Sie sind auf Seite 1von 54

';."

.~

СРБСКИ HAPO;~

и

ИСТОЧНО ПИТ!ЊК.

ВА•• С".

В~ЛАИМНРtОВЛНОВИЪ

ВА •• С". В~ЛАИМНРtОВЛНОВИЪ - - '76ЕОГРАА'7· " А р ас А •
ВА •• С". В~ЛАИМНРtОВЛНОВИЪ - - '76ЕОГРАА'7· " А р ас А •

--

'76ЕОГРАА'7·

" А р ас А • Н О ~ Ш т А. JI АР В
"
А
р
ас
А
Н
О
~
Ш
т
А.
JI
АР
В
{-
Во
1

Digltized Ьу GoogIe

,

Г'"

\

, Г'" \ " !. HARVARD UNIVERSIТY LIBRARY ЈАН 30 1958 о', w <:\" <', ~.,{

"

!.

HARVARD UNIVERSIТY LIBRARY ЈАН 30 1958 о', w <:\" <', ~.,{ \ ,.;""'~:'
HARVARD
UNIVERSIТY
LIBRARY
ЈАН 30 1958
о',
w
<:\"
<', ~.,{ \
,.;""'~:'

Digltized Ьу GoogIe

.)

.

СРВСКН НАРОА и ИСТОЧНО ЦBTAIЬE.

Грађанска Аруштва i.ош небеху тако yi.e-

дињена , ,као што су уiеАив.ена Аанас у тежљи

за наРОАНОМ с~оБОАОМ и независности. r.ro HHie

внше свеза између засебних ~Иl\а, већ ,е то

свеза народа, у,врђена оним ~ што се зове А)'Х

време.,а. СВИ ,наРОАНИ покрети у ово доба, 'би­

~o У Нта.шiи и.tи у Грчкоi н АРyrим источнltм

зеМ ама, бu~о У Р)'сиiи 11 По

скоi, у XecellcKoi, и~и у m~езвику и ,Хо.tштаiну: сви

у Прускоi

- ти покрети Ilепосrеi\НII су ИЗР~ЗII ,едне, 06ште

тежв.е.

Но АОк.1е (".1060Аа непоставе обш

.

а ("удба

иарода, вазда оста1.е важно Пlfтаље: како t,a се

т~жња за наРОАНОМ с~оБОД01lI н незаВИСНОСТl1

штn подпуниiе постигне.

По себи се увиђа '. да .се то питаље може

решити у кругу разних'".народности само тако,

ако се братска тежња претвори у ,ствар••у ("а­

г асност, у узаi.миу ПОАПОРУ и заi.едfillЧКУ раАЊУ,

СВј\КИ народ треба Аа испита себе, па Аа

каже, RО.tико i.e Аорастао за ИСТIIНСКУ братеку

а OCTa~BM народима.

сарадв.у

о Као Србин ,а liу покуша ти , да OCBeT~IIM

аорас.10СТ србског R арода аа тесну свеау ('а сво­

'ом ~ибера~ном (с.toбодв.а-tком) браћом, као што

се та дopaC~OCT orde",a у историi.и и ПО.lИти­ ЧИОМ животу Срба.

1

Digltized Ьу GoogIe

.'

1.

у 0110 време, каА C~ у историiи саЗllаАе за

Србе, ми на.tазимо србски наРОА ПОАеље11 на п.tе­

мена. Та П.1еме~а непредстављаху само фами.tи';'

ie, већ она беху и iединице i.О.tиТич~е Це.titне,

Ma.te државе у ве",икоi, држави. Свако п

е".е и­

'изабраног пог.tавара, KO~

маl7.аше· свог с

1.и се зваше

ободно

ж

у

п

а

н.

Tai

ПОl· авар био 1.е само

изврши:rељ ОНОI'а,што 'е.с'во ~ыeMe с",ожно~Te­

~tO, а cBoiy ВО""У п

ie изiаВЉllва АОГОВО­

еме

о

ром, у коме ,е сваки ч ан његов имао ,еднако

уЧешће. Пщ· авари П.lемена преАстав;ьа и су у­

купно. иарод, и они су АОГО·ВОРОМ. ВОДИ"'II брнгу

о- наро,i(tlим стварима, у скупштнни, Koia c~ зва­ о ie старешина, изабран из средине њене; он ,е

A~

в

е

ћ

а

lLtи

с

б

р. Па

че.'IУ те скупштине био

РУКОВОАИО домаће ПОС.tdве народа и звао се в е'­

А

и

к

И

ж

у

п

а

н.

У

врем

е

BniHe са туђином сва­

ко п еме има о ie свог' собственог вођу, КО\.II·

се -ввао б а 'и, а народна скупштина ОАређива а

ie г авног вођу, ко1.н се звао BoiBoAa. Док

во1.на тр~Ш а, BoiBoJ\a

е i.e

ie имао дикта'ЈОРСКУ

и љего-

(неограничену) в аСт, а бани су с уша

ве заповес1.·Н. По чим би BoiHa преС1.·а а, пре-

ста а би и та в ает диктатора, и наРОАна'скуп­

ШТИI'8 наново б. ~реАузе а сву ПО~ИТИ'IНУ в ас т.

Таки ie био ПО.'ИТИ'Јии .живот Срба пре ХИ.­

р-

.iЬaдy ГОАина', каА они жнвљаs:у у Б е

i

о

С

Digltized Ьу GoogIe

и , и, у ОНОIII преАе.,у АанаШlloе IlpYCKe, "·!Ји ее пружа пре.а севериом мору "О рек-е А.бе.

Као што oaOAIfO'CTB .'pet\IIoer века' .~t>бех'у

УГОАие аа ут.,Ье е наРОАне независности у том

"Р'6ДеАУ, Сpfи потраме 1I08У отач6 у. И· у пр-­

ВО' 1IOJI00000и свАIIIО': века, ОНИ се пресеАе JI3

у ИЗlllеl;у Дунава, Саве, т •••

.еАе СP'tПе у зе

~I

I

мока JI аАPffiaтичког .ора. '''у seмљy добн". су Србll ОА чара ИраК.lнiа за иаrpаАУ,' И'ТО су .У

оомо".&и противу Авара дрУГ"Х АИВ.љих чета, кЩ.е оиустошаваху н.erOBe оБАастн. Стањуiућв ее на земљу Византиiе, Срби пристану А8 зависе од

цара IIстока,

он. то

у

не

ПОА ус.ю~., Аа са­

IIIВ иа cBoie среАине ба,аi.у c~oie' HapoAHQ JJ~

ХАаваре. По СМРТВ; цара ИРЈЩАНјаСрCiJ;lма II.CJ.la

Аве за руком, те обнове CBOi.y ПОАпун)r ваРОАНУ

независност.

у то аре.е BIly\IIМO у србqкоl Армави прве

.КАице монарха"не (С8110ВАај\8АаЧlсе) B.I~e, ка­

ква ie би а у Внаантмiи. Сва ПОАитична В.laCT~

у миру као и у воiви, fiеше сведена у руке в е,.

коi.и С .TIЦI Ј10ста ОАеудни 1'0-

и

к

О

г

ис

у

Ј'

а

н

а,

,CnОАар наА ЖУП;8llима и бавима засебних ПА&­

мена.

Први вtМИКИ жупани беху с.&оБОАНИ ОА Аи­

настиске ·в.taСТО"'убивости, те ее непротив.љаху

ономе, щто сав ЩlРОА хоће. У том стаљу Срби

имаАоще Аоста снаге, Аа ОАбиiу свачиi.и наср а'

с поља; ОНИ вримише ХРИСТО8У веру и знаТllО иапреАоваху У .сваКОIII Аруштвеном по еАУ. ААН

ПОАбуљени сусеАВИМ Аворовнма, Грчке и Бугар­

ске, в8.tики исупаии наiПОСАе се изопаче, те за'­

иемаре наРОАНО БА~ГО и .оДмету се ОА наРОАне

1"

~-.

У том C4Faay страве сп етке )'зимаху

сl}Тllње.

све Belill мах у Србиill, и

а«' ве••

икJIS.

.упаиа

rуб аше се све э·натниiе. Брарски ,цвор наро­

чито по,цба,цаше оие, KOiн се rpаб;,.аху око срб­ ског престо а и
чито
по,цба,цаше оие, KOiн се rpаб;,.аху око срб­
ског
престо
а
и по,цпомагаwе JlX ieoЦHor np.w.-

.У oЦpyror. Напос е,цку Бугарска BoieKa напад.­

ше иа србске 06 асти и ооустоmаваше их. С

друге стране Грчки двор под«,ицаше непреста­

но кавгу ВЗllеt;у Срба и Буrара, тако ·Да та' два

братска народа у iмвим не6ратством ос а6ИDlе

teAaH Apyror, те оба подп_доше ПОА господар­

ство Виsаитвiе.

И тако у првоi ,по"овини "есетоl' века срб­

ски ве"ики жупаи ианово призиаде I'осоо"а,­

ство ВизаН1'иiе. А и србски народ немогаше "у- 1'0 зависити о" туђина, и у iедаиаiестом веку он

обнови cBoiy I(езависну в

ЖУl\ав~; храброг В о и с

аАУ,

у "нцу ве"иког

а в а. На измаку ,еАа­

Haiecтof' и у првој, по"овини дваиаiестог века

Срби опет беху ПОl\епани "омаliим ратом што

Bo~axy онн, KoiH се граб аху око престо

а. На

cpeliy, у оос еЈ\ЉО' по"овини J\BaHaiecTor века

а

љ

в само "а уч~ни Icpai "oMalieM рату око престо а

успео ,е не

ве"нки жупан С т е

н

Н

е

м

а

а

асти,

Beli

и опет уiе"ини раЗЈ\воiене србске'об

и Ј\а укроти спо ашљег непрнiате а, освоивши

више градова ОЈ\ Внзантиiе. Што је Немаљ&:, ОЈ\­

почео, то су љеrОВИ потомци сретно наставн"и,

Ii

р С Р б с к н;" а у ЈlРВОј, по""винн четрнаiестог ве­

ка Србнiа постаде си"на царевина под царе,.

