Sie sind auf Seite 1von 597

/

,
{ .

t575
:r
. v, I
СР511ИЈl
ЈI

ЧАСОПИС 3А ЗАБАВУ И ПОУКУ

."

ГОДИНА ПРВА
ш

УРЕЋУЈЕ

Стеван т.урчut.

• • Е

BEorPAA,
DITAJlUAUO' ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ

1881
Превео М. Стр. 225. :~дpaдe
Е СМ

л.рске, епске • Ара.ске


\ 000 .:
1 3z»"пак гуман Мгвра ЈгкаЈИђе о
_~'~ •• EJio Опо)(ппа, 566 I С мађарсIt Ш " пре""" ПотшнвЬ. 2690
'lЮрl,eввta Пр.;;ева~ОМавојАо.Србадији, 1315. 350. ~~4. 44'9~"501.
. - СtшЬа 560 Радг, 209, I ПРГГt3 од 1';гилз
!
нџсава, -ОО, Д"ZEJiџерчџz 459. Де",џл ачки 1
I
"oт.opB~ H.KOAa~ ,~ap ~ увдарје, 349·ш~ Ви- Ваltвна. С не)[аЧIt~:а B~eBeo М. Стр. 277.
1&1&. С оzzни Вг

и: Драгутив. На гробу Симе l\!uлути-I.i1· 7~и~:~РН~::~аС~:' ;:~~. Превео МИ.40-


4160 ВУНZ1.ШИН z ·1::13. z»1'епој' ван Гzцишвh. 341'
.Ани, Ъ34. Веревица. Црта из зародног живота од t.

380. , Стш 1'81 .


.
r~:-:::·::B.~7{~:~~:~:B' -1 :!:~~. :::.:::'Ј:;!;: /'~~:e~~::~blf
. ~~a~~~rOB. Предигра ва ненаписану траге-I ЋаВО.4ска 06разипа. Нове.Аа ЕИU.4R М. B~­
NZJJ, лнгО. I ROHt4, С В+:'ННЧКОГ1& прегн{ъ С Симгг,
_ ~е:а~1&::;н~е;::Зl~~о~~~м.ъеГГЈ бра81&, 46.4, Стр. 489. i
Шаzzzz&вшг П. 1J'BJlOI&1&A. Hot, 220. I
. I
Прz»z»z»ветиz»z НОВZ»зzZ» и 1'Nиани I каугу о јУУУК)'. RLI\ Вшинови1'fzо

l'
ШВОJlска ивока, ПриповеТRII. А. К. Авза- !
Стр. 32. 8Ј· 122. 172. 281.369. !Я.!Њ. 51'1.
ИРПZ»,ШI'а %%1&1501\8. Написао Бени-
4г в&Ь1&, Стр. 49. I јак""'з С ~"ђap"H{,гa шшвео
Шетв.а после сирти. Хумореска МВ.40ва- 1 Ви;;~виЬ. C·rp. 36:'85. '12'6. 176 236. 284. 330.
r АишZ»8а.
на '1), 13. I 380. ·127. 546.
Двоје сирОч&А.... П~иповет~а В••,ХаЛЕа.
чеili1&uГ&
upZ»Beo Д4аИОЈzШ Ћоррнииь нuизре'
II 186:40
По шВ~lцарској. П~'тничка писмас ив Г?Д.
ОД1&урђа СЕЋuића. .,,5. 2,
пац. Стр. 21. 69. 250. 300. . ;1'

Ј lIао час. ПриповеТRа са села. Од МВ.40, Пu"iliИТИЧКО-Аиплоиатске )·ОПОllене.Ст.161.


вапа ГлuшиЪо.о
Шиве .оmти. Новела Ивапо. Тургељева. II _= ше
CT;~229. зззз
"'=аllпс,зсије
=И'
Јо,ш'*а ВСЕшџовиЕ·.ZЋ..
""" .0,,"0' 00_
PJZ»1&,ilira upuBeo СТI? Е>2. I =О'озrаје =ОКРЗfufuзззље Ћ.
Оп&сак Apyr. .i1.0вачка првповетка МП.40- h ЛЛ~'" 3')~ 37~33'C
11 .

рада ПО Шапчанвиа. Стро 97. , НОЈеви а. тр. . . . . . о .. ..


llзззз rроНзззза ву Е'рОШ НЛЏ дo~ I N1'APY1& ЈЬУДИ, 3:\ е9Н.СItУ И;С з'F.8.ДВ"
гaђaj~~ Од ·Љ~б~нка. Стр. 103."" -"- I удесио Атанасије НИКО.4иh. Стр. 374. 416.
К"'''ШУ. ШОВfufufuзс П,чtио џ 1 lt59. 567.

