Sie sind auf Seite 1von 252

(~ Hld1tt)

f(,}dSle ald3(') ~ (~ H1Jl13)Nirban Kirtan Updesh (Hapur Series)

© Gurdwara Karamsar, Rara Sahib (Trust)

l..ffuffi ~: ~~: 3tt=ft ~:

Bat ~: ~~:

9~.?E 9~.?t: 9ct::tI 9t:t:~

R3" E'lffir fRur ;:it H()I~J1t'1 ~ AI r~8 ~ ~ SdA1 Ha ~E l?1d1H3 ~OO~ ~ fdM1t:t cil3T OYEr

1E 3t:Jr fifur ;:ft Hcl1d1tf ~ A'fcl8 ~ ~ ~ d'"ST Hfcl8 ZdH2 ff.Tcar ~ (ti't=rn) 1411 17

~C(IF.tc(:

....

Publisher: Gurduara Karamsar Rara Sahib (Trust) Distt. Ludhiana (Punjab) 141117

visit website of Rara Sahib:

www.rarasahib.com

B1 ~ ~ ~ fitttr tft Hill~Jlf{ (4 wfus ~)

His Holiness Sa",! ~ttar Singh .Ii Mahamj (Reru Sahib)

websilB; '11lw/,rarasaliib.com

~: }f"UT"O~

Fit (OJ t:i d FEr })f3'"ij" fHur tft }-i (OJ' d 'ti

.... ==

ffir H'f(Js

-

-

ft:1QT ~ ~ije'(') BT Hea'

Fit (Jii a H3" E1Ecr fRur Rt 1-1 ~:)1 d IH

.... =:

~Jldl HI fclS ~~

~ P~eEi "M:r r£tiij c}

F()d81(! a1d3() ~

-

tIdH y;:r:if H3 ih:«r fRu.r tft li tJ 'a iff (a 'S I Ai f(J a ~)

-

His Holiness Sant Isher Singh Ji Maharaj (Rara Sahib)

rodS I(! a1a3 (') dP~() ~ ~ foH1::f fi:n.re3" f;::s ~ II

- - - =

f~ ~H3C( l.ffiH ~ R3" 'Em fRur tft }-kJld 1ft d131' H I fuEl ~

~ urtl3" 1W" fea- tit n1Hal?) ~ M;:$1~ld cfld3() ~ ~ ;4dlfcl ~ ~

- - ...

~c:li ~ OJTfeo oft3" a1d3() >'>f3' (J€Jid() a13" y~t3(')i ~ m a1C(ld~d ~ ~-

a-~ g31dl ~I

= -

lEo m ~ wID Wl:ft II it aMfcl H ~))fTl:ft II

'fodSI(! dld3(,) ~' ~, ~-~, i}w §idI31, ~ nB- ()TH it t-rfuw', ~~J1dl, fofd'53I, ~, ()TH iilf<!" ~ ~-3d1a, HRld \:ft ca;IF.I~I(,)31 n1IFea ~ 3" ~ £1t3ldi ~ Hdlfcl ~I f~ ~d~tJ() F8 tft

....

}-kJldlt"l ~ l.Ifi3d H1~() ~ 'ad~l' l1B 'aso1' \:ft feO(Jjd31 ~ ¥ 8Me1 3Hcila ~I l'ifTlf tft ?5" '~ ~' ~ -m~ ?t ilHr ~d131 ~ ~ ~

- ... -

tTFf 8Mftied fRur

Nirban Kirtan Updesh - Hapur Series No.1 fOdijl(t ald3n ~ - Ury;f Hld1t:t "5: 9

(aM!jdl ~~)

1B ;:ft ~ * ~ >is J1lBT ~ fHw a- t1t=r me »b=ft ~ tit ~ tit tft »rcfiHt 901 ~1 ftm ~ 1J<!O ~ ~ i}Ht~, ~, ~ ~ c} ~ ~ Mr $ ore I ~ }){llf tft ~ ~ ~ J3tr 'ij Foa81ct ofIa30 ~ tft ~ >AA ~ ofBt:

Q'd?)i:-

n

J'Jf3OT":-

cro- or ~ ~ ;{or :)

JIg ))fl.RJ'TQ" cxa3' ~ R3' II 11 ()(')1 tftfu- 0' ~ 33" 11911 ~ ~ SlfdC3 W II ~ 0" cffi"fi:r ~ Hot- 11911 ~ II it nrfu" ~tf aa cffiJ ~ II 3T it tftfu- 0' ~}{Tfu>w II =2 II ftE 3~f() HQ ~ ~ II 0Tlf fuor aH ~3afl:t war lIall ~ ft:n.m" Hf3" J1tT Halal II H()ft"l H()ft"l QJO ~ aa1ai 118119

H'QHdI3! ~ FfuE ~ 'M:r ~ ~I QROT, ffS10 ~ H.~M31 ~lrclC!)g tT RH ~ ~I fecI ~ l?fT3HT ~ ~fclC!)g @f ~ ~a1H1 ;:to ~ ~ ~, }fT()l:f ~ lfTl.f3" -Je1 ~ I feR }-fT?)l:f ~ 7> ~ ffix ~ 30R ~ 00 I fEli}fTOl:f ~

- -' - = -

'" ~ ~ n ~ A ~ n n ::""". ~ n.... ....

-e- l~t:I »fT C( leR tT )jl:f ~ ~I clC!)g tl 8t!.d a-a?iT CJI ~ :e :GOB" 00; lea-~

~, fea: ljcf ~I ~ ~ fRHH ~ ~ ftlmfr?ft ~e;:r ft"l3~ ~ ~; ~ ~ ~ 7> Her ~ ~ ;:rfe"r ~I 3i" 3- }fTOl:f 30 tT Her ~ ~,rcldla ~

= - - - -:::

~ a-a?iT ~I feR ~ ~, tJWO ~ H.~M31 ~'fclC!)g tT t=rFf ~ ill ~I ~ 3-

~ tIT BEt M:r ~ fuur ~ I

lJ1a?Y.'-

(j/dale7 cj/dB'<'!7 0J7?Y Cf./dB'e7 :?

~ fi:n:f H f3dla c} ~ dP~() FIBt srit II

- -= -

Slit 3" dll~() (ffiJ cMt ~ fRfu wit "

- -=

fuo ~ oefu cxatr ~ ~ fu?;r HW<ft II

~ ~ J1tT oug (Jfu afar Hfi.rg ~ II em (i1()9 ReT dJl~g Eu" Rtft srtt"II=2:J II"'

'I (>m=fT: a1fuJ ill - 8;>\:)

~ ~ ~ tJ'3f.J1u fER ~ ~ H€1~1 ~ ~ ~, Hel~1 tfTO, Jlil'd, ooa30 i:Xij() tft d 'ale ~ U"I

Q'd6':-

illda'Z; it/da'e; CJl1?Y ij}d8ia;; ... :)

;:rnw aM'!Jdl ~ O(FJ~ ZTI 6(Ml!Jdl: ~ m tft ~ ~ yoW ~ BTO ~ M3" oft3t ~; H1UQ H3gdl, ~, ~ 3" 6(MlJdl fcmr ;:Rr ~1 H3gal ~ ~ ~-~ ~ @Haf ~ ~ ~ A3f4'e1 ~I 33" lJJdf ~ M:r

- - , - -' -

~ m;:rra' SOH ~ ffift, ~ ~ Wir ~ ~., a ZWSliJd I ~ ~ R 1W) ~ t!Fft1

~ ~ ~ (estimate) HeFO( O(Mc:!!dl ~ tffi'-j} ~ ~ tfM" fuur ~; ute fupw-I l'>fTt:J1O ~ r~f4uld f~ t:!t €gHB1 '" ~ il foJ»rr, fa:~-rO( I ft:rnH "§ l..ffiT ~ ~ ~ ~ fi:ra" ijl:r a- fe301 }}fl'(if f~ OHiO ~ Ha€' ~ I niH ffif ~

= = =-

Ntr ~ ~ r~~uld ~ 'tf ill ~ ~ crea- ~ Ff FJTl? ~ ~ ~

u'fc OTE~I H ~ ~ ~?5"tif ofu arell hiR m:r ~ R?)}f ~ ~ fffiS 00, ~c:ii t:!t ~ ~ ~ (estimate) ~-Ho ~ ~ ~ ~, 3i 3" ~-~ ~; F.Rfto ~ ~ oaE, am, 3C6, 3'0(3f4d mffl tffi:JB FM ~ fiN ~ ~ ~ )?fIfu ~ ~ ~ ~ FJ?); ~ Hi! ~ Mr ()T Rw:or ~~, or F.RfRr ~ ~; furr 0J1B, CXHiN, >?Rr}ffi ~ ~I fem m:r ~ ~ ~ ))fTt( fi foda'd ~ oro ()T()(X ?If WB" l.fcJ1C cft3r I nm ffif er Hl:fr fffiJr R'tl?) »fTU ~ ~ I C( MlJidl

-= = -. -

-e- Ntr, fm:r ~ MJ ~ ~ it ill1:!QI()31 ~; OTH ~ fRHoo, »io ~ er d1d30;

fER ~ ill Fik -er ~ ~ ~I

Mg HHH al d a fu>r ECJlT a-r tIOH ~ afi.I Hfu ciI d fa ufu O'}{T II tJfcrr tJfcrr ȣTil' ~ tRrtf ~ Hfq ~ ~ yotOT If~

3i 3" C(~alM ~ Mr mr e1 )-IJ33I, f~ ~ cfur

~:-

jf1}{ Ffh:r ~ CRft i5W liIFr ~ ... :)

~~ ~ij' II fu9 011:f~ ~ II »to m ortft?>Tdt II Hd" ~ ~ gffiJ II a

= . - ::1-:;:-

'I (~HiJWa~- t~o) :/ (raw~~ HiJW a - .?t.?)

s (~ )..f(JW tI - 99\:1.1)

1:ft ij '@a H3" Fa f.lIO fRur t:flli ij I d 1ft (d 13 r HI fu a ~ i M) His Holiness Sant Kishan Singh Ji Maharaj (Rara Sahib)

ftu:r ~ ~ ~ ~ >mfuJ nMe>W, g5 ~ ft:mr HW feR 1!fOT ~ drJ~i Fit; ~ fJ~H3i(') ~ ~ ~ OTR ml {!JfQF.lcd J6(d~d31 'ijTfjT ml feo tffi ~ Ffc1, d1FP" ~ ~ l]3o; tBfQaZd, IDH, nRTffO, ~, Hrue~ I W l1jfQF.lcd 'ijTfjT ml l1it ~ ~ ~ ~ CJlt=r ar,:r ~ Ntr fJw ~ R?5"1 ~ ~ f~(,)Hi.G ~ 1..ISfM6( ~ ~ ~ R?5", it ijTW :er ~ ~:

QTR~~ofr'

H f~, feo ~ AA ~ Ntr ~ B" ~~3id fC3F.1(,) §jdl~i(') -JE- un; FRf aw ~ ~ 00 f~F.lQ tT; W :er ~ »t~3id m~1 ~ f.a83 "@; f~ @ ~ W -e 9Ol3" R?5", ~ Y[ FfC'>"1 ~ fuF.r3" @f" »fTl..fH ~ f~ l-fTH-~ -e t8-~ ~ ~ FfC'>"1

- ...

f~, feR ~ fi:Rr »ft:r f@ @ ~ §1dl~i(') f~F.I(,) ~ ~ ~ are I ~

cffit, Eo arel 'l<:ji ~ l'}h3(')ti3 m f~ aBO fu(JT 'nre ~ ~ ~'

fffiJ m30 W ~ ~ Eo ~ fuur

lJ1O?iT:-

elM" ;,rif'e€ &- crcft ?i'H EfIi:r ~

= -

It

}jf3f/T:-

(iT}{ EfIi:r ~ crcft ?i'H 8Tt:r ~ ... :)

f~ ~ fc>!J":t(') §1dl~i(') ~ ~ f30 ~ fuur lIifQBcd -;fur ~ FIT) »fa" QTR

~ -

3}:f3' :er ~ ~ ml ~?5" ~ m:r R;; a- yidEU)i oft3t, "Y[! §1dl~(')! ~ ffle:ge,

.c......A rr " " ." fc -Q. Fc ~" .... ~ .:;..

clMl!!dl })fT 101T1l'? ~C3F.1(,) til C5( u<! (')01, ~ l:f3H ~ ~ u I C5(Ml1jdl 0

~ no ~ ~ MJ })fT urE <Tc11 " ~ {!JfQf.tcd ~ Yfi;>w, "C5(M{!Jdl ~ eft ~ 00, feW 1..Isi<!1~r? feW ~ ~ C5(M~dl ~" R, W fuur, "~~ feF.l(,)i(,) >'Wfu ~ RF ~ ~ "6B" ~ F636H CXij"(')" ~ ms-m-, ~ Ha ~(:)I8 f'iF.lci3 ~) ~ C5(M~dl -e ~ H)-fS" WI "

f~ @ ~ a3" l:Rfl-fT3W R?>, §1dl~i(') -e ~ ~ HOI ft"l3()1 ~ 3a tNa feF.l(,)i(,), ~ RS3CSH ~ :er (iT aQ ~; fuR em 'MJ ~df~d3 mIT HO ~I qij)-fT3HT lJijF.T :er Jjlf :GQF.r treHF.Rr :er ~ ~ ~ ~ I

~ ~ 4ltiid f'iF.lc1 a-aa- ~ ~, fe(')Ri(,) ~ fJfR;W tT ~ ~I feaOJ ~ ~ fum.r ~ I feR :er ))fll.@" >lfTlfT "ij(J ~ fum.r "O"tiT I fum.r feR i> C5(5 ~

= = ~ = -

~ ~ mEiW ~I H, feR ~ feo fum.r i@" fMnfr HiEdP, ~ fum.r ft.ffi

tiitdP I f;:W fea- SH3d ~ a- fur SH3d 1.ffJo ~'fur ~I fum.r SH3d ~ fo>wE'f

'I QTfr ~ ~ at ~ Ff§" fu>irrQ II (Ff"I?aT tr "?TO HYW 8 - 9~80) 3

tIT ~I it, f~ .alMal cxac} HOdPl'S3 ~, ~ aoa-, l?ffat>wo~, t"lclll'S3 tT ~ ~ ~ ~; ~ >wtf ~ mlTfe ~ ~ ft::rm.f Hfo>w m~ ~I feJ feR ~ aa1 ~ ~ ~I fffiJ feR tft ~ ,;m ftrJt tit ~ f,:W US' ~ ~ ~ »flU ~ US"r J.ffi"; W ~ ~ ~~ ~ nrru ~ Hco Wi; w }fcXlO ~ ~ ~HCif ~

n .. ~ fi fi~"" ....... ~ ~.... .... fl .... ~~ ........P..,...~ ....

~ ?i HaT?) HO; etJ C~~J ~ »ItT IH~J (.11 (11 ?;:Rf, ,tCSR'?> B" I~JHrll' ~ I;IJ(!;TII'

~ I ~ ~ »io ft::rm.f ~J teFr ~ ~ ~ aR (J?); f~ g(OJlol ~~, ®X ft:mt.rc5t ~ ~I fi:rRHr?;1 ~ ~ ~ ~ ~-re-8BO f~ ~ ~ illElW ~I F& gs ft::rm.f ~ ~ ~I ~ tjicxdl, lBt-tl3T, ~-~ fen ~ ~ »i% ufuo Emf ~ ~ ~; Emf ~ ~ ~, 1.fa' g~j1()l :Ga;3' .~ cre1 r~dM tJO, ~ -a~:er tf3T ~t ft::rm.f: fe(')AiCS ~ ~ l]cf Btt:r FaCJJl ~~t ~ ¥ or~, ft::rm.f Otif -afu Rae' I ft::rm.f ~ tftt.r ~, »fFf3' ~, ~ ¥ ~ ~t H, f~ ~ t1€ ¥ mal'S ~ ~, f~clQ o:rJ~ un '}fa" fumJrt ' ft::rm.f ~ ¥ m- un, ~ Re- "(OJ(), feR a.: ill fUrac!r aan ~ iR tJO; feFf ~ tit ~ aF()c; ~ iR: tJOl feJ f~ . tJ'1(£f mft ~I 3i" 3" F& ~ ))fll..f<!T >wUT mo H1:r tfti:r ~ ~t trft:rw ~ d CJ i ()1: ~

- -.: =

~ @ 00; ~ ~ ~ 8-e- 00; )){aT tffiraT Plif cm-nr,:r-aH f~ ufuo

FRCJ~i 1=& 3 >ifr:r £cE »ffi:r3" ~ ~ -~ wa tit Rif ~ ?R3 ~ CJ?), M rex?) ~ ~: fO(gTa ag ?; fE()Hi(,) l.faT ?fR ~ Ja€1 ~t ?fR ~ ft::rffi.ft fEa" ~ ~I fur

- = = - --

~ ~ ~ a RtJ, €'3<!, <Sdl'S' ~, feM?)I?) ~ F.Rfto tft JjQl ~ fu-a" ~

cxa I H, ~ f~ ~ feR tPH :tfffif a:6"

()i()a ~ ~ (iT fufH ~ Hfu ~ 11'\

it f~ f~ ~ ~CJ'()l ~:

feJ LiH ~ ~ nra ~ 8-e- Be aaa-; t.rfuM' fea(jl(') >'>fTfe' ~ a,

matsH Cffi a-, ~ ortJ ~ 'M3" tJdF~d3 ~ RO; ~ ?>tift H, ~at~'() ~ ~ fEW ~ f~ ~ fuur m, "~~ ~ feM?)I() ~ ~ ~ ~ ~, ~ He} ~CJIQ ~ or giif Fiiflei3 ~, (I)tRf ~I ~ ~ o(l'S~dl -e- ~ Ff}JS ~I " feuo+ ~ otl'S~al ~ ~ ~ ml

R, fem 3"if l?ft:r ~ ~ C}, ffiJ ~ gaMI Cia a-, rec:r ~ ~ ~ ~ lW FrRI trot~1 "ffiW (} So arel ~ Htc (} ~ 'ffd'3" ~, ~ ~ ~ fu:r ~ ~ ~ lj31SOC rna ~ FCO('~l€ mi'; ~ ~ ftp,po ~ M:r fca'~<! et aFEB cfuftl MFa?) l?ffi fcuft ~ tit ~ ?i""df tU-rer, faR ~ ~ }ffi fEo(ldld O(ff ~I

~ .. ~. ~ ~ n ~. ::.. fl n ~'" .. ~_.... ::.. ro

ICU1 Q ~ e clel u, ICXH Q 9"S e (lei U't '!J aBed Q ,ea- (]'Ff 1~IHI11' ~ ijOf i!T,

4

~ fecx l§" 3" yarn, fea- 3" ~ 'l.:.RJ'O ~ tT Jj38da yma:, ~ feAMIH ~' H, fE(f ~I tRJ ~ tiR ftw-r, oft3" Wd" Wd" l:fT fuur ~I f~ OTH ~faF.lcd ~ ~I

~ ~ ~~, ~ 3 fea- (J1"Eft ~ fuR ~ ~ ~: ~ ~ cifaT feaJfcI wenrr ~ ~I fGa", (JTEft ~ ti lo~d ~ l-fTR otif l:f1fEnfT ~ I R, ~ UTEft f~ tfiI ~ ~ Uf1tr ~T;:Rr, fea- ~ ~ l-fTR ~r ;:VeT1

3lHa iiKJRO ~ fea- w ~ >?ill«ft ~ ?; tMt t=titft ~I ~ ~ ~ oJf ?;

= = - - =

m, ~~~~~Wmft~1

~ 3, BEr ~ ~ Bn ~ lj3813d ~I f~iJlM;31 Ba-r, ~ ~ ~ M3" l.P<TI1 lPit ~ ~ tJTdT fea- ~ ~ ~ ~~; ff& Mft ~ Wt!t ~I ~ Mr ~ ~1 miT fdldei I

.. ~ Fc"' ~ A--,...::+ t=:t::.. ,..!:;.:. ... ~ I"lA'"

~ti~, H cJ~~ o a;p W"aT l.fi]l;I; ~~~ ~ ~o ()t:l1dl ~ ~ trad" ~ ~lqT11'I

~ ~ ~ ;:fu;) fenfTO >wfu" ~ ~ -# fu l.«)T;ft f~ 'tJ ~ ()7)- fu;+ ?;

, - - U :::

iotr, ~ Bfunir l?{T fuur ~I ~1 ~ ~ ~ ~ ~ m«:fa or ~ Rfcx>wl >m:fto

f~ ~ 31w UfT()" ~, HTJjffi ~ Uf1tr ~, ~ ~ ~ ()f.l1di ~ ~ t1a'a" "§ex fdmrrl

fea tfHt 3 })1MfcJ\:!1 })1MFcJel f~f.lci3 ~, tfij' mre- 9S or it FrCftI fu(JT m

, ... R • ~ ~ ~ v ~, r. . n r. v 4

~t;_F.lc'3 ~C:cJl, ~~ aM~dl ~ ~ ~C:cJl tRf IEUOT Q leFf ~ ~I m-re- 9S or

tre1

lJTfRiT:-

cur ))fT('e€ ~ crcfI 1fT){ E!J;:r m

= -

"

»130':-

?i'H EfIH ~ crcfI ?JT}{ lftr::r ~ ... :;

tffiT ~dl~i ~ @ })1Mf()~1 })1MfcJ~1 feF.lci3 ~ gfao m-re- otiT It ROITI

...

rC(~Ta f<;3f.{(X) ffi 3 ~ m aET f~ aM~dl ~ ~ ~, R §()IQ ~1 ~I

B'H ?> !8dl~lo ?; ~ ~ ~ (J()I ~ ~ So arel lIifaF.lcd ~ ~ld8ol

= = - - ....

al3T, "~! »rtf tT ~ m, ~ ~ g5 ft;_F.lZi3 ~, H fu' a~a'M B' ~

~I tRJ J=J1"?> m-re- a5 om: treTI fa'trr aac} f~ ~ rode' aac} w?; row fu€t I

= - -' =-

am i1clds'()l ~I " H, ~ fE(J ~fQF.lZd ~ lj'd8o' cit3T ~ H& f<;3F.1o ffi arcJ~

... ", " p. V~......;..I:l... n e-:r;. p ~ v ~ ~ "

BOT, ~ ~ f'iF.lc'3 ~ ~'Io( ~ ~~J' ~ «ide' c(oo( -e11 I~~' ti'e I

~, l!IfaF.lZd arcJ~ ~, "fuR ~ }f ~ })11J1<! 3" 80r trOIS I ~ cl, ~ ~ ~ ~ Ratr a- ~ ~ l]§fT})f ~ Jj31fsa ~ fb>wo fm-Rro Mr ~ ~; l?fat tf;r ;:Rr FIT g FclCS nfi:r ~ f~ -m=r 0F.Rf >ifTfElW I ft:n:r ~ ~ ~

5

~ f. ~~.." <:0. ~.::::..."\. ~ ._......

't:JQ ~ a cl<! (,)ICllrn', }f I~O ~ ~q 'tl3aI3d;~tlI8;St BW, ;: ~

fu})fT ~ UTili 1Rl ~ ~ qrijT fea ~ (I)Tg ~ ~ 5", F~t3183i H& ~ ~I f~ ~ CWcl ~R I" e<fcl<! ~, "~, fE(J ~ 6(Ml!jdl ~ ~ D?)I a (10: I ('1 ~ M3" ffifr ()fI~1al>w 0"Tif ftJ3" -Au 3;r a-, ~ f~ ~ m-m m~ add!' I H, feR ~ QO ~ -er eft ~ ~ HiedI'I

fEH31 ~ ~ fu3" ~ l1fTfi; fcX81Q w&1'\

~ - =

.c ""V .... """

leu C(MlBdl t ~ ~I

,~ p "" P ~£""" "". ~v ...... '"

~t1~ H(fJ~~ a(fJe t'JICJlTn', )-f lea- ~ 3"" (J1f.Pdl ~ ~ l.fERf ~

~I ~-~ m-f, tIm, ~ >wfu ~ ~ ~ ~, ~ BW })fT fuJr ~I ck1 ~ toI:f3" ~ ~ ~ ~ FP-Rfa or "fr FJfcw" I >m:ffiJ ~ 3tw WJ ~ l'}fT ftrr»rr, ftm ~ ~ fu (JiJld i H<!" tT tllN c51Ww ftrr»rr I @Fr HJ;:fl-f 3m ~ ~ i> 3;rn 7>

- <J -:::: ::::::::

mNa" or ~ FJfcw" I "

.... .c "" p ~"..c -;:+ "':::. "" ~

H lEU 8B?) ~ c«(fJe; e,Y)OI, '(JT, I~ aMlBdl tT ~I ~ (JI aMljjdl t I~tj

'ffiff ~ Hf}.p,ft ~ <:reT a '8TJ11 WQ?) a-aa- ~ HO i> feC('dld aao tft & D:tF.l

= - =

--rP-,..~ IT "" P v:::"" ""'..... -CI-,.... .p._.,...~ ........... ~ ~ -=+

0: I CI rn ' C( d (') d II If(JT3' l.fTl.f '(JO, ( t'"'I (J 611 tf8"O 'V" ~ I ac;r , til (") , I ~ rn 'IJ rn ' I ~ ~ ta'l:::B;

f~~, af(JJdl WQ?) '(JOI feuor ~ HO ~ feC('dld aao t1 &f8F.f afunfr O!d()dI, 1..fO feuoT ~ }-f7) feo(ldld otif m~ ~I HO ~ f~~C(lT":I'ld~ld C{O() ~ J1TQ?), fm ~ 3tw ur0 ~, eft? ~ ~ ?)T}f~, ~ ~ ()l}f~; fflHe ft:RR" M3" ~ tT ()T}f ?H ;:rrfenfT c(ddll, ~ ~ 5 ;:rrf~ 6(adfl I "

~ ~ ufu Hf7; aR3' nl(')O( ~ f()~)IM 11911"

3i 3" C(Ml~jdl ~ fcfu" ?)1){ t1 }jJ33 I ~ ?)T}f t1 HfuHr ~ I f~ ~ '(JO:

QJd(')1:-

... :)

••• :;J

f~ ()1}f ~ ~ ~ ()l?)C(" »1~3 id me>IfT, F.fT3r »1~3 id m~ I >?f11.f ffi ~ ()1}f tT ~: ~ Hf}.p,ft -Mr HO ?i feC(ldld ad?) tT ~ ~, mrr ~; iffia, ~, ~ »rfu frl(JS f~ ~ FI7> cfB tVQ- FI7>; f~ ~ ~ ~ a- }-f?) ~ ~ ;:Rr rol fe<qfa HdftF.fdi ~ HO ~ ~ fea tfu:r lffi '(JOI }(?) ~~, 1fe §'a * '(JOI f~ ~ ar3t tfu.ft ~ Wtft ~I ~ 2& ;::rr<!, HO ~ ~ ft I N fea- ffit:Jf R '(JO, 1..fO feu }{TOdT aon ~ I »tFr J=[}f ~ ffirrT ~ fuw.or ~

3CG", 31c(3~d oJf '(JOI ~ t1 ~ ~ ~ '(JO oJfl ~ ~ tft ~ OTH tft 81~Jl (theory) OTH .fm..RJo ~}{TOdT, Her-}{TOdT; ftn1 ~ ~ ()T}f 3" ~ ~ ~ ~ ~ at fuHrf~ tRr ~, ft:re ~ ~ ~; ~ ~ ~ ffi1lf~ ~ ~I f~ cxaa?)T}f ~ ~ nffiaT ~ ~ atit, Hm-rr arit, l.ffEt wit, l.@l wit, ~ ~ ~ adOT, fq~il ~ fSd31 ~, ~ ~ 'tJ fadal ~; feu rHd.~ ?)T}f ~ ~ l?f1"QTa" 3"1 ~ R ~1 aa-- >W=r J=[}f ~ ~ 3i

7

fuwor tit ~ ~ ~I or F.RfRr ~ 3Ccl" 00, or fuwor ~ 3CS tJ?)1 ~, ~, ))fT(JTO, f£~clld ~ €§R31 OT ~ ~ ~ ~I ~ ft:Kft ~ ~ ft.rw:dr tIT, fffir ?3 )if rJ~ 00 -3f 3' al()cs a-aOT m gw Ho ~ -aw ~ ?FI3", (JBtO ~ ~ ao?) cfcrr ~I ~1i ~ o(d'~(! ~ ~ clEf ~ ~H31e ~; ~

:0. n" '"' .... _,+!.... ..... ~ ~ ... ..... ~ -A- f," ft c.......~"' ""

FJCXeT U lea >?fQT l?fQOT QI(J ~, ~'OII Ffg 0011 U ti'<!dll COil ~Iih::a ICVI1' O'?

naa- ~I if, feR ~ ~ ift ~ fER ~ l.J"Ffu ~ aft3r1 WO-ETa" ft:fqt ~ ~ BQijT ~ ~ ill ~ ~E»fT m, »b:f m:f ~ fiitr ~ ~ wadT?XlT1 rXH m ~ ~ ~ fuwor ~ ~ 'S"'"8" ~ ~ ?>tif I ;m:ff 3i fm..ra?> ~ }fTOdT '6( fMtldl

... -

()i?>6( ()T}f l3lfTW' f~ ~ t:lMI~a' ~, ft:rR -e- ~ ~ Et ~ w- »fa" ~

~ ~I 3i" 3" ~ ill ~ fe-J J-ITijOf BWf~) OTH tT ~ ;.)fq ()T}f ~ ald3(') 1 ft:rHo?> ~ ~ rSd31 ~ ~ CttJOT, 0(1d3(,) ~ ~ ffij3" Q ft3-6r• ~ C5(la3?) ~ ~ 'ffiB ii R;r a- ft:rHo?> ~ l'}jFQC(,Ji S<!I§(t11 fclr ~ a'

- ::: - -

QJd?)1:-

MdBn l/dQ'('j I cmtJdl Hfcr

n

}jf3CJT:-

?FJYCI HZIte" wte fiMrw

... :)

... :)

aMtidJ Hftr 0(1a36 '4au'?>' II ~ m.ftbf wre fb>wor II

l')f'lfu' ~ ~ ~ ~ ufu eaam l.rl3' ~ i'J1fse' IIEII'\

C(~O('M ~ Rtr ?)T}f ~ ma-; ~8 ald30, ferr tIT ~QI(,)3i; Hand ~ HO tiMel feaidld ~ t'rrfe>W ~ ~I H, fads1 fza'r a- ~ HO ~ feC('dld C{ij'()' ~, ~'rcl(1!g ~ ~ ~ uat ald3n ~I Ft"lcld' fe~' fof.l6(I}-: ~, foasI<! oat ald30 ~ ~; ~ >'Wlf ~ ~ ~, 9W ~ ~ 31a€' ~I 1.;9' tft €ddl'cl m fetE, H3C('d ow ~ u- ~ ~ ~I

H'QHdI3! ~ -M:r foqJr}fTd' a~; fthJ~' ~ TI, tJTO fun ck a- ~ ~ ~I ~ ~ ~ foqJr ~J >?m fufr yaF.f m ~ 3' fr ~ it mBt ~ 6(IOdI8 ~ ~ '8' m-«fu FrO; t:rcEt ?i ~ ~ ~ ~ ~ FIlfag 110; ~ feW

~ - ..... ........::+ -.._.._ - ... - .. ~ ~... ..:-~ -.-.!+..~.;. ..... .... ~

~ ~tJ { a;r tI~ Q111, 01'<Y, SIt!f.lI(J, FfH'OEf, (",j11J, ~, Tl1MIC ~OlrJ1' 3' ere I nB'a'

?KiT ~; -ijo );fTH i%<W tft Fdl<!3l at ~ m eft ft! H, feR ~ ~ ~ l:fIOT ~I feR ~ ~ tft ~ Hil331, rn UH3t aEt otifl wfo 3i' 3" fER ()'HJa ffi::rd' ~ MJ ftm fHd.~ ~ fun ~ U?l; ~ YMn ~ fuoT, ~e fi.N ~ ~

frij ~ at ~ fEoHlo ~? at ~ H'~dJl? ~ O<:ffl "ijt ffi, R E1} gs ~e»fT, ~ eft ~ farnfr? ~ ~ or ~ ~, ~ eft cfl3r? ~ ~ ?Xff cfl3r1 3i ~ ~ ~ l-fTQl:f JNto qra- c} r~£~)Id, aro cxa- &x (')lGi31 ~; ~ ~, C«fc)T ~ ~I M rcxo t=ft:m ~ :GatT ~ ftSr, ~ 3i" ~ ~ ~ or or cfl3r! ~ 3i ~ ~ BE ~ (JTa" Rm ~I

- :::

tffi ~ ~ ua ~ 11811'

~ tft 3i" Efr futit ~)I M3 ~ ft:W 13 es Iii, B»fT ~ a-; a?fl>?fT ~ a- ~

- -

;:ritr B; f~ ~ ~ ~ fllEdJlI tf3T O<:ff fcw8 mfQH Rtf rea- rGddPI ~ ~ fER

WQl:f 3?) ~ ~ ntff we W ij 'olell Herr l-fTdOT, Herr ~, Rw QR3T fi:rH ~ Qd' fecx ~ Hae' ~; (JO 1ecx -e- ~ ~ ~; fi::roHo, ~ 11=Jmro ~ um- ald30;

n ..... n -A .... ~ ....::.. ....... "'\.: .('~ ~~ ... ::..

leFT ~ ~ t"f?)}f 0 H.<;;!MI ~ t:1 a Ba qol l'}fFf 1111 ~}fI"ijOf l~rJl t:II1'I1' "J

- :::

aM~dl ~"MII

~-~ ~ BHW, H'QRdI3 ! aM9dl fur ~ om=l aM9dl ~ fi:fa otif, ~ mif, >j"J om:, fi:ra" nuT; f~ ~ a1m fuW -e- ~ r;:hJ~' ~ fu"ijr ~, fEFit ~ aMl!!dl fu"Jr t=ritr fr I R, fER a1')J -~ ~ 8B<! ~, HO tft F.fi3l -e- ~, HO ~ tit F[l1:f() ijlcllt:!1 B-1 }j() tT FJ1lJ(') ~, 9t1O 8lit1 R, }j() ~ fER -e- ~ fea'dld cft3r

..... ..... ...... ~ A-,....,. ~ ~ ..... .............:+ ..,.p..... "'" R 8

~, ~ aMB 3"" ~ tj' ~O' It:!j' ti't;; I GO }j() F.P3" ~ Ijql ~lrJ Hae' "JltW

~ Ff1'O?), ~ F.Rfto -e- FJT1:J?) "JO I ~}j() ~ em ~ cffiF.r ~ atJT Ha<!d1? ~ 3- HO ~ ~ cma ~ St3I(d<! ~ }PC'5fRa FfTQ?) ill Jfac ~I ~ ~ '8T8T ;:ft ?5" f~ ?)T}{ ~ 11=Jmro, »Rr m-r ~ ald30; fem HI6 »fT a: at at; H3T~, <W ~ ~ M:r fuo a- fem fi:rcmr R3t , Qjd rHtIT gdl31 HTOdT ~ »n;m tJO ft"lH€, ~ ~ ~E>WI 3" aT aT r~ ~ ~ ~ ~ R3r '~ aMGidl »fT fcI»fT1 £fudld ~

- - - -:

CWf t"[lfc} t"l?)}f H.<;;! M' qo ~ I '

ll'O?fT:-

em wfeff ft crcfI O'H df;:r m :)

= -

n

~:-

mrB7H~crcfI?f1Hdf;:r~ :)

uT, ~ fIHT, f~ ~, £fdl~g ~ 11=Jmro, ofld30 tT ~; Herr ~ ~I f~()A'() ~ ~ -e- ~ ~ ~ a- ~ ~ f1,g tft ilijid n& ~, ~ Ha- or fER ~ R}fS" ill otff Otft; j{ eft C("d7)T~, at om: C{dOT? ft:W ~ ~ Mr (JO f~ ~ ~ ill ~ tR "JOI ~ W-, })fTOT}f ~ ~ 3»r ~ ~I feFIT ~

9

£113ld ~ ~ ~ fu?;f ~ ill ~ (J() ft.7e.aft ~ Mr; fFrrl'e- fAdt!dtD 3' UTR?f gs mff H'QHdI3 ! 3i" 3" ftkl~1 RW Hf::3f:ldl F~ti ~Ir~«i!~ ~ tlFf F~ti .q)fJde' ~, €ill Jjt:f ¥ ~, F.P3' ¥ ~, ~ Wtr ?t ~I ?ifilIDg ~ ~ f& i1Jiide' ~) ~ ?T ~ ~I weft ~ FJJ-If fuR aH ?nJT1 H, RF ~ ~ ~ aer }jH'.~a fr ~ ~ ~, ~

~ ,.. '" ,." A.!;! '" =0...., '" ~ .+.-,. .... ~ _,.;.......A. ~ .... ~

gC{ Q trE, cede' u; ~t:! t(3T Mdlt:!' u, ae', tJlt:f eM ~ ~ (HJI H'tl IHOC'IE ffi e

a-a1-fT ~ ~ ~I ~e EJ:r ~ ~, ~ ~I ~ ~ ETaT ;:IT e<fSQ 00, ~! ~! feR' feoH'o e-, i1'N e- 137; ~ Q?)I ~ ~ ~ m3d3'El ~ ~ ~r ~; HadT (J?), rro ~ >ffi:r CRIH un 1 tJ?) (1301 eo, ~ ft:Rft ~ ~ 'tf ~ ~ tJ(); araH fHdt ~ ~~, ft:rFr ~ ?)TCii~, Bffi, ~ t:tJlec:9 ~I ~ ~ otff t:IO tT H3C?8', rro ~ ~: UO ~ ~ iJlJle· ~, t=ffi:R ~ F.RfRr

f< ......... ~.,..,..._,.... "='< f, ~.... ~" .~ ~ ~&~ ~ ._,

\:TtiaSI() ~;:rrE1 I1j'n't' ~ utkl31, H, EH t em 31' :301 g 01 Tn'~<!:' 0 [ H,

~ ~ eT ~1 F.fHF.fT?) ~ ~1~, >'>fdTitT ~1 ~ ffTtrl »Tcrr ~ feR e-

• :::.. :::.., ~ ~ ...... '9 ~._,..+ • '" ~ .......

CXOW ()l"g ~'H3' ~ 01 Qij}f '?i 0(1~ IH~ 'J1lqC; ~ "0 trl'lO BOT, 'F.J9 o(dH

- ..... .= -

01H, ~, fEF.lC'iI(") f~ tT Hdjfcl or al3'r; f~ ET ~ @cxor or ofBr, ~ eft

cfurr fe oR 1 (') ?i' >')fT a-?

RIQRdl3 I ~ t310 ft!(J'8 tit ~, fetJ ~ o<if ~1 afu Hae·, fuFr ~ EH F.Rfuf 'tr ~ f(;C5(M ~ 0(')1 fuR ~ fu='l fmsH oJr, EFr ~ ET!reT Fa3()1 ~ ~I 3i' 3' feR alB ~ ciltjld ~ 5f~ ~ l?fTe"Ht H, ~ 1jl:f W31 (')lE ~ Rif ?; .dlt.l'do ~ afaB ~ ~I fur ~ ~ Hf:3HdI3, ~ HFr ~ ill ~I ma- l'>faT03' * ~ H~ld() ~ fem as ~ ~1 ~- 3 Fri; (ffiJ GfTaT tft ~ fem ~:

== - - 11m ~ »)fIfu€r~ II

=

recx 0T}f ~ ~ If

- - - -

»fO oS' 0Ttit orill" II

::

H3"~~~II~

f~ ~ ~ ~ 3' f~ ~ i> ~ F~t:J -fMlw c} ROH ~ ~ ~ aD:tff

:!:

..., § ~ '"

eml -g<! ~ :H3~ l.r;J I

do ij', tffi~, do~;

do~, do~, do~; do~, do~, 1lo ~; do ~, do ~, do ~; do~, rio~, do~;

oro n'oa H' rua do ij'1 am ~ H'f~8 tft do ~I ~~;:ftdo~1 ~~tftdo~1

-=

oro >')fat1O RiftJ8 do ~J

-=

'I mnf iBt ~ n oft3- ~ 0" cit3" ~ II (D'id1a'C!! H<JW '\ ~ usg '\ - ;:>4) ~ (~ HUW 4 - ct9t:tI)

10

do~, ti?;~, do~; ~ ilFaaHYe HlFclS ti?; ~I

do~, do~, tin ~; ~ Fjt ilfad'ff; ;:IT ti?; ~I

Un~, do~, rio~; ~ Jjt uFaF~f.I(I) ;:IT rio ~I

do~, an ~, rio~; ~ 30r Silled 1ft 'do ~I

tin~, Un~, rio~; ~ dlFst! fi:fur ;:IT rio ~I

rio~, Un~, do~; ~ aja HifclS ill ti?> ~I

rio~, tin~, tin~; 30r thr ~ rio ~I

RF30'H 1Jt ~fcl(JJ§ ~

~IFudld ~IFcldld £fcldld ~

-= -= -=

~'Fcl(JJg ~ ae- or ~

~fcldld ~IFcldld ~ ~

-= -=

~fcldld ~fclald ~ ~

-= -=

HFd(l)lH ijt ~IFcl<t!g ~

~fcldld ~ em or ~

-=

HFd(l)lH Fjt ~ifclQJg ~

· .. :)

• •• -::J

· .. -::)

30r ~ M'dlap fu;s' ~I

30r fus or M'dldP H5 ~I

· .. :)

· .. ::;

· .. -::}

Nirban Kirtan Updesh - Hapur Series No.2 r()aai~ a1a36 ~ - ~ A1Jlf.l 7>: :} (WET if §JaiFa 'tit!" ere;:rfur })fTf8l)JT .•. ~ ~ ~Qid)

ll'dn':-

(J}{ ii# (J){ H# ~ CiQ iN ... ~

mf AA 3H ~ cxa3" UH roddl() 3' ~ II

- = - ==

(J){ Hal:f 3H ~ ~ 3' J1ij'g aw a-r ~ II ~II

== - - =

wit UH ~ 3' ,;o,r II

;:

UH tJTtit ~ uru lhm o1a' 6196 ~ II aiji~ II

gH RS wR wftr r(')~ IH ~ fi.1w ~ lfOT II ~ ~ o6t ihft ~ ~ ~ fHijd<~N')1 II;» II gH~~tJH~otJTOU~~lW"~ II ~ ~ YQ1:f faQi3 gH '6'l'l:@" ~ arw II a II ~ foUl?) ~ B f831() ;:ftnr ;:S RB- ~ II

ay oloa mf ~ ijig'8i ~ H30 a ~ liB 119

H'QHdI3! l?f1lf<!" ~ ?i ~ ~ a 1..W ~ cxa-I QFfOT ~ ~

::: =-

MJ aM~I) cfoT ~ mft RH BFc1 Mr "ffiJTT W, 6~i ~ ~ ~ -e- fo»ro ~ faoT

~ fuN ~ ~ fet=tit:l3 or m, ~ ~ Jle'd Mr ~dr£d3 aoor~ f~ HO

r. n.... B :::..... ~ .... ~ ~_.. . r. .

