You are on page 1of 196

Биб

лио
тек
а
Са
вре
менакњижев
нос
т

1
2
Ј
ЕДНОСТРАНИЧНЕ
ПРИЧЕ
(прире
диоЂорђеОт
аше
вић)

A
Alma
Беог
рад, 2007

3
Ј
ЕДНОСТРАНИЧНЕПРИЧЕ
(пр
ире
диоЂо
рђеОт
аше
вић)

Рецензент В. Па вло вић


Ко рице Мила нБе шт ић
Слик е(дет
аљ) М. Пе тко вић
Техничкиу редникГ . От аше в ић
Ко ректура Дра ганаЛа зић
Љ. От аше в ић
Из дава
ч „Алма “, Б
е оград
Гла в
ниу редник Ђо рђеОт а ше в
ић
Шт ампа Скр ипт а
ин те рна цио нал,
Бе огра д
ISBN 978-86-84023-67-6

www.alma.co.yu
almabg@sezampro.yu

4
ПРЕДГОВОР

Књиг а с адржи на ј
лепше
прич еобјавље неуз борницима
„Ко ј е окле ветао Дис а?“, „У
прич и и около“ , „До њас т
рана
прич е“, „Вра та мој е приче “,
„Алис ау з емљи прича“ , „Нај-
краће приче 2002“ , „Најкраће
прич е 2003“, „На јкраће прич е
2004“, „Нај
краћеприч е2005“и
„На ј
краћеприче2006“кој есу
могле да с тану на с амо једну
страницуов огформа т
а.
Подациоа ут оримаов десе
ненав одејерс ев ећна лазеуна-
бројанимз борницима.

5
6
ЉубишаАвг
устин

ПРИЧЕ, КО Ј
ЕЈА, ТИ, ОН?

Да, кадас амтогј утраус тао


изка љуг есхват иос амдај ауоп-
шт енис амт и, дас амбољи. Ни-
ј
емив ажноа кот ит ак онеми-
слиш, јерс амз ате беј ати, ат и
ј
а. Саз наос амј ош не што, онај
ужа сни, огавни чов ек, он, баш
он, мис ли дај ејош бољи, да,
онај твојпријат ељ, ј
е ропе тка да
погледа ш, зањег ас ит ит и, он
ј
а, ајаон, изгледадас амипакј а
најгори, победиос и.

7
Не
рминАг
анов
ић

О ЗВИЈ
ЕЗДАМА

Питамс е има ли з в
ијезда
наземљи?
Акоима, пита мсејош шт а
ћекој икура
цт у, наземљи, кад
ј
ез вијез
дама в аљда мјесто на
небу.

8
Да
ниј
елаАј
дуков
ић

ЗОВПТИЦА

Дугасеиз ненаднопојав ила


нане буира злилаух иљадубо-
ј
а. Усвакунијансуу тк
алајес ебе
ив еличалапт ице. Га
лебЏона-
танЛив ингс
тонс ена с
ме ши.

9
Але
ксаАл
виров
ић

Ј
УТРО

Ноћ очаспрецвета. Лично,


сматрам дај етојединаз рела
жена којаз ором уст
ајес вежа
каору жинпу пољакчиј ејеиме
девој
ка.

10
Але
ксандарАнтић

САМОУБИСТВО

Се деој еус обиипо смат рао


својебе жив отнот е
лоизк ог ас е
точилаг уст а, лепљив акрв. Учи-
нило му с ед а чује дозив ање
споља. Одг оворс енијез ачуоиз
запе чаће них у стиј
у. Понов ој е
пог леда о с в
ој е избледело т е-
ло.... Ниј еиз држао, закора чио
ј
еуње гаи г рудис ус епонов о
пок ре нуле .
Ни ов а јпутниј еимаох ра-
брос ти. Недов ољно.

11
Не
надАтанацко
вић

ЛАЖНО КРЕТАЊ Е

Нас толици јакначе касв ог


човека-
- каодане гдетребапо ћи.
И ципелепу нежуље вавре-
бај
унамој екораке-
- каодане гдетребапо ћи.
Обла чим, обувам.
Зак ључавам вра та, цвикере
ста
вљамј ош,
И одла зимне где–
- баш каод астварноне г
деи
идем.

12
БиљанаБабић

ЧЕКАЊ Е

Чаки а ко одем, људи ће


опет пролаз ити поре д ме не.
Нећемида тидапред ахнем.
Незнам з а
што, каоштоне
знам ни з ашт ос утако неумо-
љиви.
Чекаћу.
Ј
едном ћепре статидапро-
лазепоре дмене .

13
ТањаБакић

ПРОБЛЕМ УНИВЕРЗАЛИЈ
А

Сваказ в
ез даимас војеу во.
Свака бе ба в оли бе би-па пу.
Свакопилежу теј ебој е. Св аки
сан ос тавља от ис ке прс т
ију.
Свакас ломље наидеј аимас воје
парчиће . Св ака ре ч не вина ј е
докј екондом неупрља . Св аки
сј
ајимас в ој
ут аму . Свакос авр-
ше нствоимас војуне гациј у.
Свакаунив ерз алиј аимас вој
пробле м! Сва ки пробле м има
својуунив ерзалиј у!

14
Никол
аБас
ара

САРМА

Играла јепо дис кот


е кама,
промоциј ама, чаки на нек им
спотовима.Дав ној ет обило.
Вишес енеба вит име.
Сада ме прив лачи мирис
њенес армекој идола зиизком-
шијинек ухиње . И тос амонед е-
љом.

15
Драг
анБатанче
в

РАСПЕЋЕ НА
ФРИЖ ИДЕРУ

Кад ус тане
ш, опе ри з убе,
отворис вепроз оредас епров е-
трику ћа, пустиМе нелај ана по-
љедас еиз ј
урца , одведиЈ ануу
школуиидиупродав ницу . Ку-
пилит арт е
киле , трилимунаи
кутијусоли. Кадс еврат иш ку-
ћи, убијс еакох оће ш, ал’па з
и
дасенеус мрдиш! Молимте .

16
Рај
наБе
говић

Ш КРТАЦ

Пала цикажипрс тов лажи,


иуз иманов чаницуј еднупој е
д-
ну, нежно, ка окадс еузимаде-
те, ипоре ђаихликналик.
Главенаучник а, књижев ни-
каиде тет аодједном ожив еше.
Прибиј енеј еднауздруг умирно
ћут е, каоче т
авој ник аус троју.
А аконе кабе зазленопров ири,
онј ебрз им покре том рукеод-
махв рати.
Ред мора бити бес преко-
ран.

17
МиланБе
штић

ГРАМАТИКА УТРАМВАЈ
У

1. Не над Ст а
нк овић с еу
трамва ј
у обе ма рук ама д ржао
зашипку .
2. Милов ан Ст ајић с еу
истомт рамва јузашипк удржао
садверу ке .
3. Тра мв ајјенаглоз акочио.
4. Милов анСта ј
ићниј епао
ј
ерта јка дс есадверукеу хвати,
непушт а.
5. Јебе шг ра ма
тикуакоћеш
дападне ш!

18
Ми
ладинБе
рић

БОСАНСКА ПРИЧА

Напоконсамсепос лијед
е-
сет избј
егличк
их година први
путв идиос абившим к омши-
ј
ом.
Нијебиложртава.

19
Бог
данов
ићМарко

ВРЕМ Е

Тог ај у тра чов ек ј е каои


обичноу с таоизкре вет анав ре-
ме, спре миос езапос ао, обук ао
одело, чв рс тоз атегну окрав ат у,
пај ема лопопу стио, скув аоја ку
кафуиис капиој есног у. Ос вр-
нуос е, пог ле даоназ иднис ати
застаонас редс обе. Промат рао
ј
ека заљке , пиљиодуг о… дос та
дуго.
Пришаој ес та
ложе но про-
зору,отв ориог аиис корачио.

20
Де
јанБог
оје
вић

ТРАГНА ОБАЛИ

Из аша вши из поз оришт а,


бла готе турајући, дођедоке ја,
застаде, осмот риоколинут реп-
тавим пог ледом, ос лушну , за-
тим понов о пог леда, ослушну
ј
ош ј едном, поправ и крав ату,
оче шљас е, накашљас ека ода
же лине штов ажноиуз в
ише но
даиз ј
ави, затим хитрос кочиу
мут нурек у неос тављајући ни
ј
едант ра гнаобали.

21
Мај
аБог
унов
ић

КОНОБАР

Преу морнад абихтез аво-


дилатрепт ајима.
Прежед надабихоблиз ива-
лауснепох отно.
Прес тарадабихс ес
ме ши-
ла,т
упо.
Вечерасс амс т
варносврат
и-
ласамонапиће .

22
Але
ксандраБожић

ИСПОВЕСТМЛАДЕЖЕНЕ

Немам пра вадауов им го-


дина мабу дем ружнаине уред-
на!
Сада, кадамез на ј
ук аомла-
дуже ну,је динипутз ажив ота,
Све у мени т реба да в ри-
шт иодс наг еиблуда.
Ипак , овеа вгус т
овс кеиле-
пљив еноћи, ус амље на,
Приз наје м даз аборавит ај-
ненепос т оје!!

23
Емилиј
аВидановић

МИСАО

Наив ицираз умаз ат


еклас е
же на .
Обуз ет
аг олица вом, готово
дет ињом радошћу, крет алас е
крив ина мај еднемис ли, чијује
сушт инуна ла зилате кдаби ј е
понов ог убила.
Уј едномт ренутку,благоза-
диха на , одс вегсрцас ена смеј
а-
ла.
Кора куна задвишениј епо-
стојао.

24
ДушанВлајко
вић–
Митрованов

ПАКОВАЊ Е

одла зим.
пег лам пора з
еипре савиј
е-
неихређа мдобриг а.
начив илук ус еветредепре-
сије
.
фобиј е , грешке, параноје,
лажи– на шав шис војпар– стр-
пљив очек ајусвојред.
да, одла зим.
пунмиј ек офер. испортска
торбамиј епуна.
ик еса.

