You are on page 1of 49

E{·`§ ]b§ g_mOñ` VX²^md{ g Xw]©b:, Vñ_mV E{·`§ àím§gpÝV X¥T§ amîQ>­ Y_©ûÀm ohV¡ofÊm:!

efJeveecetuÙe F-ceeefmekeâ

14 qÉå 2009 uÉæzÉÉZÉ M×ü. 5, zÉMåü 1931 Debkeâ - 5

H$r K{Vb{ Z d«V h{ Amåhr A§YV{Z{,


bãYàH$mím BoVhmg oZg½m© _mZ{,
O{ oXì` XmhH$ åhÊmm{oZ Agmd`mM{,
gmW© lr_X²^½mdV½mrVm! ]wÕ`mMr dmÊm Yoab{ H$ar h{ gVrM{
MrZYmoO©Ê`m amîQ>­X«m{hr _Ê`marZ{ A§X_mZmVyZ [wgb{ë`m,
!
[Êm H$m{Q>r H$m{Q>r oh§Xy_Zm§V gX¡d H$m{ab{ë`m `mM Ë`m oXì`[§·Vr...
The Golden Moment in the History!
...Shivarajyabhishek...

The Hindustan during A.D 1200 -1600 was ruled ruthlessly by the Mughals, the Turks,
the Afagans, the Jihadi attackers. Due to the oppression Hindu society was going
towards annihilation.
It was Chatrapati Shivaji raje Bhosale, who became the only hope for independence
from foreign rulers, successfully protected Hindus, Hindu Dharma and Hindustan. He
defeated the Jihadi attackers to bring hope to the depressed Hindus that they CAN win
and they MUST win and be the rules of their homeland,matrubhoomi.He proved
oppressed Hindus by self example and exhibiting great bravery and valor.

He elevated himself to the king by the ceremony of coronation the Rajyabhisheka in


ancient Hindu traditional way on On the 13th day (shuddha trayodashi) of the first
fortnight of the month of 'Jyeshtha' in the year 1596, which had not been performed to
any of Hindu king since 4 centuries of Muslim rulers. He was undoubtedly the king in
people's mind but to give recognition to the "Hindavi Swarajya" the Rajyabhiskeka was
carried out.
He will always be remembered for ending the oppression and putting foundation stone
for the Hindu kingdom again.
Even after 333 years every Hindu heart salutes him and feels proud of their own King.
xuÉiÉǧÉiÉåcÉå aÉÏiÉ
-xuÉÉ.ÌuÉ.SÉ.xÉÉuÉUMüU

eÉrÉÉåxiÉÑiÉå ´ÉÏ qÉWûlqÉÇaÉsÉå | ÍzÉuÉÉxmÉSå zÉÑpÉSå |


xuÉiÉǧÉiÉå pÉaÉuÉÌiÉ | iuÉÉqÉWÇû rÉzÉÉårÉÑiÉÉÇ uÉÇSå ||kÉ×||

UÉ·íÉcÉå cÉæiÉlrÉ qÉÔiÉï iÉÔÇ , lÉÏÌiÉ xÉÇmÉSÉÇcÉÏ


xuÉiÉǧÉiÉå pÉaÉuÉÌiÉ | ´ÉÏqÉiÉÏ UÉ¥ÉÏ iÉÔ irÉÉÇcÉÏ
mÉUuÉzÉiÉåcrÉÉ lÉpÉÉÇiÉ iÉÔÇcÉÏ AÉMüÉzÉÏ WûÉåzÉÏ
xuÉiÉǧÉiÉå pÉaÉuÉÌiÉ | cÉÉÇShÉÏ cÉqÉcÉqÉ sÉZÉsÉZÉzÉÏ ||

aÉÉsÉÉuÉUcrÉÉ MÑüxÉÑqÉÏ ÌMÇüuÉÉ MÑüxÉÑqÉÉÇcrÉÉ aÉÉsÉÏ


xuÉiÉǧÉiÉå pÉaÉuÉÌiÉ | iÉÔcÉ eÉÏ ÌuÉsÉxÉiÉxÉå sÉÉsÉÏ
iÉÔ xÉÔrÉÉïcÉå iÉåeÉ ESÍkÉcÉå aÉÉÇpÉÏrÉïÌWû iÉåcÉÏ ||
xuÉiÉǧÉiÉå pÉaÉuÉÌiÉ | AlrÉjÉÉ aÉëWûhÉ lɹ iÉåÇcÉÏ ||

qÉÉå¤É qÉÑÌ£ü WûÏ iÉÑfÉÏcÉ ÂmÉå iÉÑsÉÉcÉ uÉåSÉÇiÉÏ


xuÉiÉǧÉiÉå pÉaÉuÉÌiÉ | rÉÉåÌaÉeÉlÉ mÉUoÉë¼ uÉSiÉÏ
eÉå eÉå E¨ÉqÉ ESÉ¨É E³ÉiÉ qÉWûlqÉkÉÑU iÉå iÉå
xuÉiÉǧÉiÉå pÉaÉuÉÌiÉ | xÉuÉï iÉuÉ xÉWûcÉÉUÏ WûÉåiÉå ||

Wåû AkÉqÉ U£ü UÇÎeÉiÉå | xÉÔeÉlÉ-mÉÑÎeÉiÉå | ´ÉÏ xuÉiÉǧÉiÉå


iÉÑeÉxÉÉPûÏ qÉUhÉ iÉå eÉlÉlÉ
iÉÑeÉÌuÉhÉ eÉlÉlÉ iÉå qÉUhÉ
iÉÑeÉ xÉMüsÉ cÉUÉcÉU zÉUhÉ
pÉUiÉpÉÔqÉÏsÉÉ SØRûÉÍsÉÇaÉlÉÉ MüÍkÉ SåÍzÉsÉ uÉUSå
xuÉiÉǧÉiÉå pÉaÉuÉÌiÉ | iuÉÉqÉWÇû rÉzÉÉårÉÑiÉÉÇ uÉÇSå ||

ÌWûqÉÉsÉrÉÉcrÉÉ ÌWûqÉxÉÉækÉÉcÉÉ sÉÉåpÉ zÉÇMüUÉsÉÉ


Ì¢üQûÉ iÉåjÉå MüUhrÉÉcÉÉ MüÉÇ iÉÑsÉÉ uÉÏOû AÉsÉÉ
WûÉårÉ AÉUxÉÉ AmxÉUxÉÉÇlÉÉ xÉUxÉå MüUhrÉÉsÉÉ
xÉÑkÉÉkÉuÉsÉ eÉÉlWûuÉÏx§ÉÉåiÉ iÉÉå MüÉÇ aÉå iuÉÉÇ irÉÎeÉsÉÉ ||

xuÉiÉǧÉiÉå | ½É xÉÑuÉhÉïpÉÔqÉÏiÉ MüqÉiÉÏ MüÉrÉ iÉÑsÉÉ


MüÉåÌWûlÉÔUcÉå mÉÑwmÉ UÉåeÉ bÉå iÉÉeÉåÇ uÉåhÉÏsÉÉ
WûÏ xÉMüsÉ-´ÉÏ-xÉÇrÉÑiÉÉ AÉqÉcÉÏ qÉÉiÉÉ pÉÉUiÉÏ AxÉiÉÉÇ
MüÉÇ iÉÑuÉÉÇ RûMüsÉÑlÉÏ ÌSkÉsÉÏ
mÉÔuÉÏïcÉÏ qÉqÉiÉÉ xÉUsÉÏ
mÉUYrÉÉÇcÉÏ SÉxÉÏ fÉÉsÉÏ
eÉÏuÉ iÉVûqÉVåû, MüÉÇ iÉÔÇ irÉÎeÉsÉå E¨ÉU ½ÉcÉå Så
xuÉiÉǧÉiÉå pÉaÉuÉÌiÉ | iuÉÉqÉWÇû rÉzÉÉårÉÑiÉÉÇ uÉÇSå ||

eÉrÉÉåxiÉÑiÉå ´ÉÏ qÉWûlqÉÇaÉsÉå | ÍzÉuÉÉxmÉSå zÉÑpÉSå |


xuÉiÉǧÉiÉå pÉaÉuÉÌiÉ | iuÉÉqÉWÇû rÉzÉÉårÉÑiÉÉÇ uÉÇSå ||
1

AlÉÑ¢üqÉÍhÉMüÉ

1 ÍzÉuÉUÉerÉÉÍpÉwÉåMü
2 xuÉiÉǧÉiÉåcÉå aÉÏiÉ xuÉÉiÉǧrÉuÉÏU ÌuÉ. SÉ. xÉÉuÉUMüU
3 qÉlÉÉåaÉiÉ 2
4 ´ÉÏqÉS pÉaÉuÉSaÉÏiÉÉ mÉÉPû 6
5 YrÉÉ MüÉåD qÉÑÎxsÉqÉ MüpÉÏ xÉåYrÉÑsÉU WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû xÉÑUåzÉ ÍcÉmÉVÕûhÉMüU 7
6 xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ QûÉåtrÉÉxÉqÉÉåUÏsÉ qÉÑÎxsÉqÉ xÉqÉÉeÉ xÉÉæUpÉ zÉÉqÉUÉeÉ 14
7 Nû§ÉmÉÌiÉ ÍzÉuÉÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ eÉÏuÉlÉ¢üqÉ xÉÔUeÉ qÉWûÉeÉlÉ 20
8 xuÉÉ. ÌuÉ. SÉ. xÉÉuÉUMüU - eÉÏuÉlÉ¢üqÉ AÉzÉÑiÉÉåwÉ mÉÉOûhÉMüU 21
9 uÉÉcÉÉuÉå AxÉå MüÉWûÏ : mÉÑxiÉMü mÉËUcÉrÉ ÌuÉlÉÉrÉMü oÉåsÉÉmÉÑUå 22
10 xÉÉS SåiÉÏ ÌaÉËUÍzÉZÉUå AÍpÉeÉÏiÉ oÉÉmÉOû 27
11 ÌlÉuÉåSlÉ 32
12 xuÉÉ.xÉÉuÉUMüUÉÇcÉÏ Ì§ÉZÉÇQûÉiÉ aÉÉeÉsÉåsÉÏ EQûÏ xÉÉæUpÉ uÉæzÉÇmÉÉrÉlÉ 33
13 oÉÉåkÉMüjÉÉ : An Interesting Conversation Santosh Dengale 39
14 Kashmir belongs to whom Chirag Patki 42
15 ÌWÇûSÕÇlÉÉå uÉÉcÉÉ AÉÍhÉ ÌuÉxÉÂlÉ eÉÉ ! ÌuÉlÉÉåS aÉÉåUå 43
16 The Prince of The Lost World Chaitanya Gotkhindikar 45
17 ÌSlÉÌuÉzÉåwÉ
2
CxÉuÉÏxÉlÉ 1896-97 qÉkrÉå mÉÑhrÉÉiÉ msÉåaÉlÉå

_Zm{½mV! kÉÑqÉÉMÔüVû bÉÉiÉsÉÉ WûÉåiÉÉ. irÉÉWûÏmÉå¤rÉÉ kÉÑqÉÉMÔüVû


CÇaÉëeÉÉÇcrÉÉ AirÉÉcÉÉUÉlÉå bÉÉiÉsÉÉ WûÉåiÉÉ.MåüxÉUÏiÉ
ÌOûVûMüÉÇlÉÏ ÍsÉWûÏsÉå,"AÉqÉcrÉÉ SåuÉ AÉÍhÉ oÉÉrÉMüÉÇuÉU
WûÉiÉ OûÉMührÉÉmÉrÉïÇiÉ qÉeÉsÉ aÉåsÉÏ. AÉqÉcrÉÉxÉÉUZÉå lÉÉqÉSï mÉ×juÉÏcrÉÉ mÉÉPûÏuÉU xÉÉmÉQûhÉÉU
lÉÉWûÏiÉ.........UQûiÉÉ MüÉrÉ ? AÉQûSÉÇQûÉÇlÉÉ MüÉrÉSÉ ÍzÉMüuÉÉ !" irÉÉlÉå mÉåOÕûlÉ EPÕûlÉ cÉÉÄTåüMüU
oÉÇkÉÔÇlÉÏ UðQû rÉÉ CÇaÉëeÉ AÍkÉMüÉ-rÉÉcÉÏ WûirÉÉ MåüsÉÏ.irÉÉoɬsÉ irÉÉÇlÉÉ ÄTüÉzÉÏ fÉÉsÉÏ.irÉÉÇcrÉÉ ½É
oÉÍsÉSÉlÉÉuÉU LMüÉ 14 uÉwÉåï uÉrÉÉcrÉÉ qÉÑsÉÉlÉå eÉå A´ÉÔ RûÉVûsÉå iÉå xÄTüÉåOûMü WûÉåiÉå.cÉÉÄTåüMüUÉÇcÉå
MüÉrÉï qÉÏ rÉÉmÉÑRåû MüÉ cÉÉsÉuÉÔ lÉrÉå ? irÉÉ qÉÑsÉÉcÉå lÉÉuÉ WûÉåiÉå "pÉaÉÔU, ÎeÉ.lÉÉÍzÉMü" rÉåjÉå 28 qÉå
1183 UÉåeÉÏ eÉlqÉÉsÉÉ AÉsÉåsÉå xuÉÉiÉǧrÉuÉÏU ÌuÉlÉÉrÉMü SÉqÉÉåSU xÉÉuÉUMüU.

xuÉÉ. xÉÉuÉUMüUÉÇxÉÉPûÏ AxÉå LMüWûÏ ¤Éå§É lÉuWûiÉå MüÐ eÉåjÉå irÉÉÇlÉÏ ÌWÇûSÒxjÉÉlÉÉiÉÏsÉ AxÉÇZrÉÉÇcrÉÉ
eÉÏuÉlÉÉsÉÉ , WØûSrÉÉsÉÉ xmÉzÉï MåüsÉÉ lÉÉWûÏ.xÉÉuÉUMüUÉÇcÉå uÉhÉïlÉ LMü xuÉÉiÉǧrÉxÉålÉÉlÉÏ qWûhÉÔlÉ MüUÉuÉå
MüÐ LMü xÉÉÌWûirÉMüÉU qWûhÉÔlÉ MüÐ LMü jÉÉåU xÉqÉÉeÉxÉÑkÉÉUMü qWûhÉÔlÉ ! xÉÑÂuÉÉiÉÏsÉÉ xÉlÉ
1900qÉkrÉå ÍqɧÉqÉåVûÉ WûÏ xÉÇbÉOûlÉÉ xjÉÉmÉÔlÉ irÉÉcÉåcÉ mÉÑRåû ÂmÉÉÇiÉU 'AÍpÉlÉuÉ pÉÉUiÉ '
xÉÇbÉOûlÉåqÉkrÉå MüÂlÉ ÌiÉcrÉɲÉUå ÌoÉëOûÏzÉÉÇcrÉÉ eÉÑsÉqÉÏ UÉeÉuÉOûÏ ÌuÉUÉåkÉÏ LMü AÉaÉVåû ¢üÉÇÌiÉMüÉrÉï
EpÉå MüUhÉÉUÉ xÉålÉÉlÉÏ qWûhÉÔlÉ iÉxÉåcÉ AÇSqÉÉlÉÉiÉ MüÉtrÉÉ mÉÉhrÉÉcÉÏ ÍzɤÉÉ pÉÉåaÉhÉÉUÉ
,EŠÌuɱÉÌuÉpÉÔÌwÉiÉ AxÉÔlÉWûÏ LMüÉ xÉÉqÉÉlrÉ aÉÑlWåûaÉÉUÉmÉëqÉÉhÉå MüÉåsÉÔ AÉåRûhrÉÉcÉÏWûÏ ÍzɤÉÉ
pÉÉåaÉhÉÉUÉ LMü qÉÉiÉ×pÉÔqÉÏcÉÉ ÌlÉ:xxÉÏqÉ pÉ£ü qWûhÉÔlÉ xÉuÉÉïÇlÉÉcÉ irÉÉÇcÉÏ AÉåVûZÉ AÉWåû.xuÉiÉǧÉ
pÉÉUiÉÉcrÉÉ xÉkrÉÉcrÉÉ UÉ·íkuÉeÉÉzÉÏ xÉÉkÉqrÉï AxÉhÉÉUÉ ÌiÉUÇaÉÉ kuÉeÉ WûÉ qÉÉSÉqÉ MüÉqÉÉ
rÉÉÇcrÉÉxÉÉåoÉiÉ mÉëjÉqÉ xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÏ xOÒûOûaÉÉOïû rÉåjÉå ÄTüQûMüuÉsÉÉ. irÉÉuÉU ÍsÉWûÏsÉå WûÉåiÉå 'uÉÇSåqÉÉiÉUqÉ'.

irÉÉcÉoÉUÉåoÉU irÉÉÇcrÉÉ qÉlÉÉiÉÏsÉ LMü xÉÉÌWûÎirÉMü , LMü WûVÕûuÉÉU qÉlÉÉcÉÉ MüuÉÏ xÉiÉiÉ eÉÉaÉÉ
WûÉåiÉÉ.'MüqÉsÉÉ' xÉÉUZÉå qÉWûÉMüÉurÉ irÉÉÇlÉÏ MüÉåVûzÉÉlÉå MüÉUÉaÉ×WûÉcrÉÉ ÍpÉÇiÉÏÇuÉU ÍsÉWûÏsÉå.mÉëjÉqÉ
ÍpÉÇiÉÏuÉU ÍsÉWÕûlÉ iÉå qÉÑZÉÉåªiÉ MüUÏiÉ AÉÍhÉ mÉÑxÉÔlÉ mÉÑlWûÉ mÉÑRûcÉÉ pÉÉaÉ ÍsÉWûÏiÉ AxÉiÉ. ÌuÉsɤÉhÉ
iÉÏuÉë, MÑüzÉÉaÉë oÉÑ®ÏqÉiÉÉ,qÉÉiÉ×pÉÔqÉÏcÉÉ eÉÉeuÉsrÉ AÍpÉqÉÉlÉ,xÉÇbÉOûlÉ MüÉæzÉsrÉ,MüuÉÏ ,
xÉqÉÉeÉxÉÑkÉÉUMü AÉÍhÉ irÉÉWûÏ mÉÑRåû eÉÉFlÉ LMü ÌuÉcÉÉUuÉÇiÉ AzÉÏ AÉåVûZÉ irÉÉÇlÉÏ eÉaÉÉiÉ
ÍqÉVûuÉsÉÏ.

ÌWÇûSÕÇcÉå xÉÇZrÉÉoÉVûcÉ ÌWÇûSÕÇcÉå AÉÍhÉ ÌWÇûSÕxjÉÉlÉÉiÉÏsÉ sÉÉåMüzÉÉWûÏcÉå U¤ÉhÉ Mü zÉMåüsÉ WûÏ irÉÉÇcÉÏ
kÉÉUhÉÉ WûÉåiÉÏ.ÌuÉÎeÉÌaÉwÉÑ, ÌuÉ¥ÉÉlÉuÉÉSÏ AÉÍhÉ uÉæpÉuÉzÉÉsÉÏ AZÉÇQû ÌWÇûSÒUÉ·í uWûÉuÉå WûÏ irÉÉÇcÉÏ
3
EiMüOû CcNûÉ WûÉåiÉÏ.xÉÇZrÉÉoÉVûÉsÉÉ iÉå iÉÉMüiÉ qÉÉlÉiÉ AxÉiÉ MüÉUhÉ eÉU xÉÇZrÉÉoÉVû bÉOûiÉ aÉåsÉå
iÉU sÉÉåMüxÉÇZrÉåcÉÉ iÉÉåsÉ RûVÕûlÉ ÌWÇûSÕeÉÏuÉlÉ mÉ®iÉÏcÉå AÉÎxiÉiuÉcÉ kÉÉåYrÉÉiÉ rÉåDsÉ. iÉxÉåcÉ
kÉqÉÉïÇiÉUhÉÉcÉÉ kÉÉåMüÉ rÉÉ SåzÉÉcrÉÉ xÉÉÇxM×üÌiÉMü ÌuÉcÉÉUkÉÉUåcÉÉ xÉÇoÉÇkÉ iÉÉåQÕûlÉ OûÉMÔülÉ SÒxÉ-rÉÉ
pÉsÉirÉÉcÉ xÉÇxM×üiÉÏzÉÏ irÉÉcÉÏ lÉÉVû eÉÉåQåûsÉ rÉÉuÉU irÉÉÇcÉÉ ÌlÉUÌiÉzÉrÉ ÌuɵÉÉxÉ WûÉåiÉÉ. qWûhÉÔlÉcÉ iÉå
qWûhÉiÉ MüÐ kÉqÉÉïÇiÉUhÉ qWûhÉeÉåcÉ UÉ·íÉÇiÉUhÉ.

LMü Sì¹å ÌuÉcÉÉUuÉÇiÉ qWûhÉÔlÉ irÉÉÇlÉÏ uÉåVûÉåuÉåVûÏ ÌSsÉåsÉå CzÉÉUå AÉeÉ SÒSæïuÉÉlÉå ZÉUå WûÉåiÉÉlÉÉ ÌSxÉiÉ
AÉWåûiÉ.irÉÉÇcÉÏ ÌuÉcÉÉUÉÇcÉÏ mÉÇcÉxÉÔ§ÉÏ WûÉåiÉÏ.

1)UÉeÉMüÉUhÉÉcÉå ÌWÇûSÕMüUhÉ :

WûssÉÏ erÉÉsÉÉ WåûOûÉVûÏlÉå ÌWÇûSÒiuÉ uÉÉSÏ qWûhÉiÉÉiÉ ! AɶÉrÉÉïcÉÏ aÉÉå¹ qWûhÉeÉå qÉÑÎxsÉqÉÉÇlÉÉ MüÉåhÉÏ
qÉÑÎxsÉqÉuÉÉSÏ qWûhÉiÉ lÉÉWûÏiÉ ÌMÇüuÉÉ ÎZÉë¶ÉlÉ kÉqÉï qÉÉlÉhÉÉ-rÉÉlÉÉ MüÉåhÉÏ ÎZÉë¶ÉlÉuÉÉSÏ qWûhÉiÉ
lÉÉWûÏiÉ mÉhÉ ÌWÇûSÕÇlÉÉ qÉÉ§É ÌWÇûSÒiuÉuÉÉSÏ qWûhÉÔlÉ ÌWûhÉuÉsÉå eÉÉiÉå. qWûhÉÔlÉcÉ iÉå qÉÉlÉiÉ MüÐ ÌWÇûSÕÇcÉÉ
UåOûÉ UÉeÉMüÉUhÉÉiÉ ÌlÉqÉÉïhÉ fÉÉsrÉÉÍzÉuÉÉrÉ SåzÉÉiÉÏsÉ sÉÉåMüzÉÉWûÏsÉÉ oÉVûMüOûÏ mÉëÉmiÉ WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏ.

2)ÌWÇûSÕÇcÉå xÉæÌlÉMüÐMüUhÉ :

eÉaÉÉlÉå SÉålÉ qÉWûÉrÉÑ®å mÉÉWûÏsÉÏ WûÉåiÉÏ ,kÉqÉÉïcrÉÉ AÉkÉÉUÉuÉU ÌlÉbÉÉsÉåsÉÏ ¢ÑüxÉåQûxÉç WûÏ AlÉÑpÉuÉsÉÏ
WûÉåiÉÏ. qWûhÉÔlÉcÉ rÉÑ® Wåû ÌMüiÉÏWûÏ ÌuÉlÉÉzÉMüÉUÏ AxÉåsÉ iÉUÏ mÉëÉmiÉ mÉËUÎxjÉiÉÏqÉkrÉå iÉå AOûVû
AxÉiÉå AÉÍhÉ AÉÎxiÉiuÉÉcrÉÉ sÉRûÉDsÉÉ AirÉÉuÉzrÉMü PûUiÉå AzÉÏ irÉÉÇcÉÏ kÉÉUhÉÉ WûÉåiÉÏ. xuÉiÉǧÉ
ÌWÇûSÕxjÉÉlÉÉcrÉÉ CÌiÉWûÉxÉÉiÉWûÏ mÉÉÌMüxiÉÉlÉ,oÉÉÇaÉsÉÉSåzÉ AÉÍhÉ cÉÏlÉ rÉÉÇlÉÏ uÉUcÉåuÉU WûÏcÉ
AÉÎxiÉiuÉÉcÉÏ sÉRûÉD rÉÉ SåzÉÉuÉU sÉÉSsÉÏ AÉWåû.irÉÉqÉÑVåû xÉælrÉÉiÉWûÏ UÉ·íuÉÉSÏ pÉÉuÉlÉÉ SØRûqÉÔsÉ
fÉÉsrÉÉÍzÉuÉÉrÉ ÌlÉuuÉVû ÌuÉMüÉxÉÉcrÉÉ aÉmmÉÉÇlÉÉ MüÉWûÏcÉ AjÉï UÉWûhÉÉU lÉÉWûÏ AxÉå irÉÉÇcÉå qÉiÉ WûÉåiÉå.
xuÉÉ.xÉÉuÉUMüU 1957 crÉÉ ÌSssÉÏ rÉåjÉÏsÉ pÉÉwÉhÉÉiÉ qWûhÉiÉÉiÉ , " ÌuÉMüÉxÉ AÉÍhÉ xÉqÉ×®ÏcrÉÉ
rÉÉåeÉlÉÉ AuÉzrÉ oÉlÉÌuÉsrÉÉ mÉÉWûÏeÉåiÉ mÉUÇiÉÑ WûÏcÉ xÉqÉ×®Ï zɧÉÔsÉÉ xÉsÉiÉ AxÉiÉå,E¨ÉåÎeÉiÉ MüUiÉ
AxÉiÉå , WûssrÉÉsÉÉ mÉëåËUiÉ MüUiÉ AxÉiÉå.mÉYYrÉÉ xÉQûMüÉ oÉlÉÌuÉiÉÉlÉÉ rÉÉcÉ xÉQûMüÉÇuÉÂlÉ zɧÉÔWûÏ
AÉmÉsÉå UhÉaÉÉQåû ÌuÉlÉÉxÉÉrÉÉxÉ AÉhÉhÉÉU AÉWåû rÉÉcÉå pÉÉlÉ MüÉrÉqÉ PåûuÉsÉå mÉÉWûÏeÉå. qWûhÉÔlÉcÉ
xÉÇU¤ÉhÉ AÉÍhÉ irÉÉ xÉÉPûÏcÉå xÉæÌlÉMüÐMüUhÉ AxÉå kÉÉåUhÉWûÏ AÉuÉzrÉMü PûUiÉå."
4

3)qÉiÉpÉåS qÉiÉmÉåOûϲÉUå urÉ£ü MüUhÉå :

1952 xÉÉsÉÏ 'AÍpÉlÉuÉ pÉÉUiÉ' WûÏ xÉÇbÉOûlÉÉ oÉUZÉÉxiÉ MüUiÉÉlÉÉ iÉå qWûhÉiÉÉiÉ,"xuÉiÉǧÉ
ÌWÇûSÕxjÉÉlÉÉiÉ ÌWÇûxÉåsÉÉ eÉÉaÉÉ lÉÉWûÏ AÉÍhÉ xÉuÉï qÉiÉpÉåS Wåû qÉiÉmÉåOûÏcrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlcÉ urÉ£ü MåüsÉå
aÉåsÉå mÉÉWûÏeÉåiÉ.
SåzÉÉiÉ 'bÉOûlÉÉ' , oÉÉWåûU '¢üÉÇiÉÏ'
SåzÉÉiÉ 'AÇMÔüzÉ' , oÉÉWåûU 'iÉsÉuÉÉU'
SåzÉÉiÉ 'zÉÉÇiÉÏ', oÉÉWåûU 'rÉÑ®' (mÉëirɤÉ,UÉeÉlÉÏÌiÉMü,AÉÍjÉïMü)"
WûÏ lÉuÉÏlÉ iÉiuÉå irÉÉÇlÉÏ xuÉiÉÇ§É pÉÉUiÉÉsÉÉ ÌSsÉÏ.SåzÉÉiÉÏsÉ xÉkrÉÉcrÉÉ ÌuÉbÉOûlÉMüÉUÏ cÉVûuÉVûÏÇcrÉÉ
kÉÉåYrÉÉcrÉÉ mÉɵÉïpÉÔqÉÏuÉU irÉÉÇcÉÉ WûÉ xÉÇSåzÉ oÉUåcÉ MüÉWûÏ xÉÉÇaÉÔlÉ eÉÉiÉÉå.

4)SåzÉpÉ£üÏ :
mÉëirÉåMü pÉÉUiÉÏrÉÉsÉÉ rÉÉ pÉÉUiÉpÉÔ cÉÉ pÉ£ü AxÉhÉå AirÉÇiÉ aÉUeÉåcÉå AÉWåû.pÉÉUiÉÏrÉÉÇlÉÏ ÌuÉSåzÉÏ
AÉ¢üqÉhÉÉÇcÉÏ pÉÏiÉÏ uÉÉ mÉësÉÉåpÉsÉÉÇlÉÉ oÉVûÏ mÉQûiÉÉ MüÉqÉÉ lÉrÉå.
AÉÍxÉÇkÉÑÍxÉÇkÉÑ mÉrÉïliÉÉ rÉxrÉ pÉÉUiÉ-pÉÔÍqÉMüÉ |
ÌmÉiÉ×pÉÔ: mÉÑhrÉpÉÔ¶ÉæuÉ xÉuÉæ ÌWÇûSÒËUiÉÏ xqÉ×iÉ: ||

5) ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸiÉÉ :

ÌuÉ¥ÉÉlÉÉcrÉÉ AÉkÉÉUÉuÉU eÉÉÌiÉqÉÑ£ü LMüxÉÇkÉ xÉqÉÉeÉcÉ SåzÉÉsÉÉ SØRûiÉÉ , AZÉÇQûiÉÉ AÉÍhÉ uÉæpÉuÉ
mÉëÉmiÉ MüÂlÉ SåDsÉ rÉÉuÉU irÉÉÇcÉÉ SØRû ÌuɵÉÉxÉ WûÉåiÉÉ.

