Sie sind auf Seite 1von 10
Murponoaut Mapgapuje Huje — Makegouau, a wiramnap [laxomuje Huje — exasall, Y cpome o6umHom yjeny ,,Puucka Kypuja u jy2xHocmoBeHcKe semsbe on, XVI qo XIX Bexa“ (Beorpay 1950, erp. 746), pahenom mo ueimevma Ji-pa Muxauna Taspunopuha ws Apxwse sa mponaranzy Bjepe y Pyomy, akazemm« T-p Jopan Pagonuh odjasue je u mocra Aparoujenmx nmoyaraka 3a UpHOropeKy ucropujy. Ty je upusmuHo MatTepujama “ 0 UpHoropexom muTponommry Mapgzapujy us XVII Bujeka. Ha yverupu cBoja mucma u3 1640 1 Ha jeqHome CBoMe mucmy “43 1645 Mapgapvije ce opako rormucao: 1) Jac (!) ermexyn Kup Mapgapuie or npezen. MakeyoncKux, oT semmbe I[pue Tope, or manacrapa Ueruma... Cumpenn y Xpucry enyra Mapzapuije, Blanka pHoropeKy mu Bcera UpmmMopja“ (CTapune XXV, 167—168; Puscra kypuja. .., 147; Acropucku sanucu X/2, 410), 2) ,Ja emmexyn Kup Mapgapuje or 3emsbe Ipxe Tope or mana- erupa Ieruma... Envexyn Mapyapuje“ (Crapyie XXV, 168—169; yr. Pumcica ypu ., 147—148), 3) ,.Episcopus Montisnigri et totius orae maritimae“ (Pusmera xypuja 147; UAcropucku sanucu X/2, 410), 4) ,Mapnaprije 6uckym yermecku (Pumcxa Kypuja 180).*) Ha ocnopy uppe u jeqmuHe nosHaTe TuTys1e MuTponommta Map- Zapuja, y Kojoj croju ya je on ,or npeder maxedoncKkur“, He ysu- Majyhu y o63up jacHo jane onpezjemerme ,,oT 3emsbe Ipxe Tope, or +) Hu y cpome ajeny ,Puicka xypyija“, um y cnome unanxy y ,/cro- pucKUM 3anucuma* mpocbecop Pagzonuh Huje Hameo Txryny MuTponomra Map- Zapuja m3 jequor merosor nucma wamy, Koje je curypHo u3 MOUeTKAa 1640 ro- auHe, a OOjaBweHo je jom 1817 rozmme y ceymom Tomy no3HaTor jena ,,mm- puKym cakpym‘. To je TMcMo MOHOBO YOCMOBHO objaB0 ap Huxoxum Munam “0 weMy Kaze oBo: ,[Iucmo je ia NaTMEHCKOM je3MKY, A Ta OKONHOCT BOM Hac y UCKYylUeme a MOCYMibaMO, Aa mM ra je Mapyapuje “ mpountao, a Ha- mucaHo je OHO y “MCTOM KypyjanucTu4KOM PMMCKOM CTumy, KOjM moKa3yje BjewTo Tepo sina, Koje ra je cacranmano“ (-p Munam, Csern Bacumie Ocrpouu, Uy6posnmx 1913, 29; uno Texcr mcmama crp. 92—94). Mapmapu- jesa TuTys1a y Tome mucmy raac: ,Marderius Dei gratia Episcopus Macedo- niae, patriae Magni Alexandri, Montisnigri in Monasterio D. Ioannis Cerno- vichii in Campo Cetinae ad confinium Cathari...“ (Ibidem, 92). Osa rutyna fouera yoxasyje qa je Tawa Munauiesa ropia Kouctaraynja, jep micam we camo mo Mapzapuiy mje napeo rauno ume (,,Mapzepuje“!), Beh nije on 3HAO LITO Y MUTPONOTMTOBO] TuTynM 3HAYe pujedM oT Mpeyen MaKeqoucKux"! 244 Uctopucku sanucn Mmanactupa Ieruma“, mpocbecop Payonvh je 3aKsyuuo ja je Map-~ napuje mopujexmom Maxedoxay. Taj cBoj 3aKsyuax Panouuh je 1950 rome camo y3rpeqHo Harmacno, jep Kaxe: ,,Pexao cam panuje ma ce Maxedouau, ermexon Mapgapuje, myeruo y mperosope ¢ Pu- MOM paqM cBoje mm4uHe KOpucTu, jep je 3a ce Tpaxuo ucTy ony mma~ Ty Kojy cy npumasm mu pumoxaTommrixu Ouckyrm...