prostor) skuen, ruan, samotinjski
eksterijer (zaputen, tuan truje i draa)
ozraje u kojem ive (bol, oaj, tuga)
svijest o bijedi i teini ivota (pomirenost sa sudbinom)
degradacija ivota, socijalne razlike (ponienje, dehumanizacija siromanih ljudi)
metafora: roblje rada obespravljeni ljudi
naputena pruga ivot na rubu ivota
kontrast: stvaran i mogu ivot
ironija: sve kue brojeve imedu. Pa ima ga i naa..
strofa: katrena; stih: rimovan, struktura: 10 katrena
ton pjesme: suut prema bjednim ljudima, bol i prosvijed protiv nepravde

Silvije Strahimir Kranjevi: Moj dom


rodoljubna pjesma vrsta lirske pjesme u kojoj se izraava ljubav prema domovini
lirski subjekt se poistovjeuje s domovinom i izraava misli i osjeaje svoje i svoga naroda nacionalne
domovina je utemeljena na dugovjenom patnikom iskustvu hrvatskog naroda
pjesma izraava poetski prosvjed protiv boli i proganjanja kojima je bio izloen Hrvat u domovini
pjesma je slika hrvatskog ponosa
u pjesmi se istie domoljubni zanos
u pjesmi je izraeno ohrabrenje i nada u tekim trenutcima
poruka: ljubav prema domovini je jedan od najveih i najtrajnijih osjeaja ovjeka, vrijednost ivota
tema: ljubav prema domovini, tuga i bol, strepnja, san o slobodi, ponos, motivi pejzani, podsvjesni,
intimni
struktura pjesme: 1. ljubav prema domovini
2. sjeanje na prolost, slavu i patnju
3. pjesnikov san o budunosti
povijesni kontekst: vrijeme vladavine Khuena Hedervarya

ritam je ostvaren: ponavljanjem istih glasova


ponavljanjem rijei
ponavjljanjem skupova rijei
interpunkcijskim oznakama
usklinici su intonativno sredstvo
izmjeni dugih i kratkih stihova
kompozicija: 12 katrena
rima: abab
Nikola op: Isus ita novine
lirski subjekt: Isus i pjesnik
emocije: tuga, uznemirenost, bol, zabrinutost, razoaranje
psiholoki profil Isusa oovjeen, prijatelj ljudi, skroman: o dobri moj Isuse, sveti lik, isto lice. sam u
svom bolu
* pitanja koja otvara pjesma: ratovi, glad, umiranje, bolest, siromatvo, nezadovoljstvo...
Isusov svijet je svijet ljubavi, mira, dobrote, jednakosti, pravde i sree...
* pjesma ima oblik konverzacije npr. na pitanje: Moe li se svijet promijeniti? Pjesnik odgovara Isusu da
dozvoli vjenu zakonitost ivotam kretanje Zemlje, prolaznost vremena, kruh i ivot
* temeljna teza u pjesmi i bez obzira na stradanja i povijesne mijene, ivot je vjean to je ideja pjesme
* milosrdna ruka vraa pjesnika Isusu, kao civilizacijski znak da treba krenuti ispoetka
Ivo Andri: Bog izbija kao svjetlo
tema: prisutnost Boga i njegovo potvrivanje u svakom detalju, stvari i osjeaju
pokretaki motiv: Bog; ostali motivi: svjetlost, kamen, suze
doivljaj Boga svim osjetilima (sinestizija)
stilska sredstva: poredba: kao toplina u dahu svega to ivi kao ljubiasti fluid
epiteti: osamljen, miran..
personifikacija: sati koji izbijaju i cjepaju vrijeme
metafora: Bog je velika tiinu kojoj se uje glas
ideja: Bog je svjetlo i mir u bezgraninom prostoru i vremenu
ton pjesme: uzvien i svean
izraz jednostavan
TRADICIONALNI OBLICI
Oda
Petar Preradovi: Rodu o jeziku
vrsta pjesme: oda, domoljubna pjesma
tema: ljubav prema jeziku, zanos ljepotom hrvatskog jezika
poruka: Ljubi si ga, rode, iznad svega,
U njem ivi, umirja za njega!
Tu tuinu, tebi tvoj dolii,
Tui potuj, a svojim se dii!
stih; vezani, rima:obgrljena
strofa: 9 decima
ritam: umjeren, postignut opkoraenjem
personifikacija: Alem-kamen on ti budi...
opkoraenje: Sve radosti i sve boli
naega svijeta pjesmi tvore
utrnulih naih plama,

anafora: On ti svakoj tuzi i radosti


On ti due cijeloj nutrinosti
usporedba: kao oko...
motivi: 1. povezanost s jezikom
2. jezik je budunost
3. odnos jezika, tradicije i budunosti
4. ponos
5. geografska rairenost jezika
Ditiramb
Vladimir Nazor: Cvrak
tema: opis krajolika, zahvalnost na ivotu
motivi: biblijski
antiki
mediteranski
poruka: ovjek je jedno s prirodom, iz nje je postao i u nju e se vratiti
stilska izraajna sredstva: aliteracija, asonanca, inverzija, retoriko pitanje, epiteti, personifikacija,
onomatopeja, metafora
struktura:
pjesma je nepravilna, ima strofe razliite duljine
ritam pjesme:
ostvaren glasovnim figurama, figurama dikcije i interpunkcijom
Dragutin Domjani: Ciklame, krvave ciklame
tema: protest pisca protiv rata
vrsta pjesme: antiratna
strofa- 7 katrena
stih vezani
rima: abcb
ritam - umjeren