Sie sind auf Seite 1von 900

BONJAKI INSTITUT ZURICH - ODJEL SARAJEVO

ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

OPIRNI POPIS
BOSANSKOG SANDAKA
IZ 1604. GODINE
SV.II

Obradila:
Snjeana Buzov
Priredila:
Lejla Gazi

Sarajevo, 2000.

BONJAKI INSTITUT ZURICH - ODJEL SARAJEVO


ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

OPIRNI POPIS
BOSANSKOG SANDAKA
IZ 1604. GODINE
SV.II
Obradila:
Snjeana Buzov
Priredila:
Lejla Gazi

Sarajevo, 2000.

Original:
Defter-i mufassal-i liva-i Bosna
el-cild es-sani
Ankara, Tapu Kadastro, Kuyud-i Kadime Arivi
TD 478

SADRAJ
TUGRA.........................................................................................................
POPIS NAHIJA.............................................................................................

3
5

Popis sela nahije Arane.................................................................................


Kadiluk Novi Pazar u Bosanskom sandaku
Nahija Arane u Bosanskom sandaku...........................................................

Popis sela nahije Zvean................................................................................


Nahija Zvean u Bosanskom sandaku...........................................................

17
19

Popis sela nahije Jele....................................................................................


Nahija Jele u Bosanskom sandaku...............................................................

63
65

Popis sela nahije Ras......................................................................................


Nahija Ras u Bosanskom sandaku................................................................

129
131

Popis sela nahije Vrae...................................................................................


Nahija Vrae u Bosanskom sandaku.............................................................

221
223

Popis sela nahije Sjenica................................................................................


Nahija Sjenica u Bosanskom sandaku...........................................................

265
267

Popis sela nahije Ostatija................................................................................

293

Nahija Ostatija u Bosanskom sandaku...........................................................

295

Nahija Bobolj u Bosanskom sandaku...........................................................

299

Nahija Trebna u Bosanskom sandaku...........................................................

303

Nahija Moravica u Bosanskom sandaku.......................................................

307

Nahija Bare u Bosanskom sandaku.............................................................

315

Nahija Banja u Bosanskom sandaku.............................................................

337

Nahija Bire u Bosanskom sandaku..............................................................

359

Popis sela nahije Dobrun................................................................................


Kadiluk Viegrad u Bosanskom sandaku
Nahija Dobrun u Bosanskom sandaku..........................................................

385
387

Popis sela nahije Viegrad..............................................................................


Nahija Viegrad u Bosanskom sandaku........................................................

407
409

Popis sela nahije Hrtar...................................................................................


Nahija Hrtar u Bosanskom sandaku..............................................................

463
465

Popis sela nahije Brodar.................................................................................


Nahija Brodar u Bosanskom sandaku...........................................................

491
493

Popis sela nahije Vratar..................................................................................


Nahija Vratar u Bosanskom sandaku.............................................................

521
523

Popis sela nahije Osat....................................................................................


Nahija Osat u Bosanskom sandaku...............................................................

577
579

INDEKSI.......................................................................................................
Indeks linih imena........................................................................................
Indeks geografskih naziva..............................................................................

623
625
635

TUGRA

AHMED, SIN MEHMEDA (Sultan Ahmed I,


sin Mehmeda HI, vi. 1603. -1617. godine)

Ankara, TKTD 478, f. 1

f.2
(
1) Selo
Murgu
ni 1,
pripada
Aranu
:

Pavo, ure - na oevoj batini; Mito, Jovana - na oevoj batini; ivko, Vuka - na oevoj batini; Jakov, Miladina - na o
posjedu stanovnika sela; Batina Olivira Radiinog, u posjedu
nemusli
mana
sa
batina
ma 15,
pusta
batina
1;
Prihod bez ispende:
penice, kejla 6,5, iznos
mjeanca, kejla 9, iznos
zobi, kejla 15, iznos
uur od konica
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od kupusa
pristojba monopolija
bad od alkoholnih pia
bad od drvenog uglja
pristojba na sitnu stoku
1 mlin, pristojba
polovina badihave, mlaarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
Ispend
a: 450,
carski
has.

V
j
e
r
o
v
a
t
n
o
d

97,5
90
75
17
20
18
25
15
50
20
39
30
15
Svee

91
a:

a
n
a

n
j
e
s
e
l
o
M
u
r
g
u
l
a
,
n
a
M
u
r
g
u
l
s
k
o
j
r
i
j
e
c
i
,
s
j
e
v
e
r
o
i
s
t
o

n
o
o
d
R

a
n
a
.

10

(2) Selo
D o 1 nj
aTrep
a2,
pripada
spomen
utoj
nahiji:
Batina Radaina, u posjedu Ise, sina
Erdoglijinog, sada u posjedu Jusufa
Abdullahova; Osman, Ahmeda; Oru, Iskendera; Batina Vika, u posjedu Iskendera,
sada u posjedu Jusufa
Abdullahovog; Batina Radice, u posjedu Husejna,
sada u posjedu Iskendera Isinog; Sefer, Abdullaha; Batina Vie, u posjedu izmedije
Nemuslimani:
Batina Dimitra, u posjedu Joke
urinog; Batina Petrete, u posjedu Stojana
Lukinog; Batina Rate Nikolinog, u posjedu
njegovog sina Radosava; Ostoja, Dane; Batina Dimitra, sina
Markovog; Nikola, Petrete; Batina ivka Markovog, u posjedu
Jovana kundurdije; Batina ure Pavinog, u posjedu
stanovnika sela; Dane, Jujina?; Batina Petrete, u posjedu Jakova
Nikolinog; Batina Cvitka, u posjedu Dimitra
Nikosavljevog; Batina Dimitra, sina Jokinog; Mito, Stoje; Batina Novaka, u posjedu Manojla
ivkovog;
Batina imuna, sina Bokovog; Batina Dane, u posjedu Pave
Radosavljevog; Batina Dimitra, u posjedu Matije
Cvitkovog; Batina Nike, u posjedu Ljube
Pavinog; Batina Dane, u posjedu Miloa
Cvitkovog; Batina Nikole, u posjedu Dane

Nahija Arzane

Batina Vukca, sina Pavinog;

Nikolinog;

Batina Damjana, u posjedu Matije


Batina Kostadina,s sina
Petretinog;
Batina Vuka, u posjedu stanovnika
Batina ivka, u posjedu ure
sela;
Petretinog;
Jovan, Stoje;
Batina tipana, u posjedu Nikole
Nikola, prilac;
Jovanovog;
Pavli, Koajna?;
Batina Nikole Nikainovog, u
Petreta, pop;
posjedu njegovog sina Veselina;
Vuk, Nike;
Batina Luke, u posjedu Pave
Jovan, dolac;
muslimana sa batinama 11, nemuslimana sa batinama 50;
Prihod bez ispende:
resmi ift i bennak
penice, kejla 91, iznos
mjeanca, kejla 160, iznos
zobi, kejla 32, iznos
vina, medri 130, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od voa
uur od kupusa
uur od konica
pristojba na vinsku burad
porez na svinje
1 mlin, pristojba
polovina badihave, mladarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
vinograd Husejna Kasimovog,
parcela 1, dunuma 4, pristojba
Ispend
a: 137,
carski
has.

264
1.365
1.600
160
910
62
30
20
22
200
40
160
32
15
120
Svega:

28
5.000

(3)Selo
ace 3 ,p
ripada
Aranu
:
Manojlo Dimitra - na batini svog
oca;
Filip, Radosava - na batini;
uro, Mihaila - na Jankovoj batini;
Stanko, Radivoja;
Nikola, Radivoja;
nemuslimana sa batinama 11;

Mihajlo, Lazara;
Vujo, Mihajla;
Filip, Stojana;
Rajko, Lazara;
Milo, Radosava;
Manojlo, Radosava;

Prihod bez ispende:


penice, kejla 33, iznos
mjeanca, kejla 26, iznos
zobi, keila 19, iznos
3

330
260
95

e
l
o
p
o
d
o
v
i
m
i
m
e
n
o
m
d
a
n
a
s
n
i
j
e
p
o
z
n
a
t
o
;
v
j
e
r
o
v
a
t
n
o
j
e
t
o
d
a
n
a

n
j
e
s
e
l

e
.

12

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
uur od bijelog i crvenog luka
pristojba na sitnu stoku
pristojba monopolija
porez na svinje
bad na alkoholna pia
1 mlin, pristojba
polovina badihave, mladarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
Ispenda: 375, carski has.

36
34
30
50
10
20
20
10
10
15
Svega:

80
1.000

(4) Selo G o r a n c i4, pripada Aranu:


Pavo, Miloa - umjesto svog sina
Jakova;
imun, Lazara - na batini svoga oca;
Rajko, Duke - umjesto svog sina
Stojka;
Novak, Vuje - na batini svog oca;
Ognan, Kostadina;
Slavoj, Vuehne;

Lazar, Nikole;
Batina Dimitra Miloevog, sada u
posjedu Lazara, dolaca;
Batina Olivira, u posjedu Lae,
dolaca;
Naputena batina Dimitra
urevog;
Cvitko, Jovana;

nemuslimana sa batinama 10, pusta batina 1;

f.3

Prihod bez ispende:


penice, kejla 15, iznos
mjeanca, kejla 31, iznos
zobi, kejla 11, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
pristojba na sitnu stoku
pristojba monopolija
porez na svinje
bad od uglja
bad od alkoholnih pia
2 mlina, pristojba
polovina badihave, mladarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
Ispenda: 285, carski has.

Nepoznato.

225
310
55
10
10
30
48
20
10
13
40

5
30
Sveg

i:

TKTD478,f.l

POPIS NAHIJA

Arane
Zvean
Jele
Ras sa Novim Pazarom
Vrae
Sjenica
Ostatija
Bobolj
Trebna
Moravica
Bare
Banja
Bire
Dobrun
Viegrad

Hrtar
Brodar
Vratar
Osat
Borac sa elebi Pazarom
Studena
Olovo
Maglaj
Trebetin
Teanj
Kotor
Banjaluka
Vrhovine
Koba
LefCe

t, '*& i*&'f l>73?.

Ankara, TK TD 478, f. 1

POPIS SELA NAHIJE ARANE


1.
2.
3.
4.

Murguni, drugim imenom Poljice?


Dolnja Trepa
ace
Goranci

5. Lun
6. Grabnica
7. Crnica
8. Podastinje

5.

1.

2.

3.

ra.

.. . r t
fr

.ti-,
. r'

4.

.rt

_rr
.n

5.___ rV.
_____A \
6.

Vi____l r
ir

7.

U.

8.
9. Ankara, TK TD 478, f. 4

10.

f.4

11.

12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

POPIS SELA NAHIJE ZVEAN

Selo Kamenica
Mezra Hrastova
Selo Svinjar
SeloRibari
Selo Strane
Selo Slatina
Selo Joi?
Selo Prrte
Selo Dolnja Koutova
Selo Dolnji Kortin
Vojnuci sela Dolnji Kortin
Selo Rudar
Selo Cerani
Selo Vinarice
Selo Korimlje
Selo Bistri
Selo Pinahir
Selo Banje Polje
Selo Kralice
Selo Mikoline
Selo Buletin
Selo aa
Selo Podgradina
Selo Gornje Koutovo
Selo Uiine
Selo Bulgari
Selo Slaan
Selo Rasline

29. Selo Vitomiri


30. Selo umin
31. Selo Lisiine
32. Selo Grmova
33. Mezra air
34. Selo Drenica
35. Selo Lipovice
36. Selo Luska
37. Selo Riani
38. Selo Brestova
39. Selo ire
40. Selo Unite
41. Selo Orahovo
42. Selo Dedilovo
43. Sami pazar Dimitrovica
44. Mezra Ribni
45. ifluk Mehmeda, sina Hizirovog
46. ifluk Alije, sina Amavuda Sinana
47. ifluk Husejna i Mustafe
48. Mezra Ajardi-bega
49. Selo Brusnica
50. Selo movnica
51. Selo Kozarevo
52. Selo Kobilja Glava
53. Selo Dimili
54. Vojnuci toga sela
55. Selo Doljani
56. ifluk Dastika

29.

1.

Nahija Arane

3.

4.
6.

5.

(5) Selo L u n5, pripada Aranu:

Batina Miladina, sina Vuksanovog; Grgur, Dane - na batini; Mitre, Dabiiva - na batini svog
oca; Nedelko, Miladina;

9.

10.

nemus
lima
na
sa
bat
ina
ma
7,
pust
a
bat
ina
1;
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.

11.
Prihod bez
penice, kejla 10, iznos
mjeanca, kejla 33, iznos
zobi, kejla 7, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
pristojba na sitnu stoku
porez na svinje
pristojba monopolija
bad na drveni ugalj
polovina badihave, mlaarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin

39.

41.

12.
14. 150
16. 220
18. 35
20. 13
22. 13
24. 13
26. 40
28. 10
30. 14
32. 90
34. 43
36.
38. 63
40. i:

Ispend
a: 200,
carski
has.
(

42.

43.

6) Selo
Grebni
ca 6 ,
pripada
Aranu
:
46.

56.

44. Petre, Nikole - umjesto svog sina


48.
50.
52.
54.
58.

60.

Dimitra;
imun, Petra;
Milo, Dabiiva;
Dimitre, Dabiiva;
Matija Radovanov - umjesto
Nikolinog;
Stojan, Vuka - umjesto Nove
Milojevog;

45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.

Batina Vuka Milojinog, u


Nove Vukovog;
Batina Boiia, u posjedu
u posjedu Vuka, sina Milojinog;
Batina ure, sina Selakovog;
Batina Radovana, u posjedu
Nikolinog;
Damjan, Miladina;
Nikola, Rate;

nemuslimana sa
batinama 12;
62.

64.

65.
67.
69.
71.
73.
75.
77.

63.

Prihod bez ispende:

penice, kejla 9, iznos


mjeanca, kejla 9, iznos
zobi, kejla 6, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od konica
uur od bijelog i crvenog

66. 135
68. 90
70. 30
72. 14
74. 15
76. 16
78.

luka

79. 5 Nepoznato.
81. 6 Selo sjeverno od Rana.
83. 14
85.

80.
82.

pristojba monopolija
porez na svinje
bad na alkoholna pia
1 mlin, pristojba
90. polovina badihave, mladarine, poljaine
91.
i tapijske pristojbe na zemin

86.
87.
88.
89.

Ispenda: 300, carski has.

92.
96.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

(7) Selo Crnica 7, pripada Aranu:

Jova, Dane - umjesto Murteze


Mustafinog; Batina Lazara, u posjedu Milinka
Nikolinog;
Dane, Miloa - na batini svog oca; Batina Olivira, u posjedu Dabiiva
Rajkovog, sada u posjedu Milinka
Nikolinog; Batina Radosava Nikolinog, u
posjedu stanovnika sela; drugi Jovo, dolac; Batina Jovana Miretia?, u posjedu

113.

nemusli
mana
sa
batina
ma 12;
115.
116.

114.
Prihod: ispenda
penice, kejla 7, iznos mjeanca, kejla 21, iznos zobi, kejla 5, iznos uur od povra uur od lana uur od sijena
uur od bijelog i crvenog luka uur od konica porez na svinje pristojba monopolija bad na uvezeno vino 1 mlin
117. polovina badihave, mladarine, poljaine i tapijske pristojbe na zemin

120.
121.

126. 7

Selo
pod
ovi
m
ime
nom
dana
s ne
post
oji.
Me
utim
,
sjev
erno
od
Kos
ovsk
e
Mitr
ovic
e,
kod
Banj
ske,
post
oji
rudn
ik
Crna
c, pa
je
mo
da tu
post
ojal
oi
spo
men
uto
selo.

105
210

127.
ahija Arane

15
128.

(8) Selo P o d a s t i nj e\ pripada Aranu:

129. Batina imuna Vukovog, u posjedu


130.
131.

Batina Pavlija Radiinog, u posjedu


stanovnika sela ace;
stanovnika sela ace;

batine 2;
132.

:
od itarica, pristojbe ispende i ostalog

133.

Vjerovatno je to dananje selo Ibarsko Postinje, izmeu Leka i Rudnice.

Prihod
320

134.

NAHIJAZVEAN U
BOSANSKOM SANDAKU

135.

136.

137.

1. Selo Kamenica 1 , pripada spomenutoj:

138. Batina Jovana


141.
posjedu Jovana Radoevog;
144. Miun, Radoa;
147. Stojan, ure;
150. Batina Dobre, u posjedu
153.
sela;
156. Batina Pokrajca, u posjedu
159.
nemuslimana sa

139.
142.
145.
148.
151.
154.
157.
Miloa;
160.

batinama 10;

162.

165.
168.
171.
174.
177.
180.
183.
186.
189.
192.
195.

140.
143. i
146.
149.
152.
155.
158.
161.

stanovnika
Batina
Matije
tipan, Matije;
Divane Milo;
Milko, Ivka;
Mihail?,

164.

163. Prihod:
166.
169.
172.
175.
178.
181.
184.
187. poljaine
190.
193.

ispenda
penice, kejla 18,
mjeanca, kejla 52,
vina, medri 60, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
polovina badihave,
i tapijske pristojbe na

167.
170.
173.
176.
179.
182.
185.

188.

191.
Svesa 194.

2. Mezr a Hra stova:

196.
Polovinu uiva Ljubisal Hasanov, a drugu polovinu uivaju Filip,
Mehdi-aga i Hussam, sin Hasana, pripada Zveanu - ift, carski has;

Prihod:
217

197.

od itarica, resmi ifta i ostalog

198. 1 Danas zaselak Kamenica, sjeverozapadno od Ibarskog Postinja.


200.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
199.20
201.

3. Selo S v i nj a r2, pripada Zveanu:

Batina Dimitra, u posjedu


Ejnehana,
203. sada u posjedu Mehmeda,
sina
204. Ilijasovog; Batina Radmana,
dolaca, u posjedu
205. Maksuda, sada u posjedu
Mehmeda,
206. sina Mensurovog; Batina
Kostadina, u posjedu Havade
207. Kasima, sada u posjedu
Havade
208. Idrisa; Treina batine Jovana
Stipanovog, u
209. posjedu Alije Damjanovog,
202.

sada u

posjedu Bakije hatun; Treina


batine Tome Miladinovog, u
211. posjedu Mehmeda, sina
Jusufovog; Batina Marka, u posjedu
Mehmeda,
212. sada u posjedu njegovog sina
213. Ibrahima; Batina Nikosava,
u posjedu Kasima,
214. sada u posjedu Uzuna;
Batina Dane Dabiivljevog, u
215. posjedu Husejna
Balijina; Batina Radosava,
u posjedu
216. Mahmuda i Husreva, u
210.

posjedu Alije
Ragibovog; Batina Vuia, u
posjedu Kasima,
217.

muslimana sa
batinama 15;
218.

219. sada u posjedu Uzuna;


Batina Andrije, siromaha, u posjedu
220. Ibrahima, sina Mehmedovog;
Batina Nikole, u posjedu Idrisa, sina
221. Bekirovog; Zemin, dvije
parcele su u posjedu
222. Hasana, potom Alije, sada u
posjedu
223. Ahmeda, dunuma 3; Zemin,
dvije parcele su u posjedu
224. Hasana, potom u posjedu
Emine,
225. Zejnebe i Asije, dunuma
2; Zemin, tri parcele su u posjedu
226.
Abdije, potom Mahmuda i
Mehmeda, njegovih sinova, dunuma
4; Zemin u posjedu Husejna,
izmedije,
227. potom u posjedu Mehmeda,
sada u
228. posjedu Uzuna; Hassa njiva,
parcela 10, ak, parcela
229. 1, u posjedu Velije i Zejnebe
hatun; Batina Milica Radiinog, u
posjedu
230. Mustafe, sina Oruevog;
ifluk Husejna i Mustafe, sinova
231. Mehmeda, odvojene njive,
sada u
232. posjedu Ahmeda, sina
Husejna i
233. ostalih suvlasnika, ift;

234.

235. Prihod:

resmi ift i dunum


penice, kejla 43, iznos
mjeanca, kejla 134, iznos
zobi, kejla 40, iznos
vina, medri 5, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
244. uur od voa
245. badihava, mlaarina, poljaina
246.
i tapijska pristojba na zemin
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.

248.

33

249.

630

250.

1.340

251.

200

252.
247. Sv

eg
a:

253.
254.
255.
256.

35
10
15
15
15

257. 1
78 2.761

258. 2 Danas selo Svinjare, juno od Kosovske Mitrovice.


259.Nabija Zveati

260. 21

261.

4. Selo R i b a r i 3, pripada Zveanu:

f.5
Batina Bogdana
Vukainovog, u posjedu Pavka
Vukovog;

262.
263.

264.

Batina Stojka, sina


Milinkovog, u posjedu stanovnika
Dolnje Koutove;

265.

batine 2;

267. Prihod:
268. od itarica, pristojbe ispende i
266.

pristojbe za zimsku ispau i travarinu

269. 50

270.

5. Selo Strane 4 , pripada


Zveanu:
271.

Zemini koje koristi Bajezidvojvoda, sada u posjedu alia, Ibrahima


sina Abdullahova - ifta 2;

272.

274.

itluk alia, sina


Omerovog, u spomenutom selu, u
posjedu Ahmeda, sina Budakovog
- ift;

273.

ifta3;

276. resmi ift


277. penice, kejla 19, iznos

275. Prihod:

287. 6

mjeanca, kejla 29, iznos


zobi, kejla 40, iznos
280. uur od lana
281.
uur od povra
282.
uur od konica
283.
uur od sijena
284.
badihava, mlaarina, poljaina
285.
i tapijska pristojba na zemin

288.

278.
279.

285

289.

290

290.

200

291.
286. Sv

ega
:

292.
293.
294.

46
47
10
50
295. 6

1.000
296. 6. Selo S l a t i n a 5 , pripada Zveanu:

Batina Dabiiva, u posjedu


Alije, sina Iskenderovog, sada u
posjedu Uvejsa, sina Iskenderovog;

297.

304. Batina Danka Vukovog, u

posjedu
Ivka
Radonjinog; Dragia,
298.
Mustafa, Uvejsa;
Ivka;
299.
Luka, imuna;
306. Rajko, Dabiiva - na batini;
300.
Batina tipana
Raje, Gruje - na batini;
Vukainovog, u posjedu imuna,
Niko, Stojana - na batini;
sada u posjedu Milosava Lukinog;
Nikola, Stojana - na batini;
301.
Radoli, tipana;
Radoli, imuna; Dragia,
302.
Rajko, Vuia;
Ivka; Hassa njiva 1, dunuma
303.
Nikola, Stojka;
2, u posjedu
307. stanovnika sela;
308.
muslimana 2, nemuslimana sa batinama 15;
309.
310.
311.

3
4
5

305.

Danas selo Ribarice, na rijeci Ibar, juno od Novog Pazara.


Danas selo Strana, sjeveroistono od Kosovske Mitrovice.
Danas selo Ibarska Slatina, sjeverozapadno od Kosovske Mitrovice.

312.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

313. Prihod:
resrai ift i dunum
ispenda
315. penice, kejla 8, iznos mjeanca,
kejla 20, iznos zobi, kejla 10, iznos
vina, medri 15 (iznos nije naznaen)
uur od povra uur od lana uur od
sijena uur od konica uur od voa
316.
badihava, mladarina, poljaina
i tapijska pristojba na zemin
314.

318.

44
375
120
200

319.

320.

10
10
30
20

321. 5

317. Sv

eg
a:

322. 1
25 1.000

323.

7. Selo J o s i ?6, pripada


Zveanu:
324.

331. Jakova Miloevog; Batina


325. Batina Dobre Markovog, u posjedu Stojana Nikinog, u posjedu
332. Milinka, sina Markovog;
326. Milinka Markovog; Batina

Milije Petretinog, u posjedu


327. Milije Miloevog; Vleta,
Jovana; Batina Vuje Nikolinog, iz sela
Berica?,
328. u posjedu Milije Miloevog;
Batina ure, u posjedu Milinka,
329. dolaca; Batina Miloa
Petretinog, u posjedu

nemuslimana sa batinama
10, pusta
330.

Batina Milosava Nikolinog, u


333. posjedu stanovnika sela;
Batina Vukca Radovanovog, u
334. posjedu stanovnika
sela; Naputena batina
Radosava
335. Radiinog;
Milosav, Nikole;
336. batina 1;

337.

338. Prihod:
ispenda
340. penice, kejla 5, iznos
341. mjeanca, kejla 2, iznos
342.
zobi, kejla 7, iznos
343.
vina, medri 15, iznos
344. uur od povra
345.
uur od lana
346. uur od sijena
347. uur od voa
348. porez na svinje
349. badihava, mladarina, poljaina
350.
i tapijska pristojba na zemin

352.

339.

250
75
20
35

353.

105
10
14
20
10
21
351. S

354.

ve
ga
:

355. ' Nepoznato.


356.Nahija Zvean

0 600

357.23

358.

8. Selo P i r t e 7, pripada
Zveanu:
359.

Dimitre, Marka - na
batini; Batina Radivoja, u
posjedu
364. Radosava; Batina
Radosava, u posjedu Ivka,
365. dolaca; Hassa njive
2, dunuma 2;
363.

360. Milko, tipana - umjesto svog sina


361. Filipa;
362.
Milija, Radoa - na

batini; Miun, Milije;


Kostadin, Dimitra; imun,
Kostadina;
366.

nemuslimana sa batinama 8;

367. od itarica, ispende i

ostalog

370.

368. Pri

383.

9. Selo Dol nj a Koutova 8 , pripada Zveanu:

Batina ivka
Boinovog; Batina
Radice, sina Stipanovog;
Batina Dimitra, sina
372. Cvitkovog; Batina Stojana
Jankovog, u posjedu
373. Hurrema, sina Bajramovog;
Dane, Luke; ivko, Luke; Batina
Jovana Stipanovog, u posjedu
374. Miladina Stipanovog;
371.

369. 70

ho
d:

Batina Bogdana
Radovanovog, u posjedu Mihajla
Bogdanovog;
376. Mihajlo, Radovana;
377. Batina Nike, sina
Jovanovog;
378. Miladin, Jovana;
379.
Miladin, Vuka;
380. Radovan, Stojka;
381.
Matija, Luke;
382.
Zemin hassa, u posjedu
stanovnika sela, parcele 3,
dunuma 4;
musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 14;
375.

384. Prihod:
385. resmi ift, dunum i ispenda

386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.

penice, kejla 5, iznos


mjeanca, kejla 20, iznos
zobi, kejla 12, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od voa
uur od ire, medri 20, iznos
pristojba na ljetnu ispau
2 mlina, pristojba
porez na svinje
badihava, mlaarina, poljaina
i tapijska pristojba na zemin

400.

324
75

401.

200

402.
403.
404.
405.
399. Sv

eg
a:

60
10
10

406.

9
5

407.

140
40
60
10

408.

27 1.000

409.
410.

7
8

Nepoznato.
Danas selo Koutovo, sjeverno od Kosovske Mitrovice.

411.
412.
413.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

10. D o 1 nj i K o r t i n9, pripada Zveanu:

Batina Radosava Nikolinog,

414. posjedu Miloa Lukinog;


Batina Radonje Vukosavljevog, u
415. posjedu Luke, dolaca;
Batina Radonje urinovog, u
416. posjedu Radosava, sada u
posjedu
417. Mite
Daninog; Nikola,
Rate;
418.
Batina Vuka, sina
Radainovog; Batina Radosava
Brajanovog; Batina Milosava, sina
Stipanovog; Rato, Milosava; Batina
Petrete, u posjedu Radosava,
419. sada u posjedu njegovog sina
420. Milinka; Batina Jovana
Vukovog, u posjedu
421. Manojla Bodinovog;
Batina Radovana Markovog, u
422. posjedu stanovnika sela;
Batina Miloa Radonjinog; Nikola,
Miloa; Ivan, Miloa; Batina Mateja
(?) Nikinog, sada u
423. posjedu Nikole
Radonjinog; Ivan, Nikole; f . 6
424.
Batina Pavlija
Radonjinog; Batina Stojana, sina
Nikolinog; Batina Radice
Radovanovog, u
425. posjedu Abdije, spahije;
Batina Danka Radonjinog, u posjedu
426. Manojla Jankovog; Batina
Dimitra, u posjedu Abdije,
427. spahije; Batina
Radosava, u posjedu
428. Vukosava, sina
Radosavljevog; Batina Dimitra, u
posjedu ivka
429. Vukovog; Nikola, Vuka;
Batina Boidara, u posjedu Nikole,

nemuslimana sa
batinama 50;
430.

431. sina Vukovog;


432. Batina Radice, u posjedu

Jovana; Batina udove


Todore, u posjedu popa
433. Cvitka; Batina Vladosava, u
posjedu Jove
434. Vukovog;
435. Batina Vukosava, u posjedu
Vuka; Batina tipana, u
posjedu Boana
436. Petovog; Batina Radosava, u
posjedu Radonje
437. Radkovog; Batina Radice
Radojinog, sada u
438. posjedu
Radivoja
Radojinog;
Batina
Milana
Radovanovog; Batina Radovana, u
posjedu Ivania,
439. sada u posjedu Lazara
Ivanievog; Batina Miladina
Radovanovog, u
440. posjedu njegovog sina
Mihajla; Batina imuna
Stipanovog, u
441. posjedu Milosava
Stipanovog; Batina Komlena
Vuihninog, u
442. posjedu Vukosava
Komlenovog; Batina Dobrosava
Radojevog, u
443. posjedu Vukosava, sina
444. Radosavljevog;
445.
Batina Luke, sina
Radosavljevog; Milija, Pavlije;
446.
Batina Radovana, sina
Jovanovog; Batina Radonje, sina
Radosavljevog; Batina ake, sina
ivkovog, u
447. posjedu Mite Nikolinog;
Batina Vuka, Vukia Pavinog;
Milinko, Petra; Vojin, Rate; Raa,
Milinka; Milija, Komlena; Vui,
Radonje; Petre, Vuihne; Hassa njiva 1,
dunutna 2, vinograd, u
448. posjedu Radohne i ostalih
suvlasnika;

449.

450. ispenda i resmi

dunum penice, kejla


50, iznos mjeanca,
kejla 73, iznos zobi,
kejla 70, iznos

453.

451. Prih

452.

od:

.250
750
730
350

' Nepoznato.

454.Nahija Zvean
456.

457. vina, medri 69, iznos

455. 25
458.

459. uur od povra


461. uur od lana
463. uur od sijena
465. uur od voa
467. porez na svinje
469. vinograd Musa-havade, dunum 1, pristojba
471. vinograd Mehmeda Abdullahovog, parcela 1,
473. dunuma 2, pristojba
475. vinograd Omer-halife, parcela 1, dunuma 2,
477. badihava, mladarina, poljaina
479. i tapijska pristojba na zemin
481.
483.

460.
462.
464.
466.
468.
470.
472.
474.
476.
478.
480.
482.

l l . V o j n u c i spomenutog sela Dolnji Kortin, pripada

Zveanu: kua: 1;
484. od itarica, ispende i

ostalog

487.

hod
:

Hasana,

489. sina Husejnovog; Batina PirAlije, sina Karagozovog,


490. u posjedu Alije, sina
Musinog; Batina Osmana, sina
Hodaverdijinog; Batina Boana, u
posjedu Alije, sina
491. Musinog; Batina tipana
Vukovog, u posjedu
492. Pir-Alije;
493.
Batina Dabiiva, sina
Petrovog; Batina Luke, sina urinog;
tipan, Miloa; Batina Jakova, sina
Jovanovog, u
494. posjedu Cvitka
Jakovljevog; Batina Vika
Tvrdkovog; Batina Milka
Dabevog; Batina Komlena
Miladinovog; Batina Radice, u
posjedu Pave
495. Radohninog; Batina
Rate, u posjedu Dane
496. Lazarovog;
497.
Batina Jovana Milinovog;
Batina ure, sina Nikolinog; Batina
Vuka urinog, u posjedu
498. Mihajla Ilijinog;
10

486. 20

12. Selo Ruda r10, pripada Zveanu:

488. Batina Milosava, u posjedu

509.

485. Pri

Batina Rate, u posjedu


ivka; Batina Dabiiva, u posjedu
Vuka
500. Ratinog;
501.
Batina Dane, sina Nikinog;
Batina Dane, sina Petretinog; Batina
Jovana urinog, u posjedu
502. njegovog sina ivka; Batina
Davira, sina urinog; Batina Vuje
Stojanovog; Batina Pavela, sina
Radohninog; Batina Dane, sina
Lazarovog; Ognan, Stojana; Batina
Pavela, u posjedu Dimitrina
503. Danetovog; Batina Nikole,
sina Radovanovog, u
504. posjedu stanovnika
sela; Batina Kostadina,
sina
505. Nikolinog; Batina Nike,
u posjedu Davira
506. urdijinog; Batina Filipa
Manojlovog, u posjedu
507. Marka Filipovog; Batina
Cvitka, u posjedu tipana
508. Vukovog; Batina
Jakova Jovanovog;
499.

Danas selo Rudare ili Veliko Rudare, sjeverozapadno od Kosovske Mitrovice.

510.
511.

Vuka

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Batina Todora, u posjedu

526. Batina Stojana, u posjedu

Pavela

512. Nikinog; Batina Brajana, u


posjedu Jovana,
513. sada u posjedu Nike; Batina
Pijaniia, u posjedu ure
514. Dimitrovog; Batina Luke, u
posjedu Vuka, sada u
515. posjedu Radosava
Vukovog; Batina Todora, u
posjedu ure
516. Dimitrovog; Batina
Bogdana, u posjedu Radovana
517. Vukovog; Batina udove
Matije, u posjedu
518. Veselina Stojanovog;
Batina Nikole Radovanog;
Batina Rate, u posjedu Vuje
519. Dabiivljevog; Batina
Prerada, u posjedu stanovnika
520. sela; Batina Radovana
Stojanovog, u
521. posjedu Filipa
Manojlovog; Batina Cvitka, u
posjedu Jovana
522. Radohninog;
523.
Batina Radoja
Mihovilovog; Strahinja,
Miladina; Batina Boia, sina
Nikolinog; Batina Nikole, sina
imunovog; Batina Ljube, u
posjedu Tome
524. Vukalja;
525. Batina Dane, sina Petretinog;
Batina Ivana, sina
Vukosavljevog;
532.

535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.

Rajica, Vuka; Vujica, dolac;


Neo, Grena; Pavel,
Radonje; Jakov,Jovana;
Miladin, Danka; Cvitko,
Nike; Juro, Radovana; Kojo,
Nikole; Jovo, Daneta; Toma,
Vidoja; Milosav, ure;
Damjan, Koje; uro,
Miladina; Toma, Petrete;
Vladisav, Radina; Joa, Rate;
Mirko, Dane; Cvitko, Milka;
Vujo, Milka; Mito, Miloa;
Ugrin, Tome; Svitan,
Ugrina; Zemini, u posjedu
stanovnika sela
529. Lenica, dunuma 8; Hassa
vinograd, u posjedu Jusufa
530. Karagozovog, njive 3,
dunuma 2, u
531. posjedu Osmana i
suvlasnika;

muslimana sa batinama 6, nemuslimana sa batinama 73;


533.

534.

527. Rajinovog;
528. Batina Todora Lukinog;

Prihod:

resmi ift i resmi dunum


132
ispenda
1.825
penice, kejla 60, iznos
900
mjeanca, kejla 112, iznos
1.120
zobi, kejla 45, iznos
225
vina, medri 658, iznos
4.606
uur od povra
110
uur od lana
180
uur od sijena
250
uur od konica
120

uur od voa
40
545.
uur od bijelog i crvenog luka i kupusa
40
546.
porez na svinje
143
badihava, mlaarina, poljaina i tapijska
547.
pristojba na zemin
343
548.
vinograd Jusufa Karagozovog, dunuma 5, pristojba
35
549.
vinograd Mustafe, sina Musinog, dunuma 4, pristojba
28
544.

550.

NahijaZvean

vinograd Alije, sina Karagozovog, dunuma 6, pristojba


42
552.
vinograd Davuda, dunuma 4, pristojba
28
553.
vinograd Hadi Nesuha, dunuma 5, pristojba
35
554.
vinograd Budaka, dunuma 1, pristojba
7
555.
vinograd Mehmeda, dunuma 3, pristojba
21
556.
vinograd Kasima, dunuma 4, pristojba
28
557.
vinograd Hadi Hasana, dunuma 4, pristojba
28
vinograd Memiaha, u posjedu Kadrije, dunuma 5,
558.
pristojba
35
vinograd Idrisa, sina Bekirovog, parcele 2, dunuma 5,
559.
pristojba
35
vinograd Fetaha Iskenderovog, u posjedu Pervana
560.
mutevellije, parcele 2, dunuma 5, pristojba
35
vinograd Bahtijara, sina Hadi Memije, parcele 2,
561.
dunuma 5, pristojba
35
562.
Svega:
10.600

551.

563.

13. Selo C e r a n i11, pripada Zveanu:

564. Batina Radovana Nikinog, u

572.

posjedu
565. stanovnika
sela; Batina Radosava,
sina
566. Milovanovog;
567.
Batina Miloa, sina
Vuievog; Batina Dabiiva
Bogdanovog, u
568. posjedu Stojka Nikinog;
Batina imuna Radovevog, u
569. posjedu Nike, njegovog
sina; Batina Jovana
Vladosavljevog, u
570. posjedu Viete
Jovanovog; Miladin, Viete;

posjedu

Batina Nikole Jankovog, u

573. Cvitka Mihajlovog; Batina


Radosava, sina Nikinog; Batina
Radovana Jania, u posjedu
574. Petra; Naputena batina
Jovana, sina
575. Nikolinog; Batina Mirka
Milkovog i Vuka, sada
576. u posjedu
stanovnika sela; Mihajlo,
Bogoja; Cvitko, Bogoja;
Cvitko, Rajka;

nemuslhnana sa
batinama 14;
571.
577.

578. f

.
7580.

579.

rihod:

ispenda
581. penice, kejla 15, iznos
582. mjeanca, kejla 20, iznos
583.
zobi, kejla 20, iznos
584.
vina, medri 54, iznos
585.
uur od povra
586.
uur od lana
587.
uur od sijena

588.

ur od
konica

p
olovina
badihave
,
mladarin
e,
poljaine
590.
i
tapijske
589.

pristojbe
na
zemin

596.

591. S

v
e
g
a
:

602.

378

592.
593.
594.
595.

350
225
200
100

597.

20

598.

30

599.

60

600.

32
601.5

1.400

" Najvjerovatnije je to dananje selo Ceranje, sjeverno od Kosovske Mitrovice.

603.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

604. 14. Selo V i n a r i c e12, pripada Zveanu:

Batina Dimitra Radosavljevog, u


posjedu Radonje Mitinog; Batina Nike,
sina Vukovog; Batina Nikole Lazarovog, u
posjedu
607. Komlena Nikolinog; Batina N\ko\e
imitiovog, u posjedu
608. Radice Stojanovog; Batina Cvitka
Lazarovog, u posjedu
609. Komlena, dolaca; Batina Dabiiva
Lazarovog, u
610. posjedu ivana Daninog; Batina
Mihala, sina ivkovog;
605.
606.

Batina Dimitra, sina Vukadinovog;


Batina Dimitra Boidarovog, u
612. posjedu Cvitka, sina Bogdanovog;
Batina Radonje, u posjedu Nikole
613. Lazarovog; Batina Radivoja, \i
posjedu Dimitra
614. Damjanovog; Batina Vladosava, u
posjedu Cvitka
615. Lazarovog; Batina Marka Lazarovog,
u posjedu
616. Dabiiva, sina Lazarovog;
Batina Marka, sina urinog;
611.

617.

618. Batina Dimitra, sina Radosavljevog;

619. ivan, Dabiiva;

620.

2.

Batina Boe,
sinaDimitrovog;

1.

Marko,
Novaka;

621.

622. i Boe, sina

Dimitrovog;
623. i, Dimitra;
624. i Nikole, sina
Lazarovog;
625. i, Dajia;
626. i Vladisava, sina
Vukovog;
627. ja, Vladosava;
628. /ladosava;

3.

Miladin,
Vukadina;
ivan,
Ivana;
Nikola,
Dabia;
Nikola,
Jania;

629. Batina

Vuka, u p
Hizirovo
g; Batina Mite, u
pc Batina Petra,
sin: Batina
Cvitka, si
Mihajlo, Jovanaj
Batina Pavela Zi
631. stanovnik
a sela;
630.

632.
633.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

14. Selo V i n a r i c e12, pripada Zveanu:

Batina Dimitra
Radosavljevog, u
635. posjedu Radonje Mitinog;
Batina Nike, sina Vukovog; Batina
Nikole Lazarovog, u posjedu
636. Komlena Nikolinog; Batina
Nikole Dimitrovog, u posjedu
637. Radice Stojanovog; Batina
Cvitka Lazarovog, u posjedu
638. Komlena, dolaca;
Batina Dabiiva Lazarovog, u
639. posjedu ivana Daninog;
Batina Mihala, sina ivkovog;
BatinavMarka, sina Nikinog;
Rajko, ivka;
640.
Batina Dimitra, sina
Radosavljevog; Batina Damjana, sina
Radosavljevog; Batina Cvitka, sina
Dabiivljevog; Batina Boe, sina
Dimitrovog; Miladin, Dimitra; Batina
Nikole, sina Lazarovog; ivorad,
Dajia;
641. Batina Vladisava, sina
Vukovog; Radonja,
Vladosava; Vujo, Vladosava;
Cvitko, Jovana; Petre, Cvitka na batini; Batina Jovana,
sina Tomaevog; Batina
Lazara Radosavljevog, u
642. posjedu Milka, dolaca;
Batina Vuje, sina imunovog; ivko,
imuna; Batina Stojana, sina
Dimitrovog;
634.

644. Batina Dimitra, sina

Vukadinovog; Batina
Dimitra Boidarovog, u
645. posjedu Cvitka, sina
Bogdanovog; Batina Radonje, u
posjedu Nikole
646. Lazarovog; Batina
Radivoja, u posjedu Dimitra
647. Damjanovog; Batina
Vladosava, u posjedu Cvitka
648. Lazarovog; Batina Marka
Lazarovog, u posjedu
649. Dabiiva, sina
Lazarovog; Batina Marka, sina
urinog; Jakov, dolac; Vujo,
Vladosava; ivan, Dabiiva;
Marko, Boka; Dimna,
Vladosava; Marko, Novaka;
Miladin, Vukadina; ivan,
Ivana; Nikola, Dabia; Nikola,
Jania; Jani, Marka; Veselin,
Marka; Luka, Vladosava;
Jovan, Dujmije; Koja, Mite;
Obrad, Nikole; Niko, Mite;
Bozo, Miladina; Hassa njiva 7,
dunuma 10;

nemuslimana sa
batinama 51;
643.
650.

651.
652.
653.

iznos

ispenda
penice, kejla 61, iznos
mjeanca, kejla 100,

zobi, kejla 37, iznos


vina, medri 38, iznos
656. uur od povra
657. uur od lana
658. uur od sijena
659.
uur od konica
660.
uur od voa
661. porez na svinje
662.
2 mlina, zaputeni
654.
655.

663. Prih

od:

664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.

1
.375
9
15
1
.000
2
40
2
66
2
6
2
6
2
6
6
0
4
6
5

675.

12

Danas selo Vinarice ili Donje Vinarice, zapadno od Kosovske Mitrovice.

676.Nahija Zvean

677. 29

678.
679.

badihava, mlaarina, poljaina i tapijska pristojba na

686.

15. Selo K o r i m lj e13, pripada Zveanu:

zemin
25
680.
vinograd Ivana Muradovog, dunum 1, pristojba
7
681.
vinograd Balije, sina Alijinog, dunuma 3, pristojba
21
vinograd Mahmuda i Ahmeda, sinova Ejnehanovih,
682.
dunuma 8, pristojba
56
vinograd Ibrahima, sina Mahmudovog, dunuma 2,
683.
pristojba
14
684.
vinograd Baba Hajdara, dunuma 2, pristojba
14
685.
Svega:
4.000

687. Batina Jovana, u posjedu

Pervana
688. Abdullahovog; Batina
Murada, u posjedu Alije, sina
689. Hizirovog; Batina Timura, u
posjedu Mahmuda,
690. sina Behramovog; Batina
Vuka, u posjedu Alije, sina
691. Hizirovog;
692.
Batina Mite, u posjedu Mite,
dolaca; Batina Petra, sina
Radosavljevog; Batina Cvitka, sina
Petrovog; Mihajlo, Jovanaj Batina
Pavela Zivkovog, u posjedu
693. stanovnika sela; Batina Vika
Nikolinog, u posjedu
694. stanovnika sela; Batina
Radonje Stipanovog, u
695. posjedu Vukadina
Jovanovog; Batina Nikole, sina
Dabiivljevog; Batina Stojana
Radoevog, u posjedu
696. Jove Pavelovog;
697.
Batina imuna, sina
Radosavljevog; Batina Milka, u
posjedu Tomaa
698. Radosavljevog;
699.
Batina urka, sina
Stojanovog; Batina Vuka, u posjedu
Prodana
700. Jovanovog; Oru,
Prodana; Batina Vuka, u
posjedu Tomaa
715.
muslimana sa batinama 5,
polovina ifta 1, nemuslimana sa
batinama 32;
716.

r
e

s
m
i

701. Radosavljevog; Stojan,


Radice; Batina Vuka, u posjedu
Mite
702. Dimitrova; Batina
Radonje, u posjedu
703. stanovnika sela; Batina
Brajana, u posjedu stanovnika
704. sela; Batina Ivana, u posjedu
stanovnika
705. sela;
706.
Batina Vidaa, u posjedu
Miladina; Batina Stojka, u posjedu
stanovnika
707. sela;
708.
Luka, Jaia; Batina
Vukadina, u posjedu
709. stanovnika sela; Batina
Radosava, u posjedu
710. Mahmuda, sina
Behramovog; Batina Vuka, u
posjedu Cvitka, sina
711. Petrovog; Prodan,
prilac; Grujan, ivka; ifluk u
posjedu Kurda i Mehmeda
712. Mustafinog, razne njive polovina
713. ifta;
714.
Dabiiv,
Mite; Gojko,
Jove; Nedelko,
Cvitka; Janko,
dolac;

f
t

717. Prih

od:

i
s
p
e
n
d

a
719.

13

Danas selo Korilje, zapadno od Kosovske Mitrovice.

718. 12

8
80
0

720.

SO

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.

polovina badihave, mladarine

penice, kejla 59, iznos


885
mjeanca, kejla 130, iznos
1.300
zobi, kejla 42, iznos
220
vina, medri 120, iznos
840
uur od povra
30
uur od lana
69
uur od sijena
50
uur od konica
50
uur od voa
20
uur od bijelog i crvenog luka i kupusa
20
porez na svinje
10
i tapijske pristojbe na zemin
78
733.
Svega:
4.500

732.

734.

16. Selo B i s t r i 14, pripada Zveanu:


Batina Vukaina urijinog, u
Naputena batina Vuka Grajanovog;
posjedu Manojla, sina Bogdanovog;
Naputena batina Milosava
Batina Jovana Radinog, u posjedu
Markovog;
Rate Jovanovog; Naputena batina

735.
736.
737.
738.

Radonje;

739.

740.

koju on uiva, u

741.

keri Alijine - ift;


742.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.

Batina ivka Vukovog, u posjedu


itluk Alije, sina Timurhanovog;
stanovnika sela; vojnuka batina
Koja, dolac;

posjedu Hume,

ift I, nemuslimana sa batinama 4, puste batine 3;


743. Prihod:

resmi ift
22
ispenda
100
penice, kejla 9, iznos
135
mjeanca, kejla 22, iznos
220
zobi, kejla 19, iznos
95
vina, medri 10, iznos
205
uur od povra
10
uur od lana

752.
753.
754.
755.

badihava, mladarina, poljaina


756.

20
uur od sijena
57
uur od bijelog i crvenog luka i kupusa
5
1 mlin, pristojba
30
pristojba na zimsku ispau
100
i tapijska pristojba na zemin
100
757.
Svega:
1.000

758. 14 Pod ovim nazivom nepoznato. S obzirom na geografski poloaj i ranije popise, vjerovatno
se radi o dananjem selu Bistrica, izmeu Kosovske Mitrovice i Leposavia.

Na
31

759.

hijaZvean
760.

17. Selo P i n a h i r15, pripada Zveanu:

761. Jovo, Cvitka - na batini svog


762.

Luke, dolaca;
oca; Batina Tonke, u posjedu

763.

sela;
batini svog oca;

stanovnika
Nikola, Jakova Dimitrijinog - na
Vukovog, u posjedu
uro, Luke;
764.
765.

Stojana;
766.

Batina Radice urinog, u posjedu

Batina imuna

Radivoja Nikinog;
Komlen, Grge;
Jakov, Matije;
Naputena batina Mihaila; Ognan,
Batina Radosava, sina Vukovog;
Hassa njiva dunum 1, ak 1, mlin 1,
zaputen;

f.8

767.

768.

769.

nemuslimana sa batinama 10, pusta batina 1;

770.
Prihod:
772. ispenda sa pristojbom za dunum
774. penice, kejla 7, iznos
776. mjeanca, kejla 30, iznos
778. zobi, kejla 20, iznos
780. vina, medri 19, iznos
782. uur od povra
784. uur od lana
786. uur od sijena
788. uur od konica
790. porez na svinje
792. polovina badihave, mladarine, poljaine
794. i tapijske pristojbe na zemin
796.
798.

771.
773. 252
775. 105
777. 300
779. 100
781. 133
783. 11
785. 10
787. 20
789. 10
791. 15
793.
795. 44
797. eea:

18. Selo B a nj e P o Ij e16, pripada Zveanu:

800.

Batina Ejnebegije Hamzinog, u


sina Oruevog;
posjedu Alije;
Batina

801.

hatun;
Ise Balijinog;

802.

Hasana, sina Ejnebegijinog;


sina Timurhanovog; Batina Tomaa, u

799.

Vuksana, u posjedu Aie


BaStina Hizira Stipanovog, u posjedu
Jovanovog, u posjedu
Batina Obrada, u posjedu Murada,
posjedu Andrije
Batina Radosava, u posjedu Murada,
803.

Batina Vidoja, u posjedu Bajrama,


804.

Batina Radovana, u posjedu Kamere,


805.

Vuke, u posjedu Hizira, sina


Batina Luke, u posjedu Ramadana,

806.

" Nepozni

Batina Dimitra

Nikolinog;
sada u posjedu njegovog sina Mustafe;
Batina Radosava, u posjedu Alije,
sina Abdullahovog;
sada u posjedu stanovnika sela;
Batina Radovana, u posjedu
stanovnika sela;
Mahe, Emine i Salihe;
Batina
irmerdovog;

807.

16

popisima se nalazi
808.
sve do 171

809.32

Selo Ba

pod ovim imenom i u popisu iz 1468. godine, a u

810.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.


811. Nemuslimani:

812. Nikola Lazara - na batini

svog oca; Vujo, Mihojila na batini; Dimitre, Nikole na batini; Ivan, dolac - na
batini Radoja; Mito,
Nikole;

813. Ilija, Damjana - na batini

819.

Ostoja, Matije;

820. Batina Vuka, u posjedu

Nikole
Lazarovog; Batina Vojina, u
posjedu stanovnika
822. sela;
823.
Dimitre, Petra, u posjedu
Jovana; Nikola, dolac; Milo, dolac;
ifluk Saliha, u posjedu Mahmuda i
824. Hajdara, njegovih sinova,
sada u
825. posjedu Salihe i Mahe, keri
826. spomenutog Mahmuda polovina
827. ifta; Hassa njiva 1, dunuma
4, vinograd 1,
828. u posjedu Alije, sina
Abdullahovog;
821.

Petra; Mihajlo, Miladina na batini


814. nepoznatog;
815.
Rado, Radosava - na
batini; Batina Nikole, u
posjedu Petra
816. Nikosavljevog; Batina
Vojina, u posjedu Petra, sina
817. Nikosavljevog; Batina
Nikole, u posjedu Matije,
818. dolaca;
829.
muslimana sa batinama 12, polovina ifta 1,
nemuslimana sa batinama 17, batina nepoznatog 1;
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.

Prihod:

resmi ift
275
ispenda
425
penice, kejla 34, iznos
510
mjeanca, kejla 80, iznos
800
zobi, kejla 50, iznos
300
vina, medri 75, iznos
595
uur od povra
35
uur od lana
37
uur od sijena
120
uur od voa
30
porez na svinje
45

polovina badihave, mladarine, poljaine


842.
i tapijske pristojbe na zemin
177
843.
Svega:
3.350
844.

19. Selo K r a 1 i c e17, pripada Zveanu:

ifluk Mustafe, aua Visoke


Porte, a to su: batina Mustafe, batina
Todora, batina Mehmeda, sina
ahinovog, kao i naputene i zaputene
batine^ostale iza navedenih: Dimitra,

845.

Marka, ivka, Kostadina, Radivoja,


Petra Nikinog i drugog Petra i
Nikole; zatim batine drugog
Dimitra, Turhana, Radosava, Jovana,
imuna, Ivana, drugog Nikole,

Radoja, Kasima, kao i batina


Vuka, Komlena i ure, sina Radiinog.
Na osnovu spahijske tapije i kadijskog
huddeta sve navedene zemlje
uvedene su spomenutom auu Mustafi

kao ifluk;
847. Mito, Radivoja;
848. Mito, ivka;
849. Obrad, Pavela;
850.
Vujo, Stojana;

846.

851.

17

Nepoznato.

852.

Nahija Zvean

854.Rato, Mite;
Gruje;
856.Lajo, Mite;
Lazara; nemuslimana 8, ift 1;
858.
860.

Slavko,

857.
859.

Prihod:

861.
863. 2
865. 2
867. 5
869. 6
871. 3
873. 3
875. 3
877. 3
879. 1
881. 5
883. 1
885.
887. 4
889. 1
891. 2

20. Selo M i k o 1 i n e18, pripada Zveanu:

894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.

Ratinog;
909.

855.

890.

893.

908.

Miladin,

resmi ift
ispenda
penice, kejla 35, iznos
mjeanca, kejla 60, iznos
zobi, kejla 30, iznos
vina, medri 50, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
uur od voa
badihava, mlaarina, poljaina
i tapijska pristojba na zemin
vinograd Mehmeda, dunuma 2, pristojba

862.
864.
866.
868.
870.
872.
874.
876.
878.
880.
882.
884.
886.
888.

892.

853.

Batina Radohne, u posjedu Cvitka


Batina Damjana, u posjedu
Dujinog; Vladosava;
Batina Boidara, u posjedu Ivana
Batina Raljete, u posjedu stanovnika
Lukinog; sela - pusta;
Batina Jovana, sina
Batina Vuehne, u posjedu
Nikolinog;
stanovnika sela - pusta;
Batina Jovana Vladisavljevog, u
Batina Vuia - pusta;
posjedu Stojana, sada u posjedu
Jova, Nikole;
Luke Nikolinog;
Vujo, Jove;
Naputena batina Milosava
Filip, Jove;
Vladisavljevog;
Veselin, Koje;
Dimitre, Milosava - na batini - pusta;
Ivko, Vuia;
Batina Dabiiva, u posjedu Ivana
Jova, kova;
Milievog;
Filip, dolac;
Batina Vuka, popa, u posjedu Jakova
Toma, dolac;

nemuslimana sa batinama 15, pustih batina 5;

910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.

Prihod sa (donoenjem) svana:


ispenda 375
penice, kejla 15, iznos
225
mjeanca, kejla 20, iznos
200
zobi, kejla 10, iznos
100
vina, medri 50, iznos
350
uur od povra
15

18
917.
Danas Mikulina, zaselak sela Trnavac, sjeveroistono od Novog Pazara.
918.34
919.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

921. uur od lana


920.

929.

uur od sijena
923. uur od voa
924.
1 mlin, pristojba
925.
porez na svinje
926.
badihava, mlaarina, poljaina
927.
i tapijska pristojba na zemin

15
10
20
15

922.

930. 2

5
928. Sve

ga:

931. 1

0 1.350

932. 21. Selo B u 1 e t i n19, pripada Zveanu:

Batina ivka, sina Ilijinog;


Batina Pavela, sina Petrovog;
Marko, Radosava;
Mito, Radosava;
Batina Nikole, sina
Radivojevog, u
938. posjedu Marka, dolaca;
Batina Nikole Obradovog, u posjedu
939. Matije,
njegovog sina; Veselin,
pop, prilac; Batina
Bodovana, sina
940. Boidarevog; Batina Rajia,
u posjedu njegovog
941. oca Radovana;
933.
934.
935.
936.
937.

943. Batina Milije, u posjedu

Marka
Boidarovog; tipan,
Marka; ivko, Miloa; Batina
Gojka, u posjedu Nikole
945. Radovanovog; Batina
Nikole Todorovog, u posjedu
946. Mite Radovanovog; Batina
Dimitra, u posjedu stanovnika
947. sela; Batina udove
Mare, u posjedu
948. Veselina
imunovog; Veselin,
dolac;
944.

nemuslimana sa
batinama 17;
942.
949.

950. f

. rihod: ispenda
penice, kejla 13,
9952.
iznos mjeanca, kejla 15,
iznos zobi, kejla 24, iznos
vina, medri 28, iznos uur
od povra uur od lana

951.

953.

954.

955.

ur od
sijena
ur od
voa
mlin,

pristojba
p
orez na
svinje
957.
b
ad na
mlinske
rvnjeve
956.

958. p
o959.

l
o
v
i
n
a

ljaine
i tapijske pristojbe na zemin

961.

225

962.

195

963.

150

964.

120

b
a
d
i
h
a
v
e
,
m
l
a

a
r
i
n
e
,
p
o

965.

196

966.

30

967.

30

960. S

v
e
g
a
:

22. Selo a a20, pripada


Zveanu:
975.

976. Batina Radonje, u posjedu imuna


977. Lukinog; Batina Milka

Danievog, u posjedu
978. Mihajla Daninog; Batina Ivana
Olivirovog, u posjedu
979. njegovog sina Dobrivoja;
Batina Damjana, sina Stojanovog;
Batina Vukia, u posjedu Nikole,
980. sada u posjedu Milae
Vojinovog; Batina Nikole, u posjedu
Dobrivoja
981. Ivanovog;
982.
Batina Olivira, u vlastitom
posjedu; Batina Radolije, sina Ilijinog;
Luka, Ilije; Batina Radice, u posjedu
Ranka
983. Jovanovog; Batina Vujana, u
posjedu Stojana,
984. dolaca; Batina Stojana, u
posjedu ure,
985. dolaca; Batina Dimitra, u

110
24
15
15

969.

100
40

970. 1

.
2
5
0

971. 19 Nepoznato.
972.Nahija Zvean
974.

968.

973.35

posjedu Todora
986. Nikinog; Batina Jovana
Ivankovog, u posjedu
987. Dobrivoja
Ivanovog; Batina Jovana
Bogdanovog, u
988. posjedu Kuzmana
Nikolinog; imun, Juke; Batina
Nikole, dolaca, u posjedu
nemuslimana sa
batinama 39;
989.

990. stanovnika sela; Batina Bogoja


ivkovog; Batina Nikole Dimitrovog, u
posjedu
991. Stojana Vukievog; v Batina Ivka, u
posjedu ivka Nikinog; Batina Petra, u
posjedu Jake
992. Stojanovog; Batina Dabiiva, u
posjedu Matije
993. Daninog, sada u posjedu Radolije
994. Nikinog; Batina Novaka Nikinog, u
posjedu
995. stanovnika sela; Batina
Kostadina, u posjedu
998.

996. Miladina Stojanovog;


Batina udove Ilije - pusta;
Batina udove Vukosave - pusta;
Batina udove Rue - pusta;
Batina popa Olivira, u posjedu
997. Dobrivoja;
Mihail, Todora;
Radivoj, Jure; imun,
Luke; Milija, Stojana;
Luka, Damjana; drugi
Luka, Damjana; Davir,
Milije; Cvitko, Bogoja;
Niko, dolac;

999.

Prih

od: ispenda

1002.

975

penice, kejla 16, iznos


mjeanca, kejla 34, iznos zobi, kejla 40,
iznos vina, medri 58, iznos uur od
povra uur od lana uur od voa uur
od sijena uur od konica porez na
svinje 1 mlin, pristojba bad od mlinskih
rvnjeva polovina badihave, mladarine,
poljaine i tapijske pristojbe na zemin

1000.

1003.

240

1004.

340

1005.

200

1006.

406

1007.
1008.
1009.
1001.

Svega:

1010.
1011.
1012.
1013.
1014.

25
35
30
45
30
25
15

290

1015.
44
2.700
1016.
1017.
36
1019.

20

Danas istoimeno selo sjeverno od Kosovske Mitrovice.

1018.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

23. Selo P o d g r a d i n a21,pripadaZveanu:

1020. Devlihan, Ahmeda;


1021.
Batina Pervana

1025. dolaca;
1026. Zemin Ali-vojvode, u

Nikinog, u posjedu

1022. stanovnika sela; Batina

Vuete, u posjedu Husejna,


1023. sina Halilovog; Ferhad,
Ismaila; Batina Radice, u posjedu
Murada
1024. Ilijasovog; Batina Vukia,
u posjedu Vuje,

posjedu Hurrema, Ferhada,


Ibrahima i Jusufa, sinova
Muradovih - ift;
1027. Zemin Mehmed-bega, sina
Daferovog, u posjedu Kara aua,
sina Jusufovog - polovina ifta;
1028. Batina Bogdana
Stipanovog, u posjedu Hamze;

1029. Nemuslimani:

Batina Filipa, sina


Radosavljevog; Batina popa Nike, u
posjedu
1031. Miladina Nikinog; Vukoje,
prilac; Batina Ivana Stojanovog, u
posjedu
1032. njegovog sina
Mihajla; Batina ivka
Nikolinog; Vuksan, ivka;
uro, Nikole; Boi,
Nikole; Damjan, Nikole;
1033. Batina Radice, u posjedu
Nikole; Batina Boe, sina
Nikolinog; Batina ivka, sina
urinog; tipan, ivka; ivko,
Bulgar;
1034. Batina Nikole, sina
Jovanovog; Batina ivka, sina
Nikolinog; Batina Davira, u posjedu
Stojana; Batina Marka Jovanovog pusta; Radovan, Dabiiva; Batina
Nike, sina Stojanovog; Batina
Miladina Jovanovog; Batina Vuje
Dimitrovog; Batina Todora - pusta;
Batina Nike, sina Radiinog;
Batina Milinka, sina Dabiivinia;
Batina Lazara Jovanovog, u posjedu
1035. Mihala ivkovog; Batina
Jovana Ivanievog, u posjedu
1036. Nikole Bogdanovog;
1030.

1037.

Batina Radonje, u posjedu

1038.
1039.
1040.

Batina Nikole, sina Nikinog;


Batina Bogdana - pusta;
Batina Mihala Stipanovog -

1041.

Batina Dimitra Bogdanovog

1042.

Batina Boidara Radohninog

1043.

Batina Nikole Bogdanovog

1044.
1045.
1046.
1047.

Batina Vuka - pusta;


Batina Marka - pusta;
Veselin, Stojana;
Livada Mehmed-efendije,

Vuka;

pusta;
- pusta;
- pusta;
- pusta;

sina

1048. Ahmedova, parcele 2;


Batina Ilije urkovog; Manojlo,
Mihajla; Batina Manojla
Stojanovog; Batina Dimitra, sina
ivkovog; Dimitre, Petra; Batina
Dane, dolaca; Savko, Radovana;
Rato, Vuka, dolac; Livada Ahmedefendije, u posjedu
1049. Topala, potom Hadi Jusufa,
sada u
1050. posjedu njegovih sinova
Hajdara i
1051. Murada; Zemin Kurd-aua,
njegove su
1052. granice uvedene u sudsku
odluku; Mia?, ivka; ivko,
dolac; tipan, ivka; Pavko,
Filipa; Boica, Mihajla:
1053. muslimana sa batinama 6, polovina ifta
1, nemuslimana sa batinama 43, pustih batina 10;

1054.

21

Nepoznato.

1055.
hija Zveati

Na
37

1056. Prihod:
Od onih to prave vino u navedenom selu ne uzima se prema broju
dunuma, nego daju uur od ire vlasniku zemlje;
1058.
resmi ift
143
1059.
ispenda
1.075
1060.
penice, kejla 120, iznos
1.800
1061.
mjeanca, kejla 150, iznos
1.500
1062.
zobi, kejla 100, iznos
500
1063.
ire, medri 60, iznos
420
1064.
uur od povra
60
1065.
uur od lana
60
1066.
uur od sijena
100
1067.
uur od konica
50
1068.
uur od voa
50
1069.
porez na svinje
60
1070.
22 mlina, pristojba po 30
660
1071. badihava, mlaarina, poljaina i tapijska pristojba
1072.
na zemin
948
1073.
vinograd Berraka, dunuma 3, pristojba
21
1074.
vinograd Bali-pae, dunuma 5, pristojba
35
1075.
vinograd Ibrahim-ehaje, dunuma 5, pristojba
35
1076. vinograd Saliha, u posjedu Ibrahima, sina Husejnovog,
1077.
dunuma 4, pristojba
28
1078.
vinograd ulia, dunuma 5, pristojba
35
1079. vinograd Hadi Hasana i Husejna, dunuma 5,
1080.
pristojba
35
1081.
vinograd Ilijasa i Hizira, dunuma 5, pristojba
35
1082.
vinograd Oma Sejdijinog, dunuma 2, pristojba
14
1083.
vinograd Kasim-havade, dunuma 3, pristojba
21
1084.
vinograd Alije Velijinog, dunuma 4, pristojba
28
1085. vinograd Mehmeda, u posjedu Pirije, sina Hadi
1086.
Hasanovog, dunuma 2, pristojba
14
1087. vinograd Murada, sina Ilijasovog, dunuma 3,
1088.
pristojba
21
1089.
vinograd Ahmeda, seraskera, dunuma 3, pristojba
21
1057.

1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.

vinograd Dervia, dunuma 1, pristojba


vinograd Hasana i Husejna, u posjedu Omera, dunuma
5, pristojba
35
vinograd Budaka, u posjedu eribae Ahmeda,
dunuma 3, pristojba
21
vinograd Dafer-halife, dunuma 6, pristojba
42
vinograd Mehmeda, sina Ahmedovog, dunuma 1,
pristojba
vinograd Hadi Nesuha, u posjedu eribae Ahmeda,
dunuma 2, pristojba
14
vinograd ...(neitko) Redepovog, dunuma 10,
pristojba
70
vinograd Kurd-age, parcela 1, dunuma 6, pristojba
42
vinograd Kurd-age, parcela 1, dunuma 3, pristojba
21
vinograd Husejna Halilovog, parcela 1, dunuma 6,
pristojba
42
vinograd Hizir-halife, parcele 2, dunuma 16, pristojba
112
1108.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

m
1109.
1110.

vinograd Berraka, u posjedu Ahmeda, parcele 2,

pristojba
1111. vinograd Bali-pae, u posjedu Emine hatun, udove

dunuma 2,
14

1112.

Veli-aua,
21

1114.

pristojba
21

dunuma 3, pristojba
1113. vinograd Memije, sina Mustafinog, parcele 2, dunuma 3,
1115.
1116.

vinograd Mehmeda, sina Mustafinog, parcele 2,

pristojba
1117. vinograd Hadije i Husejna, parcela 1, dunuma 5,

1118.

1119.
1120.

vinograd Alije, sina Velijina, parcela 1, dunuma 3,

1121.
1122.

vinograd Ata-Balije, u posjedu Husejna, sina

parcela 1, dunuma 8, pristojba


1123. prihod vinograda Erdema Hasanovog i vinograda
1124. Mustafe, Velije, Ramadana, Kurda, Balije hatun,
1125. Mensura i Dabe, sina Redepovog, dunuma 50,
1126.

1127. 24. Gornje


Koutovo 2 2 , f.10 Batina Marka, u
posjedu Pavla

dunuma 3,
21
pristojba
35
pristojba
21
Halilovog,
56

pristojba
350

Batina Marka Stipanovog, u posjedu


1130. Stojka, sina Rajkovog; Batina
Jovana Ilijinog, u posjedu
1131. Dobrivoja Ilijinog; Batina
Radoja,
u posjedu Nikole,
1128. Vukadinovo
1132.
njegovog
sina;
g; Vukadin, Mite;
1133.
uro,
Nike
- na batini svog oca;
1129. Batina urka, sina Markovog;

Niko, ure - na batini; Mihajlo,


Dimitra - na batini Stanie,
1134. dolaca; Jovan, Mihajla;
Batina Damjana Stojanovog, u
1135. posjedu Mirete
Damjanovog; Milko, Damjana;
Cvitko, Dabiiva, umjesto Vlka,
1136. njegovog sina; Marko,
Jovana - na batini; imun,
Nuini - na batini; Lazar, Cvitka
- na batini; Boi, Rajka, umjesto
Slavka,
1137. njegovog sina;
1138. Luka, Nikole, umjesto Petra
Boinovog; Petre, Luia; Vukica, ure
- na batini;

1157.

22

1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.

Mihaila

pripada Zveanu:
Petre, Marka - na batini;
Mito, Petra - na batini;
Pavel, Nikole - na batini;
imun, Pavela;
Batina Dimitra, u posjedu

1145.
Todorovog; Batina Lazara
Stipanovog, u posjedu
1146.
Nedeljka ivkovog;
Batina Dimitra Jovanovog, u posjedu
1147.
stanovnika sela; Batina
Nikosava, u posjedu Nikole
1148.
Mitinog; Batina Dimitra
Radiinog, u posjedu
1149.
Pee, sina
Radosavljevog;v Batina tipana,
u posjedu ivka
1150.
Kostadinovog;
Batina Radivoja Novakovog, u
1151.
posjedu Jovana
Mihajlovog; Batina Vuka
Jakovljevog, u posjedu
1152.
Rate Jovanovog;
Batina ure Rainog, u posjedu
1153.
Vukmana, dolaca;
Batina Mihala, u posjedu Nike
1154.
Markovog; Batina
Boidara, u posjedu Radosava
1155.
Stipanovog; Batina
Kostadina Stipanovog, u
1156.
posjedu Radosava
Stipanovog;

Danas selo Koutovo na Ibru, zapadno od Kosovske Mitrovice.

1158.

ahija Zvean
39
Batina Jovana Stipanovog, u posjedu
Lazar, Cvitka;
Petra, njegovog sina;
Stojko, Rajka;
Dane, Rajaka - na batini nepoznatog;
Mito, Petra;

1159.
1160.
1161.
1162.

nemuslimana sa batinama 39;


1163. Prihod:

1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.

ispenda
975
penice, kejla 70, iznos
1.050
mjeanca, kejla 110, iznos
1.100
zobi, kejla 70, iznos
350
vina, medri 145, iznos
1.015
uur od povra
95
uur od lana
110
uur od sijena
110
uur od konica
120
uur od voa
50
porez na svinje
50
4 mlina, po 30, pristojba
120
2 mlina, po 30, pristojba
60
1 mlin, pristojba
30

polovina badihave, mlaarine, poljaine


1178.
i tapijske pristojbe na zemin
265
1179.
Svega:
5.500
1180.

25. Selo U i i n e23, pripada Zveanu:

1181.

Jova, Radosava;

1182.

Gruja, tipana - na batini svog oca;


Batina Petra Vujinog, u posjedu
ivko, Brajana - umjesto Nikole
stanovnika sela;
v ivkovog;Matija, Ivka;
ivko, Cvitka;
Dane, Cvitka;

na batini;

1183.
1184.
1185.
1186.
1188.

Pavel, Miladina -

nemuslimana sa batinama 8;
1187. Prihod:

ispenda
200

penice, kejla 8, iznos


120
mjeanca, kejla 29, iznos
290
zobi, kejla 18, iznos
90
vina, medri 35, iznos
245
uur od povra
21
uur od lana
30
uur od sijena
42
uur od konica
42
porez na svinje
25
1 mlin, pristojba
15

1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.

polovina badihave, mlaarine, poljaine


1199.
i tapijske pristojbe na zemin
80
1200.
Svega:
1.200
1201. ' Nepoznato.
1202.

1203.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

40
1204.

26. Selo B u 1 g a r i24, pripada Zveanu:

Batina Petra
Stojkovog, u posjedu
1206. Stojana Petrovog; Batina
Danka, u posjedu Nikole
1207. Jovanovog; Batina Miladina
Petrovog, u posjedu
1208. tipana Petrovog; Batina
Viete Nikolinog; Vuksan, Nikole na batini; Batina Petra Lazarovog, u
posjedu
1205.

1215.

1209. Stojana Petrovog;


1210.
Batina Nikole

Vukovog, u posjedu

1211. Vuksana, sina Nikolinog;

Batina Jovana Vukovog, u posjedu


1212. Ahmeda eribae; Batina
tipana, u posjedu Vukosava
1213. Rajievog; Hassa njive 3,
dunuma 8, u posjedu
1214. Abdije Balijinog, iz sela Banje
Polje;

musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 8;

1216.
Prihod:
1217. resmi ift
1218. ispenda
1219. penice, kejla 30, iznos
1220. mjeanca, kejla 70, iznos
1221. zobi, kejla 22, iznos
1222. vina, medri 100, iznos
1223. lee, kejla 2, iznos
1224. uur od povra
1225. uur od lana
1226. uur od sijena
1227. uur od konica
1228. uur od voa
1229.
pristojba na tekne
1230. porez na svinje
1231. 1 mlin, pristojba
1232.
badihava, mlaarina,
1233.

poljaina
i tapijska pristojba na zemin

Svega
:

1234.

1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.

22
200
450
700
110
700
30
35

1243.
1244.
1245.
1246.
1247.

7
8
1
50
8
0
4
0
3

1248.

50

25

1249.

15

1250.

15
3.000

27. Selo S 1 a a n , pripada Zveanu:


1252.
Batina Bogdana
1259.
Vukoje,
imuna;
Stipanovog, u
Komlen, Nikole; Batina
Radosava, u posjedu Vukoje
1253. posjedu Hizira
1260. imunovog; Batina Boia,
Ibrahimovog; Batina Vukaa, u
u posjedu Miladina
posjedu Hizira
1261. Andrijinog; Stoja,
1254. Ibrahimovog; Batina ure
dolac;
Vuja, Stoje; Mihajlo,
Radosavljevog, u
Andrije; Batina Radoja
1255. posjedu Radovana,
Vlajkovog dolaca; Batina Vuksana, u
1262. pusta;
posjedu Marka,
1263.
Batina Todora Vukovog 1256. njegovog sina;
pusta;
Batina
Radonje, u posjedu
Dimitri, Radovana; Vujo,
Hizira,
Miloa; Batina Miladina
1264. sina Ibrahimovog;
Nikolinog, u
1257. posjedu Nikole Pavlovog;
Batina Vuje Daninog, u posjedu
1258. Marka Dinievpg;
1251.

1265. 24
Danas se ovo selo zove Srbovac, na rijeci Ibru, sjeverno od Kosovske Mitrovice.
1266. 25
Nepoznato.
1267.
Nahija
1268.
41
Zvean

Batina urija pusta; Batina Radosava


Vukovog - pusta; Batina
Pavela Vuksanovog - pusta;
Batina Petra Novakovog pusta; Batina Boka
Dabiivljevog - pusta; Batina
Radoja Radosavljevog 1271. pusta;
1272. Batina Vuka Radojevog pusta; Batina Vuje Vukainovog pusta; Batina Nikosava - pusta;
Batina Branoa - pusta; Batina
Radosava, u posjedu
1273. stanovnika sela; Batina
Bogdana, u posjedu Vuje 1274. pusta; Batina Branivoja, u
posjedu Radoa
1275. Petrovog;

Batina Petra
Vukovog - pusta; Batina
Jovana Vukovog - pusta;
Batina Vukmana
Rajievog 1277. pusta;
1278. Batina Nikole Radojinog pusta; Milo, Boje; Matija, Boje;
imun, Pavela; Vujo, dolac; Milo,
Jove; Mihajlo, Andrije; Rado, pop;
Jova, dolac; Miladin, Boje; uro,
Pavela; Milutin, Vuje;

1269.

1270.

1276.

muslimana sa batinama 3, mmuslimana sa batinama 25, pustih


batina 15;
1279.

1280.

resmi ift ispenda


penice, kejla 49, iznos
mjeanca, kejla 110, iznos zobi, kejla
55, iznos vina, medri 150, iznos uur
1281.

Prihod:

o
d
p
o
v
r

a
u

r od lana uur od konica porez na


svinje uur od voa uur od sijena
1282. polovina badihave, mladarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin

1284.

22
1285.
650
1286.
755
1287.

1.100

1288.

275

1289.

1.050

1290.
1283.

Svega:

20

1291.

13

1292.

13

1293.

10

1294.

10

1295.

38

1296.
20
4.000
1297.

28. Selo R a s 1 i n e , pripada


1303. Kalendera, sina DerviZveanu:
Batina Nikole, u
aua; Batina Radosava, u posjedu
posjedu Kalendera,
1304. Kalendera, sina Dervi1300. sina Dervi-aua;
aua; Piri, Ismaila; Miladin, Petra;
Batina Bogosava, u posjedu
Hassa njive 3, dunuma 4, u posjedu
1301. Ibrahima, sina
1305. Kalendera, sina DerviIsmailovog; Batina udove Rue,
aua;
u posjedu
1302. Kalendera, sina Derviaua; Batina Bogosava, u
posjedu
4.
1298. f.lOa
1299.

1306.

muslimana sa batinama 6, nemusliman 1;

1307. 26 Nepoznato.
1308.
42

1309.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

1310.

1311.
resmi ift i dunum
1312. ispenda
1313.
penice, kejla 12,

iznos

1314. mjeanca, kejla 12, iznos


1315. zobi, kejla 10, iznos
1316.
uur od povra
1317.
uur od lana
1318.
uur od sijena
1319.
uur od voa
1320.
uur od bijelog i

crvenog luka

1321.

polovi
n
a
b
a
di
h
a
v
e,
m

1322.

la
da
rin
e
i

tapijske
pristojbe
na zemin

1323.

Priho
d:

1324.

Svega:

120

10

1325.

1329.

1333.

1326.

1330.

1334.

1327.

1331.

1328.

1332.

50

134

25

180

8
2

1335. 1

5 550

1336. 29. Selo V i t o m i r i 27, pripada Zveanu:


1337.

posjedu

Batina Dane Stipanovog, u

1338. Petra Daninog; Batina Nike


Boanovog, u posjedu
1339. Ivka Miloevog;
Batina Boidara, u posjedu
1340. stanovnika sela; Batina
Obrada, u posjedu stanovnika
1341. sela;
1342. Pavlica, Stojana - na
batini; iman, Lazara. - na
batini svog
1343. oca;

Vuja, Vasilja - na batini;


imun, Vuka - na batini
svog oca;
1346. Dimitre, Mihaila;
1347. Todor, Marka - na batini;
1348. Matija, Todora;
1349. Ilija, Ljubina;
1350. Miladin, Kostadina - na
batini;
1351.
Radia, imuna;
1352.
Dimitre, Marka;
1353. Milosav, Rajka - na batini;
1354. Hassa vinograd, u posjedu
Damjana;
1344.
1345.

1356.
Prihod:
ispenda
1357. penice, kejla 25, iznos
mjeanca, kejla 42, iznos zobi,
kejla 20, iznos vina, medri 80,
iznos uur od povra uur od lana
uur od sijena uur od konica
porez na svinje
1358. polovina badihave, mladarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
1355.

1360.

400

1361.

375

1362.

420

1363.

100

1364.

560

1365.

20

1359.

Svega:

1366.

30

1367.
1368.
1369.

90
50
40

1370. 1
25 2.240

1371.

27

Nepoznato.

1374.

1372. NahijaZvean

1373.

30. Selo u m i n28, pripada Zveanu:

1375.

Batina Danula, u
posjedu
1379. Vukosava Ilijinog;
1381.
Batina Milka, sina
1383.
Batina Pavka, sina
1385.
Batina Radice, u
1388. Radiinog;
1390.
Batina Novaka, sina
1393.
Pavli, Novaka;
1396.
Batina Radosava,
1399.
Batina Miladina, sina
1402.
Batina Milije, sina
1405.
Batina Miloa
1408. posjedu stanovnika sela;
1411.
Batina Jovana, u
1414. Berraka;
1417.
Batina Vladosava, u
posjedu nemuslimana sa
1420.
batinama 24;
1376.

1378.
Radovana
Nikolinog;
1380. Batina Radosava, u
1382.
Vukadina
1384.
Batina Luke
1387.
1386.
Radice
1389.
Batina Radice
1392.
1391.
posjeduRad
1395.
1394.
Dimitre,
1398.
1397.
Vuksan,
1401.
1400.
Obrad,
1404.
1403.
Niki,
1407.
1406.
Milo,
1410.
1409.
Marinko,
1413.
1412.
Pavlica,
1416.
1415.
Jure?,
1419.
1418.
Ognan,
Mihajla;
1421.
1422.
1377.

Prihod:

1423.

1425.
1428.
1431.
1434.
1437.
1440.
1443.
1446.
1449.
1452.
1455.
1458.
1461.
1464.

ispenda
penice, kejla 20,
mjeanca, kejla 23,
zobi, kejla 25, iznos
vina, medri 40, iznos
uur od povra
uod lana
uur od konica
uur od voa
porez na svinje
polovina badihave,
i tapijske pristojbe na

5.

1426.
1429.
1432.
1435.
1438.
1441.
1444.
1447.
1450.
1453.
1456.
1459.

1424.

1427.
1430.
1433.
1436.
1439.
1442.
1445.
1448.
1451.
1454.
1457.
joljaine
1460.
1462.
Sv 1463.

31. Selo L i s i i n e29, pripada Zveanu:

Batina Radice, u
posjedu Ahmeda,

1465.

1466. sina Redepovog; Batina


Rate Dimitrovog, u posjedu
1467. Miladina, dolaca;
Jovan, Vuje; Batina Radosava,
u posjedu
1468. stanovnika sela;
Batina Gruje, u posjedu Petra
1469. Grujinog;

1470.
Filip, Luke;
1471. Milo, Gruje;
1472. Batina Pavla Petrovog, u

posjedu

1473. Dimitra, sina Petrovog;


Batina Petra urinog, u posjedu
1474. Vuka urinog; Batina
Stojana Dimitrovog, u
1475. posjedu stanovnika sela;
Batina Vuka Vasiljevog, u posjedu

1476. 28
Ovaj naziv nije se zadrao do danas, ali je to dananji zaselak Bei, jugozapadno od
Kosovske Mitrovice;
u popisu iz 1468. godine zapisano ovako: Selo umilj, drugi naziv BeSdi, pripada Zveanu.
1477. 29
Pod ovim imenom nepoznato. Meutim, u popisu iz 1528. godine navodi se u
istoj nahiji pored sela
Gornja i Donja Brnjica i drugi naziv Lisii, pa je to najvjerovatnije dananje selo Brnjica, istono od Sjenice.
1478.
44

1479.

1480.

1481. Veselina Vukovog; Batina

Jovana Radiinog, u posjedu


1482. stanovnika sela; Batina

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

imuna, sina Mitinog; Batina


Vuka Radiinog; Lazar, tipana;
Batina Marka, u posjedu Vuje

43

1483. Mitinog;
1484. Batina Dimitra, u posjedu

1488. sada u posjedu Ahmed-

elebije, sina

Stojana; Batina Ilije Jovanovog, u


posjedu
1485. njegovog sina
imuna; Davir, Alekse;
1486. Batina Cvitka
Dabiivljevog; Zemini u posjedu
Topal Hasana, sada
1487. u posjedu Emine, Muntehe i
Aie,
1493.

1489. Mustafinog, dunuma 4;

Livada u posjedu Behrama, sada u


1490. posjedu Ibrahima, sina
Alijinog; Ilija, imuna; Gruja,
imuna; Dimitre, Petra; Petre, Vukca;
Vuka, Boidara; Cvitko, Petra; Dobro,
Vukca; Slavoj, Boidara; Zemin
Husejna, muezzina; zemlja
1491. koju je on sjekirom iskrio,
jedna
1492. parcela - njiva, dunuma 2;

musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 27;


1494.

1496.
1497.
1498.
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.

3
4

Prihod:

resmi ift i dunum


24
ispenda
675
penice, kejla 20, iznos
300
mjeanca, kejla 27, iznos
270
zobi, kejla 36, iznos
180
vina, medri 217, iznos
1.519
uur od povra
120
uur od lana
130
uur od sijena
159
uur od konica
120
porez na svinje
141
uur od bijelog i crvenog luka i kupusa
10
3 mlina, pristojba
90

1495.

mlina, zaputeni
mlina, zaputeni
1 mlin, zaputen
4 mlina, zaputeni
1508. polovina badihave, mlaarine, poljaine
1509.

pristojbe na zemin
1510.

Hizir-halife, dunuma 6, pristojba

1511.

Husejna, muezzina, dunuma 3, pristojba


1512. vinograd Ahmeda, sina Mustaflna, dunuma 2,
1513.

1514.
1515.

vinograd Rahime hatun, u posjedu Kadrije, dunuma 3,

1516.
1517.

vinograd Memi-elebije, dunuma 2,

1518.
1519.

vinograd Bahtijara, parcela 1, dunuma 2,

i tapijske
250
vinograd
42
vinograd
21
pristojba
14
pristojba
21
pristojba
14
pristojba
14

1520.
1521.

vinograd Bekira, sina Ahmedovog, dunuma 3,

1522.
1523.

vinograd Hadi Nesuha, u posjedu Kamere hatun,

pristojba,
21
dunum
7
45

1, pristojba

1524.
Nahija
Zvean

1525.

1526.

inograd Hadi Nesuha, u posjedu Ahmeda eribae,


dunuma 3, pristojba
21

1527.

inograd Sabana, u posjedu Ahmeda eribae, dunuma


2, pristojba
14

1528.

inograd Budaka, u posjedu Ahmeda eribae,


dunuma 3, pristojba
21

1530.
1531.

posjedu

1529.

4.200

32. Selo G r m o v a , pripada Zveanu:

Batina abana Tominog, u

1532. Alije;
1533.

Svega:

1542.

tipana

Batina Miladina, u posjedu

1543. Mihajlovog; Batina


Vujo, Tome - na
Ivka, u posjedu Lazara
batini svog oca; Nikola,
1544. urinog, sada u posjedu
Rate - na batini svog oca;
stanovnika
Mihovil, Lazara; Petre,
1545. sela; f . l l Batina Rude, u
Mihovila;
posjedu stanovnika
1534. Ora, ivka - umjesto svog sina
1546. sela;
Vuka; Kojo, Damjana - umjesto svog
1547. Nikola, Nike; Batina
sina
Radosava, u posjedu ivka
1535. Dimitrija; Batina Marka,
1548. Ratinog; ivko,
dolaca, u posjedu
Mihajla; Matija, Vukca; Dimitre,
1536. Ivka, dolaca;
Nikole; Rajica, dolac; Slavko,
Marko, Dabiiva;
Marka; Nedelko, dolac; Rato,
Matija, Davira; Rato,
dolac; ifluk Menteelije, u
Petra; Lazar, Rate;
posjedu
Bozo, Petra;
1549. njegovog sina Ali-havade,
1537. Rato, Vuka - na batini svog
sada u
oca; Neo, dolac - na batini svog
1550. posjedu stanovnika sela
oca; Slavo, Dabiiva - na batini svog
Ratar,
oca; Cvitko, Nikole - umjesto svog
1551. dunuma 4; Livada,
sina
poznata pod imenom
1538. Rate;
1552. Hurremova njiva, u posjedu
1539.
Dragojlo, Pavla - na
Pirbatini svog oca; Marko,
1553. Alije i Demile, keri
Vukca - na batini svog oca;
Kasimove,
Batina Petra Ivanievog, u
1554. sada u posjedu njegovog sina
posjedu
1555. Hajruddina i suvlasnika;
1540. Petra Nikolinog; Batina
Dimitra, u posjedu ivka,
1541. dolaca;
Vujo, ivka;
1556. nemuslimana sa batinama 33; musliman sa batinom 1;

1557.

resmi ift i dunum

1564.

2
4
1566. 7
25
1567. 1
.380
1565.

Prihod:

1558. ispenda
1559.
penice, kejla

92, iznos
mjeanca,
kejla 60, iznos
1561. zobi, kejla 50, iznos
1562.
vina, medri
280
1563. uur od povra
1560.

1568.

6
00

2
50
1570. 1
.760
1571. 1
0
1569.

1572.

30
Danas selo pod ovim nazivom nije poznato; u popisima iz 1468. i 1489. godine
takoer se spominje kao selo u nahiji Zvean.

1573.
46

1574.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

1575.

1576.
uur od lana
1578.
uur od sijena
1580.
uur od konica
1582.
uur od voa, bijelog i crvenog luka
1584.i kupusaporez na svinje
1586.
4 mlina, pristojba
1588.
badihava, mladarina, poljaina
1590.
i tapijska pristojba na zemin
1592.

1577.
1579.
1581.
1583.
1585. 10
1587.
1589.
1591.
1593.

1594. 33. Mezra a i r, u sastavu sela Grmova i jedna Atlijina njiva,


kao i njive koje uivaju Timurhan i Mustafa, pripada spomenutoj (nahiji) - ift:
1595.

od: od itarica, resmi ifta i ostalog

Prih
1596.

300

1597.
1598.

posjedu

34. Selo D r e n i c a31, pripada Zveanu:

Batina Marka Nikolinog, u

1599. njegovog sina Prodana;


Prodan, Marka; Batina ure
Stankovog, u posjedu
1600. Filipa Stankovog; Batina
Vuka Radiinog - pusta; Batina
Dimitra, u posjedu Ratine
1601. Dimitrovog; Batina Nike
Petrovog, u posjedu
1602. Vuje Petrovog;
1603. Batina Milije, sina
Lazarovog; Vujo, Ivka - na
batini svog
1604. oca;
1605. Miladin, Nike; Jovan,
Radice - na batini; Milo,
Dabiiva - na batini, u
1606. posjedu njegovog sina
Jakova; Milo, Jovana; Batina Milka
Dimitrovog, u posjedu

1607. Vuka Dimitrovog;


Matija, Stojka - na batini svog
1608. oca;
1609. Rado,
Matije; Nikola,
Matije;

nemuslimana sa
batinama 33;
1610.

Batina Velihne, u
vlastitom posjedu; Petre,
Boka - na batini; Stojko,
Radovana - na batini; Batina
Dabiiva, sina Dimitrovog,
1612. sada u posjedu Jovana
Vukovog; Batina Vukoja Olivirovog,
u posjedu
1613. Jovana Vukovog; Batina
Vuksana Dobrainovog, u
1614. posjedu Ilije Radovanovog;
1611.

Batina Radice, u posjedu Stojka


1615. Radosavljevog; Batina
Radosava, u posjedu Mihajla
1616. Dabiivljevog; Vuk, Dimitra;
Batina Radovana, u posjedu Pave,
1617. sada u posjedu Boka
Dimitrovog; Nikola, Matije; Leka,
Nike; Komlen, Dabiiva; Boidar,
Jove; Filip, Jove; Vujo, imuna;
Mihajlo, Dabiiva; Jakov, Rate;

1618. 31 Danas nije poznato selo pod ovim nazivom. Meutim, u popisu iz 1468. godine takoer
se navodi kao selo u nahiji Zvean.

1619.
ahija Zvean

47
1620. Prihod:

1621.
1622.
1623.
1624.
1625.
1626.
1627.
1628.
1629.
1630.
1631.
1632.

ispenda
725
penice, kejla 10, iznos
150
mjeanca, kejla 15, iznos
150
zobi, kejla 8, iznos
40
vina, medri 15, iznos
105
uur od povra
25
uur od lana
25
uur od sijena
uur od voa
15
uur od konica
15
porez na svinje
20
3 mlina, pristojba
90

polovina badihave, mladarine, poljaine


1633.
i tapijske pristojbe na zemin
32
1634.
Svega:
1.500
1635.

35. Selo L i p o v i c e , pripada Zveanu:

1636.
1637.

Komlena;
Batina Nike Stojkova, u posjedu
1638.
1639.
1640.
1641.
1642.

Vuka;

Batina Vuka Radiinog, u posjedu


Stojana, sina Olivirovog;
njegovog sina
Batina Dimitra
Nikolinog;
stanovnika sela;
Dane, Miladina;
Batina Jovana Boidarovog, u
Milo, Radosava;
posjedu Miladina Jovanovog;
Komlen, Boia;
Batina tipana Radosavljevog, u
Milinko, Jovana;
posjedu stanovnika sela;
ivko,
Batina tipana Olivirovog, u posjedu
Milo, Vuka;

1643.
1644.
1646.
1647.
1648.
1649.

nemuslimana sa batinama 12;


1645. Prihod:

ispenda
300
penice, kejla 12, iznos
180
mjeanca, kejla 25, iznos
250
zobi, kejla 22, iznos
110

1650.
1651.
1652.
1653.
1654.
1655.
1656.

uur od povra
12
uur od lana
12
uur od sijena
32
uur od konica
30
uur od voa
porez na svinje
10
pristojba na sitnu stoku
20

polovina badihave, mladarine, poljaine


1657.
i tapijske pristojbe na zemin
13
1658.
Svega:
950

1659. 1 Danas zaselak Lipovica, juno od Banjske i sjeverozapadno od Kosovske Mitrovice.


1661.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
1660.

4S
1662.

36. Selo L u s k a33, pripada


Zveanu:
1663.

1664. Batina Miloa, u posjedu Mustafe,


1665. sina Paajigitovog; Batina

1688. posjedu Uzuna i Kalendera,

sinova

popa, u posjedu Sarvana


1666. Husejnovog, sada u posjedu Durak1667. elebije; Batina Brajana, u
posjedu Nesuha,
1668. sada u posjedu Bakije, kerke
1669. Kasimove; Batina ivana, u
posjedu Nesuha,
1670. sina Mahmudovog;
Batina Dabiiva, u posjedu
1671. Kalendara i Uzuna, sinova Berrak1672. bega; Zemini u posjedu Ibrahima,
u posjedu
1673. Mehmeda i Mahmuda i Ograa,
1674. sinova Mustafinih i ostalih
1675. suvlasnika; ifluk Havade
Alije ..., to su tri
1676. njive, sada u posjedu Ibrahima, sina
1677. Muradovog, dunuma 4;
ifluk Berraka elengera, to je 8
1678. parcela - njive, dunuma 8; ifluk
Ajardi-bega, poznat kao njiva
1679. Huvejdije hatun i etiri parcele 1680. njive, sada u posjedu Veli-havade,
1681. dunuma 4; Hassa njive 3,
dunuma 4, vinograd
1682. pust, u posjedu Hadi Nesuha, sada
1683. u posjedu Mehmeda, sina Isinog;
ifluk Husejna i Pirije, sinova
1684. Mustafinih i Alije i Hizira, sinova
1685. Ishakovih; to je jedna njiva poznata
1686. pod imenom Karaevac, u posjedu
1687. Dervia, sina Berrakovog, sada u
6. muslimana sa batinama 5, nemuslimana sa
batinama 21;

1689. Dervievih - polovina ifta;


ifluk Hizira Balijinog, Velije
1690. Ejnehanovog i Mehmeda, sina
1691. Iskenderovog; to su njive kupljene
1692. od Ali-bega, Dafera i drugih, sada
1693. u posjedu Ahmeda, Mahmuda i
1694. Mehmeda, sinova Husejnovih 1695. polovina ifta;
Vuka, Vuka; Filip,
Radosava;
1696. Batina Bogdana, u posjedu Berraka, v
sada u posjedu stanovnika sela; ivko, Radice
- umjesto Gojka
1697. ivkovog; Batina Radonje
Bogdanovog, u
1698. posjedu stanovnika sela; Petre,
Mihajla - na batini, umjesto
1699. njegovog sina Rate; Dimitre, Petra;

Dimitre, Jovana - na batini; Batina


Balabana, u posjedu Lazara
1700. Radiinog, sada u posjedu
Ivana,
1701. sina
Vukosavljevog; Ivan,
dolac;
1702.
Lazar, Rajka - na
batini svog oca; Vuk,
Lazara; Batina Vukoja
Nikinog, u posjedu
1703. ivka, sina
Vukojinog; Dragojlo,
Nese?; Memi, dolac;
Obrad, dolac; Matija,
ivka; Dimitre, Petra;
Vukoja, Dragojla; Vuki,
dolac;

1704.

1705.
f. 1 1706.

2dunum

resmi ift i

1707. ispenda
1708.
penice,

kejla 50, iznos


1709. mjeanca, kejla
90, iznos
1710. zobi, kejla 37,
iznos
1711. lee, kejl 1, iznos
1712.
uur od
povra
1713.

uur od lana

1714.

Priho
d
:

1715.

142

1716.

525

1717.

750

1718.

900

1719.

185

1720.

15

1721.

14

1722. 2

0
1723.

33

Nepoznato.

1724.
ahija Zveati

49

uur od sijena
154
1726.
uur od konica
140
1727.
uur od voa
140
1728.
uur od bijelog i crvenog luka i kupusa
1729.
vina, medri 40, iznos
315
1730.
1 mlin, pristojba
15
1731.
porez na svinje
120
polovina badihave, mlaarine, poljaine
1732.
i tapijske pristojbe na zemin
259
vinograd Mustafe, u posjedu njegove
1733.
kerke Bakije, dunuma 2, pristojba
14
vinograd drugog Mustafe, dunuma 2,
1734.
pristojba
14
vinograd Jusufa, u posjedu Nesuha,
1735.
dunuma 2, pristojba
14
vinograd Berrak-bega, u posjedu Uzuna,
1736.
dunuma 2, pristojba
14
1737.
vinograd Husejna, dunum 1, pristojba
1738.
Svega:
3.500

1725.

1739.

Pavo, Lazara - na batini svog


posjedu Marka Ratinog, sada u
oca;
posjedu Nedeljka,

1741.

dolaca;
1742.

Luka, Nikole;

Batina Vuka

1743.

Niko, uraina;

Batina Nike

1744.

Jakova Rajievog;
Batina Todora Bogdanovog, u
Hassa njive 2, dunuma 2;

Nikolinog - pusta;
Bogdanovog, u posjedu
Dane, uraina;

nemuslimana sa batinama 6, pusta batina 1;


1746.

1747.
1748.
1749.
1750.
1751.
1752.

37. Selo R i a n i34, pripada Zveanu:

1740.

1745.

Prihod:

ispenda i resmi dunum


151
penice, kejla 8, iznos
130
mjeanca, kejla 16, iznos
160
zobi, kejla 3, iznos
15
uur od povra
uur od lana

5
5

uur od sijena
10
uur od konica
10
uur od voa
porez na svinje
1 mlin, pristojba
30
pristojba na zimsku ispau
30

1753.
1754.
1755.
1756.
1757.
1758.

polovina badihave, mlaarine


1759.

5
5

i tapijske pristojbe na zemin


10
1760.
Svega:
556

1761. 1 Danas nepoznato. Pod istim nazivom zapisano je i u popisu iz 1468. godine.
1762.
1763.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
50
1764.

38. Selo B r e s t o v a , pripada Zveanu:

Batina Jovana, u
posjedu Atmade
1766. Markovog;
1767. Lazar, Jovana - na batini
svog oca; Cvitko, Milka - na batini
svog oca; Vleta, ivka - na batini
svog oca;
1765.

1773.
1775.

Mito, Miladina - na
batini svog oca;
1769.
Toma, Vuje - na
batini;
1770.
Neo, Dure - na
batini svog oca;
1771. Stanko, Lazara;
1772. ivko, dolac;
musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 8;
1768.

1774. Prihod:

1776.
1777.
1778.
1779.
1780.
1781.
1782.
1783.
1784.
1785.
1786.

polovina badihave, mlaarine, poljaine


1787.

resmi ift
22
ispenda
200
penice, kejla 17, iznos
255
mjeanca, kejla 35, iznos
350
zobi, kejla 25, iznos
125
vina, medri 17, iznos
112
uur od povra i voa
uur od lana i sijena
45
uur od konica
30
porez na svinje
1 mlin, pristojba
15
pristojba na zimsku ispau
130

i tapijske pristojbe na zemin


148
1788.
Svega:
1.444

39. Selo i r e36, pripada


Zveanu:
1789.

1790. Batina Vukoja Vukadinovog, u


1791. posjedu Vukoja Markovog;

Batina Jovana Stipanovog, u posjedu


1792. ure Miretinog; Batina
Davida Jukinog; Batina Miloa
urinog, u posjedu
1793. Juke Jovanovog; Batina
Jovana Vuksanovog, u
1794. posjedu Ilije Markovog;
Batina Nikole Radosavljevog, u
1795. posjedu Vukoja Markovog;
Batina Dabiiva Vuksanovog;
BatinavVuka Radiinog, u posjedu
1796. Koje ivkovog; Batina
Ivka, sina Markovog; Batina
tipana Dabiivljevog, u
1797. posjedu njegovog sina Jovana;
1798.

1799.

posjedu

Batina Nikole Ivonjinog, u

1800. Nikole Vletinog; Vukosav,


Mirete; Luka, Marka; Stojan, Luke;
Batina Radaina, u posjedu Ilije
1801. Ivkovog;
Vleta, Vuje; Radivoj,
Ilije; Vukosav,
Mirete; Miun,
ure; Radomir, ure;
Radonja,ure;
Brajan, ivka;
Milosav, Koje; Vuk,
Viete;

nemuslimana sa batinama

24;

1802.
1803.

35
36

Danas zaselak Brestovo, istono od Novog Pazara.


Nepoznato.

1804.
ahija Zveati

51
1805.

1806.

Prihod:

1807.
1808.
1809.
1810.
1811.
1812.
1813.
1814.
1815.
1816.

badihava, mladarina, poljaina


1817.

ispenda
600
penice, kejla 15, iznos
215
mjeanca, kejla 42, iznos
420
zobi, kejla 8, iznos
40
vina, medri 45, iznos
315
uur od povra
20
uur od lana
20
uur od sijena
52
uur od konica
16
pristojba na tekne
23
porez na svinje
30

i tapijska pristojba na zemin


49
1818.
Svega:
1.800

Selo U n i t e37, pripada Zveanu:


1820.
Batina tipana Olivirovog, u Batina
Lazara, u posjedu Ljube
posjedu Damjana Olivirovog, sada
Radohninog, sada u posjedu Nikole
1821.
u posjedu Vika, dolaca;
Radohninog;
1822.
Batina Nikole Radohninog; Batina
Radohne - pusta;
1823.
imun, Nikole;
Vukoje, Vuka;
1824.
Batina Radivoja Radiinog, u
Dano, Vukosava;
1825.
posjedu Vukosava i Dafera; imun,
Radohne;
1826.
Vuk, dolac; Radenko, imuna;
1819.

40.

1827.

nemuslimana sa batinama 10, pusta batina 1;

1829.

1828. Prihod:

1830.
1831.
1832.
1833.

badihava, mladarina, poljaina


1834.

ispenda
250
penice, kejla 2, iznos
30
mjeanca, kejla 10, iznos
100
zobi, kejla 7, iznos
35
uur od povra, lana, sijena i konica
2
i tapijska pristojba na zemin
70

1835.

1836.

41.

Selo Orahov o 38, pripada Zveanu:

1837.
1838.

Filipa Jovanovog;

1839.

posjedu Vuje Milankovog;

1840.
1841.
1842.

Cvitko, Boia;
1843.

1844.
1845.
Pazara.

Svega:
500

Batina Komnena, u posjedu RadoMito, Boia;


sava, sina Radiinog, u posjedu
Batina Vuka Radovanog, u posjedu
Nikole Dabiivljevog;
Batina Milanka Radosavljevog, u
Batina Nikole Jovanovog, u posjedu
Mije, sina Vujinog;
Ognan, Jovana;
Filip, Radosava;
Vuja, Dabiiva;
Luka, Filipa;

nemuslimana sa batinama 10;


37
38

Nepoznato.
Danas zaselak Orahovo, juno od Rake i sjeveroistono od Novog

1846.

52

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.


1847.

1848.

Prihod:

ispenda
250
penice, kejla 8, iznos
120
mjeanca, kejla 5, iznos
50
zobi, kejla 4, iznos
20
uur od povra
20
uur od lana
20
uur od sijena
50
uur od konica
40
uur od voa
30
bad od mlinskih rvnjeva
50

1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.

badihava, mladarina, poljaina

i tapijska pristojba na zemin


68
1859.
Svega:
850

1858.

1860.

42. Selo D e d i 1 o v o39, pripada Zveanu:

1863.

