Sie sind auf Seite 1von 230

,

ji

'.

J(po::IJa, эе.l:.:'.), K~,7 НС их :КFи~аш, C,~ojc,\; ,:у шо! L':.nkУlJилu kр:'љу!

Y(lIl'itL.

Ј.

(:лабном сuомену

Бораца за ОСЈ10БОђење и ускрс

срuсkога народа

смермо се Ј10свећује овај труд.

J8IiI • ~,:=:~- 911 -1I8IIop .- 1Ib: , 9 -Ј Щ се вавршЈје 'Ia CМQИ'"
J8IiI •
~,:=:~-
911
-1I8IIop .-
1Ib: , 9
Щ се вавршЈје
'Ia CМQИ'" .в 0110 ое, Ј
~ арва l\8.IA топ ао.реп
Р'-'" --
&peTpoIOell8,
paCllOp8,l.J представ
о
&Q,IUO
_нап JIlП је ПО ПРВИ8 в_р"
t.eвo то
-';. 0'/ ДllJl8lПње8 всторПf ва ЈМЈ.В •
• paaвoтpвlae80 што се 8088 ДO.J'IIIТB О
радв вмаввтв најпре пperА8А
upanep1 по.рeтs, и орег
eдaLe.o
кој
ад в
0 взвршuа прва Ae.ta :::;
t.ao до!
до ааОIlРУГ.lo8не цмивв о
WJlDjje прве годвве, .0jll1l се и стаорио овај
Ј J!eorpIЏ.CSII. Лаш
,., што је б80
crвapaњy Vрбвје н 11 омобо~еЊЈ варе
-:,:~по.ета. још није доtфo ДО .ввршeтu
,
~
ra, г.аеАвјао га са rB8Ee стрвне и це.юs
ве 611 0
В поов.~в ,'ежину ДУЖНОСТ. што
ве бв.во
наш
снаге • .УДРОСТ8
~;п стари достојно ДОВРШИ1l0Ј
-
~:::~:=~ 1li1lCll8 _ - &" *-11- срм СЈа је""" r ( _, ој о 1&
~:::~:=~
1li1lCll8
_
-
&"
*-11-
срм
СЈа
је""" r
( _,
ој о
1&
eцrs' •• _
ј. fpoj -
Ioj. ОЈ jOI8 --
џ
!IIJrf
У JIOIII1Ioj
-
,.
'1Itr
"реке
=
_
пте, С"'реаво 81118C18. "'8."
U1I "1"11 •
у-
IAIIВlП сп
_та (што б8 aue
&mo
а: lI08IIf8IIO
о
~.
Т.
~.
Щ
,
ире
и
,а), _
~PJ11I
_
поt'O uтeropвja по ТOJI8 111'1'& 8Ој. •
• 088КО ооу8 0
по
в.eroaoj 88p8UC'1'8'.
I
а 1I1'iiii&' ""'НЈ _ t'Q88 1'& .QJrIi ., , UII "1 lIPЦ88t Aaoaje ~ _
а 1I1'iiii&'
""'НЈ _
t'Q88
1'& .QJrIi .,
,
UII "1 lIPЦ88t
Aaoaje
~
_
,
)'11
_
со
-
"1
apeAllOCn
"1'018
uaџQl
о-.е8е, в.eroaa cвan ВОј"'М • ~
.ара је to
1IOI8I8UП. ко
Пра
о AI ''''.&80 • С 'ревевох •
• о 8UOpoII 0,( 8Оје теку. и•• 8&ПIIСu& "1'оре
АРЈ1'8о тре"•• т. А. РУ"е. Има п •
,.
У''8'''' APyrora, опет D при, АРУге, rpehe • '. А­
С _Р6А_ Tpuaџja.м. је ао в е пр
• NlIIICIiIМ
А&
п
ао
ор ве треба са
туР
јер
.на cвarA& llоае иаL.а 8&В
ВВП поје
\ВВОСТВ
&u
версц,остојвоет коа YТIlP
џrrв,
опет је ПР. упoтpe&r:
ХОIП. ПОАIТаа. ПРlшоручева С1'ОСТРЈ&а опрезност •
Ве. по времену пуБАВЕ&цвје, прво .меето
ПОe.l.ОВ8 Ву" Ст. КАр&ЏиL.а в СИllе МНАутввоввъ.а
Исто место првоца ПОСАовв», љихови. и ПО св
'1
Аогфја в везе љихове, в по И380РИМ& СА3В
~
ХOSП. По,tатцв су помевута АВА nИСЦ:t. )IахОIll вв IIJItD

.ъУАИ из времена аlщlljе. В

ь)·Ае.

ос

lIПора, в став.ьавв су ва хартију и ШТ&1шанв ВрАО PI8O,.

Aoue је још БВАО пуно &8881.

је.џв :.ругв су Г.lе.џ.tи очима цеАУ радљу ва ОСАобоt,e.7

Срје в П08RаD&JВ I'OТOBO све&ОАВКС зпатнвје

tOI'8 ШТО су вин прилике да О свему распитају ОА први

да О свему распитају ОА први 11I&I'y. БиограФ Симе

11I&I'y. БиограФ Симе МВ"УТН80БВЬ8. ':Е. С. 'Борt,eввь. бе.4е&8"

8UO "су Вук в М .tутиновuЬ још ДОК су Ј Србпји б.А.

(аре 1813) ОААУЧИ.'И .А8 један Н1\пвше историју cplICKor

JCIUI& 1 иров. а други у стих)'· 1).

.А8 један Н1\пвше историју cplICKor JCIUI& 1 иров. а други у стих)'· 1).
.А8 један Н1\пвше историју cplICKor JCIUI& 1 иров. а други у стих)'· 1).
AIR'D "I)НУ ." 011 :_: :~'1;j~:~ срв lIIIIII'P&I\'Oj 'IП lIМ'1
AIR'D "I)НУ ." 011 :_: :~'1;j~:~
срв
lIIIIII'P&I\'Oj
'IП
lIМ'1 "'ОР"
'1
.,
""" -
ТЈ је.
,",_--с
8М_ своју Oope'o'.''W. 'в. О. 'JIOМUD је 1
--
АО6РО
Џ'-
'1
••• У '10&'1 1818 -.
је
.,
а»
О
1IцrnI_p. 8ua .,_
''1АВО&l1О
а
је р
O6UL П
ера
ое.аобо\Ваа
8
''''0 ј. C/q6IV~•. по
со
.uliA80
Пр8А О
пр
р опра, А_а •
,
,
РО'" AI
ба
11068
опа М
у
_
,
• ЈИ
Qpo8OII
,
пОјОА&
ОВО
AJIII'OЏ8.
1,
_воје
CJII
""".1
а
уст
"У;
оо
ј. АО су У ароа. yCТIвua АУАО о"'
,.
;Ai!,
j.,.-j.
ве",
_ас. И
в
_
~
.,е_о са А.ве .ере Јцво бв би. UC'l'O
-
естеЈ•• ва, коју tae.o ОВАе OC'I'&UП са о
АРуro Bcтopna, о ПС1Ој п neenuor J(UИI.
aeroРВЧlој ОСВО8ВЦ8 • ЩРМn. , О &OCТUI& (nlO
., Сер6_
_
Oepthl4нrle. С те страве поr.lе
8I"Р' пр
П"'
бој
AOrat,r.j.
18l~-181D в свега што се о в.п. JI088
Ае.&а. То вије ввкакво 'УАО, Щ се ,
е
се ~)'дика кретао Свп ыIlyT8ao• .ь 8 10.1810
.118.
,.
:- • - ~, :=:"~ 11&_ , вао ""Ј_,,, ~Jej.1i ~:: 0.0_ ј', »- је
:-
• -
~, :=:"~
11&_
, вао ""Ј_,,,
~Jej.1i
~::
0.0_ ј', »- је _
.,
,
се »- бк _
АО
о AOnW-
јо је
,.10
АО
7
бn8АОјеј_1IA
_
8ОЈ1 је
В'IЩ)' АО
.-
с
IOЈ
је 1 ера- 1ЩIOА1 ~
омаjl
_ј •. DOj_'). жапп је пu
је ollDl8p8
О,
1 гроб, јер па. C~
DОВПП" пое.аoп.u С. Иuyt.·
оје н.
р8ја п
Л OAIWI "УА
B
вае .р
буАО r
вoeuj& -
пС&ц је
у
вроцу
ја је ""'а Вост
за 8"'У А'Ваш )· вотребу
бl бuо А& је Мир.во.n ово што је звао о вojlц.­
AOrat,aj•••• "У"8][. оставво У об.аuу UЕIП 8anвCll&
118JIO&PL А.п то је БВАО ПI проm.ао, зато што је о
IJOC,IOВD& С. МиуТ8ВОВ
М.САВО Аруroја'l8је. О ~:=
&888&
оша
1816 ГОА. он је ипаЕ напвсао проао.

:ии opВn8UBOM, ,вето љеговом I 000 ШТО је 1834 го lION8'

смв.!•. То је &.егов. "lIсторјl Сербiе ОА'Ь почетка 181 olu. ••• а
смв.!•. То је &.егов. "lIсторјl Сербiе ОА'Ь почетка 181
olu. ••• а је"ll rAO ар
С. lfaQ"O
1) МЦЈ .апсlна lpoтe ~ . lIell
.ој
t'ПOUЬ .то је Ј ср6I1Ј
Р"IЦЈ' .рота jUllo ар,аО"А' (УlЮре
1880, ОА~раи)· 01'apo.,.&IIlOr' UNI
11"
Срб-.јllllе Ш. стр. 10.11
).
ОО ТN roaopa ~I: .Но цека ra
XI:u
I
110 Clо. OO"-.i1.
0.110 је Ј еро
Ј
ВОМ 8С!јм.I" • I.pyre jll,
e IIpe'pto. 1 x.ore је ОА зео,
OnС860
.80 8U,I,' јв ТI&U обх.~ )'
C •• C'Tu.&
М
lIojeT",
хоае б.т
\ је
1
011
нје
ен
ао.
&0.1 •• 0
Щ
III&.· ~e.oap•• B1AIUЬC 0.\ 1867. С1'р. 266-i8'l.
С. ХиТТ11о.в!. је c.rYPllo a.uo 11& о&у оцену вротнн)'. јер је у _;UI""
o•.t
·
nopua Тпе !I
(ВeoJpIЦ ltUi.
стр. 1:ч. ('.\е 11
MlU1I80a8Io
Muo
o
"
IITO је. l(oQr '1Jf!lpUlOH' 'рю.арја. 1812 IU.B НН;) &an.••
~ •• a, тtP.1I1(1 11111& .\" "М3 :МЦ!' •• IIllje Опо "pIlD, Јер је 1& T~ .~
.,.iU 81,
рја пао tlA(lijI)eн.e "apЦoJlђt.·I()!
•• IIllje Опо "pIlD, Јер је 1& T~ .~ .,.iU 81, рја пао tlA(lijI)eн.e "apЦoJlђt.·I()!
, ау је ~{ti~ {Ј .8iiJijJ; ~;::: O,tfiIJa .1 ~ ~ ~ ~-~~;:==~~ к n.
,
ау
је
~{ti~ {Ј .8iiJijJ;
~;:::
O,tfiIJa
.1
~ ~ ~ ~-~~;:==~~
к
n. oeмu 1
,
pill8, -,
• .uf8o
е
ВJII ~
-
, _
.'-
'
.,:~~~::.• sojп
_
--
~
BJI8lIOAL
ano јо
о _plj. Jma8I88;
~II_'" ц ~~poIIIt8,jп tIOроџ
-.,
;
'1 И_'iOј, Aoodoцo pauo. Huua_
Р _о аој. о ua.џoџu. •
о
,
Еоропо (FanIea
Vlllter
S8d
),
,
.О"А' '1
Ве.
У
ј
1817,
l'A8
1818 nцoe.
У
оре"" је Еороа
борбе
uc.aoбoljoae • ~
~ ТУре
у
.ође О~об,
IIPIIЦМ
ац уУВЦ&ј
боја в. IIuopввy • .0
IIt-t:УРС"
ј
в. раш'IID~"" сап 6&.1_
OIUD је пр
I&II& 8С70рпа А. рана ROC.IO-
А_
КоппаРОII в преlo oвora с В11О11 Orи. Ка­
баб.а.отец. о •• "А••• ју
Ео
Рапе је с
aaбe.I
о
је У Вуку, .Br,j·
, СрБИВУ· I
нашао пр8јlтe.w која ку је
_ ~.ba ~e 1~" 1 ИIQ' -JI~", 718180 " DOCJМWID ,.1'1.- , '). т_ је
_
~.ba
~e 1~" 1 ИIQ' -JI~",
718180
"
DOCJМWID
,.1'1.- ,
'). т_ је
117- _
••• 1l8J
• o8pOllc"" AO.~"
.1111 jagy оаlП1 С.П&Ј • српс
DO&JМIV.
aojua .I.U& ПП ОAolПВOl'. 88 пера тuo "ТЈ"•
• 're
- ој
п,
бео
ва
68"1 Срб8ј•• 'Ј
роп
иm
'
д
Paв"lO, •• А& је управо
0 сув.,
ocruo је, тora р&.Р, је.џв ОА први ОРIlJ1lВ8 lПХ
8C'I'Op8je.
•• ше &ове
.1 Ракlе га је сам je,uIIК
.српско xelll.oapo.· а).
)ОО вето вре.ке &Ца је своје Ае.40 р&АIО • 111'''Il10
Ву. се тако.,., био бацио Н& I13рфваље • штu:uae
сп
о В.811ј.ј српс ј всторlljв. И ОВ је Т
(1898)
вао баоrр
1827 DlТ&lШIО је "Геоrр&Фвчес&О-стаТВ(:Т8'1ес&О
Србије-, а у .Даници· ЗА 1828 штампао је .Прву
ју &веаа МВЈ.ОШ& у Буд.у. У
ју &веаа МВЈ.ОШ& у Буд.у. У СРПСlога војеваља ва Аах.је. 1 I

СРПСlога војеваља ва Аах.је. 1I .Друга ГОЈ,Вна СРПСSOга8I!i"'.1I

8&IЬ& ва Аах.је· ВWПА& је тек )' .Даницв· ;iI 183(, I'OJUIIIIIf>~

беа су.ље за ro што је Вук ПОСАе омаска Р,вком 118 "'''' )' јесен 1828 ГОАвве. отпутовао у Србију, ОТ&УА& се '1

ратио тек с сраје. 1831 ВАН У почетку 1832. У РВА. 'IIIC

,1

CDilca це в .Uраввте.'ЬСТВУlOшiD Coutn Сер6скјl ва .,.

11 Zur j>~"n Leben

l{etChicbtf' "оп Leopobl ,.оn Jtankt>.

ИI·rau

"011 AatrPQ [Ю\'fI. IAip.li,

1890. Kaalllu.6 0,01. во.екбрl 1885, стр. 6З-М.

1) Su.aпо jl" 118С.1О cтajUI CJlIIC"1 се 10 ТОК" .'1'(\ .1.1""') .1eoJ(I.Ц1 РавlI:&,

"'

e.IIOCТ у ор.ој 110 011 •• хп У праок 118А'.У (ОА 1828)

,

AJlЈfOЈ IfP"Pl,l,8 (ОА 1844)

оје •• &0 ••

срас". upl"leo.

П.СI.Ц 01111 IJI01'&"

jt' 1868 f8)'Ьеи ОА Љуб. D. He81,1,01lЬoI АI ТО Аe.lО "1 CPIfCIiIl аре.це. кuo Је

110 '1'011

1864. цеаур. соре

,,1

IIoeJ(I ""'''0

~e 11 Пl.О се то IIОГ"О 11'''''''

lIC"I"08 1892 nџ,lIl1e. оо 1'ptboj Bf'KM'I&oj DlJepu,. 0,4 1879, II:ЩRО је)' DPt'Ar08OPJ

ТOIII о:раС:'ОIl ареtOА).