“ (PuscKa Kypu- ja 148; kyp3mp je moj y unjenom unancy — P. J. J1.). Y mpoumoj cpecigs MUcropuckux sanuca o6japno je mpocbecop: Payonuth noce6an diana o MMTponOmMry Mapyapujy. To je, yrmas~ HOM, McTM MaTepyijan Koju je o Hemy OGjaBmo 1950 r. y ajery Pum- cxa kypuja, am je HapowtTo HarnauieHo Mapmapujeso nopyjexao, MOUITO “laHak HocM HactoR ,,O Maxedoryy Maprapyjy, Braga eTMIBCKOM Y NpBo| NoKoBMHM XVII Beka“ (Acropucku 3anucu X/2 406—412). Ty, u3mebhy octramora, npodbecop Payonuh me: »He 3Ha ce TauHO Kaga je Mapzapujy Maxedowyy u3qao narpujapx Tajeuje cunbemiy Ha ynpaxibeny enmexomujy netmmpcky. Buhe cpakaKo 7a je Mapzapuje q06po mato 3a cunbhemnjy natpyjapxy Tajeujy, Koju ce BaSwa TYKM Ha ,Hy2qHAa Bpemena. . .“ Cumbemrja narpujapxa Maj- cuja 3a HOBOTOCTaBLeHOra WeTMBCKCr emMeKona Mapgapuja Huje ce canyBasia, alm y jeqHOM HeroBom MMcmy, 0 Kiome he fase Guru Byote peu, OH o cebu oBaKo roBopu: ,,Jac enmexyn Kup Mapyapue or mpe- Hex MakeyoucKmx, of semsbe I[pue Tope, or manacrupa Ierurma“. .. He 3Hamo TauHo Kayla je Mapgapuje erurao y cBojy emapxujy, Koja Ta je Aouekama ca HeroBeperbem yw 3a6pymyTouthy*). Asm Outhe, no: cBoj] pwn za je OHAMO cTUTao TOKOM 1636 roqmne. ..“ (AcTopu- cxku sanucu X/2, 407—408). é Ms Papoumhesyx wanarama, qaKste, u3iasu, Wa cy cpemuHom XVII sujexa Guna gBa upHoropeKa MMuTporouMTa ca mMeHom Map- wapuje, on Kojux je mppy 640 Maxedonau, a apyru I[prozopau. Ta je 6¢3 ocHoxa ,.q0xa3“ 0 nopujexsy ,,mpBora“ on Tux Panonvherux wt- Tponomra, Mapyapyjy ,,MeKenzonny“, Koju je mpocbecop Pagounh: Hemlao y HeroBuM pujeiuma ya je oT mpenjer mMakeqoucKux“, ma waK M 7a Huje OMMAaX MSA THX pujeuM Fomao ma je oT 3emybe I[pxe Tope, or manacrupa Iermmna‘, wma He6pojeHo mozaraxa. Eso camo HekOIMKa MosHaTa HayuHa pesysiTatTa moO TOMe TMTaiby: Byx Kapanmh je jom 1857 rome o6jacHMo0, ma je BojBona Bo- oxvgap ByKxonyh wa cBojym KBMTaMa o3sHayaBao fa je Tlogropuma »B qpedijesex makegouckux“ s6or Tora, mrTo sey ce Makedonuja cpnckKu 3BasIe CBe 3e€MJbe Hapoyla Hattera, Kao UITO Ce 1 y Hapoyuoj mjecmu... Bypah Cmeneperay 30Be Kpasb ox Makedonuje® (,,Cxyn- wey rpamaTuuKu u TonemuuKu cmucu“, Beorpag 1896, 376): +) Tlpocbecop Pagyouuh je 1950 r, mucao Ha ocHopy usejeurraja muert- onapa Jleonapauja, Kojn je rozmmama Go y IpHoropcxom Ipymopiy ™ ecto Zonasuo Ha Ilerie, ono: ,Enackon Mapyapuje, Kaxe on (rj. Jleowapay) y jeaqHom mucmy cexperapy Muronnjy, yuna nennKo nourroname cRojux jenno-— BePHUKA, HapousTo MoHaxa m1 cRemrenuKa....“ (,PumcKa Kypija“, 197), a eaqa. Ha OcHOBY MCTMxX M3BOpa, Mume ya ra je enapxuja ,noueKana ca Heronepe— eM Mw 3aGpHHyTOUby . .“! 5 , | Mapaapuje mje — Maxegonan, a Tlaxomuje uuje — exanaiy 245 Z-p Iparyrun Auacracujesuh, ayroroquumn yHMBep3suTeTcKUH | mporbecop, muaite Ha jeqHom mjecry.o Maxegonuju u oso: On 15 Beka ume Maxedouuja, bap y jyrocnoBenckum criomeHMiiMma, cpehe- ‘MO 4 Y UIMpoKoM 3Ha¥ery cKOpO uesor BaskaHa Ha ceBepy og [puke x Jerejckor Mopa, Taxo ya ce ume Maxedovuja mpu rom maje u na- Haunsoj Byrapexoj, Cp6uju, Upxoj Topu, Bocuu u Xepyerosunn (Cranojesuhesa EXuuxnoneduja I, 647),,Taj uern 3aKybyyaK u CKO- po uctum pujeuima Hasasumo uy pga jenHor of Hajnosnarujux jyrocmopenckux Hayuuuka, Jopana Usujuha (,,Cpncxn kKiyoKeBHK tiachux o7 1 cbebpyapa 1904, 211 w Usujuhesu ,.Tosopy mu ustaH- um I, Beorpag 1921, 131). Jeqan og mosHarux jyrocoBeH- ckux ucTopwuapa Mu3HMO je HeKONMKO NpuMjepa 3HayeHa