You are on page 1of 10

Talgo, ms enll duna marca

Talgo, ms all de una marca

Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltr, sala


dexposicions temporals, del 9 de maig del 2008
a l11 de gener de 2009
Amb la collaboraci de: Patentes Talgo S.A., Electrotren, Elipsos
Internacional, Archivo Histrico de la Fundacin de los Ferrocarriles Espaoles,
Alberto Garca lvarez i Manuel Galn Eruste

1. Una tecnologia innovadora


Els principis tecnolgics bsics dels vehicles TALGO, que van revolucionar les tcniques de construcci ferroviria,
shan mantingut prcticament configurats des del 1942. Encara que shan anat perfeccionant, una srie delements
han restat invariables
Los principios tecnolgicos bsicos de los vehculos TALGO, que revolucionaron las tcnicas de construccin
ferroviaria, se han mantenido prcticamente configurados desde 1942. Aunque se han ido perfeccionando desde
entonces, una serie de elementos han permanecido invariables
1. Construcci lleugera, amb caixes daliatge dalumini que en un primer moment van ser reblades i ms tard soldades per tal daconseguir el pes per plaa ms
baix entre els trens de la seva categoria.
Construccin ligera, con cajas de aleaciones de aluminio, que en un primer momento fueron remachadas y posteriormente soldadas, consiguiendo el peso por
plaza ms bajo entre los trenes de su categora.
2. Uni articulada indeformable del cotxes. Els rodatges estan installats entre les caixes, cosa que permet guanyar espai i confort, a ms dimpedir el capgirell i
lencavallament en cas daccident.
Unin articulada indeformable entre coches. Las rodaduras estn instaladas entre las cajas de los mismos, lo que permite ganar espacio y comodidad, adems de
impedir el vuelco y el acaballamiento en caso de accidente.
3. Els rodatges dun sol eix sn independents, grcies a la reduda llargria i lleugeresa dels cotxes. Daquesta manera selimina el perills moviment de lla, que
pot afectar la seguretat de la marxa als vehicles convencionals.
Las rodaduras de un solo eje son independientes, lo que se consigue gracias a la reducida longitud de los coches y a su ligereza. Con ello se elimina el peligroso
movimiento de lazo, que puede afectar a la seguridad de la marcha en los vehculos convencionales.

4. Els eixos van permanentment guiats sobre la via mitjanant robustes barres articulades que obliguen les rodes a mantenir-se
completament paralleles al carril augmentant la seguretat i disminuint els desgasts entre carrils i rodes.
Los ejes van permanentemente guiados sobre la va a mediante robustas barras articuladas que obligan a las ruedas a mantenerse
completamente paralelas al carril, lo que aumenta la seguridad y disminuye el desgaste entre carriles y ruedas.
5. La configuraci de rodatges i lespecial disseny permet als cotxes mantenir una alada petita, que els apropa al pla de la via i els fa
ms estables i accessibles perqu queden prcticament a la alada dandanes.
La configuracin de rodaduras y el especial diseo permite que los coches tengan una baja altura, acercndolos al plano de la va, lo que
redunda en estabilidad y accesibilidad, al quedar prcticamente a la altura de los andenes.

2. Els Talgo clssics


Des del 1950, quan van entrar en servei comercial les primeres branques, fins als anys 70, la imatge dels trens Talgo
romangu invariable: color girs amb franges vermelles, amb les seves particulars caixes dalumini. Lesttica va ser comuna a
les sries II, III i RD.
Desde 1950, cuando entran en servicio comercial las primeras ramas, hasta los aos 70, la imagen de los trenes Talgo
permaneci invariable. Pintados de color gris y franjas rojas, con sus particulares cajas de aluminio, la esttica fue comn a las
series II, III y RD.

