You are on page 1of 17

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im.

Jana Pawła II w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum nr 17

PROJEKT POLSKO-NIEMIECKIEJ WYMIANY
MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE SPOTKANIA
BIAŁYSTOK – WAXWEILER 2007/2008

Opracowanie i realizacja:
Magdalena Prażych
Ewa Słoniewska

SPIS TREŚCI WSTĘP 1.2 PODZIAŁ ZADAŃ NA POSZCZEGÓLNE OSOBY I TERMINY ICH REALIZACJI 2. ZAKRES DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM 2.1. PREZENTACJA PROJEKTU 5.2 DZIAŁANIA NAUCZYCIELI 2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 4.1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE OPIS UMIEJĘTNOŚCI NABYTYCH PRZEZ UCZNIÓW POPRZEZ REALIZACJĘ PROJEKTU 2.1. OCENA PROJEKTU . INSTRUKACJA DO REALIZACJI PROJEKTU 2.2 REWIZYTA W POLSCE 3.1 ZADANIA UCZNIÓW POLSKICH I NIEMIECKICH 2.1 SPOTKANIE W NIEMCZECH 2.2.2.

Ze względu na coraz większe zainteresowanie nauczycieli organizacją wymiany młodzieży polskiej z młodzieżą z obcego kraju. . Poprzez realizację projektu chciałybyśmy poprawić wzajemne zrozumienie. Spotkania takie dają możliwość poznania rówieśników i ich codziennego życia w czasie wolnym i w szkole. iż ułatwimy pracę naszym koleżankom i kolegom. mając przy tym nadzieję. jednoczesnej nauki języka. którzy zdecydowaliby się zrealizować tą ciekawą i przynoszącą wiele satysfakcji inicjatywę. chciałybyśmy. badania historii i teraźniejszości kraju partnera.WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu dzielenie się doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami. pomóc w przezwyciężaniu uprzedzeń i wspierać proces pojednania między Polakami i Niemcami. Projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży ma tworzyć możliwości do wzajemnego zbliżenia młodych ludzi z obu krajów. Takie przedsięwzięcie jest ogromnym wyzwaniem. odpowiedniego planowania oraz sprawnego przeprowadzania i podsumowania tego rodzaju spotkań. którzy spotykają się podczas programów. by nasz projekt posłużył jako pomoc przy podejmowaniu odpowiednich kroków w celu pozyskania środków finansowych. dlatego też postanowiłyśmy się podzielić naszym wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu międzynarodowej wymiany młodzieży.

w których biorą udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz szkoły partnerskiej GHS Waxweiler. Głównym elementem wymiany jest wspólna praca nad tzw. „podprojektem” (tworzenie strony internetowej. Uczniowie w ciągu dnia pracować będą w mieszanych grupach pod bacznym okiem nauczycieli nad „podprojektami”. Wyjazd grupy polskiej planowany jest na październik 2007. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Niemczech. książki kucharskiej. zwiedzanie zabytków regionu oraz poznawanie atrakcji przyrodniczych. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Projekt polsko-niemieckiej wymiany polega na organizacji dwóch spotkań.). . Wieczory zaś uczniowie spędzać będą u przydzielonych wcześniej rodzin niemieckich. Po zajęciach szkolnych będą miały miejsce wycieczki kulturoznawcze.1. prac artystycznych typu malowanie koszulek podkreślających przyjaźń polskoniemiecką itp. W ten sam sposób zorganizowane zostanie spotkanie w Polsce. że zainteresowanie wymianą jest coraz większe postanowiłyśmy stworzyć projekt polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Kolejne punkty spotkań to poznawanie życia codziennego kolegów poprzez zamieszkanie z ich rodzinami. a rewizyta w Polsce. którego cele i sposób realizacji opisujemy szczegółowo w niniejszym opracowaniu. Mając na uwadze to.