.Је ,rч ђе, 1888). ђ ја , .-Ј - • - if8~=:; 8110 q 0III8&iН'''
.Је ,rч ђе,
1888). ђ
ја
,
.-Ј -
-
if8~=:;
8110
q 0III8&iН'''
.~
ВЈ-Је
--
DilaetI\I& .1Ifd,UI'М. О.
-.-.,џ
OUIO _
1
.-
ЈI
--
,
-7-
CIO"" У• • IIII.IW~
A<II'IWI. -1-
8
_
Ј
I'JГm'М
Ј
.ре
ВЈ
ј
б8о ,PIIIIII;jOII -
"'1'8 c'f
"'1 пqj_
•.
l8jJ
8
IIOa)1D&п. оа.џ
се .Чо .or
OвIaIиIojе • _
c'f PU.UPIIII --
1>11.0
~
1w& ""''''110 је
е nбoре.
!l*В:a оо са
Ооет
'" Ву
PIA CIOj8 во М-
Mroaa 10 • Ml'088 каииuве аб'_I8001'8
AJl1fП. о. је Ao~e раЈК8
DilAJ6вe •
aaop8;jnor r
eA8lJlТ&;.ОВ C8JI uje бао
1OjвoA&
-
е
вајОIDlО СТ.Р"" АО _ађе
8 11& А••• АР"
врЧ
је
је """ аа ••
Кapaђep~y вв МиОШ1. п.""" 811& "
lIe-
ClМЦo,e А' је 08 • Иu.omем c.uбecn 18&0
/00' -8,
• ОП lOјо Ву
'Р'" ,џ јо
0 .00117 •
ив КаРЧоР~1' зlA&
""'р
ВOV
1>11.8 • Ao~j8 ОП8C'fје .епше и8 пацје
1eC.'
ОВ&&О 0&0 су БU8 . Сви е8, 'ЮМ '1A8,
-- ••• - - , ~ ~B ~I"~. О. Је ,.,- -Је ., , ,
--
•••
-
-
,
~
~B
~I"~. О. Је
,.,- -Је
.,
,
,
,- 8
,
8JIIJ CЩIUJIО. Цу а
8Ј1О1& 1f8l8ja јо
.~.""епј. •
• rП8ПII C8МТ0AUЦ811 tpае&П
~,""M ~.M;
је ар'"
8ОА&• ,\8IUOКU'C&ll
асАПП
.-crap ::"::':=~
'АО јо то -rpeбuо. Аа је ОВ
Р'"
--
АОrЧajа, _
ао
ШУО је Apu8
" apU8y • арв6врао ареа."" о. ОР""'"
_пп
роју. Прота је том .80ј -::::;
праВр ПР.SYП·'.I • а,џ
Iстор8јс&П CI
.ооу
роју. Jow
1844
оу
у
г
у6аџ
111'1-318) 83 раава Аоау•• нт. && историју уст
• • р:ове проте Мат_је НевцоввЬа. ДОЕухентв су ,.
,
u8 покај•• ше вео•• 8вахевв:тв.
Мемоарв са•• васу Ш'f&IIПUВ 8& &IIВOTI прот
аре IХ је штuпас СВВ IIУ Љуб. П. Ненадов."
1) П"Ј.остаne
08е.е
1'
8ук је
1'O.I'IJO
Iрао
aNJIlO •
~
о 'I'08е је •• jpeuтвje. cleAo,UC'I'IO
c.I"O, • Ct8IIIIr
otм. к.р
а_у )bu08f
сџ. 18
UJlua
1832
(ПА је
&.Io 8У је "ап .ест. Ј
). П8сао је то јо. 8eA08O.UO IIOIН.ТО. B
L rJe је (З1 OCТUI IС'!'Ор.јса рцв.а BYI08L О.е (1908) 1'0
08 OnOPI8
,
Је
o
tep,.
8180' •
.11'''.
1'01
аве 81&01 о 08'1 Мu0ll1 Јој. се
10.1.
CIIPТII
.1".'1'0
ао ве!)' Жlр"вј
њeroBI'. Тај са.с
iN
ОПJЦ.I~f'
СУ.1 IIOТDf1:IIIot'.
, ЦtJAI8J: JhaAм+-J се _;" ~~:~IIP8P8AIIDI: 110 Oplll'lll'lI I I !!! ОА 1887 ВOaUYJe .-
,
ЦtJAI8J:
JhaAм+-J
се _;"
~~:~IIP8P8AIIDI: 110 Oplll'lll'lI
I I
!!!
ОА 1887 ВOaUYJe .-
,.
и-
о
је томе а ом бееее- _
00
•• ,.
Зцрynt <АО се _
AII"IW- по _
110
p~
~:::~ .6. п. &IIWIIIDa) .Ј ~
:11
б
још
-
-.
.,
про!"". ra ао.&.Вко се .оае,
CSa се OAI:I'"
3a.I,PIta. 11
ny. хп
• ,. Теа ,." п-­ '1"" -1 Љ. в- • 1 је JL Во--'а -
,.
Теа
,."
п-­
'1"" -1
Љ. в-
• 1
је JL Во--'а
-
Пра _
со 1IIj8 JIOI8IIlI8IIO
во ,
је
:::
о- ј. ,,*,,0 •• ВО у
,.•••
СЈ
МJ'D8И ovw
JИI'08П
'1 _
R8IIIIIe.teae
-р'
је
q
б
& SAJje •• АС>,\8р)'ј. yvpц. вh; ij~
1I8I.8'IS'I&OI' r.l~, Ј вpore ее OU8~~.:'i:Sr.~
"'*МIIj.j
, У"ШЬ.
п
ј
ЛА
и.8Ц
б••
eтapelDU& пре IlaJl&lJoP
YCТ&III&, и•• ц
со
•• су мог
А& ta сав. II8IIвpe С ОПJI
AIII& уставА овако високо BЦвrao ве Вapalto ,
је
је.
_
IlaJl&lJop,,"
није бuо у
прта "УАО ПОСВцО
аАI .pllUjyu рцв.у • уст
СОIO
КaJl&lJop
у Совјета (1806).
аОАравСПI стареwпа у Аето 1806, Щ& су, •
ва
Бошв.аu, беэ аваља • ОАООреља К:~~:'~: .=
у .еве са бorава•• пашом р&АВ .ира, прота
шua Аогфје в upeLpKyje швесве поје,I,В.ВОСТI,
се А& на НеицовиL.е не падне никаК8& севка.
I[ ако су.енога cltApaaja., &АН 110 све.,. Пp.Rп
а
.апр се стаВИАа в В3 ПОСАедњс место, ЕUZица
mаба.кога ГераСНИ8 ;ЈО3ва)lеВDтiи Аогађав И3'h Bopie
In'Opie". mтаlшава у Беогрџу
1838 1'0",,808.
Ј{
он
је
)' ствховва. ДрI\fОI~еDО је ilITO ОН лаје податке о
у етУАеНИ'СО-ВОВОIII\3арсfi,ОМ крају, којих нигде ка
nOYSAaKH.
.есту ие.Ј\ н што СУ п ЊСI 'ОВИ I10МТЦП
,."Г ? г И 8је. а 'Ј• 1 _ Jit , lU8 • -1Ie8J ,.
,."Г
?
г И 8је.
а
'Ј•
1
_
Jit
,
lU8
-1Ie8J
,.
'
,
'МЕ
Н
.;, •
'М"-'"
&\f~ '" је
.u.-,••• ОА JIOt8I8&
.,
ер
••
,.,.••
п
1868 1 с
~.?
е ,
М. '11. МпОeaIo& у с
''"1
J'upu
Il11'O је .u
to
јер
је _
ро
• --
,
,
C8I>jS -
'
во _
у rpo6.
,,_
fI1
je,Qo. У
а.,
81
_
_Аррв
I'D
-.··в
88IDe.
mra је Ј
о8ј.
'11"
Кa~
" •
• И8llp8ja Кa~ П"""",,о, xpsбpaooo
88Ј""""
18&1. У rUOllll&1 IV.
"
је
.-
ве'Ае о
lМО
I'QA
-
ао
"'0. Blje био
~
1804
"'АОе. PI,A&& је _
,. 110)''' В_
, c~
~
-
-
МAIIb'
.".
:A8w
•• 61
т_ бе.аеmи '11"
61
А. """"_,
_
АО 61 •
lItJ88ioje
бие в,
•• рпју
M8OIO _
је "" 0 UI "У'" б АО И~1·. • ,. је свае oeno есту А'
је ""
0 UI "У'" б АО
И~1·. •
,.
је свае oeno
есту А' ку В. А'" lOј. је х_ АО ,
а
Bцne
се
,
,
~, јер Ј••. 'liурп. вlje 010
1tIrЏjo 18110 61 БВАО •• jApa
цeвlje) .0'" је а
aIje.
110 :мј
IЦ. У оре.е ОАаАе ,во" А. КaJl8llopt,e"",,",
,,,,
Шwrra је
П
to'а
&Ој. јо уо RaJl8llopt,a
,
ho
ОА
ао
1(>
цlje
вlje био уоorpeбыво
tpeбa.
• M.oro Аогц&ја D& у &Ој
б. a.eroвa
ОА
В8AR
Bpe,\llOCТll. Вај
раа.ор
ljв је Il11O се
Ћурn МУ •• кесе.вп Аaиnа; оп се ме"" то ввt.I_,
.е 00'I'&I •• 181ОРIIl& . а ОН ВВГАе ве .188 .era р
88IJJе

ЈОА. 0JIAI,IIIIItU у.евп "1А8.1,1 вaпmе што 88L

•• - оу Nj ""'"" - = - р "" _ .рев су ~1ба још
•• -
оу Nj
""'"" -
=
-
р
""
_
.рев
су ~1ба још -v 1.0-1 •
Ј Орп_ у
Др,--. •
је PМ""l~. '
Iqj.
јо CIA 1 Орас
Rpu.eвeae А
п,је.
_
Миро
Ст. с.ра
ров.Ь је
-
ој.
1 .стор.Ја
обоt,e
ср
1 пр.јате.ытво .8'rJЮ11u.aиа Ст. Стр.,
"
срп
ICfOpnoм Јовако. Р&ј.ы., које па
CIP08 ПOUТ"'1 .рвроАУ
роо
у. М."'_III!
о.џповuо апо, РОА.ы,убl80 осеЬав.е аа српcu
Што су Ру 1"'''РО. ItУЧ1&-I&j.арџ.всUl '1 17741 а
1Ј'О1Ороа с ТурсSOJl y.aвв.u Q 8.u.шку 8~O::~
еу, во ТО., П0С46 П&,Ј,& МАета'lке Репуб.u:sе,
Нau:o.uo.a Јовс&& Ucтpsa ГОАвве 1800 B&IIBB8.U, ОА
ay6.l8sy с русво. ооецом, која се oApaua АО 1807,
'!рОпo.uта је (:тратв•• роввћа ВЗ&811В&40 А& рasпwм
Ср6D1, у Тo.tJIlЮ више ШТО је звао lако су се оо
r
РПО. 11 у Русији носи"в миш.љу в о В&СIIОСТ&в
ьеIloУ
Царства у ЦаРИl'p8.\у. У то .р•• • "
је у
руска вывка sиеl'ВЊ8 A.le&ea8Apa П8.Б.40вна, удата 8&
С&ОГ ПААаТIва ЈОСВФL Ko.;t ње се ОА 1789 бавио к&о B,~ 1i'
СПВВ8 АУIО88оа: прота Ан,\реј Афзuасјевпq Сахборса
1)
T~
А. А . C U ·jo()(' 11
б
је
в ај и) )!! с .еШ 1'I'ВIIII:
а РI
Ру ско .
п
~~
~
1 EIIr.l8C'aoj.
I"ОА I. е 1; &
Df ,II" I U је ТIJUlњег " аСЈ еЈ,lIl аа П
а 1I~
""",ZT »- се 8880 ОА ux .,.мmж-., јер ilap 1 '>'.vn- ., - ,~ и
""",ZT »- се
8880 ОА
ux
.,.мmж-.,
јер
ilap 1 '>'.vn- .,
-
,~
и
а
је
1'01& IЦOCWJrllja, _
j:A:";:IЦ:~:;~:':!аlllrьt'М. а
-.IIIY8'IU • вајобрllOuпjп&1.\& је
&ој. је 6•• У
~
ааа •
1
Cp6КJla, А8 је во у
сиао 80
, У?-
је П1'рОDo.I.КТ АРаао В&роЧИТ8 своје 11888пrra'8, ,.
нјав.е УC'I'&IПа Morao прат.тв што аиЈ.Ы.
С7ра,
роввla варочпо старао А& ОАРаава ID'I'O
" H.B&A08.~IU(' И С Кapal,QPt,e
АО'
Шапца), lI1J Мвтpnввце в с А.ругих Cтpa8L
Њ
пвештај8 с границе И8 Земув&, с lt&eвa
•• У
су
1) 3. "ај се .еаюар cu."o МОО !ЈО•• О. Не
\, 8, .,
~!!!~
• је РЈср "'80.( .а МоО&р& Ј .ур
PycciUl ApSI"" •• ',1 , I'OAO
DIn'&II
стр,ll1 120.• Чтенi 110 Иаlер.т. Об.ест
ИnopiI.
.net pocclaCl8J:lo IJII )(ОСIЮ8CaO YВ11e11Зl1Тml868, r~~~p;:~~:~;.::
orр.
228 -
236
.'1'
11
су амаЈВЈ ~lIlIjy op.r •• uaor
'I'tI&en. То j~ !IOUII> В. И. JI.'.BCIlt. lIt&O IIТO је lItuao ср НС.,-
311. се "'. је Сuборсu CTplltTlllpolllt.el текст аоиао PyCIltO' ,~,
Iloero је у то ареае 'IВВСТIР Iкострав'Ј: "е.а. цара ААеас
р&
1
AI.U ЧlptОРIIС'IUI. • l,tpoaO-lат CTp.Tall.po,," ro'OIII У СIОI ••
"
О Do.AU,DII I
О је.'.Т
ЧаРТОР'С.1I арlта Cu.1opclltOle
• Орll'ИIU • "Oi;,,,,
Р8ОА. Hf'Uj 'II"IС са.,аао се .01. у 'М1I.1f.старст.у,. 110
М'Ј је rate
8J'I'O II,IIМ. По C'lIpoaO.l.1I.01 IIАС'У са,ом. цару Al.eIltCIJI"PY 1, lItoje
---.е. """110 је "а јо један eraelluap loe.taH HellocpeAIIO
се
цару. а AP1I8
eraelluap loe.taH HellocpeAIIO се цару. а AP1I8 смаа, • ". ј.- с•• о о.ај ,\pyr.
смаа, • ". ј.- с•• о о.ај ,\pyr. АО.ао )' P}·1It8 МI!П Ч8РТОРIIСIIОra. г ОЈе
смаа, • ". ј.- с•• о о.ај ,\pyr. АО.ао )' P}·1It8 МI!П Ч8РТОРIIСIIОra. г
ОЈе 11"11'1 .11 Је Л . ЧIРТОРIСII:II тај !иМ ОЈ,БIlО, JJOIITO је ""'"".'1
се .,
е, о. jr ,ст. Iратко, СIUlО "а бll
арао тpar и "а Он са".ао C8IOiI8f
,
1I.01'(l1le )'пр
ост••
UI
о DI.I то.е ОЈ.IВУ. B
u.o је
-
.,
се
1
'fOf'& -
'88OI1-.e Ј', 1'01('В• .\8 то преАЈ.оас Ср.:!" .~ Србllје c aJUl, ао ln'O је
lIJТeII • IIUleIllT('80, Та. 1' . PO:lell lIе"е )' II:('ЗУ DЈ.IЩ СТР8ТИJUlpo8da
,
optt., .lellJ'l'аиају о" 18Q.1 ro.\.)' UeTporpa.l.Y. Паlll1li r'и 1'~h8D""
• 1878 ru
C'I'JI. 18.
- • JIOj. ет IЏ CI - 0P&rJa 1807 _ W- ) •,==~'~""':"~lIOJa ~ "Ј
-
JIOj. ет IЏ CI
-
0P&rJa
1807
_
W-
)
•,==~'~""':"~lIOJa
~
,
;
је -
--.
о
0tjIj0
1<-"''''
абее, • I
~
ет e,wм
,
_
,.
8&18 .,
Р'=- 110
_
06
'1'
~'*
1\1
JIII!jIOIIOIИ је МОРе _мо
пoппuor ~,
JI'eV 'fIIIIf "
У _Ij
CIIо
-
'
8&
иou
I Т.,\. то се ) _
Р. о tIO.i1
~-."
М
.А'''У- 1891 (j18)lpe&a
В_
•• _
erp. 408-61).
,
,raj.
JreC'l'O пос.ае uи 8&U8CU& • _~& АО'.
о _
rpaп
х .,"'JI8jспх
у Србија.
У
,
,
1IJI3'8&I'
• lJwu
с
.yeтplljaa lIOJ-
1QI1Ia, са .оееб
)ређе
op~. ВоЈ·
~II" цјо
У ТроЈ.АВУ
в. У oбucтII Yr.pca (.пn
Краы
ПРИn&AUа 'руна св. c
у (храо
у
а ()u.
Ј. •
L
Вој-
уређена војввчп • rp
apeD. • CIII8 је
6
ОА Срб••
XP'&rL Н'РОА ,
аоЈ ere,j
је
вojSJl1l&Ok ВAaAUnOlI, С ОПIllТOJ(
,
1IOI8tt1
' м .- • [8'''''''' , ,-- - • ,. '1011 IQIUO lfI , .,
'
м
.-
[8''''''''
,
,--
-
,.
'1011
IQIUO
lfI
,
.,
0-.•
~
ара•
Ji
_
1810 _
0
је
о
lit8nIebe ZoIllollriA
1'OAD1 1811
(со. 1.,
8.) ••,11
.00001liclll8 dor ENIPiIIr
Ј
18Ы-12.· Оп.о
11& је Ј I'Oре по.вври t."8fJe8&K. АОПАО AI •• ~::~
се ОК, 8СТК8а, 8е СА,." D80P'" е.
,.
ку
sпа.
п.уц
Срба. је _
C81III8'1'RU1',
Руси. пак пје 1DiI:8&10.
Преr
8Ц8а • ШТ&IШ&В У ~tетоп.су М&Т8це Срвсае •
(
1.
11,
ПI,
IV),
.а 182, (са. 1 •
1V)
1818
И
по је вреАВОМ ОВП бе.4еаua
веоll•• еје
је опет зато са1Ував мвога .4еТ , A&TyJI, па. AOI"'i!f '
се RПАе ВА АРУroх месту не попље. и••• 06
АВе.вога говора. најмутније С&Ар•• ве, чега рца ове
• треба ковтролв~атв uР.преставо , &10 се само
I880pa с .,ругс ('траве1).
)' реА 08ВХ извора АО.1азе в Аве
кљижице mтпо'"
време устав ка, ј еАна на српском , а друга на rpuoll'
1)
С
ра
С
I
JI
IIР"IО,1 Ј6
ОА
Ј.
Ј.
( 11 0
сао ј Ilр lUl ЩI Је,те
8IIC1IO . 0rl.lI
Т
0 п. f I~ .r с op . r. dU o •• ' вест.о Н IО:.
нн
АоБ I
If.
т
.-
је
а о .0
(/ 11
H UOj,
'
.
А
Р
.
1' 11 :1 ,
Р
01 18110
\
је .ер".:
Ј8 80 888ТО .р есЈо , е н о. :М ~y ap ecкo,ell llV CT •• p I JI " и&ј8 П
Т lЦlј. !.Р
lap6e 0р6а •• Ш .1I'II)· 11 /",. ј )'". 18Of, (Јој " ~e r ~rt'.(I,p R)f' проте М 'YIIje IIO'!З
=.' .•. о суј е DI стр. 1 77 - 1 ј 8).
- Је lIJU8I* 811")111 j08I _мм се .,. , IJIOIIII&, о - _ем ~ .,ац
-
Је lIJU8I*
811")111 j08I _мм
се
.,.
,
IJIOIIII&, о
-
_ем ~
.,ац Т,
,
ь-.
]IONIII
".
1IpIIj
k-
,.
је
'10
п
И_,
CIOj,
ry,
• вocoery је, у • .,.,
-trМi)
22 IIAPТO 1807 у 3oJIy.у. Т. АУ­
'~a ""
~~ _""_с.
~
xdfw
ofl'1Y
w
~
је
у П.ш
1807 на lй страве. Т. Ду
ео
8&
С80ја oбueштења r "у.вта В8АОР••' ПР. врт.,
roвoj се сљвав моае ва". нешто ПОЈ.атаа
.есту 118rA,8 вем., нарочито u
огађ&јиJl.
ОА,
сајо. ЦIР.ГР8АСКИJI~ llа8ештај '. Свет. Нв"""ај<••1Ii81
&аП8 штампан је у I'ОД8шв.ацв Н. ЧупвL., ХI.
Анонимно I tН r. у ~.["I!ТIЏ"lа вџаu8. &нваица
.1U•• eBHCJ
Ila&.U
Dорабuщеlliе .ttT8 1813,
0
• paaroвupy порa6uЩЕ>не )I&TCPE' с роI'иы.IIlo еАНlill"
.CSOВIIЬ, КIJСХУ Ocтaв.IB ПоС.ltдu('с сме ;ЩВЋЩ&uiе­
'l&1Юt,t~ UBa1l0 ""1) IIC)foapt';& 311ПllСlЦl је,ЩОГ& ОА
ij
b.r. је 11;46 ШТi~lIi11\1J1\ на 1I0ВО у .1ЛПff;О)(, "
је ((.:iescbiebtt' dб :-.erbisrlicn ~сhrifttlщш'ii, 420)
Зl\llВСао
се у Јос. ~1и.11JII.\-I:'1\ UII
1;\.3\1.18.
о ПСlCl\nЩ\ нова прер8А&
КЉ8ге. l1c'Ти 11II('41{ јР НРIl6f'.lежио
\<1
је IJЊИГУ uвrзо
РаАоивtJ, којо ј(' ~. ":pGlljll l!;tL 110('1'<1.0 .УIIНИСТРОII
стр
х
'\(> . Ia.
п
по
10)(
jt·
I S l:.! )' оч" ВОЖllЬа ИЈ
~::~
8I6&,e8. ив је a(J{~10 IIPOlНl.("rI1 (;рtiпје 1813 I'tJДIlIIf" о"
'1 Трст, те је ra
СIНОI ~oryllllo ,tfi је помеllУ1а liЉIlГА
,.
AfI,IO.
М
о
jto
бlI!I VtЦО~ Р.У,\IIЈ\114U1Ш. а IItНо'ШТ:lU
111<1""."#. 8111d81 .,.11.811.• , Р" ofllJ. ем --"'IJIU - ~ 'lJOJaџ 1808,
111<1""."#.
8111d81 .,.11.811.•
,
Р"
ofllJ.
ем
--"'IJIU -
~
'lJOJaџ 1808, '1 Ј(. 'IL
ТЈ је
вк
Ј
,
60· _, .8.'
'Ја
-
_
,."
11'1 qI
ТЈ оо .'1.111,'
f.;a1Џ _ Ара_ • ч
,.о
Iludo -
IJU.
t84.1 • CpII8jе
08р
је
аpeno DI6PaВ: .,.,
са
•~
"""
о a8IЏфo _~
је .,,_
1110
- AU88III
су ПО
је "Р80 бeиs
""'JI8II8ММ
DOIП.'SП 1'OIIOJI. Је
СЈ
(
ioш
шLе
сеојп "'IIIП JI&'IJВ&) ~ је
0
01•
.,
коју ј
Ј РЈЏ _-о
r.aaIY
треба театаРСК8 још П1ВII, cм:etaJЪa: е ,ма
APJra су
1ItТ& СА&8& вашо пр.ы во ,ве.ая
lНo.a"••,••• еоојп р ува
пје)
8)I01' •• 8Y "'BllCТlljy Обре
L
И JIO IIТO У
IlUA3I"'O се ТРУА& 8 ТрОШU аа 080 што аје
оо
~~t::t::~~~. , - ·1 aa,o.v - r JIOjа је П""". 1848 88]"'_ ,1 р _
~~t::t::~~~.
,
-
·1
aa,o.v
-
r
JIOjа је П""". 1848 88]"'_ ,1
р
_
apD118 lIPIII'8
МИIQe llenAout.a (184~.
С
Ц8&IIIIJ щ." љубопре П.
.Пр
cp6esy
рlll.
I
3eJrYn
е
"1
_
".,
бесеА&
м
JIOjе q
nро.l1 ГА
ј•• А
у
8
'1 пе MI'OIК. читаве. Има п cвera AВ88'I': IIPI&
в-.бра 1824, а о
е ј• •А 24 јаау.ра 1880.
_
исте
рвје, ШТlкпаи.ј 1861 у Беоrpо,џ.
И&О писама ПИСАНИХ проти М. Иенцо.n, о
0"'
0 'А 1814 АО 1830. 06. су свес
ва
)1, HeВ8AOВnL Исте 1861 roАвие шта.пан је R
писама проте M.тie UеИаЈ,ОВIЊА о раТОВ&В1)
1811, 1812 •
1813.'
У тца 808011 СРПСКОМ ) r че вом 'друштву .801'0 се
p8.lO О Dвеаљу историје ПРВОI' СРПСIУГ устаВА. a.u се
Вије pIЦВAO. " .,.вии no c. leB8K био је I1си.\ор
~ecop историје у та,.ЏLШЉС}( Јlицеју. Он је оочео
шавu.e још 1IИВlL1 стараца који су у КараЈ,орЈ,еВО