Mito, urka - na batini svog oca;


Batina Vuka Durainovog, u posjedu
Stoje, udove Marijine, sada u
Stojko, Radosava - na batini svog
posjedu stanovnika sela;
oca;
Batina Vuka

1864.

stanovnika sela;
svog sina; Vuja, Ilije - na

1861.
1862.

Pavel, urka;

Radainovog, u posjedu
Matija, Ivania - na batini umjesto
batini svog
Batina Boe, u posjedu Nikole,

oca;
dolaca, u posjedu Raje Durojinog;
Branisav, Mihala - na batini umjesto
svog oca;
/ 13
Batina Petra Milievog, u

1865.

Boja, Jovana;
1866.

posjedu
Jak, Petra - na batini svog oca;
1867.

Mite Jovanovog;

nemuslhnana sa batinama 11;


1868.

1869.
1870.
1871.
1872.
1873.
1874.
1875.

Prihod:

ispenda
275
penice, kejla 28, iznos
420
mjeanca, kejla 45, iznos
75
uur od povra
25
uur od lana
85
uur od sijena
120
uur od konica

1876.

98
porez na svinje
22

polovina badihave, mladarine, poljaine


1877.
i tapijske pristojbe na zemin
160
1878.
Svega:
1.550

1879.

39

Danas istoimeno selo juno od Novog Pazara.

1880.
ahija Zvean

53
1881.
.i

40

43. Sami pazar D i m i t r o v i c a , pripada Zveanu:


1882. Mahala mesdida Ajardi-begova:

1884.
1885.

Ibrahim-halifa, imam i hatib;


Hodaverdi, Husejna;
Veli-halifa, muezzin;erkez Ali;
Mehmed, mutevellija;
Memi,

1886.
1887.

Pervane, Abdullaha; Evli, Karagoza;


Mustafa, Husejna; Devlihan,

1888.

Husejn, Redepa;

Ejnehan,

1889.

Veli, Abdullaha;

Mustafa,

1890.

Bali, Abdullaha;
Sulejman, Mehmeda;

1883.

Abdullaha;
Ahmeda, m;
Ahmeda, m;
Karagoza;
Husejn, Antoa?;
1891.

kua: imam 1, muezzin 1, oenjenih 13, neoenjenih 4;


1892.

mesdida: glavnica: 116.000;


1893. Od toga za plae:

Vakuf navedenog

plaa imama,
dnevno 9 aki;
plaa muezzina, dnevno 4 ake;
plaa mutevellije,
dnevno 4 ake;
1897. Plae slubenicima navedenog mesdida daju se iz spomenutog
novanog iznosa.

1894.
1895.
1896.

1898.
Mahala mesdida
Hokadem-vojvode, pripada
spomenutom:
1899.

Mahmud-halifa, imam;

Mustafa,

1900.

Sefer-halifa, muezzin;

Ali,

1901.

Veli, Abdullaha;

drugi Ali,

1902.

Ali, Abdullaha;

Ridvan,

1903.

Hadi, Husreva;
Mahmud, Husejna;

Balije;
Kejvana, m;
Abdullaha;

Abdullaha;
Kejvan, Abdullaha;
1904.

kua: imam 1, muezzin 1, oenjenih 8, neoenjen 1;

1905.
Vakuf spomenutog
mesdida: 4 mlina; prihod od mlinova - priblino 2.200;
1906. Od toga za plae:
1907.
plaa imama,
dnevno 3 ake i 1 tovar
penice mjeseno;
1908.
plaa muezzina, dnevno 2.
1909. Mahala Hadi Nesuhova, pripada spomenutom:
1910.

Hodaverdije;

Mehmed-halifa, imam;

irak?,

1911.
1912.

Abdullaha;
1913.

1914.

Abdullaha;

Mustafe;
1915.

Danas grad Kosovska Mitrovica.

Veli-halifa, muezzin;
Gazanfer, Mehmeda;
Ahmed, sin Hajdara;

Junus,

Hasan, Husejna;

Ibrahim,

avud, Berraka;

Zulfikar,

1916.

54

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

1917.
1918.

Osman, Timura;
Mehmed, Balije;
Hodaverdi, Mehmeda;
Mustafa,

1919.

Mustafa, Hasana;
Mehmed-Ali, mutevellija;

Abdurrahmana;

Ferhad, Husejna;
1920.

kua: imam 1, muezzin 1, oenjenih 12, neoenjenih 2;

1921. Vakuf spomenutog


mesdida: pet mlinova; prihod, priblino 2.000;
1922. Spomenuti mesdid nema drugih prihoda osim navedenog iznosa. Plae
slubenika podmiruju se iz prihoda od mlinova;
1923. Od toga za plae:
1924.
plaa imama, dnevno 3;
1925.
plaa muezzina, dnevno 2;
1926.
plaa mutevellije,
dnevno 1;
1927.

Mahala Isa-begove damije, pripada spomenutom:

1928.

Salih-halifa, imam i hatib;

irmerd,

1929.

Husejn-halifa, muezzin;

Mehmed,

1930.
1931.
1932.

Behram, Ahmeda; Durak, Mustafe;


Husejn, Abdullaha; Jusuf, Abdullaha;
Husejn, Hasana;
drugi Husejn,

1933.
1934.
1935.
1936.
1937.

Kurd, Mehmeda;
Husejn, Abdullaha;
Ahmed, Husejna;
Uvejs, Mustafe;
Ahmed, Behrama;

Piri, Mustafe;
Ibrahim, Ismaila;
Hasan, kova;
Abd?...
Jusuf, Ahmeda,

1938.
1939.
1940.

Ibrahim, Hizira;
Husejn, Kurda;
Kurd, Mustafe;

Piri, Selmana;
Omer, Balije;
Pervane,

1941.

Piri, Hasana;

Mustafa,

1942.

Musli, Ahmeda;
Ejjub, Mustafe;

Dafera;

Bilala;

Abdullaha;

m;

Abdullaha;
Pervanea;
Emirah, Dafera;
1943.

kua: imam 1, muezzin 1, oenjenih 27, neoenjenih 3;

1944. Vakuf spomenute damije:


7 mlinova; prihod od
mlinova, priblino 3.000;
1946. Od toga za plae:
1947.
plaa imama i hatiba,
dnevno 6;
1948.
plaa muezzina, dnevno 2;
1949. Plae slubenika navedene asne damije podmiruju se iz prihoda od
mlinova;
1945.

1950. (Varo:)
1951.

Aie hatun;
1952.

1953.

Batina Dimitra Radosavljevog, u i


posjedu Husejna, sina AbdullahoBatina Petka Radosavljevog i Nikole
vog, sada u posjedu Emine, Mihrije
Boljunovog i Stojana, Bogdana,

1954.
hija Zveati

Na
55

Vukaina, tipana, Vukosava i


polovina ifta;
Radosava, u posjedu Radonje
Zemin Pervanea Abdullahovog urinog, potom u posjedu Marka;
polovina ifta;
Batina Jovana Radosavljevog, u
Zemin Mustafe Husejnovog posjedu Ahmeda, sada u posjedu
polovina ifta;
njegovog sina Mahmuda; Zemin

1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.

Jahje Ilijasovog;

Mezra Dijar; pet njiva u podruju


Memi, Ise;
Dimitrovice;
Husejn, sin Alije.

1961.

1962.

Zemin Omera, sina Balijinog i Ilijasa -

1963.
45(!). i f 1 u k Alije, sina Emin-vojvode i Mehmeda Radoevog; to
je jedna njiva i jedan vinograd u posjedu Alije, zatim u posjedu Gazije Husejnovog,
sada u posjedu Osmana Gazijinog - ift:
1964.
1965.

f.14

ifluk mirahora Likuna, u posjedu


Mehmed, Ibrahima - na batini
Davida, sina Vukovog i ostalih
Vukaina;
suvlasnika - ift;
Mahmud, Velije - na batini
Nese;
havade, na podruju Dimitrovice;
Pervane, Abdullaha - na batini
to je nekoliko oranica;
Radonje;

1966.
1967.

ifluk Demil-havade i Memi1968.

1969.
1970.

1971.

1972.
1975.
ifta 4,
1977.
1983.
1986.
1989.
1992.
1995.
1998.
2001.
2004.
2007.
2010.
2013.
2016.
2019.
2022.

Nemuslimani:

1973.
Damjan, Radonje;
muslimana sa batinama i iftom 10, polovina
1978.
nemuslimana sa batinama 3;
1981.
1980.
Pri
hod:
1984.
resrai ift
1987.
ispenda
1990.
penice, kejla 60, iznos
1993.
mjeanca, kejla 180, iznos
1996.
zobi, kejla 50, iznos
1999.
vina, medri 100, iznos
2002.
uur od lana
2005.
uur od konica
2008.
7 mlinova, pristojba
2011.
9 mlinova, pristojba
2014.
uur od voa i povra
2017.
badi bazar, badihava, mladarina,
2020.
i tapijska pristojba na zemin
2023.

Svega:

44. Mezra R i b n i , kod


Dimitrovice, pripa
2025.

2028.
2031.

od itarica, resmi iftahod:


i ostalog

2026.

Pri

1974.
1976.
1979.
1982.
1985.
1988.
1991.
1994.
1997.
2000.
2003.
2006.
2009.
2012.
2015.
2018.
2021.
2024.

7.0

2027.

da
2029.sp

oj
2030.

2032.

2033.

2035.

2034.
56

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

2036. 45. i f 1 u k Mehmeda, sina Hizirovog, u blizini Dimitrovice; to


su njive zvane Priboj i Luli, kao i komadi (zemlje) kupljeni od nevjernika po imenu
Radoh-na i livada kupljena od ame?, pripada Zveanu:
2037.

d: od itarica, resmi ifta i ostalog

Priho
2038.

400
2039. 46. i f 1 u k Alije, sina Amavuda Sinana, kraj Dimitrovice; to je
jedna njiva u posjedu Emine, Muntehe i Alije, sada je koristi Ahmed, sin Alijin,
pripada Zveanu - polovina ifta:
2040.

d: od itarica, resmi ifta i ostalog

Priho
2041.

250
2042. 47. i f 1 u k Husejna, Mustafe i ehsuvara, sinova Mehmedovih;
to je batina poznata pod imenom Nikole Burtara, kraj Dimitrovice, sada u posjedu
Perva-nea, sina Abdullahovog, u nahiji Zvean - ift:
2043.

d: od itarica, resmi ifta i ostalog

Priho
2044.

200
2045. 48. M e z r a Ajardi-bega, sa vrelom zvanim Ravnite; to su njive i
dvije parcele vinograda, sa ispasitem, kod Dimitrovice, u posjedu Kurda, Kadrije i
Per-vanea, pripada Zveanu:
2046.

d: od itarica, resmi ifta i ostalog

Priho

2047.

200
2048.

49. Selo Brusnica 41, sa mezrom Izlova, pripada Zveanu:

Batina Husejna
Abdullahovog, u
2049.

2050. posjedu Kurd-age, dizdara

tvrave
2051. Zvean; Batina Radonje
Bogdanovog, u
2052. posjedu Kurd-age, dizdara
tvrave
2053. Zvean; Batina
uraina, u posjedu
2054. stanovnika sela, sada u
posjedu
2055. Luke Damjanovog; Batina
Marka Radiinog, u posjedu
2056. njegovog sina Ilijasa, sada u
posjedu
2057. njegovog sina Radosava;
Batina tipana, u posjedu udove
2058. Milice, sada u posjedu
Bogdana
2059. Miliinog; Batina Slavka
Petrovog, u vlastitom

2060. posjedu; Toma, Bogdana;


Ognan, Milinka; Batina Cvitka
Jovanovog, sada u
2061. posjedu stanovnika sela;
Batina Nedeljka Rajkovog;
Batina tipana Brajkovog, u
2062. vlastitom posjedu; Toma,
tipana; Kuzma, tipana; Batina
ivka Vukovog, u posjedu
2063. stanovnika sela; Batina
Cvitka Dimitrovog, u posjedu
2064. njegovog sina Milinka;
Batina Pete, sina Jovanovog, u
2065. posjedu njegovog sina
Jovana;

2066. ' Nepoznato,


2067.
Nahija
Zvean

2068.

57

Batina Stojana
2085. Luke Damjanovog;
Bogdanovog, u
Batina Vuka Radosavljevog, u
2071. posjedu stanovnika sela;
2086. posjedu Marka Radiinog,
Madin, Jovana, nepoznat; Rato,
sada u
Miladina; imun, Vika; Batina
2087. posjedu udove Radosavljeve;
Radice, u posjedu Jovana,
Batina Bogdana, u posjedu Stojana
2072. sada u posjedu Kurda, dizdara
2088. Vukovog (i) Cvitka
2073. tvrave Zvean; Batina
Dimitrovog; Batina Radice, u
Nikole, u posjedu Radonje
posjedu stanovnika
2074. Jovanovog, sada u posjedu
2089. sela, sada u posjedu Kurd2075. Radosava i Jovana; Batina
age,
Jovana, u posjedu Vuehne,
2090. dizdara tvrave Zvean;
2076. sada u posjedu Petra, sina
tipan, Radonje; Matija, Radonje;
2077. Dimitrovog; Batina
Jovan, Ljubica; Vuk, tipana; Batina
Nikole Boidarovog, u
Lazara, u posjedu Stojana
2078. posjedu stanovnika sela, sada
2091. Vukovog; Mezra Trebova,
u
koriste je Hadi i Bali
2079. posjedu Nike Stipanovog;
2092. i Memi, sinovi Alijini, sada u
Batina Jovana, u posjedu udove Vladisa2093. posjedu Merjeme hatun,
2080. va, potom u Vladoja
kerke
Dirnitrijevog, sada
2094. Mahmud-havade, sada u
2081. u posjedu Matije
posjedu
Vuksanovog; Batina Jovana
2095. Mustafe; Vuk, tipana;
Radiinog; Batina Radovana, u
Vukoman, Ognana; Goro?, Tome;
posjedu
Hassa njive 4, dunuma 4, u posjedu
2082. Miladina ivkovog, sada u
2096. Osmana, sina Jusufovog,
posjedu
potom u
2083. Dane, sina
2097. posjedu Lazara, sada u
Miladinovog; Batina
posjedu
Dabiiva, u posjedu
2098. dizdara Kurda;
2084. stanovnika sela; Batina popa
Radosava Dajinog (i)
2099.
muslimana sa batinama 5, nemusiimana sa batinama 35;
2069.

2070.

2100.
2101.

Prihod:

2102.
2103.
2104.
2105.
2106.
2107.
2108.
2109.
2110.
2111.
2112.

polovina badihave, mlaarine, poljaine

resmi ift i dunum


113
ispenda
885
penice, kejla 65, iznos
975
mjeanca, kejla 90, iznos
900
zobi, kejla 80, iznos
800
vina, medri 100, iznos
700
uur od povra
20
uur od lana
30
uur od sijena
40
uur od konica
240
uur od voa
100
1 mlin, pristojba

i tapijske pristojbe na zemin


248
2114.
Svega:
4.700

2113.

2115.

2116.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

5
2117.
2118.

50. Selo rnovnica 42 , pripadaZveanu:

Batina Vukmira Jovanovog,

2119. posjedu Radivoja Rajievog;

Batina Dimitra Nikolinog, u posjedu


2120. Vue Jurinog; Batina
Kuzme Vukadinovog, u
2121. vlastitom posjedu; Luka,
Kuzme; Batina Vuka urinog, u
posjedu
2122. Damjana, sina Miloevog;
Damjan, Vuka; Batina Rakia, u
posjedu njegovog
2123. sina Radivoja; Batina
Damjana Radovanovog, u
2124. posjedu dizdara Kurda;
Batina Vuka Nikinog, u posjedu
2125. njegovog sina Vukosava;
Batina imuna, u posjedu Luke,
2126. Miloa Rajkovog;
Batina Cvitka Vuievog, u
2127. vlastitom posjedu;
Batina Vukosava Radonjinog, u
2128. vlastitom posjedu; Batina
imuna Vukovog, u posjedu
2129. Vue Lukinog;
2130. Batina Radosava Jovanovog;
Batina Vuia Stojanovog, u posjedu
2131. Nikole; Batina Boka
Radosavljevog, u
2132. posjedu Milka, dolaca;
Batina Marka, u posjedu stanovnika
2133. sela, sada u posjedu Vuka
2134. Vuerinovog; Batina
Nikole Radovanovog, u
2135. posjedu Velije, sina
Hasanovog; Batina ure, u posjedu
Radoje
2136. Petrovog; Batina Vuka
Radosavljevog, u

2137. posjedu Alije, sada u posjedu


2138. njegovog sina Hurrema;

Batina Nikole Boidarovog, u


2139. posjedu Pervanea
Abdullahovog,
2140. sada u posjedu Mustafe,
dizdara; Batina Radice Stojanovog, u
posjedu
2141. Halil-ehaje; Batina Vukelje,
u posjedu Alije, sada
2142. u posjedu Halil-ehaje;
Batina Boje, u posjedu Pavla
2143. Perinovog, sada u posjedu
Milka
2144. Markovog, dunuma 2; ifluk
Firuza, u posjedu njegovih
2145. sinova Atmade, Ahmeda i
2146. Ibrahima, potom u posjedu
Hizira,
2147. sina Ahmedovog, sada u
posjedu
2148. Osmana, sina Hizirovog
- ift; ifluk Alije Daferovog;
to je
2149. Vukmanova batina, u
posjedu
2150. Mehmeda Alijinog, sada u
posjedu
2151. Ataullaha Musinog - ift;
Hassa njiva, u posjedu Ataullaha,
2152. dunuma 4; Batina Lazara
Neinog, u posjedu
2153. Nikole Cvitkovog;
Batina Vuje, u posjedu Glie
2154. Damjanov
og; Jakov, Stoje;
ivan, Cvitka;
irko, Cvitka;
Nikola, Radina;
Toma, Rajka;
Filip, Vukana;
Marko, Vuksana;
Ognan, Damjana;
Aleksa, Vuka;

2155. muslimana sa batinama 7, nemuslimana sa


batinama 31, dunuma 7;
2156.
Prihod:
resmi ift i dunum
ispenda
2158.
penice, kejla 50, iznos
mjeanca, kejla 115, iznos zobi, kejla
40, iznos vina, medri 140, iznos uur od
povra, bijelog i crvenog luka
2157.

1
56
2160. 7
75
2161. 7
50
2162. 1
2159.

2163.
2164.
2166.

42

.150
200
980

Danas selo erovnica, sjeverozapadno od Kosovske Mitrovice.

2165.

1
5

2167.
ahija Zvean

59
2168.

lana

2169.

sijena

2170.

konica

2171.

voa

2172.

svinje
2173.
2174.

polovina badihave, mladarine, tapijske pristojbe na

poljaine
2175.
vinograd Slave, koristi ga Milko, njiva, parcele 3,
2176.
poznate pod imenom Prodobra, koristi ih Husejn
2177.
Kurdov
2178.

51.
pripada Zveanu:
2179.

uur od
20
uur od
120
uur od
40
uur od
5
porez na
22
zemin i
145

Svega:
4.700

Selo K o z a r e v o43,

f.15

Batina Vuete Vlajkovog, u posjedu


Mihajlo, Vuka;
Dimitra, sada u posjedu Petra Vuk,

2180.

2181.

Miladina;

Karadinog; Vuleta, Milka;


Batina Radovana Vlajkovog, u
Miladin, Pavla;
posjedu Petra imunovog; Mihajlo,

2182.
2183.
2184.

Pavla;

Batina Milka Vuievog, u

2185.

Pavla;

vlastitom posjedu;

2186.

Karade, u posjedu
Mito, Milka;

Zemin Mustafe

Vukia, sina Vukovog i imuna,


Batina Rate Vuievog, u vlastitom
sina Radosavljevog, sada u posjedu
posjedu; Milka Vukievog;

2187.

2188.
2189.

Radonja,

musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 11;


2190.

Prihod:

resmi ift
22
2192.
ispenda
275
2193.
penice, kejla 8, iznos
120
2194.
mjeanca, kejla 9, iznos
90
2195.
zobi, kejla 13, iznos
60
2196.
vina, medri 3, iznos
15
2197.
uur od povra, lana, sijena, konica i voa
7
2198.
vinograd Ilica, pristojba
7
polovina badihave, mladarine, poljaine

2191.

i tapijske pristojbe na zemin


4
2200.
Svega:
600

2199.

2201.

52.

Selo K o b i lj a Glava, 44 pripada Zveanu:


Kurd-Ali, Hasana;

2202.

Vuehninog, u posjedu
Stojan, Nike Milijinog - na batini,

Vukia, njegovog sina;


umjesto svog sina; Radonja, Vukia;
Dimitre, Marka Cvitkovog - na
Slavko, Radosava - na batini svog oca,
batini, umjesto svog sina; umjesto

2203.
2204.
2205.

imuna Radosavljevog;

Rajica, Dimitra;

2206.

- na batini Radosava;
2207. 43
2208. 44
2209.

Batina Rate

Cvitko, Radosava

Danas zaselak Kozarevo, sjeveroistono od Novog Pazara.


Danas istoimeno selo sjeverozapadno od Kosovske Mitrovice.

2210.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

60
Batina Damjana, u
posjedu Radosava, sada u
posjedu Radonje;
2213. Batina Vukca, u posjedu
Vuia, sada u posjedu Cvitka
Vukinog;
2211.

2212.

Batina Hrelje, u
posjedu stanovnika
2215. sela;
2216.
Ljuljo, Slavka - na
batini imuna; Radman,
Vuia; Hassa njive 2,
dunuma 4;
2214.

2217.

musliman 1, nemuslimana sa
batinama 12;

2218.

2224.

2219.
Prihod:
resmi ift i dunum
ispenda
2221. penice, kejla 28, iznos
mjeanca, kejla 35, iznos zobi, kejla
28, iznos vina, medri 28, iznos uur
od povra uur od lana uur od
konica porez na svinje
2222. polovina badihave, mladarine, poljaine i
tapijske pristojbe na zemin

39
300
440
300
140
196
1

2220.

2225.

42

2226.
2223.

Svega:

38

2227.

30

2228.

174
2229.

1.200
2230.
2231.
2232.
2233.

posjedu

53. Selo D i m i l i 45, pripada Zveanu:

Mito, Stojana;
Nikola, Mite;
Batina Vuka Nikolinog, u

2234. njegovog sina Luke; Batina


Nike urinog, u posjedu
2235. udove Mare, sada u posjedu

2236. stanovnika sela; Batina


Milie, u posjedu Lazara
2237. imunovog; Batina
imuna, u posjedu Lazara
2238. dolaca, vsada u posjedu
Stojana; Radonja, ivka;
2239.

nemuslimana sa

Batina Mustafe, u
posjedu Vitaa
2241. Vukovog, sada u posjedu
ivka; Batina Berisava, u posjedu
Vukaina,
2242. sada u posjedu tipana,
dolaca; Batina Radovca, sina
Mijaveva, u
2243. posjedu Bojina dolaca,
sina
2244. Davidova;
Vukadin, Dimitra;
Lazar, Dujie; Viko,
Vika; Milosav,
Vukadina; Viko,
Dimitra;
2240.

batinama 15;

2245.

2246. ispend

2255.

2248.

iznos

2256.

Prihod:

penice,
kejla 11, iznos
mjeanca, kejla 15,

2247.

350

2257.

145

2258.

2249. zobi, kejla 5, iznos


2250.
uur od

povra

2251.
2252.

sijena

2253.

konica

2254.

150

2259.

35

uur od lana
uur od

2260.

20

2261.

uur od

30

2262.

uur od voa

150

2263.

20

2264.

20

45
2265.
Nepoznato.
2266.
Nabija
Zvean

2268.

2267.

vinograd
porez na svinje
polovina badihave, mlaarine,
poljaine
i tapijske pristojbe na zemin

61

2269.
2270.
2271.
2272.

2274.

50 10
2275.

2273.

Svega:

10
1.200

2276. 54. V o j n u c i spomenutog sela Dimili, pripada Zveanu:

Viko, Dimitra - na batini


svog
2278. oca; Vuka, Radula - na batini;
2277.

2280.

nemuslimana sa batinama 4,
musliman 1;

2281.

2282.

resmi bennak ispenda


2283. penice, kejla 15, iznos
mjeanca, kejla 27, iznos zobi,
kejla 8, iznos vina, medri 18, iznos

Mito,
Vuete; Dane,
Ivka; Murad,
Abdullaha;
p
o
v
r

2279.

Prihod:

u
r
o
d

ur od lana uur od sijena uur od


konica uur od voa porez na
svinje
2284. polovina badihave, mlaarine, poljaine i
tapijske pristojbe na zemin

2286.

12

2287.

100

2288.

225

2289.

270

2290.

40

2291.

126

2292.
2285.

Svega:

10

2293.

120

2294.

50

2295.

32

2296.

10

2297.

40

2298. 5

3 1.100
2299. 55. Selo D o lj a n i46, pripada Zveanu:

Batina Todora, u
posjedu Abdullaha,
2301. potom u posjedu Mustafabega; Batina Jovana Stipanovog, u
posjedu
2302. udove Vukave; Mito, Jovana;
Batina Rate Dejanovog, u posjedu
2303. Husejna Kurdovog, sada u
posjedu
2304. njegovog sina Mahmuda;
imun, Nikole - na batini, u posjedu
2305. stanovnika sela; Vukmir,
Vukosava; Batina Marka Nikinog, u
posjedu
2306. stanovnika sela; Batina
Nike Radosavljevog, u
2307. posjedu udove Jelice;
2300.

2316.

46

Nepoznato.

Batina Radosava, u
posjedu
2309. stanovnika sela - pusta;
Batina imuna Radosavljevog, u
2310. posjedu Matije
Jovanovog; Batina Radovana, u
posjedu
2311. Miladina Olivirovog;
Batina Lukaa Dragojlovog 2312. pusta; Batina Josipa, u
posjedu Olivira 2313. pusta; Batina tipana, u
posjedu stanovnika
2314. sela - pusta; Batina
Nikole, u posjedu Ive,
2315. njegovog sina pusta; Vuleta, Radomira;
2308.

2317.

62

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Vuko, Vukosava; Milko, dolac;


Komlen, Miladina; Vuleta, Radka;
Marko, Simuna;
Hassa njive 2,

2318.
2319.
2320.

dunuma 4, u posjedu

Mito, dolac;

2321.

Abdullahovog;

Bilala

nemuslimana sa batinama 15, muslimana sa batinama 2, pustih


batina 5;
2322.

2324.

2323.

Prihod:

2325.
2326.
2327.
2328.
2329.
2330.
2331.
2332.

polovina badihave, mlaarine, poljaine

resmi bennak i dunum


72
ispenda
350
penice, kejla 22, iznos
330
mjeanca, kejla 75, iznos
750
zobi, kejla 40, iznos
200
uur od povra
uur od lana
35
uur od sijena
100
uur od konica
12

2333.

tapijske pristojbe na zemin

2334.

1
125
Svega:
2.200

2335. 56. ifluk D a s t i k a, to je jedna oranica u posjedu Devlihana i


Alije, potom u posjedu Dervia, sada u posjedu Mustafe Hajmllahovog, Ibrahima i
Hadi Pir-Alije, Alije Husejnovog, Hasana Husejnovog, Husejna Mustafinog, Sufi
Velije, Kurd-age i Pervana Abdullahovog - ifta 4;
2337.
2338.
2339.
2340.
2341.
2342.
2343.
2344.
2345.
2346.

mlina, pristojba
4 mlina, pristojba

2336.

Prihod:

resmi ift
92
penice, kejla 28, iznos
280
mjeanca, kejla 25, iznos
250
zobi, kejla 49, iznos
145
uur od povra
uur od sijena
uur od lana
uur od konica
uur od voa
2
60
120
2347.
Svega:
900

5
5
6
2
2

2348.

s -&*
Y

2349.

2350.

II
1J

2351.

li

11

-i*

ic '

"J-Jl"-*

2352.

-r-<V

2353.
1

2354.
478, f. 16

TK TD

2355.

2356.

f. 16

2358.

2359.
1. Selo Meurjeje
2361.
2. SeloBobranje
2363.
3. Vojnuci sela Gornji
2365.
4. Vojnuci sela
2367.
5. Selo Buevice
2369.
6. Selo Guovac
2371.
7. SeloZagulj
2373.
8. Vojnuci sela
2375.
9. Selo Brezovica
2377.
10. Vojnuci sela Crni
2379.
11. Vojnuci sela Dolnja
2381.
12. Selo Slana Luka,
2383.
13. Selo Orana
2385.
14. Dio od Demirdi
2387.
15. Dio sela Petre,
2389. Krmar
2391.
16. ifluk Alije, sina
2393.
17. Selo Gornji Lukar
2395.
18. Selo Gornje
2397.
19. Selo Guevo
2399.
20. Vojnuci sela
2401.
21. Selo Joanica
2403.
22. Vojnuci sela
2405.
23. Selo Pasji Potok
2407.
24. Selo Mlinice,
2409. Tekija
2411.
25. Vojnuci sela
2413. imenom Tekija
2415.
26. Selo Jasika
2417.
27. Selo Kalji
2419.
28. Vojnuci
2421.
29. Selo Rude
2423.
30. Selo Mur
2425.
31.SeloKruevo
2427.
32. Selo Paralovo
2429.
33. Selo Ukorine
2431.
34. Selo Dragoevo
2433.
35. Selo Dolnje
2435.
36. Vojnuci
2437.
37. Vojnuci sela Zagulj
2439.
38. Selo Lua, drugim
2441. Radeti
2443.
39. Selo Dolnji Morani
2445.
40. Selo Gornja Banja
2447.
41. Selo ira
2449.
42. Selo Vidkovi
2451.
43. Selo Slivna
2453.
44. Selo Petre, drugim
2455. Krmar

2360.
2362.
2364.
2366.
2368.
2370.
2372.
2374.
2376.
2378.
2380.
2382.
2384.
2386.
2388.
2390.
2392.
2394.
2396.
2398.
2400.
2402.
2404.
2406.
2408.
2410.
2412.
2414.
2416.
2418.
2420.
2422.
2424.
2426.
2428.
2430.
2432.
2434.
2436.
2438.
2440.
2442.
2444.
2446.
2448.
2450.
2452.
2454.
2456.

45. Selo Gornje


46. Sami Demirdi
47. Selo Smolua
48. Selo Brezovica sa
49. Selo Crni
50. Selo Gornji
51. Selo Zakonie
52. Vojnuci
53. Selo Osoje
54. Selo Mili
55. Selo Mirkovine
56. Selo Dolnje
57. Selo Gornje
58. Selo Peligan
59. Selo Veli Potok
60. Selo Pokrivenik
61. Selo Milanovi
62. Selo Dolnje
63. Selo Kova
64. Selo Konie
65. Selo Javorje
66. Selo Brnjice
67. Selo Dolnja banja
68. Selo Brvenik
69. Selo Strumica
70. Selo Ni
71. SeloKranji
72. Selo Bouri,
Nikoli
73. Selo Zagrade
74. Selo Kelemdi
75. Selo Jovanica
76. Selo Dobri Dub
77. Selo Gornji i
78. Selo Gornja Znua
79. Selo Dolnja Znua
80. Vojnuci
81. Mezra Osmanica
82. Selo Vrabi
83. Selo Despi
84. Selo Smoljan,
Suhi Potok
85. Selo Prodankovo
86. Selo Jadike
87. Selo Gomja i
88. Selo Gornja
89. Vojnuci
90. Selo Dedilovo
91. Selo Maljevica

64

2457.

92.
93.
94.
95.
96.
97.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Selo Dolnji Lukar


Selo Potok
Selo Buevie
Selo Girina
Mezra, zemin Ljubi
Selo Kolja, sa vojnucima

2458.

sela Dolnja Oholja


98. Selo Dolnja Oholja
99. Vojnuci sela Koljenovi
100. 117

100. Selo Upore


101. Selo Komin
102. Selo Dolnja Jablanica, drugim
imenom Gijali
103. Selo Crnoa, drugim imenom
Borovi
spomenutog sela
104. Vojnuci
105. Selo Orla
106. Selo Petrovo

101. NAHIJAJELE U
BOSANSKOM SANDAKU

102.

1. Selo Meurjeje 1 , pripada spomenutoj (nahiji):

Batina Vojina, sina


Novakovog;
104.
Batina Kostadina
Vukainovog, u posjedu Nike
Milijinog, sada u posjedu
Jakova Nikinog;
103.

Batina Vukice Boanovog,


u posjedu njegovog sina Petra,
potom u posjedu njegovog sina
tipana, sada u posjedu Hadi
Pirije;

106.

kua: 2 po
315,1 po 100
105.

107.

2. Selo B o b r a nj e2, pripada Jeleu:

Batina Vuka
Radosavljevog, u
109. posjedu Pavla Vukovog;
Batina Olivira, u posjedu
Vuerine
110. Vukmirovog, u posjedu
Dabiiva
111. Milkovog; Batina
imuna, u posjedu
112. spomenutog Dabiiva;
Batina Vukadina Nikolinog, u
113. vlastitom posjedu,
Batina Ivana Radosavljevog, u
114. vlastitom posjedu;
Batina Miladina, u posjedu
115. spomenutog Ivana
Radosavljevog;
108.

117.

posjedu

Batina Nike Stojanovog, u

118. spomenutog Ivana


Radosavljevog; Batina Radivoja, u
posjedu
119. stanovnika sela; Batina
Pete Dimitrovog, u posjedu
120. spomenutog Vuerine
Dimitrovog; Batina Miloa, u
posjedu spomenutog
121. Vuerine Dimitrovog;
Batina Nike Petrovog, u vlastitom
122. posjedu; Batina Vesalja?
Radosavljevog, u
123. posjedu Mahmuda, sina
Balijinog;

116.

kua: 12 po 315

124.

3. V o j n u c i sela Gornji Lukar3, pripada Jeleu:

125. Batina Jovana Radiinog, u

posjedu
126. Mustafe, spahije; Batina
Pavka Vujanovog, u vlastitom

posjedu;
Batina Nikole Mihailovog,
u posjedu Mustafe, spahije, sina
Kurdovog;

128.
129.

kua: 3, odsjekom
godinje 300
127.

130.

1
Selo Meurjeje danas ne postoji. Meutim, predio izmeu Joanice i
Cvrnjske rijeke, juno od sela

Lukara, narod naziva Meurjeje, gdje je vjerovatno postojalo i spomenuto selo.


2
131.
Pod ovim ili slinim nazivom danas nepoznato. Prema defteru iz 1468.
itano kao Tobretina, to je
takoer nepoznato.
3
132.
Danas selo Velike Lukare, jugozapadno od Novog Pazara.

133.

66
134.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

4. V o j n u c i sela Gornja Premilja4, pripada Jeleu:


Batina Vujice Cvitkovog, u posjedu
spomenutog Petra Vujiinog;
Petra, sina Vujiinog;
Batina Nikole Radojiinog, u posjedu
Batina Radivoja, u posjedu
Radonje, sada u posjedu spomenutog
stanovnika sela, sada u posjedu
Petra Vujiinog;

135.
136.
137.
138.
139.

kua: 3 po 315

140.

5. Selo B u e v i c e5, zabiljeeni vojnuci, pripada Jeleu:


Batina Vojina, u posjedu Jovana
Batina Strahinjevu posjedu Vuje,
Ivaevog, sada u posjedu Alekse
sada u posjedu Zivka Vujinovog;

141.
142.
143. Jovanovog;
144.

kua: 2 po 315

145.

6.

Selo G u o v a c6, od popisanih vojnuka, pripada Jeleu:


Mito, Radula;
ManojlOj Radula;
Jova, Mihajla;
Nikola, Zivka;
Jova, dolac;
Miladin, Mihajla;

146.
147.
148.

Ljubo, Milka;
149.

kua: 7po 315

150.

7.

Selo Z a g u lj7, sa vojnucima tog sela, pripada Jeleu:

151.
152.
153.
154.

Batina Matije ..., u posjedu Jovana,

Batina Ilije Vukovog, u posjedu


sina Matijinog;
Vukia Zivkovog;
Batina Radosava Mitrainovog, u
Batina Mirosava, u posjedu Vuka
posjedu imuna Radosavljevog;
Radosavljevog,
Batina Cvitka Radosavljevog;

155.

kua: 5 po 315

156.

8. Vojnuci sela Konie 8 , pripada Jeleu:


Radosav, ure;
Dobrajko, Rajka;
uroa, Radosava; Rajin, dolac;

157.
158.
159.

160. 4
161. 5

kua: 4 po 315

Nepoznato.
Pod navedenim imenom nepoznato. Meutim, danas postoji naselje Bua, kod
Dedilova, juno od

Novog Pazara, pa je \tjerovatno rije o tom naselju.


Nepoznato.
Naselje kod eeva, sjeverozapadno od Kosovske Mitrovice.
Danas istoimeno selo jugozapadno od Novog Pazara.

162. 6
163. 7
164. 8

165.
hijaJele

Na
67

166.
Prema starom defteru u spomenutom selu se nalazi 28 nefera. Ali, u
selu su uistinu nastanjena samo 4 stanovnika. Propisano je da od starog do novog
deftera plaaju po osam filurija, tako je od Porte nareeno, pa je i sada tako
zavedeno da se ovih 4 nefera zaduuju da plaaju po osam filurija.
167.

9. Selo Brezovica 9 , pripada Jeleu:


Ljubo, Milije - knez, osloboen od
posjedu Rae Milijinog;
pristojbi;
Batina Rae Milijinog, u vlastitom
Batina Bogdana, u posjedu

168.
169.
170.

Radosava, potom u Milije, sada u


171.

kua: 2 po 315, 1 po 150

172.

10. V o j n u c i sela Crni , pripada Jeleu:


Raa, Jovana;

173.

Boan, Radina;

174.

kua: 2 po 315

175.

l l . V o j n u c i sela Dolnja Banja11, pripada Jeleu:


Batina ivka Damjanovog, u
Batina ivka Damjanovog i Rajka
posjedu Radivoja Milkovog;
Vukovog, sada u posjedu Radivoja
Batina Jovana Radonjinog;
Milkovog;

176.
177.
178.
179.

kua: 3 po 315
12. Selo S l a n a Luk a12, sa

180.

vojnucima toga sela, pripada Jeleu:


Batina Radosava Jovanovog;
181.

Batina Vite Petrovog, u vlastitom


vlastitom posjedu; posjedu;

183.

187.
188.
189.
190.

Vojnuci navedenog sela:


Batina Davida Radosavljevog, u

182.

186.

Batina Radosava Nikiinog;

184.

kua: 4 po 315

185.

13.

Selo O r a n a13, od bivih vojnuka, pripada Jeleu:


Batina Vuka Radojiinog, u posjedu
Batina Ilije Miloevog, u vlastitom
njegovog sina Miladina; posjedu;

' Danas zaselak Brezovica, jugozapadno od Novog Pazara, u podruju izvorita Joanice.
10
Selo u Ibarskom Kolainu, istono od Tutina.
" Dananje selo Banje u Ibarskom Kolainu, istono od Tutina.

191.

12

Krusevo i Kovai.
13
192.
193. 68

Selo pod ovim nazivom danas nije poznato. Postoje samo Luke, zaseoci sela
Vjerovatno je to dananje selo Orae, jugozapadno od Novog Pazara.

194.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

195.

Batina Jovaka
Rajkovog, u vlastitom
posjedu;

196.

197.

Batina Joka
Kostadinovog, u posjedu
Cvitanka;

198.

kua: 4 po

315;
199.

14. Dio od Demirdi Pazara 14 (Gluhavica), pripada Jeleu:

Filurija od 4 kue po 315;


201.
Vodi se na kaluerima manastira Mileeva i ivanu, sinu Petra.

200.

202.

15. Dio sela P e t r e15, drugim imenom Krmar, nahija Jele:

Batina Nikole,
sina Radonjinog;

203.

204.

Polovina batine Tomaa,


sina Milkovog;

205.

kua: 1 po 315,1 po

150
206.
16. i f 1 u k Alije, sina Hizirovog; zemlja kupljena od Sefera? i
Mehmeda; to su njive koje on uiva; pripadaju Jeleu - odsjekom godinje 150.
207.

17. Selo Gornji Luka r, 16 pripada Jeleu:

Batina Vuehne, u posjedu


Behrama, sada u posjedu Bogdana
Radovanovog;
209.
ifluk Ismaila, enegira;
zemlja poznata kao urina batina, u
posjedu Mehmeda, sada u posjedu
njegovog sina Mehmeda i brae mu
-ift;
210. Bogdan, Radula;
211.
Nikola, Radoa;
212. Batina Rajka Ilijinog;
213.
Batina Vukia, u posjedu
Radice

208.

nemuslimana sa
batinama 10;
214.

215. Radoevog, sada u posjedu


Jovana; Batina Tomaa, u posjedu
Pavka
216. Dejanovog; Batina
Radosava Stojanovog, u
217. posjedu Vuia Jovanovog,
sada u
218. posjedu Petra; Batina
Branivoja Jokovog, u
219. posjedu Joka Radoevog;
Batina Radka Berrakovog, u posjedu
220. Jovana, sada u posjedu
njegovog
221. sina
Petra; Rajica,
dolac;

222.

223. f

.
224. resmi ift
1225.
ispenda
8 226. penice, kejla 20,
iznos
mjeanca, kejla
24, iznos
228.
zobi, kejla 12,
iznos
229.
vina, medri 2,
iznos
227.

230. P

r
i
h
o
d
:

231.

22

232.

250

233.

300

234.

240

235.

60

236.

14
237. 14
238. 15

Danas selo Gluhav.ica, sjeveroistono od Novog Pazara.


Prvo ime sela danas nije poznato, dok zaselak Krmar danas postoji na
Rogozni, jugoistono od
Novog Pazara.
239. 16
Danas selo Velike Lukare, jugozapadno od Novog Pazara (Vid. bilj 3).
240.Nahija Jele
241. &
242.

243.

uur od povra

250. 2
251.
2
2
2

244. uur od lana


245. uur od sijena
246. porez na svinje
247. polovina badihave, mlaarine,

poljaine
i tapijske pristojbe na zemin

248.

249. Sv

eg
a:

252. 6

900

253. 18. Selo Gornje Tremilje 17 ,pripada Jeleu:

Batina Pavka Vukaevog, u


posjedu Milovana Cvitkovog, sada u
posjedu Sulejmana i Mahmuda,
sinova Jahjinih;

254.

Batina Vuka Jovanovog, u


posjedu Janete Bogdanovog, pa u
udove Pavka Vukovog, sada u
posjedu spomenutih Sulejmana i
Mahmuda;
256. Matija, Dabrivoja;
257. Batina Radonje, u posjedu
stanovnika

255.

259. sela, sada u posjedu Petra;


Batina Cvijaina Ivkovog, u posjedu
260. Sulejmana i Mahmuda,
sinova
261. Jahjinih; Batina Boia, u
posjedu stanovnika
262. sela, sada u posjedu
Sulejmana i
263. Mahmuda; Batina
Radosava, u posjedu
264. Mahmudelebije; Marko, Petra;

nemuslimana sa
batinama 9;
258.
265.

266.

Pri
hod: ispenda
267.
penice, kejla 19, iznos
mjeanca, kejla 35,5, iznos zobi, kejla
48, iznos uur od povra uur od lana
uur od sijena uur od voa porez na
svinje
268.
polovina badihave, mlaarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin

270.

225

271.

285

272.

355

273.

240

274.
269. Sv

eg
a:

275.
276.

25
30
8

277. 2

5 25
278.

55 1.446
279.

19. Selo G u e v o18, pripada Jeleu:

Batina Hizira Radonjinog, u


posjedu Mehmeda i Pirije;
281.
Batina Rajka Todorovog, u
280.

posjedu Rizvana, potom u posjedu


Husrev-elebije, sada u posjedu
Osman-aua;

Batina Husreva i Nikole, u


posjedu emina Mehmeda, sina
Hamzinog, sada u posjedu Mustafe,
sina

282.

289.
290.

17
18

283. Mehmedovog;
Batina
Radonje, u posjedu emina
284. Mehmeda, sina
Demaluddinova,
285. sada u posjedu Mustafe
286. Mehmedovog;
Batina
uraina, u posjedu Velije
287. Hasanovog, sada u posjedu
Mustafe
288. Mehmedovog;
Batina
Vukaina, u posjedu emina

Nepoznato.
Danas istoimeno selo juno od Novog Pazara.

291.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Muhjiddina, sada u posjedu


Mustafe
293. Mehmedovog; Batina Petra
Vukevog, u posjedu
294. Balije Ejnebegovog, sada u
posjedu
295. Pazarlije Mezida; Batina
Radojice Vuehninog, u
296. posjedu ivka, zeta
Vuehninog; Batina Vuka Nikolinog,
u posjedu
297. Nikole, sada u posjedu Petra,
sina
298. Ognanovog; Batina Nikole
Milievog, u posjedu
299. Vojina
Radohninog; Petre,
Ognana; Batina
Marka
300. Todorovog;
292.

305.

Batina Ahmeda
Hasanovog, u posjedu Vuka
Veljakovog;
302.
ifluk Muhjiddina, emina;
zemlja poznata kao subae
Karagoza i batina, u posjedu
Mehmeda, sada u posjedu Mustafe,
sina Mehmedovog;
303.
ifluk Behadira, sina
Mustafina i Velije, sina Husejnova i
emina ah-Hubbana Iskenderovog i
ostalih suvlasnika, sada u posjedu
Ibrahima, brata ah-Hubbanovog;
304.
ifluk Husejna i Mustafe,
sinova Jakuba dindije, poznat kao
Stipanova i Vukova zemlja, sada u
posjedu Sinan-aua - ift;
301.

muslimana sa batinama 10, nemuslimana sa batinama 6;


306.

Prihod:

resmi ift i bennak


220
308.
ispenda
125
309.
penice, kejla 4, iznos
60
310.
mjeanca, kejla 5, iznos
50
311.
zobi, kejla 6, iznos
30
312.
vina, medri 10, iznos
70
313.
uur od povra
10
314.
uur od sijena
10
315.
uur od lana
20
316.
uur od bijelog i crvenog luka i kupusa
317.
porez na svinje
15
badihava, mlaarina, poljaina
318.
i tapijska pristojba na zemin
10
319.
Svega:
630
307.

320.

20. V o j n u c i sela Guevo, pripada Jeleu:

321. Batina Davida Milovanovog,

posjedu Velije, sada u posjedu


njegovog sina Ibrahima;
Batina Cvitka Vuletinog, u posjedu
324. Jovana, sina Janievog;
Batina Jovana Nikolinog, u vlastitom
325. posjedu;
326. Komlen, Boia; Vojin,
322.
323.

Radohne; Vukain, Zivka;


Milija, Boia; Strahinja,
Dabiiva - na batini svog
327. brata;
328.
Dimitre, Dabiiva;
Slavia, Obrada - na batini
svog

329. djeda Tomaa; Manojlo,


Marka - na batini svog
330. brata;
331.
Aleksa, Marka; Batina
Radosava, u posjedu Vuka
332. Radiinog, sada u posjedu
Ivana
333. Vojinovog, sada u posjedu
Pavla,

334. sina Ivanovog; Batina


Radice, u posjedu Luke, sada
335. u posjedu Mite Tominog,
sada u
336. posjedu Mite, sina
Kojinog; Jani, Boia; Ratun,
Berana; Vukoje, imuna; Pavel,
Filipa;

337.

338.

339. Nahija Jele

341. Vui, Mite;

342.

Marka;

> Manojlo,

344. Dimitre, Vukia;


345.
Pavko,
347. imun, Boia;
348.
Aleksa,
350. Filip, Vojina;
351.
Petre, dolac;
353. Mito, Jovana;
354.
Jovan,
dolac;
356.
nemuslimana sa batinama 27, musliman sa

batinom 1;

358.

361.
364.
367.
370.
373.
376.
379.
382.
385.
388.
391.
394.
397.
399.
402.
406.

359.

343.
346.
349.
352.
355.
357.
360.

Prihod:

362.
resmi ift
365.
ispenda
368.
penice, kejla 7,
371.
mjeanca, kejla
374.
zobi, kejla 15,
377.
vina, medri 20,
380.
uur od povra
383.
uur od lana
386.
uur od sijena
389.
uur od konica
392.
uur od voa
395.
porez na svinje
polovina badihave, mlaarine, poljaine
400.
i tapijske pristojbe

403. Sveg

363.
366.
369.
372.
375.
378.
381.
384.
387.
390.
393.
396.
398.
401.
404.

21. Selo J o a n i c a , pripada Jeleu:

Ibrahim, Ishaka;
Batina
Devlihana,
u
posjedu Hizira, sina Alijinog, sada
u posjedu Alije Ramadanovog;
409.
ifluk Paajigita i Nesuha; dio
Paaji-gitov je u posjedu Fatime i
Aie, njegovih sestara, a sada u
suvlasnitvu Mahmuda i Mehmeda polovina ifta;
410.
Batina Radice Vlkovog, u
posjedu Radonje Nikinog;
411.
Milosav, Radonje;
412. Radoje, Radonje;
413.
ivko, Jovana - na batini
svog oca, umjesto Grubaa
Jovanovog;
414.
Joko, Vuka - na batini
svog oca;
415.
Mito, Koste - na batini;
416.
Lazar, Bogovca - na batini,
umjesto Marka Radomilovog;
407.
408.

muslimana sa batinama 4,
polovina ifta 1, nemuslimana sa
batinama 13;
428.

340. 405. TI

418.
419.

417. Pavko, Radonje - na batini;

umjesto

Vukain, Dimitra;
Raa, Radonje - na batini,

420. spahije Mahmuda; Raa,


Radonje; Batina Vuka Radivojevog,
u posjedu
421. Rajka Jovanovog, sada u
posjedu
422. spahije Mahmuda i
suvlasnika; Batina Vukaa
Radivojevog, u
423. posjedu Rajka Jovanovog,
sada u
424. posjedu spahije Mahmuda i
425. suvlasnika; Marinko, Matije;
Milija, Joka; Livada Hadi
Mustafina; vlasniku
426. zemlje daje uur;
Livada Abdije Jusufovog, u
427. spomenutom selu - 2 parcele;

19
429.
Danas zaselak Joaniea u slivu istoimene rijeke, jugozapadno od Novog Pazara.
431.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
430.72

433.
Prihod:
resmi ift, bennak i nim
ispenda
435.
penice, kejla 12, iznos
mjeanca, kejla 45, iznos zobi,
kejla 12, iznos vina, medri 10,
iznos uur od povra uur od lana
uur od sijena
436.
uur od bijelog i crvenog luka
porez na svinje
437.
polovina badihave, mladarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
432.

439.

434.

440.

99

325

441.

180

442.

450

443.
444.
438. Sv

eg
a:

445.
446.
447.
448.
449.

60
70
10
25
30
10
30

450.

00 1.400
451.

22. V o j n u c i sela Joanica, pripada Meu:

Rato Jovanov - na batini


svog oca, umjesto Mahmudelebije;

Jakov Radomilov - na batini


Radonje, umjesto Mahmud-elebije;

452.

455.

nemuslimana 2;

453.

454.

456.

Prihodi:
od itarica, uura od sijena i ostalog

400

457.

23. Selo P a s j i Potok 20, pripada


458.
f.19 Meu:
su
459. Batina Radonje, u posjedu
469.
Ahmeda,
460. sina Abdullahovog, sada u
posjedu
461. Nizame hatun;
Batina Timuraha, sina
462. Abdullahovog, sada u
posjedu Rahe
463. hatun;
464. Abdulkerim, Mehmeda;
Sulejman, Abdulkerima; Ali,
Hasana, dolac; Batina
Radivoja, u posjedu Ahmeda,
465. sina Abdullahovog, sada u
posjedu
466. Emine i Aie hatun; itluk
Alije, poznat kao batina Vite i
467. zemlja Jovanova, u posjedu
468. Husejna, sina Memijina ift; itluk Alije, sina Nesuhovog; to
7.

zemlje Stipania, Milivoja,


muslimana sa
batinama 9, nemuslimana sa
batinama 5;
470.

Boidara, Nese, Marka, Jure


Radinova i osim navedenih jo
sedam parcela njiva, potom su u
posjedu Alije, sina Daferovog,
sada u posjedu Mahmud-elebije;
472.
Batina tipana, u posjedu
Vuia Mitinog, potom u posjedu
tipana Radiinog, sada u posjedu
Jovana tipano vog;
471.

Vukoje, Radosava - na batini


svog brata;
474.
tipan, Radice - na batini
svog brata;
475.
Jovan, dolac;
476.
Husejn, Alije;
477.
Mahmud, dolac;
478.
Milosav, dolac;
479.
Mustafa, Mahmuda;
473.

480. ' Danas zaselak Pasiji Potok, jugoistono od Novog Pazara.


481.Nahija Jele
483.

482.73

Prihod:

resmi ift, bennak i nim


242
485.
ispenda
125
486.
penice, kejla 20, iznos
300
487.
mjeanca, kejla 65, iznos
650
488.
zobi, kejla 31, iznos
155
489.
vina, medri 18, iznos
126
490.
uur od povra, bijelog i crvenog luka
491.
uur od lana
492.
uur od sijena
493.
uur od konica
494.
uur od voa
495.
porez na svinje
1
polovina badihave, mladarine, poljaine
496.
i tapijske pristojbe na zemin
1
vinograd Faik-vojvode, u vlastitom posjedu
497.
parcela 1, dunum 1, pristojba
7
vinograd Pirije, u posjedu Jovana, daje uur,
498.
dunuma 2, pristojba
14
vinograd tabaka Alagoza, u posjedu Hasana
499.
i Abdulkerima, parcela 1, dunuma 6, pristojba
42
vinograd Balije, u posjedu Husejna, parcela 1, dunuma
500.
2, pristojba
14
vinograd Kurda, u posjedu Husejna, parcela 1,
501.
dunuma 3, pristojba
21
502.
vinograd Alije, parcela 1, dunum 1, pristojba
7
vinograd Davuda Abdulkerimovog, parcela 1,
503.
dunuma 2, pristojba
14
504.
Svega:
1.700
484.

505.

24. Selo M1 i n i c e 21, drugim imenom Tekija, pripada Jeleu:

Batina Vukaina, u posjedu


Pirije, sina Alijinog, sada u posjedu
Sulejmana, sina Iskenderovog;
507.
Batina Radonje
506.

1
1
1
1
1

Ljubomanovog, u posjedu Mustafe i


Jusufa, sada u posjedu Hasana,
subae;
508.
Batina Vladosava

Olivirovog, u posjedu Cvitka, potom


u posjedu Aie i Selime, keri
Hasanovih, sada u posjedu Hadi
Mustafe;
509.
Batina
Milaina,
u
posjedu Hadi Mustafe i
Nikojima Lazarovog;
510.
Batina tipana, u posjedu Ivka,
potom u posjedu Dabiiva, sada u
posjedu Sulejmana, sina Iskenderovog;
511.
Batina Radosava i Nikole, u
posjedu ah-Hubbane hatun;

519.

Mustafa, Mirzada - na
batini nepoznatog - polovina
ifta;
513.
ifluk Sulejmana, sina
Iskenderovog; to su zemljita koja
on uiva - ift;
514.
ifluk Mustafe, sina
Junusovog, Kurda Balijinog, drugog
Mustafe, sina Hasanovog i njegovog
strica; to je Vuksanova batina, koju
uiva Sulejman, sin Iskender-begov i
ah-Hubbane hatun - ift;
515.
Nesuh, Kasima;
516.
Batina Marka
Boidarovog, u posjedu
Cvitka, sada u posjedu
Miladina Cvitkovog;
517.
Batina Ivka, u posjedu
Dabiiva, sada u posjedu Radosava i
Radonje;
518.
Vujko, Stojanov;
muslimana sa batinama 9, nemuslimana sa batinama 3, nepoznat
512.

1;
520.

21

Danas nije poznato ni pod jednim od ova dva navedena naziva.

521.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.


522.

rihod: resmi ift


ispenda
523.
penice, kejla 7, iznos
mjeanca, kejla 26, iznos zobi,
kejla 10, iznos vina, medri 6,
iznos uur od povra uur od
lana uur od sijena uur od
konica uur od voa uur od
bijelog i crvenog luka i kupusa
porez na svinje
524.
polovina badihave, mladarine,
poljaine i tapijske pristojbe na zemin

526.

198

527.

75

528.

105

529.

260

530.

50

531.

42

532.

10

533.

20

525. Sv

534.

eg
a:

535.

40

38

536.

537.

538.

0 10

2 900
539.

25. V o j n u c i sela Mlinice, drugim imenom Tekija, pripada

Jeleu:
Batina Vuka Radojkovog, u posjedu Sulejmana, sina Iskender-

540.

begovog; musliman sa batinom 1;


541.

rihod: od itarica, resmi ifta


i ostalog

542. 40

543.

544.

26. Selo J a s i k a , pripada

Jeleu:

551.

545. Batina Miladina, u posjedu

njegovog
sina Jovana; Milo, Jovana;
Vukman, Petra; Batina Ivana Petrovog;
Batina Jovana Radonjinog, u posjedu
547. Vuje Radonjinog; Batina
Radosava Brahaevog, u
548. posjedu njegovog sina Rade;
Aleksa, Radice; Batina Stojana
Radiinog, u posjedu
549. Vuke Radinog;
546.

550.

15;
558.

nemuslimana sa batinama

imun, Vujice;

552. Batina Radohne

Radojkovog, u
posjedu Pavla, sina
Jovanovog, sada
554. u posjedu Radice Jovanovog;
Batina Radosava Vujiinog, u
555. posjedu Radojice Pavlovog;
Batina Vujana, u posjedu Cvitka,
556. sada u posjedu Stojana, sina
557. Radiino
g; Aleksa, Nike;
imun, Radolije;
Milo, imuna;
553.

559.

561. Prih

spenda

562. 37

od:

5
66
0

560. penice, kejla 34,

iznos
563. 1 Danas je Jasika zaselak sela Rajetii, jugoistono od Novog Pazara.
564. Nahija Me
565.75
567. mjeanca, kejla 54, iznos
566.

zobi, kejla 50, iznos


569. uur od povra, bijelog i crvenog luka
570.
uur od lana
571. uur od sijena
572. uur od konica
573. uur od voa
574.
porez na svinje
575. pristojba na sitnu stoku
576.
3 mlina i valjalice, pristojba
577.
polovina badihave, mladarine, poljaine
578.
i tapijske pristojbe na zemin
568.

580.
581.
582.
583.
584.
585.
579. Sv

586.

eg
a:

587.
588.
589.

540
250
45
15

120
120
50
50
160
45

590. 1

5 2.500
591.

592. 27. Selo K a 5 lj i23,

pripada Meu:
593. Batina Bojka Radonjinog, u

posjedu
Cvitka Radiinog; Batina
Matije Markovog i Vuke, u
595. posjedu Jovana Bukovievog;
Batina Radovana Vukinog, u
596. posjedu Matije, dolaca;
Batina Ivana Vukmanovog, u
597. vlastitom posjedu; Batina
Lazara, u posjedu Stanice, u
598. gosjedu Maroa, sada u posjedu
599. Zivka Vukievog; Nikola,
Grujana; Radonja, Nikole; Batina
ure Mihalovog, u posjedu
600. Milije, Radiinog brata, sada u
601. posjedu Prvojana
Radonievog; Batina Martina, u
posjedu Nike
602. Branisavljevog, sada u posjedu
594.

611.

nemuslimana sa batinama 17, pusta batina 1;

ispenda

612.

603. spomenutog Prvojana;


Komlen, Vukia; Batina
Vukmana, u posjedu
604. Vukosava Radiinog, sada u
posjedu
605. Pavka Bokovog; Batina
Rue, u posjedu stanovnika
606. sela; Batina Radoja, u
posjedu stanovnika
607. sela - pusta; Batina Pavka, u
posjedu Radice, sada
608. u posjedu Ognana
609. Milievog; Novak, Vuia;
Batina Rajina, u posjedu Davuda,
610. sada u posjedu Matije,
dolaca; Mili, Milije; Vuk,
Radice;

613. penice, kejla 11,

iznos mjeanca,
kejla 9, iznos zobi,
kejla 20, iznos uur

od
pov
ra
uu
r od
lana

uu
r
od
sije
na
1

mlin, pristojba 5
mlinova, pristojba 1
mlin, pristojba
porez na svinje

614. Prih

615.

od:

425
165

616.

90
100

617.

20 6

10

618.
619.

15
150

620.

15 1
621.

23

Dananji zaselak Kaalj, jugoistono od Novog Pazara.

622. 76

623.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

624.

polovina badihave, mlaarine, poljaine


i tapijske pristojbe na zemin
625.

626. Sv

627. 2

8 1.100

eg
a:
628. 28. V o j n u c i spomenutog sela Kalji, pripada Jeleu:

Batina Ognana Filipovog;


Batina Brajana Radinog, popa;

630. Batina Vuka

629.

631.

Radolijinog; Batina
Miladina Jovanovog;

nemuslimana sa batinama 4;

632. f

633.
.
lrihod: ispenda
penice, kejla 5, iznos
9634.
mjeanca, kejla 20, iznos zobi,
akejla 25, iznos uur od povra
uur od lana uur od sijena uur
od konica 1 mlin, pristojba
635.
polovina badihave, mlaarine,
poljaine i tapijske pristojbe na zemin

P
637.

100

638.

75

639.

200

640.

75

641.

642.
636. S

v
e
g
a
:

645.

646. 29. Selo Rude ,


pripada Jeleu
647. Batina imuna Radonjinog, u
648. vlastitom posjedu; Vuk,

Dimitra; Batina Dimitra


Radiinog, u

643.

14
20
15

644.
2 550

649. vlastitom posjedu; Ilija,


Dimitra; Nikola, Dimitra;
Milosav, Radivoja; Batina
Jovana, u posjedu Mite
650. Radonjinog; Batina
Radivoja, sina Vuievog, u
651. posjedu Ilije

Radivojevog; Batina Vukodraga


Brajanovog, u
652. posjedu Lazara Vukovog, sada u
653. posjedu Cvite
Vukovog; Batina Radonje
Todorovog, u
654. posjedu Radonje Radosavljevog,
655. sada u posjedu Boia
656. Vukadinovog; Batina
Damjana Vujiinog, u

665.

24

657. posjedu Jovice Damjanovog;


Batina Vukia, u posjedu Radolije
658. Filipovog, sada u posjedu
spomenutog Jovice
Damjanovog; Jovan, ivka;
Batina Olivira, u posjedu
Vlade, sada
659. u posjedu Mite
Radinovog; Petre, Nikole;
Batina Dabiiva ivanovog, u
660. vlastitom posjedu;
Milo, Radonje; Batina Pavla, u
posjedu Pavla
661. Nikolinog, sada u posjedu
Pavla
662. Ilijinog; Batina Uroa,
u posjedu Lazara
663. Vukovog, sada u posjedu
Cvijana; Batina ivka Radonjinog pusta; Batina Radonje Radainovog
664. pusta;
Dabiiv, Zivka;

Danas istoimeno selo sjeverno od Tutina.

666.

668. 720.77

667. Nahija Jele


669. tipan, Dabiiva;

670. Batina Petra, sina

671. Leka, Radice;


672. Milosav,
674. Ljubojica, Radonje;
675. Filip, Petra;
677. Jakov, Radonje;
678. Dano, ivka;
680.
nemuslimana sa batinama 28, puste batine 2;
684.
687.
690.
693.
696.
699.
702.
705.
708.
711.
714.
717.
722.

718.

30. Selo M u r25, pripada

Jeleu:
723. Batina Mite Nikolinog, u

posjedu
Veli-elebije; Batina Petra
Boidarovog, u posjedu
725. Jusufa, sada u posjedu Ivana
726. Dimitrainovog; Batina Dimitra
Radainovog, u posjedu
727. Jusufa, sina Abdullahovog, sada u
724.

673.
676.
679.
681.
683.

682. Prihod:
685.
ispenda
688.
penice, kejla 7, iznos
691.
mjeanca, kejla 13, iznos
694.
zobi, kejla 15, iznos
697.
uur od povra
700.
uur od lana
703.
uur od konica
706.
pristojba na sitnu stoku
709.
porez na svinje
712.
badihava, mladarina,
715.
i tapijska pristojba na

721.

ivkovog;

686.
689.
692.
695.
698.
701.
704.
707.
710.
713.
716.
719.

728. posjedu imuna, sina


Jovanovog; Batina Vukasa, u posjedu
Jusufa,
729. sina Abdullahovog, sada u
posjedu
730. Vuje Miladinovog; Batina
Rate Vuehninog, u posjedu
731. Ruje, dolaca;
Koljo, Obrada; Batina Vuje
Miladinovog, u
732. vlastitom posjedu; Pavel,
dolac; Batina Nike Radivojevog;

Batina Nikole, u posjedu Mitra, sina


733. Beranovog; Batina
Dimitraina, u posjedu

734. Damjana Mihalievog; Vujo,


Nike; Batina Janka, u posjedu
Miladina
735. Durutovog, sada u posjedu
njegovog
736. sina Vuka; Batina
Radice Boidarovog, u
737. posjedu Vukmana Boievog,
sada
738. u posjedu ivojinka?; imun;
Petre, Vuje; Manojlo, Pavla; Koljo,
Obrada; Jakov, Duje; Dobrivoj,
Marinka; Pavko, Vukoja, dolac;
Petre, imuna; Matija, Obrada; Ilija,
Nike; Vinograd, parcela 1, njiva parcela 1,
739. u posjedu stanovnika sela,
740. dunuma 2;

741.

742. musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 23;

resmi ift i bennak


ispenda
744.

743.

Prihod:
745.

6
746. 5

2
5
25
747.
Danas istoimeno selo juno od Novog Pazara.
748.78
749.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

751. penice, kejla 20, iznos


752. mjeanca, kejla 28, iznos
750.

769.

300

zobi, kejla 13, iznos


754. vina, medri 6, iznos
755. uur od povra
756. uur od lana
757. uur od sijena
758.
uur od konica
759. uur od voa, bijelog i crvenog luka
760.
1 mlin, pristojba
761. porez na svinje
762. badihava, mlaarina, poljaina
763.
i tapijska pristojba na zemin
764.
vinograd Hizira Kovaievog,
765.
dunuma 3, pristojba
766. vinograd Mehmed-elebije, terzije,
767.
dunuma 2, pristojba
753.

770.

280

771.

65

772.

42 1
21
11
773.

5 10

774. V
768. Sv

ega
:

i
775. 1

4 1.300

776. 31. Selo K r u e v o26, pripada Jeleu:


777.

posjedu
778.

sada u

Batina Radice Olivirovog, u


Alije, sina Mehmedovog,

779. posjedu Veli-elebije;


Batina Radice, u posjedu Vuje
780. Jovanovog, sada u posjedu

Hasan781. elebije; Batina Radivoja, u


posjedu Alije,
782. sina Mehmedovog, sada u
posjedu
783. Hasan-elebije; Batina
Vujka Stipanovog, u posjedu

Hudaije, sina Alijinog, sada u


posjedu Hasan-elebije;
Batina Ognana Mitrinog, u posjedu
786. Hasana Abdullahovog;
Batina Vukia Vukovog, u posjedu
787. ahmana i brae, sada u
posjedu
788. njegovog brata Sahsuvara;
Batina Radosava Miladinovog, u
789. posjedu Sahsuvara; Batina
ivka Boidarovog, u posjedu
790. Lutfi-elebije, sada u posjedu
Nikole
791. Dabiivljevog;
792. Batina Radonje
Milosavljevog; Batina
Radosava i Vuka, u posjedu
793. Milosava, sina Radonjinog;
Batina Radonje Markovog, u posjedu
794. ure Radinovog; Batina
Nikole Dabiivljevog;
784.
785.

795.
796.

Radice,

Rajko, Nikole;
Batina Radosava i Petra iz sela

797. sada u posjedu Grubaa


Radiinog; Batina Rajice i Cvitka
Radosavlje798. vog, u posjedu Grubaa
Radiinog; Batina ure, Vuka i
Radmana, u
799. posjedu Grubaa
Radosavljevog; Batina Stojana
Mitinog, u posjedu
800. Ilije, sada u posjedu Hasana
801. Abdullahovog; Batina
Radosava, u posjedu Miladina
802. Jovanovog; Batina Radice
Vukovog, u posjedu
803. Milije Radiinog;
Batina Rate, u posjedu Vulete
804. Radiinog, sada u posjedu
Milije
805. Radiinog; Batina Rate
Vojinovog, u vlastitom
806. posjedu; Batina Jovana, u
posjedu Miladina
807. Jovanovog; Batina Nikole
Tvrdkovog, (u posjedu)
808. Rate; Batina Brajka, u
posjedu Dabiiva
809. ivkovog;
810.
Batina Ivana
Stojanovog; Batina Ilije
urinog, u posjedu
811. spomenutog;

812. ' Danas istoimeno selo jugozapadno od Novog Pazara.


814.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
813. 80
816. Prihod:
resmi ift i dunum
ispenda
818. penice, kejla 45, iznos mjeanca,
kejla 100, iznos zobi, kejla 35, iznos
vina, medri 20, iznos uur od povra,
bijelog i crvenog luka uur od lana
uur od sijena uur od konica uur od
voa porez na svinje 1 mlin, zaputen
badihava, mlaarina, poljaina i
tapijska pristojba na zemin
815.

817.

820.

274
1.800

821.

657
1.000

822. 1

25

823.

819. Sv

eg
a:

825.

140
22
50
90
40
10
50

824. 2
07 4.500

32. Selo P a r a 1 o v o27, pripada Jeleu:

826. Batina Radosava

Radomilovog?, u

827. posjedu Hadi Jusufa;


Batina Dogana Vukovog, u posjedu

828. Bekira, sina


Alijinog; Batina Radohne,
u posjedu
829. stanovnika sela; Batina
Todora, u posjedu Sulejmana,
830. sina Alijinog; Batina Vuka, u
posjedu vojvode
831. Alije, sada u posjedu Hizira
832. Balijinog; Batina Radmana,
u posjedu vojvode
833. Pir-Alije, sada u posjedu
Hizira, sina
834. Balijinog; Batina Vuke, u
posjedu Hizira, sada
835. u posjedu Hadi Jusufa;
Batina Vukasa, u posjedu vojvode
836. Pir-Alije, sada u posjedu
Hizira

848.

Balijinog;
Dano, Damjana - na
batini; Milko, dolac;
839.
Batina Mihaila, u posjedu
Milaina; Batina Vuke, u posjedu
Sulejmana,
840. sada u posjedu Vidaka
Radivojevog; Batina Rate, u posjedu
Velije
841. Ilijasovog, potom u posjedu
842. Bajezida, sada u posjedu
Mehmed843. bega; Zemin, jedna parcela,
dunuma 2, u
844. posjedu Kara Halila, 2;
itluk Velije Ilijasovog; Batina
Dobrosava Radonjinog, u
845. posjedu Velije, sina
Ilijasovog,
846. potom u posjedu Bajezida,
sada u
847. posjedu Mehmed-bega;
837.
838.

muslimana sa batinama 10, nemuslimana sa batinama 4;


Prihod:

849.

resmi ift i dunum


221
ispenda
100
penice, kejla 15, iznos
225
mjeanca, kejla 29, iznos
290
zobi, kejla 30, iznos
150
vina, medri 25, iznos
75
uur od povra, bijelog i crvenog luka
22

850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.

857.

27

Danas selo Paralovo, jugozapadno od Novog Pazara.

858.Nahija Jele

859. 81

uur od lana
48

860.

polovina badihave, mlaarine, poljaine


861.
862.
863.
864.
865.

867.

i tapijske pristojbe na zemin


71
vinograd Hasan-efendije, dunuma 3, pristojba
21
vinograd Hadi Jusufa, dunuma 2, pristojba
14
vinograd Velije, sina Ilijasovog, dunuma 3, pristojba
21
vinograd Hizira Balijinog, dunuma 3, pristojba
21
866.
Svega:
1.400

33. Selo U k o r i n e , pripada Jeleu:

Batina Nikole Rajiinog,


u posjedu Radivoja Markovog;

868.

870.

869. Batina Radomira urinog;

Batina Radosava i Radonje;

Batina Radka Vukovog;


Batina Vuke Vukosavljevog;
Batina Milije
Radonjinog, u posjedu
stanovnika sela;
874.
Batina imuna Jovanovog;
875.
Batina Cvitka Vukovog;
876.
Batina Radosava
Dobrainovog;
877.
Batina uraina
Dobrainovog;
878.
Batina Vuje Ivkovog;
871.
872.
873.

nemuslimana sa
batinama 20;
879.

887.

880.
881.

Nikole;

Batina Petra Ivkovog;


Batina Vukia, u posjedu

882. Batina Radonje, u posjedu

Husejna,
sada u posjedu stanovnika
sela; Batina Danka, u posjedu Vuka,
sada
884. u posjedu stanovnika
sela; Batina Ilijasa, u posjedu
Vuke
885. Vukosavljevog; Batina Milka
Radiinog, u posjedu
886. Vukia
Radivojevog; Ognan,
Vuke; Ljubia,
Kostadina; Ljubun,
dolac;
883.

888.

Prih
od: ispenda
889.
penice, kejla 15, iznos
mjeanca, kejla 24, iznos zobi,
kejla 39, iznos uur od povra
uur od lana uur od sijena uur
od konica uur od voa porez na
svinje 1 mlin, pristojba
890.
polovina badihave, mlaarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin

892.

500

893.

225

894.
895.
896.
897.
891. Sv

eg
a:

898.
899.
900.
901.
902.

240
195
20
25
30
30
30
30
15

903. 1
10 2.000
904.

34. Selo Dragoev o 29 , pripada Jeleu:

Batina Vuia, u posjedu


Velije Paajigitovog, sada u posjedu
Pavla Radiinog;

905.

908.
909.

28
29

910.82

Nepoznato.
Danas selo Dragoevo u Ibarskom Kolainu, juno od Rogozne i Novog Pazara.

911.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

dolaca;
Batina Vukadina Cvitkovog;
Batina drugog Vukia Petrovog, sada
915. u posjedu Milorada, sina
916. Vukievog; Damjan,
Rajka; Batina Vuje urinog, u
posjedu
912.

913.
914.

906. Rato, Pavla;

Batina Vukia Petrovog, u


posjedu njegovog sina tipana i
Mite,

907.

Vukadina Cvitkovog, sada u


posjedu Radice
Vukmanovog; Batina Miloa
Radonjinog, u posjedu
919. Vukia Petrovog;
Batina Lazara Dabiivljevog, u
920. posjedu Jovana Lazarovog,
917.
918.

sada u

928. Vukievog; Batina Vukoja,


u posjedu Lazara
929. Markovog, sada u posjedu
Vuia
930. Lazarevog; Batina Olivira, u
posjedu Lazara
931. Markovog, sada u posjedu
Ivana
932. Nikolinog; Batina
Tripkule Miletovog, u
933. vlastitom posjedu;
Batina Vukoja ivkovog, u
934. posjedu; Batina Petra, u
posjedu Radonje
935. Rajkovog; Batina Lazara, u
posjedu Radolije
936. Rajkovog; Batina Boidara,
u posjedu Marinka,
937. sina Miletovog; Batina
Pavla Radiinog; Batina Pavla
Radonjinog; Batina Lazara, u
posjedu Marinka
938. Miletovog;
939.
Batina Pavla, sina
Radiinog; Milo, Slavoja;
ivko, Slavoja; Rato, Pavla;
Mirko, Jovana; Cvijain,
Marinka; Vuk, Cvitka;

posjedu Vuia
Lazarovog; Ivko,Jovana; Obrad,
Radonje; Batina Radonje
Rajkovog, u
922. vlastitom posjedu; David,
Radonje; Jovan, Radonje; Batina
Boidara, u posjedu njegovog
923. sina Vuka; Cvijain,
Tripka; Batina Ivka, u posjedu
Jovana
924. Lazarovog; Batina ivka
Ikinog, u vlastitom
925. posjedu; Batina Vukaina, u
posjedu Lazara
926. Markovog, sada u posjedu
Radina
921.

nemuslhnana sa
batinama 36;
927.

940.

941. Prihod:
942.
ispenda
943.
penice, kejla 3, iznos
944.
mjeanca, kejla 2, iznos
945.
zobi, kejla 5, iznos
946.
uur od povra
947.
uur od lana
948.
uur od sijena
949.
uur od voa
950.
porez na svinje
951.
2 mlina, zaputeni
952. badihava, mlaarina, poljaina
953. i tapijska pristojba na zemin

955.

900

956.
957.
958.
959.
960.
954. Sv

961.

eg
a:

962.
963.

45
20
35
1
1

1
1
S

964.

0 1.000
965.Nahija Jele
967.

966.83

35. Selo D o 1 nj e P r i m i lj e , pripada Meu:

968. Batina Hasana, sina


969.

Jusufovog, u
posjedu stanovnika sela, sada

970. posjedu Junusa; Batina Alije,


u posjedu tipana
971. Vukovog, sada u posjedu
Junusa; ifluk Junusa, subae; poznat
kao
972. zemljite Olivira i popa

Radosava 973. ft
974.
;
975.
Cifluk popa Radosava i Vuka,

976. posjedu Junusa, subae - ift;


ifluk; to je zemljite koje uiva
977. Timurhan adijin i zemljite
978. Murada, sina Jusufovog i
Milie,

koje uiva Berrak, sin


Ahmedov,
980. sada u posjedu Ahmed-bega ift; Batina Pavka Vlajkovog, u
posjedu
981. Murada Umurovog, sada u
posjedu
982. Jovana Vujiinog; Batina
Lazara ivkovog, u posjedu
983. stanovnika sela; Batina ure,
u posjedu Petrimira?
984. imunovog, sada u posjedu
Radice
985. Beranovog; Batina Miloa, u
posjedu Maroja
986. Stipanovog;
987.
Batina Jovana Nikolinog;
Batina Petra, u posjedu Cvitka
988. Staniinog, sada u posjedu
Radosava
989. i Cvitka;
Radonja, Berana;
979.

Radohna, Boice;
Radonja, Boice; Batina
Radosava, u posjedu
991. Boidara, sada u posjedu
njegovog
992. sina Matije, u posjedu
stanovnika
993. sela;
994.
Batina Matije
Radosavljevog; Batina Mehmeda
Obradovog, u
995. posjedu Jovana, sada u
posjedu
996. Radonje Joviinog; Batina
Husejna, u posjedu Nike
997. Vukovog, sada u posjedu
imuna
998. Nikinog; Batina Vukosava
Radosavljevog i
999. Vukoja Vuievog; Maroje,
tipana; f.20a Batina Mehmeda
Radonjinog, u
1000. posjedu ure Radonjinog,
sada u
1001. posjedu Petra Momievog;
Batina Radovana, u posjedu Cvitka
1002. Staniinog, sada u posjedu
Radosava
1003. Cvitkovog; Marko, tipana;
Hassa air u posjedu adije, sada u
1004. posjedu njegovog sina
Timura; Radonja, Radovana;
Radomir, Vukmana; Ivan, Vuka;
Radosav, tipana;
990.

1005. muslimana sa batinama 5, nemuslimana sa batinama 22;


1006.
Prihod:
1007.
resmi ift
1008. ispenda
1009.
penice, kejla 15, iznos
1010.
mjeanca, kejla 15, iznos
1011. zobi, kejla 16, iznos
1012. uur od povra
1013. uur od lana
1014. uur od sijena
1015. uur od voa
1016. uur od bijelog i crvenog luka
1017. porez na svinje
1018. 1 mlin, pristojba
1019.
badihava, mlaarina,
1020.

poljaina
i tapijska pristojba na zemin

1022.

110

1023.

550

1024.

225

1025.

150

1026.

80

1027.
1028.
1021.

Svega:

1029.

5
5

25

1030.
1031.
1032.

5
5

13

1033.

15

1034.

12
1.200

1035.

^Nepoznato. (Vid. red. br. 4).

84

1036.
1037.

36.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

V o j n u c i spomenutog sela, pripada Jeleu:


Batina Vuka Todorovog;

1038.

Todora, u posjedu Jovana

Batina Vukmana, sina Ratinog, u


Radosavljevog, u posjedu Milosava
posjedu Jovana, dolaca;
Vukievog;

1039.

1040.
1041.

nemuslimana sa batinama 3;
1042.

Prihod:

1043.
1044.
1045.
1046.

uur od bijelog i crvenog luka, povra,

1047.

badihava, mladarina, poljaina


1048.

1050.

37.

1053.

Batina Mirka Veinog, u posjedu


1054.

1059.
1060.
1061.
1062.

1064.
1065.
1066.

i tapijska pristojba na zemin


28
1049.
Svega:
500

ifta 4;
1056.

1058.

lana, sijena, voa i konica


70

Batina Milije Jovanovog, u posjedu


ifluk Arnavuda, u posjedu MuradMurada, sina Ahmed-begovog,
elebije - ift;
poznata kao Radojeva;
ifluk Jovana, u posjedu Dervia,
sada u posjedu Murad-elebije Halila Muradovog;
ift;

1052.

1057.

ispenda
75
penice, kejla 7, iznos
105
mjeanca, kejla 9, iznos
90
zobi, kejla 28, iznos
140

V o j n u c i sela Zagulj31, pripada Jeleu:

1051.

1055.

Batina

Prihod:

resmi ift
88
penice, kejla 5, iznos
75
mjeanca, kejla 5, iznos
50
vina, medri 8, iznos
56
uur od povra
91
uur od lana i sijena
49
1063.
Svega:
400

38. Selo Lu a32, drugim imenom R a d e t i , pripada Jeleu:


Batina Kostadina, u posjedu DerviBatina Cvitka, u posjedu Velije
elebije, sina Mehmed-begovog;

Sinanovog;
Batina Nikole, u posjedu Mahmuda,
Batina udove Olivira, u posjedu
sada u posjedu Mehmeda, sina
Veliaha;
Mahmudovog;
Batina Petra Vukovog, u posjedu
Batina Boidara, u posjedu
stanovnika sela;
Mahmuda, sada u posjedu Mustafe
Batina Mehmeda, sina Ismailovog, u
Mahmudovog;
posjedu Ranisava, sada u posjedu

1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.

31
32

Vidjeti napomenu za red. br. 7.


U popisu iz 1468. godine takoer je navedeno pod oba ova imena. Vjerovatno je

rije o dananjem
selu Rajeti, jugoistono od Novog Pazara.

1075.

Nahija Jele

1076.

1077.

1078. Velije Husejnovog; Batina

Vladosava, u posjedu Dervi1079. elebije; Batina


Ranisava, u posjedu
1080. Zehragule hatun, sada u
posjedu
1081. abana, sina Kara
Velijina; Batina Brajana
Radonjinog, u
1082. posjedu Mehmeda, sina
Mahmuda,
1083. dindije; Batina Petra
Bogdanovog, u posjedu
1084. Mehmeda Mahmudovog;
Batina Mite Radainovog, u posjedu
1085. Jovana Mitinog, sada u
posjedu
1086. njegovog sina Vuje;
Batina Radonje, u posjedu
1087. stanovnika sela, sada u
posjedu
1088. Marka Vukovog; Batina
Stojka, u posjedu Velije, sada
1089. u posjedu Radosava
Stojinog; Batina Radosava
ivojinovog, u
1090. posjedu stanovnika sela;
Batina Vuksana Radiinog, u
1091. posjedu Boka, sada u posjedu
1092. Rajka;
1093. Batina Nikole, sina
Radosavljevog; Batina Jovana
Cvitkovog, u posjedu
1094. Boidara;
1095. Batina Damjana, u posjedu
Miloa; Batina Dabiiva Radonjinog,
u
1096. posjedu Andrije
Dabiivljevog; Batina Vukadina
Bogdanovog; Batina Radosava, u
posjedu
1097. Kostadina;
muslimana sa
batinama 10, nemuslimana sa
batinama 41;
1098.

85

Batina Radice, sina


Ilijinog;
Batina Vukasa, u posjedu

1099.
1100.

Ilije;

Vukas - na pustoj batini;


Radosav, Jovana - na batini;
Batina Radonje Olivirovog;
Jak, Vuka - na batini;
Marko, Cvitka - na batini
svog oca, u
1106. posjedu Vuka Markovog;
ivko, Radosava; Radonja, Vuka - na
oevoj batini; Petre, Jovana - na
oevoj batini; Radosav, Miloa;
Niko, Radosava; Andrija, Jovana;
1107. Vuk, Radonje - na batini,
nepoznat; Stojan, Cvitka - na batini, u
posjedu
1108. njegovog sina Marka;
Radonja, Petra; Vuja, Nike;
ivko, Raje; Radosav, Stojka;
Marko, Vukosava; Jovan, prilac;
Radman, prilac; Mihajlo,
Stojana; Milutin, Marka; Milutin,
Vuka; Radonja, Radosava; Hassa
njiva 1, dunuma 2, air u
1109. posjedu Mehmedelebije; Dabiiv, sin
Miladina; Koreta, sin
Miladina; Milosav, sin
Miladina;

1101.
1102.
1103.
1104.
1105.

1110.

1111.

Prihod

1116.

220

resmi ift i dunum


ispenda
1113. penice, kejla 30, iznos
mjeanca, kejla 48, iznos zobi,
kejla 45, iznos uur od povra
uur od lana uur od sijena uur od
konica 1 mlin, pristojba
1114. polovina badihave, mlaarine, poljaine i
tapijske pristojbe na zemin
1112.

1117.

925

1118.

450

1119.

480

1120.

225

1121.
1115.

Svega:

1122.
1123.
1124.
1125.

71
40
30
29
15

1126. 3
15 2.800
1127.
86
1129.

1128.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

39. Selo Dol nj i Moran i 33, pripada Jeleu:

Batina Radosava
Vujinovog, u

Ivan, dolac;
Batina Radivoja
Radosavljevog, u
1140. vlastitom posjedu; Batina
Jaka Nikinog, u posjedu
1141. njegovog sina Vuka; Batina
Radosava Radonjinog, u
1142. posjedu Dimitra, sada u
posjedu
1143. Vukmana imunovog;
Batina Vuka Jakovog, u posjedu
1144. stanovnika
sela; Filip, Mihala;
imun, Nikole;

1130.

1138.
1139.

1131. posjedu Hasana

Sulejmanovog,
1132. sada u posjedu Duraka
1133. Gulemanovog; Batina Cvitka
Radiinog, u posjedu
1134. Duraka Gulemanovog;
Batina imuna Boievog, u
1135. posjedu njegovog sina
Vukmana; Batina imuna
Dabiivljevog, u
1136. vlastitom posjedu; Batina
Nikole, prilaca, u posjedu
1137. Ahmed-vojvode;
1145. muslimana sa batinama 3, nemuslimana sa
batinama 9;
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.

Prihod:

resmi ift
66
ispenda
225
penice, kejla 30, iznos
300
mjeanca, kejla 45, iznos
450
zobi, kejla 6, iznos
30
uur od povra
10
uur od lana
25
uur od sijena
30

uur od voa
5

1155.

1 mlin, zaputen
polovina badihave, mladarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
78
1158.
porez na svinje
10
1159.
Svega:
1.250
1156.
1157.

1160.

40. Selo G o r nj a B a nj a , pripada Jeleu:

Batina Mite, sina


Pavkovog, sada u
1162. posjedu Milije; Batina
Vukadina Ivkovog; Batina Vukmana
Vukainovog, u
1163. posjedu stanovnika sela; Jovan,
Pavka; Damjan, ivka, umro; Petko,
Vukoja; Batina Dabiiva, u posjedu
Marka, u
1161.

1165. posjedu njegovog sina


Vukoja; Batina Dabiiva
Vukmanovog; Vuk, Radonje;
Nenad, Vuka; Batina Vukmana
Radivojevog, u
1166. posjedu njegovog sina
Dimitra; Jovan, Dimitra; f.21
Nikola, Jovana;

nemuslimana sa
batinama 13;
1164.

1167.
1168.

33

Danas istoimeno selo sjeverno od Tutina.


Dananje selo Banje, istono od Tutina, koje se nekad vjerovatno
dijelilo na Gornju i Donju Banju.
(Uporediti red. br. 11).
34

1169.

ahijaJele
87

1170.

1172.
1174.
1176.
1178.
1180.
1182.
1184.
1186.
1188.
1190.

1171.
Prihod:
ispenda
penice, kejla 5, iznos
mjeanca, kejla 8, iznos
zobi, kejla 10, iznos
lee, kejl 1, iznos
uur od bijelog i crvenog luka, lana i
badihava, mlaarina, poljaina
i tapijska pristcyba na zemin i porez

1173.
1175.
1177.
1179.
1181.
1183.
1185.
1187.

1189.

1192.

1191.

41. Selo i r a35, pripada Jeleu:

1193.
Batina Vukadina Petrovog,
1195. Radonje Milkovog;
1197.
Batina Brajaa, u posjedu
1199. Brajaevog;
1201.
Batina Rajka, u posjedu
1203. dolaca;
1205.
Batina Todora, u posjedu
1207. sina Vuerina;
1209.
Batina Berana, u posjedu
1211. sina Milije;
1213.
Batina Brnjica, u posjedu
1215. (sina) Cvitka, dolaca;
1217.
Batina Ilije, u vlastitom
1219. posjedu;
1221.
Batina Rajae, u posjedu
1223. ostalih suvlasnika;
1225.
Batina Jovana, u posjedu
imuna; nemuslimana sa batinama
1227.

22;
1231.
1233.
1235.
1237.
1239.
1241.
1243.
1245.
1247.
1249.
1251.
1253.
1255.

1257.

35

1194.
Batina
1196. Radolije;
1198.
Batina
1200. Radolije;
1202.
Radomil,
1204.
Batina
1206. spomenutog
1208.
Miladin,
1210.
Petre,
1212.
Radonja,
1214.
Mirko,
1216.
Vujica,
1218.
Batina
1220. Alije;
1222.
Bogoje,
1224.
Stojan,
1226.
Vukman,
1228.tipana;

1229.

Prihod:
ispenda
penice, kejla 10, iznos
mjeanca, kejla 38, iznos
zobi, kejla 25, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od konica
porez na svinje
pristojba na sitnu stoku
badihava, mladarina,
i tapijska pristojba na zemin
porez na svinje (ponovljeno)

Danas istoimeno selo sjeveroistono od Tutina.

1230.
1232.
1234.
1236.
1238.
1240.
1242.
1244.
1246.
1248.

1250.
1256.

Svega:

1252.
1254.

1258.
1259.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

42. Selo V i d k o v i 36, pripada Jeleu:

Ilija, Rasica; Vujo,


Pavla; Manojlo, Pavka - na
batini
1260.

1261. Radosava; Milko, Manojla;


Radia, pop, Radosava - na oevoj
1262. batini;
1263. Pavel, Dobraina - na batini;
Milain, Vuje; Milo, Radosava;
Kostadin, Nikole - na batini; Jovan,
Radosava - na batini, sada u
1264. posjedu stanovnika sela;
Batina Radonje Vukovog, u posjedu
1265. Ivka Radonjinog;

nemuslimana sa
batinama 18;
1266.

1276.

Batina Jovana
Ivkovog, u posjedu
1268. stanovnika sela; Batina
Novaka Vukovog, u posjedu
1269. stanovnika
sela;
Batina Todora Radainovog, u
1270. posjedu udove Radojina,
sada u
1271. posjedu stanovnika sela;
Batina Novaka, u posjedu Radoje,
1272. Obradovog brata, sada u
posjedu
1273. Radosava Radojinog; Batina
Vuka Bogdanovog, u posjedu
1274. drugog Vuka, sada u posjedu
1275. stanovni
ka sela; Bozo,
Radosava; Lazar,
Radice;
1267.

1277.

P
rihod: ispenda
1278. penice, kejla 8, iznos
mjeanca, kejla 20, iznos zobi, kejla
17, iznos uur od povra uur od
lana uur od sijena uur od konica
uur od voa porez na svinje 1 mlin,
pristojba
1279. polovina badihave, mlaarine,
poljaine i tapijske pristojbe na zemin

1281.

450

1282.

120

1283.

200

1284.

85

1285.

1286.

1287.
1280.

Svega:

1288.

1289.

1290. 1

1 30

1291. 1

900
1292.

1293. 43. Selo S 1 i v n a37, pripada

Jeleu:

1299. sela;
1300.

Batina Radosava Batina Radosava, u posjedu


pusta; Batina Vuksana stanovnika sela;
pusta; Batina Vujice 1295. Batina Tomaa Nikolinog, u
pusta; Hassa njive 2,
posjedu Abdije, spahije;
dunuma 2, u posjedu
1296. Batina Milaina Dobrainovog,
1301. Alagoza
u posjedu Radice Ivanovog, u posjedu
Velijinog; Stojan,
Stojana Uvejsovog;
prilac; Filip, dolac;
1297.
Batina Stojana Radiinog;
1298. Batina Kolje?, u posjedu stanovnika
1294.

1302. musliman sa batinom 1, nemuslimana 6, puste


batine 3;

1303.

36

Danas selo Vifkovie, Vitkovii ili Vitkojevie na Ibru u Ibarskom Kolainu, juno od

Novog Pazara.

1304.

37

Danas zaselak Slivnje, jugoistono od Novog Pazara.

1305.
ahijaJele
1306.

N
89

Prihod:

ispenda i dunum
126
1308.
penice, kejla 9, iznos
135
1309.
mjeanca, kejla 32, iznos
320
1310.
zobi, kejla 13, iznos
65
1311.
uur od povra
1312.
uur od lana
25
1313.
uur od sijena
40
1314.
uur od voa, bijelog i crvenog luka
1315.
porez na svinje
30
1316.
1 mlin, pristojba
15
polovina badihave, mlaarine, poljaine
1317.
i tapijske pristojbe na zemin
33
1318.
Svega:
800
1307.

1319.

Batina Rajka Boidarovog;


posjedu Nikole;
Batina Vujice, sina Ivkovog;
Batina Radivoja, u posjedu
Batina Damjana Radonjinog, u
stanovnika sela, sada u posjedu
posjedu stanovnika sela, sada u
Miladina;

1321.
1322.
1323.

1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.

nemuslhnana sa batinama 4;
1325.

Prihod:

ispenda
100
penice, kejla 12, iznos
180
mjeanca, kejla 25, iznos
250
zobi, kejla 8, iznos
40
uur od povra
35
uur od lana
uur od sijena
100
uur od voa
45
porez na svinje
35

1 mlin, zaputen
polovina badihave, mlaarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
65
1337.
Svega:
900

1335.
1336.

44. Selo Petre, drugim imenom Krmar 38 , pripada Jeleu:

1320.

1324.

1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.

45. Selo Gornje Vitakov o 39 , pripada Jeleu:


Batina Tomaa Nikolinog, u posjedu
Batina Miladina, sina Ognanovog;
stanovnika sela;
Jovan, Ivana;
Batina Nike Markovog;
Toma, Nikole;
Batina ivka, dolaca;
Batina Dobraina Dobrosavljevog, u
Batina ivka, u posjedu Vukasa;
posjedu Radaka, Milovana, Radosava,
Batina Jovana, u posjedu Dabiiva;
sada u posjedu Stoje, sina Ognanovog;

38
Dananji Krmar, zaselak na Rogozni, jugoistono od Novog Pazara. Naziv Petre
danas nije poznat.
(Vid.red.br. 15ibilj. 15).
1346. 39
Danas samo Vitakovo, selo juno od Rogozne i jugoistono od Novog Pazara.

1347.

90

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Batina Vukca, sina


Batina Ivana, sina Cvitkovog;
uiva je Cvitko, pop;
Pop

1348.

Radosavljevog,
1349.

Matija, Vukasa;

Batina Radonje, u posjedu


Komlen, Nikole;
Vuka, sina Milievog, u posjedu
Filip, Matije;
Cvitka;
Bozo, Miladina;
Batina Vuka, sina Milievog,
Mezra oevina, u selu Vitakovu;

1350.

Cvitka,
1351.

1352.
1353.

uiva

1354. je Cvitko;
1355.

nemuslimana sa batinama 17;


1356.

1357.

Prihod:

ispend
300
penic
30
mjean
30
zobi,
10
uur
5
uur
5
1
15

1358.

e, kejla 2, iznos
1359.

ca, kejla 3, iznos


1360.

kejla 2, iznos

1361.

od povra, lana, sijena i konica


1362.

od voa
1363.

mlin, pristojba
polovina badihave, mlaarine, poljaine

1364.
1365.

tapijske pristojbe na zemin

1367.

i
5
Svega:
400

1366.

f.22
1368.

46. Sami Demirdi Pazar (Gluhavica) 40 , pripada Meu:

1369.

Cvitko, Radonje;

Pavle,

1370.

Jovan, Radonje;

Mito,

1371.
1372.
1373.
1374.
1375.

Radia, Radonje; Toma, pop;


Ivan, Cvitka;
uro, pop;
Dano, Pavla;
Janko, Milka;
Vuk, Dane; uro, Petra;
Veselin, Stoje;
Obrad,

1376.
1377.

uro, Marka;
Mirko, ure;

1378.
1379.

Ivan, ure; Cvitko, Mite;


imun, Petra;
Rado,

1380.
1381.

Aleksa, Petra;
Mito, Jovana;

Vuk, Vuia;
Gvozden,

1382.
1383.

Pavle, ure;
Vuki, Dragoja;

uro, Mite;
Rada,

1384.
1385.

Jovan, ure;
Vuk, dolac;

Filip, Vuka;
Rada,

Manojla;

Manojla;

Damjana;
Bonak;
Mijaia;

Mite;

Gvozdena;
Gvozdena;

Jovan, Vuka;
Toma,

Ivko, dolac;

Matija,

Pavle, Luke;

Pavle,

Savan, Rajka;

Nikola,

1389.

Beran, Mihajla;

Mito,

1390.
1391.

Ivan, Milovana;
Marko, ivka;

Petko, Mite;
Jakov,

1392.
1393.

imun, ivka;
Vujica, Damjana;

Mito, Jovana;
Boi,

1386.

Gvozdena;
1387.

1388.

Milaina;

dolac;

Radosava;
Jovana;
Radice;
1394.
14).

40

Prvi naziv nije se odrao, ali postoji selo Gluhavica, istono od Tutina. (Vid. red. br.

1395.
1396. Boi, tipana;
1397. Mieta, Boia;
1398.
Rado, Boina;
1399. Filip, tipana;
1400. imun, pop;
1401. Mito, pop;
1402. Jovan, pop;
1403. uro, Nese;
1404. Cvitko, Nike;
1405. imun, Damjana;
1406. Orleta, Damjana;
1407. Kostadin, Damjana;
1408. Vuk, Luke;
1409. Jovan, Luke;
1410. Maksoje, Luke;
1411. Vujica, prilac;
1412. Mihajlo, prilac;
1413. Hasan, Abdullaha;
1414. Ahmed, Kasim;
1415. Petre, prilac;
1416. Batina Rajana, u posjedu

Radice, potom
1417. u posjedu Kara Radivoja,
dolaca, sada
1418. u posjedu stanovnika sela;
Batina Jovana, popa, u posjedu
1419. Radice ivkovog, sada u
posjedu
8.

Nahija Jele

Batina Pavla, u posjedu Marka


ivkovog, u posjedu stanovnika sela;
1423. Batina Nejaka, u posjedu
stanovnika sela;
1424. Zemin Manojla, poznat kao
Laz; to su tri parcele njiva i jedna
parcela njive, kupljena od Mustafe,
poznata kao Velika Livada, u
posjedu imuna i Vitka, sinova
Jovanovih; to su zemlje i mlinovi
koje oni uivaju na osnovu tapije i
kadijskog huddeta;
1425. Pristojba filurija, godinje 315
(od navedenih, po domainstvu)
1426. Zemin Mihajla, sina
Lazarovog i Mite, sina ivkovog; to
su air Luke, poznat kao Sajilova
Brgua i air kupljen od Mustafaelebije i Dragovia i air Duje, sina
Radovanovog i dvije njive, kupljene
od Milosava Radiinog, i air i vrt
kupljen od Dimitrija, sina Radinog,
a to su zemlje koje je on naslijedio
od svog oca Mihajla, kao i mlinovi u
posjedu Jovana, imuna, ure i
Pavla, sinova Mihajlovih; na osnovu
tapije i kadijskog huddeta
-odsjekom, godinje 360;
1422.

muslimana 2; nemuslimana sa
batinama 73;

9. Prihod:
10. ispenda i resmi bennak penice, kejla

135, iznos mjeanca, kejla 244, iznos


zobi, kejla 215, iznos lee, kejla 9,
iznos uur od povra uur od lana
uur od sijena uur od konica uur
od voa
11. 9 mlinova, pristojba (5+4) porez na
svinje 3 mlina, pristojba samokov,
zaputen
12. kopnena carina, polovina badihave,
mladarine, poljaine i tapijske
pristojbe na zemin 1 odsjekom
(filurija 1) 1 odsjekom (fllurije 2)

1420. stanovnika sela; Batina


Radmila, u posjedu
1421. stanovnika sela;

1427. 1.869
1428. 2.085
1429. 2.245
1430. 1.075
1431. 135
1432. 44
1433. 30
1434. 55
1435. 64
1436. 1
1437. 210

1438. 242
1439. 45
1440.

5.100

1445.
92

1448.

1441. 315
1442. 630
1443. 14.200
1444. Svega:
1446.

1447.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

47. Selo S m o 1 u a41, pripada Jeleu:

1449.
Batina Jovana, u posjedu
1451.
Batina Mite i Radosava;
1453.
Batina Boia Lazarevog, u
1455. njegovog sina Stojana;
1457.
Batina Radice Milijinog, u
1459. posjedu;
1461.
Vui, Milije;
1463.
Dabiiv,Jovana;
1465.
Batina ivana, sina
1467.
Miladin,vMihaila;
1469.
Batina ivana Petrovog;
1471.
Batina Cvitka
1473. posjedu Mihajla, sina Vuievog;
1475.
Batina Mite, sina
1477.
Batina Bogdana
1479. posjedu Pavla Jovanovog;
1481.
Batina Lazara, u posjedu
1483. zatim u Rajina, sada u posjedu Petra
1485. Vuievog;
1487.
Batina Radoja Radonjinog,
1489. Marka, sada u posjedu Jovana
1491. Radkovog;
1493.
Batina Vukia Mitinog, u
1495. Todora Radiinog;
1497.
Batina Radovana, u
1499. sada u posjedu stanovnika sela;
1501.
Batina Rajka, u posjedu
1503. Brajkovog, potom u Mie, sada u
1505. posjedu Mie Jovanovog;
1507.
nemuslimana sa batinama

40;
1511.
1513.
1515.
1517.
1519.
1521.
1523.
1525.
1527.
1528.
1530.
1532.
1534.
1536.
1538.
1540.

1509.

1450.
Batina Radosava, u
1452. stanovnika sela, sada u
1454. Mite, sina Milinog;
1456.
Batina Miladina i
1458. posjedu Miia Cvitkovog;
1460.
Vujo, Miia;
1462.
Batina imuna,
1464.
Batina Pete, sina
1466.
Vuk, Mite;
1468.
Batina Nikole
1470. posjedu;
1472.
Radivoj, Nikole;
1474.
Radomil, Nikole;
1476.
Batina Boste
1478. posjedu;
1480.
Filip, Boka;
1482.
Batina Vuia
1484. Miete Jovanovog;
1486.
Jovan, Radka;
1488.
Mihajlo, Jovana;
1490.
Paval, Nikole;
1492.
Miladin, Radaina;
1494.
ivan, Dane;
1496.
Mito, Radoa;
1498.
Milko, Jovana;
1500.
Filip, Jovana;
1502.
Jakov, dolac;
1504.
Jovia, dolac;
1506.
Mito, dolac;
1508.
1510.

Prihod
ispenda
penice, kejla 13, iznos
mjeanca, kejla 19, iznos
zobi, kejla 13, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
pristojba na sitnu stoku
uur od bijelog i crvenog luka i kupusa
porez na svinje
3 samokova; 2 zaputena, 1
1531.
7 mlinova, pristojba
samokov 1, pristojba
1537.
badihava, mlaarina,
i tapijska pristojba na zemin
1541.

1512.
1.0
1514. 19
1516. 19
1518. 65
1520. 1
1522. 1
1524. 1
1526. 10
1529.

24

pristojba
1533.
240(treba

Svega:

1535.

11

1539.

14

2.100
1542.

41

Danas istoimeno selo sjeverno od Tutina.

1543.
Me

Nahija

1544.

48. Selo Brezovica 42 , pripada Jeleu:

1545.

Batina Bogdana
Vladkovog, u

1553. Radosava, potom u posjedu

1546.