El Talgo I mai no va passar de ser un prototip. La posada en prctica de les revolucionaries idees de Goicoechea Oriol no va ser gens fcil i va estar farcida dincidncies, en part per les
limitacions de la indstria espanyola de lpoca. Malgrat tot, arrib a superar en proves els 135 km/h en els anys 40. La tcnica daquell primer tren segueix encara plenament vigent en
lactualitat.
El Talgo I nunca pas de ser un prototipo. La puesta en prctica de las revolucionarias ideas de Goicoechea Oriol no fue nada fcil, y estuvo plagada de incidentes, dadas las
limitaciones de a industria espaola de la poca. A pesar de todo, lleg a superar en los aos 40 en una de las pruebas los 135 km/h. La tcnica de aquel primer tren sigue sin embargo
plenamente vigente en la actualidad.
El primer tren Talgo en servei comercial va ser el Talgo II. Tant les locomotores com les composicions vas ser construdes als Estats Units, i van arribar a circular a 145 km/h, cosa que
suposava el rcord absolut de velocitat a Espanya. Se les autoritzava a fer-ho noms a 120 km/h. El 1972 van ser finalment apartades del servei, i sen conserven avui les composicions
dels museus de Delcies i Vilanova.
El primer tren Talgo en servicio comercial fue el Talgo II, en 1950. Tanto las composiciones como las locomotoras fueron construidas en los Estados Unidos, llegando a circular a 145
km/h, lo que supona el record de velocidad en Espaa y autorizndose por primera vez a circular a 120 km/h. En 1972 fueron finalmente apartadas del servicio, conservndose las
composiciones de los museos de Delicias y Vilanova.
El 1964 es posava en servei la nova srie Talgo III. La velocitat mxima selevava als 140 km/h i saconseguia un nou rcord: 200 km/h el 1966 amb la locomotora 2005-T Virgen del
Carmen. Dissenyat per a ser arrossegat per una locomotora especialitzada, continua desprs de ms de 40 anys prestant servei de forma efica.
En 1964 se pona en servicio la nueva serie Talgo III. La velocidad mxima se elevaba a 140 km/h y se consegua un nuevo record: 200 km/h en 1966 con la locomotora 2005-T Virgen
del Carmen. Diseado para ser arrastrado por una locomotora especializada, contina tras ms de 40 aos de uso, prestando servicio de forma eficaz.
El Talgo RD (rodes desplaables) responia a la necessitat dentrar a formar part del exclusiu club europeu TEE (Trans Europe Express). Per resoldre els inconvenients del diferent ample
de via, els enginyers de Talgo inventaren el sistema de rodes desplaables. El servei inaugural es realitz entre les estacions de Barcelona i Ginebra el 1969, amb el nom de Cataln

Talgo.

El Talgo RD (Ruedas Desplazables) responda a la necesidad de entrar a formar parte en el selecto club europeo TEE (Trans Europe Express). Para solventar el diferente ancho de va,
los ingenieros de Talgo inventaron el sistema de ruedas desplazables. El servicio inaugural se realiz entre las estaciones de Barcelona y Ginebra, el 1969, con el nombre de Cataln
Talgo.

3. Cap a la alta velocitat


En els anys 70 Renfe va decidir buscar una soluci que permets elevar la velocitat dels trens sense haver de modificar la
infraestructura existent. Apareixien daquesta manera els trens amb caixes inclinables, que eren capaos de negociar les
corbes a ms velocitat sense detriment de la seguretat i comoditat dels viatgers.
En los aos 70 Renfe decidi buscar una solucin que permitiese elevar la velocidad de los trenes sin tener que modificar la
infraestructura existente. Aparecan de esta forma los trenes con cajas inclinables, que podan negociar las curvas a mayor
velocidad sin menoscabo de la seguridad y comodidad de los viajeros.

El 1980 es posava en servei el primer Talgo Pendular entre les estacions de Madrid Chamartn i Saragossa. El 1983 ho feia el servei nocturn entre Madrid i Barcelona desplaant el
material convencional que aix ho feia fins llavors. El 1986 Renfe autoritzava per primera vegada a circular a 160 km/h a diversos vehicles. Patentes Talgo estava convenut que el seu
tren pendular podria assolir amb alguna millora els 200 km/h. Fruit daquest treball va ser el naixement el 1991 del Talgo srie 6 o TPI-200.
En 1980 entraba en servicio el primer Talgo Pendular entre las estaciones de Madrid Chamartn y Zaragoza. En 1983 haca lo mismo el servicio nocturno entre Madrid y Barcelona,
desplazando al material convencional que as lo haca hasta esa fecha. En 1986 Renfe autorizaba por primera vez a diversos vehculos a circular a 160 km/h. Patentes Talgo estaba
convencido de que su tren pendular poda alcanzar con algunas mejoras los 200 km/h. Fruto de este trabajo es el nacimiento en 1991 los nuevos Talgo serie 6 o TPI-200, que
conseguan alcanzar esas prestaciones.
Malgrat tot, Talgo no shavia pogut presentar al concurs convocat per Renfe lany 1988 per al subministrament dels trens dalta velocitat per al corredor Madrid-Sevilla, ja que en aquell
moment no disposava de la tecnologia necessria. El Talgo XXI s el primer Talgo especfic creat per a lnies dalta velocitat. Amb cap motriu BT, cotxes tipus S-7 i rodatge desplaable t
lhonor dhaver batut el record de velocitat en dues ocasions, la darrera el 1987 a laconseguir els 256 km/h. Dels cotxes empleats amb aquest prototip deriva la nova generaci de trens
pendulars de la srie 7, desenvolupats especficament per a les lnies dalta velocitat.
Sin embargo, Talgo no se haba podido presentar en 1988 al concurso convocado por Renfe para el suministro de los trenes de alta velocidad para el corredor Madrid-Sevilla, pues no
dispona en ese momento de la tecnologa necesaria para conseguir tales velocidades. El Talgo XXI es el primer Talgo especfico creado para lneas de alta velocidad. Dotado de cabeza
motriz BT, coches tipo S-7 y rodadura desplazable, le cabe el honor de haber batido el record de velocidad en traccin diesel en dos ocasiones, la ltima de ellas al alcanzar los 256 km/h
en 1987. De los coches empleados en este prototipo deriva la nueva generacin de trenes pendulares de la serie 7, desarrollados para su empleo en lneas de alta velocidad.

