You are on page 1of 2

Kritische analyse OGP 3

Student(e): Sascha Bril


Klas (PABO): P14EhvADT
Stageschool: St@rtbaan (startpunt)
Plaats: Eindhoven

Mentor: Aniel Bachoe


Datum : maart 2015
Groep: 7
Aantal lln: 25

Inleiding,
Om een analyse te geven van de typering die ik van mijn klas gemaakt heb zal ik eerst
even kort samenvatten wat er in de typering te lezen valt. De klas is energiek en
enthousiast, wat heel veel positieve kanten heeft maar ook zo zijn valkuilen. De klas scoort
hoog op citos maar nog belangrijker alle leerlingen zijn ten opzichte van zichzelf
vooruitgegaan. Sociaal gezien zijn de verschillen zichtbaar. De klas is vrij jong maar de
eerste tekenen van puber/tiener gedrag zijn al zeer zichtbaar. De punten waar ik nu verder
op in wil gaan zijn: normen en waarden binnen de klas, verschillen op cognitief niveau en
respect voor het individu.
Normen en waarden binnen de klas,
De normen en waarden binnen klas zijn erg duidelijk gesteld. Er is veel mogelijk en de
docent staat altijd klaar maar is wel de baas. Dit is eigenlijk de grondregel van deze groep
7. De kinderen zijn duidelijk n groep en daar heeft deze docent heel erg hard aan
gewerkt. De kinderen zijn heel erg pro natuur en dieren, dit is duidelijk te merken aan hun
gedrag en benadering van dingen en dieren.
Verschillen op cognitief niveau,
Tussen het hoogst begaafde en het laagst begaafde kind zit een groot verschil. Er worden
heel veel ruime 1+ scores behaalt maar er zitten ook een aantal 5 (en zelfs 5-) scores
tussen. Op dit moment wordt de verantwoordelijkheid bij de leerlingen zelf gelegd. Er
wordt altijd een korte instructie gegeven bij lessen, vervolgens mogen kinderen zelf
bepalen of ze zelfstandig gaan werken of dat ze meeluisteren met de vervolginstructie. Dit
werkt goed. De leerlingen hebben allemaal eigen doelen die ze willen behalen,
bijvoorbeeld een HAVO vooradvies of een 4 score op de cito bij rekenen. De persoonlijke
leerdoelen van de kinderen gaan natuurlijk verder dan alleen cognitief.
Respect voor het individu,
Zoals al genoemd werd bij het kopje normen en waarden is er duidelijk een leider in de
klas en dat is de docent. Dit betekend dat de groep duidelijk een groep kan vormen. De
onderlingen verhoudingen zijn over het algemeen respectvol en daar wordt ook veel aan
gedaan. Als er gesprekken binnen de klas zijn worden de regels om respectvol met elkaar
om te gaan duidelijk benoemd. Als een kind gedrag vertoont wat van geen respect voor de
ander getuigd, wordt die direct benoemd of zelfs bestraft. Ook wordt er veel respect
getoond door de docent van deze klas. De kinderen hebben de ruimte en er wordt altijd
met een open manier gereageerd naar de leerlingen. Ik vind leerlinggestuurd onderwijs en
serieuze antwoorden geven op vragen van leerlingen getuigen van respect voor de
individuele leerlingen. Als je leerlingen zelf verantwoordelijkheden geeft, ga je er
automatisch van uit dat ze die kunnen nemen. Deze groep vindt dit erg fijn, ze gaan als
dolle stieren aan de slag als je ze een open en brede opdracht geeft. De feedback die ik
hierop krijg van mijn mentor gaat over het respect wat ik daarmee laat zien aan de
leerlingen.

Doelen,
Ik wil me richten om het respect wat ik heel erg terug zie in deze klas te behouden en daar
dus duidelijke regels in te stellen tijdens mijn les. Ik wil de kinderen de ruimte geven om
hun verhaal te kunnen vertellen en ze op een positieve manier te benaderen, natuurlijk blijf
ik hierbij het belang van duidelijke regels inzien. Ik denk dat ook samen afgesproken
regels gehandhaafd moeten worden. Ook wil ik veel samenwerkingsvormen toepassen
binnen mijn lessen. Ik ben er van overtuigd dat kinderen het meest leren van andere
kinderen. Ik wil de kinderen met de hoge citoscores de mogelijkheid bieden om hun
kennis over te dragen naar de kinderen met lagere scores. Achter leerlinggestuurd
onderwijs sta ik gedeeltelijk zoals ik al zei. Ik vind het belangrijk om kinderen met
samenwerkingsvormen hun eigen onderzoek te laten doen. Zeer bij een groep zo
leergierig en heel initiatiefrijk als deze. Wel vind ik dat je als docent verantwoordelijk blijft
voor de resultaten van je leerlingen. Hier ben ik mijn balans al langzaam aan het vinden.
bronnen:
Witteman, Henk. (2008, 16 oktober). Denken of doen: Leerlinggestuurd onderwijs. Retrieved from http://
www.onderwijsvanmorgen.nl/denken-of-doen-leerlinggestuurd-onderwijs
Veen, T. van der en Wal, J. van der. (2003). Van leertheorie naar onderwijspraktijk. (3e druk). Groningen,
Nederland: Wolters-Noordhoff.
Geerts, W. en Kralingen, R. van. (2012) Handboek voor leraren. (2e druk). Bussem, Nederland: Coutinho.