Sie sind auf Seite 1von 38
UCTOPUCKM SATINCH OPFAH UCTOPMCKOL MHCTUTYTA HAPOAHE PEIMYBIIMKE IPHE TOPE Fogyaa VII, UETMBE Kwura XI, cp, 1—2, 1955 [lpomaocr Tepaba mo .yOporaukum OKYMeHTUMa 40 TOYeTKa XVII croneha Obpasopaibe M pasBuTak KOMyHa y Hauioj 3emjbu crBopzhe MacoBHy ToTpeGy ja ce NMly J0KasHe XucTOpMje “1 MecHe MOHOTpa- guje. Tako, Ha OBOj Aasboj bas y pasBMTKy COUMjamm3Ma Kon Hac nmorrynHuhe ce jequa xyrryp HUHA, KO Cy pasBujeHuje cpenune ykuioHMsie jou y chasm Kamurasusma y ycnouy. Jlox cy Behu rpagqoBu Me Koy, Hac MMaJI4 KAKBe TaKBe TOBeCHMIe, y Marbyor MecTuMa One CY cTBOpeHe caMo M3y3eTHOM peBHOUhy KaKBOr WoKas~naTpuoTe, aKO mak HMje 6M0 no cpex KakaB ApyrM, NOMMTGKU um HaTMoHaTHH momenat. He rpe6a mHioro ropopurn ja he comme, KyITypHo iu caHe 3aBmuajHe XpoHMKe ycnemmHO TommuKu genosatu, pajyhu jay morerper: jayaiy u mpucHujem IpuxBaTamy KOMyHa Kao o6mm- Ka jloKagHor camMoympansbaisa. Ueto erpyuHo, oBaKkaB pag TaKohe he Kopucrym, jep ce OmmmEuBO TpuKasMBarme CRUX XMCTOPMCKUX mpotteca 4 Tojapa He Moxe M3BeCTM y KPYTEUM™M manopmma. Saucra, erpapHa, CTBAPHOCTM ajleKBaTHa CiHTesa, OHO WTO Ppamtysn sony ,BeImMKOoM xiecropujom“, u3sias% camo “3 6pojHrx MmKpoO-xucTopiija. TIucawy Mecuux loBecHx mperviera uge Ha PYKY MHTeH3MBHM TMOHMpPCKU pay, Hallie WocsepaTHe xMeropuorpacbuje, Koja je y mo- tieny Sayama Ha HaydHo TpxuilITe HayuHo yTBpherx wiHeHnNA yunuMna 3a MpoTeKMX JeceT romwHaA BMINe Hero pannje sa HeKomM- KO TlyTa myxe Bpemena. Bema 6poj Mmamytx, y HOBMM yemoBiMa INKOJIOBaHMX payHUKa, pasBujeH cuicrem Hay4wHux yeranopa wm Tyia- cusia, Bema cpeycrBa Koja Ce yuaxy y XyMaHuTapHo-_pyirrseHe Hayke, oTBapalbe u Mpeypebelbe wrapor Hu3a apxyvea, ycnocTaBsba- He Be3a ca MHOCTpaHeTBOM mM Wocébue TexXHMUKe TOroAHOCTU 3a Gp30 ocBajatbe qoKyMenara MyuKpocbusmmcKoM TpaKoM, jemcTBo cy ya ce Halla coumjamiceruuKa xucTopucka HayKka Hehe orsynmru o 6pojHe samaTKe Koju ce mpen my MOCTaRajy. Tlopez onora urro je Beh O6jaBmeHO, 3a BemuKe OGNaCTY Harte 3eMJbe HApOUMTO 3a Nepuog og XIV uw XV Bexa Kaya ce BehiHA Ha- mx TpaycKux Hacemba mouwwe jaBbaTu ca cBojum Tocebum1 2xuBO- TOM pa3BujeHMjer cralimura YAM, Ma To HORMjer BpeMeHa, Kayla cy ce crane qorahaty Behe mpomeHe y Zesy cBeTa y KOjeM cmo cmeuire- D: UctopucKku 3anmcu HU, MY BCS ¢ THM NOKamHM NOBeCHM CTOMeHMLM, riaBHn USBOpit xueTopucKe WoKymMenTaumje cy rpaha yGpopaukor apxusa 1m Aeron ca MMMMoHCKMM Opojem BOoKyMeHaTa WapurpagcKux apxupa. Mana cy Of BPO BesmiKe BaxxHOCTH, ca HajKBamsreTHUjom rpabom, Berne- mjauckn uw Beuxu apxue ropope o nojapama Ha Halliem Tepeny Y IIMpoKMM MoTesiMa MM 3a cTapuje Bpeme Sa Hac cy cMpomaLurny, Te mp uvicakby MecHUx xpouuka Heke ofurpatu Byuquujy ysory. Ocra- av yomahu apxuen 3a paunjm mepMoy cy mpocropHo Bpyo orpaHy- ueHM, Te Foma3ze y 0O2"p CAMO 3a rpayoBe KoOjuma npunazajy. Ilmerma, y ceBepHom. gesy ‘qanamme Upue Tope, xoja ke 3a kKparKo Bpeme nocraTy jeqHo on HajaKkTMBHujux acapyurra mpuBpex- He JenaTHOCTY CcROje penyGumke, BerMKO Cpenuurre pywaperBa Mu ApB-. He MHLYyCTpUje, HYKakoO HMCy 6nusa. XMCTOPMCKM AaHOHMM, CTaHwliTa 6e3 sHauaja 1 Goraruje mpommocru. Tex KacHuja cTomeha oTroma1- cke ympane creopusa cy og ilmeBamba, koja Cy Mowena ma ce TOAMIKY Kao PYAHMUKO Haceme, 3aTROpeHy mu yuMany cpemHy. 3a npowitocr Timepasba 0 moyverKa XVII Beka, Tj y jo6a cramHor y3qusakba, OCcHOBHM Cy xXucTopuicKu u3Bopu JIpxaBHU apxuB y JiyOpopHuKy u tTypcka apxuBcKa rpaha y UcramOysry u y 3emMsen. Y oBom pay o6y- xBaTuhe ce JaTuHCKO-uramujancKm u OOjaBweHi TypcKM ClOoMeHMIM uz JiyOpoBHuKa Kao u“ Heurro obenoxqameHe Wpyre rpahe. JLyGponau- Ke BecTM Hapo™uNTC Cy BawHe y YTBPhuBamy BpeMeHcKe riojaBe u mpuBpeyue cHare [pepasba y mocmaTpano Bpeme. IlapurpageKka rpa- a wahe mpe cBera spo Aparomene NogarKe o Momynatju, o pacry Timesasba Kao Haceyba BAPOUIKOr CTAHOBHUUITBA, O TemIry uenaMu- saumje u cnwuno urro Beh Mory Hpy2Kurn MonMcHe KBUTe 13 cepyj4 cbunaHcucke aymunHucrpaumje Lapersa. Y Koyekcuma opsyKa Bu BaHcKor caBera (cepuja Muhimme defteri y Basvekdalet arsivi} Kao wy axruma apxwa JIpopa (Top Kapu Sardy) momerm Ispesama ce ckopo Mm ue 3anaxajy. UW qomaha rypcKa rpaha, mpe cBera capa- jepexn curmuim, Mowe KopuceruTu. Ho, Ko oBONa cMo TeK TIpM OCTBAa- PUBAY OCHOBHUX MHBeCTUUMja. I Ilocrojehe xuctopucke cryauje rosope o IlmeBseuma cacBumM yarpequo. Hae yocaqaunbe mosHapare potioerm Tpesama Ha nonmynapan Had TIpukasao je BpeqHM caKymbay Kocra Koermh.’ On Ce oclama Ha uerpaxnBama K. Jupeseka u meno je mpudpao mo- mene Ilmepamba y lyTonmeaua. Cam Jupeyex caomurruo je cBoj Ma- Tepvijas o npoumocry Ilmesasa y jeqHoj on mpBux Behux cBojux eryzuja jour 1879 rozyaze (Die Handelsstrassen und Bergwerke von Serbien und Bosnien wahrend des Mittelalters). On cappemenux 1K. Koerwh, Haim nosy rpaqosu na Jyry, Beorpag, CK3, 1922, 3a ersomomnmy erpany sym pag Terpa Mpxoxuha (=Aranacuje Tejaroruh), Cpeme Toaumme u Worapje (CE36 VI; Hacewa I, 1902). Tlogaraxa 3a mo- Bujy xucropujy Tesana mma Koy Meana Kocaruiha (Hoponasapcxn canyax. Beorpag, 1912) a Kopucum cy pagopnu u HeKux Apyrux ayTopa (Iacrou Tpasje, Cr, Crauxonuh, J. Jlemsiep). Tipomocr Tberama mo 7yGponauxior ZoKyMenTiaa 3 XMUCTOpMyapa HeKOJMKO KOpucHNX HaroMena mpuormuTne je mpoc. Mux. J. Tvemth. Tlo K. Jupeuexy Ilmepwa cy Bpno crapo Hacewe. Komagu on ety6ona u ckymmryp4 pumcKor BpemeHa, ysujmaHu y IJbeBawcKe kyhe m Wammje Kao vu OKO ABageceT saTMHeKux HaATIMCca cBeqoue 7a cy jou Puwwpann umamu Behy HaceoOuHy Ha OBO] BaxKHO}] caobpa- hajHoj “ erpareruexo] rau. Us narnuca wanasn fa je Hacesbe 6uno Mynapamja, uutje je ule mowmmano ca S*. Ty ce Hanasywua crannua jeqne Koxopre.” U3 Puca ce 74340 qpym mpema ono} pum CKO] HacecOunu, Kojum je w3rmena TeKkao xuB caobpahaj, mourro je- aH HayrpobH KameH y Poraruiyr ropopu o HeKOM JeKypuony “3 Puena.’ VaKo je pycka Komouusanmja Ouna cueremarcKu cmpoBo- hena, Jupeyek samauka yaa Ce y MHOruM Kpajesyma, Kao KOA YoKuia, IImesasba uw y ropHoj Fommm Lerune Onp2Kaslo WIMPCKO CTAaHOBHM- IITBO Koje je cauyBasio HeOKpHeHa cBOja HacueheHa OGpa.s Tosa- 3ax CaIOBeHa u HbYMxXOBO HacesaBaree y obmacTu Tape, Iuse u Jluma Kalo Mm aba cyqOuna wampcKMx crapyHaua Huje GmoKe ucmurana. IljmeBma ce MoHOBO epehy y Hay4wHuM payoBuma Tek 3a cuTyaunjy y X eronehy. K. Jupesex je apxxao ya J[pecnux, xojm Koucrantm Mopcuporenmr nommibe Kao jenan ox rpayora y Cp6ju wenopa Bpe- Mena, THeOa ucIpaBUTu y Bpestturx, xojm on_a Bama cTaByTu Ha Me- CTO MaHaUIryx Tiserama, y »xymy Bpesxuiy, oxo peumye uerora ’MeHa. * Ipod. M. J. Huxnuh, mehyrvm, ocriopapa ya je opa ucnpaBKa onpasyana.’ Y cgakoM culy4ajy, “max je HecymmuBo TauHe fa je Bpesumua, mopex Bpexosa na Tapu, Cjenuue, Byzumsa u Bujenor Towa na Jumy n Tpagqua wa 3am. Mopasu, ynasuna y cpenmune o6sacTu erape cpricke ApxaBe.” Cee 0 cmprxuapa Jlyuiana Ipesma ce num He u3qBajaly us jesrpa cpricke xpaxaze. Kaga je 3a Bpeme yapa Yporia Hacrasto pacunate CpicKUX 3eMaJba Ha {PYWUTBeHO] OcHOBM 3penor cdbeyja- jusMa, o6s1acTuma ox ropre Tpyue yo Janpanckor Mopa suranao ie Bojnesae Bojunosuh, jean om HajMohnujux smbyau y Pamxoj, ca jurysiomM xyMcKor KHe3a." Tlocne Bojucnapmese cmpru OBOM TepytTo- > Tomaiuex je cmampao qa ce OBO MOxe omHocum: Ha Sarmiuium sons Sealadis reonpacba 13 Pasexe. M. Hocernes Rémische Alterthiimer in Bosnien und der Hercegovina, 8. «J, K. Jupeuex, Tprosauky ApyMoBu u pyaAuMynN CpOuje u Bocue y cper- wem Bujexy, mpeneo Bopbe Mejanosuh, Capajeso, Cajernocr, 1951, 116, ° K. Jupeuex, Ucropuja Cp6a, xr. I, If u3n., Beorpag, Hegde Kyra, 1952, 31. © J. K. Jupeuex, Tprosauxu mpymosn..., 56. C onum wunimemem em0- 2%uO ce u &, Imnmh (Mopujecr Xppara y Bpujeme HapoyHux Bmanapa, 3a- rpeb, 459). 7 Mux. J. ivmmh, 3emme Xepuera Csetora Cane, Tnac CKA 182, Beo- apag, 1940, 177. * K. Jupeyex, Ucropija Cpoa, I, 68. ° Mux. J. Iwxvth, O Huxon Anromanosuhy, Beorpag, CKA, 1932, 5. 4 Uctopuckm sannen pujom ynpapyana je Bojucnapmesa ygona, Kibervuiba Tojucsapa. Ceseponctcouno og Tojuenape pnagao je men cMHoBal, Kynar Hy- xona AntromaHopih. 2Xynan Hyxona ce nppy myT TomMymbe HOBeMOpa. 1366, HO Huje OwmKe MosHaTO Koja je mpBoOuTHO Guna meroBa o6nacr. AmOymm03aH, uako BpsI0 Mulan; OH je 3ayseO semsbe cBOje etpyue Tojucmape Hopem6pa 1368.4 Zama xuctopuja Huxone Amro- MaHoBMha je mo3sHara. Kaa je y jecen 1373 ronyme qoutmo yo me- ropor mopasza m pacilarba weropux MOcefa, WbeBambcKM Kpaj uw o6nactu mpema Ilommyy moceo je Tsprxo I. Oraya ma yo Taga mon: Typcxy guacr IImesma ce Hama3ze y cacrany Gocancxe zpxaBe. To- uerKom XV croneha Ilpessa, o6nacr Jesepa u Jpodmaxa, Onorourr a y Tlommmy Ipujenome zpxao je Canqam Kpanuh.” Cannamere s3emsbe mpyxpatuo je 1435 rox. Bojpona a 3aTum xeprer Crjenan 13 uetora poyla Kocaua. Y o6jazsenum xucropuckum w3Bopuma mw pacnpaBama Ilmenma ce Jame Mommy y Besm Oopbe xepyera CrjemaHa m Heropa cua Buanucnaga, Kojy ronumy mpez maz nog Typxe. Hempujatemcrsa- u3meby ora u cuHa omHOCcHO TypaKa mouena cy Kpajem aprycta 1462 roquue. Iy6ponauka Peny6mu«a je mpRor cenrem6pa pemmoma za 3a- apzM cBoOje TproBile Za He MAY y yHyTpauHocr. Xeprer je moKy- mao fa ce ogynpe Hanayauuma, asm ra Typum Kog Ilpesama, Ha Bpesnuum noryxy. Jleceror janyapa 1463 qy6ponauxu Cenar je og- ayuMo Wa ce mpemysmMy cBe Mepe 3a on6pany u 6es6equocr camor Hy6popuuxa u Crona.” Tap mecey Kacuyje qouLmo je 70 cymTrano- Bor BojHOr noxo7a Ha Bocny.. Tom npywsurkom Typuyt cy Haram u Xep- yeropuny v4 Ges oTnOpa cy 3aysenn BYMIe xepyeroBMx rpaqoza. Ho, oso ocBojexe je 6u%n0 npyBpemenor KapaxTepa. Um je Mexmeg II ca THABHUHOM CBOje BOjcKe Hattyctuo Bocuy, xepyer je Moueo ya wncTH cBojy semsey on TypeKux mocana. Kyu nu Jbyodyurku mpeoreo je Beh y iymy 1463. [Io nopemOpa cy ocn0O0heHu jour mHOory rpazoBn.. Xepyeros cu Buarko je, urrapyme, y jeqHom mpozopy, yeneo na gay3Me J[eBeT rpamqoBa BaH xXeplleroBe TepuTopuje, vax u CpebpHu- uy. Ha ucroxy je takohe ompxaHa crapa rpanuya. Tako, @oua, Coxo, Topaxcze, Camo6op u Ilnenma cy Ousm jour upsora anpusa 1465 y pyKama crapor xepuera.”” Ho, jour ucrora mponeka, pa3my- hen xepyeropum Be3zama c Mahapyma, Mexmeg II je mocnao cBojy Bojcxy miog Ece6erom MUcanosuhem ma ce o6pauyua ec Kocayom. Mu- newesay, Camo6op u ocramm rpagopu Ha ucroKy 6p30 cy usry6sbe- uu. Beh wBaHaecror cenrem6pa Behe ymMomenux gapyje cybaury y Jlyry, takste y Hemocpequom my6ponayKom 3ameby. Jby6omup, Io- * Ycro, 8. “ML, J. [wunh, 3emsne Xepuera Crerora Case, 160. * Bu, ‘Boposuh, Xweropuja Bocue, Beompay, CKA, 1940, 548; K. Ji pexer, Mcroprja Cpda, I, 392 (asnopu y Genenmm vcno_ TeKcTa). *°M. J. Jiwauh, 3emme Xepuera csetora Cane, 246—7; Archiv fiir sla— vische Philologie XIX, 25. Tpoumocr Tmenaa no ayOposauxum joKymexruma 5 nopo, 2Xypopuhn u Tloupme ce uerora mecena Tomumy TaKohe Kao ‘TypeKa ympapHa o6sacr.’ Taga, Bama mouerkom seta 1465 nu Timepa cy mana nox TypeKy Bact. : Ilnesma cy ce jou npe qomacka Typaka namasuma Ha mpoMeT- HMM 7PYMCBUMa ma Cy Yak IpercTeBybasa wu Basan cao6pahajHu apop. Hajnpe Basa nomMeryrm sHayajaH TpropauKye Ay6poranxn ApyM, Koj je gomupao yo Huta rye ce yranao y BermuKy caobpa- hajumuy Koja je mpexo Beorpaga soquma sa Uapurpag. Jo Tommma cy KpuByfana yea rrapna nyta. Jeyan, Ha TpeOymne — Bunehy — Tanxo — Yemepxo — Tjentmmrre — douy, onja y3 Rexormy mpe- Ko Timesama um [[putiom yo Jima, 6uo je mosHar Kao via Drine unm pebe via Bosne. [pyru uyr ce ogpajao xox Tpe6mma, Te je BO- 7Mo mpexo Honauuha y ussopumre Ime, onza y Jezepa, u najsay ~tpexo Tape us6ujao na Jim (Via Jezera uma via Anagasti)."* Ca mprMopja BonMo je jor jena wpym y mesma onaj us Korepa mpe- *«o Pucua, Pubana, Tpaxopa, Onoromra u J[pobtaxa, nosnar jour y Hota Pumana. Y Cpegiem sexy ogaj ce wpym y [wessuma 1 3a- Bpllapa, Te ce HUje HacTaBybao pema JlyHaBy, Kao y crapa Bpemena.”” Hajsaq, nox Typmma Bpso je sHayajan nyr BonMo us MaKenonmje sa Bocny, umm o6pyyto 13 XpgarcKe, mpexo Capajera, Topaxkga Ha Timessa, rye ce cmajao ca [y6ponauxum ypyMom,', Te OMBO_MO Ka jesrpy Banxancxor [lomyccrpsa. Ha opmm apymMopyma 6pojnm myTo- mci Genexe Ilmenma, npsu Xapcb, wa camom Kpajy XV sBexa (1496—9) xao Pleuma. i: Tlmessa ce upeu nyr NOMMEBy y “3BOpMMa Noy, OBMM “MeHOM 1430 rogue. Te u cnexehe roqyme Hexw Tpesmann wut ey y Ay- OpovEMk ma ce Ty saqyxxuBamm Ha Maibe CBOTe, CBAKaKO TOMITO cy mponasi HeliTO CBora Tasapa, Te Kym WORMIUe pobe y Jy6pos- nu«y.” Ilbepba ce y maTmucKum u “ramtjaucKkum msBopyma Gene- 2Ke Ha MHOTO HayMHa, Kao jonl peTKo KOje MecTo Tora BpemeHa. He- KOJIMKO OCHOBHUX OOMKA, ca BUIe Bapujanara, ioKasyjy ucru DHA} PaSHOJIMKN MSrOBep KOju ce MU WaHac MOxe uyty. Dyposaukx mmeap cTaBba Ha Kpajy OBora UMeHa u-e U-d, any je upBM 3aBpureTaK Ky- “ M. J. [mavth, 3emme Xepyera Csetora Cane, 247. “ M. J. Tuanh, Ty6porauxa cpeymesexopua xKapapancKka Tprosuia, 3M II, Beorpay, 1937, 125; J. K, Jupeuex, Tprosauku Apymopn mu pyauMun, 120. Ms roqme 1475 nocroju jeyan qoKyMeHaT KOjuM roBopu o neHm KONTITaRA ka myty oxo TImenama. Taxo, og ove 70 Imenawa aato je 104 a on Tme- Baba 0 Ipujenoma 40 acnpa (Jby6. Crojanosuh, Crape epncxe mopeme “ ruema, Kw. I, geo II, Beorpag, Cp. Kapmosnu, CKA, 1934, 451). *“ J. K, Jupeuex, Tprosauxu gapymosu u pyarurp, 116. Jyma 1498 xep- yeronayKu canyax cumiao je, BeponanHo u3 @oue, y Kepuersosy per viam Onogost (Ipxxannm apxue y Jy6posumxy = DAD, Cons. Rog. XXVIII, 95’. ™ Vero, 133. “ Tipen qogatax Hocm garym om 10 jyma 1430 (DAD, Deb. not. XIV, 405): M. J. Imam, 3emme Xepyera Crerora Cage, ctp. 176—7 y Gen. 26. 6 Uctopuckm 3anmen IuKamo seuthu. Oprorpacbuja orKpuBa u-2 M-%e y pBOM cylory, HC ups o6unm« je 3HaTHO 6pojHuju. Tako, mame ce Hajuenthe Plevglie. Ho u% Plevie, Plevlie, Plevgne, Plevuglie, Pleve. O6mmx ca ymexua-~ 35M y NIPBOM CJIOry MMa uCcTO Tako HeKOvIKO BapyjaHaTa: Plievglie o6uni0, amt 1 Plievie, Plyevie, Plievigle, Plievuglie, Plieviglie, Pglieve. Mojasmyje ce u-u- y touerHom cmory: Plivglie, Plilie vax Pieve uo ut Plivaua, Plivaglia. bopma plurale tantum je raxobe an- Tepupana; nope: Plevglia, Plevaglia, Plevia mmure ce Plieva. Plievia. Tanaunsn soKasHy w3rorop Ilmesea uema cBoje AMpeKTHO oprorpadcKo moKpyhe y mBagecerax Habpojanyx cmyyajesa. Kay 6ucmo curypHo 3Hamm ya cy cBe 1omeHe Iesama y my6ponaukum APXMBCKUM KbUrama HanmMcam crpaniy KOju Hcy 3Hat Ha je- s3uK (TMcapu cy o6wuHo Gum Urannjaum), re cy ynucnsBan, Hapo- 4MTO Hala MecTa, OCuIabajyhu ce Ha Ciyx, y wiecr dopmu Gene- 2xelbha IImerama (IInepmue, Tmesme, Uspeme, Inmesa, Wunesma, kao IIepyba) “mar Oucmo Bpsio 3HavajaH xMucTopucKu WOKyMeHaT o craHopHimrrsy Imesasba y XV nu XVI cromehy. Kaxo mHorm Ha- ropeirajm ynyhyjy qa je mucap Gemexno crBapHo onaKko KaKo je uyo (moHeKay, c Tmpeyorom, Te mMe y Magexy), Morsto 6 ce cnobon- HO 3aKubyuuTu 7a ce y cammm ILmepsmuma of, camor MoueTKa OBOra wmeHa yriorpebbabajy oBa Tpv w3Bahena rmaca jar“ Kao wu cMHry- wapHu Mu wtypasmH sappuerax. Hacrojare Aa ce BpemeHCKm mpaTys o6.mK mucaHa HIfje ypommo jacHum pesyrtrarom. UKasexw o6s1K naa y lpBe roywHe TypcKe BuacTM, Te 61 ce MOK a MOTO 3aKIby- UMTM Ja je HEKMX IIpuToKa CTaHOBHMINTBa 13 WKABCKMx AeOBa Bo- cHe Morm0 OuTM, HO, rpeba yKasaTu ya Iipujenome mu mpe Womacka Typaka Mma “ MkaBeKy oprerpadbexy cbopmy y aAy6posauKy ap- XMBCKMM KIBuTama (IIpun0me). OGsmK Ges w umHM ce fa je crapuju, HO Kao YeuThu, cramHo ce ompzxaBa. SaBpuHO a je peTKO, mu camo y jeqHom qOoKymeHtTy cpehe ce mocre 70-1x rogwua XV croneha. Be- cymibe, singulare tantum dopma canpuxn jesmuHo ocehame caBprte- Hujer, 36ujeHujer Hacema, OTYMa u WaHac JbyAM U3 Hawcx eKOHOM- ck HampeqHujux Kpajera u y cryuajy Ilsepasa, % Koa “3roBopa ymewa Bumeha u y Apyrum MpummKama He ynorpe6manajy plurale tantum. Mozxya Ou ce cmesio, asm Mak camo Kao pajtHa xMm0Tesa, ysernm ya je, ycnen Tora ITO je y Cpeytem BeKy OBaj Kpaj, Kao Py- apcKo cpemumrre u caoGpahajHo Ha yaapy u packpcHum, 6u0 cTas- HO USIOKeH MpMEpSAHOM mM eCTHMYKOM cTpyjamy, — crasiHO NPUMAO HOBO CT@HOBHVMIUTBO, KOje je MOHOcMIO M CBO] HaUH M3To- Bopa oBora mecra, Y cBaKom ciy4ajy Ha pesarMBio Masiom npocropy cCTaHOBHMIUTBO ToKa3yje pasHoumky coumjamHy cTpyKTypy: 3eMsB0- paquMuM mw crasmHoO HacTaHenK cTouapu MoKpeTHM cTowapy BuacH, Koju y XIV sexy uacemyjy Upuy Topy u Kepuerosyy cxopo 70 came o6ane mu MOTIyHO Memajy CTpyKTypy CTaHOBHUUITBA, BapoLIKo. CTaHOBHMMITBO Kao pyfapu u SanaTmMje, KOju cy u3srieqa y Haceby Koje ce of oKo 1430 roguHe curypHo 30Be Ilmesma noogasna. He \rpeda MHOro TpoLIMTK pew fa cy ce y paHitja BpemeHa comjame Mpoumocr Tesana no ~y6ponaskum ZoKymernnvima F kareropuje 3HaTHO BMie pagmMkoBase, cpaKako mu jesmuHo eTHYUKN. * Us spemena camor moyerka curypHoT mocrTojara HagmBa [lpe- Baba Tocroju u oOsmK Iweswanu (1433 ron), HO © TOMe HeLITO Hoke. Asy3erax je 1 o6amx Plevigna. O nojasx umena [ImeBsba KAO uO eBeHTYaNHOM paHMjem Ha- 3uBy Hacesba 0 KoMe je ped y Hay je CTBOpeHO cnopHo murame, Koje Kao 4% yBek Mma cBOr KiopeHa y HeAOBO.HOM 4MHeHIGHOM n0- 3HaBAbY MW HENOBOJBHO COMMAHOM pary ca M3Bopuma. Jlo HaLIMx jaHa Kao ya je cre 6us0 jacHo. OOwuHo ce ysumamo ga je Bpesnmta cta- puje ume-sa Imenma, u ga ce HOBO MMe jaBma om Kpaja XV Bexa.” TIpeznx yoKasa 3a ORaKBO TyMaterDe Huje 6um0, amr Kako je oHO normiano of Koucrantuna Jupeuexa, palo ce y meropy ayTopurery Tpaxvua KoryHa aprymertaunje. Tomume 1879, kaya je mucao cBO- je Tprosauxe dpy.moee yu pydnuxe, Iupesrex je umao Hajerapijn m0- MeH o uMeHy Isbensba TeK M3 NocnemBx Toma XV cromeha, Ha- gasehu opaj HasuB Koy myTOMMena Xapda (1496—99). Kaxo cy my 6unm no3HaTu 1 HasHBu Bpxo6pesHnua 1 Bpesumue, on je, KAKO Mu- cm mpoc. M. J. Jimunh, uszeo saxyuax' ma cy Tmerma TIpRBOouTHO Hocuna “ume Bpesuura. Kacuvje, Kata je v2 y6porauxor apxupa yMao uence ca momeHom IImenasba rom 1465 royuuom,” Jupeyex Huje uenpasno cBoje pannje rieguurre. Hacympor Jupeuexy, mpod. M. J. Tiymmh je (1940 roz.) sayseo rienuurre ma ce 3acaza 3Ha camo 3a peky “ xyny Bpesnmuy. Ca ror crajanmurra mpodp. Turn je Ha~ erojao “ ma pacrymaym jeqaH apxveckm nojarax Kojm je Jupeuex HaBeo, Tpuaecror centemOpa 1430 ronsHe, Have, pervicrporan je KoHyemr ynyrersa ayCposaukiam noKumeapyma Mjepy JlyKapesuhy u“bopty Tyueruhy, xoju cy 6varm usa6pann na uy cyrany Mypa- ry Il; ow cy umamm ya ce Hajmpe saypae Kon Canqapa, saTum »a Bresnize over a Pripoglie“ ja cauexajy TypoKor cy6ainy Koj je rpeGaso ya Hobe on Pagocnana Tlannopuha 13 Bopua, 1 na ona Ha- erapm yr upexo Ipyurrune.” ¢ Kpuruxa Kojy je “3neo M. J. JImn je wa mecry axo ce enanpa Ra je Jupetex yeex cBoj cy ocuuBao camo Ha MaTepujany Koj je us3Heo. Ipod. M. J. bam je namao momen Ilmesamwa us 1430, Raxste one Toyyimie Kaya je cacTaBeHo rope ymyTeTBo nOKAMcapl- J. K. Jupeyex, Tprosauku gspymosm it pyaumum..., erp. 113, 120. Ynop.: K. Kocrmh, Tprosauxu weurpu u apymonu, Beorpag, 1899, 192; J. Ep- newanosuh — P. Hyuxormh, Tprosauxu yeatpu u nytesm, Beorpaz, 1899, 60; umanak o Tspesmuma Tf Wobajnha y Hapognoj exuuknonegujn cpmcKo-xp- BATCKO-CNOBCHANKO}, Ki. WI, 411. Cr. esub (Bocancxa Buna, VIII, 1893) Hacrojao je uak 7a AoKaxKe KaKO je ume IImesma Hactano rex y XVI cTomehy. * Archiv. fiir slavische Philologie XIX, 25 (DAD, Lam. de Foris XXXVI, 227); K.. Jupeuex, Uctopuja ‘Cp6a, I, /68 * DAD, Lett. di Lev. XI, 208—209"; K. J. Jupeuex, Tpronauxu xpyMoza, 115. Komenrap mpocb. M. J. Jjmmha: Ty nema nuuera m0 Yemy Once mopavto 3a- KbysuTn qa je Bpesuuija Koja ce Ty cnomMIbe ecto, jou Malbe ya cy TO AOU- nuja [I stesma‘. (M. J. [imuh, 3eme Xepyerd Czerora Cane, 176). 8 Uctopmuenm sanuem ma ca Bpesxmyom vu IIpujenomem. Ho, y ucroj cepuju, wax y ucToj KIBU3M, y KOjOj ce Hamase Toga: o Ilmesmuma 13 1430 Haman ce uz jemua Bpesummya. [Ipagecer gpyror oxTo6pa 1426 Pagocas Pagyue- Buh de Briesnice oSape3ao ce wa he miarury WosHaTOM TKAaUKOM Ipe- aysumauy “ rprosiy Ilerpy Ilanremu uerppecer AyKaTa y poKy on mpa mecera™). Onge ce ouurmequo pay o MeCTy a He O Kyu MIM pemm. Jlaxne, ommaga Tapaa za Bpesnuia Hiuje u Mecro. Oxo je je- mam omen Bpesuume. Huje wyqHO urro’ ce OBO MecTo He jaBsba pe qpajecerux roywua XV Beka, arm Tafa y ou Wa ce HUKag BMUIe sxacHuje He cpehe. Ko 3Ha Huje mm oBy perMcTpoRany 3ayyoxHUly Jupesex mao y BMY Kaya je Kacuuje, mmumyhu WUcropujy Cpba ocTao Ha cBomM paHijem riemmutry o Bpesnmuu Kao Ilmesmyma? O- BYM ce, MebyTMM, cTBap jour He ucupmbyje. Meronexu je cacByum moryhe mmratbe ga sm Bpesumma u [lesa Hcy 4Ba Hacesba KOja ce weroppemeHo cpehy, jep ucrono6Ho o6a mecta noctoje. Jenny vTakBy MoryhHocr HajMaibe pusmuHy Mu Hajpuiue cbopmamHy, mocraB- Jba. pod. M. J. Tvamh, ucruna ca Bpesuukom a He ca Bpesnuiom, Kalla KpuTuxyje Jupeuekono MMilisbere 0 MoTpe6u ucipasKe J[pecuu- xa Kouctarria Topdyporermra y Bpeswur, Ow mmue: ,3acana ce 3Ha camo 3a peky uM 2xyuy Bpesmary. Axo 6m ce moKasaso ga je y TMeBaIbCKOM Kpajy mocrojao u rpay, ca TakBym (BpesHuk) u“mMeHom — mITO mpema aHasormjama KOje “Mamo He 6 Ow10 UcKybyueHO — oH He 6 morao 6uTm uneHTusaH ca Ilpesmuma.“” Opne ce Hehe y- ma3suTu y queKycujy o J[Ipecnuxy-Bpesuuxky, Beh he ce ucrahyw mMu- llbere, fa c 0O3mpom Aa ce BpesruMua Kacuuje HuKaKo He jaBsba Mu fa WBA cpequurra y MCTO] *KyMmM HMKaKO He 64 Morma OcTaTH Hesa- maxxena (ako 6% youre Guna Moryha Ha TAKO KpaTKOM pacTojary), fa uma pasnora Ja ce npuxBary crapo Jupeyekoso muliberme fa je Bpesumiya crapo ume 3a Ispessa, Tu mpe wro he KacHMja aHamusa moxa3zaTu ja UsbeBba Bucy Novena Ya Wocroje Kao 3HatajuMje Hace- me Tex on 1430 rome, Kan ce mom THM MMeHOM KIpBM TyT cpehy y GOKyMeHTMMAa. Tla unak, orkyya ofjeqHom mpomeHa JameHa? Oro mrrare Huje nocraBno K, Jupeuex camo 3aTo iro My Huje Morao Hahy onroBopa. Oxsom mpvamkom 61 ce Habana jeqHa xvmoTesa. IIpomera “mena 6a y Bpeme. Mu 6am Ha TepeHy o KOMe je peu He 6m 6uma ycamubeHa nmojasa. Taxo, Onoromr je nocrao Huxumh, Bpempe — Symum. Kaya 6 BramKa 6pareTBa oBazana jeqHoM 2 yMHom o6sathy, 3a KpaTKo BpeMe 0Ba 6M TIpoMeHMia UMe, Ma je crap HasmB NoTucHyno uMe 6phan4. Hexo ppeme cy y ynorpeOu 6mna o6a Ha3wBa, Ma ONAA cTa~ pujn unax wursesHe. Samito To He 6 Mormo GuTu u ca IlpeBsuMa. Koja cy ce MOHAKO Hana3nna y WpaBomM Mopy Bulanikux GparcTapa, omaxne cy ce oBa ympaRo yf cirynitana y Xepueroruny u Iipxy Topy? Kaoroy urro ce Ovoz0wr catyBao cBe Jo Kpaja XV ctoneha y Ay- DAD, Deb. not. XIV, 67. * 3emme Xepuera Crerora Cae, 177. Mpomsoer Tmenana no ay6ponanwm ZoKyMentiMa 9 SpoBaukyM ApXMBCKUM KHBUrama, a UpwwmuHO Ayro u Bpcuwe mopex S3y6dua, yo oxo 1430 royuHe JlyOpopuann 6u ynorpetaBasmm crapn- jM HasvB 3a Hacewbe Koje 64 Beh FaBHO IPOMeHKIO 1 CTAHOBHMIUTBO Mu ve; CEa Ou pasMKa y ClydajeByma KOjM ce yropebhyjy Guna y Tome, uTo 6m Taj mporec 3a Imesma’ paHuje moueo u mpe ce cBp- mmo, ¢ O6sMpom Ha Hou0%Kaj [lbeBasba y o@HOCy Ha TlaBHy BJalliky macy. Yecrasiom, mowkya cy Tweeea Kacuuin o6suk HOBOr MMeHa. Bek, je y3rpex peveno fa noctoju u o6sm« Ieeenanu. Wlecnaecror Heuem6pa 1433, naume, J[y6panary XpeGemanosuk obazesao ce Iby- Omuun VUsanosuhy ya he rpu ToBapa puOd uw apyre pobe mpexo Ta Tp ToBapa Kao u JbyOuuly M HeroBor MomKa HpeBecru us JlyGpoBHn- ka usdue ad Plevignane 3a mre3qecer mepnepa.* Ty cKopo, y jequoj ctymuju o ponersy y Ty6posumxky y XIV Beky loMeHyta cy u Ilmenma y XIV croseby, HO NIpeKo OBora je Haj- 6ome mpehw 6e3 uKakBor 3ayp2xaBara.” * * * Huje Hmaso cnysajHo mo ce op, 1430 rogue mesma, veuthe jasmajy m0 pzyO6poBauKuM apxMBCcKUM KIBUMraMa mM WTO ce oraya 6e- sexe IpBu wyAK KOju us Wmesawa nocnyjy y y6posuuxy. J[Ba- fecerux u TpuyeceTux roquHa XV Beka y uvTaBom sasehy JiyGporun- Ka, y McTOYHO] u cpeyunmHoj Bocuu, y o6mactu Super Hosora3zap- exor CanHyaka mw cEe 70 cpua JlecnorosmHe oceha ce HOBO cTpyjame mpuppeyHor »xnBoTa. Ha Konaonmxy™ u y Togpmy ce mpagecetux \rommaia oTBapajy muabu pyaHm opmx obsiacru. Hoso Bpyo” u Tperma c jeque, Cpe6pHuna mu no_puucKu pynHMim ¢ Apyre a cpen- weGocaHckm pyfoKomm c Tpehe cTpave Tana cy Ha BPXyHUy cBOje cuare. Tpujecetux Toquma, Kao mocnemma mMHTeH3MBHMje pyazHe excnmoatTaimje qoma3su Wo OcBajara HOBMx MpoxyKata: Ipprya, azy- pura (oko 1440) u aypwmmurmenta (jomt HellITO KacHMje) m WO MacoB- Hor u3Bo3a cpeOpa, 0 yemy ce y [yOposuuxy Mory Hahu m noceOHe xwmure.” Y3 pyqaperso Kao OcHoBy W2Ke ce m TproBuna, Koja oby- 4) DAD, Div. canc. XLVIII, 21. ¥ cpom pany o cpeqmenexonsnoj Kapanan- exoj Tpropmau mpod. M. J. [unuh ne nomume opaj noyarak o Ilmesmuma Kao KapasancKoj cranmmm, uctima ad hoc, (Janac nocrojm ceno Imesmann Koy Me- ere y onnny UGpa.) °°) Vuk Vinaver, Trgovina bosanskim robljem tokom XVI veka u Du- brovniku, Anali Historiskog instituta u Dubrovniku, II (1953), 129. Konera Buuazep je ounrsexH0 HemITo 1O6pKa0, Kuno chojuo usm TOHajrpe some Mm na OpsuHy mpourao sane y xaprujama noK. Mux, Merepxoruha, Ha ocHopy Kojux je « panna nawmbena. B. Bunanep ne micuctupa wa cBom Mponagacsy. 2° B. Xpa6ax, [y6posdsxa waceobuia y KoraommuKom pyzHMKy Beom Bpay, Orsien 1, Beorpan, 1952, 55—56. O cutryauyju y Hosom Bpyzy epno KopuicHe nogerKe upyxa AyOponauKa apxupeKa x1pura Libro dei piegi de 1432—1440, cepwja XXXV, Km. 51. “ Bugu: Jecanxa Korauesvh, Tpronauxa Kura Hukone 1 Syke Ka- 6yxutha, Mctopiexu mpernex, Beorpag, 1954, 46—48. 10 Ucropucku sanmeu xBaTa cBe Behm Upocrop mu cHaxkHO oTeTM4e mM Apyre Eee IpaHe mpyppere. He camo ekoHomeKe Hero “ MOMMTMNKe, OKONTHOCTH ToroyoBase cy OBaKBOM pasBojy cTBapy. Ipyusmxe y cpezmmEum penonuma Ban- xancxor [lomyoerppa noyese cy fa 4oOujajy HoBe o6muKe on 6uTKe Ha Kocosy. Uvrapa ce Hatta xucTopvorpaduja jou m faHac Hama3n ney FOj]MOM MTA Oo HapowHO} Tparequju ua Kocory 1389 rope. Becymbe, oso je 610 Bpno BesmKu gorahaj y mpoummocr Cpia wu okomHUx Hapoma wu mpxxaBa. Ho, na mm y wAMBOTY M MoBecru mOcTOje camo upHe u Gese crpaHute, 7a mm je c 063mpom Ha yemoRe Mecra 1 Bpemena, jequa u3sryOsbena Ourka Morna OuTu.ancomTyTHo ‘TparvaHa, camo 3a0 y7lec, ako ymeca yomuTe uma? Hayxa jé qaBHo yrBpausa wa epncKxa ap2kaBa Huje Hecrama Ha Kocopy, ga ona jour 2xmBy nyHMx celamM JeleHvja, 1 TO Ha mpecrpaHcTRy Koje, 3ajeqHo ca 3eToM, Hue. 6un0 Mame om TepuTopuje [yimaHoBe ApRaRe npe BemmKor MpozN- pata Ha jyr. Asm, xueropucka HayKa HMKaKO ce HMje os6usRHO OTH- cra o- CMOHOMOIMITMKOr acteKra Kocoscke 6urKe, Koja je, Kao 3a- cra MpesIOMHH MOMeHaT y 2XMBOTY CplicKor Hapoma, Mopasia KMaTn Kk yHYyTpallbenommirakux moenequua. Jla cy ce mpumuKe wa Typ- exo] crpanm apyKunje paseujane, re ga Huje WOULIO oO BesMKUXx ocBajarha Mexmega II Ocpajaya, Kao pe3symrara 'yHyTpawibnx mm0- TpeOa OTOMaHCKOr WpyuiTBa, Koje je on CBOjMx NoveTaKa wa BY3AH- TKCKOM TepeHy M0JI0xeHO Ha ToceGHMM, CBOjMM OCCHOBaMa, — qaHac 6m ce 0 Kocopy ropopuso cacsum apyxunje. Tome 1389 cbusiraxu je yHumrena rrapnivna cpricke cheyyamue Kiace 1 OrBopeHe cy TBe- pm TypcKuM ynaqumMa yo cpxxu Bocue. Cpenumre cprcke ppmxaBe momMepa ce Ha ceBep, y3 JyHap u Cay, rae he ce ycnecrasuru Hpu- caw KOHTaKT ca YrapeKom mu upeKo we ca Cpeyrom Esponom. O7 panuje MohHe kpyuHe Bulacréene HUje OcTamo HM Tpara, a Cresar JIa- 3apesuh Koju je ZOSpo pasymeo TeHyeHIUMje cBora BpeMeHa, umao je nocia ca He3HaTHOM BylacresOM 6e3 Kopera, ca Sonhyma u Beso- upkeuhvma, Koje je OH mMaKO CBNamao, Hana3sehu ca mpeocrammim Bparxesuhuma gobap w3ua3.. Curwa BilacTema Koja HMue jMwKe Bra- Rapesy Bact. Beprpanjow wena Bpoxujep Genexu aa cy y Cpouin upatehu semmBopaquirikn Mpexemm; a WPyr, mpe cBera Ly6posyann,, ykasyjy Bermky maxiwy pyzapersy. Hukan noraqa CpOuja Huje 6usla TakO eKOHOMCKI jaka mu OmoKA cucTemy 3aBOherma jake TeH- Tpamie BracTu, y3 cramHo jatame rpagcke upmepere. Toce6ay npu- Bpequy nomruxy Crepana Jlazapesvha ocerusm cy u Ty6popyann, Koje je qectior crao fa norncKyje, jep cy cyBuite upma werosy 3eMJby u“ CMeTamm pacry ZoMaher cnoja mpxBpeguuKa.” IpuspeqHo Jayame Tecnorosvue mojayano je Mocmopim yommp untTapux mpeze- za ca [ty6pornnxom. V3 pygHKe, no Oorarnju 2KynaMa, y3 Mana- erupe, oKo KapaBaHcKux cTarMta, OKO TRPhaBa JLKY ce TproByuTa, ” Vf. Bowuh, [yOpoauux u Typexa y XIV pexy, Beorpag, CAH, 1952; um 69—70. Mpoumocr Tlmenana no pyOponauKum ,OKyMeHTiMA bt Kako Ce To foraha y cmmuNuM CKOHOMCKMM cuTyalMjama mu Ha Apy- IMM CTpaHama, HO Cayla u OBE joUI MHONO cOOOAHMje um Ky_MKaMo: 6pxe. Y o6nacru Bax Jlecnoropume Kocoso je Takohe mmasio cBo- jux _pylrrBeHo-exoHomckux yuMHaKka, HO Bue MocpeyHo. Cram rypeku 3saneTu y Bocuy, cee yo cpequmrra zpmase, onemoryhum cy jaye deyfanno yusputheme. Kpynan Socancku cbeynamm jasajy amu He Ha Ga3u jayer cbeygamHor onrepehema 3eMsbOpAagHMUKOr cTa- AOBBUMIUITBA, Mako je u Tora Moro Ourm, Hero mpeKo pygaperBa 1 TPrOBMHe; 3eCMJBMINHM mocen je 6u0 icyBuilie HeMOKpeTaH, cnop HM KpyT 3a Heky Behy uw Opxy akymymaiMjy cpencrapa.” Ha ueroj OCHOBM, IipeKO Tpropune, MpomMera m pymapcTBa jaya wu pasBuja ce UCTOBPeMeHO M CUTAaH YOBeK, CTouap MM paTap, KOje oOmacHM cbey- fame Trocnogapu He mory ya jase crerny. Y umrasoj uerouHo; Bo- cHu uctio, CpebpHume Kao m Ha mpoecropy panmjer Caniaka mojaB- Jbyjy ce TproBuMuira, uMju MHOTM CTaHOBHMINt MocTajy mpaBu MocTOB- HI byOM, ompxaBajyhu xen pouMp pasmene ca JLy6poBHMKom, 13 BOpOM ycuIOBa 3a eKOHOMCKH BLE Cdopme. Kao 1 Ilommmse u cycey- Ha Buaurmka memena, ump. J[potwaun, u Wmsessa ce Taya TproBau- Ku Gyze, Te je TO OCHOBa 3a pasymerarme ojaBe Ilmepmana y Jly- ‘OpopHUKy oKo 1430 rogquHe. Jia Huje 610 yHyTpallmenouMTMyKUX mrocneyuua Kocora, qa mocsle oBor BemMKor BOjHMUKOr Topaza HMje yeneyquna 70-roquuiba eKOHOMCKM CHaxkHa 1m NoTMTNIKY 1 BOjHW4- KM xusaBa JlecnoTopyHa, Ja uMTaB McTouHu SocaHcKOXeprferoBau- KM Mpocrop HMje OMe npMBpeqHO aKTMBaH mM ca csa6om cbeyjasHoM* cteroM, UMTaBo cratbe cplicKor Hapoga nox Typumma Onno 6m EpyK- unje. Byrapu Hucy mmam Kocopa, ann cy nocne Kocosa u mocpeqHo Ha OCHOBY HeNOBux pesyuTaTa NOTIyHO Tamm Moy TypeKy Bwacr. Kpusa Koja ce ypex jaBsa y deynasHom jpyuITBeHom TopeTKy y chasu caspeBalba CKOHOMCKMX, M4 APyIUTBeHMx oOcHOBa OBOr cucTema “ nomMTMIKe MevenTparusauuje noKsonMaa ce Kon Byrapa x y Ma- K@OHMjM ca ryOuTKOM osmruuke HesaBucHocTu. JlecioTroBnia, Cxengep6eropa An6armja kao u MopejcKa rpuka ypxKaBa Nase cy s60or TypcKe BOjHM4Ke Mpemohyv, am y cTamy u3sBecHeE YHyTPaLHo- NOIMTMNKe CSHORe uM NpMepenHor nometa ([puxa “ AnGawnuja orer y Beau ca CBOjmM TpuMopjem). Ope wieHMile Cy OCHOBHM y3~poK wiTo cy Cp6u, Ibarrapn u Tipu y cpojum rmapHum erawuKum o6ma- cTuMa vuMamm akTuBH Kype TMpema Typrgmma mocse ocBojerma, mITO je wax Gyno u“ cplicKe, m rpuKe, a KacHytje m wmmrapeKe ekcnan3uje KM Ges NOIMTMIKe HesaBUcHOCTH, WITO cy OcmaHsmje Sum TpMMopa- HM Ha M3BeCcHe KOoMMpomuce. UM reorpadbcKu cmeriraj nu Mcmamusaly- *) B. Hrabak, Uticaj primorskih privrednih centara na drustveno-eko- nomsku historiju Bosne i Hercegovine u Srednjem veku, Pregled, br. 5 za 1953, 384. Hexu xpymuu Gocaucku dbeyyamn Kao xepyer CrjenaH, 6aul Kao um HelITO panuje yecnor Crepan Jla3apepyh, Hactoje ya ce mpuEpeyHO ocamocrame 1 ocmobore zy6ponauKor nocpeguma (M. Boouh, u. x. 68 1 116). ¥ enemy opome uMa, pa3yMe ce, M yTMijaja ormuuTer mopacta mpuBpeque cHare u Tproputie Cpe- 4o3ewsea y XIV 1 TouerKom XV croneha. 12 Uctopucku sanwen ja OfHOCHO KOICHM3aLMja TypCKOr %MBba MMajy Apyrocrenenn 3Hadaj. Togume 1430 nojanmyje ce mppa rpyna mocnoBHMx mByAU us Imesasba y JlyGpopumxy. Onmax ce jaBmba wux HeKoTMKO, ITO sHaum 4a cy y IlmeBmuma Beh ca3pemu ycnonu 3a pasmeny ca JIy- 6Spopuikom. Ilocnonann cy 6ecymibe Kao UM Apyru ca uTMper Ay6po- Baukor 3ameha: y JtyO6popnux 6% WoHOCMIM CcBOje, pe cBera, CTO- yapeKe MponsBoge, a ofaTie Ou y3 MOMyHCKM Kamran, yser OOm- raijom, omBosII1 co, ysbe uM Apyry WoTpoumy poby y ‘rane. Meby osum myaquma Hajnupe tpeba saberexuru gpa IlerKopuha, Byxa u Huxony. Byx ce 10 jyna 1430 3aqyxxno Ha 20 ayKara, mpBor dbeSpyapa 1431 na 53 nyxara mw 14 2/3 rpoura, 4 jyma 1431 na verupu Mecra ca yKynHO 149 gzyKata m jeqaH ieprep, ona 16 jyna 1434 Ha 15 zyKata u 9 rpoma u 10 mapra 1435 na 36 ~yKaTa. CRe cy To Mase cnoTe, BehuHoM Talajy y wero uy fBa curysaja ce MoBepuou m0- HaBmpajy”. Unax, on je npen ox Tpensana mocrao upaBu TproBal,, xoju y [lyGpospm«y mocmryje Ha Bulle crpaHa u Ty je Beh mo3HarT. Hberos Gpar HuKoma ce om oKro6pa 1430 go aeryemGpa 1431 sagy- 2kMO jiBaper, Ha MsHOe of 57 AyKaTa”. Unanosu Apyre TpropauKe M10- pore Gum cy Pagoje u Pagusoj Hopaxosuhu. Touran o mpa- sumuky cp. Buaxa 1431 y Jiy6posHuK, OHM Cy ce y poky og YeTupu Wana 3anyxmm Ha 103 nyKara uw 7 AuHapa; ca McKaTOm Ga Hyje MIUINO TIATKO, TaKo Wa je jeqHa uctIaTa MsBpIeHa Sa 32 yMecTo 3a jeman Mecen, a jeqHa 3aqy2kHulla je WpercraBwena uM mBayecer TO- guna Kacuuje.” Y jemxoj moronGu je peyeHo ya BepoBHMK Moxe Aa ce japu ca cBojvm noTrpaxugamuma y Ayoposrm«y, Bocum m Cxma- BOHM|M, Tj. CpmcKO] ApxaBu, uTo Ou TOBOpUIIO Wa ce MpeTMOCTaBIbA-~ iO Wa cy ce AyKHINI u Ban TyCposnyxa MocroBHO KpeTamm. Y3 Tlerkornuhe 1 Hozaxosvke camo jeyHom japma ce u Byxar CaprKo- pyuh.™ To ie npEa renepaumja Tlwepsana Koj Cy ce MOCNOBHO yiy~ van y [tyOposnmk. Cau cy om jout noverumm, uecTo ce o6pahajy Ha ucre Jbyne, Ses MOBOLHO TOCMoBHe PyTMHe wu TosHaHCTBa Y Tly6pornmxy, Ha mpumopje cumase y Tpym, Moxa uM 3aTo jep cy vaKO cyrypHMiM Ha ApyMy; y Mensatama Koy MojenwHata uma BesM- KUX TorenmKoha. Tana y Dy6pornuxy nmoumpy fa ce sanyaxyiy “ cH “3 Tomwmsba, Taxo nppx Ipujenomay ie Byxora Hopaxosuh (1427), a nosu Zpotiaus Byxora Bpajxosuh u Musom Tpn6oje- By (14917). * DAD, Deb. not. XIV, 405; XV: 30°, 93, 232; XVII, 71. * Ycro, XV: 7, 155. **) Wero, XV; 30’ 31; XVII, 218’. 360r Hexux 39 ayKara, AyroBanMx jeq- Hom Copxoyesuhy, Pagowmu je qonao y AyOponauky TaMHMIy; us ope ra je u3paquuo Tex jemcrso Wajuna 2Kymesuha us Jeneaa (DAD, Div. cance. XLIX, 300. ™ DAD, Dev. not., XV, 31. * Vero, XIV: 95—5’ u 115. TIlpourmocr Ilmesama no AyOpoBaukum yokyMeHTuma 13 Cuegxeha renepauuja Tpermana Koju mocryjy Ha ueTw Bau fe noKasyjy cnmuna sanyxema y [yOposrmry jana ce 1440 1 1441 royymie, oner y rpymm, ya ce yOp30 noHoBo uary6u. Panowa Oryyo- Buh Samy2uo ce ABapey Ha yKyuHO 116 ”yKara, Koje je ypenHo mta- to,” Payoma O6panonuk u Pamoje Tp6aanh no jegannyr,”’ Paxar Payojeruh ce cim sanyxao y mBa Maxa a c Gparom Boxuyapom jour jequom Ha yxymHo 26 qyKara, 100 nepmepa um 24 rpoua,”* Bosxuyap Von ce qeamyr, 1441 1 uerwpu myra 1442 rogue o6anesmBac Ha uenmary sa CBOTY of yKymHo 37 myKaTa, 232 mepmepa u 4 rpoura.” Bozxxugap Usa je nocnopno Hajjaut y oBoj CKyNMHM, am Mourro HUje USBpIUIMO Tpu MocTepHe OOaBese, Hehe ce ByMe NOjaBeuBaTH y [pany ce. Bnaxa, Oy Heraharmem yyrosa y Jly6posumxy ent- HM JbyiM KojM cy ce ynycrumm y Tpropusty Bpuie myeauKy OoraTe npumopeKe jyKe fa 6 canm TOCNOBHO ojayamm y CBOM MeCTY, ZOK cy Hekm CBaKako uM HanyiiTam Tpropamkn mocac. Kao KapaKTepy- crue nojase y osoj rpyim Tpeba omBojurn Tpu creapu. cry poby, jep 3a noTnyHo ucty ceory, Kymmum cy ucrora Aana Tpm [meswanuna Koy, 7Ba AyOponauxa npopaBua. Y yerupy cnyyaja y nea Upesmwannna japsa ce ucru BepoBHuK, Ameane Uncanese 43 Hanya. Ilra je opora Tammjana saHMMano y mpuBpeyyt WbeBasECKOr Kpaja Mozxe ce BUyeTH MS “MbeHMIe ITO je 3a HeKy Nlo3ajmsbeHy’cymMy jobMo y sanor cpe6pHy ually om zBe uTpe um Mer yHuK cpe6pa. Tmerssann cy, Hakse, pacionaram cpe6prHom, Te cy je qoHOcum y Jly6pos- -HMIK, M4 HOME Ce CHasasusmM y CBOj‘ TocOBuMa. Oza cpebpHa vamia je cpaxaxo y Ilmesmuma uspahena, jep cy Tsesmann peTko cMuta- sum y IIpumopje u ry ocrajamm spno xparko ya Ou Ty yeKamm 7a ywM ce cakyjy MpeqmeTu on cpe6pa Koje he mpogapary wim 3ama- ratu. Suauu, y Imesmuma oxo 1440 roqune Tpeba qa cy mocrojann gaHaTIMje KOjM cy pagum cpebpom, a uero Tako ya je mocTojao cnH- TypaH u3EOp TiemenutTe cupopyme. Camo, ofakme ce mo6aBmana pygada? Tloene mpse typexe oxynamtje Cp6uje nouoso je xMBHyo Tp- NOBMHCKU mpomer ca LyG6posumxom. Ultrapsume, y pyaimmpoma ce Ko- Tago TpOsHMYAaBO, xenchu Wa ce, Foro ce jour Mozxe, u3sBy4e MITC suttie, Caobpahaj qyO6ponaukum gpymom mpeKxo Iimezama, oryza, uMje Ovo Mas. C apyre erpane, u cama Ilerma cy ce qu3ama Kao TpropadKo Haceswe. Cre je ono yBeTonamo fa je Kon Imermana u yWM us oKoWMHe jadama wema ma ce HarpaGe gobapa, HapounTo aKO MOTY JaKUMMM ™ 6p2KMM HayMHOM, ApyMcKomM msbadKom. On Rpaja 40-ryx romuua ua cBe WOK ce TypeKa Bmacr uuje oBNe yTBp- *° Vero, XX: 97’, 133. * Wero, XX: 1,33 u 161. ** Vcro, XK: 133, 167; XXI. 71’. ** Mero, XX: 133, 160; XXI: 85’, 165’, 166. 14 x x Ucropucexu sanweu Auna, Nope wai6u y LyOposHuKy BesMBasO Ce 3a IJbeBaybCKy OKOJIMHY MIM Yak MU 3a camo MecTo. Ty2k6a Kojy cy Jy6popyann Hu- Kona “1 Marysmu CmojuaHosuhn mogurim 13 deOpyapa 1448 rome pei KHe3soM M cyaujama y Tpany Bpm0 pesecbHo cumka jeqHy Ta- KBy ApymMcky meauxy. Ca po6om u cTBapumMa yBa 6paTa CmMoubaHo- euha cy myTowanm us Jlecnoropune y pogun rpag. Koy mecra Kpap- ne “sain cy upex wux CKoposoj] Bykumh u Heron Apyropm uM _MoMuM, Te cy Hamam Huxony w Marysmua. Maryn je Hocuo HeKO epe6po, Te je omax ymaKao, Moxa 10 BoroBopy. Hu«oua je, ocrao. ‘re je Gpanmo ce6e 1 TOBap. Y Tom rywiamy Huxona je paren y ria- By uy Mneha ya je KpB TeKwa. Ona cy my Ha cusry ofy3enu 195 Ayxata, jemuy cpedpHy vaury of yeTupu myKaTa BpemHOcTH, WBA KOHa KOju 6u ce Mpomamm 3a 30 myKaTa, cexno u jenny TOBAapHUITy, cpe6pum nojac, Ba Hallaka, yK ™ Crpese, Oem TocTaBsbeHO TMCM- UMHOM, TypcKe uu3Me, jeqaH Typcku uw jenan yrapeKy nojac, oBe TypCKe Kalle, yrapcku wWelmp, HOA, Tov KOLULyIbe, MBayecer UATapa jiaHa u qpyre curHuue. Ca muUxXOBa MOMKa Cy CByKIM CBO OfeI0, a ca KOIMMa cy omHecee u yRe Bpehe. HuKony cy Besamm u Sanunn y jenny jamy. Marys ce, mMehyrum, 6p30 cHallao, MOTpouIMo je FBa mykKata amu je wamrao pacKpBaBsbeHor uM OlJbauKaHor Opara. O cBe- My cy ofMax OOaBelITeHM Ba WJEeCPaIbeKa KHe3a, jen ce OHM jaBsba- jy Kao cBexolm mp noAHOMIeHy Ty2x6e y DyOpopHMKy, a Oo TOMe cy uerymmsim Kao ovepuut “ Panwn Jjosommh uz Ipujenoma Kojn ce ‘rama gecvo y Imesmyma Kao w apyru.” CKxopoxoj je, aaKne, Bo_M0 Wybadkauiky yoysuuy, jeo CMomanosyhu wmeropo ApylwTBo Ha3v- Bajy socios sive famulos, Tauxa Kao yBex Ousa je rmagua Ha cBe, "ak uM Ha ofeno Ay6pozayuKor Ajeruha, Koje cBakako HUje 610 MHO- ro Gorato. Ja je cpedpo, u Ban moce6uix Hamepa 3acere, Gusto y cpe- AMUTy maxKHe, Haj6ome noTBphyje Marymmrono nocryname. Ter roqmua gounmje, 27 cerrem6pa 1453, mpeq KHeE30M Mu CyaM- jama pacnpaBsban je jou jeqan saHuMsbuB Cry4aj ApyMcKor pasdoj- HuluTBa OKO JImesasba. y6poryann Buarxo Ilpn6ucanuh, sBann Kyuos, Pagya Maumh u.Angzpuja Buarxosuh nogHem: cy Tryx6y uporvs Ilmessbana (supra Plevliane): Paxya, Boxxugapa “u Pagorme Memrpesuha, Paguua Huxonmha, Byxa Mucrocruha, Panusoja n By- xKaca Snarapuha, Hexor Boxugapa oner, Pagwua Tymapyha, Crje- nana Boxuyaposuha u CrjenaHa Huxommha. Opu cy mM, Kako cy TBpaman, orem 257 Gpapa, gBa Gomexa, yK 4M eTpere, Topap GpaiHa, verupu rymha, Tp Gena MaHTMna o7 pallie, a wux cy MMMO TOra UMGam Ha Horan HauuH. OnryxuBann cy vu Cxoporsja Byxumha uz J[poOmaxa, [parunry u Crie- TlaHa, HbeTOBe CMHOBe, Kad U HUXORE Ibyze, jep cy um yrpabusor 40 mm«onaya. Ulrere cy um HaHemm u Jlo6puja Hexagih u Opar osor “Bypabh u3 Kpuuaxa (de Crizche) Xnanay Boryrosuh wu meyzut Vizana “° DAD, Lam. de Foris XXI, 292’, f {© Tipoumoer Tnesana mo ay6porasKim ZoxyMenmma 15 “Buarkovuiha, jep cy uM Ofysenm ccam GpaBa m gpyrux.crBapu y BpemHocTH om WBayecer meprepa.”* YurTas Mast apxue noyaraxa! Hajmpe TpeOa ckperyr ma2xKby Ha ce Hex on IImermana Koj ce opge Tommy KacHMje. japsajy kao NOCIOBHM JByAM KOju Toryjy y y6popumKy, Tre ce Ty u gamy~ - #«Kyjy, Kao Panwa Huxommh, 3a Kora cy ce 11 zenem6pa 1464 o6aBe- sam gpa yGposyanmua, jegan Ha 40 a gpyrma wa 20 qyKara, KAKO 6m ce nammatuna jemHa Paguuesa o6murammja;” ca Ty6posnuKxom je ‘onpxKaBao TprORauky Besy M CMH TlomeHyrora Paxua Meuirpepytha Bysuh, Ho Kacuuje 1 13 Upujenoma. Jlaxse, npaska je 3a Te wyAe KOjM ce TowmHy chopmupaTy Kao Tpropnumi jeqaH BM, MOCTOBarba, a Tproparbe um Gecymme usriexa Kao jenan oOumK TpauKke. Yocta- a0M, 3ap TO Huje Tako 6yRano u y MpMBpegHO jagum u KysITypHO erapijum cpezunama? Jlame, qobap geo NomenyTux mpecrymHmKa cBojum mpesuMeHyma yKa3yje fa ToTM4y “3 SaHaTmcKYx KpyroBa, WTO 3HauN 7a je 3aHaTmMja MOpano Gur y IspessumMa u“ MHOrO pe 1430 rogue. Beh je pannje usBy4eHo “3, foKymMenTampje ya y mecTy Baswba TpaxKUTU Majcrope KOjm cy ucTawMEamm cpebpo u KoBas cpe6pHe mpeymere. Opye ce Tommy zBa 6pata SmaTapuha, wake m3 moposmie snarapa. Tp Meurrpesuha cy cuHopm Hexor Meurrpa, Majeropa, Wakyle 3aHaTiuje. Pannay Tynapuhy, Koj ce ucro Tako Tope HaBoAM, TpeqaK je 6uo Tynap, uepahuBayu TrynoBa. Jopany Ko- Bayeprhy u3 [epasba (1485) pers cy Takobe sanatmmje.” IIpema HeKOJIMKO TaKBUX CIyyajeBa y cRera Tap uMeHa Koja Ce HaBOze 3a eyne us Ipepama ne rpeba onako mpehu. Wma pasmora qa ce yTBp-~ mx fa cy Ilmesma mw upe 1430 ronmHe Ouna sHayajHo NoKamHO 3a- HaTeKo cpeyumrre. Turarme je camo urra 61 Ovia jaya, Herocpen- HUja CKOHOMCKa OCHOBA TOjaBu BAapOUKor CTaHOBHMIITBA u saHaT- Jmja, MO*KTa HeKM pynHMK, roe 6 Moro Our ,,majeropa“ Koju He On SunnM HoceOHO siarapy, Tyapu, Kora wm uiTorog Apyro. Caysumx nojapa ya mupéesume yKasyje Ha 3aHaTIMcKO TOpeKno MOCHOBHUX JbyAM KOju ce us Bocue u CpOuje moBesyjy ca Zly6pos- HUKOM MMa M 3a Wpyra MecTa y Ceo Bpeme. Cepuja Tyzosa Koja mpy- oka Hajpehu Opoj qomahux moctoRHux yay 3a XV Bex paje cue- Aehe monarke. Us Topaxga ce uomumy 3natapuhu: Panoje, Pana- tum u Pagusoj* m Tpxuapyhu — Panwa u Panoje.” Us @oue je Orpuja Tynapuh.” Y Porarunu moesyje — Bunapesnh.” Ox n es XXV, 129. f TPARCKA RUBNHOTEH | “ DAD, Deb. not. XXXVI, 165’. ean “ Vcro, L,; 51 “Vero, XIV: 348, 348’; XIV: 67, 283; XLII: 100, 181. “ DAD, Deb. not. XL, 91; LI 41’, 172, 217; LIU, 41’. * Vero, XV; 233”. ; “ Mero, XLVII, 1277; L, 27; LT: 40, 133, 190; LIL: 6, 9, 170; LVI: 106, 186. 16 Ucropmcku sanncu Uepuusana ce sagyasyjy y Dy6posuuxy Bpajxo Tepsuh u Byxuk Kozayesuh.” Us Jeneua je yomasuo Pagoma Koxxapuh,” us Tpedu- yea Panweay Panjenxosuh-litwrapuh.” Y3 opa mena uma Bywe Ilo- nopuha jeqan Bpayesmh.” Tonexo npesume one spere moxe ce Haku % v camom [y6posnuxy. Unax, nocnopnm myau us Bocue u Cp6uje ca mpesuMeHyMa y KOjMMa OCHOBy 4MHM Ha3uB KaKBor 3aHaTsMje cy BPO peTKU, ympawo OHakO Kako Cy Ce M3 3aHATCKMX KPyTOBA peTKO yuyhvBam wyAM y TpropyuEy Ha TepeHy o KOjem je peu. Ho Kma- cyaHOM Tuy 0 KOMe casHajemo us Tommie eKoHomuje saHaT- aja Uperxonm Tpropiuy, ympaBo ompehene 3anatsmie nocrajy cras- um Tpropus. Ho, cre je To y yeulopuma rre ce Tprosaly AYaKe Ha 6a3% upepaherwHd a ne cmposyia. Y nam, cre 70 jy4e cmposmacKuar semMubama, Te Tprowal y deymammm yApyWTseHM ycnoBuma Io- craje W0HoMIerem cMpoByMHa, pe cBera crouapeTBa mu pymapersa y mpumopeKe rpayone, BesaHe u yKybyueHe y cBeTCKy ImpuMBpery, 3a- HaTIMja Huje pasBojH yeror 3a nojasy Tprosua. Oryma, Hann 7o- Mahv TproByy, Hapourro on, Kpaja KIV ecromeha, cy eTowapn u pa- TapM unja ce umMend OiNOKe OsHaTyjy camo MaTpoHmanraem ,,Tmpe3v- MeHOM“, y3 O3HaKy BJlallikor IleMeHa wii MecTa cTaHoBara. Bpatumo ce usHoBa anam3n yoKymenTa. TloHoRO ce nomuHe Cxeposoj Byxumi ca apa cya um ca pas6ojnuaxom Tpy2xuHom. Onze ce M3pMuNTO 3a Hera Karke ga je DpoOmax. TpoGmamr ce jom pBa- mecetux royvHa XV cromeha sanyxyjy y JlyGposnmxy, cpaxaxo y Be3M c Mpoyajom cToKe, croKe Kojy Ckoposoj rozyHama sazo6uja TybayKOM, CBAKAKO He caMO 3a CBOjy muy noTpeby. Mcrum ce nocnom 6aBe ApyKuHe mM M3 cyceqHOr BHaMKor nemena Kpwuaxa, yocrazom Kao u Bacojesuhu. Cee myx mpyesaun mpomer Ha apymy mipexo IIpesasba, npema Kojuma onm cusase TpRO TyRauKe paqu, a oHja UpeKo Wauke wu 360r TpropuHe, Fajyhu TaKO cramHO HOBe xKM- tee IImessanuma. Bant 3aTo urro je CKoposoj [pobmax, mpeBasb- CKM KHESOBM y TIPeTXOWHOM AOKyMenTy m3 1448 ronye Hucy Mors 4a TipasHo xejcrsyjy, jep cy MecH, moKamHM KHe3OBU, Te ce TOjaB- Yjy camo Kao cBezouM . Jloxymenar 0 Kiome je peu ropopy: o usBOsy croKe mpexo IIme- Bama. Bpoj og 297 Gpaza uuje mam. He xame ce omaKse ce roHe, am 6Ouke ga cy u3 Ilona, Koje je ys Tayko, Hapowrro Camo6op y Tanxom, u y3 Iepusmy 6us0 jenno of Ton BaxKHa cpenyurra offa- “ Vcro, XXI, 65, 133’. Tepsuh yonasm og Tep3uja, wre TypeKu 3HAaUIt Kpoja, Opaj ce moromak uepumuKor Tep3suje jaama y Kisurama AyOposauKor apxusa Beh neror jauyapa 1442. Tepsmja je mopao 2%uBjenm jou1 MHOrO pa- Huje, Moxa BME Of Mona cToneha mpe naga, Bocue m Kepueroruue nom TypeKy Baacr. “) Ucro, XLVI: 2’, 19. Kosauesuhu uucy perky, Kaoroy HM KOBAuM KAO 3anaTiuje. Hexu Byk Kopayesuh, momma Douaumn xymyje 1512 rogue tKanu- ue 3a xepyeroBauKor caHjaka (DAD, Cons. Min. XXXI: 48, 64’). °°) DAD, Deb. not. XL, 138. ™ Wero, XXXVI, 41. 52 Vero, KXXVII, 165. Iipouinocr Ilpesama no zyOpopaukum AoKyMeuTuMa 17 xKIe Ce FOBOSUTIA cTOKa 3a mocex y JyOpopuux. Moxya je, max, jeqaw feo oTmazao u Ha croKy mybeBasbcKor Kpaja. Huje HesaHum- JbuB HU ToyaTak 0 mpenocy Spammia vax on Bue Imesama 3a Jy- 6pozuux. Buhe na je 1 Opaumio 6uno “3 Toma. IIpucyerso Typaka ce cBakum ZaHom cBe Byile ocehas0, Ha~ powxrro orKaxo je jyHa 1456 rogymie mao nox Trypexy Bnacr jyacHn Heo Jlecnorormue. Uere ronmHe Typum cy onsemm ByKxemy Box. CpegaHopuha, poqom @ouanvua, wo je O10 Ha enyx6u, Kon Marka Boxumnosuha, wyOpopauxor norerpurupaya. He Kase ce rye ce 70 qecun0, HO Oxo je Ha Tepwropuju 6ocaucKe yApmxaBe, HajBepo- BatHuje y upeyesy Imesama. Jep, na Tpaxiwy majke ByKmue u Gpara Bykesyna Bpauxa » Pauxa Memrrpesuka us Ilmesama, Jly- 6posyanun Jby6uima Bynucanmmh ce tamo y Bocuu, BepoBaTHO y Tiwepspyama, oGaze3ao ya -ke y umé Marxoso 6uvrm jemait 3a Byxe- | bun 2ueor.” Hergzje xpajem sve 1457 rox. Hexu Huxona @payera 4% TYPCKM CKIaB HAIMA cy Were AyOpoBaukuM Tprosipma. Kana je y AyOposauxom Behy o rome pacnpaBsbaHo, MoMMaO ce joma3ak payee u cknapa y Imessba. Mehy ourrehenmm Hasa3vo ce n03Ha- tm Payoxua Pagopumh 3sBanu Ilysanvu, Koj je mpe HaHeceHe mTe~ ve mpoyao 36 rpy6a TKaHMHa uw“ Werop. KoMmatoH Mapoje Koj je usry6uo 24 Tpy6e."* Ilyrosame mpexo Imerama 610 je cae Byte crojeHo ca omacHoctuma u urrerom. Ilpey camo rypcKo ocBojeme Baqano je paso G6espmauthe. Jeno ce Tako Moxe pasyMeTu WITO je Pagua Boxsuosuh mpegao mpsor ampuma 1465 y Hy6posnuky ABaHaecr’ ONTy2xKHMIA, of KOjMx “eTupH upoTys TopaxmaHa, 7Be MpoTus JbynM us Camobopa a mo jemry nporme @oxanuna, Imen- wanuna, Tpebuisya, Hepermanwia u uekor gpyror, Xepuerosna. Bayena je Kpusuya Ha Byxocaza Commha us Imesama, nog xep- yerosom Byauthy, urro je y Imepmyuma onsauxao Pagwuera KoM- namoua Boxuuhka mu urro my je omyseo 1500 TypeKnx acnpu.* Jean moKymenat, perucrposan 29 maja 1466 y Jy6posunxy Mouya Ou roBopuo o Tome Kako cy Hexu Ilmesmann emmrpupam mpey TypeKum Toyama. IIpex xy6posaukum cyqom nojaBuo ce HeKM Pagrt u3 Isesama mporus Jako6a u Ilerpa Borasunhd, ropopehu ma cy My Opahka gy2xHa 60 nyKaTa u fa HuxoBa Majxa Jeryuia apn y cBojoj Kyhu muore weroBe crBapu KAO Ofema, TyYaHe u SaKpeHe woHie M pasHo pyro mMoKyherso. Ozaj Apyru HaBog, MehyTum, Huje Morao Our ToTBphex.” Bek mu cam o6unK TyxK6e 1 mpeymetu y 0} *) DAD, Div. not. XLT, 96’. JbyGuma je mao esd u ca yuma uo Pay- xapmye (cro, dom. 97). ) DAD, cons. Rog. XV, 124. * DAD, Lam. de Foris XXXVI, 227. Toy Typumma snagana je upawrma Ses6exHocr Ha myTesuMa oxo Tyepasba, Tomstne ce camo jenan enya} paran- yoewa 1 OTMune 240 zyKaTa y Teepmuma, 1503 rogue (DAD, Div. not. LXXXV, 1:8) w yOucrso [ly6posuanuna Pycka JlomuuKoruka, 1952 roqune apud Cerni- zam, in loco vocato Pieve (DAD, Cons. Min. XXXIV, 199). ** DAD, Div. cane. LXXIII, 72’ — 3. 9. 18 Uctopueku 3anucn moMeHyTU pagmkyjy ce O7 Tpaxerba TpaBye aKTMBHOT TPTOBlla U3 yuytpammpoctu. Y3 momen Ilmesasba, Koja cy Taga Beh Guna mor Typuyma, He croju nox, wujom je jypuczuKimjom mecro. Yocrasiom, sap ce Panyu, aa je ynparo crurao 13 Ilmerama He Gu cHadqeo Ka- KBOM IIpeopyKoM TyPCKMX oprana WIM KacHMje Tpax“o HMUXOBO TOcpeqHMIUTEO Wa ce MpeHauu pelierbe? ¥ es 8 Tla ce ynosHa upyepenuHa genatuocr Jly6posuana y Uspepspn- Ma pe KoHayHor FomacKa TypaKa BaxkHo je OCBpHyTv ce u Ha Te- cramenar Pagyraa I'py6auesvtha, xojm je Harmcan 11 mapra 1459 y Tlwepssyma, mpen Ccamy Pagwuery cmpt, mouiro je oKyMenaT mpaB- Ho omyHocHaxken u yOeIexKeH y KIBUry TecTameHaTa Beh WeceT jana Kacuuje. Kao miro je To 60 o6myuaj KOA oLOpyKa mucannx Ban [y~ 6popnmKa, mpm perucrpopawy Ipeymera Hajmpe cy ce ucmuramm sa~ KJIeTM CBeMOUM Wa ce sacra pay o TocwenwO;] BOHM MOKOjHMKa. Kao Jly6posuanu upeg, Kojuma je cacTaBybeHO Sapellirarbe lmpeT- erapysm ey ce Marko Muxos, Parxo Byxocanmmh mw nexu VUsan. Pa- nua Tpy6auesrh. je BoxMo TproBadko Zpyurreo ca ‘bypom Munonre- euhem, cpojum Hehaxom Buaxyniom Munarosukem u Bpajanom Pag- MaHoBythem. Y yacy Panywaepe CMptu KOMMaHMjHa POTOBMHa M3HO- cvma je 1870 gyKaTa, Nopex TKaHMHa Mv OpojHux mosajmmiyja Koje recratop HaBoym. Y qo6po Bohewoj] Payuuesoj MocnoBHoO] KIby3u yOenexenu cy M Hexu fomahn wynu umu [_ySpopianyn KOju ey cTas- HO Gym HACTaIBeHM y PYTHMIKMM MIM TPTOBAayKYUM MecTuMa yHY- rpaunsoctu. Terap ByKocamuh us Iepuuue tpe6a ma mari ner meprepa u Tpu -rpowa, Pagusoj Paguyeruh, mMomax ABopa, cpaKaKo gleTmer. xepyeropor yBopua y Kyxkiy, Ommsy Ilmepama,” mtectr nepnepa, Byxay, Muckenosmh Kojm cranyje moy Mienuem 14 azy- xata, Byxuh, sartor overo cosubi, JlyOposyanvm Kojm apxu Kyhy y Vinejrnoi Tnasuun, 17 myxara. Ty cy mu Borman Pagocasmh us Timane, Koj je 3a 156 myKara ocTaBvo y ganory WBe cobuiaHeKe msm Typexe cpeOpHe wane wu nmosmaheny cpe6puu Ooxan. Pagoje TIpu- 6unosyh c Ilorkocuie de Pripoze nama ga unary 35 gyKara, Boryt BaGohunosuh ve Tprormura 29 gykara, Ipudv0 Munvuosuh us Tipujenomwa — 24 ayKara, Pagoje Josanuk ucro u3 IIpujeroma ‘—- 22 myxara, Cyy Crumanosuh us Tpobraka 53 neprepa, Pagorma Orynosukh us Ilpesasa, Kojm ce panyje momurbe Kao AyKHMK Y Jly6porumKy, u weroru cunosu 560 uepuepa, Paguxna Bpajxoruh Kojm cranyje nox Hosum — 10 ayxata, Xepax Tinawerruk us Tp- ropuurra — 10 myKaTa. On nomeHyTMx fyropa 3HauajaH je camo ovaj orsopen Payormy Oryzosuhy ws Ipesama, Kojm ce mo BUCH mpvOso2KaBna BpeqHOCTM CBUx OCTaMx rope MOMeHyTMX KkpequTa. Mopa ya ce Ty pagusi0 o HeKOM Behem Nocy, Moma HOBITy Ja ce **) J. K. Jiretek, Trgovatki drumovi..., 66 — 67. Tpournocr Ilmesama no ) AyOpoBaMKI aoKymentuma 19 Ha6aBm KaKaB Y3B03HM apTukKan, upu wemy Ou Pamoma 60 qobaBpat. Oxo mo Beh Ha TIpEM mormey 3anyhyje jecre Bpxo Benux 6poj TyOpopyana — ay2xHMKa. CBe cy To cuTHe nosajmiumje wyAMMA “3 y6posnmKa, 2Xyne, ca Ocrppa, ca Crona, us Llasrara. Mehy muma yMa “ npercTaBHuKa y6poBauKor WemcTBa u IbyAM M3 3aHaTI- eKor peqa, cuTHOr cBeTa KOjM CKyIala Malba Tpropauka ApyluTBa,