You are on page 1of 24

NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 www.Fakt.

pl

Drugi Katyń
W sobotę o 8.56 w lasach pod Smoleńskiem
rozbił się rządowy samolot. Zginęli
prezydent i jego żona oraz kwiat armii,
duchowieństwa i polityków. Takiej
NIEDZIELNE WYDANIE NADZWYCZAJNE straty Polska nie poniosła od wojny
Redaktor wydania Robert Feluś
BEZPŁATNE

Panie
Prezydencie
Twój
naród
płacze
Place polskich miast roz- wódców wojska, wicemar-
błysły wczoraj wieczorem szałków Sejmu i Senatu,
światłem zniczy, ludzie szefa NBP. Straciliśmy
płakali na ulicach, tłumy wielkich Polaków, sól na-
wypełniły kościoły. Zjed- szej ziemi, wspaniałych
noczyliśmy się wobec po- duszpasterzy, najlepszych
twornego nieszczęścia, ja- oficerów. Ale podźwignie-
kie dotknęło Ojczyznę. Nie my się i z tego. Jeszcze Pol-
mamy prezydenta, i do- ska nie zginęła!

Prezydent RP
Lech Kaczyński
z żoną Marią
2 Fakt NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU
W jednej chwili straciliśmy prezydenta i najważniejszych polityków.

Bóg zabrał
Czas się zjednoczyć
GRZEGORZ JANKOWSKI, redaktor naczelny

W takich chwilach brakuje nam słów, które mogły-


by oddać to, co czujemy. Na pewno każdy chwilę
po tym, jak dowiedział się o wypadku prezydenckie-
go samolotu, sądził, że to tylko ponury żart. Nieste-
ty rzeczywistość okazała się przerażająca.
Piszę ten tekst drżącymi rękami. Myślimy często, że
nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak MAGDA KAZIKIEWICZ, w sobotę rano docierają na uro- Mija godzina 9. Już powinien lacy stracili prezydencką parę
są. Nikt nie zastąpi ludzi, którzy zginęli. JAROSŁAW SULIKOWSKI czystości upamiętniające mord wylądować. Zza mgły unosi się i czołowych polityków, ważnych
katyński innym rządowym sa- szary dym. Do dziennikarzy wojskowych i duchownych. Re-
To była elita naszego kraju, elita wciąż

