Sie sind auf Seite 1von 33
Najveci svjetski izdavaé priruénika © popravku i odrzavanju vozila Tehnicki rjecnik ENGLESKO - HRVATSKI HAYNESOV PRIRUGNIK ZA RADIONICU © Stotine fotografija © Obuka korak po korak © Jedini priruénici temeljeni na potpunoj demontazi i montazi Tehnicki rjeénik — Englesko - hrvatski — 4-star (fuel grade) A after bottom dead center (term defining piston position) ABS (anti-lock braking system) absorber ac generator accelerator accelerator cable accelerator pedal accelerator pump accumulator acid acid level acorn nut/eap nut adapter adhesion adjust (v) adjustable spanner adjuster adjuster strut ta goriva Polozaj klipa — polozaj poslije donje mrive todke kad se klip ¢giba prema gore Pomoéni kocni sustay za spriegava- je blokiranja kotaca prilikom kotenja Ubladivaé udaraca, dio koji na sebe prima dio energije Generator izmjeniéne struje, alternator Gas, sustav za ubrzanje vozila Sajla gasa (spaja pedalu gasa i zaklopku zraka) Paputica gasa, pedala ‘gasa Akceleratorska pumpa Startna baterija, akumulator Kiselina Razina kiseline Zatvorena matica Prikljuéak Privlatna sila medu razlititim esticama Podesiti Kljué koji moze podeSavati razmak Geljusti, francuski Kijue Cjevtica s navojem ii matica, koji imaju funkeiju zatezanja sajle koja protazi kroz nji Vijéano vreteno kod alata za podesavanje adjustment bolt adjustment ferrule adjustment link adjustment rod advance ignition drag factor air adjusting serew air bleed valve air chamber air cleaner air compressor air conditioning air conditioning control unit air control air cooling air correction jet air deflector air distribution switeh air filter air flap valve air flow sensor air funnel Vijak za podesavanje Prsten kojim vrSimo uévr8éenje, koSuljica Veza koja se moze podeSavati Vreteno kojim ‘mozemo vrsiti podeSavanje udaljenosti Badena iskra prije namjestenog trenutka bacanja iskre u leru (pri poveéanju broja okretaja) Antena Koeficijent otpora zraka koji je ovisan © obliku vorila Vijak za podegavanje koligine zraka na rasplinjagu Ventil za ispustanje zraka Zraéna komora Protisivat zraka Zratni kompresor Klimatiziran (prostor) Uredaj za Klimatizaciju Kontrola zraka Hladenje zraka Mlaznica za korekeiju zraka Brtva, cijev usisa zraka na filtera Sklopka za raspodjelu zraka Zraéni ventil s klapnom Senzor za mjerenje koligine zraka Cijev za odvod zraka air leak air resistance air temperature control system air temperature sensor airbag airflow meter airflow sensor plate alcohol Allen key Allen serew alloy alternating current (ae) alternator alternator pulley aluminium ammeter analogue clock anhydrous anti-clockwise anti-lock braking system (ABS) anti-roll bar anti-rust anti-stall anti-theft system Gubici zraka, propustanje zraka Otpor zraka Sustav za kontrolu temperature zraka Senzor za mjerenje temperature Zratni jastuk Mieraé protoka zraka Klapna koja svojim otklonom mjeri koliginu usisanog zraka Alkohol Imbus kljué (Sesterokutni profil Koji se uvute u utor na glavi vijka,kako bi se vijak odvio ili zavio) Vijak sa Sesterokutnim utorom u glavi Stitina, legura Izmjeniéna struja Elektropokretat motora Remenica elektropokretata Aluminij Insirument za mjerenje jakosti struje Sat s mehani¢kim mehanizmom Ostati bez vode, dehidrirati Smijer obrnut od kretanja kazaljke sata Pomoéni sustay za sprjecavanje blokiranja kotaga prilikom kogenja Stabilizator, balans Sipka (spricéava naginjanje vozila ‘u okuci) Antikorozivan Protiv preoptereéenja Protuprovalni sustav antifreeze armature armature spindle armature winding asbestos after top dead center authorised towing weight automatic adjustment automatic advance automatic transmission filter auxiliary air valve auxiliary shaft auxiliary shaft housing axle axle stand B backlash backplate balance weight ball bearing ball pein hammer ball race ball thrust bearing ball valve ball-bearing grease ball-head bolt Tekutina za sprjetavanje smrzavanja vode Konstrukeija 2a ojaganje, armatura Sipka za pojatanje Zavijena Sipka za pojatanje Azbest Polozaj Klipa - polozaj poslije gornje mrtve totke kada se Klip giba prema dolje Odobrena te7i se smije tegliti Automatski mehanizam 2a podeSavanje Automatski preuranjen dogadaj (npr. preuranjeno bdacanje iskre) Filter automatskog mjenjaca Pomogni zraéni ventil Pomoéno vratilo Kuciste pomoénog vratila 05, osovina Poiporanj koji se stavi ispod osovine koja Blaterica Zadnja tablica Protuteza, tezina koja se dodaje da bi dobili raynotezu Kugligni lezaj Zaobljeni Cekié Zijeb u kojem se kuglice kotrljaju w kotrljajuéem lezaju Kugligni lezaj Kugligni ventit Mast za podmazivanje kugliénih lezaja Vijak s poluokruglom glavom balljoint balljoint separator barrel (of carburettor) base baseplate (ignition distributor) battery battery cable bayonet joint bayonet socket before bottom dead center bottom dead center bead (tyre) beam bearing bearing cap bearing journal bearing ladder bearing plate bearing race bearing shell bearing surface bell erank bellows