IEo(ldrd ~ '0; }{Ococ€· '01 rr, letr ItHJ' 1<::""'1'1 -er ffi-fT, leot1dld3' ~ ffi-IT ~

~ m-Jf Hfo>?fr ~I fea fea- fun, ft;o afJe ~ }){cr ~ il¥ ~ HT3Q ~ tifT Hrc(~ (second) afu~; f~ m:r e-r ~ HU'O ~ al f~ ~ a:

aEt area ;:raT ~ 8"R! dl'~()ijla QlH IJ~

~ .... "'.' ~ ~ .... .._~~ v r f "".tl-.-.-

i5re'1 aa;p liJOlT ~~, I~o( ISiO ~, C(d;f '1'11111'-1 tiJOT ~ ~ • tid(*) ISiO,

~ ~~~ 1ifcrrT~~, YTtI3"~~, yritl

H'QCf 30"; ftiH€ M:J feR t=tN ~ "§ t7tr 1f(!, tfi:J a-aH f~, t1R fdmro f~, HO, ~; f~ ~ (tools) fi.ffi" ~; f8(J ~ fi-5 00, l?f1lf<!" Yo cxoW ~ ~Qi~<! ~; ft:rQi ljcr; ~ ~ ~ Bl:f tft lf1-St ~I R f~, ~ ~ ~qi{l·€

'I (iRrfo l-ttJW 1..1 - E9a)

:} (fad'dls' ){ijW ~ - ~Be.)

12

~QI~'Q a-g3" ~ Yo am-rr tT HdjFcl, Yo aoW" tT HHJji'W f~ ~ ~ ~I f;:W 8"3r-53'r fup- QO f~ ~ ~ <k1 f~ fun He F.l'clO(ld ~ ;:yi"eT ~I fem

<J <J <J :::

3W ill aw-~ ~ ~ ~, f~ ~ Oa31 E--F(,)dPcl ~, ~ ~ ;:ritr ~I H

f~, feR ~ Ff3r, 310(3 ~ ~ ~ ~ ~ f~ }ffi f~ fiE tIT:

Rgg~~R f~dM ~ II

H Hfo ft:rS fu9 })J d 1 ae f3?; at ada fa l:f1fu >ifRcf ~ 119 ~-E--~ ~ ~ 3i" f~ ~ ~

Ea ftE fffiJ w ft;o ~ " ~GTH~attro~ 119.011":)

~-E-~ f~ N3", feO(ldld ~ R'"E" fiE, (X1"N tft WFft 3" $ WtT ~; f~ ~ ~! ~ 3" ~! f~ ~, fe<r ~, fe<r >wB FJe.dn RB ill ~al~~1 iftft ~I 3i" 3" }ffi ~ fcc{r a-, fea'dld ~ <Jdl RFf c{o?) ~ ~ aztl~<tl t3lcllel ~I wit tfW> B<fO tT ~ 3i" ag3" ~I 4lt:l'dCS ~ ~ ~ F~H8 ~ ~, ~da'~9 ~ ~ ~I faR ~ ~, fuR ~ ~, fuR ~ ~ (experience) 3f1dS, ~ ~ ~ ill m~ ~ ~I fem 3W ill ~ Rt tft wit ~Qi ~ ~ ~~, ~ ~~, ~ ~(experience) 00, ~ 3f1dS ~; ~ 3tidS ~ ffkld ~ ~ ~ ~, ~ ~,mwg~~~Waoa-aa-~1 ~3"~! feFTarit~~~, ~~, ilti 18 ~ I tJQT tJQT ~ g61 gzt tft cHEF.! ~ I

= = --

RW f~ »m- fmft tfu=r ~, fe<r ~ m ;:ritr ~n f~ ~?Kffl rno- fso,

f50-fs-o a-aa- fcm ~ ftw,p-, ~ m orep.w, Bar m ore I fe<J tfao ~ ?KiT ~, ~ ~ ~ ~I feR ~ ~ ~ ~, feFT ~ H.c;MI ao W, feR ff ~ ~ GTfetT ~61(3zt'; fECSH1CS ~ })fTlJeT lddF.l'da ~, ~ f&..r3" ~I 3i" 3" feFT ff l.ffiT-tJQT ~ g61gzt ~ &fF.l8 ~I

= = --

QICJ(')1:-

n

"JBOT:-

fiTrr ¢" zm ~ }J{T?($ ff ROT f?tJ" }J{T ~ rf ... :)

HTQCf 30 tT tRJH ~ '~ »rG tT ~re-' (aim of the life) fJe.dn tT ~; ~IFclqJg tT ~ ~ a- ~ ~ Mr fi.R? a l.lOH BCit ~ ~; ~ ~ ff ~ ~ ~I fC(~TC( J3cr ~ ~.fclqJg ~I ~ ff fso, ~ ff faoT Frn" ~ ~ ~I ft=rJ

'I (a®it oft ~ }fijW 9 - ~OE) ;) (~ ~A3r:3 ~)

13

ft::Kft ~ org }f?) tft ~ (attachment) ~~, ~ ill 'f>fA'O J'fel ~J H, ~ ~ R £f(]C4Jg, ~ tT H'Ofa' ~; ~ ~ ?)11) HO ~, ~ ~ "M:r r8~M1() ill~, f~ ff1:ft ~ ~I it ~1l.Jelaa ~ ¥ ~t ~ ~ w.e- FM~81('i -JrEnfi" feHQ ~ tft tit 1ftl3l frit ~I 3i 3" ~ ~ tRT lRr ~ ~I Jjcr ~ ~ f~ tit tJlJel ~I J31:f ~ ~, 1jtf ~ ~ £iR3", ffcr ~ el~~I(') ?R3", Efu ~ £'fcl<11g ~ ~ tj;fO ~ ~ aoor ~ ~I Bi" 3" feu J-IlQ1:f 0(; ~ ~ eft -rr l1cW~; ~ ~'fclqJg ~ ~ (N a-I ~ ~ ()T cfl3r ~, :rr ~ 1:ft ara3" ~ tft f~ ~ un:

~ ~ fJfA fe Hfu fun ~ 1.ffl" ~ 11"\

WQl:f 3?) 'QTa" ~ £'fclcng tIT St.dn or cfufi, ~ e-r ~ or oft3"r; ~ Q ~ ~ ~ or oft3r faT»rr 3i ~ ~, fe('iRIe')l Ff'HT ~ ~ al£tJ~ ~ ~ clJ ~ ~I ~ eft? UlJ, ~) ~; ~ Hful.w memr tn;r: fffil ft:rijr N1=fT

q~I'o~:::"

":!Til! a=n:8TrI zt 1 ~ q I Q It:: t:: I 'J:

l/'d?P:-

... ::)

"

~'-

fiRi P l/J1 W, J7f1?e ff HaT f?FJ bfT ~ ;5- .•. :;

fe<:r gjasl(;tl ~ tft '=1Qi ~ ~ H£IMi tT R?8" ~ un, +=-rT"lT"""1cl~9 f@ ~ Hoe-~, WQl:f 30 QTd" a- fetiA'?) ~ tile ~ ~ ~ tit >wfebfT~; E1c ~ ~rJa ~ m HoT, (')fSdl ~I (eat drink and be merry, nothing else) FJe.aft ~ fro l}tr til ~1 ?iCIT; f~ ~ ~; ~Qi ~ f~ ~c:li Bt .dlMal ~ ~ Cffi?) ~ >W=r' ~ em- ~r

~ ~ fioIAfc Hfu fu?J ~ tfff ~ "

p "" v n,,~ ~~~ .......

A ks QJ a 'T';(") Ir::r('i-=-O( ~ li U 'd 11'"1 >1fR HOl3" ~ t:: I R'd 0{ o t:: 0{ d t 10{111 tlRJ' ~

~ 85 ~ ~I Hd€l()t ~ ~ fu-Jr ~I '(J;3"a' ~ 1..fMr or8' ~ mJe" e-r GBld('i 'fr

= - -

ftmr ~:

l/'d?P:-

I eft I dJ ilfcRir, i dJ i cit itfcJnr :;J

"

)Jf3OT:-

! dI ! cfI ilfcRir, i dI i dI itfcJnr :;J

- - ~ ~ 8F86i 119.11 aui~ II

ila fij @af() wfG urFc UJfc urfc ~ ffift ~ 119.11

= = =

14

aid(*) ad(')i Q'TOO tfijOT ~ E& H ru(*)i II~ II

J=f3?> tRfA?) af8~iJl edR(*) ()i(*)a Bfu" Bfu" Hfe(*)i 119119

~ ~ Eo fcmH ~ M tm ore I fea ~, ~ ~, 3lRa faP'>1I(')~i(') JjCB yaH I W ~ ~ ~ lj3ifaa ill ~Qj ~ f~ ~ ~ ~I it, ~ ~ ~ ~ 3i ~ ~ Mf f~ ft:@" tit FfJf5, rtiua afSQ 3 ~, ~ ~ ~ e-r ~ rKffl W feW ~ ~; fuR ~ ~, cgz, fuR ~ ~ ~, 3aM1.G ~, aaz ~, ~ i)c ~I ~ ~ ~ ~ ~, ft:IQt ~ mre- ~ ~ ft ~ ~ ff ~ ~ ~ fw ~ 75", afAB ~ ()?)I 31m ~ ~ 00, ftiu8 lja"3" -J ~ CJ7), ~ ff a-at -J ~ <J?> I

H, fea- f'iF.ici3 ~ ~ BQT >'116ft 3W m-r.:r l'ifT til eafi I fEa" F.ftI:r ~ ~ F.ftfa»fT tT HJc;; ~ ~I ~ ~ ~ F.ftR ~ tit ¢ ~ <J?>, at aTl ~ F.ftF.r ~ Mr fEa" ~ ~ aQ ~ ~, t=ft:R" 1Ju ~ f& ~ tft ortft~, ~ ~ ~ ~; ~ ~ F.ftF.r ~ Mr ~ C«f tR"r ~I F.ftR :e-r ~ ~, R ~ ~ dale, ~ ~ ill W ~I ft:ftre ljJ ~ a- ~ ~~, ~cl& >W=r- lj3B ~ ~; ~ ~1 ~ CST ~, ~ Jjtr ~ MJ ~ ~I ~ ~ ortft ~I ~u6 feu 3i otif HJ-ro" m;T jfa-r ~ l)fCXH ft, m RJ-re" otifl ~1 -So ~ ~ ~I ~ ~ ~

:::. ..... p ~ ~£ .... ~ ~ ............. ~ .... ~ ~.n A

(J ~ (6(3(,)1 ~l QlHrn' l~~ or U~, ~ 3"" ~ 'tl a(aB OlQ(">1; leu H\ii-r::~e"TT1 ~

tit ~~, gt:!a3 ~I H, ~ F.itF.t MJ ~ ~ ~ a-, {lHQ or ~ ~; fuJ ~1 ~ ~ ~ q, ~ 1Ju ~ f& ~ ~, ~ tft ortft ~; ~ ~ ~ ~ a ~ ~I ~ ~ F.ftH" ~ ~ ~ ~I ~ ;jfa F.ftBr~, {luel ~ ill ~ Rt ~ 3i; F.ftR ~ M3" RT a- fffir ~ ~, icxo ~ ~I fuw.or ~ Mr He ~ ~I He ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~I ~ ~ fi:rJt fu:r ~ ~I fuQ >;Fr ~ ~ ~ ~I fua" ~ ~ ~ })iqF[ €Tcl€1 ~I reo ~ ~ ~ ~ arBS ~ ~I fem 3W iaof Hro Hld" a-; 1JfIfn ~ ~ ~ ~ tft ortft ~ ~ iaof HTO }flO a- F.ftI:r ~ Mr ill ~ H rcl3 1f<Y ~ ~ ~I

~ WRt F.fur ~ ~ M3- fEa: at;r ~ C«f tR"r ft, t=ft:R" em ~ ~ <R>I RH"S" ?KIT, ~f6( 1fur ~I ft:fqo ~ JjJ ~ a ~ ft, ~~el ~ ~ ill f~Hctl me>W1 f~ lj3B ~ ~, ~1 ~ "[3" ~ ~I ~IMifC( ~~€I ~ l)fCXH ~, tRf RJ-re" or ~ ~ ~ ~ ~I H, ¥ mrec} ~ ~, "A"fuHe'r ft, ~ Ul8al~'€1 ~I ~ wfn ~a~:j1uc i1tr -J a, wa--~ f~ 3W ~ ~ Mr {l(J€1 mfT

. '"" .

:g]t.Rr tJT€T ~ I

15

~ F.ftF.r Hfuc? ~ MJ rea ~ ~ a-er ~-~ (booted suited) ~ ~ cxo ~ ~I Frl-re" ~ ~; ~ ~ ~ ~ aEr F.ftR MJ ;:re: ~~ }){Tl..I(!T l'ifcXFf f~H(!i mew I fl::n:r ~ ~ ~ ~ m nfTl.f eTclei ~, ))fTtf<!T l?iWf

e1\Jel ~I ~ ~ ~ c} w::r ~ ~I fur l.PR ~ ~, ~ ~ F.ftar ~I l'ifTl.f<!T tit l'ifcXFf eTcl~1 ~ ~I ~ f~ @Fr ~ HW fu"ij- fRill J::tF.it MJ .dIBd~1 ~I

- = - - --

fEU f~F.lci3 ~ ~I HRra- f~ F.ftF.r Hfuc? tft ~r: rti3~ aijN un, ~

f~ F.itfl:p,fT ~ ?cS unl FJTfu>W ~ Mr ~ m ~ ~I t.rftffi' ~ ~ ~ c:tcx ~t ~ faaa1 ~; n·ma ~ ~, ~ ~ ~ ~ ~ ~ tft afaH ~ ~I WW ~~, 3ar"5?, fa3(')1 aclM1.G ~; ~r1.la~lcl mIT I tra' ~e.dlijf.f1 w- ~ N3' M3' fsol 801 ~ ~ ~ ilc ~r fa>wo ~ ~ ~ fsa31 ~ ~ fatrr ;:rfeT ~I R, t.rftffi' ~ e- ~ ~ Hwo M:r~, ~I

~ ~ ~ ~ ~, ~ ~ HHS' ~ ~I ~ fuR ~ 30r mIT ~ ~ -tt-Mf-:::-lfcS{rT"() W ~ ~ ?Kif m=1 FJTfu>W F.ldlai ~ HOT ~ ffii:r H¥ ill WAT ~

~I »rfarn.ro, ~ ~ ~ fu>->Jr 'Mew B-1 H, feR aoa- ~ ~ ~ ~ tJ?)1 R, ~ tft rJ~.an ~ ~1 rnrrl ~, afea ~ ~ ~ ill)1

3bN ~ B' ~ ~ ~ rt=1cl9 FJ9 ~ MJ ill l1fllf<!T ~ ~ ~I FJTfu>W

A . ~ n'-'~ -A- ~ ~ =-

F.I~ ijl 1~t:J IEa' <.JI t"S Ycl'F.lel 0'1

R9 Hfu itfu' Rfu' ~ Hre II fuR ~ tji(*)r~ H3 Hfu ttl(i~ me II

~ Wl:IT BE tr6Ol? ~ II'

UR' UfC H ma- ~ aH H30 a ruB yarfu II

~ (i1(i0( m 9ff }ffiT ~ f?;ftr ~3ar(] wfa" II,\~ Il~ CJJB7, ifk!t ~ ~I & bI1!d ?H }jf?jie6r

cfuft ff ~ a- ~ ~ FJTfu>W MJ fe& m ~ ~tfuC1Jg ~ ~I ~ tft ~ ft:r6t f~F.I21, ~ fi:rJr -6acr ~; W ~ ~ E, ~ ~ })fTfe- fuur ;:oRrf ~ )jCB' 'fr ~; N' ;. ~ fr are I ~ HWo JjCE 'JtI) 1 fuR Q 3ar ~ eft cxanr, ~ ?; Her ~ 1ft afaB w tft ~I 3' araT ~ ft:ie.an ~ F.JT3l M:r .dlBael ~I

== == - -u --

-JaoT ~) })j fQa'dJ ;:rot ~ feR waor M:r ld f~a3 ~ eJOl ~ ffinT ~; ft:Jfr ftmr

~ B', mft til 8"it ~t3'a(i cft3T ~I ~, ~, lJ16'a6 Eo fum.r ~ m ~ ~, 80 fum.r ~ ~ ~I

q (Q(,)IHd1 ~ '\ - ~a) ~ (~}f"JW t)

<l '!??

16

>?fu mR' ~ ;:IT ~ ~ ffiW ~, ft:JW tft ~f.lc1 RH ~; ~ ft:rfu))fT ~ ~, ~Qi ~ »1~HEfi ~ ~ ~ 'J6ldo cit3r ~:

qJd?)I:-

QJck')l:-

n

JH3OT:-

l'>fHE[g men ~ ~7 l'>fHE[g men ~ ... :;J

ft:fa ~Ircl(ng ~ g;:ro ~ ~, ~ at ~ ~ ai ~ W"; ~ ~ 8§1(')1~ a ~Hfo>w~~1

..

fum m fiN ;:IT ~ ~ld831 Uio ~ ~ r~tid ~ (JOI fiN tft fecx fuR

~ at fa: ~ IflQ-8lQ HEr Mt ~ ~I ~ ~ ~ a ~ldS31 ~ ~, "J-t(Jldlti ! clE1 ,;;m ft:rur ai ~ eT(J~1 otif, H Ha ~ ~ ~I f~ 3i ~ at ~I

~~, 'Jti'3 ~I l')fI1.f E"a HEr ~ -JI f~ orr ~ ~" fiN ;:IT ~rcl~ cfcIT, "~lda31! 3t otif tf3T, f~ ~ at ~I f~ ai 3- So a- fuR ~ ~ ~ ~ a~.dn cft3l ~I a~.dn ~ ~ cxaa- f~ ~r~Jd ~I ~ ~ at ill 3taa' au ~ ~

.. =

~I 3i 3- f~ ~ a-a?) ~ ill ~I "

~ E Rtf »fd'Rf ~ ~ 3- ~ ~, fum H<XTO M:r tiP" fuFft crna RB clEf ~ ~ ~ HdTt:r dfu ~; ~ ~-~ fun ?R3 ~ fcwf

17

d"fu trfenr- ~ (JOI fuJ:ft}fa1O ~ Rtr a.m. (T.B.) ~ ~ mftt.f ofu ~~ ~"'a i§$laca ~ Ho"e' tJO 8(!r ~ ~ ~ a.m. E ;wr;:r (germs) Qfu ;:rre- ~ tJ?)1 o'Mifq ~ OF.IO ?KJT ~, €To€ m:ff; ~ ~ ~ 'Jnl R ~ fait 3t!gR3 ~ ~ fatrrfeR "J ~, ~ ~ ¥ ~ >m=ro ~ 001 ~

" A' ....... ~,.......A. ri+.~";' "A~ ~ ~ ~ "" .... ~ ...... ""

:e8:3€ 1}fT (JOI 11, ;:re- ~lnTI1'~1 ~111'OITn' ril'l~ \::1 co 11101 0'M3 {J"; 3" IHI1 'EfT ere I

~ ~ g;:{O ~ ~ ~ trE, ~ a+ ~ Rtf ~ fc<3CS 'tfu1 ~ HTE~'(peace of mind) HO tft aT3t ~ l1ffi §'tfl ~ ffaHi:f (germs): af<J<t<fl; "WID-ft BlB ~I R, fCH aoa- ~ tft O(fJ€ (J?), "tPd8a1! fe0 at ~ ~ fuR W"e1 ~ ~ ~) ~ e~~; f~ a+ ao a- 8:ft 8t:?aft cft3T fret ~I fER ~ ~ at ~ aQ7) ttrr ill ~I "

~ 3" ora Rt ~ ~ ora l'>-RJM?) ~ }k1'a't"I

-= - -:- -=

ftre- OTH tnMt ~ ~ II

it ))fR"tm H reo tI~ala II

~ ~'fcl(jJst ! rna- ()i;:p_fRr ~ 3d-r, ~ Wo at ~ E§s(')1a ~ ~ ~ 0" ~ ~ difeel ffift ()OlO ~tiiJ1 ~ II~II

me- 3"a"r ~ ?>Jf~, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ?t ~H13 ~ Hfo>,ri- ~ ~I fuJ:ft FJ}f ~ ~ cnfur tft ~ FJA= fW fea cre1 ~ ~ j{z;)r ~I Bfuo ~ ~ ~ ~ 6(a1a tft ~ trl1 >->rEI a8ta" tIT ~ afcle ~, "goyo t:ft! ~ ~ ~ Hc¥ ~ ~I " mfto tft afJe, "H3t, ~al3i tT m:r- ~ ?KIT ~, Rf3Rdi mEnfT Cf6"eT U'I AA: H-fW,p- 'tJ tr<! ~ fua31 ffim ~~, ~ faaa1 ~ er ~ ~I Hf3Hdi ~ ;:rr<! ~ faadl ~ ~ ~7 ~ faad] ~1 me»fT

~ "" • ~ n • • ~ f, a .. ~....--A: fl It .!:;..O "'"

qot!1 'iII 3f es Ff3T gdl3' ~ 1~1:1·t"loa' u, 11(") 001; H dHdl Ol~ ~ ~I l.fO

9W BOJT! R §Ol~' ~ ~, ~ J-IT(f ~ ~ feR ~ ~ }R- ()t:Rf ~ mmr

'~ fga1eJ !!f3mr ~ ~ FfTCTI

~7 tJ.m- it ~ fkr er t w ~ Ff1(J1 '

feR oTI? ~ >R ?>1:Rf -acr a- ~ ~ (]f, ~r fi.R? wE ~ ~ WI" it, mfur;:it W ~ ~ lR ~I 1N F.Jftra" ~ RtJ fual at-at tfuo ~e>W1 B'}{ ~ ore1, ~ 'J arel ~ e- M3" ~ ~ ft:lOCd ofi3r, "~;:ft! ~, fc<361 ~

~ fc ,~"'....An"

111; 0(3 t) , Cf<5 ~ 111 r

it, feTI ~ tft oR; ~ creto ;:ft ~ l.ffi81fe fEa: Fffia- fitJ1at) a-aa ~ {TO I 6(fcl<t ~, "~yr ~ ~ futt ~I ~ 9f ~ Ee- ~ 'cfc5 iks ~ ~I }ffl" W ~ 3f "§PEl! ~ti'5 ml " f~ 6(fJe 00, ~ mia ~ ~ ~ W1:

18

~'

II -Ii

I ~

I

Jftwo Ad 3;:rr fRul ;:ft lidldlft (dlai H'Fd8 ~) Sriman Sant Teja Singh Ji Maharaj (Rara Sahib)

Q1d?)1:-

lhit!i ~"J1a fj Rie? e- ~ ~ ... :)

n

1')f3'OT:-

lk? e- ~ lri" lk? e- ~ ~ :)

aato;:RT;:RT ~ fGfae C(~3a ~ orfu II

rea- OTH H~JI 81ildl ~ ~ ~ 1198119.

rna- ft:m W fufu>?fr, aT aT N dTdT -am ~ FlO; ~ trtN ~ FlO; "ffinT tT ao-?o "8"J3" m t@" AA ~'l aa- tT fu>wor <Xff fi.ffWw ~ ~ ~ mIT

- =

~; ftm ~ fao+ Ha W tT ~ ~ ~ ~ ~ ~ al~1je ~ (3ti'~ ml ~ 3-

ft:Ja 0TJj 0" F1~ ~ dlfeel m:rr 00Ta' ~fI'Jt ~ II~ ~ aT ~ E~(')lO(: ftre ~ tfl tiPe", ~'rcl(fJg tT ~ ~I

dTa" arar ffi ~ aro - arQ >wWlf a: ~ tT giP ~ () oft3r I rna rna 3a" F.rnt tfl

-= -

~ ore'l RaJ ~, ~ ~, ~-~ ~; m ~ 8Ql ~fci~31 ~ ~'ll #,

FfH1l.l3t ~ ~ ~ 3" }-IdelCS ~ ~ ~ R3r1 ~ arar m, H~el()1 l?fTWf-~ fu5 FlO I ft:m ~ ~ arar tft tft ftio FIT, ~ ~ HQe liS tT J;Fr FIT I URr t=farR ~ ml H~eICS tft ft>a.Jr ~ ~ ore'l, fea: ~ ?»m >wfenfTl f~ ljOtT fWw ~I ~ ~ fea-~, 3lHFft Bol tT til()~d; ft"lHel F.J"ciRr ~ ~aM', fadH, c;fcxr rffinnr", ~ FcSca~lnfT, ~ HBO ~ y3t3" ~ ~, ~ ~ ~ ~; ~ »fT futJr ~I ~ ~ ~ »fT a: ~ ~ -e- trrO-~ cre'l ~ oft31nft wfn tfuo az I ~ "fr fcrrnr" ~ ~ CfTOT miT I ~ at){ ~ trW fuJrxr, fu"a" ts >wfe>?fT I »fT a fuo ~ ~ ~ lW @f ffurer ~ cxo f€3r I no BW I fffift 3W war F.fdN, f~-f~ >iar ~I fuo ?>tiT l:fTQT, fud ts tffi;srwl feR ~ ~ ~ a~ ~ fiB M1 W ~ ~C»fT EEl f~ 3lHFft Bol tT H'()~d, f~ C:fT11T ill HTR ~ I ~ feR ~ tJ"fa ;ga d fud a- ts fuT>w1 ~a'd I »rfenff, EH -e- wa ~ ~ »for Bur - JjuJr a- ts ftww I fu"a" otif l:fTW I feR ~ M1 ~1 ~ ~I ~, }-Ide liS

........ "'. OJ .... ~ ~ -A- ~ • ~" n Fc I '" ~ ~

n; ~ 'JET ti3" 0. l?i'O'tI 0.1:j1 ~ arar HI t tRJ7)T l~t:I, .dld a()~lfI. ~ t! I~bi(,)

wH f~ cBa~, ft:JH ~ ~ a ~ Hn M1 w Utr fr fuT>w1 »fTl..f ~ ~

R .... " -A- ~ ~~~ .... "-A- n ~~~""I" ~ ~ ~

(") ~d3 C«rl ~ HI 0 ~15Tn', 0.1 F.fO(T, 110t'IOTn'. ~11 0 l?i'O'tI C«r It::jl,

":oronr r()~It:i! ~ ~ trrFr f1..rnfr ~ f~1 ~ ~ f~ ~ E"Q3" ~, fuQrr, ~ RfaT>w, ~ ffio(Mlrnt; ~ Hl30 ~ y3t3" ~~, ~ ~ fu?~; ~ ~ tJ"fa-~ fuo a ~ ftwwl ~ tIT a, g5 CWf tIT a ~ ts »rfenrrl

~ (~aa1"d" tIT - 9aEtI) :J (W5 }@'W u - 90tl)

19

m ~ F.Rftij- ~ nfor BW, reo ?Kff tfTQT I ft;a- ~ Hf;mfr w ~ ~I l'}fTU ~, RdSdl, r~C('Ml: ~ aoa- t¥H oft atoo fr? ~ feFf ?; fu:r ~ o-Jf ~"~ war;:ft ~ ~EiW, "~! R ~ ~ §MI~') ~ \:ft 138101 ~, 3f ~ tfuft 05 ~I "

Hael~ ?; ~ R3l, ~ ts >'WfenfTl ~ war ;:ft ~ ~ ~, BoT ~, ~ ~ M3", ~ Fowdl <ifM" ft HCttft FIT? ~ })fTfe»fT1 fHa ~ & sfu fap,Jr1 ~ m~, "~~I" Hd€l~ ?;~, "a-er! 30r f@ F.Rfta" s;p ~, ~, ~ ~ ~ ~I >ifu 3"ar l:fTRT m, ~ ~ ~ l:fTW ~ or? l..Jftffi ~ §aa fua" c} ts ftn>wl ~ ~ -e- wa- ~ Jjur -BUr" a- ts faTnfr, feR offi Mr cIT 'k ~?" fEJ ~ a- ~ l-@:ft mft Rtf ~ ~I ~ arar tft tft ~ ~ l-@:ft

~ ..........:+ ~ ..... 0. A.._. ~., a" 0. "". .... ~ v

~(y)1 ~ t:=1 310<3 ~I1Q U l?fTE11 ~o o<ftJ€1 U, ~I }idel()1 ! }f "»fO It:O ~ ~

~I »fo fun t:ft ~ fum WFJ3' FOC301 ~r frf~ e<dil ~ 3' ft:rR?a'3' ~ aara ~HI~'el it, ~ arar ;:ft ~ ~ ar5 ff F.f8"e" -er ~ ~ fmJr m; H= ~ feR ~ ~ ~I ~ a- fiE" a;ft ~ ~r a-e1 feR 7i CIT a- ~ fuo ~ ~ to o<didl'l tRJ

- = - ==

mrt Ha c§:o ~ ~ a- ftJd€ ~ ~I }fa" ~ ~ ffq ~ ~ aa- ftwxr,

ft:n:r Btft ~ ~ fe3?)T femf -J fdlrw, fSOT furnR> fr fcrr>w, fe30t RH5" >1fT orer aEr feo ~ l'>fTlfit FJe.aft RB- feN ft:m'r Fft; (}IH3d W >WR3Cf?" (i'H3e< ~ ~ mEt ~ ~, nf'H3a ~ tft tJFf3t ~ F~F.I~IF.f ~ (} ~ tit S€.dft ~ ~ ~

~n21 . "" .. . ::,. ..... ,(',.....A! ,,~~

aft): CJnI (i'H3a3' Fm' l...P1.V ~ ~ U, )?1'R30<31 F{'g ynr ~ ~ 'UI H IC~, nQ

fE3?ft ~ })IT ore1 aEr fetr ~ H funfr~, ~ FJe.dft fritf (i'H::so< ftRrr ~I aa tft ill13T ~ w-al Fife.dft ~ fuJr ~I t& ~ ~ t!t. DR3t 3- f~F.I~18 ~

~I"

.~ n .n n ..... n • ~ ..... n. ~.~.....:+ r..... '" ~

--rT(jIMTri-I~ic( H'QHdI3! leFf Q ~ U<! Q err 001 ac!11 111';: 4 '<.!: I 'el leO<' ~ 0(0

n n ~ ~ .!:+n t=I ~ ~ =- .(}v .... "" ....

~I ~ I~O ~ 001 ~lenfT, §(j'el aitJ(!F iCi(3(51 S ~ rr? I~ t:RRJT a3 ~

CW, fiar En ~ ?Kff me>W; ~ -er ~ afclctl fem ~ G¥ ~I fem 3W feu~))fT3HT, tRJH }){13W tit >1fH ~ aW:, feu em ~ ~ 7mT; f~ ~ fffi:ft ~ ~ ftW ~ UTit tft '¥ ~ ~ ij3- ~ ~ tit I if f~, ~ ()T ffifS' ~ ~; ~~~~, ~~~fu>w~~; feFfcif5~~~I~, ~ ~ ?; at ~1 mITl

- =

))fFff Fti~~ ~ tJT, »f13H f.lftJt:I'~ ~; ~ ~ Y30 <JTI ~ ~ ~, feu

F.RfRr ~ aw ~ ~ ~ ~ernr ~I »rFff F.fdlo ~ NtJ, ft"lR€ ~ ~ r~del ~; ftiRQ ~ ~ ~ afSe ?;, ll1dldit1 Mr fjg (soul) afJ€ 00, lWH ~ Mr Rl£ l1f13}fT aFS€ ~; ~ ~ ~ ~~, lWtf<!T ~ ~I >?iRr ~

20

miT~, >ifFff ftmH ()ijf ~I ftmH 3f ~ ~ ~ ~ f~ ~ ~ ftW fuR ~ S5 ~ ~ USr fi..rB t=rE, lIJlBd I ad?>1 ~ I it, ~ ~ ljR ;:rTe"r ~I fEFit 3W F.Rfto W ~ ~ fWw ti I eall I })fFff til? >'>fT3HT W, c;Sl:r ~ d I H1 Ro ~ ~ r1z a- )-fTgtf F.J"a9"ij M3" ~ ~I ~ ~ ~ ~ lfl8t ~ 1ftr t!d~It.i1 ~, ft:rR ~ l.fT ~ ~ ~ ~ mit ~ ~; RoHL~ ~ mro ~ m11 ~ ~ '" ()ijf ~I feu Har ~, ~ tJ"TFIE ili'e>rfT ~I feR Ha- ~ f~ ~ W ~ M3", ~ M3"; 3" ~ ~ ~ HJf l.fTlJ eft ~ frl feR ~ fe~' ()IAaa .a1M31 3" ~I >ijIH3a yoF.f ffkld

'JO, ~ ~ m-ro- ~ ~1 >m=ff yw3W ~ niJ:r W:

~ O(a1d ~ OTH at »fff II RH O(ldle t{ij' fiR' 0' HE' liB II~

})fFff ~ ~ nfJ:r~, ~ ~ f1.rner ~I feR lfTQl:f an ~ Mr se.aft ~ ~ ~ M3' ~ ili'E'nfT fiitr ~I H, ~ <Sa d'FB 3" ~ ~ ~I

it f~ ~ ~ afSt!1 ~, "~1 Hdt!I()I! f~ it ~ fu»r' ~, »fTllit rae.aft MJ f~ olH3a ml }f ~ ill ~ unr C«JHf ~~; 3lHffi Rrft Rtf fuQ fmJr ~, ~ ~ l.fT ~ ~ I it, l')fORf »fJ ft:@' () I Aaa ljOF.f tT, l.fTtft yoF.f ~ )fIR l:fT fM»r'; fu'a" ~ ~ ~1 ~ oaa: or ~ ~I ~ ill ~ qjo'cldPdi £TR3' ti~j1H1 ?5Ocf, >?f(5Tdi ~ ~, ~ ~ ~ ~dlm ~ ~; f~ ?5Ocf ~ m11 R feB ~ ft:rfr ~ tT )fIR CfT m>w-, >-Xw or ~, ~ ~ crel fur ~ 'ill mra ~ -WI f~ til<ta }f feFT ~ ~ tffWwl ?o ~ ~f~ slclJl ~ FiT, ~a'dl ts c} »rfE»fT ~1 ~1 nfur tWfu ~ ~I fuR ~ tfcx a A faMdl ~ tffiT fdT>w w-

~ - -

tMf; ~ cfclM ~ ~1 ~; fEFit 3W ~ nfur }f ~ ~ oft3"l l.fa' ~1

}ide1ol! €fqr aor ml feFT aoa- H= ~ ~ }fTH om: l:fIUT ~I ~ 3i AA a;ft slcl~l

- - =

Bait ~1 ~I"

;# m cffi;) @1 ~ ~ am 3" ~ war Rt ~ ~, "~ ~! ~ ~alB til 0 tRJF.r 7; fe<l ft:rJ 3lHffi ;:rcft ~ ti I()~d ~ fu-J ~ aor

- - = = -

~ ~I it, m lB Mr 3i f~ ~ ~ eft frl" nfor O(fJf€nfT menfi' wawf'E'nfT

~ t=ft~, "~! mrra ~ t:RJT1 " Hdel(S eara ~e>?fT, ~ f~ ~

'"

tT:

lPfR'fT:-

cro ROT ~ * 50!37 ~ dJ£' friCJJ

... ;J

n

~:-

50!37 ff dJ£' fHcd §(jJ& ff eft! fHcd

21

~ a- §ldl fain ~ cro t=rfar l?fTfu>w II

~ ~ orr ~ (I) citN f~HJal ;:ro1j ~ 11,\119

=-§SdTT"""l13r-r1(J1t-.-() Yffi3" HTgCf 30 tRf c} ~ RRra" 3 l?fTfemr, ft:m ~ ~ ~ t!t ~ mfT cft3t; ~ if(J<!I~ tft §3dl31 otiT cfl3l; ~ ~ )-(TQCf 3?) ~ ~ ~I fi:W, fum fcu:ft ~ ~ ~ ~ ~ ae ~ (J?), ~~i EJ<!T M3" ~ ?Kif ~I ~ ~ fa7;t ~ W EJ(!T ~ ~ ~ Hfnr>fr ~; fem 3W ill i~lIril(JJ~ tl ~, ~ H? ~ fa?>T )-flOCf 30 ~ ~ ~I it ~, afS~ "J?>, "~! feR ~ >w3W

n ~ ~v A ..... .... ~ -=+ ~ ~ .... n ~

g; IM~ 1E'Cf o:lijldla >wtf(! crrocr?) 1~t:J ;:rr 0( ~(J~ IM(J~ ~ aH aro ~ t:

..... " A-...;. n ::.. A A'::" ~ ~

l?fBTQ (J7) ~ (tools) (J7); ~Q' ~ em ~ ~, ~ §61§ el ~; tiff It:1I1 1 t:'l;l

~ ~ Mr w c} i8t t59" ~ rticl8 ~ ~ ~ 00, W ~ em CttRT D", ~ ~61'1'el ZY; fem 3W ;:iN })fT3}{T ~ ft:n..fRro w O:la1dld: f~ ~ ~ feJeT ~ ~I fER ~ Mr t?tr ~ f~, ~ feed, HO, ~ >wfu fE"J '~' (tools) 00, ~ ~; f~ ~ f~ §Sd131 ffiJit ~I ikrr ~ H3Hdi frfu ~ ~, (]iff zfcl8 ~ ~ ~, fFro ~ tRr?ft r(')~I~el ~, ~ ~ ~ a

A ..... "...... t:! ""'.... p

elt'!l d aao U?>, a?)T CX"d'& ~ I fclClJ g t!'" RH ~ tr, ~ ~ :n~ Irr-( o~ClJr=Tg :er HR aanr

~I fem 3W 1-10 aoa §dlJl ~ ~ aQ?iT~, -go ao& ~ ~1t:Jld ~ U"I f~ f~ "§ fER ~ WddT 3" MdPel ~I fe(J afu ~, ~ ~ »IOH'd \3W~~1 D"I ft:r<E" f~ ~ 00, ~ ~ 30 ~ F&W qo ~ (J7)( fffi:S" feli }-fTQdT 3" ntff ~, feW ~ wN m:8 3" tJMI'1'~ tm, ~ ~ HTQl:f F.Rfto ~ ~ ~ ~ ~; ~<:ji ~ ~ ~ ~I" aMra ~ tIT f~ ~ 00, "~! ft:1cJi tf& ~ t:fffi}, H raHdl M:r ?iill ;:rrf~ FJTe"r, aMfa i1a ei?f RTfel?fT ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"Jnl fAqi (]1fi ~ ~ ;CfoM Frer?itlT IDfI'Er;:ritft, ~ ~1 cfu1 N¥t ~; ~<ji ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 001 ft:rcJ+ c{()T ~ mfunrr 'QdIM1, ~-1jO fcm-futr ~ w-e-r~, aMfa ~ ~ ;:m mIT ~ ;:ri"eT; W ~ :e- orif RuT :e- ~ tftnfr ~ ~ 001 ft:rcJ+ ~ aoa- llit ft>dl'Jr 3i' ~ ~; ~ ~'fcl<!!~ ~ feE'C ~; W' ~, ~ ~ ele'd ?>tiT ~; W ~ e- orPf Ha ~ ~ 3' ~ ~ 001 ft:n:r EWO ~ ()l'5 mfunrr ~dIMl, ¥-ljO, fcfir-fu.6' 3i' FfTdT fun Qg ~ a, ~ ~'fcl~g ~ 1m ouT ~; ~

~. ~ .... -A- ~:... p ~ ~ Q' ~ p ",.

ij'8T?i' ~ t1 ~ot, ~ t!1 ~ t:J011 B"I ft"tcl31 liiO ~ t! tid?») nUl r()~e'; ~

@, ~, f1~I~dI3 }){Tfu ~ ~ ~ Ht;!!cl3 ~ ~ or ~; ~ WO ~ ~J fi:rH ftRR" ~ ~ as- ~ ~ odf, fclael ifao 3- ¥ U"I fllOT FRfto; FRfta' ~ »fur tit

'\ (rAJ! d'iil HtJW a - a~)

22

f()H.~M, ~ W1 R f~ "§ m-r §fdl3l M:r or ~EI)fT ~I ~ 3' ~lf(JqJ~ cl ~ ~ fuot HTQlf 30 rrrfu>w ~~, ~ f(,)H.~M ~I"

QId()I:-

... :)

"

b8f1T:-

§J(JJ:fI ff eft! fried, YdI:il ff cftj- fireS ... :)

f~ H'Ql:f 30 rrrfu>w, §fd131 ~ ~ fuoT ~ ~I R, ~ ti ~ W1: ~ ~ fJ;{Af<! Hfu fag ~ trff ~ II"'

$ ~ M:r »fu ~ MJ >w ore, t«J faoT ~lf(JqJ~ ~ i3dl3l 3" ~ ill oill, foa lft ~ ill rnrr; sMfC( lffi -JE- ~ W11 ~ ~ trlJ ~ or ~I W ~ W "§ ~ afu R3r ~ ~; Q13' "§ ?fRJr BTQT l.llJ»fT ~ lfl!Rr ~; OTTE1»rf, HW, ftW ~; atr afJel ~ ~clQ ~ 3- fRc ffior ;::Rr ~I 'lclQ fuy BOeT ~, is: 'lQi ~ ~

..... +L.--,.,. • ::..~ +L.--,.,. A -A n A ..... ·.A-.-.-;. -A ~ ::.

