Sie sind auf Seite 1von 141

SL[" luu thong d!

ch nao tuy

Bam ,.oi mach mac nao thilt ben (bOng)

Xoang doc b'Em

Mang nao rung

gian nao that (Monro)

Bi giao thoa

eam roi m{lch mac nao that ba

B~ gian cu6ng

cOng nao (SyIVIU9)

L.6 ben 06 Lusdlka)

hanh tl~u nBO

L6 git}a 00 Magendle)

Khoang du6i n

J • •

Ong trung tam CUB tuy

Cae dqng meet» coo nao . nhln duUi

ch6 no mach h 69"9 m.ch n

t • 1rB

ong m ctl us r guoc ( 9ubn r)

C 0' "" en a no mach n

r

He bn r) o N'O"C

on au

c uvc

u tr 9

c

iac cu n 0 at b n

ben

Cae dong mach dU"O"C ph.3u tich : nhin dU'Oi

Vong Willis

Cac dono mach Xl-y~11

fu· 9 moen nao tnt6-r

, "~

~

fJ<?rg

99rg mac canh rong

90ng -nacn nao au

Bong 'T)~Ch.le nao tren

c cf6n~ P ';!Ch 1-.J e"

~ac (l~"y r')C;\~ cau nao a, va ngan -<

01<11 sa,

B9ng m~ch lieu nao tnroc dUO'I

-nac l-v~r

cse dong mach de' ta; ch6 ' ntun dlJ'61

Bong -nacn nco

BOng moen

! . lel~'

B9'lg mach tUYCfl 'en

:ClJ(,ng IJyen 're"! va

yen dtli)

6qng mach ac gl.ia

~~::--_. u'(~n ',.er, :uyen

(th (,~' ~roJ'l:tc. tu f ~ ro yen i

___ I uv~r 'Ie n thDn kltlh ftl'uy Sa t ye1 y~

66 'g mach tuyer. yen O.:t'11

,.long rnacn .lC.Jyen

cac fi r-n rna ch tLJ

Cae dcjng mecn cua nao · nhin ttr phia tren va thief do"

Th~ chai

mach ~nh trung tam nhimh tran trong

Cae dQng macn beo van rang va ngoai

mach quanh eIlSI ml?ch vien chai

60ng mach tr<in len (C~y den)

dc;lOg mach trooc trung tam (tnroc Rolando) va trung tam

(Rolando)

mach quat nguuc {HeUbner)

BQng rnacn goe

cae dc?ng mach thai d (trvUc, gilhl, va

B~ng m~ch nao va cac nrHinh ben (n~m situ trong ranh ben (Sylvius»

Cac dgng mach nen va cau nao

&?ng mach II'Ifnh gi:k trong (me nhl)

SOng mach d5t song

69n9 mach thong sau

ng mach tieu nao sau dooi

~ng mach tieu ao truoc duo.

mach gai song trvCre

6Qng mach gai song sau

m dai nao

Cae ClQog macn vien chai

Th~ van

(nhan dudi va nhan beo)

c d9n9 mach quanh chai (cae nhfmh eua

dong mach nao truoc)

Cac (19n9 rn~ch beo van trong va Thuy dao (daD Red)

Them thuy dao oac dQng mach tn.rOc

trung Uim (tnmc Rolando), truog 13m (Rolando) va dinh

69n9 m~ch nao

69 ng mach tho ng truoc

B¢ng mach canh troog

Giao thoa thi giitc

Cac dqng mech cua h6' S9 sau

cae dqng mach thi goi 8Qng mach mach mac tn.r&c

Cac th~ goi ngo,tll va tronq cua doi thi trill

Cac dam '0, r lach mac cOB nao that ben Cac dau ch~m cua doi thi trai va phiu Le, eua !he cha'

Tru vern nao Cac d~ng mach bee vfln trong va ngoai

Cac dau cOa nhan duoi

SUng ch~m (sau) cOa nao that b~n phai

BQng mach quanh chai sau phai

} Cac nhanh cua dong mach nao sau phai

Vllch trong sudt Tht chal Cae d9n9 m<;ich

nao tnmc

Khe nao dQc

mach mac sal) trong

di tai dam roi mach mac

m~ch macn mac sau ngoal

Nhanh vien ngoai

B9n9. m~eh canh trong trai

Bc}ng mach nh9ng dlIOI (bong)

BQng mach mac" mac tai nao thaI oon (bOng)

G<?ng mach thinh giac trong (me nhi)

Nhanh hanh nMn ban cau

Hinh mto that bon (during ... )

Nhanh m~ng nao sau cOa dqng mach dot song

8Qng mach b6u nolo sau dlJU;

e¢ng mach nao sau

6Qng mach ti6u nao tren 6Qng mach tidu nao tr,...;.r, ltv&; Nhanh mang nao trvoc oUa d¢ng macn dot

song cac nhAnh thai duong cOa dQng m?ch nao

sau

B9ng mach dot song trai

aQng ~ch gai song truCrc

S9 . nhin trutrc

Bvong hop' n

Xu1m91r n

X\nm dlOh

h ve' (10

XlIO'ng bllOrn

M

Xuvng mul

Xu omo


m tr n I glU1S
M m

Xoan mul dUV\
Mom
Xuvngl m
to
Xuvng ham dUV'l
UVT1!i1 h mtln
Mom go m
at 0 M

c

c

o mat ph j ~ nhln tf'U'O"C ben

.....--~--..,

• at 0

cua x g' J

m ICUR

ctJ8 U cal

n n duo 0 mat

XlfONG VA DAY CHANG

5

HiNH 1

59 . nhin ben

Xvong bll'O'm C· nh IOn

XU'O'ng dInt!

t3uong !hal OU"Oflg .ren vong t

XI.I'01lg .1 d U'01Ig

,,1

Xuong

IV

ap 16m

m chlO1

Ho dlrOi thii d\lVtl 19 r. NU kh Cil bO cu go mii ". "IlOna h' m du-O;

i dllDC'lg

ng 1 mOm en'" bw

a duOl thai IIOOg cU lIUOTlQ 1

• duvng

md

Lo biJOm - kl au cal

HiNH 2

SAU v co

So

Thief do dung doc gitia

cfu

ng II I r

0<1 cr ,1

fo J":' 9 nap a) a

x n ng

V Ih h

U cn-m ng -II

mac canh

x IJ01"tg )( oa n mu! dt.rV1---~

ant )(0 no dii d_"01

Xu g mIt n

n

Xuong! ml

X'""'9 iran.

x vng ng

,.. <lJ

x

Xuvng

Xuong buvm

an

ann cua 'flO'" ctla ouorn

Xuung ham 1t6n 1a nUl .16m k au ea

,.,~ m yet ran,

th n9 cllm gn r ',n

uong nau cal

XUUNG VA DA V CHANG

T7

HiNH 3

Vom 59

voog U 1\

in Ire"

op vanh

hop Drech~ ---------------------------I~~~----~~~~~~r

X g din

Duong kt16-p LA eM (CI'IO

Tnop

Buon

hI" d ._

op vanh d nh

ng o~ ~c ,~~b::_:~:.t~------ 9uo'n kh6-p tam a

... 0 ctlam

HiNH 4

18

Nen so · nhin dUTiiXUO'ng . m lren HIS r6 g ct.ia I euong op MOm go m

Iduvng

Lo tram t11um

Panda -------::

R6

Xuvng d

ng !'lop U I ng n

Xuvng kh·'u c i soh gatlg

6 ktll'u aii Ian .tom ap

L.O holy cit.i be G m I u

I.

R \'(\1

XU'ONG VA DAY CHANG

19

Cac xu-r,.ng cua neon 59 . Nbin fran

Xl101\g II n

R'inh cu oang doc l1en

MOo tran

Ranh cua mach man nao trvoc.

LO tlt--

at tren cua p 0

R-, h ciJa mach m3nQ ae

~cnh~~~---------h~~~:

oa

n

n Wv

buarn ung n 10m an au

Ranh dQ~ moen CBn

. do

ong

Xuvng th duong Ph n I Ph #n d'

Rinh n n Ainh ttuin kin

L..OicunQ

liim hach sinh ba ---RAnh xoang de ren ----' R nh J(Qang xlch-ma

Ifa Ian

XUVTIg dlnh

Ranh mach mana neo o,u-a (nnanh Olnh)

Goe chum

A- nh xClang da duVi

Ptlsn en

R- n mac rNlllQ nao sau

Lot

o tronp --------U en -om trong ------

lIO ng ooe Irun ----.....-- ......