paT08UJI. С&САушања Н. Стојавопп:Ьа (у прво ~

Н. Стојавопп:Ьа (у прво ~ Г.псвива) ",ВАа су правац в IIOBOA

Г.псвива) ",ВАа су правац в IIOBOA томе l)aдy који је 8 1IOU8

ПРОАУаавао. Штета је што је 11. Стојаповиьа рано поим CIrJI'I' (12 јуна 1849). Њеку 8М&IIО 8ахв8чiВТИ 11 ШТ&11118&8 .A8.lOВOAВor Протоко.1R Караt)Oрђсва, Беогрм 1848- 1)

ГАaeuцпа.

, АРУГП свтнијllХ аката в запИСА ШТ:l.1IU8UИХ у ПР."

1) 0тI0pe08. је 6

Т"II МЈ!ОТОlо"ИII CI!'Plljfl. 1I;ЏIIЉfl. ЦОА НIIтиНСОII . п

CI!'Plljfl. 1I;ЏIIЉfl. ЦОА НIIтиНСОII . п , epkllJ 8("ЈОРј.,·. LIU е.' та

,

epkllJ 8("ЈОРј.,·. LIU е.' та ct'l!lIja. пора.l.Н CMI,T K I! си,Џ,tpО lе.•• ~

JnUU8.

8("ЈОРј.,·. LIU е.' та ct'l!lIja. пора.l.Н CMI,T K I! си,Џ,tpО lе .•• ~ JnUU8.
&111 • m- _ је'l ,' . ~~=::iJout.мJ 'в:. ~ .E' -. ao~_"""""~ •.
&111
m-
_
је'l
,'
.
~~=::iJout.мJ 'в:.
~
.E'
-.
ao~_"""""~ •. '"
1.--
--
~A
----Ј.--ЈII8Oj~
,t."M
~~_
б. јој со
JfoIJI'II _
iI
• DIICI&e"· 0.0. вaвOII8IIC8JIIIOI'8 је'7 •
JII'IIIИ
бe.i
А
'1'IUI
је
Ј
.,
"'0 раеп
СР.'" 'М
! lер
.,
"
••• је око
сеој _
Још
y
aвua,
JIII&IIИ
о
~"'"
еоој
AВII. lOј80А1 ЈЈ.УВ1 JJ.uapelldoa, soja јо _
plD8O 1 Шащу. Ао -- СЈ
Bor pa,u у OIUll't8
се ио ТОМI 1810 ар
JOut.I, 8JI Т8А&, .в 1856, Ар··
_еур. ајl
I81111П1&Т'
CIIТIIJI][ тесвогруАП рааа
"је
хартмју 1851-62. y •• 6.\&IO
тек '1 СIIЩI8r
I'OАпе 1891, у вре.е
потпуно СА.обоАве arr
!
DИ IIпо.ет ТIA& у То
М
.
11.
м
ne.в
Је
~-::;: с В6.1BKOK кор.шLу 8& поааамв.е воаје
Већ У
го
,Чаеоа
ОАМоре' (1. вео­
пуБАи&ов&О је ОВ .Поr.а8А у еросау D}МtIUOeI't
ва ПОСА
абу Карађорђе
ua.\e
т.
ј. ОА
1812АОсептембраI81SГОА.'•• пото.је. пaшyU
Срб.ју· (штампа., у Беогрцу 1876) • пOCl8
Србију'. о по
1878 Србиј. ПР"'_'"
,;.- Cff8Ie" ~~ ~::::~ , '1 П"'П -.јero AOIfa' аојо јо 8 .,. ., 1888
,;.- Cff8Ie"
~~
~::::~
,
'1
П"'П
-.јero AOIfa' аојо јо 8
.,.
., 1888 _
1 Бeoftмt,џ. Iщ
• .-.-
-88U)'
1888'. 'АО
НО
-.1. "'1 ~
ва OCIodoIjвв.y. К, Ћ. и
_yro
_
"If
-ЈО Аобро n
08 У оп
Аобро DOIIII&je свој варо.о. И_
,
_
IИO JIЦII II&Y"
употребе и
Mf08
сауА,а побеАеаева н&вори • ПIТO alje,
ва пом, 088&'.0 шта
је беАеаво ва CВOr&
,
• 0 D
шта је
еввах, раније позвато
ра.
Н.што 6еА
у .ок правцу
IWI "'1
Аoвu.ие, пошто је всторику ('881.8 час потребно .Ј.&
вnop свакога С&3вав.а, те.\& бв могао поуцаво
ао се ВА IЬ lIIоае 11('.I0ПТ8. НaKBfЏa је 8a~
'8.
м
а.Ьеа."
са. поиајввmе Аобро меР80 в што Ј8
ооуцанОIl В св. веру 84"рА.'О UOLtRЊAO.
Рц З&почет пуБАRкаl\вјОIi архив: ПРlJте ~1Т8je
_вtaa (Гыубица. У) ваrтав.ьеи је IIOC.rtC у СРПСКО.
Арупrтву в у Српској Кра.ьевској Ак:џемијв. У" r""Ho:l\ii
све АО П0<:.1е.\љега Ј HaAI\3H се рмие грађе, бе.tеаака
ау.евата за нову CPIICKY историју. (Јд МА је оочео
UТII CllOlleHBK Српске lipa
ьeBCR6
АI:а.демије.
ве 11&40 по
Т&Ка и спо.еввм, пошто је А"" ,:щмија
1D"ItJUI&A&
ШТО би јој ко 110('.'80.
У CPIICK018
У ченом
ее пmе эБВРМU HII ШТI\1I0а.1О. 'Гу f:)' РОАQ.'ъубll 1'0).1180&
е АОlуarепте из времена Јстанака. Нао IIIТII је rop8
евуто, ту је С)ff'ШТI'I1 (( ,.\t'O ftјпшве iIIIИI]ЮIIО.lIIТII Ст . С ,
'
_1 ,' a-'~1"'" .V, - је -1 ервсoroJ - rpe&. 11. Ме -. је '1
_1
,'
a-'~1"'"
.V,
-
је -1 ервсoroJ -
rpe&. 11. Ме
-.
је
'1
-
.У- c,бcu ОА l1М»-1810
OIQ' lВU", 'АО q 1 ц
ареМА'"
_
::~::~
стуџ&OjJI 1'08Ope Оepa
DOL 11. М_UIO у_
ао
8С8р8lL1eтuш. своје ре
ае&С8је
с Т88СТОа
018&
8
шта је теlСТ в.eroв, lD1'& .u Пр88ОА с
А. Батu.ua је, опет, по СЈЮllе 88011& '::":::;
.uшту, воге страве свога пространог списа
IIRЦII ве тo.uso с Н. ,\)'бровивом сакп &01.8&0 С
В8 U&ештаја К. It. ГОА0Ф8ВВ&ВВ& В APyrвll
m
А& је Дубро8RВ ПВtaо е јеАИВОII. теВАевцвјОIl .џ
нанесе верно в А& .lВЧВQСТ8 l хвати овако &&80 се
својим DOU4yjy. Н. дуброввв је орви почео
свет apxnвo р'уско 6.!.ro за познаваље вове еРОСI8
И.у овој је сту,uји, што )' TOKrтy ШТО У op
oaul,
сево много з&вu
ьВВИI
гих пасоа, сачуваних )' војним архиви.8. руски
тек(.'ТОва руских Вl:Jвештај& •
;Ј.руги русп писац Н. А. Попов, прОФесор Мо
)~BBвepcBTeTa. који је 118cao неколико l'UJ,Bua Doc.te В.
6роввиа. BdB60 је АеЈО о новој CPIlCKOj историји,
г"uвиТQ ПО авиори •• rрщ'ким а. с Г.IС,\вштек са CBIUI

\ несе ШТQ јасније на видик 'учешhе It у,'пцај Русије.

"'ТП. Н. А. 11000В је ра

био А8 У оc.t.Обо~ен.у

~

ry 11)' аџuтю;, при TO)l. IIO~HHje борбе нове српске •• ве. Натпис је ~e.la ,,1'осс1И R Сербiя. IIС1'ОЈЈичсскiй

.pyecKaro Dокровитмьства Серијll еъ 1806 по 1856 J"OA'IЦ,

МОСlва 1~6U. t п П". Де.tu је 1870 ГO~KHe преВСАено 8а

српско и mТ:11I1IАИО IIОД ЈlаТIIIIСО)( ~Србllјlt п Русијl\ 0.\ ЈЕО

преВСАено 8а српско и mТ:11I1IАИО IIОД ЈlаТIIIIСО)( ~Србllјlt п Русијl\ 0.\ ЈЕО
преВСАено 8а српско и mТ:11I1IАИО IIОД ЈlаТIIIIСО)( ~Србllјlt п Русијl\ 0.\ ЈЕО
м8рт (Ср_ 1te8 • .-.) _ се "" се fua .- jeaI,--1I< lOje ЈI •
м8рт (Ср_
1te8 •
.-.) _
се "" се
fua
.-
jeaI,--1I<
lOje ЈI • Р1_Ж Jqj8И ар
811Ј- •
_ CIOjUaa ,,""pu
It.
!.
п
,
У
PeC:daI п
Тпцiell 180&-1811. Or.
Щ о je.џIY ОА о
цв.п
пhа ац
•Пр
Србе
yc:тuu •
• DpПl8Т1L По 'РЈ&.". петрогр&АСUМ:
Са.џ, 1898-, бвћехо rOТOB. са ~
NМ ,18II
б.uuџjua rpa.ana,
y8&l0r
у руо_ а,
К. А. П8ТpOJl:& ,.сто војаа'К8 ј посао ОН Х.
BIAOCDf&8 ево ОСТUП: н.еrоВ8Ж Doc.tuвa. 3.ао је
UIfU је архоно ГРЏН80 нспреП.lет&Во с: в.еroао
в.е.,
с.&У8ВТВ ГР&,.\И8Uм. које .У се ВА раcmО•• оаев.е
се АО праве DуБАВlаl~вје 8(,,"'1'ОР.1: по
Арх.ввв су DOA&TI\B са СIIИ.ll САВЧ" ОСТаАВ••
It.u је вввор I~Y.BO иавеш'гач и 1\0001ИКо је :~::=
у craљy .да разуме и "реАстави ово ШТQ је ')'0.
се ец UBtI Ol(ene "ОО .Ј.ОSУIIIСИТИ. ~Јиого пута архи
c&OIШIтаВI Сј&М() орооесен 1'.4I\C о ДОТВЧНОIII ),oratt&jy
.ыве одјеlе веке &Iщије, н Ка.10 се l)8.МПIiЈје ОА 041,
ИОВIварса.кх аllппеа"а. nо ч)'кеu.у. (;аОIНПТ&В& се све 00
воетв 'l'АЧНU K~\ (~e 'Г:\ЧIЮ дозuа.тн ~oљ:e . :1 неТII,ао ,
јер је
АУ-НОСТ оно ШТО ('(' ,\Ori\~1i. јавити она'''Ј Щ\IЮ te Мо&е.
"".У када .Ј.р)'гојачијс лије ХIII'УЬС
\Оt>УЧllrв,
MHoro ОIllUUРlJије 61ЈЬе (;меlll кс aYCTplljCKC,
ПО
~
IП'O је AYMpJtja.Hltll~a III\Р)'Чlшјс GIIAO добаR.М'П1
- ~- 1.801 1811 ~ JIOjWe. у _ • • _ ., , и Српсоој
-
~-
1.801
1811
~
JIOjWe. у _
• • _
.,
, и Српсоој
-
је а68р.у
џап
I'upuo
, •
П8еаЦ п је 0_
,
о 1.& се пrrum&ју. Чује се 1.& се АО СВА
веsп "'''''ра8ВotnI АР. М. f"'P"'08d.1,"
«п U&CТI:. У тп је .сивеп. • 88Ј1оар
,вав-оrАУ. П
С
јОАВО ва АРУ'" У
У"" .Р
mтаји остају ,l.Ueвo наа овога шro се коае
са
в у аустријско архиввка.
О
8Ba.8IIa&
је
lIdIII& често 1I08е оаLи исказано турско F.l.Ц8IIIIIt
С408е српске, &18 турски В у опште IBTКll&Ц80JI&IВ
руе"в варвјават оцева, пошто су фраВцу1'1.~;;;:::·i
a&4II страву Ту pclU' У томе вре.ев) '. 3а .'
cyJUЬBВOГ 8иаqаја .1.& 003ИI СВСКQA.иsе версвје о по
I~
о 08Т8&'''., да бв )lorao С.&3Н&ТН
\Ol·a~aje
у ICТBВ8'I'Oj

ье

сачува.lО. ААВ с

l.IIеэа Mu_

lЬИ.Ј:овој.

