Sie sind auf Seite 1von 47

TEMELJENJE

Izvedba
Proraun

KONSTRUKCIJE

Armiranje

NAPOMENA: Podaci i slike od Slide 1 do 13 preuzeti su iz skripte: Tanja Roje-Bonacci : Posebna poglavlja iz temeljenja, 2007.

KONSTRUKCIJE

TEMELJ je dio graevine kojim se optereenja iz KONTROLIRANE graevine


prenose u PRIRODNU sredinu, tlo, na nain da graevina bude trajno upotrebljiva

Postupakprojektiranjatemelja(Collin,2002)

KONSTRUKCIJE

PLITKO TEMELJENJE - svako ono temeljenje koje zadire u dubinu, dovoljnu da


se zadovolje zadani uvjeti slijeganja i nosivosti, a temeljna ploha se nalazi
neposredno ispod najnie kote graevine koju na sebi nosi.

Osnovni smisao plitkog temeljenja je da se optereenje s graevine na tlo prenosi


iskljuivo pritiskom temeljne plohe na tlo.

Podjelaplitkogtemeljenjapooblikutemeljnestope

KONSTRUKCIJE

temelji samci: jedan temelj - jedan stup

Podjelaplitkogtemeljenjapooblikutemeljnestope

KONSTRUKCIJE

temeljni rotilji: nose zidove i stupove istovremeno (ne treba ih mijeati


s konstrukcijama koje imaju vezne grede izmeu elemenata temeljenja
iz drugih razloga, npr. seizmika)

Podjelaplitkogtemeljenjapooblikutemeljnestope

KONSTRUKCIJE

temeljne ploe: rasprostiru optereenje od zidova i stupova graevine


na veliku povrinu te smanjuju intenzitet naprezanja na tlo

Podjelaplitkogtemeljenjapooblikutemeljnestope

KONSTRUKCIJE

temeljni nosai: predstavljaju neprekinute temelje, tokasto optereene


stupovima graevine koju nose ili su podloga kolosjecima raznih
inskih vozila (kranske staze, kada nosai lee na tlu) kada su
optereeni pokretnim optereenjem

Podjelaplitkihtemeljapokrutosti
krutiplitkitemelji(samci,trake,ponekadrotiljiiploe)
savitljiviplitkitemelji(temeljninosai,rotilji,ploe)

Temeljenjenapoboljanomtlu

KONSTRUKCIJE

Ovdjespadajunajrazliitijizahvatizapoboljanjepodtemeljnog tlausmislu
njegovihsvojstavaprvenstvenostiljivosti,anaravnoinosivosti.
Premadananjemstanjutehnologijetosu:
zamjenamaterijalasailibezupotrebegeotekstila;
dinamikozbijanjetlaspovrine;
dubinskovibriranjetla;
ubrzavanjeprocesakonsolidacijeuspravnimdrenovima;
poveanjegustoetlaugradnjomljunanihpilota;
poboljanjesvojstavatlaugradnjomljunanihpilotauzvibriranje;
poboljanjesvojstavatlamlazniminjektiranjem;
poboljanjesvojstavatlasustavommikropilota

Dubokotemeljenje
svako ono temeljenje pri kojem se optereenje na tlo osim preko
dodirnog pritiska temeljne plohe na tlo, prenosi i trenjem po platu tijela
ugraenog u tlo ispod najnie kote graevine koju temelj nosi
iznimku ine jedino piloti koji optereenje predaju izravno na vrstu
stijensku podlogu

KONSTRUKCIJE

duboko temeljenje primjenjuje se kod sloenijih graevinskih zahvata,


kada temeljno tlo, na dohvatljivoj dubini koja odgovara plitkom ili
produbljenom temeljenju, nema svojstva koje mogu zadovoljiti traenu
kakvou s obzirom na dozvoljena slijeganja i /ili dozvoljenu nosivost

Podjeladubokogtemeljenja

KONSTRUKCIJE

Osnovnioblicidubokihtemeljamoguseprikazatikakoslijedi:
dubokimasivnitemelji,
piloti,
pojedinanitemeljivelikihtlocrtnihdimenzija(kesoni,bunariisanduci),
graevinekojestemeljeminejedinstvenucjelinu,kaona primjer
priobalnegraevine (dijafragme,zagati,prevodnice)

Dubokimasivnitemelji

KONSTRUKCIJE

prelaznitipkapilotima,
izvedenimetodommlaznoginjektiranja metodaomoguavaizvedbu
ojaanogmasivnogblokaispodpovrinekojujepotrebnotemeljiti,
nosivostovakvogblokaraunasekaonosivostdubokogmasivnogtemelja
kojinosinatrenjeinadodirnuplohutemeljtlo
akosustupnjaci dovoljnodalekopretvarajuseugrupupilotailiuniz
pojedinanihpilota