HINH 6

20

eel' cU

Cae 10 nen so . nhln tfen

.

h nu -- I I Sqng milch. finh en va an K h

l~ -n9 truO-c ------ \ sang trwc

h

ng

6 09 s U

o g hi .ac

----------- -

l - bau due

.

o

---,

Lo Vesa us t I cO khl 0 } _

en la ... b

sOng m ch • h ong

e m roi Inan nh canh tro

Lo cua <> 9 ---- Than In d8 be

Lo au ong n"'n

( an

Lo tal uong ------------- Tna" In n din" oc ta (VIII

i Bong mach mit nh1.

Lo ng031 cong tien din ~ ~

-- On 9' b ch uy t

l b ch· m (k I oc I !<hong

1:;1. (nhaM ua

L (II h m!1(;h • n

o IU

o Il7n

XI.JONG VA CAY CHANG

21

HJNH 7

S9 tTe so: sinh

Nhn bin

ihp 61:

Xuvng d nh

op

vong up Vi) h

u

x

9 Iran

p trai

Xuvno sing

m

L

XtIO'Tlg cham

p um

x

. I d II'O"Il

X~~mi __ ------~~~~~' La go

XU'Q1111 h,u citi Mom

ng~ lJong)

'.Ioc CUB

milnh ' cnq mom ch"n uern

Nhln INn

IU'OC

uong khcrp v' 111

X uvn9 d. h

rong hOp !?c

100 U

Xuvng

~u 1111 "hop lei 1

HiNH 8

22

., At' .. A,?

Khung xuong CUB dau va CO

Xuong Tha Ou-cng

Cung 96 rr

, Mom 16 c8U xuong dt.r6

Khuyet h

Om VI

D6y etl ng rim - man

y ch ng tram - h m duo;

"'I s6ng ~ 3 (C )

vonQ m6 9

Sun nap

on

I cua mom buam

o

n ITn

,'om ap cUB XIJO'Og hau cal

XU'ONG V A DAY CHANG

HiNH 9

XUtmg ham dum

Xl.T01\9 m dUV1 Ire em

Momve

Ran hlim m6ng

6tr6ng h4 m6ng

-vacn

f'hB hUy - ring (mao
Lb m
~I m
ce m
en xuong am dltOl / ....

1. ------4

Thin

Xuong h m dLtOi n uVt lem :

In lren - ll'UO'C bin

c6

Khu W' in bLlO

am dl10l ROnI' hOm m6ng

,~ CSnh I

I

I

I

I

/

31cim

Xuvng ham duvt ngUV'l lOTI :

Nhln SBU - 'ral

HiNH 10

AU VA cO

24

KhtSp thai dtnmg - ham dum

I. Nh bin

Sao khOp

o 'I c;h rn dvO ) nQo I

V ching b ham du'6i

DAy chAng boOm - tlllm duO- (b6ng) M m m

V ch n9

mduOi

Cu khOp I<tI6p

,ng en va

.m hat mO' (dong tac ban ch m lI\J th ")

m moo rOng (t1Q~ tae ban •

8 pho hop)

• A ~

XutrnG VA DAY CHANG

Hlnh 11

Cae dot song co? : dot dQi va dot true

6,,1 do. (e,) : nhm Iren

{) ng

o n

oc

J[JI I uc

c

Bot dOl (C) n I dtJC7

m I rg

Di n 117 l' n Oi ,,6 ISO I

601 ,""c (C~)

I \t:Jt1

001 true (e:» h n $aU - trin

e.c dol song co tr n gh p lei • nhm sou 1t n

HINH 12

26

Cae dot song co" (tie;' theo)

XEM THEM CAC HINH 9. 142

Cu tM7e

Than

Momng g

cU.

up dtrC7i

o dot 6ng

eO, 6n 6 Ii- .,. : h n trwn

e6, song ~ ( 0-7: h n trin

'_..- BWn QO \

,

J QO

10 9 n OOl &09 cho cac dli th8.n

n 98 song

Mom

Kh6iben

Cile ktl61 ben

L! g an d~t $ong ene 'n " gGJ s6ng

~e ®, ng co thlt" ba, &hIT nr

va thIT n n truVc

6p b n

- n dot $009 (cae cJia 91<1" oot song da ray di) O'p vo XVOTlIiI seen II nhal

n n~1

. - ~

XlfONG VA OA Y CHA G

27

HiNH 13Cae day chang so

,.? , •

co nqoe!

" uon C I

··m 1110 9 - cham

m tlU

do song

Ttlan n dool cham

"han!> luog cue C·

o

N In ben ph31

HiNH 14

26

Cac day chang s9 - co? trong

P ~n Iren onv song at eae mom g I va mot p n eung dot song da cat bo d' thiy cae d' Y U I n dOl song Nhi". u

"n sau (phu. eVa man mCii

dOCS

C I doc tren

Diy cnDng Ill) II tfo dQI

duoi

n u iphy} cU

P n chlnh ell m n9 nl I d th y c e d y ch ng u

dlch

o y ch.ng e u-lh.p bo dl de • ., y c e

dye "9 cT • u nh ", Nh n u

28 KhOll doi - true gilla . nnn trin

XlIONG VA DAY CHA G

HiNH 15

Khci'p - cham dqi

ng

eo u

m ring

c sol dQC n cU. day CII

ap do' dOl

"ng -ch4m do

c

ng

c (C2)

ap) cO

cu

a doc $ U

u m t u

eimg

" th"pnh" xvong en m

o d ng mom ring, thll6 g phoi hap VIT

n cu . xlIQf'Ig nhIT cae QI

Jippe -F 00'M"l heac orqu 10

XlI01Ig om -1"i1 nOi vOi !i5 c;huc

6ng s6 g ,'6 tilth 'u va r u

p

om rang t liu san

HiNH 16

.,. . ..

SAU VA CO

o

Cae dqng rn~ch

,

vom so

._ - '7 ..... •

va tinh mecb nong o mat va

XEM THEM CAe HINH 29. 35, 63, 64,

ng mflct1 va rrnh ctl Iii ClLtOng 9 - I

Bong mact1 go

11 mach mat sau (J am 01 dI-

- II mac va (In

'nh ItOng

ng

mach can r goal

Bong mach v. finn ct1 luo.

Cae: "guon r;ap hvyet fT m - t

milu d n dong IT' en canh Iron (qu dc;mg rTlilct1 mat)

mau do til d~ng aen ca ngo,

M~T NONG

31

HINH 17

XEM THEM CAC HINH 27, 31. O. 41. 116

u- nh.,nh mil cU.

TItan k nh a b (V,)

1l1nlch noml _

Than '1n uen rong roc ~

<Ae nhinh 'rong au eae nh nh hm; thin -nh 9 -ong cO

Nh nh m i ng I cu

p Idnh sing IrUOc

hch"mr(C

m

TIT Mnh thin kin

m trin cu .. nh ba (V)

n I) gO m -

Tv nh.nh him duVi ou th"n "h.1 h b. (V

h i n (C

Than cam ...J

Th n nh mil .....J

n nn to - It! • dUOlltO·------

. ethan nh lren don (e

Than n

si h b. (V)

SUVA co

_!!!!.i1.cn laJ co a n h no ttl n

Itt. I tal ngo~1 OJ mat vung n

0. mat sao II'Ong loa ~

HiNH 18

2

Cae nhanh tha'n kinh m~t va tuyen mang tei

XEM THEM HINH 11

nhonh Ill' I duo"g

Tuvon mOlng

C; c nh ntt go In

Th 'n h

Th~n kll1h cho bvog sau co hllllan . co Am - mong

Till I do no no

TM

Inh 'n Inh"*

anh Ih duong m~

Ntulnh I d~ng

Tiho chlnh tn'n klnh "t

M~T NONG

HiNH 19

Cae ca bieu bien net mat · nhin trutic

. .

i, !lO

J

ong t

Co n - ng mol en va c;inh mOl

, ·iJD 00 nul

5

o go m ,,1 III

Co nfng gee m -

h II1U

>-~~F~~----Co lIonn mi" no I"~;o...:;;;:;....,._ .... ~

:.:..,:;~.;::..;;._---- Co hoi' goc mi. ng

-::-:~~~------C(7h!;l mol duo

.. C fig t ct. hlnh

0" ".I lay n C\; cOo u thoo vOngcU'lcClcn"pnh n

HiNH 20

Cae ca bieu bien net mat . nhin benCo I I truoe

Co mill

Cav6ng mal

Co u Ay (c.ll ~ p An 6n v! 00 ..,6ng m t)

Co n ng rOO II' n

Co n"ng mOl On y' canh mui (~I bOt ~l ph'n)

ng ta

co h V

e lie don chLim

In I C

C ca neng

Ca m

Moe lhlU'lQ

M~T NONG

HINH 21

Cae co: eua ecf: nhln ben

Tuyen mang (c t m¢1 pt'liin)

Co cAn

Mom in

hi (han (wnll au)

hilA xuong h'm dU'6i

Co uol IIr;

~ nhf thin (bung uVc)

Co 110.

