Sie sind auf Seite 1von 4
Anonetpes Tan "Enon KAI THs M rasivny “Seo Bich i fey ETAL A> ~hALOGy MESR oe oa eee Aer To KAL Menen GATANIATIERN NZSTA ~EEVeen DPANRZER “TRAN NAIA Titn Ay ayey: K4im42nan tH XPYGAYTI THY ZYMOLPOS. GRY © MANOS LAAIKAAAKNS, MPRUN 4 TENLKO4 AAO 4.u, XPH4IMOMOINZAN “TON YNO SAIMONIKH [ZA TA— ANA GATANIGTH ATTZA0 TEPMENH 52514 yYto A M& ANRNYMO LOA, NI AVAP TH+ —FZER4 THE TETOGENLOG NKATOXIKA NEA NA ANONEIPABE! NA AIAVEYSEI © THN YPAPSE HL Tey ALONOY BATA ZNAt —NTION ENANLOG. — SE "ADYTINIGHW” AMEPIKANRN Moar Tiles Aan KAI Ksinsen) Ato THN Arraodsmid v Oslo S AMOR R404 tans | (-2>] E2920 - 22 ATPATIR THY IFTOGZEAAA "HELLEN ANDQHAOL THY OZ AXATIERG MA TON KINZ21 Ke IZINAY NO. @ KAI ANNA K4IMZNA THE 0,4,A+ ANAPTHL —MENA THN I4TO4ENILA NELLHN KAIZHAO4S ug AMAHMHS L4T04EN)404 THE 0, 2h — ANA TA Tain MAAIAIA >© ATr£no TAPMANHG KAt ot Aamo; FAR Alto 174i 7— = HKANMNA Met a —~4RnO “THs ora eN PAdoNcTay hasan ney TA 4XOAIA TRAY "KATOXUKRN VERN, OT! ed sESBE Ato To Ie PATe4 Fy YN TAH TOY NéKPoy MATERA “TeYsy Kan. — TA KAIMENA —THS 4A. HAP AZONCY BAST /b, eal TERI ine leoY KINA YNOY » EMANHELYONTAIL ANO TA ré-> —TONOTA, KAI ZINAI AIMTAP PIN TA, — AlA Te Y4Y404, nAPI aneew ZEENONHL “TH AINTA$ERL TO¥ NATEPA ZIeY, AMO “TON, A lenPos8hoO —THL OZ, A, 4XONRZOYME 4YN-TOMAZE @ NATEPAS Toy AZENPOZRAMOY “THA 0, BAry HPRAL Non EMoy Tey 1920-225 ANEBIRGE To 4984, 2 CA —NATO4 SHARBHKE 470 YNOYPrZio OIKoNO+ =MIKRAN KAL STHN 440PIX BONY: KAI TO YM. SYNEKIGE NA STEANAL ONOKAEBH “THN TIOAEMIEH 4YNTAEH Toy NATEPA MPO4 THN MH TERA “TOY eienPoFR hoy —ritd, BA, — TO 1999, 70 YN Ok. ZOHTHSE THN Ang TPodit ANASPOMIKRS TRAN MI52 FIN TAERN AS ZTRNOME VYEvd+L AITO ~Noria TTIMAZN AIXZ- AIMONOIHOE! AIA TON CANATO ~—TEY 4¥Ye2Y¥roY Ay TO AZN HTAN AYNATON 39IKA!I TO NYILOIK. KATASK E+ —4E THN olKiA THE 442 T0¥ ,ONey 4ymet— —PA AIAMENAL © krPoSa no TH4 0 & AL Oo ALTLA04 TZPMENHS or o1 Aotrol TP4IG, DAPIATANAN MAAALO TERA “Toy4 "ino y4 TH4 og, 4 oTeyY ANMANASHKAN ANNO -TO 4RMA TAN Sivan THE O-E:As ys Adore AI4Z\ PH. r Peder IML BI ho PAS NET lz AA tH O,Z:Avs KAP: NN JE bO 4K Rody ean Meni Toy TIANNHS U TIPESOAIA KAL ANATSS, —reY Arr4Zsoy reeM4nei KATA TH4 SONIEHG Z£A—|ToY T4 TON rIOY Zeer Lyn —AHNIMHG ASEAN EIAG. — FAL Zag 4 > me KEIME HA —— — = To Mids NEZOTAH ett BATANIAT uh aN aT ~KAMZERG MNEYMATRN, O CAPM ENHG STOTE KIRILL ATHY TOY "ELEHNKAIGHAOS, SANTI NA ZNAPMO LT — Neel MET SA4EI4 Toy ZLLUN KASH AO4U 5 Viki A4MiG& THN 2G ANR ZATANIG TIE AYM MoPig ME ANOTENEGMA NA Eee Ae KEI Pla TH | “ELL He TANIATIKY POOH Tey FAPMENY BA aie, Eat Cane STHN ONOMAAIA THA 14 To y— HH SEA LOY =TOYsKPROMITHERN