Kuglice u kuglignom lezaju Vijenac koji odvaja kuglice u kuglignom lezaju Usisna cijev Karburatora Temeljna plova, baza Zakreina plota razvodnika paljenja Startna baterija, akumulator Vodie startne baterije Bajonct prikljutak na Zanulji (grio ima dva zatika koja udu uutore na griu i tako fiksiraju Zarulju) Bajonet grlo u koje ulazi Zarulja Polozaj klipa ~ polozaj prije donje mrtve todke kada klip ide prema dolje Donja mrtva togka Povrsina gume koja nalijeze na naplatak Okvir, nosat Lezaj Poklopac lezaja Rukavac osovine koji ulazi u lezaj Kavez u valjkastom leZaju koji fiksira polozaj valizica Zastitni kruzni lim koji Siti kotrljajuée elemente leZaja Staza u kotrljajuéem lezaju po kojoj se kotrljaju elementi za kotrljanje Blazinica kliznog JeZaja (polukruzna koSuljica po kojoj klizi rukavac osovine) Povrsina lezaja Rutka Gumena zastita (harmonika) zgloba belt belt deflection belt drive belt tensioner bent bevel gear bevel pinion bevel ring gear bezel bi-metallic strip bigend (connecting rod) big-end bearing (connecting rod bearing) blade terminal bleed (v) bleed screw blow back blow-by blower body body pillar bodyshell bodywork na kraju zupéaste letve upravijaga Remen Zavrnut remen kod provjere zategnutosti Pogon pomocu remena Zatezat remena Savijen Stozasti zupéanik, konigni zupéanik StoZasti zupéanik koji pokrece veéi zupéanik (u diferencijalu) Zupéanik stupnja brzine (u mjenjaéu) skoni¢nim prstenastim dijelom Oslonac (armrest ‘bezel ~ oslonac za ruku), oStrica alata Bimetalna traka (traka koja se sastoji od dva materijala, pa se zbog toga savija kada se grije) Velika glava kKlipnjace LeZaj velike glave Klipnjace (Klizni 1e2aj, leteéi lezaj) Botni dio branika, zavréetak lopatica rotora Curiti Vijak za rasteresenje &ijim odvijanjem se otpusta tekuéina Usis Strujanje pokraj nekog dijela Sprava koja upuhuje zrak, najeeSée ventilator Kuéiste, tijelo, dio vozila u kojem se voze putnici Potporanj kuéiSta Navoj vijka, karoserija Presani lim od kojeg je izradena karoserija booster battery boot bore (of cylinder) bottom dead centre (bde) box spanner brace bracket braided cable brake brake adjustment brake anchor plate brake bleeding brake caliper brake dise brake drum brake fluid brake hose clamp brake light Tame povsSine koje ‘su za Celjusti bubanj- kognica priévriene zakovicama Poklopac motora (hauba), pokretni krov na kabrioletu Grupa turbpuhala yezana u seriju il paraleino Strainji prtljaznik, zastitna gumena brtva Provrt u bloku motora (zajedno s kosuljicom se podvodi pod pojam cilindar) Polozaj klipa - donja mrtva totka Cjevasti kijut Poluga koja ima drsku izbatenu van osi vitnje, tako da se tim alatom moze odvijati, i busiti Poklopac (npr. koji zatvara fazni lanac), ‘ebujmica (najeesée uevt8éuje cijev) Kabel od visezica Koénica Podesavanje kotnica Nosad bubanj-koSnica, plota na koju su prigvrséeni radni cilindar i éeljusti Odzrativanje kotnog sustava Sedo kod disk- kognica (kuciste u Kojem su smjesteni cilindar i klip) Disk kao dio disk- kotnica Bubanj kao dio bubanj-koénica Tekucina za kotenje Dréaé za crijevo kotnice Zadnje svjetlo koénica (pali se samo kad brake light switch brake lining wear indicator brake linings brake master cylinder brake pad brake pedal brake servo (booster) brake shoe braked trailer braking system brazing breaker points breaker/contact breaker breather breather hose broach brush brush holder before top dead enter buckling built bulb bulge bulkhead bulkhead grommet bumper bung burrs burst-proof bush butterfly valve (throttle valve) pritisnemo pedalu koénice) Prekidaé koénog svjetla (vezan za pedalu) Indikator koji registrira troSenje koéne obloge Kofna obloga Glavni koéni cilindar Disk-plogice Pedala kocnice Podtlaéno pojatalo sile koenja, servo Celjust bubanj-kotnica Dio ruéne koénice Sustav kovenja Lemljenje Platinski gumbi prekidaéa primarne struje Prekidaé paljenja, platine (prekida primamu struju u bobini) Odusnik Crijevo odusnika Silo Cetkice elektromotora Nosaé éetkica elektromotora Polozaj klipa ~ polozaj prije gomje mrtve totke kada se klip giba prema gore Spajanje remena Ugrad Zarulja Izbotina Pregrada u spremniku fica na pregradi Branik Stoper Metalna plotica, podlozak Proba na tlak Cahura Leptirasti ventil, Klapna koja regulira prolaz zraka u rasplinjatu buzzer bypass Cc e-spanner cable cable adjuster cable casing cable clamp cable cutter cable grommet cable puller cabriolet calibrated caliper cam cam follower cam plate camber camshaft camshaft bearing camshaft cover camshaft endfloat camshaft gear camshaft pinion ‘Trepteée upozoravajuée syjetlo Prijemosnica, obilazni vod Viljuskasti kljué koji se upotrebljava za ozubljenu maticu Elektritni vodit PodeSivat zategnutosti sajle Irolacija elektridnog kabela Obujmica koja ridriava kabel, stezaljka Alat za skidanje izolacije na kabel Gumeni prsten koji se umetne u lim te kablovi prolaze kroz njega Stalak za namotavanje kabla Osobno putnicko motomo vozilo bez krova Kalibrirano, svedeno na pravu