Sie sind auf Seite 1von 20

STATIKI PRORAUN POTPORNOG ZID

_ = 2,5 (^3 )
_ = 2,45
(_
=
^3
) (^3 )
1,8
_ = 1,8(^3 )
= 24

Vertikalne sile
h(m)

b(m)

^ (^
2)

(^3 )
2.50

_1

0.20

0.72

_2

5.68

0.60

2.45

5.48

0.53

2.45

_4

0.80

2.50

2.50

_5

5.48

0.10

1.80

0.43

1.27

1.80

0.43

0.04

1.80

_3

_6
_7
_8

0.10

koeficijent aktivnog zemljanog pritiska

0.70

Horizontalni pritisci u karakteristinim nivoima

h(m)

_
^,
(^2 ) 0.7

(^3 )

0.422

_1

6.28

1.8

0.7

0.422

_2

1.23

1.8

0.422

Sile horizontalnih pritisaka

_1

_(0 )(
_1( )
_2( )
)
0.3
5.07
0
0

_2

h(m)
6.28

0.93

1.23

Poloaj horizontalne sile

_1

_(0 )(
_1( )
_2( )
)

0.3
5.07
0
0

_2

h(m)
6.28

0.93

1.23

Moment horizontalnih sila u odnosu na ravan temeljne spojnice


_1(t)
_

16.86

_2(t)

_1(m)
0.57

Kontrola stabilnosti na klizanje

_2(m)
2.21

0.41

_=()/() tan
gde je: k = 1.5 (1.8) - za peskovito I sljunkovito tlo
k= 2 ( 2.5) - za glinovito tlo

24

16.29

tan
19.33

0.445

Koeficijent sigurnosti na klizanje je manji od dozvoljenog.


Mora se korigovati geometrija stope.
To se moe postii formiranjem zakoenja u ravni temeljne

Kontrola stabilnosti na preturanje

_=_/_
1,5
gde je _- moment preturanja u odnosu na taku M, _ - moment
odnosu na taku M , _ - koeficijent stabilnosti na preturanje
_1 (t)
_( )

16.86

_2 (t)

_1 (t)
0.57

_2 (t)
0.36

8.35

Koeficijent stabilnosti na preturanje je manji od dozvoljeno

Kontrola naprezanja u tlu

_1,2 = ()/ _/^, ; _=

_+_(()) _(()) , i = 1,2,3... ; ^, =


B L ; ^, = ( ^2)/6

gde je
^, - povrina stope temelja
^, - otporni moment stope
temelja
_1,2 - naponi u
takama
1 i 2 savijanja u odnosu na teite
_
- moment
preseka
e1(m)
_

e2(m)
-0.91

L(m)

_1
_2

e3(m)
-0.85

B (m)
1

2.5

2.5

e5(m)

-0.373

F (^2) ^,
(^3)
2.5
2.5

-1.2

1.042
1.042

N POTPORNOG ZIDA

( ^
0.14
2)

W(t)
0.36

3.41

8.35

1.45

3.56

2.00

5.00

0.55

0.99

0.55

0.98

0.01

0.02
0.07
19.32

^, +

p (
)

0.30

12.00

5.07

2.21

0.93

H(t)
16.86
0.57
16.29

s(m)
2.21
0.41

temeljne spojnice
_(t
m)
37.03

_
0.53

manji od dozvoljenog.

koenja u ravni temeljne spojnice ili poveanjem irine stope.

taku M, _ - moment stabilnosti u


sti na preturanje
_3 (t)

_4 (t)
3.56

e je manji od dozvoljenog.

_5 (t)
5

_6 (t)
0.99

_7(t)
0.98

0.01548

_8 (t)
0.07

na teite

e6(m)
0.615

(t)

19.32
19.32

e7(m)
-0.033

e8(m)
-1.2

_(t _1,2 (^2 )


m) 27.61
34.23
27.61

-18.78

_1(
t)

0.36

_2
(t)

8.35

_3(
t)

3.56

_1(m)

_2(m)
2.21

_1(m)
0.41

_2(m)
2.16

_3(m)
2.1

1.623

_4(m)
1.25

_5(
t)

0.99

_6(
t)

0.98

_7(
t)

0.01548

_8(
t)

_(t
m)

0.07

e
37.03

-9.42

_5(m)

_6(m)
2.45

0.635

_7(m)
1.283

_( )(tm)

_8(m)
2.45

37.26

_( )(tm)
33.81

_(t
m)

27.61

_( )
0.91