Време киеЗ·МRAЏШСI:IО је среhнијс и у ПОГА6АУ rpa.t,e. Србија поc.tе 181;) није више ГОреА& ВИТИ је

рав., 8 »вого се којешта бо

вије ви то BPC)lC Сј)СЬЮlјс. Масу IШC&JIа из ПОРО""""

архива 06реВ08иl,<1 штаJlШu.и су Вукашин Ј. Петро."

АР . НВI. Ј. Петрuввh. l ) P~aoa је страна ове &њвге Ш'fO ez

ПВCll8 BCllpeTyp&HII по не:;И}I IlсторпјСutlж &aTcropкj

аспреDAет&н& с историјских 06јsшњењnм& ПЭ.Ј.3.Вмаца. Иста

оцева прапца R "ФипаRСЈЈј3.vа и уст&новзма Кра ьеВВ88 Србlljе- ~IBX. llе')·РOlшl.а. "Ој" ,ши да је ptI.ДlJO УГАеА&јуи

1) Гp.~ аа IСТОРIЩ' l:p

IIIHC Ср6lје. Вре.е ира/!' Ll.a.Ae

"PIIJН!J.II.111 Bylt.'UIIII .1 . lIеТРОI." 11 -,р. 11111: . Ј. U eTpoB"I,. 1. вео­

~

.1 . lIеТРОI." 11 -,р. 11111: . Ј. U eTpoB"I,. 1. вео­ ~ 1882. 11. Беоrрц

1882. 11. Беоrрц 1~1.

а- -. - , .lЦJ. т , ­ JIЦL npe ., fIIIi ~f··IIj ај.-JW8IIВO ~
а-
-. - ,
.lЦJ. т
,
­
JIЦL
npe
.,
fIIIi
~f··IIj
ај.-JW8IIВO
~
је .-у
-
lfrщIaџ
}I&
1dIIoriqa8 .r
rw.,
-
11IМ jlllq1l8
~ 18&0.
LeIJOII Р.
је А"'У •
upIIj
••
,
_
11.
8А 181&-1888.
~
010 1850 У Вео, 8ОА _
p
Иor_ АО Је.
_о. СJШPIIi
Робеpn LeI
се ,јеАDOј <~
Мuom'-. Пo.lе
п
g
lIPI'1IМII8 .В­
.ОНР Јuoaa
Роберто., шт"." ј. , ~
18tO,
VI Ср.с•• КР
вс
Л_euJе. д"'о "уа­
lOIIe аајВИDl8 00,,'1'1 •• па 8& арае &1181& Ј&.
г. АР. Мп
ј. ва српс
Вecпt. (А.,. Ва,.
ll!llllepl:tl: Српеп ycr&als • прва в.цt
JIuoa8a
1804-1850. Беогр&А, 1'01). llaeвb
, и
Весни" повyn80 је в 81RКМЈ.П8 1IOA&f'88 8
OIOга аа Ср6l1ју аас.аУllUlога Птa.ujaвц•• мт
ј у у .асоп.су Nuo
AвtoJoвia 8А
1103 по), 8атоосо» Un ltaliaDo Itati8ta in 8erЬia.
-. 'Ч"JIМ ј. до О. ч- С. & А. ХХПl. "'_IIJ"~'~''''' 7
-.
'Ч"JIМ ј. до О. ч-
С. & А. ХХПl.
"'_IIJ"~'~'''''
7 CJIIf8.b'
7
~
Ј.,
• '*iiN С 'I'&AI јова
8Or.laмцawa
7
~. ID'Ю .У
ощј. су
pUII Србо;ју. ва .роју
1-
1'0»'." lIfOIIAes8 1 ПОТПУВо. '''''1 ;:::~
иобоАе (1830-18010)
0
се
1& еве тeroбe в веUРIIЛ8&е кој
се 1'& c.IOбo».
Ј. Хаџвћ се lIaoro .РУ.В•• Про!О» Ма•• јс8 !lelllj l@
с "јООАОII .1у,," .Iuape.aћell, .а ('ьвћоа, •
А.рсепјеваЬех • АРУflПl&1. НеУПУТВОСТ8
Uea& Muowa Dо.еАе су бtuе UАбајlТИ ~1 де 0.1
ју
t,opt,eвa вочи. се веЬ В8АDзаТ8 83НЦ UCТ8АП
Dpll88&тor м.цаоца нове Србије. с
(',(! Rt'ТuријОJl ЏСАобu~ља "раве којој је БJIO'
А& I&lове пише. 1'а.\8 јР иаllи сао Бој на МutшlfJf
1'8,.\88". Ј. Xaџata оочве ПРИSУJl.bliТИ Аuк:ужевте •
сова,
бllJUl 111, а по том PaтoftJ7tt срба са Турчшсао :~: :
0.,( IWНIC4 Ю,.(tlШ' lви5 Аб АЩlста 18О6 )' l'
ж.-т Mp.~.p~., l)e ""111Ц IмН (обична 6иоl'РаФија,
оава УЈ IIcroPlljy
~аUUАU И U.l еI!У , u зщ 'е Uоо). Басо је
roaau (' llЩрll1ЩИ1l1l., Т О ('У ЛО;l,РНП С l: е б о р б е u saY8e.l.8
аеroв BHTel"' .' €"
. \IITttl 'U HH J a:\l IlјЦП Је;щк а 11 прав о писа
1, )" .1е.&) .)','т." ." (pOCJ; i l'
~O.1~ Jt j)U w." 1>('1)1 ,1'. "
',
.10',
X IЦI.ь _, .
DO "'УА" .(1) 11 С)' JlУ nол.т "" а. И (lII!Ј}' " J l ll fll.)' ItПО llију ('аОnllт
1IO.".ЈТ 8;&: jOIll 1\ IIt:'Tpa Ј щщ h а, J ~II " II.ja 1»'Рl1 h $, :\Iи.tУТ II" А "
" (Ор.т, X ajoђl·Bt'.,.,(I'.~). "»)1''1 )I IU УТIIИћll!'lћll IlPMI\J<lI'IЏI·
-- "'_111') ~ ~_Ql'" ~ 8" •• ' " а OIIIJ'A& 0 1&. • -,-
-- "'_111')
~
~_Ql'" ~
8" •• '
"
а OIIIJ'A&
0
1&. •
-,-
о
, Т--. Ј. х
аје _
анса
IПC_
IIPUDY ј-
"1
-
----
atllll8je.
-ма
а
О _,~
IUII lIJ8II DPOI&!'8jII lЮCI8 l81ПП A8Ii&
А& се
му
А& се 88
,
lIOI"JIOба
rpa\a • А& се побе.оеаа
OIТО
t.e
се uOlll8je
н. Ј. X&l1II8
по
~. КapaџIIL
оу оа
АО
г
бој_
Ср68је
у
8OpaII<IOj
В ка
ј. • а.
у ПРII)IOА80, јер је
!
Цapвrpa.t& у Беогр8А. А.&в ПОШТО 'У се • Ј. X&II
~. Кареџиt. •• ше 'poТLIB .e~y "УЦМ' са
1'0 су l' епха свој
запвсом. JlLlO шта
борбама ва 8СТО'У Ср6lје. Те су борбе, особа
у
ro.uвe, 8 АО цна А&В&Шв.ег остме по сенком.
В0а8ате, ма А8 су по СЈв.а ПОСАеА8ц.а. хвоro
oвora што се .ВВВАО са БоШIЬ&ЦВJI&. Да су иа то
потребиу
у. 8 Ву. Ст. К.раџиЬ в Јов. Х.џв!. оу
ту ItРUИ8В1 ПОПУНИТ8.
Првја'I'ЫI Ј. Xaџ.t
,
Јааар АрсенвјеввЬ,
АР81О се всти,; ИСАВ које је веговао Ј. Хаџиil.
Је вао Jlщвta •• вео још )le~y вojBo~a!la н
СРПСКОJl у ВеС8р&бвјо. Оо jeraMo 6ио (IOД исти.
који су у Симе Ми.1УТluоввtн\ CTBOPH~H њеl'ОВУ
А.аи НН ЈЈаl·мnка ННГ,\е не uеАежн да је тма,
број"l разГОВUРа. u uреuир:t
а )le~y ПОс.1СВИI\ИМ.
.ы .,. ., " 7JLI8МD­ се ЈOI.I"*"' 0fll8J18 ,. lIaO • _ ' ~.Y Уа
.,.
.,
"
7JLI8МD­
се
ЈOI.I"*"'
0fll8J18
,.
lIaO
_
'
~.Y
Уа
111
је 1& А<О'" _
(1887-18«) 'I0JIIф
IIPODI& о
-
~'I lМ••
јебао
,
,
~
lI)IOtD
APUO ј. А' еу ец пр
-
~
.,~::."":.~• .:P1eaa """'
ве IL IL рсцо-
I' j
Аеовпје. С _
ЈI 1АР'1- 01&
ау, аој. је Р&.ЏЈ& у DPUIO' Rapa\epV аро-
o.Q1II
j прорао
Виuпe • CIOII
1
АОБРО што ј
0
ец
uo(
) што еу pI,AU8
пр
щ ј. Б
п,
У .800_ ~
соојЈ
су eтyAJlje Н. Дубро
с ро •• сво••• СТУ roaoP"L ПоЈцвп
штај
је
је но ,llyБР
.џu су
ПОВОА оroр.евој пыеПЦR, која ее .eero
: Il10
II8.IBBUS '1 Б&тu.аsе. Нa.jвelaa аоаер811U
lIокојп В. Крсти!., .овек која је то пнерев.е
'1 потпуној мерв, ореооручпао је 8р.1.0 9
0
.А&
се испричају
1.0ГЦајв
&&10 су се абu. • АА се
888ОрВ В3 којих је ооцрпево авав.е о Ао цај
описују. Он је твр.4ИО
је 81 историју В&&80 А&
8n'1 се у истиви збио в вawтo се абuо, I у.оваае
i!e 1"'" се 8611.40 АI Du.& оставити DОТОа.ех нараштају·).·
• О
~~ 870 цј е lIуБJiаао
suм бв,",_u о .00:,
, м­
а
Крста" је д(l:е.ае&8ои Је IOCТUO 8 е"1 8-'8 - н••. Пo.t
aua
.Ј. lIac I ",(1 llЮti.
.
срat'ИI YCTU U
.1.
Л. B. TU ue
C'rp.
\"и.
~<iJIU8 '''.• - .,.-- -~ ,. Је jOI8 А& је С8ЈА& ."-01 dJI l1I'\ANC'II
~<iJIU8 '''.• -
.,.-- -~
,.
Је
jOI8
А& је С8ЈА&
."-01
dJI l1I'\ANC'II
*".
-
lOј
8UQUY
~
eplUl&Ol' J~:~~
вј
рм
За
C&II
CIIJНIII8
ПреН
IIY је aтep8ju
КIpa",~ ,
&
,
ј8 JIIIIUO
ua.
"'0 још
у
1.
ь
цо
,.
Rapet,opђa,
је •
га
R. В. 1le811A1'UЬ&
~
r
'ВoplJa Петро••Le. Кара-'Вор,,", 8p1",,!1Oi
обоА••џ
• ua.џpe Србlj.·. ШТ&llll&.'1 Ве'1
У
2
По.рај _е.е. пomуио ••
,
р
"
је pat,eu са свв. векрп."о, беа 8U&1f
спреме. тако А8 је тешко употребllТВ аа ы ао
ПО.џТ&&, &оја б. се оце ОВ,Ае вашао. Ilреве.апа
К&рађор\у I крајы неспремност пиш.ева у 080М
са ево
про•• шu. мету, место АI се To.DI&КJ[
Тpom&ОlI створ. ~eAO &ојп: би се уве.lИ'UО авам
Х•• У Кapat,op~.8Y. с
К.рat,oрђу је ОВАе ј8А
p.~
"'УАО
почео ту '."ЦУ
ају своју
.\.ан се B~pвja ве 9AAOBo.blBa .tereКA&JI8 в ви".
вајвећа СА.ва ОВI која је стваРНА. а то је само о.
уавосв ШТО се завста ,",ОГО,.Ј,ИАО ОН&IО како се у ист
.
С
тога в ми морамо upeKO свеКОАИКОГ ентузвј&3)(& К. И.
ИI,l.OВILа просто ореLи ва Аневви реА. пошто је СА&8а
paђoplteBa тo.tик& Ао& јој вису ОА 1Iотребе никакве
~
)[аља l\еАВ, у којима се по не"в OдAo:vaK грађе
OIUe пружа, в.I8 у KOjR1f8. се 110 Apyrll»a (ПОВ8јВIlII8
овп. што су наПРЕ!Д по}(евЈТН) ШIО прича, неl:.еко
'
11. &u ПР.СТЈП&lfО & c:a1IOII почетку ерпtпr ","Щ 8ам се
11.
&u ПР.СТЈП&lfО & c:a1IOII почетку ерпtпr ","Щ
8ам се I.УСТ&88'ПП прц И8.1О.1.В&О тeopajcuz:
&ОјИМI се
&
pau:aтpa тај 8e.uu:
8cтop1jea8
80 кој
се ВП А& В8вађе ПIoO се 08
'1 C&IIoj "'1&'8 ' 1.
ИС1'Ор.ја "је ромав, А& бв се у љој цpтuo 0lIO
6• .10
впше ВА. аГОА8вје, него вауп, '1 којој
како се у 8CТВIIВ покрет ВА. ,.\огађај аахетвуо • .,
л питатв 6в се .IIОГАО: ,.\& А8 се, ва ОРВАа&1,
Ереауо по в.преА с.кRШ.6еВОII 11 комбиновано. 1U&8J.
:
више 680 створ тренутка в прнт.иСI:& .\ог&ђаја; -
А.,
устп
о",мах у почетку 06У.lВ8ТIО ОНО што се 8.
гађајпа П03Rвје разВ8АО, В.•• је ПОТОЉИ н.еroв ODC8I'
КрС Ар&аве СРПf.sе) створен IЈонајА.К, 31&.10 оо KUO.
ТОСКОМ Аогађаја в ПРВАаСRО)( В,'8 УТИI~ајем ЉУА_ са
ВАејоа IlAЈ. 06Р&;Јов"ношhу! Јмаll НАН други ва
бв когуЬнв. Оба начина Јзввсе ОЛ IIpe1leUa, 0
1.
ПРНРОАС п начина lIиш
ьењ&
,l,YAIJ Jiоји су покрету
.Ј.аВ&АВ, ОД инте~са њих-овох в ОЈ. ОО'I "еба које су п.
акцију &pC1'ue. Псторијll је. цпа
, ЗАДата
Д8. lI388A8
Псторијll је. цпа , ЗАДата Д8. lI388A8 '1ВСТО како је Уllраво 611Ј10, Аа сс
Псторијll је. цпа , ЗАДата Д8. lI388A8 '1ВСТО како је Уllраво 611Ј10, Аа сс
Псторијll је. цпа , ЗАДата Д8. lI388A8 '1ВСТО како је Уllраво 611Ј10, Аа сс

'1ВСТО како је Уllраво 611Ј10, Аа сс lIe бп пп У томе И]I"'О п.,

ОВ <:: К8.квоl. ИЗ1lПШ.ЪОТП801l.

HtL.Ь& О.ЏI3Х НАПОМСНУТИ .1.8 се t:yupC)lCUU <::xв:LTAљe

or.1060ђellia с ЈiOТllУfШМ tIА.ШО)l упаnрс.l. е"flШЈ>СНlI)(, која Ј.

