You are on page 1of 19

INTERVISIE

17-12-2015
Intervisie verslag

Daan van Velsen, Anne Mieke Slurink, Sander Bast en Mike Nijenhuis

Inhoudsopgave
Reflecties op de intervisierondes............................................................................2
Reflectie van Daan van Velsen............................................................................ 2
Reflectie van Anne Mieke Slurink........................................................................4
Reflectie van Sander Bast................................................................................... 6
Reflectie van Mike Nijenhuis................................................................................ 7
Notulen................................................................................................................... 9
Notulen Daan van Velsen.................................................................................... 9
Notulen Anne Mieke.......................................................................................... 12
Notulen Mike Nijenhuis...................................................................................... 13
Notulen Sander Bast......................................................................................... 15

Reflecties op de intervisierondes
In dit hoofdstuk staan de reflecties van de studenten op de intervisieronden.

Reflectie van Daan van Velsen


Dit hoofdstuk gaat over de intervisie van Daan van Velsen en zijn reflectie op de
medestudenten.
Ik vond het fijn om over mijn probleem te praten. Ik kon mijn probleem kwijt bij
medestudenten en kwam er achter dat het voor hun herkenbaar is. Zij weten ook
niet goed of deze opleiding alles is. Wel vond ik dat er soms moeilijke vragen
werden gesteld waar ik niet echt een antwoord op wist. Dat ervaarde ik als
vervelend, omdat ik wel een duidelijk beeld wilde schetsen over de situatie. Mijn
groepsgenoten vonden echter dat het meeviel en dat ik wel duidelijk antwoord
gaf op de vragen. Het kwam voor dat ik mij op momenten kwetsbaar voelde.
Bijvoorbeeld op momenten waar het voor mij aanvoelde alsof ik het allemaal zelf
in de hand heb, maar er niks aan doe. Toch waren er meer momenten die wel fijn
aanvoelde, omdat ik kon praten over het probleem en dat mijn groepsgenoten
mij er mee wilde helpen.
Intervisie Anne mieke
Het probleem van Anne Mieke kwam mij bekend voor. Op de middelbare school
had ik namelijk hetzelfde probleem. Ik durfde niet veel in te brengen in de klas en
al helemaal niet tegen meer dominante docenten. Daardoor had ik het idee dat ik
goed kon aansluiten bij haar vraag en dat ik ook goede adviezen kon geven. Ook
het doorvragen ging goed, en naar mijn idee kwamen we goed tot de kern.
Intervisie Mike
De intervisieronde waar Mike zijn probleem vertelde vond ik een interessante,
omdat ik zelf ook al het idee had dat Mike moeite had met wat hij vertelde. Ik had
het idee dat ik tijdens deze intervisieronde minder goed kon doorvragen en tot de
diepte kon komen. Ik denk dat dit kwam omdat Mike voor mijn idee zelf al de
beste oplossingen uit het gesprek haalde. Uiteindelijk hebben we wel goede
adviezen kunnen geven waar hij veel aan heeft.
Intervisie Sander
Sander zijn intervisie was een andere vraagstelling dan wij hiervoor behandeld
hadden. Dit maakte het een pittige afsluiter, maar wel goed om ook gedaan te
hebben. Hij had namelijk een vraag die echt uit het werkveld kwam over hoe hij
iets moest aanpakken. Deze intervisie ging dus minder over emotionele
aspecten, wat ik zelf wel jammer vond. Later in het werk zullen er denk ik vaker
intervisies met zulke vraagstellingen komen, waardoor ik het wel goed vind dat
we ook zon vraag behandeld hebben. Ik was deze intervisieronde aan het
notuleren en had het idee dat ik daardoor niet volledig kon participeren in de
intervisie. Als notulist heb ik wel meer bijgedragen aan overzicht en duidelijkheid
creren door terug te vallen op vragen en verheldering te vragen.
Reflectie op intervisies
Ik heb het idee dat ik de intervisievaardigheden goed beheers. Naar mijn idee
kan ik goed doorvragen waardoor er concrete antwoorden komen. Dit heeft te
maken met de profilering de Kick van Kickboks. Hier hebben wij aandacht
besteed aan de oorzaak achter gedrag vinden door middel van vragen stellen.