4. Les locomotores
Fins a larribada de lalta velocitat, Talgo no ha disposat mai de tracci prpia. s per aix que
la companyia va haver dencarregar la construcci de locomotores especfiques per remolcar
els seus trens a daltres constructors.
Hasta la llegada de la alta velocidad, Talgo no ha dispuesto nunca de traccin propia. Por ello,
la compaa tuvo que encargar a otros fabricantes la construccin de locomotoras especficas
para sus trenes.
Per remolcar el primer Talgo comercial, el Talgo II, la companyia American Car Foundry (ACF) va desenvolupar
un locomotora dacord amb els standars americans. Es van construir quatre locomotores, de la srie 1/4-T (350
a Renfe), que van arribar al nostre pas entre els anys 1949 i 1959. Amb poc ms de 600 kW de potncia, es
van transformar el 1972 per ser utilitzades als Talgo III. Una daquestes es pot veure a la rotonda del Museu.
Para remolcar el primer Talgo comercial, el Talgo II, la compaa American Car Foundry (ACF) desarroll una
locomotora de acuerdo a los estndares americanos. Se construyeron cuatro locomotoras de la serie 1/4-T
(350 en Renfe), que llegaron a nuestro pas entre los aos 1949 y 1959. Con poco ms de 600 Kw. de
potencia, en 1972 se transformaron para ser utilizadas en los Talgo III. Una de ellas se puede ver en la
rotonda del Museo.

Als Talgo III les locomotores no van funcionar com estava previst i es
va encarregar a lempresa alemanya Krauss & Maffei la construcci de
deu noves locomotores, que van formar la srie 2000-T (352 a Renfe).
La potncia augmentava als 1.470 kW. Una daquelles es troba
seccionada a lentrada del museu.
Las locomotoras no funcionaron en los Talgo III como estaba previsto,
por lo que se encarg a la empresa alemana Krauss & Maffei la
construccin de diez locomotoras nuevas, que formaron la serie 2000-T
(352 en Renfe). La potencia aumentaba a 1.470 kW. Una de ellas se
encuentra seccionada a la entrada del Museo.

Amb laugment del nombre de Talgos es van fer necessries ms locomotores. La srie 3000-T (Renfe 353) disposava
per primera vegada de doble cabina i una mica ms de potncia: 1.668 kW. Cinc exemplars es van construir, el darrer
dels quals es conserva tamb al Museu.
Con el aumento del nmero de talgos se hicieron necesarias ms locomotoras. La serie 3000-T (Renfe 353) dispona
por vez primera de doble cabina y algo ms de potencia: 1668 kW. Se construyeron cinco ejemplares, el ltimo de los
cuales se conserva tambin en el Museo.

La darrera srie, construda especficament per remolcar els Talgo Pendulars, va ser la 354, que era una
variant de la 3000-T, per amb ms potncia: 2.250 kW. Vuit locomotores es van construir. Ostenten el
record mundial en tracci diesel de kilmetres recorreguts per mes en servei comercial.
La ltima serie construida especficamente para remolcar los Talgo pendular fue la 354, que era una variante
de la 3000-T, pero con ms potencia: 2.250 kW. Se construyeron ocho locomotoras , que ostentan el rcord
mundial den traccin diese en quilmetres recorridos por mes en servicio comercial

La Travca s un locomotora prototip que es va construir a Las Matas lany 2004 per al
desenvolupament dels nous caps motrius de la srie 130. Amb 74 t, pot arribar a enllestir els 260
km/h.
La Travca es un locomotora prototipo construida en Las Matas el ao 2004 para el desarrollo de
las nuevas cabezas motrices de la serie 130. Con una masa de 74 t, es capaz de alcanzar los 260
km/h.