САмо 'IQВОДО.м сече 'аЈ(!дова УЗI:'Т У IlЈnршење, IIн['де у

иваорима )' тю. I)MUKY

IlЈnршење, IIн['де у иваорима )' тю. I)MUKY не uреДСТlш.ьft. Tat;BO cxвat1A8-

не uреДСТlш.ьft. Tat;BO cxвat1A8-

- rplђ.k. (' I 1 "41 7 , "'1ICJa111·~~]~1~~~~~~~~~~ ,., и е Ј ' е
-
rplђ.k. ('
I 1 "41
7
,
"'1ICJa111·~~]~1~~~~~~~~~~
,.,
и
е
Ј
'
е фU_
~
118pa
-
вnq
D*IIy
7 М8U1'I7. Au
,
;1111'8
nro
_
е
во _
.,
• ~ м,-,-
cr- 7 оој
711емрщ· Yw.jТU
7'"
-"7
ар
ј
Ipne.
.A.III
7 _
1IJII8P"
Ј
р У
у
1I}IIIf~ .,
-
lIIIIIII8f Ф, .п "1 се о ·.'"
IНS а
,
• ~_ 16-0' АО"",,,ра 1801, )(JCII8"IIII8J' ЈБIQr
1w1
*.,.
CI8II Вео
ПIIIIIIJI
КeV СаеЈе
C'l'lpeIII
e. aODll8111Т&888 се • п eeAD:a &ао П
џџ.
Tuo се 5eorpaAc1l ПIШUY. а
_
борбе,
_,
У
_
је CIIIo
IWI пр~о
, опет вра•• у
"'" _r .YC1'Jl8jclO-!Jровor ра
por
11&0
_
eu п-
По,
Ауnpиjо,
јоЈ ет _
~
ју•• ој rpaввЦl ап
уп
Ср.""
a8peadIВo, lOје "1 с. још ОА 1789
рехо
ј•• ayC1'p8jel',
.~. у !О. A.-оroА.Ш'" lре•••у б.а П"'1-_
'I'JPC&e ЈВраlle, вuиu.e ва
обар, I'0'I'010 е.аобоАаа,
'N&OUIIY вео•• поro.џа ав.м. бuе су ?О.е пpтu8llJf'
ВО, & проrввп еу ?О.е бuи • спапје 8 oeтa.u 0'1''''
IIDtIЦ80ЦI ТУРЦИ У Uрб8ј. 1'0
110 В Срба, јер ет • ОП
'1
·а 8 ираЈпа свој
П&ТUВ .QA ј
ра. Врс1'&
~.
коју су Срби у
ос
се
YJUI
s
.)(у
-п пп уре""
В.РОАВО
ј о,
:~=:e lIet,y СрбlПfl !! jaВo.'I.'''. УО0&8.0 се p8toaaв.e.
~ војске с јaљnарпа ПаС8&В.ОГАОВ
,
lOј8 су 1 је,рв
Jlosушaвu.8 Ао_ 0PY8&80)l РУIo. П БеоГРlAсsor Паш
.r:=:~""': сву ре
\О8ВУ
<"У.4тавсшу па Аа oa.ecre своју C&Jfo-
;;t
8 наСRАИВЧКУ Mat'Т.
- "' ::., .~:::: • AI ,. ",,- ~ epnacм КO.iI је _ r-u Ј
-
"'
::.,
.~:::: •
AI
,.
",,- ~
epnacм
КO.iI је
_
r-u
Ј
~
1II.'Ј"1.
-
,.
DO&y-
,.
~
О.,,
,.
~.pllll\
IU
НА
"1·) · су
р
~ YВeI(1
во •• ро
AiCЦlULlПoouy
јС&у
ј
ра, &Ој. еу ео ОА в,_ао Ioj
DУете (&1(080.60•• отк".ре,
п,.
с
6. ту ва rp&1IIЦII аустријској 06<1IIIt"'
б. сув6
ј
ре
ј. су ео још про pua ·.,
6ВА8 О,", веКУА (мо. БИТ8 због КВОroброј••јеr s"
Bace.ьe1Ь& у то. паШаАУк.у) у Србији )'•• 08U8,
OC8AU8.
У euoj 8 • .IIер. осповвог реФОрlllОвав.а турси
еВРООСПJI обрасцв.ll&, које је ~.II.ш.ье80 о.цах ."
• еы •• ра с АУСТРllјом • Русијом (1791-2'1
У8l1Штев.е јаIloИ'lарс&е војСЕе. А.ав свеltC),lпе
вамере ПОР1'вве с.и.lНО уа6уве ј&1Io8чаре саме. п
ЉИХОВ старешина у ВИДИ8СКО)l lJаш8.АУ"У. става се
р8Т ('а СУАтавок и његоввк сре
\ншљ.к
мастима.
у t.:рбвји TlfiOI,e ее отеЖIL и aallAeT e . С .Јед6е ивк Бе'~В]"".
IlIаmИТ'I1I\ша 179-1 IIO!ЮА.еба се п покаже знаке
НЏВО Ilрекреuути R јаlloичари.м:t. n.ш буде ОДКП
1
)
М
Pl
а
р
30 8 (>
(J e" lIp, p"III ~' Е б)· ·1)е ЬИI Н l aJIIОII. IJ 0 11 113ЛНС I
.8ТЦ '" )
Ву ••. 1"
jt>
Ge t I P.D &.8'"
j a. " 1a p rcO)ra fTa p elll llll} - 0 .\ 1lp8 lј М 1
J,u'- .\С lt'Т а. 1I1Н )'а м о IIP ~ В О Il ТO ј е 111&0 у сраају 11 A I'. je 1"11 11 ~ j
1IO
Ј
ар
'
" а 1" 1' 141' 1I 1)~1") lf are
lo3.BBjy
1 t:P(i Rjlt_
1\10 pa:u.or •• то
r в,
_
I Р И l ВО.l.1I lIel"UQ
d pal l . I O
II
Э
!\.ор. " а: Ја ("е .YCJOllau .l II I:IЩII оо
,_
•• •• "'1 aoj ~ (0 1' Ј{'.\ЬОУТ r pl!.'I'y
'l u r}'Б Il О.
_JIeori, ·lu.I.I1 ~1oPfe. apuaj 0_ 8PUII '1 - '1 - је "1~.~ IIJIO'f -роао­ Пopre
_JIeori,
·lu.I.I1
~1oPfe.
apuaj
0_
8PUII
'1
-
'1
-
је
"1~.~
IIJIO'f
-роао­
Пopre .нс • Ауетрф, OOJqI ., _
u ју8llOj 1'pIIIIIIЦJ! aaCOl1fD
п-
,.
орвае
»је "1 се јо ОА 1789
воЈВе 81~
'1 !ок A-'ОI'O,ц
вpeII•• y f.ure ВСМ1
fИра88, B"n.t. U .-обар, _
~.
_
, бue .,
lIJOOtDIiIIjO
Bpot'II8IIR .У
_
БUJI •
свацје •
Турџ у Србај. l'O!Oao
• О,,", јер "1 • оа
,
аоју су Срби '.118&11 otD8UI се _ f1IК08"1
• пр
евој
В
ј
вpna
'"
~
уре,,"
варсАве аој.,
,
СрБПI !! ја•• ,.р
100&10 се palO8&М8
е
ј
Р -ОгАО
П
,
аој. "1
у
ј
АО ОРУ."08 РУ
БеоГРIAС&ОГ Ir
••
редовну tYAтaBC';(Y па Ао' иакеете еаоју CIIIO-
•• IСИАНИ'lКУ в.I&М.
--Ј·.~~~=~ IiQII , O' 11,'"1''- Пе 1"1 I/L" .ј , ,. .1UtiJL ., , -
--Ј·.~~~=~
IiQII , O' 11,'"1''- Пе
1"1
I/L"
,
,.
.1UtiJL
.,
,
-
.,
,
:11
-.
_
,-.Х-""",
• 111 јqJ
а
щ
JI:Р
OQJ1'OI'&
.,
,
t: 10.\
бео -.
ао
rnp&"
111 """ео lI""у па се CSJA& ·J18
18&10
.џ је
'"'
П.pr& y.1IIU&
што
АРЈ1'О
А&
б.
.П р&Ј
е.ае Ј.&
"',
eтr.poae
војске. A.u: &аО • 1 С8П& АР1rп ПQC.I08lUlA fA8
cua l1li80 етаи.е С?81р. 1 Бео1'р8АСIO.
утвр""в.,, 17'2 поае
~y
rp
у ку
циј&, Поprа ј. у
ре.оР.ВIПI Пoc.lО8D& бв.и. још .&абава 8 EO.I.eБA.na.
веповереы, основаво ва старо. uпштеll
ТИ8 хрпrЬава, op08.l'.UO се lIе~у "'УАВХа &Ој. СЈ"
хвати.u: вовог CТILIЬ& стваР. в који су DUB А& се
ОН8. ШТО је ОА етарпе, ОА ОС80јеы, OCТa.lO.
Пр. евех том се СВУАА ЗВАЛО А& су Апвјсвој
управи протока в Порта в Аустрија I T&IW 88&П
(ILI.В царски) ТУРЦИ. OВJl поtJ.еАља из Беоrрцс&Оr Пеii!~
АУ'" СКИСАе C&JI8 Аа са Србима аајеАНО браве своја
10.око се .о&е в
t'
ва.споставе бољи НОВИ ре
кој.
c8JIoj ствар. Т'ЕО реt.и сак оборио суст&иов.ьељеllj~::'J
::Ја
("ке управе . МаАО по 11&.10 ОЈа овај се поКреТ 811&10
љ
су ради.tи Хаrап-ага, MexJIekara Коњмвја,
Друге СII&хвј(! или Муст&Фа-щ\шини чнuовн.ици, 0.,\ који
је
Р&
\80
Х&I,IИ'МУСТАФа.пашпв СВН Дерввш·беГi
вису RВ ОСТ.lLlИ У lIашаЈ.УSУ него су се IlсеА.ИА.И у
ДеIВ3I је устанка бuа : А& се Bcтep~\jy дахвје u
в "\. се поврати стаље што је БПАО IIOA
пре 1()-ог декеllбра 1801 I'одине.

у томе стаљу Срби су гдеА&'1Н своју КIIежаUСЕУ

м_ју, ОСАоБQl,eње од С3!40nО

ьних

uаСИJluпщt u мирав

']

~ ~""a. *'·' 7' mщja JIex в.,wa; ,QII8ыf, -цве - - 1*- ~ 11'&-."1 1I8je
~
~""a. *'·' 7'
mщja JIex
в.,wa; ,QII8ыf,
-цве
-
-
1*- ~
11'&-."1
1I8je
"""'
npneми.
).,
,
• , vxoм 0061_ "" та
qJ;;;;" _
,
-
-
i"
-
.uпjL
је "ао_ ОА
ој. је
1801.
ан је
П_реаl\1; ~
.1
11')11-'
10
А" је б.о у
'1 x
~
Dp8nI.
.aero••
вцео .џ ку "ВОТУ 0IIaCIЮCI
(1181,1 lOј
JIaOraP Н
је
б
)
М
~~1 ~M .оте српси • А& п jцвora
~~ _Је 0!'а81101 JCI'h f!ou\f кtut.нn О.&аЈ
ИИЈ­
аОј8Ј с* .1880 "'М 08
ере
~:
011
"U08U о J8U8,. lIOC8.
А бр.&о8е IICЦ
о
т"
,.
.ta 1
,
в
Tl,
·,
~
ТО8Ј'8О8 ., РеОР8 .~
л &u ТЈр
0'n8t ~
А 011 lne
OIIOј8 J.~"'''':
,Море, Cl.Jfe. ТUIO
6ц~
•'Ie .,. rup" ueтa .w "".!.
~,. (~. Iapaџl!Ь rolOp.: • Ћuoj8 ОА о
бје"
11
,
x
8U11ja 11
О"
0118:1
8ТО
M~
6&18 у
,
,
lI8UПO Df1'& Ја 80Uf81 R8POA CplCU
Aau;je 11
U
,
lnUO •• се allje .LUQ . Оcoбuo је (1 'I'OIhI Pt,PO Xacu-oer.
11
.euua }leue.t .ara-Ко
IIj
иј. је 1 lЬenUOj .,.~
08Ij .осао . Ј
.,.Т С1 re 6&&8. AOruopaц. 11"_ CI
11 ОАреА
јn'." о А& 1С'1'МЈ
,u.uJe.
11 ltoм.aIQa
., .
се 8et11'O
110
• • po.v
ВЦОС'1'а 'ео
те
,
pllAL
11 IItIn'O
ct!
80
hcu-беro. орат 1••• 1 r n.oa.,
lфIrjе ~n
Ја п~ pUO!lj, 11 yO~1.
• :tacu-6ef 80 1'011 rrne aP8IO а.,
'.I~:::.~R:.:_~ се Olaj а\)См aouap. С& CII •• 11 .pt:llje ocnе,
11
••
Гр
1, 7 .
!!~;!~~~"::: ~~::~~B~·D:d~.~~:J lpu.ua ее 110 ~ • .- 16'-, Cllullje т"џ ОЈ • ; ,
!!~;!~~~"::: ~~::~~B~·D:d~.~~:J
lpu.ua
ее 110
~
.-
16'-, Cllullje т"џ ОЈ
; ,
q
О,,"
1""
I18А х--lIfу.-
jOIO
-.
ан
среА'" lOјпаlfll
ofa6ц
CIWo.'If«, пмm» П је 8С&yetIO
C8UOМ турсаом реАУ, lо.Је пoвo.uо. ВО,~:==
C7UJIOCТ8. У
роабврав.у • 11
А' се ПP"AfВlе ПРО'" се ве"_ lI8C 1808
са су спuаје раАое 8& јцвој страва,. ср
feIiIIII
• • а Apyroj . И 1&10 ОЈ Турци С X
ве" 83.I.e'I'e.I8
пр
'! ватру, • в ја•••• ,. су ее
т.вве 8.1. JlJllЮ.lrубиве в законите странке 8 CY.lnв&
ва које се јавио 88&40, још ОА, 1792, А& j
,.JI'-c~
Bt> О,4обравају, в сца се очекивао знак устава _
:в.пове. в Сvбв су се САХ!) спре.1L1. АI уставу, а
8П&К цео посао с .\ругог& ГА{>АИШТS. )О' свакој ,
УАру.ују .\ва. еАе.еита, сама ПQ себи
)lоае Аруroј&чвј~ бити .t.O AIf. ,'маки ОД тих еАеllеиа.
RJI1IEB р&,.\в Пu HeSU.LI', 1L1И "а. tеГАИ ('војик хис
тога су КАО u С8&tюј 6УА)'Ьој P'-lБОТН, МИС-IВ И О O"'III!:~
BejaCB~ н .утое. Главни је lIокреТ8'1 lIellpeCTlnO
твсак А,зхвја п ЊilХОna СЮIовиљна u II8,СIIЈ1IlНЧII:а ':~:::I
То је- 6110 уаро& Еоји је CaCTIiВ
Ы!.O
у je,\uu Т31О0
мекевте КНО шго су <":рбll 11 Т)"ЈЩU.
08&&<t8 је у стваРЈ! !in.j lIо,1Qжај у дето 1803
Ruo папр~). 1Ј')1:еП)'ТII ('Јнре)tОl[П мсмоар ол 1804 "ЩВВ8,
8 Ilрпчање НЈка, "роте М3Тllје Неlll\AОllиЬа, ЈltПllLвј
p.La 11 Петра Јокиы\ С~I:tЖЈ се (':1 ('lЩ1l У ЦрТlI
њу
'[tlra
••• f0p8 - _ -~.,. t .Ь- • оп Ье ео ,. "lJIIIlII88I8 џeбue •
••• f0p8
-
_
-~.,.
t .Ь-
оп
Ье ео
,.
"lJIIIlII88I8 џeбue • -џPI,
-'8 j_W' 'ђ'"
"'",_
IIOIIQray
11.
~~e
jaaI
~
~'!A8 ,
_
ТPOJ~цOJl је П_р и
бup.\III~AIa-
,
ео Аа је
0 рацје • Цм
18Цt
по Бео
,
"
ПIUIJЦ,., 1IIA}Мa
-::~~. ва се ПО _ 1- •
,.
', '
Не
уцаве uOfIJIAo А8 Је
х
рас:а
се """'0 А8 је
Мпеаеру, А ."ва", је
С'! "'" 18
,.
•••• O~ а
noryl\6e
y
Х&џ•• рр
П ја-
'1 Беоrpщ та
• ПОryl\6e
у
а&М1ICIIП
ХХХУII. ~ . 13j.
Еа
II'.
ЗI,I,Р1t8. ~ellOap8""" Мааје п
_и. ctp. 41.
• .'"". <'l9 4IiItP1 , - ;ј,iIW А_ у 'МРЈ _ -- " fI'1 IIPOID
• .'"". <'l9 4IiItP1 ,
-
;ј,iIW А_ у 'МРЈ _
--
"
fI'1 IIPOID aD P'\fJ"L в
-.",
-
• --
је
-
•• ш
IIJВ /IfIII
је
OaII-!JJCIOj
Iojв. С
царе
-AМ.i Ioj
6ао .ycrpajcu
аџр) • iIJ'I:цII
P&vв" је он
би АО се 1 nj _
8
ео,
IID
_
Поуц&ВOII
,
,
то аре_
х ПIдJ_
)(,
страпе '.\1 Тур_
pyry 1Ia.I
Пашuуаа "''Р'' ,
Ro.Iуб&р
'1
"
СУсеА'"
с
та
р
8IILI& је•
, преко C&el8
8
3абреаја) јер се ocu. ~:~
,
(&аО
паш8В пр8јате.ь) могао 61Т8 посреди•• , по
ј. јо' '1 3о.у., .80"0
,
••
]
у jOI8
М •
, """"У "&ј.ру М
ру • Јап. 3aaиt. •
Е.ацаја
3абреајL ".ре
у
DO»n.e преко. ". је хаџ.в-ыt:тафа-паmаa још аа
е ПеrpОIl Ичso)[ А.оroварао се А.а се хриwt.авсиtr
<'пасе
хајА.
,188I
И С. ~lI.J.yrBRo88\J 6e.tеаИ,Ј,а су Х •. џ.·Мус"
.ьУА8, аеАећ8 се осветити ,.\&хија.ll.а за с8-рт
ваш.ву, с веЈ.ИК8Х Y('pl~]( (.ОУВОСРАНО") аАВ 88
( •• 1&.10·) ПQЧ6.1В )' народу аоДЖUJQ7'U буну, и А& је
ХО8& мвсао ("СJilИСАе сами, Ц"ШТИТИ се павру8) . на
мссту он бе.tсав ,.\А је Щ, зн&хсuитuјих спахија X • .,.,l-4iri'l
ишао lIесто t~8П Ul"ТМИХ И r Цариград, .\3 1'&.0 тр'"
моЬ.; А,& ('е оту.\& вра.тио с )'ПЈТСТElIl.М& Cy.-\тановИJt
вукао по ilauQeuy 11 :ЗС1lуu)' (ие cMej)'bll IIрМазuтв у в.о.
rp&AC&H lIаШU)'R), АР&i&еiIП п Тург.е 11 Србе II1'ОТ08 A&UJfk. ]
• roвореЬи свакоме ,џl је ТО п су.1'!'аи)' 110 вољи И А&