Ik vind de intervisies fijn om te doen. Het voelt goed om anderen te kunnen


helpen of om zelf geholpen te kunnen worden. Daarnaast vind ik het ook leuk om
door vragen te stellen er achter te komen waar iemands gedrag vandaan komt.
Ook de ander helpen om bij zichzelf oplossingen te bedenken, vind ik een mooie
manier om te helpen. Wat ik wel jammer vind is dat 25% van het groepje aan het
notuleren is waardoor deze zelf minder goed kan participeren in het gesprek.
Verder had ik het idee dat we werden ingekaderd tijdens de intervisieronde,
omdat wij onze vragen aan het stappenplan moesten houden. Hierdoor had je
minder vrijheid in de vragen stellen en moesten goede vragen bewaard worden.
Aan de andere kant heeft dit er juist wel weer voor gezorgd dat we op sommige
momenten niet te snel gingen.
Over mijn groepsgenoten ben ik tevreden. Ieder had zo zijn eigen kwaliteiten. Van
Anne Mieke vond ik bijvoorbeeld dat zij niet heel veel zegt, maar als ze dan wel
iets vraagt, is het een duidelijke en goede vraag. Door haar vragen kwamen we
sneller tot de kern. Bij Mike had ik dit idee minder. Mike was wel altijd erg
betrokken bij de intervisie en had veel vragen. Dit resulteerde er misschien in dat
sommige vragen minder goed waren, maar de context werd zo in ieder geval
duidelijk geschetst.
Van Sander vond ik dat hij goed participeerde in de intervisies, hij stelde goede
vragen en daarnaast vond ik dat hij zijn adviezen goed kon uitleggen en dat zijn
adviezen goed onderbouwd waren. Hij vertelde veel uit eigen levenservaring en
dat ervaarde ik als fijn.

Reflectie van Anne Mieke Slurink


Ervaringsverslag eigen intervisie
Ik heb mijn eigen intervisie als erg waardevol ervaren. Dit omdat het om een
probleem ging waar ik in eigen persoon tegenaan loop, was het voor de anderen
heel interessant om hier in mee te gaan. Aan de hand van de hulpvragen lukte
het heel goed om tot mooie vragen te komen wat mij erg goed aan het denken
zette. Met hun eigen kijk op mijn situatie ben ik tot nieuwe inzichten gekomen die
mij helpen te relativeren.
Ook kreeg het gesprek even een ietwat emotionele wending, maar daar werd
heel goed door de jongens op ingespeeld, daardoor hield ik een heel goed gevoel
over aan het gesprek.
Ervaringsverslag Mike
De intervisie van Mike was voor mij, mede doordat het eigenlijk wel een
algemeen probleem is bij studenten, in grote lijnen eigenlijk wel makkelijk te
voorspellen. Maar ergens maakte dat het probleem ook wel weer interessant.
Mede omdat je je eigenlijk wel makkelijk in kan leven in de situatie was het goed
mogelijk om hem eens goed aan de tand te voelen. De uitkomst van de intervisie
vond ik zoals ik al aangaf wel voorspelbaar. Maar misschien heeft Mike, nu hij er
iets langer bij heeft stilgestaan, nu wel wat aan gehad
Ervaringsverslag Sander
De intervisie van Sander was in vergelijking met de andere intervisies erg
complex. Met name omdat het over een bedrijfsvoering ging, met vooral
financile aspecten. Omdat ik hier vrij weinig ervaring mee heb, vond ik het erg
moeilijk om een goed beeld te schetsen van de situatie. Ik had wat moeite om
met het gesprek mee te komen en vond het dan ook lastig om kritische vragen te
stellen.
Uiteindelijk vond ik het gesprek wel erg interessant. Juist omdat het en niet zo
voordehand liggend probleem is, wat ook mij aan het denken zette. Ook kon ik in
Sanders kijk op het probleem nog wel een paar mooie punten halen waar ik hem
op door kon vragen en waar ik hem advies op kon geven.
Ervaringsverslag Daan
De intervisie van Daan vond ik erg interessant. Dit omdat ik eigenlijk tegen
precies hetzelfde ben aangelopen. Ik voelde me daarom al meteen betrokken in
het gesprek en deze verliep voor mijn gevoel dan ook heel soepel.
Daan was heel duidelijk in het antwoord geven in de vragen, in die zin dat je al
goed kon inschatten wat daar misschien wel achter zat. Wel was ik door mijn
eigen ervaringen hiermee snel geneigd om dingen voor Daan in te vullen.

Al met al vond ik dit wel het prettigste intervisie gesprek die we gevoerd hebben.
Dit waarschijnlijk omdat het probleem aankwam op een gevoel. (Ja misschien had
PMT beter bij me gepast).

Individueel reflectieverslag Anne Mieke


De vaardigheden van intervisie heb ik gemiddeld onder controle. Ik ben goed in
staat om een gesprek te voeren en deze ook gaande te houden. Ik weet hoe ik
betrokken over moet komen, zowel verbaal als non-verbaal. En ik weet ik mezelf
makkelijk een houding te geven in het gesprek.
Waar ik nog wat van kan leren is het stellen van kritische, en met name ook
gerichte vragen. Nu stel ik soms nog wel eens vragen waar wel een mooi
antwoord uit komt, maar welke niet altijd even relevant is voor de
probleemstelling (met name bij intervisie Sander).
Doorvragen gaat bij mij vrij vanzelf. Wanneer ik het idee heb dat we een goede
weg ingeslagen hebben stop ik niet bij het eerst verkregen antwoord maar weet
ik goed hoe ik er nog meer uit kan halen.
Een laatste leerpuntje zit hem in het soms toch iets te snel willen invullen van de
situatie van een ander. Bij het stellen van vragen wil ik nog wel eens te snel een
situatie schetsen waar ik eigenlijk helemaal nog geen antwoord in heb gekregen.
Ik moet leren de situatie die in mijn hoofd zit op zon moment aan de hand van
tactische vragen te checken bij de inbrenger, zodat deze zelf met het antwoord
komt. Ik moet dus wat meer vissen in plaats van zelf invullen.
Niveau medestudenten
Het niveau van mijn medestudenten vind ik ook vrij goed. Daan heeft zich telkens
weer heel erg ingezet tijdens de gesprekken en heeft ook heel goed nagedacht
over zijn vragen. Sander bevind zich bewust iets meer op de achtergrond, maar
wanneer hij zich meld doet hij dat meteen ook met hele mooie gerichte vragen.
Mike was bij alle interventies duidelijk aanwezig en stelde erg veel vragen (de
ene wat relevanter dan de ander). Daarmee hield hij het gesprek altijd levendig.
Deze verschillende aanpakken bij elkaar maakte ons dus een erg mooi team,
waar goeie intervisies uitgekomen waren.

