Sie sind auf Seite 1von 12

BA31105de

Bedienungsanleitung

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

BA31105de Bedienungsanleitung HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BSB-Thermostatenschränke Tuû maùt BOD Modell TS 606 Modell

BSB-Thermostatenschränke

Tuû maùt BOD

Modell TS 606 Modell TS 1006

Modell / model

TS 606/2

TS 606/3

TS 606/4

TS 1006

TS 606-G/2

TS 606-G/4

Höôùng daãn an toaøn

Höôùng daãn an toaøn Xin ñoïc caån thaän caùc thoâng sau ñaây tröôùc khi ñöa thieát
Höôùng daãn an toaøn Xin ñoïc caån thaän caùc thoâng sau ñaây tröôùc khi ñöa thieát

Xin ñoïc caån thaän caùc thoâng sau ñaây tröôùc khi ñöa thieát bò vaøo söû duïng!

Thieát bò naøy ñöôïc saûn xuaát vaø thöû nghieäm theo tieâu chuaån an toaøn IEC 1010 aùp duïng cho caùc thieát bò ño löôøng ñieän töû vaø thieát bò xuaát xöôûng trong tình traïng phuø hôïp vôùi taát caû caùc yeâu caàu veà an toaøn kyõ thuaät.

Chöùc naêng ñaày ñuû vaø an toaøn vaän haønh cuûa maùy chæ coù theå ñaûm baûo neáu ngöôøi söû duïng tuaân thuû caùc höôùng daãn ñeà phoøng an toaøn bình thöôøng cuõng nhö caùc an toaøn rieâng bieät ñöôïc ghi trong höôùng daãn söû duïng naøy.

- Tröôùc khi noái thieát bò vaøo nguoàn ñieän, phaûi ñaûm baûo ñieän theá vaän haønh cuûa thieát bò töông öùng vôùi nguoàn ñieän theá ñang coù saün taïi nôi söû duïng.

- Chöùc naêng ñaày ñuû vaø an toaøn vaän haønh cuûa thieát bò chæ coù theå duy trì trong ñieàu kieän khí haäu ñöôïc ghi trong phaàn "Thoâng soá kyõ thuaät" cuûa höôùng daãn vaän haønh naøy.

- Khi thieát bò di chuyeån töø vuøng laïnh sang vuøng noùng, coù theå xaûy ra hieän töôïng ngöng tuï hôi nöôùc vaø aûnh höôûùng ñeán chöùc naêng cuûa thieát bò. Trong tröôøng hôïp naøy, ngöôøi söû duïng phaûi chôø cho ñeán khi nhieät ñoä cuûa thieát bò ñaùp öùng vôùi nhieät ñoä moâi tröôøng roài môùi söû duïng laïi thieát bò.

- Caân baèng, baûo trì vaø söûa chöõa phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi kyõ thuaät vien coù chuyeân moân phuø hôïp vaø ñöôïc pheùp cuûa chuùng toâi.

- Neáu coù lyù do naøo ñoù cho raèng thieát bò khoâng coøn vaän haønh an toaøn nöõa, thì thieát bò phaûi ñöôïc ñöa ra khoûi nôi söû duïng vaø ñaùnh daáu ñeå traùnh söû vaän haønh voâ yù.

- An toaøn cuûa ngöôøi söû duïng coù theå bò nguy hieåm neáu, maùy :

cho thaáy coù hö hoûng (beå vôõ ),

khoâng vaän haønh ñuùng yeâu caàu.

ñaõ baûo quaûn quaù laâu trong ñieàu kieän khoâng thích hôïp.

ñaõ traûi qua ñieàu kieän vaän chuyeån khoâng thích hôïp.

- Neáu khoâng chaéc chaén, nhö laø moät qui ñònh, maùy phaûi ñöôïc göûi trôû laïi nhaø saûn xuaát "Wissenschaftlich-Technische-Werkstätten GmbH" - ñeå söûa chöõa vaø baûo trì.

Allgemein Giôùi thieäu toång quaùt Allgemein Giôùi thieäu toång quaùt Die BSB-Thermostatenschränke schaffen

Allgemein

Giôùi thieäu toång quaùt

Allgemein

Giôùi thieäu toång quaùt

Die BSB-Thermostatenschränke schaffen die Voraussetzungen, BSB-Messungen bei der geforderten Wassertemperatur von 20°C ± 1°C durchzuführen.

