Sie sind auf Seite 1von 210

АНАСТАС ЈОВАНОВИЋ, Пехар, око 1850.

ANASTAS JOVANOVIĆ, The Cup, c. 1850

МИЛАН ЈОВАНОВИЋ, Краљица Наталија Обреновић, око 1880.

MILAN JOVANOVIĆ, Queen Natalija Obrenović, c.1880

ФЛОРИЈАН

ГАНТЕНБАЈН,

Генерал Јован

Белимарковић, око

1870.

FLORIAN

GANTENBEIN,

General Jovan

Belimarković, c.

1870

ЂОРЂЕ

СТАНОЈЕВИЋ,

Дрворед, 1907.

DJORDJE

STANOJEVIĆ,

The Threelind Path,

1907

МИТАР С. ВЛАХОВИЋ,

Катуни у Доњем Вучју,

1930.

MITAR S. VLAHOVIĆ, The Summer Pasteur in Donje Vučje, 1930

ЗВОНИМИР

ЈАНОВИЋ,

Портрет

Богољуба

Цикоте, oko

1940.

ZVONIMIR

JANOVIĆ,

Portarait of

Bogoljub Cikota,

c. 1940

ДРАГИША СТОЈАДИНОВИЋ, Први ручак после Албаније, 1916.

DRAGIŠA STOJADINOVIĆ, The First Lunch after Albania, 1916

ВОЈИСЛАВ

ЈОВАНОВИЋ,

Ана

Маринковић, око

1930.

VOJISLAV

JOVANOVIĆ,

Ana Marinković,

c. 1930

ЖИВКО СТЕФАНОВИЋ, Пароброд „Фердинанд Макс“, 1867. ŽIVKO STEFANOVIĆ,
ЖИВКО СТЕФАНОВИЋ,
Пароброд „Фердинанд
Макс“, 1867.
ŽIVKO STEFANOVIĆ, Steamship „Ferdinand Max“, 1867
АНОНИМ, Непознати грађанин снимљен у атељеу путујућег фотографа,
АНОНИМ,
Непознати грађанин снимљен у
атељеу путујућег фотографа, око 1860.
ANONYM,
Unknown Citizen Photographed in an
Ambulatory Artist’s Atelier, c. 1860
АНОНИМ, Рајко Тајсић, око 1875. ANONYM, Rajko Tajsić, c. 1875
АНОНИМ,
Рајко Тајсић,
око 1875.
ANONYM,
Rajko Tajsić,
c. 1875
Д. КРСТОВИЋ, Откривање споменика кнезу Михаилу Обреновићу у
Д. КРСТОВИЋ,
Откривање споменика
кнезу Михаилу
Обреновићу у Београду,
1882.
D. KRSTOVIĆ,
Unvelling of the Monument
to Prince Mihailo Obrenović
in Belgrade, 1882

ВОЈИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ, Нови задатак, 1902.

VOJISLAV STEVANOVIĆ, A New Assignement, 1902

АНОНИМ, На неког неће доћи ред, ни кад је млад ни кад је сед, 1931.
АНОНИМ,
На неког неће доћи
ред, ни кад је млад
ни кад је сед, 1931.
ANONYM,
For some, there turn
will never come,
neither when they are
young, nor when they
become grey, 1931
АНАСТАС ЈОВАНОВИЋ, Петроварадинска тврђава, 1850. ANASTAS JOVANOVIĆ, The
АНАСТАС ЈОВАНОВИЋ,
Петроварадинска тврђава,
1850.
ANASTAS JOVANOVIĆ, The
Petrovaradin Fort, 1850

АНАСТАС ЈОВАНОВИЋ, Градска капија у Бечу,

1845-1850.

ANASTAS JOVANOVIĆ, Roten Turm Thor – Town Gate in Vienna, 1845-1850

АНАСТАС

ЈОВАНОВИЋ,

Вук Стефановић

Караџић,

1850-1856.

