Sie sind auf Seite 1von 4
JeqaH qoKyMeHaT o IpHoropuuMma y Tepojy m3 1830 r. 283. Hajsaq, cpenuHom mjeceya centem6pa 1749 roquHe snaquKa Casa je mmuHo nocjermo BaHpegHor mpoBuMazypa Koropa.?’) Haxox noppatTka ynyTMo je BaHpeyHoM MpoBuyaypy MmMucmo (AaTupano 20 cen- temO6pa 1749 roq.) crmjenehe canp»xnue: »TINTT moj rpsexu, Kako cmo ce ompojuam oT Batera mpecBujetnora rocnocrsa, cbana Gory, oui cmo sapazo y cBoj KycbenaT Ha ABUje ype HOhM u nyHO sacbamam salloj mpesexpocTu Ha “actu, uM Ha MMsOCTU, uM Ha Robporm Kojy mmare Bpxy Hac, a TO Halim MepuTM Hujecy Ka Balle RoOpo cpaue. UM munocr Goxja Tu Za cBako OOpo uM MomrTere Ba- moj npesegpoctu. MU nyHo npenopysyjem sBalemy m. r. Tora Hallera Kamyhepa qa 6ucte ra unHunM cupasmT nyt Mueraxa, Kako cMo Be momunu. VU mosmmo r-Ha Gora 3a Ballie NpeysBuileHO rocnocrso- 1749 — 20 cenrem6pa Bucxyn Cassa na caryxx6y«*) ‘Bophe J. Muzosuh JETAH OKYMEHAT O I{PHOTOPIMMA Y TIEPOJY M3 1830 Fr. Y yo6a KaHpMcKor pata (1645—1699) I{pua Topa je 6una y He- o6u4HO TelIKOM Nlojloxajy, TakKO Wa je “usBecaH 6poj upHoropcKux mopoguua 3ayBek Hanyctuo Upwy Topy u uacemuo ce y Ilepojy y Ucrpu, Koja je raga Guna nox MaeTrauKom Buauthy.') HapaBHo ya je nMyTOBae ToOBMHOM XVII Bexa, a ocobuTo jeqHe usbernmuKe cKy- muue, u3 I[pHe Tope y Ucrpy 6uno nyrorpajHo m yocra TenrKo. Me- bytum, Mnerauxa peny6muKa je npvsm4Ho 6maroHaksI0HO MpuxBa- Tuna rpyny “36ersmx UpHoropaya u yoxemuna um cem 3emse y Ie- pojy “ 3HaTHy eKOHOMCKy Momoh, Tako ya cy Ilepojmu y penaTuBHo KpaTKOM Bpe€MeCHCKOM TiepMoyxy yenemm Fa ce EKOHOMCKKM Cpeyle Mu a y NOTNYHO HOBUM NpusaMKama 3acHyjy HOB 2MBOT.?) Yaxo cy Upxoropu nacenuamu Tlepoj y jeqom qaBHom, TeLIkKOM uM HeEMMpHOM Toby Hallie ucropuje u emecrumm ce Ha HajnepucpepHu- jem yeny Hamer erHwaKor TepuTopuja mpema poMaHCKOM 3amayly, OHM cy mouerKoM opora Beka jou yBex 6umu ovyBamu — npema cBezo- uancTpuma M. Casvba — Halll HapoxHM jesuK “ MHora ~pyra Hata HapogHocHa o6enexja u o6usaje.*) 2%) Wis yoKymenara ce He mome pasabparu pagum uera je opa nocjera yeanjenusa, 0 KOjMM cy nurarmyMa cBe pacnpaBmann u mp. Jeqvno ce Bua ma je oBOM npuimKoM BraguKa Capa Mommo Banpequor npoBMyzypa wa My OMO- ryhmu ga jequor cpor kanybhepa ynyTu y Bexneuujy (ne 34a ce mo Kom nocny). *) KA: cacy. 149/ITYMA; ancr 6p. 498. ‘) Ucropucku Tnacuux, 1—2, 1953, 45 2) Sarmeu, XVI, 79 8) Jeronmue, Kr. 266, 59 aan 284 WUctropucku sanucn 2Kusor Ipxoropaya y Mepojy unax uuje 6u0 ua”umuuan. Ont cy AYIM Hus royMHA Mopanu fa OnOujajy noKyulaje KaTommuKe UpKBE a ux noyuujaru. Toropo nyHa aBa Beka Ilepojust cy yeneumio o76u- jasm noxyuaje yHujahema, na vaKk u onga Kay je Ha Yeny