Im Innern der Geräte befindet sich die Temperatur-MicroControl Unit (TMC) mit 4 Schuko-Steckdosen für 230 V, 50 Hz, einem Bedienfeld mit 2 Kontrolleuchten und dem Ein/Aus-Schalter mit Signalleuchte.

Nach dem Einschalten des Ein/Aus-Schalters am Bedienfeld leuchten zum Test

des Ein/Aus-Schalters am Bedienfeld leuchten zum Test kurz die beiden Kontrolleuchten " Einheit den Innenraum

kurz die beiden Kontrolleuchten "

Einheit den Innenraum , dabei wird entweder geheizt oder gekühlt.

" und "Alarm", dann thermostatisiert die TMC-

2 Lüfter sorgen für optimale Durchlüftung.

Die TMC-Einheit enthält eine Microcontroller-Regelung, die für geringstmöglichen Energiebedarf , optimale Temperaturkonstanz und sichere Funktion sorgt und einen On-line-Systemcheck durchführt.

Tuû maùt BOD taïo ra caùc ñieàu kieän ñeå thöïc hieän ño BOD taïi nhieät ñoä nöôùc yeâu caàu 20°C ± 1°C.

Trong tuû maùt, coù boä ñieàu khieån nhieät ñoä vi xöû lyù (TMC) vôùi 4 oå caém ñieän choáng shock söû duïng cho nguoàn ñieän 230 V, 50 Hz, moät baûng ñieàu khieån vôùi 2 ñeøn ñieàu khieån vaø coâng taéc On/Offû coù ñeøn baùo.

Khôûi ñoäng maùy baèng coâng taéc ñieän chính treân baûng ñieàu khieån, hai ñeøn ñieàu khieån seõ

baûng ñieàu khieån, hai ñeøn ñieàu khieån seõ saùng leân (ñeøn " gia nhieät hoaëc laøm

saùng leân (ñeøn "

gia nhieät hoaëc laøm laïnh, trong loøng tuû.

" vaø "Alarm"), sau ñoù boä TMC seõ baét ñaàu ñieàu chænh nhieät, thí duï

2 quaït gioù tuaàn hoaøn gioù toái öu.

· Boä TMC coù chöùa moät boä ñieàu khieån vi xöû lyù ñaûm baûo tieâu thuï naêng löôïng ôû möùc thaáp nhaát, oån ñònh nhieät ñoä toái öu, chöùc naêng an toaøn vaø thöïc hieän kieåm tra hieäu naêng heä thoáng tröïc tuyeán.

hieän kieåm tra hieäu naêng heä thoáng tröïc tuyeán. 3 - Trung Taâm Chaêm Soùc Khaùch
hieän kieåm tra hieäu naêng heä thoáng tröïc tuyeán. 3 - Trung Taâm Chaêm Soùc Khaùch
hieän kieåm tra hieäu naêng heä thoáng tröïc tuyeán. 3 - Trung Taâm Chaêm Soùc Khaùch

Inbetriebnahme

Ñöa vaøo vaän haønh

Inbetriebnahme Ñöa vaøo vaän haønh Inbetriebnahme Ñöa vaøo vaän haønh Bitte beachten Sie die beiliegende

Inbetriebnahme

Ñöa vaøo vaän haønh

Bitte beachten Sie die beiliegende Bedienungsanleitung der Firma Liebherr!

Xin xem höôùng daãn söû duïng cuûa haõng Liebherr keøm theo!

Die Geräte mit Glastür keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzen, da sich das Innere des Schranks dadurch unzulässig erwärmen kann!

Nach Transport vor dem Einschalten mindestens 120 Minuten warten.

Netzstecker an Steckdose (230 V / 50 Hz, Leistung siehe Technische Daten) anschließen.

Ein/Aus-Schalter an der Temperatur-MicroControl-Einheit einschalten. Der Schalter leuchtet grün, und die 4 Netzdosen im Gerät werden mit Netzspannung versorgt.

Tür schließen.

Die Solltemperatur im Schrankinnenraum ist nach 60 Minuten erreicht.