Reflectie van Sander Bast


Ervaringen per intervisie
Intervisie Daan
Ik vond de intervisie van Daan redelijk interessant. Hij is opzoek naar plezier
vinden in zijn opleiding en vooral in de werkzaamheden op stage. Dit zodat hij
alles eruit kan halen wat erin zit en zich daardoor beter kan ontwikkelen. Ik ben
van mening dat hij hier zelf stappen in kan en moet maken, zoals hij aangeeft
wordt hij in bepaalde zaken vrij gelaten om zelf te kiezen. Kies dan ook wat je
leuk vindt en als dat als lastig ervaren wordt dan moet hij daar meer tijd in gaan
stoppen.
Intervisie Annemieke
Deze intervisie vond ik herkenbaar en mooi dat zij deze inbracht. Ik ervaar
(vooral vroeger) ook wel eens onzekerheid over mijn eigen mening en om deze
openbaar/klassikaal uit te spreken. Het is een soort zoektocht naar wie zij zelf is
en daarop moet zij leren vertrouwen. Dan maakt het namelijk niet meer uit wat je
zegt, want dat ben jij en daar sta je achter.
Intervisie Mike
Ik denk dat veel studenten (niet alleen studenten) het probleem van Mike
ervaren. Teveel uitstellen en veel op het allerlaatste moment moeten doen. Bij
mij resulteert dat tegenwoordig in beter plannen en daardoor meer kunnen
uitvoeren. Maakt het niet makkelijker maar zeker productiever en meer tijd over
voor de dingen die je echt leuk vindt. Mike zal hier waarschijnlijk nog veel mee
moeten oefenen en ervaren wat voor hem het beste werkt.
Intervisie Sander
Fijne intervisie. Het was een actuele uitdaging van de dag zelf die ik op dat
moment kon inbrengen. Ik heb veel goede en bruikbare tips gehad. Doordat zij
van buiten af mee kijken kunnen zij met een helikopterview de situatie
beoordelen en stappen beschrijven die ik zeker mee kan nemen in mijn plan van
aanpak.
Individueel reflectieverslag Intervisies
Over het algemeen vond ik het doen van de intervisies best leuk. Zeker als het
een serieus probleem of uitdaging betreft die jezelf n de ander ook
daadwerkelijk verder kan helpen. Het is merkbaar geweest dat sommige
problemen echt boven tafel komen en dat je de ander op andere inzichten kunt
brengen. Dat is natuurlijk ook hetgeen waarvoor het bedoelt is, maar als je dat
dan ook zo ervaart en daar aan bij kunt dragen motiveert mij dat - het geeft een
goed gevoel. Ik vind dat iedereen van de groep, ook mezelf, actief en zeer
positief heeft bijgedragen binnen het groepsproces. Ieder op zijn of haar eigen
manier. Omdat meerdere inzichten van verschillende personen invloed hebben
op de uitkomst en altijd waarde hebben is het moeilijk om te oordelen over
specifiek iemand zijn vaardigheden binnen dit concept. Ik heb van alle drie iets
meegekregen en ik hoop zij ook van mij!