Т8ICО ,ца љеrов син rl\оби име:

-

С

т

е

в

а

I1

о

М

Д

У

ш

а

н

о

\1.

р а н. к е овако опнсује:

То

в

и

р

а

србско време

Digltized Ьу GoogIe'

-

,"

/\ушанова В"8Аа 06ухааташе IlecaMO "р­

.аш

rop

е .еl;е HeмalWlHe

аАе, т. '. об.,а~ти .на

oi Рamки (оо 80&о' се ае

ава а Рассм­

ia), веli се проствраше АО Саве. Пошто ври

-" агосов од србсаог С8ештеНСТII&; Аушаи хра­

бро уабк беси е Ма);аре, .0'. се ПОА Аауше

1.

. ·'ана и АаАе io' неаапсиу 1U1ЦY. У 1347. Сте­

.беху ОСUUИ. ОН иабави БQСИУ ОА са"ОВОАНОг

ван AY~H наЬе се у АуБРQВИII.У, ГАе га пр.­

мише са еаропсан. почаст•••• призиаше аа

~окров.теАа. СКlUlеТ.р'l у A.lбаннi. e.ty••we .

.по" љеговим барiако.; Арта и ta.Иllа беху у

егово' в аст о сво, об асти Ру.е иiе на ВаРАару Марици,

Његове HoiBoAe размножirwе се

.па и Бугарска се сматраще као об аст србеЈСе пао србскк краА Душаи иемогawе

краАеВИllе.

. нк захтевати ин очекнвати, Аа му се Грци по­

ЈСорава1.у; 011 АаК.lе бн прог.ааwеи за цара Руме­

.Iиiе -

МакеАониiе ХРИСТОАубивог 4&ра -

н

ОАпоче носитн КРУНУ- (тнару). Царска ·в.ааст н ~paaHaвalLe страног патркц.рха би а бн He~aГ.la­

сност (аоомацш); а

и Аушан и томе .Iако АО­

скочн. У Жнчи би сазван саИОА н' србско све­

.DJ.теиС7ВО нзабра на cBoie собствене сре"нне ('рб­

.е.ог патрнiарха. - Србима. беше урОђена те -Аа еачуваiу cBoiy Јlезавнсно(,'Т у сукобу кзмеl;у

,

источних и запаАНИХ CTpallaRa хриwJiаиства, и 0-

.нн се· DOdИТНЧНО ОАупнраху првим, ,а ~\р."В~НС.И

-АРУГЈIМ. На томе ,основу беще утврt,еиа србска

.независltОСТ

"

На .a.l~'Т, иа на.аау четрнаieстог веаа

.е.lика Ауш.но" Ј-\арев•• а б. С88Ј\ена на .В"У,

-А6СООТИIIУ, Koi.a .Турцимв 'Авна.; о.tаliаше; а у

-1

Digltized Ьу GoogIe

ПО.ШВИИИ петнаiес'l'ОГ Jlell8 нспаЈЏ~ за ру­

\руго1.

ком Cy.tT8HY 118"I'Y.i\Y, Ј\а. србс.ку царевину пре­

ТВО,I' У С8ме паша.'уне турске! ОДICУЈ\ тако H8r.ta меиа е,дбlше'! То се може вбiаснит. само Tll!lle што нни,

IIIAO ЗЈ\раве по.tllТlIЧне свести у среда.ем веку.

ВиЗ8И'МIја граltlзаше ваЗАа Ј\а се рашири о тро­

шку СУСfЏ,НIIХ иерОАа, и нарочито Срба и Буга­

ра, То 1.е даАО повоАВ оним во1.наиа изиеЬу Ви аантиiе И Србиiе ва време Немањине Ј\инастиie" Диmуliи ДУХОМ освете противу Срба, ГрI\И ПОА

1Ьнховим l\арем {ованом liантакузеном OO,ll,lly-

TYPl,Se

-

стише мах у Ма.ш1. Аанiи" (Р 8 Н к е), да УП8ДНУ у

ху

невернике - ко1.и таЈ\а УЭИМ8-

Европу. На том путу 1"рци Н'стина ИМ8Ј\оше за-·

Ј\ОВОЉСТВО, Ј\8 ВИЈ\е Србе наiпос.tе ООА ТУРСКIЈМ

'8рМОМ; ~ЫИ IЈ ГРЦII, наскоро ПОС.1е србске ие­ cpet.e, Аosкивише 'Olt8KY исту СУi\бу, какву су

спрема:t'К Србима.

-

Међутим ва.ља признаТIf, Ј\а ,е србска про­ 'паст )-скорена.и тиме, што lе У Србиiу уведен

ВизаНТflСIСИ начин (система) B.t8J\e, И81\lесто СТ8- -рннске нарОЈ\не самоуправе. То 3.10 ниiе пре-

ста.10 НИ аОЈ\ CaMlfJlt ДУШ8НОМ. Истнна Д"шан -1.е много учинио за С8чување ,,'истог србског духа.

Тако 1е ОН у логовору са наРОАНОМ скупшти-

110

ИЗЈ\ао заlсоне, на основу наРОАННХ обичаlа.

Ои 1.е завео и СУАове У Н8РОЈl,lЈОlll АУХУ, У ко1.и­

"Ма СуЈ\и1.е нерешаваху С.1уча1.е, веli само РУКО­

вођаху п о р о т у. На неере];у, пореА све" свог

'nатрио'('!иама,Душан .,чини ве.,••у noгрешку у

томе ~ што уаеЈ\е'у Србију оно, што се -Аанас'

ЗОве "В.1аАина децеlfТРВ.1нааl\иiа." (распарчаlье

--

Digltized Ьу GoogIe

,

iecт вo1.BoAa, од K01.n сва.а н аl;аlD~ 'e.'H••~

в а",е). Србска Ј,ареВИR8 fJН nоде ена на Авана­

део по.tитичпе B.taCTII. Тиме се пробуДII в.нюrо­

уБИ80 rрамэеље у

)1

Ii

бима реА п.t е

и

ВО\ВОАаJllа а СТ80РII иеl;у Ср.;

а 1 .taf\Y Boi.вЏAa. 3.te по­

С.tеАице тor стаља верно су ОDJI('ане У србски

iуначким песмама Tor IIремена. По смрти Ауша­

ново' -

Be.te наРОАне песме - BoiBOAe пове­

доше питаље: "На коме 1.е царство?" Наравно.

то ПlIтаље нте се Mor

o решнти без рата на­

иet;у Boi8(Ma. Tai рат око в.tасти напраВИАtЮ­

шку проваollУ, ieAHY међу саИIhI во1.ЈЮдам., а APY~

ГУ измеl;у Boi.ВOAa и народа. У С.1еА тога Турци

се си.tише У своме продираљу У СрБИi.у. Аа б"

учинио Kpai свима нево ама Aowalier р а". , ве

.1I1КИ део срБСl\оr народа састав а lIаiПОСdе скуп­ штину и ПРОГ.tашуiе
.1I1КИ део срБСl\оr народа састав
а
lIаiПОСdе
скуп­
штину и ПРОГ.tашуiе
А.
а
3
а
р
а
р
е
б
а
и
0-

в и Ji а, ieAHor ОА иаi.си.tииiиХ 801.80Аа, за cpC5cкor­

в аАаОI\а. А.азару испаАе за руком, Аа"ј.ош ie",-

~OM уi.еАИНИ србски наРОА противу спо.ьашљеr иеприi.атеЈЬа. Меl;утим ШlемиJiи, rpамзеJiн за B.ta-

шJiу, Аоговараху се T.1.HO са ТУрl\виа, у ИВАеж­

АН, Аа ће се они Аочепати B.taCТH, пошто А.а­

аар паАне. Поступак тих ПJlемиJiа пре.,\ставља оаро"но предаље у Ae.ty a8Aai.cne О" стране

В

у

к

а

6

р а н R О В И Ji а, као наiпокварениi.ег во1.­

ВОАе; као што t~e с Аруге стране храброст и по­

.ртвоваље србског наро"а or.teAa у iунаЧRОIII

де

у

м

и

.t

и Ji а, K01.H се о.,оа.'I, те

О

Ш

а

О

б

и

усред Турске BoicKe распори' цара Мурата и

~TaAe .У ногом за врат.

Накратко, по наРОАНОМ, пре"аљу , Срби бе­

sy с абиi.в ОА Турака зато, што.1.е србска ~Ha-

Dig,tized Ьу GoogIe

га 6

а поцепана "".t8!I\HHOIII Ј\ецентраdиsацио."

(Аеобом ВА8Ј\е на •• ше господара), а Турци су

би

уiеди ени сви под \еАНКМ ГОСООАарOlll. С

. тога ,е A~JC e србс

BoicKa 1~. на Косову по-

беl;ена, и србска Ар.ава 1459. у турске паша­

"уке претворена.

11.

Турчи lIогоше сурватн србеку царевнну, а­

и не6еше те СII е , Kota бll мог а убити у Ср:­

бима ДУХ (' 060де. Да бн сачува и н"и 06110ВИ­ и cвoiy нарОАНУ независност, 'Србн ПОАношаху

свеко"ике жртве. Та.со, пошто пропаАе србска царевина, цвет србских 'унака ОАрече се свога

Аомаliег огљишта и cBoie имаовине, па се пову­ че у Црву Гору, само Аа не6у",е ПОА ТУР­ ским 'армом. У историiи света нема ПРlIмера, да "е ико!и варо", у ,еАнакнм око"ностима показао

ТО.IИКО .!}'ваштва, као

Ц

Р

н

о

г

о

р

Ц

и.