5. Els Talgo arreu del mn


El desenvolupament i presncia del material Talgo no noms ha tingut lloc al nostre pas,
sin que es pot documentar a diferents indrets arreu del mn.
El desarrollo del material Talgo no ha sido exclusivo de nuestro pas, sino que su
presencia se puede documentar en diferentes lugares alrededor del mundo.
La presencia de Talgo als EUA t lloc des dels anys 40. El seu disseny revolucionari provoc linters de les empreses ferroviries americanes. La implantaci
definitiva, per, no es va ha produir fins al 1994, mitjanant el contracte amb lempresa AMTRACK per a la seva implantaci al corredor Pacfic nord-est.
Des del 1994 els ferrocarrils pblics alemanys (DB) fan servir material Talgo per als seus serveis nocturns de qualitat.
A Kazajstan utilitzen des del 2003 material Talgo, preparat especialment per suportar temperatures externes extremes.
En forma de proves han circulat tamb pels Balcans postbllics, i shan comportat de forma molt satisfactria, ja que es tracta dun material ideal per transitar
per infraestructures deficients.

La presencia de Talgo en los EEUU tiene lugar desde la dcada de 1940. El diseo revolucionario provoc el inters de las empresas ferroviarias
americanas. La implantacin definitiva, sin embargo, no se ha producido hasta 1994, mediante el contrato con la empresa AMTRACK para su implantacin en
el Corredor Pacfico Noreste.
Desde 1994 los ferrocarriles pblicos alemanes (DB) utilizan el material Talgo para sus servicios nocturnos de calidad.
Tambin los ferrocarriles kazajos utilizan desde el 2003 material Talgo, preparado especialmente para soportar temperaturas externas extremas.
En forma de pruebas han circulado tambin por los Balcanes posblicos, comportndose de forma muy satisfactoria, pues es un material ideal para transitar
por infraestructuras deficientes.

6. Lalta velocitat: els Talgo 350 i


250 (sries 102 i 130)
Per poder optar al concurs per a la nova lnia dalta velocitat Madrid-Barcelona-frontera francesa, Patentes
Talgo hagu de desenvolupar un nou tren que fos capa dajustar-se als parmetres exigits al plec de
condicions.
Para poderse presentar al concurso para la nueva lnea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera
Francesa, Patentes Talgo tuvo que desarrollar un tren totalmente nuevo capaz de ajustarse a los parmetros
exigidos en el pliego de condiciones.

El 1988 Talgo ja havia iniciat per, el seu projecte dalta velocitat als EUA. El 1994 shavien aconseguit els 360 km/h a Alemanya i els 333 km/h a la lnia de lAVE el 1977. Amb aquest precedent,
lempresa signa un acord amb AdTranz i Krauss-Mafei per al desenvolupament dun cap motriu dalta velocitat. Talgo sencarregaria del disseny i fabricaria els cotxes. El 26 de febrer de 2006 la
nova srie 102 (Talgo 350) comenava la seva explotaci comercial entre les estacions de Madrid i Lleida. Amb dos caps motrius amb 4000 kW cadascun, dotze cotxes i 200 m de longitud, pot
arribar als 350 km/h.
En 1998 Talgo ya haba iniciado su proyecto de alta velocidad en los EEUU. En 1994 se haban conseguido los 360 km/h en Alemania y los 333 km/h en la lnea del AVE. Con estos
precedentes, la empresa firma un convenio con AdTranz i Krauss-Maffei para el desarrollo de una cabeza motriz de alta velocidad. Talgo se encargara del diseo y fabricara los coches. El 26
de febrero de 2006, la nueva serie 102 (Talgo 350) comenzaba su explotacin comercial ente las estaciones de Madrid y Lrida. Con dos cabezas motrices con 4000 kW cada una, doce coches
y 200 m de longitud, es capaz de alcanzar los 350 km/h.