25
Ве
снаВуј
ић

СМ ЕШ А

Црви и алеподпроз ором


стражаре, у ме ђу собно с пора-
зумно инт ере сној з ај
ед ници
бледоликихи репа тихопадну-
тих с попадача, се ј
а ча кише и
расејаних магли. Клиз ес тран-
путицом на странихи с луз авих
плоч ника заседач а, пот капље-
нихмрак ом, мас кирани т иши-
ном упетхиљадаред ов ас апо
петхиљадак олона . Малеа леи
великицрв и. Гмижу, ле те.Пу не
сегној непукотинеи з авојиз и-
дова. Пунисмоих , пунис уна с.

26
Горд
анаВуј
ичић

ВРАТА

Училис умедаврат аз атва-


рам т их о и полак о. Каснијеј е
некоре каодав ра танез атварам
зас обом. Тре баихос та
вит иод-
шк ринут адаможе ш дас ев ра-
тиш. Пос ледњипуткадс а м од-
лазилаодбак е, вратанис амс а-
свим з атворила . Смртј еушла.
Садавра таз атварам дамив ре-
мепос тепенонеук ра деиус по-
мене .

27
ЉубомирВуј
овић

БИОГРАФИЈ
А

Ње говжив отс енипоч ему


није ра зликов ао од билиона
других жив ота. Не запаже но
безличних . Типично прола-
зних. Љу дских . Прилично к а-
снопо чеој едаиз мишљаприч е
идаихз апис ује. Ус т
вари, те к
тадајеибиорође н.
Одавно г ане ма, али он и
даљежив ис војим причама. У
нама. Не запаже но без лично,
типичнопрола зно,људс ки…

28
Ив
анВукади
нов
ић

ТЕЛЕТАБИСИ

Упоче тк убе шере ч. И реч


бешеуг ов
орника. И ре ччу ше
слуша оци. И с лу шаоци поже-
лешедаи они имај усвојуреч.
И поч еше д а копирај у Узор,
мис лећи ка ко капирај у. И од
ориг иналнере чи, пре узешес а-
мој еданње нде о. И додашене-
кесв ојеупа дице . И неприме ти-
шекак ос ењих ов аречлаг ано,
пас вебрже , од ва ј
аодре ално-
сти.
Бит нодај ењималепо.

29
Ми
љанаВукс
ановић

ОПСТАНАК

Ј
едностав но инспиришу
преобра жајт амеупа саже. По-
седуј
ем, ос ећам ј единственост
тихт онова. Не с тај
ус имболич-
но, с ликајући да х в ремена.
Мра к.Светлос т. Жив от
, уњима.

30
Да
ниј
елаВуче
вић

ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНА
ВРТЕШ КА

To do is t o be. /Сарт р/.


To be is t o do . /Арис тотел/.
To be o r not t o b e. /Ш експир/.
Do be do be do. /Синат ра/.
Аја? Јас евртим нег дету.

31
Драг
анаГаврил
овић

НЕКЕЖЕНЕ

Некеже неле поиз гледају,а


некес улепшене гошт оиз гле-
дају.
Некеженес упамет не,лепе,
занимљиве. Самоне кемог ут а-
квеидаос тану.
Неке жене кажу да в оле.
Не кеодњихтоиу меју
.

32
Суз
анаГај
ић

ТЕСТИНТЕЛИГЕНЦИЈ
Е

Троу гао иде на т роугао.


Коцканакоцку . Лоптут ре бада
убациш уот воркој ијеок ру г
ао.
Тоз на ј
уима ладе ца. Скра-
ћеница7 дунз начис еда мда на
уне дељи. Тоз најуи онамало
већадеца.
Мис мој ингиј анг. Тоз на м
самоја.

33
Драг
ицаГашпар

ОРАХ

Јас амс алонЛу јаХV. Из ме-


ђумој ихг ра нараз апеос ес ви-
лени мебл с а бе лим и бордо
пругама. Сви ми с едив ека да
дођууг осте. Мојив ласницис у
понос нинаме не. Ј
ас ам нем и
хлада н, строг оуглачан, алиду-
шенемам. Ос талајеупољуг де
самс е као дрв ос ваке године
играос амладимора симаишу-
мео з еленим лишће м, прав ио
хлад.
Ех, дас ам биошибље , мо-
ждабихидана срастаоупољу.

34
Бранис
лав
аГе
мовић

ПЕЈ
ЗАЖ

Зелено и плав о. Седим у


аутобусук ојијурине кимпут ем
и пос мат рам околину. Плав о
небоиз еленабрда . Пољаобра-
ђенез емљеис пресе цанашума-
ма и небо с а поне ким облач-
ком. Удаљинис ес па ј
ају. И на-
равнодале ководи. Црни, не из-
бежни, т рагови „цив илиз а
ци-
ј
е”. Ос им шт ос у дале ководи
црни, с в
е ос тало ј ез елено и
плаво.

35
Драг
анГлав
ашић

НЕВЕРОВАТНЕАВАНТУРЕ
НЕПОСТОЈ ЕЋЕГБОГА
( илиГлавашићевоЈ
еванђе
ље
иНајкраћаПричаИкад)

36
Не
надГлишић

ОД Ј
УТРАДО СУТРА

Укључилај ера дио да чује


шт ајојт реба. Скину лајеу ло-
жакс аду шеис авестопра лано-
вимде терџе нтом. Попилај еча-
шура сположе ња, аз ат
имчашу
здравља , папот ом и пех арз а-
шт ите. Прес вег
атог ајеиспро-
баланов ишампонз амоз а
код
биљнихе кс
т раката.
Уве чес еис кључилада љин-
ским.

37
Мирј
анаДанилов
ић

Ј
ЕЛОВНИК

Мај кат ешкогута. Спре мам


ј
ојз ато каша с
тух ра ну: кром-
пир-пире, попа ру, кач ама к…
Мај кав олибананеи в оћни ј о-
гурт. Дана ссампримилаплат у
има ј
кај е
деоноштов оли. Ис т
и
ј
е ловникимаимој ас авест.

38
Татј
анаДе
бељачки

ПРЕКАСНО ЗА Ј
УГ

– Изг
ледадас
моз ака
снили!
– Ниј
ебилоразлогазажур-
бу
.
Гра нај
ебилат анкаит рес
ла
сесведос т
абла . Долес ујурили
аутомобили. Сне гјепок риочи-
тавоподру чј
е. На једном с его-
лубицапокрену, к ао даћеда
поле т
и, аондас тропошт апод
точков елимуз ине.
Мужј аксесмрз нутклат иона
грани.

39
СинишаДе
деић

СРЕЋА

Сре ос ам оџа чара. И к ао


шт ојеред, ух ватиос ез адугме.
Кажу д ат о донос ис рећу. Су-
траданс ам оџача рауг ледаопо-
ново. Ис т и проце с, самодруг о
дугме . Виде ос амг аи пре косу-
тра. И на кос утра. И на редног
дана. И с ле дећег. Ме њао с ам
дугма д, алиништ а. Сре ћаупо-
рноизмиче . Изгледадат оверо-
вањеооџа чаримаис рећиниј е
тачно. Или можда не в ажи у
случајук адатиј еоџа чар прв и
комшиј а.
40
Ве
снаДе
нчић

САМО ДАВЕТАРНЕДУНЕ

Кадградиш к улуодкарат
а,
прво одабереш шпил. Распро-
стреш картеиг ат
аш. Пот
омпо-
мис лиш жељу.

41
ЗоранДе
спот

ПРАВА ЖЕЉА ПОСЕБНОГ


КАМЕЛЕОНА

Ј
ас амгушт ернака менуко-
ј
иишче куј
есунцедабимусез а
сваг
да пре дао. Да с ам кој
им
случај
ем Камеле он, мој
абив р-
ста ишче з
ла пос тавши његова
пламт е
ћакорона .

42
Мирос
лавДимитриј
евић

ОДСЈ
АЈ

Кадс вешт еникс клопик њи-


гуиз ав ршив ечерње, Мона хму
приђеире че:
– Св ешт енич е, пропов едаш
речБожиј у, ас ам нис ипрос в
е-
тље н?
– То ј ет ачно, али ј е био
прос в етљенона јкој иовона пи-
са. Ај ас амка омес е цкојиодс и-
ј
ава с ветлос т Сунца, одг овори
мус вешт еник.
Да, а линеиње говутопло-
ту,приме т
иМонах .

43
ТамараДинић

ПРЕТПОСТАВКА

И немис лим д абис едого-


дило не шт о па метно, са
мо је,
ипак, мождаит ре
ба ло…
Ох, к
ака вжив отнапре тпо-
ставкама; дали с амј аточа вка
илиг листа,или, пак,мождапо-
ларниме двед?!?
Одговор напит ањапот ра-
жит иуке си.

44
ЗоранДоде
ров
ић

БЛУЗ

Слушаос амновиа лбум Ба-


диГај аи лупкаорит ам ногом.
Жив от није ништ а друго до
блуз, помис
лиос ам. Ногамиј е
махинално стала, а потом на-
ста
виладас ледирита м.

45
ГоранДокна

ХРКАЊ Е

Тридес е
тг одинас уХаролд
иАдриј анаживе лиубраку.
Пос ледњихпе тна
естгодина
Харолдуј ес
ме талоштоАдрија-
наноћухрче .
Једне ноћи, Адриј ана је
прест
алададише.
Ха ролдјепожеле одајепо-
новочује.