Xlf(fng m6ng

Co "nrog 01

C:'Ic co b C lMn

I. mOng (byng If n)

CO' Io.hlt h6u duu.

m cvng v

ollC-g P

ell

co . I - m6ng {b."ng dln7,)

II X U'Cmg lit:

OPU '"'

CO' nglfC en

eau don

• Calle don chum

HINH 22

fIIf • _.

OAU VA CO

Cac CO" cua co' : nhin trutic

codn

Co n", U an (b,mQ I1VOC)

TI.I'I

Co hom· m6ng

uy'n dvOl ham

Vong lIO cUB phon tiling glon 00 I III • n

Co bim G dA cal)

XII1mO rnan

o canXuong ~n

M e 11109 (1nn7c !chI qUBI'I) phu ruoc Iilyen 0 p vii kill

etiu on}

e'u lie Co uo4on-cn m

Can xU01!Q ~

co

37

HiNH 23

Cac co- dutY; mong va tren m6ng

Co I I • thi" (bung INtic)

Manu

nh

GO' om mong ~~;:!;.!.;;_. __ - Co I th6n

_".. ...... ..-- .r IllU 0 u)

ce g..ap. mong

Sun "I p

tlung

o » fornO. (0 ng on)

Cit lrc·m6no

Sun nh'r

CCIt e :

Ca v • mOng (bung Iron) (cO

Co- v. l-mong ung duO.)

Tuysn grip (c:-'I)

don

m·m6n

- CO' nhl !hAn t ng 1I11U)

Canhl

•• ( .... """0) Y co c:1m·mbng

ce Iic-mong ----

t.-4---- Coo glop. mOng //:"'-1-----6I.rOno "'en cUe 1,1" gi'p

Ca vru-mono (bung duOi)

etc C(7' duVi mono vt! I, n m6no II' lAc dung cu. chung: S(7' d6

Xuong va

HiNH 24

OAU VA co

38

Cae co- blje thang va cac co trutrc cQf scfng

Co d I ~ cAl )

"von!! ' 1m

"1 "11 rn ch canh u. \lOng dWm

1/ ng d .. ru r oe

Co- d'u

cU mOm dO tnJc (C

cae oj Clia mom ng nil dOl sOng cO CJ

>'.IJ'Oflg ,uvn IS n it

TiM mach dw, don

Cu '0 cUB mO ng n d t ngc67

T1nh cOr h .on

co

HiNH 25

Cac tinh mech nang va than kinh nang o· eo:

\IF. CAG tii 1/ M~CH SAU a co'. EM HI H 64

t,nl1!'" U

uono mCJll\!

nn mac

Tii t II och canh lIonll

nt n

Trl1h m ch crln nO III

c;tI Q n"h It' 1:11 III P "in

1rhlmChn,

III) CRull rong

• n cJlUog

"ThDn kinh nllon

Sun Uillp

CDC Ihlin nh n " cU

Co 1o'r.1- m6ng bung duOl)

Co-

f h Y

Cab

tic ~n Ie h n

Oa lie - ~6n - churn

C; uc - d6n - cllu," 1~1)

l.a lie - glip

HINH 26

DAU VA co

8am rOI co cf fai ch6H 121 122. 123. 182

an

Cct~ - mbng Co Uc .glBp cinh .-0"11

Than • p ~

et)ng rnod1 vi mach duOi <'On

n

--- Th4n Idnh phy (Xl)

h ic7"

---I "in kinn d\tm "ho

~ __ -~~-h--"ft"--Ta. c*c CD Nno 4'u bin.

I 4&u • "A"~ 4&u . e

Tal CD OJ I - m6ng (byng "n)

Qullf~ {

'" rin re du6i

C6c n

rin ddn

.'

CO

41

Hl 'H 27

fJ9n9 mech duui don

J:M THf:M HiNH .f0;>

I tloll ph"u uch ~n pi' 'I. hln ItuO'C

u~on II sp

C ",. g bon)

li, It n ~Ch oAnh trong

IXlnu

Hi' 1 Ul 0 Cl'tm cO II a

fl6 1 I cu:h c6 1611

C bRC ,hang .~

c:.oh, diiu

"' I, nil ,ong (cal)

fT 0 ph' I. nhln blPn

(. mcsCh ,,61 sunil

ch 0.\'11 0'"

61

hfln sud" ..x;

Viti l'OIl

9Cng moch dllVl dOh (000" thu " ~t • 110., do" Ihv h , o .. U. 10 11 t lU I'" 0 ngo I

I T bi,e 'hnng '",oe)

10 q

'''II ho

HINH 28

DAU VA co

Cae dQng mecn canh

At THEM CAC UINH 130. 13

Ho m.ng t8j :

Ph'u tlc:h bin ph'l

1h61 duo"; nong ch ~ ngQng

Ch" n

,10m thOm

nh nllO

Mom m-

I. u

T n klnh m (VII) (cAt) ---il:----\-I..,..,.,.:.....;I4~V' ce U'co(lon-cf1um (cAl) ---~'::'_-.l._

h'u (IX)

CI7 nhi Ul" n (bung sou) (cAl) --'I':'!:'-,..,....-.i:._

BOn9 mach eIldm V Ohanh vco(Jdn.a,um ----....:......--..::---;.:~I.il

Th 'n II ., phu (XI)

\ .; trin

Cuo; e>O l ro Clu-61

Thtin Inh ng Ih ng (X) ----\r"':-~~Jt\ Dong ""ell hliu I8n Th~1l kll1" oang canh (IX) v' Ii'u !hi 99 g""c:tI c80h ong

II~t (XII) Bong ml.lell mOl

eo g m Ch ILtV Co om" m6ng Co mOtlg 1110j Co nh4 thin (bl,mll trvOc)

Xuong mOng

nnh modi caM Ironll

h quon Oin ell glop IrGn

Ch canll go I

Co

BQng mach ct1'm 1101 nhanh lie • do" • Chum va hA"" )!u6ng

B9ng

rl(l nlf,lc:h II P 11' n YO "honh ~h qu n II-n

091'19 fTIIIch c&nh chu n g

C'o n nh caj. d~ng m.ch e • nh ng I: .erda

Thiln II ap " ~

co'

HiNH 29

~,

cae kip mec co

vi! CAC THA /I PHAN moNO BAO C),NH XEM TH£M CAC HINII 63, 84. 6

Co bam da a;

Mac 1 no

!la cann

,; duOl a

tnl'l 9 c

Ma Irong 111m g be •• u

T I·' 40 ng.ng

u

MD Duol cia

tlliol d6 dling dOC

Heu

~ PO !lOng

'ae vOc CC?' song

Thill: qu I

urns)

HiNH 30

.... .. ....

6AU VA CO

u

Miii ngoaJ

'.111 c:ilnh IOn

Xuono 11 n Xuong miJl

TIU "guru

Tru I,ong

Mom Irnn UOfIg

un m b6n

Sun ~ch mo

Sun canh n

Sun clmh pht,l (MO)

Svn nh IOn Trv no I __ ---frO:-:--

TI\I .ong SIln v ch mOl

G.I mul tI~c lI.uong nQm Itun

Mil 110' mOo c4nh mOl

BOng ~c:h va th~n klnh If'n ~ m&l ---_~_:_II't:7

e(lng m ell vo ltUin Ie ... ," RIng IQC ----..:::tmi;c-Iif,,11

fIT~t-:i 1~1!~~.o.t.!IlI-!