KONSTRUKCIJE

Pilotiiliralanjenidubokitemelji

moguoptereenjeprenositipoprincipujedanpilotjedanstup(pilon)ili

mogubitisnaglavnomkonstrukcijomspojeniugrupekojeprenose
optereenjesgraevineprekonaglavnekonstrukcijenapilotepautlo

Dubokitemeljimoguseizvestiodpanelatehnologijom
dijafragmiilimixedinplace(MIP)tehnologijom

KONSTRUKCIJE

Hibridnotemeljenje
Hibridnotemeljenjenastajekada
ploatemeljenanapilotimanelei
iskljuivonaglavamapilotave
preostalompovrinomleiioslanja
senatlo
Javljasekodtemeljenjanebodera

ODABIRNAINAIDUBINETEMELJENJA
Minimalna dubina temeljenja odreena je propisima: uvjet da temeljna ploha
bude ispod dubine smrzavanja - za Hrvatsku je to 0,8 m ispod povrine terena.

KONSTRUKCIJE

ODABIRPREMAZAHTJEVIMAGRAEVINE

KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI
1.

KARAKTERISTIKETEMELJNOGTLA

KONSTRUKCIJE

KRUTOSTIDEBLJINAPOJEDINIHSLOJEVATLAISPODGRAEVINE
HOMOGENOSTTEMELJNOGTLA
NIVOPODZEMNEVODE(UZGON)

2.

OPTEREENJEGRAEVINEIKONCENTRACIJAOPTEREENJANAGRAEVINI
POLOAJ,NAINDJELOVANJAIINTENZITETUPORABNOGOPTEREENJA
SEIZMIKA

2.

TIPKONSTRUKCIJE

RAVNOMJERNOILINERAVNOMJERNOOPTEREENJENATEMELJNOTLO
TORNJEVIILIGRAEVINEVELIKETLOCRTNEPOVRINEIMALEVISINE
STATIKISUSTAV
UVJETIUPORABE

KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI
Plitkotemeljenje
primjenjujesekodhomogenogtladostatnenosivosti
TRAKASTITEMELJI
kodlinijskogoptereenjatla
TEMELJISAMCI
kodkoncentriranogoptereenjatla

KONSTRUKCIJE

TEMELJNAPLOAISPODITAVOGTLOCRTAGRAEVINE
kodzgradasaujednaenimkoncentriranimsilamanamjestu
oslanjanastupova
kodvelikoguzgona
TEMELJNAPLOAPODEBLJANANAPOJEDINIMDIJELOVIMA
kodzgradasaLOKALNOVELIKIMkoncentriranimsilamanamjestu
oslanjanastupovai/iliVELIKIMLINIJSKIMSILAMAnamjestu
oslanjanjapojedinihzidova

KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI
Temeljisamci

Prviizborpritemeljenjustupovazbogjednostavnostiimalihtrokovaizvedbe

Primjenatemeljasamacakodmalihzgradakada:
a) Svakistuppreuzimaoptereenjesacca 25m2 tlocrtnepovrinezgrade
b) Optereenjesvakeetaeiznosicca 10kN/m2
c) Temeljiprekrivajumanjeod50%tloctne povrinezgrade
d) Kontaktnonaprezanjenatloiznosi100do300kPa

Temeljisamciseneprimjenjujukodtemeljenjanamekimglinamaipijesku
nosivostimanjeod100kPa
Temeljisamcisemogukoristitisamoakoublizininemadrugihtemeljaili
loijegtlaunutaranvelope naprezanjakojuuzrokujepromatranitemelj

KONSTRUKCIJE

Diferencijalnaslijeganjaizmeususjednihtemeljasamacamoguseeliminirati
povezivanjemtemeljasamacaarmiranobetonskimgredama
Povezivanjegredamapoveavastabilnostkonstrukcijenaheterogenimtlima

KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI
Temeljneploe

KONSTRUKCIJE

Primjenatemeljnihploa,anetemeljasamacakada:
a) Temeljisamciprekrivajuvieod50%tloctne povrinezgrade
b) Zgradaimanekolikopodzemnihetaaispodrazinepodzemnevode
c) Temeljnotloimanekolikopodrujasavrloloimtlomtejepotrebno
izvestikompenzaciju,imesesmanjujunaprezanjanatlo

