Sie sind auf Seite 1von 381

ANNE MACDONALD

IN CLEAR WORDS
THE 35$6$11$3$', CHAPTER ONE

STERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE
SITZUNGSBERICHTE, 863. BAND

BEITRGE ZUR KULTUR- UND GEISTESGESCHICHTE ASIENS


NR. 86

STERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE
SITZUNGSBERICHTE, 863. BAND

In Clear Words
The3UDVDQQDSDG, Chapter One
Vol. I

Introduction, Manuscript Description,


Sanskrit Text

Anne MacDonald

Vorgelegt von w. M. ERNST STEINKELLNER


in der Sitzung vom 24. Oktober 2014

Diese Publikation wurde einem anonymen, internationalen


Peer-Review-Verfahren unterzogen.
This publication has undergone the process of anonymous, international peer review.

Die verwendete Papiersorte ist aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt,


frei von surebildenden Bestandteilen und alterungsbestndig.

Alle Rechte vorbehalten.


ISBN 978-3-7001-7673-2
Copyright 2015 by
sterreichische Akademie der Wissenschaften, Wien
Druck und Bindung: Ferdinand Berger & Shne Ges.m.b.H., 3580 Horn
Printed and bound in the EU
http://hw.oeaw.ac.at/7673-2
http://verlag.oeaw.ac.at

!

""


  

 


 


"#


 


#"

 
 

$%

 

%%


 


&&


 

!'!


 

!!"

"'#


  

 

"'$

 

"!#

-OBC>@B
( 
  (  ) *  
( (
  (
)
   + 
(  ,
 * -+,. 
/  
0  0 
*
1 1 (
 
 
 
 2 23
 ))  


)( 
  40 1 
 
 1 *(  (5 
) )  
1  1 
() *  ) 1
  
 ) )  )0 )
  0  
 
 

*1
15
 
()
 

 523
6

 )  
  
   
 )0 1 
  
  
)  

 
 (  +,5 7  1  ) (
 
 1
0 8

 90 1 
  
 
) 
 + 
(  : *
)0 
 (0 1 
  

0 (  1 1 ) 


 
 )  
 
 ( 
 
 1
5 2) ( 
   
  
 *1 )  ;4)4
3 
 
<
0
 5
 9
 1 0 ) 
 0 
 
 
 
  4
)
 
)
 
<
,4  * 5= 

 * : *
)01 
) ( 
 :  ( 0 * 
 1 * *  (

 )  ,  
 1 
)
( > *
  5 1    

) ( 
 

 :
( 
* + 
( : *
) 1 
( 
  
) 
 
  
 
 4  0 
 
  ) ( ) 0 ?2 
 
 1
5
) )
1)  @ ( @
)  
 )
0 

(  
  ) )   
( 

 5  6  
  1 (
0 
 
 *(  (    ? 
*0 
*)  7 0  ) 8

 9
 2*
 =9
5   ( )
 
 5 =9
 

 )  ( ( 
 ( * *( ()  
; 
  

3 -; . 
 
(  (
0
 
  ( 
  1 ( 
 
*  5

 
 * 
  
 
1
) 
 

 

 
 52
 

  
 
 

) 
 

* 1 0*
(

 *) 
 
(0 * 
 ( A''# B( 
B9 1  C+ 
(0(0  
( 

   
 
  4


     > 5  
 1 
* 
0*
 5B9 1 
 
* 
    (  0 1  

 
   
 
  (  1
*  *0  


 *)  
 D
   * 
  1 *
*5 (  
  * 1 0 * 
) 
(A'!!0
 5B9 1 
()
() 
 

   
6 
 
5 :
 ) ( 1 

 (  
 )


( 

 0 1 
 ( 
 0  ( 
 )  

 *1 


 -   .
 
  
  45 2    

1 
  
) )1 ) 
* 
  
 

*(
 
 
0 
  1 * * 
 )
 

 
 1
5


+-.))+#+/

-*)

DS

 BJJ? IPH=@M JA DI?DQD?P<GN C<Q@ >JIOMD=PO@? DI HTMD<? R<TN OJ
OCDN =JJF M@<>CDIB DON KM@N@IO AJMH $ <H ADMNO <I? AJM@HJNO ?@@KGT
DI?@=O@? OJ +MJA .>CHDOC<PN@I RCJ M@<? HJNO JA HT ?DNN@MO<ODJI
C@GK@? NJGQ@ NJH@ FIJOOT KMJ=G@HN <I? JAA@M@? H<IT DIQ<GP<=G@
NPBB@NODJIN AJM DHKMJQ@H@IO <I? RCJ HJM@ M@>@IOGT M@<? G<MB@
N@>ODJINJAHT=JJFH<IPN>MDKO<I?<B<DIH<?@DGGPHDI<ODIBM@H<MFN
<I? FDI?GT <I? K<OD@IOGT <INR@M@? HT LP@NODJIN IT M@A@M@I>@N OJ
CDI@N@ H<O@MD<GN DI OC@ IJO@N OJ OC@ OM<ING<ODJI RCD>C <M@ IJO
<OOMD=PO@? OJ <IJOC@M NJPM>@ R@M@ KMJQD?@? =T CDH $O R<N <
OM@H@I?JPN KMDQDG@B@ OJ C<Q@ NOP?D@? RDOC NP>C < =MDGGD<IO <I?
DINKDMDIB N>CJG<M <I? $ @SKM@NN C@M@ HT G<NODIB BM<ODOP?@ AJM CDN
DINOMP>ODJI<I?AJMCDNDIKPOOJOC@KM@N@IOKMJE@>O $<H<GNJBM<O@APG
OJ +MJA +M@DN@I?<IU AJM C@M DINOMP>ODJI C@M C@GK DI <>LPDMDIB <
HD>MJADGHJAHN'<I?<KCJOJ>JKTJAOC@-JH@>JKTJAHN<I?
AJM C<QDIB A<NOD?DJPNGT M@<? OC@ =@BDIIDIB K<MON JA HT ?DNN@MO<ODJI 
.C@ R<N <GNJ DINOMPH@IO<G DI HT HJQ@ AMJH #<H=PMB OJ 1D@II<
RC@M@ $ C<Q@ =@@I <=G@ OJ =@I@ADO AMJH < PIDLP@GT MD>C <><?@HD>
@IQDMJIH@IO<I?DIO@M<>ODJIRDOCH<IT@S>@GG@ION>CJG<MN=JOCDIOC@
@K<MOH@IO JA .JPOC ND<I /D=@O<I <I? P??CDNO .OP?D@N JA OC@
0IDQ@MNDOT JA 1D@II< <I? DI OC@ $INODOPO@ AJM OC@ PGOPM<G <I?
$IO@GG@>OP<G #DNOJMT JA ND< $&" JA OC@ PNOMD<I ><?@HT JA
.>D@I>@N .CJMOGT <AO@M $ <MMDQ@? DI 1D@II< OJ O<F@ < 0IDQ@MNDOT
KJNDODJI+MJA MINO.O@DIF@GGI@MOC@I?DM@>OJMJAOC@$&"FDI?GT
DIQDO@? H@ OJ K<MOD>DK<O@ DI CDN +M<H<N<HP>><T<F KMJE@>O AJM
RCD>C$R<N<I?M@H<DI@SOM@H@GTOC<IFAPGIJOJIGTAJMOC@@S>DODIB
JKKJMOPIDOD@NDO=MJPBCO=PO<GNJAJMI@@?@?ADI<I>D<GNPKKJMO 

$O R<N OJR<M? OC@ @I? JA < ?@GDBCOAPG <I? KMJADO<=G@ ADQ@HJIOC
NJEJPMIDI&TJOJB@I@MJPNGT<MM<IB@?=T+MJA .CJMTP&<ONPM<OC<O
$R<N<=G@PKJIOC@DIQDO<ODJIJA+MJA FDM<.<DOJOJ/JFTJOJH@@O
RDOC+MJA 4JI@U<R<<I?M@>@DQ@OC@<GGDHKJMO<IOADG@JAOC@+JO<G<
H<IPN>MDKO >PMNJMTGJJF<OOC@C<I?>JKTLPD>FGTM@Q@<G@?OC<O<
OCJMJPBCM@@S<HDI<ODJIJAHT@<MGD@MRJMF<I?M@>JIND?@M<ODJI<I?
M@QDNDJI JA H<IT <NK@>ON JA OC@ >MDOD><G O@SO <I? M@G<O@? H<O@MD<G
RJPG? =@ I@>@NN<MT =PO OC@ K<NO >JPKG@ JA T@<MN DI OC@ D?TGGD>
M@N@<M>C J<NDN JA OC@ $&"OC<IFN OJ OC@ =@I@AD>@I>@ JA DON G<O@
?DM@>OJMM #@GHPO&M<NN@MC<N<GGJR@?@S<>OGTOC<O /J<GGJAOC@
K@MNJINH@IODJI@?$@SKM@NNHTNDI>@M@BM<ODOP?@ ?2

1  , >*(E 
 


 1
  
   
  

  4


D*( 1( 
 
 ; D1 (
@

) 
 
 
*)
 

 1 

)* 5
 5=9
0
 

 ; 

 !&%A A''A0 
 
 
   ; 
 
0  (

) 
  (  

 
  * 
  
  4 * 

 ( ;
 ) 3
 **
,
5 + 
 (0 ( 
 1 
  ) 
) ==
0  ( 
  1  (  
 *5 

 
  
 5  ( 
 )) 
 ) 
 *  (  ;
 ) 3
6 
 
0 
,

F 


)) 
 ()5
5  
 
 
 
;   0

1(
  *(=9
 
 9


 ( 
2  (5 )
 
 GG2 @*

 
 8
 

 )
 1  (  
 0  *
) >*

(
*

 
 ) 
   
 >0   

 
2 ( =
);1
B
 
 ) 
   
  80 
5 

 ))0 
 ( *

 
 E
 
  
  
 62
  6E
 0 
 
 ) 
1  (   (  
 0  

 5 75=5 7) 
 )  1 6 

  
 
5

  
 ) 1) *   

 ) 
0 1 1  @ (   )
1 * )
 ( 5
 5 7  
 ( 
 
 
   84H( 

 I
0   


 ( *
) **)
  
  
 
 

  


 
  ;  ( 0 
5
 9 =  * 
5 :
 >  1
 1 ( 
 )
 
(  1 
 
 * 
 
, ) 5
 5 
3 = ) 0 
5 E
 2) 

22;;2 2J:2 E; (
58


( 1
@
)
)
* 5
5:8

  
(
) (
 
 
  4)
<0   

 )3* 
 )52(
* 

1 ) 
  
 
)
 1

 
)
 )    
5 
  5  (
 
 
   
5 2 0 
5 = 
20
 5 *   0 
5 
)
 
 0
 5 
?
 0
 5 : 0 
5  :))0 
5  :)0

 5 ,
) 8
0 
5 +
  8
)0 ,
 > G0 
5
K9>0
5:)>0
5
 >9 0
5 0

5 ) 1 

0 83 0 
5 B  

( 0 
5 7 ; ) 0
 5  E0 
5  3
0 
5 
  0
 5 2 
  0
 5 2

 0 
5 ,

 0 8  0 
5 : 
 0

 58 /0
 51)=
* 0
 59B90

 5 2
 B( 5 
 

  ) 1
 
0  ) (   
 
* 5 7  
 

(  
(

 
 *
)**)
( 
 * 
0
8))>

 * 5> * 
 (
 0  
 ?
 
   1 

 ) 7L
) M
)
 
 9) )5
)9 
 (0  
 
*( 
 

 ) 


5 ? (0 )
 ( 1)   

 2
  ?-?=?.1 

3 N, >

  O - A"!&P!#.0 

(  2
 2 (   
 ) 
*)1 5

 *   ( * 
 5 ?
  5
=5 
  0 1  
  1 )))
0   
)5

$BKBO>I&KQOLAR@QFLK
JIO@HKJM<MT N>CJG<MN DIO@M@NO DI <I?M<FMODN +M<N<II<K<?
C@I>@AJMOC +N+<I J=E@>O JA DIQ@NODB<ODJI JA KMDH<MDGT $I?D<I
DIO@GG@>OP<GNAMJH<OG@<NOOC@N@Q@IOC PIODGOC@OR@GAOC>@IOPMT <I?
AJMOC@I@SO@DBCOCPI?M@?T@<MNOC@?JH<DIJAN>CJG<MNDIOC@#DH<
G<T<N<I?JIOC@/D=@O<IKG<O@<PDN<M@G<ODQ@GTM@>@IOKC@IJH@IJI
JMDBDI<GGTKDLP@?=TOC@RJMFNJK@IDIBKMJHDN@OJKMJQD?@@GP>D?<
ODJIAJM)BMEPI<NNJH@ODH@NO@MN@<I?AJM@<MGTM@N@<M>C@MNJAO@I
KPUUGDIB (G<H<?CT<H<F<FMDF C@I>@AJMOC ((& $I OC@ DIDOD<G
T@<MN JA 2@NO@MI <><?@HD> DILPDMT DIOJ OC@ ORJ RJMFN OC@ G<OO@M DN
>JP>C@?DIOC@AJMH@M?@=<O@NAJ>PNNDIBJIOC@H@<IDIBJAOC@(<
?CT<H<F<N>CJJGNKCDGJNJKCD><G>G<DHNOC<O@Q@MTOCDIBDN@HKOT<I?
OC<OOC@OCDIBNJAOC@RJMG?I@DOC@M<MDN@IJMK<NN<R<TR@M@NK<MF@?
JA K<MOD>PG<M >JI>@MI R<N OC@ (?CT<HDF<N PI?@MNO<I?DIB JA OC@
PGODH<O@ JIOJGJBD><G I<OPM@ JA KC@IJH@I< <I? OC@ NO<OPN JA KFOS>
<I?OC@K@MNJIRCJ<OO<DINDO /C@N@?@=<O@NDI@Q@M>C<IBDIBB<M=
C<Q@ >JIODIP@? OJ OC@ KM@N@IO ?<T NODHPG<O@? <I? A@>PI?<O@? =T
=MJ<?=<N@?KCDGJNJKCD><G@IB<B@H@IORDOCOC@((&<I?+N+ /C@.@TAJMO-P@BB  <I?I   A C<N@NODH<O@?<I?M<FMODN?<O@N


<N  '<IB NPBB@NON><  &DHPM< <MBP@NAJM
  JI OC@ =<NDN JA <I?M<FMODN M@A@M@I>@ OJ C<MH<KG< <N < >JIO@HKJM<MT
C@ KMJKJN@N  AJM C<MH<KG< *I <I?M<FMOD N@@ @ B /DGG@H<IN 
A .>C@MM@M.>C<P= SSSDAA '<IB AA &M<BC I 

/C@O@SOH<TC<Q@=@@INOP?D@?DIOJOC@AJGGJRDIB>@IOPMTDI&<NCHDM>A )<?JP
 AA 

/C<OOC@((&<GNJ>DM>PG<O@?DI?@K@I?@IOGTC<N=@@I>JIADMH@?=TOC@?DN>JQ@MT
JA<K<MOD<GGTKM@N@MQ@?.<INFMDOH<IPN>MDKOJAOC@RJMFRCD>C.C<JTJIB4@?<O@N
OJOC@NDSOCN@Q@IOC>@IOPMTN@@4@ < < = = >JHKG@O@
=PONODGGPI<Q<DG<=G@.<INFMDOH<IPN>MDKOJAOC@((&DNOCJPBCOOJ=@KM@N@MQ@?DI
M@KPIBHJI<NO@MTDI/D=@O>A 4@  

"

) -'$)/-*0/$*)

?J>PH@IO<ODJI <I<GTNDN <I? <KKM<DN<G JA )BMEPI<N <I? <I?M<


FMODN >MDODLP@N JA OC@ O@I@ON JA OC@DM >JP??CDNON <N R@GG <N OC@
>G<MDAD><ODJI JA KJDION JA ?DNKPO@ <I? OC@ D?@IODAD><ODJI JA IJI
P??CDNO JKKJI@ION C<Q@ >JIOMD=PO@? OJ OC@ <OO@HKO OJ A<OCJH OC@
(<?CT<H<F<N@GAPI?@MNO<I?DIB $ODNRDOCJPO?JP=OOJOC@<?Q<IO<B@
JA OCDN LP@NO OC<O <I?M<FMODN @GP>D?<ODJI JA OC@ ((&N OR@IOT
N@Q@I >C<KO@MN H<F@N MJJH AJM ?@O<DG@? ?DN>PNNDJI JA H<OO@MN
K@MODI@IO OJ CDH <I? OC@ NDSOC
N@Q@IOC>@IOPMT DIO@GG@>OP<GN DI CDN
>DM>G@ AJM OC@ OJKD>N >JIND?@M@?NJH@ ?DM@>OGT M@G<O@? OJ )BMEP
I<NQ@MN@NH<ITIJOJAO@IN@MQ@OJNC@?GDBCOJICDN>JI>@KODJIJA
F@T (<?CT<H<F< O@I@ON <I? M@G<O@? DNNP@N /C@ ADMNO >C<KO@M JA OC@
+N+ OC@ GJIB@NO <I? HJNO RD?@M<IBDIB JA OC@ RJMF C<N DI M@>@IO
T@<MN?M<RIOC@<OO@IODJIJA<IPH=@MJAN>CJG<MN=@><PN@DODNC@M@
OC<O <I?M<FMOD ?@GDI@<O@N CDN QD@RN JI DHKJMO<IO OC@H@N QDNQDN
OCJN@ JA NDBIDAD><IO K@@MN <I? <?Q@MN<MD@N <I? DI RCD>C C@ ?@A@I?N
OC@@<MGD@M((&>JHH@IO<OJMP??C<KGDO<AMJHOC@>MDOD>DNHJAOC@
((&>JHH@IO<OJM<I?GJBD>D<ICQDQ@F< /C@<KK@<GJAOC@G<OO@M
?DN>PNNDJI DI G<MB@ K<MO ?@MDQ@N AMJH OC@ A<>O OC<O /D=@O<I @S@B@O@N
KDIKJDIODO<NOC@NJPM>@JAOC@NP=N@LP@IO=DAPM><ODJIJAOC@(<?CT<
H<F< N>CJJG DIOJ ?DN>M@O@ NOM@<HN <I? <N CJG?DIB OC@ F@T OJ OC@
>JIOMJQ@MND<G+MN<BDF<.QO<IOMDF<?DNODI>ODJI 

(T JRI DIO@M@NO DI OC@ ADMNO >C<KO@M JA OC@ +N+ GDF@ OC<O JA JOC@M
N>CJG<MN R<N FDI?G@? =T < ?@NDM@ OJ K@I@OM<O@ OC@ DIOMD><>D@N JA OC@
?@=<O@RDOCCQDQ@F<<I?<GNJOJDIQ@NODB<O@<I?=@BDIOJ@Q<GP<O@
OC@PIODGM@>@IOGTI@BG@>O@?KJMODJIJAOCDN>C<KO@MDIRCD>C<I?M<
FMOD M@E@>ON ><M?DI<G <NK@>ON JA DBIB<N @KDNO@HJGJBD><G KMJE@>O 
 $ @HKGJT OC@ I<H@ CQDQ@F< AJM OC@ <POCJM JA OC@ +M<EKM<?K< <I <KK@GG<ODJI
AJPI? ORD>@ DI OC@ K<GHG@<A H<IPN>MDKO OC<O $ M@A@M OJ <N HN + I<H@GT <O DON
@LPDQ<G@IONAJM+N+(a<I?a6+N+' <I? 8OC@I<H@C<N=@@I>JM
M@>O@?AMJHCQDQ@F<OJCQ<QDQ@F<<O+N@LPDQ<G@IOAJM+N+' OC@O@SODN
HDNNDIBAJM+N+' /C@I<H@CQDQ@F<DN<GNJAJPI?ORD>@DIHTHN?@
%JIBNHN-<OOC@@LPDQ<G@IONAJM+N+(a<I?+N+' CQ<QDQ@F<J>>PMN
DI<ODON@LPDQ<G@IONAJM+N+(a<I?+N+'  /C@K<GHG@<AH<IPN>MDKO$M@A@M
OJ <N HN , JA RCD>C $ C<Q@ <>>@NN JIGT OJ OC@ M@<?DIBN JA OC@ ADMNO >C<KO@M JA OC@
+N+<OO@NONCQDQ@F<<ODON@LPDQ<G@IOAJM+N+(a<I?CQ<QDQ@F<<O+N+(a
AJM OC@ JOC@M H<IPN>MDKONM@<?DIBNN@@+N+( CQDQ@F<DNAJPI?OCMJPBCJPOOC@
.<INFMDO>JHH@IO<MT'<F<<F' *IOC@I<H@JAOCDN<POCJMN@@$D?< 
A .@TAJMO-P@BB I 'DI?OI@M 2<O<I<=@ I 

+-.))+#+/

-*)/C@ H<DI O<NF $ ?@>D?@? OJ PI?@MO<F@ CJR@Q@M R<N OC@ @NO<=GDNC
H@IOJA<IDHKMJQ@?.<INFMDO@?DODJIJAOC@ADMNO>C<KO@MJAOC@+N+ 
-@@?DODIB OC@ >C<KO@M C<? =@>JH@ < >JI>M@O@ KJNND=DGDOT =@><PN@
KM@QDJPNGT PIFIJRI .<INFMDO H<IPN>MDKON JA OC@ @IODM@ RJMF C<?
=@@I?DN>JQ@M@?=TN>CJG<MNDIOC@T@<MNAJGGJRDIBOC@KP=GD><ODJIJA
?@'<1<GG@+JPNNDIN@?DODJIJAOC@+N+<I?I@R@H@I?<ODJINC<?
=@@I NPBB@NO@? OCJPBC OC@N@ G<T N><OO@M@? DI Q<MDJPN KP=GD><ODJIN 
(T JRI N@<M>C C<? <GNJ PI@<MOC@? <??DODJI<G .<INFMDO H<IPN>MDKON
NJH@JARCD>CM@Q@<G@?OC@HN@GQ@NOJ=@@SOM@H@GTQ<GP<=G@AJMOC@
?@O@MHDI<ODJI JA >JMM@>O <I?
JM KMJ=<=G@ M@<?DIBN $O N@@H@? JIGT
ADOODIBOC<O$NCJPG?<GNJKM@K<M@<OM<ING<ODJIAJMOC@@IODM@>C<KO@MDI
JM?@MOJH<F@HTDIO@MKM@O<ODJIJAOC@O@SO@NK@>D<GGTAJM>C<GG@IBDIB
K<NN<B@N OM<INK<M@IO OJ M@<?@MN <I? DI>GP?@ <IIJO<ODJIN OC<ORJPG?
@SKGD><O@<I?EPNODATHT>CJD>@NAJMOC@>MDOD><G.<INFMDOO@SO<NR@GG
<NKMJQD?@CDNOJMD><G<I?KCDGJNJKCD><G=<>FBMJPI? 

/C<O >MDOD><G M@>JIND?@M<ODJI JA OC@ +N+N .<INFMDO O@SO DN I@>@NN<MT
C<N =@@I J=QDJPN AMJH ?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN IPH@MJPN M@KJMON DI
OC@IJO@NOJCDN+N+@?DODJI<=JPOKMJ=G@H<OD>M@<?DIBN<I?G<>PI<@DI
OC@H<IPN>MDKONC@M@GD@?JI<I?AMJHOC@A<>OOC<OOC@H<IPN>MDKON
>JINPGO@? =T G<O@M N>CJG<MN ?J IJO <GR<TN JAA@M =@OO@M M@<?DIBN AJM
>JMMPKO K<NN<B@N JM NPKKGT GJNO O@SO $O C<N =@@I DIO@M@NODIB OJ IJO@
OC<O NJH@ JA OC@ N<H@ O@SOP<G KMJ=G@HN ?@N>MD=@? =T ?@ '< 1<GG@
+JPNNDI <N KM@N@IO DI CDN +N+ H<IPN>MDKON <GNJ J>>PM DI OC@ JG?@NO
H<IPN>MDKON<Q<DG<=G@OJOC@KM@N@IONOP?TJI@JARCD>CDN@NODH<O@?
OJ?<O@OJOC@G<O@OR@GAOCJM@<MGTOCDMO@@IOC>@IOPMT G@<MGT=POIJO
PI@SK@>O@?GT NDI>@ OC@ KMJ>@NN JA >JKTDIB I@R H<IPN>MDKON DIQDO@N
CPH<I @MMJM OC@ O@SO JA OC@ +N+ C<? ?@Q@GJK@? < IPH=@M JA
=G@HDNC@NDIOC@>@IOPMD@NAJGGJRDIBDON>JHKJNDODJI $ODNPIFIJRIDA
OC@N@?@A@>ONNCJPG?<GNJJMDI?@@?KM@?JHDI<IOGT=@<OOMD=PO@?OJ<
B@I@M<G I@BG@>O JA OC@ +N+ AJM DON I@<MGT ADMNO AJPM >@IOPMD@N <
KJNND=DGDOT M<DN@? =T &@QDI 1JN@N CTKJOC@N@N JI <I?M<FMODN
DHKJMO<I>@JM M<OC@M G<>F JA DODI $I?D< >>JM?DIB OJ 1JN@ OC@
JHK<M@ OC@ ><N@ JA %DI@I?M<=P??CDN 1DGH<G<Q<O +M<H<N<HP>><T<F DI


M@B<M?OJRCD>COC@RMDO@MJAOC@>JGJKCJIDIDONNJG@@SO<IOH<IPN>MDKOM@>JM?NOC<O
OC@ RJMF C<? =@@I I@BG@>O@? <I? OC<O JI <>>JPIO JA OCDN OC@ H<IPN>MDKO C@ ?DN"

) -'$)/-*0/$*)

+N+ <I? OC@ (<?CT<H<FQ<OM< ( <I?M<FMODN DI?@K@I?@IO


IJI>JHH@IO<MD<G RJMF H@O RDOC GDOOG@ JM IJ DIO@M@NO ?PMDIB CDN
GDA@ODH@ <I? R@M@ =<ND><GGT DBIJM@? AMJH OC@ ODH@ JA OC@DM
>JHKJNDODJI PIODG OC@DM M@?DN>JQ@MT DI OC@ @G@Q@IOC <I? OR@GAOC
>@IOPMD@N <NDIB CDN >JI>GPNDJIN JI OC@ ?@<MOC JA >JHH@IO<MD<G
RMDODIBJI<I?M<FMODNRJMFN=@AJM@OC@OR@GAOC>@IOPMTOC@NDG@I>@
JA(?CT<HDF<NNP>C<NQ<GJFDO<QM<O<IO<M<FDO<<I?&<H<G<G<
RDOCM@B<M?OJCDN>MDODLP@NJA<NK@>ONJACQDQ@F<N<I?DBIB<N
KJNDODJIN OC@ A<>O OC<O I@DOC@M OC@ +N+ IJM OC@ ( R<N OM<ING<O@?
?PMDIB OC@ @<MGT ?DAAPNDJI JA P??CDNH OJ /D=@O <I? OC@ G<>F JA
DIAJMH<ODJIJI<I?RMDODIBN=TOC@DI?DQD?P<GNI<H@?DI/D=@O<IGDNON
JAOC@$I?D<I+MN<BDF<GDI@<B@1JN@<MBP@NOC<O<I?M<FMODR<N<I
DINDBIDAD><IOKCDGJNJKC@MDICDNCJH@G<I?OJJ>JIN@MQ<ODQ@DI>MP>D<G
H<OO@MN JA @KDNO@HJGJBT OJ =@ O<F@I N@MDJPNGT =T CDN (<?CT<H<F<
>JCJMON 1JN@ OCPN NK@>PG<O@N OC<O DI OC@ T@<MN AJGGJRDIB <I?M<
FMODN ?@<OC CDN J@PQM@ H<T C<Q@ @N><K@? ?DN<KK@<MDIB <GOJB@OC@M
=@><PN@ >JIN>D@IODJPN GD=M<MD<IN JM N>MD=@N >JI>@MI@? RDOC H<IP
N>MDKO KM@N@MQ<ODJI N<A@BP<M?@? DO (JNO NOMJIBGT C@ RMDO@N R@
><IDH<BDI@OC@@SDNO@I>@JA<H<MBDI<GN>CJJGJAOCJPBCOOC<O?D?IJO
>C<HKDJI <I?M<FMOD RDOC I@R OM@<ODN@N = PO NOP?D@? <I?
KM@N@MQ@? CDN O@SON S<>OGT CJR 1JN@ @IQDNDJIN OCDN @=NO ><N@
N>@I<MDJ DN PI>G@<M AJM C@ G<O@M NO<O@N -<OC@M OC<I KM@N@MQ@?DI<I
PI=MJF@IGDI@<B@@NO<=GDNC@?=T<I?M<FMODCDHN@GAR@N@@<I?M<
FMODN H<DI O@SONCJR@Q@M OC@T H<T C<Q@ NPMQDQ@? PK OJ OCDN


>JQ@M@? <I? M@N>P@? C<? NPAA@M@? N@MDJPN ?<H<B@ =T M<ON N@@ .O@DIF@GGI@M @O <G 
SSSDQSSSQD 


 1JN@  ?@N>MD=@N OC@ M@?DN>JQ@MT JA <I?M<FMODN RJMFN $INO@<?
DHKJMO<IO @G@Q@IOC <I? OR@GAOC>@IOPMT $I?D<I N>CJG<MN NP??@IGT OJJF DIO@M@NO DI
OC@N@AJMBJOO@IO@SON 


 1JN@ D=D?  >JIND?@MN <I?M<FMOD OJ C<Q@ C@G? <I J=NODI<O@GT >JIN@MQ<ODQ@
KJNDODJI RCD>C PI?JP=O@?GT >JIOMD=PO@? OJ CDN H<MBDI<G NO<OPN AJM CPI?M@?N JA
T@<MN<AO@MR<M?N .@@D=D? AA 


 $=D?  *I@ ><I DIA@M OC<O OC@ Q@MT NPMQDQ<G JA <I?M<FMODNRMDODIBN?JRIOJ
OC@ ODH@ JA %<TI<I?< >JPG? JIGT C<Q@ =@@I =MJPBCO <=JPO =T NJH@ FDI? JA
AJGGJRDIB RC@OC@M <I?M<FMODN RMDODIBN R@M@ KM@N@MQ@? DI HJI<NOD> GD=M<MD@N JM
OM<INHDOO@?DIN>MD=<GA<HDGD@N 

$=D? 

+-.))+#+/

-*)KJDIOM@>@DQDIB =MJ<?@M <OO@IODJI =@BDIIDIB <MJPI? OC@ T@<M
N Q<GP<=G@ <I? NODHPG<ODIB <N1JN@NCTKJOC@N@NJI<I?M<FMODDI
$I?D< <M@ JI@ NPNK@>ON BDQ@I OC<O CDN H<DI <MBPH@ION <M@ DI G<MB@
K<MO ?@MDQ@? AMJH OC@ JNO@IND=G@ NDG@I>@ JA KM@@G@Q@IOC>@IOPMT
(<?CT<H<F<KCDGJNJKC@MN OC<OOCDNNDG@I>@HDBCO<?HDOJANGDBCOGT
G@NN M<?D><G >JI>GPNDJIN @NK@>D<GGT RC@I APMOC@M A<>OJMN <M@ O<F@I
DIOJ>JIND?@M<ODJI *ACDN<GO@MI<ODQ@NAJM@SKG<DIDIBOC@NPMQDQ<GJA
<I?M<FMODNRJMFNOC@KJNOPG<ODJIOC<O<I?M<FMODNQD@RNDINKDM@?
< AJGGJRDIB JA KCDGJNJKC@MNRC@OC@M <I <>OP<G N>CJJG< I?
RC@OC@M<NH<MBDI<G<N1JN@RJPG?C<Q@DOM@H<DIJK@ILP@NODJIN
RCJ NOP?D@? <I? O<PBCO CDN OM@<ODN@N RJPG? N@@H OJ =@ OC@ HJM@
M@<NJI<=G@ JI@ $I?@@? OC@ KM@NPH@? M@AG@>ODJIN JA <I?M<FMODN
D?@<NDIIOD?@Q<NJ?CD><MTQ<OM<OC> OC@M@A@M@I>@NOJ<I?
>GJN@ A<HDGD<MDOT RDOC CDNRJMFNJIOC@K<MOJA+M<EF<M<H<OD OC
> OC@A<>OOC<O-<OIF<M<IODG<O@ OC> @<MGT OC> <KK<M@IOGT
AJPI?DOI@>@NN<MTOJM@APO@CDNQD@RN <I?OC@DIO@M@NODI<I?=MJ<?
<>>@NND=DGDOTJA<I?M<FMODN>JHKJNDODJINOJOC@O<IOMD>RMDO@MNH<T
M<OC@M NK@<F <B<DINO OC@ NPKKJNDODJI OC<O CDN RJMFN G<TAJM>@IOPMD@N
NPIF DI J=GDQDJI JI GD=M<MT NC@GQ@N JM DI OC@ ?JHD>DG@N JA N>MD=@N 
GOCJPBC KMJ=<=GT JQ@MNC<?JR@? =T OC@ @<MGT 4JB>M<(<?CT<
H<F<OM<?DODJIOCDNNOM<I?JA(<?CT<H<F<OCJPBCOH<TDIA<>OC<Q@
=@@I LPDO@ NO<=G@ <I? MJ=PNO @I@MBDU@? =T OC@ DINDBCON JA @<>C
NP>>@@?DIB B@I@M<ODJI <I? <POCJMDO<ODQ@ <I? RD?@NKM@<? @IJPBC OJ
C<Q@ C<? OC@ DIAGP@I>@ DO ?D? JI OC@ RMDO@MN <I? OM<ING<OJMN JA OC@
@G@Q@IOC <I? OR@GAOC >@IOPMD@N JIND?@MDIB JPM KM@N@IO DIO@M@NO
I<H@GTOC@@SO<IO+N+H<IPN>MDKONDIOC@GDBCOJAOCDNN>@I<MDJOC@$=D?  

1JN@D=D? NK@<FNJA <N=@DIBOC@ODH@OC<O<I?M<FMODNRJMFN=@B<IOJ


M@>@DQ@HJM@<OO@IODJI=PODN<R<M@OC<O+M<EF<M<H<ODR<N<GNJ<>ODQ@DIOC@ OC> 
C@?<O@NCDH  

$NC<GGIJOBJDIOJ<?@O<DG@??DN>PNNDJIJAOC@H<OO@MJIOCDNJ>><NDJI 

.@@'PJAJMOC>JHDIB 

N1JN@D=D? I <GNJIJO@NH<IPN>MDKON?D?IJOG<NOGJIBDI$I?D<NCJO


<I? CPHD? >GDH<O@ $O DN NJH@ODH@N NO<O@? OC<O T@<MN R<N OC@ PKK@M GDHDO JA
NPMQDQ<GH<ITNP>>PH=@?HP>C@<MGD@MJI<>>JPIOJAHJG?NDIN@>ON<I?MJ?@ION "

) -'$)/-*0/$*)

>JMMPKODJINR@@I>JPIO@MDIOC@+N+NJG?@NOH<IPN>MDKONHDBCOOC@I
@LP<GGT =@ OC@ M@NPGO JA OC@ M@K@<O@? >JKTDIB JA OC@ O@SO RDOCDI <I
PI=MJF@I<I?QDBJMJPN=POIJI>JHH@IO<MD<GGDI@<B@JA(?CT<HD
F<NRCJ>C<HKDJI@?<I?M<FMODN><PN@N 2@?JFIJROC<OOC@+N+
R<N<IDHKJMO<IORJMFAJM<HJIBJOC@MN@G@Q@IOC>@IOPMT&<NCHDMD
N>CJG<MN@MP?DO@DIOC@DIOMD><>D@NJA(<?CT<H<F<OCJPBCO <I?OC<O
NJH@JAOC@HR@M@>JBIDU<IOJAO@SOP<GKMJ=G@HNDIOC@H<IPN>MDKON
<OOC@DM?DNKJN<G /C@<Q<DG<=DGDOTJA<+N+H<IPN>MDKODI'C<N<DIOC@
@<MGTT@<MNJAOC@OR@GAOC>@IOPMTOC<ODN?J>PH@IO@?<NC<DGDIBAMJH
@<NO@MIK<MIO<DI?D><O@NOC<OOC@RJMFR<N<GNJNOP?D@?DIOCDNK<MO
JA $I?D< DI OC@ O@IOC JM @G@Q@IOC >@IOPMT PIAJMOPI<O@GT OC@ @S<>O
GJ><ODJI JA K<MIO< DN NODGG IJO FIJRI *I@ JA OC@ ORJ K<GHG@<A
H<IPN>MDKON<OOC@?DNKJN<GJAOC@KM@N@IONOP?TO@NODAD@NOJDIO@M@NODI
OC@ +N+ DI )@K<G DI OC@ G<O@ OR@GAOC JM OCDMO@@IOC >@IOPMT OC@ JOC@M
H<T <GNJ C<Q@ =@@I >JKD@? OC@M@ =PO DON ?<O@ DN PI>@MO<DI JOC JA
OC@N@ H<IPN>MDKON O@NODAT OJ <OO@HKON NJH@ JA RCD>C H<T C<Q@
J>>PMM@? DI KM@QDJPN >@IOPMD@N OJ M@>ODAT OCMJPBC >JHK<MDNJI RDOC
JOC@MH<IPN>MDKONJAOC@+N+<IPH=@MJAOC@AG<RNOC<OC<?>M@KODIOJ
OC@ O@SOP<G OM<?DODJI $I OCDN >JII@>ODJI JI@ NCJPG? IJO I@BG@>O OJ
H@IODJIOC@'<F<<F'<>JHH@IO<MT>PHNOP?@IOIJO@NJI
OC@ +N+ KMJ=<=GT >JHKJN@? DI OC@ @<MGT OR@GAOC >@IOPMT RCD>C
4JI@U<R< CJG?N R<N RMDOO@I PI?@M OC@ NPK@MQDNDJI JA =C<TF<M<
BPKO<<O)G<I?JM1DFM<H<G<HJI<NO@MT E>MQBO,KB>KAFQP LKQBKQ

/C@H@OD>PGJPN?@A@IN@<I?@GP>D?<ODJIJA(<?CT<H<F<KJNDODJINDI
OC@ ADMNO >C<KO@M JA OC@ +N+ HPNO C<Q@ =@@I R@G>JH@? =T <I?M< )JO@ OC<O OC@ >JGJKCJI JA OC@ /D=@O<I Q@MNDJI JA <I?M<FMODN <OP<O<F<F
RCD>C GDF@ OC@ +N+ R<N OM<ING<O@? =T +<ONC<=ITDH<BM<BNDI&<NCHDMOM<>@N+<
ONC<=N M>FQ> >JGG<=JM<OJMN (<?CT<H<F< GDI@<B@ =<>F ORJ B@I@M<ODJIN OJ OC@
M@IJRI@?N>CJG<M-<OI<Q<EM< 


 $O DN IJO >@MO<DI OC<O OC@ +JO<G< K<GHG@<A H<IPN>MDKO D @ HN , R<N RMDOO@I DI
)@K<G<I?<?@O<DG@?<I<GTNDNJADONN>MDKODNM@LPDM@?DIJM?@MOJ@NODH<O@DON?<O@JA
>JKTDIB 


.@@4JI@U<R< <I?4JI@U<R< A 

+-.))+#+/

-*)FMODN DHH@?D<O@ <I? RD?@M >DM>G@N <I?M<FMOD DI A<>O <GGJON JIGT
NGDBCOGT HJM@ OC<I < LP<MO@M JA CDN ADMNO >C<KO@MN >JHH@IO<MT OJ
M@H<MFNJIOC@ORJJ>D>I>Q@MN@NOC<OJK@I)BMEPI<N((&<I?
OC@ AJPMO@@I HOFHN OC<O H<F@ PK DON ADMNO >C<KO@M <I? ?@QJO@N OC@
G<MB@ M@H<DI?@M JA OC@ >C<KO@M OJ <??M@NNDIB < IPH=@M JA KM@NNDIB
DNNP@N >JII@>O@? RDOC GJBD><G JIOJGJBD><G <I? @KDNO@HJGJBD><G
OC@JMD@N<I?D?@<NKMJK<B<O@?<I?G@BDODH<O@?=TCDNJKKJI@IONHJNO
JA RCD>C RJPG? C<Q@ =@@I A<HDGD<M OJ CDN AJGGJR@MN /C@ KMDI>DK<G
<I?KJO@IOD<GGTHJNODIAGP@IOD<G>JHK@ODOJMRCJC<?OJ=@?@<GORDOC
R<NOC@G@<MI@?(<?CT<H<F<N>CJG<MCQDQ@F<RCJ<NNO<O@?C<?
>MDOD>DU@?OC@GJBD><GH@OCJ?@HKGJT@?=T<I?Q<MDJPNNO<I>@NJACDN
AJM@MPII@MP??C<KGDO<IPH@MJPNODH@NDICDN+M<EKM<?K< *A
KMDH<MT>JI>@MIOJ<I?M<FMODR<NCQDQ@F<N>MDODLP@JAP??C<
KGDO<N M@GD<I>@ JI >JIN@LP@I>@N MO>P>D> AJM OC@ ?@HJINOM<ODJI
JA OC@ PGODH<O@I<OPM@JAOCDIBN<I?CQDQ@F<NDINDNO@I>@JIDI?@
K@I?@IODIA@M@I>@NPS>Q>KQOKRJK>AJMNP>C <I?M<FMOD<GGJ><O@N
I@<MGT<ADAOCJAOC@>C<KO@MOJ<QDI?D><ODJIJAP??C<KGDO<NPN@JA
>JIN@LP@I>@N <I? OJ OC@ OCJMJPBC ?DN>M@?DODIB JA CQDQ@F<N
<OO@HKOOJ@IAJM>@OC@@HKGJTH@IOJADIA@M@I>@NDIOC@>JPMN@JACDN
<MBPH@IO<ODJI CJR@Q@M <I?M<FMOD H<F@N >G@<M OC<O C@ ?J@N IJO
DIO@I? < BGJ=<G M@E@>ODJI JA DIA@M@I>@N <I? M<OC@M Q@OJ@N JIGT OC@
K<MOD>PG<M OTK@ JA DIA@M@I>@ PODGDU@? <I? <?QJ><O@? =T CQDQ@F< 
$I?@@? JI@ JA <I?M<FMODN H<DI BJ<GN DI OC@ N@>ODJI DN <N CQD
Q@F<N R<N @<MGD@M OJ PKBM<?@ D @ HJ?@MIDU@ OC@ H@OCJ?JGJBD><G
OJJGNPN@?=TCDNN>CJJGDI?@=<O@ CQDQ@F<N>MDOD>DNHJAP??C<
KGDO< @INP@? AMJH CDN M@<>ODJI OJ DHKJMO<IO ?@Q@GJKH@ION OC<O C<?
J>>PMM@? RDOCDI P??CDNHN GJBD><G@KDNO@HJGJBD><G AJG? DIOC@ADMNO
C<GA JA OC@ NDSOC>@IOPMTOC<ODNRDOCDIDBIB<N><HKRCD>CC<?
M@NPGO@? DI CQDQ@F<N DIO@BM<ODJI JA OC@ GJBD><G OC@JMT <I?
KMJ>@?PM@ @QJGQ@? <I? KM@N>MD=@? OC@M@ DIOJ CDN JRI N>CJJG RCD>C
HPNO C<Q@ <KK@<M@? OJ CDH <N JI@ OC<O C<? =@@I RJMFDIB RDOC
J=NJG@O@ OJJGN <I? R<N OC@M@AJM@ JK@I OJ <OO<>F <I?M<FMOD =JMI
DIOJ < K@MDJ? DI RCD>C DBIB<N GJBD> C<? =@>JH@ <POCJMDO<ODQ@
CDHN@GA@MP?DO@DIOC@DIOMD><>D@NJAGJBD><GKMJ>@?PM@<I?R@GGQ@MN@?
DI DBIB<N RMDODIBN JI OC@ NP=E@>O R<N <R<M@ JA OC@ ?@H<I?N JA
.<DOJ SSDQM@KJMONOC<O EDH<>JPIONOR@IOTJ>><NDJINJA>MDOD>DNHIJO@?=T
Q<GJFDO<QM<O< "

) -'$)/-*0/$*)

OC@ ?<T <I? OC@ OCM@<O <I? CDN M@NKJIN@ OJ CQDQ@F< N@MQ@? OC@
N@>JI?<MT KPMKJN@ JA KMJQD?DIB CDH RDOC < KG<OAJMH AMJH RCD>C OJ
<??M@NN <I? KJNND=GTKM@@HKO>MDOD>DNHAMJHOC@GJBD><G@KDNO@HJGJ
BD><G A<>ODJI DON@GA <N M@B<M?N OC@ (?CT<HDF<N GJBD><G KMJ>@?PM@N 
<I?M<FMODN K<MOD<G T@O ><G>PG<O@? <>LPD@N>@I>@ OJ CQDQ@F<N
?@H<I?AJMAJMH<GDIA@M@I>@NOC<OC<?CDHN<I>ODJIDIBOC@PN@JADI
A@M@I>@N<>FIJRG@?B@?=TOC@JKKJI@IO=POIJO=TOC@(?CT<HDF<
M>O>MO>PFAAEKRJK>R<N<NCQDQ@F<NH@OCJ?JGJBD><GM@IJQ<
ODJINR@M@<M@NKJIN@OJCDNDIO@GG@>OP<G@IQDMJIH@IOC@R<NNKPMM@?
=T DO OJ >G<MDAT OC@ (<?CT<H<F< <MBPH@IO<ODQ@ H@OCJ?N OJ
?DNODIBPDNC OC@DM >C<M<>O@MDNOD>N AMJH OCJN@ JA OC@ KM@Q<DGDIB OTK@
@HKGJT@? DI ?@=<O@ <I? OJ EPNODAT OC@ ?@QD<ODJIN AMJH DBIB<N
MPG@N 

'<O@MJIDIOC@ADMNO>C<KO@MJAOC@+N+<I?M<FMODAJ>PNN@NCDN<OO@I
ODJI JI API?<H@IO<G @KDNO@HJGJBD><G OC@JMD@N KMJKJPI?@? =T
DBIB< ?@QJODIB I@<MGT <N HP>C JA OC@ >C<KO@M OJ OC@ M@=POO<G JA
OC@N@ D?@<N <N C@ ?D? OJ CDN M@=POO<G <I? >MDODLP@ JA CQDQ@F< 
<I?M<FMODNJQ@MMD?DIB<DHOCMJPBCJPOCDNG@IBOCTM@APO<ODJIJAOC@
K<MOD>PG<M >C<M<>O@MDNOD> PS>I>H>> KJMOM<T@? <N OC@ =<M@ K@M>@KO
<I?CDN<MBPH@IO<ODJI<B<DINODBIB<NPI?@MNO<I?DIB<I?@OTHJGJ
BDUDIBJAOC@RJM?MO>QV>H>D @ <N?DM@>OK@M>@KODJIDNADMNO<I?
AJM@HJNOOJ?@HJINOM<O@OC@DI<KKMJKMD<O@I@NNJADBIB<N<OO@HKO
OJ @NO<=GDNC QD< CDN K<MOD>PG<M >C<M<>O@MDNOD> <I? OC@ >JIN>DJPNI@NN
OC<OFIJRNDO<HJM@M@ADI@?KG<I@JAM@<GDOTOC<ORJPG?=@NDOP<O@?
<=JQ@ OC@ PI@S<HDI@? @Q@MT?<T G@Q@GM@B<M?G@NN JA RC@OC@M DB
IB<HDBCOKJMOM<TDO<NPGODH<O@M@<GDOTJMDI<NHP>C<NDODNM@?P>@?
OJ >JIN>DJPNI@NN AMJH OC@4JB>M<KJDIOJAQD@R<N<KM@GDHDI<MT
G@Q@G JA M@<GDOT N <I?M<FMOD <NN@Q@M<O@N OC@ KJNDODIB JA NP>C <
G@Q@GDNHDNO<F@I<I?HDNG@<?DIBAJMRC@IOC@PGODH<O@DNIJOOJKD><G
OC@ RJMG? <I? DON >JINODOP@ION NCJPG? NDHKGT =@ <>>@KO@? <N B@I@M<G
>JIN@INPN PI?@MNO<I?N OC@H 2C@I JI OC@ JOC@M C<I? OC@ PGODH<O@
I<OPM@ JA OC@N@ >JHHJIN@IN@ KC@IJH@I< DN OC@ H<OO@M JA DIO@M@NO
<I? AJM OC@ N<F@ JA ?@O@MHDIDIB DO OC@T <M@ <I<GTU@? OC@T ?DNNJGQ@
>JHKG@O@GT G@<QDIB IJ MJJH RC<ONJ@Q@M AJM <IT KMJQDNDJI<G JM
ADI<G@IODOD@N @HJINOM<ODIBOC<ODBIB<NQD@RNG@<?OJKMJ=G@HN
<I?M<FMOD KJDION JPO OC<O DBIB<N KJNOPG<ODJI JA < PS>I>H>>
OC<ORJPG?@SDNODI?@K@I?@IOGTJADONM@G<O@?I>HV>H<F@N<OM<Q@NOT

+-.))+#+/

-*)JA OC@ P??C<N O@<>CDIB JA ?@K@I?@IO<MDNDIB <I? <IIDCDG<O@N OC@


>MP>D<G?DAA@M@I>@<>>@KO@?=T<GG(<CTIDNON=@OR@@IOC@NPMA<>@
G@Q@G <I? PGODH<O@ M@<GDOT DBIB< DN <>>PN@? JA >JIAJPI?DIB OC@
NPMA<>@G@Q@GP>SQFRDOCOC@PGODH<O@G@Q@G<I?OC@M@=TJAMPDIDIB
OC@NPMA<>@G@Q@G<G@Q@GJAM@<GDOTOC<O<NNP>CDNOJ=@<>>@KO@?
RDOCJPO<ITKCDGJNJKCD><G<I<GTNDN NP=NO<IOD<GKJDIOJADIO@M@NODI
<I?M<FMODN >MDODLP@ JADBIB<NPI?@MNO<I?DIBJAMO>QV>H>AJM
DBIB< OC@ >JBIDODJI ?DM@>O K@M>@KODJIDN <I?M<FMODN KJNDODJI
OC<OAJM(?CT<HDF<N<NAJMJM?DI<MTK@MNJIN<I?DI?@@?AJM>@MO<DI
JOC@M P??CDNON OC@ KMDH<MT M@A@M@IO JA OC@ RJM? MO>QV>H> DN IJO
>JIN>DJPNI@NN =PO M<OC@M OC@ J=E@>O K@M>@DQ@? Q@I OCJPBC G<O@M
DIO@MKM@O<ODJIN@NK@>D<GGTDI/D=@OJA<I?M<FMODN>MDODLP@JACQD
Q@F< RJPG? NP=NO<IOD<GGT <AA@>O OC@ >C<M<>O@MDU<ODJIN DIO@MI<G
?@H<M><ODJIN<I?<N<M@NPGOOC@N@GAPI?@MNO<I?DIBJAOC@(<?CT<
H<F<N>CJJGCDNM@H<MFNDIM@B<M?OJDBIB<NQD@RNC<?QDMOP<GGT
IJDHK<>OJIOC@GJBD><G@KDNO@HJGJBD><GOM<?DODJIDI$I?D<OC@T?D?
CJR@Q@M G@<? OJ C@<O@? ?@=<O@N DI /D=@O !JM OC@ (?CT<HDF<N DI
<I?M<FMODN DHH@?D<O@ <I? NP=N@LP@IO OM<?DODJI CJR@Q@M OC@
>JIQ@MN<ODJI RDOC DBIB< @SKG<DI@? KM@>DN@GT RCT OC@DM A@GGJR
(<CTIDNON N@?P>ODQ@@KDNO@HJGJBD><GOC@JMD@NK<MOD>PG<MGTOC<OJA
P>SQFG@Q@G=<M@K<MOD>PG<MNC<?OJ=@M@E@>O@? 

$I OC@ N@>ODJI EPNO <IO@>@?@IO OJ OC@ <OO<>F JI DBIB<N @KDN
O@HJGJBD><G QD@RN <I?M<FMOD <??M@NN@N JKKJI@ION KM@QDJPNGT
KM@NPH@? =T N>CJG<MN OJ =@GJIB OJ DBIB<N OM<?DODJI JM OJ =@
DBIB<CDHN@GAJM@Q@ICQDQ@F<RCJ><IJIGT=@D?@IODAD@?<N
)<DTTDF<N /C@N@ JKKJI@ION ?DNKPO@ OC@ (<?CT<H<F< >G<DH OC<O
OCDIBN ?J IJO >JH@ DIOJ =@DIB JI OC@ BMJPI? OC<O NP>C <I <NN@MODJI
M@LPDM@N<N>@MO<DIH@IOQD<NJH@NJMOJAQ<GD?>JBIDODJI<MBPDIBOC<O
DAOC@(?CT<HDF<N<?HDOOC<OOCDN>JBIDODJI@SDNONOC@INJH@OCDIB
D @ OC@ H@<IN JA Q<GD? >JBIDODJI HPNO DON@GA >JH@ DIOJ =@DIB <I?
@SDNORCD>CRJPG?OCPN>JIAPO@OC@(<?CT<H<F<<NN@MODJI $AJIOC@
JOC@MC<I?OC@(<?CT<H<F<KJNDODJIDNOC<OIJO@Q@IQ<GD?>JBIDODJI
@SDNONOC@IOC@QD@ROC<OOCDIBN?JIJO<MDN@DN=@M@AOJA>@MODOP?@ /C@
N<H@ <MBPH@IO<ODJI DI < HJM@ <==M@QD<O@? AJMH OC<I <I?M<FMOD
.@@(<>JI<G? 

"

) -'$)/-*0/$*)

KM@N@ION DO DN @I>JPIO@M@? DI +<FDG<NQHDI 1ONTT<I<N )TT<


=CT<<I?JIORJJ>><NDJINDI0??TJO<F<M<N)TT<=CT<QMOODF< 

G@NNKCDGJNJKCD><G?DN>PNNDJIRDOCOC@JIN@MQ<ODQ@P??CDNONOC@
NJ><GG@? #I<TIDNON DN N<I?RD>C@? =@OR@@I OC@ <MBPH@IO<ODJI
?DM@>O@? OJR<M? CQDQ@F< <I? OC@ >JIAMJIO<ODJI RDOC OC@ )<DTTD
F<N /C@ JIN@MQ<ODQ@ P??CDNO JKKJI@IO J=E@>ON OJ OC@ (<?CT<
H<F< N>CJJGN M<?D><GDUDIB JA OC@ KMDI>DKG@ JA ?@K@I?@IO<MDNDIB OJ
OC@ @SO@IO OC<O ?@K@I?@IO<MDNDIB DN >C<M<>O@MDU@? <N DO DN DI OC@
JK@IDIB Q@MN@N OJ OC@ ((& <N =@DIB TFQELRQ <MDNDIB JM >@<NDIB
RDOCJPO JI@ OCDIB JM N@K<M<O@ OCDIBN <I? RDOCJPO >JHDIB JM BJDIB
<I? >C<MB@N OC@ (?CT<HDF<N RDOC >JIOM<?D>ODIB OC@ Q@M=<G
O@NODHJIT JA OC@ CDBC@NO <POCJMDOT I<H@GT OC@ P??C< /C@
JIN@MQ<ODQ@ P??CDNON >DODIB JA <IJID><G Q@MN@N <I? KMJN@
NO<O@H@ION RCD>C PI@LPDQJ><GGT M@A@M AJM @S<HKG@ OJ OC@ >JHDIB
DIOJ @SDNO@I>@ <I? NP=N@LP@IO >@NN<ODJI JA OCDIBN <I? RCD>C OCPN
<KK@<M OJ >JIADMH OC<O ?@K@I?@IO<MDNDIB DN DI?@@? LP<GDAD@? =T
<MDNDIB<I?>@<NDIBDNO<F@I<N<IJKKJMOPIDOT=T<I?M<FMODOJ@?DAT
CDN >JP??CDNON <N OJ OC@ ?DAA@M@I>@ =@OR@@I DIO@MKM@ODQ@ <I?
?@ADIDODQ@ N>MDKOPM@N <I? DINKDM@N CDH OJ >DO@ < IPH=@M JA K<NN<B@N
AMJH =JOC OC@ JIN@MQ<ODQ@ P??CDNON< I? OC@ (<CTIDNON N>MDK
OPM<G >JGG@>ODJIN DI NPKKJMO JA OC@ <>OP<G IJI<MDNDIB @O> JA OCDIBN
OC<O?@K@I?@IOGT<MDN@ +M@N@IO@?DIOC@N@>ODJI<M@K<NN<B@NAMJHOC@
B<H<N OC@ 1DI<T< OC@ 0?I<Q<MB< OC@ F<T<H<ODNOM< OC@
.<H?CDME<NOM< OC@ &T<K<K<MDQ<MO<NOM< OC@ C?CT<T<
K<MDK>>CNOM< OC@ 1<EM<H<<?CM< <I? OC@ 0KGDK<MDK>>C
NJH@JARCD>CKM@N@MQ@OC@JIGTFIJRI.<INFMDOAJMOC@DMM@NK@>ODQ@
RJMF 

!PMOC@M >DO<ODJIN AMJH OC@ B<H<N <I? AMJH PQO>N IJO H@IODJI@?
<=JQ@<NR@GG<NAMJHPQO>N<M@AJPI?DIOC@JOC@MN@>ODJINJAOC@
+N+N ADMNO >C<KO@M *A M@G@Q<I>@ OJ JPM FIJRG@?B@ JA OC@ O@HKJM<G
NP>>@NNDJI DI RCD>C OC@ DI?DQD?P<G RJMFN DI <I?M<FMODN J@PQM@
R@M@ KMJ?P>@? <M@ OC@ M@A@M@I>@N OJ <I? >DO<ODJIN AMJH OC@
(<?CT<H<FQ<OM< RCD>C <KK@<M OJ DI?D><O@ OC<O OCDN RJMF R<N
>JHKJN@? KMDJM OJ OC@ +N+ <I? OC@ G<>F JA M@A@M@I>@N OJ <IT JA OC@

+-.))+#+/

-*)

JOC@M >JHH@IO<MD@N <OOMD=PO@? OJ <I?M<FMOD /C@ =MD@A >DO<ODJIN


AMJH P??C<KGDO<N (G<H<?CT<H<F<QOOD <I? CQDQ@F<N
+M<EKM<?K< AJM RCD>C JIGT OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI DN JOC@MRDN@
<Q<DG<=G@ <M@ JA NDBIDAD><I>@ DI OC<O OC@T KMJQD?@ OC@ JMDBDI<G
.<INFMDO JM < >GJN@ <KKMJSDH<ODJI OC@M@JA AJM OC@ LPJO@? K<NN<B@N 
<I?M<FMOD <??DODJI<GGT >DO@N AMJH RJMFN JOC@M OC<I OC@ ((& OC<O
C@ <OOMD=PO@N OJ )BMEPI< I<H@GT OC@ 4PFOD<DF OC@ 1DBM<C<
QTQ<MO<I <I? OC@ 'JFOO<NO<Q< AMJH MT<?@Q<N <OP<O<F<
1<NP=<I?CPN(<?CT<IO<QD=CB<AMJH(<CTI<PQO>NNP>C<NOC@
GDNO<H=<NOM< OC@ '<GDO<QDNO<M< OC@ -<OI<><K<MDK>>C <I? OC@
-<OIF<M<NOM<<NR@GG<NAMJH+DIDN?CTT <I?M<FMODC<N
OC@O@I?@I>TOJ>G<NNDATOC@><IJID><G=CD?C<MH<H<O@MD<GC@H<F@N
M@A@M@I>@OJ<N<POCJMDO<ODQ@O@NODHJITD>J> 

/C@ADI<GN@>ODJIJAOC@>C<KO@MDN?@QJO@?OJOC@@SKGD><ODJIJA((&
$  OC@ HOFHN =T R<T JA RCD>C )BMEPI< M@APO@N OC@ AJPM
>JI?DODJIN MO>QV>V> C@G? OJ =@ M@NKJIND=G@ AJM OC@ >JHDIB DIOJ
=@DIB JA OCDIBN OC@DM @AA@>ON /C@ JKKJI@IO K<MOT DI OCDN N@>ODJI DN
<B<DI OC@ JIN@MQ<ODQ@ P??CDNON RCJ NP=NO<IOD<O@ OC@DM QD@R OC<O
OC@>JI?DODJIN<M@OMPGT@SDNO@IOOCDIBNRCD>C=MDIB<=JPOOC@<MDNDIB
JA JOC@M OMPGT @SDNO@IO OCDIBN =T <MBPDIB OC<O OC@ P??C< CDHN@GA
O<PBCOOC@AJPM>JI?DODJIN <I?M<FMODHPNOC<Q@C<?P??C<KGDO<N
>JHH@IO<MT JI OC@ ((& =@AJM@ CDH @DOC@M DI H@HJMDU@? JM
H<IPN>MDKO AJMH <N C@ >JHKJN@? CDN >JHH@IO<MD<G M@H<MFN JI OC@
HOFHN JA OCDN N@>ODJI C@ JAO@I M@DO@M<O@N P??C<KGDO<N DIO@MKM@
O<ODJIJANK@>DAD>HOFHNJM@G@H@IONOC@M@JA<I?OCPN?@HJINOM<O@N !@GDS M=  N@@ <GNJ AA NPBB@NON OC<O <I?M<FMODN RJMFN R@M@
KMJ?P>@? DI OC@ AJGGJRDIB JM?@M (<?CT<H<FQ<OM<=CT< +M<N<II<K<? 4PFOD
<DFQOODIT<ON<KO<ODQOOD<OP<O<F<F (THN,>JIO<DIN<A@RM@A@M@I>@N
OJOC@(<?CT<H<FQ<OM<OC<O<M@>G@<MGTDIO@MKJG<ODJINRCD>CG@<?NJI@OJRJI?@M
DA NJH@ JA OC@ JOC@MN DI OC@ +N+ O@SO R@ C<Q@ M@>@DQ@? HDBCO IJO <GNJ =@ G<O@M
<??DODJIN<GOCJPBC<OG@<NOJI@N@@HNOJ=@I@>@NN<MTAJM<I?M<FMODN<MBPH@IO<
ODJI<I?OCPNDIOMDIND>OJOC@RJMF 

/C@ADMNO>C<KO@MJAP??C<KGDO<N>JHH@IO<MTJIOC@((&DNIJOKM@N@MQ@?DI
OC@+H<IPN>MDKO?DN>JQ@M@?<I?@?DO@?=T.C<JTJIB4@ 

 N KJDIO@? JPO <I? ?DN>PNN@? DI HT OM<ING<ODJIN <IIJO<ODJI OJ OC@ M@G@Q<IO
K<NN<B@N<I?M<FMOD?J@NIJO<GR<TNLPJO@CDNNJPM>@NGDO@M<GGTJM?D?CDNNJPM>@N
M@<??DAA@M@IOGT 

"

) -'$)/-*0/$*)

CDN@I?JMN@H@IOJADO 2C@OC@MC@<GNJC<?CQDQ@F<N>JHH@IO<MT
=@AJM@ CDH DN G@NN >G@<M CDN O@I?@I>T OJ M@K@<O NJH@ODH@N DI <
M@QDN@? AJMH P??C<KGDO<N >JHH@ION =PO OJ JQ@MRC@GHDIBGT
DBIJM@ Q<MD<IO DIO@MKM@O<ODJIN BDQ@I =T CQDQ@F< H<T =@OM<T <I
DIO@IO OJ M@NOJM@ KMD?@ JA KG<>@ <O G@<NO <N >JI>@MIN @<MGD@M >JH
H@IO<OJMNOJP??C<KGDO<NRJMF *IJ>><NDJIP??C<KGDO<C
QDQ@F<<I?<I?M<FMODKM@N@IONDHDG<MDIO@MKM@O<ODJINAJMOC@((&$
Q@MN@N <O ODH@N <I?M<FMOD <KK<M@IOGT ADI?N OC@ @SKG<I<ODJIN <I?
<MBPH@ION JA =JOC JA CDN KM@?@>@NNJMN PIN<ODNA<>OJMT <I? ?@QD<ODIB
AMJH OC@N@ JAA@MN <I<GO@MI<ODQ@<I<GTNDN $>JIND?@M@?DOH@<IDIB
APGBDQ@IOC<OHJNOOM<ING<ODJINJA>C<KO@MNJAOC@+N+AJ>PNJIGTJI
<I?M<FMODN>JHH@IONOJ=@BDIOJDIQ@NODB<O@DI<Q@MTKM@GDHDI<MT
R<T OC@ ?@BM@@ OJ RCD>C <I?M<FMOD M@GD@N JI OC@ M@H<MFN <I?
>JHH@IO<MD<G NOTG@ JA P??C<KGDO< <I? CQDQ@F< <I? C<Q@
OC@M@AJM@ DI>GP?@? DI HT <IIJO<ODJI NJH@ =<ND> J=N@MQ<ODJIN
M@B<M?DIB OC@ DIO@MKM@O<ODJI JA OC@ HOFHN KM@N@IO@? =T OC@ @<MGD@M
>JHH@IO<OJMN -OBSFLRP&KSBPQFD>QFLKP "AFQFLKP >KA1O>KPI>QFLKP


/C@ ADMNO M@A@M@I>@ OJ OC@ +N+ =T < PMJK@<I R<N H<?@ =T MD<I
#JPBCOJI#J?BNJI  <MDODNC>DQDGN@MQ<IO<KKJDIO@?DI
 OJ-@ND?@IONCDKDI&<OCH<I?PRC@IC@DI>GP?@?DODI<GDNOJA
P??CDNO.<INFMDOGDO@M<OPM@DI)@K<GDI<I@NN<TKP=GDNC@?DI  
(DNG@?CJR@Q@M=T<I@MMJI@JPN?@NDBI<ODJIJAOC@RJMF#J?BNJI
 0IAJMOPI<O@GT OC@ ((& >JHH@IO<MD@N >JHKJN@? =T <>>JM?DIB OJ


Q<GJFDO<QM<O< @Q<<MH<I "P<M <I?"P<H<OD<M@I@DOC@M@SO<IODI.<INFMDO
IJM<Q<DG<=G@DIOM<ING<ODJIN@@&<EDT<H< A DODNOCPNDHKJNND=G@OJFIJR
DA<I?M<FMOD?M<RNJIOC@DM>JHH@IONRC@IC@?@QD<O@NAMJHOC@DIO@MKM@O<ODJINJA
P??C<KGDO<<I?CQDQ@F< .>CJG<MNRCJM@<?CDI@N@RDGG=@<=G@OJ?@O@MHDI@DA
C@@Q@MM@GD@NJI.OCDM<H<ODN>JHH@IO<MT 


!JM?@O<DG@?M@H<MFNJIOC@+N+NM@G<ODJINCDKOJ@<MGD@M>JHH@IO<MD@N@NK@>D<GGT
<NM@B<M?N((&31$$N@@&M<BC 

.@@#J?BNJI  <I?#J?BNJI 

+-.))+#+/

-*)RMJIBGT M@>JM?@? OC@ +N+N I<H@ <N 3FKBV>0QO> /CDNHDNO<F@


DI <KK@GG<ODJI R<N M@>ODAD@? NCJMOGT <AO@M #J?BNJI K<NN@? JI JI@ JA
CDN H<IPN>MDKON JA OC@ +N+ OJ OC@ .J>DO ND<ODLP@ DI +<MDN =T OC@
!M@I>C N>CJG<M PBI@ PMIJPA   RCJ D?@IODAD@? OC@
RJMFDI<>>JM?RDOCOC@I<H@AJPI?DIH<IPN>MDKON>JGJKCJI<NOC@
?<(CT<H<F<QOOD< I? RCJ M@<GDU@? PKJI M@<?DIB <I?M<FMODN
JK@IDIBQ@MN@NOC<OOC@>JHKJNDODJIR<NNK@>DAD><GGT<>JHH@IO<MT
JI )BMEPI<N ((& /C@ M@QDN@? ?@O@MHDI<ODJI JA OC@ I<H@ <I?
>C<M<>O@M JA OC@ RJMF <N R@GG <N PMIJPAN =MD@A =PO NJH@RC<O
K@MKG@S@? J=N@MQ<ODJIN JI (<?CT<H<F< KCDGJNJKCT R@M@ KM@N@IO@?
DI CDN $IOMJ?P>ODJI GCDNOJDM@ ?P P??CDNH@ DI?D@I RC@M@
<GJIBND?@ CDN ><M@APG ?@N>MDKODJI JA <I? >JHH@ION JI OC@ RJMF C@
IJO@? OC<O OC@ +M<EKM<HDO GDO@M<OPM@N KMJ>GDQDOT AJM I@B<ODJIN
>C<M<>O@MDU@? =T CDH <N <P?<>DJPNDN DI OC@ ((& O<F@I @Q@I
APMOC@MND>@G<@NOKJNND=G@OJDIO@I?H@O<KCTND><GIJI@SDNO@I>@ 
PMIJPA <?HDOO@? OC<O C@ AJPI? DO ?DAAD>PGO OJ PI?@MNO<I? CJR OC@
((& >JPG? C<Q@ KM@N@IO@? DON@GA <N <I <POCJMDOT JI FT<HPID
P??C<N ?J>OMDI@ NDI>@ C@ JKDI@? <IT M<CHDI RCJ R<IO@? OJ
?@>DH<O@ P??CDNH RJPG? I@@? OJ ?J GDOOG@ HJM@ OC<I <?JKO
)BMEPI<N <I? <I?M<FMODN <MBPH@ION JHH@IONGDF@OC@N@=T
PMIJPA RDOC M@NK@>O OJ +M<EKM<HDO <I? (<?CT<H<F< GDO@M<OPM@
<I? CDN K@BBDIB JA )BMEPI<N <I? =T DHKGD><ODJI <I?M<FMODN
B@I@M<G KCDGJNJKCD><G QD@R <N < N>CJG<NOD> IDCDGDNH KMJAJPI?GT
DIAGP@I>@? JOC@M IDI@O@@IOC>@IOPMT N>CJG<MN NJH@ JA RCJH ><NO
N@Q@M@Q<GP@EP?B@H@IONJIP??CDNH<N<RCJG@<I?R@M@<OG@<NO#J?BNJI>JMM@>ONCDN M@A@M@I>@3FKBV>0QO>OJ3FK>V>0QO>DIOC@ 
M@KMDIO JA OC@ @NN<T #J?BNJI >JGG@>O@? <O G@<NO ORJ H<IPN>MDKON JA OC@ +N+ /C@
H<IPN>MDKOOC<OC@K<NN@?JIOJOC@.J>DOND<ODLP@DI+<MDNC<?PMIJPAM@KJMON
OC@ RJM?N SFK>V> M>QO> RMDOO@I JI DON ADMNO AJGDJ OC@ H<IPN>MDKO OC<O #J?BNJI
KM@N@IO@?OJOC@ND<OD>.J>D@OTJA@IB<GC<NSFK>V>RMDOO@IDIOC@G@AOH<MBDIJA
DONAJGDJN 


PMIJPA *I<K@DI@>JHKM@I?M@>JHH@IO>@GDQM@K@PON@?JII@M


KJPM PI@ ?@N <POJMDON ?@ G< ?J>OMDI@ ?@ FT<HPID $G N@H=G@ LPPI MCH<I@
QJPG<IO M?PDM@ <P I<IO >@OO@ ?J>OMDI@ I@ KJPMM<DO HD@PS A<DM@ LP@ ??<JKO@M G@N
<MBPH@IONIB<ODAN?@)BM?EPI<@O?@NJI>JHH@IO<O@PM 


 .@@ PMIJPA  AA /P>F  A ?@ %JIB DS *I PMIJPA
<I?CDNRJMF>A ?@%JIB PAA@OMDGG@<I?'JK@U AA "

) -'$)/-*0/$*)

K<MOD<GGTJMDI?DM@>OGTM@NKJIND=G@AJM<B@I@M<GM@E@>ODJIJAOC@O@I@ON
JA(<?CT<H<F<KCDGJNJKCT 

+M@NPH<=GT DI NJH@ H@<NPM@ < M@NPGO JA OC@ M@>@KODJI JA PMIJPAN
M@H<MFN <I?M<FMODN +N+ R<N DBIJM@? AJM I@<MGT OC@ M@NO JA OC@
>@IOPMT $I OC@ HD? N CJR@Q@M OC@ H<IPN>MDKO OC<O C<? =@@I
?@GDQ@M@? OJ +<MDN =T #J?BNJI R<N <N GP>F RJPG? C<Q@ DO ADI<GGT
?PNO@?JAA=TOC@=MDGGD<IOTJPIB@GBD<IN>CJG<M'JPDN?@'<1<GG@
+JPNNDI  @ '< 1<GG@ +JPNNDI PI?@MOJJF <N CDN DIDOD<G
KMJE@>O <I <I<GTNDN JA OC@ OR@IOTAJPMOC >C<KO@M JA OC@ +N+ RCD>C
R<NKP=GDNC@?DI #@NP=N@LP@IOGTJQ@MOC@T@<MN  
K<DINO<FDIBGT>M@<O@?<>MDOD><G@?DODJIJAOC@@IODM@O@SO <I@?DODJI
OC<O RJPG? DIOMJ?P>@ <I? M@I?@M <>>@NND=G@ OJ HJ?@MI N>CJG<MNCDK
=JOC)BMEPI<N((&<I?<I?M<FMODN>JHH@IO<MTJIDO<I?OC<O
RJPG? N@MQ@ <N OC@ =<NDN AJM <GG NP=N@LP@IO NOP?T JA OC@ ORJ RJMFN 
/C@H<IPN>MDKODI+<MDNR<NJI@JA<OMDJJAH<IPN>MDKON>JGG<O@?=T
?@ '< 1<GG@ +JPNNDI AJM CDN @?DODJI JA OC@ +N+ C@ NJPBCO JPO DI
<??DODJIOJOC@M@G<ODQ@GTKJJMLP<GDOT+<MDNH<IPN>MDKO <H<IPN>MDKO
JA OC@ +N+ OC<O C<? =@@I <>LPDM@? =T OC@ <H=MD?B@ 0IDQ@MNDOT
'D=M<MT AMJH M <ID@G 2MDBCO <I? <IJOC@M C@G? =T OC@ ND<OD>
.J>D@OT JA @IB<G DI <G>POO< RCD>C C<? <GNJ =@@I M@>@DQ@? AMJH
#J?BNJI  $I OC@ >JPMN@ JA RJMFDIB RDOC OC@N@ H<IPN>MDKON ?@ '<
1<GG@ +JPNNDI ?DN>JQ@M@? <N C@ <NN@MON DI OC@ S>KQ -OLMLP OJ CDN
@?DODJI OC<O <GG OCM@@ R@M@ >JKD@N H?DJ>M@N ?PI JMDBDI<G LPD I@
K<M<O K<N <QJDMODMMKMJ>C<=G@ 4@ODINKDO@JAOC@N>MD=<G@MMJMN
' ?@'<1<GG@+JPNNDI<OPMMT<N<OT<K<MDFDI(G<IB@NC<MG@N?@#<MG@U
KK  

 $ M@A@M OJ CDN @?DODJI <N +N+' /C@ NJ><GG@? <G>POO< @?DODJI JA =T <M<O
<I?M< N <I? +<I?DO #<MDHJC<I 1D?T=C<< R<N GDOOG@ HJM@ OC<I < KMDIO@?
Q@MNDJIJAOC@<G>POO<H<IPN>MDKOJAOC@+N+N@@(<T /C@+N+@?DODJIR<N
IJO ?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN JIGT KMJE@>O ?PMDIB OC@N@ T@<MN C@ <GNJ KMJ?P>@? <
.<INFMDO @?DODJI JA +M<EF<M<H<ODN >JHH@IO<MT JI OC@ J?CD><MTQ<OM< 
 <I? < /D=@O<I @?DODJI   <I? OM<ING<ODJI    JA
<I?M<FMODN(C 

PMIJPA M@H<MFN@ OLPJDLP@G@H<IPN>MDONJDOAJMODI>JMM@>ODG@NO


A<>DG@?@QJDMLP@GG@NNJIOG@NJKDIDJIN?@G<PO@PMKMDHDODA@O?@NJI>JHH@IO<O@PM 


 !JM ?@O<DGN N@@ (<>JI<G?  <N R@GG <N DIAM< (<IPN>MDKO @N>MDKODJI
+<K@M(<IPN>MDKONHNN'(<I?) 

+-.))+#+/

-*)<I? G<>PI<@ NC<M@? =T OC@ H<IPN>MDKON ?@ '< 1<GG@ +JPNNDI H<I
<B@? OJ >M@<O@ RDOC OC@ <D? JA OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI < OMPGT >JH
H@I?<=G@ @?DODJI JA =JOC OC@ ((& <I? OC@ +N+ RCD>C @H=@?N <I?
@SKG<DINDO /C@M@NPGO<IOPODGDOTJAOCDNADMNO@?DODJI=<N@?JIGDHDO@?
H<O@MD<GR<N<ND?@AMJH?@'<1<GG@+JPNNDIN<?HDM<=G@NFDGG<N
<I @?DOJMDI G<MB@ K<MO ?P@ OJ OC@ LP<GDOT JA OC@ <H=MD?B@ 0ID
Q@MNDOT 'D=M<MT H<IPN>MDKO *A OC@ NDSO@@I H<IPN>MDKON $ >JINPGO@?
AJM HT .<INFMDO @?DODJI JA OC@ ADMNO >C<KO@M JA OC@ +N+ AJPMO@@I JA
RCD>C <M@ K<K@M H<IPN>MDKON OC@ <H=MD?B@ H<IPN>MDKO DI OC@
KM@N@IO NOP?T ?@NDBI<O@? HN '> JKD@? DI )@K<G DI   
M<IFN <N JI@ JA OC@ AJPM @=NO K<K@M H<IPN>MDKON JA OC@ +N+ $ON
@MMJMN CJR@Q@M ><PN@ DO OJ KG<>@ G<NO JI HT GDNO JA @=NO K<K@M
H<IPN>MDKON /C@KMJ=G@H<OD>M@<?DIBNOC<O?@'<1<GG@+JPNNDIR<N
IJO<=G@OJNJGQ@=@><PN@JADON>JMMPKODJIN<I?OC@>JMM@NKJI?DIB<I?
APMOC@M >JHKGD><ODIB M@<?DIBN DI OC@ +<MDN <I? OC@ <G>POO<
H<IPN>MDKONH@<IOC<OIPH@MJPNK<NN<B@NDI?@'<1<GG@+JPNNDIN
JOC@MRDN@DHKM@NNDQ@@?DODJINO<I?DIR<IOJADHKMJQ@H@IO 

N?@'<1<GG@+JPNNDIIJOD>@?@<MGTJIDICDN@?DOJMD<GRJMFJIOC@
+N+ OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI JA OC@ RJMF JAO@I KM@N@MQ@N@LPDQ<G@ION
AJMM@<?DIBNGJNOAMJHJM>JMMPKO@?DIOC@OCM@@.<INFMDOH<IPN>MDKON
C@>JGG<O@?AJMCDN@?DODJI /C@>JGJKCJI<KK@I?@?OJOC@OM<ING<ODJI
M@Q@<GN OC<O <I?M<FMODN RJMF R<N M@I?@M@? DIOJ /D=@O<I DI
&<NCHDM <O OC@ -<OI<BPKO< HJI<NO@MT DI "MJIB FCT@M ?K@ H@?
KMJ=<=GT MI<B<M =T OC@ $I?D<I M>FQ> <I? BM@<O GJBD>D<I
J>EQOHFH> (<CNPH<OD <I? OC@ /D=@O<I OM<ING<OJM +< ONC<= ITD
H< BM<BN /D=@O<I NJPM>@N M@>JM? OC<O +< ONC<= R<N =JMI DI 
OM<Q@GG@? OJ &<NCHDM DI CDN TJPOC OJ ?@QJO@ CDHN@GA OJ P??CDNO
N>CJG<NOD> <>ODQDOD@N <I? M@H<DI@? OC@M@ AJM OC@ I@SO OR@IOTOCM@@
 *I OC@ I<H@ &C< >C@D BMJIB FCT@M ?K@ H@? N@@ )<P?JP  A )<P?JP
D=D? RMDO@N(JI<NO@MD@NR@M@IPH@MJPN<O"MJIBFCT@M?K@H@?=POOC@DM
D?@IODAD><ODJI KMJQ@N Q@MT ?DAAD>PGO  PO <>>JM?DIB OJ JPM DIAJMH<ODJI OC@ HJNO
<>ODQ@HJI<NO@MT?PMDIBOC@ OC>@IOPMTR<NOC@-<OI<BPKO<QDCM<-DI>C@IN=<N
K<RC@M@NJEJPMI@?OC@/D=@O<I)TDH<BM<BN  *I +< ONC<= ITD H< BM<BNN GDA@ <I? OM<ING<ODJIN N@@ )<P?JP  A M=
 <I? I  <I? '<IB    *I (<CNPH<OD N@@ )<P?JP
  *I OC@ +N+ <I? (C >JGJKCJIN <I? OC@DM DHKJMO<I>@ AJM O@SO>MDOD><G
RJMFN@@(<>JI<G? "

) -'$)/-*0/$*)

T@<MN <AO@M RCD>C C@ M@OPMI@? OJ CDN CJH@G<I? <I? >JHH@I>@?
O@<>CDIB $ @NODH<O@ OC<O OC@ +N+ OM<ING<ODJI R<N KM@K<M@? NJH@ODH@
?PMDIB OC@ G<NO ?@><?@ JA OC@ @G@Q@IOC >@IOPMT $O R<N H<?@ DI
M@GD<I>@JI<GJ><G.<INFMDOH<IPN>MDKODI<GGGDF@GDCJJ?RMDOO@IDI<
Q@MNDJIJAOC@M<?<N>MDKOOC@O@SOJARCD>CN>MD=@?KJNND=GTAJPM
CPI?M@?T@<MN<AO@MOC@+N+R<N>JHKJN@?R<N<GNJIJO>JHKG@O@GT
AM@@ JA OC@ HDNO<F@N OC<O M@NPGO AMJH M@K@<O@? >JKTDIB *I@
KM@NPH@NOC<ODOR<NCDN<R<M@I@NNJANK@>DAD>KMJ=G@HNM@G<O@?OJOC@
OM<INHDNNDJIJAOC@O@SOOC<ODINKDM@?+<ONC<=<AO@MM@OPMIDIBOJ/D=@O
<OOC@@I?JAOC@@G@Q@IOC>@IOPMTJMOC@OPMIJAOC@OR@GAOCOJ>C@>F
CDN /D=@O<I OM<ING<ODJI <B<DINO < N@>JI? .<INFMDO H<IPN>MDKOGJ><O@?
DI'C<N<OC<OC<?=@@I>JKD@?DI<@NO@MIK<MIO< D?@?DIOCDN
>JGG<ODJI RJMF =T OC@ &<NCHDMD N>CJG<M &<I<F<Q<MH<I C@
>JMM@>O@? OC@ OM<ING<ODJI <I? >GJN@? RJMF JI DO (<IPN>MDKON JA OC@
/C@(C>JGJKCJI<I?JOC@M>JGJKCJINOJRJMFNOM<ING<O@?=T+<ONC<=M@>JM?
OC<O OC@N@ OM<ING<ODJIN R@M@ H<?@ ?PMDIB OC@ M@DBI JA OC@ FDIB +C<BN K< GC<
KM@NPH<=GT<I<KK@GG<ODJIAJM&DIB#<M<?@Q<RCJC@G?OC@OCMJI@AMJH 
/C@M@ <M@ IJ M@A@M@I>@N DI OC@ >JGJKCJIN OJ #<M<?@Q<N NP>>@NNJM 0>><G< '<IB
  O@IO<ODQ@GT NPBB@NON KG<>DIB +< ONC<= DI &<NCHDM =@OR@@I OC@ T@<MN

<I? 


$OC<N=@@IDIO@M@NODIBOJG@<MIOC<O+<ONC<=IJO@?<>JPKG@JAOC@Q<MD<IOM@<?DIBN
C@@I>JPIO@M@?DICDN&<NCHDMDH<IPN>MDKODICDN SKG<I<ODJIJADAAD>PGO+JDIONDI
OC@ +M<N<II<K<? /NCDB BN<G =<D ?F<= <= NC<? K< 6<<8RCD>CDNAJPI?DI
OC@ =&< B?<HN BNPIB =PH QJG @G@Q@I (T OC<IFN OJ &@QDI 1JN@ <I? CDUPFJ
4JNCDHDUPAJM=MDIBDIBOC@>JHH@IONJIOC@Q<MD<IONOJHT<OO@IODJI  /C@ B@JBM<KCD><G GJ><ODJI JA <@NO@MI K<MIO< M@A@MM@? OJ DI OC@ >JGJKCJI
M@H<DIN PI>@MO<DI K<MIO< DN BDQ@I Q<MDJPNGT <N @ B OC@ R@NO@MI N@<=J<M? JA
$I?D< OC@ IJMOC@MI &JF<I< M@BDJI &JF<I< <I? (<G<=<M OC@ >@IOM<G KJMODJI JA
JH=<T+MJQDI>@<I?2@NO@MI$I?D<DIB@I@M<GN@@C<P?CPMT >C $$$) ) 
C<OO<>C<MTT< /C@ "@JBM<KCD><G D>ODJI<MT I>D@IO <I? <MGT (@?D@Q<G $I?D<
@GCD (PINCDM<H (JIJC<MG<G  K  )PI?J '<G @T /C@ "@JBM<KCD><G
D>ODJI<MT JA I>D@IO <I? (@?D<@Q<G $I?D< @GCD *MD@IO<G JJFN -@KMDIO
JMKJM<ODJI M? @?  6 NO KP=GDNC@? 8 K  &  <EK<D @? /C@ "@J
BM<KCD><G I>T>GJK<@?D< JA I>D@IO <I? (@?D@Q<G $I?D< +<MO $ 1<M<I<ND $I?D>
><?@HT K  /C@GP@II<GNM@>JM?NOC<OOC@.<INFMDOH<IPN>MDKONPN@?
=T+<ONC<=<I?&<I<F<Q<MH<IOJM@QDN@+<ONC<=NOM<ING<ODJIN><H@AMJHVRIA?RP
OM<ING<O@? =T -J@MD>C <N (<B<?C< N@@ M=  I  M= NO<O@N ?C 
RJCG <P>C <PN )G<I? PI? 1DFM<H<G< #@ IJO@N OC<O <>>JM?DIB OJ /M<IOC<
C<B<G<<I?*DQD<=@GJIBOJ@<NO@MIK<MIO< 


*I&<I<F<Q<MH<IN@@)<P?JP  AA 

+-.))+#+/

-*)+N+ OM<ING<ODJI OC@I AM@@AGJ<O@? AJM OC@ I@SO ORJ >@IOPMD@N JM
@IO@M@?NH<GG>JGG@>ODJINPIODGADI<GGTJI@JAOC@HR<NDI>JMKJM<O@?
DIOJOC@*G?)<MOC<IB/<IEPMOC@OM<ING<ODJIR<NKMDIO@?DIOC@AJPM
=GJ>FKMDIO@?DODJINJAOC@/<IEPMM@GD@?JI=THJ?@MIN>CJG<MNJIGT
DI OC@ HD?@DBCO@@IOC >@IOPMT *IGT OC@ +@FDIB @?DODJI JA OC@ +N+
OM<ING<ODJI <KK@<MN OJ C<Q@ =@@I <Q<DG<=G@ OJ ?@ '< 1<GG@ +JPNNDI
C@ M@A@MN OJ DO<NOC@/<I?EJPMMJPB@ S<HDI<ODJIJA+<ONC<=N
<I? CDN >JGG<=JM<OJMN OM<ING<ODJI M@Q@<GN OC<O DO DN < H@OD>PGJPNGT
OM<INKJN@?>JHKJNDODJIOC<ODNJAO@I<=G@OJNPKKJMOPIDLP@M@<?DIBN
DI OC@ .<INFMDO H<IPN>MDKON OCPN <D?DIB JPM @AAJMON OJ >JMM@>O OC@
.<INFMDO O@SO <I? OC<O IJO DIAM@LP@IOGT >JIOMD=PO@N OJ JPM PI?@M
NO<I?DIB JA >C<GG@IBDIB <MBPH@IO<ODQ@ <I? @SKG<I<OJMT N@>ODJIN DI
OC@+N+ *IOC@JOC@MC<I?OC@PN@JAOC@/D=@O<IOM<ING<ODJIOJ@?DO
RJM?N<I?K<NN<B@NDIOC@.<INFMDO<GNJ><GGNAJM<BM@<O?@<GJA><M@
<I? M@AG@>ODJI JRDIB OJ OC@ A<>O OC<O M@<?DIBN AMJH ORJ ?DAA@M@IO
.<INFMDOH<IPN>MDKON<M@HDMMJM@?DIDO<I?@NK@>D<GGT=@><PN@JI@JA
OC@N@H<IPN>MDKONR<N>JIO<HDI<O@?RDOCH<O@MD<GIJODIOMJ?P>@?=T
<I?M<FMOD=POM<OC@MDIO@MKJG<O@?=TG<O@MN>MD=@N<I?N>CJG<MNN@@
DIAM< (<IPN>MDKO @N>MDKODJI (<IPN>MDKO -@G<ODJINCDKN @ '<
1<GG@ +JPNNDI R<N IJO <R<M@ OC<O OC@ OM<ING<OJMN C<? <KKMJKMD<O@?
HP>C JA OC@ @SOM<I@JPN H<O@MD<G OC@T AJPI? DI OC@ >JIO<HDI<O@?
H<IPN>MDKOJMOC<ONJH@JAOC@>JIO<HDI<ODJIC<?<GNJH<?@DONR<T
DIOJCDNOCM@@H<IPN>MDKON #@APMOC@M?D?IJOM@<GDU@OC<OHJNOJAOC@
PQO><I?PQO>K<NN<B@N>DO@?=T<I?M<FMODR@M@IJOM@I?@M@?DIOJ
/D=@O<I=T+<ONC<=AMJHOC@+N+.<INFMDO=POC<?M<OC@M=@@I>JKD@?
?DM@>OGTAMJHOC@/D=@O<IOM<ING<ODJINJAOC@NJPM>@O@SON<Q<DG<=G@OJ
CDH<OOC@@I?JAOC@@G@Q@IOC<I?
JM@<MGTOR@GAOC>@IOPMT @'<
1<GG@ +JPNNDIN @?DODJI @H@I?@? DI M@GD<I>@ JI OC@ /D=@O<I
OM<ING<ODJIOCPNDI>GP?@NH<O@MD<GIJODIOMDIND>OJOC@+N+<I?<OO@NON
<IPH=@MJADI<KKMJKMD<O@>C<IB@NOJ.<INFMDO>DO<ODJIN 

 NGDBCOGT M@RJMF@? Q@MNDJI JA ?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN @?DODJI R<N
KP=GDNC@? =T + ' 1<D?T< DI  1<D?T< DIOMJ?P>@N CDN JRI
.@@(<>JI<G? 

1<D?T< =QDDNO<O@NDIOC@DIOMJ?P>ODJIOJCDN@?DODJI+JPNNDIN@?DODJIDN
GJIB JPO JA KMDIO $ C<? OC@ BJJ? AJMOPI@ JA NOP?TDIB OCDN Q@MT RJMF <O CDN A@@O DI
 <I?C@I>@$OCJPBCODOHT?POTOJ=MDIBJPO<I@R@?DODJIRDOC<IPH=@MJA"

) -'$)/-*0/$*)

@H@I?<ODJIN DIOJ OC@ O@SO @NO<=GDNC@? =T ?@ '< 1<GG@ +JPNNDI
<OO@HKODIB OJ <??M@NN RDOC OC@H =JOC KMJ=G@H<OD> M@<?DIBN <GM@<?T
IJO@? =T ?@ '< 1<GG@ +JPNNDI <I? M@<?DIBN ?@@H@? =T 1<D?T<
CDHN@GA OJ =@ DI I@@? JA >C<IB@ 2CDG@ NJH@ JA CDN @H@I?<ODJIN
NP>>@@? DI DHKMJQDIB OC@ O@SO JM NPBB@NO I@R <Q@IP@N AJM
>JIND?@M<ODJI H<IT DA IJO HJNO JA CDN @H@I?<ODJIN AJM OC@ ADMNO
>C<KO@MJAOC@+N+><IIJO=@<>>@KO@? 1<D?T<N?@>DNDJIOJPN@JIGT
?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN @?DODJI <N CDN H<O@MD<G =<NDN D @ OJ AJMBJ
>JINPGO<ODJI JA <IT JA OC@ OCM@@ H<IPN>MDKON PN@? =T OC@ KM@QDJPN
@?DOJM <N R@GG <N OC@ @?DODJIN JA OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI DN K<MOGT
M@NKJIND=G@ AJM OC@DM PI<>>@KO<=DGDOT  APMOC@M >JIOMD=PODIB A<>OJM
R<N 1<D?T<N H<II@M JA ?@<GDIB RDOC OC@ /D=@O<I M@<?DIBN NPKKGD@?
DI ?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN <IIJO<ODJI <GOCJPBC OC@ @SO@IO OJ RCD>C
1<D?T< C<N M@AG@>O@? JI OC@N@ /D=@O<I RJM?N <I? KCM<N@N M@H<DIN
PI>G@<MOJH@C@C<N<O@I?@I>TOJ<>>@KORDOCJPO>JIND?@M<ODJIJA
OC@KJNND=DGDOTJAHDNOM<ING<ODJIJMM@RJM?DIB<I?RDOCIJOCJPBCOOJ
OC@ OM<ING<OJMN KMJBM<H NJH@ODH@N LP@NODJI<=G@ DI?DQD?P<G
H<IPN>MDKO M@<?DIBN OC<O OC@ /D=@O<I <KK@<MN OJ NPKKJMO @ADIDO@GT
?DNOPM=DIB DN OC@ 1<D?T< @?DODJIN DIO@BM<ODJI JA <GG JA ?@ '< 1<GG@
+JPNNDIN >JIE@>OPM@N DI OC@ JMDBDI<G @?DODJI @I>GJN@? DI NLP<M@
=M<>F@ON RDOC M<M@GT <I DI?D><ODJI OC<O OC@ O@SO DI OC@N@ ><N@N DN


<??DODJIN <I? <GO@M<ODJIN $ C<Q@ H<?@ PN@ JA <??DODJI<G H<O@MD<G KP=GDNC@? NDI>@
OC@I <I? OC@M@AJM@ $ CJK@ OCDN @?DODJI RDGG =@ HJM@ PN@APG OC<I OC@ AJMH@M OJ JPM
$I?D<IN>CJG<MN 


 A @ B CDN NDG@IO @H@I?<ODJI M>O> M@<? M>O> AJM ?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN
M>O>J <O +N+'  < M@<?DIB <OO@NO@? =T OC@ H<IPN>MDKON =PO M@E@>O@? =T ?@ '<
1<GG@+JPNNDI $>JPIOG@NNOC<I<?JU@I@H@I?<ODJINOJOC@((&CDN@H@I?<ODJIN
AJM ((& 3$$$ <I? 33$$ <M@ >JMM@>O 0IAJMOPI<O@GT 1<D?T< PNP<GGT @H@I?N
NDG@IOGT<I?I@Q@MBDQ@NOC@M@<NJINAJMCDN>CJD>@N 


 1<D?T< = QDD RMJIBGT ?@N>MD=@N ?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN H<IPN>MDKO =<NDN
>G<DHDIBOC<OC@?D?IJO?DM@>OGTPN@OC@<G>POO<H<IPN>MDKO<I?M<OC@MM@GD@?JI-<J
<M<O<I?M<N<I?+<I?DO#<MDHJC<I1D?T=CNC<<N?@DODJIJAOC@<G>POO<
H<IPN>MDKO . /MDK<OCD OC@ ?@DOJM JA OC@ M@KMDIO NO<O@N DI OC@ @?DODJIN
+M@A<>@OC<OIJ>C<IB@NR@M@H<?@OJ1<D?T<NJMDBDI<GO@SO=@><PN@IJOCDIBI@R
M@B<M?DIB OC@ +N+ C<? <KK@<M@? NDI>@ OC@ KP=GD><ODJI JA OC@ ADMNO @?DODJI DI 
+@MC<KNNTHKOJH<OD>JAOC@KJJM@S>C<IB@JADIAJMH<ODJI=@OR@@I@<NO<I?R@NO<O
OC@ ODH@ /MDK<OCD N@@HN OJ C<Q@ =@@I PI<R<M@ OC<O ?@ %JIB C<? KP=GDNC@? CDN
DHKJMO<IO /@SO>MDOD><G )JO@N <GM@<?T DI <I? OC<O IDI@ H<IPN>MDKON JA OC@ +N+
R@M@<Q<DG<=G@=T 

+-.))+#+/

-*)CTKJOC@OD><G <I? PINPKKJMO@? =T OC@ H<IPN>MDKON $I <??DODJI OJ


M@QDNDIB OC@ O@SO JA OC@ KM@QDJPN @?DODJI 1<D?T< >C<IB@N DON <IIJ
O<ODJI #@M@KJMONOC<OC@C<NM@O<DI@?RDOCNJH@HJ?DAD><ODJIN@?
'< 1<GG@ +JPNNDIN KCDGJGJBD><G IJO@N ?MJKKDIB AJM @S<HKG@
/D=@O<I >DO<ODJIN =PO C@ ?J@N IJO H@IODJI OC<O CDN HJ?DAD><ODJIN
DIQJGQ@APMOC@MNDHKGDAD><ODJIDIOC@AJMHJA@SKPIBDIBJOC@MQ<GP<=G@
H<O@MD<G NP>C <N IPH@MJPN Q<MD<IO H<IPN>MDKO M@<?DIBN <I? ?@ '<
1<GG@+JPNNDIN>JHH@IONJIOC@N@ 0IAJMOPI<O@GTDIO<FDIBJQ@M?@
'<1<GG@+JPNNDINIJO@N1<D?T<<GNJM@K@<ONOC@DM@MMJMN=POHJM@
N@MDJPNGT C@ HDNM@KJMON H<IT JA OC@ M@O<DI@? Q<MD<IO M@<?DIBN <N
R@GG<NOC@DMM@G<ODJINCDKOJOC@/D=@O<I /C@@?DODJI<N<RCJG@C<N
OC@ APMOC@M ?@A@>O JA >JIO<DIDIB < CJNO JA KMDIODIB @MMJMN ?MJKK@?
>H>O>N <I? RJM?N NJH@ODH@N @IODM@ N@IO@I>@N <M@ IJO PI>JHHJI
<I?HJNOK<B@N<M@H<MM@?=TJI@JMORJJAO@IPKOJAJPMHDNKMDION 
$ M@A@M OJ 1<D?T<N @?DODJI JIGT RC@I CDN @H@I?<ODJIN >JIOMD=PO@ OJ
OC@?DN>PNNDJIJA<M@<?DIB 

$I OC@ C<GA>@IOPMT AJGGJRDIB OC@ KP=GD><ODJI JA ?@ '< 1<GG@
+JPNNDIN<IIJO<O@?.<INFMDO@?DODJI<GGOR@IOTN@Q@I>C<KO@MNJAOC@ 1<D?T< DIAJMHN OC@ M@<?@M DI CDN $IOMJ?P>ODJI OC<O C@ C<N @S>DN@? AMJH OC@
<IIJO<ODJI<GG/D=@O<I>DO<ODJINDI>GP?DIBOCJN@JAOC@((&=PODIH<IT><N@NC@
?J@N KM@N@MQ@ ?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN M@A@M@I>@N OJ DINO<I>@N RC@M@ OC@ /D=@O<I
>JIADMHNOC@.<INFMDOJMG<>FN<I@LPDQ<G@IO 1<D?T< =QDDNO<O@N/C@AJJO
IJO@N JA +JPNNDI >JIO<DIDIB /D=@O<I OM<ING<ODJI JA &MDFN <I? JA @SOM<>ON JA OC@
>JHH@IO<MT C<Q@ =@@I JHDOO@? AMJH OCDN @?DODJI <N OC@T <M@ IJ GJIB@M PN@APG OJ
.<INFMDON>CJG<MN $?JIJOCJR@Q@MPI?@MM<O@OC@Q<GP@JA+JPNNDIN@?DODJI<I?JA
@SOM<>ONAMJH/D=@O<IBDQ@I=TCDH=POJI>@OC@KPMKJN@JA>C@>FDIBOC@<>>PM<>T
JA .<INFMDO O@SO DN <>CD@Q@? OC@ Q<GP@ JA /D=@O<I OM<ING<ODJIN OJ .<INFMDO K<DON
=@>JH@NN@>JI?<MT 


A @ B CDNIJO@AJM+N+' N@H@I?@?SLOC<OM@KJMON(NN ?LAEFSLRCD>CDN


>JIADMH@?=T/RC@IDIA<>O?@'<1<GG@+JPNNDIIJO@NOC@Q<MD<IO?LAEFCDNIJO@
AJM+N+' NEO>PS>MO>QQV>EO>PS>MOMV>EO>PS>J>MBHV>RCD>CM@KJMON/
MO>QQV>AJM>MBHV>RC@IDIA<>O?@'<1<GG@+JPNNDIC<NIJO@?OC<OOC@/D=@O<I
M@<?N EO>PS> MOMV> EO>PS> MO>QQV> EO>PS>J >MBHV> CDN IJO@ AJM +N+' N
MO>SB>V>KRCD>CM@KJMONMO>SB>VBQAJMMO>SB>V>KRC@I?@'<1<GG@+JPNNDI
C<N IJO@? OC<O OC@ H<IPN>MDKON M@<? MO>SB>VBK> (JNO PIC@GKAPG DN CDN PN@ JA OC@
<==M@QD<ODJI+AJM=JOC+<MDN<I?+JPNNDI 

"

) -'$)/-*0/$*)

+N+R@M@OM<ING<O@?DIOJ PMJK@<IG<IBP<B@N /C@OM<ING<ODJINR@M@


PI?@MO<F@I =T .O>C@M=<ONFT >C<KO@MN JI@ <I? OR@IOTADQ@ DI IB
GDNC (<T >C<KO@MN ORJ OJ AJPM NDS OJ IDI@ @G@Q@I OR@IOTOCM@@
OR@IOTAJPM OR@IOTNDS <I? OR@IOTN@Q@I DI !M@I>C .>C<T@M
>C<KO@MN ADQ@ O@I OR@GQ@ OJ NDSO@@I DI "@MH<I '<HJOO@ >C<KO@M
N@Q@IO@@IDI!M@I>C<I??@%JIB>C<KO@MN@DBCO@@IOJOR@IOTORJ
DI!M@I>C N?@%JIBC<NIJO@?OC@JIGTN>CJG<MDIOCDNBMJPKOJ
C<Q@ >JINPGO@? < H<IPN>MDKO R<N %<>LP@N (<T RCJ JI OC@ M<M@
J>><NDJIM@A@MNOJOC@+<MDNH<IPN>MDKOPN@?=T?@'<1<GG@+JPNNDI
DIJM?@MOJ>JMM@>OOC@@?DODJI JOC?@%JIB<I?(<TM@>JBIDU@?OC@
DHKJMO<I>@ JA OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI <I? DI>GP?@? <GJIBND?@ OC@DM
!M@I>COM<ING<ODJINJAOC@M@NK@>ODQ@>C<KO@MN@?DODJINJAOC@/D=@O<I
H<?@DIM@GD<I>@PKJIOC@+@FDIB<I?)<MOC<IB@?DODJINJAOC@O@SO 

N HDBCO =@ @SK@>O@? < BJJ? IPH=@M JA OC@ KMJ=G@H<OD> <I? HDN
G@<?DIB K<NN<B@N DI OC@N@ PMJK@<IG<IBP<B@ OM<ING<ODJIN C<Q@ OC@DM
NJPM>@ @IODM@GT DI OC@ A<PGOT O@SO=<NDN D @ ?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN
@?DODJI $OR<NJIGTRDOCOC@?DN>JQ@MTJA<AJPMOCH<IPN>MDKOJAOC@
RJMF =T "DPN@KK@ /P>>D OC<O N@MDJPN O@SO>MDOD><G RJMF JI OC@ +N+
<B<DI =@><H@ KJNND=G@ @ %JIB CDN DIO@M@NO DI OC@ O@SO M@FDI?G@?
>JGG<O@? CDN RDA@N OM<IN>MDKODJI JA < KCJOJ>JKT JA OCDN H<IPN>MDKO
<B<DINO?@'<1<GG@+JPNNDIN@?DODJI<I?>JHKDG@?<I@SO@INDQ@GDNO
JA Q<MD<IO M@<?DIBN AJM OC@ @IODM@ +N+ OJB@OC@M RDOC NPBB@NODJIN AJM
@H@I?<ODJIN<I?DI KP=GDNC@?OCDN<N/@SO>MDOD><G)JO@NJIOC@
+M<N<II<K<? #@KP=GDNC@?CDNADI?DIBNAJM)BMEPI<NHOFHNDI
< I@R ((& @?DODJI DI =PO ?@NKDO@ =@DIB @I>JPM<B@? OJ
M@AM<DI@?AMJHKM@K<MDIB<I@R@?DODJIJAOC@+N+JI<>>JPIOJAOC@
>JIND?@M<=G@ <HJPIO JA H<IPN>MDKO H<O@MD<G QDU OC@ +<MDN
<H=MD?B@<I?<G>POO<H<IPN>MDKONOC<ORJPG?<??DODJI<GGTC<Q@OJ.@@(<T ?@%JIB  (<TN >MDODLP@JA?@'<1<GG@
+JPNNDIN<IIJO<ODJIOJCDN@?DODJI GG@@NO@IBIM<G>JMM@>O@KJPMG@NHOFH@OG@
>JHH@IO<DM@H<DNG@NIJO@N>MDODLP@NNJIOK@P@SKGD>DO@NK<MAJDNHH@ND=TGGDI@N
H<T =@ DIO@I?@? <N < AJJOIJO@ OJ ?@ %JIBN DS KM<DN@ JA OC@ ?DODJI
>JKD@PN@H@IO<IIJO@ 


 .@@ .O>C@M=<ONFT  (<T .>C<T@M  <I?  '<HJOO@ ?@
%JIB 


.@@?@%JIB <I?(<T 

+-.))+#+/

-*)

=@ DIQ@NODB<O@? AJM NP>C < KMJE@>O /C@ AJPMOC H<IPN>MDKO<CJG?DIB


JAOC@&@NC<M'D=M<MTDI&<OCH<I?PC<NDIA<>OKMJQ@?OJ=@JI@JA
OC@HJNODHKJMO<IOH<IPN>MDKONAJMOC@KM@N@IONOP?T $ODN<?@>@KODQ@
H<IPN>MDKO DI OC<O DON H@NN JA N@IN@G@NN N>MD=<G @MMJMN BDQ@N OC@
DHKM@NNDJIOC<OOC@H<IPN>MDKODNM@G<ODQ@GTPN@G@NN<N<RDOI@NN=PO
>GJN@M@S<HDI<ODJIM@Q@<GNOC<ODOKM@N@MQ@NH<ITM@<?DIBNOC<OC<Q@
=@>JH@>JMMPKO@?DIOC@JOC@MH<IPN>MDKONOC@N@I@RM@<?DIBNJAOC@
/P>>DH<IPN>MDKOO@MH@?-=T?@%JIBM@A@MM@?OJ<NHNDI
OC@ KM@N@IO NOP?T JAO@I O@I? OJ =@ NPKKJMO@? =T OC@ /D=@O<I
OM<ING<ODJI 

@ %JIBN M@GP>O<I>@ OJ O<F@ JI OC@ O<NF JA >JINPGODIB H<IPN>MDKON
=@TJI? OC@ H<IPN>MDKO PI@<MOC@? =T /P>>D R<N <HKGDAD@? RC@I C@
=@><H@<R<M@JAOC@@SDNO@I>@JAORJHJM@H<IPN>MDKONJAOC@+N+
<GNJ AMJH )@K<G RCD>C C<? =@@I ADGH@? =T OC@ $INODOPO@ AJM
?Q<I>@? .OP?D@N JA 2JMG? -@GDBDJIN $.2- #@ I@Q@MOC@G@NN
<>LPDM@? HD>MJAD>C@ >JKD@N JA OC@ ORJ I@R H<IPN>MDKON DI JM?@M OJ
>JHK<M@ OC@DM M@<?DIBN JA ?DAAD>PGO K<NN<B@N RDOC OC@ M@<?DIBN
NPKKGD@?=T?@'<1<GG@+JPNNDIJIOC@=<NDNJACDNH<IPN>MDKON )JO
ADI?DIB=@OO@MM@<?DIBNDIOC@ORJ$.2-H<IPN>MDKONC@>JI>GP?@?
OC<O OC@T HPNO NO@H AMJH OC@ N<H@ JMDBDI<G <NOC@OCM@@PN@?AJM?@
'< 1<GG@ +JPNNDIN @?DODJI <??DIB CJR@Q@M OC<O < HJM@ ><M@APG
NOP?T JA OC@N@ H<IPN>MDKON RJPG? =@ M@LPDM@? /C@ @S<HDI<ODJI JA
H<IPN>MDKON PI?@MO<F@I AJM OC@ KM@N@IO NOP?T >JIADMHN ?@ %JIBN
<NN@NNH@IOJAOC@N@ORJH<IPN>MDKONOC@T<M@M@G<ODQ@GTPIDHKJMO<IO
H<IPN>MDKON =JOC KMJQDIB OJ =@ JA G@NN Q<GP@ OC<I ?@ '< 1<GG@
+JPNNDIN<H=MD?B@H<IPN>MDKO 

/CM@@HJM@H<IPN>MDKONJAOC@+N+<GNJJA)@K<G@N@JMDBDIC@G?=T
OC@ /JFTJ 0IDQ@MNDOT 'D=M<MTDI>M@<NDIB OC@ IPH=@M JA )@K<G@N@
K<K@MH<IPN>MDKONJAOC@+N+OJIDI@R@M@=MJPBCOOJOC@<OO@IODJI
JAN>CJG<MN=TFDM<.<DOJDICDN <MOD>G@/@SO>MDOD><G-@H<MFN
/CDNH<IPN>MDKO<GOCJPBCGDOO@M@?RDOCN>MD=<G@MMJMNJAO@IC<NOC@?DNODI>ODJIJA
=@DIBOC@@=NOJAOC@AJPM@=NOK<K@MH<IPN>MDKON 

 !JM ?@O<DGN N@@ ?@ %JIB  /C@ ORJ H<IPN>MDKON <M@ M@A@MM@? OJ DI OC@
KM@N@IONOP?T<NHN"<I?HN& 

"

) -'$)/-*0/$*)

JI OC@ *I>J>AEV>J>H>


HOFH <N DO@? DI OC@ -O>P>KK>M>A 
*I@ JA OC@N@ H<IPN>MDKON O@MH@? HN % DI OC@ KM@N@IO NOP?T
=@GJIBNOJOC@BMJPKJAOC@AJPM@=NOK<K@MH<IPN>MDKONJAOC@+N+
H<IPN>MDKON <Q<DG<=G@ OJ ?<O@ $O ?@N>@I?N AMJH OC@ N<H@ @S@HKG<M
OC<O?@'<1<GG@+JPNNDIN<H=MD?B@H<IPN>MDKOHTHN'?J@N
<I? JI J>><NDJI <OO@NON >JMM@>O M@<?DIBN RC@M@ OC@ <H=MD?B@
H<IPN>MDKO DN H<MM@? =T N>MD=<G @MMJM $ R<N <=G@ OJ GJ><O@ <IJOC@M
ADQ@ KM@QDJPNGT PIFIJRI K<K@M H<IPN>MDKON JA OC@ +N+ OCMJPBC OC@
)@K<G"@MH<I (<IPN>MDKO +MJE@>O )"(++ JI@ JA RCD>C =@<MN
M@<?DIBN Q<GP<=G@ @IJPBC OJ KG<>@ DO <HJIB OC@ AJPM @=NO K<K@M
H<IPN>MDKON  AO@M >JI>GP?DIB HT N@<M>C $ R<N DIAJMH@? JA OC@
@SDNO@I>@ JA NODGG ORJ HJM@ K<K@M H<IPN>MDKON =JOC JA RCD>C
CJR@Q@M<M@JAIJDHKJMOAJM@?DODIBKPMKJN@N 

2CDG@OC@>JHDIBOJGDBCOJAOR@GQ@K<K@MH<IPN>MDKONHJM@OC<I?@
'<1<GG@+JPNNDIC<?<>>@NNOJDNM@<NJI@IJPBCAJM<M@@?DODIBJA
OC@ +N+ OC@ ?DN>JQ@MT JA ORJ K<GHG@<A H<IPN>MDKON JA OC@ RJMF
Q@MDO<=GT ?@H<I?N DO /C@ ADMNO JA OC@ I@R ADI?N DN < )@K<G@N@
H<IPN>MDKOF@KODIOC@J?G@D<I'D=M<MTDI*SAJM?OC<O$@NODH<O@R<N
>JKD@? DI OC@ G<O@ OR@GAOC JM OCDMO@@IOC >@IOPMT OCPN KJNND=GT IJO
HP>CHJM@OC<I<>@IOPMT<AO@M(<CNPH<OD<I?+<ONC<=OM<ING<O@?
OC@ +N+DI&<NCHDM$M@A@MOJDO<NHN+ $OKM@N@MQ@NIPH@MJPN
M@<?DIBN OC<O =@><H@ NKJDG@? DI JM GJNO OJ OC@ +N+ H<IPN>MDKO OM<?
DODJIJQ@MOC@>@IOPMD@NJAM@K@<O@?>JKTDIBNJH@JARCD>CNPKKJMO
@H@I?<ODJIN<I?>JIE@>OPM@NH<?@=T?@'<1<GG@+JPNNDI?@%JIB
<I? JOC@M N>CJG<MN JOC@MN JA RCD>C <GGJR AJM APMOC@M >JMM@>ODJI JA
<I?M<FMODNDHKJMO<IO>JHH@IO<MT<I?OC@MJJOO@SO>JP>C@?DIDO 
$O NCJPG? =@ H@IODJI@? OC<O DO R<N KMDH<MDGT JI OC@ =<NDN JA OCDN
H<IPN>MDKO OC<O $ R<N <=G@ OJ @H@I? JQ@M OR@IOT HOFHN JA OC@
!JM?@O<DGNN@@DIAM<(<IPN>MDKO@N>MDKODJI+<K@M(<IPN>MDKON /C@H<IPN>MDKON
<M@M@A@MM@?OJDIOC@KM@N@IONOP?T<NHN#HN$<I?HN% 


$M@A@MOJOCDNH<IPN>MDKO<NHN 

.@@DIAM<(<IPN>MDKO@N>MDKODJI$IOMJ?P>ODJI<I?(<>JI<G? A  /C@ H<IPN>MDKORCJN@ADMNOAJGDJN$N<R<NKCJOJ>JKD@NDI&TJOJDI DNIJR


PIGJ><O<=G@<I?OCPNIJO>JPIO@?C@M@ 


 .@@ DIAM< (<IPN>MDKO @N>MDKODJI +<GHG@<A (<IPN>MDKON (N + .@@ <GNJ &M<BC
A 

+-.))+#+/

-*)((& /CDN K<GHG@<A H<IPN>MDKO <GOCJPBC DI>JHKG@O@ >JHKG@O@


CJR@Q@MAJMOC@ADMNO>C<KO@M<I?JAO@I=<?GT?<H<B@?DN@SOM@H@GT
DHKJMO<IO=@><PN@DODNOC@JIGTH<IPN>MDKO<HJIBOC@FIJRI@SO<IO
H<IPN>MDKON JA OC@ +N+ IJO OJ C<Q@ =@@I <AA@>O@? =T OC@ >JIO<HDI
<ODJIOC<OC<N@IO@M@?OC@M@NOJAOC@RDOI@NN@N<I?RCD>C<GNJ<AA@>ON
OC@/D=@O<IOM<ING<ODJI /C@N@>JI?K<GHG@<AH<IPN>MDKOJAOC@+N+
DNOC@NJ><GG@?+JO<G<H<IPN>MDKOADMNO<IIJPI>@?<I??@N>MD=@?=T
4JNCDT<NP 4JI@U<R<DI $M@A@MOJDO<NHN, /CDNH<IP
N>MDKO KM@NPH<=GT <GNJ JA )@K<G@N@ JMDBDI DN I@<MGT >JHKG@O@ DO DN
HDNNDIBJI@AJGDJAJMOC@ADMNO>C<KO@M<I?DNQ@MTR@GGKM@N@MQ@? $O
>JIO<DIN O@SO AJM OC@ H<IT G<>PI<@ DI HN + <I? BM@<OGT <D?N DI OC@
M@NOJM<ODJIJAOC@+N+ +@MC<KNDON><M?DI<GM@G@Q<I>@GD@NDIDONC<QDIB
M@Q@<G@? DON@GA OJ =@ OC@ F@T OJ PI?@MNO<I?DIB H<IT JA OC@ ?DN>M@K
<I>D@N=@OR@@IHN+<I?OC@/D=@O<IOM<ING<ODJIAJMRDOCJPO<>>@NN
OJDONM@<?DIBNDORJPG?C<Q@=@@IHP>CHJM@?DAAD>PGOOJ?@O@MHDI@
OC<ODO,=@<MN@SOM<I@JPNH<O@MD<G<I?OJ@NO<=GDNCOC@DIAGP@I>@JA
DONGDI@JI=JOCOC@/D=@O<IOM<ING<ODJI<I?OC@K<K@MH<IPN>MDKON (T
RJMF C<N <GNJ =@I@ADO@? AMJH 4JI@U<R<N ?DKGJH<OD> <I? >MDOD><G
@?DODJIN JA OC@ ' RCD>C C@ @NODH<O@N =@GJIBN OJ OC@ OR@GAOC
>@IOPMT <I? RCD>C >DO@N RJM?N <I? KCM<N@N AMJH <IJOC@M @<MGT
H<IPN>MDKOJAOC@+N+ 

$IOC@T@<MNNDI>@OC@?DN>JQ@MTJAOC@<??DODJI<GH<IPN>MDKONJAOC@
+N+ M@<?DIBN <OO@NO@? =T NJH@ JA OC@ I@R H<IPN>MDKON C<Q@ =@@I
O<F@I DIOJ >JIND?@M<ODJI =T N>CJG<MN DIQ@NODB<ODIB OC@ RJMF $I
 MD<I "<GGJR<T RCJ ?D? IJO ?DM@>OGT >JINPGO < H<IPN>MDKO
KP=GDNC@? < I@R .<INFMDO @?DODJI <I? OM<ING<ODJI JA +N+ >C<KO@M
OCDMO@@IOC<O@H@I?N?@'<1<GG@+JPNNDINO@SO=TO<FDIBM@A@M@I>@
 /C@ @H@I?<ODJIN NPBB@NO@? DI (<>JI<G? C<Q@ =@@I DI>JMKJM<O@? DIOJ 4@
< 


.@@DIAM<(<IPN>MDKO@N>MDKODJI+<GHG@<A(<IPN>MDKON(N,4JI@U<R< <
<I? = .@@4JI@U<R< <I? =JOCJARCD>CAJ>PNJIOC@ADMNO>C<KO@MJAOC@+N+ !JMDINO<I>@=JOC2DGGD<HH@NRCJOM<ING<O@?+N+>C<KO@MNDSO@@IDICDN 
0IDQ@MNDOTJA2<NCDIBOJI(<NO@MNOC@NDN<I?+<PG)D@OPKNFDRCJOM<ING<O@?>C<KO@M
OCDMO@@I<N<I<KK@I?DSOJCDN <MOD>G@M@GD@?JI?@%JIBN/@SO>MDOD><G)JO@N
<I?JI@?DODJINJAOC@/D=@O<IOM<ING<ODJI "

) -'$)/-*0/$*)

OJ ?@ %JIBN /@SO>MDOD><G )JO@N /C@ N<H@ T@<M /JNCDTPFD


&DNCDI@ KP=GDNC@? OC@ ADMNO ORJ JA OCM@@ DINO<GGH@ION JA CDN I@R
.<INFMDO @?DODJI JA +N+ >C<KO@M OR@IOTAJPM RCD>C >JIND?@M OC@
M@<?DIBN <N <OO@NO@? DI @G@Q@I +N+ K<K@M H<IPN>MDKON =PO ?J IJO
M@A@MOJOCJN@DIHN+HN,R<NPIFIJRI<OOC@ODH@ /C@HJNO@S
C<PNODQ@ KCDGJGJBD><G KMJE@>O OJ ?<O@ R<N PI?@MO<F@I =T 0GMD>C
/DHH@&M<BCRCJDI KP=GDNC@? <I@R@?DODJI<I?OM<ING<ODJI
JA+N+>C<KO@MN@Q@IO@@IAJM((&31$$ RCD>CDN=<N@?JIOC@
AJPM@=NOK<K@MH<IPN>MDKONPODGDU@?AJMOC@KM@N@IONOP?T<NR@GG<N
JIHN+ 

N<ODNA<>OJMTDIO@MKM@O<ODJIJAOC@D?@<NKM@N@IO@?DIOC@+N+NGJIB
ADMNO >C<KO@MDO >JINODOPO@N <KKMJSDH<O@GT JI@NDSOC JA OC@ @IODM@
+N+DNJA>JPMN@>JIODIB@IOJIOC@<>>PM<>TJAOC@.<INFMDOO@SO<N
R@GG<NJI<>GJN@PI?@MNO<I?DIBJA<I?M<FMODN(<?CT<H<F<QD@RN
<I?CDN<MBPH@IO<ODJI<I?A<HDGD<MDOTRDOCOC@RJMFN<I?O@I@ONJA
<I?OC@DIAGP@I>@NPKJIOCJN@<I?M<FMODKJMOM<TN<NCDNJKKJI@ION 
$O DN R@GG FIJRI OC<O .O>C@M=<ONFTN AM@@ OM<ING<ODJI JA OC@ ADMNO
>C<KO@MJAOC@+N+=@ND?@N=@DIB?DN<?Q<IO<B@?=TKMJ=G@H<OD>O@SO
DI ?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN @?DODJI NPAA@MN AMJH .O>C@M=<ONFTN
DIO@IODJI<G NPK@MDHKJNDODJI JA &<IOD<I <I? JOC@M PMJK@<I KCDGJ
NJKCD><GQD@RNJIOJKJNDODJINC@G?=TOC@(<?CT<H<F<<I?GJBD><G
@KDNO@HJGJBD><G N>CJJGN <I? <N < M@NPGO JAO@I BMJNNGT HDNM@KM@N@ION
<I?M<FMODN DIO@IO  HJIB JOC@MN ?@ %JIB C<N >MDODLP@? OC@
OM<ING<ODJIAJMOCDNDIOMPNDJIJAAJM@DBID?@<N #@NO<O@N

.O>C@M=<ONFTNOM<ING<ODJI<KK@<M@?DI 1EB@LK@BMQFLKLC
RAAEFPQ +FOS> KK   #DN RJMF >JHKMDN@N OC@ ADMNO
>C<KO@MRCD>CDN=TA<MOC@HJNO?DAAD>PGO *I@><IIJO=POC<Q@
.@@"<GGJR<T  

.@@&DNCDI@ < = <I?&M<BC  

.@@&M<BC *IHTM@>JHH@I?<ODJI&M<BC@S>GP?@?OC@O@IRDOI@NN@NOC<O
NO@H AMJH HNN % <I? ' &M<BC >JIO<DIN >MDOD><G .<INFMDO O@SO AJM OC@ @IODM@
>C<KO@M 
.@@@ B /P>F  

@%JIB  

+-.))+#+/

-*)OC@ BM@<O@NO <?HDM<ODJI AJM OC@ R<T DI RCD>C C@ OM<ING<O@? DO 
/C@M@ <M@ Q@MT A@R KG<>@N RC@M@ .O>C@M=<ONFT HDNPI?@MNOJJ?
OC@.<INFMDOO@SO=POCDNDIO@MKM@O<ODJIDNNJH@ODH@NH<MM@?=T
< O@I?@I>T OJ M@<? DIOJ OC@ O@SO D?@<N RCD>C <M@ IJO OC@M@ 
.O>C@M=<ONFT@Q@IR@IONJA<M<NOJH<F@>C<IB@NDIOC@O@SODI
JM?@M OJ =MDIB DO DIOJ GDI@ RDOC CDN DIO@MKM@O<ODJI <N C<N =@@I
KJDIO@? JPO =T ?@ '< 1<GG@ +JPNNDI *I>KDBP @EFKLFP BQ
?LRAAEFNRBP$ K I  I@R IBGDNCOM<ING<ODJIJA
>C<KO@MN$<I? DNOC@M@AJM@APGGTEPNODAD@? 