pUjeu .,OT mpenjem MakeyOHcKUx“ wv oBako TO objartHaBa: .,OxpyycKa apxMe- mmucKonMja yetera je, He 3HaMo TauHo Kal, 7a cpicKy UpKBy noTun- uM cBoOjoj Baacru. CBe cprcke enapxuje nox Typuuma poume cy y weHy jypucyuKumjy “ ory je ume Oxpuga u Makegonnje mocrano y cpnckum 3emJbaMa M3y3eTHO NoIysapHo... Oso mpommpere reo- rpadpexor rojMa Mahegouuje youn je, HecyMmMBO, no Tom ObyxBa- Takby Weslor cplickor nogpyuja nox Buacr oxpugcke mahegoncKe upKBe“ (J[-p B. hoposuh, Ucropuja Jyrocnasuje, Beorpay, 1933, 310). Ja‘hy Te mpymjepe usHujeru wu qolyHuTu, jep cy HeomxonHO noTpe6u1 3a pasjalinberbe murara o Kome je pujey y oBoMe WiaHKy: 1520 r. mae Bojpoya Boxugzap Bykosuh, Koju je ponom us Tlogropuue (qaHaurber Twrorpaya), a je nomao y Beneunjy ,,or oTauacTsa Mojero or 3emibe JImexumrTuckuje, exe jecr s npedjenex maxedoucKus OT rpayia Hapyuajemano Ilonropyma“ (Jb. Crojanosvh, Tzerombema Tlogropyaya (Ibidem, 6p. 494, erp. 161); 1537 y gpyroj czojoj urramnaHo} Kiu3sun Boxugzap Byxkosyh Tlogropvwuanun Kaxe 3a cebe: ,,A3 rpjeuun Boxugap Byxosuh, ora- yactBom or JImoxmmruje exe ject 8 npedjerex manedoncrur* (Ibidem, 6p. 486, erp. 156); 1538 oner kaxe Boxugap Byxopuh y Tpehoj cBojoj Kim3u: »As rpjeumu Xpucry pa6 Bomngap ByKosuh orayacrsom or 7M0- KUIATH}CKUX CTpaHax, s npedjerex maKkedoucKux, or rpama. cyuray rmarombema Tonropuiya“ (Ibidem, 6p. 494, erp. 161); = 1615 xamyhepm mosnaror upHoropeKor MaHacTupa Mopaxye Kaxy y jeqHom 3amucy ga je HuxoB MaHacTMp ,,B ObslacTH xeprye- TOBCKO] B SallaqHMx cTpaHax, 6 npedjerjer mahedouckux< (Ibidem, 6p. 1030, erp. 286); 27 jamyapa 1712 mame Bnagvixa Jlanmmo Ierpopuh Hberomt jeqHo mMucmo pyckom apy Ilerpy Benuxom, xoje je cauyBaHo camo Y “TammjaucKoM Mmpepoyy, a IpM qHy umcma, mopex AaTyma, croju: Scritto da Montenegro nella regione di Macedonia (qoKyMeHaT ce uyBa y Apxusy CAH, a yrorpujeduo cam ra no mpenuey J-pa T. Cra- Hojepuha, koju ra je yerymmo Jepry Munosuky 3a Try O1MKOBAae); Vere Meropuewa samnen 1712 r. 1 fame, mocnmje nosparka u3 Tipe Tope, mormucyje ce Ha cBojuM IMcmumMa pycKy MyKoBHyK Micxanmo Muopaposuh ,,n07- KOBHMK MU Kasarep maKkedoucKu“, a TakaB HATINIC MMa mM Ha cBOMe neyaty (,CxasaHli o poxs pBoptH> uw rpacbos® Mymopaposvueli*, Canxrnerep6ypr? 1873, erp. 24); 15 geyem6pa 1714 r. usyar je y Beuy nacou: upHoropeKom Mu- Tponoimry Janusry Uerporuky Hberomy 3a ognasax y Pyeujy uy caydyBaHOM PyYCKOM TpeBoyy Tora macola croju ga je Baranya Ja- HYIO ,6uckyn uz Makedonuje... ca LeTuwa* (,...aro o6>*evren> cero Jains Palinexin, 6uckyn> usb Maxedoniu, u3> co6opy mox> tuTmom’ Poxecrza Mpecnria Jltpht Mapin, o-Herun’. . .“). Pycxvm UPKBeHIM JbyquMa HUje TakaB Tekcr Guo HMMasIO cTpaH, ma cy mpe~ BOY MMTpOMOsMToBOr Macollwa JasM ORakaB HacsoB: ,,[lepeBoy> cb npobsxaro ykasa Ouexyny Jlaninmxy Paguxomy, usb Maxedoniu eb Poccite nocrantomy 70 uerrpoutenit wurocrbiun wa. nocTpoenie eb Terun’ (Yopuok Top) wonacreipa* (Cr, Tymmrpujesuh, Tpaha 3a cpucky ucTopujy “us pycKux apxupa u 6u6smorexa — Cnomenux LI, 1922, 56); 8 cenremOpa 1742 uray WpHoropeKN rsaBapy jeyHO Tiucmo py- ckoj Wapunm, y ome usuiaxy HapomHe moTpebe, ma ueTO TlOUMmyY oBpyuM pjesma: ,,.Mn nyoxenommenosannje BOjeHavaJTHUKY, | Kba3v. KanMTaH, BOjeBoNM, oduyjepu uM mpowsje Bjepuuje enyru, Koju je- cmm TpaBocmaBnaro rpevecKaro ucnoBjeqanuja, cHHOBY NepKBM BO- cTouHOj, Kojm ce obpjerajemo B 3emmu cep6cKoj se npedjerje maxKe- doxcKon, T. j. B CkeHgapuju, Tepxoj Topje 1 Ipumopijy.. .