Milije, sada u posjedu Luke


Milijinog;
1554. Hassa njiva 1, dunuma 4;
1555. ifluk Mehmeda i Dafera,
sinova Muradovih i Gunelije, sina
ahino-vog i Mustafe, sina
Sahinovog i Mustafe, brata
Sahinovog, sada u posjedu
Abdurrahmana i Omera, sinova
Gunelijinih;
1556.
Bolo, Radosava;
1557. Komlen, Radosava;
1558. Vuehna, Uglee;
1559. Matija, Vukia;
1560. Radivoj, Radosava;
1561. Milija, Uglee;

1547. posjedu Cvitka


Radosavljevog; Rado, Cvitka; Batina
Radivoja Vukovog, u
1548. posjedu Matije
Davidovog; Mito, Davida;
Batina Bogdana Markovog, u
1549. posjedu Matije Davidovog;
Batina Jovana, u posjedu Cvitka,
1550. sina urinog; Batina Davida,
u posjedu stanovnika
1551. sela; Batina Radice
Radosavljevog, sada
1552. u posjedu Radoa
Cvitkovog; Batina Bogdana, u
posjedu
1562.

Vojnuci spomenutog sela, pripada Jeleu:

B
eran,
Grubae;
Vukman,
Vujice;
Mito,
Radonje;

Milija, Radosava;
Batina Petra Ilijasovog, u
posjedu Vukmana Vujiinog;

1563.

1564.

1565.

1566.

musliman 1, nemuslimana sa
batinama 20;

1567.

23

1568.

d:

1573.

Priho

24

1574.

resmi ift i
dunum ispenda
1570. penice, kejla 41, iznos
mjeanca, kejla 45, iznos zobi,
kejla 50, iznos uur od povra
uur od lana uur od sijena uur
od konica porez na svinje
1571. polovina badihave, mlaarine,
poljaine i tapijske pristojbe na zemin
1569.

500

1575.

615

1576.

450

1577.

250

1578.

30

1572.

1579.

Sveg
a
:

1580.

10
50

1581.

50

1582.

20

1583.7

1 2.000
1584.

1585. 49. Selo Crni 43, pripada

Jeleu:
1586. Radolin, Kostadina;
1587.
Radoje, Radina;
1588. Vujin, Radivoja;

Batina Radina,
sina Stipanovog, u

1589.

nemuslimana sa
batinama 5;
1590.

posjedu Radonje, zatim u


posjedu Cvitka Nikinog, sada u

1591.
1592.
1593.

42
43

posjedu Nikole; Radonja,


Nikole;

Danas zaselak Brezovica, juno od Novog Pazara.


Danas istoimeno selo u Ibarskom Kolainu, istono od Tutina.

1594.

1595.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

1596.
Prihod:
ispenda
penice, kejla 5, iznos
mjeanca, kejla 15, iznos
zobi, kejla 12, iznos
uur od povra, lana, sijena, konica,
i crvenog luka i kupusa
badihava, mladarina, poljaina i tapijska
zemin, sa pristojbom na svinje

1598.
1600.
1602.
1604.
1606.
1608.
1610.
1612.

1614.

1616.
1617.

posjedu

50. Selo G o r nj i M o r a n i44, pripada Meu:

Zemin Jovana Mitinog, u

1618. Dimitra, potom u posjedu

Hizira

1619. Mehmedovog, sada u posjedu


1620. Rizvana, sina Abdullahovog;

Batina Berana Radonjinog, u posjedu


1621. Cvitka Mikajinovog; Batina
Vuka Zivkovog; Batina Nikole
Vukovog; Cvijain, Nikole; Batina
Vukca Vujanovog, u posjedu
1622. ivana Mihajlovog; Mihal,
Vuka; Batina Stojana, u posjedu
Dimitra
1623. Zivkovog, sada u posjedu
Nikole
1624. Dimitrovog; Manojlo,
Dimitra; Pavko, Petra - na oevoj
batini; tipan, Vuka - na batini;
Batina Dimitra Radosavljevog, u
1625. posjedu Nikole Dimitrovog;
Batina Lazara Jovanovog, u posjedu
1626. Vuka Radosavljevog; Batina
tipana, u posjedu Dimitra
1627. Ivkovog;
Cvitko, tipana;
1628.
Sekula, Petra - na
batini svog oca; Batina
Jovana urinog; Batina
Miloja Dimitrovog, u posjedu
1629. njegovog sina Nikole;
Batina ure Dimitrovog, u posjedu
1630. Rizvana
Radosavljevog; Cvitko,
Mikajina; Mihajlo, tipana;

1631. Mitre, Vukmana;


1632.
Batina Pavla, u

posjedu Ilije

1633. Dimitrovog; Obrad, imuna;

Cvijain, Nikole - na batini; Zemin


Jovana, u posjedu Rizvana,
1634. sina Abdullahovog i krevina
1635. Krusunje; to su zemljita koja
je sam
1636. iskrio i oivio; Batina
ivka Radonjinog; Batina Vujice
Neinog; Batina Petra Radiinog, u
posjedu
1637. ivka Radiinog;
Batina Mijanka, u posjedu
1638. stanovnika sela, sada u
posjedu Mite
1639. Vujinog;
1640. Batina Vukia Damjanovog;
Batina Vuka, sina Damjanovog;
Batina Vuka Prebievog, u posjedu
1641. Cvitka Vukovog; Petre,
Radosava; Batina Boaia, u
posjedu
1642. stanovnika sela - nepoznat;
Batina Radice, u posjedu stanovnika
1643. sela - nepoznat; Mieta,
Rajka; Nikola, Dimitra; Batina
Vukadina, u posjedu
1644. njegovog sina
Vuka; Mezid,
Nedeljka; Vukas,
dolac; Ostoja, dolac;
Ali, Abdullaha;

1645. muslimana sa batinama 4, nemuslimana sa


batinama 38;

1646.

44

1597.
1599.
1601.
1603.
1605.
1607.
1609.
1611.
1613.
1615.

Danas istoimeno selo sjeverno od Tutina.

NahijaJele
95

1647.

1648.

Prihod:

resmi ift, nim i bennak


48
1650.
ispenda
950
1651.
penice, kejla 20, iznos
400
1652.
mjeanca, kejla 80, iznos
800
1653.
zobi, kejla 70, iznos
350
1654.
uur od povra i voa
15
1655.
uur od lana
50
1656.
uur od sijena
25
1657.
uur od konica
22
1658.
porez na svinje
38
1659.
uur od bijelog i crvenog luka i kupusa
48
1660.
pristojba na sitnu stoku
326
1661.
1 mlin, pristojba
15
polovina badihave, mlaarine, poljaine
1662.
i tapijske pristojbe na zemin
313
1663.
Svega:
3.300
1649.

1664.

51. Selo Z a k o n i e45, pripada Jeleu:

1665.
1666.

Brajanovog - pusta;

Batina ure Bogainovog, u posjedu


Batina Radovana, u posjedu Radice;
Vukoja Vukovog; .
Batina Radonje
Batina Radice Radainovog, u
Batina Radovana Radonjinog - pusta;
posjedu ure;
Mito, Vuka;
Batina tipana Radivojevog, u
Vukman, Vukoja;

1667.

1668.
1669.
1670. posjedu ure;
1671.

nemuslimana sa batinama 6, puste batine 2;

1672.
Oni koji obraduju zemlju plaaju vlasniku zemlje erijatske
pristojbe i obiajne pristojbe.
1673.
1674.

1675.

52. V o j n u c i sela Zakonie, pripada Jeleu:


Vukoje, Pavka - na batini; Petri,

1676.

Radoja;
1677.

Prihod:
od itarica, resmi ifta, ispende i ostalog
400

Rajko, Pavka - na batini Petrije;

1678.

nemuslimana sa batinama 3;
1679.

1680.

Prihod:

1681.
1682.
1683.
1684.
1685.

ispenda
75
penice, kejla 3, iznos
45
mjeanca, kejla 14, iznos
140
zobi, kejla 14, iznos
60
uur od povra
uur od lana

5
5

1686. 45 Danas naselje Zakonie, sjeverozapadno od Tutina.


1688.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
1687.

96
1690.
uur od sijena i konica
1691. porez na svinje
1692. polovina badihave, mlaarine,
1689.

poljaine
1693. i tapijske pristojbe na zemin

1694.

1695. 2

9 400

Svega:
1696.

1697. 53. Selo O s o j e46, pripada

Meu:

ifluk Kejvan-vojvode; to su
batine udove Vukia, dolaca, u
posjedu Husejn-bega, sada u
posjedu spahije Alije, sina
Hizirovog - ift;
1716. Zemin u posjedu Dervi
Mehmeda, sina Sinan-begovog, sada
u posjedu Mustafe i Mehmeda,
sinova Dervi-begovih, dunuma 2;
1717. Batina Jovana Radiinog, u
posjedu njegovog sina Alije, sada u
posjedu Veli-elebije, sina Jusufefendije;
1718. Batina
Radosava,
u
posjedu Milije, brata Ivanovog;
1719. Zemin Vukasa, u posjedu
Ivka, potom u posjedu Dabiiva,
potom u posjedu Davida, potom ga
uiva Veli-elebi;
1720. Batina Vukasa Radonjinog pusta;
1721. Zemin Vuia, Dabiiva,
Miloa i Rate koje na osnovu
kadijskog huddeta uivaju Mufta
i Manzuma, keri Muhjiddinove;
1722. Radonja, Stefana - na batini;
1723. David, Zivka - na
oevoj batini;
1724. Milo, Rate - na batini Ilije;
1715.

1698. Batina Radonje Radohninog, u


1699. posjedu Veli-elebije, sina Jusuf1700. efendije; Batina Rada

Rajkovog, u posjedu
1701. Veli-elebije, sina Jusufefendije; Batina Vuka Petrovog, u
posjedu
1702. Mustafe, sada u posjedu
Veli-elebije; Batina Cvitka, u
posjedu Vuka
1703. Petrovog, sada u posjedu
1704. spomenutog Veli-elebije;
Batina Jovana Dobrinog, u posjedu
1705. Kejvan-bega, sada u posjedu
1706. Husejn-bega; Batina Radonje
Jovanovog, potom
1707. Jusuf-efendije, sada u posjedu
1708. njegovog sina Velielebije; Batina Radosava
Jovanovog, u
1709. posjedu Veli-elebije; Batina
Mijaina, u posjedu Kate,
1710. sada u posjedu Veli-elebije;
ifluk Hamza-vojvode; to je zemljite
1711. Vuka Todorovog, Radonje
1712. Radosavljevog i Dobrosava, u
1713. posjedu Alije, sina Behramovog,
1714. sada u posjedu Veli-elebije;
1725. muslimana sa batinama 13, nemuslimana sa batinama 4;
1726.
1727.
1728.

Prihod:

resmi ift i dunum


300
ispenda
100

1729.
1730.
1731.
1732.
1733.
1734.
1735.

badihava, mlaarina, poljaina


1736.

1737.

46

penice, kejl 1, iznos


15
mjeanca, kejl 1, iznos
10
zobi, kejl 1, iznos
uur od povra
uur od lana
10
uur od sijena
10
uur od crnog i bijelog luka i kupusa
10
i tapijska pristojba na zemin

Danas istoimeno selo juno od Novog Pazara.

5
5

1738.

Na/iija Jele

vinograd Dervi
Mustafe, u posjedu Veli-elebije,
dunuma 3, pristojba

1739.

1740.

1741.

1 515

Svega:
1742.

1743.

124

1744.

54. Selo M i l i 47, pripada Jeleu:

1745.

Batina Vuia
Stipanovog, u posjedu
1747. Vite Vuievog; Batina
Radosava Todojinog; Batina
Radolije Miloevog; Petre,
Radice; imun, Rajka; Miladin,
Jovana; Batina Ilije Radolijinog;
Batina tipana uraovog;
Batina Kostadina, u posjedu
1748. njegovog sina
Lazara; Cvijain;
1749. Batina Miladina, u posjedu
Radonje; Vukman, Radohne; Batina
Radosava Mitinog; Vuleta, Radolije;
Batina Trde Cvitkovog; Batina
Jakova, u posjedu Mirka; Batina
Nike, u posjedu stanovnika
1750. sela;

Batina ivka, u
posjedu Vuka;
1753. Vukoje, Rajka;
1754. Vuksan, Vukoja;
1755. Batina Radmana, sina
Ratinog;
1756. Batina Cvijaina, sina
Nikolinog;
1757. Jovan, Nikole;
1758.
Batina Vulete
Petrovog;
1759.
Radonja,
Cvitkonje;
1760.
Batina Radosava
Radonjinog;
1761. Batina Berana
Radonjinog, u
1762. vlastitom
posjedu; Sekula,
Berana; Cvijain,
Vuia; ivko,
Radice; Sekula,
Rajka;
1763. Batina Radolije
Stojanovog; Batina Ilije Petrovog;
Batina popa, u posjedu stanovnika
1764. sela;

1746.

1752.

nemuslimana sa
batinama 38;
1751.

1765.

ispenda
penice, kejla
10, iznos
1768.
mjeanca,
kejla 140, iznos
1769. zobi, kejla 26, iznos
1770.
uur od
povra
1771.
uur od lana
1772. uur od sijena
1773.
uur od
konica
1774.
pristojba na
sitnu stoku
1775.
porez na
svinje
1766.
1767.

1776.
1777.

Prihod:

850

1778.

150

1779.

140

1780.

130

1781.

25

1782.

10

1783.

20

1784.

20

1785.

200

1786.

210

1787.

1788.

badihava, mlaarina,

poljac

ina i

tapijska pristojba na zemin 1


mlin, zaputen

1790. 7
1789.

Svega:

1791.

' Nepoznato.

15 2.600

1792.
1793.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

55. Selo M i r k o v i n e , pripada Jeleu:


Batina Radice Vukainovog, u

1794.

Mirko?,
Cvitka; Petre,
Nikole;
Nedeljko,
Mirete;

1797.

1795. posjedu popa Radice; Batina


Jovana, u posjedu Vuka; Batina Cvitka
Dimitrovog;
1796.

nemuslhnana sa batinama 6;

1798.

1799.
Prihod:
1800. ispenda
1801.
penice, kejla 8, iznos
1802. mjeanca, kejla 10, iznos
1803. zobi, kejla 9, iznos
1804. uur od povra
1805. uur od lana i sijena
1806. uur od konica
1807. porez na svinje
1808. pristojba na sitnu stoku
1809. 1 mlin, pristojba
1810. uur od voa i crvenog luka
1811. badihava, mlaarina, poljaina
1812. i tapijska pristojba na zemin

1814.

150
105
100

1815.

45
5
5
8
5

1816.

1813.

Svega:

50
15
15

1817.

8 500

1818. 56. Selo Dol nj e Paljev o , pripada Jeleu:


1819.

Batina Vukile Dimitrovog;

1820.
1821.
1822.
1823.

Mirko, Vukile;
Vuleta, Mirka;
Pavel, Dimitra;
Batina Petra, sina Mirkovog,

1824. vlastitom posjedu; Vukman,


Radonje; Batina Vuka, u posjedu
njegovog
1825. sina Leke; Batina Radoa, u
posjedu njegovog
1826. sina Nikole; Batina ivka
Rajkovog, u vlastitom
1827. posjedu;
1828.
Batina Radonje, sina
Beranovog; Vuk, Berana;
Vuki, Rajina; Batina Cvitka,
u posjedu njegovog
1829. sina Radonje;

nemuslhnana sa
batinama 30;
1830.

1848.
1849.

48
49

Miun, Pavla;
Batina Radomana
Jakovljevog;
1833.
Batina Matije
Pavlovog;
1834.
Jakov, Pavla;
1835.
Batina Vite, sina
Mitinog;
1836.
Matija, Vite;
1837.
Batina Beronje
Vukovog;
1838. imun, Vuka;
1839.
Ilija, Beronje;
1840. Boi, imuna;
1841. Batina Dimitra, u posjedu
Ognana;
1842. Batina Nikole
Tomaevog;
1843. Radonja, Nike;
1844. Milija, Dimitraina;
1845.
Nikola, Stojana;
1846.
Batina Radice,
Tomaa i Vuke, u
1847. suvlasnitvu
; imun, Manojla;
1831.
1832.

Nepoznato.
Danas samo Paljevo, selo u okolini Tutina.

N
99

1850.

ahijaJele
1851.
1852.

Prihod:

1853.
1854.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.

badihava, mladarina, poljaina

i tapijska pristojba na zemin


215
1866.
Svega:
2.000

1865.

1867.

57. Selo G o r nj e P a lj e v o50, pripada Jeleu:


Batina Cvitka Vukovog, u posjedu
sina Radmila;
Petra;
Batina ure, u posjedu

1868.
1869.

njegovog
Batina Rebia Vukainovog, u

sina Jovana;
posjedu Radice;
Radonja, Petra;

1870.
1871.

u posjedu njegovog
Batina Radonje Radojevog;
1872.

1873.
1874.

Batina Radice, u posjedu njegovog


1875.
1877.
1878.
1879.
1880.

ispenda
750
penice, kejla 28, iznos
430
mjeanca, kejla 25, iznos
250
zobi, kejla 34, iznos
180
lee, kejla 2, iznos
30
uur od povra
10
uur od lana
12
uur od sijena
20
uur od konica
18
uur od voa
10
porez na svinje
40
1 mlin, pristojba
15
pristojba na sitnu stoku
100

Pavel, Radice;
Batina Radeljia,

sina Miloa;
Batina ure, u posjedu njegovog
Vasilj, Vuje;
sina Tomaa;
ivko, Save;
Bogoje, Miloa;
Boko, Bogoja;

nemuslimana sa batinama 13;


1876.

Prihod:

ispenda
325
penice, kejla 8, iznos
120
mjeanca, kejla 5, iznos
50
zobi, kejla 4, iznos

1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.

badihava, mladarina, poljaina


1887.

1889. 30 Vidjeti bilj. 49.


1890.

1891.

20
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
10
pristojba na sitnu stoku
60
porez na svinje
10

1
1
1

i tapijska pristojba na zemin


10
1888.
Svega:
600

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

100
1892.

58. Selo P e 1 i g a n51, pripada Meu:

Batina Vuehne, u
posjedu Velije,

1893.

1894. sina Ilijasovog, sada u

posjedu

1895. Mahmuda, sina Ilijasovog;

Batina Boidara, u posjedu Mustafe,


1896. sada u posjedu njegovog sina
1897. Gazije; Batina Radice, u
posjedu Murada,
1898. sina Abdullahovog, sada u
posjedu
1899. Bahtijara Jahjinog;
Batina Vukmira Nikolinog, u
1900. posjedu Kej van-vojvode,
sada u
1901. posjedu Mahmuda, sina
Ilijasovog; Vuk, Radonje - na batini;
Batina Mite, u posjedu Bali-vojvode,
1902. u posjedu Mustafa-vojvode,
sada u
1903. posjedu Gazije
Mustafinog; Batina tipana
Muradovog, u
1904. posjedu Mustafe, sada u
posjedu
1905. njegovog sina Gazije;
Batina Vuksana Rajinog, u posjedu
1906. Mustafe, sada u posjedu
njegovog
1907. sina Gazije; Batina Mite
Radiinog, u posjedu
1908. stanovnika sela; Batina
Radice, u posjedu Raje,
1909. dolaca;
1928.

ifluk kapudibae
Hamza-vojvode
1911. sina Ilijasovog koji on uiva;
to je
1912. batina Radosava i zemljita
1913. kupljena od ahina, iz
Krueva i
1914. nevjernika..., Berisava
Rajinog i
1915. Mite - lft; Batina Radosava,
u posjedu Radonje,
1916. potom u posjedu Nikole,
sada u
1917. posjedu Raje, dolaca;
Batina Salivira i Miladina, sinova
1918. Jovanovih, sada u posjedu
Petra,
1919. sina Miladinovog;
Batina Vuksana Radiinog, u
1920. posjedu Radonje, sada u
posjedu
1921. Miuna Radonjinog; Batina
Milosava, u posjedu Miladina
1922. Vuksanovog, sada u posjedu;
Batina Radonje, u posjedu Radovana
1923. Vuehninog, sada u posjedu
Rate,
1924. dolaca; Batina Jovana, u
posjedu Miladina,
1925. sada u posjedu Petra
Miladinovog; Obrad, Petra; Batina
Boidara, u posjedu Mustafe,
1926. sada u posjedu njegovog sina
1927. Gazije;
1910.

1929.

1930.

muslimana sa batinama 9, nemuslimana sa batinama 10;

f. 25

1931. Prihod:

ispenda
198
resmi ift
198
penice, kejla 15, iznos
225
mjeanca, kejla 40, iznos
400
zobi, kejla 22, iznos
110
uur od ire, medri 25, iznos
175
uur od povra
20
uur od lana
8

1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.

uur od konica
5
uur od voa
2
porez na svinje
20

1940.
1941.
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.

1949.
1950.

polovina badihave, mladarine, poljaine


i tapijske pristojbe na zemin
450
vinograd Mustafa-aua, dunum 1,
pristojba
1
vinograd Memije Abdullahovog,
dunum 1, pristojba
?
51

Nepoznato.

Nahija Jele

1952.

inograd Sulejmana, sina Dervievog, dunuma 2,


pristojba
14

1953.

nograd Hadi Mahmuda, u posjedu Ibrahima,


parcela 1, dunuma 3, pristojba
21

1954.

inograd Hadi Mustafe, u posjedu Mehmeda


i Alije, parcela 1, dunuma 2, pristojba
14

1955.

inograd Sefera i Hadi Mahmuda, u posjedu


Ibrahima, oarcela 1, dunuma 4, pristojba
28

1956.
1957.

vinograd Sirije, sina Jusufovog, parcela 1,

pristojba
1958.

inograd Ahmeda, sina Abdijinog, parcele 2,

1951.

101

vi

dunuma 2,
14
v

dunuma 3, pristojba
21

1959.
1960.

vinograd Ahmeda, u posjedu Muharrema,

dunum 1, pristojba
1961.
vinograd Aik Alije i Sejdina, u posjedu
1962.

hatiba, parcela 1, dunuma 3, pristojba


1963.

Kurda, dunuma 4, pristojba

1965.

1964.

parcela 1,
7
Ahmeda,
21
vinograd
28
Svega:
2.000

59. Selo V e 1 i P o t o k52, pripada Jeleu:

Batina tipana
Milainovog, potom u

1979. Hasana - ift; Batina Jovana,


u posjedu stanovnika
1980. sela, sada u posjedu
spomenutog
1981. Hasana - ift; Batina
Vukaina Vujinog, u posjedu
1982. stanovnika sela, sada u
posjedu
1983. spomenutog Hasana, spahije ift; Batina ivka Olivirovog, sada u
1984. posjedu spomenutog Hasana,
spahije
1985. -ift; Batina Radosava,
primiura, u
1986. posjedu Radice, sada u
posjedu
1987. spomenutog Hasana - ift;
Batina Radonje Ivanievog, sada u
1988. posjedu spomenutog Hasana ift; Hassa njive 2, dunuma 2, u
posjedu
1989. Mehmeda Evrenosovog, sada
u
1990. posjedu spomenutog Hasana;

1966.

1967. posjedu Mehmeda, sina

Alijinog, sada
1968. u posjedu Timura, spahije ift; Batina Milivoja, u posjedu
Ferhada,
1969. sina Alijinog, sada u posjedu
1970. Mehmeda, sina Alijinog;
Jovan, Damjana - na batini svog oca,
1971. sada u posjedu Hasana,
spahije; Radia, Boia - na Milkovoj
batini,
1972. sada u posjedu spomenutog
Hasana,
1973. spahije; Vujica, Radice - na
oevoj batini, sada u
1974. posjedu spomenutog Hasana,
spahije; Batina Rate Bogdanovog, u
posjedu
1975. stanovnika sela, sada u
posjedu
1976. spomenutog Hasana - ift;
Batina Radivoja Jokinog, u posjedu
1977. Radice, sada u posjedu
spomenutog
muslimana sa
batinama 11;
1978.
1991.

resmi ift i dunum


penice, kejla 10, iznos
mjeanca, kejla 35, iznos
zobi, kejla 20, iznos uur od
povra uur od lana
1992.

1993.

Prihod:

1994.

263
150
350
100

1995. 2
1996. 2

1997.

Danas zaselak u selu Trnovi, juno od Novog Pazara.

1998.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

badihava, mladarina, poljaina i tapijska


pristojba na zemin i resmi otlak
1999.

2000.

2001. 3
850

Svega:
2002. 60. Selo Pokriveni k 53 , pripada Jeleu:
2003.

posjedu

Batina Jovana i Radice, u

2004. Radosava Jovanovog;


Batina Cvitka Milkovog, u posjedu
2005. Komlena Cvitkovog; Batina
Radosava Dabiivljevog; Mito,
Vukadina;
2006. Mirko, Radosava - na oevoj
batini; Vukadin, Vuka; Batina
Cvitka Radivojevog, sada u
2007. posjedu Mirka Cvitkovog;
Batina Jovana Radiinog, u posjedu
2008. njegovog sina Radosava;
Batina Vuka Damjanovog; Batina
Cvitka Nikolinog, u posjedu
2009. njegovog sina Manojla;
Batina Milovana Markovog, u
2010. vlastitom posjedu; Batina
ivana Radinog, u posjedu
2011. stanovnika sela; Batina
ivka Kostadinovog, u
2012. posjedu Manojla
Cvitkovog; Batina Pavla
Milosavljevog, u
2013. posjedu Radula Pavlovog;
Batina Vuke Vukilovog, u posjedu
2014. Marka Vladosavljevog, sada
u
2015. posjedu Milovana
Markovog; Batina ivka
Vukadinovog; Batina Petra Ikinog;
Ljubo, Petra; Radolim, Ljulje;
Batina Cvitka Vukovog, u posjedu
2016. Vuia Cvitkovog;
Batina Vukadina Radiinog, u
2017. posjedu Mite Nikolinog;
Batina Vite Vujinovog, u vlastitom
2018. posjedu; Vuk, Rajka; Batina
Nikole Milosavljevog, u
2019. posjedu njegovog sina
Vuia; Batina tipana Tomaevog;
Batina Radosava, sina Vukovog, u
2020. posjedu Mite
Radosavljevog; Ilija, Jovana;
'

2044.
2045.

53

2021.
2022.
2023.

posjedu

Batina Radosava Nikolinog;


Batina Jukca Nikinog;
Batina Stojana Rajkovog, u

2024. Radosava Jovanovog; Batina


Petra Nikolinog; Batina Cvitka
urevog, u posjedu
2025. Radosava Vukadinovog, sada
u
2026. posjedu Ilije Rajinog; Batina
Mihajla, sina Zivkovog, u
2027. posjedu Vukmana;
Batina ivana, sina Ivanovog;
Batina Rajina, u posjedu
2028. Videa; Batina Dimitra
Vukilovog, u posjedu
2029. stanovnika sela; Batina
Stojana, u posjedu Brajka
2030. Rajkovog; Batina Vuka, u
posjedu ure, sada u
2031. posjedu Cvitka Stipanovog;
Milosav, Cvitka; Batina udove
Todore, u posjedu
2032. Matije Mitinog, sada u
posjedu
2033. Radice Bogdanovog;
Batina Davida, u posjedu Filipa
2034. Radulovog, sada u posjedu
Petra
2035. Jankovog;
2036. Batina Joke Radonjinog;
Batina Marka Petrovog, u posjedu
2037. njegovog sina Mite; Batina
imuna Petrovog, u posjedu
2038. Radoa Mitrovog; Batina
Mihajla Petrovog, u posjedu
2039. Miladina Mihajlovog;
Batina Vukila Miladinovog, u
2040. vlastitom posjedu;
Batina Mihaila Radonjinog, u
2041. posjedu Rajina Mihajlovog;
Batina Vukila Filipovog; Batina
Marka Nikolinog, u vlastitom
2042. posjedu;
2043. Manojlo,
Cvitka; Radosav,
Jovana; Jakov,
Radonje;

Danas istoimeno selo sjeveroistono od Tutina.

2048.

Andrija, ivana;

Ilija, Marka;
Niko, Vukadina;
Vui, Miladina;
Beran, Vuia;
Radul, Pavla;
Obrad, ivana;
Radonja, tipka;
Manojlo, Vukila;
imun, Tomaa;
Nikola, Tomaa;
ivko, Nikole;
Ilija, Vuje;
Stojan, Radonje;
Pavel, Cvitka;
nemuslhnana sa
batinama 83;

2051.
2054.
2057.
2060.
2063.
2066.
2069.
2072.
2075.
2078.
2081.
2084.
2087.
2090.
2093.

2098.
2101.
2104.
2107.
2110.
2113.
2116.
2119.
2122.
2125.
2128.
2131.
2134.
2137.
2140.
2144.

2052. Vui, Sekule;


2055. Joko, Pavla;
2058. Radonja,
2061. Janeta,
2064. Andrija, Perke;
2067. Vujin, Vuia;
2070. Vuk, Damjana;
2073. Rajica, tipka;
2076. Miladin, Ivka;
2079. Miladin, Petra;
2082. Vuk, Stojana;
2085. Radonja,
2088. Ognan,
2091. Vukadin,
2094.
Vuka;

2053.
2056.
2059.
2062.
2065.
2068.
2071.
2074.
2077.
2080.
2083.
2086.
2089.
2092.
2095.

Prihod:
2099.
2102.
2105.
2108.
2111.
2114.
2117.
2120.
2123.
2126.
2129.
2132.
2135.
2138.

ispenda
penice, kejla 30, iznos
mjeanca, kejla 30, iznos
zobi, kejla 25, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
uur od voa
porez na svinje
pristojba na sitnu stoku
2 mlina, pristojba
badihava, mladarina,
i tapijska pristojba na

2141.

103

2097.
2100.
2103.
2106.
2109.
2112.
2115.
2118.
2121.
2124.
2127.
2130.
2133.
2136.
2139.
2142.

61. Selo M i 1 a n o v i 54, pripada Jeleu:


Batina Radosava Vukainovog, u
Petre, Radaia;
posjedu Rajka Bogdanovog, sada u
Batina Lazara urainovog, u
posjedu Radosava Radanovog;
posjedu Mihajla Nikolinog;
Batina Radohne Jovanovog, u
Rajin, Matije;
posjedu Matije, sada u posjedu
Beran, Radivoja;
stanovnika sela;
Neo, Berana;
Vukosav, Radosava; Radosav, Rajka;
Batina Radosava Radivojevog, u
Vuksan, Radosava;
posjedu Petra Radivojevog; Niko,

2146.
2147.
2148.
2149.
2150.
2151.
2152.
2153.

Radivoja;

nemuslimana sa batinama 12;

2155. 54 Danas istoimeno selo sjeverno od Tutina.


2156.
2157.
104

2159.

2050. 2143.

2096.

2145.

2154.

2049. Petre, Milica;

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

2158. Prihod:

2160.
2162.
2164.
2166.
2168.
2170.
2172.
2174.
2176.
2178.
2180.
2182.
2184.
2186.

ispenda
penice, kejla 13, iznos
mjeanca, kejla 25, iznos
zobi, kejla 28, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
uur od voa
uur od bijelog i crvenog luka
pristojba na sitnu stoku
porez na svinje
badihava, ralaarina, poljaina
i tapijska pristojba na zemin

62. Selo Dol nj e V i t a k o v


pripada Meu:
2192. Batina Mite Vukadinovog, u
2193. vlastitom posjedu; Batina
Cvitka Radonjinog; Batina Jovana
Vuievog; Batina Milivoja urinog;
Batina Milije Stipanovog, u posjedu
2194. Mirka,jsina Milijinog; Batina
ivka Vujinog; Batina Mirka
Milosavljevog; Batina ivana
Cvitkovog; Batina Radivoja
Radosavljevog; Batina
Cvitkalvkovog; Batina Pavla
ivkovog; Batina Pavla, Lazara i
Vuehne, u
2195. posjedu stanovnika
sela; f.26
2196. Batina Nikole
Vuehninog; Batina Ivka
Vukojevog; Batina Mirka
Dimitrovog; Batina ure
Neinog; Batina ivana Petrovog;
Batina Jovana Petrovog; Batina
Lazara Vujinog; Batina imuna
ivkovog; Batina Mite ivkovog;
Batina Vukosava Vukilovog, u
2197. posjedu Radonje, sina
2190.

nemuslimana sa
batinama 40;
2198.

2188.

2161.
2163.
2165.
2167.
2169.
2171.
2173.
2175.
2177.
2179.
2181.
2183.
2185.
2187.
2189.

Svega:
o55,

2191.

1.2

2199. Vukosavljevog; Batina


Vujice Cvitkovog; Batina Radonje
Cvitkovog; Batina Nikole, u
posjedu Pavla,
2200. dolaca;
2201.
Batina Nikole
Petrovog; Batina Jove,
dolaca; Batina Stojana,
dolaca; Batina Vukmana,
dolaca; Batina Radivoja,
dolaca; Batina Vuje,
dolaca; Batina Radice, u
posjedu Grubaa; Batina
Radosava, u posjedu Pavla;
Batina Radivoja
Dobrainovog, u
2202. posjedu stanovnika sela;
Batina Olivira, u posjedu Radivoja;
Batina Videa, u posjedu Rate;
Batina Vukoja, u posjedu Mite;
Batina Milaina, u posjedu Vukice,
2203. sada u posjedu Radice;
Batina Radovca, u posjedu Ognana
2204. Dobrainovog; Batina
Radenka - pusta; Batina Save pusta; Batina Radonje - pusta;
Hassa njiva 1, dunuma 8;
Batina Ivana Manojlovog;

2205. 35 Danas samo Vitakovo, selo juno od Rogozne i jugoistono od Novog Pazara.
2206.
Nahija Jele
2207.
2209.
Prihod:
ispenda i dunum penice, kejla 60,
iznos mjeanca, kejla 80, iznos zobi, kejla
90, iznos lee, kejla 2, iznos uur od povra
uur od lana uur od sijena uur od konica
porez na svinje uur od bijelog i crvenog
luka 3 mlina, zaputeni 1 mlin, pristojba
2211. polovina badihave, mladarine, poljaine i
tapijske pristojbe na zemin
2208.

2210.

105

Svega:

2212.

1
.056
2214. 9
00
2215. 8
00
2216. 4
50
2217. 3
0
2218. 1
30
2219. 1
60
2213.

2220.

190

2221.

166

2222.
2223.

83
65

2224.

30
2225. 1
40 4.200

2226. 63. Selo Kova 56, pripada Jeleu:

2227.

2230.
2228.
Pavel, Jovana;
2229. Mladiia;
2231.
Batina Stojana Mihajlovog,
2232.
Ba
2233.
2234. posjedu Petra, dolaca;
2235.
Ba
2236.
2237.
Batina Radosava
2238. Jelice, sada u posjedu
2241.
2239.
Batina Miladina Nikolinog, 2240. sela;
2244.
2242. posjedu Ognana Miladinovog;
2243.
Mi
2247.
2245.
Batina Radivoja
2246.
i
2250.
2248. posjedu Mirka Radivojevog;
2249.
Fil
2253.
2251.
Batina Radice
2252.
Og
2256.
2254. posjedu Radosava, sina Ognanovog;
2255.
Vu
2259.
2257.
imun, Radonje;
2258.
Ne
2262.
2260.
Batina Radohne Radiinog;
2261.
Fil
2265.
2263.
Batina Vuka Olivirovog, u
2264.
Al
2268.
2266. Nese, dolaca;
2267.
Mi
2271.
2269.
Batina Milje Radohninog, u
2270.
Ra
2274.
2272. stanovnika sela;
2273.
Mi
2277.
2275.
Batina Radonje, u posjedu
2276.
Pet
2280.
2278. Cvitka Radonjinog;
2279.
ti
2283.
2281.
Batina Vuka, u posjedu
2282.
Ni
2285.
2286.
Radonje
kola,
2284.
nemuslimana sa batinama

28;
2290.
2293.
2296.
2299.
2302.
2305.
2308.

2287.

Prihod:
ispenda
penice, kejla 20, iznos
mjeanca, kejla 32, iznos
zobi, kejla 16, iznos
uur od povra
uur od lana

2288.

2289.

2291.
2294.
2297.
2300.
2303.
2306.

2292.
2295.
2298.
2301.
2304.
2307.

56

Danas postoji selo Kovai, jugozapadno od Novog Pazara i zaselak Kovae, kod eeva u
Ibarskom Kolainu. Ne moe se sa sigurnou utvrditi o kojem je od ova dva lokaliteta rije.

2309.

2310.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

106
2311.

2312.
uur od sijena
2313.
uur od voa
2314. pristojba na sitnu stoku
2315. porez na svinje
2316. 1 mlin, pristojba
2317. uur od konica
2318.
polovina badihave, mladarine,
2319.

poljaine
i tapijske pristojbe na zemin

2321.

4
20

2322.

2323.
2320.

Svega:

10
30

2324.

3 1.500

2325.

2326.

64. Selo K o n i e , pripada Meu:

Batina Strahinje, u posjedu stanovnika sela,


sada u posjedu Dimitra Vukovog;

2327.

2328.

nemuslimana sa batinama 3;

2330.

2331.

itarica, ispende, uura od lana i ostalog

Mitre
, Vuka;
Milovan,
ure;

2329.

Prihod: od
2332.

300
2333.
2334.
2335.
2336.

posjedu

65. Selo J a v o r j e , pripada Jeleu:

Batina Vuia ivkovog;


Milovan, Vuia;
Batina Radice Sekulinog, u

2344. Vuja, prilac;


2345.
Batina Radonje

Dabiivljevog;
Batina Vukadina
Radosavljevog, u
2347. posjedu Stojana; Batina
Jovana, u posjedu Dimitra
2348. Cvitkovog; ifluk Mustafe,
sina Hasanovog, u
2349. posjedu njegovog sina
Duraka, sada
2350. u posjedu njegovog sina
Memije -ft
2351.
;
2352. ifluk; to su batine ivka,
Radosava, Vuka, sina urinog i
njegovog brata Radovana i Tomaa,
sada u posjedu Stojana Vukovog ift;
2346.

2337. Rajka Jovanovog; Batina


Stojana, sina Vukovog; Milovan,
Cvitka; Batina Radoa Radonjinog,
u
2338. posjedu stanovnika sela, sada
u
2339. posjedu ivka, dolaca;
Batina Boidara, u posjedu Vuka,
2340. sada u posjedu njegovog sina
Stojana,
2341. sada u posjedu Milka
Vukovog; Batina Tome, u posjedu
Alagoza
2342. Mezid-havade, sada u
posjedu
2343. Memije, sina Durakovog;
2353.
muslimana sa batinama 3, nemuslimana sa batinama 11;
2354.

bennak

resmi ift i

2355. ispenda
2356.
penice,
2357.

iznos

2360.

Prihod:

kejla 18, iznos


mjeanca, kejla 38,

2358. zobi, kejla 28, iznos


2359.
uur od

povra

2363.
2364.

57
38

Danas istoimeno selo jugozapadno od Novog Pazara.


Danas zaselak Javor, kod Kalja u Rogozni, jugoistono od Novog Pazara.

2361.
2362.

275
280
380
140 20

66

2365.
ijaJele

Nah
107

uur od lana
10
uur od sijena
125
uor od voa
10
1 mlin, pristojba
15

2366.
2367.
2368.
2369.

polovina badihave, mlaarine, poljaine


2370.
i tapijske pristojbe na zemin
180
2371.
Svega:
1.500
2372.

66. Selo B r nj i c e59, pripada Jeleu:

2373.

Batina Vuka Radosavljevog;Radonja,

2374.

Batina Matije, u posjedu Ivka


Batina Vuka Stojanovog, u posjedu
Bogdanovog;
Marka, potom u

Damjana;

2375.

posjedu Lazara,
Aleksa, Marka;

sada u posjedu njegovog sina


Vuleta, Damjana; Radice;

2376.
2377.

nemuslimana sa batinama 6, pusta batina 1;


Prihod:
450

2378.

od itarica, uura od lana i ostalog


2379.

67.

Selo D o 1 nj a B a nj a60, naputeno od raje, pripada Jeleu:


Batina Damjana Stipanovog, u
stanovnika sela;
posjedu Vuka Jovanovog; Batina

2380.
2381.

Miloa, u posjedu Vukadina;

Batina Ljube Jovanovog, u posjedu


Radonja, Vladka - na batini;

2382.

2383. Zemlja navedenog sela je zajednika i pomijeana sa zemljom


filuridija, pa je teko sijati. Filuridije su traile da im se parcele daju u vlasnitvo i
da vlasniku zemlje umjesto uura i pristojbi plaaju godinje 200 aki, pa su tako i
zadueni;

Prihod:
200

2384.

od itarica i ostalog, u novcu godinje


2385.

68.

Selo B r v e n i k61, pripada Jeleu:

2386.
2387.
2388.
2389.
2390.

njiva 1, dunuma 2, u posjedu


Batina Kostadina urinog, u posjedu

Batina Nikole Jovanovog, u posjedu


Aleksa, Mirka;
Murad-bega, sada u posjedu Mirka
Milo, Slavka;
Radonjinog;
f. 27
Batina Zivka, u posjedu Murad-bega,
Nedeljko, Slavka;
sada u posjedu Zivka;
Hassa
Ilijasa, sina Osmanovog, sada u

Rajka Radonjinog;

2391.

Abdije, spahije;
2392.

posjedu

nemuslimana sa batinama 6;

2393.

59
Ortografiju je mogue itati kao Brnjice, ali i kao Barbace. Brnjica postoji kod
Sjenice, to ne ulazi u
sastav ove nahije, dok naselje Barbace danas postoji u okolini Trgovita.
2394. 60
Vidjeti bilj. 34.
2395. 61
Danas nije poznato selo pod ovim imenom u uem podruju Novog Pazara i
Tutina.

2397.

2396.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

108
2398.

2399.

d:
2400. ispenda i resmi dunum
penice, kejla 15, iznos
mjeanca, kejla 30, iznos zobi,
kejla 20, iznos uur od povra
uur od lana uur od sijena uur
od voa
2401. polovina badihave, mlaarine,
poljaine i tapijske pristojbe na zemin

Priho
2403.

151

2404.

225

2405.

300

2406.

100

2407.

10

2402.

Svega:

2408.

10

2409.

2410.

2411. 3

900
2412. 69. Selo S t r u m i c a62, pripada Meu:
2413. Batina Vukile Todorovog, u
2414. vlastitom posjedu; Batina

Petra Vujinovog, u posjedu


2415. Vuia Predragovog; Batina
Filipa ivkovog, u posjedu
2416. Milije Filipovog; Batina
Vujina ivkovog, u vlastitom
2417. posjedu; Joko, Marka; Milija,
Marka; Batina Radohne Vukovog, u
posjedu
2418. njegovog sina Ognana;
Batina Boia Radiinog, u posjedu
2419. Todora, sada u posjedu Petra,
2420. Radosava Vukodragovog;
Batina Brajana Stipinog, u posjedu
nemuslimana sa
batinama 19;
2421.

2428.

2429.

rihod: ispenda
penice, kejla 5, iznos
mjeanca, kejla 11, iznos zobi, kejla
4, iznos uur od povra uur od lana
uur od sijena uur od konica porez
na svinje
2430.

2422. Stanice; Batina popa, u


posjedu Radosava
2423. Vukovog, sada u posjedu
Milka
2424. Cvitkovog; Batina
Radosava, u posjedu Vuka, u
2425. posjedu ivka Nikolinog;
Batina Vuia, u posjedu Cvitka;
Batina Nikole, u posjedu Vukodraga
2426. Radosavljevog, sada u
posjedu
2427. Vukodrag
a; Boi,
Radosava; Rajin,
Boia; Petre,
ivka; Radohna,
Boia; Rajica,
Koste; Vujica,
Rajka;

po
lovina
badihave,
mlaarine,
poljaine i
tapijske
pristojbe
na zemin
2431.

2432.

2438.

Svega:

2433.

475

2439.

75

2440.

110

2441.

2434.

2435.

2436.

20

2437.

2443.
2444.

62

2442. 1

700

Danas selo Stranice, istono od Tutina.

Nahija Jele

2445.

109

2446.

70. Selo Ni ,
pripadaJeleu:
2447.
2448.

posjedu

2451. Jovanovog;
2452. Batina Radosava

Batina Radovana, u

Vukmanovog; Batina Dabiiva


Vukovog, u posjedu
2453. Vukadina
; Veseli, prilac;

2449. Radosava, dolaca; Batina

ivka, sina Nikolinog; Batina Cvitka


Vukovog; Batina Radenka, u posjedu
Marka Vuksanovog, sada u posjedu
Radice
nemuslimana sa
batinama 7;
2450.
2454.

2455.

rihod: od itarica, resmi ifta,


ispende i ostalog

2456.

500

2457.

71. Selo K r a nj i ,
pripada Jeleu:
2458.

Nedeljko, Nike;
Vui, Cvitka - na batini
2459.
Miladin, Jovana - na oevoj
svog oca,
2460. batini;
2468. umjesto svog sina Rajice;
2461. Vuki, Radice - na oevoj
Radia, Radonje - na batini svog oca;
batini; Vuk, Ilihne - na batini; Joko,
Vukadin, Matije - na oevoj batini;
Marka;
Miladin, Jovana; Cvitko, Jovana; Vid,
2462. tipan, Jovana - na batini;
Cvitka; Mito, Radosava; Milija,
Milija, Marka - na oevoj batini;
Alekse; Vuk, Cvitka; Vujin, Milije;
Matija, Jovana - na batini svog oca;
Vui, Jovana - na batini; Vuk, Vuia;
2463. Vuleta, Radice - na batini;
Stipko?, Boidara - na batini svog
2464. oca;
2465.

2466.
2467.

nemuslimana sa batinama

22;
2469.

: ispenda
2471. penice, kejla 5, iznos
mjeanca, kejla 5, iznos zobi,
kejla 6, iznos uur od povra
uur od lana uur od sijena i
voa pristojba na sitnu stoku
porez na svinje

2470.

Prihod

po
lovina
badihave,
mlaarine,
poljaine i
tapijske
pristojbe
na zemin
2472.

2473.

Svega:

15
15 5

2474.

550
75
50
30

2476. 63
2477. 64
2478.

2475. 5
800

Danas zaselak Ni, istono od razvalina grada Jelea i jugoistono od Novog Pazara.
Nepoznato.
2479.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

110
2480.

72. Selo B o u r i , drugim imenom N i k o 1 i , pripada

Jeleu:

2481.

2482.
Batina Mile
2484. posjedu;
2486.
Dabiiv, Mile;
2488.
Batina Petra,
2490. posjedu;
2492.
Rajko, Petra;
2494.
Batina Vuia
2496. posjedu;
2498.
nemuslhnana sa

batinama 11;

2500.

2502.
2504.
2506.
2508.
2510.
2512.
2514.
2516.
2518.
2520.
2522.
2524.
2526.
2528.
2530.
2531.

posjedu

ispenda
penice, kejla 6,
mjeanca, kejla 8,
zobi, kejla 5, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od bijelog i
uur od voa
porez na svinje
1 mlin, pristojba
polovina badihave,
i tapijske pristojbe na

2483.
Milko, Jovan;
2485.
Vukoje, Milka;
2487.
Batina Vukasa
2489.
posjedu Nese
2491.
Batina Radosava
2493.
posjedu spomenutog
2495.
Manojlo, Milka;
2497.
Batina Dabiiva
2499.
Vukadinovog;
2501.

2525.

Prihod:

poljaine
2529.

2503.
2505.
2507.
2509.
2511.
2513.
2515.
2517.
2519.
2521.
2523.

Svega:

2527.

73. Selo Zagrade 66, pripada Jeleu:

Batina Dabiiva Vukovog, u

2532. njegovog brata Vuehne, sada

2533. posjedu Petra Vuehninog;

Batina Vuka Radonjinog - pusta;


Batina Berana, u posjedu Jovana
2534. Jovanovog; Batina Rate, u
posjedu Milaina
2535. imunovog, sada u posjedu
imuna
2536. Markovog; Batina
Radonje Vukasovog, u
2537. posjedu Radonje Ognanovog;
Batina Radaina Savinog, u posjedu

2538. ivana Jovanovog;

2543. sada u posjedu Marka


Vukasovog; Batina Radohne, u
2540. posjedu imuna Markovog;
posjedu Milaina
Batina tipana Boinog, u posjedu
2544. imunovog; Vujica, imuna;
2541. stanovnika sela, sada u
Hassa njiva 1, dunuma 4, u posjedu
posjedu
2545. katiba Sejjida, sada u
2542. imuna Markovog; Batina
posjedu
Radice, u posjedu stanovnika sela,
2546. stanovnika sela;
2547. nemuslhnana sa batinama 10, pusta batina 1;
2539.

Batina Mihovila Marojevog,

2548. 65
2549. 66
2550.

Danas nije poznato ni pod jednim od dva navedena naziva.


Danas istoimeno selo u Ibarskom Kolainu, jugoistono od Novog Pazara.
Nahija Jele
2551.
111

2553.
Prihod:
ispenda resmi dunum penice, kejla 11, iznos
mjeanca, kejla 35, iznos zobi, kejla 19, iznos
lee, kejla 3, iznos uur od povra uur od sijena
uur od lana uur od voa porez na svinje uur
od konica
2554. polovina badihave, mlaarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
2552.

2556. 2

50 3

2557.

165

2558.

350

2559.

95

2560.

45

2561.

2562.

46

2555.

Svega:

2563.

52

2564.
2565.

15

2566.

2567. 6

3 1.200
2568. 74. Selo K e 1 e m d i , drugim imenom Dodomir, pripada

Meu:
Batina ivka,
sina Aleksinog, u
2570. vlastitom posjedu;
Batina Lazara, u posjedu Ilije;
Batina Radice, u posjedu Matije;
Batina imuna, u posjedu ivka;
Batina Dimitra, u posjedu Ovitka
2571. Mariji
nog; Vueta,
Ivana;
2569.

2572.
Jovan, Lazara;
2573. Vui, Matije;
2574. Batina Jovana Radaevog -

pusta;
2575.

Batina Vladka Radovanovog

2576.

Batina tipana Radonjinog -

2577.
2578.

f.27a
Batina Vukice - pusta;

- pusta;
pusta;

2579.

nemuslimana sa batinama 9, pustih


batina 3;

2580.

2581.

itarica, ispende, uura od lana i ostalog

Prihod: od

2582.

400

2583.

75. Selo J o v a n i c a68, pripada Jeleu:

Bogdan, tipana - na
batini Jovana;
2585. Ivan, Bogdana;
2586. Vuka, Bogdana - na batini
2587. Radosava;
2588. Savo?, Nikole - na batini
Dabiiva; Batina Vukile, u posjedu
Radosava
2589. Radunovog, sada u posjedu
Vukile
2590. Radonjinog; Batina Radice
Stipanovog, u posjedu
2591. stanovnika sela; Batina
Radomana, u posjedu Vukia
2584.

2593. Radosavljevog, sada u

posjedu
2594. Vukile Radonjinog;
Batina Vuke Bogdanovog, u
2595. posjedu Bogdana
Ristanovog; Batina ure Olivirovog,
u posjedu
2596. stanovnika sela; Batina
Radula Pavlovog, u posjedu
2597. Milaina Pavlovog;
Batina Kostin, to je oranica
2598. stanovnika spomenutog sela;
Batina Vukaina, u posjedu Vukae;

nemuslimana sa
batinama 12;
2592.

2599. 67
2600. 68
2601.
112

Danas nije poznato ni pod jednim od dva navedena imena.


Nepoznato.

2602.

2603.

2604.

itarica, ispende, uura od lana i ostalog

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Prihod: od
2605.

500
2606.
2607.

svog

76. Selo Dobri D u b 69, pripada Jeleu:

Vukodrag, Petra - na batini

2608. oca;
2609. Matija, dolac;

Vukadin, Ivka - na batini;


Filip, Vukadina;
2610. Vlko, ivka - na batini svog
oca; Ilija, Miluna;
2611.
Milo, Radice - na
batini; Vukosav, Radonje;
Filip, tipana - na batini svog
oca; Vukosav, Radonje - na
batini; ivko, uraina - na
batini; Manojlo, Lukaa - na
batini Nikole; Dimitre, Rajka;
Dobrosav, Jovana - na batini;
Rajko, Vukasa - na batini;
Vukolo, ivka - na batini svog
oca; Radul, Komlena - na batini
Radonje;

2613.
2614.

batini;
Vukoje, dolac;
Marko, Radonje - na batini
svog oca;
2617. Batina Vuka Manojlovog, u
posjedu
2618. stanovnika sela, sada u
posjedu
2619. imuna Dimitrovog;
Dobrosav, Jovana - na batini;
Radonja, dolac; Pavel, Koste;
Dimitre, Vuka; Bonak, Radonje;
Vuerina, Radonje; Todor, Radonje;
Radul, Vukosava; Ognan, Vukonje;
Vrane, Pavla; Mito, Radonje - na
batini ivka;
2615.
2616.

nemuslimana sa
batinama 33;
2612.

2621.
Prihod:
ispenda
2622. penice, kejla 19, iznos
mjeanca, kejla 60, iznos zobi, kejla
38, iznos uur od povra uur od lana
uur od sijena uur od voa pristojba
na sitnu stoku porez na svinje
2623. polovina badihave, mladarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
2620.

Leko, dolac;
Toma, Manojla - na

Svega:

2624.

2636.

7
25
2626. 2
85
2627. 6
00
2628. 1
90
2629. 1
4
2630. 1
2625.

2632.

4
30

2633.

35

2634.

15

2635.

17
1.920

77. Selo Gornji i Dol nj i Ote s , pripada Jeleu:

Radonja, Jovana na batini Jovana;

2637.

iko, Vukmana - na
batini;
2639. Milo, Vuia;
2640. Milia, Ivka;
2641. Ivan, Jovana - na batini
Dabiiva;
2638.

2646. 69
2647. 70
2648.

2631.

imun, Jovana;
Vuka, Rajka - na batini
imuna;
2644. Batina Radka Olivirovog, u
posjedu
2645. Rajka Vukmanovog; Batina
Rajana Stipanovog, u posjedu
2642.
2643.

Danas istoimeno selo sjeverno od Tutina.


Danas samo Otes, naselje juno od Novog Pazara.
Nahija Jele

2649.

113

2650.

Rajka, sada u posjedu


stanovnika sela; Batina Nikole
urdevog, u posjedu

Radosava, sada u
posjedu ivka Nikolinog;
Radosav, ivana;

2651.

2653.

nemuslimana sa
batinama 15;
2652.

2655.

2656.
2658.
2660.
2662.
2664.
2666.
2668.
2670.
2672.
2674.
2676.
2678.
2680.

2683.

2654. Prihod:
ispenda
2657.
370
penice, kejla 10, iznos
2659.
150
mjeanca, kejla 30,
2661.
300
zobi, kejla 20, iznos
2663.
100
uur od povra
2665.
5
uur od lana
2667.
5
uur od sijena
2669.
15
uur od konica
2671.
10
uur od voa
2673.
5
porez na svinje
2675.
5
1 mlin, pristojba
2677.
30
2679.
badihava, mlaarina,
i tapijska pristojba na
2681.
10
2682.
Svega:
900 (treba 1.005)

78. Selo Gornja Znua 71 , pripadaJeleu:

Batina Milofca, u posjedu


Ilijasa i Mehmeda, sinova Pazarlije,
potom u posjedu Husejna
Mustafinog, sada u posjedu Husejnvojvode; Batina Radonje, u posjedu
Ilijasa i Mehmeda, sinova Pazarlije,
potom
2684.

u posjedu Husejna i
Mustafe, sada u posjedu
Husejn-vojvode; ifluk
Ajdina, u posjedu Timurhana,
sina irijina, sada u posjedu
Husejn-vojvode - ift;

2685.

2686.

2687.

nemuslimana sa batinama 2, lesmi

if

t 1;
2688.
Prihod: od
itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog

2689.

600
79. Selo D o 1 nj a Znua 72, pripada Jeleu:
2691. Batina Olivira, u posjedu
2696. ifluk Mehmeda, Ilijasa i
Alije i Jahje, sada u posjedu Alije i
Mehmeda, sina Pazarlije; to je
Sulejmana, sinova Jahjinih;
nevjernika batina Boia Mihailovog
i udove, u posjedu Alije, sina
2692. Batina tipana, u posjedu
Mustafinog - ift;
Alije i Sulejmana, sinova Jahjinih;
2697.
Batina Miloa, u posjedu
2693. Batina Boidara, u posjedu
Mehmeda,
emina, sada u posjedu
Alije i Sulejmana, sinova Jahjinih;
Alije
i
Sulejmana,
sinova Jahjinih;
2694. Batina Bajramlije, u
2698.
Batina
Vukca,
u posjedu
posjedu Alije i Sulejmana, sinova
Alije
i
Sulejmana,
sinova
Jahjinih;
Jahjinih;
2695.
muslimana sa
batinama 7;
2690.

71
2699.
2700. 72
2701.

Danas samo Znua, selo Juno od Novog Pazara.


Vidjeti bilj 71.
2702.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

114
2704.
Prihod:
resmi ift
2705. penice, kejla 13, iznos
mjeanca, kejla 43, iznos zobi, kejla
15, iznos uur od lana uur od sijena
uur od konica
2706. polovina badihave, mlaarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
2703.

2708.

154

2709.

195

2710.

430

2711.

75

2712.
2707.

Svega:

80

2713.

40

2714.

26

2715. 2

0 1.000
2716.

2717.

80. V o j n u c i sela Dolnja Znua, pripada Jeleu:

Batina Jakova i Pavka, u posjedu Alije i Sulejmana, sinova Jahjinih;


2718.

hod: od itarica, resmi ifta i ostalog

Pri
2719.

400
2720.

81. Mezra Osmanica, u blizini sela Vranei, pripada Jeleu:

Zemin Timura, sina


Pirijinog, u posjedu njegovog sina
Memije - ift; Zemin Mehmeda,
sina Alijinog, u
2721.

2722.

muslimana 3;

posjedu Alije, sina


Abdullahovog -ift;

Sulejman, Alije;

2723.

2725.
Prihod: od
itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog
2724.

2726.

800
2727.

2728.

82. Selo V r a b i 73, pripada

Jeleu:
2729.

umjesto

Vui, Marka - na batini,

2730. svog sina

Vukia; Vujica,
Bokmila;
2731. uro, Dabiiva - na batini svog
oca; Risto, Dabiiva; Samilo, Miloa - na
batini; Petre, Nike;
2732. Vukadin, Kostadina - na batini;

f.28

Vasilj, Vukadina;
Rajko, Vukelje; Vukoje, Rajka;
tipan, Radonje - na batini;
Rado, Mite - na batini; Mito,
Rate - na,batini;
2733.

Mihajlo, Miloa;
Batina Vuka
Brajanovog, u posjedu
2736. njegovog sina Radohne;
Mireta, Dragojla; Milosav, Vujice;
Batina Rajina Stipanovog, u posjedu
2737. Dobraina; Batina Radovca
Savinog, u posjedu
2738. Dobraina, sada u posjedu
Alekse; Batina Radosava i Olivira 2739. pusta; Batina Boidara,
u posjedu
2740. stanovnika sela; Batina
udove Mare, u posjedu
2741. Dobraina;
2734.
2735.

2742. ' DanaSnji zaselak Vrabe kod sela Orae, istono od Tutina.

Na
115

2743.

hijaJele

Batina Radovca, Riste Radiinog, u


Cvitko, Miloa;
posjedu Vukmana Miloevog;
Vukoje, Rajina;
Milosav, Marka;
Drugi Vukoje, prilac;
Rajica, Miladina;
Polovina ifluka Kurda, MuslihuddinVlko, Mite, nepoznat;
havade; Radenkova batina zajedno
Toma, Mite, nepoznat;
sa zemljitem kupljenim od Osmana,
Nikola, Ilihne;
u posjedu Aie Salmanove;

2744.
2745.
2746.
2747.
2748.
2749.
2750.
2751.

nemuslimana sa batinama 28, pusta batina 1;


2752.

2753.
2754.
2755.
2756.
2757.
2758.
2759.
2760.
2761.
2762.
2763.
2764.

Prihod:

resmi ift
22
ispenda
680
penice, kejla 18, iznos
280
mjeanca, kejla 68, iznos
680
zobi, kejla 32, iznos
160
uur od povra
60
uur od lana
30
uur od sijena
10
uur od konica
80
uur od bijelog i crvenog luka
10
uur od voa
20
porez na svinje
35

4 mlina, zaputeni
2765. polovina badihave, mlaahne, poljaine
2766.
i tapijske pristojbe na zemin
36
2767.
Svega:
2.110

"tano" (bilj.)
2769. (Kontrola o ispravnosti ovog popisa mjestimino je ostavila traga
tako to je na nekoliko mjesta zabiljeila rije "sahha" = ispravno, kakav je ovdje
sluaj).
2768.

2770.
2771.

83. Selo D e s p i 74, pripada Jeleu:

Ilijasovog, u posjedu
Batina Alije Husejnovog, u vlastitom
2772.

Behram, Mehmeda; Zemin Hizira


Ramadana Iskenderovog, sada u
posjedu; posjedu Alije, sina

Ramadanovog;

Batina Hizira, sina Ibrahimovog;


ifluk Kurda, sina Memijinog i
Jusufa, sina Mehmedovog; uivali
posjedu Ramadana Iskenderovog,
su ga Ramadan, sin Iskendera,
sada u posjedu Ali-vojvode;
Memi, sin Sirije, Husejn, sin Sahina
Batina Mehmeda Kasimovog, u i

2773.

Batina Velije, sina Iskenderovog, u


2774.

2775.
2776.

Kurd, sin Mehmeda, sada u

posjedu Kurda Mehmedovog;


posjedu Alije, sina Ramadanovog i
Mito, prilac;
drugih suvlasnika

2777.

2778.

- ift;
2779.

muslimana sa batinama i itlukom 7, nemusliman 1;

resmi ift i bennak


2781.

74

Nepoznato.

2780.

Prihod:
154

2782.

116

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

2783.
2784.
2785.
2786.
2787.
2788.
2789.
2790.
2791.

polovina badihave, raladarine, poljaine


2792.

2794.

ispenda
25
penice, kejla 15, iznos
225
mjeanca, kejla 12, iznos
120
zobi, kejla 20, iznos
100
uur od povra
uur od lana
10
uur od sijena
20
uur od konica
20
uur od voa
10
i tapijske pristojbe na zemin
2793.
Svega:
700

84. Selo S m o lj an 75, drugim imenom Suhi Potok, pripada

Meu:
Batina Radice Vlajkovog, u posjedu
Batina Bogdana Radivojevog, u
Mustafe, sina Ibrahimovog, u
posjedu Mite Vidaevog;
posjedu Radonje Boanovog;
Batina Marka Todorovog;
Batina Radosava Vukmanovog, u
Batina tipana
posjedu Radohne Radovanovog;
Vuksanovog;
Batina Vujice Radovevog, u
Hassa njiva 1, dunuma 4, u posjedu
posjedu Boidara Radosavljevog;
Radonje urijinog;

2795.
2796.
2797.
2798.
2799.
2800.
2801.
2802.
2804.
2805.
2806.
2807.
2808.
2809.
2810.
2811.
2812.
2813.

nemuslimana sa batinama 6;
2803.

Prihod:
ispenda i resmi dunum
151
penice, kejla 10, iznos
150
mjeanca, kejla 14, iznos
140
zobi, kejla 15, iznos
75
uur od povra
17
uur od lana
22
uur od sijena
35
uur od konica
35
uur od voa
10
porez na svinje

30
1 mlin, pristojba
15

2814.

polovina badihave, mladarine, poljaine


2815.
i tapijske pristojbe na zemin
20
2816.
Svega:
700
2817.

85. Selo Prodankovo 76 , pripadaJeleu:

2818.

Osmanovog;

2819.

sada u posjedu njegovog sina


Ibrahima;

2820.

2821. 75
2822. 76
2823.

Batina Jakuba, u posjedu Ibrahima


Batina Dabiiva Vukovog, sada u
posjedu Ibrahima Osmanovog;
Batina Budaka, u posjedu Osmana,
Batina Nike, u posjedu Malkoa, sina
Mehmedovog, sada u posjedu
. Duraka, sina Osmanovog;

Danas nije poznato ni pod jednim od dva navedena naziva.


Danas selo Braak, jugozapadno od Novog Pazara.

Nahija Jele

Batina Radojka, u posjedu


Cvitka, sada u posjedu Alije, sina
Velijinog;
2827. Batina Marijana, u posjedu
Radonje, sada u posjedu Duraka,
sina Osmanovog;
2828. Batina Radice, u posjedu
stanovnika

2824.

117

2830. sela, sada u posjedu Duraka,

2825.

2826.

sina

2831. Osmanovog; Batina Cvitka

Prebievog, u posjedu
2832. Alije Velijinog; Hassa
njive 2, air 1, u posjedu
2833. Husejna Abdullahovog;

muslimana sa
batinama 9;
2829.

2835.
Prihod
: resmi ift
2836. penice, kejla 9, iznos
mjeanca, kejla 18, iznos zobi, kejla
19, iznos uur od povra uur od lana
uur od sijena 1 mlin, pristojba
2837. polovina badihave, mlaarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
2834.

2839.

198

2840.

135

2841.

180

2842.

95

2843.

10

2838.

Svega:

2844.

50

2845.

80

2846.

30

2847. 2

5 800
2848.

2849. 86. Selo J a d i k e77, pripada

Jeleu:
Batina Danula, u posjedu
Bajezida
2851. Pazarlije; Ajdin, Abdullaha;
Batina terzije Mehmeda, u posjedu
2850.

2852. Ilijasa, sada u posjedu

Husejna
2853. Osmanovog; Batina
Bogdana, u posjedu Alije,
2854. brata Ramadanovog, sada u
posjedu
2855. Redepa, sina

Ferhadovog; Batina Rajie, u posjedu


Pirije, sina
2856. Kasimovog, sada u posjedu Husejna
2861. Pazarlijinog; Batina
2857. Pirijinog; Batina urice, u
Vukaina, u posjedu spahije
posjedu Pirije, sina
2862. Berraka, sada u posjedu
2858. Baranievog, sada u posjedu Alije,
Balije, sina
2859. sina Pirijinog; Batina tipana, u
2863. Muradovog; Memi,
posjedu Bajezida
Osmana - na batini
2860. muslimana sa batinama 11; 2864. Hurrema; ifluk Ejnebegije i
Pervanea, to je
2865. njihova vojnuka zemlja, sada
u
2866. posjedu Murada, sina
Pervaneovog 2867. ift; ifluk Pirije, sina
Baranievog; hassa
2868. zemlje i njive Alije i Rajina, u
2869. posjedu Ali-Balije, sina
Pirijinog,
2870. sada u posjedu Duraka
Osmanovog 2871. ift;
2873.
Prihod: od
itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog
2872.

2874.

650

2875. 77 Nepoznato.
2876.
118
2878.

2877.

87. Selo G o r nj a i D o 1 nj a J a b 1 a n i c a78, pripada Jeleu:

Mirko, Damjana - na batini


svog oca;
2879.

2880.
2881.
2882.

Stojan, Mirka;
Ognan, Vukadina, slijepac;
Mirko,vMarka - na batini svog

2883.
2884.

Petre, ivka;
Vukoje, Radonje - na batini

strica;
svog

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

2885. oca, umjesto svog sina


Radonje; Vukadin, Radonje - na batini
Ognana; Batina Dabiiva Todorovog,
u
2886. posjedu Vujice Cvitkovog;
Cvijain, Radaina - na oevoj batini;
Vukain, Jovia - na oevoj batini;
Komlen, Boia - na batini svog oca;
Milosav, Komlena; Mali, imuna;
2887. Vukman, Rajina - na oevoj
batini; Manojlo, Vukmana; Manojlo,
Dimitra - na batini svog
2888. oca;
2889. Manojlo, Mihajla - na oevoj
batini; Pavel, Manojla; Vui, Nikole;
Batina Rajaa; u posjedu Rajka, sada
2890. u posjedu Cvijaina

Radosavljevog; Batina Kostadina


Radonjinog, u
2891. posjedu Mirka Damjanovog;
Batina Radonje, u posjedu Boidara;
Batina Radosava, u posjedu
2892. stanovnika sela;
2893.

nemuslimana 40;

Batina Radosava, u
posjedu ivka, sada
2895. u posjedu Vukoja
Radosavljevog; Batina Jovana
Obradovog, u posjedu
2896. tipana, sada u posjedu
uraina, u
2897. posjedu Vuia
Boievog; Vui, Nikole;
2898. Stojan, dolac - na batini
Nikole; Batina Bogovca, u posjedu
Marka, sada
2899. u posjedu Manojla Mihajlovog;
Pavel, Radosava; Vuehna, Nikole - na
2894.

batini; f.29 Batina Radice, u


posjedu Dabiiva,
2900. sada u posjedu Cvitka, sina
2901. Dabiivljevog; Cvitko,
Nikole - na batini, umjesto
2902. svog sina dolaca;
2903. Jovan, Radonje - na batini
svog oca; Vukadin, Radonje; Mirko,
Rajka; Rajko, Rahoja; Milain,
Radosava; ivko, Vuia; Matija,
Radosava; Radonja, Rajka; Vukman,
Petra; Hassa njive 3, dunuma 4, njive
2904. Ogradina;

2906.
Prihod:
ispenda
2907. penice, kejla 20, iznos
mjeanca, kejla 15, iznos zobi, kejla
35, iznos uur od povra uur od lana
uur od sijena uur od konica uur od
voa porez na svinje 2 mlina, pristojba
2908. polovina badihave, mlaarine, poljaine i
tapijske pristojbe na zemin
2905.

2910.

1.053

2911.

300

2912.

150

2913.

175

2914.
2915.
2916.
2909.

Svega:

5
1
8

2917.

20
10
10
30

2918. 4

4 1.900
2919. 78 Danas dva zaseoka: Gornja Jablanica, u podruju izvorita JablaniCkog potoka, juno od

Novog Pazara i zapadno od sela Dragoeva i Donja Jablanica, na uzvisini iznad korita Jablanikog
potoka.

2920.
2922.

Nahija Jele

Batina ivka Rajkovog, u


posjedu Hindije hatun Bulad,
potom u posjedu Hadi Kasima,
sada u posjedu solaka Pirije i
Fatime, ene spomenutog, u
suvlasnitvu;
2924. Batina Radonje, u posjedu
Hadi Kasima, sada u posjedu
solaka

2926. Pirije i Fatime, ene

spomenutog, u suvlasnitvu;
Batina tipana, u posjedu
Bulad hatun, u posjedu Hadi
Kasima, sada u posjedu solaka Pirije
i Fatime, ene spomenutog, u
suvlasnitvu;

2927.

batine 3;

2929.
Prihod
: resmi ift
2930. penice, kejla 5, iznos
mjeanca, kejla 11, iznos uur od
povra uur od lana uur od konica
uur od sijena uur od voa
2931. polovina badihave, mladarine, poljaine
2928.

119

88. Selo G o r nj a O h o lj a , pripada Jeleu:

2923.

2925.

2921.

i tapijske
pristojbe
na zemin

Svega:

2932.

2933. 66
2934.

75

2935.

25

2936.
2937.

2938.

10

2939.

10

2940.

40

2941. 3
375

2942. 89. V o j n u c i spomenutog sela Gornja Oholja, pripada Jeleu:

Batina Pirije Rajkovog, u


posjedu Mahmud-elebije, sina
Kurdovog, sada u posjedu
njegovog sina Dervia;

2943.

Batina tipana Rajkovog, u


posjedu
Mehmed-elebije
Kurdovog, sada u posjedu njegovog
sina Dervia;

2945.

muslimana sa
batinama 2;
2944.
2946.

2947.
Prihod: od
itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog

2948.

259
2949.

90. Selo D e d i 1 o v o80, pripada Jeleu:

Pava, Vuehne - na
oevoj batini; Radosav,
Vujice - na oevoj batini;
Manojlo, Radonje - na oevoj
batini; Batina Bogdana
Vuievog, u posjedu
njegovog sina Petra; Vujica,
Petra;

2950.

Radonja, Cvitka - na oevoj


batini; Neo, Rate - na oevoj batini;
ivan, Nese;
2951.

2960. 79
2961. 80
2962.

2952. Vuk, Mihajla;


2953.
Petre, Jovana - na

batini Dragojla;

2954.
ivko, Petra;
2955. Batina ure Bogdanovog, u

posjedu

2956. Petra Bogdanovog;


Batina Damjana, u posjedu
2957. stanovnika sela, potom u
posjedu
2958. Cvitka Radoevog, sada u
posjedu
2959. Radoja;

Danas samo Oholje, selo juno od Novog Pazara.


Danas istoimeno selo juno od Novog Pazara.
2963.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

120
2964.

2965.
Rajin, Rate;
2966. Batina Radonje, u posjedu

Radka

2967. Radovanovog, sada u posjedu


2968. Vukasa; Batina Radaina

urinog, u posjedu
2969. Vuehne, popa, sada u posjedu
Jaka; Batina Rajana Neinog, u
posjedu
2970. stanovnika sela, sada u posjedu
2971. Mihaila; Batina Vuia
Vladkovog, u posjedu
2972. Jovana Markovog, sada u
posjedu
2973.

nemuslhnana sa

batinama 25;

2974. Dragojla Jovanovog;


2975. Batina Radice Mitinog, u

2977.
2978.
2979.
2980.
2981.

posjedu stanovnika sela;


Batina Vukmana, u posjedu
stanovnika sela, sada u posjedu Rate;

2976.

Milo, Cvitka;
drugi Rajin, Cvitka;
Bozo, Radosava;
Viko, Bogdana;
Petre, Jovana;

2982. Prihod:
2985.
2988.
2991.
2994.
2997.
3000.
3003.
3006.
3009.
3012.
3015.
3018.
3021. Sve

2983.

ispenda
penice, kejla 15, iznos
mjeanca, kejla 26, iznos
zobi, kejla 28, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od konica
uur od voa
porez na svinje
3 mlina, pristojba
badihava, mlaarina,
i tapijska pristojba na

2984.
2987.
2990.
2993.
2996.
2999.
3002.
3005.
3008.
3011.
3014.
3017.
3020.

91. Selo M a lj e v i c a81,


pripada Jeleu:
3026. Batina Vuka, u posjedu
Vukice Beranovog, sada u
posjedu njegovog sina tipana
iz sela Meuriine;
3027. Batina Radovana, u posjedu
stanovnika sela, sada u posjedu Ilije
Mitinog;
3028.
Batina Milanovia,
u posjedu
3023.

ga:

3024.

2986.
2989.
2992.
2995.
2998.
3001.
3004.
3007.
3010.
3013.
3016.
3019.
3022.

1.5

3025.

3030. stanovnika sela, sada u

posjedu

3031. Nikole Matijinog; Batina

Mare, u posjedu Kostadina


3032. Vukainovog, sada u posjedu
3033. njegovog sina Jovana iz sela
3034. Meuriine; Batina Berana
Vladkovog, u posjedu
3035. Ilije, sina Mitinog;

nemuslhnana sa
batinama 5;
3029.
3036.

3037. ispenda
3038.
penice,
3039.

iznos

kejla 10, iznos


mjeanca, kejla 22,

3044.

Prihod:

3040. zobi, kejla 17, iznos


3041.
uur od

povra

3042.
uur od lana
3043. uur od sijena

3045.

125

3046.

150

3047.

220

3048.

85

3049.

18

3050.

22

3051.

25

3052.

81

Vjerovatno je to dananji zaselak Maljevci u gornjem toku rijeke Joanice.

Na
121

3053.

hijaJele
uur od konica
10
uurodvoa
15

3054.
3055.

polovina badihave, mlaarine, poljaine


3056.

3058.

92.

i tapijske pristojbe na zemin


30
3057.
Svega:
700

Selo D o 1 nj i L u k a r82, pripada Jeleu:

3059.
3060.
3061. u posjedu spomenutog Ahmeda,

ifluk Radivoja, u posjedu Ahmeda,


sada u posjedu Memi-elebije - ift;
sinova Mehmeda, anigira, potom
Ivan, dolac;

3062.

od itarica, ispende, resmi ifta, uura od lana i ostalog


3063.

93.

Prihod:
500

Selo P o t o k83, pripada Jeleu:


Batina Radovca, u posjedu Batina

3064.

Vuka Ivanovog, u posjedu


Mehmeda Mustafinog;

3065.
3066.

od itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog


3067.

94.

Murada;
Prihod:
426

Selo B u e v i e84,

pripada Jeleu:
Batina tipana, u posjedu vojnuka;
3068.

:
od itarica, ispende, uura od lana i ostalog
3069.

95.

3070.
3071.
3072.

Abdullaha Davudovog;
3073.

3074.
3075.
3076.
3077.
3078.

Prihod
60

Selo G i r i n a85, pripada Jeleu:


Batina Vuia, u posjedu Balije
Arslanovog;
Mustafinog, sada u posjedu Jusufa
Batina Radosava Markovog, u
Kurdovog;
posjedu
Batina Radojka, u posjedu Kurda, sada u
Hassa njiva 1, dunuma 2, u posjedu
posjedu njegovog sina Jusufa;
Dafera Arslanovog;
Batina Radohne, u posjedu Velije, sina
Brajko, Nese;
Balijinog, potom u Kurda Pavlovog,
Vui, Vukaina;
sada u posjedu njegovog sina Jusufa;
Petre, Radula;
Batina Videa, u posjedu Balije

Ognan, Vukaina;
Mustafinog, sada u posjedu Dafera
ivko, Vukaina;

3079.
3080.
3081.
3082.
3083.

82

muslimana sa batinama 5, nemuslimana 5;

Danas samo Lukare, selo sjeveroistono od Tutina.


Nepoznato.
84
Vjerovatno dananji zaselak Bua kod sela Dedilovo, juno od Novog Pazara.
(Uporediti bilj. za red.
br. 5).
3084. 85
Nepoznato.
83

3085.

122

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.


3086. Prihod:

3087.
3088.
3089.
3090.
3091.
3092.
3093.

30

resmiift
110
ispenda
125
penice, kejla 5, iznos
75
mjeanca, kejla 10, iznos
100
zobi, kejla 4, iznos
20
uur od povra
uur od lana
5

uur od sijena
uur od konica
21
3096.
uur od bijelog i crvenog luka
3097.
1 mlin, pristojba
15
polovina badihave, mladarine, poljaine
3098.
i tapijske pristojbe na zemin
10
3099.
Svega:
500
3094.
3095.

3100. 96. M e z r a, zemin Ljubi i Serdanovii, uiva ga Ferhad, sin


Abdullaha i drugi suvlasnici, pripada Meu:
3101.

Hasan, Ferhada;

3103.

3104.
3107.
3110.
3113.
3116.
3118.
3121.
3123.
3126.
3129.
3131.
3133.
3136.

3102. Prihod:
3105.
resmi ift i bennak
3108.
penice, kejla 2, iznos
3111.
mjeanca, kejla 3, iznos
3114.
vina, medra 1, iznos

uur od povra, bijelog i crvenog luka,


3119.
lana, sijena i konica
polovina badihave, mladarine, poljaine
3124.
i tapijske pristojbe na

3127.

Svega:
97. Selo K o lj a85, sa vojnucima, pripada Jeleu:
Jovan, Olivira;
Stojan, Todora - na
Mali, Todora;
3139.

3141.
Dujac, Cvitka;
3144.
Jakov, Cvitka;
3146.
Matija, Todora - na
3149.
Batina Vuka Milkovog,
3152. Radonje Vukovog;
3155.
Batina Mihaila, u
3158. sada u posjedu Dabiiva
3161.
nemuslimana sa

86

150

3130.

3132. Batina aina Maruinog, u


posjedu
3135.
3134.
Ivana;
3137.
3138.
3140.
Vojnuci:
3143.
3142.
Mihajlo
vog;Vuka, Olivira - na oevoj
3145.
3148.
3147. Jovan, Vukoja;
3151.
3150. Janko,
3154.
3153. Vuja, Rajina;
3157.
3156. Dragoje, Milije;
3160.
3159. Vuk, Milihne;
3162.
3163.

batinama 15;
3164.

3106.
3109.
3112.
3115.
3117.
3120.
3122.
3125.
3128.

Dananje selo Kolje, sjeveroistono od Tutina.

1
4

Na
125

3165.

hijaJele
3166.
3167.

Prihod:

3168.
3169.
3170.
3171.
3172.
3173.
3174.
3175.
3176.

polovina badihave, mladarine, poljaine


3177.

3178.

3180.

ispenda
375
penice, kejla 30, iznos
450
mjeanca, kejla 110, iznos
1.100
zobi, kejla 40, iznos
200
uur od povra
45
uur od lana
20
uur od sijena
150
uur od voa
10
uur od konica
40
porez na svinje
60

i tapijske pristojbe na zemin


250
pristojba na sitnu stoku
20
3179.
Svega:
2.700

98. Selo D o 1 nj a O h o lj a87, pripada Meu:


Polovina batine Grubaa, u posjedu
sina Memi-elebije;
Matije Berisavljevog, sada u posjeBatina Grubaa, u posjedu Velidu Dervia, sina Memi-elebije;
havade;
Batina Ibrahima Nikolinog, sa
Vinograd Mahmud-elebije, sada u
dijelom batine Nikole
posjedu

3181.
3182.
3183.
3184.
3185.

Mahmuda, parcele 2,

Berisavljevog, u posjedu Dervia,


dunuma 4, pristojba 28;

3186.

3187.

od itarica, resmi ifta i dunuma, uura od lana i ostalog


3188.
3189.

Prihod:
289

99. V o j n u c i sela Koljenovi, pripada Jeleu:

Radonja, ure - na batini svog


oca; nemusliman 1;
3190.

od itarica, ispende, uura od lana i ostalog


3191.
3192.

Prihod:
250

100. Selo U p o r e88, pripada Jeleu:


Batina Nejaka, u posjedu Hamze

Batina Jovana Vuksanovog, u


Evrenosovog, sada u posjedu Alije,
posjedu Mirka i Dimitra;

3193.
3194. sina Mehmedovog;

od itarica, ispende i ostalog


3196.
3197.

87

Prihod:
300

3195.

Danas samo Oholje, selo juno od Novog Pazara.


Nepoznato. Ovu ortografiju je mogue itati i kao Opok, Obor, Ubor, Obod itd.

88

Od svih navedenih
danas postoji jedino Obod kod Bijelog Polja, ali je to izvan teritorije ove nahije.

3198.

3199.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

134
3200.
3201.

Vuka

101. Selo Komi n89, pripada Jeleu:

Mileta, Radivoja - na batini

3202. Milainovog; Vasilj, Radivoja na batini Radohne,


3203. umjesto ivka Miletinog;
Milija, Radivoja - na batini Radovca
3204. Vujinovog; Vasilj, Radivoja na batini Dimitrija
3205. Vukovog; Batina tipana, u
posjedu Radivoja,
3206. sada u posjedu Cvitka
Radivojevog; Batina Rajua, u
posjedu Jovana
3207. Petrovog;

nemuslimana sa
batinama 11;
3208.

Batina kaludera
Vuete, u posjedu
3210. Bogdana; Batina Vranea
Dobrainovog, u
3211. posjedu stanovnika sela, sada
u
3212. posjedu Radivoja
Bogdanovog; Batina Toina
Kostilovog, u posjedu
3213. stanovnika sela, sada u
posjedu Petra
3214. ivkovog; Jakov, Vladosava na batini, umjesto
3215. Mirka
Ivkovog; Milko,
Milije;
3209.

3216.

3217.
Prihod:
3218. ispenda
3219. penice, kejla 5, iznos
3220.
mjeanca, kejla 10, iznos
3221. zobi, kejla 10, iznos
3222.
uur od povra
3223.
uur od lana
3224.
uur od sijena
3225.
uur od konica
3226.
uur od voa
3227.
porez na svinje
3228.
badihava, mlaarina,
3229.

poljaina
i tapijska pristojba na zemin

3231.

275
75

3232.

100

3233.

50

3234.

3235.

10
10

16 2
25

3230.

Svega:

3236.

2 580

3237. 102. SeloDo Inja Jablanica ,drugimimenom Gijali, pripada

Jeleu:
Marko, Vuia - na
batini svog oca; Jovan,
Rajina - na batini svog oca;
Mihovil?, Marka - na batini
svog
3239. oca;
3240. Radosav, Nikole - na
3238.

batini; Batina Radivoja, u


posjedu
3241. Mihala;
nemuslimana sa
batinama 7;
3242.

Batina Cvitka, u
posjedu Rajka Vuievog;
3244. Zemin Hibbe hatun, keri UmurAlije; to su zemljita koja su uivali
3243.

3245.

3246.
3247.
3248.
3249.

3250.

89

90

Prihod:
ispenda i resmi nim
161
penice, kejla 8, iznos
120
mjeanca, kejla 34, iznos
340
zobi, kejla 12, iznos
60

Danas zaselak Komine u podruju izvorita rijeke Joanice, juno od

Novog Pazara.

3251.

Berrak, Paajigit i Hamza, sada u


posjedu Jovana Vuievog - polovina
ina;

Vidjeti bilj. 78.

Na
125

3252.

hijaJele
uur od povra
uur od sijena
uur od lana
40
3256.
uur od konica
14
3257.
uur od voa
3258.
uur od bijelog i crvenog luka
3259.
porez na svinje
15
polovina badihave, mlaarine, poljaine
3260.
i tapijske pristojbe na zemin
23
3261.
Svega:
800
3253.
3254.
3255.

3262.

103. Selo C r n o a91, drugim imenom B o r o v i , pripada

Jeleu:
Batina Radka, sina Radosavljevog;
stanovnika sela;
Batina Bogoja, sina Luke
Batina

3263.
3264.

Radaina, u posjedu Radonje

Ivkovog; Stipanovog;
Batina Radosava, u posjedu Jovana
Radonja, Vuia;
Radosavljevog;
Radohna, Mite;
Batina Radina, u posjedu Miloa
Dimitre, Miloa;
Rajkovog; Filip, Nikole;
Batina Radosava, u posjedu Alekse
tipan, Radosava;
Jakovljevog; Radonja, Alekse;
Batina Petra, u posjedu Filipa;
Rado, Raje;
Batina Radonje, u posjedu Luka,

3265.
3266.

3267.
3268.
3269.
3270.
3271.
3272.
3273.

ivka;

3274.
3276.
3277.
3278.
3279.
3280.

nemuslimana sa batinama 16;


3275.

ispenda
400
penice, kejla 3, iznos
45
mjeanca, kejla 5, iznos
50
zobi, kejla 5, iznos
25
uur od povra, lana, sijena, konica i voa
42

1 mlin, zaputen
badihava, mladarina, poljaina
3281.

Prihod:

i tapijska pristojba na zemin


38
3282.
Svega:
500

104. V o j n u c i sela Dolnja Oholja92, naputeno od raje; oni koji


obraduju svana daju uur i pristojbe:
3283.

9
9

4
5

3284.

od itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog

3285.
3286.

91
92

Prihod:
287

Danas selo Cmoa jugozapadno od Novog Pazara, dok se drugo ime nije zadralo.
Danas selo Donje Oholje, jugozapadno od Novog Pazara.

3287.
3288.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

105. Selo O r 1 a93, pripada

Meu:
3303. Batina tipana Branuevog,
f.31
u posjedu udove Divne, sada u
Behlul, Mustafe;
posjedu udove Jovana, sada u
Batina ivka, u posjedu
posjedu Komlena Vukodragovog;
Mehmeda
3304.
Radia, Radula - na
3292. Behadirovog, sada u posjedu
oevoj batini;
3293. stanovnika sela; Batina Ivana
3305. Dobri, tipana - na
Jurajevog, u posjedu
oevoj batini;
3294. Mustafe, sina Alijinog;
3306.
Radonja, Brajana - na
Batina Milie, u posjedu Husejna,
oevoj batini;
3295. brata Radiinog, sada u posjedu
3307. Cvitko, Dimitra;
3296. stanovnika sela; Batina Vuka,
3308. Batina Radonje Nikolinog, u
u posjedu stanovnika
posjedu Radivoja;
3297. sela;
3309. Vukoje, Stojana;
3298. Milija, Juraja; uro,
3310. Vukoman, Jovana;
Radonje - na oevoj
3311.
Radul, ivka;
3299. batini;
3312. Vukodrag, Stojana;
3300. Mito, Stipe - na oevoj
3313. Ilija, Vuka;
batini; ivan, Vuka; Petre,
3314. Vuleta, Vukodraga;
Radoa;
3315.
Rato, Zivka;
3301. Vukoj, Lazara - na oevoj
3316. Milo, Vukoja;
batini; Radia, Jovana; Vukman,
3317. Vuehna, Ilije;
Radice; Radonja, sin Mite; Batina
3318. imun, Vuia;
Vukasa Stipanovog 13. muslimana sa batinama 4,
14. nemuslimana sa batinama 26, pusta
batina 1;
3289.
3290.
3291.

15. Prihod: resmi ift ispenda


16. penice, kejla 15, iznos mjeanca,

kejla 25, iznos zobi, kejla 31, iznos


uur od povra uur od lana uur od
sijena uur od konica uur od voa
porez na svinje pristojba na sitnu
stoku polovina badihave, mlaarine,
poljaine i tapijske pristojbe na zemin

3302. pusta;

3319. 88
3320. 600
3321. 225
3322. 250
3323. 155
3324. 20
3325. 10
3326. 5
3327. 17
3328. 42
3329. 25
3330. 10
3331.

63
1.500
3332. Svega:

3333.

93

Danas selo Orlje, sjeveroistono od Tutina.

Na
127

3334.

hijaJele
106. Selo P e t r o v o94, uivao gaje Jusuf-elebi, sin Husejnelebije, sada u posjedu Mustafe, sina Mehmedovog - ifta 2:
3335.

Hassa njiva, u posjedu Mehmeda Jusuf-elebijinog, sada u posjedu


Mustafe, dunuma 2;

3336.

3337.

od itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog

3338.

' Danas zaselak Petrova, sjeverozapadno od Novog Pazara.

Prihod:
550

3339.

3340.

3341.

"l

**

.'.""-

tf

3342.

'If Kl

3343.

3345.
rt

3344.

3346.
3347.
1 rI 1 rr

^
3348.

3349. - a l ,
3350.
3351. tr*
3352. Ankara, TK TD 478, f. 32

3353.

3354.

32

3356.

3357.
1. Selo Srednji Pavli
3359.
2. Selo Dolnji Pavli
3361.
3. Selo Gornji Pavli
3363.
4. Selo Osojnica
3365.
5. Dio sela Osojnica
3367.
6. Selo Banjska
3369.
7. Mezra Muari
3371.
8. Mahala Vrbovac
3373.
.9. Selo Gornja
3375.
10. Vojnuci sela Gornja
3377.
11. Vojnuci
3379.
12. Vojnuci Bilog Polja
3381.
13. Vojnuci sela
3383.
14. Vojnuci sela
3385.
15. ifluk Hajdara, sina
3387.
16. Selo Podornica
3389.
17. Vojnuci
3391.
18. Selo Srednje
3393. vojnucima
3395.
19. Vojnuci sela
3397.
20. Selo Borovi
3399.
21. Selo Jana
3401.
22. ifluk sokolara
3403.
23. Selo Dolnji Itar
3405.
24. Vojnuci
3407.
25. Selo Tvrevo
3409.
26. Vojnuci sela
3411.
27. Vojnuci sela Tarkos
3413.
28. Selo Okos
3415.
29. Vojnuci sela imun
3417.
30. Selo Milain
3419.
31. Selo Koutova
3421.
32. Vojnuci sela
3423.
33. ifluk Hurrema
3425.
34. ifluk iri-vojvode
3427.
35. Selo Vitu
3429.
36. Vojnuci sela
3431.
37. ifluk Pazarlu
3433.
38. Vojnuci sela
3435.
39. Selo Dvorite
3437.
40. Vojnuci sela Ktar
3439.
41. Selo Lominova
3441.
42. Vojnuci sela Strane,
3443. imenom Kolite
3445.
43. Selo Pobre
3447.
44. ifluk Timur-bega
3449.
45. Dio sela Pasji
3451.
46. Selo Kaludra
3453.
47. Prihod od srebra
3455.
130

3358.
3360.
3362.
3364.
3366.
3368.
3370.
3372.
3374.
3376.
3378.
3380.
3382.
3384.
3386.
3388.
3390.
3392.
3394.
3396.
3398.
3400.
3402.
3404.
3406.
3408.
3410.
3412.
3414.
3416.
3418.
3420.
3422.
3424.
3426.
3428.
3430.
3432.
3434.
3436.
3438.
3440.
3442.
3444.
3446.
3448.
3450.
3452.
3454.

Liskova glava
48. Selo Liva Rika
49. ifluk Hasana i
50. Selo Polozine
51. Vojnuci spomenutog
52. Selo Opnje
53. Selo Drenovac
54. Selo Bilo Polje
55. Selo Dragani
56. Selo Vranovina
57. ifluk Ilijasa
58. ifluk silahdara
59. ifluk MehmedAhmed-begovog
60. ifluk Hasana i
61. Selo Vevir
62. Selo Polica
63. Selo Dobije Tenkovo
64. Vojnuci spomenutog
65. Selo Korutan
66. Vojnuci spomenutog
67. Selo tavi, drugim
68. Selo Sitnica
69. Mezra urice
70. Selo Gornja
71.SeloStrnovik
72. Selo Pasji Potok
73. Selo Vraegrnice
74. Selo Debin Dol
75. Selo Jarkos, drugim
iljakovi
76. ifluk Dimitra
77. ifluk Marka
78. Selo Gornje i Dolnje
79. Selo Milovii
80. ifluk Ahmeda,
Hajdara
81.SeloKosuri
82. Selo Pina Dol
83. Selo imun
84. Selo Trnova
85. Selo Zapuani
86. Selo Brezovica
87. Selo Nosoljin
88. Selo Brani
89. Selo Kuzmini
90. Selo Gornja Tuimlja
91. Selo Kukavac
92. Selo Drami

93. Vojnuci spomenutog sela


94. Selo aronje
95. Vojnuci spomenutog sela
96. Selo Skukovo
97. Selo Pilared
98. Selo Prenov Dol
99. Selo Stojnalovo
100.
Selo Dolnja Rogatica
101.
Selo Ponorice
102.
Selo Petrova
103.
Selo Polaz
104.
Selo Misi
105.
Selo Vidohovo
106.
Selo Breznik
107.
Selo Paresine
108.
Selo Kravi
109.
Selo Dolnja Tuimlja
110.
Vojnuci spomenutog sela
111.
Mezra Petrova
112.
Selo Kuri
113.
Selo Gornje Tenkovo
114. Selo Muhovo, drugim imenom
Moholj
115.
Selo Tlaina
116.
Selo Gornji Itar
117.
Selo Dolnji Ljuljac
118.
Vojnuci spomenutog sela
119.
Selo Gornji Ljuljac
120.
Selo Radanica

3457.

3458.

3459.

144.

ifluk Arnauda Jusufa

146. f.33

NAHIJARAS U
BOSANSKOM SANDAKU
147.

148. Vlasi

1.
Selo S r e d nj i P
a v 1 i1,
pripada Rasu:
150. BaStina ivka Pavlovog, u vlastitom Batina Orlete Vukmanovog;
151.
posjedu; Batina Jovana
Radosavljevog;
152.
Batina Dimitra Miretinog, u
Batina Miladina arkovog;
153.
vlastitom posjedu;
Batina arka, sina Rajinog, u posjedu
154.
Batina Vuka Markovog, u vlastitom
njegovog sina Miladina;
155.
posjedu; Batina Petra
Radainovog, u
156.
Batina Smoljana Jovanovog, u
vlastitom posjedu;
157.
vlastitom posjedu;
Batina Grubaa Boidarovog, u
158.
Batina Mihajla Cvitkovog;
posjedu Orlete Vukmanovog;
159.
Batina Radula Radosavljevog;
Batina Vuehne Vukovog, u posjedu
160.
Batina Mihajla Vuehninog;
Mihajla;
149.

161.

kua: 14 po 315
2.
Selo D o 1 nj i P
pripada Rasu:

162.

a v 1 i2,

Batina ure Vukovog, u posjedu


Batina Jovana Radosavljevog, u
Mite Durinog;
posjedu Petra Jovanovog;
Batina Nikole Pavlovog, u vlastitom
Batina Rajina Dragaevog, u posjedu
posjedu; Vuia Markovog;
Batina Radosava Vukiinog, u
Batina Radula Vukovog, u posjedu
posjedu Radonje Radosavljevog;
stanovnika sela;
Batina Radosava Vukovog, u
Batina Todora Dabrivojia, u posjedu
posjedu Vukadina Radosavljevog;
stanovnika sela;
Batina Mite Dragievog, u posjedu
Batina Nese Hijinog, u posjedu
Radivoja Mitinog;
Radonje Ristanovog;

163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

kua: 10 po 315

174.

3. Selo G o r nj i P a v 1 i3, pripada Rasu:

175.
176.

Ilijinog;

Batina Vujina Vukovog, u posjedu


Batina Pavka Jovanovog, u posjedu
Vujina Vuia; Radivoja, sina

177.

178.
179.
180.

Gomje Pavlje, sjeverozapadno od Novog Pazara.


1
Danas selo Donje Pavlje, sjeverozapadno od Novog Pazara.
3
Danas naselje Gornje Pavlje, sjeverozapadno od Novog Pazara.

Donje i

Danas selo pod ovim imenom ne postoji, a nalazilo se, vjerovatno, izmeu dananjih sela

181.

132

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Batina Radosava Pavlovog, u


Batina Jovana Petkovog, u posjedu
vlastitom posjedu;
Petra Radonjinog;
Batina Petra Radonjinog, u vlastitom
Batina Mite, u posjedu Jovana
posjedu;
Vukadinovog;

182.
183.
184.
185.
186.

kua: 6 po 315

187.

4.

Selo O s o j n i c a4, pripada Rasu:


Batina Cvijaina, sina Markovog;
posjedu stanovnika sela;
Batina Radivoja, sina Stipanovog;
Batina Kotice Miloevog;
Batina Pavla Radivojevog;
Batina Radonje Radohninog;
Batina Radonje Vuksanovog, u
Zemin Radice, Radosava, Vujice i
posjedu stanovnika sela;
Radivoja, uiva ga Ahmed-elebi,
Batina Rajka Vujiinog, u posjedu
muderris, godinje 200;
Radula Rajkovog;
Zemin imuna, sina Matijinog i Vujice,
Batina Pavla Ivanovog, u posjedu
sina Mihajlovog, u posjedu AhmedAhmeda, sina Turhanovog, sada u
elebije, muderrisa, godinje 200;

188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.

197.

kua: 8 po 315, odsjekom 2 po 200

5. Dio sela O s o j n i c a, naputeno od raje, pripada spomenutoj (nahiji).


6. Selo B a nj s k a5, pripada Rasu:
Batina Vukmana Radulovog;
Vuia Milosavljevog;
Batina Nikole Olivirovog, u
Batina Radice Radonjinog, u posjedu
vlastitom posjedu;
Dobrosava Markovog;
Batina Dobrosava Markovog;
Batina Radivoja, u posjedu Vuehne,
Batina Smoljana urijinog, u
biveg vojnuka;
posjedu Vukmana Radulovog;
Batina Petra Radainovog, u posjedu
Batina Radonje, sada u posjedu
Miladina;

198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.

kua: 8 po 315

206.
7. Mezra M u a r i, u selu Drai, pripada Rasu; to je naputena
vojnuka zemlja Radonje, Vukaina, Radosava, Damjana, Vladosava i Raje, sinova
Radonji-nih, uiva je Mustafa Hasanov, on plaa pristojbu, a sada je u posjedu
njegovog sina Jusufa, spahije:

207.
208.

kua: 2po 200 - "sravnjeno ".

8. Mahala Vrbova c, u samom Novom Pazaru:

Radosav, tipana - na batini svog oca; kua: 1 po 315


209.

4
Dananje selo Osaonica, sjeverozapadno od Novog
Pazara. 3 Danas istoimeno selo zapadno od Rasice.

210.

ahijaRas
133
211.

9. Selo G o r nj a Rogatica 6 , pripada Rasu:


Zemin Memije, sina Alije Jusufovog,
posjedu Ajdina, sina Velijinog, sada
odsjekom godinje 315; u posjedu

212.
213.

njegovog sina Kurda,

Zemin Velije, sina Jusufovog, u


godinje 200;

214.

215.

kua: 1 po 315,1 po 200

216.

10. V o j n u c i sela Gornja Rogatica, pripada Rasu:


Batina Nike Radonjinog, u posjedu
Batina Petra Dimitrovog, u posjedu
njegovog sina Slavoja;
stanovnika sela;
Batina Bormana, dolaca, u posjedu
Batina Radosava Radulovog, u
Hasana, subae;
posjedu Nikole Markovog, sada u
Batina Pavla Vukovog, u posjedu
posjedu Duraka, sina Hasanovog,
Vujice, sina Dujmilovog;
odsjekom 200;

217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

kua: 3 po 315, 2 po 200

224.

l l . V o j n u c i sela Runje Gornje, drugim imenom Nenadovii 7,

pripada Rasu:
225.

Batina Vuia Biskupuovog;

Batina Radosava Todorovog;


Batina Radovana Markovog;

226.

kua: 3 po 315

227.

12. V o j n u c i sela Bilo Polje 8, pripada Rasu:


Batina Pavka Vukainovog, u
Batina Radice Todorovog, u posjedu
posjedu njegovog sina Radula;
Milka Vuerinovog;
Batina Radivoja, sina Dimitrovog, u
Batina Ljuljka Vujinovog, u posjedu
posjedu Radula Markovog;
Milka Vujinovog;
Batina ivka Radosavljevog, u
Batina Vujice Radohninog, u posjedu
posjedu njegovog sina Milije;
Milije Vujiinog;

228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.

kua: 6 po 315
13. Vojnuci sela Kaludra 9 ,

pripada

Rasu:
236.

Batina Radosava, sina Vuievog, u

237.

Stipanovog, u posjedu

238.

239.
240.

Petra, dolaca;
vlastitom posjedu; Batina Radice
Batina Vukoja Dujkovog, u posjedu
Rizvana Abdullahovog;

kua: 3 po 315

6
U popisima se sreu Gornja Rogatica i Rogatica. Danas postoji samo selo Rogatoc,
sjeverozapadno od Novog Pazara, koje je vjerovatno identino sa selom Gornja Rogatica. 1 Danas nije
poznato ni pod jednim od dva navedena imena.
8
241.
Danas selo Belo Bolje, zapadno od RaSke.
9
242.
Danas zaselak Kaludra kod sela Paresije, sjeverozapadno od Novog Pazara.

134

243.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.


14. V o j n u c i sela
, pripada Rasu:

244.

Dragani

Batina Stoje Dimitrovog, u posjedu


posjedu njegovog sina Mile;
Novaka Stojinog;
Batina Petra Stipanovog, u posjedu
Batina Vuksana Zivkovog, u
stanovnika sela;
posjedu njegovog sina Cvitka;
Batina Vukoja Vukodragovog;
Batina ure Ivanovog, u posjedu
Batina Vuka Mihaljevog;
Nikole urinog;
Andrija, Nikole;

245.
246.
247.
248.
249.
250.

Batina Stojana Vukasovog, u


251.

kua: 8 po 315

252.
15.
posjedu Mahmuda,
sina Husejnovog:

i f l u k Hajdara, sina Husejnovog, u selu Dragani, u

253.

255.

16.

Selo P o d o r n i c a11, pripada Rasu:

256.
257.

Vukodraga, dolaca -100;

258.
259.

260.

263.

Prihod:
umjesto filurije
200

254.

261.

kua: 4po 315, 2 po 200

262.

17.

Batina Vuje Milkovog, u vlastitom


Batina Marka urinog;
posjedu; Batina
Polovina batine (dalje izbrisano);
/ 34
Batina Stojana Radonjinog, u
Batina Vukaina, u posjedu Jovana
posjedu udove Kosonje;
Markovog -100;

Vojnuci sela Podornica, pripada Rasu:

Batina ure Vukovog;

Batina Petra Sladojevog;

kua: 2 po 315
264.

18.

Selo S r e d nj e T u i m lj e12, sa vojnucima, pripada

Rasu:
265. Leka, Lazara - knez;
266. Batina Radosava urdijinog, u
267.

271.