2 CELE SZCZEGÓŁOWE  zapoznanie się z życiem codziennym rówieśników w obcym kraju  poznanie tradycji i obyczajów danego kraju  poznanie zabytków kultury danego regionu  poznanie przyrodniczych atrakcji danego regionu  nauka i doskonalenie umiejętności językowych  rozwijanie umiejętności pracy w grupie dwujęzycznej  ćwiczenie umiejętności planowania działań  ćwiczenie umiejętności „aktorskich” (poprzez wcielanie się w rolę.1. przewodnika po własnym regionie) . np. 1.1 CEL GŁÓWNY Celem głównym polsko-niemieckiej współpracy młodzieży jest wymiana doświadczeń kulturowych pomiędzy uczniami z obu krajów.

a następnie realizować je według przygotowanego przez siebie harmonogramu  posiądą umiejętność przekazania samodzielnie zdobytej wiedzy o własnym regionie gościom obcojęzycznym  nauczą się pokonywać trudności związane z wystąpieniami publicznymi  nauczą się przełamywać bariery językowe  zdobędą umiejętność pisania sprawozdań dwujęzycznych z działań podejmowanych przez grupę  posiądą umiejętność autorefleksji.3 OPIS UMIEJĘTNOŚCI NABYTYCH PRZEZ UCZNIÓW POPRZEZ REALIZACJĘ PROJEKTU Poprzez realizację projektu uczniowie posiądą wiele użytecznych umiejętności. obiektywnej oceny przebytego spotkania i wyciągnięcia konstruktywnych wniosków na przyszłość . a w szczególności:  nauczą się podejmowania decyzji w zespole  nauczą się rozwiązywać problemy w grupie  będą potrafili zaplanować konkretne działania.1.

2.1. INSTRUKACJA DO REALIZACJI PROJEKTU 2.1. hasła. okrzyki. ZAKRES DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM Ze względu na rodzaj podejmowanych działań przygotowanie projektu postanowiłyśmy podzielić na uczniów i nauczycieli prowadzących.)  współudział w planowaniu pracy nad „podprojektami” w szkole (ustalenie rodzajów i nazw „podprojektów”) . itp. wskazówki ułatwiające odnajdywanie pomieszczeń w budynku)  zapewnienie ciekawego przywitania gości (transparent. 2.1 ZADANIA UCZNIÓW POLSKICH I NIEMIECKICH  zaplanowanie i przygotowanie programu spotkania wraz z nauczycielami  przygotowanie w języku niemieckim informacji na temat własnej miejscowości i przedstawienie ich w oryginalny sposób  przygotowanie budynku szkoły na przyjazd gości (dekoracje.

1. Do głównych zadań nauczycieli należą przede wszystkim:  współtworzenie wraz z uczniami i rodzicami programu spotkania  pozyskanie środków finansowych na realizację programu  przygotowanie i prowadzenie dokumentacji  współpraca z zespołem nauczycieli nadzorującym projekt wymiany z drugiego kraju poprzez korespondencję i kontakt telefoniczny w zakresie planowania.2.2 DZIAŁANIA NAUCZYCIELI Nauczyciele odpowiedzialni za projekt koordynują wszelkie inicjatywy i działania uczniów. realizacji i podsumowania projektu  współpraca z nauczycielami wspierającymi realizację projektu  przygotowanie spotkań informacyjnych dla uczniów i rodziców wyrażających chęć wzięcia udziału w wymianie  wybór uczniów do pracy nad projektem  podział obowiązków na poszczególnych uczestników  czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zaplanowanych działań  współudział w planowaniu pracy nad „podprojektami” w szkole (ustalenie rodzajów i nazw „podprojektów”)  służenie informacją i pomocą w zakresie wszelkich działań .

Zadanie Rozpowszechnienie Odpowiedzialni Termin/Czas informacji na temat Nauczyciele maj 2007 projektu wymiany prowadzący w Polsce i Niemczech 2. 7. uczniów i rodziców Nauczyciele zainteresowanych prowadzący w Polsce projektem Ustalenie listy i Niemczech Nauczyciele uczestników gości i prowadzący w Polsce gospodarzy Opracowanie i Niemczech Nauczyciele programu spotkania prowadzący i 5.1 SPOTKANIE W NIEMCZECH – część I projektu Lp.2. Zebranie informacyjne dla 3.2 PODZIAŁ ZADAŃ NA POSZCZEGÓLNE OSOBY I TERMINY ICH REALIZACJI 2. 1. maj 2007 maj 2007 maj / czerwiec uczniowie z Niemiec Nauczyciele 2007 Opracowanie wniosku o prowadzący w Polsce czerwiec 2007 dofinansowanie i Niemczech projektu i wysłanie 6.2. 4. go do PNWM Przydział Nauczyciele obowiązków przed prowadzący i spotkaniem w uczniowie z Niemiec Niemczech Realizacja i z Polski Uczniowie z obu wrzesień 2007 wrzesień 2007 .