ZU ROPAD 5 HAPK TO OTt HH O-4:Ar 4IKS KATATE! TOYS UnPomit — SEZ TEGy 24 LRG POPIA TEG— GATANIG T24 Neo] — TREN TEG — YAP 0X014GTL4 GGEu sH TO! £xOpoys TAN ZAAUNREN ANAPOMZOIAN “OERNW TOY AOS C2EYS) 2¥AI 24 VNONONAY T44 Toy DIAoY MeeG THN Or EA, MOAI TE YMA TOL “TOY A105 RG He TOY TRN ANAPOMALIRN SERN "OYPANMAN, ZANAN TION TeY NOAITEYMATOL TOY 4TA4IAG TO HPpede Tey KPONOY,4YMMAXOY TOY 4PAKONIA Noy £EKARMATIA 4IN-AIRN—4INA -T2EN TAS — — GEN TAT HT EHN T TRENTO TIOYNT — TOvdd, CtAE Poe hae sane > FENN TOPOS Tay KoNtANRN KFINE2RN. eae HAPA TAY TAs KAl Sn eis © TEPME ~NHGsMETA “THN 'ATEAAS UN TOY To 2OADseMdnt— K—MNUEKKS RF NTAEOAOPUERZ ANANHYASUY H OK AL tey £neéTtPeye Ale peer dA NEI TOY PPE! A KEIPIG THY » “TOY Eee a AOL? 2 ARG Oro y A¥t— 104 HPOLGATRY SARE gh bopiko 5 lo MSA oa —NHG rey KATA Ten TAKXRBIKRG AAIMONIZOMANO rZPM4N He — @OLEN YTAPX4! 42102 We0G Morente oly 14jq|— — Mito AHONAS 8,A,5;7T. /P. 5 BEYATAPIAS — — ANBANIAG — 4 KoMARN — TY PK IAG —POYMAN [As EZNANTION 4ANA4045 HO) oT! AHOEN Sat YNAPXOYN “TA TPIA SIME PH MAMYNTIFKA 4¥M ~ GANA —TeYPKIAG ~BeVAMPIAS 5 —TOYPKIAS ~an —BANIA4 > T8YPKIAL -4.KoIRN , ZNAN TION 2A—| — AALO4,— KAN PRPsso4iA KAI ANAS TeY ArrZzAoy CAPMENtH ] © FAPMENHY 4XK AIA LE Re TAN getied oEke KATA MEARN AL KATA |ANR FATAL a0 PIARN =H Oe AG bol EG area ce LEN IAIGHAGL >a RO TE NA ANAT PL YAAK TAN Z242n OAH THN F4EONOTI~A KAI 114 TERST PATH TIKES TARTIFEG TEL KINZ2RN KAI TRY ZBPAIT- —RWN 2KOPRN TRN SAAHNRANS TS OMolL ES TAT F— KEG 2IXE ANAAAY VE! KAI KATATE AE! H OKA, Rh TA TIKES 2 EPH 4 KA! AIZSEATRIHG Tey Tt TAT KOS M10Y¥ Hone oy u “APMATELIR NOG, , AtA THN fENOK TON IA AIG ANOPQRTRN TeEY TAANH TOY. — AIA NA 4HITYXE! TO R4ANR ANOE— ~AHNIKO SATANIKO SPM Tey, © TEPMENHG A, 1 Ap AVEAIPETRZ TOYG \egatlcoys ANAPTHZEL —84 KEIMZANAN 414 “TO ELLHNICAI SH M0 4, ICAI Am, —LRYYE AY TYG TOYD KRAVE SYL “AKOME KAI AMO “TON SHMIOYPTO THE T4TOFZEAISO4G, ANoLTo —~NO_HAMNANAILO > IAI AMO TYG Aoitioys APXIK OVS APOPOrPA DOYS — 4YNEPTA TES TOY ZELLUN IMIS HW. MAPAMAKARG . © SATANIGTHS TEPMENHG AMPS TOYS FAMIKOYS TOY 4-MaAIL To¥ZeL — LUN FAIZHACG >> KAI ~ToY4 ATEEPYYE AO ONYG poy 4YN ZPFATES SIZPY THs KM AOINCYS KeIPIS —TEG TOY CELLHNEAISHAOGSS > 24TH KANEI £474 Atte -TON TAPMANHK NA Hh MooPeI NA TALI kal NA AMANTHS40 414 TH A1GZPXOMANA 2—MAiLS 4E_4UMEIO MOY © TEPMENHG ANANTOYGE aig | 4 T u AYTA “TR &-MAILG YRPION-IA ! hl, TA MAAH THY Ores Ae CAN toy A ART EON XAIPIGTES TOY KELLHN KAI St Aos TEA CAS ka —TAGTH ANATKAIA 4 ANOBOM Toy Ano +e TEL ZACTIOs META THN SHOVAILYPIOALZETIERS AYZ+— ~ FAES YBPIZONTAS KAITPAGONTAS WEVYAH TIA ONove, |_

Das könnte Ihnen auch gefallen