AasMaTyH- cKo-uerapeKe enapxuje 6vo0 Beseguxr Kpamesuh, Koju je 610 mpu- XBaTMO YHUjy M Tako U3HeEBepM0.OCHOBHe mM 2MBOTHE MHTepece cpu- cKor Hapofa y AasIMaTuHcKO-ucTapcKOj enapxuju. Iloxyuraj yHuja- herba y Tanmaynju mpeko Tako yrneqHe muuHOCTM Kao mITO je 610 Benequxt Kpamesui qoxupeo je neyenex u s6or tora je mjapceKom ozmykom (y3 3Haibe Murponommra Crparumuposuha) 1829 r. 3a man MaTMHCKO-MCTapCcKOr enMcKona 60 TocTaBsbeH WOTAMAlM apKUMaH- aput manactupa Tomupja Joevc Pajauni.‘) onasax J. Pajauha, noromer epneKxor narpujapxa, Ha “euro JasIMaTUHCKO-ucTapeKe enapxuje, percraBsba 3HadajaH porahaj y uetopuju Cpda y anmayyju. Y ro Bpeme y Iepojy je 6u0 cpemrrenuk Tlerap Mapuhesuh, xoju je 11.111.1830 r. ynyrno jequo mucmo em- cxony Pajaushy y Kome m03,;paBsba Herop WoazakK 3a enucKona WaiMaTnHcKo-ucTapcKe enapxuje. Cem Tora, y nomenyTom mucmy cy usHeceHe OHMalitihe MpUIMKe MU OKOMHOCTH y KOjuMa cy x%xuBerM LpHo- ropy y Ilepojy. 36or rora ozo memo uMa u3BeCHO MCTOpucKO 3Ha- uelbe, MaKO ce OAHOCM Ha jezaH ompeheunu yorahaj u wa jena yuu BpemMeHCKit mepuog y wuBoTYy UpuHoropana y Iepojy. To cy ocHoBHy pasi03su Koju cy Me Hapesm ya memo I]. Mapuhesrha J. Pajauhy o6japum y ujenmn- Eso Tora mucma: Bante Bucoxonpeocsjauriencrso! Munocrusejum: Apxunacrup! Beepagocruejiue objapienuje upes Koje yajete mu sHaTu KaKO cy Ebuoso Umneparopexo Benmuecrro Haut Beemunocrusejiim Mo- Hapx @pany I 6narousnommam jecy Bac Bo enmexona Gorocnacajemuja enapxuj aimaTuuckuja Onaroyrpo6Hejiie HaumeHoRatTu u mOTBep- AMIN, B TocuexcTBUju “ero or ero BucoxompesocxoguresctBa rocno- Quua apxvenuckona u“ mMMTponomura Crecdbana CrpaTumuposyy oT Kysnuu so enuexona nocsjaumenn 6ycre, nox 3 mecena Mapta Te- WEYL A ea as ete So), Wises eped ert sieTa B WepKBM cobpaHy Hapoyy Gnarovectuja Haulero ,.... TOYHO uM BpasyMMremHO mpo- "17aX, M yBjeqoMMx jako BM jecTe Halt 3aKOHM apxutiacrup KaTOparo BlacTH MM BcM BO Ucrpyju xveyurin BacrouHaro mpaBocmaBHOrO uenopezannja xpuctujanu jecmu, 3a Koje ja mak yBepajy Barre Buco- kKonpeocsjaimuencTeo fa He Oymy mponyetutu He... .... . . Opt TOp2KeCTBeHUX IMTYprujax HO uM pM BejaKux ApyrMx WepKOBHUX oT- mpapuienyjax umja Baie cnomumaru, 3a 3mpaBuje u 6narogencrsuje Bamero Bucoxonpeocgjamrenctza Tenimja Monts Gory mocneaTt 6yny. Uro ce max Ay2xHOcTu 3BaHMja Mojero THYe u TO He 6yzy mpo- 4) H. Munam, Mpasocnasua Janmanuja, H. Cag — 1901, 551 Zeya yokymenar o Uproropyuma y Mepojy us 1830 r. 285: Ty CUMTVD.. fap n een . BA8MO2KHO B cuysie MOjej SyeT, Hapom crpaxy “u 3aKony Goxujemy yRjeurdanaTu, jakoue u yocene He mponycerux SETOMG siete ce AOIXKHOCT HacTaBsbaTu Ux. Ho onaj uyaHM u HeobysqaHM