Co mann IOl nh ----T+

Co eeu rT\Il,yy:_=-_--1~tt:~~~§:~~\

~ng ct1 mCil limO -

l"h4n klnh owl ro II ree eqng m,th gOo

~ng rrntoch II ttl'n mOl n

nv ~c:h v4 tnan klnh duOi 0 Nt ~ng moth mOl b n BQng InfCh ngong mOt

Co (ph'n c:a\nh)

CO' '" viah mOl Co v6ng rmtng 99ng moch mAl

VUNG MOl

HINH 31

Thanh ngoai eua miii

o n

Nhm qua mo vlt

Xoa

cU. l[l1Ong sang tlo lei)Co" biram

CUll

Imn

.. '"

o • mUI Iro

HiNH 32

SAU VA CO

Thanh ngaiJi cua mii! (tie" thea)

Xf.M THEM {NH J

Xuoog ITlln

XlI'OTlg mUl

me ..

au 1:61

lin

~n mU ng ",

m

M om~ mlii

Xuong uv",

X&rang

rin

MO o;;;;m}

Goi mU sau VO'I19 au CD'

on ngang

Bot,ang

9 flgllllla

cUa

Xo

VUNG MOl

47

HiNH 33

Thanh trong cua mUI

M • " san cUI! xuong ng

Xo

Sun rran

XlJt7T1g

o gO ~ M'"" dng

1 I I Monh .L,g du-ng

XlI'O'ng SMg

n I

IIO'ng

XlIO'ng uom

R

Pn"",,

9 chAm

Cu "!u

an mallV dling Mao miil

Gal mui IlU nllang

h m , n

Mom

u

HiNH 34

.. . .

9AU VA CO

D9n9 m~ch ham

EM THEt. IliMI:>9

Co ~ ton

B'l h al autrng '" han ;nh can

n ng031 cu

a. OlJtmg a,., dlJ'Ol

III

sau

n" mat

OIl 113 11 "Irln

en

IJ'O . ng rTlo\'oh IIA on ,M ""m "n (bung. u)

ngOB

e ng mac 110 c m

ch mat

"ng mach 1110,

Bone m ctr 0

1m inh

Bor>g m c:h mUI

n9

ng m· C"I l1t7

rg macn

3(" dong mach Io-n ph6' II" Ital

Cae dong mao bo pMJ \I" !rai

CIT IIm·1

VUNG Mln

HiNH 35

nOng

., "," -.

cac dQng m~ch cua 0 mUI

silO 1'- hht h (

COe IltInh conh ClAa dong m<lch mUl ItIT dQng n c:tl

Nhenh 1I'\d1 mUI a d9ng rT\iIch mOl rin ltu- dc?ng m:).Qn mj )

V eh m

nIl

h mel ngo' 'II ch m"l cua 9ng mach ng sau

LJ

Von9 fl61 gill "hJiM \lBC -nUl s u oUa dong mil c:~ b\lVm - ·-u cOl ' ¢" m CIl k u Ion wong 6 g rang CIt

HINH 36

ch kfmu "

LA va dong mQCt1 ""u cit 161'1

60

II • .,"

BAU VA CO

V en mlilljl

'n I g u-. hai tN"

h

U)'e rring trin tn.t6c

c:lbe

nn noi gO. than al.l • JOn va fI'" h mill- hiu cal a 6"0 t. no CIia.

u csil n

l'lWnh mill ngoaJ

VUNG MlJl

HiNH 37

51

Cae than kinh cua 6 mil! (tiep thea )

)lEAf THEM Hirm 113

Phin bO cu. niem m e

khVll u ,"h)

The h mUI "90

Nh nh

h ng lTlI'O'C

rlQ lruvc

Nn n

H nil Iltru

ham 118" (~ bllOm kh~u mO rOng)

Hac:f1 chan btr6m "u cAl

h "a U

hong etlAn buom Id n)

ch chan buom kh u cai . en ( ')

cae an ",,, k tu oi.

nh mOt g -ll trong cAJO

1114" sang IJ\J\lC

vct\

HINH 38

~ . ..'

SAU VA CO

52

Chi phoi than kinh tu: chu cua 0' mut

h

m)

Dng c;tt5n buem

I(,n 1'1 m n (V:»

a ,nh rna (VH Haetl gol

<, lOll & 160 d I gl 0 cam)

H nn nao

" n g eo

~1

C e 01 dOl ;180 cam c.c aqt eo ',.

VUNG MlJl

53

HINH 39

Cae than kinh mat va ham tfen

XFM

N ."n n6".

TII'n kl h vOn 10 roc

cGe IIU1n klnh

II ·1 rono fQC n nh rmil-ml)

Than

Tluin flh IT II

Nh

Idnh __ -.~

sinh M

LA b u due

uy r~ng

Thin h n

mul

an

mme lCoang him lin

n 6 0 coan buOm (Vrdl

H4ch eMn bUOm

tar.g rin

cae n Inh o'u c8 Ion V8 bi

Day 1tii" kinh duOi 0 mi dill·o6Il{1duO.~ ·t

h'n IIlh uy~.riin tin u

HiNH 40

~ • &

SAU VA CO

Than kinh ham dum

Ng ntt lrv6c

Sa

t Cae than h I U'Of1

u

N In bin ngojl

"

Nil nh mang n 0

-n" m en mang n 0 gilia

T

T n nil huy

Co,,~ &n (bung

'n

cam

duOi

thAn

Co nlll n ('tHJno 1ruOc)

Nhin trong

T'n~n k.nh mat (V ) _-~~~~=:::__"7~ Than

h 1I1vng nnl

Thlin

'" mAt (VII) n Id- h

Co v n kinh ca

n Idl'u ciI

Heeh tal

Co va Ihan

Than m

VUNG MUI

HINH 41

15Cac xoang cenh mill

ThIel dO dtl"i) ngang

n

o

Va mil

no

g6e1l mul

Dw ;J Omfl

C c naoc 1 cUn 00 11 a,., IIlin

I lJ 1)1 rAnD

Comul

Xo!n mul dlIOl

Khau ciU c:Vng

..

o miing

V6eh mUl

nh lIong is tTl. t

101 c (II)

lio

HiNH 42

., . .,.. ..

BAU VA CO

Cae xoang c(}nh miii (tiffp thea)

Xc.no tn\n

'mmCCI

l..6' r:ollOg nam rin

Xoin mul dvOi

Xoanp rin

LA d6 v' 0 ngoch mul gllt1l

X ham If'n

CAe xonng aong

L.& 0 "g buom

Xcang buOin

Xo n miil gllht ( t bO)

VUNG 01

HINH 43

Cae xoang cenn rna; · nhiing thay do} theo tu6i

cae XOIlr<g 1U011g nrng rnO no - e .• 1.1

cae Ituvng 0 mul ".

c )to.ng h rnO

lue .sO'lIln

n ngu I cU ngach

ng 11Img mOl ho e nh ·u

• n9 giu. do VIIO 9 - ct1 mt.i gv..

Pn ." 0 9 • ·1TIIi1 .roc hlnh It a h !rOna ~au CUll r6nh mOi-t

m "m

kuong bU'l7r.1

I

Ho y'n !----Ol ICh iii R

M en' ooom IrOnD

I cung

m

m moe xuong ang

VUI'IO ctI

XOQl'g)

su- pnal tr 'n CUi! x ng nn ". Jloang him rio qu. cae I I doIIn cu. ouge cso;

oang ham rin g

vong am rin

)CoUllg rin ong xVOf'Ig "

x n I1'l!JI va

m

12

Nglnn Ian

xe I mOl 01101

1'101101 gla

>ClIOng

HiNH 44

58

6AU vA co

Tham kham 6' miting

hau

tu .. 1tt6t

......... ~----~ ...... --HBnh nhan u ul ~~f:j~---'_-I---T"~n" sau c:U h4u

Hiim mOl tren _ _:"::_-~;;::i~~--::;:

T )I'" n IVOl IrUoe BOng maCh Ya nh Au y

am m mei dlJt1I-~--:!~~~;;~;,;;:,;.

HiNH 45

VUNG MI~NG

Nhu

hJin nh au

Mom hau ca han bi!r

cse UJ)'on

m

I""u cU co

au

Co iIO'i g

u rin

H- nh nh n

P n en l(uong cham

01 tni (E

ttli) su

M c n'u • nan

Co cang man

Co chan tMmm 'ro 9 (

M • n h etlan bllC7m Iro n9

bllC7m

oa n CO cimg mon kh u

Co 09 man khfuJ cai (cal)

hln sa"

HiNH 46

J> • • ..