Hinweis:

Rührplattformen an der Vorderkante der Einlage im Thermostaten- schrank positionieren, um die Luftzirkulation an der Rückseite nicht zu behindern!

Khoâng ñeå aùnh naéng chieáu tröïc tieáp vaøo tuû coù cöûa baèng kính, aùnh naéng laøm cho loøng tuû noùng leân raát nhieàu!

Sau khi chuyeân chôû, chôø ít nhaát 120 phuùt tröôùc khi khôûi ñoäng tuû maùt.

Noái phích ñieän vaø oå ñieän nguoàn (230 V / 50 Hz, coâng suaát xin xem Thoâng soá kyõ thuaät).

Khôûi ñoäng boä ñieàu khieån nhieät ñoä vi xöû lyù baèng coâng taéc On/Off . Coâng taéc seõ saùng maøu xanh, vaø boán oå caém ñieän trong loøng tuû ñöôïc cung caáp ñieän ñeán.

Ñoùng cöûa laïi.

Nhieät ñoä yeâu caàu trong loøng tuû seõ ñaït ñeán trong voøng 60 phuùt.

Chuù yù :

Ñaët boä phaän khuaáy taïi caïnh tröôùc cuûa keä gaén trong tuû, ñeå traùnh caûn trôû gioù tuaàn hoaøn phía sau löng!

Empfohlene Einsatzbereiche

Khoaûng öùng duïng ñeà nghò

BSB-Messungen.

Ño BOD.

Betrieb /Wartung Vaän haønh / Baûo trì Funktion der Temperatur-MicroControl Unit TMC Chöùc naêng cuûa

Betrieb /Wartung

Vaän haønh / Baûo trì

Funktion der Temperatur-MicroControl Unit TMC

Chöùc naêng cuûa boä ñieàu khieån nhieät ñoä vi xöû lyù TMC

Anzeige

Funktion

Bedeutung

Leuchtet dauerhaft Solltemperatur erreicht

Leuchtet dauerhaft

Solltemperatur erreicht

Blinkt langsam (1 Hz) Solltemperatur fast erreicht (Abweichung zwischen 2 und 5 °C), das System

Blinkt langsam (1 Hz)

Solltemperatur fast erreicht (Abweichung zwischen 2 und 5 °C), das System arbeitet fehlerfrei.

Blinkt schnell (2 Hz) Solltemperatur noch nicht erreicht (Abweichung größer als 5 °C), das System

Blinkt schnell (2 Hz)

Solltemperatur noch nicht erreicht (Abweichung größer als 5 °C), das System arbeitet fehlerfrei.

"Alarm"

siehe Abschnitt

 

"Mögliche Fehler"

Chæ thò

Chöùc naêng

YÙ nghóa

Saùng Ñaït nhieät ñoä yeâu caàu

Saùng

Ñaït nhieät ñoä yeâu caàu

Nhaáp nhaùy chaäm (1Hz) Gaàn ñaït ñeán nhieät ñoä yeâu caàu (sai leäch trong khoaûng

Nhaáp nhaùy chaäm (1Hz)

Gaàn ñaït ñeán nhieät ñoä yeâu caàu (sai leäch trong khoaûng 2 vaø 5°C), heä thoáng vaän haønh ñuùng.

Nhaáp nhaùy nhanh(2Hz) Nhieät ñoä yeâu caàu chöa ñaït ñeán (sai leäch lôùn hôn 5

Nhaáp nhaùy nhanh(2Hz)

Nhieät ñoä yeâu caàu chöa ñaït ñeán (sai leäch lôùn hôn 5°C), heä thoáng vaän haønh ñuùng.

"Alarm"

Xem chöông "Caùc loãi "

 

Wartung

Baûo trì

Das Gerät ist wartungsfrei!

Thieát bò khoâng caàn baûo trì !

Caùc loãi Caùc loãi

Caùc loãi

Caùc loãi

Chæ thò

YÙ nghóa

Vieäc caàn laøm

nhaáp nhaùy nhanh trong hôn 2 giôø

nhaáp nhaùy nhanh trong hôn 2 giôø

Nhieät ñoä yeâu caàu chöa ñaït ñeán sau 2 giôø vaän haønh

 

- Coâng suaát toái ña cho pheùp cuûa boán oå caém ñieän ñaõ bò vöôït quaù (quaù taûi).

