Sie sind auf Seite 1von 21
Mahāsaṅgīti Tipiṭaka Buddhavasse 2500 Suttantapiṭaka Aṅguttaranikāya Sattakanipātapāḷi 16 A 7 pāḷi

Mahāsaṅgīti Tipiṭaka Buddhavasse 2500

Suttantapiṭaka

Aṅguttaranikāya

Sattakanipātapāḷi 16A7

pāḷi 23/86

Sattakanipātapāḷi 16 A 7 pāḷi 23/86 The Buddhist Era 2500 Great International Council Pāḷi

The Buddhist Era 2500 Great International Council Pāḷi Tipiṭaka

40 Vols.

Bangkok Thailand

2553/2010

A 7 pāḷi 23/86 The Buddhist Era 2500 Great International Council Pāḷi Tipiṭaka 40 Vols. Bangkok

A

˙

¯

NGUTTARANIK AYA

89

SUTTANTAPIT AKA

˙

˙

A NGUTTARANIK AYA

¯

SATTAKANIP ATAP AL I

¯

¯

˙

1 Namo tassa Bhagavato Arahato Samm¯asambuddhassa.

5

10

1. PAT

 

¯

HAMAPAN

N

ASAKA

˙

˙

˙

1.1. DHANAVAGGA

1.1.1. PAT

˙

HAMAPIYASUTTA

1.

2 Evam | me sutam — ekam samayam ˙ bhagav¯a s¯avatthiyam ˙

˙

˙

˙

viharati

jetavane an¯athapin ˙ d ikassa ¯ar¯ame. Tatr a kho bhagav¯a bhikkhu¯ ¯amantesi—

˙

<

“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhbhagavato paccassosum ˙

. Bhagav¯a

etadavoca—

21B278 , 23C1.1 ,

16Ch 1 395 ,

16Ch 2 395 , 23D1 ,

18N151 , 4P 1 1 , 23S1 , 38V153

3 “Sattahi, bhikkhave, dhammehi samann¯agato bhikkhu

15

sabr ahm ac¯ar¯ınam appiyo ca hoti aman¯apo ca agaru ca abh¯avan¯ıyo ca.

<

<

˙

Katamehi sattahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu l¯abhak¯amo| ca hoti,

sakk¯arak¯amo ca hoti, anavan˜˜nattik¯amo ca hoti, ahiriko ca hoti, anottapp¯ı

ca, p¯apiccho ca, micch¯adit hi ca. Imehi kho, bhikkhave, sattahi dhammehi ˙ samann¯agato bhikkhu sabr ahm ac¯ar¯ınam appiyo ca hoti aman¯apo ca agaru

ca abh¯avan¯ıyo ca.

t

˙

<

<

˙

4 Sattahi|, bhikkhave|, dhammehi samann¯agato bhikkhu

20

25

sabr ahm ac¯ar¯ınam

<

<

˙

piyo ca hoti, man¯apo ca| garu ca bh¯avan¯ıyo ca. Katamehi

sattahi? Idha|, bhikkhave, bhikkhu na l¯abhak¯amo ca hoti, na sakk¯arak¯amo

ca hoti, na anavan˜˜nattik¯amo ca hoti, hir¯ım¯a ca hoti, ottapp¯ı ca, appiccho|

ca, samm¯adit hi ca. Imehi kho, bhikkhave, sattahi dhammehi samann¯agato ˙

bhikkhu sabr ahm ac¯ar¯ınam piyo ca hoti man¯apo ca garu ca bh¯avan¯ıyo c¯a”ti.

t

˙

<

<

˙

5 Pat hamam .

˙

˙

38V154

23D2 ; 23C1.2

23S2

4P 1 2

16Ch 1 396 ,

16Ch 2 396

Dhamma

Society 2552

90

SUTTANTAPIT AKA

˙

21B280

18N152

23D3

4P 1 3

23C1.3, 38V155

23S3

16Ch 1 397 , 16Ch 2 397

21B282

Mah¯asag¯ıti

Buddhavasse 2500

[

1.1.2. DUTIYAPIYASUTTA

2. “Sattahi|, bhikkhave, dhammehi samann¯agato bhikkhu

6

sabr ahm ac¯ar¯ınam appiyo ca hoti aman¯apo ca agaru ca abh¯avan¯ıyo ca.

<

<

˙

Katamehi sattahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu l¯abhak¯amo ca hoti,

sakk¯arak¯amo ca hoti, anavan˜˜nattik¯amo ca hoti, ahiriko ca hoti, anottapp¯ı

ca, issuk¯ı ca, macchar¯ı ca. Imehi kho, bhikkhave, sattahi dhammehi

samann¯agato bhikkhu| sabr ahm ac¯ar¯ınam appiyo ca hoti aman¯apo ca agaru

ca abh¯avan¯ıyo ca.

<

<

˙

5

7 Sattahi, bhikkhave, dhammehi samann¯agato bhikkhu

sabr ahm ac¯ar¯ınam piyo ca hoti man¯apo ca garu ca bh¯avan¯ıyo ca. Katamehi

<

<

˙

sattahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu na l¯abhak¯amo ca hoti, na sakk¯arak¯amo

ca hoti, na anavan˜˜nattik¯amo ca hoti, hir¯ım¯a ca hoti, ottapp¯ı ca, anissuk¯ı ca,

amacchar¯ı ca. Imehi kho, bhikkhave, sattahi dhammehi samann¯agato

bhikkhu sabr ahm ac¯ar¯ınam piyo ca hoti man¯apo ca garu ca bh¯avan¯ıyo c¯a”ti.