46
Але
ксандраЂорђ
евић

SMS

Веч е.Мммммм
Цмок . Цмок. Цмок . Цмо-
кић. Су нце. Срце . Крила. SMS.
SMS. Ј ут ро. Подне. Ве че. Ј
ут ро.
Подне.Ве че . SMS? Ј утро. Подне.
Вече. Соба ј утро. Соба подне.
Собав ече . SMS с оба. SMS г лава.
Глават аг лав ас оба. Суза. Суз и-
ца. Па тњица . Собица. Са мица.
Delete. Хм? Ј ут ро…

47
Св
етомирЂурбабић

НАРЕДНИК СРУЖ ОМ

Умом жив от
упос тај
алесу
двеЛујзе
: же
наикобила.
Нез нам закојом с
ам више
плака
о.

48
ЉиљанаЂуричић

ИШЧЕКИВАЊ Е

Пассрепомпунимчича ка,
длаке прошаране бла том, с а
отиск ом ђонаис подкичме , без
цвиље ња, х
лебаив оде, данима
осмат ракућу, свеближе, ме ре-
ћи корак е жутим очима, з ао-
круже ним надом да с пус тим
длан.

49
Драг
ишаЕраков
ић

ВЕЛИКА ПРИЧА

Пружа м рук у. И онапружа


руку. Рукујемо с е. Гледамо с е
ћуткене коликот ренутака, аон-
дас ез агрлис мо. За што ре чи?
Свејере чено.

50
Рад
милаЕрце
гов
ац

НИШ ТА ОДКРИМИ ПРИЧЕ

св
е ув е
к има с в
ој е ре а
лно
обј
а шњење : убили с уј ез ато
штој езналат ај
нуииз говорила
ј
ег ласноаиз г
оворилај ујегла-
снонез а
тошт ојебилах рабра
већз атошт ониј еуме ладаћу-
тиоономешт ојез налаабаш
онајезналаз атошт ој епог леда-
ла у пра вом т ренутку док с у
осталимаочибилез атв орене.

51
Мирј
анаЖе
гарац

САТ

Се делис монаоба лире ке .


„Видиш ова јсат?”,питаоме
ј
е, пок азујући на ручни з глоб
леверуке
„Видим” , каже м. Онг ас ки-
неиба циув оду .
Каже ми: „То ниј ев ажно.
Самомев оли, с већут идат и.”
И воле ла с ам га, најбоље
шт ос ам уме ла . Оставиомепо-
слеиз весногв ремена.
Садаиманов удев ојку
инов ис ат.

52
ЗоранС. Ж ив
ков
ић

ОТПАЦИ СТВАРАЊ А

Лак ојет еби. Ти уБог ане


верујеш. Јанев е руј ем у људе !
Свис моналикпиље вини.
Бог?! Он не ма ништ ас а
тим. Њ емус вакача с тис лава!
Богјес толар, кој исе, окон-
чавшиСт варање , ужељидани-
шт аодот падаканеба ци, одлу-
чиоз аре циклажу.
И, роде,етонас !

53
МићаЖив
ојинов
ић

КЊ ИГА

Чов е
кј екаокњиг а.Сваког а
чита, разуме , схв
атаи т ума чи
насвој начин.
Ит оједобро. Жа лосној е
што ј е мног о непрочит а
них
књиг аиљудиунапре диз аувек
одбачено.

54
Драг
анЖиг
ић

ПОПЛАВА

Мој ажена , т
ихак аомле ко
нашпорет уунамеридапоки-
пи. Одј едном прас не и с
вес е
прелиј епре кору батолеранци-
ј
е, изне надаолу ј
ас апровалом
речи. Попла ваукући.

55
ТамараЖ ик
ић

НЕКАДА Ш ЕЋЕРИ ТРУЊ Е

Прс ти супршт али пов ре-


лим ма линама. Гроз им с е од
додира бодљика вих лис т
ића,
алипонов опру жа мрук у. Нај е-
зикуше ћер, т
руњеиос та циз е-
мље . Негдецвркутиоблаци.
Зв оно на вратима. Ус тај
ем
уморнаодне когт рчања , ипре
негошт осеодаз овем, цев чицом
прик упљам остатакс окаизч а-
ше .

56
Анд
риј
аБ. Иванов
ић

УЗЧАЈ

Пос мат
ра о са м в а
т ру и
ше рпуукој ојјекључ алав ода.
Ос е
тио самј е. Осетио с ам
невероватнус рећууј едномт ре-
нуткунемоћи. Ос етио с ам с ве
шт ос амжеле о.
– Кудасададане стане м?

57
Ив
аИг
њатовић

ОКО

Окојеу м алимног ислуђе-


нис опственим ј абучицамак ој е
ништ анеобух ватају, ника кода
икакосхв атет о. Окобе скрај ни
Умукој иув ирус ветлос нефор-
мулеиздварођење м дат ајез е-
раподнов исокес трме ниодљу-
дипроз ванеЧело. Тачниј е, ли-
тица подно с вакефонт анелеу
све
тприз в аногч овека .

58
Ј
еле
наИг
њатов
ић

ПЛЕС Ж ИВОТА

Ум и мис ли, свеуј едном,


или ј едно, не пој
мљив о, не до-
стижнока ообј ективно, с
умњи-
вок аос убјективно, неухватљи-
во, сложе но и ј едноставно, у
основис мис лено– не смис лено,
лукаво прожимај уће, недопу-
стивоинт риг ирајуће, у
звише но
надахну то, ок репљу ј
уће, поне-
кади с мрт ноз астрашујућефа-
тално, свеу ј едном или ј едно
мојебићеус еби самом ла жно
истинито.

59
ЗорицаИл
ић

АГЕНЦИЈ
А ВРУЋЕЛИНИЈ
Е

Агенциј а „ Вруће линиј е”


нудис војеус лугемног опов ољ-
нијенег опрошлоглет а. Топла
линиј ас е шири, а ли с у це не
отишле , пај епре пору кааг ен-
циједакоможев рућедас мла-
чине кас млачи.
Моле с е корис ници кој и
усијај
удама лоо'ладе , из горели
ипрег оре ли дас енебој еку р-
шлус а, уаг енцијиимадовољно
струјас вихна пона, мадамини-
шт анег арантује
мо, адај епо-
вољниј е– пов ољнијеј е.

60
Димитриј
еЈанчић

НЕДОУМИЦА

Клис ураодулица. Неонс ко


светложу то, измишље но, т
уђе ,
вешт ачко.
Имали не гдене ба? Гдес у
звезде? Прав е ли мрав ис вој
градут рав и? Дали имаљуди
којилов ес војручак?
Жив имолимит ос војили
некит уђиживот ?

61
Але
ксандарЈ
ањић

НАЈ
КРАЋААНТИУТОПИЈ
А
НАСВИЈ
ЕТУ

„Тата, морам не штод ат и


признам... Синоћс амспаваоса
дј
евојк
ом.“
„Небрини, с ине, и ј
ас а
м
малое кспе римент исаокадс а
м
биотвојихг одина.“

62
Влад
имирЈ
евтић

ФЛУКТУАЦИЈ
А

Пос тер се одиже с аз ида.


Хватачив ет
ров аис новат репе-
ре изнад мој ег лаве . Тек онда
осетим пов етарац пре колица.
Промај ав учекрозполу отворе-
наврат а.
Савршен поре дак с твари,
уз
рокаи пос ледицав ладаи у
овомт ренут кумирногпо подне-
ва
.

63
Ј
еринаЈ
ерме
нов

МИТОЛОШ КАЛИЧНОСТ

А он? Ништ а. Зака


сне
ли
пада
јууј
амезаборава.

64
Але
ксандраЈ
овановић

ЗЕЛЕНЕРУКАВИЦЕ

Ре каомиј еј едном докс ам


буљила у з ид: „Ст рашно ме
подсећа ш намој ез еленерук а-
вице”.
Нис а
мс хватила .
Ре каомиј еј едном докс ам
буљила уз ид: „Знаш, с т ва рно
мес трашноподс ећаш намој е
зеле
нерука вице. Мног ос а м их
волеокадс ам биоде т
е, аонда
сује
дногданас амонес тале ...”
Тадасамот ишла .

65
БанеЈ
ованов
ић

СРПСКА ПРИЧА

– Одгоре
гможег оре– реч
е
први.
– И одбоље гможегоре–
уте
шиг адруги.

66
ЗоранЈ
ова
нов
ић

ДЕДИНОПРИЗНАЊ Е

„Докс амбионеже њаита к-


систа , воз иотиј ачес
тос т
ранце
саае ро дрома . Код њихс ами
видео ка ко из гледај
у цигарете
Кент . Св иде ломис екакоизгле-
даонапа клицаипожеле осам
дапоредс е
беима м нештоле-
по. Ет окак ос а
м почеод апу-
шим.“

67
КатаринаС. Ј
овановић

***

Соба, гитара, ј аикњигапу-


наз на ковак ојев ишенера з а-
знајем...
Једнажица , три пра
га, де о
твој
ес олаже... Не чиститонов и
бојес обууплав о...
Ос ећам т е длачицама на
врату.Дише ш уритмублу за...

68
Ми
ланЈ
овановић

СУТРА УЈ
УТРО...

Пући у снедокс ешминка.


Ос ећамојпог ледипос тајесв
е-
сна с воје лепот е, толик о да
огле дало смуком ус пев
адај ој
дапра вилан одра з
. Устанемс
крев етаишапне мј ојуув одај е
дивна . Онапос танеј ош лепша.
Бојим с е, а
ко јојт о шапнем у
друг оу во, распрс нућес еогле-
дало.

69
Ми
одрагЈ
ованов
ић

ДИОПТРИЈ
А

Пробле ми с ав идним по-


ље м идиопт риј ом одв елис уг а
очномле кару.Вид еој епупков е,
не и т роле јбу с
е. Мог а ој е на-
страда ти.
Медицинс капомоћ ј ебила
делот ворна. Са данев идипуп-
кове , алиј аснора заз нај ев озила
градс когс аобра ћај а.
Кафић ниј еме ња ок аонао-
чаре. Чес тој еуње му . Узпроду-
же ниес пре со, сетно, романт ич-
но, пос ма трат роле јбус е.

