Sie sind auf Seite 1von 6  


!!"#$ %'&)(*,+-.&/

0 1 25476/89;:<8%4=2,>72#?A@B8C6/DE8C6F?
3
GBH#IKJMLONKPLOIQHSRKHTUVLWJYXZLWJYT\[]KN_^N`XZNKP^'TYLWa$I`bOHdceTMLfXZN$R`LOTYIQXZTMHSIKbO]KTRKHhgji3k#XZlnmMH%UVTIf[oJMa$Lfg
UVLWJYXZLWJYTpq[obWXZJYT/]KNUYLOJYXoLOJrPXZNeUVLWHNeU[o]a$XZLWNKTrRKH]tsXZlnmMH%UVTuevNIwH]`U\HNR`XZNKNKHJF]KNKH<xoHJMTYLOXoN_I`bO]KT
^xoXZbO]K^HouwvdN*N`XoUVH=y{zn|o}V~bWHJY^TM]KbWUV[U#RKH.b€[RKLxtLWTYLWXZN7RKHEzIf[oJ'}d[oJMJYXZN`RKLB‚_b„ƒ…HNeUVLOHJSTY]KIQ^JMLOH]KJu
† bWXZJYTc
‡$ˆ‰‹Š#ŒF‰ŽB‘“’•”/‰‹ˆF–\‰‹ˆj’— ˜tLXoN™RKLWTYIQXZTYH-š›XZlnmMHUYT*IK[oJYa_L.gœUYLOJMXZLOJMTpS[obWXZJYT7]`NUVLWJYXZLWJ
PXZNeUYLOHNeUh[o];a_XZLONKTžy€šŸ|Zgn~EXZlnmMH%UVTu
Gƒ…[oJMJYXZNKR`LE‚ b„ƒ…HN¡UYLOHJ¢TM]KIQ^JYLWH]KJ;£¤[oLU7lKLOHNTM¥KJ;UVXZ]`UYH-b€[¦£{XZJYPH§R`H§bO[¨Pª©`XZTYHp'TM]KJMUYXZ]`U*TYL
š*«¬gi­kZuuWu
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF²±ž—ž³![JYLOT_PXoa$I`UYH;RKH]ts´a_LObWbOLOXoNKTR“ƒµ©f[ol`LWUª[N¡UYTuj¶hN¸·UVJMH*©¡]Ka$[oLWN¸[`pj[o]¹IKbW]KTp
ºZ»Z»»o»Z» Pª©KH%xZH]ns;TY]KJ<b€[.UY·UYHou † ]žxn]7RKHdPHTSRKXZNKN`^HT.¼{HU<TV[oPª©f[N¡U#PHbO[TYH]KbOHa$HN¡Uª½%ptPXZal`LOHN
RKH³/[oJYLWTYLWHNKT/IwH]`UM¾ŽXZNEUYJYXZ]`xoHJ/¿n]`LtXZNeU!H%s`[oPUYHa_HNeU\bWHa_·a_HNKXZalKJMH<RKHPª©KHxoH]tsTY]KJ/b€[#UV·UYHBÀ

E® ¯°ˆFŒF‰‹ŒFÂÁ¢—;vdN-[.mMHUV^RKHb€[IQHLWNeUV]KJMHNKXZLWJYHTM]KJbOHETYXZbFl`b€[oNKPR“ƒ…]`NKHIKLOÃPHP[oJYJM^HRKH_Ä
a$Ã%UVJMHT#TY]KJhÄtp`N“ƒ…LWa$IQXZJÅUVHdPXZa$a_HNeUuÇÆ*XZNeUVJMHJ#¿¡]“ƒµLObŸH%stLWTMUVHRKH]ts¢IQXZLONeUVTSR`H.bO[a$·a$HPXZ]KbWH]KJ
RKXZNeU'b€[RKLWTMUV[oNKPHHTMU'H%s`[oP%UVHa_HNeUh]KN¢a$Ã%UVJYHu
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒFÉÈ*—žÊË^a$XZNeUYJYHÌ¿n]`Hop!IK[oJYa_LbOHTETMUV[oÍZL€[LOJYHTER°ƒ…]KNÎTMUª[ÍZH † N`LOa$[UV©“pŸLWbHN H%stLWTMUVH
RKH]nsž¿¡]KLQPXZN`Nf[oLOTMTYHN¡UH%s`[oPUYHa_HNeUSbWHha_·a_HhN`XZalKJMHhR“ƒ…[o]`UYJYHTTMUV[oÍZL€[LOJYHTh¼¤If[oTj£{XZJYP^a_HNeUbWHT
a$·a$HTETÅUª[oÍoL€[oLWJYHTp“a$[oLOTTMH]KbWHa_HNeUbWH_a_·a_HNKXZal`JYHϽCujÐÑvdN3TY]KIKIQXZTMH¿¡]KHbO[¢JMHbO[UVLWXZN´Ò¢TYH
PXZN`Nf[ÓOUYJYH.Ô7HTÅUhJM^PLOIKJMXt¿¡]KHcfTYLBz_PXZN`Nf[ÓOU'}ÏpÇ[obWXZJYT#}hPXZNKNK[ÓOU#zfuÖÕ
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF¢×=—=¼„ÊhLWØ_PLWbOHouѽ°¶'Na$[ÓOUYJYHFR“ƒµ^Pª©`HPTfmMXZ]KHj[o].a$XoLONKTŸ]KN`HjIK[oJMUYLOHIf[oJtmMXZ]`JpÏa$[oLOTB[o]
IKbO]`TFRKLsIf[oJÅUVLWHT!IK[oJFTYHa[LONKHueÆ*XZNeUYJYHJ!¿n]`HopeTƒµLObmMXZ]KH[oTYTMHÌ#bOXZN`ÍoUVHa$IKTpXoNIwH]`UFUVJMXZ]`xoHJ\]KNKH
TY^JYLOHR`HhmMXZ]KJYTPXZNKTM^P]tUVLW£{TRK]`JV[oNeUbOHTY¿¡]KHbOTLOb![.mMXZ]K^HCsK[PUVHa$HNeUÄٞIf[oJMUYLOHTu¼{ڋNKRKLOP[UVLWXZN¦c
TYXZLU;zZÛbOHÜNKXZalKJMHÜUVXUª[obhRKHIf[oJÅUVLWHT.mMXZ]`^HTEmM]`TY¿¡]“ƒ…[o]ÎmMXZ]KJžÝMpXZNœPª©KHJYPª©KH-ÝHUÞ¨UYHbOT¿n]`H
zàß#«zZÛ`i¸áoâ`uѽ