<

<

˙

8 Dutiyam ˙

.

1.1.3. SAM

˙

KHITTABALASUTTA

3.

9 Evam | me sutam — ekam samayam ˙ bhagav¯a s¯avatthiyam ˙ viharati

˙

˙

˙

jetavane an¯athapin ˙ d ikassa

˙

sattim¯ani|, bhikkhave, bal¯ani.

Katam¯ani satta? Saddh¯abalam , v¯ıriyabalam ˙ , hir¯ıbalam |, ottappabalam ˙ ,

˙

˙

satibalam , sam¯adhibalam , pan˜˜n¯abalam ˙ . Im¯ani kho, bhikkhave, satta

bal¯an¯ıti.

˙

˙

10 Saddh¯abalam | v¯ıriyaca,

Satibalam sam¯adhi ca,

˙

˙

Etehi balav¯a bhikkhu,

hir¯ı 129 ottappiyam ˙ balam ;

˙

pan˜˜n¯a ve sattamam balam ;

˙

˙

sukham j¯ıvati pan ˙ d ito.

˙

˙

11 Yoniso| vicine dhammam ,

Pajjotasseva nibb¯anam ,

˙

˙

pan˜˜n¯ayattham ˙ vipassati;

vimokkho hoti cetaso”ti.

12 Tatiyam ˙ .

1.1.4. VITTHATABALASUTTA

4.

13 “Sattim¯ani|, bhikkhave, bal¯ani. Katam¯ani satta? Saddh¯abalam ,

˙

v¯ıriyabalam ˙ , hir¯ıbalam , ottappabalam ˙ , satibalam , sam¯adhibalam ,

pan˜˜n¯abalam ˙ .

˙

˙

˙

a ¯a

i ¯ı

u

e

o

k

a a:

i e;/e:

i:

u

u:

o;/o:

k

kh

k

h

g

g

gh

g

H

N

c

c

ch

c

h

j

é

jh

é

H

ñ

t

.

ú

t

.

ú

h

h

d

.

ã

]

10

15

20

25

30

SUTTANTAPIT AKA

˙

91

14

Katamaca, bhikkhave, saddh¯abalam ? Idha, bhikkhave,

˙

ariyas¯avako saddho hoti, saddahati tath¯agatassa bodhim — ‘itipi so bhagav¯a

˙

araham

satth¯a devamanuss¯anam buddho

˙

˙

bhagav¯a’ti. Idam vuccati, bhikkhave, saddh¯abalam . (1)

˙

˙

5 Katamaca, bhikkhave, v¯ıriyabalam ˙
15

? Idha, bhikkhave, ariyas¯avako

¯araddhav¯ıriyo viharati akusal¯anam

˙

dhamm¯anam pah¯an¯aya, kusal¯anam

˙

˙

dhamm¯anam | upasampad¯aya, th¯amav¯a dal h aparakkamo anikkhittadhuro

˙

<

˙

kusalesu dhammesu. Idam vuccati, bhikkhave, v¯ıriyabalam ˙ . (2)

˙

16

Katamaca|, bhikkhave, hir¯ıbalam ? Idha, bhikkhave, ariyas¯avako

˙

18N153

23D4

10 hir¯ım¯a hoti, hir¯ıyati k¯ayaduccaritena vac¯ıduccaritena manoduccaritena,

hir¯ıyati p¯apak¯anam ˙ | akusal¯anam dhamm¯anam sam¯apattiy¯a. Idam vuccati,

bhikkhave, hir¯ıbalam . (3)

˙

˙

˙

˙

4P 1 4

Katamaca, bhikkhave, ottappabalam ˙ ? Idha, bhikkhave,
17

ariyas¯avako ottapp¯ı hoti, ottappati| k¯ayaduccaritena vac¯ıduccaritena|

15 manoduccaritena, ottappati p¯apak¯anam ˙ akusal¯anam dhamm¯anam

˙

˙

sam¯apattiy¯a. Idam vuccati, bhikkhave, ottappabalam ˙ . (4)

˙

18

Katamaca, bhikkhave, satibalam ? Idha, bhikkhave, ariyas¯avako|

˙

satim¯a hoti paramena satinepakkena samann¯agato cirakatampi

cirabh¯asitampi sarit¯a anussarit¯a. Idam vuccati, bhikkhave, satibalam . (5)

˙

˙

20 Katamaca, bhikkhave, sam¯adhibalam

19

˙

? Idha, bhikkhave,

ariyas¯avako vivicceva

viharati. Idam vuccati, bhikkhave, sam¯adhibalam . (6)

catuttham jh¯anam ˙ upasampajja

˙

˙

˙

Katamaca|, bhikkhave, pan˜˜n¯abalam ˙ ? Idha, bhikkhave,
20

25

30

35

ariyas¯avako pan˜˜nav¯a hoti udayatthag¯aminiy¯a pan˜˜n¯aya samann¯agato

ariy¯aya nibbedhik¯aya samm¯a dukkhakkhayag¯aminiy¯a. Idam

bhikkhave, pan˜˜n¯abalam ˙ . (7)

˙

vuccati,

Im¯ani kho, bhikkhave, satta bal¯an¯ıti.
21

22 Saddh¯abalam v¯ıriyaca,

hir¯ı ottappiyam ˙ balam ;

˙

˙

Satibalam sam¯adhi ca,

˙

pan˜˜n¯a ve sattamam balam

˙

˙

Etehi balav¯a bhikkhu,

sukham j¯ıvati pan ˙ d ito.