70
Св
етл
анаЈ
овановић

ПРИЧИЦАЗА СЕДМОНЕБО

Губити с т
ва ри у ле т
уз а
Седмоне бо! Тојес ре ћаз абора-
ва
.
И акос ес етим, бићека с но.
Слеђена прошлос т дајет оплу
надубудућнос ти.
Коликоћуиз г
убит и, зависи
одбрзинеус пињања .

71
Мариј
аЈов
ић

ТЕСТ

Зав ас , животје:
а )тркас авреме ном;
б) борбаз аопс т а
нак;
в) с в е шт о нам с е де шав а
докмис лимообитним с твари-
ма;
г) оно шт ос ами с тв оримо
одње га;
д) судбина .
Ре ша вање м ов ог т естас а-
гледа ћет ес вој
упрошлос т, са
да-
шњос тибудућнос т!

72
МилорадКа
лез
ић

ЛАЖНАПРИЧА

Овапричај ела жна. Ст


ога,
изпедаг
ошкихра злога, нетре-
бадавамјепричам.

73
Драг
анКатанић

ПРИЧА ОД НЕКОЛИКО
РЕДОВА

Биој едном једанцаркој иј е


тражиос краће нуис торијус в
е-
та, пај ош к раћу, пана јкраћуи
на кра јује добио „ рађали с е,
жив елииумирали” . Тојеједна
стараи ода внопоз натаприча.
А имаи онаој еврејском гро-
бљу на кој е м пише „ жив ео =
оноликоколик ојеуживот убио
сре ћа н”. Че муов еинформа ци-
ј
е? Па , док чита те ов ередов е,
жив отпрола зи…

74
ГоранКљај
ић

ЗМИЈ
Е

Змијесуишлеизгробља .
Тамо сујелемишев е
, који
с
ује
лилеше в
е.
Садасуишлеуград.
Даједуљуде.

75
ПатрикКов
алс
ки

МИСТЕРИОЗНИ НЕСТАНАК
ГОСПОДИНА
КОНСТАНТИНОВИЋА

Господин Конс тантиновић,


же лезничкис лужбеник, мист
е-
риоз нојене с
т аоуноћииз међу
21. и22. априла1922. Ка кони-
ком ниј ебило с та
ло до ње га,
случају брзоби пре датпотпу-
номз а
бора ву
.

76
СањаКов
анџић

БОМБАРДОВАЊ Е

1. Метафорича нмра кј
епо-
стаобу квалан
2. Ј
а, Пенелопа, ме ђујавом
имеђ’с ном
3. Мојас ликане поз натогје
пунмра к– с амоуплаше неочи
позна тихљу дииз в
ируј у
4. Плетем, упле т ив уснови,
аок оме нера т
5. Главаурук ама , прстиу
коси
(су
нцеимес ецнак ла цкалици..
илис амос а
тназ иду )

77
Див
наКомлушки

ПЕНЗИОНЕР

Клизавим улич ица ма пу-


нимт ајникружис та
рииумор-
нит ролејбус . Спремас езапен-
зију
. Без компа са и ма пе он
превози у журбане пу тнике
.
Људи ту по пос матрају неме
сликег радакрозње говаз а
му-
ћенас т
акла .

78
Милив
ојКос
тић

ЕТНО ЉУБАВНА

Угаз ивши ногом у овч


ији
из
ме т, чобанингаврхом ус
ана
ипољуби.

79
Мирос
лавКос
тић– Коле

ЧИТУЉА

Св акогј утраузка фуи ду-


плуот поз дравља ој егодине .
Полажив отапраз но. Ка кв а
каријера ! Аднев ног аба рхиља-
дупотчиње нихот поздрав ља .
Садаг асамоконобарз на .
Јутрос ј ешта мпа обј ав ила
слик убезмас ке.
Коноба рј ез аша нк ом де ко-
риса оду плу.
Предфај ронтчит уљај еис -
пред ме тлес клиз нула у с лив-
ник.

80
БиљанаКотур

УЗАЛУД

Ње нецрнеочи с у, к
аодв а
псатрагача, т
ражилезнаковео
њему. Мождај ез
аборавилада
пропуште нв ознеможеодв е-
стиникуда.

81
Не
надКрг
а

СВАЂА

Се дели суј едно наспрам


другогбе с
тиднот рошећи речи
кој
имај ебеспридав аозна
че ње.
Изме ђуњихх ладиласевечера.

82
Диј
анаКупидонов
-Миле
тић

ОН И ОНА

Пот пуна дивот а! Обратит е


пажњу, с латк икобомбоне , као
дват арт уфа , тангодв аслат ки-
ша , дијет алнопаз енаДрв ожи-
вота,блис тавокоћилимодцв е-
ћаиплиша.
Далис ув ам поз нати– во-
лелабихдо зна ти?!

83
МиодрагЛаз
аре
вић

ЛЕГЕНДА

– Здраво,легендо!
–Ј анисамјош мрт а
в !
– Утоликог орепот е бе.
– Зашто?
– За то шт от ек т реба да
у
мреш!

84
НинаЛаз
аре
вић

***

Пулс ира бе т
онс ка тера са
пре дмој им очима. За жмурим,
погледам понов о– крозпроз ор
треће г с прата, на с у
прот ну
странуу лице– ида љеисто. Са-
чекам ма ло, окрене мсеиоде м
– нијетомој аствар.

85
Олг
аЛалић

ВОЗОВИ

Воз ови, кој и пре возе робу


сас ј
ев еранај уг, сју
ганас ј
евер,
сис токаназ а па дис аз апа дана
исток , црни с ук аодим од па-
љенихг умаиципела .
Нек оихј епроба оз а
ус тав
и-
ти. Коможез а
ус тавит ик олону
пре мас мрти?

86
МаркоЛамбе
та

СПИСАК

Родис е
!
Расти!
Образ ујс е!
Запослис е !
Же нис е !
Множис е
!
Остари!
Умри!
Само нез нам кој
им ре
до-
с
ледом?

87
ГоранЛо
јаница

САН XXVIII

Спа вам ус вомкрев ету. Ис-


подј аст
ука, левом руком лаг а-
ноиз влачим рев олвер; прис ла-
њам цевнас лепо очницу. Пу-
цам. Нечујем пу цањ. Нис амс е
нипробудио.

88
ТамараЛу
јак

КРУГ

Уз е лис умис в е
.
Ос талај ес амомој аспоља-
шнос т . Рек лис уд аћемив рати-
тиорг а не, кадимвишенебуду
треба ли, али ј еодт адпро шло
мног о, мног ов ре ме на .
Уморнас а м.
Још с амој еданкруг .
Немог ув ише .
Још с амој едан.
AD INFINITUM

89
БранкоЉубој
а

БРАНКО МИЉ КОВИЋ

Поезиј
ус в
ипишу , атакође
и прозу. Само преј акихре чи,
кадрих да убиј у
, нема. Чак и
оништ опе вај
у, вишедоприно-
сес ирома штву ј асноће, него
шт омупркос е. И цвећејеиз г
у-
билохраброс т
. Ниј евределони
смрћупрот ивс мрти, јеровдеје
свакобуђењеуз алудно.

90
МиљанаМаринко

ПОДСТРОБОМ

Делимичнот евидим, аде-


лимичноиј апос тојим. Затре-
нута
кна снема...
Одједном сепој ављујеразу-
ларенагомилаљуди... Суноврат
унашус амоћу , нач иј
емс едну
налази масас ве т
а који урла...
Ондаопе тсамоми...

91
ГоранМарков
ић

SMS

Штат и радиш уов осне но


новембарс којутро? Добро, није
ј
утроне гоподне, и ниј енов ем-
барв е
ћј у н. Видиос амт еданас
упролаз у , билас иус в
ом аут у
,
парек ох, дат ис ејавим. Немо-
раш одгов орит и. Ћао!

92
Илиј
аМар
ковић

Ј
ЕДАН

Нулај ебројј едан. Једани


ј
еданс ука оједа н. Ус твари, ј е-
даниј еданс удв а,али– ј едва.
Доброј едокс уј еданиј едан
два. Међут им, пробле мис укод
одуз има ња. Докиг рајуједанна
ј
едан,доз воље ниминусј еједа н.
Нарав но, резулт атј еис под
линиј е. Кадс ес абе рудв аброј а,
добиј ес еједан.

93
СавоМартиновић

ИСТИНА

Звала с
еКрис тина. Има ла
ј
ек рупнецрнеоч и. Људис ује
гледалинетремицеуочи. Толи-
кепог леденијемоглад аиз др-
жи. Одлучилајенешт одаучи-
ни. Променилајеимет акошто
ј
еиз брисалапрвадваслова.
Отадаљудијенерадог леда-
ј
ууочи.

94
Род
ољубМаџар

БЕЛА СЕНКА

Црни чов ек је иша о ули-


цом. Нијебилочу днот ошт оје
онцрнв е
ћшт ојење гов
упој аву
пратилабе лас енка. Гледаос а
м
гадокниј езаша оиз аугла, аза-
тимс амнас тавиос војим путем.
Мора м дакупим х леб, мо ј
аже-
наобожав ацрни.

95
Влади
цаМи
ленко
вићВлај
че

Ј
ЕДАН НАГЛИ ПОКРЕТ

Жилетј е пролаз ио ла гано


оставља ј
ућииз ас е
бенет акнута
прос транства. Биој едоброу хо-
дан. Увекјезна ог дегапутв оди.
И ве ћ кадј епрос то от
упе она
свет о, ј
еданнаг ли покре твра-
тиомуј еосећа јошт рине.

96
Милош Миливој
евић

ЧОБАНИН

Чобанин ј е имао в елико


ста
доов аца. Бринуосеоњима,
хранио их, ч ув
ао. Ипак , нико
нијеже леодаку пињегов еов це.
Вала, ниме нинет ребај
у.