P
rezydent Lech Kaczyń- molotem, czekają na lotnisku docierają pierwsze informacje, dakcje w Polsce, ale też na całym
młodej demokracji. ski († 61 l.) nie żyje. Zgi- na przylot polskiego prezyden- że to dym palącego się wraku świecie, nie chcą w to uwierzyć.
Teraz dla tej demokracji przyszedł nął wraz z małżonką ta. Część z nich od razu jedzie prezydenckiego samolotu. To musi być pomyłka. Ale w koń-
test. Być może tragedia, która spotkała Marią w katastrofie sa- do Katynia. Reszta jednak czeka. Nikt nie chce w to wierzyć. cu pierwsze serwisy podają: pod
molotu TU-154M, który rozbił Gotowe są też limuzyny z pol- Część dziennikarzy biegnie za Smoleńskiem rozbił się samolot
nasz naród, nasze państwo, powinna być powodem
się przy próbie lądowania skimi flagami. To one mają za- pas startowy, przedostają się z Lechem Kaczyńskim na pokła-
do chwili zadumy. Polityczne kłótnie, podjazdowe w pobliżu lotniska w Smoleń- wieźć polską delegację nad ka- poza rejon lotniska i z przera- dzie – maszyna spadła półtora ki-
wojenki – chyba czas już skończyć tę polsko-polską. sku w Rosji. Na pokładzie było tyńskie groby. żeniem widzą płonącą maszy- lometra od płyty lotniska.
To moment, w którym powinniśmy się zjednoczyć. wraz z załogą 96 osób. W sobo- nę z biało-czerwoną szachow-
Przekazuję w imieniu Faktu głębokie wyrazy współ- tę rano Polacy stracili nie tylko Bez zgody na lądowanie nicą. A właściwie tylko jeden Wszyscy zginęli
ich. Zginął kwiat naszego na- Na piętnaście minut przed pla- z ocalałych fragmentów, bo- Dokładnie o 9.41 pojawia się
czucia rodzinom wszystkich, którzy zginęli w ka-
rodu – ministrowie, posłowie, nowanym przylotem nad pas lot- wiem przed ich oczami rozta- kolejna dramatyczna informacja
tastrofie. senatorowie, dowódcy sił woj- niska nadlatuje rosyjski wojsko- cza się zaorane pole z rozrzu- – nikt tej katastrofy nie przeżył.
skowych, weterani i duchow- wy Ił-76. Pogoda jest tak fatalna, conymi częściami samolotu. Cała Polska zamiera. Polacy są
ni. Marszałek Sejmu Bronisław że kontrolerzy z wieży w Smo- Wokół połamane drzewa, pło- w szoku. Ale nikt nie może uwie-
Modlę się za tych, Komorowski (57 l.), który
zgodnie z konstytucją objął
leńsku nie dają mu zgody na lą-
dowanie. Samolot jednak próbu-
nące szczątki silnika, kawałki
foteli i rozerwanej blachy. Tego
rzyć w to, co się wydarzyło.
– Najprawdopodobniej wszyst-
którzy zginęli wczoraj obowiązki głowy pań-
stwa, ogłosił tygodniową żało-
je, ale tuż nad ziemią, dosłownie
półtora metra, skrzydło niebez-
nie mógł przeżyć nikt... kie osoby zginęły w tej niewy-
obrażalnej tragedii – mówi
bę narodową. piecznie się przechyla i rosyjski Nikt nie wierzy w dramat przed kamerami rzecznik MSZ
Od rana nad lotniskiem woj- pilot w ostatniej chwili podrywa Reporterzy, którzy to widzą, Piotr Paszkowski, ale nie po-
LECH WAŁĘSA były prezydent
skowym Siewiernyj w Smoleń- maszynę niemal pionowo. Po- drżącymi rękami chwytają za te- twierdza, że informacja o śmier-
Dziś zginęli, pełniąc służbę państwową, wybitni sku zalega gęsta mgła. Jest wy- tem robi jeszcze jedno kółko, ale lefony i alarmują świat o wiel- ci wszystkich pasażerów jest
jątkowo słaba widoczność. Pol- w końcu odlatuje. Następny ma kiej katastrofie lotniczej w Smo- pewna. Wciąż jest nadzieja.
przedstawiciele elity Rzeczypospolitej: Prezy- scy dziennikarze, którzy już być polski tupolew... leńsku. Katastrofie, w której Po- CIĄG DALSZY NA STRONIE 4–5
dent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ważni
urzędnicy państwowi, posłowie i posłanki, hierar-
chowie kościołów, wojskowi, bliscy żołnierzy spo- TRUMNY NA
czywających w lasach Katynia oraz CIĘŻARÓWKACH
członkowie załogi i piloci. Z wielkim bó- Ciała ofiar katastrofy
umieszczano w trumnach
lem i smutkiem przyjąłem wiadomość obitych purpurowym
o tym tragicznym wydarzeniu. płótnem
W chwilach największej próby musimy
być razem i jako naród uczcić Ich pa-
mięć oraz pomagać i wspierać Ich bliskich.
Wraz ze swoją rodziną łączę się w bólu z rodzina-
mi wszystkich ofiar katastrofy. Wspominamy
Ich w cichej modlitwie. Wieczny odpoczynek racz
Im dać Panie...

Katyń to przeklęte
miejsce
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI były prezydent

To przeklęte miejsce, w którym zginęła elita II


Rzeczypospolitej i w którym giną teraz
najważniejsi ludzie III Rzeczypospolitej. Lecąc na
uroczystość przy grobach katyńskich, gdzie
wymordowana została elita II Rzeczypospolitej, w
tragedii samolotowej giną wspaniali ludzie, liderzy,
elita III RP. Coś niesamowitego, to jest
tragiczny, dramatyczny, przeklęty
Katyń. To miejsce przeklęte, to w ogóle
jakaś straszliwa symbolika. Chcę
zacząć od prezydenta Kaczyńskiego i
małżonki. Ginie w wypadku głowa
państwa, to zdarza się bardzo rzadko. To jest
tragedia nas wszystkich. Słowa najgłębszego IDENTYFIKA-
współczucia chcę wyrazić i mamie, i Jarosławowi CJA W TOKU
Kaczyńskiemu, wszystkim bliskim, córce, rodzinie. Ostateczna
identyfkacja
Na ogromnej liście osób, które zginęły w katastrofie
nastąpi dopiero
prezydenckiego samolotu, byli tacy, z którymi w rosyjskiej sto-
można się było politycznie nie zgadzać, ale trudno licy, Moskwie,
było nie doceniać ich, czy nie uznawać ich talentów. gdzie zbadane
Zginęło troje ludzi, z którymi byłem bardzo zostaną między
związany: Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek innymi próbki
Sejmu, Jolanta Szymanek-Deresz, wieloletnia DNA. Jednak
szefowa mojej kancelarii, obecnie poseł SLD, miejscowe służ-
by pracowały
Izabela Jaruga-Nowacka, z którą też byłem nad tym także
zaprzyjaźniony, i z ich rodzinami. Nie znajduję słów, przez cały
żeby wyrazić mój żal i przekazać słowa otuchy, CIAŁA WYWIEZIONO DO MOSKWY Decyzją kierującego akcją na miejscu dzień na lotni-
i Małgosi Szmajdzińskiej, i Pawłowi Dereszowi, katastrofy premiera Rosji Władimira Putina ciała ze Smoleńska przewiezione sku pod Smo-
i Pawłowi Nowackiemu. zostały do Moskwy. Tam będą czekać na rodziny, które przyjadą z Polski leńskiem
WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 Fakt 3
Zginęli w lasach pod Smoleńskiem, niedaleko polskich grobów w Katyniu