˙

˙

23 Yoniso vicine dhammam ,

Pajjotasseva nibb¯anam ,

˙

˙

pan˜˜n¯ayattham ˙ vipassati;

vimokkho hoti cetaso”ti.

24 Catuttham .

˙

[

d

.

ã

h

H

n

.

ï

t

”t

th

”t h

d

d”

dh

d” H

n

n”

p

p

ph

p

h

b

b

bh m

b

H

m

y

j

r

õ

l

”l

v

V

s

”s

h

H

l

.

í

am

-˜a

.

;

im um

-˜ı

.

.

-˜u

]

38V156 ; 23C1.4

23S4

21B284 ,

16Ch 1 398 , 16Ch 2 398

Dhamma

Society 2552

Pad AnukkamaN ik

¯

˙

A SUTTANTAPIT

¯

˙

AKA 16A5, 16A6, 16A7 (TipiT ˙ aka Studies)

(457)

TIPIT AKA SIKKH A

¯

˙

(Tipit ˙ aka Studies)

PAD ANUKKAMAN IK A

¯

¯

˙

(Word Index)

16A5 Pacakanip¯atap¯al ˙ i 16A6 Chakkanip¯atap¯al ˙ i 16A7 Sattakanip¯atap¯al ˙ i

[a]

a

akan h am

 

[akaïH ˜a]

8 3
8
3

16A6:487

˙

˙

<

<

16A6:490

3
3

, 16A6:493

2 ,
2
,

akatakammehi [akat”akamme:Hi]

16A5:502

akataca [akat”añca]

akatan˜˜nutam

1
1

16A5:165

4
4

[akat”aññut”˜a]

˙

1
1

16A5:1367-1368, 16A5:1370-1371

akatato [akat”at”o:] 16A5:165 akatap¯atar¯aso [akat”apa:t”aõa:s”o:] 3 16A7:312-313, 16A7:315
akatato [akat”at”o:]
16A5:165
akatap¯atar¯aso [akat”apa:t”aõa:s”o:]
3
16A7:312-313, 16A7:315
akatapubbam ˙
[akat”apubb˜a]
1
16A5:799
akataveditam
[akat”aVe:d”it”˜a]
4
˙
16A5:1367-1368, 16A5:1370-1371
akatam
[akat”˜a]
11
16A5:30
5
,
˙
16A5:1248, 16A6:308
2
, 16A6:312
2
,
16A6:315
akatham kath¯ı [akat” h ˜akat” h i:]
1
˙
16A5:473
akanit t hag¯am¯ı [akan”iúú h aga:mi:]
˙ ˙
5

16A7:80, 16A7:88, 16A7:342

, 16 A 7:657 16A7:657

akanto [akan”t”o:]

akammak¯am¯a [akammaka:ma:]

5
5

16A5:506-510

1
1

16A7:420

akamm¯asam [akamma:s”˜a] 2 ˙ 16A7:278 2 akamm¯as¯ani [akamma:s”a:n”i] 5
akamm¯asam
[akamma:s”˜a]
2
˙
16A7:278
2
akamm¯as¯ani [akamma:s”a:n”i]
5

16A5:153, 16A5:639, 16A6:36, 16A6:48,

16A6:56

akamm¯asehi [akamma:s”e:Hi]

16A5:1041

1
1

akaran ¯ıyam ˙

˙

16A7:490

[akaõaïi:j˜a]

akaran ¯ıy¯a [akaõaïi:ja:]

˙

16A7:116

16A7:478, 2 16A5:1028,
16A7:478,
2
16A5:1028,

akaran ¯ıy¯ati [akaõaïi:ja:t”i]