Els nous trens de la srie 130 (Talgo 250) van a complir la funci fonamental de modernitzar el parc de trens convencionals de llarga distncia; per a ms, durant anys, seran necessaris per els
serveis que facin servir parcialment les lnies dalta velocitat, ja que disposen dample variable, donat que totes dues xarxes han de conviure obligatriament. El nombre relativament elevat de
trens adquirits (45), les seves notables prestacions, la versatilitat de lnies per les quals poden circular i els serveis que poden atendre, permeten anticipar que aquests trens (coneguts
popularment per patitos per la seva semblana esttica amb els trens dalta velocitat de la srie 102, denominats patos) hauran de tenir un gran protagonisme al ferrocarril espanyol en les
properes dcades.
Los nuevos trenes de la serie 130 (Talgo 250),van a cumplir la funcin fundamental de modernizar el parque de trenes convencionales de larga distancia; pero adems, durante aos, van ser
necesarios para servicios que utilicen parcialmente las lneas de alta velocidad, ya que disponen de ancho variable, dado que ambas redes van a tener que convivir obligatoriamente. El nmero
relativamente elevado de trenes adquiridos (45), sus notables prestaciones, su versatilidad en cuanto a las lneas por las que pueden circular y servicios que pueden atender, permiten anticipar
que estos trenes (conocidos popularmente como patitos por su semejanza esttica con los trenes de alta velocidad de la serie 102, apodados patos) van a tener un gran protagonismo en el
ferrocarril espaol en las prximas dcadas.

Amb ms de 50 anys dedicada al modelisme ferroviari, ELECTROTREN va comenar la seva activitat el 1951
fabricant trens elctrics en escala 0 (1:43). El 1954 comen la producci de models a escala H0 (1:87, ample de
via 15.5 mm), majoritria al sector. s el major fabricant de models RENFE, encara que tamb produeix models del
ferrocarril francs (SNCF), alemany (DB) o itali (FS), entre daltres. Els seus productes fan servir els darrers
avenos tecnolgics; aix per exemple les locomotores i automotors porten incorporat un endoll NEM per al receptor
digital i una presa de corrent per a la via o per al pantgraf (quan el model reprodut el porta).
Tots els seus productes apliquen les normes de modelisme europees NEM, per la qual cosa els sn compatibles amb
totes les marques. Tot aix comporta que ELECTROTREN tingui un important prestigi no tan sols nacional sin
tamb internacional i sigui coneguda pels aficionats al modelisme ferroviari de tot arreu. A ms dels models de
fabricaci prpia, ELECTROTREN distribueix a Espanya els productes de la marca Superslot. Des de l1 dabril de
2004 pertany al grup Hornby.

Con ms de 50 aos dedicada al modelismo ferroviario, ELECTROTREN comenz su actividad en 1951 fabricando
trenes elctricos en escala 0 (1:43). En 1954 comenz la produccin de modelos a escala H0 (1:87, ancho de va
16.5 mm), mayoritaria en el sector. Es el mayor fabricante de modelos RENFE, aunque tambin reproduce modelos
del ferrocarril francs (SNCF), alemn (DB) o italiano (FS), entre otros. Sus productos utilizan los ltimos avances
tecnolgicos; as por ejemplo las locomotoras y automotores llevan incorporado enchufe NEM para receptor digital y
toma de corriente por la va o por el pantgrafo (cuando el modelo reproducido lo lleva).
Todos sus productos aplican las normas de modelismo europeas NEM, por los que son compatibles con todas las
marcas. Todo esto conlleva que ELECTROTREN tenga un importante prestigio no slo nacional sino tambin
internacional, siendo conocida por los aficionados al modelismo ferroviario de todo el mundo. Adems de los
modelos de fabricacin propia, ELECTROTREN distribuye en Espaa los productos de la marca Superslot. Desde el 1
de abril de 2004 pertenece al grupo Hornby.

Els Talgo del Museu de Vilanova


El Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltr s el depositari duna important mostra de vehicles Talgo, representatius de
la seva histria i evoluci.
El Museo el Ferrocarril de Vilanova i la Geltr es el depositario de una importante muestra de vehculos Talgo,
representativos de su historia y evolucin.

Locomotora 350-003 (Virgen de Begoa) i composici


Talgo II amb quatre cotxes, 1949

Interior panormic del cotxe sal del Talgo II, 1949

Cabina seccionada de locomotora Talgo III 352-005


(Virgen del Carmen), 1964

Locomotora Talgo III 353-005 (Virgen Bien Aparecida), 1969

Composici Talgo TRD, emplaada a Can Tunis

Maqueta escala reial de cotxes sal i cafeteria de Talgo


XXI (srie 7)

Talgo, ms enll duna marca


Talgo, ms all de una marca

Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltr, sala


de exposiciones temporales, del 9 de mayo del
2008 al 11 de nero de 2009
Amb la collaboraci de: Patentes Talgo S.A., Electrotren, Elipsos
Internacional, Archivo Histrico de la Fundacin de los Ferrocarriles Espaoles,
Alberto Garca lvarez i Manuel Galn Eruste