2CDG@.O>C@M=<ONFTNOM<ING<ODJIDI?@@??@N@MQ@NOJ=@<KKM@>D<O@?<N
<IDHKM@NNDQ@KDJI@@MDIB<OO@HKOOC<OH<?@<NK@>ONJAOC@OCJPBCOJA
OC@ ?@H<I?DIB ADMNO >C<KO@M <Q<DG<=G@ AJM OC@ ADMNO ODH@ OJ HJ?@MI
N>CJG<MN JA P??CDNH DO ><IIJO =@ ?@ID@? OC<O C@ AM@LP@IOGT HDN
PI?@MNOJJ?OC@.<INFMDOO@SONJOC<O<I?M<FMODNRJM?NDI<??DODJI
OJ =@DIB Q@DG@? =T &<IOD<I NPK@MDHKJNDODJI @O> <M@ JAO@I O<F@I DI
?DM@>ODJIN OC<O C<Q@ GDOOG@ JM IJOCDIB OJ ?J RDOC OC@ <MBPH@IO JM
@SKG<I<ODJI<OC<I? /DGG@H<INDNHJM@OJOC@KJDIO

$I<??DODJIOJOC@%<K<I@N@OM<ING<ODJIKP=GDNC@?DIOC@ N
=T .PNPHP 4<H<BP>CD R@ IJR KJNN@NN < I@R OM<ING<ODJI JA
-O>P>KK>M>A$DIOJ%<K<I@N@=T+MJA /<IED #JR@Q@M<NAJM
OM<ING<ODJI DIOJ < PMJK@<I G<IBP<B@ OCDN M@H<DIN < KMJE@>O
RCD>CPMB@IOGTI@@?NOJ=@M@PI?@MO<F@IAJMOC@OM<ING<ODJI=T
.O>C@M=<ONFT DN @S>@@?DIBGT HDNG@<?DIB =JOC =@><PN@ JA DON
JPO?<O@? KCDGJNJKCD><G O@MHDIJGJBT <I? =@><PN@ JA DON
OM<ING<ODJI<G@MMJMN 

 @ %JIBN NO<O@H@IO OC<O 6O8C@M@ <M@ Q@MT A@R KG<>@N RC@M@ .O>C@M=<ONFT
HDNPI?@MNOJJ? OC@ .<INFMDO O@SO KMJ=<=GT C<N OJ =@ QD@R@? DI DON >JIO@SO D @ 
.O>C@M=<ONFTNOM<ING<ODJI=@DIBDIO@I?@?<N<KJDIOJA>JIOM<NOAJM(@MQTI.KMPIBN
KMJ=G@H<OD> OM<ING<ODJI JA OC@ ADMNO >C<KO@M JA OC@ +N+ $O NCJPG? <GNJ =@
M@H<MF@? OC<O .O>C@M=<ONFT KM@N@IO@? HJM@ GDO@M<G OM<ING<ODJIN JA K<NN<B@N DI OC@
IJO@N OJ CDN OM<ING<ODJI <I? OC@N@ ><KOPM@ <I?M<FMODN DIO@IO HJM@ JAO@I OC<I OC@
AM@@K<M<KCM<N@ *I.O>C@M=<ONFTNHJ?@JAOM<ING<ODJIN@@.@TAJMO-P@BB /DGG@H<IN  "

) -'$)/-*0/$*)

/C@ OM<ING<ODJI JA OC@ >C<KO@M =T (@MQTI .KMPIB <N ?@ %JIB
KJDIO@?JPODICDN>MDODLP@JA.KMPIBN IBGDNCOM<ING<ODJIJA>C<KO@M
JI@ <I? NDSO@@I JOC@M >C<KO@MNJAOC@+N+'P>D? SKJNDODJIJAOC@
(D??G@ 2<T /C@ NN@IOD<G C<KO@MN AMJH OC@ +M<N<II<K<? JA
<I?M<FMOD PIAJMOPI<O@GT ?D? IJO H<I<B@ OJ DHKMJQ@ PKJI
.O>C@M=<ONFTN OM<ING<ODJI JA OC@ ADMNO >C<KO@M #DN RJMF .KMPIB
NO<O@NCJR@Q@MDNIJO?DM@>O@?<O.<INFMDODNONRCJOC@HN@GQ@NC<Q@
<>>@NN OJ OC@ JMDBDI<G <I? RCJN@ DIO@M@NO RJPG? =@ HJM@ DI OC@
OM<ING<ODJI JA O@>CID><G O@MHN <I? DI OC@ DIO@MKM@O<ODJI JA OC@
+M<N<II<K<? RDOCDI P??CDNO <I? $I?D<I KCDGJNJKCT= PO M<OC@M
<DHNOJH<F@OC@+N+<Q<DG<=G@OJKCDGJNJKC@MNRCJM@<? IBGDNC 
2DOC OCDN BJ<G DI HDI? C@ OC@M@AJM@ <=MD?B@N JM JHDON IPH@MJPN
DHKJMO<IO K<NN<B@N AMJH OC@ >C<KO@M EPNODATDIB CDN ?@>DNDJIN =T
<MBPDIB OC<O OJ DI>GP?@ OC@H DN OJ H<F@ <>>@NN OJ OC@ RJMF AJM
>JIO@HKJM<MT M@<?@MN ?DAAD>PGO <I? ?DN>JPM<BDIB .KMPIB AJGGJRN
.O>C@M=<ONFTNDIO@MKM@O<ODJINAJMHJNOJAOC@M@H<DIDIB>C<GG@IBDIB
K<NN<B@N <I? @Q@I OCJPBC C@ ?DN><M?N OC@ =G<O<IO R@NO@MI KCDGJNJ
KCD><G JQ@MG<T C@ DIOMJ?P>@N H<IT I@R @MMJMN JA DIO@MKM@O<ODJI <I?
OM<ING<ODJI $IM@A@MMDIBOJCDNKMDH<MTH<O@MD<G.KMPIB?J@NH@IODJI
OC<OC@C<NQD@R@?OC@<H=MD?B@H<IPN>MDKO<I?=MD@AGT?@N>MD=@NDO
=PO IJO DIO@M@NO@? DI KCDGJGJBD><G ?@O<DGN IJO@N OC<O DI KM@K<MDIB CDN
OM<ING<ODJI C@ >JINPGO@? I@DOC@M DO IJM OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI <I?
M@GD@?NJG@GTJI?@'<1<GG@+JPNNDIN@?DODJI 

$I @N<M@-DUUDKP=GDNC@?OC@NH<GGHJIJBM<KC<I?M<FMOD
RCD>C?@<GNRDOCOC@+N+NADMNO>C<KO@M -DUUD?J@NIJOOM<ING<O@OC@
>C<KO@M <I? M<OC@M K<M<KCM<N@N <I? =MD@AGT @SKG<DIN OC@ OCJPBCO JA
N@G@>O@? K<NN<B@N O@I?DIB DI B@I@M<G OJAJGGJR.O>C@M=<ONFTNDIO@M
KM@O<ODJIN #@ JHDON OC@ @IODM@ <OO<>F JI DBIB<N @KDNO@HJGJBD><G
.@@?@%JIB  .KMPIB SDD !JM OC@ GDNO JA K<NN<B@N .KMPIB <=MD?B@? JM JHDOO@? DI CDN
OM<ING<ODJIJAOC@ADMNO>C<KO@MN@@D=D? SDDSDDD 

.KMPIB SSDRMDO@N/C@H<IPN>MDKO$C<Q@N@@IOC@JI@DI<H=MD?B@DN
DI@S>@GG@IO>JI?DODJI=PODNM@KG@O@RDOCN>MD=@N@MMJMN<I?DI+JPNNDINQD@RDNIJO
<NM@GD<=G@<NOC@/D=@O<IOM<ING<ODJI )JI@OC@G@NN$C<Q@OCMJPBCJPOPN@?JIGTOC@
.<INFMDO O@SO <N @?DO@? =T +JPNNDI @Q@I OCJPBC <O H<IT KG<>@N OC@ /D=@O<I O@SO DN
N<D?OJ=@>G@<M@M 

+-.))+#+/

-*)KMJE@>O /C@ K<M<KCM<N@? K<NN<B@N <M@ HDIDH<GGT <IIJO<O@? <I? JI


<>>JPIOJAOM<ING<ODJI<G
DIO@MKM@O<ODJI<GKMJ=G@HN<I?OC@DHKM@>DNDJI
JA OC@K<M<KCM<N@OC@RJMFIJO>JIOMD=PODIBOJ<IDHKMJQ@?PI?@M
NO<I?DIB JA OC@ >C<KO@M C<N G<MB@GT =@@I DBIJM@? =T H@ /@MPTJNCD
/<IEDN DHKJMO<IO %<K<I@N@ OM<ING<ODJI JA OC@ @IODM@ ADMNO >C<KO@M JA
OC@ +N+ <GNJ <KK@<M@? DI  #DN +M<N<II<K<? (<?CT<H<F<
QOOD$DI>GP?@NNP=NO<IOD<GKCDGJNJKCD><G<I?O@SO>MDOD><G<IIJO<ODJI
DI RCD>C /<IED O<F@N DIOJ >JIND?@M<ODJI OC@ M@<?DIBN JA OC@ /P>>D
H<IPN>MDKO IJO@? =T ?@ %JIB DI CDN /@SO>MDOD><G )JO@N< N R@GG <N
OCJN@ JA OC@ ORJ K<K@M H<IPN>MDKON ADGH@? =T OC@ $.2- 
-@BM@OO<=GT$?JIJOM@<?%<K<I@N@<I?OCPN<HIJO<=G@OJ>JHH@IO
JIOCDNRJMFJM<ITJOC@M%<K<I@N@OM<ING<ODJINJAOC@+N+ 

 K<MOD<G OM<ING<ODJI JA OC@ ADMNO >C<KO@M JA OC@ +N+ DN KM@N@IO@? DI
%@AAM@T #JKFDIN?@( DO<ODJI JI HKODI@NN KP=GDNC@? DI 
#JKFDIN OM<ING<O@N OC@ N@>ODJI JA OC@ >C<KO@M DI RCD>C <I?M<FMOD
?@A@I?NP??C<KGDO<NPN@JA>JIN@LP@I>@NMO>P>D>OJM@APO@OC@
JKKJI@ION=@GD@AOC<OOCDIBN>JH@DIOJ@SDNO@I>@<I?>MDODLP@NC
QDQ@F<N DINDNO@I>@ JI OC@ PN@ JA DIA@M@I>@N PS>Q>KQOKRJK> OJ
<>>JHKGDNCOCDN /C@=<NDNAJMCDNOM<ING<ODJIPIGDF@OC@OM<ING<ODJIN
JA KM@QDJPN N>CJG<MN RCD>C M@GT JI ?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN .<INFMDO
@?DODJIDNOC@/D=@O<IOM<ING<ODJIJAOC@+N+DIOCDN><N@KMDH<MDGT<N
DO<KK@<MNDIOC@N@Q@IO@@IOC@DBCO@@IOC>@IOPMT/D=@O<I?"@GPBNK<
N>CJG<M %<H ?=T<IBN =UC<? K<N "M@<O SKJNDODJI JA OC@ (D??G@
2<T DIRCD>COC@@IODM@O@SOJAOC@?@A@I>@<I?>MDODLP@<NAJPI?
 /RJ HJM@ OM<ING<ODJIN JA OC@ @IODM@ ADMNO >C<KO@M JA OC@ +N+ =T (@BPHP #JI?<
<I?/<F@FD*FPUPHD=JOCDI%<K<I@N@R@M@KP=GDNC@?DI .PNPHP4<H<BP>CD
C<?@<MGD@MDI KP=GDNC@?<OM<ING<ODJIJAOC@@IODM@>C<KO@M .@@4JONPT< 
SDQ<I?CDN=D=GDJBM<KCT .CDMJ(<ONPHJOJKP=GDNC@?<K<MOD<GOM<ING<ODJIJAOC@ADMNO
>C<KO@M DI  4JONPT< J>><NDJI<GGT M@A@MN DI CDN <IIJO<ODJI OJ OC@
OM<ING<ODJI>CJD>@N<I?DIO@MKM@O<ODJINJA/<IED#JI?<*FPUPHD<I?4<H<BP>CD 


.@@4JONPT< SDQ 

.@@#JKFDIN 

/D=@O<IODOG@?PH<EPBK<DHOC<?KTJ?GPIBMDBNBO@MH?UJ?U<=?JIFPIBN<G
NF<G=U<IBEPBIBJBN "

) -'$)/-*0/$*)

DI OC@ ADMNO >C<KO@M JA OC@ +N+ DN >DO@? /C@ K<M<BM<KCN JI OC@ @OT
HJGJBT JA OC@ >JHKJPI? MO>QQV>P>JRQMA> ?@K@I?@IO<MDNDIB<M@
KM@N@IO@?DI#JKFDINOM<ING<ODJIJAOC@N@>ODJIJI?@K@I?@IO<MDNDIB
DI%<H?=T<IBN=UC<?K<N"M@<O SKJNDODJIJA/@I@ON #JKFDIN
C<N>JMM@>O@?OC@>DO<ODJINJAOC@/D=@O<IOM<ING<ODJIJAOC@+N+DIOC@
"M@<O SKJNDODJIJAOC@(D??G@2<TDI?@K@I?@I>@JIOC@+@FDIB
@?DODJI JA OC@ OM<ING<ODJI GOCJPBC C@ OM<ING<O@N OC@ +N+ >DO<ODJIN
AMJHOC@/D=@O<I#JKFDINC<N>C@>F@?OC@H<B<DINOOC@.<INFMDOJA
?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN <I? 1<D?T<N @?DODJIN <I? M@>JM?N H<EJM
?DN>M@K<I>D@N C@ <GNJ M@A@MN OJ NJH@ JA OC@ @H@I?<ODJIN <I? >JH
H@ION DI ?@ %JIBN /@SO>MDOD><G )JO@N #JKFDIN OM<ING<ODJIN JA
OC@N@N@>ODJINJAOC@ADMNO>C<KO@MNP=NO<IOD<GGTDHKMJQ@PKJIOCJN@JA
OC@ 2@NO@MI OM<ING<OJMN H@IODJI@? OCPN A<M <I? OC@ /D=@O<INJPM>@
=<N@? >JHH@ION RCD>C C@ DIO@MNK@MN@N =@OR@@I OM<ING<O@? K<M<
BM<KCN <M@ JAO@I DIAJMH<ODQ@ <I? DGGPHDI<ODIB /C@N@ N<H@ OM<IN
G<ODJIN CJR@Q@M JI J>><NDJI NPAA@M AMJH < I@BG@>O JA OC@ .<INFMDO
<I?
JM M@GD<I>@ JI KMJ=G@H<OD> /D=@O<I M@KM@N@IO<ODJIN JA .<INFMDO
K<NN<B@N I? @Q@I OCJPBC DO DN OMP@ OC<O /D=@O<I @S@B@NDN DN NJH@
ODH@N <=G@ OJ >G<MDAT <NK@>ON JA <=NOMPN@ ?DN>PNNDJIN RDOCDI $I?D<I
O@SON DO DN R@GG FIJRI OC<O DO C<N < O@I?@I>T OJ NPK@MDHKJN@ G<O@M
>JI>@KOP<G <I? GJBD><G ?@Q@GJKH@ION JIOJ OC@ ?@=<O@N JA < ?DAA@M@IO
ODH@<I?>JIO@SO<NHDBCO=@@SK@>O@?#JKFDINOM<ING<ODJINJAOC@
K<NN<B@N <I? @NK@>D<GGT BDQ@I CDN NJPM>@N CDN >JHH@ION JI OC@H
<M@DHKM@NN@?RDOCOC@?"@GPBNK<NO<HK 

.@@#JKFDIN I I I  /C@<MBPH@IO<ODJIJAOC@


N<H@N@>ODJIJAOC@+N+C<N=@@IK<M<KCM<N@?<I?@SKG<DI@?=T+@O@M?@GG<.<IODI<
AJGGJRDIB OC@ DIO@MKM@O<ODJI AJPI? DI OC@ ?P H< NKTD NOJI >JHKJN@? =T OC@
ADAO@@IOC>@IOPMT .< NFT< N>CJG<M =.J? I<HN .@I B@ N@@ ?@GG< .<IODI<  
  /D=@O<I ODOG@ "MP= HOC<D MI<H =NC<? M<IB BUC<I BMP= HOC< FPI ?<IB U<=?JI
H>CJBOPBN<G=<FPI=U<IBUCDIBBDITDH<GPIBMDBNMBT<HONCJNFT@?BPDM@=<
FPINFJIB .@@#JKFDIN 


 .@@ @ B #JKFDIN  I  I  #JKFDIN D=D?  I 
NO<O@N<OOC@JPON@OJACDN+<MO!DQ@>C<KO@MAJPMOC<OC@C<NPN@?OC@+@FDIB@?DODJI
JAOC@OM<ING<ODJI<I?OC@/D=@O<I+P=GDNCDIB#JPN@B.PIBM<=B>@N=OPN?K<MFC<IB
@?DODJIJA 

+-.))+#+/

-*)/C@ O@SOP<GGT HJNO KPI>ODGDJPN DIQ@NODB<ODJI JA H<EJM K<NN<B@N JA


<I?M<FMODN ADMNO>C<KO@M >JIAMJIO<ODJI RDOC CQDQ@F< <I? OC@
OM<ING<ODJIJAOC@N@K<NN<B@NOC<OOJ?<O@HJNO>G@<MGTM@AG@>ON<I?M<
FMODNDIO@IOC<N=@@I><MMD@?JPO=T&J?J4JONPT<DI/C@MDODLP@
JA.Q<O<IOM<-@<NJIDIB=T<I?M<FMOD<I?/NJIBFC<K<KP=GDNC@?
DI 4JONPT<DNJI@JAOC@A@ROM<ING<OJMNJAOC@>C<KO@MOJC<Q@
>JINPGO@?.<INFMDOH<IPN>MDKON !JMOC@N@G@>ODJINAMJHOC@.<INFMDO
@S<HDI@? =T CDH C@ >JGG<O@? OC@ OCM@@ H<IPN>MDKON C@G? =T OC@
/JFTJ 0IDQ@MNDOT 'D=M<MT M@>JM?DIB DI CDN IJO@N OC@DM Q<MD<IO
M@<?DIBN<GJIBRDOCOC@/P>>DH<IPN>MDKOM@<?DIBN<I?@H@I?<ODJIN
H<?@=T?@%JIBDICDN/@SO>MDOD><G)JO@NM@A@M@I>@NOJM@<?DIBNDI
OC@ ORJ H<IPN>MDKON ADGH@? =T OC@ $.2- ?J>PH@IO@? DI /<IED
<I?OC@H<IPN>MDKOM@<?DIBNKMJQD?@?=T?@'<1<GG@+JPNNDI
DIOC@IJO@NOJCDN@?DODJI /C@@?DODJIN.<INFMDOO@SOAJMOC@K<NN<B@N
4JONPT< OM<ING<O@N <M@ @H@I?@? JI OC@ =<NDN JA OC@ /JFTJ H<IP
N>MDKON<I?OC@M@A@M@I>@NOJH<IPN>MDKOM@<?DIBN<I?OC@/D=@O<IAJM
OC@ N<H@ K<NN<B@N DN KM@N@IO@? <I? @H@I?@? DI M@GD<I>@ JI OC@
+@FDIB<I?@MB@@?DODJINJAOC@+N+OM<ING<ODJI<GG><N@NJA?DN>M@K
<I>T=@OR@@IOC@.<INFMDO<I?OC@/D=@O<I<M@IJO@? 4JONPT<N<I<
GTNDNJAOC@?@H<I?DIBK<NN<B@NC@C<N>CJN@IOJAJ>PNJIDNKM@>DN@
<I?@IGDBCO@IDIB<I?DOC<N=@@I<NJPM>@JA<D?<I?DINKDM<ODJIAJM
HTJRIOM<ING<ODJIJAOC@N@>ODJI 

OM<ING<ODJIJA+N+>C<KO@MJI@OC<OMPINAMJH<I?M<FMODN>DO<ODJI
JA ((& $ OCMJPBC OC@ >MDODLP@N JA CDN JKKJI@IONOCPN DI>GP?DIB
OC@ ?DN>PNNDJI JI OC@ @OTHJGJBT JA MO>QQV>P>JRQMA> <I? OC@M@AP
O<ODJI JA CQDQ@F<PK OJ =PO IJODI>GP?DIBOC@>DO<ODJIJA((&
$ OCPN NDSOTOCM@@ K<B@N DI ?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN @?DODJI R<N
KP=GDNC@? =T <QD? .@TAJMO -P@BB DI <N OC@ ADMNO C<GA JA OC@
HJIJBM<KC/RJ+MJG@BJH@I<OJ(<?CT<H<F<+CDGJNJKCT /<FDIB
?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN @?DODJI <N CDN O@SOP<G =<NDN .@TAJMO -P@BB
<GNJ M@A@MN OJ ?@ %JIBN /@SO>MDOD><G )JO@N< I? K<TN ><M@APG<OO@I
ODJI OJ OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI C<QDIB >JINPGO@? OC@ M@<?DIBN DI OC@
+@FDIB @MB@ <I? )<MOC<IB STGJBM<KC @?DODJIN <I? OC@ "JG?@I
(<IPN>MDKO /C@OM<ING<ODJIDNKMJQD?@?RDOCG@<MI@?<IIJO<ODJI<I?
@I<=G@N M@<?@MN OJ B<DI < A<M >G@<M@M KD>OPM@ JA <I?M<FMODN >JI
Q@MN<ODJIN RDOC CDN <?Q@MN<MD@N CDN <MBPH@IO<ODJI <I? <B@I?<N OC<I
OC@T >JPG? JI OC@ =<NDN JA .O>C@M=<ONFTN OM<ING<ODJI "DQ@I OC@

 

"

) -'$)/-*0/$*)

DHKJMO<I>@ JA .@TAJMO -P@BBN OM<ING<ODJI $ JAO@I <OO@HKO DI HT


<IIJO<ODJIOJIJO@><N@NRC@M@HTDIO@MKM@O<ODJIJA<I?M<FMODNJM
OC@ JKKJI@ION DIO@IO ?DQ@MB@N AMJH CDN <I? OJ KMJQD?@ M@<NJIN AJM
HT?DAA@M@I>@JAJKDIDJI 

APMOC@MDIQ@NODB<ODJI<I?OM<ING<ODJIJA<N@>ODJIJAOC@ADMNO>C<KO@M
JA OC@ +N+ M@LPDMDIB H@IODJI DN (<MF .D?@MDON<  MOD>G@ /C@
(<?CT<H<F< MDODLP@ JA KDNO@HJGJBT DI RCD>C C@ KM@N@ION <I?
?DN>PNN@NHJNOJAOC@K<NN<B@N>JINODOPODIB<I?M<FMODNM@NKJIN@OJ
OC@ )<DTTDF< >MDODLP@ JA OC@ (<?CT<H<F< >JI>GPNDJI OC<O OCDIBN
C<Q@ IJO <MDN@I <N R@GG <N <I?M<FMODN @SO@INDQ@ <OO<>F JI DBI
B<N KJNOPG<ODJIJAOC@J=E@>OJAK@M>@KODJI<NOC@K<MOD>PG<M>C<M<>
O@MDNOD> PS>I>H>> <I? JI DBIB<N @OTHJGJBT JA MO>QV>H> 
.D?@MDONDIO@M@NODNKMDH<MDGTKCDGJNJKCD><G<I?C@OCPNM@GD@NJIGTJI
1<D?T<N @?DODJI <I? DBIJM@N OC@ /D=@O<I /C@ OM<ING<ODJIN JA OC@
K<NN<B@N C@ KM@N@ION <M@ JAO@I KMJ=G@H<OD> <I? <GOCJPBC C@ HDN
DIO@MKM@ONOC@H@<IDIBJA<IPH=@MJAOC@N@K<NN<B@NCDN>JHH@ION
<NM@B<M?NJOC@MN<M@@GP>D?<ODQ@ 

/CDNN<H@N@>ODJIR<NOM<ING<O@?DIDON@IODM@OT<I?MD>CGT<IIJO<O@?
=T <I MIJG? DI CDN <MOD>G@ <(O@MD<GN AJM < (?CT<HDF<
MDODLP@JA!JPI?<ODJI<GDNHIIIJO<O@?/M<ING<ODJIJA-O>P>KK>

M>A  OJ < I? <I<GTU@? DI CDN HJIJBM<KC P??CDNON


M<CHDIN<I?@GD@A<GNJKP=GDNC@?DI MIJG?NOM<ING<ODJIDN
=<N@?JI?@'<1<GG@+JPNNDIN@?DODJI<I?C@KM@N@IONDICDNIJO@N
OJ CDN <MOD>G@ OC@ @?DODJIN O@SO AJM @<>C K<NN<B@ OM<ING<O@?
<??DODJI<GGT DI>GP?DIB RC@M@ <KKMJKMD<O@ Q<MD<IO M@<?DIBN AMJH
1<D?T<N @?DODJI @H@I?<ODJIN KMJKJN@? =T ?@ %JIB DI CDN /@SO
>MDOD><G)JO@NOC@M@G@Q<IO/D=@O<I@MB@<I?
JM>JHH@IONH<?@
=TOC@<POCJMJAOC@' $IM@GD<I>@JIOCDNH<O@MD<GC@J>><NDJI<GGT
KMJKJN@N@H@I?<ODJINAJMOC@.<INFMDOO@SO #DNOM<ING<ODJI<N<RCJG@
M@KM@N@ION < API?<H@IO<G DHKMJQ@H@IO JQ@M OC<O =T .D?@MDON <I?
JAO@IKMJQD?@N><M@APGGTR@DBC@?<I?R@GG<MBP@?<GO@MI<ODQ@NAJMOC@
OM<ING<ODJI >CJD>@N <I? DIO@MKM@O<ODJIN <?Q<I>@? =T .@TAJMO -P@BB
AJM OC@ N<H@ N@>ODJI "DQ@I OC<O DO DN MIJG?N OM<ING<ODJI JA OCDN
 A@R K<NN<B@N AMJH OCDN N@>ODJI <M@ <GNJ OM<ING<O@? AMJH /D=@O<I DI /CPMH<I
 

+-.))+#+/

-*)

 

N@>ODJI RCD>C >JH@N >GJN@NO OJ M@AG@>ODIB <I?M<FMODN DIO@IO $


?@@H@? DO I@>@NN<MT OJ >JIND?@M DO DI NJH@ ?@O<DG DI HT JRI <IIJ
O<ODJIOJOC@N@BH@IO<I?OCPNIJO@RC@M@$>JI>PM=PO<GNJRC@M@$
PI?@MNO<I? OC@ .<INFMDO @SKM@NNDJI JM <MBPH@IO<ODJI NGDBCOGT
?DAA@M@IOGT <I? <OO@HKO OJ NP=NO<IOD<O@ <N HP>C <N KJNND=G@ <IT
?DQ@MB@IODIO@MKM@O<ODJIN 

$OBJ@NRDOCJPON<TDIBOC<OHTJRIPI?@MNO<I?DIBJAOC@O@SO<I?OCPN
HT OM<ING<ODJI DN BM@<OGT DI?@=O@? OJ OC@ RJMF JA I@<MGT <GG JA OC@
<=JQ@N>CJG<MN *FP@BII>KBLRP


)JO@NOJOC@OM<ING<ODJIOC<OC<?=@>JH@OJJ=PGFTAJMOC@K<B@AJM
H<O R@M@ OM<INAJMH@? DIOJ <KK@I?D>@N OC<O <KK@<M <O OC@ @I? JA OC@
OM<ING<ODJI 

$ M@GD@? JI ?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN @?DODJI JA OC@ /D=@O<I JA OC@
(CAJMOC@(C>DO<ODJINDIOC@IJO@NOJHTOM<ING<ODJI<I?R<N
H<?@<R<M@JA0MTPUP<I?)<F<U<R<N (C/D=@O<I@?DODJI
(C0) JIGT <AO@M HT <IIJO<ODJI C<? =@@I >JHKG@O@? $ C<Q@
I@Q@MOC@G@NN OMD@? OJ M@>JM? M@G@Q<IOQ<MD<IOM@<?DIBNAMJH(C0)
RDOCDI=M<>F@ONDIHT>DO<ODJINJA?@'<1<GG@+JPNNDINO@SO 

DO<ODJIN AMJH OC@ ((& M@GT JI 4@ < .D?@MDON <I? &<ONPM<N
OM<ING<ODJIJAOC@((&<MMDQ@?OJJG<O@AJMDI?@KOC>JIND?@M<
ODJI<I?DNOCPNM<M@GTM@A@MM@?OJDIOC@OM<ING<ODJIIJO@N 

GG>DO<ODJINAMJH+GDO@SON<KK@<MDIBDIOC@<IIJO<ODJIJAOC@OM<IN
G<ODJI<M@M@KMJ?P>@?<NOC@TC<Q@=@@IKMDIO@?DIOC@+/.@?DODJIN
IJ<OO@HKOC<N=@@IH<?@OJM@BPG<MDU@OC@P>KAEF 
*>KRP@OFMQ!BP@OFMQFLK


&KQOLAR@QFLK


/C@H<O@MD<GM@GD@?PKJIAJMOC@@NO<=GDNCH@IOJAOC@.<INFMDOO@SOJA
OC@DIDOD<G>C<KO@MJAOC@+N+DI>GP?@N<HD>MJADGH>JKTJAOC@K<GH
G@<A H<IPN>MDKO JA OC@ +N+ >JIN@MQ@? DI OC@ J?G@D<I 'D=M<MT
*SAJM? IBG<I? M 4JNCDT<NP 4JI@U<R<N PIKP=GDNC@? C<I?
>JKT JA OC@ ADMNO >C<KO@M JA < K<GHG@<A H<IPN>MDKO JA OC@ +N+
KM@QDJPNGT <I? K@MC<KN NODGG F@KO DI OC@ +JO<G< +<G<>@ DI 'C<N<
/D=@O<I?HD>MJADGH>JKD@N<I?HD>MJADGH?@MDQ@?K<K@MKCJOJ>JKD@N
JA AJPMO@@I K<K@M H<IPN>MDKON JA OC@ +N+ KM@N@MQ@? DI Q<MDJPN
GD=M<MD@N <I? >JGG@>ODJIN /C@ AJPMO@@I K<K@M H<IPN>MDKON R@M@
<NNDBI@? H@M@GT AJM OC@ N<F@ JA >JIQ@ID@I>@ OC@ G@OO@MN OCMJPBC
)OC@ORJK<GHG@<AH<IPN>MDKON<M@M@KM@N@IO@?M@NK@>ODQ@GT=T+
<I?, 0KJI>JHKG@ODJIJAOC@M@>JM?DIBJAQ<MD<IONAJMOC@ADMNOC<GA
JA OC@ >C<KO@M $ R<N <=G@ OJ RJMF JPO OC@ NO@HH< AJM OC@ K<K@M
H<IPN>MDKON<I?OJ@GDHDI<O@OC@H<IPN>MDKONOC<OJIGTM@K@<O@?<I?
<??@? OJ OC@ @MMJMN JA OC@ HJM@ M@GD<=G@ RDOI@NN@N N@@ OC@ .O@HH<
=@GJR /@IK<K@MH<IPN>MDKONI<H@GTHNN !"#$&
( <I? ) R@M@ @S>GP?@? <O OCDN KJDIO OC@DM Q<MD<ION AJM OC@ N@>JI?
C<GA JA OC@ >C<KO@M OCPN ?J IJO <KK@<M DI OC@ >MDOD><G @?DODJIN
<KK<M<OPN /C@M@H<DIDIBAJPMK<K@MH<IPN>MDKONI<H@GTHNN
%<I?'<I?OC@K<GHG@<AH<IPN>MDKON+<I?,R@M@>JGG<O@?AJMOC@
N@>JI?C<GAJAOC@>C<KO@M 
/C@@SDNO@I>@JA<IJOC@MK<K@MH<IPN>MDKOJAOC@+N+R<N=MJPBCOOJ
HT<OO@IODJI<AO@M$C<?>JGG<O@?)<I?+=PODONQ<MD<IONC<Q@IJO
=@@I<??@?OJOC@<KK<M<OPN=@><PN@DOR<NLPD>FGT?@O@MHDI@?OJ=@
AMJH<O@SO>MDOD><GKJDIOJAQD@R<IDINDBIDAD><IO?@N>@I?<IOJAHN% ()0.-$+/

.-$+/$*)

/CDN H<IPN>MDKO R<N ADGH@? =T OC@ )@K<G"@MH<I (<IPN>MDKO


+M@N@MQ<ODJI+MJE@>O=POM@>JM?@?PI?@M<RMJIBODOG@<I?<N<M@NPGO
><H@OJGDBCOJIGT?PMDIBOC@><O<GJBPDIB<>ODQDOD@NJAOC@AJGGJRPK
)@K<G@N@"@MH<I(<IPN>MDKO<O<GJBPDIB+MJE@>O 
$I $ R<N OJG? OC<O OC@ O<ID 0IDQ@MNDOT 'D=M<MT KJNN@NN@? <
H<IPN>MDKOJAOC@+N+=POOC<ODOC<?IJOT@O=@@I><O<GJBP@? PMDIB
< QDNDO OJ &TJOJ DI @>@H=@M JA OC@ N<H@ T@<M $ R<N M@LP@NO@? OJ
@S<HDI@<KCJOJ>JKTJA<A@RAJGDJNJAOC@H<IPN>MDKO<I?R<N<=G@
OJ?@O@MHDI@OC<ODOOJJR<N<IPIDHKJMO<IO?@N>@I?<IOJAHN% O
KM@N@IO OC@M@ N@@HN OJ =@ CJR@Q@M IJ M@>JM? JA OC@ H<IPN>MDKO DI
OC@ O<ID 0IDQ@MNDOT 'D=M<MT <I? ?@NKDO@ ><M@APG DIQ@NODB<ODJI IJI@
JA OC@ N>CJG<MN <O O<ID C<Q@ =@@I <=G@ OJ GJ><O@ OC@ H<IPN>MDKO DI
@DOC@MOC@DMJRIJMJOC@M>JGG@>ODJINDI&TJOJ 


 $ <H BM<O@APG OJ M M<BJHDM DHDOMJQ RCJ ?PMDIB CDN O@IPM@ <N 'J><G -@KM@
N@IO<ODQ@ JA OC@ )@K<G@N@"@MH<I (<IPN>MDKO <O<GJBPDIB +MJE@>O <I? DM@>OJM JA
OC@ )@K<G -@N@<M>C @IOM@ DI &<OCH<I?P >JIO<>O@? H@ <=JPO OC@ H<IPN>MDKO <I?
KMJQD?@?H@RDOCDON><O<GJBP@DIAJMH<ODJI<I?<>JKTJADOOC@H<IPN>MDKODN=MD@AGT
H@IODJI@? DI (<>JI<G? A  (<IPN>MDKO ?@O<DGN $O R<N ADGH@? =T OC@
)@K<G"@MH<I (<IPN>MDKO +M@N@MQ<ODJI +MJE@>O =PO OC@ ?<O@ JA ADGHDIB R<N IJO
M@>JM?@?M@@GIJ 
 /C@H<IPN>MDKOR<NHD>MJADGH@?AJM<N@>JI?ODH@JI
PB M@@GIJ 
 /C@ODOG@JIOC@JMDBDI<GDI?@S><M?R<NBDQ@I<N
1<DI<T<NOM< .>MDKO@Q<IB<M +CTND><G?@N>MDKODJI AJGDJN S >H 
GDI@NK@MAJGDJ S>FK>V>DNRMDOO@I<=JQ@OC@AJGDJIPH=@MDIOC@PKK@MG@AOH<MBDI
JA@<>CQ@MNJPQO>DNRMDOO@I<=JQ@OC@AJGDJIPH=@MDIOC@GJR@MMDBCOH<MBDIJI
OC@Q@MNJN SF P> AJMSF>V>P>HEVNP=E@>OIPH=@MC<N=@@IRMDOO@I=T<
HJ?@MI C<I? JI OC@ >JQ@M G@<A JGJKCJI N<H@ <N OC@ >JGJKCJI JA HN N@@
=@GJRAJGGJR@?=TR?E>J 

.@@ HT >JHH@ION DI (<>JI<G? A *I < QDNDO OJ %<K<I DI @>@H=@M
 $ R<N M@LP@NO@? OJ @S<HDI@ OC@ KCJOJ>JKT JA < >JPKG@ JA AJGDJN AMJH OC@
H<IPN>MDKO GOCJPBC OC@ KCJOJ>JKT ?D? IJO KMJQD?@ NPAAD>D@IO O@SO AJM <I @S<>O
?@O@MHDI<ODJI JA OC@ H<IPN>MDKON KG<>@ DIOC@NO@HH<$R<N<=G@OJ>JI>GP?@OC<O
OCDNH<IPN>MDKODNAMJHOC@O@SO>MDOD><GKJDIOJAQD@R<IPIDHKJMO<IO?@N>@I?<IO<O
G@<NON@>JI?B@I@M<ODJIKJNND=GT<BM@<OBM<I?>CDG?JA(N % $OOC@M@AJM@?J@NIJO
I@@? OJ =@ O<F@I DIOJ >JIND?@M<ODJI RC@I @?DODJIN JA APMOC@M >C<KO@MN JA OC@
+M<N<II<K<?<M@H<?@ 


 $ <H @SOM@H@GT BM<O@APG OJ +MJA .CJ=C< -<ID <NC JA O<ID 0IDQ@MNDOT AJM C@M
M@K@<O@? @AAJMON OJ GJ><O@ OC@ H<IPN>MDKO $ <GNJ OC<IF M 3P@UCP 'D <I? M 
(P?<B<HPR@(<DOCMDHPMOCDAJMOC@DM<D?DIOC@H<OO@M 

+-.))+#+/

-*)
->IJ
IB>C*>KRP@OFMQP
*P-
!MJHHTJRI@SK@MD@I>@$FIJROC<O=PI?G@NJA.<INFMDO
(.. <M@ N><OO@M@? DI +P=GD> <I? +MDQ<O@ 'D=M<MD@N JA
IBG<I?RDOCJPO<OOM<>ODIB<ITIJOD>@ *IOCDN<>>JPIODO
DN KJNND=G@ OC<O DI PMJK@ ?DN>JQ@MD@N JA DHKJMO<IO
.<INFMDORJMFN><INODGG=@H<?@ 
/C@J?JMPAM@>CO


/C@K<GHG@<AH<IPN>MDKOJAOC@+N+?@NDBI<O@?AJMJPMKPMKJN@N<N
HN + R<N NJG?OJOC@J?G@D<I'D=M<MTDI*SAJM? IBG<I?DI 
=T M  ! -P?JGA #J@MIG@ $O @N><K@? OC@ IJOD>@ JA 'JPDN ?@ '<
1<GG@+JPNNDIRC@IC@R<N>JGG@>ODIBH<IPN>MDKONOJ>JGG<O@AJMCDN
@?DODJIJAOC@+N+RCD>CR<NKP=GDNC@?JQ@MOC@T@<MN < N
QJGPH@ $1 JA OC@ D=GDJOC@>< P??CD>< /C@ J?G@D<I H<IPN>MDKO
<GOCJPBC M@>JM?@? DI < ?@O<DG@? H<II@M DI 2DIO@MIDOU <I? &@DOCN


,PJO@?AMJHPAM@>CON DDD$IOMJ?P>ODJIOJCDN<O<GJBPN<O<GJBJMPH 

 M PBPNOPN !M@?@MD> -P?JGA #J@MIG@   NOP?D@? .<INFMDO DI 'JI?JI


PI?@M/C@J?JM"JG?NO>F@M<I?J=O<DI@?CDN+C AMJHOC@0IDQ@MNDOTJA/=DIB@I
DI  AO@M N@MQDIB <N +MJA@NNJM JA .<INFMDO <I? +CDGJNJKCT <O %<T )<M<T<I
JGG@B@@I<M@N<NOC@+MDI>DK<GJAOC@<OC@?M<G(DNNDJIJGG@B@DI<G>POO<C@
C<?=@@IJM?<DI@?DI <I?JMDBDI<GGTKJNO@?=TOC@CPM>C(DNNDJI<MT.J>D@OT
OJ (DM<O $I?D< <I? G<O@M <N OC@ +MDI>DK<G JA OC@ <G>POO< (<?M<N<C C@ M@ODM@? DI
<I?M@OPMI@?OJ IBG<I?N@OOGDIBDI*SAJM? (N+HPNOC<Q@=@@I<HJIBOC@
H<IPN>MDKON C@ =MJPBCO OJ IBG<I? RC@I C@ G@AO $I?D< #@ NJG? OC@ 2@=@M
H<IPN>MDKOOJOC@J?G@D<I'D=M<MTDI  DBCOTH<IPN>MDKONAMJH<IJOC@MKMDQ<O@
>JGG@>ODJIJACDNOC<O>JINDNO@?JA<OJO<GJA@DBCOT@DBCOH<IPN>MDKONNDSOT.<INFMDO
OR@IOTADQ@ +MFMDO <I? OCM@@#DI?DJARCD>CN@Q@IR@M@K<GHG@<A<I?@DBCOTJI@
K<K@MR@M@NJG?OJ*OOJ<T@MJA MG<IB@IDI(<TJA JM <I?F@KODI
OC@/=DIB@I0IDQ@MNDOT'D=M<MTOC@JOC@M@DBCOR@M@NJG?OC@AJGGJRDIBPBPNOOJ
*OOJ#<MM<NNJRDOUDI'@DKUDB M <MJG<-JGJAAFDI?GTKMJQD?@?H@RDOC<+!JA
OC@ 0 JA /=DIB@IN #J@MIG@ C<I?GDNO DI RCD>C C@ ?@N>MD=@N OC@ H<IPN>MDKON *I
#J@MIG@NGDA@N@@" "MD@MNJIN=*DOP<MT)JOD>@AJM#J@MIG@DI1EB'LROK>ILC
QEB /LV>I PF>QF@ 0L@FBQV LC $OB>Q OFQ>FK >KA &OBI>KA  KK  <I?
COOK

RRR DM<ID><JIGDI@ JMB


<MOD>G@N
CJ@MIG@<PBPNOPNAM@?@MD>MP?JGA ()0.-$+/

.-$+/$*)

 <O<GJBP@ JA .<INFMDO (<IPN>MDKON DI OC@ J?G@D<I 'D=M<MT


M@H<DI@?DI<NO<O@JAJ=GDQDJIAJMHJNOJAOC@OR@IOD@OC>@IOPMT<I?
M@>@DQ@? H@IODJI <N A<M <N $ <H <R<M@ AJM OC@ ADMNO ODH@ DI < RJMF
JOC@M OC<I OC@ GD=M<MTN ><O<GJBP@RC@IDOR<NDI>GP?@?DI1JG JA
@ N>MDKODQ@ D=GDJBM<KCT JA OC@ .<INFMDO P??CDNO 'DO@M<OPM@
@?DO@? =T & /NPF<HJOJ 4 (<ONPI<B< <I? # $NJ?< KP=GDNC@? DI
 
IOMT IPH=@M  DI OC@ <O<GJBP@ JA .<INFMDO (<IPN>MDKON DI OC@
J?G@D<I'D=M<MTM@<?N<NAJGGJRN
<I?M<FMODN (<?CT<H<F<QOOD OC >@IO  JPBCO DI 
AMJHM ! - #J@MIG@ &@KODI<>GJOC=JS .DU@JA=JS 

S 
S 
 DI .DU@JAG@<A S 
DI (<O@MD<G+<GH
G@<Q@N C@G? OJB@OC@M =T ORJ KD@>@N JA ><M?=J<M? <I? < NOMDIB
K<NNDIBOCMJPBCORJCJG@N<OOC@ND?@N )J JAG@<Q@N M@H<DI
JPOJAKMJ=<=GT M #J@MIG@N<TN JPOJA =POOCDN
DN?JP=OAPG )J JA>JGPHINN@K<M<O@?=T<=G<IFNK<>@JI@
DI>CRD?@ <O@M #J@MIG@<NNDBINOC@(N OJOC@ADMNOC<GAJA
OC@ OC >@IO +@MC<KN DO =@GJIBN M<OC@M OJ OC@ @I? >A OC@
IPH@M<GN RDOC OCJN@ JA OC@ (NN JA    DI
@I?<GGN P??C .<INF (NN KG<O@ 1 /C@ IPH@M<GN AJM 
  <BM@@ HJNO >GJN@GT RDOC OCJN@ JA IJ  D=D? 
C<M<>O@M)@K<G@N@ $IEPMD@NOC@@I?K@MC<KNORJJMOCM@@AA 
DNGJNO<I?<GNJAA  JI@=@OR@@I<I? 
     /C@ M@NO DN HDN@M<=GT
HPODG<O@? 
(T<NN@NNH@IOJAOC@H<IPN>MDKO<NM@B<M?NDONNO<O@<I??<O@?DAA@MN
NGDBCOGT AMJH OC<O BDQ@I DI OC@ <O<GJBP@ /C@ AJGDJ IPH=@MN JA OC@
GJNOG@<Q@NNCJPG?=@>JMM@>O@?OJ   
   /CDMOTNDS G@<Q@N <M@ HDNNDIB N@Q@IOTN@Q@I
C<Q@=@@IKM@N@MQ@? 


.@@/NPF<HJOJ@O<G  DO@H .@@<GNJ&M<BCN A ?@N>MDKODJI
JA+ 

+-.))+#+/

-*)GG AJGDJN =PO OC@ ADMNO D @ OC@ ODOG@ K<B@ M <I? OC@ =@BDIIDIB JA
OC@ O@SO DON@GA Q <M@ KM@N@MQ@? AJM OC@ ADMNO >C<KO@M /C@ O@SO JI
=JOC ND?@N JA @<>C G@<A C<N =@@I RMDOO@I DI OCM@@ N@>ODJIN JM
>JGPHINOJ<GGJRAJMORJ@HKOTM@>O<IBPG<MNK<>@NRCD>C>JIO<DI
OC@ K@MAJM<ODJI AJM OC@ NDIBG@ NOMDIBCJG@N <AO@M M@NK@>ODQ@GT O@SO
N@>ODJIN JI@ <I? ORJ /C@ N@Q@I GDI@N K@M AJGDJ M@<? >JIODIPJPNGT
<>MJNNOC@@HKOTNK<>@N /C@ADMNO<I?OCDM?N@>ODJINA<MAMJH=@DIB
HDN@M<=GT HPODG<O@?< M@ AJM OC@ HJNO K<MO M@H<MF<=GT R@GG
KM@N@MQ@?<I?>G@<MOJM@<? /C@N@>JI?OC<ODNHD??G@N@>ODJIC<N
NPAA@M@?=M@<F<B@<I?RJMH?<H<B@OJDONGJR@MK<MORDOCOC@M@NPGO
OC<O<GGM@>OJNAJMOCDNN@>ODJI<M@HDNNDIBG<MB@K<MONJAOC@ADI<GGDI@
RDOCOC@?<H<B@NJH@ODH@N@SO@I?DIB<NA<MPK<N<I?DI>GP?DIBOC@
AJPMOC GDI@ <I? <GG Q@MNJN G<>F K<MON JA OC@ ADMNO GDI@ DI OC@ HD??G@
N@>ODJI =@DIB NJH@ODH@N ?<H<B@? <N A<M ?JRI <N OC@DM AJPMOC GDI@ 
/C@?<H<B@JIJ>><NDJI@SO@I?NDIOJJMJ>>PMNDI?@K@I?@IOGTDIOC@
ADMNO <I? OCDM? N@>ODJIN <I? OC@M@ O@I?N OJ <AA@>O OC@ K@IPGODH<O@
<I?
JMADI<GGDI@NJAM@>OJN<I?OC@ADMNO<I?
JMN@>JI?GDI@NJAQ@MNJN 
/C@@IODM@H<IPN>MDKONPAA@MNAMJHOC@?<H<B@EPNO?@N>MD=@? 
#@M@ <I? OC@M@ JI JOC@M <M@<N JA OC@ AJGDJN OC@ PKK@M G<T@MN JA OC@
K<GHG@<AJMAD=M@NOC@M@JAC<Q@GDAO@?<I?=MJF@IJAAO<FDIBK<MONJA
>H>O>N RDOC OC@H /C@M@ <M@ IPH@MJPN RJMHCJG@N DI OC@ H<IP
N>MDKO <I? DO DN NJH@ODH@N ?DAAD>PGO OJ ?DNODIBPDNC =@OR@@I K<MON JA
>H>O>N >KRPSO>N <I? RJMHCJG@N /C@ RJMHN C<Q@ <GNJ @<O@I
<>MJNN OC@ NPMA<>@ JA OC@ AJGDJN IJO JIGT >JINPHDIB >H>O>N =PO
<??DODJI<GGT G@<QDIB =@CDI? NH<GG OM<DGN <I? =G<>F H<MFN OC<O <M@
NJH@ODH@N NOMDFDIBGT NDHDG<M OJ @G@H@ION JA >JIEPI>ON <I? QJR@G
H<MF@MN /C@N@ CJG@N <I? H<MFN CJR@Q@M C<Q@ IJO DIO@MA@M@?
NDBIDAD><IOGT RDOC OC@ M@<?DIB JA >H>O>N NDI>@ DO R<N PNP<GGT
KJNND=G@ JI>@ OC@ HD>MJADGH JA OC@ H<IPN>MDKO R<N ?DBDODU@? <I?

!JGDJ C<N=MJF@IJAA<AO@MOC@ADMNOORJOCDM?NJAOC@AMJIOND?@N@>JI?>JGPHI
OC@=MJF@IKD@>@>JIO<DIDIBOC@G<NOOCDM?JAOCDNN@>JI?>JGPHI<I?OC@OCDM?>JGPHI
C<N =@@I GJNO @><PN@ JA OC@ =M@<F<B@ K<MO JA OC@ ADAOC GDI@ <I? OC@ NDSOC <I?
N@Q@IOCGDI@NRDOCDIOC@K<MOD<GGTKM@N@MQ@?N@>JI?>JGPHIJA M<M@<GNJHDNNDIB
<I? >JMM@NKJI?DIBGT OC@ ADMNO <I? N@>JI? GDI@N <I? K<MO JA OC@ OCDM? GDI@ AJM OCDN
>JGPHIJA Q<M@HDNNDIB 

!JGDJQ>JIO<DINGDI@N #@M@<I?OCMJPBCJPO$=<N@OC@NK@>DAD>NJAHTM@H<MFN
JIOC@AJGDJN>JIO<DIDIBOC@O@SOJAOC@ADMNO>C<KO@M ()0.-$+/

.-$+/$*)

@IC<I>@? QD< +CJOJNCJK OJ ?DNODIBPDNC OC@H AMJH OC@ H<IPN>MDKON


DIF /C@ >H>O>N DI <M@<N ?<MF@I@? =T R<O@M NO<DIN <I? NHJF@ <GNJ
=@><H@HJM@G@BD=G@KJNO?DBDODU<ODJI 
(JNO JA OC@ ND?@ H<MBDIN JA OC@ AJGDJN NPMQDQ@? OC@ K<NNDIB JA OC@
>@IOPMD@N Q@I OCJPBC NJH@ JA OC@ AJGDJN <M@ HDNNDIB OC@ PKK@M JM
GJR@M >JMI@MN JAOC@N@H<MBDINOC@=M@<F<B@C<NIJO<AA@>O@?H<IT
JAOC@>H>O>N .JH@JAOC@>H>O>N>GJN@OJ=M@<F<B@<M@?DAAD>PGOOJ
M@<? JRDIB OJ A<?DIB R@<M <I?
JM ?<H<B@ ?P@ OJ =M@<F<B@M@G<O@?
AD=M@ GJNN /C@ PKK@M <I? GJR@M H<MBDIN JA OC@ AJGDJN <GNJ M@H<DI
A<DMGT DIO<>O <GOCJPBC < A@R AJGDJN =@<M @QD?@I>@ JA R@<M RCD>C DN
HJNO KMJIJPI>@? I@<M OC@ JPO@M @?B@N RC@M@ OC@M@ DN <GM@<?T NJH@
=M@<F<B@ JI OC@ ND?@ H<MBDIN /C@ R@<M ?J@N IJO PNP<GGT <AA@>O OC@
ADMNO GDI@ JA RMDODIB JI Q@MNJN OC@G<NO<I?JIGTJIAJGDJN <I?
RCD>CC<Q@GJNOHJNOJAOC@DMPKK@MH<MBDINOJR<M?OC@JPO@M@?B@N
C<Q@>H>O>N=@GJIBDIBOJOC@@I?NJAOC@ADMNOGDI@N<I?OC@G<NOJI
OC@Q@MNJNNPAA@M@??<H<B@OJOC@DMPKK@MM@NK@>ODQ@GTGJR@MK<MO 
/C@ AJGDJN <M@ IPH=@M@? RDOC >H>O>IPH@M<GN KG<>@? DI OC@ >@IO@M
G@AOH<MBDINJAQ@MNJN 
/C@ @?B@N JA OC@ NOMDIBCJG@N <M@ DIO<>O NCJRDIB I@<MGT IJ NDBINJA
R@<MOC@M@=TNPBB@NODIBGDHDO@?PN@JAOC@H<IPN>MDKO 
0@OF?>I"OOLO>KA LOOB@QFLK
2CDG@ HN + KM@N@MQ@N H<IT >JMM@>O M@<?DIBN <I? >JIOMD=PO@N
NP=NO<IOD<GGTOJ@NO<=GDNCDIBOC@O@SOJAOC@+N+OC@HDNO<F@N>JHHJI
OJDO<I?HN,OC<O><IIJO=@?DNHDNN@?<N?P@OJ>JDI>D?@I>@<NR@GG
<NOC@HDNO<F@NDONC<M@NRDOCOC@K<K@MH<IPN>MDKON=@OM<TOC@A<>O
OC<O IPH@MJPN @MMJMN R@M@ <GM@<?T @H=@??@? DI H<IPN>MDKON JA OC@
GDI@NG@<?DIBOJ+ $I<IPH=@MJA><N@NR@?JC<Q@DIOC@KM@N@MQ@?
N@>ODJIN JA HN + < @=NO H<IPN>MDKO =PO <N RDOC <GG @=NO H<IP
N>MDKON OC@ @SDNO@I>@ JA @MMJMN ?@H<I?N < >DM>PHNK@>O <I? KMP?@IO
<KKMJ<>CRDOCM@NK@>OOJDONM@<?DIBN 


 /C<O OCDN JPBCO OJ =@ OC@ <KKMJ<>C DI B@I@M<G <N M@B<M?N @=NO H<IPN>MDKON C<N
=@@I@HKC<NDU@?DIOC@JAOLPJO@?M@H<MF=T #JPNH<IDIOC@KM@A<>@OJCDN 

+-.))+#+/

-*)(JNO JA OC@ N>MD=<G @MMJMN DI OC@ H<IPN>MDKO ><I =@ <NNDBI@? OJ OC@
><O@BJMD@NJA@MMJMH@IODJI@?AJMOC@K<K@MH<IPN>MDKONN@@=@GJR
I<H@GT JHDNNDJIN ?P@ OJ @T@NFDK C<KGJBM<KCT ?DOOJBM<KCT <I?
HDNM@<?DIB JA NDHDG<M >H>O>N N DI H<IT .<INFMDO H<IPN>MDKON
OC<OC<Q@=@@I>JKD@?=T)@R<MN>MD=@NOC@>H>O>N><I?P>@<NDGT
DIO@M>C<IB@ <KK<M@IOGT =@><PN@ OC@ N@K<M<O@ H@H=@MN JA OC@ K<DM
R@M@>JIND?@M@?=TOC@N>MD=@N<NJKODJI<GBM<KCD>AJMHN $C<Q@IJO
=@@I <=G@ OJ ?@O@MHDI@ OC@ N>MDKO JA HN +N @S@HKG<M JM OC@ N>MDKO
PN@? DI OC@ OM<?DODJI KMDJM OJ OC@ @HKGJTH@IO JA OC@ JG?)@K<G@N@
N>MDKOAJPI?DIHN+ =PO>@MO<DI@MMJMNKM@NPH<=GTC<Q@OC@DM=<NDN
DI < HDNM@<?DIB JANDHDG<MGTAJMH@?>H>O>NDIOC<ON>MDKO<I?
JMDI
OC@ >JKTDIB JA >H>O>N AMJH OC<O N>MDKO DIOJ <I JG?)@K<G@N@
H<IPN>MDKO DI HN +N <I>@NOM<G GDI@<B@ RCD>C M@NPGO@? DI < M@
DIO@MKM@O<ODJI JA OCJN@ >H>O>N <N B@IPDI@ JG?)@K<G@N@ >H>O>N <N
AJM@S<HKG@DIOC@><N@JAOJAOC@)@K<G@N@N>MDKOK<K@MH<IPN>MDKON
JAO@I =@DIB >JKD@? )@K<G@N@NOTG@ DIOJ OC@ @Q<IB<M H<IPN>MDKON
<I?OC@I=@DIBDIO@MKM@O@?<N@Q<IB<MK 
(N +N N>MD=@ JAO@I IJOD>@? CDN HDNO<F@N PKJI >JHHDOODIB OC@H
DIO@MMPKO@? OC@ KMJ>@NN JA >JKTDIB OJ @M<N@ OC@ @MMJI@JPNGT RMDOO@I
@?DODJIJAOC@ADMNO=JJFJAOC@NOMJIDHD>JIJA(<IDGDPN<OG@<NODIK<MO<M@<>ODJIOJ
OC@ NG<QDNC H@OCJ?N JA G<O@ '<>CH<IIDNH /J =@GD@Q@ OC<O RC@M@Q@M < =@NO (. 
BDQ@NKJNND=G@M@<?DIBNDOBDQ@NOMP@M@<?DIBN<I?OC<OJIGTRC@M@DOBDQ@NDHKJNND=G@
M@<?DIBN ?J@N DO BDQ@ A<GN@ M@<?DIBN DN OJ =@GD@Q@ OC<O <I DI>JHK@O@IO @?DOJM DN OC@
?<MGDIB JA +MJQD?@I>@ RCD>C C<N BDQ@I DON <IB@GN >C<MB@ JQ@MCDHG@NO<O<ITODH@
CDN NGJOC <I? AJGGT NCJPG? KMJ?P>@ OC@DM I<OPM<G M@NPGON <I? DI>PM OC@DM <KKMJKMD<O@
K@I<GOT C<I>@ <I?OC@>JHHJI>JPMN@JAI<OPM@RDGGIJO=MDIBDOOJK<NNOC<OOC@
M@<?DIBNJA<(. <M@MDBCORC@M@Q@MOC@T<M@KJNND=G@<I?DHKJNND=G@RC@M@Q@MOC@T
<M@ RMJIB OC<O I@@?N ?DQDI@ DIO@MQ@IODJI LPJO@? DI "M@@OC<H   <I?
/<IN@GG@  

(@O<OC@NDNJ>>PMNQ@MTM<M@GTDIOC@H<IPN>MDKO 

 *I OCDN KJDIO <I? JOC@M >C<IB@N RCD>C ><I J>>PM OJ >H>O>N <I? RJM?N RC@I
)@R<MDNK@<FDIB N>MD=@N >JKTDIB .<INFMDO O@SON <KKGT )@R<MD NK@GGDIBN OJ RJM?N
OC<O C<Q@ =@@I =JMMJR@? AMJH .<INFMDO <I? OC@M@AJM@ <GM@<?T @SDNO <N K<MO JA OC@
)@R<MDG<IBP<B@N@@MJPBC 

GOCJPBC)@K<G@N@N>MDKODNJAO@I><GG@?@)QMN>MDKO<GO@MI<ODQ@GT@)R<MD
DI ><O<GJBP@N <I? H<IPN>MDKO ?@N>MDKODJIN OC@ O@MH DN KMJ=G@H<OD> BDQ@I OC<O OC@
?DAA@M@IOD<ODJI DI?@@? KJGDOD><GGT HJODQ<O@? >JIOM<NODIB JA @)QM< I? @)KG
<MJN@JIGTRDOCOC@.C<C?TI<NOT $OC@M@AJM@M@A@MOJOC@N>MDKO<N@)K<G@N@@S>@KO
RC@IM@KMJ?P>DIBOC@O@MHDIJGJBTJAKM@QDJPN<POCJMN 

 

()0.-$+/

.-$+/$*)

QJR@GH<MF@MNJMNDIBG@>H>O>N<I?RMJO@OC@>JMM@>OAJMHJQ@MOC@
@M<NPM@ $INJH@DINO<I>@NC@@M<N@?OC@@MMJI@JPN>H>O><I?RMJO@
DON >JMM@>O AJMH JIGT <AO@M OC@ @M<NPM@ NK<>@ *I HJM@ OC<I < A@R
J>><NDJIN C@ G@AO JPO JAO@I ?P@ OJ <I @T@NFDK < IPH=@M JA >H>O>N
RDOCDI < RJM? JM >JHKJPI? =PO PKJI IJOD>DIB OC@ JHDNNDJI C@
M@OPMI@? OJ OC@ KJDIO JA @MMJM @M<N@? OC@ >H>O>N DI OC@ DHH@?D<O@
@IQDMJIN JI OC@ >JI>@MI@? GDI@ <I? OC@I RMJO@ DI NH<GG@M ODBCO@M
>H>O>NNJ<NOJADO@Q@MTOCDIBDIOC@>H>O>NC@C<?EPNO@M<N@?<I?
OC@KM@QDJPNGTJHDOO@?>H>O>ND @ OC@>JMM@>OO@SO 
 KMJJAM@<?@M >C@>F@? OC@ H<IPN>MDKO <AO@M HN +N N>MD=@ C<?
>JHKG@O@? CDN RJMF #@ RMJO@ CDN >JMM@>ODJIN DI < OCDII@M G@NN
KG@<NDIB C<I? < C<I? DI RCD>C OC@ >H>O>@G@H@IO Q =@OM<TN CDN
I<ODQ@JMA<QJPM@?N>MDKO<N<AJMHJAKMJOJ@IBG /C@>JMM@>ODJIN
R@M@ RMDOO@I DI OC@ PKK@M <I? GJR@M H<MBDIN JA OC@ AJGDJN ?DM@>OGT
<=JQ@JM=@GJROC@N@>ODJIDIRCD>COC@@MMJMJ>>PMM@?RDOCOC@GDI@
OC@ >JMM@>ODJI =@GJIB@? OJ DI?D><O@? =T < GDI@ IPH=@M I@SO OJ OC@
>JMM@>ODJI HH>M>A>N <M@ M<M@GT @HKGJT@? <N <??DODJI<G H<MF@MN <O
OC@KJDIOJADIN@MODJI *I<>JPKG@JAJ>><NDJINOC@KMJJAM@<?@MRMJO@
CDN >JMM@>ODJI DI OC@ NK<>@ =@OR@@I OC@ AJGDJ N@>ODJIN JM >JGPHIN
?DM@>OGT =@ND?@ OC@ GDI@ >JIO<DIDIB OC@ @MMJM <I? OCPN DI OC@N@
DINO<I>@N ?D? IJO I@@? OJ <?? < GDI@ IPH=@M OJ OC@ >JMM@>ODJI /C@
JMDBDI<GN>MD=@NP=N@LP@IOGTOJJFPKOC@H<IPN>MDKO<B<DI@M<N@?CDN
@MMJMN<??@?OC@>JMM@>ODJIN<I?C<QDIB?JI@NJOCJPBCDODNJAO@I
?DAAD>PGOOJ?DNODIBPDNC=@OR@@IOC@KMJJAM@<?@MNOCDIC<I?<I?GDBCO
@M<NPM@JADO@M<N@?NJH@=POIJO<GGJAOC@H<MBDI<G>JMM@>ODJIN 
(N + GDF@ HN , =@<MN @QD?@I>@ JA IJO JIGT N>MD=<G G<KN@N =PO <GNJ
?@O@MHDI@?>C<IB@OJDONO@SO /C@>C<IB@N<M@HJNO@QD?@IODI<A@R
JAOC@Q@MN@NJAOC@((&<NOM<INHDOO@?=THN+ /C@A<>OOC<OOC@
KMJJAM@<?@M?J@NIJODI?D><O@OC<OOC@HJ?DAD@?JM<??@?RJM?NDI+N
HOFHN <M@ DI>JMM@>O =T M@>JM?DIB DI OC@ H<MBDI < ?DAA@M@IO M@<?DIB
AJPI? DI OC@ @S@HKG<M NOMJIBGT NPBB@NON OC<O OC@N@ DHKMJQ@H@ION
R@M@<GM@<?TDIOC@@S@HKG<MPN@?=T+NN>MD=@ 2@M@+NN>MD=@OJ
C<Q@H<?@OC@>C<IB@NCDHN@GADORJPG?C<Q@OJ=@<NNPH@?OC<OC@
N<O RDOC OC@ KMJJAM@<?@M <N OC@ G<OO@M >JHK<M@? + <B<DINO OC@
@S@HKG<M ><M@APGGT >C@>FDIB @<>C ?DN>M@K<I>T OC@ KMJJAM@<?@M
?DN>JQ@M@?<GGJRDIBOC@KMJJAM@<?@MOJM@>JM?DIOC@H<MBDIJIGTOC@
>JMM@>ODJIN AJM @MMJI@JPNGT >JKD@? RJM?N M@NOM<DIDIB CDH AMJH

+-.))+#+/

-*)

 

M@>JM?DIBOC@@S@HKG<MNM@<?DIBRC@I@Q@MOC@?DN>M@K<I>TR<NJI@
JA CDN DHKMJQ@H@ION < M<OC@M PIGDF@GT N>@I<MDJ IJO OC@ G@<NO
=@><PN@+NN>MD=@>JPG?C<Q@H<?@CDN>JMM@>ODJINJIOC@NKJORC@I
C@ N<O RDOC OC@ KMJJAM@<?@M <I? RJPG? IJO C<Q@ I@@?@? OC@
KMJJAM@<?@M OJ RMDO@ OC@ @S@HKG<MN M@<?DIB OJB@OC@M RDOC OC@
IPH=@M JA OC@ GDI@ DI + M@LPDMDIB >JMM@>ODJI DI OC@ H<MBDI '@NN
CTKJOC@OD><G NPKKJMO AJM OC@ <NNPHKODJI OC<O OC@ N>MD=@ JA HN +
H@M@GT >JKD@? >C<IB@N <GM@<?T DI>JMKJM<O@? DIOJ OC@ O@SO ><I =@
AJPI? DI +N Q@MNDJI JA ((& $$ <= RC@M@ +N N>MD=@ <KK<M@IOGT
JI<>>JPIOJA<I@T@NFDKRMDO@NOC@C<GAQ@MN@K>QFE>QFD>JV>J

KK K> D>QK KD>QA >MF <N >JMM@>OGT KM@N@IO@? DI +N+' <N K>
QFE>QF D>JV>JK> NOMDIBCJG@ K K> D>QA >MF /C@ KMJJAM@<?@M
IJOD>@NOC@DI>JINDNO@I>TRDOCOC@@S@HKG<M<I?RMDO@NQSKK>D>Q
=@GJR OC@ NOMDIBCJG@ <I? NLP@@U@N < OCDI Q@MOD><G GDI@ =@OR@@I HN
+N N>MD=@N >H>O>N K> <I? D> DI JM?@M OJ >JMM@>O K> D>QA >MF OJ
KD>QA >MF 2C@I +N N>MD=@ M@OPMIN OJ OC@ O@SO C@ @M<N@N CDN
JMDBDI<G K> QFE>QF D>JV>JK> M@KG<>@N DO RDOC K> QFE>QF D>JV>

JK>QSKK>D>Q<I?@M<N@NOC@KMJJAM@<?@MN>JMM@>ODJINJOC<OOC@
C<GAQ@MN@ IJR M@<?N K> QFE>QF D>JV>JK>QSK K> D>QK KD>QA
>MF /C@ BM<HH<OD><GGT >JMM@>O AJMHD>JV>JK>QSK?DN>JQ@M@?=T
OC@ KMJJAM@<?@M DI OC@ @S@HKG<M OC@ DI?DQD?P<G M@NKJIND=G@ AJM OC@
>C<IB@ J=QDJPNGT A@GO < M@<NJI R<N I@@?@? <??N CJR@Q@M <I
PIR<IO@? NTGG<=G@ OJ OC@ C<GAQ@MN@ /CDN HJ?DAD><ODJI DN
M@KM@N@IO<ODQ@ JA JI@ JA OC@ >C<IB@N DIOMJ?P>@? OJ OC@ C<I?APG JA
HJ?DAD@?HOFHNDIHN+OC@>C<IB@DNDI>JMKJM<O@?RDOCJPOM@B<M?
AJMOC@H@OM@=PO?J@NC<NNJH@OCJPBCO=@CDI?DO?@QD<IOOCJPBCDO
H<T=@AMJHOC@DIO@I?@?GJBD>JAOC@JMDBDI<GHOFH 
$ODN>@MO<DIOC<OOC@DI?DQD?P<GRCJ<GO@M@?OC@((&NO@SOFI@ROC@
BM<HH<OD><GMPG@NJA.<INFMDOC@<GR<TN<KKGD@N>JMM@>OP>KAEF<I?
EP?BDIB AMJH OC@ HJ?DAD><ODJIN C@ H<F@N DO DN IJO PIM@<NJI<=G@ OJ
<NNPH@ OC<O C@ R<N A<DMGT KMJAD>D@IO DI .<INFMDO <I? >JHKM@C@I?@?
HP>C JA OC@ O@SO $I NJH@ ><N@N < NPK@MAD>D<G PI?@MNO<I?DIB JA OC@
<MBPH@IO<ODJIDINKDM@?OC@NGDBCOHJ?DAD><ODJIJA<HOFHDIJOC@MN
OC@ >C<IB@ R<N H<?@ DI M@GD<I>@ JI RJM?DIB DI <I?M<FMODN
>JHH@IO<MT GOCJPBC DO RJPG? =@ >PGOPM<GGT <I? >JIO@SOP<GGT
DI<KKMJKMD<O@OJM@B<M?OC@I@RM@<?DIBNOCDNDI?DQD?P<G=MDIBNOJOC@
H<IPN>MDKO<N?@MDQDIBAMJHRC<O<N>CJG<MJA'<ODIO@SOP<G>MDOD>DNH

 

()0.-$+/

.-$+/$*)

C<N?@N>MD=@?<N2@NO@MIH@?D@Q<GN>MD=@NRJMNOQDMOP@I<H@GT<
K@MID>DJPN?@NDM@OJ?JBJJ?@> MO<DIGTOC@DI?DQD?P<GM@NKJIND=G@
AJM OC@ >C<IB@N OJ OC@ ((& R<N IJO <I PIDIQJGQ@? >JKTDNO
M@<?@M
<I?HPNOC<Q@>JIND?@M@?CDNM@QDNDJINOJ=@M@NOJMDIBGJNOM@<?DIBN
<I?>JMM@>ODIB@MMJMNOC<OC<?>M@KODIOJOC@O@SO 
*I HN + <N < >JIO<HDI<O@? H<IPN>MDKO N@@ =@GJR (<IPN>MDKO
-@G<ODJINCDKN 
0@OFMQ +RJBO>IP>KA!>QB
/C@ J?G@D<I 'D=M<MT <O<GJBP@N ?@N>MDKODJI AJM HN + NO<O@N OC<O
#J@MIG@N <NNDBIH@IO JA OC@ H<IPN>MDKO OJ OC@ ADMNO C<GA JA OC@
AJPMO@@IOC >@IOPMT H<T I@@? OJ =@ M@QDN@? <I? OC@ ?<O@ HJQ@?
AJMR<M? JI OC@ =<NDN JA OC@ IPH@M<GN RMDOO@I DI DON H<MBDIN OJ OC@
N@>JI?C<GAJAOC@AJPMO@@IOC>@IOPMT /C@H<IPN>MDKODNCJR@Q@MDI
HTJKDIDJI@Q@IJG?@MOC<I#J@MIG@EP?B@?DOOJ=@<I?HJM@GDF@GT
=@GJIBNOJOC@G<O@OR@GAOCJMOCDMO@@IOC>@IOPMT /C@N>MDKO<NNO<O@?
DN JG? )@K<G@N@ DO DN RMDOO@I DI OC@ )@K<G@N@ CJJF@? NOTG@ O@MH@?
NP>CJI<>>JPIOJAOC@NH<GGMDBCO>PMQDIBCJJF<??@?OJOC@OJKJA
>H>O>N /CDN NOTG@ <>>JM?DIBOJ@I?<GG><H@DIOJA<NCDJIDIOC@

%<H@N2DGGDN <NLPJO@?DI"M@@OC<H  $I2DGGDNJKDIDJIHJNO
H@?D@Q<GN>MD=@NR@M@IJORDG?GTDBIJM<IOJA'<ODIIJM?@@KGTQ@MN@?<I?OC@M@AJM@
<NN>MD=@NQ@MT?<IB@MJPN 

$ODN>@MO<DIGTIJODHKJNND=G@OC<OOCDNDI?DQD?P<GJMJOC@MN?D?>JMM@>OJOC@M@MMJMN
OC<OC<?@IO@M@?OC@O@SO ?@Q@GJK@?OM<?DODJIJAO@SOP<G>MDOD>DNH@SDNO@?DI$I?D<
N@@@ B .<MH< QJI#DI=@M A GOCJPBCHJNOJAOC@@?DODIBDIQJGQ@?
NDG@IO >JMM@>ODJI >JHH@IO<OJMN <I? @?DOJMN NJH@ODH@N M@>JM?@? Q<MD<IO M@<?DIBN
<I? R@M@ <R<M@ JA @MMJMN <MDNDIB AMJH NDHDG<MDOT JA >H>O>N IJO@ @ B 
1<GG<=C<?@Q<N >JHH@IO JI OC@ RJM? MO>>J> DI (@BC<?CO< $ HB@FQ QR
>HO>QE>HO>VLO IFMFPORMV>JLEQ MO>QE>J> FQF @R Y H>QE> H>QE>J >MF @>FQ>J
BSOQE>MO>QFM>KKWLPJO@?DI.<MH<  QJI#DI=@M  .<MH<
D=D?  M@>JM?N <I <IJITHJPN <POCJMN =DODIB Q@MNDAD><ODJI JA CDNQD@RJAKJJM
@?DOJMN PRH>SFS>@>PF MEK >KV>QEHQV> JLEA O>P>D>QFJ >S>AEV> MO>RE>J
>OQE> SFEV>Y SF?RAE>S>O>P>JGB SVHOFVHJRHK DRORHRI>SFJRHEK
AE>QV>FK>JLPQRWW 


.@@@I?<GG SSDDD CG@M 6!G@@O 8DICDN?@N>MDKODJIJA


+MJOJ@IBG RMDO@N 0IO@M ?@I DI ?<N NKO@M@ @IB<GD ID>CO =@MB@B<IB@I@I
DB@IOHGD>CF@DO@IR@G>C@PIN@M@?M@D.K@>DHDI<U@DB@INDI??D@FG@DI@IM@D@>F@

+-.))+#+/

-*)OR@GAOC >@IOPMT OC@ @<MGD@NO H<IPN>MDKO DI OC@ <H=MD?B@ 'D=M<MT


>JGG@>ODJIM@KJMO@?JI=T@I?<GGOC<O><I=@<N>@MO<DI@?OJ=@DIOC@
CJJF@?NOTG@=@<MNOC@?<O@JMM<OC@MOC@)@K<G@N@?<O@@LPDQ<G@IOOJ
  $<H<R<M@JAORJDINO<I>@NJAOC@N>MDKOAMJH@<MGD@MDI
OC@OR@GAOC>@IOPMTQDU DIH<IPN>MDKON?<O@?  <I?>  
 @I?<GGN NOP?T M@Q@<G@? OC<O OC@ CJJF@? AJMH OJJF JQ@M <N
OC@B@I@M<GNOTG@DIOC@OCDMO@@IOC>@IOPMTR<N@HKGJT@?<OG@<NOC<GA
OC@ ODH@ <N JKKJN@? OJ OC@ NOTG@ RDOC CJMDUJIO<G GDI@N OJKKDIB OC@
>H>O>N DI OC@ H<IPN>MDKONJAOC@AJPMO@@IOC>@IOPMT<I?M@H<DI@?
OC@ KJKPG<M NOTG@ DI OC@ ADAO@@IOC $O LPD>FGT R@IO JPO JA QJBP@
CJR@Q@M<I?DNIJOAJPI?DIH<IPN>MDKONJAOC@NDSO@@IOC>@IOPMT 
HDO?@MPIO@M@IC<G=MPI?@I.@DO@PI??D@I@K<G@NDN>C@I#<F@IGDIFN<I?@I.KDOU@I
Q@MN>CD@?@I@M P>CNO<=@I ?D@ <PAAGGDBNO@I PI? RD>CODBNO@I 1@MBG@D>CO H<I IJ>C
?D@ /<MK<IDBCD$IN>CMDAO ?@N '<F<H<<N@I< DI ?@M ?D@ M@D@>F@ PI? #<F@I
CPADB R@>CN@GI NJ DNO @N FG<M ?<NN ?@M I@K<G@NDN>C@ #<F@I> PMNDQ <PN ?@H
M@D@>F @IORD>F@GO DNO <N M@D@>F N@G=NO DNO <=@M @DI@ (J?DAD><ODJI AM ?@I
@>FNOMD>C HDO ?<MPIO@M NO@C@I?@H #<G=FM@DN@ RD@ @M ND>C HDOPIO@M DI ?@I
JMI<H@IO<G@I $IN>CMDAO@I <PN )JM? PI? @IOM<GDI?D@I ADI?@O JIODIPDIB JI OJ
?DN>PNNOC@)@K<G@N@CJJFOTK@C@<??ND=D? ><)C?@IJ=DB@I<MG@BPIB@I
=@M?<N1JMFJHH@I?@M#<F@IDI@IB<G$IN>CMDAO@I?@N %<CMC PI?=@MDCM@I
0MNKMPIBF<II@NID>COUR@DA@GC<AON@DI?<NN?D@ DIACMPIB?D@N@M(J?DAD><ODJI?@M
@>FNOMD>C@ DI )@K<G ?@H DIAGPNN@ ?@N =@I<>C=<MO@I @IB<G@I UPUPN>CM@D=@I DNO
?@MRD@ )''@MF<IIOC<O<P>CDI<I?@MI+PIFO@I=@H@MF=<MDNO 
-@IJP <I? !DGGDJU<O  M@A@M OJ OC@ NOTG@ <N S>OQRI>> <' JIQ@SDO
NPKMD@PM@?@>@>MJ>C@O?JII@PI<NK@>OBGJ=PG@PS<PS><M<>OM@NLPDNJIO<GJMN?DON
S>OQRI>MJI?NKG >M K /C@N>MDKODN<GNJO@MH@?CPEDHJG=T)@K<G@N@
K<G@JBM<KC@MN OC@ N>MDKO DI HN + DN DI H<IT <NK@>ON NDHDG<M OJ =PO DN >G@<MGT JG?@M
OC<IRC<ODNKM@N@IO@?<NCPEDHJGN>MDKODI#@HMEFT<N)@KG<GDKDN<BM<C<
<I?)@KG<GDKDKM<F< 


/C@)@K<G@N@CJJF@?NOTG@DNAJPI?DI<+<><M<FH<IPN>MDKOAMJH4@<MJA
-H<KG<N M@DBI >   C@G? =T OC@ )<ODJI<G (PN@PH )@R @GCD >> 
)J   <I? DI < +<><M<F H<IPN>MDKO RMDOO@I DI &<OCH<I?P DI ). 
  IJRCJPN@?DIOC@.<ID@BJ(PN@PHJAMOAJMH@MGT ?RDIDII@T
M?JGG@>ODJI>> )J   *IOC@<NC<NMDF+M<EKM<HDOH<IPN>MDKO
RMDOO@IDIOCDNNOTG@<I?RCJN@KM@NPH<=GT>JKD@?>JGJKCJINO<O@NOC<ODOR<NRMDOO@I
?PMDIBOC@M@DBIJA1DBM<C<KG<$$$   N@@GGDIB@M 


 @I?<GG CJR@Q@M >JIOM<?D>ON CDHN@GA DI CDN M@H<MFN JI OC@ NOTG@N JA OC@
AJPMO@@IOC <I? ADAO@@IOC >@IOPMD@N #@ DIDOD<GGT <NN@MON  SSDDD DI OC@ 3$1OC
CJR@Q@M R@ ADI? OC@ JM?DI<MT CJMDUJIO<G <I? OC@ CJJF@? OJKN DI <=JPO <I @LP<G
IPH=@MJA><N@NDIOC@31OC>@IOPMTOC@M@DN<B<DI<?@>D?@?KM@KJI?@M<I>@JAOC@
CJJF@? AJMH RC@M@<N < A@R K<B@N G<O@M C@ RMDO@N SSDS /CPN DI OC@ 3$1OC
>@IOPMT<=JPOJI@OCDM?JAOC@(.. C<Q@G@OO@MNRDOCNOM<DBCOOJKN<I?DIOC@I@SO()0.-$+/

.-$+/$*)

$O NCJPG? =@ @HKC<NDU@? OC<O <IT ?DN>PNNDJI <O OCDN KJDIO DI ODH@ JA
JG? )@K<G@N@ N>MDKO DI>GPNDQ@ JA DON CJJF@? KC<N@ HPNO M@H<DI
O@IO<ODQ@<I?NP=E@>OOJM@QDNDJIAJMHP>CHJM@M@N@<M>CDNM@LPDM@?
=@AJM@ R@ RDGG =@ <=G@ OJ NK@<F RDOC <IT >@MODOP?@ <=JPO OC@
?@Q@GJKH@IOJAOC@N>MDKODONCDNOJMD><G<I?M@BDJI<G>C<IB@N<I?NJ
AJMOC 2CDG@ >JHH@I?<=G@ <N Q<GP<=G@ <I? KDJI@@MDIB KM@GDHDI<MT
NOP?D@N OC@ <I<GTN@N OC<O C<Q@ =@@I PI?@MO<F@I C<Q@ AJ>PNN@? JI
HDIDH<G M<R H<O@MD<G "DQ@I OCDN NDOP<ODJI <OO@HKON <O M@G<ODQ@
?<ODIB JA )@K<G@N@ H<IPN>MDKON JI OC@ =<NDN JA OC@DM K<G@JBM<KCT
NCJPG? =@ M@B<M?@? <N DA IJO KM@H<OPM@ >G@<MGT KMJQDNDJI<G /CDN
NO<O@? $ RJPG? IJI@OC@G@NN ><PODJPNGT <MBP@ DI M@GD<I>@ JI OC@
KM@QDJPNNOP?D@NAJM<G<O@OR@GAOCJMOCDMO@@IOC>@IOPMT?<O@AJMHN
+ OC<O DN AJM < ?<O@ @<MGD@M OC<I @DOC@M #J@MIG@ JM 2DIO@MIDOU <I?
>@IOPMTR@ADI?I@<MGTOC@N<H@KMJKJMODJI $C<Q@IJO=@@I<=G@OJ<N>@MO<DIRCD>C
<NN@NNH@IODN>JMM@>O 


@I?<GGRCJN@K<G@JBM<KCD><GNOP?TO@I?NOJ=@OC@KMDH<MTRJMFM@GD@?JI=JOC
=T @<MGD@M N>CJG<MN CG@M 6 8 LPDO@ I<OPM<GGT O<F@N @I?<GGN NJMBAGODB@
0IO@MNP>CPIB =@M ?D@ (.. <PN)@K<G<NCDN<POCJMDOT<I?=THJ?@MIN>CJG<MN
=<N@NCDN>JI>GPNDJIN>JI>@MIDIBOC@?@Q@GJKH@IOJA)@K<G@N@N>MDKOJI@ B <H@M@
NDSH<IPN>MDKONAMJHOC@@G@Q@IOC>@IOPMTNDSAMJHOC@OR@GAOC>@IOPMTJARCD>COC@
?<O@NJAORJ<M@PI>@MO<DI<I?@DBCOAMJHOC@OCDMO@@IOCJARCD>COC@@S<>O?@><?@
JA ORJ <M@ PI>@MO<DI JI>@MIDIB H<IPN>MDKON AMJH OC@ NDSO@@IOC >@IOPMT @I?<GG
 SSSDRMDO@N<O@?(.. JAOC@31$>@IOPMT<M@<GHJNOOJJN><M>@OJ<AAJM?
<=<NDNAJMB@I@M<GDU<ODJI<NR@KJNN@NNJIGTADQ@@S<HKG@N><JI>GPNDJIR@HDBCO
=@EPNODAD@?DI<KKGTDIBOJH<ITJAOC@B@I@M<GDU<ODJINH<?@=T@I?<GGJIOC@=<NDN
JAOC@H<IPN>MDKONJAOC@KM@QDJPN>@IOPMD@N 


 ' .<I?@M  <NN@MON N B@IBO ID>CO IPM I<>C AM @DI@ =@NODHHO@
KJ>C@<GNOTKDN>C<IB@N@C@I@IP>CNO<=@IDI@DI@H.>CMDAONO>FUPNP>C@IPI?@N
?<I<>CDI@DI.>CMDAONTNO@H@DIUPBGD@?@MI<I?BJ@NJIOJNOM@NNOC@DHKJMO<I>@JA
<R<M@I@NNJAGJ><GNOTG@NOC<OH<T><GGAJMOC@<NNDBIH@IOJAH<IPN>MDKON@SCD=DODIB
OC@HOJ<?DAA@M@IOM@G<ODQ@JM<=NJGPO@>CMJIJGJBT "M@@OC<H  M@A@MMDIB
OJ 2@NO@MI C<I?RMDODIB <NN@MON OC<O <IT >JI>GPNDJIN M@B<M?DIB?<ODIB=TH@<INJA
JOC@M?<O@?H<IPN>MDKONHPNO=@O@HK@M@?RDOCOC@FIJRG@?B@OC<O6O8C@H@OCJ?JA
>JHK<M<ODQ@ ?<ODIB =T ADS@? NO<I?<M?N H<T J>><NDJI<GGT ><PN@ KMJ=G@HN AJM
@S<HKG@ < >JIN@MQ<ODQ@ H<IPN>MDKO HDBCO M@O<DI AJMHN JMOCJBM<KCD> JM GDIBPDNOD>
RCD>C >JPG? H<F@ DO <KK@<M OJ =@ Q@MT HP>C @<MGD@M OC<I DO DN N>MD=@NHDBCOHJQ@
AMJHJI@<M@<OJ<IJOC@MJMM@<>C<I<?Q<I>@?<B@RCDG@NODGGRMDODIBDIOC@NOTG@JA
OC@DMTJPOC<I?=DMOCKG<>@ 
.@@ AJM >JHK<M<ODQ@ KPMKJN@N OC@ DIOMJ?P>OJMT K<M<BM<KC OJ OC@ >C<KO@M N@>ODJI
<ODIB =T +<G@JBM<KCT DI "M@@OC<H  RC@M@ DO DN NO<O@? OC<O>T>G@NJA
DHDO<ODJI<I?M@K@ODODJI<I?OC@D?DJNTI>M<ND@NJAN>MD=@NH<F@M@G<ODQ@?<ODIBDIOC@
2@NO@MIOM<?DODJIC<U<M?JPN<O=@NO 

+-.))+#+/

-*)&@DOC <NNDBI@? DO  A@R B@I@M<G M@H<MFN RDGG C<Q@ OJ NPAAD>@ DI
NPKKJMOJAOC@>G<DH 
/C@H<IPN>MDKO=@<MN<IPH=@MJA<M>C<D>AJMHNJA)@K<G@N@>H>O>N
OC<O <M@ >JHHJIGT AJPI? AJM @S<HKG@ DI OC@ H<IPN>MDKON JA OC@
OR@GAOC>@IOPMT?DN>PNN@?=T@I?<GG=POOC<OC<Q@=@@IJM<M@=@DIB
M@KG<>@? =T I@R@M AJMHN =T OC@ N@>JI? C<GA JA OC@ OCDMO@@IOC $I
NJH@ ><N@N OC@ I@R@M AJMHN <KK@<M <GJIBND?@ OC@N@ HJM@ <M>C<D>
AJMHN DI?D><ODIB OC<O OC@ N>MDKO R<N DI < NO<O@ JA OM<INDODJI N
M@B<M?N<O@MHDIPN<LPJDO><I=@IJO@?OC<ODIDOD<GB<KK@<MNDIHN+
DI OC@ I@R JK@I AJMH NDHDG<M OJ @IBG B >>JM?DIB OJ @I?<GGN
>C<MON OCDN AJMH R<N <KKMJKMD<O@? DI OC@ G<OO@M K<MO JA OC@ OR@GAOC
>@IOPMT<I??J@NIJO<KK@<MDI@<MGD@MH<IPN>MDKON $C<Q@AJPI?OC@
N<H@I@RAJMHCJR@Q@MDIOC@ORJCJJF@?NOTG@H<IPN>MDKON?<ODIB
AMJH>  <I?  (N+N>H>O>QE>M@H<DINDIDON

.@@@I?<GG SSQDDSSDS<I?CDN<KK@I?@?/<=G@JA'@OO@MN<I?<GNJCG@M
 /<=G@ < !JM IJI?<O@JMD@IO@? O<=G@N RCD>C <GGJR AJM @<NT =PO HP>C
NDHKGDAD@? >JHK<MDNJI JA OC@ CJJF@? AJMH HJ?@MI )@K<G@N@ @IBG @O> N@@
-@IJP<I?!DGGDJU<O 

 !JM @S<HKG@ *NF<M QJI #DI=@M  ?DN>PNNDIB OC@ N>MDKO JA <I <I>D@IO
1DI<T< AM<BH@IO RMDO@N OC@ 1DI<T< AM<BH@IO C<N =@@I >JKD@? J=QDJPNGT
?PMDIB < OM<INDODJI<MT K@MDJ? AMJH JI@ OTK@ JA N>MDKO OJ <IJOC@M NDI>@ <GO@MI<ODQ@
AJMHN JA >@MO<DI >H>O>N <KK@<M ND?@ =T ND?@ DI OC@ N<H@ H<IPN>MDKO /CDN ><I =@
J=N@MQ@?<GNJ@GN@RC@M@@ B <OOC@ODH@RC@IOC@TJPIB@MKMJOJ
O>AM@KG<>@NOC@
@<MGD@M MJPI? "DGBDO N>MDKO #@M@ OC@ JG? OMDK<MODO@ V> >JIODIP@N OJ =@ PN@? DI
>JH=DI<ODJIRDOC>@MO<DIQJR@GNRCDG@OC@HJM@M@>@IOAJMHJAOC<O>H>O>J>>PMN
<N R@GG /C<O NP>C K@MDJ?N JA OM<INDODJI H<T Q<MT AJM DI?DQD?P<G >H>O>N ><I =@
DGGPNOM<O@?=T>JHK<MDIBOC@M@G<ODQ@GTLPD>FOM<INDODJI<KK<M@IOGTIJODIQJGQDIB<I
JQ@MG<KKDIBJAAJMHNAMJH<M>C<D>DIDOD<GBOJOC@KM@>PMNJMJAOC@HJ?@MI)@K<G@N@
AJMH?PMDIBOC@OR@GAOC>@IOPMTRDOCOC@?M<RIJPO>C<IB@JQ@MAMJH<M>C<D>?E>OJ
HJ?@MI )@K<G@N@ ?E> OC<O @SO@I?N AMJH OC@ OR@GAOC DIOJ OC@ ADAO@@IOC >@IOPMT /C@
H@M@ A<>O OC<O JPM N>MDKO DN DI < KMJ>@NN JA OM<INDODJI ?J@N IJO I@>@NN<MDGT C@GK DI
<NNDBIDIB OC@ H<IPN>MDKO OJ < >@MO<DI >@IOPMT NDI>@ OC@ N>MDKO R<N OM<INAJMHDIB DI
JI@R<TJM<IJOC@M?PMDIBOC@@IODM@OCM@@<I?<C<GA>@IOPMT?PM<ODJIJAOC@CJJF@?
NOTG@ =PO >JI>GPNDJIN M@B<M?DIB ?<ODIB O@IO<ODQ@ <N OC@T HPNO M@H<DI PIODG HJM@
K<G@JBM<KCD><GM@N@<M>CM@B<M?DIBJG?)@K<G@N@DN?JI@><I=@?M<RIJIOC@=<NDNJA
OC@ H@<NPM@ JA ?@Q@GJKH@IO JA DI?DQD?P<G >H>O>N <I? OC@ M@G<ODJINCDK JA OCDN
?@Q@GJKH@IOOJOC<OJAJOC@M>H>O>N 

 -@NK@>ODQ@GT OC@ +<><M<F H<IPN>MDKO AMJH 4@<M JA -H<KG<N M@DBI > 
  <I?OC@+<><M<FH<IPN>MDKORMDOO@IDI&<OCH<I?PDI).  
 .@@I  ()0.-$+/

.-$+/$*)

@<MGT AJMH <I? JI J>><NDJI <KK@<MN DI <I @Q@I HJM@ <M>C<D> AJMH 
<N@?JIOC@NK<MN@DIAJMH<ODJIDI@I?<GGN>C<MONQE>RJPG?J>>PM
DI DON G<O@M AJMH JIGT AMJH OC@ AJPMO@@IOC >@IOPMT JI DI )@K<G@N@
H<IPN>MDKONOCDNAJMH><I=@@QD?@I>@?<GM@<?TDIOC@G<O@@G@Q@IOC
>@IOPMT DI KMJOJ@IBG <I? H<T C<Q@ C<? <I @<MGD@M DIAGP@I>@ JI
RMDODIB DI )@K<G AE> <KK@<MN KM@?JHDI<IOGT DI DON <M>C<D> AJMH
M@N@H=GDIBOC@HJ?@MI@Q<IB<MM> =PODN<GNJJ>><NDJI<GGTOJ=@
N@@I DI DON JK@IOJK AJMH <I <IOD>DK<ODJI JA OC@ HJ?@MI )@K<G@N@
N>MDKO AE> RCD>C ><I =@ AJPI? <GM@<?T DI < A@R H<IPN>MDKON JA OC@
G<O@ OR@GAOC >@IOPMT <I? NJH@ODH@N ND?@ =T ND?@ RDOC OC@ <M>C<D>
AJMH DI OC@ H<EJMDOT JA H<IPN>MDKON JA OC@ G<OO@M C<GA JA OC@
OCDMO@@IOC +N ?E> J>>PMN <GHJNO >JINDNO@IOGT DI OC@ JG?@M AJMH $
C<Q@=@@I<=G@OJGJ><O@JIGT<A@RJ>>PMM@I>@NJAOC@HJ?@MIAJMH 
TOC@G<O@OR@GAOC>@IOPMT=JOCOC@<M>C<D><I?OC@HJ?@MIAJMH<M@
=@DIB PN@? OJB@OC@M <GO@MI<O@GT DI H<IPN>MDKON < KM<>OD>@ OC<O
>JIODIP@N DI OC@ OCDMO@@IOC /C@ <M>C<D> > M@KG<>@? =T OC@ HJ?@MI
)@K<G@N@ > DI OC@ OCDMO@@IOC >@IOPMT <KK@<MN DI HN +
<KKMJSDH<O@GT C<GA OC@ ODH@ P> PNP<GGT =@<MN OC@ JG?@M AJMH OC<O DN
JAO@I?DAAD>PGOOJ?DNODIBPDNCAMJHJ>=PODN<GNJM@KM@N@IO@?=TOC@
I@R@MAJMH 

.@@CG@M .@@<GNJ/<=G@1 33$$AJMOCDNI@R?@Q@GJKH@IOAJMQE>


<I?AE>=T  DIIJMOC$I?D< 

CG@M ?@N>MD=@NOC@M<?AE>NDHDG<MGTAE>?<NJ=@I<=B@KG<OO@O
PI?PIO@INJ=M@DODNO?<NN@N@DI@H@Q<IB<MM>BG@D>CO /CDNN<H@AJMHDNOJ=@
AJPI? DI @I?<GGN H<IPN>MDKON     <I?  <I? 
=PO?J@NIJO<KK@<MDICDNH<IPN>MDKONJAOC@AJPMO@@IOC>@IOPMT 


!JMOCDNJK@IOJKAJMHN@@@I?<GGN/<=G@JA'@OO@MNHN   @O> 


@I?<GG SSQDDAPMOC@MM@A@MNOJ<AJMHJAAE>AJPI?DIHN   
<I? HN    OC<O M@KM@N@ION OC@ OM<INDODJI AMJHOC@<M>C<D>AJMHOJ
OC@JK@IOJK=POIJOT@OHJ?@MIAJMHJAAE>OCDNNK@>DAD>AJMHDNIJOAJPI?DIHN
+ 


 @I?<GG  SSQDDD M@A@MN OJ ORJ H<IPN>MDKON RMDOO@I DI   <I? JI@
RMDOO@I DI   RCD>C =@<M OC@ G<O@M JK@IOJKK@? AJMH JA AE> JI@ JA OC@
H<IPN>MDKON?<O@? <I?OC@H<IPN>MDKO?<O@? =@<MDI<??DODJIOJOC@I@R@M
AE>OC@<M>C<D>AJMHJAAE> *I@<GNJADI?NOC@I@RJK@IOJKK@?AE>DIOC@MDODNC
(PN@PHH<IPN>MDKOIJ ?<O@? N@@CG@MN/<=G@1$ 3$$ 


 @I?<GG  SSQ M@>JM?N OC<O < H<IPN>MDKO AMJH   KM@N@ION OC@ ADMNO
@S<HKG@JAOC@HJ?@MI)@K<G@N@> 

+-.))+#+/

-*)*I OC@ =<NDN JA OC@ <=JQ@ <I? NPKKJMO@? =T OC@ JOC@M <M>C<D>
>JIEPI>O AJMH<ODJIN OC<O J>>PM DI OC@ N>MDKO DO N@@HN M@<NJI<=G@ OJ
KG<>@ HN + DI OC@ G<O@ OR@GAOC JM OCDMO@@IOC >@IOPMT +<G@JBM<KCD><G
NK@>DAD>N DI>GP?@ KM@N>MDKO O >JIEJDI@? RDOC QQ> J> V> <I? S>
NPK@MN>MDKO O DN <GO@MI<ODQ@GT <??@? OJ OC@N@ >H>O>N <GO@MI<ODQ@
AJMHNJAH@?D<GQJR@GNQDU ORJAJMHNJAH@?D<GAJPMJABADQ@JA
L <I? OCM@@ JA >F H@?D<G AJMH@? <N ORJ HDMMJM@? MDBCO <IBG@N
EJDI@? OJ OC@ >@IOM@MDBCO JA OC@ >JINJI<IO >H>O> D @ < NCJMO
CJMDUJIO<GGDI@<OO<>C@?OJ<GJIB@MPKR<M?@SO@I?DIBQ@MOD><G<=JQ@
< NCJMO CJMDUJIO<G GDI@ <OO<>C@? OJ < GJIB@M ?JRIR<M?@SO@I?DIB
Q@MOD><G GDI@ KM@?JHDI<IOGT PN@? RDOC O O <I? ?O <I? NOTGDU@?
ADI<GJKGPNSFOJ> 
/C@>H>O>IPH@M<GN@HKGJT@?DIHN+O@MH@?G@OO@MIPH@M<GN=T
@I?<GG OJ ?DNODIBPDNC OC@H AMJH ADBPM@IPH@M<GN D @ IPH=@MN
AMJHOC@?@>DH<GNTNO@H<GNJN@@HOJKJDIOOJ<?<O@@<MGD@MOC<IOC<O
<NNDBI@? =T 2DIO@MIDOU <I? &@DOC <I? $ A<DG OJ N@@ OC<O OC@ NK@>DAD>
M@>JM?N DI @I?<GGN >C<MON RJPG? NPKKJMO OC@DM @NODH<O@ JA < G<O@
AJPMO@@IOC>@IOPMT ?<O@ /C@T <NN@MO OC<O OC@ >H>O>IPH@M<GN DI OC@
<H=MD?B@ H<IPN>MDKON ?<ODIB AMJH   <I? =@NO
>JMM@NKJI?RDOCOC@>H>O>IPH@M<GNDIHN+=PODIH<IT><N@NOCDN
NO<O@H@IODNNDHKGT@MMJI@JPN *IGTAJMOC@IPH=@MN <I? <I?
OC@I <I? ?J@N HN + <OO@NO <N K<MO JA OC@N@ IPH=@MN OC@
>H>O>N M@KM@N@IODIB <I? QDU ASF <I? QOF <N AJPI? DI OC@
H<IPN>MDKON?<ODIBAMJH  <I? AJM<GGJOC@MDINO<I>@N
JA JMOC@AJMHNAJPI?DIOC@JG?@MH<IPN>MDKON<M@PN@? /C@ 
<I?JAOC@ADMNOORJAJGDJNJAHN+<M@<GNJRMDOO@IDIOC@JG?NOTG@

 /C@ N<H@ KM@N>MDKO O J>>PMN DI < )@K<G@N@ H<IPN>MDKO ?<O@? ?@N>MD=@? DI
+<IO A DIOC@KM@QDJPNGTH@IODJI@?+<><M<FH<IPN>MDKOAMJH4@<M
JA -H<KG<N M@DBI >   <I? DI OC@ +<><M<F H<IPN>MDKO RMDOO@I DI
&<OCH<I?PDI).   


