Sie sind auf Seite 1von 9

TABLE OF SPECIFICATION IN ENGLISH 2

THIRD SUMMATIVE TEST


FIRST QUARTER
Objectives
1. Categorize the name of
persons, places, things,
events and animals
2. Use words in denoting
sequences of events
3. Form plural nouns by adding
s,
4. Form plural nouns by adding
-es
5. Form plural nouns by
changing y into i and add -es
6. Identify common and proper
nouns / Differentiate common
from proper noun
7. Identify the correct form of
nouns to be use in a sentence
8. Give/Identify the main idea in
a paragraph
TOTAL

No. of
Questions

Item No.

Percenta
ge

1-5

16.67%

6-11

20%

12-13

6.67%

14-16

10%

17-18

6.67%

19-23

16.66%

24-27

13.33%

28-30

10%

30

30

100%

TALAAN NG ISPISIPIKASYON SA MATHEMATICS 2


UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
1

UNANG KWARTER
Mga Layunin
1. Identifies and uses the
pattern of naming ordinal
numbers from 1st to the 20th.
2. To add 3-digit by 2-digit
numbers with sums up to
1000 without regrouping
3. To add numbers with sums
up to 1000 with regrouping
4. To use the zero/identity
property
of
addition
in
computing for sums up to
1000
5. Use the commutative
property
of
addition
in
computing the sums up to
1000
6.
Use
the
associative
property
of
addition
in
computing the sum of up to
1000
7. Analyzes and solves word
problems involving addition of
whole
numbers
including
money with sums up to 1000
without and with regrouping
TOTAL

Bilang ng
mga
Tanong

Kinalalagya
n ng mga
Tanong

Percenta
ge

1-2

6.67%

13-17
29

20%

18-22
28, 30

23.33%

3-4

6.67%

5-8

13.33%

9-12

13.33%

23-27

16.67%

30

30

100%

TALAAN NG ISPISIPIKASYON SA
PHYSICAL EDUCATION 2
2

UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT


UNANG KWARTER
Mga Layunin

Bilang ng
mga
Tanong

Kinalalagya
n ng mga
Tanong

Percenta
ge

Demonstrate movement
skills in relays and races

10

11-20

33.33%

Participate
in
simple
territory/invasion
game
such as line circle and
shuttle relays

20

1-10
21-30

66.67%

TOTAL

30

30

100%

TALAAN NG ISPISIPIKASYON SA HEALTH II


UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
UNANG KWARTER

Mga Layunin

Bilang ng
mga

Kinalalagya
n ng mga

Percenta
ge
3

Express
feelings
appropriate ways.

in

Demonstrate respect for


the feelings of others.
TOTAL

Tanong

Tanong

18

1-13
16-20

60%

12

14-15
21-30

40%

30

30

100%

TALAAN NG ISPISIPIKASYON SA ART II


UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
UNANG KWARTER
Mga Layunin

Skills: Creates an
imaginary landscape or
world from a dream or a
story.
Knowledge: Translates
our imagination and dream
into a drawing.

Bilang ng
mga
Tanong
15

Kinalalagya
n ng mga
Tanong
1-10
21-25

Percenta
ge
50%

Attitude/Appreciation:
Appreciates an art work
that comes from ones
imagination.
Identify paintings made by
some Filipino Artists.

15

11-20
26-30

50%

TOTAL

30

30

100%

TALAAN NG ISPISIPIKASYON SA
MUSIC II
UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
UNANG KWARTER
Mga Layunin

Bilang ng
mga
Tanong

Kinalalagya
n ng mga
Tanong

Percenta
ge

1- 5
16

20%

Respond to pitch range of tones


through body movements .
Learn to sing high, low , higher
and lower correct pitch of tones
in the song .
6

6-10
17

20%

Demonstrate high and low


tones
5

Sing or play musical


instruments with high and low
tones

Sing with correct pitch of tones


using:
rote songs
echo songs
simple childrens
melodies

11-15
18

20%

Illustrates the melodic contour


through body staff, writing the
melodic line on the air and line
notation.

