You are on page 1of 68

Druk nr 2669

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja

Informacja Marszałka Sejmu


o wpływie interpelacji i zapytań poselskich
oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

I INTERPELACJE

Informuję, że wpłynęły następujące interpelacje:

1) posła Jerzego Budnika w sprawie ewentualnej modyfikacji obecnego


systemu finansowania OSP - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji - ponowna (12549),

2) posła Jacka Boguckiego w sprawie redukcji dotacji celowej z budżetu


państwa na zadania realizowane przez ośrodki doradztwa rolniczego
- do prezesa Rady Ministrów - ponowna (12702),

3) posła Stanisława Steca w sprawie opodatkowania działów specjalnych


produkcji rolnej - do ministra finansów - ponowna (12889),

4) poseł Beaty Mazurek w sprawie określenia zasad, warunków i sposobu


przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych od 2012 r. zgodnie z nową
podstawą programową - do ministra edukacji narodowej - ponowna
(12914),

5) posła Kazimierza Hajdy w sprawie dodatku za wieloletnią pracę na


podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - do prezesa Rady
Ministrów - ponowna (13041),

6) posła Stanisława Steca w sprawie planowanej strefy zrzutu dla samolotów


F-16 w sąsiedztwie lotniska Krzesiny - do ministra obrony narodowej
- ponowna (13311),
-2-

7) posła Mieczysława Golby w sprawie wynagrodzeń zarządu spółki PL.2012


sp. z o.o. - do prezesa Rady Ministrów (13747),

8) posła Waldemara Andzela w sprawie negatywnego odbioru akcji "Idzie


wiosna, będą warzywa" przez motocyklistów - do ministra spraw
wewnętrznych i administracji (13748),

9) poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie przewidzianej w budżecie państwa na


rok 2010 wysokości wydatków na Fundusz Pożyczek i Kredytów
Studenckich - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (13749),

10) poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie zamiarów rządu w kwestii


waloryzacji progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych
- do prezesa Rady Ministrów (13750),

11) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie groźby usunięcia Białowieskiego


Parku Narodowego z Listy Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO
- do prezesa Rady Ministrów (13751),

12) posła Wiesława Wody w sprawie problemu zapłacenia szpitalom przez NFZ
tzw. nadwykonań oraz wysokości kontraktów na 2010 r. - do ministra
zdrowia (13752),

13) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie możliwości dopuszczenia


do służby w Policji osób karanych za wykroczenie w trybie mandatowym
- do ministra spraw wewnętrznych i administracji (13753),

14) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie pakietu antykryzysowego w związku


ze stanowiskiem nr 9 XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
"Solidarność" - do prezesa Rady Ministrów (13754),

15) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie usług medycznych w domach pomocy


społecznej w związku ze stanowiskiem nr 10 XXIII Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ "Solidarność" - do prezesa Rady Ministrów (13755),

16) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie ulgi podatkowej w związku ze


stanowiskiem nr 11 XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
"Solidarność" - do prezesa Rady Ministrów (13756),

17) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie równego statusu pracowników


samorządowych w związku ze stanowiskiem nr 12 XXIII Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ "Solidarność" - do prezesa Rady Ministrów (13757),
-3-

18) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie wynagradzania pracowników


samorządowych w związku ze stanowiskiem nr 13 XXIII Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ "Solidarność" - do prezesa Rady Ministrów (13758),

19) posła Jana Szyszki w sprawie likwidacji ostatniego państwowego Browaru


w Czarnkowie - do prezesa Rady Ministrów (13759),

20) posła Mariusza Grada w sprawie niskiej ceny skupu chmielu i problemów
z jego sprzedażą - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (13760),

21) posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie zaległości w płatnościach


Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach wobec American
Heart of Poland sp. z o.o. (Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca sp. z o.o.)
oraz innych podmiotów świadczących usługi medyczne ratujące życie
pacjentów - do ministra zdrowia (13761),

22) poseł Marii Zuby w sprawie likwidacji przydrożnej prostytucji - do ministra


spraw wewnętrznych i administracji (13762),

23) poseł Marii Zuby w sprawie podjęcia skutecznych działań mających na celu
przywrócenie do obrotu produktu leczniczego Biowar firmy Biowet
- do prezesa Rady Ministrów (13763),

24) posła Wojciecha Szaramy w sprawie braku wpisu na nową listę leków
refundowanych długodziałających analogów insuliny (LAA) - do ministra
zdrowia (13764),

25) posła Wojciecha Szaramy w sprawie pominięcia wymogów ustawowych


niezbędnych w procesie wprowadzania nowej listy leków refundowanych
- do ministra zdrowia (13765),

26) posła Stanisława Pięty w sprawie antypolskiej i antysemickiej reklamy


piwa produkowanego przez firmę Carlsberg - do ministra spraw
zagranicznych (13766),

27) posła Stanisława Rydzonia w sprawie stanu dworców i przystanków


kolejowych - do ministra infrastruktury (13767),

28) posła Marka Polaka oraz grupy posłów w sprawie zmiany niektórych
przepisów w rządowym projekcie ustawy Prawo geologiczne i górnicze
- do prezesa Rady Ministrów (13768),
-4-

29) posła Marka Polaka oraz grupy posłów w sprawie wprowadzenia zmian
do projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko oraz niektórych
innych ustaw - do ministra środowiska (13769),

30) posła Adama Lipińskiego w sprawie wjazdu na teren RP dla członków


nowego Zarządu Związku Polaków na Białorusi - do ministra spraw
wewnętrznych i administracji (13770),

31) posła Wojciecha Szczęsnego Zarzyckiego w sprawie realizacji programu


"Moje boisko - Orlik 2012" na terenie gmin wiejskich - do ministra sportu
i turystyki (13771),

32) posła Stanisława Szweda w sprawie zmiany ustawy Prawo budowlane


w zakresie wymagań od osób zgłaszających odbiór instalacji elektrycznej
w budynkach jednorodzinnych - do ministra infrastruktury (13772),

33) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa


zdrowotnego mieszkańców powiatu starachowickiego - do ministra zdrowia
(13773),

34) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie zniesienia konieczności ubiegania


się o uzyskiwanie zezwoleń na wycinkę drzew na terenie prywatnych
posesji - do ministra środowiska (13774),

35) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie zgodności z konstytucją ustawy


o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
oraz rozporządzeń do tej ustawy - do ministra infrastruktury (13775),

36) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie zniesienia konieczności ubiegania


się przez rolników o uzyskiwanie zezwoleń na budowę budynków
gospodarczych - do ministra infrastruktury (13776),

37) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie możliwości wprowadzenia ustawy


regulującej ceny zbóż, mięsa, owoców i warzyw na rynku - do ministra
rolnictwa i rozwoju wsi (13777),

38) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie objęcia niepublicznych szkół


językowych 22% stawką podatku VAT - do ministra finansów (13778),

39) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie poprawionej interpretacji


podatkowej, która nie chroni podatnika - do ministra finansów (13779),
-5-

40) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie ograniczenia dostępności


do świadczeń medycznych i podjęcia pilnych działań skutkujących
zapobieżeniem kolejnej zapaści, jaką szykuje NFZ polskim szpitalom
- do ministra zdrowia (13780),

41) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie problemu braku wiedzy o planach


Polskiej Grupy Energetycznej dotyczących pozycji spółek funkcjonujących
w woj. świętokrzyskim w nowej strukturze organizacyjnej PGE
- do ministra skarbu państwa (13781),

42) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie przyspieszenia prac nad poselskim


projektem ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych
innych ustaw i pilnego jego uchwalenia oraz rozważenia możliwości
odstąpienia od wprowadzenia zmian art. 83 ustawy o ochronie przyrody,
polegających na dokonywaniu uzgodnień z regionalną dyrekcją ochrony
środowiska - do ministra środowiska (13782),

43) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie prac podjętych nad zmianą obecnie
obowiązującego systemu refundacji produktów leczniczych - do ministra
zdrowia (13783),

44) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie podjęcia natychmiastowych działań


w celu unieważnienia procedury sprzedaży drewna na I półrocze 2010 r.
w części opartej o tzw. systemowe przetargi nieograniczone lub wskazania
innego skutecznego rozwiązania oraz objęcia całości tej sprzedaży kontrolą
państwa - do prezesa Rady Ministrów (13784),

45) posła Witolda Pahla w sprawie płatności dla rolników hodujących krowy
i owce w gospodarstwach położonych na terenach wrażliwych
- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (13785),

46) posła Adama Wykręta w sprawie zwolnienia z podatku VAT tzw. sms-ów
charytatywnych - do ministra finansów (13786),

47) posła Michała Stuligrosza w sprawie projektu ustawy dotyczącej zasad


odpowiedzialności urzędniczej - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji (13787),

48) posła Stanisława Lamczyka w sprawie czasowego wycofania samochodu


osobowego z ruchu - do ministra infrastruktury (13788),
-6-

49) posła Henryka Siedlaczka w sprawie uprawnień emerytalnych osób


zatrudnionych w trakcie okresu wykonywania pracy m. in. na stanowisku
nauczyciela na czas nieokreślony - do ministra pracy i polityki społecznej
(13789),

50) posła Józefa Rojka w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów ustaw


o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji
spółek sektora elektroenergetycznego oraz o podatku od czynności
cywilnoprawnych - do ministra skarbu państwa (13790),

51) posła Józefa Rojka w sprawie procesu konsolidacyjnego spółek


konsolidowanych: PGE Elektrownia Bełchatów SA, PGE Kopalnia Węgla
Brunatnego Bełchatów SA, PGE Elektrownia Opole SA, PGE Elektrownia
Turów SA, PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów SA na spółkę
konsolidującą PGE Górnictwo i Energetyka SA, jak również dalszej
konsolidacji spółki konsolidującej PGE Górnictwo i Energetyka SA na
spółkę notowaną na giełdzie PGE SA - do ministra skarbu państwa (13791),

52) posła Józefa Rojka w sprawie wstrzymania rozpatrywania nowych


wniosków o zawarcie umów w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej
- do ministra zdrowia (13792),

53) posła Józefa Rojka w sprawie ustalenia nowych zasad handlu polskim
drewnem - do ministra środowiska (13793),

54) posła Waldemara Andzela w sprawie zwiększenia liczby stron brudnopisu


w arkuszach maturalnych z matematyki - do ministra edukacji narodowej
(13794),

55) posła Waldemara Andzela w sprawie złych warunków transportu koni


- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (13795),

56) posła Jana Religi w sprawie przywrócenia pierwotnej regulacji dotyczącej


uiszczenia opłaty związanej z wykupem uprawnień do ulgowych
przejazdów PKP na 2010 r. - do ministra infrastruktury (13796),

57) posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie finansowania leczenia


psychiatrycznego oraz chorób płuc i gruźlicy na Warmii i Mazurach
- do ministra zdrowia (13797),

58) posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie kontraktowania przez NFZ


świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa zamkniętego na 2010 r.,
w szczególności w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie opieka zdrowotna
była i jest na wyjątkowo złym poziomie - do ministra zdrowia (13798),
-7-

59) posła Wojciecha Szaramy w sprawie wysokości środków przekazanych


funduszowi pomocy materialnej przeznaczonych dla niezamożnych
studentów i doktorantów - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego
(13799),

60) poseł Anny Sobeckiej w sprawie opłaty recyklingowej - do prezesa Rady


Ministrów (13800),

61) poseł Anny Sobeckiej w sprawie inwigilacji obywateli - do prezesa Rady


Ministrów (13801),

62) poseł Anny Sobeckiej w sprawie środków finansowych na rehabilitację osób


niepełnosprawnych - do ministra zdrowia (13802),

63) poseł Anny Sobeckiej w sprawie sytuacji w TVP - do prezesa Rady


Ministrów (13803),

64) poseł Anny Sobeckiej w sprawie sytuacji w Poczcie Polskiej SA


- do ministra infrastruktury (13804),

65) poseł Anny Sobeckiej w sprawie programu studiów zaocznych


- do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (13805),

66) poseł Anny Sobeckiej w sprawie kosztów utrzymania autostrad


- do ministra infrastruktury (13806),

67) poseł Anny Sobeckiej w sprawie kontraktów z NFZ na 2010 r.


