Sie sind auf Seite 1von 7

||Sgpi Ck Gpnh||

MA slA OtB g lB|


slA ptYhB|
USA mtB|
lhA lB|
m Em lB|
mB p lB|
m CmB|
m silh||
MA nB nB nB||
MA m Sgph|
h phA hh|
h OvA O|
h OvA l|
h OvA |
h A PwlA s|
hA lh nh||1||
shA W|
http://veda.gigacities.net, Last updated on February 14, 2008

hA W||2||
C hA |
C O|
C h|
C lh|
C lh|
CmVm |
C phh|
C ph|
Chhh|
C lghh|
C Vhh|
Clhh|
h A q q mh||3||
hA UA WmB|
hmmA sB|
hA Wlmmlj|
hA phA s|
hA Ym Ym||4||
http://veda.gigacities.net, Last updated on February 14, 2008

A YSllA hh Yh|
A YSllA hhi|
A YSllA h vi|
A YSllA h phi|
hA sqmvnv msB|
hA Vh Opln||5||
hA SghjhB|
hA ChjhB|
hA lhjhB|
hA OvhjhB|
hA vlh nh|
hA OhhOB|
hA Sm ln nh|
hA s hA A
lmSA
A A VmA
s sB ||6||
SglA pV lA lmm|
http://veda.gigacities.net, Last updated on February 14, 2008

CmB phB|
Cmvh|
hg sl|
Jhh mp|
SOB pp|
CO lp|
Cmmp|
tmhp|
mlB mm|
SAh nB|
Sgl|
SgO sB|
nVlj VmB|
Sgpih|
MA SA Sgph mB||7||
JOlm l Ohg l|
hm lnB pVlh||8||
JOlmA VhA qUlg|
lA V lA sgA OlY|
http://veda.gigacities.net, Last updated on February 14, 2008

OA vlA OOA O|
OSmmwqUA OpB pZh|
sOmOApmA lA YShgVh|
DhA V l pOhB ph|
JA li nhA S SmA B||9||
m hph|
m Sgph|
mB pkph|
m vl
JOlm Tmm
h l mB||10||
JhlkA lh ss Ovh|
T slh|
h Plh|
pcqqh pVh|
lm lOhA qpA mi|
qhlm iOhA qpA mi|
A qhB pcm qqqq si|
hlmpT si|
http://veda.gigacities.net, Last updated on February 14, 2008

lOA V mi|
Elk m l|
l l li qpm si|
mlA A Olh hA hmm lh||11||
Cmm Sgpitci S si|
Vhmm Ypi lm si|
EhkgO|
slgA lm tsi OlVmi||12||
lUYi gp si|
vYYi m si|
lm si|
lOg Yi chpvqi|
B Y lYi A vsh A vsh||13||
C sgm S Sh si|
S mlA pinl Yq lm si|
Th pVh|
lh pVh|
phh pVh|
http://veda.gigacities.net, Last updated on February 14, 2008

li li|
JA l|
Ehpnh||14||
MA slA OtB g lB|
slA ptYhB|
USA mtB|
lhA lB|
m Em lB|
mB p lB|
m CmB|
m silh||
MA nB nB nB||
--*--

http://veda.gigacities.net, Last updated on February 14, 2008