Од

чети­

ри века 60ре се они као прави .ученици, ",а са­

':Jy.aiy народну .llезависност, нееамо противу

несрављено веliег 6poi.a 'Гура ка , веli и противу

ОСКУАостнзе1llJЬе, на Koioi cтaHyiy. Непрестана

бор6а са таким неприi.атељима ниi.е им остави.,а

времена да IJPOMaTpaiy еВРОПСIШ напреАак и да

га на cBoiy земљу ПРИllењуi.у. A.tи они су сачу­ ва.IИ CBo1.a· п еменита народна CBoiCТBa, п.а у

"нма IIMaiy све основе за крепа., DО"ИТИЧЈIИ жи­

вот. ПореА свог начина самоуправе OHII су у

мнру ОЈЈако незавнснн· на- свом огљишту, "ао што

. у рату npeAcTaBJЬaiy ПОДПУНО С"ОЖНУ ДРУЖИНУ .

ПОА i·Р.АНИМ старешином. {l . ИСТИllа они HeMaiy

(1 1\0 с.ршетка 1851. цриоrорс.и

аА

ац 6еше

аА.-

Digltized Ьу GoogIe

9

, ии .ЦрвеIJИХ књнга"', . а и и­

;,зеАеИИ]t сто о

.aiy сво1. соfk-твени начин Аоговора н Аржавнor

,ада, ко1.и еiеi\и а

у себн брзииу тe erpa.a

са ПОАробноwliу н ПОАDуноwliу незавнсних НО­

.•ина, тако А8

го

е стене У "нховим по",н

а

с

у­

.е верни1.е обштек б аrу, иеrо сia1.ни са"онн

ПОЗ.tаt.вни . кабипети

.,

попеких европских зе

О АИП"О•• ТСИИХ та"ии", а и .оове

ни иема1.У

у 1C0ристи за наЈМ,)­

аУШ1Се и iaтагаии ОА веliе

АНУ ствар, него обесаеliева пера иавнкапn ,.по­

.tитичара". Они нис-у iош преАузе.tи ".ИАитарске реформе" (преобрааса1. во1.ске), аАИ 5,000 Црно­ roраца ваЗАа .оrу разбнти Турску BoicKY од

38,000 воiника (као што се то за,~веДОЧИАО САа­

вном битном у 1796). Накратко, Црногорци ие­ .aiy среliе, да се користе нзмаi.сторисаним стаље.

европског Аруштва, аАИ они и.аiу свте природно

небо и суице; и почем узвишење-сваког варода

аависи ОА развнтка. љегових урОђених'-.eaoicтaa

и карактера: то се .Ора признати, да еу Црио~ горци способни аа свеко"нки иапрвАак, iep су

ОIIИ сачува.,н ЗАраву к"ицу своје иаРОАИОСТИ,

Но Аа скратимо наш разговор. ДОICАе 'уна­

ци србеноr иаР"Аа, као што ско

аоомену"и,

иађоше своје прибежнште У И8АОСtoупинк виси­

нима Црllе Горе, АРУГН део србскоr иаРОАа пре­

ее и се У Ауетриiу, тек Аа се избави 0,11,

тур-'

ског 'арма. То се Дnl'~AНdO 1600., IlаА и цару Ае­

ООО'"'дУ l'розаше оп.еност; ОА Турака, те'ОН '0"

беJiа уiемчити в е р о. спо в е А И'1 С " о§:-о А
беJiа уiемчити
в
е
р
о.
спо
в
е
А
И'1
С
"
о§:-о А Ј
-
"'.
,
"

.а, коiи је •• ао АУ:lО•• У • 00".'I' •• Н1

аn.718&2.

ааведе се У ЦРВОL Г.р. УС'l'авна

.ве80 ••

А. са нас.:.еАНН8

Digltized ь. GoogIe

10

и

н.а р

8

о

А

"

о

с

т

он

у AyeTp.i,y.

Србима, aoi

би ('6 HaC'l'a

Више хи.љаАа .србсквх .амн",.­

i.a преltоше таАа у Аустр'n'у. ГАе АО Аанае са чу - ваше CBOi.y варОА.Оет. У среАИНИ ТОг Ае.Ја срб

ског наРОАа ОАпочета 1.е србска иlЬнасеIl80ст

И('ти~а аН'I' ибера На (противна с оБОАО) по­

ie много тешки УАараца во",ити

dнтика заАа

ч.ом ЖИВО'l'у Срба у Аустр.'и. но опет се 1110- ме pet.a, Аа су они у г авиоме еачува и СВoi' "'РОАНУ свест, тако Аа У обштем наРОАНОМ ВО­

.с.1.У ови ааиста неће бити norde.,JЬH.

Трећк и наiвећи Аео србског наРОАа остао

i.e НЗ.1.0.ен свина грозама турског ГОСПОil,арства.

Но ни ТУРСIЮ угље'l'ава е кроа више векова,

RН чеете обмане ОА стране APyrJIX cHda,

Koi.e на

агаше Cpfe нрварсаюi. осве'l'И Т, рчина пос

е

сваке .о1.ие, у коioi. еу се они уз те сн е 60РО-

-

прот~ву Турске, ннти ико1.а Аруга а

И

а

мога­

ХУ угу.nиrи у Срби.а i.унач•• 1".1". У среА небро­

,еllllX несрећа, ПОА 801.8.а би неки .аРОАИ ~TP­

.љelЬe иагуби

и у очаiаље Dа и, Ср6и него­

ваху CJIOie OAYJцeB.љelЬe за с оБОАУ ('во1.011 "на­ АеЈНАОМ у Бога" сВо

песмама, у коi.ииа У8-

Ну IIрОШ.lОСТ И преАстав.љаху БУАућ­

.осаху с

е, наместо Аа oO.laKyiy аса­ астири, . у Ауб.љ'ии. шуме 8 у. гр у п.tанина, ('iel\lIlЬaBaxy

у ce~. и веРОИСII08еАне Ј. Dо.tнтичне о",таре. Сва.Ј. манастир има свог свеца, кога с ав•. у­

.чи тог свеца на Аан .егов Срби се об.чно

ност .У.У .аАе

АОСНУ С8А8ШIЬOСТ. Србскн

cKYnJЬai.y КОА манастнра

усам.љеии

те ~IСУПШ'i'ине зову

се с а б о р и. ОашвотвореНЈI мо.штвом Срби на таlСИМ саборима певаху Ае а своiих 1.Уllа,ЧКИХ пре-

Digltized Ьу GoogIe

11

дана н AoroBapaxy се, шта и како Аа се 'JIIНИ

ПРО'lиву србскоl' Аушманнна. ЈунаЧRе песме но­

ie ~e Ј.еваху iaBUo уз ry·c.te, буђаху спомене про

ш.tОСТlf, но не Аа ~e У љнма нађе утеха, веЈ\ Аа

се љнма овеновечи cp4k-Ha ПОС.tовнца: "ЈЈ

Ц

н

с

е

п

о

8

Н

а

i

у

i

у

н

а

Ц

И."

На

а

м

тai начин

у­

са-

бор. створише Ару.ине а i А У К'а, .а основу

о

(i

р

а

т

н

и

с

т

-

в етве'Ја устапова «'р6ско!' народа. То ie свеэа

измеl;у Срба ОА разних фаIlR.tиiа, утврl;еиа за­ вештаљем, Аа Ј\е се ,еАан за Apyrnr 2Iсртвовати,

п

ПобратlltfСТВО ,е С во1.­

а.

св. вана," Аа Ј\е ieAaH APYl'o1lle АО rроба вераи бн­

к освештана зак.tе'l'ВО. "у нме Боrа н

се

п

о

б

р

а

т

.Јо­

11

П.

ти. Тако срођеиа .tица З0ВУ

j\aK.te побратимн, одушев еllИ свешћу, да има­ iy право Удру.итн се као аi.,УЦII противу ОtЈИХ, ноiи су њиховоi браЈ\и ОАузе.ш свако хришЈ\аи­

ено н човечаllСНО право, ПОСТ8Ј1,оше vчеИIЩН

3~ 'наРОАИУ ствар, и тако прави iунаци. Они се

у ropy," па ту васкрснуше

ОJl,.етуше у "зе.tе

Jl,УХ народне'С.tоБОАе. Из- ае.tеие I'оре изнl;оше

оне храбре че е, што раsориmе с у "невернн­

ка," који се беху з4iн.tи у .арошн R гpat,oвe.

111.

ааilста .HlIIIIТa 'киte Аивнuiе ОА IЈачн~а, ка­ 'ко србски иароJl"

rљечеи и опустошаван крЬа

четир. века, иеса.о пре.иве сво1.у Recpet.y,

Rеооказавшн ВII анака 118.talссаља, већ iош II.a-

IjalRe у се&. сиаrе, да ОАРаси побеАУ у ВtМИНОi. 4Юр4Ји ва 8с 060I;е е, Koiy uOBef,e у ПО'Јетку ОВОI' века. Пос.tедице те борбе тим су ваасии\е,

што су оне нов доказ у нсториi.и; Аа су Срби

,

Digltized Ьу GoogIe

11

способни за ве"ика ,l,е•• а ~ "ВА независно Р8Ае

и неспречно развиiаiу своје с е; а напротив

Аа су У назаАНУ, кад ту1;инсlCИ УП"ИII. узму мах,

и и КВА AOMaha'IIAaAB присвоiu НВСН"НИЧКУ(Ае­

свотс.у)

аст иаА љима.