ã 1 2
6!ä8?ŸDE9¢972#å 2#9@æ4¢ä6)6!ç#:èž6r6!2#9;:<2
3
GBHJV[oLWTYXZNKN`Ha_HNeUËIK[oJËJM^P]`JYJYHNKPHHTMUdb€[_xoHJMTYLOXoNa[qUV©K^a[UYLO¿¡]KHRK]JY[oLOTMXZNKNKHa$HNeUÒ$RKH
IKJYXnPª©KHHN¢IKJMXtPª©KHÔZuKڋbŸTƒµ^N`XZNKPH.PXoa$a_HTY]KLUc
‡$ˆ‰‹Š#ŒF‰ŽBééˆ꓌FëSˆjˆj°Š#ŒFÜ— ˜tXZLOHNeUÎìríîªì\ïCîðððîªìrñ<ðððdR`HT3IKJYXZI`JYLO^%UV^T3a$[UY©K^a$[q¾
UVLW¿n]`HTujvdN¨TV[LWU¿¡]KH¢ì/í_HTÅU_xnJY[oLOHuvdN¹TY[oLWU[o]KTYTML#¿n]`Hop\IQXZ]KJ]KN¹šœ¿¡]KHbWPXZNK¿¡]KHpTYL#ìrñHTMU
xnJV[oLWH[obOXZJMT#ìrñòwï<HTMU'xnJV[oLWH[o]KTYTMLóu † bOXZJMTp`UYXZ]`UYHT#bOHT'I`JYXZIKJMLO^%UV^T#ìBñTYXZNeU#xnJV[oLWHTu
¶hNKH[oIKIKbWLOP[qUVLOXoN¢TMLOa_IKbOHRKH.PHEIKJYLWNKPLWIwH.HTÅUdbO[_RK^%ôfNKLUVLOXoN*If[JhJM^P]`JYJYHNKPHcwTMLrXoNRK^ôKNKLWU
]KNXZl¡mMHUËõÇíI`]KLOT'TYL„pwIQXZ]KJ#UVXZ]tUdHNeUYLOHJ'š!pQXZNR`XZNKNKHE]KNKHa$[oNKLWÃJYHRKHRK^ôfN`LOJ'bóƒµXZlnmMHU'õfñÏòwïh‚
If[oJÅUVLOJ<RKHEb„ƒ…XolnmMHUSõfñtpÇ[obOXoJYTbWHT#XZlnmMH%UVTSõfñTYXZNeU'lKLWHN;RK^ôKNKLOT#IQXZ]KJSUVXZ]tU#š!u
¶hNKH.RK^a_XZNKTÅUVJY[UVLWXZN7If[oJSJM^P]`JYJYHNKPHEPXZNeUYLOHNeU'RKXZN`PUYXZ]qmMXZ]`JYTSRKH]ts¢^UV[oIwHTc
—­G\ƒ…LWNKLWUYL€[obWLOTY[UVLWXZN¨cFPoƒµHTÅUbO[ÜxZ^JMLWôfP[UVLWXZN¨RKH¢ì/íu\ڋbSN`H;£¤[]`UËmY[oa$[oLOTEbóƒµXZ]KlKbWLOHJp/TMLONKXoN´XZN
JV[LOTYXoNKNKHTY]`J'R`]¢xnLOR`HFö
÷
—­GB[ JY^P]KJYJMHNKPH§I`JYXZIKJMHa_HNeU;RKLUVH cXZN TM]KIKIQXZTYH-¿¡]KH-b€[¦IKJMXZIKJMLO^UY^-ìrñ HTMU;xnJV[oLWH¹¼¤XZN
bóƒ…[oIKIQHbWbOHh© IQXoUV©`ÃTYHERKHJY^P]KJMJYHN`PHϽCpÇHU'XZN;HTMTV[oLWH.R`H.a_XZNeUVJMHJ'ìrñòwï<‚IK[oJMUYLOJSR“ƒµHbWbOHou
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF  7—¢vdNžTMHdRKXZNKN`HdRKH]ns7NKXZalKJYHT EH%USzfufvdNžIQXZTMH °í«zH%UptIwXZ]`JUVXo]`US š 
`p
XZN¨RK^ôKNKLW U wñòwï « wñ i nu\³\JYXoIwXZTMHÌ7]KN`H;£{XoJYa]KbWHTMLOa_IKbOHžIQXZ]KJ wñ=HURK^a$XoN¡UYJYHÌ%¾‹bO[If[oJ
JY^P]KJMJYHN`PHou
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF  *—;vdN7RK^ôKNKLWU wí< «
HUpKIQXZ]KJUYXZ]`USš/pKXZN7IQXZTYH wñE « wñ fïwiΚ!u`GBHTSNKXZal`JYHT
wñÎTYXZNeñ U;…ñÏòw[ïIK IwHbO^TžNKXZal`JYHTžUYJYLO[oNKÍZ]KbO[oLOJMHT*¼¤IQXZ]KJM¿¡]KXZLàÀà½%u<Æ*XZNeUYJYHJ7¿¡]KHpIQXZ]KJ$UYXZ]`U7š/p<XZN [
wñE« u
vN3N“ƒµHTÅUIf[T.XolKbOLWÍZ^RKHPXoa$a_HNKPHJ ‚
`uŸGB[;JY^P]KJYJMHNKPH$IQH]tU.UYJYÃT.l`LOHN°pŸIf[oJH%stHa$IKbWHop
PXZa_a_HNKPHJ#‚$áXo]*‚_â`pKTMLŸbOHT'I`JYHa_LOHJYTUYHJYa_HTSTMXZNeUËR`HT#H%stPHI`UVLWXZNKTuWuu
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF¢—7vdN=RK^ôfN`LWUrïh« kà|oáHUIQXZ]KJËUYXZ]`Uš ÉátpwXZN=IQXZTYH!wñž«"wñfï/i ñÑñï òwï u
ÊËXZNKN`HJ']KNKH£{XZJYa]KbOHdTMLOa_IKbOHËIwXZ]`#J wñ`u
GBHT\JV[oLWTYXZN`NKHa_HNeUVT!If[oJ!JM^P]KJYJMHNKPH'IQH]txZHNeUIKJM^TMHNeUVHJjR`HT\IKLWÃÍZHTpoHNIf[oJÅUVLOP]KbOLWHJBbOXoJYTY¿¡]KH
b€[_JY^P]KJYJMHNKPHHTÅUa[brLWNKLWUYL€[obWLOTM^Ho%u $]`HIQHNKTMHÌ%¾óxZXZ]`T.R`Hb€[_RK^a_XZNKTÅUVJY[UVLWXZNÜTM]KLWx[oNeUVH$c°XZN*xo[
a$XoN¡UYJYHJS¿n]`HopfRf[oN`TUVXZ]`U#ÍoJYXZ]KIQHdRKHš=IQHJMTYXZNKN`HTpfTƒ…LWb [[o];a_XZLON`T<]KNKH£{Ha$a_H[obWXZJYTLWb°N“ƒ 
[*¿¡]KHžR`HTE£{Ha$a_HT'u &<HUYUYHžIKJMXZIKJYLW^UY^$HTMUl`LOHN§TY¥KJ.xnJV[oLWH$IQXZ]KJ.šœ« k*c/TMLRf[NKT]KNÎÍZJYXZ]`IwH
R“ƒµ]KNKHTYH]KbOHEIwHJYTMXZNKNKHLWb [ž]KNKHE£{Ha_a$Hpw[bOXZJMTËLObBN“ƒ [ž¿n]`HRKHTh£{Ha_a$HTu°˜t]KIKIQXZTYXoNKTRKXZNKP
¿¡]KHb€[IKJMXZIKJMLO^UY^dHTÅUSxnJV[oLWHdIwXo]KJ<UVXo]`USÍZJMXZ]KIQHdRKHšIQHJMTYXZNKN`HTuQvdNžx[a$XoN¡UYJYHJ¿¡]“ƒÑ[bOXZJMTHbWbOH
HTÅU'xnJY[oLOHdIQXZ]KJUYXZ]`U#ÍZJMXZ]KIQHdRKHšiœkIwHJYTMXZNKNKHTuw˜tXZLUSRKXZNKP]`N¢ÍoJYXZ]KIQHRKHšiœkIwHJYTMXZNKNKHT
PXZNeUYHNf[oNeU.]KNKH£{Ha$a_Ho)u ('H%UVLOJMXZNKTdb„ƒ…]`NKHRKHTIQHJMTYXZN`NKHT.¿¡]KLFNKHTYXoLWUIf[Tb€[£{Ha_a_Hop°XoN-[;]`N
ÍZJYXo]KIwH*‚§š­IQHJYTMXZNKNKHTu &<HÜÍZJMXZ]KIQH¢PXZNeUVLWHNeUž]KN`H*£{Ha_a_Hou³![J$© IwXUV©KÃTYHRKH¢JY^P]KJMJYHNKPHp
PH_ÍZJYXo]KIwHNKH_PXoN¡UYLOHN¡UE¿¡]KH_RKHT.£{Ha_a$HT*u ('[àmMXZ]`UYXZNKT.b€[7IQHJYTMXZNKNKH_¿¡]“ƒµXZN¦[x[oLWU.HNKbOH%xZ^H¢cBTYL
PoƒµHTÅUh]`NKH£{Ha_a$HXZN¢[UVHJYa_LONK^uf˜tLWNKXZN“p`HNKbWHxZXoNKT#RK];ÍZJYXZ]`IwH]KN`H.R`HT#š3[o]`UVJMHTS£{Ha_a_HTuKvdN