BI&O)le иишта Helte 3аЈlеРИТII, ПОШ'!'О су Ј.ахвјс Пр'>Т.В8IПlii:!l

су Ј.ахвјс Пр'>Т.В8IПlii:!l • ОАllетИНI,И l\арСТllа. Хасан·бег је

ОАllетИНI,И l\арСТllа. Хасан·бег је јоlU говорио да је аа

• ОАllетИНI,И l\арСТllа. Хасан·бег је јоlU говорио да је аа
• ОАllетИНI,И l\арСТllа. Хасан·бег је јоlU говорио да је аа
~ •• _ 0 ,. '''Ој в- n' •• JIaPUe • 0'IIЦe '1 "" •
~ •• _ 0
,.
'''Ој
в-
n'
••
JIaPUe •
0'IIЦe
'1
"" •
-.v-
_
"" је !Iapqo"" ""'10 Мо,
_
1Oj
Оп DрlПO 111> Ар)*'" •
6Јје 80 впiij_ Поаа,
'IOЈ
Је
u
то ПОТОJU .1вев8 војВОА& Мu88SO
11810
APJI'I, тешlO је ОААУUП. По а,
,
рщ>рt,e се lYrY Ц .рат
••• CВs С
18Ы с
ЦnJZ Вцв се, Aaue, АО је
п
1-
6.0
аа.А.об.ljеи, в ПnIUЬe је спо: је
ro
Хаеав:.-беra ив
руroга
неког 0.1. ВteГ08П ,-,.
ив аоереАоаа.ех векога ",),гог. НаГ.lашује.о
уставаl што се спре.ао каје бlО вашта APYro В81'О
Беоrp сlоra llaш&.tуu против мхвја. kOјв су псr,oaјј
АИИ Хаџв-Мустиа-паmвве првст:tАI1.tе с Г.4&ВВОI(
С,,", -,
м.e~y то АаЈије, која су ухватили
DIlUO мајору Мвтеаеру, беху У,,\ВОСТР)'ЧUАе своју
аост. 3еКУВСIВ .ехоар') бе4ежв то) и наПОJlВн.е
с
хо.е стране свака рмњз :,:рвшЪанск~ почe tа
Тр&Т8 вео•• оштро. • Ко је ГО'" СПО qптатп п писап
је в вајкаље УЈ'АеАа међу lIapOAOM о.мао, Aa:,lIjaJ~~)
.био су
8 в ПDче,IИ су се старати да га с "ут. y~~,:~
о
,
80&.". 1803 Карађорђе је са. "ОВОр.О Петру
1)
бр. &9.
С.
К,
л
р
]. f~п.~ _ ОА ва f ц 1",~ ' ax ОО "* 1<1_ f;, ·I~
].
f~п.~
_
ОА ва
f
ц
1",~ '
ax ОО "*
1<1_
f;, ·I~
-Је
.-
. ,:&ОЈI&
л-_
7
з
уl.
п-
DOI!Iмцa _
~
~111.10. • ПOl8IО ј, X
l'JnII б
_
Вeottм·
x
1'Ju8,
".,
IIJIOII
А& је
ау
п.,
б8
ео
сп
,
&
л
DOI8ЈО ео • х
XeV па х
А& је n&III
Р7-
,
у с_у ГоРУ. ц. 117 ео
брао A~ •
-71-
!.а
8р&ПО. јер је allO шта се о lWtIIJ roaoput
К•
"
в. БУА' Bauo _
.'IОГ пвCII" мај.ру и
Ру.
3&10 117
pytt
оа
60 •• ва БеоГРЦClOГ Пamuу
UV.
су
По.,
I(ОГ.l8 е.атр'Т. uo .IКН А& се п,-
u
&Ој.ј су се "&АЦ'. А •• Xaџa·Pyuк
110-
КВ88 а .\.аевснве, BBI'O оставе .џ .-ва с
!'Ј"'
с
ОАО •• ртаllЮJ r
P1J1OdC:Y
в
1Oj
,.,
ро.ао xaџ.-r,
(W>JItЬ••• Вo~. At o.q
_~ !lfJJi' Ј' AщIe .,.,. -v :,: - 'IJIU'. '1'- -.,~_ AOdф jOI8 ј je
_~
!lfJJi' Ј' AщIe .,.,. -v
:,: -
'IJIU'.
'1'-
-.,~_
AOdф jOI8 ј
je
) о
80jII .,., rq
ђ
а
се
,.
)(арау у ар
A8III
.,
С-.ерј
aeroa АР'1'
-
,
м- • lIOII М.р C&.l.втajy
lI8fDIOt sojп f!'! се квеаовв AOBBCD&IК с ЦOJ ZI
_
Ао се • ПOCIоuaа
о6у., у ш,
ај
iJI
3еllJllа ец "'У»I аој. "1 се б
Аа
or
.'Јт, 8&»1 се
јОА.О' y
sojе је
"""".0 и. Стојавов.Ь'). То
ај ,
AaU,It
Та&О реЬв, све, В с тога се O,I,)IU, ВО свој
ВУ'РУ 1804, Ор8АУ'.у .Р'О ООШ.Р.' • оштре -.
це.аој стваР. аавевцно ,I.LIe са сво АРУГИ обрт.
во. ",оговара.у, које се 08811 0080,40)( Ap&UO,
U8je
(&&0 ШТО се у сви а готово 88ВОрО. DОЈ, jeAВuo 8
ПРИПО8еАа):
1 ПОТУЕ,}" ('ве 3Dlтивје "уде;
2. А& ва IЫЈ:оваместа поставе 80ве
реmине;
3. да ове А.УАе, по ТО)(, АОll811С У грал в
Ае 1'6 ОД P-.ie н е "окупа
ие сместа
рае као таоце, Ао
СВСRОАПКО О Ј)у.је што га IВlajy .
а "&АО ПО М&АО встребе
1I)'Ш&е главе којима је у вр еме п осл ед њега рата 171~9·-:11i1Ц
110 ТOII C~· (;КПШ.blМ11
БВАО Асе е т ГОДIIUЯ , 1111. по ТО )l Д 8 с е на остатак B8D&J.II.:'::~
у те
Р)' ЦИ
А,8 ct'
Н С'Т) 'l Ј ЧВ.
'fali O је С рБИll8- , 110
6
1) Ист . М, ђ БС I)(' I.a.u Н If, ье1l М аии)! H ~ ] 'уоореlаца,
,.,
1
0
80
Ј.
О
H Y'lII1i - ,'\,1 lје 11
О
I
хца је
п
р
пут
II.lIIao
ПО llllн.е се
п
а
С УС Рет
с
~P\eII •• AP-IУD IIt ( rJ. ACI1 8 . Н. 261) 11 по том
11. је 11 11111.0 • ђ 'АIIII.' ••

AP Yro

е т у заб(lА еаоt.е 1:" '(1&() С}' r & СрО И U!ЈIIН Ј И.

о

Н.

1) ~pO• • H'" 1, ~~-b:I

• )

I'.u.callx 11.

И Ј', 2;,.,

_-- Ј ~~ IwI,& ~ ."., 1IJ8' " ва 8а 8 "1 110 ., •
_--
Ј
~~
IwI,&
~
.".,
1IJ8'
"
ва
8
"1
110
.,
". aqje је 'IIeA _
щ6есе_ -с,-"
-
ЫeIOe7 -
Је
!WrIn
•• jIOA1. 18 Ju.Japa 18М
-
Им"••,
AOf08IIP' • IIOA
џро -
fJ88
pI,(И. зато 6. rpпoa 6е.ао
у OCТUln'.)111
,
11. ~o
ь
то .рп_ у ~
'010" в
рш
u"
.o!"Jfiмu
И.ujе В.р.о
је
АО ОА".Ј г
у
1
1 Бо
v
АО
му . IO.OOY_·
-
- ЈЩ Хаџа·Ру"м
."
:UIIL. _ JIO ~ ~E!:~~~r:boaj'" An·· ()мј pws ., Lпja .- -- • CUJI888 МА
:UIIL.
_ JIO
~ ~E!:~~~r:boaj'"
An··
()мј
pws
.,
Lпja
.- -- • CUJI888
МА ч-е.
.-_'AIII&щq--,
је .,_q
в,s 0
lmIPA I!oroвqe XIЏll-ђo•• а
КapIЏ8Ь АО.Џје
У
В
,
Је QJlAa "А JtY"Y&-A.ujе
ац п
j !lili
Jt1"уа-А.&-iи maplO _ре, па со уцаа А& !ОО .-
,а Jty"1&-A.&-ia вије .теа ВI _
со п~:~ ;
пoc.uo Аru.aвjи,
ј. ra је 'AII&I 6аџ. , ~
сев прота М.х. Пејиь известио је .втpOllo.Ll'l'a
.na 4- •• мбруара 1804
је .р.оацрna
680 КПРОПОАВТ Леонтије у Беогр&.\ 8 како ra је
је епв.е у варо.\У. Хаџв·I'УВ.JI је О"'I'080Р.О АА
,
1IO.blТ80 8 ТРП.Ј.~ље варо,1ВО В8ЕОјик ре'lпа оп
саветовао је JlИТРОЈlо.IВТУ да обојвца по~у ва 81
Аустрију. јер ье ее парм поб)'ивтв па јаЊll'lаре.
вешт.ј АОАаје к&
о је JlВТРОПОАВТ тај разгuвор 06ji"~
х.8јАМа • како су они 28-01 ' јануара "o~y ПOCA&Ul
Хаџ.в-ђ'8ВЈ1а АовеАУ lа l\.учу,,-А.luјu. ОлаТАе ry ra
јавуара DО8е.4В на гуБИА8wт е в посекли').
С.к, МВАУТDиовиl1 пева Аа су Хаџв-РунвlII. R X.,P-'II Q!I
(83 МОр&В8Ц&) ОТИШАИ БИ .ЈИ lIан&стнрс
нк IIOСАОК АО
По.&8та у Б е огра ,\, D да су ИI 18 1; 0 ;\зхuј е ухваТВ.l8,
UТПlЏ.а Jlокрај горе НВ ЈЈсд еl[НХ оскава 110 06а Ве шт е њВ
пуно вераам. Народни п е енв& Ф. Вuшњиt. в езује 11Oryб.wвf
1) М noaр.-, 87-69. ~ 1'рф, 1. 11 . ') с.о ". с ., по
1)
М noaр.-, 87-69.
~
1'рф, 1. 11 .
')
с.о
". с
.,
по •
• @IOJ P Y.

Хаџи-Руввмово С погу 6.ье ње1l Iш езовз у Ва.ье пу, 8 врuuио схватввшв тај AOI'II.I J 8.j, у ве uча ва 1' 3 сnо јИ]l пвс

А., Џр. Н89.

с С . Јј .• \ . ХХ \ Пl . СТ!, 138-4 . 11""" l<-р"Jlјl t"t\ ~1Iт:t ()~ и ll8t

Ar .X/fJ . С. li.