ANASTAS

JOVANOVIĆ,

Vuk Stefanović

Karadžić,

1850-1856

АНАСТАС ЈОВАНОВИЋ, Тома Вучић Перишић, 1850-1856. ANASTAS JOVANOVIĆ, Toma Vučić
АНАСТАС
ЈОВАНОВИЋ,
Тома Вучић
Перишић,
1850-1856.
ANASTAS
JOVANOVIĆ,
Toma Vučić
Perišić,
1850-1856
АНАСТАС ЈОВАНОВИЋ, Љубомир Ненадовић, 1851. ANASTAS JOVANOVIĆ, Ljubomir
АНАСТАС
ЈОВАНОВИЋ,
Љубомир
Ненадовић,
1851.
ANASTAS
JOVANOVIĆ,
Ljubomir
Nenadović,
1851
АНАСТАС ЈОВАНОВИЋ, Аутопортрет с Пецваловим објективом, 1854.
АНАСТАС
ЈОВАНОВИЋ,
Аутопортрет
с Пецваловим
објективом,
1854.
ANASTAS
JOVANOVIĆ,
Self-Portrait with
Petzval’s Lens,
1854
АНАСТАС ЈОВАНОВИЋ, Панорама Београда с хотелом „Старо здање“,
АНАСТАС ЈОВАНОВИЋ,
Панорама Београда с хотелом „Старо здање“,
око 1864.
ANASTAS JOVANOVIĆ, Panoramic View of
Belgrade with the „Old Building“ Hotel, c. 1864

АНАСТАС ЈОВАНОВИЋ, Слуга Анастаса Јовановића, 1854.

ANASTAS JOVANOVIĆ, Artist’s Man-Servant, 1854

АНАСТАС ЈОВАНОВИЋ, Прослава педесетогодишњице Таковског
АНАСТАС
ЈОВАНОВИЋ,
Прослава
педесетогодишњице
Таковског устанка,
1865.
ANASTAS
JOVANOVIĆ,
Celebration of the
50th Anniversary of
the Takovo Uprising,
1865

АНАСТАС ЈОВАНОВИЋ, Кнез Михаило Обреновић у ентеријеру, око 1859.

ANASTAS JOVANOVIĆ, Prince Mihailo Obrenović in an Interier, c. 1859

АНАСТАС СТОЈАНОВИЋ (АНАСТАС ЈОВАНОВИЋ ?), Млада сељанка, око 1865.

ANASTAS STOJANOVIĆ (ANASTAS JOVANOVIĆ ?), A Young Peasant Woman, c. 1865

АНАСТАС ЈОВАНОВИЋ, Кнез Михаило Обреновић,

1865/67.

ANASTAS JOVANOVIĆ, Prince Mihailo Obrenović,

1865/67

ФЛОРИЈАН ГАНТЕНБАЈН, Велимир Теодоровић, око 1865. FLORIAN GANTENBEIN, Velimir
ФЛОРИЈАН ГАНТЕНБАЈН,
Велимир Теодоровић, око 1865.
FLORIAN GANTENBEIN,
Velimir Teodorović, c. 1865

ФЛОРИЈАН ГАНТЕНБАЈН, Ђорђе Симић, 1860.

FLORIAN GANTENBEIN, Djordje Simić, 1860

АНА ФЕЛДМАН, Капетан на коњу, 1866. ANNA FELDMANN, A Captain on Horseback, 1866
АНА ФЕЛДМАН, Капетан на
коњу, 1866.
ANNA FELDMANN,
A Captain on Horseback, 1866
АНА ФЕЛДМАН, Група српских официра, око 1865. ANNA FELDMANN, A Group of Serbian Officers,
АНА ФЕЛДМАН, Група српских официра, око 1865.
ANNA FELDMANN, A Group of Serbian Officers, c. 1865
АНОНИМ, Општински дом у Лесковцу, 1878/9. ANONYM, Town Hall in Leskovac, 1878/9
АНОНИМ,
Општински дом у Лесковцу, 1878/9.
ANONYM,
Town Hall in Leskovac, 1878/9

АНОНИМ, Официри Првог батаљона првог пешачког пука, 1875. ANONYM, Officers of the First Battalion of the First Infantry Regiment, 1875

ИВАН ГРОМАН, Савска обала код Венеције у Београду, 1876.

