Sie sind auf Seite 1von 103

Cae dQng mCJch cua thanh bl!

ng trutic

on m ch n' ch

ch nove vong

On

m ch ho nh ngollillm

an klnh honnh

Co g gnllC

60n9 rna

e 9ng m oh 00 hO nh

Caeca

9 I. II . U'CJ11

ch vq 9 vI Iren

Co

litrc), suo v

c6cca

eng bung

Co eo

bu Iron

c c

b 0 CO' byng

han en cua

d • ng '1'lactl mu chau au

ch U'OflV - nong

ch dul

e

maol co btu 'nh tloan va h Tong thliny tinh

mu duong va

(bao boe b<1i mae Buck)

Cae than kinh ngl.(C bl!ng

)( THEM CAe HI H 188 ,rp

wOn)

cun

CO' ng wOe

eVa 55 cOl

n co 1 n IlIOn trOIlg cUnQ

tlnh n61

Tnan gao c.l

CO'

lIOn ~n9

Ct:T 9 I) von go C sy chang

:;;Jt)1'I - n; n

Co ng '19 bunlJ

CO' 9 wOn ngoa

ucr If II

Mat'lg g WI7n ng

Nhann bl trvac

THANH err THE

HiNH 241

263

Cae vung bfJn va dui

Co chsc bung "gOID

cAn ce 0 ung n 0.11

o co thAn bung (l8 INOC) Dudn

v chan b n (d:iy cluing PolJPQr11

cae macn rNU

ng \" nang

cae 5q1 -en tru

.) cen ,,"ng

ThtlT'9 n (da c '"

tiC

Oiy chan" hm cI'I

D

o

~u duc

Cin CCF cheo bung 'dUVC I, , 1 v.

'TI CI .. ng duvc 1 ..,

HiNH 242

BU G

Vung b"n : cae phau fich

-...,.....--- -- -- --

0llOn9

G Co moo bul"g I'Ong

Co

n

Co blU

Co blu

Ira

o.iy c:tliing h In" qu

eO dllOr . I

II (at n trong)

00)

"\I nhDnh h due

u

c:I'I mau en. Ii ngoill (gan kill hOll) Veng <fLu (da nong lOng)

. chang uyll !<lay Cilang Glmbemat)

nt1 noj dQng mod! mu btl On9 d&n 1Jnh

~y d16ng kIOC dAy m no Coop r) nh IT n uung mu

~ng m en bool

!(hOD rnu

----------------- -- -

HiNH 243

Bao m{lch dili va o;,g btJn

duo

"ctlau u

chAng u el

• 'I cnar>g .mberna)

o y en 'lQ ben __ l n:ly chang Po\Jpart

(han s au dllOC trio tin ~CCO uoc)

HiNH 244

BI:'NG

268

Ong ben va thLing tinh

Cie ct1 m.iu

ean • bu, phue mac

~c ch

Ca ct1 .. o t I'Q onll

ng II b n

Ong dAn tin Cae rrnlCh

M e ngo P iJC moc

looui thQnh el

Im6 rna

p uc c

oav chang Ion lIang

(Ong en r6n • Olt)

Mac uSn

y dl ng ron II (n n, u r6n)

C nh 'Igoa boc ttlllfl9 lnh

. C SUI gilln tnJ

If' C n 1 ling Inh ng Poup

THANH C<1THE

267

HiNH 245

Thanh bl!ng sau: nhin tu- ben trong

It.' co HOANH XEAA TH·'" HINH 8'

B911i1 mach ctIu va oog ngue

cae etlan ng ngue •

v. on ~ct1 don

Diy cl\ing CWlg oog

(amg , kInO trol'lO)

~e~~~~~~~-:mfur- Diy chAng cung ngoat

~ (cung'n

m

c

noDi

ODy chang ben (11 y Chang Po",

b, 1lOOIl

Diy ell ng Iuoc d ctI- ng Cooper) cna g ktwvet (day chang G

fig n~u rn6n

.... J u ch~n blP OJ •• xlJ'Cmg du

01

n ·u due

tQu ~o va 00 1f\1C It no - n e I da

cU mu

HINH 246

268

Cae dQng meet» cua thanh b,!ng sau

haM quat nQIJOC cne ue q 'n

C don mach Ihlro"g Ihiln trnn 1\" 9

C

"0 n lang v6i cae dq ng

n ctlunlJ vi !nil I/D tach

m ell lIOn

11>811 rin

90ng (lh IhlJOng

On II

unQ

860g ch

mong n

e6 ng mac uong,

Ong I n '~l Cilt)

nh

Bong

THANH CO'THE

HiNH 247

Cae tinh m~eh cua thanh bLJng sau

c:hg

I/C quan

nItA

n Iral

Tin mac

t'I m eft bOOo; h hoin)

v c:t no !6n Iii eun

6n

11nh mac:h lhU'Qng vi duvi

nh ma~ U'O'ng

m roi we ng quanh c»

nnh mac! mv Int

Tinn ch mu

sau am y I ovong I

e m tOi bling quang. • U dllo

HiNH 248

Bl)NG

270

Cac ml!ch va hl!ch b~ch huyet cua thanh b,!ng sau

XEIA H· HINH 382

Th ainh p~ i

dWi don tr'j

Thin

c:h "'. king .c:t1 ban dOng

",.cn c:t1U)

cae h c:t1 c:h u c:h

Cic h,c:h btn n6ng

(c6c nh6m oh

IIVIlV 'II n6ng, n ngotl.

mU en u n6ng vi "n IOn)