“ (Mapxo- Zparosuh, Marepujam 3a ucropujy Upue Tope spemena mmrporo- wmta Januna, Case 1 Bacumuja Merposyuha — Cnomenux XXV, 2); 10 maja 1744 oprozopuna je pycka wWapuna Ha ropre mvcMo UPHOFOPCKUX IiaBapa u CBOjy rpamaTy masbe ,,BuaropoyHM u nod- TeHMUM rocnoyam cep6cKujex seme 8 Maxedonuju u CKannapyjy, “epxoj Topje 1 Upmmopuj monreneepuncraeo uapoda ryGepnaro- pam, BojeBoyjaM, Kibasem m KatmraHom. ..“ (Ib. 7); 25 maja 1752 murponommr Capa mu ypHoropeKu rnapapy mpeno- pytyjy pyckoj uapuim muxrponommra Bacmmiy u yetaswHo uamaxKy »HY KY M BOSAMXAHMje 6 cux cTpanax MaKkedoucKux yuce rry60KO Tayiiaro cylaBeHo-cep6cKaro TocymaperBa mom mrom arapjateKarc wna cTrpaxkryuriaro TpaBocsapuja. ..“ (Ib. 9). Mnucimm za uuje moTpe6uo jase HaBomuTH, jep ce CurypHo u “43 OBUX TofaTaka MOxKe HenoburHO YTEpAMT za je UpHOropeKM Mu Tporomr Maprapuje m3 cpeyuue XVII sujexa 6u0 uero Tomo »Makegonay*, KommKo u Toqnopywaanvar Boxugap Byxosyh cro ro- AuHa mpuje wera mu pHOropeKm MuTporommTM m HapoAHM TaBapt cTO u BMIle roqMHa WocuMje wera. UpHoropexy murponommr Mapya- puje Huje, wakne, Morao mpeumsHuje OsHaUMTM cBoje Nopujeksmo Ho y epojoj tury: ,Ja emuckon 1p Mapzapuje oy, Tpenjewa Makeqou- cCKUX, 00 seuwbe Hpue Tope, od manacTupa. TeTuw.a*,- Mapaapuje amje — Maxegonan, a Taxomuje anje — exapan 247 Komnxo je u y epujeme mmrponommra Mapgapyja, kao 1 mpuje & mocimje cpenyue XVII Bujeka, Guo paumpen nojam or mpenjer MaKeqOHCKMx“ HaBelthy camo HeKoOsIMKa Cyly4aja: 1538 mueao je urramnap Boxxnnapa ByKkosyha jepohaxon Moj- cuije qa je ,oT maxacrupa rmarosemaro JJewtnox, wxe jecr e crpa- | xax maxedoucKuc", ROK uspMIHO Harmawana a je mopujexsom “3 Bynumupa, Ommsy manacrupa IUlymKore (,3amucu nu warren“, 6p. 494, 162); 1566 Gumexu jenan Kamyhep repyeeosauor manacrupa 3aea- #@, 7a Ce HeTOB MaHacTMp Hallasy ,y cTpanana maxedouckun* (Bae | hoposuk, Ucropuja Jyrocnasuje, Beorpay 1933, 310); 1569 % 1570 urramnap Koropanuna Jepomma Saryposuha Ja- KOB IIMUe, Ya je ,oT npedenex maxedoucKux 0d mecra 3060" Codruja* (6p. 683, erp. 211), omnocHo ,,or npedjenexr makedouckux, or mjecTa “Kapuuajenu Codiuja* (6p. 685, erp. 212), a 1570 Kaxxe camo ya je »POHOM OT Mjecta Hapuuajema Cocbuja“ (6p. 700, erp. 216); 1661 Gum cy y Jepycammy HeKxounKa Kastyhepa “3 Capajena. ma cy 3anucam ya cy youn ,oT npeder makedoncxu, or 3eM- we Bocue, or wjecra Capajeea, orayacrzo wamte 3axmija, 30B0M Xepyeropyma. ..“ (6p. 1573, erp. 389); t HapozHM mjecnu« je vax “u CmMenepeso y6poju0 y »™penjeme makeyjoHcKe“, jep y mjecmu ,Cmpr Bojsome Kavue“ nanasumo mu ope cruxope: ,,JlomymKe ce rocnomyue Kpamy Od npexpacie od Makedo- nuje, Us nuToma «jecra Cuedepesa”, ox 3a mecnora "Bypba Bpax- Kopitha y ucroj mjecmm croju: ,,3npaBo Kpamy 00 Makedouuje! ...