IVAN GROMANN, The Bank of the Sava near the Venice Pool in Belgrade, 1876

ИВАН ГРОМАН, Из околине Београда, 1877. IVAN GROMANN, Environs of Belgrade, 1877
ИВАН ГРОМАН,
Из околине Београда, 1877.
IVAN GROMANN,
Environs of Belgrade, 1877
АНОНИМ, Мост на Морави код Грделице, 1878/9. ANONYM, The Bridge Across the Morava near
АНОНИМ,
Мост на Морави код Грделице, 1878/9.
ANONYM,
The Bridge Across the Morava near Grdelica, 1878/9
АНОНИМ, Мост на Морави код Грделице, 1878/9. ANONYM, The Bridge in the Vicinity of
АНОНИМ,
Мост на Морави код Грделице, 1878/9.
ANONYM,
The Bridge in the Vicinity of Grdelica, 1878/9
АНОНИМ, Део Марковог града, 1878/9. ANONYM, A Section of Marko’s Town, 1878/9
АНОНИМ,
Део Марковог града, 1878/9.
ANONYM,
A Section of Marko’s Town, 1878/9
ПЕТАР АРАНЂЕЛОВИЋ, Ловац, око 1880. ПЕТАР АРАНЂЕЛОВИЋ, Девојка из
ПЕТАР АРАНЂЕЛОВИЋ,
Ловац, око 1880.
ПЕТАР АРАНЂЕЛОВИЋ,
Девојка из Ниша, око 1880.
PETAR ARANDJELOVIĆ,
A Hunter, c. 1880
PETAR ARANDJELOVIĆ,
A Girl from Niš, c. 1880
ПЕТАР АРАНЂЕЛОВИЋ, Дете у љуљашци, око 1880. PETAR ARANDJELOVIĆ, A Child in a Cradle,
ПЕТАР АРАНЂЕЛОВИЋ,
Дете у љуљашци,
око 1880.
PETAR ARANDJELOVIĆ,
A Child in a Cradle,
c. 1880

АНОНИМ, Теферич, око 1880. ANONYM, An Outing, c. 1880

МИЛАН ЈОВАНОВИЋ, Стана Жујовић у јахаћем костиму, око 1890. MILAN
МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ,
Стана Жујовић у
јахаћем костиму,
око 1890.
MILAN JOVANOVIĆ,
Stana Žujović
in Riding-habit,
c. 1890
МИЛАН ЈОВАНОВИЋ, Милан А. Медовић у хусарској униформи, 1889. MILAN
МИЛАН ЈОВАНОВИЋ,
Милан А. Медовић у
хусарској униформи, 1889.
MILAN JOVANOVIĆ,
Milan A. Medić in Husar
Uniform, 1889
В. ДАНИЛОВИЋ, Долазак румунског краља Карола
В. ДАНИЛОВИЋ, Долазак румунског краља
Карола Хоенцолерна-Сигмарингена у Београд, 1884.
V. DANILOVIĆ, The Arrival of the Rumanian King
Charles of Hohenzollern-Sigmaringen to Belgrade, 1884
ПЕТАР АРАНЂЕЛОВИЋ, Манастир Манасија, 1890-1900. PETAR ARANDJELOVIĆ, The Monastery of
ПЕТАР АРАНЂЕЛОВИЋ, Манастир Манасија, 1890-1900.
PETAR ARANDJELOVIĆ, The Monastery of Manasija, 1890-1900
ВОЈИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ, Зимње доба у Београду, 1901. VOJISLAV STEVANOVIĆ, Winter in
ВОЈИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ, Зимње доба у Београду, 1901.
VOJISLAV STEVANOVIĆ, Winter in Belgrade, 1901
ЂОРЂЕ СТАНОЈЕВИЋ, Водопад Рипаљке, око 1900. DJORDJE STANOJEVIĆ, The Ripaljka
ЂОРЂЕ СТАНОЈЕВИЋ,
Водопад Рипаљке, око 1900.
DJORDJE STANOJEVIĆ, The
Ripaljka Waterfall, c. 1900
МАРКО СТОЈАНОВИЋ, Београдски летњи трамвај, 1900-1910. MARKO STOJANOVIĆ, Summer
МАРКО СТОЈАНОВИЋ,
Београдски летњи трамвај, 1900-1910.
MARKO STOJANOVIĆ,
Summer Tram-car with Open Trailers in Belgrade, 1900-1910