~c

u

THA H CO'THE

271

H1NH 249

Cae than kinh cua thanh bVng sau

cae hach I!!ng. maC reo v' chu 1to n

,.. 1f'Ie~ kinh tang ngI!C

(1O'n, b8 va b nh~

VI

Clio than g;oo cam

due

mr61 gl "m

Cae am

" nn bi

h bit ",",u

9 chou

'AI 16m v I)

iiu • ben

nn sir h eoe

SlnIl due dul

CUB

. e nnan u

HiNH 250 at) NG

Cac vung va cac m;!t phing cda b,!ng

I P "g

CO' tho"" pt>',

(d\l'l7T1g blin nguyOt)

Mat ptl ng (:0' VIA ng u81

(dlKtog n ng UYfll)o PHUC M~C

HINH 251

213

M~c nOI tun va cac t~ng bl.Jng

t: ~ THEM CAe !"NH 258 332.

y ch6~ 'm

lIigll1l

"2~+r.mhl--"":-- Mac n611afl en pl1U

ko ming ngQng V8 rUOI non

(h' n It n ho tTang)

e "oi Ion

~l 1\9"91'19

Goo k' ring IrS! (goe lien)

GOt: kit tral'lg phil (g60 0 1'1)

Ru~' non (h&ng

K t ring liIu6ng b phi. bOi ruot non

HiNH 252

274

BYNG

Cae lien quan mec treo ruqt

n

ng iii ( C laeN

ng

tr r1'J duo

Ch cnu byn"

TlIIIC q in

rv ph co ho6

(ph'n d\f.y qua bin pho cUll .a IhIlC quin)

Trv ~e co hoinl'l

(Ph #" ch(Iy qua bin til eli 10 Ira quin)

Goc tia hong ng

B9ng m ch mile

eo IT nil rin

Ph'n hi If ")

CUll iii trQng

• r1'J Inlng

o PHUC M~C

V5

HiNH 253

Cae lien quan me« treo rUQt (tiep theo)

g

C IJ

"y dlJ i (g6c I c;t 1

ng

Kc3't IIllnllltlCtl • me (I4t on

Ngac:h (h6) OIOUl xlch • mil

N "\0 qua"

HiNH 254

278

Tu; mac no, . d~ day dUflC I~t len

en U 01101 t

00 a (mal 811U Quai

co !ten 011 I. rnnc nOI

VII 'I

ruelr

- I

lach

1 an goc

on 61 :rang

n (. u pnuc mac) P 'n 16n ( Ii Ai) cua oOQ ~cI'i vi moe n6 p Q boe bit ~nuc m c)

"ota(tl

eoo tvy (liau phuc ",*c)

cae Ii sau cee wOe (cia e t)

n61O"

o kil Oil r hAn 'IY ( U P IJC e

'u 'Jy u pHic 0)

6 PHUC M~C

HiNH 255

Tui m~c no'; . thief do' ngang

331

TMn d6t scSng L, chu du01

~no ~c:t1 en DUn"

"nh rnac;f) ctI Thin tria

Lich

Co o'nn

c eo et

Tuy

i mac ~I (lUI phUc mac be)

HiNH 256

278

BUNG

Ptusc mec cua thanh bvng sau

TInh mach onu aum 0"11 m diu v6

dong

OIy mA

eQng m. en chu b no liB dOng en

in tang

~V cl\ir-,g em QN1

.' .

o PHUC M~C

279

HiNH 257

ThtJY lrBi gan

Nhun9 d~ng lhay dg, v,

vi trt va hlnh d6 cu. d dey

in quan den

. c t ee-

. day truvng II!C cao

DII d y:rvvn" IIRl Ih P

day mat tnrong lie

HiNH 258

280

T~NG (RUQT)

Niem mec d~ day

XEIA TH M MiNH 22"

avong z.o (dlIOng onit z)

(eM rldl 0:,0 n m c do

ctlll1t./'C Q )

Cc7 t m6n VI

HiNH 259

Co- dE) day

L6p f» doc ngoa cU. day

(: .ung c1lu v'v a * bc7 cong IOn v nl'II\ v a wng mOn )

or)lI onu yOu bc71 oa'long

HiNH 260

282

SliNG

Tii trang cT t~i ch6

tuy

de lach m \I n c trco rang

9 Ulan

ng"I"O :1

lu do n61

- n ~\l6ng Ith u ?f1;i n9 P1'151'1 IBn (th' IT}

Ko! ong UOf'lg
010 ng dllOl
GOc toIo" IIn401 vn O"g l1an lel
OOn men c lr~o a g !to T

Ro mac It 0 ruc?t non (mop COl ~

~NG {RUOn

283

HiNH 261

Niem m~c va co fa trang

13619 CI'! g n flD

8ng

ang

II tlTI

Phan n ong

lOp dl/O' iIlrn m e v eae ( U)6n .Brunn«

C c lap cu. I 'nh

HINH 262

284

BVNG

Niem mec va CCT ruqt non

I "ch"p co can quang Bun m CUll twSn ano

H l't chup co n q IIIlg !k num

CUll 6 •• ang

285

HiNH 263

He) tnlng

Mac

Cec n'p v ng

Qic g bllch huy J Chum m! ng y r)

T~NG (RUQ1)

Vung hOI . manh trang

Cae !'I#p m nh Iring FI nn cann k l no ph

OSI mac ueo

CDc ntlp manh

Ngllch (hO) sa manh 1m

C.cdWng Iii phiic mac

p 18

CiI::: !SlIOn - t

ptlUC", e

is sau

HiNH 264

286

Vung hOI manh trang (tie;' theo)