 /CDN NOTGDU@? J
SFOJ> C<N <GNJ =@@I ?@N>MD=@? <N < OTK@ JA >KRPSO> $I HN +
RC@M@DODNRMDOO@I<N<NH<GG>DM>G@RDOC<NOMJF@=@I@<OCDORCD>CNGJK@N?JRIR<M?
OJOC@MDBCODODNJIGTPN@?DIADI<GKJNDODJII@Q@MRDOCDI<RJM?<I?JIGT<OOC@@I?
JA<N@IO@I>@ $ODN>G@<MGTPI?@MNOJJ?=T+NN>MD=@<N<NOTGDU@?J
SFOJ>=@><PN@DO
DNPN@?<GO@MI<ODQ@GTRDOC<HDID<OPM@JRDOC<NGJKDIBGDI@
SFOJ>=@I@<OCDO $O<F@
OC@NOTGDU@?J
SFOJ>DIHN+OJ=@<?@Q@GJKH@IOJAOC@HDID<OPM@J
SFOJ> 


ASF<I?QOF<GM@<?T<KK@<MDIOC@H<IPN>MDKON?<O@?  <I? ()0.-$+/

.-$+/$*)

<I?OC@AJMHJA AJPI?DIOC@ORJH<IPN>MDKONAMJHOC@AJPMO@@IOC
>@IOPMT?J@NIJO<KK@<M<ITRC@M@DIHN+ /C@>H>O>IPH@M<GAJM
>JMM@NKJI?N OJOC<OJAH<IPN>MDKONAMJHOC@T@<MN  
 <I? T@O DN <GNJ >GJN@ OJ OC<O JA OC@   <I? 
H<IPN>MDKON /C@ >H>O>IPH@M<G AJM M@N@H=G@N OC<O AMJH  
 =PO NCJRN <GNJ NDHDG<MDOT RDOC OC<O AMJH DO DN ?DAA@M@IO
AMJH OC@ >H>O>IPH@M<G AJM <OO@NO@? DI OC@   HN /C@
>H>O>IPH@M<G AJM ><I =@ N@@I OJ >JMM@NKJI? RDOC OC<O AMJH OC@
T@<MN    <I? G@NN RDOC OC<O AMJH
   <I? IJO RDOC OC<O AMJH   /C@ >H>O>IPH@M<G
AJMC<NPIDLP@A@<OPM@NIJOAJPI?DI@I?<GGN>C<MONO<FDIB<AJMH
=@OR@@IOC<OJAOC@>H>O>IPH@M<GAJMJA  <I? DO
><I <O ODH@N <GNJ =@ >JHK<M@? OJ R@M@ DO IJO AJM DON NOM<DBCO
CJMDUJIO<G OJK OC<O JA   /C@ >H>O>IPH@M<G AJM 
>JHK<M@NOJOC<OJA  =POC<N<HP>CGJIB@MO<DGOC@N<H@
AJMH CJR@Q@M ><I <GM@<?T =@ N@@I DI OC@ H<IPN>MDKON AMJH  
 <I? /C@>H>O>IPH@M<GAJMDNDI<AJMH=@OR@@I
OC<OJA  <I?OC<OJA <I?DN>JHKG@O@GT?DAA@M@IOAMJH
OC<O JA   /C@ >H>O>IPH@M<G AJM <KK@<MDIB <N OC@
>H>O>IPH@M<G AJM RDOC < NH<GG >DM>G@ AJM U@MJ PI?@M DO >JMM@N
KJI?N RDOC OC<O JA   =PO IJO RDOC OC<O JA OC@ H<IPN>MDKON
AMJHOC@ N /C@>H>O>IPH@M<GAJM DN=@NOM@KM@N@IO@?=TOC@
AJMHNJAOC@>H>O>IPH@M<GAMJHOC@@G@Q@IOC<I?OR@GAOC>@IOPMD@N
<I?DN?DAA@M@IOAMJHOCJN@JAOC@OCDMO@@IOC<I?AJPMO@@IOC>@IOPMD@N 
/C@>H>O>IPH@M<GAJM RDOC<NOM<DBCOCJMDUJIO<GGDI@OJKKDIBDO
>JMM@NKJI?N RDOC OC@ >H>O> IPH@M<G AMJH   /C@ >H>O>
IPH@M<G AJM  DN KM@N@IO@? DI OC@ JG?@M AJMH NCJRI AJM OC@
H<IPN>MDKON JA OC@ @G@Q@IOC <I? OR@GAOC >@IOPMD@N /C@ >H>O>
IPH@M<GAJM ?J@NIJO>C<IB@HP>CJQ@MOC@>@IOPMD@N<I?><I=@
>JHK<M@?OJOC@ NJAOC@@G@Q@IOCOCMJPBCAJPMO@@IOC>@IOPMD@N /C@
>H>O>IPH@M<G AJM  <B<DI C<N PIDLP@ A@<OPM@N <I? <GOCJPBC DO DN
NDHDG<M OJ >H>O>N JA =JOC OC@ @G@Q@IOC <I? AJPMO@@IOC >@IOPMD@N
><IIJO=@N<D?OJ>JMM@NKJI?HJM@RDOCJI@OC<I<IJOC@M /C@AJGDJN
AJMOC@ NC<Q@=@@IGJNO /C@>H>O>IPH@M<GAJM DNDIOC@AJMH
KM@N@IO@? DI OC@ H<EJMDOT JA OC@ H<IPN>MDKON AMJH OC@ @G@Q@IOC <I?
OR@GAOC>@IOPMD@N<I?DIOC@  HN=PODN?DAA@M@IOAMJHOC<O
DI OC@   HN /C@ >H>O>IPH@M<G AJM  >JHK<M@N OJ OC<O
AMJH   <I?  IJO OJ OC<O AMJH    <GNJ

+-.))+#+/

-*)@SCD=DON PIDLP@ A@<OPM@N =PO >JHK<M@N NJH@RC<O OJ OC<O JA  


<I? <I?HP>CG@NNOJOC<OJA  
*I OC@ =<NDN JA @I?<GGN >C<MON OC@ G<OO@M C<GA JA OC@ AJPMO@@IOC
>@IOPMT DN OJJ G<O@ < ?<O@ AJM HN +  0IAJMOPI<O@GT@I?<GG?D?IJO
C<Q@<>>@NNOJH<IPN>MDKON?<ODIBAMJHOC@ADMNOC<GAJAOC@AJPMO@@IOC
>@IOPMT OC<O @HKGJT@? >H>O>IPH@M<GN /C@M@ DN CJR@Q@M NODGG
@IJPBC @QD?@I>@ AMJH CDN >H>O>IPH@M<G >C<MON OJ NPKKJMO < G<O@
OR@GAOCJMOCDMO@@IOC>@IOPMT?<O@AJM+ /C@DIOMJ?P>ODJIJAASF<I?
QOFDIOJOC@IPH=@MN <I? <KK@<MNOJDI?D><O@OC<OOC@H<IPN>MDKO
GDF@GT ?J@N IJO KM@?<O@ OC@ G<OO@M C<GA JA OC@ OR@GAOC >@IOPMT <
>JI>GPNDJI <GNJ <MMDQ@? <O ?PMDIB OC@ @S<HDI<ODJI JA OC@ >H>O>
IPH@M<GN /C<OQC<N?@QJGQ@?OJ<M<OC@MBMJO@NLP@AJMHJAE
NPBB@NON<B<DI<G<O@OR@GAOC>@IOPMTO@MHDIPN<LPJJM<>>JM?DIBOJ
@I?<GGN >C<MON < OCDMO@@IOC>@IOPMT ?<O@ MEO>  C<N GJNO OC@
AJMH DOC<?DIOC@O@IOC<I?@<MGT@G@Q@IOC>@IOPMD@N=POC<NIJOT@O
OM<INAJMH@?DIOJOC@?EO>DO=@>JH@N=TOC@G<O@MAJPMO@@IOC>@IOPMT
DOM@O<DINOC@NOM<DBCOGDI@NNCJRIDIOC@DIO@MH@?D<MTAJMHJAOC@G<O@
N<I?@<MGT N DO>C<NB<DI@?OC@@SOM<Q@MOD><GNOMJF@
ADMNO @QD?@I>@? DI OC@   HN <I? DN KM@N@IO@? <O ODH@N RDOC
OC@ R<QT Q@MNDJI JA OCDN NOMJF@ OC<O <KK@<MN =T OC@ @<MGT N DO
M@O<DIN OC@ NOM<DBCO GDI@N DI OC@ M@NO JA OC@ >H>O> <I? NJ C<N IJO
M@<>C@?OC@G<O@AJPMO@@IOC>@IOPMTNO<B@DIRCD>CDO?@B@I@M<O@NDIOJ
OC@ >H>O> > =PO DO ?J@N <OO@NO JI@ JM ORJ NCJMO CJMDUJIO<G GDI@N
>JII@>ODIB OC@ @SOM< Q@MOD><G GDI@ OJ OC@ M@NO JA OC@ >H>O> OCPN
>@MO<DIGT<IOD>DK<ODIBOC@>C<IB@DIOJ> G<O@MAJMHJAJ>>PMNDI
HN+=PO<OOC@N<H@ODH@R@ADI?OC<ODOM@O<DINOC@JG?AJMHJA 
<GM@<?T M@KG<>@? DI OC@   H<IPN>MDKO GOCJPBC <N NO<O@?
<IT>JI>GPNDJIM@B<M?DIBOC@?<O@JIOC@=<NDNJA<>JHK<MDNJIRDOC
OC@ A@R H<IPN>MDKON @S<HDI@?=T@I?<GGC<NOJ=@<O@IO<ODQ@JI@
JI>@ <B<DI OC@ G<O@ N JM N RJPG? N@@H OC@ HJNO <OOM<>ODQ@
T@<MNDIRCD>COJKG<>@HN+ 

.@@<GNJOC@.TNO@HJA!DBPM@NDI(NN DN>JQ@M@?DI- .FOTT<I<N<MOD>G@


.@>JI?.@<M>CJA.<INFMDO+<GH'@<A(NN DI/D=@ODIOC@'LROK>ILCQEBFE>O>KA
,OFPP> /BPB>O@E 0L@FBQV  <I? CG@M /<A@G $3 5<CGU@D>C@I 
/C@N@>C<MON?JIJONPKKGT<??DODJI<GDIAJMH<ODJIAJMOC@?<ODIBJAHN+ 

 

()0.-$+/

.-$+/$*)

/CDN<I<GTNDNRCD>C?@HJINOM<O@NOC<OOC@H<IPN>MDKO=@<MNNDBINJA
=@DIB<OG@<NO<>@IOPMT@<MGD@MOC<I2DIO@MIDOU<I?&@DOCN@NODH<O@
DNNPKKJMO@?=TOC@G@<MI@?JKDIDJIJAM (<C@N-<E+<IO<I@SK@MO
DI)@K<G@N@K<G@JBM<KCT PMDJPNOJFIJRDA<N@>JI?JKDIDJIRJPG?
NPKKJMOHT>JI>GPNDJIN$N@IOKCJOJ>JKD@NJA<A@RAJGDJNJAHN+OJ
&<OCH<I?POJ=@@S<HDI@?=TM +<IO #@DIAJMH@?H@OC<OHN+N
N>MDKO DN HJM@ M@>@IO OC<I OC<O JA < H<IPN>MDKO JA OC@ H<M<FJ<
?<ODIB AMJH   =PO ?@ADIDO@GT OJJ <M>C<D> OJ =@ AMJH OC@
AJPMO@@IOC >@IOPMT <I? JI OC@ =<NDN JA OC@ AJGDJN N@IO NPBB@NO@? DI
<BM@@H@IO RDOC HT B@I@M<G @NODH<O@ OC@ OCDMO@@IOC >@IOPMT <N OC@
HJNOKMJ=<=G@ODH@K@MDJ? O<G<O@MH@@ODIBDI1D@II<?PMDIBRCD>C
R@>JHK<M@?HJM@?DBDODU@?DH<B@NJAHN+RDOC+<IONKCJOJBM<KC
JA<OR@GAOC>@IOPMT)@K<G@N@DIN>MDKODJIC@IJO@?OC<OOC@<M>C<DNHN
DIHN+NN>MDKODI?@@?DI?D><O@OC<OOC@H<IPN>MDKO>JPG?C<Q@=@@I
RMDOO@IDIOC@G<OO@MC<GAJAOC@OR@GAOC>@IOPMT 

*P.
(N,DNQ<GP<=G@AJMOC@M@>JINODOPODJIJAOC@O@SOJAOC@+N+IJOJIGT
=@><PN@ DO KM@N@MQ@N H<IT M@GD<=G@ M@<?DIBN =PO =@><PN@ DO C<N
NPAA@M@? HDIDH<G ?<H<B@ <I? G<>FN JIGT AJPM AJGDJN $O <OO@NON O@SO
AJMH<ITJAHN+NHDNNDIBAJGDJN<I?IPH@MJPN?<H<B@?K<NN<B@N 
(N , DN M@BM@OO<=GT <O OCDN KJDIO DI ODH@ IJO <Q<DG<=G@ OJ OC@ G<MB@M
N>CJG<MGT >JHHPIDOT $ ?J IJO FIJR DA DO C<N =@@I HD>MJADGH@? $I
 RCDG@ JI < OMDK OJ 'C<N< RDOC <O@<HJAN>CJG<MNAMJH/<DNC
0IDQ@MNDOT M 4JNCDT<NP 4JI@U<R< R<N <GGJR@? OJ QD@R OC@
H<IPN>MDKORCD>CR<N<OOC<OKJDIODIODH@F@KODIOC@+JO<G<+<G<>@
<I? BM<IO@? K@MHDNNDJI OJ H<F@ < C<I?>JKT JA DON O@SO M 
4JI@U<R< FDI?GT KMJQD?@? H@ RDOC < >JKT JA CDN C<I?>JKT JA HN
,NADMNO>C<KO@MJAOC@+N+RC@I$R<NJI<M@N@<M>CNO<TDI%<K<IDI
 $I <??DODJI OJ OC@ O@SO JA HN , OC@ C<I?>JKT M@>JM?N <GGA@RAJGDJNJAOC@H<IPN>MDKO<M@M@KMJ?P>@?DI+<IO  

GGJAHT>JHH@ION<=JPOOC@H<IPN>MDKO<I?DONM@<?DIBN<M@=<N@?JIOC@C<I?
>JKTJA,NADMNO>C<KO@MJIOC@=MD@A?@N>MDKODJIJA,DI4JI@U<R< =<I?JI
K@MNJI<G>JHHPID><ODJIRDOCM 4JI@U<R< $?JIJOC<Q@<>>@NNOJJOC@M>C<KO@MN

+-.))+#+/

-*)

 

?<H<B@ OJ OC@ H<IPN>MDKO <N R@GG <N PI>G@<M >H>O>N OC@ N>MD=@N
?@G@ODJIN<I?>JMM@>ODJIN<I?<GGH<MBDI<GDIN@MODJIN<GNJIJO@?DIDO
<M@M@<?DIBNAMJH?@'<1<GG@+JPNNDIN@?DODJIJAOC@+N+RC@M@Q@M
,<OO@NON<Q<MD<IOM@<?DIB 
4JI@U<R< = ?@N>MD=@NOC@H<IPN>MDKO<NAJGGJRN
(<O@MD<G+<GHG@<A
.DU@ S>H 
'DI@K@MAJGDJ
+CTND><G >JI?DODJI G@<Q@N /C@ OC OC M? <I? OC
G@<Q@N<M@HDNNDIB /C@OCAJGDJ@I?NRDOCP>PHQ>J>MO>QF
'1+ /C@MDBCO@?B@JANJH@G@<Q@NDN?@A@>OOC@M@=T
>H>O>NJIOC<OK<MO<M@HDNNDIB 
.>MDKO)@KG
/C@ADMNO>C<KO@MJAOC@+N+DIHN,JMDBDI<GGT>JHKMDN@? AJGDJN 
N4JI@U<R<NO<O@NDICDN?@N>MDKODJI<=JQ@AJGDJ +N+(a 
a ADMNO N@IO@I>@ 6 +N+'  8 DN HDNNDIB OCPN G@<QDIB 
AJGDJN /C@ MDBCO <I? G@AO @?B@N JA AJGDJ C<Q@ =MJF@I JAA RDOC OC@
M@NPGOOC<O >H>O>N<M@HDNNDIBAMJH@<>CGDI@OC@MDBCO@?B@JA
AJGDJ DN =MJF@I <AA@>ODIB >H>O>N K@M GDI@ /C@ ADMNO >C<KO@M
>JGJKCJI M@<?N @OV>@>KAO>HOQQFMALM>O>@FQV MO>P>KK>M>A

VJ>AEV>J>H>SQQ>RMO>QV>V>M>OHKJ>MO>QE>J>MO>H>>
P>JMQ>JND> 
0@OF?>I"OOLO>KA LOOB@QFLK
N O@NODAD@? OJ =T OC@ HDNO<F@N , NC<M@N RDOC + OC@ O@SO JA OC@ +N+
C<?<GM@<?T<>>PHPG<O@?<IPH=@MJA@MMJMNNJH@BM<Q@=TOC@ODH@
HN,NN>MD=@<MM<IB@?CDN@S@HKG<M<I?KJDN@?CDNK@IAJMRMDODIB 
,N O@SO DN J>><NDJI<GGT H<MM@? =T @MMJMN JA ?DOOJBM<KCT <I?
C<KGJBM<KCT <N R@GG <N HDNO<F@N ><PN@? =T OC@ J>><NDJI<G HDN
M@<?DIB JA NDHDG<M >H>O>N OC@ G<OO@M CTKJOC@NDU@? JI OC@ =<NDN JA
NK@>DAD>HDNO<F@NDI, /C@HJNOAM@LP@IOKMJ=G@HDN@T@NFDKRCD>C
J>>PMN HP>C HJM@ JAO@I OC<I DI HN + DO PNP<GGT DIQJGQ@N JIGT JI@
JA 4JI@U<R<N C<I?>JKT <I? OCPN <H PI<=G@ OJ M@A@M OJ M@G@Q<IO RJM?DIB DI ,N
G<O@M>C<KO@MN@ B DI><N@NJAADMNO>C<KO@M>DO<ODJINOC<O<GNJ<KK@<MG<O@M>C<KO@MN 

 

()0.-$+/

.-$+/$*)

>H>O><I?OCPNDIOC@><N@NJAJ>AEV>J>H>RMDOO@I<NJ>AEV>H>JM
KDOGRK> RMDOO@I <N KOGRK> DN M@G<ODQ@GT DINDBIDAD><IO =PO IJO
DIAM@LP@IOGT DN M@NKJIND=G@ AJM OC@ GJNN JA ORJ JM OCM@@ >H>O>N JM
@IODM@RJM?NDIJI@><N@HJM@OC<IOCM@@N@IO@I>@N 2C@IOC@N>MD=@
IJOD>@NOC<OC@C<NH<?@<HDNO<F@C@@M<N@NOC@>JI>@MI@?>H>O>N
<I? M@RMDO@N OC@ O@SO  IPH=@M JA >H>O>N RJM?N <I? N@IO@I>@N
NJH@JARCD>CH<T=@AMJH<N@>JI?C<I?C<Q@=@@IRMDOO@IDIOC@
H<MBDIN /CDNH<MBDI<GH<O@MD<GDNPNP<GGT@I>GJN@?RDOCDIORJSN
<I? AJGGJR@? =T OC@ GDI@IPH=@M DO K@MO<DIN OJ RDOC OC@ KJDIO JA
DIN@MODJI H<MF@? DI OC@ O@SO RDOC <I S* I OC@ KMJ=G@H JA
>JIO<HDI<ODJIDIHN,N@@=@GJR(<IPN>MDKO-@G<ODJINCDKN 
0@OFMQ>KA!>QB
M 4JI@U<R< O@IO<ODQ@GT ?@N>MD=@N OC@ N>MDKO <N JG? )@K<G@N@ #@
DIAJMHNH@OC<ODODNRMDOO@IDI<AG<OOJKK@?NOTG@IJODIOC@CJJF@?
NOTG@NCJRI=THN+ $O<OO@NONOC@<M>C<D>DE>RDOC<IDI?@IO<ODJIDI
DON =JOOJH GDF@ +N DE> <N JKKJN@? OJ OC@ G<O@M NOTG@ OC<O N@ON OC@
DI?@IO<ODJI JI OC@ G@AO ND?@ $ON DIDOD<GB I@Q@M J>>PMN DI OC@ <M>C<D>
>GJN@?AJMH AE>DN<GR<TNRMDOO@IRDOC<IJK@IOJKPIGDF@+NAE>
RCD>CDNKMDH<MDGTRMDOO@IDIOC@JG?@MAJMH<I?QE><GR<TN<KK@<MN
DI<AJMHDIRCD>COC@PKK@MGJJKC<N?DHDIDNC@?DINDU@<I?DNKPGG@?
PKR<M?N <R<T AMJH OC@ GJR@M DI <IOD>DK<ODJI JA OC@ HJ?@MI NOTG@
PIGDF@+NQE>RCD>CM@H<DINDIOC@JG?@MAJMH 
.DI>@ ,N G<NO G@<A DN HDNNDIB < ADI<G >JGJKCJI DN IJO <Q<DG<=G@ *I
OC@=<NDNJAOC@<?HDOO@?GTQ@MTGDHDO@?DIAJMH<ODJI<=JPOOC@N>MDKO
JI@ DN DI>GDI@? OJ >JIE@>OPM@ OC<O HN , DN HJM@ M@>@IO OC<I HN + 
!PMOC@M DIAJMH<ODJI <=JPO OC@ N>MDKO <I? HJM@ ?@O<DG@? >JI>GPNDJIN
M@B<M?DIB,N<B@RDGGCJK@APGGT=@H<?@<Q<DG<=G@OJN>CJG<MNDIOC@
APOPM@ 

+-.))+#+/

-*)

->MBO*>KRP@OFMQP
*PP
+
GGJAOC@K<K@MH<IPN>MDKONR@M@>JKD@?DI)@K<GKM@NPH<=GTDIOC@
&<OCH<I?P1<GG@T /C@>GJN@M@G<ODJINCDKN=@OR@@IOC@H<M@@QD?@IO
DI H<IT JA OC@ <=@MM<ODJIN DI OC@ O@SO OC@T OM<INHDO <I? DI NK@>DAD>
A@<OPM@N @SO@MI<G OJ OCDN O@SO GG JA OC@H =@<M OC@ N<H@ =<ND>
>JGJKCJI RCD>C D?@IODAD@N OC@ RJMF <N OC@ +M<N<II<K<? OC@
(<?CT<H<F<QOOD GG =PO HNN  <I? KM@N@IO DI OC@DM PKK@M
G@AO H<MBDIN RC@M@ JI@ HDBCO @SK@>O OC@ RJMFN ODOG@ OC@ RJM?
SFK>V>JMDONQ<MD<IOSFKBV>JMOC@<==M@QD<ODJINSF PJMSF V> (N"
C<N SFK>V> DI OC@ G@AO H<MBDI <I? PQO> DI OC@ MDBCO "DQ@I OC<O %
<I? ' @SCD=DO SFK>V> ' <I? SFKBV> % DO ><I =@ <NNPH@? OC<O
=JOCHND @ %<I?'N>JHHJI<I>@NOJMN@@.O@HH<<I?HN
AMJH RCD>C <I? HN ?@N>@I? <GNJ D?@IODAD@? OC@ RJMF <N <
OC@
1DI<T< .OM< /C@ M@<NJIN AJM OCDN D?@IODAD><ODJI <M@ PIFIJRI $I
JNO@IND=GT OC@ ADMNO M@A@M@I>@ OJ OC@ +N+ =T < PMJK@<I N>CJG<M OC@
RJMF DN HDND?@IODAD@?KMJ=<=GT?P@OJM@GD<I>@JIJPMHN(<I?
JM
)@K<G@N@ DIAJMH<ION MD<I # #J?BNJI DI <I @NN<T ADMNO KP=GDNC@?
DI  DI>GP?@N DI CDN GDNO JA P??CDNO GDO@M<OPM@ JA )@K<G OC@
<IIJO<O@? @IOMT 3FKBV> 0QO> >JIO<DIDIB <I <>>JPIO JA OC@ J?CD
>C<MT P??CDNH <POCJM C<I?M<FDMOD>CMT< $ODN@LPDQ<G@IOOJ
OC@ 1TN< .OM< JA OC@ M<CH<IN /CDN DN >JMM@>O@? DI OC@ 
M@KMDIOJAOC@@NN<TOJ3FK>V>0QO>/M@<ODN@JIDN>DKGDI@ POCJM
C<I?M< &MOD >CMT< $O DN @LPDQ<G@IO OJ OC@ 1TN< .OM< JA OC@ (N & DN DI>JHKG@O@ <I? OCPN RDOCJPO < ADI<G >JGJKCJI =PO DO NC<M@N DON >C<KO@M
>JGJKCJINRDOCOC@JOC@MH<IPN>MDKON /C@H<IPN>MDKOD?@IODAD@??PMDIBOC@)"(+><O<GJBPDIBRJMF<OO@NONS>FK>V> $I
$M@>JM?@?OC<OOC@DIDOD<GK<B@NJAOC@PIGJ><O<=G@O<IDH<IPN>MDKOKM@N@IO
S>FK>FV> 


#J?BNJI  ()0.-$+/

.-$+/$*)

M<CH<IN PBI@ PMIJPA RMDODIB EPNO KMDJM OJ <=JPO OC@
>JIO@IO JAOC@+N+DIOC@AJJOIJO@N<I?KMJN@OJCDN$IOMJ?P>ODJI
GCDNOJDM@?PP??CDNH@DI?D@INDHDG<MGT<I?M@K@<O@?GTM@A@MNOJOC@
ODOG@JAOC@RJMF=JMI@=TOC@H<IPN>MDKOC@DNPNDIBHN(BDQ@I
OJ OC@ .J>DO ND<ODLP@ DI =T #J?BNJI <N OC@ 1DI<T<
NOM< PMIJPADNCJR@Q@M<R<M@OC<OOC@M@A@M@I>@OJOC@1DI<T<
DN HDNG@<?DIB <I? DIAJMHN CDN M@<?@M OC<O @Q@I OCJPBC 1DI<T<
K<OM<< KK@<MN JI OC@ ADMNO K<B@ JA CDN H<IPN>MDKO <I? OC@ ODOG@ DN
BDQ@I<N1DI<T<NOM<DIOC@GDNOJARJMFN?DN>JQ@M@?<I?M@>@DQ@?
=T#J?BNJII@DOC@MJAOC@N@ODOG@N<KK@<MNRDOCDIOC@RJMFDON@GA
(<DN<P>PI?@>@NODOM@NI@N@M@OMJPQ@?<INGJPQM<B@HH@
G@N@PGLP@E@M@I>JIOM@G<ADI?@N>C<KDOM@N@NO*>AEV>J>H>
SOQQF JP SKGD><ODJI ?@ G< ?J>OMDI@ (<?CT<H<F< JP
(<?CT<HDF<JPQM<B@>JHKJNK<MG|O>CMT</>C<I?M<FMOD 
,P@GLP@N GDBI@N ?DIOMJ?P>ODJI IJPN <KKM@II@IO LP@ G@
(<?CT<H<F< QMOOD @NO PI >JHH@IO<DM@ LPD KJMO@ NPM ?@N
&MDFN JP <SDJH@N HHJMD<PS ?JIO G<PO@PM @NO )BM?EPI< 
@NO OMNKMJ=<=G@H@IO >@N &MDFN LP@ N<KKGDLP@ G@ IJH
?@3FK>V>PQO>JP3FK>V>M>QO>LPD@NOM@NOIJOM@QJGPH@
H<GBMG@OHJDBI<B@?PH<IPN>MDOGPDHH@ #J?BNJI OC@>C<KO@M)JOD>@NJIOC@'<IBP<B@'DO@M<OPM@<I?-@GDBDJI


JA)@K<G<I?/D=@OAMJHRCD>COC@<=JQ@@IOMTDNLPJO@?DN<M@KMDIOJAOC@@<MGD@M
Q@MNDJI 6RDOC >JMM@>ODJIN <I? DHKMJQ@H@ION8 KP=GDNC@? DI PF>QF@ /BPB>O@EBP 
6 8 AA 6M@KMDIO@?DI#J?BNJIN&IIRPQO>QFLKPLCQEB)FQBO>QROB>KA/BIFDFLKLC
QEBRAAEFPQP.@M<HKJM@ K AA 8+<I?DOHOI<I?<JA'<GDOKPMRCJA<>DGD
O<O@?MD<I#J?BNJINNOP?TJAP??CDNH<I?C@GK@?CDHOJ<H<NNCDN>JGG@>ODJIJA
H<IPN>MDKONR<N>@MO<DIGT<R<M@JAOC@ODOG@JAOC@RJMFRC@IC@>JKD@?K<NN<B@N
AMJHOCM@@>C<KO@MNJAOC@+N+<O#J?BNJINM@LP@NOC@><M@APGGT>JKD@?OC@>C<KO@M
>JGJKCJI =@AJM@ @<>C K<NN<B@ (T OC<IFN OJ $<DI .DI>G<DM AJM OC@ M@A@M@I>@ <I? <
N><I JA OC@ K<B@ <I? < C<GA >JKD@? =T HOI<I?< AJM #J?BNJI #J?BNJI +<K@MN
QJG $I?D<*AAD>@'D=M<MTDI'JI?JI 


 #J?BNJI KM@N@IO@? OC@ .J>DO ND<ODLP@ RDOC H<IPN>MDKON DI N@@
#PIO@M A .@@@ B PMIJPA I  II @O> 

PMIJPA  IBGDNCOM<ING<ODJIDIPAA@OMDGG@<I?'JK@U A )JO@


<GNJPMIJPA RC@M@C@RMDO@N@'S<H@I?P1DI<T<NOM<JPKGPOO?P
(<?CT<HDF<QMOOD>JHH@IO<DM@?P1DI<T<NOM< 

+-.))+#+/

-*)$I OC@ MDBCO H<MBDIN JA OC@ Q@MNJN JA HNN  <I? ( OC@
M@NK@>ODQ@N>MD=@NC<Q@RMDOO@IOC@RJM?DRORDROR<KK@<MNDI#
$<I?' (N!NN>MD=@C<NRMDOO@IOJ>DIOC@MDBCOH<MBDINJAAJPM
AJGDJN <O OC@ =@BDIIDIB JA OC@ H<IPN>MDKO JKTDNON >JIND?@M@? NP>C
RJM?N OJ =@NOJR <PNKD>DJPNI@NN JI OC@ N>MD=<G PI?@MO<FDIB <I? OC@
H<IPN>MDKODIB@I@M<G 
$O M@H<DIN <HTNO@MTBDQ@IOC<OKCDGJNJKCD><GO@SONGDF@OC@+N+<M@
IJGJIB@MNOP?D@?=T)@R<MP??CDNONDI)@K<G<I?<M@IJOFIJRIOJ
C<Q@ =@@I NOP?D@? OC@M@ DI M@>@IO >@IOPMD@N RCT HNN  % <I? '
<I?OC@O@IH<IPN>MDKONJAOC@+N+OC<O?@N>@I?AMJH%<I?'OR@GQ@
DA R@ DI>GP?@ OC@ H<IPN>MDKO D?@IODAD@? =T OC@ )"(+ <I? OC@
H<IPN>MDKONCJRIOJH@DI&TJOJR@M@>JKD@?DI&<OCH<I?P<I?
JM
@IQDMJIN DI OC@ @DBCO@@IOC <I? IDI@O@@IOC >@IOPMD@N +CDGJNJKCD><G
O@SONPIGDF@PQO>NR@M@IJOPNP<GGT>JKD@?AJMOC@<>>PHPG<ODJIJA
H@MDO $O DN O@HKODIB OJ >JIE@>OPM@ OC<O JI@ JM ORJ )@R<M P??CDNO
O@<>C@MN DI OC@ &<OCH<I?P 1<GG@T A<HDGD<M RDOC (<?CT<H<F<
OCJPBCO ?@>D?@? OJ <OO@HKO OJ M@QDQ@ OC@ ?TDIB OM<?DODJI JA
KCDGJNJKCD><G NOP?T =T O@<>CDIB OC@ +N+ OJ CDN
OC@DM NOP?@ION <I?
K<NN@? JI K@MNJI<G @S@HKG<MN OJ OC@ NOP?@ION AJM >JKTDIB OC@N@
>JKD@N =@DIB PN@? <N OC@ =<NDN AJM APMOC@M >JKD@N  $ C<Q@ =@@I
DIAJMH@? CJR@Q@M OC<O OC@ NOP?T JA OC@ +N+ <O NP>C < G<O@ ?<O@ DI
)@K<GRCDG@IJODHKJNND=G@DNPIGDF@GT<I?OC<ODODNHJM@KMJ=<=G@


A &M<BC I A <GNJOC@I<I?<-HT<<JJF<IOJ >A 
-<BC<Q<I  RC@M@ '<Q< <NFN 1<NDC< RCT N>MD=@N RMDO@ O OJ> JI
@<>C AJGDJ JA OC@ H<IPN>MDKON OC@T >JKT <I? DN OJG? OC<O OC@N@ RJM?N M@HJQ@ <GG
HDNO<F@N<I?<M@N<I>ODATDIB 

*I@M@><GGNOC@J=N@MQ<ODJINJA-D>C<M?"<M=@  ?PMDIB<OMDKOJ$I?D<DI
OC@ @<MGT IDI@O@@IOC >@IOPMT #@ M@>JM?N PKJI QDNDODIB OM<?DODJI<G O@<>CDIB <M@I<N
D@&G<NN@I=@A<I?@IND>CO@DGNDH!M@D@IO@DGNPIO@M<H=PNCOO@I@DIDB@<P>CDI
'@CHCPN@MI =@M<GG N<NN@I ?D@ &I<=@I BMNNO@IO@DGN DH GO@M QJI  %<CM@I
<PA ?@H M?=J?@I NJRD@ <P>C ?D@ +<I?DON QJI ?@I@I @DIC@DHDN>C@ "M<HH<ODF
+J@ODF+CDGJNJKCD@PI?<I?@M@NB@G@CMORPM?@ D@'@DOA?@IPI??D@/@SO@?D@?@H
0IO@MMD>COUP"MPI?@G<B@IR<M@IA<NOIPMDI#<I?N>CMDAO@IQJMC<I?@IAM@DGD>CDI
B<IUHJ?@MI@I1@MQD@GAGODBPIB@I ()0.-$+/

.-$+/$*)

OC<OOC@H<IPN>MDKONR@M@>JKD@?<OOC@M@LP@NOJA PMJK@<IN>CJG<MN
NO<ODJI@?DIJMQDNDODIB)@K<G 

*P
)<ODJI<GM>CDQ@N&<OCH<I?P><O<GJBP@IJ 
!DGH@? =T OC@ )@K<G"@MH<I (<IPN>MDKO +M@N@MQ<ODJI +MJE@>O DI
M@@GIJ 
 
@N>MD=@?DI/NPF<HJOJ(<ONPI<B<<I?$NJ?< 
.>MDKO@Q<IB<M
+CTND><G?@N>MDKODJI AJGDJN S >H )@K<G@N@K<K@M 
GDI@N K@M AJGDJ /C@ ADMNO >C<KO@M @I?N JI AJGDJ Q J  SV 
JNO@IND=GT<I<==M@QD<ODJIAJMJAEV>JFH>PQO>SVHEVDNRMDOO@I
DI OC@ PKK@M G@AO H<MBDI JA @<>C Q@MNJ DROR DI OC@ GJR@M MDBCO
H<MBDI JA @<>C Q@MNJ /C@ AJGDJ IPH=@M AJM OC@ M@NK@>ODQ@ K<B@ DN
RMDOO@IPI?@M=JOCJ SV <I?DROR 
JGJKCJI >JMM@>O@? OV>@>KAO>HOQFMALM>O>@FQV MO>P>KK>

M>AV J>AEV>J>H>SQQ>R AFM>OH KJ> P>MQ>SF>QFQ>J>


MO>H>O>> P>JMQ>J WW WW P>JMQ> @BA> J>AEV>J>H>PQO>
P>H>I>I>RHFH>ILHLQQ>O>MO>S>@>K>KQ>KBVOQE>SVHEVK>K>FMRV>

SFO>A> OS>H>MO>QVBH>?RAAEKRQQ>O>P>JV>HP>?RAAE>?LAEF

J>P>K>AV>H>JFQFWW
/C@H<IPN>MDKODNIJO?<O@? 
/NPF<HJOJ@O<G IJO@>JMM@>OGTOC<OOC@(?CT<HDF<QOOD@IOMTIJ 
 JA OC@ M 'D=M<MT DN @LPDQ<G@IO OJ OCM@@ @IOMD@N DI OC@


 $ <H BM<O@APG OJ (<C@N -<E +<IO <I? $<DI .DI>G<DM AJM OC@DM >JHH@ION JI OC@
KJNND=G@M@<NJIN=@CDI?OC@KMJ?P>ODJIJAOC@+N+K<K@MH<IPN>MDKON /NPF<HJOJ@O<G  DO@H /NPF<HJOJ@O<G  DO@H  /C@ M 'D=M<MT 1M<KPNO<FG<T<I<H@?<AO@MOC@)@K<G@N@+MDH@(DIDNO@MDM


.<HN@M %PIB <C<?PM -<I< RCJ AJPI?@? DO NCJMOGT <AO@M @>DG @I?<GGN NO<T DI
)@K<GDI DN<GNJFIJRI<NOC@PM=<M'D=M<MT .@@OC@$IOMJ?P>ODJIDI"MI@I

+-.))+#+/

-*)&<OCH<I?P)<ODJI<GM>CDQ@N><O<GJBP@QDU C<ON>K<OM<IJN 


HTHN HTHN <I?HTHN! /NPF<HJOJ
@O<G <GNJM@A@MOJ<(<?CT<H<F<QOODH<IPN>MDKOM@>JM?@?=TNOMD
  <HJIBNOOC@OC@IIJOT@OM@BDNO@M@?H<IPN>MDKONJAOC@
PM=<M 'D=M<MT /CDN H<IPN>MDKO DN N<D?OJ=@RMDOO@IJI)@K<G@N@
K<K@MDI)@QMN>MDKOOJH@<NPM@ SDI>C@N<I?OJ>JINDNOJA 
AJGDJN GDI@N K@MAJGDJ "MI@I?<CGDI>GP?@NOC@H<IPN>MDKODICDN
LK@LOA>K@BRDOCOC@<??DODJI<GDIAJMH<ODJIOC<OOC@H<IPN>MDKOR<N
ADGH@?=TOC@)"(++<NM@@GIPH=@M 
D @ OC@M@@GIPH=@M
AJMHTHN<I?M@A@MNCDNM@<?@MOJOC@C<ON>K<OM<1JG K 
 IJ  JA OC@ )<ODJI<G M>CDQ@N /CDN C<ON>K<OM< @IOMT
C<NOC@><O<GJBP@IPH=@MOC@><O<GJBP@IPH=@MAJMHTHN
<I? OC@ <??DODJI<G DIAJMH<ODJI M@>JM?@? OC@M@ NO<O@N OC<O OC@
H<IPN>MDKODNRMDOO@IDI@Q<IB<MIJODI)@QMOC@N>MDKONOMD
/NPF<HJOJ@O<G <I?"MI@I?<CGM@>JM?@?AJMDO<I?APMOC@MIJO@N
OC@ H<IPN>MDKO <N >JIO<DIDIB IJO AJGDJN /CPN NOMDN
PM=<M 'D=M<MT (<?CT<H<F<QOOD @IOMT ><I JIGT =@ T@O <IJOC@M
OCJPBCA<PGOTM@>JM?JAHTHN 

*P
+MDQ<O@>JGG@>ODJIJA&E1<EM>MT<JA+<O<I)@K<G 

?<CG <I? %<>LP@N (<TN M@QD@R JA "MI@I?<CGN LK@LOA>K@B (<T 
 IJO@N GG@A<DOH<DIO@I<IOK<MOD@?@NM>CDQ@N)<ODJI<G@N?P)K<GH<DN@GG@
T<>JIN@MQNJIDI?DQD?P<GDO 


.@@/NPF<HJOJ@O<G  DO@H .@@<GNJ"MI@I?<CGNM@KMDIOJAOC@><O<GJBP@  .@@"MI@I?<CG 3$ 

 NOMD   IJODIB DI CDN H<IPN>MDKO ?@N>MDKODJI OC<O +MJA 'JPDN ?@ '<
1<GG@ ND> +JPNNDI DN @?DODIB DODIOC@D=GDJOC@><P??CDF<ND>GDF@GTDIO@I?NOJ
M@A@M OJ +JPNNDIN @?DODIB JA OC@ O@SO DI B@I@M<G M<OC@M OC<I OJ <NN@MO @MMJI@JPNGT
OC<OC@R<NPODGDUDIBOCDNNK@>DAD>H<IPN>MDKO 

 !JM DIAJMH<ODJI JI &E 1<EM>MT< N@@ (M D?T< CPNC<I <EM<>C<MT<N
 MD@ADJBM<KCTJA+<I?DO1<D?T<NC<&<ED<EM<>C<MT< ()0.-$+/

.-$+/$*)

!DGH@? =T OC@ )@K<G"@MH<I (<IPN>MDKO +M@N@MQ<ODJI +MJE@>O DI


 M@@GIJ  
 
@N>MD=@?=T/<F<JF< ><O<GJBP@IJ &HD>MJADGHM@@GIJ -
& <I?=T/NPF<HJOJ@O<G 
.>MDKO@Q<IB<M
+CTND><G?@N>MDKODJI AJGDJN S >H )@K<G@N@K<K@M
 GDI@N K@M AJGDJ /C@ ADMNO >C<KO@M @I?N JI AJGDJ Q SFKBV> DN
RMDOO@I DI OC@ PKK@M G@AO H<MBDI JA @<>C Q@MNJ AJGDJ DROR DI OC@
GJR@M MDBCO H<MBDI JA @<>C Q@MNJ AJGDJ /C@ AJGDJ IPH=@M AJM OC@
M@NK@>ODQ@AJGDJDNRMDOO@IPI?@M=JOCSFKBV> <I?DROR 
JGJKCJI <N @OV> AJM OV> /C@>JGJKCJI>JIODIP@NRDOCOC@
NK@>DAD>NJAOC@?<O@K>KABS>HBQ>MBRHIBSQFQE>RP>JIFHEBQWW
SFKBV>PQO>J FQV RHQ> GSIJRKFO FA> M>O>J WW P>OS>PQOKQ>OB
8:AS PQOBR KFMRK> HQ>J WW GKLA>V>J @OVV>PV> P>Q

GKBK> AEJ>Q WW OO >PQR WW WW OBVL PQR P>JS>Q JDE>RHI>

OM>@>JAFQV>SO>
<O@) .  

*P 
)<ODJI<GM>CDQ@N&<OCH<I?P><O<GJBP@IJ  
!DGH@?=TOC@)@K<G"@MH<I(<IPN>MDKO+M@N@MQ<ODJI+MJE@>O 
M@@GIJ 
 


.@@/<F<JF<  /<F<JF<NADGHDIBOJJFKG<>@AMJH OJ .@@/NPF<HJOJ@O<G  DO@H &<NCDI<OC/<HJOKM@QDJPNGT<NO<AAH@H=@MJAOC@)"(++IJR@HKGJT@?RDOC
OC@ )"(+ DI &<OCH<I?P FDI?GT ?@>DKC@M@? OC@ ?<O@ BDQ@I C@M@ #@ @SKG<DIN
K>KA>+>KA>OC@ND=GDIBFDIBNJA+<GDKPOM<FR<MMJR>H>ADBPM@
Q>MBAJMQ>M>PFQ>M>POC@HJIOCJA(BC<S.<M<NQ<OMK<><H
OC@?<T.<M<NQ<ODNRJMNCDKK@? /C@?<O@DNBDQ@I<B<DIDIIPH@MD><GAJMH<I?DIDON
HJM@>JHHJIAJMHAJGGJRDIBOC@RJM?NOO>PQR (TOC<IFN<GNJOJ+MJA G@S<I
?@M QJI -JNK<OO AJM <MM<IBDIB AJM OC@ ?<ODIB JA OCDN H<IPN>MDKO <I? AJM JOC@M
Q<GP<=G@DIAJMH<ODJIC@NC<M@?RDOCH@=<N@?JICDNRJMFDI)@K<G 

+-.))+#+/

-*)@N>MD=@?=T/NPF<HJOJ@O<G 
.>MDKO)@K<G@N@
+CTND><G?@N>MDKODJI AJGDJN S >H )@K<G@N@K<K@MGDI@N
K@M AJGDJ /C@ ADMNO >C<KO@M @I?N JI AJGDJ M $GGPNOM<ODJI JA AJPM
<MH@? T@GGJR +M<EKM<HDO DI OC@ >@IOM@ JA AJGDJ Q !JGDJN
IPH=@M@? DI OC@ >@IOM@ G@AO <I? >@IOM@ MDBCO H<MBDINJAQ@MNJAJGDJN
PNDIB M@NK@>ODQ@GT OC@ JG?@M >H>O> IPH@M<GN <I? M@G<ODQ@GT HJ?@MI
ADBPM@IPH@M<GN 
JGJKCJI<N
/C@H<IPN>MDKODNIJO?<O@? 

*P!
&@NC<M 'D=M<MT &<OCH<I?P ><O<GJBP@ IJ   /C@ ODOG@
<>>JM?DIBOJOC@><O<GJBP@<I?OC@ODOG@JIOC@N@K<M<O@ODOG@K<B@DN
N<F<G<KM<Q<><IMOC<N<BM<C< >JMM@>O@? /C@ ODOG@ JI AJGDJ M DN
BDQ@I<NKM<EKM<HDOF .@@/NPF<HJOJ@O<G  DO@H  +O<KM<EKM<HDO DN AM@LP@IOGT AJPI? <?JMIDIB =JJF>JQ@MN <I? H<IPN>MDKON DI


/D=@O<I?)@K<G@S<HKG@NH<T=@N@@I@ B DIOC@@SCD=DODJI><O<GJBP@/D=@ODN>C@
P>C?@>F@GN@@"MI=JG?  IOJDI@OO@& "JM?JI ?@N>MD=@NC@M<N
CJG?DIBC@MDII@MORJC<I?NDIOC@AE>OJ>@>HO>JRAORDOC<=JJFDIOC@JPO@MG@AO
C<I?<I?@DOC@M<JIDIOC@MDBCOC<I?JMCJG?DIBOC@MDBCODIOC@>?E>V>JRAO $I
HN N DGGPNOM<ODJI NC@ CJG?N < JI *I OC@ Q<MDJPN AJMHN JA +M<EKM<HDO N@@
@ B JIU@ 


 /C@ >JGJKCJI >JIODIP@N JI RDOC VB AE>OJJ EBQRMO>?E>S EBQRP QB Q>QE

D>Q>YYEV>S>A>QQBVLKFOLAE>BS>SAJ>E8O>:J>>WWWW

 /CDN ODOG@ R<N KM@NPH<=GT <??@? JI>@ OC@ H<IPN>MDKO R<N=MJPBCOOJOC@&@NC<M
'D=M<MT PI?@MI@<OC DO <M@ M@>JM?@? JOC@M NO<ODNOD>N JA OC@ H<IPN>MDKO NP>C <N DON
&@NC<M 'D=M<MT ><O<GJBP@ IPH=@M OC<O DO DN < >?RAAE>DO>KQE>< I? @MMJI@JPNGT
OC<ODODNDI)B<MN>MDKO @%JIB <OOMD=PO@NOJ<N>MD=@OC@O@SO@OV>

@>KAO>HOQFMALM>O>@FQ P>H>I>MO>S>@>KOQE>P>DO>KQE>K>J>AEV>J>H>PQO>PQR

QFM>OFP>JMQ@O> RCD>CAJGGJRNOC@NJ><GG@?(<?CT<H<F<NOM<NOPODDI>GP?@?
<AO@M OC@ +N+ >JGJKCJI DI HN  /C@ DI?DQD?P<G RCJ M@>JM?@? OC@ ODOG@ AJM OC@
N@K<M<O@ ODOG@ K<B@ <KK@<MN OJ C<Q@ <NNPH@? OC<O OC@ RJM?N KMDIO@? C@M@ DI =JG?

 

()0.-$+/

.-$+/$*)

!DGH@?=TOC@)@K<G"@MH<I(<IPN>MDKO+M@N@MQ<ODJI+MJE@>O 
M@@GIJ 
 
.>MDKO)@K<G@N@
+CTND><G ?@N>MDKODJI AJGDJN S  >H )@K<G@N@ K<K@M 
GDI@N K@M AJGDJ /C@ ADMNO >C<KO@M @I?N JI AJGDJ M /C@ N@>JI? ODOG@
AJGDJ AJGDJ M BDQ@N KM<EKM<HDOF <N OC@ ODOG@ PI?@M OCDN DN
RMDOO@I K<OM<  /C@ N>MD=@ IPH=@MN AJGDJ <N <I? OCPN
OC@AJGDJIPH=@MDIBAMJHJIDNJAA=T<AJGDJ #<GAJAAJGDJ Q
<>OP<GGT AJGDJ Q <I? OC@ AJGDJ IPH=@M@? <>OP<GGT M
>JIO<DI OC@ O@SO AJM OC@ (<?CT<H<F<NOM<NOPOD  /C@ Q@MNJN <M@
IPH=@M@?DIOC@>@IOM@MDBCOH<MBDI<I?JIOC@H<EJMDOTJAOC@AJGDJN
DRORDNRMDOO@I<=JQ@@<>CIPH=@M 
JGJKCJI<N
/C@HNDNIJO?<O@? 
/CDN H<IPN>MDKO R<N ?DN>JQ@M@? =T "DPN@KK@ /P>>D <I? <
KCJOJ>JKTJADOR<NPN@?=T% 2 ?@%JIBOJH<F@CDN@?DODJIJAOC@
((& <I? OJ >JHKDG@ CDN /@SO>MDOD><G )JO@N JI OC@
+M<N<II<K<? 

DI?D><O@ OC@ ODOG@ JA OC@ @IODM@ RJMF >JIO<DI@? =T OC@ H<IPN>MDKO D @ OC@ +N+
OJB@OC@MRDOCOC@ADI<GPQRQF 


 .@@ <GNJ OC@ H<IPN>MDKO <I? N>MDKO ?@N>MDKODJI DI &M<BC A &M<BC
>JI>GP?@NOC<OOC@H<IPN>MDKOH<T=@GJIBOJOC@G<O@IDI@O@@IOCJMOR@IOD@OC>@IOPMT 

 /C@ >JGJKCJI DN AJGGJR@? =T OC@ AJPMO@@I NO<IU<N BDQ@I OC@ I<H@ (<?CT<H<F<
NOM<NOPOD !JM OC@ .<INFMDO <I? /D=@O<I O@SO <I? < !M@I>C OM<ING<ODJI N@@ ?@ %JIB
 

 /C@ GD=M<MT JA OC@ *MD@IO<G ?@K<MOH@IO JA OC@ $NODOPOJ $O<GD<IJ K@M GAMD>< @
G*MD@IO@CJG?N<KCJOJBM<KCD>>JKTJAOC@H<IPN>MDKO<I?FDI?GTN@IO<>JKTJAOCDN
>JKTOJH@<I?% 2 ?@%JIBB@I@MJPNGTN@IOH@CDNRDA@NMJH<IDU<ODJIJAOC@ADMNO
>C<KO@M JA OC@ >JKT JA OC@ H<IPN>MDKO G@IO OJ CDH =T /P>>D $ R<N OCPN <=G@ OJ
>JHK<M@=JOC?@%JIBN>JKTJAHN-<I?OC@-JH@>JKTJAOC@/P>>DH<IPN>MDKO
RDOCOC@)"(++ADGH<I?OJ>JIADMHOC<OOC@H<IPN>MDKOAJPI?=T/P>>D<I?PN@?
=T?@%JIBDNDI?@@?OC@H<IPN>MDKOJAOC@&@NC<M'D=M<MTDI&<OCH<I?P 

+-.))+#+/

-*)

 

*P"
)<ODJI<GM>CDQ@N&<OCH<I?P><O<GJBP@IJ  
!DGH@? =T OC@ )@K<G"@MH<I (<IPN>MDKO +M@N@MQ<ODJI +MJE@>O ?<O@
JAADGHDIBIJOM@>JM?@?M@@GIJ 
 
@N>MD=@?DI/NPF<HJOJ@O<G 
.>MDKO@Q<IB<M
+CTND><G ?@N>MDKODJI  AJGDJN S >H )@K<G@N@ K<K@M 
GDI@N K@M AJGDJ /C@ ADMNO >C<KO@M @I?N JI AJGDJ M 2MDOO@I DI OC@
PKK@MG@AOH<MBDIJA@<>CQ@MNJAJGDJDNJIAJGDJ QSFV>K>JIAJGDJN
OJSFK>V><I?AMJHAJGDJJISFKBV>DRORDNRMDOO@IDIOC@
GJR@MMDBCOH<MBDIJA@<>CQ@MNJAJGDJ /C@IPH=@MAJMOC@M@NK@>ODQ@
AJGDJDNRMDOO@IPI?@MDROR 
JGJKCJI<N
/C@H<IPN>MDKODNIJO?<O@? 

*P#
)<ODJI<GM>CDQ@N&<OCH<I?P><O<GJBP@IJ 
!DGH@?=TOC@)@K<G"@MH<I(<IPN>MDKO+M@N@MQ<ODJI+MJE@>O 
M@@GIJ 
 
 
@N>MD=@?DI/NPF<HJOJ@O<G 
.>MDKO@Q<IB<M
+CTND><G ?@N>MDKODJI AJGDJN  S  >H )@K<G@N@ K<K@M 
GDI@NK@MAJGDJ /C@ADMNO>C<KO@M@I?NJIAJGDJ Q SFK>V>DNRMDOO@I
DI OC@ PKK@M G@AO H<MBDI JA @<>C Q@MNJ AJGDJ PK OJ AJGDJ  AJGDJ 
C<N DI DON KG<>@ SFK>V> AJGDJN  <I? SFKBV> AMJH AJGDJ JI
SF V> OJ> DN RMDOO@I <=JQ@ OC@ AJGDJ IPH=@M DI OC@ GJR@M MDBCO.@@/NPF<HJOJ@O<G  DO@H 

.@@/NPF<HJOJ@O<G  DO@H 

 

()0.-$+/

.-$+/$*)

H<MBDI JI OC@ Q@MNJN  <I?  /C@ IPH=@M AJM OC@ M@NK@>ODQ@
AJGDJDNRMDOO@IPI?@MSFK>V><I?DONQ<MD<ION<I?<GNJ<KK@<MNDIOC@
GJR@MMDBCOH<MBDI 
JGJKCJI <N OC@I >JIODIP@N RDOC R?E>J >PQR K>O>K>B
S>O>DE>POB K>?E P>MQ>JF KIFHB ?RAE>AFKB >K>A>IFHEFQ>
ND> PQO>J RQQ>J>J /CDN ADI<G K<MO JA OC@ >JGJKCJI DI>GP?@N OC@
?<O@ OC@ H<IPN>MDKO R<N >JKD@? =PO HT >JMM@NKJI?@ION DI )@K<G
R@M@ IJO <=G@ OJ ?@O@MHDI@ OC@ H@<IDIB JA K>O>K>B <N < NK@>DAD>
T@<M 

*P$
+MDQ<O@>JGG@>ODJIJA( 1 1<EM>MT<&<OCH<I?P 
!DGH@?=TOC@)@K<G"@MH<I(<IPN>MDKO+M@N@MQ<ODJI+MJE@>O 
M@@G IJ  
 /C@ ><O<GJBP@ ><M? <??N OC<O SFK>V>PQO> DN
RMDOO@IDIOC@H<MBDI 
/CDN H<IPN>MDKO R<N <GNJ ADGH@? =T OC@ $INODOPO@ AJM ?Q<I>@?
.OP?D@N JA 2JMG? -@GDBDJI $.2- DI )@R 4JMF PI?@M OC@ ADGH
NOMDKIPH=@M(  
@N>MD=@?DI/NPF<HJOJ@O<G RC@M@OC@$.2-ADGHDNM@A@MM@?OJ
<I? OC@ ?<O@ JA OC@ H<IPN>MDKO DN BDQ@I <N ) .  /CDN ?<O@
<KK@<MNOJ=@=<N@?JI<HDNPI?@MNO<I?DIB/C@$.2-DIAJMH<ODJI
NC@@O AJM OC@ H<IPN>MDKO BDQ@N  <N OC@ IPH=@M JA T@<MN OJ =@
<??@? OJ < )@K<G .<HQ<O ?<O@ AJM < M@>FJIDIB JA OC@ >JMM@NKJI?DIB
T@<M JA OC@ JHHJI M< =PO ?J@N IJO @IO@M < ?<O@ AJM OC@
H<IPN>MDKO )J?<O@DNDI?D><O@?DIOC@H<IPN>MDKO>JGJKCJI 
.>MDKO)@K<G@N@


 /C@ @S>@GG@IO NOM< R<N RMDOO@I =T <I<I?< DI OC@T@<M)<M<I<@6DIOC@
HJIOCJA8MQ<<&<N<KO<HP?C<QM< 


JKD@NJAOCDNH<IPN>MDKO<NR@GG<NJAHNN#$%<I?&R@M@PN@?=T.<DOJ
OJ>JMM@>O<IPH=@MJAHOFHNJAOC@((& .@@/NPF<HJOJ@O<G  DO@H 

+-.))+#+/

-*)+CTND><G ?@N>MDKODJI  AJGDJN  S  >H )@K<G@N@ K<K@M 


GDI@NK@MAJGDJ /C@ADMNO>C<KO@M@I?NJIAJGDJM SFK>V>DNRMDOO@IDI
OC@PKK@MG@AOH<MBDIJA@<>CQ@MNJPQO>DIOC@GJR@MMDBCOH<MBDI 
/C@IPH=@MAJMOC@M@NK@>ODQ@AJGDJDNRMDOO@IPI?@M=JOCSFK>V><I?
PQO> 
JGJKCJI<N
/C@H<IPN>MDKODNIJO?<O@? 

*P%
/JFTJ0IDQ@MNDOT'D=M<MTIJ  
@N>MD=@?DI(<ONPI<HD<I?/NPF<HJOJ@O<G 
.>MDKO@Q<IB<M
+CTND><G ?@N>MDKODJI AJGDJN SDI>C@N)@K<G@N@K<K@M
GDI@NK@MAJGDJ /C@ADMNO>C<KO@M@I?NJIAJGDJQ SFV>K>DNRMDOO@I
DI OC@ PKK@M G@AO H<MBDI JA OC@ ADMNO Q@MNJ SFK>V> DI OC@ PKK@M G@AO
H<MBDI JA OC@ AJGGJRDIB Q@MNJN AJG  JHDON SFK>V> AJG  
C<Q@ SFKB AJG   SFKBV> OJ OC@ @I? SFK>V> DROR DN
RMDOO@I DI OC@ GJR@M MDBCO H<MBDI JA OC@ Q@MNJN /C@IPH=@MAJMOC@
M@NK@>ODQ@AJGDJDNRMDOO@IPI?@M=JOCSFK>V><I?DROR 
JGJKCJI<N
/C@H<IPN>MDKODNIJO?<O@? 

*P&
/JFTJ0IDQ@MNDOT'D=M<MTIJ  
@N>MD=@?DI(<ONPI<HD<I?/NPF<HJOJ@O<G .@@(<ONPI<HD .@@/NPF<HJOJ@O<G  DO@H ()0.-$+/

.-$+/$*)

.>MDKO)@K<G@N@
+CTND><G?@N>MDKODJI AJGDJN S
DI>C@N)@K<G@N@K<K@M
GDI@NK@MAJGDJ /C@ADMNO>C<KO@M@I?NJIAJGDJ Q SFK>V>DNRMDOO@I
DIOC@PKK@MG@AOH<MBDIJAQ@MNJNDRORDIOC@GJR@MMDBCOH<MBDIJA
Q@MNJN /C@IPH=@MAJMOC@M@NK@>ODQ@AJGDJDNRMDOO@IDIOC@>@IOM@JA
OC@ MDBCO H<MBDI JA Q@MNJN -@>OJN <M@ NO<HK@? <O OC@ =JOOJH RDOC
@GJIBNOJ)P?DH<)PI?P 
JGJKCJI<N
/C@H<IPN>MDKODNIJO?<O@? 

*P'
/JFTJ0IDQ@MNDOT'D=M<MTIJ  
@N>MD=@?DI(<ONPI<HD <I?/NPF<HJOJ@O<G 
.>MDKO)@K<G@N@
+CTND><G?@N>MDKODJI AJGDJN 
S
DI>C@N)@K<G@N@K<K@M
GDI@NK@MAJGDJ /C@ADMNO>C<KO@M@I?NJIAJGDJQ SFKBV>DNRMDOO@I
DI OC@ PKK@M G@AO H<MBDI JA @<>C Q@MNJ /C@ AJGDJ IPH=@M AJM OC@
M@NK@>ODQ@AJGDJDNRMDOO@IPI?@MSFKBV><I?DIOC@>@IOM@JAOC@MDBCO
H<MBDI JA Q@MNJN !JGDJ Q C<N <I @HKOT NK<>@ DI DON >@IOM@ OC<O
<KKMJSDH<O@N OC@ NK<>@ O<F@I PK =T HN N DGGPNOM<ODJI JA +M<E
KM<HDO 
JGJKCJI<NOC@I>JIODIP@NR?E>JWWVBAE>OJEBQRMO>?E>S
EBQRKQBKQ>QED>Q>WWEV>S>A>QQBVLKFOLAE>BS>JSAJ>E.@@(<ONPI<HD 

.@@/NPF<HJOJ@O<G  DO@H 

.@@(<ONPI<HD 
.@@/NPF<HJOJ@O<G  DO@H 

/C@?<O@DNRMDOO@I<AO@MOC@J>D>I>>DO<ODJIVBAE>OJ@O> 1DI$ (<CQ<NOP


$$$ N@@'<HJOO@  $ODNNO<O@?OC<OOC@H<IPN>MDKOR<NADIDNC@?JIOC@
?<T JA )@K<G .<HQ<O    <DOM<PFG<KMDH %T@C )<F<OM<
PFM<QM< /C@ G@<MI@? &<NCDI<OC /<HJO JA OC@ )"(++
)"(+ DI &<OCH<I?P

+-.))+#+/

-*)O>J>> WW WW KBMI?AB KFIEOB Q>KRO>EFQB M>HLA?E>SLQM>KK>

HE>BOHVJPF@>FQOBASFO>A>S>E>K>?EBHSV>DE>POKQ>DE>

POB WW ?E SV>KS>VLGGLSV>V>?E>S>G>H>H>FS>IIV>ALSK>K>G MPQ>


S>FKBV>PQO>SV>IFHE>A>QFJRAPQO>PFE>PV>MOQV>F
<O@) .   

*P(
$INODOPO@ AJM ?Q<I>@? .OP?D@N JA 2JMG? -@GDBDJIN HD>MJADGH IJ 
(  
@N>MD=@?DI/NPF<HJOJ@O<G 
.>MDKO)@K<G@N@
+CTND><G@N>MDKODJI AJGDJNS>H )@K<G@N@K<K@MGDI@N
K@MAJGDJ /C@ADMNO>C<KO@M@I?NJIAJGDJM SFK>V>DNRMDOO@IDIOC@
PKK@MG@AOH<MBDIJAQ@MNJN !JGDJIPH=@MN<M@RMDOO@IDIOC@>@IOM@
JAOC@MDBCOC<I?H<MBDINJAQ@MNJN 
JGJKCJIOC@H<IPN>MDKODNDI>JHKG@O@<I?@I?NRDOCAJGDJ Q 
/C@H<IPN>MDKODNIJO?<O@? 

DIO@MKM@O@?OC@?<O@BDQ@IDIOC@>JGJKCJI<NAJGGJRNKBMI?ABKBMI>>?A>
)@K<G .<HQ<O KFIEOB >KFI> EO> RDI?@<ODIB P>OM> N@MK@IO 
Q>KRO>EFQBQ>KRO>EFQ>RDOCJPO=J?T>K>D>=J?TG@NN/<HJO<??NC@M@
OC<O>K>D>JMHJ>ABS>DI?D><O@NOC@ADBPM@ =POOC<OC@M@DON@@HNOJ=@PN@?DI
OC@ N@IN@ JA HJ>>O> <MMJR JA &H< OC<O DN M>HLA?E>SLQM>KK>HE>B 
M>H> RA?E>S> RQM>KK> HE>> M>H> HP? RA?E>S> KMJ?P>ODJI 
M>HLA?E>S>H>J>I>GJOPNRQM>KK>=JMIM>HLA?E>SLQM>KK>=JMIAMJH
OC@GJOPNM<CH+DOH<C< HE>>NO<O@N/<HJOC<N=@@I<??@?OJM@A@MOJ
M<CH<GJF<OC@N>MD=@JAHN%HPNOC<Q@PI?@MNOJJ?+DOH<C<<NIJOEPNOM@A@MMDIB
OJM<CH=PO<GNJOJCDN<=J?@OHVJPF@>FQOBOC@APGGHJJIDIOC@HJIOC
JA <DOM< <DOM<PFG<KMDH ASFO>A>S>E>K>?EB ASF
O>A> S>E>K> ?E> 
ORJOPNF MD?@M )<F<OM< @G@KC<IOMD?@M $I?M< )<F<OM< %@C )<F<OM<
HSV>PFM<OC@KM@>@KOJMJAOC@NPM<NPFM>MT<PFM<QM<!MD?<TDE>

POKQ><OOC@@I?JAOC@?<T 


$C<Q@IJO=@@I<=G@OJ?@>DKC@MOCDNADI<GN@IO@I>@ .@@/NPF<HJOJ@O<G  DO@H ()0.-$+/

.-$+/$*)

*P)
<H=MD?B@0IDQ@MNDOT'D=M<MT??  
@N>MD=@?DI@I?<GG<I?/NPF<HJOJ@O<G 
.>MDKO@Q<IB<M
+CTND><G?@N>MDKODJI AJGDJN
S DI>C@N)@K<G@N@K<K@M
GDI@NK@MAJGDJ /C@ADMNO>C<KO@M@I?NJIAJGDJ Q SFK>V>DNRMDOO@I
DIOC@PKK@MG@AOH<MBDIJAQ@MNJNDRORDIOC@GJR@MMDBCOH<MBDINJA
Q@MNJN /C@ IPH=@M AJM OC@ M@NK@>ODQ@ AJGDJ DN RMDOO@I PI?@M =JOC
SFK>V><I?DROR 
JGJKCJI<N
<O@) .   
/CDNDN?@'<1<GG@+JPNNDIN<H=MD?B@H<IPN>MDKO #@M@A@MNOJDO
=TR<TJAOC@<==M@QD<ODJI<H=M 

*P*
.J>DOND<ODLP@)J 
@N>MD=@?DI!DGGDJU<O<I?/NPF<HJOJ@O<G 
.>MDKO@Q<IB<M
+CTND><G ?@N>MDKODJI AJGDJN  S  HH )@K<G@N@ K<K@M 
GDI@NK@MAJGDJ /C@ADMNO>C<KO@M@I?NJIAJGDJ Q SF PDNRMDOO@IDI
OC@ PKK@M G@AO H<MBDI JA Q@MNJN DROR DI OC@ GJR@M MDBCO H<MBDI JA


.@@@I?<GG   &M<BC I IJO@NOC<OHN'R<N=MJPBCO


OJ OC@ <H=MD?B@ 0IDQ@MNDOT 'D=M<MT =T <ID@G 2MDBCO OC@ NPMB@JI OJ OC@ MDODNC
-@ND?@I>TDI&<OCH<I?PAMJH  .@@/NPF<HJOJ@O<G  DO@H /C@?<O@DNBDQ@IJIGTDIIPH@MD><GAJMH .@@<GNJOC@H<IPN>MDKO?@N>MDKODJIDI
&M<BC 
.@@!DGGDJU<O   

.@@/NPF<HJOJ@O<G  DO@H 

+-.))+#+/

-*)Q@MNJN /C@IPH=@MAJMOC@M@NK@>ODQ@AJGDJDNRMDOO@IPI?@M=JOCSF P
<I?DROR 
JGJKCJI<N 
/C@ H<IPN>MDKO DN IJO ?<O@? !DGGDJU<O M@>JM?N .<IN ?<O@ ?=PO
3$3@ND>G@ +MJQ@I<I>@)K<G JI#J?B@NJI 
/CDN DN ?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN +<MDN H<IPN>MDKO #@ M@A@MN OJ DO <N
+<MDN 

*P+
/C@ND<OD>.J>D@OT<G>POO< 
@N>MD=@?DI(DOM< ><O<GJBP@IJ <I?/NPF<HJOJ@O<G 
.>MDKO)@K<G@N@
+CTND><G ?@N>MDKODJI AJGDJN S DI>C@N )@K<G@N@ K<K@M 
GDI@NK@MAJGDJ /C@ADMNO>C<KO@M@I?NJIAJGDJ M SFK>V>DNRMDOO@I
OC@ PKK@M G@AO H<MBDI JA Q@MNJN OC@ AJGDJ IPH=@M AJM OC@ M@NK@>ODQ@
K<B@DNRMDOO@IDIOC@>@IOM@MDBCOH<MBDIJAQ@MNJN 
JGJKCJI<N
/C@H<IPN>MDKODNIJO?<O@? 
/CDNDN?@'<1<GG@+JPNNDIN<G>POO<H<IPN>MDKO #@M@A@MNOJDO=T
R<TJAOC@<==M@QD<ODJI<G> 

/C@>JGJKCJIDNAJGGJR@?=TVBAE>OJ@O> 

.@@(DOM<  A &M<BC I IJO@NOC<OHN)R<NK<NN@?JIOJ


OC@ND<OD>.J>D@OTJA@IB<GIJRND<OD>.J>D@OT=TMD<I# #J?BNJINJH@ODH@
=@OR@@I <I? .@@#PIO@M 


.@@/NPF<HJOJ@O<G  DO@H  /C@ H<IPN>MDKO R<N PN@? =T < N>CJG<M DI G<O@ <I? @<MGT  /CDN K@MNJI
H<MF@? H<IT JA OC@ K<B@N RDOC >MJNN@N <I? OC@ ?<O@ OJ M@HDI? CDHN@GA RC@M@ C@
NOJKK@? @<>C ?<T ?M<RDIB NJH@ JA CDN >MJNN@N DI OC@ =J?T JA OC@ O@SO JQ@M OC@
>H>O>N>@MO<DIGTIJO<KM<>OD>@>JI?P>DQ@OJOC@KM@N@MQ<ODJIJAH<IPN>MDKON()0.-$+/

.-$+/$*)

0@OF?>I"OOLO>KA LOOB@QFLK
/C@ AJPMO@@I K<K@M H<IPN>MDKON >JIO<DI < RD?@ Q<MD@OT JA AJMHN JA
N>MD=<G DIO@MKM@O<ODJI <I? @MMJM (<IT JA OC@ @MMJMN ADO DIOJ OC@
>G<NND><G ><O@BJMD@N JA @T@NFDK <=@MM<ODJ J>>PGD N<PO ?P HH@ <P
HH@ C<KGJBM<KCT ?DOOJBM<KCT H@O<OC@NDN HDNM@<?DIB JA
QDNP<GGT NDHDG<M >H>O>N <I? NP=NODOPODJI JA <>JPNOD><GGT NDHDG<M
>H>O>N /C@HJNOKMJHDI@IOJAOC@G<NO><O@BJMT<M@@MMJMNDIQJGQDIB
OC@ND=DG<ION<I?P TM@A@MMDIBOJOC@H<N><JPNOD>@MMJMN$?J
IJODIO@I?OJNPBB@NOOC<O<ITJAOC@H<IPN>MDKONR@M@?D>O<O@?RCD>C
OC@T >G@<MGT R@M@ IJO =PO M<OC@M OC<O OC@ N>MD=@N BG<I>DIB AMJH OC@
@S@HKG<M OJ OC@ AJGDJ OC@T R@M@ RMDODIB JI NJH@ODH@N RMJO@
<>>JM?DIB OJ OC@ KMJIPI>D<ODJI RDOC RCD>C OC@T R@M@ HJNO A<HDGD<M
KJNND=GT H@IO<GGT POO@MDIB RJM?N <I? N@IO@I>@N <N < M@O@IODJI <D? 
*I@HDBCO<??OJOC@GDNO<OTK@JA@MMJMIJO?DNNDHDG<MOJ@T@NFDKDI
OC<OO@SODNJHDOO@?=PORCD>CDNOC@M@NPGOJA<A<PGOT>JJM?DI<ODJIJA
H@IO<G<>ODQDOT<I?OC@KCTND><G<>OJARMDODIBBDQ@IOC<OOC@N>MD=@N
R@M@ LPD>FGT H@HJMDUDIB NCJMO KJMODJIN JA OC@ @S@HKG<MN O@SO <I?
OCPN>JKTDIB=TH@HJMTO@SO>JPG?=@?MJKK@?RC@IOC@QDNP<GDU@?
JMH@IO<GGTM@K@<O@?H@HJMDU@?RJM?NR@M@OC@H<DIAJ>PN<I?OC@
C<I??D?IJOF@@KK<>@RDOCOC@H@IO<GM@<?DIBJMNK@<FDIB 
/C@H<DIOTK@NJA@MMJMNDIOC@AJPMO@@IK<K@MH<IPN>MDKONRMDOO@IDI
@DOC@M@Q<IB<MJM)@K<G@N@N>MDKOOC<OJ>>PMDIM@B<M?OJQDNP<GGT
NDHDG<M >H>O>N <M@ R@GG FIJRI OJ OCJN@ RCJ C<Q@ RJMF@? RDOC


 $INO<I>@N JA CJHJ@JM<M>OJI <I? CJHJ@JO@G@POJI <M@ M<M@ T@NFDK KMDH<MDGT


J>>PMN =@OR@@I M@G<ODQ@GT KMJSDH<O@ >H>O>N RDOCDI OC@ N<H@ GDI@ .@@ "M@@OC<H
  AJM 1DI<Q@MN ?D<BM<H JA N>MD=<G >JKTDIB <I? < A@R RJM?N M@B<M?DIB
>JMM@>ODJIJADONAG<RN  $O HDBCO IJO =@ JPO JAKG<>@OJH@IODJIJOC@MHDNO<F@NOC<OJ>>PMRC@IOC@C<I?


?J@NIJO>JJK@M<O@RDOCOC@H@IO<GKG<I<I?AJMRCD>CDINO<I>@N><I=@?M<RIAMJH
OC@ NGDKN <I? NPMKMDN@N J>>PMMDIB DI JI@N JRI RMDODIB @ B RC@I JI@ DIO@I?N OJ
RMDO@>PKJA>JAA@@=PORMDO@N>PAAJMDIO@I?NOJRMDO@=PODNNPMKMDN@?OJ
N@@OC<OJI@C<NKMJ?P>@?K@MC<KN=@><PN@<C<?EPNO=@@IRMDOO@IJMNO<I?N
@GN@RC@M@JIOC@K<B@ MMJMNDIOCDN><O@BJMT<M@JAO@INDHDG<MOJOCJN@JANK@@>C
@MMJMN <I? GDF@ OC@H O@I? OJ DIQJGQ@ =G@I?DIB <IOD>DK<ODJI K@MN@Q@M<ODJI <I?
JHDNNDJI>A +MJOJ .P>C@MMJMNH<TIJOJ>>PM<NJAO@I<NOC@>G<NND><GOTK@N
=POOC@T?J<KK@<MOJ<>>JPIOAJMH<ITJAOC@G<KN@NOC<O><IIJO=@@SKG<DI@?=TR<T
JAOC@PNP<G><O@BJMD@NJAN>MD=<G@MMJM 

+-.))+#+/

-*)M@G<ODQ@GT M@>@IO H<IPN>MDKON AMJH )@K<G /C@ >JKTDNON HDNM@<?DIB


JA DHKM@>DN@GT RMDOO@I >H>O>N DI OC@ @S@HKG<M <I? CDN
HDNDIO@MKM@O<ODJIJA>JMM@>OGTN>MD=@?AJMHNNO<I?=@CDI?H<ITJAOC@
Q<MD<ION DI OC@ +N+ K<K@M H<IPN>MDKON HJIB OC@ @Q<IB<M
H<IPN>MDKON OC@ HJNO >JHHJI @MMJMN OJ H@IODJI JIGT < A@R NO@H
AMJH<HDNM@<?DIBJMHDNDIO@MKM@O<ODJIJAOC@AJGGJRDIB>H>O>NC@M@
DI<MJPBC?@N>@I?DIBJM?@MJAJ>>PMM@I>@@><I?S>M>V><I?>
P><I?J>Q><I?K>PS>QS>PV><I?QV>><I?>NPK@MN>MDKOO
>KRPSO> H@?D<G B ?D<BJI<G NOMJF@ H@?D<G F >PMQ@? NOMJF@ <I?
SFOJ>=@GJIBDIBOJOC@GDI@<=JQ@KK<I?KQMO>MR<I?MDIDOD<GR
<I?AR?E><I?KK> /C@)@K<G@N@H<IPN>MDKONNC<M@OC@N@@MMJMN
<I? <?? OJ OCDN KMDH<MT BMJPK @MMJMN NP>C <N OCJN@ DIQJGQDIB <
>JIAPNDJI JA @> S> <I? O> H> G> <I? H> HV> GV> <I? EV> ?E>
A?E>E><I?ME>QV>?EV><I?PV> 
/C@H<IPN>MDKONJ>><NDJI<GGT<OO@NOQ<MD<IONDIQJGQDIB>H>O>>C<IB@
?P@OJOC@N>MD=@NC<QDIB=@@IDIAGP@I>@?=TOC@BM<KCD>A@<OPM@NJA
OC@GJR@M<I?PKK@M@SOM@H@NJAOC@>H>O>NJAM@NK@>ODQ@GTOC@GDI@
<=JQ@<I?OC@GDI@=@GJROC@JI@=@DIBM@>JM?@?DIOC@@S@HKG<MOC@
N>MD=@NHDNOJJFOC@K<MONJA>H>O>N@SO@I?DIB?JRIJMPKOJOC@


$ONCJPG?IJO=@AJMBJOO@IOC<O>JMM@>ODJIN<GNJ@IO@M<H<IPN>MDKOGDI@JIOC@=<NDN
JA OC@N@ NDHDG<MDOD@N DI G@OO@MN  ?MJKK@? >KRPSO> H<T =@ KD>F@? PK <B<DI DI OC@
I@SO H<IPN>MDKO JRDIB OJ < NPK@MN>MDKO O JM < QJR@G H<MF@M DI OC@ QD>DIDOT =@DIB
HDNM@<? < A<GN@GT M@>JM?@? > AJM M> H<T DI OC@ I@SO >JKT JA OC@ H<IPN>MDKO =@
@MMJI@JPNGTRMDOO@I<NM> 

 /C@ )@K<G@N@N>MDKO H<IPN>MDKON ?J IJO O@I? OJ >JIAPN@ ?E> <I? KK> /C@
@Q<IB<MH@?D<GB?D<BJI<GNOMJF@J>>PMNDI)@K<G@N@N>MDKOJIGT<NOC@N@>JI?<MT
H<MF@MAJMOC@QJR@GN>F<I?>R<GR<TNDI>JIEPI>ODJIRDOC<IJOC@MKMDH<MTQJR@G
H<MF@M 


)@K<G@N@N>MDKOH<IPN>MDKON<M@DIB@I@M<G<GNJKMJI@OJ>JIAPNDJINJAQQ><I?QQR
<I?QV><I?QVRRC@IOC@QQ<I?QVJAOC@N@>H>O>N<M@AJMH@?=T<??DIB<N@K<M<O@
NOMJF@ PI?@MI@<OC OC@ H<DI =J?T JA OC@ >H>O> (NN % <I? ) KM@N@IO OC@N@
>H>O>NRDOCOC@GJR@MNOMJF@<OO<>C@?OJOC@H<DI=J?T<I?NJ<QJD?OC@KMJ=G@H 
/C@ N>MD=@N JA HNN " <I? JI OC@ JOC@M C<I? JAO@I AJMH OC@N@>H>O>N RDOCOC@
GJR@M NOMJF@ N@K<M<O@ AMJH OC@ H<DI =J?T <I? "N N>MD=@ N@@HDIBGT HJH@IO<MDGT
>JIAPN@? <=JPO OC@ IPH=@M JA GJR@M DI?@K@I?@IO NOMJF@N C@ HPNO RMDO@ RC@I ORJ
NP>C>H>O>NAJGGJRJI@<IJOC@MO@I?NOJ<??<I@SOM<NOMJF@RCD>COCPN<KK@<MN<N
<H@?D<GR@ B NMOMQV>QVRM>D>JQAJMMOMQV>?EVRM>D>JQDN>JKD@?DIOJ"
<NMOMQVRQVRM>D>JQ<I?6FQV8>QVRM>D>AJM>?EVRM>D>DN>JKD@?<N6FQV8RQVRM>

D> 

 

()0.-$+/

.-$+/$*)

GDI@OC@TR@M@>JKTDIB<N=@DIB<IDIO@BM<GK<MOJAOC@>H>O>NOC@T
R@M@ DI OC@ KMJ>@NN JA RMDODIB SFOJ>NOC@GJIB?JRIR<M?NOMJF@N
JA>@MO<DI>H>O>NP>E>QV>I>@O> <I?OC@GJR@MQJR@GNR<I?
JA>H>O>NJAOC@GDI@<=JQ@<I?NPK@MN>MDKOOOC@PKK@MH<MF@MNJA
H@?D<GQJR@GN<I?>KRPSO>N=@GJIBDIBOJOC@GDI@=@GJR<M@<OODH@N
M@DIO@MKM@O@? <N K<MO JA OC@ >H>O> =@DIB >JKD@? NP>C OC<O QJR@GN
=@>JH@<??@?JM>C<IB@BM<?@NNPK@MN>MDKOO<I?I@R>KRPSO>N<M@
HDNO<F@IGT DI>JMKJM<O@? <I? JOC@M >JMMPKODJIN <M@ DIOMJ?P>@? DIOJ
OC@ O@SO (N )N N>MD=@ DN @NK@>D<GGT NPN>@KOD=G@ OJ =@DIB DIAGP@I>@?
=T OC@ GJIB ?JRIR<M? AGJPMDNC@N JA OC@ O<DGN JA OC@ >H>O>N P> E>
QV>I>@O> JAHN%<I?OCPNKMJI@OJ<II@SDIBI@RQJR@GH<MF@MN
OJ CDN GDI@ JA RMDODIB AJM @S<HKG@ KLM>I>?E>KQB JA % =@>JH@N
K>RM>I>?E>KQBDI)JI<>>JPIOJAOC@GJIB?JRIR<M??D<BJI<GO<DGJA
%N>H>O>>S>O>V>KQFJAOC@GDI@<=JQ@OC<OJIGT@I?NRC@IDO
OJP>C@NOC@KLJAOC@GDI@=@I@<OCDO (N%NN>MD=@<??DODJI<GGTK@IN
NPK@MN>MDKO O I@<MGT OC@ NDU@ JA OC@ >H>O> DO K@M>C@N JI <I? <N <
M@NPGO OC@ O NJH@ODH@N BM<U@N OC@ =JOOJH JA OC@ >H>O> JA OC@ GDI@
<=JQ@ DO /CDN BM<KCD> K@>PGD<MDOT DI?P>@N )N N>MD=@ JI J>><NDJI OJ
K@M>@DQ@ %N NPK@MN>MDKO O JM <O G@<NO DON OJK >PMQ@ <N K<MO JA OC@
>H>O> DO BM<U@N <I? C@ M@>JM?N AJM @S<HKG@ OC@ RJM?
SV>S>PQEMV>Q> RMDOO@I <N < Q@MT NCJMO Q@MOD><G NOMJF@ <N SV>S>

PQERMV>Q>C<QDIBEP?B@?OC@>PMQ@JA%NO=MPNCDIBOC@PI?@MND?@JA
PQEOJ=@OC@QJR@GR (JM@JAO@IC@DNKMJHKO@?OJDI>GP?@DI)
>KRPSO>NOC<O?JIJO<KK@<MDIHN%C@HDNO<F@NOC@NGDBCOGTOCD>F@M
@I?KJDIOJAOC@?JRIR<M?O<DGJA<I>H>O>AMJHOC@GDI@<=JQ@AJM<I
>KRPSO> JQ@MGJJFDIB OC<O OCDN >KRPSO> DN <>OP<GGT K<MO JA OC@
>H>O><=JQ@JM<NNPHDIBOC<OOC@NOMJF@AMJH<=JQ@NDHKGT@I?N<O
OC@ >KRPSO> #DN HDNK@M>@KODJI G@<?N AJM @S<HKG@ OJ V
=@>JHDIB>JMMPKO@?OJV=@><PN@OC@?JO<OOC@@I?JAOC@O<DGJAQQ
JAOC@GDI@<=JQ@DI%N>RM>M>QQFO6ND>8C<N=@@IDIO@MKM@O@?<N<I
>KRPSO> 
/C@)@K<G@N@N>MDKOH<IPN>MDKON<M@<GNJKMJI@OJ>C<IB@NDIQJGQDIB
OC@ H@?D<G QJR@GN B L >F<I?>RJRDIBOJOC@A<>OOC<O<GGJAOC@N@
QJR@GNPNP<GGTO<F@<NOC@DMKMDH<MTDI?D><OJM<R<QTCJMDUJIO<GGDI@
JM NLPDBBG@ JQ@M OC@ >H>O> RCD>C M@KG<>@N OC@ M@BPG<M NOM<DBCO
CJMDUJIO<G NOMJF@ OC<O JOC@MRDN@ >JINODOPO@N OC@ OJK JA >H>O>N /C@
NLPDBBG@ DI H<IPN>MDKON % <I? $ G@NN JAO@I  " <I? ) DN JAO@I

+-.))+#+/

-*)

 

LPDO@ ?DAAD>PGO OJ ?DNODIBPDNC AMJH OC@ M@BPG<M CJMDUJIO<G NOMJF@ OC@
N>MD=@ JA HN % O@I?N OJ <GGJR OC@ Q@MOD><G NOMJF@N JA OC@ >H>O>N OJ
@SO@I?NGDBCOGT<=JQ@OC@GDI@ OC@M@=TH<FDIBDOI@<MGTDHKJNND=G@
DI NJH@ DINO<I>@N AJM OC@ M@<?@M OJ ?DAA@M@IOD<O@ =@OR@@I PKR<M?
DIOMPNDJINJAOC@>H>O>NQ@MOD><GGDI@N<I?<NGDBCONLPDBBG@<I?HN
$DNRMDOO@IDI<LPDO@H@NNTC<I?RDOCOC@NOM<DBCOCJMDUJIO<GGDI@N
JAO@I NGDBCOGT >PMQ@? JM NG<IO@? AJMOPI<O@GT HN $N N>MD=@ JAO@I
<>>@IOP<O@NOC@NDU@JAOC@>PMQ@NJAOC@QJR@GNLPDBBG@N /C@GJNNJA
OC@ >JMM@>O M@<?DIB B AJM > JA > AJM B <I? JA AJM L DI OC@ H<IP
N>MDKONOC<ONO@HAMJH%C<NJAO@I=@@I><PN@?=TDIOC@><N@JAOC@
GJNNJABAJM><A<DGPM@OJM@<?OC@NLPDBBG@<NNP>CJMDIOC@><N@JA
OC@GJNNJA>AJMB<I?AJMLOC@M@<?DIBJA<NLPDBBG@RC@M@JI@
R<NIJODIO@I?@? !PMOC@MJIJ>><NDJIA>>NOJOC@G@AOJA<I>H>O>
<M@ O<F@I AJM < ME>JQO H@?D<G QJR@G DI?D><OJM OCPN G@<?DIB OJ
QJR@G>C<IB@N /C@?@BM@@JAN>MD=<GHDNDIO@MKM@O<ODJIJAQJR@GNDI
H<IPN>MDKON RMDOO@I DI )@K<G@N@ N>MDKO DI?@@? <N M@B<M?N <GG OC@
Q<MD@OD@N JA N>MD=<G @MMJM JA >JPMN@ DI>M@<N@? JQ@M OC@ >@IOPMD@N
=@><PN@OC@H<EJMDOTJAG<O@MN>MD=@N>JKTDIB.<INFMDOH<IPN>MDKONDI
)@K<G ?D? IJO @Q@I OCJPBC OC@T RJPG? C<Q@ M@>JBIDU@? NJH@
>JBI<O@N <I? NOJ>F KCM<N@N PI?@MNO<I? OC@ >JIO@IO JA OC@ O@SO /C@
G@<NO M@GD<=G@ JA JPM K<K@M H<IPN>MDKON R@M@ RMDOO@I =T N>MD=@NRCJ
J=QDJPNGTC<?IJPI?@MNO<I?DIBJAOC@G<IBP<B@JM>JIO@IOJAOC@+N+
<I?H@>C<ID><GGTKMJ?P>@?OC@DMI@R>JKD@NKMDH<MDGTDIM@GD<I>@JI
OC@BM<KCD>NJAOC@K<B@N=@AJM@OC@H 
/C@ NDOP<ODJI =@>JH@N HJM@ >JHKGD><O@? RC@I @Q<IB<M
H<IPN>MDKON <M@ >JKD@? AMJH @S@HKG<MN RMDOO@I DI )@K<G@N@ N>MDKO
<I? QD>@Q@MN< $I <??DODJI OJ OC@ HJNO =<ND> @MMJMN <I?

/C@N@Q@MTNGDBCOPKR<M?KMJE@>ODJINJAOC@Q@MOD><GGDI@N?JIJOJ>>PMRDOC@Q@MT
>H>O> IJM ?J OC@T J>>PM >JINDNO@IOGT DI D?@IOD><G >H>O>N /C@OJKCJMDUJIO<GGDI@
=M@<FN<AO@MHJNO>H>O>N<I?OCPN$?JIJOOCDIFOC<OOCDNNOTG@JA)@K<G@N@N>MDKO
><I =@ <I @S<HKG@ JA OC@ N>MDKO @I?<GG M@A@MN OJ DI CDN ?DN>PNNDJI JA )@K<G@N@
H<IPN>MDKONJAOC@NDSO@@IOC>@IOPMTHN%DN@DBCO@@IOC> <GOCJPBCOC@Q@MTNGDBCO
@SO@INDJINOJ=@N@@IDI%H<T=@M@HI<IONJAOCDN@<MGD@MNOTG@ .@@@I?<GG 
+<G<@JBM<KCD><G $IOMJ?P>ODJI K SSSD RC@M@ C@ RMDO@N <O@? (.. JA OC@ 31$OC
>@IOPMT<M@<GHJNOOJJN><M>@OJ<AAJM?<=<NDNAJMB@I@M<GDU<ODJI<NR@KJNN@NNJIGT
ADQ@ @S<HKG@N /C@N@ I@Q@MOC@G@NN C<Q@ DI >JHHJI OC@ DHKJMO<IO A@<OPM@ JA
NCJRDIB OC@ CJMDUJIO<G OJK GDI@ I@<MGT >JIODIPJPN RCDG@ OC@ Q@MOD><G NOMJF@N JAO@I
NGDBCOGTKMJE@>O<=JQ@OCDNGDI@ 

 

()0.-$+/

.-$+/$*)

HDNDIO@MKM@O<ODJIN ?DN>PNN@? <=JQ@ I@R KJNND=DGDOD@N AJM OC@


HDNM@<?DIBJA>H>O>NKM@N@IOOC@HN@GQ@NRC@IOC@>JKTDNODNM@<?DIB
JI@ N>MDKO <I? RMDODIB DI <IJOC@M K@MC<KN @Q@I DH<BDIB NK@>DAD>
>H>O>NJAJI@N>MDKO<NC@RMDO@N /C@AJGGJRDIBHDNM@<?DIBN=<N@?
JI<NDHDG<MDOTJA>H>O>AJMHNJ>>PMDIOC@@Q<IB<MH<IPN>MDKON
OC<O C<Q@ =@@I >JKD@? AMJH H<IPN>MDKON RMDOO@I DI )@K<G@N@ N>MDKO
OC@GDNODNIJO>JHKM@C@INDQ@O>M@<?<NK>GV><NKV>?EV><NQV>
?EVR<N?EV>QQ><NQRQV><NQVR?E><I?A?E><NE>MO><NMRME>
<N E> HR <N HQ> H> <N H> DIDOD<G B <N R JM KR /C@ R<QT H@?D<G
QJR@GDI?D><OJMDN<GNJJ>><NDJI<GGTJQ@MGJJF@?<I?OC@ME>JQO
QJR@G DI?D><OJM DN NJH@ODH@N O<F@I <N < A>> JM <N K<MO JA OC@
KM@QDJPNRJM? )JODIAM@LP@IOGT?JOC@N>MD=@N>JKTOC@R<QTQJR@G
DI?D><OJMDIOJOC@DM@Q<IB<MH<IPN>MDKODIKG<>@JAOC@@Q<IB<M
H@?D<GB@O> NOMJF@HN'NN>MD=@DNOC@=@NO@S<HKG@OC@N@R<QT
QJR@G DI?D><OJMN DI OC@ @Q<IB<M H<IPN>MDKON <M@ <N HDBCO =@
@SK@>O@? JAO@I GJNO RC@I OC@ H<IPN>MDKO DN OC@I >JKD@? =T N>MD=@N
<GNJ RMDODIB DI @Q<IB<M =PO O@I? OJ =@ OM<INHDOO@? RC@I OC@
@Q<IB<M H<IPN>MDKO <OO@NODIB OC@H DN >JKD@? =<>F DIOJ )@K<G@N@
N>MDKO  NDHDG<M KMJ>@NN O@I?N OJ O<F@ KG<>@ RDOC OC@ )@K<G@N@
>H>O>N?E><I?A?E><I?JIJ>><NDJIRDOC@>O><I?K> 
.JH@ DIO@M@NODIB @S<HKG@N JA OC@ >C<IB@N OJ >H>O>N <I? OC@
>JMM@>ODJIN OC<O ><I J>>PM RDOCDI < GDI@<B@ JA <GO@MI<ODIB N>MDKO
OM<INHDNNDJI KM@N@IO OC@HN@GQ@N DI OC@ ' H<IPN>MDKO A<HDGT 
@Q<IB<M HN ' R<N BDQ@I OC@ IPH=@M JA )@K<G@N@ A@<OPM@N DI DO
RDOCJPO ?JP=O >JKD@? AMJH < )@K<G@N@ H<IPN>MDKO $I JI@ DINO<I>@
HN 'N N>MD=@ RMJO@ OC@ ADI<G QJR@G L JA OC@ >JHKJPI? BHOQEL
)@K<G@N@ NOTG@ =T NDHKGT DI>JMKJM<ODIB OC@ )@K<G@N@ ME>JQO
QJR@G DI?D><OJM DIOJ OC@ NK<>@ OJ OC@ G@AO JA OC@ ADI<G >H>O> OC<O
RJPG? JOC@MRDN@=@M@<?DI@Q<IB<M<NQE (N NN>MD=@<GNJ
RMDODIBDI@Q<IB<M?D?IJO>JKTOC@NOM<IB@NOMJF@<I?K<NN@?JI
OC@DI>JMM@>OM@<?DIBQEOJHNN#<I?$ (N&NN>MD=@RMDODIB
DI)@K<G@N@N>MDKOM@>JBIDU@?OC@QJR@GDI?D><OJMDI'<I?RMJO@OC@
RJM?>JMM@>OGT (N!NN>MD=@>JKTDIBAMJHHN&DIOJ@Q<IB<M
>JMM@>OGT D?@IODAD@? &N )@K<G@N@N>MDKO QEL <I? RMJO@ @Q<IB<M
QEL OC@M@=T =MDIBDIB OC@ <>>PM<O@GT M@KM@N@IO@? >H>O> DIOJ <
@Q<IB<M H<IPN>MDKO AJM OC@ ADMNO ODH@  NDHDG<M OM<INHDNNDJI
O<F@NKG<>@RDOCOC@>JIEPI>OA?EDIOC@>JHKJPI?P>JPP>A?E

+-.))+#+/

-*)S@ @Q<IB<M HN 'N N>MD=@ HDNM@<?N OC@ )@K<G@N@ A?E DI CDN
@S@HKG<M <N E =PO DN NPAAD>D@IOGT PINPM@ JA OC@ >H>O> OJ KM@N@MQ@
NJH@JADONJMDBDI<GAJMH (N NN>MD=@<GNJRMDODIBDI@Q<IB<M
ADI?N OCDN E M<OC@M NOM<IB@ <I? >JKD@N DO DI OC@ AJMH DI RCD>C DO DN
?DNKG<T@? DI HN ' (N N <I? HN #N N>MD=@N =JOC RMDODIB DI
@Q<IB<MDBIJM@OC@NJH@RC<ODMM@BPG<MNC<K@JAOC@>H>O>DIHN
 <I? >JKT DO <N < ?@ADIDO@ E /C@ N>MD=@ JA )@K<G@N@N>MDKO HN $
CJR@Q@M RCJ DN <GNJ M@GTDIB JI @Q<IB<M HN M@>JBIDU@N OC@
NC<K@<NDI?D><ODQ@JAOC@)@K<G@N@>JIEPI>OA?E<I?OM<IN>MD=@NDO
>JMM@>OGT DIOJ CDN O@SO N DI OC@ ><N@ JA HN $N N>MD=@ M@<?DIB AMJH
HN )@K<G@N@N>MDKO HN &N N>MD=@ >JMM@>OGT D?@IODAD@N HN 'N
NOM<IB@>H>O><NA?E<I?RMDO@NDO>G@<MGT<NNP>COC@M@=T<GGJRDIB
AJM DON IJIHDNO<F@I M@>JBIDODJI <I? OM<IN>MDKODJI DI @Q<IB<M =T
HN!NN>MD=@ 
$I<IJOC@MDINO<I>@OCDNODH@<A<DMGTNDHKG@JI@DIQJGQDIBOC@OCM@@
H<IPN>MDKON " <I? ( <GG JA RCD>C ?@N>@I? AMJH HN % <I @MMJM
>JI>@MIDIB OC@ >H>O> @>@I?NPK=@DIBM@>ODAD@?RC@IDOPI?@MBJ@N
OM<IN>MDKODJIDIOJ@Q<IB<M )@K<G@N@N>MDKOHN%NN>MD=@>JMM@>OGT
M@>JM?N K> @MF =PO )@K<G@N@N>MDKO HN N N>MD=@ M@<?N OC@
M@G<ODQ@GTNH<GG@><NO><I?K<NN@NK>OMFJIOJHN")@K<G@N@ 
(N (N N>MD=@ CJR@Q@M RMDODIB <I? GDF@GT OCDIFDIB DI O@MHN JA
@Q<IB<M<)@K<G@N@O>><I@<NDGT=@O<F@IOJM@KM@N@IO<ODBCOGT
RMDOO@I @> <NNPH@N OC@ >H>O> OJ =@ @> <I? OC@M@=T M@OPMIN OC@
>JMM@>O M@<?DIB ORJ B@I@M<ODJIN G<O@M OJ OC@ GDI@<B@ JMM@>ODJIN
NP>C <N OC@ OCM@@ EPNO ?@N>MD=@? J>>PM IJO DIAM@LP@IOGT <I? RJPG?
<KK@<MOJ=@<IDHKJMO<IO<NK@>OJA<I<GO@MI<ODIBN>MDKOOM<INHDNNDJI 
*I OC@ JOC@M C<I? OC@ @<NT >JIAPNDJI JA >H>O>N DI OC@ ORJ N>MDKON
G@<?N OJ < M<KD? <>>PHPG<ODJI JA N>MD=<G @MMJMN RDOCDI H<IPN>MDKO
GDI@<B@N /CDN ><I =@ @S@HKGDAD@? RDOC OC@ >JHKJPI? VRHQV>KR

MAKBK>RCD>CHN'NN>MD=@M@>JM?N>JMM@>OGT=PORDOC<NGDBCOGT
>PMQ@? SFOJ> PI?@M OC@ H  (N N N>MD=@ <GNJ RMDODIB DI
@Q<IB<M EP?B@N OC@ ?@AJMH@? SFOJ> OJ =@ <I DMM@G@Q<IO H<MF
DBIJM@NDO<I?K<NN@NOC@DI>JMM@>OM@<?DIBVRH>QV>KRJIOJHNN


 *I@ RJI?@MN BDQ@I OC<O =JOC OC@ M@G<ODQ@GT M@GD<=G@ H<IPN>MDKON <I? % <OO@NO
VRHQVRKRMAKBK> <I? OC<O )@K<G@N@ HQVR DN NJH@ODH@N RMDOO@I <N HQV> RC@I
OM<IN>MD=@?DIOJ@Q<IB<MDAOCDN>JMM@>OM@<?DIBDI'HDBCODON@GA=@OC@M@NPGOJA<
HDNM@<?DIBJADON)@K<G@N@@S@HKG<MRCD>C<GNJ>JIO<DI@?OC@>H>O>HQVR ()0.-$+/

.-$+/$*)

#<I?$ )@K<G@N@N>MDKOHN&NN>MD=@DIO@MKM@ONOC@SFOJ>OJ=@<
G@BDODH<O@GT AJMH@? )@K<G@N@H@?D<GR<I?M@>JM?NVRHRQV>KR (N
!N N>MD=@ RMDODIB DI @Q<IB<M ?J@N IJO PI?@MNO<I? HN &N
)@K<G@N@R<I?O<FDIBDOOJ=@OC@>H>O>QDIOC@>JIEPI>OHQ>RMDO@N
VRHQ>QV>KROC@M@=TAPMOC@M>JMMPKODIBOC@JMDBDI<GVRHQV>KR 
GG JA OC@ <=JQ@ I@@?N OJ =@ O<F@I DIOJ >JIND?@M<ODJI RC@I JI@
@S<HDI@NOC@>MDOD><G@?DODJIN<KK<M<OPN<I?>JIND?@MNOC@Q<MD<IONDI
DO RDOC M@B<M? OJ OC@ NO@HH< AJM OC@ RDOI@NN@N @MO<DI AJJOIJO@
@IOMD@N RJPG? N@@H OJ NK@<F <B<DINO OC@ H<IPN>MDKO M@G<ODJINCDKN
BDQ@I=TOC@NO@HH<=POHJNOJAOC@N@@HDIB?DN>M@K<I>D@NM@NJGQ@
OC@HN@GQ@N RC@I OC@ Q<MDJPN KJNND=DGDOD@N AJM >JMMPKODJI RDOCDI <
OM<?DODJI JA <GO@MI<ODIB N>MDKON <M@ ><GG@? OJ HDI? /C@ M@H<DIDIB
?DN>M@K<I>D@N OC<O ?J IJO TD@G? OJ NP>C >JIND?@M<ODJIN ><I =@
PI?@MNOJJ? AMJH <I @S<HDI<ODJI JA OC@ H<IPN>MDKON RC@M@ JI@
?DN>JQ@MNHDNDIO@MKM@O@?H<MFN<OOC@@I?JA<GDI@NGDBCOGT?@AJMH@?
<I? OCPN <H=DBPJPN >H>O>N DI < H<IPN>MDKON @S@HKG<M JM
DIOMPNDJINJA>H>O>NJMK<MONOC@M@JAAMJHOC@<GO@MI<O@N>MDKO<I?<GG
JOC@MOTK@NJAH<MFDIBNOC<OJIGT=@>JH@@QD?@IORDOC<QD@RDIBJA
OC@>H>O>DILP@NODJI<I?DON@IQDMJIN *IGTJI<A@RM<M@J>><NDJIN
?D? $ @I>JPIO@M DI OC@ K<K@M H<IPN>MDKON RC<O <KK@<M@? OJ =@
@?O@MHDI@? Q<MD<ION <N JKKJN@? OJ H@>C<ID><G Q<MD<ION <I?
@Q@I OC@I OC@ ?@O@MHDI@? Q<MD<ION DIQJGQ@? JIGT NDHKG@ .<INFMDO
RJM?NNP>C<NP>OS>>JMM@>O@?AMJHP>S>FQF>JMM@>O@?AMJHFQJM
>JHHJI JI@N <O G@<NO AJM < (<?CT<H<F< O@SO NP>C <N
MO>QQV>P>JRQMA> >JMM@>O@? AMJH MO>QQ>P>JRQMA> KDOGRK>
>JMM@>O@? AMJH KDGRK> <I? >KRMAKBK> RMJIBGT >JMM@>O@?
OJ >KRQMAKBK> /CJPBC OC@ KJNND=DGDOT ><IIJO =@ >JHKG@O@GT


 $IO@M@NODIB OJJ <M@ OC@ >C<IB@N OJ OC@ N<H@ >JHKJPI? DI OC@ % A<HDGT JA
H<IPN>MDKON <I? OC@ PI@SK@>O@? >JMM@>ODJIN OC<O J>>PM OC@M@ (N % )@K<G@N@
KM@N@IONOC@DI>JMM@>OVRHQVRKRMAKBK> (NNN>MD=@RMDODIBDI)@K<G@N@N>MDKO
HDNM@<?NOC@DIDOD<GVR<NMR<I?M@>JM?NMRHQVRKR=POHN"NN>MD=@<GNJRMDODIBDI
)@K<G@N@ N>MDKO >JMM@>ON OC@ MR =<>F OJ VR (N (N N>MD=@ RMDODIB DI @Q<IB<M
<GNJ >JMM@>ON N MR OJ VR <I? JQ@MGJJFDIB OC@ )@K<G@N@ R JA OC@ >H>O> HQVR
RMDO@N>JMM@>OGTVRHQV>KR =PO OC@I PII@>@NN<MDGT <??N < Q OCPN M@>JM?DIB
VRHQV>KRQMAKBK> 

!JMOC@?DNODI>ODJI=@OR@@IOC@N@ORJ><O@BJMD@NJAQ<MD<IONN@@"M@@OC<H 
 

+-.))+#+/

-*)?DN><M?@? OC<O NJH@ N>MD=@N ?D? <OO@HKO OJ >JMM@>O OC@ HDNO<F@N OC<O
N@@H@? J=QDJPN OJ OC@H >@MO<DI DHKMJQ@H@ION H<T DI?@@? C<Q@
=@@IDIAGP@I>@?=T<BM<KCD>A@<OPM@DI<I@S@HKG<MIJO<Q<DG<=G@OJ
OCDN NOP?T =T <I DIFH<MF OC<O C<N IJR A<?@? <I? ><IIJO =@
M@>JBIDU@?JIOC@ADGHNJMKCJOJ>JKD@NJM=T<A@<OPM@JAOC@K<K@M
DON@GAOC<OC<N=MJF@IJAA 
*I@ JA OC@ HJNO NOMDFDIB A@<OPM@N DI RC<O HDBCO =@ ><GG@? OC@ G<O@M
BM<KCD> OM<INHDNNDJI JA OC@ +N+@NK@>D<GGT <N @QD?@I>@? =T OC@
H<IPN>MDKON GJR@NO JI OC@ NO@HH<D @ < OM<INHDNNDJI JA
>JINJI<ION<I?OC@DM>JIEPI>ONQJR@GNSFP>OD>NA>>N@O> RCD>C
>JGG@>ODQ@GT D @ <N RJM?N <I? >JHKJPI?N >JHKJNDIB H@<IDIBAPG
N@IO@I>@N R@M@ JAO@I IJO PI?@MNOJJ?=TOC@N>MD=@NDNOC@><M@OC<O
H<IT JA OC@ N>MD=@N OJJF OJ M@KMJ?P>@ OC@ >H>O>N <N BM<KCD><GGT
KJMOM<T@?DIOC@@S@HKG<M=@AJM@OC@HRCD>C<GGJR@?AJM<NNO<O@?
<I? @S@HKGDAD@? <=JQ@ JI J>><NDJI OC@ G<O@M >JMM@>O M@>JBIDODJI JA
>@MO<DI >H>O>N JM >JIQ@MN@GT G@? OJ OC@ DIOMPNDJI JA PIR<IO@?
BM<KCD>N /C@ HJM@ PIR@G>JH@ ND?@ JA OC@ N>MD=@N KMJ>GDQDOT OJ
KM@N@MQ@ OC@ BM<KCD>N OC<O NOMP>F OC@H <N >PMDJPN DN OC<O OC@
H<IPN>MDKON IJO M<M@GT KM@N@IO >H>O>N OC<O ><I JIGT C<Q@ =@@I
DIO@IODJI<GGT <H=DBPJPNGTRMDOO@I /CDNCJG?N@NK@>D<GGTOMP@AJMOC@
)@K<G@N@R<QTH@?D<GQJR@GDI?D><OJMAJMOC@>H>O>NK><I?Q><N
ADMNO H@H=@MN JA >JIEPI>ON <I? AJM V> <I? M> S> <I? @> OJ I<H@
JIGT < A@R *=QDJPNGT DI NJH@ ><N@N OC@ N>MD=@N ?D? IJO R<IO OJ
>JHHDOOC@HN@GQ@NOJOC@DIO@MKM@O<ODJIJA<I>H>O>OC<OOC@TR@M@
PINPM@ <=JPO JM OC<O H<T C<Q@ <GM@<?T =@@I RMDOO@I<H=DBPJPNGTDI
OC@DM @S@HKG<M <I? NJ M@>JM?@? OC@ BM<KC@H@ DI < Q<BP@ PI>G@<M
AJMHOC<OR<N><K<=G@JATD@G?DIBHJM@OC<IJI@DIO@MKM@O<ODJI /CDN
AMPNOM<O@N OC@ KMJ>@NN JA M@>JM?DIB Q<MD<ION =PO RC@I OC@ >H>O>
GJJF@?AJM@S<HKG@@Q@I<=DOHJM@GDF@M>>JMM@>OM@<?DIBOC<I
V>$PNP<GGTB<Q@OC@N>MD=@OC@=@I@ADOJAOC@?JP=O 
GOCJPBC DO DN <I DI?DNKPO<=G@ A<>O OC<O H<IT JA OC@ HJM@ M@>@IO
.<INFMDOH<IPN>MDKONRMDOO@IDI)@K<GJAO@I=@<MIPH@MJPNK@OOT<I?
<KK<GGDIB@MMJMNRCD>C><IJIGTC<Q@OC@DMMJJODIOC@DI>JHK@O@I>@
<I? ><M@G@NNI@NN JA OC@ N>MD=@N OC@M@ DN IJ LP@NODJI OC<O APMOC@M

 .D@BAMD@? 'D@IC<M? 331$$ RMDO@N JA < ?DNH<TDIB NDOP<ODJI <N >JI>@MIN
=DGDIBP<G H<IPN>MDKON DI )@K<G 2CDG@ OC@ .<INFMDO DI Q@MT JG? )@K<G@N@ H<IP()0.-$+/

.-$+/$*)

M@N@<M>C DIOJ OC@ ><PN@N <I? >JI?DODJIN DIAGP@I>DIB H<IPN>MDKO


>JMMPKODJIDNI@@?@?@NK@>D<GGTAJMOC@@<MGD@MHJM@><M@APGGT>JKD@?
H<IPN>MDKONNJH@JAOC@M@<?DIBNJARCD>CHDBCO=@HJM@@<NDGTJM
HJM@ >JIAD?@IOGT M@NOJM@? RC@I OC@ =MJ<?@M K<G@OO@ JA ><PN@N JA
>JMMPKODJIDNO<F@IDIOJ>JIND?@M<ODJI JOCNK@>DAD><I?JQ@M<M>CDIB
K<G@JBM<KCD> NOP?D@N JA $I?D<I <I? )@K<G@N@ N>MDKON <M@ ?@ND?@M<O<
OC@ M@NPGON JA RCD>C RDGG BM@<OGT >JIOMD=PO@ OJ JPM FIJRG@?B@ JA OC@
@QJGPODJI JA OC@ N>MDKON <I? KJNND=GT <D? DI OC@ ?<ODIB JA
H<IPN>MDKON N$N<<>NJIC<NNO<O@?