- Chæ noái vôùi taûi vôùi oå caém sao cho tuû vaãn giöõ ñöôïc coâng suaát vaän haønh toái ña.

 

- Heä thoáng laøm laïnh khoâng coøn vaän haønh ñöôïc.

- Goïi dòch vuï cuûa WTW !

"Alarm" saùng leân

Maùy tính tìm thaáy sai soùt vaø ngöøng ñieàu khieån töï ñoäng.

- Goïi dòch vuï cuûa WTW !

"Alarm" nhaáp nhaùy

Nhieät ñoä moâi tröôøng cho pheùp khoâng ñuùng yeâu caàu (< 10°C). Maùy vaãn tieáp tuïc vaän haønh ñuùng.

Neáu ñeøn "Alarm" khoâng taét sau 1 giôø, taêng nhieät ñoä moâi tröôøng leân.

Sau khi khôûi ñoäng baèng coâng taéc chính maùy khoâng hoaït ñoäng. (Ñeøn "Alarm" khoâng saùng leân).

Maùy khoâng ñöôïc cung caáp nguoàn ñieän.

Kieåm tra nguoàn ñieän. Neáu khoâng goïi kyõ thuaät vieän cuûa WTW!

Boä phaän khuaáy töø noái vaøo maùy khoâng hoaït ñoäng.

OÅ caém ñieän ñaõ bò quaù taûi.

töø noái vaøo maùy khoâng hoaït ñoäng. OÅ caém ñieän ñaõ bò quaù taûi. Thay caàu

Thay caàu chì an toaøn.

ñieän ñaõ bò quaù taûi. Thay caàu chì an toaøn. Moãi oå caém ñieän (trong 4

Moãi oå caém ñieän (trong 4 oå) chæ ñöôïc gaén vôùi taûi cao nhaát laø 35 VA. Taûi cao hôn coù theå laøm quaù taûi cho maùy. Trong tröôøng hôïp naøy caàu chì an toaøn seõ taùc ñoäng ngaét nguoàn ñieän cung caáp cho oå caém. Thay theá caàu chì ôû phía tröôùc cuûa boä TMC. Chæ duïng caàu chì 1.6 AM.

Chæ ñaët boä BOD vaøo trong tuû ! Neáu chæ söû duïng moät phaàn loøng tuû, neân söû duïng ôû phaàn phía treân cuûa tuû. Neáu söû duïng toaøn boä loøng tuû, caàn chuù yù chöøa khoaûng troáng ñeå tuaàn hoaøn gioù.

Technische Daten

Thoâng soá kyõ thuaät

Technische Daten Thoâng soá kyõ thuaät Modell TS 606/2 TS 606/3 TS 606/4 Model Best.-Nr. 208

Modell

TS 606/2

TS 606/3

TS 606/4

Model

Best.-Nr.

208

252

208

362

208

355

Order no.

     

Anschlußwert Nguoàn ñieän yeâu caàu

230V / 50 Hz

230V / 50 Hz

230V / 50 Hz

Leistungsaufnahme Coâng suaát tieâu thuï

120W

140W

150W

Raumtemperatur Nhieät ñoä phoøng

10

- 32°C

10 - 32°C

10 - 32°C

Fassungsvermögen

180

l

260

l

360

l

Theå tích

     

Außenabmessungen Kích thöôùc ngoaøi

     

Höhe

/

Cao

850

mm

1215

mm

1589

mm

Breite

/

Roäng

602

mm

602

mm

602

mm

Tiefe

/

Saâu

600

mm

600

mm

600

mm

Gewicht netto

Gewicht brutto

Khoái löôïng tònh Khoái löôïng thoâ

38

kg

46

kg

61.5 kg

40

kg

49.5 kg

65

kg

Innenabmessungen Kích thöôùc trong

     

Höhe

/

Cao

734

mm

1047

mm

1418

mm

Breite

/

Roäng

513

mm

513

mm

513

mm

Tiefe

/

Saâu

433

mm

432,5 mm

432,5 mm

Temp. MicroControl TMC

     

Höhe

/

Cao

120

mm

120

mm

120

mm

Breite /

Roäng

340

mm

340

mm

340

mm

Elektronische Temp.regelung Ñieàu khieån nhieät ñoä ñieän töû

     