najlepszych
ZGINĘLI
WSZYSCY
O godz. 16 rosyj-
skie agencje po-
dały, że odnale-
zione zostało
ciało prezyden-
ta Lecha Ka-
czyńskiego. Było
wiadomo, że
nikt nie ocalał

AKCJA POD CIAŁA PRZE-


NADZOREM WIEZIONO
WOJSKA DO MOSKWY
Teren wokół lot- Wieczorem ro-
niska, na którym syjski śmigło-
doszło do trage- wiec z trumnami
dii, otoczony zo- z ciałami Pola-
stał przez od- ków wylądował
działy komando- na podmoskiew-
sów OMON i woj- skim lotnisku. Tu
ska. Wojskowi nastąpi oficjalna
czuwali, by nic identyfikacja
nie zakłóciło ofiar. Rosyjskie
akcji poszukiwa- służby już czeka-
nia i transportu ją na bliskich
ciał. Nie dopusz- tych, którzy zgi-
czali nikogo nęli w potwornej
w pobliże katastrofie
4 Fakt NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU

Gdy strażacy dogasili wrak, dym odsłonił zniszczony statecznik z biało-


RATOWNICY MOGLI TYLKO DOGASZAĆ WRAK
Części rozbitego samolotu objął ogień. Mimo na-
tychmiastowej akcji ratowniczej wszyscy pasażero-
wie i członkowie załogi zginęli. Rosyjscy strażacy
mogli jedynie dogaszać ogień trawiący tupolewa

Śmierć przyszła
nagle, o 8.56
– Głęboko wierzymy, że nie są
prawdziwe nieoficjalne informacje
jednak najgorsze wieści się nieste-
ty potwierdzają. Nadzieja umiera...
miu członków załogi. To wszyscy ci,
którzy kilka godzin wcześniej przy-
szyńska-Gust, która tuż przed lo-
tem gorzej się czuje i rezygnuje
go miejsce w tupolewie zajmuje
poseł PiS Zbigniew Wassermann
o tym, że nie przeżył nikt z obec- jechali na warszawskie Okęcie, by z wyjazdu. Nie potwierdzają się in- (†61 l.). Na pokładzie miał być też
nych na pokładzie prezydenckiego Na pokładzie było 96 osób odlecieć z prezydentem do Katynia. formacje, jakoby z prezydentem szef klubu PSL Stanisław Żelichow-
samolotu – taka informacja poja- Rządowe Centrum Bezpieczeń- Jest jednak ktoś, kto cudem leciał jego brat Jarosław Kaczyński ski (66 l.), ale odstępuje miejsce
wia się na stronie internetowej stwa publikuje oficjalną listę ofiar uchodzi śmierci. To sekretarka (61 l.). Prezes PiS zostaje w Polsce, partyjnemu koledze Wiesławowi
Kancelarii Prezydenta. Wkrótce – zginęło 89 pasażerów oraz sied- w Kancelarii Prezydenta Zofia Kru- by opiekować się chorą matką. Je- Wodzie (†64 l.). – Chciał ze wzglę-
dów osobistych uczestniczyć
w uroczystościach – mówi łamią-
cym się głosem Żelichowski.