ÌWÇûSÕ xÉÇbÉOûlÉ WûÉ xuÉÉ.xÉÉuÉUMüUÉÇcÉÉ AÉiqÉÉ WûÉåiÉÉ , irÉÉxÉÉPûÏ irÉÉÇlÉÏ AÉmÉsÉå EpÉå AÉrÉÑwrÉ
uÉåcÉsÉå.
xÉÉqÉjrÉï AÉWåû cÉVûuÉVûÏcÉå | eÉÉå eÉÉå MüUÏsÉ iÉrÉÉcÉå |
mÉUÇiÉÑ iÉåjÉå pÉaÉuÉÇiÉÉcÉå | AÍkɸÉlÉ mÉÉWûÏeÉå ||
rÉÉ UÉqÉSÉxÉ xuÉÉqÉÏÇcrÉÉ AÉåuÉÏlÉå iÉåeÉxuÉÏ MüÉrÉï MåüsÉå AxÉå iÉå qÉÉlÉÏiÉ.
mÉUÇiÉÑ eÉmÉeÉÉmrÉ , mÉÑUÉhÉ , xÉirÉlÉÉUÉrÉhÉ rÉÉxÉÉUZrÉÉ MüqÉïMüÉÇQûÉÇlÉÉ irÉÉÇlÉÏ xÉiÉiÉ ÌuÉUÉåkÉ
MåüsÉÉ.MÑüUÉhÉ , oÉÉrÉoÉsÉÉiÉÏsÉ lÉqÉÉeÉ , UÉåeÉÉ, ¢üÊxÉ, ÎZÉëxiÉ rÉÉÇcrÉÉqÉÑVåûcÉ SåuÉ mÉÉuÉÔ zÉMüiÉÉå rÉÉ
SÉurÉÉÇlÉÉWûÏ irÉÉÇlÉÏ ÄTüÉåsÉ PûUÌuÉsÉå. MÑüUÉhÉÉiÉÏsÉ qÉÔiÉÏïpÉÇeÉMü iÉiuÉÉÇqÉÑVåûcÉ AɶÉrÉïMüÉUMü ÌuÉeÉrÉ
5

ÍqÉVûiÉ aÉåsÉå AxÉå xÉÑÂuÉÉiÉÏcÉå ÍcÉ§É mÉÑRûÏsÉ MüÉVûÉiÉ eÉåÇuWûÉ aÉæU-qÉÑÎxsÉqÉÉÇlÉÏWûÏ cÉVûuÉVûÏcÉå
qÉWûiuÉ eÉÉhÉsÉå iÉåÇuWûÉ ZÉÉåOåû mÉQûsÉå AÉÍhÉ aÉæU-qÉÑÎxsÉqÉÉÇlÉÉWûÏ rÉÑUÉåmÉÉiÉ AÉÍhÉ CiÉU§É ÌiÉiÉMåücÉ
AɶÉrÉïMüÉUMü ÌuÉeÉrÉ ÍqÉVûiÉ aÉåsÉå.ÌWÇûSÒxjÉÉlÉÉiÉWûÏ xÉlÉ 1600 mÉrÉïÇiÉ ÌWÇûSÕÇcÉÉ kÉÑuuÉÉ EQûÌuÉhÉÉ-
rÉÉ ÎZÉë¶ÉlÉ mÉÉåiÉÑïaÉÏeÉ AÉÍhÉ iÉÑMüÏï,AÄTüaÉÉhÉ,qÉÑbÉsÉ qÉÑÎxsÉqÉÉÇlÉÉ rÉÉcÉ qÉÔiÉÏïmÉÔeÉMü ÌWÇûSÕÇlÉÏ
xÉÇbÉOûlÉåiÉÏsÉ ÍzÉxiÉ , iÉQûÄTü AÉhÉsrÉÉuÉU xÉlÉ 1600 mÉÉxÉÔlÉ mÉÑRåû 1800 mÉrÉïÇiÉ UhÉÉiÉ cÉÉåmÉÔlÉ
MüÉRûsÉå. qWûhÉÔlÉcÉ cÉVûuÉVûÏsÉÉ AÉuÉzrÉMü iÉå xÉÉqÉjrÉï , pÉÉæÌiÉMü xÉÉkÉlÉÉÇcÉÏ
eÉÑVûuÉÉeÉÑVûuÉ,MüÉåPûÉUÉiÉÏsÉ SÉ MüÉåUQûÏ, WûÉiÉÉiÉÉiÉÏsÉ iÉsÉuÉÉU ÌiÉZÉOû , pÉÉsrÉÉcÉå mÉÉiÉå OûÉåMüSÉU
AÉÍhÉ fÉÉMüsÉåsÉÏ uÉÉbÉlÉZÉå eÉåhuWûÉ ÌWÇûSÕÇlÉÏ AÉiqÉxÉÉiÉ MåüsÉÏ iÉåÇuWûÉ rÉÉcÉ qÉÉU ZÉÉhÉÉ-rÉÉ
ÌWÇûSÕÇlÉÏ qÉÔiÉÏïpÉÇeÉMüÉÇlÉÉ mÉëirÉåMü UhÉÉiÉ cÉÉåmÉÔlÉ MüÉRûsÉå AxÉå iÉå qWûhÉiÉ.
ÌWÇûSÕÇcrÉÉ iÉiMüÉsÉÏlÉ rÉÑ®lÉÏÌiÉqÉkÉÏsÉ MüŠå SÒuÉå SÉZÉuÉiÉÉlÉÉ xuÉÉ.xÉÉuÉUMüU qWûhÉiÉÉiÉ, "
ÌWÇûSÕÇcrÉÉ pÉÉoÉŽÉ MüÉVûÉiÉ mÉëÉhÉ aÉåsÉÉ iÉUÏ ÌWÇûSÕ WûÉ aÉÉDuÉU WûÉiÉ EaÉÉUhÉÉU lÉÉWûÏ rÉÉ
AûÉWûÉxÉÉcÉå SÒwmÉËUhÉÉqÉ mÉWûÉuÉrÉÉxÉ ÍqÉVûÉsÉå.AÉ¢üqÉMü qÉÑÎxsÉqÉ xÉælrÉÉ AÉmÉsrÉÉ urÉÔuWûÉmÉÑRåû
aÉÉDÇcÉå MüVûmÉ xÉÉåQÕûlÉ cÉÉsÉÔlÉ rÉåiÉ AÉÍhÉ WûiÉoÉsÉ ÌWÇûSÕ xÉælrÉ lÉ sÉRûiÉÉcÉ qÉÉbÉÉU bÉåiÉ AxÉå.
qÉÑsÉiÉÉlÉuÉU mÉëoÉVû ÌWÇûSÕ xÉælrÉ cÉÉsÉÔlÉ rÉåiÉÉcÉ iÉåjÉÏsÉ ÌuÉZrÉÉiÉ uÉ mÉÌuÉ§É xÉÔrÉïqÉÇSÏU mÉÉQÕûlÉ OûÉMÔü
AzÉÏ kÉqÉMüÐ SåhÉÉ-rÉÉlÉÉ eÉU AxÉå mÉëirÉѨÉU ÌSsÉå aÉåsÉå AxÉiÉå MüÐ ' mÉÉQû iÉå xÉÔrÉïqÉÇSÏU mÉhÉ
qsÉåcNûÉ xÉqÉeÉÔlÉ bÉå MüÐ WûÏ ÌWÇûSÕ xÉålÉÉ mÉUiÉÏ lÉ eÉÉiÉÉ iÉå qÉÑsÉiÉÉlÉ xÉÉåQûuÉÔlÉ bÉåFlÉ jÉåOû
MüÉoÉÔsÉ mÉrÉïÇiÉ ÎeÉiÉMüÐ qWûhÉÔlÉ qÉzÉÏS ÌSxÉåsÉ ÌiÉcrÉÉuÉU aÉÉRûuÉÉcÉÉ lÉÉÇaÉU ÌÄTüUuÉsrÉÉ ÍzÉuÉÉrÉ
xÉÉåQûhÉÉU lÉÉWûÏ AÉÍhÉ MüÉoÉÔsÉcrÉÉ zÉÉWûÏ qÉzÉÏSÏcrÉÉ ÍzÉVûÉÇuÉUcÉ qÉÑsÉiÉÉlÉcÉå xÉÔrÉïqÉÇSÏU oÉÉÇkÉsÉå
eÉÉDsÉ !"

xuÉÉ.xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ qÉiÉå AxÉå eÉU ÌWÇûSÕÇMüQÕûlÉ mÉëirÉѨÉU AÉsÉå AxÉiÉå iÉU ÌWÇûSÕÇcÉÏ WûÏ SÏlÉuÉÉhÉÏ
mÉËUÎxjÉiÉÏ AÉsÉÏ lÉxÉiÉÏ.
irÉÉcÉ mÉëqÉÉhÉå AÉhÉZÉÏ LMü bÉOûlÉÉ xÉÉÇaÉiÉÉlÉÉ iÉå qWûhÉiÉÉiÉ ,'qÉsWûÉUUÉuÉ WûÉåVûMüUÉÇlÉÏ
ÌWÇûSÕmÉSmÉÉiÉzÉÉWûÏcÉÉ qÉÑMÑüOûqÉhÉÏ AxÉhÉÉ-rÉÉ MüÉzÉÏuÉU NûÉmÉÉ bÉÉsÉÔlÉ iÉÏ qÉÑ£ü Mü mÉÉWûiÉÉcÉ
ArÉÉåkrÉåcrÉÉ lÉoÉÉoÉÉlÉå kÉÉMü bÉÉiÉsÉÉ MüÐ SåuÉVåû mÉÉQÕû , iÉÏjÉåï oÉÉOûuÉÔ , oÉëɼhÉ qÉÉÂlÉ OûÉMÔü.
irÉÉxÉUzÉÏ iÉåjÉÏsÉ ÌWÇûSÕÇlÉÏ EsÉOû qÉsWûÉUUÉuÉÉÇ mÉÑRåûcÉ SÉiÉ ÌuÉcÉMüsÉå, zÉmÉjÉÉ bÉÉiÉsrÉÉ MüÐ MüÉzÉÏ
qÉÑxÉsÉqÉÉlÉÉÇMüQåûcÉ UÉWÕû ±ÉuÉÏ ! '
mÉUÇiÉÑ eÉU iÉåcÉ mÉëirÉÑUsÉå AxÉiÉå MüÐ ' mÉÉQû iÉå SåFVû ! AÉæUÇaÉeÉåoÉÉlÉå irÉÉ ÌuɵÉåµÉUÉcÉå AkÉåï
SåFVû mÉÉQÕûlÉ qÉzÉÏS oÉlÉuÉsÉÏcÉ AÉWåû, iÉÔ EUsÉåsÉå mÉÉQû. MüÉmÉ qÉÑPûpÉU oÉëɼhÉÉÇcÉÏ ÍzÉUå mÉhÉ
sɤÉÉiÉ PåûuÉ iÉÑfÉÏ aÉÉÇPû ÌSssÉÏ WûsÉuÉÔlÉ OûÉMühÉÉ-rÉÉ qÉUÉœÉÇzÉÏ AÉWåû. MüÉzÉÏcrÉÉ SåuÉVûÉcÉÉ
6

xÉÔQû bÉåhrÉÉxÉÉPûÏ qÉWûÉUÉ·íÉiÉ iÉUÏ qÉzÉÏS E SåhÉÉU lÉÉWûÏ. UÉeÉMüÐrÉ sÉžÉiÉ kÉqÉïxjÉÉlÉå lÉ
AuÉqÉÉlÉhrÉÉcÉÏ AÉqÉcrÉÉ ÌWÇûSÕÇcÉÏ uÉWûÏuÉÉOû AÉWåû mÉhÉ eÉU iÉÑqWûÏ iÉÏ iÉÉåQûÉsÉ iÉU ÌWÇûSÕWûÏ ÌiÉsÉÉ
PûÉåMüÂlÉ SåiÉÏsÉ."

xÉÇZrÉÉoÉVûÉcÉå qÉWûiuÉ eÉÉhÉhÉÉUå xuÉÉ.xÉÉuÉUMüU qWûhÉiÉ "LMü LMü AlÉÉjÉÉsÉrÉ WåÇû LMåüMü
AµÉqÉåkÉ rÉ¥ÉÉCiÉMåü mÉÑhrÉmÉëS AÉWåû". AÉÍhÉ SÒSæïuÉÉlÉå AlrÉ kÉÍqÉïrÉÉÇlÉÏcÉ irÉÉÇcrÉÉ rÉÉ xÉssrÉÉcÉå
mÉÉsÉlÉ MåüsÉåsÉå ÌSxÉiÉå.

qWûhÉÔlÉcÉ mÉëirÉÉ¢üqÉhÉÉcÉå iÉiuÉ¥ÉÉlÉ qÉÉÇQûhÉÉ-rÉÉ xuÉÉ.xÉÉuÉUMüUÉÇcÉå ÌuÉcÉÉU qWûhÉeÉå AÉeÉcrÉÉ


sÉÉåMüzÉÉWûÏcrÉÉ MüÉVûÉzÉÏ xÉÑxÉÇaÉiÉ AxÉÉ eÉÉaÉ×iÉ fÉÉsÉåsÉÉ eÉÉÌiÉpÉåS ÌuÉUWûÏiÉ ÌWÇûSÕxÉqÉÉeÉ LMü§É
rÉåFlÉ SoÉÉuÉ aÉOûɲÉUå,qÉiÉmÉåOûϲÉUå xuÉiÉ:cÉå AÉÎxiÉiuÉ mÉÑxÉsrÉÉ eÉÉhrÉÉmÉÉxÉÔlÉ jÉÉåmÉuÉÔ zÉMüiÉÉå.
xuÉÉ.xÉÉuÉUMüU Wåû rÉÉ qÉÉiÉ×pÉÔqÉÏcÉå, pÉÉUiÉpÉÔcÉå ÌlÉ:xxÉÏqÉ pÉ£ü WûÉåiÉå rÉÉiÉ zÉÇMüÉ lÉÉWûÏ.irÉÉÇcrÉÉ
mÉÌuÉ§É xqÉ×iÉÏsÉÉ WûÏ AÉSUÉÇeÉsÉÏ.

´ÉÏqÉS pÉaÉuÉSaÉÏiÉÉ (mÉÉPû : ̲iÉÏrÉÉåÅkrÉÉrÉ: xÉÉÇZrÉrÉÉåaÉ )


WûiÉÉå uÉÉ mÉëÉmxrÉÍxÉ xuÉaÉïÇ ÎeÉiuÉÉ uÉÉ pÉÉå¤rÉxÉå qÉWûÏqÉç |
iÉxqÉÉSǪ̀ɸ MüÉæliÉårÉ rÉÑ®ÉrÉ M×üiÉÌlɶÉrÉ: ||
pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ AeÉÑïlÉÉsÉÉ xÉÉÇaÉiÉÉiÉ "rÉÑ®ÉÇiÉ qÉåsÉÉxÉ iÉU xuÉaÉï ÍqÉVåûsÉ , ÌMÇüuÉÉ ÌuÉeÉrÉÏ fÉÉsÉÉxÉ iÉU
mÉ×juÉÏcÉå UÉerÉ pÉÉåaÉzÉÏsÉ. qWûhÉÔlÉ Wåû AeÉÑïlÉÉ , rÉÑ®ÉcÉÉ ÌlɶÉrÉ MüÂlÉ EPû || "
7

YrÉÉ MüÉåD qÉÑÎxsÉqÉ MüpÉÏ xÉåYrÉÑsÉU WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû ?


-- ´ÉÏ. xÉÑUåzÉ ÍcÉmÉVÕûhÉMüU --

eÉqÉÉiÉ-L-CxsÉÉqÉÏ Måü xÉÇxjÉÉmÉMü qÉÉæsÉÉlÉÉ qÉÉæSÕSÏ MüWûiÉå Wæû ÌMü MÑüUÉlÉ Måü
AlÉÑxÉÉU ÌuÉµÉ SÉå pÉÉaÉÉå qÉåÇ oÉðOûÉ WÒûAÉ Wæû, LMü uÉWû eÉÉå AssÉÉWû MüÐ iÉUÄTü Wæû AÉæU
SÕxÉUÉ eÉÉå zÉæiÉÉlÉ MüÐ iÉUÄTü Wæû | SåzÉÉåÇMüÐ xÉÏqÉÉAÉåÇ MüÉå SåZÉlÉåMüÉ CxsÉÉÍqÉMü
lÉeÉËUrÉÉ MüWûiÉÉ WæÇû ÌMü ÌuɵÉqÉåÇ MÑüsÉ ÍqÉsÉÉMüU ÍxÉÄTïü SÉå ZÉåqÉåÇ WæÇû , mÉWûsÉÉ SÉU-
EsÉ-CxsÉÉqÉ (rÉÉlÉÏ qÉÑÎxsÉqÉÉåÇ ²ÉUÉ zÉÉÍxÉiÉ) AÉæU SÉU-EsÉ-WûoÉï (rÉÉlÉÏ
"lÉÉÎxiÉMüÉåÇ" ²ÉUÉ zÉÉÍxÉiÉ)| ElÉMüÐ ÌlÉaÉÉWû qÉåÇ lÉÉÎxiÉMü MüÉ AjÉï Wæû eÉÉå AssÉÉWû
MüÉå lÉWûÏÇ qÉÉlÉiÉÉ, YrÉÉåÇMüÐ ÌuÉµÉ Måü ÌMüxÉÏ pÉÏ kÉqÉï Måü pÉaÉuÉÉlÉÉåÇ MüÉå uÉå qÉÉlrÉiÉÉ WûÏ
lÉWûÏÇ SåiÉå WæÇû |

CxsÉÉqÉ ÍxÉÄTïü LMü kÉqÉï WûÏ lÉWûÏÇ WæÇû, AxÉsÉ qÉåÇ CxsÉÉqÉ LMü mÉÔeÉÉmÉ®iÉÏ iÉÉå WæÇû WûÏ,
sÉåÌMülÉ ExÉxÉå pÉÏ oÉRûMüU rÉWû LMü xÉqÉÔcÉÏ "urÉuÉxjÉÉ" Måü ÂmÉ qÉåÇ qÉÉæeÉÔS UWûiÉÉ WæÇû
|
CxsÉÉqÉ MüÐ MüD zÉÉZÉÉLÇ eÉæxÉå kÉÉÍqÉïMü, lrÉÉÌrÉMü , UÉeÉlÉæÌiÉMü,xÉÉqÉÉÎeÉMü,AÉæU
xÉæÌlÉMü WûÉåiÉÏ WæÇû | ClÉ xÉpÉÏ zÉÉZÉÉAÉåÇ qÉåÇ xÉoÉxÉå EmÉU , xÉoÉxÉå mÉëqÉÑZÉ AÉæU xÉpÉÏ
Måü ÍsÉrÉå oÉÇkÉlÉMüÉUMü WûÉåiÉÏ Wæû kÉÉÍqÉïMü zÉÉZÉÉ, ÎeÉxÉMüÐ xÉsÉÉWû rÉÉ ÌlÉSåïzÉ (oÉÎsMü
AÉSåzÉ) xÉpÉÏ kÉqÉÉïuÉsÉÎqoÉrÉÉåÇ MüÉå qÉÉlÉlÉÉ oÉÉkrÉMüÉUÏ WûÉåiÉÉ Wæû | ÌMüxÉÏ pÉÏ SåzÉ ,
mÉëSåzÉ rÉÉ ¤Éå§É Måü "CxsÉÉqÉÏMüUhÉ" MüUlÉå MüÐ LMü mÉëÌ¢ürÉÉ WûÉåiÉÏ WæÇû |
eÉoÉ pÉÏ ÌMüxÉÏ SåzÉ qÉåÇ qÉÑÎxsÉqÉ eÉlÉxÉÇZrÉÉ LMü ÌuÉzÉåwÉ AlÉÑmÉÉiÉ xÉå erÉÉSÉ WûÉå
eÉÉiÉÏ Wæû iÉoÉ uÉWûÉð CxsÉÉÍqÉMü AÉÇSÉåsÉlÉ zÉÑ WûÉåiÉå Wæû | zÉÑÂuÉÉiÉ qÉåÇ ExÉ SåzÉ
ÌuÉzÉåwÉ MüÐ UÉeÉlÉæÌiÉMü urÉuÉxjÉÉ xÉÌWûwhÉÔ AÉæU oÉWÒû-xÉÉÇxM×üÌiÉMüuÉÉSÏ oÉlÉMüU
qÉÑxÉsÉqÉÉlÉÉåÇMüÉå AmÉlÉÉ kÉqÉï qÉÉlÉlÉå , mÉëcÉÉU MüUlÉå MüÐ AlÉÑqÉiÉÏ Så SåiÉÏ Wæû | ExÉMåü
oÉÉS CxsÉÉqÉ MüÐ "AlrÉ zÉÉZÉÉrÉåÇ " ExÉ urÉuÉxjÉÉ qÉåÇ AmÉlÉÏ OûÉÇaÉ AQûÉlÉåÇ sÉaÉiÉÏ
WæÇû | CxÉå xÉqÉfÉlÉå Måü ÍsÉrÉå WûqÉ MüD SåzÉÉåÇ MüÉ ESÉWûUhÉ SåZÉåÇaÉåÇ |
AÉDrÉå SåZÉiÉå WæÇû ÌMü rÉWû xÉÉUÉ "ZÉåsÉ" MæüxÉå WûÉåiÉÉ WæÇû -

eÉoÉiÉMü qÉÑÎxsÉqÉÉåÇ MüÐ eÉlÉxÉÇZrÉÉ ÌMüxÉÏ SåzÉ/mÉëSåzÉ/¤Éå§É qÉåÇ sÉaÉpÉaÉ 2% Måü


8

AÉxÉmÉÉxÉ WûÉåiÉÏ Wæû , iÉoÉ uÉåÇ LMüSqÉ zÉÉÇÌiÉÌmÉërÉ LuÉÇ MüÉlÉÔlÉmÉxÉÇS AsmÉxÉÇZrÉMü
oÉlÉMüU UWûiÉå WæÇû AÉæU ÌMüxÉÏ MüÉå ÌuÉzÉåwÉ ÍzÉMüÉrÉiÉ MüÉ qÉÉæMüÉ lÉWûÏÇ SåiÉå , eÉæxÉå -

AqÉåËUMüÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 0.6%


BxOíåûÍsÉrÉÉ -qÉÑÎxsÉqÉ 1.5%
MülÉÉQûÉ -qÉÑÎxsÉqÉ 1.9%
cÉÏlÉ -qÉÑÎxsÉqÉ 1.8%
COûsÉÏ - qÉÑÎxsÉqÉ 1.5 %
lÉÊuÉåï - qÉÑÎxsÉqÉ 1.8%

eÉoÉ qÉÑÎxsÉqÉ eÉlÉxÉÇZrÉÉ 2% xÉå 5% Måü oÉÏcÉ iÉMü mÉWÒðûcÉ eÉÉiÉÏ Wæû,iÉoÉ uÉåÇ AlrÉ
kÉqÉÉïuÉsÉÇÌoÉrÉÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉÉ "kÉqÉïmÉëcÉÉU" zÉÑ MüU SåiÉå WæÇû , ÎeÉlÉqÉåÇ AYxÉU xÉqÉÉeÉ
MüÉ ÌlÉcÉsÉÉ iÉoÉMüÉ AÉæU AlrÉ kÉqÉÉåïÇxÉå AxÉÇiÉѹ WÒûL sÉÉåaÉ WûÉåiÉå Wæû , eÉæxÉå MüÐ -

QåûlqÉÉMïü - qÉÑÎxsÉqÉ 2%
eÉqÉïlÉÏ -qÉÑÎxsÉqÉ 3.7%
ÌoÉëOåûlÉ -qÉÑÎxsÉqÉ 2.7%
xmÉålÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 4%
jÉÉDsÉæhQû -qÉÑÎxsÉqÉ 4.6 %

qÉÑÎxsÉqÉ eÉlÉxÉÇZrÉÉ Måü 5% xÉå FmÉU WûÉå eÉÉlÉå mÉU uÉåÇ AmÉlÉå AlÉÑmÉÉiÉ Måü ÌWûxÉÉoÉ
xÉå AlrÉ kÉqÉÉïuÉsÉÎqoÉrÉÉåÇ mÉU SoÉÉuÉ oÉRûÉlÉå sÉaÉiÉå WæÇû AÉæU AmÉlÉÉ "mÉëpÉÉuÉ" eÉqÉÉlÉå
MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüUlÉå sÉaÉiÉå WæÇû | ESÉWûUhÉ Måü ÍsÉrÉå uÉå xÉUMüÉUÏ LuÉÇ zÉÊÌmÉÇaÉ qÉÊsÉ
mÉU "WûsÉÉsÉ" MüÉ qÉÉðxÉ UZÉlÉå MüÉ SoÉÉuÉ oÉlÉÉlÉå sÉaÉiÉå Wæû | uÉåÇ MüWûiÉå Wæû MüÐ
"WûsÉÉsÉ" MüÉ qÉÉðxÉ lÉÉ ZÉÉlÉå xÉå ElÉMüÐ kÉÉÍqÉïMü qÉÉlrÉiÉÉ mÉëpÉÉÌuÉiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû | CxÉ
MüSqÉ xÉå MüD mÉͶÉqÉÏ SåzÉÉåÇqÉåÇ "ZÉɱ uÉxiÉÑAÉåÇ " Måü oÉÉeÉÉU qÉåÇ qÉÑÎxsÉqÉÉåÇ MüÐ
iÉaÉQûÏ mÉæPû oÉlÉÏ | ElWûÉåÇlÉå MüD SåzÉÉåÇ Måü xÉÑmÉUqÉÉMåïüOû Måü qÉÉÍsÉMüÉåÇ MüÉå SoÉÉuÉ
QûÉsÉMüU AmÉlÉå rÉWûÉð "WûsÉÉsÉ" MüÉ qÉÉðxÉ UZÉlÉå mÉU oÉÉkrÉ ÌMürÉÉ | SÒMüÉlÉSÉU pÉÏ
"kÉlkÉå" MüÉå SåZÉiÉå WÒûL ElÉMüÉ MüWûÉ qÉÉlÉ sÉåiÉå WæÇû (AÍkÉMü eÉlÉxÉÇZrÉÉ WûÉålÉå MüÉ
9

"ÄTæüYOûU" rÉWûÉðxÉå qÉeÉoÉÔiÉ WûÉålÉÉ zÉÑ WûÉå eÉÉiÉÉ WæÇû ), LåxÉÉ ÎeÉlÉ SåzÉÉåÇ qÉåÇ WûÉå cÉÑMüÉ
uÉWû WæÇû -

ÄTëüÉÇxÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 8%
xuÉÏQûlÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 5.5%
ÎxuÉOûeÉUsÉæhQû - qÉÑÎxsÉqÉ 5.3%
lÉÏSUsÉæhQû - qÉÑÎxsÉqÉ 5.8%
̧ÉÌlÉSÉS AÉæU OûÉåoÉæaÉÉå - qÉÑÎxsÉqÉ 6%

CxÉ ÌoÉlSÒ mÉU AÉMüU "qÉÑÎxsÉqÉ" xÉUMüÉUÉåÇ mÉU rÉWû SoÉÉuÉ oÉlÉÉlÉå sÉaÉiÉå Wæû ÌMü ElWåû
ElÉMåü "¤Éå§ÉÉå" qÉåÇ zÉËUrÉiÉ MüÉlÉÔlÉ (CxsÉÉÍqÉMü MüÉlÉÔlÉ) Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü cÉsÉlÉå ÌSrÉÉ
eÉÉrÉå (YrÉÉåÇMüÐ ElÉMüÉ AÎliÉqÉ sɤrÉ iÉÉå rÉWûÏ Wæû MüÐ xÉqÉÑcÉÉ ÌuÉµÉ "zÉËUrÉiÉ"
MüÉlÉÔlÉ Måü ÌWûxÉÉoÉ xÉå cÉsÉå)|

eÉoÉ qÉÑÎxsÉqÉ eÉlÉxÉÇZrÉÉ 10% xÉå AÍkÉMü WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉoÉ uÉåÇ ExÉ
SåzÉ/mÉëSåzÉ/UÉerÉ/¤Éå§É ÌuÉzÉåwÉ qÉåÇ MüÉlÉÔlÉ-urÉuÉxjÉÉ Måü ÍsÉrÉå mÉUåzÉÉlÉÏ mÉæSÉ MüUlÉÉ
zÉÑ MüU SåiÉå WæÇû, ÍzÉMüÉrÉiÉå MüUlÉÉ zÉÑ MüU SåiÉå WæÇû , ElÉMüÐ AÉÍjÉïMü mÉËUÎxjÉiÉÏ
MüÉ UÉålÉÉ sÉåeÉU oÉæPû eÉÉiÉå Wæû , NûÉåOûÏ-NûÉåOûÏ oÉÉiÉÉåÇMüÉå xÉÌWûwhÉÑiÉÉ xÉå sÉålÉå MüÐ oÉeÉÉrÉ
SÇaÉå , iÉÉåQûÄTüÉåQû AÉÌS mÉU EiÉU AÉiÉå Wæû | cÉÉWåû uÉWû ÄTëüÉÇxÉ Måü SÇaÉå WûÉå rÉÉ ,
QåûlqÉÉMïü MüÉ MüÉOÕïûlÉ ÌuÉuÉÉS WûÉå , rÉÉ ÌÄTüU LqxOûUQïûqÉ qÉåÇ MüÉUÉåÇ MüÉ eÉsÉÉlÉÉ WûÉå ,
WûUåMü ÌuÉuÉÉS MüÉå xÉqÉfÉoÉÔfÉ, oÉÉiÉcÉÏiÉ xÉå ZÉiqÉ MüUlÉå MüÐ oÉeÉÉrÉ ZÉÉqÉZuÉÉWû AÉæU
WûÏ aÉWûUÉ oÉlÉÉrÉÉ eÉÉiÉÉ WæÇû , eÉæxÉå MüÐ -

aÉrÉÉlÉÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 10%


pÉÉUiÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 15%
MåülrÉÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 11%
CxÉUÉrÉsÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 16%
ÂxÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 15 % (cÉåcÉålrÉÉ - qÉÑÎxsÉqÉ AÉoÉÉSÏ 70%)
10

eÉoÉ qÉÑÎxsÉqÉ eÉlÉxÉÇZrÉÉ 20 % xÉå EmÉU WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉoÉ ÌuÉÍpÉ³É "xÉæÌlÉMü
zÉÉZÉÉrÉåÇ" eÉåWûÉS Måü lÉÉUå sÉaÉÉlÉå sÉaÉiÉÏ WæÇû, AxÉÌWûwhÉÔiÉÉ AÉæU kÉÉÍqÉïMü WûirÉÉAÉåÇ MüÉ
SÉæU zÉÑÂ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû , eÉæxÉå -

CÍjÉAÉåÌmÉrÉÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 32.8%

eÉlÉxÉÇZrÉÉ Måü 40 % Måü xiÉU xÉå EmÉU mÉWÒðûcÉ eÉÉlÉå mÉU oÉQûÏ xÉÇZrÉÉ qÉåÇ xÉÉqÉÔÌWûMü
WûirÉÉLãÇ , AÉiÉÇMüuÉÉSÏ MüÉUïuÉÉDrÉÉð AÉÌS cÉsÉlÉå sÉaÉiÉå WæÇû , eÉæxÉå -

oÉÉåÎxlÉrÉÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 40 %
NûÉQû - qÉÑÎxsÉqÉ 54.2 %
sÉåoÉlÉÉlÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 59 %

eÉoÉ qÉÑÎxsÉqÉ eÉlÉxÉÇZrÉÉ 60 % xÉå FmÉU cÉsÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû iÉoÉ AlrÉ
kÉqÉÉïuÉsÉÇÌoÉrÉÉåÇMüÉ " eÉÉiÉÏrÉ xÉÄTüÉrÉÉ " zÉÑ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû (ESÉWûUhÉ pÉÉUiÉ MüÉ
MüzqÉÏU ) | eÉoÉËUrÉÉÇ qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ oÉlÉÉlÉÉ, AlrÉ kÉqÉÉåïÇ Måü kÉÉÍqÉïMü xjÉsÉ iÉÉåQûlÉÉ ,
eÉÎeÉrÉÉ eÉæxÉÉ MüÉåD AlrÉ MüU uÉxÉÔsÉlÉÉ AÉSÏ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ WæÇû , eÉæxÉå -

AsoÉÉÌlÉrÉÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 70%


qÉsÉåÍzÉrÉÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 62%
MüiÉÉU - qÉÑÎxsÉqÉ 78 %
xÉÔSÉlÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 75 %

eÉlÉxÉÇZrÉÉ Måü 80 % xÉå EmÉU WûÉå eÉÉlÉå Måü oÉÉS iÉÉå xɨÉÉ/ zÉÉxÉlÉ mÉëÉrÉÉåÎeÉiÉ
eÉÉiÉÏrÉ xÉÄTüÉD MüÐ eÉÉiÉÏ Wæû | AlrÉ kÉqÉÉåïÇ Måü AsmÉxÉÇZrÉMüÉåÇ MüÉå ElÉMåü qÉÔsÉ
lÉÉaÉËUMü AÍkÉMüÉUÉåÇxÉå pÉÏ uÉÇÍcÉiÉ MüU ÌSrÉÉ eÉÉiÉÉ WæÇû | xÉpÉÏ mÉëMüÉU Måü
WûjÉMühQåû/WûÍjÉrÉÉU AmÉlÉÉMüU eÉlÉxÉÇZrÉÉ 100% iÉMü sÉå eÉÉlÉå MüÉ sɤrÉ UZÉÉ
eÉÉiÉÉ Wæû , eÉæxÉå -
11

oÉÉÇasÉÉSåzÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 83%


ÍqÉx§É - qÉÑÎxsÉqÉ 90%
aÉÉeÉÉ mɏûÏ - qÉÑÎxsÉqÉ 98 %
DUÉlÉ -qÉÑÎxsÉqÉ 98%
DUÉMü - qÉÑÎxsÉqÉ 97%
eÉÊQïûlÉ -qÉÑÎxsÉqÉ 93%
qÉÉåU‚üÉå - qÉÑÎxsÉqÉ 98%
mÉÉÌMüxiÉÉlÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 97%
xÉÏËUrÉÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 90%
xÉÇrÉÑ£ü AUoÉ AqÉÏUÉiÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 96%

oÉlÉiÉÏ MüÉåÍzÉzÉ mÉÔUÏ 100 % eÉlÉxÉÇZrÉÉ qÉÑÎxsÉqÉ WûÉå eÉÉlÉå mÉU , rÉÉlÉÏ SÉU-EsÉ-
CxsÉÉqÉ WûÉålÉå MüÐ ÎxjÉiÉÏ qÉåÇ uÉWûÉð ÍxÉÄTïü qÉSUxÉå WûÉåiÉå WæÇû AÉæU MÑüUÉlÉ mÉRûÉD eÉÉiÉÏ Wæû
AÉæU ExÉå WûÏ AÎliÉqÉ xÉirÉ qÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ WæÇû , eÉæxÉå -

AÄTüaÉÉÌlÉxiÉÉlÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 100%


xÉFSÏ AUoÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 100%
xÉÉåqÉÉÍsÉrÉÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 100%
rÉqÉlÉ - qÉÑÎxsÉqÉ 100%

SÒpÉÉïarÉ xÉå 100% qÉÑÎxsÉqÉ eÉlÉxÉÇZrÉÉ WûÉålÉå Måü oÉÉuÉeÉÔS pÉÏ ElÉ SåzÉÉåÇqÉåÇ
iÉjÉÉMüÍjÉiÉ "zÉÉÇÌiÉ" lÉWûÏÇ WûÉå mÉÉiÉÏ |

rÉWûÉð rÉWû EssÉåZÉlÉÏrÉ Wæû ÌMü ÎeÉlÉ SåzÉÉåÇ qÉåÇ qÉÑÎxsÉqÉ eÉlÉxÉÇZrÉÉ 8-10 % WûÉå
cÉÑMüÐ WûÉåiÉÏ Wæû , ElÉ SåzÉÉåÇ qÉåÇ iÉWû iÉoÉMüÉ AmÉlÉå ZÉÉxÉ "qÉÉåWûssÉÉåÇ" qÉåÇ UWûlÉÉ zÉÑÂ
MüU SåiÉÉ Wæû , LMü "aÉëÑmÉ" oÉlÉÉMüU ÌuÉzÉåwÉ MüÉsÉÉåÌlÉrÉÉð rÉÉ ¤Éå§É oÉlÉÉ ÍsÉrÉå eÉÉiÉå Wæû ,
ElÉ ¤Éå§ÉÉåÇ qÉåÇ AbÉÉåÌwÉiÉ ÂmÉ xÉå "zÉËUrÉiÉ MüÉlÉÔlÉ" sÉÉaÉÔ MüU ÌSrÉå eÉÉiÉå Wæû | ExÉ SåzÉ
MüÐ mÉÑÍsÉxÉ rÉÉ MüÉlÉÔlÉ-urÉuÉxjÉÉ ElÉ ¤Éå§ÉÉåÇ qÉåÇ MüÉqÉ lÉWûÏÇ MüU mÉÉiÉÏ WæÇû | rÉWûÉð iÉMü
MüÐ SåzÉ MüÉ lrÉÉrÉÉsÉrÉÏlÉ MüÉlÉÔlÉ iÉjÉÉ xÉÉqÉÉlrÉ xÉUMüÉUÏ xMÔüsÉ pÉÏ ElÉ ZÉÉxÉ
12

CsÉÉMüÉåÇ qÉåÇ cÉsÉ lÉWûÏÇ mÉÉiÉå (LãxÉÉ pÉÉUiÉ Måü MüD ÎeÉsÉÉåÇ Måü MüD ¤Éå§ÉÉåÇ qÉå ZÉÑsÉåAÉqÉ
SåZÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ WæÇû | MüD mÉëzÉÉxÉÌlÉMü AÍkÉMüÉUÏ pÉÏ SoÉÏ eÉÑoÉÉlÉ xÉå CxÉå xuÉÏMüÉU
MüUiÉå Wæû , sÉåÌMülÉ "xÉåYrÉÑsÉU-SåzÉSìÉåÌWûrÉÉåÇ" Måü MüÉUhÉ MüÉåD MÑüNû lÉWûÏÇ oÉÉåsÉiÉÉ)|

AÉeÉ MüÐ ÎxjÉiÉÏqÉåÇ qÉÑÎxsÉqÉÉåÇ MüÐ eÉlÉxÉÇZrÉÉ 22-24% WæÇû , sÉåÌMülÉ DxÉÉDÇrÉÉåÇ,
ÌWÇûSÒAÉåÇ,AÉæU rÉWÒûÌSrÉÉåÇ Måü qÉÑMüÉoÉsÉå ElÉMüÐ eÉlqÉSU MüÉå SåZÉiÉå WÒûL MüWûÉ eÉÉ
xÉMüiÉÉ Wæû ÌMü CxÉ zÉiÉÉoSÏ Måü AliÉ xÉå mÉWûsÉå WûÏ qÉÑÎxsÉqÉ eÉlÉxÉÇZrÉÉ 50% WûÉå
eÉÉLaÉÏ (rÉÌS iÉoÉ iÉMü kÉUiÉÏ oÉcÉÏ iÉÉå )........

pÉÉUiÉ qÉåÇ MÑüsÉ qÉÑÎxsÉqÉ eÉlÉxÉÇZrÉÉ 15% Måü AÉxÉmÉÉxÉ qÉÉlÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû , eÉoÉMüÐ
WûÌMüMüiÉ rÉWû Wæû MüÐ E¨ÉUmÉëSåzÉ , ÌoÉWûÉU , mÉͶÉqÉ oÉÇaÉÉsÉ AÉæU MåüUsÉ Måü MüD
ÎeÉsÉÉåÇ qÉåÇ rÉWû AÉÆMüQûÉ 40 % xÉå 50 % iÉMü mÉWÒðûcÉ cÉÑMüÉ Wæû ..........
AoÉ SåzÉ qÉåÇ AÉaÉå cÉsÉMüU ½É mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉð oÉlÉåÇaÉÏ rÉWû MüÉåD pÉÏ ("xÉåYrÉÑsÉUÉåÇ"
MüÉå NûÉåQûMüU) AÉxÉÉlÉÏ xÉå xÉÉåcÉ-xÉqÉfÉ xÉMüiÉÉ WæÇû .........

(xÉpÉÏ xÉlSpÉï AÉæU AÉÆMüQåû : QûÊ. mÉÏOûU WæûqÉhQû MüÐ mÉÑxiÉMü "xsÉåuÉUÏ, OæûUËUeqÉ
AhQû CxsÉÉqÉ - S ÌWûxOûÉåËUMüsÉ ÂOèxÉ LhQû MühOåûqmÉUUÏ jÉëåOû iÉjÉÉ ÍsÉrÉÉålÉ rÉÔËUxÉ
- "S WûeÉ" , xÉå xÉÉpÉÉU)

rÉÌS CxsÉÉqÉ MüÐ kÉÉÍqÉïMü qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU SåZÉåÇ, iÉÉå MüÉåD qÉÑÎxsÉqÉ xÉWûÏ
AjÉï qÉåÇ "xÉåYrÉÑsÉU" WûÉå WûÏ lÉÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ , YrÉÉåÇMüÐ uÉå "LMåüµÉUuÉSÏ" WæÇû, ElÉMåü
ÍsÉrÉå AssÉÉWû WûÏ xÉoÉxÉå oÉQûÏ AÉæU LMüqÉÉ§É xÉŠÉD Wæû AÉæU mÉæaÉqoÉU qÉÉåWûqqÉS Måü
xÉÇSåzÉ mÉijÉU MüÐ sÉMüÐU | uÉåÇ SÕxÉUå kÉqÉÉåïÇ Måü SåuÉiÉÉAÉåÇ MüÉ AÉÎxiÉiuÉ lÉWûÏÇ qÉÉlÉiÉå,
oÉÎsMü SÕxÉUå qÉÔiÉÏïmÉÔeÉMüÉåÇ MüÉå uÉå MüÉÌÄTüU qÉÉlÉiÉå Wæû , LãxÉåqÉåÇ pÉsÉÉ uÉåÇ xÉåYrÉÑsÉU MæüxÉå
WûÉå xÉMüiÉå Wæû ?

eÉoÉ MüÉåD ÌWûlSÕ, AmÉlÉå kÉqÉï rÉÉ SåuÉÏ-SåuÉiÉÉAÉåÇ mÉU xÉuÉÉsÉ EPûÉiÉÉ Wæû iÉÉå ÌWûlSÕ ExÉ
mÉU oÉWûxÉ MüUåÇaÉå , ExÉ urÉ£üÏ MüÐ AÉsÉÉåcÉlÉÉ MüUåÇaÉå , ExÉMüÐ oÉÉiÉÉåÇMüÉå MüqÉ xÉå
MüqÉ LMü oÉÉU iÉÉå xÉÑlÉåÇaÉå AÉæU ExÉMåü oÉÉuÉeÉÔS ExÉ urÉ£üÏ MüÉ oÉÉsÉ pÉÏ oÉÉðMüÉ lÉWûÏÇ
13

WûÉåaÉÉ | eÉoÉÌMü qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ AmÉlÉå WûÏ kÉqÉï Måü ÎZÉsÉÉÄTü oÉÉåsÉlÉå MüÐ ÌWûqqÉiÉ eÉÑOûÉ
lÉWûÏÇ mÉÉiÉÉ, AÉæU xÉsÉqÉÉlÉ UzSÏ rÉÉ iÉxÉsÉÏqÉÉ lÉxÉUÏlÉ eÉæxÉå MÑüNû sÉÉåaÉ rÉÌS xÉqÉÉeÉ
qÉåÇ urÉÉmiÉ ÌMüxÉÏ oÉÑUÉD MüÉ ÎeÉ¢ü MüUåÇ iÉÉå ElÉMåü ÎZÉsÉÉÄTü ÄTüiÉuÉå eÉÉUÏ WûÉåiÉå Wæû ,
ElWåû eÉÉlÉ xÉå qÉÉUlÉå MüÐ kÉqÉMüÐrÉÉð ÍqÉsÉiÉÏ Wæû, ElWåû AmÉlÉå SåzÉ xÉå WûÏ pÉÉaÉlÉÉ
mÉQûiÉÉ Wæû |

xÉÌWûwhÉÑiÉÉ AÉæU AxÉÌWûwhÉÑiÉÉ :

ÌWûlSÒAÉåÇ AÉæU qÉÑÎxsÉqÉÉåÇ qÉå rÉWûÏ qÉÑZrÉ AliÉU Wæû , xÉÌWûwhÉÑiÉÉ AÉæU AxÉÌWûwhÉÑiÉÉ MüÉ
| ÌWûlSÒAÉåÇ MüÉå SÕxÉUå kÉqÉÉåïÇ AÉæU ElÉMüÐ mÉÔeÉÉ mÉ®iÉÏrÉÉåÇ xÉå MüÉåD AÉmÉÌ¨É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ,
eÉoÉMüÐ CxsÉÉqÉ qÉåÇ SÕxÉUå kÉqÉÉåïÇ MüÉå xÉqÉÉlÉ ÂmÉ xÉå C‹iÉ SålÉÉ iÉÉå SÕU ,ElÉMåü ÍsÉrÉå
MüÉåD eÉaÉWû NûÉåQûlÉÉ pÉÏ sÉaÉpÉaÉ aÉÑlÉÉWû qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ eÉÉiÉÉ WûÉå, iÉoÉ LãxÉå qÉåÇ pÉsÉÉ
MæüxÉå MüÉåD qÉÑÎxsÉqÉ "xÉåYrÉÑsÉU" WûÉå xÉMüiÉÉ WæÇû ? ÌuɲÉlÉÉåÇ xÉå qÉæÇ mÉÔNûlÉÉ cÉÉWûiÉÉ WÒðû
ÌMü "xÉåYrÉÑsÉU" MüÐ ElÉMüÐ mÉËUpÉÉwÉÉ YrÉÉ WæÇû ? AÉæU ExÉ mÉËUpÉÉwÉÉ Måü ZÉÉðcÉå qÉåÇ
qÉÑÎxsÉqÉ kÉqÉÉïuÉsÉqoÉÏ MæüxÉå xÉåYrÉÑsÉU MüWûsÉÉ xÉMüiÉå Wæû ? CxÉMüÉ SÕxÉUÉ AjÉï rÉWû
pÉÏ ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû ÌMü MüÉåD urÉ£üÏ rÉÉ iÉÉå "xÉåYrÉÑsÉU"
WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû rÉÉ ÌÄTüU "xÉŠÉ qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ" ! SÉålÉÉå LMü xÉÉjÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ |
AÉæU eÉÉå AÉÆMüQåû iÉjÉÉ ÌuÉÍpÉ³É SåzÉÉåÇ MüÐ mÉËUÎxjÉiÉÏrÉÉð FmÉU SÏ aÉD WæÇû, ExÉxÉå LMü
xÉuÉÉsÉ AÉæU pÉÏ ZÉQûÉ WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü AÉÎZÉU qÉÑÎxsÉqÉ oÉWÒûsÉ SåzÉÉåÇ qÉå sÉÉåMüiÉl§É YrÉÉåÇ
lÉWûÏÇ mÉlÉmÉiÉÉ ?

http://sureshchiplunkar.mywebdunia.com/2008/12/11/1228980480000.html
14

xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ QûÉåtrÉÉÇxÉqÉÉåUÏsÉ qÉÑÎxsÉqÉ xÉqÉÉeÉ


-- ´ÉÏ. xÉÉæUpÉ zÉÉqÉUÉeÉ --

pÉÉUiÉqÉÉiÉåsÉÉ mÉQûsÉåsÉÇ LMü xÉÉålÉåUÏ xuÉmlÉ qWûhÉeÉå xuÉÉiÉǧrÉuÉÏU ÌuÉlÉÉrÉMü


SÉqÉÉåSU xÉÉuÉUMüU.xuÉÉiÉǧrÉsɤqÉÏcrÉÉ mÉëÉmiÉÏxÉÉPûÏ AÉmÉsrÉÉ AÉrÉÑwrÉÉcÉÉ WûÉåqÉ MåüsÉåsrÉÉ
rÉÉ qÉWûÉmÉÑÂwÉÉlÉå AÉmÉsrÉÉ AÉrÉÑwrÉÉcÉÉ E¨ÉUÉkÉï UÉ·íMüÉrÉÉïoÉUÉåoÉUcÉ xÉqÉÉeÉxÉÑkÉÉUhÉåcrÉÉ
mÉÌuÉ§É AÉÍhÉ AÌiÉzÉrÉ qÉWûiuÉÉcrÉÉ MüÉrÉÉïsÉÉ ZÉcÉï MåüsÉÉ.AÇkÉ´É®É,ÌlÉUjÉïMü
MüqÉïMüÉÇQû,AxmÉ×zrÉiÉÉ rÉÉÇxÉÉUZrÉÉ aÉÉå¹ÏÇuÉU irÉÉÇlÉÏ AÉmÉsrÉÉ sÉåZÉhÉÏiÉÑlÉ MüPûÉåU mÉëWûÉU
MåüsÉå.LuÉžÉuÉUcÉ lÉ jÉÉÇoÉiÉÉ "oÉÉåsÉå iÉæxÉÉ cÉÉsÉå"rÉÉ E£üÏlÉÑxÉÉU iÉå MüÉrÉï xÉqÉjÉïmÉhÉå
AÉÍhÉ rÉzÉxuÉÏmÉhÉå Wåû cÉÉsÉuÉsÉå xÉÑ®É. ZÉUåiÉU Wåû MüÉrÉï qÉÑVûÉiÉÔlÉcÉ
AprÉÉxÉhrÉÉxÉÉUZÉå AÉWåû.

jÉÉåQûYrÉÉiÉ ÌWûlSÒUÉ·íuÉÉSÏ xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ xuÉmlÉÉiÉÏsÉ pÉÉUiÉÏrÉ xÉqÉÉeÉ WûÉ oÉÑήuÉÉSÏ


AÉÍhÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ WûÉåiÉÉ.AÉÍhÉ rÉÉ mÉëÉaÉÌiÉMü xÉqÉÉeÉÉiÉ qÉÑÎxsÉqÉÉÇlÉÉ xjÉÉlÉ WûÉåiÉå.ÌWÇûSÕ
AÉÍhÉ qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ Wåû LMüÉcÉ ÌWÇûSÏ UÉ·íÉcÉå uÉ pÉÉUiÉÏrÉ xÉqÉÉeÉÉcÉå bÉOûMü AxÉsrÉÉqÉÑVåû
ÌWÇûSÕÇmÉëqÉÉhÉåcÉ qÉÑÎxsÉqÉ xÉqÉÉeÉÉsÉÉWûÏ ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ oÉlÉuÉhÉå,irÉÉÇcrÉÉiÉ xÉqÉÉeÉxÉÑkÉÉUhÉÉ
bÉQûuÉÔlÉ AÉhÉhÉå xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ AÉuÉzrÉMü uÉÉOûsÉå.UÉ·íÉiÉÏsÉ LMüÉcÉ bÉOûMüÉcÉÏ xÉÑkÉÉUhÉÉ
MåüsrÉÉlÉå xÉÇmÉÔhÉï UÉ·íÉcÉÏ xÉÑkÉÉUhÉÉ AÉÍhÉ mÉëaÉiÉÏ MükÉÏcÉ WûÉåiÉ lÉxÉiÉå rÉÉ
̧ÉMüÉsÉÉoÉÉÍkÉiÉ xÉirÉÉcÉÏ xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ mÉÔhÉï eÉÉhÉÏuÉ WûÉåiÉÏ qWûhÉÔlÉcÉ irÉÉÇlÉÏ
qÉÉaÉÉxÉsÉåsrÉÉ qÉÑÎxsÉqÉ xÉqÉÉeÉÉcÉå xÉÉqÉÉÎeÉMü mÉëoÉÉåkÉlÉ MüUhrÉÉcÉÉ AÉaÉëWûÉlÉå AÉÍhÉ
iÉVûqÉVûÏlÉå mÉërÉ¦É MåüsÉÉ.irÉÉÇlÉÏ MåüsÉåsÉÉ WûÉ mÉërÉ¦É AÌiÉzÉrÉ mÉëÉqÉÉÍhÉMü AÉÍhÉ
qÉÔsÉaÉÉqÉÏ WûÉåiÉÉ.

pÉÉUiÉÏrÉ qÉÑÎxsÉqÉ xÉqÉÉeÉÉlÉå mÉÑUÉåaÉÉqÉÏ oÉlÉÉuÉå :

pÉÉUiÉÏrÉ qÉÑÎxsÉqÉ xÉqÉÉeÉÉlÉå mÉÑUÉåaÉÉqÉÏ oÉlÉÉuÉå,AÇkÉ´É®É xÉÉåQÒûlÉ ±ÉuÉÏ,ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ


oÉlÉÉuÉå,mÉëaÉÌiÉmÉjÉÉuÉU eÉÉuÉå AÉÍhÉ AÍkÉMü xɤÉqÉ uWûÉuÉå WûÏcÉ
"ÌWÇûSÒiuÉÌlɸ"xÉÉuÉUMüUÉÇcÉÏ AÉMüÉǤÉÉ WûÉåiÉÏ.iÉÏ AÉMüÉǤÉÉ irÉÉÇlÉÏ MåüuÉVû qÉlÉÉiÉ PåûuÉsÉÏ
lÉÉWûÏ iÉU mÉëMüOûmÉhÉå,AÉaÉëWûÉlÉå AÉÍhÉ xÉÉiÉirÉÉlÉå qÉÉÇQûsÉÏ WûÉåiÉÏ. xmɹcÉ xÉÉÇaÉÉrÉcÉå
15
fÉÉsÉå iÉU xÉqÉÉeÉmÉëoÉÉåkÉlÉÉcÉÉ xÉÉuÉUMüUÉÇcÉÉ ÌuÉcÉÉU MåüuÉVû ÌWÇûSÕxÉqÉÉeÉÉmÉÑUiÉÉ qÉrÉÉïÌSiÉ
lÉuWûiÉÉ iÉU irÉÉsÉÉ xÉÇmÉÔhÉï UÉ·ímÉëoÉÉåkÉlÉÉcÉå AÍkɸÉlÉ WûÉåiÉå.irÉÉÇcrÉÉcÉ zÉoSÉiÉ "AÉmÉsrÉÉ
UÉ·íÉsÉÉ (irÉÉiÉ qÉÑÎxsÉqÉ AÉsÉåcÉ) kÉÉÍqÉïMü iÉqÉÉårÉÑaÉÉiÉÔlÉ AÉeÉcrÉÉ mÉÑRûÉUsÉåsrÉÉ
ÌuÉ¥ÉÉlÉrÉÑaÉÉiÉ AÉhÉÔlÉ xÉÉåQûhÉå Wåû AÉmÉsÉå mÉÌuÉ§É AxÉå MüiÉïurÉ AÉWåû AÉÍhÉ WûÉcÉ LMü
ZÉUÉ kÉqÉï AÉWåû."xÉqÉÉeÉxÉÑkÉÉUhÉåcrÉÉ SØ̹MüÉålÉÉiÉÔlÉ xÉuÉï kÉqÉÉïÇcÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUhÉÉUå
xÉÉuÉUMüU Wåû LMüqÉåuÉ xÉÑkÉÉUMü PûUiÉÉiÉ.

´ÉÏ. zÉåwÉUÉuÉ qÉÉåUå qWûhÉiÉÉiÉ irÉÉmÉëqÉÉhÉå xÉÉuÉUMüU qÉÑÎxsÉqÉ xÉÑkÉÉUhÉåcÉÉ iÉÏlÉ SعÏÇlÉÏ
ÌuÉcÉÉU MüUiÉÉiÉ.
1)qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ eÉU ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ oÉlÉsÉå iÉU irÉÉiÉ irÉÉÇcÉåcÉ ÌWûiÉ AÉWåû lÉÑMüxÉÉlÉ
lÉÉWûÏcÉ.irÉÉÇcrÉÉ ÌWûiÉÉcrÉÉ SعÏlÉå irÉÉÇlÉÏ ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ oÉlÉsÉåcÉ mÉÉÌWûeÉå.qÉkrÉrÉÑaÉÏlÉ
MüsmÉlÉÉÇcÉÉ irÉÉaÉ MåüsÉÉ mÉÉWûÏeÉå.
2)ÌWÇûSÕxÉqÉÉeÉÉcrÉÉ xÉÑkÉÉUhÉåcrÉÉ AÉÍhÉ UÉ·íÌWûiÉÉcrÉÉ SعÏlÉåWûÏ ÌuÉcÉÉU MüUiÉÉ qÉÑÎxsÉqÉ
xÉÑkÉÉUhÉÉ WûÉåhÉå AÉuÉzrÉMü AÉWåû.
3)qÉÑÎxsÉqÉ mÉÉåjÉÏÌlÉ¸É xÉÉåQÕûlÉ CWûuÉÉSÏ, ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ oÉlÉÌiÉsÉ iÉU LMüUÉ·íÏrÉiuÉÉcrÉÉ
SعÏlÉå iÉå EmÉMüÉUMücÉ PûUåsÉ AÉÍhÉ irÉÉÇcÉå kÉqÉïuÉåQû xÉÇmÉåsÉ.LMüSÉ MüÉ WûÏ kÉqÉÉïÇkÉiÉÉ
xÉÇmÉsÉÏ MüÐ ÌWÇûSÕ- qÉÑÎxsÉqÉ SÇaÉsÉÏÇcÉå MüÉUhÉ EUhÉÉU lÉÉWûÏ.
AzÉÉ mÉëMüÉUå uÉUÏsÉ iÉÏlÉ mÉÉiÉtrÉÉÇuÉÂlÉ xÉÉuÉUMüU qÉÑÎxsÉqÉ mÉëoÉÉåkÉlÉÉcÉå ÌuÉcÉÉU
qÉÉÇQûiÉÉiÉ uÉ rÉÉ iÉÏlÉWûÏ SعÏlÉÏ qÉÑÎxsÉqÉÉÇlÉÏ ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ oÉlÉhÉå MüxÉå AÉuÉzrÉMü AÉWåû
Wåû mÉOûuÉÔlÉ SåiÉÉiÉ.