~ ICX(J' ~ ~I m\;j Iti(J' ~ ~I (J<1Jg tl se.d 3'" I~n' ~ til Itt W1:

QiCJ?)i:-

"

}Jf3OT:-

!Wi ~ z.q fir, ;;rr?e ff ROT ~ J'}{T am- if" :)

~, HTQlf 30 tJTO a t~pf(JQ)g ~ ae.dA ~ faoT; fe'l· qJdiPe:l ~ ~ ~ liPfo ~ ;:IT ~ ~ ~I ~ 3' ~ M ~ fuW M:r feu ~ ~ ~ ~, ~ HO tft H3 ~ ~1 l-fTQl:f 30 ~ f€cll@ ntH fesd3 ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ -Ja- ~ fcmrr ~ @of ~ ~ fe€f oro srar ;:IT ~ R3r ~ I tJ<Y tffa"

: - u - -: - :

• -.----A! r. ~ §..... .....

m-rr n(J1 let=fiti3 Itt:', Cffd' :H3:a ~I

Un~, Un~, do~; ~ ninO( A1f(Ja Un ~I

Un~, Un~, Un~; ~ ~ Alf(Ja ;:it Un ~I

tin ~, tin~, rio~; ~ ~ ;:it rio ~I

do~, rio~, do~; ~ ~ ;:it do ~I

do~, do ~, do~; ~ ))RJMO Alma do ~I

do~, "do~, do~; ~ ufadlfae Hif(J8 do ~I

do ~, 'do~, tlo~; ~ Jjt ufadlte ill tlo ~I

do ~, do~, rio~; ~ Jjt ufafqE(,) ;:IT do ~I

tlo~, do ~, 'do~; ~ 30r aul€d tft 'do ~I

23

do tt, tin~, do~; ~ dlfae fi:fur tit do ~I

do~, do~, do~; ~ c[g Rifus tit do ~I

do~, do~, do~; 30r tier ~ do ~I

Rfd(')IH ~ ~ifijiYg ~

iil!ftJillS ~'f()Ci!g ~ifCJ<ng '8"z.;

~ifddlC3 ~ ~ ()T ~

-=

@ifu(}j~ iiiiPfd<ng 8g ~

~ifuqJg ~~pfu<DS ~ ~ Rfae')IH -d+ ~ifudla ~

'll _:;:

cglftJdld ~ ~ or ~

-:;:

Rfae')IH ~ iil!'fijC!!~ ~

· .. ;:)

... ~

· .. :}

3"6r ~ Mdldll 'S5 ~I 3"ar fai: nr Mdla!' ~ ~I

· .. ::_)

• •• ;:J

Nirban Kirtan Updesh - Hapur Series No.3 foasl(! OOa3(,) ~ - UTlf3" Hla1f.1 ?>: a

- -

H3" tft ~ ?i" ~ nS wW 7> fHw c}l.?;:r fi.k' ~ .g m .g m t!l >'>fiID.ft 1lOl

== ::: = -

~1 ft:m- ~ EJ(!O ~ ~ i)Ht~, ~, ~ f5 c} furoR ~ AAr 1$ ore I ~

))fTl.f tft?i" ~ ~ ~ '~ ft'5dSIC! cild3(,) ~ t!l ~ >AA' ~ cfl3t:

Qld('jl:-

"

J'J8OT:-

(5l(5a g: amv1d, Hfaitld ?i'?iCl" ~ am,PCJ6 :;

ft:JJ:r a- fRo @lJfu 3 JP)fT}[t R ~ aw ~ II

= = - --

~ 0' ~ l-fTWw ~ }f13T ~ tftfu" 0' ~ 119.11

~~~~R3ra-rR3'~ II

~ ~ ~ ~ ~ 0Ttit MH otit ~ ~ 119.11 ~ II R ~ ~ w3' ~ fuQ a-r MOH l-Rf<! ~?)TW II 3"6t ~ 0' HZ a-et HSCfjd a-r feMIHI II;> II

0TlJ ftr»rfufo BCf ~ 1.(1 fs f(*) ))f1O tf()'ij' »)11 d I Q f(J II 3-at Hdf<! ~ 9dciPA t1tJ ~ ~ AIQf(J liS II ~ ftmrrQ ~ ~ 0" ~ RTa" 0' t=J1(!T 3m" II f& 3' ~ HfdCDSf 0109 fMfo a1'5" ~ H6t liB 119

HIQHdl3 ! ~ ~ ?; 8lm1 HCf3T ~ fu:x a- ~ cxa »Rr Udl

= - -

RH trFc1 qoo ~ ~ ~ wfEa: S(tI(31 fffift ~ ~ ~ ~ ~ ~ O"<ff~,

en d S I el ~ ~ »fa" ~ "STaT Fft tft fRcu:tr tft ~ F1l-re' otif >'ifTfE>'>fT cratft I H~ i."Si , cxlMt"li ~ 'M:r ~"fr, fthJ8 H~~'cH (students) ftOJ(JS 'SB", ftklS ~ ~ ~ ~ ~ -aa- a- ai."SIH (class) ~ (attend) ~ "VO, ~ ~ ~ ~ ~enfT~~1 R~~MJ~~~~MJ~~, W~ ~ ~ ~ -yrtS ~I »fa'FRf 'lc;ji ~ JlHi."Sc (result) tTaT O"<ff ~ ~I 3i 3", fetf ~ ~ ara ~ ~ (School) W C(1i."St4 (College) ~I ft"l36 Hf3Hdft; f&r feR ~, C(lfl'5t"1 ~ ~ ~I it, R ~ ~ tft tft fRcu:tr ~, f~ ~ ~ ~lfJdl (Teaching) ~I H, ~ fu»Jto ~ a- ~ ~ >?fd" ~ ~ ~ ~61~el ~I

25

Foda1d ~ fJjF.tc1 ~ ~ fnqrr wa a ~ (JT 3i' f~ ~ ~dJH1 Ro nltJ ~ OYEr »t

m t3~a'Hlu Rfo Halel II

fetJ()T ~ rci~· fe(,)HI?) ~, • ~ ~ ~E)W ~ ~ e~a'Hlij ;ITo HStel II

HT<!FI' ~ l.[Fg tfufr ~ ,,9

ea1m(J ~ Rn m ~ t=I()}f ff ~ -em Il~ f~ creo cfur ~I

H, fE'Ff HTQl:f Btr ~ Rtf f~ ;:iN >?fl3'HT r~ael r~ael, ~ ~ ~ tIaa" d'zel azel: ft"tHe1 ~ fe~· ~ cft3r ~:

r~a3 r~a3 ~ trOT ijlfae WOH ~~ II

r~ad figad ~ BaT illfde WOR' ~ 1'Xft IJ~ tft? l?fi3HT ~ ~ 3" feo ~113ld creol ~, fenHI?) cit tft;:r ~

~ ~ ~ ~ fr; ~ ~, 3" ft:rmf ~I ft:rmf f~ ~ l')fTl.fT otifl feu it '~ ~' afS€1 ~, ft:rmf otIT; ft:rmf ~ fci":a' feo ~ >'>fT3W ~I fetlQ '~' afJ~ cS" ~ ~I nidldtJl -M:r ~ (Soul) O(fJe ~I f~ 3" ft:rmf w Ff8tr f~ cmr ~; }lTW 3: ft:rmf ~ mit:r fe3?)f 9 ft, ft:W}fW<') ~ Hiff ~ ~ ~ wf7; HalO - fe - J-ITWcX tT >?Rr )-fW<) ~ mE1lfT ~ ~I H, }faT?) ~ M:r tn=ft titF.r r thJd1 ~, lfTm-fE"-l-fWO ~ B-1 )-[qTO ~ ~ ~ mEnfT croer ~I feR ~ f~ ~ ))f'3HT R ~, ft:rmf E We" HCff tft fol?frer ft I ti{T f~ afu ~ cb;1, fix f;:W 'Hco w' 3" '~ ~ ~ er' mlz:r ~ 5"1 ft:rmf 'Aco' tft fol?frer ~I RW lW3"W f~~B-l ~f~~~(driver)ftl

fEFft 3W })f1ff ft:rmf ~ ~ ~ })fI3HT ~, # ~ ~ ~ O(fucw~(i tJT; ))fI3'}{ F.llbt:fi€ afCJM''l·~ (JTI us ~ a feAl?, feR ~ l')fl3HT ~ ~ })flU ~ ~ c}; 8tlTfe ~ ))fTtf ~ ;W >W"3}ff E; ~ »f1l( ~ ft:rmf ~ ~ 11.P>fT ~, ~ ~ »rtfur>1 ft:W ~1 ~ ?>it :e- »rtfur> ~ <l ~ n{llf ~ ~ ~ ~, ~ ~ FtsT p; ~ ~I ~?>tiT? ~ oar tit ~ cret, at ~ ~ ~ ~ tft? fem 3W ill f8H "3" ~ ~ oar ~ ~, fuR ?>H ~ »rtfur> ft a- l?fIl.I<!T >ifT1.J ~ ftrrnrrl atrrfe ~ }){T1) ';:r ~ f~ ~ l'){TtfT ~, ~' ~ »flU "6" ft:rmf

'I (WQ -m.m l-tUW u - ctO.?~)

:;

~ (N m <!Id~ifl tit ~ 'l t$=it a)

:lj cHafes l-@W t - ~a9)

26

~ »rnr ~ ~ f1mfr1 tiP" ft:W fuR oR -e- hfdto -ij' a- Ha"O tT ~ ~ l?fTl.f ~ awfe 'lfaTO ~ }fT(I5a" ~ 'lfQlO' ~ ~ ~I f~ afJ ~ w us tT ~ ~ })f'l! ~ -a;:pfe '~' ~ 'til;p' ~ ~ tre, fuR oR w .d1M31 ~ ~ w fuw:ar ~ MJ ~ ~ ~I f~ ft:r6t cllM3 tit f~ ~I fw ~ ~ e<fSQ (J?) W ticllM3 tT tStT e<fSQ (J?), ~ tT tStT e<FJe (J?), ~ nrrfu tT; f~ ~ ~'l or ijS ~ (J?)I fetit ~ ~ tT ~ lft5 ~I

H fe{3·, feu ;:ft? lW3W ~'l ~ t=rnH rGd€1 fGdei fur fea- We tidiH1 ~ tfPw Wi" t:iJlfo fea Ufc ~dlHl ~ ft:mH Qldel me>W '$ ~ trft:m' ~ wgcr-eo "6" lfLS me»fT ~I trft:m f~ f~ ~ f~ ~ ~ lfl8" ~ ~I

QId?)I:-

lJCI3 ROT ~ ~ if

- - =

"

~:-

HT<YH fill fi..R? CIlH7, ay3 f!CJT mae mae ~

FGd3 F~Cj3 ~!JOT cl1faa HTOFf ~ ~ II

(')I(')e( ~ 'fi..r8?; cfr ~ ~ cxur otil 119

w3 ROT rGd€ ~ 7> )-fT()Cf ~ tfT7-f3" -J ore'll wfo ~ ~ feR ?; fea-

- - = -... - =

fum.r tT ~ W feR ~ USr fl.ffWw mElW ~I feu;:ft? »fT3W ~ feR us 3" ~ "fr

a feR ~ 1.[g ~ ~ tft tiP3di ~ ~ }fT01:f 30 ~ Rtrl f~ feu ~ ~I

~= - ~

~ c<MdAQd l-Icl'd'ti, ~ tJl3F.l'cl t:ft ~ ~ fi:ra3" cft3r ~ wfo rEdid ~, ~ e- ~ ~I »ru tft ~ ~ Ft"fcld' ck'l ;:m- t=B HOtT m, ~ ts t=f()}f ~ ~ ~ MJ oJf m ~, JjCE -J ~ m ~ tft, (3<;ji tTl ~ ~ l..P3F.ficl, ~ ~13F.tJcl ~ D::td1d ~I

H f~, >wu tft ;:R= Ecrc: ~ MJ ~, ~ HrfclS rEdid Uf1C ftm ~ 'ft:mS" ~ ~ edE(') oft3r ~' ~ 1..1 Jti (J?), ~ ~ faes oft3T 3" fea- m ~ raO:'d cfu"rl fi:n:fT~, ".dIJla F()~I1::t! f~ 8lE3" fg:ur a-a-& ~, feR tft cit

~ :::." -+ ~...ri} "it, R.f¥ fi ~A~ :::.

cl6( d3 (J? ~ 0 cgol1'IElW, ':tnI9! e(J Il1rl1'(,)CXC ~ ljW (II ~ (')I(')d

nrrfu RTH ~ "MJ fe(J ~ (') I (')0( tft tT ffii:f 1ft I "

~ (')1(')0( m ~ $ a: ~ ~ ~ S5 (J(')"l l1del~ ~ ~ ill~,

'" ~A"" Fc n " ?) .... .... Fc n

110t'IC)Tl1' !()dO(ld tT RR <:reI t& €T i1Ff ffi!T1 l-Idel 0" oars- ~ ~()dO(ld

.... ::: -

tT RR cft3r ~ I f~dl d ~ fH.~3 F,R1)TU[T ofuft:

-:::

27

lI'Cf()I:-

;:If If RTiJ FfTifT #I, t:fI;r RTiJ sr ;:per #I

... ~

n

»f3OT:-

iflir J1Tff ~ #I, iff If Ff1CI iV HW 3cit ... ~

3' 61ad sala,a H ffiIT ~ em ij1)f II

~ ;'ald -a36ldld ~ wo () ~ a-at Q1H II H'Q()~i~~cmr~Riit II fc«Jur oftH W HS tMt ))flO lJmJ QY ~ II 0Ta¥ () eM ~ 34tH 3T amr ~ a-at II

R9 ~ ()160( O(T olo(d H ffift ~ e-at UTH II~II"'

= .... -

f~ Hdeles ~ 6[ld3(,) FWfe»fT1 FD-fTl.J31 ~ aRJ arartft ~ Hd€'~ ~ rea

- -= =

cw R3"r, "~! ~ M:r BTU I fEa- 'OR ~ He- 3" fEa ~ ~ ~ a- ~

" ... ~~A...r n =0. ~ .:::.. • ~... fi ~

l?fT1 ~ ~ 4IHTJ1' ~ ~ tTl Hd€I(')1 I:tl~tl ~ tT, gop?) I 0 ~(gd€1 U I Frn"

€CI(I(')i ~ ~ ~1 ~ BO 'He- 50 tft ere1 eO(I(') mrrl feu Her otfT Mgctl ~'

- =-

fEU ~ ~ t=R BOt us Hde'(') I >ffiJt 3' >ffiJt ~ a- FrS ~ ~ U"I >m:ita" ft&

~ 3' t@fu>wt ~ gCl(I(') ~ ~, fecx ~ ~ ~~, '~~ t;ti~l(') ~' ftiH€1 or ljW m; ~ gs cgaldi tft 8cl83 <XOO ~ rot H, ~ tft ~o(l(') 3- t@fu>wl ~ilQ W c} fc«Jr, "am! fEa ilR ~ He- 3" fea- ~ ¥ B'ule' ~I" ~ aFJel, "~, feu }f -e ~ uti" ~ ~ O(I.dIE ~ ~ fficf R3r, }fijOT R';J >liO tflQai ~t

- :::

05 ~ egAd ~, ~ cR ?ltif ~ J1cW1 ~ tpij" F€illd ~ ~, ¥'" ~I

H, fE(T Cl(IOdlft ~ a- Hdel(,)' ~ war ill ~ tRffii -M:r tJlBO ill~1 o(i.dlf.{ (j1:r R3r, ~ arS' ~ ~I ~ me>W, "~I ft:D:r ~ feu ~ R3"r ~, EOT ~cl6 aw c} 3i" ffinirl " }-I d€'(') , fGa' Bfua" ~ al €hi >ffi" ?i O(r~a ~ "~1! 3# Ha

- - ::: = =

QJg ;:IT, ~ ~ tft tiJlt! ~ (JO; tffi'!" ~ ~ ~ menfTl ~ ~ ffiJOT ~

t@ftpw, ~ cMtl ~ ;:IT ~~, "~I n:ru al,alii ~ ~~" ~ ~ N mr fur c} 1:pd8(')1 oft3t, "-ut ~! .dldla r(')~Ii3! fEij' feR ~, cilc ~ eft ~ ~t HO()T Rtf 3" fti~1 ~6? uT, .dla1a f(')~lft! ~ m H"aOT Ffg, ~ ~ 50 ~I"

:::

28

"fuo HOc') ~ ~ tIT })1~R SI * fu€f ?Kif H3IM€I? ))fOTa" ~ ftE fcitJ >m=ft

= -

ill oR? 801 ~1 ~, }ffiOT Rtr~, ~ ~ ~I HOc') ~ 8%'"e' ~ ~1 RWo ~I ~RQ

fP()€'d a<!I~<! tft ~ otif arEf.l ~, ~ ad€I?"

~ war ;:IT ~ '8B'()T ~ gS" ~ f;:rijr >m=Rf me»fT ~ ~ ~, ~ ~ Fffl" as" ~ iW c} OTO ;:IT ()Tc;) @u a;ft ~ 3a' r(gd€1 four I OTO ;:IT ~ Ff3i ~ cW ~

- -= - -=

~ Bao 'l?OJlf~1 ~ ~ cft3r1 rO(~TO( {lCJi FrfH>W ~ MJ feft ~ fro FfTOO

otif FfOI ~1 ~ m -e-a- fcitJ ?Kif FlO; lfcaT o6f FlO; fu¥ o6f FlO; »@ 0R3 otif FlO I ~ ~ ~ sra ~ cft3r, Hall'S'3 a-g3- "# FlO I tifT ~-~ MT(!T ~ ~ B03T tft R~ldl oIT3Tl ~ CXd?)T, "WEl arw! l-id€I()I! ~ ~I" ~ ~, l$ ~~, ut3ldi HlW 3", ~ ~ ~I f~ B03T tIT H~ldl oIT3Tl f~ ff!U" ljW ~ STW ;:IT ()Tc;), ~;:IT ~ 'S-g3" ~ ~ ~ fuur, ()Tc;) ofu &1

H, f~ ~ ~ rt:tad; 'ff!U" HfaT>w me>W m ~ ~ ?Kff m' ~ funT ~ f& ~ feu ~ tft ()Tc;) trW fumr"; URf ~ ~ HM'ui ~ ~, ffiR" ~ 'Msal ~ ft dIEll t(3T mff M3al raQd m¥ fcnnfr? (ga1di ()Tc;) m¥ fuJl'>fT ~I tifT at 11fT ~ tfuft oR? ml ))fOTa",;mr ntif m, R ntif~, ~ ~ rti€.aft ~cildi ~ tit .(Jjf.t'do1 ~ at (")36(1 ~ ~ gS" fro ~ ~I ~ ~ ~ o<ff ~ ~' fEft ~ 95 ~lfJldi URf ~ ~ (]o1 fea- &IT 3" ac5 ~I ~ ;:IT af<J<! iaT, "~! ~ UfO ~ ~ ~ ~ ~1! ars~ ~ tifT ~ 11fT a R>wu C& ~ I o<ff ~ ~ ~ (gcfldi ()Tc;) ill ofu wEI ~ eft ~ ,;n"

"Hu'd1ti!" ljW ~ ~ "~ 9' ~ ut ~ 3=?" ~ tft ars€, "~~ ag3" uti tRf R ~ MT(!T ~~, 36 ad31d $ €Edl' I " reo arclct ~, "l-iu'd'ti! f~ ~ ~ o1a" ~I tRf nrar H f~~'U B'tft ~, ~ ~ 9Llfe>W ORr fJIJl€1 ~I }f 3i em CXlO ~ ~a'() H ~ ad'!4'€, m, fcffi FI"'W ~ l?{Tt( ()Tc;) dfS€1 uti OR faoT eft em 13 ('5(!1 ~"

"ff!U" ~ oR? -ij- ~I ~ ~ fug tft ~I" CJTd';:ft af<J<! ~I

= = -:

~ ~ ~ fcn>wl RH5", ~1 M'<! tft fEi;r ~ feRtftl afcl<! iaT, "~~ ~

fu3T ~ tl% 8cJ ~I " ~ ~ ~ ~ tl% ~ ~I AA· ~ ~ ;:rT€' ~I "~Htc, ~ UfO ~ fl:p,rro rr~n " ~ ~ ~ ~, URf ~ fl:p,rro cit3r1 tnT ~ aor Fit tnT URf aor m~ ~I midt a3" ~"5E, "~! ~ ~ liJTe" cft3r Rh s;ft Bait ~ ~1, ~ »fT fdrnJr ~I " ~ ~ ~ ~p,r I H, f~~IU E"Ttft -ij- dIETI ~ ~ 3W nfI1..f(!T cb-r ~ aoo ~ fu>w, ~a'(') ~.dldl ~I

fem 3W crel FJTB ~ are I ~ ~ tft fGo ~-r(gde feE fuo ~ nrEl 81tJO a5 fea- 11.l1.ffi ~ fusT ~eE" ijl:ftl ~ cfur, "~!

29

aaT ~ ~ mft ~ ~ r~dei futJT ~ lJ1¥1 t=r<T ~cl6 ~ a fi;p,rrl" lid€I(')1 Ufij" i1Te"r ~ ~-~, >jB" ~ Ufa" ~I ¥, f1tI: ~ Ufa" ~ ~ ~ 'a1:1 ~ l'ifT W ill>; ~()Q ~ l.f3T Fit l.ffu'"W GCit1di ~ BW for>?ir Fft; ~ FiB ~ wme>Wro, ~orfcE~~I f~¥lid€'~ ~~~I ~ fl'SSIH UftH31~ c} ~a1di ~ 3" Ma fe3r ~ ~ ~ tJTEftnfT ~ UJOI afcl<! ~, "~ tJT }f afu W#criT aET ~ oijf URr I "

- ,

~ fm:ft 3W trW ~ fur>,{rl lidel~ ~ w fuur, "~1 aTa1! trB -§ Q@ ;:IT

- - - -

tif'"e" ~ m11" ~ afJe1, "a-rar! ~ ill om: Ea, l.UO miT ~I" lid~I()1 ts

nrfETifT I l?fT a- >'>fa't:r ere R3t, "if I ala r(')~ lif ! URr ~ om: t " ~ tit a fcl<! ~, " ;:rrJ '1()Q cffir, ~ tfta+ ~ ~ <><:IT tjae'furl" ~ Hoel?)1 ~ ~I ~ ~ 8~a1 ~ fuur, "9'"ET! ~ ;:IT tifIt ~ m1 >fo ~I" ~ fuQ afSel a, "arar! ~ ?ruT ES, fu3- ~ fcww ~I " il ~ UIa" tit ro ~ i;fa(') ~ ftB Mr ~ aor ro, ftN ffi¥ ftw,p-, fuo or feE UJQ ~ ~I f~ ~ ftE ~ ~ aor rot ~ ~ ~ fuo l-Ide'~ ~ »fT a- ntOt.f ~ R3t, ".dlals f(')~'t.t! a '()cl'f, M36[1 aFJe1 ~I" Ettft ~ ~~, "~! RTUI ~()6 aRr, ~ tftoT ~ l;]u "O"tff ~I a;ft ~ ~ »fFIT >1fTE" ~I " if, 3ltft ~ ~ l-Id€I(')' ~ ~I 3ftft ~ fffift a5 atfi, "war! ~ ~ feE ~ M fup,p- ~I ~ ~ ill oilfl" Ft, ~ Hde'6 % »fT & ~ ~ ~ fu-ijr, "FlB" U1381() ! ~ i!iS3a1 3i' 6(fJe1 ~, l?lFr ~ ill o-dT ~t Ufa" 3f URf; feE m fup,p- ~ I "

"oJ I" r.n ...... " • ~rr • • -A- -A.-r...rr.... "

»r&r" • a cl€ ~ 101'11' 31 ~ (,)1 101'11' ~I

~ ill ~ fi:rill au r~f.1cl TIEr, arw Htr f?>af1'5IW tJTEftnfT iN, ~ ~ ~I ~ ~ 1jW }fa" ~ ~J ~~; ffi3" Wtr fwm? 3i' Fit fa ~ aat ~ ~ ~, Eo ~ ~enfT, oJf l?fife»fT1 ~ ~ ~ tft ~ cfBt ~I ~ ~ ~ ~ ill al if, >m:ffif tJa ~ ~ m ~ »>err ffinfr ~ HfenfT Hfunfr m~ I ".dIJla f(')~jif! })fTl.f ~ ~ ~, }){Ttf tT fi:f1:f ~; ~ ~J fe()Q ftfur ~I " ~ tIT afSe, "~~ ~ §81~'e WI f3() ~ ~e»fT, lRf feFf ~ fe3(iT CX1..fC cfuT! UIO ~ 13 ~ W m ?Xff ~ m;1 }f fu3?;T ~ ftE" MI atrC ~I fu3?;T gs ~ cEa- ~ ~ ofu cil "

30

":errata f()~ If.! ! »ru ~ "fr I ~ g5 ~ ~ "fr I fao+ FJl"J 3" ~ ijl:f ~ ~I ~ ~ ~ ~ ad" ~ ~I ~ ~ W:rH1" af(Jet ~, "~3i 8tffi ~ ~ FIT ~ ~ ~I ~ 0""Jf ~I ~; ~ ~ fi:ftf ~ mfF.feT ~I t«J fRcldl .d1M31 ~ ~ ~ ~ 3i ~ ~ tit ~I ~ ~ ;:rer Fft ~ tit, MfO((5 ~ tFf}f f1T1f feW; ~I fE3?ft ~ Mdlel ~ aE1 ROH f~ tfF.f ~ ~ ~

= =

~ tJOl"

oro 3" ID-fl:f ~ ara3" ill dRf ~ J-Iclldlti fe€f ~ ~I

-::: - -= - - -

n

J'JBOT:-

!ftB sr l.f'? Fit, q;of fa?> !ftB sr ZI'? FIt ... :)

R a- ~ 3" ~ ~ fun Hfdgjd ~ 0 ~ II ~ ~ 0 fur a a-et ~ ~ ~ II ~wIT~~~HfdQJd ~"OwE II ~ mmr ~ wfdr tJOit Hfddld ~ HetlE II

- -:;:: --

em (51()g til \31 fa ~ ~ HfdQJd ~"O t.rtE II:I:?II"

it f~ ~ ;:ft afJe, ~ aMdftod J-Icl'dlt"l ~ Rmr, "~1! f~ Bill ljW ~ ~ ~I ~ war ;:ft ~ 80 ~ ~~ gfa(5 ~ <fur farnr"1 ~1 ~ cft3t ~ ~I (531t"l' f~ me»fT, fa3(51 f~e;;sl ff faTnfrl fa3(5 tfOJ-fT tT f~fidl mEilfTI"

it f~ aoc}, f~ f~F.i<::i3, ~ ~I liPfo 11W ft:tcl;31 ~ f~ 3i ~ F.JCfO M:r })iT c} dRf ~ ID-rcr ~ tT ~ tffi:pw ~I ~ tit f~ ~ >w3W f~ Ufc tid Irn ~

-:::: - -

~ fu03" ~ tfcJT ul faG }{T?)11 ~ ~ II

o loa ~ ~ eft ~ fl::n..Rr3' CXJT?>tit 11:111 ~

Afddld oloa ;:ft fecx ~ aldl~Hii3 ~ ~ M:r tr6B"1 ~ ~ ~ €fl..Rr aT

-;;:: - - - - -

tit at ms 001 ~ ~ tT ort=JT a'dl~8~ ?>1}-f~, ~ ~ 80r ~I ~ ~ ~ ;:ft tT

Hfda'd ~ <furl H, ~ ~ fFRr ~ fuo aBO fSiWH ~I ~ ;:ft ~ ~ ~1 "}}fTU ~ fe3?)T foTnro; fe3?ft ~ ~; >?Rr ~ at ~ itft ~ tT HW eft nf? futr" ~ ~ I "

...

'I (~}@'W a ~ - ~~o) J (~HUW ~ - ea9)

3l

A--,. "R ~A"''' "A~ ~ .... ...,... A ~... ....

~u 0(Idl~8~ a cl<! (,,)101'11', »fTl..f '110 oc.tt '11 1 ~ Haadl ~,:}0('8 \II >ifTl..f 3""

a-el Bt:r WsT TIM 0""Jf tre" H Stiadl ~ ~, w ~ ~ RWa" ft£ ~I feR ~ l')fTtf -e- ~ tft ~ ~ ~ ~ ~I" O(ru<! ~, ~ l?f11.fit ~ ~ fu-ilr ~, ''If'' O(fJ~j "WQl:f 30 M:I f~ 00 }f(J13}fT ~ fF.n:T ~ H fiNt ~ ~ FlO I

... (',...,.t:): ~ n .p..:::_. n -=+ ~ -4+ ~ ~" 'OA,......A:. .=+" •

H I~~, lI:tIC }ft!O IICt:J t@tJ C'( II':ICC' t::1 ~ C'(o~ ~t:: 1 -'11111 ~ ()I?)C( ~ J-R"aT

Wtr $ a-, ~ ala H'FclS ~ feac ~ Qo€l ~ ~ ur-

"f~ ~, }f ~ tft mit QHTE1 cfuft, -g;ft ~ urrffil fecx fun ~ fu£i ~ ~ Mr W ili'EbfT ~I " e<fJ€' "}N ii!ge~ })ff orel }f CfW or me>'W1 H, ~ 3f F.Ji3' ftE ROI ~ ~ ~ "@f f@ ~ 'ITer, »I10(1f.l81(!1 ill:!1 ~; afCJ<! ~ '~! rtiH~ ~ ~ R3t 1 ~ Hf30('d ~ q ~ ?Kif ~ ~ fSOT ~ fiE? :;:rrtf! ~ }fT()Cf Ho1 ~ »I fq 0(1 a C5UT ~ ~ 1 Ff1Q! 3 ext t1 Rn1 ttl '

:.. - ::

f~ W ~ 1rtfO Cffi far FAHe' ~, ~ aT Rol yrtB ~11 feo m3?) ~

}fa ii!d€~ i) ~ W fuur, '1-hJ'd'fl! ~ ~, })flU ~ 1rtJO 3i ~ ?Kff ~I ~ f~ 3" aerfuF.r em, ~ cW, feclQ mn:r ~I ' O(fclc: ~ ~ 3i ftifJdl it fopw, it faJn{r1 Mfa?) ~ ~ Egd ~, f~ fBdf"tl41 ~I feR ~ fomro Otff iMdll1 H, feR 3dla fFra" f@ ~ ~ ~ ~ -e- fJ3r1 feR ~ )f ~ ~ ~I erer ~ nfur ~ ~ ire'Ml wm- ~ ;>far AAr FJ;r ~I aar ~

... -

urtt ~ ~ "fre1»fT1 wm ~ ~ 'tJ ~ arerl fem 3W ~ ~

~I %", fOl(jlTa ~ ~ £d" ~; feR ~ }f ft:rJ ftmt ~ ~~, ~ ft:rJr tit

",.. . R "ft R n ."

~ ~ C«J ~ (JT1t"ldti ~ d de' ~I

f'.......I1-...A ~ ~ ft:«fInft ~::h...";' • ~ A-tA";' ~A";' --A- .... • -A- .a. ,

ICIO'I1'I~ IC(J (")111'11'-(")111'11' t10JTI1" >?fTH eel ~ ~I CWI~O U (?l1:f

,

oraP", ~ arorr' mr-m ~ HtrT tft ~ ~1»Jf e=t ~I ~ ~ ~ ~ ~ ~ €Rl\:n ~I ~ ~ ffi.fuW ~ ~ ~ tril; ~-~ H50 ~ ft:rQi \ft ~~~~, feo~~~~~~~1

feR 3dla m-a- ~ 13dT r~de ~ ~ 83B ft ore, ~ feB $ ~ \ft ~ ~ ~ ~ fe€f ORr m ~~;

- - - -::: - -

Q'df'j':-

n

1'JI3OT:-

}f1'8{ PcfI fHrr ~7, sy3- iJOT krR mae ff ... :)

f~aa ~ 1@3' BOT (0)1 Fa €{ }ff(;}; ~ c;xft II

32

Oloa au3' ~ oft tRft»fr fi:n.ra3" atJT otit 119

H feu HTQl:f~, fER t=fN})fT3HT ~ lfl-S ~1 fER tT~, feR tT~, fER ~ ~ at ~ ljlf ~: H ~, femft ara3" ~ tft f~ ~ "ij():

W tfcJT Hfu sa f(J ~ >wfu>w 11

ROH3' ~ lh:Jrfr ~ II ~

l-fTQtf 37) Q'do', f~ ~ yn..r3t ~: ~He' ~ cxa-&, ~HQ yrtS ~; feu feR ~ Her ~ ~I tRJ fffiJ feR cbf i> 3i ~ fa1IifTl ~ tit wf~ ~ ~

- = -

HRB "5" fa1IifTl f~ ~ ~ i> ~ a- -Ja" ~ fro ~ ~ U fa1IifTl

- == -

Q'd?J1:-

"

'>IEJOT:-

~ ;:ff! H'fe>JIT ?TW Ff1(f ii famtr :)

ti{T !fcJT Hfu sa fcl ~ >wfu>w II

ROH3' ~ lh:Jrfr ~ lis

})ff~ 3i ~ C«rO ~ ~; tfHtr tit wfe>?{T ~ ~ ~ ~ fu>?irl fo:(1TO( Nt ~ "fur H§3Me1 ~, fEA" ~ f~ AHaid trE t1+e" tIn I fem ~ ~ BW ~ ~I ~-~ a- "Jaof ~, 81jddli ~, ~ ~, tfa1f~ ~; f~ fiB ~ feill ~ iRr~; ~ ~ fr fcrrrw, ~ ~ wfe»fT ~ fr fa1IifT, }f ~ ~I ~ feo tflBT feA" 7> feR trR tit ~ Dol ~ f~ Her ~ 3i:

= -" -

~ ~ W?jl:f ~ II d1 fae ~ oft fuu ~ tRft»fr II

~ <X'M ~ feE n CffH II 11-Ri HIQHdlf3 9B ~ OTH 11911B Her ~ fEill erg ~ tRf feW'> atJ3" 1E" Wt ~ ~

- - = - <J

fu:ft >1fOIfo ~ Hfu 3m- 81il fa ~ II

~ >1fOIfo 113 rea ffift cxa3" ~ ~ II i=JT f3H ~ 3l" ;:ffi..{l?{T l.4d~ I fa ~ ~ II ~ sscil ??Oft f3Hoi ~ l?fJ-Rr ~d31 fe»fT II

- ... -

Eu ~ fiE ufo fuHij- Hu ~ ~ ~ wfu>w II

- - - - =

~ (mrro ~ ~ - E~9.)

:1 (~ ~ 1?fl::Rit >-roW 1..1: ~ - ~tl9.) 3 (~ ~ })fl::Rjt mrw 1..1: t@ft .:: ~1..I9.) a (l'>f1W ~ 1..1 - 9.~)

33

wf~ EFT ~ a rJe ~, YJ-fT3W ~ wE", }:m- H}f3T ~ »n:fto ~ ;:rE; FRfur ~, ~~, t:IO ~ BT, ~~, feo jffi ~ "fr ;:rE

E-J wfu»rr ~ uN mN My ~ ~ ~ wfu»rr II ~~~~trE

~ (')1(')(3 wa- tlaRle1 fi::roT ~ wort f30T Na" ~ ~ 119 ~ i1(')}f }{13T ~ ~ MJ tre= fER \ft ~ BET aefa tftl,r QB?)T }-{TO 01W ~ II

FJTfi:r FJTfl:r ~ (') I oa }fijT ~ 0' fan IRiS II «=t II ~~mr~~9ijaa wre If

ninO( Ft ttit ~ f~H,rdG ~Qar() ft:u:r ~ (')Tfu II~II~

~ ~ ~ }fT3T ~ ~ Mr ft:ra" otut ; tid '13Iiji, ~ ~ ?>OC1: Mr f~ WW; fro ft::rfr at mr ~ ~ ~ Fit, ~ H?Ff fm.rao ~ WI ~ MJ ~ C«RT ill ~ ~I ~ ~ fm.rao mre-r Fft 3" f~ ara-WO" £'fclC1Jg >i&r ld'a8(*)' ~m '~f ~~! ~~! frfi..tija~ln! ~FRfa~! ~ feR ~~, ~ ~ ~ Re" erel }f ~ 3" tr" (} ~ 3d'r ~ aaidJlI fro 8""a" -~ ljld8o' ~fclct! g ~ Ba7)T f.ttr~, JNfR JWff fm.rao ~ ~I

lJld?)1:-

Fit If ?i7Jf HJ!a!r 3or, eff;q lk" * ?JClT :)

fe~' ~ NtJ, CXEC NtJ, 3a8LG 1W tRf fea: tit tVe" ~ BI ~ ~ ()IH36( ~ l')1IH30( ~ RTfenrr ~ (J()"I »fu ~ -MJ -ecr ~! ~1 ~ fe:3~' ~,

A.!:;.! " n =-.r~" ~ ..-l+ ~... ~_..;.

~~ 01I Q >11ijlqel tn ICI1I 3W ~ mrH' IHIiO() ~ 111, nrJ 1t10JTJ1' ld_ld8('j1

~ <furl R ROlf ~ ~?;?=reO ml fC(€?Ta ~ 110 F.fq 3- fealdla ~ B- W ~

- = - - --

ftm Of(! })fT Frfe»fT ~ (J()" I ~ ret:r 1..11 d 8 ('j I ST"a"-STO f~ oft3l»rt ~ f~dl d

- - .-. -:

.. _~~"' ~ ,~ '" ~ ,.. ~rr ~ (: ::.. :..,., :::... ~ ,

'11:5 0(.r1 '11 I n lOW' >ifR:gcr I~'=' ~ ~'lot'J1' 01 letr 'YldEf('j1 aoor"il", 3Q){ ott:: ~CWdJl

ntlT, UO ~ 3" fiT a- ~ ~ FJl(!T ~I ~ trfuw ~ ~ ~I ~ r~~ijlij ~ ?t ~;:r?[1 ~ u1"Z fun ag ~ ~ tJO, ~ ffiw ~T ~ ~ UO~ (X}{-l}fBem ~ ~ frl=e' ~1 l@ flgd ~ adTl >ffiJ ~ Fcld3 ~1 ?t &x o1Gt31 ~; ~ iJiddl, ~-l13l, ~-~ R ~ ~ ~; eH~Q ~ ~rl R

r......"A! ..... +l-,...,. ~ ~ ~ ........ ~... - ft r~ ...... _.........4 "' ......... ~ ~,~ I(;!~ aa dl', ICOO <CI ::jQ ::j ~qll;lt.1 (J ;-PEd I ~ IC~ ~ 0(0t:: H 3'ij" I'='~ I~ti 'J'lu

~ rasa Otr fr ;:ore'

.. (~ H"a'W a ~ - ~~~)

:> (~HUW u ~ ~ orfl'.> - .?oe)

34

fRf>:rS ~ ~ ~al a Fo ihfu,{r II OTH fuoT 'RfiT a;r orr5t ~ II ct II ~

:- "

wq tful3' ftrFr "3" f~ ~lela tRr "fr tre, H3' ~ 3" ~Hel ()T}f ~; ~

, ....................... n A ~ n n ~ ~ ~ , • ..tLr..~ .... ,;......,.,. ~ • .... A--..

"40111':fCl Q ~M'§(!;I OfJl BIQ€I ~I ~Mt:! It:I~ l~t:I '111~rn:j ~ ~t::' U' ~ U'I ~fJ

iJl§el ~ ~ ~, 'lH€1 ()T){ ()T @"; ~ ~ ~ ~ ~I f~ ~ ~ roF.!'?)l ~I ~ ~ HO ~ wfe>?f1' m ;:rTe1 ~ ~I 'Ft, }){OTO ~ ~ ft:rill ~ })fT ~' ~ ~ few '>'il% l.ffuQ HOT ~ aoTl 3d9>W Bd9"a" ~ ~ ~ "JO; nfo, ~H3d, }){HElI(') »rfe, R g5 Bd9"a" ~ r()d~'cl ~ BIJlel ~; ~ ~ }f ~ M~idll, ~ >ffi5 tffi:ra" ~ cxaTl f~ ~ ~ »fORT ~ »fTtfT awr~, ~ ~ ~ ~ 3i":

l1fTY H~laru if 'f}ffifu if ~ ~ ~ II ~dh:!1 H ~ j{eT mE -aufu ~ R9J ~ mE IIt~ II~

))fTtfT ~ c} ~--H~~- _ t___nTl-r---

- = - .

~ ~, Hij- ~ fi.u.> RTF; fu"a' R gr:~, ~ 3w ill ~I HOT MIi4MI 1j3o

~ tilE·dl' ~ I }fijt ~ (Property) ~ ~ ~ If<! fl'E·dl' I

f~ So ~ ~ ~ &0 oTW ~}-fT3T ~ ~I Rtf mf-})fi:f-mf ~1 uR", ~ fad3 ~ aoT;:rtU1 ~ ~ ~ rasal l.jQF.f ~; >;f% tffira" ~ cxo; ~ Cl(rael ~, 3"a1 ~ }f ~ M~idl' I ~ ~ Rtf ~ ~ ~~, ~ ~ MI~MI 1j3o If<! tP"e"r ~I it f~, >ffiJTO m oTW '~ f~ afM" rtw~l ~ ~ HO¥ w- C«J ~I tre" f~ "FJ1"fu>;fT ~ ~~ cfr3" ~ 'tJ?>1 H'QRdI3! f~ rnif ~1 fea- ~ tit I ~-~, .dlJla >m-ffir, Frn" ~ tit }fT3T ~ ~ Rtf f~ ~~ as 001 H ROH tft ~ ~ ml R f~ '81"83" ywe ~ ~ ~1; <:re1 ~ fE(] ft:N ~ 'tf n-rE, ft:Tol ~ 3c{ W ~ HO Ff.GT ~ "VO, ljq ~ 'tJ?>, aBt5 ~ Mr; W ~ feu RHCI('d ~ 'tJ?>, ~ ~ "vo, GMI<! at ~ URJ ~I }@"}-fT3T fu3r ~ "JOI GM'<! at ~ fa31ai tre1»fT, »hI t:ftH tre1 "frET ~I feu ~ ~ fHJ:rW ~ 'tJ »fTEf>,rT I fffiJ ~ ~ 00, W ~ HO Ff.GT ~ "VO I }fT3T ~ ~ Mr 3i" H ROH ~ ~ ~ tit ~, HO ~ ljdt a-aal Ea- ~ fficzft ~ 3cx HO F[GT ~~, feft fmfl>W wa+ d ra€1r;rt U'OI ~ HO ~ "fr ;:Jitr ~, M;:Jitr~; fua' "fra" ~ ~ tifu»fr, »fmr Emf Bo ~ Rtf lj f~d3 "fr tP"e"r ~; fffiJ m- 9S ~ tP"e"r ~I ER ~ fua' HO Hw fu! a-aa ~ otiT ~ dFJ€'1 H, fffiJ aran ~I otiT, ~

'I (1Jtit HU"l¥ tI - :JE9)

~ (rr5a' ~ ;:IT - 9at:~)

35

RHt ~ ~ Hfu' 3Rt a IU fed l-fTfu»rr II l-fTfu»rr ~ ffif fscl ffi:ft a-a3' ~ ~ II W fuH ~ 3'" ~ l.Id~lrd §w ~ II

'~ ij;3a1 ~ fq_Ho" ~, iEftleng ~ faaffi ff1();/l ~ ~ ?c ore1 ~ ~ l')fT c} a ()W ~ fuEo' ffif1T f€3l 'l-fTfu»rr l?O-IO ~a31 fenrr' ~ ~

- ... -

~ ~:ew f€3"r f~ ~I 3liE ~ R3l1 '~l-fTfu»rr fMg (Jfu ~

i@ ~' 1JH'3W ~ t=rrE Hu HTfEl'W ~ ~ RTE~ fER ~ tit wfE1'>fT 0( fJe (J() I '~ Ft=fT wfu»rr' E ~ irer ~ ftwwl »rat ~ ~ ~ ~

- :: ~

~ ()In~ ~ l.IdHIt!l f;::mT ~ ~

1301' m l-fTfu»rr ~II '\

~ tft ~ aoc} rout!1 fs a31 , rocle1 ~ ~iftleng 011? reo ~ t=rE; wf~ MJ afJ€' mEl?fT <it ~ W ~ tIT ~ ~I HTf~ ~ ~ afJe' ~I F.Rftij" aoa- HTfEl'W ''6" a fJoel ~, fi::W a>ffi tPit 't:r d fJ\~1 ~ M fO(t) ~ ~ ~ tro 'Al.KlF.f ~ O(a€IJ fm 3W 'A"a1a" aacl wfEl'W Ffu aruel ~ 'H1cl€1 ~ ~ ore1' Mfoto f~ ~ HTfElW ~ ~ aQ ami )-[?) -e- M:r ~ (attachment) otIT fuFft ~ tft mElW ade11 tR6 ~ fcm ~ tft me>W ~I H f~, ~, f~ ~~ cit3'1 11, ~Htfl mE" ill Emf ~;:ft ~ un

aJf'.s tft»r ail()1 W3' dIQ9 ~ II

FI"fR' wfi:r ffn..RJ13' (*) loa HUT ~ 0' fan I Hn II ~ II

~ )')fOrO, ~ ~ ~ FfTf;mrr otif EFT ~J feFT aoc} ~ ~ fl::n.rao ~mfGa"

~ ~ Ua' ~ ~ ~()a3 arre II

fffir fusT ~, ilo ~3i()i ~; f~ ilZ at ~ m l.ffi ~ Rt O(FJe "ijO, ftJ31£o1 o(di~'e ?;

()IOO( H ~ ~ f~RiFd§ ~Qard ftm@, nrre II~II~

~ ~ Mr l'i{T a- fu ~ ?; fu"€f f~Hla f&r fuR ~ nt ~ ~ ft:m"

- - =-

