Sie sind auf Seite 1von 96

 

     


  ! "# $&% ( ' $ *)+, -/..10324-/..-

5 6 7 8 9 9 : 9
8 <

=?>@8 9

; : < 9
< < 8 B < 8

 %CEDF*GCGH I JK+L
JKD

N OCPRQHSTUV W
X YRZ\[1]_^$^?` ^ a ] b ]CYc Zd` efefg
jh ilk mnfoiqpriqpts*uwvExyn{z|ili~}{nomkEyi!m**ivEuwz|nuxyztilmi~mi~}ztuwv*vi~}inizyi~}n|u
n|xy*}j!umn{z|ivEuwz|njxn{z|o m*xyz|i!yiv*z|pri~}|}|m*}qo*iizt*m*xpuwztxpuwn|m*z|iu n{i~v }4o x}|prz|in
o*m n{zi~ }xvz|n|unv*ztpri~}|}tm*}oi4x}|}|
tt|tC$ECjt
}{i4o i4m* i~}{v uprioi4v*z|kEuwk xxyni l|!xyn ~
 F Fw rwwyrqww~ w|q r w q@
wryr!  E  
  *
w ~

/  
 @

r E{t Fw w{w |  yw !
#" rywrEwwy
w{w | $
uwzv*z|pri~}|}|m }i~n{i~*o }|xv yi~i~nm*iquxyiqo&i %wuwztxuwkEyi~}fui~ uwn{xyz|i~}x*oir i i~}
v uwz $ ' )m (+* o*xyn!m*i o*i~mv*z|pri~}|}|m } , in - , nu / i~. iyx}|xvmz
n{mn{iuxiE*xy&i 0 2 1 0 3 1 1 0
yi~2} %i~prn{i~mzt} ,4 ~ ,65 in! - ,4 7 - ,65 n
u8 i~. ix
9n{iz|v*zi n|uwn|x*}o*mv*z|pri~}|}|m*}foi4izt*m*;x :
9n{iz|v*zi n|uwn|xyo m v uwzu i n{z|&i priqm*v uwztui n{z|io*in{i~vE<} :v uwziri~vEyi 
i~}{n

yi4k*z|i4oiqv xyi~}k*n{i~m*}umn{i~vE=} o*u*}m ? >i~mo*i4v xyimupri
9n{iz|v*zi n|uwn|xyo m v uwzu i n{z|&i pr i4m*v uwztui n{z|i4o i~}|v upr@i :&z|i~v xnyi~}kxyn{i~}

B AFC A C A D
 u %i~poi~}km*yi~}~ lu*}ps*um*ikxyn{i*v uprim*i4km*yi4u %i~p!v*z|k
uwk xxyni inztxyi~u %i~pv z|k uwk xxyni *x*oi vi~*o ui~noi4prim*x}{i4vEu}|}{io*u }yi~}
umn{z|i~}kxyn{i~} oi~ prztxynux }|xm @v z|pri~}t}|m*}v uwzoi~}!v*z|v*zxi ni~ } ypui~}yyF Eyz} 

G k z|i4n{n|u o*iqkFm yi~}fo*u*}4 I H i~}{nm* v*ztpri~}|}tm*}oi4iztm x

K L MMNOMQPDR K SNTUT
3
3K WVSME **M1EwX#Fwrw w{ rEww $OY ywCZ
X A* \[&
] ] 
_^ ] *a`bA8`
c X ed w X f
c ;f ^g,Ih f ^g, f
0ji$l k
h un{ztu*}{zt i ioih uwvEupriom i4yxnm@}|mz2( * m ojm*3i %wuwztxuwk i4ui~ uwn{xyz|ioiyx
mi~}{nv uwzoi *xyn|xyu*prn|x
op U 0{ r
qtsu f ^g,wv3x m U yW 0ji(l k
zuwv*vi~y }4m*iuyxojm*a
i %wuwztxuwk i ui~ uwn{xyz|i X i~}{nuv z|k uwk xxyni | { h } oi *xiv uwz~
vmzfn{mnkzi~ xyi~/ ~
{ h } ~q X ~l k
xprin{n{ixi~}{=n m*u op U 0| c ; f ^g,Ih i~pxjzi~ }|m*yn{io myi~i4pu}t}|xmi4}|m*wx %wunm*x
}{iztuom m*}|tu ipr*}|n|unS 9j}|i4n{zti4i~v u}|}tunvEuwzyi~}f*prn|xy*}&i n|tu i i~}yy
l 6 ww X3Zw!w (r{rw3| Z
c X { \
q U y x | { hS} U y k
mi~mi~}v*z|v ztxi ni~ }4oiun{ztu*}{zt i ioih uwvEuprimim }m*n|xx}{izt*}}{nlztuwv
vi~i i~}o*u*}uwv*vi~*o*xpriloi4prips*uwv xyn{zti
q$ jO C f ~FF KfO t
h uv*ztvF}txyn|xy }|m*wx %wun{iqi~}{nupxyi*}{xvz|n|u*pri4uwv*v uwzuxyn{ztuv m }n|uwzo :
K W VS ME *M&F 3 
@D r&E 3 lrEw w{t
3
 | rr rE
wl i( Z#

&rF jr !
 
gZ frEww
w{wb | ~ * g
9 i~}{nmn|xyi oi }|u %xzo*u*}!mi~yii~}tmz|i vi~mn!z|i~v upri?
z Ro*u*}! i~ *pEi um
oi~}|}|m }v uwzm* n{i~vE}ui~ uwn{xyz|in i~pxi~}{nxi& u uv*z|v ztxi ni oi uw7z %z|n{i
 F MM  {w
 r $ |a {wtw
(
 Z wr 
r " w 
 {@ Fqwwy w{ :  3 
ry!~*
S / k
 `) 

 ?r =

t w +r * tw " r*r y ~ r
~ `) 
WZww

J

*6 E j  K BnN

x i~}{nm n{i~v }ouwz|zi. nuyzt} &


in qi~}{n=i~}|mztuwk ih u4vEmv uwz|n
o*mn{i~v }!}|io**im i}tm*xyn{io*i %wuwztxuwk i~}ui~ uwn{xyzti~} X
z|iv*zi~ }{i~n|unprimi
pr *uxynu x*}{n|u2n in3pr*}|xoi zti
r X! XF
lu*}lpri!pu}

_W
i~}{nuwv*vi~i i4 n{ztuwn|xyo*m v*ztpri~}|}tm*}4 X

_W
 F M6 Fw m FFtr  (+_ &r$ <w w{ yw m
yE{rt
/ ! !
WZ rw~ |r *r
m
K W V K D PD K b K D P M U Ewg 
i( Fw
? K l @ *M J 3
$&w~ | (+ yw m 
(@E " w + E{ tC Z
E{rr~* |r rE * !Y w| 
*  i rw $ w w{ w m Z
 w =g
K l NOE :Fxy=n ~ &= mzn{m*}kFzi~ xyi~*} ~7
o*3i (
3
 ~  * ! * * *
 *
_^

* & ASj8~)  *  *
 *
_^

]<
* & ASj8~) ~ ] * ] *


]<
* & ASj8~q ] * ] *


]<
* & ASj8~q m EC m 

]< ~l m E m 

v m*x}|mifv uwzoi *xn|xy AS~Ri~}{n ~ ] i~}tmztuwk yio*px*oi vi~*o*un oi
] *

( l K nN :Fmzqm*n{i~vE}ojuwz|<z i. nlvFgm %unv*zti~*oz|ia
u %wuyi~mz 3 u %i~pm*iv*z|k u
k xxyni m*yiprin{n{i4v z|i~m#%iln{ztilmilyin|si zi~ iz|i~}|n{i%ztuxFu%i~p4uv*ztk uwk xxni
z|i~v upEi iv uwzuv*z|kEuwk xxyniq pr*o*xn|xy*i~i 13
4 j7
*}|xoi zt*}fm*v*ztpri~}|}tm*}foi4iztm*x 
i(Eoiqv uwztui n{z|i in
x* $l 
k
h u x oi }uwv vFi~yiunx i @i n{ztxmi}|mz qo*iv uwztui n{zti(o*u*}priz|n|ux*}wx %z|i~}
pr*}|xoi ztium*}|}|xuyx i @i n{ztxmi}tm2z m*xi~}{nuyxoi $ uo**p

K L MMNOMQPDR K SNTUT
3
 F 6Fw ~ w
_^ wR ~ w{w | rlE| 
m  *fw m  f
x i~}{nm**i%FuEo*i4yxi @i n{ztxmiEvFi~m*ni~ przxyz|imi
) 
vmzfn{mWn k
*i irvi ztxyi~ pri3ui~ uwn{xz|i}{i3zi vji n{io*u }&i~}&/
i~. i~}pr*o*xyn|x*<} :yi *k*zti3oj i~}|}|ux}
i~ pri~}|}|uxyzti~}u%wunyiv*z|i~xiz}tm*ppi~ } uqm*ix i i n{ztxmi m* } >{m<i umn{# :@%m*}uwn
n{i~*oz|i<m*ln{i~v O} i i n{zxm*iu %unoi tu iz~h iv*z|i~xilz >m*zjm4 m*i upts*x*in{ki
i~ v u*i!i~}{n i @i n{ztxmi in|pwyy in{n{ixoi~ x}|in{m*}qi~}vEsi~ i~ i~}4ouwn{n{i~n{i u
n{i~v }o x}|prz|in H}|u*}@i~ xyz|i HFum}{i~*}fjm yiluxynojuwn{n{i~*oz|i4ki~um*prm*vi4pts*ug i4v u}
uyxo*m n{i~v }mxz|i~}{n{i u uwn{n{i~*oz|iS $i in* u
K W VS ME *6
3
M wrfw~ w| wwyt w Fyw ~ w
~~ry r BZw ( Z
 ) k
K NOE Fxupr o*xyn|xy i~}{nzi~ ux}i i v}{ } S Eyzt}
3
 ) * )
vmzfn{m=n ( uo*p
 )

o jm yiqzi~ }tm*yn|uwn huzi~ pxyv*z|miqi~}{npuxyzti


K STTU K w j6 1* Fqywn wR ~ Z F
w w*F $
3 ) ry&@ ~ ? ry
hjizi~ }tm*yn|uwn }|m wx %uni~}{n umx*}xn|m*xyn|x 9wi~}|njupxyiuf n{z|izoi u pr 3i~ i~ i~n|uxyz|i
ux}x i~}{nlv m*}x }{n{ztm*prn|xyoiyin{z|izqi~3mn|xx}tunu v z|v*ztxi ni
oi uw7z %z|n{iin
uz|i~uwn|x
 S *
 k
] * ] x 
K W VS ME *6w J+Ew 
i Z
F D Fw &w ~ {
3
] x i l 
R AS Y t wwyr w~ |D ] * ] CAi w
wEC Z yw wR ~ fw{w | 
xyn 
 m*i}|m*xn{io*i %wuwztxuwkEyi~}ui~ uwn{xz|i~} x oi v*i~*o*un{i~}oifyx i @i n{ztxmi
oivEuwztu i n{z|i l *}|xoi z| } uzi v uwz|n|xyn|xy&ui~ uwn{xyz|iqoivxn|} i~n|xizt} uwk*ztxmi ilux*}|x :
ivFi~x*}qi~@k yi~mi vxnvEm*x}qi~@z|#m i yi~} vxn|}}|m*6x %un|} vEm*x}qi~@k yi~m
yi}|m*wx %wunm*xi~}{n4o*p i~n|xyiz v m*x}i~3z|#m iyi~} /!i~n|xyizt}q}|m wx %un|}Fv m*x}
i~ k yi~myi}|m*wx %wunyy Eyzt}jxzi~ }tm*yn{i oiu v*z|v}|xyn|x3v*zi~ p i~ oi~n{i mi u}|m xyn{ioi~}
i~n|xizt}fk yi~m }fzim*v z|pri~}t}|m*}foiizt*m*xW i~px vi~mn} i~ prztxyz|iuwn|si~ uwn|xmi~i~n

*wJ E nVEFTT

oiqu!u pr }tm*xw%wun{i@:}{xyn
r
]< ] *uyz} 
\ ]< W 
 ] i~}{nm v*z|pri~}|}|m*}
oi4iztm*x
$uwztztwx %iu oi~m
u pr *}&i~?mi~mi~}}{z|n{i~}&o*m*uyi~}oioi~ prztxz|im*?v*z|pri~}|}|m } oi
izm*x z|i~*}m*
iri~v y@i :qu ps*um*ix*}|n|uni~n|xyiz~m*(gm %i~x*o wx %xo*mvEu}|}{i
o<i %unm* k uwz~ 9si~ }|xn{iu %i~pv*ztk uwk xxni (x i~n{z|io*u }!ik uwz}tx x vEu}|}{i}{
ptsi~x*lmvxno&i %m*io*m}{i7z %i~m*z~ u}tm*xyn{i4oi~}xn{i7z %wuyi~}i~n{z|iyi~}fi~n{zi i~}i~}|nm*i
}|m*xyn{i4o&i %Fug i i n{ztxmi
! &t tt
hji~}yx} i i n{ztxmi~}q}{nu %ui~mzt}i~n|xi z|i~} m*}uy*}pr*}txoi z|izluxn{i~*unoi~}
yx}qu unoi~}qv*z|v ztxi ni~ }u*uy@ m*i~} ux}&/u %ui~mzt}qo*u*}4n{mn (8*:yi~}4yx}lirvi~
n|xyi~yi~}l i}|nu %i~plyi~}yx}oi lum }|}yi~}v m*} xvFztn|un{i~}o*mpupm* oi~}v*z|kEuwk xxyni~ }
u n{i~v }prn|xm

J Fw /g *ryfC wr ry w
~ { Zy yw
E| F (8* Sf ^W<v _vtW
zuwv*vi~*}lmio*i u pr
i~ i zuyi}tx m
i~}{n4m*iv*ztk uwk xxni }|m*3z ( o*ioi~*}|xynQi
uyzt}fvmzfn{mn{i*prn|xkzi~ xyi~*i :(+ ( u %wuyi~mzt}v}|xn|wx %i~}4mn{i~i4mi
}{xynhjiki~ } m*i4xn<i ztuwkEyi u
q x m \
q U y U y x y
m x y z|iv zi~ }{i~n{ilu4i~}|mz|io*ihjiki~ } mi}|mz ( x i~}|nm*2i %Euoiyx*irvi~n|xyi~yi
oiqv uwztui n{z|i Euyzt}
 )0| i)0| f ^W<, {vmzfn{mgn 0ji(l k
i
u/y
x i @i n{ztxmiu/yx!irvF*i~n|xyi~yi@i~}|n3puwzuprni zx}i i$v uwzuwk }{i~*pri
oi
@i~ xyz|imo&i %xyi~xx}|}{i~i~n :
? K l @ *wJ
M Fwwyw~ w| q y w (+* Ffw C wr ry
~y
)0  )0| ww 0 i(l k
K l NOE :xprin{n{i v*ztv*ztxi ni i~}{&n %ztuxyiju *prn|xy U 0| f 0{i~}{nprn|xmiu
3
oz|xyn{im*yii~&ijn %i zxy*i i~ m*uwn|xy  0{  U 0{ i~&oi~ o m*xyn m i~yii~}{n
xi~ uxyz|iprim*xviztino*in{z|izu zt uwn|xy}|xoi i~ *pEi hum*n{z|ii~}|nx @i~ o*xuwn{i
K S TTU K *wJ w * !FywC wr ry w{wb
 | Z! yw 0
r <w 0C rr tw|7 rwF ry w ~ { 

K L MMNOMQPDR K SNTUT
3
9*}|x}{n{ }jpuwz!pw i~}|nxvz|n|un<: x utx*}4mia%m }uwz|zxw%i<yiuwn|x inm*ia%m*}
oi<%i<uwn{n{i~ oz|i m*n{i~v }qirvi~n|xi~oiv uwzu i n{z|iwxu xo x %m }uwn{n{i~*o<i &n{m
>m*zt}O%n{zti&n{i~v }ouwn{n{i~n{ii~}|ni~*przti&irvi~n|xyi~o*iv uwzu i n{z|i w!m*@vxnoi
%m*i&pr*priv n|mi~%xynm*i }tupts*unmju xo*xx*}{n|un!v zi~ }{i~n?
%m }uwn{n{i~*o<i
vi~mnlmk xyizqx*}{n|unlojuwz|ztxw%i i v u}|}i lvmz4oi~ x}{izqyim*n|mz~ 9}tm nqoin{z~i~ }4vi~m
oxztuwn|x_ i~}{nm ifzioiuqv*z|v*zxi ni oi uw7z %mim*F} %iz|zt*}v m*}n|uwzto
3K WVSME *wJjwJ+* 4ywC Fr r w{wb | Z
d w c ; f ^ k
c Q

 
h iri~v in v xmifoi %Fuoifyxirvi~n|xyi~yii~}{nyiv*z|i~xizx }{n|unjm m*vi~ pts*i~mz
uwn{n{ztuwviqm*&vFx}|}{m& m i upts*x*il}tu*} %xyi~xx}|}|i~i~n n{kili~&v u*ijm m*&z<i %i~x
}{*i i~v yi~xiqm*xynyy
l J P M M K_ F TUM Ewr f - @ rw~ | jr
w r yw7rwF ry lw{w |&{rC~
t mY yw x 7- r
Flwwyw~ w| 7 wFrE wb ~ { m Z jr 4 { } 
E  / * p
K NOE :W yilzi~ }|m*yn{io mpupm*j}|m wx %u<n :
3
)0 / )0 `-
q q  vtg, v #mOf ^W<v f ^ p x y x
q  vtg, Wf ^W<v f ^ p v x y
 m f ^ { * p }w, k
vi~mn i~ i ztux}{izpri!yi~i u m**i4x *xniq oiqz<i %i~x3} :
l J 6 FwS ~

i F wwyrw~ w| w r
7 rwF wb
~ {r{rC ~
t
r ]<* *] 13 Y yw x 5

rFrw~ | Cwr ry w{w | ]$ ] ~ ?

K NOE : z|i~ uwztm*i4mi U yD` ] A irv ]
] y *p
3
0 /

0 
` ] A 
c 5 g, irv
] 
{
] u

g
^
v

q vtg,
f u  4 x y
*
f ^ { 4 $}w, k
]< ]


*wJ E nVEFTT
!
%xyn&o**p i~RvEuwz|n|xpm*xiz m*i3}tx ]<* ] 1 x !m* i~}{nuwn{n{i~xn v m*x}tmi
wFuwzprn{zti!}|x * 3 uv z|i~m#%in{z|i!mi v*z|i~}|mi
}@m. z|i~i~nx#uv u}oiqv*z|i~ xyiz]<m xz] i< %i~xjm*x}{*i#"
n|m*o xy*}4uyxoi&u}{ io
i %Euirvi~n|xyi~i~} mzpri~uztuwv vFi~*}qm*iu
*prn|x% $i~}{noi *xyi4}|m*=z (+* v uwzuzm*i
$U y \
q * 0 vt^ f ^g, x 0F y(l k
x f %i zxy*i v uwzzi~ pmztz|i~*pri!u
uxoi om*i xn<i ztuwn|xyvEuwzv uwz|n|xyi~}mi
$U U (& "y
 F J ry " ' $w/yw) (fw w{w | + * j 
+ *i( Z y4E{| ! (8* r
#y ,^ Wf ^W<v su
U y k
t , U y
$- *
m*.z * w/z|in{z|#m %i3u yxirvi~n|xyi~yi m*}&uy }n{z|iz u@v*z|v}|xyn|xy
}|m*wx %wun{@i :
K S VW MF *wJj/  w @ wwyrw~ | wE w0 (fw|
3
w{w | j+ * ~ j+ * r&F@r( w{ yw(f!
w{w | j+ *  * $
uwv*zi~ }u %xyzx o*xmil xvz|n|unprztuxyz|@i :
K S TTU K *wJ ! * 

w rrw~ w| w r
w7wFrE wb~ { Zw = 
@yw1(fw
w{w | j $
m*x} i~oi~ o m*xynupxi~i~nv uwzzi~ pm*z|z|i~*pri !vi~mni n|uwk xyzuv*ztvF}txyn|xyv uwzm*pupm*
o*xyz|i~prnux} xi~}{n vEm*}x }{n{ztm*prn|xyFomn|xx}{izu@i n|so*in{z~i~ }v m*x}t}|un{ioi~}n{ztu }{z@i i~}
oiqh uwv uprimn|xyio u*}k xyi~ oumn{z|i~}f}txyn|m*uwn|xy*}h i~}zi~ }|m*yn|u}v*zi~ pEi~ oi~n|}} k*n|xyi~**i~n
ux}i~ i~nu %i~tp :
K SVWMF *wJj 2 4{w
wR Ey yqyw3(fw m{ t ,} w{wb |
3
+ *
,
op46587 9;: U 0|
k
 0
K l NOE :W $i inEu %i~pyi4ps*u# i~i~no*&i %uwztxuwk yi~}4U 0 F y 
3
q f ^ { , * }wv , y ,^g x y q f ^ ,^ ,^ , x k
op46587 9;: U 0|
$- * 
$- * 
U 0 E
U 0 F

3K L MMNOMQPDR K SNTUT
<q>=e& t#F1t_F ~j C=|f
hji~}zi~ }|m*yn|uwn|}oi~}oi~m uwv vFi~ o*xpri~}lvi~m#%i~nai. n{z|iuo x}!x m(i~}{nm**iv*z|k uwkExxyni }|mz
(+** uwv*vi~yiln{ztu*}{zt i io*i4h uwv uprioi&mu*prn|xy
op U0| \q * f ^g,wv x m U y!
0ji(l k

3K WVSME * Ew m FfE{| ! ( * !{w?
r E_ op
@ m 3w r " w { y op r r y wywt
q y x m U y oBAp k
C m w rE " w {E
D~rr r op r r F
rw r wr
wyw
q y x m U y oBGp G k
3K NOE : u
o p U0| o p
f ^g,wv $ x
q 0 m U y
\
0
h u@ prn|xyb 0IH JLKNMP,O ^ i~}{n&vF}txyn|wx %ioi~ prztx}|}|un{ij 9zi~ }|m*yn{i3o*p o*m?n|si zi~ ioi
pr_ %iCz i~*pri*n{imi
^g,wv
^g,wv
x  0 f x m Uy ,RQ&x q f 0 f x m Uy o Ap
q y x m Uy q ,RQ&
hji4oi~mxi~ ivFxnf}{i4n{zuxyn{i4oi4 u pr u*u@ mi

K
K

? K @ 
M TS
r E{| 
 ( * Vw y&@r U~ LwB * 
w P TB EEO yM r w 7Pw gVTUgL
2

3K NOE : xyi~n!oi~m%uwzxuwk yi~}!ui~ uwn{xyz|i~} 7- i3uunu 8i~. in{ztu*}{zt i ioi


h uwv upri o 9}|m n i< %xoi~i~nqoi
n{z|iz4m*iX W ir
v inY- W irv-nqu
8i~. iyx*vmzn{mni~n|xyiz D c W o U c - W kS9 i~ zi~ }tm*yn{imivFm*zn{mn
vw . [i Z c \ Z 0 W { c \ Z -W {{ @}|uxn n|si z~i~ ioin{i^] i~xizt}{n{ztu}|}mi
n{mn{il prn|xyprn|xmi }|mzq ~i~}{nfxxn{im**xyztiom*i}|m*xyn{ioin{i~} vw. i~}
i~oi~ o*m xynm*i c > W { c -W {{
` _4> =e& t#F1b atr 
i~F
pr *}v uwzv*zi~ px}|izmi~mi~}*n|xy*}}tmzyi~}n{ztxyk m }S *}|xoi z|*}m i~}{v uprioi
v*z|k uwkExxyni l|

*6dc VVPBLDMN K TfeyP VOP L


E
 F wj ~ Tgih# rF
w " E e wr w (
 r ZE= Tg.h y w3j
w lk " r+ |
lE ~r w Ew wr*r yr~ ~ Z j g.h ~ r
|wr (Q
i/ i~. iun{ztxykEmi~# i~*o*zi i!vEuwzm*i~*}{i~k yi!oivEuwz|n|xyi~}i~}{nluv m*}vin|xyn{in{ztxyk m
yi~}prn{i~ un_ !v uwz|n|xpm*xyiz~vmzm**iuwv*vExpuwn|xy :b ( i~}{niruprn{i~i~n
upu}t}{io*i~} i~*}|i~k i~} ~ ~j+m ~i~}{nm*kzi~ xi~oi ( m*}umz|*} ppu}|xy
omn|xx}{iz :
l@ wjM k w* r {wF@E ;twR :4 ( Y w3E ;tw
( rn {r ~r 7 rqFE ; tw@| r*
X :
:(Q ( ry~
XR $
3K l NOE : /i~ prztxyn
* A
XR
NQ x

5 { } 5 X k
* ]< ^ D ] K ] * K
m*x}tmi X i~}{n f nm oprq f*xirx}{n{im kFzi~ xyi~/ ~
] o3i ( n{i~jm*i
 X A D ^g
; A D ^g

~ / ~
] 
pw i~}{nu o*xz|iln{i~ mi
] K 5 { ] * } K 5 X s 5 7
uuyzt} X/\ }|x
* A
t U y
NxQ(x

s 5 7 U y
* ]< ^ D
 F w j6 rqrv u ~ u
tw * w* rwE rg
w r4B Zw ~ u 7 ~
u?
WZ
 ~ +~ t 8~
 ~ ~ E ~
 k
i~2} %uwzxuwk yi~}ui~ uwn{xyz|i~} ~ 
}{no*xyn{i~}fx oi v*i~*o*un{i~}}|xyi~}n{zxyk m*}i~# i~*o*zi i~}


yi}{n o*xnmm**iuxyix *xyioi}{m }n{ztxyk m*}fmoi %uwzxuwk yi~}
ui~ uwn{xyz|i~}i~}|nfzt i i4o*in{zxyk m*}x*oi v*i~ o*un{i~}fzt}|min{m*n{i4}{m*}u xyi *xyiluprin{n{i
v*z|v*ztxi ni
hjii~i4}|m*6x %unzi~ }|m*yn{io myi~i4oi4upu}|}{in{i
l @ w jw J Tl @/
 q tw* r {wF yt~ rrw
t~7w*j *rxw PBwewNB L r r wEFr1u * ly w
E| r !
[ z y [ [ w
wt ~l z y ~l w ~K u

3K L MMNOMQPDR K SNTUT
vi~mni~$oi~ o*m xyz|im*i}|xfoi~mv*z|pri~}|}|m*} Tg{hin- T g { h@n u / i~. iyx
c \| { c \| -{ vmzn{mn{il prn|xy i~}|mztuwkEyi}| o*mv*z|pri~}|}|m*}~yy &vi~mnum*}|}|x
i~oi~ o*m*xz|iquv*z|v}|xyn|x&}tm*xw%wun{i
3K WVSME *6 Ewr ~wFq~w @~wtrrw rC ~w * Z g
{w r u ~u nY ywtZ
~8 ~q 
w ~K w , w Z r u u rw *r
M

N OCPRQHSTUV

X YRZ\[1]_^$^?` ^ a ] X Zdg^?^
Zdc
lt$4 E f|FE t\ & F||
m*}!%m*y*}Fi~ i ztux}{iz4u3
(+*3uqpr*}{n{ztm*prn|xoifvxn|}ui~ uwn{xyz|i~}}|mzCk*n{i~m*iv uwz
yi4v*z|pri~}|}|m }oiiztm xo*u*}yi4pts uwv xyn{z|iv*zi~ p i~ oi~nO i~px m*}pr o*m*xynouwkzto u u
oi *xyn|xy}tm*wx %wun{i*m*x i~ i ztux}|iumn{i~v }prn|xm un|xyo*i4uwztpts*iui~ uwn{xyz|i
 F M !E{ rt ~ , 0f (8* wr ( r4 E{ r
) C~wt~r rE *r 4w Ew{r1 YP$ !
@ rE ; tw 0F 
,r tw * ) {w (8*j
C w 0i$ 
, * r r w #  ` $
w 0i$ , * r yw~* , 
a
 g
m }quy*
} i~ i ztux}{iz4uv z|v*ztxi ni oi uw7z %3z|n{ioi~}luwzptsi~}qui~ uwn{xyzti~}mz
i~}{v uprioi&v*z|k uwkExxyni q |! m*i&u xyi , 0 ( * oi }{m*}!n{ztxk m@o*i i~}{n
uwv*vi~i i&m**i yn{zuwn|xy@}tx vmzn{mn! ` `e0 i~}{n!prn{i~mio*u*} , n{i~v }
ouwz|z i. no*i4prin{n{i yn{zuwn|xy i~}{nm**&i %uwztxuwk yiqui~ uwn{xyz|i : ( * 3 n{i~yi4m*i
S0 ( * k
 `)0C ,
h u n{ztxyk m$= @o m?vEu}|}i u %wun i~}{noi xyi pr i i~*}{i~k yi3oi~8} ~ dn{i~}mi
~ ` 0
, vmz4n{m
n 0i h uEyn{ztuwn|xy@*uwn|mz|i~i u}|}{pxi i u m*v*z|pri~}|}|m*}
~
, 0 (+*qi~}{n , `)0| uwk }{i~*priloiv*zi~ px}|xyj }{m*}i~n{i~ o&mil
mn|xx}|iprin{n{i yn{ztuwn|xyj
zi~uwzm }fv uwziri~v i4mi}|x in }|noi~m n{i~v }ouwzt<z i. n|}n{i~}m*i ?
`
vmzfn{mn ( q*uyzt}= #x W $i inE}|x ~ = *vmzfn{m2n 0i(
?
~) `)0 ~ `)0j `0C ,
puwz ~) `)0 , h i4yi~i4}|m wx %unfi~}{nxvz|n|un