001 tu do

Dang mO cu. 00 ( !.lOng dLl'O"c thll dOl o n

Ptlan n cung cua hOI II, r

scr d eae sot co fT ~ Ih'l h61 - manh t

TANG (RUq1)

287

HiNH 265

RU9t thtia

A IQ II1l S-"'lU r.-onll

Itng b e6dln

c (phuc mec mng)

Lop dvOi n m mile

Cae na " (n6) bru::tl hu~et cnum

C c ~ l.Jeberku !1

HiNH 266

288

BUNG

Niem mec va ca ruot gia

7 - ;.177

M c n6t 10

c ~cn

I II

La • mann min

ce "~ng

~NG ( UQT)

289

HiNH 267

Kef trang xtcb-me : nhiing d~ng thay dOl ve' vI tri

VE TRUC TRAM3 XEM cAe HiNH 34 I, 342.. 387, 358 389, 310

80 q

'lIOn 0 \I 00 bl,II'l9

HINH 268

290

"inh khu gan

M t phAng ngang m6n Vi

G n duoe p u bOi CO 110 nh, rniln9 ph5 V phd: (O~ dye,

TANG (CAC co QUAN PHI!)

291

HiNH 269

Cae m,t VB giuang cua gan

Cu olint! (dlltJC keo - n)

m

m

li'C1' ga

chang tren :1" " mach ro cl

\JIm 1 <SOy)

Rinh (in m c::h thu nuo.

G u-cmg gan

NU

HiNH 270

292

BU G

Gan a t~i ch6 va nhiing d~ng hlnh thai

An IMn ro.

• 0 !l dol

T~NG (CAC CO" QUAN PHY>

HINH 271

Cae phan thuy va h~ phsn thuy gan . sLF phan btf cua m~ch va duting mcit

Pilon Ihv biln

Vunil S4\J d •

SIr phin bO cu. m.ch rn u v, duVng mot

HiNH 272

1
l
l
5
6
1
q Vung InIvc IT n
10 Vung ghia rin
11 Vung sa\> UO'l
12 vung ban duOl
13 Vung sa rin
'01 VUI1'g ben u n
I~ uv dull'
(ptia va ri
If Morn UOI 8VNG

Cae h~ thefng mecn - m;jt trong gan

Mom ch lUQu ,,0 ng

baa g "

T~NG (CAe ccr aUAN PHU)

HINH 273

Cau true gan . sa do'

Tam (jI<1l han

CU onng cUtl

m

I'« ng q u nh C1J'i1 .·~Il

Ii fn rrocn

NI

.iiu dOnj:j milcll quan CUll Ie" dong mact1 tron<,J Ii u

r - u quan mil quanh cUa

HiNH 274

29(1

H~ thej'ng dudng m~t trang gan · SCT do

Car. VI quan mjT

M In: CII ki· "oang

TANG (CAe CO- OUAN PHU)

297

HINH 275

Tut m;it va eac ong dan m~t ngoiJi gan

c 6ng g ph" va trill

p C. I

\/, P I

g;111 chl.l'l

rn eh - ta tr ng

000

C c ong 9 ,

01'10 I a _---A---"

OBU 1\1')

onu

Phan

nu ta I "I te)

------------------------------------------------~-----------------

HiNH 276

Bl,JNG

29B

Cae d~ng eua 6ng tui m~t va cae (fng gan

NhUng dang eu. 0"9 lui mal

Dinh v'o i$ gO n

Cae 6n an pilI,! (Iae)

v a

ong gan CJ1c1nO

ElO vao lUI mal

r~NG (CAe CO" aUAN PHU)

299

HiNH 277

Cho nOI on9 mijf chu - fa trang

It 9

IIJ

cr.1.I

Hnh the trong cue ph n x "GOO (th ') c:'. 1& ..... 00)

Kit '''I cnU"9 ng

on co enh ctI rig

Ken" ChUllg

HINH 278

BUNG

Tln fI1 cI dl.J dual B ra ilc:t1 c:t>u OcIng m el

n n m cI

Set 1'.r 00 ph

n ph31

c,", mac no GU(ti

uc c)

(d etill

- ',nh Olen

Goc I 'ng a'1V Re mao lreo ruO non

ong t\IY phu tSnnDl I)

L"t ~t tuy

dUV1 k hJ n vi

do phonv d., Ih~p

o athans)

T~NG (CAC CO" QUAN PHYJ 301

HiNH 279

Cae dfJng eua cac cfng tllY

Cng 'I en" WI "y) n 0

hllOog

lr (!c 0 nguoc V9 klci1 I IJUC 9 dOl cUi! c:l onq 1UV

HINH 280

302

BUNG

Lach

M-t hoanh

it no

Cite uuoc

Fl

011

ng

Tuy n U17I10 than Than Ire I

Ks· ring g ng Buol tuy

l.ch rr t. e 0

T~NG (CAC CO' QUAN PHU

HiNH 281

Cae dqng m~ch cua d~ day gan va lach

cec - m;J.

tl dlIOl p~ v. r I u ... , p

ng madl \ ral

n m:l '~r.t

n OJ do

nil nolCI

m.1

g m ct

a pn31 muCh ~ II ng

IUT a en)

HiNH 282

304 Bl)NG

Cae dQng m~ch cda d{J day ta trang, tl!Y va lach

C c 9ng mach 0 oh duO! ~a trill

(d C I n b' 'I Ii diiy . ~'1hsn cnung)

eQng mach VI II',

I VI; I n cU tlOrt " aen Ilfdl

Bon nell

nch

n

ng

m c

Bol'!! 11I~1

D6ng rna lUy duol \I rno mOt ph n)