Као што смО иапрвА Ifаговести"., Срби сваг­

Аа беху ИЗАаваии 'Гурцнма, KaдroA се nOJleAo-

ше за КОioМ сиои, те 1.01. nOMaras.y у рату про­

тиву Турске. ПОС.1е таког ис.уства, Срби се ОА­

вате, Аа се callO. у себе УЗАа1.у, и ;са таком 0,1\-

.ваЖIIOСТИ он ОJ\Dочеше Be боt,ење У почетку овог ве

lcy борбу за ОС.lО­ а. Турци имаl;аху

таАа у в асти све варошн и градове, са ору­

ЈКИЈщама R џебаном; а Срби жив аху у усаМ е­

ним се.1има, без сваких ратинх припрема I( среА­

ства; а"н Србн посташе побеАIIТе I, ,ер и­

Malias.y иа,l\ежду -

прво у Бога, па он",а у се­

бе саме. Ове1.аии 0,\ свега. што ,е туl;иН.~ко, Србн

CacTaBlnue аiАучне чете, .oie ie,l,HHe могоше 0,1\0-

љети з6.иiено1. (qeUTpa.1HcauoL). си"н ,Турака. Ва том путу cpfiCKH наРОА НЈlкаио Ilепреста,\е б"нти

сам сво

АiДУЧllе чете беs.у у непрестаиоi. све­

зн са оста"им иаРОАОIII. Свака та чета имаt,аше

свог воl;у, IС.О1.и се зваше

а

р

а

м

б

а

w

а. Све те

вође, арамбаше, cacTaiaxy се и AOГOBapas.y С.Io­

жио, lll'l'a и !Сако ,\8 се раАИ ва наРОј\". Па 11 ai-

АУЦН, у свако, засе61101. чети, CaвeтeBas.y се нао

,браћа, щта "е љихов арамбаwа .прeд.tarа'l'И, иаА

,се CaCTalle са оста.1ИМ арамбашама. С Аруге стра­

'не- сваки aiAYK IlмаЬаше cBoie i а т а к е, који

.посредоваху скоро, Непре

.РОАНОГ миш

еи.а

д '('везу иамеl;у на­

у

и р."а и заАат"а а"',·ка. Је­

ДНОIII .ре'ЈИ, србсни аil\УЦИ беху прави 'Јувари к

Digltized Ьу GoogIe

1.

--

4ЈранИте И србског народа. ТИМ путем Срби за

вратко време постиroше еве корнсти победе,

па ОНАа узеше на ум потребу реАовне в.,аАе.

ОНI' таАа нетраЖНlUе туl;е "CIfCTelle,"

ве. об­

НОВllше сво1.у старинеlCУ С а М о у' п р а ву. Оии

саставнше·

И

а

р

о

А

и

У

с

к

у

п

ш

т

и

и

у

11

по­

ставише io1. заА.так, Аа она води бригу о иа­

РОАНИМ стварима. Скупштина изабра Ii а р а

ђ

о

р-

.

Ј; а. "еАНОГ ОА и.i.бољих арамбаша, и постаВIК га

за

е

р

х

о

в

Н

о

г

в

о

А а" Срба,

KoiH

се бо-

. раху за наРОАНУ c.:IоБОАУ; Olla суl;аше завце­ иим 4ВоiВОАама; она вонтро.1Нсаше АржаВllе тро-­

шкове н имађаше сву в".ст, Koia припаАа иаро­ АУ суверену (иаiвншеи в.,астинку). ,у том ста­ љу Србll извоieваше cBoie ос.lОбођење у почет­

ку овог века. Љихове· C.,aBlle побеАе паА Тур_

цнма на А е н г р а А у и иа М и ш
цнма на
А
е
н
г
р
а
А
у
и
иа
М
и
ш
а
р
у
;
љихо­
во oCBoi.e
e Б еогр а А а, Шабца 11 у,ж IIЧ а,
као и највеliег Ае
а Аапашље
к
и
е
ж
е
в
11
н
е
С
р­
б и i е; покрет
В
у
г
а
р
с
к
е,
С
т
а
р·е
С
р
б
И
ј
е
и Б о с н е; и иа1.пос е. cieAHILeILe са Црно"" ro-
ро"", ко1.у само "еАак узак Rpai. Босне разt,ваiа
ОД Србиiе: сва та. де а почииише Срби за вре­
ме
Н
а
р
о
Д
и
е
с
а
н
о
у
п
р
а
в
е.

На несреliу, ПОВОДОIII узруiаЙОСТll (агита­ чиiе), кој.у заАаАе Европи НаПО.1еон 1., 11 ус 1еА

љегових приiaте.ьскю, ОАиошаiа са Турскон. Ср­

б.1 се иаl;оше прииуl}еНl1 тражити оомоЈ1 са стра­

не. У то време PycHia беше i.eAHHa ХРlfстиiаи­ ска држава иаl'.tољеllа Србаlма, If Србн се са­ евин природно ILОј, управише. Уко.\ико i.e Ру­

СИ"I треба~tO ОС.lабити ~ypCKY, 0118 занста пОД­

понагаше Србе. Једн.о oAe.te eBoicкe бн по-

,

Digltized Ьу GoogIe

1.

CdaQO, ",а се при",ружи веустраwпвим четаиа

срБСКIIII. А у' 1 81 2. Русиia уговори са TYP(~KOM,

IJРИdИКОII БукуреwlCОГ мира, да се уiемча Ср­

бима'

и

е

з

а

в

il

с

Н

а

у

н

у

т

р

а

ш

в.

а

у

п

р

а

в

а.,

АdИ Руска јыада ииi.е учини.,а све, што ie тре­ бa.tо учинити за ПОАПуно ос обођев.е Срба 0,1\

Вапротив употребљен ie сав у­

турсиог iарма

ПdИВ, Аа СрбииеАОСПУ до .своје подпуне по и­

тичне независности. Наравно НИUlта ниiе 1II0r.to

.боље пристати у таlеавпосао, н.его установа не­

народне в.taдe у' Србиi.и. И заиста већ први срб­ ски ПОС.tаuици Bpat.aiy се нз Св. ПеТРОГР8Аа

(~a пред"огом: Аа се "организнра pery.tapHo пр а­

вите ~во.~ По себи се разуме, Аа "пр аBHTe

t-

ство, организирано' и регу ирано" ПО УПУТСТВll­

.ма руске ВА.Ае, ниiе MOГ.'1~ битн ништа друго

~eћ о"' и Г а р х в i а .Р) иАн д е с
~eћ
о"' и
Г
а
р
х
в
i
а
.Р)
иАн
д
е
с
П
о
т
и
з
а
м
(')
('а
б
и
Р
о
к
Р
а
т
и
о
м,
(')
све удешено тако, I'а­
ко "е с& отровати сав ПОАНТИЧНИ ск"оп Србиiе.
На ОСIIОВУ таких упутства, AaKAe~ IlаРОАоа CKY~
штина би HainoC.te заlfемарема ПОД IiараЬорlJеи,
11 ·на место
ено установљен ".с о в i е т" са Ава­
иаiест
о
в
i
е
т
н
и
ка"
(на 12 нахиiа). Беше

утврЬено Аа совјет пр.еАставља сву земљу. а сваки совi.е'l'llИК CBOi.y I.ахиiу, која ће га изабра­

ти. Но избор совiетника никако иебеш~ с.tобо­ Аан. У оно време тај, избор зависаl11е пре све­

"верх.оввог ВОЈКАа," IЮ\II \~ би«? о

га од

бщте .у­

ватен. Па ОНАа и. BoiBOAe имаЬаху Be.tHI," у.­

П.tИВ у споменутом избору. Yc.teA тога избор

(1)

В

аАа, ГАе ,е наiв&ша в ас" у рукама &е & о

И

Ц

&

Н

е.

(') В".А., ГАе i е А. н оо СВО\О\ "УАИ ГОСВОА.РВ.,

(а) Само

а1ll"ВИQМ

,

Digltized Ьу GoogIe

co.i.eTHIIBa ареАсТа

ше суко' ивмеljу

у6И11а­

ца Бараl,орђеВRХ и ".~ових, супарника тако:· А8 COBieT наi.пос.tе би саста.љен мешоаито, иеunrо

ОА првих, неШ70 ОА ПОСАеАЉИХ. Такав COBi.eT

беше пра.о разбоi.н~7е(арена}з~.борбу разних

партаiа, и љиме се створи нес",ога .и. Ao~ћB рат

у Србиiи баш ОИЈ\8, аА ,е треба.lО, ОУ' се У тој,

СИАОм ОАупре СПОЈЬ8Шљеjll ие~

аеlll.loИ САОЖНОМ

прNте.iЬУ, Ниiе АаНАе ИИВ8JlВО ЧУАО, што УСР8А

тавог унутраш~ег раЗАQра, ПОАстицаног ПОIJ~

реиии руским агентима, ~ao што . беше г; Р в­

А О ф и н и IC И н, И ПОШ70 Русиi.а ОС7ави Србију у
А
О
ф
и
н
и
IC
И
н,
И ПОШ70 Русиi.а ОС7ави Србију
у
а
кварени совiе7НИЦИ пре6егоше у Аустриiу, ,.
1 81 3., а Турци успеше да обнове cBoiy 4~Tapy
1 81 !.,
маАакса
и 'унак
Ii
р
а
Ij
О
Р
Ij
е
ЈЈ по­
в
аАУ
у Србиiи.
'

IV

У 1815. Срби се опет Аигоше ПрО'мву Ту­ рака, коi.и таАа беху свирепиiи него икаА пре(!).

CBOi.OM народном скупштииом Срби прог асише

р

е

ir

О

в

и

t.

б наiЗнатниi.ег ОА BoiBOAa (коi.и небеху ОАбег и ва

,cBoie зеМАе са Карађорђем). АОКАе се наРОАНО'

СКУПJIIТИНВ признаваше lLена ВАасТ", Срби беху

побе,il,итеЈЬИ на све стране, тако ,il,а са,il,а.iшьа Ср­ биiа би за кратко време очншt.еиа 1>А Турака.

Та, брзиуспех ПРНАа,il,еОАСУ,iI,НУ важно('Т наРОА-

а,

аа наро,il,НОГ вођу М и

о

ш

а

О

(1) ТаАаш•• турс.а т.р••.е

у СрО.'в ,

-еввја

ro што се оинс.тв 8ory: "'УАВ беsу ••• В

с"811-

е н.­

"ца•• , .еве "руАН8 вараие Аец••••• waa: у",о·

о•• ateBa, па у баре"в.е бацава, Аа 6в се обесве­

C1'IIAO .pawe., • ·Т. А.

'

Digltized Ьу GoogIe

1

16

ИОIII 801;и, те у 181 V. он бll изабран за Hac.teA- BOr кнеза Србиie -

и та, избор би оБНов еи

18t7. и признат хатишер•• ом 0#\ 1830.