Donald Tusk płacze


Kilka minut po katastrofie strasz-
ne wieści docierają do Donalda Tu-
ska (53 l.). Dzwoni do niego Rado-
sław Sikorski (47 l.). – Premier pła-
kał, gdy to usłyszał – opowiada po-
tem minister spraw zagranicznych.
Sikorski informuje też o tragedii Ja-
rosława Kaczyńskiego (61 l.). – JK się
trzyma – pisze w internecie Adam
Bielan (36 l.), który jest przy preze-
sie PiS w tych ciężkich chwilach.
Na liście osób lecących z prezy-
dentem są też m.in. były prezydent
RP na uchodźstwie Ryszard Kaczo-
rowski (†91 l.), wicemarszałkowie
Sejmu Jerzy Szmajdziński (†58 l.)
i Krzysztof Putra (†53 l.), Władysław
Stasiak (†44 l.), Paweł Wypych (†42 l.)
i Mariusz Handzlik (†45 l.) z Kance-
larii Prezydenta, szef BBN Aleksan-
der Szczygło (†47), wiceministro-
wie: spraw zagranicznych – An-
drzej Kremer (†49 l.), obrony – Sta-
nisław Komorowski (†57 l.) i kultu-
ry – Tomasz Merta (†45 l.), rzecznik
praw obywatelskich Janusz Kocha-
nowski (†70 l.), prezes NBP Sławo-
mir Skrzypek (†47 l.), prezes IPN
Janusz Kurtyka (†50 l.)...
PILOT ZDOŁAŁ WYPUŚCIĆ KOŁA Z tych zdjęć wynika, że polskim pilotom udało się wypuścić koła. To znak, że załoga myślała do końca, CIĄG DALSZY NA STRONIE 6–7
iż da radę wylądować, nawet jeśli były jakieś kłopoty z maszyną czy widocznością. Niestety, nie udało im się to. Samolot uderzył o ziemię
WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 Fakt 5
-czerwoną szachownicą. Był jak symbol wielkiej tragedii naszego narodu

WRAK ROZPADŁ SIĘ NA


TYSIĄCE CZĘŚCI Na miej-
scu katastrofy wszędzie le-
żały szczątki maszyny, zo-
stały porozrzucane w pro-
mieniu kilkuset metrów

ROZTRZASKANY SYMBOL
POLSKI To zdjęcie obiegło
cały świat. Wszyscy zobaczy-
li to, w co nie mogli do końca
uwierzyć – fragment prezy-
denckiej maszyny z biało-
-czerwoną szachownicą
6 Fakt NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU
Ziemię katyńską znowu zalała polska krew. Elita naszego narodu polecia

SPECJALIŚCI NA MIEJSCU
KATASTROFY Teren katastrofy
został podzielony przez
fachowców na małe odcinki. Jak
donoszą rosyjskie służby, badało
go ponad 200 specjalistów