mjeru Sedlo kod disk-konica (u sedlu su smjedteni cilindri i klipovi disk-koénica) Brijeg Klackalica, potiskivaé ventila Plogica koja se stavlja izmedu ventila i brijega da bi osigurala zazor Zakrivijeno Bregasto vratilo Lezaj bregastog vratila Poklopac bregastog vratila Zavrictak bregastog vratila Zupéanik bregastog vratila Mali zuptanik bregastog vratila camshaft sprocket canister cantilever cap cap nut capacitative discharge capacitor (condenser) capless bulb car radio carbon brush carbon deposit/ build-up carbon removing (Cdecoke") carborundum carburettor carburettor bowl carburettor jet Cardan joint Cardan shaft casing cast cast iron castellated nut casting castle nut castor catalytic converter catch caustic soda caution central console central locking system Lanfanik bregastog vratila Posuda Krak, konzola Kapa, poklopac Matica sa zatvorenim Jjednim krajem (u obliku polu kugle) Izbijanje struje iz kondenzatora Ovlazivas _ (kondenzator) Zarulja bez grla Auto- radio Grafitne Eetkice (na generatoru) Naslage grafita Skidanje naslaga grafita Sililicijev karbid, SiC Rasplinjag, karburator Posudica karburatora u kojoj se nalazi plovak Mlaznica karburatora (dizna) Kardanski spoj Kardansko vratilo Kuéiste Lijevano Lijevano Zeljezo Krunasta matica (osigurava se rascjepkom) Lijevanje Krunasta matica (osigurava se rascjepkom) Protiséivat od Zitane mreze, kotatié Katalizator (ugraduje se u ispusni sustay da bi prosissavao ispuine plinove) Kuka Kausti¢na soda Oprez Dio u kabini izmedu dva prednja sjedala Sustav centralnog zakljutavanja centralised door locking centre line centre of gravity centre of rotation centre punch chain and sprocket chain case chain joint chain sprocket chain tensioner chain whip, chamber chamfer change-over switch change down (v) change gear (¥) change up (v) changing oil charger charging charging contr lamp charging current charging rate check check nut check valve chisel choke (carburettor barrel) choke (cold start valve) Centralno zakljuéavanje brave Srediinjica, simetrala Centar gravitacije Centar rotacije Probojac Lanac i lanéanik Kusiste za lanac (Btiti od ozljeda) Spojnica lanca (spaja dva Glanka lanca) Langanik Zatezat lanca Spojnica lanca Komora Skoieni kraj osovine, ‘odrezana povrsina Preklopna sklopka Promijeniti nanize Promijeniti stupanj prijenosa braine w mjenjacu Promijeniti navise Promjena ulja Punjaé (za punjenje akumulatora) Punjenje Kontrolna lampica za provjerupunjenja baterije Struja punjenja Omer punjenja (ulazna i izlazna struja) Provjera Protumatiea (matica koja osigurava drugu maticu) Venti! pomocu kojeg se vedi provjera Diijeto Uredaj za reduciranje zraka na rasplinjagu (klapna koja zatvara dovod 7raka, te se na taj nacin dobiva bogatija smjesa za startanje hladnog, motora) Ventil koji regulira koliginu zraka kod hladnog starta choke linkage choke valve gap chrome plated cigar lighter circlip circuit breaker circuit diagram clamp clamp bolt/screw clamp bracket screw clamping washer clatter claw cleaner clearance clevis pin clicking clip clockwise closed-loop catalytic converter clutch clutch hub clutch pedal utch pressure plate Mchanizam veza hladnog starta (poluge koja vezuje rudku u kabini i klapnu zraka) Progjep kroz koji prolazi zrak kad je Gok ukljucen Kromirano, prevuéeno tankim slojem kroma Upaljaé za cigarete Blasticni prsten koji fiksira strojni dio, Segerov osiguraé Sklopka Kruzni dijagram otvaranja i zatvaranja usisnih i ispusnih ventila Obujmica, stezaljka Vijak stezaljke Vijak kojim se obuimica stezZe Podlozak stezalike Zvak klopotanja Kandza, klijesta Procistad, filter, usisivaé Zaxor ‘Skopac, gambet Tuckanje Obuijmica od lima ili fice koja fiksira ijev ili osigurava zastitnu gumu Smjer kazaljke na satu Zatworeni regulacijski keug katalizatora Spojka, kvavilo, kuplung ‘Tanjur spojke, lamela Tama obloga na lameli Zvonasto kuciste spojke Pedala (papucica) spojke Potisna ploéa kao dio osare spojke clutch plate alignment set clutch slip coarse adjustment coil coil ignition coil spring coil spring compressor cold chisel collapsible collar collar screw collets combination pliers combination spanner combustion combustion chamber commutator compensating jet compression lat za centriranje lamele spojke pri montazi Proklizavanje spojke Grubo podeSavanje, neprecizno podeSavanje Indukeijski svitak, bobina Indukcijsko paljenje motora Opruga na bobini koja omoguéava pritisak 2a dobar kontakt s visokonaponskim kabelom Bakreni prikljutak na bobini koji gura opruga Diijeto Sklonost ka dozivlja- vanju kolapsa (kvara) Distantni valjkasti komad (npr. pritisée brtvu uz lezaj i pritom valjkasto tijelo ulazi u provrt brtve i leZaja) Vijak koji na glavi ima vijenac koji sluzi za brtvijenje Ogrlica Kiijesta, kombinirke Francuski kljue, Kljué koji se moze podesavati| Izgaranje smjese u motoru Kompresijski prostor, prostor iznad Klipa kad je u gornjoj mrtvoj tocki Uredaj za pretvaranje izmjenitne struje u istosmjernu, Komutator Mlaznica za