Reflectie van Mike Nijenhuis


Mike
Dit hoofdstuk gaat over de intervisie van Mike Nijenhuis en zijn reflectie op de
medestudenten.
Ik vond de intervisie ronde goed gaan omdat er duidelijke vragen werden gesteld
die allemaal naar in etappes werden beantwoord zo kwamen wij met zn allen
steeds dichter bij een antwoord op mijn probleem. Het was fijn om te zien dat
mijn medestudenten er zichzelf af en toe ook wel in herkennen.
Het was ook goed dat iedereen af en toe stil was om even na te denken en
daarna met goede vragen kwamen waar ik ook na die tijd nog veel over na heb
gedacht. Deze vragen kwamen af en toe ook wat confronterend aan waarin ik de
fouten die ik maak met betrekking tot mijn uitstelgedrag open op tafel werden
gelegd. Gelukkig had iedereen begrip voor de situatie en mij en bleef het een
goed gesprek. Deze intervisie ronde heb ik als zeer fijn ervaren waarin ik zeker
veel oplossingen op mijn probleem heb gekregen.
Intervisie Daan van Velsen
Deze ronde vond ik vrij lastig om een antwoord voor te bedenken. Daan heeft
namelijk net als ik ook heel erg heb ervaren niet zoveel plezier in deze opleiding.
Dit is vooral met betrekking tot de stages. Dit probleem heb ik voor mijzelf nog
niet compleet opgelost en hierdoor vond ik dit dus ook lastig om er bij Daan een
oplossing voor te bedenken. Al met al kwamen we in de stappen die wij hebben
doorgenomen toch nog bij de conclusie en daar heb ik zelf ook nog veel van
geleerd.
Intervisie Anne Mieke Slurink
De intervisie ronde van Anne Mieke vond ik erg goed om te doen. Je kon duidelijk
zien dat Anne Mieke heel erg met dit probleem zat en hier ook duidelijk veel last
van had. Ik had het gevoel dat ik het gesprek op een globale manier draaiende
hield door af en toe wat luchtige vragen te stellen. Verder denk ik dat wij tot een
goede oplossing zijn gekomen.
Intervisie Sander Bast
Deze intervisie vond ik leuk om te doen omdat het wat zakelijker was en echt
gericht op Sander zijn onderneming. Ik heb in deze ronde heel erg gekeken vanuit
mijn eigen ervaring met opstarten van projecten en heb vanuit daar advies
gegeven en mijn vragen opgesteld. Door middel van de verschillende vragen
etappes kwamen we er achter dat Sander heel enthousiast was over zijn idee
maar ook nog onzeker. Ik had het gevoel dat wij tot een goed einde zijn gekomen
in deze ronden en Sander er ook veel uit kan halen voor zijn project.
Reflectie op alle intervisie ronden
Ik vind dat de intervisies erg goed gingen en ik denk dat wij met zijn allen een
oplossing op ons probleem hebben gevonden. Ik vind dat iedereen in dit groepje
ook zeker over de intervisie vaardigheden beschikt. Het stappen plan in de
intervisies vond ik heel erg fijn. Op deze manier keek je eerst vooral naar het
probleem van bovenaf en dook je steeds dieper in het probleem.

Ik merk dat ik zelf vaak wel wat luchtiger op de gesprekken in ga en dat er van
mijn kant niet altijd even veel diepgang komt. Ik denk dat dit komt omdat ik het
zelf fijn vind om gesprekken ook af en toe wat luchtig te houden. Dit zegt
natuurlijk niet dat ik geen diepgaande vragen heb gesteld. Van Anne Mieke vind
ik dat ze wat stilletjes is maar heel erg goed over haar vragen nadenkt en de
vragen die ze stelt zijn vaak ook goed. Ik denk dat Daan ook goed over zijn
vragen nadenkt maar toch iets meer in het gesprek zit. Sander verteld veel
vanuit zijn eigen gedachten en doet ook erg goed mee in het gesprek en stelde
goede vragen.

Notulen
In dit hoofdstuk staan alle notulen die zijn gemaakt tijdens de intervisie ronden.

Notulen Daan van Velsen


Notulist: Anne Mieke
29-10-2015
Inbreng Daan
3 jaar aan deze opleiding bezig, ben er goed in, maar geen plezier, en geen
bevestiging is dit het.
Vraag: Wat kan ik doen om het plezier te vinden in de dingen die ik doe tijdens
mijn opleiding
Associaties
Associatie Anne Mieke: De opdrachten op deze opleiding spreken mij heel erg
aan. Toch is met name stage mij tot nu toe nog heel erg tegen gevallen. Doordat
ik daar geen plezier uit kon halen begon ik dan ook heel erg te twijfelen naar of
deze opleiding wel echt bij mij past. Ben er nu wel van overtuigd dat dat groot en
deel aan de stageorganisatie zelf lag, dus heb vertrouwen om toch nog wat van
mijn laatste stages te maken om zo toch nog het plezier erin te ontdekken.
Associatie Mike: Opleiding in zijn totaal niet leuk, totaal geen plezier in. Opleiding
naar mijn eigen interesses toe getrokken. Uiteindelijk gebleven vanwege het
goeie vooruitzicht: een eigen onderneming starten:
Assocatie Sander: Vroeger haalde ik ook geen plezier uit opleiding, ben gaan
werken. Toch passie wel in de sport Dus deze opleiding gekozen omdat dit
gewoon echt bij hem past. Lang niet alle opdrachten zijn leuk, maar de opleiding
geeft wel de ruimte om te doen wat je zelf wil.
Beschrijving van de situatie
Wat vind je niet leuk? Veel onduidelijkheid, zelf bedenken hoe anderen het willen
hebben (doelt op stage, geen duidelijke visie, zelf maar wat van maken)
Waarom deze opleiding gekozen? Management leuk, sport interesseert me, maar
ben slecht in keuzes maken (niet erg overwogen)
Wat heb je met sport? Van jongs af aan altijd bezig met sport, heel veelzijdig,
altijd al plezier. Sporten waar ik adrenaline van krijg vind ik het mooiste
Wat vind je wel leuk? Idee van onderzoek vind ik leuk, maar zoals het er op de
opleiding uitkomt dan net weer niet helemaal. Het sporten in het eerste jaar.
Financieel management vind ik wel interessant.
Terugblikken op eigen handelen van de inbrenger