97
Але
ксандарМил
инков
ић

СКУПО И Ј
ЕФТИНО

Узболиврис аку морнепо-


родиље ј ош ј едно живо биће
дошлој енас вет. Бабициј етре-
балос амонек оликос екундида
бебу неприме тно с клони. Не-
роткиња , кој ајес илно желе ла
дете,з
ањуј еплат илат рихиља-
дема ра ка. Из безумље нојбио-
лошкојма јцида лис упа пирна
којемјепис алодај ењенабе ба
умрла на порођај у. Пот пуно
бесплатно. Ов огапу тајејефти-
нопрошла .

98
ЗоранМилић

ТОПОВСКО МЕСО

Дај
темикилогра
м пеша
ди-
на
ца,безкос
тиј
у!

99
ЉиљанаМи
лос
авље
вић

О МАЦАНУЈЕРЕЧ, КАДТИ
КАЖЕМ…

Сиво плав , ба ш плав . И


округ ао. Ма зан. Миломег леда.
Волиме !
– Ма , свес и блесав! Са
осмех омодг овара м.
– Кодат ема зи, т
олик
ог …
Легао, затвориооч ииче ка.
Маз имме канит рбушчић.
Видим, ба ш бидамег риц-
не. Сме шка мс е.

100
ИлинаМилоше
вић

ЧАЧКАЛИЦУДРЖЕ

Не
киузубима.
Не
киуочима.

101
Томис
лавМилоше
вић

ЧЕКАОНИЦА

Одмахс ев идидас уве


ков и
крозњупрола зили, аонасени-
ј
есмес т
апоме рила. Кадгодс е
враћам уз ав ича ј
, ув
екпрође м
крозњу, сана меромдаобиђе м
свој
епре тке . Кућапоредпруг е,
аонире дов нос враћајуус тару
чекаоницу.

102
Ј
еле
наМилуновић

ИЗМЕЂУ СВЕТОВА

Осећајот уђе ности, не при-


падањаникомеи ниче му. Ов о
нисуправ и људ и. Мојпроз ор
неглед анат ала се. Му зиканиј е
онаквак акв ус ам у мис лима
слуша ла. Киша на мом лицу
нијет опла, лет ња . Ме сец ниј е
пуни с вета о. Овониј ес ве
тк а-
кавз амишља м, ов ониј ежив от
какавже лим.
Одла зим. А дали ћунаћи
замишљени с вет? Зас тај
ем,
окрећемс е.Св ис ув е
ћот ишли.

103
Ј
улиј
анаМилутинов
ић

МОЈОТАЦ

Гледакај
сију. Крошњасле-
таподс етинас в
еже опрануко-
су.
– Онеприв рхубржезру…
Ближес уБог
у.

104
ТањаМилутинов
ић

ПОСЛЕДЊ А ВЕЧЕРА

Pizze субилебаш поз ама-


шне . Саодличним апет итом је
слис тио своју, аз атим и пола
моје.
Пошт ојез авршио, з а
валио
седаолак шав арење .
– Хоће моли с адд априч а-
моона ма? – Упит аој егладећи
трбух .
–?
– Ка кошта ? Пат одај его-
тово.

105
ГоранМирков
ић

ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ
Ш ПАНАЦ

Подсј
ећа ш ме на Жикицу
Јов
ановића Шпанца (х ерој
НОБ-аиуч есникшпанс коггра-
ђанскогра та)! Он кад сруши
мост,таријекас ев
ишенеможе
премостити.

106
Ире
наМирчов

ДОГОДИЛОСЕНА
ДАНАШЊ И ДАН

Биој едив анле тњидан. Ди-


ван, какот ос амоуприча мадан
умедабуде . Црвенкапајев есе-
лос какућући ишлабак ик роз
шуму, а онда с уј е прес
ре ли
партиз ани.
Нарав оуч ениј
е: има да на
када ч ове кз а
жали шт о ниј е
среов ука.

107
Ј
асминаМитров
ић

ЗАКОН

Сањалас ам дас умипрс те


одсеклисатаром. Нис ам осе ти-
ланишт а. Прстис упа лиучи-
нијупунумогбола . Осим к рв и
нисамв иделаништ а. Црвеним
окружена покуша вала с ам да
пронађемс војепрс те. У болни-
ци ми ре коше да им ј е жао,
остаћуинв алиди ј ош даниј е
вределокрасти.
Азаконка оз аконв ажис а-
моз аонекојеук рађиухв ате.

108
МитарМитров
ић

ЗАДУШ НИЦЕ

Прошлене дељебиос ам на
гробљу . Сасобомс амносиов е-
ликупраз нут орбу.
Ево, већ неколикоданани-
самна вра ћаодоконт еј
нера . То-
ликос ам с ит, с
амоштонепук-
нем. КаоЈ анкоодСурут ке.

109
МиланМицић

ВАВИЛОНСКИ НОЖ

Живеос ам нековремек ао
приборзај
ело.
Биосамк ашик аурес тора-
нубрзех
раненакрај угра
да.
Нисам изг
ле даокаов реме,
атосамбио

110
КатаринаМишо
вић

ПРВАКАФА

Иакос мо с ев е
ћ били по-
здравилии ј ак ренула, из
а шао
ј
еипита омехоћулисњимне-
гденака фу. Пит алас ам где; и
рекладах оћу.
Кафа ј е била г орка и од-
вратна, на равно, јерјаиначеи
непиј ем к афу, алиуовом с лу-
чај
унис ам ималахра бростида
пров е
ра вам дали ми ј епоз ив
биоупућенз богка феилиз бог
менес аме .

111
ИљаМишуровић

ДОК Ј
ЕЈУТРОПЛАВО

Штарадим ка дс вепослове
зав
ршим. Док д руг и устај
у, ј
а
лежем навлачећи с ан да ми
преприча претходни да н који
самсњимпре спа вао!

112
Крис
тинаМ. Млад
енов
ић

ДЕЛФИН

Ја
о, ба ко, шт омеболипрс т
!
Аме неле ђаболе,синко.
Аме непрс т.
Аме неле ђа.
Прс т!
Леђа.
Прс т!

113
Драг
анаМокан

ДЕЧАК

Сапланинас ес пуштами-
рист оликопо з
натЕдг арукоји
жму рећки покушавадаопипа
све
т. Силаз
ипола ко,каонат ро-
тинетуподмазанихточкова.

114
Ел
аНаиб
и

ГДЕЈ
ЕГРАНИЦА

Некадас т
вари, кадапочну
да гу
бе првобитну чар, т ре
ба
пресе
ћи, а некада стрпље њем
доз
волитињихов укорек туруда
бипонов обљеснуленео чекива-
нимсјај
ем.

115
Анас
тасНас
тев
ски

УПАРКУ

– Свејепоз аконуикадј а-
бука падне саг ране , отпадне
листусредлета, покв арис есла-
винаипла виоколо, аов аклупа
ј
епрљав апо не чије мз аконуи
онодвојештос ељубе ,в идиш.
– Видим.
– Видиш?
– Видим.
– Заштолаже ш?
– Кадсуотишли?
– Преполас ата.

116
Над
аНе
шин

КУПАТИЛО

Оде м даопере мз убе. Док


сам ихис пирала, угледам сеу
огледалу.
Нас мејемосе. Иј а, ијата-
мо. „Паг десити?”Ба шс еоб-
радујем. „Евоме,тус ам.”
Сме шка мо се. „Как ос и?”
Ондас етајмојликт амоз апла-
чеиј амуок ре
немле ђа.

117
Ве
раНе
шић

ПРВИ МАЈ87.

Приближа вас е. Ос ећам. И


дрвећеоз еленело. Стој им уЈ у-
жном бу левару. Изаут обуса29
излазеТе ткаи Те ча. Одла зимо
до с т
ана. Пок лони на с толу,
ментол-ликер и колачи. Из не-
нада се појављу јес ветлост из
фото-апарата. Трубачи круже
улицама.Не понов љив о.

118
КатаринаНик
ић

ЋУСКИЈ
А

Напоме на а утора : Ћускија


ј
еме талнашипк а, ма лоповиј е-
наи рас е че
нанај едном крај у.
Аков ам изопис аниј еј ас
ноч е-
муонас лужи, з нај тедав ам не
бибилоништ ајас ниј енидај е
видите , зато ћув а м и тообј а-
снит и. У пит ањуј еј е
днаре тко
ј
еднос та в
наа латка , толикој ед-
нос тавна, дас еможере ћипро-
ста. Служиј единодабис епро-
стиљу дисњомпоре дили.

119
ДанеНикодиј
евић

БЕЛЕ НОЋИ

Беленоћинис убе леак ос е


уњимара демра чнес твари. Не
верујемдаимаикокониј еимао
барј едну Белуноћ. Раз уме т
е?
Ча книБoг . Блесав
о, алит а
чно.
Понав ља м, пот пунос игуран, ни
сам Бог , пошт ојенеде љуу зео
заодморс т ворившиов акомра-
чанс вет. Па зитито… Бе лане-
дељаз аодмородђав олс когра-
даз аодмор?!

120
Вале
нтинаНиколићРадив
оје
в

НА КРОВУ

Св е, кажу, почињеодте ме-


ља : к ућа, љуба в… паиприча.
Јединој емој апричапоч елаод
кров а.
Саг ра дилас ам јепопев ши
сев ис око– накров , удаљив ши
сеодт лаире алности, алинес а-
мав ећс ас војомпричом.
И… ос талес монакров у, ја
имој априча , мождаз а
уве к…

121
ЗоранНик
олићМали

СУМЊ А

Пит а осам приј ат


ељадами
каже ис к
рено, ка квесу моје
приче.
„Прич есути, причесути…
каокоз ј
ибрабоњак !”
„Ка кока окозјибрабоњак?”
„Пае воов а
ко, онесуцрне,
маленеиника кве”.
Одт адасумња м.