. ХХ \ Пl . СТ!, 138-4 . 11""" l<-р"Jlјl t"t\ ~1Iт:t ()~ и ll8t Ar
• , &~ ., . ~1iIlOi је " '1 j8,ЏIox - U8I!1• .,. 811'Јб- А
,
&~
.,
. ~1iIlOi
је
" '1 j8,ЏIox -
U8I!1•
.,. 811'Јб-
А
10
1
10 11
и
~=~~'
,-rr
,
••,-
~
А8 е888М
,
,
_
то.а lIO<II& -1-'"
"'рше"'1
_- ~
1pIIIUJ•
0f8II
•• ВвшasJ, Јабро п
је
o.џpUlO
ОЈ О
,
в.,
7
11
,
1 бoQu1 PI"'I.
lIan: c.u.xoa преко IUPI
е,
В ' Uш 8&трЈ са пк 1Г8CПII,
JI.U Ьеш је веш p&eDUIIТJI l'
В
• oaere,
Вог UII је А,аО.
тако сику аОIJПll'fll lOјс.,.
И аоћ' Ьere. en:кo, &р0l DЦje,
.ЈЦВОГ пеаа пре.РИ' lI088Т8
И ВI .јер,. !ИГ& АOIWIИП,
СоојЈ ь
8јеР1 "rтбllТJl.
Ј'Ц80Г nocjet.', а .ua ъ,е rтetal,
Ааа nOL·'jelUl. '1мнр. ОАоше,
ОВI Ье J&II куЬе ПОПU8ТИ,
ВII .ЏIBje 004 љих нзг.вутн.
~~-""',. _ је Jlfo.J,ey. "':po.џI, ЧаpauIia • •• • те 0.џ1•• , јер оо _
~~-""',.
_
је Jlfo.J,ey.
"':po.џI, ЧаpauIia •
••
те 0.џ1•• , јер оо _
.Q1I'8I
- !
OApet,eao 'РВ. 8!
-
И аporа "ВЈКец 1
еву
lIIIТpCIIIOПI'J
<ЈА 4 Мipya,. 180' Iie.i
10
је
освет. к
Србпа, о lOјој су ј
,.
_'М
а СУ АО
А8Ва У Вeorpц 79 .Р'" <.IIМ
П ТЈ
се, Aaue, тnPt,yje јцно _, lOје
~
јцмо еџ.ме ТВРАI се • бе.аеШIОII веХУИСlOr Dpм6
М. В
о а lOје је • П. J
сто
• no.urra Orpa"_РОИIЪL ОrpollИ8 УТIсак,
•• :1 "У"8 ПРОIll8eАев I у Србвјв 8 ва crpaви, ее
ВI про88&ћк ,'8 се погуб.ьев.е наје B811pmuo '1
В& све страве.
llОllеНЈА8 смо горе Ао. )18 ие 88ПО ВI IIЈ&8
ьоп пог
вара
онога устанКА која(~yx.:~::~~::;:.:~
"УАН прапр
На 8&КАетвв у ОраШIQ' 1803 СПОМ С НУТО је C&IIO АО
uВ на тој страни Бе:IIГРЦСКОI'а
Afap.ra
1804
"
шта
МfЫ:
UOlf;atJ6QTU.
Како се, Ш1'&,
•• CUAO почета, непознато је. Караl,орђе ее, .м~~)'
пр ању љегових Ilај(ј,IНЖВХ .ЬУАЦ, (ill u оеока '81'•••
ПреА крај 1803 в у ПОЧС1',:у 1804 , а 11 '1'YlЩВ су ВI
&B8.Iae "&Зи.'и. 1\4.1.
је uогуб
t.ењ
еu
ШIС S
R
A ."-~Kre •
')
C'08@1f".
С
,
П
,
. \.
ХХХН I. CTlJ. l ;1J-l~. У Щ'ТUОII! G
CIII
(.bpcu
вес_,
С
.
К
,
3
l
II U ((' 1I0.r И II I х,, ', 4d- I ';) nО llll Њ" , I a јtl 11 11. 1110 0
,
,')2 .
стр . 9:' ).
~&
ј
е
Ч Jl.Р"
О Ilt.
.
Ј
а.
о
)
е
П
(lА- .
о
.OCeIU ) ' 1ia.8)~ f'JlIIII.' • • 10А Б о'Оr llЈЦ L
и. J O IIII.
,., се O:&JI'МIIO • .оје је 600 а_4 иајпо » _ се ,ПП мо •
,.,
се
O:&JI'МIIO
• .оје је 600
а_4
иајпо » _
се
,ПП
мо
ае
ТурЦО ••
»
1fI!I1•
ј. су 6au
oApot,o
п
• UlВUIID! ra SOA ку"., арате се SИjIr­
пре ПОГАеАап Apyre, сам О Il Bp8IIH,. б.а
1IOOЈ)8, па "еllО пос.ае траа8'I'В p
ot
Ae ll'8liAIIJIIIC.,.J
Зе.унсо "
р ОА 180. 6е.а"1
fI1
с:.' рuamи
ьuе
.УАе ва reчу аевова. Dot.I8.I8
ееАО Каме•• цу (погрешво .еето 1000l.У·), А'
!,ор,," У"8&Т' п. убlljу. Оно AO~Y • ОП
Ћo"~
• ставу '. •
ТI Аа 1З&Ija. K'p&t,op~e OAI'O&Op' »
., Аају
позову ra ~& САобоАUО 83&~e. оН ОАГОВОР. ДI ва
xoL.e .џ изађf.o ва по.ы. If ОН взаt,e 03 К)'ье ОРУ".
паЬв ве )(08е. Itц КУ 081 поавчу
&
ПУIUКUХ 8 са Аова ПВШ1'О.Ы •• \.Ан ЧИМ <'с IIOU8&O
Bp&TUI, скотр. ДА ТУР " . пuте&)" lIушке 8 r-&б.ы
и.сг8., r f01 ' 1\ ОUаЈ.И IlрВН "И, Н tI,\Jl8Х СМА.Т8 A»!,jlQ ii
умакне у ШУХ". У Tlt.j »8
1:
јј' -
IfA.CT8u.a.
у
8ео,\НУМИ1tВ,
,1,4 .tB
.\8.
В3)1иче 1111.
lIеllо&Р
а.устријСку OТJI8I,·j
"УАа у УНУТР1LШЊUСТ, ILШ на другу СТРI1НУ "~:-:;:~
тпмс ге ('еТII С18ноја 1 ', 18.0&1011. ,
и
Щl ('КОрО ј'е
в састану ',. } ' ј)'ву ню :) се кретар с.'ш{'т& Бо&а ~:~:~::=
(Teo . 101) Фи.tИIIO В Иt.) ~ шпса о је )" с в о .и е ,Ј.uеВRПк.у, с :
" U ~'Т"IIItЈ. c iIl c
ora
),СТItIl'<4. ~Tp. 4.8,
I Ј 11'1 , Ј 'т. К "раџ. Ь . Iрф,
И
,
.,
) .
T<'I !IO
II.
"' ''' ',у ти. , киа
И
\I Щ" "р. 3~<)
Dtl ТO,"
I\,
"" "Ц
II
.
11 \:1'., 1~p;L.L, .\ lI.n'\P .
jII8i .- "" је , а _,1Iua"'qop,", _ , • - КaJl8lloillle";":~: AOIIe 1 ТeItOa1
jII8i .-
""
је
,
а
_,1Iua"'qop,",
_
,
• - КaJl8lloillle";":~:
AOIIe 1 ТeItOa1 аре
.,.,.
~ј •• -V
бе
!ОМ
~. је Кapaljoplle 118&1_ """_,"1
88IIe •
1
,
обору; цреАI •• ""
па 8А1 &1"
АР&rO, а ОВ с •••• УAlР. ва
о 18)'8.11•
,
оба•• МУ CJU&Тe ј
шеC'lOрlЦ8 иаr&y пут БЕ'огр
ТI. се еllПJl, DO
tleeU&1, • буна aanо ев.
Не
се јасно Н8 то, ОТ&1.1 је вареЬев ващ
ђор"" По В&РОА8011 пе с ни ку то је иареi)eље 8'ЦIO
.0
' и ПО ы
у бв Се, flpelllll. познатом
taHy
011'" ''
СКИХ КВ е80ва., в вао&.\ па ItapaђQp~ )(оrao утар '"
,. 26 јануара . А.tи је папа .\ тај. ПО f' 11f' ]lY cy~e""
вз БеQгрца IIIJСЈ е првих ГА.сова
('еча кн езо ва l18je
.\UI 080 OqCEBBaн.e које <'е ~. њу с ,.\ахяјске страве
Пошто је napat,opl,e bt'b (~ )lиш
ы t o } ('Т ан а в: ) ' ~OI'08l '
ПРВСТААlцак. Хаџи-М у с rаФ:L-IJ:LШНRИ II. ље га није бlLlO'
вв
ВВВСВ& А В Т 8
пк
IlOг), 60 Т И,
НН
криш ом н и о т ворено.
еу
се
у
С ВОХ (>
р
а
ч
у
н)'
(~a w
o
у
TO. \ I II \O
Ilp e ВILIНI .,e
,
' 1 <.:eI!'1••"u, 1. I;~•
•)
и . tXrI .et. MC'I'AUII )( II ID .ьeko " .\:1 јil .м:ex.~"
Фо'l:Ut О.\Р'·!,I!К б8: 0
X1Q.
~ p•• II
r)';;
'
111'·.0
Оt·ИI n CHI,a BIIIII\. I4 t .
P'.u -Gt-t н.::с :
Ј С8Ојој T tpC&IIj ' kTU pu jll Ср6.ф: UQ."IЫ' тако " СТО Аа је '\ l eXJIt'.1
IIOCUO 11.0 ' .,.11 •• (\ .\а р:.ат!· KaJlaIjoIJ~'. C~()It\'IIItK С. " . •\ . Х:\ LfI . r7p. 10,
_A.l_ - о.-Ј- о _1 "Н ~М- кроо8118ае; е 8111t _ Зi-or Ј ,., _~.4.Л.Ва
_A.l_
-
о.-Ј-
о _1 "Н
~М- кроо8118ае; е 8111t
_
Зi-or
Ј
,.,
_~.4.Л.Ва
Ја
-
по
--
1-
1IIIja
~=:. ye.нtA aoao.u I са
'8fO
I!I'
-,., "1'0 в. Пpeпo.\lOll ~
101'
ОООђе
р
_
АРЈ1'8
ео у оре.у КОја је
0 0_
-
"1
1'
hџ.o.My
y,
• 1 •• аа ап·
"' ''''lOIoopll.' хаџа·}lу
вп "'11.8 са СР'"
.Оf
ц
кој
а
се 8е
1
.8
.,
,
п српске DorAaBII,e н_еу б
са CI8II ••
су ocelaLle Аа аајеА88ца llIТ8p8C& cpllClbr&
е а , ;:~~~::; ~ IInu_ са ~ I (- JI}I8III8IIIUМ _) jaaI " н,је
е
а
,
;:~~~::;
~
IInu_
са ~ I
(-
JI}I8III8IIIUМ
_)
jaaI
"
н,је оо
JIO~ 1 _ра.ау,
• ""
,r~
в.rpeб """"7 0n80.iJ.
1
300&0
~ ВJIUIUI. и
BUC.Ie тora
'1
2Ь ј•• уар. 1804, IWI
aploj
ира. о.шта се
пева8&. А. Л . Ба!&1U8
.репоAJWI • Ву"'
у 1t&paJ,o~1 Ј
Ј ја је,
. 1I,р"",
батl,
&аЦ "У
е.у Аогфја првог устава, јер се • .а.
иц в.ја.ше ПОВОАВО ЗI ••• , ПРПОВ8Ј,а као »-
AID80 се У ве" оргаИВЗО8&Вој Араава, ПОЈ1КВ,8
реА6е в рапорте. У ставак бв, в. ПО ље.,. • по
и по
руг••• емоаРВСТ8Ј1& ПQC.I.е 18.2 го.uие, 6во •
с.вш
ъево
АеАО, које се ВЗ8(Ц8АО ПQ ману R&DpeA
а 11.1.18 бв тај био осл.о6ођење СРПСКОГ Н.РО"'&'
Историје Батuаквве поче.ю је то lIиm
t.eље
Ш8р'"
в&је спвсе, без оООВРIl. на ја('не исказе прво 88ВОра,
трааеL.и НИIUl.Rва квl.ења вн уАеllшавAIы' Пl'еА':Т'~rd!' 01
овако lа
о ('С АОI'O,\и.lА У НСТИUh И К&КО је првв 0,11
••в&. }~Аепшаваље 8
гувише раво взношење цеје
СВОСТИ АОВ(!АО би ШН :, lIe~)' осталим, у с)'коб са
потољи•. \нгађајиv&., ,\ОКУ1llСRТИ1Iа. ппtМИ}lа и B;;:::~
). са.ој tТII8Ј>И почетак је ) ' пзпеuэ,ДDОМ
,",пlljе. TII8U JlеЬи и без npaBOI' мапа и без АОroвора.
МаЈ. се тежu.,о само ,Ј.3 ес поврати стаље нешто БО66
овога 00 ХlIџв.М,\'tтаФа ·"8ШО}l, (. гараlппјаМt\ за
ао што је био
\
преАОЧЈ8UU3 ОА нзuепаl,ења
AUljele в.lаств . Сне је то 611.10 ca1l0 )' ItPYI 'Y
"' --~ i S~o.\'fnae, lI!IfOlIIde .,. ~ ~~ ~D -_lSD. ,., • 1IJ8II'II7 a,c1ol8,Џ са
"'
--~
i
S~o.\'fnae,
lI!IfOlIIde .,. ~
~~
~D
-_lSD.
,.,
• 1IJ8II'II7
a,c1ol8,Џ са ар-
са -JIIIIIIПII& •
,
,
ap.IП0,.,
1
1
eпr
щ
је tIUa
(1181'018\'110 -.
,
• аРЈје
,.
~.
ао
WlQje:
_
с
с
1- саре
је
~
у
Бео
Ilalu,aY"1. 1м"
,
."
""
11.
ао с•
п•.,
а
су
се
јп су вап.реве • бue, а
TypЦII б
У 8СТ881 IIIA
Ј
81С1Iаајуь
се на свога nOI'.ll8BЦJ,
n
-or.y.
ји
вcaor&
их је 8 ВОЈС- ",,",О­
, бymв.u Аа п.врате и у Бeorpuc
,
u.
о. аре 1768 I'OA8Be реА•• ПoтпyJl" CIOбoA
BeJlOlr.y ПортввOJI Аа еаиЦ& ј
арсаог
~::.,.~:~ п.пуст
ј
р
(п
1798)
~ Паш
у.)'•• ви ОО •• аек6ра 1801) вај-
,. , • 'IfbЩ ~;~:=. Ueta· e.r- lOjaOII , , • nure ro jOII ~
,.
,
• 'IfbЩ
~;~:=.
Ueta· e.r-
lOjaOII
,
,
nure
ro
jOII
~
mrora .0."
~
х
:и,-
е
.,
-
~
•• ОА "'Р
.,.""
ар8,ј_x
-60r.IIo'
I8jo.~.,
• AP1IWO -
со
рn. ,. JlllrolOPY с ПOP701i 11
"ouy' .,.-
,
'Р" т,.,
.,
-рск А. 808]/&"
qsy _
је је бuо ВОА
x-&-6oro_ бр."'" o~ ,
1802 6,
,. П_puцy. " ra
'.је (Ц•• , уryшe.
,. f оаај
еу 1808 са .:-: •• ::::--.~
ueeoвB I&Io8ICK8, С "ево. А.аскro•
Карађорђе ,. ш,.JI&AIIj
Јом ,. ју.,. 1808
BI.МВC'CB расПlТ8ВU8 3& Ц8part Тура кој. еу
081 х.с -6е
(0••• 0
Ла
Но .~opy м
рађорђе је .А нове.бр. 180З
врт 1804. Не 881 ее .а".8 је 6во прави ВАН te
р.",
с о је Dогреша љу У881118Т8 &&0 DOlleTaR ОВОI'&
устава &Ој. је · НЮ4 букнуо, по што су неп п
BВn:, .emajyLa та ,.1М покрета јелан с А.ругвх.
Ь. Auије су CR8ULte 8& овај устана., ":1:::
lЬПоаа СУIПЬ& обраТВАа ва 08(1 штџ се, lако ,.у (ЈИIf
61.0, спреМ&lО У I-Iа.ы·вскоll. Округу. Маље К)( је
6 0 шта спрем. Карађорђе. ААН КЏ ОКО ПО'l8Т&&
ва НОВО СI3ОIAУ АI «,е п у ШУМI\,\ијн IIO),К &1IBU
1.',
lIe~y (·рпс
кве:.юВП1lа u царе"и.- l'урци.Ј4В IIРота
D KIU .)1, каlО неки извuря КIIЖ) I 11 113 ЦарВl'РЦ&
нова ОDомева О" 1I0рге да се t:Jt.ope.
еРОСПЈ ПОГА8.ввца
11
GlleJuuA
НЈВОР
lIo
peiJ
УI'ЈШ~
што 6в ОН букнуu•
~'~ ~'* '-"'_11808 1Ш810 ~.oAII _ о _ Кора ( _~. .а &r.u је .,
~'~
~'*
'-"'_11808
1Ш810
~.oAII
_
о
_
Кора (
_~.
&r.u је .,
1
~a
w-x 2iJnI
-. '
О
,
ц •• 1""'-и,
1 Вeo~
.f8OМ"
_,
П_ЈО1_ ОА
6uo је а 8Р8 "",
У. тај аоlРОТ
вp~ .
•••• '. ощ.у lI&pO.UIor lCТ1U&, 1" 1IOj'-
у
X.ЏII·My
o
1Јрца. Аа
.~::::'~la'nIМIJС8ОЈеucн
_
.0 ~
,
'"
"".Ju 0CIIМ'1
0IМeja _:
11t,j8p"
JOI
1'8,1, оа Typu
у, 1III.ом Iр""_"'" 6PN
r ОЈ''' ,ет се DIn 01 CtЩIl ц_ј - ~ је аеџ'_ са_ Кар.м- _o.u,.
r
ОЈ'''
,ет се
DIn 01 CtЩIl ц_ј -
~
је аеџ'_ са_ Кар.м- _o.u,.
ва .УА 1111":
_
'JC08IIII1 - ОА6ра
1tJd6uae
-
ЦА т1 .Щ.Ј
.,
п
равје CII8IILU81.
То, у OCТUO., o,u'*!l
1&(I8ImP1 Кapet,opljoвy. о. је Уве. 6
.-
o.ul lL
10. ир. Cll88 ТОМ, .101 су ор
усиеса
op'''DaЦljy 1
ОРО'Р•• уст
се
:1
•• оorпуа О ,.,
,.pIIIТIIJoIr AI _
х--МУ
БУА' обеэбеt,e•• ОА орев," •
DIID
уораее,
t,e
UO UlВ је бао BIC8ARИ1fC8 преоц јll"'IApЩ ';
11.
Аа .нпо Т&,4& још ввје ПQJIИUl.ь&О .1
ПOIIIJВО ср.во OCIобођев.е (".П&евиа
асао,
CТ~
Кар.р,,"1I& аре•••• У ОР'•• ах још .ео
).
eтu.pB. Прва је што te завста ввје вв DOII8ID.IoU.O
П&а.е ОА. СУА!UЮве ВАаста, а Ар)"га је ШТО цео oМtj
~
у по.ет&у 1804:, ввје Jla.tI8BO
R3 граИlца Бt'Ol1Р1
UIID.'YIL И Срба а Турци у .1•.'.8" оаш у_
BUB су са свих. ГАеАај,ъв с Р&АО38UОшLу "10
с.рш81'll оВај спор кеђу јаЉ5lчаРIIка н ЉИI.ОВI.
рајn:. Нико у овај lIах, нв на јеАиој ии В8. -,руroј
вије .в ПОUIП.ыо шта се Т.Аа у ствари закеТ.УАО
Ье се ва тor заметка у 6YAyiluoCTH Р&388ТИ. ЈОDl 1
180&. ПОСАО боја В& IIваВКОВI\Ј . Kapal}op~ Пllје
СРПС&8 војсп YAI:WB У ПараЬпн , , \11 {~e не б.
8eJLblШ1те .lеСК08ачког Паш&.!ука. А у војевању
,
се JlLlO )lIJCA.IL!O ,\а напад .\Iоже АО~И п 0.\ Турака D
ПADIUУU . Сукоб је 80.Је8 00 , \ леllНЗQМ верности
уставвка ('У.lТ&ОУ и за конuтој ма(."Тн, 11 он се сматрао
Ае.евсввоа борба. турских ПОАаННКI1 И !I БеОГРi1
\СК
ОГ I~:::
ПРОТИВ IIa)leT8yre 8.\1 масти су.,таuских ОАЫСТННК&, ;
В IЬВХ\)ВИХ А8хнја.
.-Ј8 --Ц}'. ђ, , Jf8t. о. ~JfI8. ~ -::::-:~.,alf8llJ _: .8IIi" ",1'i8 I11III1, _ IWI
.-Ј8
--Ц}'.
ђ,
,
Jf8t. о.
~JfI8. ~
-::::-:~.,alf8llJ _: .8IIi"
",1'i8 I11III1, _
IWI
М'
-
J88jeoon "" Тn--
."
j
-~~:~
-
-
,
• mrJ јеЩ IIO'IIP.Џ
~.
18-01' j8llJ
п-о ~
;
је. ВО
1
, још
1 JIue8J. IIUOU
п ~::
IIPO<&
JIIPUO Ј 8аро,џ. О
_
је )(,
во
OПIIIID У ПIWц &
1
_--
ј
,•
t,.r
• 8
це Ј IIeorpIЦ'). Мус-а
A-
_ .,
m:
ј
спо браr
• ој.
'1 """'-
уа
ајЈЬ п """
CIOjЈ
Ва
М јOl8 бue
Мо 'ј. MJc-иа о
28_
Ш_
АО ODpomI
A.te&cy
,~0811!
lIJ'I1
'I1,je
ј.
ы
ь
.Ory6ыB. • ера
• 18 • 08 DiIVN1ШI& АЈОјвцу 'rpOјкцу 8вarпјп
реап у Ш&IIЦ)'. АО п М
·
ru'"
.аоryбaо ")••
",
Ј шабац .М.п
Фо.n -
.atТao се 10.1. eвor брата
·
.1IPOJ8 м. Вещоаn -
'1Ј. мо ЦpBora 'IIoplja
ва
.DOI'J1SI'П иero је побегао, У1Ll&ПJ8 се Фо
ь. • ве
.Вu.eкae Вапје проЬа,
КУА су се "'УА8 IIB01'8
-
1) ср8оа
1)
т
о
тn.OhЪ. А.рсм Весн.
6uea8 8pota МиI',lL M.c.&aIO А8 ~. puJ'Пn
8q, 62f.,G.
-1,.
") ИClfOltlllа cpllCI8OI' Jcnna, 46---41.
i!iii;iI1t'., ~- 1\iIf at , М ""'-Ј! 4_". q_~~ - ,~, • ., '1'11 је
i!iii;iI1t'., ~-
1\iIf
at
,
М ""'-Ј! 4_". q_~~
-
,~,
• .,
'1'11
је
ao
~
• 81Ј~11ИК ~~ •
,
-
" :fl,lLIIIB.'>j
,
Juм 8PIO
,
1Ie.I_
"'" " -
~
_
_о 18IIJII-
јар
llИК. ТО
Ј.
lIeJI'8. -- IIИ(IOIIQIИ')" Orpa
,
IL 1I8JII":
18Ј16 "1 ЭoIQII1. у
88t:IЏ
a.po
8iP"'- Со.o.p.r
_0_" ПО
.АО ОЈ АО_
.711I1)1'III8'''''
о,
к.
_jIIJВ ео
80 по
О Y<:raU'I.
_
,_ ",,1." llИК D
,
3eJl1Вl. ОА
_
-
1Ie.I
про
Or],""ai
'1 lOjој со
о
lOје ј. 88ua Вој_
(J'1IIВUII08I). па
у
о 1"fIП1. 110
1Ie.I
још _А. lIIIIImI
yпnr
0
АО со 4-
М!p1l,. 18 0 . ' ВI У 3е87111 ВВ '1
jIIJВ _
1IIj.
.8UO
О
у
У У Ср6IjI. Бео
D 3еау
,
0
се АО•• "1
бру.,.
180.
Aapbargilclle Poelleito.g АIO се
• п
а
1IJI8IIlМ!II. АО У"РА" јааву бе8беАИОСТ ,
.lOUy ОА рuбoј
Ваше п
је о.ryб.r.eво
.IIOJ -ју АЈ8Вocr 8СП)'1OllLl8. Љи.ве ОЈ
•1 lieOrPaA'ј.'
у CI8IIН ее , A1UU.8, по свв.а ова.
JI01'IO во••
llpe в"ма нбруара 1804 1'0".88 .
yтвP\l!вy страеау В'Аиу срос.е САобоА. 23-81
18(К I'OАПе, ,
ћеко
оре
се ПР.'У о почетку
1)
ь,
1) ВеРе caonтn 1 СркаоЈ В.,
OroЈ
8anc. 11., В.
каоcn
• •
rO
J
1908.
еу-­ , -'-'-"-1'. 0Pf 1I1 1~ je 1j • "'1» еу ао .-pobu OYUn, --
еу-­
, -'-'-"-1'. 0Pf 1I1 1~
je
1j
"'1» еу ао .-pobu OYUn,
--
-- uje
,.,
-
ао --.оо
8011811Ј!О J&Ij
т",8
ofda 18j. еу -
••
Ј'8јев0l тп- _
-
в.
8PIIDIII
со
.,
уoaпpeu:
bU со
еу
роао » ео
,.
АО 11&.18
х_
с
ео _
0
." "У»
То
.
-
• -&1
Тuo еу :::.:
lI&II&A1 о"
:",,: :
:
Тоаou, '1
.- '1 Ј_щ О" топ
1101 8пје _рцllo
еу
ј.р со IlaрЦоplje,
ш. ОА
уаупо
8 C.'IAIJ
о"
Т
4uae • '.рJl88& Вeorpцe
пoano ј. 8JUIO
ру -А& ео вat,e еl Став.ј
8& 8Ојен. је IDO А& се ва 1'D стр.В
.оае
"вј. Ћур
.ође к.pat,oрђа у К'''''ро&
pиoIII
са О'luoј_ r.llВ8DleJl, BY.lOJl Ко.l&рце.,
м.u
1Uaв•• llaр.-С
ВЈ •• pyr. П'"I'''
JluoeuoJl Аааовцем I М:П8ТОJI 18 Г.а8бовца.
C8C'rIII8Ј10 • plll'08O,
o, реmпо АА се ве"
ам
• ве
.081,
ВО
OAJ(U
&
почвеllО ,.ете ва све
• раТ8 • DВoвe !Ј'реп ПО сеин ои.тв в uвџlljе
Ьт8, •
80
1'0,1, ОА Срба с вра у c.lогу ве хтеое,
.01.10. тера
,
• ПРОТПВВ&е, У тако. c.aY1lJajy, &80.
1) r
ЈУ. 110- Ш. 1I88О6р euora Ј
'I1Р,ь.L
1)
Н. AlJff18 .8C'rJ
rA8 се CIUaO о иса
п. в
ь
.,
,.
JUJ&P& •
Ј. Q&CI
Ј .о• .,
,.
Је _
НСЈРтаР& 1804 бuo
о
~'4i~t JI81 .086_- ре6аа. р. a,u .1III8,\J _ • - "'WПw • CtI8J ••" ,.
~'4i~t
JI81 .086_-
ре6аа.
р. a,u
.1III8,\J _
• -
"'WПw •
CtI8J ••"
,.
u
.1iJ8&l
.".,•'
""'0:
1 '8!Ј
Ајоџ
J1Id1-
., вClj8JU8. Тuo, 118.10
ПО
0'
СА ШЈЦА8јL
~
ео
11&10
_
.aIIIJ
,.
АУМ .ој. ае d8
,С aua,
C'l'UY
syt.e
ПUПII •
611'18
•• Typa l ).8
ш,
&А8јсп
.eJloapICТI, ICТna, ве
.етак у Сабивџ, U8 се, У ОСТI.IOXt • "'::~
ПОАУА&ра С 8)'8080. бе.аешао8, 1.&0 што
ее
вueА,евп ropв.вx цитата. П. Још, у
TIIOlte сукоб у СаБВИЦВ, U8 О'lевЦIIО пос.ае
у ОРIШЦУ,
У APyroj•••joj
AoraljajL
с_
aD&В.e JOK8Leвo в не коае став.ы.Т8 уПОРeAD
АеШIiО)( КapaџBLeВOJil. ШУ)la,u.јСIИ lIевоарасп
пру Jlаии.естаl\в])' устав ка D&.Lев.е Јавова у
ТОD0А8, У ЈагњВАУ в у Орашцу.
Појаве ааБР.Аеsеве у Шу.цији о буљељ)'
(1.\ себе .01')' се DОТВР.l.ВТ8 в ВА остые ,.\е.аове
Јщ
.I1-У· {&. С. А •• psu Ор. 3б8)•• u. B
t
l4.'аа.
.,
"1IOf. nau",
с.о
.,
110 -.ој
је K.~pt,e О
.,. loc.tf! •• ,
••
lIO'I'fOPaO с: Ј86ЈМ •••
TollOAJUl •• Тур
IIТO су ra
.11
.
, "Ј
Ј (;81111
11:
ouo.цo јо. с ),10"-1"1 с.Gп,
CUUII u.jeAl!o с U808 •• '!'рОј• .,. 1680.
Пv ааа
'
CUlora KI~
7u Ј. nJ •• ао "PJrojl~8JI ћ)8О••
1) ГрЦа 1. И·-I:I.
·. '1111'11 ~ --,- А ,- A -., ~ ШJlllAlje, ". lI8qO OA~ • _
·.
'1111'11
~ --,-
А
,-
A
-.,
~ ШJlllAlje, ". lI8qO
OA~
_
Н6~e.
п,
IL lIeщont. ар
".
_~
-
O&,JI'1 J8lIJj
,
,
,
Кa.I ј•• В -А.а
и.~
"JМWII\&
AJIU
1
lUaПIIJ IJOCQIIO
Т.о еу, ПР". прота, б
8 пошто је
lПIбоц М'IIJТ08&O• • Јо ••• ј строц Ј
-
.Dpna&e
-
пао се DU8 IDП AYI'O
.0.1. овога 'аса, &а&0 СКО У JПYIIY побег
.се с ТурЦ". тучеJlО, LU ВИСМО се когв
,
"ваРОА с во. пристати ва освету 8бог ова
.је, истива, Н.РОА о6адве кве.иве
уб80
• беа ап T&KOI)e ocтue су обе ова.ве бeI
.crР8Ц .А.-У Т
у и Посавину. "УАО ј
• cn:ae, Ао& што оре отисне свиље и у Не""&Ј
бв коју пару увев, па D0Cd8 ШТО Бог Аа. МеЈа
.Г~
Црв.г. Ћoplja А. ј. баш У на
,
0«1
". :
.са "'РУ.ИВОМ ",ошео в заЈlААВО турски ЈП
У
00.00 1II1ГУ С 1УРI\8)(& В туче ГАе 8Х го'" B~ •
• an:вао 118 је Аоци_је век •
.ilyu
МаРIОВић. •
• sрагујевачIOГ, А& се 0& - Ауп -
баш у ту и.,\u., ~
.8 Црн Ћop~ са сто
Аруга Аошао ку на СВ&Аб7•
,,",
• пu ПоеАв 8&ПLlВО ха у Орашцу) . Чује то в п•
')
ГрЦа 1.
11.
• ." •• "'1 0 ,. , ~.lt8DI' , -- је IIJIIПtWID lЩeм Ifua 11
."
•• "'1
0
,.
,
~.lt8DI' ,
--
је
IIJIIПtWID
lЩeм Ifua 11
"",.,
,.
H"W'I8Ь IIUO _
Ј М_Р
ру
-
ј. pamoре.џоо (-~
1
l' _
ј.
peet
jy
Себ
,.
~.
l:8Oјо .У"'
У
3eJl)'8 1'10'8
ТЈР_ ва с
у
JI)IC7Ia сам Ј80Ь. Вu.e
у•• Ь. Вu
уј_
с Бauк
IOП
ј••
роје
Шуццје
ују
Бец
I'JАIUI". л.u В8 Бe.tе П.U&Ае IUIСУ бu8
ОЕО је У&еО прот&, иего S lIар1'&. И см је
пре
апа требu.о ИСПОllерати в ocтue
прота М. НеицоваЬ с AaTYlIlJla 008еаао. ЈЬ:
чlпI8ти иеЬеllО, 8Цово.ьавајуЬ. се ово објpal 1i
иа ту ХРОИo.lОШIУ омашсу. Ми биао још
во: се "ВI А& бв свв Aoгa~jB које прота It
ст
Me~y Н • 28 Фебру'РОМ мог•• аре аЬВ
крају Фебруара него АН се ПОIIRЦАТI раваје, јер
остаВВАа без 1'еllе.ы ХРОВОАогија првп Aorawa
с IIYJtOII утврђена у по.етку овога O,.l.ceu. Што
31 Ј ",,'"
' ) Ло А. ВaTU&aa .ст•• е
т ај 8I".юр Ј ора.цу
.JI таао ОА .р
Зl-оr јщара lЮ4 IIре.о "оћ, (:&1.111 се .&
., Opu., u
kРЧоJ1l1 АО зоо JlajOA&Cp"wj • .I.,
110.1 op~e.
OJl8CllOl' 1~a. :'2. 101. х.ц
Уст. ср.с
стр.16, .СТII.е
t
880 AIII ' ClCТU" 1 Ораач. ato
се JDC.IJI'"
су О•• '.Сџ
&.рчор\& • МI'08& .p80r СЈ&Ј6а с Т,Р
е АМО.
ul)op& .,
~
IO~
С8""'Ь CI
)'11& .ta
"0\1
ТI
а тpeGa
_ .,
ОА 10-12 AUL
~ е 1Р' , МЈ'-- .'1ItJ•0.• " • •7 ", T.::~ , r ,.~ 8··1ItIIJ,
~
е
1Р'
,
МЈ'--
.'1ItJ•0.•
"
• •7 ", T.::~
,
r
,.~
8··1ItIIJ,
).
., "Р
.,
"
• .в,.
eaall8цr_n
61,
,ет,.
01. г"
AIО8
"1
ао
1t8.
за
T--.I& (1Oje
Ј
'JIypD _
opI'OЦI8),
.,
,
,.
Ј'
,
аа _
lIIfO ој. "ро_ ,
ЦА
со lI8(IOA "1"1(""
А"
аре.џ
КаР."", аој. со _!р80
.,
aeV
АУAl80. хаЈА1ца
јеАву •
АРУ"
"1. :::
,
,.
По 10"
"О,,".
.а lIopoђoplja. • 08 се
бора
уа.-о IVjcIo
"ро-. rOAD1 ""'"'
УсвРСЈ 1805,
уа
1
11""
се б8о аоајао DI10 је ОАб.о оовyljeво .,
ra
crарешn:С'ПО. • ставе 01'8Ор880 тра881'11
DA
"'Р'" Ву. rolOpв Аа је 1 10" ТООАосиј. 0
1 \
,
)'&ој. Кapoђopt,a, ва DI10 ј. Карођор,,"
III'I'O.ИК ва место уб80. Тако се С8РШua та
actopвja').
1) r
lv.
Ј
'lfplt.a. 118-115; С_е•••
1.
IМD
, Ј
; о.роа
"0 - 42.
1) в,. 0,. ''''''''''
rpча Ј, 14-16 •
38 - 87.
8p.Io СI
,
"
.uCpbJ
.ue 8&l*е о ТОII&: 00
,
oeponua
46 -
80.
По ,. •• 118C11U8 cY81fNU1'"
п.
.,
.,
је Teo,locllje ca8JWIIo р
.РООоЈn.
•• 'ар', JPN- IQIUПJ: cpf8je D4J _ 7 '" erцe 1 вро.а#', 7 ,., ,
•• 'ар', JPN- IQIUПJ:
cpf8je
D4J _
7 '" erцe 1 вро.а#',
7
,.,
,
с-
1
.,
.,
ulOt08f.••.
A-
_
0 ,.
т,
1·•• нБР1&,.,
А8 оо срб8 п '''" •• .,. б
џ.-.:
-. 1СНА тп crpoш8П ПР
_оЈе
1to.i--
тpl88A1
фиoer '1 10AI CI&&IeB8 тeoclje .,."МХ, •
_
8ОЈсау
с
0
.апј
се"•
ва
8JIP& 1804, ао ВlЈЮАRо.е бв се П6СВ8&У oua
ао 'I0Il8, 8Оју ехо
УТ.РА"'.
.-.;1
.uoђe у нбрУОР·
Ву. Ст. ИОlЩlllh
су Аах.ј. п•• и.
-.
.У8есјецу нБРУОРоЈУ 180(' 'Ј. што
1'81
_ jCМII ЈОА81 посрощ пoreРАУ АО је с
во 81'1'0 се DOCIe OO.e.tO уа•• атв. Прота М. НеlЩ
то
б
• ~ .",
~ 81•
" 1. ОПСОЈ
kI
Ст. ПnepOiЈрс8U
се
0
r N
ОА
.tOC5a au:pQ.O
I'OUO .реп Ј
lUIe ~
.aona
u
18 ј
,
1804 .:1 ц.p.rpu
• AP110 је
,
.".,. l8IN
') I'pqo. ~ Н.
вna.
- - , '"~АР."'· п.,. , - Је ., C,& I8 ,. ,- "Р­ .-1-
-
-
,
'"~АР."'· п.,.
,
- Је ., C,&
I8
,. ,- "Р­
.-1-
оа 111 CII JI081U8 ,
t8J81lt. • •
uqfп Ј'-" ')о' u-
lIфU о CJO.I1
AJIIJa еAl8КII;I8
_
Oqм 8pI8ё '1 -.- 118
aj~
»- ~
,
а aOI:
'
·(I
111 :r-- Q,\ll1I< e&tAOl&lO Ш:J1lAAll!a. '1
-
,в.--IJ. -
aOllOb
АО
.,
,
'1- ПОА Кapal,o~ 1
':::
8& •• 1 Ма
,.
аpnrа JI. В••
ь
~
Ј. IIJ1doPJau ао"ре! '1 ЫХ ВЈ
је Пор•• -щ-, _
, уо
АО
~
1
6ај.
.Ае ао ~~::-:
0I8A8 o.џru с
BC&D'
Турцв., 81 fб, U
ТЈр_ са аевпа • е А8ЦО. I ОАве,.е u у
Bu,nџ еЈ, .e~1 ТВК. ОАllах пое.ае DОГУбыв.а
8 • A81f1 l8ћ OACe.lUВ бuв У Соко в у
А соо6а с ),6. нај. •• АО. ст
У Вu.eвo,
~
_
Гp,,"~j У Ба6"0ј .4Y'ЏI. ВЦ"'О се Аа
eu
би. ш
цији. Пошто
е б80 узнеllИрен, тај ГА&С в тај покрет Пор,~",
БUI су ,.\ово.ъвв .да га .дигну са СIJUII. Прота М.
jy, в то ј4 I1188П&!О Србе која су TI'IOt,e
Караt,oрђе по Шу
ОАМ&I почне оаСАТ. ЉУАВМ' ~a
ка Бравкоuчкв Вас.
: '" ~ Ј- ~ )11 Т IЦ _ ~ ,. 101~ (080 80 ј
:
'"
~
Ј-
~
)11
Т
_
~
,.
101~ (080 80 ј
,
,.
& -п •• _JI""C&П _
АО
eг_
~
fJbC7oo, -v
1
,QJI~
IlnUO 8КpUП ва Тypse, ао
• -
101АО 1IOj •• У Тур
"JIUI .а ПЈУ1
Т_ •• Во
ј. "1
ра.о Тур•••
ан.,. 1 Тouоп, 1 Zlбaрпа, У J1U'5U1;
Савоја Г_т,
ј. "11 С06пЦl
onopea.a
0.
·аапu
туре
а., Тур
• ) Аа је тај ГЈ.IС, &ао В онај О се•• "'--i
IIJUO ПО варо
" • с
81једво А& су се • АРЈ,
,,88&П ка Турке
ва уставак спремат•.
•) да су се ШУDAв:јск.е стареШ8не ПО'!М8
стараТ8 А8 себи У ЦеА.ом ово е ПОСЈ.У поставе 80\1
",
ео
ра.о 1 Орашцу •
, ту
а
.е6а ва
Rapu,op", П.троаal.L
АЈ да l"руј
"РОАа, сабираље четА •
Ј:ајАуаа треба по времену стаа.ыта у првих
cspyapa
1804.
1) ГDCII", ЈУ, ~204 ,