B9ng mach tIIy dvOl (ngang) (duqc y mo)

11 ( in)

rig glVo

~ng OJ ell lIl·tuv ring Il n

II' '1 UvOc

n clay cJ If' n YO phi_ #

305

H/NH 283

Cac dgng m~eh cua Gan t'!Y ta trang va lach

gil

101

ng m ch 9

n C"O r [I

Hong en

n)

IU~ OUUi t b OJ

nol

:1\ 1-

mact1 muc treo trang Iren

y OvOl {chung)

len vvUc

130"9 ~CIl ta Y II I truo('

HINH 284

BUNG

Cae d<jng mecb cua la trang va da'u tL!Y

d~ t.

lnIl

6 m telu

B9"Q m en mac ireD Iraog

ng m CI1 ca.nJy dllOl SOU

BOng mn()h • illy DuOl truoc (VB rna m6 ptlin)

ng en

g n CfIV

I.f fI U

h- 11 Q =n

Nhi" S II

"~CH MAU T~NG

:!O7

HiNH 285

Cae dQng mech cua rUQt non

- f\g mach gan C ul'9

Car. dong "'BC no II

BQng mach Iren 6111! m Ch "!-Id e6ng mQch

eong~

cAe (1. 9 JNlch IUQ non (1'1.3. 0 ~n Ii ring)

Cal:. qu

HINH 286

308

BUNG

Cae dqng mech cua ruot gia

vr; C4C OONa MACH eUA TRue TflANG xe ' IlI£~ HINH 3 3

<in Ililin

." no rang n ng lrang

au 'r n

Ictl mil

n r.u:! onll mach

Aloo

Bon9 d1 1fLJ'C mng du I

9

M~CH AU T~NG

HiNH 287

Cae dijJng eua dQng meet: than t~ng

HINH 288

310

BUNG

Cac d~ng cua cae dqng mech gan

Ch

I.

OOl'q 111.lCf1 mile 'I ·1':""9 I .. "

HiNH 289

~~CH MAU T ~NG

311

Cac df[lng cda d9n9 meet» fu; m4t

Co th~ IS

Co II us p at 11.1 dOng mam glln g lIB hay onn I!'tU)

co fle uat

I ng rTlIIIctt v 18 rillS

g

n mach ul mal do • ha

dong ~ch gan phil blnh .nmg ,rong m gl:lC UI ~I

HiNH 290

312

Bl)NC

Cae d~ng eua cae dQng meet: kef trang

I< 6"11 co "01'1 kv' 1I0ng phsl

009 mach hOI kit IIIlQ

~CH MAU T~NG

313

HiNH 291

Cac dlflng cua cac dqng m~ch kef trang (tiffp theo)

Rioia

e61'lg cho dO

eon ""ch kl1l IJilng

g ch lrI.mac 1'lI)1

HiNH 292

314

BUNG

Cae d~ng cda cac dqng mach manh

MACH MAU TANG

315

trang

va ru6t thLia

.

HiNH 293

Cae tinh m,ch d{l day, ta trang va iVY

nl

en VI '01 Ii nhanh I1C quan

nh mach iiitu dJOI sau

nnn m ch mac lr 0 U

"T\n mach etta

TInn mElch v ph<ll

'nnn rrt ct1 III-luy r " sau

nil mach mac co tJ· n trim

nnh ch v • -mae nO,

TInh m eh a·luy

ill

Tlnn mach

mtlctI m c 00 nng (I' -

TIn T11ddl

HiNH 294

BV G

:1 6

Cae tinh mach eua rUQf non

V ra

acn mac troo 1r.l ng triin

111'1 mlltft ruolllOIl 1"0"9 ng 1111 ho .. "

Cae finh m en 3ng

Kel trang ngang (rIirtg lfin)

ng nh m:len mac Ire<! rang Ire n

cae eft mau hling va hc Inlng

n qUin cUa dong,

nh mac:h mac: treo trllng - .

n v ret mac 1reo

3 7

HiNH 295

cae tinh mech ruqf non va ruqt g;8

'If TlNH MACH CUA TRU'C TRANG XEM THEM HiNH 374

TIn maco ta

NtUltl t\i-Iai

nh mach TIn mach

HiNH 296

3 8

Bl:JNG

ch

Cae nhanh tinh mech cUa : eac vong n01 cu-a-chu

e dAy d1 ng 'm ¥ tfOn

Ron

cae nh mach lie U II

ea ll~1 mau k

mac '" v",

Tin

1 ThvcQu Trw nng

2 Can., ron

• Sau phiio mac

~CH AU T~NG

319

HiNH 297

Cae d~ng va df di)ng cua tinh mecn cUa

nil

n h msdl mac uoo TIll " cI1 ",-mac 6 p,,',

C6c Ill'll1 Mach 18· JY QuOl

llnh ma ch fTUlIC' 0 ring dLrOI cO the cJ6 vao ch6

nol cua ch IA

ch

TIn

m: elf

cae dl dang

ta)

