You are on page 1of 2

Num. 7668 / 30.11.

2015

31077

Conselleria dEconomia Sostenible,


Sectors Productius, Comer i Treball

Conselleria de Economa Sostenible,


Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

ORDRE 9/2015, de 25 de novembre, de la Conselleria


dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball, per la qual es regula el perms dels treballadors a fi
de poder exercir el dret al vot en les eleccions del dia 20
de desembre de 2015. [2015/9703]

ORDEN 9/2015, de 25 de noviembre, de la Conselleria de


Economa Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se regula el permiso de los trabajadores a fin de poder ejercer el derecho al voto en las elecciones del da 20 de diciembre de 2015. [2015/9703]

Convocades eleccions al Congrs dels Diputats i al Senat pel Reial


Decret 977/2015, de 26 doctubre (BOE 27.10.2015), que se celebraran
el diumenge 20 de desembre de 2015, i dacord amb el que disposa el
Reial Decret 605/1999, de 16 dabril (BOE 17.04.1999), pel qual es
dicten normes de regulaci complementria dels processos electorals,
amb acord previ de la Delegaci de Govern, cal adoptar en lmbit de
la Comunitat Valenciana les mesures corresponents respecte de lhorari laboral dels treballadors que no gaudisquen eixe dia del descans
setmanal; per a aix, de conformitat amb les mencionades normes, i
amb el que disposen el Reial Decret 4105/1982, de 29 de desembre, i el
Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual saprova el
Reglament orgnic i funcional de la Conselleria dEconomia Sostenible,
Sectors Productius, Comer i Treball,

Convocadas elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado


por el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre (BOE 27.10.2015),
elecciones que se celebrarn el domingo 20 de diciembre de 2015, y de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril
(BOE 17.04.1999), por el que se dictan normas de regulacin complementaria de los procesos electorales, previo acuerdo con la Delegacin
de Gobierno, procede adoptar en el mbito de la Comunitat Valenciana
las medidas correspondientes respecto del horario laboral de los trabajadores que no disfruten en dicho da del descanso semanal, a cuyo
fin, de conformidad con las mencionadas normas y lo dispuesto en el
Real Decreto 4105/1982, de 29 de diciembre, y el Decreto 157/2015,
de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
orgnico y funcional de la Conselleria de Economa Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo,

ORDENE

ORDENO

Article 1
El diumenge 20 de desembre de 2015 les empreses en qu presten
els seus serveis treballadors que tinguen la condici delectors, i que
no gaudisquen eixe dia del descans setmanal previst en larticle 37 del
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, pel qual saprova el
Text Refs de la Llei de lEstatut dels Treballadors, els concediran un
perms a fi que puguen participar en les eleccions convocades. El perms
ser retribut per lempresa de conformitat amb el que estableix larticle
37.3.d de la norma legal citada anteriorment.

Artculo 1
El domingo 20 de diciembre de 2015 las empresas en las que presten sus servicios trabajadores que tengan la condicin de electores, y
que no disfruten en tal da del descanso semanal previsto en el artculo
37 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
concedern a los mismos permiso, a fin de que puedan participar en las
elecciones convocadas. Dicho permiso ser retribuido por la empresa de
conformidad con lo establecido en el artculo 37.3.d de la norma legal
anteriormente citada.

Article 2
La concessi del perms a qu es refereix lapartat anterior sajustar a les normes segents:
a) Treballadors lhorari de treball dels quals no coincidisca amb el
de lobertura de les meses electorals o ho faa per un perode inferior
a dos hores.
En aquests supsits no tindran dret a perms retribut.
b) Treballadors lhorari de treball dels quals coincidisca en dos o
ms hores i menys de quatre amb lhorari dobertura de les meses electorals.
Gaudiran de perms retribut de dos hores.
c) Treballadors lhorari de treball dels quals coincidisca en quatre
o ms hores i menys de sis amb lhorari dobertura de les meses electorals.
Gaudiran de perms retribut de tres hores.
d) Treballadors lhorari de treball dels quals coincidisca en sis o ms
hores amb lhorari dobertura de les meses electorals.
Gaudiran dun perms retribut de quatre hores.
En tots els casos anteriors, quan, per tractar-se de treballadors contractats a temps parcial, realitzen una jornada inferior a lhabitual en
lactivitat, la duraci del perms abans indicat es reduir en proporci a
la relaci entre la jornada de treball que realitzen i la jornada habitual
dels treballadors contractats a temps complet en la mateixa empresa.

Artculo 2
La concesin del permiso a que se refiere el apartado anterior se
ajustar a las siguientes normas:
a) Trabajadores cuyo horario de trabajo no coincida con el de la
apertura de las mesas electorales o lo haga por un periodo inferior a
dos horas.
En estos supuestos no tendrn derecho a permiso retribuido.
b) Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en dos o ms horas
y menos de cuatro con el horario de apertura de las mesas electorales.