Is het plezier afgenomen? Stage plezier neemt alleen maar af. Schoolopdrachten
vind ik leuker worden.
Het zit hem dus met name in stage.
Wat heb je er zelf aan gedaan? Bij het kiezen van stage geen praktische
overweging, maar echt op gevoel. Een project wat ik echt leuk vind. Vier
projecten gekozen die me erg leuk leken, uiteindelijk alsnog maar een project
groot genoeg als hoofdopdracht
Verkeerde keuze geweest? Nee, op papier lijkt het echt leuk, in de uitvoering valt
het tegen.
Wat heb je gedaan om het leuk te maken? Niet zo veel, de vraag ligt er en daar
wil ik me aan houden. Zie zelf niet snel mogelijkheden om er iets anders van te
maken.
Bij veel vrijheid weet ik niet hoe ik de boel zo kan sturen dat ik het leuk voor
mezelf maak.
Welke manier van onderzoek spreekt je dan wel aan? Praktijk gericht.
Hoofdgroep, controlegroep, en onderzoeken van de effecten. Verschillen meten.
Wat wij doen is literatuuronderzoek, modellen te maken met beleid. Interviews en
daaruit conclusie.
Zijn er momenten geweest waarin je wel even de bevestiging voelde van ik
ervaar hier plezier? Schoolopdrachten, stage ook tijdens vorig semester tijdens
afrondingsfase. Toen het eindresultaat in zicht kwam, er meer duidelijkheid over
was ervoer ik wel het plezier.
Maakt de onduidelijkheid ook dat je je onzeker voelt? Nee zelfvertrouwen zit
goed, meet ervan balen dat ik niet weet hoe ik het aan moet pakken.
Reflectie op eigen betekenisverlenging van de inbrenger
Ben je zelf snel geneigd om negatief te denken? Nee, meestal positief ingesteld.
Maakt dat de klap des te harder als het dan uiteindelijk toch niet allemaal positief
uitpakt? Ja.
Vind het lastig dat ik er toch steeds voor wil gaan, maar dat ik ondanks mijn inzet
toch daar geen plezier uit kan halen, waardoor ik mijzelf niet optimaal opwikkel.
Mogelijke oplossingen
Hoe ziet jouw ideaalbeeld eruit? Gemotiveerd zijn om dingen te doen. Als ik een
kloteopdracht krijg, toch die twist eraan geven die voor plezier zorgt.
Waar zie je jezelf werken na de opleiding? Recherche.
Waarom daar? Daar ben je wel bezig met onderzoeken, zoeken naar oplossingen,
veel afwisseling, af en toe eens actie, en dat trekt mij.

Wat ga jij in de aankomende periode veranderen? Dat weet ik niet. Ik probeer


meer doelstellingen te formuleren. Ik moet echt ergens naar toe werken.
Denk je dat meer duidelijkheid ook zorgt voor meer plezier? Ja, wel meer
Analyse/advies
Mooi dat plezier bij jou zorgt voor optimaal presteren. Probleem dingen voldoen
niet aan verwachtingen, waardoor het negatief wordt. Je kan er ook wel zelf iets
aan doen. Vrijheid geeft je de mogelijkheid om het juist helemaal van A-Z in te
vullen, naar eigen plezier. Opdracht sprak je aan, uitvoering niet, dat doe je dus
zelf. Besteed meer tijd aan project contract, zodat je het leuk maakt. Stippel
doelen uit die je wil bereiken binnen je project. Werk het stapje voor stapje uit.
Als jij van onderzoek houdt, dan pas jij ook wel bij een universiteit.
Opdrachten kun je nog wat meer naar eigen hand zetten.
Afsluiten
Daan vond het een goede intervisieronde, blij dat iedereen mee wil denken.
Feedback is verder doorvragen, met name op het moment dat ik zei dat bij
inleveren stage ik wel plezier had.

Notulen Anne Mieke


Notulist: Mike Nijenhuis
Vind het lastig om wat te zeggen in de les om dat ze onzeker is. Dan zegt iemand
anders het en die krijgt waardering van de leraar terwijl Anne Mieke hetzelfde zou
zeggen.
Hoe voelde jij je?
Het voelde als falen
Wat houdt je tegen om zn vraag te stellen?
Bang zijn om niet gehoord te worden, iemand anders roept er harder overheen.
Stelde je vroeger wel vragen in de klas?
Wel als ik selectief werd gekozen maar niet als het algemeen wordt gezegd?
Wat vind jij vervelend aan niet gehoord te worden?
Ik wil heel graag mezelf bewijzen(leraar, medestudenten), dat ik er voor wil gaan,
dat ik actief mee doe. Ik ben bang dat mensen dat nu denken dat ik dat niet doe.
Gebeuren er daardoor dingen die jij anders had gezien en dat graag zo
had willen zien?
Met stage, het eindproduct was ik niet tevreden over omdat ik vastliep en mijn
stagebegeleider wist het ook niet helemaal. Daarom hielt het mij tegen om goed
vragen te stellen, ik had namelijk het idee dat ik toch geen antwoord er op kreeg.
Heb je zelf het idee dat je goede duidelijke concrete vragen stelt?
Ja
Wanneer heb jij er vrede mee, wat moet er gebeuren voor een
succesmoment?
Waardering voor een antwoord, gevoel voor waardering.
Probleem komt echt vanuit vroeger al, heb het al erg lang last van kan komen
omdat wat ik heb meegemaakt. Daarom zou ik mezelf moeten bewijzen en dat
maakt mezelf soms onzeker.
Wat doet een fout antwoord met je?
Dat maakt me onzeker, en dat houd me er van tegen dat dat niet weer gebeurt.
Dit komt niet vaak voor maar is wel vaak gebeurt.
Wat doen sommige leraren wat jou onzeker maakt?
Toon(minachtend), houding,
Advies
Analyse van wat is er gebeurt in je leven en vanuit jezelf kijken wat er verbetert
moet worden.
Zelf al veel gedaan, op dit moment in je leven(ontdekkingsfase), Wel zelfkennis
maar bang bent voor mening van andere.