Przeklęty las
W tym czasie na cmentarzu Do stolicy na nadzwyczajne po- większych tragedii w historii naro- białoruskim lotnisku w Witebsku, się informacja, że z wraku wydo-
w Katyniu wciąż oczekują prezy- siedzenie rządu z całego kraju du – mówi na specjalnej konferen- które jest najbliżej Smoleńska. Na- byto ciało prezydenta Lecha Ka-
denta Kaczyńskiego. – Czekali- zjeżdżają ministrowie i urzędnicy cji wyraźnie przybity premier Do- stępnie samochodem jadą na lot- czyńskiego. Chwilę potem zwłoki
śmy na rozpoczęcie uroczystości, podlegli premierowi. Jeden z nich nald Tusk. O godz. 17 szef rządu le- nisko. Tam szef rządu spotyka się jego żony Marii.
kiedy zaczęły do nas napływać trzyma w ręku nosidełko z ma- ci na miejsce katastrofy. Zabiera ze z premierem Rosji Władimirem Późnym wieczorem do stolicy
pierwsze informacje. Najpierw leńkim dzieckiem. Nikt się nie sobą m.in. wicepremiera Walde- Putinem. Rosjanie, mimo że w ka- Rosji wyrusza grupa polskich spe-
o jakiejś awarii prezydenckiego spodziewał, że w sobotni poranek mara Pawlaka (51 l.), ministra tastrofie nie ginie żaden ich oby- cjalistów i lekarzy. W Smoleńsku
samolotu, potem usterkach, tak zmieni się Polska. obrony Bogdana Klicha (50 l.) watel, ogłaszają żałobę narodową. i Moskwie pracuje też grupa pol-
a w końcu o katastrofie. Zaczęli- Obrady rządu rozpoczynają się i sprawiedliwości – Krzysztofa skich prokuratorów. – Rosjanie
śmy się zastanawiać, kto był na od minuty ciszy. – To jedna z naj- Kwiatkowskiego (39 l.). Lądują na Wydobyto ciało prezydenta zgodzili się, by wzięli udział we
pokładzie, kto przeżył. W końcu Na miejsce tragedii wyczartero- wszystkich czynnościach. Nie
dotarła tragiczna informacja. wanym samolotem leci też Jaro- mieli też nic przeciwko temu, by
Wszyscy zaczęliśmy płakać – mó- sław Kaczyński i jego najbliżsi polscy biegli badali szczątki – in-
wi Faktowi Arkadiusz Mularczyk współpracownicy, m.in. Adam formuje minister sprawiedliwości
(39 l.), poseł PiS, który do Katynia Bielan (36 l.) i Joachim Brudziński Krzysztof Kwiatkowski.
przyjechał pociągiem. (42 l.). Docierają w sobotę wieczo-
Wieść o ogromie katastrofy do- rem. Wcześniej Kaczyński jedzie Znaleźli czarne skrzynki
ciera w końcu do wszystkich. Lu- jeszcze do wojskowego szpitala W tym czasie w ręce rosyjskich
dzie chowają twarze w dłoniach, na Szaserów w Warszawie, gdzie śledczych trafiają dwie czarne
nie mogą uwierzyć. Nad katyński- leży jego chora mama Jadwiga. skrzynki z polskiego samolotu,
mi grobami słychać jedynie Spędza u niej ponad godzinę. które znaleziono kilka godzin po
szloch. Duchowni rozpoczynają Gdy w Warszawie trwa posie- katastrofie. Być może zapis ostat-
nabożeństwo. W intencji ofiar... dzenie rządu, w Smoleńsku służ- nich sekund przed tragedią pozwo-
by ratownicze zaczynają wydoby- li szczegółowo określić przyczynę.
Premier zwołuje ministrów wać szczątki ciał z rozbitego sa- Nad rejonem katastrofy zapada
Tymczasem Donald Tusk wsia- molotu. Wkładają je z honorami noc, ale mrok rozświetlają potęż-
da w samochód w Sopocie i jedzie do drewnianych trumien dekoro- ne reflektory. To ekipy ratowni-
do Warszawy. W drodze do szefa wanych purpurowym suknem. cze wciąż przeszukują zgliszcza.
polskiego rządu z kondolencjami Układają na ciężarówkach i wiozą Światła otaczają też Pałac Prezy-
dzwonią m.in prezydent Rosji Di- wprost do Moskwy – tam złożą je dencki w stolicy, gdzie tysiące
mitrij Miedwiediew (45 l.), pre- na wojskowym lotnisku, by czeka- warszawiaków pali znicze i kła-
mier Rosji Władimir Putin (58 l.), ły na rodziny ofiar. Już wiadomo, dzie kwiaty. Dla prezydenta, pre-
kanclerz Niemiec Angela Merkel że do identyfikacji niektórych ciał zydentowej i wszystkich ofiar
(56 l.). Kondolencje do Kancelarii potrzebne będą badania DNA – si- wczorajszej katastrofy. W kościo-
Premiera spływają z całego świa- ła uderzenia maszyny o ziemię by- łach zaczynają się msze w inten-
ta, także od prezydenta USA Ba- ła tak duża, a w dodatku wybuchł cji ich dusz. Podobnie jest w Kra-
racka Obamy (49 l.), a nawet kró- ZBADANA BĘDZIE KAŻDA ŚRUBKA Nawet najmniejsze elementy pożar, że wiele zostało zmasakro- kowie, Poznaniu, Gdańsku... We
lowej Anglii. rozbitego samolotu zostaną dokładnie obejrzane przez fachowców wanych. Około godz. 16 pojawia wszystkich polskich miastach.
WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 Fakt 7
ła uczcić ofiary mordu w Katyniu, ale sami znaleźli tam straszną śmierć

śmierci!
SAMOLOT ŚCIĄŁ DRZEWA
Wierzchołki drzew ścięte przez
skrzydła tupolewa i połamane
gałęzie. Miejsce katastrofy wy-
gląda przerażająco

OCALAŁY FRAGMENT SKRZYDŁA Jeden


postrzępiony płat. Tyle tylko zostało ze skrzydeł

UDERZENIE MUSIAŁO BYĆ POTĘŻNE O wielkiej


sile, z jaką samolot uderzył o ziemię, świadczy to,
na ile kawałków się rozpadł. Są ich tysiące...
8 Fakt NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU
Przerażająca katastrofa pod Smoleńskiem. Rozdzierający ból połączył wszyst

Miałem polecieć
tym samolotem
Wstrząsająca relacja naszego reportera z miejsca tragedii