dodavanje goriva pri naglom ubrzanju Crasplinjae) Kompresija, sabijanje ‘compression gauge compression ratio compression ring compression tester computer condenser (capacitor) condenser (thermodynamic device) conduit cone conical connect (v) connect in parallel connect in series connecting box connecting clamp conneeting link connecting rod connecting rod bearing (big-end bearing) connection connector constant voltage constant-velocityt join contact area contact breaker Instrument 2a mjerenje kompresije Kompresioni omjer (izmedu ukupnog obujma cilindra i kompresionog prostora) Kompresioni prsteni na klip Instrument za mjere nije kompresije (elektronski) Ragunalo Kondenzator (elektriéni) Posuda za skupljanje kondenzata (tekueine) Vodié Konus Koniéno Spojiti Paralelni spoj (elektrigni) Serijski spoj (elektritni) Spojna kutija Spojnica Veza Klipnjata (spaja klip i radilicu) Levaj u velikoj glavi klipnjace Spoj Prikliuéak na kraju vodiea (stopica), spojka Stalni napon, konstantan napon Sinkronijski zglob koji slu2i za prijenos okretnog momenta na prednjem poluvratilu (poluosovini), homokineti¢ki zglob Kontakina povrsina Prekidat u indukcijskom paljenju, platine contact breaker points continuity tester continuous current control control unit coolant coolant bleed screw coolant hose coolant pump cooler cooling fan switch cooling fan cooling system cooling system flushing copper gasket core plug (cylinder-block) corrosion counterbalance counterclockwise (anti-clockwise) counterbore countergear countershaft Kontakine todke prekida, platinski gumbi na prekidaéu (platinama) Mjeraé elektri¢nog otpora Struja stalnog napona, ontinuirana struja Provjera Ragunalo voila Rashladna teku¢ina Vijak za odzrativanje sustava hladenja (2a ispu8tanje zraka) Crijevo kroz koje protiée rashladna tekuéina Crpka rashladnog sustava, pumpa Tzmjenjivaé topline, hladnjak, kiler Termostatski prekidat ventitatora hladenja Ventilator za hladenje Sustav hladenja Sustav hladenja oplahivanjem tekuéinom Bakrena brtva (za brivijenje) Cep na bloku motora za sprjetavanje zaledivanja rashladne tekugine Korozija Proturavnoteza Smjer suprotan od smjera kazaljke sata Provrt za smjestaj sonde instrumenta Zuptanik brzine na pomoénom vratilu mijenjaca Vratilo s fiksno vezanim zupéanicima brzina u mjenjatu (pomoéno vratilo), vratilo koje pokreée radili sluzi da bi se umirio rad counterweight coupling covering crack crankease crankcase bearing crankcase filter crankcase ventilation cranking erankpin crankpin bearing (smali-end bearing) crankshaft crankshaft bearing (main bearing) crankshaft bearing journal crankshaft endfloat ‘crankshaft pulley crankshaft sprocket crankshaft web crimped crimping tool cross-flow engine cross-flow radiator eross-head screwdriver crownwheel cruising ing speed motora (smj ubloku) Protuuteg Spajanje Prekrivanje Pukotina Kuéiste radilice (nadovezuje se na blok motora s donje strane) Temeljni lezaj radilice Filter za ulje OduSak za odvod uljnih para iz kartera wusis Zavriitiradilicu Rukavac na radilici na koji se hvata Klipnjata LeZaj u maloj glavi Klipnjate Koljenasto vratilo, radilica ‘Temeljni le2aj radilice Rukavac radilice koji ulazi u temeljni leéaj Krajnja povrsina nekog dijela (opr. zupéanika) spojenog na vratila Remenica radilice Lancanik radilice Koljeno radilice Presavijen Alat za savijanje Motor popretno ugraden Hladnjak popretno ugraden Odvijaé s kriznom glavom Tanjurasti zupéanik (dio zagonskog prijenosnika, Giferencijala} Duzi put vozilom, vounja Brzina koja je konstantna za vrijeme puta crumple zone cubic capacity current consumption curve cut off cut-out relay cut-outs cylinder barrel cylinder block cylinder bore cylinder head cylinder head bolt cylinder head cover cylinder head gasket cylinder liner (Sleeve) cylindrical spring D damp damp-proofing sealant damper (shock absorber) damper spring dashpot de (direct current) dead centre decarbonisation declutch defect deflector defuming valve degassing chamber Zona udara Obujam u kubignim centimetrima Trenutatna potrosnja (goriva) Okuka, zavoj Prekinut (dovod goriva) Iskljucen relej Izresci, odresei Provit cilindra Blok cilindra Provrt cilindra u bloku motora Glava motora (dolazi na blok motora) ‘Temeljni vijak glave motora Poklopac glave motora, poklopac koji pokriva ventile Brtva glave motora Kosuljica cilindra Zavojna opruga Para (gorivo) Brtva koja je otporma na agresivne medije Ublazivat vibracija, amortizer Opruga za ublazivanje udara, u kompletus amortizerom Kontrolna tabla vozila Istosmjerna struja Mrtva tocka (krajnja to&ka cilindra) Prolaz benzinskih para kroz posudu s uglienom i osloba danje Stetnih tari Otpustiti spojku Kvar Gumena brtva koja titi leZaj kotaéa Ventil koji odvodi pare ili plinove Komora za odvodnju plinova degassing pipe deionised water delivery delivery pipe delivery valve delta conneetion demister dent deposit depress depth gauge detent detent ball diagnostic connector dial gauge dial test indicator