Да 'е· нова КИ~ЈКевин'Ь настави а РУИОВОА~.

ТЈI покрет за обште ос обоl;еЈЬе Срба, на lIIе. сто што се ОАа ана АНIL10118ШТИНУ, (1) заlЈСта

би Аанас бо е cTaia

a ('рб~ка ствар. А.tи абсо

Аа србс.о питаЈЬе пренесу са боiног поља на "зе ени CТO.t."

1утне (неограннчене) СИ.1е успеше,

7c.teA тога србска сnар би

Аип"оматским аитима:

·-1) ОСМИ1ll ч аниом

1812

.

уреГУ.1ана" ОВИIII

БУRуреШIЮГ уговора, у

!) Петим ч.tаНR~ АиiериаНСRе конвенциie,

у' 1826.

3) Шестим ч

вора, у 1829.

аНК01ll

ААриiанопољског уго­

': 4).~атишериФ"ма су.tтановим, ИЗАат.,м о-

вим реАО1ll:

а) У месецу Септ.емвру I 8! 9.

ABrycTY 1 830.

Новембру 18~3. Декембру 1838.

А)

.

Деке.бру 1853.

5) СеАамнаiёСТИ1ll, оса1llнаiестим, АваАесет

ОС1llИИ и АваАесет АевеТИ1ll ч.tанкои паРIЈСКОГ у­

говора ОА 30. Марта, г. 1856.

Наравно, Аа тим а.,тима ilHie Аато Србима иишта, што они неби ору.аНО1ll руком би и Beli и.

ааАоби

(1) А8П"0 •• 8I'I'&&8 'l'ai&a & •• iC'l'op.ta

е ••• , 'еАВ. APyroi. 1 .е.,еоБIlВ. пр

АР. а•• А. АО- а.

Digltized Ьу GoogIe

п-

Споменутим актима признато је у r.taBHo-

е ово:

Ј) Србиi.а ,е кнежевина, KOi.a пoltаliа Аанаи

ТУРЦlDlа, а.tи има cBOi.y неза8ИСНУ наРОАНУ у­

ву, као и ПОАВУИУ e.to60AY веРОиt:повеџ, nКОН4Џ,авства, тpr0811He и БРОАарства.

2) Србиiа остаЈе у оним веђама, у коiима

су ,е Срби oру.1.ем осoltоБОАИ.tи ОА Турака; а

имено: она оБУХ8ата триуrа.t нзмеђуСаве, АУиа-

8а, Тнмока и Дрине, коiи износи око 1000 ICВ."\lи.ља.

3) Изузимаi.yliи турске. посаАе У rpaA081(-

ма, у Србиiи неllо.е CTaHOBaТII 8И 1.еАаи Тур.

чин. ТО иареl;е.е остаАе МРТ80 С"080 на артиiи.-

4) AKiepMaBcKo. конвеицио. у 1826. ста- "-

ени су Срби ПОА протекторат (заштнту) i е­

А и е 8е и.е европске cк.te (Русиie); но ПО па­ риском уоовору o~ 1156. за.е.ен ,е та, про· те.торат ааi.еАНRЧКИ. протекторатом yroBapaiy-

-

liкх си а.

Таки су П"ОА08И ,i,ип.tOватских уси ьавања

ине.е8ине србске. ГАе ,е србска 8oi.cкa обуста-

8

а С80\ побеЈ\ОНОСНИ ПОХОА: ту \е заста а и

АIIВ"оватиiа са СВОвм пос"ом. - Па онда, само­

C'I9.tHOCТ (аВТОRОМИi.a) Србиiе, yieM'IeHa АНП.Ш­

"'!'СкНм мера.а, бв порушена тиме, што саАа­

љи Уста8 Србиi~ веИЗАаАе С.tоБОАна наРОАна

скупmтИ1t а , 8е" он би састав.љен у Царвrраf\Y

('а ана.ем Руске 8АаАе, и ОТУА наметут кнезу

Ми

ошу,

у 1838.

.-

Digltized Ьу GoogIe

V.

Иеториiа тог устава ваља д~ буде обште

~ОЗllата ~ ,ер њоме се обiасњаваiу све оне не­

ср eJie , што Је Србиiа IIрепати а, одкапо ,е по­

ста а I,нежевина.

де Србе и oCTa

le

Абсо"утие сн е IIНСУ HHK~ мари е, да ви­

ИСТО'lНе ХрншJiане ТО.IИКО сна­

Жllе: да 'ОНИ могу извоiеватн cBoiy подпуну по­

-,ИТКЧНУ самоСта"ност. Први покушаiн ТНХ си а

llрОТИВУ Србнiе беху сведени на то, да се у­

тврди У Србиiи

систе.,.а

Д

е

с

п

о

т

и

з

м

а,

коiим

бк се убио у Србима ДУХ с ободе. Так. систе­

Србски народ н­ M.aд~ на уму, цко i е НУ.ДНО iедииство у 3еltUtИ, ЈIа се покораваше абсо"утиом К8е8У; Абсо у-'

ма беше завс' а несносна; а

тие си е' довише се тада да oc

a(fe србсну сна­

гу установом 0.11 и Г а р х и 1. е. Ту Турска игра- .

ше Г.l1aBHY ро у (игру). Аа се дос.очи 'Ј.'оие: у

Србнi.н се направи опозициiа (одпор), K~ioi. бе-.

пiе

озника У с т а ~. Ми

ош обеliа' народ

о1.

скупштнин у Фебруару 1835 ,.Аа Jie се Rма~и

уётав и поставити .министарс~во, Koie lie битм,

одговорно lIародно" скупш~ин~. И заиста такав

и Beli у iесеи исте

устав би на скоро издан. А

године (,1835.) читамо у званични. новинама кце­

жеву прок амациiу (ПРОГ-.'lас) У Koioi. се каже: да

1.е Ми ош iедиии' господар у Србиiи, цочем. су

аБСО"У'l'не Си е одбаци е

ибера ан устав! У

то време ИRг еСIC8 1.е ради а, да ступи у трго­

ilaчну свезу са Србнiом н пос а а у 6еограА

Digltized Ьу GoogIe

19

<СIЮГ консу а. Tai 1i0HCY., б•• О ie добро примљен

у Беоrpаду, те ie Инг•• еC1tа оодпомага.tа Кllезз.

А •• и веliина

ве.tиких европских си.tа беше му

противна. И тако Порта са руском В.Јадом усое,

Аа у 1838. намете Србиiи садашљв устав.

.

Г.1авни створ тог устава беше устаноЩt

.CTa·.tHor COBieTa,

коiи 11е имати учешћа у B.taAI(

и' бити ов.tашћен да ограНllчава кнез&. Би наре-.

Ьено, да у cOBi.eTY седе ceAaMHai.ecT еовiеТНИIШ

(lIa сваки округ по i~дап). Ти совiетницм 611ра­ ху се са~ш, а кнез само одобраваше љнхов из:

бор. Да би се оВР.ковечио унутращњн раздор, .

би даље нареЬено (1'7. ч.tаНком устава), да IIИ lе-.'

Аан совiетних песме БНТ'1 збачен, ДОI:.,е се код . Порте недокаже љегова кривица. Осим тога,

по COOllleHYTOM уставу, кнез пемогаlllе узимаТII

З~ министра дpyг~ ЉУАе, ве}; само оне, )юiи су

БИdИ совiеТНИЦII, тако да 11 заКОllOАаИllа в.,аст

и. BJlaC,- Koia извршуiе заКОllе (административна) . б~ХЈТ сведене у ру"е извесног броiа сов\етника!

- О HapoAHoi скупщтини' небих Нl' епоМенау ,:-

ставу. -

Тим начином абсо.tУТllе CllJle претво~

рише србеlСИcOBieT и Мllнистарст~о у ОРЈЬе ТУ­

Ј;ищ~ких уп.,ива.

Ми.tош учини ве.tику погрешку, те прИII~

не,-ставни устав. На основу тога он )"реди ми­

нистарство и

соиiет, УС1.'ано.и разна званиiа, о

АреДIЈ n.taTe,. уведе ЧИllOве и титуле И Т.А

На­

скоро затим, у 'ЈУИlliу 1839. он се наliе ПРJlНу.­

l;eи, да се одрече кнежеве ВJlасти " на кори"-т

СВОг стариiег сина, М и .t а н а, оа Аа у исто. аре." .

е и из Србнiе иде.

_ Digltized Ьу GoogIe

.It

Мп

ощев

пас

6,4ИИIC,

.меа Ми

н , биица•.

оо ан У оно ,,06а, у ре i.oш "рВО(' месеца сво­

i.e В.1аАе. У то вре е стр"'и уп.аиви посташе си"нији у Србlli.н него нкв" пре. Уc.te" тога три .

совiетника беху Ов.tашt.ена, да уаму на себt'!

ВdaAY, не на ОСНОВУ зан"учеl6а HapO"Hj~ CKJ-JI-

n.тине, веli ПО' паре"би Порте. -

По смртп I\lи.tана доЬе на престо

У Марту 1840. ,

M.tab

ср6сни,

о.