122
Слав
каНиколић-Бал
тез
аре
вић

Ш ТА Ј
ЕЊ ИХОВО А Ш ТА
НАШ Е

Окомипучинуре же . Крик
галебаизт амеот кри мес тона
комриба рилове .
Удубиниг лада нка ме нг ри-
зе пау чинас ту мре жу , ау лов
крадом г ута. Око з асиће них
уста, с
ка ме ње на, зг ус
нут акрв…
Леде на, ка ов ино из а мфоре.
Морс к
ез ве здераз игране, мес е-
чинууколоприз в
ашеи, ником
небе шеј ас но– шт ајењих ово, а
шт анаше .

123
КатаринаНоваков
ић

ОЧИ

Нау чилас ам дана слућујем


осећањас војихприј атељач ита-
ј
ући. Св еим пишеуочима. На-
учила с амт ајј ез
ик, прав опис,
грама тику. Ка снијес а
м поче ла
дачит амииз ме ђуредова.
Сада с у промет не улице
мојабе скрај
но в е
ликабиблио-
тека.

124
Лидиј
аНов
аковић

ЉУБАВ

Ника да те нисам в идела,


никадатенећувидет и. Тој
едо-
вољна ситуациј
ада изњеиз -
никнебезбројљудскихприча .

125
Ве
снаОпав
ски

ДВЕ РЕЧЕНИЦЕ

Ов
ој епричаодв
ерече
ни-
це.Тојебилапрва
.

126
Миле
наОрлов
ић

БУЂЕЊ Е

Нов и дан не ра с познаје


м,
само с лут
им Хемерин х од. Са
капа каотресам с нове, паихк а-
чимус новариј у
м, редом(ис под
сваког уредно ис писано име).
Тре бећи сате, сањиво т рошим
ј
утро.

127
Михај
лоОрловић

ЛИЈ
ЕП ЗАЛОГАЈ

Лептирица ј ес летје
ла на
мојпрс т
.
– Силов а
лис умез рикав ци.
Мојакрилас упрља ва. Ах, вра-
тићуим прљав штину– з атре-
перилајеив инулас еуне бо.
Из на д г
лаве с ам у гледао
птицу.Билај ес
ита.

128
Мир
јанаОс
тој
ић

КЛИЗАВИЦА

То нијебилав еликажена,
алиј едобропод носилаживот .
Жив ј
елај еуулици нис ких
кућакој есуиз гледалек аов ар-
ка, привреме на опсје
на. Поку-
ша валаједаот вори кишобран
кадај еметакобориоње нукут и-
ј
укој ујеносилапод мишком.
Поклопа цј еодс кочио, дноот-
пало, писмаи фот ог
ра фијес у
сера з
летј
еле, ничегав риједног
туниј ебило, осим, можда , жи-
вота.

129
Але
ксандарПавић

МАЧ

Ре
чодтрис лов а– мач! Све-
тлуца у мраку српског у суда,
лебдећи уваздух
у. Не видљив и
алхемичарнедоз в
ољав амуда
севратиукорице.

130
Але
ксандарПај
тић

ТРАГИЧНА СМРТ

Уст
аос а
мизкрев е
т а,умио
с
еиумро.Затонаовомконкур-
с
унамененерачуна
јте.

131
РашаПапе
ш

ТАЈНА ДЕФИНИТИВНЕ
ЕЛАСТИЧНОСТИ

Мат ори јесвакогј утрара-


диолак уг имнастику . Ит акого-
дина мас ведосамес мрт и.
– Види ти! – река ој еједан
гробард ругом кадас угаконач-
нопаков а
лиумртв а
чкис андук.
– Нима лос енијеу кочио!

132
ДушкоПариповић

РЕЛАТИВНОСТ

Тамонег
дев исоконамос ту
с
тај
аојечове
к, замишље ниоб-
г
рље нмаг
лом. Рекагајевиде
ла
исиловитомупох рлилаус у-
с
рет.

133
Анђе
лкаПаунов
ић

ИМЕ

Нак онрођењадиг лис усеу


ваздух . Глас но с у изг
ов орили
мојеимеЛа зар, каодајеупри-
званом име ну с тв
арнаприс ут-
ност . Ваљдас еродихуЧис тој
земљи. Зашт омеондаве ковима
пок ршт ава
ју?

134
МиркоБ. Пе
тровић

НОЋНИ ДАН

Постој
але с у, ипак , мачје
очи, кој
есувиде лек розводу . И,
мадас успороодмот а ва
лене ви-
дљив оклупко, њих ов азнањас у
билас вимадос т
у пна .

135
ТамараПе
тров
ић

ГДЕТРАМВАЈ
И СПАВАЈ
У

Ноћ ј е неоче кив ано ду га.


Хла дно ј е, а и пос лед њи клуб
зат ва ра в ратаз а Де цу Ноћи.
Не ки к ажудас уони ду ховог а
гра да: Алими, Чув ариСа моће,
доброз на моДе цуиколик оим
ј
ес рж г ра дада лекаине дос ти-
жна. Как ос ва
куноћкрећууВе-
лик у Пот ра г
у, а ли их Су нце
уве кна дмудри. А мипре поз на-
ј
е мот угунаше г аг ра да. Њ е гов
пла чј енашаму зика . И че камо
зорукој унампокла ња. There is
a light that never goes out!

136
Урош Пе
тровић

БОЈ
Е ПРАСКОЗОРЈ
А

Савет
: Акопишет енек ули-
терарнуформу, немој те никад
прв онаписа т
ина с
лов. Великаје
ша нсададанимаг леда теуње га,
безика квеиде ј
ештадана пи-
ше теиспод.

137
Де
јанПе
ченовић

ТУГА

Пуцк етафит иљ текупаље -


несвеће.
Бори с е пламе нсажутим
вос
ком нат опљеним конце м,
повиј
а ј
ућис еподкрет њамав а-
зду
ха.
Пламенпола којачаивоса к
сетопи, г уби бој
уи котрљас е
низсв е
ћук аосуза.
Тос в
е ћапочињедаплаче .

138
Никол
аЧ. Пе
шић

МАГЛА

Син, доктор наука, дошао


на с е
ло да помог неоцу. От и-
шли сма гарцем упла нинуда
накупедрв а.
Магла пала. Не види с е
прс тпредоком. Св исеиз губи-
ли. Кућис ев ратиосамог лупи
магарац.
Оцаи докт ораотишли да
тражес ељаци.

139
Св
етл
анаПе
шић

СКАРАМУШ

Сања мс ебеуцрном кос ти-


му с карамуша. При т ом с ам
свеснадас а
м ликизј апа нског
кабукија. Публика ми фре не-
тичноаплаудира , смејес е, док
ј
аус узамапок ушав а
м даобј а-
сним д анеприпа дам к оме дији
дел̀арте.

140
ВањкаПоњавић

ТИШ ИНА

Одка кос ире клапос ледњу


реч, мени нерас тубрк ови. Из -
гризао с ам их з адржа вај
ући
својећут а
њека кобихчуотв оју
тишину .
Зашт ос мос тавили туђину
ус рцаићу тањенау сне?
Хај
дедапиј емов иноизз во-
на!
Хоћу дами ра стубрков и,
датиихпок лонимз авечеру.

141
Але
ксандарП. Попов
ић

ВИСИНА

Намрг ођена сив а планина


висок оуоблацимаос талајеиз а
њих.
Крше вити, изборани г оро-
ста
сне мојепос матраодв ој
ицу.
Ника даимне ћеопрос т ити
штос уга надвисили з ас вој
у
мизе рнуљуд скувис ину.

142
Драг
анПоповић

ПРОЗОР

Свет лас егас


еит ребалоби
имати мачј еочи; или умра ку
напипа ти, оно што пожелиш,
уснама. Же лет
и, непре с
тајати:
само кап ме да најезику биће
каолампа.

143
Ј
ованаПоповић

***

Нек ојеј едномнаправ иов е-


лик огме ду. Даниј ела гај еј ако
воле ла, паТања , паИв ана. За
Јовануј ебиос леп, алимуј ема-
мас ашиланов еочи. И т адај е
таконес аврше нбиој ош дра жи.
Пос леј ебиоНађин, паНе нин,
ас адаг аз аЛу кув ишене ма . Пу-
нос еда вао.

144
Не
венкаПопов
ић

ПОЧЕТАК ПРЕДКРАЈ
ЕМ

Прођошес вира
чи.
Стањис езовгочас вираче-
вог.
Одера дос
на невест
а... аја
оста хдај ез
амишљам.
Пребрзоутрнууслух уиис -
троши с емлак анамераљудс ке
доброт е.

145
Влад
имирПрог
овац

НЕРОЂЕНО ДЕТЕ

„Вој
ници!… Ј уна ци!… Вр-
ховна команда из брис ала ј е
наш пукизс вогброј ногс тања,
наш пук ј е жрт вова нз а час т
отаџбинеиБе ограда. Вине мате
вишедабрине т
ез ав ашеживо-
те,којивишенепос тој е
…”
Јаса
мј едноодне рође нед е-
це онихкој ис ужрт вовани з а
част отаџбине и Беог рада. И
питамс е… Пит амс е,к ојеимао
право да з абра ни да с е ро-
дим?…

146
ДушанПуача

САМУРАЈ

Уђохј ајут
росуЦ-ма рк ети
видимоноштос еневиђас ваки
дан: пензионис анис аму рајс ец-
кас аламунаод ељк усух оме сна-
тихпроиз в
ода.
Уг лобалномс ветујепокре-
тљивос траднес нагена з ав ид-
номнив оуамој ез адовољс т воје
велико.И мис моде ос вета.