K LMMNM+P FBMM~E

l M MEwfr " wE $y " F {wtw E


" wE $
#Zj+ $
r wwyt 4" r*r y Ew r{y| ] 5 C A  3 k
3K NOE :g9}|mnoiqv z|i~*oz|i
* A 
u
$

 5 5 4  3 * k

]< 
hji~}mi~}{n|xy*}oii~}tmztuwk xxyni pr*prizt*uni~} n{i~vE} ouwz|z i. ni~n{i~v } prn|xm vi~m
%i~
n i. n{z|ioi~ xpuwn{i~}~S En|xyn{z|i4o iri~v yi4n{z| }yiqyi~i4}|m*wx %wu<n :

M 6 , t {w Z w&r " *B Z r


=l {y
K NOE :!n|xx}{*}!yiyi~i&v zi~ p i~ o*i~nvmz i~ prztxz|i $ x $
jm $
i~}|nm*i}|m*xyn{i
3
oi~ prz|x}|}tun{io*in{i~v }ojuwz|z<i. n u) %wuyi~mzt}o u*}yi~}o#uo xm*i~}h u%wuwztxuwk i3ui~ uwn{xz|i
,R 5 i~}{nf , i~}|mztuwk ilpuwz

,R 5 5 g, ] K 5 5 ] K 5  ,| 5_g, k

]b ] K
(i~/oi~ o*m*xn m*i @, i~}{num*}t}|xf , i~}|mztuwkEyiv m*x}|m*i pw i~}|n uxxn{ioiu@}|m*xyn{i
,R 5 mzn{ztizmi qi~}{n = i~}tmztuwk yixum*!n %i ztx*izmivmzn{m*n kzi~ xyi~

~ i~*}{i~k yi ~ 
~ ` 0C , F i~pxi~}|npuxyzpuwz ~ ) ~3 `0
~j `0C
~ @,
K W V K D P K b K P M / cP Sw? U k w 
? K @ M w J 3
Y

P
$

0
i

~ ,
wwr " w ~
E|r~ |r *B ZyqE{ rt
~
, *  0+ (+* r / r /yw3 ?y@E ~ , 0+ (8*! ~ r
wE = Z ywr~* , r y wF{ F 
K NOE :nn|xx}{*}yiyi~i D w D vmzi~ prztxyzti x
m pts*umi
i~}{n+u %wuyi~mzt}
3
o*u*}yi~}go uo*xmi~}o zoz|i xyn X m*?i %uwztxuwk yiui~ uwn{xyzti= i~}|m*ztuwk yi4kzti iFin
 ] oi~} prn|xy*}prn|xmi~}kzti i~}l}|m
z ( mn|xx}|unuprn|xm*xyni u oz|xyn{i
oi~}fn{ztu >{i~prn{xyz|i~}~*inyiquxynmi X i~}{n= 5 i~}|mzuwk yiqpuwz ` $
 u
c X * , 4 * , E$ ] * ,I }B}

NQ x c X 5 * , 4 5 E$ ] 5 * , 5 {

NQ x c X 5 ] K 5 5 * ,4 5 E< ] 5 * ,I 5 }

NQ x ]b c X 5 ] K 5 ] K 5 * , 4 ] K 5 E$ ] ] K 5 * , ] K 5 }

NQ x ]b c X 5 ] K 5 c , 4 {E c ] ,I {
c X ]bc , 4 {E c ] , {
prim*xv*z|#m %i4iqn|si zi~ i
_J

MM 3 K LMMNMQP FBMM~E

( l K nN M i n|si z~i~ i?}{i)i~ i ztux}{i$x ~i o xuwn{i~i~num n{ztuwn|xy*}


,
n{i~yi~}4mi , i~}{n4 , i~}|mztuwkEyiin4n{i~yi~}4mi , * , i~}|nx*oi vi~*o*unqoi , vmz
n{m=n 0 i(
l q$4 E tEF
*}|xoi zt*}fuxn{i~*unm*iqzi v uwztn|xyn|xyui~ uwn{xyzti& 
oiqvxn|}f}|mz( *
 F MM *ryE{ tw ~ rf ( * w 4 " F
wr!ww~ w|
` 2 1 & 1

 r r = ~rw r
3 E| ! |r rE E{ rt twS
 r ~ + fE wS ~ rE{ rt
*
,
]< , ] 0 ( * k
zi~uwzm }m*&
i 0F , i~}{nprn|xm u oztxyn{i4}|m=z ( * *!umn{z|ivEuwz|n*uz|i~uwn|x

`)0
 , i) 
n{ztim*i4pts*umi
i~}|nm*n{i~v }ouwz|z i. noiu yn{ztuwn|x& , \  `)0|
E2%wunoi~ prizlizi~ }|m*n|uwnv*zx*pxyv uoi!privEuwzttu ztuwv siEztuwv*vi~y }fm uwv*vi~yi
TF
P FU MM~E o*iqv uwztui n{z|i *@uyx m , }|m=z oi *xyiqv uwz

*
m , U f ^,
 k

>"

K l @ MMM1Ew 1 & 1 | 1 wE " E{ rtS ~ r f


E tt r YP$ OY ywyrrw~ w|
 r wE !yw7rwF NV f @r w{wb |
O fE Zjw 0ji( Z y ,lr Fyw &wtr w{w | g0$
K l NOE : mzn{m2n 0 i(
3
)0  \ , * \ , * d , L ,
\ \ , )0|  k
i~pxi~}{n u v*ztv*ztxi ni puwztuprni ztx}|n|xm*i oiu3yxirvF*i~n|xyi~yi p u m*iyxir
vF*i~n|xyi~yi x*} m*(i~n|xyi8z uwzu@v*z|v*zxi ni oi uwCz %/z|n{i3o*m?v*z|pri~}|}|m*} u
upprz|x}|}{i~i~n|}}{n|uwn|xy**uxz|i~}\ , }tuxyn4m*i XF, : 5 * , 5 03iuu 8 i~. i
?

K LMMNM+P FBMM~E
yxm*i , 03i&inqi~}{n4x*oi vi~*o*unoi! 5 j m*x}|m*i
*
i~}{nqyiv*zti~xyizq}|umn
o*mv z|pri~}t}|m*} X, u3%wuwztxuwk iui~ uwn{xyz|i
*
i~}{nx*oi vi~*o*un{io*i 5 inoil8 i~. i
yxmi ni ~
}{n 5 i~}|m*ztuwk yi~}F3u&k xyi~ x*oi vi~*o*u prioi

*
ino*i~}%Eu

_^
h uz|i~uwn|xy

_ ^ * qn{zti m*i
i~}{nu}{i o*i~&} )%uwzxuwk yi~}
ui~ uwn{xyz|i~}oiyxirvi~n|xyi~yioi v uwzu i n{z|i2
uo*pm*iylx quuoivEuwztu i n{z|i
Sm*}vFmg%*}fo*p i~ prztxz|ii~mn|xx}|unx*oi v*i~*o*u prilo*i
inoi
*

ini~xni< ztuni~ m*ai :
\ ,
`)0
* )0{

`)0
3
*
)
^0| ^W<v
q , Uy , * Uy  gyU (Wf& " Wf ^W x y x

_^ ^Wv
q , #yU
Sf& " f ^W { ,^gv} x y
#0|

W
^
<

,
k
f

>"

 F MM6 4~F" E{rt , 0(8* E{rt wtw


w{wb | \ , / Y?P$ y&w ,qr Fyw &wtr
w{w | g0 Zww 0i$g
& %iztztu irx}{n{i~ pri o*mqv*ztpri~}|}tm*}joi x}t}{o*u } u}|i~prn|xy}|m xw%un{ilm4n|si z~i~ i
D D D ino*m uxynmiyi~}}|um*n|}om*@v*z|pri~}|}|m*}v*prn|m*i~oi n{izxi~nyi v*z|pri~}|}|m*}oi
prv*n|tu i!u}|}{pxi ExFzi~ }|m*n{iyiqn{z~i~ }xvz|n|unzi~ }tm*yn|uwn}|m wx %u<n :
? K @ MMw J E \ , E D
t " E{ twS * `
+1 1 ( * w~ c \ O r+tw w&wEw
~ wrE$
@ \ , r/
Y?$
C & wwyrww~ w| rw  w r ywfC Fr r
w ~ { 
\ , rE{ t &
wrw w ~ { 
mz n{mn o i 4yiv*ztpri~}|}tm*} , , i i~}{n m*Kv*z|pri~}|}|m*}3oi
x}
}{1vmztmFx &m*x}|mi3u}|m*xyn{i oi }{i~} }|umn|*} }|m ppri~}| }|xy}&i~}{n * o *
 * * * i~ oi~ o*m*xynmi
K S TTU K MM w w o i$ wwyrw~ | * o * * *
 * rwE r w yw7 rwF ry w{w@ | 

M M 3 K LMMNMQP FBMM~E

9Ezi~ }|m*yn{iloiluv*z|v*ztxi niq oi uwz7%z|n{ilm*ipri~pxz|i~}|n{i%ztuxF}|x o i~}{nfm* n{i~v }ojuwz|z<i. n


oi4u yn{zuwn|xy \ `)0{
}{*}4m }quyzt}4u mi~}{n|xy }tm*xw%wun{i@:>uwz|ztxw%io*u }4m*3uwn{i~xyiz4jm o*i~}4upts xi~}
n{ki~ni~v u**i}|m*wx %wunm* x}|}{oifvEuwztu i n{z|iwm**xyni& i n|unsi~m*z|i@9}~ i~ prm yi
i~ i~**im*isi~mz|ii~n{z|ioi~m!v u*i~}~t Emkmnoifprk xi~oin{i~v }i~E%wux}
>ilk }{iCz %izm*iv u*F
i &}{npri4m*iloi~xsi~mztipuwz >{il}|m*x}uwz|zt6x %il i~n{ztilo*i~mv u i~}
v uwztuoi!oi4x*}|vFi~prn|xE
n{z|*}miyiv*ztpri~}|}tm*}loix}|}{3n{i~mim*}qu %*}4oi xv zi~ p i~ o*i~i~n
i~}{nn{ m >{mzt}m v*z|pri~}|}|m*}foiprv*n|tu @i :
l @ MM6 qr " E{ rt &
wtw rwE !w
K l NOE :xy*}m*i~n|xyi3z inpr*}txoi z|*}<i %Ei~ *5 ^i~ i~Bn u 4 0 L L , E , K i
3
D mz!n{mn!i~n|xiz? ri,vF}|*}
} 
 5 5 i D h u }|m*xyn{i^

i~}{noi~ prz|x}t}|un{i!ixn

W $i inxi~}|npuxyzmFi _i~}{npr 4 n{i~mo*u }

Fx
(


vFi~m*nn{z|#m %izm*i}|m xyn{=i 0
L n{i~yimxi , 5 * 5 ? ) , 5 ? j i D }|x
0i~}{nm 
i %uyi~m*zouo*si z|i~*prioi4prin{n{i}|m xyn{ivFm*zn{m*xn ?
~ ,^ ? , * ? j i D
&v u}|}|unu
uxxn{im*} % *}mi , , K i D *o*p (% # i~pxn{z|i4mi
Ci~}{ni~}|mztuwkEyilinm*i4 \ x
NQ
Z \
z~
5 ^ u 4

\
  5 d 5 ` 
5 ^ ^ 5 5

 f D

^
 f D
5
m*xn{i~ /o %izt} m*u 8o *o*pq\ 
mzqm* xn{i7z %uyikzti m**i u pr *uwn|mzti~yio*i!vEuprizqoi~}lvxn|}i~}{nqoiyi~} >{in{iz
oiu*xi z|im *xyztihji~}qvxn|}lo*m3v*z|pri~}|}|m*}qo*ix}t}{+ >{mi~n4i/ i~. i z . yivmz
( * i u pr oiy=
i %xyzi~}{nu4v z|v}|xyn|xy D 6 D m*x*}xn{iz|v zi n{ii~&o*x}tun mipr*o*x
n|xy*i~i~i~num3k z|ioi!vxn|}} , @o*u*}lxn{i7z %wuyi& pri~} vxn|}}{n
zi v uwz|n|x}fpr&i vxn|}x*oi vi~*o*un|}oiqyxm**xzti}|mz4 Ehji~}f}|umn|}f}tm*ppri~}|}|xy}
}{nuyzt}yi~}zi zto*i~ }prz|x}|}|un|}o*i4pri~}vxn|}# iumn{z|iq u pr i~}{nu}|m*wx %wun{@i :
K S VW MF MM w <{ } rE{ } A Ztw r {wy wrw f <
3
* r F w ] w ]
@] w~ | Z r w @!*
rr
rrqr " Erwy C A } *w A+ 3Zj wrw t*w r yw&
wr4F & wtr w{w | Z ] tA wt 
K l NOE :}{*} , { ] } \
@ g , { ] } 9}tu xynoin{z|{ iz} miv{ m} zn{mn / 
3
vFm*zn{m*n4 `0 `r0 `+ `0 jy|i %i~prn{i~mzui~ uwn{xz|i \ , 4 ] L ,/ ] pr_ %iCz i i~

K LMMNM+P FBMM~E

yx%izt}\ ,4 L , fm { ,} i~}{nlyi4v*zt{ }pri~}|}tm*}{ o} ix}|}{ oi{ v } uwzu i { n{z|} ijEmzpri~u
xj}|mnoi!pr*}|xoi ztizl\ , 4 ] L , ] d , 4 ] { ~L ,/ ] d ,/] ^ { Evmz
n{mn  zprin{n{iirv*zti~}|}|xy i~}{ni< uyiEoi~ }mi A8i0 u
0
0 0 
0
0 2^ A 0
@<^C4^ ^


[
tC4 [
@ $^74 [
@f ^74^ ^f 4 74
A
A
A
A
K

m*x}|m*i [
 ^ i~}{ni~ m*x6%uyi~nu & in
] ^g] ,
^ 4 ^ ^f i~}{ni~ m*6x %uyi~nu f ^g,/F
irv*z|i~}|}|xv zi~ p i~ o*i~n{ii~}{ n i~ m*xw%wuyi~n{i&u
 4 0 4 U0
0 U 0 0 2^ f ^W<,/

]
A
 "
 "
 "
prim*xi~n{zu.i4yiqzi~ }|m yn|uwn
hji~}v*z|v*ztxi ni~ }}|m*wx %wun{i~}} i n|uwk x}|}|i~nupxyi~i~<n :
3K W VS ME MM/  " r {wS &wwwS y yw { wtr^ } m wb ~ {
rwEC w
 E&
wR Ey op 5 U 0| f J+KM k
l 4$4 E
& @|FE
v*z|pri~}|}|m*}qv*prn|m*i~/
u %ui~mzt}4o*u }4m*3i~}{v upr)i !m**xojm*in{ztxykEm $i~}{nm }{m*}
i~*}{i~k yiui~ uwn{xyz|i *xmoi~ k*ztuwkEyi ] C A joivxn|}qoi jm i~} ] }{n
oi~} %wuwztxuwk i~}fui~ uwn{xyz|i~} En{mn}{m*}fi~*}|i~k i4i~}|mztuwkEy&i ~Ko*Fi u}t}{pxi4|u %Eu
*
s ?
]< s ] ? {
s 7 ~
Fi~}{nyiv*z|pri~}|}|m*}oiprv*n|tu iu}|}{pxi m*x}|mi4}{i~m i~*}|i~k ioi~}vFxn|}
i~}{nxvz|n|un!in ztozti o*i pri~}vFxn|}yi v*ztpri~}|}tm*}oiprv*n|tu i oi n{izxiyi
v*z|pri~}|}|m*}v*prn|m*i~
 F M6 Fw \ T m  r * " F | * m
E{ rt wS r j wrw  " r* m 4F w ~ r Vw
E{E & ww ww i# Z ~ ~7 ~
rwE rrw&yr
 wEC Z 4wwyrw w{r s 4 L s 5 w wE w wtw
w{wb | m ~ m ~
$
uwzfpr_ %i~n|xym**2i %wuwztxuwk yiui~ uwn{xyz|i4oilyxFoilx}|}{ oiv uwztui n{z|i 3 i~}{nfm*i
%uwzxuwk yiui~ uwn{xz|iqxoi~n|xm*i~i~nx *xi i~}{nprsi zti~<n :*}|Sx ~
i~}|nm*i}|m*xyn{iprz|x}|}tun{i
o i~*}{i~k yi~}oi4i~}|mzti4 *xyi*}tnx ~
~
i~}{noii~}|mz|i4x *xyiuyz} s x s 5
in \ s `A* x \ s 5 `bA* o*p s3r 3 v*z|i~}tmiq}|m*z|i~i~n
n{*}miyz}|m*
i mi~}{nkzti ix iW m \ ! 13 *yi*k*ztiqn{n|u oi4vxn|}fo*m
v*z|pri~}|}|m*}i~}{nfui~ uwn{xyztiux} *xEv*z|i~}tmil} m. zti~i~n4v m x}|mx }tm*xynm*ilyxoiqx}|}{E
n{z|iv*z|i~ xyizk mni~}{n o*io*izjm**ipr*}{n{ztm*prn|xqirvExpxyn{iom*lv z|pri~}t}|m*}v*prn|mi~
oiqx}|}{S i~uv*z|#m %izui~v uwz|n|xpm*xyizi~mzfirx}{n{i~*pri*!m*umn{zti4prni Fpri~uviztir
n{n{ztuoi4i~}}|x!m*yizf}|mzfzo*x*uwn{i~mz


M6 3 K LMMNMQV ELNTjP EUMM~F


!
3K S VW MF M6M *w y | m rl|w ~w yE|t
r m m \QB *EwEw wrw~ |^ rg
w r ~jFrlw~ | yw j rw w{wb | m \!
 w 
$ OY yw
N ~ 
F S ~ r & rw " r* m
3K l NOE : xy&n ~ ~7 ~
m*iv uwztn|xyn|xy3oi i~}{m*}li~*}{
i~k yi~}qi~}|mztuwk i~}}|*}
s3\
]< s ] *mzfn{mni~n|xi2z A C A
*}|x 4\ A i~ v}|ujn m \ ! j
\ s 4 A L s A ~L s 5 A

s 4 ] A s 5 ] A
L 
]< 
]< 
s 4 ] A s 5 ] A
\ 
]<
]<

[& ] 4 ~ ] 4 [ ] ^ ] 4 ~ ] [ ] ^ 5 ] 4 ^ ^ ] 5 K 4 ~
] 5 f ^W "

A " " A
" ~ ] 4 ~ ] ~
] 5 f ^W "
5
4
f ^W; { s 4 } A ~ " ] f ^Wn { s 5 } A ~

" ]
prim*xjn{z|imii~=} %wuwztxuwk yi~}ui~ uwn{xyz|i~} s 4 L s F}|nx*oi vi~*o*un{i~}oix oi
x}|}{oiqvEuwztu i n{z|i~} m ~ m ~ Epri4 y&i %m uxyn
3K S VW MF M6 6 r NV K V W ME E s ] 7 ~ . C A Z 
wS w* j wS
 E{ rt* wS ~ 8 wrw? *r * " m ] C Ar 
Y t m
]$ m ] r r{+ * Z s+
]< s ] y[
wS 
twF " FS~ r wtw " Er m
3K l NOE :li~px zi~ }|m*yn{iupxi~i~no*muxyn miu4}|io2i %Eux*oi vi~*o*un{i~}oix oi
x}|}{ o*iv uwztui n{zti~}& ] }|m*xynm*iyx oix}|}| oiv uwztui n{z|i ] i~px }|i%i zxy*i
v uwziri~v yiqi~pupm*unyi~}n{ztu*}|zt i i~}oi4huwv upri
*ium*n{z|i
u pr o i~ *prizu/v*ztvF}txyn|xyv*zi~ p i~ oi~n{i?i~}{noi
o*xyzti mi
yiv*z|w
pri~}|}|m*}v*prn|m*i~zt i oiu3zi~ m* xy(oi~}vxn|}oiv*ztpri~}|}tm*}v*prn|mi~}o*ix}|}{
x*oi vi~*o*un|}foxn{i~*}|xyn3i m ] C A i~}{nm*Eoxn{i~*}|xni m
$oi~ o m*xyno*i~}oi~mzi~ }tm*yn|uwn|}&v*zi~ p i~ oi~n|} irx}{n{i~*pri oi v*ztpri~}|}tm*}v*prn|mi~} oi
x}|}{ oxn{i~*}|xyni m?uwz|k xyn{ztuxz|iO $i Finv m*x}|m*i m$i~}{n!m*i i~}tmz|i E*xyiv uwz!_s 
vFn|si~ }|i vi~mn&i~ prztxyzti4mi m ]<* m ] jm yi~j} m ] }{noi~}i~}|m*z|i~}fkzti i~}
n{ }o*u }u}|m*xn{ioi4prips*uwv xyn{zti in yi~}i~}|mz|i~}oihjiki~ } m*i}|m=
z ( * in
}|m3z ( *}|xoi z|*}qyi~}qvxn|}qo*m3v*ztpri~}|}tm** }lv*prn|mi~oix}|}|}|m3z ( * oxn{i~*}|xyni
x@*n{i 1 Q
1 / 1 pri~}!vxn|} xi~}|npuxyz!mj uwk*ztxmiux*}txm*
v*z|*pri~}|}|m*}foix}|}{oxn{i~*}txyn?i uo*p

K LMMNM+P FBMM~E
K STTU K MwjwJ w " E{rt &wrw3 ( * wb
~ {
w
r E{tw ~ r wtw " *

oi~ o*m*xnoi u z|v}|xyn|xy D 6 D yizi~ }|m*yn|uwn}|m*wx %wu<n :xf 1 1 1 }{n
yi~}lvxn|}4om*3v*ztpri~}|}tm*}qoix}|}{jjpr*o*xyn|xy*i~yi~i~n u <i %Ei~ i~i~n , AS yi
%i~prn{i~mzfui~ uwn{xyz|i ~ ] uu4yx o mzi zto i prz|x}|}|unom*+
Ai~ pts*un|xy&oi
%uwzxuwk yi~}fui~ uwn{xyzti~}x oi vFi~ o*un{i~}fo*i4yxm**xyztiq}|m*z 0
vi~mnpr }{n{ztm*xyzti4m* v*z|pri~}|}|m*}vF prn|mi~joix}t}{}|mz (_ojxn{i~ }|xyni oi4u
u pr }|m*xw%wun{@i :| >{mn|uwv}{iqoi~m}|m*xyn{i~} 
i in x
A i m 
i 
in x
A bi, }{nqoi~mv*z|pri~}|}|m }o*ix}t}{3x*oi vi~*o*un|}l}|m&z ( * oiv uwzu i n{z|i~}
n{iztumiyi!vFxnl }{i~kEy=
i >{miz4m* z . yiv uwztn|xpm*xyiz*v m*x}tmxi~}{nqum xxi~m
om*xn{iCz %uionuy# mi~m*zi~}{nlu }|ioioi~mirvi~n|xyi~yi~}~ pri~pxi~}{nxi um
v uwztuoiloilx*}|vFi~prn|x_ uxynn{m*nvxn iq uprin{n{iqv*ztv*ztxi ni pupm*yii~$i in
u4yx oiu4# mi~mz o*ixn{i7z %wuyi

Eprn{i~*unm vxnzi i~ 2i 0um*}|}txk xyi~
vmzyi4pu}o*3i ( mi4vmzyi4pu}o3i ( * *
K
3
M6 wE{ t = wtr (8*? " r Z~ww
wW V 0S M Ey yw r q" rw3t rE 0 !@ ~* xj 0| _ 
,
+r r wwyrw~ w| r w r ywC Fr r w ~ {
O w4F wrw ( ~ ww r yw~*F

hji!n|si z~i~ i}|m wx %uni~}|nxvFztn|un m*}lu*}i~ o*izlouwkztom*ioi~ *}
n{ztuwn|xyv z|k uwk xx}{n{i}uwv*v #m un }|m*z ulv*z|v}|xn|xy D 6 D m*} ifz|i~n{z|iz|*} i~*}|m*xyn{i
o*u*}m puoz|i4v m*j} i~ i ztuoi4 u pr v m }fpupm*uwn{xyztiqi~ }uwv*vE#m un}|mzu*n|xyoi
prn|xy*i~ilo*i4h uwv upri
K

K k w w*FjE{tr m
? K @ Mw j6 b 3
 Q Ewr 1 / 1 L MDMN1 MQP F4B MM~wEE " 3nN E {rt Qwtw( ( *
w{w | ~w - 7 - F 3wrw w{r wr 
r~r r | Zl r w r yw Zl *r 
i Y t Z


7 -
iw
rw lE{ rt wS * = wtw ( *1 | " 
M2

*.

K NOE :9q}tmnoi n{z|iz mi vmz n{mn0 u z|i~}{n{ztxprn|xy u 0 | o*m


3
v*z|pri~}|}|m*} 
i~}{n m oxn{i~*}|xyni /, jm /, i~}|n ulz|i~}{n{zxprn|xyoiuqi~}|mz|i
oih iki~} miuR 0 xyi~n N w3o*i~}%wuwztxuwk i~} ui~ uwn{xyz|i~}x*oi vi~*o*un{i~} oi
yx m *xyzti }|m*z& 0 x oi vFi~ o*un{i~}!oi~} -
qinom**ai %Eu0 oi&yx o*ix}|}{ oi
v uwztui n{z|=i g0xyn ~ 7 ~ 7 ~ oi~}}{m*}i~*}{i~k yi~}i~}|mzuwk yi~} o xU} >{xn|}oi 0 |
!uwv*zi~ }quv*z|v}|xyn|xy D 6 D yi %i~prn{i~mz4ui~ uwn{xyz|i M u&u/ i~. iyxmi
g 9i~zi~ }|m*yn{imi
s 4 7 - s 7 - {

M 6 3 K LMMNMQV ELNTjP EUMM~F


Mj
uu/i~. imiuyxm*i4yi&%i~prn{i~mz

s 4 7-
s 7- {k


hji4n|si z~i~ i} i~oi~ o m*xynfi~uwv*vExm*unu gm %i~um uv*ztvF}txyn|xy D 6 D
n|m*o xy*}fprim uwv*vi~ivEuwz|x}fyi~}fv*z|pri~}|}|m }foi4x}|}{i$up i~ }
K S TTU K M6 j Ew 
1 Q 1 Zw " E{ t wtw ( *
"  l*r w 4 w 
rN w r w fw{r &$~ w UZ
rw{w !w7 E{|r Zwfr Eww7 E{|r & Ew
A iw y
 rw r {w $ Z }
A A iw  *r r&Ew gY wC Z

A i rE 2
wtr w ~ { Z
A A i !E{ t
wtw fw{w
 | Z yr r E{ rtrw r w
K l NOE :2x -
i~}|n&m**i}|m*xn{ioDi %Eux*oi vi~*o un{i~}n{i~yi~}&m*i -
 in
3
 -

D uyzt}yi3v*z|pri~}|}|m }3 
7 -
i~}|nm*Rv*z|pri~}|}|m*} oi x}|}|}|mz
(+* w D Fi~}n{ztupri~}}|m
z (8* in (+* bD }xoi~n|x*i~num&v*z|pri~}|}|m*}q
A in
x
A A Ehji4prz|uxyz|iq} i~ oi~ o m*xynfupxyi~i~n
$mn|x} }{#m %i~nmn|xio*u*} i n|m oioi~} v*z|pri~}|}|m*}vF prn|mi~}oix}|}{(i~}|nu
*prn|x*i~yiqoi4huwv upri
 F Mw j/ Fw ~
i w " E{ t S ~ r wwrt w
"  \ T $ r3

wS *Fr F E{ t4 " E ; tt
w o ~8 FB
wS w3 yw : ( * t 
*
o c irv 

{{ k


? K l @ M6 j ! 

rw ~w*F Ey E{ rtwS r 3 rw3
\ T ! " Er m r w 4 w
o irv q ; f ^~ { v} ( x m U y k

 ~E{~~* r U ZrE{ rtwS


~ w [
rS ~w*F Ey r 
|ryw/ry4E{ tS ~ r 
rw \ T " r mB 8 (
" yt~ l{w qwyr
rS ~w F F{Ew ~F " Ew r| *
wr
K lNOE :m*v*v}{*}fouwkztomi iv*zti~*omm*k*z|i *xjoi %uyi~m*zt}o*x}{n|x*prn{i~}
3
* ~+ * j
x ~ e * !3u ] * s jxyi!v*z|pri~}|}|m*}i~}{nlm* v*z|pri~}|}|m*}
]
vF prn|mi~ oix}|}{ ojxn{i~ }|xyni mFyi~=} %wuwztxuwk i~}ui~ uwn{xyz|i~} ~
s 
f}{n
x*oi vi~*o*un{i~}ino*iyxoifx}|}{oiv uwztui n{zti m ~ *pwwi~!m*n|xx}|un irv*zti~}|}|xy
oi4un{ztu*}|zt i i!oi4h uwvEuprioi4uxoi4x}|}{ 9
* ~ {{ f p { s } { J K ^ } k
c irvx