ВАЛДИМИР ГРАДОЈЕВИЋ, Хладно купатило на Сави, око 1905. VLADIMIR GRADOJEVIĆ, Bathing Beach on the Sava, c. 1905

МИХАИЛО ТЕРЗИБАШИЋ, Васпитање, 1900-1910. MIHAILO TERZIBAŠIĆ, Disciplinary Measures,
МИХАИЛО
ТЕРЗИБАШИЋ,
Васпитање,
1900-1910.
MIHAILO TERZIBAŠIĆ,
Disciplinary Measures,
1900-1910
ВОЈИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ, Фотостудија, 1901. VOJISLAV STEVANOVIĆ, A Photo-study, 1901
ВОЈИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ,
Фотостудија, 1901.
VOJISLAV STEVANOVIĆ,
A Photo-study, 1901
МАРКО НИКОЛИЋ, Крунисање краља Петра I Карађорђевића, 1904. MARKO NIKOLIĆ,
МАРКО НИКОЛИЋ,
Крунисање краља Петра I Карађорђевића, 1904.
MARKO NIKOLIĆ,
Coronation of King Petar I Karadjordjević, 1904

МИЛАН ЈОВАНОВИЋ, Свечана поворка са крунисања краља Петра I Карађорђевића у Кнез Михаиловој улици у Београду, 1904.

MILAN JOVANOVIĆ, Pageant along Knez Mihailova Street in Belgrade after the Coronation of King Petar I Karadjordjević, 1904

МИЛАН ЈОВАНОВИЋ, Борисав Станковић, 1900-1910. MILAN JOVANOVIĆ, Borisav Stanković,
МИЛАН ЈОВАНОВИЋ,
Борисав Станковић,
1900-1910.
MILAN JOVANOVIĆ,
Borisav Stanković,
1900-1910
МИЛАН ЈОВАНОВИЋ, Ана Маринковић, 1906. MILAN JOVANOVIĆ, Ana Marinković, 1906
МИЛАН ЈОВАНОВИЋ,
Ана Маринковић, 1906.
MILAN JOVANOVIĆ,
Ana Marinković, 1906
СВЕТОЗАР НИКОЛИЋ, Фабрика коже у Крагујевцу, око 1910. SVETOZAR NIKOLIĆ,
СВЕТОЗАР НИКОЛИЋ,
Фабрика коже у Крагујевцу, око 1910.
SVETOZAR NIKOLIĆ,
Tannery in Kragujevac, c. 1910
МИЛАН М. ВУЧИЋ, Мица и Видосав Трепчанин крај одра свог јединог
МИЛАН М. ВУЧИЋ,
Мица и Видосав Трепчанин крај одра свог јединог детета, око 1910.
MILAN M. VUČIĆ,
Mica and Vidosav Trepčanin by the Bier of Their Only Child, c. 1910
АНОНИМ, Соколско друштво „Душан Силни“ у Београду, 1910. ANONYM , The
АНОНИМ,
Соколско друштво „Душан Силни“ у Београду, 1910.
ANONYM ,
The Gymnastics Club „Dušan Silni“ („Dušan the Great“) in Belgrade, 1910
МИЛЕТА РАЈКОВИЋ, Породични излет у Соко Бању, 1908. MILETA RAJKOVIĆ, Family
МИЛЕТА РАЈКОВИЋ,
Породични излет у Соко
Бању, 1908.
MILETA RAJKOVIĆ,
Family Outing to Soko
Banja, 1908
АНОНИМ, Арнаут убија српског калуђера на Косову у манастиру
АНОНИМ,
Арнаут убија српског
калуђера на Косову у
манастиру Девич, 1912.
ANONYM,
An Arnaut Killing a Serbian
Monk, Kosovo, The
Monastery of Devič, 1912
НИКОЛА ЗЕГА, Топљење кудеље у Морави, 1912. NIKOLA ZEGA, Soaking Hemp in the Morava, 1912
НИКОЛА ЗЕГА,
Топљење кудеље у Морави, 1912.
NIKOLA ZEGA,
Soaking Hemp in the Morava, 1912
СИМЕОН ПЕЛИВАНОВИЋ, Додоле, 1906. SIMEON PELIVANOVIĆ, Reinmakers, 1906
СИМЕОН
ПЕЛИВАНОВИЋ,
Додоле, 1906.
SIMEON
PELIVANOVIĆ,
Reinmakers, 1906
АДАМ ЋИРИЋ-ЕРДОГЛИЈА, Деца, око 1910. ADAM ĆIRIĆ-ERDOGLIJA, Children, c. 1910
АДАМ ЋИРИЋ-ЕРДОГЛИЈА,
Деца, око 1910.
ADAM ĆIRIĆ-ERDOGLIJA,
Children, c. 1910
САМСОН ЧЕРНОВ, Како Срби напуштају своје домове, 1915. SAMSON TCHERNOFF, The
САМСОН ЧЕРНОВ,
Како Срби напуштају своје домове, 1915.
SAMSON TCHERNOFF,
The Serbs Leaving Their Homes, 1915
ВОЈНИ СВЕШТЕНИК ШУКОВИЋ, Српска војска на путу са Крфа у Солун, 1916.
ВОЈНИ СВЕШТЕНИК ШУКОВИЋ,
Српска војска на путу са Крфа у Солун, 1916.
MILITARY PRIEST, FATHER ŠUKOVIĆ,
Serbian Army on its Way from the Island of Corfu to Thessalonica, 1916
ДРАГИША СТОЈАДИНОВИЋ, Збег, 1916. DRAGIŠA STOJADINOVIĆ, Refugees, 1916 ЉУБИША
ДРАГИША
СТОЈАДИНОВИЋ,
Збег, 1916.
DRAGIŠA
STOJADINOVIĆ,
Refugees, 1916
ЉУБИША ВАЛИЋ,
Последњи поздрав, 1912.
LJUBIŠA VALIĆ,
The Last Salute, 1912
АНОНИМ, Сахрана српског војника, 1918. ANONYM, The Funeral of a Serbian Soldier, 1918
АНОНИМ,
Сахрана српског војника, 1918.
ANONYM,
The Funeral of a Serbian Soldier, 1918