diaphragm diaphragm accelerator pump diaphragm clutch diaphragm cover diaphragm unit die casting die nut die stock/die holder Diesel engine Diesel fuel differential differential case differential crown gear differential pinion differential side gear Cijev za odvod plinova Voda koja nije ionizirana Dobava Dobavna eijev Dobavni ventil (ulazni) Visesmjemi spoj Odinagliivaé stakla (owvori kroz koje topli zrak odmagliu- jeprednje —staklo) Ulupina Naslaga Podtlak (tlak ispod atmosferskog tlaka) Mijeraé razine tekuéine Popustanje napetosti Kugla za popustanje napetosti Prikljugak za tester Brojéanik Tester s brojtanikom Membrana Pumpa goriva koja stvara tlak pomicuéi membranu Lamelasta spojka Poklopac membrane Jedinica membrane Kalup u kojem se vi oblikovanje kovanjem Kovana matica Kovani dréaé Diesel motor, motor Koji kao gorivo koristi plinsko ulje (diesel gorivo) Diesel gorivo, plinsko ulje Diferencijal Kusiste difereneijala Tanjurasti zupéanik diferencijala (dio zagonskog. prijenosnika) Zupéanik trea’ u diferencijalu, satelit Zupéanik na poluvratilu (poluosovini), planetarac digital clock dim (v) dimmer relay mer switch (dipswitch) dipped lights Gipstick direct drive direction indicator disc brake discharge (v) discharged battery disconnect dished washer dismantle (v) displacement dissipate (v) dissolve (¥) distance piece distributor distributor advance distributor cap distributor injection pump distributor shaft’ spindle distributor test bench Digitalni sat Zamagliti Relej koji ukljucuje svjetla za maglu Prekidat za syjetla za maghu Oborena svjetla Stap za mjerenje dubine Prijenos u éetvrtom stupnju brzine kada Je odnos izmedu ‘gonjenog i pogon- skog zupeanika 1:1 2migavac Disk-kotnice Isprazniti Prazna baterija, prazan akumulator Iskljut Podlozak s dosjednom poyrSinom u sferitnom obliku Skinuti sve uredaje i opremu s motora, ogoliti mot demontirati Premjestaj Raspriiti Otopiti Komad koji se umetne izmedu dva dijela da bi odra0 razmak Razvodnik paljenja (uredaj koji razvodi iskru po cilindrima) Mehanizam u razvodniku koji zakretanjem “omoguéava ranije bacanje iskre Poklopac razvodnika, kapa razvodnika na kojoj su prikijuéei za svjecice Pumpa goriva u Diese! motora Osovina razvodnika Probni stol distributorless ignition dog dohe (double overhead camshaft) dome domed nut door door light switch dowel down pipe downdraught carburettor downstroke drag coefficient drain drain cock drain plug drain the battery draw (electric current) dribble drift (n) drift-punch drill drip feed drive end drivebelt drivegear driven plate (friction plate) driveplate driveshaft driveshaft gaiter 0 Paljenje bez razvodnika (potpuno elektronsko paljenje) Skrip Dva bregasta vratila (osovine) u glavi motora Kupola, svod Matica zatvorena s jedne strane w obliku polukugle Vrata Indikatorska lampica koja registrira da su vrata otvorena Svornjak, zatik Odvodna cijev Rasplinjad, karburator Hod klipa od gornje tye tocke do donje Kooficijent vue Odvajanje vode, drenaza, ispustanje vode Slavina za odvajanje vode Cep s navojem za ispustanje nakupliene vode Isprazniti bateriju, isprazniti akumulator ‘Akumulirati elektrignu struju Neznaina koligina Povlaéenje Alat za probijanje rupa Busenje, busilica Opskrba tekuéinom u malim kapima Kraj yornje Remen Pogonski zupianik Tanjurasta lamela kao dio spojke Registracijske tablice Pogonsko vratilo Zaititna guma na poluosovini (titi homokineti¢ki zglob) driveshaft joint drivetrain driving gear driving pinion drum brake dry cell battery dry charged battery dry sump lubrication dual carburettor dual circuit hydraulie system dual circuit master cylinder ductile durability dust eap/eover dust excluding boot dust proof dwell angle/ cam angle dynamo dynamometer brake Kuglasti zglob (homokinetieki zglob) koji povezuje poluosovinu s diferencijalom Kamion s prikolicom Gonjeni zupeanik Gonjeni mali stozasti zupéanik Bubanj-kotnice Prazna éelija baterije, suhi akumulator Suhe baterije, subi akumulator: Suhi karter, karter bez ulja za podmazivanje Dvostruki karburator, karburator s dvije usisne cijevi Dvokruzni ko¢ni sustav (hidraulitke kocnice) Glavni kotni cilindar s dva klipa (kod dvokruznog koénog sustava) Elasti¢an, istezljiv materijal Trajnost, vo da dio dugo zadrai svoja kvalitetna svojstva Poklopac koji stiti da ne ulazi pagina, poklopac kucista kojem je filter zraka Zastitna guma koja Stiti od prasine (npr. cilindar disk-koénice) Zastita od prasine Kut otvaranja ventila odreden brijegom na bregasiom vratilu Stroj za proizvodnju struje, dinamo Ispitni instrument Koji kodenjem motora i mjerenjem je o€itava okretni moment E earth (elect.) earth connection earth electrode arth strap eccentricity, ovality edge effective output efficiency elbow electric cooling fan electric fan electric fuel pump electric screen washer pump electric windows electrical solenoid valve electrode gap electronic control unit electronic ignition system elliptic emery emission control systems empty weight