Standard-Temperatur Nhieät ñoä tieâu chuaån

20°C ± 1°C

20°C ± 1°C

20°C ± 1°C

Microcontroller für minimalen Energiebedarf Ñieàu khieån vi xöû lyù ñeå coâng suaát tieâu thuï nhoû nhaát

ja

ja

ja

Coù

Coù

Coù

Innensteckdosen OÅ caém ñòenh beân trong

4

4

4

Axiallüfter zur Luftumwälzung Quaït gioù ñöùng

2 x 163 m³/h

2 x 163 m³/h

2 x 163 m³/h

Kühlmittel R 134a Taùc nhaân laïnh R 134a

100

g

120

g

170

g

Prüfzeichen

 

GS, CE

GS, CE

GS, CE

Test certificates

Technische Daten Thoâng soá kyõ thuaät Modell TS 1006 TS 606-G/2 TS 606-G/4 Model Best.-Nr.

Technische Daten Thoâng soá kyõ thuaät

Modell

TS 1006

TS 606-G/2

TS 606-G/4

Model

Best.-Nr.

208

622

 

208

253

208

356

 

Order no.

     

Anschlußwert Nguoàn ñieän yeâu caàu

230V / 50 Hz

230V / 50 Hz

230V / 50 Hz

Leistungsaufnahme Coâng suaát tieâu thuï

150W

 

130W

170W

 

Raumtemperatur Nhieät ñoä phoøng

10

- 32°C

10 - 32°C

10

- 32°C

Fassungsvermögen

500

l

 

180

l

360

l

 

Theå tích

     

Außenabmessungen Kích thöôùc ngoaøi

     

Höhe

/

Cao

1515

mm

884

mm

1589

mm

Breite

/

Roäng

755

mm

602

mm

602

mm

Tiefe

/

Saâu

715

mm

600

mm

600

mm

Gewicht netto

Gewicht brutto

Khoái löôïng tònh Khoái löôïng thoâ

76

kg

50.5

kg

82.5 kg

 

80

kg

48.5

kg

79

kg

Innenabmessungen Kích thöôùc trong

     

Höhe

/

Cao

1338

mm

734

mm

1418

mm

Breite

/

Roäng

646

mm

513

mm

513

mm

Tiefe

/

Saâu

516

mm

433

mm

432,5 mm

Temp. MicroControl TMC

     

Höhe

/

Cao

120

mm

 

120

mm

120

mm

 

Breite /

Roäng

340

mm

340

mm

340

mm

Elektronische Temp.regelung Ñieàu khieån nhieät ñoä ñieän töû

     

Standard-Temperatur Nhieät ñoä tieâu chuaån

20°C ± 1°C

20°C ± 1°C

20°C ± 1°C

Microcontroller für minimalen Energiebedarf Ñieàu khieån vi xöû lyù ñeå coâng suaát tieâu thoï nhoû nhaát

ja

ja

ja

coù

 

coù

coù

 

Innensteckdosen OÅ caém ñieän beân trong

4

4

4

Axiallüfter zur Luftumwälzung Quaït gioù ñöùng

2 x 163 m³/h

2 x 163 m³/h

2 x 163 m³/h

Kühlmittel R 134a Taùc nhaân laïnh R 134a

240

g

 

100

g

170

g

 

Prüfzeichen

 

GS, CE

 

GS, CE

GS, CE

 

Test certificates

   

Servicehinweise

Chuù yù söõa chöõa

Servicehinweise Chuù yù söõa chöõa Die folgenden Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer von WTW
Servicehinweise Chuù yù söõa chöõa Die folgenden Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer von WTW

Die folgenden Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer von WTW autorisierten Fachkraft ausgeführt werden!