T
en dzień zaczął się dla zobaczyliśmy – jakiś metr nad pasem sażerów z maszyny. Nikt na miejscu się msza święta. Nikt nie przewidział, lepiej widać było miejsce, gdzie do-
mnie wcześnie. By o 5 startowym – rosyjski samolot wojsko- nic nie wiedział, te informacje docie- że w intencji ofiar katastrofy. Nie szło do tragedii. Największe wrażenie
rano być na lotnisku, wy, który miał przechylone skrzydło. rały do nas od znajomych z Polski. mam potwierdzenia, kto zginął”. Któ- zrobiły na mnie wojskowe ciężarów-
musiałem wstać o 3. Raptem poderwał się, jakby chciał po- Rozdzwoniły się telefony, od rodzi- ryś z duchownych odmówił 10-minu- ki, które wwoziły trumny pokryte
Z dziećmi pożegnałem nowić próbę lądowania. ny, przyjaciół, którzy pytali, czy tową modlitwę „za tych, którzy obec- czerwonym suknem. Nawet zastana-
się już w piątek wieczo- nam się nic nie stało. Także moja nie cierpią”. wiałem się, skąd Rosjanie w tak krót-
rem. Wychodząc z domu, zostawi- Żona pyta, czy ja żyję żona wysłała do mnie sms-a. kim czasie tyle ich wzięli. Po chwili
łem rodzinę pogrążoną w śnie. O 7 rano byliśmy już na miejscu. „Na pewno żyjesz?” – spytała. Chwi- Nikt w to nie wierzy widać było, jak ratownicy wynosili
Do piątku byłem przekonany, że Mam taki zwyczaj, że jak wyląduję, lę po tym zadzwoniła do mnie moja Ks. harcmistrz Dariusz Stańczyk, już trumny ze zwłokami. Były cięż-
lecę z prezydentem, planowałem wysyłam SMS-a do żony. Ona pa- szefowa. Zapłakanym głosem powie- duszpasterz młodzieży z Wilna, po- kie, każdą nieśli w kilka osób. Wte-
zrobić z nim wywiad. W piątek też nicznie boi się latać i drży, gdy po- wiedział: „Miałem łaskę odprawić ró-
działa tylko, że cieszy się, że żyję. Po- dy do mnie dotarło, co się stało...
dzwoniłem do sekretarki Marii Ka- dróżuję samolotem. Napisałem jej, żaniec święty przy trumnie Ojca Świę- Na miejsce wjeżdżały kolejne cię-
czyńskiej, Izy Tomaszewskiej. Chcia- że tu jest zimno, a ja nie zabrałem tego. Można powiedzieć, że to, co dziś żarówki, ciężki sprzęt, maszerowały
łem porozmawiać z pierwszą damą, czapki. Nie odpisała, pewnie spała.
Jerzy Kubrak odczuwałem, to podobne przeżycie”. kolumny wojska. Żołnierze postawili
podsumować prezydenturę, spytać, Gdy wsiadaliśmy do podstawione- Ludzie wciąż nie dowierzali. Po- namioty. Rosjanie zorganizowali ma-
komentator Faktu
czy jej mąż wystartuje w wyborach. go autobusu, którym mieliśmy je- cieszali się, że pomylono samoloty. łe centrum prasowe dla dziennika-
Dostałem zapewnienie, że do wywia- chać do Katynia, zobaczyłem limuzy- Że ktoś przeżył. Ale tuż przed dzie- rzy, którzy zostali na lotnisku. Tu
du dojdzie po wizycie w Katyniu. Mia- ny z biało-czerwonymi flagami. Cze- woli do mnie wszystko zaczęło docie- siątą było już wiadomo: wszyscy można było na chwilę usiąść, napić
łem oddzwonić w poniedziałek... kały na prezydencką delegację. Doje- rać: stała się wielka tragedia. zginęli. – Ta ziemia zabiera zawsze się kawy. Ogromne wrażenie zrobiła
W piątek dowiedziałem się także, chaliśmy do Katynia. Panował spo- Po chwili gruchnęła kolejna infor- najlepszych Polaków – mówił zszo- na mnie jedna rzecz: jedna z rosyj-
że będę leciał Jakiem. Okazało się, że kój. Rosjanie rozlewali grochówkę macja: wszyscy zginęli. Nogi się pode kowany poseł PiS Marek Suski. skich telewizji opublikowała listę
delegacja prezydencka będzie tak du- z kotłów. Ludzie spacerowali, robili mną ugięły. Nie wiedziałem, co robić W końcu słychać hymn Polski ofiar. Na czarnym tle przesuwały się
ża, że dziennikarze polecą inną ma- zdjęcia. Był nastrój powagi i skupie- – klęknąć, czy zbierać materiały. Ktoś – rozpoczęła się msza święta w inten- przez kilka minut napisane cyrylicą
szyną. A Bóg nade mną czuwał... nia. Rodziny pomordowanych ofice- zaczął płakać. Ludzie zaczęli się że- cji ofiar. Ludzie płakali i głęboko się nazwiska. To było przygnębiające.
Gdy siedziałem już w jaku-40 rów układały między pokrytymi gnać, blada jak ściana posłanka PiS Jo- modlili. Po mszy musiałem podjąć de- Dowiedziałem się, że w hotelu,
okazało się, że z samolotem coś rdzą tabliczkami świeże kwiaty. lanta Szczypińska rozmawiała z kimś cyzję, czy wracać do Polski, czy zostać w którym Rosjanie zorganizowali
jest nie tak. Przesadzono nas Około godz. 9.40, gruchnęła wia- przez telefon. Nagle zniknęła w tłu- na miejscu. To nam jednak odradza- centrum prasowe, naprzeciwko bra-
do drugiej maszyny i polecieliśmy domość: spadł samolot z prezyden- mie. Przyjechała tu pociągiem... no, tłumacząc, że nie będziemy mieli my lotniska, prezydent z żoną mieli
do Smoleńska. Lot przebiegł spokoj- tem! Nie mogłem w to uwierzyć. Chciałem być na cmentarzu, a jed- gdzie się przespać, jak wrócić, bo z te- zjeść obiad z rodzinami katyńskimi.
nie, tuż przed lądowaniem przebili- Pomyślałem, że to na pewno jakaś nocześnie coś gnało mnie, by poje- go lotniska nie startują samoloty pa- Zapadł wieczór. Nad lotniskiem
śmy się przez gęste chmury, ale lotni- drobna usterka, a tu robi się z tego chać na miejsce tragedii. sażerskie. Zdecydowałem się zostać, żołnierze wystrzeliwują race. To
sko spowiła gęsta mgła. Niewiele było wielkie wydarzenie. Dowiedziałem Jan Pospieszalski, który na miejscu nie mogłem zrobić inaczej. przejmujący symbol – nad Las Katyń-
widać. To wojskowe lotnisko jest się, że trwa akcja ratunkowa i rosyj- prowadził transmisję telewizyjną, po- Przeszedłem na inną część lotni- ski opadają tylko gasnące w powie-
na pustkowiu, bez terminala. Nagle skie służby starają się wyciągnąć pa- wiedział przez głośniki: „Tu odbędzie ska, gdzie byli inni dziennikarze. Stąd trzu, drobne iskierki...