DAU VA CO

XE'" THEU HiNH 24

N n bin, hoi c11t01

Vo g xo g4" ng glSl't CO

Co nh 6" (byr\g 1I'\rO'c)

Vld! gi co Mrn-m6ng

Mom chilm

N

m-m6ng

} Xuong ,"ong

comOn

Co hi -n (bvng '"U

V6ng lea gan !rung co nil !hAn

n .. u-

n

e6ng m en va lin knh hUY9t r n9 duO>

Coham-mOng

_mo.. {

81

HlNH 47

Cae ca tham gia d9ng tac nhai

Co n4ng rn6. tmn

a nh mUi

Co ning mcii rin

ap a duong am

Co OlIn

Cago m

n mang tAl

co ~on

co m

HINH 48

" .>

6AU VA CO

82

Cae eo- tham gia dQng tae nhai (tiffp theo)

6i 6p ~a tct10p

a duong-tl m aLtO.

~ ktU7P

co atlltn buOm ng

cng IUy n mang lal

Voch c

Nhln bin

LAmiiluu

sun lEu Cili)

T on Idnh c6n

tltrOm ngo I

-n9 mach

dllOng-hDm ouoi

BOng mach ham

Than kin

Than

CIt ehan bv-Om ;,on9

M<inh - bwm

"II man h u c6l

Moe chin bu6m

au eill

.. II

VUNG I~NG

HiNH 49

Rang

R-ng vlnl'l n

( U Jr."I'I)

Tuol moc r1I"g

'19 cu.. giVo 18·10 . gl

Ran1} nh

118 20 !hang) R ng cOl Ii- nh3 1 ·21 lhang) R6.ng 06i t!lu h I ?0-24

t ... o)

tu

I)

C e rang nl'l vlin Ire"

Cae r'ng

vii" dll'O"i

HiNH 50

Itt , .. ~

eAU VA CO

_____.;.----- en

~

Rang (tie;' theo)

118n (".n )

c ktloanlJ IJ

110 cUe • u qu • n no oiu

~_;:!..- __ ----lJ5.P ngu n baD lao ng ho • ng Dian gan

h

I ting) cUe ktj (nllOu)

m "ulO'ng me)

Tam ning ciJa Ia. (nvou) (~I c:Ol moe cue

xUO'Ilg h' m n v. xuonv ham dWtI

Chin (re)

n nh

Cilc fling v1l1" ... iAl1 " I nhln ph mo.·rM

duVi rii nhl

GIIi1l

bin

I '-

2.

nh

m ctl1ia mach

Cae rang 06.

)

~cr6"g n nh

es

HiNH 51

VUNG IENG

Lwi

~p Mmen

N·p Iud'-",,!) lfIann m6n IV.

""p 100 I mOn ben

IJ cal (c:4t)

CD U cal 110'1 r

Than

luo

Nil"

J ~~il~~~~~~li~!:6ng tuv~n

~ H6c Illy.

ang ~ct1 hu~ 1 Tu)'lnn4y

, d$j

nh dlcl1 Ebn

SO' d ntil:';' vu ng - ctI v trin

It ttO nu vi g e

HINH 52

BAU vA co

LuOi (tiep theo)

)(EM TJ EM CAe HINl-I29 41, 47 1~2

Co doc l1:ti eva 11161

n)

Ccr cam

u (cat n (~t) 1nJng gf. CD nhllhan

Co cAm· m6ng

Hac dw "

iu ci. . lU'6i

co If m-tl4 u

CO m60g • val (~t)

96ng lu-u

ct1 car,,, ngoal

on OM Irong

~;§~~~~~~~~~~ii~~!1~~~~~~~=:;nnhmact1 Quhom

~ 12~.;i:-"--Thin chung cUe c:ilc nh

In<ICh m I. am va

~ng lung 1Lr6;

TInh m d1 Ilroi {Cnh mac cUn9 dJ VOl ttI&n klnh hn th . t

VUNG MIENG

HINH 53

87

LUtfi va mi~ng : eac thief do'

Ilet do"

ell. xlI'01Ig hi n n trin

dU"Of luOi u01 :

"niMh I

Co

Co -' U cal tlau rong cong

~ng c • I nil

r ng 1101

. :ng

Bth'l

inn "u et r 9 dlltl'l

am

Thi·1 dO dlin9 "gang a u r6ng c:Ol IIIii' nhe' :

nh In.rO-c

HiNH 54

88

9AU VA co

Cae tuyen nutrc bot

Bon

au ham

Oog luy n auOl h

66~1J VQ nh

Canh

Than chlmg cac CI h mach mal :5(IU ham v' 1u61

M IT\Rctl canh trong

XllVI"Ig mong

rU~lln mang t:u •

ho .. n !Don nl' d

do; bc? p

VUNG MI~NG

HiNH 55

Chi phoi than klnh vao mifing va h;j'u

EM THEM CAe HINH 41, 46, 53, 58, 716, 117. 119 l'ill 129

Than lrinh nh biI (V) ( m ''''n) ThOng qua cse Ittan !<Jnh nu.,.el ring tlfn

Thong qu hI)ct1 cn6 l>U'6"m

IIIlIlu eO va esc In'" "_ n~u Ql .on va leta u c::Il b'

TIli kinh ~.nn b M "0 Ie h tN.1 he" (IX) han klnn ,.ng tn.ng IX) n lei h m~t (vn)

Th~n klntl m~' ') (In " klnll ,rung g n)

Thong qua than k11'1\ d IOn, "~ctI cttM t)

~ c6J v. cOc ttll;n I" hou aI IOn va be

n kInh

Thong qu • m r6i n'u

ihong qua 03e ntlinh h nh nh n Vl gl60 v cam . c chung

'c l)tHI6i

/

Than !dntl Inn N IV) Thong qua Mann hoch eMn bOOm

m ,r6n)

Thin klnh I.ng Itl ng 00

n klnh tn~t hiu (IX)

TI'IO qua dAm r6i "'U

Thong qu cae

'n nl'! rni nh

I (VII) "'n Il h 11\1"9 cp.n} VI 180 • ng qua Itn}"g n va An klnn IvOl

HINH 56

" .. A'

OAU VA CO

70

e

Hau . thief do' dling df!c

I) cham

m

y ch r.g dQ C trvc'te ch'm I truOc

Div ctI g d mOm rang

Mom rUng dot lie (C)

CBCOO hit hi",

-ng h u

Co -WI

U IliIJ

Diy ching mOng

p (

...

HAU

HINH 57

71

Hgng

Th et cICS du-ng doc fttun tu'tro

nen!)

I -krO

N m mee u be)

HiNH 58

12.

J '- .'

BAU VA CO

cae Ct1' cua hci'u . Thief do'dUng d9C

t,I~ h eh "bl.Jom tr no

mom ra g

m

l-tt U t

I n£u U:n

v' ch cOOl bwm;t, In tluc), au c8J hau

Co- mut

.;:~~~~~~~~~fl-~rt~~~~====tIL_-co~-U-knn(~tpnancua

1tf3r:~Q1~JID~~~;..!J co knit hau .. - n}

'i~-";;::;_'" Co tr&m.MU

mmon;

- nap Inlln m "

Cc

o.n kinh thcm U nn , Ii"

II U (mOl pn n CUll lJ dutn)

1 yeo un n in cu. co th~ qua" doc

Co 1hllt: qua" ong

CO' IhltC qu' n doe

..•••.•.......

so v ct!o blim oJ oc II n& u dU'O'I

HAU

HiNH 59

Hall . mo- fa nhin tir sau

N~ so(ph'n 'n1wongch1im)

(Eus I)

Hiu mUo

u oei

Cung au ca,.hiiu

L.61 sUng I6n xuong mong

IfC quan

h quan r6n

HiNH 60

74

9AU VA co

Cae co eua h;;j'u . meT mqt phs;' nhin tv sau

)(EM T

nen

- Co nilIg man k a

1 !'I u

II

u.n4p ttlanh m6n hau dU'61 (cat)up

ue sun g p

Co !chit !'leu dl16!

Co nh n hiu (mqt phon u dUO!)

P

Co 1 VC lIan OQC

No! 'm v. 0 aun han cU co 'fC qLJin doc

75

HINH 61

Cae ca cua hau . nhin ben

M.e MU nen

co 111 man

• h chii.n buom

Moe enin buom

camUl ( II

ghm

Co

Co lrnm.m6ng cat)

ViJ g c6c sol co ItIIJ1I th01 canttA"

(m9 p . n cU. ca khl I'tiu d I)

SUn nhlin

Khlqu8n

HJNH 62

, . .'