сии Мн.аошев, М Н'Х Ц н

"ва совi.етнина, коп ioi 6е­

Порта постави та"а

Rа6инеТ~Rе Совiетнике ," н по­

ху вј,ан", за

зва м аАОГ кнеза, "а се It.има У руке баци. Та­ .а повреАа наРОАННХ

рава ОГОР'IИ ербски на­

рОА IIРОТIIВУ Портаних .ьубимаца. ОВII одбего­

ше у БеограАСНУ ТВРАИЉУ , ГАе их паша дочека

и узе ПОА eBoi.y заштиту. У .,ето 1840. иеки о"

ти бегуна!,а о"оше у Видни, а АРУГИ у Цари­

граА ~ а 4оЈве IIX Порта о љеном трошку ИЗАржа­

ваше. ОА TOI' Аоба они су познати у Србиill а

н

А

и

н

и

i

е"

н

Ц

Р

и

г

р

а

д­

етку 18l&!. Оорти исцаАе га ру­

ПОА

имеНОll1

и i е." У по

ком, ла помири I'рбског кнеза са ~ВИАI'И.tиiама"

и ЦариграА.tиiaма;" ·И ови се тада вратише у

~рf)ПiУ. МИRИС'l.'арство l\ адог кнеза БИ.10 ie

ТО доба састав.ьено 0,\ "'УАИ, коiи су чрпе

ClIOiy DО.tИтиЧНУ .мудрост .из извора i.еАие туЬе

в ,."е, те CBoiOJlJ иеll0пу.tарношliу (иеиаро,\нош­

I\у) 11 с абошt.у ПРИАаваше све веt.и мах OD031f~

ци1,lI. кој.у

и "ВllAиtt.tиi.е" непре­

Царигрч

иi.е"

I

I

сташе води",и .' противу кнеза. ВаЗАа него.ака

и nOAno~lal'al(a Турском , та оаеа.и.\иiа .\ати се

иаiПО I '.Iе (lfl"7'О""'''.U:С .lIер" 11: "Р"" Аи к.ве88,,.а

-

у ABryt::T.V 1842. остави Србиi

)·.

-

У Сеатемвру

Diglt\zed Ьу GoogIe

Ј8!&'!. би пttстаВАеН на ope~TO" србсмк А

с

Л

е

Р

К

а

р

а 1;.

р

1;

е

:iI

и

Ii

е К­

(СИН' Кapal;opl;a)

Јавио 'МИПL6еае беше уве.О"вратио 0,\

-

Ае, Koi.a поетаАе тим путем. Л и та

аАа не·

,аатезаше се нима.lO Аа спречи с обо.<\иу изi.а.у ваРОАНОГ г аса, и е у.еliи се CB~Koi.aIUlM, иас -

tlНЧННII и грозни

мерама, ова свеАе на liутав.е

е. Me~YT.M ttHa беше таrю CoIаба,

јавио .иш

е

.Ј\а ииlCaA неаадоби

убав

Срба. ВаiПОColе кнеа

а

1\ара\орl;евнli миuu.aше, Аа *у ва

траatИТII

изван зе е ПО.џЈОРУ, aoiy иемо.rаше наliи К

куће. У c.teA тога он с почетка попушташе П~

ти, Koi.a веми ице иапаА8Ulе ма caMoCTa"Hocr

'Ср6иiе; а АОЦНиi.e, пошто Аоl;е Ао меспо,а31-

убllиц

,

м е а са старнм портиинм

он

~e

-баци у рЈ'не Аустриi,н. ПОАпомаган ПОРТО", 00-

,.ieT наново ОАПО'le стару ненаРОАНУ 0003""'"

UpOTII.y кнеза, и у 1"0А. 1858. он успе то

,

Аа АовеАе у Србlli.у i.eAIIOT порт.иог ЦDc ta•••• , Е т е м П а
Аа АовеАе у Србlli.у i.eAIIOT порт.иог ЦDc
ta••••
,
Е
т
е
м
П
а
ш
У:
као cyl;ai,Y у
нховој, ст
,.
-

ПРОТИ,в кнеза. Г авна брига томе ТУ~lЮм САаннку беше, Аа саставн ново министарство.

7 соевщи у 'томе, Турски вос анн•• рати се у

.ЦарнгрВА; а њего.о министарство у Србнiи т,у- "аше се, Аа оБНОВII н УТВРАII це".ну оног .уста-,

Jlа ОА 1838., .оiи i.е"нзр.JiеН у ЦарнграАУ н УА8-

·шен прот.нву наРОАне самоста"иости. У ере" TII~

сп.lетана,· за у се, ttаРОl\НИ г ас UPOT!QlY сваног

туJiинсног пача а у I\oMalie србске П01мове. Са

eBlli.y страна CpSвi.e захтеваfпе се, "~ се ОАма

сазове наРОАна снуоштина, тако 1\. ии ICffез, 811

Пор?, са: извесним соВi.етиицима и МИlIнстрима

у Beorp.I\Y, иеillогоше успети у своме Ol\yOH'

Dig~iZed Ьу GoogIe

рању. T~

e наРОАНОJII ;Јахтевц у. Та,кО 6_ И3А8К

закон о наро.\Щ)i С;КУUШТIUIU, KOi.e никако нme 6и.•1O у Србll.iи за 10 го"и"а оре '!'Ога.

VI.

НаРОАна ~ICУRшт"на саета се у ВеограАУ

на ~B" Анлриiу (30." Нове!'lбра) 1858., збо~ чега

би назваll~ "Cbeto-АНАреiс ка Сиупштн­

" а." Њоi беше орви посао, Аа обори неиаРОА­

"у ВАаАУ, као и све ненарО,lJ,ие мере МllИистра.

и ~овiеТника. liнез liараl;ор-I)евиli би .lишеll ICне­

асевскеВJlасти, и RaC.leAHa Аинастнiа О 6 Р е R0-

В

И

Ii

а

опет

воспостав

ьена."

У Tai мах неки

"ве"икаши" покушаше' iош ieA"oM ~ Аа воiни'l­

K'IM ,,\eM()I'CтpaqlfiaMa покваре оно, што беше­

о'шта "вро{\на оо а: а и ноiltици иаiаос е ПРУ­

жише братс'Ку РУКУ паТРllOТСIШМ БеограђаНI,ма,.

Мtiи 6t>xy уста и на оружје, Аа бране скупшти­

, 0,,\ саког' иапа"а. В тако' ве~1Икаши нема­

Аоше КУ", ии камо, веli паетll на· ми"ост и иеми­

"ост наРОАНОј, СICУПШТИНII, У часу каА се на\а­

ху растерати "е 8 поту"'и све патриоте, кон бе·

ху изиШ и на ВИАе.tO са своим Оi\ушевљењем ~a

иаРОА"У ствар. Ве"IIICОАУШНИ наРОА ОПР~СТII T~

ве.t8Iсашима, Н, у иаАеЖА8 Аа се ОНI' иа1.у за cBoie. грехове, раl;аше Аа обезбеАИ ("рбека права и

(,.l060AY овим све'lаtfим иiеАRОАуmиим изiаоама:

1) Србсии. иаро;\ захоаJlан ,е ве.' KIIM си•• а­

ма, што olfe заiеi\НИЧICН iе\lче (rapaHTyiy) за ('p~­

clca права и с.юБОi\е. !) Страно мешање у ,\омаliе пос.юве Србиie.

неможе се IшкаЈ\ трпеТIf.

Digltized Ьу GoogIe

'3) У ctoyпие, ШТО ,е стара маАа' Порти у

11."., IIIcJpaiy t'e УИИDn'Нти и П~Ј\п,.itа, нородна

. саМОСТаАНоёт (аIl'l'ОИOll1l\а) УТ8Р;\Ити. ") 'ilаРОАна СIСУП~1'ина, на основу c.ao(foJ.

ног us(fopa наРОt'ИНХ пос аинка, мора се 'ре;,\овно

са

:Р.АН обее6е1;esa .ени:х. права уза­

ко•• Ье ~e cdo(foda шrа.llnе. '- 'Ово \l8RA>учев.е

освештано ie нарочнт.м заКОН'ОIll, нз;,\атнм под ,

приврем:еИОIII В.1аАОIII, i1ЫУ ie постаВll.1а наро;\на

екупmтнна иа место збачене ВАаАе.(1)

.

'

5) B.lat'T

,

кнеасеву иеllоасе ИН Аоати ни ОА"

)зимати ннко АРУГН, осим наРОАа србског, ПreA­

С.10БОАНОМ СКУ~ШТИНОIII.

\

-ста

еиог

6)' УCTaB~ KoiHM ('есовiеТНII,'\Иc'I·aB

aiy

по.\

iУ.рисди!СцИi.у (C~j'CKY

ас ) Порте, неll~асе HJla·

ти никак ве законите вреЈ\НОСТИ, ,почеll 1.е пра­

lUieR ,изван зеМ.I!>е Н противан у1.емченоi. (гаран­

ТО вант ) )"иутрашв.оi. самоста.lИОСТl1 И.РОАа. "

'1, Сво ааlЮНOf'\аастlЮ и1iJ\MIIRJlcтpaqllia.0- ра С-8 uоП;tlв 11 и Аотерати у иаРОАН.ОII Ау:х.у

а узети на, у. веодо""иву потре4у

НарО'IИТО

аа"он "а ,11 ЈЮСТу иа у eyl;eВoY ",

,.; Аа.Јое ,по"ре'у

ич :х. ства-

' у

ног 11 )'CIleHOI' cyl;e

ИРИ8I1Ч8I1М И rpаljаи"ини парницама; вотребу тр­

roва'IИоr СУАа; ,11 нашоме uoт,е''', А8 ее еи-­

етема финаае.ie и народне OA',aRe' преобрази

11 поврави. HaUleIi

Аео ти,. установа ве" '"

ааЈЮЧИТ.М ва"ОRииа оеве.штаи.

8) Бао што {е Србиiи yie!lf'laBa самоуправа

и R04\Dyнa e.a~A. aaKOBOA8trМ'88, Jt вао што

(1) Кве. М

о

бвt. ie

"'8"'.

у

В

о"

Digltized Ьу GoogIe

'('У у Срба'lI си ,e"lIalSll 8pfIA H1I08e8': таме н

у •• ве, ЈЮpai., I18JЏ1acТII -ОА 'у­

C7p~HЦH, IIOН

РНСАвка,н,у e,feмe ","Н, lЮia се ,аа., ује

О"" ма1юмеАанске 36

е, у Hoi.oi "невернн· ннсу'

~peTHII, Аа БУ'\1 в.taA08. заWТ8It.ени. -=-

Такн 6еху' а

c.ymвTBHe у 1858-9.

ilеиевв СВ. щ,eiсае

VII.