xuÉÌWûiÉÉxÉÉPûÏ CWûuÉÉSÏ,ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ uÉ AÉkÉÑÌlÉMü SعÏMüÉåhÉ :

qÉÑxÉsÉqÉÉlÉÉÇlÉÏ ÌMüqÉÉlÉ xuÉÌWûiÉÉxÉÉPûÏ iÉUÏ CWûuÉÉSÏ,ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ uÉ AÉkÉÑÌlÉMü


oÉlÉÉuÉå,kÉqÉÉïÇkÉiÉÉ xÉÉåQÕûlÉ mÉëoÉVû uWûÉuÉå AxÉå 'ÌWÇûSÒUÉ·íuÉÉSÏ' xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ
uÉÉOåû.MÑüPûsrÉÉWûÏ kÉqÉïÌlÉUmÉå¤ÉiÉåcÉÉ OåÇûpÉÉ ÍqÉUuÉhÉÉîrÉÉ urÉÌ£ülÉå AxÉå ÌuÉcÉÉU qÉÉÇQûsrÉÉcÉå
AÉmÉsrÉÉsÉÉ ÌSxÉhÉÉU lÉÉWûÏ.qÉÑxÉsÉqÉÉlÉÉÇlÉÉ EmÉSåzÉ MüUiÉÉlÉÉ xÉÉuÉUMüU
qWûhÉiÉÉiÉ"ÌWÇûSÒxjÉÉlÉÏ UÉ·íÉcÉå AÉeÉ AmÉËUWûÉrÉï EmÉÉÇaÉ AxÉsÉåsrÉÉ qÉÑÎxsÉqÉ
xÉqÉÉeÉÉxÉWûÏ AÉqÉcÉå WåûcÉ xÉÉÇaÉhÉå AÉWåû MüÐ iÉÑqÉcÉÉ xÉqÉÉeÉWûÏ erÉÉ kÉqÉïuÉåQûÉcrÉÉ
16
UÉlÉOûÏ xÉqÉeÉÑiÉÏÇlÉÏ ÌlÉ ¢ÔüU AÉcÉÉUÉÇlÉÏ oÉÑeÉoÉÑeÉsÉåsÉÉ AÉWåû, iÉå EmÉSìuÉÏ AÉcÉÉU ÌlÉ
¢ÔüU kÉqÉïuÉåQû zÉYrÉ ÌiÉiÉYrÉÉ sÉuÉMüU xÉÉåQûhÉå iÉÑqÉcrÉÉ ÌWûiÉÉcÉå AÉWåû.ÌWÇûSÕÇuÉU EmÉMüÉU
qWûhÉÔlÉ lÉuWåû ÌMÇüuÉÉ iÉå iÉÑqÉcrÉÉ kÉqÉïuÉåQûÉxÉ ÍpÉiÉÉiÉ qWûhÉÔlÉ lÉuWåû iÉU iÉÉå iÉÑqÉcrÉÉ
qÉÉhÉÔxÉMüÐxÉcÉ LMü oɏûÉ AÉWåû qWûhÉÔlÉ AÉÍhÉ LMüÉ ÌuÉÍzɹ eÉÑlÉÉOû AÉÍhÉ
qÉÉaÉÉxÉsÉåsrÉÉ xÉÇxM×üiÉÏsÉÉcÉ bɏû oÉÉÇkÉÔlÉ iÉÑqWûÏ AÉQûuÉå mÉQûÉsÉ iÉU ÌuÉ¥ÉÉlÉÉcrÉÉ
OûÉcÉåZÉÉsÉÏ ÌlÉÈzÉÇMümÉhÉå ÍcÉUQûsÉå eÉÉsÉ qWûhÉÔlÉ iÉÑqWûÏ ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ oÉlÉÉ".qÉÑÎxsÉqÉÉÇlÉÉ
irÉÉÇcrÉÉcÉ ÌWûiÉÉcÉÉ EmÉSåzÉ MüUhÉÉUÉ SÒxÉUÉ xÉÑkÉÉUMü aÉåsrÉÉ zÉÇpÉU uÉwÉÉïÇiÉ iÉUÏ
ÌWÇûSÒÇqÉkrÉå eÉlqÉsÉÉ AÉWåû MüÉrÉ?(QûÊ. AÉÇoÉåQûMüU uÉaÉVûiÉÉ)."qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ A±rÉÉuÉiÉ
oÉlÉsrÉÉuÉÉcÉÔlÉ irÉÉÇcÉÉ xuÉiÉÈcÉÉWûÏ lÉÉzÉ WûÉåhÉÉU AÉWåû qWûhÉÔlÉ AÉiÉÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ
oÉlÉÉ"AxÉÉ ZÉUqÉUÏiÉ EmÉSåzÉ MüUhÉÉUå LMüOåû xÉÉuÉUMüUcÉ!!MüÉVûcÉÏ mÉÉuÉsÉÇ WûÏ
Wû¨ÉÏmÉëqÉÉhÉå AxÉiÉÉiÉ qWûhÉÔlÉ MüÉVûÉcrÉÉ AÉåfrÉÉZÉÉsÉÏ SoÉhrÉÉLåuÉeÉÏ MüÉVûlÉÑxÉÉU
qÉÑÎxsÉqÉÉÇlÉÏ oÉSsÉsÉå mÉÉÌWûeÉå AxÉå xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ uÉÉOûiÉå AÉÍhÉ iÉåcÉ xÉirÉ AÉWåû.

mÉÉåjÉÏÌlɸåqÉÑVåû fÉÉsÉåsÉÏ qÉÑÎxsÉqÉÉÇcÉÏ WûÉlÉÏ :

rÉÉ mÉëoÉÉåkÉlÉÉcÉÉ mÉÌWûsÉÉ AÉxÉÔQû mÉQûiÉÉå iÉÉå MÑüUÉhÉmÉëÉqÉÉhrÉÉuÉU! MÑüUÉhÉ


WûÉ DµÉUÌlÉÍqÉïiÉ aÉëÇjÉ lÉ qÉÉlÉiÉÉ qÉlÉÑwrÉM×üiÉ qÉÉlÉÉ WûÉ irÉÉÇcÉÉ mÉÌWûsÉÉ ZÉhÉZÉhÉÏiÉ
EmÉSåzÉ WûÉåiÉÉ.AÉÍhÉ qWûhÉÔlÉcÉ MÑüUÉhÉÉcÉÉ rÉÉåarÉ iÉÉå xÉlqÉÉlÉ UÉZÉiÉ mÉhÉ irÉÉiÉÏsÉ
ÌlÉoÉïÇkÉ Ì§ÉMüÉsÉÉoÉÉÍkÉiÉ lÉ qÉÉlÉiÉÉ qÉlÉÑwrÉ eÉÉiÉÏcrÉÉ ÌWûiÉÉxÉ AÉeÉ eÉå EmÉrÉÑ£ü AÉWåûiÉ
iÉå AÉcÉUhrÉÉcÉÏ mÉëuÉ×Ì¨É xuÉÏMüÉUÉ AxÉå xÉÉuÉUMüU qWûhÉiÉÉiÉ.MÑüUÉhÉÉcrÉÉ mÉëÉqÉÉhrÉÉcÉÏ
oÉåQûÏ iÉÉåQÕûlÉ OûÉMüsrÉÉÍzÉuÉÉrÉ iÉÉå xÉqÉÉeÉ MüÉVûÉcrÉÉ mÉëuÉÉWûÉiÉ ÌOûMÔü zÉMühÉÉU lÉÉWûÏ
AxÉå xÉÉuÉUMüUÉÇcÉå qÉiÉ WûÉåiÉå AÉÍhÉ AÉeÉ rÉÉ qÉiÉÉcÉÏ ZÉɧÉÏ mÉOûiÉå.xÉuÉï kÉqÉïaÉëÇjÉÉÇqÉkrÉå
eÉå eÉå oÉÑήzÉÔlrÉ AxÉåsÉ iÉå xÉÉÄTü xÉÉåQûÉuÉå AxÉå mÉUZÉQû oÉÑήuÉÉSÏ EmÉSåzÉ iÉå
MüUiÉÉiÉ.WûÉcÉ EmÉSåzÉ irÉÉlÉÏ AÉmÉsrÉÉ MüjÉÉ MüÉSÇoÉîrÉÉÇqÉkÉÔlÉWûÏ MåüsÉåsÉÉ
ÌSxÉiÉÉå("qÉsÉÉ MüÉrÉ irÉÉcÉå?") rÉÉcÉ mÉÉåjÉÏÌlɸåqÉÑVåû fÉÉsÉåsÉÏ qÉÑÎxsÉqÉÉÇcÉÏ WûÉlÉÏ
xÉÉÇaÉiÉÉlÉÉ xÉÉuÉUMüU rÉÑUÉåÌmÉrÉ mÉëoÉÉåkÉlÉÉcÉÉ AÉÍhÉ xÉÉqÉëÉerÉÌuÉxiÉÉUÉcÉÉ SÉZÉsÉÉ
SåiÉÉiÉ.eÉåuWûÉ mÉëoÉÉåkÉlÉÉcÉå oÉÉVûMüQÕû ÍqÉVûÉsÉåsrÉÉ rÉÑUÉåmÉzÉÏ Wåû mÉÉåÍjÉÌlɸ qÉÑÎxsÉqÉ
ÍpÉQûsÉå iÉåuWûÉ irÉÉÇcÉÏ SÉhÉÉSÉhÉ EQûÉsÉÏ.ZÉUåiÉU WûÉ LåÌWûMüiÉÉ AÉÍhÉ kÉqÉÉïÇkÉiÉÉ rÉÉiÉÏsÉ
xÉÇbÉwÉï WûÉåiÉÉ erÉÉiÉ LåÌWûMüiÉÉ ÌuÉeÉrÉÏ fÉÉsÉÏ.qWûhÉÔlÉcÉ rÉÉ eÉaÉÉcrÉÉ xmÉkÉåïiÉ eÉU
17
qÉÑÎxsÉqÉÉÇlÉÉ ÌOûMüÉrÉcÉå AxÉåsÉ iÉU irÉÉÇlÉÏ AÉkÉÑÌlÉMüiÉåcÉÏ MüÉxÉ kÉUsÉÏcÉ
mÉÉÌWûeÉå,ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ oÉlÉsÉå mÉÉÌWûeÉå AxÉå xÉÉuÉUMüU qWûhÉiÉÉiÉ.
qÉÑÎxsÉqÉÉÇqÉkÉÏsÉ AlÉåMü kÉqÉÉïÇkÉ ÂRûÏÇuÉU xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÏ MüPûÉåU OûÏMüÉ MåüsÉÏ
AÉWåû.qÉÉ§É rÉÉ mÉ®iÉÏcrÉÉ EaÉqÉÉÌuÉwÉrÉÏ iÉå AÉSU UÉZÉÑlÉ iÉå OûÏMüÉ MüUiÉÉiÉ Wåû qÉyiuÉÉcÉå
AÉWåû.oÉÑUZrÉÉcÉÏ cÉÉsÉ ÌMüiÉÏWûÏ MÑüUÉhÉÉå£ü AxÉsÉÏ iÉUÏ AÉeÉ iÉUÏ iÉÏ
oÉÑUxÉOûsÉåsÉÏ,ÌuÉSìÖmÉ, AQûaÉVûÏcÉÏ,AQûÉhÉÏ ÂRûÏ AÉWåû Wåû iÉå mÉOûuÉÔlÉ SåiÉÉiÉ.iÉÑMïü,CUÉhÉ
rÉÉÇlÉÏ oÉÑUZÉÉ ÌlÉwÉåÍkÉsÉÉ AÉWåû.iÉå qÉÑÎxsÉqÉ eÉU WûÏ ÂRûÏ irÉÉaÉiÉ AxÉiÉÏsÉ iÉU AÉmÉhÉ
MüÉ MüuÉOûÉVÕûlÉ oÉxÉÉrÉcÉå AxÉÉ xÉuÉÉsÉ iÉå MüUiÉÉiÉ.AÉÍhÉ oÉÑUZÉÉ mÉ®iÉÏcÉå iÉÉåOåû rÉÉÇcÉå
iÉå mÉÑRåû uÉhÉïlÉ MüUiÉÉiÉ. ÌWÇûSÕÇmÉëqÉÉhÉåcÉ qÉÑÎxsÉqÉÉÇcrÉÉ uÉëiÉuÉæMüsrÉÉÇuÉUÌWû xÉÉuÉUMüU OûÏMüÉ
MüUiÉÉiÉ.qÉÑÎxsÉqÉÉÇcrÉÉ UÉåerÉÉuÉU iÉå OûÏMüÉ MüUiÉÉiÉ.rÉÉcÉå AÌWûiÉMüÉUMü mÉËUhÉÉqÉ
xÉÉÇaÉiÉÉlÉÉ iÉå sÉRûÉDcÉå ESÉWûUhÉ SåiÉÉiÉ.UÉåerÉÉcrÉÉ ÌSuÉxÉÉiÉ MüÉrÉ sÉRûÉD EmÉÉzÉÏ
xÉæÌlÉMüÉÇlÉÏ sÉRûuÉÉrÉcÉÏ MüÉ ? AxÉÉ mÉëzlÉ iÉå qÉÑÎxsÉqÉ oÉÉÇkÉuÉÉÇlÉÉ ÌuÉcÉÉUiÉÉiÉ.
UÉåerÉÉÇcrÉÉ ÌSuÉxÉÉiÉ MüÉqÉ MüxÉå MüUÉrÉcÉå,ÍzÉMüuÉÉrÉcÉå MüxÉå, Mü¹ MüxÉå MüUÉrÉcÉå Wåû
xÉÉkÉå mÉëzlÉWûÏ xÉÉuÉUMüU ÌuÉcÉÉUiÉÉiÉ.rÉÉqÉÑVåû urÉ£üÏ,xÉqÉÉeÉ AÉÍhÉ UÉ·í rÉÉÇcÉÏ
MüÉrÉï¤ÉqÉiÉÉ bÉOûiÉå AÉÍhÉ
UÉ·íÉcÉÉ ÌuÉMüÉxÉ ZÉÑÇOûiÉÉå Wåû xÉÉkÉå iÉMïüzÉÉx§É xÉÉuÉUMüU qÉÉÇQûiÉÉiÉ.MÑüPûsrÉÉWûÏ xÉÑeÉÉhÉ
qÉlÉÑwrÉÉsÉÉ mÉOûiÉÏsÉ AxÉåcÉ ÌuÉcÉÉU AÉWåûiÉ.qÉÑÎxsÉqÉ mÉëoÉÉåkÉlÉÉxÉPûÏ irÉÉÇlÉÏ "iÉÉoÉÔiÉÉcÉÏ
aÉÉå¹" AÉÍhÉ "AÇaÉUZrÉÉsÉÉ qÉÉhÉxÉå oÉåiÉuÉhÉÉUÉ ÍzÉÇmÉÏ" rÉÉ SÉålÉ MüjÉÉ ÍsÉWûÏsrÉÉ
AÉWåûiÉ rÉÉ SÉålWûÏ MüjÉÉÇcÉÉ ÌlÉwMüwÉï WûÉcÉ ÌlÉbÉiÉÉå MüÐ"LåÌWûMü eÉaÉÉmÉÑUiÉÉ ZÉUÉ kÉqÉï
qWûhÉeÉå LåÌWûMü ÌuÉ¥ÉÉlÉ WûÉcÉ WûÉårÉ".
qÉÑÎxsÉqÉÉÇcrÉÉ xÉÉqÉÉÎeÉMü mÉëzlÉÉÇcÉÉ xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÏ oÉÉUMüÉDlÉå AprÉÉxÉ MåüsÉÉ
WûÉåiÉÉ. irÉÉÇlÉÏ sÉåZÉlÉɲÉUå WûÉ AprÉÉxÉ qÉÑÎxsÉqÉ ÌWûiÉÉxÉÉPûÏcÉ qÉÉÇQûsÉÉ WûÉåiÉÉ.irÉÉÇcÉÏ
pÉÑÍqÉMüÉ irÉÉÇcrÉÉcÉ zÉoSÉiÉ mÉÉWÒûrÉÉ "qÉÉåmÉsÉÉ MüÉrÉ,qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ MüÉrÉ,ÎZÉë¶ÉlÉ MüÉrÉ
MüÉåhÉÉcÉÏWûÏ eÉÉiÉÏcÉÏ eÉÉiÉ AÉqWûÏ SÒ¹ qÉÉlÉiÉ lÉÉWûÏ.iÉÏ iÉUÏ qÉÉhÉxÉåcÉ
AÉWåûiÉ.irÉÉÇcrÉÉiÉWûÏ SrÉÉzÉÏsÉ,xÉiuÉzÉÏsÉ uÉ SrÉÉqÉrÉ mÉÑÂwÉ Îx§ÉrÉÉ AÉWåûiÉcÉ MüÐ!AÉqWûÏ
MüÉåhÉirÉÉWûÏ eÉÉiÉÏiÉÏsÉ sÉÉåMüÉÇlÉÏ MåüsÉåsrÉÉ M×üirÉÉÇcÉÉ eÉÉå ÌlÉwÉåkÉ MüUiÉÉå iÉÉå irÉÉ M×üirÉå
MüUhÉÉîrÉÉÇcÉÉ AxÉÔlÉ irÉÉÇcrÉÉ eÉÉiÉÏcÉÉ ÌMÇüuÉÉ kÉqÉÉïcÉÉ AxÉÉ lÉxÉiÉÉåcÉ!" rÉÉqÉÑVåû
xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÏ CxsÉÉqÉcÉÉ ²åwÉ MåüsÉåsÉÉ ÌSxÉhÉÉU lÉÉWûÏ.
xÉÉuÉUMüU qÉÑÎxsÉqÉÉÇlÉÉ MåüqÉÉsÉ mÉÉzÉÉ rÉÉ AiÉÉiÉÑMüÉïcÉÉ AÉSzÉï PåûuÉÉrÉsÉÉ
18

xÉÉÇaÉiÉÉiÉ.MåüqÉÉsÉ mÉÉzÉÉlÉå iÉÑMïüxiÉÉlÉsÉÉ A±ÉuÉiÉ AÉÍhÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ oÉlÉuÉsÉå qWûhÉÔlÉcÉ


iÉå UÉ·í AÉ¢üqÉMü rÉÑUÉåmÉxÉqÉÉåU ÌOûMÔü zÉMüsÉå.xÉÉuÉUMüU qWûhÉiÉÉiÉ " eÉU MåüqÉÉsÉ,eÉU
xÉÑsÉiÉÉlÉÉxÉÉUZÉÉ ÌMÇüuÉÉ ZÉÍsÉTüÉxÉUZÉÉ MÑüUÉhÉÉiÉcÉ aÉÑUTüOÕûlÉ UÉWûiÉÉ iÉU AÉeÉ eÉxÉå
ÌWÇûSÏ qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ iÉxÉå iÉå iÉÑMïüWûÏ rÉÑUÉåmÉcÉå mÉÉrÉ cÉÉOûiÉ mÉQûsÉå AxÉiÉå!AjÉÉïiÉcÉ eÉU
ÌWÇûSÏ qÉÑxÉsÉqÉÉlÉÉxÉ iÉÑMüÉïÇxÉÉUZÉå mÉëaÉiÉ uWûÉuÉrÉÉcÉå AxÉåsÉ iÉU irÉÉÇlÉÏWûÏ WûeÉÉUÉå
uÉwÉÉïÇmÉÔuÉÏïcrÉÉ UÉlÉOûÏ kÉqÉïuÉåQûÉxÉ xÉÉåQÕûlÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÉcÉÏ MüÉxÉ kÉUÉuÉÏ"xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ rÉÉ
EmÉSåzÉÉiÉcÉ irÉÉÇlÉÉ AÍpÉmÉëåiÉ AxÉsÉåsrÉÉ qÉÑÎxsÉqÉ xÉqÉÉeÉÉcÉå ÍcÉ§É xmɹ WûÉåiÉå.pÉÉUiÉÏrÉ
qÉÑÎxsÉqÉÉÇlÉÉ MÑühÉÉmÉÑRåû aÉÑQûbÉå OåûMührÉÉcÉÏ ÌMÇüuÉÉ MÑühÉÉcÉå mÉÉrÉ cÉÉOûhrÉÉcÉÏ uÉåVû rÉåF
lÉrÉå WûÏ xÉÉuÉUMüUÉÇcÉÏ CcNûÉ AÌiÉzÉrÉ oÉÉåsÉMüÐ AÉWåû.ZÉUÉ UÉ·ípÉ£ü AxÉÉcÉ
xÉqÉÉeÉÉcÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUiÉÉå.MüÉUhÉ qÉÑÎxsÉqÉ AxÉå mÉëoÉVû fÉÉsÉå iÉU UÉ·íWûÏ mÉëoÉVû WûÉåDsÉ
AxÉå irÉÉÇlÉÉ uÉÉOûiÉ WûÉåiÉå.MåüqÉÉsÉ mÉÉzÉÉlÉå eÉå oÉÑήÌlɸ UÉerÉ xjÉÉmÉlÉ MåüsÉå rÉÉqÉÑVåûcÉ
xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ irÉÉcrÉÉÌuÉwÉrÉÏ AÉSU uÉÉOûiÉÉå.irÉÉlÉå AUoÉÏ xÉÇxM×üÌiÉcÉå EŠÉOûlÉ MüÂlÉ
LMü mÉëeÉÉxɨÉÉMü,mÉÑUÉåaÉÉqÉÏ UÉerÉ iÉÑMïüxiÉÉlÉ qÉkrÉå xjÉÉmÉlÉ MåüsÉå.irÉÉlÉå MåüsÉåsrÉÉ
xÉÉqÉÉÎeÉMü ¢üÉÇÌiÉcÉÉ AjÉï AÌiÉzÉrÉ urÉÉmÉMü WûÉåiÉÉ.xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ AÍpÉmÉëåiÉ
xÉåYrÉÑsÉäËUfÉqÉ MåüqÉÉsÉ mÉÉzÉÉlÉå AÇÌaÉMüÉUsÉÉ.MåüqÉÉsÉ mÉÉzÉÉlÉå mÉÑUÉåaÉÉqÉÏ AÉÍhÉ MüPûÉåU
MüÉrɱÉÇcÉÏ mÉëpÉÉuÉÏ AÇqÉsÉoÉeÉÉuÉhÉÏ xÉÑ MåüsÉÏ AÉÍhÉ ÎZÉsÉÉTüiÉÏ iÉÑMïüxiÉÉlÉ LMü
xÉÉuÉïpÉÉæqÉ uÉ mÉëaÉiÉ UÉ·í oÉlÉsÉå.ÌWÇûSÏ qÉÑÎxsÉqÉÉÇlÉÏ rÉÉmÉÉxÉÔlÉ oÉÉåkÉ brÉÉuÉÉ AxÉå
xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ uÉÉOûiÉå.qÉÑÎxsÉqÉ mÉëoÉÉåkÉlÉÉxÉÉPûÏ xÉÉuÉUMüU LMüÉ qÉÑÎxsÉqÉ UÉeÉÉcÉå
ESÉWûUhÉ SåiÉÉiÉ Wåû qÉWûiuÉÉcÉå AÉWåû.rÉÉ MåüqÉÉsÉ mÉÉzÉÉmÉÉxÉÔlÉ MüÉWûÏiÉUÏ ÍzÉMüÉ,ÍzÉMüÉsÉ
iÉU mÉëaÉÌiÉmÉjÉÉuÉU eÉÉsÉ,rÉÉ eÉaÉÉcrÉÉ xmÉkÉåïiÉ ÎeÉuÉÇiÉ ÇUWûÉsÉ AxÉå xÉÉuÉUMüU rÉÉ
AÉmÉsrÉÉ UÉ·íoÉÇkÉÔÇlÉÉ oÉeÉÉuÉiÉÉiÉ.qÉÑÎxsÉqÉÉÇcrÉÉcÉ mÉëoÉVû AÉÍhÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ UÉerÉÉcÉÉ
AÉSzÉï irÉÉÇcrÉÉxÉqÉÉåU PåûuÉiÉÉiÉ Wåû EssÉåZÉlÉÏrÉ AÉWåû.WûÉ MåüqÉÉsÉ mÉÉzÉÉcÉÉ
iÉÑMïüxiÉÉlÉÉiÉÏsÉ AÉkÉÑÌlÉMü qÉÑÎxsÉqÉ xÉqÉÉeÉ WûÉcÉ xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ krÉårÉxÉ×¹ÏiÉÏsÉ
xÉqÉÉeÉ WûÉåiÉÉ.AÉÍhÉ irÉÉcÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ xÉqÉÉeÉÌlÉÍqÉïiÉÏxÉÉPûÏ xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÏ MüqÉÉsÉÏcÉå
mÉërÉ¦É MåüsÉå.iÉå mÉërÉ¦É ÌMüiÉÏ qÉÑsÉaÉÉqÉÏ AÉÍhÉ ¢üÉÇÌiÉMüÉUMü AÉWåûiÉ iÉå uÉUÏsÉ
ÌuÉuÉåcÉlÉÉuÉÂlÉ xmɹcÉ WûÉåiÉå.

qÉÑÎxsÉqÉ xÉqÉÉeÉmÉëoÉÉåkÉlÉ MüUhÉÉUå LMüqÉåuÉ xÉÑkÉÉUMü - xuÉÉ.xÉÉuÉUMüU


xuÉÉiÉǧrÉmÉÔuÉÏïcÉÉ xÉqÉÉeÉxÉÑkÉÉUhÉåcÉÉ CÌiÉWûÉxÉ mÉÉÌWûsÉÉ iÉU xuÉÉ.xÉÉuÉUMüU Wåû
19

qÉÑÎxsÉqÉ xÉqÉÉeÉmÉëoÉÉåkÉlÉ MüUhÉÉUå LMüqÉåuÉ xÉÑkÉÉUMü PûUiÉÉiÉ.(QûÊ.AÉÇoÉåQûMüUÉÇcÉÉ


AmÉuÉÉS).qÉÑÎxsÉqÉ AlÉÑlÉrÉ AÉÍhÉ ÌWûiÉU¤ÉhÉÉcÉÏ pÉÔÍqÉMüÉ bÉåhÉÉîrÉÉ MüÊÇlaÉëåxÉlÉå qÉÑÎxsÉqÉ
xÉqÉÉeÉmÉëoÉÉåkÉlÉÉsÉÉ WûÉiÉ bÉÉsÉÔ lÉrÉå WûÏ qÉÉåPûÏ SÉWûMü uÉxiÉÑÎxjÉiÉÏ AÉWåû.MüÊÇlaÉëåxÉlÉå
qÉÑÎxsÉqÉ ÌWûiÉU¤ÉhÉÉcÉÉ ÌuÉcÉÉU mÉëoÉÉåkÉlÉÉcrÉÉ SØ̹MüÉålÉÉiÉÔlÉ qÉÉÇQûsÉÉ lÉÉWûÏ Wåû rÉÉ UÉ·íÉcÉå
SÒSæïuÉ qWûhÉÉuÉå sÉÉaÉåsÉ.irÉÉWûÏmÉå¤ÉÉ qÉÑÎxsÉqÉ mÉÉåÍjÉÌlÉ¸É AÉÍhÉ mÉUÇmÉUÉuÉÉS eÉÉåmÉÉxÉhrÉÉcÉå
MüÉqÉ MüÊÇlaÉëåxÉlÉå cÉÉåZÉmÉhÉå MåüsÉå AÉÍhÉ irÉÉÇlÉÉ qÉkrÉrÉÑaÉÉiÉ sÉÉåOûsÉå. WûÉ UÉeÉMüÐrÉ
AÉUÉåmÉ lÉÉWûÏ iÉU WûÏ uÉxiÉÑÎxjÉiÉÏ AÉWåû.mÉÑUÉåaÉÉÍqÉiuÉÉcÉÉ OåÇûpÉÉ ÍqÉUuÉhÉÉîrÉÉ MüqrÉÑÌlÉxOû
AÉÍhÉ xÉqÉÉeÉuÉÉSÏ mɤÉÉÇlÉÏ AÉmÉsÉÏ mÉÑUÉåaÉÉqÉÏ AÉÍhÉ kÉqÉïÌlÉUmÉå¤É WûÏ mÉëÌiÉqÉÉ
eÉmÉhrÉÉxÉÉPûÏ rÉÉ mÉëoÉÉåkÉlÉÉcrÉÉ ÌuÉwÉrÉÉsÉÉ MükÉÏ WûÉiÉWûÏ sÉÉuÉsÉÉ lÉÉWûÏ.MüÉUhÉ qÉÑÎxsÉqÉ
mÉëoÉÉåkÉlÉ qWûhÉeÉå qÉÑÎxsÉqÉÉÇlÉÉ SÒZÉÉuÉhÉå AxÉå AOûVû xÉqÉÏMüUhÉ AÉWåû.uWûÉåOûoÉðMü
eÉmÉhrÉÉxÉÉPûÏ qÉÑÎxsÉqÉ qÉiÉSÉU SÒZÉÉuÉÔlÉ MüxÉå cÉÉsÉåsÉ? rÉÉ aÉÍsÉcNû UÉeÉMüÉUhÉÉqÉÑVåû
qÉÑÎxsÉqÉ ÌuÉMüÉxÉ fÉÉsÉÉ lÉÉWûÏ.mÉhÉ SÒSæïuÉÉlÉå xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ rÉÉ ¢üÉÇiÉÏMüÉUMü ÌuÉcÉÉUÉÇcÉÉ
MüÉåhÉÏ AprÉÉxÉ MåüsÉÉcÉ lÉÉWûÏ.lÉÉ irÉÉÇcrÉÉ AlÉÑrÉÉrÉÉÇlÉÏ lÉÉ ÌuÉUÉåkÉMüÉÇlÉÏ! Wåû ÌuÉcÉÉU
MüÉaÉSÉuÉUcÉ UÉÌWûsÉå.

