Sie sind auf Seite 1von 2

C

ARMS Ltd. - P.O. Box 63, Marsa, MRS 1000, Malta


customercare@arms.com.mt

Applikazzjoni gat-tneija tas-servizz tal-Ilma


Application for removal of water service

www.smartutilities.com.mt

GALL-UU TAL-UFFIJU
FOR OFFICE USE ONLY

Numru ta notifika
Notification number

Sezzjoni A / Section A
1. Numru tal-kont/Account Number

Dettalji ta Sid il-Kont /Account Holder DetailsKunjom/Surname
2. (a) Isem u kunjom
Name and surname

Isem/Name


(b) Numru tal-Karta tal-Identit
Identity Card Number
(c) Mobajl / Telefon
Mobile / Telephone

Numru jew isem tal-fond/Number or name of premises
(d) Indirizz ta fejn irid jitnea is-servizz
Address from where service is to be removed

Triq/Street

Lokalit/Locality

Kodii Postali/Postcode

Dettalji tal-persuna li ser tifta il-post


Details
of person who will provide access

Kunjom/Surname

3. (a) Isem u kunjom


Name and surname

Isem/Name


(b) Mobajl / Telefon
Mobile / Telephone

Numru jew isem tal-fond/Number or name of premises
(c) Indirizz postali
Postal address

Triq/Street

Lokalit/Locality

Kodii Postali/Postcode

Sezzjoni B / Section B
1. Gal xiex qed jintua l-post
Purpose for which premises is used

Residenzjali

Residential

Non-Residenzjali
Non-Residential

2. Numru tal-kont (jekk japplika)


Account Number (if applicable)
3. Numru tal-meter tal-Ilma / Water meter number
AVVI DWAR IL-PRIVATEZZA TAL-INFORMAZZJONI
L-informazzjoni personali mibura fdin il-formola ser tii pproessata minn ARMS Ltd fisem il-Korporazzjoni gas-Servizzi tal-Ilma u l-Korporazzjoni Enemalta. Dan
l-ipproessar ser isir bkunfidenzjalita` u gall-iskop sabiex jinaru u jintbagtu l-kontijiet gas-servizzi pprovduti mill-korporazzjoni rispettiva. Gandek id-dritt li taessa,
tibdel, u fejn huwa applikabli, tassar l-informazzjoni li tikkonernak. ARMS Ltd tigura li l-informazzjoni personali dwarek tii pproessata bmod rett. Id-dettalji tiegek
jistgu jiu wati minn ARMS Ltd sabiex jintbagtu messai ta promozzjoni fuq servizzi li, minn mien gall-mien, il-kumpanija tibgat. Jekk ma tixtieqx li tirievi dawn
il-messai, inti mitlub/a sabiex tinfurmana bil-miktub fl-indirizz li jidher hawn fuq.
DATA PROTECTION NOTICE
The personal data contained in this application form shall be processed by ARMS Ltd on behalf of Water Services Corporation and Enemalta Corporation in strict
confidentiality and for the purpose of billing you for the services rendered by the respective corporation. You have the right to access, rectify, and where applicable, erase
any data concerning you. ARMS Ltd guarantees fair processing of your personal data. Your contact details may be used by ARMS Ltd to send marketing communications
regarding the services which the organisation may, from time to time, promote. Should you wish not to receive such communications, you are being requested to inform
us in writing at the address indicated above.