12

19-30

40%

TOTAL

30

30

100%

Use dots and lines to show


directions of melody

TALAAN NG ISPISIPIKASYON SA
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO II
UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
UNANG KWARTER
Mga Layunin

Ang mga mag-aaral ay naiisaisa ang mga tuntunin at


pamantayang
itinakda
sa
paaralan at pamayanan sa
pagtapos ng gawain.

Naiisa-isa ang mga tuntunin at


pamantayang
itinakda
sa
paaralan at pamayanan sa
paggamit
ng
pampublikong

Bilang ng
mga
Tanong

Kinalalagya
n ng mga
Tanong

1-5
21-23

13

6-10
16-20
24-26

Percenta
ge

26.67%

43.33%

pasilidad / kagamitan.

Nakasusunod sa mga tuntunin


sa paaralan gaya ng paggamit
ng tamang laruan, pagsasauli
ng mga bagay na kinuha, at iba
pa.
TOTAL

11-15
27
28-30

30%

30

30

100%

TALAAN NG ISPISIPIKASYON SA
MTB-MLE II
UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
UNANG KWARTER
Mga Layunin
Natutukoy ang mga salitang
dapat daglatin
Nagagamit ang mga salitang
may daglat sa pagbuo ng
pangungusap
Natutukoy ang mga salitang
naglalarawan sa kulay, hugis,
laki,
bilang
o
dami
sa
pangungusap o kuwento
Nakabubuo ng pangungusap
mula sa mga parirala
Nagagamit nang wasto ang
pandiwa
Naibibigay ang kahulugan ng
mga salitang nabasa
Nahihinuha ang susunod na
mangyayari sa kuwento
TOTAL

Bilang ng
mga
Tanong

Kinalalagya
n ng mga
Tanong

Percenta
ge

10

1-10

33.33%

11-15
21-23

26.67%

24-25

6.66%

26-30

16.67%

16-20

16.67%

30

30

100%
7

TALAAN NG ISPISIPIKASYON SA
FILIPINO II
UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
UNANG KWARTER
Bilang ng
mga
Tanong
3

Kinalalagya
n ng mga
Tanong
1-3

Napagsasama-sama ang mga


ponema upang mabasa ang
mga salitang may dalawa o
higit pang pantig.

4-5

6.65%

Nagagamit ang angkop


pananda
sa
pagtukoy
pangngalang pambalana/
pantangi.

na
ng

6-10

16.67%

Natutukoy ang mga bahagi ng


aklat.

26-30

16.67%

Napag-uuri ang pangngalan


ayon sa kasarian

11-15

16.67%

Napag-uuri ang pangngalan


ayon sa kasariang di tiyak at
walang kasarian.

16-20

16.67%

Natutukoy ang mga salitang


may maling baybay sa isang
pangungusap

21-25

16.67%

30

30

100%

Mga Layunin
Nasasagot ang mga simpleng
tanong sa tekstong binasa.
Nakapagbibigay ng maikling
panuto gamit ang pangunahing
direksyon.

TOTAL

Percenta
ge
10%

TALAAN NG ISPISIPIKASYON SA
ARALING PANLIPUNAN II
UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
UNANG KWARTER
Mga Layunin

Bilang ng
mga
Tanong

Kinalalagya
n ng mga
Tanong

Percenta
ge

1. Naibibigay ang mga


sagisag
o
simbolong
makikita sa kapaligiran ng
komunidad;
2. Nailalarawan ang mga
simbolo;
3.
Naipapaliwanag
ang
kahulugan
ng
bawat
simbolo; at
4.
Naibibigay
ang
katumbas
na
salitang
ginagamit bilang sagisag
ng komunidad.

15

1- 5
11-20

50%

1. Nakapaglalarawan ng
sariling
komunidad
na
nagpapakita
ng
mga
katangian
at
batayang
impormasyon
nito
sa
malikhaing paraan.

15

6-10
21-30

50%

TOTAL

30

30

100%