“ Zia upHoropexu MuTporosmrT Maprapuje nije qomBaK, moro. ce YIBPAMTM M.nus AOcCay OGjaBwHerux FoK'ymenara. Hamme, jour 9 cen- rem6pa 1625 r. orkynmo je ueTMiBcKM BNanuKa Pypym c Gparnjom Tlermmckor Manacrupa jeqan moor Ha O6ony, Koju cy 6umm ,,.1puTu- em Typun“, a y cBoje Bpujeme Guo ra je MoK0HMO upKEu CBere Tocnobe na Iermy ‘bypah Upxojesuh. Jloxymenar o Tome oTkKytry noTmmcamm cy pasnu cBjeqousy, ma je Mehy wuma w WeTuibcKy uryMatt Mapzapuje (J. Tommi, Tommruaxu ognoe Upre Tope mpema TypeKoj 1528—1684, [rae CAH LXVIII, 70, nan. 128). Paso mocuuje mBuje ToymHe, 9 cerremOpa 1627, npunoxno je Byyera Byxmanos us Jlo- 6pexor Cena IermmcKom maHacrupy cBoje umarse, a jena om cBje- AoKa Ha TOMe AOKyMeuTy ONeT je WeTuScku urymMaH Mapgapuie (I. Byxcan, Ucropuexa rpaba us eroxe BraquKa us pasHux mmemeHa — Sanucu XVII, 99). 8 jyna 1629 npunoxuna je Repana Crujernona Uermsckom manacrupy crojy 6amrruny, ma je omer jena og cBjezo- ka Ha TOM€ JOKYMeHTy WeTuipcky uryman Mapgapuje (Sanucu XVII, 100 — 101). Mucnmm ya He Moxe Our cymibe y TO, 7a je opaj yecT cBje- WOK Ha AOKyMeHTuma Ilermmpckor MaHacTupa U3 BpeMeHa ByanKe PyByMa Heros HACLETHUK BIaqMKa Mapyapuje, 0 Kome je pujex y OBoMe WiaHKy, u fa je on curypHo usa6pan 3a MuTpOMOMTA I{pHO- 248 cku ganucn ropcekor McTo OHAKO Kao urTO je To paheHo npuje u mocmuje Mapza- puja, a Huje Ta HMKo Tocrao HMTM MOTao TocTaTM 3a BAlaMKY LpHO- ropcKor pa uO3sHaTO] OpraHMsayju wpHOTopcKux MremeHa yu M0- sHaror dbaxra, ga y Ilpsoj Topx uuxkagza uuje Ouno0 UpKBeHNX cbyHxumonepa 7olpaka, Na HM OHJIa Kaya Cy y Apyrum epreKym Kpa- — jeBuMa UpKBOM ynpaBBam joWBanN DaskapuoTu. Vima u jena Baxnn peKTHM 7OKas ya MuTpomonur Mapya- — puje HMje O40 HUKaKaB AOUIBAK, a OH Ce Hamas TaKOhe y Ajemy Mmpo- dbecopa Pagonuha Puamcxa xypuja. Hamme, cm mpodecop HaBont opurMuiamne apxXMBcKe M3Bjelliraje u Mcma Ka'roumuKMX MMcCMOHapa, M3 KOjMX ce BUAM Aa je M“ATpOMOMMr Mapmapuie ,,yryTMo, Here m0- sIoBMHOM jaHyapa 1640, y Pum Ba cBoja Kamyhepa u Ceoza Cunosua~ (Has. ajeno 131). Cam opaj nomgatrax 6uo by FoBOmaH 3a WoKas pa je Mapyapuje 6uo Ipxoropay, jep ie owrsneqHO Ja oH Kao Kasyhep u BlagMKa HUje BoM co6om “3 Makegouuje chamusmiy u ,,cecea cu- noeua", HNTM Cy NO3HaTM TaKBM CrydajeBu us McTopuje mpanocmaB- He UPKBe M 2KMBOTA HeHMX MOHAXa. Y qocaq nosHarmm WOKyMeHTimMa TOMMbe ce BraaMKa Mapya- puje on 1637 rome. To qoKymMenTuma Koje je 06janno Jopan Tomuh Mapnapuje ce nommme npam myr noverKom jyna (no H. K.) 1637 — (f'aac LXVIII, 72—175), nox je y Pagoumhesom ajemxy nppm nomMeH oO wemy y aKTy on 21 geuemOpa 1637 romuHe (Pumcka Kypuja 127; — yuop. J]. Byxcan, Karanor sercKux u WpHOTOpCKO-MmpMMOpcKUX en- | ckona % MuTporoumTa — Sanucu XIV, 73). Mapgapnie je, mo Pago- nuhy, Guo Ha MuTponommreKoj cTromam Ha Tlerurmy cBera yeceT roquna. IIpodbecop Pagonukh o rome mule cupenehe: | ,»Kaya je mpem“uyo ermmckon Mapyapuje joui 3a »xmeBota cTa- | pora narpujapxa Hajeuja, waxne Herye 1647 royuHe, 3aceo je Ha CTO- — wMly emmckona wervinckora apxubhakion Bucapuon Koju je, Kao 1 enucxon Mapgapuje, mmmeao pumckum Boyama. Hepa, na mpekuga e Pyom, oy Kora ce Basan Hayao