~~~3w~~I~, f~~~;:rar

Q'd(')1:-

'I (~HilW S ~ - ~~ct)

~ (~lfil'W ~ ~ ~ ~ - .?oe)

36

~e· 3f aFJel m or! cR ?t mff ~M'~·d(l, ~ ~'fu<ng ! ~ fum ~ om }f ~M1~·dP, ~ »fR ~ f~ir erel ~e· ~ f~ o:fJel Fit I MfO(() ~ ~1 ~ ?t ~ otif aoer, fur ~ tft »I~H81 ~ 3f ~I 3f 3' -a-a- ~ ~ ~ ~ (J() fu:r ~ \ft 'ST8'3" feFf ~ 7> B31~()1 o:aig·Q 'ijO I fuT ~ 7> 1IfTe' aoer m~ ~

- = - - ::::

Q1d('jI:-

mV;$1 Jf13T e- fka f€Fr lIWP' fIcJ75- faff Pm/a· aJllfcY I ••• :;;

- -::: -

W3T a- ~ Hfu ~ aa- it ~ lfOY f~Hlalnt II

)-f(@ ~ r~H'Jl'))- ~ ~ ftf))fOJfo Hfu ~ ~SJtI'~E II fur ~ ~ ttfu (I) Frcit ftm ~ ~ ftw MI~e II ~ ftw ))fTiJ m ~ FffiT ~ II

em ()1()(3 ~ ~ it ~ HOY r~HIJt~ 1I~t:II"\

~ ~ ;:ft o:fJQ ~ ~ ~~, ~ mma-, ft"lcl31 ~-~ ~ Mr He"e' ~ ~ mma- ~; ~ ao ftm fuR tft $ otif; ~ }fT3T ~ ~ MJ feFf \ft ij1:fET C«f()" ~ mma-~, ~cl& feW f£H'fd>'ifT ~? f~ ~ unl HTQ1:f 30 ~ ~ }jfT a- feu ~ ~ ~ee- em- ~ 'ijO, ~ 1f<! em- BE un ~j fu<ng ~ ()T(i), ~ ~Ifu<ng ! }f 30r Her m ~ o:aidP, ae- ?t m:ff ~P)I~idP I tfd" ~ }jfT a- feW ~ ftn>w ~ wf~ BT :aIMal ffi ~ HO 3' it faJ>w ~I wf~ ~ ~ f€3r ~I 3f 3' ~ FJ}t ~ f~31C~()1 o:ai(le ~ ~ t=ft feu ~ ~I ~ 3" WQl:f 30 BT, Ell e-r lRJ}f ~ ~ 1.:J1f~, ~ BT >Je"r fem C35 ~I

Q'd()1:-

"

'H3'fJT:-

~ Fft! Hif'emr ?Tl¥ R'l? li faTw :;;

~ t=ft, HTQ1:f 30 rroo BT ~ f~, ~'fu<ng e-r ~ ~ ~I 3f 3- tjlij1el ~ tRJ ~-fe-aBa" ~, ~ uJfcnfT f~'t3"; ffia >wtf<!T ~ WQT RW r~~clla ~ MJ Mdlel ~, ~ m-rt ~ MJ :QJBO Wer ~, 3" mf-})ft.f-C(}{ Bo-~1 u1Z BtfO ~ ?t ~ ~j~TQ 'ij01 })fiffif fea- C?t8" trfug ~ feu ~ or~,

~ ~ 4. -=+,....... n =>. ~ ~ ....,....ll....~..;. • ~ v ~ rzr .4-.-,...

I..I~ ~~ :j ~ ao 't:(!:' ~I~ €I 'UI a;r-~: H'I~rj1' ~ 1~t:J »@T ~ '111'10 ~C')'

~I ~ ~ aJ..r aro ~ fl'Scl'cl 3" })fiffif feu m-rt or firn' ~; Ft"lcl31 ?t m-rt ~ R<i, facl3d ~I "O""(ff, ~ ~ ~ ~ 0T3" ~ 1Jdl »f1"lI<ft ft"l361 ~ iR ~ t1;:r ~

37

~ ~ a- ~ ~I ~ c} Rtf, ~, 9~l'S' ~ 3W' feE()I() ~rlldl ao a- ~ yi{F.ra' ~YROcxal ~~~~~~I ~~~~~e>Wfdrnfr~1 N wij' tit m:ro ~ ~ ~ 'ill1, Rw ciEr ?>tiT I R fefr ft:ro'r m-fT fum ~ 3- 1Wft Jl~il (duty) ~r ~-t3IO(d1, ~ f~uld-CXTQ ~ mh:r or era- ~ fuR ~; ~ rtiu;$' m-rr ~ ~ f£(J8 mg, ~ cR FJCW" ~I f8~' f8(f elJlel ~I fER ~ feMi~' HIQRdI3! ~ MJ ~e AfdRdl, Y"fI?) 3-; fiE ~ ljlf rKff ~, fHd€dJ1 3- fiw erer ~ rKff ~ ~ ~I ~ m ffi% ~ ~ j). ~ ~ -ecft ~ 3FIT1

- - - :' - - -

ri' ~ R e1R fd ffirr II Eo ~ ~ ft1'3T ~ II '\ II

$ ~ wfu>w ~ II (1)

if ~ ft:rFo 'ijT}f ftw wat 11911 ~~~~~II m ~ kIRo' mIT ~ IJ~II

;;n-ftoi ~ ~ ;;n-ftoi ~ ??:it ~ 07)1 a & ~ t# 07), f~E()' ~ ~

..,......,q. ~ ::0. .. ~ , ....... ..... ~~ n ~ ~~~ .....

'tiM I t1't:, tn ~ ~ ~13F.l'tJ: 11'(')~ ~ l.@tJ or; ;:re- siO~ Q ~IC, 41CI11'(,) 3'"

R3a Wtft ~; ~ ~ tfS- ~ fffix fJadRd m-r ao& ~ ~ ~I ~ S HdlMI3 110 Ea, ft:IW Hfifnft MJ ~ ~ m ~ ~ unl R, f~ 3W »Mr fao3" ~ t«ffil fea: fJ3d €fBt €rtft ~ H ~ aM€1 ~I ~ tRfa'fe oro tit ~

- - - - --::=:

feu~~:

~mH@ufufo3'~ II ~tffi fdRo' otitd II~IJ

:: = = - ..-

~ aro feu ~ ~I ft:n:ft l1RJF.r at31, ".dlalS .f.!rF()""""~',..,.-rf.t ! feu utJd ftxJ:r

tRJaTfe ~ -a?" aF(J<! ~, "~! ~ Mor ~ ~ aM€1 tl fetJ fJ3dl fea>ift1 ~ W<!f ~I feu FJ3d ~, ~.g H fu? ftmr~, }f fER ~ ~ fuR ):fa- or,:rr m; fu1 fu:r ~ art{T 'All erer ;:{O}{ tOJ ~ ~ ~ oft3- ;:furg ~ M:r, ~ FJ3d ~ mSlW ~I f~E()' ~ 3a" otif arer fiE riao, H f~, aaa- feR" ~ fJer ~ ~" mxH oft3T ~ 7:;1

- =

Fii t3\! I fJ3d ~ ~! ,;m- ~ ~ ~ M:r! ~, ~ iXQ ~I ~

Ho<!r fRtr- ~ ~ ~, ~ er, ~ ao ~I FRffiJ ~ ~ M:r ~ "ffJ'O 'fr are I ens ~ (} tf;:ft>,{r '5- ore I ~, ~ rt4~'€1 ~ ~ a-aa s;ft !jEiaMi ~ E30 ~, ~ "dt f~ l'>Ttr 3- ~I ~ at ftfa nfi:r ~ ~F.ifu3 ~ FJddRd OTH aoa, it fe'J', ~ 3i" ~ JdIM'3 ~ are tJO or! R, ~ ~ tRJaTfe- ORr ;:ft ?) gt3ldo cfurr SET

- = - 5 tm f~Ro' otit ~ II~ II

38

£fu" a- m 30 ;:Ptr ~ fuo m f3 F.I (') I ~ 30T ~ ~ F3F.1 (') I Ff1:fIDf tftF.r ~ I

- ... - ... =

.... :::. .n ....

1-Irrrj (')""T'1H-=-ra 'ij3f ~ nr IffiJ! H

~ 61()C( ~ 3g meld' II fuQ ~ 9t1O 'O'T'tit ecC(ld' II~

3i 3" ~ H'QHdI3! '6;r-'6;r FfHT ~ feR ffW;31 ~ ~ ~, ~ til me I ~ I fffiJ ~ fa()i 1jcr fro fu3" m om: fi.R;re"r ~ I ~, ~ m-rT fet"l'ft3 ?Kif~, RJ-lllS ~ ~I f~ Her~, ~iftJ(~Jg tft ae.dfi mro ~ >wfe>?fT ~,

C1.... ....

~~'iH3q ~I

do~, do~, do ~; ~ 616C( AI f~a do ~I

do~, do~, do~; aN ~ AlftJa ;:ft rio ~I

-;::

rio~, do~, do~; ~ ~ ;:IT do ~,

rio~, do~, do~; ~ 0Tl-WH ;:IT do ~I

do~, do ~, do~; ORr ~ HiftJa do ~I

-;::

do~, do~, do~; ~ tJfddlfae AiftJa do ~I

do ~, do~, do~; qrg 1ft ilfddl(e tft do ~I

do~, do~, do~; ~ 1ft ilfdFC3F.16 tft do ~I

do~, do~, 'do~; ~ 3crr a~led ;:IT 'do ~I

do~, do ~, do~; ORr JiMe fi:iUI t=ft do ~I

-;::

do~, do ~, do ~; ~ qfa' AlftJa ;:IT do ~I

do~, do ~, do ~; 30r t?a ~ rio ~I

Hf:36IH l:ft ~iftJqJg Sg ::»

~Ifudla ~iftJdld ~'ftJdld Sg ::»

-= -= -=

~iftJdla 85 ~ or ~ ... ::»

-;::

~iftJdld ~iftJdld ~ ~

-= -=

~lftJdld ~iftJdld 85 ~

-= -=

Hf361H lit ~ifCJCfl9 ~

~IF~dla ~ ~ or ~

-;::

HF:36IH 1ft ~ftJCflg ~

~ fea HO ft c} ~ ara nrat })tde IH M:r ;:r;f

- -= -

30r fu>war 8'ffidl' ~ ~I 30r fus or M'cfldl' ~ ~I

... ::» ... ::»

••• ::J

'I (~l-ruW 1..1 - 9t:t:)

39

Nirban Kirtan Updesh - Hapur Series No.4 fodijl(! a1d3(,) ~ - <:JTy;r R1d1f.f ?>: B

(fER ~ ~ fi:mofu ~o o. 0 0 0 0'. ~ Ro)

R3' tft HUTQTtJ ~ ~ "g J1li.JT i; fi.n¥ cl tft:r fik ,;{fft ~ ~ :f <it tft l')fcJ)}ft Qo1

= :: = -

~ ft:IJr ~ ~ ~ ~ ip-ft ~, CX1(?, ~ ~ a ~ ~ Mr t$I are I ~

))fTU tft ~ ~ ~ tftr '~ F(')asl(! ooas(') ~ ;ft ~ ~ ~ cfuft:

lJld?jI:-

"

J1BaT:-

ilfcr 1fT WH'd ff H?i ~ .. '. ~

HaT Rdl fd iltr fur fuo ~ II

jfflr C«JH gf<:8dl ifc5tf g§Jia1 II~II OTH ~ tflbf a- H1 ~nl II

Hfu '0 FaRias:! H ffl5' 30r IIttll a(Ji~ II mft mJY fS'trS t10 ~ 8§J Ii] II ~ '0 Si$ij FRfta' ~ wit II;:J II ay af~~IR ~ ~ wyr II

itfur fi.my iIO afu '0 raM is i II a II tt II '\

H'QHdI3! ~ fi:p,rrW ~ 81iJijo ~ & ~ ~ OTH ia"1 l;fijT ~ ~, ~ funro; ft:rR ciH ~ URJT ~ ~ a ~ ar8" ~ ~ M:r ~ ft; ~ em ~ ~I ~ tRft ;:n:r )janl, ~, ~ ~ tft fRcJar funro ~ cl ~I

~ ))Rm' oft31 crre1 Fit, l-J1gl:f F.RfRr ftiR§ ~ edlA1 Ho ~ fl'€f.'tlcl creo cfusr ~; ~ ~ ';¥ Hd€ld ~ aao cfuft ~I ft:rFr WQCf ~ 1ft fesr ~ ~ ~ aQ ~ BO, fEa- u1c BdlA1 5t:r tfl>W ito ~ EJT afilel tit oft ~I 331 ~ ~ ~ HTQl:f ~ ~ ~ 3d"Ff fuiJT ~ aEr l$:fr ~ fi.R? wE-; l$:fr ~ ~ M3" 1$ c} lfaH 1.lOO tft 1[tSt; ~ trOO ~ 1$ ~1E" fuR ~ tIT cl ~ fdld(,,)' or W-133l~~:

qJO ~ 3" sdl f3 ~ II sa reu )-{1OJ1 ~ UTit II fuR ~ ~ fi:D.fofu ~ II it ~ ~ ufo at ~ II ttll~

'I (~ ~ ar~eiR t=ft c} tffi a@ft ~ - ~8~) ~ (~ ST<ft 3CfI3T cIT II ~ ~ U@ 9 - 99t1t)

40

4'd(')I:-

friC.k17 Pdt ff ~ ~ frid:n Pdt ff

frid;// #dl ff ~ ~ Jk7 #dl fJrg ore7 j lffew! lffew! Jk7 #dl fJ.rg ore? j fRCldl #dl t

"

J1f3OT:-

fRCJdI #I ff mR i??3 fRCJdl #dI ff ... :)

QJij' H? 3" gdl fa ~ II 3"S" fuu l-fTOH ~ trEt II fuR ~ ~ fRHofu ~ II it ~ ~ ()'fu oft ~ 11911 '\

WQCf @ ff;H ~ tHffi ~ 'Q.Rf ~ 3" gdlfa ~' ~ eft ~ aEt ,w, ~ I fclqJ g tl &dl31 ewET ;::rr? I 'sa fuu WOFf ~ trEt' feR ~ wocr ~ fi.OO

~I

fuR ~ ~ fRHofu ~ II H ~ ~ ()'fu ofr ~ 11911

feR HTQlf ~ ~ 33l ~ ~ ~ 30FT ftKrr ftl 3f 3", nr fe(,)HI(,) ! ~ f~ WQCf ~ 1flB ftl feR MJ )?{T a- R feR -er tmH ~ ft 'WOCf ~ -er' ~ ~'fclqJg tft 8€.dft ~ t«n-f ~ ~ 1ftB "fr; f~ aol f~ WQCf F.Rfto:

HRra" Mr fea- ~T faR at He ft, a;p WQT I un tl am ?KiT I HC{T() ~ un, Rrf~ ~ ft lRf f~ tftt.J ntifl ~ ~ d]fu ~ 0tJT, ft:u:r ~ ~ ftl

,., ~ ~ ,., :::.. .... .p....,......,. .... ~ -A n ~ ~~ .p...,..,..,. n -A

FIFJTC t:! l~t:I HIQHdI3! »fJ ItH.J' aEl ~I a-er nul t:!q ell, 1t111 12 m ~ (.II

~ W"I ft"l301 ~ 3a' fe(,)H'(') B" ftEr Mr J:tifclF.1I3 tJO, f~ Bcft o6f ~I Wfclfil3 f~ fiE" ~ f~ fd~O(elnrr 00, ftW H"QT(ft ~ ~ fd~fa»fT aotft ftl m w fcl 8'3 }:f3}f -J ;::(1(!; tifT ~ 9t1O 4li31 d B" 'SC") ~ ~ J:t I fcl813 ~ ~ -J FJTE, l.@f Bcft 3t ~~; tifT ~ ~ Mr R ~~, feR ~ fi..rffi BEl lRf f~ ~ aR1 ~, R ~ tJO f~ i31§€1 ~, ~ ntif fi..rffi»fr ao-erl fu1:IT ~ fuR ~ tft am ~ dfJt!l ~I ~ ~ fuR ~ feR J:l1fcl813 ~ ;N ao ~:

fJT(J ore7 ftf3r fJ.r;!t ;.rgmr ~I ftm it ~ sr flTdPi{ Jk7 afcMSldl

fo-af~ ~ rfhJ~1 ~, HlclQ ~ o6f i3lclle'; ft:rn" <S" m J:tifcl813 ~ ~ ~ ao f€3r ~; fuft lfflH Bcft ~I ~ ~ E ~ fup,fTOl ill menrr ~ ftl o6f ~ 3" ~ ~ ()T gs ~ ~ til dfJB' ftl ~ ~ arar Rt ~ ~, F{TijT RJ:rra- ~ ~I

41

fea ~ ~ nina ~ Hclldlt=t WET ~ l-Id€lri ~ ~ oJ (]o, "~T STW! Hd€lnq FJ'"aT Rwa' ~ ~I" l-Id€ifS ~ yWw, ".dldla fo£liJ! }to ffinfr, ~ ~ ~ 3i ~ fuat, ft:R:it ~ trH ~ ~ ~ aoo ~ ~ qo ~ mIT ~I ft:R:it tPR 'QO ~ ~ ft, ~ ~ tp:ft ~ or!" ~ ;:it ~, "~~ ~ (]OI" ~ l-Id€l~ % fimr, "Hc.J1d1ti! ft:R:it ~ mr ~ ~ ~ orR QT<! "ijC{}8" ~ €m?"

, :::-

'~~ ~~I"

"A--.-.-:. ..... ........ ? "

~(.IO' 3"" ~ 81€F.I'u.

"~ ~ gcftl "

~ ok? ~ l-id€I()1 ~ 3i" ad" faT>?fr gfO(() ~ FRo ~ or menrr; HRr ¥ or it Hfcmfrl

Q'd?JI:-

RS &t!t Pcit ;it fiJnf ufo ?i'H ~ ... ~

H, l-idel()1 feu SBO ~ ~ ~ ~ ~ 3i" <Xa" faT;w, MFoc() ~ Rw ~ or it Hfcmfr; Rw ~ tit ftmrl fiB ~ l:{TQ-ara- ~ ~ ~~, ~ ~ arw ill >?ilfuJT?; lIoli;i 7; RoT?; F.i'clO('di?; ~-~ S'€f.i'cli. mr 7=; ill

:::' :::' :::'::: :::' , :::

~ Etr ~ unl R f~, fEfft 3W ,,:r;:r f~de f~d€ H3t1W ?)1}f ~ f~ F.Ifu-o ~,

~ ~ ~ ~ alBid Mr ;:rr ~ (]o1 l'iRIT ~ S'W ill, ~ fig ~T SlW 3- Hdelol m,1 }ide1ol eft ~ ~ ~ ~; f~ ~ ~ ~, Hlcl€l 8(')I~c mg tft ~ ~ ail' frEll ~ ~ ~ f~ S:fi~ald ~I hfiig'() ~ ~, 83T §1aljd3 F.RfRr ~, cfu.r3t SR3d ~ ~ ~I ~ ~ Hde1cs tft foaJr BID dTETI ftE" M:r ~ ~ '~ ~ "STaT ill Fffl" ~ ~ arJe un, tfO feu Ro a;p- lJl:ft ~ ~I ' fECI fiB M:r ~ ao& Hd€i()i l?f3t ~I ~ ~ fuf a- ~ arw ill »fat ~lda()1 cfufi, ".dlals r()~It.i! l')fQf m ~ tit ~ afJe -JI ,.;m Ho %" a3T ~ Y3E ~ ~I" ~ arw ill Hdei~ t!t fER ()1€I01 3" HRo(d'81 aF(J<Y ~, ">?&r ~! ~T! ~ ~ Ho ~ ~ ;:rr ell f~ ao a- ~cl& Ys ~r, Fd3()i ~ J3l:it ~I »Off GMI~ a.dn~, s:rfuo ~ ~ 8oidl, ~»fT ~I "

~ tit ~'l ~ ~ ?)T5 g a »fdI" ~ ore I Hd€I('i1 ~ ;:rr ~ -MEW, ft:m ~ tft S3T re-~ ~I 8"g3" tftt.fT tft ~ ~ it ~ ~l H, Hd€I('i1 ~ ~ fmJr, ~ ftmrl Ro ~ 3i feS:Pdl ~ ru, ~ ~ cV-r aoe- (J()I fmft 3W ;# 6ft3" fr arel, f~ Hd€I('i1 cr:r ~ fuTnfr; He ~ yWw, "~tft l oft gs i'J1Jl€i ~

n " r.n" ~ n "

3(J1'?)? Hd€I('i1 0( cl€1 a5 0(.11 e1cl ell

- ::: ' -

"~~ ~?"

~I "

~ ~ tit fta' '831' tfup- ~€ar ~ (Drawing Room) Rft:rnr" Rtrf~, ~ MJ Bat Hw lfc (sofa set) -Ja" fum-r-fum-r ~ '5I;f ~ ~ ~ R?>; ~ €d~Ii11 ~ R3r1 J-Id€'(S ~ ~ N a- ~ He ~ mm M:r ~ -J fomrrl J-Id€l(S ~ R& ~ ~ t1 Htili~c ~, -Ja- ~ ~ m~, f~ ~ ~1

~ n ~. :::...... fi~~ ~ ~.f!::-.. A :::.:::...... , ......

TT"""H~'I""""T"dd-ri+n atT el U€I ~! H, CI:jrn'It::, Itj~ I~tj ~1tpa€i rn 80 ore 1 ~ FJO ()

l]f5>w, "~r Hd€I()I! a-a- ~I ~ ~ tit ~I 3t;:rr "W" &Er?>UT1 fflu;il ~

p q:::. ..... " i=!n" ' -A- .. "').:+' -A-' I=!n,

akJi!1 (J, aJ' Hd€I()1 afcle', FJO til! 11<J ~ ~ ()I(')O( til a(cle (](), WdT

~ ~ ~; ~ ~ fuoil ~ ~ faN; fflu8 ~'Fclt1jg ~ ~ fiffi", ~ ~c:3 i ~ fa?;T J1'TijT HHro ~ B I >ifHto, arR, ~, ~, a left' u IN ~; tra" If »ru * a;rr FI1:ft ~~, fetit ~ ~ >wfew ~ rex 31if fC(3CS C{ FI1:ft -J'?"

= - - - - -

ft:m ~ J-Id€'(S ~ f~ ~ CRft, Ro ~ ~ ~ mvw, ~ fuR ~ em- a

W<! wfu>w W", ~ ~ a;rr iR -Jf~, a;rr ~ -Jf~1 ~ WJ >wE, l?ftrT 'ij ~ ~ ~ ~ Fdlacs ~ -J ore, ft:m ~ J-Idei(')i ~ ~ faTrw 8"Er ~ ~I tfd" feFRT ~ feHel tJsl()1 ~ tpJl€1 ~I ~ ~ Rtf ~ He ~ t:ftOt:r t:rfarirr, Hdel(S ~ rea

.. ~~.... "ri-.- -A- .. }.....4 " " ..,...... '" I=!'" :::. " ~

~IIiiTn', 110 til! 1101 'OlE t!T ti~iS? »rsr FlO o((clei~, ~I J-Id€i(')1 r wg- ~

m Rtr 0( Fae (J() I ~ Hi> mit ~ ff I tra"}ffi ft:rur ~ or F.Pfet ill ~ ~ 3f.:B

= = - --

~ ~r ~I Hill ~ 3i ~r }-{aei(')1 ! ~ fmft ~, ftW fta' fuR Hit ~ ~ ~ lPft;m (polish) cft3r W-, ~ ~ tft Cf£tit W", »f-J ft:rdt ~ ~, ~ tw ~ a Ho1, ~ ~ Bcft ~ ffl tfd" ~r Hdei(')1 ! }f ~ ~ ~, " f@ ~ ~

~ ii5 ~,,~~ .... " -A-, 'L&rn~ ..... ~ v..... " .... :::. ..... -=+ v .... ~

IGO Hael o ~1S;Tn', F.Jl(J til. '11'4C:1 C<"EI ~ 11 l')f1l.f Q ~ (J, l:R3 C( t:!R; l;j'IEt

clef fE"WH fr ~I ~ war ffi tft ~ -J~, ~ '3-1"

~ fuQ ~, aFclCf gar "){ ~ ~ l.f3t fu3r ~ UfO ftcd~31 ill ~, fta tit M30('; ~ m fu»n.Br ~ ufWw I lrJaT Wi ft:rJ ft:Rft Rfunfr m ~ m, ~ (Rf fum-r t1 Rfunfr R3t OTEri if, mr ~ >?16Hid f~~lu Wel >'>fTfu F&" -J ore 1 0(18 S Id H§J 1M fu>w'1 }ru- fu3r, ~ ~ ~r ao ore I ~ arFt tT 1-fTffiX ~ ae fuT»r"1 95 m-rf fE(J° aar ~ ~ .t1jflde' trW fdT»fr1 tlO" ~rl1de'(')1 ! ~

........ ").! ..... ~... :::0. .... ~ ~ ~ ~ n -+ ..... ~..... ~ n .....

1111 3"" >?fJ~~tJl3 tfeT (J ole l1'a tt.Rf I~ti ~le3~10( o ~ tIHT IMTn'1 Qle3.G10( ~

~... ..... An "" ~A ..... ~ .. ~" ~ "'fl .~,;.

aron I t:l 0 Q tST lR" d () to:! I (J I Q;' ~ ~ 'TJ1 0(10, 1:S' 'tfTl..S ~ M, ag3' 0( ftffi CH~ 1'11'

ore1nfi"t ~1 ~ 13€gB1 3cx ~ )}fT ~ 1m fER BT ~1 fewt1 or ij' ~t " rn ~ afJ a ~ Flo fuo W:c-Wc a ~ (ifur fi-lwl H, ~ ~ ~ l4d't!16 ~ fcmr, "He Fit! tffl jffi ~ ~ STaT tft ~ tfaOT ~; F.JTfEe" ft..R:re "fr ~ t "

aa- He ~ ~ ~ lWfeniT I ~ ffi e- tffi()f E ~ cft3T 3" Hael~ ~ l?fijT3" al3l, ".dld1a Fo~'t:1! fet]" f~tjld' a;p- ~ ~I feR 3" ~ aa-I" ~ oR:5 ~ ~ URf ~ itfe3.~1C(1 ~ ~ a ~I ~ tft "5 ~ ~ tita;:r ~ ~~ ~ QTOT -e- M3" f~ F.rae" ~t3ld() cfur, ~ M:r ~ ~ ~ ~ fa ~1 ~ qro a Ff3" ~ til ~ ~ iRr ~ I fea- Bill yaF.f lJl:fi (R), ft:rW eT fiB fSd31 Her ~ ~lf()(!tg ~ CW? rM~81() ~; ~ ~ ~ 3!8 3" ~ Her fa-3" oJf ~I f~ ~oo:

IJla61:-

ng #ift Pelf ;ff fsnT ufo 157Jf ff :)

HJRd ~ ~ ~ ~ II tRm QTlj ~ urfu ~ ,,'l >X-J ~ ~ Wtr oro war ;:IT ~ ~ ~ ~ m- "JOI

-:

.... ~ "".A-!;!..... q ....... ~. ~ -+ ~ A-,. p n~ '" ... __,..,..n

ere I ~ IH~ cldn) ~, £laTJ1' 1::: ~ It::o ~; '1u fc'')i;JHA CJl1? (J ti'l~

~:,. .A-r..~'" pro...., :::0., ............::: -A-:::o. , ~,.;.::".

OlQt::1 (JI IHT11'(! C5CX oc(()'t! (J() i}fT}f O(cll~d (J U't11 t:1 t{3" tf 11'~lrn' 1ST nrr

~"ij01 ~ ~ ~ ~ 'M:r ~ ~ oR¥, ~ ~ olW Af(JH ill »iT wfeniT ~ (J()"I Ft f~, ~ 00 'HJRd ~ -e- ~ ~' R~ddl ~ arH 3" EO ~ (JOI

-:

H~adl BT or,:rr f~ ~ H B'; ~ ~~, ~ ~ Aumrw ftu:r

-+ , • ...+h-.... • OJ '.l!-r.-,. ~ , .... ~ ~ n ~..;. • p n

1::: TJ1l . .jI o ; >'ifij" ~ if' d I l?i'tf5OT I tiM t:: TJ1 q ';) I ~ t:l 'dTcJf aor ~ ~ 'M ITIt I ; (OJ if1 d I ~r otT-r(;"""Td

dlqaa 'fC«()d ~ ~ Ff1'R ~"'fi~<t ~ ~pw" :e-r ()T]-f~, dlUd8 fuft ~ tn-S ~ Wt"f ~til~c: ~ ~p,.rf ~ afJQ ~' ~ Jj()fucil ~ ()fuai; i>eo m') AA a.dnti; fot36 Fot36 ~ "ON, ~, ti~lcldl3 t"S3" Ha'(')13; »to emu ~, arrrQo: 'Cffi1..f ftIi; ~ ~ ~ ~, fuR ~ freT So a- RRr Rocm.r ~, ~ ~ ~ B'; tRf fea- tftF.r nuT~, )-f?) \:IT ~?>tiT~, l..fd1f ~ mff ~I' (JT f~ fR.~3 arrrQo ~ M3" ~J H, fftHQ A~ddl ~ ~ ~ "il() ~ ~; H, ~ H~~dl ~ orRT f~~ fur ~ ~ arar t=ft ~ ~ ~I ~ ~ 'AJHd ~ ~ f§'1 ~' ffiJ'tf menr 3BH tT, ~ tIT ~ ~I

44

RilRd ~ ~ ~ ~ II tRrn" Q1tf ~ urfa" >wfu>w II ))fff tf ~ ~ l:f1'fu II ,;n:rr €ddkJ ~ Rtiife II

~ QT}f fOO(IMI ~ II Ht3r ~ F~sf;$ arfu'>w II

- - -

~ €clfHd ~ dl~ire II ft:Jfo Fft3T ~ ~ ~ II

- -=

~ ~ ~ ~ II fRo a- ~ ~ ""'cl~,.,..fn':"d II

~ ~ grfu arfu'>w II Eat 0( id fet tfT1.it ~ II d ~ fu 'Ref liA i f~O( tfto II »ifo ~ ~ w-at fu II

~ #tt cio tSTfu II urfu umr HTOTfu ~ RTfu II ~ ~ He fU og ;::rrfu II t'ifcE ~ fdmfrg dl~ i fe II arz;ft ~ orfu ~ " ()I()O( ~ ~ HAi§ II

,.m ~ REt ftrf<! HTfu II ~ aoH '0 ~ wfu 119119 ~ ~ ~ fi.rJ::rW ~ c} ~ ~ tfurt:r R3r

QJd(ij':-

"

~:-

fiMr# ;::ff! ~ ?B- ?)T}{ ff f80T :)

mita" ffi ~ fum He} f~ fli~~ld ~ ~, "~ ffi! O]fu ~ ~ fa: ~ ~~" crnto ffi O(fSe ~ tit BaT ~I

a"8ta" ~ fam' emu 3" lidJi ~ 0Ttft 3" CX9 S d i <iJ II sd1dn aog a-a 3T a- ~ ~ II~

fdldH3 ?t tfuJr ~ t.Rf R UfO MJ fE3.Gi~ W"I ~ Fftn.rT ~ f@ fu-fr ~ "5<!1 »fTW, feac, ~, l:fTO, tPO, ~fcldl() ~ tftt:lT fea ~ fi.ffi trr<!, f@ ftm ~ ~ ~I umT ~ M:r SfE3.Gi6(1 ~ ~ fi:rn.rrW ~ or ~ illEl'>fT ~ ~ HiQHdl3 ! fur ~1 ?t mEf3.Gi6(1 ~ FI1fg ?KIT I ft:rnfrc;) or~, mEf3.G1a1 ~EnfT aotft ~I ft:re ft:rnfrc;) ~ ~ ~ fE3.GiO( ~ ~I ma fE3.GI~ ~, ~ Blf ~I ft:re SfE3.G1al ~, ~ ~ mEl'>fT cxatT ~I 3i 3" crnto tft ~ fuur FIT, fdJclH3 ?t tfurr~, tRf ~ ~ ft:rnfrc;) fea ~ fr ~I

f~ ~, ~ fll~O(id He 3" ~ war tft ~ fi.mo cft3t, ~ cft3t 3" W ~ URr Mr fe3.G10( tft tT3" aJ:fF.fi1 Btft fr orE I ~ aoo tT }--ffi)8" f~, HRro ~ MJ B1f feE ?t ?>tit ~E" ~tfcl<iJ~ ~ fM~Ml()3i 3"; fur ~ m ~ ~I Rl=ro FfTOT ~ ~ ~~I

'I (~ cIT~: ~ H: '\ - t:~S/l.18) ~ (~mita' t=IT - '\S.?.?)

45

ifc') olne( Sfdl4a ~ ftJQ B'j ~ m- nrtit 11'\

dRf Rt 7i ~ aM Fa ,;ra ~ ~ ~ l.RIHF.Rr ~ ~ ~ faoT ~ ffitr ~

-: -

Jjl:f otif, fur t"i1dj3 M3" 3i eft fu!r ~I Pi fe~1", Jjl:r B- ~'fcl~g ~ Mr R?~8l1(') m~1

Fc €fFc v ft § ~... ~ .. "" n n ~ oJ oj n

c(:::a 81::f ~ ~I clq)g :cli'!1 ~ (.II Ji3', ItI~, ~ tTISd3 ;:r JJCf ~ }f(')(!

~ tfu:r~, ;# ~ BT Ft10 ~ ~ ~ ~ Wtl f('5~81(') -J fJl~dft; ~ B1f fi-r5aTr1 ~ ~ Her fu3 ~ otiT I urat ~ M:r ~ ~, H ~ ~ fi-R? fdp,p-, ferR ~ Bt:r ~ cxHt ~I ~ tflt:Jf ~ dre'lnft, fait -Ja- ~ atfi ~I fEFft OW ~ ~ mu1cill~"V01

f.i'~a I 0: ~ ~ 1=& ger ~ I "Q?i, tI€ Id a, }-{"C{TO, W3l>W'; ljij" ~ URf Y::ro mIT I ~ or ~ aoa- ~ ftE ?; a;3T ~ ~I me- ~1 or ~1 fuR tfu:r ~ wftm

- -:::

~, va ~ merw aoel B-1 ftre wftm otif, q'El ~ ?>tIT ~ ~; f~ afei'!T ~I 3i"

3"~7i~~~1 ~~~~~R?~R3t, fuR~cffimfT Jfut ~I fuR ft:fq ~ er StIO fr fdTnfr, U He ;:IT! lpil3W 9ffi ~! 3"5- Y::ro ~ ~13' aJ:rH!" 'H'"Q' stfO >?iZ8tQI' ORr tft ~ 001 f~ fur ~ '8tfO tra ~

-:= - - =

..... 1"\ A-.. y ~ ~

~nmw, ~ (.J >'>rc5 ~ tT

QJd?fT:-

~ $-rr ?iW -J-;:rr?, lfai? ~ ?i' elf ... ::;

"

~:-

fiMrr&" ;ff! F8f er 85 ?i' Zl? :)

~ fS()lm ;"tr fS()lm ~3~ti 'ffir fa(')IQI II

t3'1'fu fS()IHI l:fCfu mols:ft fuf& FI'rr:r m3?)' fo~H38lai II~ IJ~

EH ~ ~ M:r ~ ill 7i ~~, ~ ~ tli'!lo8 ~ ~ HolJ1I€1 ~ ~ MF6t(') ~ B RTQ' 'fffi?i ~ famfr, ~ ZM€I oJrl

t@B ()T! ~ qraT ~ ~ ~ m~ U', fJ~H31(') tT JC(d~o31 ~I rifR ~ ff.lO(IO ~ ~I Uf(!T ~ ~I D:t0('d11ifT ~ ~ ~~, faO(lo ~ ~ U tr<!T, ~ ~ ()(jf ~ ~I fea fi.Rrcrr -e- ~ tlPwl w8T ~ "fl& -afu -are-I ~ USr ~e»fT' ~ fi.Rrcrr ~ 'Et:RI mra- ~ ;fun? FIT' focQa ~ fomfr, f~ Q'fu' furl'tfT, d1W ~I 83T funrR ~I ~ Uf<!T ~ ~I tr<it ~ ~ MJ, feB tri1 ~I fE& fuEl· t:T >'>l'f.ioH FIT, ~ ~ fap,frl wo ~ ~ atrr ~, ~ ~ ft:r<:ft. cfuft B-1 USr ~ 8<J a >JRo ftnnfrl faF.ft fecx ~ ~}){TFJ<Y fiwfe-nv~, fi:lal~'M' fu&ft ~; B'o(;$' ffifllfEl'W ~I ~ FiT, 1.f<Y ~ ~ ~, ffi-{Tl:f

'i (~~ l-fm1iT ~ - 9~a9.) ;} I,~ HUW tI - ~::,tOB)

46

feAFed ao,- -ijf~ ~I ~ mre- mft »Rr ~ W ~ ~ 3i fEdidld ~ uo MFO((') ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, (4CJ& fE30l ~ -J ~ ~ FRft"a" ~; ~ fl:!or Cffu a ~ ~, t(3T emf Mdlei I fE"CJ" ~ Fit I

~ FTfH»tT ~ RB" ~ ~ Fd~if.l ~ rol ffiff 3Ccl ~, fuw.crr ~ ~; ~ ~ ~ ~ HOI ~ J1}f ~ ~ ~ emf ~I ~ffij3" mre ~ }fTijd'f Ofij" ~ ~ tJWf~1

-:

it f~, ~ R3l, ""S"TW tft! trit ~I" M fan ftm" fi..Rrar 1ffir Cffu

~~, ~Qi ~ tar emf Mdl€i F.Rfur ~; ~ ft:rill ~ f&a ~ 9W! ~ Bo w fuur, ~ m lJ<!OT Fft? ~ RH't:r fEHrS3 W m~ ~I ftB RB" ~ >?fTf'EJ?iT; C)iMiFa H3' m=t m, ~ tRJHT3W ~ m, ~ m, ft"l3~ ~ ~ ~ M:r fu! tiiJle ~, ~ ~ RB" tre tVe- HO; fGa" ~ ~ HO M:r ck1 CXtJC ~ ~ -J are'll or,:r QlO, or,:r }{t! ~ ~ ~ ~ cfuft, 'H= ~! ~ trit ouT fuw ftRrrl Hm fea fum.r \:ft ~ <1 areTI fEU emf BWw ~, H= trit HaT fuor "ijil ' ~ fffiT emf ciliJid cfuft, ~ ~ If<! ~ ~ fEHred BOI feu ~ fcm ~ ~ ~, ~ ft:m" ~ ~ ~ If<! ~ ft"lHe I l«r~, ~ tl'it tit ffi>wl trit ~ fe3ffiH ~ ~.Jkji FIT I Uf<!T ~ rol fea Hfu>w Rlf fu>w Fit ~I ftE M:r ~ ~ CXtJC ~ menfT I t:IQE' ()l(? ~ a ~ 8"5 fum ~ 05 M:r f~ tP" R3r ft:W ww l.fTE'Rt ~ 05 M:r I fur?; ckTl.J3T emf I

- - =

H, feu CJde<3 a:aa URr ~ trW fdmrrl tt.Rf~, fEF.J(')i(') ~.d1di cft3r1 fi_g ~ >wfenfT 'E! <1! H= 3i a-g3" a3t .dIM31 ofi3tl a3t ~ .dIMd'l ofi3tl F.Pi'ee- EH ~ (')a1,.:ii 8QT ('6e<M I' fffiJ fur ?; fEF.J(')i(') ~ a-aa fu:r })fIET wfo ~ fCe<i<!