6нез Мв.lОШ врати се у Србиi.у 11 СВ. ан­ Ареi.сиа ('куиштина бн распуштена у Јануару

.858.-

у Ју",иiу 18б9. бн Hapel;6He, те се

еТРАе­

сет alloB8 ев. allApe\CRe rкупштине састаше у Веограl\Y, Ј\а као. "о А 6 о
сет
alloB8
ев. allApe\CRe rкупштине састаше
у Веограl\Y,
Ј\а
као.
А
6
о
Р
с
в.
а
н
Ј\
р
е
\
с
к
е
с
к
у
п
ш
т
и
н е" ("преме преА.tоге за имt.у на­

рО.\"1 сКупштину. -

По итично-економна пи­

таља 6еху ГАавна 6рига томе ОАl(ору. Он узе

иа. ум потре6у ycвoie"a и узаконеља e1l0ll0.flHtI

Оdоdоде, као и потребу Ј\а се OCHyte у Ср6иtи

6"""", па обl.U'l'er аСIIО за учи. Аа се спреми

за имt.у нареАИУ СКУПШТИIIУ преААОГ, по 18011

'е се B.IIЦa ·по•• ати, Аа у.а.е свено"нку па

У ти е80ИОМННII потребам•. У исто .реме бе­

-s.y ианово изiaВАеllИ н 06mти основи no.,.ru.,,,e

.cdO(Jo"

6. за

,

ено, А. се спреми преА.lоr

по KOM'·-t.e. ("8 'ОIlИ узаКОIIИТИ онако, 'као што- нж

ie ев. aHApeicKa' екупшт

-

а O",,~p

.усво\

вol;awe точан Аневннк cвoi.e раАље н тај, Аиев­ ,на

, Аа се ОАбор­

~ "пре,,-ан јавностн, у 8е

rки преЈ\.tО3И путе. 1авие KOHTpo.le спреме за

реUlеlЬ~ на 11"yt.Oi. СК,·ПШТ.I•••

Digltized Ьу GoogIe

'.

То -СЈн ков 110.'- за а«Юо;аyrие СИАе, да се

'О,\lDР1- САо60.дној, рад

-штиие~ Оне пре све

и ('''еке "ро.дНР. ellУИ­

нападо.ше' на cpt1tJ"e,·

*"~ffll (е о.бо.ДlЬаке). Аа бв ••• у"'и СУ•• У

'ва те "уде иред

и6ер",ном Е~по., равни

-агеllТИ afko.lYTHllX cllAa по.n.lавише неке эаrpа­

IIИЧllе новнве Ао.писвма, у aoiB.a иреиовеАаху,

,l\а ср6скн .Iн6ер a'\ВOKaТR неко

ци нису нншта ,l\P1ro, BeIi PycHor принца. но.iи rpа.ЭИ':Ја

epfcKB. иреСТОАОМ. RезаЈ\ОВо ии т_, исти а

т. и"оше ioш и' Аа е и радише, "а подоlви.

-

а

а d.Jiше наро.А симоатиiа (бра'l"CТ8а)

IIЗIIIIw

аапаАне BBpo.ne. RаiпОС.lе о.НII поповаХ1 о.ванО:

"Срби

у

iо.ш прост ("вецив

знра

) RаlЮl\,

.111 0.811 AopaCdH 'lIacdo.-

,е ,бо.АНУ И~РОАНУ СIlУИШТIIНУ, ве" в .оме dИ ,.Ь

,.а

су

а иесаllO 'ес,.

иачии 6ити ко.ристан и .а но. АРУТО. lIаро.А1.·

Таие Ао.писе 11 така по.по

а србска ny-

БАнка са гауша.ем о.Абиi.аше. А «'рБСКII .Iибе­

,а';qи преАадо.ше i.авНО«:ти у разии. приа.вава,

по.чиљу". о.д 'есенlI. 1859., па Ао. о.ВОI'до.ба, cвoie

уве,е.е, Ro.ie се .о

ЈЈо

IИТИЧRо.

о.сно.ве:

е

свести на 08е

1) Сваки иаРОА 'е в астан о.А се6е; па И

срБС80.м.наро.АУ припаАа право., да ВОАИ бригу

'о. себи fI -да са. собо.м упраВАа на о

,Ko.ie ,е CB~jo~ ~рв"уис.супио

.'

ищту,

.

,о'

:

.1)

7'с

~рбвiе .о.ра бити" 88'.;1 38K~o"­

ав,

,те во.ъе србског иарода.;, а таиа в

а .~,~

изiaвити саllо. Сdо.БОАНо.м ваРОДIlOll сиупш~.

и

Н.а

ie, А8 су С,

"DOHai •• UJe прости-;

8dИ ието.ри'а снеАо.чи,,~ се Србll 9А·,икуiу АУ-

Digltized Ьу C;oogIe

ха" c.tOCiOAe .11 свеКО.ЦlЈСОII ('1I0('обности за 00-

·.tитичну резаВIIС"ОСТ. оставите

ра" е по своiим, 'JY84-'ТВИма И Ha

х саво, ив

OHOCTI[

a'; ве­

ка џоБОАНО развнiаiу cBoi собствеИII Kap8fWoeP и расп.!ОЬаваiу св~ш U.lеllеикта CBoiCTBa; н'ена

неспре,ЧНО употреб.iь.уiу С801.а права:.,па I;e'l'e вв­

Аети, како су они у сваКОМ,ПОГdеАУ A~pa~H за

(.!Ободиу, иаРОАНУ, СКУПШТIIНУ.,

,

.

, ' 3) .ПО'leМ ie сВ. aHAPeicKa СКУПlJlТlIна" во

. i~ ~o заКOIfУ састаВАоена биа, ВРОГdаСИdа ОНО,

уетаана квежевииа", т. i ВАаАа

,lUтe, се зове

HapOAJIOM скуп­

1[IIa поштовати

"аС, еАНОГ KHe~a у АОЈ'ОВОРУ са

ШТIIRО.: ~ се Tai иа.,нр 8.t8Ae

1 СрС5иiн.

4) ,C

-

06ol\a србctcог наРОАа" нора се yie

'чаТI[ тако, Аа министри ва сваки поступак в•• а­

Ае ОАГЩUiраiу HapOAHoi СКУDШТН~И.

5)

штаlllпе~ Iсао и сва иаuре" спо­

ОБО"а

с менута. аа""'учев.а св. аlfдреi(,fCе ('к,-оштине, и­

Maiy се ОАржати, 6) Пореза, ШТО ('е '1Iзискуiе за трошкове

B~laAe, може се купити о,, паро". само 110 0,,0-

.брев.у "0#\ страие иаро"iiе сrcУПШТИRе," ј\аiе"иа

в.ta4\a, Koia би се .,акоми.,а "а ГОСВОАарн без. наРОАие скупштине, и Аапротивно закону

'арчи 8арО.\ьо 6 r.ta уПОТребити BoicKY 8а гњечен.е Н' г.10бење

аго, Аа ТВ1Са в.,а"а иеби "IIЮ­

узаic91lИТИ, .,аBoicKa irеБУАе Аужна

наро"а, ва

а

с.tушати свО;.е стареПllIНе, већ Ј\а се с.атра као

'раCIIуштеиа~ у с учаiу 8КО се неби наРО"Н8 СКУО-

"

"m'l'lПl8 peJ\oВRo APIК8~,a.

,7)ПатрвотоlЮi. цмнн.стра.,иiи Ва а I'аро­

,-

_ЧIl1'О" ВОАИТИ бригу О усвоiењу

11 ()стварен.у 0-

Digltized Ьу GoogIe

~11?Ba еlСОИО)IJне и ПО.ЩТII'.,е С.tОБОАе .,у C~-

~"tll.

.

.•

.

.8) Потреба) да свакц дар БУАе. употребљ~н

на ~o y .Јржавuе .сdу~кбе, lIeCRI,e се НIЈкако CMe~

,тнути Ј; ума ,а.18 пр~ 'l'Щ( ваља особ'IТО паЗIIТИ

H~ УС.1Ове ста.1НОГ .,омаliег ie;\HHCT~a и шв~о"

ре.,а: ,

. 9) У спољашlЬИU ОАношаi.има.мора .се 'те­

жити за АобрнJ'I споразумљеlЬеu '~a .iнбера.1НИ. нарО,i\има,· HapO'{~TO в

а неговаТI[ Сllмпати'iе

(братск~ Осећањ.а) Јlзмеhу ~рб а и оёта'.1ИХ C,t ~':"

В е н с к и Х Iыемеаа ,. као 11 cyceAIIII~ наРОАа, а ~lIleHO:
В
е
н
с
к
и
Х
Iыемеаа ,.
као 11 cyceAIIII~ наРОАа, а
~lIleHO:
~
р
к
а,
И
т
а
.1
и
1.
а
11
а
Ц
~,
1\1
а
1;
а
р
а,
р
у
м
у
н
а
и
Ј
е
р
М
е
н
а.
.

10) Србll Mopai.y, бlIТ~1 на опрезу према сва,­

ко1. наиерll OCBoi.elЬa, па ма О'"\"УА она t,О.lази­

.,а. Они се м,ОГУ радовати трговачкоi. и по.1И­

ТИ&IНО1. свеЗl1 са другим наРОl\има само 9Hf,a, а­

ко 1.е та свеза проникнута АУХОМ с.tоБОЈ1е.

Та ua'fe.ta .1ибера.1НИХ Срба Д~Hac су 06-

ште у'!ерење у Срби1.н.

Посdе.,н.и ДИП.10м'атски акт киеза МИ.1Оша

беше OAaC.laJЬe (еАне изванреАне АепутаЧ11i.е у

Царllград, Аа ради, Аа се 1.еАНО. ИЗВРIЏ.е ~aT~­

шеРllФИ о Il3се.1еlЬУ Турака Н8 Србиiе. Та де­

путачиiа врати се из Цариграда. без сваког у­

-спеха: а Кllез МИ.10Ш умре у Септемвру 1860. г.

VIII.