Dr t m ch eVa IIV6c

Bu IJ)< a ph:ln . nh6',

cu. :BlrBng

HiNH 298

BUNG

o

Cae mech va hech b~eh huyef eua d?- day

HatIl tan

H en VI-maC .,01

Cae h.m I g

Cae hach m c Ir

M~CH MAU T~NG

321

HINH 299

,

Cae mach va h~ch b~ch huyet cua ruot non

m c 0 n

HiNH 300

8l)NG

Cae meet: va h~eh b~ch huyel cua ruqt gia

, il'" 1 ~h tren , I • Iran;l

c

11 ""il ILl

c

Ci\

C;"c mrli;Jl b t Vel h~u fTI I V Q <l

• n cd'" hw ph~n '1.1 .. r

HINH 301

Cae mach va h~ch blftch huyet cua gan

HINH 302

324

eu G

Cae m~ch va h~ch b~ch huyef cua ttjy

II

M~CH AU T~NG

HiNH 303

326

Cae than kinh va h~eh tu: ehu cua bvng

XEM THEM HINH 152

Ong VeT cae a" Icm tan 'lglle 1111 beno~i~--------~~

T

Be'

cae that king

N II U

gm buong

C~c

HiNH 304

325

Cae' dr

iln!! r

T n g 0 cAm tr I Bam r6 II "

~e 0 (ct1u)

en mac rPoo d°'Tl ro,

"0 CI1 ch3u chung Ira, a d I I

: rig maCl\ !nrC If ng on a dam rOt

60m ro, nil : uen

Bam ro, CUI)Q trai

BUNG

Cae than kinh cda d~ day va fa trang

1-'-1 IHt.-M ~INH r ;>

lila c~mrOi

.n gan cu than lal1g I'\g 1I1IVC:

C.e 1rJ'O'C • .. u cU. mac no be

• n" 1:llIg CUD 31' "9 :ln9 tr ~c

Than . ''9

ng,!c 10" t I

Than Inn tang

ngllc tJ .

eo rn~chl'c;tl"Qdo 10

Haeh ta"g Vii dam ,6.

Beam rai Irin cac

dOng ""d'I I. m c 1'6.

ng r.tI m.1C

sam rOl tron dong ~

eam ong ~ 1 , IUV

va dll"O"' II'J"C Icac dong ~ch ta V § .. cacdom,o 01'9 1t10 duoc 0"9 ri,.. ~t

CHI PHOI THAN KINH

327

HiNH 305

Cae than kinh eua d~ day va fa trang (tiep theo)

l(EU THEM HIN 152

earn ro IT- 0

• d ng'Mch

anti I u Chi h cO

m coo. nhO

n9 ng

ue Ion.

n

h tlolinh phei

len \I phi. d.u

61

rn r61 If n eac dong mrtch tii-tI,IV trin au vi dU'Ol IOU

B(jng m~h v, v' darn r6

II\h tang

ngue Ini

HactJ mac lreo Ireog !r6n va d m

I1ch cfl • in:rai

HiNH 306

Bt,JNG

Chi pho, than kinh d~ day va til trang

• 'Ie Ihall

o com Millie ,t-ll & ~r r

nllllC on Ir:ll

u

ang

• nQ

Ch t sl

nu

cac 01 g cam

TI\1t7C h en ---

Sau "aen

v

cae sa d6 cam

T IvOC na(;l\

-_ .. _-

CHI PHO' THAN KINH

J-IINJ-I 307

Cae than kinh cua ruqt non

XEM THEM HiNH 152

COe hIinh ~ng cUa CAe

1hIin l!l"g thang woe v6 salr-----~~:.:...__:;

In rol gBfl

c "'" kith

C e

Dcing mach vi ta trang vii "am nSi

C e 'n h

Cae thin h bng ngllC bit nrut.

cae hac:l1 chu than

)-lIlOM mac Ir.O nng rin

- ng mactl mac eo tni g el" v

BOng d1

DOng moctl "t

HINH 308

330

BUNG

Cae than kinh CUB ruot g;8

eVA TRU'C TRANG XEM CAC HINH 152. 385 386 WI JflB

110 mad1 Ill) 8 m 101

Ca

., al

ng . C'f1 uc

vii tral

rn I()I ha VI dlJ"l7! chOu) pha ---

OOng ""Ch

1JVe lr6"g xlcfl-mll va dim 161

amrOl

it 'T1 ~ I (rl(C 'r

I Ban qUllng

CH, PHO' THAN KINH

331

HJNH 309

II; a

110

Tuy V I do&)

HINH 310

332

BUNG

Chi phol than kinh cua ruo! non va ruqt gia : So- do'

XEM rn -M HINH , J

COC dl gl 0 e arn

~c: SQ'f til d I gl 0 cam

Cae 01 dl rhon Ih " _

C' c ,01 d n va I.p h~ Ihan Ilinh I,vr 9 IIOTIO _

Cae: dl101'lCjl din I,uVln k no tic d!nh _

Cae dc' rarq d IJV1 n "0 , ... C d:l '01

C c 'guon r ~~ doan c;tI n CUi! eac

, ',en InIc lrang tren 110

CHI PHOI THAN KINH

HiNH 310

Cac dwng phsn x~ tu: chu . sa do'

P SI' '1gU'C

; ... "" , '

v

c c

Cae

cse sqoi din

o n tnJY n noll'q'C chi IJ

{ T nI'O"C h ch Sell hIIc:h

TN1h: hach Sau hac:h

C.c~

d61 0 C8m

HINH 311

BVNG

334

Cae dam rOI tu: chu nQi t~i eua ruot

m tOI !rong 011 doc

NO dll,., n5 , ach)

"9 CX7 vong

edam 61 el.s:.ner)

nh mOle)

Om mac VO cae 1lJyln nrem mac

tha ro01 trong hiM'

"~I U &0 1101 IJ'C

CHI PHOI THAN KINH

33S

HiNH 312

Chi phD' than kinh gan va dwng m;jt . So- do'

f fA THE A /NI1 53

ng-nIlIJC

f l.5n klnh tang fhM 11'18" ~""h hod"" phal d '~2...!!2l!i1l1l--i va phl.lC mac

g 8"'9 truvc

DC tang

en gnn nQ

aCh lacn

I'tU ' .