- - =

>wET I fE(')Hi() .dlMa1 ~e· ~ ~, fuR ~ f~ Wr fcdi~ '()T W"I ~ Wr

fSMgM rce<i~ w-, .dlMa1 fEU ~ -MenfT ntif ~; fEU C(lfe-e-r ~, H fE~· ~, Emf ft& ~ fuF.ft ~ 3W m-rrdt 'B m ~I 05 M:r Htr fu>w ~ 3" ~ ~ fea faR wfo ID¥ fum ~ >wfe>W1 fur ~ ~ ~ dlde~ ~ am M:r fuR ~ HfenfT

- -=

Rtf urfenfT ~I ~ ~ 8deiF.J3 '()T <1 ~I H, ~ '!k tit m:rtr ~ fiST 'fuR ~

fe<r HfenfT ~ ~ ~ tft ~ am ~ M:r trfenfT ~, ~ ~ l?f;:r ~ ~ ~ ~

~ tit H3" <1 ~I ' f~ ~ St30 a"d' R3r1 'Frtr '8'BO })1ZMiQi ,~ -

'I fofR ~ ~ fuorHt ~ RRl»fo 80rqr II

fuJfu 81j"QT m? l.RO tfTfuaT ~ ~ SB'O ~ 11911 (~, ~ 1.1 - 9~08) 47

~ ~ ~ ~ f~fI(')l(') ~ ~ ER cjfg tft ara3" ffiJ fmJr FiT, '}f am ~ .dlMdl ~ >if1fE»fT1 fuF.ft ~ }for eft f~dl'f;3»fT m? 1ST ?Kff H-at ~ otif eft 'fr fumrr, Hat l')f(;ffi ~ orr "fr ftww?' lRf ~ oft ~ Hae I ~

~ gs ~ ~ ~ fuEl RWtit ~ ~ai(') ili'e>'>fT1 ~ Mr Hf~ Rtf ~I ~ £hr fiu:r 7> 8W ~ ~ "fcrtf 1reT! creT m:JO 3f otff ao far?" fur

- :- - , - -

aruc: ~, ''If ffij1lf ~ ~ uri"

"eft? "

"SET »fi:r ff ~ ~ Rtf ~ <it~, ~ tfuli) clda3 oft3T ~ f~1 "

~ HO'3W O(f~c: ~, "a;ft ~ ~ fret I fS"fr fffijr t:faHT3HT BTtr' 1..Rfi1T ~ ~ 1:61' ~ ~I QTNT ~ m, {lH'21 ~ exMl!fdl ~ futRJR ao R3l rol "

ex M~ dl tft fur ~T foEI' (')1 0clT fi:iar ()Cjf, ~ otif, lfJ otif, fi:Rr 0clT; "§l:r ~ futRJR aQ W, gq ~ ~ l.f'H i}o w; ~Hel or 'ill clMt;ddl ~I

"it f~ ~, ~ tft ~ ft=kJ;31 ~, futRJR ere R311 1re'l ao, ~ 3i 'fr ore1 m, ~ tit ~ F.P3t C«JOi rol" af~c: ~, "}f 3i ~ '8'BO ~ ~ uti "

~ ~ ~~ rr "n A.,..,. n ~ n '" ~ n ~ _,..;..t:L,. ........... ~

10t'1I 0( (jc: (,,)101'11', ifdTT, ~H Q Htl:1 ~ t!, t!O(J' ~ \:!, ::S',Clt '11 ''-i<:!: 1

~ t!l' ~1 ~ cre ~I ~ j:; i:RRf Flu ~ J-Rf ~ ~ @Ri>1 "

- = = -

if, ~ ~ URrI ~ trftffi' tit ~J1aei FIT tre'l ~1 or ~1 'H f~

cldd3 cit31 ~' feR :er ;fu t:r3(;T ~I fum 'Afimfr 1re'r ~ m ~ EH J11:IT :er

u -

>l1faardl rol ~ lMt ~ OdlM31 FIT I if, ihr, fem 3W ~ ~ OTRT ~~, fu'R

tft IiJ11! -M:J »m- l.Jls3dl~, Hoc a: ~ lPR, ~~, ~ ~ fGa' ~ldl~3 ~ tft aar Bit ml it, ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1f<! ~ Fit I ~ feu 'JllU 1ffiO

fem 3W ~ F.1'~d'd ~ HO'3W ~ m:m ft faJ>w '~ 3ffi aa! ~ 1]30 ~ ~ mffi!" ~ 8tJ7) ntOHld W ~ »PR -m:11 fem- 3W ~ mfT .i1Jt.td€i BW farnr'1 crer ~ ~ a: ~ ~ Ro ~ ~ ROlel €- ftf:r MJ aiif }:tdSffl ~ ~

- - - =

~ meJ?fT1 ~M Fcf.::.,C(.-r"(') HFrH »rw ij- ?>tiT Fit I a;ft fiI cft3T, ~ tft dMifi aETl

Mfq('j HRH ?KiT rol H, >m:fta He ~ ~ ~ ~ fq{lTa ~ ~ fi:kJ3 gE or ~ ~lt1ld ~ <10; af(jC: ~, "~~ RtJ S"Q-sro }:td~ifi l:fT<Y ~ ~ ~Oi!1 ~I ~ ~ tT ?leld ~, ~ HT3T ~ ~ Mr lffi ~ fO~iH W'; AA ~ }fI3T ~ ~, w tit })fRO ~ W 3' fu'nfr cxotT ~l niw or ~ ~ Ft.ie.dft @ 'e'T ~ feE ~ ~ §Jcael ~I ~r ~ ~, crer tiB() ernl " ~ He ~ ~ 'ij'3T tiB() ciBr Mfai') Hmf or ~ ~ }:td~ff' ()T 'tit ~I >m:fta ~ ~ futrr ~Qi 1-KJl3'HT fu? ill ~§131E ftrcJt ~ S\:JO oft3r FIT I

48

4'87')1:-

rnd;J7 #cit t ~ ~ ~7 #dI fJ..rg ~7 dI'G?'3' ~

''do }{TO~, t?o ~ ~' ~, ~ Fro tn? Rmfrl t«J fiE ~ ~ FRu ~ ~ fornfr, lfur lRr ~ fornfrl eft? ~~, WQCf ~ ~ rd301 ~, ~, ~ ~; >?10 ~ ~ ~ l.I€ldS HB ~ ~ l.I€ldSi nrfif Fd3(s cfu.r3T ~; m ~ 3- ~ BT Hc:<'8M' ~I fGa" f~ ~ HB ~ 3- ~ ~ tft feW ~1 cfuft ~ feR 05 R-e- eft ~ ~ Rtre"r }){T four ~I ~ 3i" UJO ~ iB, feu ~ Ra'm.r ~ ~ fuJnfr I }f(JT3HT ill ~ w a f1-rfM>w1 ~ #f ~ cfuft 3- ~ lfur "m ~I c:<Fcl<! ~, "l-Icl1dIH! fur 3i" Frn" ~ ~I (Sf ~ at FIT, Frn" ~ FIT ~ GiJi ~ ~ ''do }{TO ~ 'do ~ ~' fuur ~I cllMiFd ~ ~ WQCf ~ ~ ljC:<'88 ~ ~ 3- }@o BT ljc:<18MI ~ ~I >?10 ~ ~ l.IeldS tiM?> )-fT3" ~ ~ tI€ldSi ~ ljOl'8M ~ R-e- e~MOl ~ l.IeldS f~, ~ HB ~ ~ ~ ~; ~ ~ f~ WBI ~ ~ ~ ~ HB ~ tft >?10 WQCf ~ tft feW ~1 ofufi? feR oR? ~ eft ~ ~ ~ aoc} ~I" }f(JT3HT ~~, "Ro tft! ~cll~' Hw nf&ft 3W ~ cft3r ;:rr FJ"CXeT ~ t«J FScl3d ~ gFff ~ ~ l.IJ~ I ~ f;:rtft iffig ~ ~ I ~Il ~ >?f6ft ~ FoclHH ~ fiffiorr I "

- = ...

~ Ro ~ ~ l.IJt3el ~, ~ ~ ~I fua" trJtr a ~ ~ ~1 gFff

~ HT<!~, ¥<1 ~ ~ FIT ''do W3"~, t?o ~ ~' feR oR? ~ eft ~ }{T?)l:f ~ 7; ~ ~ nrfif 3dti1cl R3l >?10 HB ~ * ~ ~ nrfif ~ nfs'r 3Fff

- = = -

~I EFT ~ Rtf at~" ~ ~ OlFcl<! ~, "He ill! HB ~ nRr WQCf

49

~ ~ tit ~f itJr ~J H'3" ~ ~ Mr $ ~ ~ Mr RT a lfit fi:Ifr fim CWf ~~, (3~i!1 ~ ~ ~ Mr ;:rr & ~dI3i!1 ftl wfo ~ ~ l-?fo>w ~ H13 'ffix ~I ~ ~ 'Mr ;:rr & ~ ~dI3t:!1 ~I ~ ~ Q07) ~ l')ffQC(ld mIT I R, ~ R gs; HOT ~ ~ ftmr ~, ~ fe~Q tfuyr ~ ~ ~ ~ ~, N ~ tlt!ldSi ~; f~ 81a3" ~ ~ Jj(!I(3i!1 tJT; R ~~, fe<r l-fTQl:f ~ »fa' )-fT3" ~ e- fetT C(dol ~ tit~~I"

~ Jj<tl~'el ~, "~~ HOl-f ~ Mr W3" ~ ~ f.itJ f~ ~ ftrur F.t'~C('d FIT) fuR M Mr HOT ~ ~ ~ ~ ml %" f@" HHC('d ifeT ~ Ji?S', ft:m3" ~ tR; ~ (J?; @(r Un BaT Mr ~ (J?;I ~ ~ tJT1..l3" ~ ~ H1:r ~

- - - -' - --

-=r-gd~13"'-+e ~I f~ HHC(id ?; Htr ~ }f fRnr HS= ~ m ~ tR; ~ ~ dfSel

- = - -

ml »fa ~, unr ~ ~-~ fur ~ dfJe' ml Ft, feFit 3W ~ ~ ~ ~

~ ~ 3 f~ ~ ~ ~ ~I ~ t!l ~; R ~ ~ a ftww, ~uel 'ST83'

:..,' P" ".no" P -=+-.- ..... ~ ~ ~ ~ ~ .. ~ •

B<! 'l?1 C(fcl€1 leer ~ ~ [BC(d, '"'0 'JG' ~ ItO; 1t1<J' ItO' t I~'\j ;q~~t:1, 3ijT

~ ~ ~; ~ fun HOI F.t1~C(ldi ~ n.m-r Mr fi1~8 ~ it, ~ foJ..r<!T 3-

... ~ P P~,.;. ..... ~ ............... -:+ ~ .......... .A~ ~

8~~ ~ WAIS fC(3'S (;I~I~rl1' 0T'l? ~ SJ'=! HOI 11~' ~l O~ o-;r 14~' l~tJ g5

m foR'S fC(3ls I @(r foJ..r<!T ~ fun ~) }f tea ~ F.tJldi ?; ~ ~ -& ~ ill

- =-

~ ~ ~ faR (')iit:nC( til t1R BTa' J.fu? 3' fi.m' Fft; ~ tI 4\3 C!I FIT; ~ ffi;)

ftmJr fC(~'fC( oraHt ~ HHH Mr ~ ~ FIT I R, RTfumt ;::rifu>W >?fat f~ 0F8 ~ ~ faR ~ J:ld~B ~.dldl Mdl'E FrO, ~ FIT I fWt )jH'.~d ~ ;::rifu>W ;::rifu>W J:ld~ii' ~ fu>,p- ~ ~ fe-a-->?frrri We' ~ rt1~31 ~ i!Y }fTFc{ ro, ~ ?; ~ ~ ~ c} ~ ~ cit3r1 a;ft ~ U mft ~I ~ ~ l.ST ~I }f ~ '~m!f! eft ~ »r? f~ eft .dlC'Sal cfuft ~' ~ C(fcl<! ~, '.dIM31 I f~ Bol cfuft ~I tNt ~ ~ 3i ~ ft:«rr tit -at!r ~)' 'at"ffift cft3t?' C( fcle ioJr 'J:I d S fli ~ -& l:flW I' }f fuur

- =

fea- }:jd~t:fI 3;r fu;,.rr ~ ~I .d1M31 ~, FJBT ~I l?lw 3i rn:ff tpcll€'1 ~ ~

~, '~~ trol~, R ~ fiE M:J >lfJ ~ Qfu}f~, 3dH~; 3i »rc:r rt1~;3' ~ ~ W3T~, f~ ~ mff .dld1ai ~ ~ R-er?' }f ~ tft cfu.s" 1]6ft1 ~ m, ~ ~ cfu.s" ~ ~ ~I }f ~ ~ ~ re ~ ~ ~ ~, WijT ~ J:RiR' fWwl ~ 3"3' fur .dldls ~ ?; ~ ~ a ~ ~ J1ld1" ~ far)

- =- - -

f~ ~ ~ €T ~ cfur FIT, ~ ~ ~ ~ rn:ff ~I Ft1~8 ~ ~ a-

fupw ~, ~ ~ cit3' ~ ~ ~I

liPfo W3 ~ M3', $ ~ ~ M:r )){T a-lfit ft:m ft:rfr ~ ~ ~, ~ ~ fur itcxT M; ~dI3€' ~I tRJ ~ Ea" l')fT -& ~ fsa ~ l-ifueH -ij- fuur ~I eft? ~ tin creH BT ~ ~ 9CJJ3' tm (]fl ~ ~ ~ Hl:ft ouT ~I ~)){T}f w

- - = - --=

50

nrPi ~ ~ ft:rRHro1 Bcr yrtf3" ~ m1, (]a ?KIf I feR aoa- f~()HI() ~ J:f1RT ~

f: n ~ "". "".... +!-.--,... ~ .... ..f!..............., -=+ ~ ..., .... fc ~

lEU t:Il~i!1 0, }f })fiJ IMO' tI.q1 ~~, It1M B1:f t 1~1j ~ ~ OTH()81() or O~ I

~ Jjlf ~ ~ ~ ~ ~I ~'Fcl(l!g ~ Fa~Ta >wlf Her R¥ ~; JE, fiE, ~ ~; ~ MJ ~ fi.R;s" Wtr ~, fe-J ~ ~ ~ mil fr ~ ~I ~3()1 ~ 3a" f~ fiB ~ fe-J ~ ~""6el ill dFSel ~, (]a Bcft ~, fur EM ~, fur EM ~I R, ~3()1 ~ 3cx fe-J ~ ?KIf fHfz»fr ~, a-rf~ ~I 3i" 3" ~ ~ 3"&ft ~ E-J f~ ~ ffixt MJ nra- feR ~ ~ MJ ~ cfuft w Ha€11 Ea 3i" ~ ~ ~ tit @al~1 ~, ~I HB. ~ M3" w ~, HTOCf ~ ~ M3" ;:rr a- ~ tT ntFqa'd ~I "

fER ~ ~ ffix ~ ~?5', fua" WQl:f ~ ~ Mtr ~1E; HS ~ M:r ~1E; ~ ;:rr a- 1:fl-fT3W tft 8€.an ~; ~ ~ ~ ~; ~ aoa- ~ ?i ~ 3i" fq ~ ~ ~ mil fr t=f11:!rEl feR ~ ~ ~ ~ ~ Btit ?; ~

= - - :::.-

'U?)I

QJd?)i:-

md;:// M ff MtR ~ #e7 #dt fiR;r ore7 dl'i5C'3J ... ;J

~ ~ ~ fes-r, »fo HS Ba- tfT fes-r; f~ ?Kff 8"E1 f~ Ufc 1Jd'A1 m tfl>w fu> ~ ;:fk ~ m1 I otiT; 33t ~ ~ ~ feR WQl:f ~ tfT f~ ao ftrilr ~I ~ ~ ~ fm:r l-fTQCf ~ tfT ti1cl()1 ~I ~ lflS ~I ~ MJ }){T a- fm:r ~ eft

""

~nt?

YEt ~ WQ1:f ~ II

di rae ~ aT fuu 3"ijt ao1>w II ~Wt1~fcEnWH II ~ ftlQRdl ra ~ ~ O'T}{ 119119

~ »faRC') ~ Hcl1d It"I ~ m1 R ~ otif tf3T EH l-fTQl:f 30" ~ ~ tT, HTOCf 30" ~ Wtr tT, 3i" fe-J 13<!, 'HTQ1:f ~ 1fl8" fr ore1, d1 Pie ~ ~ ~ tfT f~ f~ ~ ~I fe-J}-fT()Cf ~ ~ €d~I131 ~ ~I '

- = - u

<10 ali? fur aHT tfT ~ ~ ~ ~ cfuB oJ[ llit, ~ ~ ~ aer ~

~I Fsaa1l]d'F.J 3i" ~ tit ~ ~; ~ »ff}f ~ ~ ~ t=r-e- "JO, ~ t3H€' l.f3T ~ ~ 8"E1 ~ tit fro ciW tft ~1 cfuB 0"clT tre1, ck1 tR? or tlPwl 3i 3" tR? w~:

51

~ RiQHdlfa 3ff ~ OTH II ct II feR ~ }fJQl:f 30 ~ ~ fEU ~ ~

tiP" tfcJT Hfu' ear~ ~ ~ II

,.

1J&aT;-

teiJ #I?Tl1J. tecl ffo7 ?Tfft

1 ••• :)

}{T?)l:f ~ ~ ~ Hf(JS ORr ~ ~ HC:Jidlti t1tn-r tl'df.l'ij ~~:

- -::: - -

gEt tRJTUf3' ).{1'?ilf ~ II

at rae ~ 00- ~ 3"6t ~ II ~ a-rtr ~ feE 0' arH II ~ RIQAdlfd 9ff ~ OTH IIctll~

l-flQl:f 30 ~ &, fuR ~ ~ ~ ~ 30H ~ un, ~ ~ ~ fEU ~ ~ ~r~r=~"'(J,r=d~O( ~ ~ ~ m~, fe(J ~ ~ if~; feR ~ ~ ~ ~ r()~,g<!, 3" EH ~ tRJH tmi-f ~I 3i' 3' W aliT ?i ado' \31 (J1e' ~I fC(@Toc feoH'(,) ~

- =-

ftJfRnfT ~ ~ B-; ~ ~ nra- ffrm.r al ft::Im..rit :Gffi:T; ffrm.r ~ ~~, fftt,

~ >wfu fffiJ ~ ~ '8iJl€lnt+ O?i", fdj(]H3 "Mrl R, CJS or ~ clidSid ~ ~ ~I fRd.~ cl'~h~ia ~ mff S(! t'fT(!T iJl(J1€i I ~, ft=l(Jdl f~ ~ >'>fTl.lT ~, ~~~, ~~))iT311T~1 ~~, ~;ft~~; ~~~I f;:W ffrm.r ~ H -e- tRT fun ~ l..f'O or f}ffi", fEffift ~ or ~; 3" fEU ~a8' -J ~ ~, fc(dH -J ~ ~I rea m;1 fun or~, >m:fuJ gs fen ~ ar»re" fffiJ fi:§ ~ -a HCW ~I f81ft 3W tit R ~ tft ~ or fJ3T, f11? ~ cit ~ ()- HI~dn I ~ ~ ~~, ~I fti(J3 ¥~~?Kffre€"~~~~~~tft~:

»{'f3- ~ CSM1(') ~ lifi1 ~ Qocia II fl..RJ3a' ~ 0 i ocl i fi:«:r titS om- Baltia II ct II ~

fE"J gs ~ ~ ai~1Je ~ ~ ~ ~ ~ ~ fcl~Ta ~ \ft ~ odf ?)T R3t FIT ~! ~ ~ faoi wfo ~ ~ ~ ~ ~1 H ~ ~ 1Jt3l ?>tif, ~ ~ flP'lrrd ?itif, flP'lrrd ~ ~ 9tlO (')(jf Cffi!I', ilw §sa131 otif C«feT; ~

"(~~~HiJW~: ~ - ~tI") ~ ()){TR1' >-roW u - ,,~)

a (~~~HUWtI: ~ - ~tlS)

52

»f3l ~ fu! -e- sl£ije, tfuft ~ ~ fu! -e- al£ije, ~ ~ fu! -e- ijl£1je, Jjl:f fu>wol ~ ~ sl~1je, ~ ~ ~ ijl~1je ~ ~ arar ~Qi ~ ~ afJel ~ rC(~TC( ~ tft Jjd"C{ H mff ~ ~I 3f 3" ~! ~ ~ 1ft 1ft ~ ~ ~ C«ft tffl, ~ ~ f~ ft, ~ QTa" ~H3~ ~I

do ft, tfct;~, do~; ~ .....,(')I ...... (')~O( Alfus do ~I

do~, do~, do~; ~~Alfus mdo~1

do~, -an~, t:To~; ~ ~ t:ft do ~I

do~, do~, do~; ~~mdo~1

do~, do~, do~; are ))ffitiO Alfus do ~I

-;::

'do~, do~, do~; ~ ~~nJ.:.-rd-ii-almfa;"-"e Aifus do ~I

'do~, do~, do~; qJg ijt ~rddlte m do ~I

do ~, do ~, do~; ~ ljt ~fdrC3f.1(,) ;:ft do ~I

do~, do~, do ~; are 30r s~led ;:ft do ~I

-;::

do~, do~, do~; ORr difae fRur ;:ft do ~I

-;::

do~, do~, do~; qrg ala Alrua tft do ~I

do~, do~, do ~; 3"ar lie' ~ do ~I

Hf3(')'H ijt ~ifuCiJ~ ~

~lftJdla ~ifudla ~lftJdla ~

-= -= -:

~Irudld ~ ere or ~

-:::

~Irudla ~fudla ~ tiPwfa>,{r

-= -:

~Irudld ~.fudld fu? tiPwfa>,{r

-= -=

· .. :2

• .. :2

· .. :;:)

3"a'r ~ M'dtdl' fu? tiPwfa>,{r1 3"a'r fu5 or Mdt all ~ tiPwfa>,{r1

Af3(')IH ljt ~ifuQJ~ ~ -:J

~.f~dld ~ ere or ~ :2

-:::

AF3(')IH ijt ~ifuQJ~ ~ ... :2

~ feq HO -ij- a oro ~ »fat »ide IH Mr ;:S-

- -= -

53

Nirban Kirtan Updesh - Hapur Series No.5 foasl(! a1d3h ~ - <JTY3' H1a1ti ~: U

(H n:sHdl3 tft HfuHr - armfux)

R3- tit )fU1"QTfI' * ~ "g ~ 1> fi.rw il t?tr tHe ~ ~ tit ~ tit t!t bf<ffi.ft t:ro1

= = = -

~olel ft:n:T ~ ~ ~ ~ l}ft ~. CXTZ'5", ~ F; & ~ ~ ~ ~ erel ~

))flU Rt 7; ~ ~ B1:r .~ f(')aa'(! a1a36 ~ ~ ~ ~ ~ cft3t:

QJdO':-

.. ~ t:!.. .... "

110 ?1Jdi!!1! ~ 118 sr ifT<F

"

~:-

;i3" sr ;:per 3ar ;,f3 sr F{1(¥ ..• ~

3' H M310 ~ ~ J-ih,rr 3m- Cffi1 ig$let "

= - - -

;':tg~ljQ(JT~H~~nwm 11911

~ ~ OT'£T ~ §sle1 II

AA J1tJ Hfu ~ dtil~1 11911 ~ II

it fu§ ~ JW fu§ ~ 3' 3QT JB'" »fH61e1 II 3'ar ~ n ~ ~ R'Fua H. fal?fT e§dli) 11:>11 ~ ~ am em cmr ~ H ))fa'§' () aSol ~ II H ~ ~ Hit ))flCfT ~ 3"at ~ 11:3 II

~ ~ u@' sapol ggal fuR' 3?) 3lEt II

= - --

3d1F:'3 ~ (')1(*)9 R ilFed(l 3T l:fRH ~ 0" wEt 11811911'

T'TTTT'IT-rn ~ .... -A "'_ ~ n ~. ~ ~ .~ ........A. .....

HIQRdl3 ! ~ l~rl1'(')' Q S'(Jd 0cX 1110 ~ lJOf <.101 ;:m ~ ~

~ )}{Tlf ?; liIfQ~Id1 a~lgl >?1FQO(,JI feN ~ ~ Hf:jRdft l.ffiF.f ~ En

~ - -

8?>Fua1 ~ ~ (J(), Fti(Jd fa" feFT ~ H 4lHe1 w-g 1flS ~ ~ ffiPfecx ~I

~ HF3HdR YdF.f ~ ftf3" MJ EQt:lT ~ t3IJle1 ~, ~ fiE- tft~, ~ fiB Bt feocldld31 I

F.faW, f~F.f~'H, Gto:1C'> , ~, fC'HJt:J1 rea ;fu.J ~ or ~I crer ~ ~ a ~ 3, JIa"QT ~ faot GM1~3 otif ~ mrell H~Mi 0(1 Mt"I i fiitf ~ F.faUT ttl ~ ~I @ ~ (J(), ~CJi ~ ~H31€ R ss ~ ~, Gt91d8 ~ ~ 3 ~ 3" r~E~IH ~ ~I feAt 3W ~ w a- ~ ~ ~ MJ ~CJi ~ H.GM~.? 1:lltS ~ ~I >?id'J'a' f~f.I~IH or ~ 3i" W ~ HGM3' 1flS eft mIT 'fr Rain, ~ ~

54

tT RF f~ ~~, ~ Me»rr ~ 3f mror ~ a;ft ~ t:lgd3 ~I H, f~ ~ F.RJQ7: ~ ~ I ft:kft ~ 3a' fuFft Sd3?) Rtf »1fij3" ~ ~ l?f1R ~ ~ ~ Sdd?) ~ ~ ~ tre1 "frE1 ;:rfua ~ wm rn:ff ~, »1fij3" r(')~'H ?>tiT cxfun.rr ~I fem 3W "ill Wi" ~ Sd3?) ~I w;+ ~ MJ cre1 fum.r ~ ~ rtiu8 ~ c5W-~, ~ ~ ;:rfua ~ em ~ ~I f~ HO ~ MJ qJd ~ »1fij3" ~ at W ~I f~ 3"e" tit feR ~ Mr ~ ~ ~ r(')~IH ao?)T~, ~ f~ ~ l..Id1dl€I'l funfrW ~ ~ ~re ~ fcmr ~:

~Jlel HQ ~ afu ~ feU wfu II >?fi7t ~ 0" ~ ~ ffi!t ~ 11.?9 II~

~ ~j-, fia" ~ l'ifTfu ~; ~ fum.r ~ Ft"l(J~ I l?ifuHro ~; GTR Ht, tJWB Ht, t"I~I(')1 Ht, ~ Ht, Me»rr Ht, tJ?) Ht ~; f~ fea- fum.r ~ fa" ~ I STdF.f ~ ~, fifa>W 3' tPit ?>C:ff ~ I ?iW at ~ "58" ~ tre ~ ~ I fem 3W feu fa" ~I ~; fro ~d3" ~ ~, ~ ~, lld1dl€1 ~; f~ ~ ~ HO Mf ~ C<d" R3r t"I'~dP, feR HO ~ M:r qJO ~ r()~'H ao t"lledP I r;pf()- F.RfQT, ~I JlHdl ftB ~ fe6('dld311 HO ~ fea'dld ~, Hn ~ feaT a-, fro l..I'fH~r fux a, ~ RH ~ ~ fM~M1?) ad?)T1

fiE fa d31 fea- f@" fu;:ft 'i~1g3 t3lB ~, fffi:r tflB ~ ~ Ole? FJ3?) ~

... A--.--..r ....,..;..-A.... fi.... -A- .f!..::t....... n n =». .....,......!hA";' -.--.!k. ,.;. .... •

(J; ~~t' ~ ae N't::1 ~I ~ ~I lt108d3 ~ ~()I'I1' ~, ~()lrl1' t l..I€ldEfi ~ ~

ail" fu:!11 fem ~ ()CT a- ~ ¥ S<!I~<!I ~I ~ ~ HfT, ~ ~ Mr ~ ~ ~ fe3?ft ~ em w; R ~'fuqJg ~ ~~, ~ Mr fM~M1?) iN W ~I

3f 3 ~! ~ ~ ~ rilt3ld fGo ~ ~I wgcf 3?) ft:rH ~ ars3" ~ ~ ~ ~ 1-kJid1t"l ~ ~:

~ ~ l-fTQCf ~ II

ill rue ~ cIT fuu 3"at ~ II

~ Wt1 ~ feE 0' ~ II fi.R§ H'QHdIFa Yff ~ orH 11911s )-flQl:f 30 ~ ~ f~ ~ \fJ ~

QJd?)1:-

"

1JBOT:-

fro #t?'cit, fro M ?TCfI

'~: fan &0. ~. ~ frfmr. ~ (Hffix' ~ tIT - 9~t:9)

~ (»fTRT HVW ~ - 9~)

m tRJTU13" lfTQtf ~ II ill rae ~ eft fuij' 3m" ~ II ~ cxr,:r ~ feB '0 atH II ~ AiUHdlfo 9tJ ~ OTH' "911

l@:fr ~ tT fE(]" ~ ~ ~I fffiJ dfJ~i ~, '~cit dR? ~ R g,::{() ()f ~, J.fTQl:f F.ffita" ~ fcfu' >?fT a feR woar 3" ()f ~ ~; eft urrcr ~? tJTO W> em

... ""I-r -=+ • ~ :.. ~, f'......A: ~ ". ~ • A--r -... n ~

q~ ot HW ~~Io ao ~ (IJ lets dkJe ~ HiUHdJ3! l.Il~("J 31' ts·~ m-r 7) ~ ~I

- - :::

oN CXQeTI ~ FJHS""eT~, }f Htn~ ~ 3 dFdc;1 ~I ~ f~ ~ a~1 ft:ror ?t feu

fi:p,rn })fT ~ "88T ~ ~ fea- fun )jH'.ii:d a<! a- ~ ~ ~, ~ feoHlo ~ fiB M:r ~ ill fi:p,rn ~ ~ SET g5 ()T ~ cfur t=r? »fat ~; ~ -Mew ~ ~I R, f@ ~ ftfu" Rtr fi:p,rn »fT tit ~ ~I ifa", afJi!1 ~ 'iW" eft urcr ~' f~ 811l'3" fea- r'iF.lci3:

tEa" ar,:rr ~ fea- lRJ'St ~ ~ ~enfT alc1 F.l""Cm ET, ft:m ~ edlR1 ~ed-r=~"""'If.i ~ orel mer fie· fEa' ea~lf.li ~, srat ~ ae- W11 ~ ~ ~ ~ e~(i)3 ~ ()~(J1a: yoF.f »f1:ft ~}-f()Tl:r", ~ ~ ~ ad" fup,rr, ~ ~ fuo+ €T(J~f ~I

~ .... ~ ........_A .... A..... f:::::rn- , .... a"" n....-.. "... ~

or f€He: 3"" I~()' l:S1" ,_;ql (II ~H ...... "3 tr f(,)dMel ;:315}'21 <J ~ »ru Q at }){O

~ }ffclHH aa- futJT ~J af8F.1 ~ ~ tRf eT~e' ~ otifl @J:r ~ 'fro ~1 ~ ?)T

- = ~-

~ memt ~-~ ~ ~ ~~, "~r}fa 3" BfuH ~!

irer ~ 3" 3"aR ~! ~ feR ~ rifj' ~ ~ w srJa" maMa: ~ ~~, 3i" ~ }f ~ ~ trW ~ ~ ~ "fr ~, ljl:ft fr ~I " lJqo, ~ ~r ~ m:ff

n ... (:! "'n.~~ ... n.t} :::\ v ... ~~n-Ar.

t3iSJell C{t dkle' ~I ~I 001 ti'~el ~, IE(]" 9'2d31 ~ ~I ott lotH Q ~I IeEe

~ ... ~ ... ~~~ .... A :::\ '" ~ -.. ..... r-v ~~ "r,

001 (I, 14Tl1'OI 001 I 11, §~el ~ ~"I ~ ~ Stcld IEa' Rl:fF.r o 10(0', leFf

~ -4.... A -.. ~ ~ fl'" "~A ~ '" n

Iqca t edlfil ed~lt.'I <J?>, It1CJ' I~tt leq ed~ltil ~ 0"1 adlf'tl '2d~if.1 ~ <J?>I ~

A.,..... .... ~ ~. n: ~ ~....... ~...." .~.

~H 9'3 ed~lt:t ~I arcl'O iOaM WI t1ql ~ tiled!" ~ "ij" 'i"JiEdJl; 1fQOT 3"

gcC(ldi tJT f{lE'd!' I" ~ O:I(J<! ~, "~~, adlm €d~if.l at 3- fea ~ ~, fAd.1; I jN ~ o-Jf 00, fnoy cr;tif~, ~?><IT (JO, lW<!1 Ff'"e1c(eye sight) nill ~,

.... ~ ~.... • "~ A.-.. ~ .... 'U............n A- ~ ~ A..-... n :::\ ~ "

}f otH >'ifEf ii!Zdldi trW I H, ~H 0 81cldM Tl1'tl1l 0 GO ~Ii Q UdJ31 tHI, l?faTd"

~ v • ........-A! ~ :::\ ....,._..4: :::.. ~ • .... A' ~ v ~" an

~O })f1:fI' 0(.11, ~q<! F.tO:31 001 U ~O l.PH; 31' ~ 80:31 31" U, US' 00 ~o I o:rcl~'

"uT" "fE(]" ~ F.JCm ~ ~ ~1 cfu- ~ (fa w c} fGd61 ~ C«l ~I 3dlRl ed~lfl ae- m11 &r a- ~ Hlf5" fWw da"d!" fe<:r ~ ~ f~ tR- ~I feo:- ed~lt:I' ~ ~I ~ ~ ed~ liJi l-Wfen-rr, &r a- ~ ffia8 t=r<!rl ~ tar ffiJr fOP edJlI fe<r 1jdl31 3"a' ~ ~ »fgt ~ ~ faMgM oTcx ~I "

fu:r ~ feFT ciWi 3" ~ Cffi()T ERr eN f€3T I wfo" cftr 0'5 'Ja w a f<;; d () I

- -=

~ Cia" R3r1 fcx~rfa 3dlAl €dtitlE lk', fea- ~ ~, ~I rnu;3i ed~ltil ~,

~; rtfcl~i ~, ae-I fGdf€nfT fcgdr€rnT fuafunfT ;w ddlHl €d~iil Bur fup,rr, fea

56

v '" ft ..... rrfl ...... A.-r ~ .A-.-,. ~ .... v ~ n

~ €d~liil BdlR ~I rn'Ie>?fT; ~ 03" ~ 'f!H ~ IHO 1"i:t1 yocx ~ ~ trell au

~ ila ~ & m M:J ~ a-ao ~ ~I CWf m ~r fopw-I ~ CWf m €d~'ii', ~I R, ~ €d~'ii' fJ:m' Mr l_faC{ ~ ~ ~ fopw-I l_faC{ C{d" c} fffiJ M:r ~ em ?; ~ ffiITT fWw I ~ r~ de') I ffif cft3r I fuo 3i at €d~ I,) tit

= -=

~ R?> or! ftkJ;31 €d~liil ~, lfu"; Ft"kJ;31 ~ ~, ~I ~ ~ ?> ~ "J a

rtlMi~c:1 ~ cft3r, ''IN 3" ~ ~ fu:1, 30R ~ cb;11 Ha »ftfT ?KiT ~, ~ fnar Ot:ff ~I feR ~ ~ ~ ~ €T fu:1 ~ ~ @, ~ @, cb;11jdI31 ERI" al~dM ~ ?>~, "~R 1jdlJl -eRt m rSMgM ala" ml »fOTO ~ ~ 3- ))f}-ffi ao€T, ge: ~ cR €T fER ~ '~~ Bfurw ~I ~ -J tVtr, trcB -J ;:Rrl ~ ~ y3B ~ ~ ~ 3- )}f}ffi ?>ill cft3r1 ~ ~rJ€', "}f ~ ~ €T fuo fffiJr ~I "

"~'" ...... ~ n ::. .......... ".p.._,....... A.-r " .... rrfl ,t:::.,.... r.""

~ ~ aEl .a1M3 era- 8QT \:OlE al' I 1100 'f!M Q tJIl"e" rn'leniT, tS! (J! lea

~ }{ cfu ~ ~ ~ <} m-a- M:r l:fd'"a a-ao ~ ~ Fit I F.JTfet W l:fw €d~lfJI

- - - u

Eur fcrrrw I '

Ftlf.ici3, ~ ff; ~'rclcng ~ d1tile') QTti' ~; ft:n:r ?> ~ ~ ~ ~; S<!'Edl', l:fUTEorrl ~ ~ f~ ~ tT em ~ ftiHtl1 R, ~ Hwo f~ raw ~e»fT1 e~jiH1 ~ Ro, ~ tid'H1 ed~IB ~, feFR"1 f~ M1 WQCf ~

~ • ..;. ..::;.......q., • ..;. ~ 'lrnr=fl ~ v ~ ......... r. n fi ~ ::.