Hapog KOju ce Heya Huey Oby- 4MTM, CBjalldeHCTBO 3a HuITa He mMounTyjy. Camu ce6e He 3Hany yBaxxaBatiu, Tako m cBjallueHuuecky y CBaKOM cmy4dajy uecT mMOBy yMasuTn 1 BaxkHejum XapaKkTep CBjaulyeHaro uMeHa TOMpauMTM cra- pajytca, 10 HMXOBOM serkoMMcaMjy u GoromepcKoj rrynocTu muore WO fauac Gjeye mu cBakora poga Gesuectuja uy cBjaumeHnuecKkomy HaHesIM M He MpectajyT HaHocuTu. Yspox tomy jecr opaj: 6ynzyhu 7a oBaj Hapoy mpemto je us Uepwe Tope y Ucrpujy y 1657 nery. Kaxo cy gon y Hepoj tax cy 6um npwHyxxpeHM NpaByaTu ce 3a 3aKOH PES e cae eRe PuMmaHMMa KojM cy xoTemm ya ux oOpate y cBoj KaTOJIMYKM 3aKOH, KaKO WITO Ce BYAM uB OBOr MsBOMa Kojer Bam uilasbemM y Konuju Ha “TrammjancKn jesux. Ho cpeha Benuka ya cy cBar- Wa uMamm Takore cBjanrienuKke Koju cy u 3Hamm 6panutm u canyBaTn oror sa. 3a nepkos cpusmjamay Koja je ope y ceny 6Gunu cy mpu- HyzxyeHm mpapgaTu ce c Pumsbaxu Buiue 130 meta goK cy nobuam nosBoybere ya je Mory o3mMfaTM, u TO cBe 360r 3aKOHa M WepKBe mapoxuasHe y Ilonu Koja je aBa cata y pacrojanmjy or Iepoja, jep6o Pumsann Gunn cy pany fa Wepojy camo y Tloam umagy uepKos, nak wa Vix oKpeny y cBojy namcky Bepy, mo naunHy om 50 rpeyecKu cha- Musmja Koju cy dbopmupamm y crapo qo6a mapoxujy y Ilomm, u xoju cy mpeutmm us Kunpa u Kanguje y Tlonu 1580 nery. Ho cam on cau oun 50 chamunuja rpeseckm He uma HM jequa y Tlonm or namier mpa- BOCaBHOr 3aKOHAa, KpOMe Cama 1epKoB, KOja je saocraya Ilepojuem, Syayhu aa y ono Bpeme Ilepojim apyre yepxpe nucy umanu. Doxne je ron yepxsa y Ton, scerfa uemo 6uTH y nacHocTu B mpu3spennuju 3aKOHa M CBjalltueHcTBo HMKOrAa He GyfeT uMeTU cBOjero nocTojaHoro mupa. Iepxos oa cuy2K HaM BuUe 3a coblasH HexeM 3a Oorocry- 2eHuje, jep6o y oj ce He cmyaxu 3a Apyro pasBe yHoBueTBopuTn Py MJbaHOM, M TO Kay OuBa cryx6a y Tlomm He 6upa y Ilepojy, a xan Gusa y Uepojy ne 6usa y Ton, wa mpotus Toro cBakor vapeKor mpasqHMKa mopa ce enyxuTu y Ilomm, u To Bulue KpaTu 6e3 HM jemHor xpueTu- anMHa y We€pKBM KpOMe cBjaliveHuKa u chyxuTemBa WepKOBHor. Crpa- uiHe cezMMye TO jecr Ha BemMKM MjaTOK, BemmKy cyOoTy mu Ha cBe- Tu0e BackpeceHuje, mopa ce y Ilomm mpaBusio copepuiasaru. He sHam salliToO 7a MOpa TipaBusIo coBepulaBaTM ce OHAMO TAM Hapoya Hema, a Ha MpoOTHB OHaMO rym je Hapoy fa cToje aku »xWBMHe Ges npaBysia. Cay ocranmam Ha Gn0ropasy2xqeHMje Bamero Bucoxonpeocsjauiyuex- cTBa je Jf OBO CxomHO c GoroeyywxKeHMjeM ......... 