268. Batina Milosava Tomaevog;


269. Batina Rajina Miloevog;
270. Batina Manojla urinog;

Batina Radula, sina Jovanovog;


Batina Andrije Lazarovog, u posjedu
posjedu stanovnika sela -150;
kneza Leke;
Batina Vujice, u posjedu kneza Leke;
Batina Mihajla Radohninog, u
posjedu kneza Leke;
Batina Boidara, u posjedu Manojla
Batina Radka Dimitrovog, u posjedu

urinog;
Milosava i Rajina, u suvlasnitvu;
Batina Boje Radoevog, u posjedu
posjedu Vuka Miladinovog;
Radula Jovanovog -150;

272.
273. Batina Matije Miladinovog, u
274.

10
275.
Selo u uoj okolini Ra^ke.
11
276.
Vjerovatno dananje selo Boturo vina, sjeverozapadno od Novog Pazara.
12
277.
Danas istoimeno selo sjeverno od Novog Pazara.
278. NahijaRas
279. 135

280.

Batina Radina Jovanovog, u


posjedu Radula Jovanovog;

Batina Hranisava
Stipanovog, u posjedu Manojla
urinog -150;

281.

282.

283.

kua: lipo 315, 3 po

150
284.

19. V o j n u c i sela Vranovina13, pripada Rasu:

285. Batina tipana

287. posjedu njegovog sina

urdijinog; Batina
Jovana Dimitrovog, u

289.

Ilije;

286.

kua: 2 po 315

288.

20. Selo Borovi 14 , pripada Rasu:

Batina Ibrahima, sina Alijinog, u


vlastitom posjedu; kua: 1 po 315

290.

21.
Selo J a
n a15,
pripada
Rasu:
291. Batina Vukmira, u posjedu Kurda
292. Ilijasovog, sada u posjedu Dervia
293. Mustafinog; Batina

Radivoja Radiinog, u
294. posjedu Marinka, sada u posjedu
295. njegovog sina Vuka; Batina
Vukadina Marinkovog, u
296. vlastitom posjedu; Batina
Radula Mitinog, u vlastitom
297. posjedu; Batina Mite
Radiinog, u vlastitom
298. posjedu; Batina Miladina
Radonjinog, u
299. posjedu Milete Miladinovog;
Batina Cvitka, u posjedu Radivoja,
300. sada u posjedu Radula
Mitinog; Batina Radisava, u posjedu
Hasana,
301. brata Husejnovog, sada u posjedu
302.

303. Aliaha Pirijinog; Batina


Rajmila, u posjedu stanovnika
304. sela, sada u posjedu Aliaha
Pirijinog; Batina Dujka Nejakova 200; Batina Pervana Mataevog 200; Batina Vukmira, u posjedu
Ilijasa
305. Todorovog; Batina Radivoja,
sina Vukainovog,
306. u posjedu Radice, sada u
posjedu
307. Vujina, sina Radiinog; te su
zemlje
308. kupili od sinova Hasanelebije, na
309. osnovu kadijskog rjeenja;
Batina Vuka Marinovog, u posjedu
310. Matije, sina Vukovog;
Batina Dejana, u posjedu Mite, sada
311. u posjedu Alije, sina
Abdullahovog; Batina Radice
Radmanovog, u
312. posjedu Marka;

kua: 14 po 315, 2 po 200

313.
22. i f 1 u k solaka Iskendera, u spomenutom selu Jana, sa zeminom
Obrada, u posjedu Mustafa-elebije, sina Hasan-elebijinog:
314.

Prihod: od

bedeli

uura i resima, odsjekom godinje

315. 40

0
13
316.
14
317.
15
318.
319. 136

321.

Danas zaselak Vranovina, sjeverozapadno od Novog Pazara, u slivu Deevke.


Danas selo Borovici, zapadno od Rake.
Danas istoimeno selo sjeverozapadno od Novog Pazara.

320. Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

23. Selo D o 1 nj i I t a r16, pripada Rasu:

Batina Radonje, u posjedu


Jusufa, sada u posjedu Gojina,
dolaca;

322.

Batina Ivania, u posjedu


Radosava, sada u posjedu njegovog
sina

323.

324.
327.

Radonje;
Batina Radivoja
Novakovog, u posjedu Vujina
Radivojevog;

325.
326.

kua: 3 po 315
24. V o j n u c i sela Dolnji Itar, pripada Rasu:

Batina Mihajla
Bajramlijinog, u posjedu Miloja
Mihajlovog;

328.

Batina Jovana Vladovog, u


posjedu Filipa Jovanovog;

329.

331. Batina Petra Cvitkovog, u

vlastitom
posjedu; Batina Cvijaina
Dimitrovog, u
333. vlastitom posjedu;
332.

330.

kua: 4 po 315

334.

25. Selo Tvrdev o 17, pripada Rasu:

Batina imuna
Rajkovog; Batina Dimitra,
sina Ivkovog; Batina Jake,
sina Ivanovog; Batina
Marka, sina Vukojevog;
Batina tipana, sina
Jovanovog; Batina ure
Vukovog; Batina Milete,
sina Vujiinog; Batina
Davida, sina Cvitkovog;
Batina Bogdana
Radulovog, u
336. posjedu tipana Jovanovog;
Batina Pavka, u posjedu imuna
337. Rajkovog; Batina
Radomana Radovanovog, u
338. posjedu udove Jelice, sada u
339. posjedu Vuka Milojevog;
335.

341. Batina Vuka Radonjinog, u

posjedu
Cvijaina Jovanovog;
Batina Mihalja, sina Miletinog, u
343. posjedu Marka Vukojevog;
Batina Selaka Radovanovog, u
344. posjedu stanovnika sela;
Batina Mihalja Radosavljevog;
Batina imuna, sina Miletinog, u
345. posjedu Dervia Ivanovog;
to su
346. zemlje koje je kupio na
osnovu
347. kadijskog rjeenja, godinje
-150; Batina Matije, Novaka sina
348. Matijaevog, u posjedu
Save, sina
349. Novakovog, primiura;
342.

kua: 15po 315,1 po 150,


primiur 1
340.

350.

26. V o j n u c i sela Mikuline18, pripada Rasu:

Batina Pavla Nikinog, u


vlastitom posjedu;

351.

352.

kua: 2 po 315

Batina Aranika, u posjedu


njegovog sina Luke;

353.

354.
355.
356.

16
17
18

Vjerovatno dio dananjeg sela titar, sjeverozapadno od Novog Pazara.


Danas zaselak Tvrevo, jugozapadno od Rasa.
Danas su Mikuline zaselak sela Trnavac, sjeveroistono od Novog Pazara.

357.

358.

27.

NahijaRas
137

V o j n u c i sela Tarkos19, pripada Rasu:


Batina Radice Radosavljevog;
Batina Rajka Milainovog, u posjedu
Batina Komlena ivkovog, u
Komlena Dimitrovog;
vlastitom posjedu;
Batina Vlada, u posjedu Stojana
Batina imuna Radosavljevog;
Stipanovog, sada u posjedu
Batina Nike Brajanovog, u posjedu
njegovog sina Olivira;
njegovog sina Ilije;
Batina Dimitra Novakovog, u
Batina Dure Stipanovog, u posjedu
posjedu njegovog sina Komlena;
Ognana urinog;
Batina Radovana Radoevog;
Batina Radivoja Vlaovog;
Batina Matije, Radivoja Vlaovog;

359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.

kua: lipo 315

369.

28.

Selo Oko s20, vojnuci (sela) Lipovica, pripada Rasu:


Batina Miladina Ostojanovog;
Batina Jovana Lazarovog;
Batina Grgura ivkovog, u posjedu
Batina Grujina Radosavljevog, u
njegovog sina Radosava;
posjedu Osmana, sada u posjedu
Batina Vukadina, u posjedu Rajka;
stanovnika sela;

370.
371.
372.
373.
374.

kua: 5po 315


29. V o j n u c i sela
pripada Rasu:

375.

imun21,

Batina Mirete Vukovog, u posjedu


Batina Vuka Rajkovog, u posjedu
377.
njegovog sina Petra;
Raje, sina Rajkovog;
378.
Batina Vukoje Stipanovog, u
Batina Miloja Miretinog, u posjedu
379.
vlastitom posjedu;
Jovana Milojevog;
380. Batina Vuka Pavlovog, u vlastitom Batina Radosava Stipanovog;
381.
posjedu; Vukoje, Petra;
376.

382.

kua: 7po 315

383.

30.

384.
385.

godinje 200;

386.

387.

Selo M i 1 a i n22, pripada Rasu:


Batina Cvitka, u posjedu Husejna,
posjedu Radka, sada u posjedu
spahije; stanovnika sela,
Batina Alekse, u posjedu Nikole,
f. 35
sada u posjedu Ibrahim-age;
Hassa njiva i air u posjedu Mustafe i

Batina Milica Radivojevog;


Junusa, sada u posjedu Ali-elebije,
Batina Radonje, sina Markovog;
brata Ibrahim-aginog;
Batina Grubaa Dobrivojevog;
Batina udove Milice, u posjedu
Batina Radivoja, u posjedu Mehmedstanovnika sela, sada u posjedu
elebije, sada u posjedu Marka;
Jusufa Mehmedovog, odsjekom
Batina Vukmana Radiinog, u
godinje 200;

388.
389.
390.
391.
392.
393.

395.
396.
397.
398.

394.

kua: 7po 315, odsjekom 2 po 200

19

Nepoznato.
Danas zaselak Okos, sjeveroistono od Novog Pazara.
Nepoznato.
Nepoznato.

20
21
22

399.

138
400.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

31. Selo K o u t o v a23 sa selom Itar i mezrom Dani Dol, pripada

Rasu:
Zemin Dafera, sina Hizirovog, u posjedu eribae, sada u posjedu Ferhada, sina
Husej-novog i zemin Ilijasa i Hizira, sinova Mehmedovih, u posjedu Safije, keri
Hijasove, sada u posjedu Asije, keri Hijasove, kao i zemin Hasana i Mustafe, u
posjedu Lutfije i Mehmeda, kao i zemin Tur-Saha Kasimovog i Ferhada i Berraka, u
posjedu Dafer-bega, sada u posjedu Alije i Hizira, kao i zemin Devlihana, sina
Mehmedovog, u posjedu eribae, sada u posjedu Ferhada, sina Husejnovog, kao i
zemin u posjedu Isa-Balije, sina Mehmedovog, kao i zemin u posjedu Hajdara, sina
Bajezidovog, kao i zemin u posjedu Ishaka, sina Hamzinog - odsjekom godinje na
ime filurije 800.
401.

402.

32.

V o j n u c i sela Nosoljin , pripada Rasu:


Batina Radivoja, u posjedu Vukoja,
spomenutog Piri-age;
sada u posjedu Piri-age Ibrahimovog;
Batina Stojana, u posjedu Nike, sada
Batina Nike Obradovog, u posjedu
u posjedu spomenutog Pirije;

403.
404.
405.
406.

kua: 3 po 315

407.
33.
i f 1 u k Hurrema Cvitojevog; to su zemlje koje su uivali
Radul i Husejn, sin Jusufa, u selu are, sada u posjedu Mehmeda:
408.

od bedeli uura i pristojbi - odsjekom godinje

Prihod:
200

409.
34.
i f 1 u k Sirije, vojvode umrlog Husrev-bega; zemlje:
Radohna, Mitrova Glava i Bitovinja, u selu zvanom udovii i pet mlinova, to je imenovani zavjetao za svoj mesdid, kao i zemlja kupljena od vojvode Ismaila, sina Mehmeda
Hizirovog i zemlja Nikole Milanovog, kao i jedna parcela hassa njive kupljena od
Ahmed-elebije, u selu zvanom Vidovice, kao i jedna njiva kupljena od Husejn-elebije, koja se nalazi u blizini Petrove crkve, a u granicama Vitoine, u selu pozna
tom pod imenom Ivania Dolnja i njiva, zvana Karaba? u blizini spomenutog sela
udovii, sada u posjedu Mehmeda i Mustafe, sinova Hizirovih, pripada Rasu:

Prihod:
900

410.

od uura i pristojbi u novcu godinje


411.

35. Selo V i t u 25, pripada Rasu:


Batina Radivoja Dimitrovog;
Batina Miladina Stojinog;
Batina Stojana Radohninog;
Batina ure Radovevog;
Batina Ognana Stojanovog;
Batina Vulete Vukovog;

412.
413.
414.
415.
416.

kua: 6 po 315

23
Danas istoimeno sefo sjeverno od Kosovske Mitrovice. Selo pod ovim imenom
postoji i zapadno od
Kosovske Mitrovice, u nahiji Zvean.
24
417.
Danas istoimeno selo jugozapadno od Rake.
25
418.
Danas zaselak Vitu, sjeveroistono od Rasa.

Na
139

419.

hijaRas
420.

36.

V o j n u c i sela Paresine , pripada Rasu:


Batina Mije Radiinog, u posjedu
posjedu njegovog sina Luke;
Nikole, dolaca, sada u posjedu
Batina Petra Boidarovog, u posjedu
Stojana, u posjedu Nikole i Petra,
Batina Radohne Markovog, u
dolaca, sada u posjedu stanovnika
posjedu kneza, dolaca, sada u
sela;

421.
422.

Matije Boinog;

423.
424.

425.

kua: 3 po 315

426.

37.

i f 1 u k Pazarlu Hasana u selu po imenu Muhovo, pripada

Rasu:
Tur-Ali, Hasana;

427.

Mehmeda, godinje 80;


Husejn, Mehmeda;
428.

kua: 2 po 315,1 po 80

429.

38.

V o j n u c i sela Muhovo27, pripada Rasu:


Batina ivka Rajkovog, u posjedu
Batina ure Rajinog, u posjedu
Pavka ivkovog; njegovog sina

430.
431.

Miladina;

Batina Rajaa Jovanovog, u posjedu


Batina Pavka Vukovog, u posjedu
Radice Rajaevog;
Miladina

432.

433.

Pavkovog;

Batina Heraka Smoljanovog, u


Batina Radonje, u posjedu Pavela
posjedu Vuka;
Radohninog -150;
Polovina batine Radonje Jaketinog,
Batina Ognana ivkovog, u vlastitom
u posjedu katiba Duraka -150;
posjedu;

434.

435.
436.
437.
438.

kua: 6po 315, 2 po 150

439.

39.

Selo Dvorite 2 8 , pripada Rasu:

440. Batina Radice Radivojevog, u


441.

Batina Vuka Vukainovog, u posjedu


442.
443.

446.
447.

Mustafa,

Batina Vukasa Vukievog, u posjedu


444.

kua: 4 po 315

445.

40.

Radovca Dobrainovog;
posjedu Pervanea, jeniara;
Batina urinka, popa, u posjedu
Alije Oruevog, sada u posjedu
Hadije; Velije, sina Hadijinog;

V o j n u c i sela Itar29, pripada Rasu:


Batina Pauna Jovanovog, u posjedu
Batina Novice Todorovog, u posjedu
Ristana Vukovog, sada u posjedu
Velije, sina Mehmedovog, sada u

448.

Grgurovog, iz
449.
450.
451.
452.

26
27
28
29

Petra, dolaca;

posjedu Radosava

Danas selo Paresije, sjeverozapadno od Novog Pazara, u dolini Deevke.


Danas istoimeno selo u slivu Ljudske, sjeverozapadno od Rasa.
Danas zaselak Dvorite, sjeverozapadno od Deeva.
Danas selo titar, sjeverozapadno od Novog Pazara.

453.

140

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

sela Okos; Zemin iva, u posjedu

454.

Velije, sina
Batina Vujaa, u posjedu Petra, dolaca,

Mehmedovog, u posjedu Mustafe,


sada u posjedu Obrada, dolaca;
odsjekom godinje -150;
Batina Mihala Vukovog, u posjedu
Batina ivka, u posjedu Branisava, u
Pavla, dolaca -150;
posjedu

455.

456.
457.

Smoljana Markovog;
458.

kua: 4 po 315, 2 po 150


41. Selo L o m i n o v a30,

459.

pripada Rasu:

461.

Batina Miladina Radivojevog;


Batina Miuna Radaevog, u posjedu
Batina Vite Cvitkovog; Vuia

462.

Batina Vuia Rajiinog;

460.

Rajiinog;
Radonje Berisavljevog, u

Batina

Batina Rajka, sina Radivojevog;


vlastitom posjedu;

463.

464.

kua: 6po 315

465.

42. V o j n u c i sela Strane, drugim imenom Kolite31, pripada

Rasu:
Batina Dobre, sina Dragiinog, u
Radulovog, sada u posjedu Dervia,
posjedu njegovog sina Zivka;
sina Mustafa-vojvode, odsjekom
Batina Ilijaa, u posjedu Vukaina,
200;
dolaca, sada u njegovog sina
Batina Radice Petrovog, u posjedu
Radina;
Rajete, dolaca, zemlja poznata kao
Batina Mirana, u posjedu Milana
Prodan Dol;

466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.

kua: 3 po 315; 1 po 200

43. Selo Pobre32; to su zemlje Boia Olivirovog i Radonje


Radetino-vog i zemlje Todora Stipanovog, u posjedu Mehmeda:
473.

474.

umjesto uura i pristojbi odsjekom godinje

Prihod:
400

475.
44. i f 1 u k Timur-bega u navedenom selu Pobre; to su njive
Mehmeda, sina irijinog i Dafera, sina Barlievog, uivaju ih Jahja i katib Ali, u
posjedu Hasana, Hu-sejna i Ahmeda; spomenuti Hasan i Husejn su umrli, a njihove
dijelove uiva Ahmed, sin katiba Alije:
476.

umjesto uura i pristojbi, odsjekom godinje

Prihod:
400

477. 30
478. 31
479.

Nepoznato.
*
Selo Strane danas postoji sjeveroistono od Kosovske Mitrovice, i geografski se ne
moe smjestiti u
spomenutu nahiju. Drugo selo pod ovi m imenom nije poznato, kao ni drugi naziv Kolite.
Danas istoimeno selo zapadno od Novog Pazara.

480.
hijaRas
481.

45. Dio sela P a s j i P o t o k , pripada Rasu:

482.

Batina Radisava, sina Mladivojevog,


Batina Petra Radiinog, u posjedu
u posjedu Ivka i Nove, sada u
Vladisava, sina Petrovog;

483.
484.

Na
141

posjedu Branisava Jelievog;


485.

kua: 2 po 315

486.

46.

Selo K a 1 u d r a34, pripada Rasu:


Batina Bogdana Radohninog, u
Abdullahovog;
posjedu Miuna, dolaca; Vuk,

487.
488.

dolac;

Batina Vilaa, u posjedu Radonje,


Ljubo, dolac;
sada u posjedu Rizvana
Dujo,

489.

490.

dolac;
491.

musliman 1, nemuslimana 4;
Prihod:
360

492.

od itarica, ispende, resmi duhana i ostalog

47. Prihod od srebra rudnika ena i Liskova Glava, pripada Rasu - 70.000.
47. Selo L i v a R i k a35, u blizini sela are, u posjedu Mustafa-elebije;
raja nastanjena u spomenutom selu obrauje zemlju pod zakup:
493.
494.

Dragi, Ristaca;
Toma, Dragia;

495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.

arko, Dragia;
Ilija, Radonje;
Radko, arka;
Radonja^Ilije;
Radonja, arka;
Prodan, Zivka;
Janko, Dragia;
Jovan, Vukodraga;
Miladin, Dragia; Dragoje, Jovana;
Dragi, Toplica;
Vuk, Jovana;
Bla, Bolia;
Dragi, dolac;
Radonja, Bolia; Radak, dolac;
Jakov, Jelia;
Marko, dolac;
Vuk, Vukosava;
/ 36
Radonja, Vukosava; Radonja, dolac;
Dragoje, dolac;
Dragoje, Stoje;
Ilija, dolac;
Kovan,
Raja, dolac;

Bogdana;

507.
508.

506. Paun, Radonje;

Dragoja;
Radonja, Stoje;
509.

Vukmir, Radonje;
Radonja,

nemuslimana 32;

510. 33 Danas zaselak Pasji Potok, jugoistono od Novog Pazara. Isti naziv sela se spominje i u nahiji

Jele, pa je vjerovattio rije o dijelovima istoga sela. (Vid. popis nahije Jele, red. br. 23). Danas
zaselak sjeverozapadno od Novog Pazara, u blizini sela Paresije. 35 Naselje istono od
Sjenice, kod sela are.

511.

142

512.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

513.
Prihod:
515. ispenda
517. penice, kejla 14, iznos
519. mjeanca, kejla 15, iznos
521. zobi, kejla 35, iznos
523. lee, kejl 1, iznos
525. uur od povra
527. uur od lana
529. uur od sijena
531. uur od konica
533. uur od voa
535. badihava, mlaarina, poljaina i tapijska
537. pristojba na zemin sa pristojbom na svinje
539.

514.
516. 800
518. 360
520. 150
522. 175
524. 15
526. 5
528. 10
530. 10
532. 20
534. 15
536.
538. 140
540. ga:

541.
49. i f 1 u k Hasana i Husejna, sinova Ahmed-bega; to su zemlje
Ivania, Bogdana, Mihajla Brestomanovia? i Rajka; dio Hizira, sina iri-vojvode
u selu are, sada u posjedu Mehmeda, sina Mustafe Hizirovog, pripada Rasu:
542.

Malko, Mije;

543.
544.
545.

Marko, Milka;
Paun, Radosava;
Sava, Milka;
Radak, Miloja;
Vukodrag, Radosava;
Obrad,

Radosava;

Miloja;
546.

ift 1, nemuslimana 8;
547.

548.

Prihod:

od

itarica, resmi ifta, ispende,


uura od sijena i ostalog

549.

800

50. Selo P o 1 o z i n e, pripada Rasu:


Batina Olivira Radonjinog, u posjedu
Jusufa - ifta 2;
Murada i Jusufa, sinova Ali-elebije;
Bajko Smoljanov - na batini Boidara,
umjesto njega Murad, spahija;
begovog, poznat kao Mehmedova
Pavel, ivka;
mezra, sada u posjedu Murada i
Luka, ivka;

550.
551.

ifluk Ali-elebije, sina Iskender552.


553.
554.

nemuslimana sa batinama 3;
555.

556.
557.
558.
559.
560.
561.

Mihajlo,

Prihod:

resmi ift
44
ispenda
75
mjeanca, kejla 19, iznos
190
penice, kejla 10, iznos
150
zobi, kejla 25, iznos
125
uur od sijena
93

562. 36 Pod ovim imenom danas nije poznato. Vjerovatno je to dananji zaselak Lozna, u gornjem toku
Deevke, kod sela Paresije, sjeverozadno od Novog Pazara.

563.Nahija Ras

564. 143

566. polovina badihave, mladarine,


565.

poljaine i tapijske pristojbe na zemin

567. Sv

568.

3 700

eg
a:
569.

51.Vojnuci spomenutog sela Polozine, pripada Rasu:

Batina Pavla Beranovog, u


posjedu Murad-elebije i Jusufa,
sinova Ali-elebijinih;
571. Bali, Hajdara - na batini
Pavla,

573. v umjesto njega Murad-elebi;

570.

ivko, Radosava - na batini,


umjesto njega Murad-elebi;

muslimana sa
batinama 3;
572.
574.

d: resmi ift

575.

Priho

579.

penice, kejla 17, iznos


mjeanca, kejla 25, iznos zobi, kejla
27, iznos uur od povra uur od
lana uur od konica uur od sijena
porez na svinje
577.
polovina badihave, mladarine,
poljaine i tapijske pristojbe na zemin

576.

580.

225

581.

250

582.

135

583.

28

578. Sv

eg
a:

584.

30

585.

40

586.

40

587.

10

588.

6 900

589.

52. Selo O p nj e37,


pripada Rasu:
590.

Batina Videa, u posjedu


Dervia i Sulejmana, sada u posjedu
Memije Uvejsovog;
592.
Batina Vukadina, u posjedu
Dervia i Sulejmana, sada u
posjedu
591.

593.

594. Mehmeda Uvejsovog; Batina


Radka, u posjedu Dervia i Sulejmana,
sada u posjedu Mehmeda Uvejsovog;

muslimana sa batinama

3;
596.
Prihod: od
itarica, resmi ifta, uura od sijena i ostalog
595.

597. 55

0
598.

53. Selo Drenova c , pripada Rasu:

599. Batina Radosava

Batina Vuka Pavkovog, u


posjedu
Hasana
i
ostalih
suvlasnika;
603.
Batina udovice Olivira, u
posjedu Vuka, sada u posjedu
Hasana i

602.

Dabiivljevog, u

600. posjedu Alije Mustafinog;


Batina imuna Radiinog, u posjedu
601. Alije, sina Mustafinog;

604. 37
Ortografiju je mogue itati kao Opnje i Opine, meutim ni pod jednim nazivom
danas nije poznato.
Najvjerovatnije da bi se moglo raditi o dananjem selu Pope, sjeverozapadno od Novog
Pazara.
605. 38
Danas selo Drenova, istono od Novog Pazara.
607.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
606. 144
608.

ostalih suvlasnika; Ivko, Cvitka - na

610.

uro, dolac;
posjedu stanovnika
Jovan, imuna;

batini;
609. Batina Jovana Radosavljevog, u
sela;
Cvijain, Radosava;
611.

muslimana sa batinama 4, nemuslimana sa batinama 5;


Prihod:

612.
613.

itarica, resmi ifta, ispende,


uura od sijena i ostalog
614.

od
750

54. Selo B i l o P o lj e39, pripada Rasu:

Batina ivka, u posjedu


Radonje
616. Sredojevog; Vuk, Vlka;
Ognan, Komlena; Vukoje, Komlena;
Batina Maline Milkove, u posjedu
617. njenog sina Vukoja; Batina
Vuia Radosavljevog, u
618. posjedu njegovog sina Lazara;
Batina Miladina urievog, u
619. posjedu Ive
Mihajlovog; Batina Radonje
Sredojevog; Rajin, Mihajla;
620. Batina Vuia, u posjedu
Vuka; Toma, Obrada; Batina
Radula Radohninog; Rajica,
Miladina; Sladoje, Boia;
Pavko, Boia; Bojan,
Sladoja; Dimitre, Sladoja;
Ognan, Ivana; Vukoje,
Radosava; Batina Radosava,
u posjedu udove
621. Janje, sada u posjedu
stanovnika
622. sela;
615.

nemuslimana sa
batinama 36;
623.

624.

Jovana,

Batina Vukaina, u posjedu

625. sada u posjedu stanovnika


sela; Batina Rajina, u posjedu Milete,
sada
626. u posjedu stanovnika sela;
Milko, Lazara; Batina Mihaa, u
posjedu Lazara
627. Cvitkovog, sada u posjedu
628. stanovnika sela; Batina
Stasa?, u posjedu Pavka, sina
629. Vukmirovog; Batina udove
Slavice, u posjedu
630. Laska, sada u posjedu
stanovnika
631. sela; Batina
Bogdana, u posjedu
632. stanovnika sela; Batina
Vukca Vuehninog, u posjedu
633. kneza Pavka, sada u posjedu
Vuka
634. Radosavljevog;
Batina Nike Radiinog;
Viko, Radosava; Pavko,
pop; Viko, Vujina; Radivoj,
Marka; Juko, Nese;
Radonja, Pavka; Milija,
ivka;

635.

636. ispenda
637. penice, kejla 10,
638.

iznos

iznos
mjeanca, kejla 15,

zob
i, kejla 10,
iznos
640.
ire
, medri 30,
639.

iznos

uu
r od povra
642.
uu
r od lana
641.

643. Prihod:

646.

644.

210

900
150 150

647.

645.

648.

649. 1 Danas selo Belo Polje, jugozapadno od Rake.


650.Nahija Ras

660.
661.
662.
659. Sv

eg
a:

665.

20

52
18
8

663. 2

664. 1
10 1.700

55. Selo Dragani , pripada Rasu:

666. Batina Vukasa, u posjedu

Dimitra

Radoljinovog, sada u
posjedu
668. njegovog sina Nenada;
Batina Vuia, u posjedu Marka
669. Vukadinovog, sada u
posjedu
670. Lazara Vukovog; Batina
ivana Radosavljevog, u
671. posjedu Vuke Vukmanovog,
sada u
672. posjedu Vuka Mijovog;
Batina Radosava i Radivoja, u
667.

651.145

652.

uur od sijena
uur od konica
uur od bijelog i crvenog luka
656. porez na svinje
657.
polovina badihave, mladarine, poljaine
658.
i tapijske pristojbe na zemin
653.
654.
655.

50

673. posjedu Milije, dolaca;


Batina Vukosava Vukasovog;
Batina Vukosava, u posjedu
674. stanovnika sela; Batina
Kovaa, u posjedu ivka, sada
675. u posjedu Vuka Markovog;
Dio batine Radivoja - pusta; Batina
Vukosava, u posjedu Dragula,
676. sada u posjedu stanovnika
sela;

677.

678. f

679. nemuslimana sa batinama 8, pusta


.
batina 1;
3
680.
P
7
rihod: ispenda
681.
penice, kejla 19, iznos
mjeanca, kejla 11, iznos zobi,
kejla 10, iznos ire, medri 10,
iznos uur od lana uur od
sijena

polovina badihave, mladarine,


poljaine i tapijske pristojbe na zemin

v
e
g
a
:

682.

683. S

684. 3

685.
686.
687.

0
0
691.

285
110
50

688.

690.

70

689.

5 5.

0 750

56. Selo Vranovina 41 , pripada Rasu:

692. Batina tipana Juraevog, u

posjedu
693. njegovog brata
Stipuine; imun, Stipuine;
Filip, Stipuine; Miladin,
Radivoja; Batina Selaka
Vukovog; Cvitko, Janka, pop;
Batina Tomaa Markovog, u
694. vlastitom posjedu; Batina
Novaka, sina Jovanovog, u

695. posjedu Nese, sina


Novakovog; Batina Nenada, u
posjedu Dimitra
696. Radovevog; Batina ivka
urainovog, u posjedu
697. njegovog brata
Miuna; Ilija, uraina;
698.
Batina Nese, u posjedu ivka
Petrovog; Ilija, Kostadina; Batina
Pavela, sina Markovog, u
699. posjedu Nenada, sina
Pavelovog;

700.
* Danas selo Draganii kod Rake.
41
701.
Danas zaselak Vranovina u slivu Deevke, sjeverozapadno od Novog Pazara.
703.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
702. 146
704.

705. Radonja, Pavela;

Nedeljko, Pavela;
707. Batina Radoja Vujiinog;
708. Batina Miloja Obradovog;
709.
Vuk, ivana;
710.
Neo, Raje;
711. Dio, dolac;
712.
Boidar, sin itoje;
713.
Vuehna, Cvijaina;
714. Filip, Vujice;
715.
imun, Vujice;
716. Batina Radosava Radonjinog,
u
706.

nemuslimana sa
batinama 30;
717.

718. posjedu popa Cvitka; Batina


Miloa urinog, u posjedu
719. njegovog sina Miladina;
Batina Milka Mrgudovog, u posjedu
720. imuna urainovog;
Batina Branisava, u posjedu Milaka
721. Vukovog, potom u tipana,
u
722. posjedu stanovnika sela;
Batina Radovca, u posjedu uraina
723. Vukainovog, potom u
ivka, sada
724. u posjedu imuna
urainovog;

726.
Prihod:
ispenda
727.
penice, kejla 10, iznos
mjeanca, kejla 23, iznos zobi, kejla
20, iznos ire, medri 3, iznos uur od
povra uur od lana uur od sijena
uur od konica porez na svinje uur
od voa 1 mlin, pristojba
728.
polovina badihave, mlaarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
725.

730.

750

731.

150

732.

230

733.

100

734.
735.
736.
729. Sv

eg
a:

737.
738.
739.
740.

21
5
6

10
22
5
18

741.

30

742.

52

1.400

743.
57. i f 1 u k Ilijasa, sina Iskenderovog, sa jednim dijelom u
posjedu Ilijasa i dijelom u sinova Iskenderovih, kao i dijelovi Hizira i Alije, sinova
Ejnehanovih u suvlasnitvu; td je batina nevjernika, pod imenom Kostadin u selu
Baki, u posjedu Alije, sina Ejnehanova, pripada Rasu:
744.
Prih
od: od itarica, resmi ifta i ostalog
745. 20

0
746.
58. i f 1 u k silahdara Ahmed-bega; to su tri njive pod imenom
Luka, Iz-gorina i Vraidol, uivaju ih Hasan i Husejn, sinovi begovi, u selu Janica,
sada u posjedu Mehmed-elebije, sina Hasan-elebijina, pripada Rasu:
747.

od: od itarica, resmi ifta i ostalog

Prih

748. 10

0
749.
59. i f 1 u k Mehmed-elebije, sina Ahmed-bega u selu Janica, u
posjedu Fatime, kerke Ahmed-begove, potom u posjedu Ahmeda i Husejna, sinova
Faik-vojvode, sada u posjedu Husejn-elebije i Mustafe, kao i ostale brae, pripada Rasu ift:
750. NahijaRas
751. 147
752.

753.

od: od itarica, uura od sijena i ostalog

Prih

754. 30

0
755.
60. i f 1 u k Hasana i Husejna, sinova Ahmed-begovih, u selu
Janica, pripada Rasu:

Batina Hamze Dimitrovog, u


posjedu Hasana i Husejna, sada u
posjedu Mehmed-elebije, sina
Hasanovog;
757.
Batina Raka Todorovog, u
posjedu Hasana i Husejna, sada u
posjedu

756.

758. spomenutog Mehmed-

elebije; Batina Todora, u


posjedu Hasana i Husejna,
sada u posjedu spomenutog
Mehmed-elebije;

759.

760.
Prihod: od
itarica, resmi ifta, uura od sijena i ostalog

761. 30

0
762.

61. Selo V e v i r42,


pripada Rasu:
763.

764. Janko, Vuka;


765.
Matija, Filipa - na batini Jovice
766. Preradovog; Batina

Vuje Radosavljevog, u
767. posjedu Milije Vujinovog;
Batina Filipa Todorovog, u vlastitom
768. posjedu;
Mitar, Filipa;
769.
Rade, Radice - na batini svog
oca; Batina Vuka Radosavljevog, u
770. posjedu Mije Vukovog;
Batina Radonje Vukasovog;
Batina Boia Vuetinog;
Dimitre, Vuete;

nemuslimana sa
batinama 15;
771.

773.

772. Prerad, Vuka - na batini;

posjedu

Batina Sekule Jovanovog, u

774. Vuete, sada u posjedu Vukasa;


Batina Dobraina, u posjedu Save
775. Vukasovog, sada u posjedu
Radonje
776. Vukasovog; ifluk vojnuka
780.

ahina u spomenutom
777. selu, u posjedu njegove
kerke
778. Benefe - ift; Hassa njiva 1,
dunuma 2, u posjedu
779. Alije, sina
Mustafinog; Ilija, Vuka;
imun, Radovia;

781.

Prihod

786.

resmi ift i dunum


ispenda
783.
penice, kejla 20, iznos
mjeanca, kejla 50, iznos zobi, kejla
25, iznos uur od povra uur od lana
uur od sijena uur od voa bad na
vino 1 mlin, zaputen
784.
polovina badihave, mlaarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
782.

787.

385

788.

300

789.

500

790.

125

791.
785. Sv

eg
a:

792.
793.
794.
795.

10
10
20
5
10
796. 7

1.400
797.42 Dananji zaselak Vever, sjeverozapadno od Novog Pazara.
799.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
798. 148
800.

801.

62. Selo Polica 43, pripada

Rasu:

posjedu Ejnebega
807. Alijinog, sada u posjedu Mehmed808. aua, sina Ferhad-aua;
Batina Milaka, u posjedu katiba
809. Mustafe, sada u posjedu Mustafe
810. Ivanovog; Batina
Radivoja, u posjedu
811. stanovnika sela, potom u Kasima,
812. sada u njegovog sina
Mehmeda; Batina Radosava, u posjedu
Hume
813.

hatun, potom u spahije


Husejna,
815. sada u posjedu Sulejmana
816. Husejnovog; Batina Vukasa
Vukievog, u posjedu
817. Hizira Davudovog, sada u
posjedu
818. Sulejmana Husejnovog;
Batina ivka Radulovog, u posjedu
819. katiba Mustafe, sada u
posjedu
820. Mustafe Ivanovog;
Hassa njiva, u posjedu Ferhada,
821. subae - pola ifta; ifluk
Pavka i Pavka, sina Paunovog;
822. to je vojnuka batina, sada u
823. posjedu Mehmeda, aua u
Visokoj
824. Porti;
814.

802.
Oru, Mehmeda - na batini;
803.
Sulejman, Husejna;
804. Batina Olivira, u posjedu Duraka,
805. sada u posjedu Mustafe, sina
806. Ivanovog; Batina Leka, u

muslimana sa batinama 9;

826.
Prihod
: resmi ift
827. penice, kejla 6, iznos mjeanca, kejla
5, iznos zobi, kejla 8, iznos uur od
825.

po
vr
a
,

la
n
a,
si

jena, bijelog i crvenog luka i kupusa


badihava, mladarina, poljaina i
tapijska pristojba na zemin i travarina
posebno

829.

198
90
50
40

830. 8
828. Sv

eg
a:
832.

852. 43

63. Selo Dol nj e Tenkov o 44, pripada Rasu:

Batina Vuka, u posjedu


Ilijasa, sina
834. Ajasovog, sada u posjedu
Hadi
835. Husreva, sina Hasanovog pola
836. ifta; Batina Radaina, u
posjedu Ilijasa,
837. sada u posjedu Husreva, sina
838. Hasanovog - pola ifta;
Batina Radivoja, u posjedu Jusufa
839. Husejnovog, sada u posjedu
Hamze
840. Kurdovog; Batina tipana, u
posjedu Ahmeda,
841. sina Ilijasovog, sada u
posjedu
842. Husreva, sina Hasanovog;
Hassa njiva, u posjedu Ilijas-havade,
843. sada u posjedu Mustafaelebije;
833.

831.

5 400

Batina Nikole, u posjedu


Mustafe,
845. sina Bekirovog, sada u
posjedu
846. Vukoje Radosavljevog;
Rajko, Radonje; Batina
Dobraina, u posjedu
847. Mustafe, sada u posjedu
Vukoje,
848. sina Radosavljevog;
Vukosav, Matije; Batina Mije, u
posjedu Alije, sada u
849. posjedu Matije Jovanovog;
Batina Radosava, u posjedu Junusa,
850. sada u posjedu Filipa
Radonjinog; Naputena batina
Radonje, u posjedu
851. stanovnika sela; Naputena
batina Milka, u posjedu
844.

Na uem podruju ove nahije postojalo je selo Police zapadno od Deeva, raseljeno 1925.
godine i zaselak
Polica u gornjem toku Ljudske rijeke. Ne moe se sa sigurnou rei o kojem se selu ovdje radi.
853. 44
Danas postoji samo Tenjkovo, selo sjeverozapadno od Novog Pazara.

Na

854.

hijaRas
149
stanovnika sela;

855.

u posjedu Matije

Cvitkovog, sada

Vuko, Radice - na batini svog oca;


Jovanovog;
Damjan, Vukmana - na batini;
Batina Radka, u posjedu Radice,
sada u posjedu Raduna Vukovog;
Batina Vladosava, u posjedu Vukoje,

856.

857.

imun, Matije;
858.

Radosava;

Mustafe, potom u Miladina, sada u


Aleksa, Jovana;
posjedu Luke Radonjinog; Vujo,

859.
860.

Radosava;

Batina Radina, u posjedu Jovana


Viko, Ilije;

861.

nemuslimana sa batinama 14, muslimana sa batinama 5, pustih


batina 2;
862.

863.
864.

Prihod:

865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.

polovina badihave, mlaarine, poljaine


875.

877.

i tapijske pristojbe na zemin


200
876.
Svega:
1.200

f.38
878.

879.

sada

880.

resmi ift i bennak


115
ispenda
350
penice, kejla 9, iznos
135
mjeanca, kejla 27, iznos
270
zobi, kejla 21, iznos
105
uur od povra
1
uur od lana
1
uur od sijena
2
uur od konica
8
uur od voa
3
porez na svinje
10

Ognana;

64. V o j n u c i sela Dolnje Tenkovo, pripada Rasu:


Batina Vuka, u posjedu Radula,
Radonjinog;
u posjedu Mustafa-elebije; Rajeta,

881.

Matija, Mirete - na batini; Vukman,

882.

imun, Matije;

Rajice;

Filip, Vukmana;

883. Batina Dimitra, u posjedu Stojana iz Ilija, Radosava - na batini;


884.
sela Gornje Tenkovo, sada u Vukoje,

Radula;

posjedu Mustafa-elebije;

885.

Miladina;

Radovan, Milka - na batini Radoa,


Milo, Matije;
umjesto njega Hadi Husrev; Janko,

886.

887.

Boka;

Batina Hasana, u posjedu prilaca,


Bali, dolac;

888.

889.

Petre,

sada u posjedu ure, sina


890.

muslimana sa batinama 3, nemuslimana sa batinama 12;


891.

892.

Prihod:

893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900. 150

resmi ift i bennak


66
ispenda
299
penice, kejla 15, iznos
225
mjeanca, kejla 35, iznos
350
zobi, kejla 20, iznos
100
uur od povra
5
uur od lana
10
uur od sijena
10

901.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

903. uur od konica


904. porez na svinje
905. uur od voa
906. polovina badihave, mladarine, poljaine
902.

909.

910. 3
911. S

i tapijske pristojbe na zemin

907.

908. Sv

eg
a:

912. 2

3 1.100

913. 65. Selo Koruta n 45 , pripada Rasu:

Batina Vuehne, u posjedu


Dafera, sada u posjedu Pete
Ivanievog;

914.

915.
916.
917.

batini;

Obrad, Nedeljka;
Marinko, Vranea;
Radovan, Dimitra - na oevoj

918. Radivoj, Sekule;

919.

batini;

Mijo, Radice - na oevoj

Vuk, Mije;
Batina Radonje, popa, u
posjedu Vuia, dolaca;
922.
ifluk Ilijasa, sina
Iskenderovog, sa dijelom i
pristojbom sina Abdullahovog; to je
batina Radonje i Radosava, u
posjedu Ilijasa i Hizira, sinova
Iskenderovih i Hizira i Alije, sinova
Ejnehanovih, sada u
920.
921.

923.

ift;

posjedu spahije Ahmeda -

ifluk Sinan-bega; to su
vojnuke njive u posjedu Mehmedelebije Ahmed-begovog, sada u
posjedu Mehmed-elebije
Hasanovog - pola ifta;
925.
ifluk silahdara Ahmeda; to
su njive koje uiva Olivir, i to tri
dijela u Dobraniu i tri njive koje
uiva musellem po imenu Nikifor;
uivaju ih Hasan i Husejn, sinovi
Ahmed-begovi, sada u posjedu
Mehmed-elebije, sina Hasanelebije;
926. Rado, dolac;
927. Pavko, Radonje;
924.

928.

muslimana sa iftom i polovinom ifta 3, nemuslimana 10;


Prihod:

929.

resmi ift i nim


55
ispenda
250
penice, kejla 7, iznos
105
mjeanca, kejla 13, iznos
130
zobi, kejla 10, iznos
50
uur od povra
15
uur od lana
10
uur od sijena
10
uur od voa
25
porez na svinje
15
1 mlin, pristojba
30
3 mlina, pristojba
45

930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.

na ifluku silahdara Ahmeda, u posjedu


Mehmeda, sina Hasanovog
polovina badihave, mladarine, poljaine
942.
i tapijske pristojbe na zemin
50
943.
Svega:
790

944. 45 Dananje Korutane, zaselak na Ljudskoj kod Osaonice, sjeverozapadno od Novog Pazara.
945. NahijaRas
946. 151
947.

66. V o j n u c i spomenutog sela Korutan, pripada Rasu:

Batina Marka Bogojevog,


u posjedu Ahmeda i Husejna,
sinova vojvode Faika;

948.

Batina Jovana Radonjinog,


u posjedu Ahmeda i Husejna,
sinova vojvode Faika, sada u
posjedu Radice;

949.

950.

951.
Prihod:
od itarica, resmi ifta, ispende i ostalog

952. 58

67. Selo t a v i , drugim imenom R i k a;46 od raje spomenutog


sela koja pravi vino uzima se uur (od ire) na osnovu kanuna:
953.

Batina tipana, u posjedu


Alagoza, potom u posjedu
Ibrahima, sada u posjedu
njegovog sina Hasana;

954.

Batina Ajasa, u posjedu


Husejna i stanovnika sela, potom u

955.

subae Davuda, sada u posjedu


Milana, dolaca;
956.
Batina uraina, u posjedu
Radka Vukovog, sada u posjedu
Sulejmana Velijinog;
957.
Batina Vuete, u posjedu
Vuka Sekulinog, potom u posjedu

Alije, sina Iskenderovog, sada u


posjedu Save, dolaca;
958.
Batina udove Vlade, u
posjedu Alije, sina Iskenderovog,
sada u posjedu Miladina, sina
Petrovog;
959.
Batina Vuete, u
posjedu subae Husejna, potom
u Pervanea Ibrahimovog, sada
u posjedu Vukoja, dolaca;
960.
Vujo, Milije;
961.
Milak, dolac;
962.
Batina ivka, u posjedu
drugog ivka, potom u Divane
Husejna, sada u posjedu Vujice
Radonjinog;
963.
Vuerina, dolac;
964.
Batina Stojana, u posjedu
imuna Radiinog;
965.
Cvitko, Radice;
966.
Batina Radonje, u posjedu
Radina, sada u posjedu Sulejmana,
dolaca, na osnovu kadijskog
huddeta;
967.
Batina Vujice,
Obrada sina Kojinovog;

987.

968.

Vujice,

Batina Radice, u posjedu

969. sada u posjedu Milana,


prilaca; Batina Miloja, u posjedu
Radice
970. Radinovo
g; Miladin, Petra;
971.
Batina Radosava, u posjedu
Dragia; Batina Kolania, u
posjedu Mije,
972. sada u posjedu Petra
Radiinog; Batina Vujice, u posjedu
Vuka
973. Radosavljevog i Jovana, sada
u
974. posjedu Save, dolaca;
Batina Radosava, u posjedu tipana
975. Jovanovog, sada u posjedu
976. stanovnika sela; Batina
Radonje, u posjedu Radonje
977. Vukovog; Batina Miluna, u
posjedu stanovnika
978. sela, sada u posjedu
stanovnika sela; Batina Radosava
Radonjinog, u
979. posjedu stanovnika sela;
Milija, Miloa; Batina Mihajla
Markovog, u posjedu
980. Milana Mihajlovog; Batina
Radosava, u posjedu Malina
981. Vukevog, sada u posjedu
Pauna
982. Miloevog, Radosav,
dolac; Radenko, Radosava;
Batina Radenka Radulovog, u
983. posjedu spomenutog Milana;
Batina Radonje, u posjedu udove
984. Milene, sada u posjedu
stanovnika
985. sela; Cifluk Mustafa-elebije i
Ali-elebije,
986. sinova Bali-begovih; to su
zemlje

46
Pod oba navedena naziva javlja se u popisima iz 1455. i 1468. godine, kao i u nekim
popisima iz 16. stoljea, ali danas ne postoji ni pod jednim od navedenih imena.

988.152

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

kupljene od Nike, u posjedu Alije,


Zemin Merjeme hatun, poznat pod
sina Mustafinog, sada u posjedu
imenom Malova Banjica i Brani;
Mehmeda i Mustafe, sinova HasanNjiva Zibun, uiva je Ahmed, sin
elebije - dunuma 6;
Mustafe;

989.
990.
991.
992.

muslimana sa batinama, iftom


idunumom 3, nemuslimana sa batinama 31;
993.

994.

Prihod:

resmi ift i dunum


72
996.
ispenda
775
997.
penice, kejla 10, iznos
150
998.
mjeanca, kejla 37, iznos
370
999.
zobi, kejla 13, iznos
65
1000.
ire, medri 110, iznos
770
1001.
uur od povra
14
1002.
uur od lana
10
1003.
uur od sijena
3
1004.
uur od voa
2
1005.
uur od konica
12
1006.
uur od bijelog i crvenog luka
6
1007.
porez na svinje
2
1008.
1 mlin, pristojba
15
1009.
1 mlin, pristojba
30
polovina badihave, mladarine, poljaine i tapijske
1010.
pristojbe na zemin
2
1011.
vinograd u posjedu Alije, dunuma 4, pristojba
28
1012.
vinograd Selime hatun, dunuma 2, pristojba
14
vinograd Hasana, sina Malkoevog, dunuma 4,
1013.
pristojba
28
vinograd Memije, Dafera i Hasana, dunuma 8,
1014.
pristojba
56
vinograd Havade Alije, u posjedu Sinana, dunuma 2,
1015.
u posjedu Hadi Velije, pristojba
14
1016.
vinograd Husreva i Mehmeda, dunuma 3, pristojba
21
vinograd Jusuf-elebije i Hodaverdi-age, dunuma 10,
1017.
pristojba
995.

70
vinograd Ilijasa, sina Alijinog, dunuma 2, pristojba
14
1019.
vinograd Kurd-Alije, saraa, dunum 1, pristojba
7
1020.
vinograd Tur-Alije, dunuma 3, pristojba
21
1021.
vinograd Ejnehana Alagozovog, dunuma 2, pristojba
14
1022.
vinograd Hadi Jusufa, dunuma 3, pristojba
21
1023.
vinograd Ilijasa Abdullahovog, dunuma 2, pristojba
14
vinograd Safije hatun, u posjedu Abdullaha, dunuma
1024.
2, pristojba
14
vinograd Hasana, merduma irin-vojvode, dunuma 2,
1025.
pristojba
14
vinograd Ilijasa, sina Mehmedovog, dunuma 1,
1026.
pristojba
7
vinograd Balije Davudovog, subae, u posjedu
1027.
kavvasalbrahima, dunuma 2, pristojba
14
1028.
vinograd Mustafe, dunum 1, pristojba
7
1018.

1029.

ahijaRas
153
1030. vinograd Murada, sina Abdullahovog, dunuma 2,
1031.
1032.
1033.

vinograd Husejna, sina Abdullahovog, dunuma 3,

1034.

Alije Iskenderovog, dunuma 5, pristojba


1035. vinograd Ferhada, merduma Dervi-begovog, dunuma

pristojba
14
pristojba
21
vinograd
35

1036.

2,
14

1037.

pristojba
14
vinograd
14
vinograd
14

pristojba
vinograd Havade Ilijasa Ajasovog, dunuma 2,
1038.

Pervanea, dunuma 2, pristojba


1039.

Husejna, subae, dunuma 2, pristojba


1040. vinograd Kejvana, sina Jusufovog, dunuma 2,

1041.

1042.
1043.

vinograd irin-vojvode, u posjedu kavvasa Ibrahima,

pristojba
1044. vinograd Sirin-vojvode u posjedu Abdije Hadi

pristojba
14
dunuma 3,
21

Redepov
a, parcele 2, dunuma 5, pristojba
35
1046. vinograd Muruvveta Radepovog, dunuma 2, pristojba
1047.
1
4
1048.
vinograd
Mustafa-bega, dunuma 4, pristojba
2S
1049.
vino
grad Sulejmana, u posjedu Alije Osmanovog,
dunuma 2, pristojba
14
1050. vinograd Velije, u posjedu kavvasa Ibrahima, dunuma
1051.
3,
pristojba
21
vinograd Havade Alije, u posjedu Hamze
1052. Sulejmanovog, sada u posjedu Ilijasa, sina Alijinog,
1053.
dunuma 2,
pristojba
14
1054. vinograd Abdije, sina Hadi Velijinog, parcela 1,
1055.
dunuma 2,
pristojba
14
1056. vinograd Hasana, u posjedu Husreva, seraskera,
1057.
dunuma 2,
pristojba
14
1058.
vinograd
Ahmeda, dunuma 2, pristojba
14
1059.
vinograd
saraa Balije, dunuma 3, pristojba
21
1060.
vinograd
Bajezida, dunuma 3, pristojba
21
1061.
vinograd
Sinana, dunuma 3, pristojba
21
1062. vinograd Hasana-elebije, sina Ahmedovog, u posjedu
1063. Mehmeda i Mustafe, sinova Hasan-elebije, dunuma 2,
1064.
pristojba
14
1045.

1065.

vinograd
14

1067.

hatun,
14

Mustafe, dunuma 2, pristojba


1066. vinograd Hasana Seferovog, subae, u posjedu Hanife
dunuma 2, pristojba
1068. vinograd Sulejmana, sina Daferovog, parcela 1,
1069.

pristojba
1070.

Husejna Balijinog, dunuma 1,5, pristojba


1071.

Hadi Dafera, dunuma 3, pristojba


1072.

Ajdina Balijinog, dunuma 3, pristojba


1073. vinograd Alije, u posjedu Sefera, sina Husejnovog,

dunuma 4,
28
vinograd
10,5
vinograd
21
vinograd
21

1074.

dunuma 3,
21

1076.

Ejnehano
7

pristojba
1075. vinograd izmedije Memije, u posjedu Kurda
vog, parcela 1, dunum 1, pristojba
1077. vinograd Velije, mutevellije, parcela 1, dunuma 3,

1078.

1079.
154

1080.
1604.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz

1081.

vinograd Ahmeda, u posjedu Memije, sina


Husejnovog, parcele 2, dunuma 4, pristojba
28

1082.

vinograd abana, izmedije, u posjedu Halila


Ibrahimovog, parcela 1, dunuma 2, pristojba
14

1083.

vinograd od dijela Muse, sina Mehmedovog, u


posjedu Mustafe, parcela 1, dunum 1, pristojba
7

1084.

vinograd Jusuf-elebije, u posjedu Mustafe, sina


Ahmedovog, parcela 1, dunuma 3, pristojba
21

1085.

vinograd Husejna, sina Daferovog, parcela 1, dunum


1, pristojba
7

1086.

vinograd Velije, mutevellije, parcela 1, dunum 1,


pristojba
7

1087.

vinograd Kurda, subae, u posjedu Ahmeda, sina


Kurdovog, dunuma 2, pristojba
14

1088.

pristojba
21

vinograd Bajezida, u posjedu Hadi Memije, sina


Iskenderovog, parcela 1, dunum 1, pristojba

1089.

inograd Hadi Memije, parcela 1, dunum 1, pristojba


7

1090.

inograd Mustafe, parcela 1, dunum 1, pristojba


7

1091.

vinograd Ibrahima Husejnovog, parcela 1, dunuma 3,


pristojba
21

1092.

vinograd Hadi Mustafe, u posjedu Mehmeda i Alije,


parcele 2, dunuma 3, pristojba
21

1093.

nograd saraa Balije, parcela 1, dunuma 3, pristojba


1094.

vi
21

vinograd Hadi Kejvana, u posjedu Sakine, ene


spomenutog, parcela 1, dunum 1, pristojba
7

1095.

a:

Sveg

3.400
68. Selo S i t n i c a47,
pripada Rasu:
1096.

1112. -ift; Batina Vujice, u


posjedu Alije, sina
1113. Iskenderovog, u posjedu
potom
stanovnika
1098. u posjedu Petra Vuetinog, sada
1114. sela; Batina ivka, sina
u
Bokovog, u
1099. posjedu Kejvana; Batina
1115. posjedu njegovog brata
Lazara, u posjedu Behrama,
Mihaila; Batina Vuka, prilaca,
1100. sina Mahmudovog, sada u
u posjedu
posjedu
1116. ure, dolaca; Batina
1101. Sulejmana, sina
Dabiiva urinog, u posjedu
Velijinog; Batina
1117. Dimitra Vukovog, sada u
Vukmana, u posjedu
posjedu
1102. stanovnika sela, sada u posjedu
1118. Dimitra Vukievog;
1103. Sulejmana, sina Velijinog;
Batina Gojalka, u posjedu
Batina Vukaina, u posjedu
Mihajla
njegovog
1119. Rajkovog, potom u
1104. sina Radoja, sada u posjedu
Vuka
Hadi
1120. Radoinovog, sada u
1105. Kejvana; Batina Radomila,
posjedu
u posjedu Marka,
1121. stanovnika sela;
1106. sada u posjedu Hadi
Naputena batina Radosava
Kejvana; ifluk Mustafe i Ali1122. Radiinog, u posjedu
elebije, sinova
njegove
1107. Bali-begovih; to su njive pod
1123. majke; Batina
1108. imenom Gornja Tolina, u
Radonje,
u posjedu
posjedu
1124. stanovnika sela;
1109. Alije, sina Mustafinog, sada u
1110. posjedu Memije, sina Alijinog,
sada
1111. u posjedu Mustafe, sina
Memijinog
1097.

Batina Vuka, u posjedu Alije,

1125.

47

Danas istoimeno selo sjeverozapadno od Novog Pazara.

1126.

ahijaRas
155
Naputena batina Radosava Luka,

1127.
1128.

Matije;

ivkovog; Zemin Kamere, keri

Abdullahove, u

Naputena batina Vujice; posjedu

1129.

Sinana, na osnovu

Radonja, ura; kadijskog

1130.

huddeta;

muslimana sa batinama i iftom 7,


nemuslimana sa batinama 7, puste batine 3;
1131.

1132.

Prihod:

resmi ift
154
1134.
ispenda
200
1135.
penice, kejla 21, iznos
315
1136.
mjeanca, kejla 43, iznos
430
1137.
zobi, kejla 45, iznos
225
1138.
uur od ire, medri 14, iznos
98
1139.
uur od povra
11
1140.
uur od lana
30
1141.
uur od sijena
25
1142.
uur od konica
83
1143.
porez na svinje
3
1144.
2 mlina, pristojba
60
polovina badihave, mlaarine, poljaine i tapijske
1145.
pristojbe na zemin
2$
1146.
vinograd Kurda Novopazarlije, dunuma 2, pristojba
14
vinograd Hurrema, subae, u posjedu Husejna, subae,
1147.
parcela 1, dunuma 2, pristojba
14
vinograd Petra Vukadinovog, daje uur
vinograd Ali-bega, sina Bali-begova, dunuma 5,
1148.
pristojba
3$
1149.
vinograd Karagoza, dunum 1, pristojba
7
vinograd Mustafe, u posjedu Behrama, dunum 1,
1150.
pristojba
7
1151.
vinograd Osmana, dunuma 2, pristojba
14
vinograd Mehmeda, sina Muradovog, dunuma 2,
1152.
pristojba
14
vinograd Behrama Abdullahovog, dunuma 2, pristojba
1133.

1153.

4
1154.
vinograd Ibrahima, saraa, dunum 1, pristojba
7
vinograd Mehmeda, sina Semijinog, u posjedu
1155.
Pervanea, dunuma 2, pristojba
14
1156.
vinograd Hizira, dunuma 2, pristojba
14
vinograd Tur-Alije Abdullahovog, dunuma 1,
1157.
pristojba
7
1158.
vinograd Alije Jahjinog, dunum 1, pristojba
7
vinograd tabaka Mehmeda, Ise Hodaverdijinog,
1159.
parcela 1, dunuma 5, pristojba
35
vinograd Kurda, pekara, parcela 1, dunuma 2,
1160.
pristojba
14
1161.
vinograd Hadi Pirije, parcela 1, dunuma 2, pristojba
14
1162.
Svega:
1.800

156

1163.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

1164. 69. M e z r a urice, u blizini sela Sitnica, uivaju je Dervi i


Mehmed, sin Sinan-bega, sada u posjedu Cvitka Stipanovog i Dimitra Pavlovog i
ostalih suvlasnika, u spomenutom selu, pripada Rasu:
1165.

kua: 2, odsjekom po 315

1166.

70. Selo Gornja M i k u l i n a , pripada Rasu:

1167.

Bogdan, Dabiiva; Radivoj, Radka -

1168.

ivko, Novaka - na batini; Ilija,

1169.

Cvitko, Miloa;

1170.

Miloje, Vuehne - na batini;tipan,

1171.

Radivoj, Radosava - na batini;


Milosav, Radonje;
Ivani, Radosava - na batini;
Cvitko, Radosava;
Lazar, Radivoja - na batini; Ivko,

na batini;

Radivoja;
- na batini;

Radka;
1172.
1173.

Nikole;

Miladin, Radohne

Batina Raduna Nikolinog, u posjedu


Rajko, Miladina;
njegovog sina Smoljana;
Petre,

1174.

1175.

Vuka;

Batina Boidara, u posjedu Mirko,

1176.

Nese;

1177. stanovnika sela;


1178.
1180.

nemuslhnana sa batinama 19;


1179.

Prihod:

1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.

polovina badihave, mlaarine, poljaine


1191.

1193.

ispenda
475
penice, kejla 9, iznos
135
mjeanca, kejla 8, iznos
80
zobi, kejla 15, iznos
75
ire, medri 5, iznos
35
uur od povra
40
uur od lana
20
uur od sijena
35
uur od konica
25
uur od voa
20
porez na svinje
10

i tapijske pristojbe na zemin


50
1192.
Svega:
1.000

71. Selo S t r n o v i k 49 , pripada Rasu:

Zemin u posjedu Ali-elebije - ift;


Radivoj, Milovia;
Miloje, Nese;
Radovan, Jovana;

1194.
1195.
1196.

Vukoj, Vukmana;

Prihod:
SUD

1197.

od itarica, resmi ifta, ispende, uura od lana i ostalog

1198.

48

Danas samo Mikulina, zaselak sela Trnavca, sjeveroistono od Novog

49

Nepoznato.

Pazara.

1199.
1200.

Nahija Ras

1201.

157

72. Selo P a s j i P o t o k50, nema raje, krevit kraj koji se ne


obrauje, ispasite u posjedu Abdulvehhab-aua, pripada Rasu:
1202.

Dimitre, Radohne - na
batini; Batina Ilijasa, sina
Malkoevog, u
1204. posjedu Radohne; Radia, Radohne na batini; Radosav, Nese - na batini; Vuk,
Nee - na batini; Radosav, Radohne - na
oevoj batini;
1203.

Ivko, Vukca - na
oevoj batini; Naputena
batina Dabiiva
1207. Vukainovog; Matija,
Marka - na batini; Naputena
batina Boe; Batina Marka
Dimitrovog;
1206.

nemuslimana 10, puste


batine 2;
1205.
1208.

1209.

itarica, ispende, uura od lana i ostalog

Prihod: od
1210.

600
1211.

73. Selo V r a e g r n i c e51, pripada Rasu:

Batina Damjana
Olivirovog, u posjedu
Ibrahima Tvrdinog;

1212.

Batina Radonje, u posjedu


stanovnika sela, potom u posjedu
Mustafe, sina Husejnovog, sada u
posjedu Muhjiddina, spahije;
1214. Batina Nikole, u posjedu
Damjana, sada u posjedu Ibrahima
Tvrdinog;
1215.
Batina uraina, u
posjedu Nikole

1213.

1216. Lazarevog, sada u posjedu

Radosava;
Batina Cvitka Boidarovog, u
posjedu Halila, sina spahije
Ahmeda;
1218. ifluk Jusufa, Ibrahima i
Mustafe, sinova Iskenderovih i
Husejna, potom u Mahmuda i Alije,
sinova Ibrahimovih, sada u posjedu
hatiba Mahmuda, Mehmeda
Jusufovog i Alije, spomenutog
Mahmuda - ift;
1217.

1219.

1220.

muslimana sa batinama iiftom 7, nemuslhnan

1;
1225.

1221.
Prihod: resmi
ift ispenda
1222. mjeanca, kejla 50, iznos zobi, kejla
60, iznos ire, medri 43, iznos uur od povra
uur od lana uur od sijena uur od konica
uur od bijelog i crvenog luka uur od voa 3
mlina, porueni
1223. polovina badihave, mlaarine, poljaine i
tapijske pristojbe na zemin
1224.

153

1226.
1227.

25

500

1228.

300

1229.

Svega:

299

1230.

30

1231. 114
1232. 50
1233. 30
1234. 30
1235. 20

1237.
1238. 51

1236. 29

S 2.100

50

Vidjeti bilj. 33.


Vjerovatno dananje selo Vraogrnci, sjeverno od Novog Pazara. U
popisima iz 1455. i 1468. godi
ne spominje se kao Ivragrne.

1239.

1240.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

158
1241.

74. Selo D e b i n Dol52, pripada Rasu:

Batina Debin Dol, u posjedu


Mezida i Husejna, sada u posjedu
Pirije;

1242.

1243.

age;

Batina Barie?, u posjedu Piri-

Batina Radice, u posjedu


Timurhana, sada u posjedu Piri-age;
1245.
Batina Radovana
Radosavljevog;
1246. Zemin Mihajla Jovanovog, u
posjedu stanovnika sela, sada u
posjedu Piri-age;

1244.

1247. f.40
1248.

1255.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.

Batina Luke Vukevog, u


vlastitom
1250. posjedu;
1251. Ibrahim, Abdullaha; Batina
Radosava Nikolinog, u
1252. posjedu njegovog sina
Pavka; Batina Cvijaina Jovanovog,
u
1253. posjedu Piri-age; Jak,
Radivoja; Nikola, Luke; Hassa njive
2, dunuma 4, u posjedu
1254. Alije, sina Husejnovog;
1249.

Toma, Radovana;
muslimana sa batinama 6, nemuslimana sa batinama 6;
1256. Prihod:

resmi ift i bennak


132
ispenda
150
penice, kejla 7, iznos
105
mjeanca, kejla 34, iznos
340
zobi, kejla 15, iznos
75
uur od povra
25
uur od lana
65
uur od sijena
65
uur od konica
24
uur od voa
1 mlin, pristojba
30
porez na svinje
8

polovina badihave, mladarine, poljaine


1269.
i tapijske pristojbe na zemin
75
1270.
Svega:
1.100

1271.

75. Selo J a r k o , drugim imenom iljakovi 53, pripada

Rasu:
1272. Jovan, tipana;
1273.
Batina Nenada

Batina
Vukosava, u posjedu
1278. Radosava i Tome;
Komlen, Dimitra; Batina
Borosava, u posjedu
1279. spomenutog Radice;
1277.

Radivojevog;

1274. Batina Radenka, u posjedu popa


1275. Radice Todorovog;

Vuk, popa Radice;

nemuslimana sa
batinama 7;
1276.
1280.

od itarica,
ispende i ostalog

1281.

1282.
1283.

Prihod:

400

1284.

52
Vjerovatno je to dananji Babin Dol, lokalitet kod sela Trnavca, sjeveroistono
od Novog Pazara. Pod imenom Babin Dol spominje se i u popisu iz 1455. godine. 33 Danas
nije poznato ni pod jednim od dva navedena naziva.

1285.

Nahija Ras

1286.

159

1287.
76. i f l u k Dimitra, sina Novakovog, Vukca, sina
Markovog i Radice, sina Todorovog; to su njive koje su oni uivali, sada u
posjedu Komlena Dimitrovog, pripada Rasu:
1288.

rihod: od itarica, resmi ifta i ostalog

P
1289.

326
1290.
77. i f 1 u k Marka Davidovog i Radice, sina Nenadovog,
uiva ga spahij-ski sin, pop Pavel; to je batinska zemlja koju njegova porodica
uiva s koljena na koljeno, pripada Rasu:
1291.

rihod: od itarica, resmi ifta i ostalog

P
1292.

214
1293.

78. Selo Gornje i Dol nj e Kovaev o 54 , pripada Rasu:

Batina Dimitra
Jusufovog, u posjedu
1295. Radula Todorovog, sada u
posjedu
1296. Pavla Radulovog; Nedeljko,
Marka; Rajo, Zivka - na batini,
umjesto
1297. njega sin mu Jovan; Dabiiv,
Raje; Jovica, Mihajla; Vukadin, Rajka
- na batini, umjesto
1298. njega sin mu Miladin; arko,
Filipa; Vuk, Miladina; Batina
Vukmana Radonjinog, u
1299. posjedu njegovog sina Mirka,
sada u
1300. posjedu njegovog sina
Filipa; urin, imuna; Vukain,
Vukasa - na batini; Cvitko,
Vukaina;
1301. Vukoje, Radivoja - na oevoj
1294.

batini; Vukoje, Danula - na oevoj


batini; Mitrain, Vukoja; Milija,
Radula; Danul, Mitraina; Radul,
Todora - na batini; Milica, udova
Radosava - na batini
1302. Radosava;
1303. Radosav, Nikole - na
batini; Marko, Radosava; Pavel,
Radosava; Nedeljko, Pavla;
Batina Radice Milovevog, u
1304. posjedu Petra Radovog, sada
u

1305. posjedu Radonje

Radosavljevog;
1306. Naputena batina tipana
Radiinog;
1307. Vulo, Vuka - na batini svog
oca, u posjedu ivka Vujinog;
1308. Filip, ure - na oevoj
batini;
1309. imun, Nese;
1310. Star, Vukasa - na batini;
1311.
uro, Vuehne - na
batini, umjesto
1312. v njega Milko, Lazara;
1313.
ivko, Marka;
1314. Rajin, uraina;
1315. Matija, Stojana;
1316.
Petre, dolac;
1317. Damjan, Petra, prilac;
1318. Jovan, Raje;
1319. Vuko, Radivoja;
1327.

54

1328.

ifluk Behadira, sina


Abdullahova, u posjedu Mehmeda i
njegovog sina Jusufa, potom u
posjedu Memi-elebije i ostalih
suvlasnika, sada u posjedu Mustafe,
sina Malkoevog -ift;
1321. Jovan, Vukia;
1322. Mara, udova ivka - na
batini ivka;
1323. Vujo, Vukoja - na batini;
1324. Damjan, Vuka - na
batini Vuka Rajinovog;
1325. Petre, Vuka - na batini
Vukoja;
1326. ifluk Malko-bega, u
spomenutom selu Gornje i Dolnje
Kovaevo; to je livada Ahmeda, sina
Ahmedovog, Mehmeda, sina
Bekirovog, Mirka
1320.

Danas samo Kovaevo, selo u dolini Deevke, sjeverozapadno od Novog Pazara.

1329.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

160
1330.

Vukmanovog i
Radonje Lukinog, kao i
dvije njive kupljene od
Milka i dvije parcele njive
pod imenom Gornja i Dolnja
i jo dvije parcele

njive, kao i pola


parcele hassa njive i jedna
parcela livade, sada u
posjedu Hasana, Husejna i
Mustafe, sinova Malkoevih
- ift;

1331.

1332.

1333.

muslimana sa iftom 2,
nemuslimana 41;

1334.

1339.4

1335.
Prihod:
resmi ift ispenda
1336. penice, kejla 85, iznos
mjeanca, kejla 151, iznos zobi,
kejla 50, iznos uur od povra uur
od lana uur od sijena uur od
konica uur od voa porez na
svinje bad na pie svana 2 mlina,
pristojba
1337. polovina badihave, mladarine, poljaine i
tapijske pristojbe na zemin

1340.

1.075

1341.

1.275

1342.

1.510

1343.

250

1344.
1345.

8
7

1346.

50
30
30
50
30
30

1338.

Svega:

1347. 1
10 4.500
1348. 79. Selo M i 1 o v i i55, pripada Rasu:

Batina Todora Radonjinog, u


posjedu Vukadina, potom u Velije

1349.

Kejvanovog, sada u posjedu


jeniara Omera;

Batina Vuehne Vukovog, u


posjedu Velije Kejvanovog, sada u
posjedu Omera, jeniara;
1351. ifluk Ahmeda, Mustafe i
Hajdara, sinova Husejnovih; to su
njive poznate kao Radiina batina u
spomenutom selu Milovii, u
posjedu Mahmuda, potom u posjedu
Mehmeda, sada u posjedu Hasanbega, zaima, pripada Rasu;
1352. ifluk Iskender-bega, roaka
Jakubova; to su batine Jae
Budkova i Vukaina Vladosavljeva,
kao i njive subae Mahmuda, u

1354. posjedu Hasana, Mehmeda,

1350.

Mustafe i Ibrahima. Mehmedov dio


dri jeniar Omer, a dio Ibrahima i
Mustafe je u posjedu Lutfije
Bajezidovog, dok je Hasanov dio u
posjedu njegovog sina Mustafe,
pripada Rasu - ift;
1355. ifluk Alekse i njegovog sina
Radice, to su njive poznate kao
Radiina batina, poznate kao
Binuk Laz i ui Laz, u posjedu
Radice i Mirovca, to jest 5 parcela
njive, u posjedu Hume hatun, na
osnovu kadijskog huddeta - ift;
1356. Livada, uiva je Bali-elebi,
sada u posjedu Hasana;
1357. Zemin Lutfije; to je 5 parcela
njive kupljenih od Hume hatun;

muslimana sa
batinama 7;
1353.

1358.

1359.

1360.

resmi ift

Prihod:

1361.

154

1362. s Nepoznato.
1363.
Nahija Ras
1365.

1364.

161

1366.

penice, kejla 15,

1379.

1367.

mjeanca, kejla 40,

1380.

iznos
iznos

225
400

1368.
zobi, kejla 30, iznos
1369. ire, medri 5, iznos
1370. uur od povra
1371. uur od lana
1372.
uur od sijena
1373. uur od konica
1374. uur od voa
1375. porez na svinje
1376. badihava, mlaarina, poljaina
1377. i tapijska pristojba na zemin

1381.

150

1382.

35

1378.

Svega:

1383.
18
1384.
7
1385.

21

1386.

30

1387.

15

1388.

15

1389. 3

0 1.100
1390. 80. i f 1 u k Ahmeda, Mahmuda i Hajdara, sinova
Husejnovih, u selu Runa? blizu Novog Pazara; to su njive u posjedu
spomenutog Mahmuda, sada u posjedu Ibrahim-age - ift;
1391.
Prihod:
od itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog

1392.

150
1393.

81. Selo K o s u r i ,
pripada Rasu:
1394.

Batina Karagoza
Ejnehanovog, u
1396. posjedu Alagoza, sada u
1395.

posjedu
1397. Ejnehana, sina
Mehmedovog; Batina ure, u
posjedu Arslana
1398. Oruevog, sada u posjedu Ahmeda,
1399. sina Arslanovog; Batina Rue, u
posjedu Alagoza,
1400. sada u posjedu Ejnehana, sina
1401. Ahmedovog; Batina ivka
Radosavljevog, u
1402. posjedu Memije, sada u posjedu
1403. Hasana, sina Alijinog;
Batina Vukaina Radkovog, u
1404. posjedu jeniara Kasima, sada u
1405. posjedu Divane Hurrema;
Batina Radenka, u posjedu Hamze,
1406. sina Hasanovog, sada u posjedu
1407. Hadi Dafera, sina
Abdullahovog; Batina Radice, u posjedu
Vuka
1408. Vukasovog, sada u posjedu Divane
1409. Hurrema; Batina Boidara, u
posjedu Radonje,
1410. potom u Emine hatun, sada u
1411. posjedu Mustafe Junusovog;
Batina Alije Vukainovog, u posjedu

1412. Kurda, sina Alijinog;


Batina Milka Radainovog, u
1413. posjedu Kasima, u posjedu
Radula
1414. Radonjinog; Batina
Miladina Radosavljevog, u
1415. posjedu njegovog sina
Mustafe; Batina Miladina
Radosavljevog i
1416. Vuka, u posjedu Hasana, sina
1417. Alijinog;
1418. Batina Radosava
Radohninog; Batina Marinka
Radivojevog, u
1419. posjedu Miladina, sina
1420. Radosavljevog; Batina
Vujice Dimitrovog, u posjedu
1421. Janka Manojlovog; Batina
Ejnehana, dolaca, u posjedu
1422. Mustafe Jusufovog; Batina
Cvitka Vukovog, u posjedu
1423. Mustafe Junusovog; Batina
ivanka, sina Matijinog, u
1424. posjedu njegovog sina
Radonje; Batina Milka
Dabiivljevog; Batina Radosava
Vukovog, u
1425. posjedu Ahmeda;
Batina Nike Markovog;

1426. 56 Danas selo Kosurie, sjeverozapadno od Novog Pazara, u dolini Deevke.


1428.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
1427.

162
1429.

1430.

posjedu

Batina Ivana Matijinog, u

1431. Hasana, spahije; Batina


Sumila Todorovog; Batina Davida
urinog, u posjedu
1432. Mustafe Junusovog; Manojlo,
imuna; Batina Nike Radovanovog, u
posjedu
1433. Nese Radiinog; Vukadin,
Radula; Niko, Radula; Vuk, ure;
Nikola, Radice; Batina Vuka
Vukasovog, u posjedu
1434. njegovog sina Radosava;
Batina Vukasa Milakovog, u posjedu
1435. njegovog sina Stojana;
Batina Radonje Vukovog, u posjedu
1436. njegovog brata
Radosava; f.41 Batina Radohne
Radainovog, u
1437. posjedu Radosava
Radonjinog; Batina Radenka; Batina
Petra Novakovog, u posjedu
1438. Nikole, sada u posjedu
Dervi1439. halife;

Batina Vuka, u
posjedu Radovana,
1441. sada u posjedu halife; Batina
Bojka, u posjedu Dimitra
1442. Radmilovog; Batina imuna
Nedeljkovog, u
1443. posjedu Janka; Hassa njive 3,
dunuma 4, livada 1, u
1444. posjedu Nuruddina; itluk
Murada Ramadanovog; to su
1445. batine Radenka, Nikole i
Radomila,
1446. u posjedu Kurda Alijinog ift; ifluk Mevlana Ise, muderrisa; to
su
1447. vojnuke zemlje, pod
imenom
1448. Mradenic
a; Ivan, Vuka;
Vukman, Mihajla;
Herak, Mihajla;
Marko, Komlena;
Sinan, dolac;
Hasan, prilac;
Mijo, Radula;
Vukadin, Radelje;
Novko, dolac;
Cvitko, Novka;
1440.

1450.

1449. muslimana sa batinama i iftom 21,


nemushmana sa batinama 30;

1453.
1455.
1457.
1459.
1461.
1463.
1465.
1467.
1469.
1471.
1473.
1475.
1477.

1451.
Prihod:
resmi ift, bennak i dunum
ispenda
penice, kejla 20, iznos
mjeanca, kejla 50, iznos
zobi, kejla 50, iznos
ire, medri 30, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
uur od voa
porez na svinje
badihava, mladarina i tapijska

1479.

1481.

82. Selo P i n a Dol 57, pripada Rasu:

Batina Radomira
Radosavljevog, u

1482.

1483. posjedu njegovog sina Alije;


Batina Vukia Vilaevog, u posjedu
1485.
1486.

1452.
1454.
1456.
1458.
1460.
1462.
1464.
1466.
1468.
1470.
1472.
1474.
1476.
1478.
1480.

57

1484. njegovog sina Vuka;


Obrad, Vuka; Batina Radonje
Radosavljevog, u

Danas selo Pinja Do, jugozapadno od Rasice.

Nahija Ras

1487.

1489. posjedu Alije, osloboenog roba


1490. Hasan-elebije, sada u posjedu

Jovana Vukainovog, u
1508. posjedu stanovnika sela;
Batina Vukomana, u posjedu Vuka,
1509. sada u posjedu Vukia,
njegovog
1510. sina;

1488.

Vuka

1491. Radosavljevog; Mija, ivka;


Batina Milovana Radovevog, u
1492. posjedu Jovana, sada u posjedu
1493. Radosava Jovanovog;
Batina Vuehne Rajanovog, u
1494. posjedu Vukia, sada u posjedu
1495. Dervia i Ahmeda, sinova
1496. Mustafinih; Batina Nikole
Dabiivljevog, u
1497. posjedu Dervia i Ahmeda,
sinova
1498. Mustafinih; Batina
Kostadina Nikolinog, u
1499. posjedu Dervia i Ahmeda,
sinova
1500. Mustafinih; Batina Petra
Radovog, u posjedu
1501. udove Milene; Batina Janka,
sina Jovanovog, sada u
1502. posjedu Boje Radulovog;
Batina Vuje Radoinovog, u
1503. vlastitom posjedu; Batina Boe,
u posjedu Boe, sina
1504. Jovanovog; Batina Radina
Nikolinog, u posjedu
1505. Mirka Radonjinog, sada u
posjedu
1506. Stojana Radosavljevog;
Batina Radosava, u posjedu
1507. stanovnika sela; Batina

163

1511.

Batina Novice, u posjedu

ivka; Vukoje, Vuka; Ognan,


Vukia; Duje, Radula; Hassa njive
1512. sada u posjedu Novice, sina
3, livada 1, u posjedu
1513. Radosavljevog; Batina
1517. Cvitka Vuksanovog; uro,
Radosava Vukievog, u
Miloa; Novica, Miladina; Mihajlo,
1514. posjedu Novice Vukievog;
Vuka; Radovan, Mihajla; Radak,
Nedeljko, Miloa; Batina Radosava
Ivana; Goja, prilac; Vukman,
Vukovog, u
Radonje; Komlen, Vuksana; Zemin,
1515. posjedu stanovnika sela; Batina
hassa parcela Dimitrija, u
Radonje Vukainovog, u
1518. posjedu Bali-elebije, sada
1516. posjedu njegovog sina Vite;
u
Vukman, Vuka; Radak, Radosava; Vujo,
1519. posjedu njegovog sina
Radmila; Komlen, Radovca; Vuki Vite;
Hasana,
Rato, ivana; Slavia, Radosava; Vuk,
1520. dunuma 2;
1521. muslimana sa batinama 4, nemuslimana sa batinama 37;
1522.

resmi ift i bennak

Mirka,

1523. ispenda
1524. penice, kejla 48, iznos
1525. mjeanca, kejla 116, iznos
1526. zobi, kejla 26, iznos
1527. ire, medri 34, iznos
1528. uur od povra
1529. uur od voa
1530. uur od lana
1531. uur od sijena
1532.
uur od konica
1533. uur od bijelog i crvenog

luka

1534.

porez na svinje

1535.

Prihod:

1
02
1537. 9
25
1538. 7
20
1539. 1
.160
1540. 1
30
1541. 2
38
1542. 2
0
1543. 2
0
1544. 3
0
1545. 2
0
1546. 3
0
1547. 3
0
1548. 2
5
1536.

1549.

164

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

polovina badihave, mlaarine, poljaine i tapijske


pristojbe na zemin
147
vinograd Hadi Tur-Alije, u posjedu Hadi Memije,
1552.
dunuma 4, pristojba
28
1553.
vinograd Alije, subae, dunuma 3, pristojba
21
1554.
vinograd Alije AbduUahovog, dunuma 3, pristojba
21
vinograd Pervana Oruevog, dunum 1, parcela 1,
1555.
pristojba
1556.
vinograd Mustafe, parcela 1, dunum 1, pristojba
7
resmi jajlak Izram i Primulina? u selu Suha Rika,
1557.
uzima se pristojba na ovce koje dolaze izvana
50
1558.
Svega:
3.600
1550.
1551.

1559.

83. Selo i m u n58, pripada Rasu:

1560.
1561.

batini;
Vuk, Nikole - na oevoj batini;

1562.

1563.
1564.

Batina Cvitka, u posjedu tipana,


1565.
1567.

Vujko, Radoa - na oevoj batini;


sada u posjedu Radoa Petrovog;
Radivoj, Petra - na oevoj
Batina Grubaa, u posjedu
stanovnika sela;
Batina Vuka Radovevog, u posjedu
Batina Radovca, u posjedu
Vlka Dimitrovog;
stanovnika sela;

nemuslimana sa batinama 7;
1566. Prihod:

1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.

polovina badihave, mlaarine, poljaine


1578.

ispenda
175
penice, kejla 35, iznos
525
mjeanca, kejla 40, iznos
400
zobi, kejla 14, iznos
70
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
26
uur od konica
uur od voa
15
1 mlin, pristojba
15
porez na svinje
5

i tapijske pristojbe na zemin


143
1579.
Svega:
1.400

3
2
6

1580.

84. Selo Trnova 59 , pripada Rasu:


1581. Mahala Stranici, pripada Rasu:

1582.

Viko, Vukomana - na oevoj batini;

1583.
1584.

Gruja, Vukca;
Radonja, Marka; Peto, Gruje;
Vukoje, Vlka - na oevoj batini;
Obrad, Marka - na batini;

1585.
1586.

58
59

Nepoznato.
Na podruju koje je zahvatala ova nahija postoji vie sela pod imenom Trnova.

Vjerovatno je ovdje
rije o Trnovi zapadno od Rake.

1587.

Na/iija Ras

1588.

1590. Vukadin, Vukmana - na batini


1591. Vuksana;
1592. Vukosav, Mihajla - na oevoj
1589.

batini; Boko, Vukosava; Kostadin,


Cvitka;
1593.
Radonja, Vukia - na
oevoj batini; Neo, Petra na oevoj batini; Radonja,
Janka; Prerad, Luke - na
batini Luke; Dobrovoj,
Rajina - na batini; Dragojlo,
Dobrovoja;
1604.

Vuko, Vukodraga;
Vuleta, Cvijaina - na batini
Radice; Radonja, Braje - na
oevoj batini; Milko, Vlajka
- na oevoj batini,
1606. umjesto njega sin mu Toma;
Vuk, Vukodraga; Stojan, Vukosava;
Rajko, Radovana; Batina Radivoja
Radonjinog, potom
1607. u Radosava, sada u Smoljana,
sina
1608. Vukosavljevog; Batina
Jovana Radonjinog, u posjedu
1609. Cvijaina, sada u posjedu
njegovog
1610. sina Ivka; Batina Perue
Radosavljevog, u
1611. posjedu Nike Radosavljevog;

Ivan, Radice;
Vukadin, Ivana;
Vukoje, Cvitka - na batini;
Vui, Vukoje;
Janko, Mije;
Milain, Rajina - na oevoj

1625.
1626.

Rada, Milaina;
Pavel, Dejana - na oevoj

1627.

Leko, Bogoja - na batini

batini;

Cvitka;

1597.
1598.
1599.
1600.
1601.
1602.
1603.

Vujo, Radula;
Aleksa, Vuka;
Nikola, Radula;
Jovan, Miloa;
Vuk, Boka;
Aleksa, Slavie;
Prerad, Slavie;

Batina Radka, u posjedu


Vuksana
1613. Jovanovog, sada u posjedu
Manojla
1614. Cvijainovog; Batina
Vukca, u posjedu stanovnika
1615. sela; Batina Jovana, u
posjedu Radice,
1616. potom u posjedu Boidara,
sada u
1617. posjedu Mije
Petrovog; Rajo, prilac;
Vujo, Vite; Milo, Vuje;
Vlko, Obrada; Manojlo,
Obrada; Vukoje, Radonje;
Petrelina?, Branoja;
Radonja, Ognana;
1612.

Mahala Prudii, pripada spomenutoj:

1619.
1620.
1621.
1622.
1623.
1624.

batini;

1594.
Radin, Manojla;
1595. Vukoje, Radonje;
1596. Dragojlo, Ivka - na batini

Mahala Sara, pripada spomenutoj:

1605.

1618.

165

Vukia;

1628. Bogoje, Dimitra - na batini;


1629.
Petrain, Bogoja;
1630. Filip, Vuke;
1631. Vukoje, Milka - na oevoj

batini;

Radonja, Nike - na batini


Dimitra;
1633. Niko, Dimitra, pop;
1634. Vukoje, Nike - na batini
Rajina;
1632.

1635.
Pavel, Vuka;
1636. f.42
1637. Batina ivka

Radosavljevog - na
1638. batini Vukmana Ivkovog,
sada u
1639. posjedu Pavla Brajanovog;
Batina Milovana Radosavljevog, u
1640. posjedu Stanica, sada u
posjedu

1641. njegovog sina Pavla;


Batina Radaka, u posjedu Vujice
1642. Ivanovog, sada u posjedu
ivka
1643. Cvitkovog;
Janko, Vukadina;
Petko, Vukadina;
Petre, Vuke; Pavel,
Vuka; Milovac,
Pavla;

1644.
Mahala Vuksanii, pripada
spomenutoj:

1645.

166

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

1646.
1647.
1648.
1649.
1650.
1651.
1652.
1653.
1654. Milkovog, sada u posjedu Komlena

Novko, Rajka - na oevoj batini;


Vukovpg;
Mihajlo, Novka;
Miladin, ivka - na batini;
Vukoje, Vukmana - na batini;
Mihovil, Radula;
Manojlo, Radonje;
Radonja, Vuehne;
Manojlo, Janka;
Damjan, Miladina;
Miun, Radonje - na batini Radula,
Vuk, Damjana;
umjesto njega sin mu Stania;
Aleksa, Mihajla;
Batina Vukasa, u posjedu Boina
Vladosav, Manojla;

1655. Mahala Popovii, pripada spomenutoj:


1656.
1657.
1658.
1659.
1660.
1661.

Batina Radie, u posjedu stanovnika

Batina Alije Radonjinog, u posjedu


sela, sada u posjedu njegovog sina
Vlka Radmilovog, sada u posjedu
Antola;
Manojla Cvitkovog;
Batina ura, u posjedu stanovnika
Batina Radomila Milainovog, u
sela, sada u posjedu Mitra
posjedu Cvitka Milanovog i Vuka,
Vukadinovog;
sada u posjedu Manojla;
Milo, Vuje;

1662. Mahala Babanovii, pripada spomenutoj:


1663.
1664.
1665.
1666.
1667.
1668.

Vujin, Petra;

Petrain, Miladina - na batini;


Batina Radaina, u posjedu udove
Sekula, Rajka;
Jelice, sada u posjedu Miladina
Rajko, Vukmana - na oevoj batini;
ivkovog;
Andrija, Vukmana;
Bogun, Rajka;
Petre, Bogdana;
Vui, Vukoja - na batini;

1669. Mahala Dobrilovii, pripada spomenutoj:


1670.
1671.
1672.
1673.
1674.
1675.
1676.

Ilija, Radula - na oevoj batini;


posjedu Ljubie, sada u posjedu Tije;
Cvitko, Vuia - na batini Radosava;
Hassa njive 3, dunuma 6, livade 2, u
Mijo, Filipa - na Markovoj batini;
posjedu Nike i Petra;
Novica, Marka;
Golub, Prerada;
Jovan, Milica - na batini;
Dragi, Andrije;
Prerad, Vukadina - na oevoj batini;
Vui, Cvitka;
Batina Vuksana Radosavljevog, u

Petar, Vukosava - na batini Radivoja;


1677.

nemuslhnana sa batinama 111;


1678. Prihod:

1679.

2.775
resmi dunum
3
penice, kejla 85, iznos
1.275
mjeanca, kejla 215, iznos
2.150
zobi, kejla 90, iznos
450
ire, medri 125, iznos
875
uur od povra
90
uur od lana
5
uur od sijena
50
uur od konica
10

1680.
1681.
1682.
1683.
1684.
1685.
1686.
1687.
1688.
1689.
s

ispenda

NahijaRa

1690.

1691.

1
2

1692.
uur od voa
mlin, pristojba
mlina, pristojba
badihava, mlaarina, poljaina
i tapijska pristojba na zemin

167

1694.

10
15
60
1693.

Svega:

1695. 1
32 7.900

1696. 85. Selo Z a p u a n i , pripada Rasu:

Batina Novaka, u
posjedu Ali-bega

1697.

1698. solaka, sada u posjedu Raife


hatun; Batina ure Branisavljevog,
u
1699. posjedu Dervia Sinanovog;
Batina Radice Ivankovog, u posjedu
1700. Hadi Sinana, sada u
posjedu
1701. njegovog sina Dervia;
Batina Pavka, u posjedu Hadi
1702. Sinana, sada u posjedu
njegovog
1703. sina Dervia; Batina
Radonje Boidarovog, u
1704. posjedu Hadi Sinana, sada
u
1705. posjedu Dervia; Batina
Rajka Rajakovog, u posjedu
1706. Dervia Hadi Sinanovog;
Batina Tomaa Miloevog, u
posjedu
1707. Dervia Hadi Sinanovog;
Batina Vukca, u posjedu Dervia
1708. Hadi Sinanovog; Batina

Radice, u posjedu Mehmeda,


1709. sina Halilovog, Pazarlije?,
sada u
1710. posjedu Mije i ostalih
suvlasnika;

Batina Radula
Damjanovog, sada u
1712. posjedu Nikole, Cvitka
Petrovog; Batina Radice, u posjedu
Radosava i
1713. Radiine ene, potom u
Radosava
1714. Stipanovog; imun,
Radosava; Vukosav, Leke; Batina
Radaina, u posjedu Vukmana

1715. Radivojevog, sada u posjedu


1716. njegovog sina Dimitra;

1711.

1720.

Batina Radka, u posjedu


Nikole
1717. Cvitkovog; Janko,
Kostadina; Vukoje, Miladina; Sekula,
Cvitka; Matija, Sekule; Milovan,
Sekule; Novko, Miladina; Hassa
njiva 5, dunuma 6, livada 1, u
1718. posjedu Dervia, sina Hadi
1719. Sinanovog;

muslimana sa batinama 8, nemuslimana sa batinama 13;


1721.

1722.
1723.
1724.
1725.
1726.
1727.
1728.
1729.
1730.
1731.
1732.

Prihod:
resmi ift, bennak i dunum
334
ispenda
225
penice, kejla 13, iznos
195
mjeanca, kejla 51, iznos
510
zobi, kejla 15, iznos
75
uur od povra
3
uur od lana
3
uur od sijena
1
uur od konica
2
uur od voa
4
porez na svinje

polovina badihave, mladarine, poljaine


1733.
i tapijske pristojbe na zemin
6
1734.
Svega:
1.400
1735. 60 Danas zaselak Zapue na Deevki, sjeverozapadno od Novog Pazara.
1737.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
1736.

168
1738.

86. Selo Brezovica 61, bivi vojnuci, pripada Rasu:

Oru, Hasana - na
Vukovoj batini; Batina
Bogdana, u posjedu Alagoza,

1739.

1740. potom u Pir-Mezida, sada u

oglu Mahmud-bega, potom


u Alije solaka, potom u Sirin-zade
Bekira, sada u posjedu Kejvana
Abdullahovog;
1742.

posjedu
1741. Kejvana Abdullahovog;
Zemin Vladisava, u posjedu adorlu1744.
Prihod: od
itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog
1743.

1745.

300
1746.

87. Selo N o s o lj i n , pripada Rasu:

Batina Radosava
Dimitrovog, u
1748. posjedu Sulejmana, sina
1749. Mustafinog, sada u posjedu
Piri-age; Batina Dabiiva, u posjedu
1750. Sulejmana Mustafinog, sada
u
1751. posjedu Piri-age; Batina
Sulejmana, sina Mustafinog, u
1752. posjedu Piri-age; Batina
Vukca Stipanovog, u posjedu
1753. Sulejmana Mustafinog, sada
u
1754. posjedu Piri-age;
Batina Rajka Vitinog, u posjedu
1755. Miladina Vitinog;
1747.

Radivoj, Petra;
Batina Radosava, u
posjedu Radonje,
1758. potom u posjedu Halila i
Husejna,
1759. sada u posjedu tipana;
Batina Marka Davidovog, u posjedu
1760. Vite Mihajlovog i Vukosava
1761. Kojisavljevog, sada u
posjedu
1762. Miladina Vitinog;
Radonja, Mije; Miladin, Radice;
Manojlo, Vukoja; Sulejman,
Mustafe - na batini;
1756.
1757.

1763. muslimana sa batinama 4, nemuslimana sa batinama 7;


1764.
1765.
1766.
1767.
1768.
1769.
1770.
1771.
1772.
1773.
1774.
1775.

Prihod:

resmi ift
88
ispenda
175
penice, kejla 10, iznos
150
mjeanca, kejla 25, iznos
250
zobi, kejla 7, iznos
35
uur od povra
10
uur od lana
3
uur od sijena
3
uur od voa
10
1 mlin, pristojba
15
porez na svinje
8

polovina badihave, mlaarine, poljaine


1776.
i tapijske pristojbe na zemin
55
1777.
Svega:
800

1778.

61
U uem podruju'Novog Pazara postoje tri naselja pod imenom Brezovica: jugoistono,
jugozapadno i sjeverozapadno od Novog Pazara. Vjerovatno je ovdje rije o dananjem zaseoku
sela Polokci, sjeverozapadno od Novog Pazara. Danas istoimeno selo jugozapadno od Rasice.

1779.

88. Selo B r d a n i63,


pripada Rasu:

NahijaRas

1780.
1781.

umjesto

Mijo, Radula - na batini,

1782. njega sin mu Vujo; Vukadin,

Vuka; Vukoje, Vukadina; Vui, Lazara


- na batini, umjesto
1783. njega sin mu Petre; Sekul,
Rade - na batini Radula
1784. Markovog; Batina Olivira, u
posjedu Lazara
1785. Stipanovog, sada u posjedu
1786. njegovog sina Vuia, sada u
1787. posjedu Petra Vuievog;
Batina Todora, u posjedu Radosava
1788. Markovog, sada u posjedu Pete

1789. Radosavljevog;
1790.
Batina Radonje, u

posjedu Vuka;
Vuk, Koste - na
batini;
1792.
Naputena batina
Danula;
1793. ifluk Veli-bega, to su etiri
njive u blizini crkve zvane
Barnica, zvane Stup i Crkva, u
posjedu Luke, sina Mustafa-aua,
dunuma 6;
1794. Zemini Bagovi; to je
zaputeni vinograd, poznat kao
zemlja Pirijina, Faikova i
Paajigitova, uiva Hadi Alagoz,
sada u posjedu Kerime, keri
Mustafa-aua - 2 ifta;
1791.

1795. Mahala popa Vukoja Mitinog, pripada Rasu:


1796.

Batina Petka Radosavljevog,

1797. posjedu Vukadina


Radosavljevog; Radosav, ivka - na
batini Radovana
1798. Boidarevog; imun, Radonje
- na batini Milosava,
1799. umjesto njega njegov sin;
Luka, Vuka; Batina Marka
Radomilovog, u
1800. posjedu imuna Radonjinog,
sada u
1801. posjedu Miuna; Batina
popa Radonje, u posjedu
1802. ivka Radoevog; Batina
Radohne Radivojevog, u
1803. posjedu stanovnika sela;
1810.

Batina Mustafe
Radiinog, sada u

1811.

1812. posjedu imuna Vuehninog;


Batina Radosava, u posjedu Jusufa
1813. Abdullahovog; Cvitko,
Petra; Batina Nikole, u posjedu
Peta
1814. Vukovog, sada u posjedu
Karagoza
1815. Abdullahovog; Matija,
Filipa; Batina Cvitka Dimitrovog, u
posjedu
1816. Mehmeda Alijinog, sada u
posjedu

Radosav, Rajka;
Vukadin, Radosava; Radivoj,
Todora; Dabiiv, Radivoja;
ivko, Radivoja - na batini
1805. Radosava; Vukoje, Marka na batini Rajka
1806. Markovog;
1807. Batina Boidara
Jovanovog; Batina Hamze, popa
Radonje, u
1808. posjedu Vukadina
Radosavljevog; Batina Radenka, u
posjedu
1809. stanovnika sela;
1804.

Mahala Rolovii?:
1817. Mustafe, jeniara;

Batina Radoa, u
posjedu Mustafe,
1819. jeniara; Batina Vukia, u
posjedu Ferhada i
1820. Gojka, sada u posjedu
Mehmeda i
1821. suvlasnika; Batina Rajana, u
posjedu Radonje,
1818.

1822. sada u posjedu Timura


Daferovog; Batina Rajana, u
posjedu Cvitka
1823. Dimitrovog, sada u posjedu
Timura,
1824. sina
Daferovog; imun,
Vuehne;

1825. 63 Danas istoimeno naselje u okolini Novog Pazara.


1827.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
1826.

170
1828.
1829.
1830.

posjedu

Mahala Dostolii?, pripada spomenutoj:

f.43

Batina Jovana Radiinog, u

1831. Ferhada, sada u posjedu

njegovog
1832. sina Mehmeda i
Mustafe; Miladin, Mate;
1833.
Batina Radonje
Smoljanovog; Batina Olivira,
u posjedu Vujana
1834. Markovog, sada u posjedu
njegovog
1835. sina Vukosava; Pavel, Vuka;
Paun, Pavla; Batina tipana
Radosavljevog, u
1836. posjedu stanovnika sela;
Batina Vukca Radkovog, u posjedu
1837. Mila Radonjinog, sada u
posjedu
1838. stanovnika sela;

Batina Radonje Brajinovog,


u posjedu Milana Radonjinog, sada
u posjedu njegovog sina Raje;
1840. Batina Rajina Vukovog, u
posjedu Radosava Radivojevog,
sada u posjedu ivana
Radosavljevog;
1841. Dimitre, Nese
Radivojevog - na batini,
umjesto njega Jovan, Dimitra;
1842. Miladin, Dimitra;
1843. Neo, Dimitra;
1844. Radonja, Radonje;
1845.
Jovan, Radonje;
1846.
Rajko, Mihajla;
1839.

1847. Mahala ora, pripada Rasu:


1848.

Vuk, Radivoja - na batini

1849.
1850.
1851.

Miladin, Bogoja;
Vukadin, Radosava;
Petre, Vladosava - na batini,

Stojana;

umjesto

1852. njega Cvitko, Petra;


Cvitko, Ivania - na batini;
Miladin, Raje; Vuk, Marka;
Pavel, Olivira; Jako, Pavla;
Vuehna, Dimitra - na batini,
1853. umjesto njega sin mu
imun; Nesuh, Abdullaha - na
batini
1854. Komladina; imun,
Radivoja; Batina Pavla, u
posjedu Mihala
1860.

Veli-

1856. bega, sina spahijinog;


Batina Radosava Radoevog;
Batina Rajka, u posjedu Balije;
Batina Rajka Vukasovog, u posjedu
1857. njegovog sina
Radohne; Cvitko, Petra;
Cvitko, Vuehne; Vuk,
Radoa; Naputena batina
Radohne
1858. Radosavljevog; Radko,
Radice - na batini; Sekula, Vuka - na
batini, u posjedu
1859. Ahmed-elebije, sina Velibegovog; Novica, Bogoja; Vukas,
prilac;

Mahala Sotovii?, pripada spomenutoj:

Batina Mustafe, sina Isinog,


potom u Ise Hasanovog, sada u
posjedu Pirije, sina Isinog i
Mehmeda, sina Mustafinog, u
suvlasnitvu;

1861.

1855. Berisavljevog, sada u posjedu

Batina ura Petrovog, u


posjedu Hadi Isa-bega, sada u
posjedu njegovog sina Ibrahima i
Mehmeda, sina Mustafinog, u
suvlasnitvu;

1862.

Vueta, Lukaa -<na


oevoj batini;
1864. Batina itoja Ivkovog, u
vlastitom posjedu;
1863.

Batina imuna
Radivojevog; Batina Rajka,
sada u posjedu imuna
1866. Radivojevog; Vukoje,
Radivoja; Batina Manojla
Radosavljevog; Batina Rade i
Jovana; Vui, Jovana; Batina
Radohne, u posjedu Ise, sina
1867. Hasanovog, sada u posjedu
1868. Ibrahima, Pirije i Mehmeda,
u
1869. suvlasnit
vu; Obrad,
tipana;
1865.

1870.

NahijaRas
111
1871.
1872.
1873.

Jovan, Radice;

Milosav, Jovana;

Radivoj, Jovana;
1874.

Mahala Banja Vrh?, pripada spomenutoj:

1875.
1876.

.1

Miladina;

Radonjinog, u
Dragi, Dabiiva;

Dabiiv, Vladina;

Batina Radovca, u posjedu

Sekula, Lazara;

Batina Radosava

1877.

posjedu Boralja, sada u posjedu


Vukoje, Boia - na batini;

1878.

Batina Radmila, u posjedu Hassa njiva, parcele 2,

1879.
1880.

stanovnika mahale;
Hadi Alagoza - ift;
Batina Marka Radiinog, u posjedu ifluk

Isinog;

u posjedu
Mehmed-bega; to su zemlje

ure, sada u posjedu Dabiiva;

1881.

Radka, Vladka, Vuka

Radice;

1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
1900.
1901.

Radonje,

Batina Olivira, u posjedu Cvitka; dolaca, Vuka i

1882.

1883.

Ibrahima, sina

muslimana sa batinama i iftom 20, nemuslimana sa (batinama) 84;


1884.

Prihod:

resmi ift i bennak


440
ispenda
2.100
penice, kejla 70, iznos
1.050
mjeanca, kejla 100, iznos
1.000
zobi, kejla 60, iznos
300
:
ire, medri 80, iznos
560
uur od povra
100
uur od lana
19
uur od sijena
50
uur od konica
50
{
porez na svinje
41
1 mlin, pristojba
15
badihava, mladarina, poljaina
[
i tapijska pristojba na zemin
194
j
vinograd katiba Mehmeda, dunuma 2, pristojba
14
]
vinograd Hadi Alagoza, dunum 1, pristojba
7
i:
badi hamr; na vino iz drugih mjesta spahiji sela
j

plaa se uur na vinograde, a ovdje se uzima


|
resim od 15 aki na svaku fuiju
60
i:
1904.
Svega:
6.000

1902.
1903.