Elektrigni kabel spojen na zemlju, na masu Spoj na zemlju, nna masu Flektroda spojena _na zemlju Zitana pletenica kojom uzemljujemo, elastiéna traka koja se spaja na donji postroj vozila, dodiruje cestu i sluzi kao uzemljenje Eliptigan oblik, ckscentricitet Rub, ostrica Nazivna izlazna veligina (snaga) Stupanj korisnog djclovanja, korisnost Luk Elektriéni ventilator (sustav hladenja ‘motora) Elektri¢ni ventilator Elektriéna pumpa goriva Blektriéna pumpa za pranje prozora Prozori koji imaju elektropodizace Elektrigni solenoidni ventil (ventil koji se otvara i zatvara ovisno © prisutnosti struje) Razmak za koji je elektroda izmaknuta Racunalo koje upravlja sustavima vozila Elektronsko paljenje (bacanje iskre) Elipt Brus sastavljen od sitnih zmaca Al03 velike tvrdoge ~ Sustav za kontrola ispusnih plinova ‘TezZina praznog vozila emulsion tube enamel endfloat engine engine mounting engine oil cooler engine oil level dipstick engine speed engine timing engine torque engineer’s hammer estate car excess pressure exchange engine excitation diode exhaust exhaust expansion box exhaust silencer exhaust valve exhaust valve lifter ‘expansion tank expansion valve (air conditioni explosive mixture Cijev koja odvaja uline Sestice Boja koja daje sjajnu povrsinu Posljednja popreéna povrsina na vratitu (povrsina prirubnice zupSanika ili sl.) Motor s unutrasnjim sagorijevanjem Ugradnja motora u vozilo Hladnjak ulja u sustavu za podmazivanje Mijeraé (Sipka) za mjerenje razine ulja Broj okretaja motora Kut namjedtanja faze motora Okretni moment motora Cekié za kontrolu Vozila visoke Klase Pritisak koji je prekoradio’ dopusteni pritisak Zamijenski motor Pobudena dioda Ispuh Prvi lonac na ispusnoj cijevi za ekspanziju plinova Dnugi lonac na ispuSnoj cijevi za sprjevavanje buke IspuSni ventil (u cilindru) Podizat ispusnog ventila Spremnik u koje Zagrijana voda ekspandira Ekspanzivni ventil u sustavu klime koji smanjuje pritisak rashladnog sredst i povecava mu volumen Eksplozivna smjesa (smjesa upaljiva sa syjecicom, odnosno ssmjesa koja ima n extractor eye F facia (panel) failure fan fan belt fast idle fasten fastener fault fault diagnosis feed pipe feeler blade (gauge) felt washer female thread fender (US) fibre washer field coil/winding field current file filler cap filler tube raspon omjera gorivo-zrak izmedu 1:91 1:19) Alat izvlakaé, odvajaé Ofica, okrugla kopta koja se moze zakaciti Plot s instrumentima ispred vozaéa Grekka Ventilator Remen koji pogoni ventilator Pojatan ler, pojacan broj okretaja motora na leru, pojatan gas na leru Prigvrstiti, privezati PriévrScivaé Greska Izyje8taj koji daje pogreSku na testeru, tablica moguéih sgreSaka i opis istih Napojna cijev, dovodna cijev Tanke éeline trake kojima se mjeri razmak do 0,05 mm, Spijuni Podlozak od filea, podlozak od ‘materijala koji se sastoji od vunenih sabijenih dlaka Navoj u provrtu, zenski navoj Branik Podlozak od staklene vune Zavojnica na statora generatora Struja proizasla iz gibanja yodita kroz magnetsko polje Dosje Cop na uljevnom: ‘owvoru za gorivo Uljevna cijev goriva Koja vodi do spremnika filter element filter magnet final drive firing order firing stroke firing voltage fittings fixed jet fixed pivot flammable flap flasher relay flasher unit flat tyre flexible brake hose float float arm fulerum pin float chamber float level float needle Ulozak prodistata, ulozak filtera Magnet filtera (proéista’ koji radi nna principu magneta) Pokusna voZnja Red paljenja, red kojim svjetice bacaju iskru w pojedine cilindre (kod 4 cilindra 1-3-4-2) Takt u kojem se baca iskra na svjegici Nepon potreban na svjecici da bi iskra preskoéila (napon 0d 20.000 do 30.000 V) Prikljuéei Mleznica Konstantnog protoka Stabilni pridrzivaé Zapaljiv Klapna Relej koji ukljutuje pumpu za dobavu tekuéine za pranje prozora Sustay za pranje prozora Ispuhana guma Elastiéno (fleksibilno) crijevo na kocnicama koje se spaja na radne cilindre Plovak Ostonac poluge koja je vezana za plovak i svojim gibanjem otvara ili zatvara doved goriva Komora u rasplinjacu u kojoj je smjesten plovak Nivo goriva na kojem pluta plovak Igla koja cbog dizanja plovka zatvara dovod goriva (u komori plovka u rasplinjacu) float pivot flood (¥) fluid fluid coupling fluid pressure flywheel flywheel marking foglight follower (of cam) forced lubrication fore and aft four-stroke four-wheel drive free movement free play free travel frequency 3 \Vrh igle plovka koja sjeda na otvor mlaz nice (dizne) i tako zatvara dovod goriva Preplaviti Tekucina Spojka ugradena u ventilator rashladnog sustava koja se ukljuguje grijanjem i Sirenjem tekueine i tako ukljucuje ventilator ravnomjernije okretanje) Oznaka na zamasnjaku koja sluzi da bi se motor stavio u faz Svjetla za maglu Podizaé (s kotagi¢ern) koji lezi na brijegu bregasiog vratila i brijeg ga podize i spusta Podmazivanje motora pomoéu pumpe Predaji i unutraSnji Cetiri takta (usis, kompresija, radni, ispusni) Pogon na éetiri kotata Slobodan od veza koje