HOBYaHO] MoMOhM, crapu maTpy- japx Ilajeuje, romex HeBosbom, mpucrao je qa apxuhaxon Bucapyvox ceywe Ha CTOJMUy WeTuECcKor enmeKomia. AJM Kaza ce, Kako je peye- HO, ycbey akimje mane Mnouenua X y Kopucr Mneraxa, euryaunja wsMeHMyia Ha WITeTy puMOKAaTONMKA, oceTHI0 ce TO u y Upxoj Topu. Emnexon Bucapvion waume, mcao je v3 Maywa Ha MieTrauKoj Tepy- vopuju, 14 mapra 1654, nams Wnonernty X ga cy ra Typum wsarnamm ca Ierma u upxse y Upxoj Top nopyumsan... Jo6ap opraxmsa- TOp M BeJIMKM MpOTMBHUK puMOoKaTONIMKa, ycTo FO6po rnezan on TYP- ckux BIacTY, matpujapx Maxewm (1655—1681) mperao je, y6p30 10 Homacky Ha BwacT, fa opranmsyje mpasocnapyy upKBy y [[pxoj Topu. Ox ce 3aycrasvo ua I[pHoropry Mapazapuiv us cena Kopuera us Jbewancke Haxuje, uszapum my cumbemjy aa upHoropeKy em- cxonnjy. To je, maxme, onaj, Mapyapuje, Koju ce y ronmam 1659 cno- MMibe Kao eumeKon HpHe Tope“ (Acropucku sanucu X/2, 412) Us Hapeyenor TexcTa 13u1asv: 7 Mapgapuje unje — MaKegouay, a Daxomuje unje — exapay 249 | 1) ma je suaduxa Mapdapuje y.wpo npuje jeceua nosen6pa | 1647 2odune, 2) ma je Nosu erdduxa Bucapuon nocTaewen Taxohe npuje uo- seu6pa 1647, jep je narpujapx Wajeuje ympo 2 unm 3 wopemopa 1647 (Puucka xypuja 185 1 301), f / 3) 7a BuaguKa Bucapwox uuje 60 MuTponOuMT mocmuje 14 Mapra 1654 rommmie, jep cy ra Taga ,,Typum usarnanm ca Terma“, 4) ma ce qu 1659 rogue nome y HOKyMeHTMuMa HOBM I{PHO- TopeKh MUTponomMT, omer no uMeHOm Mapyapuje, asm ou je, m0 | Pagormhy, nopujerxrzom Upxozopau. Osu ce sakmyu, MehyTum, HuKaKO He Mory o7pxaTH. jep ce U3 ayTeHTMYHUX AOKYMeHAaTA OUNTIETZHO BY: . 1) ma je BraguKa Mapaapuie, u Tro 6am oxaj ,,.Maxegonan“ mpo~ tbecopa Pagountha, xxueuo u mocnuje. 1647 ronune 1 610 upHorop- cKM MTporioumMT, 2) ga je Bucapyon 6u0 yermmsecxu enmexon 1 nocmmje 14 mapra 1654, uaxo je Tana micao mann: ,,...jecam mperHaH OT mpecrona _MOjero Or yTHX SMMjax arapeHcKux jes mu He MOry UPKOB MOjy UpxaTu, HU ce KpMu“Tu — Hu cebe Hu OBe KpCTUjaHe oKOmO cebe; upkBe Halle Wopyimine, a Hac usrHate...“ (,,Crapyne< XXV. 193: ynop. ,Pumexa Kypuja“ 320). Hajxapaxrepuersunnje je TO, wa ce Oo Tome Hasa3e mpBopa3- peqHM apxuBcKM Toya Gaur y miemwy mpocbecopa Payoxuha ,,Pum- cka Kypuja“, Koje je oOjaBmo mer romyHa npyije cpora wianKa y »Vicropucxum sarmmcuma“. Haume, cam mpocbecop Paxonmh HaBoqm uspjeurraj mucvouapa ona Napma, Koju je pagquo Ha yHuju 1 ay Bu0 y Koropy u Upxoropexom Tpymopjy jour om 1648 ronmHe. Hbe- TOB usBjeuiraj je Aarupan y Koropy 21 jyna 1655 noymHe, Wakse. mocmie ceaMoroqminmer 6aBsbetba y HerocpeqHo} Omu3im Iern- wa M UeTUIBCKOT MMFPOTOIMTA, a OYMTNENHO U vecTux IMIHUX cacTa- Haka C uM 360r nuTarma o yHMjM, ma y wemy mucnoHap apm Kaxe mu OBO: ,,Heddsxo je, yak, uw UpHOropeKy BramKa, Bucapnox, PyKoMONORUO 3a cBeurreHMKa jeqHora ceyamHaecroroamunBer Mya~ muha u3 Uaurrposuha. Ozaj mnaquh ue sna mt “UTATU, HM IMMcaTu, @ cAda je nod wer080.mM PYKOM NOK He HayuM crymTA y upxen. . .“ (,Pyacka Kypuja“, 323). Mucuouap Tana ympo je Kpajem 1655 umm mowerKom 1656 royuHe (Ib., 323), re je Kourperammja 3a mponararyy Bjepe onmax HavMMeHOBAAa HOBOrTa MucMoHapa ByzBaniHa JlomuunKka By6uha, xoju je 6x0 meroman Kourperaipsie u mex Mucnonap y Byapu jout og 1653 royxuHe. To HammeHoBare “3BpLICHO je Ha cjequmu1 Kourpe- rauuje on 4 ampuna 1656 rome, a raza je By6uhy npoumpeno mu- CMOHAPCKO Tobe payla u Ha camy Jlehky marpujapumijy u cpncKor natpyjapxa (Ib., 324). Mocmje sume og ner roma Capea y By- uBu 1 IlpxHoropexom Tpumopjy Mucnonap By6uhk une y Pym nu mo nmomHocu Koxrperaunju pase uspjeuitaje o cBome pagy (Ib., 325— 280 Ucropucku 3anucu 326). To je Oum0 y HosemOpy 1658 codune, Kana je By6uh mnoguuo. Kourperanmju' jeqHy mpercranky o mpummkama y cBome xkpajy- Tipocbecop Pagoumh opako HaBoyu.wen pesume: ,,Onpehen 3a Mucn- iy y Tlehn, namao je (wsevonap Byduh) sa yo6po pa ce nucmom obpaTu marpujapxy u ja My WocTaBy Kako mana om cBera cpua 2«esM Ha ra, sajeqHo c HeropyM cuHOZOM, BugM y jeqMHCTBy‘ca cB. Ano- croyicKOM croumyom. Y To] ecrBapu roBopuo je By6uh, Hajsan, ,,con li metropoliti Mardaria et Bissarione, vescovo di Cetigne et Monte Negro“, xojuma je, ucrd, crapmo Ha cpoe ya pay cmaca zyIa cBo- jux noby nyrem uctune. Onn cy o6ojyaya mpuxparusm ro. Tounm 6 o6ojmya BPO pazo sm4HO y Pum za upusHagy mary ,,per capo et pastore della chiesa universale“, am ce 6oje ma Our TuMe Mora u3a- SBaTu HemoBepeme y Typaxa...“ (Ib., 327). Ope ByGuhese pujeun. TmcaHe o7mMax m0 foulacky y Pum us Byyse, Tj. y HoBemOpy 1658 (tegecer ceme), HenoGuraH cy qoKa3 qa je u Tana Ono xKuB BagMKa Mapaapuje, a ueTo Tako za je u fase OcTao Ha cBOMe NOMOxajy u Bueapvou. Baaquxy Bucapwona-nanasn cam mpocbecop Pagoumh y AOKyMeHTuMa Jax 1 U3 1666 roguHe u ame (,,PumcKa Kypytja“ 356 —857), “axKo ce, To emy, Beh oy 1659 noMMiBe y ZOK'yMeHTuMa HOBU upHoropeKu BaaguKa Mapzapuje, xoju je — Kame mpodecop Pano-- uvth — ,.[pxoropay“, zox je Heros uperxoqHMK mu WMewaK 6u0 — » Maxezonary“. Mima jour mpsopaspeyuux apxMEcKyx moyaTaka ga BuaquKa Mapzapuje mje ympo 1647 rogune. To cy 6am aBa IMema BaaguKe Mapaapuja, Koja cy y cBoje Bpujeme ucmmcann w3 Mmerauxor apxu- Ba Jopan Tomuh u J-p Boxuyap TMepasuh, a odjapmena cy 1953 ro- Rune. JeqHo o Tux mmucama je u3 mjecena jyHa 1650, a apyro je 13 cpeauHe upyhe, 1651, rome. [Ippum mmemom m3pjenurrara neTuiEcKH Bragmka ca HaporHuM 3Gopom [phmane mu. Mamrane Kao ce Typun mpuupemajy 4a ux HanaHy, ma ce TMcMo saBpuraBa OBMM pyjeuvMa: »M ja crapy BraguKa yyapuo cam cBoj yoOusajenm nesar pagu Bje-. popata, ga Gucre Tako sHamm“ (,,Et io vechio vescovo tocai con mio solito sigilo per credenza, accicosi sapiate“ — Tumrop Cranojesuh, IfpHa Topa y goa Kaugucxor para. 1645—1669 — Ucropuciu era- cxuk, Beorpax 1953, cs. 1—2, erp. 36, Ham. 110). Ha muemy youcra HeMA MMeHa UeTMIECKor BiayIMKe, am fla je of OBaj ,,crapm BramKa* noTEpbhyje Wpyro weroso nucmo Tp6snanima us Kpaja jyHa “am ca- mor moueTKa jyma 1651 rome, Koje y cagysaHoM muTammjaucKom upesoxy mOuMme oBMM pyjeuuma: ,Mardaria vescovo di Montenegro et paese maritime...