K LMMNM+P FBMM~E

MM
m }fi~oi~ o*m*x}{*}

irv
* ] * s 
{

c irv ]
* * s 
{{

c irv ] * ~ {{

] p { s } { 9 ^ }
f JLK
ir v m ~ r; f ^, (|
irv q ; f ^~ { v} $ x m U y k
z i~ pxyv*ztmi~i~n}|xlprin{n{iztm yii~}|/
n %ztuxi vmz , ] * s jm yi~}/~ {} n
o*x}U>{xn|}/%xynmi
o

irv ] * ~ {{ ] f p { s } { J K 9 ^ }

priqm*xEv*z|mg%imilyi~}%Eu~ Tg wCA&}{nx*oi vi~*o*un{i~}infoilyxFoilx}|}{


oi v uwztui n{z|im ~ o*p mi yi v*z|pri~}|}|m }i~}|n m ?v z|pri~}t}|m*}&v*prn|mi~loi3x}|}{
oxn{i~*}|xyni& m
zi~}|n{iu

i n|uwk xyzluzt!m*yi4vmzm*i*prn|xi~}tmztuwk yivF}txyn|wx %i uwz|k xyn{ztuxz|i


uwv*v*z|pts*im*i n{i~yi *prn|xy@v uwzm*i }tm*xyn{iprztx}|}|un{i
oi prn|xy*}i~}|mztuwk i~}i
v*z|i~*unmm* k*z|i *x o*?i %wuyi~mzt}~Eh uztm yii~}{n %ztuxyi!vFm*zpts umi
Finlz|i~}{n{i
%zuxyiu!
uxxyn{ivEuwzuwv*vExpuwn|xyoi~} n|si z~i~ i~}oilpr_ %i7z i~ pri4n{iinfoxi i
hji n|si z~i~ i3}|m*6x %u?n i~ i ztux}{i pri~m x}tmzyi~}v*z|pri~}|}|m*}o*i x}t}{
uwztmi~ }
umztuxynfvEmyiqv*z|#m %izoi4u/ i~. i u pr
? K @ Mw j 2 EwW ~

i E wS * wtw Z " Erg
 m F -
i Fq wwyr4 w{r wE {
@r B Z y $ & r \ | Zl *r 
$ Y yw
 

7 -
i r/ | " r m
K NOE :upm**}qu& prn|xy*i~io*ihuwv uprio*m3v z|pri~}t}|m*} 
7 -
xyn :
3
|(Hm*iq*prn|xy i~}|mztuwkEyilvF}txyn|xw%i}{*}
c

Uy

q

irv U y { x k

MwJ FTDPBe*~F N3
MW
mn|xx}|unx*oi vi~*o*u*priqoi~}v*z|pri~}|}|m*}4 
in-
ul:
*
o c irv
7 -
{{


c c irv
* 
7 -
{ ] C A/3

*
c
c irv 
7 -
{ ] C A/ 3

*
c

{ k

zi~uwztm*}uyzt}miv m*x}|m*i 

i~}{nm Eojxn{i~ }|xyn&i m
*
*
c 

{ c irv 

{ irv q U y$ x m Uy


k*n|xyi~no*pqmi
o irv q qN f ^~ { vt $}x x m U y{ irv q l ; f ^~ { vt $} @ x U m r Uy {k
l ! |C%a 0>
i~}pxyi~n|}uwz|ztx6%i~numx*}{n|un|} 1 1 &1 *ztunm*v*z|pri~}|}|m*}foix}|}{
oivEuwztu i n{z|i hji!n{i~v }oi}{i7z %xprio mpxi~n i~}{nqm*i?%uwzxuwk yiui~ uwn{xz|ia-
oiyx
} %Fu -
f}{nx*oi vi~*o*un{i~}i~n{z|i!i~yi~}inlx*oi vi~*o un{i~}oi~}
}tmv*v}{imiyi~=
uwz|ztwx %i i~} 
pr*}|xoi z|iyipu}jjm4 xuv u}jouwn{n{i~n{@i :n{mn pxyi~ni~}{n x@i~ o*xuwn{i~i~n
}{i7z %x i~pxz|<i %xyi~nu }|m*v*v}{izjmjx lum*ixE*xyni oi }{i7z %i~m*zt} qvi~mnjum }|}|xmn|xx}{izpri
oi~ ivmzoi~ prztxyz|ilm*ivv m*uwn|xy m*xf<i %miqoiu u pr }|m*wx %wun{@i :u! pts*umiqx*}|n|un
i %wx %wunvFi~ o*unm n{i~v }firvi~n|xyi~joi4vEuwztu i n{z|i

*u .ynm* x*o*wx %xo*mjm*xz|i~}{n{3
x*oi vi~*o*unfoi~}umn{z|i~}~
4i~v yxyiun|uwn|xy N vmzprin{n{i}|xn|m*uwn|xy :Bi x*o*xmimiyi~}uwz|ztwx %i i~}
}{nvx}t}{*xyi~**i~}- i~}{n vFm*z uw7z %Em*8} %iz|*} vEm*}n|uwztoRvmztmxhjdi
x*o*xmi m*iu yxoi~} }{i7z %xpri~}i~}{n uwztk xyn{ztuxyzti vm1z (i~ i ztuj * x*o xm*i
mx &um iqx *xniq oi}{i7z %i~mzt}~
? K l @ Mw J 4Ew {
, x ~ r w*lq& V_  " *w 0 F4
F
wtw fw{w
 | q 0{ <
K l NOE : xn{z|o*m*xynyiqv*ztpri~}|}tm*}4
7 -
iwau %uyi~m*zt}fo*u*=} ( * ( *
3

K LMMNM+P FBMM~E

M#J

 #

xwmz|i D t: xyiu m*iqx* *xyniq oi}{izC%i~mzt}


i~}{nm*v z|pri~}t}|m*}v*prn|m*i~ oix}|}{ }tmz( *I ( * oxn{i~*}|xni& * m *
i~}{nui~}|mz|iqoih iki~ } mi4}|m=z (8*g zi~ uwztm**}mi
,
* 5g, 5 * 5 k
xh , U y |+ `y`02`by  vi~mn i~ prztxyzti ,
* M 
7-
Fuwzlu
oi *xyn|xom* v*z|pri~}|}|m }fv*prn|mi~oix}t}{ , um i4yxoix}t}{oi4vEuwztu i n{z|i
*. r\ h , z
*% r\ h , qq U y x y x 
M
q q _ v , v * x y x 
q F 0{ x  k

9zi~ }|m*yn{ix@i~ o*xuwn{i~i~no*ipri n|si z~i~ i m*i uyxoi , pr_%iz7i+%izt}m*iyx


oilx}|}{oiv uwztui n{z|i?} jx g&v uwz|n|xpm*xyiz~}|x u!v u}oilv*z|i~xyizi~n
, pr_ %iCz ii~v z|k uwk xxyni %izt}xE*x inyi4} }{nri~ ii~m }{i~*} i~}|nv u}}{n|uwkEyi
mv vF}|*}mi!i~}pxi~n|} nv u}lpri~*p i u& uwz|ztx6%izu& x*}|n|unux}mum
prn{zuxyz|ix}uwztztwx %i~n oiv m*x}n{tm >mz} ojumn{z|i~}n{izi~}zu >mn{ioi~}n{i~v } ouwz|ztx
%i i ^g
)
&inoi~}qn{i~v }oi}{i7z %xpri - ^g
) prz|z|i~}{v*o unu oi~}pxi~n|}
ox*o xprif <i uwn|xy}xyi~} ^g
i$zti~n m*qv*ztpri~}|}tm*}joi x}t}{x oi vFi~ o*un

M wJ FTDPBe*~F N3
M
oi
ww}|xyi~}- ^g
j}{noiyx wx*oi vi~*o*un{i~}ji~n{z|ii~yi~}jinoi~}umn{z|i~}%uwzxuwk yi~}
ui~ uwn{xyz|i~}E/ %xynmi 
X
'j4zti4m* v*ztpri~}|}tm*}v*prn|mi~oi4x}|}|}|mz
( ( * oxn{i~*}|xn|
i
%i~*}mjm*=
i %wuwztxuwk iui~ uwn{xyz|iqxoi~n|xmi~i~n<i uyi u 3 u!m*iyx oix}
}{oiqv uwzu8 i. n{z|i 3
3K S VW MF Mw JjM x * yr| r wwrE F!r wC Z , Fyw wtw
wb ~ { q < E ZFE rwrrqE wtw
w{w | 
3K :huyx o*i , }{i&pupm*yix i~ o*xuwn{i~i~n!prium oi~}|}tm*}vx $i~}{nm x
n{i7z %l uNOEyi Eyi!k*z|ioivxn|}
 -
n{ k unl o*u*} @i~}{n<i uumk*z|i!oi!vFxn|}

7 -
n{k un o*u }ukEu*oi W U y y  i~oi~ o*m*xynmifyiv*z|pri~}|}|m*}
oi~}n{i~v }foil}{z|n|xi 
 -
 qi~}{nm*&v*ztpri~}|}tm*}oiqx}|}{ oilv uwztui n{z||i i~
mn|xx}tunfmiyzt}tmiqyi~}xn{i7z %uyi~}f}{no*xU} >{xn|}*yi~}fkEu*oi~}prz|zti~}{v*o*un{i~}yi}{n
um*}|}|xinmiojumn{z|iqv uwz|n *% r W f
n{z|i!}|u*}o*xxy pm ynil miu yiu %i~po*i~}pxyi~n|}m*xjuwztztwx %i~noiv m x}n{ m >{mzt}
i~}{n}{n|uwn|xy *uxyz|i4um}|i~*}}|m*6x %u<n :
 F M J 6 E{ rt ~ , 0 rFw Ew{fwfw 0 0 ~ 0
SZ
yw w7 r , 4 * , * ~ , 5 * F r  k
i~}{nprin{n{i!n|xym*xn{ztuo m*xynfpri~yi4oiv*z|pri~}|}|m*}i~Ri~ m*xxyk*z|il vEuwz|n|xpm*xizuyxjoi
, i4k#m iqv u}
xyi~}fpxi~n|}fuwztztwx %i~nmu vEuwz|n|xyzoiqx }{n|un*m*u*o u %wu*prio*u*}fiqn{i~v }
(}{iztuwv*v z|psioiprin{n{i}|xn|m*uwn|xy
}{n|uwn|xy *uxyz|i i~px}|iprv*z|i~*o k xi~
}|xum(xyi~m
ou %wu*prizo*u }in{i~vE} z|i~}{n{i u m*&n{i~v }i ux} uxynz|i~pm yiz ztwx xiloi~}
n{i~v }yy

Mg

K LMMNM+P FBMM~E

N OCPRQHSTUV

X RY Z\[1]_^$^?` ^ Y ] ]H c ] Yg^ ] e]
 

qt$4 E! 7~
n{ztm#%i&o u*}u xyn{ni ztuwn|m*z|i&o*ik*z|i~m*}|i~}oi xyn|xy*}oi~}v z|pri~}t}|m*}4zi< i~ i ztuwn|x}
m*}u %*}pts*x}|xpri~yi m*xi~}{nuv m*}!uo*uwv*ni ium n|si zi~ i~}iCz o*xmi~}~lu*}u
}|m*xyn{i oi~ }|wx i}{xyn i~*}{i~k yi o*i~}i~n|xyizt}l}{xyn i~*}{i~k yi ( * m }}|m*v*v}{iz|*}
n{ m >m*zt}miyi~}v*z|pri~}|}|m*} ~ , 0f (8*!?u %ui~mzt}o*u*}m* i~}|v upriln{vF@ xm*i mi
m*}fz|i~ prn{z|izt*}}{nprn|xm }u oz|xn{i
 F j ~! " E , 0! ZrC 4r {
7 rF
a {wrwE| $
 wrw w{r wr w ~*$ Zw
wB
rw ~w {r : ( * Z 4wwyrw~ w|
5 u 4 ^
5u 4
x
X
r
q 5 ( * X
5 ] 
]<
rw r w @r
z~i~ }}|#m %i~n < wux}pri i~}{nv u}m*ii~ p i~ }|}|xyni v z|i~*unvmz u*prn|xy
xoi~n|xm*i~i~n
<i uyi$u? w %xyn&mi3yi~Q} %uwztxuwk yi~} ui~ uwn{xz|i~} $
* $
Ce 
}{nv}|xyn|wx %i~}jx*oi vi~*o*un{i~}qinoi8 i~. i&x %xyn!o*pmi $
i~}{nm i uwztpsi
ui~ uwn{xyz|i}|m2z ( au %wuyi~mz}fv}|xyn|wx %i~} uwv*vi~yilv uwz|x}m n{i~jv*ztpri~}|}tm*}m* v*z|pri~}|}|m*}
oiqz|i~#m %i~yi~i~n
m }mn|xx}{iz|*}|
u %izt}txy}|m*6x %un{i4oi4uyxo*i~=} ztu*o }fk z|i~<} :
? K l @ M1Ew - ] C Aiw 4wwyrw~ |! w r~ @
w wwrt Y ywCZE| |r r UZ
- -  -

c - ` k

NQ x

*

K L MMNOM K K UMFT N3


3
3K NOE :hjzt}tmi c - 13 pw i~}{nuqyxoi~}Fztu o*}k*z|i~}pu}|}txm*i~}x c -
3 zti~uwztmi4m*iqvFm*zfn{mn o
*v m*x}|m*il x - o i~}{noj i~}{vi ztu*pri *xyi

NQ x * ]< - ] i
NQ x * ]$ x - ] o c x- o {
i~pxi n|un%ztuxvmzfn{mn o *v uwzuwv*v xpuwn|x&o mn|si zi~ ioi4pr_ %iCz i~*pri!n{i

NQ x * ]< - ] i Q x* c xj - o { \ k


? K @ j 6b  Kl K PU nN D

P MaV K L MMNOM K K U M ( *
k w qE{ tC 4r {

, 0/ (8* y w + ww
wS 
4 {r : ( * ZF{rr |r rEU Z
,
x
c  4 x 
 

,RQ x* , x c 4 x 

4
x
c  1 ' wr ~ r Z c < 13Z
,RQ x* 0 q , x \ q U y x U y
 r y4E|  ; *w
j
4


x


q
c c q x k
K NOE : }{*}} , ]<* , ] W Eyzt}~vFm*z 0i <
3
`0` * k
M
M
u*v m x}|mi i~}|n!u %wuyi~mzt}v}|xyn|6x %i~}

 u 4
,
x
x
q M ` q ` q M x kzi~uwzm }fmi
q M x q x  M ^ q u 4 x k

, 
, 
,
]< 
uwzs vn|si~ }{iyi~2} %uwztxuwk yi~}ui~ uwn{xyzti~} X ] K 4 x }{
^ nx*oi vi~*o un{i~}inoi
8i~. ix 9 z i~4 }|m*yn{ioi x uxoi~3} zu*o*}4k*z|i~}m*i
]< - ] pr_ %iCz ivj}~n %izt}
c - c  k m*u*
M ^ X ] pr_ %iCz Qi %izt}u/ i~o. 0ai& x3xn{ in v m*x}|m*i ^i ,  3 x n{i~i~
*o oi~%o*im*zt}xnomii
M
u M pr R]<<i %xo*i~n{i* %xynmivj}y
,RQ x* , q  M x c q 4 x k
M

3 K LMMNM K K *U M
M!
iu8i~. iu pr @i~ mn|xx}tunfu mi4x ,RQ * M * M
x , q  M 4 x c q 4 x 
o*p
x , q , x c q 4 x 
i4m xi~n{ztu .i4upxyi~i~nyiqn|si z~i~ i
n{z|io*i4u8 i~. i4 u pr :
K
K K
? K l @ J  Kl K PB nN

k w w*E lC r r {


 PMa V ! wwLr MtM NOM w + U Mw 
wS
w*4r{r : ( * ZE| |r r U Z
c 4 ^ ]

 ]

Q x * ]<
 c ]$ 4 ^ 
]
]<
]
]<

4
c ]< ] 13 n t c < 13Z

Q x* ] \ qa U y x U y


 yqFtr  ; *]$ w
j
c 4 ^ k
q x
]
c <
]< 
ik z|i~m(iri~v yi~} oi3v*z|pri~}|}|m } z<i i~ i ztuwn|xy} }{no i~ }vEuwz u }txyn|m*uwn|xy
}|m*wx %wun{@i :
3K S VW MF * { } * V { } " qy {w , `0| r
yqE{ rt! *w + ,Z&w 0! Zr w
= @r yF , Zwywt* C 4r {

3K :g &$i FinEx irx}{n{i4uzt}m*il prn|xy1 |oi *x}|mzf i~ }{i~kEyio*i~}n{ztu >i~prn{xz|i~}


n{i~yl iNOEm* i $ | , 0+i# v}{iuyzt} < & v m*x} | 4

 x | in|p yx yx :} (+* i~}{n i~}|mzuwk yii~} %wuwztxuwk i~}ui~ uwn{xyzti~}
4 &
i~. iyx 3$i Fin uv z|i~xi z|i
 in 4 }|n4x oi vFi~ o*uwn{i~}inoi8

i~}{nf i~}|mztuwkEyi4uyzt}mi4u}|i~pr* oi}i~ prztxn


{ }
q x 

vmzt}|m*xnv uwzzi~ pmz|z|i~*pri
E n|xyn{z|i3o iri~v yiz|<i uwzto }yi~}v*z|pri~}|}|m }oi z|i~gm %i~yi~i~nuyn{izi~ }
E /oi
oi~ x}{izyiprvz|n{i~i~nom**i4upts*xim*xi~}{n}tm*ppri~}|}|wx %i~i~ni~i n|uwnloiuwztpsi
ini~v u**i xn{z|o*m*xyn<:

K L MMNOM K K UMFT N3


3
 F j*6F +` ` !rw~ w| &E{rt
|rEwry qwr4 yr 

\i1 w wEC Zlyr

*
iK w F @r * wl 
*
* i w
F!w{ r yw
v uwzfpr_ %i~n|xy uwziri~v yiyi~}
}{ni~}x*}{n|un|} jm u!ups*xin{ki
i~ vEu*iinlyi~}
* pri~mm i~yi4i~}{nzi v uwzi i v}{i , }tx uupts*xii~}{ni~
uwztpsi&u x }{n|un 0in , }|x# Emn{z|i~i~no*xn
,
*  5 u 4Tg,\ 5 u k


zi~uwzm } mi 
, i~}{nm*v z|pri~}t}|m*}z<i i~ i ztuwn|xyox }{n|un|} oiz<i i~ i ztuwn|xy $


uv*z|vn|xyo*i n{i~}{vv u}t}i o*u*} i n|uwn oiuwztpsii~}{no*i v uwzuv*z|v}|xyn|xy
}|m*wx %wun{i4m*xzi~ }tm*yn{i4o*m si zi~ Ei w6
K W VS ME * * c 13ZE| |r r U Z
3
,RQ x* 0 q ,  ` x c c k
q q C t
n|uwk x}|}{*}yi~}yi~i~}}tm*wx %wun|<} :
l jM ww 
 wr w Z
*
c )


2

3K NOE :g9}|mnoiqzti~uwztmizmi \
* 
 inoiqv*z|i~*o*z|iq i~}{vi ztu*pri
l jMb
M l @ P WTUP EwS -
i  wr w{r
ryr r w r @r wBZ ~S
-  -
i wfw
r & w{ a  r r w - CA Zlrwr; r
wr " w { 
Z ]
c c - c
rw4 " F r? tw ww r$
- i( Z Z
c - 13 c 13

M @P WTUP

3K l NOE :Fmv*v}{ }ojuwkFzoyi~}%FuW-


u| %ui~mzt}v}|xyn|xw%i~}~gEyz}vi~mnfuwv*v xmiz
yiqn|si zi~ ioiF*mk x*xvmzi~ prztxyz|i@:

F


c { -  -

N

*
c - ] ]  k
]$
irASi~}{nqx*oi vi~*o uno
i - ] 3u&o*pi~3mn|xx}|unyiyi~i
c 

*


*

c 

zi~uwztm*}lmi 
v*zi~ p i~ o*un:
*
*
c c - ] c ] c - ibA* c - c k
]<
]$
*}|xoi zt*}4uxn{i~*unyipu}4jm
- in
}{nxni< ztuwk yi~}Ev v xm*unlpri&m*i
%xyi~nqoiuxz|iu!
 -
ED %xyn4mi
* ]< - ] 
i~}{n4xni< ztuwk yiin4o i~}{vi zu*pri
i~pxviztinoi >{m }{n|xy*iz i~vEyxo*mn|si zi~ i3oi.*mk x xino*poi
c c - {
z|iuxz|i4yi4pupm*v zi~ p i~ o*i~n
l @ jM6 1ES -
i F wwyrw~ w| ryr w r
 ywB Z4 C {r c - / _g =Y yw E|rwE Kj $ y
<w~ | 
3 -  -  -
$rr; ~ r w$ Zlr 7 r
c 13
K l NOE :zi~uwztm*}mi i~}{nm*!n{i~v }ojuwz|<z i. noifuluwztps i 
mzn{mni~n|xyiFz
3
i~}{num }|}|x m n{i~vE}ouwztz<i. noiprin{n{iquwztpts*im*x}|mi in }{nxni< ztuwkEyi~}

xzi~ }|m*yn{io*myi~i4o*i ]uomi


c c c @
 k
mv*v}{*}ouwkzto/mxirx}{n{i3m*i3pr*}{n|un{di n{i~yi3mDi - `1lu*}pri pu}
i *uwn{m
u u}|m*xn{i 
m j} % *}m*i
@
` 1W uwv*v xm*unfyi4yi~i4oF

x(Q *}tm v c c 
x(Q *}tm v c 8
` c
Nx(Q *}|m v @

o m wi~mn|xx}|unyin|si z~i~ ioipr_ %iCz i~*prin{*ivmzn{ztuxyn{izyiv*z|i~ xyizn{izti
`rk
c c j

%xyno p mi c i~}{nE*x }|xoi z|*}uyzt}yipu+} i~ i ztu2 sx}|x}|}{ }m*i
pr*}{n|un{i u}|}{<i ?ztu*oivF
m*zm*i c - ?S uwv*v xm*unfprim*xv*zi~ pwi~ oiu
uuwztpsiui~ uwn{xyz|i #
" ]< - ] / %xynmi4iqn{i~v }ouwzt<z i. n " x i
l #
" _ 3i~}{n&xn<i ztuwkEyi z 
i #
" o**p ` " )
%xyn&o*pmi m*x
8i~. ii~}{nxni< ztuwk iuwzqyiyi~i!oi]uo c c c Fo**p i~}{nqum*}|}|x
xn<i ztuwkEyi iuwv*v xpuwn|xy o*myi~i4oi ]uon{z|*}

K L MMNOM K K UMFT N3


3
? K @ jMwJO wr r r r | |rEwry Fw$
i Ft
rt |rEry r w7< &~ ,\

 , $
$ n wr~

, M $ { 4} E|r~ { r
c , M ! $ { 4 }
3K NOE : hji4u zi~ }|m*yn{io*i4x<i uxyni
`)0j` *
inoi4uxoi~}ztu*o }k*z|i~}m*xxM vExmimM i4x ,RQ *  M M c
hji!kjEi~}{nvEm*}oi~ xpuwn mv*v}{*}ouwkzto mx irx}|n{i!m**ipr*}{n|un{i Rn{i~yi
m*i `z vj} zi~uwztm*}lm*i $
i~}|n4m*iuwztpts*iui~ uwn{xz|iinqm*i , i~}{nqm*
n{i~v }ojuwz|<z i. noiprin{n{i!uwztpsipuwz
`bAS r ] )0k
 ,S 3
9zi~ }tm*yn{io*mi~i4o
i ]uom*i
c * c c \ , 
prim*xi~n{ztu .i4k puw2z 0=` M * `bM 0 ztu priu_s vn|si~ }{i ` vj}Fu }prin{n{i
_s vn|si~ }{iu}{i~m*yi~i~nmix c , M j
i $ { 4} { mz} n{z|
i^z x<i uxyni o*u*}umn{z|i
}{i~*}z|<i uwzto*iyiv z|pri~}t}|m*}4o{ i} z|i~#m %i~yi~{ i~}n
" ]< xj{ ] * ] + lin
}{v*ztpri~}|}tm*}foi4prv*n|tu Ei , " m*x}|mi
" ` $
u , ` , o pw
{ }
,
, "
` ,RQ x* c 0 c xj +
,RQ x* c 0 j
i~mn|xx}|unpri!m*xv zi~ pi~ o*iW 9j}|m nuzt}oiquxyz|iqn{i~*o*z|i %iz} 3
uwv*vi~yi4pri!n|si zi~ ii~}{no xy2n H i~ i~ i~n|uxyz|i Hvmzio*x}|n|x# mizo*m n|si zi~ io*m
z|i~#m %i~yi~i~nm*x*n{z|il}{m*}m*is vFn|si~ }|i*uwn|m*z|i~yi}tmz mi c \ , *&% E c \ ,
n{i~*/o %izt} $ { % 4} in{n{is vn|si~ }{ii~}{nv uwziri~v &i %i ztxyi i}|x um*i4o*i~*}|xyni
q 4
| % aEF
0'
(#)*(+),-)/.10 243457698:<;=5?>A@4B C#D/5?>E>E24>B5HF GI5?F JK5HF B :L0 8=MN>
i~}fpxyi~n|}uwztztwx %i~numx*}{n|un|}f ` ` `o*<i %unfm* }{i7z %i~mz~h ipxi~n
uwz|zt6x %ii~
xEyi}{iCz %i~mzi~}|nxyk z|iyipxyi~
n %u}{iuxyz|i}{i7z %xyz~in}|uo*mzi io*i}{i7z %xpri
i~}{nyiln{i~vE}ui~ uwn{xyz|i
Ehji~}pxi~n|}}|n}|i7z %x}f}|m*wx %wunfuo x}|pxyv x@i :v z|i~xyizuwz|zwx %i
v*z|i~xiz}{i7z %x\ 9 :E*zt}{nfxj zt}{nfmn
}tmv*v}{ifm*iyi~F} %Fu }{n x*oi vi~*o un{i~}o*i8 i~. i
yx Ex*oi vi~*o un{i~}oi~}o*mzi i~}oi}{iCz %xpriFinlmi!yi~}o*mzi i~}oi!}|i7z %xpri W j
}{nx*oi vi~*o*un{i~}foi4yx uo*pqm**iq yi 3N3w v}{i
, uxyiqo*m } }{nri~ i u x*}{n|ujn 0

EM

*~F 3N
S
pw i~}{n@u o*xyz|i3yi3k z|in{n|uoi pxyi~n|}}|xyni~Rn{zuxRoi. n{z|i}{iz7%x}&}{xyno*u*} u@ yi
ouwn{n{i~n{i4u x*}{n|un 0 in{m >{mzt} , i~}{nptsx}txfv uwz pr*}|n{ztm*prn|xy(prn|xmu
oz|xyn{i m }}|m*v*v}{iz|*}vFm*z!}|xv xy iz4 irv}i mju x*}{n|un3yipxyi~n!3uwz|ztxw%i
o*u*}m*7} }{<n i~. ?i %xoi*uo p a w }{*}
 x 0j , K 
, ( 
i %xoi
i~}{no*pyi v*zti~xyizx*}{n|unjm m*@*#m %i~um@pxyi~n!uwz|ztwx %i&o<i %wunm*7} }{ni~ 8
E o i n|m*o*xyizprin{n{?
i %uwzxuwk yiqui~ uwn{xyz|iFn{z|*<} :
3K S VW MF 6 k w F? y N3 *w / 3 c
c S $ OY ywt2

r " !r {wS j ^ ~ wS *E{rr~* |r
3K l NOE :gEv*z~i~ }fx*}{n|unjm
^uwz|zwx %iqyipxyi~nfn|unfmiqyiq } }{ni~ i4iq}{i %xoiv u}yi
pxyi~n 
^ }{z|nul x }{n|un ]< ] hjifpxyi~n uwz|zwx %ii~

o<i %wunm } }{ni~ =i %xoi}|x
} - ] ] ] ^ ] ^ PO
]$ - ] iBn x FPO
( 


}{*
]< ]
i~}|nyi4m*@i z| o*mv*z|i~xyizpxyi~nm*xjuwztztwx %i4o<i %wunm* } }{nri~
i %xoig Eyzt}
9 zi~ }|m*yn{io m yi~
i D 6 mEi i~}|nxn<i ztuwk yiF m*x}tmi 
i~}{nm iuwztpsiui~ uwn{xz|i
inmi li~}{nx*oi vi~*oi~n oi
*
 x*zi~ }|m yn{io*m&yi~io}i ]uo
mi
- 
c c c \
i~}{nxn<i ztuwk yiEini~v uwz|n|xpm*xyiz *xFvj}~
9i~}|nxn|m*xyn|wx %i~i~nfpuxyzmi*yzt}tmi i~}{nE*xFvj}y*yi~}n{i~vE}}|m*ppri~}|}txy} $
m
m*
#m %i~um3pxyi~nuwz|zwx %i!o*<i %unm } }{ni~ |i %xoinlo*i& , m*v z|pri~}t}|m*}z<i i~ i zuwn|xy
u  *mzyi4n{z|izztwx mz|i~m }{i~i~n/i n|uwk xynmi4yi~=} %Eu
* ] * * ] ~ * ] C A ~
}{nx*oi vi~*o*un{i~}!o*i / i~. iyxmi W inx*oi vi~*o*un{i~}o%i x 
oi~ o*m*xyno**po*mn|si zi~ [i w6 &yi4n|si z~i~ i}|m*6x %unm*x n{z|i!mi!u iu m*pr
vFztn{i~i~nxxyn{ik xyi~oi E*x*}{*}


x

q
c c q x  k
c j ZwB
wS / : ( * Z
? K l @ 6 jM1* c j
,RQ x* 0 q , x \ q x k k
in|si zi~ 
i >|m*}{n|xy iyi~}l i n|soi~}qoai n{Qi uwzyFuwzqiri~v yi!vmzi~}{n|xizqu
n|uxyiq i~*io*i4u yiuwv v xmilpri4n|si zi~ iu u*prn|xy U y y
n{ }
yin{i~v }miyipxyi~
n v u}|}|io*u*}yi } }{ni~ ihjiv*z|pri~}|}|m*}
@/ 
i~}{nz<i i~ i ztuwn|xyoi v*zti~xyizt}n{i~v }o*i z<i i~ i ztuwn|xv m x1} Rv}{ivmz n{mn
kFzi~ xyi~/ ~ o3i (+*
c ^ s { k
m ~l
]
c \ 3
]< 
uo*pt:
6 FT DPBe