Wåû qÉÑÎxsÉqÉ mÉëoÉÉåkÉlÉÉcÉå ÌuÉcÉÉU sÉWûÉlÉmÉhÉÉmÉÉxÉÔlÉ qÉÑÎxsÉqÉÉÇqÉkrÉå ÍpÉlÉsÉå iÉU MüzÉÉsÉÉ


WûÉåCsÉ iÉÉÍsÉoÉÉlÉÏ ?MüzÉÉsÉÉ WûÉåDsÉ mÉÑlWûÉ 1947 cÉÏ SÇaÉsÉ ?
"mÉhÉ sɤÉÉiÉ MüÉåhÉ bÉåiÉÉå".AÉiÉÉ qÉÑÎxsÉqÉ xÉÑkÉÉUhÉåxÉÉPûÏ xÉÉuÉUMüUÉÇcÉå ÌuÉcÉÉU mÉÑRåû
bÉåFlÉ eÉÉhÉÉUå lÉåiÉ×iuÉ qÉÑÎxsÉqÉ xÉqÉÉeÉÉiÉÔlÉcÉ ÌlÉqÉÉïhÉ WûÉåhÉå AÉuÉzrÉMü
AÉWåû.qÉÑÎxsÉqÉÉÇlÉÉ lÉurÉÉ eÉaÉÉcÉå AÉiqÉpÉÉlÉ SåhÉÉUå lÉåiÉ×iuÉ WûuÉå AÉWåû.WûÍqÉS
SsÉuÉÉD,qÉÑAÄnÄTüU WÒûxÉålÉ , UÎfÉrÉÉ mÉOåûsÉ rÉÉ MüÉWûÏ qÉÑÎxsÉqÉ lÉåirÉÉlÉÏ rÉÉ mÉëoÉÉåkÉlÉÉcÉÉ
mÉërÉ¦É xuÉÉiÉǧrÉÉå¨ÉU MüÉVûÉiÉ MåüsÉÉ.AÉeÉ AzÉÉcÉ AÉhÉZÉÏ mÉërɦÉÉÇcÉÏ aÉUeÉ
AÉWåû.ÌWÇûSÒiuÉÌlɸ xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ xuÉmlÉÉiÉÏsÉ mÉëoÉVû,ÌuÉ¥ÉÉlÉÌlɸ, UÉ·íuÉÉSÏ qÉÑÎxsÉqÉ
xÉqÉÉeÉ pÉÉUiÉÉsÉÉ WûuÉÉ AÉWåû.

qÉÑÎxsÉqÉ xÉqÉÉeÉ rÉÉ xÉuÉï ÌuÉcÉÉUÉÇMüQåû QûÉåVûxÉmÉhÉå oÉbÉåsÉ WûÏcÉ AmÉå¤ÉÉ


xuÉÉ.xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ 126urÉÉ eÉrÉÇiÉÏcrÉÉ ÌlÉÍqɨÉÉlÉå uÉÉOûiÉå.
20

Nû§ÉmÉÌiÉ ÍzÉuÉÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ , LMü eÉÏuÉlÉ¢üqÉ :


-- gyaO _hmOZ --

1630 eÉlqÉ,ÍzÉuÉlÉåUÏ
1646 UÉrÉUåµÉU rÉåjÉå xuÉUÉerÉ xjÉÉmÉlÉåcÉÏ zÉmÉjÉ,
iÉÉåUhÉÉ ÌMüssÉÉ WûxiÉaÉiÉ
1649 mÉÑUÇSU rÉåjÉå ÄTü¨ÉåZÉÉlÉÉcÉÉ mÉUÉpÉuÉ
1656 eÉÉuÉVûÏcrÉÉ cÉÇSìUÉuÉ qÉÉåUå mÉÉËUmÉirÉ
1659 AÄTüeÉsÉZÉÉlÉ uÉkÉ AÉÍhÉ mÉëiÉÉmÉaÉQûcÉÏ sÉRûÉD
1660 mÉlWûÉtrÉÉWÕûlÉ xÉÑOûMüÉ
1660-1663 zÉÉÌWûxiÉåZÉÉlÉÉcÉå AÉ¢üqÉhÉ mÉUiÉuÉÔlÉ sÉÉuÉsÉå
1663 xÉÑUiÉåuÉU mÉÌWûsÉÉ WûssÉÉ
1665 ÍqÉfÉÉïUÉeÉÉ eÉrÉÍxÉÇWûÉoÉUÉåoÉU mÉÑUÇSUcÉÉ iÉWû
1665 xuÉiÉ: 85 aÉsÉoÉiÉå bÉåFlÉ MüÉUuÉÉUuÉU WûssÉÉ, mÉëjÉqÉcÉ lÉÉÌuÉMü
xÉÉqÉjrÉÉïcÉå mÉëSzÉïlÉ
1666 AÉaÉëÉpÉåOû AÉÍhÉ AÉæUÇaÉeÉåoÉÉcrÉÉ lÉeÉUMæüSåiÉÔlÉ xÉÑOûMüÉ
1668 AÉæUÇaÉeÉåoÉÉlÉå UÉeÉå WûÉ ÌMüiÉÉoÉ ÌSsÉÉ AÉÍhÉ iÉWû MåüsÉÉ
1670 xÉÑUiÉåuÉU SÒxÉUÏ xuÉÉUÏ
1670 MüÉÇcÉlÉoÉÉUÏ rÉåjÉå qÉÑbÉsÉ xÉUSÉU SÉFSZÉÉlÉÉcÉÉ
EbÉŽÉ qÉæSÉlÉÉiÉ mÉUÉpÉuÉ
1671 xÉÉsWåûU ÌMüssÉÉ ÎeÉÇMüsÉÉ AÉÍhÉ qÉÑbÉsÉ xɨÉåcÉÉ SUÉUÉ
mÉÔhÉïmÉhÉå lÉÉÌWûxÉÉ fÉÉsÉÉ.
1674 ÍzÉuÉUÉerÉÉÍpÉwÉåMü
1674 iÉå 1680 SͤÉhÉ ÌSÎauÉeÉrÉ
1676 MÑüiÉÑoÉzÉWûÉzÉÏ qÉæ§ÉÏcÉÉ iÉWû
1678 UÉrÉaÉQû rÉåjÉå mÉUiÉ
1680 SåWûÉuÉxÉÉlÉ
21

xuÉÉiÉǧrÉuÉÏU ÌuÉ. SÉ. xÉÉuÉUMüU rÉÉÇcÉÉ eÉÏuÉlÉ¢üqÉ


--´ÉÏ. AÉzÉÑiÉÉåwÉ mÉÉOûhÉMüU --
28 qÉå 1883 eÉlqÉ , pÉaÉÔU aÉÉuÉ(ÎeÉ.lÉÉÍzÉMü)
1898 SåuÉÏmÉÑRåû xÉzÉx§É ¢üÉÇiÉÏcÉÏ zÉmÉjÉ
1 eÉÉlÉåuÉUÏ 1900 ÍqɧÉqÉåVûÉ xÉÇbÉOûlÉåcÉÏ xjÉÉmÉlÉÉ
qÉÉcÉï 1901 ÌuÉuÉÉWû
qÉå 1904 AÍpÉlÉuÉ pÉÉUiÉ rÉÉ AÉÇiÉUUÉ·íÏrÉ ¢üÉÇiÉÏxÉålÉåcÉÏ xjÉÉmÉlÉÉ
1905 ÌuÉSåzÉÏ MümÉŽÉÇcÉÏ WûÉåVûÏ
10 qÉå 1907 sÉÇQûlÉ rÉåjÉå 1857crÉÉ xuÉÉiÉǧrÉrÉÑ®ÉcÉÉ xÉÑuÉhÉïqÉWûÉåixÉuÉ xÉÉeÉUÉ
2 qÉå 1908 sÉÇQûlÉqÉkrÉå mÉëjÉqÉ ÍzÉuÉeÉrÉÇiÉÏ EixÉuÉ
1908 WûÊsÉÇQû rÉåjÉå 1857 cÉå xuÉÉiÉǧrÉxÉqÉU mÉëMüÉÍzÉiÉ MåüsÉå
qÉå 1909 oÉäËUxOûU cÉÏ mÉËU¤ÉÉ E¨ÉÏhÉï mÉhÉ mÉSuÉÏxÉ lÉMüÉU
13 qÉÉcÉï 1910 mÉäËUxÉWÕûlÉ sÉÇQûlÉsÉÉ rÉåiÉÉlÉÉ AOûMü
8 eÉÑsÉæ 1910 qÉÉxÉåïsÉÏxÉ oÉÇSUÉiÉ xÉqÉÑSìÉiÉ EQûÏ
ÌQûxÉåÇ 1910 2 eÉlqÉPåûmÉÏÇcÉÏ ÍzɤÉÉ
4 eÉÑsÉæ 1911 AÇSqÉÉlÉcrÉÉ MüÉUÉuÉÉxÉÉxÉ mÉëÉUÇpÉ
6 eÉÉlÉå 1924 MüÉVûÉmÉÉhrÉÉWÕûlÉ xÉÑOûMüÉ uÉ U¦ÉÉÌaÉUÏiÉ xjÉÉlÉoÉ®
16 lÉÉåuWåÇû 1930 U¦ÉÉÌaÉUÏiÉ xmÉ×zrÉÉxmÉ×zrÉÉÇcÉå xÉWûpÉÉåeÉlÉ
22 ÄTåüoÉëÑ 1931 mÉÌiÉiÉmÉÉuÉlÉ qÉÇSÏU
10 qÉå 1937 xjÉÉlÉoÉ®iÉåiÉÔlÉ xÉÑOûMüÉ
30 ÌQûxÉåÇ 1937 ÌWÇûSÕqÉWûÉxÉpÉåcrÉÉ 19urÉÉ A.pÉÉ.AÍkÉuÉåzÉlÉÉcÉå AkrɤÉ
15 LÌmÉësÉ 1938 qÉWûÉUÉ·í-xÉÉÌWûirÉxÉqqÉåsÉlÉÉcÉå AkrɤÉ
1 ÄTåüoÉëÑ 1939 ÌlÉeÉÉqÉ ÌuÉUÉåkÉÉiÉ pÉÉaÉÉlÉaÉUcÉÉ ÌlÉ:zÉx§É mÉëÌiÉMüÉU
5 lÉÉåuWåÇû 1943 AÎZÉsÉ qÉWûÉUÉ·í lÉÉš-xÉqqÉåsÉlÉ AkrɤÉ
15 BaÉxOû 1947 SÒ:ZÉÍqÉÍ´ÉiÉ AÉlÉÇS , bÉUÉuÉU pÉaÉuÉÉkuÉeÉ AÉÍhÉ UÉ·íkuÉeÉ EpÉÉUsÉå.
10 ÄTåüoÉëÑ 1949aÉÉÇkÉÏ WûirÉÉ AÍpÉrÉÉåaÉÉiÉÔlÉ ÌlÉSÉåïwÉ qÉÑ£üiÉÉ
qÉå 1952 AÍpÉlÉuÉ pÉÉUiÉ xÉÇxjÉåcÉÉ xÉÉÇaÉiÉÉ xÉqÉÉUÇpÉ
1 BaÉxOû 1964 qÉ×irÉÔmÉ§É MåüsÉå
1 ÄTåüoÉëÑ 1966 A³É AÉÍhÉ AÉæwÉkÉ uÉeÉï MüÂlÉ mÉëÉrÉÉåmÉuÉåzÉlÉÉsÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉ
26 ÄTåüoÉëÑ 1966 SåWûÌuÉxÉeÉïlÉ
27 ÄTåüoÉëÑ 1966 qÉWûÉrÉɧÉåiÉ UÉ.xuÉ.xÉÇbÉÉcÉÏ xÉæÌlÉMüÐ qÉÉlÉuÉÇSlÉå lÉÇiÉU AÎalÉxÉÇxMüÉU....
22

uÉÉcÉÉuÉå AxÉå MüÉWûÏ : mÉÑxiÉMü mÉËUcÉrÉ


--´ÉÏ. ÌuÉlÉÉrÉMü oÉåsÉÉmÉÑUå --

1)ÌWÇûSÕ xuÉÉÍpÉqÉÉlÉÉcÉå xuÉÍhÉïqÉ mÉ׸ - sÉåZÉMü : ´ÉÏ. ÌaÉUÏzÉ mÉëpÉÑhÉå.

eÉqqÉÔ MüÉzqÉÏU Wåû UÉerÉ xuÉiÉÇ§É pÉÉUiÉÉcrÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉÏmÉÉxÉÔlÉcÉ LMü AxuÉxjÉ UÉerÉ
UÉWûÏsÉåsÉå AÉWåû.eÉqqÉÔ -MüÉzqÉÏU UÉerÉÉcrÉÉ ÌlÉÍqÉïiÉÏiÉ qÉWûÉUÉeÉÉ WûËUÍxÉÇWû , mÉÇ. lÉåWû ,
oÉä.eÉÏlÉÉ AÉÍhÉ zÉåZÉ AoSÒssÉÉWû rÉÉÇcÉÏ mÉëqÉÑZÉ pÉÔÍqÉMüÉ UÉWûÏsÉåsÉÏ AÉWåû. rÉÉ
qÉÑSè±ÉcÉÏ MüzÉÏ uÉåVûÉåuÉåVûÏ WåûVûxÉÉÇQû fÉÉsÉÏ,UÉeÉMüÐrÉ mÉËUmÉYuÉiÉåcrÉÉ ApÉÉuÉÉqÉÑVåû
xuÉiÉÇ§É pÉÉUiÉÉcÉÉ LMü mÉëÉÇiÉ MüxÉÉ MüÉrÉqÉ AÎxjÉU UÉÌWûsÉÉ rÉÉcÉå CirÉÇpÉÔiÉ CÌiÉWûÉxÉÉcÉå
SzÉïlÉ ´ÉÏ. ÌaÉUÏzÉ mÉëpÉÔhÉå rÉÉlÉÏ bÉQûuÉsÉå AÉWåû.LÌMüMüQåû xÉUSÉU mÉOåûsÉÉÇcrÉÉ
lÉåiÉ×iuÉÉZÉÉsÉÏ oÉWÒûiÉåMü xÉuÉï xÉÇxjÉÉlÉå pÉÉUiÉÉiÉ kÉQûÉkÉQû ÌuÉsÉÏlÉ WûÉåiÉ aÉåsÉÏ iÉU
MüÉzqÉÏUcÉåcÉ AxÉhÉÉUå mÉÇ.lÉåWû WûÉiÉÉVûiÉ AxÉsÉåsrÉÉ xÉÇxjÉÉlÉÉcÉÉ LMü ApÉÔiÉmÉÔuÉï
MüÉrÉqÉ xuÉÂmÉÏ mÉëzlÉ MüxÉÉ ÌlÉqÉÉïhÉ fÉÉsÉÉ rÉÉcÉå E¨ÉqÉ ÌuÉuÉåcÉlÉ sÉåZÉMüÉÇlÉÏ MåüsÉå
AÉWåû.iÉå ÍsÉÌWûiÉÉiÉ ....

"mÉëirÉåMü ¤ÉhÉ qÉWûiuÉÉcÉÉ WûÉåiÉÉ MüÉUhÉ mÉÉÌMüxiÉÉlÉlÉå MüoÉÉrÉsÉÏcrÉÉ ÂmÉÉiÉ xÉælrÉ


MüÉzqÉÏUÉiÉ bÉÑxÉuÉsÉå WûÉåiÉå.rÉÉ MüoÉÉrÉsÉÏÇcÉå AirÉÉcÉÉU ÌWÇûSÕÇuÉU WûÉåF sÉÉaÉsÉå WûÉåiÉå.xÉuÉï§É
AÇSÉkÉÑÇSÏ qÉÉeÉsÉÏ WûÉåiÉÏ.qÉWûÉUÉeÉÉ WûËUÍxÉÇWû pÉÉUiÉÏrÉ xÉælrÉ MåÇüuWûÉ qÉSiÉÏxÉÉPûÏ rÉåiÉå
rÉÉcÉÏ AÉiÉÑUiÉålÉå uÉÉOû mÉWûÉiÉ WûÉåiÉå.
CMüQåû ÌSssÉÏiÉ mÉÇiÉmÉëkÉÉlÉ lÉåWû MüÉWûÏcÉ LåMüÉrÉsÉÉ iÉrÉÉU lÉuWûiÉå. qÉåWåûUcÉÇS qÉWûÉeÉlÉ
iuÉËUiÉ xÉælrÉ mÉÉPûuÉÉ qWûhÉiÉ WûÉåiÉå.lÉåWûÂÇcÉÏ AOû WûÉåiÉÏ, mÉëjÉqÉ xɨÉÉ AoSÒsÉÉÇcrÉÉ
iÉÉorÉÉiÉ ±É. qÉaÉcÉ xÉælrÉ rÉåDsÉ....................22 BYOûÉåoÉU sÉÉ MüoÉÉrÉsÉÏÇcÉÏ xÉålÉÉ
MüÉzqÉÏUqÉkrÉå bÉÑxÉsÉÏ WûÉåiÉÏ.irÉÉÇlÉÏ oÉÉUÉqÉÑssÉÉ bÉåiÉsÉå.uÉåaÉÉlÉå U£ümÉÉiÉ MüËUiÉ OûÉåtrÉÉ
ÌWÇûSÕÇcÉÏ xÉÇmɨÉÏ sÉÑOûiÉ , Îx§ÉrÉÉÇcÉå AmÉWûUhÉ MüUiÉ ,qÉÇSÏUå iÉÉåQûiÉ , MüÉzqÉÏU qÉkrÉå
bÉÑxÉiÉ AxÉiÉÉlÉÉ cÉÉU ÌSuÉxÉ lÉåWûÂÇlÉÏ AQåûsÉiɏÖûmÉhÉå uÉåVû MüÉRûsÉÉ.AZÉåU 26
BYOûÉåoÉU sÉÉ xÉælrÉ mÉÉPûuÉÉrÉcÉÉ ÌlÉhÉïrÉ fÉÉsÉÉ iÉÉåmÉrÉïÇiÉ MüoÉÉrÉsÉÏÇcrÉÉ WûÉiÉÉiÉ AkÉÉï
MüÉzqÉÏU aÉåsÉÉ WûÉåiÉÉ.AÉÍhÉ lÉåWûÂÇcrÉÉ AÉaÉëWûÉlÉå zÉåZÉ AoSÒssÉÉ MüÉzqÉÏUcÉå mÉÇiÉmÉëkÉÉlÉ
oÉlÉsÉå WûÉåiÉå...........zÉx§ÉxÉÇkÉÏ lÉÉ MüUiÉÉ pÉÉUiÉÏrÉ xÉælrÉÉlÉå iÉÉå pÉÔpÉÉaÉ mÉUiÉ
23

ÍqÉVûuÉÉrÉsÉÉ WûuÉÉ WûÉåiÉÉ mÉhÉ zÉåZÉ AoSÒssÉÉÇcrÉÉ xÉssrÉÉlÉå WûÏ xÉqÉxrÉÉ


xÉÉåQûÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ xÉUSÉU mÉOåûsÉ uÉ AlrÉ pÉÉUiÉÏrÉ lÉåirÉÉÇcÉÉ ÌuÉUÉåkÉ AxÉiÉÉlÉÉWûÏ "
rÉÑlÉÉå " MüQåû lÉåsÉÏ.AÉÍhÉ rÉÑlÉÉålÉå rÉÑ®oÉÇSÏcÉÉ AÉaÉëWû kÉUsÉÉ AÉÍhÉ "LsÉ AÉå xÉÏ "
AÉÎxiÉiuÉÉiÉ AÉsÉÏ."
uÉåaÉVûÉ SeÉÉï, uÉåaÉVåû ÌlÉzÉÉhÉ, uÉåaÉVûÏ bÉOûlÉÉ AÉÍhÉ mÉÇiÉmÉëkÉÉlÉ mÉS AxÉhÉÉUå eÉqqÉÔ
MüÉzqÉÏU AÉÎxiÉiuÉÉiÉ AÉsÉå.

sÉÉåMüxÉÇZrÉÉ AÉÍhÉ ¤Éå§ÉÄTüVû SÒmmÉOû AxÉiÉÉlÉÉWûÏ ÌWÇûSÕ oÉWÒûsÉ eÉqqÉÔsÉÉ lÉåWûqÉÏ SÒrrÉqÉ
xjÉÉlÉ ÍqÉVûiÉ aÉåsÉå. 42 sÉÉZÉ sÉÉåMüxÉÇZrÉåcrÉÉ eÉqqÉÔ pÉÉaÉÉsÉÉ 37 ÌuÉkÉÉlxÉpÉÉ
eÉÉaÉÉ iÉU qÉÑÎxsÉqÉ oÉWÒûsÉ MüÉÎzqÉUsÉÉ 40 sÉÉZÉ sÉÉåMüxÉÇZrÉåxÉÉPûÏ qÉÉ§É 46
ÌuÉkÉÉlÉxÉpÉÉ eÉÉaÉÉ SåFlÉ ÌuÉkÉÉlÉxÉpÉåiÉ lÉåWûqÉÏ eÉqqÉÔmÉå¤ÉÉ MüÉzqÉÏUcÉåcÉ uÉcÉïxuÉ
UÉWûÏsÉ Wåû mÉÉÌWûsÉå aÉåsÉå.

irÉÉlÉÇiÉUcÉÏ mÉÑRûcÉÏ ÌMüirÉåMü uÉwÉåï eÉqqÉÔ MüÉzqÉÏU qÉkÉÏsÉ ÌWÇûSÕ eÉlÉiÉålÉå mÉÉzÉuÉÏ
AirÉÉcÉÉUÉcÉå pÉÉåaÉsÉåsÉå iÉÉÇQûuÉ ½É mÉÑxiÉMü ÂmÉÉlÉå sÉÉåMüÉÇxÉqÉÉåU qÉÉÇQûhrÉÉiÉ sÉåZÉMü
rÉzÉxuÉÏ fÉÉsÉå AÉWåûiÉ.

qÉÉ§É AlrÉÉrÉ qÉÑMüÉšÉlÉå xÉÉåxÉhÉÉ-rÉÉ eÉqqÉÔ MüÉzqÉÏU qÉkrÉå lÉÑMüirÉÉcÉ fÉÉsÉåsrÉÉ


AqÉUlÉÉjÉ ´ÉÉDlÉ oÉÉåQûÉïsÉÉ eÉqÉÏlÉ SåFlÉ lÉÇiÉU iÉÏ ÌuÉlÉÉMüÉUhÉ mÉUiÉ bÉåiÉsrÉÉcÉå ÌlÉÍqɨÉ
fÉÉsÉå AÉÍhÉ xÉqÉÉeÉÉcÉå kÉaÉkÉaÉiÉå cÉæiÉlrÉ xÉaÉVûÏ AÉuÉUhÉå ÄTüÉåQÕûlÉ mÉëcÉÇQû
ExÉVûÏÌlÉzÉÏ oÉÉWåûU AÉsÉå. MüÉzqÉÏU qÉkrÉå mÉÉåxOûxÉï sÉÉuÉhrÉÉiÉ AÉsÉÏ WûÉåiÉÏ , bÉÉåwÉhÉÉ
ÌSsrÉÉ eÉÉiÉ WûÉåirÉÉ ....

"MüÉzqÉÏU oÉlÉåaÉÉ eɳÉiÉ , ÌWÇûSÕ AÉæUiÉÉåÇMåü xÉÉjÉ...


ÌWÇûSÕ qÉSÉåïÇMåü ÌoÉlÉÉ......."

"rÉWûÉð YrÉÉ cÉsÉåaÉÉ , ÌlÉeÉÉqÉå qÉÑxiÉÄTüÉ ......


ÌlÉeÉÉqÉå qÉÑxiÉÄTüÉ ......."
24

60 uÉwÉåï AirÉÉcÉÉU pÉåSpÉÉuÉ xÉWûlÉ MüUhÉÉ-rÉÉ, LUuÉÏ aÉÉåaÉsÉaÉÉrÉ uÉÉOûhÉÉ-rÉÉ ,


UÉ·íÏrÉ xÉqÉÉeÉÉcrÉÉ AÇaÉmÉëirÉrÉÉÇaÉÉiÉ irÉÉlÉå ÍcÉUÌuÉeÉrÉÏ zÉ£üÏcÉÉ SæSÏmrÉqÉÉlÉ xÉÇcÉÉU
bÉQûuÉsÉÉ AÉÍhÉ EpÉå UÉÌWûsÉå LMü 90 ÌSuÉxÉÉÇcÉå ÍcÉMüÉOûÏlÉå AÉÍhÉ MüqÉÉsÉÏcrÉÉ
iuÉåwÉÉlÉå sÉRûuÉsÉå aÉåsÉåsÉå oÉÉoÉÉ AqÉUlÉÉjÉÉxÉÉPûÏ sÉRûuÉsÉå aÉåsÉåsÉå ApÉÔiÉmÉÔuÉï AÉÇSÉåsÉlÉ,
erÉÉqÉÑVåû EpÉÉ MüÉzqÉÏUcÉ lÉuWåû iÉU xÉÑmiÉ ÌlÉSìÏxiÉÉuÉxjÉåiÉ mÉWÒûQûsÉåsÉÉ ÌWÇûSÕ xÉqÉÉeÉ
ZÉQûoÉQÕûlÉ eÉÉaÉÉ fÉÉsÉÉ. qWûhÉÔlÉcÉ rÉÉ AÉÇSÉåsÉlÉÉsÉÉ pÉÉUiÉÉcrÉÉ lÉuÉÉåijÉÉlÉÉcÉÏ
aÉÑÂÌMüssÉÏ xÉÇoÉÉåkÉhrÉÉiÉ AÉsÉå AÉWåû. sÉåZÉMüÉÇlÉÏ mÉëirÉ¤É AÉÇSÉåsÉlÉMüÉUÏÇcrÉÉ
qÉÑsÉÉZÉiÉÏÇlÉÏ AÌiÉzÉrÉ ÎeÉuÉÇiÉ MåüsÉåsÉÉ WûÉ pÉÉUiÉÉcrÉÉ AirÉÉkÉÑÌlÉMü CÌiÉWûÉxÉÉiÉÏsÉ
kÉQûÉ lÉÎeÉMücrÉÉ MüÉVûÉiÉ AÉSzÉï PûUåsÉ AxÉå xÉÉålÉåUÏ mÉÉlÉ AÉWåû.

qWûhÉÔlÉcÉ eÉÂU uÉÉcÉÉuÉå AxÉå Wåû mÉÑxiÉMü


" ÌWÇûSÕ xuÉÉÍpÉqÉÉlÉÉcÉå xuÉÍhÉïÇqÉ mÉ׸ - AqÉUlÉÉjÉ xÉÇbÉwÉï rÉɧÉÉ"
sÉåZÉMü - ´ÉÏ. ÌaÉUÏzÉ mÉëpÉÔhÉå.
mÉ׸å : 152
ÌMÇüqÉiÉ : Â. 50/-
pÉÉÌuÉxÉÉ pÉuÉlÉ
1214 / 1215 xÉSÉÍzÉuÉ mÉåPû ,
mÉåÂaÉåOû pÉÉuÉå WûÉrÉxMÔüsÉ mÉËUxÉU,
mÉÑhÉå - 411 030
SÕUpÉÉwÉ : 020-24487225
25
2)xÉÉuÉUMüU LMü AÍpÉlÉuÉ SzÉïlÉ : ²ÉUÉ: AÍpÉlÉuÉ ÌlÉqÉÉïhÉ mÉëÌiɸÉlÉ

xuÉÉiÉǧrÉuÉÏU ÌuÉlÉÉrÉMü SÉqÉÉåSU xÉÉuÉUMüU rÉÉÇcÉÏ mɧÉå , sÉåZÉ , qÉ×irÉÑmÉ§É rÉÉÇlÉÏ


lÉOûsÉåsÉå mÉÑxiÉMü Wåû ´ÉÏ.AÍpÉUÉqÉ SÏͤÉiÉ rÉÉÇcrÉÉ AÍpÉlÉuÉ ÌlÉqÉÉïhÉ mÉëÌiɸÉlÉÉlÉå
mÉëMüÉÍzÉiÉ MåüsÉåsÉå AÉWåû.

"WÒûiÉÉiqÉÉ AÇSqÉÉlÉÉiÉ qÉåsÉå MüÉ lÉÉWûÏiÉ "


ÌoÉëOûÏzÉÉÇcÉÏ AOû qÉÉlrÉ MüÂlÉ xÉÉuÉUMüU xÉÑOûsÉå mÉhÉ irÉÉÇcrÉÉuÉU ÌuÉUÉåkÉMüÉÇMüQÕûlÉ
mÉëcÉÇQû OûÏMüÉ MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÏ.mÉhÉ rÉÉ ÍzÉuÉlÉÏiÉÏcÉå uÉhÉïlÉ xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÏ xuÉiÉ: MåüsÉå
AÉWåû. AÄTüeÉsÉZÉÉlÉÉxÉqÉÉåU ÍzÉuÉUÉrÉ WûÉiÉ eÉÉåQÕûlÉ EpÉå WûÉåiÉå mÉUÇiÉÔ erÉÉWûÉiÉÉiÉ
uÉÉbÉlÉZÉå WûÉåiÉÏ iÉå WûÉiÉ eÉÉåQÕûlÉ ! irÉÉcÉmÉëqÉÉhÉå AÉæUÇaÉeÉåoÉÉcrÉÉ WûÉiÉÉiÉ AÉaÉëÉ rÉåjÉå
xÉÉmÉQûsÉå AxÉiÉÉlÉÉ ÍzÉuÉÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉÉÇlÉÏWûÏ lÉåqÉYrÉÉ rÉÉcÉ lÉÏiÉÏcÉÉ AuÉsÉÇoÉ MüUiÉ
ÌMüirÉåMü AeÉï MåüsÉå WûÉåiÉå .mÉhÉ iÉÑÂÇaÉÉiÉ mÉQûsÉÉå qWûhÉÔlÉ ÌiÉjÉåcÉ qÉÂlÉ eÉÉhrÉÉcÉ
AÉiqÉbÉÉiÉ irÉÉlÉÏ MükÉÏcÉ MåüsÉÉ lÉÉWûÏ. mÉëxÉÇaÉÏ WûÉiÉ eÉÉåQÕûlÉ uÉåVû ÌlÉpÉÉuÉÔlÉ lÉåsÉÏ iÉÏ
AÉæUÇaÉeÉåoÉÉcrÉÉ WûÉiÉÉuÉU iÉÑUÏ SåFlÉ ÌlÉxÉOÕûlÉ eÉÉFlÉ irÉÉcrÉÉcÉ NûÉiÉÏuÉU
ÌWÇûSÒmÉSmÉÉiÉzÉÉWûÏcrÉÉ ÍxÉÇWûÉxÉlÉÉcÉÉ mÉÉrÉ UÉåuÉhrÉÉxÉÉPûÏcÉ.