Correspondr a lempresari la distribuci, basant-se en lorganitzaci del treball, del perode en qu els treballadors disposen del perms
per a acudir a votar.

Disfrutarn de permiso retribuido de dos horas.


c) Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en cuatro o ms
horas y menos de seis con el horario de apertura de las mesas electorales.
Disfrutarn de permiso retribuido de tres horas.
d) Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en seis o ms horas
con el horario de apertura de las mesas electorales.
Disfrutarn de un permiso retribuido de cuatro horas.
En todos los casos anteriores, cuando, por tratarse de trabajadores
contratados a tiempo parcial, realizasen estos una jornada inferior a
la habitual en la actividad, la duracin del permiso antes reseado se
reducir en proporcin a la relacin entre la jornada de trabajo que desarrollen y la jornada habitual de los trabajadores contratados a tiempo
completo en la misma empresa.
Corresponder al empresario la distribucin, en base a la organizacin del trabajo, del perodo en que los trabajadores dispongan del
permiso para acudir a votar.

Article 3
Els treballadors per compte daltri que el diumenge 20 de desembre
no gaudisquen del descans setmanal, i hagen sigut nomenats presidents
o vocals de les meses electorals, aix com els que acrediten la seua
condici dinterventors, tenen dret a un perms retribut durant el dia

Artculo 3
Los trabajadores por cuenta ajena que el domingo 20 de diciembre
no disfruten del descanso semanal, y hayan sido nombrados presidentes
o vocales de las mesas electorales, as como los que acrediten su condicin de interventores, tienen derecho a un permiso retribuido durante el

Num. 7668 / 30.11.2015

31078

de la votaci i de cinc hores en la jornada immediatament posterior.


La reducci de jornada de cinc hores correspondr igualment als presidents, vocals i interventors encara que gaudisquen del descans setmanal
en la jornada del 20 de desembre.
Aix mateix, els qui acrediten la seua condici dapoderats tenen
dret a un perms retribut durant el dia de la votaci, si no gaudeixen en
eixa data del descans setmanal.
Si algun dels treballadors compresos en qualsevol dels dos supsits anteriors ha de treballar en el torn de nit en la data immediatament
anterior a la jornada electoral, lempresa, a petici de linteressat, haur
de canviar-li el torn, per a poder descansar la nit anterior al dia de la
votaci.

da de la votacin y de cinco horas en la jornada inmediatamente posterior. Esta reduccin de jornada de cinco horas corresponder igualmente
a dichos presidentes, vocales e interventores an cuando disfrutaren del
descanso semanal en la jornada del 20 de diciembre.
Asimismo, los que acrediten su condicin de apoderados, tienen
derecho a un permiso retribuido durante el da de la votacin, si no
disfrutan en tal fecha del descanso semanal.
Si alguno de los trabajadores comprendidos en cualquiera de los dos
supuestos anteriores hubiera de trabajar en el turno de noche en la fecha
inmediatamente anterior a la jornada electoral, la empresa, a peticin
del interesado, deber cambiarle el turno, a efectos de poder descansar
la noche anterior al da de la votacin.

Article 4
Les reduccions de jornada com a conseqncia dels permisos
expressats en els apartats anteriors no suposar minva de la retribuci
que per tots els conceptes tinguen els treballadors, i com a justificaci adequada, dacord amb el que estableix larticle 37.3.d de lEstatut
dels Treballadors, servir presentar la certificaci de vot o, si s el cas,
lacreditaci de la mesa electoral corresponent.

Artculo 4
Las reducciones de jornada como consecuencia de los permisos
desarrollados en los anteriores apartados no supondr merma de la retribucin que por todos los conceptos vinieran obteniendo los trabajadores, sirviendo como justificacin adecuada, de acuerdo todo lo anterior
con lo establecido en el artculo 37.3.d del Estatuto de los Trabajadores,
la presentacin de certificacin de voto o, en su caso, la acreditacin de
la mesa electoral correspondiente.

DISPOSICI ADDICIONAL

DISPOSICIN ADICIONAL

nica
Les regles sobre concessi de permisos retributs contingudes en
la present ordre seran aix mateix aplicables als funcionaris al servei
de les administracions pbliques, dacord amb la normativa especfica
que siga aplicable.

nica
Las reglas sobre concesin de permisos retribuidos contenidas en la
presente orden, sern asimismo aplicables a los funcionarios al servicio
de las administraciones pblicas, de acuerdo con la normativa especfica
que resulte de aplicacin.

Valncia, 25 de novembre de 2015


El conseller dEconomia Sostenible,
Sectors Productius, Comer i Treball,
RAFAEL CLIMENT GONZLEZ

Valencia, 25 de noviembre de 2015


El conseller de Economa Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
RAFAEL CLIMENT GONZLEZ