K L MMNOM K K UMFT N3


3
3K WVSME 66 EwyrVUj rE r rCZww
wSD :#( *
(+* E7 {y{wr m Z

_^

NQ x * ] q x mO k k
]<
n{*}R Q u|%wuyi~mz i~*io*i #
inS Q |
u %ui~mz i~ ioi , oi E*xyi~}fv uwz

_^
Q
Q x* ]
K
Q
NQ x * 0 q , x k
]<
K STTU K jw jw JNT K NT
P ~ T * $ { 4 } Z
Q U Q k
3K NOE : !uwv*z~i~ }yi~}fv*z|v}|xn|xy*}v*zi~ p i~ oi~n{i~}~
^

x
Q c c q  in Q c \ c ] k
]<
z~lm*} u %*} %mmi c c x c \ ^pw i~}{n?uR o*xyz|im*i c \ c
pr*pmn!i~z|i~uwzm*unm%i F $i inpri~}oi~m@m*un|xyni~ }
z|iv*zi~ }{i~n{i~n}|mzug mz|i4u}tmz|upr iqi~ n{m zi i!v uw]<z upr] mz|kili~/ ztu}
X
gJ

\^]^_a`cbedPbaf^gchjikfP_l_nmpoH`^q `ar
s

Y
Z

V M v vw
W \^]a_a`tbedPbef^gch^`thH`Pq uefP_^bnr
y

xwm*z|it:Sp$pyioi4uEyi3N3

x [

*~F 3N

(#)*(+)*}+)j~R@@4B C#D45698:<;=5?>5?F +29:L0 8=CJ>>0C+D9:->0 8+295?>
9n{iz|i~}|}{ }m*}uxn{i~*unum!n{i~v }mm*!pxyi~nv u}|}{io*u*}yi} }{n$i~. i }|mv*v}{i
i~*prz|imm* pxyi~nm* i ztuwztztwx %ii~4o*u*}yi } }{nri~ i*xyi~n o*p ` `
`*i~}fx*}{n|un|}ouwz|ztwx %i i~}oi~}fpxi~n|}}|m*ppri~}t}|xy} *yi~m*zn{i~v }foiq}{iz7%xpri
}|mv*v}{ilmiqyi~j} %uwzxuwk yi~}ui~ uwn{xyz|i~} 

g
@ 4}{nx*oi vi~*o*un{i~}
inoi4/ i~. i!yxm*}jmn|xx}|iz|*}v u}primi4* m }}|u % }oi >|u}|mzpri~} yi~}
n{ }I
yin{i~v }mi yipxyi~&
n $uwn{n{i~*o u %wunoi pri~*priz u i. n{z|i}{iCz %x 9
}{iztumn|xyi o*iv#m %xyz}|mv*v}{izm*i i~}{n4<i %i~n|mi~i~i~nm*E ux} uwn|mz|i~yi~i~n
x*oi vi~*o*unfoi~}

{ %i ztxy i4miE}|x
*
$ 
* 


* =
&
* *
- D
m y * ujU y | }|m*v*v}{imi c in c }{nl x}xyn  in 

 

? K l @ 6 j Ew c S c $ OY yw
* -8 1 Z~r 
Et*|w !x yw ( r* u q] W~* ] vk !!yw r tw r r | rwS w{
yw ~  w4
w y&wj 
* Z
wr 3ZF{rr |r rE
K l NOE : / %xynupxi~i~nfvEuwzzi~ pmz|z|i~ prim*i
3

ujL
L
3
^ L
&
_^  L
&
_^    k
!v uwz|n|xpm xyiz+
i 
wh zt}|mi w 
3 vj}v uwzuyxo*i~} zu*o*}k*z|i~}
o*p
3
*}|xoi z|*}!yipu} )
1 wpw i~}{nu o xyz|[i & 1 zi~uwztm*}!m*iv m x}|miyi~}
%i~prn{i~mzt}\ L L
in\
L
^ ~L nu8
i~. ix?
uu8 i~. iyxmi
u L L  L   
_^ L F  
3 
pw i~}{nu o xyz|i4mFi
uj-
_^ 
 jm
u r ] g
 ] z 
n{i~*o %izt}
v uwzuyxjoi~} zu*o*}k*z|i~}puwz c \ 1 E*Fp
n{i~*o %izt}u ] W ] m*x
i~}{n *x*p1
pr %i7z i!i~yx %izt}u ] W ]
mv*v}{ } uxn{i~ unmi uuyxoi4u W Ex i~}{nm**&i %Eu o*i48 i~. i
yxm*iyi~v}
ux}x*oi vi~*o*un{iqoi4pri~=} %Fuy u ] ]
] Wu ]  * uj| ] Wu ]  {
_Wu W

m W in W
 
_^ vm?z \iCw 9 i~}{npuxyzmi i~}oi~m3v z|pri~}t}|m*} 

in  W
ln!u8 i~. i yx *p&u
_W W
 u ] W ]  *u u / i~. i yx mi
u ] W ]
6 FT DPBe

K L MMNOM K K UMFT N3


3
9m } z|i~}|n{iqu
n{z|izm**xpxni x i~}{nm*iv*z|k uwkExxyni n{i~imi = *
u vmzlyx yzt}|mi i~}|nlo*i!yx D%xynlv uwzlzi~ pmz|z|i~*primuyzt}
i~}|nlo*i!yx
vmz n{mnj / z u?%m&m*i
pr %i7z iqi~ ySx %izt}u ] o*p i~}{nfuyxFoi
u ]
( l K nN j6 6 lu*} yipu}
1 w x u mipr_ %i7z i~ prii~
yxfo*i
uwz
iri~v yi
}u*m*yiqm*i4x* *xyniq oiqx}
(
K
j6 lu*}yifpu} +
1 w}|xpsx}|xnvmz ux yifv*z|pri~}|}|m }=

i~}{nl }{n|uw n|xnN** uxyz|i
lu*}yin|si z~i~ i(vFm*z|ztuxynn{z|iz mi }|x $ w
n{i~*o
i~(v z|k uwk xxyni
%izt} 3 Finq}u*m*yim*ix xyni
oi!x}v }i~ m*n|xx}|unu zi~ pmztz|i~*prioi~}luoi
 i~ im*yi
(#)*(+)*(+)j!J5H+5@;=5;=:;=5<L,
*}|xoi z|*}ouwkzto iri~v yiqoiqu! F
i 8wFu }pri4pu}yi~}f}{iCz %xpri~} g
nm*i
i~. i yxirvi~n|xi~yion4m*}qn{*} m(i!vEuwztu8 i. n{z|i s*iztpts }quyx om*i
8
%uwzxuwk yiqui~ uwn{xyz|i n{i~yi4mi
W = W *
u 8 i~. i xfmi }|x i~}{nx*oi vi~*o*un{ioi
 ! 9i~}{nztux}|**uwk yi oi
ptsizptsiz }{m*}uztiom*
k uwCz pri~n{z|iojm*i u}t}{i oi xztupi~/ in&ojm*iyx
irvi~n|xyi~il Emn{z|i~i~no xynfptsiztps*}& (i}n *(n{i~}mi vFm*zn{m*=n 0$
= 0{ < f ^,t, k
vi~mni~ prztxyz|i
{= * 0{ = 0{
= ^), { ,0^ } 0 ( U 0 `

c < f ,^ W+ i)0|


z~*}|x n{i uyxjo*i in o }tun{ztu*}{zt i io*i4h uwv upri
 i)0| W  0| f ^ p , c ; f ^ p 4 f ^ p , o U m
in
c ; f , ,^ W+ q q f , { ^$} ,^ { ^}W+ mOf ^ p x x 
 
mdm * q  f ^ { p ^,} { , * $} f ^, x 
mdm * o - * f ^ { p ^,}w, o U m
W

*~F 3N

o*p
{= * )0| mdm * o -*f ^,t, ! m m * f ^ p , o Um f ^ p , o Umk
| %xynmif}|x*%i ztxy*i o -* p ^p , uyzt}{= *)0{ = )0|p pri
yi %m uxynt 9z|i~}|n{io**p4u i n|uwk xyz irx}{n{i~*prifom* !n{i~*hu*prn|x t U0{ p ^g, o U0|
i~}{nprn|xmi}|m*z! m %i ztxy i t w t A p c 1 inx ,RQ p t U0{ 3
xirx}{n{i4o*pqkExyi~m*% * m n{i~jmi t - * wW m*}u % }o pqn{zi@ :
K S VW MF 6 / +Ew *R m a r o - * p ^p , k 
3
j !~ &-*k
x uwn{n{i~*oulo*mzi io*iprin{n{iuwn{n{i~n{ii~}|n G }|u*} i~ xyzti Hh ulyxo*m G z|i~}{n{io mn{i~v }
u uwn{n{i~*oz|i Hi~}{nn{ m >{mzt}u8 i~. i
(#)*(+)9)j!J5j#5?@;=524J457;=5t
*}|xoi zt*}jm*iEy
i 38qu %wuyi~mzt}i~n|xi z|i~<} :yi~} o mzi i~}joi }|i7z %xpri}{noi n{iztx x}{n{i~}
Emn{zti~i~no*xynfi~yi~}i4}{nv u}ui~ uwn{xz|i~}ux}fn{mn{i~}<i uyi~}u
m*i4/ i~. i!pr*}{n|un{i
mim*}psx}|xz|*}&<i uyiu w m }|mv*v}{ }foi4v m }m*iyi~}n{i~v }ouwztztwx %i i!}{nu
%uyi~m*zt}i~n|xi zti~} mn|xx}|ii~ m*uwn|xy i~yx
W =  * k
siztps*}m i}{m*n|xy m*xj}{xnm*iynx i i n{ztxmi}|m
z o*iv uwztu/ i. n{zti1Elu*}pri
pu} = i)
u*vmzfn{m*n  *i~v}|un

* = ) 3 W )
{=  * ) =  )
=

) = i 
c * c
in{n{izti~uwn|xyi~}|2
n %i zxyi i!}txin}|i~m*yi~i~n}|xi~}{npsx}|xoi4n{i~yi!}{z|n{i!mi c
pw i~}{nu o*xz|iqmi
^
&
in{n{ii~ m*uwn|xyu@$i i~prn|wx %i~i~nm*i}|mn|xy?puwz u*prn|xy ; f ^W { ^ } i~}{n
prn|xmi}tm2z (8* i~}{n<i uyiu qi~ n{i~*o %izt}m*u*o 8 3 inum**i4oi ztwx %i i!i~
$<i ui u c 3 vi~mnqmn|xx}{izloi~}q@i n|soi~}4ouwv*v z|~xuwn|xy3m* i ztxmi
vFm*zuwv*v*z|ptsizmk xyi~oi~} i n|s*oi~}o2i n{&i uwztypw i~}{nquq o*xyz|ifoi~}}txm uwn|xy*}
6 FT DPBe

3K L MMNOM K K UMFT

N3

N OCPRQHSTUV

tPHE?NcjH/a Ne??a NKHjN/HH^ !e a PA/!pHnjeHtEpnL


?Hjj?E#e4^ HH N/ ?4j H4N ? ^j 4j ?9e H&eN
HH?N jj Hej t* H?eeN^ejH?E? EPNUa
N Kee1eHp^epHNE H?ea?e a p1H A-a E-e ?Hp
je aHj
 jjI?N E jPaHeHH1eHejeapjeH1&eH^ H!-a HH
 /jeaHH Hj HN Heeeee/ApHnHee ajeNe& ea
p+4U U&
L- &-
?IN j^ApHE?N eNHeN?^Ae j HpEE e HcN ?HkN Ie
? Ne^ ee !


9j He He/KH / jNpHp a j ? A ?HH H jej 


jNpH EI p?

j 7jNpH He H+?E


p a

j - AL j?H?Ee aje?^
j a tje H^ Haeejpej j
eNHj
* H^ ?E^/e?U&pa ! eHp9& e4a eNHjUejUj ?E
 ?H KHHUepjeNN N jp1 ejp& e ?H H^ a
ej j ?E

 


 !"$#%'&(%)&+*-,/.1003254!4627,98;:<. >= 8 @? .BA'CED 2EF8


,S2TU. ? D!44V2XWZY\[!]^`_ba1^G]^`_/c Od Ne2fCg2K 254JQXA`254!462
2
DhLXYi[!]^`_ea jlkbFm0n8
DDJLp 8

CqAo8

Ag]rc

CAo8

A]^`_@c

Z{

{

Yq

^Y

}|

['Y

a5[!]^`_ea ~
Yi[!]^Ia |

v
w

>

U

U

Y7B
7

{

[)"^`_ba z

X [!]^`_ea x

[!]Ma

~
Y\[!]^`_ba [6_ea1^
uUv;w

Y\[6_ea

~
v w

X [!]I^`_ea

Y eY
7
g tl"

U

FtsRuUv;w
Y\[!]^`_ea yx;z

Z{

C 

09CG8HI.H5D!4JD'A32MK LON2PA'CG.;,3QED!A'D)8;,RQ

-

U

[!]MaMY\[!]I^`_ea z

e bOg

#9

ejE HN ^ a eNe j N jej /&


a

I
/j?L Hj eN ?Ha# e Pe ee HHa E jea E4j H&apa
jHH& NaH
UpaHj jNp? a je Hne
AENP^tjc^ tae
?Hjt* ?^ e je H7e^Nej
^ Hj
aej Ae^NejU j
H^
a
N ?e H He ?E1H/HHUjeENp^e ?E E a
?E
I

H eHNe?e j HpE1HH&- Hj??E? HNpH

KHH &j eN1 &Hj1pHnH j ceNHHHp?E?U j


j AHN -jIPHnjjH j -H - eEpj Hj& j
N jN ?eHNe?epjpE? j

/ 4 <jN ! j!PHnj pj E eN! HpApjA


HeRN j pKe AeKpHE NAjA j <j
NpH Ka -Ha Napje^ ?ka Nee -jPHnj


~


?+E/e ajpeH^HYfa |\

x
W ![ ]a1^ X
^Y ^ Y

Z{

Y\[ |X a

Z{

]^`_
7

3d

['Y

['Y

W x ^Ib^UUU^ 3d t
Y\[!]^`_ba1^ x>

Y^ |

6

[!]Ma1^ xX
Y

6

]
X|

 1 


 g"$#%S%)&*-,N;D'A
N<.;,3Q 

FN2)K ,Do2EQ7Q
i[!

0n8

CfAo8

Cf[)7^Gi^faIF 2EQ5A

;

^UUUZ^

;1

B

.;4V2
D'A`2N2f.BC1D).H54V2EQ .;42ZK .BAo8;D!CG25QqW
G^ c d.@

,"2 5 .( ,"2ON2P.;C1;8;\Ne2f,98;:<.
Y QED

 ,"2qQ

^G

F2UAAo8

25,\0n.;C5A'D

B

7([ e [ a z

A`2 09CG8H.eH5D!4JD'An2 K

^UUU^G

C 

{

aMY\[

a9UU1Y\[

m

a1^

4JDo25C1F

7([!

b9

^G

[!

Y\[

CXAo8

n#%Vm%p8

"

^UUU^G

Z{

qn[ a 

Ac

C1Q

^UUU^G

Y\[ ^

a9UU1Y\[

m

a z

(9Z!9#%S%VD
^Gc

e F8;,. }3[ ![
aGa

25QEA4.i468;DN2

F2EQEA
,"2 U
. ,"2@N2\,98;:<.
Y [ a . 'A CG2 0n.BCEA!F Y

Y
F038

C\Ao8

25QEA4.@468;DNe2

A`2T58;,

48BCIQ

A'D)8;,

 g
#%V ( e >


#&

- N H?E^/e?IcHeka p1a L R9a p H1 ELPaee


?E/e ajpeH^j j

ee?e ?e HeaL eAe H?H

P

n9

V

~
Y\[ ^ aMY\[ ^ 9 a9UU1Yi[
^G3a z

em
;G Ze

Y [ ^Ga

Y [ ^Ga

7([!

a z

[ [!

[ [!

aGa

v;w

[!aMY [ ^G3a

v;w

[!aM [!

aE&< ; a

vw

3a

Y [ a z

<- I +


HH1PHnjj Enj RjN cNpeje?ja ?E
A N H- E&p


HcHjAHpea a E& HHN e HHa 9 N -
 jU9a p ?a^/e ?Epj eNHj* ?^ KHHaENP^ - SeNj
I*PaN jA^eeHNe?e eNE?K?ENapNe^ ?HcaejeHH Np?
H/HH Up
jjk e?Ne

/?     


M t

[!

^G


 d
^Gc

^ UUZ^G
U
a

7

e e
n
 
 R#%V%'&G ( e 
3X
F0n.BC
2 2 ? 09V4 2\HI8;CE,q2ZK 2\8
QS CG2 ? 2U,(A!F
} [!

^G

a (

P [!

Y\[

^G

B

B

^G
^UUU a

B

^UUU a

038Q1D'A'DB2EF0n8

^UUUa

C Ao8

A'D)8;, ?

A`209CG8H.eH5D!4JD'An2 K
F q
g

[!

CAo8

^GUU

R

^G

S{

2EQ

C.HU462

09C2EQ

^UUU a z

/

&

UU z

&

/  ce?^ a I aEejejcNapeN Ha

A`2T58B,

 ^UUU^G ;
 ^G ^UUU^G
B
^G
^UUU^G
^G
[!
 ^G B
 ^UUU^G ;


^G
^UUU^G
a
qb[!

aMY\[ ^ a9UUEY\[
^ aMYi[ ^ a9UUEY\[
^ a

em

m
[ aMY\[ ^ a9UU1Y\[
^ a

m

^ a9UUEY\[ 
^ Za

 [!
^G
^UUUa

^UUU^G

P [!

^G

n[!
q

6

 b$Z't!p 8

n
 9 
3

 Za

e bOg

#"

E?Le H# HNe?- Eea HHp^epH eN?j / Eejp4HH 


ka 9e jee
eN4H? '&

!#" Nej& j#N j


INp? e*P7a jea 9e jee SNe%$ H )( %$
H4KEaHa
 jeEPE?ele EN pe epjpE?ee
$ +*-, a /.103254
6

+$
#7
8

^&

n
 #%6%"8;D!A
4 25,QU2 ? HU462qW%$:9 d F

[!

r

,>A`2 ? 0(QfN .;CEC(U2 A

[;7

p8

CqAo8

[&

[&

a y&

Pa
[&

[!

^UUU^G

a z

+ %$<9
7
#9
j H Naj
19  ;7

 7
Napjj NeN >= eHpE? ?Haj


@? 7 19
@? ;7
aE %$:9 A( eHH
e H?e HENeeHeje/Ke HEH/e ?e je
b9

A`2f.;CED).H54V2 .;42K .BAo8;D!C2 H8BC1,X2K 2EFQ nC

1
a 9
[;7

& 
[;7

[&

 7

#j

a 

a z

aGa1^

b
b
 > bCB` "8;D!A
$D8n, A`2 ? 0(QN .;CEC(U2 A/N246.
 e
 R#%6%V$G ( e 
E .( ,"2 Ne2.;C1;8;
^Gc ^rQ8bC GF p 88bCOAo88nA`2TU8;, E A'D'8B, ? 25QH8nC.eH54V2 lm F
0n.;C
2 2 ? 09462
HI8;CE,q2ZK 2 I
8 8O0n8QED!A'D!;25Fm0n8I8nCfAo88nA`2 0"C8HI.H5D!4 D!A32 K FQH8nCq4 2U,3QU2 ? H54V2XW%$KJL#" d F

} [!

^G

^UUU6a

9 N M 


[!

^G

^UUUa z

HNN K ^ HNNPH1KpHnH1j Enj P9 -H?j ItNp? H/HHa


&ej9N E jPHH& Na4- j^jNN?jEHaE RQ
ejpE?Nej
& jN j
Q
#S 9
aNNEH?aE a EH&ee aE U
TNH Ve j & Nap'Q
je Q 9 Q Q 9 Q S Qj e^eHE Ha-cH?pPa I H E N9
ae ^p
O

^UUU^

;

a X

B

b
b
 e
 R#%6%6# W B` Rg> ( eXB B>p8I8nC/Ao8I83A`2/
[! ^I/c aHY ? 2EQH8nCG.H54V2EF0n8Q1D'A'D!;2
8I8H8;CE,X2K 2EFQ8bCZ$[JL#" F

&

\7 S Q

F. F 7

9} M \ 7 zN H^ ?e je?^HNjIHpHpla j E *N

#%6%^] 98BD!A$ 8b,A`2 ? (


0 QqN ;
. C1C9U2 A(,D909C2EQ%_%8(2PQm8b C2 ? U
2 ,(AS0n88bC74V2_`8(254"D42 DQ5A`2

^UUUa@. Q58I8bQ 46.
a 0 F Q FAb 468;CIQ1FP[!
8n, 2K Ao.BA-] c
A`2U4A_`82f
9 ]F 
^G
^G


F
? 2 ? 2f48BDc_%8(2[!
^G
^UUU a7Q58I8bQ 2A-25QEAD,"N-2 K 032U,9N<.;,9A N2

3
\
b9 
c
X<X

& [!
^G
^UUUa 9 [ aM [!
^G
^ UUa z
U

9' 

 HA Npatj9& jN j
atN jNA H^ epjpE?
&pa
? Ke -j

4e ^pEH= eNa pH^ek eNa pH^Hk eNa pH^^ ?H HHeppH
^ea-/e HNe HENeejIH?pPa j En N

 d bed<

#%6# ( e b \


g

#"

=1 <- I + 9I-
Ht Ha ?Ha ^ &NeetjeNPe^N pet- ?jApHnjj E
pj #" caeNeeeeHNj jajejA LejI^ &Nee
HE9jpHnjR TNeHaPk ?HfV j N/HH H+e4jE H4?Ne
L HN j
9
g 9 j ih j
4
?H g 6 9 aL HN jea
4
4
k6 9 H ih g 6 j
9
g
 j g 4 k6A9 g eNNe?- ENNeNjka E g 4 I6 eNk HNj = e
?Ee H^ jeNe? Eaa a?+Eejpa A9a p Hj
ty


O

mr 

3

<

W

] d ^

lk G

jlk

;

] d

j & N

]^`_@c/

W

HN j

[!]^`_baq9

;k6

Y [!]I^`_eaA9

4
g 6

9 g S Q l!m n
o

,
~

[& u [!

6

aGa19 [ ~

& u [!

U eNk ea pH^Hj ?j?pEe?E e ?EpH

aGa

 !"$#%#%)&srg,2K Ao.BAg]X2EQEACg2 K E 8nCECG2U,(ArQ1D [ g

]rc

`{

JL#"la19

F
x

e
n
 e
 R#%6#%V[t25Qf.QIQ25C5A'D'8B,3QqQH8nD!.;,9A`2EQ7Q58B,(A2`K _%8nD!.;4V25,9A`2EQu

v F

]X2EQ5ArCg2 K E 8bCEC25,(A

w F
s

y Fzp

& [!

ax9#"

[!]^G]ac9 "

F Y 0

FQ F

L N ?j?N ? ?EEpEPe EN |{ 9 ,


H?j
a a NPHIpj }jEpKa N/~ 9 g J:" &eeI^ e j1^aNN1L /
eNjejeeU ?H1pj/~ 9 Np Hj HIj { h 9 g J
&U eNaL H 9 /jH& N ?IeE pApj
#"
n9la

k "

Bk6

JL#"

d
9 W

 &

 &

l m n
o

g S Q l!m n JL#"
o

& [!

a
9

d z

ae EH??IH?pPa j En

JL#"$ax9 [& l!m 3n * , l5m n a 


o
o

l m n * , [& l
l m n a
*
,
mn

o@

o
o 

o
l m n * , } m n [& l * , a


o

o

o
4
6 JL#"$ab [ g J#"la

JL "la ; z

[ g Bk6

x a9

la

4
d (
g I6 JL#" A

?EHeA^ HH HH?EpEH&


*N? &ejce ^p


\[

e bOg

#(#

eNpUaj~ 9 paNeHee+{ eNjejee ?Hj^?eN


a e HEeR p q9 { JL#" aEHjU ?a a NpjeN- eNa pH^ ??

[!]I^G]Ma [

P

b
b
 e
 R#%#%V80<038Q58;,Q_%8(2

[!

09CG8

]2EQEAR8b,

FAb 48BCIQ1F Q58I8bQ\46.\09CG8H.eH5D!4JD'An2

K
E 25QIQH8bQXCt2K 25K ,X2UK C.<A'D T F
a

2UK Ao.BAOCg2 K E 8nC1C25,9AiN24. E .( ,"2N2.BCIB8;


4
QH8nD'A`2 N2EQ\A`2 ? 0(Q g I6 ^Gjkn^ST5.;D'A7N2 [!
a/8n,

F46.

HUHeea&^eae HNIH ^ p


jcEH?1 Ne?
jIe
$[9 g 6 &A N HeRa k a E jI Npa& jUN j
EPE?ele EN pe
l m n
b9 m

"

73

3
~

[!

l m n
o
7 9K7

N Ha &eH?NeaUjKe k
a l o m n = ejPE?aN jN H^ AL/e eHj
"

;[ 7

[!

;[ 7

aGax9 [' [!

l!m n aGaq9
o

L jN HNL / &pa


Q5l!m n
o

S

[!

l!m n
[;7
Q o
cS

l!m n
o

aGa z

 g 4 I6 eN? Ne?- Eea a&e HNH H- E&p jIHHPPa 1 j En


*pN?HHKj l!o m n 9 j

;[ 7

[!

aGax9 [!

m n [ [;7
o

aGax9 [! [

;[ 7

aGax9 [!>aM [

;[ 7

aGa

 ea Nj 7 eHa &eHHNj! Np? l o m n a j e j 7


4HHceEpE?ele EN e 7 H7 H7 N l!o m n = ejpEe 9a P Ha
eAe H??E/e ajpeH^H je / 7
? N ?e Ha &eHHNea
e H?HKa ee R 3

em

 ,


s
s

<

2EQEA9,D-2UA,"8;,>,8n4hF8 8

<

25QEA4.

[!

9<

[! a
?

6

^Gjlk

2K Ao.BA}Cg2 K E 8nC1C25,9A!F0n8I8nCiAo88nA`25QTU8;,

9' 

^UUU^

x 3

#%#%6#Dr]O25QEA8n,
YV09C2EQ%_%8(2XQm8n C2 ? 25,(A!F

Q1D

A'D)8;,3Q
2EQ8nCG2 N2)K ,Do2 0n.;C

[ ~

[!

aGa z

@ LI + <-IpN U
HK!a p jeKPHnjeta je?^epHcj E nL7j j ??E?
EpN eN HKj jN7??tLpN4 e a pNa<a Ne?S^eR-a E
-e ?Hpe /j
t

r

m

{
1 P

S

#%^]bZ b\eO

g
'' e @
'" ( "Zb

#]

 !"$#%f]m%)&+*-,$NBD!A_%8 8n,"2 ? 2EQ8bC2


QH8nC 
2 Q5Az8n,"2
E
F
Y 9
E .;D!,"2 N27.;C1;8;\N2f,"8;:<.I8N2A'CG.;,3QED!A'D)8;,RYQ1D K

2EQH8nC2
?

D!,.BC1D).;,(A`2RN2

46.

eNHjeeje N?HNe^p j3j3 Un U?


&a

n/#%f]m%

98BD!A]z8b,

2UK Ao.<ACt2 K E 8nC1C25,(A-N2f46.

N-2'K ,(D!Ac8n,"2 ?

n9 "

25QH8nC2D,(.;CED'.B,(A`2

}<

l
l
o

[ ~

[&

[!

aGa

P [

[!

,
~

[&

[ ![

o
m

[!
Y

25QH8nCG2-D,;.;CED'.;,9A`2 N 8n,"2

^/NNc H1H a E Nej


h

n9 g

Y7"[!]^`_ba lk

[6_baq9

vw

[)aMY [)"^`_eaj

[!]Ma

9
 k

aGa

^jNNH


]^`_ic

.( ,"2-DCECg2ZK NI8

Y7"[!]I^`_ea $k

8n,"2

aGa

Y a z
f

HPHnjjEpnIeN#HN/e H?^?4p& jN j


NeH
h
n/#%f]m%VD
0n8I8nCfAo8I83AS_\c F

aGa

aGaGaq9 [ ~

}<

aGax9

[ [!

8b4V2

aGaq9 [ ~

o
l

[&

468;CIQ1Fr46.TU8;C ?

R<

& u [!

[!