II! la :uu a I'll

e.r; S01 91110 cam

T",~ h.eh _

S u n.eh e.e .01 dol ljlLao COIm

1 ,u~ h.ch _

u .etl _

r; o1d'n------

Ph~n nhant> e car: $01

hin klnh ch ng q .. utnh eae nhonn nho u don9 m.ch 9 n ~_ ... __ "._

HiNH 313

BUNG

Chi pho1 than kinh cua tL!Y : so' do'

c og fl6ng lIOn" e6m gIBe d.u Ny

TIt&'" kln

On I 9 thang sau

9

So- do phin be) Ih;In kif! n91 tal

Cae 101 g .. o c. m

TrU'O'C I\oeh -----

S.U h en

e so; dol Ii 80 eam

Tnro"C hach -----

CHI PHOI THAN KINH

337

HiNH 314

Cae than 0- ta; eh6 . nhin tnro»

. .

co oann

co ng

Co vuong - t 1""9 ----R~~.;.Z.;;t:;.;._/A1J

Mao chau

ce 1tl0l lUng .on _-~4~r~ff--='~fff:m Ca ch· u _---+-+.-"':rtt'::

"

due iJ

(CI

ma Ida e .)

Ban9 q

'I canh

ng 1-11

y en n9 Iniln en

vOII"Cf1

ng 11 a

ng xuono

vung n qu fI \1'61 ru6 non

Cae lien quan tlV'O't:

CUI de ""'n

HiNH 315

BUNG

Cae than uta; eho . nhin sau

. .

Mang pI'l{j

ch .suO osnlt)

I illo' chAng hRllunll- II

U'OslJ'6

Mao d'l

,nil dlau b "

Co u6ng fhe' Illng (eflt cat

1( n 00

Co mOnst oJ

10'

fl(Ing rTlfd'l diu

nnh mach chu duOl

C*C U n qua" a~u eue cae ~

UIIII co 08"n

HI chiOU

110 2

ngang

Vu II , Ql ar

eo Ivng letn

339

HINH 316

Cau true dei th€ cua than

. .

lOr ,.,)

on

C flr\1\ m ell tao

uUt q blto thQ'l. __ ..!:-";;;~--·

V qua

Tuyin Ih~ ~n v. lh4n phin ul 0' Ire em

Va

Tuy

80 nhu n

Nhu cU8

n

rono

ng t "

eay cU. tlllip

n p • dtlO'C ~I

~ng nh II m .. p "ng, ~ 10 nhu mo vi bt .0

HiNH 317

340

BVNG

DQng va tinh mecb th,n cT t~i cho

n

Cic cU'ng

hoallh dUVI phil v.

olinh duUi In\i

ch uo g ~n Iton iI

119

/ 111 IfI?1'lQ ttl n g. WI

macl\

n

. g vi tlnn m ch

95ng vi. flnh mach ti1h hOIl" (butSng ltV ) I

m en that kIrlg U'lv 2 1m1 V cnO 116ng

nOI vai n macn t lung en va ~c val

lInh n d<m

g" ([n" mach InM ." (buong Mil) pllil

TInh mach en' dU'Ol

eilnll mach mac o !rang "WI

eong mach

e!rOO n"g rio

THAN VA TUYEN TH~G THAN

. ..

HINH 318

Cae d9n9 m~eh trong th~n va cac ph an thuy th~n

BOng tmloI'I ph n Uy rin (Cllnh)

eo ctI

TIll., do dim" ng ng cue th~n lr81 : "hln 'ru~

c c d9ng mocl1 n uy

uy

e6no mach p Ii

rAn

~--------~~------

( en)

~

1nroC --------------.ltr-~

(g~ ,

Mit.wc n 1m

~ 1 u VIa" lJ

HiNH 319 342

BlING

Cae d~ng dQng va tinh mach than

Su n ctlla som cue 611 maCl'l :n

~u " 11 mach I" n

Ton - m mOl finn mach

c:tiI duO be tr· VEl co ~ rI64 vo nn mach ir

CAC TH~N VA TUVEN THU'Q'NG TH~N

HiNH 320

.'

SeT do

BIIo)C17

---

Ong lvon gan

- u -7---------

n 0

v6

Quai He

NgRM l(uong 'nh lin

----

(Me

000 u

p

... &

CIt c

.;> co :> U e

~ g

----------------

--------------

------------

--------------

p)

H

cae ong II\u trlap

V\Jng & "9

HiNH 321

344

Bl)NG

Cae m,ch m" u trong nhu ma th~n . SCT do'

Cuon mom ell '10

Bimr6i mao mactl \/0

~" mao m.ch vo wv

li'u dong m~Ch (nhap \/ao m tol mao mach 110 va cOna dl v6ng 0 P 11'\ n)

~u d6ng mach din

U Cl6no moCf'l 6ng cO ~n mao mach

m rOl mao mach

en mau va"a uyin

U Cl6"11 en cl

(n" p IISO dam rol \ mao mach 110)

o >

ct1 no If g n I u thuy,

r .. u linh

macf1 no

nh ~Ch gian

£t tv m6

n

345

HiNH 322

Cac ni~u quan

Cae n : u quan cr N"m nhln lr~

'u quan r

if; II "