Voelt je niet zeker genoeg om vol voor je antwoord te gaan, Dit moet je wel doen.
Sleutel tot succes: laten zien wie je bent.

Notulen Mike Nijenhuis

Intervisie bijeenkomst

04/12/2015

14:30
Notulist: Sander Bast

Fase 1: Verzameling van inbreng


Inbreng, keuze en toelichting
Mike: Ik heb heel erg last van uitstel gedrag. Dat is bij mij erger dan bij
anderen. Ik stel echt alles uit behalve stage. Ik word hier onzeker van of ik
het daardoor wel/niet haal, maar ervaar geen stress. Ik vind het eigenlijk
allemaal wel prima. Wat denken jullie dat ik daar aan kan doen?
Associatiemoment
Sander: Ik heb daar ook wel last van, wat bij mij wel kan resulteren in een
vorm van stress. Ik ben wel beter geworden in het plannen en nakomen en
ervaar steeds minder last. Ga doordoor wel meer activiteiten inplannen
waardoor de drukte aanwezig blijft.
Annemieke: Je plant wel dingen in, maar doet het niet. Anders dan andere
leerlingen. Voornemen wel hebben maar niet concreet in eigen planning
zetten waardoor het uitstel gedrag voorkomt.
Daan: Herkenbaar, ik heb daar ook last van. Zodra ik iets in mijn agenda
zet volg ik het wel op. Vind het fijn om dingen te verdelen.
Fase 2: Beeldvorming en analyse
Mondelinge vragenronde
Zijn er specifieke zaken die altijd in de weg zitten?
Surfen, chillen, skaten, vrienden, werk (20-25 uur per week). Wat echt in
de weg zit is sporten, leuke dingen en afleidingen.
Waarom is het een probleem? Je zegt prima en ervaart geen stress?
Ik heb inderdaad bijna geen stress, maar omdat het altijd het laatste
moment is haal ik maar een 6 en dat geeft onzekerheid. Dat is naar omdat
je bijv. studievertraging kunt oplopen.
Als je een appje krijgt van een vriend, wat denk je dan?
Ja dan heb ik daar veel zin in, mooi meer en geniet ervan! Het komt later
wel goed!
Kijk je in je agenda?
Soms thuis, maar niet veel.
Is dat uitstel gedrag puur en alleen op school of ook met andere dingen?
Bijna alleen op school. Niet met werk of stage.
Wat is het verschil met stage?
Een soort van verplichting tegenover anderen en anders alleen mezelf.
Hoe zit het met groepsopdrachten?
Werkt in principe ook zo (eerder geneigd actie te ondernemen), vooral als
iemand mij pushed ga ik meer doen. Maar doet iedereen niets, dan doe ik
ook niets. Ik vind ze over het algemeen ook leuker omdat je met elkaar
kunt sparren.
Wat motiveert jou voor deze opleiding?
Eerst helemaal niet. Nu wel leuker omdat ik bijv. een minor vitaliteit kan
kiezen. Motiverend is netwerken en als ik interessante informatie kan
leren. De opleiding begin ik steeds leuker te vinden waardoor ik minder
last ervaar, maar nog steeds niet zoals ik het zou willen zien.

Hoe wil je het graag zelf zien?


Werken per blok/periode en niet alles doorschuiven naar het einde,
waardoor ik meer tijd over houdt voor andere dingen.
Ben jij je bewust van je telefoon en de afleiding?
Daar ben ik me wel bewust van en doe veel andere dingen zoals Candy
Crush
Heb je daarna spijt? Als je iets gedaan hebt, terwijl je eigenlijk had moeten
leren?
Eigenlijk alleen later, als de deadline nadert. Het nadelige is dat ik succes
ervaar bij de 2e kans waardoor ik me voor mijn gevoel niet echt hoef te
verbeteren. Ik ben dan ook bang dat er een moment komt waarin het niet
meer goed gaat.
Welke mogelijkheden zie jij voor de oplossing?
Lijstjes maken.
Wil je wel verandering?
Het is niet goed, dus ja natuurlijk.
Wat heb je tot nu toe geprobeerd om jezelf te verbeteren?
Een agenda gekocht! Eerst had ik die nog niet (chaos), maar nu plan ik per
dag.
Je geeft aan dat je gemotiveerder bent als je het nut inziet van de
opdrachten. Hoe kan je dat oplossen?
De zinvolle dingen uit de opdracht bijvoorbeeld opschrijven en opdrachten
eigen maken.
Welke acties ga je nu als eerst ondernemen?
Lijsten concreter en eerder opstellen. Nu doe ik dat alleen op het laatste
moment.