Temeljneploeseizvodekodzgradasa8ilivieetaaikadajenosivost
tlamanjaod150kPa

Rijetkoseizvodekodzgradaniihod7katovajersuskupikaoiduboki
temelji

Kodpijesakanosivosticca 75kPa mogujeslomtemeljneploeuslijed


savijanjailidiferencijalnihslijeganja

KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI

KONSTRUKCIJE

Dokaznosivostitemeljneploeispodzgrade

Nijepotrebnodokazivatislomtla,klizanjeiprevrtanjegraevine

Debljinaploeodreujeseizstatikogprorauna UPRAVILUJE
MJERODAVANPROBOJTEMELJNEPLOE

KodBIJELEKADEmjerodavanjestatikiproraunpremaUPORABLJIVOSTI
(vodonepropusnost +irinapukotina)

UZGON ponekadseizvodidebljatemeljnaploakakobiseosigurala
dovoljnasigurnostprotivisplivavanjagraevine

Ploaomoguujeujednaavanjeslijeganja

UPRAVILUBOLJERJEENJEODTEMELJASAMACAILITRAKASTIHTEMELJA
(alizahtjevaveiutroakmaterijala)

KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI
Kriterijzatemeljnuplousalokalnimojaanjem
Ujednaavanjenaprezanjanatlokodvelikihkoncentriranihililinijskihsila
Ojaanjemoraimatidovoljnovelikutlocrtnupovrinukakobisepostiglo
izjednaavanjenaprezanjaideformacija
Debljinaploeizvanpodrujaojaanjaodreujesepokriterijunosivostina
pritisaktlaiuzgon

Prednostiinedostaciplitkogtemeljenja

KONSTRUKCIJE

PREDNOST:
Ekonominotemeljenjekodtladostatnenosivosti
NEDOSTATAK:
Upravilupostojeznatnadiferencijalnaslijeganjakodtemeljenjanatrakastim
temeljimaitemeljimasamcima UNOSESEPRISILNEDEFORMACIJEU
KONSTRUKCIJU primjenatemeljnihploailidrugaijetemeljenje

TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
STATIKIDOKAZNOSIVOSTIIUPORABLJIVOSTIPLITKOG
TEMELJA
DOKAZNAPREZANJANATLO
DOKAZEKSCENTRINOSTIOPTEREENJANATEMELJ
DOKAZNAKLIZANJEIPREVRTANJETEMELJA
DOKAZNASLOMTLA(kaoalternativadokazunaprezanjanatlo)

KONSTRUKCIJE

DIMENZIONIRANJETEMELJA(Graninostanjenosivostiiuporabljivosti)

TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DOKAZEKSCENTRINOSTIOPTEREENJA

Potrebnojedokazatidasezaosnovnaoptereenjarezultantna silanalaziu
1.jezgripoprenogpresjekatemelja CIJELAPOVRINATEMELJAJEU
TLAKU,NEMAODIZANJATEMELJAODTLA

KONSTRUKCIJE

Mx momentsavijanjaokoosix
My momentsavijanjaokoosiy
V vertikalnasilanatemelj

TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DOKAZEKSCENTRINOSTIOPTEREENJA

KONSTRUKCIJE

Zaostalaoptereenjarezultantna silasemoranalazitiu2.jezgripoprenog
presjeka(doputaseodizanje temelja)

TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DOKAZNAPREZANJANATLO
Naprezanjanatlomorajubitimanjailijednakamaksimalnodoputenomnaprezanju

JEDNOOSNOSAVIJANJE:ex =0iliey =0

KONSTRUKCIJE

a),b)dokazati!

TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DOKAZNAPREZANJANATLO
Naprezanjanatlomorajubitimanjailijednakamaksimalnodoputenomnaprezanju

DVOOSNOSAVIJANJE
c)itavpresjekjeuTLAKU

KONSTRUKCIJE

d)presjeksedijelomodieodtla

IztablicapremaHlsdnkeru

TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DIMENZIONIRANJETEMELJA
PRIMJER:TEMELJOPTEREENVERTIKALNOMCENTRINOMSILOM

PRITISAKNATLO:
ps =N/A

KONSTRUKCIJE

PROVODISEDOKAZNASAVIJANJE,
POSMIKIPROBOJUPRESJEKU
UDALJENOM(c+h)/2OD
VERTIKALNEOSISTUPAZASILUQR
ZAEKSCENTRINOOPTEREENJE
POTREBNOODREDITIVERTIKALNU
SILUQR INTEGRACIJOM
NAPREZANJAPOPOVRINITEMELJA

TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DIMENZIONIRANJETEMELJA
PRIMJER:TEMELJOPTEREENVERTIKALNOMCENTRINOMSILOM

KONSTRUKCIJE

ARMIRANJETEMELJA:

TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DIMENZIONIRANJETEMELJA

KONSTRUKCIJE

PROBOJTEMELJNEPLOE najeemjerodavanpridimenzioniranjutemeljasamaca

TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DIMENZIONIRANJETEMELJA

KONSTRUKCIJE

PROBOJTEMELJNEPLOE ARMIRANJEPOVIJENIMIPKAMA

TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DIMENZIONIRANJETEMELJA

KONSTRUKCIJE

PROBOJTEMELJNEPLOE ARMIRANJESPONAMA

TRAKASTITEMELJI

KONSTRUKCIJE

Trakastitemeljiseizvodeispodzidovailiispodnizastupova

TemeljiimajuoblikobrnutogTpresjeka
Upoprenomsmjerutemeljimakonzolneistakekojeseproraunavajunareaktivno
optereenje
Debljinaploenakrajuiznosibarem20cm.
Zamalekonzolneistaketemeljazadravasekonstantnadebljinaploe.
Uuzdunomsmjerutrakastitemeljnosikaokontinuiraninosanasavijanjepod
djelovanjemkoncentriranihsilaodstupovaiodraspodijeljenihreaktivnihnaponana
temeljnojplohi.
Visinarebraslijediizuvjetaosiguranjadovoljnekrutostitrakastogtemelja.
Krutostnasavijanjetrakastogtemeljaicijelekonstrukcijenadtemeljem:
morabititakvadanenastanekoncentracijanaponapodstupovima
nejednolikoslijeganjemorabitimanjeod1/1000razmakastupova

TRAKASTITEMELJI

KONSTRUKCIJE

PRORAUNSKIMODEL

Proraunskimodel gredanaelastinopopustljivimosloncima
Horizontalnopridranjepotrebnozbogstabilnostinumerikogprorauna
Winklerovmodeltemeljnogtla nizdiskretnihoprugaodgovarajuekrutosti

TRAKASTITEMELJI

KONSTRUKCIJE

ARMIRANJETRAKASTOGTEMELJAISPOD2STUPA

TRAKASTITEMELJI
ARMIRANJETRAKASTOGTEMELJAISPODVIESTUPOVA SREDNJEPOLJE

KONSTRUKCIJE

Donjauzdunaarmaturarasporeujesepocijelojirinitemeljapriemuse
2/3armaturerasporeujeuirinirebara
AkojeproraunskapoprenasilaVSd veaodotpornostineraspucalog
betonskogpresjekaVRd1,proraunavasearmaturazapreuzimanjeglavnih
vlanihnapona koseipkeilispone

TRAKASTITEMELJI

KONSTRUKCIJE

ARMIRANJE
TRAKASTOGTEMELJA

TEMELJNEPLOE
Temeljneploeispodzgradamogubiti:
a) PUNE,
b) REBRASTE
c) UPLJE
Izbortipatemeljneploeovisio:
konstrukcijskojshemigraevine
veliiniirasporeduoptereenjautlocrtu
nosivostiideformabilnosti tla

KONSTRUKCIJE

PUNAPLOA
najjednostavnijioblikgledeizvedbe,alijeveiutroakmaterijala
debljinaploe=1/6razmakastupova
REBRASTATEMELJNAPLOA
zaveeoptereenjeiveerazmakestupovarebraseprojektirajupoosima
stupova
UPLJISANDUASTITEMELJI
imajunajveukrutost,alizahtijevajuvelikiutroakmaterijalaikompliciranisu
zaizvedbu

TEMELJNEPLOE
PRORAUNSKIMODEL

1.ploninosa,ili

KONSTRUKCIJE

2.dijeljenjemu
trakeparalelne
uzdunimi
poprenimosima
stupovaploase
aproksimira
tapnim sustavom
(rotilj)

KONSTRUKCIJE

TEMELJNEPLOE

NAGLAVNICAPILOTA
PRORAUNSKIMODELNAGLAVNICE

KONSTRUKCIJE

Ploepilotaseizvodedebelekakobisesileizstupapododgovarajuimkutom
rasporedileupilote
Pritomdolazidoskretanjavertikalnesiletesepojavljujuhorizontalnesilekojese
preuzimajuarmaturomudonjojzoniploe

NAGLAVNICAPILOTA

KONSTRUKCIJE

ARMATURAPILOTA

NAGLAVNICAPILOTA

KONSTRUKCIJE

ARMATURAPILOTA

NAGLAVNICAPILOTA

KONSTRUKCIJE

ARMATURAPILOTA

KONSTRUKCIJE

DUBOKO TEMELJENJE VIJADUKTA MIRNA

DUBOKO TEMELJENJE VIJADUKTA MIRNA

KONSTRUKCIJE

Sprezanje pilota i naglavne ploe

DUBOKO TEMELJENJE VIJADUKTA MIRNA

KONSTRUKCIJE

Armatura
naglavne ploe

KONSTRUKCIJE

OBNOVA STUPA S6 MOSTA JASENOVAC

KONSTRUKCIJE

OBNOVA STUPA S6 MOSTA JASENOVAC