1905. Spomenuta sela Brani i Bokovii. Kada nadoe rijeka Brka ona
poplavi (podruje) ispod klanca Kovaevo i oteti javni put koji vodi prema Bosni i
Hercegovini u duini od 7.333 lakta pa stanovnici koji ovuda prolaze veliku muku
mue. Osim to muslimani sa svoje strane ine sve, kao i stanovnitvo okolnih sela
koje redovito plaa dizju i ostale svoje pristojbe, ne mogu da pomognu kod
prolaza na ovom mjestu, pa stoga kasne i sprijeeni su dravni poslovi. Stanovnici
spomenutih sela dovlae ovamo kamen i vre popravku puta kad god je to
potrebno, a zauzvrat su carskom naredbom oproteni od avarizi divanije. Na osnovu
uzvienog fermana tako je uvedeno u novi defter.
1906. Osim oslobaanja od avarizi divanije oni su osloboeni i od nameta
zvanih tekalifi akka od sedmog dana mjeseca evvala godine 1002. - "tano".
1907. "Ova biljeka je upisana naim vlastitim perom.
1908. Siromah Ali, sadanji niandija."
1910.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
1909.
1
72
1911.
1912.

89. Selo K u z m i n i , pripada Rasu:

Rajko, Vuka - na batini svog oca,

1913. umjesto njega sin mu Radi;

Petre, Radonje;
1914. Vukoj, Radice - na oevoj batini;
Radosav, Radovana - na batini; Radosav,
Vuka - na batini; Radonja, Vukca - na batini
ivka,
1915. umjesto njega sin mu Vuk; Petre,
Radonje; Batina Radonje Petrovog, u posjedu
1916. Rajka Radoevog, sada u posjedu
1917. Petra Radonjinog; (Batina)
Vuka Radonjinog, u
1918. posjedu Rajka, umjesto njega Petre,
1919. Ivania; Batina popa Mitra, u posjedu
Jovana,
1920. sada u posjedu Nese Bogdanovog;
Radonja, Radohne - na batini,
1921. umjesto njega sin mu Viko;
Prerad, Radohne; Vujko, Radohne;
Radenko, Radosava - na batini
1922. nepoznatog; Batina Cvitka
Radiinog, u posjedu
1923. njegovog sina Bogoja, sada u
1924. posjedu Rajka Ljubojevog,
Rajin, Radosava - na batini
1925. nepoznatog; Radosav, Radice;
Nikola, Tomaa; Batina Radivoja
Vuksanovog, u
1926. posjedu Nike Cvitkovog, sada u
1927. posjedu Rajka Bokovog;
Batina Ljubie Radonjinog, u
1928. posjedu Radice Cvitkovog, sada u
1929. posjedu Radosava; Batina Radice
Radoevog, u posjedu
1930. Vukoja Radiinog; Petre,
Radonje Vukasovog - na
1931. oevoj batini; Sekula, Radivoja;
Vuerina, Radivoja - na batini
1932. Cvitka; Vuehna, Vuerine - na

batini

1933. Radoa Boidarovog, sada u

posjedu
1934. Radmana Pavkovog; Sekula,
Vuka - na batini Rajka,
1935. umjesto njega Javan, Matije;

1936.
ivan, ivka;
1937. Niko, Milorada - na oevoj batini;
1938. Matija, Rajka - na batini, umjesto
1939. njega ivko, Matije; Vukodrag, ivka;

Dimitre, Radonje - na batini, umjesto


1940. njega Rajica, Dimitra; Radonja,
Milete - na batini; Rajica, Dimitra - na
batini; Viko, Marka - na batini, umjesto
1941. njega Vuko, Vika; Batina Radivoja, u
posjedu Cvitka,
1942. sada u posjedu Petra Radonjinog;
Radonja, Vukasa - na oevoj batini,
1943. umjesto njega Radonja, Vujina;
Batina Radete, u posjedu njegovog
1944. brata Radonje, sada u posjedu Vuka
1945. Radonjinog; Batina uraina, u
posjedu
1946. Hodaverdije, sina Dihangirovog;
Batina Momila, u posjedu Milaina,
1947. sada u posjedu Radonje v
Radohninog; ivko, dolac; Batina
Milosava, u posjedu
1948. stanovnika sela; Batina Novaka, u

posjedu Rajka
1949. Radoevog, sada u posjedu
1950. Mahmuda Kadi-zade i suvlasnika;
Rajeta, Radivoja; Batina Luara, u posjedu
njegovog
1951. sina Milete, sada u posjedu
1952. Hodaverdije Dihangirovog;
Batina Ivaa Radiinog, u posjedu
1953. Cvitka; Batina Radonje, u posjedu
Radonje
1954. Vukasovog, sada u posjedu
1955. njegovog sina Alije; Batina
Radonje, u posjedu Cvitka
1956. Radkovog; Batina Novaka, u
posjedu Radosava
1957. Radiinog; Batina Ristana, u
posjedu Radohne,
1958. sada u posjedu Radomana
1959. Markovog; Batina popa
Radula, u posjedu
1960. njegovog brata Vuka, sada u
1961. posjedu popa Vuehne Radulova;

1962. 64 Danas selo Kuzmievo, sjeverozapadno od Novog Pazara.


1963.
Nahija Ras

1964.

1965.

1966.
Vuki, Nese;
1967.
1969.
Rajko, Radivoja - na oevoj
1970.
1972.
Mito, Radonje;
1973.
1975.
Komlen, Mite;
1976.
1978.
Rajo, dolac;
1979.
1981.
Batina Radina, u posjedu
1982.
1984.
Batina ivka, u posjedu
1985.
1987. Milainovog;
1988.
1990.
Milan, dolac;
1991.
1993.
Vukelja, Vladka;
1994.
1996.
Rado, Vuka;
1997.
njive
1999.
muslimana sa batinama 3, nemuslimana
sa3,

batinama 67;
2004.
2007.
2010.
2013.
2016.
2019.
2022.
2025.
2028.
2031.
2034.
2037.
2040.
2043.
2046.
2049.
2052.
2055.
2058.
2060.

2001.

Zivko
Vuko
Bogoj
Prera
Viko,
Ogna
Vueh
Radiv
Radul
Rado
Hassa

2002.

2005.
resmi ift i dunum Prihod:
2008.
ispenda
2011.
penice, kejla 36, iznos
2014.
mjeanca, kejla 30, iznos
2017.
zobi, kejla 24, iznos
2020.
lee, kejla 2, iznos
2023.
uur od povra
2026.
uur od lana
2029.
uur od sijena
2032.
uur od konica
2035.
uur od voa
2038.
porez na svinje
2041.
3 mlina, pristojba
2044.
badihava, mlaarina,
2047.
i tapijska pristojba na zemin
pristojba na paljenje
2050.
od
2053.
svake pei po 8, pristojba
pristojba na jajlak
2056.
koje
sa strane uzima se po zakonu pristojba na otlak
2061. Svega

1968.
1971.
1974.
1977.
1980.
1983.
1986.
1989.
1992.
1995.
1998.
2,
2000.
2003.
2006.
2009.
2012.
2015.
2018.
2021.
2024.
2027.
2030.
2033.
2036.
2039.
2042.
2045.
2048.
2051.
2054.
2057.
2059.
2062.

173

2063.
2064.

90. Selo G o r nj a T u i m lj a65, pripada Rasu:

Batina Mije, u posjedu Alije, sada u

2065. posjedu Ibrahima, sina Alijinog;


Batina Sekule, u posjedu Alije, sada
2066. u posjedu (izostavljeno); Batina
Jovana, u posjedu Alije, sada
2067. u posjedu (izostavljeno); Batina
Radonje Radiinog, u posjedu
2068. Memije, sina Uvejsovog; f.44
Batina Vukoje, u posjedu stanovnika

2069. sela; Batina Ivana, u posjedu


Memiaha i
2070. Fatime, sada u posjedu Memije
2071. Uvejsovog; ifluk Velije, sina
Husejnovog i
2072. Sultanije, keri Hadijine, u posjedu
2073. Davuda, subae - ift; Miladin,
Radonje - na oevoj batini; Boko,
Miladina; Janko, Miladina;

2074. 65 Danas istoimeno selo sjeverozapadno od No*og Pazara.


2076.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
2075.
1

74
Vuko, Miladina; Radonja,
2083. Uvejsovog; Pavko, Milana; Pavko,
Miluna - na batini; Herak, Miloja Jakova; Batina Boidara, u posjedu Milana
na batini Obrada; Andrija, Marka 2084. Markovog, sada u posjedu Novaka,
na batini Milana,
2085. sina Milanovog; Rajeta, Miloa;
2079. umjesto njega Mehmed, Uvejsa;
Mijo, Radoa; Vukoje, Obrada; Novak,
Radia, Radosava - na batini, v umjesto njega
Vukoja; Mireta, Stojana; Hassa njive 2,
Vuk, Radula; ivko, Radice;
dunuma 4, u posjedu
2080. Vuk, Radivoja - na batini Miladina;
2086. Memije, sina Uvejsovog, sada u
Batina Miladina, u posjedu Radonje; Batina
2087. posjedu stanovnika sela;
Pavka Dobrainovog, u
2081. posjedu ivka Lazarovog; Batina
Vladosava, u posjedu Radula,
2082. sada u posjedu Mehmeda, sina
2088. muslimana sa batinama 6, nemuslhnana sa batinama 23;
2077.

2078.

2089. Prihod:

resmi ift i dunum


ispenda
penice, kejla 30, iznos
mjeanca, kejla 50, iznos
zobi, kejla 80, iznos
ire, medri 57, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
porez na svinje
uur od voa

256
575
450
500
400
399
60
10
30
70
20
10

2102.

i tapijska pristojba na zemin

100

2103.

parcela 1, dunuma 3, pristojba


2104.
Svega:

2090.
2091.
2092.
2093.
2094.
2095.
2096.
2097.
2098.
2099.
2100.
2101.

badihava, mlaarina, poljaina


vinograd Mehmeda, sina Uvejsovog,

2105.

91. Selo K u k a v a c66, pripada Rasu:

2106. Batina Olivira, u posjedu Radonje


2107. Neinog, sada u posjedu Vuia,
2108. sina Radonjinog; Batina Radonje, u

posjedu Ivana
2109. Radonjinog; Batina Nenada, u
posjedu stanovnika
2110. sela;
2111.
2116.

21
2.900

nemuslhnana sa batinama 6;

2112. Batina Vukca, sina Todorovog, u


2113. posjedu Vuia; Batina Marka, u

posjedu Nikole
2114. Vuievog; Batina Miladina, u
posjedu Vuke
2115. Ivanovog;

2117.

2118.

ispenda
2120.
2121.

Pri

2119.

hod:
66

150

Danas selo Kukavice, sjeverozapadno od Novog Pazara.

NahijaRas

2122.

2123.

2124.
penice, kejla 12, iznos
2125. mjeanca, kejla 20, iznos
2126. zobi, kejla 10, iznos
2127. ire, medri 20, iznos
2128. uur od povra
2129. uur od lana
2130. uur od sijena
2131. uur od konica
2132. uur od voa
2133. porez na svinje
2134.
polovina badihave, mlaarine, poljaine
2135. i tapijske pristojbe na zemin

175
2137.

180

2138.

200

2139.
2140.

50

140

2141.
2142.
2136.

Svega:

2143.
2144.
2145.
2146.

5
5
40
10
5
5

2147. 10

800
2148.

2149. 92. Selo Drami 67 , pripada Rasu:

Mito, Ivka - na oevoj batini; Batina


Vuka Grubaevog, u posjedu
2151. Hajdar-bega; Batina Vukca
Durakovog, u posjedu
2152. Vukaina Radivojevog, sada u
2153. posjedu Hajdar-bega; Batina Radmila,
u posjedu Cvije,
2154. sada u posjedu Hajdar-bega; Batina
Vuksana, u posjedu Ivka, sada
2155. u posjedu Hajdar-bega; Batina
Radohne Radivojevog, u
2156. posjedu Hajdar-bega; Batina
Milka Radosavljevog, u
2157. posjedu Jusuf-elebije;
2150.

Batina udovice, u posjedu Radovca


Ognanovog, sada u posjedu Hajdar-bega;
2159. Batina Dabiiva Ivkovog, u posjedu
Hajdar-bega;
2160. Batina tipana Ristanovog, u
posjedu Hajdar-bega;
2161. Batina Veselina, u posjedu subae
Alije, sada u posjedu Hajdar-bega;
2162. Batina Radaa, u posjedu
Jusuf-elebije;
2163. Batina Radivoja Markovog, u
posjedu Hajdar-bega;
2164. Bogoje, Dabiiva;
2158.

2165.

2166.

muslimana sa batinama 12, nemuslimana 2;

2167.
Prihod: resmi ift
ispenda
2168. penice, kejla 3, iznos mjeanca, kejla
12, iznos zobi, kejla 20, iznos uur od povra
uur od lana uur od sijena
2169. polovina badihave, mlaarine, poljaine i tapijske
pristojbe na zemin

2171.

265

2172.
2173.
2174.

50
45

120

2175.

100

2170.

Svega:

2176.
2177.

20

2178.

15
30

2179. 56

700

2180. 67 Danas selo Dramii, sjeverozapadno od Novog Pazara.


2182.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
2181.
1

76
2183.

93. V o j n u c i spomenutog sela Drami68, pripada Rasu:


Hajdar-bega; 'Sahh,
sahh" (= tano, tano)

2184.
Zemin Cvitka Vladosavljevog, u
2185. posjedu Hajdar-bega; Zemin Radula

2187.

Ognanovog, u posjedu

itarica, resmi ifta i ostalog

Prihod: od

2186.

800

2188.

2189.

2190.

94. Selo a r o nj e69, pripada Rasu:


Batina popa Savinje, u posjedu
Memije, sina Balijinog, sada u posjedu
Mustafe, sina Balijinog;
2207. Batina Radonje, u posjedu
stanovnika sela, sada u posjedu Marka
Vukainovog;
2208. Batina Vukaina Radonjinog,
u posjedu Memije, sina Balijinog;
2209. ifluk Hadi Jusufa; to su zemlje
Mojaa, Vukaina i Vuksana, hassa njiva
kao i tri parcele u posjedu Mustafe, sina
Husejnovog, sada u posjedu Hajdar-bega
Balijinog;
2210. Radohna, Vuka - na batini;
2211. ifluk Mustafe, sina Halilovog, u
posjedu Balije, sina Selaevog?, sada u
posjedu Hajdara Balijinog -ift;
2212. tipan, Premila? - na oevoj batini,
u posjedu Husejna Balijinog;
2213. Vuk, Nikole;
2214. Lazar, tipana - na oevoj batini;

2191. Batina Nike Vukaevog, u posjedu


2192. Jusufa Mustafinog, sada u posjedu
2193. Hajdara Balijinog; Batina

2206.

Davida Vuehninog, u
2194. posjedu Hasana Balijinog; Batina
Vuia Radosavljevog, u
2195. posjedu Hasana Balijinog; Batina
Vuehne, u posjedu Mehmeda
2196. Balijinog, sada u posjedu njegovog
2197. brata Mustafe; Batina Cvitka Boriinog,
u posjedu
2198. Davira, sada u posjedu Mustafe; Batina
Jovana, u posjedu Radmana, u
2199. posjedu Mehmeda, sina Balijinog,
2200. sada u posjedu Mustafe, sina
2201. Balijinog; Batina Cvitka Olivirovog, u
posjedu
2202. Nikole, sada u posjedu Hasana, sina
2203. Balijinog; Naputena batina Gojka, u
posjedu
2204. stanovnika sela, sada u posjedu
2205. Mustafe Balijinog;
2215.
2216.

muslimana sa batinama 11, nemuslimana 5;


resmi ift

2217. ispenda
2218. penice, kejla 30, iznos
2219. mjeanca, kejla 45, iznos
2220. zobi, kejla 32, iznos
2221. uur od povra
2222.
uur od lana
2223.
uur od sijena
2224.
uur od voa
2225. 3 mlina, pristojba

2226.

rihod:

2227.
2228.
2229.
2230.
2231.
2232.
2233.
2234.
2235.
2236.

24
2
12
5
45
0
45
0
16
0
20
10
38
40
90

2237.

68

2239.

NahijaRas

Naziv ovog sela ovdje je napisan kao "Vui", a takvo selo nije poznato. I u originalu popisa sela
navedeno
je "vojnuci spomenutog sela", a selo Vuii se nigdje ne spominju. Oito je da se radi o spomenutom selu
Drami.
69
2238.
Danas istoimeno selo sjeverozapadno od Novog Pazara.

2240.

2241.

1
2

mlin, pristojba
mlina, pristojba
uur od konica
2242. polovina badihave, mlaarine, poljaine i tapijske
pristojbe na zemin

177
2244. 1

5 60
60
2245. 145

2243.

1.900

Svega:

2246. 95. V o j n u c i spomenutog sela aronje, pripada Rasu:

Batina Radosava Boidarevog, u posjedu Jusufa, sina Mustafinog, sada u posjedu


Hajdara Balijinog;

2247.

2248.

batina 1;
2249.

: od itarica, resmi ifta i ostalog

Prihod
2250.

300
2251.
2252.

96. Selo S k u k o v o70, pripada Rasu:

Batina Radmana, u posjedu Marka

2253. Radonjinog, sada u posjedu Jaka,


2254. sina Radulovog; Batina Olivira, u

posjedu Radonje
2255. Bogojevog, potom u Milke, sina
2256. Rajinog, sada u posjedu Zulfikara,
2257. spahije; Batina Radonje, u posjedu
Jovana
2258. Vuksanovog, sada u posjedu
2259. Zulfikara, spahije; Batina Ivana,
sina Vukovog, sada u
2260. posjedu Zulfikara, spahije;

Batina Milka
Vukodragovog, u
2262. posjedu Zulfikara, spahije; Batina
Radonje, sina Petrovog, u
2263. posjedu Zulfikara, spahije; Batina
Radice, u posjedu stanovnika
2264. sela, sada u posjedu Jaka?
2265. Radulovog, dolaca;
Milko, Radonje; Vujin,
Marka; Stojan, Vuje; Cvitko,
Mitra;
2261.

2266. muslimana sa batinama 5, nemuslimana sa batinama 6;


2267.

f . 45

2280.
2268.
resmi ift
2269. ispenda
2270. penice, kejla 22, iznos
2271. mjeanca, kejla 35,

iznos

2272. zobi, kejla 24, iznos


2273. ire, medri 32, iznos
2274. uur od povra
2275. uur od lana
2276. uur od sijena
2277. uur od voa
2278. uur od konica
2279.
porez na

svinje

Prihod:

2281.
2282.
2283.
2284.
2285.
2286.
2287.
2288.
2289.
2290.

10
50
30
50
20
24
0
5

1
1
3
3
1
2
5
1
7
2

2291.

10

2292.

2293. 70 Danas zaselak Skukovo sjeverno od Novog Pazara.


2295.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
2294.
1

78
badihava, mlaarina, poljaina i
tapijska pristojba na zemin
2296.

2297.

2299. 75

2298.

1.500

Svega:

2300. 97. Selo P i l a r e d71, naputeno od raje, pripada Rasu:

Batina Radivoja
Radosavljevog, u

Batina Obroja, u posjedu


stanovnika
2310. sela;
2311. Batina Novaka i Crnog Vuehne;
Batina Bobora? Dabrivojevog, u
2312. posjedu Damjana, potom u posjedu
2313. Radosava, sada u posjedu Vukosava;
Vukosav, Marka - na oevoj batini; Marko,
Radivoja - na batini Jovana; Radosav, Dajka
urdevog - na oevoj
2314. batini; v
2315. Radonja, ivka - na oevoj batini;
Vukosav, Radosava - na oevoj
2316. batini; Radko, sin Vuehne - na
batini Ivana;

2301.

2309.

2302. posjedu Zulflkara, spahije;


Naputena batina Cvitka
2303. Radivojevog; Batina Vuka
Bogojevog, u posjedu
2304. Radonje Bogojevog; Batina
Damjana i njegovog brata,
2305. sinova Radosava Mihailovog;
Batina Radonje Vukovog; Batina Radice
Dobrivojevog, u
2306. posjedu Radosava i Bore?, sada u
2307. posjedu Vuka Vukmanovog;
Batina Vuksana Radiinog, u
2308. posjedu Vukosava;

2317. musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 15;


2318.
2319.
2320.
2321.
2322.
2323.
2324.
2325.
2326.
2327.
2328.
2329.
2330.

Prihod:

resmi ift
ispenda
penice, kejla 2, iznos
mjeanca, kejla 3, iznos
zobi, kejla 5, iznos
ire, medri 2, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
uur od voa
porez na svinje

polovina badihave, mlaarine, poljaine


2331.
i tapijske pristojbe na zemin
2332.
Svega:
2333.

22
500

98. Selo P r e n o v Do I 72 , pripada Rasu:

2334. Vito, Petra;


2335.
Batina Nikole Jovanovog, u

posjedu

2336. tipana, u posjedu Petra


2337. Stipanovog;
2340.
2341.

22
325
30
30
25
14
5
5
95
7
15
5

Batina Miladina Vuehninog, u


posjedu Ahmed-havade;
2339. Batina Tomaa, sina Vuehne
Radosavljevog;
2338.

71

Vjerovatno je to dananji zaselak Pilareta, sjeverno od Novog Pazara.


Selo pod tim imenom danas nije poznato, meutim, vjerovatno je rije o dananjem naselju Prtenova, u uem, sjevernom podruju Novog Pazara.
72

2342.

Nahija Ras

2343.

179

2344.

Batina Rajka Vujaevog, u


posjedu
2346. Radosava, sada u posjedu Heraka
2347. Radosavljevog; Batina Milaina
Radovanovog, u
2348. posjedu Radosava, sada u posjedu
2349. Dimitra Radosavljevog; Petre, Cvitka
- na batini; Batina Vojina, Vuia
Malinovog; Batina Mehmeda, Vujice
Vukovog, u
2350. posjedu Mehmeda Mahmudovog,
2351. sada u posjedu Ahmed-havade;
Batina Jovana, u posjedu Vite
2352. Petrovog; Batina
Milovana, u posjedu
2353. njegovog sina Petra, sada u posjedu
2354. Ahmed-havade; Batina Radice,
Vuka Petrovog, u
2355. posjedu Mehmeda Mahmudovog,
2356. sada u posjedu Ahmed-havade;
Batina Stoje, u posjedu Berana
2357. Radiinog, sada u posjedu tipana,
2358. sina Nikolinog; Batina Vite
Petrovog, u vlastitom
2359. posjedu; Novo, Pavla; Batina
ure, u posjedu Petra
2360. Radiinog, sada u posjedu Milovana
2361. Rajkovog; Batina Vukmira, u
posjedu Vuka,
2362. potom u Mehmeda, sada u posjedu
2363. Havade; Batina Ognana
Radonjinog, u
2345.

2378.

2364. posjedu Vukoja Ognanovog;


2365. Batina Radka, u posjedu Miladina,

sada u posjedu Vukosava Vukovog, sada u


posjedu Heraka Radkovog;
2366. Batina Dabiiva Miladinovog, u
posjedu Komlena Dabiivljevog;
2367. Batina Smoljana, u posjedu
Miladina Vuehninog, sada u posjedu
Ahmed-havade i Memiaha;
2368. Batina Nikole Cvitkovog, u posjedu
njegovog sina Marka;
2369. Batina Vukosava Vukovog;
2370. Batina Vukomana Radkovog;
2371. Batina Radonje Novakovog, u
posjedu stanovnika sela;
2372. Milain^Dimitra;
2373. Stojan, Zivka;
2374.
Jovan, Pavla;
2375. ifluk Iskender-bega, roaka
Jakubovog?; to su dvije njive u posjedu
Hasana, Mustafe, Ibrahima i Mehmeda,
sada u posjedu Mustafe i ostalih suvlasnika
- pola ifta;
2376. Dio ifluka Boka, u posjedu Radice,
Vuka, drugog Vuka i Vukmira, potom u
posjedu Mehmeda, sina Mahmudovog,
sada u posjedu Mahmud-havade i
Memiaha, sada (u posjedu) Mustafa-bega,
sina Dervi-begovog - godinje 200;
2377. Batina Nikole Petrovog, u posjedu
njegovog sina Stojana;

muslimana sa batinama 7, nemuslimana sa batinama 23, odsjekom 1;

2379.
Prihod:
resmi ift i nim ispenda
penice, kejla 48, iznos mjeanca,
kejla 75, iznos zobi, kejla 20, iznos ire,
medri 12,5, iznos uur od povra uur od
lana uur od sijena uur od konica uur od
voa porez na svinje
2382. polovina badihave, mladarine, poljaine i tapijske
pristojbe na zemin

2384.

2380.
2381.

2385.
2386.
2387.
2388.
2389.

2383.

Svega:

1
54
5
75
7
20
7
50
1
00
8
7,5
1
1

2390.
2391.
2392.

10 100
100 140

2393. 267

3.000

NahijaRas

2394.

Batina Rajka
Vujaevog, u posjedu

2395.

2396. Radosava, sada u posjedu

Heraka
2397. Radosavljevog; Batina
Milaina Radovanovog, u
2398. posjedu Radosava, sada u
posjedu
2399. Dimitra Radosavljevog; Petre,
Cvitka - na batini; Batina Vojina,
Vuia Malinovog; Batina Mehmeda,
Vujice Vukovog, u
2400. posjedu Mehmeda
Mahmudovog,
2401. sada u posjedu Ahmedhavade; Batina Jovana, u posjedu
Vite
2402. Petrovog; Batina
Milovana, u posjedu
2403. njegovog sina Petra, sada u
posjedu
2404. Ahmed-havade; Batina
Radice, Vuka Petrovog, u
2405. posjedu Mehmeda
Mahmudovog,
2406. sada u posjedu Ahmedhavade; Batina Stoje, u posjedu
Berana
2407. Radiinog, sada u posjedu
tipana,
2408. sina Nikolinog; Batina Vite
Petrovog, u vlastitom
2409. posjedu; Novo, Pavla;
Batina ure, u posjedu Petra
2410. Radiinog, sada u posjedu
Milovana
2411. Rajkovog; Batina Vukmira, u
posjedu Vuka,
2412. potom u Mehmeda, sada u
posjedu
2413. Havade; Batina
Ognana Radonjinog, u
2428.

2414. posjedu Vukoja Ognanovog;


2415. Batina Radka, u posjedu

Miladina, sada u posjedu Vukosava


Vukovog, sada u posjedu Heraka
Radkovog;
2416. Batina Dabiiva
Miladinovog, u posjedu Komlena
Dabiivljevog;
2417. Batina Smoljana, u posjedu
Miladina Vuehninog, sada u
posjedu Ahmed-havade i
Memiaha;
2418. Batina Nikole Cvitkovog, u
posjedu njegovog sina Marka;
2419. Batina Vukosava Vukovog;
2420. Batina Vukomana
Radkovog;
2421. Batina Radonje
Novakovog, u posjedu
stanovnika sela;
2422.
Milain^Dimitra;
2423. Stojan, Zivka;
2424. Jovan, Pavla;
2425. ifluk Iskender-bega, roaka
Jakubovog?; to su dvije njive u
posjedu Hasana, Mustafe, Ibrahima i
Mehmeda, sada u posjedu Mustafe i
ostalih suvlasnika - pola ifta;
2426. Dio itluka Boka, u posjedu
Radice, Vuka, drugog Vuka i
Vukmira, potom u posjedu
Mehmeda, sina Mahmudovog, sada
u posjedu Mahmud-havade i
Memiaha, sada (u posjedu)
Mustafa-bega, sina Dervi-begovog
- godinje 200;
2427. Batina Nikole Petrovog, u
posjedu njegovog sina Stojana;

muslimana sa batinama 7, nemuslimana sa batinama 23, odsjekom

1;
2429.
Prihod:
resmi ift i nim
ispenda
2431. penice, kejla 48, iznos
mjeanca, kejla 75, iznos zobi,
kejla 20, iznos ire, medri 12,5,
iznos uur od povra uur od lana
uur od sijena uur od konica
uur od voa porez na svinje
2432. polovina badihave, mlaarine, poljaine i
tapijske pristojbe na zemin
2430.

2433.

Svega:

2434.
2435.
2436.
2437.
2438.
2439.
2445.

2444.

1
54
5
75
7
20
7
50
1
00
8

7,5

2440.
2441.

1
1

2442.

10
100
100
140

2443. 2
67 3.000

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

180
2446.

99. Selo Stojnalov o 73 , pripada Rasu:

ifluk Ivana; to je zemlja


irina Iskenderovog, u posjedu
Mustafe, Mehmeda i Dervia,
sinova spomenutog Ivana - 3 ifta;

ifluk Ise Balijinog; to je


zemlja Pirije Dursunovog, u posjedu
Mustafe Ivanovog i brae - 2 ifta;

2447.

2448.

2451.

muslimana sa iftom 5;
2449.

2452.

Prihod:

110
60

resmi ift
2450. penice, kejla 4, iznos
mjeanca, kejla 25, iznos zobi, kejla
9, iznos uur od lana, sijena, konica i
povra badihava, mlaarina,
poljaina i tapijska pristojba na zemin

2453.

250
45

2454. 25
2455.

10
500
2456. Svega:
2457.
2458.

Arnauta

100. Selo Dol nj a R o g a t i c a74, pripada Rasu:

Batina ahina, potom u

2459. Jusufa, u posjedu Velije

Mustafinog,
2460. sa njivom Dolnja Cmorina, u
2461. posjedu brae Mehmeda i
Balije,
2462. sinova Velijinih; Batina
Berie, u posjedu Ishaka, sada
2463. u posjedu Mehmed-Selebije,
sina
2464. Hasan-elebije; Batina
Radosava, u posjedu Cvitka
2465. Martinovog, dolaca;
Batina Pirije, sina Timurovog, u
2466. posjedu Iskendera, sina
Arnauta
2467. Jusufa, sada u posjedu
njegovog
2468. sina Ilijasa; Batina Vuka
Radiinog, u posjedu
2469. Hasana Alagozovog, sada u
2470. posjedu Ahmeda, sina
2471. Ferhadovog; Batina Vuka

Ivanievog, u posjedu
2472. Velije Mustafinog, sada u
posjedu
2473. Hasana, sina Ferhadovog;
Batina Vuka Ivanievog, u posjedu
2474. Velije Mustafinog, sada u
posjedu
2475. Hasana, sina Mustafinog;
Batina Radivoja, dolaca, u posjedu
2476. Velije, sina Ferhadovog;
Batina Petra, u posjedu Marka, u
2477. posjedu Cvitka, dolaca,

2478. sada u posjedu Hasana, sina


2479. Mustafinog; Batina Jovana

2486. u posjedu Ferhada

Dimitrovog, u posjedu
2480. Radosava ivkovog; Batina
tipana, u posjedu Ivana,
2481. potom u Zivka Stipanovog,
sada u
2482. posjedu Radosava ivkovog;
Batina ure Milunovog, u posjedu
2483. Novka, dolaca, sada u
posjedu
2484. Radosava Jovanovog; Batina
Nike urainovog, u posjedu
2485. Hasana Mustafinog; ifluk
Iskendera, sina Arnauta Jusufa,
2492.
2493.

73
74

2494.

Iskenderovog i

2487. Hizira Jusufovog, sada u

posjedu v njegovog sina Ilijasa; arko,


Ognana; Aleksa, Zivka; Rajko,
dolac; Radivoj, dolac; Lijan, dolac;
Stanko, dolac; ifluk Saltuka, sina
Arnauta
2488. Mehmeda, sada u posjedu
Mustafe
2489. Alijinog - pola ifta;
ifluk Bajezida Berrakovog, u
2490. posjedu Dimitra Mirkeinog,
2491. potom udovice Mirkee, sada
u

Nepoznato.
Dananje selo Rogatac, sjeverozapadno od Novog Pazara.

Nahija Ras

2495.

2496.

2497.
posjedu Murada Bali-begovog 2498.
ift;
stanovnika
sela; sa batinama 12,
2499.
muslimana

nemuslimana 9,
2503.
2505.
2507.
2509.
2511.
2513.
2515.
2517.
2519.
2521.
2523.
2525.
2527.
2529.

2531.

2501. Prihod:

resmi ift i dunum


ispenda
penice, kejla 30, iznos
mjeanca, kejla 55, iznos
zobi, kejla 30, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od voa
4 mlina, pristojba
porez na svinje
polovina badihave, mlaarine,
i tapijske pristojbe na zemin

2500.
2502.

2526.

2504.
2506.
2508.
2510.
2512.
2514.
2516.
2518.
2520.
2522.
2524.

234
250
450
550
150
14
10
32
5
60
15

2528. 90
2530. Svega:

101. Selo P o n o r i c e75, pripada Rasu:

Batina Marka,
Radoina Stojkovog,
2533. sada u posjedu Mustafe
Balijinog; aban, Duraka; Batina
Radivoja, u posjedu Dursuna
2534. Firuzovog, sada u posjedu
Mustafe
2535. Balijinog; Ali, Ahmeda;
Batina Vukomana, u posjedu Vuka
2536. Radovanovog, potom u
Hamze
2537. Timurovog, sada u posjedu
Jovana
2538. Nikolinog; Batina Zuje, u
posjedu Ahmeda
2539. Ejnehanovog, sada u posjedu
Alije,
2540. sina Ahmedovog; Batina
udovice Jokire, u posjedu
2532.

Hassa njive 3,
posjedu

2541. Dervia, sina Hadi


Sinanovog; Batina Vukice Vukinog,
u posjedu
2542. Mustafe Balijinog;
Batina Radice Radivojevog, u
2543. posjedu Mustafe, sina
Balijinog; Batina Vukaina, u posjedu
2544. Radisava, sada u posjedu
Husejna
2545. Balijinog; Batina Cvitka
Dabiivljevog, u
2546. posjedu Mustafe Balijinog;

2547.

i Fazlije

Zemin Vuje, u posjedu Aie

2548. hatun - pola ifta; Hasan,


Abdullaha - na batini Radonje
2549. Radiinog, umjesto njega
Radoje; Batina Milosava
Radovanovog, u
2550. posjedu Mustafe Balijinog;
Batina Radosava, u posjedu
Dimitra,
2551. potom u Omera^Timurovog,
sada u
2552. posjedu Milka ivkovog;
Batina Radosava, u posjedu
Mustafe; Batina Vuka, u posjedu
Radice
2553. Vukievog, sada u posjedu
2562. 75 Nepoznato.
2563.
182

2564.

Mustafe

2554. Balijinog;
2555. Naputena batina Petra;

Batina Radosava, u posjedu


2556. Murada, sada u posjedu
Mustafe
2557. Balijinog; Obrad, Radonje na oevoj batini,
2558. umjesto njega Dimitre;
Batina Todora Stipanovog, u posjedu
2559. Mustafe Balijinog; Mihajlo,
Cvitka - na oevoj batini; Batina
Radice, u posjedu Stojka, sina
2560. Radosavljevog, sada u
posjedu
2561. Obrada Radenkovog;

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Hassa njiva, u
posjedu Dervia Hadi v
Sinanovog - ift; ivko,
Vuka;

Napute
na batina Petra
2567. Branisavl
jevog;
Vujica,
Radonje; f.46
2565.

2568.

2566.

2569.

muslimana sa batinama 17, nemuslimana sa batinama 9;


2570. Prihod:

resmi ift, bennak i nim


433
2572.
ispenda
225
2573.
penice, kejla 25, iznos
375
2574.
mjeanca, kejla 39, iznos
390
2575.
zobi, kejla 37, iznos
175
2576.
uur od povra
55
2577.
uur od lana
80
2578.
uur od sijena
160
2579.
uur od konica
95
2580.
uur od voa
71
2581.
uur od bijelog i crvenog luka
40
polovina badihave, mladarine, poljaine
2582.
i tapijske pristojbe na zemin
402
2583.
Svega:
2.500
2571.

2584.

102. Selo Petrova 76 , pripada Rasu:

Batina Evlije, sina


Mahmudovog, u
2585.

2586. posjedu Vuia Stipanovog;


Batina arka, u posjedu Mahmuda
2587. Ahmedovog, sada u posjedu

2588. stanovnika sela; Batina


Jovana, u posjedu Sulejmana,
2589. sada u posjedu stanovnika
sela; imun, tipana; Batina Radina,
u posjedu Sulejmana,
2590. sada u posjedu Vika
Todorovog; Novko, Vika; Radul, Vika;
Batina Radka, u posjedu irmerda,
2591. potom u posjedu stanovnika
sela,
2592. sada u posjedu Juraja
Vukaljevog; Batina Bogdana
Radonjinog, u
2593. posjedu Perviza, sada u Hadi
Ise,
2594. sina Hasanovog; Musli,
Perviza; Batina Pavla, u posjedu
Hadi Ilijasa,
2595. sada u posjedu Mustafe
Pervizovog i
2596. suvlasnika; Batina Radosava i
Nike, u posjedu
2597. Petra Rajkovog;

2612.

76

2598.
Paval, Rajka;
2599. Batina Stojana, Radice

Vujiinog,
2600. sada je uiva Boi Vukaljev;
Batina Radonje Mirkovog, u posjedu
2601. tipana Radosavljevog, sada
u
2602. posjedu Stanoja
Vuerinovog; tipan, Vukalja;
Batina Vika Todorovog;
Batina Radonje Cvitkovog, u
2603. posjedu stanovnika sela;
Batina Radonje Radiinog, u posjedu
2604. Radonje, sada u posjedu
Vika
2605. Todorovog; Batina Radonje,
u posjedu Mihaila
2606. Ivanovog, sada u posjedu
Pavla, sina
2607. Rajinog; Batina Vujice, u
posjedu Radenka
2608. Mirkovog, sada u posjedu
Vite
2609. Vuerinog; Batina
Vukosava, u posjedu
2610. stanovnika sela, sada u
posjedu
2611. Nedeljka Vlkovog;
Naputena batina Milete Stojinog;
Mezra Mirda u spomenutom selu, u

Danas zaselak Petrova u uem, sjeverozapadnom podruju Novog Pazara.

2613.
hijaRas

Na

183

posjedu Alije, sina Ilijasovog, sada u


Maleta, stanovnik Novog Pazara;
posjedu Mustafe Pervizovog i Hadi
itnun, njegov brat;
Ise, sina Hasanovog;
Perviz,

2614.
2615.
2616.

Abdullaha;

Hassa njiva, dunuma 2, vinograd 1, u


Rinko, dolac;
posjedu Bajezida, sina Mustafinog,
Vuk, dolac;
sada u posjedu Perviza i Mehmeda;
Rajak, dolac;
Sinan, Bosna;
Viko, Todora -

2617.

2618.
2619.
2620.

na oevoj batini;
2621.
Mustafa, Sinana;

muslimana sa batinama 10, nemuslimana sa batinama 20, pusta


batina 1;
2622.

2624.

2623.

Prihod:

2625.
2626.
2627.
2628.
2629.
2630.
2631.
2632.
2633.
2634.
2635.
2636.

polovina badihave, mlaarine, poljaine

resmi ift i dunum


234
ispenda
500
penice, kejla 40, iznos
600
mjeanca, kejla 55, iznos
550
zobi, kejla 40, iznos
200
ire, medri 205, iznos
1.435
uur od povra
50
uur od lana
90
uur od sijena
90
uur od konica
5
uur od voa
200
pristojba na sitnu stoku
10
porez na svinje
29

i tapijske pristojbe na zemin


257
vinograd Alije, sina Nesuhovog, u posjedu
2638.
Alije Ahmedovog, dunuma 2, pristojba
14
2639.
vinograd Hasan-bega, dunuma 3, pristojba
21
vinograd Hasan-elebije, sina Iskenderovog,
2640.
dunuma 3, pristojba
21
vinograd Bekira, serode, u posjedu Memije,
2641.
sina Abdullahovog, dunuma 2, pristojba
14
2637.

hassa vinograd Ahmeda, sina Hadi Sinanovog,

dunuma 3, pristojba
21
2643.
hassa vinograd Mustafe, dunum 1, pristojba
7
2644.
hassa vinograd Hadi Dedetov, dunuma 2, pristojba
14
2645.
vinograd Mustafe Balabanovog, dunuma 2, pristojba
14
vinograd Ahmeda, sina Ilijasovog, u posjedu Memije,
2646.
sina Hasanovog, dunuma 2, pristojba
14
vinograd Mustafe, sina Hasanovog, dunuma 2,
2647.
pristojba
14
2648.
vinograd Hadi Mustafe, dunum 1, pristojba
f
2649.
vinograd Mustafe Sinanovog, dunuma 2, pristojba
14
2650.
vinograd Dafera, dunuma 8, pristojba
14
2651.
vinograd Semre hatun, dunum 1, pristojba
f
2652.
vinograd Ferhada, dunuma 2, pristojba
14
2653.
vinograd Abdije, dunuma 2, pristojba
14
2654.
vinograd Dafer-vojvode, dunuma 2, pristojba
14
vinograd Kurd-Alije, sada u posjedu Hasana, sina
2655.
Jusufovog, parcela 1, dunuma 3, pristojba
21
2642.

2656.

2657.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

184
hassa vinograd Murada Alijinog, u posjedu Hasana,
dunum 1, pristojba
7
2660.
vinograd Husejna (iz) Lipovara?, dunum 1, pristojba
7
2661.
vinograd Mustafe, sina Alijinog, dunum 1, pristojba
7
2662.
vinograd Orua, dunum 1, pristojba
7
2663.
vinograd saraa Balije, dunum 1, pristojba
7
2664.
vinograd tabaka Sefera, dunum 1, pristojba
7
vinograd Alije, sina Mustafinog, u posjedu Alije, sina
2665.
Ahmedovog, parcela 1, dunuma 2, pristojba
14
2666.
vinograd Sulejmana, dunuma 2, pristojba
14
2667.
vinograd Havade hatiba, dunum 1, pristojba
7
2668.
vinograd Ferhada Alijinog, dunuma 3, pristojba
21
2669.
vinograd Ahmeda, sina Isinog, dunuma 3, pristojba
21
2670.
vinograd Abdi-havade, dunuma 2, pristojba
14
2671.
vinograd Ahmeda Ilijasovog, dunuma 2, pristojba
14
vinograd Ferhada, merduma Ali-begovog, dunum 1,
2672.
pristojba
2658.
2659.

7
vinograd Husejna, dunum 1, pristojba
7
2674.
vinograd Balije Memijinog, dunum 1, pristojba
7
vinograd Husejna, sina Hasanovog, parcela 1, dunuma
2675.
3, pristojba
21
vinograd Selvije, keri Abdullahove, dunuma 2,
2676.
pristojba
14
2677.
vinograd Muse, sina Ismailovog, dunum 1, pristojba
7
2678.
vinograd Fuada, sina Ismailovog, dunuma 3, pristojba
21
vinograd urije Mahmuda, parcela 1, dunuma 2,
2679.
pristojba
14
2680.
vinograd saraa Alije, parcela 1, dunum 1, pristojba
7
vinograd Nefise hatun, u posjedu Mehdi-halife,
2681.
dunuma 2, pristojba
14
2682.
Svega:
4.700
2673.

103. Selo P o l a z77,


pripada Rasu:
2683.

Batina Osmana Iskenderovog, u


posjedu Hasan-bega, zaima, sada u
posjedu Ahmed-elebije, sina
Alijinog; Batina Cvitka, u
posjedu Hasana,
2688. sada u posjedu Nikole, sina
2689. Jakovljevog; Batina
ura, u posjedu Jahje
2690. Hamzinog, sada u posjedu Atlije,
2691. sejjara; Batina Novaka, u
posjedu Bajezida
2692. Hasanovog, sada u posjedu
2693. njegovog sina
Memije; Batina Ranisava, u
vlastitom
2694. posjedu, potom* u njegovog sina
2684.
2685.
2686.
2687.

2695. Mehmeda, sufije; Batina


Radaina, u posjedu Hizir2696.
bega, sada u
posjedu Ahmed-elebije;
Batina irmerda, u posjedu
Alije,
2697. sada u posjedu Ahmedelebije, sina
2698. Alijinog; Batina Bogdana, u
posjedu Alije,
2699. sina Pirijinog, sada u
posjedu
2700. Mehmeda, sina
Husrevovog; Batina Radonje,
u posjedu
2701. Mehmeda, sina Husrevovog;
Batina Vukaina, u posjedu Husejna,
2702. sina Karagozovog, sada u
posjedu
2703. Atlije, sina Timurovog;

2704. ' Dananje selo Poloi, sjeverozapadno od Novog Pazara.


2705.
Nahija
Ras

Batina Vitomira
Vukasovog, u
2709. posjedu Dervia, sina Hadi
2710. Sinanovog; Batina
Radonje Lukaevog, u
2711. posjedu Ahmed-elebije, sina
2712. Alijinog; Batina uraina, u
posjedu Hadije,
2713. sada u posjedu Ahmedelebije, sina
2714. Alijinog; Cifluk solaka Alije;
2707.

2708.

2706.

185

to su sedam njiva
2715. i jedna livada, poznate kao
2716. Dimitrova krevina, u
posjedu
2717. Hizir-elebije Alijinog, sada
u
2718. posjedu Rahime, keri
Mehmed2719. elebijine; Hassa njiva
1; livada, u posjedu
2720. Dervia (i) brae - ift;

Batina Radonje, u posjedu Mehmeda


2721. Husrevovog; Batina Nike
Radivojevog, u posjedu

2733.

2722. Atlije, sina Timurovog;


Batina Vuje Radosavljevog, u
2723. posjedu Mehmeda
Husrevovog; Batina Novaka
Gorinovog, u
2724. vlastitom posjedu; Batina
Milaina, u posjedu Radonje,
2725. dolaca, sada u posjedu
Vukoja
2726. Bogdanovog; Batina
Novaka Dimitrovog, u
2727. vlastitom posjedu; Batina
Vukoja Bogdanovog; Batina
Jovana, u posjedu Vukoja
2728. Vukainovog, sada u
posjedu
2729. Obrada; Batina Vukca, u
posjedu Vuka, sada
2730. u posjedu Dervia, sina
Sinanovog; Batina Radosava, u
posjedu
2731. Radosava, Vukaina
Kostadinova,
2732. dolaca;

muslimana sa batinama 18, nemuslimana sa batinama 8;


2734.

Prihod:

resmi ift
374
2736.
ispenda
200
2737.
penice, kejla 45, iznos
675
2738.
mjeanca, kejla 95, iznos
950
2739.
zobi, kejla 57, iznos
285
2740.
uur od lana
80
2741.
uur od povra
20
2742.
uur od sijena
150
2743.
uur od konica
90
2744.
uur od bijelog i crvenog luka
17
2745.
uur od voa
53
2746.
1 mlin, pristojba
30
polovina badihave, mlaarine, poljaine
2747.
i tapijske pristojbe na zemin
216
2748.
Svega:
3.000
2735.

Batina Radosava, u posjedu


Olivira,
2753. potom u irina Turhanovog,
2750.
Batina Radonje Olivirovog, sada u
2754. posjedu njegovog brata
u
Velije; Batina Vuka Radonjinog
2751. posjedu Abdurrahmana, sada u
Nikoliia;
2752. njegovog brata ah-Velije;
104. Selo M i s i 78,
pripada Rasu:
2749.

Batina Vukadina Radkovog, u


posjedu Abdurrahmana, sada u posjedu
njegovog brata ah-Velije;
2756. Batina tipana Rajkovog, u posjedu
2755.

Abdurrahmana, sada u posjedu


njegovog brata ah-Velije;
2757.
Batina Vukaina, u
posjedu

2758. " Dananje Misie, selo sjeverozapadno od Novog Pazara.


2760.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
2759.

186
2761. Abdurrahmana, sada u posjedu ah2762. Velije, njegovog brata; Batina popa

Radosava, u posjedu

17. Dervia Turhanovog, sada u

posjedu

18. ah-Velije, sina Alijinog;


19.
20.
21.
22.
23.
2763. ahmana i Dervia, sada u posjedu
2764. ah-Velije; Batina Vuehne, u

24.

Batina Marka, u posjedu


Pirije, sada
u posjedu njegovog sina
Hasana; ifluk Ali-elebije
Iskender-begovog,
to su etiri parcele hassa
njive i
jedna parcela livade, sada u
posjedu
Fuada, sina Alijinog,
dunuma 8; Hassa zemin, pet
parcela, u posjedu
Hizira, sina Veli-havade,
sada u
posjedu Mehmed-elebije,

posjedu Fuada
2765. Alijinog, potom u posjedu Ali2766. elebije, sada u posjedu njegovog
2767. brata; ifluk Kejvana; to su
zemlje
2768. Radivoja, Radonje i Nikole - ift;
ifluk Pirije Ahmeda, sina Alije
2769. Dimitrovog, sada u posjedu
2770. njegovog sina Hasana - ift; Batina
Radosava i Mezida, sada u
2771. posjedu Hasana, sina Pirijinog;
Batina Cvitka Nikolinog, u posjedu
2772.
28. f
.2774.
2775.
2776.
2777.
2778.
2779.
2780.
2781.
2782.

muslimana sa batinama 13, nemuslimana sa batinama 2;


2773.

Prihod:
resmi ift i dunum
398
ispenda
50
penice, kejla 48, iznos
720
mjeanca, kejla 80, iznos
800
zobi, kejla 50, iznos
250
uur od povra
43
uur od lana
2
uur od sijena
97
uur od konica
93

uur od voa
5
porez na svinje
35

2783.
2784.

3 mlina, zaputeni
polovina badihave, mlaarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
70
2787.
Svega:
2.500

2785.
2786.

2788.

105. Selo V o d o h o v o , pripada Rasu:

Batina Marka
Radainovog, u

2789.

2790. posjedu Bekira

Abdullahovog, sada
2791. u posjedu Dafer-bega;
Batina Vukasa, u posjedu jeniara
2792. Kasima i Jakuba, sada u
posjedu
2793. Dafer-bega; Batina
Vuehne Dobrainovog, u
2794. posjedu Iskendera, sada u
posjedu
2795. Dafer-bega; <

Batina Cvitka, u
posjedu drugog
2797. Cvitka, sada u posjedu
Dafer-bega; Batina Simuna, u
posjedu Ahmeda,
2798. sina Lutfijinog, sada u
posjedu
2799. Dafer-bega; Batina Jusufa,
sina Ahmedovog, u
2800. posjedu Ivana Petrovog,
sada u
2801. posjedu stanovnika sela;
Batina Gojka, nepoznat, u posjedu
2796.

2802. 79 Danas selo Vidovo, sjeverozapadno od Novog Pazara.


2803.
Nahija
Ras
2805.

2804.

117

2806. Mehmeda, sina Ismailovog,

2818. Vidanova, sada u posjedu

2807. posjedu njegovog sina

2819. Miloevog; Batina Radivoja,

sada u

Mirzada; Batina Mehmeda, u


posjedu udovice
2808. Draginje, sada u posjedu
Petka; Batina Mite Radetinog, u
vlastitom
2809. posjedu; Batina
Radosava Radonjinog, u
2810. posjedu njegovog sina
Marka; Batina Raje
Kostadinovog; Aleksa, Graje;
Batina Raje Kostadinovog
2811. (ponovljeno);
2812. Batina Miladina
Stipanovog; Batina Nikole
Miloevog; Batina Petka, Pete
Radovanovog; Batina Vukasa
Radovanovog, sada u
2813. posjedu Ilije Rajinog; Petko,
Nikole; Batina Nikole, Rajka
Radonjinog, u
2814. vlastitom posjedu; Batina
Ivana Petrovog, u posjedu
2815. Hadi Dafera^ Batina
tipana Zivkovog, u posjedu
2816. Dafera; Batina Janka,
u posjedu Milka
2817. Dobrainovog, potom u
Matije

Nikole

u posjedu Milka
2820. Radiinog; Batina Reljice, u
posjedu Petka,
2821. nepoznat; Radonja, tipana;
Batina Radaina, u posjedu Ivana;
Batina Lazara Cvitkovog; Marko,
ivka; Batina Dimitra Cvitkovog;
Batina Boidara, u posjedu Mile;

2822. tipan, Bogdana;


2823.
Rajan, dolac;
2824.
Petko, Radetine;
2825. Vuk, Petka;
2826.
Jakov, Milenka;
2827. Nedeljko, Miladina;
2828. ifluk Timur-bega; to je

ifluk Sulejman-vojvode;
Batina Vuksana, u posjedu
Sulejmana, sada u posjedu Hadi
Dafera;
2833. Batina Radovca, u posjedu
Sulejmana, sada u posjedu Hadi
Dafera;
2834. Batina Radovca, u posjedu
Sulejman-vojvode, sada u posjedu
Dafera;
2835. ifluk Timur-bega, sina
Jakubovog, pisara, to je jedna njiva
zvana Stup i batine Boia
Vukainovog i Vlada i batine
Milka Radosavljevog i Vukasa, kao
i zemlje koje su inile Alijin dio, u
posjedu Ahmeda, sina
Iskenderovog, sada u posjedu
Alihana, prilaca, uiva ga
Mehmed-elebi - ifta 3;
2831.
2832.

zemlja pod imenom Mitrov Stup,


uivaju je Huma i pisar Ali, sada u
posjedu Mehmeda, sina
Hurremovog - pola ifta;
2829. ifluk jeniara Hasana; to
su zemlje uzete od nevjernika po
imenu Nikola, sin Radkov i
Vuehna, kao i ak, sada ga uiva
Mustafa, sin Ahmed-age - pola
ifta;
2830. Batina Vukmana, u
posjedu Sulejmana, sada u posjedu
Hadi Dafera;

muslimana sa batinama i iftom 18,


pola ifta 2, nemuslimana sa batinama 26;

2836.
2837.

nim

resmi ift i

2846.

Prihod:

2838. ispenda
2839.
penice, kejla
2840.

iznos

50, iznos
mjeanca, kejla 150,

2841. zobi, kejla 55, iznos


2842. uur od povra
2843. uur od lana
2844. uur od konica
2845. uur od voa
2852.

2853.

3
96
2848. 6
50
2849. 7
50
2850. 1
.500
2851. 2
75 35
20 59
25
2847.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

188
2854.

50, iznos

2855.

svinje
2856.
2857.

polovina badihave, mladarine, poljaine

pristojbe na zemin
2858.

pisara Alije, dunuma 2, pristojba


2859.

jeniara Kasima, dunuma 2, pristojba


2860. vinograd Kasima, u posjedu njegovog
2861.

Memije, dunuma 3, pristojba


2862. vinograd Hasana i Hurrema, sinova

2863.

begovih, dunum 1, pristojba


2864. vinograd Balije, sina Sulejmanovog,
2865.

3, pristojba
2866.

grad jeniara Bekira i Kasima, u posjedu Dafera,


seraskera, parcele 2, dunuma 3, pristojba
2867. vinograd Alije, sina Mahmudovog,
2868.

ire, medri
350
porez na
42
i tapijske
343
vinograd
14
vinograd
14
sina
21
Dafer7
dunuma
21
vino
21
dunuma

3, pristojba
2870.

21
vinograd
14
vino

2871.

28
vino

2869.

Dafer-vojvode, dunuma 2, pristojba


grad Hasana, sina Jusufovog, parcele 2,
dunuma 4, pristojba

grad Pervanea, u posjedu Husejna, sina


Ibrahimovog, dunuma 2, pristojba
2872. vinograd Ali-elebije, u posjedu
Hasana, sina Mehmedovog i Behrama,
izmedije,

14

2873.

dunuma 2, pristojba

106. Selo B r e z n i k ,
pripada Rasu:

2874.

parcela 1,
14
Svega:
4.500

2875.

2887. posjedu Jahja-aua, sada u

posjedu
2888. Alije Uvejsovog; Batina
Tome, u posjedu Radula
2889. Radeinovog, potom u
Batina Vuia Milainovog, u
ivka, u
2879. posjedu Jahja-aua, sada u posjedu
2890. posjedu Alije Uvejsovog;
2880. Alije Uvejsovog; Batina
Batina Radonje Vukovog, u posjedu
Boidara Radosavljevog, u
2891. Mitra Jovanovog, sada u
2881. posjedu Jahja-aua, sada u posjedu
posjedu
2882. Alije Uvejsovog; Batina
2892. njegovog sina Alije;
Stipaina Radosavljevog, u
Batina Radonje Novakovog, u
2883. posjedu Vukaina, u posjedu
2893. posjedu Vojina, sada u
Jahja-aua, sada u posjedu Uvejsovog
posjedu
2884. sina Alije; Batina Vukasa
2894. Dimitra Uvejsovog?;
Radivojevog, u
Batina Vukosava Milovevog, u
2885.
Prihod: 2895. posjedu Alije Uvejsovog;
2886. od itarica, resmi ifta, uura
od lana i konica i ostalog
2876. Batina Vuka Vladkovog, u posjedu
2877. Jahja-aua, sada u posjedu
2878. njegovog sina Alije;

2896.

2897. ' Nepoznato.

60

Na
119

2898.

hijaRas
2899.

107.

Selo Paresine 81 , pripada Rasu:


Batina Kojina Vukasovog, u
udovice Stane, sada u posjedu
posjedu Cvitka, sada u posjedu
Jovana;
Miladina KojSinovog;
Radonja,

2900.
2901.
2902.

Jovana;

Vukoje, Miladina; Mitre, Kojina;


Radivoj, Miladina; Radko, Vukoja;
Batina Radosava, u posjeduRajica,

2903.
2904.
2905.

Radivoja;

njegovog brata Jovana;

2906.

Koje;

Batina Petka Cvitkovog, u posjedu


Luka, Rade;

2907.
2908.

nemuslimana sa batinama 11;


2909.

od itarica, uura od lana, konica i ostalog


2910.

108.

Prihod:
200

Selo Kravi 82, pripada Rasu:


Batina Jovana Stipainovog;
Jovan, Rajice;
Vukoman, Jovana; Matija, Milka;
Batina Damjana Mihovilovog;
Batina Miloa Radonjinog, u posjedu
Vleta, Damjana; Petka

2911.
2912.
2913.
2914.

Radonjinog, sada u posjedu

Batina Miladina Radonjinog;


Petra Petkovog;
Radivoj, Miladina; Kostadin, Milka;

2915.
2916.

2917.

Matija,

nemuslimana sa batinama 10;


2918.

Prihod:

ispenda
250
2920.
penice, kejla 15, iznos
225
2921.
mjeanca, kejla 17, iznos
170
2922.
zobi, kejla 18, iznos
90
2923.
uur od povra
2924.
uur od lana
10
2925.
uur od sijena
30
2926.
uur od voa
15
2927.
uur od bijelog i crvenog luka i kupusa
20
polovina badihave, mlaarine, poljaine
2928.
i tapijske pristojbe na zemin
95
2929.
Svega:
900
2919.

2930.

109. Selo D o 1 nj a T u i m lj a83, pripada Rasu:

2931.

Dimitra Kostadinovog, sada u


Mahmuda, sina Husejnovog, potom
2932.

posjedu njegove keri Emine;


2933. 81
2934. 82
2935. 83
2936.

Batina Radosava, u posjeduBatina


vlastitom posjedu;
u njegovog sina Alije, sada u
Batina Vukila Vukainovog, sada u
posjedu Alije, spahije;

Danas selo Paresije, sjeverozapadno od Novog Pazara.


Danas selo Kravici, jugoistono od Rake.
Danas samo Tuimlja, selo sjeverozapadno od Novog Pazara.
2937.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

190
2938.

2939.

Batina Milete Radenkovog,

2940. posjedu halvadije Hizira,

sada u

2941. posjedu Hizira, spahije;

Batina Petra Vukovog, u posjedu


2942. Ibrahima, sina
Ugljeinog; Batina Vuka, u
posjedu Viete
2943. Radonjinog, sada u posjedu
2944. Ibrahima Ugljeinog; Batina
Luke Milojevog, u vlastitom
2945. posjedu; Batina Jovana
Stipanovog, u posjedu
2946. Alije, spahije, sada u posjedu
2947. njegovog sina; Batina Petra
Mihailovog, u posjedu
2948. Alije Ivkovog, sada u posjedu
2949. njegovog sina Hasana;
Batina Vuka, u posjedu Radice
2950. Radoevog, sada u posjedu
Rajice,
2951. stanovnika sela ... (nejasno);
Batina Vukomana Ivanievog, u
2952. posjedu Sulejmana, sina
Fuadovog; Batina Grubaa, u
posjedu Radmila,
2953. u posjedu Alije, sada u
posjedu
2954. njegovog sina Hasana;
Batina Vukia Milainovog, u
2955. posjedu Cvitoja Velainovog,
potom
2956. u posjedu Halila, a sada u
Alije;

Batina Vasilja
Radosavljevog, u
2958. posjedu udovice Rajice, sada
u
2959. posjedu Dimitra; Batina
Cvitka, u posjedu Raana
2960. Markovog; Batina
Petra? Radosavljevog, u
2961. posjedu Kostadina, sada u
posjedu
2962. njegovog sina Dimitra
2963. Kostadinovog; Batina PirMezid-havade, u posjedu
2964. stanovnika sela; Batina
Raduna Radovanovog, u
2965. posjedu Alije, sada u posjedu
2966. njegovog sina Hasana;
Batina Jakova Vukadinovog, u
2967. posjedu Ibrahima Ugljeinog;
Batina Vukia Bojkovog, u posjedu
2968. Alije, spahije; Batina Petra
Radiinog, u posjedu
2969. popa Kostadina; Batina
Radovana, u posjedu Milaina
2970. Radainovog; Batina Milete
Lazarovog, u posjedu
2971. Divane Alije, spahije;
Batina Radonje Radosavljevog;
Batina Vukoja Markovog;
2957.

2972.

2973.

2974.

48

muslimana sa batinama 15, nemuslimana sa batinama

11;
2975. Prihod:
2976.
2977.
2978.

resmi ift
330
ispenda
275
penice, kejla 36,5, iznos
548

m
jeanca, 2983.
kejla
45,5,
2984.
iznos
2979.

455

2985.

z 2986.
obi,
kejla 56, 1 mlin, zaputen
2987.
iznos
2980.

2
uur od sijena
20
uur od voa
51
uur od bijelog i crvenog luka i kupusa
20
1 mlin, pristojba
15
porez na svinje
15

polovina badihave, mladarine, poljaine


i tapijske pristojbe na zemin
2988.
768
ire,
vinograd Jusufa, dunuma 3, pristojba
medri 2989.
21
vinograd Mahmuda, sina Husejnovog,
32
dunuma 3, pristojba
2982. u2990.
21
ur od
vinograd Velije, dunuma 4, pristojba
povra i 2991.
28
lana
2992.
vinograd Pir-Alije, dunum 1, pristojba
7
280

2981.

2993.
ijaRas
2994.
2995.

Nah
l$rl

vinograd Timura, sina Husejnovog,

dunum 1,
7
vinograd
21
vinograd
21
vinograd
28

pristojba
2996.

Sulejmana, dunuma 3, pristojba


2997.

Firuza, dunuma 3, pristojba


2998.

Duraka, dunuma 4, pristojba


vinograd Fuada Abdullahovog, u
posjedu Fadlullaha Jusufovog, sada u posjedu
2999.

Hasana
14

3000.

Jusufovog, parcela 1, dunuma 2, pristojba


3001. vinograd Perviza, u posjedu Zahide hatun,
3002.

dunuma 3, pristojba

3004.

3003.

110. V o j n u c i spomenutog sela Dolnja Tuimlja, pripada Rasu:


Kurd-Ali, Duraka;

3005.

sada u posjedu njegove


3007.

stare batine, u posjedu njegovog


3008.

3009.

od itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog


3010.

Prihod

3011.

80

112. Selo Kuri 84, pripada Rasu:


Dimo, Grajana - na batini;
Vuka Stojanovog;
Radivoj, Dimitra; Batina

3013.
3014.

Radonje, u posjedu
Batina Jovana Vukainovog, u

stanovnika sela;
posjedu udovice Janice, sada u
Vuk, Petra;
posjedu Gojka? i Dimitra, u Vujin,

3015.

3016.

Pavla;

suvlasnitvu;
Viko, Dimitra;

3017.

Batina Rajka Olivirovog, u posjedu


3018.

Prihod:
500

111. Mezra Petrova,u blizini spomenutog sela Dolnja Tuimlja,

:
od itarica, resmi ifta i ostalog
3012.

sina Alije,

ifluk Hasana, sina Ilijasovog; to su


keri Emine hatun;
vojnuke zemlje koje su njegove
Batina Jusufa Hamzinog, u posjedu
Alije, sina Mahmudovog, sada u
sina Mahmuda, potom u njegovog
posjedu njegove keri Emine;

3006.

pripada Rasu:

parcela 1,
21
Svega:
3.000

nemuslimana sa batinama 8;
3019.

od itarica, resmi ifta i ostalog

Prihod:
400

3020. 84 Dananje Kurie, selo sjeverno od Rake.


3022.
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
3021.

192
3023.

113. Selo Gornje Tenkov o , pripada Rasu:

Zemin Mustafe, sina


Mehmedovog, u
3025. posjedu Jusufa, sina Alijinog,
sada u
3026. posjedu Mustafe, sina
Bajezidovog 3027. pola ifta; Zemin Ahmeda,
Mustafe i Jusufa,
3028. sinova Bajezidovih, sada u
posjedu
3029. spomenutog Mustafe - pola
ifta; ifluk Pir-Guverdije, u posjedu
3030. njegovih sinova Mustafe i
3031. Mehmeda, sada u posjedu
Hadi
3032. Dafera - ift; Batina
Hajdara Aslihanovog, u
3033. posjedu Jovana, sada u
posjedu
3034. Matije Ankova; Ivan,
Bogdana; Batina Radonje
Vukodragovog, u
3035. posjedu Mustafe, sina
Bajezidovog; Batina Bogdana, u
posjedu
3036. Radosava, sina Jovanovog;
Batina Dejana, Radice Todorovog, u
3037. posjedu Vuia Nekovog;
Vui, Neka; Batina Radice
Todorovog, u posjedu
3024.

3048.

3038. Petka Vukovog; Batina


Radonje, u posjedu Mile
3039. Vujiinog, sada u posjedu
Rajka
3040. Milinog; Batina Vukia, u
posjedu Nikole
3041. Radiinog, potom u posjedu
Radonje
3042. Vukodragovog, sada u
posjedu
3043. Milene, udovice; Batina
Radice, u posjedu stanovnika
3044. sela; Batina Nikole, u
posjedu Radice,
3045. sada u posjedu Mustafaelebije,
3046. sina
Bajezidovog; Filip,
Cvitka;
3047.
Stojan, Dimitra - na
batini Jovana; Marko, dolac;
ernjak, dolac; Janko,
dolac; Herak, dolac;
Radenko, dolac; Gruba,
dolac; Radman, dolac;
Mezra Petrova, pripada Rasu;

muslimana sa batinama 2, pola ifta 2, nemuslimana sa batinama

20;
3049.
Prihod:
resmi ift i nim
ispenda
3051. penice, kejla 25, iznos
mjeanca, kejla 108, iznos zobi, kejla
45, iznos ire, medri 16, iznos uur od
povra uur od lana uur od sijena uur
od voa
3052.
uur od bijelog i crvenog luka i
kupusa polovina badihave, mlaarine,
poljaine i tapijske pristojbe na zemin
3050.

3054.
3055.

88

450

3056.

250

3057.

1.080

3058.

125

3059.

112

3060.
3053.

Svega:

3061.
3062.

1
20

170

3063.
3064.

5
5

3065. 2

94 2.600
3066. 114. Selo Muhovo, drugim imenom M o h o lj , pripada Rasu

Batina Fuada Daferovog, sada u


posjedu Hajdara, sina Fuadovog;

3067.

3069.

85

3071.

NahijaRas

Hasan,
Hajdara;
Murad, Alije;

3068.

Danas postoji samo Tenjkovo, selo sjeverozapadno od Novog Pazara.


(Uporediti red. br. 63).
86
3070.
Danas postoji selo Muhovo u slivu Ljudske, sjeverozapadno od Novog
Pazara. Drugo ime Moholj se
nije ouvalo.

3073.

3072.

193

Batina Bajezida, sina


3094. Batina Mitra, u posjedu
Ivezovog, sada
Husejna, sina Sinan-begovog, sada
3075. u posjedu Mahmuda,
u posjedu Sulejmana, sina
seraskera, sada
Husejnovog;
3076. u posjedu Sulejmana, sina
3095. ifluk Durmia Radiinog, u
3077. Hasanovog; Batina
posjedu Mustafe, sa batinom
Vuehne, u posjedu
Milenka, u posjedu Husejna, sina
3078. spomenutog Mahmuda, sada
Mehmedovog, sada u posjedu
u
Mehmeda, sina Ali-elebije - ift;
3079. posjedu Jusufa, sina
3096. ifluk Alije, sina DaferNovakovog; Batina Dejana, u
vojvode; to je Radonjina batina i
posjedu Ilijasa
dvije parcele hassa njive, sada u
3080. Karagozovog, sada u posjedu
posjedu Mehmeda, sina Ali-elebije
3081. Divane Mehmeda, sina
- ift;
3082. Ahmedovog; Batina Ivana, u
3097. Hassa livada u posjedu
posjedu Ahmeda,
jeniara Mahmuda, potom u posjedu
3083. sina Ilijasovog, sada u
Emine hatun, potom u Mahmuda,
posjedu
seraskera, sada u posjedu
3084. Divane Mehmeda, sina
Sulejmana, sina Husejn-elebije
3085. Ahmedovog; Batina
-pola ifta;
Vukadina, u posjedu
3098.
Radivoj, Vuka;
3086. Ahmeda, sina Jusufovog, sada
3099. Pavel, Ugljee;
u
3100. Batina Vladie, u posjedu
3087. posjedu Mehmeda, sina
Ugljee, sada u posjedu Pavela
3088. Ahmedovog; Batina Radonje
Ugljeinog;
Radosavljevog, u
3101. Batina Milaina, u posjedu
3089. posjedu Velije, sina Ajasovog,
Grubaa, sina Radovevog;
sada
3102. Vui, Grubaa;
3090. u posjedu Divane Mehmeda,
3103. Lazar, Boidara;
sina
3091. Ahmedovog; Batina
Radenka, u posjedu Husejna,
3092. sina Sinan-begovog, sada u
posjedu
3093. Sulejmana, sina Husejnovog;
3104. muslimana sa batinama 13, polovina ifta 1, nemuslimana sa
batinama 6;
3074.

3105.
Prihod:
resmi ift i nim
ispenda
3107. penice, kejla 35, iznos
mjeanca, kejla 57, iznos zobi,
kejla 29, iznos uur od povra
uur od lana uur od sijena uur
od voa 3 mlina, pristojba
3108. polovina badihave, mladarine, poljaine i
tapijske pristojbe na zemin
3106.

Svega:

3109.

3110.
3111.
3112.
3113.
3114.
3115.

2
97
1
50
5
25
5
70
1
45
1

3116.
3117.
3118.
3119.

0
17
70
20
90

3120. 2

1 2.000

3121.115. Selo T1 a i n a87, pripada Rasu:


29. Batina Vuka i Petka;
30. Batina Dure, sina

Vukojevog, u

31. posjedu Raana urinog;

Batina
Batina Nedeljka, u posjedu Dimitra Radanovog,
sadaVukmana,
u posjeduu posjedu
Alekse Dimitrovog;
3123.
Batina Tripe i Rajka;

3122.

3124.
3125.

87

Danas zaselak Tlaina u Roviima, sjeverozapadno od Rasice.

3126.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

194
3127.

3128. Radivojevog, sada u posjedu


3129. Miladina Vukievog; Batina

Batina Cvitka, u
posjedu Nese, sada
3135. u posjedu Vuka;
3136.
Batina Radivoja
Bogdanovog, u v posjedu
Vukia Miladinovog; ivko,
Rajka; Vukelja, Nese; Rajko,
Vukelje;
3134.

Velinka Radovanovog i Tripe


3130. Rajkovog; Batina
Grujice, u posjedu Vuka
3131. urinog, sada u posjedu ivka
3132. Rajkovog;
nemuslimana sa
batinama 12;
3133.

3138.
Prihod
: ispenda
3139. penice, kejla 6, iznos
mjeanca, kejla 16, iznos zobi,
kejla 5, iznos uur od povra
uur od lana uur od konica
uur od voa uur od sijena
porez na svinje
3140. polovina badihave, mladarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin
3137.

3142.

310

3143.

90

3144.

160

3145.

25 5
52
64
4
3141.

Svega:

3146. 8

9 700

3147. 116. Selo G o r nj i I t a r88, pripada Rasu:


3148.

Mezida

Batina Radonje, u posjedu

3149. Demalovog, potom u

Ahmeda i
3150. Mehmeda, sada u posjedu
3151. Mustafe; Batina
uraina Vujiinog, u
3152. posjedu udovice Radosavke,

potom

3153. u posjedu Veli-elebije, sada

3154. posjedu Cvitka Stankovog;

Mehmed, sin Mustafe; Mahmud,


Mustafe; Batina Petra Vukovog, u
posjedu
3155. njegovog sina Miloa;

Batina Dimitra Vukovog, u posjedu


3156. Mare, sada u posjedu Filipa,
sina
3157. Markovog; Batina Radonje
Radivojevog, u
3158. posjedu Radonjinog
brata; Batina Jovana
Radonjinog, u
3159. vlastitom
posjedu; Murad,
Jovana; Filip, Jovana;
f. 49

3171.

Batina Radosava
Radiinog, u
3161. posjedu ivka
Radiinog; Vito, Lazara; Batina
Vukia Vuksanovog, u
3162. posjedu Petra Vukovog;
Batina Lukaa, u posjedu Nejaka
3163. Radiinog, sada u posjedu
Nejaka
3164. Jovanovog; Batina
Radonje, u posjedu
3165. stanovnika sela; Batina
Ivanka Milenkovog, u
3166. posjedu udovice Marije;
Batina Rajice Radivojevog, u
3167. posjedu Radonje, sina
Radivojevog,
3168. sada u posjedu Jovana
Radonjinog; Batina Sekule Petrovog,
u vlastitom
3169. posjedu;
3170. Miladin, Raduna;
Vito, Radomila; Dujo,
dolac; Nikola, dolac;
Hassa njiva 6, dunuma 10;
3160.

muslimana sa batinama 3, nemuslimana sa batinama 20;

3172. 88 Danas selo Gornji titar, sjeverozapadno od Novog Pazara.


3173.
NahijaRas
3175.

3179.
3182.
3185.
3188.
3191.
3194.
3197.
3200.
3203.
3206.
3209.
3212.
3215.
3218.

3176.

resmi ift i dunum


ispenda
penice, kejla 25, iznos
mjeanca, kejla 25, iznos
zobi, kejla 20, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
uur od voa
porez na svinje
polovina badihave,
i tapijske pristojbe na

3177.
3180.
3183.
3186.
3189.
3192.
3195.
3198.
3201.
3204.
3207.
3210.
3213.
3216.
3219. Sveg

a:
117. Selo D o 1 nj i Lj u lj a c89,
pripada Rasu:
3223. Batina Karagoza, u posjedu
Vuia,
Veli-elebije Uvejsovog, sada u
posjedu njegove brae Hasana i
Balije;
3224. Batina udovice Save, u
posjedu Veli-elebije, sina
Uvejsovog, sada u posjedu njegove
brae Hasana i Balije;
3225. Batina Bogdana
Vuetinog, u posjedu Vujice,
sada u posjedu Mahmuda,
seraskera;
3226. Batina udovice Radosave, u
posjedu Mahmuda, seraskera;
3227. Batina Vuka Tomaevog, u
posjedu Smoljana, sada u posjedu
3221.

3174.
3178.
3181.
3184.
3187.
3190.
3193.
3196.
3199.
3202.
3205.
3208.
3211.
3214.
3217.
3220.

1.5

3222.

195

3228. sina Vujinog; Batina Nikole


Vuehninog, u
3229. posjedu Miluna, u posjedu
3230. Mahmuda, seraskera; Batina
Vuka Vukinog, u posjedu
3231. pisara Alije; Batina Rajka
Vukovog, u posjedu

3232. Radonje; ifluk Bajezida


Turahovog; to su
3233. batine popa Todora, sada u
posjedu
3234. Hasana, sina Bajezidovog ift; Batina Jakoja, sina imunovog;
Novak, Viete - na oevoj batini;

3235. muslimana sa batinama 6, nemuslhnana sa batinama 5;


3236.
Prihod:
3237. resmi ift
3238. ispenda
3239. penice, kejla 10, iznos
3240. mjeanca, kejla 36, iznos
3241. zobi, kejla 28, iznos
3242. uur od povra
3243.
uur od lana
3244. uur od sijena
3245. 1 mlin, zaputen
3246. badihava, mlaarina, poljaina
3247. i tapijska pristojba na zemin

3249.

122

3250.

125

3251.

150

3252.

360

3253.

140

3254.

40

3248.

3255.

Svega:

32

3256.

40

3257.

9
1.000
89
3258.
Danas samo Ljuljac, selo sjeverozapadno od Novog Pazara. U popisima iz
1455. i 1468. godine se takoer spominju Donji i Gornji Ljuljac.

3259.
196
3261.

3260.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

1 1 8 . Voj n u c i spomenutog sela, pripada Rasu: Zemin

Marka Vuehninog, u posjedu Mahmuda, seraskera - pola ifta;


Prihod:
200

3262.

od itarica, resmi ifta i ostalog


3263.

119. Selo G o r nj i Lj u lj a c , pripada Rasu:

Batina Cvitka, u posjedu


Kurda Ejnebegijinog, sada u
posjedu Bakije, keri Sulejmanove;
3265. Batina Olivira, u posjedu
Mehmeda Mezidovog, sada u
posjedu Duraka Mustafinog;

3264.

Batina Dobraina, u
vlastitom
3267. posjedu, potom u posjedu
njegovog
3268. sina Mustafe; Batina
Bogovca, u posjedu Kurda,
3269. sada u posjedu Bakije, keri
3270. Sulejmanove;
3266.

3272.
Prihod: od
itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog
3271.

3273.

320
3274.
3275.

120. Selo R a d a n i c a91, pripada Rasu:

Batina Branisava, u posjedu

stanovnika sela, sada u posjedu

Ahmeda, sina Ali-begovog;


Batina Radosava, u posjedu
stanovnika sela, sada u posjedu
Ahmeda, sina Ali-begovog;
3277. Hassa njiva 6, livada 1, u
posjedu jeniara Hasana, sada u
posjedu Ahmeda, sina Alibegovog - ift;
3278. Batina Radivoja Cvitkovog,
u posjedu Ahmed-elebije, sina Alibegovog;
3279. Batina Radosava, u posjedu
Nikole Vukasovog, sada u posjedu
njegovog sina Vujice;
3280. Batina Juraa, u posjedu
Marka, u posjedu Ivana
Vuehninog;
3281. Milko, Vujice;
3282. Marinko, Vujice;
3283. Batina
Ivania,
u
posjedu Vlka Milunovog;
3284. Batina Stojana, u posjedu
stanovnika

3285. sela, sada u posjedu Ahmeda,

sina

3276.

3290.

3286. Alijinog; Batina Miluna, u

posjedu Nikole,
3287. sada u posjedu Ahmedelebije, sina
3288. Ali-begovog;
Vukoje, Vuehne;
Bogun, Vlka;
Radman, Rajka; Paun,
Vujice; Vukoje,
dolac; Vuk, dolac;
3289. drugi Vukoje, dolac,
kova; Vlko, dolac; Dimitre,
Vlka; Vukodrag, dolac; drugi
Vuk, dolac; Vui, prilac;
Lukor, dolac; Radonja, Vujina;
Malinko, Todora; Marko, Vujina;

muslimana sa batinama 6, nemuslimana sa batinama 20;

3291.

3292.

resmi
ift

Prihod:

3294. 90
3295. 91
3296.

3293.

132

Vidjeti bilj. 89.


Danas zaselak Radalica, sjeverozapadno od Novog Pazara.
Nahija Ras
3297.

3298.

3299. ispenda
3300.
penice, kejla 5, iznos
3301. mjeanca, kejla 10, iznos
3302. zobi, kejla 4,5, iznos
3303. uur od povra
3304. uur od lana
3305. uur od sijena
3306. uur od konica
3307. uur od bijelog i crvenog luka
3308. uur od voa
3309. 3 mlina, pristojba
3310. badihava, mladarina, poljaina
3311. i tapijska pristojba na zemin

197
3313.

500

3314.

75

3315.

100

3316.

22,5

3317.
3318.

10

3319.
3312.

Svega:

20

3320.

10

3321.
3322.
3323.

5
5

45

3324. 7

1 1.000
3325.121. Selo Vrana Krajina 92 , drugimimenom Kolina,

pripadaRasu:
3326.

Batina Vuehne, u posjedu

udovice Vinje, potom u Fuada i

njegovog sina Vehje, sada u posjedu


Dervia i Ahmeda, sinova Mustafavojvode;
3327. Batina Vuehne, u posjedu
Milaka, sada u posjedu Mehmeda,
sina Isa-Balije;
3328. Batina Ejnebegije, u posjedu
Milaka, u posjedu Dervia i
Ahmeda,
sinova
spomenutog
Mustafa-vojvode;
3329. Batina Radice, u posjedu
Ognana Vukovog, sada u posjedu
Mehmeda, sina Isa-Balijinog;

3338.

Naputena batina Radonje;


ifluk Mehmed-vojvode; to
su mjesta
3332. poznata kao Raganu? Ponor,
u
3333. posjedu Dervi-elebije i
Ahmeda,
3334. sinova
Mustafavojvode; Naputena batina
Vuke; Radivoj, Radosava, u
posjedu
3335. Vuksana, njegovog sina;
Rajo, sin Boka; Batina Dobrovuka,
sina Vukoja, u
3336. posjedu Radovana; Zemin
Debrekol? (Deskol) u posjedu
3337. Radice;
3330.
3331.

muslimana na batinama 5, nemuslimana sa batinama 4;

3339.
Prihod:
3340.
resmi ift
3341. ispenda
3342. penice, kejla 15, iznos
3343. mjeanca, kejla 55, iznos
3344. zobi, kejla 30, iznos
3345. uur od povra i kupusa
3346. uur od lana
3347. uur od konica
3348. 2 mlina, pristojba
3349. badihava, mladarina, poljaina
3350. i tapijska pristojba na zemin

3352.

110

3353.

100

3354.

255

3355.

550

3356.

180

3357.
3351.

Svega:

20

3358.

40

3359.

75

3360.

60

3361. 2

2 1.400

3362. 92 Selo pod ovim imenom nije poznato, ali se drugi naziv vjerovatno odnosi na dananje
Kutine, zaselak sjeverozapadno od Novog Pazara.
3363.

3364.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

198
3365.

3366.

122. Selo are 93, pripada

Rasu:
Memi, Isa-Balije - na batini;
Batina Jakova, u posjedu Dane, sada
3368. u posjedu Memije, sina Isa3369. Balijinog; Batina
Juraina, u posjedu
3370. Mehmeda, sina Alijinog, sada u
3371. posjedu Balije Timurovog;
Batina Miloja, u posjedu Mehmeda
3372. Alijinog, potom u posjedu Timura
3373. Mehmedovog, sada u posjedu
3374. Ejnehana Timurovog; Batina
3367.

Vuehne, u posjedu Mustafe


3375. Mehmedovog, sada u posjedu
3376. aban-aua; Batina
Radmana, u posjedu jeniara
3377. Ahmeda; Batina Radka
Cvitkovog, u posjedu
3378. Ahmeda; Batina Damjana
Radivojevog, u
3379. posjedu Mustafa-vojvode,
sada u
3380. posjedu Dervia
Behramovog; Batina Radonje, u
posjedu njegovog

3381. sina Junusa, sada u posjedu

posjedu
Memije i
3388. Petka Damjanovog;
3382. Halila, sinova Ibrahimovih;
Naputena batina Radonje
Batina uraina u posjedu Muse i
3389. Radosavljevog; Batina
3383. Jusufa, sada u posjedu Mehmeda i
tipana Dobrainovog, u
3384. Halila, sina Ibrahimovog; Radul,
3390. posjedu Mustafe, sina
Damjana; Batina Berana, Vuehne
Jusufovog; Batina Radula
Ivanovog, u
Radivojevog, u
3385. posjedu Dervia;
3391. posjedu Hamze
3386.
Naputena batina Vuka
Abdullahovog; Batina Novaka
Radinog; Naputena batina
Radovanovog, u
uraina Rajkovog; Batina Vujice
3392. posjedu udovice Milice, sada
Vuehninog, u posjedu
u
3387. Petka Dobrainovog, sada u
3393. posjedu aban-aua;
3394. muslimana sa batinama 15, nemuslimana sa batinama 3, puste
batine 3;
3395.

f.5

3396.

0ihod: resmi ift ispenda


3397. penice, kejla 50, iznos
mjeanca, kejla 90, iznos zobi,
kejla 50, iznos uur od povra
uur od lana uur od konica
uur od sijena uur od voa
porez na svinje
3398. polovina badihave, mladarine,
poljaine i tapijske pristojbe na zemin

Pr

3400.

222

3401.

50

3402.

750

3403.

900

3404.

250

3405.

50

3406.

150

3399.

3407.

Sveg
a
:

124

3408.

175

3409.

28

3410.

55

3411. 2
42 3.000
3412. 123. Selo J a o v i n a , pripada Rasu:

Batina ivka Rajinog i


Jovana Brajanovog, u posjedu
Ahmeda, sina Kejvan-vojvode;

3413.

Batina Vukmana, u posjedu


Kejvan-vojvode, sada u posjedu
njegovog sina Ahmeda;

3414.

3415.
3416.
3417.

93

3419.

Batina Dragoja, u posjedu Kejvana,

94

Danas istoimeno selo istono od Sjenice.


Nepoznato.

Nahija Ras

3418.

199

35. sina

Ahmeda; Batina
Radonje,
u
posjedu
Kejvan32. 1
36. vojvode, sada u posjedu
3
njegovog
3
37. sina
Ahmeda; Batina
Nikole, u posjedu Kejvan2
38. vojvode, sada u posjedu
4
34. S

3420.
3421.
3422.
3423.
3424.

sada u posjedu njegovog sina


Ahmeda; Zemin Alije Ejnebegijinog; to su dvije
parcele njive, u posjedu Kejvanvojvode - dunuma 2; Batina Vuksana, u posjedu Kejvanvojvode, sada u posjedu njegovog
3425.

muslimana sa batinama 6, dunuma 2;

3426.
Prihod:
resmi ift i dunum penice, kejla 16, iznos mjeanca,
kejla 47, iznos zobi, kejla 32, iznos
3428. uur od povra, lana, sijena, voa i ostalog polovina badihave,
mlaarine, poljaine i tapijske pristojbe na zemin
3427.

3429.

124. Selo R o v i i95, pripada

Rasu:

3450. Batina Bojka, u posjedu


Ibrahima i Abdulkerima, sada u
Batina Radice Rajkovog, u posjedu
posjedu Nesuha Ibrahimovog;
Velije Kemalovog, potom u posjedu
3451. Batina Vladka, u posjedu
Zejne hatun, sada u posjedu Alije,
Ilijasa Hasanovog, potom u posjedu
sina Hasanovog; Batina
Ahmeda i njegovog brata Ibrahima,
Radonje Vuetinog, u posjedu
sada u posjedu Ibrahima, aua
3434. Hasana, sina Husejnovog, sada u
bosanskog deftera;
3435. posjedu Dafera, sina
3452. Batina Vuia, Dragie
3436. Hasanovog; Batina Radka
Radaevog, sada u posjedu Nesuha
Radovanovog, sada u
Ibrahimovog;
3437. posjedu Mustafe, sina Mahmud3453. Batina Radosava, u
3438. elebije; Batina Marka
posjedu Vukmana Radonjinog,
Radkovog, u posjedu
sada u posjedu Nesuha
3439. Ibrahima i Pirije, sinova
Ibrahimovog;
3440. Ahmedovih, potom u Mahmud3454. Batina Luke, u posjedu
3441. elebije, sada u posjedu njegovog
tipana, sada u posjedu Nesuha
3442. sina Mustafe; Batina Radice
Ibrahimovog;
Radetinog, u posjedu
3455. Zemin Dafera Hasanovog i
3443. Rade, potom u Velije, sada u
Memije Muhjiddinovog, u posjedu
3444. posjedu Mehmeda, sina Mustafe
Mustafe, aua bosanskog deftera;
3445. Hadijinog; Batina Radice, u
3456.
ifluk Fuad-elebije, sina
posjedu drugog
Halilovog i batina Radivoja
3446. Radete, sada u posjedu njegovog
Radonjinog, u posjedu Mahmud3447. sina Mustafe; Batina Vuka, u
elebije i Fuada, potom u posjedu
posjedu Ibrahima i
Mahmud-elebije, sada u posjedu
3448. Vukadina, sinova Ahmedovih, sada
Mustafe i Mehmeda, sinova
3449. u posjedu njegovog sina Mustafe;
Mahmud-elebijinih - ift;
3430.
3431.
3432.
3433.

3457.

95

3458.
200
3460.

3461.

posjedu

Danas istoimeno selo sjeverozapadno od Rake.

3459.

Batina Radice Jovanovog, u

3462. Alije, sina Hasanovog;


Batina Dobraina Podraia, u
3463. posjedu Petka
Radaevog; Naputena batina
Vuehne
3464. Brajkovog;
3465. Radivoj, Cvitka - na batini
Radonje; Neo, dolac; Batina ure
Vukojevog, u posjedu
3466. Radonje, sada u posjedu
stanovnika
3467. sela; Batina Zivka

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Radkovog, u posjedu
3468. Radice, sada u posjedu
stanovnika
3469. sela; Batina Ristana
Vukovog, u posjedu
3470. stanovnika sela;

Batina Vuje, u posjedu


Cvitka, sada
3472. u posjedu Radivoja; Batina
Nikole, u posjedu Milete
3473. Radovevog, sada u posjedu
3474. stanovnika sela; Naputena
batina Vuksana, popa, u
3475. posjedu Milie; Batina
Ahmeda Radiinog, u posjedu
3471.

3481.

3476. Vukmana, sada u posjedu


3477. stanovnika sela;

Naputena batina Radaina, u


3478. posjedu ivka Cvitkovog;
Radivoj, Cvitka - na batini; Hassa
njive 3, dunuma 2, u posjedu
3479. Mahmud-elebije, sada u
posjedu
3480. njegovog sina Mustafe;

muslimana sa batinama 15, nemuslimana 10, puste batine 3;

3482.
Prihod:
3483. resmi ift i bennak
3484. ispenda
3485.
penice, kejla 10, iznos
3486. mjeanca, kejla 33, iznos
3487. zobi, kejla 18, iznos
3488. ire, medri 37, iznos
3489. uur od povra
3490. uur od lana
3491.
uur od sijena
3492.
uur od konica
3493.
uur od voa
3494.
uur od bijelog i crvenog luka
3495.
porez na svinje
3496. badihava, mlaarina, poljaina
3497. i tapijska pristojba na zemin

3499.

330
250
150
330

3500.

90
259

3501.4

3502.

48
243

3503.

3498.

Svega:

45
116

3504.

29 9

3505.
53
2.000
3506.

125. Selo B a j o v Potok 96, pripada Rasu:

Batina Radosava, u posjedu


Mustafe Mihovilovog, sada u
posjedu Ahmeda, sina
Mahmudovog;

3507.

ifluk ivka Radkovog,


potom u Memije Alijinog, sada u
posjedu Mehmeda, sina Jusufovog;

3508.

Zemin Petra urinog, u


posjedu ivka, sada u posjedu
Mehmeda, sina Hurremovog, sada u
posjedu njegovog sina Mehmeda;
3511. Batina Nikole Vukievog, u
posjedu Ahmeda, sina
Mahmudovog;

3510.

muslimana sa
batinama 4;
3509.
3512.

3513.
3515.

96

resmi ift

Prihod:

3514.

Dananje selo Bajevica, na uu Bajevog Potoka u rijeku Joanicu, jugozapadno od Novog

Pazara.

3516.

Nahija Ras

3519.
penice, kejla 10, iznos
3520. mjeanca, kejla 14, iznos
3521. zobi, kejla 5, iznos
3522. ire, medri 20, iznos
3523.
uur od povra
3524. uur od lana
3525.
uur od sijena
3518.

3517.
3526.

ur od
konica

u
ur od voa
3528. po
lovina
3527.

201
badihave,
mlaarine
, poljaine
3529. i
tapijske
pristojbe
na zemin

20

3531.

Svega:

3530.

150

3537.

140

3538.

35

3539.

70

3532.

14

3533.

3534.

140

3535.

3540.

35

3 700

3536.

3541.

3542. 126. Selo i e v o97,

pripada Rasu:

3546. Alije, sina Hasanovog, kao i

Balije i ostalih suvlasnika;


Batina Petra Jusufovog, u
posjedu Balije, sada u posjedu Balije
i Alije, sina Hasanovog i Mahmuda
u suvlasnitvu;
3548. Batina Radice, u posjedu
Jusuf-elebije i Balije, sada u
posjedu Balije i Alije i
suvlasnika;

Batina
Radice
Vuehninog, u posjedu Jusufelebije, sada u posjedu Balije
i Alije i ostalih suvlasnika;
3544. Batina
Jovana
Radainovog, u posjedu Jusufelebije, sada u posjedu Balije i
Alije i suvlasnika;
3545. Batina Radoa, u posjedu
Jusuf-elebije, sada u posjedu
Balije i
3543.

3549.
3550.
3551.
3552.
3553.
3554.
3555.

3547.

muslimana sa batinama 5;
resmi ift

3556.

penice, kejla 8, iznos


mjeanca, kejla 13, iznos
zobi, kejla 18, iznos
uur od povra, lana i konica
vinograd, dunuma 2, pristojba

Prihod:

3563.

3564.

Zemin Ejnehana, sina


Sulejmanovog, u posjedu Alije,
potom u posjedu Jusufa, sina
Ibrahimovog, sada u posjedu Kurda
- ift;
3566. Zemin Husejna, sina
Daferovog, u posjedu Pazarlije, iz
samog Novog Pazara, sada u
posjedu Pavka Dimitrovog - ift;
3567. Zemin Hajdara, sina IsaBalije, sada u posjedu Petka
Vukasovog, sada u

3577.

3568. posjedu Raje Petkovog;


Vujo, Raje; Milo, Raje; Bogoje,
Raje; Zemin Ejnehana, u posjedu
Kurda 3569. pola ifta; Zemin Dafera,
sina Mehmedovog, u
3570. posjedu Nesuha, sina
Mustafinog,
3571. sada u posjedu Vukodraga
3572. Radanovog - pola ifta;

Nepoznato.
Nepoznato.

3576.

Zemin Pir-Ahmeda, u
posjedu Jovana
3579. Radonjinog, sada u posjedu
Milenka
3578.

Svega:
489

127. Selo S i n d e b i 98, pripada Rasu:

3565.

3573. 97
3574. 98
3575.
202

3557. 110
3558. 120
3559. 130
3560. 90
3561. 25
3562.
14

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

3580. Vukodragovog - ift;


Vuk, Milenka; Zemin Nesuha,
sina adijinog, u
3581. posjedu Radonje, sada u

posjedu
3582. Radivoja Radonjinog ift; Zemin u posjedu Petra
Markovog,
3583. sada u posjedu njegovog sina
Cvitka
3584. -ift;
3585. Gruja,
Petra; Vuja,
Pavka;
muslimana 7,
nemuslhnana 13;
3586.

3593.

3594.

f.51
3595.

Batina Vukadina, u
posjedu Radivoja
3588. Radonjinog;
3589.
Batina Vukodraga
Radovanovog; Batina
Radosava Radovog; Batina
Radivoja Radonjinog, u
3590. posjedu Vukodraga
Radonjinog; Batina Petka
Vukasovog, u
3591. njegovom posjedu; Batina
Radosava Stipanovog, u
3592. posjedu Pavla Radosavljevog;
Toma, Radosava; Toma, Mile;
3587.

3627. Batina Alije, u posjedu


3597.
Raja, Vuka - na
3596.
Prihod: 3634.
3598.
resmi ift
inaza,
sada
batini3599.
Vuehne,
3600.
3601.
3628.
u posjeduispenda
Husejna, sina
3635. umjesto
svog oca; Milo,
3629.
Ibrahimovog;
Batina
3602.
penice,
kejla 200, iznos
3603.njega
Vukadina, umjesto
Ahmeda
u kejla 200, iznos
3604.Ejnebegijinog,
mjeanca,
3636. njegov3605.
otac Vukosav; Nova,
3630.
posjedu Vukoja
Markovog;
3606.
zobi, kejla
60, iznos
3607.
Dimitra; Aleksa,
Jovana; Batina
Batina
Miloa Cvitkovog;
3608.
ire, medri Toma,
10, iznos
3609. u
Radivoja Stipanovog,
3610.
od povra, lana, voa i bijelog
i posjedu3611.
Jakoja
- na batiniuur
tipana,
3637.
Vukoja;
3631. umjesto
njega
Bojin, dolac;
Batina
Radonje,
u posjedu
crvenog
luka
22
3612.
uur
od sijena
3613.
Milo,
Nikole - na
oevoj
batini;
3638. stanovnika sela; Batina
20Radonje,
Lazar,
Mihaila - na
batini;
Dimitre,
3614.
uur
od konica
3615.
Stojana, u posjedu
Petka3616.
- na oevojporez
batini,
na svinje
3639. sada u 3617.
posjedu Miladina
3619. Batina
3632.
umjesto njega
Dimitre,
3618.
polovina
badihave, mlaarine, poljaine
3640. Vukadinovog;
Boia;
Miladin, iVukadina
- na
3620.
tapijske pristojbe
na zemin Radosava Stipanovog,
3621. u
batini; Lazar, Miladina; Radul, Petra
3622.
3623.
3641. posjedu
Raje Vukovog;

- na batini, u posjedu
Batina uraina,
Svega:
3.8u posjedu
3625.
3633.
stanovnika
sela;
3624.
128.
Selo J a g nj e n i c a", pripada
Rasu:
3626.

3642.

99

Pod tim imenom danas poznato samo selo sjeveroistono od Kosovske Mitrovice.

Na
103

3643.

hijaRas
stanovnika sela;

3644.

Radosavljevog, u
Batina Dimitra Vlkovog, u posjedu

Batina Jovana

3646.

posjedu Vukoja, iz sela abrin;


Pavla, prilaca, sada u posjedu
Naputena batina, u posjedu Vuka;
Vukosava i Miloa; Zemin Dimitra

3647.

ure Miretinog, iz sela abrin;


stanovnika sela;
Hassa zemin i

3645.

Markovog, u posjedu
Batina Vladosava, u posjedu
livada u posjedu
Batina Berana, u posjedu stanovnika

Ahmed-elebije, sada u posjedu


sela;
Ibrahima, dunuma 2;
Batina Jovana, u posjedu stanovnika
Vukoje, Obrada;

3648.
3649.

3650. sela;
3651.
3653.

musliman sa batinom 1, nemuslimana 25, pusta batina 1;


3652.

3654.
3655.
3656.
3657.
3658.
3659.
3660.
3661.
3662.
3663.
3664.
3665.
3666.

Prihod:

resmi ift i dunum


3$
ispenda
625
penice, kejla 32, iznos
480
mjeanca, kejla 70, iznos
700
zobi, kejla 35, iznos
175
lee, kejla 3, iznos
45
ire, medri 25, iznos
165
uur od povra
25
uur od lana
116
uur od voa
55
uur od oraha
porez na svinje
35
bad na ugalj
40
1 mlin, pristojba
15

polovina badihave, mlaarine, poljaine


3667.
i tapijske pristojbe na zemin
223
3668.
Svega:
2.700

3669. 129. i f 1 u k Jusuf-elebije, sina Hasanovog; to je selo po imenu


Pobre i zemlje izmeu Slakovice i zemlje koju je uzeo od svog brata Hajdar Alije,
pripada spomenutoj (nahiji):
3670.

:
od itarica, resmi zemina i ostalog

Prihod
40

3671. 130. P r i h o d od ribnjaka na rijeci Ibru i Ledenici, u posjedu


stanovnika spomenutog sela Jagnjenica
300.
3672.

131. Selo G u 1 i j e100, pripada Rasu:

3673.

Vleta, Radka - na batini; Petko,

3674.

Vujin, Vlka;

Bogdana - na batini;
Boievog, u posjedu

Ilija, Vuka;

3675.

Batina Petra
Marka;

3676.

100
Ortografiju je mogue itati kao Gulije i Ulije. Oba naselja danas postoje: Ulije, kod
Leposovia i Gulije, istono od Novog Pazara, u dolini Boroglavske rijeke, lijeve pritoke Ibra.

3677.
204

3678.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Batina Vuka, u
posjedu Radosava,
3681. sada u posjedu Ahmeda
3682. Mehmedovog; Batina Vuka,
u posjedu Radete, sada
3683. u posjedu stanovnika sela,
sada u
3684. posjedu Vukoja
Radosavljevog; Batina Mirca, u
posjedu Radice
3685. Beranovog, sada u posjedu

3686. udovice Jerine; Radonja,


Petra - na batini; Batina Ognana
Vuksanovog, u
3687. posjedu Radice Beranovog,
sada u
3688. posjedu stanovnika
sela; Mihal, dolac; Vukoje,
Radosava;

3679.

3680.

3689.
3691.

musliman sa batinom 1, nemuslimana 11;


3690. Prihod:

40.
3692.
3694.
3696.
3698.
3700.
3702.
3704.
3706.
3708.
3710.
3712.
3714.
3716.
3718.
3720.

resmi ift
ispenda
penice, kejla 8, iznos
mjeanca, kejla 30, iznos
zobi, kejla 20, iznos
ire, medri 18, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od voa
porez na svinje
polovina badihave, mlaarine,
i tapijske pristojbe na zemin
vinograd Mensura Ahmedovog,
dunum 1, pristojba

3722.

3693.
3695.
3697.
3699.
3701.
3703.
3705.
3707.
3709.
3711.
3713.
3715.
3717.
3719.
3721.

Svega:

1
.

3723.

132. Selo Trnov a101, pripada Rasu:

Batina Radmila, u
posjedu Alije, sina
3725. Sulejmanovog; Batina
Radenka, u posjedu Husreva i
3726. Hedije, sada u posjedu abanaua; Batina Boidara, u posjedu
Mahmuda,
3727. sada u posjedu Mustafe
Ajasovog; Batina Nikole Novakovog,
u posjedu
3728. Mustafe Ajasovog; Batina
Radoa, sina Petkovog, u
3729. posjedu Alije, sina
Sulejmanovog; Batina Radivoja, u
posjedu Malkoa,
3730. sina Daferovog; Batina
Jovana Vukasovog, u posjedu
3731. stanovnika sela; Batina
Dimitra Radonjinog, u
3732. posjedu Malkoa Daferovog;
Batina Selaka Dimitrovog, u posjedu
3733. Abdije, sina Ferhadovog;
3724.

Batina Mihaila, sina


Milka
3735. Radiinog, u posjedu
Mustafe, sada
3736. u posjedu Abdije, sina
Ferhadovog; Batina Radka
Radiinog, u posjedu
3737. Malkoa, sada u posjedu
Memije,
3738. sina Hasanovog; Batina
Vuka Vujinovog, u posjedu
3739. Malkoa, sada u posjedu
Mehmeda,
3740. sina Hasanovog; Batina
Petra Radosavljevog, u
3741. posjedu Malkoa, sada u
posjedu
3742. Mehmeda, sina Hasanovog;
Batina Petka Radonjinog, u posjedu
3743. Malkoa, sada u posjedu
Mehmeda,
3744. sina Hasanovog; Batina
Marka Milievog, u posjedu
3745. Malkoa, sada u posjedu
Mehmeda,
3746. sina Hasanovog;
3734.

3747. ' Vjerovatno dananja sela Gornja i Donja Trnava, sjeverozapadno od Novog Pazara.

NahijaRas

3748.

Batina Bajezida, u posjedu


Radice, sada u posjedu Alije, sina
Sulejmanovog;
3750. Batina Vladia, u posjedu
Dafera, sada u posjedu Hedije,
keri Hasanove, u posjedu Sabanaua;
3751. Batina Novaka, u posjedu
Dafer-vojvode, sada u posjedu
Husreva i aban-aua;
3752. Batina Radonje, u posjedu
Dafer-vojvode, sada u posjedu
Husreva i aban-aua;
3753. Batina Petka, u posjedu
Dafer-vojvode, sada u posjedu
Husreva i aban-aua;
3754. Batina Jovana, u posjedu
Dafer-vojvode, sada u posjedu
Husreva i aban-aua;
3755. ifluk Bajezida, Husejna i
Jusufa, sinova Alijinih; to su batine
Radonje, Vukelje, Janka i Rue, u
posjedu Husejna, sada u posjedu
Mustafe, sina Ajasovog - ift;
3756. ifluk Muse, sina
Davudovog, poznat kao batina
Janka Vukanovog i zemlje Tur-Alije
Radonjinog, devet njiva i dvije
parcele livade, u posjedu Ibrahima,
sina Dafer-vojvode, sada u posjedu
Ahmeda,
3749.