˙

16A5:1028

1
1
akaran ¯ıyo [akaõaïi:jo:] 16A7:490 16A5:563, 16A5:568, 16A5:585, ˙ 2 , 16A7:502 2 akasiral¯abhinoti
akaran ¯ıyo [akaõaïi:jo:]
16A7:490
16A5:563, 16A5:568, 16A5:585,
˙
2
, 16A7:502
2
akasiral¯abhinoti [akas”iõal”a:b H in”o:t”i]
16A5:635-636, 16A5:645-646, 16A5:656,
16A5:658, 16A5:964, 16A5:1038,
16A5:1067
16A5:1041, 16A5:1067, 16A5:1292,
akasiral¯abhim
[akas”iõal”a:b H ˜ı]
16A5:1294, 16A5:1296, 16A6:268
2
,
2
˙
16A6:270
2
,
16A7:478, 16A7:486,
16A5:1036, 16A5:1042
16A7:489, 16A7:490
2
, 16A7:498,
akasiral¯abh¯ı [akas”iõal”a:b H i:]
39
16A7:501-502, 16A7:608, 16A7:610,
16A5:126
2
,
16A5:128
2
,
16A5:549,
16A7:612, 16A7:616
16A5:563, 16A5:568, 16A5:585,
akutobhay¯a [akut”o:b H aja:]
1
16A5:635-636, 16A5:645-646, 16A5:656,
16A5:350
16A5:658, 16A5:964, 16A5:1038,
16A5:1041, 16A5:1067, 16A5:1292,
akuppadhammopi
[akuppad” H ammo:pi]
16A5:1294, 16A5:1296, 16A6:268
2
,
1
16A5:615
16A6:270
16A7:478, 16A7:486,
akuppadhammop¯ıti
16A7:489, 16A7:490
2
, 16A7:498,
[akuppad” H ammo:pi:t”i]
1
16A5:617
16A7:501-502, 16A7:608, 16A7:610,
16A7:612, 16A7:616, 16A7:618, 16A7:620
akuppapan˜camam ˙
[akuppapañcam˜a]
1
16A5:606
akasireneva [akas”iõe:n”e:Va]
1
akuppasutta [akuppas”ut”t”a]
16A5
16A7:598
(2.5.5)
ak¯apurisasevitoti
akuppam ˙
[akupp˜a]
8
16A5:581
2
,
[aka:puõis”as”e:Vit”o:t”i]
16A5:103
16A5:583
2
,
16A5:585
2
,
16A5:587
2
ak¯amakassa [aka:makas”s”a]
1
akupp¯a [akuppa:]
2
16A6:348,
16A6:486
16A7:287
ak¯aran ena [aka:õaïe:n”a]
2
16A5:1060
akuppe [akuppe:]
2
16A5:975
2
˙
2
akusalamu¯lam
[akus”al”amu:l”˜a]
4
˙
ak¯alac¯ar¯ı [aka:l”aca:õi:]
1
16A5:713
16A6:548
2
,
16A6:551
2
ak¯aliko [aka:l”iko:]
6
16A5:1039,
akusalar¯asi [akus”al”aõa:s”i]
2
16A5:326
16A6:34, 16A6:359, 16A6:361, 16A6:364,
2
16A6:366
akusalar¯asisutta [akus”al”aõa:s”is”ut”t”a]
ak¯alena [aka:l”e:n”a]
8
16A5:562,
1
16A5 (2.1.2)
16A5:968-969, 16A5:971-975
akusalar¯as¯ıti [akus”al”aõa:s”i:t”i]
2
ak¯alen¯ayasm
< ¯a [aka:l”e:n”a:jas”m a:]
1
16A5:326
2
<
16A5:970
akusalavitakk¯a [akus”al”aVit”akka:]
1
akicchal¯abhino [akicc h al”a:b H in”o:]
1
16A6:332
16A5:1067
akusalassa [akus”al”as”s”a]
10
16A5:23
akicchal¯abhim
[akicc h al”a:b H ˜ı]
2
2
, 16A5:24
2
, 16A5:25
2
, 16A5:26
2
,
˙
16A5:1036, 16A5:1042
16A5:27
2
akicchal¯abh¯ı [akicc h al”a:b H i:]
akusalam
[akus”al”a˜]
37
24
16A6:548
2
,
˙
,
,
,
16A5:126
2
,
16A5:128
2
,
16A5:549,
16A7:243
2
16A7:244
2
16A7:245
2

Dhamma

Society 2553

N

¯

¯

An Ap

AT Ha SUTTANTAPIT

¯

˙

˙

AKA 16A5, 16A6, 16A7 (TipiT ˙ aka Studies)

(617)

TIPIT AKA SIKKH A

¯

˙

(Tipit ˙ aka Studies Reference)

N AN AP AT HA

¯

¯

¯

˙

(Variant Readings & Reference)

16A5 Pacakanip¯atap¯al ˙ i 16A6 Chakkanip¯atap¯al ˙ i 16A7 Sattakanip¯atap¯al ˙ i

2.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

1 16A5:3

1 16A5:3

1 16A5:3

4 16A5:20

1. “Pacim¯ani, bhikkhave, sekhabal¯ani 2 :

1. Saddh¯abalam , hir¯ıbalam 3 :

1.

h¯ın¯ay¯avattati, tassa dit t heva 7 :

˙ t ˙

sekkhabal¯ani (ka.-ma)

˙

(s¯ı. sy¯a3. p¯a1.)

viriyabalam ˙

hiribalam

˙

˙

3 , ottappabalam ˙ , v¯ıriyabalam ˙ 4

˙ ˙

:

(s¯ı. sy¯a1-3. kam . p¯a1.)

˙

5.

dit he ceva (s¯ı.), dittheva (p¯a1.)

4 16A5:20

paca

sahadhammik¯a v¯ad¯anup¯at¯a 8 :

v¯ad¯anuv¯ad¯a (p¯a1.)

4 16A5:21

sah¯api

domanassena assumukho 9 :

assumukhopi (sy¯a1-3. p¯a1.)

4 16A5:21

sahadhammik¯a

p¯asam ˙ s¯a t h¯an¯a 10 :

˙

p¯asam ˙ sam t h¯anam

˙

˙

˙

(sy¯a1-3.)

4 16A5:23

5 16A5:27

5 16A5:29

hoti,

antarahit¯a hoti, duppan˜˜n¯a 13 :

satt¯a k¯amesu lal it¯a 15 :

assaddhiyam ˙

˙

pariyut ˙ t h¯aya 12 :

˙

pariyuddh¯aya (sy¯a1-3.)