5.8. 9. go do PNWM Przydział Nauczyciele obowiązków przed prowadzący i marzec/kwiecień spotkaniem w uczniowie z Niemiec 2008 Polsce Realizacja i z Polski Uczniowie z obu marzec/kwiecień . w Polsce) Opracowanie Nauczyciele programu spotkania prowadzący i 3. określonych zadań Realizacja krajów Nauczyciele pierwszej części prowadzący i projektu (spotkanie uczniowie z Niemiec w Niemczech) Ewaluacja projektu i z Polski Nauczyciele październik 2007 październik 2007 prowadzący i uczniowie z Niemiec 10. Opracowanie i z Polski Wszyscy uczestnicy październik 2007 sprawozdania z realizacji projektu 2.2 REWIZYTA W POLSCE – część II projektu Lp. Opracowanie uczniowie z Polski Nauczyciele wniosku o prowadzący w Polsce dofinansowanie i Niemczech styczeń 2008 luty 2008 projektu i wysłanie 4. Zadanie Zebranie uczniów i Odpowiedzialni Termin/Czas rodziców biorących Nauczyciele styczeń 2008 udział w projekcie prowadzący w Polsce (wstępne ustalenia i Niemczech dotyczące rewizyty 2.2. 1.

określonych zadań Realizacja drugiej krajów Nauczyciele 2008 części projektu prowadzący i maj 2008 (spotkanie w uczniowie z Niemiec Polsce) Ewaluacja projektu i z Polski Nauczyciele maj 2008 prowadzący i uczniowie z Niemiec 8. Opracowanie i z Polski Wszyscy uczestnicy sprawozdania z realizacji projektu 3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU maj 2008 .6. 7.

PREZENTACJA PROJEKTU . Projekt jest współfinansowany również przez rodziców i dyrekcję szkoły oraz sponsorów spoza szkoły. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć program spotkania (załącznik nr 1). które w formie umowy międzynarodowej przekazały PNWM swoje kompetencje w zakresie wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. PNWM jest pierwszą dwunarodową. Warunkiem otrzymania całej kwoty dofinansowania jest złożenie szczegółowego sprawozdania i rozliczenia wydatków po każdym spotkaniu. 4. polsko-niemiecką organizacją posiadającą osobowość prawną organizacji międzynarodowej.pnwm. Aby uzyskać dofinansowanie projektu wymiany należy trzy miesiące przed spotkaniem (zarówno w Polsce jak i w Niemczech) wysłać wniosek o dofinansowanie do siedziby organizacji w Warszawie.org. Wszelkie informacje na temat wypełniania wniosku oraz potrzebne adresy znaleźć można na stronie internetowej organizacji www.Głównym źródłem finansowania projektu jest organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Utworzona została w roku 1991 przez rządy Polski i Niemiec.

Prezentacja projektu może zostać zrealizowana w postaci:  plakatów – kolaży podsumowujących  kroniki wydarzeń  filmu i zdjęć  gazetki szkolnej  piosenki  krótkiej inscenizacji  projekcji multimedialnej 5. która jest o tyle ważna. OCENA PROJEKTU Ewaluacja projektu służy ustaleniu. że przeprowadzona zostanie przez samych uczniów. Opiekunom wymiany ewaluacja pozwoli lepiej planować kolejne przedsięwzięcia i uniknąć w przyszłości popełnionych błędów. w jakim stopniu wyznaczone przez nauczycieli cele zostały zrealizowane. Załącznik nr 1 . Do oceny spotkania proponujemy przeprowadzenie ankiety po zakończeniu projektu (załącznik nr 2). Ocena pozwala dokonać analizy działań podjętych podczas każdorazowego spotkania – analizy. zarówno polskich jak i niemieckich.