XZl`UYLOHNeU#[bOXZJMT<]KN;NKXZ]txZH[]¢ÍoJYXZ]KIQHdRKHš=IQHJMTYXZN`NKHTSPXZNeUVHNK[oNeUË[]7a$XZLWNKT<]`NKHd£{Ha_a$HptH%U#If[oJ
© IQXoUY©KÃTMHžRKHJM^P]KJYJMHNKPH7LOb\NKH$PXZNeUVLWHNeU¿¡]KH$RKHT.£{Ha_a$HTu/vdN [*R`XZNKPI`JYXZ]`xo^¿¡]“ƒµLObjN“ƒ [
¿¡]KHER`HTS£{Ha_a$HTuÇ,v +¢HTÅUhb„ƒ…HJYJMH]KJÇÀ
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF.  -¢—¢Æ¢XZNeUVJYHJ¿n]`H$bO[;TMXZa_a$HRKHT.[oNKÍZbWHTR“ƒµ]KN§IQXZb ÍoXZNKHNKXZN3PJMXZLOTM^_‚¢š¨0P /UV^T
¼¤1
š âe½x[o]`3U 2{5 š 4¹7á 698\u
Êd[oNKT]`NKHhJM^P]KJYJMHNKPHopKIQXZ]KJja$XoN¡UYJYHJj¿¡]KHdìrñÏòwïFHTÅU<xnJV[oLWHop¡LObÇ[JYJYLxZH'¿¡]KHdìBñEN`HËTY]tØ$TMHdIf[oT
a[LOT¿¡]“ƒµXZN [oLUlwHTYXZLWN“pŸIf[oJ.H%stHa_IKbWHopBRKH_PXZNKNK[ÓOUYJYH_ìrñ;H%UìBñ fïCpBXZ]3HNKPXZJYH$RKH_TV[xZXZLWJ¿n]`H
UVXZ]tUVHT'bOHThI`JYXZIQXZTYLUVLWXZNKT#ìï%îððð%îªìrñ_TYXoN¡U'xnJV[oLWHT'IwXo]KJ#HNÜR`^RK]KLWJYHEìrñòwïC:u &<HUYUYHTMLWUV]K[UVLWXZN;HTMU
[oIKIQHbW^HJY^P]KJMJYHN`PH£{XZJMUYHou
‡$ˆ‰‹Š#ŒF‰ŽB3<3ˆj갌FëSˆjˆj°Š'ŒF<  ;t–jˆf”/Ü— ˜tXZLWHNeUìríîªìïªîðððîªìrñ<ðððqRKHT\IKJMXZIKJMLO^UY^TFa$[UY©K^%¾
a[qUVLO¿¡]KHTu°vdNÜTV[LWUd¿¡]KHì/íHTMUËxnJY[oLOHu“vdNÜTY[oLWUd[o]KTMTYLr¿n]`Hop°IQXZ]KJh]KNš§¿n]`HbOPXZNK¿¡]KHp°TYLrUVXZ]tUVHT
bOHTEIKJMXZIQXZTYLUVLOXoNKT.ì/íîªì\ïCîðððîªìBñ*TMXZNeUxnJV[LOHTpr[obOXZJMT.ìrñÏòwïdHTÅUxnJV[oLWH[]KTYTMLóu † bWXZJYTpBUYXZ]`UYHTbWHT
IKJYXoIKJYLW^UV^T'ìrñTMXZNeU'xnJY[oLOHTu
&<Hb€[3RKXZNKN`H*LWa$a_^RKLO[UVHa$HNeU]KNKH;xo[JYL€[N¡UYH;RKHÜbO[-R`^ôfNKLUVLWXZN´IK[oJ$JM^P]KJYJMHNKPH¦cTYL#XZN [
RK^ôKNKL#]KN´XolnmMHU_õÇí$H%U¿¡]KHpPXZNKNK[oLOTMTV[oNeU_bOHT_XolnmMHUYT_õÇíîMõ“ï%îðððîYõfñ`p\XoN´TY[oLWURK^%ôfNKLWJ_b„ƒ…XolnmMHU
TY]KLx[oNeU'õfñòwïCpÇ[obWXZJYT<UYXZ]KT#bOHT#XZlnmMHUYTSõfñTYXZNeU'lKLOHN;RK^ôfN`LOTu
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF  =*—7˜t]`J]KNKHdÓObOH'RK^TMHJMUYHdxnLWUp`‚bóƒ…[oNKN`^H » pt]KN7PXo]KIKbOHhRKHb€[IKLONKT>u &<©f[o¿¡]KH.[oNKNK^Hop
bOHTFPXZ]`IKbOHTFRKHSb€[IKLONK'T ?oÍZ^T\R“ƒ…[o]a$XoLONKT/RKH]ts[oNKTFTMHSJYHIKJYXnRK]KLWTYHNeU\H%U\HN`ÍZHNKR`JYHNeUj]KNNKXo]`xZH[o]
PXZ]`IKbOHdR`Hdb€[oI`LONKTu † LONKTMLópnbóƒ…[oNKNK^H » LWb []KN7PXZ]KIKbWAH @`b„ƒÑ[oN`NK^H ÷ pt]KN7PXZ]KIKbWAH @`b„ƒÑ[NKNK^HÄtptR`H]ts
PXZ]`IKbOHT#¼¤bWHIKJMHa_LOHJ!TƒµHTÅU\JYHIKJYXnRK]KLUC:½ @qbóƒ…[oNKN`^HSÙ`pàUVJMXZLOTrPXo]KIKbOHT#¼¤HNKPXoJYHS‚ËP[o]KTMHRK]IKJMHa_LOHJV:½ @
bóƒ…[oNKNK^H BKpKPLWNK¿žPXZ]KIKbWHTE¼¤bWHTSRKH]ts¢IKJYHa$LWHJMTSPXZ]KI`bOHTSTMHETMXZNeU'JYHI`JYXnRK]KLWUYTª½CpKHUYPou
—vdNNKXUVH CBñ'bOHjNKXZalKJMHR`H<PXo]KIKbOHT!b„ƒÑ[oN`NK^Hjš!uÊËXZNKN`HJ!]`NKH£{XZJMa]KbWHjTMLOa_IKbOH\IQXZ]KJ/RK^ôKNKLOJ
Crñ$If[oJhJY^P]KJMJYHN`PH‚IK[oJMUYLOJ'RKDH CBñ fï#H%EU Crñ uwGr[$TY]KLUVHR`HNKXZalKJYHTd[oLWNKTYLrRK^ôKNKLOHEHTMU
UVJMÃT#PXoNKN¡]KHEH%U'Tƒ…[oIKIQHbObWHb€[TM]KLWUYHRKGH F!LOlQXZNf[oPPL„u
Ä
—Æ*XZNeUYJYHJ#¿¡]KHpQIQXZ]KJUYXZ]`U#š/pfXZNÜ[bO[JYHbO[UVLWXZN Crñ Crñò «C ñÏ òwï i2 4.k 6 ñ u
—vdN¨TYH7UVJMXZ]`xZHž£¤[PH¢‚]KN¹HTYP[obOLWHJ‚š a$[oJYPª©`HTp!HUXZN¹[=RKHTËmY[oalwHT[oTYTMHÌ;ÍZJV[NKRKHT
IQXZ]KJa_XZNeUVHJEbWHTEa[oJMPª©KHTEIf[oJE]KNKHXo]¦If[oJERKH]tswp/a[oLWTIf[oTIK[oJEUYJYXZLWTu/Æ*XZNeUVJMHJE¿n]`H
bOHNKXoalKJYHRKH.a$[oNKLOÃJYHTSRKL ^JMHNeUVHTh¿¡]“ƒµXZN[RKH.a$XoN¡UYHJ#bóƒµHTMP[obWLOHJSHTMUh^ÍZ[obB ‚ CBñ`ur¼¤³![oJ
H%stHa$IKbWHop“XoN3IQH]tUa$XZNeUYHJ]KN-HTMP[obWLOHJ‚žUVJYXoLOTda$[oJYPª©`HTRKHUVJMXZLOTËa[oN`LOÃJMHTc°]KNKHIf[oJ
]KNKHpfXZ]¢]KNKHa[JYPª©KHIK]KLWTSRKH]ns°pÇXZ];RKH]ts¢a$[oJYPª©KHT#IK]KLOT#]KN`Houѽ
³![oJÅ£{XZLOTpSLObIQH]`U¢·UYJYH3]`UVLWbOH=RKH-NKH3If[oT¢HTMTV[ HJÜRKH3IKJMXZ]`xZHJ*R`LOJYHPUYHa_HNeUÜbO[ IKJYXZI`JYLO^%UV^
RKHa$[oNKR`^Hopfa$[oLWTR“ƒµHNÜI`JYXZ]`xoHJ#]KNKH.¿¡]KLŸTYXoLWU#]KN;IQH]¢IKbO]KTS£{XZJÅUVHuWuu
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF™± —;Æ*XZNeUVJMHJ#¿¡]KHopÇIQXZ]KJUVXo]`U#š!pfXZN¢[bóƒµLONK^Íe[obWLWUV^
k i k i k i Ïi
k á
k á â š 
¼¤Ú‹NKR`LOP[qUVLOXoNÜc¡a$XoN¡UYJYHJ<b€[.IKJYXoIKJYLW^UV^'HNJYHa_IKbO
[ [oNeUáEIf[oJá 4¦kà|š*Rf[oNKTbOH#UVHJYa_HËRKHhRKJYXZLUVHu ½