- do ministra zdrowia (13807),

68) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niespełnionej obietnicy wyborczej


dotyczącej deficytu budżetowego - do prezesa Rady Ministrów (13808),

69) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niespełnionej obietnicy wyborczej


dotyczącej modernizacji infrastruktury polskich kolei - do prezesa Rady
Ministrów (13809),

70) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niespełnionej obietnicy dotyczącej


zaopatrzenia w sprzęt polskich żołnierzy na misjach - do prezesa Rady
Ministrów (13810),

71) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niespełnionej obietnicy dotyczącej


likwidacji przywilejów władzy - do prezesa Rady Ministrów (13811),
-8-

72) posła Mirosława Pawlaka w sprawie pomocy finansowej związanej z pilną


koniecznością przeprowadzenia remontów odcinków dróg gminy Waśniów
w woj. świętokrzyskim - do ministra infrastruktury (13812),

73) posła Mirosława Pawlaka w sprawie niepokoju samorządu terytorialnego


związanego z zamiarem likwidacji Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Starachowicach - do ministra obrony narodowej (13813),

74) poseł Marii Zuby w sprawie zasad, wysokości i kryteriów przyznawania


odszkodowań dla rolników za tzw. szkody łowieckie i braku regulacji
prawnej określającej sposób informowania rolników o terminach
i miejscach polowań przez myśliwych - do ministra środowiska (13814),

75) poseł Marii Zuby w sprawie modernizacji i rozbudowy polskich sieci


energetycznych w celu poprawy bezpieczeństwa przesyłu energii
elektrycznej w kraju, w tym na terenie woj. świętokrzyskiego - do ministra
gospodarki (13815),

76) poseł Marii Zuby w sprawie przywrócenia w obowiązującym od 13 grudnia


2009 r. rozkładzie jazdy pociągów postoju na stacji Suchedniów pociągu
nr 38202/83203 relacji Kraków - Kołobrzeg oraz pociągu nr 32100/23101
relacji Lublin - Kraków - Katowice - do ministra infrastruktury (13816),

77) posła Krzysztofa Putry w sprawie projektu ustawy z dnia 2 lipca 2009 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie objęcia usług
nauczania języków obcych 22% stawką - do ministra finansów (13817),

78) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie przywrócenia ulgi remontowej


w związku ze stanowiskiem nr 8 XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów
NSZZ Solidarność - do prezesa Rady Ministrów (13818),

79) posła Stanisława Steca w sprawie efektów działań Komitetu Stabilności


Finansowej - do ministra finansów (13819),

80) posła Stanisława Steca w sprawie wspierania przez nasz kraj za


pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Walutowego finansów innych
krajów ubiegających się o pomoc finansową w tym funduszu - do ministra
finansów (13820),

81) posła Stanisława Steca w sprawie działań rządu odnośnie do przyjęcia przez
Polskę waluty euro - do ministra finansów (13821),

82) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie pozbawienia lekarzy rodzinnych


możliwości wystawiania skierowań na badania specjalistyczne - do ministra
zdrowia (13822),
-9-

83) posła Arkadego Fiedlera oraz grupy posłów w sprawie zdelegalizowania


tzw. dopalaczy - do ministra zdrowia oraz ministra sprawiedliwości
(13823),

84) posła Zdzisława Czuchy w sprawie w sprawie projektu rozporządzenia


Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania: Program rolnośrodowiskowy, objętego
PROW na lata 2007-2013 - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (13824),

85) posła Henryka Siedlaczka w sprawie potrzeby przygotowania i wdrożenia


polityki miejskiej państwa - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji (13825),

86) posła Henryka Siedlaczka w sprawie poprawy warunków finansowania


lecznictwa zamkniętego - do ministra zdrowia (13826),

87) posła Jacka Osucha w sprawie wprowadzenia postoju handlowego pociągu


międzynarodowego, który będzie kursował przez Polskę z Sankt
Petersburga do Nicei - do ministra infrastruktury (13827),

88) posła Aleksandra Soplińskiego w sprawie podziału przez NFZ środków


przeznaczonych na leczenie szpitalne, a także możliwości zagwarantowania
nielimitowanych kontraktowo środków dla 5% szpitali realizujących
strategiczne zadania w systemie ochrony zdrowia - do ministra zdrowia
(13828),

89) posła Józefa Rackiego w sprawie zamiaru likwidacji Izby Skarbowej


Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu - do ministra finansów (13829),

90) posła Tadeusza Arkita oraz grupy posłów w sprawie udziału żołnierzy
w misjach wojskowych - do ministra obrony narodowej (13830),

91) posła Tadeusza Arkita oraz grupy posłów w sprawie zobowiązań


zadłużeniowych szpitali powstałych w wyniku nadwykonań za usługi
medyczne - do ministra zdrowia (13831),

92) posłów Witolda Kochana i Tadeusza Arkita w sprawie stosowania


przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne w stosunku
do przedsiębiorców zajmujących się dostarczaniem usługi dostępu do sieci
Internetu - do ministra infrastruktury (13832),

93) posła Witolda Kochana oraz grupy posłów w sprawie zróżnicowania


sytuacji właścicieli lokali mieszkalnych - do ministra infrastruktury (13833),
- 10 -

94) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie stacji baz telefonii komórkowej


- do prezesa Rady Ministrów (13834),

95) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie analogów insulin


długodziałających - do ministra zdrowia (13835),

96) posła Krzysztofa Matyjaszczyka w sprawie zwolnienia z opłat przejazdów


po autostradowych obwodnicach miast - do ministra infrastruktury (13836),

97) posła Andrzeja Kani w sprawie funkcjonowania i następstw dla oświaty


wynikających z planów likwidacji kolegiów nauczycielskich w naszym
kraju - do prezesa Rady Ministrów (13837),

98) posła Andrzeja Kani w sprawie obecności polskiego kontyngentu


wojskowego w Afganistanie, jego znaczenia dla naszego kraju oraz sytuacji
związanej z bezpieczeństwem przebywających tam polskich żołnierzy
- do prezesa Rady Ministrów (13838),

99) posłów Tadeusza Arkita i Witolda Kochana w sprawie odpowiedzialności


finansowej dystrybutorów lekkiego oleju opałowego - do ministra finansów
(13839),

100) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie utrudnień w korzystaniu z terapii


niestandardowej w leczeniu onkologicznym - do ministra zdrowia (13840),

101) posła Witolda Namyślaka w sprawie wydania niezbędnych rozporządzeń


koordynujących walkę z grypą oraz powikłaniami pogrypowymi w woj.
pomorskim - do ministra zdrowia (13841),

102) posła Witolda Namyślaka w sprawie zmiany organizacji i poprawy


warunków leczenia chorych na mukowiscydozę - do ministra zdrowia
(13842),

103) poseł Barbary Marianowskiej w sprawie objęcia nadzorem postępowań 3


Ds. 260/08 i 1 Ds. 3126/09 prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową
Wrocław-Śródmieście - do ministra sprawiedliwości (13843),

104) poseł Barbary Marianowskiej w sprawie możliwości zaistnienia


nieprawidłowości podczas procedury zamówienia publicznego na zakup
sprzętu medycznego, a w szczególności systemów ogrzewania pacjenta
- do ministra zdrowia (13844),

105) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie wysokości pomocy państwa


udzielonej bankom - do ministra finansów (13845),
- 11 -

106) poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie realizacji dobrych praktyk


kupieckich PGL Lasy Państwowe - do ministra gospodarki (13846),

107) poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie zwiększonego podatku


od nieruchomości w gminie Wojkowice i w całej Polsce oraz należących
do Skarbu Państwa zaniedbanych nieruchomości stwarzających potencjalne
zagrożenie dla społeczeństwa - do ministra gospodarki (13847),

108) posła Zbigniewa Babalskiego w sprawie handlu polskim drewnem


- do ministra gospodarki (13848),

109) posła Krzysztofa Putry w sprawie nowelizacji prawa w zakresie


działalności amatorów - poszukiwaczy "skarbów" przy użyciu wykrywaczy
metali - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (13849),

110) posła Adama Lipińskiego w sprawie niewłaściwego traktowania


posiadaczy Karty Polaka przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
- do ministra spraw wewnętrznych i administracji (13850),

111) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. małopolskiego w latach 1999-2009 r. - do ministra sportu
i turystyki (13851),

112) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. lubuskiego w latach 1999-2009 r. - do ministra sportu
i turystyki (13852),

113) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. mazowieckiego w latach 1999-2009 r. - do ministra sportu
i turystyki (13853),

114) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. opolskiego w latach 1999-2009 r. - do ministra sportu
i turystyki (13854),

115) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. podlaskiego w latach 1999-2009 r. - do ministra sportu
i turystyki (13855),
- 12 -

116) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2009 r. - do ministra
sportu i turystyki (13856),

117) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. pomorskiego w latach 1999-2009 r. - do ministra sportu
i turystyki (13857),

118) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. kujawsko-pomorskiego w latach 1999-2009 r. - do ministra
sportu i turystyki (13858),

119) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. zachodniopomorskiego w latach 1999-2009 r. - do ministra
sportu i turystyki (13859),

120) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. dolnośląskiego w latach 1999-2009 r. - do ministra sportu
i turystyki (13860),

121) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. lubelskiego w latach 1999-2009 r. - do ministra sportu
i turystyki (13861),

122) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. świętokrzyskiego w latach 1999-2009 r. - do ministra sportu
i turystyki (13862),

123) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. śląskiego w latach 1999-2009 r. - do ministra sportu i turystyki
(13863),

124) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. łódzkiego w latach 1999-2009 r. - do ministra sportu
i turystyki (13864),
- 13 -

125) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. wielkopolskiego w latach 1999-2009 r. - do ministra sportu
i turystyki (13865),

126) posła Kazimierza Moskala w sprawie realizacji inwestycji


sportowo-rekreacyjnych w tym programu "Moje boisko - Orlik 2012" na
terenie woj. podkarpackiego w latach 1999-2009 r. - do ministra sportu
i turystyki (13866),

127) posła Tadeusza Sławeckiego w sprawie działalności polskiej administracji


miar oraz działań rządu w dziedzinie metrologii - do ministra gospodarki
(13867),

128) posła Edwarda Wojtasa oraz grupy posłów w sprawie zmiany przepisów
dotyczących oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego - do ministra
finansów (13868),

129) posła Edwarda Wojtasa w sprawie możliwości finansowania terapii


leczenia jąkania - do ministra zdrowia (13869),

130) posła Piotra Cybulskiego oraz grupy posłów w sprawie oceny skali
problemu zasiadania w radach nadzorczych podległych Ministrowi Skarbu
Państwa osób nieposiadających stosownych kwalifikacji potwierdzonych
egzaminem dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek
z udziałem Skarbu Państwa - do prezesa Rady Ministrów (13870),

131) posła Piotra Stanke w sprawie realizacji w praktyce prawa dotyczącego


certyfikatów energetycznych dla nowo oddanych budynków - do ministra
infrastruktury (13871),

132) posła Piotra Stanke w sprawie uciążliwych konsekwencji decyzji NFZ


dotyczących odebrania lekarzom rodzinnym możliwości kierowania
pacjentów na specjalistyczne badania diagnostyczne - do ministra zdrowia
(13872),

133) posła Piotra Stanke w sprawie wydatkowania środków zgromadzonych


w ramach funduszu promocji produktów rolno-spożywczych - do ministra
rolnictwa i rozwoju wsi (13873),

134) posła Tomasza Garbowskiego oraz grupy posłów w sprawie działań służb
publicznych na rzecz ochrony osób bezdomnych przed zamarznięciem
- do ministra spraw wewnętrznych i administracji (13874),
- 14 -

135) poseł Janiny Okrągły w sprawie wykazu produktów leczniczych


dopuszczonych do sprzedaży w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz
punktach aptecznych i ograniczania dostępności do leków na terenach
wiejskich - do ministra zdrowia (13875),

136) posła Marka Krząkały w sprawie rozwoju specjalnych stref


ekonomicznych w Polsce - do ministra gospodarki (13876),

137) posła Marka Krząkały w sprawie ograniczenia możliwości zadłużania


jednostek samorządu terytorialnego wynikającego z indywidualnego
wskaźnika zadłużenia - do ministra finansów (13877),

138) posła Marka Krząkały w sprawie wprowadzenia systemowego


oznakowania węzłów drogowych - do ministra infrastruktury (13878),

139) posła Marka Krząkały w sprawie zmian w systemie gospodarki odpadami


komunalnymi - do ministra środowiska (13879),

140) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie problemów z organizacją olimpiad


przedmiotowych - do ministra edukacji narodowej (13880),

141) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie walki z nielegalnym zatrudnieniem


i skandalicznymi warunkami pracy cudzoziemców w Polsce - do ministra
spraw wewnętrznych i administracji (13881),

142) posła Marka Zielińskiego oraz grupy posłów w sprawie trudnej sytuacji
gmin związanej z wypłatą odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi
- do ministra spraw wewnętrznych i administracji (13882),

143) posła Piotra Polaka w sprawie pogarszającej się sytuacji młodych


Polaków, absolwentów szkół średnich i wyższych uczelni na rynku pracy
w 2009 r. - do ministra pracy i polityki społecznej (13883),

144) posła Piotra Polaka w sprawie ustanowienia stawki zerowej opłat za


przejazdy autostradami A1 i A2 w okolicach Łodzi dla mieszkańców woj.
łódzkiego, po zrealizowaniu obydwu inwestycji - do ministra infrastruktury
(13884),

145) posła Marka Kuchcińskiego w sprawie usuwania azbestu i wyrobów


zawierających azbest - do ministra gospodarki (13885),

146) posła Marka Kuchcińskiego w sprawie ubezpieczenia od bezrobocia


- do ministra pracy i polityki społecznej (13886),
- 15 -

147) posła Marka Kuchcińskiego w sprawie nieprawidłowości


w funkcjonowaniu Służby Celnej w naszym kraju - do ministra
sprawiedliwości (13887),

148) posła Jerzego Gosiewskiego oraz grupy posłów w sprawie zakaźnych


odpadów medycznych - do ministra zdrowia (13888),

149) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie wprowadzenia zmian


w finansowaniu procedur pediatrycznych przez NFZ - do ministra zdrowia
(13889),

150) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie przeciwdziałania narkomanii


- do prezesa Rady Ministrów (13890),

151) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie dni wolnych od pracy i nauki dla
osób w czasie świąt religijnych, które nie są dniami ustawowo wolnymi
- do prezesa Rady Ministrów (13891),

152) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planów Rady Ministrów


w przypadku zaistnienia przerw w dostawie gazu ziemnego - do prezesa
Rady Ministrów (13892),

153) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zmiany zasad dostępu do broni


- do prezesa Rady Ministrów (13893),

154) poseł Bożeny Szydłowskiej w sprawie możliwości istnienia luki prawnej


w ustawie o samorządzie gminnym - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji (13894),

155) posła Macieja Orzechowskiego w sprawie znowelizowanych przepisów


ustawy Prawo telekomunikacyjne - do ministra infrastruktury (13895),

156) posła Tadeusza Sławeckiego w sprawie globalnego systemu nawigacji


satelitarnej o nazwie Galileo - do prezesa Rady Ministrów (13896),

157) posła Jacka Pilcha w sprawie obietnicy ograniczenia przywilejów władzy


- do prezesa Rady Ministrów (13897),

158) posła Jacka Pilcha w sprawie obietnicy modernizacji kolei - do ministra


infrastruktury (13898),

159) posła Jacka Pilcha w sprawie obietnicy zmniejszenia deficytu


budżetowego państwa - do ministra finansów (13899),
- 16 -

160) posła Jacka Pilcha w sprawie obietnicy doposażenia polskich żołnierzy


przebywających na misji w Afganistanie - do ministra obrony narodowej
(13900),

161) posła Jacka Pilcha w sprawie obietnicy obniżenia podatków - do ministra


finansów (13901),

162) posła Jacka Pilcha w sprawie obietnicy reformy emerytalnej - do ministra


pracy i polityki społecznej (13902),

163) posła Józefa Piotra Klima w sprawie zmniejszenia wysokości kontraktów


z NFZ na 2010 r. - do ministra zdrowia (13903),

164) posłów Anny Paluch i Marka Polaka w sprawie zapewnienia środków na


budowę północnej obwodnicy Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej nr 28
- do ministra infrastruktury (13904),

165) posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie wypłaty


świadczeń dla rodzin zastępczych przebywających poza granicami Polski
- do ministra pracy i polityki społecznej (13905),

166) posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie efektywności


wykorzystania środków unijnych na aktywizację osób bezrobotnych
- do ministra pracy i polityki społecznej (13906),

167) poseł Iwony Arent w sprawie stypendium socjalnego dla uczniów


- do ministra edukacji narodowej (13907),

168) poseł Iwony Arent w sprawie wyczerpania się środków przeznaczonych na


finansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby bezrobotne
- do ministra pracy i polityki społecznej (13908),

169) posła Zbigniewa Chmielowca oraz grupy posłów w sprawie zmniejszenia


nakładów finansowych w 2010 r. na leczenie sanatoryjne - do ministra
zdrowia (13909),

170) posła Zbigniewa Chmielowca oraz grupy posłów w sprawie prac nad
projektem zmian w systemie opieki zastępczej nad dziećmi - do ministra
pracy i polityki społecznej (13910),

171) posła Zbigniewa Chmielowca oraz grupy posłów w sprawie


zanieczyszczenia polskich lasów - do ministra środowiska (13911),

172) posła Zbigniewa Chmielowca oraz grupy posłów w sprawie nowej


odmiany gruźlicy typu XXDR - do ministra zdrowia (13912),
- 17 -

173) posła Zbigniewa Chmielowca oraz grupy posłów w sprawie opóźnień


z wdrażaniem unijnych dyrektyw - do prezesa Rady Ministrów (13913),

174) posła Marka Rząsy w sprawie poprawy losu wielodzietnych,


niezawodowych rodzin zastępczych - do ministra pracy i polityki
społecznej (13914),

175) posła Andrzeja Adamczyka w sprawie upadłości firm deweloperskich


i sytuacji ich klientów - do ministra infrastruktury (13915),

176) poseł Marii Nowak w sprawie ochrony wynagrodzeń i innych należności


pracowników firm zadłużonych i zagrożonych upadłością - do ministra
sprawiedliwości (13916),

177) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie projektu nowelizacji ustawy


o podatku od towarów i usług, który przewiduje objęcie niepublicznych
szkół językowych 22% stawką podatku VAT - do ministra finansów
(13917),

178) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie finansowania przygotowań


sportowców niesłyszących do zawodów międzynarodowych, w tym
do igrzysk głuchych - do ministra sportu i turystyki (13918),

179) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie propozycji kontraktów NFZ na


wykonywanie świadczeń medycznych w 2010 r. oraz zapłaty za tzw.
nadwykonania za lata 2008 i 2009 szpitalom Lubelszczyzny - do ministra
zdrowia (13919),

180) poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie procedur i rozwiązań


dotyczących handlu polskim drewnem - do ministra środowiska (13920),

181) poseł Lidii Staroń w sprawie wprowadzenia zmian w Kodeksie


postępowania cywilnego, które uchroniłyby podmioty gospodarcze
od nadużywania prawa przez kontrahentów pozostających w sporze
sądowym - do ministra sprawiedliwości (13921),

182) posła Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego w sprawie zabezpieczenia


przeciwpowodziowego Żuław Wiślanych - do prezesa Rady Ministrów
(13922),

183) posła Pawła Poncyljusza w sprawie opieszałych działań organów wymiaru


sprawiedliwości na przykładzie sprawy dotyczącej wyłudzeń, oszustw
podatkowych oraz prania brudnych pieniędzy w ramach spółki Kraków
Business Park sp. z o.o. - do ministra sprawiedliwości (13923),
- 18 -

184) posła Andrzeja Ćwierza w sprawie finansowania lecznictwa zamkniętego


w roku 2010 w szpitalach na terenie woj. podkarpackiego - do ministra
zdrowia (13924),

185) posła Andrzeja Ćwierza w sprawie łączenia bibliotek publicznych


z innymi instytucjami i bibliotekami szkolnymi - do ministra kultury
i dziedzictwa narodowego (13925),

186) poseł Barbary Bartuś w sprawie wzrostu bezrobocia oraz nierównego


traktowania kobiet w pracy - do ministra pracy i polityki społecznej
(13926),

187) posła Eugeniusza Czykwina w sprawie inwestycji koncernu Ikea


- do prezesa Rady Ministrów (13927),

188) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie zakończenia inwestycji - budowa


obwodnicy Puław (II etap) w ciągu drogi krajowej nr 12 - do ministra
infrastruktury (13928),

189) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie bezrobocia wśród młodzieży


- do ministra pracy i polityki społecznej (13929),

190) poseł Elżbiety Kruk w sprawie udzielenia wsparcia budowie obwodnicy


miasta Puławy (II etap), w części zadania inwestycyjnego - budowa drogi
ekspresowej S12 - do ministra infrastruktury (13930),

191) poseł Elżbiety Kruk w sprawie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej


rolników regionu lubelskiego - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
(13931),

192) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie pomocy dla zaocznych


studentów, którzy utracili pracę - do ministra finansów (13932),

193) posła Wiesława Janczyka w sprawie możliwości przywrócenia w telewizji


publicznej transmisji z obrad Sejmu RP w programie ogólnopolskim
- do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (13933),

194) posła Jana Szyszki w sprawie produktów żywnościowych, które mają być
napromieniowane w celu "oczyszczenia" ich z zanieczyszczeń - do prezesa
Rady Ministrów (13934),

195) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie wsparcia tworzenia biogazowni


w Polsce - do ministra gospodarki (13935),
- 19 -

196) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie nadzoru nad osadzonymi w zakładach


karnych - do ministra sprawiedliwości (13936),

197) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie zagrożenia terrorystycznego w Polsce


- do ministra spraw wewnętrznych i administracji (13937),

198) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie przeciwdziałania wyłudzaniu


świadczeń z ZUS - do ministra pracy i polityki społecznej (13938),

199) posła Stanisława Rydzonia w sprawie waloryzacji kwoty zasiłku


pielęgnacyjnego - do ministra pracy i polityki społecznej (13939),

200) posła Andrzeja Jaworskiego oraz grupy posłów w sprawie różnego


podejścia polskiego wymiaru sprawiedliwości do różnych grup
wyznaniowych przy rozpatrywaniu spraw dotyczących naruszenia uczuć
religijnych - do ministra sprawiedliwości (13940),

201) poseł Izabeli Kloc w sprawie wycofania z obrotu w sklepach


zielarsko-medycznych niektórych ziół zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. dotyczącym wykazu produktów
leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu
pozaaptecznego oraz punktach aptecznych - do ministra zdrowia (13941),

202) posła Wojciecha Kossakowskiego w sprawie nierozstrzygniętego


problemu kontraktów w warmińsko-mazurskiej służbie zdrowia
- do ministra zdrowia (13942),

203) posła Marka Kuchcińskiego w sprawie niskiego poziomu dofinansowania


w 2010 r. zadań Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
- do ministra spraw wewnętrznych i administracji (13943),

204) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie absurdu dotyczącego


kwalifikowania kosztów w przypadku prowadzenia biznesu przez
małżonków - do ministra finansów (13944),

205) poseł Barbary Marianowskiej w sprawie podjęcia niezbędnych działań


w celu zapobieżenia dalszemu prześladowaniu chrześcijan w Wietnamie
- do ministra spraw zagranicznych (13945),

206) posła Artura Dunina w sprawie wstrzymania dopłat obszarowych


i uzupełniających z dniem 11 grudnia 2009 r. - do ministra rolnictwa
i rozwoju wsi (13946),

207) posła Włodzimierza Kuli w sprawie wpływu człowieka na proces


globalnego ocieplenia klimatu - do prezesa Rady Ministrów (13947),
- 20 -

208) posła Włodzimierza Kuli w sprawie kalendarza szczepień obowiązkowych


w Polsce oraz szczepień przeciwko wirusowi grypy A/H1N1 - do ministra
zdrowia (13948),

209) posła Michała Stuligrosza w sprawie założeń do projektu ustawy


o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem
- do ministra pracy i polityki społecznej (13949).

Interpelacje te - zgodnie z art. 192 ust. 6 regulaminu Sejmu


- zostały przekazane adresatom.

Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące odpowiedzi:

1) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Jacka Pilcha w sprawie działań w ramach kompetencji Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej podjętych na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi
(11619),

2) zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego na interpelację


posła Grzegorza Dolniaka w sprawie postępowań prowadzonych przez
Prokuraturę Rejonową w Sosnowcu i Prokuraturę Okręgową
w Katowicach w przedmiocie niegospodarności Spółdzielni Mieszkaniowej
Południe w Sosnowcu (12188),

3) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Dawida Jackiewicza
w sprawie objęcia szczegółową i specjalistyczną diagnozą oraz opieką
zdrowotną żołnierzy powracających z zagranicznych misji wojskowych,
pokojowych i stabilizacyjnych (12382),

4) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Babalskiego
w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry na terenie woj.
warmińsko-mazurskiego (12489),
- 21 -

5) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację posłów Bożeny Kotkowskiej
i Grzegorza Pisalskiego w sprawie problemów obywateli wynikających
z powodu różnego interpretowania przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(12604),

6) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcina Korolca


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Dariusza Lipińskiego
w sprawie mechanizmów współpracy gospodarczej Polski z Turcją
(12660),

7) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Tomczaka
w sprawie objęcia opieką medyczną chorych na boreliozę i umożliwienia
im leczenia (także szpitalnego) według metody ILADS opracowanej przez dr
J. J. Burrascano (12691),

8) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację posła Piotra Polaka w sprawie niepłacenia przez
NFZ za zabiegi wykonywane ponad ustalone zakontraktowane limity, tzw.
nadwykonania, w szpitalach woj. łódzkiego (12764),

9) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
interpelację posła Jana Widackiego w sprawie ochrony porządku
publicznego (12780),

10) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie obecnej,
bardzo trudnej sytuacji szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj.
przekroczenia limitu finansowego ustalonego z NFZ (12806),

11) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie finansowania domowej opieki pielęgniarskiej (12819),

12) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Jolanty Szczypińskiej
w sprawie pielęgniarek zatrudnianych w domach pomocy społecznej
(12826),
- 22 -

13) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza
Tomaszewskiego w sprawie brakujących środków finansowych w polskich
hospicjach (12850),

14) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława
Matwiejuka w sprawie warunków panujących w zakładach medycyny
sądowej (12855),

15) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka
w sprawie niefinansowania od 2010 r. domowej opieki lekarskiej nad
obłożnie chorymi (12858),

16) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację posła Grzegorza Napieralskiego w sprawie
finansowania lecznictwa szpitalnego (12859),

17) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację posła Lecha Kołakowskiego w sprawie sytuacji
finansowej szpitali powiatowych w woj. podlaskim (12897),

18) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz
grupy posłów w sprawie refundacji leczenia skutków walki z nowotworami
oraz opieki nad pacjentami po przebytej chorobie (12922),

19) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów
w sprawie masowych odwołań zabiegów planowych w szpitalach (12925),

20) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marka
Cebuli w sprawie niekwalifikowalności podatku VAT w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich (12942),

21) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Żukowskiego
w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej (12978),

22) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Dariusza
Lipińskiego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie (12984),
- 23 -

23) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusza Bogdana


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Macieja Orzechowskiego
oraz grupy posłów w sprawie sprzedaży przez Agencję Rezerw
Materiałowych mięsa z zapasów (12990),

24) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Łopaty w sprawie
zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (13008),

25) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację posła Piotra Stanke w sprawie badań do celów
sanitarno-epidemiologicznych wykonywanych przez laboratoria inspekcji
sanitarnej po 31 grudnia 2009 r. (13045),