(ka.-ma)

duppan˜˜nam ˙

pal¯al ˙ it¯a (s¯ı. p¯a1.)

5

16A5:29 7. Asitaby

¯abhagim ˙ 16

:

asitaby ¯abhagi cepi (?)

 
 

<

<

5

16A5:29

7.

Labbh¯a 17 :

labbh¯a hi (sy¯a1-3.)

 

5

16A5:29

kat t ham v¯a kat halam 18 :

kathalam

(sy¯a1-3. ka.-ma)

 
 

˙

˙

˙

˙

˙

˙

5

16A5:29

dh¯ati

s¯ıgham ˙

s¯ıgham ˙ 19 :

s¯ıghas¯ıgham ˙

(s¯ı.)

5

16A5:29

7. Karan

¯ıyaca kho etam 20 :

evam

(sy¯a1-3. p¯a1. ka.-ma)

 
 

˙

˙

˙

5

16A5:29

alam pan˜˜no, anapekkh¯a d¯ani 21 :

˙

anapekkh¯a pana (s¯ı. sy¯a1-3. kam .)

˙

5 16A5:30

12 16A5:74

13 16A5:80

13 16A5:80

13 16A5:80 13 16A5:80

(15A3:854)

14 16A5:81 14 16A5:82

14 16A5:82

15 16A5:85

15 16A5:89

17A11:26

17 16A5:96

8D:972

17 16A5:96

dhammesu,

anapekkho d¯an¯aham

˙

22

:

pan¯aham ˙ (sy¯a1-3. kam .)

˙

dhammam aparipretv < ¯a sekham 33 :

tipu, s¯ısam , sajjham ˙ 34 :

pacahi upakkilesehi vimuttam 35 :

˙

˙

˙

sajjhu (s¯ı.)

˙

sekkham

˙

(ka.-ma)

vippamuttam ˙

(s¯ı.)

23. Yass¯a yass¯a ca 36 :

yassa kassaci (sy¯a1-3. p¯a1.)

kun d al¯aya yadi g¯ıveyyak¯aya 37 :

˙

˙

g¯ıveyyakena (sy¯a1-3. kam . p¯a1. ka.-ma), g¯ıveyyake

˙

(s¯ı. sy¯a1-3. kam . p¯a1.)
˙

th¯ınamiddham

˙

23. K¯amacchando, by¯ap¯ado, thinamiddham 38 :

˙

sakun o; imepi candimasriye 39 :

˙

candimasuriye (s¯ı. sy¯a1-3. kam . p¯a1.)

˙

evam mah¯anubh¯ave p¯an ˙ in¯a parimaseyyam ˙ 40 :

pubbeniv¯asam anussareyyam ˙ , seyyathidam ˙ 41 :

˙

˙

par¯amaseyyam ˙

seyyath¯ıdam ˙

(sy¯a1-3. p¯a1. ka.-ma)

(s¯ı. sy¯a1-3. kam . p¯a1.)

˙

24. 42 “Duss¯ılassa, bhikkhave, s¯ılavipannassa

:

16A5:982; 16A6:375; 16A7:458; 17A10:17;

atthapat isam vedino dhammapat ˙ isam vedino p¯amojjam ˙ 43 :

˙

˙

˙

26. Passaddhak¯ayo sukham vedeti 44 :

˙

vediyati (s¯ı.)

p¯amujjam ˙

(s¯ı. sy¯a1-3. kam . p¯a1.)