147
Не
венкаПупе
к

ГРОЖ ЂЕ, ПТИЦЕ


И БЛАТО

Уу скимулица мана ше гна-


сељау мјест омалихку ћаубрз а-
ноничуз град е.
Ју
черс ус ру шилилиј епуку-
ћус амалим дв оришт е м. Сусј
е-
дами ј еј ош ље тосре кладај е
власникумро. Одпочет казиме
дијетеиј ачес тос мот удаше т
а-
ли. Гледали и с луша ли пт ице
какос егос тенане обра ном гро-
жђу.
Сада ј е ос т ала с амо х рпа
цигле, даске , прашина , блатои
букака миона .

148
Ма
јаРад
анов
ић

ПРИЧА

Папирј екрут. Ивећјепар


путапук аонамес тимагдеј
ене-
шт о наглашавано. Мислим да
нећеиз држатице лупричу.

149
Ми
хај
лоРадив
оје
вић

ФРУСТРАЦИЈ
Е

Опе ткас ним, већј еполас е


-
дам. Ба ш лошез вучи, поласе-
дам, бољеј ешес ти триде сет
.
Маданит онез в учибаш фино.
Дас ејапит ам, говорилоби с е
ше сти пиринач, ме ни с етако
башс виђа. Мис лим, шт одане ?
Зна чење ос тајеис то. А ја бих
лакше з апа мт ио. Поне кад сам
стварно ис фрус триран шт ос е
ништ анепит ам.

150
Пе
рицаС. Радов
ић

***

Самоне коликомину тапо-


шт ојепрочит аопос ледњис тих
пес мез акојуј ере каодај епо-
све ћенањој, дозволиламуј еда
ј
ој ра з
голитиг рудиидаподпр-
стимаос е
тив лажнос тње нетај-
не.
Нешто ка сније, пуне ћи јој
бедра, почеој едаос ећак акога
свевишез амарадапамт икој ој
од њих ј екој у пе сму в ећ чи-
тао…

151
Вас
аРадов
ановић

ИГРА

Мирист вогтелаис пуниој е


собу
. Играпочиње . Одмогдо-
дираТвојажар-птицас узи. Ру-
жасебуди.
Уздрхтаојемесе цсанаран-
џиногцветадокскидане ктар.

152
Ј
еле
наРакић

МИСТИКА

Пос мат ра лас амтри слике.


Свесубилеис т
е,нањимај еби-
ладевојка. Пит аласам уметни-
казаштос еделаз овуФЛАШЕ
каданањимане мабоца.
Ћу таој е.

153
Нас
тас
јаРакић

УМ

Несталој е.Мождавишене -
ћеплака ти. Никонеуме:с риче,
разноси, бацаупра хвећпо с
то-
ј
ећу хармониј убожа нскогсле-
довања. Aurea Aetas? Опетнек о.
Поносно и љут ит о просив ећ
постој
ећи Апс олуту нес вес
но.
Вишеник о непла че. Чувара-
зумнос ећис мрт. Нешт осечек а
ј
ерс ене шт ос пре ма. Нико не
зна.Умче ка.

154
ЗоранРа
онић

НЕБО

– Овамојенек акотмурно, и
облачноиније, напорно. Ака
ко
ј
етамо?
– Појманемам. Јаимамс во-
ј
ене бо.

155
ЉиљанаРим-Ж ив
ков
ић

ХЕРМ ЕТИЗАМ ОБМ АНА

Лакој ез нат ишт ас еде ша-


ва. Тешкој едоз натишт ас ене
дешава, ав ећс еу велик оде си-
ло.
Зашт ос моОч ајни? Упоме-
нут ом с лучај у, кључ ном, баш
затоштонез намок адас еоно
стварно в ажнодес ило. Нас ре-
ћу,оча јов ев рстема локог аобу-
зима. Нане сре ћу, сведруг еоб-
лик е обмана очај а ис црпљуј е,
алиопе т– ма локот оз на. Зато
ј
еЛажј ош у векКра љица.

156
Драг
анЈ
. Рис
тић

РАНОРАНИЛАЦ

Уста
оје, ај ош нипрви пе-
т
линис уза
пој али.
Уста
ој е , ај ош ни је
дан
а
утобусниј
ерадио.
Уста
оје.
Уста
ој е, али с е пре
доми-
с
лиоиопе тлег ао

157
Хе
рце
гРог
ић

НЕ ДАМ ВАМ БРОШ

Ак о одличј а могна рода у


насз на ног , изваног, орд ењев а-
шет ума чипре в
оде, нез намс в е
којимпов одомиукој ес в есврх е
не, к аоБРОШ – Ш т оми г ас
хаљина, ру вана шега, к ида теи
лопов скитрпа теумрак ?!
Вала , преили к ас ниј е, с
ки-
нућув амиду гма дсаг аћапаз а
раз лику од људи, хе рој а или
нас ,в ибаш брош нат ом ме ст у
нос ит е! Одме неличнот олико.

158
СинишаРудан

ИЗЗБИРКЕМИНУЛИХ
ПРИЧА

Пос т
ојаојеје
данчов ек…
И акојеодт адапрошлоч е-
тири г одине, пас му ре довно
дола зи на гроб…нес хва
тајући
да, ус лучајудај еонпрвиот и-
ша о, газданебиника дадошао
сас вој
имнов импс ом.

159
Не
мањаСавић

АЛАТ

От вориос амог ласе


. Ма ши-
неиа лати.
„Прода ј
ема паратз ава ре-
ње”,шифра:„Желуда цвишка ”.
– Тониј ет о, з
акључих . Ме-
ниипакт ребадруг иалат.

160
МиланР. Симић

ТЕШ КА ТУГА

Мариј у Ант оа не ту љуби


тамнича р. Затворе ница ша пу-
ће: „Ималас амос а мг одинак ад
меМоцартз апросио…“
Тамничар, којис еос ећана
прокис лучорбуи к омес уочи
заслепље не белином Мариј и-
нихра сутихгру ди, одг овара:
–Јеб’отеМоцарт !
Други т амничар в улга
рно
ружан, на ме т
ар од њих, ма-
стурбира.
Даубиј евреме !

161
НаташаСиме
унов
ић

ПРОЗА

Прича типрич алици.


Зашт ос имиушлаупричу,
причалицеј една? Те
шко ми ј е
дапочнем. Ето,з
богте бемора м
сададаз авршим. Пре стани да
причаш!

162
Влади
мирСимић

***

Да имам т умор, Нинос лав


би сезвао. Сличанби биомој
Нинославмени: с итанимрша в,
и увекг ладан, безв
оља н и не-
спремандаубиј едомаћина. Ле-
побис мос есла га
ли, мојНино-
славија.

163
Се
рге
јСкорупан

НЕПРИЧА

Маштаимај адавам при-


ча
мпричу. Машт
ајт
е!

164
Иг
орСолунац

ВЕЛИКАСЦЕНА

Замишље нопос матрам жу-


љевенањеном длану. Она, љу-
боморно, мојес ав
ршеноне так-
нутешак е. Угардеробис мопо-
меша ли кос т
име, а ли са
да, на
сцени, ка
сноје .

165
ЗоранСпас
оје
вић

УСАМЉЕНО ДРВО

Вра ћамо с еизлов анади-


вље с виње . Друм ј е прав као
стрела. Сва с вет
ла нане бу су
угаше на. Пева моколикона сгр-
лонос и. Уса мљенодрв опрела-
зинана шус т
ранунеоба зиру-
ћис енана с.
Одупирем с еов олан с
ти-
скај
ућипе да лукочнице.

166
Влад
имирСпре
мо

МОЖДА

Онаионс еволе . Ја
коич е-
сто. Сталнос едржез арук е, за
ног е….. небира ј
уз ашт а. Неби-
рај у мес т
о. И г одинама т ако.
Тех никув ође њаљубав идоте ра-
лис удос аврше нс тва. А ч увају
се. Преду зима ј
ус троге мере.
Ув ек. Ништ а непла нира но не
смедаимс едеси.
Мајко,ма мааа а.
Оче ,т
атаааа.
Дозиваив апине рође нод е-
те. Њ их ов
о. Надас еис т
репи.

167
Ив
анаСре
ћковић

ИЗБРИСАНАПРОШ ЛОСТ

Не ок ре
ћи с е! Прошлос т
смо г умицом из брисали. Срце
олов кеј еодав носломље но, не-
чиј ом туђом г решком, изне ха-
та.
Зас адашњос тимаш папир,
узолов кукој ав ишенез нада
пише .
Прес авиј папир, на прав и
авион и с лободно гапус ти да
лет иис предт ебе…!

168
ЖивотаСтанковић

С(Ф)УРОГАТ

Некадасуљудибилиодк р-
ви, мес
аикос тију, асадај
ес ве
самапрот ез
а, речере инка
рни-
рани робот ре инкарнираном
АјзекуАсимову.

169
Св
етл
анаСтанковић

ИСПОВЕСТ

Година
мас
ам наис
том ме-
с
ту.
Људи кој и пролазе поре д
мене с абла жњив о ме гле дају.
Децашкраба ј
упоме ниииз но-
вамибушев ећодавнопропа ле
гуме.
Али на јвишеменерв ира ј
у
голубови. Умомце ломжив оту
никониј етоликос раопоме ни.
Затов ерујем у реинкарна-
цију, укојојћуј абит иголуби
сратипос вима.

170
Мирос
лавСте
фанов
ић

ПОСЛЕЧЕТРДЕСЕТГОДИНА

Играјући севатром, запа-


лили с
мо с е
нои упепелуна-
шли иглу што је бака из
губи
докдев
ојкаби.

171
Та
тјанаСте
фановић

ТРЕПАВИЦА

Заврну лами с етрепавица


премау нутрашњојс трани ока,
павириунут рарадознало.
Ем в ири бе
зпита ња, емг а
боде, онакоошт ра
, ка
дг одјојсе
ћефне.
Бешелиов опричаот репа-
вици илиокомшиници пре ко
пута?

172
ЖиворадСтој
ановић

Ј
АСНО И НЕЈ
АСНО?