26) prokuratora krajowego, zastępcy prokuratora generalnego Edwarda


Zalewskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Sławomira
Zawiślaka w sprawie ograniczenia etatów w jednostkach organizacyjnych
prokuratury (13049),

27) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Krzysztofa Jurgiela
w sprawie bezpiecznej pracy w związku z uchwałą nr 14 XXIII Krajowego
Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność (13093),

28) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Waldemara Andzela
w sprawie zakupu szczepionek przeciwko wirusowi A/H1N1 (13102),

29) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Jerzego Budnika w sprawie szans na rozszerzenie, także na młodocianych
pracowników pozostających poza systemem szkolnym, zasiłków i innych
świadczeń socjalnych (13144),

30) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jana
Szyszki w sprawie braku informacji o nowym rozkładzie jazdy pociągów
PKP na stronach internetowych www.pkp.pl (13154),

31) ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka na interpelację posła Andrzeja


Szlachty w sprawie niedofinansowania kształcenia lotniczego studentów
w Polsce (13172),
- 24 -

32) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Krystyny Łybackiej
w sprawie zmniejszenia środków na opiekę paliatywną (13175),

33) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł
Joanny Muchy oraz grupy posłów w sprawie procederu organizowania walk
z udziałem psów (13179),

34) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację posła Jacka Boguckiego w sprawie zmniejszenia
przez NFZ nakładów na leczenie szpitalne w roku 2010 (13183),

35) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła
Grzegorza Napieralskiego w sprawie prac legislacyjnych w zakresie
zmiany użytkowania wieczystego w prawo własności (13189),

36) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz
grupy posłów w sprawie profilaktyki zdrowotnej prowadzonej w szkołach
(13202),

37) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Kazimierza Moskala
w sprawie konieczności stworzenia narodowego programu leczenia
cukrzycy i jej powikłań (13212),

38) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację posła Macieja Płażyńskiego w sprawie decyzji
dotyczących Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz
rozwiązania istotnych dla tego specjalistycznego ośrodka spraw (13219),

39) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka


Buciora - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marzeny
Machałek w sprawie zmiany zasad odbywania staży przez osoby bezrobotne
(13222),

40) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka


Buciora - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marzeny
Machałek w sprawie potrzeby wydłużenia odbywania stażu przez osoby
bezrobotne (13223),
- 25 -

41) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Szlachty
w sprawie sytuacji finansowej spółek Grupy PKP (13229),

42) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Szlachty
w sprawie kondycji finansowej spółki PKP InterCity (13230),

43) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Brzezinki
w sprawie uwzględnienia lekarzy specjalistów chorób oczu w wykazie
uprawnionych do przeszczepiania tkanek, o których mowa w § 6
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków pobierania , przechowywania i przeszczepiania
komórek, tkanek i narządów (13233),

44) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie
udostępnienia placówkom medycznym możliwości elektronicznej
weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń w ramach NFZ przed
wykonaniem porady lub bezpośredniego zwracania się NFZ do pacjentów
mających status osoby nieubezpieczonej (13237),

45) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 kwietnia 2004 r. dotyczącego naturalnych wód mineralnych, naturalnych
wód źródlanych i wód stołowych (13244),

46) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka
w sprawie braku refundacji nieczytelnych recept (13252),

47) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisława Jerzego


Komorowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Waldemara Andzela w sprawie opieki medycznej dla weteranów i żołnierzy
powracających z wojskowych misji zagranicznych (13258),

48) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie zwolnień lekarskich dla kobiet w ciąży (13267),

49) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie epidemii grypy (13274),
- 26 -

50) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie zwrotu kosztów
leczenia nieubezpieczonych pacjentów (13275),

51) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie zaświadczeń uprawniających do wypłaty "becikowego" (13276),

52) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka


Buciora - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie zasiłków rodzinnych (13279),

53) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka


Buciora - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Janiny Okrągły
w sprawie zmian regulacji prawnych dotyczących kryterium przyznawania
świadczeń rodzinnych - zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków
rodzinnych (13282),

54) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na


interpelację poseł Bożeny Szydłowskiej w sprawie finansowania Orkiestry
Kameralnej Polskiego Radia "Amadeus" pod dyrekcją Agnieszki Duczmal
(13284),

55) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Andrzeja Szlachty w sprawie wzrostu bezrobocia w Polsce (13289),

56) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Paluch oraz grupy
posłów w sprawie dostępności leków zwalczających gruźlicę (13291),

57) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mieczysława Marcina
Łuczaka w sprawie niedbałego wypisywania wystawianych recept (13293),

58) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Krzysztofa Putry w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (13298),

59) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Radosława Witkowskiego oraz grupy posłów w sprawie uznania pistoletu
BRS 99 kal. 9x19 mm Para oraz karabinku sportowego centralnego zapłonu
Radom Sport kal. 223 Remington za broń szczególnie niebezpieczną
i wpisanie ich na tzw. czarną listę broni (13299),
- 27 -

60) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Eugeniusza
Kłopotka w sprawie interpretacji przepisów nowelizujących ustawę
o ubezpieczeniu społecznym rolników (13301),

61) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Elżbiety
Streker-Dembińskiej w sprawie racjonalizacji programu szczepień w Polsce
(13304),

62) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Elżbiety
Streker-Dembińskiej w sprawie sytuacji pacjentów cierpiących na AMD
(13308),

63) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie
obowiązku posiadania przez jednostki świadczące fizjoterapię ambulatoryjną
wyłącznie dla dzieci urządzeń do emisji ultradźwięków (13318),

64) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marii Zuby
w sprawie podjęcia działań mających na celu umożliwienie zaliczenia
do składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłat uiszczanych przez rolników
w latach 70-tych i 80-tych (13321),

65) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Domiceli Kopaczewskiej
w sprawie ograniczenia oferty leków dopuszczonych do obrotu w punktach
aptecznych (13322),

66) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Piotra Tomańskiego
i Renaty Butryn w sprawie przyspieszenia prac nad poselskim projektem
ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (13323),

67) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mariana


Zalewskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Kazimierza
Gwiazdowskiego w sprawie upraw genetycznie modyfikowanych
organizmów (GMO) (13334),
- 28 -

68) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Roberta Telusa oraz grupy posłów w sprawie dofinansowania zakupów
fakturowanych w latach ubiegłych w ramach środków PFRON (13335),

69) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Damiana Raczkowskiego
w sprawie dostępu do badań prenatalnych (13340),

70) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marka Balickiego
w sprawie budowy obwodnicy Marek (13342),

71) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Witolda Kochana
i Tadeusza Arkita w sprawie art. 30 ustawy Prawo budowlane (13344),

72) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek
Magdaleny Gąsior-Marek i Moniki Wielichowskiej w sprawie możliwości
rozszerzenia katalogu wykorzystywania funduszu sołeckiego jako wkładu
własnego w aplikacji o środki unijne (13345),

73) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycji


Wolińskiej-Bartkiewicz - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Jarosława Matwiejuka w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (13346),

74) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka
w sprawie poszerzenia listy lekarzy uprawnionych do wypisywania zleceń
na refundowane aparaty słuchowe (13347),

75) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Dominika Radziwiłła


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Sławomira
Kopycińskiego w sprawie wadliwych przepisów ustawy o transporcie
drogowym (13349),

76) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Stanke
w sprawie zmian w przepisach i zaostrzenia kar za przestępstwo z art. 35
ustawy o ochronie zwierząt (13350),
- 29 -

77) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Żukowskiego
w sprawie ułatwienia funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych
poprzez uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań
finansowych (13353),

78) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Wojciecha Żukowskiego
w sprawie wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za
realizację programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010
(13357),

79) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Żukowskiego
w sprawie realizacji wniosków z raportu NIK o zapobieganiu nowotworom
(13361),

80) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Żukowskiego
w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie Prawo budowlane w celu
ułatwienia prowadzenia akcji ratowniczych (13363),

81) zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego na interpelację


posła Wojciecha Żukowskiego w sprawie objęcia nadzorem śledztwa
dotyczącego funkcjonariuszy celnych (13364),

82) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Krystyny
Łybackiej w sprawie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży (13367),

83) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Barbary
Marianowskiej w sprawie art. 116 ustawy o grach hazardowych (13369),

84) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Dawida Jackiewicza
w sprawie planowanej likwidacji art. 59a ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej, gwarantującego pracownikom szpitali i przychodni kroczący
wzrost wynagrodzeń (13372),

85) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada - z upoważnienia prezesa Rady


Ministrów - na interpelację posła Marka Opioły w sprawie przyspieszonej
sprzedaży Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego SA
w Płocku (13373),
- 30 -

86) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja
Guta-Mostowego w sprawie sytuacji podhalańskiej branży turystycznej
związanej z utrudnieniami przy wydawaniu wiz obywatelom Ukrainy
(13375),

87) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja
Guta-Mostowego w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
6 października 2009 r. dotyczącego wykazu produktów leczniczych, które
mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego
oraz punktach aptecznych (13378),

88) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny Kotkowskiej oraz
grupy posłów w sprawie proponowanych przez NFZ zmian w zakresie
pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej (13381),

89) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanny


Strzelec-Łobodzińskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł
Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie przepisów dotyczących
elektrowni wiatrowych (13384),

90) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację


poseł Anny Zalewskiej w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej mającej
na celu uchylenie niekorzystnych zapisów art. 48 ustawy o finansach
publicznych (13385),

91) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka


Buciora - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Zalewskiej
w sprawie propozycji wprowadzenia zmian systemowych dotyczących osób
niepełnosprawnych i ich rodzin (13386),

92) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Macieja


Płażyńskiego w sprawie decyzji dotyczących ogłoszenia przez Agencję
Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni przetargu na sprzedaż
nieruchomości położonej w Helu (13389),

93) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdaleny Gaj


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Żaczka
w sprawie praktyk w usługach telefonii cyfrowych związanych
z przeniesieniem przydzielonego numeru do innego operatora (13392),
- 31 -

94) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Jarosława Żaczka w sprawie homologacji urządzeń i posadowień
do fotoradarów (13393),

95) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Iwony Arent w sprawie
braku reakcji rządu na epidemię grypy A/H1N1 (13395),

96) szefa Służby Cywilnej Sławomira Marka Brodzińskiego - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Iwony Arent w sprawie
wydania 122 mln zł na urzędnicze premie (13397),

97) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza


Nalewajka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację
poseł Iwony Arent w sprawie obecnej sytuacji w państwowych
gospodarstwach rolnych (13399),

98) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację posła Andrzeja Ćwierza w sprawie zmiany
podległości Państwowej Inspekcji Sanitarnej (13401),

99) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mariana


Zalewskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację
posła Jacka Boguckiego w sprawie drastycznego ograniczenia dotacji na
zadania z zakresu melioracji wodnych (13403),

100) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jacka
Boguckiego w sprawie finansowania opieki zdrowotnej (13404),

101) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację
posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie udziału i roli Rzeczpospolitej
Polskiej oraz polskich obywateli w organizacjach międzynarodowych na tle
składek ponoszonych przez budżet państwa (13405),

102) zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego oraz


podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej
- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Lidii Staroń w sprawie
przeciwdziałania praktykom nieuczciwej konkurencji stosowanym przez
sieci sklepów dyskontowych i hipermarkety, polegającym na pobieraniu
innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (13408),
- 32 -

103) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Henryka Milcarza
w sprawie zmian obecnie obowiązującego systemu refundacji produktów
leczniczych (13410),

104) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka na interpelację poseł Marzenny Drab w sprawie
niewykorzystania środków na melioracje wodne oraz opóźnienia we
wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(13415),

105) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Witolda Drożdża - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Wiesława Wody w sprawie problemu kroju czcionki na
dokumentach typu dowód osobisty, prawo jazdy i inne (13416),

106) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Ćwierza
w sprawie podjęcia skutecznych działań dotyczących zmiany zasad podziału
środków finansowych na leczenie (13420),

107) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka


Buciora - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny
Kotkowskiej w sprawie sytuacji wdów po górnikach, którzy zginęli na
posterunku pracy (13421),

108) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanny


Strzelec-Łobodzińskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł
Bożeny Kotkowskiej w sprawie stanowiska resortu w kwestii postulatu
przywrócenia wdowom po górnikach, którzy zginęli na posterunku pracy,
uprawnień do dożywotniej renty rodzinnej (13422),

109) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Hanny Jahns


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Dawida Jackiewicza
w sprawie budowy zbiornika retencyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim oraz
kształtu programu "Program dla Odry" (13423),

110) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Dawida Jackiewicza
w sprawie zapewnienia stabilizacji świadczeń pielęgniarskich w domach
pomocy społecznej (13424),
- 33 -

111) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Dawida Jackiewicza w sprawie wydanego przez Ministra Zdrowia w dniu
23 lipca 2008 r. pisma do prezydentów miast i starostów dotyczącego
zatrudniania pielęgniarek w domach pomocy społecznej, a także
konsekwencji stanowiska zajętego w tym piśmie (13425),

112) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igora Dzialuka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Kozaka
w sprawie sposobu uzyskania przez rodzica starającego się o alimenty,
wymaganych przez polskie sądy rodzinne informacji o drugim rodzicu,
który jest cudzoziemcem (13427),

113) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Iwińskiego
w sprawie planów likwidacji wielu sądów rejonowych, na przykładzie Sądu
Rejonowego w Olecku, na Warmii i Mazurach (13432),

114) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marka Rząsy w sprawie
planów Ministerstwa Środowiska wobec średniego szkolnictwa zawodowego
(13433),

115) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Przemysława
Gosiewskiego w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
6 października 2009 r. dotyczącego wykazu produktów leczniczych, które
mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego
oraz punktach aptecznych (13434),

116) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Burego s. Antoniego
w sprawie skutków wprowadzenia w życie rozporządzenia Ministra
Zdrowia dotyczącego kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które
mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego
oraz punktach aptecznych (13435),

117) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jana
Burego s. Antoniego w sprawie planowanego drastycznego obniżenia
finansowania podkarpackich szpitali w 2010 r. (13436),

118) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafała Baniaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Szaramy
w sprawie strategii promocji polskiej gospodarki (13437),
- 34 -

119) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Wziątka
w sprawie konieczności podjęcia pilnych działań w ramach wsparcia dla
miasta Szczecina (13439),

120) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Grażyny Ciemniak
w sprawie przejściowego zniesienia ochrony bobra w Polsce, w związku
z nadmiarem tej populacji (13441),

121) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marcina Zawiły
w sprawie konsekwencji wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 października 2009 r. dotyczącego wykazu produktów leczniczych,
które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu
pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (13442),

122) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanny


Strzelec-Łobodzińskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Cezarego Atamańczuka w sprawie produkcji benzyny i oleju napędowego
z dwutlenku węgla (13443),

123) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Cezarego Atamańczuka w sprawie zbyt pochopnego odbierania dzieci
rodzicom biologicznym (13444),

124) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Cezarego Atamańczuka w sprawie zagrożenia marginalizacją rodzin, które
utraciły źródło dochodów, lub których dochód znacząco obniżył się w ciągu
ostatniego roku (13445),

125) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Cezarego Atamańczuka
w sprawie upadłości konsumenckiej (13446),

126) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Steca
w sprawie stosowania art. 159 k.c. (13447),

127) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Steca
w sprawie problemów w handlu polskim drewnem (13448),
- 35 -

128) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Steca
w sprawie wynagrodzenia za bezumowne użytkowanie gruntów (13449),

129) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Stanisława Steca w sprawie kryterium przyznawania pomocy społecznej
(13450),

130) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Steca
w sprawie wpisania na listę leków refundowanych azilectu (13451),

131) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanny


Strzelec-Łobodzińskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Andrzeja Szlachty w sprawie kontraktu gazowego między Polską i Rosją
(13452),

132) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Szlachty
w sprawie nowych norm emisji trujących gazów (13453),

133) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanny


Strzelec-Łobodzińskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Andrzeja Szlachty w sprawie wspierania rozwoju energetyki wiatrowej
w Polsce (13455),

134) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanny


Strzelec-Łobodzińskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Andrzeja Szlachty w sprawie planów poszukiwawczo-wydobywczych
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (13456),

135) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację poseł Izabelli


Sierakowskiej w sprawie wojskowych uprawnień socjalno-bytowych oraz
innych dodatkowych należności (13457),

136) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Krystyny Skowrońskiej
w sprawie ujęcia w planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad drogi ekspresowej Rzeszów - Warszawa (13459),

137) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz
grupy posłów w sprawie rozbieżnych polityk zdrowotnych prowadzonych
przez ministra zdrowia i prezesa NFZ (na przykładzie tworzenia planu
finansowego NFZ na 2010 r.) (13476),
- 36 -

138) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację
posła Piotra Stanke w sprawie ograniczeń w realizacji programu "Szklanka
mleka" w 2010 r. (13479),

139) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Grażyny Gęsickiej
w sprawie odstąpienia od wprowadzenia zmian w art. 83 ustawy
o ochronie przyrody (13480),

140) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł


Grażyny Gęsickiej w sprawie naprawienia krzywd moralnych
i zadośćuczynienia za przymusową i bezpłatną pracę młodzieży
niepełnoletniej w ramach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"
wykonywanej w latach 1948-1955 (13481),

141) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Grażyny Gęsickiej
w sprawie przyspieszenia przebudowy drogi krajowej nr 4 (13482),

142) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Czesława Hoca
w sprawie nieuprawnionej odmowy przyznawania rybakom pomocy
finansowej w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację
operacji dotyczących wcześniejszych emerytur, na przykładzie rybaka
z Kołobrzegu (13483),

143) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Witolda Drożdża - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Józefa Rojka w sprawie potrzeby zmian wielkości
czcionki stosowanej w dowodach osobistych (13485),

144) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Jarosława Rusieckiego w sprawie kryteriów oceny wniosków zgłaszanych
przez gminy do wojewody świętokrzyskiego na przebudowę dróg w ramach
"Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych" na 2010 r. (13489),

145) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Rusieckiego
w sprawie zamiaru likwidacji sądów i prokuratur rejonowych
w miejscowościach będących siedzibami powiatów (13490),
- 37 -

146) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła


Jarosława Rusieckiego w sprawie projektu Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR)
(13491),

147) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Kuleszy
w sprawie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placówkach
obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (13493),

148) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Adama Wykręta
w sprawie dokonania przez Ministerstwo Finansów precyzyjnej interpretacji
przepisów dotyczących stawki podatku VAT nakładanego na niektóre usługi
świadczone w polskich portach morskich (13494),

149) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Bożeny Szydłowskiej
i Ireny Tomaszak-Zesiuk w sprawie obarczenia szkół językowych
obowiązkiem płacenia 22% stawki podatku VAT (13495),

150) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny
Szydłowskiej w sprawie możliwości przedłużania umów dzierżawy gruntów
należących do Skarbu Państwa (13496),

151) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na


interpelację poseł Bożeny Szydłowskiej w sprawie nowelizacji ustawy
o radiofonii i telewizji w celu zwiększenia obecności rodzimych artystów
i wykonawców scenicznych w mediach publicznych (13498),

152) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotra Kluza


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie
pozwów o zadośćuczynienie za internowanie w tzw. wojskowych obozach
specjalnych od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. (13499),

153) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława
Pięty oraz grupy posłów w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w ramach
Programu "Dziedzictwo kulturowe" dla cerkwi prawosławnej p.w. Św.
Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu (13501),
- 38 -

154) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wiesława Wody
w sprawie ograniczenia dostępności do leków mieszkańców gmin
spowodowanego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września
2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji
produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu
w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (13502),

155) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Krystyny
Łybackiej w sprawie zagrożeń dla polskiego przemysłu drzewnego (13503),

156) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej


- z upoważnienia ministra - oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego
Barbary Kudryckiej na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie
nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która wprowadza przepis
ograniczający uczelniom wyższym możliwość pomnażania środków
finansowych za pomocą lokat (13505),

157) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Krzysztofa Brejzy w sprawie sytuacji kobiet wracających do pracy po
urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (13507),

158) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława


Chmielewskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Jarosława Katulskiego w sprawie możliwości zmiany obowiązujących
regulacji prawnych w takim kierunku, aby umożliwić powstawanie
zakładów penitencjarnych prowadzonych przez podmioty prywatne (13509),

159) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
interpelację posła Artura Górskiego w sprawie orzeczenia Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości o usunięciu krzyży z włoskich szkół (13510),

160) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Artura Górskiego
w sprawie planów objęcia niepublicznych szkół językowych podatkiem
VAT w wysokości 22% (13511),

161) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Waldemara Andzela w sprawie obowiązkowego
umieszczania elementów odblaskowych na plecakach lub torbach szkolnych
w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drogach
(13512),
- 39 -

162) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marka Polaka oraz grupy
posłów w sprawie wprowadzenia obowiązku honorowania przez
prywatnych przewoźników ulg w przejazdach dla emerytów i osób
niepełnosprawnych (13514),

163) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka


Buciora - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marka Polaka
oraz grupy posłów w sprawie wprowadzenia corocznej waloryzacji zasiłku
pielęgnacyjnego (13515),

164) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Waldemara Andzela
w sprawie zwiększenia liczby miejsc w szpitalach psychiatrycznych
(13516),

165) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Lecha Kołakowskiego
w sprawie reaktywacji linii kolejowej Łapy - Sokoły (13517),

166) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Lecha Kołakowskiego
w sprawie pominięcia związków zawodowych przy uzgadnianiu nowego
prawa pocztowego (13518),

167) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Bętkowskiego
w sprawie środowisk, które dostrzegają w aktualnym porządku prawnym,
w aspekcie ochrony środowiska, konieczność wprowadzenia wielu istotnych
zmian (13519),

168) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Bętkowskiego
w sprawie objęcia niepublicznych szkół językowych 22% stawką podatku
VAT (13520),

169) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Michała Stuligrosza w sprawie kontroli PIP w Poznańskich Zakładach
Naprawczych Taboru Kolejowego SA (13521),

170) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Romana Kaczora
w sprawie stosowania na polskim rynku nieuczciwych praktyk
deweloperskich (13522),
- 40 -

171) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mariana


Zalewskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Tadeusza
Arkita i Andrzeja Ryszki w sprawie prowadzenia gospodarstw
agroturystycznych (13524),

172) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie nakładów w 2010 r. na służbę zdrowia (13525),

173) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie dopłat do sprzętu dla pacjentów ze stomią (13526),

174) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł


Anny Sobeckiej w sprawie wydawania przez ZUS zaświadczeń E-101
(13527),

175) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie zwrotu przez NFZ kosztów leczenia (13528),

176) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Anny
Sobeckiej w sprawie szczytu klimatycznego w Kopenhadze (13529),

177) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych (13530),

178) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Macieja Orzechowskiego
w sprawie realizacji świadczeń pielęgniarskich w domach pomocy
społecznej (13531),

179) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację poseł Danuty


Pietraszewskiej w sprawie odszkodowania dla byłych właścicieli
nieruchomości przejętych pod budowę dróg publicznych przed 1999 r.
(13532),

180) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Janusza Dzięcioła
w sprawie budowy węzła autostradowego Dżwierzno oraz budowy
obwodnicy w miejscowościach Zelgno i Dźwierzno w gminie Chełmża
(13533),
- 41 -

181) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację poseł Grażyny


Ciemniak w sprawie likwidacji Sądu Garnizonowego w Bydgoszczy
(13535),

182) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej
oraz grupy posłów w sprawie organizacji matur w 2010 r. (13536),

183) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Lamczyka
w sprawie dalszego funkcjonowania punktów aptecznych (13537),

184) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Jerzego
Szmajdzińskiego i Krystyny Łybackiej w sprawie utrudnień w dostępie
do wyników próbnych egzaminów maturalnych (13539),

185) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Bańkowskiej
w sprawie podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na
prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakładach leczenia uzdrowiskowego (13540),

186) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha - z upoważnienia prezesa


Rady Ministrów - na interpelację posła Marka Kuchcińskiego w sprawie
likwidacji Polsko-Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych stacjonujących
w Przemyślu (13542),

187) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Dominika Radziwiłła


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Roberta
Kołakowskiego w sprawie realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
w drugim okresie płatniczym 2009 r. (13544),

188) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa


Włodkowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja
Kani w sprawie edukacji przedszkolnej najmłodszego pokolenia Polaków,
zwiększania liczby dzieci objętych opieką i nauczaniem przedszkolnym oraz
zwiększania środków finansowych na edukację przedszkolną w naszym
kraju (13548),
- 42 -

189) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Lipca
w sprawie postulowanych przez samorząd aptekarski zmian legislacyjnych
w prawie farmaceutycznym, które skutkować będą zmniejszeniem
wydatków NFZ na refundacje leków (13550),

190) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Edwarda Wojtasa w sprawie zjawiska opłacania przez Polaków składek
emerytalnych za granicą zamiast w ZUS (13553),

191) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na
interpelację posłów Wojciecha Kossakowskiego i Leonarda Krasulskiego
w sprawie planów ograniczenia budżetu Policji na 2010 r. (13561),

192) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jacka
Osucha w sprawie zwolnienia przewoźników z obowiązku wypłat
odszkodowań za opóźnienia pociągów (13564),

193) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Osucha w sprawie
modernizacji infrastruktury kolejowej w miejscowości Nakło nad Notecią
(woj. kujawsko-pomorskie) (13566),

194) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Krzysztofa Putry w sprawie sytuacji polskich rodzin w 2009 r. (13568),

195) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Latosa
w sprawie składek na PFRON (13569),

196) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Witolda Drożdża - z upoważnienia ministra - na
interpelację posłów Michała Wojtkiewicza i Marka Polaka w sprawie
większej czcionki na dokumentach, takich jak dowód osobisty i prawo jazdy
(13571),

197) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację


posła Jarosława Żaczka w sprawie stworzenia nadzoru umożliwiającego
sprawne wdrożenie, przeprowadzenie i upowszechnianie programu
poręczeń dla kredytów studenckich przez BGK (13577),
- 43 -

198) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek
w sprawie projektu ustawy Prawo pocztowe (13580),

199) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Ryszarda Terleckiego
w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących praw kombatantów (13583),

200) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka
w sprawie trudności w realizacji programu "Radosna szkoła" (13586),

201) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Jarosława


Matwiejuka w sprawie doposażenia polskich żołnierzy stacjonujących
w Afganistanie w dodatkowe śmigłowce (13593),

202) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Steca
w sprawie działań rządu zmierzających do ograniczenia wzrostu długu
publicznego (13594),

203) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Izabeli Jarugi-Nowackiej
w sprawie wiążącej interpretacji przepisów dotyczących obecności symboli
religijnych w miejscach publicznych, w szczególności krzyży w szkołach
(13598),

204) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Adama Gawędy oraz
grupy posłów w sprawie zmiany przepisów dotyczących stosowania osadów
ściekowych w rolnictwie, tj. postępowania z osadami ściekowymi
(oczyszczanie) oraz szkód środowiskowych wynikających
z nieprawidłowego ich stosowania (13600),

205) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusza Bogdana


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jerzego Budnika
w sprawie funkcjonowania programu "Jedno okienko" i instytucji
zawieszenia działalności gospodarczej (13603),

206) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Smolarza
w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami
ortopedycznymi (13606),
- 44 -

207) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztofa


Stanowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza
Smolarza w sprawie wprowadzenia zmian do obecnego systemu kształcenia
zawodowego (13607),

208) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marii Zuby w sprawie
podjęcia skutecznych działań mających na celu wprowadzenie w polskim
porządku prawnym zmiany przepisów skutkujących wyłączeniem
działalności krótkofalowców z grona podmiotów świadczących usługi
o charakterze komercyjnym (13610),

209) szefa Służby Cywilnej Sławomira Marka Brodzińskiego - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Andrzeja Jaworskiego
w sprawie premii dla urzędników (13617),

210) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilli Jaroń


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Janiny Okrągły
w sprawie realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego,
określonych w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (13625),

211) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztofa


Stanowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Macieja
Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie zmian w prawie
oświatowym dotyczącym kształcenia zawodowego (13634),

212) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Sławomira Zawiślaka
w sprawie reformy dotyczącej prowadzenia lekcji wychowania fizycznego
(13640),

213) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Sławomira Zawiślaka
w sprawie ustawowej implementacji unijnych zasad logistyki i zarządzania
gospodarką odpadami komunalnymi (13641),

214) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła
Roberta Kołakowskiego w sprawie kryteriów dochodowych oraz świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej (13644),

215) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Dominika Radziwiłła


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła
Krzysztofa Putry w sprawie długu publicznego (13647),
- 45 -

216) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Putry
w sprawie zmiany ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" (13650),

217) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Henryka Siedlaczka
w sprawie propozycji fakultatywnych polis zdrowotnych (13657),

218) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Wilka
w sprawie listy leków dostępnych w punktach aptecznych (13662),

219) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Wilka
w sprawie dostępności kredytów dla rolników (13665),

220) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Damiana Raczkowskiego
oraz grupy posłów w sprawie objęcia niepublicznych szkół językowych
22% stawką podatku VAT (13670),

221) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Ewy Malik oraz grupy
posłów w sprawie budzących kontrowersje nominacji na stanowiska
naczelników urzędów skarbowych (13672),

222) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mariusza Grada
w sprawie zwiększonej populacji lisów (13674),

223) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Żukowskiego
w sprawie wniosków z raportu NIK o gospodarowaniu środkami funduszu
leśnego (13685),

224) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Izabeli Katarzyny
Mrzygłockiej w sprawie zniszczeń wyrządzanych przez zwierzęta leśne
(13714).

Odpowiedzi te - zgodnie z art. 193 ust. 2 regulaminu Sejmu


- zostały przekazane posłom.
- 46 -

Informuję również, że w regulaminowym terminie nie wpłynęły


odpowiedzi na następujące interpelacje:

1) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie statusu osoby niesłusznie posądzonej


o przestępstwo, wobec której prowadzone były czynności sprawdzające
- od ministra sprawiedliwości (12499) - 43 dni,

2) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie realizacji zasad społecznej gospodarki


rynkowej w związku z uchwałą nr 15 XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów
NSZZ Solidarność - od prezesa Rady Ministrów (13090) - 28 dni.

II ZAPYTANIA

Informuję, że wpłynęły następujące zapytania:

1) poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie praktyk stosowanych przez Generalną


Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy wywłaszczaniu nieruchomości
pod budowę nowych dróg, na przykładzie budowy drogi ekspresowej S69 na
odcinku węzeł Krakowska - węzeł Żywiecka/Bystrzańska w Bielsku-Białej
- do ministra infrastruktury (5664),

2) poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie wysokości kontraktu na 2010 r.


zaproponowanego Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej przez
Narodowy Fundusz Zdrowia - do ministra zdrowia (5665),

3) poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie działań, jakie rząd planuje podjąć


w 2010 r. w celu zwiększenia dostępności do Internetu - do prezesa Rady
Ministrów (5666),

4) posła Grzegorza Pisalskiego w sprawie przyczyn braku narkotesterów


na wyposażeniu Policji - do ministra spraw wewnętrznych i administracji
(5667),

5) poseł Izabeli Kloc w sprawie niespłacenia należności z tytułu świadczeń


zdrowotnych wykonanych przez Szpital Chorób Płuc w Orzeszu ponad limit
określony umową z NFZ w 2009 r. - do ministra zdrowia (5668),
- 47 -

6) posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie planowanej licytacji


komorniczej mieszkań zakładowych Huty "Jedność" - do ministra
infrastruktury (5669),

7) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie złóż rudy uranowej w okolicy


miejscowości Rajsk w woj. podlaskim - do prezesa Rady Ministrów (5670),

8) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zastępczej lokalizacji składowiska


odpadów radioaktywnych w Krasnopolu w woj. podlaskim - do prezesa
Rady Ministrów (5671),

9) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zastępczej lokalizacji składowiska


odpadów radioaktywnych we wsi Stare Tajno w woj. podlaskim
- do prezesa Rady Ministrów (5672),

10) posła Artura Górskiego w sprawie działań podejmowanych przez


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dotyczących pisowni nielitewskich
nazwisk obywateli Litwy - do ministra spraw zagranicznych (5673),

11) posła Wojciecha Szaramy w sprawie braku decyzji dotyczącej finansowania


usług pielęgniarek zadaniowych w woj. śląskim - do ministra zdrowia
(5674),

12) poseł Mirosławy Masłowskiej w sprawie ostatecznej utylizacji zakaźnych


odpadów medycznych i weterynaryjnych - do ministra zdrowia (5675),

13) poseł Marzeny Machałek w sprawie zapewnienia środków na działalność


kowarskiego posterunku straży pożarnej w woj. dolnośląskim - do ministra
spraw wewnętrznych i administracji (5676),

14) posła Stanisława Pięty w sprawie pogarszających się warunków służby


policjantów w woj. śląskim - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji (5677),

15) posła Andrzeja Pałysa w sprawie zaległych wynagrodzeń dla pracowników


likwidowanego zakładu odzieżowego Collar Textil w Opatowie
- do ministra sprawiedliwości (5678),

16) poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie przyczyn braku narkotesterów


na wyposażeniu Policji - do ministra spraw wewnętrznych i administracji
(5679),

17) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie sytuacji w branży energetycznej


w związku ze stanowiskiem nr 6 XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów
NSZZ Solidarność - do prezesa Rady Ministrów (5680),
- 48 -

18) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie zaliczenia okresu urlopu


wychowawczego do okresu uprawniającego do przejścia na świadczenie
przedemerytalne - do ministra pracy i polityki społecznej (5681),

19) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie wymiaru czasu pracy fizjoterapeuty


- do ministra pracy i polityki społecznej (5682),

20) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie uregulowania stanu prawnego lasu


- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (5683),

21) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie skutków prawnych przekazania


w drodze darowizny własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez
osobę przebywającą w domu opieki społecznej - do ministra pracy
i polityki społecznej (5684),

22) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie możliwości uzyskania decyzji


o stwierdzeniu choroby zawodowej przez osobę będącą na emeryturze
- do ministra pracy i polityki społecznej (5685),

23) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie możliwości przejścia na rentę


z tytułu przepracowanych lat pracy - do ministra pracy i polityki
społecznej (5686),

24) posła Marka Polaka w sprawie dalszych losów Pociągu Papieskiego


- do ministra infrastruktury (5687),

25) posła Waldemara Wrony w sprawie dostosowania zakładów opieki


zdrowotnej do wymogów, jakim powinny odpowiadać pod względem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ - do ministra
zdrowia (5688),

26) posła Krzysztofa Putry w sprawie remontów budynków dworców


kolejowych w woj. podlaskim - do ministra infrastruktury (5689),

27) posła Bogusława Kowalskiego w sprawie mechanizmu wpłat


wyrównawczych do budżetu państwa dokonywanych przez samorządy
wojewódzkie - do ministra finansów (5690),

28) posła Bogusława Kowalskiego w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego


w Węgrowie - do ministra sprawiedliwości (5691),

29) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie sytuacji w PZU SA


- do prezesa Rady Ministrów (5692),
- 49 -

30) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie protestu dystrybutorów


lekkiego oleju opałowego - do prezesa Rady Ministrów (5693),

31) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie zasad handlu polskim


drewnem - do prezesa Rady Ministrów (5694),

32) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie interpretacji art. 37 ust. 4


ustawy o gospodarce nieruchomościami - do ministra infrastruktury (5695),

33) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie interpretacji przepisów


dotyczących awansu pracowników samorządowych - do ministra spraw
wewnętrznych i administracji (5696),

34) posła Sławomira Preissa w sprawie braku możliwości stosowania przepisów


ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
w zakresie zmiany nazwy miejscowości - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji (5697),

35) posła Zbigniewa Konwińskiego w sprawie importu odzieży używanej


z krajów trzecich - do ministra środowiska (5698),

36) posła Henryka Gołębiewskiego w sprawie znaczącej dysproporcji wartości


kontraktów stomatologicznych na 2010 r. w mieście Wałbrzychu
- do ministra zdrowia (5699),

37) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie kompleksowej modernizacji


Dworca Kolejowego Chełm Miasto - do ministra infrastruktury (5700),

38) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie finansowania świadczeń


zdrowotnych na 2010 r. w woj. lubelskim - do ministra zdrowia (5701),

39) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie ustalenia prawa do świadczeń


emerytalno-rentowych - do prezesa Rady Ministrów (5702),

40) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie odmownej decyzji w kwestii


odrolnienia gruntów rolnych pod budowę fabryki IKEA w gminie Orla,
w woj. podlaskim - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (5703),

41) posła Tadeusza Arkita w sprawie planowanych działań zmierzających


do realizacji inwestycji pn. "beskidzka droga integracyjna" w Małopolsce
i na Śląsku - do ministra infrastruktury (5704),

42) posła Witolda Namyślaka w sprawie świadczeń przedemerytalnych


przysługujących pracownikom byłych przedsiębiorstw gospodarki rolnej
- do ministra pracy i polityki społecznej (5705),
- 50 -

43) posła Witolda Namyślaka w sprawie propozycji objęcia niepublicznych


szkół językowych 22% stawką podatku VAT - do ministra finansów (5706),

44) posła Witolda Namyślaka w sprawie dokończenia remontu Klubu


Garnizonowego w Siemirowicach - do ministra obrony narodowej (5707),

45) posła Marka Rząsy w sprawie obrad "okrągłego stołu" dotyczących polskiej
piłki nożnej - do ministra sportu i turystyki (5708),

46) posła Jana Widackiego w sprawie aktów autoagresji w aresztach śledczych


i zakładach karnych, w szczególności samobójstw osób osadzonych
- do ministra sprawiedliwości (5709),

47) posła Romualda Ajchlera w sprawie przyszłości Browaru Czarnków


- do prezesa Rady Ministrów (5710),

48) posła Romualda Ajchlera w sprawie przyszłości rozwoju stad ogierów


w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem stad w Sierakowie,
Bogusławicach i Łobzie - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (5711),

49) posła Romualda Ajchlera w sprawie przyszłości środków uzyskanych


ze sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych - do ministra
rolnictwa i rozwoju wsi (5712),

50) poseł Lidii Staroń w sprawie prawidłowości przeprowadzenia inwestycji


pod nazwą "Termy Warmińskie", realizowanej przez starostwo powiatowe
w Lidzbarku Warmińskim przy wsparciu zarządu województwa
warmińsko-mazurskiego - do ministra rozwoju regionalnego (5713),

51) posła Ryszarda Terleckiego w sprawie kwalifikacji nauczycieli


do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej
pomocy na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
2009 r. - do ministra zdrowia (5714),

52) posła Zbigniewa Kozaka w sprawie zbyt niskich limitów zabiegów


chirurgicznych prowadzących do kalectwa pacjentów - do ministra zdrowia
(5715),

53) posła Tadeusza Tomaszewskiego oraz grupy posłów w sprawie stanu prac
nad aktami wykonawczymi do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
- do ministra spraw wewnętrznych i administracji (5716),

54) posłów Tadeusza Tomaszewskiego i Bogusława Wontora w sprawie


środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych - do ministra pracy i polityki społecznej (5717),
- 51 -

55) posłów Tadeusza Tomaszewskiego i Bogusława Wontora w sprawie


niewystarczających środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną
- do ministra pracy i polityki społecznej (5718),

56) posłów Tadeusza Tomaszewskiego i Bogusława Wontora w sprawie


zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
- do ministra pracy i polityki społecznej (5719),

57) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie podziału środków z funduszu


zapasowego NFZ pomiędzy oddziały wojewódzkiego funduszu w 2009 r.
- do ministra zdrowia (5720),

58) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie planów sprzedaży Browaru


w Czarnkowie przez Agencję Nieruchomości Rolnych - do ministra
rolnictwa i rozwoju wsi (5721),

59) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie próby wydostania się uchodźców


czeczeńskich z Polski - do ministra spraw wewnętrznych i administracji
(5722),

60) posła Marka Zielińskiego oraz grupy posłów w sprawie dotacji dla
okręgowych rad pielęgniarek i położnych - do ministra zdrowia (5723),