˙

Dhamma

Society 2553

1

Quick Guide The World Edition in Roman Script and Tipiṭaka Studies Reference

2

Quick Guide to the World Tipiṭaka & Tipiṭaka Studies Reference

¯ ¯ A MAH AVAGGAP I AL ˙ 1 Namo tassa Bhagavato Arahato Samm¯asambuddhassa. B
¯
¯
A
MAH AVAGGAP I
AL
˙
1 Namo tassa Bhagavato Arahato Samm¯asambuddhassa.
B
1. MAH
¯
AKHANDHAKA
D
¯
1.1. BODHIKATH A
5
C
S
1.
2 1 Tena| samayena buddho bhagav¯a uruvel¯ayam ˙ viharati najj¯a
neran˜jar¯aya t¯ıre bodhirukkhamu¯le pat ˙ ham¯abhisambuddho. Atha kho
3B2 , 4C1 , 3Ch 1 1 ,
3Ch 2 1 , 4D1 , 3N3 ,
1P 1 1 , 4S1 , 89V1
bhagav¯a bodhirukkhamu¯le satt¯aham ekapallan˙ kena nis¯ıdi
˙
E
vimuttisukhapat ˙ isam ved¯ı 2 . Atha kho bhagav¯a rattiy¯a pat ˙ hamam y¯amam ˙
˙
˙
F
pat ˙ iccasamupp¯adam ˙ anulomapat ˙ ilomam manas¯ak¯asi—
10
˙
G
3 “Avijj¯apaccay¯a san˙ kh¯ar¯a, san˙ kh¯arapaccay¯a vin˜˜n¯an am ,
˙
˙
vin˜˜n¯an apaccay¯a n¯amaru¯pam ˙ , n¯amaru¯papaccay¯a sal ¯ayatanam ˙ ,
˙
˙
Example 1 : 3V1:2-3, see details and volume abbreviations page 5 13 4D7 23 Atha
Example 1 : 3V1:2-3, see details and volume abbreviations page 5
13
4D7
23 Atha kho| tapussabhallik¯a v¯an ij¯a bhagavantam ˙ on¯ıtapattap¯an ˙ im
˙
˙
14
H
viditv ¯a bhagavato p¯adesu siras¯a nipatitv < ¯a bhagavantam ˙ etadavocum
20
<
˙
I
Example 2 : 3V1:23 Phrase-Variant-Reading in Tipiṭaka Studies References, see details page 6
14
13-14. 4 3V:23
siras¯a
nipatitv < ¯a bhagavantam ˙
: () s¯ı. sy¯a1-3.potthakesu
Example 3 : Tipiṭaka Studies Reference & Reference Note Number Details
a ¯a i ¯ı u u¯ e o k kh g gh n˙ c ch
a
¯a
i
¯ı
u u¯
e
o
k kh g
gh n˙ c ch j
jh n˜ t .
t . h d .
J
[
a
a:
i
i: u u: e;/e: o;/o: k k h g
g H
N
c
c h é
é H
ñ
ú
ú h
ã ]
d h n
t
th d dh n p ph b bh m y r
l
v s h l am im um
.
.
.
.
.
.
[ ã H
ï
”t
”t h
d”
d” H n”
p
p h b
b H m j
õ
”l
V
”s
H
í -˜a
-˜ı
-˜u ]
Example 4 : Footer, see details page 14-15
K
¯
53.
152 � Puggalo upalabbhati saccikat haparamatthen¯ati? Amant¯a.
t
30
˙
˙
37S35
Puggalo
puggalo
puggalo san˙ khato|
T
116V29
puggalo asan˙
puggalo
puggalo
puggalo
puggalo animittoti? Na hevam vattabbe. (Sam ˙ khittam .)
˙
˙
¯
54.
153 × Puggalo| nupalabbhati saccikat haparamatthen¯ati? Amant¯a.
t
44B76 , 32Ch 1 26 ,
32Ch 2 26 , 32N30
˙
˙
¯
Vuttam
bhagavat¯a— “atthi puggalo attahit¯aya pat ˙ ipanno”ti? Amant¯a.
U
35
L
˙
Example 5 : 32Kv:152-153, see details and volume abbreviations page 5
196.
1219 Dhanan˜j¯an¯ı| ca akkosam ,
asurindam bilan˙ gikam ˙
;
1P 2 369
V
M
˙
˙
15 Ahim sakam jat ˙
¯a ceva,
suddhikan˜ceva aggik¯a;
˙
˙
Sundarikam bahudh¯ıta
rena ca te das¯ati.
W
N
˙
Example 6 : 12S1:1219, see details and volume abbreviations page 5
O
6. 12 >> Ye keci| kusalam u¯ lena ekam u¯ lam u¯ l ¯a dhamm ¯a , sabbe te
38 D 2
kusalamu¯lena an˜˜naman˜˜namu¯lamu¯l¯a?
X
13 << Ye v ¯a pana kusalam u¯ lena a n˜˜ n ama n˜˜ n am u¯ lam u¯ l ¯a , sabbe te
dhamm¯a kusal¯a? (2)
25
P
Example 7 : 33Y:12-13, see details and volume abbreviations page 5
11. 5 17A8:27 2. Pat
hamaappiyasutta 11 : pat ˙ hamapiyasuttam ˙ (s¯ı.)
˙
12. 7 17A8:40
viseso
ko adhippay¯aso 12 : adhipp¯ayo (ka.-s¯ı), adhipp¯ayaso (sy¯a1-3. kam .), adhipp¯ayoso (p¯a1.)
Q
˙
adhi + pa + yasu + n a=
adhippayāso
page 5
˙
R
13. 9 17A8:50 7. Katamehi 13 at hahi : 4V:1583; 5V:1552
˙
t
˙
14. 9 17A8:52 7. Kin˜ca 14 , bhikkhave : kathan˜ca (p¯a1. ka.-ma)
page 8
Example 8 : 17A8, see Tipiṭaka Studies References & Reference Notes in page 6

3

Quick Guide to the World Tipiṭaka & Tipiṭaka Studies Reference

Fonts

Small Caps (in bold) title for printing, not to be recited

i.e. : MAHĀVAGGAPĀḶI

Normal text of the Pāḷi Tipiṭaka in Roman Script, to be recited i.e. : Tena samayena buddho bhagavā

Bold important phrases, etc., to facilitate translation and for quick reference, specially in volumes 1V1-3V1, 6D1, see volume abbreviations page 5 i.e. : Yo panāti yo yādiso yathāyutto

Capital Letter

first Romanised alphabet of the Pāḷi text in a sentence

Numbers

Division Number reference to Division Number of the B.E. 2500 Great International Council Pāḷi Tipiṭaka Edition

Title Number indicates book-format structure of the World Tipiṭaka, see reference note, page 5

Cross-Reference Number reference to Variant-Readings & notes in other editions, see page 8 also 6 -7

Line Number for quick, vertical identification of the text

Paragraph Number basic reference of the World Tipiṭaka for textual studies, i.e. Tipiṭaka Quotation 3V1:2-3 (volume 3/1, paragraph no. 2-3)

Phrase-Variant-Reading Number & Reference reference to Phrase-Variant-Reading in other editions, see reference note, page 6

Pronunciation & Recitation

‿ Linkage Mark indicates Cluster Sound, see page 14

[”tumH < e:]