sputavaju kretanje (apr. zglob koji se moze pomicati u svim smjerovima) Kretanje oslobodeno veza koje ga sputavaju Besplatno putovanje Frekvencija, velik broj ponavljanja ‘Trenje Plotice za kovenje, tama obloga na Eeljustima kod bubanj-koénica front axle front wheel drive fuel fuel consumption fuel feed pipe fuel filler pipe fuel filter fuel gauge sender unit fuel injection fuel inlet hose fuel line fuel mixture fuel pump fuel rail fuel return pipe fuel supply line fuel tank fulcrum Prednje vratilo, prednja osovina Pogon na prednje kotate Gorivo Potrosnja goriva Crijevo za dobavu goriva Cijev kroz koju se puni gorivo i spaja se na spremnik goriva Provistaé goriva, filter goriva Senzor koji Salie podatke zaslonu za gorivo Ubrizgavanje goriva (motori koji nemaju karburator, veé brizgalike) Crijevo kaje dovodi gorivo do brizgaljke Sustav goriva, magistrala, izduzeni spremnik u koji dolazi gorivo i odatle se rasporeduje po cilindrima MieSavina goriva i zraka (teoretska 1: 14,7) Crpka goriva, pumpa goriva Magistrala, izduzeni spremnik u koji dolazi gorivo i odatle se rasporeduje po ndrima Cijev za povrat viska goriva (kada gorivo stigne do ventila za regulaciju pritiska goriva ili brizgaljke viSak se vrata povratnim vodom) Linija za dobavu goriva ‘Spremnik goriva Oslonae poluge koja balansira (fulcrum ring ~ prsten koji sluzi kao oslonac oko kojeg se okreée 4 full throttle enrichment full-flow oil filter funnel fuse fuse box fusing point G gaiter gear gear change gear component gear lever boot gear lever knob gear linkage gear rat gear selector gear teeth, gear train gearbox tanjurasta opruga spojci) Stvaranje mjeSavine goriva i zraka pri potpuno otvorenoj Klapni gasa Uljni filter kroz koji ulje protige u punom presjeku Cijev za odvod plinova Osiguraé (clektrigni) Katija u kojoj su smijeteni osiguradi Fakost siruje na kojoj osiguraé prekida struju Zaitita zgloba (gumena harmonika Koja stiti kuglasti zglob poluosovine) Zupéanik, stupanj prijenosa brzine Promjena stupnja prijenosa brzine Zupéanik kao dio, dijelovi mjenjata Zaititna guma oko rudice mjenjata Granignik na poluzi mjenjata koji upadne uleziste promjene brzine Sistem spojnica za prijenos rada stroja, mjenjaga Omjer promjera broja zzubi ili okretaja, pogonjenog i pogonskog zuptanika umjenjacu Mebanizam za promjenu stupnja brzine u mjenjacu, sastoji se od poluga i viljuski Zubi zupéanika Zupéasta letva Mijenjaé, mjenjacka kutija gearbox drain plug gearbox housing gearshift lever generator glovebox glow plug glow plug tips grabbing (clutch, brake) gravity grease grease gun grease nipple grease retainer grinding-in (valve) groove gross vehicle weight ground (US, electrical) ground clearance grub serew gudgeon pin guide sleeve H hacksaw half-casing Hall sender ep s navojem za ialijevanje ulja iz mienjacke kutije Kusiste mjenjata Draka mjenjaéa Stroj koji proizvodi elektriénu energiju, dinamo, alternator Pretinac za rukavice (u kabini) Grijaé kod Diesel motora Vrh grijata kod Diese! motora Spajanje dvije tame povréine Gravitacija Mast Brizgalica za ubrizgavanje masti Mazalica, prikljuéak nna koji se prikljugi brizgalica za mast Poklopac koji zatvara boéne strane koirljajuéeg lezaja i sprjecava da iscuri mazivo Brusenje (ventila) Utor Bruto teZina vozila Elektricni vodit koji je spojen sa zemljom ili masom Razmak izmedu elektroda od kojih je Jjedna spojena na zemlju (masu) Utigni vijak (bez glave) Osovinica koja spaja Klip i Klipnjaéu Obujmica koja klize po vod Pila za metal Polukuciste Dio razvodnika, koji stvara elektriéni impuls koji indueira struju za dobivanje iskre 15 hand operated hand primer handbrake handbrake cable handbrake lever handle hatchback hazard warning lights header tank headlamp, headlight headlamp lens headless screw headlining heat heat shield heat sink heated rear window heater blower heater control cable heater control pane! heater hose heater matrix (radiator) heater plug (glow plug) heater unit heavy discharge meter (battery) helical groove Rugno Temeljna boja Rugna kognica Sajla nutne kognice Ruvka rune koénice Ruvka Owvor na krovu Treptega svjetla koja oznatavaju opasnost Razijelnik, spremnik na koji se prikljucuje vile cijevi Glavno svjetlo na vozilu koje sluzi za osvjetljavanje ceste Pokrivno staklo glavnog svjetla Uti¢ni vijak, vijak bez glave Poravnanje (npr. glave ‘motora pomogu alatnog stroja glodalice) Toplina Stitnik od topline Upijad topline Straznje staklo u koje je ugraden elektriéni grijac Ventilator koji upuhuje topli zrak w kabinw Kabel grijata Kontroina ploga sustava grijanja Crijevo kroz koje prolazi voda za erijanje Izmjenjivaé topline kroz koji prolazi topla voda i grije zrak ukabini vozila Navojni dep sustava grijanja Jedinica za grijanje, sustav grijanja Instrument za mjerenje istroSenosti akumulatora (koliko je napunjen strujom) Sesterokutni utor (npr. utor u glavi imbus vijka) herringbone teeth high beam (headlamps) high gear (US) high melting point high tension coil holding