.. g m:lCI

"""'c It 0 r 3nQ to";' n

Inn 11 C ~ I

Cng dAn Bang q ng

Di~ han IQn
t p

mc1lio
.,.,11
u ngolll
,.,i <J

U !Tong
III
ch CI1au c ung
eel: nleu quan 0' nil' • o ruct 011
Nhin Irin HiNH 323

BUNG

Cae m~ch va h~ch b~ch huyef cua eae th~n va bang quang

EM TH oM CAC H'NH 381 383

mro

~ ch hu ',dvOi beo

Cae d\ b cI1 huy'; 0 dl doc cae

oqnq mach I) t"o ,j

Gill ctUJ Coe mu - n en1 van dong dIily

e "in bach huy~t 11'1 \mg

en I.I6ng ctI'p va ong ngLI'C

Cae macl1 b c:h uy" t} cac pMn va trvOc cU. bOng QU4Itl9

cec hClen eanh ng q nil

w6'C va l"Iooit

H;NH 325 B\)NG

Cac than kinh CUB th~n, nif!u qulin va bang quang

x

in lang

an inti tan vc

hath n IS 6 '61

ThAn kmh lang n t,re:-::---------=~~~~-;.~~~~~~~

ct\ mae Ireo ang

Thin kin ng

COe hanh thin v n'·u qu'n

ttl d6m ~I g mac w .. "-------\:-...;.;..;:-_~-~fI:11_

e mrol9

CAe '" klnh ha

. m rOllTllC In:U19---------~

m rO. lI'n U"I

cAe TH~N VA TUYEN THlIQNG TH~N

49

HiNH 326

Chi phIS, than kinh eua cae than va rueu quan tren

EM HEM CAC ;1Ifm 153 392

han b6 een d6c

"'I'> n ng ang IImg

H eh

cae nh6nh tMno _am

h lang 11"11

Nhe" rig ciJ T10

1m'"

c c n 6"t'I tIOno nn

Tuy gal (nO - 111

Th~n klntl teng ngve b

in

1'1

Bim rC g "mac ireD

CoiIC &0"1 0 .0 ~m TnntC tlach

au n en

Coile am dO 01.0 eam T~ h.ch

... - ......

HINH 327

350

Bl)NG

Mac than

. .

Iqoc g, C cc

ch 0 U

nco

oq

C c a tnroc I) !.3 cu mile

CO' • C lI11g fa Vii ae

Co ou-ng on

Thl t do ngang qua dOl song thaI hmg lhlT hlJ C~ Inay aU"

• p ~p Ih.o hllO'1\!I ",~."g cua mac

"'gRe

SUU 0 !'I1l -_;=-ii:f.1:+1I.

Ian COOl qa

n

c

c. I) C' Il 'I'\IOC vQ

u eu mch-n

M

dl ( oc

Co vuong

Th. t d dung doc qua h~n pha' v vung "lImg c:ho I By ~ IT sap IICP 11'180 hlJ'O"l\9 dC?c CI,I. nae thin

HINH 328

351

Cac dong mach va tinh thuvng 'thqn J. t{li cho

9

mach cucac tuyen

G n (~.o

Cae dOng m ch thuvng than Itin

lu" eh ho"n duv~

/

11n mac:fl chu duo,

Cae dong m ell IJO 9 6n gila (III on I'fl.lch CI'Iu)

Tvy 1111 IIIc:h k.o On}

(t.o wOng) Tu en lhuvng thAn

B9ng ~d1 U~ 9 thin duOl ell on; mach An)

8qe 19 dlldng byng cU. luy n UO"n9 ttlfn p";',

l1n mactl vong e6ng mach thuo11g " duv

1'1 al

Phuc m C Ibd 'I)

HINH 329

352

SliNG

61

n

Cae than kinh cua tuyen thUf!ng th~n : phau tich va sa do'

Ham mac 1T80

"

Tuyen IJ'O'~ n

c

" cfllBrlg

C~c

sau haCll

cung .. p cho esc meCll NU

cAe TH~N VA TUY N THU'Q'NG TH~N

353

HINH 330

- -- --=-- ..

._ .. --. ~.- ... _. "_':'"

- --_-_-_--

-. !~,,~~~~~~~~~~~::::~~~~~~~oO~::~~~~~;:~

-._ - --_ ,

. -

-_

._._~_~ __ •• _,. _ _ i _ _ _ •

, ..... _'_,'.a., __ ... ~.J.,.""_';=';':T:":"_,-_-", ,_", ", ... ......_'--:-~,-T:-:-_;_-I ~_'" ............ ' .......... -;c-V:-:"" ... ;;:'-..&..~_'. .-.; .... -.,.,-.-:,;.: ... :,.-;,,:;.':L , __ , ;,:-:::",:...~.r~'"'- ',. ~_~ __ ;_ "_'--_;:,=-- ... ::---- _. ._ ---'-_

.- ._- --. -- -~---'---- ... ---- ... -- ---- .. -=,- .... ;..~-- .:,.-----_-,-_.,,¥._ ... ;

Thanh bL!ng va t~ng . thie; do" ngang gitJa L2 va L3

e~"g Ca ng

Cae I tnll'a mac

C lreo ming ri RUQlnon (h6i uUng)

nguyen uy rong g ovng

h chau"'" .,1"1 cilliu" vi

Phu

en mAu ng p

,

mro

c

st.