"qÉÉfÉå qÉ×irÉÑmÉ§É "


AÇSqÉÉlÉcÉÏ , MüÉtrÉÉ mÉÉhrÉÉcÉÏ 50 uÉwÉåï CiÉMüÐ ÍzɤÉÉ xÉÑlÉÉuÉsrÉÉuÉU Wåû qÉ×irÉÑmɧÉ
xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÏ AÉmÉsrÉÉ uÉÌWûlÉÏsÉÉ ÍsÉÌWûsÉå AÉWåû.mÉÑRûcrÉÉ ÌmÉžÉÇlÉÏ qÉÉiÉ×pÉÔqÉÏsÉÉ MüÉrÉ
±ÉrÉcÉå rÉÉcÉÉ eÉqÉÉZÉcÉïcÉ rÉÉiÉ xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÏ qÉÉÇQûsÉÉ AÉWåû. LMüÉ eÉåUoÉÇS fÉÉsÉåsrÉÉ
mÉhÉ qÉÉiÉ×pÉÔqÉÏuÉUcÉå AÉmÉsÉå mÉëåqÉ,ÌlÉ¸É ÌMÇücÉÏiÉWûÏ MüqÉÏ lÉ fÉÉsÉåsÉå WØûSrÉ WåûsÉÉuÉÔlÉ
OûÉMühÉÉUå AxÉå LMüÉ jÉÉåU xÉålÉÉlÉÏcÉå ÌuÉcÉÉU, AÍsÉMüQûcrÉÉ ÌmÉRûÏsÉÉ qÉÉaÉïSzÉïMü
PûUiÉÏsÉ AxÉå.

eÉÉÌiÉmÉÉiÉÏÇcrÉÉ uÉU EPÕûlÉ AuÉbÉÉ ÌWÇûSÒxjÉÉlÉ LMü WûÉåhrÉÉxÉÉPûÏ eÉÉÌiÉÇcÉå EcNåûSlÉ WûÉ
qÉÉaÉï xuÉÉ.xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÏ xÉÉÇÌaÉiÉsÉÉ AÉWåû. rÉÉiÉÏsÉ "pÉOûzÉÉWûÏ MüzÉÏ xÉÇmÉuÉÉuÉÏ" ÌMÇüuÉÉ
"MüÉzÉÏ rÉåjÉå pÉUsÉåsÉå qÉÉMüQûxÉqqÉåsÉlÉ AÉÍhÉ pÉÉMüQû xÉqqÉåsÉlÉ " rÉɲÉUå irÉÉÇlÉÏ
ÌWÇûSÕÇqÉkÉÏsÉ eÉÉiÉÏpÉåSÉpÉåSÉcrÉÉ mÉëuÉרÉÏqÉÑVåû xÉqÉÉeÉÉcÉå mÉrÉÉïrÉÉlÉå SåzÉÉcÉå MüxÉå lÉÑMüxÉÉlÉ
WûÉåiÉå rÉÉcÉÉ E¨ÉqÉ EWûÉmÉÉåWû. mÉËUÎxjÉiÉÏ oÉSsÉ WûÉ zÉoScÉ xÉqÉeÉÔlÉ lÉ bÉåiÉÉ MåüuÉVû
26

mÉÉåjÉÏÌlɸiÉÉ mÉÉVûhÉÉ-rÉÉÇuÉU OûÏMüÉ.AxmÉ×zrÉiÉåcÉÏ ÂRûÏ WûÏ AirÉÇiÉ AlrÉÉrrÉ AÉÍhÉ


AÉiqÉbÉÉiÉMüÐ AxÉsrÉÉqÉÑVåû qÉÑZrÉiÉ: MåüuÉVû qÉÉhÉÑxÉMüÐxÉÉPûÏ qWûhÉÔlÉcÉ ÌiÉcÉå ÌlÉSÉïsÉlÉ
MåüsÉå mÉÉÌWûeÉå , rÉÉcÉÉ mÉÉPûmÉÑUÉuÉÉ AlrÉ sÉåZÉÉÇMüɲÉUå xuÉÉ.xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÏ MåüsÉÉ AÉWåû.

xuÉÉ.xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ xÉÉÌWûirÉÉcÉå mÉÑlÉmÉëïMüÉzÉlÉ MüÂlÉ irÉÉÇcrÉÉ ÌuÉcÉÉUÉÇcÉå ZÉUÉåZÉU


AÍpÉlÉuÉ SzÉïlÉ bÉQûuÉhÉÉUå AÌiÉzÉrÉ uÉÉcÉlÉÏrÉ AxÉå LMü mÉÑxiÉMü.

"xÉÉuÉUMüU - LMü AÍpÉlÉuÉ SzÉïlÉ "


mÉëMüÉzÉMü : AÍpÉlÉuÉ ÌlÉqÉÉïhÉ mÉëÌiɸÉlÉ
mÉ׸å : 113
ÌMÇüqÉiÉ : Â 100/-
xÉÇmÉMïü :
´ÉÏ.UÉWÒûsÉ SUåMüU (9881122277)
´ÉÏ.AÉåÇMüÉU (9970395650)
27

xÉÉS SåiÉÏ ÌaÉUÏÍzÉZÉUå -- ÍzÉuÉzÉÉWûÏiÉÏsÉ SÒaÉïSzÉïlÉ


--´ÉÏ. AÍpÉeÉÏiÉ oÉÉmÉOû --

Nû§ÉmÉÌiÉ ÍzÉuÉÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉÉÇlÉÏ erÉÉ aÉQûMüÉåOûÉÇcrÉÉ,ÌMüssrÉÉÇcrÉÉ AÉkÉÉUÉlÉå ÌWÇûSuÉÏ


xuÉUÉerÉÉcÉÏ , ÌWÇûSÒmÉSmÉÉiÉzÉÉWûÏcÉÏ qÉÑWÒûiÉïqÉåRû UÉåuÉsÉÏ AxÉå ÌMüssÉå ÌoÉëOûÏzÉÉÇcrÉÉ
MüÉVûÉiÉ LMü LMü MüÂlÉ ZÉÇQûWûU oÉlÉÌuÉsÉå aÉåsÉå eÉåhÉå MüÂlÉ mÉÑlWûÉ irÉÉ aÉÉæUuÉzÉÉsÉÏ
uÉÉUxÉÉcÉÏ AÉåVûZÉWûÏ mÉÑxÉsÉÏ eÉÉuÉÏ.mÉUÇiÉÑ qÉWûÉUÉ·íÉiÉÏsÉcÉ lÉuWåû iÉU EprÉÉ
ÌWÇûSÒxjÉÉlÉÉiÉÏsÉ ÌaÉUÏmÉëåqÉÏ , AprÉÉxÉMü rÉÉ ÌMüssrÉÉÇuÉU uÉÉUÇuÉÉU eÉÉFlÉ irÉÉ EeuÉsÉ
mÉUÇmÉUåsÉÉ EeÉÉVûÉ SåiÉ AxÉiÉÉiÉ.AzrÉÉ ÌaÉËUmÉëåqÉÏÇxÉÉPûÏ qÉWûÉUÉ·íÉiÉÏsÉ ÌMüssrÉÉÇuÉU MüxÉå
eÉÉuÉå rÉÉcÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ SåhrÉÉcÉÉ LMü AsmÉ mÉërɦÉ.
qÉWûÉUÉ·íÉiÉ AÉeÉ LMÔühÉ cÉÉU mÉëMüÉUcÉå 378 aÉQûMüÉåOû ÌMüssÉå AÉRûVûiÉÉiÉ.
1)ÌaÉUÏSÒaÉï 2)eÉsÉSÒaÉï 3)pÉÔSÒaÉï 4)ÍqÉ´ÉSÒaÉï .
irÉÉiÉÏsÉ MüÉWûÏ mÉÑRûÏsÉ mÉëqÉÉhÉå.

1)SÒaÉï - ÌWÇûSÕSÒaÉïUÉeÉ ´ÉÏ UÉrÉaÉQû (ÌaÉUÏSÒaÉï)


mÉÉrÉjrÉÉcÉå aÉÉuÉ : mÉÉcÉÉQû, UÉrÉaÉQûuÉÉQûÏ
eÉuÉVûcÉå ÌPûMüÉhÉ : qÉWûÉQû
ÎeÉsWûÉ : UÉrÉaÉQû
EÇcÉÏ : 2881 ÄTÑüOû
eÉuÉVûcÉå SÒaÉï : ÍsÉÇaÉÉhÉÉ, MüÉåMühÉÌSuÉÉ
eÉÉhrÉÉcÉÉ qÉÉaÉï :UÉrÉaÉQû ÎeÉs½ÉiÉÏsÉ 'qÉWûÉQû' rÉÉ iÉÉsÉÑYrÉÉcrÉÉ
ÌPûMüÉhÉÉmÉÉxÉÔlÉ UÉrÉaÉQû 24 ÌMüqÉÏ AÇiÉUÉuÉU AÉWåû.
uÉæÍzÉwœ : ÍzÉuÉUÉrÉÉÇcÉÏ UÉeÉkÉÉlÉÏ

2)SÒaÉï - ´ÉÏ MüÉåMühÉÌSuÉÉ (ÌaÉUÏSÒaÉï)


mÉÉrÉjrÉÉcÉå aÉÉuÉ : bÉÉåVû,xÉÉÇSÉåzÉÏ
eÉuÉVûcÉå ÌPûMüÉhÉ : UÉrÉaÉQû
ÎeÉsWûÉ : mÉÑhÉå / UÉrÉaÉQ
28

eÉuÉVûcÉå SÒaÉï : ÍsÉÇaÉÉhÉÉ , UÉrÉaÉQû


eÉÉhrÉÉcÉÉ qÉÉaÉï : UÉrÉaÉQûcrÉÉ OûMüqÉMü OûÉåMüÉuÉÂlÉ xÉqÉÉåU lÉeÉU
OûÉMüsrÉÉxÉ LMü EÇcÉ QûÉåÇaÉU ÌSxÉiÉÉå irÉÉsÉÉcÉ MüÉåMühÉÌSuÉÉ qWûhÉiÉÉiÉ.irÉÉcrÉÉ QûÉurÉÉ
oÉÉeÉÔxÉ bÉÉOûuÉÉOû AÉWåû.irÉÉxÉ 'MüÉuÉtrÉÉ bÉÉOû' qWûhÉÔlÉ AÉåVûZÉsÉå eÉÉiÉå.UÉrÉaÉQûuÉÉQûÏiÉÔlÉ
MüÉVûlÉSÏ AÉåsÉÉÇQÕûlÉ 'xÉÉÇSÉåzÉÏ' aÉÉuÉ aÉÉPÕûlÉ ÌiÉjÉÔlÉ MüÉuÉtrÉÉ bÉÉOû cÉRÕûlÉ qÉaÉ '
bÉÉåVû' aÉÉuÉÉiÉ rÉÉuÉå.ÌiÉjÉÔlÉ MüÉåMühÉÌSurÉÉuÉU eÉÉhrÉÉxÉ uÉÉOû AÉWåû.

uÉæÍzÉwœ :
UÉrÉaÉQûÉ mÉå¤ÉÉWûÏ Wåû EÇcÉ ÌPûMüÉhÉ.MüÉuÉtrÉÉ bÉÉOûÉuÉU mÉWûÉ-rÉÉcÉå ÌPûMüÉhÉ WûÉåiÉå.

3)SÒaÉï - ´ÉÏ xÉÉsWåûU , ´ÉÏ xÉÉsÉÉåOûÉ (ÌaÉUÏSÒaÉï)

mÉÉrÉjrÉÉcÉå aÉÉuÉ : xÉÉsWåûU


eÉuÉVûcÉå ÌPûMüÉhÉ : MüVûuÉhÉ,xÉOûÉhÉå
ÎeÉsWûÉ : lÉÉÍzÉMü
EÇcÉÏ : xÉÉsWåûU (5140 ÄTÑüOû)

eÉÉhrÉÉcÉÉ qÉÉaÉï : lÉÉÍzÉMüWÕûlÉ 65 ÌMüqÉÏ AÇiÉUÉuÉU uÉhÉÏ,´ÉÏ xÉmiÉ´ÉÑÇaÉÏ


qÉÉaÉåï MüVûuÉhÉ Wåû iÉÉsÉÑYrÉÉcÉå ÌPûMüÉhÉ AÉWåû. MüVûuÉhÉWÕûlÉ qÉÑsWåûU, iÉÉWûUÉoÉÉSsÉÉ
eÉÉhÉÉ-rÉÉ oÉxÉlÉå xÉÉsWåûU aÉÉuÉÏ xÉÉkÉÉUhÉ 1 iÉÉxÉÉiÉ mÉÉåWûÉåcÉiÉÉ rÉåiÉå.ÌMÇüuÉÉ xÉOûÉhÉå
rÉåjÉÔlÉWûÏ oÉxÉcÉÏ xÉÉårÉ AÉWåû.xÉÉsWåûU aÉÉuÉÉiÉÔlÉ SÒaÉï QûÉuÉÏMüQåû PåûuÉÏiÉ QûÉÇoÉUÏ
UxirÉÉlÉå cÉÉsÉÔ sÉÉaÉÉuÉå.SÉålÉcÉ ÍqÉlÉÏOûÉiÉ LMü mÉÉrÉuÉÉOû xÉÉsWåûUMüQåû eÉÉiÉå.

uÉæÍzÉwœ :
xÉÉsWåûU WûÉ qÉWûÉUÉ·íÉiÉÏsÉ xÉuÉÉïiÉ EÇcÉ SÒaÉï AÉÍhÉ SÒxÉ-rÉÉ ¢üqÉÉÇMüÉcÉå ÍzÉZÉU
AÉWåû.xÉÉsÉÉåOûÉ WûÉ xÉÉsWåûUcÉÉ eÉÉåQûSÒaÉï AÉWåû.rÉÉ SÉåWûÉå qÉkÉÏsÉ ÎZÉÇQûÏiÉÔlÉ QûurÉÉ oÉÉeÉÔlÉå
xÉÉsWåûU aÉÉuÉÉiÉ iÉU EeÉurÉÉ oÉÉeÉÔlÉå uÉÉbÉÉÇoÉå aÉÉuÉÉiÉ EiÉUiÉÉ rÉåiÉå.
29

4)SÒaÉï - ´ÉÏ qÉÑsWåûU , ´ÉÏ qÉÉåUÉ AÉÍhÉ ´ÉÏ WûUaÉQû (ÌaÉUÏSÒaÉï)

mÉÉrÉjrÉÉcÉå aÉÉuÉ :qÉÑsWåûU


eÉuÉVûcÉå ÌPûMüÉhÉ :MüVûuÉhÉ , xÉOûÉhÉå
ÎeÉsWûÉ :lÉÉÍzÉMü
EÇcÉÏ :qÉÑsWåûU (4284 ÄTÑüOû) ,
WûUaÉQû (4460 TÑüOû )
eÉÉhrÉÉcÉÉ qÉÉaÉï : MüVûuÉhÉ ÌMÇüuÉÉ xÉOûÉhrÉÉWÕûlÉ iÉÉWûUÉoÉÉS AÉÍhÉ iÉåjÉÔlÉ
qÉÑsWåûU aÉÉuÉ 9 ÌMüqÉÏ AÇiÉUÉuÉU AÉWåû.iÉåjÉÔlÉ WûUaÉQû,qÉÑsWåûU MüQåû eÉÉiÉÉ rÉåiÉå.

uÉæÍzÉwœ : qÉÉåUÉ WûÉ qÉÑsWåûUcÉÉ SÒxÉUÉ oÉÉsÉåÌMüssÉÉ AÉWåû.

5)SÒaÉï - ´ÉÏ qÉÉÇaÉÏ-iÉÑÇaÉÏ , ´ÉÏ UiÉlÉaÉQû EÄTïü lÉÉWûuÉÉ (ÌaÉUÏSÒaÉï)

mÉÉrÉjrÉÉcÉå aÉÉuÉ : pÉÏsÉuÉÉQû


eÉuÉVûcÉå ÌPûMüÉhÉ : iÉÉWûUÉoÉÉS
ÎeÉsWûÉ : lÉÉÍzÉMü
EÇcÉÏ : qÉÉÇaÉÏ-iÉÑÇaÉÏ (3136 ÄTÑüOû) ,
UiÉlÉaÉQû ( 4110 ÄTÑüOû)
eÉuÉVûcÉå SÒaÉï : qÉÑsWåûU, qÉÉåUÉ AÉÍhÉ WûUaÉQû
eÉÉhrÉÉcÉÉ qÉÉaÉï : lÉÉÍzÉMüWÕûlÉ MüVûuÉhÉ ( 55 ÌMüqÉÏ ) rÉÉ
iÉÉsÉÑYrÉÉcrÉÉ aÉÉuÉÏ rÉÉuÉå.ÌiÉjÉÔlÉ xÉOûÉhÉÉqÉÉaÉåï iÉÉWûUÉoÉÉSsÉÉ eÉÉiÉÉlÉÉ "SxÉuÉåsÉ" rÉÉaÉÉuÉÏ
EiÉUÉuÉå.SxÉuÉåsÉ WÕûlÉ uÉQûÉmÉlÉå ÌMÇüuÉÉ LMü iÉÉxÉÉcrÉÉ mÉÉrÉÏ cÉÉsÉhrÉÉlÉÇiÉU
pÉÏsÉuÉÉQû aÉÉuÉ aÉÉPûÉuÉå.
pÉÏsÉuÉÉQûsÉÉ kÉqÉïzÉÉVåûiÉ UWûÉrÉcÉÏ xÉÉårÉ WûÉåiÉå. pÉÏsÉuÉÉQûWÕûlÉ eÉuÉVûcÉ uÉQûZÉåsÉ rÉÉ
aÉÉuÉÏ rÉÉuÉå.iÉåjÉÔlÉ UiÉlÉaÉQûsÉÉ eÉÉhrÉÉcÉÉ qÉÉaÉï AÉWåû.UiÉlÉaÉQûÉuÉÂlÉ qÉÑsWåûU-WûUaÉQû uÉ
irÉcrÉÉ EeÉurÉÉ oÉÉeÉÔxÉ SÕUuÉU xÉÉsWåûU-xÉÉsÉÉåOûÉ ÌSxÉiÉÉiÉ.

uÉæÍzÉwœ : pÉÏsÉuÉÉQû eÉuÉVûcrÉÉ qÉÉÇaÉÏ-iÉÑÇaÉÏ rÉÉ xÉÑVûYrÉÉÇlÉÉ


30

irÉÉcrÉÉ mÉÉåOûÉiÉÏsÉ sÉåhÉÏ mÉÉWûiÉ


mÉëSͤÉhÉÉ bÉÉsÉiÉÉ rÉåiÉå.

6)SÒaÉï - ´ÉÏ aÉÉVûhÉÉ , ´ÉÏ MÇü¢üÉVûÉ (ÌaÉUÏSÒaÉï)


AÉÍhÉ qÉÉsÉåaÉÉuÉ (pÉÑDMüÉåOû)

mÉÉrÉjrÉÉcÉå aÉÉuÉ : aÉÉVûhÉÉ


eÉuÉVûcÉå ÌPûMüÉhÉ : kÉÑVåû , qÉÉsÉåaÉÉuÉ
ÎeÉsWûÉ : lÉÉÍzÉMü / kÉÑVåû
EÇcÉÏ : aÉÉVûhÉÉ (1968 ÄTÑüOû), MÇü¢üÉVûÉ(2476 ÄTÑüOû)
eÉÉhrÉÉcÉÉ qÉÉaÉï : lÉÉÍzÉMü-kÉÑVåû qÉWûÉqÉÉaÉÉïuÉU lÉÉÍzÉMüWÕûlÉ AÇSÉeÉå 100
ÌMüqÉÏ AÇiÉUÉuÉU qÉÉsÉåaÉÉuÉ Wåû iÉÉsÉÑYrÉÉcÉå ÌPûMüÉhÉ AÉWåû.iÉåjÉÔlÉ xÉÉkÉÉUhÉ 30 ÌMüqÉÏ uÉU
aÉÉVûhÉÉ Wåû aÉÉuÉ AÉWåû. aÉÉVûhrÉÉiÉÏsÉ lÉÉjÉmÉÇÍjÉrÉÉÇcrÉÉ AÉ´ÉqÉ uÉ qÉÇÌSUÉcrÉÉ
EeÉurÉÉ oÉÉeÉÔlÉå aÉÉVûhÉÉ aÉQûÉMüQåû eÉÉhÉÉUÏ SaÉQûÏ,ÄTüUxÉoÉÇSÏ uÉÉOû AÉWåû. AÉeÉWûÏ
irÉÉcrÉÉ mÉÉrÉjrÉÉmÉÉxÉÔlÉ qÉÉjrÉÉmÉrÉïÇiÉ iÉOûoÉÑÂeÉ ÌiÉMÔülÉ AÉWåûiÉ.irÉÉcrÉÉ mÉÔuÉåïxÉ sÉÍVÇûaÉ uÉ
lÉæGirÉåxÉ MÇü¢üÉVûÉ AÉWåû.MÇü¢üÉtrÉÉxÉ eÉÉiÉÉlÉÉ uÉÉWûlÉÉÇcÉÏ ÄTüÉU aÉæUxÉÉårÉ
AÉWåû.qÉÉsÉåaÉÉuÉWÕûlÉ QûÉåÇaÉUÉVåû uÉÉ aÉÉVûhrÉÉxÉ eÉÉhÉÉ-rÉÉ oÉxÉlÉå 'MüUÇeÉaÉuWûÉhÉsÉÉ'
EiÉUÉuÉå. iÉåjÉÔlÉ eÉÏmÉ PûUuÉÔlÉ uÉÉ mÉÉrÉÏ 7-8 ÌMüqÉÏ uÉUÏsÉ MÇü¢üÉtrÉÉxÉ eÉÉiÉÉ
rÉåiÉå.WûÉ QûÉåÇaÉU "aÉQû" AÉWåû Wåû rÉÉ mÉËUxÉUÉiÉÏsÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉWûÏ TüÉUxÉå qÉÉWûÏiÉ lÉÉWûÏ.

7)SÒaÉï - ´ÉÏ UuÉVûÉ , ´ÉÏ eÉuÉVûÉ (ÌaÉUÏSÒaÉï)

mÉÉrÉjrÉÉcÉå aÉÉuÉ : ÌiÉuÉÉUÏ uÉxiÉÏ


eÉuÉVûcÉå ÌPûMüÉhÉ : uÉhÉÏ, MüVûuÉhÉ
ÎeÉsWûÉ : lÉÉÍzÉMü
EÇcÉÏ : UuÉVûÉ (4131 ÄTÑüOû) , eÉuÉVûÉ ( 4056 ÄTÑüOû)
eÉuÉVûcÉå SÒaÉï : qÉÉMïÇüQûÉ,´ÉÏ xÉmiÉ´ÉÑÇaÉÏ
eÉÉhrÉÉcÉÉ qÉÉaÉï :
UuÉVûÉ - eÉuÉVûÉ Wåû eÉÉåQûÌMüssÉå qÉÉMïÇüQûÉ aÉQûÉsÉÉ .ZÉåOÕûlÉ EpÉå AÉWåûiÉ.qÉÉMïÇüQûÉ WûÉ ´ÉÏ
31

xÉmiÉ´ÉÑÇaÉÏsÉÉ sÉÉaÉÔlÉ AÉWåû.qÉÉMïÇüQûÉ uÉ UuÉVûÉ rÉÉqÉkÉå ÄTü£ü LMü ÎZÉÇQû AÉWåû.lÉÉÍzÉMü,


uÉhÉÏ, MüVûuÉhÉ LxÉ.OûÏ. qÉÉaÉï rÉÉ ÎZÉÇQûÏiÉÔlÉ eÉÉiÉÉå. uÉåŽÉuÉÉMüŽÉ uÉVûhÉÉcÉÉ WûÉ UxiÉÉ
mÉÉuÉxÉÉtrÉÉiÉ oÉWÒûSÉ oÉÇS AxÉiÉÉå.ÎZÉÇQûÏiÉ sÉWûÉlÉxÉå qÉÇSÏU AÉWåû.rÉåjÉÔlÉ QûÉuÉÏMüQåû
qÉÉMïÇüQûÉ SÒaÉï iÉU EeÉuÉÏMüQåû UuÉVûÉ-eÉuÉVûÉMüQåû bÉåFlÉ eÉÉhÉÉUÏ mÉÉrÉuÉÉOû AÉWåû.
rÉÉÎZÉÇQûÏiÉ ' ÌiÉuÉÉUÏ uÉxiÉÏ ' lÉÉuÉÉcÉÏ sÉWûÉlÉzÉÏ uÉxiÉÏ AÉWåû.

8)SÒaÉï - ´ÉÏ UÉqÉxÉåeÉ , ´ÉÏ SåWåûUaÉQû / pÉÉåUaÉQû (ÌaÉUÏSÒaÉï)

mÉÉrÉjrÉÉcÉå aÉÉuÉ : AÉzÉåuÉÉQûÏ (UÉqÉxÉåeÉ)


eÉuÉVûcÉå ÌPûMüÉhÉ : lÉÉÍzÉMü
ÎeÉsWûÉ : lÉÉÍzÉMü
EÇcÉÏ : 3273 ÄTÑüOû

eÉÉhrÉÉcÉÉ qÉÉaÉï :
lÉÉÍzÉMüWÕûlÉ UÉqÉxÉåeÉ 15 ÌMüqÉÏ AÇiÉUÉuÉU AxÉÔlÉ oÉxÉcÉÏ cÉÉÇaÉsÉÏ xÉÉårÉ
AÉWåû.UÉqÉxÉåeÉ crÉÉ mÉÔuÉåïxÉ lÉÉÍzÉMü-mÉåPû UxirÉÉcrÉÉ mÉÍsÉMüQåû SåWåûUaÉQû AÉWåû.UÉqÉxÉåeÉ
uÉÂlÉ SåWåûU uÉ irÉÉcÉå xÉÑVûMåü rÉÉÇcÉå xmɹ SzÉïlÉ WûÉåiÉå.

uÉæÍzÉwœ :
´ÉÏUÉqÉ uÉlÉuÉÉxÉÉiÉ AxÉiÉÉlÉÉ irÉÉÇcÉÉ UÉqÉxÉåeÉuÉU qÉÑ‚üÉqÉ fÉÉsÉÉ AxÉÉuÉÉ.irÉÉqÉÑVåûcÉ rÉÉ
QûÉåÇaÉUÉcÉÏ AÉåVûZÉ "UÉqÉÉcÉÏ zÉrrÉÉ / UÉqÉxÉåeÉ" AzÉÏ AÉWåû.SåWåûUaÉQû xÉkrÉÉ pÉÉUiÉÏrÉ
xÉælrÉÉcrÉÉ iÉÉorÉÉiÉ AxÉÔlÉ rÉÉuÉU UQûÉU rÉǧÉhÉÉ AxÉsrÉÉlÉå aÉQûÉuÉU rÉåhrÉÉxÉ AlÉÑqÉiÉÏ
ÍqÉVûiÉ lÉÉWûÏ.

9)SÒaÉï - ´ÉÏ Ì§ÉÇoÉMüaÉQû / ´ÉÏ §rÉÇoÉMåüµÉU / oÉë¼ÌaÉUÏ (ÌaÉUÏSÒaÉï)

mÉÉrÉjrÉÉcÉå aÉÉuÉ : §rÉÇoÉMåüµÉU


32

eÉuÉVûcÉå ÌPûMüÉhÉ : lÉÉÍzÉMü


ÎeÉsWûÉ : lÉÉÍzÉMü
EÇcÉÏ : 4248 ÄTÑüOû
eÉuÉVûcÉå SÒaÉï : AÇeÉlÉåUÏ
eÉÉhrÉÉcÉÉ qÉÉaÉï :
lÉÉÍzÉMümÉÉxÉÔlÉ 18 ÌMüqÉÏ AÇiÉUÉuÉU AxÉÔlÉ oÉxÉxÉåuÉÉ cÉÉÇaÉsÉÏ EmÉsÉokÉ AÉWåû.

uÉæÍzÉwœ : Wåû oÉÉUÉ erÉÉåÌiÉÍsÉïÇaÉÉÇmÉæMüÐ LMü mÉÌuÉ§É ÌPûMüÉhÉ AÉWåû.