F+b

.( ,"2 N27.;C1;8;

Aj ?EjL HN jN H^

o 9]
m

[6_bax9 [ ~

A'DoH54V2EFm.;48BCIQ

[6_eaZhlkbF

j eNH7ea1Nej


[!]MaMY [!]^`_bahlk z

n/#%f]m%6#Dc8n,"2 E . ,S2ON2q.;C1;8;OD!CECg2ZK NI8 E A'DoH54V20n8Q1Q 2Z 


N 2/8n,"2 0"C8HI.H5D!4 D!A32O
K D,(.;CEDY
F1 ,/0n.;C5A'D E 8n4JDo25C1Fc25QEA
.;,(A`2
gF Ao8I83A`2i.8nA'C2 ? 2EQH8nC2\D,;.;CED'.;,9A`2@25QEAg0"C81038;CEA'D)8;,,S254!462 .
4.\QU2%8n462 09CG8HI.H5D!4JD'A32
K D!,.BC1D).;,(A`2

HHteHEPNta H a E H4K j N H 9 4 4 6 6 a
a N Hj i 9 eEpj Hj i #9 HN ?Hj
ej!pj HeAL paH& jN H x9 P


n9 
i 9Ya5[)aq9

~
u vw

[6_baMY\[6_B^Ia

[)a

~
u vw

i

[!]Ma
[!]Ma U
[
[)a1^ [)aGa S

[6_eaMY\[6_<^Iac9

[)a

e bOg

#-

aE iHeNHjeHUEEpN t HUI e ^ H
j H

 c9
aj?Hpj

Y\[)ax9

vw

a?HH

~
[
v w

~
U
u
v;w
;
v
w

aZJX"

[ 

[)a

a
[

Yfa5[)a

aE

[ 

[ ~
v;w

Yfa5[)a

[

~
uUv;w
ax9

[6_ea ~
v;w

[ ~
[
vw

[)a

Ya5[)a

[6_eaMY\[6_<^Iac9

Yi[)aGaq9

[ 
a

~
uvw

 j

x a

[)aGa

[)a z

[)a1^ [)aGa

[6_eaMYi[6_B^IaA9

[ 

[6_ba

aq9k

c?e
aE
Hj1Nap a 
& H^ea eN& L"?Hk?L H N j 9 Z9 a e e HHj
e HN?eH/e e H
a ceN9HHejEPNHj a
H a 9 e ^ A j q9 9 # H 9'
[ 

[ 

[ 

x a

b e
b
 R#%f]m%^]8;,Q1D)N-25K CG8;,3QR8n,"2

A'D'8B,3Q7QH8nD!.;,(A`25Q7Q58;,9A 2K _%8nD;.;4V25,(A`25Q F


= DJL|142 DQ5A`2
8n,+2K Ao.BAg]rc 
A`254N_%8(2
= D!DJLXp8I8nCXAo8I83A 2UK Ao.BAg]rc
= D!D!DhL
t.

a5[!]Ma k

.( ,"2iN2.;C1;8B
[ g aAJL#"

[)a
Y\[)a

[)a

Y\[)a

[!

aD!C1Cg2K NI8

A'D)HU462

F t2EQ E

8B,9N;DY

F [ g aZJL "

. ,"2 N27.;CIB8;}0n8Q1Q 2Z 
N 2|8n,"209CG8H.HUD4 D'An2
K D!,.;CED).;,(A`2

. "
, 22EQ5AN;D'A`2iCg2 K E 8nCECG2U,(A`2X0n8;Q1D'A'DB2 F 2EQ5A46.RQU28n4V2 ? 2EQH8nC2
E 8B,9N;D'A'D'8;,Q\4. E

=
?
D,(.;CED'.B,(A`2
.)8n,"2 E 8;,3Q5Ao.;,(A`2
8b4A'Dh094JD E .<A'DB2@09C 2E Q Ll2A 4. QU2%8b4V2i0"C8HI.H5D!4 D!A32
K D!,.;CED).;,(A`2 F
p 8I8nCqAo8I83A c F
x
[)q
a 9
[ g a
98I8bQ

2EQ

2UAm0n8I83A-Ao8I83A]c


l
x

[)ax9

[ g a

[ ~

&

 

[!

aGaGa

A N H- E&pH ?j /j?L HtH H


ejpUEEpNpNala K1 =a Ee aje ?HU ezj ?4HH g
eN ??k g eN ?H = a?H H eN/e aHea ??pE
j
9
g
HjHE? EPNeaH H
 N ?1j eNpnH /e HNcHHp?a&Hj1H ^#e
j j? eHjHp?E?
EEpNjL HN j a E
b9


[
a
U

[ a

[ a 

U

[ a

[ a

a 

~
[6_ea

uUv;w

[6_<^G]Ma

~
[6_ea

uvw

[!]^G]Ma

[!]^G]a z

x a

#%^]bZ b\eO

g
'' e @
'" ( "Zb

,
p

~
[6_ea

uUv;w

[6_<^G]MaZ9

,
~
[6_eaMY [6_B^G]aq9

uUv;w

[!]Maq9P#"

a E j 9 Hp 9U#" aka E eN/e aHea94HpjK


ej N/aPa 7 eNHHcepjKEEpN+4/e pHNKHej3H
a N H& Hjeeej Hj
eN Hk U
j H
eN ?Hk/^H& N jHj eNpnH j ^ a 9 jeNHg ^ea&? jge
e He?^eHKa ee 
H?a j /e HN He j 3 j je/jke A p1HH HH et
*p1H j -a NN p1HEH?a t j Hj
[!]Ma

[!]^G]Ma

-

[ 

q

 q

[ 

a + [ a

[ a

[ a

x a

[ s

[!]Max9

o m

& [!

[ g a

aGa

N je?H ja &eHK?j ?E?Ha

x
[ g a

e en
R#%^]m%
 ! mt>geRd %tg> ( e d b"eOr(Z9b;

DS[!
a 25QEA8n,"2 E . ,"2N2.;C1;8;Cg2 K E 8nC1C25,9A`2g0n8;Q1D'A'DB2Ne209CG8H.eH5D!4JD'An2
K D,;.;CED'.;,9A`2qgFe0n8I8nC

FgqY09C2EQ%_%8(2XQS8n CG2 ? 25,(A!F


AoI
8 83A`2f48;DrD,D'A'D).;462 F2UA0nI
8 8nCfAoI
8 83A`2TU8;, E A'D'8;, <

,


2UA0n8I8nCfAo8I83A]^`_ic

x em
[!
~

a19

[ka
z

,
q9:

? jN j a E ?L/e ?NH ^ j3j3jLEH? 9 Hj k eN
p = Hej j pee N jeHj ja &eH ?H LU eNeH^p
= aHaE
x em

~
Y
[!]I^`_ea

n9

[6_ea z

[ a

]Ma

X9

b [!]Ma

4HpeHk eNa pH^cN H Heje/^e 1ae!Pj pL H H^


HHaENP^j AHeje/jke N
a ee j ?jje/ e?4HPEHe9- EHHpPja = ^ E eNN je
Aaa9 jA?taaHa^?aNeea ?eka ^ eNt!a j/j
jI NtEpjLH^ HNN K HajUpHHENej?j1 j jNPe^N p
jKpHnH-?HjIK e?jj j j^aNNNpNe^N EHee
7?eIHp &eHee jNc ^ e1jKaaHa1a pEee k
?E^e?KHHKa eN Hk+4H1jKKR eHHAje
& j
EHH/pja &ejI Naj NepNAj ^ apeH^eN^/& jee
U eNNee je&eH^ H?HpE?H1jcePjappH- H e^Nej?HIj
NpHN& a j
X

Z{

Z{

[6_ba[
Y

Z{

[ a
[ a

Y7"[!]I^`_ea

e bOg

#-
n#%f]m%

!gl/p8I8nCXAo8I8bQ ]^`_@c

'ed!>g

[!]^`_ea

[6_<^`_ea

Le/e HNHAaa?HEHHeje& EH?jIH?pPa j


Epn N Ne,- Eea g
,

b9

[!]I^`_ea9

[ ~

9
9

&

 ax9
,
~[
&

& l *-, 

l
 & *-, 

u [ ~

l *-,


[&


&

 a 9

&

 9

[ g u

u d a

& l *-, 

JL "la p

&

[ ~

 a

[6_B^`_ba z

KH- HjHN j NeHKapk ?HLL HN jNE ?Hz j


& jN j
pN%pH


b
b
 e
 R#%f]m%f*-,

QU2%8b4Ne2EQfN2%8

iE

3

8;,3Q1D)N 2U GC 2R8n,"2

. ,S2ON2q.;C1;8;iDCECg2ZK NI8

4V2EQy2UK Ao.BA!Q@Q58;,9A7Cg2 K E 8nCECG2U,(A!Q

FQ F

ZDQ1D'A`2 8b,S2qD!,,(D!A32
K N2TU8;DQXAo8I8bQq4625QX.I83A'CG25QIF0

}

.Q7QH8nD!.;,9A!Q-0328n;2U,(ArQU2 09CG8NI8nD!CG2u

 de n"u(88eQ

P

 ZZ9 up.;C5Ao.;,(AN2Ao8I83A 2UK Ao.BA!F

A'DoH54V2

FNb

7

48BCIQ1FA8n,2UAA8n,

2UA0n.;C5Ao.;,(A N2RAo8I83A0n8;D!,(A!Fq46.

. ,"2

FQ F

A`2U,9Ni;2UCIQq4 D!,,(DFm0

/+^jNNH a E/e ajpe &^ ?a HtepjEpN HH


eNala HAHNa Ej L4HHpHnjeNe HH^ h
Ue = a
 
 ,
9
 
aE 9 4?, j eN/e ajpea ,  9U " !NcH/e ?e jeN
jpH Hj
j HHpHnH ?N?j ?H j
* ?E 4 HpeH= eN a pHx^9:#" , j
b9 

X

x a

[!]Ma

&

[!


m &


m &

[!

[!

[!]^`_eaA9 [ ~

&

[!

[6_ea

[!

u 

&

[6_ea $k

3

aGax9#"

[!

j HEj?EHp?a&HA/1Hp A9#" aka E eN/e ajpea


/j?L H- L, c-a E/e aHea /> eHj?E ?H

[ ~

&

[!

aGax9

~
uv

"

p [!]^`_ba

~
uv

7

p [6_<^`_eaJL#"

H , eN#HjN ?? = e ^H/- eN#& p?4j HNN


 ?HeeEHee ? ^a Nea
U

[6_<^`_ea

9' 

&

[!

-

#%f]m%f[t8;CIQ%_%8(2 

25QEA,DF"Ao88nA`2

.( ,"2D!CECg2ZK NI8

A'DoH54V2 2EQ5A9Ct2 K E 8nC1C25,(A`20n8Q1D'A'D!;2

^jNNe?^- H a E1e aje/e HNjKHpL p H/e ?e jeN & j


a eR^ EH^pHpeHj HHUcHej *t ^a a E/e ajpea&
&ejN/aaHjej9 EEpNH4eNjN ?HaE= eN?^eN ?Hk
b9X

#%f)S !"  e
 

e 9
 Zg'' 

cL- IN + 9 &Hp
?- H?^epH
e NKNE ?H eHtNp^ & jtN H
t H e^Nej
eNc e jI^eIHe^NeH

^Gljk

[!

^G

^UUUZ^G

\
 m


^Gc

[!

^G

^UUU^G

"

e en
R#%f%'&srg,"2 E .( ,"2 N2 .;CIB8;RN2\468;D D!,D!A'D).;4V2
,9.;D!CG2fQED2UArQU2%8b4V2 ? 2U,(AQED 5
2 QEAc8n,"209C8eH.HUD4 D!A32

K D,(.;CED'.B,(A`2 F

25QEA8b,R09CG8

25QIQ8eQ\QEAo.BA'D)8;,Y

 !j HAk n HA/-p eN j p eN j


e/e HNKjK^aNNA eNEpNKaNeHeeI4N HNee1EPE?e
Pe EN e e k/U eNa /jeeapj eNE ?H
ce aH/jeea&pjH& N HUH eNEPN UpaL& jUN j
K
IN H eajj ?+LaPa#-e ^p eH+UHHpla j EINe?
j?L HN jN H^

n9
t

Pb[ [!

^G^UUU^G

R Y

[!

;

a
P

^"

aGa9

"

P Pn[ [!

P

 [!

^UUU^G
a

"
[ [!
^G
^UUUZ^G
Ga a


^G
^UUU^G
a z


^G

j H eN?e E HHp


 Ha H?j PHnj j En
HaNKHj H?E?A =
EpN - A/- PaHN H eNE ?H N jH/^eH
NE HH &ej9Hp ja9e?IH/^eH NE ?He& a
L HN j aN jN?E j
[!

f "

q3[G[!

^G

^UUU^G

[!

^Gc

q

^Gc

ax9qn[G[!

a-c

^G

^UUU^G

a z

a-c

ea/e pHN4- ?a ee jq Ej Hk HaNN H HHH& Na Hj


& jN H H^HLeNN N jpapjIpHnjeN/e ?H^?

[
![ ]MaZhlk

"

]c

9("#%fm%98I8bQ@
.;C1;8;\Ne2f,98;:<.I8

? jN j

n9

[;7

9
9
9
9
9

9' H^ 7

F 4V2i09CG8

9'

^UUU^

^UUU^H7

25QIQ8eQ7

^?- NpIH& -

^G

^f2EQ5A8n,"2


. ,"2Ne2

H A


9'

^UUU^G

9' ^G m 9'
9:

qn[!
9' ^G em 9' ^UUUZ^G 9'

[ aMYi[ ^


a9UU1Y\[ ^ a

em

[ a
[
a

Yi[ ^
a
Y\[
^
[
a

em [
em
a
em

| [ ^
a9UU | [ ^
a | [
^

em
m


qn[!

6[ _ea
Yi[6_B^G]Ma
[!]Ma

[!]I^`_eaq9
|

 ^ 

a
a

a9UU

a [

[
[

Y\[

^

a [

e bOg

]
 g"$#%fm%Vrg,"20"C8HI.H5D!4 D!A32 K
Ao8I83A]I^`_\c/

QH8nC 

25QEAN;D'A`2-Cg25K B25C1Q1DoH54V2 = 88PYRY Cg25K B25C1Q1DoH54V2ML QED<0n88bC

[!]MaMY\[!]^`_bac9

[6_eaMY\[6_<^G]Ma z

UjIH?E? /a aP? eNEEpNIaN H -ep?nje X a


K e k +eNN je??aIjpHappjaHe^NeeHj
H?EC a ap HjH?E EpNH-- e ^jNNN N jpa
@ N1 9 9I-
? HHNaepjpEj e& e& jca E?HaP^p^a eHe aj
eH^jeAPHnje H Ee ^paa e &ejeAHpU! NpaAHe^Neea=
eHeHeN H jea HHea
IHj ?NPE Aj

^G$c

 m
\r

^G$c

mr 

"

[)P^

^fa

 g"$#%9%)&rg,"2 QH8nD!A`2


W!7

8n,"2X.;CED'.eH54V2 .;42ZK .BAo8;D!CG2


D,9An2K BCG.HU4625F
[;7

2EQH8nCG.H54V2EF2UArQ1D
?

7

( ' ( ! Q1D

2EQ5A8n,"27

d

^G$c

d

^Gc

E ._%8(2
7

25QEA

^9jlk z

HHaNNp Ha ee 1?aj/AHH^ Hpj4?E?e


;1

b eb
R#%"%rg,"27QH8nC ?

.;C5A'D!,.;4V2

;.;4V28nCIQ0n8;Q1D'A'DB2EQ
.

H?j H^eajKPHnjeHEpn

8B,;2UCb2-0"CG25Q_%8(27QS8n CG2 ?

25,(A

"

(9Z!9#%9%VDY25QEA9462,98B:B.8
Ne2A'C.;,Q1D'A'D'8;, N 8b,S2
4625QPQU28n4V2EQTU8;, E A'D'8;,Q0n8QED!A'D!;25Q25K CED .;,(AgY Q58;,9Ar4V2EQ

E
E

.( ,"2Ne2.;C1;8;Cg2 K E 8nC1C25,9A`2EF

8;,3QEAo.B,(A`2EQ

& &eNHpeE
eNpnjj
jpEj j
j& jN j ?KLaa
b9

[)P^

[[!

^ a

]c

&

[!

^UUUZ^G

aGax9Y [!

[!

[!

eNHj

a z

7 NH^aNNjpEj L p jN j PHnjUe ajeN


??jU ?HU j ?E Let/e pHNH q9P7 ?e aa P& j
N j ?I H^ eN^ HNN
B

[!

3

_ic

_ n

[6_ea

(9Z!9#%9%6#8;,3QED'N2UK C8B,3Q
8n,"2 E (
. ,"2fD!CECg2ZK NI8
F t. E . ,"2R25QEA7A'CG.;,3Q1D'Ao8;D!CG2/QEDP2UAQ28n462 ? 5
2 ,(A}QEDD!4-2

8;,QEAo.;,(A`2
A`254!462|_%8(2Y [!]Maq9:[!]Ma0n8I8nCfAo88nA]
9 ]

A'DoH54V2XQH8nC 

8b, 2UK Ao.<A( 2


K N2

A'D'8B,H8BC1,X2K 2R,"8;,

F2A]

DQEA`2G8n,"2}TU8;,

/jH& N ?p?nje ajeN O?NN PHja e I&ej+jH& Na


H Up 9: a H 9a p H aeN Eea jp-& ean#eN
^ HNN?E?& He ?e jeNLj H eN^ HNN /e aHpje ^ H
H eHEa
b9 e
Y

[!]

[!]

a 

6

#%

n/#%"%^]

 de ned<

 bOg

]&

8 ,S2P03.;CEA'Do2 N2
b
[$JL#"laq2UK C1D 2Y 9: 8;C1QN2
98BD!A

2UAx$C9

2ANG9

j
x

/ %$J#" 9 ! j
HHpla HEpnAEH?a Ne?^ H $:9
n9

[!]Maq9

/ $>9

]c

kn^

[&

W bjk G

!* ,
a
9

a?j H

[!]Maq9

[' [&

(

[' Z[&

Y [!]Ma z

B

jG


Wc
F
Q8nC |

Xd
x

(

9("#%9%f f  Rg(U 8;,3QED'N25K CG8;,3Qc8n,"2


 F
Y F 98;D'A 8n,"20n.;C5A'Do2-,Do2N2

v F

DQ5A`2
8n,"2rT58;,

DD!42

A'D)8;,

w F

DD!42

DQ5A`2
8n,"2rT58;,

A'D)8;,

aGa

. ,"2D!C1Ct2K N8

, i[!]Max9#"

A'D)HU462 N2,98;:<.I8

2UAA`254!4V2
_`8(2

. ,"2
2EQ5ArCt2 K E 8nC1C25,(A`2

@[!]Ma1^9] c 

Y
i[!]Ma
.;468;C1Qf46.

A`2U44V2_%8(2

e

a HE?EK
a

n v

XdFxb 468;C1Q
[!]Maz9
c

e

2Ae|hlkA`254JQ
_%8(2Y

i[!]Ma a ^9] c 
E . ,"2
2EQ5ArCt2 K E 8nC1C25,(A`2 038Q1D'A'DB2 F

2EQ5A(,(DS0n.;C5Ao8I83A!F2A

Y|\[!]Ma

.;468;C1Qf46.

4 &aa

$:9 j

n9 n

[;i[!

WjlkjG

m

Up

d
c

\[!

a1^Gj$k

eN4?jjpEj 

em

[ ~
i[! aE& em a> [;@[! aE&
a

m

m
~
i[! Ea & & [;i[! a m a

m
~
i[! aE& & Y
\[! em a

m
~
i[! aE& & \[! em a

\[! a z

a9

9
9

I jpEj U& I ^ ap = a /&Ip?njeNNpHpN e


NeHapk ??HH #" Hj NeHapk H ?H k ??k^ea- eN
L p?jp $KJL#" = a k jH?Hpla HU EnL tee ?Hj

3

i[!

V

3

e bOg

](

p?nj?Hj H j HH#aj H- ej&ej?NeHHap


k Hk
 N ?NeHje/jke cNa 7 Npc^ t
je?H 7 9 c $ eNcHjAjPE j L p 4 !j H
^K?#eNPnjKj
;7
;7
$ -
$ 6
9 H
?4HH#
9 $ S QHHj H& j Hce ^P
j
3

3

i[!

aOj [
a

Wj x G

a [!

Pa

\[!]a
j+ [!


a
9

[' [

Pa ^

\[!

[
x

Y|i[!]a

aGa

'[ Z[$PaGa

[ Pa

a>
x

JL#"

] d

ea+&apaj^ ?aj7e HENeepj/ee HHt HR& a H


aNN HIae a P cHpej^ HNAK pa EpjaKp?njHH?N j = j
& jH j4 &??j#eN HkQ 9 H 1j 9 IeN- eNa pH^ ?? j
Npj $ e ?H&H &e ^ ej!
/kHHUke j H?I He ?e jea- Rj1jH& N?j1PHnj1eN/e HH^?j
Heee1 e ?ejj
Ha e?Epj#N j& aa ENNeHpeH9j eeH a Ee ajea
HUa L?EUjN j& a? ENNeU & j HANe- ea pH^
?H&Ha Ee ajej NejaN HeN- ea pH^ ??
&eja N jHAeEpjacj eNtH a Ec/e aHet- HHpHnjj
Epn pj Lp eNk eHNe?1je& Uj jIk &ejUENNeHjpKt ?E
j &pe??EH p?njeNN N jpHH aUjepeNNp^
^aNNPHnjeNe ajeN ae?Ea?a/e H?^?
A NLZ
?4 ?9^ Ha paeta ? p ?U eNHj ? p p HHHee
ae4EPeHE4H?^epH4H N +E?jNep?HjH a eNUH^e
HeEaHj H H4L H e ^Pj ^ cHe aNU^ &NeeH^aNN ?
eaeEpe/H
- ?H/^eHH N
jEpKa N eNeUH1Nap^ $ & JK$ JK$HGaJ &eHHH1 e LLa pE?1a
& N # N j jNAjAR& ji ?E
- eNa p?^
pEH& E &a N9& N 9
a HHj^aNN ?N NpnapH/^eH
k ?N
x9' H Nae
eNa Kj HNLH&apN HHe4HH ? ^ H^ee4etNp
- a N ae Ne Pj ap <^ j7 j NAH / 4-
j H?- H j ^ - NaH/a Na^aNNHt k HNjNU
[

+

] cW G

q

}f

f


a

\7

7

UU

f

{

[ a

-jlk z

X

#%f](
x

- Ep9a 1 Haea 1H/^eH / - e?UEe e e a p /% e PH


a-! eNap^e a NaPHNe?E^e? U eN& jPj !N/HHUe
Ne?
g 9 HNjNpHAae
4Hpj / eN^ H N g eH , HpjaeHH /N^e 1j
Nae HH -Na? N H { 9
ajN ? 9 {|
$

[!

Ma

9("#%fm%)&t2R0"C8

2EQ1QH8bQ

25K CED .;,(A

F . F [

8 8 4V2EQq

a7Q58B,(ArD!,9N2MK 0325,"N<.;,(A`25Q N2


9

B

G{

x a

;

2f468;Dc_`82

2 ?

25QEAG8n,"2
a

&

. ,"2lN2.;C1;8BlQH8nC

& N ?{ 9 , $ a 9 & { &eNHa &eH?H?^epH { jR{ eNH = H/^eHjt N& -
eEpj Hj g ja &eH HHz{  g aH & & / g
ae e HH /N^e ^ e?^KA a N1Na/-e g aN Ne?
jNap^eN & l LUH Hl e g & j H1jaeUEp9e eN g
a g & eN { a { ?H H
 g
P g 19 g a { l a { l
NeHa# g 9 #9jENNeHjpccNe? $ & j1- HaeIEp
HH ? Hee $ & aeNU^ejejHNaj HUjeHNe
aeEp9e eN {  a { H
 g x9 p g x9 g {  a { 
 H
9L$
4l
4l
g
6
9a p HH eN+H Ne Eaa a / 9 { 6 a { p g x9
a eN#HHL /Ha &eHHNH a+H e j
R
g a
{ ?EtHHPPa
H E NH H/^e?UHI pN a jeHHI? &e
jNpn?ak jE jUeEpH H& e/e ?Necj
epHE& j Naj eHjp?njj E
n9

B

;

q

&

6

[![

a-j

x ^

B

1^
^G

p 8I8nCqAo8I83Ag

B
n

a [

;

&

B

a-j

&

;

n z

^UUUZ^

B

8n,"2qQ8bD'A`2 N2X.BC1D).H54V2EQ
 8n,"2O.10094JD E .<A'D'8;,
D!,9N2MK 0325,9N.;,(A N25Qf[ aq46.OQ8nD!A`2 N2)K ,"2 0n.BCXCg2 K E n
8 CECG2U, E 2 03.;C

2EQEAc8n,"2

8BD!A 
9
8n,2U,3QU2 ? H54V2fN25K ,98 ? HUC.HU4625FW G^ c


.;42ZK .BAo8;D!CG25Q
D F D F N F/. .B462%8bC1QON<.;,3Q8n,25,3Q2 ? H54V2 F 98;D'A

;

;
n

25QH8nCG.H54V2

^UUUZ^

a z

B

n/#%%

a [

B

;

a kn^

x a

G{

.( ,"2 Ne27.;C1;8; Q8nC 

;

g[!
9

^

B

a1^

d

e bOg

]3#

Lea-/e pHNHKj

\[!

B

B1

 N Ha?L HN j
a

9k

ax9 \[ g[

^

a19

_ea

ax9

B

 [ a

9\[ { A
9a19

a19Y\[

B

a z

B

jlk

[ a1^

IHE? jNp? jpHnH eNj ?a ?E

Jlk

^UUUZ^G

Yi[!]^`_eac9\[ g[!]^

b9

Y\[!]^`_bac9

j HYK9eEPj ?j

k
k

UU
UU

UU

UU

mk6

UU
UU

UU

UU

UU

[
n#%%V

a19
[

t. E

# HN j

b9

Yi[!]^G]

x ax9

{ Ea19

.( ,"2 N27.;C1;8;

2EQEAD!C1Cg2K NI8

94HH
jN j & h ^ HH?

j+k

[ax9

A'D)HU462

Y\['kn^Ia/9

[Gac9
9

^ HHH N j& a
k

(9Z!9#%fm%6#

t . E . ,"2N2.;C1;8B 25QEA"Cg2 K E 8nCECG2U,(A`2038Q1D'A'DB2EFSCg2 K E 8nCECG2U,(A`2,8n4!4625F

8I8RA'CG.;,3QED!Ao8;D!C2 Q8bD!.B,(AA_`8(2 J x F 9 x F8I8 h x F

b9

a

e HN? ^p^a Hj NNaEH?

[!]

Y
i[!]Max9

x a9
[!] a

 Hpa H9aq h j9H


a?E/e aHeH^j
x

) 1
a 9i[!]Ma a
x


[

?L H

i[!]Max9]

 j


j

]j

m

x a z

4HH h H Ae H?j -HepHHj ?ej #"


9?H H?Hea ja#?Ha peaE eN H^eH| a#I
pHnjeN/e ajpeN& ? e ^ H?Ea NapjaHE?J EpN

#%f]-]
x

j j HHNa H 4 < ?! H^ <e a pENp^ H eNjN H


NpHN pa H E?^e a 
,
! 19

e H^ Rj1 H^ e a pENp^ ! Z9 , L& j  jN j

9 
q9'

!)


j H
,
,
,
[

;a

[ a

[ a

jlk

[ mYfa5[)a

UU

x;z

" " z

Napjj NeNe? HK??Hj^ " j - A


,
"
"
!
9
!
 " "  "
9
!
 ! a !
eAe H?H
! ! a
! q9'
 a !
,
4HpjR x9
9 j A

  a a ! 9 a ! a a 9 a
^1HeNpnHj Z9K $# Lj H 9 a ? paN j^ HH
4A^ HaH -

[ ;a

[ a

[ a

[ [ a

[ ;a z

[ x a

[ ;a
x

r[ x a

9' #%f%

2EQEA!FrQ1D &
2 QEA4.i;.;C1D).;,
5

[ a

[ ;a

&%' '"d ' &D J


[!;ax9 [ x a a [! aa5[! a[!;a x a z

!Rg"! d &%
' '"d '"t.PAo.;D!44V2
E

2
N2

&

}9' <
d 

x Fc

9
x

&
a a

[ x
3[ x

4 2`K _`8bD!4 D)HUCG2


8;:25,,"2 .}

eEpj Hj^aNNeNH& j & 9


?e Ha HHl +H/^eH jUNe H9*P ?- ee ?H
jee HEpj?^epH /H LKe j jNax9 pg ?eH jeeea

[ a

Z

 g!Rg

2UA

9("#%fm%^]

x a

[ ;a5[

[ a

e bOg

/jH& N ?N E jP9H J Pa?Hpj g eN4e ajea &ej9N/HH


e?NpHa^eA ?N/j^ a Nee )( 9 H??
( 9 j `Zh j 19 /N9
( 9 j `Zh ( j x9 /N9
K9a P HjHp^epH / eN/a e a pE-jNej/a e a pE *(

x b

k d ^UUU^

x ^G

lk G[ a

6

[!

G[ a

m

k d z

x ^G

1
2
n#%%
[

,
+ Hj x )+*3543 x

,.-

( a2EQEA9,D F

G 9 j j g 9 eEpj Hj6( 9$ &


4HHka e Hee 9 eNHa &eHHj & &
Ke e H? ^ j
eH! j ( x9 $ &
 N Ha?L HN j
b9 -

W+j

k G[

a
[

k d

aM [

^UUUZ^

[)ax9

68

(a

!

& [![ ;aGa ;a z

&/e pHNjea ae eNe& jeH/^eH/a e a pEj

(9Z!9#%fm%f80<0n8QU8;,3Q

v F

48;C1QIF0n8I8nCfAo8I83Atc

& [!

 a z9 7 [)a1^0

F


FQ F

U , /N9 x9 7
/e pHE?eN?j jNHHa&eHH-- eN?HKN jNp=

w F

Fb
x

\[!