H'Olrn' t10lrn' l~tI, ~ ':1''''''''. ~'H~ ~ €d~liil olqrn'l IE'H g l?1 Q~ld It:!~ (JI

.... ..::;.......q., • ..;." ~ • ..;.4 en".... 4~ v v ~~

~ t101'n' g; 1t1~OI'n' ~I ~; ~~J' Q )fcl'-}f}f3T ~I o, ~-lJCf ~I u, M;3e')1 Sdl;3e')1

~ ~, ~-tftc:r ~ ~, ~-ttPm=r ~ ~, F&' ~ tit ff; ()"(jf ff, ~ fea- W ~ fumrro otif, cilBld otif ffl i41B'd ~ fuoi ill »fOJO fEe')RIe') rfu' ~ ~1B'd ouT 'fdT»rto fuor 1.VJ WO'9 ~ ~ fuo+ fER ~ ~ ~ ~ ~1 "tit ~ ~I

~ ~ ffjR Fe Hfu fao ~ 1.VJ ~ II ('5 I ('5 a ~ H ~ w ~ war m 1I«=t1l~

>?fw ~ ~I 3i 3- ~ fea- E-J ftRft ~ ff fE'H ~ "tit f~ fI}fS'

- =

,~~ ~ ~ '? Fda' ... rrfl '? ~ ~ ... rrfl '? .. "\-.,.... ~:... ~

4 t:!1 u, H 011 (JT. rn'lenfT (JT. OI'ut:! "i:'H~ rn'le>?{T ur. HO' :Gdt.T ou (J? 011 gs

Cttl?)T BIJlel ft? eft 95 cmo €T eft GrfetT ff 3- eft (jaR'o; f~ ilBldi ~ Bn, ft:n:r fEe')HIe') ~ ~ ~ ~ 1fl8 ff, ~ "tit C{d" Rael ~I »fOTO feu otif ~ fE?>H'()1 RrH ~ ~ »fT & f~ feu ~1"dld lfLl3' otif, 3i f~ ~ ~

'I ~ ~ ~ B" Eu 1.flJ yocr mf10 I

nan fuI»ro fon ~ fdmrr?; fuor tn3 FrO (A Id931~~1 ~) ~ (~~~Hm¥tI : ~ - ~tl9)

57

foP1rro fa"oT trff WOI ~-~, ~ ~, Hu->fH3T ~ ill }tru~€ ~ it feR ~ fJe.dfi, 3i" fe(,)H1o fu! ~ SI~1j€ ~ fet)" ~ ff U{z?;tifl aMrot f~ ~ ~I

~ ~ FfiRR HfJ ftrQ ~ tI'ff ~ "

nl?)C( ~ R ~ ;:tT a War ~ 1I«=t1l

~illmff, ~"5E~~~mew~, f~~~ it, feH~ ~ a~~ ~ ~ fu»ro ~ l'){(JJO feR ~ 3() ~ Mr feR ~ ~ yrtSt ~ ~ or oft3Tl Fa~TO(~, ~, ~, ~ ~ aaa tffiH ~ ore wr>; }){1fJ ill ~ 6cJT fj feE:

l;fl3" tiS iffi3" iJFB ~ iiOH >ictcx 119

l.(3T ~? ~ ~ t=JOHT ~ ~-~, ill=R"-~ ~ ~ utI }j-JHH3T, ~ -rft»fT, ~-~, Frn- Ff8l:r W 1i01-fT Mr ?t ~ tffi ~ "ij01 rem or (I)(jf ~1 feRr ROH MJ ~ fe(J iflF.r I feR 1i7iH Mr 3i fe(J tfu:r ~dMg ~; £ ifCJC1J ~

,-~A- --A-" n ...... n ...... .... . ..... r.

rl1~~l.r1·111 t:!1 se.d aacx ~d'R 3'" §cCi('d' lP' ~, ~ 3"" §cCi(ldl t[T;::rr(!T1 leFT tT

~ C«fc)T, fEFT HTQl:f 3() ~ Ntr m >'>1 fqalij ~ I fem e(j~ I if! 1ftr ~ I iifa'Rf fER >-fTTICf 30 ~ feu ~ or cft3r, ~ ~ rnrfo €d~Ii'{1 ~, ~ ~ ~dIR1; ~ ~ ed~'t.l ~ l?fT R'<!' un; ~ ~ ~ fu»ro ~I

'8l:f t3€?dIRlcl Rfo gfi.r ~ II »fS' c} sea- ofur () 61Fee II~

- ~ --

~ 3" feR HTQ1:f 37) tit at-at ~1 cfuft ~I 3J-fTH H3" H3i3d ~ feR

}fTOl:f 30 j:; ~ -ijg-~ ~ afr 00 3)-{1}f ~ €1 ali!F.p~:

- = - =

~;ITo 3m" tlr(')~Id1 " fuff uadl Hfu ~ fHC(€IJ] lIa

m e~dIFt1~ Rfo R~p~1 II HT<!H ~ ~ tftET ~ II fuR l.Ifuft 3" R m:r ua R >wfu trrfu ~ til feel "~II y

- - - ::: --

fef3>wfu ~ aT3r ~I at 3" fER }(T()l:f 30 ?i H.~MI ~ ~IH3 1..lftm

- - :::

Ar3Rd) :tft flgd3 ~, Her J1TQO HrdRdl TIl ArdRdl ~ tft feR t:r ~ ~ TIl

lJld{,)J:-

RfJ:JHcn fH# He1 3fa>Jtr, W Jf1ij iff :)

cro ij- H?) rtJ3~ru ~ HT }){TUfu iJfu ~ t.rfal,rr " FR? tfERf Hfu H3" ~ 3T ar FdH9 »rat cmr Qfa>w 119.11 ~ ~ ill HaHdl Fa f).{g JJ 3fu>w "

'\ (~~~HUW~ - ~E9) ;J (~: tnffiJ;:IT - aa?)

;I (l'>fi'"W HUW ~ ~ - a.::>8) Ii (~ l-mW u - 90'::>~)

5S

dTa' ~dA I Fe tRJH tit! t..f1'fu>w ml a lAc ~ 11911 '\

- - =

A n ~ A.,............ :0. ft n "n n ... v • _,....,..q__~ ~

A 3Adl3 ~ ~I ~~'O ~I A dRdl3 })fij" sRdl3 ~ OTW 001 ~nlT/l' I~tj (Jij'

fe& tfu:r tT R3r B I 1jcr ~ 3f ~ B; tfF.ft B 3f an-fi B; }(TO ~ ))fl.l}{l'O ~; 0RJHl ~ FlOtft ~; $ ~ iPC')(!1 ~; f~1 AraRdl »ra- gRdl3 tT R3r ~I feR ~ ~ ~ Af3Rdi ~, r~(')jF.l ~ gRdl3 ~I Ar3Rdl3 ~ feR ~ 8~lBid ytt8 ~ "JOI 8~lB'di ~ ~ MJ yf~d31 ~I ~ tT ~ Jjcr tit yn.Bt ftl »rai3Hd13 ~ frn ~ C3~lB'd lf1-I3" ~ 001 C341B'di tT G??, ~ ~ ~df~d31; ftlAei ~ ~ ljIT ~ ftl 3i' 3" 1jcr tT ~, Jjl:f tT Blcl~i('); ~ ~ Hf3Rdl3 ~ ftl nm ~ ~ t"!cll(')i ~ MJ 1jcr ~ Blcl~l(') ft"lcldi ft, ~ AfdRdt ~ Mr ~ ~ ~ ern 1 81l'>ft M:r ~ WQ?) >?fT ;::R uo, Jjl:f WQ?) H fdRdl

~ ~ ... ~ A--..-,. n '" ft ft f, ... :::.. ~~ ~~~

01 1t1~ (Jij' tqr~1 ~o~, »1dldt'i, .~ldHt"l3(')i H gE U 11'01'11' >?fT t1't:I'I1' 00,

~ frn ~ ~ fi.fR ;::rE I fa:ft ~ R F3 Hdl f1.m" 3" "Ja" Ff'"Q?) 8l»ft M:r >?fT t"1'(!d1, fu;ft fu;fil ~ AFdRdl ~ itgd3 ftl A8Rdi ~ a3" ~ Bo", ~, 5ar, Qidoil ~ ~ 1}U"a" are- 001 H8Hdl3 f~ 1JQ1O ~ aron ft, C3Hd13 feFR" f~(')'F.I ~ a-rd?) ftl uT Rt, f~~· Hf3Hd13, ~ futJr ~

~ AIQAdlr3 ~ ~ OTH 11911~ RF3Rdl3 ~ ~lnJdla ~ ae.dn oft3T ~

-A3HdIFa ~ trit»t II ft:r8" Ea- 0TlJ ~ lIa

f~ t:GT R f3qJ a (') I (')a B? H cl i d It"! t:rdT3" ~ ~ Ff'O aae- aae- fuR ip{t ~ URf ~§e I ~ ~ ~ Jfuf ~ Ffus CXQeT ~I ~ ~ aae' ~I R, f~ ~ UQ f~ l-KJf lJQF.f 1..PF. ~ CXQeT ~ m=1 JfuT ~ Ffus tT, ~ tT eft ~ 5fvw aatT fr? gcle J f~ A~ 1M <:TO HuT uerr tfiR ~ FIT I »fi:r fEtf ~ Old war tft ~

- - - -=

• ~ -A- ~ -A-.,.,. " ft ft n • -A- n n • -A- '" -1+

tN?>T I~tj ~I ~Ji() o(l~'. .dla a(')~lit! Ff3T t:1 ROl3" tT, FJ3T t:1 ~ tT 0(1 ~

m~ CXQeT ~?" ~ tft ~ ~ m;1 >?faT ER ?; CXE1 R3 t«lF.JT "?E ~ ~

-= =-

~ ~ ~ feR ~ RgF.lc3J lfU3" mIT "frE11 V<'f EH ~ idailaMl (practically)

~ W Blcllel ~, ~ feR -&- RgF.lc31 lfU3" DEdn I W9;:ft ~ ~e>?fT, "~!

- -

Rcxo ~ ffitr ala; HT¥ ~ BIg-(')J ~; F.rH ~ ~ 1Jd11 ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ MfJel ~ ft"lcl3i ifu3" ~; ~ ~ fO:(,)ld ~I ~ H~IM tT ~, ~"i3

F, ~ A-.:o. n ...,.q_. "'~ "

tlcl3' ~~CJI'; ~(j 3Q 010( e dl'l

, (~~HUW ~ - 90) :) (>WW HtJW u - 9.~)

~ (fHa1a'tlI HUW 9. U@ a - .?~)

H, ~ YHt F.fTH ~ ~ ~ ~I its" ~ fC«(')ld eft ~~, f~ ~ ~;:srl ~~acrr~~tJO, ~~tJOl ~~~lET¥~~1 fuH

~ ~,..........~~n .... ~ ............ A ~,. 'i+n~~

lDJ t: ffi:I}f ~qt:!' U, ~ ~ gar HTO a 8t.11 ~I H, l?fO §clt!1 l::fltiT ~I ar ~ (aBe',

aledn nrfu mEnfT ~ ~I fem 3W ~ ~ ~ fer 80r me»fT ~I ~ ~1 otif I 1:St ~ ~JlO( a- 'tS >WfenfT I >')ff a- ~ arw t=ft ~ tra?)f Mr ~'d an I ao R3T, "~! .dl~na fo~lf.I! ~ ck1 otif Fit! fEa ~ ~ ;'t:rr FIT, ti'()~d I Wii ~ cit ~ wE"?" ~ m 7; ~enJT, "ma ~ HTETI ~ ~ ~ t@tffl"

~Hd fun ~ ~I fGij- orr ~ ~, fea- ~ ~ fSr W ~I SalMi ~ 1"I'()~d ~ ti1tJt!1 mn ~, ~ }fTij" c} ~I H, ~ ~ ~ ~ila ~ '~ ~ ~ 1"I'()~d tit ~, ti'()~a ~ oft ~ RYE' ~ l?fT fdr>w I l?fT a- ~ })fOB" C«f real ~ arar tft ~ ~ MJ, "Jjldla r(')~lfI! ~ ~ R3r rol" ~ ;:iT ?5 ~ "cffi" ~ FP"erl "

- 'u

3m fun ~ ~ ~I ~ q'a fea- (ffit ~ fur" ~I tJR ~ i"i'()~d ft

p n:::,. n :::,. n "..,..... t=I~ n ~ ... ,4l.,..,~ .......... '1. ~:::,. A.,........:+ ~

(flRe' dOT Ft:Ge' ~ 'J, Cf3 ~ -ge- CJ?>I §Hel ~I~ts qIC'iI'~1 S:lt:1 ~, ~Mt: It;:"d

31Ala ~ ~I ~1 ~ ~ »rat fuJ:ft 8a3CS M:r ~ trit mw a- ~ ~I ~ trEorr, tfZ ~ mhr ~ GC topedI'I -g1:T ~ ~ >?fu" "fr ~, l.fTit ~ fr

~ OJ ........~.... rl fi n ~ ~ ~:::.. n. ....

i"t'cdJl I ~ l:fT MEdl', 4'~J 6S eedJlI E'(J w:r 1~t1 fH.~3 S:lt::1 zn UFJT ~ ;::s-r

~, ts lWfElWI ~ ~ ti'(')~d HOI ~ ~ ~ ~ tfijT W tft f~i3F.131 Fit I ~ >'){T a ~ »{dF.T O('ij" ft!31, ".dlalS f()~ lif ! tiW ~ R3r ro, ~ ~1 ?Kff Fftl"~ffi~~~~, "~! ~~~rl ~~~~~ ~~~I"

Be- fun ~ t=rfeT ~I bfi:r cit ~ ~, fea- ~ tT ~ Ear ~, R1l ~I W ~ ~ ~ ~1 H3+ ~ €df.l() ~, H3+ ~ Has ~ cit m? mElW ~

:::,...... _(+ ~ :::"7

~ l=lW ~ 0(1 ~ ule>?i1"aat!" U.

~ 0( Ftlc: Bat, "nrnT HaT tft Has 3i ere ?)(jf cft3t I l.Rf ~ H3t ~ ~ ~ ~ ~, Has it ~ ~I ~ fun >lfFff W WI ~ €df.iC') cil3', >mIT ao5 ae are I ~ ~ ~ ;:rri{ Mr ~ t:!dF.t() cit3", W=r ~ ore I WiT ~ RTH m 3a edf.ln cit3", >'>fFff e~31 ~ ore I " fe3?)T afJft:!>W fea- fSii;I() lW ftwwl fa~l() Mr

:::,. .4 A • n ~ A ~ .. ..-4+ P ~ ".._~ ~ ... ... "' ....

ms 0( §31cll Q ~ ~ }-f1OOT §a'ijl 11''011 aftJ~ Mal, '11M I ~ 'S9O trTH Q tr5

'ijT I 3a URf J11l:fET3" ~ 130 "Ja as- »f1i"'ElW ~, ~ ~ (?13 ~ C?Er I "

.;:;.:a. .... ~.... ~.r~ A· .... • ~ ..... n n .... ~

M, 'ijd'T() ~ 101'11' ~I ICOOI tiM€! ~ 3" adIM'; aOIC? 3"" BH; w:r 3"' t:!~~'

feW ~ ;:rTer ~! URf l?fTfe>WI >W a- ww m ~ ~ 'tr ld'a6ol cft3t, "~! l.f3T otif~, fe31ft HMe1 ~ l:l1~d3() ~ ~, feW B1=r (change) ~ ~I "

60

~ ffi ~ ~EIW, "# Rf3Hdi ~ 00, H3f tIT Has ~ 00 })fa- ~ HO ~ ~ 'Jc;ji ~ ~ ~ at ft£ 00, r(')~'R ft£ 00; ~ tIT fJ\:!.dft MJ fu;ft-~ aSlew ~ ~, Btr (change) ~ ~I l..fftm tffin;) ~ ci ~: wfo HOJjCf ~ fficldl ft, 'Jclel fafunfr, ~ ~ ~, ~ adJs at ?3" mffl" ~; ~ ~

..... fi ft n v ~ A-.-;. ~ .~.....A._.."". ~ ",.

~I RF ~ R 3Rdl C("6O" Mdlel u, ~<J' I~tj 3SleMI rl1'~~' ~g ~ ~ u, trH

(change) ~ ftl illft-fu;ft ~ ~ "J ~ 001 ~"J ~ 001 f~, fuft-fu;ft fu.sl ~ Rcr3" CfatT d fJel ft I fuQ ill1 ~ "J FJTeT ~ I E ~ ~ f~~t:I() C("6O" ?TW "J ;:rTer ~I Ho »fR3" tIT £1t:1ld ~ "J tfTtT ~I f~ ~ ~ ~ ~ t:JlO?) aot!T ~, »fTlJ01 qJ<! ~ ~I FtiRQ n13clad() MJ ~ qJ<! 'R3', R3cr, ~EIW, tRJ)f, ~lt:1ld, W3T, ftn-Jr, tffiJ;:r' l1fTfu tRr "J ore, ~ ~ ~; }fTQtf F.Rfto Mr ~ ~ ~I R f~, tftJe" n13clad<! 'tj ~ qJ<! >w ore, ~ ~ ~ ~ ~: wfo ~.fcldld ~ U"a" fea- ~ ~ ~ me>w ~ feB td" otirl ~ ~ ~

-: - = -

f~ n13clad<! M3" l1fTE", ~ ~ ~ yore "J<!r ~I fti3()1 ~ »fTlJ01 ~ 00

, An:e n , ........:+ 'n t:;.....4 ~ v, f<'" -.+!-,.'9 ~.... "'

»f1l3d" a cl ~ Q go~,~; \::sOl t:o 3a" »1~dl <! 11 l:@" ~ 10 O~ U<! ~

al~1je ~, CW? ~ ~ SI~1j\:! ~ ~ ~ddl3 ~ ~I >')f(ITd" F.ftBr Hw ~, 9\:!MJ ~, ~~, ftJcldl otif f€HdP; N ftJcldl ~ ft:# 3' ~ tit ~I F.ftw J=IlG~, ftJcld' ft:# 3" ~ RFr tilEdP I fetft 3W ill R, # ~ qJ<! n13dclad<! MJ >w ~ un, fu.sl-~ Bar ~ lRr ~ Bn; >'ifN feR" ~ ~ §1it ~rl.fOHF.RJ ~ ;'B yore "J a f~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ 01J-f ~ ()f ~; 3f 3" feR" ~ fRd

~ ~ ~ ft n ~ 8 n n • ~ ~~ .......

(J(":)I-~(,)I le()HI() H 3Hdl ~ CfatT leH ljdi3 Q ~ ~ ~ I 1t1~ 1~51~TI1' ~,

~ tit fua" $ ~~:

QJfR)I:-

H&Ha/3 tJ..t5 lk7 ~ 1M}{'ij iff ... :)

~, a3" ~ Be, ~, Qid41 ~ ~ WOJjCf ~ ore, FB ~ ore, }-K)i yaF.f ~arel

fu1:ft Ji}f ~ ~ ~ MJ ~ HdlMI3 ~I '8""Q3'~, ffirrT ~ ~r clW ~ ~ ~ ~ ml fea- ~ em ~ a3" cfu" CXlO ~ fRH er ()f ~ Fft; fe"J

l!..--,.... A-,. ... • n.... ~ a n ~..... .A~ a r. ... ~ n

lt1u' Rl:fF.f ~~ ~ Q ~C\:!I o, l-flOeT u, 30T ~ u, ~ Iq~t:' (J; I~ 1t1(J' CXH

ft::IH er, ca -za- n.g ~ ~ ¥ oft3", fe"J ft:rJr WI feFit 3W ~ ~ ~ ~ :aTtN OTEri fea- fun ~ ~ HUT3W er fi.fwu "J ~ ftl @of ?; ~ §H ~

- -~ = -

URr fM>w1 afcl<! ~, "# ~ lNf ~, ~ ~ ~I" HUT3W afcl<! ~ "m:r!

'I ))jgal<Y4'JI aJ<! a- om ~ (')"f}ffi ~ II

- - - - =

H?il:fftf ~ (') ~ ~ H 1.IW ~ II (fH~1alqJ }{(JW a - a:J)

61

~ ~ uT, W1J ~ uti ~ UTFr or ~ ?>tiT, rm ~ ?Kif ~I H -j tjlQ"C!1 ~, ~ ~ ~ trH miTl m tPR Ef ~ ~ aor ~ atS~, ~ w.a >ira" ~ ~ ~ ~~; a: cit ~ 00 fetJ? feR ~ fuR ~ ~ ~ ~I ~ ~ eft ~ B?" ~ afa<! ffirrr, "Hd'r ~ y<Y ~; no-fto~, .dlals ~, fu=1 ~ fi.ffi; }f ~u6 ~ fuo+ mff ~I R 9S ~ ~" ~Qi ~ mwfe>W, "6(fcle ~, "~! f~ Baft oR;' otif ~I ~ Et }:IMa3 7; ~ ad(il }/~ otifl iWtfit (fa' ~ Fotd3 exd'i 3'ar

= -

~ ::.. ~ ~ ... :::. v n ~. ~ ~ ~ .J.!-r~ "T""'T

t.1 a 10 d 6(31 u, mr»fT CJ, »RrcJT 'ij" I C\e' CX'O tRfIT ~1 (Oh~i CJ I ~ '=I a II f ot d3 C(O ~

~I H ~ ~ 3 Cffi Ha~1 ~ lfa' fE'ij" tfuft ~ ?KIT ~I feR 3" lRrifF.ro et (i1d1ijdn ~

= -

::.. v 4 ,.. ~A. .... n ..... t=:t=....... ro - ~ ~

'ij" I ea '== I J:t Mad Q ~ q I croor, 1..Jm-fF.RJ Q l?fl1..«Y ~ 4 a old 'ii ad()T ~ B'I ~H ~1

~r-rT+~ a -4-A:" "

(i'd't."JdD ~I ~\::I <II

~ otif ~ fcl~Tcl ~ua fe-Jt ~ 4lti'di F~t'd ~, ~ ~ }{O M:r aH ~ aoo? ft:rH uS ~ MJ ~ ~1 ~, Mor tfTit ~1 ~, ~ trit ~ 'tit mIT ~I ~ HO ~ M:r ~ l.41lft tft ~ ~ ~1 Fitl f~ ~ ~

Q......4. ~ ::.. " A-. ~" ,,::..- ~A",,"", .A-r..~.............---.A! n ...

~CJQ c(H l')f'fRf C«J Ha€' in ~CJ aW€', }{ Icnrl'l'O, It.I'I1'O OCJI 8 ('to I t'Jlge'l tl

~ ~ l.PH ~, }f 3'i' ~ 1m ~ ~ iN' ~ll " H, ~C3i fuo mwfe>W ~e>W, "~ urH ~ ~ citS' 00, 3'ij- fcm aH ~ oo?" fER ~ ex fcl<! c:fcrrr, "~ ~ ~, em})fT ti 'edt ~ ~ eftS un 1 Ha URf ~ ~, }Rft }Jl3T ~I fur fut;, l.lfuo ~I }f 3'f ~ 1f!: ~ ~ ~ ~I H ~ ~ fH5 fdp,rr, ~ faoT ntiT ~I " ~Qi ~ mwfe»fT ~ElW, "'~ ~ ?>tif ~ rea fun fe(iHlo ~ F(jH's Fa3's ~ ~~I"

fea- fun FclH'8 Fcl31s ~ ~ ~l f~ ~ wm-ft tftt.r: (S'og ~ a HOT ~ mer FRft II ~~~~~~119 "~ ~ ~ ftl " f~ €rn* afcl<! BaT:

- - =

lJld?P:-

"

1JI3fJT:-

rfctr Harer, mtr HaJpr :)

~: fclHi8 fot3'S, fffiltft W83' ~ ~ ~ ~ ~I Gdlet wfu' ~ ~ a Brfa' ~ Fffi-r' II mrr OS' ~ 3" ))ftfr cla' cifi-r II at: II ~

- = u

'I (~ cit ~: Hg 9 - ~tI~) ~ (Rffii ~ tit - 9~t:O)

~ tffira" ~ a ~ R3"1 ~ tffira" ciW, a-raf, tffi:nfT MJ ~ ftSl ~ tT oi ;:rfipw ~l mIT I ;:re: fuRls Hfup,p-, fuR cbf ~ ~ ftrr>w Fit? H, at-at »tJ rna am; ~ ~:

(')1(')9 ~ a HOT ~ fRcr Rtft II ~ ~ ~ aor aN ~ " dMSI tJ~HF(') ~ arc.fr ft:ror otit II ))tHale1~ C:dR31 "fu:IT >wfu 3Et II ~ ;::rr<! 0' Ase1 ~ CJR5t ~ II ce ~ (')I(')al G~Fa Hfu otit II~ II~

- - - :::::: -

m tft W"8'3"

))f}-fg fHdl(; mr- ~ II nfTE aFo() ~ m-r '5or II

- =

~ 3" crfcl'W <XUT ~ II ~ rRd'S e1tl'Fo ~ 119.11

~ eacl'~ e1c~pF(') ~ II 'ij'fu ~ €ddlcl (Xl" ~ 119.11 acl'~ II ~ ))tO€1 FA ~ fu§ arc.fr II ~ F(')a Fa »fTff cit ~ II

fu&r m- ~ 3l-fTdT Hla€? II m;KT F(')~lti Ha'FE dltila€? II~ II

- - -, - - - -

H'QRFdl NT ~ 'ij'fu ~ WcJTT II tIQ tIQ Ft iiQ ~ 8!3ldJl II

El3' (B FlO lW" ~ II HOH tJ€ las ;::ft-S ~ II a II

= - --

H'dl~ ~ ROlj ~ II ~ tIO ~ ~ l.ffiTfu>w II

au aa1a ~ Oij' ~ II l:fRH FSHIFa ~ Rfcrr ~ 1I811~

- ::: - =

f$ fuRlS f6(31S tft WE 8"J3" SB?) ~ 001 €toT ~ ?5"

- - - -...-

mwfe>W", "g! ~ f~ mff l.f3T ~ ~ -~ 3i" afJel ~ '~' f;:Wd

v n ~ .. ~ f, 8 ~ n ~ .. ~ A n ~ .. ~ ~ n ~ n '"

~ Q (")01 Ii(")t,ticl ~'~I g (")01 H(")t, ~I u~~ Q (")01 Ii(,,)t, ~t g (")01 ~,

l.fHT3HT * mIT Hoe- fticld '~afJ€' fr ~' @of tT Wd" Wd" AA ~ uker

.. = - -u =-

iRr ~I ~-~ ffi.JT Bit tftft ~ ~ ~- feR a-aa- ~ a-e- ~ ~ mIT ~

~" H, f~ offiT ~~, ~ afuc: ~, "war;:IT! f~ 3f oTW }f ~ eft~, ~ mff t3IJe'l tRf R ~ ~ tPH fr, }f 3i" B t=IT ~I" H, ~ ~ ~ few, "~~ tft ~ aoer ~ NaT ~"ffc"ffc a-, ';?CJi ~ Ys" a- 3f t:RP" R'Q ~ ~ EEl ~ 3m ~ ~ cld6d1 ~ fer 01?" "tJf, f~ }f ~ Feg'" afJ€1 "fecffi" f~ ~ ~, ffi% URf ~ ;:ftnf 00 1 fua" >'ifT a- t!R ;:11 ~'dP I "

~ a1.S m 3f ~ ~ ~ fuPW f~ ~, ttcr aq a-I }-KJT3W W% 80 dlE-1 H, f~ fEU?> ~ ao ffi>w m:1 ~ ~ ~ Q~'dP I URf t@funrrl URf t@tr a>wt«ft HBT ~ lCfuW ~~, "HT3T! ~ 3m ~ ~ tJf us aoer ~ ~ ~ ~I f~ ~ >ffiIT jfijt H€t a8'dn fer or? tW AA €ddPcl 'M:r fuRls Fa318

- - =

Hfumrr fupw, S5 Hal ~ ~ fer or? "

'I (~oit~:)of: 9 - t~a) ;) (1Jtit cnfto ~ - .?C.?)

63

}{T3T exFJel ~, "acr! ~ @ ~ "In 1rer ~ ~ 'tr FJlEft ~ aool }f feo at odf C(fJel, Hat ~ "ffc <} jW ~I feW aa, .~ ~r cQ.r ~ ~I 3a'r :GOt3" ~ HoT Hw ~I ful:r ~ fEU ouT ~ C(FJel SET W * Bel ~ crer

= -

fuR ~ ~ otff fopw I tf3T mIT ~ l.lfuw tJT(!T ~, ~ l.lfuw ;:r(!T ~ I >?fat crer fcri:r

BY lieeal'd otif ~ Hexe' I ~ ~ m fu:r ~ H'eeal'd s('t(')dll" H, ~ llfij" ~ ~ ~I uro ~ ?.lft:m m ~RQ dC(t;!l ~I Ci(fc:)\H~, '~oR? ~~) aa tft }:fffiB ~ ~ ~I fur crer aH ~ ~) lfQ feu ~ om: FITI" H f~, aoa$, ~ H; ~ ~ ~ ~ ~, FI3;@f ~ fi..IH far>wl fiB ~ ~ ~ -J fuTnfT m:r fffiJ ~ ~r ~ trOl l?fiJt ~ if3"r ~ f.lgd fu!r~, rthJ~1 }-fijT3l{T C(fSe FrO I

A'QRaI3 ! fur ft:Rrr ~ fiE M:r feR ~ ~ ~ at feu ~ ~ trH ~ ~I f~ ~ ~ ~ ~ Jffi >if1fe>W, W ~ ~ ~ -m!T }f uro fu»iT ~ ~ ffi;w ~I

Q'di)1:-

... :)

n

»f3OT:-

Pcti" -er fJTJ'Jf, easo ~ f!T fJT}J( ••• :)

fdtJg <[lAfd 8~MJ) Mi3§ wat ~ 11

W RTEit @oT ~ 3T 1l() l:fT9 ~ 11'111

- -

Hi?; Sd'qJ gfu>w €dHQ ~ W ~ II

do ff 3trr 'EfIQ 11'111 ikJ I ~ II

ftitlSJ ~ ~ u.rfu ~ ~ ~ O(il1fd II W ~ tJ8Hl a3;J1 3" are (I) ~ 3-at ST3' II:> II ~ FJ(J' AA' ~ R1cld9 Rfif ~ II ~fHfi?tJff ~ m; ~ ~ ~ '5at W lIan

R9(')1 ~ ti@<!1 FIfu" ~6(M'~<!clla II

(') I nO( tfg H () Idlit fl:ro J1U O"'fi? ~ II B II ~

;:fW ~ ~ BY ~ fu:r ~ ~ iWf~ ~I ~ »fT3W fti?ft eo 3a ~ ~ Mr ~ TI, fuft e-a- 3ii ~ Heft ~ ~I ~ f~ f~e' ~ >W3W ~ ftww, f51 ~ era ~ ~ RTit ~I feR ~ ~T ¥ ~ ~; ~r tfu ~ TI, oIT3' l=fT ~

64

~I 3i 3" ~ E"J ft«ft (JIM3 ~I eft CXd'?)T tJlJ)el ~ ER ?5" druel O"tif, ER ~ t31 (J1e I 5" ~ f.RJO Mr »fT c} ~ ~ ae.dft ~'~ ~ ~dMo( ~' ~I

f~ ~, ~ ffi3" Mr ~ ~ m~ ~ ~I FJTijT FJlH1?) ~ ~, if ~<:ji ~ ifJ c} ~ fcn»rr Fit '~ ~cildi ~' ~ »rfenfTl fi;s>.w a ~<:ji ~ ~ me R3r1 BOO ~ BEl "fMf ~1 !" ~ ~ "tfi; »rf~ fu!1 Heedl'd 8i

- - - =

l?f(J]iu fix or?" 0( fJe I, "STaT t:ft! ~1 Heed" d mIT 8<W" I ffif?5" ill ~ ~ R3r I ~ Ufa" ~ ~ HO, (Family members) ~?5" ill ~ ~ R3r1 }-fT3T~, Ufa" ~, "8fu;W ffif ?5" tit; fd~Ta O(fJQ ~1 ?)"(jf ~ ~ fuR ~, ~ a1cl6 ad(')1 ~I "

"~"

~~lBO~I"

H, }@I3W ~ ft«Jr, "»JR fur ~ Wi" ~ ~ WJ BI cmo (jT ~, ~ ?)T crno afu RYEI ~ (jT feE HO »lmr ~ ~ ~ I "

"~" r v " .a.............:::........ n. :::. .... ~ v.... ~ 'A~ -r-,P rT""TT'<'T

OUI 0(1(j<! ~ ~ I~~' cta"1 HQ ere I »m It1U' "lIf37) :ell; t1 '1101 kIA'S

fe<31S ~, l?fill ~ ~ (JO, ~ ~ fclAIS ~ a ~ ~ cb-Jf ~ ~, ~ MJ ~ fRee I ~ 3i1 " 3i ~<:ji ~ ~ 1.J3B illenfTl

~ }@I3W ~ ~I fa~'fd fsol flMe1 ~ W otif HO ~I '?Raft yoF.T ~ ffiT sr Jf3" ~'ndba'd ff funi ~ Gffi ~ otif ~ I Hw ~ 3RT MMIJI trR ~ RT€I feW -&r QGdl' €hI? f~ acldl' 'HGT cta" TiP" tPW ~I }ffi j;

- - = - - - =

€ar~~I'

fem 3W ~" f~ ~ f~ ffi3" Mr ?fcrr arel ~ ~ 3ro11 H, tffiO G;f C?E-I afcle ~, "@~, if ~ }f ~ 3W ~I "

~ ~ ~ f~ ~ ipf tf<!"TfEnfT, W ~ ft«Jr "~ 1.Je Qu 8(;1 if ~ m37) em t=p<!Jj ~ 1ft f(j§jIE"dli I " O(fcl<:t ~, "~, }f ftW ~, ~ ill f(')§jI~idJi I N g5 ~~, fa3(')1 3aMl.G ~, fa3(,,)1 aBC W"I " aBC 3i ~ ill ~, ~ ye f()#j'~<! ~ (JO, ~Qi Mr cmc 3i ~ ill ~I gfa(") ~ ~ 3f ~1 ~ ~, BH tftt.r tTl H f~, ~ ~ W ft«Jr, "~ at afJ a f~ ~ ~ ~I 'd"1}f' ~ ~ awfe '~ HOt' nfRrl ~ 3i RTtr Wd" fum..r ~ ~ 'ffi{, ~, fuffi.r, ~' H fe'3", ~~, "ER at afJ a ER ~ RTtr cta"1 H, feEl" fu1;IT orl ~ >m:ff fu"a" ~ feB, fuo ~ rea: fclMI~iJjI g5 ~ tt t"fTE" I "

65

~ ~ ?i fmft 3W cfur, ~ ~ R'1..f ~! ~ ~ fig ffi.r ~, ~ ffi.r ore'Ml H, m-rt m R3~dl BT ~ 'fftt ~ 'B ~ FrOI ~, f~ 3W a;ft ~ llJlffil ~ ~ aoe- faa31 aeiC(la -a ore11 crer ~ ~ ~fGd€ fW HUT3W ~ ~I H, ~ aET ~ at fea ~ 3 ~ ~, m SAdd ~ 3" tiA2 ~ ifur rol ~ R% ~ ~ ~ 'QT}f ~' ~I H, >m:iN @Fr #; €rl¥ ~ a Hdtila ofBrl ~ fur i; 33 famrro ~ ~ cfur I €m

- =- - -:::: - -

~ fum~, f,.:f(j;:J1 ~ ~Zdr rol ft"itJ;:J' ~ ~ FIT, ~ fuF.ft ~

~I

FH301nrr m-rrfeer: 'ij(! ~ ;:ft ~ ~ ~ ~: fagTa E trcJT ~ MJ

- - -.... -

f~F.t 3 BT W ~ })1~31 d ~ tIe"a" ;oft l.ffi" (J() I R ~ QT}f tR-a" ;:ft ~ ~ >?fTfu ~ woor ro; R ~ ~ fffit ~ ~ FI?); f~ 3 clt:l'(ji am:r ~ tit f~ Frn" ~ mer ffi3'r ~ ~ ~I wfo fie.dft aoa- fSot W ~ ~, Adadldl, ~ O'er mew I ftido1rnt Q}{1fw m1, wfu'nft ~ ~, >il6ft ~~ ~ -e1 H?ft -JE1 ~ rcl~Ta })tQ~?l yaF.f rul H, feR aoa- ~ ~

~. ..... --...:::.. ~ .A A. ..... A...... n F: n ~ ~

~ ~, <:::0(-<:::0( I~&i ¥ ~ ~; fOR! ~11 Q H :::sAdl l£1-B ~1e>W, 9~1

~ fuEl ~ faP'ifT1 3f 3' ~ ill C(FSe ~:

}fa ~ ;:IT RdHdl Fd 'fi.r8" lJ 3fa>,rr II '\

»f5 t:fT3T ~ m aeo ~ ~ ocff Mdle1 ~ W ~ lfTaH »f&ft 3W ~ ~ 3f1 f~ OW feRQ ~ ~ ~ fcitJ (change) ~ ~ ~ ntif C!'Sdle1 tRT ~ HO -e- MJ FE" yaW ~ m:roi ~ t=rrfe;:rr ~, at ~I ~ -e- }?inAld ~ ~ ~ aij-, 3f fetr ~ ~ ~ ~?KIT ~ ~I H:

Ha ~ tIT RdHdlfd ~ Ef 3fa>,rr II

q1d(j';-

H!3Ha13 f}.rg fig] 3faw, fa H'l7 iff :)

AfaHdl3 ~, a1clin cftCJtft fdl<Y31 al3t~; fti3f(')1)fT -er foRdid' ~enfT, Ft"l36 oD3Q ;:iN ~ l?1~HEfii@i ~ yrta"5E, FI9 Hf:::SRdl ~ fi"WdS i (')1 I fH36 ~ ~ ore, Frn' gRdl3 ~ tiT rncld8i(')l1 at 3' gRdl3 ~~, AfaRdl3 ~ fcf,:r 'LIdf~dJl 'frit; feffift 31C(1e ~ war;:ft ~ oft3l ~

~ RiQHdifa 9tf ~ OTH lI'ill~

WQlf 3'0 ~ HCi:83 I ~ ~ ~ ~ 3" f~ feR i"ffi)-f ~ ~ om: ~ W ':"TI'tJl~d~e:"TT1 feR ~ ~ lJOT W2f ~61~<!1 t3i(j1el ~:

'"' (~~H'UWU - 90) ;) ())fTAT }fUW ~ - 9=;l)

Q1d?)1:-

JfT?il{ #dt ~7 Rlfu nrg fJ.rrr ore7 ;if ~ sr (ff?T ge7 dj1(iNP f~ldd fcgld3 ~ BOT ijlfaG HTOFJ ~ ~ II

() lod C«J3" ~ oft ~ fi:Jl.Rs cmr oill II ~ 11"\ ~ ~ tJTEt £~ ~ I dft II 0T1j 0 Rlffi:r 3" })fT3}f u.rr3t II q, II

Hfu 0 trtft firoT faRldd O'H II orH facln tfl~n a@o C{T}f 11911 ~ II

= - -

l:fT3" tfur ~ m:f3' faRe lid II a?O ~ ~ A1 dJi Id II ~ II

it '0 Aof() RFr ~ II tn=r ihit fadli! Rfo 3" lW lIa II

- - - ~

cw 0 I od orfa' H3' ft:! ~ I re»fT II ~ orH ~ wfu H'l-fTfunrr 119 II ~

- - ~.... -

feR }(T()1:f 3?) ?; ~ odT dl~ Ig(tl tfiJl\~ I f~ ~ l.faT l.faT ~

- = - = =

G6'§(t tft &D;J8 CW>l tpJle1 ~ ~ ORr gAg3 tSl

- - - - - ... \J

do~, do~, do ~; ~ nloa Rrfcla do ~I

do~, rio~, do~; ~ »fcrr€' Arf()S ill "do ~J

do~, rio~, do~; ~ ~ ill do ~I

"do~, "do~, "do~; ~ ~ tfi do ~I

"do ~, do~, "do~; ~ »rat1O AI fclS do ~I

do~, do~, do~; ~ clfadlfS'e A'fcla do ~I

do~, "do~, rTn~; ~ r:fl ijfald'(e ill do ~I

do~, do~, do~; QJ9 ijt clfafC3F.1n ;:ft do ~I

do~, do~, do~; ~ 30r Scl'€1d ill do ~I

"do~, "do~, "do~; ~ alfS'€ fRuI tfi do ~I

tfo~, tfo ~, "do ~; ~ aja Rrf()a m tfo ~I

"do~, do~, do~; 30r t1g ~ do ~I

Rrao'lf Jft £'ru<DS! fu?

~lf()dJij ~Ircldlld ~,rcldlld ~

-= -= -=

~Ircldlld ~ ~ or ~

-::::

.. ::;

... -::}

... ~

30r ti.Pwar M'dldl' ~ ~I ffiJr fas" or M'dldl' Hl? ~I

Afdo'lf Bt ~rfcl<Dg ~ ~lrcldJId ~ ~ or il?