С i:j.~~~~ ~~.~~ pa3•• ~~.~.I":'·~P;~.:Ъ~·~:'·:2т. Ве.грам· O~


По 8z»геЧRОГо Стр. 17. (;IZй.E.OK. up6 4:ЋрПОГ1& вач:;·иuuа.
Монах Ћенадије. Вожоьна успомена Ми- ПоповвЬа. Стр. 424.
.I.0Ра.ду П. 1 241. I t'тљJti но паДN
Аелије. ПрвповеТRа НВКО.4е '1)ориЬа. Ст. 221. I ској. Од М. СтанојевиЬа. Стр. ·1д8. 51'Р.
,
.\ \
\
\ \-.. ,
зrИСТ1! јевски' .4ист· И • Боси.ъа& херцеговачкв", сТр.
Равии Ч.4аици и беАеmке 383. - В. Макушев, СТр. 383. - Нове САвке,
стр. 384. - 1\,о.4ико има Срба у Аустро Угар­
Матица Српска, стр.
47, 431. - Музична
ској? стр. 384. - Гимназије, сТр. 428. -
,ll,е.4а I\. Станковићs, стр.
48. - А.4екса Ба­
Завод Остоје Вукашиuовића, стр. 431. - Из
чвански, стр. 48 192. - Дечија пре,ll,става,
kaP-:loвачltе гимназије избацују се СрПСI.е кљи­
стр. 48. - Српско учено друштво, сТр. 94, 581.
гe' стр. 432. - ЈУЖНОС.40вепске попевке, СТЈЈ.
- ПОЗIJРИШНИ одбор, стр. 94. - Корисни ца,
432. - Српски наро,ll,ВИ ФОН,II,ОВИ у КаРАОВ­
СТр. 96. -- Државни питомци, СТр. 96. -- Ја­
воа предаваља у Сарајеву, стр. 96. - Народ­
цима, СТр. 477. - Бесе,ll,ll у Враљи, стр. 478.
- Учите.ъска ШКО.4а у Нишу, стр. 479. -
на библиотека и ызеј,' <,'тр. 13 Ј. - И3.40-
Гимназија ва Цетиљу, сТр. 479. - Српска
жба ТеНКОВИhевих С.4ИRа, стр. 143. - Ве.4ика
ш кб.4l1., стр. 188. - Rjecnik hrvatshoga ili зrр­
домаћа ипмстрвја, стр 479. _. БоroСАовпја
у Сарајеву, стр. 479. - Невен, ,ll,ечин .4.IfCT,
skoga jezika, стр. нН. - • Васпитач· , сТр.
192. -- Нове ШКО.4е, стр. 192. - СКу.4птор стр. 479. - Нота.4па ђачка појанка, стр. -180.
- Матица ХрваТСКIl. стр. 582. - А.4бум срп­
Петар УбаВRИЬ, стр. 192. - .l)отаоички ВрТ,
стр. 238. - АрапскlI. З.4атица, сТр. 239. -
ских песама, стр. 583. - И:ЈАожба жевскога I
"Народно 8,11,рав.ъе&, сТр. 240. - Читаопице,
ручпог ра,ll,а, стр. 583. - Женско ,11, Р У ШТ80 у
Ј
НИlUу, стр. 584. - НаРО,ll,ва бпб.4иотека браЬе
стр i8U. - МУВИК8.4ије, СТр. 288. - МИ.4ан
Јовановиliа, СТр. 584. - t Д:1.НИ.40 Ме,ll,аковиli.
i
А. Симић, стр. 33З. - ЧитаОПDце и певачко
сТр. 585. - ШКО.4е У Сарајеву, етр. 58li. -
,ll,РУШТВО у Црној Гори, стр. 336. - ОМ.4аДпв
ЕUГ.4ез О српском ЖИВОПИСУ, сТр. 587.- В.4ахо
ске (;КУПШТDне, СТр. 383. - Бпб.4ilОтеке ва
народ, стр. 383 - Ilрактичпа прt',II.RВ8ља Буковац, С.4икар. стр. 587 ..- М. Цветиli, стр, 58.
сТр. 383. - llросвеТ8И Сl1ве1'. стр. 383.- Руска опера. Живот за цара 586. -' Коста
Сuовеuиlt И. ГУН,II,Ј.4иЬу, стр. 383. - .Сара- ТриФковиli ва мађарској позорп IIЦИ, сТр. 587 .


_ _ _.....
t'!'t'!'~,~' -

ГОДИНА ПРВА -~ -H~ 1881 ~+1--- СВЕСКА ПРВА

СJDS1ДИЈИ
,
}I С.JIОБОДЕ В'ЈЕки, ПИPDВАЊU СВЈЕТСКОМ,
fAA СЕ СВАКИ ДИЧИ СА ПРОСВЈЕТОМ vЪиДCKOM,
У Э.JIАЋАНОМ ДqЂy МНОГОГ Б.IIАГОВАЊА,
jfЕВИЋЕНОЈ С.IIАВИ ЧОВЕЧАНСКОГ ЭНАЊА.

1у СТОЈ!ЭЋУ НАШЕМ, ПОНОСИТОМ, ГОРДОМ,


РА' nАРОДНА ПРАВА VВЈЕНЧАНОМ БОРБОМ,
1у КОМ 'РАЭUМ ДИЖЕ СПОМЕНИКЕ C.JIABvЪA,
JlАТНИЦИМА СВЈЕТСКИМ НОВО ЖИЋЕ СПРАВvЪА.

,1У НОВОМЕ ДОБV, КАДА СВАКИ ТРАЖИ


ЈI0ЈЕДИНИХ ДА СЕ T.IIAC Ц'dЕНИ И ВАЖИ,
f АДА СЕ И ЖЕНИ СВЕТО МЈЕСТО ДАЈЕ
r АО ЧОВdЕК ОД САД ДА НА РАВНО СТАЈЕ.

yi v ТОМЕ В'ЈЕки, С.JIОБОДЕ СВАКОГА,


ј1Ам'ЈЕЊЕНА ОСТА СUДБИНА, VБОГА
jfE ЈЕДНОМЕ створи ЭЕМАvЪСКОГА ШАРА,
fЗЕЋ НАРОДи Ц'ЈЕ,;10М ОД СПОМЕНА СТАРА.

РН СЕ МVЧИ, ПАТИ, ПРОПАДА И ГИНЕ,


j-iи ОД КУДА ДА МУ ЭРАЧАК НАДЕ СИНЕ ј

FBE ШТО ЈЕ ИМАО, ДО rO.JIE МУ ДУШЕ,


~ТdЕДОШЕ ТVЋИНЦИ СРАМНО ДА VГVШЕ.

Bewerten