[)a z

b
b
 e
 R#%%f[t2EQ-09CG8H.eH5D!4JD'An2EK Qz2UA

QU8;,(A 2K e.;4625Q

#%f

9 g

t b bO

n9 "


!9

]

Whlkj

j

9k

d S

[)a
9
['ka

Aj H

;:

[)a ['kac9

 =a <

& [

,
l

& [![ g aGaE&

?> <
8

eEpj H eN a@( AtjUj?EeUj j1j?pEe


j # K&ejj H e ^pjeA& " 9 BA j
j Hj, EeH / j # L H (

9
4A
4 A
A *
6
6
" ,
8
,

9
4A
A *
HHEp9a eNp A a A
6
" ,
8
,

{ A a { A 9
4A
9
A *
6
" ,
8
,

{ A A 9
4A
9
A *
6
" ,
8

x S

[)a

m{

[ ~

[ ~

[ ~

&

x ^

n &

&

&

&

&

&

1aM\[

&

&

aM\[

3 a

x a

C
[ 8 & [![!aGa z

aE \[ { N9 x ax9DC FE3[Ga S KeAe HHj


[)a
7 [)aM
[ ( a z
9
C 
['ka
 a 7 N jeHE?e a 9 7 a
[ ( aq9 
HG+<-/!4 r6I &p
9

[ ~

&

['ka

x a

 4 G $#H6
9

 Ha p HIHjKpHnHcjA En H1- e?^ -a E ?H /e HH Hcjej


?Ee? N Ne ap1 jH& Nj
p
$'9 H
j
eN a ?H?EHUN H& H KPjappHI aa?a J9' a $
L HN j& jq j^eaa?- &ejjapHnH4p- e+ENNexp1
jNpeeH- &ejpjH& Na-HLapN9j9e a p j x9 & j-N j
p1?UH7a N Heta EjNeNpNj

9
.K a p 9 LKC
.M
ENP^jNpHp ae ^p

"

O

Wj$k G

b

d

7[!

W x I
^ b^UUU^

ON

Y[9

|
k

P

3a

}[ Pa

Y\[!"^G3a

x ^UUUZ^

]
(9Z!9#%fm%)&:t.

q

ON

.BA'C1D E 2
?

[!


2

_eax9[

DQ5A`22A72UK C1D 2

.K

*-,.Fm038I8nCfAo8I83A]c>W x ^UUU^

e bOg

a u ^ [$Pax9

S
~

eEpH H- E&p j

LKC

d ^`_icW

b
|

RM

aIm>2UA
d F

x ^UUU

b9 (

ON

9#9

UU!

| em a

<9a p ?A?E/e aHeH^ e a EcjN Np?N etj Hp


pj -/e ?Nj H? Hp?a&UH/Hj
p J " & jJUN#" j
jNpeeHENP^{eN ?H4t?Ea?a
Ne?ap H

{
PHnj
a
a
a

A9
9
Hj HH pj& j?Hajj H J9 I , aa p
J 9 q9 ,
q9 {
I
eEPj ?e ?Aj $'9 , j ?EH
6

]^`_ic
|
[

] c

a5[

[!]^G]Ma

[!]^`_ea

UU

| a

| ;

+[

[!

3

s

[$Pax9

l_ea

[&

[!

aGax9

&

[!

[&

]c

a m

^`_@c

[ a u z

Y [!]^`_ba

]rc

[!

aGaq9

[!]^

aq9

T UWVXZY\[^]^_ `

cb <ed
a

g <hdci
f

?9N jNUHN e4HeHe?e j HpE?+a ejeee ?Hk H H


a HHa1e?^epH1jc En Ne?^ EejpHH e1EH&e
He TNpHnHeH EnA Ne^ V 1eH^p|THp^epHEn/eHjjV/
p < 4! 9

I- I +
e
HjUHj j En/eHpj
<m

 mry

Y G^ c
Z{

 !"]m%'&(%)&srg,i09CG8
.BCIB8;ZDo25,N2qQU.I83A-Ne27Q2 ?

k

25QIQH8bQ W/G^c

DBCG8I8032WZYeG^c

&

[!

/I[aPQU8;,(A

/& [!

2UArQ1D4V2EQf.10<0"4JD E B
. A'D)8;,3Q

. ;.;4V28nCIQ
N<.;,3Q 
@

2EQ5A .10<032U42}
K 09CG8 E 25QIQH8bQ
 FQ1DFS0n8I8nCfAo88eQ-jlkn^ jlkn^Gc

" ^Bj ; a 

8;,9A'D,8(25Q

9Y

[!

 ^Ga1^

NBC8;D'A`2fQ8bC
.@

FS0n88bCAo8I83A+

&ejc Na = j ?a ee 7jRaN HN j HRHpHpla


e j H?a eNe HEeN1 HEN/H?j 4?NaeHk eNa p?^^ ?H =
je
 jN j !j& jN H

i[!/V3A9

/'Z9

^UUU^G/

UU

;

a19YeVn

a z

?j HHK?ea^/e?HNeH/^e?ajH-e e9a paptpN%e a pk
B1

9(":]S%)&%98;D'AW!7

A'C.;,Q1D'A'D'8;,Y

D,9N2 K 032U,9N<.;,(A`2

48BCIQ
2EQEAc8n,O0"C8

^Gc

8 ,"2 E . ,S2fNe27.;C1;8;Q8bC
n
E 2EQ1QH8bQiN2p 8;DQIQU8;,W { ^7c

N 8n,0"C8

mon^-c

2EQ1QH8bQ N2XQU.I83A ?

d

/e97

,
~

D<C8I80327Y+N9

.;C1;8BZDo25,N2qQU2 ?

 4qp r6 [!]^`_bac9


d

 4qp r6G^-c

 [ C a eYq"[!]^`_ba z

;

Ne2-0"C8HI.H5D!4 D!A32

K Ne2
F
N270n.;CG. ? 2U A'C2

lC

N2)K ,DS0n.BC

>d<eZZ@

( e!n\ Z

b9 "
\[!

9]

^G

~

~

i[;7

"

' 9] ^UUUZ^G 9] a
\[ { ' A9 ^UUUZ^ {
9

{ ' 9

\[

9] H^ 7


9 ]

" ^H7

{ a { ' 9
^UUUZ^H7

9]

9] H^ 7

A9]

^UUU^H7

A b

{ a {

^UUU^

9]

"

"a

"a
a

" m a

b
4 A A e [ C[ " a " m aGa A A
' [ C a6
9i[;7 9] a
UU 

[! " a "
aR
A

4 -
4

A
A
6 [!] " ^G] " a
Y [!] ^G] aMY 6 [!] ^G] a9UU1Y

4 A A b 4qp m
 ' 4qp r6

6 r6 [!] " ^G] " a


9i[;7 9] a
[!] ^G] a9UU 

 - e ?EaHa!?^epHH7 N H e e H H/^eH
Eejja
aeH H1 pHE e a pL Hn HEpP ?H?jjTNNe j&`V/

'

sQ

 g 
(9Z!9:]S%)&%VGz 
 !9lg
9' btt.gT5. ? D!4!462Ne2,98;:<.I8 

N2fA'C.B,3Q1D'A'D'8B, YeG^c
FN 8n\
, 09C8 E 2EQ1QH8bQfN2P.BCIB8;O.\46.709C8E09C1Dn2UK A32O
K N;D!A`2N2qQ2 ? D<C88Z02QH8nD!.;,(A`2u(0n8I8nCfAo88eQE^ j

kbFY

9Y Y F

b9 "

Ye

 [!]^`_baD9

i[!/

9l_ 9]a

~
[!/
\
9 _ /N9aM\[!/9

v;w

~
v;w

 [)"^`_eaMYe1[!]^Iac9Y+oY [!]I^`_ea z

 UH?UajepHnjea tjN
peNHj a AjN N9 &
9

 a

[!

 ^

eN

q<a

a

b
b
 
 e
 ]m%'&(%6# G ( e 
> bCB` "8;D!A"


F
?
.;C1;8BqQH8nC
p 88bC7Ao8I83AA`2 0(Q7N .;CEC(U2 A>$ U
2 AAo8I83A`2T58;, E A'D)8;,
H8;CE,X2K 2 8I8
0n8;Q1D'A'DB2EFQ8bCX4 25,3Q2 ? H54V2XW%$KJL" d F

[ [!

^ -j$ka

ax9}

?HtH/^eHppj
^ c
?

r
^ 8n,f09CG8
<
2EQ8nC.HU462

^ jlkaGa

[ [!

9]Ma

ut

E 25 QIQH8bQ7N2

aHe?ppe KjHeHjH?pPa jIE& jH


^eHj - H^ Ha paa RHa &eHAj- Hj ? ?H=
j^pj Ha e
b9 S

g[!/

[!/^-j$kax9

q

UU^G/ a z

]S%


b`d !!"

wv

 

&

/ $ HeHAeEejpHHk eHNe?He ?He


Hej
G9
eNU e j& jUHjPHnjIjIEt Ne?UH^paa /H -H EHH/pj $
?E?j?Ne ^ N $ jNeNe?- Eea a LeHe ^pe1eEpHj
L H9pHj J x9 J & j N%pH-??j SeN4e H HPE?

3{

J

[ [!

[!

a5[ a

kn^ x ^UUU d

 J

a9

"^I

M^jlka

a5[ a

[!

W

,
,

,
9

q
M

 J
J A a Jta

['
[ 
 [! J ' ^UUUZ^G J A a J a J

[' NM [ 
 [!/'^UUU^G/ A aGa Jta
[ g[!/ ^UUUZ^G/ A aGa z

q

J A

'U^UUUZ^G a a

'U^UUU^G

[ g[!

[ g[!

 ea-H HIHHPPa 
/Q
eN4Nej S Q 9 4 &ej#^/Hpa4?Hp HU En
*Ne ?jj& jN jNL / 7 /ejpE?UEpEH& &  j&pa
& 
;7 S Q J
J x9 M ;7
jk eHe? %$KJL"
y
x # & I I z
e $ 9 ?H
/J)$ J)$ J)$J
eHpHa^ejHHKH/^e?j En ?A- jNpeNape
J
$
9 j `Ah)$ j 9 
N jeNe- Eea a eEpj Hj

r9

[!

ta

^ jlka

[ Pa1^

UU

[!

;

d z

9C$

aH
J c9 J S Q J
I^ H I j NUjeNPe^N peaH ee H HPE?je?e
j $ 9L $ H N HaH& jN H

;

 3

<

}

B

]^`_@c

[!]^`_eac9 [!

J<

FC[!]Max9

_ba1^

x
[$ a

 eH H- ?jL /-j ^/& jeeH?EPKa N?eNHj1L /&jej =


eKa K #" a ee IHeN HHe
)

e
n
 e
 ]S%m%'&D/G^-c

^t25QEAc8b,\09CG8

25QIQ8eQ
N27.BCIB8; QH8nC 

F.;468;CIQ

>d<eZZ@

{ J
{

F25QEAc8n,"2


^Gc

.( ,"2 N27.;C1;8;\N2f,"8;:<.I8

|
F

a $ ^UUUQU8;,(A E 8;,9N;D'A'D'8B,,"254!4V2 ?
 0n8B,"25,(A'Do254!4V2
N20n.;CG. ? 2U A'C2 [!

t2EQi;.;CED'.HU4625Q $

@^ $

032U,9N<.;,9A`2EQ 2AN2f468;D2

( e!n\ Z

J ^GJ<U^UUUa\D!,9N2%K Y

&

25,(A

[!

|C J a1^RC[!J a1^UUU F

jaPHate j HI H ?Uj
6

\[$

h ~

^@$

a $

h ~
9

^UUU^@$

^/

ea-eNj HHpa 

C[

a
[

a $
a ~

h ~

em
a

a
[

J 

n
[

J 9 ^UUUa
a 
C [ m a ~ a z

^UUUZ^G

a9UU
[

i[$

h ~

^@$

a $

h ~

^UUU^@$

a $

h ~

J 

J Ze

^UUU^G

a z

a NaPj H4- E&pI /j $ PH?^epH+?E#j / 


eEPj ?j
Q 
H4 E??H1HpHpla j En 
Ne? jae j$p9$H?SE $ j h /9 $ h H &ejte ^p

em

b9 

] e

[$

};a

em

 [& <

 & <

 & <

[$

~J

5J

1^ fjlk

a

[& @ a 
o E[& < a 
hXGaM [$ h ;a z

J n 
n 5J 

* H^
eN+e ^ pNa9a p ?ke HE

eaHc- x 9 ^jNN$ Hh /a e C Nej /9 4 6 pa#N 1C 9 R9 ! a


a $ eN1HjEEpE^/L HeejEpKa N
= aN C
$ 9s#"
9
a

H H#NeH9 ?1^ H? $ J ?E


C
C
j ?KeEpHj J c9 J S Q $ h ? A
 [ a [

[!]a

[$

6

Ga

/ [ Ga

[!]Ma

[!]Ma
[!]Ma 

JA9

<

~J

_ea9

 & <

)
& < 
& < )
[!]^`_baM [$

~J

J<

[& u [!

Q `a

yn1[& u [! J< aGa 


yn [& u [!J<EaGa 
h Ga

[ a [ a

;a

[!]Ma

<

h 1^G

M a

^G

<1a

9e HNHKH?pPa t jt E*NcEH?a Ne? Eaa $ j& j


N j

jlk

[$

J

h) ^G <A9 ] ^UUU^@$
V & M

V & M

[$
h
^G < 9]

[$
h ^G <A9]

J J

9
9
9

J

a $

J

h B ^G 3A9] B a
a

3 NM 3 n 


Ze NM [& n

Ze NM NM [& n M 3 a
9] aM [$
a
^UUUZ^@$
$
h

^G
X
h

^G < 9]

em

B 4
B
6 n
|
a $
9] a
^UUUZ^@$
h

^G
[!] ^G]
a
^

em

;
B

J J

J^ UHLj Hj aeea ae tae?jpet?EaHaj1e HNpE


H/e ?e jeN1j
"

]S%

wv

b`d !!"


 

9(":]S%S%yp 8I8nCqAo8I83Ag]^`_ic

J<

[!

_<^@$

 46 |

h Gaq9

[!]I^`_ea z

/jH& N ? AH a E & jeje C A9 UpaHj ?H^aAa Ea


eNtN N jp aEI 7 7HH1A?ejt?!a ee A- #j1NapHa Na
HjU //^/L HeeUH?EPKa N ^ HjU /Hjejee ?H cH
pj eHji TNpEH&` V/

S{

k "

[!]Ma

3

a n

Qf

C

9' 
 ]S%m%698;D'A
[!/Ma8b,0"C8 E 2EQ1QH8bQ>N2Q5.I83A ? .;CIB8;ZDo25, F 80<0n8;Q58;,3Q _%8(2
,"2

Q .;,,8n4V20n.Q Fb 468;C1QrD4n2 DQEA`2Z8b,S2 E .( ,"2-N2r.;C1;8; W


^Gjlk d N2,"8;:<.I8 | F(D!,9N2 K 025,9N<.B,(A`2

N 8n,"2
QH8nD'A`2
Ne2
F . F D!,9N2MK 0325,9N.;,(A`2EQiNe2O468;D2 0n8;,"2U,(A'Do254!462@N2P0n.;CG. ? 2U A'C2 x A`2U44V2EQR_%8(25F

0nI
8 8nCfAoI
8 83e
A c F
,

e9 ~
/
& 
n [ aF
8 8i
s
9
F

2
A
N

9
k
4 b

9 8 ? j & Na( 9 J a 9C ( $ a $ a EH?ja


a ae 
je/ NaH/a E HHKa ee

{ 4=a E IH/^eHENNeH!? Ne?^& jee+jI?Ep a Np C H =


&eHHj^??e e H4?&jNe ka E ee??E? L4
e^ eH^
{ 4Kka E jUH/^e?4eNeKjejNpNENU EN ?eHNea E
?Ep?E 9j^ a & ^ cEa PHHKa E &NHjHp
H+N HjR& j- H Ne?^/& jeeH1EpKa N z9C

/+^eIH+N HjIcHeka p1eUe=a E -IH/^eHjNK ^ e


I e ejeje/Ka e
HeN4HPp/& jne?jH?E j H I , $ JL "
HP- A
? jH Hja?A^paa IjH A^/? ? N H
- E&p
n9 

[

em

a5[

"Z e
  !" 3 S{

em

7|

[!]a

[!]^`_ea

n]m%Vm%6#98BD!A
2
s

038;,"25,9A'D)2U44V2qN20n.;CG. ?

^Gj
2 A'C2
U

8I89 "

C RC
F

[!]^`_ea

x ^e8n,"2qQ8bD'A`2N2f.BC1D).H54V2EQf.B42ZK .BAo8;D!CG25QfD!,9N2 K 025,9N<.B,(A`2EQNe2f48;D


,
^ ^UUU Fb 468;C1Q\[ s
JL#"lax9 x 88k@Q8bD!.B,(A1_%8(2

4Hpj , 9
JL#" H+Eejpe

n9

JL#"

t!(Z!9 S

[!]Ma |

[!]^`_ea

m{

& j

eN ?H a&pj

,

x

[
a19
x C m ^
a^??H4?HHeHLpjH s , 9 " ?^a
Hej j peea

P

9#"

>d<eZZ@

( e!n\ Z

(9Z!9:]S%S%^]s8;,3QED'N2UK C8B,3Q8n,/0"C8 E 2EQ1QH8bQ ? .;C1;8;D)2U, Ne2


QU.I83A[!/Ma F 14, R
: .O0n.;Q
,
NBDC2_%8(2
, $ 9 " F0 F Q F FSQED2ASQU2%8n462 ? 2U,(ASQED s
2 0948;Q1D)8;,3F E 2EQ5A .X
4 M 9
 q

6
F
F
#" 0 Q

?4jpeAje? &ejte ^pj


, $ JL#" 19
, $ JL " & J
q9j C ZJL#" I8 J +8 E
] f

b9

\[

Qf

$a
[' [

9'  m%Vm% D
D4m, : .q0n.QN 2 09468Q1D)8;,

[!]Ma

[!

8 \Q1D9

kaGa \[ ~

^Ij

,
x

C[!J

JL "la

. ,"27N2.;CIB8;qCg2 K E 8bCEC25,(A`25F

2EQ5A n,"2

e HNjH& je ^/? P C J #" ppj

^/? p IeNPnjjj Hej1?e H Ke je4e E/e Eea/ H4eIa /Na


HeH/^e =
?
| 9 9qv
9
Hjj HeH^ Na HH ^aNNH?pPa 
a ee He ?e je!e ^P^ ?ka NeeH/^eH ?ERj C a
N? Ne1 ^? - ?Eek ENeH^K- ^ -^/NK?aHNeH
H/^eHHjEpn/eA^eL ?H ^ej Ha ee

9- I
4tHpEj?eNHepjN N jp& je ^pUNe j& e
- HKHp^epHEe jja4KaH AjNe a pENej ?HH
b
 9 ;

#"

{

[!

Z9 " Z" Z9 e


 Z

!

V'r

9

6

g!("

/

r


"

U

 g"]m%Vm%)&*-,.1003254!462# 25K ,X25K CG.BA`28nCq46.

eEPj ?j

[!]^`_baq9

j Hj

[!]^G]Mac9k

C[!]Ma | [!]I^`_ea1^
a 
C [!]Ma1^

^N2)K ,Do2-03.;C

QM]R]9l_B^

[!]^`_bac9 k

~
u

[!]^`_ea z

[!]^`_ea1^G]^`_Rc

QM]R] l
9 _B^

sRuUv;w

[!]^G]Mac9

.BA'CED E 2

WZY ^ c
)

?4 EaHa

 je ^p!e eN7e a pENejRae j& N HAe


&HE?H- eH<Ne?Laa9AH/^e?- ?tANej
jNaKje/ a &^ ?HI?e aN < eHEa <HN E Hj
* ?^ Nej E ?H

3[ a

n]m%6%p8I8nCXAo8I83A]rc


FgY [$ 7

En[a z

Ga19

3[ Ga

]S%V

   b
b

N H- E&pjp a N He4L /^/& jeee4Ha &eHHNe4j


?Ep a N C a C P
n9

[!]Ma

[6_ba

CX

Ga

\[

GaM\[;

\[

Ga19

[ x

 4 6 a5[ x a 4 u 6 a z

4Aja ae 1HNe^ AHe ?e jeN& &ejce ^p

[$ 7

J<c9 _B^@$ q a
~
[!J<c9 _eab [$ 7 J<A9 _ba

uUv;w
4
4u
~
J
9 _ea5[ x a 6 a5[ x a 6 a
[! <
uUv;w
4
4u
[ x a 6 a ~
[!J 9 _ea5[ x a 6 a
uvw

Ga9

~
[!
uUv;w

 aNjap?a ? eNH E ?Ea ee 1j^ aeH^Ij a 


k a 
j Ae ?HjIHpejH/e ?e jeN1j
j C x 9 JL#" ?p a $
? jeeeKeNpe a pENejae j&eNH H ?E
3[ a

 

n

vw

[!]Ma

6{

a

t2XQ2

DBCG8I8032fWZYe^c

,\0n.;C5A'D E 8b4 Do25C

= 2`K _%8.BA'D)8;, TU8;C r.BCNEL

2EQEA46.@N25K CED2ZK 2 N2Ye72U,x9kbF

C[!]Ma |

Y+I[!]^`_baq9
2UAgY+I[!]^G]aq9

C[!]Mak+FE3[a F

25K CED 2EFm038I8nCXAo8I83ANjlkbF

{ p n 9 Y+ = 2K _%8.BA'D)8;,H. E =r.;CGNELL


{ DD!4m, :@.q0n.;Q 2 0948;Q1D)8;,3F p n 9Ye

e en
]S%V%6

NBDC2_%8(2EFQEDm]
25QEA .@

}En[a

9

_3F

[!]^`_eakN

E4j Na4^a ee HH4e a p / Np H9& j x9 ja E


j j 9 / 9 

YeI[!]^`_eaD9

k <

[!/e9

_baq9 [!/N9

J<A9 4 _<^@$

a 6 a |

[!

[ x

Ga a
[!]^`_ba a

_<^@$

&/e ?NH ejepHj

J
[! J

[!

AJ $ a [!/N9l_B^@$
E
A9 _B^@$
^@$ 7 G a>

E^@$ Ga>
 9 _B^@$

G a
[!/e9l_B^@$
[! l
9 _B^@$

J

[!

_<^@$

1^@$

a

[!/N9

_<^@$ q

Ga

; [$ 7

E3[a

ax9

a

a
z

>d<eZZ@

( e!n\ Z

jNU?Ea/? c?Epj Hjc H4He/jHtH/^eH& j aeHe


j ?


r{

YeI[!]^G]Ma

h Ga> [!/e9]^@$
4 6
a x [!/N9]^@$
46
a x
3[Ga1^


9

HeHe/Kae


[!]^`_ea

a a

a

[$

FE

 46

a
x

[!]^`_eac9

C[!]Ma

FE3[a

[!]^`_bae

^A? NAn m o n a ae PH R9  Heja E?j e a


j 9E a^aNNpeE c&apaNNp
c9 4
-j

6
j Na?N HH aH =e HE A?EPAe e a p
pN H NeH a pHjNaA^?H/e e j ke ?E EpH
a ae ey ^ ??EeHa
Y

[!]^`_ba

[!]^`_ba

[!]^`_ea

Y I[!]^`_ea

[!]^`_ba

n[ a

n]m%6%6#

 4 6 [6_ba+

YeI[!]^`_baq9

 4 6 4 6

 [)"^`_ea 

[!]^IaMY

/ $ eNk HNHHeapja

b9 "

YeI[!]^`_eaD9

[!/N9

_bax9 ![ /N9 _<^@$


h Ga>

~
[! <A9 "^G/9


9
Uej?EIHHpla 1 jEpn N

[6_ea

J

4
6

[!/e9
_B^@$

_B^@$

a

a

J

[!

9"^G/e9

_B^@$

a

J > [& n u J aGa


[& M J< > [& n M M u JEaGa
@

[& M J > M [& n M u aGa


[& M <
J > Y J< [)"^`_baGa

 4 6 Y+ [)"^`_eaBC[!]Ma | [!]^Ia 

 4 6 4 6 [!]^IaMY [)"^`_ea 
[& M

9
9
9

- k t^ Ha p $ ^ j4U HH4= eNa pH^U^ HH Hea4 tjNPHj =


etjAEEpEe a !HapHka j Hetj HA?e e]S%V

>

   b
b

9ejj=e HE KEpH4Hpj


 q9
C
 K
j
eNHH H^ tLPa ?E C ce HHHeUj


4

 4 6 4 6

c9 6
+


aj Hj

 4 6 + q9 4 6 


?p9- Hj* H^ &pa a #^ j j eNHH4 H^


^ jj 4- ea+eNpnH1j
eN^ H&^HK N RN j
e
4

jUH 6 ea pE?jUa p9a 6


1j H

[!]I^IaMY
Y

[!]^IaMY

[)"^`_ea

[!]^`_ba

[6_ea

[!]Ma |
[!]MaGa (

[)"^`_ba

Y I[!]^`_ba

[6_ba

[)"^`_ea

[!]^IaMY

[!]^IaMY E[)"^`_ba
s

[!]^`_ba

[)"^`_ea

[)"^`_ba

[!]^IaMY

[!]I^IaMY

[!]^`_ba

[!]^IaMY

[)"^`_ba 9

4 4
[!]I^IaMY+5[)"^`_ea a C[!]MaMYi[!]^`_eaZ9 Y+I[!]I^`_ea

 6 6 YeI[!]^`_eac9 ~


EPeNH? e teNHpa?H^ ?a
?ejj=e HE 7 .
?EHjj^ N j Ye & jppKKjNae ey^ HHp?EH

YeI[!]^`_baq9

e

n]m%6%^]

DrD4m, :

.703.Q 2

09468Q1D)8;,3F

 4 u 6 [6_ba

YeI[!]^`_baD9

A N H- E&p j

n9

 4 u 6 4 6 Y [!]I^Ia

 4 u 6 4 J 6 & 

[)"^`_ba

x a

[!J ^`_ea1^
J ' M n u J a19 
4 
a
[!Jn^@$
$
a PH J eN7| [)"^UJaBC[)a 
6 
;

* 

eEpj H?EIHpHpla j En NE??a Ne? $

[& n

[!]^`_baD9

4 M

o & NM u J > * Jn 

E eNt Hj1 j
J 9 A/?--- c?^/? 

[!]^`_eac9

[&

 M

J > * Jn J a

& NM u J > [& J * J n J J a


 4 u 6 4 J 6 & M u J 5> z

 j Naee ^p ?eAj

Y+I[!]I^`_eaD9

~
vw

vw

~
vw

e & 

4u
6

J

[6_ba+

^@$

[!

vw

 4 u 6 4 J 6 & NM u J 5> 

a $

 4 u 6 4 J 6 & NM u J > & NM Zb z

vw


4 
a p? JZe eN| [)"^UJaBC[)a 
JZec9
6 

em

 4 u 6 4 J 6 & M u J 5> & M b 


4u 4 J
~
6 & M u J > & 
[ 6

v;w4HH Hj

A$

J b a

 4 u 6 4 Jb 6 | [)"^`_baE& JZb > & M b C[)a 4 6 


 4 u 6 4 J 6 | [)"^`_eaE& J > & NM C[)a 4 6 

( e!n\ Z

x a

>d<eZZ@

J  4 u 6 4 " 6 | [)"^`_baE& " * & NM C[)a 4 6 4 " J 6 j


"

C [)a | [)"^`_bac9 [)"^`_ea &^eaeeH^a 


9j HHj 9l

 _ 
,

u
4 4" J
[)"^`_ba 4 6 4 " 6 ~
~

6 6 
& " J & M 

u 4 "
4


9
u [)"^`_ea 6 6 Y " [!]^Ia j

&

eAj H je ^?&H je


je/jke eE 1Heae ^p
apj ?Hejjke HE 1 .EP
4 4
 4 6 e c9
 6 6 

H aH /e? Hjj^ N pj 
aNN H^ AeN^ =
ja4& & j 9 / t 1jNapjH Nea pEE?
ja p9a ^ jH je e pee
[

x a

Y I[!]^`_ea

[6_ea

v;w

[!]^Ia

[)"^`_ea

[!]^Ia

[)"^`_ea

BC

YeI[!]^`_eaeY+I[!]I^`_ea [6_eaZ9

~
Y
u

 [!]^Ia

[)"^`_ea

]S%6#bZ

'" ( "Z

L H a&eN j = HpeH#N j Ha eH^ H N = HPj eNNe^ j9jea pejee


aEIN- HHU?N^ Nj* ?^ H^ HeL peeNNe^ j
jea Pejee H4j j Ha Np??EN ja
4Ke a pkLee ?E Hj n j&eje?N/e N ?jH+E^ N
&ej?E jNae^/& jeeejENP^e
:] f 8
/_%8 j
C JL " Fb
,

9 ^/ x9

L

9("

S%Vm% 0<0n8QU8;,3Q

vw

(2

[!]Ma

[ a

468;CIQ

n9

~
uUv;w

9
C[!]a u~ C[!]Ma |

~C

[!]^`_baZ9 [!]a1^

[!]I^`_ea

 aee?Ee ajeH^Ij, N 9 j C -aNN


eNa pEE?ajaaHaa p9a 
eNE ALaPaj Naj
Ae HHHke ?E ?p? EpH# AH
^/ a e >9 a ^ a +- ^ a eN9
j H 9 ^
eaEj H&&apaNN9- HNeHHj#aH/e eE #je-H/^e?-En/eH
NeH C &pa

Q
] 8
_`8 pj
C x9 JL#" Fb
[9
N8
s

aMY Ma

vw

[!]^`_ea

[!]Ma

[)

aMY

a Y

kn^

[ a

f 9' 

468;CIQ1FSY
vw [!]Ma
}2EQ5Ax8n,O0"C8 E 2E1Q QH8bQN2Pp 8BDQ1Q58;,N20n.;CG. ?