Раз
умем даима вицев аса
брадом и онихбезбраде, али
ми уопшт енијеј
аснозашт оје
прич ај
едногнашегбуду
ће гно-
беловцаћосава
.

173
ВитомирТе
офи
ловић

ПРАВДА

– Из вин’те, – упит ахпрола-


зник а, – т ражим Пала туправ -
де?
– Не бих з нао даВа мк а-
же м.
– Упит ахдруг ог , т
реће г, че-
тврт ог… За чудих с ешт о нико
нез наг деј ет ове лик оз дање, а
зна дохдај еблиз у. Најз аддобих
одг овор:
– Па лата пра вде ?! Ка кв а
пра вда ?! Мис лит енас уд? Са мо
пра вој ош дв ест аме т ара.

174
Пав
леТе
офил
овић

КАКО СУНАСТАЛИ СРБИ

Биле двепра-пра-пра-пра-
материј
е.
Марш упиз ду мат
ерију
! –
речепрвадруг
ој.

175
Радос
лавТил
гер

ДОГОВОР

– А?
– Аа !
– Ммм... 50?
– Аа !
– 100!
– Ммм...
– 200 ?
– Ах а!

176
Робе
рт Г
. Тил
и

ПЕСНИЧКЕИСТИНЕ

Ст алаједак ре ћедамела-
ганос влачи, анамој упитнипо-
гледтихомеупит ала : „За рне
же лиш бит ив ољен?”Неже ли
свакобит ивоље н. Тој еједнаод
мног их предрас у да и општих
мес та у људс ким з аблуда ма.
Јер, ј
ак ојете шкобит ив оље н.
Мног от еженег о– во лет и.
Тоз насв акипе с ник.

177
МиланТодоров

ЗНАЧАЈПЛОВИДБЕ

Пробу дио с е рано с аг ор-


ким у кус ом у ус тима. Боца
Вранцабилај еизв рнут а. Пре ко
наслонас толицеле жа лес упла-
веморна рскепа нта лонеи пар
црних женс ких чарапа. Из а-
ша ој енате расу.
Далис инек огубио? – пи-
таог ај
еј уч ечланброд скек оми-
сије.
Не,ос имурат у.
Запалио ј ециг аре ту. Не ко
муј ене ка дрекаоданиј ева жно
жив е ти. Важној епловит и.

178
Ј
асминаТодоров
ић

МИСТЕРИЈ
А

Гу
бим ра з
ум под облаци-
ма, покушавај
ући да схва
тим
св
ојерођење,смис
аожив отако-
ј
ижив имисмрткојаче
ка.

179
Де
јанТофч
евић

ЖИВЕЛИ, СОКРАТЕ

Зна т елионока дас ууСт а-


ројГ рчк ојос удили Сокра т
ана
смртј е рј екв ариоомла динуи
говорио прот ивбог ов а, пот ом
газат ворилиуће лиј у, аонод-
био помоћ приј атеља кој ис у
дошли даг аиз баве, пак адај е
доша о кув а
р с а ча шом в ина
отрова ногмле веном куку том и
пружиомуј е? Знат ели шт ај е
тадаре ка о?
Рекао ј е„ Жив ели!” , и по-
пиој е. Иак о, можд а, ут ов реме
нијевла даот акавобичај .
180
Рад
ош Тошић– Кала

ПЛАНИНА

Сања хв еликис ан. Планину


серпент ина. На врхње ногВрх а
беше Камен. Пла нине Ма ла
Планина. За гледам с е у Њу
препоз навшис ебедас ам годо
изнад појас а, већ скоро с авиз
небескогморава диофра гменте
Помпеј еокој ојс унаЗе мљиг о-
ворилидабешес амос ан, мити
легенда.

181
МићаТу
мар
ић

ПИСАЦ

Се ди. Г ле да па пир. Бео.


Празан.
Онда ра змишља. Црно. И
пуно.
Уз имаре волвер. Ве
лик. Ни-
шани. Пуца.
Кра јприче.
И жив от а.

182
Милош Ћипранић

ПЛАНЕТЕФИЛОЗОФА
ТОМАСА РИДА

Ак о с в е пла нете добијају


све тлостодСунца, и ок рећус е
окоње га
, ок ругле,уис тојравни,
пра вцу ка о Земља, ондас ујој
идент ичне . Тес ез апитај
мо да
ли ј е Се рв антес, пишући уни-
верз а
лнубиог рафиј ус вихства-
раоцадубокоута мницамаАр-
гамаз иљадеАлбе ,украодеона-
шедуше , скрив еногДонКихо-
та?

183
Горд
анаЋул
ибрк

ЖИВОТ

Чов еккрцкас војепос тој


ање
пот ачноут врђенојшеми. Спо-
рос ев учекрозлав иринт ежи-
вотас тв арају
ћи привид в еч
но-
сти, адубок ознај
ући д ајеона
неиз вес на. Он упорно к опапо
ходницимас веукруг , одрође-
њадос мрт иинежуридас по-
зна, јеррође њем знав асколику
истину , али сепрет варадане
знаииг рас енастављадобе ско-
начнос ти.

184
ЗоранХанс

...И ШТАОНДА

Широк ау лица и пешач ки


пре лаз. Ве лик ацрк ваи малец-
никиос к. Лотоис портскапрог -
ноза.Пла в ах емијск
аицрв енка-
сти тике т и. Ог ромнеамбициј е
ит рача кна де.Баксузнекуглице
убу бњуи лопт еупог решним
голов има. Ст аририт уа
лче кања
инов ажаље ња.

185
Олив
ерХодак

ЗАВРШ НИ ИЗВЕШ ТАЈ


И

Нис а м више ос ећа о ник а-


кавукусупот пу номс увомг рлу.
Гледа о с ам мрач ну унут ра-
шњос тв реће , г рубо на вуче не
пре комој ег лав е. Мирисплес ни
и мемлез лура до сеув лачиоу
ноздрве . Кожај епек ла наме-
стимаг дес уј елиз али биче ви
пре тходнихдана. Сапре з
иром
самс луша опов икера зуларе не
мас еокупље ненат ргу. Омчас е
затегла… Свихпетчу лара зду-
жилој ес војефунк ције…

186
ИринаХонић(Малахов
а)

ДЕТЕ

Дете, текрођено, безг оди-


не, безиме на , бе
зод еће , бе
зма-
на... Човекћеодње гапос тати,
ис аиме ном, ис агодинама, и
саманама... Ка дбихмог лајаод
ње гадауч им, анеонодме не...
био би т о лепши с вет. Овако,
бићет о ов ајис тис ве тукој е
м
смоид ос а
дажив ели.

187
Се
надХонић

ОГЛЕДАЛО

Младимаог ледалас лу
жеда
седив ес војојлепоти. Стариј и
бира допог ледали уонаог ле-
далак адс уионибили млади.
Тихог ледала в ише не ма, ас а
овим нов ијим нис у баш з адо-
вољни. Сма трајудајесвес тари-
ј
ебило бољеи ле пше … паи
огле
да ла.

188
СмиљкаЦв
етићанин

ТУАРЕГ

Ње г овпог ледсек ао в одо-


падс пушт анизњенв рат , раме-
наик оле на, аондасена г лопо-
дижеи з арониис подт репав и-
ца. То ј етре нутак кадас ус а-
свимблиз уједнодругом, т рену-
такукомес енаулицимимои-
лаземушк арациже нак ој исен
познају.

189
Мариј
анаЦе
кић

ВРЕМЕ

Нес та ју после дњи т рагови


ноћи: дана с, сутра, пре косу-
тра… Одла зепос ледњит рагови
дана: да нас,сутра, прекос утра…
Губес ес нови надања , губи се
плесв ет ра, губис ес ја
јз везда…
Ас ка заљк анача с овникуиз над
мојег лав еидаљез лок обноот -
куца ва. Че кам дане стануба т
е-
рије.

190
ДушанЦв
етков
ић

ПРИЧА БР. 2

Једногада наз амислио с ам


се ка ко функ ционише с в
е; ја,
свет, унив ерз ум, вискоз ност ,
флуиднос т, љубав , телевиз ор,
олов ка… с авио с ам па пир у
ролнуи он ј еос тао деформи-
сан. Одтаданис амсас
вимс вој.

191
Мио
драгЦв
етко
вић

О ГАСОВИТОМ
АГРЕГАТНОМ СТАЊ У
Н2О или
ПРВИ СУСРЕТ
СА СВЕТОМ

Же лео с ам да дохва
тим
обла
ке. Скочиосам…
Билис увисоко.
Садимамс амомаг
лу.

192
Не
венЏод
ан

ПАРДОН

Ос етиојес трас тсв


ира јући
по тактовима у дараца грома.
Извијао јесвојет е
ло у рит му
првихк апик ише. Помис лиоје
даскинепа нталонеипоз овене-
бо у загрљај. Че каојез годну
прилику. Чекаој едабу депри-
мећен. Чекаој е... ипустиоко-
рење.

193
МиломирШ аранчићЛе
ки

ПРИЧА

Ов ојеприча.Крат каприча.
Причаопричи. Прича, кој ане
лич и ни нај ед нуд ругупричу .
Причане ис прич ана, непре при-
чана,не прич ана.
Прича , кој а нема поче тка
нит и краја. Причабе зсмис ла,
безре да, безприч е. Прича , коју
нет ребаприч ати аниз апис а-
ти.
Ов ојепричаоприч и.

194
195
CIP – Ката
лог
изацијаупу
блика
ци-
ј
и
Народ наб
иблиоте
каСрбије

821.163.41–36(082.2)

Једнос т ра ничнеприче/
(пр ире диоЂо рђеОт а
ше вић) : Бе о-
гра д: Ал ма, 2007. – 196 стр
. : 10 cm.
– (Биб лио тек аСа вре ме накњиже в-
нос т/ [Ал ма])

ISBN 978-86-84023-67-6

COBISS.SR–ID 138201868

196

Related Interests