N>MDKONDNC<I?G@?RDOC><M@<I?.<INFMDOO@SON<M@>JKD@?>JMM@>OGTJM<OG@<NOA<DMGT
>JMM@>OGT OC@ .<INFMDO DI H<IT TJPIB@M =DGDIBP<G H<IPN>MDKON C<N JAO@I =@@I
?@KGJM<=GT DGGOM@<O@? /C@ BG<MDIB DHK@MA@>ODJIN DIH<IPN>MDKONJAOCDNOTK@=@OM<T
DIA<>O<><M@G@NNI@NN<I?<BM<?P<G?@O@MDJM<ODJIDIOC@FIJRG@?B@JA.<INFMDOOC<O
<M@PIK<M<GG@G@? 


 @MO<DIGT <GNJ JA DHKJMO<I>@ DI OC@ >JIO@SO JA < ?DN>PNNDJI JI ><PN@N JA O@SOP<G
>JMMPKODJIDNOC@>JIND?@M<ODJIJAOC@NKJF@I<I?RMDOO@IG<IBP<B@NJAOC@N>MD=@N 
% MJPBC  AA <?Q@MON CDN M@<?@M OJ OC@ D?DJNTI>M<ND@N JA )@R<M N>MD=@N
<HJIBRCD>CH<T=@AJPI?OC@DIOMJ?P>ODJIJA)@R<MDNK@GGDIBNAJM.<INFMDORJM?N
RCD>C C<Q@ =@@I DI>JMKJM<O@? DIOJ OC@ )@R<MD G<IBP<B@ @ B .FO G>KJ> NK@GG@?
G>KJ>G>IJ>G>OIJ>G>OKJ>G>OJJ>G>JJ>G>OQJ>JMG>QJ><I?OC@<KKGD><ODJI
JA NOTGDNOD> A@<OPM@N J>>PMMDIB DI RMDOO@I )@K<G@N@ N>MDKO OC@ HJNO KMJHDI@IO =@DIB
OC@ JQ@MPN@ JM K@MC<KN M<OC@M OC@ JMI<H@IO<G PN<B@ JA NPK@MN>MDKO O -@B<M?DIB
NPK@MN>MDKOOMJPBCD=D? RMDO@N.DI>@OC@AJGGJRDIB>JINJI<IODNM@BPG<MGT
?JP=G@?<=JI?N@@HNOJC<Q@=@@I@NO<=GDNC@?=@OR@@I<?JP=G@>JINJI<IO<I?<
NPK@MN>MDKOO<I?<N<M@NPGO<IT?JP=G@>JINJI<IOH<T<OOM<>OOJDON@GA<NPK@MN>MDKO
O /C@<GO@MI<ODJINJANK@GGDIBNRDOC<I?RDOCJPOOC@OOC@IRJPG?N@@HOJC<Q@G@?OJ
DON J>><NDJI<G PN@ JQ@M JOC@M >JIEPI>ON <I? @Q@I JQ@M NDIBG@ >JINJI<ION <I? OJ DON
@LP<GGTAM@LP@IOJHDNNDJIRC@M@DODNCDNOJMD><GGTM@LPDM@?<I?DODN?DAAD>PGOOJ<QJD?
OC@ DHKM@NNDJI OC<O OC@ NDBI R<N A@GO OJ =@ < H@M@ JMI<H@IO JA OC@ C<I?RMDODIB 
K@MC<KNKG<TDIB<NDHDG<MKM@NODB@MJG@OJOC<OJAOC@ ?DIALR?QJMOC@@DIP@FPPLOP
RC@IOC@N@NK@GGDIBNR@M@ADMNODIOMJ?P>@?DIOJJPMJRIJMOCJBM<KCT MJPBC<GNJ
GDNONF<I?R<I?<I?OFBV><I?VBLS><I?SLG><I?V>G><I?DV>>
<I? Q> O> <I? I> > <I? P> > <I? HE> H> @E> HEV> <I? HE> <N JMOCJBM<KCD><G
Q<MD<ION $O DN KJNND=G@ OC<O NJH@ JA OC@ Q<MD<ION AJPI? DI OC@ HNN ) RCD>C <M@
?DAAD>PGOOJ@SKG<DIAMJH<KPM@GTBM<KCD>KJDIOJAQD@R>JPG?=@OM<>@?OJ)@K<GDJM
)@R<MDNK@<FDIB N>MD=@N <O NJH@ KJDIO DI OC@ H<IPN>MDKO OM<?DODJI RCJ PI?@MNOJJ?
NJH@JM@Q@I<BJJ??@<GJAOC@.<INFMDOOC@TR@M@>JKTDIB<I?RCJDI<?Q@MO@IOGT
<KKGD@? )@R<MD NK@GGDIBN OJ RJM?N <GNJ AJPI? DI OC@ )@R<MD G<IBP<B@ (@IODJI
NCJPG?<GNJ=@H<?@C@M@JAOC@PN@JAOC@ORJ?JOSFP>OD>PN@?DI)@R<MDG<IBP<B@
H<IPN>MDKON<N<KPI>OP<ODJIH<MF@MOC@M@BPG<MSFP>OD>DNNJH@ODH@N?DNODIBPDNC@?
AMJHDO=T=@DIBAJMH@?RDOCORJ>DM>G@NJM<ADBPM@N@@MJPBC  /CDN
PN<B@ <N HDBCO =@ @SK@>O@? >M@@KN DIOJ .<INFMDO H<IPN>MDKON =@DIB >JKD@? =T

+-.))+#+/

-*)2CDG@OC@PN<B@JA PMJK@<IH@?D@Q<GN>MD=@NC<N=@@INOP?D@?
DIO@INDQ@GT <I? OC@ OTK@N JA @MMJMN RCD>C OC@T <M@ KMJI@ OJ
>JHHDO<I<GTN@?NDHDG<MNOP?D@NAJM.<INFMDO<I?JOC@M$I?D>
H<IPN>MDKON <M@ M<M@ <I? DI QD@R @NK@>D<GGT JA OC@ DHH@IN@
LP<IODOT <I? Q<MD@OT JA H<O@MD<G DI<?@LP<O@ *A >JPMN@ H<IT
>G<NN@N JA HDNO<F@N <M@ >JHHJI OJ PMJK@<I <I? $I?D<I
N>MD=@N =@DIB NDHKGT NP>C <N <IT CPH<I RDGG DI@QDO<=GT
NJH@ODH@N A<GG DIOJ RC@I >JKTDIB < O@SO ?EOKQB
MROR>AE>OJ>QSQ PO OC@M@ <M@ NDBIDAD><IO ?DAA@M@I>@N IJI@
OC@G@NNDIB@I@M<GOC@$I?D<INDOP<ODJIDNHP>CHJM@>JHKG@S
RDOC G<MB@ Q<MD<ODJI DI N>MD=<G PN<B@ <>>JM?DIB OJ M@BDJI <I?
K@MDJ?<I?RDOCH<ITHJM@Q<MD@OD@NJAN>MDKOOJ=@?@<GORDOC 
/C@KP=GD><ODJINJAA<>NDHDG@N<I??DKGJH<OD>OM<IN>MDKODJINJA
$I?D> H<IPN>MDKON NCJPG? =@ @I>JPM<B@? OJ A<>DGDO<O@ APMOC@M
NOP?T JA OC@N@ <I? JOC@M >J?D>JGJBD><G <I? K<G<@JBM<KCD><G
LP@NODJIN 
GG>JMM@>ODJINRDOCDIOC@K<K@MH<IPN>MDKON)C<Q@=@@I><MMD@?
JPO =T OC@ N>MD=@N OC@HN@GQ@N IJO =T < KMJJAM@<?@M (JNO JA OC@
N>MD=@NRMDO@<?MJKK@?>H>O>JMRJM?<=JQ@JM=@GJROC@GDI@<I?
DI?D><O@ RDOC < HH>M>A> DON DIN@MODJI KJDIO (N J>><NDJI<GGT
AM<H@N OC@ ?MJKK@? >H>O>N RDOC <I 3 JI @<>C ND?@ <I? <GNJ
NJH@ODH@NRMDO@NOC@?MJKK@?>H>O>NDIOC@PKK@MJMGJR@MH<MBDI
DI?D><ODIBOC@KG<>@JADIN@MODJI=TRMDODIBOC@GDI@IPH=@M=@ND?@OC@
H<MBDI<G<??DODJI<I?<HH>M>A><OOC@DIO@I?@?KJDIOJADIN@MODJI 
(NN  % <I? ) @SCD=DO < O@I?@I>T OJ H@O<OC@NDN <I? >JMM@>O OC@
@MMJMN =T KG<>DIB OC@ IPH=@M JQ@M OC@ >H>O> OC<O NCJPG? =@ DI
ADMNOKJNDODJI<I?OC@IPH=@M JQ@MOC@>H>O>OJ=@M@<?N@>JI? 
2C@M@ OC@ H@O<OC@NDN DN JA ORJ RJM?N OC@ @SO@IO JA @<>C RJM? DN
H<MF@? RDOC NCJMO Q@MOD><G GDI@N <I? OC@ M@NK@>ODQ@ IPH=@M RMDOO@I
<=JQ@OC@RJM? <I>@GG<ODJIJA>H>O>NDNPNP<GGTDI?D><O@?=TR<T
JA ORJ JM OCM@@ ?JON <=JQ@ OC@ >H>O>N (N %N N>MD=@ JI J>><NDJI
?M<RN <NCJMO?D<BJI<GGDI@OCMJPBCJM<OO<>C@?OJNDIBG@>H>O>NJM
K<MON OC@M@JA OC@ N>MD=@ JA HN ) JAO@I ?J@N IJO >JBIDU@ OC<O OC@N@
)@R<MN>MD=@N<I?H<T@SKG<DIAJM@S<HKG@HN#NO@I?@I>TOJKM@N@IOAJMHNGDF@
FQF<I?HN!NKM@N@IO<ODJIJA?ORS>QBDIOC@KCM<N@>M>OBQR?ORS>QB 


$N<<>NJI A I  ()0.-$+/

.-$+/$*)

NOMJF@N<M@><I>@GG<ODJIH<MF@MN<I?>JKD@NOC@><I>@GG@?@MMJMNDIOJ
CDN H<IPN>MDKO MJKK@? GDI@N <M@ PNP<GGT @I>GJN@? =@OR@@I ORJ
3N <I? RMDOO@I PI?@M OC@ ADI<G GDI@ JA O@SO OC@DM DIN@MODJI KJDION
H<MF@?RDOCNH<GG@MSNJMHH>M>A>N 

*>KRP@OFMQ/BI>QFLKPEFMP
NNCJRI=TOC@.O@HH<?D<BM<HK OC@M@G<ODJINCDKN=@OR@@I
OC@ JG?@M H<IPN>MDKON <M@ NGDBCOGT HJM@ >JHKG@S OC<I OCJN@ JA OC@
HJM@M@>@IOJI@N $IJM?@MOJ?@O@MHDI@OC@M@G<ODJINCDK=@OR@@IOC@
K<GHG@<A H<IPN>MDKON + <I? , <N R@GG <N +N <I? ,NM@G<ODJINCDKN
RDOC OC@ K<K@M H<IPN>MDKON DO R<N <GNJ I@>@NN<MT OJ >JIND?@M OC@
O@NODHJITJAOC@/D=@O<IOM<ING<ODJIJAOC@+N+ $ONM@G@Q<I>@AJMOC@
@NO<=GDNCH@IO JA OC@ PKK@M G@Q@GN JA OC@ NO@HH< R<N DHH@?D<O@GT
@QD?@IO DI OC@ K<MOD>PG<M M@<?DIBN HN , NC<M@N RDOC OC@ /D=@O<I
OM<ING<ODJI=POIJORDOCHN+ 
+MDJMOJ<I<GTNDNOC@A<>OOC<OHN,<I?OC@/D=@O<IOM<ING<ODJIC<Q@
>JHHJI M@<?DIBN IJO NC<M@? =T HN + NPBB@NO@? OC<O , HDBCO =@
HJM@ M@GD<=G@ OC<I + DI OC@N@ DINO<I>@N <I? OC<O RC@M@ , <OO@NON <
RJM? KCM<N@ JM N@IO@I>@ IJO AJPI? DI + =PO AJM RCD>C OC@ /D=@O<I
OM<ING<ODJI <OO@NON <I @LPDQ<G@IO JI@ HDBCO =@ EPNODAD@? DI DIA@MMDIB
OC<O OC@ N<H@ RJM? KCM<N@ JM N@IO@I>@ C<? ?MJKK@? AMJH + ?P@ OJ
N>MD=<G JQ@MNDBCO $I?@@? DI < IPH=@M JA DINO<I>@N OC@N@ B@I@M<G
<NNPHKODJINKMJQ@?OJ=@BMJPI?@?<I?>JMM@>O=PODOR<N>G@<MOC<O
DORJPG?C<Q@=@@IDGG<?QDN@?OJ<>>@KO<I?<KKGTOC@HBGJ=<GGT<I?
RDOCJPO M@AG@>ODJI (T NPNKD>DJIN M@B<M?DIB NJH@ JA ,N <I? OC@
/D=@O<I OM<ING<ODJIN NC<M@? M@<?DIBN C<? DI A<>O =@@I M<DN@? @Q@I
=@AJM@ $ C<? N@@I M 4JI@U<R<N H@OD>PGJPNGT ?J>PH@IO@? C<I?
>JKTJAHN,RC@IHTJIGT<>>@NNOJOC@H<IPN>MDKOM@<?DIBNR<N
QD< &JED (<ONPHJOJN 0 JA /<DNC  OC@NDN DI RCD>C C@
M@KJMO@?H<ITJA,NM@<?DIBNAJMOC@ADMNOOCDM?JAOC@ADMNO>C<KO@MJA
OC@ +N+ $I <I <MOD>G@ KP=GDNC@? DI $ @SKM@NN@? ?JP=ON <=JPO
RC@OC@M HN ,N LP@NODJI <I? <INR@M H>QE> HQS V>PJA BS>

+-.))+#+/

-*)QBKLHQ>JDONLP@NODJIHFHO>>J<I?ORJJADONM@A@M@I>@NOJOC@
(R@M@DIO@BM<GOJOC@O@SOJAOC@+N+RJI?@MDIBDIK<MOD>PG<MDAOC@
G<OO@M M@A@M@I>@N HDBCO C<Q@ =@@I DIN@MO@? DIOJ ,N O@SO JM <??@? <N
H<MBDI<GD<OJ<I@<MGD@MH<IPN>MDKODI,NGDI@<I?G<O@MDI>JMKJM<O@?
DIOJ OC@ H<DI O@SO JA < H<IPN>MDKO >JKD@? AMJH DO /C@N@ ?JP=ON


A HT@<MGD@M>JHH@IONDI(<>JI<G? A *ADIO@M@NODNOC@A<>OOC<O(N 


,<OO@NONO@SOAJM<A@RKCM<N@N<I?N@IO@I>@NIJOOJ=@AJPI?DI(N +=POOC<O?J
J>>PMDIOC@/D=@O<IOM<ING<ODJI +MDJMOJG@<MIDIBJAOC@@SDNO@I>@JAOC@N@M@<?DIBN
DI(N ,$C<?=@@IPI<=G@OJ?@O@MHDI@DAOC@/D=@O<IOM<ING<OJMNC<?<>OP<GGTM@<?
OC@N@ KCM<N@N <I? N@IO@I>@N DI OC@DM .<INFMDO H<IPN>MDKON JM DA OC@T C<?
DI?@K@I?@IOGT <??@? OC@H OJ OC@DM OM<ING<ODJI EPNODATDIBOC@H<NHDIJM=POC@GKAPG
NTIO<>OD><G <??DODJIN <I? NPKKG@H@IO<MT @SKG<I<OJMT H<O@MD<G $I HJNO JA OC@ ><N@N
OC@@SOM<H<O@MD<GDN=TIJH@<INQDO<GOJOC@O@SO<OG@<NOOJOC@O@SO<NRMDOO@IAJM
<I?M<FMODN DIO@I?@? <P?D@I>@ (N ,N <OO@NO<ODJI JA OC@ H<O@MD<G IJR >JIADMHN
OC<OOC@OM<ING<OJMNHPNOC<Q@@I>JPIO@M@?OC@RJM?N<I?KCM<N@NDI<OG@<NOJI@JA
OC@H<IPN>MDKON<OOC@DM?DNKJN<G $<HIJOCJR@Q@M<OOCDNKJDIO@IODM@GT>JIQDI>@?
OC<O<GGJAOCDNH<O@MD<GNO@HNAMJH<I?M<FMODNC<I?<I?HJM@NP>CDINO<I>@NRDGG
C<Q@OJGJ><O@?<I?<I<GTU@?AJMJI@OJ<MMDQ@<O<HJM@?@ADIDO@>JI>GPNDJI 2CDG@
AJMDINO<I>@DODNKJNND=G@OC<OOC@RJM?NH>QE>HQSV>PJABS>QBKLHQ>JDIOC@
K<NN<B@ DI (N , >JMM@NKJI?DIB OJ '1+  QDU >QEMV>S>V>PS>QLKR

JK>SFOLAE>AL> RA?ES>KV>YY PL MV RA?ESFQ> BS@OV>?RAAE>MIFQBK>Y H>

QE> HQS V>PJA BS> QBKLHQ> K> PS>Q> RQM>AV>KQB ?ESP Q>ARQMA>

S>FV>OQEVAFQFS>@>KQO@SODI=JG?IJODI'1+H<TC<Q@?MJKK@?JPOJA(N +JM
< H<IPN>MDKO =@AJM@ DO JRDIB OJ <I @T@NFDK AMJH OC@ H> JAH>QE>JOJOC@K>JAK>
PS>Q> OC@ @SOM< KCM<N@N H<F@ AJM < >@MO<DI M@?PI?<I>T @NK@>D<GGT NDI>@ OC@
AJGGJRDIB S>@>KQ DI?D><O@N OC<O P??C<KGDO< C<N PQ>QBA OC@ >JIOM<?D>ODJI RDOC <I
DIA@M@I>@ /C@HFHO>>JOC<O<KK@<MNDI(N ,<AO@MOC@I@SON@IO@I>@<I?OC@
GJNN JA RCD>C AMJH (N +RJPG?=@?DAAD>PGOOJ@SKG<DIK<G@JBM<KCD><GGTGDF@RDN@
N@@HNPII@>@NN<MTBDQ@IOC<OOC@AJGGJRDIBN@IO@I>@=@BDINRDOCQ>QEEF 


 A (<>JI<G? A HJM@ ?@ADIDO@ @S<HKG@ AJM RC<O <KK@<MN OJ =@
?@GD=@M<O@DIO@MA@M@I>@RDOCOC@O@SO@SDNONAJM<N@>ODJIJA<N@IO@I>@OC<OAJGGJRN<
LPJO<ODJIAMJHOC@(<?CT<H<FQ<OM<N@@'1+ DI(N +R@M@<? FQVAFK
M>O>Q>RQM>QQFMO>QFBAELS>BV>RC@M@<N(N ,<OO@NON FQVAFKM>O>Q>RQM>QQF

MO>QFBAEL JAEV>J>HS>QOA >SB> /C@ NPNKD>DJI OC<O OC@ I<H@ JA OC@ O@SO
C@M@ DN HJNO KMJ=<=GT <I DIO@MKJG<ODJI DN NPKKJMO@? =T <I @<MGD@M K<NN<B@ <GNJ
>JIO<DIDIB<LPJO<ODJIAMJHOC@(<?CT<H<FQ<OM<N@@'1+ RCD>CDI(N +
DN AJGGJR@? =T OC@ RJM?N FQVAFKS>BV =PO DI (N , DN AJGGJR@? =T FQVAFK
J>AEV>J>HS>QOAFASOBS>PBV /C<O OC@ +M<N<II<K<? H<IPN>MDKO M@GD@? JI
=T OC@ <POCJM JA OC@ ' GDF@ (N + ?D? IJO I<H@ OC@ NJPM>@ JA OC@ LPJO<ODJI DN
J=QDJPNAMJHOC@A<>OOC<OOC@'N<POCJM>DO@NFQVAFK'FQVAFKBQF<I?OC@I
BGJNN@N DO RDOC < >JHKJPI? D?@IODATDIB OC@ NJPM>@ D @ J>AEV>J>HS>QO>

DO>KQEBK> <( IT G<O@M NOP?@ION JA OC@ +M<N<II<K<? RJPG? IJO C<Q@ =@@I <N
A<HDGD<M RDOC OC@ >JIO@ION JA OC@ (<?CT<H<FQ<OM< <I? NJ DON ODOG@ R<N <??@?

 

()0.-$+/

.-$+/$*)

DI>M@<N@? RC@I OC@ C<I?>JKT JA , M@Q@<G@? OC<O OC@ LP@NODJI <I?
<INR@M H>QE> HQS V>PJA BS> QBKLHQ>J OC@ LP@NODJI HF
HO>>J <I? OC@ ADMNO JA OC@ ORJ ( M@A@M@I>@N R@M@ IJO AJPI? DI
,NH<DIO@SO=POR@M@M<OC@MRMDOO@IDI,NH<MBDINH<MF@?OJ=@
DIN@MO@? <O OC@ <KKMJKMD<O@ NKJO DI OC@ H<DI O@SO /C@ ?DN>PNNDJI
=@GJR O<F@N <N DON KMDH<MT AJ>PN OC@N@ <I? JOC@M NPNK@>O H<MBDI<G
IJO<ODJIN<I?APMOC@M?P=DJPNH<O@MD<GRDOCDI,NH<DIO@SOHJNOJA
DO<OO@NO@?=TOC@/D=@O<I 
*A >JPMN@ R@M@ =JOC HN , <I? OC@ H<IPN>MDKON M@GD@? JI AJM OC@
/D=@O<IOM<ING<ODJIOJ=@GJIBOJ<?DAA@M@IOOM<INHDNNDJIGDI@OC<IHN
++NG<>FJAOC@<=JQ@<I?JOC@MNK@>DAD>O@SOP<GH<O@MD<G<OO@NO@?=T
,<I?OC@/D=@O<IRJPG?<OG@<NO=@K<MOD<GGT@SKG<DI@? (T<I<GTNDN
JA<GGJA+N<I?,NO@SOP<GQ<MD<IONAJMOC@ADMNO>C<KO@MJAOC@+N+
<I?>JHK<MDNJIJAOC@DMM@NK@>ODQ@O@SORDOCOC@/D=@O<IOM<ING<ODJI
CJR@Q@MM@Q@<G@?OC<O=JOCHN+<I?HN,PGODH<O@GT?@N>@I?AMJH
OC@ N<H@ CTK<M>C@OTK@ HN N@@ .O@HH< <I? OC<O OC@ /D=@O<I
OM<ING<ODJI R<N <O G@<NO DI K<MO <I? DI H<IT JA OC@ K@MODI@IO ><N@N
M@G<O@?OJ.<INFMDOO@SO?@N>@I?DIBAMJH<IJOC@MCTK<M>C@OTK@HN 
*I@ N>@I<MDJ OC<O R<N NPBB@NO@? =T OC@N@M@G<ODJINCDKNR<NOC<OOC@
H<O@MD<GDILP@NODJINC<M@?=T,<I?OC@/D=@O<IOM<ING<ODJIC<?=@@I
<OO@NO@? =T HN =PO R<N ?MJKK@? =T +N N>MD=@ DI OC@ ><N@ JA ,N
<=JQ@H@IODJI@?H<MBDI<GLP@NODJIN<I?(M@A@M@I>@AJM@S<HKG@
DO RJPG? C<Q@ OJ =@ <NNPH@? OC<O @S<>OGT OC@ N<H@ H<O@MD<G C<? =T
>C<I>@ =@@I ?MJKK@? =T =JOC +N <I? ,N N>MD=@N =PO R<N G<O@M
M@OPMI@?OJOC@+N+O@SO=T,NKMJJAM@<?@M /@IO<ODQ@GTNPKKJMODQ@JA
OC@ CTKJOC@NDN OC<O OC@ H<O@MD<G NC<M@? =T , <I? OC@ /D=@O<I
OM<ING<ODJIC<??MJKK@?AMJHOC@H<DIO@SOJA+<I?DI<A@R><N@N
AMJH=JOC+<I?,R<NOC@A<>OOC<ONJH@=POIJO<GGJAOC@M@G@Q<IO
H<O@MD<G , NC<M@? RDOC OC@ /D=@O<I DN <OO@NO@? =T OC@ G<O@M @=OO@M
K<K@M H<IPN>MDKON RCD>C <GNJ PGODH<O@GT ?@N>@I? AMJH /C@ ADMNO
H<DI KMJ=G@H @I>JPIO@M@? =T OCDN N>@I<MDJ CJR@Q@M R<N OC<O +N
CTKJOC@NDU@? GJNN JA OC@ M@G@Q<IO H<O@MD<G R<N JAO@I ?DAAD>PGO OJ
@SKG<DI AMJH < K<G@JBM<KCD><G <I?
JM GJBD><G KJDIO JA QD@R /C@
@DOC@MDI(N ,JMDI<I@<MGD@MH<IPN>MDKODIDONGDI@DIOC@G<OO@M><N@KJNND=GT<N
H<MBDI<GD< OC<O R<N G<O@M DI>JMKJM<O@? ?DM@>OGT DIOJ OC@ O@SO $ @SK@>O OC<O OC@ N<H@
OCDIB C<NJ>>PMM@?DIOC@JOC@MK<NN<B@<=JQ@RC@M@(N ,D?@IODAD@NOC@(<?CT<
H<FQ<OM<<NOC@NJPM>@JAOC@>DO<ODJI=PO(N +?J@NIJO

+-.))+#+/

-*)

 

NP=N@LP@IO >JIND?@M<ODJI OC<O OCDN H<O@MD<G<N $ C<? KMJKJN@? AJM


OC@ M@<?DIBN ?DN>PNN@? DI OC@ <MOD>G@DIA<>O?D?IJOM@KM@N@IO
O@SO?MJKK@?=T+NN>MD=@D @ C<?I@Q@M=@@IK<MOJA+NO@SO><GG@?
AJM >JIO@HKG<ODJI JA OC@ KJNND=DGDOT OC<O DO C<? <GNJ IJO =@@I DI +N
@S@HKG<MJMDIHN@DOC@M PODADOC<?IJO=@@IDICJR>JPG?DON
<KK@<M<I>@DI,NH<DIO@SO<I?H<MBDIN=@@SKG<DI@?
!PMOC@M<I<GTNDN<I?M@AG@>ODJIG@?OJOC@>JI>GPNDJIOC<OOC@H<O@MD<G
DI LP@NODJI C<? DI?@@? IJO =@@I DI>GP?@? DI HN N O@SO <I? C<?
DINO@<?@IO@M@?NGDI@JA?@N>@IOOJ,AMJH<I@SO@MI<GNJPM>@ /CDN
=MDIBNPNOJOC@?DNODIBPDNCDIBA@<OPM@JAHN,JM<OG@<NOJAHN,N
ADMNO>C<KO@MIPH=@MJAOC@RJM?NKCM<N@N<I?N@IO@I>@NDI,N
H<DIO@SO<I?H<MBDINOCJN@DIOC@G<OO@MN@@HDIBOJNPKKGTH<O@MD<G
AJMOC@JQ@MNDBCONJAHN,NN>MD=@RCD>C<OADMNOBG<I>@<KK@<MOJ
=@ DIO@BM<G OJ OC@ O@SO JA OC@ GDI@<B@ <I? R@M@ <NNPH@? OJ =@
OM<>@<=G@=<>FOJC<Q@OC@DMJMDBDINDI<OG@<NOJI@$KM@NPH@ORJ
+N+H<IPN>MDKONAMJHOC@GDI@ /J=@HJM@NK@>DAD>HN,>JIO<DIN
M@<?DIBN AMJH OC@ CTK<M>C@OTK@ <N R@GG <N AMJH < H<IPN>MDKO
HN RCD>C <OO@NONM@<?DIBN?DAA@M@IOAMJHOCJN@JAJRDIBOJDON
?@N>@IO AMJH <I? DIOJ RCD>C I@R M@<?DIBN C<? =@@I DIOMJ?P>@?
H<ITJARCD>CR@M@K<NN@?JIOJ<H<IPN>MDKO?@N>@I?DIBAMJHOJ
,HN<I?AMJH <H<IPN>MDKOHNRCD>CC<?M@>@DQ@?DI
<??DODJI OJ OC@ @<MGD@M M@<?DIBN <I? DIO@MKJG<ODJIN DI DON GDI@ QDU 
OCJN@DI<A@RI@RM@<?DIBNOC<OR@M@K<NN@?JIOJ,RC@IDOHN
 R<N M@<? <B<DINO , ?PMDIB OC@ RMDODIB JA , JM NJH@ODH@ <AO@M ,
C<?=@@I>JKD@?AMJH,N@S@HKG<M ,NGDI@C<NOCPN@SK@MD@I>@?
>JIO<HDI<ODJI /J KPO DO <IJOC@M R<T @MO<DI >DM>PHNK@>O N>MD=@N
<I?
JM N>CJG<MN DI ,N GDI@ RC@OC@M =@><PN@ OC@T R@M@ <R<M@ JA
KMJ=G@HNDIOC@O@SOJAOC@H<IPN>MDKO<OC<I?JMJA?DAA@M@IOM@<?DIBN


$<NNPH@ORJDINO<I>@NJA>JIO<HDI<ODJI=@><PN@OJBDQ@JI@@S<HKG@JI@JAOC@
H<MBDI<G<??DODJINDI,>JIO<DIN<>DO<ODJIOC<ORJPG?NPM@GTC<Q@=@@IDI>GP?@?DI
OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJIC<?DO=@@I<OO@NO@?DIJI@JAOC@.<INFMDOH<IPN>MDKONPN@?
=T +< ONC<= 2CDG@ OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI ?J@N DI>GP?@ OC@ /D=@O<I @LPDQ<G@IO AJM
OC@DIO@MKJG<O@?>DO<ODJIRQMAASQ>QED>QKJ>KRQMAASQ>QED>QKPQEF

Q>FS>F AE>OJ AE>OJ>Q DO ?J@N IJO >JIO<DI OC@ >DO<ODJI HJ?ES> M>O>
PRHE>JRCD>CDI,DHH@?D<O@GTAJGGJRNOC@AJMH@M !PMOC@MOC@A<>OOC<OHP>CJA
,N@SOM<I@JPNH<O@MD<GC<N<GM@<?T=@@IDI>JMKJM<O@?DIOJ,NH<DIO@SO<NR@GG<N
OC@@SDNO@I>@JAH<ITQ<MD<IOM@<?DIBN<I?N>MD=<G@MMJMNDI,NH<DIO@SONPBB@NON
OC<OIPH@MJPNM@<?DIBNAMJHNGDI@R@M@<GM@<?TDI,N@S@HKG<M 

 

()0.-$+/

.-$+/$*)

DI JOC@M H<IPN>MDKON JM JA =JOC JM =@><PN@ DO R<N >JHHJI KMJ
>@?PM@ AJM OC@H OJ >C@>F AJM <GO@MI<ODQ@ M@<?DIBN NJPBCO JPO
<??DODJI<G H<IPN>MDKON JA OC@ +N+ AJM OC@ N<F@ JA >JHK<MDNJI <I?
@H@I?@? <I? NPKKG@H@IO@? OC@ +N+N O@SO DI M@GD<I>@ JI OC@ I@R
M@<?DIBN 
$ODNAJMOPI<O@OC<OHN,DON@GA<I?IJO<>JKTJADODNOC@H<IPN>MDKO
DI KM@N@IO?<T 'C<N< RCD>C R<N >JKD@? =T 4JI@U<R< =@><PN@ ,N
H<MBDIN KMJQD?@ < NI<KNCJO JA @G@H@ION AMJH OC@ N@>JI? R<Q@ JA
>JIO<HDI<ODIB DIAGP@I>@N D @ AMJH HN <>PBCO DI OC@ <>O@Q@I
OCJPBC OC@TDI<NHP>C <N @<>C <GJIBND?@ OC@ JOC@M >H>O>N
G@BDODH<O@GT ?MJKK@? AMJH ,N O@SO =PO M@>JQ@M@? =T OC@ N>MD=@ DN
<?JMI@? RDOC IPH=@MN DI?D><ODIB OC@ M@NK@>ODQ@ GDI@ AJM DIN@MODJI
DIDOD<GGT BDQ@ OC@ DHKM@NNDJI JA =@DIB IJOCDIB HJM@ OC<I NDHKG@
N>MD=<GJQ@MNDBCON #<?OC@'C<N<H<IPN>MDKO=@@I<>JKTJA,OC@N@
@G@H@ION RJPG? NPM@GT C<Q@ =@@I DIO@BM<O@? DIOJ OCDN >JKTN H<DI
O@SO<I?G@NN@<NDGTPIH<NF@?<I?D?@IODAD@?<NT@O<IJOC@MBMJPKJA
DIO@MKJG<ODJIN /C@ H<MBDI<G H<O@MD<G DI?@@? <OOM<>ON OC@ @?DOJMN
<OO@IODJI=TDONKG<>@H@IO<I?OC@A<>OOC<ODON>H>O>NJAO@I>JINODOPO@
>JHKG@O@RJM?NKCM<N@N<I?@Q@IN@IO@I>@N 
QD?@I>@JA>JIO<HDI<ODJIDI,JA>JPMN@?J@NIJOI@>@NN<MDGTDHKGT
OC<O OC@ O@SO M@>@DQ@? AMJH H<IPN>MDKON JOC@M OC<I ,N GDI@
@S@HKG<MDNAJM@DBIOJOC@+N+<I?DODNJIGTOC@><M@APG>JIND?@M<ODJI
JA@<>CQ<MD<IOOC<O<GGJRNPNOJ?@>D?@RC@OC@M<M@<?DIBNCJPG?=@
DI>GP?@?DIOC@>MDOD><G@?DODJI (T<GGJ><ODJIJANJH@JAOC@M@<?DIBN
NC<M@?=T,<I?OC@/D=@O<IOM<ING<ODJIOJOC@Q<MD<IOG@Q@GHDBCO=@
J=E@>O@? OJ JI OC@ BMJPI? OC<O OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI DN JG?@M OC<I
=JOC + <I? , <I? OCPN GDF@GT OJ >JIO<DI HJM@ M@GD<=G@ JMDBDI<G
M@<?DIBN O OCDN KJDIO DO DN KMP?@IO OJ M@><GG OC<O +< ONC<= ITD H<
BM<BN M@KJMON DI OC@ >JGJKCJI OJ CDN OM<ING<ODJI OC<O OC@ /D=@O<I
Q@MNDJIJAOC@+N+R<NH<?@DIM@GD<I>@JIORJ.<INFMDOH<IPN>MDKON
<&<NCHDMDH<IPN>MDKODI?@K@I?@I>@JIRCD>CC@<I?CDNM>FQ>
>JGG<=JM<OJM <I? <?QDNJM (<CNPH<OD KMJ?P>@? OC@ OM<ING<ODJI DI
&<NCHDMOJR<M?OC@@I?JAOC@@G@Q@IOC>@IOPMT<I? <H<IPN>MDKO
AMJH KVF LD PE>O @<NO@MI K<MIO< RCD>C C@ OJB@OC@M RDOC OC@

 /C@ <M@< ?@NDBI<O@? <N )TD JB M@H<DIN PI>G@<M M=  I  IJO@N
OC<O/M<IOC<NO<O@NOC<OC<IBB<G<<I?*DQD<=@GJIBOJ@<NO@MIK<MIO< 

+-.))+#+/

-*)&<NCHDMD M>FQ> &<I<F<Q<MH<I PN@? OJ M@QDN@ OC@ OM<ING<ODJI DI


'C<N< DI OC@ @<MGT OR@GAOC >@IOPMT 2@ ><I DIA@M AMJH OCDN ?JP=G@
>C@>FDIBOC<O>JI>@MIN<=JPOOC@<>>PM<>TJAOC@OM<INHDOO@?O@SOJA
OC@ +N+ R@M@ <GM@<?T KM@N@IO DI OC@ HDI?N JA +< ONC<= <I? CDN
>JGG<=JM<OJMN < N@>JI? H<IPN>MDKO RJPG? IJO C<Q@ =@@I >JINPGO@?
C<? OC@T IJO @I>JPIO@M@? KMJ=G@H<OD> M@<?DIBN DI OC@ ADMNO /C@
/D=@O<I OM<ING<ODJI DN OCPN DI JI@ N@IN@ < >MDOD><G @?DODJI JM DI G@NN
A<QJPM<=G@O@MHDIJGJBTDN<GNJ>JIO<HDI<O@?>JIO<DIDIBM@<?DIBNDO
RJPG? N@@H ?@MDQ@? AMJH ORJ OM<INHDNNDJI GDI@N JA OC@ +N+ +<
ONC<=N <I? &<I<F<Q<MH<IN @S>@GG@IO FIJRG@?B@ JA .<INFMDO <I?
>GJN@A<HDGD<MDOTRDOC(<?CT<H<F<OCJPBCORJPG?C<Q@DINPM@?OC<O
<ITKMJ=G@H<OD>RJM?N<I?KCM<N@NDIOC@&<NCHDMH<?@Q@MNDJIJA
OC@ +N+ OM<ING<ODJI R@M@ @H@I?@? RC@I DO R<N M@RJMF@? DI 'C<N<
=PO <N DN <GNJ JAO@I OC@ ><N@ RDOC HJ?@MI @?DOJMN ?@>DNDJIN AJM JM
<B<DINOOC@PIDLP@M@<?DIBNAJPI?DIJI@JAOC@H<IPN>MDKONH<TIJO
<GR<TN C<Q@ =@@I >G@<M>PO RDOC OC@ M@NPGO OC<O NJH@ JMDBDI<G
H<O@MD<G R<N@GD?@?JM@MMJI@JPNGT<GO@M@?<I?@SOM<I@JPNH<O@MD<G
R<NDIOMJ?P>@? 
"DQ@IOC<O<NNO<O@?H<ITJAHN,NDIO@MKJG<ODJIN<M@M@AG@>O@?DI
OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI DO ><I =@ DIA@MM@? OC<O =JOC PGODH<O@GT
M@>@DQ@? OC@N@ AMJH OC@ N<H@ H<IPN>MDKON !JM OC@ N<F@ JA
>JIQ@ID@I>@ $ H<F@ HN OC@ NJPM>@ JA =JOC ,N <I? OC@ /D=@O<I
OM<ING<ODJIN @SOM< M@<?DIBN N@@ .O@HH< =PO $ @SK@>O OC<O OC@
KMJ>@NN JA OM<INHDNNDJI R<N HJM@ >JHKGD><O@? D @ DIQJGQ@? HJM@
H<IPN>MDKON OOCDNNO<B@JAM@N@<M>C$NK@>PG<O@OC<OJIGTJI@JAOC@
ORJ.<INFMDOH<IPN>MDKONM@GD@?JI=T+<ONC<=<I?CDN>JGG<=JM<OJMN
=JM@ <GG JA OC@ @SOM< M@<?DIBN D @ $ ?J IJO KM@NPH@ OC<O @<>C
>JIO<DI@? NJH@ =PO $ <H PI<=G@ OJ CTKJOC@NDU@ RC@OC@M OC@
OM<INHDOO@MJAOC@DIO@MKJG<ODJINR<NOC@&<NCHDMDH<IPN>MDKOJMOC@
K<MIO<H<IPN>MDKO 

GOCJPBCOC@/D=@O<IOM<ING<ODJI>JIO<DINH<ITJA,NDIO@MKJG<ODJINDO<GNJJAO@I
NPKKJMONHN+NM@<?DIBN<B<DINOOCJN@JAHN, 

/C@M@DNJI@CDIODI+<ONC<=N+N+>JHH@IO<MT/NCDBBN<G=<D?F<=<=NC<?K<
RCD>C KJDION OJ OC@ OM<INHDOO@M JA OC@ @SOM< H<O@MD<G KJNND=GT =@DIB OC@ K<MIO<
H<IPN>MDKO >C@>F@? DI 'C<N< +< ONC<= DIAJMHN CDN M@<?@MN OC@M@ OC<O <O OC@ +N+N
DIDOD<GM@A@M@I>@OJOC@>JII@>ODJINP=E@>OH<OO@M<I?KPMKJN@P>J?>KAE?EFAEBV>()0.-$+/

.-$+/$*)

/CJN@JAPNRCJC<Q@RJMF@?RDOCOC@/D=@O<IOM<ING<ODJIJAOC@+N+
RJPG? RDOCJPO C@NDO<ODJI <BM@@ OC<O +< ONC<= <I? CDN >JGG<=JM<OJMN
KMJ?P>@?<ADI@<I?CDBCGTM@GD<=G@M@I?@MDIBJAOC@RJMF?@ADIDO@GT
KM<DN@RJMOCT <HJIB OC@ OM<ING<ODJIN JA OC@ N@>JI? ?DAAPNDJI JA
P??CDNO GDO@M<OPM@ DIOJ /D=@O =PO <R<M@I@NN JA OC@ /D=@O<I OM<IN
G<ODJIN@?DOJMD<GCDNOJMTJPBCOOJ?@O@MPI>MDOD><G<KKMJKMD<ODJIJADON
M@<?DIBNRC@IOC@.<INFMDOO@SOJAOC@+N+DNHDNNDIBJMJ=N>PM@<I?
M@NOM<DI JI@DI K<MOD>PG<MGT PIAJPI?@? ><N@NAMJH <MBPDIB AJM
K@>PGD<M H<O@MD<G DI OC@ <Q<DG<=G@ H<IPN>MDKON NJG@GT JI OC@ =<NDN JA
OC@ OM<ING<ODJIN NPKKJMO @NK@>D<GGT RC@I <MBPH@ION AJM OC@ H<O@M
D<GN =@DIB AJM@DBI OJ <I?M<FMODN >JHKJNDODJI <I? M@<NJIN AJM DON
NPNK@>O@?DIO@MKJG<ODJI<M@M@<?DGT<Q<DG<=G@ /C@?DN>JQ@MTOC<OOC@
/D=@O<I OM<ING<ODJI >JIO<DIN M@<?DIBN AMJH HJM@ OC<I JI@ .<INFMDO
H<IPN>MDKO JA OC@ +N+ AJM>@N OC@ @?DOJM DIQ@NODB<ODIB OC@ <GO@MI<ODQ@
M@<?DIBNDIOC@<Q<DG<=G@H<IPN>MDKONJAOC@.<INFMDOO@SOOJKMJ>@@?
RDOC@SOM@H@><M@<I?OJN@@FJPO@QD?@I>@=@TJI?OC<ODHH@?D<O@GT
<OC<I? 
.JH@JAOC@>C<IB@N<I?<>>M@ODJINOC<OR@M@DIOMJ?P>@?OJ<I>@NOJMN
JA OC@ &<NCHDMD JM K<MIO< H<IPN>MDKO H<T IJR ?@AT ?DN>JQ@MT
@NK@>D<GGTRC@IO@SODIJPMHJNODHKJMO<IOKJDIOJA>JHK<MDNJIHN+
MO>VLG>KKF JA OC@ ((& OC@ &<NCHDMD H<IPN>MDKO M@<?N H@M@GT MO>VLG>KKF
>JMM@>OM@<?DIBRC@M@<NOC@K<MIO<H<IPN>MDKOM@<?NMO>VLG>K>Q>QMO>VLG>KKF
DI>JMM@>O M@<?DIB OC@ M@NPGO JA ?@O@MHDI@? >C<IB@ /NCDB BN<G =<D?F<=<=NC<?
K<AJG =A HE>@EBFAMBI>ABFADLPM>@BP?V>M>JBAM>PABFI>KV>KDAHVRP
I>PJFDP>II>YODV>AMBI>VLAM>PABFI>KV>KDPERDPI>PAB?PPLW /C@M@<?DIB
MO>VLG>K>Q>QMO>VLG>KKF DN @S<>OGT OC@ DI>JMM@>O M@<?DIB <OO@NO@? =T OC@ K<K@M
H<IPN>MDKONOM<INHDOO@?OJOC@HAMJHHN (N,M@<?NDI>JMM@>OGT<I?<N<M@NPGO
JA?@O@MHDI@?>C<IB@MO>VLG>K>MO>VLG>K>><PNDIBJI@OJRJI?@MDAQ>QJAOC@K<K@M
H<IPN>MDKONR<N<G<O@M@SKG<I<OJMT<??DODJIJMDA,JMHN<>>D?@IO<GGT?MJKK@?
OC@ Q>Q 2CDG@ OC@ K<MIO< H<IPN>MDKO H<T IJO C<Q@ >JIO<DI@? @S<>OGT OC@ N<H@
M@<?DIB<NOC@JI@M@>@DQ@?=T,AMJHOC@?@NDM@JA<N>MD=@
N>CJG<MOJ=MDIBDIOC@
G<O@M D @ KJNO<I?M<FMOD >JI>@KO JA OC@ KPMKJN@ JA OC@ KPMKJN@ C<N <AA@>O@?
=JOC $A OC@ K<MIO< H<IPN>MDKO ?D? >JIO<DI OC@ @SOM< H<O@MD<G AJPI? DI , OCDN
RJPG? H@<I OC<O OC@ DIO@MKJG<ODJIN R@M@ =MJPBCO DIOJ OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI JIGT
RC@IDOR<NM@QDN@?DI'C<N< (TOC<IFNOJCDUPFJ4JNCDHDUPAJMOC@/NCDBBN<G
=<D?F<=<=NC<?K<M@A@M@I>@ 


 *I@ NCJPG? <GNJ IJO@ OC<O >DO<ODJIN <N $ C<Q@ @SKG<DI@? @GN@RC@M@ (<>JI<G?
 R@M@ IJO OM<ING<O@? AMJH OC@ .<INFMDO =PO R@M@ >JKD@? DI AMJH OC@ /D=@O<I
OM<ING<ODJIN JA OC@DM NJPM>@ O@SON /C@T <M@ OC@M@AJM@ IJO I@>@NN<MDGT OMPNORJMOCT
RDOI@NN@NAJMOC@M@NOJM<ODJIJAOC@H<EJMDOTJAOC@+N+N.<INFMDO>DO<ODJIN 

+-.))+#+/

-*)DN HDNNDIB JM ?<H<B@? $O DN <GNJ KJNND=G@ OC<O AJM@DBI H<O@MD<G C<?
<GM@<?T<>>PHPG<O@?=@AJM@OC@>JKTDIBJAHNJM@Q@I=@AJM@HN
 RCD>C ><I H<F@ DON <GD@I I<OPM@ HJM@ ?DAAD>PGO OJ ?@O@>O (N 
HPNO AJM @S<HKG@ C<Q@ >JIO<DI@? OC@ M@<?DIB P>HIB>SV>S>AK>

KF?>KAE>K>J DI < K<NN<B@ M@A@MMDIB OJ OCDIBN =@DIB OC@ ><PN@ JA
?@ADG@H@IO JA =@DIBN AJM DO OJ <KK@<M DI + , <I? OC@ K<K@M H<IP
N>MDKON =PO <N $ <MBP@ SV>S>AK> HPNO =@ <I <>>M@ODJI =@><PN@ DO
?J@N IJO H<F@ N@IN@ DI OC@ >JIO@SO C<QDIB NPM@GT =@@I <??@? =T <
N>MD=@ JM N>CJG<M RCJ R<N DIAGP@I>@? =TOC@PN<B@JA=JOCP>HIB>
<I?SV>S>AK>DI<>JHKJPI?DI<I@<MGD@MN@IO@I>@P>HIB>SV>S>

AK>KF?>KAE>K>JDO?J@NIJO<KK@<MDIOC@/D=@O<IOM<ING<ODJI<I?
R<NOCPNKM@NPH<=GTIJO<OO@NO@?=THN 
POCJR?JR@@SKG<DIOC@A<>OOC<OOC@K<K@MH<IPN>MDKONRCD>CGDF@
+ <I? , ?@N>@I? AMJH <OO@NO < A@R JA OC@ M@<?DIBN AJPI? DI ,
NP>C<NOC@ADMNOM@A@M@I>@OJOC@(OC<O><IJIGT=@<M@NPGOJA,N
>JIO<HDI<ODJIAMJHOC@GDI@"DQ@IOC<OOC@K<K@MH<IPN>MDKON?J
IJO?@N>@I?AMJH,DOC<NOJ=@>JI>GP?@?OC<OOC@DMHJNODHH@?D<O@
>JHHJI <I>@NOJM HN GDF@ , R<N M@<? <B<DINO < H<IPN>MDKO AMJH
OC@GDI@<B<DIAJMOC@N<F@JA>JIQ@ID@I>@DI?D><O@?DIOC@.O@HH<
<NHNRCD>C>JIO<DI@?OC@DIO@MKJG<O@?M@<?DIBN <I?OC<ONJH@
JAOC@N@R@M@<??@?OJHN <I?K<NN@?JIOJDON?@N>@I?<ION (NN
<?JKODJI JA M@<?DIBN AMJH DON N@>JI? H<IPN>MDKO QDU HN R<N
HP>C HJM@ GDHDO@? OC<I HN N <I? OC<O JA OC@ H<IPN>MDKO PN@? AJM
OC@/D=@O<IOM<ING<ODJIOC@K<K@MH<IPN>MDKONG<>FAJMDINO<I>@OC@
N@IO@I>@N H>QE> HQS V>PJA BS> QBKLHQ>J OC@ LP@NODJI HF
HO>>J <I? IPH@MJPN JOC@M DIN@MODJIN <OO@NO@? =T HN , /C@ A<>O
OC<O NJH@ JA OC@ M@<?DIBN DI OC@ K<K@M H<IPN>MDKON <I? OC@ /D=@O<I
OM<ING<ODJI JIGT <KK@<M DI ,N H<MBDIN OC<O DN C<Q@ IJO =@@I
DIO@BM<O@?DIOJ,NH<DIO@SOH@<INOC<OOC@THPNOC<Q@@IO@M@?HN
,?PMDIBOC@N@>JI?R<Q@JA>JIO<HDI<ODJI=TR<TJAHNRCD>C
RJPG?N@@HOJDI?D><O@<OG@<NOJIOC@=<NDNJAOC@NO@HH<<N$C<Q@
M@>JINOMP>O@? DO OC<O @Q@I OCJPBC HN <I? OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI
M@>@DQ@? OC@N@ NK@>DAD> M@<?DIBN AMJH HN HN , ?D? IJO


.@@OC@ADI<GN@IO@I>@JA+N+(a 

 $O DN JA >JPMN@ KJNND=G@ OC<O HN R<N M@<? <B<DINO <I <GM@<?T >JIO<HDI<O@?
H<IPN>MDKOJAOC@GDI@ ()0.-$+/

.-$+/$*)

KM@NPH<=GT =@><PN@ HN N N>MD=@ ?D? IJO <KKMJKMD<O@ <GG JA N


M@<?DIBN OCPN OC@DM IJI<KK@<M<I>@ DI HN ,N H<DI O@SO <I? OC<O
OC@TM@<>C@?,JIGTRC@I,R<N>JGG<O@?<B<DINOHN 
/C@NJG@@SO<IOH<IPN>MDKOIJO<AA@>O@?=TDIAGP@I>@AMJHOC@GDI@
I<H@GTHN+C<NIJOCJR@Q@M@N><K@?>JIO<HDI<ODJIAMJH<IJOC@M
>JMI@MN>JPG?=@?DN>@MI@?AMJHOC@PIDLP@@MMJMNDONC<M@NJIOC@
JI@C<I?RDOCHN,<I?JIOC@JOC@MRDOCOC@K<K@MH<IPN>MDKON+
C<N M@>@DQ@? M@<?DIBN AMJH ORJ ?@N>@I?<ION JA OC@ CTK<M>C@OTK@ 
I<H@GTHNN<I? .DI>@I@DOC@MJAOC@N@C<Q@=@@I<AA@>O@?=TOC@
 GDI@ OC@ >JIO<HDI<ODJI DI +N ><N@ DN PNP<GGT G@NN ?DNOPM=DIB OC<I
OC<O DI ,N =PO DON KM@N@I>@ I@@?N OJ =@ F@KO DI HDI? @?DOJMD<G
?@>DNDJIN C<Q@ =@@I <D?@? =T OC@ A<>O OC<O H<IPN>MDKON NO@HHDIB
AMJH=JOCJA+NNJPM>@NQDU ,RCD>CDN<?@N>@I?<IOJAHN<I?
OC@H<DIK<K@MH<IPN>MDKON?@N>@I?<IONJAHN>JPG?=@>JINPGO@? 
/C@ ?D<BM<H JI K  ?@KD>ON OC@ M@G<ODJINCDKN JA OC@ H<IPN>MDKON
M@GD@?JIAJMHT>MDOD><G@?DODJIJAOC@+N+NADMNO>C<KO@MO@SO<NR@GG
<N OC@N@ H<IPN>MDKON M@G<ODJINCDKN RDOC M@G@Q<IO IJI@SO<IO
CTKJOC@NDU@?H<IPN>MDKON $<H<R<M@JAORJJOC@MNO@HH<O< OC@
NO@HH<KM@N@IO@?=T?@%JIB AJM?@'<1<GG@+JPNNDIN
OCM@@H<IPN>MDKONHT'(<I?)<I?HN<I? OC<ON@OAJMOC=T
&M<BC  AJM HN + <I? OC@ HNN  % <I? ' OC@ AJPM
@=OO@M K<K@M H<IPN>MDKON PN@? AJM CDN @?DODJI JA +N+ >C<KO@M
N@Q@IO@@I JI ((& 31$$  &M<BCN <I<GTNDN JA OC@ Q<MD<ION AJM
>C<KO@M N@Q@IO@@I NP=NO<IOD<O@N OC@ NO@HH< KM@N@IO@? @<MGD@M =T H@
N@@&M<BC =PODI&M<BCNJKDIDJI<KK@<MNOJDI?D><O@OC<O
HN % C<N NJH@ HDIJM >JIO<HDI<ODJI $ C<Q@ IJO AJPI? <IT >G@<M
@QD?@I>@ JI OC@ =<NDN JA OC@ +N+ >C<KO@M JI@ Q<MD<ION AJM <??DODJI<G

(NR<NIJOOC@NJPM>@JAHNN@SOM<M@<?DIBN=@><PN@DOC<?PIDLP@M@<?DIBN
AJPI?I@DOC@MDIOC@/D=@O<IOM<ING<ODJIIJMDIOC@K<K@MH<IPN>MDKON 

.DI>@$JIGTC<Q@<>>@NNOJ>C<KO@MJI@JAOC@C<I?>JKTJAHN,$<HPI<=G@OJ
?@O@MHDI@ DA OC@ ?@O@MHDI@? >C<IB@ AJPI? DI < A@R JA HN +N ((& Q@MN@N ><I =@
OM<>@?=<>FOJHN 


A &M<BC <NR@GG<NOC@N@>JI?NO@HH<&M<BCD=D? KM@N@ION


RCD>CNCJRN>JIO<HDI<ODJIJA%QD<<H<IPN>MDKOOC<O<GNJK<NN@?JIM@<?DIBNOJHN
+CDNHN /C@@QD?@I>@AJM>JIO<HDI<ODJIOC<O&M<BCKM@N@IONDNM<OC@MNK<MN@<I?
CDNCTKJOC@NDNRJPG?M@LPDM@>JIADMH<ODJIAMJHJOC@M>C<KO@MNJAOC@+N+ 

+-.))+#+/

-*)>JIO<HDI<ODJIDI%OC<ODNJOC@MOC<IOC<OAMJHHNRCD>CJ>>PMN
DI <GG OC@ K<K@M H<IPN>MDKON<I? <H OCPN IJO T@O >JIQDI>@? =T
&M<BCN CTKJOC@NDN $O BJ@N RDOCJPO N<TDIB OC<O HT ?@KD>ODJI JA OC@
NO@HH< @NK@>D<GGT JA OC@ H<IPN>MDKON JA DON PKK@M M@BDJIN
DIO@IODJI<GGTNDHKGDAD@NRC<OHPNOC<Q@=@@I<HP>CHJM@>JHKG@S
R@=JAH<IPN>MDKON<I?M@G<ODJINCDKN=@OR@@IH<IPN>MDKON 


0QBJJ>(BV
JG?NDBG<RDOCBM@TNC<?DIB@SO<IOK<GHG@<AH<IPN>MDKON
JG?NDBG<RDOCJPONC<?DIBH<DI@SO<IOK<K@MH<IPN>MDKON
MJF@IGDI@NDI?D><O@>JIO<HDI<ODJI<MMJRNDI?D><O@OC@?DM@>ODJIJA
OC@>JIO<HDI<ODJI ()0.-$+/

.-$+/$*)

+-.))+#+/

-*)/C@M@G<ODJINCDKN=@OR@@IOC@K<K@MH<IPN>MDKONR@M@A<DMGT@<NTOJ
?@O@MHDI@ JRDIB OJ OC@ A<>O OC<O OC@ H<EJMDOT JA OC@N@ H<IPN>MDKON
N@OOG@ DIOJ ORJ H<DI H<IPN>MDKO A<HDGD@N * IGT OC@ K<GHG@<A
H<IPN>MDKON + <I? , <I? OC@ K<K@M H<IPN>MDKON <I? ADI?
OC@HN@GQ@N JPOND?@ OC@ A<HDGT BMJPKN <GOCJPBC <I? M@G<O@ GDF@
OC@H<DIH<IPN>MDKONJAOC@ORJA<HDGD@NI<H@GTHNN%<I?'=<>F
OJHN K@MPN<GJAOC@Q<MD<IONNCJRNOC<OOC@A<HDGT%>JINDNONJA
HNN"%(<I?)<I?OC<OOC@A<HDGT'>JINDNONJAHNN !
#$&<I?' (NN"%(<I?)AJM@S<HKG@<GGJHDORQQ>O> 
<I?G<>FAEBV>S>@>K>HB@F@@E>?A>M>OVV>RC@M@<N<GGOC@JOC@M
H<IPN>MDKON<OO@NOOC@N@RJM?N (NN !#$&<I?'<GGJHDO
>KKOQE>J <I?OC@RJM?N@>HR<I?MO>QQV> IJOC@M>G@<M
DI?D><ODJIJAOC@N@K<M<ODJIJAOC@A<HDGD@NDNAJPI?DI !#$&
<I?'NJHDNNDJIJAOC@ORJRJM?NHFQ>OEV<I?DI"%(<I?
)NM@>JM?DIBJAOC@N@N<H@RJM?N<NHFQ>EV 
/C<O HN % DN OC@ NPK@MDJM RDOI@NN AJM DON A<HDGT DN J=QDJPN AMJH OC@
IPH@MJPNDINO<I>@NDIRCD>CDOKMJQD?@NOC@NJG@>JMM@>OM@<?DIBAJM


 #@M@ <I? OCMJPBCJPO OC@ AJGGJRDIB ?DN>PNNDJI $ PN@ OC@ RJM?N A<HDGT< I?
A<HDGD@N /CDN PN<B@ NCJPG? IJO DHKGT < G<>F JA <R<M@I@NN JA OC@ >MDOD>DNHN <I?
NCJMO>JHDIBNJA<NK@>ONJAK<MOD>PG<MGT&<MG'<>CH<IINB@I@<GJBD><GH@OCJ?JM
JAOCJN@JAOC@NTNO@HN@OAJMOC=T'<>CH<IINH<DI<KJGJBDNO+<PG(<<NI<H@GT
<HJIB JOC@M >MDOD>DNHN OC<O OC@ H@OCJ?N ?J IJO <GGJR AJM CJMDUJIO<G >MJNN
A@MODGDU<ODJI QD< >JIAG<ODJI JM >JIO<HDI<ODJI ?J IJO <GGJR AJM OC@ KJNND=DGDOT JA
<POCJMD<G M@QDNDJI @O> N@@ AJM DINO<I>@ /<IN@GG@   -@TIJG?N <I?
2DGNJI   "M@@OC<H    $ PN@ OC@ RJM?N A<HDGT< I?
A<HDGD@N<>@= PN@ OC@T ><KOPM@ <I? H<F@ >G@<M OC@ >GJN@ M@G<O@?I@NNRDOCDI
OC@HN@GQ@NJAORJKMJHDI@IOH<IPN>MDKOBMJPKND @ OC@%BMJPK<I?OC@'BMJPK
OC@H<IPN>MDKO@QD?@I>@G@<Q@NIJ?JP=OOC<O<GGN@>JI?<I?OCDM?G@Q@GH<IPN>MDKON
JA@<>CBMJPK?@MDQ@JMDBDI<GGTAMJHM@NK@>ODQ@GT%JM' )JI@JAOC@N@H<IPN>MDKON
NCJR NDBIN JA CJMDUJIO<G >MJNNA@MODGDU<ODJI <HJIBNO OC@HN@GQ@N <GOCJPBC <GG C<Q@
=@@I<AA@>O@?=TOC@>JIO<HDI<ODJIK<NN@?JIOJOC@H=THN6M@>@DQ@?JQ@MAMJH
HN 8 /C@ A<>O OC<O OC@ H<IPN>MDKON RDOCDI @<>C BMJPK <M@ >GJN@GT M@G<O@? =JOC DI
ODH@ <I? B@JBM<KCD><G NK<>@ JIGT APMOC@M EPNODAD@N OC@ @HKGJTH@IO JA OC@ O@MH
A<HDGT 

.@@+N+(a Q@MN@ 

.@@+N+(a 

.@@+N+(aQ@MN@ 

.@@@I?JA+N+(a 

.@@+N+(a K@IPGODH<O@N@IO@I>@ 

 

()0.-$+/

.-$+/$*)

OC@A<HDGT (NN"<I?(><I=@BMJPK@?OJB@OC@MJIOC@=<NDNJA
OC@DM >JHHJI JHDNNDJIN DIN@MODJIN <I? @MMJMN  " <I? ( NC<M@
IPH@MJPNJHDNNDJINOC<O?JIJOJ>>PMDI%AJM@S<HKG@OC@TJHDOOC@
N@>JI?MO>QFRC@M@MO>QFMO>QFDN<OO@NO@?DI% JHDOKFS>OQ>VBV> 
<I?M@K@<OEO>PS>MOMV> <I?<GGOCM@@<OO@NO>DHQOQE>SFM>AJM
>DHQOQE>SFB>  O@GGDIB K<NN<B@ AJM OC@DM M@G<O@?I@NN J>>PMN
RDOCOC@M@>JM?DIBJA<I@MMJMOC<O%NN>MD=@C<N>JHHDOO@?=POOC@I
<OO@HKON OJ >JMM@>O DINO@<? JA RMDODIB @BQV>>?AB @>HR C@ RMDO@N
@>QV>@>HR>?AB =PO N@@DIB CDN M@Q@MN<G JA OC@ G<NO ORJ RJM?N
H<MFN OC@ @SO@IO JA @>HR RDOC NCJMO Q@MOD><G GDI@N <I? RMDO@N OC@
IPH=@M JQ@MDOOC@I?J@NOC@N<H@AJM>?ABRMDODIBJQ@MDOOC@
IPH=@M /C@N@IPH=@MN<M@CJR@Q@MJQ@MGJJF@?RC@I%DNPN@?
<N@S@HKG<MAJMOC@"<I?(BMJPK<GGOCM@@<OO@NOOC@PI>JMM@>O@?
Q@MNDJI@>QV>@>HR>?AB 
/C<O"C<NIJO=@@IPN@?<NOC@@S@HKG<MAJMJM(><I=@DIA@MM@?
AMJHOC@H<IT?@QD<IOM@<?DIBNDIDORCD>C<M@IJOM@K@<O@?DIJM
( (N"JHDONAJM@S<HKG@OC@RJM?HO>>OC<O=JOC<I?(
<OO@NO <I? OC@ RJM?N VS>A VB PQOKQ <OO@NO@? =T =JOC <I?
( (N ( <GNJ KM@N@ION H<IT M@<?DIBN RCD>C KM@>GP?@ DON C<QDIB
=@@IPN@?<NOC@@S@HKG<MAJM@DOC@MJM"DOJHDONAJM@S<HKG@<
Q>A <I? OC@I G<O@M < Q>QE <OO@NO@? =T <GG OC@ JOC@M H<IPN>MDKON
<I?DIOMJ?P>@N@MMJMNNP>C<NPS>?EQLAJMPS>QL (NCJR@Q@M


.@@+N+(aN@>JI?QD@RKM@N@IO@?DI++>DO<ODJI 

.@@+N+(a11>DO<ODJI .@@<GNJOC@DM@SO@INDQ@?MJKKDIBJAH<O@MD<G<O+N+(
a =@BDIIDIB 

.@@+N+(a 

.@@+N+(aN@IO@I>@=@BDIIDIB>DHQOQE>SFBBMFP>J?E>S>QF 

.@@+N+(aN@IO@I>@=@BDIIDIBQ>AAEFQKQB @BQV>>?AB@>HR /C@>JMM@>ODJI


GDF@<GGJOC@MNP>C>JMM@>ODJINDIHN%DNRMDOO@IDIOC@N>MD=@NJRIC<I?<I?DNIJO
<G<O@M<??DODJI 

.@@@ B JEQJV>AJMPJV>J<O+N+(aADMNON@IO@I>@ 

.@@+N+(a((&1$$$ <= 

.@@+N+(a<I?(=JOC<OO@NOV>AJMVB 

.@@+N+(a ((&31$$$ <= 

.@@+N+(a N@IO@I>@=@BDIIDIBHLEF?E>S>QJ>?EFMOBQLQO> 

.@@+N+(aN@IO@I>@=@BDIIDIB>QEH>DRLDEV>QB 

+-.))+#+/

-*)

 

?J@NIJOC<Q@JHDNNDJINRCD>C<M@IJO<GNJNC<M@?=T"<I?(<I?
NDI>@ =JOC " <I? ( NC<M@ OC@ HDNO<F@N JA <I? <?? OJ OC@N@
HDNO<F@N <I? OJ OC@ >JMM@>O M@<?DIBN DI OC@DM JRI DI?DQD?P<G
@MMJMN DO><I=@>JI>GP?@?OC<O"<I?(?@N>@I?AMJH 
(N ) <GNJ ?@N>@I?N AMJH %=PODO?J@NIJONC<M@NJHDNNDJIN<I?
@MMJMN @O> $O DINO@<? <OO@NON IPH@MJPN JOC@M JHDNNDJIN <I? <??N
H<IT I@R @MMJMN JA DON JRI OJ OC@ O@SOP<G OM<INHDNNDJI )J JOC@M
H<IPN>MDKONPN@?AJMOCDNNOP?TNC<M@OC@N@K@>PGD<M?MJKN<I?@MMJMN
<I?OCPNOCDNK<MOD>PG<MOM<INHDNNDJIGDI@<B@@I?NRDOC) 
(N ' GDF@ % JAO@I JAA@MN OC@ NDIBG@ >JMM@>O M@<?DIB AJM DON @IODM@
A<HDGTRCD>C<GGJRNAJMOC@>JI>GPNDJIOC<O !#$<I?&NO@H
AMJH' /C@H<IPN>MDKOA<HDGT=<N@?JI'=M@<FN?JRIDIOJORJNP=
A<HDGD@N *I@DN>JINODOPO@?=THNN!<I?&OC@JOC@M=T #<I?
$ (NN ! <I? & AM@LP@IOGT NC<M@ @MMJMN NP>C <N MO>QJ>KRMA>
DINO@<?JA'NMO>QQV>P>JRQMA> <I?JHDNNDJINAJM@S<HKG@OC@
?MJKKDIBJAOC@RJM?NK>MO>HQL RCD>C?JIJOJ>>PMDI #JM
$ (N!><I=@N@@IOJNO@HAMJH &DIOC<ODONC<M@N&N@MMJMN<I?
<??DODJI<GGT=MDIBNDONJRIK@>PGD<M@MMJMN<I?G<>PI<@OJOC@O@SO 
/C@N<H@KC@IJH@I<J>>PMDIOC@ #<I?$NP=A<HDGT (NN
 # <I? $ NC<M@ @MMJMN AJM @S<HKG@ ?E>SJ AJM ?ESKJ  <I?
JHDNNDJIN AJM @S<HKG@ RDOC OC@ @S>@KODJI JA JI@ RJM? <I @IODM@
N@IO@I>@  RCD>C OC@ JOC@M H<IPN>MDKON ?JIJO (NN#<I?$<GG
<OO@NO OC@DM JRI K@>PGD<M N@K<M<ODQ@ @MMJMN <I? JHDNNDJIN  OC<O <M@

.@@@ B .@@+N+(a N@IO@I>@=@BDIIDIBHLEF?E>S>QJ>?EFMOBQLQO>RC@M@


>?EFMOBQL C<N =@@I M@>JM?@? DI <N BEFMO>Q >JKD@? <N BEFMO>Q DI " <I? =@@I
APMOC@M>JMMPKO@?=T(NN>MD=@DIOJBEFMO>MQ 

.@@+N+(aN@IO@I>@=@BDIIDIBQ>A>QOKFOLAEAV>>SFB>>SFF> 

.@@+N+(a GDNO<H=<NOM<>DO<ODJI 

 .@@ @ B HN !N @SO@INDQ@ G<>PI< DI OC@ CJH<B@ Q@MN@ <O +N+( a  NO<MODIB
RDOCOC@N@>JI?RJM?JAOC@N@IO@I>@=@BDIIDIBV>QE?EFEFQ>SFB>>PV> 

.@@+N+(aG<NON@IO@I>@ 

.@@+N+(a NO<MODIBRDOCMRK>ORQMAK>MBH>DIOC@K<M<BM<KC>JHH@I>DIB
FE>PSQJ>KSFAV>JK> 


 .@@ @ B HN N @SO@INDQ@ G<>PI< <O +N+( a NO<MODIB RDOC @>FQ>KV>S>Q JAOC@
N@IO@I>@>JHH@I>DIBMO>VLD>SHV>HN#NJHDNNDJIJAM>O>MO>PFAAEBK><O+N+(

 

()0.-$+/

.-$+/$*)

IJOM@K@<O@?DI JMDI@<>CJOC@M<I?OC@M@AJM@><IIJOC<Q@N@MQ@?<N
@S@HKG<MNAJM@<>CJOC@M /C@@MMJMN<I?JHDNNDJINJAHN JIOC@
JOC@MC<I??J<KK@<MDI#<I?$<GGJRDIBAJMOC@>JI>GPNDJIOC<O
OC@N@G<OO@MOCM@@NO@HAMJH 
(NN%<I?'>JIO<DINC<M@?@MMJMN=POI@DOC@M?@MDQ@NAMJHOC@JOC@M
=@><PN@ =JOC >JIO<DI OC@DM JRIDI?DQD?P<G@MMJMN<I?JHDNNDJIN (N
'AJM@S<HKG@A<DGNOJKM@N@IO<NP=NO<IOD<GK<MOJA<N@IO@I>@ OC<O
?J@N <KK@<M DI DON @IODM@OT DI HN % <I? % JHDON AJM @S<HKG@ OC@
RJM?NQBSL@>K =JOCJARCD>CJ>>PMDI' /C@IPH@MJPN>JHHJI
@MMJMNOC@T@SCD=DO<I?DI?D><ODQ@K<NN<B@NNP>C<NOC@GJIBM@K@<O@?
N@>ODJI JA O@SO OC@T NC<M@ <B<DINO  + <I? , KJDIO OJ OC@DM
NO@HHDIBAMJHHN 
(N><IIJOC<Q@N@MQ@?<NOC@@S@HKG<MAJM%<I?'=@><PN@@Q@I
OCJPBC DOKM@N@IONH<ITJA%<I?'NNC<M@?@MMJMNDOC<NK<MOD>PG<M
@MMJMN NP>C <N R?E>VL AJM R?E>V>QL <I? JHDNNDJIN OC<O ?J IJO
J>>PMDI%JM'NP>C<NOC@GJNNJA<I@IODM@LPJO<ODJI<GJIBRDOCK<MO
JAOC@AJGGJRDIBLPJO<ODJI $O<GNJ><IIJOC<Q@?@N>@I?@?AMJHHN
 =@><PN@ DO ?J@N IJO <OO@NO NK@>DAD> JHDNNDJIN <I? ?DOOJBM<KCD@N
AJPI? DI =JOC % <I? ' RCD>C HPNO C<Q@ =@@I KM@N@IO DI /C@
>JHHJI@MMJMNJA%<I?'CJR@Q@MOC<O<M@IJOOJ=@AJPI?DI
+JM,?JNPBB@NOOC<OHN<I?HN?@N>@I?AMJHHN 
2CDG@HN?J@NKM@N@IO@MMJMNOC<O<M@<GNJ>JHHJIOJ%<I?'DO
><IIJO C<Q@ =@@I HN =@><PN@ DO C<N IPH@MJPN @MMJMN <I? JI
a N@>JI? N@IO@I>@ JA M@KGT HN $N @SO@INDQ@ ?MJK <O +N+( a NO<MODIB RDOC
MRK>O>?EFSV>HQFJ 


.@@+N+(aNO<MODIBRDOCMO>QQV>?ESKJAOC@N@IO@I>@>JHH@I>DIBV>PQR
SFM>OVPKRD>JK .@@+N+(aK<M<BM<KC>JHH@I>DIB>QE>QBM>@K?EFHR>QKJ  .@@ +N+( a NO<MODIB RDOC @E>KA>OD>M>OV>S>PQEFQBK> JA OC@ K<M<BM<KC >JH
H@I>DIBQ>AV>QE?E>D>S>KP>MRORLP>QP>JOLMB> .@@.@@+N+(a++>DO<ODJI .@@+N+(a NO<MODIBRDOCBQ>AAEF?EFH>S>  .@@ @ B +N+( a =@BDIIDIB JA M@NKJIN@  % <I? ' ?MJK R@V>QB <I? OC@I
DI>GP?@ DO DI OC@ GJIB ?DOOJBM<KCTIJO <OO@NO@? DI OC@ JOC@M H<IPN>MDKONRCD>C
AJGGJRN )JO@<GNJOC@?DOOJBM<KCTDI<GGOCM@@<O+N+(aADMNON@IO@I>@JAM@NKJIN@
?DOOJBM<KCTNO<MONRDOCPS>I>H>>PV> 

+-.))+#+/

-*)J>><NDJI JHDNNDJIN NP>C <N OC@ GJNN JA V>K K> I>?EV>QB <I?
M@K@ODODJIN OC<O?JIJO<KK@<MDI<ITJI@JAOC@JOC@MOCM@@ <GNJ
><IIJOC<Q@?@N>@I?@?AMJH?P@OJOC@A<>OOC<ODO?J@NIJO>JIO<DI
H<IT JA OC@ @MMJMN NC<M@? =T % <I?'NP>C<NAJM@S<HKG@ORJ
GJIB?DOOJBM<KCD@N OC<OHPNOC<Q@@SDNO@?DI NPIDLP@I@NN<I?
OC@@MMJMNDONC<M@NRDOC%<I?'NPBB@NOOC<O=JOC<I??@N>@I?
AMJHHN 
(N + ><IIJO C<Q@ =@@I <HJIB OC@ @<MGD@M N@LP@I>@ JA H<IPN>MDKON
HN?@N>@I?NAMJH=@><PN@+KM@N@ION<IPH=@MJA@MMJMNIJOAJPI?
DINP>C<NRM>ODDB>AJMRM>P>ODB> <I?OC@GJNNJA?E>S>KQF 
(N+APMOC@MKM@N@IONDINO<I>@NJA?@O@MHDI@?O@SOP<G>C<IB@ IJI@
JARCD>C<KK@<MDIJMOC@M@NOJAOC@K<K@MH<IPN>MDKONOC<O><I<GG
=@ OM<>@? =<>F OJ HN (N + ><IIJO ?@N>@I? AMJH HN =@><PN@ DO
?J@N IJO >JIO<DI >@MO<DI @MMJMN NC<M@? =T <GG OC@ K<K@M H<IPN>MDKON
AJM@S<HKG@M>O>JOQE><OO@NO@?DI)AJMDONM>O>JOQE>Q> 
JMOC@GJNNJAP>KQO>PBQAMJH<GGJAOC@=@OO@MK<K@MH<IPN>MDKOND @ 
AMJH%<I?' 
(N,><IIJO=@HN=@><PN@DOC<NIPH@MJPN@MMJMN<I?JHDNNDJIN
OC<O?JIJOJ>>PMDIJMOC@JOC@MK<K@MH<IPN>MDKONNP>C<N<GJIB
@T@NFDKDIQJGQDIBORJN@IO@I>@NDI>GP?DIBOC@@I?<I?=@BDIIDIBJA
OC@ M@NK@>ODQ@GT KM@QDJPN <I? AJGGJRDIB N@IO@I>@N (N , ><IIJO
?@N>@I? AMJH HN =@><PN@ DO ?J@N IJO>JIO<DI>@MO<DI@MMJMNNC<M@?.@@+N+(a-<OI<F<NOM<>DO<ODJIN@>JI?N@IO@I>@ 

 .@@ @ B +N+( a NO<MODIB RDOC AB>V>QF DI OC@ AJPMOC N@IO@I>@ V> EF
?E>D>SKDIOC@K<M<BM<KC>JHH@I>DIB>QE>QKFM>@>?EFHR>QKF 

.@@I  

.@@+N+(aQ@MN@ .@@+N+(a@I? A DIAM<HN+?@N>MDKODJI(<>JI<G? A .@@+N+(a ADI<GDIA@M@I>@ .@@+N+(aDIOC@N@IO@I>@NO<MODIBP>Q>QO>JK>P>M>OFAE>P>GKVADI
OC@K<M<BM<KC>JHH@I>DIBV>QE@E>?E>D>S>K .@@+N+(aNO<MODIBRDOCRQM>KKKFJAOC@++>DO<ODJI ()0.-$+/

.-$+/$*)

=T <GG OC@ K<K@M H<IPN>MDKON AJM @S<HKG@ MO>J> ) AJM
MO>J> <I?SFS>OGFQ>P()SFS>OGGFQ>PAJMSFS>HFQ>P 
(NN + <I? , C<Q@ @MMJMN DI >JHHJI =POI@DOC@M?@N>@I?NAMJHOC@
JOC@M=@><PN@=JOCC<Q@IPH@MJPNPIDLP@@MMJMN<I?JHDNNDJIN (N
+ AJM @S<HKG@ <OO@NON OC@ M@<?DIBN @KVB AJM @KBK>  <I?
SFD>QSFAVQ>FJFO P>OS>GK SF>VB PS>?ESMBHV>V AJM
SFD>QSFAVQFJFOKPO>S>GK>SF>V>PS>?ESMBH>V  OC@ G<OO@M
KM@N@IO@?>JMM@>OGT<N<NDIBG@>JHKJPI?=THN,<I?C<N?MJKK@?
RJM?N NP>C <N QKF  (N , JI OC@ JOC@M C<I? C<N GJNO <HJIB
JOC@MN OC@ RJM?N K> QS >PQF <I? OC@ ORJ APGG N@IO@I>@N H@IODJI@?
<=JQ@ RCD>C <M@ <OO@NO@? =T HN + <I? KM@N@ION H<IT @MMJI@JPN
M@<?DIBNNP>C<NP>PS>?ES>?ES>SA>AJMP>PS>?ES>SA> <I?
HBAJMHBK> 
/C@A<>OOC<OHNN+,<I?C<Q@>JHHJI@MMJMNNP>C<NV>QEAJM
V>A <I?NC<M@<??DODJINNP>C<NSV>S>AK> <I?OC@KMJ=<=GT
DIO@MKJG<O@? Q@MN@ @OTHJGJBDUDIB OC@ RJM? PQO> <N R@GG <N
GJNN@N NP>C <N JA OC@ RJM?N >EBQRQ>  PFAAE>PAE>K>J  <I?
SV>S>EO> DI?D><O@NOC<O+,<I??@N>@I?AMJHOC@CTK<M>C@OTK@


.@@+N+(aEPNO=@AJM@((&$ .@@+N+(aDIOC@N@IO@I>@>JHH@I>DIBQBKBAKMOMV>P>J?E>S> 

.@@+N+(a =@BDIIDIB 

.@@+N+(a OCDM?N@IO@I>@AMJH@I? 

.@@+N+(aADMNORJM?JAOC@N@IO@I>@>JHH@I>DIBQKF@>SVHEVV>JKKF .@@+N+(a DIOMJ?P>ODJIOJ((&$ .@@I  .@@+N+(a ADMNON@IO@I>@JAM@NKJIN@ .@@+N+(aJ=E@>ODJI .@@+N+(aM@NKJIN@K>@>FQ>ABS>JN@>JI?RJM?JAOC@N@IO@I>@=@BDIIDIB
Q>AV>A .@@+N+(aADI<GN@IO@I>@ .@@+N+(a 

.@@+N+(a@I? 

.@@+N+(a M@NKJIN@OJ.FCT<
++J=E@>ODJI 

.@@+N+(a 

+-.))+#+/

-*) >>JM?DIBGT OC@ A<>O OC<O OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI ?J@N IJO C<Q@
OC@N@ JM >@MO<DI JOC@M @MMJMN <??DODJIN <I? GJNN@N >JHHJI OJ + ,
<I?<GGJRNPNOJKJNOPG<O@OC<OOC@N@>C<IB@NR@M@IJODICTK<M>C@
OTK@ 
(N + >JIO<DIN <IJOC@M BMJPK JA @MMJMN OC<O DO NC<M@N JIGT RDOC OC@
K<K@M H<IPN>MDKON D @ IJO RDOC HN , NP>C <N OC@ RMJIB M@<?DIBN
PS>Q>,C<NOC@>JMM@>OM@<?DIBQ>Q >PQFQS>J,DN>JMM@>ORDOC
KPQFQS>J + <I? OC@ K<K@M H<IPN>MDKON <GNJ NC<M@ >JMM@>O
M@<?DIBN NP>C <N @E>J ,N KE>J DN DI>JMM@>O *I OC@ JOC@M
C<I? =JOC + <I? , <B<DINO OC@ K<K@M H<IPN>MDKON <I? OC@ /D=@O<I
OM<ING<ODJIKM@N@IO((&$1 <=RC@M@((&$1 <=DN@SK@>O@? 
+ <I? , C<Q@ <GNJ ?MJKK@? AJM @S<HKG@ OC@ RJM?N H>OJF <I?
S RCD>C <M@ <OO@NO@? =T OC@ K<K@M H<IPN>MDKON <I? OC@ /D=@O<I
OM<ING<ODJI + HPNO OC@M@AJM@ C<Q@ M@>@DQ@? M@<?DIBN AMJH ORJ
NJPM>@NJI@OC<OK<NN@?DON@MMJMN@O> JIOJOC@K<DM+<I?<NR@GG
<NJI@RCJN@@MMJMN<M@AJPI?DIOC@K<DM+<I?, (N+OCPN>JIO<DIN
M@<?DIBNAMJH=JOCHN<I?HN "DQ@IOC<OHN+R<N>C@>F@?=T<
KMJJAM@<?@M <B<DINO DON @S@HKG<M <I? OC<O <GG JA OC@ KMJ=G@H<OD>
M@<?DIBN <M@ RMDOO@I ?DM@>OGT DI +N O@SO DO N@@HN GDF@GT OC<O OC@
M@<?DIBNAMJHHN<I?HNR@M@<GM@<?TDI+N@S@HKG<M !JMOC@
N<F@ JA OC@ NO@HH<N OM<INK<M@I>T CJR@Q@M $ C<Q@ IJO DI>GP?@? <
N@K<M<O@NDBG<OC<ORJPG?M@KM@N@IO+N@S@HKG<M 
(N,DI<OO@NODIB<IPH=@MJAOC@HDNO<F@NOC<O=JOC+<I?OC@
K<K@MH<IPN>MDKON?J>G@<MGT=@GJIBNOJOC@BMJPKJAH<IPN>MDKONDI
N?@N>@I?DIBGDI@=PODO<GNJ<NNO<O@?@<MGD@MKM@N@IONDIDONH<DI
O@SO<I?DIDONH<MBDIN<IPH=@MJA@SOM<M@<?DIBNAJPI?JIGTDIOC@
/D=@O<I OM<ING<ODJI (N , <I? OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI @S>GPNDQ@GT.@@+N+(a M@NKJIN@N@IO@I>@>JHH@I>DIB>QO>EFQ>A .@@+N+(a @I?  .@@ +N+( a ADMNO N@IO@I>@ JA N@>JI? K<M<BM<KC JA >DO<ODJI V>QE @E>
?E>D>S>K.@@+N+(a .@@+N+(aJ=E@>ODJIN@>JI?DINO<I>@JAH>OJF .@@+N+(aM@NKJIN@@I?N@IO@I>@>JHH@I>DIBHRQLS>FP>HEV()0.-$+/

.-$+/$*)

NC<M@ <HJIB JOC@MN OC@ M@<?DIB HQ>H>QSKFQV>QSQ OCM@@ M@A@M


@I>@N OJ OC@ (  <I? @SOM< >DO<ODJIN  /C@ IJIJ>>PMM@I>@ JA
OC@N@M@<?DIBNDIHNN+<I?OC@A<>OOC<ODODN@<NTOJ@SKG<DIRCT
OC@TR@M@DI>GP?@?<I?@NK@>D<GGTOC@PI<>>@KO<=DGDOTJAOC@>DO<ODJIN
KJDIOOJOC@DM<=N@I>@AMJH<I?OC@DM@IOMTDIOJOC@+N+H<IPN>MDKO
OM<?DODJIQD<OC@GDI@ $ODNG@NNKMJ=<=G@OC<OOC@TJMDBDI<O@?DIOC@
,GDI@<I?R@M@K<NN@?JIAMJHOCDNGDI@OJ<H<IPN>MDKOA@@?DIB
OC@/D=@O<IOM<ING<ODJI=@><PN@RDOCOCDNN>@I<MDJ,RJPG?M@>@DQ@<GG
OC@<??DODJI<G<I?PI<>>@KO<=G@H<O@MD<GDILP@NODJI?DM@>OGTAMJHDON
@S@HKG<M<I?<N<M@NPGORJPG?<OO@NODOJIGTRDOCDIDONH<DIO@SO<I?
IJO K<MOD<GGT DI DON H<MBDIN /C@ JMDBDI JA OC@ ADMNO R<Q@ JA H<O@MD<G
AMJH<H<IPN>MDKOJPOND?@OC@GDI@C<NOC@M@AJM@=@@IKJNOPG<O@?<N
HN (NOCPNM@KM@N@ION<H<IPN>MDKODIN?@N>@I?DIBGDI@OC<O
><MMD@? OC@ DIO@MKJG<O@? M@<?DIBN <I? K<NN@? OC@H JI OJ OC@ /D=@O<I
OM<ING<ODJI<I?DIK<MOOJ,JI@@SK@>ONOC<ODIM@<GDOTHJM@OC<IJI@
H<IPN>MDKO R<N DIQJGQ@? $I JM?@M OJ NCJR OC<O OC@ ADMNO R<Q@ JA
>JIO<HDI<ODJIAMJHOC@GDI@DIOJOC@GDI@J>>PMM@?KM@,HNDN
KJNDO@? <N OC@ M@>DKD@IO JA OC@ M@<?DIBN AMJH HN HN DI OPMI
?JI<O@?DONJRIO@SO<GJIBRDOCOC@@SOM<I@JPNH<O@MD<GOJ, 
"DQ@IOC<O<NEPNO@SKG<DI@?NJH@JAHN,NAJM@DBIH<O@MD<GJ>>PMN
DIDONH<MBDIN<I?IJODIDONH<DIO@SO<I?OCPN>JPG?IJOC<Q@=@@I
DI>GP?@? DI HN R@ <M@ G@? OJ KJNDO HN <N OC@ ?JIJM JA OCDN
H<O@MD<G /C<O HP>C JA OC@ N<H@ AJM@DBI H<O@MD<G DN <OO@NO@? =T OC@
/D=@O<ICJR@Q@MDI?D><O@NOC<OOCDNO@SOH<TC<Q@=@@I<OO@NO@?=T
HN =PO R<N IJO O<F@I JQ@M RC@I HN <KKMJKMD<O@? JOC@M RJM?N
KCM<N@N <I? N@IO@I>@N AMJH HN N O@SO GO@MI<ODQ@GT DO @IO@M@? <
H<IPN>MDKO>GJN@GTM@G<O@?OJHN<I?AMJHC@M@M@<>C@?OC@/D=@O<I
OM<ING<ODJIAJMOC@N<F@JA>JIQ@ID@I>@HNDNH<?@OC@NJPM>@JA
OC@@SOM<H<O@MD<GDIOC@/D=@O<IOM<ING<ODJI !PMOC@MH<O@MD<GNP>C<N
OC@ LPJO<ODJI HJ?ES> M>O> PRHE> RCD>C DN DI>GP?@? DI HN
,NH<MBDI<GH<O@MD<G=PO?J@NIJO<KK@<MDIOC@/D=@O<IOM<ING<ODJI

.@@+N+(a ADMNON@IO@I>@JAOC@K<M<BM<KC>JHH@I>DIBQ>QO>V>QEKFQV>+N+
/D=?V>PM>JFOQ>DM>FMEVFO 


.@@+N+(a @I?a @I?a @I?JAM@NKJIN@ 

 .@@ +N+( a RC@M@ OC@ F<T<H<ODNOM<N NO<O@H@IO DI RCD>C OC@ OJKD>N JA
KBVOQE>PQO>NC<N=@@I<??@? 

+-.))+#+/

-*)JMDIOC@K<K@MH<IPN>MDKONR<NKM@NPH<=GT<??@?OJ<?@N>@I?<IO
JA HN <AO@M OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI C<? =@@I >JHKG@O@? <I? R<N
NP=N@LP@IOGTK<NN@?JIOJHN 
/C@ K<K@M H<IPN>MDKON <OO@NO =PO OJ < HP>C G@NN@M ?@BM@@ NJH@ JA
OC@ M@<?DIBN NC<M@? =T , <I? OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI NP>C <N ORJ
M@A@M@I>@N OJ OC@ ( <I? < >JPKG@ JA @SOM<I@JPN >DO<ODJIN  (N 
GDF@ HN , C<N OCPN @SK@MD@I>@? >JIO<HDI<ODJI AMJH OC@ GDI@ !JM
JPMKPMKJN@NOCDN>JIO<HDI<ODJIDNDI?D><O@?<NC<QDIBDONNJPM>@DI
HN 
M>C@OTK@ DN KJNDO@? <N OC@ <I>@NOJM JA <GGJAOC@@SO<IO>JKD@NJA
OC@ +N+ 2C@M@ HNN + , <I? <GG OC@ K<K@M H<IPN>MDKON NC<M@ OC@
@MMJM K> AJM P> OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI <GNJ <OO@NON < RMJIB
I@B<ODJIRCD>CDI?D><O@NOC<ODON@S@HKG<MNR@M@KMJ=G@H<OD><OOCDN
KJDIO <I? KMJ=<=GT <GNJ <OO@NO@? OC@ I@B<ODJI K> ((& $ > ? DN
HDNNDIBAMJH+,<I?<GGOC@K<K@MH<IPN>MDKO<I?<N$<MBP@R<N
KMJ=<=GT IJO DI OC@ @S@HKG<MN PN@? AJM OC@ /D=@O<I OM<ING<ODJI JMDI
OC@JMDBDI<G/D=@O<IOM<ING<ODJI /C@N@KMJ=G@HNDI?D><O@OC<O<I?
NO@HAMJH 

 .@@ +N+( a RC@M@ <I <??DODJI<G PQO> >DO<ODJI C<N =@@I <??@? <AO@M OC@
0?I<Q<MB<$ >DO<ODJI<I?+N+(a N@@IJO@OJOC@ADMNORJM?JAOC@K<M<BM<KC
RC@M@OC@ADMNOORJQ@MN@NJA3$$$C<Q@=@@IDIN@MO@? .@@+N+(a M@NKJIN@N@IO@I>@>JHH@I>DIBP>@V>M>O>MO>QF /C@>H>O>


DILP@NODJIDIHN,DNIJO,NPNP<GK>=PODODN>GJN@MOJ<K>OC<I<ITJOC@M>H>O>
DO?@ADIDO@GT><IIJO=@M@<?<N<P> 
0>KPHOFQ1BUQ


OFQF@>I"AFQFLK
&KQOLAR@QFLK
"AFQLOF>I-LIF@V$BKBO>I
GGJAOC@Q<MD<IONDIHNN+,<I?OC@K<K@MH<IPN>MDKON<N>MD=<=G@
OJ N>MD=<G @MMJM <I? DIO@MKM@O<ODJI C<Q@ =@@I M@>JM?@? DI OC@ >MDOD><G
@?DODJINI@B<ODQ@<KK<M<OPN /C@AJGGJRDIBOTK@NJAQ<MD<IONC<Q@
B@I@M<GGTIJO=@@IM@>JM?@?

"@HDI<ODJI JA >JINJI<ION <AO@M < N@HDQJR@G @ B AE>OJ>


RMDOO@I<NAE>OJJ>H>OJ><NH>OJJ>HOV>RMDOO@I<NHOVV>
OV><NOVV>P>OSB<NP>OSSB 
-@?P>ODJI JA < ?JP=G@ >JINJI<IO OJ < NDIBG@ JI@ =@AJM@ < N@HD
QJR@G@ B Q>QQS>JRMDOO@I<NQ>QS>JP>QQS>RMDOO@I<NP>QS> 
0N@ JA >KRPSO> AJM CJHJMB<ID> I<N<G <I? QD>@Q@MN< @ B 
>D>
>D>HFQR
HFKQRM>@>
M>@> 
)JI<KKGD><ODJIJAP>KAEF 
)JI<KKGD><ODJI JA >S>DO>E> RC@M@ OC@ >S>DO>E> ?J@N IJO
DI?D><O@<?@G@O@?<GKC<KMDQ<ODQ@ 

2C@M@ < RJM? JM >JHKJPI? C<N =@@I M@>JM?@? DI OC@ <KK<M<OPN
=@><PN@DO<OO@NON<Q<MD<IOJOC@MOC<IJI@JAOC@N@ADQ@OTK@N<ITJA
OC@ ADQ@ H<T J>>PM @GN@RC@M@ DI OC@ RJM? JM >JHKJPI? /C@ ADQ@
OTK@NJAQ<MD<IONH@IODJI@?<=JQ@C<Q@JA>JPMN@=@@IM@>JM?@?DI
OC@?DKGJH<OD>@?DODJIAJMHN+ 


 KJNDODQ@ <KK<M<OPN RJPG? C<Q@ =@@I KM@A@M<=G@ =PO OC@ >MDOD><G O@SO @?DODIB
KMJBM<H $ NO<MO@? RDOC JGG<O@ R<N <O OC@ ODH@ PI<=G@ OJ ?@<G RDOC .<INFMDO
>JHKJPI?N <I? C<? OJ =@ <=<I?JI@? /C@ KMJBM<H PN@? OJ AJMH<O OC@ KM@N@IO
@?DODJI G<NND><G /@SO ?DOJM JIGT =@><H@ <Q<DG<=G@ OJ H@ <AO@M $ C<? @NO<=GDNC@?
OC@@?DODJI 

-$/$'

$/$*)

A>> Q<MD<ION <M@ H@IODJI@? JIGT RC@I OC@T <M@ M@G@Q<IO OJ OC@
>JINODOPODJIJAOC@>MDOD><GO@SO 
.JH@ KCDGJGJBD><G >JHH@ION RCD>C @SKG<DI HT @H@I?<ODJIN <I?
>CJD>@ JA M@<?DIBN C<Q@ =@@I DI>GP?@? RDOCDI OC@ <KK<M<OPN /C@
M@<?@M DN M@A@MM@? OJ OC@ OM<ING<ODJI IJO@N AJM @SKG<I<ODJIN M@LPDMDIB
HJM@?@O<DG 
"AFQLOF>I-LIF@V*P->KA*P.
GG @MMJMN JA NP=NO<I>@ <I? <GG N>MD=<G @MMJMN DI HNN + <I? , C<Q@
=@@I M@>JM?@? DI OC@ >MDOD><G <KK<M<OPN OJ OC@ @?DODJI +N <I? ,N
Q<MD<ION <GR<TN NO<I? DI ADMNO KG<>@ N@O JAA AMJH OCJN@ JA OC@ K<K@M
H<IPN>MDKON@Q@IRC@IOC@T<M@NC<M@?=TJI@JMHJM@JAOC@K<K@M
H<IPN>MDKON 
(NN+<I?,?JIJOBM<KCD><GGT?DAA@M@IOD<O@OC@>H>O>NS><I??> 
ITQ<MD<IONOC<OC<Q@=@@IM@>JM?@?=@><PN@JAJOC@M@MMJMN<I?OC<O
<??DODJI<GGT >JIO<DI JM M<OC@M M@LPDM@ OC@ M@<?DIB S> RC@M@ OC@ =D
API>ODJI<G ?> NO<I?N DI OC@ H<IPN>MDKO C<Q@ =@@I M@>JM?@? DI OC@
<KK<M<OPN<N>JIO<DIDIBS><I?IJO<I@MMJI@JPN?> 
/C@A<>OOC<O<M@<?DIBDNOC@M@NPGOJA<N>MD=<G>JMM@>ODJIJMC<N=@@I
RMDOO@I DI OC@ H<MBDIN JM =@OR@@I OC@ GDI@N DN B@I@M<GGT IJO
H@IODJI@? PIG@NN OC@ >JMM@>ODJI JM O@SO KG<>@H@IO =@<MN JI OC@
@NO<=GDNCH@IOJAOC@>MDOD><GO@SO JMM@>ODJIN<I?H<MBDI<G
DIO@MGDI@<G
O@SOOC<OM@LPDM@?@?DOJMD<G<OO@IODJI<I??@>DNDJIN<M@?DN>PNN@?DIOC@
@?DODJIN<KK<M<OPN<I?
JMDIOC@IJO@NOJOC@OM<ING<ODJI 
/C@ @SO@INDQ@ =M@<F<B@ JA <I? RJMH ?<H<B@ OJ OC@ K<GH G@<A DI
N@>ODJINJAHN+C<NM@NPGO@?DI>JIND?@M<=G@GJNNJA+NO@SO +NGJNN
JA DI?DQD?P<G RJM?N <I? >JHKJPI?N DN DI?D><O@? DI OC@ >MDOD><G
<KK<M<OPN =T R<T JA OC@ NDBI /J <QJD? JQ@MGJ<?DIB OC@ >MDOD><G
<KK<M<OPNOC@G<>PI<@DIHN+<M@M@KJMO@?JIGTRC@I<Q<MD<IOAMJH
,JMJI@JMHJM@JAOC@=@OO@MK<K@MH<IPN>MDKONQDU %<I?' 