S%V% y 0<0n8;Q58;,3Q

09C8eH.HUD4 D!A32O
K N2fA'C.;,Q1D'A'D'8;, F D {

2EQEAc8n,"2 E .( ,"2 Ne27.;C1;8;\Ne2f,98;:<.I8iY

2U A'C2

25QEA n,"2

2AQ1D+7

.;468;C1Q

m n

/e97
2EQEAc8n,"2XCG2M09Cg2EK QU2U,(Ao.BA'D)8;,NI8O09CG8

25QIQH8bQ
N2P.;C1;8;\Ne2z 25K ,X25K CG.BA`28nC F

 jN j c 9 4

 9 a q9 a 4 6
Eejp
eNHj jNp? -
6
A9
9 H

^ /e HNpHIH& t?e ?e HeN1ajI?& i


=1
LI U
n9

]^`_ic

uvw

Y\[!]^`_ea

Y\[!]I^`_ea s

uUv;w

[!]^`_ea
x

j$k

Y\[!]^G]Ma

x jlk

Z{

r

m

1 P

S

 !"]m%#%)&+*-, N;D'A/_%8(2

}c

25QEA|8n,"2

*-,N;D'A_%8(24V2}0"C8 E 2EQ1QH8bQ7/G^Pc
C 2 K E 8nC1C25,9A!F}468;C1Q_%8(2/4. E .( ,"2RN2\.;CIB8;\
g

/ 2EQ5ACt2 K E 8nC1C25,(A0n8QED!A'D TOQED


D,;.;CED'.;,9A`2

2709CG8

25QH8nC2D,(.;CED'.B,(A`2

^2EQ5AD!C1Cg2K NI8
^Gyc ^.

Q1DmY+9gF0n88bC>Ao8I83A

A'D)HU4625FC2EQ`0

A'C.B,3Q1D'Ao8;D!CG25F CG25Qo0

25Qq09CG8109CEDb2UK A32EK Q

*-,

N;D!C._%8(2

25QIQ8eQ/2EQ5A Cg2 K E 8nCECG2U,(A72UAQ1DD!4"0n8QIQ 2 N28b,S2P0"C8HI.H5D!4 D!A32 K

>d<eZZ@

( e!n\ Z

N H H / &ej a N!/e ajpeK& pHKj J a Ha HHa


k ^jNNeH^a1, k HH a jeejeEEpNea^ ey^ H?E?!e N H

[!]I^`_eaq9

YeI[!]^`_ea

n]m%#%(D7462O09CG8
,98;:<.I8

2EQIQ8bQi/G^Rc

[!]I^`_eaq9

eEpH H- E&p j

. ,S2>N2.;C1;8BN2

Y+I[!]^`_ba

2EQ5A.I8bQIQEDCg2 K E 8nCECG2U,(A`2

r^q2EQ5AXCt2 K E 8nC1C25,(A!Ff4.

b9 (

YeI[!]^`_ea

C[6_ea

C[6_ea |

4HpHN/ 9a P H?Ee ajeH^j

J aM

[$ ;

[& u [!

B

J a5[$

[& u [!

& u [!/ a

a $

aGa

a $

&

J

[!

J aGa

^IjlkaGaGa

[& u [!

[!]^`_ba z

6

j H

[!]I^`_eaq9

[!]^`_bac9

[! Ma mx aR YeI[!]^`_ea

Y+I[!]I^`_ea

Z9

,
x

C[6_ea |

[!]I^`_ea z

ee /e HNe HENeea
 N ?NeHk &a ee IHEaHH jHaHp^aa

b
]m%#%V98BD!A/G^ c ^8n,>09CG8 E 25QIQH8bQ N2Q5.8nA ? .BCIB8;ZDo25, d n" F 14
 eb
8n,"2 E 8B,3QEAo.;,9A`2}09C 2E Q1F E .;CG. E A32UK C1DQg2K 2}0n.BC7g
. N ? 2UAZ8n,"2 ? 25QH8nC2 D!,.;CED).;,(A`2 FA8n,D_`8(2 .G
<

N2EQ

v F

8;,9N;D'A'D)8;,3QqQ8bD!.B,(A`2EQ%u
p8I8nC#8n,+2K Ao.BA]t

2EK FQED

j `h)$
9

w F t.
?

25QH8nCG2

jG/9]

o

[6_bax9 [

DC[6_ba

N2)K ,Do20n.;C [6_eax9

& u [!

d F

 a ;a z

[6_eaf2UK C1D 2 (|

F
9

]S%6#bZ

S&

'" ( "Z

y F/ 9k F

A N H- E&pKk HHa H eNHjejEPN ee9 & j


N j ?EpaHan 9 eNj cN/HH#HHe H
eNHjepjEEpNjUp?njHj 4 c4- - ^/NN- Hj
NeHNeej Hj^ HNNHee e?aE^aNN1pHnHeN/e ajpeN
 jca E?k ^/NNeH^j9a P H HjI p1Hj Ha s ?HHHej
EEpN eEpj Hjz eN?Ne?- Eea a LeH4j HKe ^P& j4N jN
* H^


n9

-jlk

Z{

{

6

U

R<y

a
,

9

Ye [! aE& * o 

,

9

[ [!/ a aE& * o 


,

9

[ [!/ aE& * o a 


,

[! aE& * 
9

o 


 o
o

[!ea

9

[!ea
  o


o

[!ea 
9

[ [! o a @ o a ~o
[!ea 
9

 [ [!baGa


o


o
[!ea 
9

[ [!eaGa ~o
[! a 9
S< z
9


w
A N HNeH@"/ g 9 j W hlkl jGJ 9] d ?j Hn H
o
o m
[6_ea9
a $ aE& u [!J a

& u [! a 9 ~
[$

;

Ye P<

 [ ~

?&H jj
peE

 ~

Ye [!

[$

a $

B

aE& u [!

J a & [! J

C[!J a m & u [!J a 

9 C[6_ea m

x aGa

^Ij

l
[ ~

P [6_ea s

[6_eaA9

~
v w

f|

[MJa

BC

vw

[!]Ma [!]a |

[!]Ma |

[!]^`_ba

[!]^`_baA9
~

[!]Ma

J aGa z

& u [!

eNHHej = EEpN
ae ^p q9
LE eI H

C[MJa

X [MJaq9
/(| 9

C[6_ea

[!]I^`_ea z

>d<eZZ@

( e!n\ Z

U eNKe HEe q9

A9
7 9a p HHp 7 9 p 7 9
C 7 9a p H
apj ?4HejUHa ee /
7 9 -7 Hj eNe ajea a t7 N pH& Hjeee ?etej ?j
Ke j aj 7 H 7 eEEpN
# HH!LeENNe H??eejeejeEpNea#
j Hpp&jpHnjeN/e ajpeNL4 EaHae?jejp9a p 
- eN?e ^eeeEPNpjH/^eHeNpHN 

j9 N jeH& IHEN & jp Na- eeeNH/p


&e - &- K?^/? p

[6_ba

[6_ba

}|

[6_<^`_ea
9

u
V

[!]Ma

[!]^`_ea k
k

6

6

+k

(9Z!9:]S%6#%6#8;,3QED'N2UK C8B,3Q8n,709CG8 E 2EQIQ8bQ}N2 Q5.I83A ? .BCIB8;ZDo25,@DCECg2K NI8 E A'DoH54V2}N2A 2UK ,Y


25K CU.BA`28nC 0n8I8nC
4V2_`82U4tD4:R.8b,S2}09CG8HI.H5D!4JD'A32|
K A`2U44V2_%8(2 9k F Drs vw [!]Ma[!]Ma J
#" F4V209C8 E 2EQ1HQ 8bQ
25QEACg2 K E 8nCECG2U,(Am038Q1D'A'D T
2UN
A 25QEA4.q09CG8H.eH5D!4JD'An2
K D!,.BC1D).;,(A`2 F

ej
eNHjejpLPa EEpNj PHnj
jj H#ej H9e aC je N A?& !e e7e H?e ?ENeee
jee1a ee 1H/e e jea
1HpL p cHENa NaHea N^ Hj^ apeH^apke HH Uj
jNe^ He HeH^eej& j jeaaHpjHp^epHeA1HHj
NpNe^N % j j
b9
{ l|

O [6_ba

[6_ea [6_ba

(9Z!9:]S%6#%^]Dr/O2EQ5A8b,

2EQIQ8bQN2@Q5.I83A ? .;CIB8;ZDo25,$Cg2 K E 8nC1C25,9A038Q1D'A'D T1FqN2


09CG8H.HUD4 D'An2
K D!,.;CED).;,(A`2gF0n8I8nC Ao8I83A`2T58B, E A'D)8;, c [aIF0n8I8nCAo88nAg]c F 09C2EQ%_%8(2
QS8n CG2 ? 25,(A!F

x
[!

a 9 P z
q ,

09CG8

 
N H- E&p- He HNUHa ee #3j1jH?E? EpN
9a p HH& jN j

b9
V

_ic

[6_eax9

x
[

o

u 

&

[!

a z

H /?^epH eN4/a e a pEjNe?j/a e a pE H& 


 /e ?Nj HHI/a ae a/Hjje#Hp^epH#/a e a pE g 9 a a e # =
eH&eja Nj

y

n]m%#%fyp8I8nCXAo8I83A Xjlkf

2EK FS0n8I8nCAo8I83A-2U,(A'D)2UC
c

^ [$

;ax9k F
9

b9 "
[$

;a19
9

~
;

[$

 J
9

J

^UUU^G

J

aMi[!

J

^UUU^G

e^ ?H HHeee /& ? $ $ U - HjN j4L /^& jeee


Ha &eHHNeaj4j HHHjeH ajpHEp?e& e

]S%^]

 " Zt!' 


y 4 LHpN
HH1??E?I EEpNHHp^epHjHEn/e / H
9a p HR^ RHHt aKHp^aj N ?
eNcHH/^eH
NE HH OHNNc e E k eN^jHp?E? j / & ejH ja^H/^eH
eAH Hp^epHNE H? / 
EH&e H- HH/^eH
peN
eNHUNE H?p& j
N j !L HN j + H7e^Nej / / eN
t e L HN j &eN R^ H&a 1app R^ jK j N1H
H/^eH j4 I1Ke &HUUH/^e?HaEL HN j j4 / eN
^ e ?Eej ?Aje^ H/e e HN
@


 m

6

yc

Pj k

G^ >c

q

G^ fjykn^

G^ -c

^ c

UU
}c 

}c

[!

'^UUU^G


e en
]S%^]m%'&DN25QEAA8n,"2 09CG8H.HUD4 D'An2
K D!,.;CED).;,(A`2ON8O09CG8 E 2EQIQ8bQ ^ c ^.;468;CIQ

Q58I8bQY
F46.\B25C1Q1D)8;, E 8;,9A'D,8(2 . N;CG8;D'A`2 N2
G^c ^2EQEAq8n,O09CG8 E 2EQIQ8bQ ? .;C1;8;D)2U,Ne2

Q5I
. 83APN|
2 25K ,X25K CG.BA`
2 8nC
25K CED .B,(q
A [!]Ma [!]I^`_e
a 9 [6_ea [6_B^G]Ma F *-, N;D!
A _%8(2\4.
09CG8H.eH5D!4JD'An2
K

F
2EQEACg25K ;2UCIQED)HU462qQED+[!]Ma [!]^`_eaZ9[6_ea
[6_B^G]a

aEp^aa Epn/e H 9a P H^ 1?HaU?^a E?ae


e 1 N/t jL HUN H H-HpeHI j eea jjN?&
aeNj H1^ Re aj ??Nej Hj1 Ne HL1jINpH e7 eN
j H ?E
n9

6

;a

Y+I[!]I^`_eaq9

[6_ea
Y I[6_B^G]Ma
e
[!]Ma

4Aa pe ?H Hee H?N Hj 7


AEH&e?Ep* e *Pj ke HE
[!]Ma

[!]^`_bac9'[6_ba

[6_<^G]Ma

[!]Ma

7 [!]^`_bac9'[6_ba

[6_<^G]Ma1^

k e HE H??^t/aN HI- eeNpnHtj 9 jc= EH&e


e HE !jI?H^I aNNNapj a ^/?jIjc&^ a eN
HEN
N H- HKe j Ke jle EN EPeeH He g 
?e H Ke jN??HeN a 19 g >}E
E^e?eEp9a e- HR?^epHj pN jEpKa N C N* eec
/ C eEpj HjH 9 
q9: /Ajpjap eA?EpH
4 &aa
 Hjap n
HAjaP eE @$ ZJ)$ }E
9

k[

[ 3

i[

a

[ m{

[ x] z

_<^

[ m{

[!

n[ a z

a

[!]I^`_ea

J<4

_<^@$

a |

}E

Ga> n[a

[!]^`_ba+ 3[a

}En[a z

[!]^`_eake

FE

1^

n[ a

b#

>d<eZZ@

e L


9

 ke HH E eNI HN H


H?E
Z9' jKj?EE ?

[!]a

aE

[;nk

[!]^`_ba

HjG/'A9]I^G/ 9 _ea
9 [;nk
J J Gj /' A9]^G/ 9

9 [! 9]I^G <A9 _B^J)$ a 3[a

9'[!]a [!]^`_bae n[ a z

( e!n\ Z

J
}E

FE

FE3[a

_<^ZJ

$ a>

HNeeH
a Na?aa N^ H?/KeNp a ke HH 
a ap #// H?HNeHHRNe?e a / H?k jNeHa
& jp1pjaPpja?jNapHa E AH jt ke HE Aj?H^ ? 9
<-
&
I # L
 e ^ H?EHHeHe?t?^epHjj?H?j 9 !
/> { eNHp^epHj N j?Ep a N C ?a !H& N He/ H

[!]Ma

[!]^`_ea

n S{

qr9 


" 

-

/e9

 ja Napjae a pENejj^H/^eHaj ALeHH/?e Hajjejt&^ H


aaH^/?aNeee j& e LU eNa a

x a

Y+I[!]^`_baq9i[

 [6[ _ Ca a ] aR & u z


u

{ N9l_ a

]ax9

[!]^G]

x ax9

KeAe H??Ek ?jjeKe HE H# j

[!]^G]

x ax9Y

C^

[!]^G]Maq9

Cm^

ajN HejNe
N Ha
IjNUje^PH 1 /Hj?Hp^epHaE9#e ?^epH+jN
EHee 4?INe?+^/L Hee?j?Ep a N C q9
C a4e ^epee9e I j H
 je?a
> x9 aN He a pENejj H
 jjeH/^eH&?H-^ ?# E eNHpEjee-N N jp-Ne^ ?j4a j/j
Hk e? ?HN je e eNHaaHE?U e- ejpUk eEEKH
Ne?^ jj&apaNNHjjep^pH p?IaHje?EPKa Ne
??a NapjeH/^eHa +Heea/j& ^ H&et?Epjn/=eH/^e?
Ne?U^ RN ?H?ej^e/ t Ne?H^aa-ea+Napc?NN HHU
pHENje ?e- ENNeN
ej He!/RH/^eHj?H^Iaa aH/e NeNe aK?H
 aI?H&N HH/^eHpj 9

[!]^`_ba

<a

3{

[!]^G]

x a

[!]Ma

x S

]S%f

>d<bZig>

! +de\ 

 !"]m%%)&+*-,O.1003254!46209C8
N2XQ5.I83ArQH8nC 

2EQ1QH8bQ N2,9.;DQIQU.;,
[!]^`_baq9kRQ1D ] a _ h x F

A`254N_%8(2

 N H

&

22UA ?

8;CEAmAo88nA09CG8

 j
9
L HN j

Paje e? ejE HjNe^ A?e ?e HeN


~

[!^G

[!^G

x a

^ |

x a

x ax9

[!^G

~
~

.;C1;8;D)2U,


z

Z{

C[!ax9

2EQIQ8bQ ?

^ |

[!^G

x ax9

R&eje ^p?^epHN/al jK&^ !EH?ejEpHEN E j H


j
eNj ?- H?HH- ?j&?HE A = HN Upe-eN
a x/9 pHj -a EneKH?E C +a1NKN A = a E ne
H?E? HH^ &N ka E a ee1Hp?E? - H
HH/H UjAjNA& ^ <HH epj NeeNj H j ?eea9eN
a +Njtka E A ka E i eetH?E? Hka E
ka E eeUH?E ~ aj& j?eeUHE? a ~ HU eN
N je+^ &jje^p? HH&apa-e ^ppe a pENejn Hj HH
^e / eNk Le^4- Hj&?HE H*P71 - HH/HH?a Le?H& jE
jpee/ ~aj HjaHH^ ?cH jeHH/HneU/ 9 Up
~ 9
~ 9
4
/jH& N ?- E&pcj?^epHeN/e H?^?E eNI HUa&je^ =
ae ~ a N N Hj Ha

a 

[!a
x

9(":]S%fm%

t209CG8 E

25QIQ8eQO2EQ5ArCg2 K E 8bCEC25,(ArQ1D2AQ28n462 ?

UU

UU

9P"

25,(ArQ1D

+E ?H -H/^eH eN/e ajpeet e Nejp?j


j tj I Hj Hc^p^a c /L j NNaepHappHHj H^ &pa
Nej q9: & jN j 9 KHeH
~
& jN H
a

x9 ~

- --

n9
{ l|

U

f| [!]Ma

`{

] k "

[!]Ma

[!a

[!

x a

[!

[!

x a

x a1^

[[!a

a [! a

[ x a
,
s

x ^

a [!a9

?E1?jt/e aHeH^Ke HEN /


4eNLPa &aNe?ee

[!

UU

UU

9['ka

 G

[[ x a

x aGa

a ['kaGa

#^aNN H^ e NIj ^ HNN

JC"


b
b
 e
 ]m%%V[t2 09C8

>d<eZZ@

2EQ1QH8bQ 25QEACg2 K E 8nC1C25,9A038Q1D'A'D TqQ1D2AQU2%8n462 ?

UU

UU

( e!n\ Z

9P#"^

t.q09CG8H.eH5D!4JD'An2
K D!,.BC1D).;,(A`2
25QEAN

Zb
G

,
~
2UAN

em

UU

UU

2U,(ArQ1D

JL"

L H/^eHee ajeN ?^ HH e Ha Lp j


e N Hjpke HE 9 ?ae ^p
b9

j ?
a
a?E/e aHeH^ a

em em

Qf

9' ]m%%6#

[!a> ~
[!a ~

.;,3Qq4V2

H 9j j

b9 

~
a

B
B

9k

.QfCg2 K E 8nC1C25,9Am0n8;Q1D'A'D T1F4V209C8

[!^Gz

B

x a19'

9k

B

x a

^H&enjaeea ee 

9 k

B

B

em [!
a

B

B

2EQ1QH8bQ
25QEACg2UK ;2UCIQED)HU462

[!

^HjeN4a9?HH

x ^Ga

4ej Hx~ 9 9 Up , 9 J


H- tj
#" a hL#" L^/NNj HHjUH?E Nej
9
H?E EpN
apj ??EINpH?^ AjI?& KHHa ??

d<9" @

nt!

(^

B

G
M

s
9{

(9Z!9:]S%fm%^]D
h kn^UUUZ^ m hk2UA ~ h$kn^UUU^ ~
h kbF
9 k>.;48BCIQ/_%8(2


d
x
46209C8 E 2EQ1QH8bQPQH8nC
9WZkn^ U^ UU^I F2EQ5AtCg2 K E 8nC1C25,9A"0n8QED!A'D TqN209CG8HI.H5D!4JD'A32X
K D,(.;CED'.B,(A`2
9

 b
 b F
9 x ls

S
F
n
0
8
I
n
8

C
k

8
8
G
G

T UWVXZY\[^]^_
g

- i}ii

py UL- &
j - ENNeN1eN^ Ha j d H-Epej= ^a peH& jN Hj
^aNN ?H d - etaec N Na/c?EcHe
H
^aHcaKetaetENNeHje HH?j - ENNeNj aE?a! a U
aeNa/HNEpn ^ NPeetacje/e e/<j ?e- ENNeNRjAk
^ Ha aP?H eUHNU Ep9a 1jeaeaeNe?j1a^1N
Pe EN ea /H4e/^ NP& RjH& N1jI1HeaUEP9I eN1HeaNa/
Haj  )pN pN j Ia p1j^e ?ea eNa e?a & j
e E jeI^eNP/e Pa ?j Hje +?7^eNpeajeN HIeIEH&e- Hj
a ja pEHjUH Ha aeaetpeE nee^eN& HHa aEa
eN9a HHEpjj TNjNa V e9ae#- H &apEPp j HHe
HR^e? NN% ^ I H - ENNeN jN^/e?&eN
j H ?E ?A = eN/a HSe le e1- HR /N^e j pEj UH ^eNp
 HpN# pjeNpeE/7HEpeNKaNNeeENNeN n
- a NNpe ?E^a e le ea
H ?- ENNeN1eNe ^pN?E - NapEP9a Heaea? jeNe?
jNa/^H HpUjNapejpa/I j jeHjUj ? a cI j
- ENNeN a eHe H HpjH& Na H4N N jpa?jeNapEpp9a eN
jeEEpE?ePe EN e1Ha &eHHNeaj e t kHa &eHHNejeNej
Na/^/e/K e eHa &eHHajKe = je e?ea HNUe
jE Hj# eHH
NaPEp9a | 3 HNa/^| 3I HpjNaeHp@ 3 j jej&
eK KN cHa e /& jee A p- eetN c^/& jeee & j
E p p & j^ 4e a p j - HNe a H? j jej/j
?p- eIeN ?H-+E^/e?Hj ? eNHj ?- ENNeN 
HpHaa-Nej H- EP9a jeaeeL N He aeNe?jNa/^
^& jeeaj?eNNp^ jIj ? ENNeNL Hj HNa H
ka Hjj ?eUEe?jeaIN je ejIk &ejepNeeeeUe ^P
c = j H?^epHUEn/ejIjU?e pH k KjeN eNee1eNj

X

7 

e!!n"Z

eZ

 9n

Jae{

@

G{

q-

G{

3

6

OP

\

9 Zn"Z

!!bO

 e tR j ?ANeH?H^ ^/? Na <^ Np! NApE?H/pja


- H H/^eHTee HH`V/&E eNtK HINE H? H^japHaUaa&ej
a Na peHUaa?a eHjj ? LHtNe?- ENNeN- H
aeaHaE jejj^p?E?NeNjj HE?HeHjpt e ^ppe a pENej
jH/^e?Ee jHe ^pEUHj?E A^ H^ea N aPHE eN
??eH#ajHN jaeNe HLe4N/aPe aj eN HHe4a aa 
jeHp^epH Ne?^ -
jNaP j ?NjaeHH ^e c k H /E e1 H
Kj ?cHca/ eIHH1 ?c?Ha eHeeeKj ?cHcae1eNp
- a Naa
A
-A
^ ?-a 1Hj ?
-j HHj ?c H Naejn eUNapEp9a eUN Uje
EPE?ePe EN e^/& jeeeHt?EPKa N C a1e1a^eje1L /+^& je =
eeH?Ep a N
# & Nap 9
C #
>

{

f

3

G{q

q

b
b
 e
 %Vm%)&'t209CG8

.;C1;8B\N2 25K ,X25K CG.BA`28nC

2UA

[!^

ax9 k/QED

2EQIQ8bQO/G^
c

DCm^

[!^GG

bj$ F

x ax9

. ;.;462%8nCIQRN<.;,Q
F

[!^G

x ax9

Q1Dq

2EQ5A8n,09CG8


2EQIQ8bQ

N2

hlkn^

9e& e H?t-e ^pcHjHpejt^ a Ncjc^ta ee 


 NeN Hj Hj^ ?eHj& jpj &LeNpk /HH& N H^ H INpNe^N 
 -H-* k H nA N H p& &eje ^p99^ &Nee
Hje H^ j / eHeea / /9 n aeHH4 /N^e k ?N
HH jeaeEp A?Hpla
LeHjaeH!a 
- j??j1 ?^/& jee/1 ?tNe?jUHpea Ep9a E?ae k H
eNHjU^& jeej?Ep a Np C aja &eHc?jeEp9a eajeHj/a ej
Na/^H/e ?e jeNe j h H LeHjae? a &Na/^- HKae
NNapj H je aHjKHpHpla - j+j +^/& jee-
j Hj/a HNa/^IeNNeNHH1^/& jeejI?Ep a Np aja &eH
?jeEP9a e?e ?e HeNe H^eaa ^/Hpce H^ j / aj j ^
?N1?NIeEa HUa Napjae a pENeH LeHH/?e jaj1je/A& ^ Ha
/jH& N ? h /j tjN RHeka Ep9a EHee a i$ ?HNa/^
e Np a Np &e^ ^aHNa a $ N je^/L HeeeHa &eHHNea
a Hj ka e jee TN !<?HH<jt? H/^eH HH
k NaE  V/ HUH?E Ht^ ?le ejU^aa e j ee
eNH E H H
b9 
W

^k

a m

;{

G{

lk

$k n
x -

E^
3[ "a S

7

YeI[!^G

x a9

9 x x /dZ( N9 a
\[ W
9

\[ JC"aFE3[9a
CFE3[9a1^

\[!

FE3[9a

9a>

m%x %

- - x9
C ejNeEejPNN jej&^ ? j
a j/j e#L / a &ejea NNaH/a a e^ e+Ne?9j Hjap
jjejI/a ea j J)$ $ pjN k HA!e # / $KJ tpjNe a
k HN $ ejeje/ a e/eEj HH?Hj ?Heek
jNc& j- HtNe?^/L Hee&j?EPKa N Re /eN jne
H?E? C C HpeN C| ?^H-j HHCp/e a pENeHe a
?e ?tjA AejeHe/ a e ?j HeH He ?e jeN
4 U^aNNa j/jeNe a p4 Laa- N1 aeejI^eIN
e a PN ?HjHe/c/a eajk 
/

x a

n

[!^G

x n

>

9("'m%S%98;D'A7/G^j
F
N-25K ,98 ? HUC.eH54V2 FtN2 25K ,X2UK C.<A`28nC

kn^
8b,

2EQ1QH8bQN2.;C1;8BQH8nC8n,y25Qo0n. E 2N
2 K Ao.BA
D 8;,Q8n,y2UK Ao.BAS]rc F2AN<8;,,98B,3Q},"8I8bQ0n8I8nC E . _`8(2
u N2468;D 2 0n8;,"2U,(A'D)2U44V2iN20n.;CG. ? 2U A'C2
9 ]XA`254_%8(2 [!]^`_ea 9
 kbFA8b,S2.;F+CEb D).H54V2O.;4;2K .<Ao8;DC2
[!]^`_baIFD!,9N2MK 0325,9N.;,(A`2
N25QX.I83A'CG25Q
468;C1QIFS0n.BCEAo.;,9A N2]GF46209CG8 E 2EQIQ8bQ/}.BA)A`2U,9Ni462XA`2 ? 0(Q

CG2

u u 
F 0-8nDQ Q5.8nA`2

?
?
8
2 , E 2 F
5

.80n8;D!,(A_

09C8

u 9

A`254c_`8(2

2O,"8I8n;2.80n8;D!,(A!F78;,

H j4HeHjp EPj4jN j- eN9?4En/e- je9eNee?HjNa


je ^/L Heee jI / - eN?? H/^eHHE & je
?e|p p 9Hp #HA p eEpj H1Hp4j& j1 ?G #
pj jIe e ^ EEpE?j/a ea eH^eN&aj+E^/e?
j HN+jae Le^eeH? ? ENNeN- e?UH H/^eH
jEpn ^/apa^
aej ? ? H / eNH?^epH4HHpH^aa
E?ae ee HEe a P/j^eH/^eHe /?> 9
C

x 

/

\

q

9("'m%S%V

t 209CG8 E 2EQIQ8bQ/2EQ5AgCg2 K E 8nC1C25,9A038Q1D'A'D TQ1Dt2UAQU2%8b4V209C8eH.HUD4 D!A32

K D,(.;CED'.B,(A`2 2K Ao.;,(A-.;468;CIQ N<8;,,X2K 20n.;C


9 [x a a F

2U,(AQ1D

J
x

F t.

 HRke j H?< Hak ^/Hep Tn ke HHV H Hj<Hp?E?


ja e !jNH+?Ep* = ^Hpe Tea NE HH`V =
Epj H4j H4^aNNUH?E / e4N N jpj 7ae?EpaHa
Ha &eHHNj ^ /e HNj HHKj
V

a 

Qf

9' m%m%#D

[!/ aq9

r[ x

a a

x F i
. 4 2K _%8nD4 DoH5C2EF4 25Qo02UK C.;,

2
N2f46.@Ao.;D!44V2
2EQ5A

a F

 aH HNeHNe HKj jeAaeEpE?HHK /N^e


e e ?Hp?pN9HH-9 Nae ke H? +Ej je eNeHjH?le ep
! /N^e tee HH /#^caeEp A = HN -aN j 9 HNe
aeHH Nae #HHjpKENNeHHj Ne?jNap^ ea
*e^e nj& j 1Nn 4Ht^cNe?ieN1^etjc tH =

G{

{

G{

{

a 

9 Zn"Z

!!bO

EPE?ePe EN eHa &eHHNej?Ep a N#jj HHH & K^ =


Hj Hc #^ HH ?je1j ppj 9 U eNH R
H

h a

\[

[ x

a a
4

6 ^9aM\[

\[!

hX

x a 9


^G

9a

,
 
B

^UHa Ej H4?j ?^& jeejU?Ep a N a C ?eNeEpHE?


HU^- eN?NeHee* ?^ Kj &eja N j jU-eNHae j a
Ne? ENNeN1^ jaja/^ap 4 jI?Hpla - Ha &eHHH^je
a^ eeH?^epH9j N - &ej4e Na 4H H9k HaNN H
H1aa?jk /ejIIeNeH^p& jeaeUHe NeHH
/N^e ee HH aj K?jHPe e

K y
^ H&a Hj R eaeEppeHEHRH/^eHH N
j ?Ep a Np C a tNA Na/HHH je HPjaaHjANapejj
Na- HaeA K a eNe?HNa/^N Ha &eHHeNe/Raje
Ep9a e#a4?e#je4 ^& jeee#j?Ep a N # e - ? ?pja9a 
1Heaaej a eje EKe HENeea p1Napn j je-
k HN
eNH HpNjae?H /Nae
b

X

G{

/\

b
b
 e
 %6%)&$/72EQEAc8n,i09C8
[!^G

2UA

[!^

ax9 k/QED

C^

x ax9

bj$ F

G{

2EQ1QH8bQ ?