3757. sina Alijinog; ifluk Dafera


Sirmerdovog; to su
3758. zemlje tipana i Radosava i
ura, u
3759. posjedu Malkoa, sina
Daferovog; ifluk jeniara Hasana;
to je batina
3760. Rajka i zemlje ura
Miladinovog,
3761. u posjedu Ahmeda, sina
Alijinog 3762. ifta2;
3763. Rajko, Bulada - na batini;
Petko, Rajka; Batina Stanie, u
posjedu Vuka
3764. Ivkovog; Selak,
Grujia; Petko, Radka - na
batini; Dragojlo, dolac;
uro, Petka; Pavle, dolac;
Petre, Vuka; Petre, Pavla;
Petre, Nikole; Ivan, Milka;
Petre, Radivoja; Jovan,
Radivoja; Radivoj,
Vukadina; tipan,
Vukadina; urin, Vukelje;
Radosav, dolac; Radivoj,
dolac; Jovan, dolac;

3765. muslimana sa batinama 26, nemuslimana sa batinama

20;
3766. Prihod:

resmi ift i bennak


572
3768.
ispenda
500
3769.
penice, kejla 15, iznos
150
3770.
mjeanca, kejla 19,5, iznos
195
3771.
zobi, kejla 20, iznos
100
3772.
lee, kejl 1, iznos
22
uur od povra, lana, sijena, konica, voa,
3773.
bijelog i crvenog luka i kupusa
298
polovina badihave, mladarine, poljaine
3774.
i tapijske pristojbe na zemin
168
3775.
Svega:
2.000
3767.

3776.
3777.

133. Selo Radoevic a 102, pripada Rasu:

Batina Mustafe, sina

Hizirovog, u posjedu Alije, sina

Hizirovog;

3779.

102

Batina udovice, u posjedu


Ferhada, sina Ishakovog, u posjedu
Mustafe

3778.

Nepoznato.

3780.

3781.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

206
3783. Hizirovog, sada u posjedu
3782.

Alije,

Batina Dimitra
Markovog, u posjedu
3801. Dimitra ivkovog; Mitre,
Mirka; Batina Pavla Mihailovog, u
posjedu
3802. Mirka Pavlovog, sada u
posjedu
3803. Pavla ivkovog; Batina
tipana, u posjedu stanovnika
3804. sela, sada u posjedu
Komlena; Filip, Radonje; Vuk,
Komlena; Mirketa, Komlena;
Radomir, Filipa; Mihajlo, Marka;
Petre, Ivka; Nika, ivka; imun,
Petra; Petre, Radonje; Raa,
Miladina; f.52 Batina Radosava, u
posjedu udovice
3805. Radosave, sada u posjedu
Miladina
3806. Ilijinog; Njiva Karade, u
posjedu Ibrahima,
3807. sada u posjedu Ahmeda, sina
3808. Hizirov
og; Aleksa,
Pavla; Cvitko,
Mihajla; Luka,
Petra; Matija,
dolac;
3800.

3784. sina Hizirovog; Batina


Boidara, u posjedu Ivka,
3785. potom u posjedu Dafera
3786. Mehmedovog, sada u posjedu
Alije,
3787. sina Hizirovog; Batina popa
Bogdana, u posjedu
3788. ivka, potom u Dafera
3789. Mehmedovog, sada u posjedu
Alije,
3790. sina Hizirovog; Batina
Vuka Radosavljevog, u
3791. posjedu Pavla, potom u
Nikole, sada
3792. u posjedu Pavla ivkovog;
Batina Cvitka, u posjedu Vuka, sada
3793. u posjedu Mihala Cvitkovog;
Batina ivka Nekovog, u posjedu
3794. Miloa ivkovog; Ivan, Ilije;
Dimitre, ivka; Radoje, ivka;
Batina Petka Radohninog, u posjedu
3795. Mirka ivkovog; Batina
Jovana ivkovog, u posjedu
3796. Miloa; Batina Petra
Radiinog, u posjedu
3797. Petra Ivkovog; Marko, Petra;
Batina Radonje, u posjedu Janka
3798. Milkovog, sada u posjedu
3799. stanovnika sela;

3809. muslimana sa batinama 4, nemuslimana sa


batinama 32;
3811.
3812.
3813.
3814.
3815.
3816.
3817.
3818.
3819.
3820.

3810. Prihod:

resmi ift
$8
ispenda
790
penice, kejla 20, iznos
200
mjeanca, kejla 65, iznos
650
zobi, kejla 28, iznos
140
uur od povra
40
uur od lana
50
uur od sijena i konica
21
uur od voa
1
uur od bijelog i crvenog luka
2

3821.
3822.

porez na svinje
26
pristojba na sitnu stoku
105

polovina badihave, mlaarine, poljaine


3823.
i tapijske pristojbe na zemin
86
3824.
Svega:
2.300

Nah
207

3825.

ijaRas
134.

3826.

Mezra Trnov Vrh, u blizini sela Trnova, pripada Rasu:

:
u novcu godinje
135.

3828.

Prihod

3827.

60

Selo S t a r i , drugim imenom G u o v a c103,

pripada Rasu:
Batina Radovana Bogdanovog, u posjedu Vitogana;
3829.

od itarica, resmi ifta i ostalog i ispende

Prihod:
100

3830. 136.
M e z r a ehsuvara, uiva je Menteelu Ali i njegov
brat Ilijas, sin
Mustafe i Ahmed, sada u posjedu Mehmed-elebije, pripada Rasu:

Prihod:
200

3831.

od itarica, resmi ifta i ostalog

3832. 137.
i f 1 u k, poznat kao Seli Zagrilj; to su zemlje koje
uivaju nevjer
nici, u posjedu Hadi Hasana, pripada Rasu:

Prihod:
400

3833.

od itarica, resmi ifta i ostalog

3834. 138.
i f 1 u k kneza Nikole, brata Husejn-vojvode; to je selo
poznato pod
imenom Duovi i Radkova batina, pripada Rasu:

Prihod:
100

3835.

od itarica, resmi ifta i ostalog


3836.

139.
3837.

Sami Novi P a z a r 104, pripada Rasu:


Mahala mesdida Iskender-elebije, roaka Jakubovog:

3838.
3839.

Abdi-halifa, hatib; Perviz, Abdullaha;


Mahmud-halifa, imam;
Hasan,

3840.
3841.

aban-halifa, imam; Kurd, Abdullaha;


Ishak-halifa, muezzin;
Sefer,

3842.
3843.
3844.
3845.
3846.
3847.
3848.

Ramadan, zaim;
Veli, Mustafe;
Ali, Abdullaha;
Ibrahim, Jusufa;
Ali, Sulejmana;
Hasan, Mustafe;
Behram, Kasima;

Jusufa;

Husejna;

Mahmuda;
3849.
3850.

103
104

Danas nije poznato ni pod jednim od dva navedena imena.


Danas grad Novi Pazar u Sandaku.

Jusuf, Velije;
Mehmed, Kasima;
Turhan, tabak;
Hasan, Nesuha;
Hadi Mehmed;
Dervi, zaim;
Arslan,

3851.

208

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

3852.
3853.
3854.

Mahmud, Alije; m;

drugi Sulejman, Ahmeda, m;


Bali, Alije;
Ahmed, Alije;
Mahmud, Velije,

hatiba i imama 3, muezzin 1, oenjenih 18,

3855.

neoenjenih 5; Mahala asne damije Hasanefendije:


Osman-halifa, hatib;

3856.

Ali,

Sulejmana;
3857.

Muslihuddin-halifa, imam; Ali,

3858.

Nesuh, Abdullaha, muezzin; aban,

3859.

Husejn, Alije;

Ibrahim,

3860.
3861.
3862.

Hadi Sefer;
Ali, Kasima;
Veli, Kurd-Alije;

Kurd, Duraka;
Korkud, kasap;
Ferhad,

3863.
3864.

Jusuf, Nesuha;
Hasan, Alije;

Ali, Abdullaha;
Mahmud,

3865.

Husejn, Mustafe;

Sulejman,

3866.
3867.

Ali, Ilijasa; Veli, Hurrema;


Mustafa, Hasana;
drugi Veli, Alije;

Ajasa;
hajjat;
Abdullaha;

Abdullaha;
Husejna;
Husejna, m;

Murad, Abdullaha;
3868.

hatib 1, imam 1, muezzin 1, oenjenih 19, neoenjenih 3;

3869. Vakuf spomenute asne


damije: Glavnica 6.000;'duana 8, godinje 750;
3870. Od toga izdaci:
3871.
plaa hatiba,
dnevno 3;
3872.
plaa imama, dnevno 7;
3873.
plaa muezzina, dnevno 4;
3874.
mumdija,
dnevno 2;
3875.
plaa aerehana, dnevno 2;
3876.
za tevlijet,
dnevno 3;
3877. Plae slubenika asne damije isplauju se iz spomenute gotovine.
3878.

Mahala mesdida Sinana Mukaddema:

3879.
3880.

Ali-halifa, imam; Mustafa, spahija;


Halil-halifa, muezzin;
Mehmed,

3881.
3882.
3883.

Mustafa, hajjat;
Zulfikar, spahija;
Jusuf, spahija;

sin Hasana, spahija;

3884.

Pervane, Alije;
jeniar Ali;
Hurrem, tabak;

imam 1, muezzin 1, oenjenih 18 (!);

3885.Vakuf spomenutog
mesdida: Glavnica: 11.000;
3886. Od toga za plae:
3887.
plaa imama,
3888.
muezzin,
3889.
za tevlijet,

(dnevno) 3;
(dnevno) 2;
f dnevno 1;

3890. Plae slubenicima spomenutog mesdida isplauju se od prihoda


koritenja navedenog zavjetanog novca.
3891.
NahijaRas
3892.
209

3893.
3894.

Mahala Osman-bega:

Mustafa,
neoenjen;

kua: 1
3895.

Mahala mesdida Muezzin-havade:

Mevlana Ahmedefendi, vaiz; Fadlullah-efendi,


muderris; Ahmed, njegov sin,
m; Mustafa-halifa, imam;
Mustafa-halifa, hatib; Hasan,
Dafera, imam; Hafiz Hasan,
imam; Hamid, Ahmeda; Jusuf,
Abdullaha, muezzin; Mehmed,
Uvejsa; Husejn;
3897. Mehmed, Iskendera;
Hurrem, Abdullaha; Murad, Alije;
Ali, Ibrahima; Dervi, Sinana;
3896.

Mustafa,
Alagoza; Ahmed,
Sulejmana;
Pervane,
Ejnebegije; Piri,
Ejnebegije; Gazi,
Mahmuda; Perviz,
Abdullaha; Husejn,
Abdullaha;
Mustafa, Ibrahima;
Mahmud, Jusufa;
Kadri, Memije;
Hasan, Mehmeda;
Memi, Mehmeda;
Halil, Orada;
Ahmed, Hasana;
Ibrahim,
Abdullaha;

3898.

vaiz 1, muderris 1, hatib 1, imama 3, muezzin 1, oenjenih 22,


neoenjen 1;
3899.

3900. Mahala damije kapudibae Mehmedvojvode, drugim imenom Kadi-efendi, pripada


Novom Pazaru:

Ali-halifa, hatib;
Mustafa-halifa, muezzin;
Rizvan, Abdullaha,
kajjim; Hadi Mehmed;
Ejnehan, Velije; Memi;
Mahmud; Hadi Abdi,
Alije; Hasan, Abdullaha;
Kurd-Ali, Mustafe;
Durak, Abdullaha;
Mahmud, Saliha; Hadi
Ibrahim, Hizira; Ahmed,
Abdullaha; Iskender,
kasap; Hasan, Mustafe;
Mustafa, Abdullaha;
Husejn, Ibrahima;
Gazanfer, Hasana; Piri,
Ferhada;

3901.

3904.

Korkud,
habbaz; (neitko),
Abdullaha; Durak,
Davuda; Memi,
Mehmeda; Memi,
Alije; Husejn,
Abdullaha; aban,
ekmekija; Hadi
Veli, Abdullaha; f.53
3903. Musli, Sulejmana;
Pervane, Ferhada;
Muslihuddin, trgovac; Timur;
aban; Ali, tabak; Hasan,
Abdullaha; Bekir, Dafera, m;
Mezid, Jusufa, m; Memi,
Mehmeda, m;
3902.

imam 1, muezzin 1, oenjenih 27, neoenjenih 3;

3905.

210

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

3906.
Vakuf
spomenute damije: Glavnica: 50.000; duana 4;
3907. Od toga za plae:
3908.
plaa hatiba i imama,
3909.
plaa muezzina,
3910.
plaa kajjima,
3911.
plaa mutevellije,
3912.
plaa sermahfila,
3913.
za slubu tevlijeta,
3914.
za slubu nadzornitva,
3915.

dnevno 7;
dnevno 4;
dnevno 2;
dnevno 1;
dnevno 1;
dnevno 3;
dnevno 2;

Mahala mesdida Delepverdi-age, pripada spomenutom:

3917.

Sejdi Mehmed, sin Mustafe, imam;


Kurd, Murada;
Mahmud-halifa, muezzin; Zulfikar,

3918.

Jusuf, Murada;

3919.
3920.
3921.
3922.

Hasan, hajjat;
aban, hajjat;
Mustafa, zaim;
Durak, Dafera;
Bali, hajjat; Ferhad, jamakija;
aban, jamakija; Hasan,

3923.

Ibrahim, Nezira;
Bali, Kargali, m;

3916.

Ahmeda;

jamakija;

izmedija, m;

Perviz, attar;
3924.

Sulejman,

imam 1, muezzin 1, oenjenih 14, neoenjenih 2;

3925.
Vakuf spomenutog
mesdida: Glavnica: 50.000; duana 54, popravljenih 27,
ruevnih 27;
3926. Od toga za plae:
3927.
plaa imama, dnevno 4;
3928.
plaa muezzina, dnevno 4;
3929.
plaa muallima, dnevno 4;
3930.
plaa nadzornika,
dnevno
2;
3931.
za slubu tevlijeta
5;
3932. Plae slubenika spomenutog mesdida podmiruju se od
spomenutog zavje-tanog novca i od duanskih prihoda.
3933. Mahala mesdida Menteelu Alije,
drugim imenom mesdida Ishaka, pripada spomenutom:
3934.

Abdulhalil-halifa, imam;

Hizir,

3935.

Hadi Pazarlu Husejn;

Jusuf,

3936.
3937.
3938.
3939.

Ali, Kurda; Pervane, Alije;


Piri, Abdullaha;
Bajezid, Balije;
Bali, Abdullaha;
Bali, Sefera;
Mustafa,
Ali, Velije;

Ahmeda;
Kurda;

Memije;
Memiah, Mustafe;
3940.

imam 1, muezzin 1, oenjenih 12;

mesdida: Glavnica 1.000; '


plae:

3942.

3941.

Vakuf spomenutog
Od toga za

plaa imama,

dnevno 2;

3943.

Nahija
Ras 211
3944. Mahala mesdida Ahmed-bega:

3946.

Sulejman-halifa, imam;
Fethullah, Hajruddina;
Halil-halifa, muezzin;

3947.
3948.
3949.
3950.
3951.

Ahmed, Orua;
Jusuf, Kurda;
Tur-Ali, Abdullaha;
Oru, Abdullaha;
Husejn, Hasana;

Husejn, Kasima;
Mahmud, hajjat;
Husejn, subaa;
Hasan, hajjat;
Musli, Husejna,

3952.
3953.
3954.

Jahja, hajjat;
Bali, Ismaila;
Halil, Nurullaha;

Husejn, subaa;
Memi, hajjat;
Ismail,

3955.

Ali, Abdullaha;

Sejdi, Abdullaha;

3945.

halvadija;

m;

Abdullaha;

3956.

Piri,

imam 1, muezzin 1, oenjenih 2, neoenjen 1;


3957.

mesdida): Duana 18;


3958. Od toga za plae:
3959.
3960.

Vakuf (navedenog
plaa imama,
4;
plaa muezzina, 2;

3961. Mahala mesdida Ahmed-vojvode:


3962.

Mahmud-halifa, imam;

3963.
3964.

Jusuf-halifa, imam; Musa, Jusufa, m;


Zulfikar, Dafera, muezzin; Perviz,

Mehmeda;

3965.

neddar;

Perviza;

Mustafa, drugi muezzin;

Dervi,

Ibrahim,

3966.
3967.
3968.

Mustafa, Alije;
Ali, Abdullaha;
Dervi, Memije;
Hizir, halvadija;
Ali-elebi, Ramadana;
Joldu,

3969.

Zulfikar, Tur-Alije; Ibrahim,

Abdullaha, m;

Mahmuda;
3970.

Hasan, Timura, m; Mustafa,

3971.

Jusuf, Kurd-Alije; Ahmed, Mustafe,

3972.

Husejn, Kejvana;

Hasan,

Memi, Ferhada;

Hadi Hasan,

Mehmeda;
m;

3973.

Ejnebegije, m;

tabak;
3974.

Sulejman, Mustafe; Muharrem,

3975.

Mehmed, Mahmuda;

Abdullaha;

Jusufa;

3976.

3977.

Abdullaha;

Hasana, m;

Behram,

Ali, Behrama;

Kara Hasan,

Mahmud, Ilijasa;

Mustafa, Kara

3978.
3979.
3980.

Ahmed, Mahmuda; Mahmud, Gazije;


Ali, Velije; Muharrem, Pazarlije;
Mustafa, Dafera, m;
Omer,

3981.

Ali, Mehmeda;

Muharrema;

Mehmed,

Husejna, azap, m;
3982.

Hamid, Mustafe;

3983.
3984.

Ibrahim, Alagoza; Musli, Abdije;


Sulejman, Ibrahima, m;
Ahmed,

3985.

Memi, Mahmuda;

3986.

Mustafa, Tur-Alije, m;

3987.

Mustafa, Mehmeda;
Davud, Abdullaha;

Turuaha;
kasap;

Balije;

Mustafe, m;
Redep, Hizira, m;
3988.

Mahmud,

Mustafa, Isa-

imama 2, muezzina 2, oenjenih 39, neozenjenih 12;

Dursun,

3989.

212
3990.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Mahala mesdida Hadi Ferhada:


Mehmed-halifa, imam;
Mehmed, Abdullaha;
aban-halifa, muezzin;
Hasan, Abdullaha;
Hadi Memi, Iskendera;
Bali, Pervanea;
Hadi Ferhad, Abdullaha;
Hizir, Abdullaha;
Redep, Mehmeda, hajjat;
Mustafa, Mehmeda;
Husejn, Hamze;
Ali, Hizira;
Dafer, Hasana;
Pervane, Balije;
Redep, Ibrahima;
Abdulhalil, hajjat;
Uvejs, Memije;
Hasan, Behrama, m;
Hadi Veli, Hasana;
Husejn, Behrama, m;
Musa, Iskendera;
Ali, Abdullaha;
Behram, Ahmeda;
Mustafa, Pervanea;
Ali, Sefera;
Jusuf, Hamze;
aban, Hizira;
Ali, Ferhada;
Jahja, Hasana;
Husejn, Hamze, m;
Mahmud, Ahmeda;
Mustafa, Abdullaha;
Tur-Ali, Ishaka;
Ali, Velije;
Veli, Ferhada;
Husejn, Abdullaha;
Husejn, Abdullaha;
Mehmed, tabak;
Malko, Bajezida;
Mahmud, izmedija;

3991.
3992.
3993.
3994.
3995.
3996.
3997.
3998.
3999.
4000.
4001.
4002.
4003.
4004.
4005.
4006.
4007.
4008.
4009.
4010.

Oru, Ahmeda;
4011.

imam 1, muezzin 1, oenjenih 32, neoenjenih 4;


4012.

mesdida: Glavnica 40.000;


4013. Od toga za plae:

Vakuf spomenutog

plaa imama,
dnevno 5;
4015.
plaa muezzina,
dnevno 2;
4016.
plaa duzhana,
dnevno 2;
4017.
za slubu tevlijeta,
dnevno 2;
4018. Plae spomenutih slubenika isplauju se od prihoda ostvarenog od
koritenja navedenog novca.
4014.

4019.

f.54
4020.

Mahala Iskendera, subae, pripada spomenutom:

4021.
4022.
4023.
4024.
4025.
4026.
4027.
4028.
4029.
4030.

Hasan, Jusufa, mutevellija;


4031.

Sinan-halifa, imam;
Jusuf, Velije, halvadija;
Ibrahim-halifa, muezzin;
Hasan-beg, Ferhada, dindija;
Behram, Kasima;
Mehmed, Kasima;
Mustafa, Hizira, tabak;
Hasan, Nesuha, hajjat;
Mustafa, Ibrahima, dindija;
Ahmed, Alije, haddad;
Mehmed, Abdi-havade;
Turhan, dindija;
Ferhad, Abdullaha;
Memi, dindija;
Bali, Mustafe;
Mehmed, Jakuba;
Kurd, Abdullaha, tabak;
Ishak, muezzin;
Fenari, Velije, dindija;
Ibrahim, Mumina;

imam 1, muezzin 1, oenjenih 20, neoenjenih 2;

Na
213

4032.

hijaRas
4033.
4035.

Glavnica
Od toga za
plaa
plaa
muezzina,
4044.
4036.
4038.
4040.
4042.

4034.
4037.
4039.

4041. dnevno 5;
4043. dnevno 1;
4045. Mahala Ak Ilijasa:

4046.
Hasan4048.halifa, imam;
Mustafa4050.
Korkud,
4052.
Oru,
4054.
Nezir-Bali,
4056.
Piri-Jusuf,
4058.
Memi,
4060.
aban,
4062.
Gazi,
4064.

4047.
4049.
4051.
4053.
4055.
4057.
4059.
4061.
4063.

4065.

4069.

saraja.

ehsuvar, Ibrahima;
Ahmed, Mustafe;
Malko, Pirije;
Arslan, Pazarlije, m;
Ali, Sinana;
Hasan, subaa,
Mehmed,
Ibrahim, Nezira;
Nezir, Ferhada

imam 1, muezzin 1, oenjenih 15, neoenjen 1;

mesdida: Karavan-saraj, pet zgrada;


4066. Od toga za plae:
4067.
4068.

>

Vakuf spomenutog mesdida:

Vakuf spomenutog

plaa imama,
dnevno 3;
plaa muezzina, dnevno 1,5;
Plae spomenutih isplauju se od prihoda spomenutog karavan-

4070. Mahala mesdida Ahmeda Mukaddema, pripada Novom Pazaru:


4071.

Hasan-halifa, imam; Ali, Abdullaha,

4072.

Husejn, Mustafe, muezzin;

4073.
4074.

Muharrem, Ferhada; Rahman, Sefera;


Bekir, Isa-Balije;
Kejvan,

4075.

Ferruh, Abdullaha; Hasan, Abdullaha;

hajjat;
Isa-Balije;

Abdullaha;
4076.

Mahmud,

imam 1, muezzin 1, oenjenih 8;

4077.
Vakuf spomenutog
mesdida: Glavnica 55.000; duana 16, godinje 1.526;
4078. Od toga za plae:
4079.
plaa imama,
dnevno 6;
4080.
plaa muezzina, dnevno 3;
4081.
plaa za tevlijet, dnevno 5;
4082.
za slubu dabije,
dnevno 5;
4083. Plae slubenika spomenutog mesdida podmiruju se od
zavjetanog novca i duana.
4084.

Mahala mesdida Hasan-bega, pripada spomenutom:

4085.

Mustafa-halifa, imam;

Kurd,

4086.

Mehmed-halifa, muezzin;

Osman,

4087.
4088.
4089.

Mahmud, Jusufa; Kadri, Alije;


Mustafa, Abdullaha; Hasan, Abdullaha;
aban, Mustafe;
Kurd, Abdullaha;

Husejna;
Balije;

4090.
1604.

214

Opirni popis Bosanskog sandaka iz

4091.

4092.
Ejnehan,
4094.
Husrev,
4096.
Osman,
Mustafe,imam
m; 1,
4098.

muezzin 1,

4100.

4097.
4099.

4093.
4095.

Behram,
Ibrahim,

oenjenih 14,
neoenjenih 2;
4101. Vakuf spomenutog mesdida:

4103.
Glavnica
4105.
Od toga za
plaa
4107.
dnevno 5;
plaa
4109.
dnevno 2;
plaa
4111. dnevno 1;
za slubu
4113.
dnevno 5;
tevlijeta,
4114.
Mahala mesdida Hajruddina, drugim

4102.
4104.
4106.
4108.
4110.
4112.

imenom Pazarh 4116. pripada spomenutom:


4115.
4117.
Imam; ,
4118. Bali, Pijale;
4119..
aban,
4120. Halil,
4121.
Ejnehan,
4122. Ahmed, Pirije;
4123.
Ali, hajjat;
4124. Mustafa,
4125.
drugi Ali,
4126. Ibrahim,
4127.
Mahmud,
4128. Hodaverdi,
4129.
aban,
4130. Piri, tabak;
4131.
Piri,
4132. Gunelu, tabak;
4133.
Kara
4134. Ajdin, tabak;
4135.
Hajdar,
4136. Sulejman,
4137.
Hadi
4138.
;
Sefer,
4139.
Arslan,
4140. Mustafa,
4141.
Ilijas,
4142. Ali, maduni,
4143.
aban,
4144. Bahtijar, tabak,
4145.
Mehmed,
4146. Mahmud,
4147. Ali, hajjat;
4148.

imam 1, muezzin 1, oenjenih 27, neoenjenih 3;

4149.

Mahala mesdida Ali-vojvode, poznate


kao Hajruddinova, pripada
spomenutom:

4152.

Osman-halifa, imam;
Ibrahim, Davuda;
Ibrahim, Husejna,
Ahmed, Osmana;
Husejn, dindija; Hizir,

4153.

Sefer, Ise; Ali,

4150.
4151.

muezzin;
Mehmeda;
Abdullaha;
4154.

4155.
4156.
4157.
4158.
4159.
4160.

Kurd, Balije;

Timur, Dafera;
Jahja, tabak;
Berrak, abana;
Behram, Mehmeda, m;
Nesuh, Pijale;
Hasan, Mehmeda, m;
Hasan, tabak;
Behram, Balije;
Veli, dindija;
Rizvan, Velije;
Mustafa, Sefera;
Sefer, Jusufa, m;
Jakub, dindija;
Murad, Abdullaha, m;

4161. imam 1, muezzin 1, oenjenih 19, neoenjenih 4;


4162.
Nah
4163.
ija Ras
15
4164. Vakuf
(spomenutog mesdida): Glavnica 32.000;
4165.
Od toga za plau:
4166.

4167.

plaa imama,
dnevno 4,

plaa muezzina,
dnevno 2;
za slubu tevlijeta,
2;

od toga za osvjetljenje,
dnevno 1;

4168.

prostirku i nadzornitvo,
4169.

Mahala damije Kurd-elebije, pripada Novom

Pazaru:
Omerhalifa, hatib i
imam; Hurremhalifa, muezzin;
Nesuh, Alagoza;
Mustafa, irmerda;
Veliah, Ferhada;
Pijale, Mustafe;
Mustafa, hajjat;
Bajezid,
Abdullaha; Memi,
hallad;

Ramad
an, irina;
Ilijas, irina;
Ali, kazzaz;
Zulfikar,
Mahmuda; Veli,
Abdullaha;
Ferhad,
Abdullaha;
Ilijas, Dafera;
Murad, pripada
Hiziru; Lutfi,
Trepa;

4170.

4171.

imam ihatib 1, muezzin 1, oenjenih 19, neoenjenih


(prazno);
4172.
4173.
4175.

55
4174.

Vakuf:

41. Plae slubenika spomenutog mesdida daju se iz spomenute

gotovine. Mahala Parice, pripada Rasu:

4176.
Glavnica 60.000;
4178.
Od toga za plae:
4180.
plaa imama, hatiba i
4182.
plaa muezzina i
4184.
plaa za tevlijet,
4186.
plaa aerehana,
4188. Batina ure, u

posjedu Radonje
4189. Radovanovog, sada u
posjedu Alije i
4190. Mehmeda, sinova
Selametovih; Batina Vujice, u
posjedu Alije i
4191. Husejna, sada u
posjedu njegovih
4192. sinova Alije i
Mehmeda; Batina Boidara, u
posjedu Alije i
4193. Husejna, sada u
posjedu Alije i
4194. Mehmeda, sinova
Selametovih; Batina Radka, u
posjedu Radovana,
4195. sada u posjedu Alije i
Mehmeda,
4196. sinova Selametovih;
Batina Petka, u posjedu Kurda
4197. Ejnebegijinog, sada u
posjedu
4198. spomenutog; Batina
Branisava Radosavljevog i
4199. Radice, sada u posjedu
Mustafe
4200. Ahmedovog;

4177.
4179.
4181.
4183.
4185.
4187.
4201.

d
d
d
d
Batina popa
Radka, Matije
4202. Stipanovog;
4203.
Leska?, dolac
- na batini Cvitka;
Ostoja?, Leske?;
Ivani, Radovana - na
batini; Toma, Dimitra
- na batini; Rajko,
Radivoja - na batini;
Momin?, Vukadina na batini
4204. Radosava; Batina
Raana, u posjedu udovice
4205. imuna;
4206.
Dabiiv,
Miladina - na oevoj
batini; Petre, Radice;
Batina Radosava
Radiinog, u
4207. posjedu stanovnika
mahale; Matija, dolac; Batina
Vukaina Vukovog, u posjedu
4208. stanovnika mahale;

4209.

216

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Batina Vukoja, u posjedu Radovana,


Batina Gordena Petrovog, u posjedu
sada u posjedu Nedeljka;
Hizira Balijinog, sada u posjedu
Radoje, dolac;
Mehmed-elebije;
Lekso, Mitra;
Batina Dabiiva Radonjinog, u
Batina Dimitra Radovanovog, u
posjedu Hizira Balijinog, sada u
posjedu Hizira Balijinog, sada u
posjedu njegovog sina Mehmeda;
posjedu njegovog sina Mehmedtipan, dolac;
elebije;
Milovan, dolac;

4210.
4211.
4212.
4213.
4214.
4215.
4216.
4217.
4218.

muslimana sa batinama 10, nemuslimana 18;


4219. Mahala Vrbovica, pripada Rasu:

4220.
4221.
4222.
4223.
4224.
4225.

Batina ure, u posjedu Radoja, sada


Batina Boia Aleksinog, u posjedu
u posjedu Abduldelala, sina
Abduldelala, sina Husejnovog;
Husejnovog;
Batina udovice Matije, u posjedu
Batina Radice Vukainovog, u
Miladina, u posjedu Resul-efendije,
posjedu Dragie, sada u posjedu
trgovca, sada u posjedu Ibrahim-age,
Abduldelala, sina Husejnovog;
sina Hadi Pirijinog;
4226. Nemuslimani:

4227.
4228.
4229.
4230.
4231.
4232.
4233.
4234.
4235.
4236.
4237.
4238.
4239.
4240.

Petre, Dimitra;
Stojan, Jovana;
Nikola, Dimitra;
Milko, dolac;
Boi, dolac;
Nikola, Pavka;
Nika, Vujice;
ura, Milovana;
Peto, Mihajla;
Radosav, Miladina;
Petre, dolac;
Jovan, tipana;
Dabiiv, Ilije;
uro, dolac;
uro, Milovana;
Luka, Vuka;
Filip, dolac;
imun, Vuka;
Vukadin, dolac;
Pavle, dolac;
Danko, dolac;
pop Vuk;
Peto, dolac;
Radonja, pop, ovdje nastanjen;
Rajko, dolac;
godinje 20;
Cvijain, dolac;
Vuk, uster - godinje 30;

Kojadin, dolac;
Rajak, dolac - godinje 10;
Miladin, dolac;
imun, imana - godinje 30;
Nikola, Miladina;
drugi Vuk, duler - godinje 2;
Radonja, dolac;
Damjan, kova;

4241.
4242.
4243.
4244.
4245.
4246.

Jovan, ura;

muslimana sa batinama 4, nemuslimana 28;


4247. Mahala ukovica, pripada s(pomenutom):

Batina Todora Vukevog, u posjedu


Zemin Cvitka sa njivom (neitko), u
Gabora?, dolaca, sada u posjedu
samom Novom Pazaru i zemin u
Vukelje Nikolinog;
posjedu Husrev-elebijirie keri
Batina Vukadina Brajanovog, u
Hate? u posjedu Mihmane hatun,
posjedu Kitaa?, u posjedu Komlana
keri Mehmed-elebijine;
Vukovog;
Zemin aua Abdulvehhaba;

4248.
4249.
4250.
4251.
4252.
4253.
4254.

muslimana sa batinama 2, nemuslimana sa batinama 2;

umjest
o uura i
ostalog

4255.

4256.

4258.

217
ahijaRas
4257.

25

Prihod:
4259.

Mahala Paralova, pripada s(pomenutoj):

Batina Kurda, sina


Karagozovog, u

4260.

4261. posjedu Alije, sina


4262. Ramadanovog; Batina

Nenada, u posjedu Memi4263. elebije, sada u posjedu


Alije, sina
4264. Ramadanovog; Batina
Radmana, u posjedu
4265. Mehmed-elebije, sada u
posjedu
4266. Alije Ramadanovog;
Batina Vladosava, u posjedu
4267. Mehmed-elebije, sada u
posjedu
4268. Alije, sina Ramadanovog;
Batina Studina, u posjedu Mehmed-

4269. elebije, sada u posjedu

Alije Ramadanovog;
Batina Radoja, u posjedu
Hizira Musinog, sada u posjedu
Lutfije;
4271. Zemini: to je jedna njiva pod
imenom Borina, sada je to air u
posjedu Memi-elebije, sina Alielebijinog i dio Hasana, potom u
posjedu Memi-elebije, sada u
posjedu Alije Ramadanovog;
4272. Zemin u posjedu silahdara
Veli-bega, parcele 2;
4270.

4273. Spomenute batine su spojene sa samim eherom i veina njih


ine spomenutu mahalu, dok se od poljoprivrednih prihoda ostalih dijelova daju

urovi. Tako je zavedeno u ranijem defteru, pa je tako zapisano i u ovom novom


defteru.
4274.

4277.
4279.
4281.
4283.
4285.
4287.
4289.
4291.
4293.
4295.
4297.
4299.
4301.
4303.
4305.
4307.
4309.
4311.
4313.
4315.
4317.
4319.
4321.
4323.
4325.
4327.
4329.

4275.
Prihod:
resmi ift i dunum
ispenda
penice, kejla 46, iznos
mjeanca, kejla 97, iznos
zobi, kejla 62, iznos
uur od ire i monopolija
uur od bijelog i crvenog luka i kupusa
uur od lana
badi sijah
bad na prodaju vina
bad na bezmesnu robu (povre)
4 mlina, pristojba
4 mlina, pristojba
3 mlina, pristojba
2 mlina, pristojba
5 mlinova, pristojba
badihava, mlaarina, poljaina
i tapijska pristojba na zemin
vinograd Faika, dunum 1, pristojba
vinograd Abdullatifa, dunum 1,
vinograd Jusufa, sina Daferovog,
vinograd Mahmuda Mustafinog, u
halife, dunuma 2, pristojba
vinograd Alije Mahmudovog, dunum 1,
vinograd Gunelije Mahmudovog, u
halife, dunuma 2, pristojba
vinograd Timura, dunum 1, pristojba

4276.
4278.
4280.
4282.
4284.
4286.
4288.
4290.
4292.
4294.
4296.
4298.
4300.
4302.
4304.
4306.
4308.
4310.
4312.
4314.
4316.
4318.
4320.
4322.
4324.
4326.
4328.
4330.

4331.
4332.
4333.

218

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

vinograd Ahmeda, u posjedu Hasan-halife, parcela 1,

unum 1, pristojba
4334.
vinograd Ferhada, sina Alijinog, u posjedu Sulejmana
4335.

ustafinog, dunuma 2, pristojba


14

4336.
4337.

vinograd Faik-vojvode, u posjedu Hadi Memije i

efera, dunuma 2, pristojba


14

4338.

inograd Veli-havade, dunum 1, pristojba


7

4339.

inograd Karade Alijinog, dunum 1, pristojba


7

4340.

inograd Husejna, sina ahinovog, dunum 1, pristojba


7

4341.

inograd Mustafe, sina Jusufovog, dunum 1, pristojba


7

4342.
4343.

vinograd Mehmeda, sina Jusufovog, dunum 1,

ristojba
7

4344.
4345.

vinograd Sefera, spahije, parcela 1, dunuma 3,

4346.
4347.

vinograd Ferhada, sina Abdullahovog, dunum 1,

istojba
ristojba
7

4348.

inograd saraa Balije, dunum 1, pristojba


7

4349.

inograd Dafera, tabaka, dunum 1, pristojba


7

4350.

nograd Jusufa Abdullahovog, dunuma 2, pristojba


14

4351.

inograd Dafera, dunum 1, pristojba


7

4352.

inograd Hadi Redepa, dunum 1, pristojba


7

d
7
M

pr
21
p

vi

4353.
4354.

vinograd drugog Jusufa Abdullahovog, dunuma 2,

istojba
14

4355.

nograd Husejn-havade, dunuma 2, pristojba


14

4356.

nograd Dafera Ilijasovog, dunuma 2, pristojba


14

4357.
4358.

vinograd Delala, sina Husejnovog, dunuma 3,

4359.
4360.

vinograd Sulejmana, sina Ilijasovog, dunum 1,

istojba

ristojba
7

pr

vi

vi

pr
21
p

4361.

vi
28

4363.

nograd Kurda Ejnebegijinog, dunuma 4, pristojba


4362.
vinograd urdije Miladinovog, u posjedu Alije, sina

usrevovog, dunum 1, pristojba


7

4364.
4365.

vinograd Mirete, u posjedu Hadi Memije, dunuma 2,

istojba
14

4366.
4367.

vinograd u posjedu Alije Ferhadovog, dunuma 2,

istojba
14

4368.
4369.

vinograd u posjedu Alije, sina Husrevovog, dunum 1,

ristojba
7

4370.
4371.

vinograd Mumin-vojvode, u posjedu Mehmeda, sina

esuhovog, dunuma 2, pristojba


14

4372.
4373.

vinograd baddara Kurda, u posjedu Hizira

bdullahovog, dunuma 2, pristojba


14

4374.

inograd Ishaka, sina Jakubovog, dunum 1, pristojba


7

4375.
4376.

vinograd abana, sina Mustafinog, dunuma 2,

istojba
14

4377.
4378.

ristojba

vinograd Ilijasa, sina Abdullahovog, dunum 1,

pr

pr

pr

4379.
4380.

vinograd Sefera, spahije, sina Alijinog, dunuma 2,

istojba
14

4381.
4382.

vinograd Gunelije, sina Abdullahovog, dunum 1,

ristojba
7

4383.

inograd Alije Nesuhovog, dunum 1, pristojba


7

pr

4384.

NahijaRas
vinogr

4385.

ad Osmana, sina Mahmudovog, dunum 1,5,


pristojba

10
vinograd
14
vinogr

4386.

Hadi Pirije, dunum 1,5, pristojba

4387.

ad Hizira, sina Ahmedovog, dunum 1,5,


pristojba

4390.

14
vinograd
14
vinograd
21
vinogr

4391.

14
vinogr

4388.

Jakuba, sina Balijinog, dunuma 2, pristojba

4389.

Memije, parcela 1, dunuma 3, pristojba


ad Ejnehana, olmekdije (lonar), pisara,
parcela 1, dunuma 2, pristojba
ad Hamze Alijinog, u posjedu Zahide hatun,
dunuma 2, pristojba
4393.

14
vinograd
14
vinogr

4394.

21
vino

4395.

7
vinogr

4392.

Ahmeda, dunuma 2, pristojba

ad Pervanea Ejnehanovog, parcela 1, dunuma 3,


pristojba
grad Murada, u posjedu Kurda Alijinog, parcela 1,
dunum 1, pristojba

ad Ise, u posjedu Memije, parcela 1, dunuma 2,


pristojba
4396. vinograd

14
vinogr

4397.

ad Hamze Alijinog, u posjedu Ahmeda, parcela


1, dunuma 2, pristojba

4398.

4399.

pristojba

4400.

40.400

14
badnaugalj
1.200
3 mlina,
45
Svega:

4401. 140.
P r i h o d od naknada za juvu, kakun i bejtul-mal u
nahijama kadiluka
Novi Pazar i u samom Novom Pazaru: 2.000

f.56
1 4 1 . P r i h o d od trnog nadzornitva u samom Novom Pazaru: 800

4402.

142.
i f 1 u k Bajezida i Uvejsa, sinova Hasan-vojvode i ostalih suvlasni
ka, to je zemljite unutar samog Novog Pazara koje oni uivaju, a u posjedu je Velije, Mustafe, Jusufa i Nesuha, sinova Uvejsovih, potom u Mustafe i Nesuha, sada u
posjedu Hasana, sina Velijinog - ifta 2;
4403.

od itarica, resmi ifta i ostalog

Prihod:
400

4404. 143.
Mezra S 1 a k o v i c a; uivaju je Mustafa, Ahmed,
Mahmud i Ali, sin
Jahja-bega, u blizini Novog Pazara, u posjedu Mustafe i Mahmuda, sinova spome
nutog Alije, sada u posjedu Mustafa-elebije, sina Hasan-elebije Havale-zadeovog:

4405.

od itarica, resmi ifta i ostalog

Prihod:
572

4406. 144.
i f 1 u k Arnauda Jusufa, uiva ga Durak Bajezidov i
suvlasnici, sada
u posjedu Hizira Balijinog i suvlasnika, pripada Rasu:

4407.

220

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

4408.
od itarica, resmi ifta i ostalog

Prihod:
250

4409. 145. Polovina mezre S l a k o v i c a ; t o s u zemlje kupljene od Hasanelebije, sina Ahmed-begovog i Ibrahim-elebije, sina Kasimovog uz kadijski huddet;
do sada nisu ubiljeene u defter:
4410.
godinje

Odsjekom
300

7$

4411.
4412.
4413.

4414. jy

. i.

<r-i*J

. P

~Tp

4415.

4416. POPIS SELA NAHIJE VRAE

1. Selo Gornji Krnjin


2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Selo Vrbica
Selo Bili Potok
Selo Gornje Plavkovo
Selo Izbice
Dio sela Opine
Vojnuci sela Lukovo
Vojnuci sela Izbice
SeloOpava
Selo Trnavac
Selo Slivni Potok
Vojnuci sela Poloine
Selo Panojevi
Selo Kuine
Vojnuci spomenutog
sela
16. Selo Baevo
17. Vojnuci spomenutog
sela
18. Vojnuci sela Koprivnice
19. Selo Dol
20. Vojnuci spomenutog sela
21.SeloLeskovi
22. Selo Bare
23. ifluk Mahmud-elebije, sina
Husejnovog
24. Selo Kalinac
25. Vojnuci spomenutog
sela
26. Selo Gornje Lukovo
27. Selo Izbice
28. Selo Kravi
29. Selo Konulii
30. Selo Kutnje
31. Selo ukovii
32. Selo Babin Dol
33. Selo Vrka
34. Selo Dolnja Belua
35. Selo ivoder
36. Selo Dolnja Trnava
4417.

4418.

37.
38.
39.
40.

Selo Budkovina
Selo Gornja Kamenica
Selo Dolnje Plavkovo
Selo
Poloine
41.SeloHr
avrka
42. Selo Vrbina
43. Selo itova
44. Selo Dolnja Mikulina
45. Selo Dolnja Zavada
46. Selo Dolnja Kamenica
47. Vojnuci spomenutog sela
48. Selo Poljana
49. Selo Kuani
50. Selo Grdovev Dol
51. Selo Gornja Zavada
52. Selo Gornji Kalin
53. Selo Berberite
54. Selo Kruevo
55. Selo Gornja Belua
56. Selo Bijoin
57. Selo Gornji i Dolnji
Goluci
58. Vojnuci spomenutog sela
59. Selo Dolnja Podastina
60. Selo Orahovo
61. Selo Jablanica, drugim imenom
(nema)
62. Dolnji Kalin
63. Selo Dolnja Brestova
64. Selo Gornja Drenova
65. Selo Koprivnica
66. Selo Kozarevo
67. Selo Bijotica
68. Selo Janica
69. Selo Podastine
70. Selo Kirmun
71. Mezra Gornje Plavkovo
72. ifluk Nenada
Vladosavljeva
4419.

73.

42. f.57

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Batina imuna Dimitrovog, u


posjedu Ahmed-aua; Batina Nike, u posjedu Alije, sada u
posjedu Ahmed-aua; Batina Miloja Radeinovog, u
posjedu Balije, sada u posjedu Aliaua i Dervia; Batina Cvitka Miladinovog, u
posjedu Ahmed-aua; Batina Jovana Radovevog, u
posjedu irina Alagozovog, sada u
posjedu Malkoa Abdullahovog,
sada u posjedu Ali-aua; Batina Radovana, u posjedu
stanovnika sela, sada u posjedu
aua;

63.

Nemuslimani:

43.
44. S
45.

64. Rajko, Radonje - na batini svog oca,


65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
81.
1

D
a
n
a
s
i
s
t
o
i
m
e
n
o
s
e
l
o
i
s
t
o

n
o
o
d
N
o
v
o
g
P
a
z
a
r

u posjedu Dervi-elebije; Batina Radosava, u posjedu


stanovnika sela;
Radovan, Joka - na batini - pusta; Petre, Radohne - na batini - pusta; Ivko, Jovana - na batini - pusta; Batina F
Ahmed-havade; Batina Petra Vladosavljevog, u
posjedu Matije Miraevog, sada u
posjedu Hamida, sina Ahmedelebije; Vuk, Jovana - na batini, sada u
posjedu Ahmeda, katiba; Petre, Lazara - na batini; Toma, Petra;

84.

a
82. 224
,
u
d 85.
Matija, Vuka - na batini - pusta; Vuk, Petra - na batini, u posjedu
o 86.
Hamida, sina Ahmed-havade; Lesa, Jovana - na batini Miloja, u
li 87.
posjedu Ahmed-havade; Jovan, Vukadina - na batini; Milija, Pavla - na batini, u posjedu
n 88.
Hamida, Ahmed-havade; Komlen, Vukosava - na oevoj
i 89.
batini, umjesto Jovana
ri
90.
Vukadinovog; Vuksan, Radosava - na batini, u
j
91.
posjedu Ahmed-havade; Batina Rajka Nikolinog, u posjedu
e
92.
Pavla Jovanovog, sada u Dervik
93.
elebije; Batina Radosava Vukainovog, u
e
posjedu Vuka, sada u posjedu
I 94.
Nikole, dolaca; Batina Radonje, u posjedu
b 95.
96.
stanovnika sela; Batina Todora, u posjedu Radonje,
a
potom u posjedu Petra, dolaca, sada
r. 97.

98.
99.
100.
101.
102.
120.

u posjedu Hamida, sina Ahmed-havade; Batina Radice, u posjedu stanovnika


sela, potom u posjedu Petka
Dimitrovog, sada u posjedu Hamida
Ahmed-havade; Batina udove Milice, u posjedu
stanovnika sela;

muslim
ana sa
batina
ma 30,
121.

nemusli
mana
sa
batina
ma 21,
pustih
batina
7;
42. P
122.
resmi ift i dunum
r
123.
ispenda
124.
penice, kejla 80, iznos
125.
mjeanca, kejla 165, iznos
126.
zobi, kejla 75, iznos
127.
vina, medri 280, iznos
128.
uur od povra
129.
uur od lana
130.
uur od sijena
131.
uur od voa
132. porez na svinje
133.
iznos za slamu?
134. pristojba na ogrevno drvo
135.
3 mlina, pristojba
136. badihava/mlaarina, poljaina
137.
i tapijska pristojba na zemin
153.Nahija Vrae
155.

156. vinograd Nesuha i Mahmuda, subae i Balije, sina Alagozovog, parcela u posjedu Alije, aua bosanskog deftera,

8, dunuma 10, pristojba

157. Svega:

163.

164.

2. Selo Vrbica 2 , pripada Vrau:

166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
191.

muslim
ana sa
batina
ma 6,
polovin
a ifta
1,
nemusli
mana
sa
batina
ma 25;
192.
1

O
r
t
o
g
r
a
f
i
j
u
j
e
m
o
g
u

i
t
a
t
i

Iskendera, sada u posjedu njegovog


sina Pervanea; Batina Raduljka Stipanovog, u
posjedu Fatme, keri Mahmudove,
sada u posjedu Mehmeda
Daferovog; Batina Mihaila, u posjedu Fatme,
keri Mahmudove, sada u posjedu
Mehmeda, sina Daferovog; Batina Miloa, u posjedu stanovnika
sela, sada u posjedu Abdulvehhabaua; Batina Dimitra, u posjedu Jovana
Radosavljevog, sada u posjedu
Abdulvehhaba; ifluk Nezira i Ibrahima, sinova
Davud-havade, u posjedu Halime
hatun, sada u posjedu Mehmeda,
sina Daferovog - polovina ifta; ifluk Ibrahima, to su batine Brajana
i Radosava, u posjedu Halime hatun,
ene Ahmedove, sada u posjedu
Mehmeda, sina Daferovog - ift, Filip, Vukia - na batini; Batina Petra Radoevog, u posjedu
Vukia, sada u posjedu Vukadina
Petrovog;

k
a
o
V
r
b
i
c
a
,
V
r
a
t
n
i
c
a
i
s
i
.
D
a
n
a
s
n
i
j
e
p
o
z
n
a
t
o
n
i
p
o
d
j
e
d
n
i
m
s
l
i

n
i
m

i
m
e
n
o
m
.

193. 226
195.

196.

197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.

resmi ift i nim


ispenda
penice, kejla 30, iznos
mjeanca, kejla 35, iznos
zobi, kejla 25, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
porez na svinje
uur od bijelog i crvenog luka
pristojba na ogrevno drvo
2 mlina, pristojba
badihava, mlaarina, poljaina
i tapijska pristojba na zemin
212.

228.

229.
231.

Prihod:

Vlasi: 3. Selo B i l i Potok 3, pripada Vrau:

Batina Vuje Nejakovog, u vlastitom posjedu;

230. Batina Radonje, u posjedu Matije;

Batina Dragie Radonjinog, u posjedu tipana ivkovog, sada u posjedu Vukoja;

232. Batina Cvijaina, sina Markovog, u


233.

kua: 7po 315

237.

4. Selo
Gornje
Plavko
vo 4 ,
pripad
a
Vrau:
238. Batina Bogdana Branisavljevog, u
239. vlastitom posjedu; Batina Rajka Stojakovog, u vlastitom posjedu;
240. Batina Radosava Markovog, u posjedu Vujice Stojanovog, sada u posjedu Hamze, na osnovu
241.

kua: 5 po 315,1 po 150

247.

5. Selo I z b i c e 5 , pripada Vrau:

246.

248. Batina Komlena, u posjedu Gojka


249. Marijinog; Batina imuna Stipanovog, u
250.
252.
3

N
e
p
o
z
n

kua: 3 po 315

a
t
o
.
S
p
o
m
i
n
j
e
s
e
i
u
n
a
j
r
a
n
i
j
i
m
p
o
p
i
s
i
m
a
i
z
1
4
5
5
.
i
1
4
6
8
.
g
o
d
i
n
e
.

253.
4

D
a
n
a
s
z
a
s
e
l
a
k

P
l
a
v
k
o
v
o
,
j
u
g
o
i
s
t
o

n
o
o
d
R
a

k
e
,
u
d
o
l
i
n
i
r
i
j
e
k
e
I
b
a
r
.

254.
5

D
a
n
a
s
z
a
s
e
l
a
k
I
z
b
i
c
e
,
i
s
t
o


n
o
o
d
N
o
v
o
g
P
a
z
a
r
a
.

255.
ija Vrae
256. f.58
257.

6.

Dio sela O p i n e6, pripada Vrau:


Batina Radosava Radiinog;
Batina Ivka Vukovog;

258.
259.

Batina Radice Vukovog;


260.

kua: 3 po 315

261.

7.

V o j n u c i sela Gornje Lukovo7, pripada Vrau:


Batina Jovana Dragaevog;
posjedu Miloa Mitinog;
Batina Nikole, sina Dimitrovog;
Batina ivka Radiinog, u posjedu
Batina Nike, sina Nikolinog, u
njegovog sina Janka;

262.
263.
264.
265.
266.

kua: 4 po 315
8. Vojnuci sela Izbice 8, pripada Vrau:

267.
268.

ivkovog;
Batina Miladina, sina Jovanovog;

kua: 4 po 315

270.

9. Selo O p a v a9, bivi vojnuci, pripada Vrau:

272.
273.
274.
275.
276.

Jankovog, u posjedu

277.

278.

282.
283.
284.

Batina Nikole Pavlovog, u vlastitom


Batina Petra, sina Vuehninog;
posjedu; Batina Radoa, sina

269.

271.

281.

Nah
227

Batina Vukmana Dimitrovog, u


Radosavljevog;
posjedu njegovog sina Milije;
Batina ivka Radosavljevog, u
Batina Dragina, u posjedu Pavlete;
posjedu Mite, sina ivkovog;
Batina Radosava Bogosavljevog, u
Batina Milka Stojanovog, u vlastitom
posjedu Radonje, sina
posjedu;
Radosavljevog;
Batina Cvitka
Batina Milije Radosavljevog, u
njegovog sina ivka;
posjedu spomenutog Radonje
Batina Mihaila, u vlastitom posjedu;

279.

kua: Spo 315

280.

10. Selo Trnava c , pripada Vrau:


Batina Davida Vukovog, u posjedu
posjedu Pavla iz spomenutog sela
Hadi Mustafe;
Izbice;
Batina Vukosava, u posjedu
Batina Cvitka Radosavljevog, u
Alagoza, potom u Vuehne, sada u
posjedu Ali-elebije Ibrahimovog;

285.
6
286.
7
287.
8
288.
9
289.
10
290.
291. 228

293.

kua: 3 po 315
Nepoznato.
Danas samo Lukovo, zaselak sjeveroistono od Novog Pazara.
Vidi bilj. 7.
Danas selo Opave, istono od Novog Pazara.
Danas Tmavce, selo sjeveroistono od Novog Pazara.

292.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

11. Selo S 1 i v n i P o t o k11, pripada Vrau:

294. Batina Ilije Radoevog, u

vlastitom
295. posjedu; Batina Vuka, u
posjedu Ilije
296.
299.

Radoevog;
Batina Luke Vukovog, u
vlastitom posjedu;

297.
298.

kua: 3 po 315
12. V o j n u c i sela Poloine12, pripada Vrau:

300. Batina ivka Vukovog;

Batina Raje, u posjedu


Ahmeda
301. Jusufovog, sada u
posjedu
302. Tomiina Markovog;
Batina Tomiina Markovog, u

304. vlastitom posjedu; Batina


Radivoja, u posjedu Abdije; Batina
Radojice Nikolinog, u posjedu
305. Alije Junusovog, sada u
posjedu
306. ivka, sina Vukovog;

303.

kua: 5 po 315

307.

13. Selo Panojevi 13, bivi vojnuci, pripada Vrau:

Batina Jusufa, sina


Ajdinovog, u
309. posjedu Mustafe, spahije;
Batina Mustafe (dalje neitko);
Batina Milete, u posjedu Petra;
Batina Stojana Antulovog; Batina
Radosava, u posjedu Dejana,
310. sada u posjedu njegovog sina
Jovana; Batina Vuete
Radosavljevog, u
311. posjedu Jovana Todorovog,
sada u
308.

312.

kua: 8 po 315

319.

14. Selo K u i n e14, pripada

313. posjedu Nedelka Milunovog;


Batina Radonje, u posjedu Radivoja,
314. sada u posjedu Stojana
Antulovog; Batina Lazara, u posjedu
Vuka, sada
315. u posjedu Milete; Batina
Cvitka, u posjedu Bogdana,
316. sada u posjedu Malog, Stoka
317. Damjanovog;

318.

Vrau:

325. Batina Radonje, u posjedu

320. Batina Mirkie, sina Markovog, u


321. posjedu njegovog sina

Stojana; Batina Radivoja, u posjedu


322. Nikosava, sada u posjedu Mahmud323. halife, hatiba;
324.

327. 11
328. 12

tipana,
dolaca;
Vlko, dolac;
Vuk, dolac;
326.

kua: 5 po 315

Nepoznato. U popisima se javlja ve od 1455. godine.


Nepoznato.

329. 13
330. 14

Danas Panojevie, Selo juno od Rake, u dolini rijeke Rake.


Ortografiju je mogue itati kao Kuine, Kukna i si. Danas ne postoji ni pod
jednim od ovih ili sli
nih naziva. U popisu iz 1455. predviena je mogunost itanja Kuani, ali se tako ne moe
itati na
osnovu ortografije iz ovog popisa.

331.

Nahij
229

a Vrae

332.
333.

15.

V o j n u c i sela Kuine, pripada Vrau:


Batina Mustafe Radovanovog, u
Batina ivka Matijinog, u vlastitom
Mahmud-halife, hatiba; posjedu;

334.
335.
336.

kua: 2 po 315

337.

16.

Selo B a e v o15, pripada Vrau:

338.

posjedu Dabiiva ivkovog;

339.

spomenutog Dabiiva ivkovog;


340.

kua: 4 po 315

341.

17.

Batina Cvijaina Jovanovog, u


Zemin Brajana Radoinovog, u
posjedu Marka, dolaca;
Batina Dabiiva Mitinog, u posjedu
Batina Vuka uriinog, u posjedu
Radivoja, dolaca;

V o j n u c i sela Baevo, pripada Vrau:


Batina Nikole Radivojevog, u
Batina Vuia Vukadinovog, u
posjedu Vuka Nikinog;
posjedu

342.
343.

njegovog brata Filipa;


344.

kua: 2 po 315

345.

18.

V o j n u c i sela Koprivnice16, pripada

Vrau:
Batina Nejaka Radivojevog, sada u posjedu Pavla Vukojevog;
346.

kua: 1 po 315

19.
Selo D o I17, pripada Vrau:
Batina Nikole Radivojevog, u posjedu Vuka,
347.

348.

kaludera; kua: 1 po 315


349.

Vojnuci sela Dol, pripada Vrau:

Batina Radice, u posjedu Vuka, kaludera;


kua: 1 po 315
350.

20.

Selo L e s k o v i 18, pripada Vrau:


Batina Dejana Radosavljevog, u
Batina Dimitra Rehaevog, u posjedu
posjedu Simuna, dolaca; popa

351.
352.

Milete;
353.
354.
355.

15
16
17

Nepoznato.
Danas istoimeni zaselak sjeveroistono od Novog Pazara.
Danas selo pod ovim imenom ne postoji. Moda se radi o dananjim selima: Suhi

Dol kod Banjske


ili Ban Do, juno od Banjske.

356.

18

Danas nepoznato.

357.

230

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Batina Todora, u posjedu Mihovila,


stanovnika sela;
potom u posjedu Petra Radoevog,
Batina Radice, u posjedu Radka
sada u posjedu ivka Mihailovog;
Radiinog,
Batina Rajiina Radenkovog, u
Batina Slavoja Vukovog;
posjedu popa Novaka, sada u
Batina Milaina, u posjedu Jovana
posjedu njegovog sina Milete;
v Davidovog;
Batina Radonje, u posjedu Radka
ivko, dolac, 200;

358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.

Rohaevog, sada u posjedu


366.

kua: 8 po 315, 1 po 200

367.

21. Selo Bare 19, pripada Vrau:


Polovina batine ahina, u posjedu
Abdullahovog, sada u posjedu
Ahmeda, godinje - 200;
Vuerina, dolaca;
Batina Vukadina Boidarovog, u
Batina Radice Radohninog i Matije,
posjedu Mustafe Abdullahovog,
Radovana Jovanovog, u posjedu
sada u posjedu Mustafe
Pirije Mustafinog;

373.

kua: 2 po 315, 1 po 200

368.
369.
370.
371.
372.

374.
11. i f 1 u k Mahmud-elebije, sina Husejn-begovog, u blizini sela
Kuine, poznato kao Vukmirovo, Bokovo, Radovevo i Jakino, kao i dvije parcele
hassa njive i jedan air, pripada Vrau:
375.
Miladin, Vuka;
Radivoj, Vuka;

kua: 2 po 315
376.

pripada Vrau:
f.58a

23.

Selo K a 1 i n a c20,
Batina Vuete Radivojevog, u
Mezra Bare Klade, oni koji je
posjedu Radonje, urice, Radonje
obraduju svana daju uur spahiji
Gojkovog i ivana;
spomenutog sela;

377.

378.
379.
380.
381.

382.
383.
384.
385.

24.

Prihod:
od itarica, ispende i ostalog
300

V o j n u c i spomenutog sela Kalinac, pripada Vrau:


Obrad, Petra;
Vui, Rajka;
Radonja, Jovana;
Novak, Radonje;
Nikola, Vuka;
Batina Cvitka Brajanovog, u posjedu

386. ura, Radoa;

387.

388.

Vukac, Jovana;
389.

Vuia, sina Vukadinovog;


Vuk, Cvitka - na batini Vukosava iz
Vuk, Lazara;
sela Provari;
Dimitre, brat;

nemuslimana 11;

390. 19 Na podruju koje je zahvatala ova nahija danas postoje dva naselja pod imenom Bare:
43.

20

391.

jedno sjeveroistono, a drugo jugoistono od Novog Pazara.


Danas nepoznato, ali se vjerovatno nalazilo u blizini sela Kalin, u slivu Vraevske rijeke.

392.
hija Vrae

Na
231

Prihod:
800

393.

od itarica, resmi ispende i ostalog


394.

25.

Selo Gornje Lukov o 21 , pripada Vrau:


Batina Vuehne, u posjedu Milice, u
njegovog sina Vujice, sada u posjedu
njegovog sina Novaka;
Batina ivka Stipanovog, u posjedu
ura, tipana;
njegovog sina

395.

posjedu Vuia Rajiinog;


396. Batina tipana Radonjinog;

397.

Jovana;

398. Batina Miladina, u posjedu Petra


399.

Mali, Radonje;
Radoevog; Hassa njiva, dunuma 2, u

posjedu

Cvitko, Radice; stanovnika sela;


tipan, Radoa;
Batina Radovana, u posjedu Matija,

400.
402.

401. Matija, Jovana;

Miladina;
403.

nemuslimana sa batinama 11;


404.

405.

Prihod:

406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.

polovina badihave, mladarine, poljaine


415.

417.

26.

ispenda
275
penice, kejla 10, iznos
150
mjeanca, kejla 40, iznos
400
zobi, kejla 21, iznos
105
vina, medri 20, iznos
140
uur od povra
10
uur od lana
10
uur od sijena
10
uur od konica
30
uur od voa
10

i tapijske pristojbe na zemin


19
416.
Svega:
1.155

Selo I z b i c e22, pripada Vrau:


Batina Vuksana Brajanovog, u
Miladin, Jovana;
posjedu Vuia, sina Vukadinovog,
Nikola, Pavka;
sada u posjedu Pavla;
Petre,

418.
419.
420.

Vuehne;

Batina Olivira,
Radohna, ivka;

421.

Jovana Radovevog;
Batina Jovana, u posjedu Radohne;
od itarica, ispende i ostalog

422.

Prihod:
300.

423.

27.

Selo Kravi 23, pripada Vrau:


Batina Vukaina, u posjedu Milina,
Vukainovog;
sada u posjedu ivka, sina ifluk

424.
425.

Karamanlu Jakuba, u posjedu


21
426.
22
427.
23
428.
429.232

Danas zaselak Lukovo, sjeveroistono od Novog Pazara.


Vidi bilj. 5.
Danas selo Kravici, jugoistono od Rake.

430.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Iskendera, sada u posjedu


Abdije,
433. sina Mahmudovog; Batina
udovice Milue, u posjedu
434. Ilijasa Abdullahovog, sada u
435. posjedu Pavlete Nikolinog,
popa; Dabiiv, Rajka; Batina
Radovana, u posjedu Oma
436. Ahmedovog, sada u posjedu
Matije
437. Nikolinog; Batina
tipana Radivojevog, u
438. posjedu njegovog sina
Obrada, sada
439. u posjedu Nike, dolaca;
Batina Cvitka Radosavljevog, u
440. posjedu Cvijaina, sada u
posjedu
441. Mite, dolaca; Batina
Cvitka Vukainovog, u
442. posjedu Mite, dolaca;
Batina Joila, u posjedu njegovog
443. sina Mite, sada u posjedu
Vike
444. ivkovog; Batina
Radmila Obradovog, u
445. posjedu Vukoja Radmilovog;
Nedelko, Vukoja; Batina Jovice
Petrovog; Mito, Vite; Cvitko, ivka;
Batina Radivoja urinog, u posjedu
446. Radivoja, dolaca; Batina
Radonje, u posjedu Marka
447. Radiinog, sada u posjedu
Marka; Viko, Marka;
431.

432.

Batina Radonje, u posjedu


Radonje
449. Mitinog, sada u posjedu
Jovice
450. Radohninog; Nikola,
Mihajla; Batina Radovana, u posjedu
Vuka,
451. potom u Miladina
Radosavljevog,
452. sada u posjedu Hasana, sina
453. Ahmedovog; Batina
Radovca, u posjedu Vuka,
454. sada u posjedu Dobrivoja
455. Vladosavljevog i popa;
Batina Berana, u posjedu Vuka, sada
456. u posjedu Mihala Ivkovog;
Cvijo, Zivka; Dabiiv, Rajka; Mezra
Dobre, u spomenutom selu, u
457. posjedu Sejdina
Hussamovog, sada
458. u posjedu stanovnika
sela; Batina Zagoran, u posjedu
459. stanovnika sela; Dimitre,
Radivoja; Radivoj, ure; Vukoje,
Radenka; Hassa njive 3, air 1, u
posjedu Balije
460. Iskenderovog, sada u
posjedu
461. stanovnika sela - polovina
ifta; Vuko, dolac; Vui, Vujice;
Petre, Vladosava; Pavel, Radosava;
Mito, dolac;
448.

462. muslimana sa batinama 2, polovina ifta 1, nemuslimana sa


batinama 23;
463.
Prihod:
resmi ift i nim
ispenda
465.
penice, kejla 29, iznos
mjeanca, kejla 80, iznos zobi, kejla
26, iznos vina, medri 25, iznos uur
od povra uur od lana uur od
sijena uur od konica uur od voa
porez na svinje
466. polovina badihave, mlaarine, poljaine i tapijske
pristojbe na zemin
467.
vinograd udaa, dunuma 3, pristojba vinograd
Balije Iskenderovog, dunuma 4, pristojba vinograd Hadi
Alije, dunum 1, pristojba
464.

468.

469.

825

470.

435

471.

800

472.

130

473.

175

474.

475.
476.
477.
478.
479.
480.
484.Nahija Vrae

10
7
10
23
20

481.

21

482.

28

483.

244

485. 233

486.

inograd Mustafe Hizirovog, parcele 4, dunuma 6,


pristojba
42

487.

inograd Hasana, seraskera, parcele 4, dunuma 8,


pristojba
56

488.

2.900
489.

Svega:

28. Selo K o n u 1 i i24, pripada Vrau:

490.
Stanovnicima spomenutog sela odreeno je da oni koji ubiru
plodove od vinograda plaaju resmi dunum, a oni koji prave vino daju uur.
491. Batina Vukia, ike?
492.

potom

Nikinog, u
posjedu Dimitra Olivirovog,

u Mehmeda, emina, sada u


posjedu
494. Dervi-bega, zaima; Batina
Mile Dimitrovog, u posjedu
495. Vukca Dabiivljevog, sada u
496.
posjedu Dabiiva, u posjedu
Dervi-bega; Batina Milica, u posjedu
Jovana
497. Bogdanovog, sada u posjedu
Dervi498. elebije; Batina Nedelka
Cvitkovog, u posjedu
499. Dervi-bega; Batina ivka
Jovanovog, u posjedu
500. Dervia, zaima; Batina ivka
Milainovog, u posjedu
501. Nejaka Ivkovog; Batina
Radonje Brajkovog; Batina Jakova
Vujiinog, u vlastitom
502. posjedu;
503.
Batina Vukomana
Vukovog; Nedelko, Vukodraga na batini; Batina tipana
Radomilovog, u
504. posjedu Ilije Milovanovog;
Batina Mite Novakovog, u posjedu
505. Radosava i Cvitka;
Batina Radosava i Cvitka, u
506. vlastitom posjedu; Malia,
Cvitka; Batina Ilije Miladinovog, u
vlastitom
507. posje
du; Raleta,
493.

Vika;

Batina Radivoja Vukiinog, u


posjedu Petra Mijinog; Petre,
Vukice; Batina Raje Vukainovog;
Batina Ilije Stipanovog, u vlastitom
510. posjedu; Batina Ivania, u
posjedu Jovana,
511. sada u posjedu Jovana, sina
512. Stojanovog; Batina Marka, u
posjedu Vuka, sada
513. u posjedu Vlka Vukovog;
Jovan, Stojana - na batini; Vlko,
Raje; Novak, imuna; Rada, Vika;
Batina Milojka, u posjedu Dimitra,
514. potom u posjedu Ivana
Dimitrovog,
515. sada u posjedu Manojla
508.
509.

Ivanovog; Petre, Mije; Batina


Ivania, u posjedu Jovana
516. Rajinova, sada u posjedu
Jovana; Zemini hassa, u posjedu
Mirka, popa
517. Manastira (sv.) Nikole,
dunuma 8; Hassa njive 3, dunuma 4,
u posjedu
518. Halil-elebije, sina Jakubbegovog,
519. sada u posjedu Abdije;
Mileta, Bogoja; Vuko, Vujina; Crkva
sv. Nikole u ataru spomenutog
520. sela; bedeli uur, resmi ift i
drugo,
521. izvan deftera - 50;

522.

524.
525.

523. resmi ift i dunum

ispenda
penice, kejla 47, iznos
526. mjeanca, kejla 140,
iznos

532.

24

527. Prih

1
17
529.
6
50
530.
6
75
531.
1
.400
528.

od:

Danas istoimeno selo jugoistono od Rake, u dolini rijeke Ibar.

533.234

534.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

535.

536.f 537.
.
5538.
9
539.
540.
541.
542.
543.

zobi, kejla 75, iznos


375
vina, medri 47, iznos
336
uur od povra
40
uur od lana
63
uur od sijena
95
uur od voa
59
uur od konica

u posjedu Cvitka, dunum 1,

30

548.

544.

orez na 549.
svinje 550.
551.

25

p552.

545.

vinograd Ilijasa, u posjedu Hasana, dunuma 2,

daje uur
7

pristojba
14
vinograd Kurd-Alije, u posjedu Dervi-bega, dunum 1,
pristojba
7
vinograd Mehmed-elebije, u posjedu Dervi-elebije,
dunuma 3, pristojba
21
vinograd Husejna, sina Kasimovog, u posjedu Hasana,
halvadije, dunuma 3, pristojba
21

olovina
badihave 553.
554.
,
mlaarin
555.
e,
poljaine 556.
i tapijske
546.
p
vinograd Arslana, parcela 1, dunuma 2, pristojba
ristojbe 557.
14
na zemin
vinograd Alije, starjeine pjeaka na Visokoj Porti,
558.
parcela 6, dunuma 8, pristojba
141
56
547.
v
inograd vinograd Tur-Alije, jeniara, parcela 6, dunuma 8,
559. pristojba
56
Kara
560.
Svega:
Hasana,
4.200
561.

562.

29. Selo K u t nj e , pripada

Vrau:
Batina ivka Jovanovog, u posjedu
Ahmeda, sina Mahmudovog;
ifluk Jusuf-elebije, Nesuha i Balije,
565. sinova Ahmed-vojvode,
566. sada u posjedu stanovnika sela 567. ift; Batina Grubaa
Vuehninog, u
568. vlastitom posjedu, sada u posjedu
569. njegovog sina Radula; Batina
Matije Vukovog, u posjedu
570. Vike Vukovog; Batina
Nike, u posjedu Vukoja
571. Jovanovog, sada u posjedu
Luke; Batina Vuka, u posjedu Petra
572. Radivojevog; Batina Luke
Nikolinog, u vlastitom
573. posjedu; Batina Vujina
Milkovog, u vlastitom
574.
posjedu;
(
563.
564.

Batina Damjana
Gabrilovog; Batina Radice
Vukadinovog, u
576. posjedu Vike Ristanovog;
Vuk, Cvitka; Batina Radivoja, u
posjedu Bogdana
577. Radmilovog, sada u posjedu
578. stanovnika sela; Batina
Damjana Radmilovog, u
579. posjedu Bogdana
Radmilovog, sada
580. u posjedu stanovnika sela;
Batina Nike Rajkovog, u posjedu
581. Radice Rajkovog; Batina
Dabiiva Vuksanovog, u
582. posjedu njegovog sina Pavla;
Batina Nejaka Mijinog, u posjedu
583. Marka Vinkovog;
Batina Ivka Rajinovog;
Vuk, Vuina; Manojlo,
Radivoja;
575.

584. 25 Danas zaselak Kutnje, zapadno od Leposavia, na rijeci Ibar.


585.Nahija Vrae
588. Batina Vukasa, Bogdana
589. Radmilovog, sada u posjedu
590. stanovnika sela; Batina Radka, u
587.

posjedu Radivoja
591. Cvitkovog, sada u posjedu
Manojla
592. Radivojevog;
593. Batina Radonje Radosavljevog;
Filip, Vukadina; Batina uraina
Vukaevog; Batina Nike
Petrovog; Pavel, Dabiiva;

586.235

594. Cvitko, Vukalja - na

batini; Radia, Jovana;


ivko, Jovana;
Radosav, Radula;
Radohna, Nike;
Ognan, tipana; Pavel,
Dabiiva; Marko, Vike;
Vuk, dolac; Rada,
Vukosava; Vuk,....;

595.

596. muslimana sa batinama 2, nemuslimana 38;


597.
Prihod:
resmi ift i dunum
ispenda
599.
penice, kejla 68, iznos
mjeanca, kejla 120, iznos zobi, kejla
30, iznos ire, medri 30, iznos uur od
lana
600.
uur od povra, bijelog i crvenog luka i voa
uur od sijena uur od konica porez na svinje 2 mlina,
pristojba
601.
polovina badihave, mlaarine, poljaine i
tapijske pristojbe na zemin vinograd Husejna, sina
Kasimovog, u posjedu Pirije, sina Alijinog, dunuma 4,
pristojba vinograd Alije, starjeine pjeaka na Visokoj
Porti, dunuma 2, pristojba
598.

603.
604.
605.

49
950

1.020

606.

1.200

607.
608.
609.
610.
611.
602. S

ve
ga
:

612.
613.

150
210
20
10
10
10
4

614.

60
615. 5

7 28
616. 1

4 3.700
617. 30. Selo u k o v i i26, pripada Vrau:
618. Batina Petra Dabiivljevog,

u
619. vlastitom posjedu; Cvitko,
Petra; Batina Ognana Dabiivljevog,
u
620. vlastitom posjedu;
Batina Vukasa Radonjinog, u
621. posjedu Marka Radonjinog,
sada u
622. posjedu njegovog sina Petra;
Batina Petraina Radiinog; Batina
Cvitka, u posjedu tipana, sada u
623. posjedu Miladina
Miunovog; Batina Cvijaina
Dabiivljevog;
629. 5 Nepoznato.
630.236

Batina Davida Radiinog;

625. Batina Stanojla Marijinog, u

posjedu
njegovog sina Raje; Radia,
Radonje; Batina Vuka, u posjedu
Cvitka; Batina Petraina, kovaa;
ivko, Dimitraina; Batina Todora
Radonjinog, u
627. posjedu njegovog sina
Kojina; Rajak Vujice; Batina
Vukoja Stipanovog, u
628. vlastitom posjedu;
626.

631.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Komlen, Vukoja;
Radia, Radoja;
Vasko, Mitra;
Batina Mite Vukovog, u
vlastitom
632.

633.
634.
635.
636.

624.

posjedu;
Todor, Radosava; Petre,
Radosava; Batina Novaka, u posjedu
Radivoja,
639. sada u posjedu Pete
637.
638.

Vukovog; Jakov, Dabiiva; Batina


Todora, u posjedu Cvitka,
640. sina Nikinog; Batina
Radosava, u posjedu Radonje
641. Boidarovog, sada u posjedu
642. njegovog sina Radice;
Batina Jakova Radivojevog;
Batina Petra Radisavljevog;

Batina Vukia Vuievog, u


vlastitom
posjedu; Rajo, Lazara;
646. Radenko, Radovana,
nepoznat; Nikola, Radice;
Vuk, Komlena; Milija, Vuka;
Jakov, Dabiiva; Cvitko,
tipana; Hassa njive 3,
dunuma 3, u posjedu
647. stanovnika sela; (Zemlja)
Stup, u posjedu Bajezida,
648. sina Hasanovog; njive zvane
649. Vrbanica; Njiva Kragujaa, u
posjedu Mehmeda,
650. jeniara; Njiva Kula, u
posjedu Bali-vojvode;
644.
645.

nemuslhnana 34,
unuma 6;
643.

651.

652.
Prihod:
654. ispenda i resmi dunum
656. penice, kejla 20, iznos
658. mjeanca, kejla 33, iznos
660. zobi, kejla 22, iznos
662. ire, medri 10, iznos
664. uur od povra, bijelog i crvenog luka i
666. uur od lana
668. uur od sijena
670. uur od voa
672. porez na svinje
674. pristojba na vinsku burad
676. polovina badihave, mladarine, poljaine
678. i tapijske pristojbe na zemin
680.
682.

31. Selo B a b i n Dol27, pripada Vrau:


Batina Stojana Cvitkovog, u
stanovnika sela;
vlastitom posjedu; Batina Radonje

683.
684.

Grajanovog;
685. Batina Radonje Mikojinog, u posjedu

686.

Cvitkovog;
687. Batina ivana Radosavljevog;
688. Batina Radmana, u posjedu
689.

Batina Nike Jovanovog, u posjedu


NikoleLazarevog;
Stojana

ivo, dolac;
Hassa vinograd 1, njiva 1;

nemuslhnana sa batinama 7;

ispenda

690.

653.
655. 85
657. 30
659. 33
661. 12
663. 12
665. 32
667. 40
669. 80
671. 12
673. 18
675. 24
677.
679. 12
681. :

691. penice, kejla 5,

692. Prih

693. 165
694. 75

od:

iznos
695.

27

Danas lokalitet kod sela Izbice, istono od Novog Pazara.

696.Nahija Vrae
698.

699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.

mjeanca, kejla 20, iznos


zobi, kejla 10, iznos
ire, medri 12, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
uur od voa
porez na svinje

697. 237
708. po

lo
vi
na
ba
di
ha
ve
,

m
la

ar
in
e,
p
ol
ja

ine
i tapijske pristojbe na zemin

709.

711.

200

712.

50

713.

84

714.

20

715.

20

710. Sv

eg
a:

716.

34

717.

20

718.
719.

2
5

720.

5 700

721.

722.

32. Selo Vrka 28, pripada

Vrau:

740. Batina Mihajla, kovaa, u

Milo, Nike - na oevoj batini;


Miladin, Radice - na batini;
Radonja, Miladina;
Radonja, Radivoja - na batini;
tipan, Vukmana - na batini;
Radonja, Lijana;
Miladin, Radonje - na batini;
Toma, Vuksana - na batini;
Pavel, Tomaa;
Milun, Radonje;
Radosav, Danka;
Luka, Milaina - na oevoj batini;
Batina Vuke Radkovog, u posjedu
Vukaina Olivirovog, sada u
posjedu njegovog sina
Vukodraga; Batina Marka
Vladomirovog, (u
738. posjedu) Nikole
Dojinovog; Luka, Marka;
Batina Marka Vukasovog, (u
739. posjedu) Tomaa Vuksanovog;
Pavel, Miloa;
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.

750.

musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 26;

751. f

.
6752.
0753.

posjedu
Ilije Cvitkovog, dolaca;
Ivan, Ilije; Batina Vuete
Radonjinog, u posjedu
742. Radonje Radivojevog;
Batina Marka Miladinovog, u
743. posjedu Radonje
Miladinovog; Batina Olivira
Radonjinog, u posjedu
744. Danka Vukainovog; Batina
Radohne, u posjedu Ise, sada
745. u posjedu stanovnika sela;
Batina Nikole, u posjedu njegovog
746. brata Alije, sada u posjedu
747. Vukosava i Radaka;
Hassa njiva 1, u posjedu Balije
748. Iskenderova, sada u posjedu
749. stanovnika sela,
pola ifta; Manojlo,
Radonje; Miladin, Nenada;
Kostadin, dolac;
741.

resmi ift
ispenda
754. penice, kejla 25,
iznos
755.
mjeanca, kejla
50, iznos
756.
zobi, kejla 27,
iznos
757.
uur od povra
758.
uur od lana
759.
uur od sijena

760. P

r
i
h
o
d
:

761.

22

762.

650

763.

375

764.

500

765.

135

766.

16

767.

26

768.

769.

28

20

Dananji zaselak Vrak, juno od Rake.

770.238

771.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

773. uur od konica


774.
porez na svinje
775.
ire, medri 5, iznos
776.
1 mlin, pristojba
777.
vinograd Mehmed-elebije, dunum, pristojba
772.

779.
780.
778. S

ve
ga
:

781.
782.
783.
784.

32
14
35
15
6

1.900

785.

33. Selo D o 1 nj a B e 1 u a29, pripada Vrau:

Batina Kojina Petinog, u


posjedu; Batina Bogdana Petinog, u
vlastitom
787. posjedu, sada u posjedu
Radivoja; Jovan, Miloa; Batina
Radonje Radosavljevog, u
788. posjedu Miuna Radoevog;
Batina Mijaina Petrovog, u posjedu
789. Jusufa, subae, sada u posjedu
790. Milaina Mijainovog; Vlko,
Petra; Batina Jovana Nikinog, u
posjedu
791. Petra Jovanovog, sada u
posjedu
792. njegovog sina Milete;
Batina Radice Boidarevog, u
793. posjedu Rate Boriinog;
Batina Cvitka Nikinog, u posjedu
794. Marka Nikinog; Batina
Sekule Radivojevog, u
795. posjedu Miuna Radoevog;
Batina Dimitra Lazarevog, u posjedu
796. Todora Dimitrovog; Batina
Radosava Boidarevog, u
786.

nemuslimana sa
batinama 20;
797.

810.

813.
815.
817.
819.
821.
823.
825.
827.
829.
831.
833.
835.
837.
839.

798. posjedu Ognana; Batina


Milaina, u posjedu Radosava
799. Boidarevog, sada u posjedu
800. njegovog sina Matije;
Batina Micana, u posjedu stanovnika
801. sela; Batina Rate Nikinog, u
posjedu
802. Radoa Vukainovog;
Marko, Rajice; Batina irmerda, u
posjedu Boana
803. Radonjinog, sada u posjedu
Ognana
804. Radiinog; Batina Radivoja
Boidarevog, u
805. posjedu Petra Radivojevog, u
806. posjedu njegovog sina
Milete; Batina Vladosava, u posjedu
Pete
807. Stipanovog, sada u posjedu
Radoa
808. Vukainovog; Marko,
Rajina; Mileta, Petra; Mezra
Srunica, drugim imenom
809. Grusnica, sijalite
spomenutog sela;

811.
Prihod:
ispenda
penice, kejla 13, iznos
mjeanca, kejla 52, iznos
zobi, kejla 40, iznos
ire, medri 30, iznos
uur od povra i voa
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
badihava, mlaarina, poljaina
i tapijska pristojba na zemin
vinograd Junusa i Turhana, dunuma 2,
vinograd Mahmuda, dunuma 3, pristojba
vinograd Malkoa, sina Abdullahovog,

812.
814. 5
816. 1
818. 5
820. 2
822. 2
824. 2
826. 1
828. 2
830. 2
832.
834. 1
836. 1
838. 2
840.

841.
843.

29

parcela i, dunum 1, pristojba

Danas samo Belua, selo na Ibru, istono od Novog Pazara.

842. 7

Na
239

844.

hija Vrae
vinog

845.

rad Hasana, seraskera, u nahiji Novi Pazar, u selu


Dolnja Miurica, parcela 6, dunuma 8, pristojba

846.

2.500
847.

34.

Selo ivoder 30 , pripada Vrau:


Batina Miladina Radoevog, u
Batina Vukosava Vukovog;
posjedu Vukoja Radonjinog; Batina

848.
849.

Milije Radonjinog, sada u


Batina ure Vukosavljevog, u

posjedu Hasana, seraskera;


posjedu Vuje ivkovog, sada u
Batina Rade Smoljanovog, u posjedu
posjedu Hasana, eribae;
stanovnika sela;
Batina Vukosava i Cvitka, u posjedu
Vuk, Rade;
Vukoja Radonjinog, u posjedu Batina

850.
851.

852.
853.

Vuje Lazarevog;

Hasana, seraskera, zaduen urom;


Komlan, Vuka;
Batina Radonje, u posjedu ure
Batina Vujana Lazarevog, u posjedu
Radosavljevog, sada u posjedu
Zee?, dolaca;
ivka urinog;
Mitre, dolac;
Batina Milije Rajkovog, u posjedu
Stojan, dolac;

854.
855.
856.
857.
858.
859.

Hasana, seraskera;
860.

mushmana sa batinama 4, nemuslimana sa batinama 10;


861.

862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.

badihava, mladarina, poljaina

Prihod:

resmi ift
88
ispenda
250
penice, kejla 3, iznos
45
mjeanca, kejla 15, iznos
150
zobi, kejla 5, iznos
15
ire, medri 2, iznos
14
uur od povra, lana, sijena i voa
27

869.

871.

56
Svega:

35.

i tapijska pristojba na zemin


7
870.
Svega:
600

Selo D o 1 nj a Trnova 31, pripada Vrau:

872. Batina Radonje, u posjedu Junusa,


873.

Mihovila Stipanovog, u

posjedu njegovog sina Radovana;


subae, sada u posjedu Pete Batina

Vuehninog;
posjedu
Radovana;
875. Batina Nikole, sina Radosavljevog, uPeto, Vuehne;
876.
posjedu Milije Radosavljevog;
Batina Radonje, sina Radonjinog, u
Batina Nedelka Radkovog, u posjedu
posjedu Matije Radonjinog;
877.
Nikole Petinog;
Batina
Radovana Lazarevog;
878. Batina Radice Miloevog, u posjedu Batina Miloa Jovanovog, u
879.
stanovnika sela; vlastitom
posjedu;
880. Batina Radosava Radiinog, u
Batina Jovana Petrovog, u posjedu
881.
posjedu njegovog sina Cvitka;
njegovog sina Milutina;
882. Batina Radosava Stipanovog, u
Batina Dimitra Vuievog, u
874.

883. 30
884. 31

Danas selo ivodere, sjeveroistono od Novog Pazara.


Danas samo Trnava, naselje u dolini istoimene rijeke, jugoistono od Novog

Pazara.

885.240

886.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

887.

890.

888.
vlastitom posjedu;
889. gotovom
891. Batina Miladina Radosavljevog, u 892. Batina Vuka
893.
posjedu Nikole, njegovog sina;
894. posjedu
896. Batina Vuka Radonjinog, u
897. Dabiiv,
899.
posjedu;
900. Ognan,
902. Batina Radonje Radovog, sada u
903. Ivko,
905.
Feiruh-age, u gotovom novcu 50;
906. Vukosav,
908. Batina Vuka, Boidara Radiinog, 909.
^vitko,
911.
posjedu Stojana Vukovog;
912. Radosav,
914. Batina Radosava, u posjedu
915. Sekula, Milica;
917.
stanovnika sela;
918. Radovan,
920. Zemin Ismaila, u posjedu Radete,
921. Vladosav,
923.
sada u posjedu Radoa Radiinog, 924. Bogdan,
926.
sada ga koristi Ferruh-aga, u
927. Miladin,
Milutina;
929.
nemuslimana sa batinama 31,
musliman sa

batinom 1;
933.
936.
939.
942.
945.
948.
951.
954.
957.
960.
963.
966.
969.
972.
974.
977.
980.

932.

Prihod:

934.
resmi ift
937.
ispenda
940.
penice, kejla 28, iznos
943.
mjeanca, kejla 75, iznos
946.
zobi, kejla 39, iznos
949.
ire, medri 199, iznos
952.
uur od povra
955.
uur od lana
958.
uur od sijena
961.
uur od konica
964.
uur od voa
967.
porez na svinje
970.
3 mlina, pristojba
badihava, mladarina, poljaina i tapijska
975.
pristojba na zemin i juva i

935.
938.
941.
944.
947.
950.
953.
956.
959.
962.
965.
968.
971.

973.

976.
978. Svesa: 979.

36. Selo Budkovina , pripada Vrau:

Batina
Radoa
Vukadinovog, u posjedu Ahmeda,
sina Iskenderovog, sada u posjedu
Ali-bega;
982.
Batina Todora
Radosavljevog, u posjedu imuna,
981.

931.

895.
898.
901.
904.
907.
910.
913.
916.
919.
922.
925.
928.
930.

dolaca, potom u Ali-bega, sada u


posjedu Radoa, sina imunovog;
983.
Batina Petra Dejanovog, u
vlastitom posjedu;
984.
Batina Tomaa
Olivirovog, u vlastitom

posjedu;
985. Batina Cvitka Stojanovog,
u

991.

32

Nepoznato.

986. vlastitom posjedu; Batina


Marka Miletinog, u posjedu
987. Tomaa Olivirovog; Mijo,
Tomaa; Batina Pavla Petrovog, u
vlastitom
988. posjedu; Batina Todora
Ivkovog, u vlastitom
989. posjedu; Milo; Batina
Grajana, u posjedu stanovnika
990. sela; Batina Stojana, u
posjedu Radaina;

Na
241

992.

hija Vrae
993.

Radiinog;
994. Batina Vuehne Vlajkovog, u
995.
996.

batina Mije Radonjinog;

Cvitko, Mije;

Batina Petra

Naputena batina Petra Radiinog;


posjedu Petka Radivojevog, sada u
Naputena batina Nikole Pavkovog;
posjedu Pavla Petkovog;
Naputena

musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 14, puste


batine 3;
997.

998.

Prihod:

resmi ift
22
1000.
ispenda
350
1001.
penice, kejla 15, iznos
225
1002.
mjeanca, kejla 38, iznos
380
1003.
zobi, kejla 30, iznos
150
1004.
uur od ire, medri 40, iznos
280
1005.
uur od povra
20
1006.
uur od lana
34
1007.
uur od sijena
40
1008.
uur od konica
20
1009.
porez na svinje
22
1010.
vinograd Ahmeda, dunuma 3, pristojba
21
vinograd Kurda Abdijinog, parcela 1,
1011.
dunum 1, pristojba
7
polovina badihave, mladarine, poljaine
1012.
i tapijske pristojbe na zemin
28
vinograd Milete i Radivoja Mihajlovog,
u posjedu Mehmeda i Dervia?,
1013.
dunuma 3, pristojba
21
1014.
Svega:
1.600
999.

1015.

f.61
1016.

1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.

37. Selo Gornja Kamenic a 3 3 , pripada Vrau:


Rajko, Miloa - na oevoj batini;
Bojinovog, sada u posjedu Dimitra
Ognan, Cvitka; Vukovog;
Milo, Bojina - na batini Marka
Naputena batina Stoje, u posjedu
Miloevog;
stanovnika sela;
Batina Radonje, u posjedu Matije, sada
Naputena batina: Selite i
u posjedu Vuka Radosavljevog;

Naristovac? i Crnovica, u posjedu


Naputena batina, u posjedu tipana
stanovnika sela;
Vukovog; Hassa njiva 1, dunum 1,

1023.
1024.

livada 1, u
Batina Bogavica, u posjedu Miloa
1025.

posjedu Hizira, sina Seferovog;

nemuslimana sa batinama 6;
Prihod:
150

1026.

od itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog

1027.

33

Ovo selo postojalo je do 1900. godine, a danas ne postoji. Danas postoji samo selo Donja
Kamenica, sjeverozapadno od Kosovske Mitrovice, na rijeci Ibar, u ijoj blizini je bilo i selo Gornja
Kamenica.

1029.

1028.
242
1030.
1031.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

38. Selo Dol nj e P l a v k o v o34, pripada Vrau:

Batina Raje Grubaevog;

1043. Nejaka arkovog; Batina


Manojla Ivkovog; Batina Novie
Radonjinog, u posjedu
1044. Vukaina, sada u posjedu
Strahinje,
1045. njegovog sina, sada u
posjedu
1046. Manojla Markovog; Batina
ure Radiinog, u posjedu
1047. stanovnika sela, sada u
posjedu
1048. Milete Jovanovog; Batina
tipana Bogievog, u posjedu
1049. Guia, sada u posjedu
njegovog
1050. sina arka; Batina Radosava,
u posjedu Jovana,
1051. sada u posjedu stanovnika
sela; Batina Radice, u posjedu
stanovnika
1052. sela; Batina Vuka, u
posjedu Mije
1053. Radonjin
og; Ivanko,
Neka; Milko,
Radonje; Rajo,
Danka; Vuk,
Lazara;

1032. Danko, Grubaa;


1033.
Jovan, Grubaa;
1034.
Batina Miloa

Radosavljevog, u

1035. vlastitom posjedu; Batina

Luke Milkovog, u vlastitom


1036. posjedu; Batina Radonje
Nikolinog, u
1037. vlastitom posjedu;
Batina Janka Vuehninog, u
1038. vlastitom posjedu, Batina
Milete Jovanovog, u vlastitom
1039. posjedu; Vui, Milete; Cvitko,
Radonje; Dabiiv, Cvitka; Batina
Todora Dragievog, u posjedu
1040. Vukaina Radonjinog;
Manojlo, Marka; Novak, Manojla;
Marko, Vuete; Batina Radonje
imanovog, u
1041. posjedu Momila, sada u
posjedu
nemuslimana sa
batinama 27;
1042.

1054.

1055.

Prihod:

1056. ispenda
1057. penice, kejla 15, iznos
1058. mjeanca, kejla 59, iznos
1059. zobi, kejla 37, iznos
1060.
uur od ire, medri 90, iznos
1061. uur od povra
1062. uur od lana
1063. uur od sijena
1064. uur od konica
1065. uur od voa
1066. uur od bijelog i crvenog luka
1067.
pristojba na drvo

1068.

ez na
svinje

por

1069.

badiha
va,
ml
a
ari
na,
pol
ja
ina
1070. i

tapijska
pristojba
na zemin
1071. vi
nograd
trgovca
Alije,
1072. d
unuma 2,
pristojba

1073.

Svega:

1082.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.

1089.

34

6
75
2
25
5
90
1
75
6
30
4
6
4

4
6

Danas zaselak Plavkovo, jugoistono od Rake, na rijeci Ibar.

40

1083.

10

1084.

18

1085.

14

1086.

17

1087.5
0
1088.1

4 2.500

Na

1090.

hija Vrae
243
1091.

39. Vojnuci sela Dobije Plavkovo, pripada Vrau:


Batina Todora Vukainovog;
Batina Manojla Vuehninog;

1092.
1093.

nemuslimana 2;
1094.

Prihod:

ispenda
50
1096.
penice, kejla 5, iznos
75
1097.
mjeanca, kejla 19, iznos
190
1098.
zobi, kejla 18, iznos
90
1099.
uur od povra, lana i sijena
35
badihava, mladarina, poljaina i tapijska
1100.
pristojba na zemin i porez na svinje
60
1101.
Svega:
500
1095.

1102.

40.

Selo P o 1 o i n e35, pripada Vrau:

1103.

Petko, Petra - na batini;

1104.

Pavko, uraina - na batini;


Ahmeda;
Batina Raje Vukmirovog, u posjedu
Batina Jovana Radonjinog, u posjedu
Petra Radoevog, sada u posjedu
Vukmira, sada u posjedu Raje
Raje Vukmirovog; Vukmirovog;

ure Vukovog, u posjedu


1105.
1106.
1107.
1108. Batina Bogdana Radkovog, u
1109.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.

posjedu

musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 4;


1110.

Prihod:

resmi ift
22
ispenda
90
penice, kejla 5, iznos
75
mjeanca, kejla 12, iznos
120
zobi, kejla 15, iznos
75
uur od povra
10
uur od lana
10
uur od voa
uur od konica
10
porez na svinje
10
1 mlin, pristojba

15
polovina badihave, mladarine, poljaine
1122.
i tapijske pristojbe na zemin
48
1123.
Svega:
500
1124.

41.

Selo H r a v r k a36, pripada Vrau:


Batina Vukmana Vuehninog, u
Batina Radivoja, u njegovog sina
posjedu Mije Nikolinog, sada u
Radmana, sada u posjedu Ibrahima,
posjedu Ibrahima, sina Daferovog;
sina Daferovog;

1125.
1126.
1127.

1128. 35
1129. 36
1130.
244

Nepoznato.
Danas selo Rvatska, u dolini Vraevske rijeke, sjeveroistono od Novog Pazara.

1131.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Batina Vuia Brajanovog, u


1140.
Naputena batina
posjedu Radivoja, dolaca, sada u
tipana Vukovog; Naputena
posjedu Ibrahima Daferovog;
batina Prejia; Naputena
1134. Batina Maroja, u posjedu
batina Radonje; Milo,
Nikole, sada u posjedu Ibrahima
dolac - na batini Vuka;
Daferovog;
Lazar, Petka - na batini
1135. Vukoj, Nikole - na oevoj
Radosava; Veselin, Miloa batini;
na batini; Radoman,
1136. Komlen, Petka - na batini
Radosava; Vlko, Vuka;
Cvitka;
1141. Hassa njiva 1, dunuma 2, u
1137. Gorden, Petka - na batini
posjedu Ibrahima Daferovog;
Radohne;
1138. uro, Nikole - na batini;
1139. Naputena batina udovice
Olivire;
1142.
muslimana sa batinama 5, nemuslimana sa batinama 9;
1132.

1133.

1143.

1146.
1148.
1150.
1152.
1154.
1156.
1158.
1160.
1162.
1164.
1166.
1168.
1170.
1172.

1144.
Prihod:
resmi ift i dunum
ispenda
penice, kejla 25, iznos
mjeanca, kejla 98, iznos
zobi, kejla 40, iznos
ire, medri 140, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
2 mlina, pristojba
vinograd katiba Hasana i Daferparcele 4, dunuma 6, pristojba
badihava, mladarina, poljaina
i tapijska pristojba na zemin
1174.

1145.
1147.
1149.
1151.
1153.
1155.
1157.
1159.
1161.
1163.
1165.
1167.
1169.
1171.
1173.
1175.

42. Selo V r b i n a37, pripada 1180. Batina Jakova


Radosavljevog;
Vrau:
1181. Batina Nikole
1177. Batina Vuje Cvitkovog, u
uriinog, u posjedu
vlastitom posjedu;
Vuerina, sada u posjedu
1178. Batina Matije Dimitrovog, u
Jakova Petrovog;
posjedu njegovog brata Raje;
1182.
Batina Nedelka
1179. Batina Milete Radonjinog, u
Markovog;
vlastitom posjedu;
1183.
Batina Nikole, u
1176.

posjedu Lazara, u
1184.

nemuslimana 14;

1185. posjedu Jovana Radojevog;


1186. Batina irmerda, u posjedu

stanovnika sela, u posjedu


Nedelka;
1187. Batina Petka, u posjedu
stanovnika sela; sada u posjedu
Radoja urinog;
1188. Batina Vukosava Petrovog,
u posjedu Vukosava Vuletinog;
1189. Batina Novka Radonjinog;
1190. Ognan, Dimitra - na batini;
1191.
Filip, Radonje;
1192. Viko, Milka;
1193.

1194. ispenda
1195.
penice,

kejla 18, iznos


1196.
mjeanca,
kejla 19, iznos

1197.
1198.

Prihod:

400
270
190

1199. 37 Danas selo Vrba, sjeveroistono od Novog Pazara.


1200.
Nahija Vrae
1202.

1203.
1205.
1207.
1209.
1211.
1213.
1215.
1217.
1219.
1221.
1223.

zobi, kejla 15, iznos


ire, medri 10, iznos
uur od povra
uur od sijena
uur od konica
uur od voa
porez na svinje
2 mlina, pristojba
badihava, mladarina,
i tapijska pristojba na zemin

43. Selo i t o v a38,


pripada Vrau:
1227.
Batina ivka Vidovevog,
u
posjedu
1229. Novice ivkovog;
1231.
Vukain, ivka;
1233.
Batina Mije Vukovog, u
1235. njegovog sina Vukadina;
1237.
Vukadin, Simuna;
1239.
Batina Vukasa Radonjinog,
1241. du Vukadina, dolaca, sada u posje1243. du Ognana i Radosava;
1245.
62
1247.
Batina Vuka
1249. du stanovnika sela, sada u posjedu
1251. Miuna ivkovog;
1253.
Batina Vuka Radainovog,
1255. Mihala, dolaca, sada u posjedu
1257. Nedelka Mihalovog;
1259.
Bogoje, Mihajla;
1261.
Batina Todora Obradovog,
u posjedunemuslhnana sa batinama
1263.
17;
1265.
Prihod
1267.
ispenda i resmi dunum
1269.
penice, kejla 15, iznos
1271.
mjeanca, kejla 59, iznos
1273.
zobi, kejla 40, iznos
1225.

2AS

1201.

1204. 75
1206. 70
1208. 2
1210. 10
1212. 10
1214. 10
1216. 15
1218. 60

1220.
1224. Svega:

1222. 75

1.200

1226.
1228. stanovnika sela;
1230.
Batina Radonje
1232. sjedu udovice Milice;
1234.
Batina Vukaina, u
1236. Dimitrovog, sada u posjedu
1238. ivkovog;
1240.
Batina Radovca, u
1242. nika sela;
1244.
Batina Vukia
1246. udovice Milice;
1248.
Batina Nikole
1250. du Dabiiva Milakovog, sada
1252. posjedu njegovog sina Stoje;
1254.
Ognan, dolac;
1256.
Vuk, dolac;
1258.
Neko, dolac;
1260.
Hassa njive 2,
1262.
1264.
1266.
1268.
1270.
1272.
1274.

427
225

590
200

1275.
1277.
1279.
1281.
1283.
1285.
1287.
1289.
1290.
1292.

ire, medri 40, iznos


uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
porez na svinje
1 mlin, pristojba
polovina badihave, mlaarine, poljaine
i tapijske pristojbe na zemin

1294. ! Nepoznato.
1295.

1276. 280
1278. 5
1280. 10
1282. 60
1284. 48
1286. 20
1288. 15

1293. Svega:

1296.

120
2.000

1291.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

246
1297. 44. Selo D o 1 nj a M i k u l i n a , pripada Vrau:

Batina Boidara, u posjedu


stanovnika sela, potom u posjedu Alije,
sina Jusufovog, sada u posjedu Vuka
Miretinog;
1299.
Ognan, dolac;

1298.

nemuslimana sa
batinama 6;
1300.

Batina Vuksana, u
posjedu stanovnika sela, sada u
posjedu Nikole, dolaca;
1302.
Mihajlo,
Miladina;
1303. Vuk, Mirete - na oevoj
batini;

1301.

1305.
Prihod
: ispenda
1306. penice, kejla 17, iznos
zobi, kejla 15, iznos ire, medri
5, iznos uur od povra uur od
lana uur od sijena uur od
konica uur od voa porez na
svinje 1 mlin, pristojba
1307.
polovina badihave, mlaarine,
poljaine i tapijske pristojbe na zemin
vinograd Kurd-Alije, dunum 1,
pristojba
1304.

1309.

50 120

1310.

75

1311.

35

1312.

1313.

10

1314.

27

1315.
1308.

Svega:

1316.

1317.

1318.

15

1319.
23
1320.
7
1321.
650

45. Selo D o 1 nj a Z a v a d a , pripada Vrau.


1323. Cvitko, Mihajla
1327. njega Ahmed, Dragia;
Dabiivljevog,
Batina Radonje, u posjedu Ivka
1328. Radonjinog, sada u posjedu
1324. umjesto njega Dabiiv,
Nikole
(Mihajlov)
1329. Petrovog; Pavel, Petra;
1325. otac;
Ognan,
imuna; Batina Vukasa
1326. Mihajlo, Stojana - na batini,
Radenkovog,
u
Dragi, ure - na batini, umjesto
1330. posjedu Vuehne
1322.