Nieopisana rozpacz brata


J arosław Kaczyński przyleciał
na miejsce tragedii wieczo-
lotu. Zapalił znicz, położył wią-
zankę kwiatów i uklęknął.
straszliwej katastrofy. W oczach
Kaczyńskiego widać było łzy.
w milczeniu stali jego najbliżsi
współpracownicy. Zapadła ci-
ścił miejsce tragedii. Jak podały
potem rosyjskie media, Jaro-
rem. Milcząc, wszedł między Przez chwilę modlił się za brata, Rozdzierającego bólu nie dało sza. W końcu brat prezydenta sław Kaczyński zidentyfikował
zgliszcza prezydenckiego samo- bratową, wszystkie ofiary tej się ukryć. Wokół prezesa PiS wstał i wolnym krokiem opu- zwłoki swojego brata.

BRAT PREZYDENTA NA MIEJSCU


TRAGEDII Jarosław Kaczyński
zapalił znicz i modlił się w miejscu,
gdzie zginął jego brat Lech
WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 Fakt 9
kich. Polaków i Rosjan. Jednocząc ich w gorącej modlitwie za dusze zmarłych

TRAGEDIA POŁĄCZYŁA WSZYSTKICH


Rosyjski premier serdecznie objął Donalda
Tuska, gdy ten wstał z klęczek po modli-
twie w intencji ofiar katastrofy

MODLITWA ZA DUSZE ZMARŁYCH Ro-


syjski premier Władimir Putin i prezydent
Dmitrij Miedwiediew zgodnie z prawosław-
nym obyczajem zapalili świeczki

NA MIEJSCU TRAGEDII Premier Putin


osobiście zaprowadził Donalda Tuska do
lasu, gdzie rozbił się prezydencki samolot.
Obaj szli w milczeniu...