-::::

Hrdo'lf ijt ~'rcl<Dg ~

... ~

... -:::;}

... ~

'I (ffirfo HUW ~ - ea9) ~ (~ l-f(JW ~ - 9t:t:)

67

Nirban Kirtan Updesh .. Hapur Series No.6 Foasl('f a1a3(,) ~ - ~ H1d1f.1 ?>: E

R3' tft ~ ?; ~ »f3" R'W ~ fHw a- t1H tHe nml ~ tit ~ tit tft »rcID-ft go't ~ fMJ:r ~ J3<!O ~ ~ ip{t ~, C{Tg, ~ ~ a- ~ ~ MJ $ ore I ~ ))f'l.( tft ~ ~ ~ Bli '~ foasl¢ cilaso ~ tft ~ lAA ~ cfuft:

lJ'CJri':-

(J

b80':-

lJR! cj iiiH i:fI, n 0d lJfa" it ol* iff ... ;;)

~ ~ olga ~ ()Ifea l:D=IH ~ II

fol.n:r fol.n:r ~ m- ~ UH S,rda ~ ~ II~II ft1()<=1 ~ ~ qrcr; ~ II

~~~3a>iQO'm-tft~ 1Ic=t1l ~ II afc~~~~ftp:ft~ II

m-r ~ >nm Hfa' S-at ~ ))J1l.[(I) ~ ~ 11=211 3l.ffit Har~ ~ l)fTRT 3M m FINO ~ II

- - ~ ~

~~~(')I()aURJa-am lIall~

~"'n""T ,&rro ~ ~ ... &..........;. n ~..... ~ n .... p. ~

RIUHdtd! rn'~~ I RTJ'I '(")' Q Siud aa 0{ ~ C«f, r~tl'd F.nR t::: 'R?iljl:f

aal WQ1:f ~ ;it fEi;r, WQl:f ~;it tilcl(*)1 ~ uk" ihjlA1 ~ t:ft>,{r fin tit ?>ill aMr~ 331 ~ ~ ~ cw fffi:Jr ~I ~ "3" ~ fucl" )-fTQCr FRflij' ~dM!?J ~, W:r ~ lldH~

~ l.faTtlfu" ~ ~ II di Me ~ at firo am- ~ II ~ W11 ~ rca 0' QTH II ~ RIURdlfd 9ff ~?iT}( II~II~

IN yrtSt ~I feR ~ ~ ~ 00"1 ~ H3" J.i3i3d trOt ~ ~ e1fea R"QO un, ftrQT ~ FRfta' ~ ~ lk, 30(e.,1.~ tilT cmG ~ ~I ~ ~ aTI:fT ;:IT, ,;m- Jilf ~ 'M; H fdC1J g (*) I (')0( ~ H ul d Iii ill, ~ l?fi:r 3" t1tr H FfT5 l.fftffi rem ~ ~ }){~3Id ~I

"I (Q()'Rdi )fcJW U - ~?a/"g) ~ (l')fTW HUW U - '\~)

ftm ftm Adldi ~ ~ ~ m ~, ~ ft:m 3C6 trrfo Ft"l3()1 S 31CB ~ FRfta", Ft"l3R 31a3 ~ ~ ~ few.or W1; ~ ft::m" A'Q()i ~ ~ ~ cretft ~I l.lftffi Rfi.r>W ~ ~ Wc1f 3C6 ~, ~ IDfl>W; ~ ~ afon ~ ~, ~<li ~ ~ ~ ~I »Rr ~ H'tm: ~ ~ ~; ~,~, ~~~~~aHO~~aYjyTt8T~~CffiOTI tm ntH m ~ ~ ~ ~ Ff}f w ~ ftrnt.rrft ~ ~ fuw.oft (OJlM3i ~ ~ ~ 3i fuu~flTQO~~~~W11 ~~~, ~~~otifafu dfEl»ti I ~ ftm ~, ~, F~ '1<:)1 d ~ ijfu ore; ftm ~ ~ ~ U fuI»rr ftl oro ;:ft ~ ~ tit dldfH'tIT §Jd131 waor t3wfenfTl ft::rR ~ AA Her ~ '0TaJ-Ilf OTH

-::: - - ::: --

~ FEA()I()' fu(J ~ I H })fTl.f ;:ft ~ 3l1fl:pw ~ awE" ~; ~ RaE ~ ~ ~

R3l ~ ~ tft ~ fi::moo ~ Fa~d1; (theory) fi::moo ~ ~ ~ ~I arit ~ Mr HO ~ rea'dld31, cfid3C'i Mr HO ~ fea'dld31, »Rr fR1.reo ~ }fc) tft Fea'dld311 H 1W, fuR ~ ~ ft:J"Qf ft:J"Qf cft3r, ~<li ~ »fTl..RT H'g1:f 30 A.~ W em fM>w1

A fadl d ()I ()a ~ }kJi d 1t"J ill t=R' Ff3i tfu.lt ~ cffli ~ Mr BeN ffiJTT a-

-;:

~ fO~'H ~ W1, »flU til ~ ~ -e- MJ MF(J(!I ill (Jl13"a' DE ft"lcl3 l.lftffi

F.ICGl ~ €hrF.Ja" 'AO I nfTU ill ~ dTa' eft ffltft Q100 ao& 'lW' »Rr '9RO' ~ oTW

- -=

FC'5!';3le1»fT, ftm tT ~ ~ yTt8T tit ?Kif aMF~ ~ ()I()C( ~ -e- MJ ~ B'

a HdT3' ~ ~~; ~ ~ ~ aftJM'el ~ ~ ~ ~ cit3r1 wfnHw ~ ~ ~ ofMT ~ a-ra ~ WQCf 30 tft HGM31 ~ Hl::fT H'Q ~I

"

1)gfJT:-

~ FIt / it?r & ii" ~ ZJ18lei ••• ~

'Hw >i{ij- 9'i1()' -e- lJifo H'tm ~ yTt8T -e- ~ I ~ ()I ()C( ~ }t clld 1t"J tft -e-

UlO Mr ~ ~ ~ M:r ~ ~ ntif >ffo'nfT1 ~ ~ yHffir ~ ~I

cmJ d1f~e dlF~e CJTa' ~ oloa ~ (I) ~ IIBII~

- - - qJg- • Eel HTi II

it fu'B' N H tla~l~ II~II~

q@ 3 ~ Mr ~ am otff ~I ~ ~ fOdlald J1§l( ~I ~ ~

- -

'I (~ J')f1RT ~ }(U'l¥ B U@ 9 - BB~) :l en HUW ~ - tEB)

69

~o~n~fcx§ftm~3'~fin II rdHr(J §SIS (')I(')C(I fffiJ ~ ~ 119119

~~: maHOmtt~~~, ~~fclcng ~~~I ~ ~ ~ ~ ~ iN ft:ml 8'dl6{ ~ ~ ~I ~ ~ MJ ~~, yHF.Rr Mr f('S~M9(') ~I fER ~ ~ 3" dime M:J ~ am ?KIT ~ ~I ~ afu ~

, ri"hr.::r :..... t:! .!:;..A...,.._ .... ~

~ ,:!1"1r.1\J tT R'6{'1d ~ 0, yHF.rO ~ ~ (odl6{11d ~ (JICTII' ~ fJJ

R~, rea- ~ ~ Hifcl8 '~H'fcl8' ~ ~ ~ >-lcl'd't"i :tft ~ Mr, ire fa ~ wij- ~ ~ tn:ft Jjcfi fR1f wm "§W, ETW >lRJ ~ IN ~ far>wnl ffltf a5 ~ 00; ~ ~ ~ }OW'd'ti ;:IT ~ wa ~ ~ fEe{ ~ cft3r, "~ 1f'W! ~ ~ (')I(')C( tfi ~ FfaT ~ ~ ~ ~ MJ ~ 8dl'fenfTi f,:f6- ft:re ~ war tft ~, ~ (W? ml ~ a;ft cft3t1 ~ m ~ H~'~o' ~ ~ f;tg fcm ft:rill Fftl 3 ORr (') '(')C( tft * oft ~ ~ fuzy- ~ I " -

::: -= =

fu(r 'ffi3O ~ <l ~ ~ ~ N TIEr R3" a- >?ffii:r aEn, "J-icl'd't"i! }f ~

~ ;:IT ~ )f(Jf ~ ~ f113T1 " ~ ~ tit ljR6{Id' a- C(fcl<t "5ar, "~F.ftw ~ ~I F.ftH ~ MJ fHfr fmJt cret ~ ~ ~, ~ ~H6 ~ >;fJ fuR ;:rte"r ~I ~ ~ ~t ~ €Tclt!' ft; ~ ~ ~, W=R"r fuR iR"r ~I W 1:RJ3l ~ ~I m.fIo ~ ft:rfr fffirr ~ a'ti alt"ii!' ~, ffir ~ iRr ~I rem 3W ~ ~ Htit acft ~ 8dl'~'ei ~, tFrr ~ fi.R;R'r ~J ~ F.JTl:fFIT3" ~ ~I ft:m" ~ ~I~(')I fuR ~, ~ ID? fi.R;R'r ~I ~, ~fd ~ (*)I(*)a tit ~ fea- ~ aoa- ihlor cit3l1 rem H31~()1 ~ edf.fC'i, rem H!8I~(*)1 ()1(? ~ aoer ftfiJr ~; ~ ~ ~ fdmIr I cxm..r ~ tit ~~0Rr1"

-;

Ft, ffi¥ fu<r ~ ~ tit ~ 8B7) aEr, ~ fRl:ft ~ TIEr H3' a W »{aT

1:f""""" d""""'S (*)"I""TI <fuft, "Fffi" l.p 3 f.f 'cl ! ))f'1.f €H l')fTl( ~ () I ()C( ;:it ~ orr ~ ~ afr I l?fTlf ~ H§jI£(*)1 ~Qj Rtf fa'5" fHc:ft Fft'?" fuu lltJO ~ a- ~ ~ tft afcle ~, "~! H= 3i ~ ()I()C( ~ ;:ft ~ RTl:ffiT3" ~ ~ ¥ aoa- ~ ftRrrl Am §j I£() I ~ ere uk' odf -ijcft I fuFft §j I£(*) I ~ €df.{e') , rem §j 1£ e')' '(iTg }f ~ cfuft

B" I" 3' ~ fR1:fT ~ »ra1:r ofBt, ":dIals fo£ 1ft! ~ F.ftBr ~ at ~ tit I weft ~ ?i ~ ('). (')C( ;:IT ~ ~ C«rcl FfI3T, fuu ~ ~ faI>,{r I ~ ~ ~ ~ tft ~ ~ ~ aoa- ~I »fTlf ~ yHF.Rr a<Y orel "

ftrJ ffift !81~()' M·~·e' ~ ~ ~, ~ ~ f}.{g ~ 5"1 ~ Rifcl8 ~

iVdeiH reR€l ~ rea- at ~ ~ unl

70

lR?fT:-

MdW MdW' Fit ... ~

"

}JffiJT:-

H&rtld yocr mc#H j ... ~

Hr3<1Jd ~ »IOlli ~ F(,)d~§ rOdl('51 II ~ qa3t mn-r eft Frtft tffiHA'1'W II ffiJT 8tH it ~ ~ ~ FIljTW II ~ cffiJ ~ ~ RQf ~ ~ II HUT }fij' afu ~ 3"5' ~ II ~ edam FRJl:fd" ~ }fij' a-rw 119119

-- - - = ----

~ ~ fu:ft §SI~(')I ~ faR ~ ~ 3RT ~ ~I H fW, fuJ:ft 3W ~

wfu>rr3 l.P08(J}f -at( ~ I

... =

lPCf?iT:-

?Iff ami'e a7fae W¥ j, (5i(3a k?jT greJ Fit ~

"

JJ80T:-

k sr ~ Fft, (51;;a k sr 9'l!t Fit :;J

~ n -=+-.. .... @' "" ~ n "" ~

I(::~ ~ l?iOR' t~, ~ ~ ()I(")a l:f¥;:S tidll:e' (II ~~I ffiJTd' £.a'RJT ~I

~, ~ 3W ~ Hal3i Rw ~ R?)}f HGW ~ "JOI BR?> ~ ~ ~I ~ ~ e<13 a(") a-aT tft»rT ~ tIPs ~"ij01 rt"ld(*)l ~ 3q ~ F.fd?) lflE or W-, ~ ~ ~ >?fQf lja3" ~, ~ ~ ~, ~ H3' ~ l?1QH'd ~ ~vQaM ~ ~ ~ "ijO, ~ ore I -grar ))f}fd' tTFf tft; 8tJtfO ~ ill BF.lc't:l'a ~ fti3<S ~ ~ t:lIJle HO; (lc:3i 'M3" seaJl trE ~ HOI H, fER ff reMI~1 }){Qf RTB Rtf ~ ~ aRw tft tft GlI3dl ~ ~ HI

Glldel: H'QHaI3! ~: Ffe'r 3hra' HFaHdl3 ~ ~i 3lesi tft WE R r~t:lid aBt wE-1 Ci)esle:l 'tr ~ ~,

3krEr ctte ~ .G7? F8 fJ.rg .~ iFcJl ?Iff fJ.r8' .G7? ~ j afcB mfkJ rIIfjidr

R 3hra' atfur>it rea- ~ ~ ~ ~ H3' F.£i3' ftE, F.£i3' >w3}fT HCJl3HT ~

'" .... ..... "" .... ~ n n v.a ... _... ~

trrE'; tlCi)el ~ ~ RTeT ~I ~ F.fd?) 1ftB ~ ex BR?> se.d ~ ffilT l{..jr)1', 1(::11

HTQOT '3" ~ funfr; ~ GW tT urrcr ?Kff erJe'l ~ 3" 3lesi tT rea ~ ~ ~ ~ ~ R ~ ffW ~ tll()Te "JO, ~ 3'dTc} fRo cil3" ;::rre I ~ fW ?Kff ~ ~

~ tm 31dm Hfo ifZ 3fo Bo II fu9 ~ &it ~ sfu ~ ~ ~ II a lij ra Q3t 31-cit >1kfu ~ road II Rn:r ~ ~ -eo m ~ eo II::> 119

= -

'I (~m C!!de'H tIT~ ag ~ 9)

~ fuu J3ffix lWfu lfr ~ of1:r wfua ~ otif, ~ mfto tIT ~ wit ~ I 7J

31dai 3" ;:r& tf3" ~ ~, HaT ~, ~ crel ~ ~I ~ 31dSi 3" H W qJeT rea?)' 0 cft3" ~ ss Yo ~ ~, ~ cret ~ unr fl::RJ 3" BT3" (} ~ TI sMfcx 1ttRf unr ~ ~ ~I H ~, fuFr ~ ~ 3toa OdH'o -eu (J()I ~ F.RfQT ()"I(; ~, H 3RJa ad?)T ~I ~ nta" ~ Yo ~ ~ ~, ~ j:)w ~ ~I Hf3Hdl ~ 3laai 3" ~ ~; ra~'Fcx ~ ~ ~ redes ~ U7) ~; HO fiB "Z?aJT a ~I 9S or ~ f(') faQ CX"a'H ~ ~ a ~ I 3'e' W a: 3Rfa citE at" E<x ~~, ~?Kffl

~ I ~ attrr m 'STaT >lfHij' ~ t:ft' ~ ~ ill ~ (')fEQ ~ 00, ~, WFT, ffift, ~, ~, ga'tlld, ffife»rr, ~; FP"fu>w ~ tra ROI it, ~ frfu ~ ~ aforr ;:it t!t GiI3d'; ~ ;:IT c} jRr lWfu ~, Jig ~ cxaorl fuR ~ feM'~' ~ ))f1l.f tit 15H ~ tft trat WW: '~ ~ ~ fflcl;3' ~ ~ ~ m' l?frt W9 F.RJO orif Fft l£1B: ~ »fTlf ~ wa lJ<! JJ<i a- ~ ;:rre- B-1 it f~, »fQf ;:it fea trat WW; 'fea Ft l?{o ~ )ffW tft f~ lkit )ffW 0( fclM,~\:n ~' ~

ail'?)1 ~ ~ FrO I ~ ft:Jfr (J~?)' ~ ~; ~ ~ tft ~ 3ad1sC'i He FPC? tft fr aret Fft I at1tfO Bur fdp,fr, ti~ '61 ~ c-fur <mIT1 ~

61 tPM3f'c: 8tH ~ atw w 6~§' a~l~ II tfi81H1 Y9 mE' UtJYFit ~ ~ ROT a ~ ~ If Hard cxr }lfdJl~ >m=ftut ar ffE~~jlS! 0' ~ II

cW QT fl"kJfl'Ril ~ 0' ~ lW.f lR? II eefMtr ~ mg H ?ilia ~ ~ W Q~~ijS! lIall~

~ tft fonffl ~I ~ ~ e1"ije' ~, (JW >wE ~ ~ ~I fuFit 3W ~ eTcle (TO I ;¥ iB ~ ~ >wet l..f3T otif FclQd ~ ~ HT1!t -J ~ unl

~ mit! fa% ~ are, ~ €1\J€' ~? W ~ »{CU1 }{T3 <:it ijfu ore 00, oR¥ <:it Qfu ~ "tJ"01 it f~ RHra- tft ~ ft:rm few ~I ~ ~ er tf(JI;f TI, Rfu odf ~I

it ~, »fTtf tIT tft ~ 3dd1s?) He S ~ tft "fr oreTl tJO ~ tIT rem 3W: »fH ~ ~ otif, ~ Rf}.p,ft ~ M; 3ta"a Gildd! ~ ~ ~ Htl fa~Td

... ... . ~ ~ F.n~ ~ ~ A '''is .... .:::.. --A '"

t'ldIM'd ~ HOI HdIM' 1~t:1 ~~ € d tll~t: Fl?>1 (")cuea 'ij' at ti't: ~I orz;)

~ £.dld' ~ a- ~ ~I fcior fuo ~ ~ ml f~f.id~'ai ~ ~ fi..R? a-~, aT taT tsnr ~ fa" or ~ ~ ~ Rf}.p,ft ~ Mr 3laa Gild3' CXdOl >itT ~ mr ~ 1@3" ~ nM 1ft I >?f;:r ~ ))fTRlO RTll?) a<! enEl A30(i ~ ~

'I (~ ~ cIT / Hg '\ - ;>tt)

J (~ >irs- oft 3'EfT ~ HUW '\ - ,\St)

72

~I ~ ~ orelnfr, Hzai ~ orelnfrl ~ tfT(!T~, cl~IEl ~ ~ are I ilH tft ~ ~ ID1, feW ~I fuR ~ fRo W Frfi-r»rT ~ MJ ~ ft:m RTQ?) ~ otif 1101 ~, feu C& ~ ~ SI~tie ~ tft ~ ~ ofurr;:IT tft Gil3dl fea?)'?) ~ cxfu»fr aoe- Rn

- =

w ~, ~ fum })j""""'OT"T'lH Ir-=d 1

R, rem 3W ~ ltP3dl -e- MJ W ~ ~ recx ~ ~ ;'t fix FO<ild ~ m¥ ~ ?KIT FIT ~; fuJ ft:m ~ fHwu ~ ~I FeaeS afr ~ B-a- 3&1 »{Tl( tIT ~ @ QJ<!, Bat ~, ~ aTW 8f3T -ecr a- »fQ( ~ t?;:fffit ~ a ~ ~ ~ faor I »fQ( Rt -e- BOO AAf UtH ~ ecr a- ~ }l3T JjF.f ~I ~ ftrilr tl'~ FoHc ~ FIT, ~ ~ ~ til4' ~ FIT 1 »fQ( tft -e- BOO AAf l.RH ~; ';'t SIea1cli ~ fiT l)jCiE3ldi -e- ~ ~~, (JO fea -e- otif ~' ~ -ecr a- ~ JjF.f ~I

~, ~ fun ~ ~ dIMSI3: ~ lW" are 3lotr Gil3dl aoa-, >?flU ;:IT ~ M >w ore 1 ~ ~; ijl3" BY ~ D-I ~ S5 ~ ~ at, aTW 8f3T Bit>W1

.... ,.~ v • ,,~~ n ~ ~ ~ ::::'?" an:)" n ..... a lRf <.40011 'OIW; Io(~ u: })fTtf Q Io(~ ret'lIH3 Itt ~ Ufd' t. c)(l(Jt 'J1T'Q 31 aE'1

~ aFSel m ~1 ?KIT 1 ~~, ~ ~I >mIT w.ft ()1(? ~ fuR urR Nat ~~I ~~aEt~otif~I"

"~ . "" .... ,' p .........a.....~... "'"" A-r v ~~..." ::::. :) ."

t;I;) ~ ~ ~ ar(J<:t (")101111'1 Tn~IO ~ (")101111', >?flU t gjde~ ~

un? ft:lW tft ~ »inH'd ~ ti?)}f ~ ~ frl" fi!J atrn B<! a- })fTtf Rt ~~, "fuJ olN 3i H o-df til(t€I, gjde~ eft ~ ~I MFa?) }f ti?)}f ~ tit aEt nfutr C{O}f miT aBrl F.RJYa, )-flH, Bol, tifTdl , 30ft, ~ d I tj I s, 50 R g5 ~, fuR ~

-.---A: --A-.-r.... n -4+ -4+ .......... n A:::" ~.... n

aor (HJI o(l::::S' 1 €' ~ 0J01T HI tl Gil3dl ~ tIT H€' 3'" DR H§Ml ~I 1100 l:SH H3"

- ~

tft l1cft }fTW <XOtT ~ 1 nffir c& ~ ~ S I~tie ~ eft om tft fua- ~ ~ ~ oren"

- =-=

~ om ~ STaT m?5" C«Jl, ~ fr faJnfr! "€! fr! STaT m! }f 3i ~

Hi fu ~ ~ w-atl MFa?) ~ fogjd? }f 3i; Hor 3i 1{<Y FIT Fogjd ~ ~ }f ~ ~ miT m ~; }f 9~)1 if t?;:fffit ~ a- ~ futJT I ~ 3i }N Rtf su ~ § Faflc '(X"ij' ftS 1 "

Hfd<I!d ~ W9 otit m fogjd ar ~ ~ ~ II~

Fo<1jd ~ BY 3i or ill ~ ~I Fogjd' ~ ft:fa afSel ~, FIW :art:r tT03t ~ l'>fffQ" Cffi ftfuT ~ I R, ~ ~ weft 8 <:tIel

fuR Ha ~ tft FIW 8dlel ~, tram ?)TEl" 3kra ft; ft:lW Mr ~ ~

~,..,.A:........ :::.. • v ~ "A~ a .,..A.' ...... ~ an ~ ~ ~ ~ v

'n'~ t' ~I ~ €"" 1j3"a' U TnH ro<ild' 111 H IH~ swel o, ~ ~ FIW:ort.f 111<::1 ycr

a- WijQ ~ t=rftft ~ I

'I (})fTW HUW :J - 9:Jt:)

73

recx fu?> f<~dt!1 f~dt!1 ~~, "fi;(] eft ~ fr?" ~ af(J~ BaT, "~~ m!t f(')<1Jd'l ~ 3i' ~ 't!'1" Y30, tRf fOi!ld' ~ »rR1 ~ ~ ~ Mdli4l ~, ft:m fusr ~ ~ >m=ff fW :affif fHit yc a- W(JO ~ tJTl fO'ild YQF.r ~ ~ fum :ew ~ I "

R ~uQ 83f ~ ~I ~ fi.sr ~ ;:IT -a- w a- afcl<! Barr, "reu eft

...~;: v. ~ ~ ...... :+ ~~,.:. ~ ~ "A-,. Rne" -A "" ~

(Jf(?? M ~~I~I 1.:f3O (JTI ~lil I~(,,) t1ql ~~I~rl1' l~t:I ul ~<J C( (J ~ ~ I U ~I£ I

>?mt ofg~, f()<nd tit 3i' aSt »tm ~I fix>i!la tft 8lS3" 3i" ~ ~ ~ m~ ~I "

lJld?)1:-

fiMT ?JoT ff lfC5 sr iN, !!iffIT?oif?i'fR t :)

n

bf3OT:-

H# ~! !!iffIT ?oif ?i'fR ! :)

?TU ?'cl! ?TCT ?TU! !!iffIT ?oif ?i'fR ff :)

Rf3dld tfaT R fHA" ~ 030 mtP-a- II

-- = - -

HQ tftH qJ"ij' ~ ~ FRm fi.n?r-g II

~ tle1d§ ~ ~ 'HZ(!(J19 119.11 ~ij'wa-fuQ~o~ II ~ ~ ()Iije ~ fimrrR are 119.11'

~ fuot ~ rwrr ~ ~ Ys ~, ~ ~ Ys ~, ~ fa>m:r ~ Ys ~; wfo ~ fuoT ~ rwrl ~ fuoT ljCa mIT I ~ ~ wij- ~ ~ &

~ ~ ~ ~ STaT tit ~ ))fi;ft 3W ~I fud ~~, "~ ~HClt"d ~ 00 i%a', fo<11d (10; tT()" ~ flO, Yo ~ m5"; 9t1O UIQ m ~ ))fTl.f gii 83r ~ ~ (J(); 'tffit Qa}-ff ~ fucJT -e-r ~ Jjlf ~ ft' fuo H ljCB or ~ ~ ~ aoH fcrUd Hi<tdll " ~ut!l 8"'83" ~ ij':

qJO ~ ~n<!Jj H trit ~ HOH ~Hc(!il II aad(J Radcl dldQg(j CilC(cl R"a'tlO'(J 3W; ~ "sa II:;'

= = -

FoqJd' ~ fi"itJ;31 ~I ~ H30 ~ ~ Ft"ludl l.f<!t ~ (iUt!1 NOH fga'd Qar

~I ~clQ ~, ~, ~, arfb>.){i »fTfu ~ ~ ~I l-fTQCf 30 nJf ~I fthJd l?n >wfu ~ ~ fodldl ofu a- Un ~ ~ H1:f tRJO ~I reu traHF.RJ

- - - - =

tft l-ldGi't!1 <it ~I E1F.t~Jl l-tdGiiel ire" a= fSilHc1 m3t~, ire" 3a" ~; 'Jut!1 HdGiI€1

ciH a-atft <it ~I f()<1Jd' ofu c} R Yo a-aH ~~, fur ~ MJ (JU€I ~ B1f ~ Medl' Mfd(,) J-IlQ1:f ~ rwr ~, ljCE 3" fa"3' ~ fa(')'d afJ meT I H fuR ~ fur ~ wij- ~ ~ a- ~ WST ~ ;:IT "3" ~ 3W ~ ( ~ ft:mo

'I (fRa1d'ill l-fUW 9 - tic)

~ (~R(JRf~a1 J.mW tI - 9a~~)

74

0F.ftn ~ R31, ~ ~ fuw.ar MJ w fu3t IreT f()gJd l]d'F.f ~ oE1 miT ~, ~ r0(3(') I ~ ~H2.tlld ~I

~ fun ff »ru tft ~ tiS dt:!H::3 ~ c;fuft I ~ ~ att it;p- fHJr Uf80T a-, ~ a: 'IreT ~ 3i f()gJd ~ ~ ~ ~ ~ mIT m' Hor If<"! m; f()gJd ~ ~ tRr mIT m I

AIQAdl::3 ! ~ ~ ~ ~ ~ ~~, a;ft UlSdlcl2 ~ ~I '8;r' ~ ~ ~ ~ I rea- ~ ~ Ff.lc(d ftfu" cret ~ ft:rur ip.ft m, ft"lAe1 Ha"QT aTdJT ;:it ~ reF.t(')I(') '3 ml ~ ofurr tft ~ feF.t(')I(') nr cit3T w- ~ ~, ~ ~ l:fTe'r ?Kif m"Jtr1 ~ feB ofurr tft tft GtI::3dl ?> ~I ~ ~ ~ fuR ~ ~ »rEOH

- - = -

))fT famrrl ~ ~ tft cffior ~dl31, ~ -M:r ml H ~ ~ ~.d1dl ~ ilMt:!1 ml

wg- aftR R, ~ aoo ~I ~ ~HQ CB it ml ~ tI.f<!T ~ ml ~ ~ a»faT ~ ~ 3i, aR3" -M:r cret RdW,1 fii(')~d nr 30r ~; QTO ~ az ~ ~I ~ ~ tlMidll ofuo fdT»fT BTH ~ ~I ~ ~ ~ u1itnfT ~ ~I ~ ~ R9w fi:J ~ a- fuJ 3i ~ tit ~ ~I rew ~ 3i mIT ~ fe8(')1() cit3T ~ ~I fi:J »fT1.f<! ~ WtJ tit ~ ~ ~ ~vEr ~ ~ M¥ ~ ~ ffi»frl ~ Mr trdT ~ ~ UTFf -fro ~ ip-ft l';fT 83, ~ ~ l';fT afo>wl »fT1.f<! ~ ~ tft oR? ~ ~ UTFf w it fuft ~ ~ ~I ~ oR?~, "arar tft! »f1lf ~ 3i aEt ~ ofuJr tft ~ fe8() I () cit3T fu!r~, fex ~·Fot »fTlI ~ ~ ~ I " ~ a f(Jct ~ "wET! »fFff 3i rea- ~ m ?Kif cfur I wit ~ 3i, l=frcft Ha"QT 3i ~ ~ ~ '3 ~I fuR ~ Gtl3 d I ofuTr ;:ft tft fW" »fT arm I Jfur ~ OTH ~I "

fi:J lJ<Y a: ~ u.raor fdT»fT1 '€! -J! af(Jct ~, ~ 3i ~ ~ ~ W ~I }f 3i ~ ~ w ~ ~ ~ otif m~, ~ ~ aTor-;:IT ~ feF.l()I() nr cit3T ~I fi:J 3i afJ€, <fur tit m:ff cR-1' UlSd I cl2 ~ WBl-ft ml ~ feu famrr I ~ ful ~ ff ~ ~ ~ !"BaM famrrl }f rea ?Kif dfJt:!1 CB ~I ~ tit rea- flar m, ~ ft:rur I ~ ~ HFn-r m gs I ~ ~ i=JT a-, QTO rea- ck ~ ~I ~ JMidl fex'1Ta nfill ~ ~ ~I UlSdlE ~ ~ oTt ntif furw ~~, gt!d31 ~ ~I oTt:!' ~ nr ~ ~ C(1"ij(! ft33" tft UlSdlcl2 ~, i§" ~I

UlSd Icl2 ~ ~ ~ oTt:!' nr tret I nfdt QTO :aTBO are=t I ~ 1...Jfuo d 13m

- ~ -

~fr~1 cft~~, 80~~ aar~ ~l';fT~~1 fig~

tNT tft ~I nfill, ft:re SlcldM trH oR- ~ ~ BT ~ m; ft"lcl~1 ~ ~vEr ~ ()cll~<:t, fE8(')1(') >wfu ~ ~ HTg' }@'31-fT; ~C3i ~ ()cll(4ct ~.dldl ~ ~ ~ m, ~ 8TJa" fdldt:!1 m; ~ l';fT a- W ~, '~ -aor ~ ~ ~' ~

75

~, ~ ~ ~ ~ u ore; rnz fr ore I fuJ ~ ftRJr, ~ ~ Wfenr"1 ~"5" fumfr! sit recy ~ ~ ~ ~ <1 ore-? ~ fea' ~ RO, &cIT ~ FIOI ~ ~~, "~~"5"1 l.ffuE;:rffumT ~ -&IT ~; »{o ~ ft:Rr l.Pit Mr ~ ~ MdJltlnr-, ~ aar ~ fr ore I fuJ eft ~ ~ »rmft

fI .... "" v.... "

(JO( 0(3 ~ a- BHI

~ afcl(! ~, "lWff ~ f37; ~"ijT aTalr, t1W)T, d1t!I~dl; ~ ~ ~ feW €-I ~ aor eM l.ffuE ~ FlO? ~ ~ Rtr F.fa'QT ?)1(') rEF.I(jI(') >wR" ao ~ tIn, t{Tl.f ~ ;:rre- (J()I lfTlf ~ aor ill{w arw ~, fi;J:r ~ m ~ ~ fR»rrtr fr d'fS" HI >mIT E-fr ft:m §ldl31, ~ ~ Wtr ~ g-1cl3 ~ W ~ 'iJd (')aM ~ ()171j' Bd'O ~ ~ ~ ~ tp1..fT ~ ~ "ijT I »fa refit) 1(") cit3" ~ U'U ~ are un I f~ m '&r ftfZ fr orel " w- dRf t=ft ~ rea- at f&r ~

- - -::: -

~ (iT:

l.jld(')I;-

... ::)

76

~ SMftX J-flQl:f ~ ~ ntif ~ fuol ~, Rtf Rtf a- ~ fiB ~ 11J)idlcl2 ~ ~ ~I ~ "O""CJT l.f3T, ~ ~ fc<'ff ~\~i I feW ft:RJr ~ ~ ~I eft ~ ~ ~, gs- l8T ntifl ~, CXTG1 fun ~ ore- fuR ~ ~ RtJI mft tftt.T tfuft ouT ~I or l::fTeT tfuTr Mdlel ~, or ~ >ffiift ~ ~I or ~ ~ ~ Boft Mdle1 ~I fen ~ }ffi recr ~ rcl~i Mr tit ~ Bffi;w tr' ftmr ~I

Ro ur;r ~ fun, :oraJ-ft ~ Hm-r, "ffi:ff :oraJ-ft ~ m:fg a-fcs»rT 3" 1R: I l1ft:r »fTlf Rt ~ ~ ~ l:fTC, ~ ~ ac5 3- ~ fuw ~ tit I tra" W> recr ~fcl~i MJ tit ~ nr ftRJr ~, '}ffiT! ~ ~ t"I~ I (')1 l:fT orET, t"I~ 1(')1 ~ ~; taT ntif ~ fu?; tft fJe.dO ~I fC'>qJd ~ R FRfto »S -IT famrr ~ J-flQl:f ~ ~ ~ ~ ~I l..(3T n6f feW 0Td" ?> WI' ~ ~ lW a- W> Mr au3" Ul8dlclc ~

-= = ::: -

~ ~I t:i'~el ~ ~

waft mE ff ~ tft-a" II arH §1dl fa ~ EN 119 futr waft tita" MH at H ~ mWw II ~

H ~, rem 3W t.rfuo ~ os ~ orET, nfdt QT3" ~ crrit; cfR ~ treTl fagTa fJ313d tJGF.r ?> cfR ntif ~ ~ I tcft tJGF.r ?> cfR ~ ~

- - -:::; - - - -::: -

~I ~ ~ ~ otif ~ ~I fflHCS ~ W ~, ~H6 tfuft ~ mIT

~ ~ I fHH ~ U!Q ~ 1fl8" cffiz»w~, »iR ~ or fHfWw ~ ~H Q tfuft ?fR mff ~ fu5" ft:m mft ald?)1 ~ I feB-feE J,:fF.ft M3" ~ ?fR" ~ trWw ~ ~I »fTlf tft 7; 1l..&w ufuo oBt ~ -IT ~I fflcldl £ifcldld ~ ~ ~ gV6~

= -' -=-

tT, ~ a- fef.l(*)'(*) lWfu ~ ~ ~ funro ~ F;ffi ~ JOfHT ~I

~ uufu l""fa'TU ~ BdfanfT ~ ~ II f30T ~ fi:rtI €H31 Hfo Hfu FffiT ~ II a

~ ~ B-a ufuo: 'fun 0T3" ~ >ifo uft:ra" ~ ~' d13" ~ 1l..&w uft:ra" wf7> Bar ufuo: £ifcldld ~ ~ ~ fiB Mr Ba- t"lidiel ~I €m He} o(Mt"ldl ~ ~

-= - --

~ Hal>xT aQ c} ~ "ijO I fef.l(*)I(*) l'>fTfu aoa- lf9 funro M3" ;:r;R- "ijO I fur ~

- ~= - -

~ funro wf7> fm-foo »Rr fE f.l (') I?) ~ ~ 0Td" ill fu€f ed H i got! ~ I

-= - -

QJd(,jI:-

"

JJBOT:-

~~Fft, H?i3?i~~FIt ... :)

'I (a$it c:rolQ m - :a:::> ~)

~ (»rW ~ ~ E U@ 8 - 88t:) :I (~~ oft: Fffici Hg ~ - 98~)

un:

afz filum ri' ll3 ~ tJ:OT2' ~ H'11dl' II tt II

~ CiOO ~ ~ tT F.ffi?) rdldo aoa- afur" tIT ~ ~~, f~<:Jid l.f}-fTOS" ~ I »rat ~ feoH 10 ttt fcu::n.B tJoft Waftl reo~ I fuu ~ ~I

-

it, ~ ~ "fr ~I mm ~: HifclS ~ nfaTe" ~ l-iij'd'ti tft B1

m13-al: ma Ft? ~ ~ })1FQC('d ~ i; ~ ~ ~ ?i ~ ~1 cxEt C(' Wcx

- = - = -

C(FSe (JO, cret H3" H3i3di ~ ~ ~, w ~ tft ~ tft ~ otif

~1 ))fOIW ffi'i}f }-flQCf ~ ft..rffirrr, ~ ~ clEan, gfc<o ~ ~ ~ ~I ~ trcB ~ ~ R ~I ~ ~ uHw ~ ~ ~ ~I ~ fire re(l)H'o ~, fuQf ~ ~ ~1 ffii} >tfi:r l-IfoAGd (Minister) ?t (JO, Hft"iAcdc (Magistrate) fit 00, m.m. (D.C.) ~ un; ~ at ~ ~ tIT ocif ~ '§UH ~ 3i tRW tldl'3di ~ ~ lifT ~ ~ fuQf ~I ~ ~~IMi ~ ~ ~ fuft>rrT ~I dl'ddn fu:fi»fT, ~ ~ cS .s ~ ~; fur ~ ~ Ufd' ~ M:r wit ~ ~ ~ })1~Ha' ~ ~ ~I it, fuR ~ §fdla1 ~ tJO rea~ }]1fQC('d ~I

H, mat >if}ffi, ~ niore" ~ Hcl'diH t=ft tft ~, >wl! tft ~ ~ ~ fu>,fTtft mft m ti1lfn arar »rHa" tTH ;:it ~ ~ ~ fu>,fTtft frEt m 1 ~ ~ lffud ~ c} feF.to'o >;pfu ~ ~ ~ g5 e-a- ~ tJTtf fm.fon~, >1fRW" t=fTl.f tfl..[(!T1 ~ ~ ~ URf ~ aJ-r ~ »rfu fd3cUt' IN aoor »io ~ ~ tft ~ ~ ~ 6(d(')ll ~ >?fi:r ~ ~ feE(l)I(l) »fTfu ~ gs fur ~ m.r3" fm.fon:

A-.-....-.-.- .... +L..r.-. r .A-¥-r , , n "" ~ , ,n::.. n I' ,

IHI100 t! I~HI1 ~, IC~ H'lf ~ tJ IC~ )'){Ml.P' ~ zn A'QAdI3. trtf

tf810 fuw ~ cft3T tN ~HQ H'lf afSe BOI ma ~ or ffi%, ~ ill em aa €fiJ7; 'l)ffil.lT' 0( F Je un I

- =

l1fRtCT trY '0 ~ ))fTfu tJ dl' fe FIl-f"fu II ~

.. Cfurfo >-«JW l.I - 119.9.)

J (~ HWO cit HiJW 9. - 9.~t9.)

78

fuR ~ ~ wa ~"ij()1 '~~' ~ ~ ~ ~I 'l-fQHT' ar<!t Mr ~ ~ ~I 4UJf3l' ~ ~ c:kr ~I 'tfaT' arit ~ ~ ~ ~I 'F3ail' Mr ~ ~

- - - -- -

~I '~~' MJ ~ ~ ~I r;rrfo 'bfHt(1" ~ fu.f fuf ~ ~ O'H tft go1 ~

~I ~: ffi:ft Rm »1~Hal fuR ~ UO'l1cx ao ~ ~, ~ ~ re81d -e- Jj3ISO:; m- ~ :er »f11lIT ~ -J ;:Rr ~ I cR ~ odf r~Htle I, ~ tffiJo e'd()o ur;ft I OTH ~ l')j~REf' ~ ara3" fe(J ~ ~:

~ fofu ~ l.I3" w 0Ttf " ~ Hfu fuR aT fuJrH II ~

~ forftnfT:er~, ~ ~ OTHI ~ r~HdiH FRfta' 'M3" ~ rea- ~ RB

a=-'"' 'Lo.~ .... A-.-.. ~ ~ ~"" Fc"" ~ n

(JI tlQ t! '11010 3"" 1110 \::1 tlCI 3a EtTeT(').~IH trl trO FIt! O<.JI HCiteiJ

; -

it ~, fW ~ ~ ~ fm.rQO cfur, mat >mN ~I ~ if ~ -g:q

Fa3d6i ~ C«r R3r1 ra~TO( nar ~ M:r ~ l'Wfu Fado((*)' ~ ~ ~, g1:r fa~C«(")' ~ cfi3T1 nffij3' ~ ~ '8"it Bt l?fTW tft ~~; ~ ~ l..PO ~ ~ ~ W C{O R3r1

UTa ~ afu QTH ~ ~ F6dfi(*) ~ H~

~ ere?) ~ SS' rEaia ao a- ~ 8'(J·€ -anI ~ Has Mr ~ a, futr

~ an·~,::,...A."""'''' ......... ~~ .... ~ ~~,..