.DI>@<GGJAOC@K<K@MH<IPN>MDKONJOC@MOC<IHNN%<I?'?@MDQ@?DM@>OGTJM
DI?DM@>OGT AMJH @DOC@M % JM ' OC@T ?J IJO KM@N@IO NDIBPG<M >JMM@>O M@<?DIBNOC<ODN
>JMM@>OM@<?DIBNRCD>COC@DMGDI@<B@@S@HKG<MD @ %JM'?J@NIJO<GNJ<OO@NO<I?
OCPN <M@ IJO O<F@I DIOJ >JIND?@M<ODJI C@M@ 2CDG@ DO DN < A<>O OC<O OC@N@ G<O@M

+-.))+#+/

-*)DN M@KJMO@? $I OC@N@ ><N@N + < KK@<MN DI OC@ DIDOD<G Q<MD<IO
KJNDODJIAJGGJR@?=TOC@Q<MD<IONAMJHOC@JOC@MH<IPN>MDKON 
/C@Q<MD<IOM@<?DIBNDIOC@BMJPKJAH<IPN>MDKON?@MDQDIBAMJHHNN%
<I? ' RCD>C ?J IJO <KK@<M DI % JM ' M@NPGO <GHJNO DIQ<MD<=GT AMJH
N>MD=<G@MMJM<I?OC@M@AJM@?JIJOM@KM@N@IOQ<MD<IONJA<ITNP=NO<I>@ 
*I<>>JPIOJAOCDNDOC<NIJO=@@I?@@H@?I@>@NN<MTOJH@IODJI+N
G<>PI<@ RC@I Q<MD<ION <KK@<M JIGT DI OC@ O@SO JA H<IPN>MDKON OC<O
?@MDQ@AMJH%<I?'OC@M@<?@MRCJRDNC@NOJFIJR+NM@<?DIBJM
G<>FJAM@<?DIB<ONP>CKJDIONDNM@A@MM@?OJHT?DKGJH<OD>@?DODJIJA
HN+ /CPN<>>JM?DIBOJOC@<=JQ@N>C@H@DAAJM@S<HKG@OCDMO@@I
JAOC@AJPMO@@IK<K@MH<IPN>MDKON>JMM@>OGTM@<?Q>A=POHN"JI@
JA OC@ G@NN DHKJMO<IO H<IPN>MDKON M@<?N Q>A> OC@ A<>O OC<O + C<N <
G<>PI<<OOCDNKJDIORDGGIJO=@M@>JM?@?<GJIBND?@"NQ<MD<IODIOC@
<KK<M<OPN $A CJR@Q@M OC@ H<EJMDOT JA OC@ K<K@M H<IPN>MDKON <OO@NO
OC@ >JMM@>O M@<?DIB =PO HN % AJM @S<HKG@ DI <??DODJI OJ HN "
>JIO<DIN<Q<MD<IO+NG<>PI<RDGG=@IJO@? 
(N , C<N GJNO >H>O>N <I? RJM?N AMJH DON ADMNO ORJ AJGDJN ?P@ OJ
=MJF@IH<MBDIN /C@>H>O>NNODGGQDND=G@=@AJM@JM<AO@MOC@=M@<F<M@
M@KJMO@?DIOC@<KK<M<OPNAJGGJR@?JMKM@>@?@?=T

$IDINO<I>@N
RC@M@@IODM@RJM?NJM>JHKJPI?NC<Q@=@@IGJNO?P@OJOC@=M@<F<B@
OCDNGJNNDNDI?D><O@?<NDIOC@><N@JA+RDOCOC@NDBI .DI>@,C<N
@SK@MD@I>@? A<M G@NN ?<H<B@ OC<I + <GG JA ,N GJNO RJM?N <I?
>JHKJPI?N<M@DI?DQD?P<GGTM@KJMO@?RDOCOC@@S>@KODJIJAOCJN@AJM
,NHDNNDIBAJGDJ N@>ODJI $IJM?@MIJOOJJQ@MGJ<?OC@<KK<M<OPN
,N G<>PI<@ <M@ M@KJMO@?AJMAJGDJ JIGTRC@IJI@JMHJM@JAOC@
JOC@MH<DIH<IPN>MDKOND @ +%<I?'<OO@NON<Q<MD<IO /C@

H<IPN>MDKONJIJ>><NDJIM@KM@N@IO>JMM@>OGTAJM@S<HKG@<)@K<G@N@N>MDKO>H>O>
RCD>C C<N =@@I >JIAPN@? RDOC < NDHDG<MGT AJMH@? @Q<IB<M >H>O> @ B <I
DI>JMM@>OE>DI@Q<IB<MHN'H<T=@M@KM@N@IO@?DIDON>JMM@>OAJMH<N<A?E>DI
)@K<G@N@ HN & OC@M@ <M@ IJ ><N@N DI OC@ ADMNO >C<KO@M RC@M@ OC@ >JMM@>O M@<?DIB
J>>PMNJIGTDIJI@JAOC@H<IPN>MDKONJOC@MOC<I%JM' /C@M@DN<GNJIJ>MJNN
>JIO<HDI<ODJI=@OR@@IOC@K<K@MH<IPN>MDKON 


/CDNEP?B@H@IOG@NNDHKJMO<IODN?M<RIAMJHOC@A<>OOC<O"NO@HNAMJH% GGOC@
H<IPN>MDKON OC<O <M@ =<N@? JI OC@ @SO<IO @S@HKG<MN % <I? ' <M@ ?@@H@? AJM OC@
KM@N@IO?DN>PNNDJIOJ=@JAG@NN@MDHKJMO<I>@ /C@T<M@IJOO<F@IDIOJ>JIND?@M<ODJI
DIOC@N@>JI?C<GAJAOC@>MDOD><G@?DODJI -$/$'

$/$*)

IPH=@MJAG<>PI<@M@KJMO@?DIOC@<KK<M<OPNAJMOCDNN@>ODJIJA,RDGG
<G@MOOC@M@<?@MOJOC@A<>OOC<OOC@AJGDJDNHDNNDIBDIDON@IODM@OT 
)PH@MJPNRJM?N<I?>JHKJPI?NDIHN+NAJGDJNKM@N@IONODGGQDND=G@
=PO?<H<B@?JMA<?@?>H>O>N $I>JHK<MDNJIJIGT<A@RQDND=G@=PO
?<H<B@? >H>O>N <M@ AJPI? DI HN , 2C@I OC@ ?<H<B@ <AA@>ON <I
@IODM@RJM?JM>JHKJPI?DODNDI?D><O@?=TOC@NDBI /CPN+
JM , RDGG NO<I? DI ADMNO KJNDODJI <AO@M OC@ <KKMJKMD<O@ AJJOIJO@
H<MF@MDIOC@<KK<M<OPN "DQ@IOC@G<MB@<HJPIOJA?<H<B@DI+DON
?<H<B@DNIJO@?JIGTRC@IJI@JMHJM@JAOC@=@OO@MH<IPN>MDKON,
%<I?'<OO@NON<Q<MD<IO /C@?DKGJH<OD>@?DODJIAJMHN+H<T
=@>JINPGO@?AJMDIAJMH<ODJI<=JPO?<H<B@DIJOC@MDINO<I>@N 
(N +N ?<H<B@ DN CJR@Q@M J>><NDJI<GGT M@KJMO@? DI NJH@ ?@O<DG DA
,%<I?
JM'<OO@NO<Q<MD<IO<I?+N>JMM@NKJI?DIBO@SODNJIGT
K<MOD<GGT ?<H<B@? D @ NJH@ JA OC@ NPMMJPI?DIB >H>O>N DI OC@
M@G@Q<IO RJM? JM >JHKJPI? <M@ NODGG M@<?<=G@ .K@>DAD><GGT +N
M@<?DIB DN M@KJMO@? JIGT DA , ><IIJO M@KJMO JI K<MO JM <GG JA OC@
RJM?JM>JHKJPI?DILP@NODJI?P@OJ<G<>PI<JM?<H<B@JADONJRI
JM +N ?<H<B@ JM PI>G@<M <I? OCPN PI>@MO<DI M@<?DIB J>>PMN <O
@S<>OGTOC@KJDIODIOC@RJM?
>JHKJPI?RC@M@OC@Q<MD<IO>H>O>NJM
NPMKGPN JM G<>F JA >H>O>N J>>PM DI ,  % <I?
JM 'N
>JMM@NKJI?DIB RJM?
>JHKJPI? $IOC@N@><N@NHN+NM@<?DIBAMJH
OC@ ?DKGJH<OD> @?DODJI DN DIOMJ?P>@? =PO JAO@I DI < NGDBCOGT
<==M@QD<O@? <I? OCPN HJM@ M@<?@MAMD@I?GT AJMH /J DGGPNOM<O@ DAOC@
<KK<M<OPN KM@N@ION HN , <N M@<?DIB ?E

 D @ OC@ G@<A C<N =MJF@I


JAA <AO@M ?E RC@M@ OC@ >MDOD><G O@SO C<N?ES <I? +DNPI<=G@OJ
APGGT NPKKJMO OC@ >MDOD><G O@SO =@><PN@ DON >H>O> K<MO S DN PI>@MO<DI
<I? DON ADI<G SFP>OD> DN HDNNDIB ?P@ OJ ?<H<B@ OJ OC@AJGDJOC@I+N
M@<?DIB DN M@KJMO@? <N DO NO<I?N DI OC@ ?DKGJH<OD> @?DODJI OCJPBC
RDOCJPO NK<>DIB =@OR@@I OC@ DI?DQD?P<G >H>O>N OC<O DN <N
?ES OC@ MJPI? =M<>F@ON DI?D><ODIB PI>@MO<DIOT <I? OC@ NH<GG
>MJNN NDBIDATDIB OC<O K<MO JA <I >H>O> DN HDNNDIB $I < NDHDG<M


/C@?<H<B@?<I?PI>G@<M>H>O>N<M@PI?@MGDI@?DI4JI@U<R<NC<I?>JKT 

+N?<H<B@DNIJOM@KJMO@?AJM<GGJAOC@HDNNDIBM@<?DIBNJA,NGJNOAJGDJ 

!JM OC@ NDBINPN@?DIOC@>MDOD><G@?DODJIN@@MDOD><G ?DODJI ?DOJMD<G.DBIN<I?


(<DI ==M@QD<ODJIN !JM OCJN@ PN@? DI HN +N ?DKGJH<OD> @?DODJI N@@ DKGJH<OD>
?DODJI(N+ ?DOJMD<G.DBIN

+-.))+#+/

-*)H<II@MDAHNM@<?NHJRC@M@OC@>MDOD><G@?DODJIC<NHF<I?HN
+N >JMM@NKJI?DIB RJM? DN ?DAAD>PGO OJ ?@>DKC@M =PO OCJPBCO OJ M@<?
HFK OC@I +N M@<?DIB RDGG <KK@<M DI OC@ <KK<M<OPN JA OC@ >MDOD><G
@?DODJI <N DO DN RMDOO@I DI OC@ ?DKGJH<OD> @?DODJI OC<O DN <N HFK
'DF@RDN@ DA OC@ >MDOD><G @?DODJI M@<?N MROR>SV>QFOFHQ =PO HN '
<OO@NON OC@ Q<MD<IO MROR>QFOFHQ <I? HN +N SV DN PI>G@<M RDOC
?<H<B@ OJ OC@ <M@< <MJPI? OC@ SV NJ OC<O DON QJR@G ><IIJO =@
?@O@MHDI@? OC@I +N ?<H<B@? M@<?DIB RDGG =@ DI>GP?@? (N +N
>JHKJPI? RDGG <KK@<M <N 68SV 6 8O HQ OC@ PIM@<?<=G@ QJR@G
DI?D><O@? =T R<T JA OC@ NDIBG@ ?JO $INO@<? JA @HKGJTDIB OC@
?DKGJH<OD> @?DODJIN G<MB@ >MJNN@N JM ?JP=G@ ?JON OJ
DI?D><O@ M@NK@>ODQ@GT DI?DQD?P<G HDNNDIB JM ?<H<B@? D @ 
DI?@>DKC@M<=G@ >H>O>N M@A@M@I>@ DN H<?@ JIGT OJ OC@ IPH=@M JA
HDNNDIB<I?
JM?<H<B@?>H>O>NDIOCDN><N@OCM@@<OOC@=@BDIIDIB
<I? JI@ DI OC@ HD??G@RCD>C <M@ KG<>@? DI NLP<M@ =M<>F@ON /C@
DIAJMH<ODJI BDQ@I AJM + OCPN DIAJMHN OC@ <KK<M<OPN M@<?@M OC<O
<GOCJPBCDOGJJFN<NOCJPBCHN+H<TC<Q@C<?OC@>JMM@>OM@<?DIB<N
M@B<M?N OC@ Q<MD<IO DI ' OC<O DN RC<O M@H<DIN JA +N >H>O> DI
LP@NODJINPBB@NONDOHDBCODI?@@?=@<SV>NJH@PI>@MO<DIOTM@H<DIN 
$I JOC@M ><N@N NP>C <N HN 'N M@<?DIB MO>QV>VBQV> AJM OC@ >MDOD><G
O@SON MO>QV>VB?EV> +N M@<?DIB MO>QV>6 8 DIAJMHN OC@M@<?@MOC<O+
><II@DOC@MO@NODATAJMJM<B<DINOOC@<>>@KO@?M@<?DIB 2C@M@?<H<B@
DN NJ N@Q@M@ OC<O JIGT JI@ JM ORJ >H>O>N DI < GJIB@M RJM? JM
>JHKJPI? <M@ QDND=G@ JM QDND=G@ =PO PI>@MO<DI $ M@Q@MO OJ PNDIB OC@
NTH=JGAJM?<H<B@D @ 
/C@H<IPN>MDKONO@I?IJOOJ@I?Q@MN@NRDOCNDIBG@JM?JP=G@A>>N
<I? M<OC@M <KKGT OC@ <KKMJKMD<O@ P>KAEF AJM ADI<G >JINJI<ION <I?
SFP>OD>N =@AJM@ OC@ AJGGJRDIB FQF JM >J<G@N>@ ADI<G QJR@GN RDOC DON
DIDOD<GF /CDNFQFDNOC@IPNP<GGTAJGGJR@?=TNDIBG@JM?JP=G@A>>N 
!JM OC@ N<F@ JA >G<MDOT <GG Q@MN@N DI OC@ @?DODJI <M@ >GJN@? RDOC
A>>NRCD>C<M@OC@IAJGGJR@?=TFQF 
"AFQLOF>I-LIF@V*PPQL+
N NO<O@? @<MGD@M JIGT OC@ ADMNO C<GA JA OC@ >MDOD><G @?DODJI >JIO<DIN
Q<MD<ION AJM HNN OJ ) .DI>@ OC@ K<K@M H<IPN>MDKON G@Q@G JA OC@-$/$'

$/$*)

NO@HH< >JPG? =@ @NO<=GDNC@? JI OC@ =<NDN JA OC@DM Q<MD<ION AJM OCDN
N@>ODJI O@I H<IPN>MDKON R@M@ ?MJKK@? <AO@M OC@ @?DODIB JA OC@ ADMNO
C<GAJAOC@>C<KO@M<I?JIGTHNN%<I?'R@M@>JINPGO@?AJMDON
N@>JI?C<GA 
JMM@>ODJIN NP>C <N DI ><N@N JA H@O<OC@NDN RC@M@ OC@ IPH=@MN 
<I? C<Q@=@@IRMDOO@IJQ@MOC@NRDO>C@?>H>O>N<M@PNP<GGTIJO
H@IODJI@? < >JPKG@ JA ><N@N C<Q@ =@@I DI>GP?@? =@><PN@ OC@T
>JIOMD=PO@ OJ @SKG<DIDIB Q<MD<ION DI H<IPN>MDKON >JKD@? AMJH OC@
H<IPN>MDKO RDOC OC@ >JMM@>ODJI (<MBDI<G JM DIO@MGDI@<G H<O@MD<G
H<MF@? AJM DIN@MODJI >H>O>N RJM?N N@IO@I>@N DN B@I@M<GGT JIGT
H@IODJI@?DADODNM@G@Q<IOOJOC@@NO<=GDNCH@IOJAOC@>MDOD><GO@SO 
)@DOC@M OC@ @Q<IB<M H<IPN>MDKON IJM OC@ )@K<G@N@N>MDKO
H<IPN>MDKON ?DNODIBPDNC =@OR@@I ?> <I? S> @Q<IB<M ?> =@DIB
RMDOO@I GDF@ @Q<IB<M S> DI OC@ @Q<IB<M H<IPN>MDKON <I?
)@K<G@N@N>MDKOS>GDF@)@K<G@N@?>DIOC@)@K<G@N@H<IPN>MDKOND @ 
RDOCJPO OC@ )@K<G@N@N>MDKO S>N @SK@>O@? GJR@M DI?@IO $ C<Q@ IJO
IJO@? DINO<I>@N JA IJI?DN>MDHDI<ODJI JA S> DI OC@ <KK<M<OPN <I?
DINO@<?M@<??>RC@M@?>DN@SK@>O@?<I?S>RC@M@S>DN@SK@>O@? 
.DHDG<M =PO IJO PNP<GGT <N <GG@I>JHK<NNDIB ?@>DNDJIN C<? OJ =@
H<?@DIOC@><N@NJA@>RMDOO@IRDOCDI<>JIEPI>OJMOJB@OC@MRDOC<
KM@>@?DIB?P@OJ@SO@MI<GP>KAEF .JH@JAOC@N>MD=@NAJM@S<HKG@
OCJN@JAHNN%'()OJJF><M@OJ?@ADI@OC@@?B@NJAOC@@>
DINP>C><N@N<I?DOR<NKJNND=G@OJIJO@OC@@S>@KODJINOCJPBCRC@I
OC@ N>MD=@ NO<MO@? OJ RMDO@ G@NN >G@<MGT ?P@ KJNND=GT OJ ODM@?I@NN JM
C<NO@ DO =@><H@ DHKJNND=G@ OJ ?DNODIBPDNC CDN @>N AMJH S>N <I?
N@@H@? APODG@ OJ OMT OJ ?J NJ $I JOC@MH<IPN>MDKONAJM@S<HKG@
 ! " # $ & OC@ @>N >JIO<DI@? RDOCDI >JIEPI>ON JM RMDOO@I
OJB@OC@M RDOC < KM@>@?DIB JRDIB OJ @SO@MI<G P>KAEF <KK@<M OC@
H<EJMDOTJAOC@ODH@<NS>N<I?$?@>D?@?OJNK<M@OC@<KK<M<OPNOC@
>GPOO@MJAIJODIB<GGJAOC@N@DINO<I>@N 
$OR<N<GNJJAO@I?DAAD>PGOOJ?DNODIBPDNCH@?D<GNP=N>MDKORAMJHDI
OC@ )@K<G@N@N>MDKO H<IPN>MDKON @DOC@M =@><PN@ NK@>DAD> N>MD=@N ?D?
IJO N@@H OJ ?DNODIBPDNC =@OR@@I OC@ ORJ QJR@GH<MF@MN JM =@><PN@


 /C@ K<G@JBM<KCD><G H<IP<GN JI )@K<G@N@ N>MDKO JAO@I KM@N@IO S> RDOC < GJR@M
DI?@IOAJM<GDNOJAOC@H<IP<GNN@@+<IO A <I?I 

+-.))+#+/

-*)OC@TRMJO@OC@ORJQJR@GH<MF@MNDII@<MGTOC@N<H@R<T NDIOC@
<=JQ@ ><N@N DIQJGQDIB @> $ IJO@? Q<MD<ION JIGT RC@I OC@ ?DAA@M@I>@
=@OR@@IOC@ORJQJR@GH<MF@MNR<NKMJIJPI>@? 
(JNO JA OC@ @Q<IB<M H<IPN>MDKON <OO@NO )@K<G@N@N>MDKO A@<OPM@N 
1<MD<ION@SCD=DODIBOC@HC<Q@AJMOC@HJNOK<MOIJO=@@IIJO@?DIOC@
<KK<M<OPN $ODNKJNND=G@OC<OOC@OM<INHDNNDJIGDI@AJMHNDI>GP?@N
<O G@<NO JI@ @Q<IB<M NO<B@ BDQ@I AJM @S<HKG@ OC@ J>><NDJI<G
<KK@<M<I>@ JA OC@ @Q<IB<M ?D<BJI<G H@?D<GB H<MF@M DO H<T JI
OC@JOC@MC<I?=@KJNND=G@OC<OOCDNH<MF@M<GNJNJH@ODH@N<OO@NO@?
DI OC@ JG?@M )@K<G@N@ N>MDKO C<N =@@I OM<INHDOO@? OJ HN OCMJPBC
)@K<G@N@H<IPN>MDKON (N?J@NCJR@Q@MJIJ>><NDJI@SCD=DOOC@
@Q<IB<MO 
 ADI<G KJDIO M@B<M?DIB N>MD=<G C<=DO <>C JA OC@ N>MD=@N JA OC@
AJPMO@@IK<K@MH<IPN>MDKONC<NCDNJRIK@MNJI<GNOTG@<I?$OMD@?OJ
<>>JHHJ?<O@ OC<O NOTG@ RC@I $ M@>JM?@? Q<MD<ION .JH@ N>MD=@N
RMDO@AJM@S<HKG@MVNP>COC<ODO<KK@<MN<NMM<I?QV<NQM@O> $A<
N>MD=@ R<N >JINDNO@IO OC@ H<EJMDOT JA OC@ ODH@ DI RMDODIB NP>C
>JIEPI>ON $ ?D? IJO <NNPH@ @Q@I OCJPBC C@ LPDO@ GDF@GT ?D? IJO
PI?@MNO<I?OC@H@<IDIBJAOC@O@SOC@R<N>JKTDIBOC<OC@R<N<AJJG
RCJ?D?IJON@@OC<OC@R<N>JKTDIBMV<NMMJMQV<NQMJQ@M<I?JQ@M
<B<DI *I@HDBCO>JHK<M@OC@N@C<=DONOJJI@NJRIC<I?RMDODIBDI
RCD>C AJM @S<HKG@ JI@ HDBCO PNP<GGT RMDO@ OC@ G@OO@MC <N<NDHKG@
NOM<DBCOGDI@RDOC<GJJKJIOC@=JOOJH=POJI>@DI<RCDG@NJH@ODH@N
@Q@IRDOCDIOC@N<H@N@IO@I>@JI@HDBCORMDO@DOKMJK@MGTRDOC<
GJJKJI=JOCOC@OJK<I?=JOOJHJAOC@G@OO@M $C<Q@OMD@?OC@IOJ=@
A<DM OJ OC@ N>MD=@N <I? @I?@<QJPM@? OJ <>>PNOJH HTN@GA OJ OC@DM

 JOC HN <I? HN ' >JIO<DI IPH@MJPN >H>O>N RMDOO@I DI )@K<G@N@N>MDKO NOTG@ 
2C@IAJM@S<HKG@)@K<G@N@O>>JMM@>OM@<?DIB<KK@<MNDIHN<I?DNIJORMDOO@I
GDF@ N M@BPG<M @Q<IB<M K> =PO DN PI@LPDQJ><GGT OC@ BM<KCD> @LPDQ<G@IO JA <
)@K<G@N@N>MDKOO>$<>>@KOOC@G@OO@M<NO><I??JIJOM@>JM?DO<N<Q<MD<IOD @ <N
K> .DHDG<MGTDIOC@><N@JAHN'RC@IJBM@KM@N@IONOC@>JMM@>OM@<?DIB=POOC@B
DNRMDOO@I)@K<G@N@NOTG@<N<R<QTGDI@JQ@MOC@J$<>>@KOOC@M@<?DIB<N>JMM@>O 
GOCJPBC OCDN KMJ>@?PM@ ?@KMDQ@N OC@ DI?DQD?P<G @S<HDIDIB OC@ <KK<M<OPN JA APGG
<>>@NNOJOC@<>OP<GBM<KCD><GM@KM@N@IO<ODJIJA>@MO<DI>H>O>N$@S>GP?@?OC@HAMJH
OC@<KK<M<OPNJRDIBOJOC@A<>OOC<OOC@NO@HH<>JPG?=@RJMF@?JPOJIOC@=<NDNJA
JOC@MHJM@NP=NO<IOD<GQ<MD<ION<I?NDI>@OC@M@>JM?DIBJAOC@>H>O>NDI)@K<G@N@
N>MDKORJPG?IJO<??OJ@NO<=GDNCDIBOC@O@SOJAOC@>C<KO@M -$/$'

$/$*)

DI?DQD?P<G NOTG@N NJ <N IJO OJ =@ NJ >MDOD><G JA OC@DM K@IH<INCDK OC<O
>JMM@>O =PO D?DJNTI>M<OD><GGT RMDOO@I >H>O>N <I? RJM?N R@M@
M@G@B<O@?OJOC@<KK<M<OPN 
$IK<MOD>PG<M<IPH=@MJAA@<OPM@N>JI>@MIDIBOC@NOTG@JAOC@N>MD=@
JA HN C<? OJ =@ O<F@I DIOJ >JIND?@M<ODJI NJH@ JA RCD>C <M@
H@IODJI@?DIOC@AJGGJRDIB >KRPSO>DIDNNJH@ODH@NRMDOO@I<N<
NH<GG >DM>G@ <=JQ@ OC@ GDI@ NJH@ODH@N <N < ?JO <=JQ@ OC@ GDI@ <I?
NJH@ODH@N<N<IDMM@BPG<M?JOOC<O>JPG?=@O<F@IAJM<NPK@MN>MDKOO 
/C@CJJFJANPK@MN>MDKOOJAO@IO@I?NOJ=@I??JRI>GJN@OJOC@GDI@
<I? DN @<NDGT >JIAPN@? RDOC =JOC OC@ >DM>G@ >KRPSO> <I? RDOC OC@
>PMQ@?NOMJF@JAH@?D<GF $IHJNO><N@N$<>>@KO@?OCDNNPK@MN>MDKOO
DA NPK@MN>MDKO O R<N OC@ >JMM@>O M@<?DIB <N NP>C @Q@I DA OC@ O R<N
O@I?DIB?<IB@MJPNGTOJR<M?GJJFDIBGDF@<>DM>G@>KRPSO>=PORC@I
OC@AJMHJAOC@OC<??@QJGQ@?NJHP>COC<ODO>JPG?JIGT=@N@@I<N<
>DM>G@ >KRPSO> JM OC@ >PMQ@? NOMJF@ AJM H@?D<G F $ M@E@>O@? OC@ O
KJNND=DGDOT<I?<??@?<I>KRPSO>JMFQ<MD<IOOJOC@<KK<M<OPN /C<O
H<IT JA OC@N@ ?@>DNDJIN R@M@ JA < NP=E@>ODQ@ I<OPM@ BJ@N RDOCJPO
N<TDIB (NNN>MD=@APMOC@MJAO@IRMDO@NH@?D<GDINP>C<R<TOC<O
OC@ GJJFN GDF@ < V> $O R<N AM@LP@IOGT DHKJNND=G@ OJ ?DNODIBPDNC
=@OR@@I K <I? KV> JM J <I? JV> =PO FIJRDIB OC<O OCDN R<N <
M@BPG<MA@<OPM@JAHNNN>MD=@NRMDODIB$PNP<GGT<>>@KO@?<KV>
GJJFDIB K <N K RC@I K R<N OC@ >JMM@>O M@<?DIB $I <??DODJI OC@
N>MD=@O@I?NOJRMDO@AJMKJNND=GT<LP<MO@MJAOC@J>>PMM@I>@NDIOC@
ADMNO >C<KO@M QS> <N KS> <I? QV> <N KV> <I? JI IPH@MJPN JOC@M
J>><NDJIN M@>JM?N Q AJM K <I? QD>@Q@MN< 2CDG@ CDN @S@HKG<M H<T
R@GGC<Q@><MMD@?NP>CAJMHNDODNLP@NODJI<=G@RC@OC@MOCDNO@I?@I>T
><I=@<OOMD=PO@?NJG@GTOJOC@NOTG@JAOC@N>MD=@JAOC@@S@HKG<M<I?
?JP=OAPGDAOC@@S@HKG<M?D?IJO<OO@NONP>CAJMHNOC<OHNNN>MD=@
M@K@<O@?GTHDNOJJFOC@BM<KCD><GGTNDHDG<M>H>O>NAJM@<>CJOC@M $O
H<T =@ KJNND=G@ OC<O =JOC JMOCJBM<KCT <I? K<G@JBM<KCT <>>JPIO AJM
OC@DMM@BPG<MDOTC@M@<I?OC<OQ<I?KR@M@PI?@MNOJJ?=TOC@N>MD=@
JA HN JM =T < N>MD=@ @<MGD@M JIDICDNHNOM<?DODJI<N<GO@MI<ODQ@
AJMHNJAOC@N<H@>H>O>@G@H@IO /CPNAJMOC@N<F@JANK<MDIBOC@


 MJPBC  >MDOD>DNDIB ?B@MOJIN <>>@KO<I>@ JA OC@ AJMHN FQPR
BQPR@O> <NP??CDNO#T=MD?.<INFMDOAJMHNJAOC@M?KGPM<GJKO<ODQ@<I?<JMDNO
RMDO@N$INJH@AJMHNJAOC@@IOM<GND<IN>MDKONAJM@S<HKG@OC@<KK@<M<I>@JAK
<I? Q DN Q@MT NDHDG<M <I? DO H<T R@GG =@ OC<O <O NJH@ NO<B@ DI OC@ ?@Q@GJKH@IO JA

+-.))+#+/

-*)<KK<M<OPN JQ@MGJ<? $ ?D? IJO M@>JM? OC@ H<IT DINO<I>@N JA HN 
<OO@NODIBQS><NKS><I?QV><NKV>OC@HJNOJ=QDJPN<I?AM@LP@IOGT
J>>PMMDIBJAOC@<=JQ@?@N>MD=@?A@<OPM@=POPINPM@<NOJRC@OC@M
JOC@M DINO<I>@N NCJPG? =@ <NNPH@? OJ JR@ OC@DM @SDNO@I>@ OJ
KJNND=GT<GO@MI<ODQ@AJMHNJAJMOCJBM<KCT$?@>D?@?OJM@>JM?OC@N@
G<OO@M><N@N 
/C@M@<?@MJAOC@<KK<M<OPNNCJPG?=@<G@MO@?OJOC@A<>OOC<OH<ITJA
OC@Q<MD<ION$C<Q@M@>JM?@?AJMHN?DAA@MAMJHOCJN@M@>JM?@?=T
?@ %JIB AJM HN CDN HN - DI CDN /@SO>MDOD><G )JO@N /C@N@
?DAA@M@I>@N <M@ IJO PNP<GGT NP=NO<IOD<G ?@ %JIB >CJN@ OJ KM@N@IO OC@
RJM?N <I? >JHKJPI?N AMJH HN OC<O <M@ JA M@G@Q<I>@ OJ OC@
DHKMJQ@H@IOOJOC@O@SOJAOC@+N+DI<HJM@OM<INK<M@IOAJMHD @ DI
<AJMHOC<O?J@NIJO?@H<I?KMDJMFIJRG@?B@JAOC@)@K<G@N@N>MDKO
>H>O>N <I? OC@ @G@H@ION OC@ N>MD=@N O@I? OJ >JIAPN@ /J BDQ@ <
NDHKG@ =PO NOM<DBCOAJMR<M? @S<HKG@ RC@M@ ?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN
H<IPN>MDKON M@<? KFMQ> <I? <OO@NON VQB AJM OC@ >JMM@>O
M@<?DIB MQE> ?@ %JIB <NNPHDIB < N>MD=<G HDNM@<?DIB JA V AJM M
BDQ@N OC@ Q<MD<IO <N MQB $ C<Q@ M@>JM?@? NP>C Q<MD<ION <N OC@T
<KK@<MDIRDOCJPO<ITDIO@MKM@O<ODJI 

)@K<G@N@RMDODIBOC@M@R<N<B@IPDI@>J<G@N>@I>@DIBM<KCD>AJMHNJA>JIEPI>ONNP>C
<NQP<I?KPQJ<I?KJ $AOCDNDNNJOC@IDOH<T=@OC<ODIOC@JG?@M)@K<G@N@
H<IPN>MDKON<OG@<NOOC@NC<K@NRCD>CAMJHOC@DM<KK@<M<I>@R@OM<IN>MD=@<NQP
QJR@M@<>OP<GGTDIO@I?@?=TOC@N>MD=@N<NKPKJ GO@MI<ODQ@GTOC@>JIAPNDJI
H<T NDHKGT C<Q@ NO<MO@? OCMJPBC NOM<DBCOAJMR<M? HDNM@<?DIB JA <M>C<D> @S@HKG<MN 
#JR@Q@M OCDN H<T =@ DO DN >@MO<DI OC<O NJH@ G<O@M N>MD=@N >JIND?@M@? OC<O OC@T C<?
ORJ<GO@MI<ODQ@NAJMOC@DMAM@@>CJD>@ 2C@M@OC@N@>JI?H@H=@MJAOC@>JIEPI>ODNJ
BM<KCD><GGT >GJN@ OJ P OCDN <GO@MI<ODJI C<N >G@<MGT =@@I <NNDNO@? =T OC@ IJMH<G
P>KAEFJAQ=@AJM@<AJGGJRDIBJ $I<IPH=@MJAKG<>@N$C<Q@N@@IKCM<N@NGDF@Q>K
JBRDOC<O<DG<??@?OJOC@KDI<N@>JI?C<I?OCPNKMJ?P>DIBQ>QJB $ORJPG?N@@H
OC<O<M@<?@MJAOC@H<IPN>MDKO@DOC@MAJMCDNJRIM@<NNPM<I>@JMDIO@<>CDIB<KPKDG
C<NM@NOJM@?OC@=<ND>BM<HH<OD><GAJMH !MJHDINO<I>@NJAOCDNNJMONJH@N>MD=@N
H<T C<Q@ @Q@I ?@MDQ@? OC@ A@@GDIB OC<O OC@ K@MQ@MN@ RMDODIB GJJF@? HJM@ G@<MI@?
OC<IOC@JOC@M<I?AJMOCDNM@<NJIDIOMJ?P>@?DO@GN@RC@M@<GNJ 

A +N+' +N+(a 

-$/$'

$/$*)

-P-)>KAQEB OFQF@>I"AFQFLK
@ '< 1<GG@ +JPNNDI JAO@I @IO@M@? >JMM@>ODJIN DIOJ OC@ O@SO JA CDN
@?DODJI RDOCJPO H@IODJIDIB OC<O CDN H<IPN>MDKON HT ' ( <I? )
=JM@ JOC@M M@<?DIBN PNP<GGT =@><PN@ OC@ Q<MD<ION R@M@ ><PN@? =T
N>MD=<G@MMJM<I?M@NPGO@?DIIJIN@IND><GRJM?N $C<Q@IJO@?<GGJACDN
NDG@IO >JMM@>ODJIN =JOC OCJN@ M@>ODATDIB N>MD=<G @MMJMN <I? OCJN@ JA
NP=NO<I>@ DI OC@ <KK<M<OPN OJ OC@ ADMNO C<GA JA OC@ >C<KO@M NJ <N OJ
DI?D><O@ M@<?DIBN OC<O RJPG? <KK@<M <>>JM?DIB OJ CDN @?DODJI OJ =@
<OO@NO@?DIOC@H<IPN>MDKON'(<I?)=PO<M@DIA<>OIJOOC@M@<I?
<GNJ=@><PN@N>CJG<MNH<TADI?DODIO@M@NODIBOJB<DI<BGDHKN@JA?@
'<1<GG@+JPNNDIJIRCJN@@?DODJINJAJOC@MO@SONR@<GNJM@GT<O
RJMF /C@DI>GPNDJIJAM@A@M@I>@OJCDN>JMM@>ODJIN<I?>JIE@>OPM@NDN
<??DODJI<GGT DIO@I?@? OJ BDQ@ CDH ?P@ >M@?DO AJM CDN KDJI@@MDIB <I?
@SOM@H@GT G@<MI@? RJMF JI OC@ O@SO JA OC@ +N+ /C@ NDG@IO
@H@I?<ODJIN C@ H<F@N OC<O C<Q@ =@@I >JIADMH@? =T H<IPN>MDKON C@
?D?IJOC<Q@<>>@NNOJC<Q@=@@IM@BDNO@M@?<OOC@@I?JAOC@BMJPKJA
Q<MD<ION<N@H =T'1+NDG@IOGT 2C@I@Q@M$AJPI?DOI@>@NN<MTOJ
@H@I? OC@ O@SO <N AJPI? DI OC@ H<IPN>MDKON <I? RC@I OCDN
@H@I?<ODJI >JI>PMM@? RDOC OC<O KMJKJN@? =T ?@ '< 1<GG@ +JPNNDI
OC@ NO<O@H@IO @H RDOC '1+< KK@<MN =@AJM@ OC@ GDNO JA Q<MD<ION $A
?@ '< 1<GG@ +JPNNDIN @H@I?<ODJI R<N @IO@M@? RDOCJPO NLP<M@
=M<>F@ON DI?D><ODIB DO <N NP>C < =M<>F@O@? '1+ @H@I?N NDG@IOGT
AJGGJRN *I>@ $ ?DN>JIODIP@? RJMFDIB RDOC OC@ O@I H<IPN>MDKON OC<O
?@MDQ@ AMJH HNN % <I? ' < BMJPK OJ RCD>C HNN ( <I? ) =@GJIB $
>JPG?IJGJIB@MFIJRRC<O?@'<1<GG@+JPNNDIC<?M@<?DI(<I?
)JMDIA@MCDNM@<NJINAJM@H@I?DIBOC@O@SO<NC@?D?<I?OC@M@AJM@
>C<IB@? OC@ @H@I?<ODJI RJM?DIB AMJH @H RDOC '1+ OJ @H 
AJGGJRDIB'1+ 

+-.))+#+/

-*)

"AFQLOF>I0FDKP>KA*>FK??OBSF>QFLKP


G<>PI<O@SODNHDNNDIB?P@OJ=M@<F<B@AD=M@GJNN
< CJG@ DI OC@ =<NDN JM < HDNNDIB G@<A K<GHG@<A
H<IPN>MDKONJIGTDI?D><O@N K<MO JA <I >H>O> OC<O DN KCTND><GGT


HDNNDIB?P@OJ=M@<F<B@AD=M@GJNNJM<CJG@DIOC@
=<NDNHN+JIGT

?<H<B@ JI@ JM HJM@ >H>O>N >JINODOPODIB < RJM?


JMK<MOJA<RJM?<M@QDND=G@=POPID?@IODAD<=G@?P@
OJ?<H<B@K<GHG@<AH<IPN>MDKONJIGT

DI?D><O@N K<MO JA <I >H>O> OC<O DN QDND=G@ =PO


PID?@IODAD<=G@ ?P@ OJ ?<H<B@ OJ OC@ >H>O> HN +
JIGT

DI?D><O@N <I PID?@IODAD<=G@


H<IPN>MDKONJIGT@I>GJN@>H>O>NJMK<MONJA>H>O>NRCJN@M@<?DIB
DNPI>@MO<DI?P@OJ?<H<B@HN+JIGT

68

@I>GJN@ <I <M<=D> IPH@M<G DI?D><ODIB < NK@>DAD>


IPH=@M JA HDNNDIB JM ?<H<B@? >H>O>N HN +
JIGT

<

DI?D><O@N OC@ QJR@G > RC@M@ > DN @SK@>O@? =PO


RC@M@OC@M@<?DIB>DINO@<?JARJM><IIJO=@
<N>@MO<DI@?=@TJI?<GG?JP=O=@><PN@OC@K<GHG@<A
C<N<CJG@JMC<N=MJF@IJAA?BILTOC@>H>O>HN
+JIGT

<

DI?D><O@N OC@ QJR@G > RC@M@ > DN @SK@>O@? =PO


RC@M@ OC@ M@<?DIB >DINO@<? JA F B >F JM
L><IIJO=@<N>@MO<DI@?=@TJI?<GG?JP=O=@><PN@

>H>O>

K<K@M

-$/$'

$/$*)

OC@ K<GH G@<A C<N < CJG@ JM C<N =MJF@I JAA >?LSB
OC@>H>O> HN+JIGT

DI?D><O@N OC@ QJR@G RC@M@ DN @SK@>O@? =PO


RC@M@OC@M@<?DIBDINO@<?JALJM>R><IIJO
=@ <N>@MO<DI@? =@TJI? <GG ?JP=O =@><PN@ OC@ K<GH
G@<AC<N<CJG@JMC<N=MJF@IJAA>?LSBOC@>H>O>
HN+JIGT

=M@<F<B@<OOC@@I?JM=@BDIIDIBJA<GDI@

>S>DO>E>

DINO@<?JAM@B<M?DIBRJM?AJMH<I?
JMH@<IDIB

@?DOJMD<G@GGDKNDN

@H 

@H@I?<ODJI

>JIE 

>JIE@>OPM@

I @ 

IJ@LPDQ<G@IOAJM

JH 

JHDON

'1+

?@'<1<GG@+JPNNDI

HN

H<IPN>MDKO

.FO

.<INFMDO

/D=

/D=@O<I

=JQ@OC@>H>O>M@A@MNOJOC@<M@<DIRCD>COC@?D<BJI<G<I?>PMQ@?NOMJF@NAJM
H<MFDIBOC@QJR@GN>JPG?=@RMDOO@I<I??J@NIJODI>GP?@OC@<M@<OJOC@G@AOJAOC@
>H>O>RC@M@OC@ME>JQO>NOMJF@DNRMDOO@I 

OFQF@>I"AFQFLKPRASANNAPAD CHAPTER ONE
i


,

PsPL 2


P: up to PsPM 5 (end of third sentence [= PsPL 4.6]); Q: ddhya ||


(the right and left edges of folio 1 are damaged due to breakage; the
homage may have read: o namo buddhya ||); A-C, E-M: o namo
buddhya ||; D: namo buddhya; N: o nama rvajrasatvya | o
namo ratnatrayya |. Tib: phags pa jam dpal gzhon nur gyur pa la
phyag tshal lo ||. P: ; D: ynta; F: ynta...tavsa; K: yotta; N:
yo ntardvay. LVP (PsPL 1, n. 4) remarks: Mss. yo ntardaya but
L and M read yo ntadvay (N as stated). A: gabhira; C, G, I:
gambhra; E, H, M: gabhra P: ; Q: yathnabu; A, I: yath A, E, I: jagmada; H: jagmada
nuddha; E, H: yathnuddha
 P: ; A, E, H, I: daana; D: jtsi
 A: paravdimete; F: mate
ndhara; I: matyadhana
P: ; A-C, E, G-J, L, M: dahaty; F:
rahabhy; K: nahaty F: eypi A, E, H, I: tavnsi A, E, F,
 P: ; Q: yasydvayajna; Tib: gnyis med ye
H, I, K, L: va
shes; *L: asamajna. Q presumably has its reading from the
 F: bhacrien; G: bhavrisan
line (see Stemma).
 P: ; Q: dadhan
 P: ; L: vineyayalokasya
 P: ; Q:


 N:
sadeva///; N: repeats sadevakasya
P, Q:
P, Q:

tatkm
F, K: vikti

116

CRITICAL EDITION


-

i1U

-U&U,UP: ; D: satprakriyavkanaddh A, E, H, I: tarktila A,
 P: ; A-C, E-N number the
E, H, I: prasann; N: nnasann


verses one to four
I: mvato
N: dv; Tib: n.e. na dvbhym
 N: tydi
 H: vakam
 A, E, F, H, I: stra
 P: ; Q:
sabandhbhidheyaprayojanaprayojannti; A: sa...bhiveyaprayojanatatprayojannti; B: sa...bhidheyaprayojanatatprayojannti;
D: sa...vidheyaprayojanatatprayojannti; E, F, H, I, K, L: sa...bhidheyaprayojanatatprayojannti; PsPL: sabandhbhidheyaprayojanni iti; Tib: brel pa dang brjod par bya ba dang | dgos pai dgos pa
dag ... zhes (*sambandhbhidheyaprayojanaprayojannti). The fact
that the manuscript group C, G, J, M and N reads sabandhbhidheyaprayojannti presumably has its source in an eyeskip committed
by Js scribe; ms , from which mss B, J and L stem, must have contained the reading bhidheyaprayojanatatprayojannti in order for it
to appear in both B and L. Candrakrti only refers to a prayojana and
not to a prayojanaprayojana in the commentary which follows. See
Translation note. P: ; A-C, E, H-N: prae; F: prae; G: pradee;
em. by LVP (silently) H: kta H: karuopyavurasara;
 P: ; A, E, F, H, K, L: cittautpda
 P: ;
Tib: n.e. upya
Q: tathgata///
P, Q:
P, Q:
P: ; Q: ///d
P: ;
A-N: cryryangrjunasya; Tib: n.e. rya F: prapitnte

PsPL 3

117

PRASANNAPAD CHAPTER ONE*U

i

 P: ; C, G, J, N: preayenam;
C, G: parova; M: parova...tha
F: praayaam; M: strapreayenam P: ; C, G, J, M, N: aa
 A: tavad
 A: tastrasya; C, G: chstra; M: chstra
 P: ; A,
E, H, I, L: ya; C, G, J, M, N: yec; em. by LVP (silently); Tib does not
 H: chst
 P: ; A-N: va; conj. by LVP:
include the verse.
va[]. P: ; A-E, H-L, N: ripr; F: ripur; G: ripv; M: ripupr; em. by LVP (silently) F: aenu A, E, H, I: sayate;
C, G, M, N: yata M: durgatitot P: ; A-N: tec; em. by LVP
 Em. with LVP (LVP emends silently): chsant; P: ;
(silently)
Q: chsan; A, E, F, H, K, L: chsan; B, C, D, G, J, M, N: chsann;
 P: ; D: etata
 P: ; A, E, F, H, I, K, L: dvaya
I: chasan
 A: svayem
 Em. with LVP (LVP emends silently): eva; P: ;
 P: ;
Q: evan; A, B, D-F, H-M: eva; C, G, N: evam; Tib: nyid
A, C-H, J-M: v; B: vcrye; I: vcryyo; N: ccyo; em. by LVP
 P: ; Q: strbhidheyam artha; A:
(silently); Tib: n.e. ca
strabhi; B: vikya; C: strbhirdheyartha; D: strahidheyam artha; F: vaka...rtha; G: strbhirdheyam artha; M: vakyamta; Tib: chad par gyur bai bstan bcos mtha dag gi brjod
 P: ; Q: sapra///; A-C, E-N: su; em. by LVP
par bya bai don

.U
%U

118

CRITICAL EDITION


+U

/U

$U0U

 P, Q: ; A, E, H: upadaraya; I: pa; PsP : yan
(silently)
L
 P: ; Q: ///(prakakatvena); A, E, F, H, I, K, L: partaprakakatvena; PsPL: partasaprakatvena; Tib: ston par mdzad pa nyid
kyi sgo nas
 P: ; A, E, F, H, L: uhvya; M: utbhvya; I: hvya
 P: ; D:
tetsva; F: vyatinekavarttine; G: vattine; H: varttite; M: varttire
 P: ; C, M: parana; D: parave; I: guruve
 P: ; D: praapa P: ; A-N: prama; em. by
nanani; F: praayaa; G: ka
 P: ; A, E, F, H, I, K, L: anirdham
LVP (silently); Tib: phyag
 P: ; A: anurchedam; E, F, H, I, K, L: anugachedam
 A: anekr

 P: ;
tha
P: ; A, E, F, H, I, K, L: om.
N: anirggasa
A: pratitamanutpdam; B-H, J-N: prattyamanutpdam; D: prattyesamutpdam; I: pratityamanutpdam; em. by LVP (silently) P: ;
Q: om.; A, E, F, H, I, K, L: om. P: ; Q: tatrnirodh; A, E, H,
I: tatrnirodhdystavieaaviia; B: viia; C, J, M, N: vieeaviiha; F: tatrnirodhjyaavieanaviia; G: vieeaviia;
K, L: tatrnirodh...viia; em. by LVP (silently); Tib: de la tad
 P: ; Q: samutpda///; F, K: pratmanupda
 Em.
atra
with LVP (LVP emends silently): strbhidheyrtha; P, Q: ; A, B,
D-F, H, I, K, L: stre bhidheyrtha; C, G, M, N: stra bhidheyr-

PsPL 4

119

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
i

)U

i

tha; J: stre(/tra?) bhidheyrtha; Tib: bstan bcos kyi brjod par


bya ba yin
 P: ; Q: ///copaama; F: siva; G: sasarva
 P: ; C, G, J, M,

 P: ;
N: nirva
P: ; A, E, F, I: sstrasya; L: s(/?)strasya
C, G: prayojenan; J: prayoje(/ja?)nan; M: prayojanan; N: prayojana
 I: vade
 A, E, H, I: om.
 F, K: prama; I: prma
 A, E,
 P: ; A, E, F, H, I, K-M: choka; B, C, G, J, N:
H, I: epa
 M: rtha
chroka; D: tovacchroka; em. by LVP (silently)
 A, E, H: ayavrthas; C, G, M: avyayavrthas; I: ayavrtham; N:
 P: ; A, E, F, H, K, L: vibhakyate; D: vihakyate. The
aveya
following explanation of the words nirodha to nirgama appears in Tib
only after the discussion of the compound prattyasamutpda, i.e., in
15; see Translation: Appendix IV. P: ; A-C, E, G-N: niruddhi;
 P: ; A, D-F, H, K, L: kaF: mirurddhi; em. by LVP (silently)
 I: nidha
 N: ityucya
 P: ;
abhag; C, G, M: kaa
A-C, E-G, I-N: utpdenam; H: utptenam; em. by LVP (silently)
 P available as witness; A, E, F, H, I, K, L: tmabhvnma; M:
tmabhvojana; PsPL: tmabhvonmajjana[m ity artha], but ity
artha appears neither in the mss nor in Tib F: ucchittin A:
ucheda A, E, H: prabandhva

(U,Y
3U
-Y&Y

120

CRITICAL EDITION1Y
*YiPsPL 5.Y

 Q:
 Q: ; A-F,
Q: ///; F, K: vato nityartha | vato
H-N: sarvaklasthnur; G: sarvklasthnur; PsPL: sarvakle
sthur. LVP (PsPL 4, n. 5) suggests sarvakle sthsnu as a possible
 Q:
 Q:
original reading. Tib: dus thams cad du gnas pa
///rtha Q: crtha csv artha Q: see previous note A,
 P: akrto; A, E, H, I: ekrt
 F: om.
 A: ta
E, H, I: cet
 A, E, I: ty; N: i
 N: rtha
 D: viprakada
 D, F, K:
 A, C, E-N: nirgati; em. by LVP (silently)
sati; H: saka
 M: nirgama
 Q: devasthin; A, E, H, I: sinnik
 A:

gamat; H: gaman; I: vika
A-N: prati; em. by LVP
 A: prpprartha; I: artha; M, N: prtyartha
 P:
(silently)

M: m; Tib: n.e. artha
vasena; A: vaema; Tib: n.e. vaena
 Em. with LVP (LVP emends silently): elision of hi. P: uparggea
hi; Q: u///; A, D-F, H, I, K, L: gena hi; B, C, G, J: gea hi; M: ipa Q: ; F: dhsargea hi; N: upargea hi. See Translation note.


I: nyatye
B: mdhrya; F, J: mdhurya; G:
tvarth
mdhryat; I: mdhryya; M: gagsariramdhurya; N: mdhryan G: yathbhameti yathmbhas || iti; M: yathbha

121

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

+Y

%Y
'U


,

, -

i

PsPL: n.e. iti; Tib: zhes bshad do P: abdtra abdo tra; A:


sabdo; K: da Tib: n.e. atra A: ityabanta; B: ityabata; CE, G, H, J-N: ityabanta; F: ityebaka; I: ityebanta; em. by LVP
 A, E: epeky; D: ayeky; F, K, L: epekya; H: eyeky; I:
 F: samt
 M: yadi
 A: pdur; M, N: bhepekm

vartha
A, E, H, I: samutpdasa; B, C, F, G, J-N: samutpdaa;
 A: pradurbhve, superscript r written
em. by LVP (silently)
above pra; E: pradurbhve, possibly long stroke extending upward
from top of pra (resembles 2 superscript r-s on top of each other)
 Tib: n.e. ca
 A, E, F, H, I, K, L: pratyayvek; D: pratya
 D: de
 C, G, M: tha
yyeko
A, E, H, I: bhavm
 A: apale
 F: bruvate; K: bruvato
 Q: i///; C, G, J, M, N:
iti; I: gitir Q: ; A, E, F, H, I, K, L: gati; G: tatir; PsPL: om.; Tib:
gro ba Q: ; F: gamana Q: Q: itau, followed by x
marking point of insertion, presumably for bhav in margin (PsP
Tib: i tya ni gro bar rung ba dag go; AKBh: itau sdhava ity |);
 G: ity
 G: prti; H: prat. De Jong
A, E, F, H, I, K, L: isau
(1979: 29), citing PsPL 5.7 as attesting the reading prati, emends to
 M: vipsrtha
 C,
pratir, but PsPL 5.7 correctly reads pratir.

G, I, M: avan; D: aiva
F: taddhittam; K: taddhitttam

,U

122

CRITICAL EDITION


4U
/Y$Y&U-U
1U
0Y,-

PsPL 6

A, E: ityaabda; H: ityaabda; I: ityaabd A, E, H, I: vyatpya;


F: vetpdya; L: vyatpdya; K: vetydya G: patti P: vinsinm;
 A, E: amutpda; B-D, F-N:
C, G, J, M, N: vinsin;
 A: pada; G, H: pratitya; PsP :
samutpda; PsPL: samutpda
L
 H, N: te
 A, H:
om.; Tib: rten cing brel par byung ba
 A-C, E-N: bodhi; em. by LVP on the
pratitya; N: pratsamut

basis of Tib: khyed la
D, F: bhikuvo A, E, H, I, K, L: pra A, B, E, H, L, M:
ttya; F: prattyapdra; G: pda
 A, E,
payati; C, F, G, I-K, N: payanti; em. by LVP (silently)


H, I: om.
F, G, I: dharma; H: dharmma
B, M: payatty; F:
 F: evamrdo;
payatit; G: payantty; H: payatt; I: payantity
 A, E, H, I, K: viaya; F: viay
 D: vpH: eva dau

srthasya; F: vpsyrthasya; H: vip
A, E, H: sabhvt
 Q: sama; A, E, F, H, L: samsasahvc; D: bhvoc; M: samsasabhvc; N: samsa, then repeats from viditvipartaprajpramitnte up to and including anekrtham annrtham angam
(sic) anirggama | ya, after which the text continues with sadbhvc;
 C, G, M: st
 A, B, E, F, H, I, K, L:
em. by LVP (silently)
kya; C, G, M: jypa; D, J, N: jyya; em. by LVP (silently)
 A, C, E-G, J-N: vyatpatti; H: vyaktanti; I: vyatpatti; em. by LVP
(silently) A, E, F, H, I, K, L: ihaca; D: ihe D, F: tuc D:
 A, C, E, F, H, J-L, N: vtpadyate; D,
caka; F: caku; I: caku
 D: nem
M: vot; G, I: ctpadyate; em. by LVP (silently)
 H: viaya
 F: sk

123

PRASANNAPAD CHAPTER ONEPsPL 7,
5

*U

)Y


F: kktrthaviee; G: agktrtha; H: ajik A, B, E, F, I, K,


L: prattyet; H: pratteti; Tib: migs dang gzugs la brten nas (= caku
 A, E, I: tyaarbde; H:
prattya rpa ca) caku prattya
 Q: hetuk///; C,
tyeabde; G: prttyeabde; C, M: prattyeabde
G, J, M, N: kmm Q: Q: ///tpattv; A: akavijnotbattv;
J, C: vijnotpajv; E, H, I, K, L: aka; G, M: vijnotpjv; N:
 A, E, F, H, I, K, L: kut;
vijnotprajv; em. by LVP (silently)
 A, E, H, I, K,
C, G, J, M, N: kto; D: ko; em. by LVP (silently)
L: vipsrthata; F: vipsarthata; C, G, J, M, N: vip; em. by LVP
 F: anagi
 A, E, H, I, L: pri; D: di; F: dhi (?); K:
(silently)

pr (?)
Tib: rten cing brel par byung bai sgra la prat A: bhavat; G: bhaveti; N: sambhati
 H: iti
tyaabde
 C, G, M: ktrthavipa; F, K: ag; J, N: ktrthavie
 G: yi
 D: veti
 G: caku; I: om.
 I: om.
 C, M: ca; D:
 G: prpyavac
 C, G, J, M, N: caku; L:
caku; G: va

cakun; em. by LVP (silently)
A: apekotu; D: apekyati; C, G,
J, M, N: pekyeti; em. by LVP: prekyeti, LVPs Cambridge ms (= ms
L) bears the correct reading; Tib: ltos nas zhes. Tib: mig dang gzugs
la brten nas mig dang gzugs phrad cing mig dang gzugs la ltos nas
 P:
zhes caku prattya caku prpya cakur apeksyeti
vykhy syt; A, F: vykhytta; D: vykhynosyt; E, H, I, K, L:
 D: taddhitaunte
 A: catye; B,
nta; Tib: bshad pai phyir
E, F, H, I, K, L: catya; C, G, M: catyacakuabde; I: casaabde; N:
 C, G, M: see previous note; I:
caabde; em. by LVP (silently)

caku
F: rpi

.U(Y

124

CRITICAL EDITION


+U


%U

,Yi5

A: potpadyate; C, G, M: ropadyate; E, H, I: otpadyate; F, K, L:


 Q: cakurvotpadyate; J, N: copadyate; em. by LVP (silently)vij///
Q:
Q: ; D: atre; M: utra
Q: ///syvyayatvbhvt P: sadbhv(c); A, E, H, L: hvc; D: sadbhv; M: sat P: (ca); D: ha
 A, E, H: tibhaktirutau; I: tibhakti
bhvc
 D: aty; A, E, F, H, I, K, L: satya
 A, E, F, H, I, K, L: om.
 P: (pratty).; A, E, F, H, I, K, L: om.
 A-C: nipta; D: yte
(not pte as de Jong [1978: 29] records; de Jong suggests the
emendation pha, following Tib don pa); E, F, H-N: nipta; G:
nipta; LVP (PsPL 7, n. 5) retains the reading nipta found in his mss
but notes Tibs pha as a leon au moins aussi vraisemblable.
 A, E, F, H, I, K, L: ta
 K: evam; N: evas
 A, E, H, I: av
ya; C, G, M, N: avyayasyava
P: ityupey; D, M, N: atyupey; F:
atyupiy; H: abhyupeya F, G: vipsyrthatvt; A-C, E, H-M: vip;
 A, B, E, F, H, I, K: ete;
N: vipsrthatvn; em. by LVP (silently)

D: pratyeyasargasya
A, E, F, H, K, L, M: prrthatvt; I: prrthatvtta D: sye A, B, D-F, H, I, K-N: va; em. by LVP (silent N: rthatvr
 G, M: ts; H: sts
 P: +n+; C, G,
ly)

M: tvat; A, B, E, F, K, L: tn
F: pratyanprattyayn; I: pratyeyn

125

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
PsPL 8, -


, ,

&YQ: samutpda/// Q: Q: ; I: sabhava Q: ///ty A, E,


F, H, I, K, L: ake; D: eka N: pati C, G, M: om. A, E, H, I,
L; vitinm; C, G, J, N: vinsinm; M: vinsim; em. by LVP (silently) A, E: enya; I: ene A, E, H, L, M: anudya I: a P: a(bh)idha.e; A-C, E-G, J-N: ahidhatte; D: abhiam; N: d
dhaste; I, H: ahidhante; em. by LVP (silently) P: [3].n.; A, E, F,
H, K, L, N: paraknu; G, M: parapaknav; I: paraknuvdkaualam; em. by LVP (silently) A: evat A: om.; D: tvata A: sabhvete; G: sabhvyate; E, H, I: sabhvyate
na
 F: prtyartha
 Tib: rten cing brel par byung bai sgra

 A, C, E, G, H, J, M, N: vip; F, I:
M: prat
prattyaabda

 C, G, N: ny
vipsrtha
Tib: ma yin na ... vycae
 P: +t+; A, E, H, J-L: e || te; B: ate; C, G, I, M, N: a || te; F: e te; em.
by LVP (silently) F: prptyrtha I: ki P: (t)a+h+; A, E,
 A: prati
 Q: prp///; A, E, F, H, I, K: prF, H, I, K, L: tahi
ptyrtham; C, G, M: prptyartham P: (e)t+; Q: ; A, E, F, H, I,
K: ati; B, C, J, M: ati; L, N: ati; PsPL: om.; Tib: brel par
 P: (c)a; Q: ; PsP : om.; Tib: zhing
 Q: ; D, F, I: gatyartha;
L

A: pratityaabda; E, H, I, K, L:
PsPL: om.; Tib: gro bai don yin
abda; F: pratyatabda; G: pratitya D: prptov A, C, E-I,
K-N: e; D: eta; em. by LVP (silently) K: carayati

1Y3Y
-Y

126

CRITICAL EDITION


/U

*Y

$U,U

0U


.Y

i

A, E, H, I: tenedn H: sabhava; I: sabhava P: ; A, E, H,


I, K, L: ityeda P: ; C, M: vyatpdi | tena; G: vyatpdi || tena; J:
 A, E, F,
vyatpyaditena, vertical line above te; N: vyatpdite | na;

H, I, K, L: samupdaabdana; M: pratyasamutpda
A, E, F, H,
 Em. with LVP (LVP emends
I, K, L: ya; D: padi; N: p(?)adi
silently): o; P, Q: o; A-E, G, H, J-N: o; F: nina...o; I: vipa A-M: vivarjitas; N: vivarjjitas; Tib: brjod par
drthaprmaro
 P: ; C, G, J, M, N: tads
 P:
dod pa; em. by LVP (silently)
 P: ; A, C, E-N:
; A, E, H, I, K, L: t to; F: t t; G: t t
gr; em. by LVP (silently) A: tips; C, E-L, N: vip; M: vivssamandha; em. by LVP (silently) Q: kri///; A: triyate; I: kriye Q: ; F: artha
 Em. with LVP (LVP emends
te; J: kryate
silently): a; P: as; Q: ///parmaras; A, B, C, E-N: as; D: maras Tib: brten nas (prattya) prpya A: ta A, E, K,
L: vip; F: viptyy; H, I: vipsy P: nu (the preceding akara
is damaged); A, E: kauam; D: enu; H, I: kausam; N: koalam
 P: ; A-C, E, G, H, J-N: etad vyukta ki ca ayukta etat; D: eted
vmukta ki ca ayukta et; F: yatad vyukta ki ca ayukta
etata; I: etad vyukta ki caku ayukta etat (most of the manuscripts place a daa after vyukta[]); PsPL: etad v [a]yukta, ki
ca, ayukta etat; Tib: de yang mi rung ste. See Translation note.

127

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

PsPL 9

i P: ; A, C, E, F, H-J, L, N: cakuvi; D: nem


F, K: caku
Em: atrobhayrthbhisambandhsambhavt. P: .(obh)ayrthbhisambandh(s)a+bha(vd) (the rst akara is damaged); Q: atrobhayathbhisambandhsambhavd; A, E, I, L: atrohayrthbhisabandhsatavd; B: atrhayrthbhisabadhsabhavd; C, J, M:
atrhayrthbhisabhavd; D: atr | bhayrthbhisambandhsambhavd; F, K: atrohayrthbhisabadhsatavd; G: atrhayathbhisabhavd; H: atrohayrthbhisabandhvatavd; N: as C,
sambhavd; PsPL: atrrthadvaysabhavt. LVP (PsPL 8, n. 7)
records Paris (= M) and Calcutta (= N) as attesting atrha yrthbhisambhavd but misreads Cambridge (= L) as atrha yrthbhisambandhd. Tib: di la don gnyi ga med pai phyir.
 Em. with LVP (LVP emends silently): ceti/vati/veti not included. P:
, the lower parts of two akaras are visible after iti (the reading iti is
uncertain due to damage) before serious damage to the leaf begins.
The remains of the akaras could indicate a c/v and a t, and there is a
vertical line prior to the t suggesting ti; Q: iti ceti; A, E, F, I, K, L: iti
vati; B-D, G, J, M, N: iti veti; H: iti cati; PsP Tib: n.e. ceti/vati/veti.
 G: kraa
 P: ; A-C, E, F, H-L, N: katham anava tetprpte sabhava; D: katham anameva tetprpte sabhava; G: katham anava
tetprpte sabhava; M: katham anava teprpte sabhava; conj. by
LVP: katham an[enai]va tatprpte[] sabhava; Tib: ji ltar med. See
 Q: yu///; B, J, N: yuktyunu; C: puktyunu; D:
Translation note.
yuktyenu; A, E, H, I: yukatyanu; F: yuktatyanu; G: yutyanu; K:
yukutyanu; M: yuktyanutp Q: ///jmtratvt F: abhipraya
 H: syh
 A, E, F, H, L: anupitvd; K: anpitvd
 I: prpti
 D: nsthi
 P: tat*(pr)[1]; A-C, E-N: tatprpta; em. by LVP
(silently) P: t(y) (the preceding akara is damaged); D: it P:


+Y

%Y'Y

128

CRITICAL EDITION

)U

i

(U&U
(et)a[1]; A, C, E-N: add; B: atad; em. by LVP (silently)


 P: ; E, H, I, L: prptya
 A: ya; I: om.
A, E, H, I: na yu
 Em. by LVP (silently): atrpi; LVPs emendation ostensibly based
on Tib which attests dir (G, N, P) and di la (C, D). Tib: n.e. api.
 A, E, F, H, L: prptyatyupagamta; B-D, J, M, N: prptyatyupagamt; G: prptyutyupatamt; K, I: mta; em. by LVP (silently) D:
 I: capeka; A, B, E, F, J-L: capekya; C, G, M:
prptoabdasya
capakya; H: capeke; N: capekyaabdasyacapekyaparyyatvt;
 Q: prptyarthasya caiva; D: prrppyarthaem. by LVP (silently)
syaiva; A, E, H: prpyrthasyeva; I: prpyrthasyava; em. by LVP:
prptyarthasyaiva. See Translation note. Tib: phrad nas zhes bya bai
sgra yang ltos nas zhes bya bai sgrai rnam grangs yin pai phyir
dang | rten cing brel par zhes bya bai sgra ni | zhes slob dpon klu
sgrub kyis kyang phrad nas zhes bya bai don nyid du zhal gyis bzhes
pai phyir ro ||. LVP (PsPL 9, n. 2) reconstructs the Skt of Tibs phrad
nas zhes bya ba don nyid du as prpyetyarthasya eva but the
translators have on occasion in this section taken the liberty of adding zhes bya ba for the sake of clarity; cf., e.g., earlier on in this same
sentence where prpyaabdasya has been translated as phrad nas zhes
bya bai sgra and apekyaabda has been translated as ltos nas zhes
bya bai sgra; cf. also the following paragraphs prattyasamutpdaabdayo, which has been translated as rten cing brel par zhes bya
 B-N: cryryanba dang byung ba zhes bya bai sgra gnyis.
grjunaina; A: cryryangrjunena; em. by LVP (silently):
 A:
cryryangrjunena; Tib: slob dpon klu sgrub kyis kyang.
pratitya; H: pratta

129

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
4YiPsPL 10,
-U,YM: ta Q: ; A, E, F, H, I, K, L: ta; M: hat Q: ; A, E, F, H, I,
K, L: pya; C: ppya Q: ; N: yad yad Q: ; A, E, F, H, I, K, L:
 Q: ///tpannan; A-C, E-N: om.; conj. by LVP: [notpanutpanna
 Q: tat tat;
na]. The verse-half (= Y 19ab) is repeated in 13.


D: tet
D: svbhvat
C, M: atyupagapagamd; D: atyupamt;
 H: dyaam; I:
F: atyupa; G: utyupagapagasd; I: ebhyupa
daam; M: du; conj. by LVP: [tato] daam; Tib: des na skyon
 A, E, F, K, L: npapadyata; C, G, J, M: papadyate; H: npapayata;
N: padyate; em. by LVP (silently) F: ityepare N: svemata
 I: vevasthpitam
 A, C-N: tarjy; em. by LVP (silently)
 A,
B, E, F, H-L: satda; C, G, M, N: santi; F: satida; em. by LVP
 D: bhevati
 P: (a)+(y)+(t); Q: asyaivotpdd; A,
(silently)
E, H, L: asyet; F, K: asyat; N: asyotpdad; Tib: di skyes pai phyir
 P: [2](m); A-C, E, F-N: im; em. by LVP (silently)
 A, E, H:

upadyata; I: upayeta
A: itidapratyaya; B, D: trtha; C, G, J,
M, N: trtham; E, F, H, I, K, L: trtha; em. by LVP (silently)
 E, H, I: tha
 D: abdary
 C, G, J, M, N: pratyakam
 A-C, E-N: vienavidhnt; D: vienvadhnt; em. by LVP
 A, E, F, H, I, K, L: tadyu; M: tatmutpdasya
 Q:
(silently)
vivaki///; C, G, J, M, N: vivarjitatvt; D: vivarj(?)itatvt; em. by
LVP: vivakitatvt. LVP (PsPL 10, n. 1) records, Mss. vivarjitatvt,
but Cambridge (= L) clearly reads vivakitatvt; Tib: brjod par dod

*U
1U

130

CRITICAL EDITION, , -

i


/Y

pai phyir. De Jong (1978: 29) argues: In spite of T read as Mss. and
R. Candrakrti accuses Bhvaviveka of not having analysed the
expression prattyasamutpda. Ms Ds (= de Jongs ms Rs) j of vivarjitatvt is, however, somewhat strangely formed, unlike the more
typical j found, e.g., in jti, jar, etc., of Ds fol. 3r, line 2. Given that
j and ka are often confused in Nepalese-script mss, Ds j of vivarjitatvt could be the mangled remains of a ka, to which a superscribed
r has been added. Although ms J recorded vivarjitatvt, ms L, also
descended from ms , read and copied vivakitatvt, as did ms B
which descends, together with ms , from ms . I think it can further
be assumed that Candrakrti asserts that an analysis was intended by
Bhviveka because Bhviveka commenced his discussion of the
compound prattyasamutpda with the presentation of two dierent
analyses of the compound.
 Q:
 Q: ///hi; D: ruti; I: rnhi
 H: abdayom; I: prat
samupdabdam
A, E, L: atyupetyrayetitisakdivad; B:
abhyupetyrayetitilakdivad; C, M: apyupetyrathetitilakdivad; D:
atyupetyrayetitilekdivad; F, K: atypetyrayetititsakdivad; G:
apyayetyrathetitilakdivad; H: atyuyetyrayetitisakdivad; I: atyutyrayotitisakdid; J, N: apyupetyrayetitilakdivad; em. by LVP
 Q: tta in the upper margin and an insertion-point x
(silently)
after the akara va of rayetilakdivad appear to indicate the reading tad eva; B: eyam; Tib: de skad du (n.e. tad) A: npapannem;
C, D, E, G-J, L, M: nopapannem; F, K: nopapattem; N: nopannem;
 A, B, E, H-J, L, N: gatasyaiva; C, G, M:
em. by LVP (silently)
avayavrthnagatasyaiva; D: evayavrthnugatasyaiva; F: avayavrthmgatasyaiva; K: avayavrthamgatasyaiva; PsPL: avayavr P: prattyasamutpdasy; A, E, H, K, L: pratthnugatasyaiva
tyasamutpdasycryaa; B-D, F, G, J, N: prattyasamutpdasy; I:
prattyasamutpdasycrjyena; M: prattyasamutpdasyvryea;

131

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
i

.U$YPsPL: prattyasamutpdasya cryea; Tib: rten cing brel par byung


bai sgra ni slob dpon
 A, I: tan
 I: d
 A: om.
 A, D, E, F, H, L: etyupa; B, M:
 Q:
atyupa; K: ebhyupa; N: abhyupamt; em. by LVP (silently)

n.e. atha; A, E, F, H, I, K, L: atho; Tib: ci ste
P: asmina; A, E, F,
 A: satida; E: satda; F: satnda; H:
H, I, K, L: smi
 A, E: ntavati; D, F: bhavat; H, I: tavati
saydan; I: satdan
 D: sva
 G, I: drga
 A: i; G: ti
 P: khyyamnena, vy

appears to have been erased
P: tu; A-E, G-N: nutu; F: ttu; em.
by LVP (silently); Tib: ci ste zhes bya bas chad par byed pas ni
thung ngu dang phrad cing thung ngu la brten te | thung ngu la ltos
nas ring porgyur ro zhes de nyid khas blangs par gyur ro F, M:
 A, E, H, I: bhavat; F, K: bhavat; L:
evtyupa; I: evabhyu

A, E, F, H, I, K, L: om. Q: pra///; A, E, F, H, I, K,
bhavat(?)
L: om.; N: pratbya Q: Q: ; D: prpye; C, G, M: repeat
hrasva prpya; Tib: thung ngu dang phrad cing thung ngu la brten
(reverses hrasva prattya hrasva prpya) Q: ///m A, E, F,
I, K: epekya; H: epyakya; L: epekya A, C, E-N: drgha; em.
by LVP (silently) Tib: n.e. ca Tib: n.e. eva D, M: evtyu; F: evotyu; I: evbhapagameta; N: gamya

0Y+U

132

CRITICAL EDITION


i

%U


,U&Y


A, E, F, H, I, K, L: ana I: prasargena Tib: dei phyir de ltar


 A, E, H, I, K: pekya; C, M: hetuppana dir tad eva
ka; G: hetupyaka A, H: bho A: utpoda A, E, F,
 G: ahetvekehetu; H: viamahetusabh;
H, I, K, L: bhagavet
J: viamehetu; Tib: rgyu med pa nyid dang | rgyu gcig pu nyid
 A: svaparobhayadang | mi mthun pai rgyu las byung ba nyid
ktatve; B, C, E, G-N: ktatve; D: ktetva; F:
svaparbhayaktatve; em. by LVP (silently) A-N: va; em. by LVP
 Q: bhvn; E: bhvt; A, F, H, I, K, L: bhvn
(silently)
 A, E, H, I, K, L: bhevati
 A, E, F, H, K, L: edh; I: tantiedh
 A, C-I, L-N: va; em. by LVP (silently)
 C, J, M, N: sv; G, I:


svtn
G, H, I: n
Q: yath///; F: yathvasvita Q:
 A, E, L: uhvita; F: uhrvita; H: umuhvita; M: utbh
 I: su
 C, J: eva; D: evedn; A, E, I: evedn; G, M:
 I: savta; A-C, E-H, J-M: savta; D:
evadn; N: evadnn
 A, E, K, L:
svte; N: samvta; em. by LVP (silently)
rdya; H: rdyajnpyekay; I: rdyajtpekay D: nosmin;
M: nsmi M: rodho C, F, G, J-M: yva; N: om.; em. by LVP
 D: nosmin; K, L: nsmi; N: om.
 D, K: nirgam;
(silently)

N: om.
N: om.

PsPL 11

133

PRASANNAPAD CHAPTER ONE,


-Y*Y3U


)Y

i

P: anni; A, C-E, G, J-L, N: anirodhdibhin; B: anirodhdibhirn; F:


enirodhdibhin; H: aniradhedibhin; I: anro; M: airodhdibhin; em.
by LVP (silently) A, C, E-L: aabhi; M: abhi A, E, F, H, I,
 Q: vvieyate
 Tib inserts the word explanation
K, L: aai
block that appeared earlier in Skt (5) immediately before this
sentence beginning with yath ca. A-N: va; em. by LVP (silently);
 A, E, F, H, I, K, L: day
 A, E, F, J, H, K, L, N:
Tib: n.e. ca

pratta; I: pratita
A-C, E-N: sakale; em. by LVP (silently) of
sakale to sakala, interpreted as the initial element of the compound
 Q: stre, with a small x inserted between stre
sakalastrea
and the next akara pra; a a akara is, however, not written in the
margin Q: pratipdayi///; D: pratipratipdayiyati Q: ///asambhave; A-C, E-M: vieea; D: anantevieea; N: vie A, E, F, I, K, L: yi; H: ya
 B:
oa; em. by LVP (silently)

ns; F, H: nom; N: onm
A-N: ev; em. by LVP
(silently) Tib: di dag kho na e A: prathnona; I: pra A, E, F, H, I, K, L: vivdgabh; C, G, M: virdhnyana
dga; N: virdnam e pradhnyona vicdgabhtatvta; em.
 P: pratsamutpda; Q: samutpdarane; A,
by LVP (silently)
E, F, I, K, L: samutpdaranena; B, C, G, J, M, N: samutpdadara A-C, E-N:
nena; H: yathpasthi...nena; em. by LVP (silently)

om.; PsPL: om.; Tib: n.e.
Q: abhidhnbhidheyalakaasya; A-C,
E-N: om. abhidhna; PsPL: om. abhidhna; Tib: brjod bya dang rjod

134

CRITICAL EDITION


(Y
1Y
.Y/U

+Y,Yi

byed dang | mtshan nyid dang mtshon bya la sogs pa. See Translation
note. N: prapaca: Tib: spros pa rnams prapacasya E, H,
I: paramt; M: thopamt A: prapaconm; B, C, E, F, H, J, LN: prapacovm; G, I: prapacvm; K: prapacocm; em. by LVP
(silently)
 N: pratsamutpda
 A, E, F, G, I, K, L: prapac; H: pra
pac
Q: caittn///; A-M: caityn; N: caityn; em. by
LVP (silently) Q: ; A: cet; B, C, E-N: ce; em. by LVP (silently)
 Q: ; E, F, H, I, L: tasmint; K: tasmitt
 Q: ; J: apravtto
 A:
jeyevyavahraivtte; B, F, K: jayavyavahranivtye; C, G, J:
jayavyavahranivtyo; D: jayavyavahranivty; E, H: jeyevyavahraivtye; I: jeyevevahraivttau; L: jayavyavahnanivtye; M: tto; N: nivtyo; em. by LVP (silently): nivttau; Tib:
 A: rahitoty;
shes pa dang shes byai tha snyad log pai sgo nas
E, I, K: rahito | ty; F: dininavaeopudravarahitotvc; G: dinivaravaeo; H: rahit | ty; L: rahitoty; N: rahitattvon; Tib
adds na ba after its translation for jar A: chivavaa; C, G, J, M:
chiva; E, F, K, L: chivaa; H: chivaa; I: chivana A, E, F, H, I,
 F: om. prattyasamutpdaK, L: vieaay; D: yathbhihite
sya deankriyay psitatamatvt karma nirdea || anirodham
anutpdam anucchedam avatam | anekrtham annrtham anga A, C-E, G, H, J-N: ipsi; I:
mam anirgamam || ya; N: samup

ipsitasatvt; em. by LVP (silently)
G: nidea

135

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
PsPL 12
 N: arggama
 M, N: da
 P: prapaM: anrtham
copasama; Q: copaama; A: prayavopaama; E: prayavopa; F:
prapac; G: prayaco; H, L: prayaco; I: prayacopaama; K:
 Q:
 Q: ///sa; A, E, H, I, K, L: deaysa; F:
prapaco

daaysa; N: deaym
E, F, H, I, K, L: sabuddhas A, E, I:

tu
A, E, F, H, I, K, L: savaddha; em. by LVP (silently):
deaymsa sabuddhas ta vande vadat varam, obviously on the
basis of Tibs spros pa nyer zhi zhi bstan pa || rdzogs pai sangs rgyas
smra rnams kyi || dam pa de la phag tshal lo ||. vadat varam
appears in the Skt mss only at the end of the following sentence; it is
also attested there in Tib. The Tibetan translators included smra
rnams kyi || dam pa here in the verse because, unlike in Skt, where
vadat varam follows vande, smra rnams kyi || dam pa appears
before phyag tshal lo. Skt vadat varam merely completes the
quotation; the Tib verse could hardly have been left without the
phrase preceding phyag tshal lo. PsPL: om. Q: yathopavarina; B: yathopavanta; C, G, J, M, N: yathopavaita; I: prt D: vate; Tib: n.e. ca
 A, E, F, H, K, L:
tyasamutpdgamc
tathgatasyevai...ditva; D: tathgatasmaivaikasypipar; C, G, J, M:
 F: pon; N:
voditva; I: ditv; N: tva; em by LVP (silently)
pralopn

%Y$U&U
'U
0U

136

CRITICAL EDITION


*U-U
i

A, E, H, I, K, L: imvity; B, J, N: imvety; C, G, M imvaty;


F: isvity; em by LVP (silently) D: pram; F, K: prs I:
viayeti A, E, F, H, K, L: varat; C, G, M: varatm; D: vadatom;
 I: atta
 A, E, F, H, I, L: va; Tib: n.e. ca
 F: nitoI: varatsdhasya; I: nirdhasya
F: prva
I: pratipedha
I: utpdati Q: pau///; C, G, J, M: paurvparyavasthy; D: yaurvro
paryavya; N: paurvvparyyavasthy; em. by LVP (silently): paurvparyvasthy, apparently overlooking Cambridges (= ms Ls)
paurvparyavyavasthy; Tib: rnam par gzhag pa A, F: siddhbhva; G: siddh; E, H, I, K, L: va; Tib: n.e. siddhi (snga phyii
rnam par gzhag pa med par bstan pai phyir paurvparyavyava F: jyo; H: dyotata itum; I:
sthy siddhyabhva dyotayitum)

P: ; Q: vakati; C, G, M: vati; D: vivakyati
dyetayitu
 A-N: prva; em. by LVP (silently)
 F: tatir; K: ttir
 D:

hevaj; M: avej
A, E, H, I, K, L: jr; D: jarmeraam P:
untara; A, E, F, H, I, K, L: uttama; C, G, J, M, N: om.; em. by LVP
(silently) D: jotir; A, E, F, H, I, L, M: jati P: bhave Q:
jyet; D: jyate; H: jayata; N: jyeka A, E, F, H, I, K, L: vmtav; B, D, G, J, M, N: vmta; em. by LVP

137

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
i
4U

 A: ti; E, H, I: ni
 D: utpdeva; I:
A, E, F, H, I, K, L: tya

utpdyana
A: bhavitavitavya; E, F, H, I, K, L: vya A-C, E-L,
 P: virodheneti; F: nironati, I: nirodhyena iti; K, L:
N: yacn

 A, E: viienati
A, E, F, H, I, K, L: idnim; M: idnma
pra...prativipdapiay || ut; B: viiepra...pdaprativipdayiay
|| ut; C, G, J, L-N: viiepra...prativipdayiay || ut; D: prativipdayiay || ut; F: viiepra...prativivdayisa (space) ut; H: viiepra...prativipdapiay || utpdapratiedhana; I: viiepratityasamutpdayiay || utpda pratiyedhena; K: viiepra...prativivdayisa || ut; em. by LVP (silently) P: (p).atie(dh).; A-C, E, HL: pratiedhesaukarya; F: nirodhnipratiedhesaukaya; G, M:
pratiedhesaukarya; N: as A, karyyam; em. by LVP (silently)
 P: [1]nya; D: yanya
 P: ; A, D, E, F, H, I, K, L: evt; Tib:

n.e. eva
H: rabhyate Tib: yang D: para A, E,
F, H, I, K, L: parikalpmna; C: parikalp(?)yamna; G: parikalpa D: vo
 Q: parikalpita; A: parimna; M: parikasyamna
kalota; E, F, H, I, K: parikalpota; G: parikalpyata; M: parikalpeta;
PsPL: parikalpyeta; de Jong (1978: 29) emends to parikalpyate
because PsPLs following parikalpyeta (PsPL 12.12) reads
parikalpyate in D. The optative, however, is employed by Candrakrti
in other sentences with a similar structure, see, e.g., PsPL 138.1-2 (cp.
Tib P 52b8) and PsPL 390.13-391.2. Only when the rst alternative is
taken up for discussion is the present passive employed; see PsPL
391.2-3 and PsPL 340.15-16. A, E, H, I: para; C, D, G, J, N: para Q: vobhayato v (Q incorporates a v after both
te; M: rate

,U

138

CRITICAL EDITION


.U+U
1U>00.@
i
PsPL 13

parata and ubhayata); C, G, J, M, N: ubhayo C, E-N: rhatuto;


em. by LVP (silently)
 Q: parikalpyet; A, E, H, I: parikalpta; D: parikalpyate; M: parikalpeta; Tib: rtog; de Jong (1978: 29) accepts Ds reading. A, E, H,
I: savath Q: pi; A, E, F, H, I, K, L: va; Tib: n.e. ca F, K: topa B: nicityetyha; A, E, F, H, I, K, L: nicipadyate; I: dyate
 A, E, F, H, I, K, L: va
 A, E, I: vy; F, K: cpy; H:
tytyha

 F, K: vidyate
 P:
cy
C, G, M: ahetutar; D: ahetu

bh(v)+; Q: bh///
P: (kv)acana; Q: ; A, E, H, I: kvarana; D:
kvacena; M: kacata P: +e[2]; Q: ; A: ketvana A, E, H, I: i
 P: ; A: kadavid; E, I: kadvid; C, G, J, N: kdc; M: kdv
 P:


+(th).(); A, E, F, H, I, K, L: artha
D: kvacena
P: ; D:
 P: ; C, G, J, M, N: om.; F: kecata. Ps
vacan; G: vacana
lacuna begins with and includes the akara ra in dhravacana and
ends with, but does not include, the akara ya in either kvacicchabdaparyya or kecicchabdaparyya. There is space in the lacuna
for only 10 akaras, which could mean that Ps scribe committed the
same mistake that ms Js scribe did, i.e., he dropped kecanaabda
dheyavacana kecicchabdaparyya; alternatively, his eye may have
jumped, probably while he was writing dhravacana, to the vacana belonging to dheyavacana. LVP places kecanaabda dheyavacana kecicchabdaparyya in square brackets in his edition and supports his conjecture with reference to Tib and to the fact that kecana
is glossed in the Tib of the ABh (cf. PsPL 13.2 and n. 1); he appears to
have overlooked that kecanaabda and dhecavacana (sic) are attested in Cambridge (= ms L). Ls scribe, likely due to an eyeskip or

139

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

i
,


(U&Y/Y
%U,
two, then wrote kvacichabdaparyya (sic) as the nal compound (he
 P: , see previous note; A, E,
continued on with tata caivam).
H, I, L: dheca; C, G, J, M, N: om.; F, K: dhecanacata; conj. by
LVP: dheyavacana, see previous note.
 P: , the sole visible akara ya might belong to the previous kvacicchabdaparyya; A, B, E, F, H, I, K, L: kvacichabda; C, G, J, M, N:
om.; conj. by LVP: kecicchabdaparyya; see the previous two notes.
 Tib: n.e. ca
 E, F, I, K, L: dha
 Tib: n.e. eva
 P: ; D:


vata; F: sva
A: utpan; F: ujyan; K: utyan
P: (j)[1];
 A, E, H, I, K: viA, C, E-L, N: tu; M: nu; em. by LVP (silently)
dyate A, E, H, I, N: kvacane N: cana P: ; A, E, F, H, I,
K, L: tayam; D: pratijtuyam D: nenu; F: tanu A, F, H, I,
K, L: neva; E: neca P: avadhryama; A-C, E-H, K, L-N: eva;
 M: para
I: dhrjyayame; J: mne; em. by LVP (silently)
 D: utpanno
 Q:
 Q:
 P: [5]()edhasya; Q: ///jya;
A, C, E, F, H, J-M: prapajya; D, G: pravajya; I: praparjya; N: pra P: viva(k).[2]; D: vivejitatvt
ajya; em. by LVP (silently)
 P: ; A, E, F, I, K, L: sye; C: utpy(?)dasya; G: utpydasya; H:
 A, E, F, H, I, K, L: pratiatsya; C, G, M: pratimedhapdase
tsya; D: pratiaitsya; J, N: pratiedhatsya; em. by LVP (silently);
Tib: gog par gyur P: c(o)[3]; A, E, F, H, I, K, L: cpapasty; B:
c; C: cpe; D: cpayaty; G: cyepaty; J, N: cpapaty; M: cpety; em. by LVP (silently); Tib: n.e. ca A, E, F, I, K, L: sabhavati;
H: cabhavati

)U
*Y

140

CRITICAL EDITION$Y-Y

3Y

PsPL 14i

,Y0Y

I: tasata P: ; D: tesya A: bhavaine P: ; D: jalpa P:


; A, E, F, H, I, K, L: ava; D: eve H, M: va P: (n).[1]; A-C, E A, B, E, F, H-L, N: yuL, N: nava, M: na; em. by LVP (silently)
jyam; C, G, M: pujyam; D: pjyam; em. by LVP (silently) P: itydin vaey; Q: itydin madhyakvatrdidvrevasey. madhyakvatrdidvre is written in Qs lower margin and is followed by
the number 3, and an x marking the point of insertion is placed
after itydin (in line 3); A, E, H, L: itydin madhyamakvatrdidvrevamey; B, F, K: itydin madhyamakvatrdidvrevamey; C, J, M, N: itydin madhyamavaktrdidvrevamey; D:
itydin madhyamakvatrdidvreovasey; G, I: itydin madhyemavaktrdidvrevamey; Tib: la sogs pas dbu ma la jug pa la
sogs pai sgo nas nges par byao; em. by LVP (silently): itydin ma I: crdhyamakvatrdidvrevasey. See Translation note.


jya; K: cry
H: u
P: vaiyathyt; A, E, H, I, L: vaivaryyt; B: vaiparyt; C, J vaicaryt; D: tadutpdaparyyt; F, K, M:
 Em. with
vaivaryt; G, N: vaicaryyt; em. by LVP (silently)
LVP: doc. P: do, followed by lacuna; Q: a///; A-C, J, M, N:
 Em. with
don; D-F, H, I, K, L: dot; G: astiprasagadon
LVP: ca. P, Q: ; A-N: om.; PsP Tib: dang; BP Tib: dang; PP Tib:
dang Q: Q: P: ; A: svtmane; B-N: no; em. by
 A, H, I: vidyamonn
 P: ; Q: om.; A, E,
LVP (silently)
F, H, I, K, L: om.; D:

141

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

i3V3/F: utpd; K: utpdi P: ; D: epi P: ; C, G, I, J, M: jya P: ; A, E, H, I, L: ta


 F, K: kadcit;
te; D: jyayate; N: jyaya


N: kadocin
P: (n)a; A, E, F, H, I, K, L: ta
A-N: jya; em. by
 N: atreke
 P: ()+(u)+; A: gas; D: has
LVP (silently)
 Q: uktam ayukta; PsP Tib, PP Tib: de ni rigs pa ma yin te (= tad
 A, E, H, I, L: dnttabhidhnt; B: dnnabhiayuktam)
dhnt; C, G, M, N: dntonabhidhnt; F: dnttebhidhnt;
K: dnttatidhnt; em. by LVP (silently) Em. with LVP: parihrc. P: paroktad(o)parihrt (for daa placement in the mss,
see the following note); Q: parihrt; A, E, H, I, L: parktadoparihrt; B: parihrt; C, G, J, M, N: parakta...t; D: paroktad...t; F,
K: as A, rta. LVP notes that his mss read hrt and emends to
hrc ca (PsPL 15, n. 6; see next note). LVP emends to parokta
 Em. with LVP: ca; P, Q: om.; A-N: om.; P and Q: hetusilently.
dntnabhidhnt | paroktadoparihrt | prasagavkyatvc ca
praktrthaviparyayea, etc. (see diplomatic edition for Ps unclear
akaras). A-N with a double daa after hetudntnabhidhnt; D,
J, the L family and N additionally place a double daa after paroktadoparihrt while the rest, excepting G, place a single daa
after the compound. LVP (cf. PsPL 14, n. 5) bases his emendation on
 C: esaga; G:
Tib. See Translation note and Appendix VII.

Tib: n.e. ca. See Appendix
emlatavkyatvc; M: esaga;
 Q: viparyea; A, E, F, H, I, K, L: viparyaye, A, E, I, K
VII.
and L with a blank space after the compound with a line drawn over

142

CRITICAL EDITION
it, indicating that one or two akaras are missing (F adds a dot); D:
viparyayaa; M: viparyena
 P: vyakto; A, E: taddharmattye; B, J, N: vyakto; C, G: vipartasyadhya...kto; F: vipartasdhtaddhamakko; H: sdhyatarddharmattaye; I: viparita...dharmmak(?); K: vipartasadhtaddharmakko; L:
taddharmakto; M: vipartasyadhyatarddhamavyakto. Although LVP
(PsPL 15, n. 2) remarks that his mss attest vyakto, vyakt, M and
N read vyakto while L reads taddharmakto. He emends to vyaktau
(attested by Q and D) noting that Tib mngon pas would expect as
equivalent vyakte. LVP also conjectures vipart[rth]asdhyataddharma on the basis of Tibs bsgrub par bya ba dang | dei chos bzlog
pai don, a conjecture I am hesitant to accepteven though the PP
translation indicates that artha stood in PP Sktgiven that an
assumed loss of the akara parts and rth is dicult to explain and
because one also nds, e.g., at PsPL 38.12-39.1, the compound vipartasdhyasdhanavyaktivkyrtha. One also notes that the author of
*L does not appear to have read artha between viparta and sdhya:
prasagetydi sphalyd ityantam eka paka prasagaviparyayea
vipartasya sdhyasya vyakti[r] nipatti (cf. Yonezawa 2004: 121, 131
[fol. 1b6]). The appearance of don in PsP Tib is apparently the result
 D: paraof the translators having quoted directly from PP Tib.
smha; F: panaspd A-F, H-N: utpanno; G: utpano; em. by LVP
 D: hv
 C, J: jatma; M: janmashalyt; N: sphatyt
 P:
jaavir(o)dh[1]; Q: ; B: nirdhc; C: jav(?)manirodh; D: janmavirdh; G, J, M, N: nirodh; H: janmavirodhc; L: jatma; em. by
 P: ; Q: nirodha; C, G, J, M, N: nirodha; D:
LVP (silently)
virdha; H: virodha P: ; PsPL: om. iti; Tib: zhes

143

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


i.Y+Y&U

 P: ; A, D-F, H, I, K, L: eta
 G: apujya
P: ; J: sarvem


P: ; PsPL: om. eva; Tib: n.e. eva
M: yatvad
D: dnt A: itida
 I: ukta
 D: kraa; N: graa
nhidhnd
 Q: parata
 A, D, E, H, L, M: atyu; F: aty; I: atyupa
gachana
A, C, E-H, J-N: vidyamnesya; Tib: n.e. vidyamnasya
punarutpde prayojana; em. by LVP (silently). See Translation note.
 B, N: utpda
 D: pramjana; N: om. prayojana pcchyate |
svata iti vidyamna hetutvena bravi tad eva cotpadyata iti na ca
vidyamnasya punarutpattau prayojana paymo navasth ca
payma | na ca tvayotpannasya punarutpda P: pcchate; A, C,
 F, K: svate
 A-C, E-N om.; LVP:
G, M: pchte; I: vchyate
om. (PsPL: svata iti hetutvena tad eva cotpadyata iti); Tib: bdag las
zhes bya ba ni yod pa rgyu nyid dang de nyid skyeo zhes smras pa
 C, G, J, M: hetvena
 Q: bra///; A-M: bravsi; PsP : om.
yin
L
 Q:
 Q:
 F: vacotpadyata
 D: c
 D:


vidynasya
Q: punaratpattau
P: na+; A, E, F, H, I, K, L:
na F, H: ma Q: anavasthna P: [1].yma; A, E, I,
L: vayma; G: ma; H: vayma; Tib adds yang (... zhing thug pa
 A, E, H, I: va; D: ce
 M: ite; K:
med par yang mthong ...)


ipyate
Conj. by LVP: na[vasth]
A: vpy; D: copy


%Y*U

144

CRITICAL EDITION


1Y

'Y
/U,U-Ui

A, E, M: enieti; B, C, J-L, N: eniheti; D: atiheti; F: etieti; G:


eniati; H, I: anieti; em. by LVP (silently): anieti. Cf. anihdoa
below at PsPM 95; BHSD s.v. anihpada; Tib: thug pa med par
yang mi dod do na cpy aniheti (the translators have added a
translation for the iyate that is understood through anuvtti in the
 A, E, F, H, I, K, L: nirupattike; B, C, G, J, M, N: ke; D:
Skt).
nirupayattika; em. by LVP (silently) P: ea; Q: eka; D: e; I: eva;
 P: bhava; A, D: om.; B, C, E-N: tada; em. by LVP:
Tib: n.e. eva
tvad (compounded with following vda). Ps reading may have
resulted from a misreading of the akara ta, but could suggest the
reading bhavadvda (cf. Speijer 259 Rem.). A: tada A, E,
H: sy...vinuddha; B, D, F, G, M, N: svtyupa; I: bhyupagamavinu A, E, F, H, I, K, L: cati
 Q: iyati, but with two deletion
ddha
marks above ya; A-C, E, G-N: iyam iti; D: iryavr(?)iti; F: imim iti;
conj. by LVP: [tanmtrea]. LVP (PsPL 15, n. 8) states that Cambridge
(L) reads only iti at this point but it too attests iyam iti. Tib: di dag
tsam zhig gis. De Jong (1978: 29) reads D as iryacc(?) iti and states,
Read iyad iti? A, D, E, F, H, I, K, L: vodite P: nbhyupeti;
D: ntyupati; F: nttypeti; G, N: ntyupaiti; H: nbhyuyaiti; K:
 C, G, M: yamo
 A, E, H, I, L:
nbhyupeti; M: rtyupaiti
phalya; C: hatu; D: dntodna; F, K: dntp...lya; G:
hatudkopdna; K: dntpdnasphalya; M: hatudntopadnasphatya A: st Em. with LVP: virodha. P, Q: viruddha; A, E, H, I: svtyuvyagamadiruddhacodanayp; B, G, L, M:
svtyupagamaviruddha; C, J, N: viruddha; D: svtyupagamaviruddhacdenaypi; F: svtyvyagamaviruddhacodanaypi; K: svbhyuvyagamaviruddha. LVP (PsPL 15, n. 9) refers to PsPL 11.14 and PsPL
13.5 (these references are corrected on p. 597 to PsPL 18.7 and 21.13)

145

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
,
PsPL 16
-

(Yand translates Mme quand on lui dmontre quil est en


contradiction ... . Tib: rang gyi khas blangs pa dang gal bas brtsad
pas kyang P: om.; Q:
 P: nivarteta; Q: ; A, C, E, F, H, K, L, M: nivarttata; G: nivarttata
tadpi nivarttata; I: nvarttata; N: nivartteta; em. by LVP (silently);
Tib: mi ldog A, E, F, H, I, K, L: tadpinirlajvatay; B, C, G, J, N:
tadpinir; M: tadpinirlajjvatay; PsPL: tadpi nirlajjatay; Tib: n.e.
api/ati (the prex ati is sometimes left untranslated). De Jong did not
notice that ms D reads tadti and thus did not include the emend D, N: tym; F: dntsm;
ation in his Textcritical Notes.