6oromarepe yepkpe. Ho cme am napox saTo uTo mporopopuTu? Boxe caxpanu, / TakKM Wpouec npoTuBy mapoxa 6ynzyhu Tako oq Kpensmexn of Pum- wana. [yxopm Hem“pun Koju cy HAaBMKIM TepaTu mpoyec 6yzM ¢ KUM, He Mory MUpoBaTM aKO HuCy ¢KuM rom y Mpouec. Y 1812, 1815, 1816 zeTma 6un0 je Mepojaya no cBum ramHMiama,-to jecr y Posurmy, Kanoguerpuju, Tpuecry u Jlaj6axy, 6uno 6u mu moro oTvmto Ha cmept, 4a ja HucaM nocByy TeTKO, Hajnocne u y Jlaj6axy m Ha Mom 286 UcropuceKku ganucn co6cTBeHOM C¥pOlIKy, 4 TakO MM je WeN0 3a pyKOM M3uIILNO Wa CaM UX cBe ocBoboqM0 Mu Kyhu HM0BO] AoBeo. Y 1816 u 1822 merma Traxoxye caM MX OT ABa BeIMKA Npoveca KypTapmca, KOjM cy Tpajasim nepBu 3a mecermuy ¢ puMcKuM KanuTysiom 55 ser, Apyru 3a rpaHuye ca coceyz- Hum cesiom Pa3saHom 44 wera, 3a Koje cy norpoumsn HensO6pomme HoB- ye. Tloene cper Tora ja cam ce narKao yahegy Menu Iepojum 6marogap- HM OMTM Kako WITO Cy MM BHEIIHe MOKasnsasIM, 3a TOMMKa Graropeja- HUja MHOjy uM yueHaja, To jecr nahexy on xwenaHMjy Mojemy y- HOBETBOPUTH, OHe HOBIE Koje cy Gum NpMHywKeHM. ... . Tmpore- ca TpoumMTy Ha WIKOsy o6parury, 6bynyhu ya y mapoxujm Hu jeqaH He 3Ha UNTAaTM HMTM MMcaTM. AMM... . 2... cam ce ja TpyaMo fa Ou 4 Wo Tora qoBeo ya Oyye uiKONa, jep6o uma HeKM aqBOKaT TaIMjaHuH, KOjM y TOM ep2xxK “uM CrpaHy KOjM je KuBaH MpoTMBy MeHe 300r Je- ceTuHe um rpanuia, Koju je 6uo pag Ba ce TM npouech HMKana He okoH4ajy, jep6o je on oryya BemuKy KOpucT umao og Ilepojaua, a mo- Kpaj Hera u Hexu Mepojum Koju cy cormacum y Tom ¢ peueHuMm amBo- KaToM. 3a cBe OBO Oca peyeHoO B NpuspeHUju moj mapoxujana ja He ULTeM HMVKakBe comMecpakuMje, HO CaMO HeKa 3HaTe Bale BucoKo- mpeocBjaliiueHcTBo KaKBor cy KapakTepa rau KOjM of Moju mapoxH- jawu, a umeHo Jopaw. . .. 1... , Muxanu Tlonosmh u nex yHujat u3 Ilone Huxonaj Kpononyno, xog Kojera je Ha KBAapTMpy HeKM ro- cnoyuu Banepuj Axryapuj “3 Sanpa Koju je y Momm 3a cBoje cob- erpene moczoBe. Osa Tpojuua jecy onm MyTsaxuje Kojm Wes0 obur8e- eTBO gep2xe y cmytibu. Ipuxmysenuja opgu cbopmysapu ‘cenucannja ui Manoxuju 3a 1829 neTo mocusbajyrea, exe... .. Peat i sawed Sees a Barremy Bucoxonpeocsjaurmencray 13 BCeMMm0CTH- Bejumja HasoxeHVja Men FOMKHOCTU USBeCTBYjeM uc riy6ouajmmM cerpaxonownranujem “3ocrajy Bauiero BucoxonpeocsjauencrBa ¥ Hepojy 11 mapra 1830 Becnoxoprjejrmm pad 1 Goromonen Tlerep Mapuuesuh napox Iepojexs.5) Huxena Takema AHACTAC JOBAHOBUR WU UPHA TOPA Auacrac Jopanosuh (1817—1899), rBopay cpncxe anTorpaduje u jeqaH oO mpBux cotorpaca y cBery, mpoBeo je y Beuy naj6ome roymue cBora »xuBota. Y Bey je qourao 1838 rog., Kao muromay, Cpn- exe [pape a usyun SaKpopes; Hamycruo ra je 1858., sajequo ca O6peHoruhuma Kojuma je 6u0 GesrpaHuuHo ofaH mM pay Kojux je u ocrao y emurpalmMju 3a Bpeme Baaye YcrapobpanutTema. To ,,6euxo 5) Apxxasum apxme S3agap, Coueu Mpasocnasne enapxuje y Sagpy — rogquua 1830, cB. 21, Gp. 103

Bewerten