1 ä >72#?B:<2#9@B2
89 *978%2
§
Gr[7RKHTYPHNeUVH_LON`ôKNKLOHHTMU.bOHIKJYLWNKPLWIwHTMHbWXZN=bOH¿n]`HbObWHLOb/N“ƒµH%stLOTÅUVHIf[oTRKHTM]KLWUYHTMUYJYLOP%UVHa$HN¡U
RK^PJYXZLWTYTY[oNeUVHR“ƒµHNeUYLOHJMTIQXZTYLUVL£{Tu &<HÜI`JYLON`PLOIQH¢HTMUJYHRKXZ]`UV[olKbOH¢IQXZ]KJI`JYXZ]`xoHJ$¿n]°ƒ…LWbhN“ƒµH%stLWTMUVH
If[oThRKHTMXZbO]`UYLOXZN¢‚_PHJÅUª[oLWNKT'IKJYXZl`bOÃa_HT#£¤[oLWTV[oNeUhLONeUVHJMxZHNKLOJ'RKHTËNKXZalKJYHTËHNeUYLOHJMTcÇTYL/‚$IK[oJMUYLOJ
R“ƒµ]KNKHTMXZbO]`UYLOXZN°pQXoN=TV[oLUËHN£¤[olKJYLW¿¡]KHJh]KNKH[o]tUVJYHETMUYJYLOP%UVHa$HN¡UdIKbO]KThIwH%UVLUVHa$[oLWT'UYXZ]qmMXZ]KJMTËHN
NKXZal`JYHTËHNeUVLWHJYTpwH%Ud¿¡]“ƒµXZN=IQH]`UËJYHPXZa_a$HNKPHJËLON`RK^ôfN`LOa_HNeUpw[obOXoJYT'bOH.IKJYXZl`bOÃa_H.LONKLUVL€[b“N“ƒ…[
If[oT#RKHTYXobO]`UYLOXZN“uuu
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF ±Ÿ±7— (#^TMXZ]KRKJMHHNN`XZalKJMHTËHNeUVLOHJYThbóƒµ^¿¡]f[UYLOXZN;õ i á ' « 
Ïu/¼¤Ú‹NKR`LOP[qUVLOXoN§c
JYHa[oJM¿¡]KHJ#¿¡]KHõHTMUhIf[oLOJu ½
† ]`UYJYH<£{XZJMa]KbO[UVLWXZNRK]a_·a_HjI`JYLON`PLOIQH'cqUYXZ]`UVHIf[oJÅUVLOHjNKXZNExtLWRKHjRKH ¹[oRKa_HU!]KNIKbW]KT/IQHUYLWU
^bW^a_HNeUutÊËHËa$[oNKLWÃJMHhÍZ^NK^JY[obOHp¡PoƒµHTMU<UVXZ]qmMXo]KJYT]KNKHËlQXZNKN`HËTMUYJV[UY^ÍZLWHope£¤[oPHd‚]KNHNKTMHalKbWHËRKH
IwXoTYTYLWlKLObWLWUY^TpqRKHSPXZa$a_HN`PHJ!If[oJFHCsK[a$LWNKHJFbO[dIKbO]`TFIwH%UVLUVHdcÇÒdTMXZLWU/õbO[dIKbO]KT!IwH%UVLWUYHTYXobO]`UYLOXZNÔZp
XZ]=HN`PXZJMH¢ÒTYXZLU -bOHEIKbO]KTËIwH%UVLWUË£¤[oPUYH]KJdI`JYHa_LOHJËRKHš Ôeuuu“TYXZNeUR`HlwXZN`TdRK^IK[oJMURf[NKTdRKHT
IKJYXolKbOÃa$HTSR“ƒÑ[JYLWUY©Ka_^UVLW¿¡]KHou
 1 2#? 89dä6/8äE9@r?)2@æ?å ç@Ÿ6!8%2#?
3
GBH$IKJYLWNKPLWIwHRKHTLWN¡x[oJML€[oNeUYT.HTMU[oTYTMHÌ$x[oÍo]KHopBPoƒµHTÅUIKbW]`U /oU.]KN`H$a_^UY©KXtR`H$¿¡]“ƒµ]KN¦^NKXZNKP^
a[qUV©K^a[UYLO¿¡]KHdI`JY^PLOTu
‡$ˆ‰‹Š#ŒF‰ŽB­<“’3‰‹Š !Sˆ"‰ !SŠ”!’.— ˜nLr]`NKH¿¡]f[oNeUYLWUV^EHTÅUdPXoNKTYHJMxZ^HIf[oJ']KNKHEPHJÅUª[oLWNKH.Pb€[TYTYH
RKHUVJV[NKTM£{XZJMa[qUVLOXoNKTp°[obOXZJMTLObFHTMU.LOa_IQXZTYTMLOlKbWHRKHIf[oTMTYHJ.R“ƒµ]KNKH_TYLUV]f[UYLOXZN-‚;]KNKH$[o]`UYJYH7X +3b€[
¿¡]f[oNeUVLUV^HTÅUhR`L ^JYHNeUVHHN¢]`UVLWbOLWTV[oNeUSTMH]KbWHa_HNeU'RKHTSUVJY[oNKTÅ£{XZJYa$[UVLWXZNKTR`H.PHUMUVHPbO[oTYTMHou
&<H*TMXZNeUTMXZ]`xZHNeUbWHTTYH]KbOTa_X HNKT_¿¡]“ƒµXZN [-IwXo]KJIKJYXo]`xZHJ$¿¡]KH¢PHJMUª[LONKHT_Pª©`XZTYHTTYXoN¡U
LOa_IwXoTYTYLWlKbOHTu°¼„³\JYXo]`xZHJ'¿¡]KH¿¡]KHbO¿¡]KHPª©KXZTMHEHTMU#IQXZTYTMLOlKbWHdHTÅUhTMXZ]`xoHNeUËI`bO]KT£¤[oPLObWHcKLWb°TY]tØ_U'RKH
RKXZNKN`HJ#]KN¢H%stHa_IKbOHu ½
Gr[If[oJMLWUY^dHTÅUËTMXZ]`xZHNeUËb„ƒ…]KN;RKHTha_HLWbObWH]KJMT<LONex[oJML€[oNeUVTS¿¡]KHb„ƒ…XZN;IK]`LOTYTMHUVJYXo]`xZHJuuWu
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF™±wÁ¢—7³/H]tUM¾‹XoN*JMHPXo]`xnJYLOJS]`N*^Pª©KLO¿¡]KLWH$J #%&#$[xoHP.RKHT#RKXZa_LON`XZTd'k %-á\À
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒFA±QÈܗž¶hN`H$£{H]`LObObWHRKHIK[oIKLOHJEHTMURK^Pª©KLWJY^HHN§UVJYXoLOT.If[oJMUYLOHT)u (\NKTY]KLUVHp/b„ƒ…]KN`H$RKH
PHT.IK[oJMUYLOHTËHTMU.RK^Pª©KLOJM^HRKHNKXo]`xZH[o]§HN=UVJYXoLOTdIf[JMUVLWHTp°HU.[LONKTMLFRKHTY]`LWUVHuŸ³/H]`UM¾ŽXZN-XZl`UYHNKLWJp
HN;ôfN¢RKHPXZa_I`UVHpf]KN7UVXoUV[ob“RKHPHNeUËIK[oJMUYLOHTfÀ
Ù
E® ¯°ˆFŒF‰‹ŒF™±K×=—7¶hNKHÍZJMHNKXZ]`LObObWHËRKXoa$HTMUVLW¿¡]KH.[^%UV^IKbO[oP^H.IK[oJSTYXZN¢a$[ÓOUYJYHdRf[NKT#]KNKH.TV[obWbOH
RKHlf[oLWNKTP[JYJYHbO^HX7+;TYXZNeU'LONKTÅUª[obWbO^T<]KN¢[olKJML¼ † ½<HU#]KN`H.lK[oLOÍZN`XZLOJMH¼ ½%uKGB[ÍZJMHNKXZ]`LObObWHËTY[o]`UVH