BAU VA CO

Cac d9n9 mEJch cue vung mit!ng va vung hau

XBA THE'" cAe H H 29 35

Tu- dOng e6ng m~ch I'I'Iilch mil ! ng en

B9ng d¢"O

6Q"1l en til ILmg

BC?ng ~cn c:a" eo mach gee ng." cn dWi 0 rna 1

BOng dI cam

e6ng maCh l'ItJyo ItO i vi tIN"" 1U'61

BOng mo.ch un mong I'Ig ""cf1 c8 ngoal 86ng mach nnh quan rr n 69ng mack g' p rin

nVI

HAU

rt

HINH 63

Cae tinh m~ch cua vung mi~ng va vung hs'u

F. f HE CAe HiNH r t. 26, 9B

nn

B

nnh TInI'I maCh mil ng061 -___,~-:dfjj'1

!'nf.Ch l·n be Nes iU~)--"1~~iT=:::' "

o \'61 I(oa"o" 11

nnt! mach d . 0 mao

- c n mach nu~~~.~t_=-_-f!3~~;i

ran" en sau ~~~~~!~~~~~~I~~~~~~

mad\ khOu cO.l ~

"9 cal,

nnt! mach sau m

TInh mach canh ng081 (cSt)

ntl ~ctI huyit ( ng duOl CI"I \'8 111 mach dlum

'11nh rT'ach

I'\h 1NId1 du6i c4m Tuy'" dl101 hDm

roog

n n61 \'0"1 fin m

TIn

T CI.Ing CUi! ,nh macn

TInh mad' can

moen du6i don mach duol dOn

HINH 54

BAU VA co

78

Cae than kinh cua vung mi~ng va vung hS'u

6, 9, '20

va

n h dlO bl,lllg n a byng duO! • m6ng, orr Uc-m6ng va 00 Ii'C • giilp (quai

h t nguQC en cd 01

BOng ~cfl canh chu g • og ~ch cS6t.o 9 ---r ... ---.....\j;;...;.~M- ..... '!#'I:,.

i

HAU

HiNH 65

Cae mach va h~ch bt;fch huyet cua vung m;~ng va vcing hlJu

XEM THEM HiNH 197

~ h.ct1 mang n6ng

(Cee hacll mang 1111 .au !\tim

Cie ~ ~ U 1IVO-c; ('Wc1C khl u8n vi ruv'n . p)

n m S U lOng cAe 1h6 cal -'

Cee aen cd nang tnIOC ( e hach 'nh mach canh trvO-c)

n n mactl canh ~.,....,;":,:,,,,,,,_;~~..o.;

HiNH 66

BAU VA co

Cac mecn va h{Jch bf)ch huyet cua tum va h,j'u

Co fl~ g dau IMn: (~)

u

- chum

Chuol tuu;:h IOh ni_lch cioh ong

ch v m6np-finh mach cAnh

C6c mact'1 6p 0 dl"h

en vop lr 1Nnv !lim

nOt VO' bin dOi dian

Wn 11111 baCh huyel cua hau

.. u

DIn 11111 bach huy l cUa 11/01

HCh

Hoc nl"lI!hi -flnh milch

Chuol h ch IInh mach canh tlong

..

HAU

81

HINH 67

ruyfin giap . nhin trutic

ullin An

BOn9 modi v

p

n-gap

Tuyt

B6ng 00 moo

II

BOng

nil :an q :it"9'1'Q'C

-n canh laY~BU

c C 1'111 maCh

nnt! mat;II chu rin

C ng dong ,",ch enu

BI7 1rOng co tic Co nll'n

e. h mang phoi

HiNH 68

6AU VA co

82

Tuyen giap va hail· nbln sau

Co hll

. en glap Ir6n

p tIen

:.rOt

P duOt

mth

"m en canh tay4 u

mach c6nh tay • ~u pll' s : diu

" 111

Cung dong

9 phSI (X)

Than ng ng

.' .

TUYEN GIAP VA HANH aUAN

HiNH 69

Cae tuye;, ccjn giap

XEM

eng

ng mach c8nh 1190

Nh uu

~nq n. n

ng mach cOnh dlUng

Tu ~n c+n g p 11

11 g p

Tuy'n cin II 'p dvOi (cO ttlI m Hp "011,

ngay ci IRIfv,J ng flit)

IJlSp duO;

Th~n nil h q ill qv Inguqc

Th~n nh

Hhn bin pMJ

n

119 mactl p 11' n (eA I

nh ,'''' nil

quAn in

eQng ~dl ainh chung mchca

BOng en g'

Tu~'n 'ap (t1uy pnaQ ~it • n jU~,a.ii!::-.::::------ TuyJn call IJlSp du01

HiNH 70

BAU VA co

Cae sun thanh quan

KnuyOlg P v n Man" au" !l'sp

NI'I n rV'O"C

N .. u

Nhln

Mom co Mom

c's sun pn'u

n

Sun n n

Nh n btn phal

TUVE GIAP VA THANH aUAN

HiNH 71

Cae ca nc?i ttjli thanh quan

en

c co p ·u choo 1/ ng. n

np

1\1118ng

un }

en eo "h.m g' p

ph II U

hlns.u

Nt! n ben p I

guip - nap an m6n

p - ph - U

Mom CQ

SUn

U

co n

Cit ,)T\ - pfl- t) c.!ICCOPtl'un

'yetl

" n

HINH 72

6AU VA co

86

Tee dl.!ng cua cac co: n6i t~i thanh quan

T_c dyng cu. ~c ee- nn.n gl p K' do (ciing) ~p "t Om

TIC d ng CUI .:.C CO" nhAn - p U .IU Dilng ItO ntip IhClnh 6m

T.o dung CUI e.o ee- nll'n ph.u bOn I<h p ep !hanh am

T.o dyng OUI ee- ph.u "glng 'p n'p IMnn m

'C1 dynv cue cac CIT Ihanh im va g~p nh~n liam np<ln (cJ un ) nop 1l1QI II UII

TUVEN GIAP VA THANH aUAN

87

HiNH 73

Cac than kinh cua thanh q~an

en

C eVA IhBllh u n

nh "goal

P fI" InUll

nh mOn

V dltO"l

I ~u n \1111 VB ell 0

n n h6u (rn91 ph6n c\,11 co- kM h'v duOl)

5BU CUll \hon IMh , :t

UBI gu-qe

Nhln bin phDI : manh al;ln glap b a81 bO

Nhln bh phal

h

ng II I ( )

ITIQch Clint! chung al

Th80 Ihonh qual) vol p al b

\huvng oog Quat Flgvvc:)

" h U anti u'n uO "ill

B9f1g '" eh u6J don p • vano { au UI\IC \IAn)

~ng ctI cAr h ctlung II 01

Nt! lNOc: Th n klnh Ihanh quin phil I duoi bill lhll'OTlg khong qu" ng~ phol qp vcrt d~n9 q~ du01 don p I bill 1IVTl!J

HiNH 74

t>AU VA co

88

So; thanh quan

nUDe

p 1hllnh nl (U

Ttl

n din

Nop phoo t'p !hanh I'non

Thanh thaI CUchim

Cu 5unll

Thanh quan b nh \11'""'9 : hit v.o

honh quan blnh hU0TI9: ph.I am

89

HINH 75

1UVEN GIAP vA THANH aUAN

Mi mat

1(01 In e m 5t cron Cac luyin sun ITl4 , '01 'orl 'u ) 1i>ng ~lrI I CT duU'

n y dO'

.~C moc

no ho I

Sa gl;lc mac

r v dtiim -

Kiil :lC nhun cD\! phu IrUI

CIT'll m. I dU1)'

Co nii g fT i I n

'IOIl"l kOl rnnc Iron Co lIono mOl (phOIl mol

Kat mac nil IT\!"

n

Lo tip cU cac hJy n )UI li n m duo Co \long m Il Vom k6t

uong iI

lI:1ch 6 mat

""ill h I, II 0 m&t

Sl,In mr Iron

Inn UO n t IIg r c

1111 n iii

0y chling '1.3 voch ml mal

SI midw,

IT1 mat ony (rn.>m " 1)

va l:in inh Ou-OI 6 mcil

Vflcl1 ~ n til

uon9 go m5

HiNH 76

DAU vA co

gO

B9 may If!