M: tty
Q: nivartate; A-C, E, G, I, J, L-N: nivarttata; D: nivarttat; F: vivarjata; H: nivarttata; K: vivarttata; em. by LVP (silently)
 C, G, M: sabhsmoka; D: mah; F: sh
 A: vipda; D:

vivoda
A, E, H, I: savath; Tib: dei phyir, n.e. sarvath; em. by
 F, K: piy
 A: prakata(?)dyuti; E, F, H, I, K, L:
LVP: tasmt

prakaadyuti
A, C, E-M: na; N: na, repeats initial a; em. by
LVP (silently) A, C, E-G, J-N: anumna; H: anumtaya; I: atumta; em. by LVP (silently) A, E, I: praayena; B-D, G, J, K, M, N:
praveayena; F: pravasayena; H: prasayena; L: pravaayena; em. by
LVP D: ne A, E, F, H, I, K, L: om.; D: va. LVP (PsPL 16, n.
2) reports that his mss read ca here, not mentioning that ms L (Camb C, G, M: s
 A, E, F, H, I, K: svata; Tib:
ridge) omits ca.
n.e. svata: dbu ma pa yin na ni rang gi rgyud kyi rjes su dpag par
 A: svatabhram; D: svatamtum; E,
bya ba rigs pa yang ma yin te
I: svatabhram; H: svatadha(?)m

$U

146

CRITICAL EDITION


)Y

i4Y50U

A, C, E-N: na; em. by LVP (silently) D, G: kartu A: ta 


A-C, E, H, J, L, N: ntarbhyupambhvt; D, G, M: ntartyupambhvt; F, K: pathntartyupambhvt; I: ntarbhyupasbhvt;
 PsP : tathoktam; Tib: de skad du yang ...
em. by LVP (silently)
L


bshad
H: devana
Q: sadasa///; D: sadasatasadasc Q: ;
C, D, G, J: cati; M: ati Q: ; A, I: yaya; H: pasya Q: ; A-N:
pak; em. by LVP (silently) Q: ; F: n A, E, H, I: uprana; B, F, K, L: uprabha; C, J, M, N: uprambha; G: uprabha;
 D: cirepi
 B: vaktu; G: vaku; M:
em. by LVP (silently)

 PsP om. iti; Tib: zhes
A, E, F, H, I, K, L: ma
vakhum
L

bshad do
A, E, H, I, K, L: vypattin; B, C, J, M: vypattn; D: vyvarttiny; F, G: vypattin; N: vypattn; em. by
 A, D, E, H, I: vokta; J, N: ckta
 A-C, E,
LVP (silently)
F, H-N: na; D: vyvana; G: kcana; em. by LVP (silently)
 G: prattij
 B: synta; F, K: om.
 A, E, H, I, L: e; F, K: de
 A, D, E, F, H, I, K, L: tat; B, C, G, J, M, N: tad; em. by LVP
 Em. by LVP (silently) to eva, although he notes (PsP 16, n. 6) that
L
his mss read ea and must have been aware that Tib attests de. Cf.
Bhattacharya et al. 1986: 61, n. 4 and Yonezawa 2008: 268. A, E,
I, L: bhevad; F, K: bheva; H: bhedad; M: bhavad


147

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

.U+U
&YPsPL 17

,

-

i
,


 Em. with LVP: mama. P, Q: me; A-N: me; the mama


D: va
attested by Sktyyanas VV manuscript is needed in order to meet
the requirements of the ry metre of the verse (Sktyyana 1937:
14; Yonezawa 2008: 268; cf. also Bhattacharya et al. 1986: 61). I:
 J: tasmon
 A: taivasti; E, F, H, I, K, L: naivasti
pratijna
 Q: kicid
 H: upalabhyaya
 C, G, M: om.; H: pravarttayaya
 C: tivarttayeya; M: nivarttaya
 A, C-N: athais; em. by LVP

(silently)
A: tedavn; E, H, I, L: tedabhvn; F, K: tedabhvt
 F, K: ma
 Tib: n.e. ca
 A, F, K: svatantramavumnnabhi;
B: svatatramanumnnabhi; C, G, J, L-N: svatantramanumn;
D: svatantramanumnanibhi; E, H, I: svatantramavumntabhi; em.
 Q: mdhyami///; B: mdhytmikasya; D: s
by LVP (silently)
 Q:
 Q: ; A-C, E-N: kt; em. by LVP (silently)
 A, E, I,
L: ndhyrmmikny; C, J, K: ndhyrmikny; D: mdhynmik;
F: ndhyrtmikny; G: ndhytmikdy; H: ndhyrmmikny; M:
 H:
ndhytmikry; N: ndhyarmmikny; em. by LVP (silently)
yananni K: svarta A: utpannniti; C, G, J, M, N: tpannnti; L: utpann | nti A, E, F, H, I, K, L: yasy; D: yasv A,
 P: pratyavasthapsyante (the short vertical
C, G, M: skhy
stroke for used before akaras with space-consuming lower bodies
has been read by Ps scribe as the initial akara-part p); A, E, H, I, L:
pratyavasphyante; B: sthyate; C, F, G, J, K, N: sthyante; D:

,Y*Y

148

CRITICAL EDITION


%U-Y

,1U

PsPL 18

,


,

sthtyante; M: prabhvashyante; em. by LVP (silently): pratyavasthsyante; Tib: phyir zlog par byed par gyur ba
 I: pratijrtha; M: pratijrtha
 Q: krytmana; F, K:
krynmaka; em. by LVP: krytmakt. Tib: bras bui bdag nyid
las; the PsP translators, however, are citing from PP Tib. Qs reading
is the result of deliberate interference. See Translation note and Ap D: svate; G: tyata. PsP Tib, PP Tib: bdag las zhes
pendix VIII.
 Q: karatmana; F, K: kranmaka; em. by
bya ba (svata iti)
LVP: kratmakd. Tib: rgyui bdag nyid las. See Appendix VIII.
 Tib: n.e. iti
 H, I: cta; Tib: n.e. ca
 Q: krytmana; D:
make; em. by LVP: krytmakc. Tib: bras bui bdag nyid las
 A, D, E, F, H, K, L: ceta; G: cen
 A: sisdhana; F: siddhas
na; K: dhne
Q: karatmana; C, G, M: om.; em. by LVP:
 C, G, M: om.; H: cad
kratmakc. Tib: rgyui bdag nyid las
 C, G, M: om.; F: t
 D: kaparatman
 A, E, F, I, K, L:

D: sarvasynpatti; N: sarvasetpa
syava; H: vidyagnasyava
 A: smva
 Q: vidya///
 Q:
 Q: ; Tib: gtan tshigs


kyang
D: yasm
Em. with LVP: siddhasdhana. P, Q: om.;
 D: varuddhrthat; H:
A-N: om.; Tib: grub pa la sgrub pa nyid
ta; J, N: virurddhrthat (the small stroke attached to the r of
rddh in J may be a cancellation mark); M: viraddharthat
 Em. with LVP: v. P, Q: om.; A-N: om.; Tib: dam
 D: sidhs-

149

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

i


dhanasya; A, E, F, I, K, L: siddhisdhanasya; H: siddhisdhasya


H: y P: (rtha.); D, F: rtha A, C, E, G-J, M, N: yanna;
B, F, K, L: yanta; em. by LVP (silently) P: kaviymas; F: kniymas P: paroktadoapra; A, E, H: parokadapra; B, C, G, J, M,
N: paroktadoapra; D: parkta; I: parokadaprasagd; L: paroktada, but wavy line over d indicates Nepalese do; conj. by LVP:
 I: cbu
 C, G,
paroktado[]pra; Tib: thal bar mi gyur ba
J, M, N: om.; conj. by LVP: [na]. Tib: brjod par bya ba ma yin no.
 A: varsyaLVP has overlooked that L (Cambridge) attests na.


n(?)ya; E, H, I: varsyanya
D: smn
A, E, H, I: s; F:
 A: pakehenudntns; B: dmadhyamikno; K: kno(?)
ntnsu; C, G, M: pakahetu; D: dntnos; E, I: pakehetudntts; F: dntnyas; H: pakehetudntats; J, L, N: ns; K:
 A, F: asiddhe; B:
pakahatudntns; em. by LVP (silently)
siddhe; C, G, M: om. asiddhe svatantrnumnnabhidhyitvt svata
utpattipratiedhapratijrthasdhana m bhd ubhayasiddhena v D: mnumnena parapratijnirkaraam, parapratijys tu

Q: pratiedhaprati///; A: pratiedhaprati; F: upannbhi
tti; em. by LVP: pratijtrthasdhana. LVP (PsPL 18, n. 6) notes
Le Tib. lit pratij, non pas pratijtrtha, but fails to add that his
three manuscripts also attest pratijrtha. De Jong (1978: 30) has
already noted that ms Ds pratijrtha is conrmed by Tibs dam
 Q:
 Q: ///d; D: bh
 D: bhaya; H:
bca bai don.

abhaya
Q: c; A, B, E, F, H, J-L: c; I: vtu

3U

/Y

150

CRITICAL EDITION
+YPsPL 19


(U.Y,U$Y

, -

D: nirokaraa; F, K: nikarkaraa N: parapra A, E,


 Q: codany; A, I: yavnumnavirodhacodanay; B:
H, I: sva
virocodanay; C, M: evnumnunirodhavodanay; D: codanam;
G: evtamnanirodhavodanay; H: yavnumnavirodhacohadanay;
J, N: nirodhacodanay. *L: codany; Tib: gzhan gyi dam bca
ba la rang gi rjes su dpag pas gal ba brjod par ni bya dgos pas. See
 A: vata; F: svate
 F, K:
Translation note and Appendix IX.

eca; H: yeva
A, E, L: dtpekrahitai; B: dntpekrahitai; C, M, N: dntpakrahitai; D: dntyakrahitai; F: parokahetudntpekrahitai; G: dntpaknahite;
H: as A, no visarga; I: as B, no visarga; K: parkahetudntpekrahitai; J: dntpakrehitai; em. by LVP: pakahetudntadoarahitai; Tib: phyogs dang gtan tshigs dang dpei skyon dang bral
pa dag; *L ms: apaktma; Yonezawa (2004: 133) accepts the
 F, K: pakdibhi; H:
MacDonald 2000 emendation apakla.


yakdibhir
A: bhatitavya; G: bh
Tib: n.e. ca C, G,
M: tatadanabhi; D: tedanahidhnt; I: dhnn A, E, F, H, I, K,
L: tadoparihtc; C, G, J, M, N: tado; D: tadoparihr; em. by
LVP (silently) D: e C, G, M: naivatad F: ena N:
 D: y
 C, G, M: parm. Yonezawa 2005a: 66 gives Q as
a
attesting y the mark on the upper right corner of ya could be read
 Q: dharma; A, C, E-N: artha; em. by LVP
as either y or ya

 Q:
 Q: ///d; D:
(silently)
Q: pratij///; D: pratijonte

cayavad
C, G: anya; H: ane

151

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
, 
 A, E, I, H: yaypaD: nicaynpda; M: nicayotpdarechay


patydasv; B, F, G, J-L, N: yaypapatysv; C, M: yappapatysav;
em. by LVP (silently) A, E, I, H: rth; B, C, F, G, J-N: arth; em.
by LVP (silently) A: saiopapanti; B: saivopapanti; D: saivpapatti; E, H, I: saiopapatti; G: saivopapasti; L: saiopapatti AM: parasmd; N: pasmd; em. by LVP; Tib: gzhan la A-C, E, J-N:
upadestavy; D: upadeasy; F: upadetavy; G: upadyastavy; H:
 A: e; F: eva;
updestavya; I: upadestatha; em. by LVP (silently)
G: eya; I: e(?) F: tcan; G: tovan A-C, E-N: nyye; D: nyo Q: papatty (eyeskip back to
yo; em. by LVP (silently)
 Q: antareaiva; A-C, E-N:
yayopapatty); C, G, J, M, N: tat
 B, F, G, M: svparaaiva; D: paraaiva; em. by LVP (silently)
tyupagama; D: svtyupasama...nap; N: sdhanum; em. by LVP
 C, M: updeya; C and M then
(silently): svbhyupagata
repeat the earlier section beginning with athpi syt, now including
what was dropped the rst time: athpi syt mdhyamikn pakahetudntns asiddhe ... parapratijys tu svata; D: uydeya;
F: updeya; G: om. updeyam, and adds part of the dropped section:
m bhad ubhayasiddhena cnumnena parapratijnirkaraa para Em.: sa. P: na; Q: na(?);
pratijym tu svata; K, N: updeya
A-N: na; Tib: ma yin. LVP accepts the mss na. He conjectures: na
cya para prati [hetu] |; he bases his conjecture on Tib: di ni
gzhan la gtan tshigs kyang ma yin no. *L: tac. See Translation note.
 A, E, H, I: bhavt followed by visarga
 Q: svapratijnaga(?)ye(?)prptatayaiva; the two uncertain akaras are written over
an erasure; the akara pta is written in the lower margin and marked
to be inserted before ta of tayaiva; G: om. svapratijmtrasratayaiva kevala svapratijtrthasdhanam; em. by LVP: pratijnus-

&U0Y*U

152

CRITICAL EDITION


)U-U%Yi
ratayaiva; Tib: khas ches pai rjes su brangs pa. PsPL 19, n. 6 states
that LVPs mss read svpratijmtrasratayaiva; all read sva.
 A: kevara; I: visarga follows; N: la
 Em. with LVP: svapratijtrthasdhanam. P: svapratijnrthamtram; Q: sva///m; A-F, H-N: svapratijtrthamtram; G: om.; Tib:
rang gi dam bca bai don gi sgrub par byed pa (= svapratijrtha C, G, J, M, N: utpdatta; I: updanta
 Q: paka;
sdhanam)
D: paktyupaamt; F: paktypagamt; G, M: pakotyupaga Q: svtmmt; H: pakybhyupagamt; N: paktpupagamt
namam F, K: evya; H: ovya D: visavdeyan A: saknoti A: pare; Tib: gzhan la parem (i.e., Tib without a plural
 A, E, H, I: yas; F: nacayas; L: na(?)cayas; K: tacamarker)

B: avsya I: spaara; N: syaaratara; PsPL: spaayal(?)
 F: yadta; I: yeduta
tara, compounded with following daa
 A: smarthm; C, G, H, J, M, N: svapratijtrthasmarthyam; F:
 F, H: iti
 G: ki
 P: (b)dhosvapratijrthas
d+(v)anatay; Q: numnapcodbhvanay; A, E, H, L: badhohvanay; F, K: badhobhvanay; G: trnu...yo; I: att; M: bdhot D:
bhvanayo; N: bdhodbhvana; em. by LVP (silently)

prayjana; N: yojanam
A: athcya; E, F, H, I, K: athvy
 F, K: avaya; H: avasya; M: avaya; N: evaya
 Q: vi///;
 Q:
B: nirodhadoa; C, G, M, N: anumona; Tib: n.e. doa
///nya; A, G: nya; D: udbhvanyaa; M: utbhvanya

PsPL 20

153

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

,
 D:
A, E, H, I, L: uhvita; F: hvita; K: ubhvita; M: utbhvita

nuvcrya; H: na; M: n
Q: katha ktv yasmd eva
tenokta written in the lower margin and marked for insertion
before na; conj. by LVP: [katham iti cet]; Tib: ji ltar zhe na | gang gi
phyir des ni di skad du bshad pa yin te |. See Translation note. H:
 F: bhs
 A, E, F, I: vaiyathd; C, J-N:
upatyayante
vaiyathyd; D: udutpdacaiyathyd; G: tadupdavaiyathyd; H:
 K: vacanyat; N:
tadatpdavaiyathd; em. by LVP (silently)

v(?)vac(?)ant
P: svata; A, B, D-F, H-L: svata; C, G, M, N: sveta;
Tib: de dag; em. by LVP: tad. The explanatory statement
(vivaraavkya) of the following sentence is explicating the reason
tadutpdavaiyarthyt of Buddhaplitas prasaga statement and thus
refers back to the two elements tat and utpdavaiyarthya, not to svata
of the proposition. The appearance of svata in all mss but Q may
have been inuenced by the passage in PP in which Bhviveka
adduces the elements for an independent inference from MMK I.1,
the general thesis; he draws the reason because of [already]
existing for his inference out of the kriks word svata (cf. PP D
48b5- 6; P 58a2; Ames 1993: 221). F: ijy; PsPL: aty, which is cor C, I, J, M, N: enena
 A-C, E-N:
rected to iti (cf. PsPL 597)

no; D: svotmano; em. by LVP (silently)
Q: vidyamnatvasya,
 Em. with LVP (LVP emends silently):
tva written below the line
mara. P: maras; Q: mara; A-C, E-N: maras; D: maas
 Q: ki kraa tath; conj. by LVP: [kasmd iti cet] tath; Tib:
cii phyir zhe na | di ltar. Ms Qs ki kraa ta is written in the
lower margin and marked to be inserted between parmara and th
of the main text; the x marking the point of insertion in the main
text was written over an erased akara, possibly a sta. The visarga of
parmara was added post-erasure. See Translation note. C, G,
 M: atra; em. by LVP: tasya. LVP (PsP 20, n. 3)
J, M, N: jya
L

'U1Y
,Y

154

CRITICAL EDITION


4U/U

&Y+U

, 


refers to the readings atra, tasya and asya in his mss, but both L and
N read asya.
 A-C, E, F, H-L, N: grahaakuvkya; G: graheakuvkya; M:
graheakuvkya; conj. by LVP: [sa]grahe[okta]vkyasyaitad. De
Jong (1978: 30) notes Stcherbatskys (1927: 99, n. 2) suggestion as
tasya sagrahavkyasya but it is actually tasya grahaaka-vkyasya.
 Em. with LVP: na. P: ; Q: ki;
Tib: mdor bzhag pai ngag dei
A-N: ki; Tib: ... yang skyes ba la dgos pa med. LVP refers to PsPL
14.2: na hi svtman vidyamnn padrthn punarutpde
prayojanam asti. BPed 10.14-15: di ltar dngos po bdag gi bdag nyid
du yod pa rnams la yang skye ba dgos pa med do P: ; A-C, E-N:
 P: ;
no; D: svtsan; em. by LVP (silently); Tib: bdag nyid du
A, E, F, H, I, K, L: vidyamno; B, C, D, G, J, M: vidyamn; N:
 P: ; A, E: pr; D: puner;
vidyamnm; em. by LVP (silently)

H, I: pur
P: ; D: prayojanam D: anuna A: va; N: om.
 G, I, K: vkyana
 C, J, M: sodhya; D: gatesya; G: sosdha G: prasiddha
 Q:
na; N: sodhyasdhanarmnugatasya
sdharmma; A, E: sdharmma...dana; C, G, I, M: sdharmdntasyotpdana; F, K, L: sdharma; H: sdharma...dana; J, N:
 C, G, J, M, N: no; D:
syotpdana; em. by LVP (silently)

 D: neva
svotman
D: vidyamnasyebh; I: vidyamnasyatt
 Em. with LVP (LVP emends silently): a. P, Q: a; A, E, F, I,
K, L: a; B, C, G, H, J, M, N: a; D: hetupasamara (sa could be
Devangar r)

155

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
,
, ,
PsPL 21C, G, J, N, M: vaiyathyd; D: utpdavairyathyd; H: vaiparthyd


 D: ane; I: enena
A, C, E, G-J, L-N: ibhy; em. by LVP (silently)
 Em. with LVP (LVP emends silently): a. P, Q: a; A, E, I:
sdharmaparmara; B, D, F, G, K-M: a; C: paramara; H:
 P: yath nimibya(); Q:
sdharmaparmara; J, N: paramara


yath na nitya; I: tya
D: abda
P: ; Q: ktakatvnityatvt;
F: ktaktvt; Tib: byas pa mi rtag pai phyir. See Translation note.
 G: ktakem
 I: da
 P: ; D: ce
 F: ktaka
 P: ; A,
C, E, G-N: abda; F: abde; em. by LVP (silently) P: ; D: atitya
 M: kkasvam
 G: evah
 A, E, H, I: ta; D: ne
 D: svata


 I:
H: upadyate; I: utpadyate
H: svtmn
svate

vidyasn; M: n
A: vaiyatpdavaiyarthyt; B: utpdevai;
C: narutpdavaiyathyt; F: vairyarthyt; G, J: vaiyathyt; M, N:
 Tib: di na ji ltar iha. Tib construes ji
punanutpdavaiyathyt
 M: nm
ltar with de bzhin du (tath) of the next sentence.
 A, E, H, I: vidyamne
 A, E, H, I: om.
 A, E, H, I: om.;
 Q:
Tib: gnas zhing gsal ba vasthitam (= vasthita vyaktam)

ghadi
A, E, H, I: om. punarutpdnapeka dam | tath ca
mtpidyavasthym api yadi svtman vidyamna ghdikam;
D: paka; F: utpdnapeka; C, G, J, N: utpdana; M:
utpdina C, G, J, M, N: yath D: dha; Tib: n.e. ca B,


*Y.U,
$U-Y

156

CRITICAL EDITION


0U
%U3Y
,U

, 

 F:
D, G, J, L-N: mta; F, K: mtapia; em. by LVP (silently)
yad
 C, G, M: svtmen
 P: ; F, K: vidyamne; L: vidyamne
 C, G, M: ghapaikam; Tib: ... gal te rang gi bdag nyid du yod pai
bum pa la sogs pa yod do snyam du sems na yadi svtman vidyamna ghadikam iti manyase C, G, M: manyasa; F, H: manyese; I: manase P: ; E, H, I, L: tasya P: ; A-C, E-N: svtma A, E, H, I: vimnasya; C, G, J, M, N:
no; em. by LVP (silently)
 A, E, H: rabhy; D: manasty; F, K:
vidyamna; D: vidyamnasva

ty; I: sty; L: sbhy; N: nsbhy
A, E, F, H, I, K, L: utpdam; C, G, J,
M, N: updam; D: unpda; em. by LVP (silently) H: iti C,
 P: ; A-C, E, G-N: no; F: svtmanom; em. by
G, J, M, N: eva

LVP (silently)
P: tvenopanaybhivyaktana; A: tvainoparaybhivyaktena; B, C, E, F, H-L, N: tvenoparaybhivyaktena; D: tvenopenayhivya(?)ktena; G: vyana; M: vidyamnotvenoparaybhi A, H, I: utpdapratimedh;
vyaktena; em. by LVP (silently)
C: pratisedh; D: vyahicri; E, F, K: utpdapratimedh; G:
pratimadhyavya; E, L: utpdapratimedh; M: pratimedhbhicra D: eva A, B, E, F, H-L, N: venam; C, G: virodhodbhovenam; D: mnanirodhodbhvam; M: virodhotbhvena; em.
by LVP (silently) B: anutiham; C, G, J, N: anusthitam; D: nu;
 C, M: evati; D: e; G: avati; Tib: n.e. eva
 I:
M: anushitam


vim
E, L: tat kim ucyate ta kim ucyate; I: ta kim ucyate
D:
td (= t virma d) Q: uktam ayukta; D: amukta; F, K: ayukta

157

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
i

(Y


, 


1U)Y

Q: dnabhidhnd; A: dtabhidhtd; B-E, G, H, J-N: dnabhidhnd; F: dabhidhand; I: hetudnabhidhnd;


em. by LVP (silently) H: iti Tib: n.e. ca D: hetuntna N: ta
 P: ; D: mastevati; F:
bhi; F, K: hetudttna
 A: dooariharo; B, D-F, H, I, K, L: dooparihro; C, G, J,
ti
M: dooparidoo; N: padoktadooparidoo; em. by LVP to paroktadoparihradoo on the basis of the dittography in his Paris and
Calcutta mss (= M and N), although he notes that Tib reads otherwise
(PsPL 21, n. 2). Tib: gzhan gyis smras pai nyes pa ma bsal ba A G: skhy
 Tib: n.e. eva
N om.; PsPL: om. pi; Tib: yang
 F: pase
 H: pasthitasya
 C, G: punarayivyaktim; D: punarahivyaktim; I: om. punarabhivyaktim icchanti | tasyaiva ceha dntatvenopdna siddharpatvt | anabhivyaktarpasya ca aktirppannasyotpattipratiedhaviiasya; J, M, N: punarapivyaktim C,
G, J, M, N: ichati C, G, M: tasyava; J, N: tasyeva A: vaiha;
 C, J: tvenotpdna; G, M: tvenoD: cahe; E-H, L, M: veha
 C, G,
tvdna; F, K: dttatvenopdrna; Tib: n.e. updna

J, M, N: anabhivyarpasya; D: anebhi
Q: om.; D, G: va A,
B, F, E, K, L: pratiedhaviiasya; C, G, J, M: pratiedhaviia;
D: aktirppannasynpatti...viiasya; H: rpyannasyotpattiprativedhaviitasya; N: pratiedhamviia; LVP follows the readings
found in M and N which lack the genitive ending and therefore conjoins viia with the following word to form pratiedhaviiasdhyatvt; Tib: skye ba bkag pas khyad par du byas pa ni bsgrub par
bya ba yin pa nyid kyi phyir

&U

158

CRITICAL EDITION


+Y

, 


.Y
/Y*U-Ui


C, G, M: kutra P: do(a)[1]; A, E, F, H, I, L: ak; C, G, J,


M, N: sak; D: dooak; K: dak; em. by LVP (silently) P: ; A: hot; C, D, G, J, M, N: heto; E, F, H, I, K, L: hoto; em.
by LVP (silently) A, E, H, I: viruddhrthasatketi; F, K, L: viruddhrthaatketi P: (s)+[1]; D: ato P: ; A, E, L: numnummabodhyacdany; B: numnanumnabodhcdanym; D:
nusnabdhc?pm; F: nummabodhyacnahym; C, G, J, N:
nummabodhcdanym; H: as A, ym; I: numnummabodhocdanym; K: nummabodhyacnadyam; M: nusmabodhcdanaym; em. with conj. by LVP: numna[vi]rodhacodanym; Tib:
 A:
rjes su dpag pas gal ba brjod pa na. See de Jong 1978: 30.
yathopavasyi(?)nedobhvata; B: bhvata; C, G, J, N: varitedobhvata; D: varitedoobhvt; E: yathopavasmitedobhvata; F,
H, I, K: yathopavasmitedobhvata; L: yathopavaitedobhvata;
M: varitedobhvatavata; em. by LVP; Tib: ji skad smras pai
 C,
nyes pa brjod pa med pai phyir yathopavaritadobhvt

G, J, M, N: parakta; D: parktadoo
A, E, H, I, L: evebhy; D:
 Q: asambandham; A-C, E-H, J-N: asabuddham; I:
emety
 A: evaitata; D: avaitat; G,
esabuddham; em. by LVP (silently)
 I: bhaM: evaita; I: evaitatad; N: evetad; Tib: di dag etat


am
C, G, J, M, N: ghapadikam; F: padikam
P: vdia Q: niravee; A: pitsupardarbdena; PsPL om. ca; Tib: n.e. ca
tha; C, M, N: niravaeetpit; D: niraveeotpitsupadrtha; G: nirasta(?)eet; I: nra D: vivajitatvt A, E: anaiknti; D: katyapi; F, H, I, K, L: anaikti Q: ghadibhir; A, E, F, H, I, K, L:

PsPL 22
5

159

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

i


i,bhi; B: ghadibhir; C, D, G, J, M, N: ghadibhi; em. by LVP: padibhir; Tib: snam bu la sogs pa dag gis Tib: n.e. eva
 P: ; D: vmam
 P: ; A-C, E-G, I-N: anya; H: atya; em. by LVP

(silently)
P: ; A: prajoga; D: pramga; G: mrga; I: mrgta; Tib: yang na sbyor ba di ni tshul gzhan yin te atha vyam
anya prayogamrga P: [3](vy).[1](r).(k)t+; A, E, F, K, L: puruatirikt; C, M: vyatirikta; G: vyatirikta; H: puruatirukt; I:
puruatirikt D: padrthau; N: tha I: vditas Q: tatra;
H: pata D: eve; H: yeva; Tib: n.e. tata eva M: ta A: utya A-C, E-N: puruaved; em. by LVP. LVP
dyate; D: utpedyante
(PsPL 22, n. 5) reports that ms L reads puruavad but it too reads pu A, B, D-F, H, K, L: atdam; C, G, J, M, N: atvam; I:
ruaved.
 A: udhryya; C, G, J, M: udhrya; N:
atidam; em. by LVP
udhryya; Tib: skyes bu bzhin no zhes dper brjod pa di nyid dper
 C,
brjod par byao puruavad itdam udharaam udhryam

G, M: yadyai
A, E, H, I, L: cbhivdina; C: cbhivykta; F, K:
 D:
cbhicdina; G: cbhivyakti; M: cdhivyakti; Tib: n.e. ca
D: ne; H: ta
G: kats
D: tathvy
D:
prativedho
abhiyevyaktv G: advan A, E, H: tiptya A, E-I, K,
L: prva A: pac; M: pacn

,Y

160

CRITICAL EDITION


0Y$Y

%Y

i

Em. with LVP (LVP emends silently): cnupalabdhyupalabdhisdharmyeotpdaabdenbhivyakter. P: sdhar(m)myiotpda; Q:


sdharmmeotpda; A: nupalabdhpalabdhisdharmeo; B: sdharmeo; C, M: cnupalabdhisdharmao; D: anupalabdhyapalebdhisodharmootpdaabdenobhivyakter; E, K, L: cnupalabdhya(?)palabdhisdharmeo; F: cnupaladhyapalabdhisdharmeo...vyaktar; G: cnupabdhsdharmmao; H, I: dharmeo; J: cnupalabdhupalabdhisdharmeo; N: cnupal(?)alabdhupalabdhisdharmme C, G, J, M, N: av; D: evdidhnd
 D: pratidh; I:
o
 A, E, H, I, L: ke; C, G: nrepeats pratiedho; M: pratiodho
dhak; J, M, N: ndhaka; em. by LVP (silently) C, G, J, N: punar P: ayam artho; D: aye Em.: yathokto rtho vinaivetthavicrbhidhnl. P attests for the entire sentence: katham punar
ayam artho yathoktacarccm vinaivetthavicrnabhidhnl labhyata
iti; Q: katham punar ayam yathokta crtho vinaivetthavicrbhidhnl labhyata iti; (paper mss for the concerned words:) A: yathoktasvbhidhna vinaivyavicro; B: yathoktasvbhidhna vinaivetthavicro; C, G, J, M, N: yathoktasvbhidhna vinaivyasthavicro; D: yathoktasvbhidhna vinaivetthavivro; E, H, I,
K, L: yathoktasvbhidhna vinaivyatthavicro; F: yathoktasvbhidhna vinaivyarthavicro; Tib: yang ji skad smras pai don gyi
rjod par byed pa med par rnam par dpyod pa di lta bu di ji ltar rnyed
(De Jong [1978: 30] judges that Tibs second di should be deleted,
but it reects Skt ayam). LVP, in reliance on Tib, emends the sentence
to read katha punar aya yathoktrthbhidhna vin vyastavicro
labhyate; although LVP (PsPL 22, n. 8) reports that his mss all read
vinai vyastha vicro, ms L reads vinaivyatthavicro. I suspect
that the scribe of a ms from which the paper mss descend was disturbed by the sentence (he may have had to deal with a reading like

161

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

PsPL 23

, 

ms Ps anabhidhnt) and removed abhidhnt/anabhidhnt, adding abhidhnam before vin (cf. Speijer 182, n. 1 on vin construed
with a following word). At least one of the two mss on which Tib is
based appears to have contained the revised sentence. Ms Ps carccm must be the result of deliberate change; the intended construal
of vin with the following ablative was overlooked and accusative
carccm was introduced, which required the change of abhidhnt to
anabhidhnt. Ms Qs yathokta crtho may also be the result of deliberate change, or it may have come into Qs line because a dittography of the akara rtho (possibly resulting in the reading yathoktrthrtho) resulted in rth being read/re-interpreted as c.
*Ls author appears to have relied on a ms which read as PsP Tibs
ms(s); he comments: katha punar ayam uktaprayoge aya vicro
jyat (cf. Yonezawa 2004: 122, 135 [fol. 2a2]).
 A, E, H, I, L: latyata
 D: vet; F: cait; H: cyat
 D: yad; G: om.;
H: ta; I: ta A, E-L, N: athavkyni; C: athavy(?)kyni; D: vkhyni; M: athavyakyni; em. by LVP. LVP overlooks the reading in
 A, B,
M (Paris) when he reports that his mss read atha vkyni.
E, F, H, I, K, L: rhtni; C: ha(?)tni; D: rhatni (rh?); G, J, M, N:
htni; em. by LVP, who records that all his mss read htni (Cambridge reads rhtni), to tni; Tib: di dag ni. De Jongs (1978: 30)
 A: pathoditam; H:
emendation hy etni is conrmed by P and Q.

 A: sagsva;
A-N: artha; em. by LVP (silently)
yathditam
 P: om.; G:
C: saghna; G: sag; J: sagky(?)a; M: sagh

t; M: om.; Tib: de dag
A, E, F, H, I, K, L: na ca; C, G, M: va
 D: arthtpdana; F: athnmna; H: athtmna
 P: pra
A-C, E-N:
yanta; D: nta; G: prasyake; H: pramyata
 C, G, J, M, N: cikid; D:
ctra; D: vtra; em. by LVP (silently)
kivid; I: kicd

162

CRITICAL EDITION


&Y4Y

i

, -

'Y1Y

+U*Y(U
.U-Y,


, -

P: anupnta; A: anutptta; C, E, F, H-J, L: anutptta; G, M:


 F: sabhyate; H:
anutptta; N: anutpttan; em. by LVP (silently)
te; Tib: srid sambhvyate (causative). LVP (PsPL 23, n. 2) reconstructs Tibs ma bstan pa ... mi srid do as na ... anupadiam ... sa A: viprartena; F: vipartvipartena
 Q: crthe; I:
bhavati.vrthyana
G: yara
D: pratijy
C, G, J, N: nirodh;
M: nirodho D: yovad D: bahav D: se; H, I: do;
 P: viparta; A, C-E, I, L: rtpaty; H: prasaM: doo
 C, G, M: tavad; D: tovad
 Q: abhiyanta;
gavipartpaty

A, E, F, I, K, L: evati;
A, C, E, G-J, M, N: abhiyata; D: ahyata
H: evati A, E, H, I: alv Q: nrjunamat; A, H: avipartcry; C: ngrjusamat; D: avipartvryangrjunasatnusri A:
a; G: ngrjumamat; J: ngjumamat; N: ngjuna

A:
plitasvam; D: varya; E, H: plitasyam; I: pritasyam
mevakavacanbhidhyetva; C: vacambhidhyitva; E: mevakavacanbhidhyitva; F, L: smevakavacnbhidhyitva; G,
M: vacasbhidhyitva; H: mekkavacanbhidhyetva; I: meva A:
kaavacatbhidhyitva; K: smevakavacanbhidhyitva


yeto; I: yatva
D: ka; I: vaa; M: caka
K: labhete; em. by LVP (silently): labheta

PsPL 24

163

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
)U,U

A: nisvabhvandin; B, C, E-N: nisvabhvabhvandin; D:


nisvabhvehvavdin; em. by LVP; Tib: n.e. bhva: rang bzhin med
par smra bas PsPL: om. ca; Tib: n.e. ca A, E, I: sasvabhvdina; C, G, J, M, N: svabhvabhvandina; D: sasvabhvahvevdine; F, K, L: sasvabhvabhvdina; H: as A, dina; em. by LVP.
LVP (PsPL 24, n. 1) reports that his mss read ndina and ndin;
M and N (Paris and Calcutta) read ndina but L (Cambridge) reads
vdina. Tib: n.e. bhva: rang bzhin dang bcas par smra ba la D:
 Q: padyamne; em. by LVP (printing error?): pasaprasage
dyamne; Tib: bsgrubs pa na A, B, D-F, H, I, K, L: kta; C, J, M,
 A: prasagit; C, G, M:
N: kte; G: kte; em. by LVP (silently)
om. prasagavipartrthaprasagit | na hi abd dapik iva vaktram asvatantrayanti | ki tarhi | saty aktau vaktur vivakm
anuvidhyante | tata ca parapratijpratiedhamtraphalatvt; F: t;
I: viparitrthapragit; Tib: thal ba las bzlog pai don can du thal bar
ga la gyur kuta prasagavipartrthaprasagit. LVP (PsPL 24, n.
2) reconstructs Tibs Skt as prasagena vipartrthatprasaga
 A, B, E, H-L, N:
kuta but the Skt may have read as the mss do.
 F: dapik
abde; F: a with stroke for i above the line
 D: vakras
 A, B, E, K, L: asvamatrayati; D: asvamantrayati; F: avamatrayanti; H: as A, t; I, J, N: asvamantrayanti;
 D: ki
 F: aty
em. by LVP; Tib: dbang med par byed pa
 A, B, E, F, H-L, N: vaktu; em. by LVP (silently)
 H: vivakym
 I: anuvidhiyante
 A, E, H: datasya; D: prasagyda; F:
prasag; I: prasagpdatasya D: vipartrthapatti; F: prasagavirtrt; H: viparit; K: prasagavirtrt

/U

164

CRITICAL EDITION


i

3U
Q: cryo; D: ccry; H: cryo F: kyas; N: bhyasy C, G,


J, N: mukhainaiva; I: mukhanaiva A-F, H-M: pak; G, N: parak; em. by LVP (silently) D: nirokaroti Q: om. D: n D: vidyate
 F: kicit
 A: arakaa
 A: praka
sahyeta; B: prasatyeta; E, F, L: prasahyeta; H: pasahyeta; I: prasajyata F: sy; L: sy, half-daa, t D, G: prva D: yati
 Em. with LVP: rpakraanirmukte. P, Q: rpakraanirmukta na
rpam upalabhyate: mss P and Q substitute MMK IV.1ab for MMK
IV.2ab, the verse-half attested in the other mss and Tib. MMK IV.2cd,
as in the other mss, follows. A, E: rpakranirmmukta; B, C, G, J,
K, M, N: rpakra; D: nimuktai; F: rpakranimukte; H: rpakranirmukta; I: as A, kta; L: rpakruanirmmukta, with (Nepalese-script) wavy line over kt to indicate kte; em. by LVP (silently)
 A, E: rye; I: rpa
 F, K: rpa
 A: prasahyate; B, E, F, H,

L: prasahyate; G: pasajyate
F: ahotuka. LVP (PsPL 24, n. 8)
states that his mss read hetukam but all read ahetuka. The mss also
read ahetuka when the krik is presented in the fourth chapter (P
is damaged; I do not have access to Qs fourth chapter). Ye (2011a:
68) accepts hetuka. Ngrjuna uses the form hetuka when the
metre demands a long syllable (cf. MacDonald 2007: 34), but one is
 D: v
 L: urtha
 C, G, J, N: kacid
not required here.
 G: ka; LVP emends to ahetuka but makes reference (PsP 24, n.
L
8) to the reading hetuka in his mss. He accepts the reading hetuka for the krik at its occurrence in the fourth chapter and in his

165

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

PsPL 25

%U
i

list of corrections at PsPL 597 corrects the rst chapter citation to


hetuka. G: kcid
 PsP : om. iti
 H: tath; M: tadyath; LVP: tadyath; Tib: de
L

bzhin du
D: havas D: nivaa A, E, H, I: a; C: mara A, E, F, H, I: prasahyatsti; B, L:
alakaa; M: lakaa
 A: bhva;
prasahyetsti; C, G, K: prasajyatsti; D: prasajyetosti


B, C, E-N: bhv; em. by LVP (silently)
H: om.
A, C, D, E, G A, E, H, I, L: vinebhydin; C, G, J: vinesvdin; M:
I, M: a
vitesvdin C, G-I, N: arthrtha A, E, H: na; D: vky D: mahthatve
 Q: anekaprayoganipattihetunya; I: n
tva; A, B, E, F, H, I, K, L: anekaprayoganipattihetutva; D: anekapramoganipatti; C, G, J, M, N: enekaprayoganipatti; PsPL: prayoganipattihetutva; PsP Tib: sbyor ba du mai rgyu nyid (n.e. nipatti). It is dicult to explain Ps loss of nipatti on paleographical
grounds. PsP Tib does not copy in PP Tib at this point (PP Tib: sbyor
bai tshig du ma dag gi gzhi) but rather translates from PsP Sanskrit.
It would seem that Q and ms received the interpolated and explanatory reading nipatti from ms . It is possible that nipatti was in the
ms related to used by the Tibetan translators, but was not appropri Q: parikalpet; A-C, E-N: parikalpet; D: parikalated by them.
pya; em. of parikalpet by LVP (silently) to parikalpyate. De Jong
(1978: 30) accepts Ds reading which he considers as conrmed by

$U
&U

166

CRITICAL EDITION+Y0U

,Y-U
i

,
Tibs rtog na; rtog nas, however, would be the more usual equivalent
for the gerund parikalpya. The na here more than likely represents
part of the translation for atha, that is, it is the concluding particle of
the oft-attested ci ste ... na (see, e.g., C Tib-Skt Index [Suzuki
1994: 112] where rtog na is listed as translating only present passive,
present participle and optative forms, and the occurrences of rtog na
for kalpyeta, parikalpyate and parikalpyeta are preceded by ci ste).
 A, E: vkytp; G: buddhaplivkyty; N: vykyvy; em. by
LVP of vkyny to vykhynny, even though his mss support the
reading vkyny and he notes (PsPL 25, n. 3) that Tib = vkyni;
Tib: ngag dag.
 C: tatheva; D: tatyeva; Tib: n.e. eva
 A, E, H: parikalpet; B: parikalpyate; C, M, N: parikalpnte; F: parikalpante; G: parikalpke; I:
parikalpeta; K: parikal(?)pate; L: parikalpate; em. by LVP (silently) D: smd Q: kram; A, C: kram; D: vttikorom;
F: knm A, E, F, H, I, K: tyyo; C, G, M: nyvo A, C, E,
F, H-J, L, N: payogavkyaviar; B, G, M: viar; K: yayogav A: kartarvya
 E: tsti; F:
kyaviar; em. by LVP (silently)

nst
A, E, H, I, L: vigrahavypattaty; B, J: vypattany, C:
vyparttiny; D: vyvattany; F, K: vypattavy; G: vypattiny; M: vypattiny; N: vypattanym; em. by LVP: vigrahavyvartany. LVP states that all his mss read vigrahavypattibhy
(but see L, M and N). Tib: rtsod pa bzlog pai D: vtti A, B,
E, G, J-M: kurvatopy; C, I, N: kurvvatopy; F: krvatopy; H: kurdhato C, D, G, I, M: cryaa; H: cryena;
py; em. by LVP (silently)

K: cyea
D: praygavkynebhidhnt

167

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


,
i

PsPL 26

 A: tarkarsttikau; C, G, J, M, N: tarD: vt; F, K: ctmatas


 A-C, E, F, H-N: kastrdi; D: terkamtrtikaualamptram
vikhysr; D: avikhysor; G: visyasr; conj. by LVP: vi[cikray];
 Q: madhyaka; A, E: darasypi; H:
Tib: bstan par dod pas
agi...darasypi; I: madhyamadarasypi; Tib: dbu ma pai lta ba
khas len bzhin du yang agktamadhyamakadaranasypi (dbu ma
pai lta ba presumes mdhyamikadarana) C, G, M: rom A,
E, F, H-L, N: samudyospadam; C, G, M: samudryospadam; em.
 A, E, G, H, I: palabhyate; B, F, J-L, N: palaby LVP (silently)
kate; C, J, M: palakate; D: tarkikasypa; em. by LVP (silently)
 A-C, E-N: om.; conj. by LVP: [tatra]; Tib: de la
 A, E, H, I: yap
 A, E, F, H, I, K, L: aiva; B, C, G, J, M, N: eva; em. by LVP: evam;
 A-C, E-N: yukta
 P: prayogavkya
Tib: di skad du
 A, D, E, F, H-L: atad; C, G, M, N: ata; conj. by LVP: [atra]
prayogavkya bhavati; Tib: n.e. etat: dir sbyor bai tshig tu gyur
ba ni. PsP Tib cites from PP Tib: dir sbyor bai tshig tu gyur ba ni.
 A-C, E-N: parrtha; conj. by LVP: para[m]rtha[ta]
 D:D, M: yatenni
G: svatantra
Q: om.
dhylmikny
utpannni vidyamnatvt caitanyavat || iti | kimartha punar atra
paramrthata iti vieaam updyate || lokasavtybhyupetasyotpdasypratiidhyamnatvt pratiedhe cbhyupetabdhprasagd iti
cet | naitad yukta savtypi svata (eyeskip: svata utpannni
 A, E: vidyamsvata utpattyanabhyupagamt); D: ulpannni
tatvt

1U.Y
*U

168

CRITICAL EDITION
,

i
(Y/Yi

A: om. caitanyavat || iti | kimartha punar atra paramrthata iti vieaam updyate || lokasavtybhyupetasyotpdasypratiidhyamnatvt; B, E, F, H-L, N: vd; D: caivanyavad; C, G, M: caitavyavod;
 C, G, M: kimartha; E, H-L, N: kimartha; F: kimaem. by LVP
 D: puner; G: punav; Tib: n.e. punar
tha; em. by LVP (silently)
 C, G, J, M, N: vieam
 B, C, E, G-N: updyate; F: updyete;
em. by LVP (silently) C, E, H, J-L: bhyupatasyo; D: lokaaktytyuyetasynpdasypratividhyamnatvt; F: savtytypatasytpdasy; G: savtytyupatasyo; I: bhyupatasyotpdatiidhya; M: savttytyupatasyo; N: bhyupatasyo...mnat; em. by
LVP (silently): bhyupagatasyo. De Jong (1978: 31) refers to PsPL
26.3s cbhyupetabdhprasagd as support for the reading bhyu C: cbhyupata; D: vtyuyatabdh; F: ctypeta;
petasyo.
 A, E: savtypi; F: savttypi
G, M: ctyupata; H: cbhyuyeta
 I: svata
 A, E, H, I: utpatyenabhyu; B: utpattyenbhyu; C, J,
N: utpastyenabhyu (N: utpattyena?); D: utpatyunatyupagamt; F:
utpattenetypagamt; G: utpastyanatyu; K: utpattenabhyu; L: utpattyenabhyu; M: utpastyenatyu; em. by LVP (silently)

169

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
C, G, H, M: cpam; D: vya C, G, J, M: hetuk; D: hetok


A, E, F, H, I: kula ( conjoined with preceding word); B: kula; C,
G, J, M, N: kula; D: kura; K: kula; L: ula G: svayukto;
 F, K: om.
 F, K: om.
 D: nohaya; I: kto
M: svayatkto
 M: pano
 A, E: praktivabhva; D: naivaraklpra; F, K:
klupaktiva; L: klupraktiva; M: kluprakti
 D: karo; F: yathkuro
 A-N: y; em. by LVP (silently)
 A,
F: bija; B, D, E, H-J, L, N: bja; C, G, M: bja; K: bja; em. by LVP
(silently) G: caiv G: kuro A, E, F, H, I: any K:
 A, E, L: vaiva
 Em.: em (cf. BHSD s.v. em). P, Q: evam;
ne
A-L, N: evam; M: evatadevam; PsPL: evam. See Translation note.
 I: anuk(?)edama; em. by LVP (silently): da a; Lalitavistara
(Lefmann): da a. The metre is not aected by the inclusion of
the m of the mss dam, which I understand as a hiatus bridger. On
 P: ; D:
the verses metrical problems, see Translation note.

dharmajeti (sandhi with following iti); N: dharmma
H: ti


)Y
&Y

170

CRITICAL EDITION


,U


%Y+U


i
-Y


.U*Y,

$Y

 A: pratitya
 D: ne
 D: tovat; H: tcat; I:
F, K: vakati


tcan
M: om.; K: ted
A-C, E-G, I-N: bhavati; H: bhavati;
 Tib: n.e. ca
 H: ttat; Tib: n.e. tat
 P:
em. by LVP (silently)
ncchinna; G, M: na H: iti D: paramatyaka N:
vieeam; Tib: khyad par du byas vieaam M: api A Q: om.; F: om.; Tib: de yang
E, G-N: ce; em. by LVP (silently)
 Q: om.; D: umukta
 C: mavtypi; I: sav
 A, E, H, I:
bhypagamt; B: sthnetyupagamt; D, G, M: tyupagamt; F:
 A-C, E, G, H, J, L-N: satyadvaydviparta; D:
typagamt
vipanta; F, K: satyadvaydvipartadaranepari; I: satyadvaydvi H: torthik
paritadaranaparitrast; em. by LVP (silently)
 N: yvud
 C, G, J, N : ubhayayathpi; M: ubhayeyathpi
 A: nipidhyate; B: dhyate; C, E, M: dhyate; F, K, L: tiidhyate; H, I: niidhyante M: tcat H: iti B: eva; F:
 P: (para)matp[2]; A, E: eramatyek; C, G, M: pekam;
evem
D: yekam; F, K, L: peramatyek; H: eramatyech; I: eramatyak
 G: ayi
 G: pujyate

PsPL 27

171

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
,

i

1Y0Y
'U

i

,

i

 A: toka; D: lka
 D: yates
 D:
C, G: rpi; Tib: n.e. ca
tadayekayopi; H: tadayakaypi A: viaiphalya; B, C, E-H, JN: vieasphalya; D: vieesphala; I: vieasphalya; em. by
LVP (silently) D: lok H: kyakrat M: kry A:
 C, G, M: rit; I: it
 H: tvan; I:
utpadyarte; E: utpadyate


van
P: ; B: ysseti; I: vevasth
P: [2](a)[1].(ai)phalyam; C, G, J, M: vieea; D: vaidaphalyam; F, K: vieavai; H:
 P: ; A, E, F, G, K-M: niciyate; D:
phalam; N: viepea
nicyate; H: niciyate; I: niciyete P: ; D: padi Q: nircikrua vatad (the akaras after nircikrua have been erased
and vatad [for etad] vieaa written as the correction); A, E, H:
aa; C, G, N: nirvikru; D: pratiedhanimacikru; F, K:
a; I: pratiyedhanircikra; M: samvavtyo...nirvikru;
 Q:
Tib: n.e. pratiedha: kun rdzob tu skye ba dgag par dod nas


H: updiyate
Em. by LVP:
see previous note; D: atad
siddhdhre. LVP (PsPL 27, n. 5) writes, La lecture des Mss. nest
pas constante, ici et infra 30.10.15, but at this point and at PsPL 30.10,
L, M, N (= Cambridge, Paris and Calcutta) and the other mss available to this study concur in reading siddhdhra (asiddhdhra at
30.15 is in a compound). LVP adds, Il faut, je crois, lire asiddhdh A-C, E-L, N: doe; M: doo; em. by
ra paka (cf. 28.4).

4U

172

CRITICAL EDITION


3Y
,Y

&U

+Y


,


i(U-U

i/U

, 

LVP (silently)
A-C, E-N: rayosiddho; D: siddh; em. by LVP: rayasiddhau.
 D: syta
 D: psvata
 A: yatanm
 B-D, G, M: anatyu;


F: anaty
A, E, F, H, I, K, L: savty
A: disabhvd; B, E,
F, H, K, L: disabhvd; C, J, M, N: disambhvd; G: disam P: ; D: edoa
bhyd; I: diabhvd; em. by LVP (silently)
 Q: evan; I: atat
 P: ; D: kaisya; G: tasya
 I: svtn
 P: ; D: cakurhn
 F: paramrtha; N: tha
 A: utpatte; C, N: pratiadhd; G, M: pratiadh; H: utpantepratiedh; I:
 F: viaaa; G: pratiedhavieaa; H: utpatipratiedh
pratiedhavieaa; M: utpttapraedhavieaa; Tib: skye ba
 M:
gog pai khyad par yin no; em. by LVP (silently): vieae
 P: evan; C, G, M: evam
 Tib: n.e. eva
 D, G: caeva


ktavya; N: vya
D: spratn
A, E, H, I: din
 M: nty
 A: atpattir
 A: om.
 D: caivam
 I:


D: ucyamno
A-C, E-N: ucyasatm; em. by LVP:
ucyabhya
 A, E, F, H, I, K, L:
vastusat; Tib: rdzas su yod pa nyid du

cakurdnm
P: ; B, D, G, M, N: atyu; F: atypagamta


PsPL 28

173

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
1U)U*U%U.Yi
PsPL 29

P: ; A, E, H, K, L: dhytenbhyu; B, G, M: dhynentyu; C, J,
N: dhynenbhyu; D: dh(?)nentyupagam(?)rthat; F: dhytenty; I: dhytenbhyupamgat; em. by LVP: anabhyupagamt (silently); Tib: khas ma blangs pai phyir dang | H: do D: yath H: dharmadharmno; K: dharmidanirtyu; I: yath nbhya
; N: dharmmi; Tib: chos dang chos can gnyis spyi; em. by LVP
(silently): linked with the following word to create the compound
dharmadharmismnyam. De Jong (1978: 31) points to the compound dharmadharmismnyam at PsPL 29.5 which, in contrast to the
case here, has been translated as chos dang chos can spyi, that is,
without indicating Skts dual declension. I: smnem D: anu H: tad; I: bhat
 A: yahi
mnnumeyaivya; H: bhva
 D: cturmabhhautika
 Q: ghyet; A, E, H, I: ghyateta; C, G,

 A:
M: ghya
A, E, H: parato siddha; I: as A, ddha
 Q: ghyeta; N: ghte
 P: ; A, C, E, G-N: baiddhasya; em. by
 F: to; M: svabhto
 A-C, E, G-N: sy; F:
LVP (silently)
vaiseikasy; Tib: bye brag pa ... yang; PsPL: om. api A-C, E-N:
abdo; I: abdonityet; em. by LVP (silently)

,U

174

CRITICAL EDITION


$U
0U

,


&Y P: ghyata; Q: ghyeta; A, D, E: ghyete; C, G, M:


H: krya
ghyata; F, J, K, L, N: ghyeta D: parto D: dasiddha Q:
vnya; A: vyry; B, J: vyagya(?); C, D, G, M: vyag; E, F, I,
K, L: vyargya; H: vyarga; PsPL: vyagya; Tib: mngon par gsal bar
byas pa yin (abhivyakta). Cabezon (1992: 279), translating from the
quotation of the passage in the sTong thun chen mo, records mngon
par gsal bar bya ba. G: svate I: eve G: sabhava F:
yayi N: svata N: om. Q: om. P: nirahetuka; A:
 G: paro siddha; em. by LVP: parasysinirhatuka; D: nihe
ddha; Tib: pa rol po la ma grub. Earlier in the paragraph, pha rol po la
ma grub translates parasysiddha (its complement bauddhasya svato
siddha is translated rang nyid sangs rgyas pa la ma grub pa yin);
gzhan la ma grub translates parato siddha (its complement svato
siddha is translated rang la ma grub). The form parata attested in
the mss may be considered the complement to svata (the second
instance of bauddhasya svato siddha is translated sangs rgyas pa
 C, G, J, M, N: om.
 N: yasmd
rang la ma grub pa yin).
 C: yathte; G, M: yathtre
 I: smtyamtram
 G: evas;
conj. by LVP: e[va ghyate (half daa) e]vam. Tib merely claries
with its preceding dzin pa what is understood through anuvtti in the
Skt; see de Jong 1978: 31. A, E, H, I: grahpyata; C, D, M: grahyeta; G: ghyeta; L: grahyata A: cat

175

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

PsPL 30
, ,


+U G: tasmd; Tib: di ltar yasmt


 D:
A, E, F, H, I, K, L: ta

yadaivtpda; I: pratiyadho; M: pratiadho; Tib: n.e. eva
D:
tre A, E, H, I: pratas; D: hipretas A, E, F, H, K, L: dharmies;
G: dharmmeas; I: dharmmines Q: mtrasdit; D: tmahva F: ti; I: pratprati
 A: avnesya; N: viparyysemdittma
ngkt; D: evnengkt; E, I, L: avne; G: evtengkt; H:
avanengikt; Tib: dis rang nyid kyis khas blangs pa nyid sva D: hinnau
 D: viparysviyaysau
yam evnengkt
 Em. with LVP (LVP emends silently): yad. P, Q: yath; A-H, J-N:
yath; I: yathpi; Tib: gang gi tshe A, B, E, F, H-L, N: viparysenosat; C, G, M: viparyseno; D: viparysenosat, after o, savti
syd | ata evokta (= eyeskip forward [end of paragraph]) but then
deleted by enclosure in square brackets; em. by LVP (silently) N:
ghyete A, E, H: temitirikeneva; B, F, K, L: temi; C, G, J, M, N:
 M: keodi
tami; I: temitirakeneva; em. by LVP (silently)
 G: tada
 I: kuta
 A, E, F, H, I, K, L: padrthalaa; C:
sadbhtaparrthalasypy; D: sudbhtapadrthalaesyty; G: sambhtaparrthalasypy; J, N: sadbhtaparrthalasasypy; M: sambhtapa C, G: apalabdhi; M: palarrthalapy; em. by LVP (silently)
 A, H: cpipary; D: cvoyathsd; Tib: n.e. ca
 F:
bdhi

adbhta
Q: na samropyate (sam is a correction); A, E, F,
H, I, K: ndhropite; B, C, G, J, L-N: ndhyropite; D: ndhyoropyate; em. by LVP (silently): ndhyaropita; Tib: sgro mi dogs pa.
Yotsuya (1999: 101) retains LVPs reading and assigns de Jongs
(1978: 31) emendation ndhyropyate (conrmed by ms P) to the

/Y
-Y*Y

176

CRITICAL EDITION


.U

,

,Y

%Y,


variant level. He further reports H, I and J as reading ndhyropyeta
but none of the three attest this reading.
 A: vitemirikerameva; B: vitaimirieva; C, E, G, I, J, L-N: vitemi;
D: vitemitirikeeva; F, K: mirikeeva; H: vitesirikerameva; em. by
 Tib: dei tshe na yang tad
 C, G, J, M, N:
LVP (silently)

kuto
A: madbhta; E, H-L, N: sad; C, G: sad...laasypy; D:
sabhtapadrthalaesypy; F: padrthalenasypy; M: satbhtad Q: tvena; C: yana; G: yna; M, N: yana
 D:
rthalasasypy


tadn; I: n
D: ti; G: savti; N: davti
F: yevoktam;
 A: crypdai; B: padair; D: cryarydai;
Tib: adds kyang
H: cryayadai H: kici I: upalabhaya. The parasmaipda sux with upalabh is unusual (as opposed to its use in Pli);
 I: pravarttayaya; J: pravarttaeya
 C, G,
perhaps BHS?

H: pratakdibhir;
M: om.; H: nivarttayepa; N: nivarttaya
 D, G: arthes; M, N: athais
M: tyakdibhir; N: pratakdibhir
 B: caiva; Tib: n.e. ca
 A: viparyysviparysviparysav; E, H,

I: sav
B, C, G, J, M, N: eto N: vidukhm; Tib: n.e. vidu
D: avipayati | vasthy; em. by LVP (silently): avipartm
vasthy D: vipattasy; I: vipartasytasa A, E, H,
I: kuta C, G, J, M, N: caku

177

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


i
1Y(Y I: ta
 Tib: ldog pa med pa nyid pas na vyvartate
N: tva

[...] iti
Em. by LVP (silently): siddhdhre Tib: gzhi ma grub
pai phyogs kyi skyon dang | gzhi ma grub pai gtan tshigs kyi skyon
siddhdhra pakadoa raysiddho v hetudoa. Cp. Tib 45
(= LVP 27.8) gzhi ma grub pai phyogs kyi nyes pa am | gzhi ma
grub pai gtan tshigs kyi skyon for a reection of the same construction with v. C, G, M: doar D: parihra; F: eparhra; K, L:
 H: yevya
 C, G, J, M, N: nidarasypi
 P:
aparhra

mya; G: mhtmya
Q: abdasmnyamnyam; C, G, M:
abdas; D: vadasmnyam; H: saamnyam; I: abatsmnyam
 A, E: atityasmnya; B, F, H-J, N: anityasmnya; C, G, M:
om.; K, L: anityammnya; conj. by LVP: anitya[t]smnya; Tib:
mi rtag pa nyid kyi spyi A, E, F, K: vvivarjitaviea; B, C, G, J,
M: v; D: vovivakita; H: cvivarjitaviea; I: vvivaitaviea; L:
vvivajitaviea H: te A: ava; C: a; E, F, H, I, K, L:
 A: smnya; I: cakus
 A: nyatveva; G: a; M: a
dibh; B, K: vdity; D: unyatvdity; F: nyatnyatv Q: svty; A, E, H, I: gkta; D:
ty; G, M: vdityt
 A,
samvtygkta; F: gkta; G: mavty; K, L: rgkta
B, E-N: nopi; C: no | pa; em. by LVP (silently) D: nyasti Q:
nidaranasmnya; A: nidaransmya; F, K: smnya; em. by
LVP (silently): nidaranasya smnya. De Jong does not record Ds
variant. Yotsuya (1999: 105, n. 114) relegates H, I and Js reading to
the variant level. Tib: dpe la yang dra ba yod pa ma yin (the closing
phrase mirrors the opening line of this specic refutation).

4Y&U3U
'Y

178

CRITICAL EDITION

$Y
)Y

,
i

PsPL 31


, 

,

0Y+Y
,U

G, H, M: pa P: asiddhdhra pakadoodbhvane; A: asiddhdhrayakadohbhane; B, C, G, J, N: dodbhvane; D: asiddhyadhrapakadoodbhvena; E, I, L: dohvane; F: asiddhadhrapekadohrane; H: asiddhadhrayakadoahvane; K: dhrapekado A, E, H, I:


bhrane; M: dotbhvane; em. by LVP (silently)
 A, E, H, I: a;
om.; B, C, F, G, J-N: vidhin; em. by LVP (silently)
D: e. LVP (PsPL 30, n. 5) mistakenly reports that his manuscripts
 A: satv
 A: ; B, C,
attest ea eva sattvdibhya svahetor.


E-N: asva
A: r
A, E, H, K, L: asiddhrthathvane; B:
rthatdbhvane; D: rthavodbhvane; F: rthhvane; I: as A,
na; M: rthatotbhvane. Tib: gtan tshigs di la ma grub pai skyon
brjod pa la asya hetor asiddhrthatodbhvane. Tibs skyon provides
symmetry with nyes pa (doa) of the compound in the relative clause.
LVP adds a conjectured api (PsPL 30.16: asiddhrthatodbhvane [pi]
yojya) on the basis of Tibs yang (gtan tshigs di la ma grub pai
skyon brjod pa la yang sbyar bar byao). yang may represent api but it
may more likely be an interpretation of the ca found at the beginning
 C, G, J, N: yjya
 G: naitad; M: raitad
of the sentence.
 P: eva
 Tib: dis rang nyid kyis svayam apy anena
 C, D,
 A, D-F, I, K, L: tho; H: tho; M: rpyo
G, M, N: anenoya
 D, F, G: tyupagatas
 A, E, F, H, I, K, L: trkikea; D: trkikaa
 PsP : om. katha ktv; Tib: ji ltar zhe na
 A, B, E, H, I: saty;
L

D: evdhynmikyatenonpdako;
C, N: sans; G: sanm; M: sam
 D:
H: avdhyatmi; I: avdhytmi; M: evdhytmi:kya


hatvdaya; G: detvdaya
Q: gatena
C, J: nidert; D:

179

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
-U

,
*U


,


.Y
 A: i; D: i; I: bhi. PsP Tib mirrors PP Tib.
 G:
vinirdet
 A, B, E, F, H, K, L: tathgaten; C, G, M: gaten; I:
tath
tathgate; J, N: gathgaten; em. by LVP (silently): tathgatensti
 Q: nirddaan; G: nirddean
 D: om.; H: tat tath
 F: anta; G, K, M: nta
 I: a
 D:


paroyakiptasya
C, D, G, M, N: asyada
Q: abhimatam; D:
 Tib: n.e. hi. The passage has been copied (with minor
ahihitem
 Q: bhagatm
 C, G: ehiprat; D: ahichanges) from PP Tib.
pret; M: ehiprapt; N: abhiprat G: gra D: hetvairtha; H:
hatv A, G: savtya; E, H, I: tya M: om. A, E, I: nirde; F, H, K, L: nirded G: u C: paramta; G: te; I: paramrtha; M: pamta; PsP Tib reects PP Tibs don dam par gsungs pai
phyir C, M: tya; G: savtya D: vet; N cat A: satya; B,
C, G, J, L-N: svat; D: syat; E, F, H, I: sat; K: tyta; em. by LVP
 A-C, E-G, I-N: to; H: asiddhrthatva; em. by LVP
(silently)
(silently). D adds: | tadyath | nta nirmam (sic) iti (= eyeskip
 A: paramback to end of rst PP citation in 50 [PsPL 31.3])

rthana; F: paramarthata; I: tas
A-N: ceta; em. by LVP (silent H: na
 I: san
 A, E, F, H, I, L: nsun
 P:
ly)

sadaad
A-C, E, G-J, L, M: nivartyate; D: nirvartyate; F, K: nivartyata; N: nivatyve; em. by LVP (silently)

/U

180

CRITICAL EDITION
%U1U


P: sadaad; Q: nirkat; A: tmakakyapratyaya; C, G, J, N:


tmeka; E, H, I, K, L: tmakakypratyaya; F: tmakypratyayatvanirkaraot; M: meka; em. by LVP (silently) P: nirvattatako; A-C, E-N: nivarttako; em. by LVP (silently) A, E, H, I, K, L:
eva; F: aiva Em.: na. P, Q: hi; A-N: hi; PsPL: hi; PsP Tib: mi. See
 D: naivasmai; M: so
note on MMK I.7 (Translation 143).
 A, B, D-I, K, L, M: nivarttako; C, N: nivattako; J: v(?)ivattako; em.
 N: th
 I: tata
 N: parathato
by LVP (silently)
 Em. with LVP (LVP emends silently): nirvartyanirvartakatvsiddher. P: nirvatya; Q: nirvvartaksiddher; A, B, E, H, I, K, L: nivartyanivarttaka; C, G, J, N: nivarttakatv siddher; D: nivartyanivartyakatvdasiddhair; F: nivartyanivarttaktv siddher; M: as C, om.
 D: to
 J, N: hetr
 Em. with LVP (LVP
avagraha
emends silently): caiva. P, Q: caiva; A-C, E-N: caiva; D: civa;
 A-D, F, G, I-N: nyena; E, H: tyena; em. by
Tib: de ltar, n.e. ca

LVP (silently)
A: asiddhi | r; E, H, K, L: asiddhi || r; F: asiddhi r
 A, E, I, K, L: agnena; D: agktonena; F: aginena; H: agi A, E, H, I: sarve
 D: ecnu; F: evnusnesneu;
nana

Tib: n.e. eva
Q: hetuu; D: vastudharmpanya; G, M: dharmopavyasta; H: vatsudharmo

181

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

i

&YPsPL 32 C, G, J, M, N: eve; H: yeva; Tib: rang la svata eva


D: svate
A, E, H, I: sarvann; B, F, G, J-M: sarvnn; C, N: sarvvnn; D: sarv; em. by LVP (silently) A, E, H, I: evam; Tib: n.e. eva A,
E, F, H, I, K, L: sdhanvi; M: sdharni I: nyate A, C, E, GJ, L-N: parebhya; B: paretya; D: paratyas; em. by LVP (silently)
 B, D: yetya; C: tatpatya; F: tatpratyebhya; G: tatpatya; I: tapra A, E, H, I, M: kyatatya; M: tatpratyaya; N: tatpatyatya
 A, E, F, H, I, K, L:
janma; D: dhytmakyatena; F: janme
sy; C, G, M, N: paasya; PsPL: paasya; *L: ghaasya; PsP Tib:
 H: vy
 F: ta
 C: | vevakit;
bum pa; PP Tib: bum pa

D: vivarjit; G: vivaki; N: vicakit
A, B, E, H-J, L: tmikyatanavivarttak; C, G, M: nivattak; D: tmakyatenavivarttakau; F: ckurdydhytmikyenanivartak; K: tmikyanani I:
varttak; N: kyatanavivarttakva; em. by LVP (silently)

pratya
D: pratyyante; N: pratyeyante. De Jong (1978: 31),
noting Ds pratyyante and Tibs nges te, tentatively suggests praty I: paratv
 Q:
yyante. P and Q, however, attest pratyante.

yath
A-N: tatvdaya; em. by LVP (silently)


,Y

182

CRITICAL EDITION


+U

i

-Y


(U*Y$U

 A: ddha
C, M: i F: paratvdkam D: atu D: svate
P: cnye; A, F, I, K, L: v; H: vneto (o sandhi); M: cnyeno (o
 C, G: otpanno (initial o sandhi); D: tpann
sandhi); Tib: n.e. ca
 D: evodhytmik
 C, G, M:
(sandhi with previous a); M: om.
 C, M: vyavabhkarad; D: viiatyavyavahra; F, K:
os
taviaya; G: vyavabhkarud; N: vyavahkarad; em. by LVP:
tadviayiviia, citing PsP Tib: de dag gi yul dang ldan pai tha
snyad khyad par can byed pai phyir. See Translation note and the
occurrence below. A, E, H, I: itya I: parbhitasya Em.
with LVP (LVP emends silently): udbhvayiu. P, Q: udvibhva, A,
E, F, H-L, N: udvibhvayiueday; B: udvibhva; C: udvibhyavayip(?)ueday; D: udibhvyeuedam; G: udvibhyavayipueday; M:
udvityavayipueday. I am not aware of the verb ud-vibh being at F, K: ukta
tested and am unable to explain the mss reading.
 A, E, H, I, L: aya
 D: o
 F, K: yathtsya; G: yath;
 D: payete; M: payatu
 G: utpdatabyN: ythtsya


daya; M: upda
A, H: sanni
M: paramrtha


183

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
.U
0U
D: tadd A: hetoraaher; C, G, H, J, M, N: tadviay; D: hetur; em. by LVP: 1) tadviayi, 2) (silently) karad iti hetor, but cp.
adhvatvaheto in Candrakrtis following parallel comment. PsP Tib:
de dag gi yul dang ldan pai tha snyad khyad par can byed pai phyir
ro zhes bya bai gtan tshigs; PP Tib: de dag gi yul dang ldan pai tha
snyad byed pai phyir ro zhes bya bai gtan tshigs. See the Translation note for the previous instance of this reason. A, E, F, H, K, L:
asiddhrthat; C, G, J, M: esiddh; D: asddhrthat; I: asiddhrthat F: gatet; H: garet A-C, E-N: utpdaniedhd; D: utp F, H: pi
 P: ; D: agada; I: agata. LVP conjecdaniodhd
tures a preceding paramrthato on the basis of Tibs don dam par. Q,
A-N: without paramrthato. Ps leaf has broken o, but there is just
enough space within the boundaries of the damage for the text as in
the edition above, and no extra space for the conjectured paramrtha A, E, H, I: vaiva; C, G, M: neve
 F:
to. See Translation note.
gayate P: ; A: adhatvt; C: td; E, F, H, I, K: adhatvd; G:
 P: [3](v)ad; A, E, F, H, I, K:
adhata; L: adv(?)atvd; M: t
gatdhavad; D: vah; L: gatdhv(?)d P: ; A-N: athaheto; em.
 Em. by LVP (silently): svata evsiddhrthat,
by LVP (silently)
apparently on the basis of Tib: rang nyid la ma grub pai don nyid
 C, G, M, N: yjy; D: yody

)U

184

CRITICAL EDITION


i

PsPL 33


,U

 A: samrga;
A-N: paramrtha; conj. by LVP: paramrtha[ta]
D: sabhga; conj. by LVP: [sraya]; Tib: brten pa dang bcas
pai mig; Stcherbatsky (1927: 115, n. 5) emends to sabhgam. LVP in
AKBhtr I.78, n. 2 refers back to PsPL 32 and n. 8 and corrects to sa Em. with LVP: rpa. P, Q: om.; A-N: om.; PsP Tib:
bhgam.
mig ni gzugs la lta bar mi byed; PP Tib: mig ni gzugs la lta bar mi
byed. In AKBhtr I 78, n. 2, LVP emends rpam to rpi. Note, however, that the AKBh citation sabhga cak rpi payati just a
few sentences previous to Bhvivekas inference in PP is translated
rten mtshung mig ni gzugs rnams lta (PP D 76b5); only gzugs appears
 A: payati
 H: tathyat
in the PP inference (PP D 76b7).
 F, K: bhga
 Tib: zhes bya ba dang | de bzhin du tath
 C,

G, M: prakate
A, E, H: tautikatvt; C: bhautakatvt; I: tautikatatvt D: svarpacat; G: om.; em. by LVP: rpavat. LVP (PsPL 33,
n. 1) incorrectly reports his mss as attesting sarpavat and states that
he bases his text on Tibs gzugs bzhin no. MHK 3.41ab attests svarpavat. Tib adds zhes bya ba dang between the inferences. A, E, F,
I, K, L: tadyath alina; B, C, J, M, N: tadyath || alina; D: tadyath |
anila; G: tadyath || ali; H: tadyath alinar; LVP (PsPL 33, n. 2)
emends to tadyathnila (itydiu) but mistakenly reports that his mss
(L, M, N) read tadyath nalina.

185

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
/Y


iPsPL 34


,

i

i

1Y%Y3Y

&UTib: zhes bya ba la sogs pa dag tu yang itydiu H: siddhi; I:


 F: ev; Tib: rang nyid la svata
hetvdesiddhi; N: dyahiddhi

eva
P: ; A, E, G-I, K, L: yojya; B, C, D, J, M, N: yojya; F:
 P: ; A, E, H, I, K, L: setvd; C: saojya; em. by LVP (silently)

svd; M: sas(?)vd
P: ; A, C, E, H-J, L, N: cya; F: vha; G, K,
 F: yetu; I: hetu
 H, I: ka
M: vya; em. by LVP (silently)
 P: (s)attv(c); A, B, E, I, K, L: sattyc; D, F, M: satv; G: nattvc; H:
 M: caitavyavat
 P: tmiknyya(t)a[1]ni; D: tmisatty


 P:
D: om.
P: ; D: tom; H, I: ts
knyyate

[1]+(p).dy.ntm; D: unpannadyantom
A, E, I: i, followed by a
blank space with a line over it; H: i A, E, F, H, I, K: ghadinm
 PsP : om. api; Tib: yang
 P: samatvan; F: matn
 A, F,
L

A, E, F, H, L: cain; B: ce; D:
K, L: tnai; I: tnaikntikateti
ven; I: cai; K: cait H: tetad; I: tu(?)tad; K: retad C: ev(?);
 D: tadyathnahidhnt; F: dhtd; H: tathG, M: ev; I: ava

 E, H, I: yath
 A:
vidhnt
A, E, I: va; D: ra; H: pa


I: anamneu
I: duaam; N:
parakiyeu; N: parakyemv
 M: uktem
 P: ; C, G, J, N: daapra; D: yethoas
kta; M: daaprasa

+Y

186

CRITICAL EDITION


-U
*U

'U4U

.Y
P: [8]+(e)tvdidoa; B, D-F, H, K, L: hetvdidoa; C, G, J, N:


evsiddhrsiddhahetvdidoa; I: evsiddhdhr; M: evsiddhrsiddhehetvdidoa A, I: nata Tib: n.e. ca P: ; C, M,
N: pa; D: ya | ; em. by LVP (silently): ya P: [2](yo)r; A-C, E, GJ, L, N: cobhayo; D: codbhayor; F, K: cobhaco; M: cbhayo; em. by
LVP (silently): ubhayor. I presume that ca belongs to the citation. Cf.
PsPL 34, n. 1, where the citation as it appears in the Sarvadaranasagraha is cited by LVP as ya cobhaya samo doo ... . C, G, M: o
 C, G, J, M, N: cody
 A, E, H, I, M: bhavatiti; F: dbhavatti;
PsPL: (printing error): bhavavti A, D, H, I: eta; C, G, J, N: ed; M:
 M: da
 P: om. svatantram anumna bruvatm aya
e
doo jyate, possibly due to an eyeskip from yate of ucyate to yate
 F: amof jyate; A, E, F, H, I, K, L: svatatram; D: svatantremC, G: caya
H: va
P: prayujrna; G: anumnu
mahe; A-F, I, J-L, N: prayujymahe; G: prayujynhe; H: prayuntymahe; M: prayujymhe; em. by LVP; LVP incorrectly reports L,
M, and N as reading prayujmahe. Tib: gzhan gyi dam bca ba
gog pa tsam gyi bras bu can yin pai phyir A: anumatn; B:
n; Tib: n.e. asmat Q: para; G: para; em. by LVP: para.
See Translation note. H: payatiti H: nna

187

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


,
,

, 
Q: tatprasiddhennu; A, C, D, E, G-J, L-N: tatapra; B: tatapra;


F, K: tataprasiddhainaivnuna; em. by LVP (silently); Tib: n.e. eva
 F: nirkriyete
 Em. with LVP (LVP emends silently): svtmdaranadharmam. P: (only nal m preserved); Q: svtm daranan
dharmmadaranam; A: dana; B-D, F, J-N: daranadharmam;
E: daanadharmam; G: svnmdaranadharmam; H: sytm De Jong emends to
daanadharmim; I: daanadharmmam

icchadbhi; see Translation note.
Em.: pardarana. P, Q: paradarana; A: para...bhvita; B-E, G, J-N: paradarana; F: para...vintmivitva; H: para...vinmvita; I: paradaana...bhvita. LVP
accepts the reading paradarana. See Translation note. A, E, H:
 A: yanna
 D: om.
 A, E, F,
vg; F: cg; I: vgkta
 A, E, F, H, I, K, L: om.;
K, L: daranay; H, I: sytmdarsanay
 A, E, F, H, I, K, L: om.
 A, E, F, H, I, K, L: om.
N: tratra
 A: ssti; E: n || sti; H, I: nsi; L: n | sti
 H: ghaa; Tib: dper

 P: caku
H: ai
na bum pa bzhin no tadyath ghae
 M: tasm
 G: daraam
 Tib: n.e. eva
 P, Q: see

following note; Tib: n.e. ca
Em. with LVP: svtmdarana
(PsPL: sv[tm]darana). P: cdaranaviruddha (c represents the
texts preceding ca conjoined with darana); Q: ctmadarana
(c represents the texts preceding ca conjoined with tma); B, E-I,
K, L: svadarana; C, G, M: svadarananiruddha; D: svadarana; J,
N: svadaranaviruddha; Tib: rang gi bdag nyid mi lta ba dang gal
bar. sva was presumably dropped by ms (see Stemma) and thus
does not appear in either P or Q; the akara tm was then dropped
from P.

$Y
,Y

188

CRITICAL EDITION


0Y
(Y

i5


&Y, ,
A-C, F, G, I-N: na; D: om.; E, H: nrdiparadarana; em. by LVP


 C, G: svaprasiddhanai; M: svapraddhinai
 P: ;
(silently)
A: amadanumner; B, C, F, G, J, K, M, N: ner; D: anumnar; E,
H, I, L: ammadanumner; em. by LVP (silently). Tib: n.e. asmat (in I: udbheta; M: utbh
 H:
stead gang gi phyir = yasmt)

paka; I: smatyake
A: domvatr; B-N: r; em. by LVP
(silently) F, K: doet; G: dot; H: doan; N: doa Q:
om. api; D: praiddhenpy; F, K: abhyatara; I: aetara D: anu A, E, H, L: anusnabdhya; D, G:
mnenosty; G: umnemsty
bdhya; F, K: anusnubdhya; I: anusanabdhya; M: anusnabdh
 C, G, M: ra; LVP (PsP 34, n. 9) reports that his mss read asti sra,
L
 A: svaprasidbut this is correct only as regards ms M (Paris).

dhanaiva
D: hetum; M: hen; Tib: rang nyid la grub pai gtan
 D: ni; H: om.
tshigs nyid kyis svaprasiddhenaiva hetun
 D: paraipra; F, K: prasiddhedhenaiva hetun na paraprasiddhena;
H: om. D: lokate A, C, E, F, G, H-N: vi; em. by LVP (silently) Q: rthipratyaye rthibhy; I: rthipratya; M: thi

PsPL 35

189

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


, 

i
1U+U, , )Y/U

F, H: prami; I: om. pramktasya skio vacanena jayo bhavati parjayo v kadcit svavacanenaiva paravacanena tu na jayo npi
 M: skio
 A, E, F, H, K, L: vacanana
parjaya | yath ca
 D: jay
 D: y
 D: vji
 A, E, F, H, K, L: kadci
 F:
svavacanenaiva; em. by LVP (silently): svavacanena; Tib: rang gi
 D: paravaicanena
 C, J, M, N: ja | yo; D: jay;
tshig kho nas
 C, G, M: pi
 G, M:
F: kayo; G: ja || yo; H: janayo; K: yoy
Q: om.; D: va; Tib: n.e. ca
H: nyya
D: pa
 Q: vyahrasya; H: vyahrasya
 C, G, M: stra; D: sta
 D: pastutatvt; N: tvta
 F: ca; Tib: n.e. ca
 F, K: kai
caid
P: vasd; A, B, D-F, H, K, L, N: bald; C, J: balod; G:
prasiddhabalod; I: prasiddhabald; M: prasibalod; PsPL: bald; Tib:
grags pai dbang gis D: bodh; F, K: anumnubdh A-N:
parasiddher; LVP retains L, M and Ns reading in his edition but
notes (PsPL 35, n. 1) that Tib attests gzhan la grags pa and states,
 A, E, H, I, L: nirvikiratvd; B: nirciLire paraprasiddher.
kratvd; C, G, J, M: nirovikiratvd; D, N: nirocikratvd; F: nirsiddher eva nirvikiryatvd; K: nirsiddher eva nirvikiratvd; em.
by LVP (silently) A: ti; G, M: it; I: yati; E, K, L: eti

-Y%U
*Y

190

.U

CRITICAL EDITION

i

, ,


,U

i
Tib: n.e. tu H: tanyate Tib: n.e. eva Q: vd; A-C, E,


G, I-L, N: bhbhaya...vd; D: bhtayavinicitavg; F: bhbhayavinicitatvd; H: bhbhayavinictavd; M: bhbhapa; LVP (PsPL 35,
n. 3) records that his mss read bhbhaya and emends the text to read
ubhaya; Tib: n.e. tu (unless the ni after de is intended as such) H:
mdhana; em. (?) by LVP (silently): prama; Tib: sgrubs pa
 I: dukhaa
 Em. with LVP (LVP emends silently): nnyataraprasiddhasandigdhavcti. P: nyataraprasiddhasandigdhavcti (the
initial akara n has been lost due to a correction); Q: vdti; A:
prasiddhesadm(?)isadigdhavcti; B, J, N: prasiddhes; C: nvyataraprasiddhesavdigdhavcti; D: prasiddhasadicavcti; E, F, I,
K, L: prasiddhesadigdhavcti; G: nvyataraprasiddheavdigdhav H: nevpi
vti; H: prasiddhesadidhgavcni; M: as C, vvti
 D: lokik; F: laukikt; G, M: k; N: lauki
 Q: ritynumnena (ritya is a correction; Qs original reading has been erased);
A-C, E-N: anuruddhamnena; D: anurupyamnena; conj. by LVP:
anurudhyamnen[numne]; Tib: jig rten kyi tha snyad kyi rnam par
gzhag pa la brten nas rjes su dpag pa la laukik vyavasthm anu I: yathkta
 P:
rudhyamnena (cp. Q). See Translation note.


A, E, H, I: tyyo; C, G, M: vymo
A: ya; D, F, G, N:
om.
 A-N: yath; em. by LVP
 A: prasiddhenavgatyupeya
mengacdh; B-C, G, J, N: prasiddhenavgamen; D: bodh;
E, H, I, L: prasiddhenavgamengabdh; F, K: tobhayaprasiddhenavgamengabdh; M: notbhayaprasiddhenavgamen; em. by
 A: k
 D: svaprasiddhanopi
 F: nupne; LVP
LVP
corrects PsPLs svarthnumne to svrthnumne in his Additions et

191

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

PsPL 36

,
,
iCorrections (p. 597). D: sarvatu


A, E, H, I: gayas G: pralabdh; I: prasiddha D: takaa A: niayojana; D: prayojakaobhidhna; F, K: tarkla
na; F, K: nipa; G: na; I: ni || ayojana Q: yathsvapra;
A, C-N: yathsvapra; B: yathtvaprasiddha; em. by LVP (silently); Tib: rang la ji ltar grags pai thad pas N: baddhais A:
tada | nabhijavitayaja; D: tadanabhijavineyaijan; E: tada | nabhijavinayaja; H: tada || tabhijavinayaja; I: tadanabhijatinayaja;
 D: tykhysyma;
Tib: de kho na mi shes pai tadanabhija
F: vkhy; M: vykhyyma; N: vykhyrsyama A, B, E, H,
L: nopapadyate; C, F, G, I, J, K, M, N: nopapadyante; D: nopapadyata; em. by LVP (silently) P: bhv; A: om. A: par Tib: n.e. eva
 Q: eva; C, G, M:
bhcd; D: parbhvod


evac; Tib: di
A, E, H, I: di
I: n C, M: pratyeydi
 A, H: prativdayiyat; D:
u
D: atu; G: a; Tib: der atra
yiyasi; E, F, K, L: prativda; I: pratida Tib: n.e. ca A,
E, F, H, I, K, L: parbhvbhvd; C, G, M: parsvavd A, E, H,
I: tpi D: parate; N: pata


$U

192

CRITICAL EDITION


&U


+Y0U-U


*U


i3U


1Y

iD: anyata; G: anyan D: pratytya; I: tye A, B, D, E, H-L, N:


 A-N: bahajyet; C, G, M: jyat; F: jye; em. by LVP (silently)
la; em. by LVP (silently) A, E, H, I: iino D: dhakra; F:
 G: sarvasva
 D: jatma
 C, G, M: bhavat
ndhaka; N: ra
 P: khalu; Q: kalu; A: khala
 D: paralaim; H, I: paratom
 C, G, J, M, N: akhila
 A-N: janake; conj. by LVP: []janake
 D: in; K: ityhin
 F, K: parama
 G: prativedho
 P:
vaeya; Q: madhyamakvatrd avaseya; C, G, M: veseya; conj.
by LVP (based on Tib): [madhyamakvatrt], added after itydin.
Tib: dbu ma la jug pa las nges par byao. See Translation note.
 A: acryya
 A, E, H, I: vyvaste
 A-C, E-N: ra; em. by


 H:
LVP (silently)
F, K: utpadyate
C, D, G, M: om.

savarsabhavapra; N: sarvasambhuva
PsPL: om. iti; Tib: ...
phyir ro || zhes Q: bhvaviveko; A: avcryabaviveko; B, C, EN: atrcryabhvaviveko; D: atrcryaryabhvaviveko; PsPL: om.
atra; Tib: di la slob dpon legs ldan byed F: ha

193

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


PsPL 37/Y.Y,Y
(U

%Y


 A, E, H, I: om., but leave a space


A, E: tada; D: tay; G: tatrat
 A: mdhya; C,
with a line drawn over it; F, K: apra; L: apr(?)a
 C, M: ktvt;
G: viparyyapa; I: viparjyaya; M: viparyapra A:
G: katvt
D: svate
B: ubhayo
F: v utpadyante


kutacit; L: kutasci
A, E, H, I: kasyacicid
P, Q: utpattir; F:
 P: prkpakyavirodha; A, E, H, I: prakapaka; D: prutpater
 PsP : om. iti
 C, M:
kapakvarodha; F, K: prkapaka
L
 I: sarvvasabhaprasagd
 A, E: dhnadanaavyath
taylitvd; B: danataplitvd; C, G, J, M, N: plitvd; F,
K: dhnadaanantaplitvd; H: dhnadantaplitvd; I:
dhnadanntaplitvd; L: as A, taplitvd; em. by LVP (silently) I: aaga PsPL: om. iti; Tib: zhes A: evadam; B,
 A: amagatrtha; D, M: tha; G:
C, E-N: etadam; em. by LVP
 D: prvas
asagatrtha; Tib: don brel pa med pa ma yin
 N: tv
 P: dananta; D: dante | ptittv; F: dan H: c
 C, G, J, M, N: duaeti; D: naiti; Tib:
tanpatitvc
gong kho nar bstan zin pai phyir dang | gzhan gyis dam bcas pai don
sun byin bar byed pa yin pa dang | sun byin pa nyid kyang yin pai
phyir prvam eva pratipditatvd dantaptitvc ca paraprati A: yata; D, H: yet
 Q: kinchid; D: kijtrthadaeneti

rid
D: aitad

4Y
)U

194

CRITICAL EDITION


PsPL 38i'Y

i


$Y

A, E, F, H, I, K, L: puna D: yanna; H: yatsn(?)a D: sthya C, G, M: noyante; D: lopajnte; F: opa; I:


te; G, H: sthiyate
 A: bhvha
 A: bhaya...doasagrn; C: pranopajyante
sagt; E, H, L: doasagrn; F: doagrt; I: doasatrn; J: pra A: pranyakam; D, I: pratyakam; F: prasagn; K: doasagrt

A, H, I: utpdssmarthyc; E: utpdsmarthyc
tyekam
 P: vakyti; H: vakyahi
 H: ti
 H: sd
 D: ubhty
 A, E, F, H, I, K, L: kte
 A: dukha; F, H: dukha
 A, C, EN: aikaika; B, D: ekaika; conj. by LVP: ekaika[kta]; Tib: re re
byas A: it C: votpadyante; D: notyadyante; H: notedyate
 A-N: hetov; em. by LVP (silently)
 H: kry
 G: om.;


M: a
A, E, H, I, M: om.
A, C, E, G, H, J, N: iti || vakyamna; B, F, M: iti | vakyamna; D: mna; F: iti (space) vakyama, I: iti || vakyamadoaprasagt; K, L: iti || vakyama;
PsPL: iti vakyama. Tib: zhes bya ba la sogs pas chad par gyur
bai skyon du thal bar gyur bai phyir

195

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
&Y

i

i

 F: naida
 A, E, H, I, K, L:
C, G, I, M: ghyata; H: gheta
 F: cadi; G: yahi
 A: sd
 F: advad
kagad; F: kagac
 D: e
 P: gandhd; A, E, H: gaotpalavaragadhv; C, G, J, M:
gagatpala; D: gamanovaragadhv; F: gagaotpalavaragandhd; I: gaotparavara; K: as F, dhv; N: as C, vara A, E,
H, I, L: ibhydi; F: g A, E, I, K, L: ryabuddhaplita; C, G, J,
M, N: ta; F: ryabaddhaplita; H: ryabuddhapli; em. by LVP (silently) B, F, K: notpadyate; D: nnyadyante H: v D:
 D: cit |
 D: ata; N: savta
 D: va
 P: sarvvakad
sambhaprasagd; A, E, H: sava; C, J, N: prasagd; D: sabhavaprasagd D: iki; PsPL: om. iti; Tib: zhes A-C, E-N: om.
 A, E, H, I, K, L: bhvivek; B:
api; PsPL: om. api; Tib: yang
bhvaviveka, va inserted from above; D: bhavivek; F: acryabhvivek; I: bhvavivek

+U

196

CRITICAL EDITION


*Y-Y

PsPL 39

,


,U


A, E, H, I: sagavkyatvt; F: prasaga; G: pratyakavkyatvt


P: vipartasya sdhyasdhanavyaktir; A, E, H, I: viparitasdhanavyakti; B, C, G, J, M, N: vyakti; F, K, L: vipartasdhanavyakti; PsPL:
vipartasdhyasdhanavyaktivkyrtha (= conjoined with following
compound); PsP Tib: gal te bsgrub par bya ba dang sgrub par byed pa
bzlog pa gsal ba ngag gi don du mngon par dod na C, G, M: v I: dyate
 A: daita; E, H, I:
kyrtharit; D: tha; J, N: tha


daitad
A, F, K: utpatte; E, H, I, L: utpante
G: C, G, M:om.; I: kadcitta
F: kutacit
N: om.
P: utpadya(n)t(e); Q:
utpattir; F, G: upatter; I: utpanter Em. with LVP: rambhasphalyc. P: crambhasadbhvd; Q: rambhasadbhvd; A, E, H, L: rabhasammvd; B, I: rabhasabhvd; C, F, G, J, K, M: rambhasabhvd; D: rambhasabhvd; N: as C, sambh; PsP Tib:
rtsom pa bras bu dang bcas pa nyid du gyur bai phyir. The akara
pha must have been read or interpreted as dbha, and l of ly interpreted as or changed to va; the rest of the word must have been corrected once sadbhvc was thought to be the correct reading. LVP
(PsPL 39, n. 2) erroneously records his mss as reading rambhasad Em. with LVP (LVP emends sibhvd iti and sabhavd iti.
lently): ca. P, Q: om.; A-N: om. The akara cca, of which the lower ca
prior to reaching ms had probably degenerated to a black
smudge that caused the akara to be read as t virma, would have
nally been changed to d (see previous note) for the sake of sandhi.
 G: saya; I: syaya
 Q: ; A-C, E-N: vykhya; em. by LVP


(silently)
D: yukta
D: dod; G, I: prguptadod G: ti


197

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
i


i

.U1U1Y

Tib: n.e. tat I: akta D, M: prvdita D: apara; N: apared iti || || atha khalu tni daabhuvaasthitadevaputrasahasribhagavatodharmmadeanmanavatarasanavaghatnpy
anadhis(or
m?)uvyamamni utthaysanet ya prakrntni || pramuditbhmisthitdev ima sarvvadharmn iti || vivalbhmisthitdev ima sarvadharmn iti || prabhkaribhmisthitdev ima sarvadharmn iti ||
acimatibhmisthitadev ima sarvadharmn iti || suragasbhmisthitdev ima sarvadharmn iti || abhimuibhmisthitdevn ima
sarvvadharmn iti || duragambhmisthitdevn ima sarvadharmn
iti || acalbhmisthitdevn ima sarvvadharmn iti || sdhumatibhmisthitvn ima sarvvadharmn iti || dhammameghobhmisthitdevn
ima savadhamn iti || imn tathgatasya dharmmadean rutv
vigatargn sarvvadharmmn payanti vikalpana payanti || dnapramitm utpditbhvan laparamitm utpditbhvan kntipramitm utpditbhvan vryyapratm utptbhvan dhynapramitm
utpditbhvan prajpramitm utpditbhvan upyapramitm
utpditbhvan praidhipramitm utpditbhvan varapramitm
utpditbhvana jnapramitm utpditbhvan || evam asvabhvo nanvarat || tenkasthitena cekaskla kurvanti || cittamanoramasajitare svaravimna j(?)latimanoj (this last
 P: om. uktam; A-N: om. uktam; PsP :
line occurs in PsPM 80)
L
om. uktam. The translators of Tib appear to have considered vardnm upasagrahrtham to be a citation; these exact words do not
occur in the rst chapter of Bhvivekas PP (Candrakrti is merely
summarizing). PsP Tib: gang yang dbang phyug la sogs pa nye bar
bsdu bai phyir yin no zhes bya ba de yang rigs pa ma yin te yac
cpy uktam vardnm upasagrahrtha tad api na yuktam A,
E: dinm; F: iva; H: ivardinm; M: ca P: upasagrahr H: iva; M:
tha; D: apa; F: tha; G: upasagrahagrahrthan

0Y

198

CRITICAL EDITION


/U


i

i
%U


 D: svaparbha; G: bhayayakeu; I:
sva; N: vardan
pakau P: yath cbhyupagamam; A, E, H, K, L: bhyupagam;
D: yathtyupagem; F: yathtyupagam; I: yabhupagam; M: yathtyupagan C, M: antabhvd; F, K: attarbhvd; G: antayvd; I: abharbhvd; N: anyabhd
 A, E, F, H, I, K, L: repeat from seya vykhy to iti (with minor
scribal variants); H begins the dittography with esa vykhy; B:
repeats seya vykhy na yukt prg uktadod iti ||; Tib: n.e. iti
 A, E, I: nsbhy; F: nty; H: nrabhy; K: nbhy, (L could be read as
 Tib: n.e. ca (the previous sentence in Tib ends, howns(?)bhy)
ever, with la) C, G, M: nutpdiviia; D: nutpddiia I:
 Tib: n.e. iti
 D, I: yadyavam
 B: anutpdidoviipratitya

a
F, K: vyavasthnapito; em. by LVP (silently): vyavasthito
 A, E, H: bhavati; D: bhavbha; F, G, I, K, M: bhavati; Tib: n.e.
 A, E, K, L: hemavatrktam; B, C, F, G, J, M, N:
bhavadbhi
hemavatrkam; H, I: hevamatrktam; em. by LVP (silently); Tib: n.e.
uktam A: ptatyy; F: y; H, I: pratyy D: sask A: mardi C, G, M: nirodha; F: dh; K: nirdha
skranirdha; C, G, M: om.; E, H, K, L: nirdha; I: saskranirdha. Tib adds a following ces bya ba and in accord with Tib, LVP
(silently) adds iti; LVP does not, however, add iti after the other citations in this section for which Tib attests a closing zhes bya ba. None

199

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


PsPL 40of the manuscripts attest iti after nirodha.


C, G, J, M, N: tathpi; Tib connects the quotations, both here and
 Q:
before each of the following translated taths, with a dang
anity ca (ca is a correction); C, G, J, M, N: nity; em. by LVP (si A, E, H, I: vate; B, C, F, J-N: cate; G: cte; LVP
lently): anity
(PsPL 39) retains the reading ca te found in his mss. De Jong (1978:
32) corrects to anity bata in reliance on ms D, PsP Tib (kye ma ... mi
 I: saskr
 A, E, H, I: vyayadharrtag) and Udnavarga I.3.

mita; F: vyayadharmi;
J: upadya; M: utpdya; N: unpdya
 A: tirurudhatte; E, K, L: nirurudhyante; F: ni | rurudhyante; H, I:
tirurudhyante; M: A, E, H, I: vyupadma; C, M: vyupasama; D, N: vyapa; F: vyupaama; G: vyupasana P: (sukh)a+;
A, E, H, I: murkha; C, G, M, N: sukhan; F: mrkha; K, L: surkha; em.
by LVP (silently): sukha. See Translation note. P: , damage to
P after sukham is such that approximately the next 10-11 akaras are
missing; when the text becomes readable again, the words yaduta
catvra appear; Q: iti tath utpdd v tathgatnm anutpdd v
tathgatn sthitir ai dharm dharmat dharmmadhtus tath
kmbhva para sukham; A: tath utpdd v tathgatnm utpdd v tathgatn sthitauvai dharmn dharmat; B, C, J, N: tath
utpdd v tathgatnm utpdd v tathgatn sthitaivai dharm dharmat; D: tath utpdd v tathgatnm enunpdd v
tathgatn sthitauvai dharmat; E, H, I: tath utpdd v tathgatnm mutpdd v tathgatn sthitauvai dharmn dharmat; F, K,
L: tath utpdd v tathgatnm utpdd v tathgatn sthitauvai
dharm dharmat; G: tath utpd v tathgatnm utpdd v
tathgatn sthitaive dharmn dharmat; M: tath utpdd v ta-

(Y

200

CRITICAL EDITION


+Y$U,Y
&U)Y

*U
-U.Ythgatnm utpdd v tathgatn sthitaivai dharm dharmat;


PsPL: tath utpdd v tathgatnm anutpdd v tathgatn
sthitaivai dharm dharmat; PsP Tib: zhes bya ba dang | de
bzhin du | de bzhin gshegs pa rnams byung yang rung | de bzhin
gshegs pa rnams ma byung yang rung | chos rnams kyi chos nyid di
ni gnas pa kho na ste zhes bya ba dang |. See Translation note.
 P: ; A, E, F, H, I, K, L: ekau
 P: ; D: ye; I: sthitoye
 A,


E, H, I: vatvra
F: r
Q: dharmmo; A, E, F, H, K, L: dharmoka; C, G, J, M: dharmo; I: dharmoka; N: dharm; em. by LVP
(silently) P: ; A, E, H, I: loka; F, K, L: lo C, G, J, M, N: plato; I: playeto A, H: hri Q: cpyatrpya; A, B, D-F, H-L, N:
 B: di
pya; C, G, M: cpatrpa; em. by LVP (silently)
 A, E, F, H, I, K, L: ihgatam; C: ihgamanebh(?); G, M: ihgamane; D: iphgamanam D: ihaloko D: om. D: gamanam;
 F, G, H, I: a; M: nirodhdiia
 D:
G: palokagamama

prattyasumu; H: pratityasam
H: t; I: bhvat; Tib: n.e.
bhagavat A-N: nirudhyata; LVP (PsPL 40, n. 5) retains his mss
reading but notes, Le Tib. fournit une lecture prfrable: virudhyate
(gal ba). Le sens parat tre katha na stravirodha.

201

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
PsPL 41
,,
- A-C, E, G, I-N: ev; F: ec; H: yev; em. by LVP: eva;


H: eta
 B, C, G, M, N: ha; J: ha; Tib: n.e. hi
 P: ; D:
Tib: de ltar
pdasypalatyatye; F, I, K: bhyate; N: syoparabhyante; Tib: thos pa
(gang gi phyir de ltar rten cing brel par byung ba gag pa la sogs pa
dag yod par thos par gyur ba) P: ; D: atra; J: ate P: ; A, E,
 Q: madhyaka; N: madhyaka
 C, G, M:
F, H, I, K, L: eveda
 A, E, F, H, I, K, L: crvea; C, D, G, N:
patam; H: praetam
 P: ne(y)a(n)+[4](nt)+[3]; A: neyattrthastrncryaa
tavibhgo; B, J, N: neyattrthastrntavibhgo; C, G, M: nayattrthanstrntavidbhgo; E, H, I: neyattrthastrntavibhgo;
F: neyatnitrthavi...rtha; K: neyatntrthastrntavi...tha; L: as
B, strta; em. by LVP (silently) M: pa A, E, F, H, K, I:
hate (Ls initial e could be read as ha); C, G, M: eta; Tib: n.e. ete
 P: prattyasamutp(d).[1]tpddaya; A, E, H, I: pratityasamutpdaudaya; B, C, G, J, M, N: prattyasamutpdodaya; D: prattyasamutpddaa; F, K, L: prattyasamutpdaudaya; conj. by LVP: prattyasa A-C, E-N: ukto; em. by LVP (silently)
mutpd[asyotpd]daya
 D: ta
 P: vigatvidytaimir sarvajn viaye svabhvpekyay; A, E, F, I, K, L: vigat; B: vigatvidytainirravajnaviayasvabhvopekay; C, G, J, M: vigatvidytainirravaviayasvabhvopekay; D: vigatvidytaimirmravajnaviaya; H: vigato; N: as C: viayesva; em. by LVP: vigatvidytimir[n]sravaviayasvabhvpekay; Tib: ma rig pai rab rib dang bral pa dag gi ye
shes zag pa med pai yul gyi rang bzhin la ltos nas A, E, F, H, I,
 A, E, F, H, I,
K, L: om.; C, G, J, M, N: ki; em. by LVP (silently)
K, L: om.; C, G, J, M, N: tahy; em. by LVP (silently)

3Y

202

CRITICAL EDITION


1U

i
4UP: nayanaj+[n]p+kay; Q: viaypakey; A, E, F, H, I, K, L:
vidytimiropahamati; D: nayamajnaviampekay; N: jnaviypekay; Tib ma rig pai rab rib gyi blo gros kyis mig nyams par
 A, E: tatvadaan; D:
byas pa dag gi shes pai yul la ltos nas

repeats the compound; I: tatodar
A-C, E-G, I-M: bhkta; H, N:
 Q: bhavat; F: t; N: repeats ete
bhkta; em. by LVP (silently)
prattyasamutpdodaya ukto na te vigatvidytainirravaviayesvabhvopekay ki tahy vidytimiropahatamatinayanajvnaviaype Q: eta; B: om.
kay || tatvadaranpekay bhkta bhugavat
etad dhi bhikava parama satya yadutmoadharma nirva
sarvasaskr ca m moadharma || iti | tath nsty atra tathat
 N: bhikva
 P: ; A, E, H, K, L: parama; C, G, M:
v

P: ; A, E, F, H, I, K, L: bhatya P: ;
paraman; D: parama
A, C: yadutmoadharm; D: dutmopadharma; E-I, J: adutdharm; K-M: dharm; N: yedutdharm; LVP emends (silently):
dharma; Qs reading dharma is also supported by mss P, B and
Ds readings for the citation at PsPL 237.11-12. P: ; A, E, F, H,
 C, F, I, K, L: saskr; D: saskm; H:
I, K, L: virva

 A, E, H, I: mona; D: dharmya; F:
sakr
F: ma

noadharmn
Em. by LVP: itydi; Tib: zhes bya ba la sogs pa;
the damage in Ps moadharmm[6]ns(ty a)tra would appear to
allow for the extra akara contained in itydi. Q, however, attests
only iti.

203

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
,


,


,U

PsPL 42

P: (a)tra; D, G: utra A: tathn; G: tathbh B: om.; D: v


D: to; H: avitatht G: modharmmakam D: avy A, C,
E-N: atat; em. by LVP (silently); Tib: di dag etat A, B, E, I, L:
pralpa; C, G, M: palopa; F: prulpyadharmakam; H: om.; K:
pralya; N: ka; em. by LVP (silently); Tib: n.e. pralopadharmakam
apy etad A, C-E, G, I, J, L-N: atat; H: om.; em. by LVP (silently)
 A, E, H: mp; F, I, K: om.
 D: etata; F, I, K: om.; G: atat
 D: myaya; H: myaya
 D: balalopin; PsP Tib: di dag ni
brdzun pa sgyu ma byis pa drid pa mpy etad myeya blalpin. A, C, E-I, K, M: henapiopama; B, J, L, N: ma; D: phena A, E, H, I, K, L: buddhadotiopama; em. by LVP (silently)
map; B: m; C, J, N: mam; D: bubudoyam; F: buddhadomam; G, M: ma; em. by LVP (silently). A, B, E, H: marcad; C, G, K, J, L, M: marc; F: maricsad; I: marcadi; N:
marcmad; em. by LVP (silently) G: saj; I: saj A,
 A, E, H, I: nibhv; F, K,
E, H, I, K, L: saskr; F: sukr

 P: ;
L: nibhbh; M: kadar
M: adds following m
D: dibhya; N: aditya; conj. by LVP: [iti]


/Y0U
&Y

204

CRITICAL EDITION


+U
%YP: [1]r(m)n; A, B, E, F, H-L: dharmani; D: dharmkam owing to


an eyeskip back to moadharmakam, Ds scribe repeats the text from
moadharmakam up to and including the then correctly scribed dhar Em. with
mn; C, G, M, N: dharmmani; em. by LVP (silently)
LVP (LVP emends silently): vkamo. P: a(ve)kam(o); Q: avek///; A-C, E, G-N: vekamna; D: avekamo; F: vekamata
 Q:
 P: [3](y).(v)n; Q: ///vryavn; A: rapravyavn; D: orab A: di
 G: saprajna; em. by LVP
dha; E, I: vyavn
 P: pratividdheta, there may be a virma
(silently): saprajnan
under t; A-M: pratividhya; N: pratibimbe; em. by LVP: pratividhyet
 A: pape; B: pade; C, G, J: padea; E, F, H, I, K-N: pade; em. by
 P: snta; F: snta
 P: saskropasama; A, H:
LVP
saskroyamasa; B, C, E-G, J-L, N: saskropamasa; D: paasa; I: saskroyamasa; M: opasama; em. by LVP (silently)
 N: im
 Conj.: nirtmatva; P: iti | nirtmatvc; Q: iti || nirtmatvc; A, E, H, I: iti nittmakatvc; B, K, L: iti nirtmakatvc; C, G,
J, M, N: iti || nirtmakatvc; D: iti nirtmaktvo; F: as B, kattvc;
PsPL: (iti ||) nirtmakatvc; PsP Tib: chos rnams bdag med pa nyid
(the mss) iti nirtma(ka)tvc ca dharmm, with chos rnams bdag
med pa nyid construed as an object of rtogs par gyur (pratividhyet).
See Translation note. B: itydi

205

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


i-Y$Y


*Y'U

H: payaiva; I: vya D: daanbhipryabhijatey; N: deanabhi A-C, E-N: deha; em. by LVP (silently) A-C, E-N: ko;
 A, E, F, H, I, K-M: jy
 C, J, M, N: darem. by LVP (silently)

an: D: deano; G: darano
A-C, E-N: ko; em. by LVP (silently)
 A, E, F, H, I, K: ma; L: n(?)a; N: mu; Tib: dgongs pa can ni dir
gang zhig yin snyam du k nu khalv bhipryikti, i.e., Tib adds
dir to the second part of the question (the translators may have mis Q: abhi
 Tib: n.e. api
read the akara nu for the akara tra)
 E, F, I, K, L: bhanda
 A, B, E, F, H, K, L: th; C, G, J, M, N:
 A: mean; B, C, E, G,
rth; I: nyyrth; em. by LVP (silently)
H, J-N: nean; D: nean; F: neat; I: neanya; em. by LVP
 F: apagacchati
 A, C-E, G-N: tayr; em. by LVP
(silently)


(silently)
D: uhayor
C, J, M, N: yon; G: yo D: cr
y; G: cryo; M:
A, E, H, I: yukatyga; D: yuktyaga; K, F:
 P: aaya; A-C, E-N: miyrukatygambhy; G: ty
thyjnamr; D: saayamidhyjnayor; em. by LVP (silently):
mithyjnpkarartham, that is, LVP deletes the nal mr (=
degenerated yor) and connects the compound to the following one.
 A-C, E-N: itam; D:
Tib: the tshom dang log pai shes pa dag

A, E, F, H, I: vt; D: raghavn
itm; em. by LVP (silently)
 C, G, M: isdin
 A: upavarimat; E, H, I, K, L: upavait; F:
upavait

.U

206

CRITICAL EDITION


1Y
(U

,Y

)U

 P: dharma; A-C: dharma; E-N:


C, G, J, M: mp; I: mkh
dharma; LVP: dharma. PsPLs quarter is unmetrical. A, E, H, L:
yav(?); G: ya; I: yat(?); F, K, M: yat F, K: vagavn; G: jagavn; I:
yagacn Q: abhat; A, E, H, I: abhat C, G, M: sarva A,
E, F, H: a; I: ; K, L: only upper dot of the visarga I: saskrs
 A-C, E-N: om.; em. by LVP (silently)
 D: ta
 C, M: prajpate; F, K: prajyame; N: praj, then repeats, on account of an
eyeskip, from [praj]namr apkarartham itam up to and includ A-C, E-N: koi; D: ki; em. by LVP (silently)
ing prajyate
 A, E, H, I, L: nety
 A, E, L: vca
 A, E, F, J, K, L: ni; C:
muhyamuni; G, M, N: muhmuni; J: ink-dot below initial m (Js des C, J, N: navargr;
cendents read as u); em. by LVP (silently)

D: nakargo; G, M: gr
A-C, E, F, H-N: rsmdi; D: di; G:
rtmdi; em. by LVP (silently) D: yecima A-E, G-M: ktyyavavde; F: ktytacavde; N: ktyyavevde; em. by LVP
 Em. with LVP: cstti; P: csti; Q: ca asti; A, B, E, K,
(silently)
L: ca || asti; C, G: va || ai; D: c asyi; F, I: ca asti; H: ca || asti; J, N:
ca | asti; M: va | ai. MMK XV.7: cstti; the syllable is metrically
 A: om.; B, C, E, F, H, J-M: nsti; D: nst; G: ni; I:
required.
n; N: om. LVP (PsPL 43, n. 1) erroneously states that his mss attest
 D: codbhaya
 A, B: dha; H: pratidha
 I:
nstti.
vibhvan

PsPL 43
5

207

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

i
A-C, E-N: itydin agamo; D: itydingam; em. by LVP (silently); Tib: la sogs pa itydin C: cryokayamati; G: cryontaya N: om. katame strnt nemati; M: vryokayamati; N: mati
yrth katame ntrth | ye strnt mrgvatrya nirdi ima
ucyante neyrth | ye strnt phalvatrya nirdi ima ucyante
ntrth | yvad ye D: ya; H: e D: strntr A, E, F, H, I,
 C, J, M: nidi
 A-C, E-M: ita; em. by LVP
K, L: yrgva
 C, G, M: th; H: nyyrth
 H: e
 I: t
(silently)
 A, E, F, H, I, K: yar; D: rpa
 A, F: dini; H, I: di || ni; E,
 A, B, E, F, H, I, K, L: ime
 D: nayth; I:
K, L: di | niG: om.
C, M: ya; G: om.
P: stnt; Q:
ttrth
strnt tmasatvajvapoapudgalamanujamnavakrakavedakannrutabh asvmik svmikavan nirddis ta ucyate neyrth
yvad ye strnt; F: sutrnt; G: om.; L: strt. PsP Tib: mdo
sde gang dag bdag dang | sems can dang | srog dang gso ba dang |
skyes bu dang | gang zag dang | shed las skyes dang | shed bu dang |
byed pa po dang | tshor ba po dang | sgra rnam pa sna tshogs su bshad
pa dang | bdag po med pa la bdag po dang bcas par bstan pa de dag ni
drang bai don zhes byao ||; PsP Tibs citation has been copied in
from the Tibetan translation of the Akayamatistra. See Translation
note.