RKH_P[oJMJYH[]§HNÎP[JYJYH[o]¦‚;b€[7JMHPª©KHJYPª©KHžR`H$b„ƒ…HN¡UYJY^H_bO[7lf[oLOÍoNKXZLOJMHIKbOHLONKHR°ƒ…H[o]“u)(\bObOHN`H$TY[oLWU
TV[o]tUVHJ#¿¡]KH.RKHT#a$[oNKLWÃJYHTSLONKR`LO¿¡]K^HT#If[oJSbOHT fÃPª©KHTËTM]KJ#bOHRKHTYTYLWN§c


† JYJMLWxoHJV[ྎUM¾ŽHbWbOH‚If[oTMTYHJhRKHTMXZNÜ[lKJYLŸ‚bO[lK[oLOÍZN`XZLOJMHBÀ
A

®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF ±:;— (TÅUM¾ŽLOb¡IwXoTYTYLWlKbOHjRKHJY^IK[oJMUYLOJrbOHTrHNeUYLOHJMT<kZîªátîððð%îªâZâ'HNžkok<ÍZJMXZ]KIQHT!R`LOT{mMXoLONeUVT
RKH;UVJYXoLOT^bW^a_HNeUVT_Pª©f[oP]KN“pjRKH*TMXZJMUYH*¿¡]KH¢Rf[oN`TPª©f[o¿¡]KH*ÍZJYXo]KIwH;b„ƒ…]KN¹RKHT^bW^a_HNeUVT_TYXoLWU_b€[
TYXZa_a_HRKHT#RKH]ts*[o]`UYJYHTfÀ
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF²± *—;ÄZÄ-[oJYlKJMHT$TYXZNeUža_LOTHN JYXZN`ER @jTM]KJPª©K[o¿¡]KH=[oJMlKJYH¢TYH*IwXZTMHÜ]KN´PXZJMlwH[o]“u
 /Xo]`UVHT<bOHTa_LON¡]`UYHTpnR`H]tsPXZJMlwH[o]ts$TYHhRK^I`b€[oPHNeU<Pª©K[oP]KN7TM]KJ<]`Nž[oJMlKJYH#xZXZLWTYLWNRK]$bOH]`Ju (\TMUM¾
LObfIQXZTYTMLOlKbWHSIwXo]KJbWHTPXoJYlQH[o]tswpn[oIKJMÃTj]KNPHJÅUª[oLWN$NKXoalKJYH#RKH'a_LON¡]`UVHTpeRKH'TYHhJV[oTMTYHalKbOHJ\UVXZ]KT
TY]KJ#bWHa$·a$H[oJMlKJYHŸÀ
GBHThT a$^%UVJYLWHT#TYXoN¡U']KN¢P[T'IK[oJMUYLOP]`bOLOHJ<R“ƒµLONex[oJML€[oNeUc
‡$ˆ‰‹Š#ŒF‰ŽB¨< ’ žêw”!ˆj‰óÜ—æ˜nLQ]`NKHhTMLWUY]f[UVLWXZNHTÅUT a_^UYJYLO¿¡]KH'HU¿¡]“ƒµXZNžNKH'IwH]`Ub€[UVJV[NKTž