EM TItEM CAC HINH 40, 127

PhDn <: mal Itr.n) ell tuy6n 1+

C!lC ,ltv qua" I

PI 'n IT'll tn.'11 (dUVI) cUB lu~on •

TllIl~

CUe ont! 51 CUB uy'n •

Nc$p n nou~ I

Q,lc ,-

m n

Xuon an ( t bO)

"lac lJi;u qUOII

Pn'n 0 mOl (IIin) cU lUy'n Ii

ClIo on 01 CUB U 6n J;

IT'IOIOIU"a

Nop ban nguyql VA 6"

CUDI'

Ii va dl~m ~ dU171

LO do cUB onll Ie mGl

J .... ~ "'.

AT VA CAC THANH PHAN BEN TRONG

6

HiNH 77

01

Klo,r

G' fOllY chun

Thl';' do ngon

&,In II

lAC mj

'). en.\"g m ' I II

OIiy chan

y ct 'UI II) IIgool

C:'Ic

Diy enRoll !-lIm 11011 Ngon. cOl mAC 0 mat Cung mac

N I col m co mAl

CI1 J b 0 ccr t"~ng 11000

ace ohlin ciiu fOao Tltnonl

Bno h.in c.tiu (S 0 Tonoo)

I<hOru1g IT' n cung IT C

Cung moe

0& ' •

• :t'l nl III

B

Thlet do dllTl ".0

e

Co

~ boo

Tuyen ..

Co tr1 g I\go' vn b 0 Noo I 06llr1<:lc 6 m I --....;,;~I·'

'u (BaD Tonon)

uo v' baa

'" kll I 1111111 ~ In I ev"J

Than lot1 16

--..;;;a~, ,..,.-=- 'OL ~ --- Co ctIeo lien

_--,",,:-:~~~~j~~~~~----Gc7 thong trW I CO ulAnu lroi1g

Th'nl<lnhlnl91 c(fI) eo g m I:h mAl

Tlon" 6. II

Co IhAng ngo f h v{u "nan (III) Kh d mAl du61 1'h4n klrt v~ nh'" r

von nhfin 1111)

HINH 78

J' • • ...

OAU VA CO

1 n b "phiil

Cac co' n O~; Jai eu ~ t

IQC

I go. c til)

Cor 1 ,any IIIJO I (e ,/

G.ln yong chvn~

UOI

Co cnr\ng (II, I

Nhln trim

Co ch 0 Udn

Cc:t thing ong

II thl Q lie {II)

C lIhOllhiin klnh YO loc dung IIU. cao cO' n!J .1101 CUO I IAI : nh n lrove

TlWn klnh Y~n "hon (111)

Ccr it 9 Iron

CO' Ih.ng bOn

on Ih "r. nh~n g06.1 I)

Co cheo d

Gill U Ii. nh 110 mui ,-" \i hu6ng chu ;;n 4Qnll do 0 IIU eo cUD mE t Inc dQI

HiNH 79

Cae dqng msch va tinh mech cua 6'mat va mt mat

.f 1 I" M ell r, H NH '7. 90

h n trin

ngoAt

Dung m~

1 ch II no

• I'D mncl nnD nno

,.

(,nc tt~ng moch m $

Nhurtlt co

htlnh 00

on m:lch m'l

jill _. m41

n long IOC

Nhln lrvt7c

" ll' 'r I d nlJ mac

ng II ell goe

Bc\ing In.c:tJ ml trOn nil 1

n Ch n loUl

ng ct\ mf

'Qng m ch €II \I. due

090f1 lllQch dUvi C; m

(X - VtJr II I J cUn Ilt(lCh ILr cnc t1Qng milCh elIr II '0:1 v cill1h !rong)

Nllln bOn

TIn moen Iron 6 11.

TInt! mAC

nr h milch mol

Ch n I duOl

IlU h'\m

HiNH 80

oJ • •

-9AU VA CO

Cae than klnh cua 67 mat

)( M TH·... tc HINH40, 115, 12

Nhanh !rong 6n nQoa

"1

Thin

h tran ~ mal

Thn h nrogroc

n

Co !Mng t'g

lI'n

Oochori

n"

• t'g ngol\i

Thhl klnh rong roc <IV)

Gin vong (flung

ThM kin" t (Vl)

• Th n 1IIn" Itt! gsac (II) II mach canh Irnng va dim roi tn'n kin"

L' eu nao

(t, n ngu I) Nhilnh • u m ng n 0

cU. ttI'n 10 m&t)

• trin:

can noml n,

cic CO' thang tnt n V. Ghio trin 4i dl be) m91 ph 1'1

mI ngan

Thn

cae anh

oeam v6n

1'1

If

nl'll ngo I (VI

eam ,01 d . no ~Ch canh lIong - ....... -.....;~~.-'tIt1 Th n nt1 lOng ( C ,IV) (c;jr)~-i'-;';~~"'-Zf'h Thln ThAn kinh van

van nhan (Ill)

6 AT VA CAC THANH PHAN BEN TRONG

H/NH 81

Nbiin ca'u

Ttl 01 do ngong

GiBC mac

cse sq eVil von ml (d y tr 0 !haU k n )

Xo nil (lnh mn cUnlJ Inf4

(ong Schlomm)

~no vl';n gl c mae

880 tIl6u kJnh

110n phong

H II

ng

n J ml "'0 CO' m.

COt; mOm m

Ptrin tr10 rm csin \lonp r ee

Kol mac

VUIIII'

'''\I IlOng

eve

Mllng milch Kr.oang II" n IT) no 11

Cun

B= nhon ciu (&0 T Krloong triin cung rnee

. .... I

om ITVng liim lTong dll.m vllng

h Ih gliic

SAo ngo'i cln klnh thl Kl\o ng 0 n bat> (lltn we 1<110 ng 1101 nh4n)

HiNH 82

DAU VA CO

D8

III

Tien phong va h~u phong eua mat

Cic b6 yo."" FO"tIII1A

)( Ilnh mach tung mac (ong Sell mm)

Von c:UA

TIn

\ T _)
Caml Clio $~I NI5n .~ u I,ll
Tho' In 11) &0 th6u r"
"3 !'lin r Co tiloe vO~1J 60ng ~
IlQ milctl Ghl chu : dJ clio r6 chi cO ~l IMI phAng dan liliAn cVfI c 01 von n. duqc v •

Ih~ ra eae sql oe quanh o"n bQ cIIu v h J U Inh

o A vA CAC THANH PHAN PEN mONG

HINH 83

G6e tien phong eua mat

Krnl1 t ~p uc

G Jf) o. goe Go Jt\LI1l11

·oe "Cin phon

meT« In Ihuvn\l)!

nhin qu;a gUVTlIjI 01 goe

Schw 10

On SCI' II III (nhm III iy c1t.uc r: U nO e u m u)

,cU, Q 11 C

Ca~b

G c. on : nhln qUil II

HiNH 84

gO

Thau kinh va cac cau true gitl- theru kinh

ng mach

gtilc cun \lOng c

'mml

diiy I 8U l!tu'u Ir h

Hou

Thl I d dUng ngang nhAn oiu : do,,, tnn70 nhln tv phi. "u

Mom m

cae SQ, cUll day veo au II h

V' nv (ph'" ptlt1r1g) cUll ttle m vong cit

lhl I 0 ng"ng

Vonu Ihdl

c, C '111 c' R dt\y trco thau r', toa In v:i dlnh v' 0 boo au In

/"6< nh

V6nll cU It'll VIol hen

t>O.. ph' n Ill" mI C~ Q vong rT\IlC

C8cmOII1 "

o theu

90an .,i fT 'nnb tr' " I' mora 0- mlrC 11 • n vi d n liT lINin ~ do)

_... .. . _'.

o MAT VA CAC THANH PHAN BEN TAONG

HiNH 85

Cac dqng mecb va tinh mach no; ta; cua mat

HIM' uo

~ 'c

Vo/ttl Jc)nll trl8 " nho OJ mono m ,

On

th II I"uue

Vong dong rnoCh Ion ~n m(;ng m~'

K' c

. C "' lell t\.#' mDC

" cit v' fl'

Gbc

Mong mill

Thiiu nh

H,?u pnong ~c 'It CUll day IIIIU thou k nn

Co npcol ] cuo mil

O~n", 111 en mi 5[1U d41

"moch onn

in elJIIg ""'0

rn en n (Jnn milch

UIIII . C \I-r

n;;n nh J Inc (II,

0':'''11 ' meh . (Jllh " nIl duel

HiNH 86

100

OAU VA co

1 1I110l:ic

fll(lch

Onh n

tJuo'ng nh~n cam am thenh

T 8" 'h In I vt ) ( ~

Tro /IlIOn ban !.loP

i 11\ .nh

Cnc 001.1 I nu n, bona, 0 n n 111 v

nClng

LOl on9 b n XliV d.