Vukmirovog, sada
1331. u posjedu Milete, sina
imunovog; Vukosav, Rajina - na
oevoj batini;

1332.

batini;

Mileta, imuna - na oevoj

1333. tipan, ivka;


1334.
Batina Radosava

Vukomanovog, u

1335. posjedu Radice, sada u

posjedu
1336. Cvitka Pavlovog; Batina
Nikole, u posjedu Radosava,
1337. sada u posjedu Milojina
Mirkovog; Batina Dimitra, u posjedu
Radovana,
1338. sada u posjedu Nikole
Petrovog; Dujo, imuna; Vukman,
dolac; Ognan, dolac; Vuk, dolac;
Abdullah, Ahmeda; Ilija, dolac;
1339. musliman 1, nemuslimana sa batinama 18;
1340.

resmi ift

1341. ispenda
1342.
penice,

kejla 15, iznos

1345.
1346.

39
40

od Novog Pazara.

1343.

Prihod:

1344.

22
450
225

Danas samo Mikulina, zaselak sjeveroistono od Novog Pazara.


Danas naselje Donja Zavada, u gornjem toku Vraevske, sjeveroistono

Na
247

1347.

hija Vrae
mjeanca, kejla 29, iznos
290
zobi, kejla 10, iznos
50
ire, medri 40, iznos
280
uur od povra
10
uur od lana
30
uur od voa
60
porez na svinje
26
1 mlin, pristojba
15

1348.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.

vinograd Sulejmana, u posjedu Mustafe,


parcela 1, dunum 1, pristojba
7
polovina badihave, mlaarine, poljaine
1357.
i tapijske pristojbe na zemin
49
1358.
Svega:
1.500
1356.

1359.

46.

Selo D o 1 nj a Kamenica 41 , pripada Vrau:


Batina Boidara Radosavljevog,
Petre, Radosava - na batini Vuka;
u posjedu Bali-bega;
Radenko,

1360.

sada

1361.

dolac - na batini Marka;

Batina Nikole Radonjinog, u posjedu


tipan, Damjana;
Radice, potom u posjedu Radonje
Radonja, Vuka - na batini;
irmerdovog;
Radia, Rajka -

1362.

1363.
1364.

na batini;

1365.

1366.

oevoj batini;
Vukosav, Dimitra - na oevoj batini;

Batina Radonje, u posjedu Vuka


uro, Vukaina;
Rajakovog; Radosav, Radonje - na

1367.

1368.
1370.
1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.
1377.

musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 10;


1369.

Prihod:

resmi ift
22
ispenda
250
penice, kejla 12, iznos
180
mjeanca, kejla 32, iznos
320
zobi, kejla 25, iznos
125
ire, medri 80, iznos
560
uur od povra
20
uur od lana

1378.
1379.
1380.
1381.

badihava, mlaarina, poljaina


1382.

1384.

47.

i tapijska pristojba na zemin


51
1383.
Svega:
1.700

V o j n u c i spomenutog sela Kamenica:


Lazar, Dimitra - na oevoj batini;
Ivko, Brajana - na batini;

1385.

1386.

38
uur od sijena
32
uur od konica
36
porez na svinje
41
1 mlin, pristojba
15

41

Mitrovice.

Danas selo Donja Kamenica, na rijeci Ibru, sjeverozapadno od Kosovske

1387.

248

od ispende i ostalog

1389.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Prihod:
f00

1388.

48. Selo P o lj a n a42, pripada Rasu:

1390.

posjedu njegovog sina Raje;

1391.

i Mahmuda Veli-begovog;

Batina Boguna, u posjedu Cvitka, u


posjedu Solaka Pirijinog, sada u
posjedu Ahmeda, sina Veli-begovog
Batina Radosava, u posjedu Nese v

1392.

Pridkovog, u posjedu Solakaivkovi,

1393.

Pirijinog, sada u posjedu Mehmeda


Batina Brajana, u posjedu Bogoja
Cvitkovog, sada u posjedu Nese;
Batina tipana Radonjinog, u
Ognan, arka;

Rade;
Ahmedovog i Veli-bega;

1394.

1395.
1397.

muslimana sa batinama 2, nemuslimana sa batinama 4;


1396. Prihod:

1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.

polovina badihave, mlaarine, poljaine


1408.

1410.
1411.
1412.
1413.
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.

resmi ift
44
ispenda
100
penice, kejla 7, iznos
105
mjeanca, kejla 22, iznos
220
zobi, kejla 15, iznos
75
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
ire, medri 15, iznos
105
porez na svinje
6

i tapijske pristojbe na zemin


1409.
Svega:
650

5
1
3
1

49. Selo K u a n i43, pripada Vrau:


Batina Radonje Vukevog, u posjedu
Batina Vukia Vukmanovog, u
Vuka Radonjinog, sada u posjedu
posjedu Hasana;
Vidaka;
Luka, Cvitka;
Batina Vukmana, u posjedu Radmila
Batina Vukmana Radulovog, u
urainovog, sada u posjedu
posjedu udovice Matije;
Murada, sina Abdullahovog;
Vuk, dolac;
Batina Momila, u posjedu Radice,
Batina Radivoja, sina Vukovog, u
potom u posjedu Vukoja, sada u

vlastitom posjedu;
posjedu Ilije, sina Radonjinog;
Petre, Vuka;
Batina Raje Radonjinog, u posjedu
Batina Dimitra Radonjinog, u
Ferhada, sina Hasanovog, sada u
posjedu Petra Vukovog;
posjedu Jovana Cvitkovog; Filip,

1419.
1420.
1421.
1422.

dolac;
1423.

42
Danas ovo selo ne postoji, a nalazilo se vjerovatno jugoistono od
Rasice jer se u ranijim popisima
esto navodi odmah iza sela Vrak.
43
1424.
Danas selo Kuane, na rijeci Rakoj, jugozapadno od Rake.

1425.
1427.

1428.

Radoa,

Nahija Vrae

1426.

Batina Milaina, u posjedu

249

Batina Radaina, u
posjedu udovice
1438. tipana, sada u posjedu
stanovnika
1439. sela; Batina Radice
Radoevog, u posjedu
1440. Ivana Jovanovog; Batina
Radosava Boidarevog, u
1441. posjedu Ivka, sada u posjedu
Vuka; Batina Radoa, u posjedu
stanovnika
1442. sela, sada u posjedu Vuka
1443. Vukadinovog;
Lazar, Jovana; Vuk,
Lazara; Damjan,
Vukmana; Filip,
Radice; Vujica, Rajka;
Radia, Cvitka; Jakov,
Miladina; Boidar,
Vukosava; Miladin,
Vuka;
1437.

1429. dolaca, sada u posjedu


Radivoja; Batina Ivana, u posjedu
Jovana, u
1430. vlastitom posjedu; Petko,
Rajka; Cvitko, Rajka; Radul,
Nese; Batina Jovana Cvitkovog,
u
1431. vlastitom posjedu; f.63
Batina Rade Radoevog, u posjedu
1432. Radonje, potom u Dimitra
1433. Radonjinog, sada u posjedu
Radonje
1434. Vukovog;
1435. Batina Sekule
Miloevog; Batina Kuzmana
Pavlovog, u
1436. posjedu Petra Vukevog;
Batina Cvitka, sina Radinovog;
Naputena batina Nikole Rajiinog;

1444. muslimana sa batinama 2, nemuslimana sa


batinama 23;
1445.
1446.

Prihod:

1447.
1448.

kejla 22, iznos


1449.

kejla 53,5, iznos


1450.

28, iznos
1451.

139, iznos

1452.

povra
1453.

lana

1454.

sijena
1455.

pristojba
1456. vinograd Ferhada, sina
Hasanovog, u posjedu Murada, sina
Abdullahovog,

resmi ift
44
ispenda
825
penice,
230
mjeanca,
535
zobi, kejla
140
ire, medri
1.043
uur od
120
uur od
140
uur od
117
3 mlina,
90

dunum 1,
7
v

1457.

pristojba

1458.

inograd Bali-elebije, u posjedu Radivoja,


daje uur, dunum 1, pristojba
7

vinograd Hasana, sina


Mehmedovog, u posjedu Murada
Abdullahovog,
1459.

dunum 1,
7

1460.

pristojba
1461. vinograd Arnaud Hasana, dunuma 2,

pristojba
14

1462.

1463.
1464.

vinograd Ibrahima, sina Abdullahovog,

dunuma 2,
14

pristojba
1465. polovina badihave, mlaarine, poljaine
1466.

pristojbe na zemin

1467.

i tapijske
99
Svega:
3.400

250

1468.
1469.

50.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Selo G r d o v e v Dol44, naputeno od raje, pripada

Vrau:
1470.

Vujica, Vukasa - na batini; posjedu

1471.

Nedelko, Milka - na batini; Batina

Mite;
Vilaa, u posjedu stanovnika
Radonja, Ivana - na batini;

sela;
Batina Dimitra Stojanovog, u
Vinograd Husreva, sina Dafervojvode, parcela 1, dunuma 2,
Batina Jovana Vukosavljevog, u
pristojba 14;

1472.

posjedu Nikole, dolaca;

1473.

1474.

nemuslimana sa batinama 6;
1475.

od itarica, resmi ispende i dunuma i ostalog


1476.

51.

Selo G o r nj a Zavada 45 , pripada Vrau:


Vukman, Olivira - na oevoj batini;
tipan, Milovca - na oevoj batini;
Komlen, Vuka - na oevoj batini;
Stoja, dolac - na batini Lazara;
Batina Radonje Radovanovog, u
Batina Radoa, u posjedu Radoja i
posjedu stanovnika sela; njegovog

1477.
1478.
1479.
1480.

sina ivka;

Batina Luke, u posjedu Vukia


Batina Jovana, u posjedu Radice
Milainovog, potom u Oglana, sada
Jovanovog, sada u posjedu
u posjedu Marka Oglanovog;
stanovnika sela;
Batina Rade Radovanovog, u
Miun, tipana;

1481.

1482.
1483.
1484.
1485. posjedu stanovnika sela;
1486.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.

Prihod:
1.000

nemuslimana sa batinama 10;


1487.

Prihod:

ispenda
250
penice, kejla 7, iznos
105
mjeanca, kejla 34, iznos
340
zobi, kejla 21, iznos
105
ire, medri 5, iznos
35
uur od povra
20
uur od lana
30
uur od sijena
30
uur od konica
15
uur od voa
10
porez na svinje

11

1 mlin, pristojba
15

1499.

polovina badihave, mlaarine,


poljaine i tapijske pristojbe na
1500.

1501.

zemin
19
Svega:
985

1502.

44
U popisu iz 1455. navodi se vie moguih varijanti u itanju: kao
Kurdcodol, Kurdedol, Kurdcev
Dol ili Kurdev Dol, a u popisu iz 1468. godine kao Krdai Dol. Pretpostavlja se da bi to
mogao biti
dananji zaselak Dolac, jugoistono od (Ibarskog) Potenja, jer se u popisu iz 1455. godine
navodi u
skupini sela Vrba, Rvatska, Potenje i Kamenica.
45
1503.
Danas istoimeno selo u gornjem toku Vraevske, sjeveroistono od
Novog Pazara.

1504.
1506.

Nahija Vrae

1505.

251

52. Selo G o r nj i K a l i n , pripada Vrau:

Batina Cvitka, u posjedu


Rajka Kostadinovog;

1507.

Batina Radosava, u
posjedu Miloa Ivanovog, sada u
posjedu Vladosava
Radosavljevog;
1509. Batina Radka, u posjedu
Miloa Ivanovog, sada u posjedu
Vladosava Radosavljevog;
1510. Batina Milete, sina
urinog;
1511. Batina Radonje, u
posjedu stanovnika sela;
1512. Batina Vuka Todorovog, u
posjedu Goje Ivanovog, sada u
posjedu Vladosava, sina
Radosavljevog;
1513. Batina Novice
Radainovog, u posjedu Radoja,
sada u Vlka
1508.

1514. ivkovog; Batina Radosava,


u posjedu Ivana,
1515. sada u posjedu Milete
uriinog; Naputena batina
Boidara, u posjedu
1516. stanovnika sela; Naputena
batina Radaina, u posjedu
1517. Petra orijinog;
Naputena batina Radosava, u
1518. posjedu stanovnika sela;
Batina Petka urainovog, u posjedu
1519. Petra;
1520. Mileta, Miloa;
Paval, Radosava; Lazar,
Kostadina; Rajko,
Kostadina; Hassa njiva 1,
naputena;

1521.

nemuslimana sa batinama 13, pustih


batina 5;

1522.

1523.

itarica, resima, ispende i ostalog


1525.
1526.

Jovana

Prihod: od

1524.

300

53. Selo B e r b e r i t e , pripada Vrau:

Batina Jovana, u posjedu

1527. Mijinog, sada u posjedu

Radula
1528. Petrovog, na osnovu
kadijskog
1529. huddeta; Batina Stojana
Pavlovog, u vlastitom
1530. posjedu; Batina Simuna
Radonjinog, u
1531. posjedu Radosava Jovanovog;
Batina Petra Radivojevog, u posjedu

1532. Radosava Mijinog;


Batina Vukilje, u posjedu ivka
1533. Nikolinog;
1534.
Batina Jovana, u
posjedu Antola; Polovina
batine Ivka Ivanovog, u
1535. posjedu spomenutog Stojana
1536. Bojkovog; Batina
Bogdana Lazarevog, u

1537. posjedu stanovnika sela, sada

sada u

1542. posjedu Jovana Petkovog;


Radosav, Vuka; Batina Radohne
Novakovog, u
1543. vlastitom posjedu; Batina
Pavla Markovog, u posjedu
1544. Miladina, sina
Pavlovog; Mileta, Petra;
Petre, Jovana; Milko, Petra;

1538. posjedu Stojana Nedelkovog;

Batina Nedelka Radosavljevog, u


1539. posjedu stanovnika sela, sada
u
1540. posjedu Stojana Nedelkovog;
Batina Radohne Boidarevog, u
1541. posjedu Jovana Boidarevog,

1545. musliman sa batinom 1, nemuslimana 13;

resm
i ift
ispenda
1546.

1549. 46
1550. 47
1551.
252
1553.

1554.
1555.

1547.

1548. 22

Prihod:

325

Danas samo Kalin, zaselak u slivu Vraevske, sjeveroistono od Novog Pazara.


Danas istoimeno selo istono od Novog Pazara.

1552.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

penice, kejla 9, iznos


mjeanca, kejla 22,

1566.

135

iznos
1556. zobi, kejla 18, iznos
1557. ire, medri 20, iznos
1558.
uur od povra
1559. uur od lana
1560. uur od sijena
1561. uur od konica
1562.
porez na svinje
1563.
badihava, mladarina,
poljaina
1564. i tapijska pristojba na zemin

1567.

220

1568.

90

1569.

140

1570.

20

1571.
1565.

Svega:

85

1572.

90

1573.

32

1574.

23

1575. 1
20 1.200
1576. 54. Selo Kruev o 48 , pripada Vrau:
1577. Batina Radoa Radovevog, u
1578. posjedu Janka Radoevog;

tipan, Ilije; Batina Mijuina, u


posjedu njegovog
1579. sina Matije; Batina Radka
Radiinog, u posjedu
1580. Miladina Rajkovog; Batina
Vukosava, u posjedu Matije
1581. Mijinog, u posjedu Filipa
Marijinog; Batina Jakova Cvitkovog,
u
1582. vlastitom posjedu; Slavoj,
Jakova; Batina Vuje Jovanovog;
Radovan. Vukosava; Batina
imuna Jovanovog, u
1583. vlastitom posjedu; tipan,
imuna; Batina Raje, u posjedu
Radovana,
1584. sada u posjedu imuna

1585. Radovanovog; Batina


Jovana, u posjedu Nedelka
1586. Petrovog, sada u posjedu
Matije
1587. Mijinog;

nemuslimana sa
batinama 28;
1588.

Batina Nikole
Stipanovog, u posjedu
1590. Nikole, dolaca; Batina Nikole
Miloevog, u posjedu
1591. njegovog sina Raana;
Batina Vuksana Boievog, u
1592. posjedu Radivoja, sada u
posjedu
1593. Radoja Vuksanovog; Batina
ivka Stojanovog i Todora, u
1594. posjedu stanovnika sela, sada u
1595. posjedu Miuna Jovanovog;

Batina Boroja, u posjedu Jovana


1596. Radonjinog;
imun, Radovana;
Nikola, pop; Boroje,
Radonje; Jakov,
Vukadina; tipan,
Miuna; uro,
Radovana; Obrad,
Radovana; imun,
Radovana; Miladin,
Mije; Nedelko,
Miuna;

1589.

1597.

ispenda
penice,
kejla 12, iznos
mjeanca, kejla 35,

1598.
1599.
1600.

iznos

1605.

1606.

Prihod:

650

1607.

180

1601. zobi, kejla 31, iznos


1602. ire, medri 30, iznos
1603.
uur od

1608.

1604.

1610.

350

1609.

povra
uur od lana

155

210

1611.

10

1612.

35

1613.
1614.

48

Danas istoimeno selo zapadno od Leposavia.

Nahija Vrae

1615.

253

1616.

1617.

f.6

1618.
uur od sijena
1619.
uur od konica
4 1620.
uur od voa
1621.
porez na svinje
1622. 2 mlina, pristojba
1623.
polovina

badihave, mlaarine
1624.
i tapijske
pristojbe na zemin

1629.

1630. 55. Selo Gornja


Belua 4 9 :
1631.

oevoj
1632. batini;

Rado, Jovana - na

Novko, Radovana;
Radosav, Radoa; Batina
Radosava Vladosavljevog, u
1634. posjedu udovice Milosavljeve,
1635. potom u Vuka Lazarevog, sada
u
1636. posjedu Milete Vukovog;
Dobrovoj, Radonje - na batini;
Batina Milie Vukainovog, u
1637. posjedu Ivanka Bogojevog;
Andrija, Ivanka; Nikola, Ivanka; Batina
Bogoja, u posjedu njegovog
1633.

1626.

11
5
2

1627.

4 30
1625.

Sveg
a:

1628. 4
54 2.100

1638. sina Ivanka;


1639. Radivoj, Bogdana - na

batini; Luka, Radivoja; Batina


Vukadina Markovog, u
1640. posjedu njegovog sina Ilije,
sada u
1641. njegovom
posjedu; Raa, Milete;
Petre, Raje;
1642. Radonja, Raje - na
batini; Vuerin, Radoja;
imun, Dimitra - na batini;
ojko, imuna; Milo,
imuna - na batini;
Cvijain, Miloa; Velisav,
imuna;

1643.

posjedu

Batina Radosava Petrovog, u

1650. batini; Dobrilo, Radonje


- na batini, u
1651. posjedu Todora
Radonjinog; Nikola, Mije; Jovan,
Dabiiva - na oevoj
1652. batini;
Pavel, Lazara;
Pavel, Jovana;
1653. Miladin, Bogdana - na
batini; Luka, Radivoja; Milain,
Bogdana - na batini,
1654. umjesto Nese
Mijinog; Mijo, Vukoja - na
batini; Radivoj, Lazara - na
batini; Jovan, Pavla;

1644. Dabiiva;
1645. Radonja, Radosava - na

batini; Milain, Radonje; Dabiiv,


Radonje - na batini; Radosav,
Petra - na batini,
1646. umjesto njega Vlko, stanovnik
1647. Guje?;
1648. Mileta, Vuka - na oevoj
batini; Vukoman, Jakova - na oevoj
batini,
1649. umjesto njega carski
gulam; Koja, Boine - na batini;
Vuk, Cvitka - na batini; Rajko,
Radosava - na oevoj
1655. musliman sa batinom 1, nemuslimana 40;
1656.

resmi ift

1657. ispenda
1658.
penice, kejla
1659.

iznos
1663.

1660.

Prihod:

30, iznos
mjeanca, kejla 60,

49

Danas samo Belua, selo na rijeci Ibru, sjeveroistono od Novog Pazara.

1661. 22
1662. 1

.000
450 600

1664.

254

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

zobi, kejla 40, iznos


400
ire, medri 98, iznos
686
uur od povra
30
uur od lana
50
uur od sijena
13
uur od voa
53
porez na svinje
11
2 mlina, pristojba
30

1665.
1666.
1667.
1668.
1669.
1670.
1671.
1672.

polovina badihave, mladarine,


1673.

1675.

poljaine i tapijske pristojbe na zemin


65
1674.
Svega:
3.250

56. Selo B i j o i n50, pripada Vrau:


Batina Vladosava, u posjedu
Cvijain, Vuka - na batini;
potom u ivka, sada u posjedu
Nejak, Vukadina;
Ibrahima Uvejsovog;
Batina Cvitka Radohninog, u
posjedu Danka;
Uvejsovog; Radia, Vuia - na

1676.

Vuka,

1677.
1678.

Batina Radosava, u posjedu Ibrahima


1679.

batini;

1682.

Batina Milka Stojanovog;


Nikola, Radivoja - na batini;
Novica, tipana - na batini;
Bogdan, Milka;
Vujin, Komlena;
Vukadin,

1683.

Dragojlo, prilac;

Komlan,

1684.

Pavel, dolac;

Vui,

1685.

Pavin, dolac;

Hassa njive

1680.
1681.

Boia - na batini;
Milka;

Cvijaina;
2, livada 1, u posjedu
Vujin, Milka;
1686. Vukadin, Radivoja - na batini;

Hussama, sina Hasanovog;

muslimana sa
batinama 2, nemuslimana sa
batinama 17;
1687.

1688.
1689.
1690.
1691.
1692.
1693.

Prihod:

resmi ift i dunum


48
ispenda
325
penice, kejla 25, iznos
375
mjeanca, kejla 35, iznos
350
zobi, kejla 32, iznos

160
ire, medri 20, iznos
140
uur od povra
5
uur od lana
17
uur od konica
50
uur od voa
40
porez na svinje
10

1694.
1695.
1696.
1697.
1698.
1699.

polovina badihave, mladarine,


1700.

1702.
1703.
Vrae
1705.

50

Danas selo Bioin, juno od Rasice.

Nahija

1704.

255

57. Selo Gornji i Dol nj i G o l u c i 51 , pripada Vrau:

Batina Radovana,
u posjedu Hamze; Batina
Vukadina, u posjedu
1707. Radosava, sada u posjedu
Ahmeda
1708. Oruevog; Batina Nikole
Radiinog, u posjedu
1709. spomenutog Ahmeda, sina
1710. Oruevog; Batina
Nenada Stipanovog, u
1711. posjedu Kostadina, sada u
posjedu
1712. Jusufa Ajdinovog;
Batina Radivoja Stipanovog,
u
1713. posjedu Mustafe
Abdullahovog; Batina Jovana
Stojanovog; Vuk, Jovana; Batina
Radoa Petrovog; Nedelko,
Radoa; Batina Jovana, u posjedu
Vuehne,
1714. sada u posjedu
Miladina; Batina Miladina
Dimitrovog; Batina Raje
Radosavljevog; Rajica, Raje;
1715. Batina Vukelje
Vuksanovog; Vui, dolac;
Batina Rajka Jovanovog, u
vlastitom
1716. posjedu; Slavoj,
dolac; Ivan, Vujka; Batina
Vukaina Todorovog, u
1717. posjedu Vuehne
Radosavljevog,
1718. sada u posjedu Jovana
1719. Radosavljevog;
1706.

poljaine i tapijske pristojbe na zemin


5
1701.
Svega:
1.500

Batina Radka
Radivojevog, u
1721. posjedu tipana
Vuehninog; Batina imuna
Todorovog, u posjedu
1722. Stojana Vuehninog;
Batina Petra Jovanovog, u posjedu
1723. Matije Radovanovog, sada
u
1724. posjedu Stojana
Vuehninog; Batina Grajana
Bogdanovog, u
1725. posjedu Miladina
Petrovog, sada u
1726. posjedu Preje Miladinovog;
Batina Radmana, u posjedu Nikole,
1727. sada u posjedu Dabiiva
1728. Miladinovog; Batina
Momila, sina Kojinog, u
1729. posjedu Dimitra, sada u
posjedu
1730. Raje Radosavljevog;
Batina Olivira Radkovog, u
posjedu
1731. Milete Radkovog; Batina
Radoja, u posjedu Vuehne,
1732. sada u posjedu Vika
ivkovog; Batina Miladina
urainovog, sada u
1733. posjedu Dabiiva
Miladinovog; Batina Dimitra
Vlkovog; Dimitre, Grubaa;
Jakov, Dimitra; Radko, Petra;
Hamza, Husreva; Rajko,
prilac; Jusuf, prilac; Ivan,
Jovana; Ahmed, Nezira;
1720.

1734. muslimana sa batinama 8, nemuslimana 29;


1735.

resmi (ift)

1736. ispenda
1737.
penice, kejla
1738.

62, iznos
mjeanca, kejla 100,

1739.
1740.
1741.
1742.
1743.
1744.
1745.
1746.
1747.

zobi, kejla 62, iznos


ire, medri 355, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
uur od konica
uur od voa
porez na svinje
1 mlin, pristojba

iznos

1758.

51

1748.

Prihod:

Danas zaselak Gluci, sjeverozapadno od Novog Pazara, na rijeci Rakoj.

1
72
1750. 7
05
1751. 9
30
1752. 1
.000
1753. 3
20
1754. 2
.480
1755. 5
1756. 5
1757. 1
00 38
20
20 15
1749.

256

1759.

4
5

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

mlina, zaputena
mlinova, u okviru spomenutog sela, pristojba
polovina badihave, mlaarine, poljaine i tapijske

150

1761.

pristojbe
50
vinog

1762.

21
vinog

1763.

14
vinog

1760.

na zemin
rad Jusufa Abdullahovog, u posjedu Ali-halife,
dunuma 3, pristojba
rad Mustafe Jusufovog, u posjedu Osmana
Daferovog, parcela, dunuma 2, pristojba
rad Ferhada, u posjedu Jusufa Ferhadovog,
dunuma 4, pristojba

1765.

28
vinograd
21
vinog

1766.

21
vinog

1767.

21
vino

1764.

Ishaka, sina Jakubovog, dunuma 3, pristojba


rad Hadi Ibrahima i Sulejman-halife, dunuma 3,
pristojba

rad saraa Dafera, u posjedu Pervanea, dunuma 3,


pristojba
grad Sulejmana, uiva ga Hamza, sin Hadi
Kejvana, parcele 2, dunum 1, pristojba

7
vinograd
21
vinograd
14
vinog

1768.

Hasana Timurovog, dunuma 3, pristojba


1769.

Ahmeda Oruevog, dunuma 2, pristojba

1770.

rad Kurda, sina Abdullahovog, dunuma 3,


pristojba

21
vinograd
7
vinograd
7
vinog

1771.

Bali-halife, terzije, dunum 1, pristojba


1772.

Sufi Velije, dunum 1, pristojba


1773.

rad Hasan-halife Muradovog, dunuma 3,


pristojba
1774.

Piri-halife Sinanovog, dunuma 3, pristojba


1775.

Memije, sina tabaka, dunum 1, pristojba

1776.

6.250
1777.
1778.

Svega:

21
vinograd
21
vinograd
7

58. V o j n u c i sela Gornji i Dolnji Goluci, pripada Vrau:

Bojin, Grubaa - na
batini Petra;
nemusliman 1;
od itarica, ispende i ostalog
1780.

1781.
1782.

Prihod:
350

1779.

59. Selo D o 1 nj a P o d a s t i n a52:


Batina Dabiiva Vukovog, u posjedu
Batina Mije Radosavljevog;
Vukadina, sina Dabiivljevog;

1783.
1784.

Radosava Mihaevog, u
Batina Stojana Vuievog;

Batina ivka Radosavljevog;


1785.

Radkovog,
Vuk, ivka;

1786.

Batina ivka Radosavljevog;


Batina Pavla Radonjinog; Batina
posjedu njegovog sina Radovana;
Batina Raje, u posjedu;
Batina Boia, u posjedu Vuka
Lazarevog,
/ 65 v
Batina tipana, Radosava
sada u posjedu Vuka;

52
Danas selo Potenje, u slivu VraCevske, sjeveroistono od Novog Pazara. Selo
Potenje postoji i na rijeci Rasica, sjeverno od Novog Pazara.

1787.
ija Vrae
1788.

Lazarevog, sada u posjedu Jakova

1789.

Daferovog;

Batina Marka, u posjedu Vuka


Batina Liskovac, u Hasana i Husejna,
sinova Ahmed-begovih, sada u
Radovanovog; posjedu Alije, sina
Batina Boje, u posjedu Davida, sada
Vukadin, Dabiiva;
u posjedu Raje Davidovog; Hassa

1790.

1791.

njiva 1, dunum 1, pristojba, u

Batina Marka Dabiivljevog, sada u


posjedu Hussama, mutevellije;
posjedu Petka Markovog; Jovan,

1792.

1793.

Raje;

Batina Olivira, u
Jakov, Radovana;

1794.

posjedu Petra
Olivirovog - pusta;
1795.

Nah
257

nemuslhnana sa batinama 19;

Prihod:
ispenda i resmi dunum
451
1798.
penice, kejla 10, iznos
150
1799.
mjeanca, kejla 35, iznos
350
1800.
zobi, kejla 45, iznos
235
1801.
ire, medri 40, iznos
280
1802.
uur od povra
10
1803.
uur od lana
40
1804.
uur od sijena
29
1805.
uur od voa
1806.
porez na svinje
10
polovina badihave, mlaarine, poljaine
1807.
i tapijske pristojbe na zemin
114
vinograd Hasana, sina Husejnovog,
1808.
dunuma 3, pristojba
21
vinograd katiba Husreva, Dafer-vojvode,
1809.
parcela 1, dunuma 4, pristojba
28
1810.
Svega:
1.600
1796.

1797.

1811.
1812.
1813.
1814.

Radia, Lazara;
1815.

60. Selo Orahov o 53 , pripada Vrau:


Batina Lazara Petrovog, u vlastitom
Batina Jusufa Bogdanovog, u
posjedu; posjedu ure Mijinog;
Batina Miladina, sina Markovog;
Batina Radonje Radivojevog, u
posjedu Raje Radivojevog;
Batina Jovana, u posjedu stanovnika
Batina Pavla Boievog;

sela, potom u Vika, sada u posjedu


Batina Boidara, u posjedu
ure, sina Mijinog;
Mije;
Batina Vukasa Vladkovog, u posjedu
Batina Milete, u posjedu
Miladina;Boidara;

1816.
1817.
1818.
1819.
1820.

nemuslhnana sa batinama 10;


Prihod:
550

1821.

od itarica, ispende, uura od lana i ostalog

1822. ' Danas istoimeni zaselak juno od Rasice.


1824.
1823.
258
1825.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

61. Selo J a b 1 a n i c a54, pripada Vrau:

1826. Batina Vukmana, u posjedu


1827. njegovog sina Radovana;

Vui, ivka - na batini, u posjedu


1828. Abdulbakije;
1829.
Dabiiv, Rajka - na
batini Miloa; Jovan, dolac na batini Radivoja; Batina
Radosava Rajiinog; Pavel,
Rajice - na batini, u posjedu
1830. Abdulbakije; Toma, Pavla - na
batini, u posjedu
1831. Marka Vuievog; Batina
Radmana Vukainovog, u
1832. posjedu Isaka Milainovog,
sada u
1833. posjedu njegovog sina
Dabiiva; Vui, Dabiiva - na oevoj
batini;

Vuk, Radonje - na batini


Dabiiva,
1836. umjesto Vuka Dimitrovog;
Vujica, Radula - na batini; Vui,
Radonje - na batini; Batina
Radaina, u posjedu Radice,
1837. sada u posjedu njegovog sina
Matije; Batina udovice Milice, u
posjedu
1838. stanovnika sela;
1839.
Radonja, Vuia - na
batini Jovana; Pavel, Matije na oevoj batini; Vuk,
Damjana - na oevoj batini;
Vuehna, Radovana - na
batini; Hassa njiva, dunuma
8, pod imenom
1840. Bravu;
1835.

nemuslimana sa
batinama 18;
1834.

1842.
Prihod:
ispenda i resmi dunum
penice, kejla 30, iznos mjeanca, kejla
68, iznos zobi, kejla 35, iznos ire,
medri 20, iznos uur od povra uur
od lana uur od sijena uur od konica
uur od voa porez na svinje 1 mlin,
pristojba
1844.
polovina badihave, mladarine,
poljaine i tapijske pristojbe na zemin
1841.

1843.

1846.

454

1847.

450

1848.

680

1849.

175

1850.

140

1851.
1852.
1845.

Svega:

1853.
1854.
1855.

35
45
50
40
5

1856.

20 15

1857.

81
1858.

62. Selo D o 1 nj i Kali n , pripada Vrau:

Dio batine Crnete, u posjedu


stanovnika sela, sada u posjedu
Damjana Markovog, sada u posjedu
Pavla Markovog;
1860. Batina Crnete, u posjedu
stanovnika sela, sada u posjedu Pavla
Markovog;
1861. Batina Radonje Nikolinog, u
posjedu Kurda Pervane-begovog;
1862.
Batina Petra,
Radovca Grajanovog,
1859.

1868. 54
1869. 55
1870.

1863. sada u posjedu Murada, sina


1864. Husejnovog; Cvitko, Petra;

Batina Matije Cvitkovog, u posjedu


1865. Luke Bogdanovog; Batina
Mije Rajkovog, u posjedu
1866. Damjana Vukadinovog;
Batina Nikole Petkovog, u posjedu
1867. Damjana
Vukadinovog; Batina
Pavla Petkovog;

Danas istoimeno selo sjeveroistono od Novog Pazara.


Danas samo Kalin, selo u slivu Vraevske, sjeveroistono od Novog Pazara.

Nahija Vrae

1872.

Batina tipana
Radonjinog;
1874.
Nejak, tipana;
1875.
Batina Mladie
Radiinog, u posjedu
1876. Vukadina ivkovog; Batina
Komlena Miladinovog, u
1877. vlastitom posjedu; Batina
Pavla Boievog, u posjedu
1878. Komlena Vukadinovog;
Batina Damjana Markovog;
Batina Milete, sina Pavlovog;
Batina Dimitra Radivojevog, u
1879. posjedu Cvitka Petrovog;
Batina Petra Cvitkovog; Batina
Radivoja Radovanovog, u
1880. posjedu Petra Jovanovog,
sada u
1881. posjedu stanovnika sela;
Batina Boidara, u posjedu
1882. stanovnika sela, potom u
Husejna,
1883. sada u posjedu Kara Husejna;
Batina Radosava, u posjedu tipana
1884. Radohninog; Batina
Bogdana, u posjedu Jovana,
1885. sada u posjedu Luke
Petkovog;
1873.

259

1871.
1886.

Petka, u

Batina Jovana, u posjedu

1887. posjedu Nikole, sada u

posjedu

1888. Damjana Vukadinovog;

Batina Radonje, u posjedu Jovana,


1889. sada u posjedu Milie
Vukadinovog; Batina Bradna?, u
posjedu Jovana,
1890. sada u posjedu Luke
Petkovog; Milo, Stojana; Milo,
dolac; Milenko, Radivoja; Batina
Vuerina, u posjedu Miloa
1891. Vuerinovog, sada u posjedu
Kurda,
1892. sina Pervane-begova; Hassa
njive 2, dunuma 8, air 1, u
1893. posjedu Dervia i ostalih
1894. suvlasnika;
Radovan, Radivoja;
Cvitko, Vuka; Komlen,
dolac; Nedelko,
dolac; Luka, dolac;
avko, dolac;

1895.

muslimana sa batinama 5,
nemuslimana 30;

1896.

1897.
Prihod:
resmi ift i dunum
ispenda
1899. penice, kejla 35, iznos
mjeanca, kejla 125, iznos zobi, kejla 40,
iznos ire, medri 190, iznos uur od
povra uur od lana uur od konica
uur od voa
1900. pristojba na drvo za ogrjev uur od bijelog i
crvenog luka i kupusa porez na svinje 1 mlin, pristojba
1901. polovina badihave, mlaarine, poljaine i
1898.

2.190

tapijske
pristojbe
na zemin
vinograd
Mesiha,
sina
Berrakovo
g, dunuma
3, pristojba
1902. vin
ograd
KurdAlije,
dunum 1,

pristojba vinograd Isa-havade, dunuma 2, pristojba


vinograd Bajezida, u posjedu njegovog sina Mustafe,
dunuma 2, pristojba vinograd u posjedu Hadije, u
posjedu Hasana, sada u posjedu Balije, sina
spomenutog Hasana, dunuma 4, pristojba

1
04
1904. 7
50
1905. 5
25
1906. 1
.250
1907. 2
00
1908. 1
.330
1909. 2
0
1910. 1
6
1911. 2
4
1912. 1
9
1913. 1
0
1914. 2
0
1915. 1
5
1916. 1
5
1903.

1917. 106

2
1
1919. 7
1920. 1
4
1918.

1921.

14

1923.
260
1925.

1924.

1922. 28
Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

vinograd Miuna, u posjedu Mustafaelebije, parcele 2, dunuma 3, pristojba

1926.

1928.

1927.

Svega:
1929.

63. Selo D o 1 nj a B r e s t o v a , pripada Vrau:

Memi, Abdullaha, nepoznat;


ivko, Radina - na batini Gojka,
1931. umjesto Milete
ivkovog; Petko, Dabiiva - na
batini; ivko, Rajina;
Vukosav, Radonje - na batini
1932. Jovana; Batina
Radonje, u posjedu
1933. Vukosava Radonjinog;
1930.

21
4.500

Dimitri, Ivana - na batini; Ivan,


Dimitrija; Cvitko, dolac; Dimitre,
Jovana - na batini Radosava;
1934.

nemuslhnana 18;

Vujica, Rajina - na
batini Smoljana; Petre,
Stojana - na batini; Rajko,
Vuksana - na batini, umjesto
1936. njega tipan, Rajina;
Vukosav, Radonje - na batini

1937. Radovana; Batina Petka


Radovanovog, u
1938. posjedu stanovnika sela;
Niko, Dabiiva - na batini ure;
Marko, Dabiiva; Mileta, Radoja;
Rajko, Vuksana - na batini;

1935.

1939.

f.6

Pr

1941.

1940.

61942.
1943.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.

1954.

ihod:

450

ispenda
penice, kejla 13, iznos
mjeanca, kejla 31, iznos
zobi, kejla 35, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena

1955.

195

1956.

310

1957.

175

1958.

1949. uur od konica


1950.
porez na svinje
1951. polovina badihave, mlaarine,

1959.
1953.

poljaine
1952. i tapijske pristojbe na zemin

1960.

23

Sveg
a
:

1961.1

4
1962.

5
1963. 1

35 1.300
1964. 64. Selo G o r nj a Drenova 57 , pripada Vrau:

Batina Radivoja, sina


Rajkovog, u
1966. posjedu njegovog sina
Milete; Batina Radice, u posjedu
Jovana, li
1967. posjedu njegovog sina
Radivoja; Batina Lazara
Miladinovog; Batina Jovana
Cvitkovog, u
1968. vlastitom posjedu; Batina
Vukmana, u posjedu Petra, u
1969. posjedu Miloa Petrovog;
1965.

1975.
1976.
1977.

1981.

Batina Ljuboja, sina


Radakovog; Batina u
posjedu udovice Janje;
Batina Radka, u posjedu
Grajana
1971. Bogdanovog, sada u posjedu
1972. Vukmana, sina Petrovog;
Batina Radka Olivirovog, u posjedu
1973. stanovnika sela; Batina
Vuka, u posjedu udovice
1974. Vukosavljeve, sada u
posjedu
1970.

56

Danas samo Brestova, zaselak istono od Novog Pazara.


Danas samo Drenova, selo istono od Novog Pazara.
1978. N
1979.
Vrae
ahija
stanovnika sela;
1982. Rada, Rajka;

57

1984.
Batina Mladoja, u
1987. sada u posjedu stanovnika sela;
1990.
Batina Radice, u posjedu
1993. sela, sada u posjedu Jovana

1985. Boljun,
1988. Radivoj,
1991. Ognan, Rade;
1994. Vukain,

Petrovog;

dolac;

1980.
1983.
1986.
1989.
1992.
1995.

nemuslimana sa
batinama 17;
1996.

2001.
2004.
2007.
2010.
2013.

ispenda
penice, kejla 13, i
mjeanca, kejla 40
zobi, kejla 22, izno
uur od povra

2016.
2019.
2022.
2025.
luka
2028.
2031.
2033.
2036.
2040.

2017.
uur od sijena
2020.
uur od konica
2023.
uur od voa
2026.
uur od bijelog i crvenog
2029.
porez na svinje
polovina badihave, mlaarine, poljaine
2034.
i tapijske pristojbe na
2037.

65. Selo K o p r i v n i c a , pripada Vrau:

Batina Rajka
Radiinog, u posjedu
2042. drugog Rajka Nejakovog;
Batina Dimitrija, u posjedu Rajka,
2043. sada u posjedu Ranisava;
Batina Jovana Radkovog, u posjedu
2044. Rajka;
2041.

2048.

2049.

2018. 2039.
2021. 261
2024.
2027.
2030.
2032.
2035.
2038.

tipan, Radonje - na
oevoj batini; Rajko,
Vukaina - na batini;
Naputena batina Vukmana
2046. Radonjinog, u posjedu
Rajka; Naputena batina Vukia
2047. Radovevog;
2045.

(potvrda:) "Tano, tano, tano."

2050.
Priho
d: od itarica, ispende, uura od lana i ostalog

2051.

400
2052.

66. Selo K o z a r e v o59, pripada Vrau:

Batina Radonje
Boidarevog, u posjedu Radoa,
potom u Stojana, sada u Ibrahima
iz Novog Pazara;

2053.

Batina Radice, u posjedu


Radoa, potom u posjedu Stojana,
potom Raje, sada u posjedu Alije,
sina Ibrahimovog;
2055. Rajko, Davida - na batini;
2056. Batina Radmana
Dimitrovog, u

2054.

2063.
2064.

2057. posjedu Radovana


Radmanovog; Stojan, Radivoja - na
oevoj batini; Batina Radovana
Vukadinovog, u
2058. posjedu Petra Radinog, sada
u
2059. posjedu njegovog sina
Radmana; Mileta, Radovana; Batina
Cvitka, u posjedu Radmana,
2060. sada u posjedu njegovog
sina
2061. Radmana;

2062.

muslimana sa batinama 2, nemuslimana 6;

58

Danas istoimeni zaselak sjeveroistono od Novog Pazara.


Danas istoimeni zaselak u dolini rijeke Rasice, sjeverno od Novog Pazara.

59

2065.

262

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.


2066.

2067.

Prihod:

2068.
2069.
2070.
2071.
2072.
2073.
2074.

uur od bijelog i crvenog luka

resmi ift
44
ispenda
150
penice, kejla 25, iznos
375
mjeanca, kejla 27, iznos
270
zobi, kejla 14, iznos
70
ire, medri
35
uur od povra
10
uur od lana
30

i kupusa i sijena, konica i voa


95
2076.
1 mlin, pristojba
15
polovina badihave, mladarine, poljaine
2077.
i tapijske pristojbe na zemin
54
2078.
Svega:
1.400
2075.

2079.

67. Selo B i j o t i c a60, pripada Vrau:


Matija, Marka - na batini, umjesto
stanovnika sela, sada u posjedu
njega njegov sin Mijo;
Boka

2080.
2081.

Jakovljevog;

2082.
2083.

Raleta, Ilije;
Komlen, Vuka;

2084.
2085.

sela, sada u posjedu Cvitka


Matija, Petra;
Dabiivljevog;
Batina Raje Vukainovog, u posjedu
Radonja, Radoja;

u posjedu stanovnika
Andrija, Komlena;

2086.

"Tano, tano."

od itarica, ispende i ostalog


2088.

Prihod:
700

2087.

68. Selo J a n i c a61, pripada Vrau:

2089.
2090.
2091.
2092.

Boka, sina Stojanovog;


2093.

2094.

Filip, Komlena;
Batina Radonje,

Vukovog;
Batina Radonje Rajaevog, u posjedu

Batina Dabiiva Radiinog, u


Nedelka Radonjinog;
posjedu Radonje Nikolinog, sada u
Batina Jovana Radovanovog;
posjedu Miladina Nikolinog;
Batina Radovana Radosavljevog;
Batina Radaina, u posjedu Batina
stanovnika sela, sada u posjedu
Miladin, Nikole;
Miladina, sina
Hassa air 1;

2095.

nemuslimana sa batinama 7;
2096. Prihod:

2097.
2098.
2099.

2100.
2101.

60

2102.

Nahija Vrae

ispenda
175
penice, kejla 5, iznos
75
mjeanca, kejla 10, iznos
100

Nepoznato.
Pod ovim imenom danas ne postoji; vjerovatno je rije o dananjem selu
Joanica, sjeverozapadno
od Kosovske Mitrovice.
61

2103.

2105. zobi, kejla 12, iznos


2106.
uur od povra
2107. uur od lana
2108. uur od sijena
2109. uur od konica
2110. uur od voa
2111. porez na svinje
2112. polovina badihave, mladarine,
2104.

263
2115.

60
25
65
65
95 5
50

poljaine
2113. i tapijske pristojbe na zemin

2114.

2116. 2
0 730

Svega:
2117. 69. Selo P o d a s t i n e62, pripada Vrau:

Batina Vuka Rajaevog, u


posjedu Isa-havade, sada u posjedu
Mehmeda, hatiba i suvlasnika;
2119. Batina Radivoja, u posjedu
Ibrahima Iskender-begovog, sada u
posjedu njegovog sina Abdije;
2120. Batina Vukmana Vujiinog,
u posjedu Isa-havade, sada u
posjedu Mehmed-halife, hatiba i
njegovog brata Alije;
2121.
Batina Nike, u
posjedu Mehmeda,
2122. sada u posjedu Mehmedelebije,
2118.

muslimana sa
batinama 6;
2123.
2133.

2134.

d:
2135. resmi ift i dunum penice,
kejla 12, iznos mjeanca, kejla 34,
iznos zobi, kejla 20, iznos ire, medri
5, iznos uur od povra uur od lana
uur od sijena
2136. polovina badihave, mladarine,
poljaine i tapijske pristojbe na zemin

2124. sina Hasanovog, sada u

posjedu
2125. Rahime hatun, supruge
Zulfikara,
2126. spahije; Batina Stojana
Jovanovog, u posjedu
2127. Ibrahima, sada u posjedu
Hume
2128. hatun, kerke Husreva, sada u
2129. posjedu Mihmane hatun;
Batina Radovana Olivirovog, u
2130. posjedu Hume hatun, sada u
posjedu
2131. Mihmane hatun; Hassa njiva
1, dunuma 2, air 1, u
2132. posjedu Rahime hatun;
Priho

2138.

133

2139.

180

2140.

340

2141.

100

2142.
2137.

Svega:

35

2143.

10

2144.

10

2145.

20

2146.

22

850

2147. 70. Selo K i r m u n63?, pripada Vrau:

Batina Dimitra Markovog, u


posjedu Husejna, sada u posjedu
njegovog sina Hasana;
2149. Batina Nikole Boidarevog,
u posjedu Alije, u posjedu Mustafe,

2148.

2151.
2152.

62
63

potom u Husejna
Markovog, sada u posjedu
njegovog sina Hasana;
ifluk Kasima, dindije; to
su zemlje tipana
Radomilova, brata Vuke
Ljubovia - ift;

2150.

Vjerovatno dananje selo Potenje na rijeci Rakoj, sjeverno od Novog Pazara.


Nepoznato.

264

2153.
2154.

f.67

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Prihod:
450

2155.

od itarica, resmi ifta i ostalog


2156.

71.

Mezra Gornje Plavkov o 64 , pripada Vrau:


Vuk, Radosava - na oevoj batini;
Batina Dobrovoja, u posjedu Hizira,
sada u posjedu CvitkaBranisavljevog;
Batina Radoa Radovevog, u
Batina Novaka, u posjedu stanovnika
posjedu Radosava, sada u posjedu
sela, sada u posjedu Jakova
Vuka, u posjedu Mije Miladinovog;
Miladinovog;

2157.

Mileta, Mihajla;

2158.

2159.
2160.
2161.
2163.

nemuslimana 5;
2162.

Prihod:

2164.
2165.
2166.
2167.
2168.
2169.
2170.
2171.
2172.

ispenda
125
penice, kejla 5, iznos
75
mjeanca, kejla 19, iznos
190
zobi, kejla 15, iznos
75
ire, medri 4, iznos
28
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
15
uur od konica
uur od voa
2

4
1
g

polovina badihave, mladarine, poljaine


2173.
i tapijske pristojbe na zemin
20
2174.
Svega:
550

2175. 72.
i f 1 u k Nenada Vladosavljeva i Radonje Radkova; to su
batine nevjer
nika zvane Zvean, zajedno sa batinom Brdenik, kao i vinogradima i livadama, u
posjedu stanovnika sela Vukovo?, u posjedu crkve Dra, pripada Vrau - ift:
2177.
2178.
2179.
2180.
2181.
2182.
2183.
2184.

2176. Prihod:

resmi ift
22
penice, kejla 10, iznos
.150
mjeanca, kejla 26, iznos
260
zobi, kejla 18, iznos
126
ire, medri 20, iznos
140
uur od lana
89
uur od sijena, voa i konica
1 mlin, pristojba

2185.

2186.

64

Danas samo Plavkovo, zaselak jugoistono od Rake.

15
Svega:
800

2187.
2188.
2189.
2190.

"=S^ ^&Tt
2191.
v

2192.

, 7X" 7P 478, f. 67

2193.

2194. POPIS SELA NAHIJE SJENICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Selo Vrh Sjenica


Selo Srednji Loznik
Selo Draevi
SeloKrstac
Vojnuci sela ajkovi
Selo ajkovi
Selo Raspoganica
Seloitni
Vojnuci sela Mladovina
Vojnuci sela Kirove
Selo Gornja Brnjica
Vojnuci sela Dubnica
Selo Loznik
Selo Gornja Brnjica
Selo Mladovina
Selo Gomji Stup sa
vojnucima
17. Selo Kirova
18. Selo tavina
19. itluk Husejna i drugih
suvlasnika
20. Selo Srednji Stup
21. Vojnuci sela Mukovina
22. Vojnuci sela edovo
23. Selo Duvac
24. ifluk Dragia Dimitrijevog
25. Selo Lukavska
25. Zemin Radmana Vuehninog
26. Selo Vrila, drugim imenom
Dragojlovi
27. Selo Zitni
28. Vojnuci spomenutog sela itni
29. Selo Dolnja Bratovina
30. Vojnuci sela Dolnja Bratovina
31. Selo Dolnja Brnica, drugim
imenom Lisii
32. Selo Dolnji Loznik
33. Selo Vrapci

38.

44.

54.

2195.

2196.

61.

34. Selo Gornja Vapa


35. Selo Maka
36. Selo Vapa Dolnja
37. Vojnuci sela Gornja Vapa
Selo ajkovi, drugim imenom
Lopue
39. Selo Mukovina
40. Dio sela edovo
41. ifluk Alije, sina
Sarudinog
42. ifluk Jusufa Cvitanovog
43. Selo Radagina
Selo Stari, drugim imenom
Goevac
45. Vojnuci spomenutog sela
46. Selo Strmac
47. Selo Duga Poljana
48. Selo Gornja Brestova
49. Selo Ozren
50. Selo Srednji Stup
51. Selo Dolnji Stup
52. Selo tavina
53. ifluk Dafer-vojvode
ifluk Ali-elebije, sina
Iskenderovog
55. ifluk Jusufa i Ibrahima
56. Demat monaha crkve
ipalj
57. Jajlak Bona
58. ifluk Davuda, sina
Durmievog
59. ifluk Hasana, sina
Jakubovog
60. ifluk Orua, sina
Ilijasovog
Selo Brvenica, drugim imenom
Rii
62. ifluk Ahmed-bega
63. Mezra Breza
64. ifluk Husejn-bega

65. Mezra Gornji Desini

66.

f.68

34.

36.

Marinko, Jovana - knez;


Batina Marka, sina Vukainovog;
Batina Olivira, u posjedu Marka
Vukainovog; Batina ahina, u posjedu Marka
Vukainovog; Batina Brajoa, u posjedu Vujice
Petrovog;
Batina popa, sina Vukainovog; Batina Vukdraga, sina Petrovog; Batina Slajka, sina Vukovog; Batina Vuia,
200;
Batina Miloja, sina Bogdanovog; Batina B'ogovca, sina Markovog;

37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
50.

kua: 25po 315, 2 po 200, knez 1

. Selo
Srednji
Loznik
2
,
drugim
imeno
m
Bogai
,pripa
da
Sjenici
:
51.

Manojlo - knez; Lazar, Pavla - primiur; Batina Ivana, sina Vuehninog; Batina Vukmira, sina Radonjinog; Polov

52.
53.
54.
55.

u posjedu Mile Vukovog -150; Batina Boia, u posjedu Bogdana


Jovanovog;
Batina Radivoja, sina Petrovog; Batina Boia Radosavljevog, u
posjedu Radonje Boievog;

63.

ua: 9
po
315,1
po 150,
knez 1,
primiu
ra 2
64.
1

D
a
n
a
s
s
e
l
o
V
r
s

e
n
i
c
e
,
j
u
g
o
i
s
t
o

n
o
o
d
S
j
e
n
i
c
e
.

65.
2

D
a
n
a
s
s
e
l
o
B
o
g
a

i
,
i
s
t
o

n
o
o
d
S
j
e
n

i
c
e
.
P
r
v
o
i
m
e
L
o
z
n
i
k
i
z
g
u
b
i
l
o
s
e
i
z
u
p
o
t
r
e
b
e
.

66. 68
69.

70. Marinko, Jovana - knez;

67.
68.

Batina Marka, sina Vukainovog;


Batina Olivira, u posjedu Marka
Vukainovog; Batina ahina, u posjedu Marka
Vukainovog; Batina Brajoa, u posjedu Vujice
Petrovog;
Batina popa, sina Vukainovog; Batina Vukdraga, sina Petrovog; Batina Slajka, sina Vukovog; Batina Vuia, s
200;
Batina Miloja, sina Bogdanovog; Batina B'ogovca, sina Markovog;

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.
82.

. Selo
Srednji
Lozni
k2,
drugim
imenom

kua: 25po 315,2 po 200, knez 1

Boga
i ,83. Manojlo - knez; Lazar, Pavla - primiur; Batina Ivana, sina Vuehninog; Batina Vukmira, sina Radonjinog; Polovin
pripada
84.
u posjedu Mile Vukovog -150; Batina Boia, u posjedu Bogdana
Sjenici:
85.
Jovanovog;
86.
Batina Radivoja, sina Petrovog; Batina Boia Radosavljevog, u
87.
posjedu Radonje Boievog;
95.

ua: 9
po
315,1
po 150,
knez 1,
primiu
ra 2
96.
1

D
an
as
se
lo
Vr
se
ni
ce
,
ju
go
ist
o
no
od
Sj
en
ic
e.

97.
2

D
an
as
se
lo
B
og
a
ii
,
ist
o
no
od
Sj
en
ic
e.
Pr
vo
im
e
L
oz
ni

k
iz
gu
bil
o
se
iz
up
ot
re
be
.

98. 268
100.

3. Selo
Dra
e v i ,
drugim
imeno
m
Trnova
c 3,
pripada
Sjenici:

101. imun, Nikole - knez; Batina Milaina, sina Momilovog; Batina ivka, njegovog brata; Batina Vukosava, sina
102.
106.

4
.

S
e
l
o
K
r
s
t
a
c
4

;
p
o
k
r
a
j
s
p
o
m

kua: 9 po 315, knez 1

e
n
u
t
o
g
s
e
l
a
p
r
o
t
i

u
r
i
j
e
k
e
S
j
e
n
i
c
a
,
L
i
s
t
i

a
i
V
a

(
?
)
,
k
o
j
e

e
s
t
o

p
o
p
l
a
v
l
j
u
j
u
.
P
u
t
n
i
c
i
i
p
r
o
l
a
z
n
i
c
i
i
m
a
j
u
v
e
l
i
k
e
p
o
t
e

k
o

e
,
p
a
j
e
n
a

s
p
o
m
e
n
u
t
i
m
r
i
j
e
k
a
m
a
p
o
d
i
g
n
u
t
m
o
s
t
,
t
e
s
u
s
t
a
n
o
v
n
i
c
i
s
p
o
m
e
n
u
t
o
g
s
e

l
a
z
a
d
u

e
n
i
d
a
g
a
p
o
p
r
a
v
l
j
a
j
u
k
a
d
z
a
t
r
e
b
a
.
P
o

t
o
j
e
n
o
v
o
p
a
z
a
r
s
k
i
k

a
d
i
j
a
s
a
g
l
e
d
a
o
n
j
i
h
o
v
e
d
a

b
i
n
e
n
a
p
i
s
a
o
j
e
p
r
e
d
s
t
a
v
k
u
d
a
o
n
i
,
u
z
a
m

j
e
n
u
z
a
s
v
o
j
u
s
l
u

b
u
,
b
u
d
u
o
s
l
o
b
o

e
n
i
o
d
r
a
d
a
z
a
v
o
j
v
o
d
u
,
o
d

e
r
a
h

o
r
l
u
k
a
i
d
r
u
g
i
h
n
a
m
e
t
a
.
P
o
t
o
m
j
e
i
z
d
a
t
a
c
a
r
s
k
a
n
a
r
e
d
b
a
o
d
2
0
.

e
v
v

a
l
a
9
9
8
.
g
o
d
i
n
e
d
a
s
u
t
i
s
t
a
n
o
v
n
i
c
i
,
n
a
k
o
n

t
o
s
u
p
r
i
h
v
a
t
i
l
i
o
b
a
v
e

z
u
o
p
o
p
r
a
v
l
j
a
n
j
u
i
o
d
r

a
v
a
n
j
u
s
p
o
m
e
n
u
t
o
g
m
o
s
t
a
,
o
s
l
o
b
o

e
n
i
o
d
r
a

d
a
z
a
v
o
j
v
o
d
u
,
o
d

e
r
a
h
o
r
l
u
k
a
i
d
r
u
g
i
h
n
a
m
e
t
a
,
p
a
j
e
t
a
k
o
z
a
v
e
d
e
n
o

107.

Mile Slavoja - knez; Filip, Radonje - primiur; Batina Rajina, sina Vukovog; Batina Janete, sina urin

108.

kua: 9 po 315, knez 1, primiur 1

5
.
Voj n u
ci
sela
ajkovi
5,
pripada
Sjenici:
110.

111. Herak, Ognana - knez; Mileta, Radosava - primiur; Batina Radosava, sina ivkovog; Batina Davida, sina Todo

Preradovog; Batina Dragaa, sina Radonjinog; Batina Ivana, sina Damjanovog; Batina Nikole, sina Jokinog;

118.
3

D
a
n
a
s
s
e
l
o
D
r
a

e
v
i

e
,
j
u
g
o
i
s
t
o

n
o
o
d
S
j
e
n
i
c
e
,
k
o
d
D

u
g
e
P
o
l
j
a
n
e
.
D
r
u
g
o
i
m
e
T
r
n
o
v
a
c
s
e
n
i
j
e
o
d
r

a
l
o
.

119.
4

D
a
n
a
s
i
s
t
o
i
m
e
n
o
s
d
o
s
j
e
v
e
r
n
o
o
d

S
j
e
n
i
c
e
.

120.
3

D
a
n
a
s
s
e
l
o
L
o
p
i

e
,
s
j
e
v
e
r
o
z
a
p
a
d
n
o
o
d
S
j
e
n
i
c
e
.
O
d
1
4
6
8
.
g
o
d
i
n
e
u
g
l
a
v
n
o
m

s
e
s
p
o
m
i
n
j
e
k
a
o
:
"
L
o
p
u

e
,
d
r
u
g
i
m
i
m
e
n
o
m

a
j
k
o
v
i

"
,

t
o
j
e
s
l
u

a
j
i
u
o
v
o
m
p
o
p
i
s
u

i
t
o
s
a
m
o
u
p
o
p
i
s
u
s
e
l
a
n
a
h
i
j
e
S
j
e
n
i
c
a
,
d
o
k
u
o
s
n
o
v
n
o
m
t
e
k
s
t
u
d
e
f
t
e
r
a
s
t
o
j
i
s
a
m
o
n

a
z
i
v

a
j
k
o
v
i

121.Nahija Sjenica
123.

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
143.

kua:
36 po
315, 1
po 150,
knez 1,
prhni
ur 1,
kua 1
po 40,
1 po
350
144.

6
.

S
e
l
o

a
j
k
o
v
i

vlastitom posjedu; Batina Grujana Radmanovog, u


posjedu Jovana Vukmirovog; Batina Radula, u posjedu Vuksana
Mihajlo vog; Batina Rajice Vukevog, u posjedu
Davida Todorovog; Batina Mladie Miloevog, u posjedu
Jovana Damjanovog; Batina Dragaa, sina Rahojevog; Batina Radosava Grujanovog, u
posjedu Dimitra Radosavljevog; Batina Radivoja Vukomanovog, u
posjedu Radice Vukmirovog; Batina Janka Vukievog, u posjedu
spomenutog Vujice; Batina Milica Mirkovog, u posjedu
Nikole Mirkovog;

;
s
t
a
n
o
v
n
i
c
i
s
p
o
m
e
n
u
t
o
g
s
e
l
a

u
v
a
j
u
d
e
r
b
e
n
d
i
p
l
a

a
j
u
f
i
l
u
r
i
j
u
,
a

u
z
a
m
j
e
n
u
z
a
o
v
u
s
l
u

b
u
o
s
l
o
b
o

e
n
i
s
u
o
d
a
v
a
r
i
z
i
d
i
v
a
n
i
j
e
,
t
e
k
a
l
i
f

i
o
r
f
i
j
e
i
o
b
a
v
e
z
a
p
r
e
m
a
s
a
n
d

a
k
b
e
g
u
.
B
u
d
u

i
d
a
t
o
n
i
j
e
b
i
l
o
u
p
i
s
a

n
o
u
s
t
a
r
o
m
d
e
f
t
e
r
u
,
n
a
o
s
n
o
v
u
i
z
l
o

e
n
o
g
u
p
i
s
a
n
o
j
e
u
o
v
a
j
n
o
v
i
d

e
f
t
e
r
:

145.
Dragojlo, Radula - primiur; Batina Vukia, sina Radovanovog; Batina Boana, sina Vukovog; Batina
Cvitka, sina Nikolinog; Batina Momila, sina Radiinog; Batina Mije, sina Todorovog; Batina Vukaina, sina Filipovog
Batina Dragia, sina ivkovog; Batina Obrada, sina Vukainovog;

149.
152.
s

V
i
d
.
b
i
l
j
.
5
.

Radiinog; Polovina batine popa Dorajice -150; Batina Cvijana Jablanovog, u


posjedu stanovnika sela; Batina Boe, potom u posjedu

153.

270

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

154. Batina Oraka, u posjedu stanovnika posjedu stanovnika sela;


155.
sela;
Dio batine Vukodraga

Radiinog, u
Batina Miloa urinog;

posjedu kneza Vukia - odsjekom


Batina Bogdana, sina Nikolinog;
80;
Batina Dragie, u posjedu Dragoja;
Vukodrag, Raka;
Batina Radivoja Vukievog, u
Vuki, Nedia?;

156.
157.
158.

159.

kua: 48 po 315,1 po 150,1 po 80, prhniur 1

160.

7.

pripada Sjenici:

Selo R a s p o g a n i c a 7 ,

f.69
161.

Mustafa-aua - godinje
Batina Jovana Stipanovog, u
162.

Bogdana, u posjedu Ognana


163.
164.

Boidara Mihajlovog, u
Batina Marka, sina Vujinovog;
165.

166.

Batina Milovana Radonjinog;


167.

Batina Nejaka, sina Petkovog;


168.

Batina Heraka, sina Vuksanovog;


169.

Batina Branka, u posjedu ivka


170.

urinog;

171.

Batina Milete, sina Markovog;

172.

Batina Vuka Radonjinog, u posjedu


173.

Zemin Radonje Smoljanovog, u


174. posjedu stanovnika sela, sada u
175.

Vui, Raana - primiur;

posjedu

100;
posjedu Rajka Radonjinog, Batina
osloboen od tekalifi orfije;
Dragiinog;
Batina Marka MomSilovog; Batina
posjedu spomenutog Ognana, sina
Batina Vukmana Miloevog, u
Dragiinog;
posjedu njegovog sina Slaje?;
Batina Radonje Mihajlovog, u
posjedu Vujice Radosavljevog;
Batina Vujice, sina Dragiinog;
Batina ordija, u posjedu
spomenutog Vujice Radosavljevog;
Batina Ognana, sina Dragiinog;
Batina Radivoja, u posjedu Vujina,
sada u posjedu primiura Vuia;
Batina Rajka, sina Jovanovog;
Batina Vukaina, u posjedu
stanovnika sela, sada u posjedu
Radosavljevog; Vukmira
Batina Vujice, u posjedu Radosava;
Batina Jovana Petkovog, u posjedu
stanovnika sela;
Batina Ilije, sina Rajinog;
Batina Dobrice Stojanovog, u
posjedu stanovnika sela;
Heraka Vuksanovog;
Batina Radula, u posjedu Mile
Radonjinog;

kua: 24 po 315, 1 po 100, primiur 1

8.
Selo i t n i 8, demat kneza Vuka, sina Radakovog,
pripada Sjenici:
176.
177.

uro, Milana - primiur;

178.

Batina Miloa, sina Rajinovog;


Batina Branoje, sina Radivojevog;

Radonje, sina Janetinog;

Batina

179.

Batina popa Mirkie;

180.

Batina Joke, sina Radonjinog;


Batina Dejana, sina Koblarevog?;
Batina Vukmira, sina Brajoevog;
Batina Dusina Hlapevog;
Batina Ilije, sina Rajetinog;
Batina Radula, sina Mihajlovog;

Rajice, sina Vukasovog;


181.
182.
183.

Batina

kua: 11 po 315, primiur 1

7
184.
Danas selo Raspogane, istono od Sjenice.
8
185.
Danas selo itnice, jugoistono od Sjenice.
186.Nahija Sjenica

187. 271

9. V o j n u c i sela Mladovina 9; stanovnici spomenutog sela, u


zamjenu za slubu uvanja derbenda, nakon plaanja svojih pristojbi,
osloboeni su od nameta avarizi divanije i od obaveza prema sandakbegu.
Budui da ovo nije bilo upisano u starom defteru, na osnovu ove odredbe
upisano je u novi defter:
188.

189. Batina Skradina, u posjedu

Radaka,
190. sada u posjedu njegovog
sina Vuka
191. - knez, osloboen od
pristojbi; Nikola, Cvitka - primiur;
Batina Jovana, u posjedu njegovog
192. sina Nejaka; Batina
Radonje, u posjedu Stipia
193. Radiinog; Batina Rajina
Tomakovog, u
194. posjedu Luke
Dojinovog; Batina Jovana
Gordenovog, u
195. posjedu Pauna
Jovanovog; Batina Dragojla,
u posjedu
196. Vukdraga;
197.
Batina Mirete, u posjedu
Vujina; Batina Milovca
Budisavljevog, u
198. posjedu Miloa
Milovevog;

199. Batina Petra, u posjedu

ure
Petrovog; Batina Kosoja, u
posjedu Radivoja
201. Rajkovog; Batina Radonje,
u posjedu Vukoja
202. Radonjinog; Batina
Milanka, u posjedu Milka
203. Radosavljevog i Bogdana;
Batina Gradoja, sina Paunovog
-100,
204. lagator;
205. Batina Vuka, sina
Cvitkovog; Batina Ognana,
sina Radonjinog, u
206. posjedu
Dragoja
Ognanovog; Batina Nenada,
sina Petrovog; Batina Petra,
popa, u posjedu
207. stanovnika sela;
200.

208.

kua: 15po 315, 1 po 100, knez 1, primiur 1

209.

10. V o j n u c i sela Kirove10, pripada Sjenici:

Nikola, Radivoja primiur; Batina Grana, u posjedu


Radula
210.

211. urinog, u posjedu kneza


Vujice; Batina Pauna Mihajlovog;
Batina Vukdraga, sina Paunovog;
Batina Dragojla, sina eranovog;
Batina Vuia, sina Rajetinog;
Batina Radosava, sina
212. Radovanovog;
213.
Batina Vukomana, sina
Jankovog; Batina Vuia, sina
Vukovog; Batina Mihaa, sina

Jovanovog;

kua: 17po 315,1


po 100, primiur 1
214.

215. Batina arka, sina Radiinog;

posjedu
Batina Radenka, sina Radonjinog;
217. Mirka Slaviinog; Batina
Batina Rajka, sina Slankovog;
Ralete, sina Rajinovog; Batina Mate
Batina Cvitka Radonjinog, u posjedu Radiinog, u posjedu
216. njegovog sina Rajice; Batina Radka 218. Velije, mutevellije;
Janievog; Batina Jovana Rajkovog, u
Batina Raka, sina Milinovog;

219. 11. Selo Gornja Brnjic a 11, bivi vojnuci, pripada

Sjenici:
Batina Raje, sina
Cvitkovog; Batina Miluna
Smoljanovog, u
220.

221.
222.
223.

44. posjedu Radula, sina

Vujinovog; Batina Riste,


sina Radiinog;

Dananje selo Goroice, sjeverozapadno od Sjenice.


Vjerovatno dananje selo Kre, jugoistono od Sjenice.
Danas istoimeno selo istono od Sjenice. Ovdje se radi samo o dijelu sela u
kome su odvojeno po
pisani bivi vojnuci, dok je ostalo stanovnitvo popisano kasnije. (Vidjeti red. br. 14).
10
11

225.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

224.272
227. Batina Radice, sina
226.

Radosavljevog; Batina
Radovana Radonjinog, sada u
228. posjedu Nikole
Radonjinog; Batina ivka, sina
Vukievog;

Milainovog; Batina
Radula Milavevog;
Batina Dragie, sina
Milkovog;

229.

kua: 9 po 315

231.

12. V o j n u c i sela Dubnica12, pripada Sjenici:

Jovan, ivka - knez;


Mileta, Lanie - primiur;
Zemin Radmana Vujinovog, u
233. posjedu Mahmuda, dindije
- 200; Batina Rajka, sina
Stojanovog; Batina Rajina, sina
Radohninog; Batina Dobrice, sina
Vukojevog; Batina Slavoja, sina
Radonjinog; Batina Rajina, sina
Herakovog; Batina Radivoja, sina
Raletinog; Batina Selaka, sina
Vukomanovog; Batina Cvijaina,
sina
234. Vukomanovog;
235. Batina Rajina, sina
Vukdragovog; Batina
Petka, sina Jakinog;
Batina Pavka, sina
Pavievog; Batina Rajete,
sina Radonjinog; Batina
Pavla, sina Neinog;
Batina Radula, sina
Makovog; Batina Vuia,
sina Miloevog; Batina
Vukadina, sina Vlkovog;
Batina Radovana, sina
Jovanovog; Batina
Grdana, sina Radulovog;
Batina Vuka, sina
Jovanovog; Batina
Radonje, sina ivkovog;
232.

230. Batina Vukia, sina

Batina Vukosava, sina


Pavlovog; Batina Miloa,
sina Radovanovog; Batina
Miloa, sina arkovog;
Batina ivka, sina
Radulovog; Batina Raje,
sina Radonjinog; Batina
Pavla, sina Radeljinog;
Batina Miloa, sina
Vukovog; Batina Petka,
sina Radonjinog; Batina
Vuka, sina Nikolinog;
Batina Kostadina, sina
Radulovog; Batina Novaka,
sina Vujiinog; Batina
Vukomana, sina Bojanovog;
Batina Milana, sina
Nikolinog; Batina Rajka,
sina Vukovog; Batina
Vukdraga, sina Nikolinog;

236. Batina Vukmana, sina

Nikolinog; Batina Pavla,


sina Marinkovog; Batina
Miloa, popa, u posjedu
Leke
237. Vukmanovog; Batina popa
Pavla, u posjedu Selaka
238. Vukmanovog; Batina
Vukca Vukdragovog, u
239. posjedu Cvijaina, sina
240. Vukomanovog; Batina
Vukoja Radosavljevog, u
241. posjedu kneza Jovana;
Batina Radosava Todorovog, u
242. posjedu Milete Plavinog;
Batina Plave Radonjinog, u
posjedu
243. Milete, primiura; Batina
Solaka Pirijinog, u posjedu
244. Pavka Pavlievog; Batina
Miloa Radonjinog, u posjedu
245. Rajete, sina Radonjinog;
Batina Brajka Radiinog, u posjedu
246. Radula Jankovog; Batina

Mirka Dabrojevog, u posjedu


247. Miloa Vuievog; Batina
Nikole Vujiinog, u posjedu
248. Vukadina Vlkovog; Batina
Rajice Ognanovog, u posjedu
249. Radovana Jovanovog;
Batina Vuehne, u posjedu
250. spomenutog Radovana;
Batina Vuka Radosavljevog, u
251. posjedu spomenutog
Radovana
252. Jovanovog; Batina Radonje
Radosavljevog, u
253. posjedu spomenutog
Radovana; Batina Vuka
Radosavljevog, u
254. posjedu spomenutog
Radovana
255. Jovanovog; Batina Radonje
Radosavljevog, u
256. posjedu spomenutog
Radovana
257. Jovanovog;

12
258.
Danas istoimeno selo juno od Sjenice.
259.Nabija Sjenica

262. Batina Radula Dragievog,


261.

u posjedu
263. Grdana Radulovog;
Batina Marka Momilovog, u
264. posjedu Grdana Radulovog;
Batina Hasana Abdullahovog, u
265. posjedu Grdana Radulovog;
Batina Vuka, u posjedu Jovana;
Batina Pavka Markovog, u posjedu
266. Radonje ivkovog; Batina
Rajka Radkovog, u posjedu
267. Vukosava Pavlovog; Batina
Radoa, dolaca, u posjedu
268. Petka Radonjinog; Batina
Radonje Radovanovog, u
269. posjedu Kostadina
Radinovog; Batina Radula
Miletinog, u posjedu
270. Milana Nikolinog;
280.

260. 213,
271. Batina Cvitka urinog, u

posjedu
Miloja Jovanovog; Batina
Ugljee, dolaca, u posjedu
273. spomenutog Miloja
Jovanovog; Batina Nikole
Hreljinog, u posjedu
274. Miladina Jokinog; Batina
Heraka Ljubievog, u posjedu
275. Miladina Jokinog;
Batina Radosava Vukevog, u
276. posjedu Tripka
Vukovog; Batina Boana
Radosavljevog 277. lagator; Batina Prvoine
Lipovca, u posjedu
278. Alekse Novakovog; Batina
Stoje, dolaca; Batina Ugljee,
dolaca, u posjedu
279. stanovnika sela;
272.

kua: 76po 315, zemin 1 po 200, knez 1, primiur 1, lagator 1

13. Selo L o z n i k,drugim imenom Gornji Loznik13,


pripada Sjenici: f.70
281.

282.

283.
284.
285.
286.

Radivoj, Janka - primiur;


Batina Vujina Vukosavljevog, u
Batina Petka, sina Lukinog;
posjedu ivka Nikolinog;
Batina Novaka, sina Radulovog;
Batina Vukoja, u posjedu Radivoja
Batina Vujina, siromaha;
Rajkovog;
Batina Miloa, siromaha;
Batina u posjedu stanovnika sela;

Batina Rajka, Ostrovica;


287.

kua: 8 po 315, primiur 1

14. Selo Gornja B r n j i c a14, klanac koji pripada Sjenici.


Stanovnici spomenutog sela uvaju opasan klanac pod imenom Bare, to jest
brinu se da ne bi bila priinjena teta neijoj imovini i ivotu. U zamjenu za
ovu slubu osloboeni su od avarizi divanije, tekalifi orfije i dabina koje
pripadaju sandakbegu. Na osnovu carske odluke koju oni posjeduju upisano
je da su osloboeni od avarizi divanije i tekalifi orfije. Budui da je to upisano
u starom defteru, na osnovu toga je uvedeno i u novi defter:
288.

289. Batina ivka, sina

Vukadinovog; Batina
Ognana, sina Rajkovog;
Batina Marinka, sina
Stojanovog; Batina
Pavka Milievog; Batina
Cvitka, sina Gojkoova;
Batina Luke, sina
Milinog; Batina Luke,
sina Lukaevog; Batina
Vukoja, sina Radonjinog;
Batina Pete, sina
Dimitrovog;

13
293.
14
294.
295.274

290. Batina Miladina, sina

Dimitrovog; Batina Duke,


sina Rajetinog; Batina
Petka, sina Jakievog;
Batina Vlka, sina
Mihalovog; Batina Mihaila
Radinog, u posjedu
291. spomenutog Vlka; Batina
Vujice Bogdanovog; Batina
Vukaina, u posjedu Radula
292. Vujinovog;

Danas selo Bogaii, istono od Sjenice. (Uporediti bilj. 2).


Danas samo Brnjica, selo istono od Sjenice.

296. Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Batina Lukaa, u posjedu


spomenutog Radula Vujinovog;
Batina Stanie Lekinog; Batina
Manojla, u posjedu Marinka
300. Stojanovog; Batina
Vukdraga, u posjedu
301. spomenutog Duke Rajetinog;
Batina Vilaa Rajiinog, u posjedu
302. Petka Janievog; Batina
Gordine, u posjedu Nikole
303. Boievog; Batina Vuka
Grubaevog, u posjedu
304. Davuda, sina Abdullahovog;
297.

298.
299.

kua: 27po 315, 1 po 150,


primiur 1
305.

Batina Cvitka, u posjedu


Ahmeda,
307. sina Dede Balije;
Batina Vuka urainovog, u
308. posjedu Hadi Mustafe;
Batina arka, u posjedu Vuka
309. Milainovog; Zemin
Vukmira, u posjedu Radonje
310. Vukiinog; dio Radice sada
u
311. posjedu Sabana Ibrahimovog
-150; Batina Grubaa Radivojevog,
u
312. posjedu Nikaina, sina
Vladojevog; Milo, Vuka, primiur,
stanovnik sela
313. Gorai;
306.

Selo M1 a d o v i n a15, drugim imenom G o r a i ,

314.

15.

315.

kua: 1 po 315

316.

16.

pripada Sjenici;
u starom defteru su u ovom selu upisana 3 vlaha, sada su protjerani. Zemljita u
selu
Hladovina uivaju vojnuci i njima je upisano da prema vlakim obiajima plaaju
filuriju:

Selo G o r nj i S t u p16, sa vojnucima sela Stup, pripada

Sjenici:
317.
Zemini u selu Gornji Stup, uivaju ih Abdulvehhab-au i Abdivojvoda -odsjekom. U popisu je zavedeno kao naputeno od raje. Budui da ih oni
uivaju na osnovu kadijskog huddeta, njima su i upisani.

318.

17. Selo K i r o v e17, pripada Sjenici:

Vujica, Radula - knez;


Batina Radovca Vukievog, u
320. posjedu njegovog sina
Nikole; Batina Milosava, sina
Radonjinog; Batina Radovana, sina
Radainovog; Batina Vuka
Jovanovog, u posjedu
321. Milosava i suvlasnika;
Batina Vuje, sina Pavkovog; Batina
ure Radonjinog, u posjedu
322. Radovana urinog; Batina
Brajaka, u posjedu Radosava
323. Radiinog;
324.
Batina Jake, u posjedu
kneza ure; Batina Radonje
Vukmanovog, u
325. posjedu Vuka Olivirovog;
319.

326. Batina Vladka, u posjedu

Vuksana
Radovog; Batina Radivoja,
u posjedu Radonje
328. Radosavljevog; Batina
Radosava, siromaha, u
329. posjedu Radohne
Vuehninog; Batina Todora, u
posjedu Vlka, sina
330. Vidovog; Batina udovice
Vidosave, u posjedu
331. Milosava; Batina udovice
Vojnue, u posjedu
332. Petka Stipanovog; Batina
Radonje, u posjedu kapudije
333. Ilijasa, sada u posjedu
Jusufa, sina
334. Husejnovog;
327.

15
335.
Danas postoje sela Donji i Gornji Gorai, sjeverozapadno od Sjenice.
16
336.
Danas postoji samo selo Stup, istono od Sjenice.
17
337.
Vjerovatao dananje selo KrtSe, jugoistono od Sjenice.
338.Nahija Sjenica
339. 715

341. Batina Vuete, u vlastitom


340.

posjedu; Batina Vuete


Dimitrovog, u posjedu
342. Mije Petrovog;
343. Batina Radosava, sina
Rajkovog; Batina Rada, u
posjedu Radonje
344.

345. Radosavljevog; Batina


Todora Radonjinog, u
346. posjedu Vujice
Rajetinog; Batina Radula, sina
Vujiinog;

kua: 22 po 315, knez

1
347.

18. Selo t a v i n a18, pripada Sjenici:

348. Batina Joke Radojevog, u

posjedu

349. Radoa Radivojevog; Batina


urice, u posjedu Vukmira
350. Radonjinog; Batina Radosava
Momilovog, u
351. posjedu Stanoja, sina
Radonjinog; Batina Vuehne
Radovanovog, u
352. posjedu Dejana Miloevog;
Batina Radonje Nejakovog; Batina
Radivoja, sina Petkovog; Batina Ivania
Rajakovog, u posjedu
353. Rajaka Miloevog; Batina
Jovana Vukainovog, u
354. posjedu Pete Jovanovog;
Batina Radonje Vukainovog, u
355. posjedu Radonje, sada u
posjedu
356. Vukmira Vukojevog;

kua: 15po 315, zemin


1 po 200
357.

358. Batina Radosava Milkovog,

u
posjedu Hasana, sina
Jusufovog; Batina Cvitka, u posjedu
Jovana
360. Vuievog; Batina
Vukmana Grubaevog, u
361. posjedu Vukmira Vukojevog;
Batina Radice Radonjinog, u posjedu
362. Hizira, sina Daferovog;
Batina Vladosava, u posjedu Ilijasa
363. Jusufovog, sada u posjedu
njegovog
364. brata Hizira; Batina Cvitka,
u posjedu Dejana
365. Miloevog; Zemin Vukasa
Vukievog i Mihaa i
366. Radonje, u posjedu Abdivojvode,
367. dindije - 200;
359.

368. 19.
i f 1 u k Husejna i ostalih suvlasnika, uivaju ga
Arslan, sin Ilijasa,
Ajdin, sin Uvejsa, Hizir, sin Dafera i Ejnehan, sin Fetije, u selu tavina,
pripada
spomenutoj:
369.

resmi filurija, odsjekom 1.000

20.
,19 pripada
Sjenici:
370.

371.

Selo S r e d nj i Stup, drugim imenom D e 1 a e v i

45. Batina Radivoja, sina

Batina tipana
Boidarevog; Batina uraina, sina
Boidarevog; Batina Vuksana, sina
Rajinovog;
372.

373.

Vlkovog; Batina Radonje,


sina Vuksanovog;

kua: 5po 315

374.
Stanovnici spomenutog sela su iseljeni, a njihove batine uivaju
stanovnici sela Raspotoa.

375.
376.

18

Danas selo tavalj, istono od Sjenice.


Danas postoji samo selo Stup, istono od Sjenice (Vidjeti bilj. 16). Drugo ime
Delaevi se nije odralo.
377. 276
378.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.
19

379.

380. Sje

2 1 . V o j n u c i sela Mukovina20, zemlje uiva Mustafa, sin Alije,


nici 381.
:
pripada odsjekom godinje 1.000

22. V o j n u c i
Radakovog, pripada Sjenici:
382.

sela edovo 21, demat kneza Vuka, sina

383. Batina Radonje, sina

Strahinjinog; Batina
Milka, sina Vukdragovog;
Batina Hrastoja, sina
Radonjinog; Batina
Rajice, sina Radulovog;
Batina Nikole, sina
Dragojevog;

389.

posjedu

Batina Radonje, sina


Vukmirovog, u
386. posjedu stanovnika sela;
Batina Vujice Rajinog, u posjedu
387. stanovnika sela;
385.

384.

kua: 7po 315

388.

23. Selo D u v a c , bivi vojnuci, pripada Sjenici:

Batina Jovana Radulovog, u

Komlena, njegovog sina;


Batina Pauna, u posjedu Mahmuda,
391. sina Hasanovog; Batina
Miloja, u posjedu Mahmuda,
392. spahije;
393. Batina Janka, Sina
Rajkovog; Batina Raje
Stipanovog, stanovnika
390.

394.

kua: 11 po 315

395. sela edovo;


396. Batina Kostadina, sina

Mihajlovog; Batina
Velisava, sina Marinovog;
Batina Pavka, sina
Dragiinog; Batina ure,
sina Markovog; Batina
Petra urainovog, u
posjedu
397. Radice urainovog;
Batina Raje, sina Raletinog;

398.
24. i f 1 u k Dragia Dimitrijevog, u posjedu Ali-elebije,
sada u posjedu Murad-elebije, sina Alijinog, pripada Sjenici:
399.

prihod od bedeli uura i resmi filurije 200

25. Selo Lukavska, drugim imenom D u n i i , pripada


Sjenici:
400.

401. Paun, Radosava - knez;

Radivoj, Radosava primiur; Batina Pavka,


sina Beriinog; Batina
Boia, sina Radoevog;
Batina Cvijana, sina
Petrovog; Batina Marinka,
sina Radainovog; Batina
Dobrice, sina Radonjinog;
Polovina batine Radonje,
sina Cvitkovog -150;

402. Batina Rajka, sina

Gordenovog; Batina
Radivoja, sina Vukovog;
Batina Obrada, sina
Vukojevog; Batina
Radonje, sina Brajkovog;
Batina Radovana, sina
Malinovog; Batina Rajaka,
sina Milkovog; Batina
Vukmana, sina Vukainovog;
Batina Filipa, sina
Radonjinog; Batina Miloa
Preradovog, u posjedu

403. 20
Danas istoimeno elo sjeverozapadno od Sjenice.
404. 21
Danas istoimeno selo u uem, sjevernom podruju Sjenice.
22
405.
Nepoznato.
406. 23
Danas selo Duniii, sjeveroistono od Sjenice. Prvo ime se nije odralo.
407.Nahija Sjenica
408. 217
409.

410. Dobrice Radonjinog;


411. f.71
412.

kua: 16po 315,1

Batina Radivoja
Vukeljinog, u posjedu
stanovnika sela;

413.

po 150
Zemin Radmana Vuehninog i Mirete i zemin Hasana, sina Alijinog i
mezra Golu-bac u posjedu Ahmeda, sada u posjedu katiba Duraka u selu Dolnja
Poljana, pripada Sjenici; odsjekom godinje - 700.

414.

26. Selo V r i 1 a, drugim imenom D r a g o j l o v i 24, bivi


vojnuci, pripada Sjenici:
415.

Batina Jusufa Ahmedovog,


u posjedu Radovana
Radosavljevog;
417.
Batina Cvitka, sina
Vukovog;
418.
Batina Vujina, sina
Olivirovog;
419.
Batina Petra, sina
Janievog;
420.
Polovina batine Rajka,
sina Rajinog -150;
421.
Batina Radosava, sina
urainovog;
422.
Batina Jovana, sina
Vukainovog;
423.
Batina Radonje Lukievog;
424.
Batina Marka, sina
ivkovog;

416.

425.

po 150

kua: 15po 315,1

426. Batina Radoa Stipanovog;

Batina Vuka, sina


Stipanovog; Batina
tipana, sina Ivanovog;
Batina Pavla, sina
Markovog, u
427. posjedu Vukdraga
Pavlovog; Batina Vuka Ognanovog,
u posjedu
428. Slavoja Stipanovog; Batina
Miladina, sina Ivanievog; Batina
Vukia Nikojinog, u posjedu
429. Heraka Vukievog;

430.

27. Selo i t n i 25, demat kneza Vuka Radakovog, pripada

Sjenici:
431. Batina Radka Vujiinog, u

posjedu
432. Radovana Radmanovog;
Batina Jovana Cvijainovog, u
433. posjedu Miloa Vukievog;
Batina Vukia, u posjedu njegovog
434. sina Miloa;
435.
Batina Rajka, sina
Radonjinog; Batina Vuehne, u
posjedu oje
436. Jovanovog; Batina
Vukmana, u posjedu Prodana;
437.

438. Batina Bogdana, u posjedu

Todora,
sada u posjedu Alije; Batina
Vukia, u posjedu Tur-Alije i
440. Balije, sina Alijinog, u
suvlasnitvu; Batina Radosava, u
posjedu Vukoja
441. urdijinog; Batina
Ostoje, u posjedu Petra
442. Cvitkovog; Batina
Bogdana Todorovog, u
443. posjedu Ali-elebije;
439.

kua: U po 315

444.
28. V o j n u c i spomenutog sela itni, demat kneza Vuka, sina
Radakovog, pripada Sjenici:
445.
Batina Obrada
Vukovog, u posjedu
446. njegovog sina Cvijaina;
Batina Radice Obradovog, u posjedu
447. njegovog sina Vukoja;
Batina ivka, sina Cvijanovog;

451.
452.

24
25

Batina Radosava
Vuksanovog, u posjedu Radula
Radosavljevog;
449.
Batina Radoja, u posjedu
Gordena Radojevog;
450.
Batina Radivoja, u posjedu
Raana
448.

Danas selo Dragojlovii, jugoistono od Sjenice.


Danas selo itnice, jugoistono od Sjenice.

453.

278

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Radivojevog;

454.

sina Vukosavljevog;

Batina Miloa,

Batina Vujice, u posjedu Vukoja


Batina ivka, sina Radulovog;
Vujiinog; Batina Raana, sina

455.

456.

Vuievog;

457.
458.

Vukadinovog;
Batina Nikole, sina Pavkovog;
459.

kua: 15po 315

460.

29.

Batina Radonje, sina Obradovog;


Batina Miloa, sina Andrijinog;
Batina Radmana, sina
Batina Cvijaina, sina Jokinog;

Selo D o 1 nj a B r a t o v i n a , pripada Sjenici:


Batina Nikole Radosavljevog, u
Batina Danula Olivirovog, sada u
posjedu Kostadina Pavlovog;
posjedu Dabiiva Rajkovog;

461.
462.
463.

kua: 2 po 315

464.
30.
imuna Nikolinog, pripada Sjenici:

V o j n u c i spomenutog sela Dolnja Bratovina, demat


Batina Nikole Radivojevog;
Batina Boia, sina Radosavljevog;
Batina Radivoja, sina Bogdanovog;
Batina Radonje Ivanievog;
Batina Radonje, sina Radiinog;
Batina Mihajla, sina Vujiinog;
Batina Rajete Markovog, u posjedu
Batina Mitraina, sina Kostadinovog;

465.
466.
467.
468.

Vida Ivaevog?;
469.

kua: 8 po 315

470.
31.
27 , bivi vojnuci, pripada Sjenici:

Selo D o 1 nj a B r nj i c a, drugim imenom L i s i c i

471.
Zemin Dolnje Brnice, drugim imenom Stii, upisani Mehmed-begu, carskom
gulamu, na osnovu defterdarove tapmame i kadijskog hudeta - odsjekom 100.
472.

32.

Selo D o l nj i L o z n i k28, poznato pod imenom itluk;

(obuhvata:)
air u spomenutom selu, koji je prenesen sa nekog popa, a kupljen od zimmije po ime
nu Radonja, i 6 njiva pod imenom Mitrova Poljana u blizini Novog Pazara, koje se
nalaze pored rijeke Rake, i ak poznat pod imenom Veliki air uz rijeku Joanicu u
gornjem dijelu Novog Pazara, i air kupljen od kapudibae Hamze, kao i 8 parcela
njiva u Evah ariji, kako je oznaio Ajas, u blizini Kara Abdalove esme, kao i nji
ve iznad i ispod Puta heroja, u blizini Novog Pazara, i njive koje uiva nevjernik po
imenu Rajin iz sela Loznika, i njive u blizini Novog Pazara, kupljene od lica po imenu
subaa Karagoz od Dogana (iz) emove, od Hadi Mehmeda, od Hasan-vojvode, od
Balabana, od Hasana i Ferraha, i jedan air od zemljita u Koarovi, u blizini rijeke
Bake, kao i dvije parcele njive u posjedu Dervi-bega, sina Sinan-begovog, sada ih
uivaju Mustafa-beg i Memi-beg, sinovi Dervi-begovi, pripada Sjenici:

473. 26
474. 27
475. 28

Nepoznato.
,.
Danas samo Brnjica, selo istono od Sjenice.
Dananje selo Bogaii, istono od Sjenice. U popisu iz 1528. g. uz nazive Gornji
i Dolnji Loznik,
navodi se i "drugaije Bogai". (Uporediti bilj. 2).
476.Nahija Sjenica
477. 279
478.

479.

od: od bedeli uura i pristojbi, godinje

Prih

480. 70

0
481.

33. Selo V r a p c i , pripada Sjenici:

482. Batina Jusufa, sina Memijinog;

Batina Branoja, sina


Vujiinog; Batina Dejana, sina
Stipanovog; Batina Radula,
sina Radovanovog;

483.

484. Polovina batine tipka,

sina
Vukmanovog -150;
Polovina batine Miloa, sina
486. Vukevog -150;
485.

kua: 4 po 315, 2 po

150
487.

34. Selo G o r nj a Vapa , pripada Sjenici:

488. Janko, Slavoja - primiur;

Batina Vukia Radiinog, u posjedu


Vujice, sina Raskovog;
Batina Marka, u posjedu Vuka
491. Stojanovog;
492.
Batina Vuka Radonjinog;
Polovina batine Vuka Vukainovog,
493. u posjedu njegovog sina tipana 494. 150;
495.
Batina Pauna, sina Vukovog;
Batina Radonje, u posjedu Radka
496. Milinog;
497.
Batina Mihaila, sina Radiinog;
Batina Vuksana, u posjedu njegovog
498. sina Milosava; Batina Radaina,
u posjedu Radula
499. Radainovog; Batina Cvitka, u
posjedu Cvitka,
500. sina Radulovog;
489.
490.

502. Batina Nikole Stipanovog,

u
posjedu Radosava; Polovina
batine Milka Radovevog,
504. u posjedu Radka Lukinog 505. 150; Batina Vukice Mijinog,
u posjedu
506. Ivka Filipovog; Batina
Rajina Dobrivojevog, u
507. posjedu njegovog sina Vuka;
Batina Mije Radovevog; Batina
ure, sina Radinovog, u
508. posjedu Filipa
Vilaevog; Batina Radivoja
ivkovog, u
509. posjedu Mije, kneza; Batina
Stojana Vujiinog; Batina Jure
Stojanovog; Batina Radosava, sina
Vukeljinog; Batina Todora, sina
Radonjinog;
503.

kua: 19 po 315, 2 po 150,


primiur 1
501.

510.

35. Selo M a k a ; bivi vojnuci, pripada Sjenici:

511. Mile, Slavoja - knez; Slavoj,

Vukoja - primiur; Batina


Marka, sina Vukainovog;
Batina Vukajla, sina
Milakovog; Batina Miloa,
sina Prilova?; Batina
Vukdraga Vujiinog;
Batina Petka Stojanovog, u
posjedu njegovog sina
Pavka - 315;

517.
518.

Vapa.

29
30

512. Batina Petra Vujinovog, u

posjedu
Miloa Prilova; Batina
Radonje Miloevog, u
514. posjedu Lazara Radonjinog;
Batina Cvitka Radkovog, u posjedu
515. njegovog sina Milana;
Batina Vujice Grajinovog, u posjedu
516. Vukdraga Vujiinog;
513.

Danas istoimeno selo istono od Sjenice.


Danas istoimeno selo u uem, sjeveroistonom podruju Sjenice, u dolini rijeke

519.

31

Selo pod ovim imenom danas nije poznato. Postoji selo Makovice, sjeveroistono
od Sjenice, ali to
ne moe biti naziv za ovo selo.

521.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

520.280
522.

523. Batina Vukosava

Markovog, u posjedu
njegovog sina Miloa;
Polovina batine Ivania, u
posjedu

524.

Radonje, sada u posjedu


njegovog sina Vuka -150;
525.

kua: 10 po 315,1

po 150
36. Selo D o 1 nj a Vapa32; bivi vojnuci, demat kneza Vuka,
sina Ra-dakovog, pripada Sjenici:
526.

46. Batina Radaina, sina


47. Vukainovog;
48. Batina Vujice, sina

urijinog; Batina
Dragie, sina Rajinovog;
Batina abana, sina
Nesuhovog; Batina
Radonje,
527.
Batina Ferhada, sina Jusufovog; Batina Radula,
sina u posjedu
Ivkovog; Batina Vuka, sina Mihajlovog; Batina Jakova, sina
528. Vukomanovog;
529.
Batina Petra, sina Radosavljevog; Batina Petra, sina
Milanovog;
530.
531.

kua: 11 po 315

f. 72

37. V o j n u c i sela Gornja Vapa, pripada Sjenici:


50. Batina Leke Jovanovog, u
posjedu
51. Rajka, primiura; Batina
Vukelje, u posjedu imuna
52. Damjanovog;
53. Batina Karana
Todorovog; Polovina
batine
Jovana, sina
533.
Batina Cvijaina, sina Vukovog; Batina Radonje,
sina
Todorovog; Batina Radosava i ure, u posjedu
534. Mustafe, sina Dervi-begovog; Batina Filipa, sina
Vilaevog; Batina Vuka Radiinog, u posjedu
535. Vuka Herakovog;
532.

536.

kua: 7po 315,1 po 150,1 po 200

38. Selo a j k o v i 33, pripada Sjenici:


538.
Dragojlo, tipana - na batini
545.
nemuslimana sa
batinama
14;
539. Radonje;
540.
Radonja, Petra - na batini
Vuka; Rajica, tipana - na batini
Filipa; Batina Cvitka Radmanovog, u
541. posjedu Jovana
Jakovljevog; Radia, Jovana;
542.
Jano, Petka - na oevoj
batini; Radia, Radosava - na batini
Petra; Radul, Filipa - na oevoj batini;
Batina Vujice Markovog, u posjedu
543. Janka, sada u posjedu Vujina
544. Radmanovog;
537.

Batina ivka Filipovog, u


posjedu udovice Rade, potom u
Radosava, sada u posjedu Dragula
Milkovog;
547.
Miladin, Radice;
548. Jovan, Vukadina;
549.
Batina Olivira, u posjedu
546.

551.

Vapa.

552.

32

udovice Mare, potom u posjedu


Radice Radomirovog, sada u
posjedu Olivira Radinovog;
550.
Batina ivka Milunovog,
potoni u Radaina i Radosava
Vukmirovog, sada u posjedu Nikole
Vukmirovog;

Danas selo Donja Vapa u uem, sjeveroistonom podruju Sjenice, u dolini rijeke

33
Dananje Lopie, selo sjeverozapadno od Sjenice. Drugo ime "Lopue" navedeno
je samo u popisu
sela ove nahije, dok u osnovnom tekstu deftera nije. (Uporediti bilj. 5).

553.
ija Sjenica

Prihod:

555.

556.

Nah
281

557.
558.
559.
560.
561.
562.

polovina badihave, mlaarine, poljaine


563.

565.

izvana, pripada
Sjenici:

39.

ispenda
350
penice, kejla 10, iznos
150
mjeanca, kejla 30, iznos
300
zobi, kejla 20, iznos
100
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
15

5
5

i tapijske pristojbe na zemin


25
564.
Svega:
950

Selo M u k o v i n a34, naputeno od raje, obraduje se

566. Batina Dragia, sina Bogievog;


567.

554.

Batina Vujice, sina Radivojevog;

Batina Radosava, sina Vuerinovog;


568.

nemuslimana sa batinama 3;

570.

40.

Prihod:
350

569.

od itarica i ostalog

(Dio) od sela e d o v o35, pripada Sjenici:

Batina Radula Stipanovog, u posjedu Mustafe i Alije, sinova Jahja-begovih,


potom u posjedu Ahmeda, sina Alijinog, sada u posjedu Mehmeda, sina Ahmedovog i
Mehmeda i Mustafe, sinova Ali-begovih;
571.

572.

od itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog

Prihod:
800

573.
41.
i f 1 u k Alije Sarudinog i njegovog brata, u selu
edovo; to je od
starina vojnuka zemlja, pripada Sjenici:
574.
575.

Prihod:

itarica, mlaarine, resmi ifta,


uura od lana, povra i ostalog
576.
42.
spomenutom selu,
pripada Sjenici:

300

i f 1 u k Jusufa Cvijanovog; to je vojnuka batina u

Nesuh, Jusufa;

577.

579.

od

578.

kua: muslimana 2;

34

Vidjeti bilj. 20.

aban, Nesuha;

35
580.
581.282

Danas istoimeno selo u uem, sjevernom podruju Sjenice.

582.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

584.
Prihod: od
itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog
583.

585. (nije

oznaeno)
586.
587.

Vujice

43. Selo R a d a g i n a , pripada Sjenici:

Batina Ugljee, u posjedu

597. Manojlovog; Batina


Miladina urinog, u posjedu
598. Stojana, primiura; Vukosav,
Stojana; Batina Boidara, u posjedu
Nenada
599. Brajkovog;
600.
Batina Marinka, sina
Boinovog; Batina Radivoja, u
posjedu Milaina; Batina ivka, sina
Radinovog; Radul, Raje; Batina
Radenka, u posjedu Vukoja
601. Vujiinog;
602.
Vukoj, Vujice - na oevoj
batini; Batina Vuehne, u posjedu
Hasan603. elebije, sada u posjedu
Mehmeda i
604. njegovog sina Mahmuda;
Batina Radonje, sina Raletinog;
Vuerin, Ralete; Milosav, Vuerina;
Rajeta, Vujice; Batina ivka, sina
Radiinog; Batina Gordena
Rajkovog, u posjedu
605. njegovog sina Vukadina;

Nikolinog;
Ognan, Vujice - na batini;
Vui, Radka - na batini, umjesto
590. njega sin mu Mijo; Rajeta,
Vuka - na oevoj batini; Radonja,
Milaina - na batini; Hrasoje, Rajka;
Batina Radosava Todorovog, u
591. posjedu Mehmeda, sina
Hasan592. elebijina; Janko, Vuia;
Batina Dragoja Radosavljevog, u
593. posjedu Radonje Milaevog;
Radosav, Janka; Batina Petra
Petkovog, u posjedu
594. Hamze Hasan-elebijinog;
Batina Vukca, u posjedu njegovog
595. sina Ralete; Gruba, Radina;
Batina Dejana Brajakovog, u posjedu
596. Vukoja Dragojlovog;
Batina Vuka, u posjedu Milaka
588.
589.

606.

muslimana sa batinama 3, nemuslimana sa batinama 31;


607.

Prihod:

resmi ift
66
609.
ispenda
675
610.
penice, kejla 25, iznos
375
611.
mjeanca, kejla 70, iznos
700
612.
zobi, kejla 40, iznos
200
613.
uur od povra
25
614.
uur od lana
25
615.
uur od sijena
55
616.
uur od konica
12
617.
uur od bijelog i crvenog luka i kupusa
618.
porez na svinje
17
619.
1 mlin, pristojba
15
polovina badihave, mladarine, poljaine
620.
i tapijske pristojbe na zemin
29
621.
Svega:
2.200
608.

622. 36 Danas selo Radaginja, jugoistono od Sjenice.

Nah
283

623.

ija Sjenica
624.

pripada Sjenici:

44. Selo S t a r c i 37, drugim imenom G o e v a c ; bivi vojnuci,


Batina Milka Vukovog, u posjedu
Batina Rajice Dimitrovog;
Jusufa, sina Hamzinog;
Cvijain,

625.
626.

Berana;

627.

Batina Rajka Vukmanovog; Radonja,

628.

Batina Vujice Vujinovog, u posjedu


imun, Boina;
Mihala
Jovan, Damjana;

Vukca;
629.

Vujiinog;
Vukoj, Vujice;
630.

musliman 1, nemuslimana sa batinama 8;


631.

73

Prihod:
resmi ift

22
633.
ispenda
300
634.
penice, kejla 15, iznos
225
635.
mjeanca, kejla 38, iznos
380
636.
zobi, kejla 22, iznos
110
637.
uur od povra
638.
uur od lana
639.
uur od sijena
10
640.
uur od konica
10
641.
uur od bijelog i crvenog luka i kupusa
642.
porez na svinje
5
polovina badihave, mlaarine, poljaine
643.
i tapijske pristojbe na zemin
23
644.
Svega:
1.000
632.