£{XZJYa_HJË¿n]°ƒ…HNÎ]`UYLObOLWTV[oNeUËRKHTUVJY[oNKTÅ£{XZJYa$[UVLWXZNKTdT a$^%UVJYLW¿¡]KHTpB[obOXZJMTdXZN3NKHIQH]`U.If[oT.[oJMJYLxZHJ‚
]KNKHTYLUV]f[qUVLOXoN7NKXZN¢T a$^%UVJMLO¿¡]KHou
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF :± ¢—ž¶hN*mMH%UVXZN HTMUIQXZTY^TY]KJPª©K[o¿¡]KH7P[oTMH7R“ƒµ]KN Rf[oa_LOHJ % tu!GBHTP[TYHTR`]
Rf[oa_LOHJ.TMXZNeUJMHIQ^JM^HTRKHbO[;a$[oNKLWÃJMH_TM]KLWx[oNeUYHÜcBb€[;P[oTMHPHNeUVJY[obOH$[*bWHTPXnXZJYR`XZNKNK^H5 T 2 õ´«
`î «
6 @Ÿb€[7PXnXZJYR`XZNKNK^Hõ [o]KÍZa_HNeUVHRKH;kxZHJYT.b€[7RKJYXoLWUVHH%U.b€[7PXnXZJYR`XZNKNK^H [o]KÍZa_HNeUVH
RKH-k7xZHJMT$bWH7©f[o]`Uu † LWNKTYLbO[P[oTMH;HN¹lf[oT_‚=Íe[o]KPª©KH¢HTÅU_b€[P[TYH 2{õ« 4hâ`î ´« 4hâ 6HU_b€[
P[oTMHHN¢©f[o]`Uh‚RKJYXoLWUVH*p 2 õ;«™â`î «™â 6CufÊËH]tsmMXZ]KH]KJYT#IKJMHNKNKHNeUpKUVXo]KJ'‚UYXZ]KJpKRKHT!mMH%UVXZNKT#HN
JYHTYIQHPUV[oNeUËbO[JYÃÍZbOHTM]KLWx[oNeUVHc
— TYL\bWHIKJMHa_LOHJmMXo]KH]KJI`JYHN`R§]KNmMH%UVXZN3TYLUV]K^TM]KJb€[žP[TYH 2{õΫ zfî « } 6%pŸLWb!RKXoLWU[o]`TYTYL
IKJMHNKRKJMHhbWHT“mMHUYXZNKTRKHTP[oTMHT 2{õ7« 4Ë}Ïî «™z 6%p 2{õ7« 4hzÇî « 4h} 6\HU 2 õ;«™}Ïî « 4Ëz 6:@
— TYLBbWH.R`H]tstLOÃa$HmMXZ]KH]KJ'IKJYHNKR]KNmMHUVXoN*TMLWUV]`^ETM]KJhbO[_P[oTYH 2{õ*«Âzfî _«Â} 6%pÇLObŸR`XZLWU'[o]`TYTYL
IKJMHNKRKJMHdbOHTrmMHUYXZNKTRKHTSP[oTYHT 2{õ7« 4Ëzfî «™} 6%)p 2{õ¢ « 4Ëzfî . « 4Ë} 6H%GU 2{õ7«zfî « 4Ë} 6%u
GŸH\mMXZ]`H]KJ¿¡]KLQ[.ÍZ[oÍZNK^#HTÅU<bWHSIKJYHa$LWHJ¿¡]KLQ[oJYJMLWxoHh‚.[UMUVHLWNKRKJMHSb€[TYLWUY]f[UYLOXZN7X +_LObfJMHTÅUVH']KN$TMH]Kb
mMHUYXZN“pfTYLUV]K^TM]KJ#b€[P[TY H 2{õ7«•kZî «
6%uK¶hN¢RKHT#RKH]tsmMXZ]KH]KJYT#IQH]`Už‹LOb°Íe[oÍZNKHJÇÀ
GBHT<LWN¡x[oJML€[oNeUYTjIQH]txZHNeU[o]KTYTMLw·%UVJMHhRKH#xZ^JYLUª[olKbWHTj¿¡]f[oNeUVLUV^TjN¡]Ka_^JYLW¿¡]KHTRK^ôfN`LOHT‚EIK[oJMUYLOJ
RKHT'RKXZN`NK^HTu
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF™± -*— ÂIf[oJMUYLOJSR“ƒµ]KN;UVJMLOIKbWHGU 2¤zÇîV}àî 06<XZN¢IQH]`U'H HP%UV]KHJ#bóƒµXZIw^JV[UYLOXZN7TM]KLWx[oNeUYHc
— XZN;Pª©KXZLWTYLU#RKH]ts¢R`HT#NKXZal`JYHT#RK];UVJMLOIKbWHUp`a_HUYUYXZNKTSõH%U @


— XZN_JYHa$IKbO[oPHSõIf[oJ 2{õ 4 6M| áHU If[oJ 2{õSi 6Y| átpeHN$b€[oLWTYTY[oNeUbOHSUVJMXZLOTMLOÃa_HNKXoalKJYH


 
LON`Pª©f[oNKÍZ^u

B
/³ H]`UM¾ŽXZN-If[oTYTMHJRK]=UYJYLOI`bOHUËLONKLUVLO[ob 2óátî átîkÏ| á 6Ë[o]UVJMLOIKbWHU2ÅkZî ánîkSi á76hHN-JYHTMIwHPUV[oNeU
  
PHThJMÃÍZbWHTÇÀ
Gr[EIf[oJYLUV^'JYH%xtLWHNeUS‚ERKLWxnLOTMHJjbOHT<NKXZalKJYHT<HNeUYLOHJMT<HN7RKH]tsPXo]KbOH]KJYT<[obWUYHJYNK[UVLxZHa_HNeUhctbWHT
a]KbUVLOI`bOHT!RKHháR°ƒ…]KN`HhPXZ]KbOH]KJpobOHTa]`bWUVLWIKbOHT!RKHhádIKbW]KT#k'R°ƒ…]KN`HË[o]tUVJYH#PXZ]KbOH]KJuevN_IQH]`U£¤[oLWJYH
b€[a_·a_HPª©KXoTYH[xZHP$âc°XZN=PXZbWXZJYLWHETM]KPPHTMTYLWxoHa_HNeUEbOHTHNeUVLOHJYTdHN=UVJYXoLOTdPXZ]KbOH]KJYTp“‚žTY[ÏxoXZLOJ
R“ƒµ]KN0P /oUY^SbOHT\a]KbWUYLOIKbWHTrRKH#â`poR°ƒ…]KN$[o]`UYJYHP /oUV^SbWHT\a]`bWUVLWIKbOHT/R`H#âdIKbO]KTSkopoR“ƒµ]KNUVJMXZLOTMLOÃa_H<P /oUV^
bOHTa]KbWUYLOIKbWHT'RKH_âžIKbO]`T.átuŸ˜tL!RKH]ts=NKXZalKJMHTz¢HU.}ETMXZNeU.RKHb€[a_·a_HPXZ]KbOH]KJp°XZN-RKLWUË¿n]`H
z$HTMU'PXZN`ÍZJY]¢‚}ha_XtR`]KbOXâtuÇvdN¢IQH]tU'[o]KTYTMLŸRK^ôKNKLOJR`HT#PXZN`ÍZJY]KHNKPHTha_XnRK]KbOX KpKXZ]7a_XtR`]KbOX
N“ƒµLOa_IwXZJÅUVHd¿¡]KHbBNKXZalKJMHou
/JMÃT.TYXZ]`xoHNeUpBRf[NKTRKHTIKJMXZlKbOÃa$HTp“]`NKHPHJMUª[LONKH¿¡]f[oNeUVLUV^JMHTMUYHLONex[oJYLO[oNeUVHa_XtR`]KbOXžš
IwXo]KJ]`NPHJMUV[oLON_Dš @nPHbO[xoH]`U<RKLOJMH#¿n]°ƒ…HbObOH'NKH'Pª©f[oNKÍoHË¿¡]KHËIK[oJRKHTa]KbWUYLOIKbWHT\RKH'š!>u &<©KHJYPª©KHJ