ВОЈНИ СВЕШТЕНИК ШУКОВИЋ, У борби за ослобођење, 1914-1916.

MILITARY PRIEST, FATHER ŠUKOVIĆ, Fighting for the Liberation of the Country, 1914-1916

ВЛАДИМИР БЕЦИЋ, Преношење рањеника преко Мораве, 1915. VLADIMIR BECIĆ,
ВЛАДИМИР БЕЦИЋ,
Преношење рањеника преко Мораве, 1915.
VLADIMIR BECIĆ,
Transporting Casulties Across the Morava, 1915
ВАСО РАДУЛОВИЋ, Долазак краља Александра Карађорђевића и краљице
ВАСО РАДУЛОВИЋ,
Долазак краља Александра Карађорђевића и краљице Марије у
Пећ приликом устоличења патријарха Димитрија, 1924.
VASO RADULOVIĆ,
The Arrival of King Aleksandar Karadjordjević and Queen Maria to
Peć for the Consecration of His Beatitude the Patriarch of the Serbian
Orthodox Church Dimitrije, 1924
ВЛАДИМИР БЕНЧИЋ, Венчање принца Павла Карађорђевића и принцезе
ВЛАДИМИР БЕНЧИЋ,
Венчање принца Павла Карађорђевића и принцезе Олге, 1923.
VLADIMIR BENČIĆ,
The Wedding of Prince Pavle and Princess Olga, 1923
АНОНИМ, Риболов на Дунаву код Апатина, 1938. ANONYM, Fishing in the Vicinity of Apatin,
АНОНИМ,
Риболов на Дунаву код Апатина, 1938.
ANONYM,
Fishing in the Vicinity of Apatin, 1938

АЛЕКСАНДАР СИМИЋ, Бензинска пумпа у Београду 1930.