10)SÒaÉï - ´ÉÏ iÉÉUÉmÉÑU uÉ QûWûÉhÉÔ (ÍqÉ´ÉSÒaÉï)

eÉuÉVûcÉå ÌPûMüÉhÉ : QûWûÉhÉÔ


ÎeÉsWûÉ : PûÉhÉå
eÉÉhrÉÉcÉÉ qÉÉaÉï :
PûÉhÉå ÎeÉs½ÉiÉÏsÉ iÉÉUÉmÉÑU rÉÉ ÌPûMüÉhÉÏ rÉåhrÉÉxÉÉPûÏ oÉÉåDxÉU,mÉÉsÉbÉU uÉ QûWûÉhÉÔ rÉÉ
ÌPûMüÉhÉ WÕûlÉ oÉxÉåxÉcÉÏ xÉÉårÉ AÉWåû. QûWûÉhÉÔ UåsuÉåxjÉÉlÉMüÉuÉÂlÉ QûWûÉhÉÔ SÒaÉÉïuÉU
eÉÉhrÉÉxÉÉPûÏ uÉÉOû AÉWåû.

uÉæÍzÉwœ :
qÉWûÉUÉ·íÉmÉÑUiÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUiÉÉ QûWûÉhÉÔ WûÉ xÉqÉÑSìÌMülÉÉ-rÉÉuÉUÏsÉ xÉuÉÉïiÉ E¨ÉUåMüQûÏsÉ
aÉQû AÉWåû.
(¢üqÉzÉ:)
LMü ÌlÉuÉåSlÉ :
SUuÉwÉÏï mÉëqÉÉhÉå rÉÇSÉWûÏ "pÉUÉUÏ ÌaÉrÉÉïUÉåWûhÉ xÉÇxjÉÉ,qÉÑÇoÉD " Wåû lÉUuÉÏU oÉÉeÉÏ mÉëpÉÔ
SåzÉmÉÉÇQåû rÉÉÇcrÉÉ 349urÉÉ mÉÑhrÉÌiÉjÉÏ ÌlÉÍqÉ¨É "mÉlWûÉVûaÉQû-mÉÉuÉlÉÎZÉÇQû-ÌuÉzÉÉVûaÉQû
" WûÏ mÉSpÉëqÉhÉ qÉÉåÌWûqÉ 5 eÉÑsÉæ iÉå 9 eÉÑsÉæ 2009 rÉÉ MüÉsÉÉuÉkÉÏiÉ AÉrÉÉåÎeÉiÉ
MüUÏiÉ AÉWåû.rÉÉiÉ xÉWûpÉÉaÉÏ WûÉåF CÎcNûhÉÉ-rÉÉlÉÏ M×ümÉrÉÉ rÉåjÉå xÉÇmÉMïü xÉÉkÉÉ :
1)ElqÉåwÉ eÉÉkÉuÉ-9819292373 2)qÉÇSÉU ZÉåQåûMüU-9869378036
3)EÇQûÉVûMüU-9869176070 4)AÉÍzÉwÉ ÌaÉUÏ-9702623589
33

xuÉÉ.xÉÉuÉUMüUÉÇcÉÏ Ì§ÉZÉÇQûÉiÉ aÉÉeÉsÉåsÉÏ EQûÏ


--´ÉÏ.xÉÉæUpÉ uÉæzÉÇmÉÉrÉlÉ--
(xuÉaÉÏïrÉ ÍqÉÍsÉÇS aÉÉQûaÉÏVû rÉÉÇcrÉÉ pÉÉwÉhÉÉuÉÃlÉ mÉëåUÏiÉ)
xuÉÉ.xÉÉuÉUMüU xÉlÉ 1910 crÉÉ eÉÔlÉ qÉÌWûlrÉÉcrÉÉ zÉåuÉOûÏ sÉÇQûlÉ qÉkrÉå
mÉUiÉsÉå.xuÉÉxjrÉ AÉÍhÉ xÉÑU¤ÉÉ rÉÉ SÉålWûÏ MüÉUhÉÉÇlÉÏ iÉå zrÉÉqÉeÉÏ M×üwhÉ uÉqÉÉï AÉÍhÉ
qÉÉSÉqÉ MüÉqÉÉ rÉÉÇxÉÉUZrÉÉ AxÉÉqÉÏÇoÉUÉåoÉU ÄTëüÉlxÉqÉkrÉå MüÉWûÏ MüÉVû WûÉåiÉå.qÉɧÉ
xuÉiÉ:crÉÉ lÉÉuÉÉcÉå AOûMü uÉÊUÇOû ÌlÉbÉÉsÉå AÉWåû Wåû qÉÉWûÏiÉ AxÉiÉÉlÉÉ WûÏ xÉÉuÉUMüU
sÉÇQûlÉsÉÉ mÉUiÉsÉå.ÌoÉëOûÏzÉ mÉÉåÍsÉxÉÉÇlÉÏ irÉÉÇlÉÉ AOûMü MüÂlÉ irÉÉÇcrÉÉuÉU pÉÉUiÉÉlÉ lÉåElÉ
ZÉOûsÉÉ pÉUÉrÉcÉå PûUuÉsÉå. 1 eÉÑsÉæ UÉåeÉÏ irÉÉÇlÉÉ 'qÉÉåËUAÉ' rÉÉ oÉÉåOûÏuÉU cÉRûuÉhrÉÉiÉ
AÉsÉå. 7 eÉÑsÉæ UÉåeÉÏ oÉÉåOû ÄTëüÉlxÉ crÉÉ qÉÉxÉåïÍsÉxÉ oÉÇSUÉeÉuÉVû lÉÉÇaÉUsÉÏ AxÉiÉÉlÉÉ
xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÏ kÉÉQûxÉÏ ÌlÉhÉïrÉ bÉåiÉsÉÉ.eÉWûÉeÉÉcrÉÉ mÉÉåOïûWûÉåsÉqÉkÉÔlÉ qÉÉåœÉ Mü¹ÉlÉå
xuÉiÉ:cÉå zÉUÏU oÉÉWåûU MüÉRûsÉå AÉÍhÉ irÉÉ ÄTåüxÉÉVûhÉÉ-rÉÉ xÉqÉÑSìÉiÉ EQûÏ
qÉÉUsÉÏ.irÉÉÇcrÉÉ mÉÉPûÉåmÉÉPû ÍzÉMüÉUÏ mÉÉPûÏ ÍzÉMüÉUÏ MÑü§Éå kÉÉuÉÉuÉåiÉ iÉxÉå ÌoÉëOûÏzÉ mÉÉåÍsÉxÉ
xÉÑOûsÉå.xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ MüÉWûÏ xÉqÉÑSìÉiÉ mÉÉåWûÉrÉcÉÉ xÉUÉuÉ lÉuWûiÉÉ.xÉÉuÉUMüU eÉxÉå-eÉxÉå
kÉYYrÉÉmÉrÉïÇiÉ mÉÉåWûÉåcÉÔ sÉÉaÉsÉå iÉxÉå-iÉxÉå sÉÉOûÉÇcrÉÉ mÉëÌiÉMüÉUÉlÉå qÉÉaÉå WûOÕû
sÉÉaÉsÉå.mÉÉPûÏqÉÉaÉÔlÉ mÉÉåÍsÉxÉ aÉÉåVûÏoÉÉUWûÏ MüUiÉ WûÉåiÉå.U£üÉlÉå qÉÉZÉsÉåsÉå zÉUÏU,xÉqÉÑSìÉcrÉÉ
ZÉÉ-rÉÉ mÉÉhrÉÉqÉÑVåû AÇaÉÉcÉÏ sÉÉWûÏ sÉÉWûÏ WûÉåiÉ AxÉiÉÉlÉÉWûÏ,mÉÉPÕûlÉ rÉåhÉÉ-rÉÉ aÉÉåVûÏuÉU
AÉmÉsÉå lÉÉuÉ AxÉÔ zÉMüiÉå ½ÉcÉÏ MüsmÉlÉÉ AxÉiÉÉlÉÉWûÏ WûÉ ÌlÉkÉŽÉ NûÉiÉÏcÉÉ
¢üÉÇÌiÉMüÉUMü eÉÏuÉuÉUcÉÏ kÉQûmÉQû MüUiÉ WûÉåiÉÉ.AZÉåU xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÏ qÉÉxÉåïsÉÏxÉcÉÉ kÉ‚üÉ
aÉÉPûsÉÉ.xÉqÉÑSìÉiÉ mÉÉåWÕûlÉ SqÉ sÉÉaÉsÉåsÉÉ AxÉiÉÉlÉÉ irÉÉÇlÉÏ zÉWûUÉcrÉÉ AÉiÉÏsÉ pÉÉaÉÉiÉ
kÉÉÇuÉ bÉåiÉsÉÏ.ÌoÉëOûÏzÉ mÉÉåÍsÉxÉWûÏ ÌMülÉÉ-rÉÉuÉU mÉÉåWûÉåcÉsÉå WûÉåiÉå.irÉÉÇlÉÏ xÉÉuÉUMüUÉÇcÉÉ
mÉÉPûsÉÉaÉ MåüsÉÉ.xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ ÄTëåÇücÉ mÉÉåÍsÉxÉ ÌSxÉiÉÉcÉ irÉÉÇlÉÏ xuÉiÉ:sÉÉ AOûMü MüUuÉÔlÉ
bÉåhrÉÉcÉå mÉërÉ¦É MåüsÉå, qÉÉ§É iÉÉå mÉrÉïÇiÉ EzÉÏU fÉÉsÉÉ WûÉåiÉÉ.ÌiÉjÉå mÉÉåWûÉåcÉsÉåsrÉÉ ÌoÉëOûÏzÉ
mÉÉåÍsÉxÉÉÇlÉÏ ÄTëüÉlxÉcrÉÉ mÉÉåÍsÉxÉÉÇuÉU cÉÉU SqÉŽÉ ÄTåüMüsrÉÉ AÉÍhÉ xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ
AÉmÉsrÉÉ iÉÉorÉÉiÉ bÉåiÉsÉå.xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ qÉÉUfÉÉåQû MüUiÉ mÉUiÉ oÉÉåOûÏuÉU lÉåsÉå.oÉÉåOûÏlÉå
ÌMülÉÉUÉ xÉÉåQûsÉÉ AÉÍhÉ qÉaÉ qÉÉSÉqÉ MüÉqÉÉ AÉÍhÉ zrÉÉqÉeÉÏ uÉqÉÉï ÌiÉjÉå mÉÉåWûÉåcÉsÉå.eÉU
iÉå jÉÉåQûÉuÉåVû AÉkÉÏ mÉÉåWûÉåcÉsÉå AxÉiÉå iÉU MüSÉÍcÉiÉ uÉåaÉVûÉ CÌiÉWûÉxÉ ÍsÉÌWûsÉÉ aÉåsÉÉ
AxÉiÉÉ.qÉÉ§É ÌlÉrÉiÉÏlÉå xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ lÉÍzÉoÉÉiÉ SÒSæïuÉÉlÉå MüÉVåû mÉÉhÉÏ ÍsÉWûÏsÉå WûÉåiÉå.
34

mÉÑRåû bÉOûÏiÉ CÌiÉWûÉxÉÉmÉëqÉÉhÉå xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ SÉålÉ eÉlqÉPåûmÉÉÇcÉÏ ,50 uÉwÉåï


MüÉtrÉÉmÉÉhrÉÉcÉÏ ÍzɤÉÉ fÉÉsÉÏ.qÉÉ§É xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÏ qÉÉxÉåïsÉÏxÉ sÉÉ eÉÏ EQûÏ qÉÉUsÉÏ
irÉÉqÉÑVåû erÉÉ UÉeÉÌMürÉ bÉOûlÉÉ bÉQûiÉ aÉåsrÉÉ irÉÉcÉå uÉhÉïlÉ " SÒqÉSÒqÉsÉÏ mÉÉiÉÉVåû EPûsÉÉ
mÉëÌiÉzÉoS " AxÉåcÉ MüUÉuÉå sÉÉaÉåsÉ. MüÉUhÉ mÉUSåzÉÉÇlÉÏ iÉU xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ AOûMåüuÉU
AɤÉåmÉ bÉåiÉsÉÉcÉ irÉÉiÉ AɶÉrÉï lÉÉWûÏ mÉhÉ 'S qÉåsÉ ' , 'qÉÉåÌlÉïÇaÉ mÉÉåxOû', 'QåûsÉÏ lrÉÔeÉ'
xÉÉUZrÉÉ ÌoÉëOûÏzÉ uÉëѨÉmɧÉÉÇlÉÏ SåÎZÉsÉ OûÏMåücÉå qÉÉåWûÉåVû EPûuÉsÉå.AlÉåMü lÉÉqÉuÉÇiÉ
urÉ£üÏÇlÉÏ rÉÉcÉÉ SZÉsÉ bÉåhrÉÉ CiÉMüÉ ÌlÉwÉåkÉ MåüsÉÉ.

xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ AOûMü MüÃlÉ qÉÑÇoÉDiÉ AÉhÉsÉå.irÉÉuÉåVûÏ xÉU eÉÊeÉï YsÉÉMïü Wåû qÉÑÇoÉDcÉå
aÉuWûlÉïU WûÉåiÉå.irÉÉuÉåVûÏ ÌoÉëOûÏzÉÉÇcÉå pÉÉUiÉqÉǧÉÏ ÍqÉ.qÉÉåsÉåï WûÉåiÉå.qÉÉåsÉåï WûÉ lrÉÉrÉÉcÉÏ cÉÉQû
AxÉsÉåsÉÉ qÉÉhÉÔxÉ WûÉåiÉÉ.xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ ÍzɤÉÉ ÍqÉVÕû lÉrÉå qWûhÉÉ ÌMÇüuÉÉ iÉÏ MüqÉÏ uWûÉuÉÏ
qWûhÉÔlÉ qÉÉåsÉåï rÉÉÇlÉÏ ÄTüÉU mÉërÉ¦É MåüsÉå. 1 eÉÑsÉæ iÉå 30 BaÉxOû rÉÉ MüÉVûÉiÉ irÉÉÇlÉÏ
eÉÊeÉï YsÉÉMïü rÉÉÇlÉÉ 7 iÉÉUÉ mÉÉPûÌuÉsrÉÉ.qÉÉ§É YsÉÉMïü rÉÉÇcÉÉ pÉÉUiÉÏrÉ ¢üÉÇÌiÉMüÉUMüÉÇuÉU
SÉiÉ WûÉåiÉÉ qWûhÉÔlÉ irÉÉÇlÉÏ irÉÉuÉåVûcÉå ÌoÉëOûÏzÉ mÉÇiÉmÉëkÉÉlÉ ÍqÉ WåûlÉëÏ AÉrÉÌuÉïlÉ rÉÉÇlÉÉ
ÌuÉlÉÇiÉÏ MüÂlÉ 30 BaÉxOû UÉåeÉÏ qÉÉåsÉåï rÉÉÇcÉÏ EcÉsÉoÉÉÇaÉQûÏ MüUuÉsÉÏ.qÉÉ§É qÉÉåsÉåï
MüccrÉÉ aÉÑÂcÉå cÉåsÉå lÉuWûiÉå.rÉÉ SÉålÉ qÉÌWûlrÉÉiÉ irÉÉÇlÉÏ xÉUMüÉUMüQÕûlÉ LMü AeÉï qÉÇeÉÔU
MüÂlÉ bÉåiÉsÉÉ " UÉeÉÌMürÉ NûVûÉmÉÉåOûÏ MüÉåhÉÉuÉUWûÏ mÉUxmÉU ZÉOûsÉå pÉà lÉrÉåiÉ irÉÉxÉÉPûÏ
xÉUMüÉU cÉÏ qÉÉlrÉiÉÉ uÉ AÉuÉzrÉMü mÉÑUÉuÉå eÉuÉVû AxÉhÉå eÉÂUÏcÉå AÉWåû." irÉÉqÉÑVåû
xÉÉuÉUMüUÉÇuÉUÏsÉ ZÉOûsÉÉ sÉÉÇoÉhÉÏuÉU mÉQûsÉÉ , qÉÉ§É 30 BaÉxOû UÉåeÉÏ qÉÉåsÉåï eÉÉiÉÉiÉ
lÉÉ eÉÉiÉÉiÉ iÉÉåcÉ 31 BaÉxOû UÉåeÉÏ xÉÉuÉUMüUÉÇuÉU qÉÑÇoÉD EŠ lrÉÉrÉÉsÉrÉÉiÉ ZÉOûsÉÉ
SÉZÉsÉ fÉÉsÉÉ.

CÇaÉëeÉÉÇlÉÏ xÉÉuÉUMüUÉÇuÉU ZÉOûsÉÉ pÉUuÉsÉÉ ZÉUÉ qÉÉ§É xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ EQûÏlÉå irÉÉmÉÉhrÉÉiÉ


EPûsÉåsÉå iÉUÇaÉ xÉUMüÉUcÉå ÍxÉÇWûÉxÉlÉ WûÉSUuÉÉrÉsÉÉ mÉÑUåxÉå PûUsÉå.uÉU xÉÉÇÌaÉiÉsrÉÉ mÉëqÉÉhÉå
oÉ-rÉÉcÉ uÉרÉmɧÉÉÇlÉÏ rÉÉ oÉÉiÉqÉÏsÉÉ mÉëÉkÉÉlrÉ ÌSsÉå.

xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ ÌoÉëOûÏzÉ uÉרÉmɧÉÉÇlÉÏ ÌSsÉåsÉÉ mÉÉÌPÇûoÉÉ :

1)qÉÊÌlÉïaÉ mÉÉåxOû : " xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ mÉëzlÉÉ oÉÉoÉiÉ ÌoÉëOûlÉlÉå AqÉÉlÉÑwÉ mÉhÉÉ MåüsÉÉ AÉWåû.
35

2)QåûsÉÏ lrÉÔeÉ : "ÌoÉëOûÏzÉ mÉÉåÍsÉxÉÉÇlÉÏ AÉÇiÉUUÉ·íÏrÉ aÉÑlWûÉ MåüsÉÉ AÉWåû , xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ


mÉUiÉ ÄTëüÉlxÉ crÉÉ iÉÉorÉÉiÉ ±ÉuÉå.
rÉÉ QåûsÉÏ lrÉÔeÉ cÉå xÉÇmÉÉSMü ÍqÉ.UÊoÉOïû ÍsÉÇQû rÉÉÇcrÉÉÌuÉwÉrÉÏ AÍkÉMü xÉÉÇaÉÉrÉcÉå qWûhÉeÉå
´ÉÏ.qÉSlÉsÉÉsÉ ÍkÉÇaÉëÉ rÉÉÇcÉå qÉ×irÉÔmÉ§É "cÉäsÉåÇleÉ (AÉuWûÉlÉ)" eÉå irÉÉÇlÉÏ xÉuÉï
pÉÉUiÉÏrÉÉÇlÉÉ xÉÉSU MåüsÉå iÉå qÉ×irÉÔmÉ§É CiÉU MüÉåhÉÏ NûÉmÉÉrÉsÉÉ iÉrÉÉU lÉxÉiÉÉlÉÉ irÉÉ
mɧÉÉiÉÏsÉ pÉÉwÉÉ , iÉVûqÉVû uÉ kÉaÉkÉaÉiÉÏ SåzÉpÉ£üÏ mÉÉWÕûlÉ rÉÉcÉ UÊoÉOïû ÍsÉÇQû rÉÉÇlÉÏ
irÉÉÇcrÉÉ "QåûsÉÏ lrÉÔeÉ" crÉÉ AÇMüÉiÉ NûÉmÉsÉå . AjÉÉïiÉ irÉÉÇlÉÉ xÉÉuÉUMüUÉÇoɬsÉ AÉSU
AxÉhÉå xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉåiÉå.

ÄTëüÉlxÉcÉÉ ÌuÉUÉåkÉ :

rÉÉuÉåVûÏ ÄTëüÉlxÉqÉkrÉå SåÎZÉsÉ rÉÉ bÉOûlÉålÉå uÉÉSVû EPûsÉå WûÉåiÉå. irÉÉuÉåVûÏ ÄTëüÉlxÉ qÉkrÉå
"ËUuWûÉåsrÉÑzÉlÉ ÄTëüÏ mÉëåxÉ" Wåû lÉÉuÉÉeÉsÉåsÉå mɧÉMü WûÉåiÉå. rÉÉiÉ SåzÉÉå SåzÉÏcrÉÉ
¢üÉÇiÉÏMüÉUMüÉÇcÉå ÌuÉcÉÉU NûÉmÉsÉå eÉÉiÉ.rÉÉ mɧÉMüÉlÉå ÍsÉWûÏsÉå, " AÉeÉ mÉëirÉåMü ÄTëåÇücÉ
qÉÉhÉxÉÉcÉÏ qÉÉlÉ zÉUqÉålÉå fÉÑMüsÉåsÉÏ AÉWåû.xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ uÉÉcÉÌuÉhÉå Wåû AÉmÉsÉå Aɱ
MüiÉïurÉ AÉWåû iÉÉåmÉrÉïÇiÉ ÌuÉ´ÉÉÇiÉÏ lÉÉWûÏ."
sÉÉ-qÉÉÌiÉqÉ WûÉ oÉQûÉ ÄTëåÇücÉ sÉåZÉMü ÍsÉWûÏiÉÉå , " eÉU xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ mÉUiÉ AÉhÉsÉå
lÉÉWûÏ iÉU ÄTëüÉlxÉsÉÉ eÉaÉÉiÉ iÉÉåÇQû SÉZÉuÉÉrÉsÉÉ eÉÉaÉÉ EUhÉÉU lÉÉWûÏ. "

xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ eÉaÉpÉUÉiÉÔlÉ ÍqÉVûÉsÉåsÉÉ mÉÉÌPÇûoÉÉ :

rÉÉuÉåVûÏ eÉqÉïlÉÏsÉÉ ÌoÉëOûlÉuÉU iÉÉzÉåUå AÉåRûhrÉÉcÉÏ xÉÇkÉÏcÉ ÍqÉVûÉsÉÏ.eÉqÉïlÉ xÉÇxÉSålÉå


(UÉDzÉxOäûaÉ) qWûhÉsÉå "WûÏ bÉOûlÉÉ ÌoÉëOûÏzÉÉÇcÉÉ lrÉÉrÉÉcÉÉ RûÉåÇaÉÏ oÉÑUZÉÉ ÄTüÉQûÉrÉsÉÉ
mÉÑUåzÉÏ AÉWåû." COûsÉÏiÉ "sÉÉ-ËUmÉosÉÏMüÉ" rÉÉ mɤÉÉcÉå lÉåiÉå ÍqÉ.LÄTü.LqÉ.fÉÉlÉËUlÉ
rÉÉÇlÉÏ COûsÉÏcrÉÉ xÉUMüÉUMüQåû qÉÉaÉhÉÏ MåüsÉÏ - "COûsÉÏlÉå ÌoÉëOûlÉuÉU SoÉÉuÉ OûÉMüÉuÉÉ
eÉåhÉå MüÂlÉ xÉÉuÉUMüUÉÇcÉÏ xÉÑOûMüÉ WûÉåCsÉ." rÉÉxÉÉPûÏ fÉÉlÉËUlÉ rÉÉÇlÉÏ xÉpÉÉ
bÉåiÉsÉÏ.COûsÉÏcrÉÉcÉ UÊoÉOïû ÍxÉusÉÏAÉlÉÉå rÉÉ sÉåZÉMüÉlÉå 1910 mÉrÉïÇiÉcÉå xÉÉuÉUMüU
cÉËU§ÉSåZÉÏsÉ ÍsÉWûÏsÉå.rÉÉ sÉåZÉMüÉlÉå "sÉÏaÉ BÄTü ½ÑqÉlÉ UÉDOûxÉç " xÉqÉÉåU WûÉ mÉëzlÉ
qÉÉÇQûsÉÉ. irÉÉuÉåVûcÉå qÉÉxÉåïsÉÏxÉ zÉWûUÉcrÉÉ qÉWûÉmÉÉæUÉÇlÉÏ mÉÇiÉmÉëkÉÉlÉ ÌoÉëAÉålÉ rÉÉÇcrÉÉMüQåû ,
36

xÉÉuÉUMüUÉÇcÉÉ iÉÉoÉÉ brÉÉ , AxÉÉ sÉMüQûÉ sÉÉuÉsÉÉ.

rÉÑUÉåmÉÉiÉÏsÉ uÉ×iÉmɧÉÏrÉ AÉÍhÉ UÉeÉMüÉUhÉ RûuÉVÕûlÉ ÌlÉbÉÉsÉå :

rÉÉ mÉëMüÉUÉqÉÑVåû ÌSuÉxÉåÇÌSuÉxÉ mÉëMüUhÉ aÉÇpÉÏU WûÉåiÉ aÉåsÉå.ÌoÉëOûlÉ qÉkÉÏsÉ ÍsÉoÉUsÉ mɤÉÉcÉå
lÉåiÉå ÍqÉ.ÌWûsÉqÉlÉ rÉÉÇlÉÏ eÉxOûÏxÉ rÉÉ mɧÉMüÉiÉÔlÉ MüÉWûÏ sÉåZÉ ÍsÉWûÏsÉå.xÉÉuÉUMüUÉÇcÉÏ
xÉÑOûMüÉ uWûÉuÉÏ qWûhÉÔlÉ ÌoÉëOûlÉ qÉkÉÏsÉ COûÉÍsÉrÉlÉ AÉÍhÉ ÄTëåÇücÉ MüÉqÉaÉÉUÉÇlÉÏ 1
ÌSuÉxÉÉcÉÉ xÉÇmÉ MåüsÉÉ. Wåû xÉuÉï uÉÉcÉÔlÉ jÉ‚ü uWûÉrÉsÉÉ WûÉåiÉå MüÐ, MüÉåhrÉÉ LMüÉ
pÉÉUiÉÏrÉÉxÉÉPûÏ xÉuÉïxÉÉqÉÉlrÉ rÉÑUÉåÌmÉrÉlÉ sÉÉåMüÉÇlÉÏ AÉmÉsÉåmÉhÉ SÉZÉuÉÉuÉå ? irÉÉ
xÉqÉÑSìÉiÉÏsÉ EQûÏlÉå rÉÑUÉåmÉ mÉåOÕûlÉ EPûÉuÉÉ , AxÉÇ MüÉ uWûÉuÉÇ ? MüÉUhÉ xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÏ
sÉÇQûlÉqÉkrÉå ÄTü£ü ÌmÉxiÉÑsÉå AÉÍhÉ oÉÊqoÉcÉ oÉlÉÌuÉsÉå lÉÉWûÏiÉ iÉU AlÉåMü ÌoÉëOûÏzÉ,
UÍzÉrÉlÉ, ÄTëåÇücÉ AÉÍhÉ eÉqÉïlÉ ¢üÉÇÌiÉMüÉUMüÉÇzÉÏ mÉëåqÉÉcÉå-xÉÉæWûÉSìÉïcÉå xÉÇoÉÇkÉ mÉëxjÉÉÌmÉiÉ
MåüsÉå WûÉåiÉå.eÉmÉÉlÉ-AqÉåËUMåü xÉÉUZrÉÉ SåzÉÉiÉ AÉmÉsÉå eÉÉVåû mÉxÉUÌuÉsÉå WûÉåiÉå.AÉqWûÉsÉÉ
ZÉÇiÉ LMücÉ AÉWåû MüÐ erÉÉ uÉÏUÉsÉÉ xÉÇmÉÔhÉï eÉaÉ mÉÉÌPÇûoÉÉ SåiÉ AxÉiÉÉlÉÉ AÉqWûÏ qÉɧÉ
"AÌWÇûxÉåcrÉÉ UÉeÉMüÉUhÉÉmÉÉrÉÏ" xÉÉuÉUMüUÉÇcÉÏ xÉiÉiÉ EmÉå¤ÉÉcÉ MåüsÉÏ.xÉU WåûlÉëÏ MüÊOûlÉ
rÉÉÇlÉÏ irÉÉuÉåVûcrÉÉ lÉuÉuÉwÉÉïcrÉÉ xÉqÉÉUÇpÉÉiÉ ´ÉÏ.ÌoÉÌmÉlÉcÉÇSì mÉÉsÉ rÉÉÇcrÉÉMüQåû oÉÉåsÉiÉÉlÉÉ
qWûhÉsÉå " xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ SåzÉmÉëåqÉÉoɬsÉ zÉÇMüÉ bÉåhÉå qÉÔZÉïmÉhÉÉcÉå PûUåsÉ , AÉmÉhÉÉ
xÉuÉÉïÇlÉÏ irÉÉÇcrÉÉ xÉÑOûMåüxÉÉPûÏ sÉÇQûlÉ ÌuÉ® sÉRûÉ ÌSsÉÉ mÉÉÌWûeÉå." rÉÉ uÉÉYrÉÉuÉU
AlÉåMü ÌoÉëOûÏzÉÉÇlÉÏ ÌoÉëOûlÉcrÉÉ UÉeÉxɨÉåÌuÉ® eÉÉhrÉÉcÉÏ pÉÉwÉÉ MüUhÉÉ-rÉÉsÉÉ ÍzɤÉÉ
uWûÉuÉÏ qWûhÉÔlÉ ÌlÉwÄTüVû mÉërÉ¦É SåZÉÏsÉ MåüsÉå. ÎxuÉOèfÉsÉïÇQû qÉkrÉå irÉÉuÉåVûÏ "ÎxuÉxÉ-
uÉÊlQûQïû" AxÉå LMü mɧÉMü WûÉåiÉå.mÉÑRåû WûÉ ZÉOûsÉÉ xÉÇmÉå mÉrÉïÇiÉ AlÉåMü oÉÉiÉqrÉÉ rÉÉiÉ
NûÉmÉsrÉÉ.oÉåÎseÉrÉqÉ qÉkÉÏsÉ LMüÉ uÉרÉmɧÉÉlÉå ÍsÉWûÏsÉå " rÉÉ bÉOûlÉå qÉÑVåû rÉÑUÉåmÉ mÉUiÉ
LMü mÉÉFsÉ qÉÉaÉå AÉsÉÉ AÉWåû.rÉÉ bÉOûlÉåsÉÉ LMü AÇkÉÉUÏ ÌMülÉÉU AÉWåû." suÉÉÌSqÉÏU
sÉåÌlÉlÉ rÉÉ UÍzÉrÉlÉ mɧÉMüÉUÉlÉå ÍsÉWûÏsÉå " LMüÉ xuÉÉiÉǧrÉÉrÉÉåkrÉÉsÉÉ AxÉå NûVûsÉå eÉÉhÉå
Wåû xÉWûlÉzÉÏsÉiÉåcrÉÉ mÉsÉÏMüQûcÉå AÉWåû.MüÉsÉï qÉÉYxÉï cÉÉ lÉÉiÉÔ ÍsÉWûÏiÉÉå "rÉÉ xÉuÉï
bÉOûlÉÉ SÒ:ZÉSÉrÉMü AÉWåûiÉ."eÉmÉÉlÉ qÉkÉÏsÉ qÉÉårÉÉå rÉÉ oÉŽÉ lÉåirÉÉlÉå ÌoÉëOûÏzÉÉÇlÉÏ
xÉÉuÉUMüUÉÇcÉÏ xÉÑOûMüÉ MüUÉuÉÏ AzÉÏ qÉÉaÉhÉÏ MåüsÉÏ.rÉÉ xÉuÉÉïÇiÉ MüVûxÉ qWûhÉeÉå
xmÉålÉ,mÉÉåiÉÑïaÉÉsÉ AÉÍhÉ mÉåUÉauÉå rÉÉ pÉÉUiÉÉzÉÏ ÄTüÉUzrÉÉ xÉÇoÉÇkÉ lÉxÉsÉåsrÉÉ SåzÉÉÇlÉÏ xÉÑ®É
AÉmÉsrÉÉ UÉeÉSÕiÉÉÇMüUuÉÏ ÌoÉëOûÏzÉÉÇlÉÉ mɧÉå mÉÉPûuÉsÉÏ irÉÉcÉÉ AÉzÉrÉ AxÉÉ WûÉåiÉÉ MüÐ "
37

xÉÉuÉUMüUÉÇcrÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉ ÌoÉëOûlÉlÉå AqÉÉlÉÑwÉmÉhÉÉ MåüsÉÉ AÉWåû Wåû qÉÉlrÉ MüÂlÉ eÉÉÌWûU
qÉÉÄTüÏ qÉÉaÉÉuÉÏ,CiÉMåücÉ lÉuWåû iÉU ÄTëüÉlxÉ crÉÉ xÉÉÇaÉhrÉÉmÉëqÉÉhÉå WûÉ ZÉOûsÉÉ AÉÇiÉUUÉ·íÏrÉ
lrÉÉrÉÉsÉrÉÉiÉ qÉÉÇQûÉuÉÉ AÉÍhÉ zÉYrÉ iÉåuWûŽÉ iuÉUålÉå xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÉ ÄTëüÉlxÉcrÉÉ iÉÉorÉÉiÉ
±ÉuÉå."