Fase 3: Adviesronde
Analyse en besluitvorming
Daan: Als je verantwoordelijkheid voelt en het nut ervan in ziet dan heb je
minder last van je probleem. En wanneer je last ervaart komt dat met
name door afleiding van buitenaf. Mogelijke oplossingen: lijstjes maken
met je verantwoordelijkheden, opdrachten toepassen op de dingen die je
leuk vindt, bij opdrachten noteren welke waarde het kan hebben en je
afsluiten van de afleiding. Zet je telefoon en internet uit bijvoorbeeld.
Annemieke: Betrek anderen erbij en leg het probleem ook aan hun uit,
waardoor je het gevoel kan krijgen dat je jezelf ook tegenover hun moet
bewijzen. Verplicht jezelf een bepaalde taak af te ronden voordat je iets
anders gaat doen. Bijvoorbeeld: niet direct skaten als je gebeld wordt,
maar zeg dat je over een half uurtje (na de taak) kan komen.
Sander: Het is goed dat je al stappen maakt, van helemaal niks naar waar
je nu bent. Voor jezelf goed in kaart brengen waarom je dingen doet,
waarom je studeert en die redenen koppelen aan de opdrachten, zodat je
het belang ervan in kan gaan zien. Goed idee om anderen erbij te
betrekken en verdiep je ook eens in andere methodes die met plannen te
maken hebben. Misschien werkt iets anders dan lijstjes maken wel beter bij
jou.

1 Feedback ronde
Mike is tevreden met de intervisie en de uitgekomen resultaten. Hij gaat
hier mee aan de slag en bedankt de groep!

Notulen Sander Bast


Notulen 17-12-2015
Inbreng Sander
Binnen de gemeente Zeewolde bezig om een seniorenprogramma op te starten,
in samenwerking met Arnout. De gemeente wilde hen inhuren om het algemene
seniorenprobleem binnen de gemeente Zeewolde aan te pakken. Zij bewegen
namelijk te weinig. Nu mag hij sport aanbieden aan senioren en daar mag hij zelf
geld voor vragen, maar hij loopt er tegenaan dat hij niet weet hoeveel geld hij
daar voor kan vragen. Het sporten kost geld maar hij weet niet hoeveel geld hij
kan vragen zodat hij de kosten er uit haalt en er zelf ook wat aan over houdt.
Associatie Daan: Zelf heb ik walking football aangeboden bij een
voetbalvereniging. Daar leerde ik dat je het voor ouderen zeer laagdrempelig
moet houden om ze aan het bewegen te krijgen. Een duur programma kan een
hoge drempel zijn. Aan de andere kant heb ik geleerd dat ouderen wel geld
hebben en dat best willen uitgeven, maar dat zij wel kritisch zijn en er veel terug
voor willen. Anne Mieke denkt hierover dat de ouderen daar met eigen initiatief
komen en niet gevraagd worden om te komen sporten.
Associatie Mike: Bij olympic moves veel gedaan met beweegaanbod aanbieden
met maatschappelijk doel en in vorige opleiding veel marktonderzoek gedaan.
Het was toen moeilijk om echt naar de doelgroep toe te stappen.
Associatie Anne Mieke: Bij haar stage als buurtsportcoach wordt in de
wandelgangen heel enthousiast gedaan over een aanbod, maar dat de
deelnemers alsnog afhaken door de randvoorwaarden als geld of afstand.
Beschrijving van de situatie
Heb je al sport aangeboden? Waren er deelnemers? Waren zij enthousiast?
Sander heeft al een keer sport aangeboden met ouderen. Er kwam niemand
opdagen, omdat hij ze verkeerd benaderd had.
Welke informatie is al verkregen over het programma en de doelgroep?
Sander moet een zaal huren en dat kost ongeveer 40 euro per uur. Zelf moet hij
een uurloon hebben van minimaal 25 euro per uur. Verder moet er ook een
gedeelte naar zijn eigen bedrijf. Materialen moeten misschien ook gehuurd
worden, en er moet benzine betaald worden voor 10 euro.
De doelgroep wil graag gezelligheid en daar moet hij op gaan inspelen. Daar gaat
hij de lessen op inrichten maar ook de marketing op aanpassen.
Ben jij al een echt bedrijf in samenwerking met de gemeente?
Ja, er moeten nog afspraken gemaakt worden over de betaling, maar hij is wel
ingehuurd.
Hoeveel euro heb je in totaal nodig om het project te betalen?
Voor de uitvoering is 90 nodig in totaal, maar de aanloopkosten en de verdere
kosten eromheen zijn hier nog niet bij betrokken.
Wie heb jij allemaal betrokken bij het probleem?
Zijn eigen kleine netwerk, de gemeente Zeewolde, met Arnout, een oud-collega
van een buurtcentra. De n zegt om het laagdrempelig te houden en contributie