645.

5
5

45. V o j n u c i sela Stari, drugim imenom Goevac, pripada

Sjenici:
646. Batina Pavla Stipanovog i Prerada, sina Radonje Radivojevog, u posjedu

vojvode Faika, sa zeminom Nezira ahinovog, sada u posjedu jeniara


Jusufa;
647.

od itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog


648.

Prihod:
400

46. Selo Strma c 38, pripada Sjenici:

649. Zemin Hasana, sina Bajramlijinog i


650.

Zemin Ejnehana Velijinog, spahije Malkoa, sina Mustafinog i irina,


ift;

651.
652.
653.
654. Zemin Jahje, sina Velije, spahije 655.

sina Kasimovog i Behrama, sina


Zemin Mehmeda, sina Sinana,
Mehmedovog, sada ga uiva
spahije - ift;
Pervane, zaim - daje se ift;
Zemin Kurda, sina spahije Osmana ift;
ift;
Zemin Kasima, sina Pirije, sina

656. 37 Ni jedan od spomenuta dva naziva danas nije poznat. Drugo ime bi se moda moglo
odnositi na dananje Goevo, selo u okolini Sjenice.

657. 18 Kao naseljeno mjesto danas nepoznato. Kod sela Duga Poljana postoji lokalitet
Podstrmac, u ijoj blizini se vjerovatno nalazilo i spomenuto selo.

658.284

659.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Mezida, spahije - ift; Zemin


Sejdije, sina Jakuba, spahije 662. ift; Zemin Alije, sina Murada,
spahije 663. ift; Zemin Kurda Husejnovog,
spahije 664. ift; Zemin Ishaka, sina
Ibrahima, spahije 665. ift; Zemin Dafera, sina
Orua, spahije 666. ift; Zemin Alije, sina Hizira,
spahije 667. ift; Zemin Timura, sina
Orua, spahije
668. ift; * Zemin Cakira,
potom
u Kurda, u
669. posjedu Dafera, na osnovu
kadijskog huddeta - ift;
Zemin Bahtijara Gazijinog,
spahije 660.

661.

670.

671. ift; Zemin Ejneddina, sina


Alijinog,
672. spahije - ift; Zemin Kurda,
sina Mustafe, spahije

Ali,
Paajigita; Murad,
Paajigita; Timur,
Ahmeda; Murad,
Ahmeda; Ejnehan,
Uvejsa; Mustafa,
Uvejsa; Memi,
Pazarlije; Hasan,
Pazarlije; Latif,
Mezida; Mumin,
Lutfije; Hajdar,
Jusufa; Memi,
Ferhada; Kemal,
Kurda; Bazjigit, Pirije;
673.

muslimana 30;

674.

675. Prihod:

resmi ift i bennak


penice, kejla 30, iznos
mjeanca, kejla 35, iznos
zobi, kejla 45, iznos
uur od povra
uur od lana
uur od sijena
683. uur od konica
684.
uur od konica - ponovljeno
685.
uur od bijelog i crvenog luka
686.
1 mlin, pristojba
687. pristojba na sitnu stoku
688.
badihava, mlaarina, poljaina
689.
i tapijska pristojba na zemin
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.

691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
690. Sv

ega
:

698.
699.
700.
701.
702.

660
450
350
225
30
30
50
40
40
20
30
370

703. 2
60 2.515

704.

47. Selo Duga P o lj a n a , pripada Sjenici:

Batina Mehmeda
Radivojevog, u
706. posjedu Hasana, sina
Faikovog, sada
707. u posjedu Mahmuda;
Batina Husejna Stipanovog, u
708. posjedu Hasana Abdullahovog;
Batina Radka Radmilovog, u posjedu
709. Mehmeda; Batina Dejana, u
posjedu Mehmeda,

710. sina Hasanovog; Batina


Radka, u posjedu Mustafe
711. Radenkovog; Batina
Grajana, u posjedu njegovog
712. brata Hasana;
713. Dragojlo, dolac - na batini
Gojka; Radia, dolac;
Pavel, Vuia - na oevoj
batini;

705.

714.

39

Danas istoimeno selo istono od Sjenice.

715.Nahija Sjenica

716.285

718. Batina Petra, u posjedu


717.

726. spomenutom selu Duga


Miloja
Poljana, a potom u posjedu
Mehmeda, sina Hasanovog, i
719. Cvitkovog; Vuk, Miloa - na
Mumina, sina Faiko-vog i
batini, u posjedu
Ibrahima, sina Bajezidovog;
720. Cvijana ivkovog; Stojan,
Muminov dio je u posjedu Hasana,
Jovana - na batini Vuehne; Batina
sina Faikovog, a Ibrahimov dio je u
Radonje Radivojevog, u
posjedu njegovog sina Halila - 2
721. posjedu stanovnika sela;
ifta;
Batina Radovca, u posjedu Pavla
727.
Batina Todora, u posjedu
722. Vasiljevog; Batina udovice
Radenka, potom u Stojana, sada u
Milice, u posjedu
posjedu Radmana;
723. Miloa Cvitkovog; ifluk
728.
Hassa njive 2, dunuma 2, air
Faika, sina Paajigitovog i
1, u posjedu Mehmeda, sina
724. Ibrahima, sina Bajezidovog, i
Hasanovog;
Meh725. meda i Alije, sinova
Hasanovih, u
729.
muslimana sa batinama 6, nemuslimana sa batinama 9;
730.

Prihod:

resmi ift
132
732.
ispenda
225
733.
penice, kejla 53, iznos
795
734.
mjeanca, kejla 77, iznos
770
735.
zobi, kejla 75, iznos
375
736.
uur od povra
21
737.
uur od lana
80
738.
uur od sijena
120
739.
uur od konica
190
740.
uur od bijelog i crvenog luka i kupusa
20
741.
porez na svinje
120
polovina badihave, mladarine, poljaine
742.
i tapijske pristojbe na zemin
153
743.
Svega:
3.000

731.

744.

48. Selo Gornja B r e s t o v a , pripada Sjenici:

745. Batina Dimitra, sina

Mihalovog; Batina
Radosava Vuksanovog, u
746. posjedu Miuna
Radosavljevog; Pervane, Dimitra;
Batina Radovana, sina Vuievog;
Batina ivka, sina Vuksanovog;
Batina Radosava, u posjedu
747. Radivoja, dolaca; Batina
Radice Jovanovog, u posjedu
748. Jakova Miladinovog; Batina
Davira?, u posjedu njegovog
749. sina Jovana;
756.

757.

40

750.

Batina Radice Vuksanovog,

751. posjedu stanovnika sela;


Batina Hranisava, u posjedu Vuka;
Batina Petka Boidarevog, u posjedu
752. stanovnika sela; Batina
Marka Todorovog, u posjedu
753. njegovog brata Vuksana;
Batina Radaa, u posjedu Rade
754. Radovanovog; Batina
Radovana, u posjedu Jovana
755. Boidarevog;
Radosav, pop, dolac;

musliman 1, nemuslimana sa batinama 14;

Nepoznato.

758.

286

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.


759.

760.

Prihod:

761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.

polovina badihave, mlaarine, poljaine


772.

774.

i tapijske pristojbe na zemin


18
773.
Svega:
1.000

49. Selo Ozren 41, pripada Sjenici:

775.

Radonjinog, u posjedu
Luka, Nikole;

776.

777.

Luka, Grubaa;
778.

779.
780.

Marka, sada u posjedu stanovnika sela;


781.

Radul, Marka;

nemuslimana sa batinama 12, pusta batina 1;


784. 303
786. 120
788. 140
790. 160
792. 40
794.
796. 40
798. a:

f.74
800.

Batina Milka

Lazara Milkovog, sada u posjedu


Radia, Lazara - na batini Nikole;
njegovog sina Petka;
Gruba, Lazara;
Naputena batina Vuksana
Radonjinog;
imun, Todora - na oevoj batini;
Radul, Miladina;
Marko, Radivoja - na batini;
Miladin, Marka;
Batina Vuksana Vukovog, u posjedu
Hassanjive3, dunuma6, air 1;

782. Prihod:
783. ispenda i resmi dunum
785. penice, kejla 8, iznos
787. mjeanca, kejla 14, iznos
789. zobi, kejla 32, iznos
791. uur od povra, lana, sijena, voa i konica
793. polovina badihave, mlaarine, poljaine
795. i tapijske pristojbe na zemin
797.
799.

resmi bennak
22
ispenda
350
penice, kejla 12, iznos
180
mjeanca, kejla 25, iznos
250
zobi, kejla 18, iznos
90
uur od povra
uur od lana
15
uur od sijena
20
uur od voa
13
uur od konica
22
1 mlin, zaputen
22
porez na svinje
15

50. Selo S r e d nj i S t u p42, pripada Sjenici:

801.
Spomenuto selo je prilikom (prijanjeg) popisa bilo bez raje. U
starom def-teru je uvedeno da stanovnici sela Raspoganica, koji uivaju ova
zemljita, plaaju carskom hasu 5 filurija i spahiji 700 aki. Ponovo je zavedeno u
novi defter da plaaju pet filurija carskom hasu, kao i spahiji godinje u novcu po
700 aki.
802. 41

Jugozapadno od Sjenice postoji samo planina Ozren, dok naselje pod tim imenom
nije poznato.
803. 42
Danas postoji samo selo Stup, istono od Sjenice. (Vidjeti bilj. 19).

804.

288

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Hassa njiva 1, poznata pod imenom


sina Uvejsovog, sada u posjedu
Ragun, u posjedu Arslana, sina
njegovog brata Hasan-elebije;
Ilijasovog; air u posjedu Jusuf-

805.
806.
807.

elebije, daje

Hassa njiva, u posjedu Veli-elebije,


uure;

808.

809.

muslimana sa batinama 7, nemuslimana sa batinama 3;


Prihod:

810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.

polovina badihave, mladarine, poljaine


817.

819.

Raspoganica,
pripada Sjenici:

53.

resmi ift
153
ispenda
66
penice, kejla 15, iznos
225
mjeanca, kejla 27, iznos
270
zobi, kejla 35, iznos
175
uur od lana
19

i tapijske pristojbe na zemin


90
818.
Svega:
1.000

i f l u k Dafer-vojvode; to je batina Momila, u selu

820.

od itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog

Prihod:
250

821.
54.
i f 1 u k Ali-elebije, sina Iskender-begovog u selu itni;
to su batine
Stanka Boidarevog i Stanice i Rahovca, pripada Jeleu:
822.
Prihod:
od itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog
300
823.
55.
ifluk; to su zemlje koje uivaju Jusuf i Ibrahim, sinovi
Iskendera, subae, u
selu Branovica, sada ih uivaju Ali, Mahmud i Mehmed, hatib, pripada Sjenici:
824.
Prihod:
od itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog
350
825.

56.

D e m a t monaha crkve ipalj45, pripada Sjenici:

826.
827.

u posjedu monaha;
828. Batina Veselindije Radosavljevog, u
829.
831.

batine 3;

830.

Batina Todora Radovanovog, u


posjedu monaha Marojla;
posjedu monaha; Batina Vukaina,

Prihod:

ispenda

832.
833.
834.

835.

45

Danas selo ipalj, sjeveroistono od Sjenice.

75
penice, kejla 9, iznos
135
mjeanca, kejla 18, iznos
180
zobi, kejla 13, iznos
65

836.
ija Sjenica

Nah
289

ire, medri 18, iznos


126
uur od povra
uur od konica
20
uur od lana
50

837.
838.
839.
840.

19

hrastova uma u granicama crkvenog posjeda,


841.
uivaju je monasi, u novcu godinje
30
(na osnovu starog deftera rezani hrast daju za
izgradnju laa)
842.
Svega:
700

843.
57.
Jajlak Bona, uivaju ga Hasan i Husejn, sinovi Ahmedbegovi, sada
u posjedu Mustafe, sina Hasan-elebije, potomaka silahdara Ahmed-bega, pripada
Sjenici:
844.

pristojba 180

845.
58.
i f 1 u k Davuda, sina Durmievog i Iskendera, sina
Ajdinovog; to su
zemlje na mjestu zvanom Brenovnica u selu Milovii, u posjedu Ferhada, sada u po
sjedu Halila, sina Ferhadovog i njegovog brata abana, pripada Sjenici:

Prihod

846.

:
od itarica, resmi ifta i ostalog

50

847.
59.
i f 1 u k Hasana, sina Jakubovog i Junusa, sina
Ahmedovog; to su vojnuke zemlje koje uivaju kao dodatak, u selu Dragovii, pripada Sjenici:
848.

od itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog

Prihod:
400

849.
60.
i f 1 u k Orua, sina Ilijasovog; to su vojnuke zemlje u
nahiji Sjenica,
u selu Dubica, pripada Sjenici:

Zemin Bajezida, sina Oruevog, u


Veli, Jusufa;

850.
851.

posjedu Radovca - ift;


852.
854.
855.
856.
857.
858.
859.

muslimana sa iftom 2;
853.

Prihod:

resmi ift i bennak


44
penice, kejla 5, iznos
mjeanca, kejla 13, iznos
130
zobi, kejla 8, iznos
40
uur od lana
uur od sijena
30

75

13

860.

polovina badihave, mlaahne, poljaine


861.

uur od konica
5
i tapijske pristojbe na zemin
862.
Svega:
350

12

290

863.
864.

vojnuci, pripada
Sjenici:

61.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Selo B r v e n i c a, drugim imenom R i i 45, bivi

Batina Radonje Vukmirovog, u


Batina Vike, u posjedu Mehmedposjedu Mehmeda, sina Hasanelebije, sina Hasanovog;
elebijinog; Dobrica, dolac;
Batina Vujina, u posjedu MehmedCvitko, Radosava;
elebije, sina Hasanovog; Jaka,

865.
866.
867.
868.
869.

Radolje;

Batina Radosava, u posjedu


Mihajlo, Radula;
Mehmed-elebije, sina Hasanovog;
Miladin, dolac;
Batina Rajka, u posjedu MehmedJovan, dolac;
elebije, sina Hasanovog; Radul,

870.

871.
872.
873.

Radosava;
874.

muslimana 5, nemuslimana 6;
875.

f.75

Prihod:
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.

polovina badihave, mlaarine, poljaine


885.

resmi ift
110
ispenda
175
penice, kejla 20, iznos
300
mjeanca, kejla 23, iznos
230
zobi, kejla 20, iznos
100
uur od lana
30
uur od sijena
22
uur od povra
15
uur od konica
10
i tapijske pristojbe na zemin
886.
Svega:
1.000

887.
62.
i f 1 u k Ahmed-bega u selu Kraa i mezra Olovi u selu
Duga Poljana,
i zemlje Ivania Radmanovog, i zemlje Alije, sina Balabanovog u selu Vraduina,
uiva ih Fatima, kerka Ahmed-begova, sada ih uivaju Ahmed i Husejn, sinovi voj
vode Faika, pripada Sjenici:
888.

od itarica, resmi ifta, uura od lana i ostalog

Prihod:
200

889.
63. Mezra Bren: uiva je (neitljivo), sin Marka i Petre, sin
Nikole i Radia, sin Davida, potom je uiva Tur-Ali, sada u posjedu Mehmed-bega,
sina Tur-Alijinog:

890.
891.

itarica, resmi ifta, uura od lana,


pristojbe na otlak i ostalog

892.

' Nepoznato.

Prihod:

od
600

893.
ija Sjenica

Nab
291

894.
64.
i f 1 u k Husejn-bega u selu Gornja Brania; to je
Milkova batina,
sada u posjedu Vukoja, dolaca, pripada Sjenici:
895.

:
od itarica, resmi ifta i ostalog

Prihod
50

65.
Mezra Gornji e s i n i i njive zvane Berkovi,
pripada Sjenici:
896.

897.

od itarica, uura od lana i ostalog

Prihod:
650

898.

899.
A
nkara, TK TD 478, f. 75

POPIS SELA NAHIJE


OSTATIJA
900.

1.
2.
3.
4.
5.

Selo Ostatija
Selo Novosel
Selo Bilovi
Selo Lai
Selo Oerito?

6. Selo Liskovice
7. Selo Vranak Brod
8. Selo Planinka
9. Selo Koritnik

6.

f.76

1.

NAHIJAOSTATIJA
U BOSANSKOM SANDAKU

2.
3.

4.

Vlasi 1.

Selo O s t a t i j a1, pripada spomenutoj nahiji:


5.

Batina Miladina, sina Vukmanovog;

7.

Radivojevog;
Batina Mirete, u posjedu njegovog
Batina Ilije, u posjedu Vuka, sina
sina Pavla;
Radmanovog;
Batina Berana, u

6.

Batina Vuka, sina Radmanovog;

8.

posjedu njegovog
Batina Jovana, sina Milkovog;

9.

Batina Komlena Vukmanovog, u


10.

Batina Miladina, sina Milovevog;


11.

Vlajete Radiinog, u posjedu


Batina Koje?, u posjedu Radina

sina Marina;
Batina Mihajla, sina Grubaevog;
Batina Vuka, u posjedu njegovog
sina Radula;
posjedu Mihajla Grubaevog;
Batina primiura Radula Vladova, u
posjedu Zulfikara;
Batina Radina Janievog; Batina

12.

Zulfikara;
Jalievog; Batina Radonje

13.

Pavka Milovevog;
Petra Grubaevog; air Sejdi-bega, u

14.

keri Omer-bega, sina Evrenosova, sada


posjedu Radonje, dolaca;
u

urevog, u posjedu
Batina Cvitka urievog, u posjedu
posjedu E>ule hatun,
Batina Radonje Vraneevog, u
posjedu Ahmeda i Mehmeda, sinova

15.

Batina Radivoja, u posjedu Milaka


ule hatun;

16.

kua: 18 po 315, primiur 1

17.

2. Selo N o v o s e I2, pripada Ostatiji:

19.

Batina Milovca Brajkovog, u


Pirije - 200;
Mile;
Batina Radosava

20.

posjedu Alekse Vukosavljevog;


spomenutog Mile; Batina Petra

21.

Raana Radivojevog;
du Vuka Lalievog; Batina Radivoja

22.

spomenutog Raana;
du Vukmana Lalkovog;

18.

posjedu
Radosavljevog, u
Batina Janka Stojanovog, u posjedu
Lalkovog, u posjedu
Batina Damjana Ivanievog, u posjeLalkovog, u posjedu
Batina Radonje Vukojevog, u posjePavka Miretinog, u posjedu
Zemin Vukmana Lalkovog i dio
23.
Radosavljev, sada u posjedu Hadi

25.
26.

Batina

spomenutog Raana;

24.

kua: 9 po 315

Danas istoimeno selo jugoistono od Ivanjice, u gornjem toku rijeke Studenice.


Nepoznato.

27. 296

28. Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

29.

3. Selo B i 1 o v i 3, pripada Ostatiji:

30. Batina Milaina, sina

Radonjinog; Batina Rajie,


sina Radonjinog; Batina
Marka, sina Milaievog;
Batina Radula, sina
Radiinog; Batina Todora,
sina Vukinog; Batina
Vukodraga Baevia;
Batina Dimitrija, sina
31.
Radosavljevog;
32. Batina Milete, sina
Radohninog; Batina
Cvitka, sina Radosavljevog;
Batina Vuka, sina
Radinovog; Batina
tipana, u posjedu udovice
33.

kua: 17po 315

41.

4. Selo Lai4, pripada

Vide;

34.

35. Batina Milete, sina

Radonjinog; Batina Cvitka,


sina Rajkovog; Batina
Manojla Cvitkovog, u posjedu
36.
Milaina Radojinog; Batice
Radice Ivkovog, u posjedu
37.
spomenutog Milaina
Radojinog; Batina Vukmana
Stojanovog, u
38.
posjedu Milete; Batina
Vuete Radovanovog, u
39.
posjedu stanovnika sela;

40.

Ostatiji:
Batina Cvitka Radiinog, u posjedu
Radosava Vukmanovog;
Batina Radosava ovievog, u
42.
43.

44.
46.

kua: 3 po 315
5. Selo O e r i t o?5, pripada Ostatiji:

Batina Marka, sina


Rajinog, u posjedu Vladosava,
dolaca;
48.
Batina Radice Nikolinog, u
posjedu Cvitana Radiinog;
49.
Batina Radula Stipanovog, u
posjedu Radovana Stipanovog;
47.

51. Batina Vuka Strahinjinog, u

posjedu
stanovnika sela; Batina
Vukosava urdijinog; Batina Miloa
Radosavljevog, u
53.
posjedu stanovnika sela;
52.

50.

kua: 6 po 315

54.

6. Selo Liskovice 6 , pripada Ostatiji:

55. Batina Radice, sina

Cvitkovog; Batina Vujice,


sina Radaka
56.
Brajkovog - pusta;
Batina Radosava urdevog, u
57.
posjedu Ralje Radiinog;
Batina Raka Vuievog, u posjedu
61.

45.
posjedu Grubaa
Radosavljevog; Batina Miloa, sina
Petrovog;

58.
Dimitra Vuievog; Batina
Vuehne urdevog, u posjedu
59.
Radonje Radosavljevog;
Batina Joka Radosavljevog, u
60.
posjedu Obrada Jokovog;
Batina Vuksana Nikinog, u posjedu

Ortografiju je mogue itati na vie naina, kao Jelovi, Bilovi i si., meutim,
danas nisu poznati
lokaliteti ni pod jednim slinim imenom. Istono od sela Koritnik u spomenutoj nahiji postoji
lokalitet
Beloa, pa to najvjerojatnije odgovara spomenutom selu.
62. 4
Danas istoimeno naselje jugoistono od Ivanjice.
63. 5
Nepoznato.
64. 6
Danas naselje Ljeskovice, jugoistono od Ivanjice.

65. Nahija Ostati/a


67.

Dabiiva Nikinog; Batina


Nejaka Stipanovog, u posjedu
68.

66. 297
69.
Petra Ljubojevog?; Polovina
batine Milka Vranievog, u

70.
posjedu Vukoja Dimitrovog
-150; Batina Gradosava Radonjinog,
u
71.
posjedu Ralete
Radosavljevog; Batina Radula
Milenice, u posjedu
72.
Radivoja, sina Radulovog;
Batina Radula ivkovog, u posjedu
73.
Radosava Stojanovog;
Batina popa Marka, u posjedu popa
74.
Pavla; Batina Danula
Janievog, u

kua: 23 po 315,1

75.

po 150

posjedu Vukodraga
Danulovog;
77.
Batina Miladina Nikolinog,
u posjedu Radohne, sina
Miladinovog;
78.
Batina Vukoja, u posjedu
Maroja;
79.
Batina Stojana Radiinog, u
posjedu Vujice Radiinog;
80.
Batina Vukadina Vukovog,
u posjedu Vukoja, sina
Vukadinovog;
81.
Batina Obrada, sina
Vukojevog;
82.
Batina Cvitka, sina
Milojevog;
83.
Batina Vuia, sina
Jakinog;
84.
Batina Radonje, sina
Stipanovog;
85.
Batina Cvijaina
Vesenkovog;
86.
Batina Milka, sina
Milovevog;
76.

7. Selo Vranak Brod 7 , pripadaOstatiji:

87.

88. Obrad, Radosava -

primiur; Batina
Milobrada Radeljinog, u
89.
posjedu Vuka Vuerinovog;
Batina Radice Vuerinovog, u
90.
posjedu spomenutog Vuka
91.
Vuerinovog;

93. Batina Radovana

Vuerinovog, u
posjedu ure Radovanovog;
Batina Radivoja Radiinog; Batina
Radomana Matievog; Batina
Miloa, sina Radunovog; Batina
Vukosava, sina urijinog;
94.

kua: 7po 315,


primiur 1
92.

95.

8. Selo P1 a n i n i c a8, pripada Ostatiji:

96. Vujin, Kostadina - primiur;

Batina Milica, sina


Vuksanovog; Batina
Radice, sina Dimitrovog;
Batina Dabiiva, sina
Radonjinog; Batina
Vuehne, sina Vujanovog;

98. Batina Jolanice, u posjedu

Danula
Radonjinog; to je air;
Batina Radosava, sina Petrovog;
Batina Nikole, sina Nejakovog;
99.

kua: 7 po 315,
primiur 1
97.

100.

9. Selo Koritnik sa selom Ugljar 9, pripada Ostatiji:

101. Batina Radosava, sina


102.
103.
105.

Milievog; Batina Radonje


Vukovog, u posjedu
spomenutog Radosava, sina
Milievog;
7

Batina Vujice, sina


Radosavljevog; Batina Nedelka,
sina Milanovog; Batina Ivka
Radonjinog, u posjedu spomenutog
Nedelka Milanovog;
104.

Pod navedenim nazivom nepoznato, ali bi moglo biti da se radi o dananjem


naselju Vranovci, jugo
istono od Ivanjice.
8
106.
Danas istoimeno selo jugoistono od Ivanjice.

107.

Danas jugoistono od Ivanjice postoje naselja pod oba navedena naziva. Koritnik
je naziv za selo i
ire podruje koje zahvata nekoliko naselja u toku Studenice, dok su Ugljan neto manje naselje u toku
Samokovske, to takoer pripada Koritniku.

108. 298

109.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

110.

Batina
Radula,
sina
Nikolinog; Batina Radosava, sina
Boikovog, u
112. posjedu spomenutog Radula
113. Nikolinog;
114.
Batina Raana, sina
Pavkovog; Batina ure, sina
Radonjinog; Batina Todora Vukovog,
u posjedu
115. spomenutog ure
Radonjinog; Batina Milana, sina
Vukadinovog;
111.

116.

kua: 17po 315

Batina Miladina, sina


Jovanovog; Batina Radivoja, sina
Vukasovog; Batina Luke, sina
Jokovog; Batina Vike, dolaca;
Batina Todora, u posjedu stanovnika
118. sela, sada u posjedu
Radosava
119. Pavlovog; Batina
Cvitka Obradovog;
117.

NAHIJA BOBOLJ U
BOSANSKOM SANDAKU
120.

(1)
pripada Bobolju:
121.

Selo V i o n i c a1, demat kneza Matijaa,

f.77

122.
123.
124.
125.
126.
127.

Vukainovog;
Batina Dragie, sina Grujanovog;

Radosav Radivojev - primiur;


Batina Rajaka, sina Ognanovog;
Batina Rajaka, sina Vukovog;
Batina Miloja, sina Vujiinog;
Batina Vukca, sina Dragievog;
Batina Radaka, sina Vujinovog;
Batina Obrada, sina Radonjinog;
Batina Vuete, sina Vujanovog;
Batina Radonje, sina Vukovog;
Batina Nike, sina Ilijinog;
Batina Radmana, sina
Polovina batine Dobrovoja, sina
Vukdragovog -150;

128.

kua: 11 po 315, 1 po 150, primiur 1

129.

(2)

Selo B i t u a, drugim imenom I z b o v i k 2, demat

kneza Matijaa,
sina Jankovog, pripada Bobolju:
130.
131.

Pavla, sina Grubaevog;


Batina Vuka, sina Vuetinog;

Danoje Radosavljev - primiur;


Batina Divka, sina Pavlovog;
Batina Janka Miladinovog; Batina

132.

133.

kua: 4 po 315, primiur 1

134.

(3) Selo B r u s n i k3, pripada Bobolju:

135.

Janko Novakov - primiur; Batina

136.

Batina Vukia Stojanovog; Batina

137.

Batina Milica Ilijinog;

138.

Batina Vujina, sina Petrovog;


Batina Radovana, sina Vuksanovog;
Batina Mirete, sina
Batina

Raana, sina Radohninog;


Radaka, sina Radivojevog;
Ognana, sina Vukovog;
139.

Obrada, sina Vukdragovog;


140.

Vukainovog, u
Batina Radonje, sina Vukovog;
141.

Radonje, sina Dragiinog, u


142.

Ilijinog;

143.

Batina Dragoja, sina Vukovog;


144.

Batina Ljube, sina arkovog;


145.

146.
147.

Studenicu.
3

Radosavljevog;

Batina

Batina Ivania

posjedu Rajka, sina Ivanievog;


Batina Rajaka, sina
Batina
Radosavljevog; posjedu Vujina
Batina Radaka, sina Jovanovog;
Batina Radosava, u posjedu Obrada,
sina Vukdragovog;
Batina Ivana, sina Stipanovog;
Batina Milete Cvitkovog, u posjedu
njegovog sina Milete;

Danas istoimeno selo jugoistono od Ivanjice, na uu Brusnike rijeke u


Ni jedno od dva navedena imena danas nije poznato.
Danas istoimeno selo jugoistono od Ivanjice, u dolini Brusnike rijeke.

149.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

148.300
150.

Batina Pavla, u posjedu


Vukdraga Radiinog;

151.

kua: 21 po 315,
primiur 1
152.

Batina Radice, sina


Radosavljevog, u posjedu
stanovnika sela;

153.

(4) Selo J a n i , drugim imenom a i n a; 4 demat kneza


Matijaa, sina Jankova, pripada Bobolju:
154.

155.
Radin, Radivoja primiur; Batina Vuka Radonjinog;
Batina tipana, sina Ognanova;
Batina Draginje, sina Grubaova;
Batina Stanka, sina Radolinova;
Batina Boka, sina Vuehnina; Batina
Komlena, sina Markova;

157. Batina Milivoja, sina

Petrova; Batina
Radovana, sina Petrova;
Batina Radivoja, sina
Radojeva; Batina Vuka,
sina Stipaova; Polovina
batine ure, sina
Vujankova -150;

kua: 10 po 315, 1 po 150,


primiur 1
156.

158.
(5) Selo R a v a n i t e 5 ; stanovnici spomenutog sela od osvojenja
su iz-medije, prave izme za islamsku vojsku. Oni izme proizvode za tvrave u
Bosanskom sandaku, i to po sto pari godinje predaju Kostajnici, a po sto pari daju
Budi-mu. U zamjenu za tu slubu osloboeni su od avarizi divanije, kuluka za
vojvodu i svih nameta tekalifi orfije. Budui da im je o tome izdata carska naredba,
to je na osnovu te naredbe tako uvedeno i u novi defter:
159. Damjan Vujinov - primiur;

Batina Vukmana, sina


Stankovog; Batina Radaka,
sina Vukomanovog; Batina
Mihajla, sina Mitrainovog;
Batina Vukoja, sina
Dimitrovog; Batina
Raana, sina Vuerinovog 160. lagator; Batina popa
Ognana, u vlastitom
161. posjedu;
162. Batina Miladina
Hranievog; Batina Raje,
sina Iskrosavljevog; Batina
Raana, sina Dragievog;
Batina Jakova, sina
Radulovog; Batina Rajka,
sina Pavlovog; Batina
Janka, sina Cvitkovog;
Batina Jovana, sina
Milievog; Batina Radice
Popadievog; Batina
Miladina, sina Pavlovog;
Batina Jovana, sina
Rajievog; Batina Nike,
sina Vukosavljevog; Batina
Raana, sina Radakovog;
Batina Radonje, sina
Ilijinog;
164.
165.

4
5

163. Batina Rajaka, sina

Vuksanovog; Batina Vukoja,


sina Stipanovog; Batina
Radaka, sina Radonjinog;
Batina Nejaka, sina
Milaevog; Batina Grena,
sina Vukomanovog; Batina
Miloa, sina Vujinog; Batina
Vukomana, sina Ognanovog;
Batina Dabiiva, sina
ivkovog; Batina Raje, sina
Radovanovog; Batina Leke,
sina Aleksinog; Batina Nike,
sina Lekinog; Batina Miloja,
sina Miletinog; Batina
Karagoza, sina Abdullahovog;
Batina Cvitka, sina
Miladinovog; Batina
Radovana, sina Vuksanovog;
Batina Miladina, sina
Vuksanovog; Batina
Radonje, sina Vukojevog;
Batina Bojka, sina
Herakovog; Batina
Radomana, sina Grozdojevog;
Batina Vuka, sina
Marinkovog; Batina Radice,
sina Markovog; Batina
Jovana, sina Grubaevog;

Danas selo eina, jugoistono od Ivanjice.


Nepoznato.

166.Nahija Bobolj

167.301

169. Batina Stojana, sina


168.

Bogdanovog; Batina
Manojla, sina Nikinog;
Batina Radosava, sina
Toice; Batina Stoje, sina
Grujanovog; Batina Ognana,
sina Vukovog; Batina
Radice, sina Jokuevog;
Batina Grdana, sina
Grubaevog; Batina
Radonje, sina Mitinog;
Batina Obrada, sina
Novakovog; Batina Rajka,
sina Radanovog; Batina
Miloja, sina Budojevog;
Batina Brajka, sina
Radulovog; Batina
Komlena, sina Rajinog;
Batina Dragaa, sina
Radulovog; Batina Bogoja,
sina Radosavljevog; Batina
Vukaina, sina Dragievog;
Batina Radivoja, sina
170. Gradisavljevog;
171. Batina Boica, sina
Grdanovog; Batina Radice,
sina Ivkovog; Batina
Radula, sina Lazarovog;
Batina Rajaka, sina
Bogojevog;

173. Batina Dimitra, sina

Ratinog; Batina Nike, sina


Markovog; Batina Radoja,
sina Rajkovog; Batina
Milica, sina Radiinog;
Batina Mihajla, sina
Rajkovog; Batina Vuka,
sina Brajkovog; Batina
Grdana, sina Laketinog;
Batina Jakova, sina
Milanovog; Batina Vuia,
sina Radonjinog; Batina
Dragojla, sina Cvitkovog;
Batina Miloja, sina
Obradovog; Batina
Dobraina, u posjedu
174. Radonje; Batina Nikole, u
posjedu Milete
175. Olivirovog;
176.
Batina Radice, sina
Milanovog; Batina Grujana
urinog, u posjedu
177. stanovnika sela; Batina
Miladina, u posjedu Raje
178. Iskrosavljevog; Batina
Nikole, u posjedu Miloa
179. Radiinog;

kua: 79po 315,


primiur 1
172.

180.

(6) Selo a r a 6, pripada


Bobolju:
181.

Rajak Radulov - primiur;


Batina Cvitka, sina Rogievog; Batina
Dragojla, sina Radosavljevog; Batina
Obrada Radovanovog; Batina Vuka,
sina Radiinog;
182.

184. Batina Vuka, sina

Stanisavljevog; Batina
Cvitka, sina Stanisavljevog;
Batina Komlena, sina
Radovanovog; Batina
Radula Staniinog; Batina
Filipa, sina Rajkovog;

183.

kua: 9 po 315

185.

(7) Selo Slavogote 7 , pripada Bobolju:

186. Nejak - primiur; Batina

Vuka, sina Jovanovog;


Batina Radice, sina
Miloevog; Batina Dragia,
sina Miloevog; Batina
Radaka, sina Raievog;
Batina Petra, sina Rajinog;
Batina Raana, sina
Radivojevog; Batina
Dragojla, sina Radiinog;

188. Batina Radina, sina

Radosavljevog; Batina
Petra, sina Matijinog;
Batina tipana Jovanovog;
Batina Leke, sina
Dragiinog; Batina Vujina,
u posjedu kneza
189. Vukaina, sina kneza
Radonje; Batina Vuke, sina Obrada
190. Bogiinog;

kua: 13 po 315,
primiur 1
187.

191.

Vjerovatno se radi o dananjem selu Zarevo, jugoistono od Ivanjice, u gornjem toku

rijeke Brvenica.

192.

Nepoznato.

193.

194. f.78

NAHIJA TREBNA U
BOSANSKOM SANDAKU

195.

196.

(1) Selo Trebna, drugim imenom Grabovica 1 , pripada

Trebni:
197.
198.

Radiinog;
199. Batina Mustafe, sina Pirijinog 200.
201.

Marka, sina Rajiinog;

Arslan, Husejna - knez, osloboen od


Batina Milete, sina Radivojevog;
pristojbi; Batina Milana, sina
Batina Mirana, sina
primiur, osloboen;
Jovanovog;
Polovina batine Ejneddina Batina

202.

Husrevovog -150; Batina Raje,

203.

Vukmirovog;
Radonjinog;Batina Jovana, u posjedu

u posjedu Ilije
Batina Komlena, sina
Pavka
Batina Ilije, sina Vukmirovog;
204.

Dragiinog;
Batina Radivoja, sina Ivanovog;
205.

Batina Pavka, sina Radonjinog;


206.

Batina Ognana, sina


207.

u posjedu Dejana
Batina Dijaka, sina Miretinog;
208.

Batina Vike, sina Vuia


209.

Cvitka
Batina Vukoja, sina Dejanovog;
210.

Radosavljevog;
Batina Nikole, sina Radulovog;
Batina Rajka, sina Radonjinog;

kua: 25 po 315,1 po 150, knez 1, primiur 1

212.

(2) Selo D u j k a, drugim imenom B r u s n i k 2, pripada Trebni:

Petra Cvijainovog, u posjedu


Batina Petka, sina Vukovog;
214.

Batina Rajete, sina Vuievog;


215.

Batina Dimitra, sina Marinkovog;


216.

Batina ure Prodanovog, u posjedu


Vujiinog, u posjedu
218.

Japuinovog;
Batina Pavla, sina Rajiinog;
Batina Rajaka, u posjedu Dejana i
Ognana, u suvlasnitvu;
Radonjinog;Batina Vujice, u posjedu

211.

213.

217.

Radonjinog;
Batina Radoja, sina
Batina popa Filipa, sina
Selakovog;
Batina Rakete, sina Radoevog;
Batina Petra, u posjedu Vukoja
Dejanovog;
Batina Ilije, sina Vukievog;
Batina Rajka, u posjedu Vujice
Vujinovog;
Pajuinovog;
Batina Dragoja,

Vid, Mihaa - primiur;

Batina

Ilije, sina Sekulinog;


Batina Vuia, sina Radonjinog;
Batina Vuka, sina Petkovog, u
posjedu Vida Mihaevog;
Batina Petra, sina Pavkovog;
Batina Rajice Vukasovog, u posjedu
Rajete Vuievog;
Batina Ilije, sina Sekulinog;
Batina Radula Vukojevog, u posjedu
Vuia Radonjinog;
stanovnika sela;
Batina ure

1
Danas su to dva sela: Trebinje, jugozapadno od Sjenice, i Grabovica, neto
sjevernije od Trebinja.

2
219.
220.304

Danas selo Dujke, juno od Sjenice.

221. Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

222.

Novka, sina Dragojevog; Batina


Radosava, u posjedu Rajete i
223.

225. Petra, u

suvlasnitvu;

224.

kua: 13 po 315, primiur 1

226.

(3) Selo U h o lj a c3, pripada Trebni:

Batina Vukoja, sina Vukomanovog; zemlje spomenutog sela su naputene od


raje. Budui da je spomenuti Vukoje pristao da plaa etiri filurije za te zemlje, one su
njemu i upisane;
227.

228.

kua: 4 (filurije) 700

229.

(4) Selo C a r i i n a4, pripada Trebni:

Jovan, Slavie primiur; Batina


Radosava, sina Markovog;
Batina Cvitka, sina
Radonjinog; Batina
Vukadina, sina

234. Batina Dejana, sina

230.

Nikainovog; Batina
Novice, sina Radovanovog;
Batina Boje, sina
Radosavljevog; Batina
Vukasa Radovog, u posjedu
235. stanovnika sela -150;
Batina Novaka, u posjedu njegovog
236. sina Obrada;

Vladimirovog;
Batina Dragoja, sina
Radiinog; Batina ure, sina
Radiinog;
231.
232.

kua: 9 po 315, 1 po 150,


primiur 1
233.

237.

(5) Selo Papa 5, pripada Trebni: Zemini sela Papa, (upisano) Memiji,

spahiji i Mustafi, spahiji - odsjekom godinje 500.


238.
Budui da je spomenuto selo naputeno od raje, spomenuti su uzeli
navedene zemlje uz pristojbu od 200 aki i njima je i upisano.
239.

(6) Selo ari 6, pripada Trebni:


55. posjedu urice; Batina

Bogoja, u posjedu Janka

56. Vujiinog; Batina Petra, u

posjedu njegovog

57. sina Vukmira;


58. Batina Kraguja, u posjedu

Vuka; Batina Vuka, u


posjedu Ivka, sina
59. Vukovog;
60. Batina Tomaa, sina
Vukdragovog; Batina
240.
ivko, Grubaa - primiur; Batina Matijaa, Vitana Radetinog, u posjedu
sina Klisurinog; Batina Heraka, sina Vukdragovog;
Batina Vukoja, sina Nikolinog; Batina Budaka, sina
Husrevovog; Batina Vujice, sina Dejanovog; Batina
Vuete, sina Pavlovog; Batina Rajka, sina Ivanovog;
Batina Radonje, sina Radeljinog; Batina Bogoja, sina
Radiinog; Batina Nikole, sina Radanovog, u
241.
242.

kua: 16 po 315, primiur 1


3

Nepoznato.

243.
3

Danas istoimeno selo jugozapadno od Sjenice.


Nepoznato.
244. 6 Danas samo lokalitet kod sela Trebinje i Trebinjskog polja, jugozapadno od Sjenice.

245.Nahija Trebna
247.

246. 305

(7) Selo P a s j i Potok 7, pripada Trebni:

Petko, Ugljee - primiur;


Batina Jovana Radosavljevog, u
248.

249. posjedu Miladina


Jovanovog; Batina Radonje
Radohninog, u
250. posjedu Janka Markovog;
Batina Ivana Vukovog, u posjedu
251. Radojka Dragaevog; Batina
Marka, sina Radiinog; Batina Radice
Vukievog, u posjedu
252. njegovog sina Radosava;
Batina Vujice Vuksanovog, u
253. posjedu Mihajla Vujiinog;
Batina Petka Radivojevog, u posjedu
254. Jovana Mijinog; Batina
Vukdraga urainovog, u
255. posjedu Ivka Vukomanovog;
Batina Raana urievog, u posjedu

257. Milana Radanovog; Batina


Radivoja, sina Slavievog; Batina
Vukmana, u posjedu Jole
258. Nikolinog, sada u posjedu
Vujice
259. Vuerinovog; Batina
Radovana Vukovog, u
260. posjedu Miladina
Radeljinog; Batina Mile Vukievog,
u posjedu
261. Stojana Milinog;
Batina Petka Radojkovog, u
262. posjedu Radonje Milkovog;
Batina Pavla, sina Radiinog;
Batina Damjana, sina Vujinog;
Batina Stanka, sina Vukmanovog;
Batina Milana, u posjedu Radula
263. Ukovog;

kua: 18 po 315,
primiur 1
256.

(8) Selo G o 1 e t a 8; pored spomenutog sela vodi teko


prohodan i opasan put prema Hercegovakom sandaku. Stanovnici toga sela,
osim to plaaju svoje rajinske poreze, uvaju i navedeni derbend pa su u
zamjenu za tu slubu na osnovu starog deftera osloboeni od avarizi divanije,
tekalifi orfije i od obaveza prema san-dakbegu - pripada Trebni:
264.

265.
Jovan, Radonje primiur; Batina Husejna, sina
Hasanovog,
266. osloboen od pristojbi;
Batina Pauna, sina Reljinog; Batina
Bogdana, u posjedu Janoa
267. Manojlovog;
268. Batina Matije, sina
Brajkovog; Batina Dragoja,
u posjedu Damjana
269. Brajkovog;
270. Batina Radovana, sina
Ilijievog; Batina Ivania,
sina Radanovog; Batina
Radoja, sina Radonjinog;
Batina Nikole Milunovog, u
posjedu
271. Radoja Radonjinog; Batina
Stojana, sina Radovanovog; Batina
Miladina, sina Radonjinog; Batina
Vuksana, sina Radoevog; Batina
Selaka, sina Radiinog; Batina
Vuka, sina Novakovog; Batina
Tomine, sina Radiinog;
277.
278.

272. Batina Vukoja, sina

Raovog; Batina Vukoje,


sina Vukdragovog; Batina
Miladina, sina Milinog;
Batina Vujina Radulovog;
Batina Milosava, sina
Ognanovog; Batina Cvitka,
sina Ivkovog; Batina Leke,
sina Milkovog; Batina
Vukomana, sina Dragojevog;
Batina Stanisava, sina
Pavlovog; Batina Radula, u
posjedu
273. spomenutog Stanisava
Pavlovog; Batina Bogoja, sina
Vujinovog; Batina Milica, sina
Vujinovog; Batina Jovana, sina
Preradovog; Batina Radohne
Janievog, u
274. posjedu spomenutog Jovana
275. Preradovog;
276.
Batina Milete, sina
Petkovog; Batina Kraguja, sina
urinog; Batina Cvitka, sina
Radonjinog;

Selo pod ovim ili slinim nazivom u okolini Sjenice nije poznato.
Kao naseljeno mjesto danas nepoznato, ali je vjerovatno bilo na mjestu
dananjeg podruja Gole,
8

jugozapadno od Sjenice.

279.306

280.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Batina Martina, sina


Jovanovog; Batina spomenutog
Martina, sina
283. Jovanovog;
284.
Batina ivka, sina
Radosavljevog; Batina Gordena, sina
Radonjinog; Batina Vuka, sina
Pavlovog; Batina Pauna, sina
Danuovog, u
285. posjedu Vujina Pavlovog;
Batina Slavuja, sina Vukdragovog;
281.

282.

287. Batina Rajete, u posjedu

Hadi
Sefera, sina
Abdullahovog; Batina Vujice
Dragojlovog, u
289. posjedu Marka Rajkovog;
Batina Radina, sina Radmanovog, u
290. posjedu stanovnika sela;
Batina Kejvana Hasanovog - lagator;
Batina Parkuina, sina
291. Radosavljevog;
288.

kua: 43 po 315, knez 1,


primiur 1
286.

292.

(9)Selo Crnovevo 9 , pripadaTrebni:

Vukoj, Nikole - primiur;


Batina Ljeska, sina Puievog;
Batina Slavoja, sina Nikolinog;
Batina uraa, sina Stipanovog;
Batina Radivoja, sina Davidovog;
Batina ivka, sina Petrovog; f.79
Batina Stanice, u posjedu Vujina
294. Miloevog;
295.
Batina Ognana, sina
Ivanievog; Batina Grujana, sina
Vukojevog; Batina Dobraa
Radohninog; Batina Nejaka,
prilaca; Polovina batine Ilije
Radiinog, u
293.

kua: 20 po 315,1 po 150,


primiur 1
296.

301. 9 Nepoznato.

297. posjedu jeniara Hasana


-150; Batina Milaina, sina
Radojevog; Batina Vukosava, sina
Radanovog; Batina Vuka, sina
Petkovog; Batina Ilije Miunovog, u
posjedu
298. Ahmeda, spahije;
Batina Vukdraga, u posjedu
299. stanovnika sela; Batina
Milka Vukasovog, u posjedu
300. stanovnika sela; Batina
Miloa, sina Janievog; Batina
Radosava, sina Radetinog; Batina
Radka, sina Milkovog; Batina
Dragia, sina Crnetinog;

NAHIJAMORAVICA U
BOSANSKOM SANDAKU
302.

303.

(1) Selo M o i o c i1, pripada Moravici:

304. Nejak, Manojla - knez;

Vukoj, Klisure - primiur;


Batina Ilije, sina
Vuksanovog; Batina
Vukoja, sina Vuksanovog;
Batina Prerada, sina
Vuetinog; Batina Rahoja,
sina Vuetinog; Batina
Rajete, sina Radovanovog;
Batina Jovana, sina
Nikolinog; Batina
Vuehne, sina

Vukoraanovog;
Batina Damjana, sina
Radulovog; Batina Dragaa, sina
Vukovog; Batina Radice, sina
Radonjinog, u
307. posjedu Klisure; Batina
Cvitka, sina uraevog;
305.
306.

315.

308. Batina Ilije Prejievog;

Batina udana, sina


Boidarevog; Batina Obrada,
sina Grujetinog; Batina
Petra, sina Radosavljevog;
Batina Radka, u posjedu
kneza
309. Manojla; Batina Preuna?, u
posjedu kneza
310. Vukdraga, sada u posjedu
njegovog
311. sina Klisure; Batina ure, u
posjedu Damjana
312. Radulovog; Batina
Gradaac, u posjedu
313. stanovnika sela; Batina
Vukomana, sina Obradovog 314. 150 - lagator;

kua: 19 po 315,1 po 150 (lagator), knez 1, primiur 1

(2) Selo Gornje Brezovo 2 , demat kneza Nejaka


Manojlovog, pripada Moravici:
316.

317.
Dimitre, Milana primiur; Batina Vukdraga, sina
Jovanovog; Batina Kuin, u posjedu
stanovnika
318. sela; Batina Ognana, sina
Jankovog, u
319. posjedu Rade, sina
Nikainovog; Batina Radonje, sina
Vukovog; Batina udovice Janje, u
vlastitom
320. posjedu -120;
321.
Batina Vuje, sina
Ognanovog; Batina Dragojla, sina
Vukovog; Batina Vujina
Vukmirovog, u
322. posjedu Prejia;
323.
Batina Radovana, sina
Vukovog; Batina Radie, sina
umievog;
330.
331.

1
2

324. Batina Mirete i Jovana,

sinova

325. Vukeljinih, u posjedu kneza


326. Manojla;
327. Batina Gordena, sina

Vukovog; Batina Vukoja,


sina Vukovog, Batina
Radivoja, sina Radonjinog;
Batina Heraka, sina popa
Nikaina; Batina Radonje,
sina Radovanovog; Batina
Gruje, sina Dragievog;
Batina Boka, sina
Todorovog; Polovina batine
Dijaka, sina
328. Kostadinovog -150; Batina
Radice Dimitrovog; Batina Matije, u
posjedu Rahoja
329. Popovia;

Danas istoimeno selo jugozapadno od Ivanjice.


Danas istoimeno selo jugozapadno od Ivanjice, nedaleko od ua Brezovske u

Grabovicu.

332. 308

333.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

335. Batina jajlak Dipun, u


334.

posjedu
336. stanovnika sela; Batina
Vujina Vukainovog, u
338.

337. posjedu stanovnika sela;

Batina Jovana, u posjedu


Dragojla, sina Vukovog;

kua: 22 po 315,1 po 120,1 po 150, prhniur 1, lagator 1

339.
(3) Selo Pridvorice, drugim imenom K o m a d i n 3, u dematu
kneza Nejaka, pripada Moravici:
340. Jovan, Dragie - primiur;

Batina Vujina, sina


ivkovog; Batina
Vukdraga, sina ivkovog;
Batina Borie, sina
Rajinog; Batina aluna,
sina Raljinovog; Batina
Radula, sina Rajinovog;
Batina Ilije, sina
Radosavljevog; Batina
Radice, sina Radojevog;
Batina Radovana, sina
Davidovog; Batina Stojana,
sina Ivanovog; Batina
Rajka, sina Radulovog;

Batina Raje, sina


Dragievog; Batina Vladosava i
Milica; Batina Vukoje, sina
Petrovog; Batina Vranea, u vlastitom
posjedu; Batina Herjaka, sina
Gordanovog; Batina Miloa, sina
Radovana
343. Davidovog; Batina
Vukosava, u posjedu Vuka
344. Japuinovog; Batina
Denovatina?, u posjedu
345. stanovnika sela;
342.

kua: 18 po 315,
primiur 1
341.

346.

(4) Selo O p a lj e n i k4, u dematu kneza Nejaka, pripada Moravici:

Radoje, Stanisava primiur; Batina Radie, sina


Miladinovog; Batina Dijaka,
sina Radulovog; Polovina
batine Raana, sina
348. Miloevog -150;
349.
Batina Vranea, sina
Milenkovog; Batina Radonje, sina
Jovanovog; Batina Dragojla, sina
Radovanovog;
347.

kua: 13 po 315,1 po 150,


primiur 1
350.

351. Batine Radula, sina

Dobrivojevog; Batina
Vukmana, sina Dobrivojevog;
Batina Dragia, sina
Lazarevog; Batina
Radovana, sina Hreljinog;
Batina Manojla, sina
Radosavljevog; Batina
Blagoja, sina Milinog;
Batina Raka, sina
Glatiinog; Batina Grujie,
sina Glatiinog;

(5) Selo D a n o v o, drugim imenom P r i s e k a 5, demat kneza


Nejaka, pripada Moravici:
352.

353. Prio, Manojla - primiur;

Batina Radenka, sina


Kostadinovog; Batina Vukoja,
sina Dragiinog; Batina
Radosava, sina Cvitkovog;
Batina Radosava, sina
Nikolinog; Batina Luke
Gordanovog; Batina Stanka,
sina Vujiinog; Batina Strahinje,
sina Radosavljevog;

354. 3

Danas selo Komadine, juno


od Ivanjice.
355. 4
Danas istoimeno selo
jugozapadno od Ivanjice.
5
356.
Danas selo Presjeka,
jugozapadno od Ivanjice.

357. Batina Komlena, sina

Jasinkovog; Batina
Vukoja, sina urinog;
Batina Radonje, sina
Paunovog; Batina
Radenka, sina Vukovog;
Batina Radice, sina
Miloevog; Batina Jovana,
sina Radenkovog; Batina
Radina, u posjedu Radice,
sina Miloevog;

358.

Nahija Moravica

359. Batina Radonje, u posjedu Radenka


360. Vukovog; Batina Vujina, u
posjedu Radonje
361. Paunovog;
362.
kua: 17po 315, primiur 1,
lagator 1

363. Batina jajlak Lulica?, u

posjedu
Vuka Dragiinog;
Komlen, Vukdraga - lagator;
364.

(6) Selo G 1 e d i c a6, derbend; stanovnici spomenutog sela, pored


toga to u potpunosti plaaju svoje poreze, uvaju derbend da ne bi bila nanesena teta
imovini i ivotu putnika, pa su osloboeni od avarizi divanije i od tekalifa, to je
uvedeno u stari defter i, na osnovu iznesenog, zavedeno je tako i u novi defter - pripada
Moravici:
365.

366. Nejak, Manojla - knez;

370. Cvitkovog; Batina Vukoje, u


Cvitko, Dragia - primiur;
posjedu Pauna
Batina Petra, sina
371. Mihaevog; Batina
Radeljinog; Batina
Miladina, u posjedu Kojina
Vukmana, sina Radeljinog;
372. Stanisavljevog; Batina
Batina Lazara, sina
Radovana, u posjedu Janka
Stanisavljevog; Batina
373. Vukojinog; Polovina batine
Ilije, sina Paunovog;
Miladina, u posjedu
Batina Vujice, sina
374. Radmana Radulovog - 150;
Petrovog; Batina
Batina Dobre, u posjedu Dragoja
Radosava, sina Milkovog;
375. Radonjinog; Batina
Batina erjaka, sina
Radovca, u posjedu Miloa
Vukdragovog; Batina
376. Selakovog; Batina
Pauna, sina Cvitkovog;
Radonje Vukievog, u
Batina Pavla, sina
377. posjedu Ilije Paunovog;
Mihaevog; Batina
Batina jajlak Brezica, u posjedu
Milaina, u posjedu Milete,
378. stanovnika sela; Batina
367. sina Jovanovog;
Radice Lazarevog, u posjedu
368.
Batina Dijaka, sina
379. Cvitka, primiura; Batina
Dragojlovog; Batina Dragoje, sina
Miloa Brajaevog, u posjedu
Radonievog; Batina Kojina, sina
380. Vida Damjanovog;
Stanisavljevog; Batina Dijaka, sina
Batina Raje, sina Jovanovog;
Radosavljevog; Batina Miloa, sina
Vukoj, Radonje - lagator;
Selakovog; Batina Rajka, sina
Vukovog; Batina Pauna, sina
Dragiinog; Batina Vida, sina
Damjanovog; Batina Novaka, u
posjedu Lazara
369. Stanisavljevog; Batina
Kostadina, u posjedu Pauna
381. kua: 30 po 315,1 po 150, primiur 1, lagator 1

(7) Selo Dol nj a Brezova7, u dematu kneza Nejaka


Manojlovog -pripada Moravici:
382.

383. 80
384. Jovan, Dobrosava -

primiur; Batina Dragaa,


sina Radenkovog; Batina
Vukoja, sina Dobriinog;
Batina Mladie, sina
Dejanovog; Batina Vukoja,
sina Pavlovog;

385. Batina Rajina, sina

Radosavljevog; Batina
Radula, sina Vuetinog;
Batina Dijaka, sina
Selakovog; Batina Vujina,
sina Radenkovog; Batina
Miloa, sina Vukovog;

6
386.
7
387.
388. 310

Danas istoimeno selo juno od Ivanjice.


Danas elo Donja Brezova, jugozapadno od Ivanjice.

389.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Batina Joloje, sina Jakievog;


Batina Vujina, sina Vukosavljevog;
Batina Dejana, sina Cvitkovog; Batina
Dragojla, sina Milanovog; Batina Ivana,
sina Vukievog; Batina Nejaka
Stanojevog; Batina Vukomana, sina
Radojevog; Batina Sekule, sina
Ognanovog; Batina Radaka, sina
Radojevog; Batina Nejaka, sina
Miletinog; Batina Radovana, sina
Petkovog; Batina Obrada, sina
Radosavljevog; Batina Vukdraga, sina
Ilijinog; Batina Radice, sina
Radivojevog;
390.

391.

kua: 35 po 315, primiur 1,


lagator 1
392.

396.

(8) Selo K u m a n i c a8, demat kneza Nejaka, pripada spomenutoj:

397. Batina Vuka, sina Vujinovog;

Batina Manojla, sina


Miletinog; Batina Poljana, u
posjedu Nikole,

398.

Batina Stoje, u posjedu


stanovnika
394. sela;
395. Batina Cvitka, sina
Stanojevog; Batina Klisure,
sina Ognanovog; Batina
Kojina, u vlastitom posjedu;
Batina Radina, sina
Dragievog; Batina Milete
Vukomanovog; Batine
Milete Vukomanovog;
Batina Cvitka, sina
Vujiinog; Batina
Vukmana, sina Vujiinog;
Batina Pavka, sina
Preradovog; Batina Mihajla,
sina Vukdragovog; Batina
Jakova, u vlastitom posjedu;
Ora, Obrada - lagator;
393.

399. sina Radkovog; Batina


Leke, sina Pavlovog;

kua: 4 po 315

400. (9) Selo M e u r i j e, drugim imenom Ruica 9, pripada

Moravici:
Milo, Gordena - primiur;
Batina Bogdana, sina Radojevog;
Batina Vukdraga, sina Vujinog;
Batina Radie Vukovog, u posjedu
402. Raana Vukainovog;
Batina Radivoja, sina Radulovog, u
403. posjedu Komlena, sina
Dejanovog; Batina Raana, sina
Radulovog; Batina Klisure, sina
Radulovog; Batina Radoja, sina
Radovanovog; Batina Vukoje, sina
Radiinog; Batina Radosava
Komlenovog, u
404. posjedu Vuka, sina
Petkovog; Batina Poloja, sina
Grubaevog; Batina Dragie, sina
Mitraljevog; Batina Rajaka, sina
Bilinovog; Batina Petka, sina
Mitrainovog; Batina Vuehne,
sina Vuetinog; Batina Prije
Slajievog; Batina Cvitka, sina
Dejanovog; Batina Smoljana, sina
urdijinog;
401.

412.
413.

8
9

405. Batina Milana, sina

Radinovog; Batina Oraa,


sina Raletinog; Batina
Dragaa, sina Boikovog;
Batina Mirka, sina
Rajakovog; Batina Radoja,
sina Vitomirovog; Batina
Cvitka, sina Branisavljevog;
Batina Iska?, sina
Radiinog; Batina urice,
sina Radmanovog; Batina
popa Klisure, u posjedu kneza
406. Gojka i Radie; Batina
Vukmira, u posjedu Brajie?
407. ivkovog; Batina
Radice, u posjedu Marka
408. Radiinog; Batina Vukice, u
posjedu Marka
409. Radiinog; Batina Vukice, u
posjedu Radie
410. Vukojevog; Batina Marka, u
posjedu Gordena
411. Radonjinog; Batina Radoja
Herjakovog, u posjedu

Danas istoimeno selo juno od Ivanjice.


Danas selo Meureje, juno od Ivanjice, na uu Naice u Moravicu.

414.Nahija Moravica

415. 311

Gojka, kneza; Batina


Jovana, u posjedu kneza
418. Vujina, u posjedu kneza
Gojka,
419. osloboen od pristojbi;
Batina Radula, sina Vujinovog, u
416.

417.

423.

420. posjedu Vujina, sina


Radulovog; Batina Radosava
Dobrosavljevog, u
421. posjedu kneza Gojka;
Polovina batine Grubaa, u posjedu
422. Rajaka, kovaa -150;

kua: 33 po 315,1 po 150, knez 1, primiur 1

(10) Selo P a p r a t n i c a10, derbend; stanovnici spomenutog


sela nakon to plate sve poreze, a budui da uvaju derbend, da ne bi bila
nanesena teta imovini i ivotima putnika, osloboeni su od avarizi divanije i
tekalifi orfije, to je uvedeno u starom defteru i, na osnovu iznesenog, uvedeno je
i u novi defter:
424.

425.
Maroj, Radivoja primiur; Batina Kojina, sina
urainovog; Batina Vukdraga, sina
Mitrainovog; Batina Novaka, sina
Radosavljevog; Batina Obrada, sina
Drainog; Batina Radie, sina
Predojevog; Batina Radie, sina
Radovanovog; Batina Radula, sina
Miladinovog; Batina Cmjana, sina
Mijuevog; Batina Radie, sina
Rajkovog; Batina ajina, sina Ilijinog;
Batina Rajka, sina Radonjinog; Batina
ivka, sina Nikolinog;

kua: 20 po 315, 1 po 200,


primiur 1
426.

Batina Radonje, sina


Milinovog; Batina Raana, sina
Kliinog; Batina Dragojla
Vuerinovog, u
428. posjedu Janka i uraina 200; Batina Vujia, u posjedu
Gordena, iz
429. Hercegovine;
430.
Batina Radaka, sina
Radosavljevog; Batina Braje, sina
Grujiinog, u
431. posjedu ajina, sina Ilijinog;
Batina Radovana, sina Milinog;
Batina Klie Petkovog, u posjedu
432. stanovnika sela; Batina
Pavla, sina Rajkovog;
427.

(11) Selo R a d a lj e v o11, demat kneza Gojka, pripada


Moravici:
433.

Radia, Vukomana primiur; Batina Bojina, sina


Vuehninog; Batina Rajaka,
sina Medojevog; Batina
Radice Golubovog; Batina
Radonje, sina Jovanovog;
Batina Cvitka, sina Filipovog;
Batina Nejaka, sina Petrovog;
434.

435.

kua: 8 po 315, odsjekom 1

436. Batina Stanoja, u vlastitom

posjedu;
Batina Radivoja, sina
Radojevog;
438.
Zemin Stojana, sina
Mijanovog i Vuka, sina
Stanisavljevog i Ivana Momilovog
i Boidara i Nejaka, u posjedu
Tripka iz sela Radanovo -odsjekom
500;
437.

po 500
439. (12) Sama varo merhum Junus-pae, drugim imenom Bojni
k12, pripada Moravici, derbend; spomenuta varo se nalazi na teko prolaznom i
opasnom mjestu. Stanovnici, iako u potpunosti plaaju filuriju, uvaju jo i
derbend kako ne bi bila nanesena teta imovini i ivotima putnika. Zbog toga je u
stari carski defter uneseno da se oslobaaju od avarizi divanije i svih nameta
tekalifi orfije i, na osnovu iznesenog, uvedeno je tako i u novi carski defter:
440.
441.
442.

10
11
12

Ivanjice.

443. 312
445.

Vjerovatno je to dananje selo Papratite, sjeverno od Poege.


Danas istoimeno selo sjeverozapadno od Ivanjice.
Vjerovatno je rije o dananjem selu Bedina Varo u uem, jugoistonom podruju

444.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

446. ivko, Raje - knez;


447.
448. ivko, Prijana - primiur;
449.
450. Neo, Dragie;
451.
452. Mihajlo, Vukaina - na
453.
454. Smoljan, Slavoja;
455.
456. Vukoj, Cvitka - na batini;
457.
458. Rajeta, Rajaka;
459.
460. Rajica, prilac;
461.
462. Raa, Boania;
463.
464. Vujin, Vukoja;
465.
466. Raja, Nikole - na batini;
467.
468. Radak, Pavla;
469.
470. Cvitko, Vuka - na batini;
471.
472. Batina Okrugla Krajina?, u
473.
475.
474.
stanovnika varoi;
476.
kua: 24 po 315, knez 1, primiur 1

(13) Selo P u s t o v
i n a13,
479. Moravici:
481. Damjan, Vuka - primiur;
Batina Dragie, sina
Vuehninog; Batina
Vukomana, sina Radohninog;
Batina Raana, sina
Radenkovog; Aleksa, Raana;
Radovan, Dejana;
477.

Batina Kumila
Okrugle;
Mirkia, Radonje;
Batina Tomaa
posjedu njegovog sina
Stanko, dolac;
Vukdrag, Brajka;
Vukoje, Boia;
Mileta, Milaa;
Batina Branisava, u
Slavinovog;
Badovan, Koraca;
MiliavRadula;
Paun, Zivka;

478. iz demata kneza Gojka


480.

Herjakovog, pripa
Zemin Todora, sina
Boievog i Vujice, sina Rajiinog i
Dragie Mijinog i Radice
Bogdanovog i Stojana, u posjedu
Hurrema, sada u posjedu
Muharrema i Hizira, sina
spomenutog Hurrema - 700.

482.

(14) Selo B u d o e lj14, demat kneza Gojka, pripada Moravici;


poto nema mosta na velikoj rijeci Moravici u blizini spomenutog sela, putnici se
veoma mue kada (ovuda) prolaze. Budui da je kadija Novog Pazara uputio arz u
ijem sretnom sadraju stoji prijedlog da se spomenuto selo oslobodi od kuUuka
prema vojvodi, od erahorluka i od odbrambene akcije sa sandakbegom, izdata je
asna naredba da se, na osnovu iznesenog - a u zamjenu za to to e stanovnici na
spomenutoj rijeci podii most i kad god bude potrebna opravka i odravanje
vlastitim trudom i sredstvima popravljati ga - oslobode od navedenih tereta. Na
osnovu asne naredbe uvedeno je tako u novi defter:
483.

484. Radan, Radivoja - primiur;

Batina urdija, sina


Miletinog; Batina Radice,
sina Jovanovog; Batina
Petka, sina Jovanovog;
Batina Vranea, sina
Jovanovog; Batina Jovana,
sina Radobradovog; Batina
Pravoja, sina Bogdanovog;
kua: 11 po 315,
primiur 1

486. Batina Cvitka, sina

Grubaevog; Batina
Radivoja, sina Rajetinog;
Batina Radice Brajkovog, u
posjedu
487. Grdana,
sina
Radobradovog; Batina Raje,
sina
Stanojevog;
Batina
Milovia, u posjedu
488. stanovnika sela;

485.

489.
490.

13
14

Nepoznato.
Danas selo Budoelje, jugoistono od Ivanjice.

491.
ija Moravica
492.

Nah
313

f.81

(15) i f 1 u k Radonje Cvijanovog na mezri Orlun, u posjedu


Vuka, sina Mihailovog, pripada Moravici:
493.

494.

od itarica, ispende, uura od lana i ostalog

Prihod:
500

495.
(16)Badi s i j a h pazara merhum Junus-paine varoi, drugim
imenom Bojnik, pripada spomenutoj 510.

496.

497.
NAHIJA BARE
U BOSANSKOM SANDAKU
498. (
1) Selo J e 1 o v i
k1, pripada Baru:

502. Dio batine Kurda, sina

Mustafa, Zulfikara - knez;


Batina Nesuha, sina Bajramlijinog;
Batina Behrama, sina Bajramlijinog;
Batina Timurhana, sina
500. Mustafinog;
501.
Batina Vuka, u vlastitom
posjedu; Batina Nikole, sina
ajinovog; Batina Selaka, sina
Paunovog; Batina Ivka, sina
Grdanovog; Batina Vujina, sina
Vukainovog; Batina Jakova, sina
Vukojevog; Batina Dragie, sina
Sudmanovog; Batina Kornlena, sina
Klisurinog; Batina Obrada, sina
Novakovog; Batina Radosava, sina
Kragujevog; Batina Petka, sina
Radiinog; Batina ivka, sina
Vojkanovog; Batina Vukdraga, sina
Pavkovog; Batina Vukoja, sina
Gojakovog; Batina Stoje Rajetinog;
Batina Damjana Janievog; Batina
Petra, sina Radonjinog; Batina
Kojina, sina Radohninog; Batina
Komlena, sina Lujievog; Batina
Ognana, sina Radiinog; Batina
Dragojla Miretinog; Batina Komlena,
sina Ilijinog;
499.

Jusufovog - 50; Batina Vuka,


sina Lalaevog; Batina Duje,
sina Vuetinog; Batina
Miloa, sina Radosavljevog;
Batina ure, sina Vukovog;
Batina Vuka, u posjedu
Olivira,
503. sada u posjedu Radosava
504. Kragujevog; Batina Vuka, u
posjedu Jusufa, sada
505. u posjedu Behlula, sina
Jusufovog; Batina Grujana
Vukeljinog, u
506. posjedu Petra
Radonjinog; Batina Radie, sada
u posjedu
507. Radonje Tomaevog; Batina
Ivania Dobrainovog, u
508. posjedu Jovana Radiinog;
Batina Karana, u posjedu Vukmana
509. Todorovog, sada u posjedu
Damjana
510. Bobovia; Batina
Vukmira Miretinog, u
511. posjedu Rajete Vidanovog,
sada u
512. posjedu njegovog sina Vukoja;
Batina Okrugla, u posjedu
513. stanovnika sela; Batina
Miloja Radiinog; Polovina batine
Karana, u posjedu
514. Alije, sina Mezidovog -150;

515.

kua: 39 po 315,1 po 150,1 po 50, knez 1

516.

(2) Selo Komaran 2, drugim imenom Mali J e 1 o v i k, pripada

Baru:
517. Batina irina, sina

519. Batina Rajina Bojievog, u

Jusufovog, u
518. vlastitom posjedu;
Batina Pazarlije Ibrahima;

vlastitom
posjedu; Batina Vujina,
sina Vujinovog;
520.

521. 1 Pod tim imenom danas nepoznato, meutim, moralo se nalaziti u blizini dananjeg
sela Komarani, jugoistono od Nove Varoi, jer uz naziv sela Komarani stoji: "drugim imenom
Mali Jelovik". Danas selo Komarani, jugoistono od Nove Varoi.
522. 316

523.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

524.

Batina Slavoja
Vukojinog, u vlastitom posjedu;

525.

kua: 6 po
315,1 po 150
526.

528.

527. Batina Radula Vukdragovog;

Zemin Behrama, u posjedu


Dervia -150;

(3) Selo Mali J e 1 o v i k3, drugim imenom K o m a r a n, pripada

Baru: Atmade, sina


529. Batina

Iskenderovog; Batina Petka,


sina Radkovog; Batina
Lutfije, sina Ibrahimovog;
Batina Save, sina
Ognanovog; Zemin Alije, sina
Hamzinog i Radice

kua: 6po 315,


odsjekom 1
530.

534.

(4) Selo K1 i k o v i 4, pripada Baru:

535. Arslan, Murada - primiur;

Batina Alije, sina Balijinog;


Batina Kurd-Alije, sina
Alijinog; Batina Gordena,
sina Ivanovog; Batina
Radosava, sina Gordenovog;
Batina Miladina, sina
Nikolinog; Batina tipana,
sina Milaevog; Batina
Cvijana, sina Mihajlovog;
Batina Ilije, sina Kuojevog;
Batina Dimitra, sina
Radosavljevog; Batina Mije
Radovevog; Batina Jovana,
sina Vukainovog; Batina
Laje Grujinovog; Batina
Vukca, sina Grgurovog;
Batina Ivana Radonjinog;
Batina Vujice, sina
Vukadinovog; Batina
Radosava Kurdovog - lagator;
Batina Vlkana, sina
Vraneovog; Batina
ukadina, sina Rajinovog;
Batina Manojla, sina
Vukovog; Batina ure, sina
Marasovog; Batina
Radosava, sina Radonjinog;
Batina Vujina, sina
ajievog; Batina Vuka,
sina Radohninog; Batina
Nejaka, sina Herakovog;
Batina Jovana Petkovog;
Batina Gordena, sina
Radohninog; Batina
tipana, sina Radosavljevog;
Batina Vujina Cvitkovog;
Batina Vukomana, sina
Uijinog;

536.

Brajkovog i Vujice
Dragaevog i Radonje Vujinovog, u
posjedu Janka, timarlije - odsjekom
200;
532. Batina Sefera, sina
Abdullahovog;
533. Batina Mustafe, sina
Vukdragovog;
531.

537. Batina Mihajla, sina

Radiinog, u
posjedu ahina, sina Alijinog;
Batina Jovana Lilievog, u posjedu
539. Radula Jakovljevog; Batina
Vujice, sina Vukovog, u
540. posjedu Miladina Nikolinog;
Batina Vuka Vlkanovog, u posjedu
541. Mile Radovevog; Batina
Janice Dujakovog, u posjedu
542. Ivkana Radonjinog;
Batina popa Dragia, u posjedu
543. Lutfije, iz sela Obre; Batina
Radula, u posjedu Gordena,
544. sada u posjedu Radosava,
sina
545. Gordenovog; Batina Todora
Vukovog, u posjedu
546. Miladina, sina Nikolinog;
Batina Obrada, u posjedu Radosava
547. Miloevog; Batina Vujina, u
posjedu Malkoa,
548. sina Muradovog, sada u
posjedu
549. Kurd-Alije; Batina
Radovana Vukadinovog, u
550. posjedu njegovog sina
Vujice; Polovina batine Petka, u
posjedu Ilije
551. Cvitkovog - 200; Batina
Jovana, u posjedu Gordena
552. Mihajlovog;
Hraba, sin Andrije;
538.

kua: 42 po 315,1

po 200
553. 3

Pod tim imenom danas nepoznato, a nalazilo se vjerovatno kod dananjeg sela
Komarani, jugoistono
od Nove Varoi. (Upored. bilj. 1 i 2).
554. 4
Nepoznato.
555.Nahija Baie
556. 317

557.

(5) Selo M i o v i 5, pripada Baru:

558. Obrad, Milana - primiur;

Batina ivka Stipkovog;

Batina Radonje, sina


Petkovog; Batina Grujana,
u posjedu Obrada
559. Milanovog;
560. Batina Goluba, sina

Radiinog; Batina Miluna,


sina Paunovog; Batina
Mije, sina Stipanovog;
Batina Dragoja, sina
Vukievog; Batina Vujice,
sina Vukomanovog;

561.

kua: 14 po 315,1

562. Batina Jovana, sina

Dragiinog; Batina Petra,


sina Radosavljevog; Batina
Radmana, u posjedu Mije;
Batina Grubaa, u posjedu
Obrada
563. Milanovog; Batina Cvitoja
Radulovog, u posjedu
564. Dragoja;
565.
Batina Zivka, sina
Vukdragovog; Batina Vuka
Boidarevog, u posjedu
566. Komlena Milievog - 200;

po 200
(6) Selo D o 1 nj i R a t a n i6, demat kneza Mafijaa, sina
Jankovog, pripada Baru:
567.

568. Batina Jovana, sina

Vukaevog; Batina Jovana,


sina Stanisavljevog; Batina
Jovana, sina Radiinog;
Batina Vujina Nikolinog;
Batina Obrada, sina
Radivojevog; Batina Vujice,
sina Radivojevog; Batina
Vuka Bogavevog, u posjedu
569. Vujice Radulovog; Batina
Petka Manojlovog, u posjedu
570. Jovana Vukosavljevog;
Batina Radula Lituevog, u posjedu
571. Jovana Stanisavljevog;
Batina ure Ivanovog, u posjedu
572.

573. Vujina Sekulinog; Batina


Vuka Grujanovog, u posjedu
574. Nikole Stankovog; Batina
Dragia Dujinog, u posjedu
575. Jovana Vukosavljevog;
Batina ura Ivanovog, u posjedu
576. Vujina Sekulinog;
Batina Pavla Skrvisavljevog, u
577. posjedu Jovana
Vukosavljevog; Batina Stanisava, u
posjedu Jovana
578. Stanisavljevog; Batina
Dragia, u posjedu Detua;

kua: 16po 315

(7) Selo D o 1 nj a K1 a d n i c a7, iz demata kneza Matijaa, sina


Jankovog, pripada Baru:
579.

580. Vukoman, Petra - primiur;

Batina Vukoja, sina


Budkovog; Batina Jakova,
Jae sina Radosavljevog;

kua: 5 po 315,
primiur 1
581.

582. Batina Komlena, sina

Jovanovog; Batina Vukasa,


sina Strahinjinog; Batina
Jovana Petrovog i Ivka
Pavkovog;

(8) Selo G o r nj a K1 a d n i c a 8; stanovnici spomenutog sela su


uputili arz Visokoj Porti u kojem stoji da su filuridije i da do sada nisu bili
optereeni avarizima i ostalim nametima tekalifi orfije. Meutim, kako su
dravni slubenici povrijedili
583.

5
584.
6
585.
7
586.
8
587.
588.318

Danas selo Miovii, sjeverozapadno od Sjenice.


Nepoznato.
Danas samo Kladnica, selo sjeverno od Sjenice na rijeci Kladnici.
Vid. bilj.7.

589.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

590. njihovo zemljite, njima je izdata carska naredba da su osloboeni od avarizi

divanije i erahorluka i karakuluka za sandakbega, s tim da se oni obavezuju


da podignu most na rijeci koja protie pokraj spomenutog sela i da ga
popravljaju i odravaju. U vezi sa izloenim, a na osnovu carske naredbe,

upisuje se u novi defter da su osloboeni od avarizi divanije, karakuluka i


erahorluka:
82

591.

592. Batina Janka, sina

Marinkovog 593. primiur;


594. Batina Bogoja, sina
Miletinog; Batina Vujice, sina
Dimitrovog; Batina Vuia,
sina Vukovog; Batina Mije,
sina Vukmanovog; Batina
Jovana, sina Milosavljevog;
Batina Bogoja, sina Hreljinog;
Batina Radivoja, sina
Milunovog; Batina Miloa,
sina Radonjinog; Batina
Prerada, sina Petrovog; Batina
Vuete Radonjinog, u posjedu
595. Vranea; Batina
Dragojla, sina Mije
596. Milosavljevog; Batina
Radivoja Miletinog, u posjedu
606.
607.

597. Bogoja Miletinog;


Polovina batine popa Pavla, u
598. posjedu Janka, timarnika
-150; Batina Vukomana Lakievog,
u
599. posjedu Damjana uriinog;
Batina Stanka, u posjedu Vujice
600. Dimitrovog; Batina
Radosava Marinkovog, u
601. posjedu Mije i Bogoja,
sinova
602. Vukovih; Polovina
batine tipana
603. Vukmanovog, u posjedu
Petra
604. Hranisavljevog -150;
Batina Vukmana Lalinog, u posjedu
605. Novaka
Dejanovog; Batina
Velimira - lagator;

kua: 16po 315, 2 po 150, primiur 1, lagator 1


(9) Selo B i s k u p i i , drugim imenom Ostoje 9, pripada

Baru:
Ali, Malkoa primiur; Batina Slavoja,
sina Ognanovog; Polovina
batine Pavla, sina
608.

609. Vuerinovog -150; Batina


Grubaa, sina Miloradovog; Batina
Gordena, sina Cvitkovog; Batina
Radovana, sina Vukdragovog; Batina
Rajete, sina Predragovog; Batina
Manojla, sina Jankovog; Batina
Dijaka Dobrosavljevog; Batina
Vuka, sina Ivanievog; Batina Vuje,
sina Cvitkovog; Polovina batine
Oma, sina

611. Hasanovog -150; Batina


Dragia, sina Radievog; Batina
Vukoja, sina Vukdragovog; Batina
Ljuboja, sina Bojanovog; Batina
Vukomana, sina Godevog; Batina
Bogoja, sina Ivanovog; Batina
Vukca, sina Dobrosavljevog; Batina
tipana, popa; Polovina batine
Lazara, sina
612. Vukievog -150; Batina
Obrada, sina Predragovog; Batina
Jakova, sina Nekovog; Batina
Vujice, sina Bujakovog;

kua: 19 po 315, 3 po 150,


primiur 1
610.

613.

(9) Selo S u g u b i n e , pripada Baru:

614. Komlen, Vukdraga - knez;

Batina Pavla Vuievog,


popa;

615. Batina Raana, sina

Mikovog; Batina Petka,


sina Cvitkovog;

616. 9
Danas selo Biskupii, juno od Nove VaroSi, dok je drugo ime Ostoje nepoznate,
10
617.
Danas selo Donja Sugubina, sjeveroistono od Sjenice.
618.Nahija Bare
619. 319
620.

Batina Radojka, sina


Petkovog; Batina Bojana, sina
Ivanievog; Batina Rajka, sina
Vukasovog; Batina Radonje, sina
621.

Radovanovog; Batina Radonje,


sina urinog; Batina Todora,
sina Jovanovog; Batina ure,
popa; Batina Aranida, u

vlastitom posjedu; Batina Petka, sina


Radonjinog; Batina Vujice, sina
Radonjinog; Batina Petka, sina
Beraevog; Batina Stojana
Beraevog; Batina Vukomana
Lakievog, u
622. posjedu popa Ognana;
Batina Radivoja, sina Radiinog;
Batina Vujina, sina Radojevog;

kua: 26po 315, 2 po


150, knez 1
623.

632.

Ceranovog; Polovina batine


ika Radojevog, u
625. posjedu aban-aua - 150;
Batina Milete Vukovog, u posjedu
626. Cvitka Petkovog;
Batina Radonje Janievog, u
627. posjedu Raana Mikovog;
Batina Blagia, u posjedu Hrelje,
628. sina Pavlovog; Batina ure,
sina Vuerinovog, u
629. posjedu Petka Cvitkovog;
Batina Radivoja, sina Sladojevog;
Batina Vladka, u posjedu Vujice
630. Ugrinia; Polovina batine
Miladina, sina
631. Ceranovog -150;

(10) Mezra O r 1 u p, demat kneza Komlena, pripada Baru:

633. Batina Miloa, sina Vukovog;

Batina Marka, sina Ivkovog;


Batina Vukdraga, sina
Stipanovog;

634.

624. Batina Rajka, sina

635.
636.
637.

kua: 6 po 315

Batina Radonje, sina


Rajinog;
Batina Radivoja, sina
urinog;
, Batina Alekse, sina
Radiinog;

(11) Selo Sugubine, drugim imenom Radekovi 11 , demat


kneza Matijaa, pripada Baru:
638.

639.
Radoje Vukov primiur; Batina Rajete Vukosavljevog;
Batina Nikole, sina Vukevog; Batina
Rae, sina Vujinovog; Batina ure, sina
Slavievog; Batina Obrada, sina
Radulovog; Batina Ilije, sina Radulovog;
Batina Petka, sina uriinog; Batina
Dejana, sina Vujinovog; Batina Ruska
Perinovog; Batina Novaka, sina
Radivojevog; Batina Rajete, sina
Boboljevog; Batina Milovca, u posjedu
Dejana
640. Vujinovog; Batina Radonje
Vukovog, u posjedu
641. Ilije Radeljinog;

kua: 17po 315, 3 po 150,


primiur 1
642.

643. Batina Srde Milievog, u

posjedu
Petka uriinog;
Batina Mijuina Gostiinog, u
645. posjedu Radoja Vukovog;
Batina Radoja Gojinovog, u posjedu
646. Ilije Radeljinog; Polovina
batine Vuka Radkovog, u
647. posjedu Janka, timarnika
-150; Polovina batine ivka
Radonjinog, u
648. posjedu Rue -150; Polovina
batine Dragojla Brajievog,
649. u posjedu Radonje, sina
Vukovog i
650. Rajete Vuksanovog -150;
Batina Hrabula, u posjedu Vuka
651. Radkovog, sada u posjedu
Radina
652. Pavlovog;
644.

653.

11
Danas selo Gornja Sugubina, sjeveroistono od Sjenice. I drugi naziv je ouvan u lokalitetu
Rade-kovina i rijeci Radevska, koji se nalaze u blizini spomenutog sela.

654.320

655.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

656.

(12) Selo P i v i , demat kneza Matijaa, pripada Baru:

657. Slavin, Radonje - primiur;

658.

Batina Alije, sina


Bajramlijinog; Polovina
batine Kurda, sina
Husejnovog - 200; Batina

Vuia, sina Nejakovog; Batina


Radina, sina Jovanovog; Batina
Duje, sina Radulovog; Batina Petra,
sina Selakovog; Batina Radosava
Vukosavljevog, u

659. posjedu Duje Radulovog;


Batina Vuka Petrovog, u posjedu
660. Radina Jovanovog;

661. Polovina batine urice

Miloevog, u
posjedu Vuka Radiinog
-150; Batina Miloa Vukevog, u
posjedu
663. Slavina, primiura; Batina
Vukmana Radojevog, u
664. posjedu Vujina, sina
Radiinog; Polovina batine Ivka
Miloevog, u
665. posjedu Slavina Radonjinog
-150; Batina Vuka Petrovog, u
posjedu
666. Radina Pavlovog; Batina
Tome, sina Miloevog, u
667. posjedu Radina Pavlovog;
662.

668.

kua: lipo 315, 1 po 200, 2po 150,primiur 1

669.

(13) Selo Radina13, demat kneza Nejaka, pripada Baru:

670. Batina Hasana, sina

Iskenderovog; Batina
Alije, sina Ferhadovog;
Batina Hajdara, Pazarlije;
Batina Tur-Ali-havade;
Batina Alije, sina
Ejnehanovog; Batina
Radonje Milainovog, u
671. posjedu Memije, sina
Isinog 672. primiur;

674. Batina Kurda, sina

Hamzinog, u
posjedu Hajdara, Pazarlije;
Batina Balije, sina Pirijinog; Batina
Vukosava, u posjedu Husreva
676. Bajezidovog; Batina
Mustafe, u posjedu stanovnika
677. sela; Batina Ejnehana, sina
Karadinog;
675.

kua: 10 po 315,
primiur 1
673.

678.

14) Selo u k u t, drugim imenom P o t u r i c e14, demat kneza Matijaa,


pripada Baru:
679.
Batina Nikole, sina
Vukainovog; Batina Rajika, sina
680. Radosavljevog;
681.
Batina Rajaka, sina
Radivojevog; Batina Radoja, sina
uriinog; Polovina batine Nikole,
sina
682. Jovanovog -150;
Batina Dabiiva, sina
683. Radovanovog;
684.
Batina Ivania, sina
Milanovog; Batina Radovana, sina
Vujinovog;
685.

Batina Petra, sina


Pavlovog; Batina Grgura, sina
Rajinog, u
687. posjedu Ognana ivkovog;
Batina Vuka Vukevog, u posjedu
688. Rajaka, sina Radivojevog;
Batina Radice Radulovog, u posjedu
689. Miloa Paunovog
-120; Polovina batine
Novaka
690. Radivojevog, u posjedu
Raana
691. Vujinovog -150;
686.

kua: 10po 315, 2 po 150,1

po 120
692.
693.

12
13

Danas lokalitet Bivnice, sjeverozapadno od Nove Varoi, na podruju Rutoa.


Danas nije poznat lokalitet pod ovim imenom, ali se selo vjerovatno nalazilo na

podruju dananje
rijeke Radevske, sjeveroistono od Sjenice.
14
694.
Danas nije poznato ni pod kojim od navedenih imena.

695.Nahija Bare

696. 321

(
'

(15) Selo Dol nj a Vrevin a 15, demat kneza Matijaa, pripada

697.

Baru:
Batina Stanoja Herjakovog, u
posjedu ure, njegovog sina primiur;

702. Batina Filipa, sinallijinog

698.

699. Batina Vuka, sina Mihajlovog;

Polovina batine Vujina,


sina urinog -150;
701. Batina Radonje, sina
Pokrajevog;
703.
kua: 9 po 315, 2 po 150, primiur 1

700.

704. f

-150; Batina Rajka, sina


Rajinovog; Batina Nikole
Oteinovog; Batina Ivana
Oteinovog; Batina Cvije
Vuksanovog; Batina
Dragojla Rakovog;
Batina Dujina, timarnika;

705. (16) Selo Gornja Vre vina 16, demat kneza Matijaa, pripada

.
8
3

Baru:

707. Batina Jakova, sina


706.

Vukomanovog; Batina
Prodana, sina Vukainovog;
Batina Vuje, sina
Jovanovog; Batina Mije,
sina Radovanovog; Batina
tipana Peuljinog; Batina
Stanka, sina Radoevog;
Batina Vuka, sina
urinovog; Batina Vujina,
sina Dragaevog; Batina
Radeka, sina Preradovog,
Batina Radonje, sina
Nekovog; Batina Radaka,
popa; Batina Ivana, sina
Vukdragovog; Batina
Mihajla, sina Vukdragovog;
Batina Klisure, sina
Radiinog; Batina Gruje,
sina Radiinog;

709. Batina Vukosava, sina

Vukiinog; Batina Radina,


sina Radonjinog; Batina
Pauna, sina urinog; Batina
Komlena, sina Miladinovog;
Batina Radosava, sina
urdijinog; Batina Nejaka,
sina Vukasovog; Batina
Obrada, sina Jovanovog;
Batina Komlena, sina
urinog; Batina Radosava,
sina Lalievog; Batina
Drakula Todorovog, u posjedu
710. Janka, timarnika; Batina
popa Tomaa u posjedu
711. Nejaka Vukasovog; Batina
Radivoja, sina Jovanovog;

kua: 27po 315,


primiur 1
708.

712.

(17) Selo G r u j i , drugim imenom B o g a t i c a17, pripada Baru:

713. Batina Vukoja, sina

Vukdragovog; Batina
Radosava, sina Filipovog;
Batina Cvitka, sina
Rukovog; Batina Obrada,
sina Cvitkovog; Batina
Vukoja Jarebice; Batina
Marinka Jarebice; Batina
Kovaa Jarebice; Batina
Mije, sina Milojevog;
Batina Janka, sina
Dejanovog; Batina
Jakova, sina Radmanovog;
Batina Klisure, sina
Radohninog; Batina Mihe,
sina Dujinog; Batina
Vujice, sina Lujinog;
714.

715. Batina Radonje, sina

Vukomanovog; Batina
Selaka, sina Vuehninog;
Batina Vujina, sina
Vukovog; Batina Boje, sina
Vukievog; Batina Vuka,
sina Cvitkovog; Batina
Komlena, sina Radulovog;
Batina Nejaka, sina
Nikolinog; Batina Ugia?,
sina Radovanovog; Batina
Radina, sina Vukdragovog;
Batina Jure Milojinovog;
Batina Strahinje Radojevog,
u posjedu Janka, timarnika
-150;

kua: 23 po 315,1

po 150
716.

15
Kao naseljeno mjesto pod tim imenom danas ne postoji. Sigurno se nalazilo u
donjem toku Vrevi-

ne, desne pritoke rijeke Uvac, istono od Nove Varoi.


16
717.
Danas nije poznato naseljeno mjesto pod ovim imenom. Vjerovatno se
nekadanje selo nalazilo u
gornjem toku rijeke Vrevine, istono od Nove Varoi. (Upored. bilj. 15).
718. Nepoznato.

720.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

719.322
721.

(18) Selo Kruevic a 18, demat kneza Matijaa, pripada Baru:

722. Batina Cvitka, sina

Radkovog, u

723. posjedu Radohne


Dobriinog; Batina Stoje, sina
Vukovog; Batina Vuka, sina
Vukomanovog; Batina Cvijana,
sina Radohninog; Batina Radina,
sina Vujiinog; Batina Vuka, sina
Vukosavljevog; Batina Vuka, sina
Radiinog;
724.

725. Batina Vukia, sina

Radulovog; Batina popa


Dobrovoja; Batina Alekse
Vukomanovog; Polovina
batine Radula, u posjedu
726. Radivoja Vukovog -150;
Polovina batine Vuia Radiinog, u
727. posjedu Radula Petojevog
-150;

kua: 10 po 315, 2

po 150
(19) Selo T r e b i , drugim imenom Lj u b i n 19, demat kneza
Matijaa, pripada Baru:
728.

729.
Batina Miloja, sina
Vukdragovog; Batina Radoja, sina
Rajiinog; Batina Radosava, sina
Pavlovog; Batina Ognana, sina
Vukdragovog; Batina Ivana, u
posjedu Raana,
730. sina Radohninog; Batina
Brajina, sina Dejanovog; Batina
Radoja, sina Radiinog; Batina
Vukdraga, sina Vukievog; Batina
Dobrovoja, sina
731. Radosavljevog; Batina
Filipa, sina Vujinovog;
732.

733. Batina Rajina, sina

Vukovog, u
posjedu Radoja Rajiinog;
Batina Dragojla Pavkovog, u posjedu
735. Radoja Rajiinog; Batina
Dragoja Vilaevog, u posjedu
736. stanovnika sela; Batina
Radula Prodainovog, u
737. posjedu Vukdraga Petrovog;
Polovina batine Mirete, u posjedu
738. Vukdraga Vukievog -150;
Batine Nikole Radonjinog, u posjedu
739. Radina;
734.

kua: 15po 315,1

po 150
740.

(20) Selo T r u d o v o20, demat kneza Matijaa Jankovog, pripada

Baru:
741. Komlen, Klisure - primiur;

Batina Dobrovoja, sina


Radulovog; Batina Sekule,
sina Prijinog; Batina Stojana
Jakievog; Batina Manojla
Nenetinog; Batina Rake, u
posjedu Manojla; Batina
Radoja uradevog; Batina
ure, sina Vukievog;
Batina Stojana, sina
Stipanovog; Polovina batine
Novaka, sina

742. Ognanovog -150; Batina


Jovana, sina Smoljanovog; Batina
Rizvana, sina Ferhadovog; Batina
Barilia, u posjedu Vukoja

743. Jovanovog;
744. Batina Vranea, sina

Selakovog; Batina Radina,


sina Jagliinog; Batina
Pauna Nenetinog; Batina
Slavoja, sina Radonjinog;
Batina Vukomana, sina
745. Vukmirovog;
746.
Batina ivce, sina
Radonjinog; Batina Nikole, u
posjedu Vukmira
747. Radovanovog; Batina
Petra Zlatanovog; Batina Save
ivkovog; Batina Radice
Piljuevog; Batina Vujina
Radovanovog;

748.

18

Nepoznato. " Nepoznato.


selo sjeveroistono od Nove Varoi.

20

Danas istoimeno

749. Nahi
ja Bare
323
750.

Batina Predraga Boanovog, u


751.

752.
753.

lagator;

754.

Vuka, sina Ivanievog;


755. Pavijana, potom u posjedu Ognana
756.

Batina Vukdraga, u posjeduBatina

kua: 27po 315, 1 po 150, primiur 1, lagator 1

757. (21)

Jankovog, pripada
Baru:

Selo u k o v i c e21, demat kneza Matijaa, sina

758.

Cvitka, sina Vukomanovog;


759. Batina Dabiiva, sina Paunovog;
760.

Batina Radice, sina Vukdragovog;


Batina Obrada, sina Radovevog;
761.

Batina Alekse, sina Radivojevog;


762.

Radivojevog;
Batina Novaka, sina Ilijinog;
763.
764.

Vujina, sina Dragojlovog Batina Radivoja, sina Radiinog;


765.
766.

Batina Gojka, sina Filipovog;


767.

.*

Grubaevog, sada u posjedu Radula


posjedu Radivoja Aleksinog;
Vukdragovog;
Batina Vidomira, u posjedu ure,
Batina Kuzme, sina Dragojlovog;
sina Vukievog;
Ilija, Ivana -

Gazimir, Nese - primiur;

Batina

Batina Miladina, sina Jovanovog;


Batina Slavoja, sina Jovanovog;
Batina Vuka, sina Vukdragovog;
Batina Andrijaa Grgurovog, u
posjedu Pervane-bega, godinje 120;
Batina Save Slajinog;
Batina Radmana, u posjedu
Mehmeda, spahije;
Batina Mihajla, sina
Batina Kozomore, u posjedu
stanovnika sela;
Batina Lazara, sina Ivanovog;
Batina Janka, sina Miloevog - 200;
Batina Koje, sina Ivkovog; Batina
200;
Batina Jakova, sina Vukmanovog;
Batina Nikole, sina Ivanievog;
Batina Dijaka, sina Vukmanovog,
Batina Ilije Radovevog, u posjedu
Vujice, njegovog sina;

kua: 21 po 315, 2 po 200,1 po 120, primiur 1

768. (22)

Selo i v a, drugim imenom P o lj k a 22, demat kneza

Matijaa,
sina Jankovog, pripada Baru:

773.

Batina Vuka, sina Radmanovog;


Batina Raana, sina Milojevog;
Zemin Dimitra, sina Radivojevog i
Batina tipana, sina
dio Brajice Vukovog, u posjedu
Radovanovog;
Pervane-bega, zaima - odsjekom
Batina Goluba, sina Radojevog;
godinje 180;
Batina Selaka

774.

posjedu Dijaka Radonjinog -120;


Vukojinog -150; Batina Vukmana,

769.
770.
771.
772.

Dragoovevog, u
Polovina batine Holje, sina
u posjedu Vukoja

Batina Radojla, sina Obradovog;


775.

Batina Gvozdena, sina


776.

sina Radonjinog;

778.
779.

Dejanovog;
Batina Jovana, sina Grujinog;
Batina Dragie, u posjedu Radice
Vukomanovog - 80;
Vukomanovog;
Batina Radula,

777.

kua: 9 po 315,1 po 150,1 po 180,1 po 80,1 po 120, primiur 1

21

Nepoznato.

22

Nepoznato.
781.Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

780.324
782.

62. (23) Selo B a s t u n, drugim imenom Z1 o n i c a 23, demat kneza


783.
f.84 Matijaa:
792. Batina Dragia, sina
784. Polovina batine Bajramlije, u
Jankovog; Batina Cvitka
785. posjedu njegovog sina
Dobrosavljevog, u
Hasana; Polovina batine
793. posjedu ivka Radiinog;

Mehmeda, sina
786. Ilijasovog i dio Pir-Alije 787. odsjekom 150;
788.
Batina irina, sina PirAlijinog; Batina Ejnehana
ahinovog, u
789. posjedu Hanije hatun - 80;
Batina tipana, u posjedu Vukdraga,
790. sada u posjedu Jovana
Dragiinog 791. 100; Batina Radosava, sina
Dukovog;

Batina Radosava, sina Petkovog;


Batina Ferhada, u posjedu njegovog
794. sina Dervia; Batina Miluna,
sina Kragujevog, u
795. posjedu Janka, timarnika
-100; Zemin Sulejmana Vladojevog,
u
796. posjedu Pervane-bega, zaima
797. odsjekom godinje 100;

798.

kua: 7po 315, 2 po 150, 3 po 100,1 po 80, odsjekom 1

799.

(24) Selo M i lj k o v i , drugim imenom I e 1 i c e24, pripada

Baru:
800. Petre, Pavla - primiur;

Batina Ognana, sina


Drakulinog;
802. Batina Dobrovoja, sina
803. Dobrosavljevog; Batina
Vukmana, sina Morinog;
801.

805. Batina Obrada, sina

Dragievog; Batina tipana,


sina Strahinjinog; Batina
Milka, u posjedu Jake
806. Dragievog;. Batina
Radosava, sina Vukainovog;

kua: 7po 315,


primiur 1
804.

(25) Selo M l i n , drugim imenom R a d o h n a 25, demat kneza


Gojka, pripada Baru:
808.
Spomenuto selo se nalazi na nesigurnom i veoma opasnom javnom
putu i kona-ite je za putnike. Zbog toga je stanovnicima izdata carska naredba da
pod uvjetom da ne bude tete neijoj imovini i ivotu, te da pri sakupljanju dravnih
prihoda svako bude dovoljno siguran kada (ovuda) dolazi i prolazi, da u zamjenu za
ovu slubu -poto u potpunosti plate filuriju - budu osloboeni od erahorluka,
avarizi divanije i ostalih nameta tekalifi orfije. Na osnovu carske naredbe (ovo) je
uvedeno u novi carski defter;
807.

809. Vuko, Vuka - primiur;

Batina Grdana Gojievog;


Batina ure, sina Drakulinog;
Batina Radice, sina Vukovog;
Batina Pavla, sina urdijinog;

810.

Batina Gojka, sina


Vukosavljevog; Batina
Pavla Liskovog, u
posjedu
kneza Gojka;

Batina Radoja Dragojlovog;


Batina Jovana, sina Danulovog;
811.

812. Batina Heraka

Ivanievog; Batina
Todora, kaluera; Batina
Nikole Pavlovog; Batina
Bogoja, sina Filipovog;
Batina Radosava, sina
813. Vukosavljevog; Batina
Vujina, sina Ivanovog; Batina
Rake, sina Cvitkovog; Batina
Raana Milievog; Batina
Radonje Herakovog;

814. 23
Dananje naselje Zlonica, u dolini istoimene rijeke, istono od Nove Varoi.
24
815.
Vjerovatno dananje naselje elice, zapadno od Nove Varoi.
25
816.
Danas selo Radoinja, sjeverno od Nove Varoi.
817.Nahija Bare
818.325
819.

Batina Rajice, sina Dragiinog;


Batina Vujice, sina Dragojlovog; Batina
Nikole Strahinjinog; Batina Raana
Vukdragovog; Batina Radaa, sina
Herjakovog, Batina Andrije, sina
Danulovog; Batina Obrada, sina
Radosavljevog; Batina Vukdraga, sina
Miloevog; Batina Marka, dolaca;
Batina ukana, sina Manojlovog;
Batina Cvitka, sina Dragiinog; Batina
uraa, prilaca;
820.

kua: 37po 315, 1 po 100,


primiur 1
821.

Batina Jovana, sina


Petrovog; Batina Vukaina, sina
Jovanovog, u
823. posjedu Dobrivoja; Batina
Petra, sina Vukainovog; Batina
Lazara, sina Vukainovog; Batina
Manojla, sina Strahinjinog; Zemin
Jakova Pavlovog, u vlastitom
824. posjedu;
825.
Batina Vukaina Prejievog;
Dio batine Tome, popa -100;
Batina Dukoja, u posjedu Manojla;
822.

(26) Selo P o n o r a c, drugim imenom P o d g r a d i n a 26,


demat kneza Gojka, pripada Baru:
827.
Spomenuto selo se nalazi na veoma stranom i opasnom javnom
putu i ko-naite je za putnike. U zamjenu za to da ne bude tete imovini i
ivotima putnika i da pri skupljanju dravnih prihoda svako prolazi dovoljno
bezbjedno, stanovnicima je izdata carska naredba o oslobaanju od avarizi
divanije i tekalifi orfije. Na osnovu ove uzviene naredbe uvedeno je u novi
carski defter da su osloboeni od erahorlu-ka, avarizi divanije i ostalih
karakuluka;
826.

828. Manojlo, Obrada - primiur;

Batina Jakova Radonjinog;


Batina Vujice, sina
Vukmanovog; Batina
Radosava, sina Petrovog;
Batina Novka, sina
urinog; Batina Damjana
Vukovog;

830. Batina Radonje, sina

uriinog; Batina Prejia, u


posjedu Gojka,
831. kneza; Batina Gonite, u
posjedu Slavoja
832. Radosavljevog;

kua: 8 po 315,
primiur 1
829.

(27) Selo O v k u , drugim imenom D o 1 nj a R a d o h n a 27;


spomenuto selo se nalazi na teko prohodnom i vrlo opasnom javnom putu i
konaite je putnika. Budui da se stanovnici brinu da ne bude nanesena teta
niijoj imovini i ivotu i da pri skupljanju dravnih prihoda bude obezbijeeno
sa dovoljno ljudi, izdana im je carska naredba da su osloboeni od erahorluka,
avarizi divanije i ostalih karakuluka i, na osnovu carske natedbe, uvedeno je u
novi defter:
833.

834.

Batina Slavie

Vukainova, u posjedu

njegovog sina Pavka


-primiur;
835.
Batina Damjana, sina
Radonjinog;
836.
Batina Petra, sina
Radosavljevog;
837.
Batina Radula, sina
Milanovog;
838.
Batina Radosava, sina
Petrovog;
839. Batina Kojina, sina
Mihaevog;
26
844.
27
845.
846. 326

Batina Obrada, sina


Radonjinog; Batina Manojla, sina
Stipanovog; Batina urice, u
posjedu Jovana
841. Dobrojevog; Batina Batria,
u posjedu stanovnika
842. sela;
843.
Batina Ka