UÍzÉrÉÉcrÉÉ fÉÉUcÉÉ aÉÑlWåûaÉÉU WûxiÉÉÇiÉUhÉÉcÉÉ lÉuÉÉ MüÉrÉSÉ AÉÎxiÉiuÉÉiÉ AÉsÉÉ


:
UÍzÉrÉÉcrÉÉ fÉÉU lÉå iÉU LMÔühÉ UÉeÉÌMürÉ mÉËUÎxjÉiÉÏ mÉÉWÕûlÉ "UÍzÉrÉÉ MüÉåhÉirÉÉWûÏ
aÉÑlWåûaÉÉUÉcÉå WûxiÉÉÇiÉUhÉ MüUhÉÉU lÉÉWûÏ AÉÍhÉ UÍzÉrÉlÉ aÉÑlWåûaÉÉUÉÇcÉå WûxiÉÉÇiÉUhÉ MüUuÉhÉÉU
lÉÉWûÏ AxÉÉ MüÉrÉSÉcÉ MåüsÉÉ.MüÉUhÉ irÉÉuÉåVûÏ UÍzÉrÉlÉ eÉlÉiÉÉ ¢üÉÇiÉÏcrÉÉ EÇoÉUœÉuÉU
WûÉåiÉÏ.lÉ eÉÉhÉÉå LZÉÉSÉ UÍzÉrÉlÉ xÉÉuÉUMüU ÌlÉbÉÉrÉcÉÉ WûÉ kÉxÉMüÉ fÉÉU lÉå bÉåiÉsÉÉ
AxÉÉuÉÉ.(mÉÑRåû mÉÌWûsrÉÉ qÉWûÉrÉÑ®ÉcrÉÉ uÉåVûÏ UÍzÉrÉÉiÉ ¢üÉÇiÉÏ fÉÉsÉÏ AÉÍhÉ fÉÉUcÉÏ
MüÉåuÉVûÏ qÉÑsÉå SåZÉÏsÉ UÍzÉrÉlÉ ¢üÉÇÌiÉMüÉUMüÉÇlÉÏ MüÉmÉÔlÉ MüÉRûsÉÏ).

WåûaÉcrÉÉ lrÉÉrÉÉsÉrÉÉiÉÏsÉ mɤÉmÉÉiÉ :

WûÉ xÉaÉVûÉ UÉaÉUÇaÉ oÉbÉÔlÉ CÇasÉÇQûcÉå mÉUUÉ·íqÉǧÉÏ LQûuÉQïû aÉëå AÉÍhÉ ÄTëüÉlxÉ cÉå UÉeÉSÕiÉ
mÉÊsÉ aÉälÉoÉÊ rÉÉÇlÉÏ LMü§É rÉåElÉ WûÉ mÉëzlÉ WåûaÉ crÉÉ AÉÇiÉUUÉ·íÏrÉ lrÉÉrÉÉsÉrÉÉiÉ
qÉÉÇQûsÉÉ.rÉÉiÉ 6 eÉeÉ ÌlÉuÉQûÉuÉåiÉ uÉ lrÉÉrÉ MüUÉuÉÉ AxÉå PûUsÉå.rÉÉiÉÏsÉ 3 eÉhÉ ÄTëüÉlxÉ
ÌlÉuÉQåûsÉ AÉÍhÉ 3 eÉhÉ ÌoÉëOûlÉ ÌlÉuÉQåûsÉ AxÉå PûUsÉå.qÉÉ§É irÉÉuÉåVûÏ rÉÑUÉåmÉÉiÉÏsÉ ÎxjÉiÉÏ
ÌoÉbÉQûsÉÏ AxÉsrÉÉlÉå ÄTëüÉlxÉ sÉÉ ÌoÉëOûlÉzÉÏ qÉæ§ÉÏ PåûuÉhÉå aÉUeÉåcÉå WûÉåiÉå qWûhÉÔlÉ 6 eÉhÉ
iÉÑqWûÏcÉ ÌlÉuÉQûÉ, AÉqWûÏ qÉÉlrÉiÉÉ SzÉïMü xÉWûÏ Mü AxÉå UÉeÉMüÉUhÉ irÉÉuÉåVûÏ
ÄTëüÉlxÉlÉå ZÉåVûsÉå.ÌoÉëOûlÉlÉå AjÉÉïiÉcÉ irÉÉÇcÉå mɤÉmÉÉiÉÏ AxÉsÉåsÉå AÉÍhÉ erÉÉÇuÉU eÉÉåU
MüUiÉÉ rÉåCsÉ AzrÉÉ SÒoÉtrÉÉ SåzÉÉÇcÉå mÉëÌiÉÌlÉkÉÏ eÉeÉ qWûhÉÔlÉ oÉxÉuÉsÉå.AjÉÉïiÉ ÌlÉhÉïrÉ
ÌoÉëOûlÉcrÉÉ oÉÉeÉÔlÉå sÉÉaÉsÉÉ.

rÉÉ CiÉYrÉÉ xÉaÉtrÉÉ qÉWûÉpÉÉUiÉÉiÉ xÉuÉÉïiÉ qÉWûiuÉÉcÉÏ aÉÉå¹ AzÉÏ AÉWåû MüÐ
xuÉÉ.ÌuÉlÉÉrÉMü SÉqÉÉåSU xÉÉuÉUMüU WûÏ mÉÌWûsÉÏ pÉÉUiÉÏrÉ urÉ£üÏ PûUsÉÏ MüÐ ÎeÉcrÉÉ xÉÉPûÏ
LuWûQûÉ AÉOûÉÌmÉOûÉ MüÂlÉ AÉÇiÉUUÉ·íÏrÉ lrÉÉrÉÉsÉrÉÉiÉ ZÉOûsÉÉ pÉUsÉÉ aÉåsÉÉ.
38

MüÉÍsÉrÉÉcrÉÉ oÉÇkÉlÉÉiÉÔlÉ AÉmÉsrÉÉ qÉÉiÉ×pÉÔ- mÉÑhrÉpÉÔ-MüqÉïpÉÔqÉÏ AÉÍhÉ oÉÉÇpÉuÉÉÇlÉÉ


uÉÉcÉuÉÉrÉsÉÉ M×üwhÉÉsÉÉ QûÉåWûÉiÉ EQûÏ qÉÉUÉuÉÏcÉ sÉÉaÉsÉÏ. WûÉ CÌiÉWûÉxÉÉcÉÉ ÌlÉrÉqÉcÉ
AÉWåû.AÉmÉsrÉÉ SÒSæïuÉÉqÉÑVåû mÉÑRåû AzrÉÉ bÉOûlÉÉ bÉQûsrÉÉ MüÐ xÉÉuÉUMüU AlÉåMü oÉÇkÉlÉÉÇiÉ
AQûMüsÉå aÉåsÉå AlrÉjÉÉ LMü uÉåaÉVûÉcÉ CÌiÉWûÉxÉ fÉÉsÉÉ AxÉiÉÉ, pÉÉUiÉÏrÉÉÇcÉÉ WûÏ
AÉÍhÉ CÇaÉëeÉÉÇcÉÉWûÏ !
qÉÉ§É CÇaÉëeÉÉÇcÉÏ kÉÑÇSÏ EiÉUuÉÉrÉcÉÏ MüÉqÉÌaÉUÏ xÉÉuÉUMüUÉÇlÉÏ rÉÉiÉÔlÉcÉ MåüsÉÏ.
AzrÉÉ ½É qÉWûÉqÉÉlÉuÉÉsÉÉ AÉqÉcÉå MüÉåOûÏ MüÉåOûÏ mÉëhÉÉqÉ !!!

mJeeleb$³eJeerj meeJejkeÀj, M³eecepeer keÀ=À<Ce Jecee& DeeefCe ce@[ce efYekeÀepeer keÀecee ³eeveer
mìgìieeì& ³esLes HeÀ[keÀJeuesuee mJeleb$e efnbogmleeve®ee Heefnuee je<ì^OJepe

AlÉÉSÏ qÉÏ
AlÉÇiÉ qÉÏ
AuÉkrÉ qÉÏ
39

An iteresting Conversation
- Contributed by Shri. Santosh Dengale

An atheist professor of philosophy speaks to his class on the problem


science has with God, The Almighty.
He asks one of his new students to stand and.....

Prof: So you believe in Brahmaa , Vishnu or Shiva ?


Student: Absolutely, sir.

Prof: Is your God good?


Student: Sure.

Prof: Is your God all-powerful?


Student: Yes

Prof: My brother died of cancer even though he prayed to Bhagavaan


Shiva and Vishnu, to heal him.
Most of us would attempt to help others who are ill. But Bhagavan Shiva
or Vishnu didn't. How is this God good then? Hmm?
Student: (Student is silent.)

Prof: You can't answer, can you? Let's start again, young fella. Is God
good?
Student: Yes.

Prof: Is Satan good?


Student: No.

Prof: Where does Satan come from?


Student: From...God...

Prof: That's right. Tell me son, is there evil in this world?


Student: Yes.

Prof: Evil is everywhere, isn't it? And God did make everything. Correct?
Student: Yes.

Prof: So who created evil?


Student: (Student does not answer.)

Prof: Is there sickness? Immorality? Hatred? Ugliness? All these terrible


40
things exist in the world, don't they?
Student: Yes, sir.

Prof: So, who created them?


Student: (Student has no answer.)

Prof: Science says you have 5 senses you use to identify and observe
the world around you. Tell me, son...Have you ever seen God?
Student: No, sir.

Prof: Tell us if you have ever heard your God?


Student: No , sir.

Prof: Have you ever felt your God, tasted your God, smelt your God?
Have you ever had any sensory perception of God for that matter?
Student: No, sir. I'm afraid I haven't.

Prof: Yet you still believe in Him?


Student: Yes.

Prof: According to empirical, testable, demonstrable protocol, science


says your GOD doesn't exist. What do you say to that, son?
Student: Nothing. I only have my faith.

Prof: Yes. Faith. And that is the problem science has.

Student: Professor, is there such a thing as heat?


Prof: Yes.

Student: And is there such a thing as cold?


Prof: Yes.

Student: No sir. There isn't. (The lecture theatre becomes very quiet with
this turn of events.)

Student: Sir, you can have lots of heat, even more heat, superheat,
mega heat, white heat, a little heat or no heat. But we don't have
anything called cold.We can hit 458 degrees below zero which is no
heat, but we can't go any further after that.
There is no such thing as cold. Cold is only a word we use to describe
41
the absence of heat.
We cannot measure cold. Heat is energy. Cold is not the opposite of
heat, sir, just the absence of it.
(There is pin-drop silence in the lecture theatre.)

Student: What about darkness, Professor? Is there such a thing as


darkness?
Prof: Yes. What is night if there isn't darkness?

Student: You're wrong again, sir. Darkness is the absence of something.


You can have low light, normal light, bright light, flashing light....But if
you have no light constantly, you have nothing and it's called darkness,
isn't it?
In reality, darkness isn't. If it were, you would be able to make darkness
darker, wouldn't you?

Prof: So what is the point you are making, young man?


Student: Sir, my point is your philosophical premise is flawed.

Prof: Flawed? Can you explain how?


Student: Sir, you are working on the premise of duality. You argue there
is life and then there is death, a good God and a bad God. You are
viewing the concept of God as something finite, something we can
measure.
Sir, science can't even explain a thought. It uses electricity and
magnetism, but has never seen, much less fully understood either
one.To view death as the opposite of life is to be ignorant of the fact that
death cannot exist as a substantive thing.Death is not the opposite of
life ! just the absence of it.
Now tell me, Professor. Do you teach your students that they evolved
from a monkey?

Prof: If you are referring to the natural evolutionary process, yes, of


course, I do.
Student: Have you ever observed evolution with your own eyes, sir?

Prof: (The Professor shakes his head with a smile, beginning to realize
where the argument is going.)
Student: Since no one has ever observed the process of evolution at
work and cannot even prove that this process is an on-going
endeavour, are you not teaching your opinion, sir?
Are you not a scientist but a preacher?
42

Prof: (The class is in uproar.)


Student: Is there anyone in the class who has ever seen the Professor's
brain?

Prof: (The class breaks out into laughter.)


Student: Is there anyone here who has ever heard the Professor's brain,
felt it, touched or smelt it?.....No one appears to have done so.
So, according to the established rules of empirical, stable, demonstrable
protocol, science says that you have no brain, sir. With all due respect,
sir, how do we then trust your lectures, sir?

(The room is silent. The professor stares at the student, his face
unfathomable.)
Prof: I guess you'll have to take them on faith, son.
Student: That is it sir.. The link between man & God is FAITH. That is all
that keeps things moving & alive.

NB: I believe you have enjoyed the conversation...and if so...you'll


probably want your friends/colleagues to enjoy the same...won't
you ?

Kashmir belongs to whom ?


-Contributed by Shri.Chirag Patki

An ingenious example of speech and politics occurred recently in the


United Nations Assembly that made the world community smile.

A representative from India began: 'Before beginning my talk I want to


tell you something about Rishi Kashyap of Kashmir, after whom Kashmir
is named.
When he struck a rock and it brought forth water, he thought, 'What a
good opportunity to have a bath.' He removed his clothes, put them
aside on the
rock and entered the water. When he got out, his clothes had vanished.
A Pakistani had stolen them.

The Pakistani representative jumped up furiously and shouted, "What


are you talking about? The Pakistani's weren't there then."

The Indian representative smiled and said, "And now that we have made
that clear, I will begin my speech. ' And they say Kasmir belongs to
them............................. "
43

ÌWÇûSÒÇlÉÉå uÉÉcÉÉ AÉÍhÉ ÌuÉxÉÂlÉ eÉÉ !


--´ÉÏ. ÌuÉlÉÉåS aÉÉåUå--

1)eÉqqÉÔ-MüÉÎzqÉU qÉkrÉå aÉåsrÉÉ 20 uÉwÉÉïiÉ xÉÑqÉÉUå 50 WûeÉÉU sÉÉåMüÉÇcÉÏ WûirÉÉ fÉÉsÉÏ, 8


WûeÉÉUÉÇuÉU eÉuÉÉlÉ zÉWûÏS fÉÉsÉå....iÉå WûÏ MüÉåhÉiÉåWûÏ rÉÑ® xÉÑ lÉxÉiÉÉlÉÉ ! eÉuÉÉlÉÉÇcrÉÉ rÉÉ
WûirÉÉMüÉÇQûÉsÉÉ qÉÑÎxsÉqÉ AÌiÉUåMüÐcÉ eÉoÉÉoÉSÉU AÉWåûiÉ lÉÉ ?
20 WûeÉÉUÉÇuÉU MüÉÎzqÉUÏ ÌWÇûSÕ qÉÑÎxsÉqÉ AÌiÉUåYrÉÉÇcrÉÉ aÉÉåtrÉÉÇlÉÉ oÉVûÏ mÉQûsÉå, irÉÉÇcÉÏ MüÉrÉ
cÉÔMü WûÉåiÉÏ ? rÉÉ MüÉÎzqÉUÏ ÌWÇûSÕÇcÉå A´ÉÔ MükÉÏ xuÉiÉ:sÉÉ kÉqÉïÌlÉUmÉå¤É qWûhÉuÉÔlÉ bÉåhÉÉ-rÉÉ
UÉeÉMüÐrÉ mɤrÉÉÇlÉÏ mÉÑxÉsÉå AÉWåûiÉ MüÉ ?
2)MüÉÎzqÉU ZÉÉå-rÉÉiÉÔlÉ aÉåsrÉÉ 20 uÉwÉÉïqÉkrÉå 5 sÉÉZÉÉWÕûlÉ AÍkÉMü ÌWÇûSÕ AÉÍhÉ MüÉÎzqÉUÏ
mÉÇÌQûiÉÉÇlÉÉ qÉÑxÉsÉqÉÉlÉÉÇlÉÏ WûÉMüsÉÔlÉ ÌSsÉå , irÉÉÇcÉÏ xÉÇmɨÉÏ oÉVûMüÉuÉsÉÏ , iÉÂhÉ qÉÑsÉÏ
oÉÉOûuÉsrÉÉ.
3)aÉåsrÉÉ 20 uÉwÉÉïiÉ qÉWûÉUÉ·íÉiÉ qÉÑÎxsÉqÉÉÇlÉÏ 500 crÉÉ uÉU eÉÉiÉÏrÉ SÇaÉsÉÏ bÉQûuÉsrÉÉ,
ÌWÇûSÕÇcÉÏ WûirÉÉMüÉÇQåû bÉQûuÉsÉÏ. rÉÉiÉ ÌWÇûSÕÇcÉÉ SÉåwÉ MüÉrÉ WûÉåiÉÉ ?
4)"iÉsÉÉMü" mÉÏÌQûiÉ zÉÉWûoÉÉlÉÉåsÉÉ mÉÉåOûaÉÏ SåhrÉÉcÉÉ xÉÑmÉëÏqÉ MüÉåOûÉïcÉÉ ÌlÉhÉïrÉ xɨÉÉÂRû
MüÊÇlaÉëåxÉ lÉå LMüaÉ›ûÉ qÉÑÎxsÉqÉ qÉiÉÉÇxÉÉPûÏ ÌÄTüUuÉsÉÉ.bÉOûlÉåiÉ SÒÂxiÉÏ MüÂlÉ qÉÑÎxsÉqÉ
qÉÌWûsÉÉÇlÉÉ mÉÉåOûaÉÏcÉÉ Wû‚ü lÉÉMüÉUsÉÉ.qÉÑÎxsÉqÉÉÇxÉÉPûÏ xÉÑmÉëÏqÉ MüÉåOûÉïcÉÉ ÌlÉhÉïrÉ mÉÉrÉSVûÏ
iÉÑQûuÉhÉÉUÉ MüÊlaÉëåxÉ mÉ¤É ÌWÇûSÕÇlÉÉ qÉÉ§É UÉqÉ qÉÇSÏU mÉëMüUhÉÏ MüÉåOïû SåDsÉ iÉÉå ÌlÉhÉïrÉ qÉÉlrÉ
MüUÉ AxÉÉ xÉssÉÉ SåiÉÉå, MüUÉsÉ qÉÉlrÉ ? eÉUÏ ÌlÉhÉïrÉ ÌWÇûSÕÇcrÉÉ oÉÉeÉÔlÉå sÉÉaÉsÉÉ iÉUÏ
MüzrÉÉuÉÂlÉ qÉÑÎxsÉqÉ sÉÉÇaÉÔsÉcÉÉsÉlÉÉ mÉÉrÉÏ MüÊlaÉëåxÉ iÉÉå qÉÉlrÉ MüUåsÉ ? AÄTüeÉsÉ aÉÑ ½É
xÉÇxÉSåuÉU WûssÉÉ MüUhÉÉ-rÉÉsÉÉ xÉÑmÉëÏqÉ MüÉåOûÉïlÉå ÄTüÉzÉÏcÉÏ ÍzɤÉÉ xÉÑlÉÉuÉsÉÏ AxÉiÉÉlÉÉWûÏ
irÉÉcÉÏ AÇqÉsÉoÉeÉÉuÉhÉÏ aÉåsÉÏ 4 uÉwÉåï WûÉåF zÉMüiÉ lÉÉWûÏ AÉWåû Wåû irÉÉcÉå E¨ÉqÉ ESÉWûUhÉ
AÉWåû.
5) ÌWÇûSÕÇlÉÉ mÉÌWûsÉÏ mɦÉÏ ÎeÉuÉÇiÉ AxÉiÉÉlÉÉ SÒxÉUå sÉalÉ MüUhrÉÉxÉ MüÉrɱÉlÉå oÉÇSÏ AÉWåû ,
WûÏ oÉÇSÏ rÉÉåarÉcÉ AÉWåû. mÉUÇiÉÑ qÉÑxÉsÉqÉÉlÉÉÇxÉÉPûÏ WûÉ MüÉrÉSÉ MüÉ sÉÉaÉÔ WûÉåiÉ lÉÉWûÏ ? eÉU
zÉËUrÉiÉ MüÉrɱÉiÉ iÉÏ iÉUiÉÔS AÉWåû iÉU zÉËUrÉiÉ MüÉrÉSÉ mÉÔhÉïmÉhÉå (cÉÉåUÏ oɬsÉ WûÉiÉ iÉÉåQûhÉå,
urÉÍpÉcÉÉUÉoɬsÉ SaÉQûÉÇlÉÏ PåûcÉÔlÉ qÉÉUhÉå uÉaÉæUå ) MüÉ sÉÉaÉÔ WûÉåiÉ lÉÉWûÏ ?
rÉÉ SåzÉÉcÉå iÉå lÉÉaÉËUMü AÉWåûiÉ iÉU irÉÉÇlÉÉ SåzÉÉcÉÉ MüÉrÉSÉ MüÉ sÉÉaÉÔ WûÉåiÉ lÉÉWûÏ ?
6)sÉÉåMüzÉÉWûÏ ÌWÇûSÕxjÉÉlÉÉiÉ xÉqÉÉlÉ lÉÉaÉUÏ MüÉrÉSÉ MüÉ AÉÎxiÉiuÉÉiÉ lÉÉWûÏ ? ÌuÉÌuÉkÉ
xÉqÉÉeÉÉÇlÉÉ kÉqÉÉïcrÉÉ AÉkÉÉUÉuÉU MüÉ uÉåaÉuÉåaÉVåû MüÉrÉSå AÉWåûiÉ ? xÉuÉï lÉÉaÉËUMüÉÇlÉÉ xÉqÉÉlÉ
MüÉrÉSÉ MüÉ lÉÉWûÏ ?
44
7)qÉÑÇoÉD ÌlÉuÉÉxÉÏ AxÉsÉåsÉå xÉqÉÉeÉuÉÉSÏ mÉÉOûÏïcÉå ZÉÉxÉSÉU AoÉÔ AÉfÉqÉÏ rÉÉÇlÉÏ xÉÇxÉSåiÉ
qÉÉaÉhÉÏ MåüsÉÏ AÉWåû MüÐ " SåzÉÉiÉÏsÉ AsmÉxÉÇZrÉ xÉqÉÉeÉ (AjÉÉïiÉ qÉÑxÉsÉqÉÉlÉ) qÉÉåœÉ
xÉÇZrÉlÉå AxÉsÉåsrÉÉ 50 zÉWûUÉÇmÉæMüÐ qÉÑÇoÉD LMü AÉWåû.rÉåjÉÏsÉ 50% sÉÉåMü ESÕï oÉÉåsÉiÉÉiÉ
ÌMÇüuÉÉ irÉÉÇlÉÉ ESÕï cÉÉÇaÉsrÉÉ mÉëMüÉUå xÉqÉeÉiÉå. qÉÑÇoÉDiÉÏsÉ UåsuÉå xjÉÉlÉMüÉÇcÉÏ lÉÉuÉå ESÕïiÉWûÏ
ÍsÉWûÏsÉÏ eÉÉuÉÏiÉ. UåsuÉå qÉǧÉÉsÉrÉÉlÉå iÉxÉå ÌlÉSåïzÉ ±ÉuÉåiÉ."

WûÏ qÉÉaÉhÉÏ eÉÑsÉæ 2004 qÉkÉÏsÉ AÉWåû. WûÏ qÉÉaÉhÉÏ qÉÉlrÉ MåüsÉÏ aÉåsÉÏ mÉÉWûÏeÉå MüÉ ?

8)AɨÉÉcÉ MüÉWûÏ ÌSuÉxÉÉÇmÉÔuÉÏï aÉÑeÉUÉjÉ SÇaÉsÉÏoÉÉoÉiÉ mÉÑlWûÉ LMüSÉ MüÉåOûÉïiÉ ZÉOûsÉå cÉÉsÉÔ
MüUhrÉÉcÉÉ ÌlÉhÉïrÉ bÉåhrÉÉiÉ AÉsÉÉ AÉWåû. irÉÉoɬsÉ MüÉWûÏ ---

ÌWÇûSÕ qÉ×iÉÉÇcÉå qÉÉåsÉ ÌMüiÉÏ?

CxsÉÉqÉÏ UÉ·íÉiÉ ÌWÇûSÕ qÉÉhÉxÉÉcÉÏ ÌMÇüqÉiÉ MüÉrÉ Wåû mÉWûÉrÉsÉÉ WûuÉå. xÉÉæSÏ AUåÌoÉrÉÉcÉåcÉ
ESÉWûUhÉ bÉåiÉsÉå iÉU iÉåjÉÏsÉ MüÉrɱÉlÉÑxÉÉU xÉÉÇQûsÉåsrÉÉ U£üÉcÉÏ ÌMÇüqÉiÉ aÉÑlWåûaÉÉUÉxÉ
cÉÑMüuÉÉuÉÏ sÉÉaÉiÉå.LZÉÉ±É urÉ£üÏlÉå MÑühÉÉcÉÏ WûirÉÉ MåüsÉÏ ÌMÇüuÉÉ LZÉɱÉcrÉÉ qÉ×irÉÔxÉ iÉÉå
MüÉUhÉÏpÉÔiÉ PûUsÉÉ iÉU irÉÉxÉ qÉåsÉåsrÉÉxÉ lÉÑMüxÉÉlÉ pÉUmÉÉD qWûhÉÔlÉ PûUÉÌuÉMü U‚üqÉ pÉUÉuÉÏ
sÉÉaÉiÉå iÉÏ AzÉÏ .....

1)qÉÑÎxsÉqÉ mÉÑÂwÉ qÉåsÉÉ AxÉåsÉ iÉU 1 sÉÉZÉ ÌSUWäûqÉ pÉUmÉÉD ±ÉuÉÏ sÉÉaÉåsÉ.
2)qÉÑÎxsÉqÉ qÉÌWûsÉåxÉÉPûÏ 50,000 ÌSUWäûqÉ
3)ÎZÉë¶ÉlÉ urÉ£üÏxÉÉPûÏ 50,000 ÌSUWäûqÉ
4)ÎZÉë¶ÉlÉ qÉÌWûsÉåxÉÉPûÏ 25,000 ÌSUWäûqÉ
5)ÌWÇûSÕ urÉ£üÏxÉÉPûÏ 6,666 ÌSUWäûqÉ
6)ÌWÇûSÕ qÉÌWûsÉå xÉÉPûÏ 3,333 ÌSUWäûqÉ

rÉÉcÉÉcÉ AjÉï AxÉÉ MüÐ CxsÉÉqÉÏ UÉ·íÉiÉ qÉÑÎxsÉqÉ urÉ£üÏcÉÏ ÌMÇüqÉiÉ ÌWÇûSÕ qÉÌWûsÉåmÉå¤ÉÉ 33
mÉOûÏÇlÉÏ eÉÉxiÉ AÉWåû. aÉÉåkêrÉÉiÉÏsÉ ÌWÇûSÕ qÉ×iÉÉÇoÉÉoÉiÉ AÎeÉoÉÉiÉ AÉuÉÉeÉ EPûuÉsÉÉ eÉÉiÉ lÉÉWûÏ
mÉhÉ qÉÑÎxsÉqÉÉÇxÉÉPûÏ qÉÉ§É xÉuÉï iÉjÉÉMüÍjÉiÉ ÌlÉkÉqÉÏï uÉ oÉÑ®ÏuÉÉSÏ LMü fÉÉsÉå.
qÉaÉ ÌWÇûSÕÇcrÉÉ eÉÏuÉÉcÉå qÉÉåsÉ MüÉrÉ AxÉsÉå mÉÉWûÏeÉå ?
45

The Prince of the lost world


-- Shri. Chaitanya Gotkhindikar

a long long ago,


there was a prince had no fear, no ego

he was loyal, brilliant and honest


many were brave but he was bravest

surrounded by people with their soul sold,


he was alone the prince of the lost world

his dream was big and vision was clear


he fought for it, his efforts were pure

he doesn't wanted chair or power


he only wished independent motherland forever

history proved "there is no freedom without gun and war"


he built army, he was revolutionary star

my people,
let's come together to complete his dream
let's build hindurashtra and let flow Hindu stream

let's come! join every Hindu


let's bring back the holy Sindhu

don't think how will it complete, don't have doubts and fear
it is task of lord, we will accomplish! the prince was sure

--at holy feet of Bharatmata


--at holy feet of Vir Savarkar
oXZodím{f
ÌWÇûSÕ kÉÉÍqÉïMü :
1) ´ÉÏ zÉlÉæµÉU eÉrÉÇiÉÏ 24 qÉå
2) uÉOûmÉÉæÍhÉïqÉÉ 7 eÉÔlÉ
3) aÉÑ WûUaÉÉåÌuÉÇSÍxÉÇWû eÉrÉÇiÉÏ 8 eÉÔlÉ
4) ´ÉÏ lÉ×ÍxÉÇWû eÉrÉÇiÉÏ 7 qÉå

pÉÉUiÉÏrÉ sÉÉåMüzÉÉWûÏ / rÉÑaÉ mÉÑÂwÉ :

1) qÉWûÉUÉhÉÉ mÉëiÉÉmÉ eÉrÉÇiÉÏ, aÉÑÂ AeÉÑïlÉSåuÉ zÉWûÏS ÌSlÉ 27 qÉå.


2) xuÉÉiÉǧrÉuÉÏU xÉÉuÉUMüU eÉrÉÇiÉÏ 28 qÉå
3) ÍzÉuÉUÉerÉÉÍpÉwÉåMü ÌSlÉ ,ÍzÉuÉUÉeÉ zÉMü 336 mÉëÉUÇpÉ 5 eÉÔlÉ
4) MüoÉÏU eÉrÉÇiÉÏ 7 eÉÔlÉ

uÉÉcÉMüÉÇxÉÉPûÏ xÉÔcÉlÉÉ :

1) To subscribe to this Free-of-Cost e-Magazine send an


e-mail to subscribe.matrubhoo@gmail.com
2) To send articles for publishing and feedback e-mail to
matrubhoo@gmail.com
Special Thanks : http://sureshchiplunkar.mywebdunia.com/2008/12/11/1228980480000.html

g§[mXH$ : odH«$_moXË`
_wI[¥îR> d _m§S>Êmr : AmímwVm{f [mQ>ÊmH$a
odím{f ghH$m`© : Am{§H$ma Hw$bH$Êmr©, gyaO _hmOZ
g§H$ë[Zm : AmoXË` ^m{gb{, _mV¥^y_r g{dm M°oaQ{>]b Q>­ñQ>
A§H$mV àogÕ b{Im§ímr g§[mXH$ gh_V AgVrbM Ag{ Zmhr.
http://matrubhoomi.bravehost.com