]KN¨š UVHbS¿n]`H7PHJÅUª[oLWNKHT¿¡]f[oNeUYLWUV^TNKH7Pª©f[oN`ÍZHNeU$¿n]`H7If[oJRKHT_a]KbWUYLOIKbWHTR`H7š £{XZ]KJYN`LWUUYJYÃT


TYXZ]txZHNeURKHSlQXZNKT\LONex[oJML€[oNeUVTuZGB[Ëx[obOH]KJFRKHSš;‚dUYHTMUYHJ\IQH]`UIK[oJM£{XZLWTF·UYJYHSRKH%xnLONK^H'IK[oJFbóƒµ^N`XZNKP^
¼ [ྎUM¾ŽLOb TMXZJMUYHT#R“ƒµXZlnmMH%UVTÇÀJMHÍe[oJMRKHÌa_XtR`]KbOX tp`IwH]`UM¾Ž·UVJMHa$XnRK]KbWX $Xo ] tuWuu ½Cu
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF ± =ܗ7˜t]`JË]KNKH.ӀbWH.R`^TYHJMUYHxnLWxZHNeU
â $P[oa_^bW^XZNKTu † ]RK^If[oJÅU $TMXZNeUjmY[o]`NKHTp/k


TYXZNeUJYXZ]KÍoHTH%Uk -TYXZNeU$xZHJÅUVTuGŸXZJYTM¿¡]KHÜRKH]ts¸P[oa_^bW^XZNKT_RKH*PXZ]KbWH]KJMTRKL ^JYHN¡UYHT$TYHÜJMHNt¾

PXZNeUYJYHNeUp/LWbOTIKJYHNKNKHN¡UEUVXZ]`TEbWHT.RKH]ts§bO[;UYJYXZLWTYLOÃa$HPXZ]KbWH]KJuBGBXoJYTY¿¡]KH$TYH$JYHN`PXZNeUVJMHNeUR`H]ts
P[oa_^bW^XZN`ThR“ƒµ]KNKHEa$·a$HPXZ]KbOH]KJ'LObŸNKH.TYHEIf[oTYTMHJMLOHN°u † ]ÜlQXZ]`UhR“ƒµ]KN=[oN¢UVXZ]KT'bOHThP[oa_^bO^XZNKT
TY]KJ'bóƒÖӀbWHdTYXoN¡UhRKH%xZHN¡]KTËRKHb€[a$·a$HPXZ]KbOH]KJuÇGB[o¿¡]KHbObWHBÀž¼¤Ú‹b“£¤[]`U'NKXZN¢TYH]`bOHa_HNeUhRK^UYHJMa$LWNKHJ
b€[PXo]KbOH]KJpKa$[oLWTS[o]KTMTYLBIKJYXo]`xZHJ'¿¡]KH.PoƒµHTÅU'b€[TYH]KbOHIQXZTYTMLOlKbWHouѽ
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF Á —;vN;RKLWTYIQXZTYHR“ƒµ]KNKHIKLWbOHRKH ÷Ï»o»`÷ mMHUYXZNKTuQvdN¢]`UVLWbOLWTYHdbWHTSJYÃÍZbOHTSTY]KLx[oNeUVHT.c
—­[o]I`JYHa_LOHJhPXZ]KI“pwXZNPª©KXoLOTYLUË]`N$mMHUVXoN¿¡]KHbóƒµXZN*^bOLWa$LWNKHRK]$mMH]“pwH%UXZNTM^If[JYHbO[$IKLWbOH
HN¢RKH]ts¢IKLObWHTS[JYlKLUVJV[LOJYHT @
— IK]KLWTpǂPª©f[o¿¡]KH.PXo]KI“pÇXZN;Pª©KXZLWTYLWU#]`NmMH%UVXZN¢¿¡]KHbóƒµXZN;^bOLWa$LWNKHËR`]mMH]“pfHU'XZN¢TY^If[oJYH.]KNKH
IKLWbOH¼{If[oTS£{XZJYP^a_HNeU'PHbObOHR`XZNeU#XZNÜ[HCstUYJV[oLU#bOHmMH%UVXZNǽ<HN*R`H]ts¢IKLWbOHT#[oJYlKLUVJY[oLOJMHTu
³/H]`UM¾ŽXZNTYHR`^lKJMXZ]KLObWbOHJrIQXZ]KJ/¿¡]“ƒÑ‚d]`Na$Xoa$HN¡U/RKXZN`NK^XZNN°ƒÑ[oLU!¿¡]KH<RKHTFI`LObOHT!RKHjUVJMXZLOTfmMHUVXoNKTÇÀ
¼ † UMUVHNeUYLOXZN¨c“TMLF]KNKHIKLWbOHN`HPXZa_IwXoJMUVH¿n]°ƒ…]KNžmMHUYXZN=HU¿¡]“ƒµXZN3JYH%UVLOJMHPHhmMH%UVXZN°p“XZN-PXZN`TYLOR`ÃJYH
¿¡]“ƒ…XoNÜ[RK^TMXZJYa$[oLWT]KNKH.IKLObWH‚ » mMHUVXoN“pfHU'NKXZN;¿¡]KH.b€[IKLWbOH[RKLWTYIf[oJM]“uѽ
¶hN7[o]tUVJYH#UVJM]KP.cnR`ÃT<¿¡]“ƒµLObÇHTMU¿¡]KHTMUYLOXZN$RKHËTMXZa$a_H#RKHTPª©KL JYHTpnLObK£¤[o]tUIQHN`TYHJ‚.JMHÍe[oJMRKHJ
a$XnRK]KbWX #¢cÇHN*H HUpQ]`NÜNKXZalKJYH.HUhb€[TYXoa$a_HRKHETMHThPª©KL JYHTËTYXoN¡U'UVXo]qmMXZ]KJMT'RK[oNKTËbO[a$·a$H
PbO[oTYTMH.a_XnRK]KbOX #¢¼{PoƒµHTMUhPH¿¡]KL“£¤[oLUSa$[oJYPª©KHJ#b€[;ÒIKJYH]`xZH.If[oJ #$ÔK½%u
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF™Á/±—;vdN*^PJMLWUhTY]KPPHTYTYLxZHa$HN¡UUYXZ]KT'bOHThNKXoalKJYHThR`Hk‚]KNa_LObWbOLWXZN“un³\]KLOTpwXZN
JYHa$IKbO[oPHPª©f[¿n]`HNKXZal`JYH.If[oJ'b€[TYXZa_a_H.R`HTYHTËPª©KL JMHTu°³\]KLWThXZN*JYHPXZa_a$HNKPHpomM]KTY¿¡]“ƒ…‚PH
¿¡]“ƒ…LWbŸN“ƒ [oLWUIKbO]KT#¿¡]KHRKHThNKXoalKJYHT'‚]`N*Pª©KL JMHou $d]KHbŸPª©KL JYH.[oI`If[oJV[qÓOUSbWHIKbO]KTSTMXZ]`xoHNeUQÀ