ALEKSANDAR SIMIĆ, A Gas Station in Belgrade, 1930

МИЛАН ДЕДИНАЦ, Јавна птица, 1927. НИКОЛА ВУЧО, Кров над прозором, 1926.
МИЛАН ДЕДИНАЦ,
Јавна птица, 1927.
НИКОЛА ВУЧО,
Кров над прозором, 1926.
MILAN DEDINAC,
Public Bird, 1927
NIKOLA VUČO,
Roof Above the Window, 1926
СВЕТИСЛАВ НЕЦИЋ, Вера Христић, 1925. SVETISLAV NECIĆ, Vera Hristić, 1925
СВЕТИСЛАВ НЕЦИЋ,
Вера Христић, 1925.
SVETISLAV NECIĆ,
Vera Hristić, 1925
ВОЈИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, Из Лисабона и Мадере, 1933. VOJISLAV JOVANOVIĆ, From Lisbon and
ВОЈИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ,
Из Лисабона и Мадере, 1933.
VOJISLAV JOVANOVIĆ,
From Lisbon and Madeira, 1933
МИХАИЛО С. ПЕТРОВИЋ, Одмор на улици, 1929. MIHAILO S. PETROVIĆ, A Repose in the Street,
МИХАИЛО С. ПЕТРОВИЋ,
Одмор на улици, 1929.
MIHAILO S. PETROVIĆ,
A Repose in the Street, 1929
АНОНИМ,
Јатаган мала у Београду,
око 1930.
ANONYM,
The Belgrade Slum, Jatagan
Mala,
c. 1930
НИКОЛА ВУЧО, Без наслова, 1930. NIKOLA VUČO, Untitled, 1930
НИКОЛА ВУЧО,
Без наслова, 1930.
NIKOLA VUČO,
Untitled, 1930
ВАНЕ ЖИВАДИНОВИЋ БОР, Фотограм, 1930. VANE ŽIVADINOVIĆ BOR, Photogram, 1930 ВАНЕ
ВАНЕ ЖИВАДИНОВИЋ БОР,
Фотограм, 1930.
VANE ŽIVADINOVIĆ BOR,
Photogram, 1930
ВАНЕ ЖИВАДИНОВИЋ БОР,
Фотограм, 1930.
VANE ŽIVADINOVIĆ BOR,
Photogram, 1930
НИКОЛА ВУЧО, Златни пресек обмане, 1930. NIKOLA VUČO, The Golden Section of Deception, 1930
НИКОЛА ВУЧО,
Златни пресек обмане, 1930.
NIKOLA VUČO, The
Golden Section of Deception, 1930

НИКОЛА ВУЧО, Без наслова, 1930.

NIKOLA VUČO,

Untitled, 1930

МАРКО РИСТИЋ и ВАНЕ ЖИВАДИНОВИЋ БОР, Мистерија људске главе, 1930.
МАРКО РИСТИЋ
и ВАНЕ ЖИВАДИНОВИЋ БОР,
Мистерија људске главе, 1930.
MARKO RISTIĆ
and VANE ŽIVADINOVIĆ BOR,
The Myistery of Human Head, 1930
ВОЈИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, Из Лисабона и Мадере, 1933. VOJISLAV JOVANOVIĆ, From Lisbon and
ВОЈИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ,
Из Лисабона и Мадере, 1933.
VOJISLAV JOVANOVIĆ,
From Lisbon and Madeira, 1933
ВОЈИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, Мост, око 1930. VOJISLAV JOVANOVIĆ, The Bridge, c. 1930
ВОЈИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ,
Мост, око 1930.
VOJISLAV JOVANOVIĆ,
The Bridge, c. 1930

ЗВОНИМИР ЈАНОВИЋ, Зграда у скелама, 1930-1935.

ZVONIMIR JANOVIĆ, A Building with Scaffolding, 1930-1935

ЗВОНИМИР ЈАНОВИЋ, Поворка свештеника на сахрани српског патријарха Варнаве, 1937.

ZVONIMIR JANOVIĆ, Procession of Priests at the Funeral of the Serbian Patriarch Varnava, 1937