&U

208

CRITICAL EDITION


, -

+Y/U

Q: praitnabhibhv nisatvanirjvanipudgal{}svmikavimokamukh; A: utpdobhvani | satvanirjvanipra..ltymikavimokamukh (.. here and below stands for a space with a line
drawn over it, indicating loss of an akara); B: utpdobhvanisatvanijvanipugalbhymikavimokamukhni; C: jtnutpdobhvani | satvanirjvanipugalbhymimokamukhni; D: jtnutpdbhcanisatvanirjvanipugalmymikavimokam; E: jtnutpdobhvani || satvanirjivanipra..ltpmikavimokamikhni; F: utpdobhvani satvanirjivanipugalsymikavimokamukhani; G: as
C, double daa; H: nimitt | praihitnabhisaskrjtnutpdobhvani || satvanirjivanipra..ltpmikavimokamukhni; I: saskrjtnutpdobhavani satvanirjivatipra..ltymikavimokamukhni;
J: jtnutpdobhvani | satvanirjvanipugalbymikavimokamukhni; K: as L, pu(?)gala; L: jtnutpdobhvani || satvanirjivanipugaltymikavimokamukhni; M: as C, pugala; N: as
J: pugal. Conj. by LVP: [nirtma]; PsP Tib: bdag med pa, on
the basis of bdag med pa in Akayamatinirdeastra Tib; see Braarvig
1993: II, 118 (Braarvig does not mark nirtma as a conjecture). LVP
(PsPL 43, n. 4) notes that his mss read bhymika, sika for svamika, but N and L (= Calcutta and Cambridge) respectively read D, F, K:
bhymika, tymika while M (Paris) reads bhymi.nidis
C, G, M: ta
PsP Tib: di dag iyam
B, E, F, H,
L: ucyate; C, G, J, K, M, N: ucyante; I: ucyatya; em. by LVP (silently) A, H, I: sradvat P: ntrthastnta; Q: pratisaraat;
A-C, E, I-L: pratisaraat; F: pratisaraat; G: strntpratisara P:
at; H: strntapratisaraat; N: strnmapratisaraat
om. strnta; A-N: om. strnta; PsP Tib: mdo sde, copied from
Akayamatinirdeastra Tib. A, E: pratisaraete; B, C, F-N: pratisaraate; D: pratosaraagate (nal e represents sandhi with following i); em. by LVP: strnta

209

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

PsPL 44

 I: ntaA-C, E-N: tathcrya; I: tathstr; PsPL: tath cryaE, H, I: jtat; G, J, M: jnet; em. by LVP (silently): jnati.
viea
SR: jnati. *Ls author also found jnat in his PsP ms, recorded it
and glossed it with jnti. Ms P at the equivalent for PsPL 276.5 also
attests jnat. The rst quarter is in Indrava metre, which expects
a long nal syllable. On the lengthening of historic i to in BHS
verses even in cases of short i at the end of pda, see BHSG 3.12,
 P: di; A-C, E-N: de; D: yathoyadiya; em. by
26.2.
LVP (silently): di. SR: di. Ms P attests di at the equivalent for PsPL 276.6. (viea can be understood as an accusative []
or as a nominative, the latter when one presumes an unstated iti [iti
 I: urtena
 Em. with LVP (LVP emends silently):
jnt].
nyat. P, Q: tm; A-E, G-N: t; F: sunyat; SR: nyat. P
also attests tm at the equivalent for PsPL 276.6. D: pura Q:
poo; B, J, M: pugalasatvapuruo; H, I, K, L, N: pugalasatvapuruo; em. by LVP (silently): ; SR: pruo. P attests pruo at the
equivalent for PsPL 276.7. A: neyr; C, G, M: nayrtha; E: neyrth; H: nayrth; I: neyrth; em. by LVP: neyrthato (LVP reads
neyrthat() as one word. LVP [PsPL 44, n. 1] records his mss as
reading neyrthat, tm but Cambridge and Paris read tm while
Calcutta reads t). SR: neyrthat. PsP Tib: drang bai don tu.
 P, Q: t; A, E, H, I: t; PsP Tib: de. Ms P attests t at the equiva P: arvvadharmn. P attests sarvadharmn
lent for PsPL 276.8.
at the equivalent for PsPL 276.8. PsPL: om. iti

*U0Y
-U

210

CRITICAL EDITION


i
.Y%U
,U
$U3U

,


, , -

i A, E, H, L: itpddi; F, I, K:
C: tarsmd; E, F, I, K, L: tasm
ityddi; Tib: bstan pa rnams dean A, F, H: th A-C,
E-N: prativdayitu; em. by LVP (silently) Q: pdnudaranam;
A: pratityasamutpdnupadaranm; B, C, G, J, L-N: pdnupadaranam; D: pdnuyadaranam; E, I: pdnupadaratm; F, K: samutpnupadaranam; H: pratitya...dnupadarantm; em. by LVP:
pdnudaranam; Tib: rjes su ston pa. Cf. BHSD, s.v. anupradarita
 P: raccavn
 F: ya
 A, E, H, I, L:
pointed out, shown.
 H: amve
 F, I: yadi
vot; D, J: ct; M: cotpdvnm
 A, C, E, G-J, M, N: ; D: dharmavia
 D: iday; F, K:
idadh A, E, K, L: anrtham idam rabdhavn; F: rrtham idam
rabdhavv; H: as A, bdhamn; I: nrtham idamam rabdhavn
 F: ya; I: nryya
 B, D-G, I, K, L: natv
 I: sat
 M:ya
F, K: nad
D: asttir; H: astiti
A, E, F, H, I, K, L: ne Q: satya; A:
v; B, C, G, J, M, N: ne; em. by LVP (silently)

Q: kualni; G: akulni; H: ekusanny; C, G, M: sans; H: sann
alti; I: akualti M: kami I: tebhvon A, E, F, H, I,
 C: durataya; D: durgaya; G: adds following ucyante
K, L: ta
 C: om.; G, M: om.
 A, E: ati
(eye-skip into next section)
 A, E, H, I: kulni
 P, Q: om.; A: karmmai
 Q: tadbhvn;
A, E, H, I: tabhv; B, F, G, J-N: tadabhv; em. by LVP (silently)
 I: ugataya

211

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


&Y1U
A: sabhavrthab; B: sabhavdh; C: sabhavbhav; D:


bhav; E, H, I, L: sabhavrthab; F, K: sabhavrtha; G, M:
sabhavbhavb; J: sabhavm; N: sabhavb; em. by LVP
 A, B, E, G-J, L-N: dha; C: ; F, K: pra; em. by LVP
(silently)
 Tib: bde gro dang ngan gro med pai phyir khor ba
(silently)
 C, G, J, M, N: vaimarthyam;
yang (construes ca with sasra)
 A, C, E-N: ev; em.
D: vaiyathyam; H: sarvrammavaiyartham

by LVP (silently)
A-C, E, F, H-N: ucyante; G: om.; em. by LVP
 Q: vyapeky; A, E, I, K, L, N: savtisasyavya;
(silently)
C, G, M: samvtisasyavyapakay; D: satyavyayejay; F: sarvavvatisasyavyapekay; H: savttisasyavyapyakay; J: savtisasyavye P: nivesasya; A-C, E-G, J-L, N:
pekay; em. by LVP (silently)
loka; D: lokasyadasatydibhini; H: lokanivesaya; I: lokasyada; M: lka; PsPL: loka D: pratiyaka; G: bhvana C,
 A: bhvt
 Q: pratipdyante;
G, M: mrtha; F, K: t

D: pati
A-C, E-N: naive; em. by LVP (silently); Tib: n.e. eva
 C, G, J, M, N: ty
 P: rya
 Q: om.; H: om.; Tib: n.e. kta

A, E, H, I: kicid
P: upalambhante; A: upabhalanne;
kry
E, H, L: upabhalante; F, K: upalalante; G: upalanbhe; N: upaladbhante
 G: ya; M: yat; N: yen
 A, E, H, I: om.; D: vmt; PsP : om. v
L
 A: c
 D: c
 A, E, H, I: ; D: dharmr; F, K: dhar F: mtva; Tib: brdzun bai don can nyid mtvam
m
 Q: parijna; A, E, H, I: tva; B-D, F, G, J(*mrthatvam)
N: ta; em. by LVP (silently) D: r A, E, F, H: vpy; I: py

+U

212

CRITICAL EDITION


PsPL 45/Y
-Y

4Y


, -

A, E, H, I: kasyavi; D: kasycad; F, K, L, M: kasyaci Q: sti Q: om.; D: nntitva


t; A, E, H, I: tva; N: dharmesy
 A, E, H, I: nstitva copalabhyate; B, C, F, G, J-N: co; D: copala From this point on, the paper manuhate; em. by LVP (silently)
scripts consulted are limited to B, D, J, and L (see Manuscript De D: ci | rtta; L: vitta
 D: om. yan na labhyate
scription).
 D: ta
 D: naikatta
 B, J: nngate; L: nongate
 B:


L: ta
Tib: gang dag
svabhvbhva; L: svabhbhva
ya (the Sanskrits singular form has been understood as having a
general sense) L: om. prattyabhvn svabhvam abhiniviate
sa dharmev idasatybhiniveitaybhinivia san karmy api
karoti sasre pi sasarati; PsP Tib: dngos po rnams rang bzhin yod
par rtogs nas mngon par zhen pa prattyabhvn svabhvam
abhiniviate D: abhiviate D: dharmav

10

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
213

, ,


i

%Y

PsPL 46, -

10

Q: niveatay abhinivia; B, J: idasatybhiniveitambhinivia; D: idasatydiniveitayhinivia; conj. by LVP: idasatybhini[ved abhini]via; em. by de Jong (1978: 33): abhiniveitay; PsP Tib: di bden par mngon par zhen pa nyid kyi sgo nas
 P: sat; B, J: sat
 Q: tvn tu; D:
mngon par zhes par gyur
viparam(?)svastitatyn; L: sthitan; PsP Tib: las kyang byed
cing khor ba na yang khor bar gyur la | phyin ci log la gnas pas
mya ngan las das pa thob pai skal ba can du yang mi gyur ro ||
 B, D, J, L: bhavy
 L: asigantu
 J: puna
 D, J: bhavati
 B, D, J, L: om. bhavanti; PsP : om. bhavanti; PsP Tib: gyur te
L
 B, J, L: yuvati
 D: dhaya
 Q: parita
 D: par D, J,
hachradyabhayentthaysand; J: bhayentthysandP: om.
P: iva; L: e
D: kuyad; PsP Tib: mi
L: aya
 D:
sdug pa dang | mi gtsang ba dang aubhato manasikuryt

itityuto
P: ; B, D: t; J: nnmat

'Y

214

CRITICAL EDITION


, -

5


PsPL 47


-U

i
 Q: yantrauti
 B: yuvatiny
 B, J, L: sad;
L: va
 D:
PsP Tib: n.e. sadbhtayuvatirpea pratibhsate | tasya caL: va
PsPL: citrakrasya
Em. following
praibhsate
LVP: rgspadbht. P, Q: rgspadabht; B, J, L: rgspada Tib: dpe de bzhin du tath
bht; D: kyargspadabht
 B, J, L: bhvo
 Em.: sakleanibandhana. P, Q: sakleavyavadnanibandhana; B, D, J, L: sakleavyavadnanibandhana;
PsPL: sakleavyavadnanibandhana; Tib: kun nas nyon mongs
 P: om.
 PsP Tib: de bzhin
pai rgyu. See Translation note.
 PsP Tib n.e. tni
du phags pa dkon mchog brtsegs pa las kyang
 P: ; D: bhikugatni
 P: ; B: anavaght(?)npy; J, L: anavaghatnpy B, J: anadhimucyamni; D: enadhimudhyamnni;
L: anadhimucyamni mucyamni

10

215

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

 Q: atha khalu; PsP 338.5: atha (om. khaD: utthysunebhya


L
 PsP : bhagavn [tasy vellu); KPed Skt 141.3: atha khalu
L
y]. bhagavs tasy vely appears in the, according to Kragh
(2003: 93, n. 3), interpolated chapter 17 citation (PsPL 336.3.) and in
KPed Skt (it does not occur in the corresponding PsP Tib for the PsP
chapter 1 passage which is, however, based on KP Tib and not on PsP
Skt). Candrakrtis KP ms may not have contained it, or he may have
slightly abbreviated the passage. One could, on the other hand, conjecture that tasy vely was dropped due to an eyeskip from
of bhagavs to of vely. D: ta; J: om. te; PsPL: ete (mr D: bhikuvo
 P: rgge
 D: dvo
 B, J, L: bhiku
geaite)
 D: nimi; N: nirmmite
 P: ; D: ti
 P: ; L: yana; LVP
conjectures a following mrgea on the basis of PsP Tibs lam and
also mrgea in the later occurrence of the KP citation (cf. PsPL
338.7); KPed 141.6: mrgea. The word is not necessary. B, J, L:
bhiku. LVP (PsPL 47, n. 3) adds a following nirmitakau in square
brackets on the basis of PsPL 338.7. He remarks that PsP Tib also
supports the emendation but it is without an equivalent for nirmitakau. KPed Skt: nirmito; KPed Tib: sprul pai. Ms P for the citation in
PsP chapter 17 attests nirmitakau. A dropping of nirmitakau from the
above passage is dicult to explain on paleographical grounds, and
 B: mati
 KP Skt:
the sentence makes sense without it.
ed


P: ; J: avocat
P: ; B: manto; D: mand(?)o
evam
 L: kc. KP Skt: tv; KP Tib: de gnyis kyis. PsP Tib: sprul pa
ed
ed
gnyis kyis L: avovat J, L: yca B, J, L: rm

/U

216

CRITICAL EDITION


3Y


%U KP Skt: om. tatra


 P: dhynasakha (nal r
L: aranyya
ed
attested); J: rai; L: dhynamukhasparaviharai. KPed Skt: sukham
pha (viharisyma); KPed Tib: bsam gtan gyi bde ba la reg par
 L: ya. KP Skt:
gnas par bya bar (dong). PsP Tib as KPed Tib
ed
(preceding) tat kasmd dhetor; KPed Tib: de cii phyir zhe na. PsP Tib
 D: bhamavn. LVP (PsP 599) emends to bhagavan;
as KPed Tib
L
 L: dharma
 D: rethe nominative form is, however, correct.
peats from [dvau bhi]k tenopasakrmanti sma to ya hi bhagavn
dharma deayati. KPed Tib attests chos bstan pa; PsP Tib as KPed
Tib D: nvatervo; J: ve(?); L: nvatarvova. KPed Skt: dharmadean nvarvo; KPed Tib: chos bstan pa de la mi jug ste; PsP Tib
as KPed Tib B, J, L: nvaghavahe; D: ncaghavahe D: hai
 D: tatrasyve
 B, J, L: om.; PsP : om. santrasyva; KP Skt:
L
ed
satrasva; KPed Tib: kun tu dngangs; PsP Tib as KPed Tib
 KP Skt: padyvahe | tv vm rayyataneu sukha viharied
yma; KPed Tib: kho ba cag dgon pai gnas rnams su bsam gtan gyi
bde ba la reg par gnas pa rnams kyis gnas par byao; PsP Tib as KPed
 KP Skt: om. atha
 KP Skt: tni apy
 L: paca
Tib
ed
ed
 P: ; J: avocad
 P: ; D: manto; PsP : manto; PsP Tib: tshe
L
dang ldan pa dag |; KPed Skt: ayumato (also used for vocative dual,
cp. KPed 141.7 [VD 2002: 49]: kutra yumato gamiyatha); KPed
Tib: tshe dang ldan pa dag (kho bo cag kyang bcom ldan das kyis
chos bshad pa la mi jug) P: nn; D: n D: nvatarho;
L: nvatarm J: om. J, L: samtram

217

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


PsPL 48

D: tene. KPed Skt: te; KPed Tib: dei phyir; PsP Tib as KPed Tib
 KP Skt: dhynasukhavihrair; KP
Q: ray
ed
ed Tib: bsam
gtan gyi bde ba la reg par gnas pa rnams kyis. PsP Tib as KPed Tib
 L: vi | hariyma
 D: km
 L: acocat
 B, J, L: ten;
D: tan; KPed Skt: om. tena hi. KPed Tib: dei phyir; PsP Tib as KPed
Tib. The word order of KPed Skt diers: nirmitakv avocat sag P: ayuya(n)ta
 B: om.
 P:
yisyma vaya yumato

vivdiyma; B, J, L: vivdiyma
Q: avivddaparamo;
 P: ; B, J, L: ravaadharma; D: uvaadharPsPL: param
ma; PsPL: ramanasya dharm; PsP Tib: dge sbyong gi chos; KPed
 P: ; J: kaSkt: ramaadharma; cf. PTSD samaadhamma
syyuma. This sentence and the next are not attested in KPed Skt or
 P: (t).[1]; D: mny
 P:
KPed Tib. See Translation note.
 J: rgdve(?)amoh
[1]+(ocan); Q: avocana; D: avcan
 D: acocat. KP Skt: prhu
 L: rgadvegamoh
 P:
ed
kayiyatha; B: thas; J, L: tha; KPed Skt: kapayiyatha
 KP Skt: te. PsP chapter 17 citation: te
 D: avocana. KP Skt:
ed
ed

 D, L: palahu
Q: dhyatmyan; KPed Skt: dhytmena
tyante


-Y

218

CRITICAL EDITION
 KP Skt: om. hi
 P: ayuyant(o); J, L: tau
L: acovat
ed
 KP Skt: msmn
 P: [4]yata; B, J, L: om.; conj. by LVP: [m
ed
vikalpayata]; PsP Tib: rnam par ma rtog cig; KPed Skt: msman (read:
msmn; cf. VD 2002: 51, n. 345) vikalpayata; KPed Tib: rnam par
ma rtog cig KPed Skt: om. ca D: vikalpamiyatha D: ted.
 B: rakatha; J: kyatha; L: rajyatha
KPed Skt: tad yumato
 P: virakyatham na rakto na virakta ya ca, that is, ya ca appears only after virakta; B, J: virakatha; L: virakatha; KPed Skt:
virakyatha ya cyumato na rakto na virakta (KPed 143.11)
 D: pa
 KP Skt: cyumato
 Q: arakto (crakto ca na
ed

rakto); B, L: racakto; J: ca(?)kto
B: viracakta; J, L: vicakta
 P: samdhiprajvimuktivimuktijnadaranam samdhi praj
vimuktir vimuktijnadaranam; KPed Skt, VD (2002: 51): as P. I am
not familiar with the samahra compound attested by both P and the
KPed Skt ms being used in other works and thus accept Qs reading.
De Jong (1978: 223), basing his emendation on ms Ds reading samdhi prajvimuktivimuktijnadaranam for the citation as found
in PsPL chapter 17 and KPed 144, corrects the chapter 17 text to read
samdhipraj. The compound lasamdhiprajvimuktivimuktijnadaranaskandhn occurs a number of times in the Aa but Ps
and the KPed Skt mss samahra compound does not. Q: daranam eva B, D, J, L: dharma

219

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
, /Y
 P: dharm
 PsP : vivikt. KP Skt: vivikt agr
P, Q:
L
ed
...; VD 2002: 51: vivekt agrr(hy); KPed Tib: dben pa gzung du
med pa; PsP Tib as KPed Tib; ms P for the chapter 17 citation: vivikt
 B, D, J: saj; L: saj
 Em.: sajagrhy nice
y. P, Q: sajy; B, D, J, L: sajy. Ms P for the chapter 17
citation: sajy; KPed Skt: m ca sajy saj krva
(emend to kra; cf. VD 2002: 51, n. 348) m asajy; KPed Tib:
 P: saj; B, D, J, L:
du shes la yang du shes su ma byed cig


saj
B, D, J, L: k
Em.: sajay. P, Q: sajy; B, J,
L: sajy; D: sajyca; PsPL: sajy; PsP Tib: du shes
kyis; ms P for the chapter 17 citation: sajy; KPed Skt: sajay;
 P, Q: saj; D: sajy
 B, J: a;
KP Tib: du shes kyis


D: parijmia
KPed Skt: om. hi
Em.: sajay. P, Q: sajy; B, D, J: sajy; L: om.; PsPL: sajy; ms P for the
chapter 17 citation: sajay; PsP Tib: du shes kyis; KPed Skt: sajay; KPed Tib: du shes kyis Q: saj; D, J, L: saj P:
parijnti sajti; ms P for the chapter 17 citation: om. sajti;
 L: sajmebandhanam; PsP Tib: dei de
KPed Skt: om. sajti
ni du shes la yongs su bcings pa yin; KPed Tib: de ni dei du shes
 D: evmya
 D: vedayitenir
 D:
kyis bcings pa yin
sajvadayitnanodha; KPed Skt: m ca kalpayatha m vikalpayatha sajvedayita[niro]dha (cf. VD 2002: 51); KPed Tib: n.e. m
ca kalpayatha m vikalpayatha; PsP chapter 17 citation: n.e. m ca
kalpayatha m vikalpayatha D: bhak; L: bhiko

'U

220

CRITICAL EDITION


%Y

4D

-U B, J, L: uttar; PsP : uttar; de Jong


B, J, L: nsty; D: nsty
L
(1978: 33) refers to BHSD s.v. uttari. KPed Skt: uttare karayam
 KP Skt (instead of atha): asmi khalu punar dharmaparyye bhed
yame, which appears in ms Ps PsP chapter 17 citation as: asmin
khalv api dharmaparyye nirmittakabhikubhym bhyama
 Q: ; D: yajan
 Q: ///nm
 B, J, L: anupdayriyebhya;
 KP Skt: om. abhvan
 KP Skt: te
D: anupdyreyety
ed
ed
 D: vimuktavittani
 L: yana
 L: bhavs
 B: sakrti;
 J: upasakramya
 B, D, J, L:
J: sakrnti; L: sakrti
iras (conjoined with following word); PsPL: iras (conjoined with
following word); KPed Skt: irobhir; P and D for the PsP chapter 17
citation (cf. de Jong 1978: 223): irobhir D: abhivantyaiknte; J:
 P: nyadan; D:
abhivadyaiknte. KPed Skt: vyanditv ekte

 P: tna
J: mt
nyasdan; J, L: nyasdan; PsPL: nyasdan
 D: bhikn
 P: evvocat; D: avocana; ms P for the chapter 17
 P: kutyu. KP Skt: kva
citation: om. eva; KPed Skt: om. eva
ed


nu khalv yumato
J: om.
J: om. KPed Skt: akvacid
 D: gamanoya
 B, L: bhagavanta; J: bhagavanta
na kvacid
 D: dharm
 KP Skt: subhtir ha; KP Tib: n.e. subhtir
ed
ed
 D: k

PsPL 49

221

PRASANNAPAD CHAPTER ONED: nyam KPed Skt: te hu L: co D: nonpanno. KPed


Skt: yotpanno yo notpanno KPed Skt: subhtir ha; subhtir n.e.
in KPed Tib. KPed Skt also attests preceding questions and answers
 D:
not attested here in PsP or in KPed Tib; see KPed 146.1-3 Skt

yumabhi. KPed Skt: punar yume; KPed Tib: n.e. punar
KPed Skt:
 B, J, L: badhyya; D: banthya; PsP :
te hur; KPed Tib: n.e. te
L
bandhanya; KPed Skt: bandhanya; ms P for chapter 17 citation: ban KP Skt : (preceding) subhtir ha | katha yya pradhya
ed
[yu]kt (cf. VD 2002: 52) te hu | na yogya na prayogya | na prahya | subhtir; KPed Tib n.e. subhtir, etc. D: vint D: ha
 D: kyo na kmo. KP Skt (for the entire sentence): yasya na kyaed
prinipattir na cittapracra; KPed Tib: su la lus med cing sems med
pas KPed Skt: subhtir ha; KPed Tib: n.e. subhtir KPed Skt
(for the sentence): katha yumbhi prayujyamn vimukt; KPed
Tib: khyed ji ltar brtson D: ha B, J, L: prahnya; D: novidy Q: vidyotpadya; D: nay B: om. KPed Skt: subh D: ha. KP Skt: te hu; KP
tir ha; KPed Tib: n.e. subhtir
ed
ed

Tib: n.e. te
D: nhi. KPed Skt (for the sentence): yasya na prpto
 KP Skt: subhtir ha;
n[bhi]sabuddha (cf. VD 2002: 52)
ed

KPed Tib: n.e. subhtir
KPed Skt: keva; VD 2002: 52: ke ()va
 D: sabramcria

3U

222

CRITICAL EDITION/U

 B, L: yai; D: mai; J:
D: ha. KPed Skt: te hu; KPed Tib: n.e. te

yaim
Q: nopavicarati; D: nopaviceranti; L: nopavivaranti; J: nopevicaranti. KPed Skt continues with na pracara(ti), which is not
reected in KPed Tib. PsP Skt attests its equivalent for the sentences
given at KPed 147.2- 6 (keva cirea ...) only after the sentence hur
ye traidhtuke nopavicaranti (this sentence occurs in KPed Skt at
147.7). These sentences in the KP citation in PsP chapter 17 follow
the order of those here in chapter 1. The order of the sentences in
KPed Tib concords with that of PsP Skt. PsP Tib agrees with KPed Tib.
 KP Skt: subhtir ha; KP Tib: n.e. subhtir
 L: kiyacireyued
ed

mata
D: parinivasyanti. KPed Skt (for the sentence): keva cirea
yya parinirvsyatha D: ha. KPed Skt: te hu; KPed Tib: n.e.
 KP Skt for the sentence: yvaccirea tathgatanirmi[ta]k
te
ed
 Q: niparinirvsyat tvaccirea vaya parinirvsyma
mmitak; J: tathgatanirmitaka; L: nimitik; PsPL: nirmit;
ms P for the chapter 17 citation: tathgatanirmit; ms P likewise
attests nirmit in the sentence yagminas tathgatanirmit both
here (toward end of citation) and in the chapter 17 citation. KPed Skt:
 KP Skt: subhtir ha; KP
nirmi[ta]k (cf. VD 2002: 52)
ed
ed
Tib: n.e. subhtir. In KPed Skt, this sentence is preceded by: subhtir
ha | kta yumbhi svakrtha te hu arthnupalabdhatvt. These
 D: ha; J: om. KP Skt: te
sentences do not appear in KPed Tib.
ed

hu; KPed Tib: n.e. te
KPed Skt: kraknupa[la]bdhitvt (cf. VD
2002: 52). KPed Tib: ngar dzin pa dang | nga yir dzin pa yongs su
shes pas so (= PsP Skt and Tib) KPed Skt: subhtir ha; KPed Tib:
n.e. subhtir D: ha; J, L: hur. KPed Skt: te hu; KPed Tib: n.e.
te

223

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


-Y

 KP Skt: subhtir ha;


D: ratyanyajamt; L: abhyantakayt
ed

KPed Tib: n.e. subhtir
D: ha. KPed Skt: te hu; KPed Tib: n.e. te
 KP Skt: subhtir ha; KP Tib: n.e. subhtir
 B, D, J, L: t
ed
ed
 D: bhi
 D: om. KP Skt: tathgata; KP Tib: ston pa
 D:
ed
ed

ha. KPed Skt: te hu; KPed Tib: n.e. te
KPed Skt: om. na vc
 Q: om.
 KP Skt: cittena
 KP Skt: subhtir ha; KP
ed
ed
ed
Tib: n.e. subhtir D: voiit. KPed Skt: sthit; KPed Tib: sbyangs
 Q: dakiy; B, J, L: dakiiya; D: dantakaya; KP
ed Skt:
dkineyabhmau; as reected in VD (2002: 52), the two dots interpreted in KPed Skt as a visarga actually function as a punctuation
marker. D: ha. KPed Skt: te hu; KPed Tib: n.e. te J: om.;
L: hu. KPed Skt: subhtir ha; KPed Tib: n.e. subhtir KPed Skt:
chinn; KPed Tib: brgal D: yumbhiva D: ha. KPed Skt: te
 D: anucchadato. KP Skt (for the senhu; KPed Tib: n.e. te
ed
tence): anuccheda avatatvt KPed Skt: subhtir ha; KPed Tib:
 Em. following LVP: dakiya; P, Q: dakiy;
n.e. subhtir
D: dakiy; B, J, L: dakiiya; KPed Skt: ramaaramaabhmau
(VD: sets the rst ramaa in curly brackets; it is not marked as deleted in the KP ms) for dakiyabhmi; KPed Tib: sbyin pai gnas
 D: ha. KP Skt: tena punar hu; KP Tib: n.e. te pukyi sar
ed
ed

B, D, J: vinirmuktita; L: sarvagrsavinirmuktita; PsPL:
nar
vinirmuktita. KPed Skt: asagvimuktau; KPed Tib: dzin pa thams
cad las rnam par grol bai phyir. Ms P for the chapter 17 citation:

%U

224

CRITICAL EDITION
PsPL 50

i

 KP Skt: subhtir [ha] (see VD 2002: 53); KP


vimuktita
ed
ed
Tib: n.e. subhtir
 D: ha; J: om.; KP Skt : te hu; KP Tib: n.e. te
 D: t; L: taed
ed
thganirmit D: subhta Q: paca; B, J, L: om.; PsPL: om.
 Q: bhikuatn; J:
 J: viarjaca. VD (2002: 53): (ca)


D: tasm
D: etnm. KPed Skt: bhikuatn payat
cn ca bhikunatnm; KPed Tib: n.e. pacn ca bhikunat D: anuyd
 P: prasahasr. KP Skt: prisanm
ed
hasr sadevamnuiky prajy; KPed Tib: n.e. sadevamnu P: mala(); D: mala
 P: u; B, J, L:
iky prajy
 LVP adds a preceding iti (viuddha | iti || ity
u; PsPL: u
 Q: bhikubhy
eva), which is not found in any of the mss
 Q: om.;
tathgatanirmitbhy (see next note); L: nirmity

B: cyavajra; D: vryavajra; J: cyaajaD: bhikuty
 PsP Tib adds a following
may; L: cyavajamay
kyang.

225

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
,


,
 P: om. ca; B, D, J, L: om. ca; conj. by LVP: hastavyJ: purua


yma [ca] D: vyysa; PsP Tib: gtsub shing dang gtsub stan
la brten | mii lag pai rtsol ba la brten nas du ba byung; VMD Tib P:
gtsub shing dang gtsub stan la yang brten | mii lag pas gtsub la yang
brten nas D: ama D, J, L: prdurbhavatti Q: abhipravartate; B, J, L: abhinivarttate; D: ebhi; PsP Tib, VMD Tib P,
Gondhla, sTog, Phug brag 1: mngon par grub; VMD Tib Phug brag
 P: cgnisanttpor; Q: cgnisapto; D: c2: byung bar gyur
gnisatopo; PsP Tib, VMD Tib P, Gondhla, sTog, Phug brag 1 & 2:
 D: va
 Em. following LVP: sannirito; P, Q:
n.e. santpa
 Em. following LVP: masannirito; B, D, J, L: sanirito
thansannirito; P: araisannirito; Q: sanirito; B, J, L: san P, B, D, J, L: conjoined with following
nisto; D: sanirito.
compound (puruahasta); PsPL: puruahasta Q: sannirita;
 Q: viparysaD: sannirita; J: vyymasannirita
samohitasya; D: asadviyarysamhitasya; PsP Tib: n.e. viparysa:
med pa las skyes bu gang zag rmongs pa la; VMD Tib P, Gondhla,
sTog, Phug brag 1 & 2: n.e. viparysa. VMD Tib, however, construes
asat with paridha: skye bu1 gang zag rmongs pa la dod chags dang |
zhe sdang dang | gti mug gyis yong su gdung ba2 med3 pa4 byung5
ste |; 1 VMD Tib Gondhla: om. skye bu; 2 sTog: bai; 3sTog: me; 4Phug
brag 1: bar; 5Gondhla: om. byung; VMD Tib Phug brag 2: rmongs
pai skye bu dag la | dod chags dang gti mug gyis yong su gdung ba |
 B, J: pugalasyotpadyante; D: pudmed bzhin tu byung ste |
galasytpadyate; L: as B, pugala

226

CRITICAL EDITION
-U
/Y

'Y
%Y

 P: ndhytma; Q: ndhytmya
 D: antaraa
D: dh
D: sthita. PsP Tib, VMD Tib P, Gondhla, sTog, Phug brag 1: gnyi ga
med par yang mi gnas nobhayam antarea sthita (antarea is
intended in its BHS sense of between); VMD Tib Phug brag 2:
 D: majur; L: r
 PsP
gnyis kai bar na gnas pa ma yin
Tib, VMD Tib P, Gondhla, sTog, Phug brag 1: n.e. yat; VMD Tib
 D: tata
 D: karaencyata
 P: om.
Phug brag 2: gang
 P: ; L: sarvadharmer
 P: ; D: tenocyade
 P: ; L: tatho
 PsP Tib, VMD Tib P, Gondhla, sTog, Phug brag 1 & 2: chos thams
 L: sarvadharmer (then repeats)
cad ni sems can dmyal bai sgo
 L:
mohas tenoccyate moha iti || tatho narakamukh majurr
om. ida dhrapadam | ha katha bhagavann ida dhrapadam
| ha narak majurr J: ida PsP Tib, VMD Tib P, Gondhla,
sTog, Phug brag 1 & 2 translate narak as sems can dmyal ba (dag)
 D: blavtaagjanair; J: blamthagjanair; L: bola
throughout
 D: vidyapit; J, L: vihavit
 D: svavilakalpa
 P: ; L:


kasamavasamavasara
P: ; L: manyasa
P: ; D: visarga formed like d


PsPL 51

227

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

P: [1](vi)ka[1](s)abht; B, D, J: t; L: svavikalpasabht
B, D, J, L: naraka Q: u D: svavikalpyanaiva Q: bhavan
 Q: om. sarva; PsP Tib, VMD Tib P, Gondhla, sTog, Phug brag 1 &
 Q: narakapretatiryagyoni; D: tiryayoni; Qs
2: n.e. sarva
preta is not reected in PsP Tib or VMD Tib (P, Gondhla, sTog, Phug
brag 1 & 2). The fact that *Ls author glosses yamaloka with pret
indicates that his PsP ms did not attest preta (cf. *L 2004: 124, 141
 D: ropee
 P: dukha; L: dukh
 D: ce[fol. 2b3]).dan
D: vadayati
P: dukha
D: apyea Q:
nha; D: vhe; PsP Tib: ma khums; VMD Tib: mi/ma mthong.
Tibetan for the entire sentence: PsP Tib: bdag gis ni ji ltar sems can
dmyal ba ma khums pa de bzhin du sems can dmyal bai sdug bsngal
yang ma khums so ||; VMD Tib P, Gondhla, sTog, Phug brag 1: bdag
gis sems can dmyal ba ji ltar mi mthong ba de bzhin du | sems can
dmyal ba rnams1 mi mthong ste | sems can dmyal bai2 sdug bsngal3
yang ma mchis so ||; 1sTog: dmyal ba pa rnams; 2sTog: dmyal ba pai;
3Gondhla: sdug bsngal bai sdug bsngal; Phug brag 1: sdug bsngal ba;
VMD Tib Phug brag 2: ji ltar sems can dmyal ba ni bdag gis ma
mthong ngo || de bzhin du sems can dmyal ba pa yang ma mthong ste
|| sems can dmyal bai sdug bsngal yang ma mthong ngo ||. See Trans D: bhagavana; L: bhagava
 P: ; D: mraka;
lation note.


L: prraka
P: ; D: bhagavana
PsP Tib, VMD Tib: n.e.
eva D: taraato


3Y

4Y

228

CRITICAL EDITION


-Y

P: nara(k).[2](m); D: narakaatam Q: sajnyet (nal t origin B: ka


ally read te but e has been erased and a virma added)
 Q: prajvalitym
 D: anaka; PsP Tib: skyes bu du ma dang ldan
pa; VMD Tib P, Gondhla, sTog, Phug brag 1: dom du ma mchis pa;
 L: loVMD Tib Phug brag 2: mi du mas. See Translation note.


khakumty
P: ; D: saj(?)nyt; L: sajyt
P: om. sa
 L: khan
 D: kaduk
 D:
tatra khar kauk
tka; PsP Tib: drag cing mi bzad la brnag par dka zhing yid du mi
ong ba khar kauk tvr; VMD Tib P, Gondhla, sTog, Phug
brag 1: sdug bsngal gyi tshor ba myong bar rab tu tshal te khar
kauk tvr dukha vedan vedayet; VMD Tib Phug brag 2:
sdug bsngal gyi tshor ba myong nas D: dukh L: mnapasa PsP Tib: myong bar gyur sajnyt P: uttrasana
 P: santrasa(n)a; B, D, J, L: om.; PsP Tib: skrag par gyur | dngangs
par gyur (*santraset) | kun tu dngangs par gyur uttraset santraset
santrsam padyeta; VMD Tib P, Gondhla, sTog, Phug brag 1: jigs
(Gondhla: |) skrag ste sngangs uttraset santraset santrsam padyeta; VMD Tib Phug brag 2: sngangs kun tu sngangs | kun tu rab tu
sngangs par gyur uttraset santraset santrsam padyeta. Cp., e.g.,
Aa 3.12: nottrasyati na satrasyati na satrsam padyate. PsP
Tib (unlike VMD Tib) sets the verbs describing the mans fear in a
separate sentence (the new sentence begins after myong bar gyur)
which commences with de de na (*sa tatra). P: ; D: satr; L:
satrsas

229

PRASANNAPAD CHAPTER ONE-PsPL 52
,


Em. following LVP: padyeta. P: ; Q: padyate; B, D, J, L: padyate P: ; Q: vibuddha; D: ddha; J, L: pati PsP Tib: sad par
gyur zhing rlom pa dang bcas pas prativibuddha samna; VMD
Tib P, Gondhla, sTog, Phug brag 1: slar sad (Gondhla: bsad) pa prativibuddha samna; VMD Tib Phug brag 2: n.e. prativibuddha
 P: ; L: dukh
 P: ; Q: krandeta; D: krandata
samna
 P: ; B, J, L: coce; D: cocen
 P: ; Q: parivet; D: paridevat
 D: tasva
 B: srohit; D: jtimlohit; J: jnisrohit;
 L: paripch(?)eyu
 B: kinatat; D: kenet(?)at;
L: srohit
J: kenatat; L: kenata; PsPL: kena tat; PsP Tib: di ltar etat; VMD
Tib: n.e. etat P: (ta)va ; B, D, J: te; L: tre ; PsPL: te B: sro B, J: vedayet; D: vaden; L: vadayet
hitn; D: mitraijti
 Q: adds following me; D: nairayirkama; PsP Tib: nges; VMD Tib:
bdag L: dukham Q: akroeta; D: okroen B, D, J, L:
 D: va
paribhet | a (J: ||); PsPL: paribhet (half-daa) a
 Although classical Sanskrits sandhi rules would dictate a change
 PsP Tib: n.e.
to ma, I accept the mss me in the present citation.

me uttari; VMD Tib: nga la
Em. following LVP: tha. P: ; Q:
ta; B, D, J, L: ta L: tave D: rst repeats sa tn mitrajtislohitn eva vadet nairayika dukham anubhta D, L yu
 D: m hai
 Q: m bhir; L: om.; D: m hair; PsP : om. m
L
bhair; Tib: ma jigs shig Q: bho D: sapto

/U

230

CRITICAL EDITION

%U
 Q: utpadyate; B, J, L: utpadyate; PsP : utpadyate


D: nirgatai
L

 Q: abhd; B: anubhva
 Q: pariD: supto
J: ham

parikalpitam
Q: anubhtam; B, D, J, L: anubhtam; LVP (PsPL
52, n. 1) does not include anubhtam or emend to abhtam, but does
note that his mss read anubhtam; PsP Tib: yang dag pa ma yin pa di
bdag gis kun tu brtags so vitatham etan may parikalpitam abhtam. VMD Tib P, Gondhla, sTog, Phug brag 1: yang dag pa ma yin pa
dngos po med pa de la bdag gis brtags pa lta zhig ste | dngos po ci
yang med do; VMD Tib Phug brag 2: bdag gis phyin ci log gis brtags
 D: eti
 D: saumenasya; J: somanasya
 P:
par gyur to

; D: puru
P: ; B, J, L: samrpea; D: samryev(?)
 J: supta
 P: ; J: svantaragato
 L: tsma
 D: evay
 D: vat
 Q: asadvsanparyava; L: asaga; PsP Tib: bden
pa ma lags pai dod chags kyis kun nas bcings pa; VMD Tib P:
 Q: kalmchis pa ma lags pai dod chags kyis kun tu dkris paspanti
Q: strnitta
L: tbhi
D: vamamnam; J: m J: om.
 J: sajnaanti; L: sajnati
na; L: ramamam
 Q: tasyaiva
 J: pthag
 D: bhavat ( sandhi)
 D:


a
B, J, L: ima
J, L: tena tasya


231

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
-U,
,


,
D: paryavasthitana; J, L: chandargaparyavasnaddh, repeat


(now with previous deletions included): strnimitta kalpayanti te
str nimitta kalpayitv tbhi srddha ramama tmna sajnanti || tasya blapthagjanasyaiva bhavaty aha purua ima str
mamaim str tasya tena chandargaparyavasthitena; PsP Tib: dun
 B, J, L: bhogaparyastau; D: bhpai dod chags chandarga
 D:
gaparyahau; PsPL: bhogaparyei; PsP Tib: spyod tshol bar
 B, J, L: krmayati; PsP : krmayati; PsP Tib: jug par
nitta
L
gyur L: tatonidrna Em. following LVP: vaira. P: vaira;
 Q: jyate
 D: samloka; PsP
Q: vairasya; B, D, J, L: vaira
Tib: rlom pa dang bcas pa samna: rlom pa dang bcas pa de du
shes phyin ci log des chi bai dus bgyis par gyur nas sa tena sa J: bahi
 B: sajnti;
jviparysena klagata samno


B: vs; D: vana
J: slohitsalohit; L:
J, L: sajananti
 P, Q: bho; D: bh
 D: svam
 B, J, L: it
slohitti
 P: kutacitan
 L: e
 PsP Tib: bcom ldan das rnams kyis
 B, D: caturviparysa; L: catraviparysa; J: catuvi...stkyang
n; PsP Tib, VMD Tib: phyin ci log bzhis cittaviparysa. The
 J: sattvotraditional four errors are not topical in the passage.


nm
J: eva
J, L: dharma

/Y

232

CRITICAL EDITION


%Y

,

'U, ,


-Y

PsPL 53D: daayati B, D, J, L: D: ne B, J, L: satv D:
jv Q: poo B, J: pugalo; L: pugalo D: nitath Q:
 P: om. asanta ime sarvadharm | vihapit ime
sarvadharm
sarvadharm; Q: om. asanta ime sarvadharm; PsP Tib: chos di
dag thams cad ni yod pa ma yin pa | chos di dag thams cad ni phyin
ci log gis bsgrubs pa asanta ime sarvadharm | vihapit ime sarvadharm; VMD Tib: chos di dag thams cad ni med pao | chos di
dag thams cad ni rnams par bsgrubs pao asanta ime sarvadharm
 D: dharmse
 D: vithayit
| vihapit ime sarvadharm
 J: mye(?)pam
 B, J, L: udaka; D: dekecandropam; PsP :
L
 B, J, L: viara
 PsP Tib: de bzhin du im: de
udaka
bzhin du de dag de bzhin gshegs pai chos bstan pa thos nas; VMD
Tib P, Gondhla, sTog, Phug brag 1: de dag gis de bzhin gshegs pai
chos (P: chos de) thos nas ta im tathgatasya dharmadean
rutv; VMD Tib Phug brag 2: de rnams de bzhin gshegs pa las chos
 D: sarvasarvadharm
 B, D, J, L: om.; PsP : om.
thos pas
L
vigatadon; PsP Tib supports doa (BHS for dvea): zhe sdang dang
bral pa; VMD Tib Gondhla, sTog, Phug brag 1: zhe sdang ma mchis
 B, D, J, L:
pa; VMD Tib P, Phug brag 2: zhe sdang dang bral ba

om.; PsPL: om. sarvadharmn
B, D, J, L: om.; PsPL: om. payanti
 D: mhn
 D: athabhavon

233

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
iJ: kuvanti B, D, J, L: smn; PsPL: smn D: a D:


 Q: nrakn
 L: cryopripchy
 D: daritai
eha
 D: vairayika; L: ka
 B, J, L: sahasra; D: sahasva
 Em. following LVP and Python (1973: 59): savejita. P: savejitu;
Q: savejita; B, J, L: vejitu; D: vajitu. savejita appears in Ps
equivalents for PsPL 191.2-9 and 234.11f. A prosodically short nasal
(svejita) probably stands behind P and Qs readings, but this short
nasal can only be written either as savejita (nasalization marked but
prosodically incorrect) or as savejita (prosodically correct but nasali D:
zation unmarked). svejitu is also possible; cf. BHSG 8.30.

ra
Q: kaciha, but a di from the lower margin is marked to be
inserted after ci; B, D, J: kacit; L: ka | cit. Like Python (1973: 59),
I understand kaciha as intending kaciha; P attests kaciha here and
in the passages equivalent to PsPL 191.2-9 and 234.11f. D: satv;
PsPL: satva; Python (1973: 59): sattva. The (irregular) dodhaka metre
(see PsPL 53, n. 4) expects a long syllable. P also attests satvo in the
 P: cyutta; Q:
passages equivalent to PsPL 191.2-9 and 234.11f.
cyuta; D: vyatu. P attests cyutta (probably a misreading of cyutu) in
its passage equivalent to PsPL 191.2-9 but cyutu in the passage
equivalent to 234.11f. The a/u variation may merely represent dierent ways of writing a vowel that was perhaps close to or and for
which a specic grapheme was not available. D: ayya

3U

234

CRITICAL EDITION


Em. following Python: kraakraka. P, Q: krakakraa (P attests


this reading in the passages equivalent to PsPL 191.2-9 and 234.11f.);
B: krakakraa; D, J, L: krakakraa; Python (cf. 1973: 59; 128,
n. 6) discards LVPs kraku kraa for kraa-kraka on the basis of
the Upliparipcch Tib and Chinese. PsP Tib: gang dag ral gri mda
chen mtshon byin pai || gnod pa byed pa yod pa ma yin te. BHSD
s.v. kra: torture, torment, esp. applied to the torments of hell.
 PsP and Python: santi. Ms P also attests sant in the passages equiL
valent to PsPL 191.2-9 and 234.11f. The dodhaka metre expects a long
nal syllable. On the lengthening of historic i to in BHS verses, see
BHSG 3.12; even in cases of short i at the end of pda, BHSG 26.2.
 D: yahi
 Em. following LVP and Python: tomaraastr. P:
tomaravar; Q: tomaravar; B, J, L: tomaravar; D: isitomamaiv(?)ar; P attests astr in the passage equivalent to PsPL
191.2-9 and astr in the passage equivalent to 234.11f. PsPLs
tomaraastr may represent a silent emendation. B, J: pyi; D:
aypi; LVP connects apyi with the next word to form apyita D:
 Em. following LVP and Python: pup (Python, however,
te
presents citra manorama sajjita pup). Like Python, I accept PsPLs
sajjita, which is based on the faulty reading sajjit attested by
either the Calcutta or Paris ms used by LVP (Cambridge, i.e., my ms
L, reads sajita) and has descended from ms Js sajita. P:
citramanoramasajitare (similarly in the equivalent passage in
P for PsPL 191.2-9 but sajita in the passage equivalent to PsPL
234.11f.); Q: cittamanoramasajitare; B, J, L: sajitare;
D: sajitareo. Upliparipcch and PsP Tib: sna tshogs yid
dga me tog kha bye zhing ||. PsP Tib has been copied in from Upli Q: jvalanti; B, L: jvalati; J: jvalanti; P attests
paripcch Tib.
jvalanti in the passages equivalent to PsPL 191.2-9 and 234.11f. The

PsPL 54

235

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


dodhaka metre requires a short syllable.


P: kraka; Q: krakan; B, J, L: kraka; P reads kraku in the passages equivalent to PsPL 191.2-9 and 234.11f. Q: nstha; I under PsP and Python: kaci; the
stand nstiha as intending nstiha
L
dodhaka metre expects a long syllable. D: kalpa P: cakalpitu;
B, J: vikalpatu; D: yatu; L: vikalpayatu; Tib: rnam brtags. P attests
vikalpitu in the passage equivalent to PsPL 191.2-9 but tu vikalpita in
 Em. following LVP and Python:
that equivalent to PsPL 234.11f.
sajagahea. P: sajagrahea; Q: sajgrahea; B, L: grahea;
D: sajaprahea; J: sajgrahea. P attests sajagrahea in the
passages equivalent to PsPL 191.2-9 and 234.11f. The dodhaka metre
 Q: vikalpito; B, J, L: vikalpayatu; D:
requires a short syllable.


cikalpapatu
B, L: s
P: tra, but P attests ca in the passages
 Em. following LVP and
equivalent to PsPL 191.2-9 and 234.11f.
Python: gaho. P, Q: graho; B, J, L: graho; D: grah ( sandhi). P
attests graho in the passages equivalent to PsPL 191.2-9 and 234.11f.
The dodhaka metre requires a short syllable. Em. following LVP
and Python: agaho. P, Q: graho; B, J: graho; D: agreho; L: om. P
attests graho in the passages equivalent to PsPL 191.2-9 and 234.11f.
 P: sabhto; Q:
The dodhaka metre requires a short syllable.
sadbhto; B, J: asadbhto. P attests respectively sadbhto and sadbhto in the passages equivalent to PsPL 191.2-9 and 234.11f. B:
myma; Python (1973: 60) presents myma but the dodhaka
metre demands a short syllable. B: hita


236

CRITICAL EDITION


,


/U
-U

,

i4Di
%U


, P: asvabhva; B, D, J, L: atasvabhva; PsPL: ete svabhv; Tib yod


pa ma yin pai rang bzhin can Q: viparyasa; Tib: n.e. sva P:
 L: sthite
 Tib: n.e. ca
 P: vaeya; B, J, L:
saklesa

 B, D, J, L: tatra; PsP :
viare; D: veseya
D: atrh
L


 B, J, L: savti
D: kath
D: to
tatra; Tib: n.e. tat
 B, D, J, L: ev; PsP : eva; Tib: di. De Jong (1978: 33) emends to
L
e on the basis of Tib and Ds reading savtir eeti at its equivalent
for PsPL 67.11. B, D: te; J, L: savte B: vyavasthna vaktavy vyavasth na vaktavy; J: vyavasthna varvyakta (1 written over kta, 2 over rvya) vyavasth na vaktavy; PsPL: vyavasthna vaktavyam; Tib: ci kun rdzob kyi rnam par gzhag pa brjod
 D: pratyayatmatraia
 B, D, J,
par bya ba yin nam zhe na


D: etyupa; L: abhupa
B: catuaytyupa; D:
L: ta
 P: svabhva; Q: sasvabhvabhvavda; D:
aytyupagamena
sasvabhvadhda; Tib: dngos po rang bzhin dang bcas pa smra bar

10

237

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

PsPL 55
10

,thal bar gyur bai phyir D: vyu


D: pratyayavmtrtyupagame; L: idapratyatatmtr B, J,
 J: svbhvik
 D: eti
 D: sasvabhvapda; L:
L: yr
vda; Tib: dngos po rang bzhin dang bcas par smra ba(r) sasva P: parkta; D: om.
 L: ahetu
 P: tkimbhvavda


 B, D:
kair; D: trkiker; J: tkikair
D: iyete
D: tvayo


B, J, L: vakyatam iti
P: kraka
bhkta; J, L: bhta
 L: pratty
 D: evekta
 Q: yadudasmin; D: smi
 L:yadutvidyapretyay
P: om.
D: vijnam
B: di


238

CRITICAL EDITION

i

,

-Y
-P: pare codayanti. The scribe wrote pari but then erased the medial
i to change pari to pare (pare may represent a deliberate change).
 Q: om.
 Q: om.; B, J, L: iya
 D: j; J, N: jyo; L: prama
kro
P: ; B, J, L: nicaye; D: nica uya P: ; L: pramaja ||
 P: ; L: iyata
 P: tadevam; Q: om.; D:
tatra yadi pramaja

 B, J, L:
tadada; Tib: n.e. tad
P: va(kt)+[1]; L: vektavya


ni; D: kiciayi
B, D, J, L: t
Tib: ci bdag las skyes pa
zhig gam | gzhan nam gnyi ga am rgyu med pa las yin zhes bya ba
ki svata utpannni ki parata ubhayato hetuto veti J: n J:
 Tib: tshad ma med pas don rtogs pa yang med na
adhigantu
 P: ; B, D, J, L: om.;
prambhvd arthdhigambhve sati
PsPL: om. bhavato; Tib: khyod kyi. The lack of bhavato in the paper
mss may be due to an eyeskip from to of kuto to to of bhavato. The
missing part of Ps line of writing might allow for bhavato. P: ;
Q: om.; Tib: di. Qs loss of yam may have occurred when Qs
scribes eye skipped from yam to sam of samyag (the akara mya is
written as a conjunct). Although avagrahas occur less frequently in
the palm-leaf mss than in the paper mss, there is a slightly unusual
daa with a thick middle preceding samyag in Q which may represent the misinterpretation of an avagraha (Q reads bhavata | samyagni). P: ; D: samyakaniyaya; J: nicaye

239

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
,

,PsPL 56

3Y,, 

10

/YP: ; B, J, L: no; PsPL: anipann P: vcya; Q: nya; B, J,


 B, J, L: bhavet
 P: ; B, J, L: maypi; D: mamyi
L: cya
 P: ; D: bhv; L: dv(?)ibhv
 J: tath
 D: vya; L: cya
 L: vayo
 P: sarvadharm; B, D, J, L: sarvadharm; PsP : sarvaL
dharm; Tib: dngos po thams cad. The citation in PsP Tib has been
directly translated from PsP Sanskrit, i.e., was not, like the majority
of the citations in the PsP, copied in from a pre-existing Tibetan trans L: tathaica
 L: saspi
 D:
lation of the source work.
 P: ; B, D, J, L: om.
bhvtpatti; J: patti; L: rvabhvtpatti


aya; Tib: di
P: ; B, J, L: n
P: ; B, D, J, L: parapra P: ; D: rambhavayathm
 L: aveti
 Q: sityayan


L: sarvabh
D: kaci
ddh; B: dh; J, L: apratiddh
 J, L: nsmka; conj. by LVP: n[m]smka
 D: j
 B,

D, J, L: j
D: ra

%Y

240

CRITICAL EDITION


'Y
,


,
,


4Y
-U

PsPL 57Q: ihanicaya; B, J: ihnicayasebhve; D: ihicayasabhava; L:


ihnicayasabhave P: pratipakyas; B: tatpratipekas Q: tad Tib adds yang: dei gnyen por
peko; B, J, L: ; D: tadaprak

 Q: aniciya
gyur pai nges pa yang
B, J, L: sv; Tib: n.e. tu
 P: ; B: teviruddh; D: tadviruddh; J: taviruddh; L: taviruddhviruddh; PsPL: tadviruddhviruddho. LVP (PsPL 56, n. 4) notes that
Tib suggests tadviruddho: Tib: de dang gal ba. Stcherbatsky (1927:
 P: ; Q: sabandhyantarape136, n. 4) emends to tadviruddho.
katvt; B, J, L: sabandhya; Tib: brel pa can gzhan la ma ltos pai
phyir P: ; B: kharavikhasya P: vain; Tib: n.e. ca B:
 B, L: tha; D: pratiddhyartha; J: prasiddhrtha
kasya tad
 P: (pa)ri[1]yiyma; D: parikatthayiyma
 D: bhavo; Tib:
grangs dang mtshan nyid dang yul dang | bdag gam gzhan nam gnyi
ga am rgyu med pa las skye zhes bya bar yang ga la gyur te kuto
vai sakhy lakaa viayo v bhaviyati svata parata ubhaya B, J, L: cai
 D: lekaa
to hetuto v samutpattir iti
 B, D, J, L: viay
 P, Q: om.
 B, J, L: hayiyati
 Em.
following LVP: hetuto. P, Q: om. hetuto; B, D, J, L: om. hetuto; Tib:
 D: mamutpattir; L: emu | tpattir
 D: sargyu med pa las

vam
J, L: ebhan

241

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
i


i-P: (bh)ava(t)a(); B, D: sarvata; J, L: sarvata; PsPL: sarvata; Tib:


 P: ; D: pranar; L: puna
 P: ; L: dita
 Q: vkhyod la


hyam
B, J, L: upalabhate
P: bhavat(m); B, J, L: bhavato; Tib:
khyed cag gi (khyod la was used as the equivalent for bhavata). bhavatm at PsPL 57.4 must represent a silent correction made by LVP on
the basis of Tib or be the result of a scribal error that entered Ls
tradition (the two mss used by LVP in addition to L both descend
from J, which attests bhavato). P: ; D: svat P: ; D: npi
 B, D, J, L: t
 B, J, L: bhvyabhavantti
 Tib: n.e. bhavanti
 B, J, L: ucyata
 L: icitam
 D: da
 P: vkya
 Em. following LVP: svaprasiddhayaivopapatty. P: svaprasiddhayevopapatty; Q: svapraddhayai; B, J, L: svaprasiddheyacopapa D, J: ki
 D: bhlv; Tib: n.e. khalu
tty; D: yaivpayatty
 D: apapattir; J, L: tti
 B, J, L: ustam
 D: atti; L: | sti
 L: om.
 L: om.
 P: ceti; B, J, L: ceti
 J: ryam; conj. by
LVP: ry[]; Tib: phags pa rnams kyi don dam pa paramrtho
 Q: tbhvas; B, D: tubhvas; J, L: bhbhhy ryas
vas; PsPL: tbhva. B, D, J, L: yad; PsPL: yad; Tib: gang la.
yata is the conjunction usually employed by Candrakrti in such
constructions.

242

CRITICAL EDITION


i

/U

%U,

J: au P: +y; D: ya; J: r D: upetti P: n.; D: ne


Q: ke L: n J, L: tha J: y D: lokasavyavahro D: prasiddhpa
 Tib: de dag tm, possibly
opapatti
because tm was understood to represent a collection of reasonings
 B: pravabo; J, L: pavabodhrtham
 D, L: atyuyetya
 B, J,B: lauka
D: bydhayanti
D: yathiva;
L: mamaiva
Tib: n.e. eva, n.e. hi B: mm L: arir D: vipaya J: rgino
 P: nopalabhyante; D: nmapalabhasminu(?)et

 L: pariklisyate
 B: vairgynte
B, J, L: adhyroya
 B, J,
n; D: vairoyrtha; J: vairgyrn(?); L: vairgyr
L: ta; D: nirmt B, D, J, L: dev B, J, L: ubha D:
prka L: chditn B, D, J, L: kmadoa; Tib: lus kyi skyon
 D: santv
 B, L: kya
 B, J, L: din; conj. by LVP: [ity]dina; Tib: zhes bya ba la sogs pas B, J, L: tasy B, J, L: y
 B, J, L: viam; conj. by LVP: vimukt; Tib: bral pas
 D: ver
gyam
L: yeu


10

PsPL 58

243

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


,,10

iD: ihryy; Tib: de bzhin du di na so soi skye bo dag kyang evam


 D: yai; J: yai; L: aryai
 D: bhvihpi pthagjanvm
Q: hatamati | nayanatay
D: kvaci
P: ye; Q: yo; D:
pra; Tib: rang bzhin dang | ga zhig tu khyad par ga zhig lhag
 P: kecid; D: kaicid; L: kaci
 D: jan
par sgro btags nas
 B, J, L: dnm
 D: yyais
 P: tatpraiddhyaivopapatty; Q:
siddhayevo (yai has been erased and replaced with ye); B: tatprasi Tib: n.e. yath
 D:
ddhayevo; J, L: tatprasiddhayecopa


ghaasva
B, D, L: mdditya
Q: abhyupeya; B: upetam; D:
 P: utpdnu; B, J, L:
atyupetam; J: utyupetam; L: atyupetam


 J: tv
 J:
Q: prvva
Tib: yod pa la yang
utpd
sty D: atpda P: avayat; L: avasoyat Q: om.; L:
 D: pala; L: tetyo
 B, J, L: jvlrgdibhyo
 D:
va

dukurasytpatti; L: kurasytpattir
B: atyu; D: atyupatam
 J: vikitebhyo
 L: bjdibhyo
 P: avayat
 Tib:
di ni kho bo cag gis nyams su myong ba yin anubhava eo smkam

-Y

244

CRITICAL EDITION


3U
i
/Y


Q: yasm; Tib: di ltar nyams su myong ba ni brdzun pai don can


 L: eva ea
 D: tvot
 P:
yin yasmd anubhava ea m
dvicandrdyannabhavavad; B, L: anubhavad; J: dvicendrghanu Tib: n.e. ca
bhavad; conj by LVP: anubha[va]vad; Tib: n.e. di
 J: pratyasthna
 Tib: zhes de dag la grags pa nyid kyis khong
du chud par mdzad pa yin no, i.e., Tib translates iti and then the
words tn tatprasiddhayaiva paribodhayanti, which occur in the
earlier Sanskrit sentence that sets forth, using the example of a pot,
the proof of non-arising from self. upapatty of the Sanskrit sentence
 Tib: dei phyir dngos po rnams skye ba
has not been translated.
med pa yin no || de ltar re zhig dei rang bzhin phyin ci log lhag par
sgro btags pai gnyen por rab tu byed pa dang po brtsams pa yin no
tasmd anutpann bhv ity eva tvad vipartasvarpdhyropa D: ava
 B, J: pratipakea prathamaprakararambha
dhyroyapra; D: dhyrpapra; L: vipartatasvarpdhyryapratipakea D: prakaracabha; J: prathamakaraarambha; L:
 L: idr(?)n; Tib: de nas idnm
prathamaprakaraarambha
 J, N: kacid
 L: dhyropi | tas
 B: vieprkarartha
 B, J: eaprakarartha eaprakararambha; L: eaprakara D: ganty(?)gantavya
 Q:
rtha eaprakrarambha
om.; D: vie

245

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


i

%Y

PsPL 59

-U

, 

i


, ,
Q: prattyasamutpdasyaiva (Tib n.e. eva); L: syati; Tib: n.e. iti


 B, J, L: prameyavyavahra
 D: bhi
 D: D: tha


L: tadanuvar(?)asy
B, J, L: vkya
stre; J, L: vaita
 Tib: rtog ge pa dag gyis kutrkikai. Tib adds an interpreted instrumental: rtog ge pa dag gyis ... de brlag par byas bas ... D: t;
 D: samyakalakaam
 Q: om.; Tib: n.e. hi
 D:
L: tau

P: na kta; Q: praaya kta; D: lakaakumkike
praayana kta; J, L: na kta; PsPL: na kta. Tib: gal te
jig rten la rtog ge ngan pas mtshan nyid phyin ci log brjod pas byas
pai mtshon bya phyin ci log yod par gyur na ni. Vaidya (1960b:
20.15) emends silently to praayant kta. See Translation note.
 P: na lakye vaipartya; B: lak(?)vai; J: lakavai
 L: loka
 J: prayasphalya
 D: vyartha
 B, J, L: prayatnam


'U

246
i

CRITICAL EDITION
,i

Q: not available as a witness because fol. 10 is missing (see Yonezawa 2005b: 160). Fol. 9b ends with prayatna iti |. Fol. 11a resumes
with dhnam aduam iti, i.e., it begins part-way through the compound vieabhidhnam in the rst sentence of PsPM 102 (PsPL
 Q: ; D: yati
 Q: ; B, J: na; L: prasdhna
 Q:
66.9).

; D: prameydhigamas; L: prame | ydhigamas
Q: ; D: ny
 Q: ; D: parihrta; L: parihrot
 Q: ; D: svasmnnalakaa Q: ; D: ta; N: tam Q: ; L: lakaadvaya Q: ;
 Q: ; B, J, L: om.; D: ta; PsP : om. tal
 P: lakam; Q:
J: ki
L


; J, L: lakam
P: param; Q:
Q: ; D: ahti Q: ; D:

 Q: ; D:
Q: ; B, J, L: lakasavttau
pranadvayalaka
Q: ; D: upadyate
Q: ; D: va
Q: ; J, L: lakyaa

10
PsPL 60

247

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

i

i

Tib: ci ste yang atha Q: ; J, L: naneti P: ktyalyuor; Q:


 Q: ; B, D, J, L: tena evam; Tib: n.e.
; B: ktyapluo; D: ktyao
 Q: ; D: pi
 Q: ; D: tanaiva; PsP : tenaitasya (i.e.,
tena
L
without eva and with the following tasya understood as etasya); Tib:
te nyid kyis Tib: n.e. tasya Q: ; J, L: lakama Q: ;
 Q: ; D: lakate
D: yemana; PsPL: yenaital; Tib: gang gis de
 P: ; Q: ; D: rthntecatvt
 P: ; Q: ; J, L: ath
 Q: ;


J: karaat
Q: ; D: na
P: svalakaa; Q:

/U-Y

248

CRITICAL EDITION


%U


, , ,


, ,


Q: ; B, J, L: om., but include in following dittography (see next


note) Tib: re zhig dir (*iha tvat), n.e. bhvnm. tvat may have
entered a Skt ms because the upper part of the line was damaged at
this point. bh would have been mistaken for t, and the s of v and
n, which may have been written in superscript style, might not have
been visible; n was then read or interpreted as t and the word read as
tvat. The damage may have led to ma being read as initial a, i.e., as
the initial a of anysdhraam. Q: ; B: anysdhraasya (followed by a dittography, which was evidently in ms , subsequently in
ms , and as a result also passed on to mss J and L:) lakyamatvt
sabhavd yena tal lakyate || tasya karaasya karmao rthntaratvt
sa eva doa || atha syt jnasya karaatvt tasya ca svalakantarbhvd ayam adoa iti || ucyate || iha bhvnm; J: as B, lakyamatvsa ... svalakantabhvd ...; L: anysdhraasya lakamatv sambhavd yana ta lakyate || tasya karaasya karmmaorthntaratvt sa eva doa atha syt jnasya karaatvt tasya ca svalakantabhvd ayam adoa iti || ucyate | iha bhvnm Q: ; D: mat
 Q: ; J: kathinya; L: ya
 Q: ; B, J: anubhv; D, L: anubhav; PsPL: viaynubhavo; Tib: myong ba. P: attests a following yvad;
pthiv has been assumed by Ps scribe or an earlier scribe or scholar
to represent the rpa skandha and yvat thus to be a necessary inclusion accounting for the lack of reference to the saj and saskra
skandhas. Note, however, that the saskra skandha is not assigned a
specic characteristic in the AK, and is described in AK I.15ab merely as the skandhas dierent from the other four skandhas. Neither
PsP Tib nor the paper mss attest yvat, and its loss is dicult to explain paleographically. Q: ; B, J, L: viama; PsPL: viayaprativijapti for viaya prati vijapti; Tib: rnam par shes pai yul so
sor rnam par rig pa viaya prati vijapti. MA VI.203a: viaya
 Q: ; D:
prati vijapti. Cp. Li and Steinkellner 2008: 16, n. 7.

249

PRASANNAPAD CHAPTER ONEPsPL 61

,
, -

i10

,
 Q: ; B, J, L: tadvna. Tib: des de mtshon par byed pas
tam
tena hi tadvn lakyata iti ktv; LVP (cf. PsPL 60, n. 6) interprets the
reading in his mss to be tena hi tad v na lakyate and emends on the
basis of Tib to tena hi tal lakyate.
 Q: ; B: laketa; D: lakata; J, L: lakete
 Q: ; B, J, L: prasiddhnugat; PsPL: prasiddhnugat; Tib: rab tu grags pa dang rjes
 P, Q: ; D: va
 P: ; Q: ; D: vyatpattim
 P:
su brel pai

Q: ; B: abhyupagacchati; D: atyuyagaccha; Q: ; D: kerma
t; J, L: atyupagacchati; PsPL: abhyupagacchati. See Translation note.
 Q: ; D: mnenadam; PsP : pratipadyamnenety
 Q: ; D:
L

svalakamesyaiva; J, L: svalakaasauva
Q: ; D: vyatiriktana
 Q: ; J: gata
 Q: ; D: khanydika; J: kthi
 Q: ;
B: vijgamya, but written correctly in the dittography which follows; J: vijnagaya P, Q: ; J, L: tet P, Q: ; D: kartsty
 P, Q: ; D, J, L: ava; Tib: n.e. eva
 P, Q: ; D: tec
 Q: ; D:


Q: ; D: syeva
Q: ; B, J, L: svalakaapramayatva
doa, now repeat from beginning of paragraph (B: atha syd yat ...
karmarpasyaiva svalakaasya, J: atha syd yat ... karmarpasyaiva

-U

250

CRITICAL EDITION


/Y3Y

,


, , 

%Y

i

svalakalakaasya; L: atha syd yat ... eva tarhi vijnasvalakasya


... karmarpasyaiva svalakaa(?)sya) Tib: n.e. ca
 Q: ; L: svalakama
 Q: ; B: bhavaty; D: rasy; J: laty; L:

raty
Tib: khyad par di tsam zhig brjod par bya dgos (*etvad
vieaa vaktavyam?) etad vieya vaktavyam Q: ; D: tyalakaa Q: ; D: pramaya; L: prameya prameya P: ya(l);
 Q: ; D: ityava
 Q: ; D: vyavapadiyata
Q: ; D: ya
 Q: ; J, L: kici
 Q: ; B, J, L: prameya
 P: [2](ti); Q: ;


D: nenaiti
P, Q: ; D: karmesdhana
P, Q: ; L: synye P, Q: ; B, J, L: vya
 P, Q: ; D: jnanterasya
 Q:
na

; D: parikalpyanym
P: , medial i is visible; Q: ; B, J, L:
anitydoa; em. by LVP: anavasthdoa. LVP (PsPL 61, n. 4) reports
that his mss read tadnitydoa. De Jong (1978: 34) tentatively
suggests ani do cpadyante on the basis of D, referring to PsPL
210.6 (correct to 210.16) where Tib attests thug pa med par thal bai
phyir for PsPLs aniadoaprasagt; mss P and D, however, both
attest anihdoaprasagt at their equivalents for PsPL 210.16. Cf.
 P, Q: ; B: copapadyate; D: cpaanih earlier at PsPM 24.

dyante
P: ; Q: ; J, L: svasavittir Q: ; D: tate Q: ;

D: y
Q: ; D: ava Q: ; D: prameyntabhva

251

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

PsPL 62


 P: ; Q: ; J: svalakya; L: ntaraa
Q: ; J: svasavtti
P, Q: ; D: lakaa P, Q: ; D: yujyete P, Q: ; J: tad api ||
 Q: ; B: vyatireken; D: siddhyam; J: vyatirekensiapi
ddhem; L: vyatirakensiddhem; PsPL: vyatirekesiddher; *L:
vyatirekesiddha; Tib: rang gi mtshan nyid las tha dad par ma
 P: asambhav(l); Q: ; D: asabhava
 Q: ; D:
grub (la)


bhavova
P, Q: ; J: sarvvatath; L: sarvata
P, Q: ; L: thstti P, Q: ; B, J, L: tata Em. following LVP: asamanupaya. P: samanupayan; Q: ; B, D, J, L: samanu; PsP Tib: yang
dag par rjes su ma mthong bas. RCP Tib (P): yang dag par rjes su ma
mthong bas. The sentence also appears at BCAP 392.4, where, unless
LVP has silently emended the passage, asamanupaya represents
the ms reading, and at iS 235.3, where the participle with alpha privative is likewise attested. Q: ; J: cittadhn Q: ; D, L:
 Em.: kuta svit. P: kutacit; Q: ; B, D, J, L: kutacit.
paryaate
PsPL: kutacit. PsP Tibs sems gang (RCP Tib: ga) las byung zhes supports the emendation. The corruption to kutacit may have required
two steps: kutasvit to kutasvit, the latter then corrected to kutacit;
or possibly only one step: svi of svid was read/interpreted as ci,
which caused the scribe to view the vigraha as a mistake and thus to
drop it.


252

CRITICAL EDITION

-Y

, 

'YEm. following LVP: tasyotpattir. P: tasyautpattir; Q: ; B, J, L: ta Q: ; L: tasyaiva. BCAP citation:


syopapattir; D: tasypayattir
 Q:
om. tasyaiva bhavati; iS citation attests tasyaiva bhavati

; D: lasbana
PsP Tib: dmigs pa yod pa las lambane sati
 P: sa(m)utpa[2]; Q:
 P, Q: ; L: t; Tib: de yang di snyam du

 P: [2]banam; Q: ; B, J, L:
sems te tat
P, Q: ; L: kim
 P, Q: ; D: anya. iS citation: om. anyac (and the
rambanam
following word) cittam. BCAP presents the sentence as: tat kim anyac
cittam anyad lambanam. PsP and RCP Tib: ci dmigs pa de yang
 Q: ; L: enyad
gzhan la (RCP: |) sems de yang gzhan nam |
 P: (c)lambanam; Q:
 Q: ; B, J, L: anya; D: any
 The
citations of the passage in iS and BCAP attest tad. PsP Tib: gal te re
zhig (RCP Tib om. re zhig) dmigs pa yang gzhan la sems kyang
gzhan (RCP Tib adds a following yin) na ni sems de gnyis su gyur ro
 Q: ; D: to
 Em. with de Jong (1978: 34): citta. P: c+tt+na;
Q: ; D: cittana; B, J, L: cittena. PsP and RCP Tib: sems kyis sems
de ji lar mthong bar gyur. LVP (PsPL 62, n. 6) retains the reading
cittena citta found in his mss, noting, however, that iS 235.6 and
BCAP 393.1 attest citta citta. Q: ; J: om. iS and BCAP: hi
 Q: ; B: cittena
 Q: ; L: citta

253

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
,PsPL 63/U


 Q: ; D: na
 Q: ; B:
Q: ; D: sevsidhr; J: vsidhr
chetu; D: chatu. iS and BCAP present: tadyath na tayaivsidh Q: ; D: tanaiva; L: tenaivray saivsidhr akyate chettum


gulyaraa
Q: ; D: ted
Q: ; D: av; J: evgulyagra
 Q: ; J: mraa. iS and BCAP: sprau akyate akyate spraum Q: ; D: tanaiva Q: ; L: eva cittena tad eva Q: ;
D: drau; L: drau. The sentence appears in iS as: naiva cittena
tad eva citta akyate draum, and in BCAP as: eva eva tenaiva
cittena tad eva citta draum. PsP and RCP Tib: sems de nyid kyis
(RCP adds kyang) sems de nyid mthong bar mi nus so. The BCAP
citation ends here; the iS citation omits the rest of our text and con Q: ; D: tasyava
 P: yonisa;
tinues with a later section.

Q:
P: sthtnocchedavatat; Q: ; B, D: sthnatnochedavatat; J: sthnatmochedavatat; L: sthnatmochadavatat. PsP Tib and RCP Tib: gang sems mi gnas pa | chad pa ma yin
 Q: ; B, J, L: syaiva; D:
pa | rtag pa ma yin pa | (RCP: om. |)


seva
Q: ; D: sthitet
P: cittapradhrat; Q: ; D:
cittpracrat; PsP Tib and RCP Tib: sems rgyu ba med pa
 Q: ; L: cittadyat
 Em.: cittsvalakaat. P: cittasvalakaatm. Q: ; B, D, J: cittasvalakaatm; L: om.; PsPL: cittasvalakaatm; Tib: sems kyi rang gi mtshan nyid Q: ; B: tath

%U

254

CRITICAL EDITION
i


,


P: ca; Q: P: na; Q: ; L: vi Q: ; B, J, L: nirodhayati; PsP


Tib: khrug par mi byed pa; RCP Tib: khrugs par mi byed pa. De
Jong (1978: 34) suggests that Tib may be translating viloayati; he
refers to BHSD entry virolayati (stirs, agitates); LC (referring to
Mvy 5339) gives dkrugs pa and bsrubs pa as translation equivalents
 Q: ; PsP Tib and RCP Tib: de bzhin nyid ji lta ba
for virolita.
de bzhin du sems de dag dben pa nyid du rab tu shes | de bzhin du
mthong ba t ca cittavivekat tath prajnti tath payati. The
*yath tathatm on which RCP Tibs de bzhin nyid ji lta ba is based
(PsP Tib has been copied from RCP Tib) may have been a later addition (i.e., the phrase had not entered our ms tradition but had already
been brought into the ms used for the RCP translation). The meaning
of yath tathatm could be seen as carrying over from PsP Skts pre Q: ; conj. by LVP: kulaputra [bodhisattvasya];
vious sentence.
PsP Tib and RCP Tib: rigs kyi bu byang chub sems pai. I suspect that
bodhisattvasya represents a later addition, i.e., one that had not entered our manuscript tradition but was already in the ms used for RCP
 PsP Tib: sems la sems kyi rjes su lta bai dran pa nye bar
Tib.
gzhag pai spyod pa yongs su dag pao zhes gsungs so citte cittnupayan smtyupasthnam iti. LVP (PsPL 63, n. 7) reconstructs sm Q: ; J: payatn
 Q: ; D:
tyupasthnacary pariuddh.


Q: ; B, D, J, L: lakate
Q: ; D: na Q: ;
svayavittis

D: ta
P: lakyaa; Q: ; D: lakakaa Q: ; D: lakyata
 Q: ; L: tva
 Q: ; L: hedena
 Q: ; L: laky
 Q: ;

255

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
PsPL 64
,, 


10L: hinnatvd
 Q: ; D: om.
 Q: ; D: va
 Q: ; D:
Q: ; D: talakaa


va
Q: ; L: laky
Q: ; D: bhanatv; L: hinnatvl Q: ;

J: lakyaasya
P: nirapekya; Q: ; J: lakyananirapeka;
L: lakyaanirapekya Q: ; D: laka Q: ; D: na ta ca
na Q: ; D: laka; L: om. Q: ; D: bhinna Q: ; J:
 Q: ; D: tv
 Q: ; D: y
 Q: ; D, L: tv
lakae
 Q: ; D: va
 P: kaasvabhva; Q:
 P: yathokta; Q:
 P: laky; Q: ; D: lak
 Q: ; D: anya
 Q: ; D:
Q: ; B: syl
Q: ; B: om.; D: ta
Q: ; B, J, L:
ceda
 Q: ; B: alakaam tat
 Q: ; B, J, L: nyatve;
lakaam
conj. by LVP: [na]nyatve


-U

256

CRITICAL EDITION


3U
i

,


/Y10


 P:
P: tattvonyatvena; Q: ; J: tattvnvetvena; L: tattvnvatvenalakyakaasiddhv; Q:
Q: ; D: gativ
Q: ; D: ce
Q:
 Q: ; D: siddhin
 Q: ; D: ninbhvena
 P:
; J: ekbhve
na; Q: ; B, J, L: na; conj. by LVP: [nu]. P for PsPs citation of MMK
II.21 (PsPL 105.7- 8): na; P also attests na in PsPs subsequent citation
of II.21cd (PsPL 105.10); D for PsPs citation of MMK II.21: nu; D
also attests nu in PsPs subsequent citation of II.21cd; B for PsPs
citation of MMK II.21: nu; B attests na in PsPs subsequent citation
 Q: ; L: iti
 Q:
of II.21cd. Tib: de gnyis grub pa ji ltar yod
; B, D, J, L: athvcyatey; PsPL: atha vocyate [avcyata]y; Tib: ci
 Q: ; J: siddhi
 Q: ; D: va
ste brjod du med pa nyid du
 Q: ; D: tatrada
 Q: ; L: om. ida
 Q: ; L: om.
 Q: ; D: dgayor
 Q: ; D: ebhva

257

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
i
PsPL 65

,,,%Y

P: vijna; Q: Q: ; D: katt; J: katt P: om. (a ca is,


however, written in the margin as a correction to be added to Ps
 Q: ; B, J, L: sabheda; D: sabheva
 Q: ; D:
text); Q:

kriym; Tib: gcod pai bya ba bzhin
Q: ; D: athpa P: kat
 Tib: di ltar yasmt
tva; Q:
Q: ; B, J, L: parikalpate
 Q: ; B, J, L: arthamtradarthane; D: arthane; PsP : arthamtradarL
ana; Tib: don tsam lta ba ni sems kyi bya ba yin la. The translators
may have thought that darana is, strictly speaking, the vypra.
 Q: ; D: vie; J, L: vieo; conj. by LVP: rthaviea[darana]; Tib: don gyi khyad par lta ba ni sems las byung ba rnams kyi
 Em. folbya ba yin te; Tib supplies what has been elided in Skt
lowing LVP and MAV: tatrrthadir. P: tatrrthadi; Q: ; B, D, J,
 Q: ; J: tadviee
 Q: ; D: caitasy
L: tatrrthadi
 Q: ; D: atyupagamt; L: utyupagamt
 Q: ; J: pradha
 Q: ; D: om.
 P: guapradhnabhvengbhvopagamt syt;
Q: ; B, J, L: bhvopagamant; D: nirvtidvregbhvopagamant. The text of P has obviously been tampered with, the rst compound having been changed to a dvandva in instrumental abstract: as
subsidiary [action] and principal [activity]. PsP Tib: ji lta bui bya ba
phal pa sgrub pai sgo nas ... yan lag gi ngo bor gyur pa las. De Jong
(1978: 34) views Ds gbhvopagamant as supported by Tibs
yan lag gi ngo bor gyur pa las and emends to gabhvopagamant;

-Y

258

CRITICAL EDITION


, 

, ,
i


,


'U


I assume that P and the other mss preserve the correct reading (Ds
more likely represents the vertical stroke for than an intrusion), and
that Tib reects the translators mistake or interpretation (or Qs
reading). The doubly expressed becoming in gbhvopagamt
may be for the sake of emphasis.
 D: karadatva
 Q: ; D: yar
 Q: ; J: tahy
 Q: ; B:
 P: jnasya; Q: ; B: vijnatva. The
atha...chitti; J, L: chitti
text of P has been tampered with and vijnasya switched with the
following jnasya, a change possibly inuenced by the order of the
 Q: ; D:
components of the preceding dvandva jnavijnayo.

pradhna
P: vijnasya; Q: ; D: sya. See two notes earlier. Tib
 P: vijnasya;
expands with shes pai gtso bor gyur pai bya ba.
Q: . The previous switch in P of vijnasya and jnasya demands
that vijna be understood here as synonymous with the instrument
 Q: ; D: nu(?)pi
 Tib n.e. ca
 Q: ; D:
caitta/caitasa.

ath
Q: ; B, D: sarvath | abhvt; J: sarvath (end of line) abhvt; L: sarvath || abhvt B: iti Q: ; B: eva Q: ;
D: samgarth Q: ; D: eted; PsPL: etad Q: ; B: api cokta; D: yokta; J, L: acokta; PsPL: evokta; Tib: di yang ... bstan

PsPL 66

259

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

i

, 

zin
Q: ; B: ir; L: ibhputra Q: ; D: rh Q: ; B, D, J:
viee Q: ; D: i Q: ; D: vieaevieahvo Q: ;
D: ava Tib with la sogs pa after sa, appearing to have read p Em. following LVP: buddhydipydivat. P:
thivydyasambhave
[2]dipydimat; Q: ; B, D, J, L: dimat. Tib: blo dang lag pa la
 Em.: mtrlambanabuddhyupajanane. P: mtrsogs pa ltar
lambano buddhyupajanana; Q: ; B, J: mtrlambano buddhyupajanana; D: mtrlambano buddhypajanama; L: mtrlambano
buddhypajanana; PsPL: mtrlambano buddhyupajanana; Tib:
lus dang mgoi sgra tsam la dmigs pai blo skyes pa lta zhig. The
emendation lambanabuddhy is suggested by Tibs dmigs pai blo;
P, B and Js reading are rejected because it is unusual to have lambana, normally the attribute of a mental act, taken in reference to a
person. Tibs lta zhig is, however, dicult to understand; LVP proposes an equivalence to ga zhig and la la zhig. My emendation of the
mss text assumes an eyeskip from na of upajanane to na of jana
which caused the dropping of ne ja. Em.: jana. P: om. jana;
Q: ; B, D, J, L: om. jana; PsPL: om. jana P: kk; Q: ; D:
sahavyri


-U/U

260

CRITICAL EDITION


%U


-4U

iPsPL 67
, 

3Y
-

i

Q: ; B: vieanatarasabandha; J, L: vieantarasabandha;
D: nirvakray. PsPL: vieanantarasabandha. Stcherbatsky
(1927: 150, n. 4) corrects to vieantarasambandha; he also
emends khyad par gzhag as found in Tib P, N and G (see PsPL 66, n.
4) to the correct reading khyad par gzhan (attested in D and C).
 P: ; Q: ; B, J, L: ir; D: iloputrakalhu
 P, Q: ; D: pratipatu; J: pratikartu; L: pratiparttu; PsPL: pratikartu; Tib: rtogs pa
poi P, Q: ; LVP: apahantti; Tib: sel bar byed do zhes Q: ;
L: vyatiriktapthi Q: ; J: trthikai Q: ; D: vyatiriktlakytyupamt; B, J: vyatiriktlaky; L: vyatiriktlakytyupagamt
 Q: ; D: tadanurdhena
 Q again available as a witness
 P:
 P: ; J: aiva
 Tib: rigs pa
na ce+; D: nen; J: yat; L: pren
 P: ; B:
dang gal ba dag (yuktiviruddh?) yuktividhur

tyupagantu; D: tyupagantu; L: tyupaganta
Q: om.; Tib:
n.e. api P: ; B, L: atyupa; D: atyupagamaprasag P: ;
 Tib: n.e. sva. PsP : saarro. LVP (cf.
B, D, J, L: pugaldi
L
 P: (i)[1]PsPL 67, n. 3) nds sa and sva in his manuscripts.

10

261

PRASANNAPAD CHAPTER ONEi

, 


,,


10

+(u)+raka(syo)pdtu+; B, J, L: ilputrakasyapdtu; D: ilputraka J: lauki || kavyavarsypdtu; PsPL: ilputrakasy[o]pdtur


ga; L: lauki | kavya
 Q: vicraprasiddhasya; B, J, L: sy
 L: sahvt
 D: dra


pdnasya; J: upnasya
D: pa; L: va
L: nhor
P: a(yu)[2];
 P: ; B, J, L: vyatiritasvrth
B, J, L: ayoktam; D: amektam
 P: ; B, J: syoparabht; L: syparabht
 P: ; D: ce
 P: ; D: naivad
 P: ; Q: eva; D: eya
 Q: laukika; note
the later laukike vyavahre (PsPM 105 reply) as well as laukiko vyav J: vicrpvtter
 B: avivrata
ahra (same reply).
 Tib: n.e. eva
 Tib: n.e. hi
 P: ; B, L: kena; D: kea; J:
kana D: a B, L: ir D: daranasiddhi P: ;
Q: kahinya; D: vyaitirikta P: ; D: a B, J, L: kena
 J: lakyaa

-Y

262

CRITICAL EDITION


/Y

%Y

,, 

PsPL 68 B:
B, J, L: eveti; Tib: di ni kun rdzob tu yod savtir e
pararasparpekaytrayo; J, L: parasparpekaytrayo; D: parasparmekyamtrayo; PsPL: parasparpekay tayo; Tib: phan tshun ltos
pa tsam gyis. LVP (PsPL 67, n. 7) considers Tibs ltos pa tsam gyis to
represent apekmtrea. De Jong (1978: 35) emends to parasparpekmtratay, claiming that D reads parasparmekyamtratay;
 Tib: phan
he has, however, misread Ds mtrayo as mtratay.
tshun ltos pa tsam gyis grub pai sgo nas parasparpekmtray
 P: ; B: y; J, L: vyavasthyay
 D: babhpur; J:
siddhy
babhvr; L: babhvun Q: avaya Tib: n.e. ca D, L: atyu
 L: savti
 L: om. upapatty na viyujyeta | tadeya tattvam eva
 P: viyujyet; Q: viyujyate; B, D, J: viyujyet.
syt, na savti |
Tib: de lta ma yin na kun rdzob thad pa dang ldan pa ma yin nam
anyath hi savtir upapatty na viyujyeta P: tad; B, D, J: tade B, J: eva
 J: sytan
va; PsPL: tad eva; Tib: des na di
 D: cpapaty; L: cpapatty; Tib: n.e. ca
 P: ; L: vicryam P: [1].()putrakdnm; B, J: ir; L: irputrakdnn
ym P: ; D: av P: (kin); D: k P: ; D: vakya P: ; L: yukaty
 L: vedandnm
 J: tam
may
 P: ilputrasyev ( sandhi with following astitvam); B, D, J, L:
ilptraka iva; LVP nds ilputraka iva in his mss and conjectures,
 P:
on the basis of Tibs mchi gu la sogs pa, ilputrak[divan].
astitvam; B, D, J, L: astitvam; LVP, reading astitvam in his mss, con-

263

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


i

PsPL 69
jectures nstitvam on the basis of Tib P: de dag kyang mchi gu la


sogs pa bzhin du kun rdzob tu yod pa ma yin pa nyid du khas blangs
par gyur na (D, C: yod pa yin pa nyid).
 Q: caivam caitad evam; Tib: n.e. etat
 D: asad
 Q: etat |
e copdyaprajaptivyavasth vistarea madhyamakvatre vihiteti
tata eva paryanvey; Tib: brten nas brtags par rnam par gzhag pa di
yang dbu ma la jug pa las rgyas par bstan pas de nyid las yongs su
btsal bar byao (cf. PsPL 68, n. 4). This extra sentence represents yet
another interpolated reference to the MA. See Translation note.
 B, J, L: kme; D: kmekikam
 D: nanaiva
 Q: sarva;

Q: om.; B, J, L: om.; D: anu; PsPL: sarvapramB, J, L: sarvata
a (i.e., om. amum; sarva conjoined with the following compound);
 B, J, L: apramaprameyavyavahra (B, J and
Tib: n.e. amum
Ls ta of sarvata followed by initial a are probably the results of an
 B:
early misreading of the akaras ma and mu of sarvam amu)
 D: lkapramiddhir
 L: kim
vakyahe; J: cakyahe
 B: ; D: skametikay; J: kmekika
 Q: laukika; D:
laukika(?)vya; PsPL: laukika (compounded with following word)
 D: vatcitay
 D: tiantu
 J: satt; L: mtrsdityatma
 J: savttir; L: savtti
 P: mumukn; B: mumkm;
L: mumk

264

CRITICAL EDITION


-U
'Y
4Y,, ,

B, L: mokovhaka; D: mk...mlpacamahetur; J: mokogahaka B: om. B, J: tattvvigama; D: tatvvigama; L: tattvdigama Q: ucyate bhavs; J: bhavs L: t D: e; J: an;
 Q: savttipara; D: paramrtha | satyaPsPL: et; Tib: de
vi; Tib: n.e. vibhga; mi mkhas pas durvidagdhabuddhitay D:
 B: savti...vaicakyayl; D: vaicakyay; J: vaicauapattita
 D: lokika
kyayl; L: savtisatyavvasthvaicakyyl
 Em. following LVP: savtyekadeanirkaraopakiptopapattyantarntaram. P: savtyekadeanirkaraopakiptopapatyantarea
(= eyeskip to following compound); Q: kiptopattya; B: savttyekadaa; D: savttekadaanirkaraopakiptpayatyantarntaram; J:
savttekadaa; L: savttekadaavirkao; Tib: thad pa gzhan
[u]papattyantarntaram P: see previous note Q: nivarttayan
 PsP : loka[]vddha, but PsP 599: lokavddha.
 Em. followL
L
ing LVP: paribhraya; P: bhrasmna; Q: paribhrasya; B, J, L:
paribhrasya; D: parigrasya B, J, L: bhavatum; D: tum D:
n D: tasyad D: lokik D: lakava B, J, L: lakapi; D: lakyapi D: tabha Tib: n.e. ca D: da

265

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
i


/U
, 


i

 P: lakaadvayasya (sandhi with following api; see next


D: v
note); D: lakaadvarm P: api utpattir. Ps variant reading lakaadvayasypi utpattir would seem to be the result of interference; the
arising of lakaas has not been part of the discussion. Tib: mtshan
 D: kua
nyid gnyis kyang med pas lakaadvayam api nstti
 D: atha
 Q: eva
 B: sabandha; J: kriykarakasabandhapvik; L: kriykrakasabaprvik D: tti J: kryate Q: iti
 D: aca
| kaa; D: atikatha; Tib: shin tu dka atikaam
 B, L: sabandha
 P: bhvan
 B, D, J, L: rtha
 L:

kriykara
B, J, L: pravttito; D: catechytrapratibaddhapravttit; PsPL: pravttito. Stcherbatsky (1927: 156, n. 1) and de Jong
(1978: 35) also emend to pravttit. D: bhavata | pravttit bha J: caiva; Tib: n.e. ca
 Em.: smnyalakaviayatvevata
ngamder. P: smnyalakaaviaya; Q: smnyalakaaviayatvengader; B, J, L: smnyalakaaviayatvengamd; D: smnyalakaaviaya. Tib: lung la sogs pa rang dang spyii mtshan nyid kyi
yul can ma yin pa nyid kyi sgo nas. Em. by LVP: [sva]smnyalakaviayatvengamdn (nal superscript r of gamder has been
read in the later mss as an anusvra and has thus been interpreted as

%U

266

3U

CRITICAL EDITION

i


-Y

PsPL 70
i


, 


belonging to the akara n of the next word). LVP conjectures


[sva]smnya on the basis of Tibs rang dang spyii. See Translation
 L: tve; PsP : pramntaratva; Tib: tshad ma gzhan
note.
L
nyid ma yin pa ma yin. LVP (PsPL 69, n. 3) notes the discrepancy
between his text and Tib. See previous note.
 D: lokkavyavahrasysagrahrasysagrahd
 Em. following
LVP: anrya. P, Q: rya; B, L: ryavyavahrtyagamc; D: yayavyavahratyugam; J: ryavyavahrbhyagamc; Tib: phag pa ma
yin pai B, J, L: lakaasveti D: muktam P: gaopdna
nldaya; B, J, L: ghaopdna n; D: ghaopdna nlodaya
 P: paricchedtvt
 D: tataa
 D: om.; Tib: n.e. ca
 Q:
yathaiva sopacras tath ca; B: yathai; D: yathiva; Tib: n.e. iva and
 D: krypacra
 D: om.
n.e. (Qs) sopacras tath ca
 D: om.
 P: sukham. P attests asukha and sukha in the instances
 B, J, L: pratyakantvdi; D:
that follow. B, J, L: utpdaya

 P: krae; B,
nldigimittak
B, J, L: gha; D: gha;

D, J, L: krya; Tib: bras bu la
P: kryopacra. This and the
previous variant in P obviously represent two more cases of deliber B, J, L: vyavadiyate; D: vyapadiyate, then repeats
ate change.
from previous eva to vyapadiyate

267

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

i
10

 B, J, L: utpd
 D: va
 PsP Tib: dus byas kyi
D: mukta
mtshan nyid kyi rang bzhin yin pai phyir dang dka ba brgya phrag
du mai rgyu can yin pai phyir sasktalakaasvabhvatvd ane D: sukha eva samukadukaraatahetutvt; see Translation note.
 Q: vyavadiyamno
 D: evaty
 B: aivavidher; D:
kha
evavidhe; J: aivavidhe; PsPL: evaviaye for evavidhe viaye
 B, D, J, L: gha
 D: itity
 A-N: kacid yo; Tib: n.e. kacit,
n.e. ya (gang zhig reects yasya); PsPL: kacid yo. I assume that
kacit is an idiomatic later addition. Tib (for the sentence): bum pa
mngon sum zhes bya ba dir ni gang zhig btags nas mngon sum nyid
du gyur ba bum pa zhes bya ba mngon sum ma yin pa logs shig tu
 B, J: dh; D: dh; L: upabdh
dmigs pa yang ma yin no
 D: yasyvacrt va; J, L: yasypacrt
 L: aupacarika
 D: cat; L: cod
 D: ayi
 D: r
 D: upacayamena D: kharavive; PsP : kharavina (compounded with
sy
L
taikyam); Tib: bong bui rwa la B: tairvakvam; D: taikam; J:
taircakvam; L: tairvekvam

268

/Y

CRITICAL EDITION

i

%Y

,
PsPL 71
-U


 J: yati
 D: nlo
 Tib:
D: lkalpyatvyavahrbhto
 P: tasyopa; D: crka
 D: pratyakakaphyir iti ktv
 D: parkelpyate
 J, L: natv; Tib: n.e.
tva; L: patyakatva

B: vyatiriktena; D: vyatirakea; J: vyatirekena; L: pthnanu
vydivyatirekena D: nldkem B, L: nldecar P: ay;
B, J, L: asy; D: as; PsPL: asy (compounded with following word); Tib:
yang P: aucrika; D: aupacrita; J: opacrika Q: pari B, J, L: kena
 B, D, L: kukalpyat; B, J, L: kalpat
bh; J: kumbh B: kena; D: vyatirakea J: tasyd D:
evatdikasya Q: vyavahrarasya D: lakaenagrahd
 B: apypitaiva; D: avypitai; L: avyyitaiva
 D: lakaasyo
 B, J, L: pratyaD: vidayekam
pi; J, L: lakaasyeti


ka; D: pratyaka
D: ghan
L: nayate D: atyu
paabdavyam; L: apagantavyam
D: pratyakaatva

10

269

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
PsPL 72


i
i

Antecedent to the present sentence which commences with api, all


of the mss but P (= Q, B, D, J, L) present: yathokta atake1 sarva eva
ghao do2 rpe3 de4 hi5 jyate | bryt6 kas7 tattvavin8 nma
ghaa pratyaka ity api || etenaiva9 vicrea sugandhi madhura
mdu | pratiedhayitavyni10 sarvy uttamabuddhineti11 || (= C
XIII.1 and 2). 1B, J, L: akate; D: ateke; 2Q: do; B, D, L: do; J:
d ; 3D, J: rpa; 4D: do; 5Q: na; D: sa; 6D: rumt; 7J, L: ka ; 8B:
yacin; D: tavi; J, L: tasyacin; 9D: etanaiva; 10D: pratiedhamitavyi;
11
Q: uttaramabu; B: umabu; L: na (daas vary). PsP Tib attests a
translation for the introduction and the two verses, and closes with
zhes bshad do ||. PsPL includes the Skt text. See Translation note.
 D: kpaenokrtha
 P: pratyakaabdasyk()bhi(mu)[1]; B,
J: pratyakaabdasya skd abhimukho; D: pratyakaaabdaskd
abhimukho; L: pratyekaabdasya skd abhimukho; PsPL:
pratyakaabdasya skd abhimukho; Tib: mngon sum gyi sgra ...
dbang po mngon du phyogs pai P: [1](r).(); D: rtha P: om.
 L: asminn
 J: idhi; L: ipi
 P: [1](tv); L: kt
 Q:


P: ; D: apark; J, L: avarok
D: om.
ghaadnm
 J: bhatu
 Tib: n.e. tu
 J: pravarttata; Tib: dbang po dang
 D: pratyakaaabda
dbang po so so la jug pas zhes bya bas
 P: the akara da has been erased; D: vyat
 B, J, L: viayatv;
D: viayitv; PsPL: jnasyendriyviayatv[d]; Tib: shes pa ni
dbang poi yul can ma yin pai phyir B, D, J, L: c; conj. by LVP:
[viayaviayatv]c; Tib: yul gyi yul can yin pai phyir

'U

4U

270

CRITICAL EDITION


,i

-Y

/U%U,3Y
Tib: yul so so ba am don so so ba nyid ces bya bar ni mi gyur ro


prativiaya tu syt pratyartham iti v. As LVP (PsPL 72, n. 3) remarks, the negation is dicult to explain. One could conjecture that
at least one of the PsP mss used by the translators contained a dittography of tu (written as either tu or ta), and that the second akara
was read or interpreted as na. If the negation mi goes back to Pa
 P: ; D: pi
 P: ; B, J:
tshab, did he intend mi gyur cig?

pravttov; D: civijna; L: pravttoc
Q: mandatty(?)anu;
 B, J, L: vikrisvd; Tib: rnam par shes pa
B, J, L: vidhn
rnams rten gsal ba dang zhan pai rjes su byed pai phyir dang | de
dag gyur na gyur bai phyir | (separates the two ablative constructions with dang). PsP Skt is supported by the wording of AKBh ad
 B, J, L: naiva
 D: vyaAK I.45ab. See Translation note.
padr(?)o J, L: cakuvi D: pady D: artha D: om.;
 B, J, L: rayasya
 P: (vy)apade[2]; D: detu
L: artha
 Tib: nyid iti
 P: ; D: d
 P: ; B, D, J, L: om. kraena; PsPL: om. kraena; Tib: thun mong ma yin pai rgyus P: ;
B: caita; J, L: naita P: ; D: prvaa B: na; J, L: na;
 P: ; B, D, J, L:
J and L then repeat tulya tatra hi viayena

271

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

PsPL 73

 P: ; B: rpavijne vyapadiyamne rpavijnam; J,
vijna
 P: ; D: ava
L: rpavijne pyapadiyamne rpavijnam
 P: ; B, D, J, L: aksya
 Q: viayapra
 B, D, J, L: tad
 Em. following LVP and
Tib: nldivijnaake. P: nldiviayaaka; Q: nldivijna akavikalpa; B, D: nldiviayaak; J: nlhiviayaak; L: ntvdiviayaak; Tib: sngon po la sogs pai rnam par shes pa drug la P: ;
 P: ; B, J, L: pratyayj; D: pratyay; PsP : pratyayj;
Q: jnam
L
em. by de Jong (1978: 35): pratyayo; Tib: shes pa re ba dang bcas pa
nyid du gyur la P: ; Q: rpendriyaja P: ; D: vijnam
 P: ; B, D, J, L: hosvita
 D: rayea; J: na
 B, D, J: manovijnacakurdi, i.e., construed as part of following compound;
PsPL: manovijnacakurdi; Tib: yid kyi (rnam par shes pa mig la
sogs pai rnam par shes pai yul la jug pa yin yang). LVP does not
emend his text but remarks (PsPL 73, n. 4), Le sens est certain manovijnasya ... viaye ... . L: sabhave B, J, L: vicakay
 B, L: kalpanpoa; D: kalpanyamtrasya; J: kal(?)panpoa
 D: tvtyupagame; L: tvtyupagase
 P: savikalpakd (savi

kalpakd?)
P: iva; Tib: n.e. eva
J: tadvieatvbhimatatvd;
 D: kicata
 P: [2](l)a[2]; D:
PsPL: tadvieatvbhimatatvd

ugalakyate; J: upalekyate; L: upatakyate
Q: paratanty; L:
paratanty D: va; Tib: n.e. ca

272

CRITICAL EDITION


-U

i


 Q: prameyknukrit; L: mtratvtay
B: pramsakhy
 B,
B, J, L: samhdit; D: samstaddhittmahvasattkay
 J, L: yena
 D: vyapadee
 Q: uparotti; D:
D, J, L: n
 D: piayoaiva; Tib: n.e. eva
 Q: nyya; D: tyupakargti
yya B, D, J, L: loke D: pratyakaaabdasya D: vica B, J, L: rtha
 B, L: pratyakaabdasyakitai; J: vivakate
prasiddhatvd; D: pratyakaabdasypratiddhatvd; J: pratyaabdasyapra; PsPL: pratyarthaabdasy[]prasiddhatvd; Tib: dang don so
so zhes bya bai sgra ma grags pai phyir. pratyakaabdasyaprasiddhatvd as found in B, D (D with pra), J and L appears to be the
result of an eyeskip back to the rst compound of the sentence. LVPs
solution is unacceptable because the content of the rst ablative con J, L:
struction is hardly a reason for the content of the second.J: riata
D: pratyakaabdo
PsPL: loke
rayenaiva
prasiddha D: tasmbhir Q: eveti; Tib: n.e. iti Q: padrthariraskrea D: tath; L: laukikadparthatiraskrea


PsPL 74

273

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
i


i


 Q: tiraskre (ro has been changed to re); B,


D: tadvyatpde
J, L: prasiddheabdatiraskra; PsPL: prasiddhaabdatiraskra (see
next note); Tib: rab tu grags pai sgra yang spong bar gyur ro B,
J, L: prasiddha; PsPL: prasiddha; Tib: yang Tib: n.e. ca Em.
 Conj. by LVP: eva [na];
by LVP: pratyakam; Tib: mngon sum
Tib: de ltar mi gyur. LVP (PsPL 74, n. 2) notes that his mss read
eva, but Cambridge (my ms L) attests eva. The anusvra must have
accidentally entered the later tradition given that Calcutta and Paris
 Q: om.; D: om.
are copied from exemplars that relied on my J.
 P: cakurvijnasyaikaindriya; J, L: cakuvi
 D: prabhka


 L:
tva
B, J, L: vsthbhvt
J: ce
L: bhva


B, D, J, L: kalpanpoa
D: vava; Tib: n.e. ca
cahnm
 D: tvtyupa
 Tib: des kyang tena
 D: lokasyai
 Em. following LVP: pramaprameyavyavahrasya. P, Q: pramaprameyasya; B, D, J, L: pramaprameyasya; Tib: jig rten pai tshad
ma dang gzhal byai tha snyad. The loss of vyavahra could be
 D: vrthaiva;
explained as owing to an eyeskip from vya to sya.
J: vyathaiva; L: vyartheva

%Y/Y

274

CRITICAL EDITION

i
4Y

-Y

i
'Y

PsPL 75,
 L:
B, J, L: cakuvijnasag; conj. by LVP: vijnasa[ma]gvgamasya
J: n
D: jatutva; J: jatra
B, J: poasyaiva;
D: kalpanyasthaiva; L: pasyaiva D: tasm Q: v pratyakya (an erased but still visible pa before kya has a kkapada
beside it, indicating that the pratya in the upper margin is to be inserted in its place); B: lakyed; D: lakya yadi lakya; L: lakyad
 L: di
 Q: svalakaa; B, J, L: lakyaa; em. by LVP: svalakaa (LVP [PsPL 75, n. 1] notes that his mss read as P: lakaa
svasmnyalakaa v); Tib: rang gi mtshan nyid. Ms Q and Tibs
reading (Tibs reading obviously inuenced by a ms in Qs line) appears to be a simplied one, probably altered because the mention of
both lakaa and svasmnyalakaa seemed redundant. Represented
here, however, is Candrakrtis model that focuses on the lakya-lakaa pair, but also allows for a division of the latter into svalakaa
(e.g., the heat of re) and smnyalakaa (e.g., impermanence). Candrakrti is merely listing the possible alternatives. *Ls authors exemplar seems to have read as Q (unless we interpret his tac ca svalakaa | smnyalakaam v as his explanation of the compound
svasmnyalakaam): <<lakam (read: lakyam) iti |>> (= marginal
insertion) prameya tac ca svalakaa | smnyalakaam v | (cf.
 Q: smnyalakaa; em.
Yonezawa 2004: 125, 148 [fol. 3a3]).
by LVP: smnyalakaa; Tib: spyii mtshan nyid. See previous
note. B: pratyaka J: na B: dvicandrsan

275

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
,


i

i
5ii


,

10 D: peB, J, L: jnopekay; D: amaimirikajnpakam


 P: pratyatvam
 P: ev; D: ev
 Q: paropakavi
kam
 Q: svasdhyvyabhi; D: sdhyvyahi
 Q: kad
 P: at
ndriyrthavivdm; B: atindriy; D: yrthanidm
Q: n
 D: gama
 D: praya
 L: vni
 Q: sidhyanti |, followed by (in lower margin, marked for insertion): satsu prameu
prameyrth satsu prameyeu pramni | no tu khalu svgavik
(read: svbhvik) pramaprameyayo siddhir iti; B, D, J, L: attest
(with minor variants) the two sentences and also include the word
artheu after prameyeu; PsPL: includes the two sentences and ms Ls
artheu; PsP Tib: tshad ma dag yod na gzhal byai don dag tu gyur la
| gzhal byai don dag yod na tshad ma dag tu gyur gyi | tshad ma
dang gzhal bya gnyis ngo bo nyid kyis grub pa ni yod pa ma yin no ||.
See Translation note. D: tasm P: laukikakam D: evstar Q: praktam; B, J, L: prautam; D: prastatam

%U
/U3U

276

CRITICAL EDITION


PsPL 76


i

-U

D: vykhysuma. After vykhysyma, all the mss present the


sentence laukika eva darane sthitv buddhn bhagavat dharmadean, which does not appear in PsP Tib and makes little sense here.
After the sentence, Ms P continues on with an introduction to a quotation and then the quotation itself (ms Q attests neither): et
upambhi nidarana vakye kin tu na tea samo iha kacit | paitavijajan (leaf breaks o; text continues on the next line with:)
natimiraghnasya jnalokasya te mane na ravir viaye bhmi
khadyotm api vindattydi |. None of this text appears in PsP Tib.
*L: etat[*] upamaybhidarita te buddhn samo na kacid
asti yo jnti | (cf. Yonezawa 2004: 125, 148 [fol. 3a3]). See Translation note. L: tyadyante P: utpattivaiy (leaf breaks o); B, J, L:
 P: ; D: yav
 P: ; Q: yathovaiyartht; D: utpativaiyatht
 P: ; L: dvtym
 P: ; D:
ktan for yac cokta; D: rokta

muktam
P: ; Q: ekavihne; B, J, L: ekahve; D: ekahme; conj. by LVP: eka[vaikalyt]; em. by de Jong: ek P: ; Q: ahetukapakas; J: paka
ahne; Tib: ma tshang ba
 P: ; B, J, L: ektenika
 P: ; B: tpratiedho
 B, J, L:


ayukta
B, J, L: nm; conj. by LVP: [bhv]nm
D: nirdii

277

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
>00.,@

PsPL 77

,

B, J, L: hetuc. PsPL reads hetu clambanam, but none of LVPs mss


attest hetu c; all present the simpler erroneous reading the result
 B, J, L: rambanam; PsP :
of r read as c hetuc rambanam.
L
clambanam. De Jong (1978: 35) suggests reading rambaam on the
basis of D, stating that D has everywhere rambaa instead of lambana (77.2, 83.14, 84.1 etc.) and rambaaka instead of lambanaka
(85.5). D: tathivodhipataya J: om. Q: nivarttako; B, D,
 P: ; D: y
 Em. following LVP:
J: nivarttako; L: mivarhako
nirvartako. P: ; Q: nivarttako; B, J, L: vivarttako; D: nivarttako
 Em. following LVP: bhvenvasthita. P: ; Q: sthi; B, J, L:
 Q: om. (eyeskip from
bhvenovsthita; D: bhvenvesthita

 P: ; B, D, J, L:
P: ; L: o
ta of sthita to ta of tasya)
dharm; Tib : dmigs pa gang gis skye bar gyur bai chos can bskyed
 P: ; D:
pa utpadyamno dharmo yenrambanenotpadyate
yan(eyeskip back to the krik)rambaemanantar tathaivavdhipataya ca pratyayo nsti pacama | tatra nivarttako hetur iti lakat
| y hi yasya nivarttako bjabhvenvesthita nopadyate; J: yenlambae; L: yenlambaenotpate J: tasylabaa; L: tasylamba B, J, L: kraasyntaro; conj. by LVP: kraasy[na]ntaro
a
 D: dha
 D: kryasytpatti
 B, J, L: bjasyntaro; conj. by

 D: kurasytpdapratyaLVP: bjasy[na]ntaro
B: nirdho

ma; L: kurasyatpda
D: bhaveti; J: bhati

278

CRITICAL EDITION


,

i


5
PsPL 78

%Y

/Y

>00.,@
-Y

 P: ; D: cnyo; Tib: n.e. ca


 P: ; D:
D: dhiyateyam

purojtapacjjtdayas; J: pacajjdayas
P: ; Q: ev; D: etav
 Em. following LVP: evntarbht. P: ; Q: avntarbht; D, L:
ntabht; J: ntarbhut; Tib: n.e. eva Q: om.; D: eve; Tib: n.e.
 Em. following LVP: evvadhrayati. P: [3]dhrayanti; Q:
eva
dhrayanti; B: yati; D: evyavadhraynte; J: evavdhrayanti; L:
 B, D, J, L: y
 D: pacata
 J: abhya; L:
dharayanti

 P:
etya
P: utpattir; PsPL: utpattir; Tib: skye bai phyir


pratya[2]; L: pratyayetya
P: ; Q: om.; D: om.
Tib: di ltar
yasmt P: ; B, J, L: sva; conj. by LVP: sva[bhvo] P: ;
 P: ; L: avidyamnne
 P: ; Q: svesave
D: pratyamdiu
 P: ; D: v
 P:
 P: ; Q: om.
 P: ; Q: om.; Tib:
 Em. following LVP: gry. P, Q: grym; B, D, J, L:
n.e. hi
grym; Tib: rgyu dang rkyen gyi tshogs pa las gzhan ga zhig la; cf.
also Candrakrtis commentary on MMK I.3 at MABhed 93.9-11: dir
rkyen la sogs pa zhes bya ba ni rgyuam rkyen dag gam | rgyu dang

10

279

PRASANNAPAD CHAPTER ONE,4Ui

rkyen gyi tshogs paam de las gzhan yang rung ste B, J, L: ca; D:
k Q: bhvnnm
 P: ; Q: prvva
 P: ; B, J, L: satva
 P: ; D: syta
 P: ;
L: tetya P: ; D: utpd P: ; L: utpd P: ; B: sabhava; D, J: sambhava; L: sambhava P: ; Q: ghyet; B: hyeta
 P: ; D: vaimarthya; J: vaiyathya; L: vo
 Tib connects

P: ; B: tasyn P:
ghyeta and utpdavaiyarthya with am


; B, D, J, L: na csti
Tib: n.e. ca
Q: svebhve; Tib: bdag gi
dngos po yod pa ma yin pa nyid yin na avidyamne ca svabhve
 D: parabhya
 P: (bh).(); D, L: parabhva
 D: eyuktam
 Em. following LVP: parabhtebhyo. P: ; Q: parebhyo; B, D, J, L:
parabhyo; Tib: gzhan du gyur pa dag las P: ; D: om. P: ;
L: bhn P: ; D: bjdu P: ; J: pratyeu P: ; D:
arikte P: ; D: v Em. following LVP: nirhetu. P: ; Q:
 P: ; B, J, L: apeka;
nirhatu; B, J, L: nihatuka; D: nihetu
 P: ; B, J, L:
D: ayekya; PsPL: kimapeka for kim apekya
vidyamneyor

'U

280

CRITICAL EDITION


3Yi
i

PsPL 79
-U

%U/UP: [3]+u+t+(yo); B, J, L: maitropaguhyakayo; D: maitrpaguptayo; PsPL: maitropagrhakayo; em. by de Jong: maitropaguptaka B: pekatva; D: ryeyo; Tib: byams pa dang nyer sbas dag
ka B: om.; L: ca Q: yo B, L: yogapadya; J: yogas B, J, L: aviamne
 Q: svebhve
 P: ; D: parapadya


P: ; J: eve
P: ; Q: (in upper margin, marked to
vyayade
be inserted after iti): ayuktam etat parata utpadyante bhv iti. Tib:
(gzhan las skye ba ma yin pa)s dngos po rnams gzhan las skyeo zhes
 P: ; B, J, L;
bya ba di ni mi rung ngo. See Translation note.


P: ; J: mukti
P: ; Q: vyahjateyaiva; D: jateyaiva
ra; Tib: lung gi dgongs pa yang (= gamasya cbhiprya) B, J,
 B, D, J, L: pratisiddhe
L: evpa; D: evrata; Tib: n.e. eva
 D: kriyt
 J: cakrtpdaya; L: cakurydaya
 P: ;


P: ; B: janayati; L: t
P: ; B, D, J, L: te; Tib:
Q: kad
kyi P: ; J: bh P: ; J: va P: ; D: vijn P:
; L: tasm P: ; D: pratyasavat; J: pratyayevat

10

281

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
, , 


i

>00.,D@
, 


,


10P: ; D: krim P: ; D: vikriyvijnajanik P: ; B, D, J,
L: ma; em. by LVP: na P: ; J: y; Tib: dei phyir rnam par shes
pa skye bai bya ba rkyen dang ldan pa ni rnam par shes pa skyed par
byed pa yin gyi rkyen dag ni ma yin (the sentences added verb and
 P: ; B, J, L:
adversative is presumably for the sake of clarity)
parikriy; D: yacikriy; PsPL: parikriy; em. by Stcherbatsky (1927:
168, n. 3): pacikriy; Tib: tshed pai bya ba P: ; D: gedanasyati;
L: vada D: vati L: yedi B: kcidi; J: kcin B: tyt;
 B, J, L: m
 D: cakaydibhi; L: cakurdiJ: tys; L: ty


bhi
D: pratyaya
D: vatt D: janeyet D: m

 B, J, L: nipdak; PsP :
Q: om.
Q: iyet
; J: n
L


nipdak
P: ; J: ce
P: ; D: jtesya P: ; D: jatma
 P: ; D: ra

282

CRITICAL EDITION


PsPL 80


5-Y


 L: ktarpe
 B, J, L: esydi
 B, D, J, L: kena
Q: kartt

 Em. following
B, J, L: jayamnobhvt
B: yathoktam ca
LVP: jyamnrdha. P, Q: jyamnorddhajtatvj; B, D, L:
jyamnorddhajtatvt; J: as B, tvj P: ; B: prasahyate Tib:
n.e. ca P: ; D: janikrimy P: ; D: nsthi P: ; D: t
 B, J, L: nstti; D: nsthi. LVP (PsP 600) corrects nstti of his
L
edition to nsti on the basis of MA VI.57 (MABhed 148.5) and PsP
 P: na
 Q:
Tib (khyad par med par khyad par can yod min)


nieyam; L: vie
L: mitydin
L: pratiyditam; Tib:
bstan pa nyid pratipditam B, D, J, L: tr D: uyate


10

283

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
i

i

>00.,E@

,

,ii

10>00.,F@/Y


,


%Y

L: aivam P: ; D: ay P: ; D: npratyamavat P: ; D:
pratyamavat; Tib: bya ba rkyen dang ldan pa pratyayavat
 P: ; D: tadm
 P: ; D: om.; J,
(assumes preceding kriy)


L: katham
P: ; D: nihertik
P: [1]n(t)+maya; B, J, L:
 Q: ghao; D: pa
 D: craa;
mantumaya; D: gantumaya
L: viraa; PsPL: viraa; Stcherbatsky (1927: 169, n. 2) emends to
vraa L: tyu D: tasyt L: kiy L: ava L:
kriyc D: ahabhava B, J, L: y J, L: tahi J:
 P: ; J, L: ucyante
 P: ; D: nstiyvata
 P: ;
m

P: ; D: kriyvahit; Tib: rkyen bya ba dang bral ba
D: nsthi
 P: ; B, J: akriyavanto; L: akriyadang bya ba dang mi ldan pa

 P: ; J: pratyak; L:
vantau
P: ; D: nihetuk; J, L: k

284

CRITICAL EDITION

i

PsPL 81


>00.,G@


, 

,


3U


i,-Upratyey
 D: bhanty
 B, J, L: ute; D: ata;
 Q: naiti
L: ucyate
 D: praktendbhi; J: sabandha
 D: utpaabdo
 Q: vadhrae; B, J, L: vadhrae; D: cadhrae; PsPL: vadhrae; Tib: n.e.
atra Q: kriysatva; Tib: rkyen rnams ji ltar bya ba dang ldan ba
 Q: pratyaym; L:
nyid yin katha kriyvattva pratyaynm
pratyayn P: ; D: kriykt P: P: ; B, J, L: parikriydayo; D: damo; PsPL: parikriydayo; Tib: tshed pai bya ba
 P: ; D: neditavy
 P: ; D: yato
 P: ; D: vi
 P: ; B, Q:
D: yasm
J, L: dt
D: prabhmn
J, L: tti


vijnadayo; D: vijnodayo
D: tasm
D: cakuvdn
 D: pratyamatva
 J, L: vjndnm


10

285

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

i
>00.,@


PsPL 82
, ,
i

 D: prattyamn
B: utpadyate; J: utpadyante; L: utpav(?)ante
 D: (eyeskip to PsP
M 145. [sentence before MMK I.8ab]; PsPL
84.10) mnasya hi nstyrambaena yoga | anrambaa pravya
sarvadharma upadiyate bhavadbhi srasvaa iti vkyaea || athnrambane dharme kuta [D 13v] rambaa puna | atha abda pra Q: ntpadyata
 B, D, J,
e kuta iti hetau | tenyamartha kila
L: y
D: prabhvt
L: udyata
L: ta
L: krya L:evebhy
D: ahiprya
L: yetya
B, L: ikattya; D, J:
 P: om.
 J: mata
 D: aprathyay; L: apray
i
 PsP Tib: sngar rkyen ma yin par gyur pa las prvam apratyay
santa. The las serves to indicate a state or situation out of which
something occurs, and does not suggest that the translators read a
 B, J: avekya;
Sanskrit ablative or misunderstood the meaning.