MOm liMp an c:U L 01 .Onll II lila L3 VlI L4

m r6 d'lu C ireD

g VBng Ell? g mach c:nu bu ng Mom II cUe L3

y d1 ng rin 9 I

eAe TH~N VA TUYEN THlJQNG TH~

355

HiNH 332

Thanh bl.!ng va t~ng . thiet do' dUng d9C gitia

c

ng

c U01'l g cUng

ng·bang qu g

Co' op

Ii - u 1'16~ mac Collu)

LOp D80 1

Mac uen va duQ. CU3 ncann l1ifi!U due chn ocr 6t n u doo mang vd co

ngang dAy u s u

n

HiNH 333

356

SVNG

A

C AU~

PHAN V

A ..,

ONG VA BAY C

A

AUCAC XUONG VA DAY CHANG cs« tunn 334-336.

334. Cae xuong va day chAng cUa c au ho 9

335. cac u 9 va day eM 9 cOa eMu hong (t ep tneo)

336. Nh JOg If khac bl' t gi61 tinh eua ehilu hong C e ., d

I{If • .. • ",. •

NEN CH~U VA CAe CAU TRUC

CHLrA BEN TRONG

cse hinh 337-347

337 !-loa I ch~u : nll'

338 oan ch~u: nll' (tiep co)

339 oann ch~u . nam

340 oanh ~u nam (tiep theo)

341. T ng ch~u hong va day chfiu ; nLi 342 T.,ng chau Mng va day cn~u ; nam 343 Cae cau true chlfa trona

h nonq : nv

344. Cae cau true chUa tron chau hong : nam

345 ac Ir 9 ch6u a cac khoang

346 Bang quang : dlOh hoong van cac phllOng II' n nang d~

347. Bang Quang nfr va nam

CAC CAU TRUe CUA Nli GI61 Cae hinh 348·357

348 Tan lrong ch~u nlf

349 Tu- cung. am d~o va cac cau true na g dO'

350 TIT cung va cac ph n phv

351. Tv cung : nhltng thay deSl heo tuO, va rna hinh •

352 It eung : Nhl.ing d~g thay 1161 ve V! In

353. Bu6ng trun , tnmg va cac n ng 354 0 y Ch u va bQ h n

si h due ngoai nlf

355 Bay chau (phau tich n6ng) : nu-

356. Bay eh~u va h anh nl~u dl,tc . nll'

357. Nleu dao ; !llr

~ ... ,., .

CAC CAU TRUC CUA NAM GI01

Cac ntnn 358-366

358. Bay chau va bo phan sinh due n oai (phau uch nong) : nam

359. Day chau a be) ph~n m du ng I

(phau tlch saul . nam

360. DU'OT\ v~t

361. oann nl~u due : nam

362. Tvyen lien r.~1 va cac liJl II t

357

363 ieu dao : nam

364 If <'II )Cuong cUa tlnh noan

365 Biu va cac c J u true ciura ben trono 366 nnh loan m 0 Ii h va {) 9 dan lint

TRlfC TRANG Cae hinh 367-372

367 True [fang a t~j eho nli va nam

366 6 ngoi tnrc Irang

369 Tnrc trang va 6ng h~u man 370 Ca h u m6n·tnrc Ira g

371 C(t II I ngoal h u rn n : Nhln IU' I 11" Ilay ch~u

372 nunq khoang day chau - ch,~u 6ng

M~CH MAU

Cae hinh 373-383

373 Cae dong m~ch C d true trang va 6n Mu mon

374. C' c n h m~Ch cua tnre rang a 6ng h';u 01' n

375. cac dong rnacn va nn mach cUa cac co quan trong cnau 6ng rur

376. Cac dong mach va finh mach cUa inh hoan

377 Cac 'ng maca va ITn m ch cUa Ch~u I Ot1!1 nu-

378 eftc. cl"Jllg macn a (Tn mach cua

ch h ng . nam

379 Cae (long mach va In m~ch cUa 1 . Y cnau va Iii cu g

380. Cae Qog rna I a rr day ehau : narn

mact lit

3S1 Cac mach va hach nac huy cua
~u hOng a Q pna 'I I ou nti'
382 Cae mach va hach bae huye cua
day cnau : mr
383 Cac mach va hach bach hu
cUa cnau hong va bQ phan
10M d"c nam CHI PHOI THAN KINH Cae hinh 384-394

384. C c th n klnh cua bo ph~ sinh due ngail! : nam

385. Cae than kinh cUa cac t ng ehilu hong: nam

38 , cac than kinh cUa day cnau • n rn

387. Cac than kinh cUa cac lang eh~lI hOng nli'

388. Cae than kIn cua d' y cnau va b6 pnan sinh due ngoal : nfr

389 hung "U'O'ng dan ,ruy"n ttI"n kinh

trong sinh dB

390. ChI P 61 Ih~n kl h cUa cac co an

mh due nli 06

391. ChI 61 tMn klnh cUa cac 00 quan sinh duc nam : 0" do

392. ChI phoi than K.I h cua bang Quang va nl(1u quan duri' . so" 6

393 C c c6U 'rue tuung U'ng eua be} phan sm due n oal

394 Cae tau true tuung frflg ii ¢ An sin dl,lC Iron

358

Thanh bLlng sau ben

'60, , 85.', 1~'

THA H CCTTH"

HiNH 237

Thanh b,!ng truth; : nhJn tv ben trong v€ cAe

Co

HiNH 236

Bao ca thing bl!ng . cae thief do' ngang

CO' 0 bung

co c:Mc nJrlg

NH235

Thanh b,!ng tlut:Tc phau tich sau

HINH 234

Bt} G