61) posła Marka Zielińskiego oraz grupy posłów w sprawie systemu aukcyjnego
na zakup drewna w Polsce - do ministra środowiska (5724),

62) posłów Grzegorza Sztolcmana i Izabeli Leszczyny w sprawie dalszych prac


związanych z modernizacją drogi krajowej nr 46 - do ministra
infrastruktury (5725),

63) posłów Grzegorza Sztolcmana i Izabeli Leszczyny w sprawie konieczności


podejmowania uchwał organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego
wszystkich szczebli w kwestii dodatkowego wynagrodzenia rocznego
i nagród jubileuszowych - do ministra spraw wewnętrznych i administracji
(5726),

64) posła Wojciecha Kossakowskiego w sprawie projektu zniesienia licencji


zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami - do ministra
infrastruktury (5727),

65) posła Krzysztofa Borkowskiego w sprawie problemów osób prowadzących


gospodarstwa rolne na terenie gm. Cegłów w woj. mazowieckim
- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (5728),
- 52 -

66) posła Marka Rząsy w sprawie proponowanych przez Kolegium Lekarzy


Rodzinnych w Polsce zmian w Konstytucji RP - do ministra zdrowia
(5729),

67) poseł Jolanty Szymanek-Deresz w sprawie warunków prywatyzacji PKS


w Płocku SA - do ministra skarbu państwa (5730),

68) posła Tomasza Garbowskiego oraz grupy posłów w sprawie oceny działań
podejmowanych przez spółkę PL.2012 w zakresie jej zadań kontrolnych
- do ministra sportu i turystyki (5731),

69) posłów Tadeusza Tomaszewskiego i Stanisława Steca w sprawie procesu


likwidacji Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Pokój" w Lubiniu
- do ministra sprawiedliwości (5732),

70) posła Marka Kwitka w sprawie sposobu organizacji i finansowania przez


gminy dojazdów do szkół położonych poza miejscem zamieszkania uczniów
- do ministra edukacji narodowej (5733),

71) posła Andrzeja Adamczyka w sprawie postępowania prokuratorskiego


dotyczącego zawiadomienia osób pokrzywdzonych przez spółkę Leopard SA
- do ministra sprawiedliwości (5734),

72) posła Zenona Durki w sprawie wstrzymania prywatyzacji mieszkań przez


Wojskową Agencję Mieszkaniową - do ministra obrony narodowej (5735),

73) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie zwiększenia kontraktu dla Oddziału


Okulistyki SP ZOZ w Puławach - do ministra zdrowia (5736),

74) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie wyłączenia nauczycieli


przedszkoli z prawa do ulgowych przejazdów - do ministra infrastruktury
(5737),

75) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zabierania tymczasowego


prawa jazdy na czas wydania nowego dokumentu - do ministra spraw
wewnętrznych i administracji (5738),

76) posła Janusza Cichonia w sprawie stosowania zamienników przez


farmaceutów - do ministra zdrowia (5739),

77) poseł Jolanty Szymanek-Deresz w sprawie zagrożenia powodziowego


na Wiśle w rejonie Wyszogrodu, Kępy Polskiej i Płocka - do ministra
środowiska (5740),
- 53 -

78) posłów Sławomira Piechoty i Stanisława Huskowskiego w sprawie


wsparcia programu modernizacji dźwigów osobowych
i osobowo-towarowych w Polsce - do ministra gospodarki (5741),

79) posła Mirona Sycza w sprawie stanu przygotowań do odpraw granicznych


i celnych na morskim przejściu granicznym we Fromborku - do ministra
spraw wewnętrznych i administracji (5742),

80) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie działania: Modernizacja gospodarstw


rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (5743),

81) posła Stanisława Rydzonia w sprawie regulacji rzeki Soły, w woj.


małopolskim - do ministra środowiska (5744),

82) posła Jana Kochanowskiego w sprawie problemów i spraw


przedstawionych w liście otwartym Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu
Drzewnego - do ministra środowiska (5745),

83) poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie obłożenia szkół nauki jazdy 22%
stawką podatku VAT - do ministra finansów (5746).

Zapytania te - zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu - zostały


przekazane adresatom.

Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące odpowiedzi:

1) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława


Chmielewskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Danuty
Olejniczak w sprawie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na
wniosek Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie w przedmiocie
opuszczenia i opróżnienia lokalu (4954),

2) sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacka Cichockiego


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posła Ludwika
Dorna w sprawie informacji o tzw. tarczy antykorupcyjnej (5174),
- 54 -

3) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na


zapytanie posła Piotra Babinetza w sprawie braku możliwości odbierania
Programu II Polskiego Radia przez większość mieszkańców Podkarpacia
(5189),

4) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Zbigniewa Rynasiewicza
w sprawie budowy zbiornika wodnego Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce
w gminach Krempna i Nowy Żmigród (5256),

5) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie poseł Moniki


Wielichowskiej w sprawie obniżenia dotacji podmiotowej z budżetu
państwa na dofinansowanie działalności bieżącej dla Polskiej Agencji
Prasowej SA (5257),

6) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura
Ostrowskiego w sprawie samowolnego umieszczania w Opocznie tablic
upamiętniających miejsca ofiar II wojny światowej (5258),

7) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Elżbiety
Streker-Dembińskiej w sprawie sytuacji w Instytucie Medycyny Wsi
w Lublinie (5291),

8) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Teresy Wargockiej
w sprawie medycyny naturalnej (5342),

9) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igora Dzialuka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Ireneusza Rasia w sprawie
wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących kursów na prawo jazdy
w zakresie odpowiedzialności kursanta i instruktora (5386),

10) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra


Żuchowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Marka
Rząsy w sprawie budowy sali koncertowej przy Zespole Państwowych
Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu (5401),

11) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wojciecha Kossakowskiego
w sprawie przyspieszenia tempa prac legislacyjnych nad projektem ustawy
o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (5416),
- 55 -

12) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Brejzy
w sprawie oznakowania miasta Inowrocławia znakami "Miasto
Monitorowane" (5421),

13) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycji


Wolińskiej-Bartkiewicz - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła
Arkadiusza Mularczyka w sprawie budowy drogi szybkiego ruchu relacji
Nowy Sącz - Brzesko (5427),

14) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisława Jerzego


Komorowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Izabelli
Sierakowskiej w sprawie nieruchomości położonych w Lublinie, będących
w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej (5430),

15) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisława Jerzego


Komorowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Marzeny
Machałek w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych
komend uzupełnień (5435),

16) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego
w sprawie działań Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wobec
sytuacji w Gimnazjum w gm. Książki w pow. wąbrzeskim w woj.
kujawsko-pomorskim (5445),

17) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdaleny Gaj


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Ireneusza Rasia w sprawie
cyfryzacji Polski (5447),

18) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Łukasza


Zbonikowskiego w sprawie naruszenia prawa przez Radę Nadzorczą
w związku z wyborem i powołaniem nowego prezesa Zarządu PKS we
Włocławku Sp. z o.o. (5452),

19) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Radosława Witkowskiego
oraz grupy posłów w sprawie opodatkowania zysków z tzw. aukcji
groszowych (5478),

20) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Putry w sprawie zakontraktowania
świadczeń dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim
(5479),
- 56 -

21) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny
Paluch oraz grupy posłów w sprawie niekontrolowanego wypuszczania
fajerwerków stwarzających zagrożenie pożarowe (5481),

22) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka


Buciora na zapytanie posła Edwarda Wojtasa w sprawie przyznania
świadczenia specjalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (5483),

23) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Romualda Ajchlera
w sprawie planowanych zmian w rozkładzie jazdy pociągów oraz
warunków podróży na trasie Szczecin - Poznań (5485),

24) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Marzeny
Okła-Drewnowicz w sprawie przekształceń placówki terenowej KRUS
w Opatowie (5486),

25) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Grzegorza Raniewicza
w sprawie zjazdów z planowanej drogi S12 (5491),

26) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura Górskiego
w sprawie utrudnień w korzystaniu z ulgi "internetowej" w PIT (5493),

27) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Beaty Mazurek
w sprawie realizacji na Lubelszczyźnie programów "Szklanka mleka"
i "Owoce w szkole" (5494),

28) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Piotra
Polaka w sprawie niewypłaconych policjantom wymagalnych, zaległych
świadczeń płacowych w 2009 r. (5498),

29) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka


Buciora - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Barbary Bartuś
w sprawie przepisów dotyczących przyznawania zasiłku rodzinnego (5499),

30) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Marzeny Doroty Wróbel
w sprawie planowanej likwidacji Wydziału Gospodarczego w Sądzie
Okręgowym w Radomiu (5501),
- 57 -

31) prokuratora krajowego, zastępcy prokuratora generalnego Edwarda


Zalewskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Stanisława
Pięty w sprawie przebiegu i rezultatów śledztwa prowadzonego na
podstawie zawiadomienia Regionalnej Izby Obrachunkowej przez
Prokuraturę Okręgową w Częstochowie a dotyczącego nieprawidłowości
w Szkole Rzemieślniczej w Bielsku-Białej (5502),

32) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Kuriaty w sprawie
interpretacji art. 94 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (5503),

33) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jarosława Matwiejuka
w sprawie braku w Białymstoku laboratorium wykonującego badania
diagnostyczne w kierunku wirusa grypy typu AH1N1 (5505),

34) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
zapytanie posła Jarosława Matwiejuka w sprawie nasilających się aktów
wandalizmu w Centrum Kultury Islamu w Białymstoku (5506),

35) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jarosława Matwiejuka
w sprawie zakupu sztucznego płuca dla szpitala w Suwałkach (5507),

36) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Zbigniewa
Kozaka w sprawie wyjaśnienia przyczyn, dla których w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zostało dotychczas wszczęte
postępowanie administracyjne wobec wniosku o stwierdzenie nieważności
decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia
17 czerwca 2005 r. (WKZ-5340/3/92/863/PWKZ.R.41900-6/3931/2005),
na postawie której wpisano do rejestru zabytków "układ ruralistyczny wsi
Karwieńskie Błota I i II w granicach historycznych wraz z otoczeniem"
(5509),

37) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Małgorzaty
Kidawy-Błońskiej w sprawie pamiątek Warszawskiego Towarzystwa
Cyklistów (5510),

38) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie poseł Jolanty
Szczypińskiej w sprawie projektów ustaw zmieniających ustawę o grach
i zakładach wzajemnych (5512),
- 58 -

39) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wojciecha Żukowskiego
w sprawie roszczeń przysługujących właścicielowi nieruchomości
w związku z wybudowaniem linii przesyłowych wysokiego napięcia
(5513),

40) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Adama Lipińskiego
w sprawie możliwości zlikwidowania przez władze łotewskie polskiej
szkoły podstawowej im. hr. Platerów w Krasławie (5515),

41) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Dariusza Daniluka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wiesława Janczyka
w sprawie wątpliwości dotyczących jakości nadzoru i prowadzenia
działalności przez niektóre instytucje finansowe w Polsce (5516),

42) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Agnieszki Pomaskiej oraz
grupy posłów w sprawie statusu obszaru SOO PLH 220044 w programie
Obszary Natury 2000 ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Wysp
Zielonych (5517),

43) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła
Grzegorza Napieralskiego w sprawie modernizacji drogi z Gorzysławia
do Bieczyna (5518),

44) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny Zalewskiej
w sprawie braku rozwiązań systemowych dotyczących profilaktyki
stomatologicznej dla dzieci w wieku szkolnym (5522),

45) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Janusza Palikota w sprawie
odpowiedzialności karnej kursantów za spowodowanie wypadków
drogowych w trakcie odbywania kursu na prawo jazdy (5530),

46) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza


Nalewajka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wiesława
Janczyka w sprawie wątpliwości dotyczących rozbieżności postanowień
ujętych w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 oraz
2007-2013 (5534),
- 59 -

47) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Macieja Orzechowskiego
w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 15 na odcinku z Krotoszyna
do Koźmina Wielkopolskiego (5535),

48) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Ireneusza Rasia
w sprawie zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami (5536),

49) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie poseł Jolanty
Szczypińskiej w sprawie przekazania w dniu 12 sierpnia 2009 r. przez
Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizy materiałów
operacyjnych zgromadzonych w ramach SOR krypt. "Yeti" oraz SOR krypt.
"Black Jack" dotyczących prac nas tzw. ustawą hazardową (5537),

50) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Kochanowskiego
w sprawie listu otwartego Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu
Drzewnego (5539),

51) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie poseł Bożeny


Kotkowskiej w sprawie powodów zmiany trybu prywatyzacji Śląskiej
Fabryki Wódek Gatunkowych Polmos SA w Bielsku-Białej (5541),

52) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Hanny Jahns


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Sebastiana Karpiniuka
w sprawie prac nad projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego dotyczącym udzielania pomocy na inwestycje w zakresie:
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery
badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych
programów operacyjnych (5542),

53) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igora Dzialuka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Marka Rząsy w sprawie
możliwości przeniesienia procesu dotyczącego korupcji w Urzędzie
Marszałkowskim woj. podkarpackiego z Sądu Rejonowego w Rzeszowie
(5543),

54) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana
Szyszki w sprawie usuwania krzyży wzdłuż szlaków komunikacyjnych
Warszawy (5544),
- 60 -

55) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycji


Wolińskiej-Bartkiewicz - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła
Jana Burego s. Antoniego w sprawie braku decyzji o podjęciu prac
modernizacyjnych i remontowych na drodze krajowej nr 4 na odcinku
biegnącym przez Łańcut oraz dalszym jej ciągu w kierunku granicy
z Ukrainą (5546),

56) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Moniki
Wielichowskiej w sprawie wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu "Dziedzictwo
kulturowe" priorytet 1 - "Ochrona zabytków", na zadanie pod nazwą "Prace
konserwatorsko-restauratorskie przy Czarnej Bramie na placu Kościelnym
w Kłodzku" (5547),

57) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na


zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wniosku
o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających
w dyspozycji ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego
pod nazwą "Spotkanie z Twórcą - czyli dlaczego warto czytać", złożonego
przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej
w Kłodzku, w woj. dolnośląskim (5548),

58) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Moniki
Wielichowskiej w sprawie wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu "Dziedzictwo
kulturowe", priorytet 1 - "Ochrona zabytków", na zadanie pod nazwą
"Srebrna Góra, XVIII-wieczna Twierdza: remont zagrożonych katastrofą
budowlaną sklepień i ścian kazamat Donjonu i Bastionu Kawaler wraz
z naprawą tuneli odwadniających oraz odtworzenie fragmentu elewacji
Bastionu Dolnego", złożonego przez Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej
Górze sp. z o.o., w woj. dolnośląskim (5549),

59) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na


zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wniosku
o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających
w dyspozycji ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego
pod nazwą "Wielcy Artyści Małemu Miastu", złożonego przez Kłodzkie
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, w woj. dolnośląskim (5550),
- 61 -

60) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na


zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wniosku
o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających
w dyspozycji ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego
pod nazwą "Książka czy film - kłodzkie warsztaty literacko-filmowe",
złożonego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii
Dąbrowskiej w Kłodzku, w woj. dolnośląskim (5551),

61) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na


zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wniosku
o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających
w dyspozycji ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego
pod nazwą "Wymiana zaplecza technicznego Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowej Rudzie etap II", w woj. dolnośląskim (5552),

62) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na


zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wniosku
o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających
w dyspozycji ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego
pod nazwą "Orkiestra górnicza "kopalnią" wiedzy muzycznej", złożonego
przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, w woj. dolnośląskim
(5553),

63) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na


zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wniosku
o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających
w dyspozycji ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego
pod nazwą "Zakup oświetlenia scenicznego do sali widowiskowo-kinowej",
złożonego przez Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, w woj.
dolnośląskim (5554),

64) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na


zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wniosku
o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających
w dyspozycji ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego
pod nazwą "Zakup wykładziny i foteli do sali widowiskowo-kinowej
w części balkonowej", złożonego przez Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji, w woj. dolnośląskim (5555),
- 62 -

65) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Moniki
Wielichowskiej w sprawie wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu "Dziedzictwo
kulturowe", priorytet 1- "Ochrona zabytków", na zadanie pod nazwą
Rekonstrukcja tynków i malatur w krużgankach i kaplicach Bazyliki
Wambierzyckiej, w woj. dolnośląskim (5556),

66) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Moniki
Wielichowskiej w sprawie wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu "Dziedzictwo
kulturowe", priorytet 1 - "Ochrona zabytków", na zadanie pod nazwą "Prace
konserwatorskie na Sali Rajców, głównej klatce schodowej oraz głównych
korytarzach Ratusza Miejskiego w Kłodzku" (5558),

67) prokuratora krajowego, zastępcy prokuratora generalnego Edwarda


Zalewskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tomasza
Kamińskiego w sprawie aresztowania sierżanta pracującego w sekcji ruchu
drogowego w Ustrzykach Dolnych (5560),

68) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra


Żuchowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wojciecha
Żukowskiego w sprawie umieszczenia krzyża na dawnym klasztorze
Klarysek w Zamościu (5561),

69) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła
Grzegorza Sztolcmana w sprawie komisariatu policji w Kłomnicach
w pow. częstochowskim (5562),

70) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Ludwika


Dorna w sprawie wyjaśnienia okoliczności tragicznej śmierci kpt. Daniela
A., w związku z informacjami podanymi w audycji telewizyjnej
"Superwizjer" (5563) - zastrzeżona,

71) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Marka Polaka
w sprawie przekazania na rzecz pow. wadowickiego własności
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jaszczurowej w gminie
Mucharz, obejmującej działkę oznaczoną numerem 259/13 (5564),
- 63 -

72) ministra sportu i turystyki Adama Giersza na zapytanie posła Michała


Stuligrosza w sprawie konsekwencji uchwalenia tzw. ustawy hazardowej
dla KKS Lech Poznań SA (5565),

73) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tadeusza Arkita w sprawie
środków budżetowych przeznaczonych na zadania w gminach w ramach
realizacji projektu pod nazwą "Program budowy zbiornika wodnego Świnna
Poręba w latach 2006-2010" w woj. małopolskim (5566),

74) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Hanny Jahns


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tadeusza Arkita oraz grupy
posłów w sprawie możliwości zaliczkowego finansowania przedsięwzięć
realizowanych w ramach funduszy unijnych w związku z przyznaniem
grantów w Małopolsce w ramach projektu Leader+ (5567),

75) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Piotra Stanke w sprawie
niekorzystnych dla społeczności lokalnej zmian w rozkładzie jazdy
pociągów w południowej części woj. pomorskiego (5569),

76) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Piotra Stanke w sprawie
planowanej likwidacji filii urzędu pocztowego w miejscowości Bińcze
w gminie Czarne (5570),

77) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Andrzeja Walkowiaka
w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Szubinie (5573),

78) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny Bańkowskiej
w sprawie pomocy dla rolników, którzy ucierpieli podczas nawałnicy
(5576),

79) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Dariusza Bąka w sprawie
powolnego przejazdu pociągów na trasie kolejowej Radom - Warszawa na
skrzyżowaniu z drogą krajową nr 48 Białobrzegi - Głowaczów (5578),

80) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Grażyny Ciemniak
w sprawie odstąpienia od likwidacji Izby Adwokackiej w Bydgoszczy
(5581),
- 64 -

81) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Tomasza


Latosa w sprawie zamiaru likwidacji Sądu Garnizonowego w Bydgoszczy
(5582),

82) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tomasza Latosa w sprawie
zamiaru likwidacji Izby Adwokackiej w Bydgoszczy (5583),

83) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanny


Strzelec-Łobodzińskiej - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła
Tomasza Latosa w sprawie kampanii informacyjnej "Czas na oszczędzanie
energii" (5584),

84) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tomasza Latosa w sprawie
budowy wolnostojących elektrowni wiatrowych w pow. bydgoskim (5585),

85) prokuratora krajowego, zastępcy prokuratora generalnego Edwarda


Zalewskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Stanisława
Pięty w sprawie zmian personalnych w Prokuraturze Okręgowej
w Katowicach w związku z publikacją zdjęć o charakterze pornografii
dziecięcej udostępnionych przez prokuratorów (5586),

86) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Grzegorza
Raniewicza w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa (5588),

87) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Grzegorza
Raniewicza w sprawie cen chmielu (5589),

88) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Tadeusza Arkita


w sprawie faktycznej wartości rynkowej terenów KWK Janina Ruch II
w Libiążu w pow. chrzanowskim w woj. małopolskim (5592),

89) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Marzeny Machałek
w sprawie likwidacji połączenia kolejowego na trasie Zgorzelec
- Warszawa Wschodnia (5593),

90) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posła Roberta
Kołakowskiego w sprawie niekorzystnego dla woj. mazowieckiego
mechanizmu wpłat wyrównawczych zwanych "janosikowym" (5594),
- 65 -

91) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na zapytanie posła Andrzeja Pałysa w sprawie zaprezentowanego
przez NFZ projektu budżetu na 2010 r. dla woj. świętokrzyskiego (5595),

92) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Krzysztofa


Lipca w sprawie uchylania się od regionalnego dialogu społecznego
i łamania zasad dobrego współdziałania określonego ustawą o Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach
dialogu społecznego przez spółkę Skarbu Państwa PGE Polska Grupa
Energetyczna SA, a także planu konsolidacji Grupy PGE i pozycji spółek
działających w obecnej strukturze organizacyjnej Grupy w woj.
świętokrzyskim (5596),

93) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na zapytanie posłów Wojciecha Kossakowskiego i Leonarda
Krasulskiego w sprawie zmniejszenia kontraktowania przez NFZ świadczeń
zdrowotnych w zakresie lecznictwa zamkniętego na 2010 r. (5598),

94) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Putry w sprawie wysokości
kontraktów z NFZ w zakresie lecznictwa szpitalnego w 2010 r. (5599),

95) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie poseł Grażyny


Ciemniak w sprawie zagospodarowania majątku po Cukrowni Ostrowite
w gm. Brzuze w woj. kujawsko-pomorskim (5601),

96) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Jarosława


Matwiejuka w sprawie braku środków finansowych na szkolenia
Żandarmerii Wojskowej w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
(5602),

97) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Michała Wojtkiewicza
w sprawie zmniejszenia dostępności do leków mieszkańców z terenów
wiejskich pow. tarnowskiego (5603),

98) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka


Buciora - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Piotra Polaka
w sprawie doniesień medialnych dotyczących analizowania i rozważania
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej propozycji zmniejszenia
wysokości zasiłku pogrzebowego i zmiany zasad jego waloryzacji
w 2010 r. (5605),
- 66 -

99) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie poseł Jolanty
Szczypińskiej w sprawie informacji CBA dotyczącej prób wpływania na
postępowanie związane z obsadą stanowiska członka Zarządu
w Totalizatorze Sportowym sp. z o.o. (5607),

100) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie poseł Jolanty
Szczypińskiej w sprawie spotkania premiera rządu RP z szefem CBA
w dniu 14 sierpnia 2009 r., dotyczącego nielegalnego lobbingu przy pracach
nad tzw. ustawą hazardową (5608),

101) ministra sportu i turystyki Adama Giersza na zapytanie poseł Jolanty


Szczypińskiej w sprawie postępowania kwalifikacyjnego dla członków
Zarządu spółki PL.2012 (5609),

102) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Marii Zuby w sprawie
skutków nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (5610),

103) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie
staży i specjalizacji lekarskich (5611),

104) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Elżbiety
Streker-Dembińskiej w sprawie staży podyplomowych dla młodych lekarzy
(5612),

105) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Andrzeja


Ćwierza w sprawie nieodpłatnego zbycia pakietu akcji PKS SA Jarosław
samorządowi woj. podkarpackiego (5617),

106) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Kazimierza
Gwiazdowskiego w sprawie trudności w realizacji programu rządowego
"Radosna szkoła" (5622),

107) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie poseł Jolanty
Szczypińskiej w sprawie notatek z dnia 27 sierpnia 2009 r. i z dnia
14 września 2009 r. autorstwa Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Finansów Jacka Kapicy (5625),
- 67 -

108) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny Zalewskiej
w sprawie sytuacji w PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (5632),

109) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie poseł Anny


Zalewskiej w sprawie planowanej prywatyzacji dolnośląskiego sektora
zdrojowego (5633),

110) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie poseł Anny
Zalewskiej w sprawie nowych zasad przyznawania tzw. becikowego (5634),

111) zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Janusza Palikota w sprawie
odbywania przez skazanego kary 25 lat pozbawienia wolności na podstawie
wyroku Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 1997 r. (sygn.
akt III K 576/95) (5636),

112) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Wojciecha


Żukowskiego w sprawie likwidacji 7. Rejonowej Bazy Materiałowej
w Stawach (5639),

113) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Katarzyny Matusik-Lipiec
w sprawie zwolnienia uczniów z egzaminu maturalnego z języka
rosyjskiego na podstawie posiadanego certyfikatu (5646),

114) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Katarzyny Matusik-Lipiec
w sprawie zwolnienia uczniów z egzaminu maturalnego z języka
hiszpańskiego na podstawie posiadanego certyfikatu (5647),

115) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Katarzyny Matusik-Lipiec
w sprawie zwolnienia uczniów z egzaminu maturalnego z języka
niemieckiego na podstawie posiadanego certyfikatu (5648),

116) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Katarzyny Matusik-Lipiec
w sprawie zwolnienia uczniów z egzaminu maturalnego z języka
angielskiego na podstawie posiadanych certyfikatów (5649),

117) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Katarzyny Matusik-Lipiec
w sprawie zwolnienia uczniów z egzaminu maturalnego z języka
francuskiego na podstawie posiadanych certyfikatów (5650),
- 68 -

118) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Katarzyny Matusik-Lipiec
w sprawie zwolnienia uczniów z egzaminu maturalnego z języka
włoskiego na podstawie posiadanych certyfikatów (5651).

Odpowiedzi te - zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu - zostały


przekazane posłom.

Informuję również, że w regulaminowym terminie nie wpłynęły


odpowiedzi na następujące zapytania:

1) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie nowelizacji rozporządzenia


Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. dotyczącego określenia
miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej
lub obywatele polscy innych narodowości - od prezesa Rady Ministrów
(5261) - 30 dni,

2) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wniosku o dofinansowanie zadania


realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego
ds. kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Digitalizacja muzealiów
i stworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów w Muzeum Ziemi
Kłodzkiej w 2010 r." - od ministra kultury i dziedzictwa narodowego
(5559) - 13 dni.

Warszawa, 22 stycznia 2010 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Bronisław Komorowski

Tłoczono z polecenia Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej