Sie sind auf Seite 1von 16

dSPACE

khin

gii php cho vic iu

Ch dn ci
t v qun
l phn mm
Thng 3 nm 2004

Lm th no lin h vi dSPACE ?
Mail :

dSPACE GmbH
Technologiepark 25
33100 Paderborn
Germany

Tel :
Fax:

+49 5251 1638-0


+49 5251 66529

E-mail :
H tr k thut :

info@dspace.de
support@dspace.de
+49 5251 1638-941

Web:
http://www.dspace.de
ng k di hn nhng thng tin, c gi qua e-mail:
http://www.dspace.de/goto?SupportNewsletter
Lm th no lin h s h tr ca dSPACE ?
dSPACE khuyn rng bn nn s dng th thut h tr dSPACE lin
h s h tr ca dSPACE .N c sn.
Trong a dSPACE ca bn ti
\Diag\Tools\dSPACESupportWizard.exe
Vo Start-Programs-dSPACE Tools(sau khi ci t phn mm
dSPACE )
Ti a ch http://www.dspace.de/goto?SupportNewsletter
Ti y ,bn lun lun c th tm thy nhng phin bn mi
nht ca th thut h tr .
Nng cp v g ri phn mm
m bo dSPACE tt ,khuyn co rng ,bn nn ti xung v ci
t hu ht nhng phn sa tm gn y nht cho phn mm
dSPACE hin ti ca bn .Vo a ch http://www.dspace.de/goto?
support cho vic nng cp v g ri phn mm.
Nhng lu quan trng
Ti liu cha ng nhng thng tin thuc quyn s hu v c bo
v bi bn quyn .Tt c phi c gi kn .C ti liu ln phn mm
u khng c sao chp,sao chp ,ti sn sut ,dch ,hoc lm gim

bt di bt k hnh thc no ,trong ton b hoc mt phn ,nu khng


c s ng ca dSPACE GmbH.
Copyright 2004 by :
DSPACE GmbH
Technologiepark 25
33100 Paderborn
Germany
S cng b ny v ni dung v ci ny ph thuc s thay i ,khng
phi thng bo trc.
Tn nhn hiu v tn sn phm l tn thng mi hoc tn thng mi
c ng k ca nhng cng ty hoc t chc tng ng ca h .

Mc Lc
Miu t chung v ti liu
Loi ti liu
Khong ti liu ny
Nhng ti liu lin quan
Gii thiu v phn mm dSAPCE
Nhng thnh phn ca gii php dSPACE cho vic iu khin phn
mm
Bo v nhng sn phm v yu cu v bn quyn
Cng c ci t dSPACE
Tnh nng qun l vic ci t dSPACE
Tnh nng qun l v bn quyn ca dSPACE
Tnh nng bo dng vic ci t dSPACE
Trc khi bn bt u
Miu t chung v vic ci t
Kim tra nhng yu cu v h thng
Nhng yu cu c bn v h thng
Nhng yu cu b xung v h thng v nhng khuyn co
Nhng yu cu v ti nguyn ca bo mch dSPACE .
Kim tra tn min ng
Installing Third-Party Software
Matlap, m phng v lm vic vi thi gian thc
Trnh bin dch Microtec powerPC C
Trnh bin dch dSPACE DS1006
Texas instruments ANSI-C Compilers
Ci t Texas instruments ANSI-C Compilers
Lm th no nng cp Texas instruments ANSI-C Compilers phin
bn 4.07 ln 5.11
Ci t phn mn dSPACE

Khi qut v ti liu


Cc loi ti liu hng dn khc nhau v dSPACE:
xem mc Nhng kiu Ti liu trang 8.
Bng m t ngn gn ca ti liu ny : chuyn
n mc Khong Ti liu trang 8.
bit chi tit hn v ti liu ,n c sn khi
bn lm vic vi phn mm v phn cng ca
dSPACE: xem mc Ti liu lin quan trang 11.
Nhng kiu Ti liu
Sau khi ci t h thng dSPACE , bn c th
truy cp ton b ti liu nh s gip trc
tuyn(online) hoc t nhng file PDF c th in c.Bn cng s nhn mt phin bn ca vi ti liu
quan trng.
Mc tr gip ca dSPACE
DSPACE HelpDesk l ngun thng tin u tin ni
v c phn cng v phn mm ca h thng
dSPACE
m dSPACE HelpDesk
La chn dSPACE HelpDesk t nhm cng c ca
chng trnh dSPACE
T mi trang HelpDesk ,bn c th d dng tm
kim v i n nhng thng tin mong mun.

Bn cng c th s truy cp ti nhng file .PDF v


c th in ra c: xem mc Lm vic vi dSPACE
HelpDesk nh th no trong phn dSPACE
HelpDesk.
Ch nhng ti liu ca nhng phn c ci t
trn h thng ca bn l sn c. Nu bn m
HelpDesk trn a CD dSPACE th c ton b ti
liu v sn phm .
Cu trc HelpDesk
Cu trc ca nhng ti liu trong HelpDesk phn
nh nhng giai on khc nhau ca cng vic ca
bn :
Ci t v Cu hnh
B xung
Th nghim v trc nghim
Production Code Generation
iu chnh
Nhng ch m c th hin ph thuc vo
h thng dSPACE ca bn.
S gip mt cch nhanh chng
Khi bn lm vic vi bt k phn mn dSPACE
no,bn c th c s gip mt cch nhanh
chng bng cch nhn phm F1 v/ hoc kch nt
Help.
Nhng file PDF
Tt c cc ti liu u l c sn cng nh nhng
file .PDF trong thu mc % DSPACE _ROOT
%\Doc\Print : xem mc Lm vic vi dSPACE
HelpDesk nh th no trong phn dSPACE

HelpDesk.
In nhng ti liu
Bn c th in ra nhng ti liu cn thit , khi
ang lm vic lin tc t my tnh ca bn.
Khi qut v Ti liu ny
Ti liu ny s th hin cho bn s ci t v s
dng phn mm dSPACE.
N m t phng php ci t phn mm v cho
bit mt cch t m v nhng thng tin trong
vic s dng phn mm dSPACE v bn quyn
ca dSPACE.
Kin thc trong vic iu khin my ch v h
iu hnh Microsoft c gi nh trc.
Li ch thch
Nhng k hiu sau c s dng trong ti liu ny.
Nhng cnh bo, cung cp thng tin rt cn thit
trnh thit hi khc lit ti h thng ca bn
v / hoc cng vic ca bn.
Khng cung cp thng tin quan trng m cn phi
c gi kn.
Ch ra nhng mo nh c th la chn v /
hoc nhng phng php lm vic d hn.
Nhng v d minh ha nhng cch thc lm vic
v nhng khI nim c bn hoc cung cp
nhng khung mu sn sng dng.
Nhng ti liu lin quan
Sau y cung cp mt danh sch ca nhng ti
liu c th m bn cn c khi ca t phn
cng.

Lun lun ci t phn mm trc phn cng.


Ci t v cu hnh Phn cng
Ti liu ci t v Cu hnh phn cng cung
cp nhng ch dn chi tit v ci t v nh
cu hnh phn cng dSPACE :
DS1005 Hng dn Ci t v Cu hnh Phn
cng
DS1006Hng dn Ci t v Cu hnh Phn
cng
DS1103Ci t v Cu hnh Phn cng
DS1104 Ci t v Cu hnh Phn cng
Ci t hp t ng vi m (MicroAutoBox
Hardware ) v Cu hnh
Ci t phn cng dSPACE Simulator
Compact v Cu hnh
Ci t phn cng dSPACE Simulator MidSize v Cu hnh
Ci t phn cng dSPACE Simulator MidSize Based on DS2211 v Cu hnh
Gii thiu v phn mm dSPACE
Nhng phn mm dSPACE, bn quyn dSPACE v
nhng cng c ci t dSPACE c gii thiu
bn di.
Nhng thnh phn ca phn mm
dSPACE
Thng tin v nhng thnh phn ca phn mm
dSPACE trong a CD,nhng thnh phn ca
gii php dSPACE cho vic s dng phn mm c cp trang 14
Bo v sn phm v yu cu v bn
quyn
Nhng sn phm phn mm dSPACE uc bo

v bi bn quyn, bit chi tit cp n


vic bo v sn phm v yu cu v bn quyn
xem trang 17.
Cng c ci t dSPACE
dSPACE cung cp vi cng c ci t vi b phn
mm ng dng. s gip bn iu khin vic
ci t dSPACE v bn quyn dSPACE. bit
thm nhng thng tin , cp ti cng c Ci
t dSPACE xem trang 19.
Nhng thnh phn ca gii php dSPACE cho
vic s dng phn mm
Phn mm ca dSPACE trong a CD,Mt cha
kho a s dng phm mm trong vic bo
v bn quyn .
S minh ha bn dui cho mt cch tng qut
nhng thnh phn ca phn mm dSPACE.
B phn mm c s dSPACE
B phn mm tu chn dSPACE
B phn mm c s dSPACE
CD - ROM bao gm phn mm dSPACE sau :

ControlDesk's Basic Features,mt giao din


ho cho ngi dng qun l phn cng ca
dSPACE.Ngoi nhng hm ng k phn

cng v qun l nhng ng dng qua Gim c


nn tng(Platform Manager),tnh nng c bn
cn cung cp hm qun l nhng th nghim
qua Gim cTh nghim ( Experiment
Manager)Ngi bin tp m ngun vi c php r
rng cho C hoc bao gm c Python.
Thu vin dSPCE thi gian thc (RTLib)phn

mm nng ct thi gian thc chy trn nn tng


thi gian thc ( RTP) vi mt giao din lp trnh C
B phn mm tu chn dSPACE
dSPACE chn tt c cc cng c cn cho mc
ch s dng ,cuc th nghim v nhng h
thng iu khin th th nhng cng c ny
cn bn quyn .
Giao din Real-Time(RTI and RTI-MP), Giao din
gia Simulink v phn cng dSPACE.Giao din
thi gian thc c th s dng xy dng m
thi gian thc , ti xung v thc hin n trn
phn cng dSPACE. Nhu mt ty chn hn na,
bn c th thm nhng khi ,ging nhng khi
RTI CAN .

Ci t phn g ri
phn mm nh th no
nng cp cho phn mm dSPACE ca bn ,bn vo trang web ca
chng ti ti

http://www.dspace.de/goto?support mt cch nh k ,ti xung v ci


t phn g ri phn mm gn y nht .
iu kin trc tin
Phin bn dSPACE cho vic bn mun ci phn g ri cho phn
mm c ci trn my ch ca bn .
Phin bn dSPACE c kch hot .Bit thm chi tit v vic
llm th no kch hot vic ci t , cp phn Kch
hot ci dSPACE nh th no trang 85.
Hn ch
Nu bn mun nng cp phn mm dSPACE ca bn vi phn g
ri ,chc chn rng l khng c phn mm no c ci t m
c phin bn c hn phn g ri (patch).Nu bn c gn ci phn
mm vi phin bn c ,n s thng bo li.
Phng php Ti xung v ci t phn g ri cho phn mm dSPACE
.
1. Vo http://www.dspace.de/goto?support kim tra phn g ri cho
phn mm dSPACE hin ti ca bn
2. Ti xung v ci phn g ri sn c .
3. Khi ng li h iu hnh ca bn .
Kt qu Phin bn dSPACE c nng cp vi phn mm g ri .

Lm th no kim tra
li vic ci t phm

mm
N khng bt buc ,nhng nn lm, kim tra vic ci phn mm sau
khi phn cng c ci t .Bn c th kim tra ton h thng vi
nhng on chng trnh gii thiu (demos) i km vi phn mm.Bn
khng phi sa i bt c ci g bng tay.
Nu bn mun kim tra vic ci t h thng trc ht bn phi ci
t phn cng Kim tra vic ci RTI vi mt m hnh demo .
Phng php Kim tra RTI
1. M MATLAB v g rtimd trong ca s lnh (command) Matlab
m m hnh m phng demo.
2. T menu m phng, m hp thoi nhng tham s m phng .
3. Ti trang Real-Time workshop,ch chn generate code.Nhn ca
nt Generate/Build thay i t Build n Generate code.
4. Kch vo Generate code xy dng v bin dch bn demo.
Kt qu

Nu khng c bo li th ci t thnh cng.

Thit lp cu hnh
ca TCP/IP cho my
ch
Bn c th kt ni mt hp m rng n my ch qua mng cc b
.Trong trng hp ny ,hp m rng c xem nh mt mng khch hng.
Vic kt ni gia my ch v hp m rng thng qua mt giao thc
chun TCP/IP bi h iu hnh ca bn.
Ph thuc vo liu cc mng c ci t hoc khng , bn c th
thay i hoc thit t cu hnh ca my ch .
Bn cn mt tn min ng (administrator rights) lm iu ny .

Nhng ch dn chi tit ,tham kho phn Ci t kt ni mng ni b


gia my tnh v hp m rng (expansion box) trong ti liu ci t
v nh cu hnh phn cng.

Qun l nhng ci
t vi chng
trnh qun l ci
t dSPACE
Chng trnh qun l ci t s iu khin tt c qu trnh ci t
dSPACE ln my tnh ca bn,v cung cp nhng thng tin chi tit
,chng hn,v nhng thuc tnh v nhng sn phm c ci t.
Bn khng th s dng phn qun l ci t dSPACE ci
phn mm dSPACE trn my tnh ca bn .
Bn cn mt tn min (administrator rights) ng lm vic vi
phn qun l ci t dSPACE.
Phin bn c yu cu ca phn qun l ci t dSPACE ph
thuc vo phin bn gn y nht ca phn mm dSPACE s c ci ln h thng ca bn .
Vi dSPACE phin bn 3.4.1,bn phi dng ti thiu chng trnh
qun l ci t dSPACE phin bn 3.4.1.Ci ny c cung cp
bi dSPACE phin bn 3.4.1

Vi dSPACE phin bn 4.0,bn phi dng ti thiu chng trnh


qun l ci t dSPACE phin bn 2.4. Ci ny c cung cp
bi dSPACE phin bn 4.0
Khi chng trnh qun l ci t thch hp .Bn c th lun
lun s dng phin bn gn y nht ca n qun l
nhng s ci t ca bn.

Tnh nng Mt cch tng qut ,li gi thch v yu t c bn


trong tnh nng ca chng trnh qun l ci t dSPACE ,tham
kho phn tnh nng ca chng trnh qun l ci t dSPACE
trang 20 .
iu kin quyt nh trc tin Trc khi bn lm vic vi chng
trnh qun l ci t dSPACE thot tt c cc chng trnh ca
dSPACE v Matlap( nu ang dng )
Chng trnh qun l ci t dSPACE yu cu bn phi thc hin
ng theo nhng quy tc .Bit thm chi tit ,tham kho mc iu
kin trc tin v nhng li khuyn cho vic ci t phn
mm dSPACE trang 67.
Khi ng chng trnh qun l ci t dSPACE Nu tho
mn cc iu kin quyt nh trc tin cho chng trnh qun l
ci t dSPACE,bn c th khi ng n .Xc nh chng trnh
qun l ci t dSPACE trong my tnh ca bn ,c li gii thiu
trong hp thoi chnh ,Tham kho phn Lm th no khi
ng v thot chng trnh qun l ci t dSPACE trang
81
Kch hot ci t dSPACE /80