“ (Ib., erp. 38, Ham. 116). O murpenommry Mapgapujy, xoju ce jou og 1650 normmensao »¢Tapm BylayqMKa“ Hema TOMeHa y KOTOPCKMM AOKyMeHTuMa nocuje 1659 rozyne, a Ty 64 Mopamo 6urm ORATaKa ya je u Hajbe 2B, WelCB HaCHeTHUK, vsryiewa, HUuje Guo usabpan yo mouerKa 1662, a oTaga je Weruipcku murponomT Pysum Bosesuh (M. Crjemuesuh P. Kosujanuh, Hexommko noqaraxa o Pypumy Boesuhy — ,,Mcro- puexn sanmen“ IX, 528—529). Mapaapuje unje — Maxeyonan, a Haxomuje entje — exanan 25T E Ivo ce y3 opor Beh ,,crapor Baagyxy“ yecro nomMEe 1“ em- | cKon usm ,,vescovo“ Bucapuon w-1To je oH MOTMMCao OAyKy WpHO- | TopeKor Hapoya vi ruiaBapa u3 1648 roquHe, KOjy HaBoyu Tsmrop Cra- | Hojesuh (lb., 26—29), ro je parmja u xacuuja mpakca y upHoropceKo} | ueTopuju, a HaMMe fa ce CcBakOMe CcTapujem MMTporoumry Oupa NOMOhHUK-KoayijyTop, KOjM uecro samjemyje mTpotiommra u_Mjecro | wera Tormmcyje pasHe oyyKe HapowqHUxX cKynUITuHa 1 ciy2K6eHe upkBeHe omykKe. Ta npakca ce Moxe Mparuru mo AOKyMeHTMMa jou og, Kpaja XV sujexa, jep, Ha mpumjep, Ha jequoj] Kipusu us 1484 Tone cToju ma je micana sa Baye Mpara Upxojesuha, murpono- aura Kip Bucapuona u enuckona Kup Basyne (Sanucn u HaTmmen 6p. 353), a nosHaro je fa je uM y3 Murponosmra Jlannna 6uo on 1719 may Capa, ma y3 Capy on 1750 Bacumuje, a on 1768 Apcenuje urn. Bjeporarno fa ce ona sabyHa crBapa Ho6pum. AMjenom u 360r Tora immo ce y UTamMjaHcKum mpeBoxquMa HYje MHOTO nasMsi0 KaKO ke ce ~ mpenecTw TuTysa CamMora MUTpOTONMTa Mm THTysa reroBor MOMOhHM- ka, a jour ce Mame Ha TO Tla3m NpMmMKOM npeBoya Tux TuTya ca uTammjaucKor jesuka Ha cpricKu, jep ce eKopo yBujex jeqHaKo mpe~ Boye u THTysa ,metropolitas 1 TuTyna ,,vescovo", nako je usmehy BMX BeIMKa passa. & * # Tpocbecop @yusosocexor cbaxymrera y Hosom Cagy ‘Bophe Cn. Pagojuauh, koju je MHoro ypagmo Ha TOSHaBawYy payla cTapux €pnucKux WTammapuja, a HapowrTo wirammapuje Ipxojepuha, o6ja- ByMo je y mpounoromyunmm McTopuckum sanucuma KpaTak TIpwsor nox Hacsopom Idxomuje or Upiuje Topu or Pere“. Ty je pujeu o noSHAaTOM Utramnapy Bojroge Boxxwgapa Byxosuha Ioyropuuanmna, Koj je 640 mu mppu chaxTop merose urTammapyje y Maeuyma (Bene- yyju). CBoj npusor mpocpecop Pagojuamh saBpluaBa OBMM pujeuima: »laxomuje mame Pexa, a He Pujexa. To wom cranuo. Yeex yro-! rpebbaBa COBO e, a He jaT. Ox Gu jar Morao Ha ura Kao e, amu or 6au: xohe 0a noxance Oa jar uzroeapa xao e, da je exasau, a ne jexa- say... Ilo rome e *KOje je crasmeno mecTo jar eudu ce da Taxomuje uuje 6uo podom us Upue Tope. U3 nexoe exascKor xpaja on je Do- wo y Ipry Topy, na Pujexy Upuojesuka* (,Mcropuexu 3annert X/1, Mermme 1954, 226—227). Oxsaj Pazojuamhes saxuy4ak He Moxe ce oypzxatu, jep je AOHeCeH CaMO Ha OCHOBy Tora wiTo y Tlaxomujezom TeKery croju ja Je ,or Pexe“, a ne or Ptxe“. Uaxo, make, axomuje me na Tp mjecta y uramnanym KHMrama on 1519 mo 1521 za je or I[ptuie. . Top, or Pexe“ (rj. ,,43 Ipxne Tope, ca Pujexe* — Sanne u nat- nucu“ I, 6p. 438, 443 1 444), a apa myTa mime za je ,,or ocTpoB’ qoxmmrlucKaro esepa“ (rj. ,,ca octpra y Cxkagapexom Jesepy“ —- »Samnen 1 Hatimen* I, 6p. 445 1 ,,Crapmuap“ xe. VII, Beorpay, 1932. 127), umax je mporsiamex 3a fouWbaKa m UsBalblja, KAKO Ce TO HeKa- Wa ropopuso. Jla ce oBaj 3aKyyak HUje Morac Honmjeru camo Ha. Ucropucku zanwen OCHOBY cJIOBa ,,e“, KOje mume Tlaxomuje Mjecro cnoBe