 ›DEå 4 @rä.252@ 89;:


è;?Ÿ8DE9 K2
ž:
è¢?Ÿ8%D9
;
GBHhIKJYLWNKPLWIwH#R“ƒµLON`PbO]`TYLOXoNt¾‹HCs`PbO]KTMLOXZNIQHJMa$H%U<RKHhPXZa_I`UYHJjbOH#NKXZal`JYH'R“ƒ…XolnmMHUYT¿¡]KLfxZ^JMLWôfHNeU
b€[7IKJMXZIKJYLW^UY^ XZ]§b€[7IKJYXoIKJYLW^UV^ pBTY[oPª©f[oNeUE¿n]`HPHTIKJMXZIKJMLO^UY^TNKH_TYXZNeUEIf[oT.H%stPbW]KTYLxZHTHU
IwH]`xZHNeU·UVJMHJY^[obOLWTY^HT'HN=a_·a_H.UYHa_IKTcQLObB£¤[o]`UË[oRKRKLUVLWXZNKNKHJhbWHENKXoalKJYHER“ƒµXZlnmMHUYT[ [oNeU 
HUEbOH_NKXZal`JYH_R“ƒ…XolnmMHUYT[ [oNeU pBIK]KLOT.JYH%UVLWJYHJbWH$NKXoalKJYHR“ƒµXZlnmMH%UVT[ [oNeU‚¢b€[7£{XZLOT AHU 
¼¤PHT'XZlnmMHUYT#XZNeUh^%UV^PXoa$I`UY^T#RKH]ts7£{XZLWTª½%u
vN=N`XoUV H `bOHN`XZalKJMHR“ƒµ^bO^a$HNeUVTdR“ƒµ]KN=HNKTYHalKbOH uŸ˜nL H%U æTYXoN¡UdRKHTdHNKTYHalKbWHTp
XZN=NKXoUYH æbOH]KJdJM^]KNKLWXZN¹¼¤b„ƒ…HNKTYHalKbWHRKHT.XolnmMHUYT[oIKIf[oJÅUVHNf[oNeU ‚ XZ]- ‚ Xo]-[o]ts
RKH]nsf½CpÇHU "! bOH]KJSLONeUVHJYTMHPUYLOXZNμ¤b„ƒ…HNKTYHalKbWHRKHT#XZlnmMH%UVTh[oIKIf[JMUVHNf[oNeUh‚ ÂHUh‚ ½%u

#
$‡ ˆ‰‹Š#ŒF‰ŽB²€‰‹Š#Œ`ëS’Z‰Ž–jŠw¯jŒtëS’Z‰‹–Š — vN­NKXoUYH jbWH=NKXZalKJMH-R“ƒ…XolnmMHUYT*R“ƒµ]KN­HNt¾
TYHalKbOHEuǘtL î î TMXZNeUhR`HT'HNKTMHalKbWHTpw[bOXZJMTXZN¢[¢c
  ¬« i  4 "!
 " ¬« i i  4 "! 4 "! 4  !
i "! !

E® ¯°ˆFŒF‰‹ŒFÜÁŸÁ;—;ÊË^a$XoN¡UYJYHÌ\PHTBJMHb€[qUVLOXoNKT\¼ £¤[oLWUYHT“]KNRKHTYTMLONöѽ%pÏIK]KLWTŸÍZ^N`^JV[bOLOTMHÌ\‚SbO[<JY^]KNKLOXoN
RKHš-HNKTMHalKbWHT .ï%îðððî hñtu
®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF Á“È*— &<XZalKLWHN [q¾óUM¾‹LWbwR`HENKXoalKJYHT'‚a_XZLWNKTRKH¿¡]f[UYJYH.Pª©KL JYHT¼{RKGH
‚ #
# # #e½
¿¡]KLŸNKHTYXZNeUhRKLWxnLWTYLOl`bOHT<NKL“If[oJ'â`p`NKLŸIf[oJ tpfN`L“If[oJ \À¼ ('^IwXoNKTYH_c nkZu ½
 

®E¯°ˆFŒF‰‹ŒF ÁQ×=—7¶hN P]`lwH¢á
%¨á
%¨á
HTMURKLxnLOTY^H N 7
7

ÜP]KlQHT]`NKLWUY^Tu\vN ^PJMLWU]`N
NKXZal`JYHdRf[NKTPª©f[o¿¡]KHP]KlQH]KNKLWUY^outÊd[oNKTSPª©K[o¿¡]KHbOLWÍZNKH'HUSRf[NKTPª©f[o¿¡]KHPXZbOXoNKNKHËR`H.á
IQHUVLUVT
P]KlQHTp!If[JV[obWbOÃbWH‚*]KN`HRKHT[oJM·UVHTRK]ÎP]KlQHoprb€[¢TYXZa_a$HRKHTNKXoalKJYHTE£¤[oLU_kZurÊd[oNKT]`NÎRKHT
IwH%UVLUVTP]KlwHTpfbWHdNKXZal`JYH^PJYLUSHTÅUk
`uK³/[oJSPHIQHUYLWUSP]KlQHIf[oTYTMHNeU#UVJMXZLOTPXZ]KPª©KHTk %á
%á

If[oJY[obObWÃbOHT[o]ts3£¤[oPHTR`]¦P]KlQHou rJYXZ]`xoHJEb€[*TMXZa_a$HRKH_UVXZ]KT.bOHTNKXoalKJYHTEHNt¾‹R`H©KXZJMTRKH$PHT

UVJMXZLOTSPXZ]KPª©KHTu

D6!ä % 8%@Bç
$]`HbObWHS¿¡]KH#TYXZLU\b€[dTMLWUV]K[UVLWXZN“poXoN_ÍZ[oÍZNKHUYXZ]qmMXZ]KJMT‚dUVHTÅUVHJjb„ƒ…^NKXZNKP^STY]KJRKHSIQHUYLWUYHT\x[obOH]KJYT
RKHT/If[oJY[oa$Ã%UVJMHTpq‚S£¤[oLOJMHRKHTrHTMTV[oLWTu &<Hb€[#IQH]`U/RKXZNKN`HJr]KNKH<LWRK^HR“ƒµ]KNKHj£{XZJYa]KbOH\RKHjJY^P]KJMJYHNKPHp
XZ]3lKLOHN§IQHJMa$H%UYUVJMHRKH$R`LOTMUYLONKÍo]KHJPH¿¡]KLRKL ^JYHN`PLOHbWHTP[oT.¿¡]KLa[JYPª©KHN¡UERKHTEP[oTE¿¡]KLNKH
a[JYPª©KHN¡U'If[Tu (!stIw^JYLOa_HNeUYHÌFö

Das könnte Ihnen auch gefallen