T ;11 ", h mnl (VII) (c 11)

)Wun

nn 1\ h 1.un dlllh

Nuncl

,,'n nl 0<; I

LO hOtg

II lI'n1Iinh III)

"0 dl"ll
Dng Oc
qIJ8n x ~fI
1" ng 1111
GI •• cI u • rou 1011 I 1101111 til cU tlng om t I nh t.'ang

Gil s6 tron

HiNH 87

TAl

101

Tai ngoai va hom nhf

Trv OOt.lIO g

u

Tu

~op bUll lruoc M&m ngoal ltUOflg bu;a P1utn clIiJl

cO Darwin)

can xuvng bU.

Ron

Xo 1\ I.lI

eng

..... nll nhl ph., nhln II. ph." .0'

do

XlIOl\g b n <' p trong CUD t;~ buu due ( 'u d I)

Mom ngoa'

)tllOng bua

G nCO

CO) ng mnng nhl

lIOr II U.

116 CUD ~~ lion (oe I)

Hlnl\ nhln vio m nhl

IIU khl d6 16y bo m ng nhl

Cilc lIuong Rho «:U. ,.1

)(110

)(UOTIg d. : nhln "VOil

\IOTIQ bu. : n n bin

Cae XU0TI9 "ho gh.p I~I : nhin \long

XUOfIII ban d p: n"ln trin ngoil

, . _.

OAU VA CO

HiNH 88

102

Hom nl1i

ru rf/LM clle II/

T1 nh ngoal hom nhl : n n lrong

Ol!y thang 11 n CUR lCUOno bu

Act. von

Than

9p ua s u

~ dl, og .sau cU3 xuong de

co can" m no

T,u d'i J(tlOllg c1e

Con

• ng r hT

n c4ng)

cim at II 0 u Ct', uong

Tho" kl h l.il II)

TtI;)nh Irono hOm nhl ; nhln n 001

~j ong b6 hu~ on nUo

• IIOng bim dtlp lIong ho o.i 6

u due ( • d nh>

mt

Co Co.') 19 mil Ig nhl (gin I); cofl)

01 \Ai

(Eu Chi)

Co no nf II Ich:1u enl

~c )(oong d'1um

Th5n ong

6c,IOO mach ca 1 !rong

TAl

100

HINH 89

Me nhi xuung va me nhT mang

XEM TNtM HINH 10

. nhi J(uung bon ph"" nl I" trllV1; ngo.' : c C XI.IOTl9 )COp b 0 qu n da bo dl

Mil nhl lIuVTlg ben phnl mli nhl ,,".n9 d;j Imy dl

Pl1a'i', 'h:h:

N Dill

Snu

CO •• on 1.1' II hlJ~' II

\I "

C C ong b' n khuyio

rrtnic (tlin)

"sUe lion)

N~ d l(onn V6ch 6c I I NU ell cnu

Kh (J.JII C

t.'vc

t1 1

ldlo "U' , bach l1.Jyol)

eVa &6 Iron

~)

MO nil m:lng n ph'" veri clio thAin III : nlllo ItAU Iron

16, h If

Ong IJ i'l huylill truu I - n)

Cng 6c '.:II ( uny v

Ong bnll huyiin suu

lin h

00nl1 mang IIUoC

001 ".1n U 01

h611 klnll 6c I.

6~ . 'V chun

6no an hUyon" o.J.

in kmh I • n dlnl:) f5c :ru IVIII)

Bon m:in u

H en I

ha"h "1tV1 cua tn Itlnh ,,'" IS nh

( u ellu n vo b6n • ul

HiNH 90

104

,.,. ~ ..

OAU VA CO

Me nhi xutmg va me nhl mang (tiep theo)

i nN lClnmg v. mi nh min ~.O' dO

COno ,,' ono ba., khuyin trlJ'6c (rin)

cae bong

Mang nao cung

c6n va 6ng )(vu b~u

9

lOae xoAn oc eVa Oc

ang noi

Xuong but!

Tha II ~n dlnh

Hom ntll

de tal

6ng

a g nhl

c6ng DC tlU

In

mang

Th t dO qua 6ng 6c I

C"e; SeT 1h8n lcinh

o 0

TIU oc I

n oc (Co ij

nAn heX;,

tl 0 cO I3ng chuy "n trong

TAl

105

HiNH 91

fJ!nh hu6ng cua me nhi trong so

Hlnh chi u I" n trim cua m" nhl xlIVng bon phil Ion non ~

GOI no killl\ mal

T

t~,

,

"

" ,

;

,

,

"

,

,

,

,

,

1 1J"

11 kh V n tnr&c (V n)

nlltn •

11141 (VII

La ung toi ItOr

unll lIim khuy - n r goal (nAm nu n )

Phon d" Auong 10.1 dwng

~ goA. cC'ng liU,\ din"

ebo <sng nQI en uya

uyen a.au

Hlnh cmou phi ngool CUll me nhl ming bin phol

Go. !han .nil n~t

h on din lIon

6ng bat

r "0 n 0

Ong b!ln huy II snu

Xon de en

-rna

HINH 92

~ . .. ..

DAU VA CO

106

Voi tai

MAl TIlE 'of cAe ItINH 46, 49. 59

S n vol tal 0-

non 80 : nhln duv,

_j__- M m 1Ih6u cal xucmg I m tr n

::t- ."', n, n, ,~" ~, <AI

oc mann chian buorn 11

Mant chon llv6m I iJ

nu

He n

} c uo s~n vOl tal

I'll db xuong thol dtroog

c

L6, c:au lion en'm

llllit do lun ()'

It I YO' mOo

Th'ue cSu qu sun yol I khl YOI dong ~I

H~ch .Inn bQ

6qng mach c.)nh 0 honp on don!! mach canh

Mong niio c:u "9

B9nlJ n eta c;lnn 01

uong 6 - ng mech cOlt

Mang nllo cling -----:==~;;:;'

Ilnnh ngool sun

• nn trong .&,in LOn

Co 1 In rn

Ca nling man

Ca hou.

Co 5u. If . n

LDnu dllOC rna ra chu you khl

cn& bAm cUll (XJ ClIng III tl k~'u cAl dOy Ih 'OUO 01 fa u041 uc nulSt

VO, I do sun cS n hOi,

I{ elTOn 160 ova cae ma vi

$11 dng ell Il cae CO' h u • men haU

HiNH 93

TAr

'07

Cae mang niio va cac tinh mech tuy xurrng so

Ph' u tlch thao

mil p lng dung nOllng

H t n no nh"n

nnh mDch n 0 41 qUI! ho ng (l1JU1 oj" M IIU I fio cling (2 loP}

I

n cUno

do VIlO)(O ng

cae tiM moch

'm~ctl C

"ung 1'6n vn d n Ie' Il f" rTUlcl u iii duoll lIung

t • fi n. en

sou, 9 J v6 nOn

COc [ I I n V:1",

:1ch rnnc 1; n vii n. 0 110119

\" ,Iilm rD. moc;ll ",,-Ie nao Ihih b" n

Cinh 11111 en noo salol va y.u-:l n" II

C,;c tlnll m en lUY Ituong !Iii' V. II" n IQe

n ellr"" ,odinh

n eh IUY Ituon

u,61 doo 41U

Tlnh 018(.1 IUy)( ong eIISm

m eh lion IDe chUrl'

HiNH 94

108

_. .. ....

~AU VA CO

Cac dqng mech mang niio

XC of meAl CAC IfINJl3S. 130

. hDI mang nhqn

" «nh mc;u::h nno Iron

c

nh cl UIIl cua no n U:'1 en tr m

cec r "m" ao

cua dqng mn h iu lin

~nq mach cinn tronp vn

U \0' V .... " yen cU n

C.c nh' "" I';u, DClng h n 110 n • ng !kio CUD II lin '1 c\ny nllia - IUlln ~'n

cAe MANG NAO VA NAO

HiNH 95