International Phonetic Alphabet (IPA Pāḷi) to facilitate Pāḷi recitation, see page 14-15

Symbols

o

Right View Sign (32Kv) to emphasise right-view passage in Kathāvatthupāḷi

Wrong View Sign (32Kv) to emphasise content not to be mistaken as right-view passage in in Kathāvatthupāḷi

x

Symbols

L
L

— Em-Dash indicates that the following Pāḷi text is a quotation, to facilitate Pāḷi recitation

M
M

,

Comma used to separate a text, specially in verse

N
N

-

Hyphen used to separate parts of compound words

O
O

>> Sequence Sign (33Y-35Y) text presented in sequential order in Yamapāḷi

<< Reverse Sign (33Y-35Y) text presented in reverse order in Yamapāḷi

P
P

( )

Parenthesis indicates information of Dhamma numbers (above Title) and summary of Dhamma numbers (in Paṭṭhana) (39P-40P)

[

]

Bracket indicates International Phonetic Alphabet (IPA Pāḷi) see index at the end of volume, i.e. [t̪u mɦeː]

Q
Q

+

Plus Sign indicates word components, in reference note

R
R

=

Equal Sign used in reference note

S
S

|

Page Mark indicates the first word of the text appearing on a page of other Tipiṭaka editions, a reference of which is given in the margin, see page 6 -7

T
T

pe

Pe Sign repetition passage omitted, to be recited

Subsequent Repetition Omitted subsequent omitted, to be recited

U
U

“ ” Double Quotation Mark

“ ”

Single Quotation Mark Small Double Quotation Mark Small Single Quotation Mark all used to facilitate translation

V
V

;

Semicolon punctuation, used specially in verse

W
W

.

Full Stop punctuation, end of sentence

X
X

?

Question Mark indicates a question or a mark of attention, to facilitate translation

4

Plate 1 : 40-Volume Set Edition (Visual Details)

Showing Piṭaka Volume Sequences and Title Abbreviations, image from the first edition 2003

1V1 6D1 29Dhs 2V2 7D2 30Vbh 3V3 8D3 31Dht, Pu 4V4 9M1 32Kv 5V5 10M2
1V1
6D1
29Dhs
2V2
7D2
30Vbh
3V3
8D3
31Dht, Pu
4V4
9M1
32Kv
5V5
10M2
33Y1-5
11M3
34Y6-8
12S1-2
35Y9-10
13S3-4
36P1
14S5
37P1
15A1-4
38P2
16A5-7
39P3-6
17A8-11
40P7-24
18Kh, Dh,
Ud, It, Sn
19Vv, Pv,
Th1, Th2,
20Ap1-2
21Bu
21Cp
22J
23J
24Mn
25Cn
26Ps
27Ne, Pe
28Mi
Height : 31
cm.
Width : 22.5 cm.
Vinayapiṭa 5 Vols.
Suttantapiṭa 23 Vols.
Abhidhammapiṭa 12 Vols.
5 Vols. Suttantapiṭa 23 Vols. Abhidhammapiṭa 12 Vols. Total length : Height : 31 cm. 165

Total length :

Height : 31 cm. 165 cm. (approx. with references)

Tipiṭaka Studies References by Dhamma Society 2010

5

Volume information is based on the International Tipiṭaka Collection donated in 2000 by Dhamma Society to the International Tipiṭaka Hall, Chulalongkorn University

Tipiaka Studies References by Dhamma Society 2010

Plate 2 : Volume Titles of the Pāḷi Tipiṭaka

Showing Tipiṭaka Volume Abbreviations, Paragraph Number References, Volume Titles and Pāḷi Numbers

i.e. 1V1 indicates Vinayapiṭaka Volume 1/40 (318 pages), book 1/5, containing 2438 paragraphs, from Pāḷi Book No. 1/86 for new reference, i.e. Pāḷi 1:2438 indicates Pāḷi Book No. 1 or Pārājikapāḷi and Paragraph No. 2438

Abbr.

Paragraph No.

Volume Title

Pāḷi

Pages

 

(volume 1-5) Vinayapiṭaka V (Pāḷi 1-5)

 

1V1

1V1:1-2438

Pārājikapāḷi

 

1 318

2V2

2V2:1-3585

Pācittiyapāḷi

 

2 403

3V3

3V3:1-2044

Mahāvaggapāḷi

 

3 444

4V4

4V4:1-2303

Cūḷavaggapāḷi

 

4 430

5V5

5V5:1-2479

Parivārapāḷi

 

5 340

(volume 6-28) Suttantapiṭaka Sutta (Pāḷi 6-47)

 
 

(vol. 6-8) Dīkhanikāya D (Pāḷi 6-8)

 

6D1

6D1:1-961

Sīlakkhandhavaggapāḷi

6

196

7D2

7D2:1-1150

Mahāvaggapāḷi

7

236

8D3

8D3:1-1376

Pāthikavaggapāḷi

8

219

 

(vol. 9-11) Majjhimanikāya M (Pāḷi 9-11)

 

9M1

9M1:1-1781

Mūlapaṇṇāsapāḷi

9

345

10M2

10M2:1-1552

Majjhimapaṇṇāsapāḷi

10

359

11M3

11M3:1-1296

Uparipaṇṇāsapāḷi

11

289

 