,

Кнез ~lихаи.tO I\оl;е тада на престо.t срб-

СICи, п? аакону о .laC.1eAf?TBY.

cBoioi ПР.

У

ПРОlыа'llачи1.11 Оlf из1.аВIf, .\ а Ii е.у С р б и i 11 3 а-

I

Digltized Ьу GoogIe

18

о

у.

в

Jt.

А

DУНИТИ. -

-г.

Г

а

Р

а

ш

а

т

и,

4.:е,

Д

()

к

Ае

е

се

1,

е

!!.А!!то C4.i 4.iиче

о

и

н

а

речIW@

iI

р

е

0-

!&iC-

DO.t4.i4.i4.iKe.

С?

т

а" у Цариграf'\, да на-

а

н

и

н

би пос

;:::. p:e~p4.i::;:#!!:::~:oe4.i~::::РiiШ4.i,:~;р~:::::::=

а.аше 701, .СDеqиiаJt.ноi мнсвiи" (осо.6итом по­

CJt.~!t%H:lk·BY) ",свирепим н нензвзваним

",свирепим н нензвзваним п р • ·, ··. ~"c",%",.-.

пр

·,

··.

~"c",%",.-.

·ПИ1"·'" (1)

'Ъ"'~"

''''''

--ако

е.е),

ска сатисфаlщиiа" (заJl,ово

убарда.е,r

#1f'9

;tlfП "

,.

""''''"%$'==

= т-

Koiy Гараша­

инново министарство прнми, да еко 0<,\ накна-

прнми, да еко 0<,\ накна- ште4.iР .де . тor ,~убаРД4.ilki4.i, а -се

ште4.iР

.де

. тor ,~убаРД4.ilki4.i, а

-се МОГЈЈО сматрати као гарантиiа за ста ан МI"

"Ш ето ку .

на

IХ.

!!

"аоре смо тежн"и, . да ОПИlllемо досада-

ie П~Ш4.·еi>.е,

lUIW@.4.i nOJlН4.ii'·"%И Ж%%'4.i4:ЙТ

ка',н су h:ЈГ.lеди за будуt.иост тог иарQАа.

Често се ГОВОРНJlО, да Хрншt.ани на исто-

ку [Ш4.i4.iогу

жа1f1tIW@. Ту

>.а се Н4.iж.у

?{'-4.iпаАН>'>' .Iр-

нита4.i~i 4.io~e iШlkJl.еСКi.ш ZfZfОJlИТ4.i3Ш на

истоку: заЈllТО се ОНИ вазда одупиру ОСJluбоЬе-

~IЬY 4.i4.iточн4.i4.i ii.ришАе%4а 0-' lk'PPCKO>' iftpMa

Аует зван>.'ПШХ ЈНП'.iЕ.·СКИХ ТWt(ЈПlIна ш П*'~же

lIalll се одговорити: "С тога, што Ииг.tеска иа

 

.

;пазИ cBoiYHa\Uet.y КОРИСТ У' сачуsа.у Typr.-Ke-

.'

cpej\ei'Ba ор,-$;ПИВУ Р€".пи-

ре.а северне СИJt.е, раширења опасног по е-

]86;:;.

IW@ervi.

.I'Шl\dоu.

the

.I",t",i.lli.

205-IW@i7А.

the

раширења опасног по е- ]86;:;. IW@ervi. .I'Шl\dоu. the .I",t",i.lli. 205-IW@i7А. the ·1

·1

вропе

у раВlIотеж'у' и нарочито 'по ННГАесну тр­

гова'JlСУ свезу са ИНАИio "

Рецимо, А" te тО тако; па сезапитаiмо:

(е .1И IIOгyt.80 сачувати турско rnCDOAapCTBO

Ha~ Хрншtiанима'l l\aKBa i~ царевина та турска .,.peJНIHa? Турска царевина ниiе ништа АРУГО, веЈ; само

ГОМИАа (конrАомерат) сКрп ена ОА ПРОТИВIIНХ

(неСРОАННХ) стихиi.а, ко1.е су у вечитоi. борби

'e~'Ha с АРУГОМ. То ,е царевина основана на ора­

ву 0,\ песнице; АРУШТВО М)'су"маНСIСИХ угљета­

ча и хрИшt.анских страАаАнниа. Bapaiy се, коi.и

lIис.1t!, Аа у TypcKOi. има какве BdaAe са в а­

шt.у защтите. TaKt'! в.t8Ae тамо "икВА бити не,

може; тамо (.у'само робови, коi.и с.l1ЈКе t.УАИ

с.воi.иi ГОСПОА.ра. Тамо нема 1111 трага ОА оне

веАике друштвеве науке: ,;teди твој, Аеб у зно­

'у твог

ица." Напротив, грабеж If r

оба тамо

су iеАИНИ' званичии ПОС.I0ВИ "iавних зваНIIЧника".

leAH<»t ре·ш, TypclCa царевина. може се карак­ терисати само собствеНОII турском пос.ЈОвицом:

. "Г Д е О с м а н А и 1. а с в
.
Д
е
О
с
м
а
н
А
и
1.
а
с
в
о
i.
о
м
в
о
r
о
JII
с
Т
а
н
е,
т
у
в
и
ш
е
тра в
а
н
е
н
и
ч е."
Заиста,
та царе­

вина oCHoBalla ie пре чеТllРИ стотине ГОДИllа, па

шта 1.е она Аанас'!' Непрестано све 1.еАИО те i.~­

АНО, иепрестано об.,ас~, ко1.а обухвата више

ОА 200,000.000 Аана орања ПРИРОАНО ПАОАОВIIТ"

е; ко1.а Аежи у среАИНИ тргова'Јкоr обрта

зе

измеl;у ТрИ части света; кош IIMa у ВАасти r

а­

виа еВРОПt~ка пристаништа, ваiзllатниia ПРНII~'

pia, ·АаРАанеАе и 60c.W)p, JI наi.ВВЈКIIИi.e тргова­

'.ке ТОЧlсе: ЦapllгpaA и СО.IУН, У Европи; СIIИР­

"у, ААеоо, 6ai.p)-T, 6,:сору, ТреБНЗ0НТ, Сансу

,

Digltized Ьу GoogIe

6аr1\8А,-Брусу Ii Дамаск у Азиiи; А.tексаtll\риiу,.

"анро, Су.ец и т, 1\. '1 А.рнки; ieAHOM· ре И , 0-

б.tаст преимуtшо 0Aapella преАе.tIIИ\l (територи­ i.а:.ШИII) 1C0ристима и обасута l\lи.tошJiу ['.tавних

европских си.tа. А.tи ако потражимо ра-ЈУИ 0,<\

свиiу тих ПрИРОl\fIИХ: и по.tитичних потпора, шта

);емо на);И'l Наliиt.емо више' ОА 12,000.000 . c.tyгy,

са ПРИНОСОIf веliим 01\ 7,000.000 .УН. cтep.t., (пре­ ко 14ми.tиона Ау.ата) ИЗlfуЬеllИХ уви I\У порезе, AaflQ и т. А., прИIIОСОМ коi.и с,- У ствари заку­

п·и.ш управитељи отоманске банке и Аруrих'та­

ких б.iаrаi.ница, те су тапо позвани, I\а ПОI\ПО-.

мажу ствар хришliанскоr l\ушмаННllа; llаliиt.Сl\1O

АаАе, Аа су те c.tyre Јl3.tожене тнранству "сен­

зуа.tIIИХ и ИПI\Оdентних" (СdаАострасних и flебри­

жних) roclloAapa; па ОНАа "емо иаћи, Аа ,е пољ­ ска привреАа у CYdTaHoBoi, царевини занемаре­

на, Аа за!'атскоi ревности (ИНАустриiи) ,еАва и тра­

га има, Aaie сва Аомаliа трговина У рукама етра- .

Ilal~a, Аа ес о 'БРОАаретву Сdабо штО споменути'

може, и Аа су основи Аржавне привреАе ('асвим

непознати у TyPCKoi. Накратко, пог.tеАаiте Т>,р- .

етс АОI,азе "Heypel)eHe BdaAe," "замршене ФИН8tIСИ-'

ie," "неfl8учене Ј' и,аdосне BoiCKe." ~ То су З"8,

пореА Koiнx неможе бит., ни разговора о В,'ВАн и народу у TypCKoi, и К8А iош УЗМСl\1O на ум, како Турци ни Aalt ~анашљи непоказ,iу 1111 во­

ску, С Koie хоЈ

странс, па liете свуrАе наliк'

ље ни СПОt:обности ~ Аа се поправе: заиста ie·· rпусно, говорити О ОАржаљу qe.tOCTaBIIOCTR Тур­

CRe, IШt.a се тако буiно.аИМ-Уdа у Аивљачку

чаревину. Та.;а ie си.tа корана! А шта би MOr.tO

АР)'rо изи~и из вере,по IЮЮi. "О см а tf d Н i е с у

Digltized Ьу GoogIe

1

H~'

I

I

i.еАНИН ,"УА" У'свету, ОIIИ еу iСАИНИ'

В о г о м Н,3 б Р а 11 и А а п о
В
о
г
о
м
Н,3 б
Р
а
11
и
А
а
п
о
з
н
а
АУ
11
с
т
и
н
у,
l
П
а
т
р
с
б
а
А
а
с
а
у
ж
а
с
о
м,
r
љ
е
о
м,
и
п
р
'е;;. ,
3
Р
е
е
м
'
с
111
8
т
Р
а
i
у
с
в
е
У
r
е,
н
а
р
о
А е"?
",-
(Коран.)
-
се ве­

1I8зда _lКa"oCT! што оне С.Ае ,_ иоiп

а пorАавито у ве.,.КИIII У,спе-. снва ПОСТНГНУ~НМ на основу 3ДР~ВИХ еКОD~М~Ч­

".чина предста

IiНХ и "руштвеннх наче а, Ш'l'O те ся.tе ра"е

да сачуваiу царевину, у Koioi. се ПОАаничи вре­

l;а1.у и гљече, наместо да се руково"е и зашти-