Caùc coâng vieäc baûo trì vaø söûa chöõa sau ñaây phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi kyõ thuaät vieân coù chuyeân moân vaø ñöôïc pheùp cuûa WTW!

sau ñaây phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi kyõ thuaät vieân coù chuyeân moân vaø ñöôïc pheùp
Servicehinweise Chuù yù söûa chöõa 10 - Trung Taâm Chaêm Soùc Khaùch Haøng WTW Vieät

Servicehinweise

Chuù yù söûa chöõa

Servicehinweise Chuù yù söûa chöõa 10 - Trung Taâm Chaêm Soùc Khaùch Haøng WTW Vieät Nam
Chuù yù söûa chöõa Tröôùc khi môû TMC, gôõ phích caém ñieän ra khoûi nguoàn

Chuù yù söûa chöõa

Tröôùc khi môû TMC, gôõ phích caém ñieän ra khoûi nguoàn ñieän Ñang caàm caùc boä phaän khoâng ñöôïc baûo veä.

Laøm gì neáu?

1. Ñeøn LED nhaáy nhaùy nhanh

Sau 2 giôø, ñeøn phaûi töï ñoäng ngöøng nhaáp nhaùy. Neáu khoâng, kieåm tra heä thoáng (xem "Kieám tra heä thoáng laøm maùt"). Neáu heä thoáng laøm maùt vaän haønh toát, thay theá board ñieàu khieån hoaëc boä TMC.

2. Ñeøn LED ñoû nhaáp nhaùy

Tuû ñaët ôû nôi coù nhieät ñoä moâi tröôøng khoâng cho pheùp (< 10°C), nhieät ñoä trong loøng

tuû nhoû hôn 10°C. Tình traïng naøy phaûi ñöôïc thay ñoåi töï ñoäng trong khoaûng 2 giôø.

Neáu khoâng, ñaët tuû ôû nôi coù nhieät ñoä moâi tröôøng cho pheùp (10 °C

32 °C).

Neáu khoâng phaûi laø do nhieät ñoä khoâng cho pheùp, thay theá board ñieàu khieån hoaëc boä TMC.

3. Ñeøn LED ñoû saùng

Beân trong loøng heä thoáng ñang quaù noùng. Taûi tieâu thuï noái vôùi oå caém ñieän trong loøng tuû tieâu thuï vöôït quaù coâng suaát cho pheùp (35 VA cho moãi oå caém). Laáy taát caû caùc nguoàn noùng khoâng cho pheùp ra khoûi tuû. Neáu khoâng phaûi, thay board ñieàu khieån hoaëc boä TMC.

4. Khoâng coù ñieän theá taïi boán oå caém ñieän

Thay caàu chì ôû phía tröôùc boä TMC Chæ söû duïng loaïi ñöôïc neâu (1.6 AM).

5. Chæ coù moät quaït gioù laøm vieäc

Thay quaït gioù bò hö (hoûng) hay boä TMC.

6. Quaït gioù khoâng laøm vieäc, ñeøn coâng taéc chính khoâng saùng

Kieåm tra nguoàn ñieän cung caáp Neáu khoâng, gôõ phích ñieän nguoànn ra, sau ñoù gôõ boä TMC ra. Thay theá caàu chì an toaøn treân board ñieàu khieån. Ñeå an toaøn, chæ söû duïng caàu chì loaïi 5AT! Neáu khoâng, thay theá board ñieàu khieån hoaëc boä TMC.

Kieåm tra heä thoáng laøm maùt Ñeå kieåm tra heä thoáng laøm maùt, Noái ngaén maïch hai ñaàu kim taïi phích St1 treân board ñieàu khieån vaø laáy 2 caùp maøu ñoû (gia nhieät) ra khoûi keïp. Heä thoáng laøm maùt seõ vaän haønh lieân tuïc sau ñoù (vò trí 3). Sau khi söûa chöõa heä thoáng laøm maùt, thaùo daây noái ngaén maïch ra khoûi phích St1 vaø gaén caùc caùp ñoû (gia nhieät) trôû laïi keïp maøu ñoû.

Servicehinweise

Chuù yù söûa chöõa

Servicehinweise Chuù yù söûa chöõa Teilenummern Ersatzteile Maõ soá cuûa phuï kieän thay theá TMC-Unit

Teilenummern Ersatzteile

Maõ soá cuûa phuï kieän thay theá

TMC-Unit

Boä TMC

14435/

Reglerplatine

Board ñieàu khieån

14436/

Lüfter

Quaït gioù

14437/

Steckdosen

OÅ caém

14438/

Sicherungen

Caàu chì

14439/

Netzschalter

Coâng taéc chính

14440/

Sicherungshalter

Giaù giöõ caàu chì

14441/