D, L: avakya
B: pratyayasa; J: pratyayasam; L: pratyayasva
 B, J, L: pratipadyata; D: pratiadyata
 L: ayuktav

4Y'Y

286

CRITICAL EDITION

%U

,/U
i


>00.,DE@L: om.; PsP Tib: gang zhig rkyen ma yin pa dii rkyen nyid du rtog
pa | rkyen gzhan dei rkyen nyid de yang rkyen yod na yin pas yat
tat pratyayntaram apratyayasya pratyayatvena kalpyate tad api pratyayatve saty asya pratyayo bhavatti. LVP (PsPL 82, n. 1) reconstructs
apratyayasya tasya for rkyen ma yin pa dii, but it may be more likely
that asya of the co-relative part of the sentence has been moved to the
relative part. tat pratyayntaram appears to have been transferred to
the co-relative part and is in Tib set in a genitive construction with
rkyen nyid. Did the translators read or mentally construe tad api tasya
pratyayntarasya pratyaye sati pratyayatva bhavati instead of tad api
pratyayatve saty asya pratyayo bhavatti? Or was their text, like Qs
text, corrupt (Q reads pratyayatvasya for pratyayatve sati asya), forcing them to improvise? L: om. D: yntaram L: avratya D: kelpyate
 Q: pratyayatvasya pratyayatve saty asya
yasya
 D: pratyaryo
 J, L: bhavati; PsP : bhavati; Tib: yin pas
 Tib:
L


J: aaiva
Q: citteti; B: citayati; D: cindeti; J,
di la tatra
L: cintayati; PsPL: cintaneti; de Jong (1978: 36) emends Ds reading
 D: yaktam
 D, L: caheme; Tib: n.e. iha
 D:
to cintetipratyaprattyay
D: no
D: sat
D: kalpyaratv; L:
 D: asat
 D: ve; Tib: n.e. ca
 Q: yujyanta
kalpyenann
 D: mevsato; L: satau
 D: pratyarya
 B, J, L: sya
 D: pujyate; L: yukyate

287

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

>00.,FG@
i

i
PsPL 83
10
i

,i

L: pratyaye | na D: sy B: ce D: naiva D: rcad; L:


 L: tato
 B, J, L: vijnasya
 D: laprajanmano
 D:
venispalaiva
Q: pratyayaparikalpan
L: udbhvyt
B, J,
L: para Q: apipratyayatva Q: om. api; Tib: n.e. api B:
 B, J: ava
 B: pratyayasiddhis
 B, J,
ast; D, L: ast; J: at
L: nivarttako; D: nivarttak

-Y

288

CRITICAL EDITION


i

>00.,@

Q: om. yukto. Tib seems to have read ukto (brjod) instead of yukto.
Tib for the sentence (n.e. ca, n.e. iva iti): de la sgrub par byed pa ni
rgyuo zhes rgyui rkyen gyi mtshan nyid brjod de yod pa ma yin pa
mo gsham gyi bu la ni mtshan nyid nye bar ston pa mi brjod do
 D: syevati; Tib: n.e. iva iti (see previous note)
 Tib: n.e. ucyate
 D: sy
 D: hetupratyo
 Q: om. na tv asti. Tib: yod pa ni ma
yin te. Candrakrti often concludes conditional statements such as the
preceding one with a sentence in the negative; cf., e.g., PsPL 180.8-9,
202.8-9, 280.6-7. Without it, it is dicult to make sense of the following yasmt in connection with the verse. The loss of words may have
been caused by an eyeskip: syn may have been written as syt, and
Qs scribes eye jumped from t of syt to t of yasmt. It is also
possible that earlier in the tradition the akara nna of syn na was
read as t plus virma, and tv asti, then no longer contextually under B, D, J, L: sadasad
 D: dharto
 B,
standable, was dropped.
D, J, L: nivarttate D: yath PsP Tib: ji ltar sgrub byed rgyu
 Q: nivarttako; B, D, J, L:
zhes bya katha nirvartako hetu

nivarttako
P: hetu; B: hetu; J, L: hetu Em: na. P, Q: hi; B,
D, J, L: hi; PsPL: hi (PsPL 31.8, where MMK I.7cd is also cited, likewise reads hi; all the mss attest hi); PsP Tib: mi; ABh, BP, PP, PP:
mi; MMKT: mi. See Translation note.

289

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


, 

,


PsPL 84

%Yi


>00.,@

10

/Y

 Q: nirvvatyo; B, J: nivartyo; D: nivarttyo;


B, D, J, L: nivarttaka

L: nivatyo
D, L: dharm Q: nirvvarttet; B, L: nivartteta; D, J:
nivarttata B, J, L: nivarttate; D: nivarttata Q: nirvttyabhvt;
B, D, J, L: nivarttyasy; Tib: yod pa dang med pa dang gnyi ga la
 J: om.
 P: nirvartyate; Q:
ngo bo grub pa med pai phyir ro


D: api
P: parasparavi(ru)nivarttate; B, J, L, N: nivarttate
ddha[7]; D: krthasyt; J: viriddhasyaikbhvt P: ; D: bhihitapadoatvv P: ; B: om. P: ; B, J, L: eva P: ; D:
 L: hestuprayo
 J:
kyasmtpatir; J: patti; L: kryasyatpatti
J: om.; Tib: n.e. ca
D: om.
D: om.
B, J: bhatata
 B: eva; D: amava
 L: yuktate
vo; L: lakanasabhavo
 B, J, L: lambana; LVP: lambana
 Q: anraa; B, J, L: an
lambana; LVP: anlambana
Em. following LVP: san. P, Q: sad;
 B, L:
B, D, J, L: sa; Tib: yod pai chos di aya san dharma

athnrambane; J: athnlambae; PsPL: athlambane
B, J, L:
dharma B: rambana; PsPL: lambana

3Y

290

CRITICAL EDITION


-U

, 


,'U


P: ; B: sramban dharm; PsPL: slambanadharm P: ; B,


D, J, L: sarva P: ; B, D, J, L: caity P: ; B, D, J, L: caity
 P: ; B: yenrambane; D: yanrambae; PsP : yenlambane;
L
 D: pratyay
 Tib: n.e.
Tib: skyed par byed pa utpadyante
 D: vidyamn; J, L: n
 B, J, L: c
 L: vidyaaya ca
 B: c, followed by parikalpyetvidyamnn v; J,
mmn
L: as B, v pari B: nthas B, J: tadrambana; PsPL: tadlambana; Tib: dmigs pai rkyen de tadrambaapratyayena
 D: utpatortham; Tib: bskyed par bya bai phyir utpattyartham
 D: raa; L: lambaa; PsP : lambana
 D: parikalpyet;
L
 D: om.
PsPL: parikalpyate; Tib: yongs su rtog par byed na
 B: crambant; PsP : clambant
 P: ; D: athevam
 P:
L
 P: ; D:
[1]n(r)am(b)a[1]; B: anrambane; PsPL: anlambane


dharma
P: asyra(m)ba[1]; B: asyrabana
D: parikalpatenety PsPL: anlambana P: avidyamno; B, J, L: avidya B, J, L: dharma
 B: srambana; D:
mno; D: avidyamn

 B, J,
srasbaa; PsPL: slambana
D: bhavati; L: bhavadbhi

L: nv
Q: asyrambae; B: asyrambane; D: asvrasvaena

291

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
,
,

-

i

PsPL 85


>00.,DE@

4U
>00.,FG@

10,
 D: athvidyamnasvaa; PsP : sylambana


L: sabandho
L
 D: taj
 D: ta
 PsP : anlambana
 D: evyan
 B: di
L
 Tib: di ltar yod pa ma yin pa la ni ... avidyamnasya hi
 B:


nyasty; L: nnasty
D: rambaana; PsPL: lambanena
LVP:
anlambana; Tib: chos di dmigs pa med pa ni || yin pa ste gyur pa
kho na khyed kyis nye bar bstan te | dmigs pa dang bcas par zhes bya
ba ni tshig gi lhag ma anlambana evya san dharma upadiyate,
 P: sana; B, D, J, L: sa
bhavadbhi slambanana iti vkyaea
 Q: bhavan dharma
 PsP : slambana
 Q: athnmbae;
L
 D: dharma
 J, L: arambaa; PsP :
PsPL: athnlambane
L

lambana
B: yata; J, L: vata
D: abda; Tib adds preced J, L: prane
 Tib: dir (atra) ayam
ing zhes bya ba la
 PsP : anlambane
 D: dharma
 J: e
 PsP : lambaL
L

a
Q: rambak; D: rasvaa; PsPL: lambana; Tib: dmigs
par byed pa rambaaka PsPL: labanasypy

%U

292

CRITICAL EDITION


i
-Y

i
>00.,@

/U


PsPL 86
,

 Q: ramba; B, J, L: sramba; D:
Q: om.; Tib: n.e. tarhi
 B, D, J, L: caity
 J: svtam
 D: eta
srambaa
 Q: anantarapratyaya (ms P attests samanantara each of the three
times the word is compounded with pratyaya; ms Q attests samanantarapratyaya only in the second case. Was Q changed to correspond
with anantaram of the verse?); B, J, L: pratyayeni; D: pratyay D: npapadyate
 D: eto
 B, L: niruddha
naedhrthas
 B, D, J, L: rddha
 D: mdavyatyay; L: pdavyabhyayo
 D, L: va; Tib: yang gi sgra ni gags na yang zhes rim pa bzhin du
sbyar caabda ca bhinnakramo niruddhe ceti P: bhinnakrame;
 D: nivuddhe
 D: cati;
B, J, L: ninnakrame; D: bhinnakrame
D: iti
B, D, J, L: rtha
L: dha
L: samanL: veti
 D: anutpannau
tarapra; LVP (PsPL 600) emends to lakaa
 L: bjde

10

293

PRASANNAPAD CHAPTER ONE


i

3U
10

 Q: nantara (ko nanatara for ka samanantara)


L: ukursya
D: athnatpanne D: kye; L: krya D: kurasya Tib: n.e.
v. Tib conjoins the alternatives with la, structuring each alternative
such that the last ve words of I.9cd (rkyen yang gang zhig yin)
 P: ckura; D: ckuve; J: cre; L: cre
appear within it.
 D: nirdha
 L: et; Tib: n.e. etat
 Tib: yang na | bdag las ma
yin gzhan las min zhes bya ba la sogs pas skye ba bkag pa yin la |
skye ba bkag pa de la dgongs nas atha v na svato npi parata
 D: niiddha notpdo
itydinotpdo niiddhas tam abhisandhyaniiddhas
D: tag
D: nirdho
B, L: npipadyate; D:
npa; J, N: npividyate


-U%Y

294

CRITICAL EDITIONi


>00.,@


/Y

Tib: di la bshad pa ni snga ma nyid sbyar bar byao ity atra pr Q: prvvam
 Q: vykhyta
 B,
vakam eva vykhynam
J, L: adhipatipratipratyaya; Tib: da ni bdag poi rkyen bsal bar
bzhed nas bshad pa idnm adhipatipratyayasvarpaniedhrtham
 LVP, on the basis of Tibs sa bon la sogs pa, conjectures a
ha
following bjdnm. None of my mss attest bjdnm. The acceptance of bjdnm into the text would imply a conation of the hetupratyaya, exemplied as bja by Candrakrti in his commentary on
MMK I.2, with the adhipatipratyaya, or an intersection of the one
with the other. It is not completely clear how the adhipatipratyaya
with the denition yasmin sati yad bhavati tat tasydhipateyam was
conceptualized; the other commentators do not elaborate. The addition in Tib suggests the AK understanding of the adhipatipratyaya as
equivalent to the kraahetu and of kraahetu as allowing for predominant kraahetus. Given that no mss attest bjdnm, I refrain
from adding it to the text. It may have been included as a marginal
addition in one of the Skt mss used by the translators of the Tib.
 D: yas
 Q: om.

PsPL 87

295

PRASANNAPAD CHAPTER ONE

i


i
>00.,@

10

 P: yasminn for yad asminn. A scribe in Ps transmisJ, L: kuta


sion line appears to have corrected yad asminn to conform with Can P: om.
drakrtis commentarial yasmin of the previous sentence.


ca; B, D, J, L: om. ca; PsPL: om. ca; Tib: yang
J: yed
Q: adds
 B, J, L:
following padibhya; B: tantvdityo; D: tantvditya
ghadikam J: bhya; L: upalasya B, J, L: ghades; D: padas J, L: tatvdaya B, J, L: ghadiphalapravtter; D: pra D: ava
 Tib: n.e. svarpata
 J: tve
 B, L:
vatter


 P:
syatsyati; J: syetsyati
Tib: n.e. ca
B, J, L: ghadi
asatti
L: yetya
J: katha
D: te; J: c
L: tuven
 D: yata; J: tat
 B, D, J: vemataaraa; L: tanturivemataa B, J, L: pratyaya; D: pratyake; PsP :
raa; PsPL: tantutur
L

pratyayeu; Tib: so sor
B, J, L: ghao D: upalabhyemna

'Y

296

CRITICAL EDITION


-Y

i

PsPL 88

>00.,DEF
>00.,F G@

%U

J: tvoc P: om.
D: tentvdiu; J, L: tattvdiu B, J: gha; D: paa; L: ghao
 D: prayobhyekam
 Q: avayaveu vidyamnatvt avayavev

avidyamnatvd
Em: ca. P, Q: om. ca; B, D, J, L: om. ca; PsPL:
 B, J, L: kyasya
 B, D: khaaa
 Tib:
om. ca; Tib: dangn.e. svabhvata
P: tan
L: tetya
B, D, J, L: om.; conj.
 Em. following Saito 1984: 230, n. 41
by LVP: [pratyayebhya]
and 1985: 25f. P, Q: om. apratyayebhyo pi kasmn nbhipravartate;
B, D, J, L: om. apratyayebhyo pi kasmn nbhipravartate; conj. by
LVP: [apratyayebhyo pi kasmn nbhi]pravartate phalam. See
Translation note. P: pratyayeu D: apratyarebhyo D, L:
 D: kaln
 B, J, L: gha
 L: nyasti
 D:
ditya

pravti
Tib: n.e. svarpata


10

297

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
,


i

4Y

i


>00.,@,


PsPL 89
10

L: phala B, J, L: va D: atti D: ti L: vyatirikt B,


 L: pratyayasaya
 Q: pratyayn
J, L: avayaveti; D: aveti
 P: c[1]ya[1]may; Q: ctva(?)ya; D: casva; J: mayo
 D: mayety
 D: meya; Tib translates pratyayamaya as
rkyen gyi rang bzhin throughout D: phalm D: dad D:
 B, J, L: ghaa;
atyayamay P: tan+ma+(o); B, D, J, L: y


D: pata
B, J, L: gha; D: pa
D: tanteva; L: tantava
 B, J, L: ea; Tib: n.e. eva
 D: ta
 P: a()u(m)ay; em. by
LVP: aa on the basis of Tib: cha shas; cha shas may, however, be
 P: a.[1](v)ikr; em. by LVP: aa
the translation for au.
 D: ma
 Tib: n.e. ca
 Q: asvayasvabhvebhyo; B, D, J:
svayamayasvabhvebhyo; L: svayamayasvabhvebhyo; conj. by LVP:
svayamaye[bhyo ]svabhvebhyo; Tib: bdag nyid kyi rang bzhin
ma yin pa de dag las (= tebhyo svayammayebhyo). De Jong follows
D and emends PsPL to: svayamayasvabhvebhyo. He is of the opinion that this reading is conrmed by Tib but note that asvayammay

/U

298

CRITICAL EDITION


5


>00.,D@


i


-U
>00.,EF@

of I.13b and of its rst instance in the commentary is translated as


bdag gi rang bzhin min (that is, rang bzhin translates maya, not
svabhva). The paper mss presumably received the interpolated reading found in Q from ms via ms . L: ya
 B, J, L: ghakhya
 B: tatumaya
 P: paa; B: yata; D:
paha; J, L: paa; PsPL: paa; PsP Tib: snam bu; BP: snam bu. See
Translation note. P: ; D: yas B, D, J, L: may Tib: de
phyir rkyen gyi rang bzhin gyi bras bu ni yod pa ma yin no phala savidyate, i.e., Tib, unlike Skt which merely claries the
 B:
quarter by adding two words, provides a gloss for the quarter.maya
Q: tahya
D: m
Q: om.

10

299

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
,


i

3Y

i10

>00.,F G@

PsPL 90

D: may; Tib adds yang (gang gi tshe snam bu snal mai rang
 D: pad
 B, J: ghao; D: pa
 L:
bzhin du yang med pa)

tha
Q: viruddhe; B, J, L: om.; PsPL: om. LVP (PsPL 89, n. 5)
notes that Tib reads dei tshe gal ba jag mai rang bzhin du ji ltar
gyur and reconstructs the Skt as tad katha viruddhavraamaya
 B: tt
 Q: bhagav; J, L: bhagavn
 D: tuvti
 D:
... .


yetya; L: pratyaya
P: p+[1](rtt)ate; D: prarvarttato
D:
apratyayette D: vi P: ; Q: nbhivarttate; L: nobhi L:
 D: paakaekhye
 D: matu
 P: pratyaynm
vsati
pratyayatva; B, D, J, L: pratyayn pratyayatva; LVP: pratyay D:
n pratyayatva; Tib: rkyen dang rkyen ma yin pa nyid
D: phalem
D: ydi
D: y
Tib: n.e.
muktam
eva Tib: di ltar bras bu yod na sati hi phale Tib: med pa
nyid de | dei phyir nstti B, D, J, L: y

%Y

300

CRITICAL EDITION
i
 J: svabhveta; L: svabhvat (t with virma); Tib:


D: samsa
 Q: nyavidy; B, J, L: nyavidye; D: nyan.e. svabhvata
vidyate. *L: nyavidyeti | ny vidy (cf. Yonezawa 2004: 126,
150 [fol. 3a6]). I understand nyavidya of the verse as intending
ny avidya. Tib: gang naang stong pa rig pa med pa ni ||. The rst
four verses are in rathoddhat metre. Q: om. P: ; PsPL: kva Q: ke; L: ke
 D: akunatya
 Q: om. *L: akuner
ci.
iva pada yath antarke nsti (cf. Yonezawa 2004: 126, 151 [fol.
 Q: pda
 Em. following
3a6]); cf. BHSD s.v. v (= iva)
LVP: yo. P: ya (following akara damaged); Q: yan; B: ya; D, J, L:
yan P: ; B, D, J: svabhvata; L: svabhvta LVP: kvaci
 D, J, L: s
 Q: hetur; B: hetur
 B, D, J, L: bhaviyati
 P: sabhvubh; B, J, L: svabhva
 PsP : labhyati
 D: svo
L
 Em. following LVP: sabhvu (the metre requires a light syllable).
 Em.: parapaP, Q: svabhvu; B, J, L: svabhva; D: svabhvu
tyaya. P, Q: parapratyaya (pra is unmetrical); B, D, J, L: parapratyaya; PsPL: parapaccaya

301

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
/Y
-Y
PsPL 91

10

 L: puru; PsP : para (cf. PsP 90, n. 7).


 Q:
L: asvabhva
L
L
 Q: sagatena
 Q: diita; D: daita
 D: ayal
janiyat
 PsP : dha
 D: v
 D, J: iv; L: it
 Em. following
L
LVP: jnak. P: jnak; Q: jnik; B, D, J, L: jnak; PsP Tib: shes
 Q: tatra; PsP : tatra. Tib: de la
 Q: jaga; D:
pa med pa.
L

jaya
PsPL: eva, second syllable read as light (cf. PsPL 90, n.
10). D: mo L: cyavanni Q: vi P: copapadyay; B,
 PsP :
J, L: nopipadyeyu; D: nopapadyau; PsPL: copapadyayu
L
eva. The meter requires a light syllable; eva would have been read
 Q: dharma; em. by LVP: dharmaa; Tib: chos rnams
as ev
 D: jinana
 P: deita; Q: diit
 D: yomya; J: yoja. The next
 D: ne
 D: jati
three verses are in dodhaka metre.
 PsP : n, LVP (PsP 600) corrects to no
 B, J, L: vu; D: vuyaL
L
padv PsPL: no. L: cyacato B, J, L: jyeti; D: jnati

302

CRITICAL EDITION'UB, D, L: jina At PsPL 243.4 LVP, against the mss, emends to dar Q: narasighas; B, D, J, L: narasighas.
 At the equivaayat
lent for PsPL 243.5, P, B, D, J and L read tatra nideayi satvamahar
for tatra niveayi satvaatni. LVP (PsPL 243, n. 3) states that PsP Tib
presents the equivalent for tatra niveayi satvaatni. Galloway (2001:
330) accepts the reading tatra nideayi satvamahar for his edition of
 P: svabhvu, also at its equivalent
the citation in PsP chapter 13.
 Q: kaci; LVP: kaci;
for PsPL 243.6; B, D, J, L: svabhvu
Galloway (2001: 330) accepts kaci for the PsP chapter 13 citation
 D: n
 Galloway (2001: 330)
but notes Should be kacid.

 B: ruddha; J, L:
B, J, L: kenavi
reads parabhva tu.

luddha
Galloway (2001: 331) reads na-antar ato. P: pi na
 L: bhito.
na pi, but na pi at the equivalent for PsPL 243.8

 D: tratra
Galloway (2001: 331) reads bahir ato.
D: latyati
 B, J, L: mat
 Q: na; P at the equivalent for PsP 243.8: n
L
 D: n
 J: garja; L: garji
 D: upalatyati. P at the equivalent
for PsPL 243.11: upapadyati. LVP emends upapadyati of his edition to
upalabhyati (cf. PsPL 243, n. 6; Tib: rnyed pa). Galloway (2001: 331)
retains the reading upapadyati. P: kcit, but P at the equivalent
for PsPL 243.11: kcit; B, D, J, L: kcit; PsPL: kci. Galloway (2001:
331) accepts kci.

303

PRASANNAPAD CHAPTER ONE
i

Em.: vharas. P, Q: vyharas, P also vyharas at the equivalent for


PsPL 243.12; B, D, J, L: vyharas; PsPL: voharas; Tib: rnam par
gsungs. Galloway (2001: 331) emends, following LVP, to voharas.
 B, J, L: gatiyukto; D: muktogatimukto
 P: muktaka, P at the
equivalent of PsPL 243.13: muktaku; Q: muktaka; B, J, L: yuktaku;
 L: mocas
!FMILJ>QF@"AFQFLK
*P 
!FMILJ>QF@"AFQFLK*P-&KQOLAR@QFLK


"DQ@IOC@DHKJMO<I>@JAHN+AJM@NO<=GDNCDIBOC@>MDOD><GO@SOJAOC@
+N+<?DKGJH<OD>@?DODJIJADODNKM@N@IO@?C@M@ 
2C@I $ =@B<I OJ KM@K<M@ OC@ ?DKGJH<OD> @?DODJI < IPH=@M JA T@<MN
<BJ $ ?@>D?@? OJ ?@QD<O@ NGDBCOGT AMJH OC@ NTH=JGN >JHHJIGT PN@?
AJM?DKGJH<OD>OM<IN>MDKODJI<I?OJDIOMJ?P>@JI@JMORJHJM@JAHT
JRIDIQ@IODJI *I@JAOC@KPMKJN@NAJM?JDIBNJR<NOJKMJQD?@OC@
M@<?@M RCJ DN PIA<HDGD<M RDOC OC@ D?DJNTI>M<ND@N JA JG? )@K<G@N@
N>MDKO<I?RCJOC@M@AJM@HPNOM@GTJIOC@OM<IN>MDKODJIDINO@<?JAOC@
H<IPN>MDKO RDOC <??DODJI<G DIAJMH<ODJI <=JPO OC@ >H>O>N OC<O <M@
?<H<B@?JMDI?<H<B@?UJI@NJAOC@H<IPN>MDKO $DIK<MOD>PG<M>CJN@
OJ@HKGJTOC@NTH=JG<N>JIOM<NOAJMOC@NTH=JG N@@=@GJR
?DOJMD<G.DBINDIJM?@MOJ?DNODIBPDNCK<MONJA>H>O>NKCTND><GGTIJ
GJIB@MKM@N@IOJRDIBOJOC@A<>OOC<OOC@K<GHG@<A=<>FBMJPI?DNIJ
GJIB@MKM@N@IOAMJHK<MONJA>H>O>NOC<O<M@OJNJH@?@BM@@QDND=G@
=POC<Q@=@@IM@I?@M@?PID?@IODAD<=G@?P@OJ?<H<B@ 
/C@M@<M@JA>JPMN@IPH@MJPN>H>O>N<I?K<MONJA>H>O>NDIHN+
OC<O G<>F < KD@>@ JA OC@DM =<N@ H<O@MD<G <I? T@O <M@ OJ < ?@BM@@ NODGG
QDND=G@=POI@Q@MOC@G@NNPID?@IODAD<=G@ ?@>DNDJIC<?OJ=@H<?@DI
@<>C ><N@RC@OC@MOC@>H>O>JMDONK<MONCJPG?=@M@>JM?@?<NIJI
@SDNO@IOD @ <NJM M@NK@>ODQ@GTJM<N?<H<B@?D @ 
JM  M@NK@>ODQ@GT 0NP<GGT DA JIGT < NH<GG K<MO JA < NOMJF@
M@H<DI@?AJM@S<HKG@OC@AJJOJA<Q@MOD><GNOMJF@OC<O>JPG?IJO=@
D?@IODAD@?<N=@GJIBDIBOJ<IT>H>O>DIK<MOD>PG<M<I?OC@M@NOJAOC@
>H>O>C<?=MJF@IJAAJM=@@I@<O@I<R<TOC@>H>O>R<NM@>JM?@?
 


 /C@N@ >JIQ@IODJIN C<Q@ NDI>@ =@@I PN@? AJM < IPH=@M JA >MDOD><G <I? ?DKGJH<OD>
@?DODJINKMJ?P>@?=TJOC@MN>CJG<MN 

 

$+'*(/$

$/$*)(.+

<NHDNNDIB #JR@Q@MDAOC@OJKCJJFNJA<GDI@JA>H>O>NM@H<DI@?
<AO@MOC@@IODM@=J?D@NJAOC@>H>O>NC<?K@@G@?JAAOJB@OC@MRDOCOC@
PKK@M G<T@M JA K<GH G@<A $ JAO@I M@>JM?@? OC@N@ >H>O>N <N H@M@GT
PID?@IODAD<=G@ ?P@ OJ ?<H<B@ =@><PN@ OC@ CJJFN <GJI@ M@Q@<G@?
@IJPBCDIAJMH<ODJI<=JPOOC@KMJ=<=DGDOTJAOC@>H>O>N=@I@<OCOC@H
OJ G@<? OJ OC@ NPKKJNDODJI OC<O OC@T LPDO@ KJNND=GT >JMM@NKJI?@? DI
IPH=@M <I? K@MC<KN @Q@I DID?@IODOTOJOC@>H>O>N@SK@>O@?JIOC@
=<NDNJAOC@JOC@MH<IPN>MDKON=PO<B<DI?D?IJONPKKGT@IJPBC?@O<DG
AJM OC@ NPMHDN@? >H>O>N OJ OC@I =@ KG<>@? DI MJPI? =M<>F@ON D @ 
PI>@MO<DIM@<?DIB?P@OJ?<H<B@ 
/CDN DHKG@H@IO<ODJI JA >JIQ@IODJIN OC<O ?DAA@M@IOD<O@ =@OR@@I IJI
@SDNO@IO <I? PID?@IODAD<=G@ K<MON JA >H>O>N DIAJMHN OC@ M@<?@M
RC@OC@MHTDI?D><ODJIJA>H>O>K<MONDN=<N@?KPM@GTJIOC@M@<?DIBN
AMJH OC@ JOC@M +N+ H<IPN>MDKON JM RC@OC@M DO DN =<N@? JI H<MFN JI
OC@K<GHG@<A /C@NH<GG>MJNN R<NDIOMJ?P>@?KMDH<MDGTOJ
?@<GRDOCOC@H<IT><N@NJA?<H<B@<=JQ@OC@GDI@JARMDODIBRC@M@
NPK@MN>MD=@?O>KRPSO><I?Q<MDJPNQJR@GH<MF@MN<M@@SK@>O@? /J
DGGPNOM<O@OC@NTNO@HRDOC<NDHKG@CTKJOC@OD><G@S<HKG@DAOC@RJM?
H>OJ>RJPG?=@<OO@NO@?DIOC@JOC@MH<IPN>MDKON=PODIHN+<KD@>@
JAOC@K<GHG@<ADNHDNNDIB<=JQ@OC@GDI@JARMDODIB$OM<IN>MD=@OC@
RJM? <N H> J> OC@M@RDOC DIAJMHDIB OC@ M@<?@M OC<O OC@ RMDODIB
=<NDNRC@M@OC@NPK@MN>MDKOODN@SK@>O@?DNHDNNDIB OC<O$I@Q@M
OC@G@NN ?J <NNPH@ =<N@? JI OC@ JOC@M H<IPN>MDKON <I <??DODJI<G
@G@H@IOAJMOC@>H>O>J>=POOC<OOCDN<NNPHKODJIJRDIBOJOC@
 

$ORJPG?<>OP<GGT=@OM<IN>MD=@?H> J> /C@<??DODJI<GH<MF@MN<??@?OJDIC@M@IO


><M@@SKG<DI@?DI<AJGGJRDIBK<M<BM<KC 
/C@>JIEPI>OOJDN<GNJ<OO@NO@?RDOCJPONPK@MN>MD=@?ODIOC@H<IPN>MDKONN>MDKO<I?
DN RMDOO@I <N J RDOC < NCJMO CJMDUJIO<G NOMJF@ ?@N>MD=@? @<MGD@M <N KM@N>MDKO O
<OO<>C@? OJ OC@ G@AO Q@MOD><G NOMJF@ JA J !JM OC@ @S<HKG@ <=JQ@ $ <NNPH@ JIGT
NPK@MN>MD=@?O=POOC@OM<IN>MDKODJIH>J>>JPG?OC@JM@OD><GGT<GNJ>JQ@M<IDINO<I>@
JA<HDNNDIB<GO@MI<ODQ@KM@N>MD=@?OCJR@Q@MDIOC@G<OO@M><N@DORJPG?C<Q@OJ=@
<NNPH@?OC<OOC@K<GHG@<A<=JQ@J>DNDIO<>O=POG<>FDIBOC@@SK@>O@?O<I?@SCD=DON
< CJG@ JM O@<M EPNO =@AJM@ J> /C@ <GO@MI<ODQ@ HJ?@ JA AJMHDIB OJ RDOC < KM@N>MDKO
J>>PMN HP>C G@NN JAO@I DI OC@ H<IPN>MDKO OC<I OC@ AJMH NPK@MN>MDKO O KGPN J ?J@N
<I? <N < MPG@ $ ?J IJO <NNPH@ DON KM@N@I>@ DI OC@ ?<H<B@? <M@< =@AJM@ J DA
NPK@MN>MD=@? O DN IJO KM@N@IO *IGT DA NJH@ NJMO JA H<MF =@AJM@ OC@ J> RJPG? =@
Q<BP@GT QDND=G@ HDBCO $ <NNPH@ OJ RDOC KM@N>MD=@? O <I? DI NP>C < ><N@ $ RJPG?
GDF@GT =@ DI>GDI@? OJ =<N@ OC@ OM<IN>MDKODJI JI OC@ QDND=G@ @QD?@I>@ <I? RMDO@ 6O8J>
D @ KM@N>MD=@?OPI>@MO<DI?P@OJ?<H<B@ 

+-.))+#+/

-*)

 

G<>FJA<KCTND><G=<NDNAJMOC@NPKKJN@?>H>O>K<MO>JPG?=@RMJIB
<I?OC@RJM?H<TC<Q@G<>F@?NPK@MN>MDKOOBDQ@IOC@KJNND=DGDOTOC<O
DIJG?)@K<G@N@N>MDKO><I=@DI?D><O@?RDOC<NOMJF@<=JQ@OC@GDI@
OC@ RJM? H<T <>OP<GGT C<Q@ =@@I HJ> /CDN H@OCJ? C<N OC@
<?Q<IO<B@JAM@HJQDIB<H=DBPDOTAMJHOC@?JO> JHHJIGTPN@?
DI ?DKGJH<OD> OM<IN>MDKODJI OJ NO<I? AJM =JOC IJIKM@N@MQ@? ?P@ OJ
?<H<B@ OJ OC@ =<NDN <I? @SDNO@IO =PO PID?@IODAD<=G@ >H>O> K<MON 
-@<?@MN JA OC@ ?DKGJH<OD> OM<IN>MDKODJI <GJI@ <M@ OCPN IJO =PM?@I@?
RDOCOC@PI>@MO<DIOT@IB@I?@M@?=TOC@=DAPI>ODJI<G OC<ODNOC@T
<M@IJOG@AORJI?@MDIBDA<H<MFJQ@MOC@J>R<NQDND=G@JIOC@K<GH
G@<A=POR<NOJJH<MM@?OJ=@M@>JM?@?@Q@I<N<?<H<B@?<I?OCPN
PI>@MO<DI O <KJNND=DGDOT OC<O >JPG? DI?P>@ < M@<?@M OJ <NNPH@ OC<O
OC@ DGG@BD=G@ DIFH<MF <=JQ@ J> HDBCO DI?@@? =@ NPKKJMODQ@ JA OC@
M@<?DIBH>OJ><OO@NO@?DIOC@JOC@MH<IPN>MDKONJMRJI?@MDIBDAOC@
<M@<JAK<GHG@<ARC@M@ORJPG?=@@SK@>O@?C<?K@MC<KN=@@I@<O@I
<R<T=TDIN@>ON $IOC@ADMNODINO<I>@OC@M@@SDNONNJH@NJGD?@QD?@I>@
JIRCD>COJ=<N@OC@<NNPHKODJIOC<OOC@@SK@>O@?>H>O>K<MOR<N
JMDBDI<GGTKM@N@IO<I?G@BD=G@DIOC@N@>JI?OC@KCTND><G=<NDNAJMOC@
@QD?@I>@ DN >JHKG@O@GT HDNNDIB $O BJ@N RDOCJPO N<TDIB OC<O < ?DKGJ
H<OD> OM<IN>MDKODJI RDOC DON Q<MDJPN NTH=JGN DN PI<=G@ OJ K@MA@>OGT
HDMMJM<GGOC@?@O<DGNJA<H<IPN>MDKO=PODI>GPNDJIJAOC@NH<GG>MJNN
DI OC@ BMJPK JA NDBIN M@KM@N@ION <I <OO@HKO OJ KM@N@IO < NJH@RC<O
>G@<M@M KD>OPM@ JA OC@ H<IPN>MDKO <I? OJ<QJD?<NHP>C<NKJNND=G@
HDNG@<?DIBOC@M@<?@MRDOCM@NK@>OOJOC@@QD?@I>@ 
$OR<N@NK@>D<GGTDHKJMO<IOOJDIOMJ?P>@< N<>JIQ@IODJIDIOC@
KM@N@IO NOP?T =@><PN@ HN + DN JI@ JA OC@ HJNO DHKJMO<IO @SO<IO
H<IPN>MDKONJAOC@+N+ .CJPG?JOC@MH<IPN>MDKONDI+NGDI@>JH@OJ
GDBCO DI OC@ APOPM@ OC@DM KM@N@MQ@? O@SO H<T >JIOMD=PO@ OJ M@NOJMDIB
NJH@JAOC@?<H<B@?M@<?DIBNDIHN+=POPIODGOC@IOC@?DKGJH<OD>
@?DODJIDIAJMHNRC@I<I?RC@M@$GDO@M<GGTBM<NK<OOCDI<DM<I?OPMI
OJ<I?M@GTJIOC@JOC@MH<IPN>MDKON 
$<GNJAJPI?DOI@>@NN<MTOJDI?D><O@DI><N@NJA?<H<B@OJOC@K<GH
G@<A<=JQ@<I?=@GJROC@H<DI>H>O>GDI@OC<OHT<NNPHKODJINJA>
<I? RDOCDI RJM?N <M@ =<N@? JI OC@ JOC@M H<IPN>MDKON <I? <M@ IJO
>JHKG@O@GT=@TJI?OC@M@<GHJA>JIE@>OPM@ $ADIC@M@IO>DN@SK@>O@?
DI<RJM?AJM@S<HKG@<AO@MDIDOD<GHDIH>A@FQ=PO<KJMODJIJAOC@

 

$+'*(/$

$/$*)(.+

K<GH G@<A <=JQ@ JM =@GJR H RC@M@ JOC@M QJR@G H<MF@MN >JPG? =@
RMDOO@I DN HDNNDIB > RDGG <KK@<M RDOC < NH<GG PKMDBCO JM DIQ@MO@?
O<>FGDF@NC<K@PI?@MDOD @ <N<JM@?<K@I?DIBJIRC@OC@MOC@
HDNNDIBG@<ADN<=JQ@JM=@GJR .DHDG<MGTDADN@SK@>O@?DI<RJM?
AJM@S<HKG@<AO@MADIH>A@FQ<I?OC@PNP<GH<MF@M?J@NAJGGJROC@
>JINJI<IOA=POOC@G@<A?DM@>OGT<=JQ@DODNHDNNDIBDNKM@N@IO@?<N
 AJM OC@ N<F@ JA DI?D><ODIB OC<O OC@ >H>O> DN <NNPH@? OJ =@ A =PO
H<T C<Q@ DI>JMM@>OGT M@<? AL JM A>R $A CJR@Q@M QJR@G NOMJF@N
NP>C <N OC@ Q@MOD><G NOMJF@ AJM F L >F >R JM JM OC@ ME>JQO
=@AJM@ OC@ >JINJI<IO <M@ RMDOO@I =@ND?@ >JINJI<ION RC@M@ @SK@>O@?
=PO OC@ KJMODJI JA OC@ K<GH G@<A >JIO<DIDIB OC@ APMOC@M I@>@NN<MT
D?@IODAD@MNDNHDNNDIB$M@>JM??@K@I?DIBJIOC@@SO@IOJA?<H<B@DI
OC@@IQDMJINOC@QJR@G<N<NDIBG@?JOD @ DI?D><ODIBPID?@IOD
AD<=DGDOT ?P@ OJ ?<H<B@ JM DI MJPI? =M<>F@ON D @  DI?D><ODIB
PI>@MO<DIOT ?P@ OJ ?<H<B@ $I OC@ G<OO@M ><N@ OC@ GJR@M O<>FGDF@
NC<K@N <M@ I@Q@M <??@? OJ OC@ QJR@G NDI>@ OC@N@ <M@ M@N@MQ@? AJM
DIC@M@IO > JM RCD>C <M@ IJO G<>FDIB <IT K<MON <I? ><I =@ M@<? <N
NP>C M@B<M?G@NN JA PKK@M JM GJR@M G@<A GJNN OC@ <H=DBPDOT <MDN@N
=@><PN@OC@HDNNDIBG@<AH<TC<Q@>JIO<DI@?NPK@MN>MDKOH<MF@MN 
2C@I@Q@M HDNNDIB >H>O>N JM OC@ DIDOD<G JM ADI<G HDNNDIB K<MON JA
>H>O>N OC@ G<OO@M DI>GP?DIB DIC@M@IO > DI ><N@N JA KJNO>JINJI<IO
?<H<B@ JM >H>O>N RCD>C C<Q@ @SK@MD@I>@? ?<H<B@ OJ OC@ @SO@IO
OC<O@Q@I<IPI>@MO<DID @ M@<?DIBDNDHKJNND=G@<M@M@>JM?@?
OC@T <M@ N@K<M<O@? AMJH JOC@M >H>O>N =T < NK<>@ OJ H<F@ >G@<M OC@
@SO@INDJI JA OC@ >H>O> K<MON JA NDIBG@ >H>O>N <M@ IJO N@K<M<O@?
AMJHOC@M@NOJAOC@>H>O> /CPNOC@>H>O>HQ>RCJN@QDNPID?@IOD
AD<=G@ ?P@ OJ ?<H<B@ DN RMDOO@I H > <I? ><I M@H<DI K<MO JA < RJM?
@ B V>QELH >J =PO <I >H>O> RCJN@ DIDOD<G JM ADI<G K<MO OC<O DN <
K<MO=JM?@MDIBJIOJOC@I@SO>H>O>DIOC@OM<IN>MDKODJIDNHDNNDIBJM
PID?@IODAD<=G@ DN N@K<M<O@? ?@K@I?DIB JI OC@ KJDIO JA ?<H<B@ AMJH
OC@KM@QDJPNJMI@SO>H>O>@ B DAHDN?<H<B@?OC@IV>QEL Q>JDN
OM<IN>MD=@? 2CDG@ OCDN ?J@N IJO I@>@NN<MDGT >JIOMD=PO@ OJ <@NT
 


0ID>J?@ >JH=DIDIBPKO<>F=@GJR<I? >JH=DIDIB?JRIO<>F=@GJR 

 $A ?<H<B@ NO<DIDIB @O> RJPG? J>>PM DHH@?D<O@GT OJ OC@ MDBCO JA OC@ ADMNO ORJ
>JINJI<IONJIOC@G@Q@GJAOC@>JINJI<IONOC@OM<IN>MDKODJIRJPG?PNP<GGTM@<?H A 
@FQ

+-.))+#+/

-*)

 

M@<?DIBJAOC@OM<IN>MDKODJIDO?J@NN@MQ@OJ>JIQ@T<O<BG<I>@OC@
>JHKG@O@ >H>O> PIDON DI ?<H<B@? <M@<N <I? OJ HDIDHDU@ <IT
>JIAPNDJI M@B<M?DIB OC@ >H>O>N OJ RCD>C OC@ ?JON <I? >MJNN@N
=@GJIB /C@>JIAPNDJIOCDNH@OCJ?<DHNOJ<QJD?O@I?NJOC@MRDN@OJ
<MDN@ K<MOD>PG<MGT AJM >H>O>N RDOC ADI<G >KRPSO> <I? SFP>OD> 
<H<B@? >H>O>N ><I =@ OM<IN>MD=@? DI Q<MDJPN R<TN ?@K@I?DIB JI
OC@ @S<>O KG<>@N JA ?<H<B@ AJM @S<HKG@ OC@ >H>O> HQV RDOC
?<H<B@ M@I?@MDIB K<MON JA DO PID?@IODAD<=G@ ><I <KK@<M <N QV H V
Q QV =PO NDI>@ >H>O> K<MO M@A@MN OJ <I <AA@>O@? N@>ODJI JA OC@
>H>O>DIM@G<ODJIOJOC@PI<AA@>O@?N@>ODJI<I?IJOI@>@NN<MDGTOJ<
HDNNDIB JM ?<H<B@? DI?DQD?P<G @G@H@IO JA OC@ >H>O> HQV RDOC
?<H<B@ OJ Q <I? V RDGG=@M@>JM?@?<NH C@M@>JHKMDNDIB<GG
?<H<B@?K<MON=@OR@@IOC@ORJD?@IODAD<=G@K<MONJAOC@>H>O><I?
IJO<NH RDOCORJ?JONDIOC@HD??G@<I?HQVRDOC?<H<B@OJV<I?
RDGG=@M@>JM?@?<NHQ C@M@>JHKMDNDIB<GG?<H<B@?K<MON<AO@M
OC@ NODGG D?@IODAD<=G@ K<MON JA OC@ >H>O> <I? DI>GP?DIB OC@ ?<H<B@?
QJR@G H<MF@M =PO IJO <N HQ RDOC ORJ?JON<OOC@@I? NO<I?N
@S>GPNDQ@GTAJM<APGG>H>O>RCD>CDNPID?@IODAD<=G@?P@OJ?<H<B@ 
/C@N@K<M<ODJIAMJHOC@I@SO>H>O>JA>H>O>NRDOCGJNNJAJM?<H
<B@OJOC@>KRPSO>JMSFP>OD>NK@>DAD@NOC<O JM@? IJO@OC@
ADI<G@G@H@IOJAOC@M@G@Q<IO>H>O>IJO<?<H<B@?ADMNOH@H=@MJA<
>JINJI<IO>GPNO@M=@GJIBDIBOJOC@AJGGJRDIB>H>O> /CDNH@OCJ?C<N
=@@I AJGGJR@? >JINDNO@IOGT OCMJPBCJPO <I? <GOCJPBC C<QDIB OJ M@<?
BQ> VRHQ>J AJM OC@ J=QDJPN BQ>A VRHQ>J <OO@NO@? DI <GG JOC@M H<IP
N>MDKONH<TKMJQ@NJH@RC<ODMMDO<ODIB<OADMNOOC@<?Q<IO<B@NJAOCDN
HJ?@ JA KMJ>@@?DIB JPOR@DBC DON <RFR<M?I@NN 2DOC DO $ ><I JAO@I
NCJRQD<OC@OM<IN>MDKODJI<GJI@RC<O><I=@N@@IJIOC@K<GHG@<ADI
OC@><N@JABQ>AVRHQ>JOC@M@<?@M><IN@@=TR<TJABQ> VRHQ>JOC<O
< >JINJI<IO >GPNO@M JA RCD>C OC@ DIDOD<G KJMODJI C<N =@@I ?<H<B@?
H<F@NPKOC@ADMNOK<MOJAOC@OCDM?>H>O> /CDNDN@NK@>D<GGTPN@APGDI
><N@NJAHJM@@SO@INDQ@?<H<B@ $AOC@RJM?N@SK@>O@?JIOC@=<NDN
JAOC@JOC@MH<IPN>MDKON<M@BQ>AVRHQ>J<I?OC@Q>JAOC@@SK@>O@?
RJM?BQ>A<NR@GG<NOC@AJAOC@>JIEPI>ODNNJ=<?GT?<H<B@?OC<O
D?@IODAD><ODJIDNDHKJNND=G@B VRHQ>JRDGG<KK@<M #JR@Q@MNCJPG?
<NGDBCOGTR<O@M?<H<B@?DIFH<MFNO<I?<=JQ@OC@?<H<B@?>H>O>
OCJPBCOOJ=@<>>JM?DIBOJOC@JOC@MH<IPN>MDKONOC@>H>O>Q><I?
NCJPG?VNO<I?<GJI@<N<APGGDIDOD<G>JINJI<IOOC@OM<IN>MDKODJIRDGG

 

$+'*(/$

$/$*)(.+

NCJR B 68 VRHQ>J LPD>FGT M@Q@<GDIB OC<O OC@ M@<?DIB <KK@<MN OJ
C<Q@=@@IBS>VRHQ>J 
SFOJ>NOC<O<M@@SK@>O@?=POHDNNDIBJI<>>JPIOJADIN@>O?<H<B@JM
=M@<F<B@<M@M@>JM?@?<N 
.OTGDU@? ADI<G J KGPN SFOJ> C<N =@@I M@>JM?@? <N H D @ C<N IJO
=@@I<GGJOO@?<NK@>D<GNDBI "AFQLOF>I0FDKP
DI?D><O@N <I >H>O> OC<O DN KCTND><GGT HDNNDIB ?P@ OJ


=M@<F<B@AD=M@GJNNJM<CJG@DIOC@K<GHG@<ADI?D><O@N K<MO JA <I >H>O> OC<O DN KCTND><GGT HDNNDIB


?P@OJ=M@<F<B@AD=M@GJNNJM<CJG@DIOC@K<GHG@<A

DI?D><O@N<I>H>O>OC<ODNQDND=G@=POPID?@IODAD<=G@?P@
OJ?<H<B@OJOC@>H>O>

DI?D><O@N K<MO JA <I >H>O> OC<O DN QDND=G@ =PO


PID?@IODAD<=G@?P@OJ?<H<B@OJOC@>H>O>@I>GJN@ >H>O>N JM K<MON JA >H>O>N RCJN@ M@<?DIB DN


PI>@MO<DI?P@OJ?<H<B@

DI?D><O@N=M@<F<B@

<

DI?D><O@NOC@QJR@G>RC@M@>DN@SK@>O@?=PORC@M@OC@
M@<?DIB >DINO@<? JA R JM ><IIJO =@ <N>@MO<DI@?
=@TJI? <GG ?JP=O =@><PN@ OC@ K<GH G@<A C<N < CJG@ JM
C<N=MJF@IJAA?BILTOC@>H>O>

<

DI?D><O@NOC@QJR@G>RC@M@>DN@SK@>O@?=PORC@M@OC@
M@<?DIB >DINO@<? JA F B >F JM L><IIJO =@
<N>@MO<DI@?=@TJI?<GG?JP=O=@><PN@OC@K<GHG@<AC<N
<CJG@JMC<N=MJF@IJAA>?LSBOC@>H>O>

 


=JQ@OC@>H>O>M@A@MNOJOC@<M@<DIRCD>COC@?D<BJI<G<I?>PMQ@?NOMJF@NAJM
H<MFDIBOC@QJR@GN>JPG?=@RMDOO@I<I??J@NIJODI>GP?@OC@<M@<OJOC@G@AOJAOC@
>H>O>RC@M@OC@ME>JQONOMJF@DNRMDOO@I 

+-.))+#+/

-*)

 

DI?D><O@NOC@QJR@GRC@M@DN@SK@>O@?=PORC@M@OC@
M@<?DIBDINO@<?JALJM>R><IIJO=@<N>@MO<DI@?
=@TJI? <GG ?JP=O =@><PN@ OC@ K<GH G@<A C<N < CJG@ JM
C<N=MJF@IJAA>?LSBOC@>H>O>

VX

@I>GJN@<ID?@IODAD<=G@N>MD=<G?@G@ODJI

VX @I>GJN@<N>MD=<G?@G@ODJIJARCD>COC@D?@IODAD><ODJIDN
PI>@MO<DI
VVXX @I>GJN@<IPID?@IODAD<=G@N>MD=<G?@G@ODJI $AIJOH<MF@?
=T < AJJOIJO@ OC@ ?@G@ODJI DIQJGQ@N IJO HJM@ OC<I OC@
NK<>@AJMJI@>H>O>
`

GDI@ADGG@M @DOC@M < Q@MOD><G GDI@ RDOC < NCJMO ?D<BJI<G


NOMJF@MDBCO<I??JRIR<M?AMJHDON>@IOM@M@N@H=G@N<
><I>@GG@? A>> JM ORJ NCJMO Q@MOD><G GDI@N NO<>F@?
JI@<=JQ@OC@JOC@MM@N@H=G@N<=MJF@IA>>NOMDIBCJG@

M@>O<IBPG<M @HKOT NK<>@ =@OR@@I N@>ODJIN QDU 


>JGPHIN

>S>DO>E>SFOJ>

!FMILJ>QF@"AFQFLK

8-O:OH<=CQJIH<EE<I<WP>>CDOODMP>>C@?<KM<=<I?C<QD>>CDOODMDOT

<MOC<WNQ<OJIDOT<N<MQQ<FG<NOCNIPMDOT<`MOC<W@F<>NQ
<MOC< >@VWXOT <FMOCJ = CDIIMOCJ I< KOC<B DOT <MOC<W IIMOCJ
=CDIIMOCJ KOC<B DOT <MOC<W B<ODM B<H<` W QDKM<
F<?@Q<NOCDOI N<IIDF<?@B<H<I<VX H IDMBB<ODM IDMBB<
H<N<IIDF<?@Q<NOCDO`
8- O:

I QDKM<F<?@<B<H<I<H W @ODM BB<OT<MOC< W KM<OD KM

KOT<MOC<WPK<N<MBB<Q<N@I<?COQ<MOC<QDK<MDHOWPK<MBB@<CD
?COQ<MOCJ =<G? <IT<OM< IT<O@ W B<BN<GDG<H?CPMT< NB<M@<
T<OCH=C<N@OD KM<OOT<<=?OM< GT<=<IO< KMKOQ <VOXK@FT
Q<MOO<O@ VWX N<HPOKMQQ< K<?D KM?PM=CQMOC< DOD N<HPOK?<
<=?<KM?PM=CQ@Q<`
8- O:

MOO<O@ W O<O< >< C@OPKM<OT<TK@FJ =CQIH POK?<W KM<

OOT<N<HPOK?MOC< W <K<M@ OP =MPQ<O@ W D ODM BB<ODM BB<H<I<H


QDI< DO<P N?C<Q< DOTW KM<OD QKNMOC< DOT @Q<I O<??CDOIO<H
 

/C@>S>DO>E>C<N=@@IRMDOO@IJQ@M<I@M<N@??E> 

 $O DN ?DAAD>PGO OJ ?@O@MHDI@ DA OC@ K<G@ >DM>G@JQ@MK>DN<R<O@MH<MFJM<I@M<N@?


>KRPSO> $O <KK@<MN OC<O OC@ N>MD=@ K<MOD<GGT @M<N@? OC@SFP>OD> C@ C<? RMDOO@I <I?
OC@I <??@? < NH<GG NOMJF@ PI?@M OC@ PKK@M >DM>G@ JA OC@ SFP>OD> JQ@M OC@ GJR@M
>DM>G@DIJM?@MOJDI?D><O@OC<OOC@>DM>G@OJB@OC@MRDOCOC@NOMJF@IJRNO<I?AJMOC@
NOTGDU@?ADI<GJRDOCSFDO>E> 

QNOMJF@AJMQ<NDIDOD<G>H>O>@G@H@IO 

 

$+'*(/$

$/$*)(.+

DOT<<=?< QTPOK?T< KM<OD KM<OD D` OTIH QDINDIH POK?< W


KM<OOT<N<HPOK?< DOD Q<M<T<IOD W O@ KM<OOT<N<HPOK?< QJ
=CDF<`
8- O: QJ ?@<TDTHD W T< KM<OOT<N<HPOK?<H K<T<OD N< ?C<MH<H

K<T<OOT @Q<H?<P QD<T@ QKNMOC<NT< N< H=C<QOW N<HN<


N<H=C<Q> >< NTO ETT<N QTPOK<OODW DC< OP FP K<OOT<
MKD >JOK<?T<O@ ><FPMQDEI<H DOT @Q<` H?<P QD<T@ NF?
<BFOMOC<QDN@@ ><FP KM<OOT@OD KM<OOT<<=?< @F<><FPMDI?MDT<
C@`
8- O:

OPFTH <KT @F<QDEIJOK<OOQ <=CT FPOJ QKNMOC<OW

KMKOTMOC<NOQ<I<BFOMOC<QD@@VWXKDKM<OOT<<=?@N< Q 
D H=C<Q<KM<OOT< POK?<D OMOC<QD@@

KD N<H=C<Q<OD >< FPW KM<OOT< ><FP KMKT< ><FPM <K@FT@OD


QTFCTNTOWO<??CDOIO@>@OT<<=?@><FPKM<OOT<`
8- O:

MKD >JOK<?T<O@ ><FPMQQDEI<H DOT <OM< KM<OOT<

N<=?<NTQT<T<OQ=CQO N<HNN<?=CQ> >< D=C<FOD MPO<P


N<OT ><FP KM<OOT     OD KC< NI I< ><DO<?
@Q<HDOT<QT<T<NT O<NT<QTPOK<OODMDOTPK@TWT<N
OPQKNMOC<OQOKM<OTPK<N<MBB<NT<@O@KMKOT<MOC<OQON<HPOK?<
<=?<NT<><N<H=C<QMOC<OQO`
8-O:NIKM<OT<TIKM<OOT<N<HPOK?<KMKT<N<H=C<Q<

DOT@F@WKM<ODKM<ODQDIDIHP ?<KM<OOT<N<HPOK?<D
   FCTI<H<I?T< <H<=CD?C< @O<NT< 
 

/C@GDI@PI?@MOC@>H>O>@G@H@IOARCD>C><PN@NDOOJGJJFGDF@AVDNIJO<IDIF
NOMJF@=POM<OC@M<H<MF><PN@?=TRJMHN 

+-.))+#+/

-*)

 

I Q?F<P<G<H  Q< OQ<O N< =C O W FD FM<<W TJ


CD KMKOT<MOC<H KM<OOT<<=?< QT><@ IN<P KM<OD Q
KNMOC<QT
8- S: I TOKMKOT< OC<FIO< CKM<OKMKOT<MOC<H

@O >< B<OT<MOC< N<HP?DO< >< KM<OOT<<=?< KMKOQ @Q<


Q<M<T<ODWO@I@ KM<OOT<N<HOK?<
 N<HPOK?<<=?@I<T<?DIDM<Q< ?
OC<K<MH<` JQDQ<FD  

 OK?<DODQKNN<H=<I?C<
8- S: FMDT<O@ W <OC< QD@<K<MH<M<N O<? ><FP KMKT< MKD >@OD

I<QKNTN<H=<I?C<DODWIPQ?F<P 
  > F KM<OOT< MKD >JOK     O 
J=C<TMOC=CDN<H=<I?CN< =C<Q?DOD  
  H DODTP`
8-S:FOT<VWXIPOK?I@I<KM<ODEHOM<OQOW<OCT<H<=CD T<VWX

NT?<MKDOQ?QDEI<NT<><FP KMKOD` IINODMKDHQ<


O<OKM <I?OT@O< MDOT< KD
KMKOT<=CTPK<B<HO KMKT< <=?<NT< >K@FT<<=?<K<MTT<
OQO KMKTMOC<NT<DQ>MT<IBMEPI@I< KM<OOT<<=?<NT< O<O O<O
KMKT<`
8- S: T<? POK<II< IJOK<II<I O<O NQ<=CQ<O< DOT <=CTPK<B<HOW

?<<H <KD IJK<K<?T<O< DOT <K<M@ W T<> >KD NQ< H<O<H QT<Q<
 


 $O ?J@N IJO <KK@<M OC<O RC<O AJGGJRN ><I =@ OC@ V>A RHQ> @SK@>O@? =T '1+N
@?DODJI *IGT OC@ GJR@M K<MON JA ORJ >H>O>N <M@ QDND=G@ OC@ ADMNO @G@H@IO JA @<>C
M@NK@>ODQ@GT<KK@<MNOJ=@S<I?Q /C@Q@MOD><GNOMJF@=@OR@@IOC@HNPBB@NONH@?D<G
JMH@?D<GF 

 

$+'*(/$

$/$*)(.+

NOCKDO< FDI O<MCT <NHDI N<O?<H =C<Q<OD W < T OK? 


H POK<?T<O< DO?<KM<OT<T<OMOC< W KM<OOT<N<HPOK` ? MOC< DOD
O<? <KD IJK<K<?T<O@ KM<OOT<N<HPOK?<<=?<TJ KM<OT@F<H <MOC<
QD@I<=CD?CIOWO<
8- S:

?QTPOK?<NT< >< QDQ<FDO<OQO W <OCKD MCD<=?<H KM<

OOT<N<HPOK?<<=?<H <=CTPK@OTM<T@ODG<F ?DQ<? @Q<H P>T<O@


O<? <KD IJK<K<II<H <Q<T<QMOCIPB<H<NT<DQ< KM<OOT<N<HPOK
?<NT>MT@< O<O O<O KMKT< T<? POK<VWXII< IJOK< II<I O<O
NQ<=CQ<O< DOT <=CTPK<B<HO W <OCNHDI< N<O?<H =C<Q<OD CM<NQ@
?MBC<T<OCN<OODVVXXFCTT<
8- S:

HI@I< OP O<? @Q=CTPK<B<O< =C<Q<OD CM<NQ<H KM<OOT<

CM<NQ<HKMKT<CM<NQ<H<K@FT<?MBC<H=C<Q<OODWO<O<><T<?@Q<
?T<O@O<?@Q=CTPK<B<HT<O@DODI<TPET<O@DOT<G<HKM<N<B@I<W
O<? @Q< C@OPKM<OT<TK@F<H =CQIH POK?<H K<MD?K<` T<O
=C<B<Q<O C@VOPXOQ@F<C@OPQD<H<C@OPN<=CO<OQ< NQ<K<MJ=C<
T<FO<OQ<><=CQIIDD??C<H=C<Q<ODW
8- S:

O<IID@?C> >< NHQOI K<?MOCI T<OCQ<NOCDO<

NHQO< NQ<MK<H P?=CQDO<H =C<Q<OD W N< @Q@?I N HQO<


KM<OOT<N<HPOK?< NQ<=CQ@IIPOK<II<VWXOQ? MT<EIK@FT<T
INHDI IDMJ?CJ QD?T<O@ TQ<I INHDI IDMBB<HJ` QD?T<O< DOT
<IIDMJ?C?D=CDM <=CDM QD@<<DM QDDT<O@W T<OC >< IDMJ?C?<TJ
I<N<IODKM<O

 


/C@@M<N@?>H>O>H<TC<Q@=@@ISV 

+-.))+#+/

8- O:

-*)

 

OT<N<HPOK?<NT< O<OC N<F<G@I< NOM@< KM<ODK?<TDT<ODW

<I<IO<QD@<<N<H=C<Q@KDKM<OOT<N<`HPOK?<NTIH@QJK
?I<H @H KM?CIT@I< QDQ?B<=CO<VWXOQOW T<OCQ<NOCDO<
KM<ON<HPOK?<?<M<I@ ><` N<OT MTH <=CD?CI=CD?C@T?D
G<F<<NT<KM<K<><NT<N<MQ<OCJK<M<HOKM<K<>IHPK<N<H
8- O:

NHDII DOD N< @Q< KM<OOT<N<HPOK?< KM<K<>JK<<H< DOT

P>T<O@ W >DOO<><DOOI >< O<NHDII <KM<Q OO<P E I<E@T<


QT<Q<CM<IDQOOT EODE<MH<M<?DIDM<Q<@JK<?M<Q<M<CDO<VWXOQ>
>CDQ<W T<OC=CDCDO<QD@<< ` NT< KM<OOT<N<HPOK?<NT< ?@<I
FMDT<VWXTKNDO<O<H<OQOF<MHH<IDM?@<W<IDMJ?C<H<IPOK?<H
<
8- O: IP>>C@?<H <Q<O<HW <I@FMOC<H <VWXIIMOC<H <IB<H<H

<IDMBB<H<H T< KM<OOT<N<HPOK?< KM<K<>J K<N<H< DQ<I


?@<THN< N<H=P??C<N O<H Q<I?< DOD W T<OCJK<Q<MDO<KM<OOT<
N<HPOK?Q<B<H> >< O<OCB<O<NT<DQ<DF<NT QDK<MOMOC<Q?DOQ<
K<T<I N<MQQ<K<M<KM<Q? >< =G<KM<GKII DQQ@OTOQ< KM<
N?IPB<O<>MTJ
8- O:

=CTJ =C<B<Q<IO< QD@<T<OD W Q<?<OH Q<M<H DOD W <OM< ><

IDMJ?C<NT< KMQ< KM<OD@?C< POK?<IDMJ?C<` TJ K<PMQQK<MT<


QT<Q<NOCTND??CT<=CQ<?TJOO<TD PW  D DWKMQQ<
EODM T<?D =C<Q@E E<MH<M<<H PIO<M<H W VWX IDMEE< MH<M< EODM
=C<Q@ ET@OVX<VWX >HO< DOD W O<NHI IT< IDT<HJ T<O KMQQ<H
POK?@I<=C<QDO<QT<HK<>IQD`
 


 /C@Q@MOD><GNOMJF@AJMH@?D<G F<KK@<MNOJC<Q@=@@IRMDOO@IJQ@M<I@M<N@?>S>

DO>E>JMA>> 

/C@M@DN<IDIF?MJKJMRJMHCJG@JQ@MMORCD>CM@N@H=G@N<I>KRPSO> 

 
8- O:

$+'*(/$

$/$*)(.+

MJ?C@I@ODW D?IH <IDMJ?C?DQDD<KM<OOT<N<HPOK?<KM<OD

KDK?<TD<TW POK?<KM< OD@?C@I< IIDMJ?C?DK <OD@?C 


<PF<MT< IT<H      K<OD@?C<H

M<=C<O@POK?JCDK<M<DK<MDF<GKT<HI<NQ<OJQK<MDF<GKT@O<
K<M<O<P=C<T<OJC@OPOJQK<MDF<GKT@O<N<MQQ<OC`
8- O: >< IJK<K<?T<O@ DOD W ID>DOTC<W I< NQ<OJ IKD K<M<OJ I<

?Q=CT IKT <C@OPO<W POK<VWXII EOP` D IO@ =CQ


FQ<><I< @    D   OT OC W F <><I<<=? 
?C      T< W O<O< ><DQ< N<H=<I?C<
I<DQ<  IE D @ W  @ W 
 DTJET<HWI<IP
8- O: >< I<DQ< NQ<O< POK<II DOT <Q<?CMT<H< W K<M<O< POK<II DOT

<ID<KMKIJODWI<KMKIJOD@?C<NT<QDQ<F 
 M<OD@?CT<HI<OQOWT<T >JPOK?J
I<`N<H=C<Q<ODW 
>I TPFO<HDOT?D
8- S:

I Q<@T W >MT<=P??C<KGDO<N OQ C< VVXX W I< NQ<O<

POK<?T<IO@=CQNO<?POK?<Q<DT<OCTOW<ODKM<N<B<?J 

KD I< ET@O@OD WW <OM<D F@ ?<<H P  PFOW C 
 


*IGTOC@GJR@MK<MOJA<I>H>O>@G@H@IODNQDND=G@OC@@G@H@IODN?@ADIDO@GTIJOG 

SFP>OD>H<TC<Q@=@@I@M<N@? 

 /C@ HD>MJADGH BDQ@N OC@ DHKM@NNDJI OC<O OCDN I@SO N@IO@I>@ =@BDIN RDOCWK> @> 
2C<O<KK@<MNOJ=@OC@ADMNOGDI@JAOC@HD??G@>JGPHIC@M@PKOJ=POIJODI>GP?DIB
6F86K8>GVBQBQFDNCJR@Q@MRMDOO@IJIJI@JMORJ=MJF@I<I?AM@@AGJ<ODIBKD@>@N
JAK<GHG@<AOC<OC<Q@=@@I@MMJI@JPNGTKG<>@?<I?KCJOJBM<KC@?RDOCOCDNG@<A<I?
M<OC@M=@GJIBOJOC@PKK@MHD??G@>JGPHIJAAJGDJQ .@@+Q 

+-.))+#+/

-*)

 

OP?IOI<=CD?CIO K<MJFO<?JK<MDCMO W KM<N<B<QFT<


OQ
8- S:

> >< KM<FOMOC<QDK<MT<T@VWX< QDK<MO<N?CT<O<??C<MHH<

QT<FOJK<M<NH?POK<II=CQE<IH<NKC<GTOWE<<`QDMJ?C
ODFOIO<  
OQ O<OM< T<O OQ<? PFO< C@OP?IOI<=CD?CI? DOD O<? <TP
FO<HWFDFM<<WT<NHOK<M<NQ<O<POK<OODH<=CTPK<B<>>C<I
QD?T<H
8-S: I<NT<KPI<MPOK?@KM<TJE<I<HK>>C<O@WNQ<O<DODQD?T<HI<

C@OPOQ@I<=M<QDO<?@Q<>JOK<?T<O<DODI<><QD?T<HI<NT<KPI<M
POK<OO<PKM E<I<HW Q OC TH<WI<
>< OQ<TJOK<II<NT<KPI<MPOK?<`DT<O@WI<>KT<IDC@ODWO<NHI
IDMPK<K<OODF<@<=C<Q<Q?<NQ=CTPK<B<H<QDMP??C<>@ODWFD`
8- S:

H DT<OD >J?DO@ K<MJ I=CTPK@OD W T<OJ C@OP?IOJK?I<

NKC<GT< NTO W <OC< NQ=CTPK<B< H<QDMP??C<>J?<I<TKD K<MJ


IDMQ<MO@O< W O<?ODIDMG<EE<O<T C@OP?IO=CTH <KD I<DQ< IDQ<MOO@
O<W I< >JIH<OO<F@I< N<CNHF< QDQ?< DOD W N<MQ<OC KMDTIP
HI<OH@QOH<I<>MT<KM<F<<T<OD<NOCI@KT<`
8- S:

IPHI<H KM<Q@<T<I W I< >< H?CT<HDF<NT< NQ<O< VWX

NQ<O<IOM<H <VWXIPHI< F<MOP TPFO< K<FIO<M=CTPK<` 


 

/C@K<GHG@<AC<N=MJF@IJAA<AO@M KQ> <I?OC@GDI@JARMDODIBJIGTM@NPH@NRDOC


QS Q>QO> /C@ >H>O>N N@@I DI =@OR@@I JI OC@ HD>MJADGH =@GJIB OJ OC@ HDNKG<>@?
KD@>@NJAG@<AM@A@MM@?OJDIOC@KM@QDJPNAJJOIJO@ .@@+Q 

/C@A@R?<H<B@?>H>O>NOC<O<>>JM?DIBOJOC@HD>MJADGH?DM@>OGTAJGGJR=@GJIB
OJOC@HDNKG<>@?KD@>@NJAK<GHG@<AN@@KM@QDJPNORJAJJOIJO@N /C@OCDM?GDI@AJM+
QM@NPH@NRDOC VJ> 

 

$+'*(/$

$/$*)(.+

B<H=CQO W O<OC >JFO<H MT<?@Q@I< W N<?<N<ON<?<N<> >@OD T<NT<


K<FJ I< QD?T<O@ W PKG<H=C< >DM@KD O<NT<` Q<FOPI<<FT<O<
DODWQDBM<C<QTQ<MO<IT>JFO<WT<?DF><I<KM<ODENTIH@O<O<
@<H@=C<Q@??J
8-S:<WINOD><H@KM<ODEO<NHII<DQNODH@?J<WT<?DFD>D?

PK<G<=C@T<HKM<Q<MOO<T@T<IDQ<MOO<T@`T<QWKM<OT<F?D=CDM
<MOC<DN O<?<=CQI H@ IPKG<H=C< DOD W T<? ><DQ< NQ<O<IOMIP
HII<=CD?CTDOQ< H?CT<HDF<NT< O< ? FPOJ I?CTOHDFIT
T<O<IIDNQ<O<POK<IIIODVXNQ<O<IOMKM<ODET<NTNFCT
KM<OT<Q<NOC<KNT<
8-S:IO@FJT<HKM<ODEMOC<FDFMTOH<F<NQ<O<PO<FM<OH<F<

DOD W FD >O< FMTOH<F< >@O ND ??C<N?C<I<HW FM<OH<F<


>@? QDMP??CMOC<O W FM<OH<I QD?T<HI<NT<DQ< N<MQQ<NTJOK<OOD
H<O< POK?? DOD W FPOJ NHF<H QD?T<HI<OQ? DOD C@OPM T<NT<
QDMP??CMOC<ONTOWT<NT<ND??C<N?C<I<NT<T<NT><QDMP??C
8- O:

MOC<OT K<MDCMMOC< T<OI< F<QDTH<N O<NHO

K<MJFO<?J<KM<N<B? @Q< O<OK<MDCM< >MT<=P??C< KGDO@I< I<


Q<M<IT< W <OCKD NTO H?CT<HDFI K<F<C@OP?IOIH
<ND??C@NQ<O<IOMIPHII<=CD?C`TDOQONQ<O<POK<OODKM<OD@?C<
KM<ODEMOC<N?C<I< H =C? P=C<T<ND??C@I< QIPHI@I< K<M<
KM<ODEIDM`
8- O: F<M<< W K<M<KM<ODETN OP NQ<O< @QIPHI<QDMJ?C<>J?<I<T

NQ<O< @Q< K<F<C@OP?IOK<FG<M<CD` O<D K<F?D=CDM =C<QDO<


QTWO<O<><O<?<I<=CD?CIOO<??JK<MDCM>><N<@Q<?J<DODW
P>T<O@ W I<DO<? @Q< FD FM<< W T<NH? TJ CD T<H <MOC<H

+-.))+#+/

-*)

 

KM<ODEIO@ O@I< NQ<ID><T<Q<? <IT@I ID><TJOK?<I@>>C<T


T<TJK<K<`
8- O:

OOT NQ <MOCJ ?CDB<O< N<DQJK<K<OOD K<M<NHT PK<

?@<QTW O<NH? @< OQ<I ITTJ T<O K<M@<DQ< NQ=CTPK<B<H<


KM<ODEOMOC<N?C<I<H PK?@T< W I< >T< K<M< KM<OD C@OP
?ION<H=C<QO NQ<KM<ODEHOM<NM<O<T<DQ< F@Q<G< NQ<KM<OD
EIMOC<HOM<H PK?<OO< DOD W IDMPK<K<OODF<K<F=CTPK<B<HO
NQOHI<H@QT<F@
8- O: Q<G< QDN<HQ?<T<I I< N<FIJOD K<M@ ID><T<H ?COPH

DODWWD?<H@QNT<NK<<O<M<?<<T<?PO<NQ<` KM<ODEOMOC<
N?C<INH<MOCT<HDODWFDH<OMIPHI<=?CJ?Q<I<O<TKM<
TJE<I<H W <OCKT <Q<T< NQ<OJ IPHI< QDMJ?C<?J< P?=CQ<
IT< W NJ VX KT P?=CQDO< @Q>MT<=P??C<KGDO@I< W I< NQ<O<
POK<?T<IO@=CQNO<?POK?<
8- O: Q<DT<MOCT? DOD Q<><IO W <OM< CD NQ<O< DOT <I@I< NQOH<I

QD?T<HI<NT< VWX K<MH<M<N O<OC CT <NT< BM<C<<` F<QFT<


NT<DO<?QDQ<M< D DW
<I@I< >< QFT@I< N?CT<N` ?C<I<?C<MHIPB<O<NT< VWX K<M<KM<
ND??C<NT< N?C<MHHT<?IO<NTJK?I<H W O<OM< NQOH<I QD?T<
HI<NT@`
8- O:

OT <I@I< C@OPK<MH<M< W POK?<Q<DT<MOCT? DOT <I@I<

N?CT<?C<MHH<K<MH<M< W O<OM< T<OC IDHD=T< <`=?<


  
 


/C@@M<N@?H<MF>JPG?<GNJ=@<A>> 

 

$+'*(/$

$/$*)(.+

FO<F<OQ<H <OMJK<I< T=CDQT<FOJ C@OP W @Q<H DCKD I< NQ<O<


POK<?T<IO@=CQNQOH<IQD?T<HIIHKPI<MPOK?<Q<DT<MOCT`
8- O:

O W DC< NQOH<I QD?T<HI<H KPMJQ<NOCDO< BC<?DF<

KPI<MPOK?I<K@F<I?<HWO<OC><HOKD?T<Q<`
              
HI<NT< INOT POK?< D OD W @Q<   HI<VWXOQ@IJK<
I<T=CDQT<FO<I<KPI<MPOK?<KM<OD@?CQT<=CD>MDC@OPINQ<
8-S: O<@Q<NFCT<NTI HI<QDMJ?CJ?=CQ<I<H<IPCDO<H@Q@ODW

O<OFDHP>T<O@O<?<TPFO<C@OP?IOI<=CD?CI?DODWI< ><
F G<COP?IOK<MJ JK<MDCMJ
KDI<  NFCTCDI<DQ=CDQT<FO<MK<NT< P
  O<NT< BC<<NT< KPI<M<=CDQT<FODH D>>C<IOD W O<NT<DQ< >@C<
?IO<OQ@IJK?I<ND??C<M`
8- S:

K<OQO W <I<=CDQT<FO<MK<NT< >< <FODMKK<II<NTJOK<OOD

KM<OD@?C<QDD<NT< N?CT<OQO FPO< ND??C<` N  


F<?J < O FODWO<NHON
  TH<KDT<OCJK<Q<MDO<?J=CQOWK<MJFO<?JK<MD
CMN<H=C<Q< @Q@OT <N<H=<??C<H @Q<DO<O ?<<H DOD QDE@
T<H
 

+<MOJAOC@K<GHG@<AC<N=MJF@IJAAC@M@<OOC@=@BDIIDIBJAOC@HD??G@>JGPHIJA
+ Q <I? OC@ GJJN@ KD@>@ JA OC@ G@<A >JIO<DIDIBW K> @> PK OJ <I? DI>GP?DIB
LM>OFEOL MF DN OJ =@ AJPI? @MMJI@JPNGT ADOO@? DIOJ <I? ADGH@? <N OC@ PKK@M
N@>ODJIJAAJGDJQ>JGPHI .@@+Q /C@GDI@JARMDODIBAJM+Q M@NPH@NRDOCOCDNDGG@BD=G@>H>O> 

 +<MO JA OC@ K<GH G@<A C<N =MJF@I JAA <AO@M OCDN >H>O> <I? DN OJ =@ AJPI?
@MMJI@JPNGT ADOO@? DIOJ <I? HD>MJADGH@? <N OC@ PKK@M K<MO JA OC@ HD??G@ >JGPHI JA
AJGDJ + Q N@@ KM@QDJPN IJO@ /C@ >H>O>N JM OC@DM NTH=JGN JI OCDN KD@>@ JA
?DNKG<>@?G@<A<M@> Q HQFWQ>PJQP


8- S:

+-.))+#+/

-*)

 

W BC<?DF<H DOD Q?D<=?@I< IDM<Q<@JOKDONPK<?MOC<N<BM<

C<NT< QDQ<FDO<OQO W <I<DFIODF<O KD K<?D=CDM I<DQ< N<H=C<


Q<OD W  Q T<  B<HMB< QT M FOK<
?MOCNQ<O<POK<OODQ?DI<NO<O<@Q<I<NQ<O<POK<?T<IO@NQOH<I
QD?T<HI<OQOKPMP<Q<?DO?<HP?C<M<<HP?CMT<HWT<?T<
8- S:

KD >=CDQT<FODQ?DI< POK?<KM<OD@?CJ I< =?C<F<N O<OCKT

<=CDQT<VD XFOQPOK?<<=?<IDKOT<KMQQ<K<>` >>IPK<


G<=?CTPK<G<=?CDN?C<MHHTDJOK?<<=?@I=CDQT<FO@M @Q=CD
?CI?<T<KM<OD@?CJI=?C<F<WF<OC<HKPI<M<T<H<` MOCJ
T<OCJFO<><M>>H QDI<DQ@VWXOOC< QD>MI<=CD?CIG G<=CT<O< DOD >@O
O<?P>T<O@W<MOC<QFTIDCT@OIDH<C
8- S: MOCID T<OCJ?DO<H <MOC< N<BCT< KM<QOOID >< QTFCTT<

HIID T<OCJFO<H <MOCOHI<H KM<T<IO< DOD IOM< FD>D? <IP


KIO< N<H=CQT<O@ VWX KM<N<B<QDK<MO@I< >MOC@I< K<M<NT<DQ<
N<H=<I?CJINHF<NQ<KM<ODET<=CQOWO<O<><ND??CIO<
QDMJ?CN<H=C<Q< W K<M<NT< >< TQ<? =<C<QJ ?J KM<N<B<QDK<
MO<K<OT <K<?T<IO@OQ<?<NH
8- S: =CDM <=CT<O< @Q@OD W FPOJ IP FC<GQ <QDK<MO>MT<IBMEPI<

H<OIPNMD< >MT<=P??C<KGD` O<NT< NQ<F<VWXQ<><I=CD?C


TDOQ<T<OJNT<K<MJQ<F<G<=C<O@WIDNQ<=CQ<=CQ<Q?DI><
 


/C@>H>O>NRCD>CAJGGJR<M@JI<KD@>@JAK<GHG@<ARCD>CC<N=MJF@IJAA<OOCDN
KJDIO<I?RCD>CC<N=@@IKCJOJBM<KC@?<NK<MOJAOC@PKK@MHD??G@>JGPHIJA+Q
N@@KM@>@?DIBAJJOIJO@ /C@>H>O>NJIOCDNHDNKG<>@?KD@>@<M@ D>JOD> 

/C@Q@MOD><GNOMJF@C<N<NCJMO>PMQ@?NOMJF@<OO<>C@?OJPKK@M@I?DO<KK@<MNOC<O
OC@N>MD=@RMJO@SV>HQF<I?OC@I@M<N@?OC@FH<MF@M 

/C@=GPM
?<H<B@<=JQ@Q>H<F@NDODHKJNND=G@OJFIJRDA<IH<MF@MDN<??@?OJ
Q> 

 

$+'*(/$

$/$*)(.+

N<NQ<=CQ<=CQ<` Q?DI< KM<N<B< K?T<HI@ FPO< KM<N<B<


QDK<MOMOC<KM<N<BDOWI<CD<=??<KDF
8- S: DQ< Q<FOM<H <NQ<O<IOM<T<IOD FDI O<MCD N<VWXOT <FO<P Q<FOPM

QDQ<FH <IPQD?CT<IO@ O<O< >< K<M<KM<ODEKM<OD@ ?C<VWXHOM<


KC<G<OQO VVXXKM<N<BK?<I<NT< INOD KM<N<B<QDK<MOMOCK<OOD W
O<OC >>MTJ =CT<N KM<N<BK<OODHPFC@ I<DQ< K<M<K<F<
IDMF<MJOD NH< W IF< QD?T<O@ FD>DO KMQ<H F<G<F<O W
<G<F<<H
8-O:KM<N<ET@O<NTOKMQ<T<?DG<F<OWMK<FM<<IDMHPFO<I<

MK<H PK<G<=CT<O@ W <C@OPF< I< >NOT <MOC<  F<>D? C@OPF<


FQ<>D?DODWO<OC=CQ<NOQ<II<IDMQ<E<MH<M<<G<F<<WKM<
N<ET@ONOD=CQJCDI<E<MH<M<<HQD`I@VWXOT?DI<VMX OCMOC<
QFT<OQ? >MT<QFTI H<CMOC<OQ@ N<OT <VWXI@F<KM<TJB<C@OP
OQ<HK<MDF<GKT@
8- O: O<

 W >MT<=P??C<KGDO<QFTIT <KD FDH DOD I< O<OC<DQ< K<MD

F<GKT<IO@ W<OC<NT?QOODFMH@<ITTJT<OKM<TJB<QFT<
QDNO<M=CD?CI<F<MO<QT<HDOT@O<?<KDINODWQDBM<C<QTQ<MO<IT
 

 /C@ @M<N@? NOMJF@ H<T IJO =@ NPK@MN>MDKO O $O DN @LP<GGT KJNND=G@ OC<O OC@ N>MD=@
ADMNORMJO@>QE>MFAJM>QEOQE><I?OC@IPKJIIJOD>DIBCDN@MMJM@M<N@?OC@>PMQ@?
NOMJF@JAF=POG@AODONQ@MOD><GNOMJF@OJNO<I?AJM?M@R<?D<BJI<GGDI@OCMJPBCM>
OJ >C<IB@ OCDN >H>O> OJ QE> <I? <??@? OJ DO NPK@MN>MDKO O /CDN N@>JI? KJNND=DGDOT
RJPG?@SKG<DIOC@PIPNP<GGTAJMH@?QEDIOC@>H>O>OQE> 

 /C@ Q> DN NH<GG@M OC<I M@BPG<M Q>N OC@ NDU@ JA Q OJ RCD>C SFOJ> DN <??@? /C@
N>MD=@ @DOC@M AJMBJO OJ RMDO@ <I DIO@I?@? SFOJ> JM M@<GDU@? JI@ R<N IJO M@LPDM@?
<AO@MC@RMJO@Q> 


/C@N>MD=@N@@HNOJC<Q@RMDOO@IQBAJMKQBDO<KK@<MNOC<OC@IJOD>@?CDN@MMJM<I?
<??@?<Q>OJOC@GJR@MMDBCOND?@JAOC@>H>O>G@<QDIBOC@NCJMOG@AO>PMQ@JAQJAOC@
JMDBDI<GQBOJNO<I?AJMK 

+-.))+#+/

-*)

 

QOOD FPMQQ<OKT >` MT@< KM<TJB<QFTI<=CD?CIO W <KD


>OH<I<NO<MF<NOMODF<P<G<HOM<H>DFCTNJM<B`
8- O:

FO<H<?CT<H<F<?<M<I<NTKD T<O NQ<O<IOM<KM<TJB<QFT=CD

?CI< O<? <ODO<MH <I@F<?J<N<HP?TNK< ?<H <NT< OMFD


F<NTJK<G<FT<O@ W F<OC< FOQ O<OM< T<O OQ<? @O<? PFO<H KM<TJB<
QFT<OQ@O<?=C<Q<ODWI<K<M<HMOC<O<?CTOHD`FITT<O<IID
NQ<O< POK<IIID QD?T<HI<OQO W ><DO<IT<Q<? DOD FDH<MOC<H KPI<M
<OM<K<M<HMOC<O<D
8- O:

OD QD@<<H PK?T<O@ W GJF<N<QOT=CTPK@ O<NTJOK

?<NTKM<ODD?CT<HI<OQO KM<OD@?C@ => CTPVOX K@O<=?CKM<


N<B? DOD >@O W I<DO<? TPF< N<QOTKD NQ<O< POK<OOT<I<
=CTPK<B<HO W T<OCJFO< NOM@ N< QT<H =E<` C@OPFJ FPM<
POK<?T<HIJ I< NQ<T<FOJ I< K<M<FOJ IJ=C<T<FOJ IKT <C@OP
N<HPOK<IIJI@Q<M<FG
8-O:PKM<FODNQ<=CQ<N<H=CO<DODWO<OC=E<NT<N<OJT<OCFPMJI<

>< TJ =EP N< ><DQ< <FPMJ I< >< <ITP O<OJ I< ><DQ< O<? @Q<H
<IP>>C@?<H<O<?C<DCKDQ<FT<ODW OT<T<? 
? Q<OD I< CD OQ<O O<? @Q< O<O W I< > IT<? <KD O<O O<NHO
I>>CDII< IKDNQ<O<HDODWK<M<H<OK@F<HQD@<<HDOD>@O
O<?<TPFO<N<HQOT
8- O:

KD O<?T<QT<Q<NOCI<=CTPK<B<HO W N<OT<?Q<TQDK<MO<

?<M<I<K<MD=CM<@Q<CDOMOCDFTQ<?=C<`T<OC D DD?CT<IO@
 


 /C@ GJR@M K<MO JA OC@ NOMJF@ AJM Q <NOC@DIDOD<G>H>O>@G@H@IOJA<>JIEPI>OC<N


=@@I@M<N@?<I?OC@PKK@MK<MOG@AOOJNO<I?<NH@?D<GB 

QQ<NDIDOD<G>H>O>@G@H@IO 

 

$+'*(/$

$/$*)(.+

O      @Q<H K<M<H<OK    


D?CI< < TPET<O@ W I< >KD GJF< NQ<O< POK<OODH KM<ODK<IIJ
T<O<N O<?<K@F<TKD QD@<<NKC<GT< NTO W GJFJ CD NQ<O<
K<M<
8- O:

O< VVXXDOT @Q<H?DF< QD>M<H <I<Q<OMT< FM<O FMT<H

POK<?T<O< DOT @OQ<VWXIHOM<H KM<ODK<II< W @Q< H > TJ


KD QT<Q<NOCK<   < <DKC<GT<H@Q<ID>
T<O  OTJOK<OODKM<OD@`?C<IIDM DF P D 
<H@O<?PK?T<O@O<?NQ<OJND??C?CM<VWXK<F<?J<M<TND
8- S:

??CJ QT< C@OP?J< NTO K<M<HMOC<O< NQ<O< ><

FPM?TT<O<IIH <I<=CTPK<B<HO W N<HQOT ><FPM?DN<? ` 


 J< D <WNH O
   K<M<HMOC<O< POK<OODKM<OD@?C ? OK<OODKM<
D < C HDOD>@?@Q<IO<MCD@Q<H

@Q<Q<FO<QT<NTONHQOI><`
8-S:FPM?IHK< HMOC<OJINOTPOK<OODMDODI<><DQ<HP>T<O@W

P>T<HI@KDK<M<DM?M<QT<N<OH@Q<><FPM?I 
 OWK<M<OJND??C<NT?DODI<
TPFO<H@O<OW<`OC<NT?T<OCIDOT<<=?<DOD?C<MH<?C<MHDJ
NHIT<H@Q<BCT<O@I<QD@<WQD@<BM<C<@
8-S:CDN<OD<IPHIIPH@T<QT<Q<CM=CQ<VWXNTOWO<OCCDT<?D

>OPMHH<C=C<PODF< <=?J BCT<O@ N< K< M<NTND??C<W


<OCF<BPJ  O N< =  OJ ND??C< W O< OC  D
 


/C@>H>O>RCD>CDN?DAAD>PGOOJM@<?GJJFNHJM@GDF@SV>OC<IS=POH<TDIA<>O
=@<?<H<B@?S 

+-.))+#+/

-*)

 

F<NTKD <=?IDOT<O KM<ODEII<` NT< T<?D FMT< <=?J BCT<O<


N< K<M<OJ ND??C< W <OC=CDQT< T< N< NQ<OJ ND??C<W @Q<
T<OCN<H=C<Q<
8- S: QDIJ KD T<?D N<C@OPF< W N< =<P??C<NT< NQ<OJ ND??C<W <OC<

IDM<C@OPF< W N< K<M<OJ ND??C< DOD W O<` NH? T<OCOM< ?C<MH<


?C<MHDNHIT<HOM<H @Q<H DCKD ?C<MHDHOM<VWXH PON<QD@
<< BM<CT<O< DOD >@I I< ><DO<? @Q< W T<NH ? T<?<DQJOK?<
KM<OD@?CJ OM< N?T<?C<MHJ =CDKM@O<N O<?<DQ< ?C<MHD<N O<??C
M<NT<QDK<MTN<HOMN?D
8- S: OOH<=CQ<NT< KM<>TPOD NQ<T<H @QI@IBFO W =CDII<P CD

QDK<MTNQDK<MTN<P W O<? T<OC QDK<MT N@IN<ON<OOQ@I< BCT<O@


O<DHDMDF@@Q< F@?D O<? FPO< N<?=CO<K<?MOC<G@<NTKT PK<
G<=?CD W T<? >QDK<MT N? <=CO< I?CTMJKT<O@ QDO<DHD
MDF@@Q<F@?DO<?FPOJN<?=CO<K<?MOC<G@<NTKTPK<G<`
8-S:=?CDMT@I<O<?IN<HQODNTOW<O<@QJFO<H>MT<K?<DW

T<?D FD>D? PK<G<=C@T<H KM<Q<MOO<T@T< ID Q<MOO<T@T< Q W


KM<OT<F?D=CDM<MOC<DNO<?<=CQIH@IPK<G<H=C<DODWT<O<><DQ<H
=CDII<P QDK<MTNQDK<MTNQ <OJ QD ?PH <VNT<X QDK<MTNQ<
NOCT QDK<MO<NTN<H=C<QO FPO< NHQO< ><FPM T<NT<
?C<MHDOQ<NT?DOD
8- S:

I< QTQ<MO<O@ ND??C?CM< K<F<VVXX?J< M<TND??CJ Q

C@OP?J< DOT <K<MDCM< @QT< W ID?<M<` I<NTKD INOD HT< W


O<OM< CD <=?<NHIT<H <IDOT<OQ<NHIT< >QDQ<FDO<QD@<
?Q<TJM <KD N<HQD?T<O@ W I< OQ @Q< ><FP NHIT< IT<O
IT<OQ?D=CTN<HQOTBFO<IIKDK<M<HMOC<O<DODINO 

 

$+'*(/$

8- O:

$/$*)(.+

ID?<M<I<NHT< W T< >T<H <ND??C?CM< K<F<

?JJ?=CQ<I@ QD?CDM @< @Q< N<OQ? DOT <NT< C@OJM <ND??CMOC<` 


OJ?=CQ<I@ TJET< W DOOC< ><DO<? @Q< T<O NQ<T<H <KT <I@IT<
T<OCJFOJMOCJ=TPK<B<O<NOMFDF@I<F<OC<FOQWN<IOT@Q?CTOHD
FT<O<IJOK?<FC@VVXXOQ?<T<WO<OCO<OCB<O@I<IDM?@OWT<?
?CDT<OCO<OCB<O@I<IDM?D<O<OO<OCWO<?T<OC<
8- O:

IO< IDMQQ<H DOD W <NT< K<MJK<FDKO<NT< N?C<I<NT@?<

?<<H <=CDCDO<H <I@I< W FJ CD =C<Q<OH <=CDKM@VOX OJ OM<


C@OQ<MOC<WN<HQOTO<OCO<OCB<O@I<IDM?@?PO<K<M<HMOC<O<DODW
N<HQOT >@O NQ<OJ C@OJM <ND??CMOC<O W K<M<H MOC<O< >@O W I<
N<IIN<II<N<?<<??C<MHJIDMQ<MOO<O@T<?WN<?<<?P=C<TOH<F<
FMT<KM<OT<T<OQ<IDMF<`
8- O:

M<O O<? F<OC<I IDMQ<OO<O<FJ C@OPM @Q< N<OD CD TPET<O@W

I<DQN<P IDQ<MOO<FJ C@OPM DOD QFTMOC< W O<O< ><` K<M<HMOC<OJ


IDMQ<OT<IDMQ<MOO<F OQND??C@M<ND??CMOC<OQDMP??CMOC<OQC@OJM
DODWT<O<><DQ<NQ<T<H@QHPIITT@I<C@OJM<ND??CDM<BFO
I@I< O<NHO N<MQQ@Q @QIPHI@P Q<NOP?C<MHJK<IT<NO<C@OPF@
PNQ<O<@Q<C@
8- O:

OQ?IH <ND??C<OQO N<MQQT @Q< N?C<IID QTC<IT<IO@W

O<?T<OCI<K<M<HMOC<O<K<M@=CT<NO<OKM<OT<` T@=CT<?CTOHD
FT<O<I<E<IH K<M<OQO W O<?T<OC BC<<NT< W <OC< Q I< K<M@ K<M<
HMOC@I< QDQ<FDO ><FPM?T?CT OHDFT<O<I<IDMQ<MOO<F
KM<OT<TDODKM<OT<IO@K<M<OQOO<?T<OCO<IOQ?<T<DODWK<M<OQ?D`
8-O:F<H<OM<NQ<O<@QND??C<HWT<OC>IT@POK<II@Q?CTOHDF

=CQNO<?QD<T<QDD<QT<Q<CM<F<M<?DOT<NT<K<M=CDCDO<NT<

+-.))+#+/

-*)

 

@  ND M H P?QD=CQ<TDP  FW<OC<N<HCDO<NT<


TJBDI< KM<E ><FP =CQ<TOCOHT<H K<T<O< POK?<
B<OT?<T<N<IODK<M<HMOC<O<DODN?CT<O@O<?O<?QD<T<QDND
8- O: <QT<Q<CM<F<M<<C@OJM <ND??CMOC<O W B<O@M <KT POK?<KM<OD

@?C?@Q<ID@?C?DODW@Q<NQ<FO<`N@
    Q<? DOD W <?CQ<OQ<    NQ<OJ ND??C
MOC<O TJET W I< K<` M<HMOC<O< N<=CB< ><FP K<T<OD
><FPMDI?MDT<OQO W O<?T<OC O<ON<=CB<H W O<OC  FP
K @FT<O@`
8-O:MK<=C<PODF< MK<Q<OWFC<M<NQ<=CQI<H<C=CO<OQO

O<?T<OCIDG<DOT?DPC@OQ?T< D D
   IDF W F N<OOQ> > O<IT<Q<I ?CTOHD
FITT<O<IDNQ<O< K<?T< O BC< D K 
?T IOHDODWBC< IH<KDN?CT<N<H<OQ<III<DFIODF<O@
8-S:OD>@II<DO<?@Q<IO<OCI<=CD?CIOWI<IP><T<OCK<M<FT@ 

HI@P?<<HPFO<H@Q<NQIPHI@ <KDT<
 @OQ?D?J<KM TJM
?JJ I< O I F< >J?TJ =C<Q<OOD W M O<? ?< H
<TPFO< ET<O< DOD W P>T<O@ I< Q<T< NQ<O<IOM<H <IPHI<
KM<TPEH<C@K<M<KM<
8-S:ODEID@?C<KC<G<OQ?<NH<?<IPHIIO<OCCDK<M<><FP

K<T<OOD KM<ODK<II< W N< O<OKM<ND??C@I<DQIP HI@I ID


FMD HD>>C<NDK<M<?<M< 
=C<QDOQ< >BFO<I O<NH` ? T<OM< T<OM< NQOH?<M<I<I

 

$+'*(/$

$/$*)(.+

O<OM< O<OM< K<M<?<M<I<H <KD INOD W O<?T<OC BC<@ W <NOD >< ><FP
NQOH?<M<I<IO<
8- S: NHO K<M<?<M<I<H <KT <NT< I<DQNOD W O<O< >?<M<I<QDMP??C<

IG?DK<M<?<M<I< NQ<KM<ND??C@I<DQIPHI@I<` QDMP?CT<O< DOT


@OQ<IHOM<    =C QT<O< DOD W FPOJ N OK<F T<
OCJFO<?JQ<OMJT<O<N<HI<?J<ONTOWFDHKPI<M<IT<O<M<
KM<ND??C@IKT <IPHI@INOT <IPHI<=?C W <NOD N >< NQ<KM<
ND??C@I<DQ<C@OP
8- S: I I< K<M<KM<ND??C@I< GJF<O< @Q< ?<OQO W F<?>D? ?CD GJF@

MOCDKM<OT<MOCD=CT KM<HFO<NT< NFDJ Q<><I@I< E<TJ =C<


Q<ODWK<ME<TJQWF<?>DONQ<Q<><I@I<DQ<K<M<Q<><I@I<OPI<E<TJ
IKD K<ME<T< W T<OC >< GJF@ O< OC ITT@ KD G<PFDF<NT<DQ<
QT<Q<CM<NT<ITT<NOM@KM<NOPO<OQOW<O<@Q<><F<D>D?PFO<I<
K<M<O<KM<`
8-S:ND??CDQ<N?<IPHI<=?CK<M<KM<ND??C@M@Q<IDM>DFMDO<OQ?

DOD W T<N OP H<IT<O@ T< @Q< O=C<T<QDID` >DO<Q> N< N?C<I<H
?<< Q VIXIT<O<M<KM<ND??C<N<I?DB?C<Q>OD O@IKD G<PFDFH
QT<Q<NOCH<IPMP?CT<HI@I<T<OCJFO<`ITTJ=CTPK@T<WO<OC
CD IJ=C<T<KM<ND??C@I<DQB<H@IB<H<=?C FDI O<MCD NQ<KM<
ND??C@IKDNQMOC`
8- S:

IPHI@ OP N<MQQ<OM< NQ<KM<ND??CDM @Q< B<MT<N IJ=C<T<

KM<ND??CDW<O<@Q<O<F<G<F<=CD?CI<IDKM<TJE<I<WT<OC
NQ<KM<ND??C<TJK<K<OOT =P??C<DN O<?<I<=CDE<QDI@T<E<IIPBM<C?
DOT <G<H KM<N<B@I< KM<FO<H @Q< QTFCTNTH<W K< M<OJ KD

+-.))+#+/

-*)IJOK<?T<IO@=CQK<M=CQ?@Q<@O<>><I<CDNQ<=CQJ=CQI
KM<OT<T?DPQD?T<O<DVWXOT<OM<KM<ODK?<TD
8- S: T<OD W O<O< >< K<M=CQ? @Q< IKD K<M<O< POK<?T<IO@ W <KD ><

<IT<O KM<OOT< T<?D IH< K<MJ =C<QDT< E ET@O< O<MCD =<CPG<


DFCDIJI?C<FM<WN<MQQ<NT<E<IH<><=C<Q@?FC<GPWN<MQQ<O<><
OPGT<HK<M<OQ<H<FCDG@E<I<F@KDT<NH`?DOT?DIK<M<O<POK<OOD
KM<OD@?CJ Q<@T< W >MT<=P??C<KGDO<N OP QT><@ W I< K<M<O<
POK<?T<`
8- O:

IO@ =CQ N<MQQ<O< N<MQQ<N<H=C<Q<KM<N<B? DOD W <VWX

OM>MT<=CQDQ@FJ?<<HC<WO<?<OM<KM<N<B<QFT<OQO`N
?CT<N?C<I<QDK<MT<T< FOQVOX NQ<O< P=C<T<OJ C@OPOJ Q
POK<?T<IO@ =CQ W FPO<>DO F<NT<>D? POK<OODM DOD KMFK<FT<QDMJ 
?C<DODW<IT<OCN<MQQ<O<N<MQQ<N<H=C<Q<KM<N<B?DOT<NT<N?C<
I<?<I<IO<KODOQ?<N<B<OMOC<H@O<`
8- O: ? DOD W @O<? <KT <N<B<OMOC< KMQQ<H @Q< KM<ODK?DO<OQOW

?<I< IO<KODOQ> >< K<M<KM<ODEOMOC<?<` @I@OD T<O


FD>D? @O<? DOD I< KPI<M T<OIVX< NOCT<O@ W ?Q=CTH <KD IJK<
ET<IO@ =CQ P=C<T<K<F=CDCDO<?J<KM<N<BO KM<` OT@F<H
POK?NH<MOCT>><WQ<FTODCDWNT?P=C=CTFO<?PFC<
NT?@F<DF<FO<T<?ODW<C@OPOJKD`
 


/C@M@H<T=@<I@M<N@?SFOJ>PI?@MOC@Q 

$IOC@PKK@MH<MBDI<=JQ@OCDN>JHKJPI?OC@KMJJAM@<?@MRMJO@OC@>H>O>K><I?
OC@I OC@ IPH=@M DI?D><ODIB OC@ GDI@ AJM OC@ >JMM@>ODJI< GOCJPBC =JOC OC@
>H>O><I?OC@IPH=@MR@M@@M<N@?JI>@OC@O@SOR<N>C<IB@?OC@T<M@NODGGQ<BP@GT
QDND=G@ /C@ >H>O>N K>KQ> RDOCDIOC@O@SO<M@NH<GG@M<I?HJM@ODBCOGTRMDOO@I
OC<I OC@ NPMMJPI?DIB >H>O>N DI?D><ODIB OC<O KQ> R<N @M<N@? NJ OC<O OC@ @SOM<
>H>O>K>>JPG?=@DI>GP?@?RDOCDIOC@NK<>@<Q<DG<=G@AJMM@RMDODIB 


8- O:

$+'*(/$

$/$*)(.+

IJOK<?T<IO@ W C@OQ <N<OD FMT< >< FM<< >< I< QD?T<O<

DOT?DQ<FT<H<?J<KM<N<BO W BCT@O< I<D Q< >< E<B<? T<?D


C@OPIT< NT? T<?Q<? @Q< B<B<IJOK<G<Q<M<B<I?C? DOT?D?J
<KM<N<B>><W>MT<=P??C<KGDO<NOQC<W<`C@OPOJIJOK<?T<IO@
=CQ N<? >< N<MQQ<O< >< N<MQQ<N<H=C<KM<N<B? DOD W <OMKT
>MTJ=CQDQ@FJ?<<
8-O: HC<W<OMKDKM<N<B<QFT<OQ?T<?DQDK<MO<NT<N?CT<N?C<

I<QT<FODM QFTMOC< DT<O@ O<?<DO<? PFO<H =C<Q<OD W C@OPO<


POK<?T<IO@ =CQ W F<?>DO FPO<>DO F<NT<>D POK<?T<IO@
>M<H=C<VQXN<?=CQ?DODN@T<QTFCTI<TPFOKMBPFO<?J 
? DOD W O<? @O<? <TPFO< KMQQJ?DO<K<MDCM? DOT <K<M@ W T<> >KQ<
M?IHPK<N<BM<CMOC<O<?<VWXKDI<`
8- O:

TPFO< Q<MVWX?I NQ<K<MJ=C<T<K<F@P T<OC >=CTP

K<B<H<H<IO<M=CQ?DODWO<NHOKM<N?CDO<H@O<II`NOTPOK?<
DOD W POK?N<H=C  ND JI K??DQDD<KM<OO < 
H OK?< DOD W <OMC< W T<?T @Q<H <IPOK??D` QDD< KM<OOT<
N<HPOK?J QT<Q<NOCKDOJ =C<Q<?=CDM T<O O<MCD =C<B<Q<OJFO<H W
<QD?TKM<OT<VWXTN<NFMW<`
8- O: QD?TIDMJ?CO N<NFM<IDMJ?C< W O<OC <IDOT ><O< N<NFM

POK?<QT<T<?C<MHD< W POK<?T< CD IDMP?CT<IO@ O@H TPK<


N<H<NPFC<T ?PO<><OQM<
HKG<T<OJCM>K<OMKT<>@OT?DWO<OCK<M<GJF?DCB<
H<I<HDC<GJF>><K<M<GJF<B<H<I<HDOT@Q<IDMJ?C?DQDD<KM<
8-O:OOT<N<HPOK?J?@DOJ=C<B<Q<ON<F<OC<II<QDMP?CT<O< ODW

 @Q<CDIDMJ?C?<T<KM<OOT<N<HOK

+-.))+#+/

-*)    >MT@< I@T<I   IO  


K<?<M<IMOC<H W O<OM< T< @O@ KM<OOT<N<HPOK?  OK??<T<
PFOI<O@QDB<OQD?TO<DHDMN<MQQ<EIQD<T@`
8- S: NQ<=CQK@FT<T FDI O<MCT <QD?TODHDMJK<C<O<H<ODI<T<I<E

IK F<T W O<OOQ<?<M<IK@F<T OFO<H =C<B<Q<O W @ D 


F N<MQQ<N<NFM HJ<
?C<MHH INOT<OM<O<OC<OQW<QDO<OC<OQHJ<
?C<MHH<F<H <KT @O<O W KM<GJK<?C<MHH<F<H <KT @O<OW HKT
@O<OWHVOX T@T<H=G<
8- S:

GKDIOD W O<OC VWX KC@I<KDJK<H< MK< Q@?<I =P

?=P?JK<H H<M>DN<? N<E N<NFM F<?<GID=C W


HTJK<H<VWX><QDE HPFO MHI<Q@ F<
HJ D   T QI ?DQ Q T<?D Q MOM<P N<` HKM<
EI<I KM<ODNHVDX O< W KM<ODQD??C@O< K<?< NIO< N<NF
MJK<N<H<DQ<HDODWIDMOH<OQ>><?C<MHHHD
8-S:OT?DWT<NT<DQ<I?@<I=CDKMTI<=CDE<O<TN<I?@C<NTOF

CT <OM< ?@<I O<OQMOC F IP FC<GQ =CDKMTD FODW T< >KD
H<I?<=P??CDO<TI@ OCI? <IIOMOCH<Q<B<>>C<ODO<TJM
P=C<TJM <KD QDI@T<E<I<TJM >MTJ TP FOTB<H=CT <<T<
HDOCTEI<TJM <KF<M<MOC<H D?<H M<=?C<QI W O<OM< I< NQ<O<
DOT?DI
 


QQ<NDIDOD<G>H>O>@G@H@IO 

Q<D

/C@N>MD=@RMJO@PJQF 

/C@M@H<T=@<SFOJ>PI?@MQ $+'*(/$

$/$*)(.+

8- S: TPFODM PK<Q<MDO W O<I H HJ<?C<MH< T<? =C<B<QI DOT

<=C<O< W N<MQQ@ >< HJ<?C<MH< N<NFMN O@` I< O@ HW


KMQQKM<ET<O@FJDMI@OTPQ><H<CHPIDWN<NMJI<Q<MBMJ
CD INT ?DM IKD K<>DH<H W FOTT<I` Q<Q?@ >NOD INOOD
>J=C<T<H W KM<ODD??C<H =C<B<Q<O =CQ=CQ<QD=CQDI@OT?DI
B<HJQ<MD


8-S:O<WPFO<>MTF<T<VDX

H<ODNOM@F<O<H@NOMIOI@TMOCW

F<VWXO<H@ IOMOC W T@ NOMIO HMBBQ<OM T< IDM?D DH<


P>T<IO@ I@TMOC W T@ NOMIO KC<GQ<OMT< IDM?D W DH< P>T<IO@
IOMOC W TQ<? T@ NOIO IT< OIDHDOOKM<DCDOI<=CD
N<NFMEOIPOK?=CQ<IDN<OQ<IDMEEQ<IDKP?B<GNQHDF<QD`
8- S:

HJF<HPFC IDM??DN O< P>T<IO@ IOMOC W DT<H P>T<O@

=C<?<IO< M<?Q<OKPOM< IOMOC<NOIO<KM<OD<M< <O I< I@TMOC<


KM<OD<M<<O@OD W O<OC <MT<N<H?CDME<NOM@ W IOMOC<NOMIO<QD@<
EI<O T<OCJK<?D NPB<O@` I< IT<OHW T<NHDI KPI< VWX
KP?B<G< N<OQ< KMPJ I@TMOC<O EI<OD <MQQ<?C<MHI DOD W O<NH?
POK?
8- S:

?D?@<I HMOC KM<ODKVDX?<TDOP KM<OOT<N<HPOK

?IPKM<?<M<I<H M<>><QI >MMT< W I<IP >JOK` ??IH


<=CQ@ N<OD T<?D N<MQQ<?C<MH HOQ<KM<ODK?<IMOC<H D?<H
M<=?C<QI>MT<WI<IQ@Q<N<ODT<IHI<O<?<NOODI<N<IOT
 


/C@N>MD=@RMJO@JF QOHDNO<F@IGTRMDOO@I<NQ /C@N>MD=@RMJO@AF JOCKM@N>MD=@?<I?NPK@MN>MD=@?O<M@<OO<>C@?OJV 

+-.))+#+/

-*)<FP<GID F<MHHD O<?<=CQI I< N<IOD ?PMBB<O<T<W I< N<IOD


FP<GIDO<?<VVXX=CQII<N<IODNP`
8- O:

B<O<T<W NPB<OD?PMB<OT<N<H=C<Q> >< INOD N<NM< DOD

N<MQQM<H=C<Q<DT<MOCT<H @Q< NTO W P>T<O@ W N<HQODN<OT<QT<K@


F< T G<PFDF<NT@?< N<OT=CDIDQ@N<VWXNT< KM<ODK<F<=CQ@I<
HMOC<VWXO=CQIKM<ODK?T<O@NH=CDWI<DQ<OQMT<FO<
FMTFD>D?PK<G<H=C<IO@T<IQ<HQNT?DODW<KD
><WT@I<CDN<MQQ<?C<MHHHOQ<K<MDEO<FDIO<NT<
8- O:

MHD N<IOD N<NMJ QNOD I< >KT <N<P F<NT<>D? ?C<MH<

NTNODOQ< INODOQ< QJK<G<=C<O@ W T<OCJFO<H =C<B<Q<OMT<M<OI<


F<N OM@ W >DOO< CD FT<K< K<MDB<Q@T<H< I< G<=CT<O@W
T<I I< G<=CT<O@ O<I IJK<G<=CT<O@ W T<I IJK<G<=CT<O@ O<I I<DQOO<
IIB< O<I I< KM<OTPOK<II< W T<I I<DQOO< II B<O< I<
KM<OTPOK<II<IO<NT<INODNQ<=CQ<WT<NT<INODNQ<=CQ<NO<NT<

 


IPID?@IODAD<=G@@M<N@?>JMM@>ODJIHQ>HOVDNRMDOO@IDIOC@PKK@MH<MBDIJA
OC@K<GHG@<A<=JQ@OCDN>JHKJPI? /C@RJM?NK>FS>QSOV>HQ>HOVDIOC@=J?T
JAOC@O@SO<M@NH<GG@M<I?HJM@ODBCOGTRMDOO@IOC<IOC@NPMMJPI