05. następnie spacer 14: 00 – zajęcia sportowe (mecze siatkówki.05.05. zakwaterowanie opiekunów niemieckich w hotelu) 29.2008 (sobota.05.2008 (czwartek) 08:40 – spotkanie wszystkich uczestników szkole 08:50 – 10:30 – udział uczniów i nauczycieli w zajęciach szkolnych 10:30 – 12:30 – praca w mieszanych grupach nad projektami I grupa – gotowanie II grupa – lekcja języka angielskiego „inaczej” III grupa – projekt muzyczny IV grupa – projekt plastyczny 12:30 – 13:00 – wspólny obiad.06. godziny 15:30 uczniowie spędzają czas wraz zrodzinami 30.2008 28.05.Program polsko-niemieckiej wymiany młodzieży Białystok-Waxweiler 28.2008 (środa) 11:30 – spotkanie polskich uczestników wymiany w szkole 12:00 – wyjazd grupy młodzieży polskiej wraz z opiekunami do Warszawy 16:30 – spotkanie grupy polskiej i niemieckiej na lotnisku Okęcie 17:30 – zwiedzanie Starego Miasta w Warszawie 19:00 – wyjazd obu grup do Białegostoku 22:00 – spotkanie pod szkołą z rodzicami (uczniowie polscy rozchodzą się wraz z niemieckimi gośćmi do domów. koszykówki i piłki ręcznej w grupach mieszanych) od ok.2008 – 03.06.2008 (piątek) 09:00 – wspólny wyjazd do Augustowi 11:00 – 13:00 – zwiedzanie Augustowa i okolic (Studzieniczna. Przewięź) 13:00 – wspólny obiad 13:30 – rejs statkiem ok.2008 – 01. godziny 15:30 – wyjazd do Białegostoku 18:00 – rozejście się uczniów do domów 31. niedziela) .

godziny 13:00 – wspólny piknik nad rzeką Supraśl (ognisko.2008 (wtorek) 08:00 – spotkanie w szkole .prezentacja prac . Muzeum Przyrodniczego w Poczopku) ok.wykonanie plakatów podsumowujących spotkanie .program prywatny w rodzinach 02.podsumowanie spotkania. ewaluacja (ankieta. dyskusje) ok. godziny 12:00 – pożegnanie i wyjazd grupy niemieckiej do Warszawy Załącznik nr 2 . Bohonik.2008 (poniedziałek) 09:00 – spotkanie w szkole wszystkich uczestników i wyjazd na wycieczkę „Szlakiem Tatarskim” (zwiedzanie Sokółki.06. gry i zabawy sportowe) około godziny 19:00 – powrót do Białegostoku wieczór – wieczór rodzin 03. Kruszynian.06.

. Co ci się nie podobało? ………………………………………………………………………………………………….ANKIETA (wersja polska) Zaznacz przy każdym pytaniu odpowiedź „tak” lub „nie”: 1. Czy poprzez pracę w grupie nauczyłeś się rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w zespole? TAK/NIE 5. Czy podczas wymiany miałeś możliwość poznania życia codziennego swoich rówieśników? TAK/NIE 2. że rówieśnicy z Niemiec bardzo się od ciebie różnią? TAK/NIE Odpowiedz na pytania: 1. Czy uważasz. Czy komunikowałeś się w języku obcym? TAK/NIE 4. Co najbardziej ci się podobało w projekcie? ………………………………………………………………………………………………… 2. Czy zwiedziłeś ciekawe zabytki kultury i przyrodnicze atrakcje regionu? TAK/NIE 3. 4. 3. Co poradziłbyś kolejnym uczestnikom projektu? ………………………………………………………………………………………………… FRAGENBOGEN . Co inaczej zaplanowałbyś w wymianie? …………………………………………………………………………………………………. Czy sprawiło ci trudność pełnienie roli przewodnika wycieczki? TAK/NIE 6.

alltägliches Leben deiner Gleichaltrigen kennen zu lernen? 2. 2. wie man Probleme löst und Entscheidungen im Team trifft? JA/NEIN 5. 3. Findest du. Hast du in der Fremdsprache gesprochen? JA/NEIN 4.. Hattest du während des Austausches die Möglichkeit. Was würdest du den nächsten Projektteilnehmern raten? ………………………………………………………………………………………………….. Was würdest du am Projekt anders planen? …………………………………………………………………………………………………. War es für dich schwierig.(deutsche Version) Markiere bei jeder Frage die Antwort „ja” oder „nein”: 1. . dass die Gleichaltrigen aus Polen sich von dir sehr unterscheiden? JA/NEIN Beantworte die Fragen: 1. JA/NEIN Hast du interessante Sehenswürdigkeiten und Landschaftsattraktionen besichtigt? JA/NEIN 3.. als Reiseführer aufzutreten? JA/NEIN 6. Was hat dir am meisten am Projekt gefallen? …………………………………………………………………………………………………. Was hat dir nicht gefallen? ………………………………………………………………………………………………….. Hast du in der Gruppenarbeit gelernt.. 4.