£1 ~ <.J Ita'3 G10 0( "CI ~ »ffl' aN ara- t!' -eorn I£~ "i:1 c:r Rae' <.J; SEdd 10( aH

fuHt:aft ()T~, ~ ~ or "WI ~ fGde ~ mrr m.r atO aao ~l ~ ciH ~ MJ aw-~ ft"l();3' m-r ~ oJ, ~ -qHt un, ~H6 ~ FrCR" tJ?)1 R ~) ~, (]Eif ~ Fa:JO:() I ~ ~ ~ ~ ~ ~ tft wit 'l:fT )){TW ;:ft tft ~' ~ ~ HaTO ~ ~ trO mJOT F.fd ~ R3"r I fagTO( fax-fear t!"" HW ml

- - -:-

a-rar ~ ~ ;:ft ~ wa1 ij13" crfR ~ Fit mITt ~ fHwu tft ~ ~ fcft:r W er

fiE ~ fa\JT m I it mat ~ Lffuw tit ~ ~ n{THT ffi ;:IT ~ t!T; ~()t!l ~ f~ ~ ;:it ~ cio Mr Utft ~:

QJd(')I:-

It

J8fP:-

~wo'£T, ;:It lf~eW~ ... :)

ar~kJIJl ~ ~ re~()I;it FR' ~ II

ftrfn l-f1<!H 3" ~ ~ C«B 0' wait ~ II ~ liS

'I (~ ~, H: u - ;>~a)

:) (RBa- !4l3' ~ tit - '\a.?~)

~ ())(TAT }fUW t:t II ~ FJHar rn - aE~)

71.}

IDd81a1 ~ ~ ~ ~ 3, ljEfallS ~ ljEfccp.) ~ ftl tRr ~ 3i ll:ft ~ ~, A1{Je1 ~: ~ ff af8(J,Jl ~I fetN:s1 M3", fun MJ Ft ~ afp.kl'd ~J ~;:ft? fHH6:

~ ~~ae1ft Afawa ~~ n~ llR lffio ~ .~ ID!f fiEri

~

~ MI ~ ~ uo, l? ~ Q?)I fl:rfr fffift faR tft fsaJ) , ft:rJ 1W

fi:mrrw3", aa38; ~ ~ ~H6 ~ ~ ~I ftRr3' ~-~ 3cx ill Hfu-g€ (JO; N 96 ~ ~, fcrR' ~ ~ HTe' ffinfr, ~ ere ft?nir; ~(ji ~ d~'()1 ~ ~ ftfuT ~I mer "et ~ fad31 ~ ~cl3 'i}3 ~ mer ~ tldQI?) ~' ~iJQ ~ faur ~ ~r ~ ~I fuRl OW mer ~ w ~ tJdQ10 on, ~~; ~u~ €~3# few ~ ~ ~ r~iJl QJ£r F.Rf(; M; »fT cl ~ ~ yn.s ~ ~I ~ ~ W:r ~ 00 ~ til ~I ~ ~ ~ fa:r?; ~ fRdt ~ ~ ~ m11 ffifuJ ~ tfu'

- ~ - ~

Ro", Ft"I()31 W=r -a- ~ ~; ~ tft d1drt fRtit ~ ~ ~ feAQ: ~

~ f~ ~ ~ €Oii!31 ~ tit ~I

H f~ ~, rea ftro ~ ~ H £'\ft fetJl;i} M:r afMiOJ'd t{1(!T ay3 83r ~, ~»R1t:

~ Rtf W gal~ R1 HOM '8;3 fa ~ II ~ iJl~t! ~ qra- fao iire ~ 1I=211:J

lJIc/?)1:-

... ;>

II

~:-

ia~!#P-~if~ :)

?'J?T(J/~?'CT!#t!~H~ .. _:)

R H€t tfur gdl~ fu FRJi{ tl3 fu UfJTO 11

- - =

S iJ iOe! ~ qJ"a' fuQ URr ~ II:;» II a

HO ~ ~ ~ ~ ~ fm:r ~ ~ ~ ~ faur ;:Rr a; wij' ~ er ljH, ft:u:r ~ STE ~ ~ ~:

- "fQC(lij Bfl:f aaf(j ?; Fret it II ~ ~ ~ 'fi.tre m ~ 119.11"

'I (N srSt iJ!d~iR Ht - ~ 90 ~ C;U)

~ (~HtJW -=t 11 ~ ~~: HOW ;2 - gea) 3 (nrw HiJW <:t II ~ ~ 0Ff1.i: )i(JW:1 - g~) u (~ amo tft' - tI:1U)

80

H ~ W gdl~ fu FJ'ijtf itS fu u;:rra' II

- - =

E3' 13 I 6<! 5WW wa- fuo URI >?1wa" II::> II <t

>m=JHTO MJ R ~, ~ ¥t1 ~ ~ ~~, fe3(1)1 ~ -J ~; fe3(1)1 ~ -J H'<! ~ sl~t1e ~ ~ ~ ~ ~, faoi ~ tft ~ ~ cR ~ otif -J Rae II 3i 3' dRf tft fC<309 HfuHr fuft I fffiJ SBO WW ~ ;:ft ~ rio

-:

R-e-: a-5" 3' ufc:mt tre R?i", oTe" otif m >wEll ~ ftEr ~ ~ ~ ~, N aor

~, m- fcffl ~ ~I it fua" ~ a ao t=R BO: ci:o MJ ~ ~ ~ ~I ci:o ~ ~ ~ fuR »ffi.B ?; l.JTO ~ NaT trel ~ -J ~ BO! fc<§Tc<

;: - .... = -

....".....i!!dlT'TT~p~~1 UQ ftrnH ~ l'>tfQo(ld1 tft ~ aoit ~I W ~ ~ ~ ~ ~ 3"3'U

FIT I ~ ~ SB7) fu<Ji ~ ~ ~ ~ l?f6ft 3W row ~ unl ~ -J Qfr un! ~ ~ ~ >w om ~I fuR offi tft YBit -J atit ~I l.8T otif fuR Sijd.dl ~ <XWH ~, fuR ~ SBO BOI ~ -J Qfr BO, cldl(l)1 tft ~ mIT I »fat ~ ~ In) -J fffiJr ~ J:ft >wRT ;:ft tft ~ ~ fuR RR 3' fthJ8 SB7) ~ BO l)fTlf ;:ft ~ >?f&ft 3W ~mw~BOI

fuo Rf3<iJd fcm () 1.f1fu€f fuo HfdC1)d ~ 0- t.JTfu>w II Hf3<iJd Nfu»fly ~ cffir tlOOT? >wftr ~ II Hfdi!!d ~ J=RT ~ ~ fRfo f~13SJ Hy ~ II ~ E-g ~1319 ~ fMfo tffi ~ ~ wWw II tidltil ~ Q ~ t.JTfu>w II E II ~

~If()dld uHw UQ rea- ?; ~ ~I

-= =

f& t.JTij'ij' ~ ~ II fa" (JTf.fij' ~ ~ II ~

cR ~ fuR ?; to "?i"tif I tRJ fEd6 I 613Jla 3"ij" ~ ~ S I~t"le ~ fum faoi

= = = - =

ORr tft futsr ~ fuR ~ lf11.8" "?i"tif cft3r I fMf"?i"tif cft3r? 'H fddl d ~ })fTl.f ~'

-=... -' - .... --

, (»flRT HUW ~ II ~ Jffiw ~: HUW ~ - sEa) J ())ITRT HUW ~ II ~ ~~: ~ - BEE)

~ (~ ~R3n3 tfT: ~o)

81

~ ~ ~HQ Hffi cfl3r a, If<JIC cft3r ~I 'cmr tra01? >wfif~' })1fQo(ld1 m ~ 1fcITC ~ fucrr faT ~ I fuu '8B?) m fuJ ft:m nf6ft ow FIH5' })iT ~ wx) I rem 3W

...... .::::.

TTlS I~~ ~:::rT' ~ l'){T ;:rrer tn

~sqr~~~fun~o"mE-1l ~ a-r liQT Hg ~ wa fuQ ~ 0""5"fu II u II '\

"fuo }{?) f14cl~' ~ ~ ~ ~ ~ ~ HO D-I "~0T}f t:ft !" ~fflH(! tft ~C(RrJ~Q (}O, "3}fT}f ~ c} ~ ~ itJ }{O ~I Ffl3(')1 ~ 3a" fuR }ffi ~ RlSf ?>tiT ~ tRJ}f ~ tit yrtBt fr oill AC(e11 " fuR HO ~ ~ fun'Wn ~ faoT faR ~ RGf cfur?KIT1 ~ ~ ~ m:if, fuR HO ~ fti3e ~I fuR ~ ~ wx)1

~aqr~~ffiW)fan~O"~ II ~ W aw HQ ~ qJ"a' fan ~ 0 '5fu II u II H?i z.lift Elll l?cJT ~ mr 5dT !?if ?JR?JJ H"fut ~ ll'F.r t!t !1l../C if FTll 50{ wfi35 nrfcJl

~ Fffi.mfT ~ Rcif WB ~ 11?>, HI()~di t:r fflC(I'd ~ R?>I H'()~d ~ ~ art:r ~ ~ WI 8TB" ~ H'()~d "§ ~ ~ Ntr ~ a- ~ »rF1 fERt 3W HO?; rea U&ft tft ~ ~ ~I HO t?6ft tft>,{T ~ @3n1 ~ 3a" un ~H?i

= - -

llif! 3'lll'f(JT ~~ ~ ~ ~ ~ ~~'Jll;fT {JO &Ffll 5dT f?H ii'SIP H'fu'

F143n1 ~ 3a" 'fuR ~ IHo' fcftJ ~ I '~lJTiir ctI fJ7.IC if ;:ru l?c!T wfi35 i'iiftrJ FHa (')1 ~ ~ ~ fuT»rro ~ arB ~ ~ fcitr })ff ?Kif fdr>'W, Bo1 ~ 3cx HO ~ ~ ~ ~ unl i# ~ fun'Wn ~ ~ Mll'ifT fomfr ~ ~ii$'a1nfT ~ "J ~ ~ I @"J fuT»rro feW fi.5 ro ftmr? @u fun'Wn OTO faot ~ otffl

- --=

~1fQT~~HC?ftrQ~O"~ II

~qrawliQ~~faQ~o~ IIttll

lJld?) 1:_

•.• :;>

n

JtJI3O':-

if.lO f8n ~ or cJfe ... :;;

~ liQT ~ tro m5" fug err 0" ~ II ~ a-r sw HQ ~ qra- fuo ~ 0 ~ IItt II

tfTit uS ~ fuoT afu otiT Hde'l fuFft 3W Wi" fun'Wn :f funT otiT ~ ~I ~ fun'Wn, ~ ff fuN ?Kif ~ ~I ~ ;N .mrc') nfsft 3W RH'5 ~ ;#

82

CJO, E:TW t=ft EI fu1:ft 3W ~ fr ~ (]O sET ~ fw,rrW ~ ~ fr ~ ~I fu;ftfu;ft ~ ;:rc} -Ja" mro ~ ~ ft:IH ~ Mr ~ ~ ~ ~ ft"lH3 fr aret; ~ ~ ~ J:f3'H fr ~ (]O; ~ ~ ~J

QT01fT:-

/?iT }{TO cfffJmf ~ ?!of it fRo 3- cfEr cifl:p;fr ... :)

"

}jfg{JT:-

H& /imrr&"! ?JfJ' it fRo 3" cfEr cifl:p;fr ... :)

?TCT ?TJ! ?'J ?'J! ?RJf" it fJ:Rr g cfEr cifl:p;fr :)

Hfd<ng ~ afu HIMIJl;)r fHB' fufu' ~ ~ II RfJ UK 31' ()eJl ~ II

W EH §l¢T 31' Hfo ~ II

afu ~ HRdFa ~ rrfu r~eQ wfu ~ ~ II Hfu g3 ~ foftr ~ II ~t: II'

~ fi!oH'(*) * '8(]'3' l:f»fTO ~ (]OJ fE(*)HI(*) tft edefP dd{f€1n-rt

- = - - --

unl ma ~, ~ aiElJ ~ ~ arR 011 ~I oft ~de81 "fuft? fcW ;:-0-8"-;:-0

~ f~del ftmr ~ ePOT ~ ~I B>W' ~ GtfU8cd ~I oft ~ mfr? ~ ~

- = - -

HI<Y€l ~I tiJTfo ~ recx fua' ~ ~ }f ljJ:ffiE 30 ~ }){"at.r ~ (]fl ~

ffiJTa" tft3l: 5t?Hr ~ ~ c;);f ~ }fa are >IfTllR fWl eft UTrE mfr? fu1:ft 3W Fft3r ~ ~ ~~, eft ~ fuft?

re-cx ~ Y3' ~ ~ 'O'3t II au ~ URJ ~ 0' ar3t II =211 ~

- ... - -

Ft feaM1 f~ ~: H ~ tit ft:m fe(*)HI(*) ~~, ~clt!l fae.an mrcz:

~ uk" ~ ~ &atftl nRiT 3f R 95 ~, ~ ~ fu!r ~; nRiT ~ ~ ~ ~; fu:1 a+er ~I it, ~ ffrR E ~ 3ddls(*) Efr ~ ~ ~ Ft H'QRaI3! ~cle1 fae.an ~ ~ fr Hde1 ~ ~ f~ f~ QCrn, f~ feaMl §d'el ~ fc{ol fdn1 fe(,)H'(') tft ~ ~ cft3t ~I 3i ~, ;# ~ tft ~ ~ ~, ~ ~ fr aret fuR ~; fiN 3 ~ lll1fo ~ f~f.lil ~ ~ ~ ~ ¥ ~ ~I HO ~ Mr ~ ~ tit 01"1 OTQ tft futrr fr ;:rE 3f HO 'tJ tit or ~1 Gadn

- - -= -' --

ai ffifta" ~ em ~1 ~I 3i a fddol ~ futIr ~I

- -

H ~, fuc:r ifMt »'f&ft 3W mre- ~ ~ BO, arw })f}ffi ~

~I cldiol ~ ~ (fu 01" oml ~-~ uro fr ftmr ~I He (JT;f tftn-rt ~ ~ fun ~ ~ unl H, l@ §ciMI fr fdInfr ~ ~I ~ ~cldo1 ~ ~ ~I

'I (}){TAT H<JW '\ II ~ ~ orm: t$IT - a/a) ~ (}){TAT: a-are tIT - Bt:,\)

83

ftr:it !1 ()c(l t@ ¢ ~dl fo ~ ~ II l?ftJ'ijtr gu Jfuo ~ () ihC( '(')T}-ffu ~ II-=t II '

~()e1 ~ ~ 7'5"ar treTl ~()tfl ~ ~ ~ ~ "3" ~ C{ijO ~ treTl mst-mn tst e¥l ~ ~ -a: ~ 'tS & ~ ~ trel ilo, ~ feW or W1 aET mat ~ otddnl F.lifee it ~ ~ om ~ reo ~ ~ l£1B or W-, H ~ ~ aret 3i"1 fuR ~IHd ~ ~ a ~ Qfrl re36 ~ fun ~ fdJnfrl lfi ~ ~ ~ ~ fu»frl ~ m fu3fa>,rr ftwwl »fTW tft tft ~ tT tPO ~ 1..RJT ~ fumfr I ~ ~

- =

c} ~~, "acr! reu fuR 8tJd.dl tT CXWH ~, ~ mo ~ ~ ~, ~ FdSa€1

~ rffir~ ~ alar Fit, ~ 3' ~ ~I"

lfuft ~ ~ ~ a fcmr, "fiar tft! futr ~ (")Ioa Fffi l.J 13f.1'(J tIT STil ~ I " "Set'! Ofa' (') I ()C( fcia!"

-:

"qrg (")I(")ot R3T tftut ~ tffii ~ Mr Q1d fHtft ~d131 ~ ~ ~ a »rtf

~ funro ~ orel l1fUit fa ~ l?fore Mr ijl:ftl nft:r ~ ~ ~ ;:s HdP~"t~' ~I " ~ l?fol ~ JJil ~tP()1 tft ~ or ~I ~ cft3r lreT F.l1 Fet:! ~ l?fi:r ~ ara Wl? f1i(J;iI Gfl3dl cfuft cmnr tft tIT; ~ ~ ~ >ifH ~ ~I rC(~TO( ~ Yn a-aw ~ ~ ~ ~ firnTu ~ ~ ~, ~ ~ ?Kffl R ~ oft3rl fciur, "8cr! ~ rea-rea fun H-R ~ ~ :QJt3d€1 ~J ~ ~ ffiJ(ft fRcJ fffn1 eo ~ }f ~ ~ mff Mdl€' J:rer tfm; ~~, ~ ~I "

R ann ~ ftmr, "flsr tit! rnw ~I H6' Ha ~ fiar ~ yaH~; }f ~ ~ ~ ~ ~ ftsr ~ fmJr-YQT ~ fu3r rnff mmft, }f ~ ~ ~ ~ ~ mmft (fil ~ ~ ~ fRtr ~ ~ ~ ycm ~ ~, ~ ~ ~ cre-er ~I ~ Ha ~ fu3r ~ ycm~, 'acr! ffinl ~ 3a ~ or §M'Fenrr iN ~ ))flU otif 3= ~ Warrl' R, fuR ~ fJ:tw aQOT! }f ~ ntiT w Rae11" war ~ tit ~ fqijr, "Ser! oTc;{ ~I tra' ~ ~ ffla'-~ fe?; R-H ~ ~ .<1Jildi!' ~I 9Jg firnTu ~ ~ >ifR ~ WcfT ~ ~I ~ tar ~ ~ ~I fuR 05 tIT fifw }f HoT ~ I fuR tIT ~ if HoT fu>WaIr1 tRJ ~ ~ trnol fik"1 "

ara-~ afoC! 3- mat ~ wsr ~ tit ~ nft:r ~ Hifcl8 ~ a tffi ~ unl qrg F.reO lftl3' m:!tl

HIQ}fdI3! >')f6tJ ~ ~ H3mr: ~ ~TO( HW O(jf or reillti3 'ftfurl fuR craa- l')fi:r ~ fun ftkl3" U' ~ R'fuS wfo <vde~la' ~ ~ ~ e1~1() ~I

84

Mdldie ;:re: ~ ~I fuu Adldie ~ €1~'(*) C(F()M'~·e' ~ ~I recx fun l.SfuBr liPfo os i> frfE'>w ~ ~ I ~ >wU e1~'() ij-I F.PH?; R3" ~ ~ ar3" ~ faT>waT ~ ~

= =

3a ~ ~I R ~})fTHT tft ~ ~ ~I rem 3W ~ ~ ~ ~ BTH ~ ~ ij-I

~ ~ >wFJT tft £Tij"1 -rea- eA~T ~ e1~'(*) ~ ~I ~ rt"kJ~' >liRa'(*) ~ m ~ ~ ffir »f1ffiJ)f QSM'(), ~ frfE'>w aoe-r ~I ifo ~ »f;:r t1R R3" me fuR ~ @ ~ ~ Mdl'e (101 ~ otif, ~ a-3-1 R ~ ~ r()R'S ~ 3i ~ ~ iJi(J1Q U?>I

So ~ ~ F.fa7) MJ »fT a ~ ~ SJdIJi, fuu ~ aR¥ ~ aTW ;:ft ~ A'Q ~I mr ~ ~ at, fffi.rao" ~ ~ aTl R recr ~ ill ~ ~ ~ ~I ~ ~ yRar ~ ~ uti ~ ~ >mf ~ at3r H'~dl' I

do~, do~, dn~; ~ oloa R'rua dn ~I

do~, do~, do~; ~ ~ AlffJS ;:ft do ~I

dn~, dn~, do~; ~~;:ftdo~1

dn~, do~, do~; ~~;:ftdo~1

do~, do~, do~; ~ ))fQtJO RrF()a do ~I

do ~, do~, do~; ~ dfaJiFJe RlftJs do ~I

do~, do ~, do~; ~ ijt dfaa'(e ;:ft do ~I

rio~, dn~, do~; ~ Jjt dfafca80 ;:ft do ~I

do~, do~, do ~; ~ 3ar Sd'ea ;:ft do ~I

do~, do~, do~; ~ J1fae fRur;:ft do ~I

tfo~, do~, do~; ~ qfa" A'ftJs ;:ft do ~I

do~, do ~, do ~; 3"ar tiEr ~ Un ~I

R fdo'H 1ft ~'rtJq]~ ms-

~'fu<!lg ~lf()ClJg telftJClJS ~

~'ffJald 85 ~ (')1' ~

-:

~'fuClJ g ~I ftJ(fJ S ms- ftmfrfa>w

~'r()ald ~'ftJala ~ ftmfrfa>w

-= --=

HfdolH l:ft ~lftJ9Jg ~

~'fuald ~ ~ (')1' ~

-:

RfdolH 1ft 4ilftJClJg ~

• •• -:J

• •• -:J

• •• -:J

3"ar fimfrar Mcnal' ~ ftmfrfa>wl 3"ar fas (')1' Mmal' ~ ftmfrfa>w I

••. -:J

••• -:J

.•• -:J

85

Nirban Kirtan Updesh - Hapur Series No.7 Foasi<! c:ilado ~ - (JTtf;f R1Jlf.l 7>: ~

- -

(~ ))1dH(*) ~;:it)

Jfu tft HtJTQTM 3' ~ »B J=r1t:IT "5 fHw ci t1tf fi.iG ,;u:rr ~ tit ~ "ill Bt >?f<ID.ft qol

= = = -

~1 fi:m ~ lj<!O ~ m:traT ipfi ~, CX'"l?, ~ ~ a- NmR ~ NtJ $ are, ~

l)fTtf ;:ft * ~ ~ Htf '~ f6aSIC! cHaar; ~ tft ~ >AA' ~ oft3t:

. - -

lI'd() ,:-

etsr d/or f!71iT 1iJor eisr EfI1ir tfI; ! fJ ~ Har i!W EfIor FflI ~~~atorll~~~ffiJT II

HU HU ~ 3U 3U g ij- ~ 3" foam if"c}RJT 11911 o~~o~~ II WElfwat3T3t~ 119I1d<.,.911

.... ..._ - -

g~~H~ II H~aatlJ~~ II ~ ~~ ~ ~ II ~ cffi.f o~ nrre-II~II ~ ~ 33r ~ ~ II ftp,rr ~ (I)Tijt a ~ ~ II 6in'S ~ ~ ))IaeifR II ~ ~ ~ ~ urfi::r lIall )){Til ~ ~ ))f1il' tit nrril Hfu' ~ II

)){til' ~ EJC!' ~ tit geafa ~ tiiJiS II

R fdlJ ~ ninC(' ~ Hit 1.4ai~pa II B II a9 II 1:\

lJ'd?>':-

n

bf3C1T:-

iI# ~! R?r iXO ;J ~ lJte'fe1 ... :)

?TCT ?'CT! ?1(J ?Cf! iWr Cia c1 ~ l.I'tfle' ;J

~n._.,. ..... ,_ ~ .~.;. n .... ~ ~ n ... ... o:i+--A "'n"':7'

RiQRdI3! 11114~ HOT IQQO,I"II' 0' S'ud QO( Q l'>f3"a}{l;f aa-I F.I1ffi'})Rf ~1t1la

- -

~ ~ ~I ~ m 1Ja1 ~ Hmf ~ ~ t!T ~ l?fTEayr1 HTQlf RdN, FtiRe1

ffli;r rea- ~ dacH1 ~ tft>w ito ~ 3f aonl ill~, 331 ~ ~ m ~ faur ~I fuJ:r ~ ~ fl::D.reftr ~ II:)

~<Je1 R.~8di ~ ~ ~ Rf}.p,ft 'tr ~ ~ HO~, HO \!T fITQ'O; ~ 31lfRlw ffifuJ crea, :oIij}ft F«nft ~ ftmf'"R' mmr "3 sMa1; 'fuR ~ 3llfw>fr

'I (llta1a'ID )fijW 9. U@ a - ou) :) (~: a8tQ Ht - 9.-=t~~)

86

3f3aEI afSe tJO' fuij- ~ ~ FlO I ~ HO ~ Jim nRr rea1dld31 ~ »80 §fu>w ~ 'i!1 fiJC1j g, ~ ~ lfcJlC -a ~; (JH Q 1[tB aoa- wa- ~ ~ 8'"al fr H'(!T ~ ml tRr HW ~ ffiW ~ ~ uk" ~I ffifto ~ ~ mft mff ofu ore I few:ar fug ~ fr ore I 3faaf.1I ~ >wfu ~ 'S'l'W ~ ~ ('51 fea or ofu ore I nfi:J ~ liH it ~ 1..Jftre fodald ~ ~ »fTtf ~ ~ ()"T"()C{ ~ We" yore ~ Frif ~ !j3ifaa ~ fHijr tit~, ~ fHijr ill tEO ~ farl

ftW 1..Jftre HfHnfT ~ ~ cNe ~ ~ aoa- ;:re: fiE ~ ~ -a ;:R , ~ ffif ~ ~ ~ (lHQ ~-~ ~ ~ ~ f@1 ~ ~ ~ a ~ 1W cl'fRM ~ I fur ~ ar»rt ~ el>W ~ as FI1:fID{ fu:ft>W I lito 1()1 ~ fi!a >wfu >'W

- - = =

arell (J":e' ~ fu:ft>W, >AAilcft (Allopathy) >'W arffil ~r:e' ~ ~ ~

~ 'ffiW ~, ~ (Homeopathy) ;ffi? tral ~ ~ tJTd" ~ l:fffi:fR ~ ~ g~, fiT ~ BTd" (Drops) tfTit ~I i;;lreel ~ 9 til ~ ~, fRot 9' ~~ lfi ~ HOI rem ~ ill mr ~ !131Sa ~ STar tft ~ ~ Frif ~ ffint ~ ft=Jm.r?ft fuHr:aft ~ ~ ~ ~ ~ »fTtf;:ft ~ fuij- q)dfA'tfl §1d131 ~ ~, ft:u:r ~ ljl:f ~ '~ OTH ~ fSE(*) I(*) , crol H, ~ ~ ~ »fTtf ;:ft ~ OTH fi:n-rao ~ fu~a1 (Theory) ~ aE11 OTH ~ ~ ffOl3lW ~ ~, fSd31 ~ realdld31 ~I nRr 3l1fH;)fT ~ ~ ~; ~ RaE ~ fW ~ 3drilcl R3T1 ftW 3faaE', 3l1fH;)fT ~ Rtf ffifto ~ ~ ~ ~ ~. ~ }Rr ~ ~; o/fo ~ W ij'l"S3i "M3" fW }f?) ~ Jjm »to fi:n-rao ~ HO tft fEC(ldld31 CfOe'T ~I 8'tft fealdld31 ~ ill R §fu>w ~if(Jq)g, ~ ~ yarc ~ ~ ~I H ~ ~ ~ 1E ~ Hd'3S 1fl.B ~I ~ ~ tft ~ ~ aoa- ill qra3'1" altft l{tB fu:ft I STar >mfa"e'TJl ;:ft ~ Flo ~ t!t ~ ~ MJ ~ F.fO?) tit ~ fu:ft I ~ ciltJld tfm ml

»ft1 ~ ~ »RJtfO ~ >-lijldlti ;:ft ~ aRt ~ ~ ~ ~, fuR 3" f~iJld cWtIT I H ~ >mfd" BTH tft: reu f~t)ld fu-a" ~ l"S'i! idll

-:

~ ~ ~ ;:ft ;:re: qra3'1" altft 3" ac5, mat weft, ~, ~ ~ FrO »fTtf

;:ft ~ I ~ ~ U!Q ~ "ijT}RTR ;:IT, ~ ~ URJ ~ ~ ;:ft FlO I reu ~ N ~ ~ ~ ~ f11<ta ~ ~ FlO I Ft ~ ~; »fTtf ffi ~ }Rr ~ }-tJ331 ~ nfsft ~ m-rftrnfr ~ m aEt ~ t:ft wft ~ 3" ~I }Rr creel ~ ~ 1flE ~ ftl jW ~ Hw ~ ~I it ~, »fTtf tft ~ fa" ~ FrO a;ft ~ ~ FrO amt ~ ~ jW crat:ft ml

'iW' H rea- ~ ~ ff.lc(d, fi:P:ft ~ fug MJ ~ ~I mat ~ ~ 'ffi:r ~ ~ ~ reB(*)I(*) ad~ I (l<tl, trfuo d13" ~ ~ ;:IT t!1' I B=at »fTfu

87

r~si~~91 ~ 3' ~;:IT ~ r~Sla m-rrr reRFe3 ~ ~ fun ~ :fa') nfi:1 ~ fefl()iO adi Fe~1 f~fI()l() a: ~ dTa" tft ~ ~ {ftra' ~ wo a i1t1 are I Bcft

-: -

~ feq ~ ~~: fB3" fW ~ oft3r aret %, '»fORJ ~ ftww ,;mr ()T ~

FRfta ~;::rE, fcno~; RZ M'dlanl' ~ Ha ~ ~ ~ ~ -e- ~ ~ R3r1 ~ at Sol ~I ~ tft ~ Htc, fsa31 ~, mfTtT feHFs3 -a a; ~ nffitr tT WCJTa" ~lf~hiJg; ~ Mr fuij31 f8~('!)1() ~ ~ ~ Mr f8~81() W"I R, fun ~ FIH'tft ?a, ~ ~ I eft ~ ~ l.fTH acrr ~I ~ ffiIT, "acr! eft ~, eft alij()?" ~ ~I fCSdl'cl ~ ~ ~ ~ ~ R3r ~ !

"~ oft wao?" ;W ~»jT ~ ~ 3', ~ ~ W 8t! fr tJitr ftl ~ ~ arBt fu!r <it rol "oft alij()?"

O(F(J<! gar, "fiar ;:it! lRT ~ m BW ~I ~ Mr ~ ~,

~ v.f!.-....,.... 1=:'"' ~ "~.f!.-....rr ~ ~ ~ ::I "..,

t1C(1;] l..f1W ?C I turn' NT reQa ~ c..jQ gs (JO "J 101T11', tj CU .~ f'i'Edn; >?fT1.f Q He or

~fuR~}f:"

qJg ift 'ft11} fro lW aatft FIT ~' }){t=J fuR ~ 3" ~ yHo W"I it, ~ ~ ~ ~ ~, ~ ~ ij'1 O(Fclc; iaT, "iter! Herr it ~ ~, R ~ yHo uTI" ata1 ~ O(fcl<! ~, "}tcliijlti! Ufij' tft Wd" Rtf ill afu RYE I" ~ cITt!t ~ r~tJia: URr tft tlfa' ml

H ~ ~ ~ fimr, "~~, ~ ~ ~ "§ fH&ft mft >mft ftl ~ -rr()iO~O( tft ~ ~ 1]3oT ~ 'F.lt "ffi:! ~ ~ "§' ~ ~ 3dTc} fi:Jo m-r FrO, tfQ Mfclc:' ;:ft o(Hi<:=1nrr 3' 1ft W3d; ~ ~ fuu ~ f€3T1 ma ~ R31, ~ "§ R3tJ fuo ~ ~ m ~ ~ 1]3oT ~, ~ ~ fEQ 8lifaF.r om: ciBtl R, ~ re-u ~ R3t ~ m-r 3' yHo B' &1 reu ~ ~ ~ ~I ikc:f m ~ ~, ~ yHo CXij" ~ ~ "§ I fE11 cxaa-, ~! ~ 'St3?) Hfapw ~, ~ m ~

t'l'Edl'l "

~wafu"J~~~ore=t~llN~ 'lHtfl it~~~~ ~ t!T, ~ ~ ~I ~ ill fuur Zt rn ~ ~ tft oft fr? ~ aBO ~ ~ '~ RH ?>iff H'fiJ8 jW'

Q'd?>':-

... :;

"

JtJBfIT:-

~ mr rnff RWs i1?r ... :)

'~ RH odf H'Fd8 ~' ~ mr, ~ ~, ~ R!tf lS()T ~ Rw ~I ij'lHf, ij1}WFJ m, qrg ~ m ~ ~ ~ ROI ~ ~ ~ yHF.ro ~

88

~ Rtf trZ ~ FrOI fuu HaT3T Rtf yaTC -ij- m ro ~, m:ft a;ft ~ ~ 'ij?) I ~ ~ 831 ~ ()?)I tJO mm wo1 ~ ~ ~ ~ fu>w ~I ~ wfa;W Mr jW MJ fuct ~ ?;-so y3E ~ ~I l.f3T odf fuR 3 wft fr ~, ~ tnl fuu Hdlai ~ fuF.i Rtf fi:p,rn I it, ~ f()d<!1 cxoo ~ ~ ~ tit nftJ ~ 00 I ss ~ Hdl3i ~ 001 ftrn ~ tit ~ ao »RJ cw ~ FrO Hdl3i 3; ~ ~I ~ ~ are I »ru tit ~ >W" a Bd?)T '3 FftH afu»fr, ~ cfl3l1 ~ cft3r,

,,~ :::.. ~ .p.,...~......... § n ~ n n.......

~'CI 0l}RlR! l'IfU EfT ICo( EST 1::S'l1'O 0(0~'~Je3()1 ~ tI',e3()' ~ ~ (J(!T

t3IJl~1 ~I ~ '3 ~ fum ~ fi:rHoo ftmJro MJ nfunrr cxo+at 1 ~ ~ fuR ~ 3a fu>wo fu!r t3 I tn~ I ft I" q<:i i ~ >;fOB" cfuft, "H3" EtrO .dl dl8 f()~ If.!! »flU ~ fW.rr ~ fu>wo fr HIEdJlI"

...

nfaT tffi ore I nfaT OTW ;:ft; }){Tl.f ~ jNr ~ ffi) fro Hdlai ~ ~ jNr ~

~ Rnl ~Qi ~ ~ >w a- B"dOl Ffu:r f()~lfe))fT1 ~<Ji ~ O(fcl<! ~, "~OTW! >?Rr at rea: ~ fu>wo a-a-I fea?)1 ~, fea()1 ~ B;r- ~ B'Jle' ~I fuR ~ ~ '3- Eoa 9t1?) afu>w 0(0 idll ~ ~ fuR ~ 3 l.fftm l.fftm fu>wo C«ffiT ~ I" ~

v ~ ~" v ~ Fc I:::' ~... E "

UEf t1 ~ 0( >?{'d"f.f 0( 1::S I , H3" atJ7), .0 I 0 I ~ () ~ If.!. »fW ~ I (J til all 1

~ tffi are 1 ~ cW ~ fu>wo ao ~, ~ fun >;fT ftww nftJl F.PH ~ ~ ~I ~ fflcr Hdl3i ~ 00 ~ ;:IT ~I rem 3W fuft-fuft Bmr ~ zfclHe ;:rr ~ ()?)I ~ l.[fFf $ are 1 a;r fu>wo rol W ~ Bo(')T FftH f()~ife>w, >w <}I ~ ~ }i(Jldlti tft ~ ~ ~ f()dP(J cfuft 3" ~ a~, "~~! ~ ftm ft::Rrr BI(j1el m, ~ ft::KJr mff If<! Fl'fWwI fuFr ~ furor ~I fe3() I ~, fe3?)1 ~, fea?) I ~ ~ ~ fuR ~ ~ l.fftm-l.fftm fu>wo ~ BIJlel ~I" W ~ nra;:r

~"v AFc v .... ~~ V=r

0(1::S1, FB atJ7) .dId 8()~1f.! ! otjJO H08dl <II IC~ t11r;: ~ ~ I l')fTl.( ~ ~ »{TBT

- -

~ ~ Mr ~ otifl }){Tl.f tit ~ ~ tPB mrnl q""t:IH H3" mrn, .dld1a

fcs~ If.!! fro ft:rcrr tf3T fu>wo fr ~ I ~ ?; ex D:l8 cfufi HIE dn (J8O ~ (JCVf

u = = -

»1 (j Hid 1 " So afJ a tffi ore-, "nfHr fu>wo 0(0 I fe G 1 "

»{aT ~, nfaT ~ tit ~ Bd(')T FftH f()~ife»fT1 ~ ~ f()dJltJ cfl3l, "~ ij1}fT! a;r O<if c5tc< afunr" 1 fuR ~ furor ~ I ftm ft:mr fu(JT m, ~ ft:rcrr mff a<! Rfu>?r" I ~ ~ fuR ~ 3- l.fftm l.fftm fea?)1 ~, re3?)' B3r, fea ()I ~ ~

n ~.A-.A: ...." A-.-;. ~.p...._... "v n Fc ~ • .p...._... •

t3ltJ el o , IC~ a"Ol ~Q' o IO(~I, H3" 8tJ'()" .dld 8()~1f.!! Wcl" It::t: ~I ICX~' 31'

fW" ft:rcrr ill m 1 cret ~ ()(jf, fuo ~ f@ ~ 1 " ~ tffi ore-, afJ a-I

nftJ JlHdl fun l?{T ftwwl W ~ -ea fu"a" fu>wo a"O ~I fGo ~ 001 ~ tft ~ >w a fuo t3d(')T Ffu:r rcs~ifenfTl 3" ~ tit ~ ~ -;fpj rCSd)l(J cfufil "~ ~! a;r mIT m afunr", fuR ~ fuRJT ~ 1 ~ ~ fuR ~ 3 l.fftm

89

~ fe301 ~~, fe301 ~ ~~, ~ ful?fTQ afaal" ~ cft3t, ":aKfta f()~It.f! al'St;ddft ~ (JT, ~ ~ )ffiO ~I »flU ~ ~ f'iBit ~ ~ ~ ~ aa-I l?iTtf tft ~-HOW ~ ful?fTQ U fl*~dJiI kJla1a f()~It.i! ~ ~ or 'Rw ~ ill ~ ~I" ~~, foHd3r €" StJ() afCla "FS strOl"

}){ijr tm ore I nfiJt O'W ;:ft ~ UC') I BO?ft FftH f()~ I ~re un I ~ ~ fodJltJ oft3t I "wEt ~! aw nfi;r om: ~ I ft:m ft:mr few Fit ~, ~ ft:rur rmf ~ I fuJ:r ~ fuRJr ~I ~ -a- ~ ft:mr, ~ fi:Rrr, fufr ft:rur; iW ful?fTQ ~ ~ I" Q1W ;:ft a fCl<Y ~, ".dl Jls f () ~ 1ft! t.ffiJB fu?; ~ ft:m" fi:RJr ))fll.f ~ fufJr FIT,

~ ill ~I ~ ~ ~ faur, ~ ~ lj3faa ill ~ fcn>wl nfi;r R }){Ttl ~ odf ~ wo ~ <JTI ~ ~ re-a- ~ fu»fiorr I "

"iW ~ oTcx mrrl "

»fR mrr fun »{T ~ ~I ~ 3W fuQ Hdl3i ~ HH3" ~ ~ ~I ~ ;:ft ~ t3d<iT FftH r()~ifenfT 3" tq ~ fodJiu dEl areTl ~~, "~ ~! ~ ?Kif olcf ~I fuR" ~ wa ~I RH5'?KiT ~~, f;:rfr f;:mT ~ ~I chJ ~ fufr fi:rur, fW fffirr, fW fmJT; ful?fTQ ern I "

"R'o lltJO, :dla1a r()~lf.I! al'St;daR ;:iN (JTI ~ tit tB l-ffilo ~, :cmft8

Fc .........A!~....A:-........ v ~ .. ~~ n v

()~lt.I ! 'Uf.lO ~ dS" )){TF.IT ffif5' Oc.J1 'n'\:S ~'I l')fItf RaSd) U"I Rasal 1:: 111'/:1 n >mruoT

= =" - =

RN aR FJHl3" H<ll lWtf ill ~ ~! fi.rc:ro aij"! 31(;(3 mfH a- :dIals f()~It:f! ~

ful?fTQ ad~lg I ~"3" 3f Rw tit ado1 ~ ~I "

- -

~~~afn~1I

Yatr ~ 1.ffiH ~ tPEt II ~

~t l:@3" foHd3r ~ lTt30 afu & ~ 3" ~-ara- ~ ~ unl fimr ~~, "if a3T oaR'(I; ~ ur q_rg uro ~I 'S'O-STij" recr ¥'" ~ ~ ~ ~I .dlalS r()~lt:I ! fuw cxal "

~ afu~ ~ are fufr fffirri ~ QTHT ;:ft; ~ ~ ~ )){T a- ~ ciElJ -q ~ foal'tJ wac} af\1<Y ~, "~atW! e;r ~ ~I oTcx?Kif ~I ftm fuur 3* ~ m W ft:m"r ?Kif m Rfc:w" I "

= , -

~ ;:IT -e- ~ 5t ft:rtft ~ »{T oret afcl<! ~, "}kJld'H! })fll( tft ~

~ ~ ore1 ~ ~I ))f1l( afclc} ~ ;:R ~l ~ fc«Jr FIT, t.ffiJB fun ~ ~ ft:mr tit ~ FIT I ftW ~ W; fuiJr m, ~ fun ~ ~ ft:m"r tit ~ ~ em »i6A'd

90

~I ~~; trn" »fTtf cxfu a ~ ~ ~I ~ 3f ~ ftrJr tit FIT I fcl~Tcl ~ ~ ~ fr tPtft ~ ~ tT ~ fr ~ ~ ~I" ~ StJO ~I

~, ~ tft ~ fuQt w ofW 3 eft ~ l.fTEl ~ m feW ~ foHd3r '~ ~ 3f iW ~I wo1 ft1€dft ES Sct1e1 ~, e(Jli] ~I' iW& ~ 3i Hw cmol ~I EfF.fi t:JIJle1 ~ ~ BTl ~ wm ft.i€.dft tit rea- adBa dd1tl ~I l?fOTd" EfF.ft fr ;:rE fuR ~ Ntr, -Ja" eft t3 IJl€1 ~ it fuFr aoa iW& ~ 3i ~ ~ '~ ~ ~ fHl:f tT' ~ ~ ~ ~ y-Ho ~ ~I ~ y-Ho ~ fop,p- Fr"§f ss Mr >w ~ ~I if, Bmr OTW Rt tl ~ >w aret ~, am »ru ~ ~ frl actl~'€1 3f ~ oTcx ill ~I fern arel affi tiJTf?; ~ M¥! fuR aoa ~ ~ RJ-re" fu>w SET fern ~ 1W, ffiFr iW ~ M:r ~ >w arell fcm ~ 3 ofu3" ~ I ~ tT ;:p.flo l')fHH1?) ~ ~~~~I itfuH309&fRoNmr~(J01

rea- fun ~ ~ ;:ft 0( fclct Nat, "Scr" mat wit ~ "~ tT ~ J=BH "fr oretl re(Jin ~ ~ ~I eft a~rdft?" »fOB oIT3T ".dlals f(*)~It:t! ~ ~, ~ aoa RW a3E o(didft, " ~ ;:ft O(Fclct ~, "}'f 3m iW ~ »kr ~ BT mr 3" ~ y-Ho ~I Hat ~ nfo ~ ss ~ dfJel ~I Qjd31 oTtft ~ HH3" if ~ ~ Re-r ~I E2(JIJl jRr ~ y-Ho fr a-I "

~ w ~ fu(j- ~ '8J:fF.J(} »ru ~ l1H ~ Bw fu>wor ft£ ~, ~"~ Rt ~ So afclsfJi€ HOI fYalJe ~, »kr }fiji€~ tit ~ 1ft ~ ~ ;:fi, ~ ~ ~ FIT I ID=r tftBt ~ ~ ~ l?f1fu ~ Adl3i tTl »kr }hJie~ ~ fSd31 ~ m, ~ >-if5 l.lfua" HHTftrac am a tfF.f m, »Rr 1ft ))fd'NO ~ ;:IT ~ HO I >IfTfaJ>w M:r ~ I stat wo1 tl fu(j- fRcrnr m, "Scr! ~ fiar ;:IT >IfTfaJ>w Rtr ~ I >IfTfaJ>w ?KiT ~ adOll "JHBr >IfTfaJ>w M:r Cf3?)T I R ~lHel >IfTfaJ>w Ho<Y ~ ~ ~ ~ tl, ~ M:r tit ~ ss ~I " fuR" ~ fu(j~ >IfTfaJ>w M3" f~t:Jde HO I fu(j- ~ Adl3i M3" f~T€3 -J tfuT m SET ORJ

= - -=

~ tft ~ l?fTl.fit nfo ~ g5 ~ ~ ~ t=ft ~ RaT ~, FIH3' Qjd3ldle1

~, fur 310(3i ~ (JO ~I it ~, fldalJe ~ ~ tar FIT I ~ ~ ~ ~ m taT FIT 'URf tft URf Mr ~' "fu(j- ~ ~I it fl:lalJe ~ }fc) Mr ~ m, afee }{ ~ Y30 ~ ~ fu(j- ~ fi-R;);:rE1 Afcl6 1ft ~ ~ t=ft ~ ~ ~ MJ f~ede HOI Hor:GaR ~ jRr aool, >IfTfaJ>w Mr f~ed()11 ~ ~ iW ~ y-Ho C«JOTI

rea- ~: »fTtf Rt ~ ~ '~ at}{ ~ tft ~' ~ ~ m, ffift ~I()el() ~I »flU;:IT BT 3dT fA(Jld1 ~ '31E ~ &.>30(1' >w a- })ffitJ ~~, ")-J(Jld1fl! ~

~ tl F.Ptft ~I i)fTlf ~ M3" ~ w- 3f fix ~ ~ ~ ~ ~~, »kr

91