(vol. 12-14) Saṃyuttanikāya S (Pāḷi 12-16)

 
 

12S1:1-1706

Sagāthāvaggasaṃyuttapāḷi

12

 

12S1-2

12S2:1-1320

Nidānavaggasaṃyuttapāḷi

13

428

 

13S3:1-1358

Khandhavaggasaṃyuttapāḷi

14

 

13S3-4

13S4:1-1837

Saḷāyatanavaggasaṃyuttapāḷi

15

534

14S5

14S5:1-2557

Mahāvaggasaṃyuttapāḷi

16

392

 

(vol. 15-17) Aṅguttaranikāya A (Pāḷi 17-27)

 
 

15A1:1-483

Ekakanipātapāḷi

17

 

15A2:1-297

Dukanipātapāḷi

18

15A1-4

15A3:1-1150

Tikanipātapāḷi

19

548

15A4:1-1611

Catukkanipātapāḷi

20

 

16A5:1-1419

Pañcakanipātapāḷi

21

 

16A5-7

16A6:1-781

Chakkanipātapāḷi

22

456

16A7:1-1132

Sattakanipātapāḷi

23

 

17A8:1-863

Aṭṭhakanipātapāḷi

24

 

17A9:1-493

Navakanipātapāḷi

25

17A8-11

17A10:1-1534

Dasakanipātapāḷi

26

489

17A11:1-233

Ekādasakanipātapāḷi

27

 

(vol. 18-26) Khuddakanikāya Khu (Pāḷi 28-44)

 

18Kh

18Kh:1-106

Khuddakapāṭhapāḷi

28

 

18Dh

18Dh:1-468

Dhammapadapāḷi

29

18Ud

18Ud:1-766

Udānapāḷi

30

418

18It

18It:1-858

Itivuttakapāḷi

31

18Sn

18Sn:1-1383

Suttanipātapāḷi

32

19Vv

19Vv:1-1148

Vimānavatthupāḷi

33

 

19Pv

19Pv:1-885

Petavatthupāḷi

34

19Th1

19Th1:1-1164

Theragāthāpāḷi

35

412

19Th2

19Th2:1-617

Therīgāthāpāḷi

36

 

20Ap1:1-7892

Therāpadānapāḷi

37

 

20Ap1-2

20Ap2:1-1465

Therīapadānapāḷi

38

695

21Bu

21Bu:1-1099

Buddhavaṃsapāḷi

39

 

21Cp

21Cp:1-419

Cariyāpiṭakapāḷi

40

120

22J

22J:1-3638

Jātakapāḷi

 

358

23J

23J:1-3803

Jātakapāḷi

41

340

24Mn

24Mn:1-2070

Mahāniddesapāḷi

42

350

25Cn

25Cn:1-1575

Cūḷaniddesapāḷi

43

260

26Ps

26Ps:1-1947

Paṭisambhidāmaggapāḷi

44

365

Abbr.

Paragraph No.

Volume Title

Pāḷi

Pages

(volume 6-28) Suttantapiṭaka Sutta (Pāḷi 6-47)

 

(vol. 27-28) Khuddakanikāya Khu (Pāḷi 45-47)

 

27Ne

27Ne:1-1143

Nettipāḷi

45

 

27Pe

27Pe:1-1003

Peṭakopadesapāḷi

46

290

Mi

28Mi:1-2032

Milindapañhapāḷi

47

329

(volume 29-40) Abhidhammapiṭaka Abhi (Pāḷi 48-86)

29Dhs

29Dhs:1-2329

Dhammasaṅgaṇīpāḷi

48

286

30Vbh

30Vbh:1-3258

Vibhaṅgapāḷi

49

414

31Dht

31Dht:1-643

Dhātukathāpāḷi

50

 

31Pu

31Pu:1-550

Puggalapaññattipāḷi

51

155

32Kv

32Kv:1-2805

Kathāvatthupāḷi

52

376

 

(vol. 33-35) Yamaka Y (Pāḷi 53-62)

 
 

33Y1:1-262

Mūlayamakapāḷi

53

 

33Y2:1-994

Khandhayamakapāḷi

54

33Y1-5

33Y3:1-1941

Āyatanayamakapāḷi

55

326

33Y4:1-244

Dhātuyamakapāḷi

56

33Y5:1-824

Saccayamakapāḷi

57

 

34Y6:1-686

Saṅkhārayamakapāḷi

58

 

34Y6-8

34Y7:1-2331

Anusayayamakapāḷi

59

319

34Y8:1-563

Cittayamakapāḷi

60

 

35Y9:1-959

Dhammayamakapāḷi

61

 

35Y9-10

35Y10:1-4405

Indriyayamakapāḷi

62

389

 

(volume 36-40) Paṭṭhāna P (Pāḷi 63-86)

 
 

(vol. 36-39) Dhammānuloma (Pāḷi 63-68)

 

36P1

36P1:1-2938

Tikapaṭṭhānapāḷi

 

457

37P1

37P1:1-3102

Tikapaṭṭhānapāḷi

63

475

38P2

38P2:1-4841

Dukapaṭṭhānapāḷi

64

800

 

39P3:1-2767

Dukatikapaṭṭhānapāḷi

65

 

39P4:1-1925

Tikadukapaṭṭhānapāḷi

66

39P3-6

39P5:1-450

Tikatikapaṭṭhānapāḷi

67

482