УСТАНАК НА ДАХНЈЕ

85

---

---.

-

--

---

ђ) Да је избор Rарађорђа за BPXOBHOl' старешину из­

вршен такође у Фебруару око 14 тога :месеца, пошто H~­

И;Ј.МО још начина да тај ДОI'ађај одређеније за :месечни дан

вежемо.

е) Да је устанак букнуо најпре у Шу:мадији, у Кра­

гујевачкој и Смедеревској Јасеници, и у јужни~ се.шма Бео­

rpaдCKOf Округа.

ж) Да је глас о томе устанку дао правац исто тако

узрујаном: народу у B~eBCKOMe и Illабачкоме Округу и у

Браничеву да такође устаје и да бије Турке и на њих да

наШЏ,а.

IY.

у свима ГОТОВО изворима lIом:иње се да у оном ОДСУАНОМ:

договарању дахијiJ. да сечом кuезова JI главних .људи српских

предупреде устанак и обезбеде своју владавину нису све Апије

једнога М:Иlllљења БИ.lе, веь да је 'rOMe био противан нарочито

етари Фоча., отац истога оног Фочиt.-:Мехм:ед-аге, који је у

Ва.ьеву еечу 31~почео. Свак памти

ако је то леlIO опевао

(Ј тога његове ре'ш lIећемо овде помиљати.

ФИАИП Вишњиt

Н

"рају ДПрlt1'П, 3&Ш'!'О је ова раја lиаХОВИ'l'1L, а друго раја је

.у шумама.; њој еу шуме градоси. BII tleTC посеtlИ једнога,

"АВ11. и три Iшеаа., IL Др)ти Ile lIоутицати, Шl tle вак nOCJle

,,0]:11 главе ПОСЈШ,:\/I.ТJI: не1'О се 1111 раји lIодобрите, живите

"С ЊlВШ У љубави, uсuбитu с В.1IЦIII'1Н1 И С поповима, а тако KaJ"-Ј етр наумп.ilИ, УЧИНИће'1'е Hellp 3АО. Аахије СЈюче на

"њега- прича. AILЫ~ .ЈUlшll -

JOJ

tl прича KI1.l\O је е'l'ари Фuча говориu: "Немојте ви у

на:.юву га "РМКОМ I.ојll ниш'1'а

:1 нс ;јна, 11 наруже га К1lI'О су ЯОГ.IС горе. Фоча се наљути

» И

ще

у евој ЮЈЮ\К. :.\lojlie ,,"тн "а бп ,џtхије н убuе

,. Фочу :ш ове речи, ади Шlеу 1'~leAe од њргuвих момака" 1).

:~('~rунеIШ 'ЈР~юар III~ IIUЯlIње Фочу ЈШО дахију. Фоча­

UL'.'iY-alЋ. I.ојега су Cl)UII :.ЈВП.lII l:таlще~1 Фочоя, био је ВрАО

I10IlIТоНlШ l[ цењен у l.)еогр:цу етарац, веома вешт заКОНlDlа ТУ1Н:I;ЮI. ]{,l'ГОПIIМ су I~e СIШl'ТUЯ ЈШ])]Н~ТIf.lе даХllје више пута.

Кад је БУIi,НУО l'аз"ор ~Iеђу дахијюrа 11 Хаџи-МуеТI1Ф&-паmок,

u IЩ\ се онај 1I0е.tеiџьи е I\рџаАијаМ:t у граду ааТIIОРИО, Фоча-

1)

I.'noKI·HIIK

Ј;

\.

Х 1\',

I'TJ>.

!'I,