te vragen en per maand laten betalen. De anderen zeggen juist om iets te


organiseren en dan maar te kijken wat de gek er om geeft.
Terugblikken op eigen handelen van de inbrenger
Heb je al ervaringen gehoord van anderen met ouderen?
Er lopen al activiteiten voor ouderen, maar daar heeft hij nog geen ervaringen
van gehoord.
Heb je de doelgroep al binnen bereik?
Hij heeft een netwerk waarbij hij wel aan gegevens kan komen van ouderen,
maar op het moment heeft hij die nog niet.
Heb je al een onderzoek gedaan naar hoe je ouderen bereikt?
Ja, hij heeft vorig jaar voor een subsidieaanvraag gedaan voor GALM. Daar heeft
hij wat strategien uit kunnen halen, maar de manier die hij toen gebruikte is nu
niet meer mogelijk. De gegevens van de gemeente krijgt hij namelijk niet meer.
Reflectie op eigen betekenisverlenging van de inbrenger
Wat zijn jouw eigen ervaringen in jouw leven waarmee jij deze opdracht aan kan
pakken?
De constructie kan hij goed regelen, maar hoe hij zij moet benaderen weet hij
niet zo goed, en de wensen en behoeften van de doelgroep weet hij niet?
Wat is jouw eigen visie over het project?
Hij ziet graag een mooi programma met ouderen dat loopt, en dat het uitgebreid
kan worden naar andere plaatsen.
Zijn eigen gedachten over de oplossing is om eerst heel laagdrempelig iets aan
te bieden, en dan vervolgens contributie te vragen.
Mogelijke oplossingen
Wat is jouw ideaalbeeld?
Het mooist zou zijn als zij een bedrag krijgen om het aan te bieden waardoor ze
een laagdrempelig programma aan kunnen bieden met vrije inloop.
Is het realistisch?
Ja, dat denkt hij wel. Ze hadden het over een innovatiepotje waar het geld uit kan
komen.
Wat denk je goed dat een goede oplossing is voor je probleem?
Als eerste met colloriet om de tafel als alles met de gemeente rond; en dan met
hun praten over welke inbreng zij willen hebben en welke belangen zij hebben.
Zo kan hij aan hun belangen in kaart brengen zodat hij een tegenprestatie kan
geven en zij geld kunnen schieten. Daarvanuit een marketingplan op te stellen.
Denk je niet dat de ouderen de laagdrempeligheid gaan koppelen aan
onprofessionaliteit en lage kwaliteit?
Daar heeft hij onderzoek naar gedaan en in de gemiddelde markt is het dat als je
een bepaalde kwaliteit verwacht, dat je dat koppelt aan de prijs. Zelf denkt hij
alleen dat ouderen niet zo denken omdat zij verwachten dat alles goedkoop voor
ze wordt.

Welke stappen moet jij nog nemen voordat je de prijs kan bepalen?
- Met Coloriet om de tafel en afspraken maken over hun geldinbreng
- Goed in kaart brengen hoe de ouderen tot deelname worden gestimuleerd
Analyse/advies
Mike merkt dat Sander nog weinig achtergrondinformatie heeft, hij denkt heel
veel maar weet dingen nog niet echt zeker. Als hij dat wat duidelijker heeft gaat
het vanzelf makkelijker lopen. Hij adviseert dus om meer dingen zeker te weten.
Doe daarom bijvoorbeeld een marktonderzoek om inzichtelijk te krijgen wat de
klant wil. Verder kan hij meer out-of-the-box denken door te denken aan andere
betaalmogelijkheden als de deelnemers zelf, maar bijvoorbeeld subsidies. Verder
denkt hij dat evenementjes en inloopdagen goed werken om het plan te laten
leven bij de doelgroep.
Anne Mieke denkt dat het nog tijd kost om veel achtergrondinformatie te
verkrijgen. Hij moet eerst meer weten over de ouderen, zodat hij weet hoe hij
daar op in kan spelen. Als hij daar meer duidelijkheid over heeft, kan hij zijn plan
daar op aanpassen.
Daan denkt dat het belangrijk is om literatuur op te zoeken hoe hij ouderen kan
benaderen, want dat weet hij nu nog totaal niet. Er is zeker literatuur
beschikbaar, en daar kan hij op inspelen en zo weet hij hoe hij de doelgroep moet
benaderen en of hij dus de prijs hoog of laag moet houden. Verder is het
belangrijk om te bedenken wat andere manieren zijn om aan geld te komen zoals
subsidies of fondsen. Er zijn meer mogelijkheden dan alleen de deelnemer als
klant.
Afsluiten
Sander vond het een fijne intervisieronde en het is voor hem duidelijker
geworden welke stappen hij kan nemen om te komen tot het antwoord op zijn
vraag.