ARMS Ltd. - P.O. Box 63, Marsa, MRS 1000, Malta


customercare@arms.com.mt

www.smartutilities.com.mt

Applikazzjoni gat-tneija tas-servizz tal-Ilma


Application for removal of water service

Sezzjoni /Section C
Data tal-qari tal-arlo
Date of meter reading

dd

mm

yyyy

Qari tal-meter tal-ilma / Water meter reading


Numru tal-meter tal-ilma / Water meter number
1. Jekk gandek sistema Fotovoltajka installata fil-fond tiegek, jekk jogbok imla sezzjoni 2 minflok din is-sezzjoni
If you have a Photovoltaic system installed at your premises, please fill section 2 below instead of this section
Qari tal-meter tal-Elettriku / Electricity meter reading
Numru tal-meter tal-Elettriku / Electricity meter number
2. Imla BISS din is-sezzjoni jekk gandek sistema Fotovoltajka installata fil-fond tiegek
Fill in this section ONLY if you have a Photovoltaic system installed at your premises
Numru tal-meter tal-Elettriku / Electricity meter number
Qari tal-meter tal-Elettriku (Export) / Main Electricity Meter Reading (Export)
Qari tal-meter tal-Elettriku (Import) / Main Electricity Meter Reading (Import)
Numru tal-Meter tal-PV / PV Meter Number
Qari tal-Elettriku tal-PV / PV Electricity Reading

Sezzjoni D /Section D

1. Kopja tal-Karta tal-Identit tal-applikant.


Copy of Identity Card of the applicant.

2. It-tneija tal-meter tal-ilma hija bxejn. / Water meter removal is free of charge.
3. Applikazzjonijiet minn persuni li jkollhom dejn gadu pendenti fuq il-kont taghom ma jiux aettati.
Applications from persons who have outstanding debts on their accounts will not be accepted.
4. Ikun metie applikazzjoni dida u d-dokumentazzjoni relevanti flimkien mal-miata rispettiva meta jitwaal mill-did meter li
kien tnea fuq talba ta sid il-kont, jew membru tal-familja tiegu/tagha fka li sid il-kont ikun mejjet.
A new application together with all relevant documentation plus the respective fee shall be required for the reinstatement of a
meter where such a meter has been previously removed at the demand of the account holder, or of a member of his/her family
in the event of decease of the account holder.
5. Jekk sid il-kont huwa mejjet, prova li l-persuna li qiegda tapplika hija sid id-dar hija metiea. L-applikant jista jissottometti
dikjarazzjoni tan-nutar li huwa sid il-fond, jew jipprovdi prova ora bal kopja tal-wirt. Fejn hemm ijed min werrieta wada,
firma mill-werrieta kollha, jew dikjarazzjoni min-nutar, li l-werrieta qed jaqblu li jittnea s-servizz ta l-ilma, huwa metie.
In the case that the account holder is deceased, the applicant needs to provide proof of ownership of the said premises. The
applicant may submit a notary declaration, or any other proof such as a copy of the will. In the case of more than one property
owner, a signed authorisation from all owners, or a notary declaration, declaring that all owners agree to the removal of the
water service, is required.

Jien hawn tat iffirmat qieged napplika gat-tneija tal-provvista tal-ilma tat il-kundizzjonijiet hawn fuq imsemmija, u skond ir-Regoli tal-Provvista tal-Ilma.
I, the undersigned, hereby apply for the removal of water supply in accordance with the conditions mentioned in this application, and in accordance to the Water
Supply Regulations.
Is-servizz gat-termini ta din l-applikazzjoni gandu jingata skont il-leilazzjoni pertinenti u mingajr ebda preudizzju gad-drittijiet tat-terzi. L-applikant jidol
responsabbli gall-eattezza u l-verit tal-informazzjoni pprovduta u kull ineattezza gandha tkun suetta gat-termini tal-liijiet ta Malta, u bala riultat,
fost affarijiet ora, jista jkun hemm sospensjoni tas-servizz u / jew jittiedu passi udizzjarji fil-Qorti. L-applikant jikkonferma li qed jifhem din id-dikjarazzjoni u
l-konsegwenzi li orr magha u jaqbel bis-si u bla riserva mal-kontenut tagha.
The service in terms of this application shall be furnished in accordance to the pertinent legislation and without any prejudice to third party rights. The applicant is
fully responsible for the accuracy and for the truthfulness of the information provided and any inaccuracy shall be dealt with in terms of the laws of Malta and shall
result, amongst others, in the suspension of the supply and/or in the institution of judicial proceedings. The applicant confirms that he understands this declaration
and the consequences thereof and agrees entirely and without reservation with its contents.

Firma/Signature

Data/Date

ACC 502/3 1x2 9/11

Sezzjoni E /Section E