down bolt holding down spring hollow hollow bolt horn horn push hose hose clamp hose coupling hot-air shroud hot-dip galvanising hub hub bearing hub cap Kosi zubi na zupéaniku Trag velikog svjetla, zrake svjetla Visoki stupanj prijenosa Visoka temperatura talita Zavojnica visokog napona (npr sekundarna zavojnica u bobini), zavojnica izlozena velikim naprezanjima Vijak optereéen na vlak Opnuga optereéena na vlak, opruga koja je opterecena kada je istegnuta Usubina, uluplienje Vijak sa Sesterokutnim tutorom u glavi, imbus Truba Poklopac trube koji se pritiSée kod trubljenja Crijevo kroz koji prolazi neki medij Obujmica koja steze crijevo za cijev Spojnica koja spaja dva crijeva Zastita od topline (npr. lim koji Stiti od dodira zragenja, a ‘montiran je na ispusnim cijevima) Galvanizacija, postupak u kojem se dio uranja u tople bazene i elektroputem se nanosi zastitni sloj na metalnu povrsinu Prirubnica LeZaj kotada koji se montira u glavinu kotata Zastitni poklopac koji se stavlja na glavinu kotaga da zastit leZaje kotaéa hub flange hydraulic hydraulic brakes hydraulic tappet hydraulic foree hydraulic jack hydrocarbon hydrometer hydropneumatic self-levelling suspension hypoid gear I identification plate idle adjusting screw idle cut-off valve idle speed idle speed boost 16 Prirubnica na koju se vijeima priévrééuje naplatak (felea) Hidraulika, sustavi u ojima je prijenosni medij tekucina (sila se prenosi tlakom tekuéine) Hidraulitke koénice, ‘oénice u kojima se sila kotenja prenosi tekucinom Kod hidrauliskih ventila éa8ica koju gura brijeg bregastog vratila (osovine) Sila koja se prenosi tekuginom Hidraulicka dizalica koja se stavija ispod vozila Ugijikovodici Hidrometar, instrument 7a mierenje vlage Hidraulitki ovjes, éija se tvrdoca moze mijenjati hidromotorima Hipoidni zubi (eakrivljeni zubi na tanjurastom zupéaniku) Plogica na kojoj su ispisani podaci o vozilu Vijak na rasplinjaéu, kojim se regulira koligina zraka koja se mijeSa s gorivom Ventil praznog hoda (lera) Prazan hod, ler (kada vozilo stoji, a motor ima izmedu 600 i 1000 okretaja u minuti) Previsok broj okretaja ule idle speed control valve idle jet idle mixture idler (gear, pulley) idling ignition ignition advance ignition cable (HT) ignition coil ignition control ignition det ignition distributor ignition key Ventil kojim mozemo kontrolirati_broj okretaja pri leru (propustanjem vise ili manje zraka) Ler mlaznica, ler dizna, dizna praznog hoda Omer goriva i zraka kada motor radi u praznom hodu (leru) Zupéanik u zahvatu s dva druga zuptanika (smjesten izmedu njih) Rad motora u praznom hodu (leru) Paljenje (pod ovim pojmom se podrazumijeva niz elektromagnetskih i mehaniékih dogadanjau sustavu za paljenje, koji na kraju rezultiraju iskrom) Bacanje iskre na svjetici i do 50° ‘kut okretanja radilice), Sto se dogada kod poveéanja broja okretaja motora Visokonaponski kabel koji vodi struju od bobine do razvodnika paljenja, a dalje ide po jedan kabel na svaku svjecicu Visokonaponski svitak, bobina (dio u kojem se inducira struja visokog napona koja na syjecici daje iskru) Kontrola paljenja Kasnije bacanje iskre Razvodnik paljenja (primarna ma je funkeija da razvodi visokonaponsku struju po svjecicama) K jut za startanje motora ignition setting ignition switch ignition system ignition timing impact screwdriver impeller Imperial (units of measurement) impulse inbuilt inch independent suspen: indexing indicator induction induction stroke inductive semiconductor ignition Namjestanje elektri¢ne faze, namjeStanje u kojem trenutku ée zaiskriti (s obzirom: na polozaj klipa) Takt u kojem dolazi do paljenja smjese Prekidaé paljenja, platine (prekidaé koji prekida primarnu struju na bobini i tako inicira sekundarnu, ‘visokonaponsku struju) Sustav za paljenje Trenutak bacanja iskre Pneumatski odvijaé, prikljuéak s odvijagem se nasadi na pneumatski alat Rotor Rijeé koja oznagava izuzetnu veli¢inu, Imperial gallon je 45460 litara Impuls, pobuda, poticajni uzrok koji izaziva neko djelovanje Ugraden Ing, engleska mjerna Jjedinica za duzinu jedan ing je 25,4 mm) Neovisan ovjes (svako kolo ima svoj ovjes) Omier pojedinih koligina u smjesi Pokazivaé (npr. pokazivat brzine vozila) Indukeija (clektriéna pojava kada se vodit giba kroz magnetsko poljc iu njemu se stvara struja) Usisni takt (klip se giba od gomje mrtve totke prema donjoj i usisni ventil je otvoren) Tranzistorsko paljenje s indukeijskom zevojnicom (bobina) ert inertia reel seat belt inflammable injection injector inlet manifold inlet valve inner tube (tyre) input shaft inspection pit instrument instrument panel instrument panel shroud insulated (wire) insulating tape insulation intake period integral intensified interconnected interference (radio) interference fit interference ppression Trom, inertan Spula (bubanj za namatanje) umosnog pojasa (aktivira se pojavom inercije tijela) Nezapaljiv| Ubrizgavanje, ubrizgavanje goriva pomocu brizgalice u indar Brizgalica, dio sustava