[!^G

"

.;C1;8;D)2U,N2XQ5.8nArQH8nC 
x ax9

!

[ <^Ga

Q1D/

N2z 25K ,X2UK C.<A`28nC

h$kn^

m%V

eOt!b

%

&

pN HH9^ 4& j ?q #?Nj 1 p- H


j je1aeEpE eN H4HHj^& jee9j4?EPKa N C Uj H
j ae 1HH /N^e k HN e7
etNPK- a# N9CNa/j HUH^aH?e4H?Epe 1 H H?eaeN!^e
H HH j ^& jeeeHa &eHHNeIj ?Ep a N #9j HKHj
^& jeej?EP!K a N ! # e e HNIj

a 9 !
^ HN ja^e HEejpN HjeeH
h UjjN&
n9 ;

x a

[!^G

lk (

 6 9

.103254

.1032` 4

 6

{

[ ^Ga

x a

[!^G

[ <^Ga

E3[9a

/N9a19

? H Na/^H e N aejaaj

\[ O

[ ^Ga

i[!

G{

[ ^Ga

/
N9a

FE3[9a

9 [!<^Ga FE3[9a z
9("'m%Vm%98;D'A 9C qF t2P0"C8 E 2EQ1QH8bQX/25QEA Ct2 K E 8nC1C25,(A0n8QED!A'D T
Q1D2A-QU2%8n462%Y

? 2U,(AQ1D J F t. 09C8eH.HUD4 D!A32P


K D,;.;CED'.;,9A`2q2EQ5ACg25K B25C1Q1DoH54V2}2A25K CED 2A
9' 9Q1D3 


F
2UAN
9: # [ # a e QEDj 

-ea/e HN17e HENeeje/e HEUpjeH/^e?j1H?^a


a
?jH& Na ??HeNNj^aNNe^ H aaaH Hjeje
He K&Nee<a RNE HH E eN! HCJ ?Et H H
HKH| ke H?` V !^ pHEaH H9R e eNALp
e e Pa ?j H &apa ee p? - 9pj j j ?Ia He?HN
HeHp Hjeeje^eNp/ e Pa ?j Hjea
n9

Qf

\[

9' m%V%#

[ f8 ?

aq9

,>Cg2K <D ?

u
9

,Cg2K BD ?


 ~ [ 

2XQEAo.BA'D)8;,,9.BDC2EF

EE 8Z02EK QIa19'

HeNaejpN , aaj, e
9\[!

\[`(88eQf4625Q}Q25CE;2%8bC1Q7Q58B,(A8

x nx

9' m%V%6 !R 6 

n9 "

Qf

U

a e

[ x

9:

 a z

[ x

 a z

2qQEAo.BA'D)8;,,".;DC2EF

H5C2
N2XQ25CE;28nC1QX8

EE 8Z02EK QIa9

[`9.;D!44V2 NI8/QE:QEA 2 ?

21a9

 
![ a x aR[! a

9 Zn"Z

!!bO

La? H
HHNaejpaaje

b9

Z\[! hea

,

~
~

a

[ a e

 

,


m

[ ~
a> ~

[ a 


 

G{

,
~

\[!

?4?j

b9

j HEHPH

 #
?

4
G 6

 [! a aMi[!

k F

x
s

 # # 


 Gz

 ,


~
[! a a5[ a 

  

 ,
[ a m
~
 z
[! a x aR [! a a

H A


 <^
[`9.;D!44V2Ia

a BF48;C1Q_`8(2
x

 [! a aM\[!/9a

9' %6%^]

9a19

Qf

9a>

\[!

+E^H&H/e Ee j
 HA /N^e x9
U

 [ # a e # 
,

x
s

 [ x

a a

9a
z

m%V

eOt!b

%

aaHej^ pU?e ?e Hea


 ? ^e
G{

\  
 ![ a x aR\ 
a

 aH H-NeH#Ne- ENNeN - ?aeaneEj4^ eH^a a N


Na/kL ey^ H?EU^ ?a aHaeUjHPe eHEPjk ^a pej
HH /N^e Iee H? /^1aeN j G} jNpeaeUHH /N^e
H?tEp/LHjHjPENNeHHUj
Ne?jNa/^UNapjea/ea&
I -jN H / L /HHa &eHHNej &^/& jeej?Ep a N #
E eN1 ??jU ) !
/t^ ?H H??E?t /Nae cHe
j
,
hX 9
h 9
A
 9A
G{

i[

G{

x a

^G

Ga

\[

aM\[

a

,

[! a B


~


9
"
,

 ~ [ a [! a ;9
(

,
 #9

 
x
4 $#H6 z

9


 [! a a
\[
hlkax9' 4 #  aj
G$#R 6

4
\[
h hlkax9 G$#R 6 z

Hee HHN Hj

G{

aNN #^ H? HjeeNj HIHj ^/& jee R H HIj u


j | ae ^p
u9 a ~ ~
- ~ 9: 4 $##R 6 a eNI L^& jeej?Ep a Np# a / eN
Ne?NLe?Heje-aeeNNH? /N^e 


[ x

e[ x

G{

[ qa

eAe H?

!
[

a>

h$kaM\[

a [ x

;a~

hlka

;a 9

9 Zn"Z

!!bO

Qf

9' %6%f$ !Rg

!(

C( [qa19
[`(.BD4!462Ea z

j4^eaeNNpj& j4e9ae9/a eH /Nae N- ^/apa^ & jp


^ ?Ea1e&a p?^e- HH ? eeKjejaejp!/ aIHj
? ee1HAaejHe/ * ?H ta^LE eN ?Aj ej
- Ep9a Ra e e e

G{

O

=1 & # 4 / <


o \
 j ?1 " Hj H9 ?Hj9NaeHpa jae-eN7e HENee
Na/a&apN ?j- ENNe?- j e/ jeEp9a ea1/ jeNa/^ea&
e a pENejHKH/^e? 9 C T?A /N^e c k HN VI9a p H

m f

-

Iy


r

;{

r
r

3

G{

[!^G

[!^G

6 B

x a9

p h
U eNe?^H ?^epHj?H^ ata < 7e HENeej4
9
C #
a

x a9

lk z

(9Z!9'm%6#%)&:t2@09C8

$# F

y )5\w

2EQ1QH8bQ

25QEACg2 K E 8nCECG2U,(A0n8QED!A'D TN2\09CG8HI.H5D!4JD'A32


K D,;.;CED'.;,9A`2

!EH7-e G !?j- ENNeNKHaE?a a


a ea /^aNNRAeN?ej9eH je/<aeN pae Kjp?< /N^e
aH?Epea Ae ^epee / / e?^tjeRa Eej H
9
# e a pENej9a p H
9
C j

a 9
j
ejNpeNapej HE Hja Ha AN jaeej

{

x d

WZkn^ x ^UUU;^I

[!^G

x a

[!^G

x a

6

(9Z!9'm%6#%98;D'A
D,(.;CED'.B,(A`2

QEDc

G{

F462X0"C8

F.;;2

E P9

2EQ1QH8bQ/\25QEACg2 K E 8nC1C25,9A0n8Q1D'A'D T

$G# $ # -

Q1D

9


P9

2UA

N2f09C8eH.HUD4 D!A32 K
QED

m%6#W

 bO

b!ne

btbOg/!e@

y s$~L\~
aHeH H?jr?c
 HH& N Hjpj9N H+eNaeHp aaHe a

N jj jeaeeNNa +U eN?E^/e?IIaje^eNP/ e la ?H Hjea


EH&eU?E ^aNN - ENNeN ?- 4pjj IH /N^e / eNp
 HH Hk eN?^jeKa EeN 9
 e a PENej9a p ?
9
C J 
 /J
a 9

AIeH^ aee

X

f

d z

WZkn^ x ^UUU^

[!^G

x a

[!^G

x a

G{

6 B

9("'m%6#%V

t209CG8 E

25QIQ8eQ}/725QEArCg2 K E 8nC1C25,9A038Q1D'A'D T N209CG8H.HUD4 D'An2


K D!,.;CED).;,(A`2

eAe H?

Qf

x 

9' m%6#%#G n B` g


\[!r,>,988bB2.I8

QEDk

9

6 

~[ x

4 D)2U,(A2EQEArCG2 U2An2IK ax9

; ))~ 
e)

z

,>Cg2K BD ?

2qQEAo.BA'D)8;,,9.BDC2

UU!

 Ja z

R^ H-a HH ? H?EPKa Ne az#-/H a Ijt &^ !pHEN


p- HAH je aea EHH/pHH Nae C1aU HH ?Np j HNe =
HH^ Ne ^ jpEa9aU aEeE4?a?e ae ea #ja9H LaPN Hje
HHt /N^e #aEnet??E? a^eaHa &eH?ejeHNe
a e jeea K9a P Haeej

f

6

{

q

G{

6

;

9("'m%6#%^]
t .Ao.;D!44V2RN8

25K ,X25K CG.BA`28nC


25K CED -2`u

Q1:QEA 2 ?

[!^G

[!^G

[!/ a
x

x a9

2EQ5A8n,09CG8

x a9

25QIQ8eQ>N2i.;C1;8;N<8;,9Aq4V2

QEDkRJ

14g2EQ5AAo8I8 U8I8nCIQqCt2 K E 8nC1C25,(A0n8;Q1D'A'D TfNe2 09C8eH.HUD4 D!A32

K D,(.;CED'.B,(A`2

$# # ? F

&e&j^ ?eHj^ e a Napj / HHj&^ Aj


peN?N Hpj
HNeH-jHKH/^eH
/N9
9
9
/N9
eE 9 >FE
j jeaee EHH/pj? ^e eE
9
a&e ajjN Hj 9 >FE
j jeaee EHH/pj? ^e eE
9
&e aHjN Hjp ? 9 >FE

\[!

a

[!^G

i[!

x ^

i[

a

3[ Ga

G{

i[

x a

\[
x

Ca G x FE3[a1^
[

G{

a

3[ a

a z

a

3[ a

9 Zn"Z

!!bO

j H x9
C
@
I- &
LL-
 Ha HHj ?I ENNeNcj eEp9a eHH ^e E eNK ?e
N Nej /e9 peHH/^eHjU N H?Ep a Np C aNe=
H1c1? Nae / eNH Hp^epHjH?^1apU/e aHeL p
^/e? ?je9 ? ke HHEH/^e? / eN#/a ap?a
j Hj e -HH/^eH ?jeNa - ? ae?H /N^e
^eN& H Hpjj j E eN H1 HH4j a HH/^e =
H j H HjINIHI^IHp^epHa-4H e +j1H/^eH
H9 e e H?j KHp^epHIjeNeIeHHHp^epHIj N
j?EPKa N C ?Haj^ 1eEp9a eUEHae = HN N Ha &eHHNej
 j A eaN jp?Ne?j
&
7

x a

[!^G

/

B

qr9 
r{

G{

P

[!

[!

[!

Ma

G{

Ma

[!

a

b eb
%f]m%)& b 4 2`K _`8bD!4 D)HUCG25F4V209CG8 E 25QIQH8bQ\N25QqQ58;C5A'Do2EQ\2EQEAA8n,@09CG8 E 5
2 QIQ8eQ\N2Xp 8;DQIQU8;,

?
&
N2 0n.;CG.
2UA'C2 $2UA4V2EQ7QU8;C5A'D)25Q.;.B,(A+qQ58;,(AD!,9N2 K 025,9N<.B,(A`2EQ
NI8XT83A8bC
[!
^ fj Ga F

 

uC

eN- ejp1H &e a N HHtjA - e &eH^ jjAe


e E= HN ?jt?IjI = HN 9ea- eNa Hee1p
* ke HHH Hpa H?Ke Ne p?U p7 jHe/ ?eHK &H/e e je
eAa pN H
a
e??E?e EEpNePHeH
- eNa HPHaHIj^eHe/ /N^e e+HpN le e+eN+H pN H?EPKa N C
jHea a ^eHUNe^ HH e HNH1a ee -*
ke ?/ HpeeN/a eUHHHe//ke - ?*PeH N AH?Ep a N C ?+E
eHp jH&ja &eHKjjeNen ?t?^epH jeN?a Le?H
j eIe HNj? ke HH
U& j+ /??E?Z ~j ?H
?E /~ x9: & jN j / . /4 cLeH9N ja^ea&He^Nee
?E#aaHk^ apppHENHEaE 71e9 / .- e9H1H/^eH
jjEn/epj

i

^Gc

^Gc

G{

`{

7

[!

[!^

[!^

[!

G^
a c 
-[!

G^

U

T UWVXZY\[^]^_ 
d

 

- Zi}ii

py UL- &
cpHKENeaj/a EpE K - eNaeceNN He/e ?E??ejp ?e
- ENNeNeANap^ - K&ejE ja?E^e?HjUHeka p ?^ HHHp
Hj TNE V eN9NHHE j Ne a pk/4H?N TNaeVE/a Ea
Ha^eeeeUHaPNeU?EeUa Nea eNL p?jI^ajeNE H
j/a EpE N epa e?Hejp# a4 ?cjNPNeea/Uaea?I
Heka E - HNNI Nae t+N jEK?e-&j RpaN jpjII^/ja
^H&peNNeK?Hj U /N^e j pEjUeN^ H -e le eHLNpNe
?HejpLHpe ?E^e?4HN4^eNpj nHH9HpN Hj
HpENNeHeEI- a NcNpc jcke Pe eIN H-e?HN#N
NpNa?EHAjNRe le eaaE
?j Ha peN HHH^aNNc?E/e Ne/7^ Ht j?Hejp ?e
- ENNeN aeU&ejNee ?e aeHK Hj ?1 K/ eUe Ne/
LeHe a NNee A^ e aa jt? etNPNa Ee EjeeAe
e a Pk R?Ht jeaeHeKje 1HE HtpjtPHHENejK&apaNNe je
a HHaea&eHHa4e  pN e ^pKHj aN e a p!j e Ne/H
HaNNeHje E En/eHH &eje H Hjae^ ?H HUjIN =
 HEp a^aNaeH?Ee EEpNeaHN e/e e/ce?HHe
e HpEj
jej ?j ?jIk t/ HHea/e NeRNee ?tc H p?E?N
He ?e jea IEaN jae ?H#HajHe a PkU pHpH?jUej
EEpNjj Hn H/j?H^aa
y
x # & 4 L
HjNHNe?a j ?9 H#H H+eNNeHj aN?H+&Nje Ne/
j p - 9 ^ HNe - Hj ? ?H M jNE ?a HpHaHHjeN =
 H N9
HeHNapejHj9jeNe?HNa/^^& jee
j?Ep a Np .M eae&ejeEpa1He^Neejtk ^a pej1?! /N^e

X7

@

{

G{O

r9
O
9
<{

x ^Ib^UUU^

q 

G{

 
b

9 Zn"Zt!bO

 NE HE1H!?^epHHt N jt?Ep a N~ +ta/~ 9


^eN& H?1a1 - ! ?HtNetEp9a  NKjt NE
aeEe ?ENeeeetHE? HHANE anet??E?

-Np ?Hee? ^e j HEj& jN j 19 .M


]

U

jlk

jk

G{

x ^UUUZ^

~
u

k
]

x;z

tLeHn
eEpE?ePe EN eaH/e eeNe?jNa/^eaje
Nae4- Ep p9a hejk ^/a peje/epj tHa^ep jeaeN Ha &eH?a
A?H/e Ne eN ap p-- KHaH e pHjIee1k ^/a pej H HH
Ep9a H-Np ~ 4 9 4 9 H& j4 N j /j c ?- e jaa
9 4 k6 6 6 e^NejaH/e NeR=a E!? /Nae
k H 6 eNa H HpKHAaeIeENNeN e Np - a NNa/
NE N H ?aj HjH 9

N^ EHj


lk

[!

G{

^UUUZ^

(9Z!9P9%S%)&:t2P09CG8 E 5
2 QIQH8bQq/G^7c
N<.;,3Q 
N<8;,9A4V2 2UK ,q25K CG.BA`28nC 2UK C1D 2`u

.M

0n8I8nCAo8I8bQ ]^`_@c

x ^Ib^UUU^ F-2A9

[!^GG

[!^G

[!^GG

4625QPQU28n4JQf.I83A'CG25QfA`25C ?

]Ma m

G^
^UUUZ^G

^UUU^G

~
9

rF2EQEA8b,09C8

[!

u a a

a-c

2EQ1QH8bQiN2.;C1;8B

['kn^UUU^kn^ x ^k-UU;^ka

. .;4V28nC1Q
R

Q1D l
h kn^
Q1D l
h ki2A]

2EQq,98B,,8b4JQ$2UK Ao.B,(Ar4V2EQXA`2UC ?

25QfN;D'.8;,9.8

9

_B^


[!^Ga1^Gc

+E^e?+& jNp ja


a a eN7R H?EK - n
k H La H7ae ?HNjaKN cNa/K E ??e aHtj
?NNa /Nae H E Hae a?!ae ?HH pNa/eec ??E?
aK?NN /N^e ne H?E?6
a e jeepHappR eNcj Ha 
FE ^H-j Hj
a

zI& L-Z
jeN I?pHa4eN9He N H#jee#^ H? H+H/^e? Ha9Hj
H?E4 EEpN49&apaNNp a eHeee#je ^P/e NeA/U ke ?Hp
E j H- L^jNNHjH C a?e Ne ?/tjae NE
ke HH H1eNpe7a ?Ia9^AH^ HHH R ke HE
HENHHN 
Nd
O

\[
G{

a
t

3[ Ga

7

3[ Ga

G{

[!^G

X

[!^G

] 

jlk

 "$t$ 

9 C ^
 C u u D

~
u

9%Vz

g$ d

!9

- #e^Nej C RC eN ^pH Ha e& e& ?ea ja ejeee


k p HHH^a NNe HE -LH H H - e&aUe& ae HHj1N =
j -j N H
[

^UUU^

Cz

4a HNpj k ^/e?ANp< 7 ?H<PHE?N H/e ?e jea <eNKe<


Npa


hlk F t.

9("P9%Vm%)&98;D'A

Q1D9

[!

^UUU^G

9'
9'

9'

 C

 C

N2'K r,D)2 03.;C

x
&

o;

~
[

Ha

[!

u ^GaE& o
a

u & o
u

H

u u
C a 
~
u

C [x a

[ x

o 

 o

aE&

^Ga

&

[ x

[!

^GaE& o
a

 C

9'

[!

~

^Gax9

 o

[!^Ga19


9

9 k F

aq2UK C1D 2

n9 "

25QH8nCG2lQH8nC 
?

aE&

aE&

o H 

o 

[!^Ga

aEeHeAN j =e HE HKNp ?E


;

 [ C a u ~ C u u a19 ~ C a u ~ C u ~ u

9
~

 C a u ~ C u [ x a u ax9 ~ C z

H

 
b

9 Zn"Zt!bO

=1y 9 U 9L
? HNe?^ Ha pae/e Ne/c jaaj HjH& N HH1^ HH =
 A?NeN9a p a
Nej
Q
Q jN j
.M 9^/NKHeIeaP Bj
~
a

" h
h
K&ej Naj


"6

f9t"
[

S

a lk

]I^`_$cyW x ^UUU^

^ jk

a u lk

['Y

n"%#%)&"8I8bQq4.

8B,9N;D'A'D'8;,CF46209CG8

4ALaa?^ HH

25QIQ8eQ}/725QEArDCECg2ZK NI8

HHj- L^/NN

a $
h k

G - UU

A'DoH54V2

^G] ^UUU^G]

NeH

bG l
h k z

 eajp - eeHj??E? j HHaet&ejceH jRk ^/a Pej


ateNaKHHc Nae <7 NE ?HaKHHtNE ?H
N?* Epae UjNeeHaHH/^eH&ejNajN j a E eAk a E
a eIN
jNK^ HH 7pjtjck &ej1aIj
KaeH/e ee 9E?ae e /< a eHeee j NE Ha HI- E&p
^ ?ka Nee ^e ?He?a A?NHN jca E N jjN
+Eejp
{

] (

G{

n"%#%"8I8bQq4.

= 9
LZFr4 2`K _%8.BA'D)8;,NI8A'C.

8B,9N;D'A'D'8;,

.@Ao8I8 58I8nC1Q 8n,"2qQ58;4 3


8 A'D'8B,

 Ha p HRH/^eHREe j jj 9


e a pENej j H jpjHE ??E
 c9 9  x9 q9 ~
4HH
eN ??k^Hp^epHc?jIH?E? EEpN -&19a p H
^H-ae ^paL H j4
b9

[!]^`_ea

kn^

[!]I^ka

KeAe H?a?

]
9 k

[ x

[!]I^Iax9

a19

u
~
u

[ ~

a19

;

yk

9
k

[6_<^G]Ma z

u
^

e e HNIj 9 aH11e^NejjI^pj Ha e


ke ?E AH NP ?E

j
d

u
~
u

] kV O

a 19

['kn^G]Ma

7

] 

.M

WZkn^ x ^UUU^

C
9

eNN j j

9%^]

 Z
e

&


b

e
n
 e
 9%6#%68;,3QED'N25K CG8;,3Q8b,>Cg2EK Q2.I88I8n;2UCEA0n8I8nC462_%8(25446. E 8B,9N;D'A'D'8;,25QEA25K CEDY
x ^UUUZ^ F J
x F t209C8 E 2EQ1QH8bQ
/i2EQ5Aq.;48BCIQCg2 K E 8nCECG2U,(A
/2ZK 2 2UA7A`254_%8(2X038I8nC/Ao8I83A-]
9

0n8Q1D'A'D TXD!C1Cg2K NI8

.M

A'D)HU462 N2 0"C8HI.H5D!4An2


K D,(.;CED'.B,(A`2

[ x

o
z

j 9 n+EejP ! eN HaEeNe?e

 &pa ee a ee /e ?Ne HENeejIHpL p i3j3j


^ HH & jN j e1Hp4e ^ep! k ^jNNeH^c- HjH?
?I EpN-4 J &aacejp 9#" o 9a p ? 9 /+IH/^eH=
eN/e aHea 1H eN1pEEpN+EHHa E eNeHtej
EEpN HH^ HNNHee a/aNNeH- eN9jN ??jp J & j
N j
 e ?Ea?a* ke ?Hpa1 j4 ?eeHe ?e pHj
NE He /Ha &eHHNea
@ y
9%
$ 4
apj HU?Ee/e Nej ape a H^a KHeN/a tH+Njae
H /Nae Ij HNHae { eNUH H^ Ha / ejj / N
/e HH^? jj ?Apj ^ eN?^R-a EKk eHNe? H m9
{
 j 9
n
 9 ;
[!
^Ga

]


[!^Ga

6 /

k 

jlk


"
G{

1s

n"%f]m%)&p8I8nCq4625QqCg25K QU2I.I8


n9 t
9
Y 9

^UUUZ^

2EK Q1Fr4 2K _%8.BA'D)8;,NI8

TU2UC ?

. 8n,"2qQ58B483A'D)8;, F
E

A'CG.

 H C9 C RC eNN j j=e HE 7HNp &e j


 Uj HHHe?jHH H?E EEpNjp?njH1 En
C Ne?C ?^ajH 

Z{

;

e en
9%^]m%V*-,
Q8Z00n8QU2_%8(24V2QE:QEA 2 ?

Y25QEADCECg2ZK NI8

A'DoH54V2

Fqb

48;C1QIF0n8I8nCiAo8I83A

09C8eH.HUD4 D!A32

K D,(.;CED'.B,(A`2N2'K ,Do2 0n.;C

F8 8

n9

2EQ5Ar46.

22EQEA;T25C ?


4V2q09C8


9

2
K 2A_%8(246. ? .BA'C1D E 2N2 A'C.;,Q1D'A'D'8;,
2EQ1QH8bQX/
.<N ? U
2 AQ8bC 
4 8n,D_%8(2

8;,QEAo.;,(A`2R_%8nD3T5.BD!A-N2L8b,S2-0"C8HI.H5D!4 D!A32 K

eN^Ra ?H=-p j9a p Haj / e/e H?^?


}

6

 
b

9 Zn"Zt!bO

I- &
LL-
 Ha HRHe Ne jap =e HHa!e ^P HH/^e? He e
 ?HeH /Nae j^e/j H H^ e?^a?Ece ^p H/^eH
aN jp HHNe a -* ke ?Hp a 7 jN
ap ^ jt H N eN?KH/^eHHjje a pENeH ?H?Ee
/

qr9 
r

UG{

a "

[![
a

[!a

& jN j

7 [!^

ax9:[

Ga1^ c

U

^Ga1^

HAjk ^/Hep j H A j


^Gc

7 [!^G a9 C ^
~
7 [!^G a a9
& o ^
7 [!^G a
u a9 u C u & o z

K j ?j^?^epH^eL ? HKe NeHaEP^a PNjeeAe a P


H a eNecH<e Ne H H- eNtp?t/a ap? ecNeH
e NeH&^eL ?jejceNa e? e NeApaN jp ? AeAe HHj

(9Z!9P9%fm%)&:t25QQ58;C5A'Do2EQN2)K ,D'A'DB2EQQ8nDB25,(ASN2EQS0"C8
F
N2 0n.;CG. ? 2U A'C2
^G]9 x ^UUU^

uC

.M

2EQ1QH8bQNe2p 8;DQIQU8;,OD!,9N2 K 025,9N<.B,(A!Q

+E^ NeeNape He- ?jNE 7 ?jjNj eAe a P


?-& HeHjee pN H-?^e & j/e ae jeejeaee
?7^ ?N jcaEe eaeEPeIjKk ^/a PejHEH7H/^eH1j
 N cjU?Ep a N#~4 NeHNa/^UeNj ^/L HeejU?Ep a Nz#
H* a=HaeNneHE? &1aa/eHH ?ne??E?
9 a & e HE HKNp eN
[

;

C 9 ~ C
G
9hC #4?jeat {HjAHHj

- CK9 ~ & /j?L HH


??E?
EpN 9 a ke ?HpeNe ?HeU peH H/^eH
j N j?Ep a N~ &LaH HE^ Np?N N Hp ke H?Ne?
- NapEp9a ' eNHe/1ae E ^ H4Hp/?eIe#j He/Ij
^e/HHa/eHHe H?Nj H ?E^e??ae4EP j H
jae- -N j1HH /N^e ej HpHpla 1 ?N Up '
9a p H

[ x

U

a b

G{

$[

V B

\[ '

h a

SP

a "

\[

'

\[

H/pH aeeHUjk ^/a pejEppEHee Ne?

x a

9%f

>d<eZZib\Z

!e

aeaeH? /N^e jpae?jeeE


Ne 9
,
e aeHA Nae 1ja/eHje?n

,
e aeHNNe /N^e

eaeH
HNNe /N^e 
a
ae a/eE?ae
G{

9
9
9
9

\[

[x

[ x

x a

{

WZ\[

;
~
\[
u

G{

x ^Ib^UUU^`_

a)(* & B

a)(*E[ &

,
~

.& a a>

u

[

a m

,+

[6_ a x aR
,
,
u


[ a
u

&

,-+
~
~

u
_$
,
 

#21 43


,
 

#21 43

B
~
u

&
[ x a a/ x a 0& x a x
[ x a a/ x a & 0& x a x
5 & a a ~ ~ a ~ z

G{

Ga d

& u m

^aNN eN?HH &^& jee HAe j- ^/& jeee


[

Ga

 
b9 Zn"Z

t!bO

7 
6 8
&

Zig:
9

>d &?j <; Ua4/^eHj>=apH H


9?pPa j EnA NjeEpPjele EN e
&a a Npj
3 &^/& jee
?Le?H^jINp?N*P7a j E?^
@? ?Le?H^jk ?a Le?HH^!
>d 9/^e? a^ eeHa &eHHNE ?He
9/^e?j N
9/^e?L ?^je-j  4A
3 ?- ENNeN p "
p p

>d

9/^e?a e a PEB 

ej ! D


?- ENNeN/ p p D


9HHeH/^eH/a e a pE D


?H/pj/eKe HE ?NN/pHNjeD


A^e ? ? 4u3E 3 D
B?
3
A^e ?Hj ?
p ' D

Q
j
/ ENP^e jNPH D
-
j
HnHHE

j 9?pPa
j En

j3 9?pPa e j/e ajpeH^

j Aepjea4?E?e EpNe<

j@ ? E H?Ep
a/a ap?

j paa eje aje?^ D

j A
? p D

j
9e e- E?H
D


x x

 9g'!

<eZZ@g

x k

<eZZ@g

}9!"

&b
x

<eZZ   O
!
b

x k

 b\g
{
[

P

3

@ ?

?
?
?
?3
]

b!bOg

Z

b"Z

O

7

O

'!e\

3{

9ea eHpHpla e D]


e^pH ?jD
?
e a pENeHD
?!
AepjEEpN1D
?
Ka ap?K
I
9/^e?jHpH^ap
5
N9 /HH^
-
#
A
e ?e t
HNe^/e?e H ?eEpn/eHje AA
?3 j ?# " A
?3 j ?#
A
?3 j +neNa A
?3 j3 Uj ?nee ^ jpEeeU A
?^epHjee A ?

N/HH^ 9 >A
e^pH je/e Nej H) /N
4HE A?KNp ? AABA
Ke Ne/A Ha
Ke Ne/A ape
?^epHjee

>d<bZ@

C;
W

7

3

@ ?

 
eZn"Z

bO

;

k
nx