Premier Donald Tusk w Smoleńsku

Wielki żal i łzy


N
aszego premiera na dlić. Putin przeżegnał się, nęło 96 osób, wśród nich także sze wyrazy współczucia całej Pol- zarezerwowała hotele dla rodzin
miejsce katastrofy za- po czym serdecznie objął szefa prezydent Polski, pan Lech Ka- sce i wszystkim Polakom. Modli- polskich ofiar i ekip śledczych,
prowadził osobiście naszego rządu. czyński. To oczywiście tragedia my się razem z wami. a także specjalne stanowiska,
Władimir Putin (58 l.). Rosyjski premier poprosił pol- Polski i narodu polskiego, lecz Po złożeniu kwiatów i orędziu gdzie będą przeprowadzane iden-
Obaj premierzy stanęli obok sie- ską telewizję o umożliwienie mu jest to także i nasza tragedia rosyjski premier wraz z Donal- tyfikacje zwłok.
bie i w ciszy patrzyli na wystają- wygłoszenia do Polaków orędzia. – mówił do Polaków przejęty dem Tuskiem poprzez specjalne Donald Tusk nie chciał się już
ce z błota szczątki prezydenc- W polowych warunkach w smo- Władimir Putin. – Odczuwamy telełącza zaczęli odbierać mel- wypowiadać. – To nie miejsce ani
kiego samolotu. Położyli wią- leńskim lesie zostało ono nagrane wielki ból razem z wami, przeży- dunki od wszystkich rosyjskich czas – tłumaczyli jego współpra-
zanki kwiatów na poszarpanym i natychmiast wyemitowane. wamy to tak samo jak wy. służb zaangażowanych w śledz- cownicy, prosząc dziennikarzy
kawałku blachy, a Donald Tusk – Miała miejsce okropna trage- W imieniu rządu Federacji Ro- two. Po kolei szefowie zespołów o zachowanie powagi należnej
(53 l.) uklęknął i zaczął się mo- dia. W katastrofie lotniczej zgi- syjskiej pragnę złożyć najszczer- zdawali relację. Strona rosyjska tym tragicznym chwilom.
10 Fakt NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU

Piloci do końca mieli nadzieję, że uda im się bezpiecznie posadzić samolot na pasie

TUPOLEW
ZAWADZIŁ
SKRZYDŁEM O
DRZEWO Jak po-
dają świadkowie,
ostatnie podejście
do lądowania za-
kończyło się tra-
gicznie. Maszyna
spadła kilkaset
metrów od pasa
i rozpadła się na
części

Tak doszło do
ARTUR KOWALCZYK pogody i słabej widoczności pilo-
ci podjęli jednak pierwszą próbę
do lądowania – mówi generał
Aleksandr Aloszyn, szef sztabu
towego. Naoczni świadkowie
mówią, że pilot za wszelką ce-
Siergieja Szojgu samolot zbo-
czył z kursu o 150 metrów

G
odzina 4 rano, pierwsi lądowania. rosyjskich sił powietrznych. – nę starał się wzbić maszynę do i jeszcze w powietrzu kilometr
politycy i goście zapro- Szefostwo lotów poleciło załodze góry. Na to mogło być jednak przed lądowiskiem zaczął się
szeni na pokład samolo- Przerwijcie lądowanie! wyrównanie i przerwanie podej- za późno, maszyna miała zbyt rozpadać. Jak było rzeczywi-
tu przez prezydenta Le- Niestety, gęsta mgła nad lotni- ścia. Kiedy załoga nie wykonała małą prędkość. Tupolew lewym ście, ustali śledztwo. Wojciech
cha Kaczyńskiego pojawiają się skiem uniemożliwiła bezpieczne polecenia, kilkakrotnie wydało skrzydłem zahaczył o drzewa Łuczak, ekspert ds. lotnictwa,
na lotnisku w Warszawie. posadzenie maszyny na pasie. Za- komendę, żeby maszyna udała i runął na ziemię. Maszyna roz- stwierdził, że wątpi w usterkę
Wszystko idzie zgodnie z pla- łoga rządowej „tutki” próbowała się na lotnisko zapasowe. Załoga, padła się na kilkaset części. samolotu. – Jest mi szalenie
nem wizyty, oprócz sekretarki lądować ponownie. niestety, nie przerwała zniżania. Wybuchło paliwo lotnicze, do- ciężko mówić o całej sytuacji,
prezydenta Zofii Kruszyńskiej ponieważ w katastrofie zginęło
wszyscy wchodzą na pokład tu- OSTATNI przynajmniej 10 moich przyja-
polewa. Dokładnie o godzinie LOT TU-154 ciół, jednak samolot doleciał
7.23 dwudziestoletni prezydenc- Z Warszawy na miejsce bez usterek tech-
ki tupolew Tu-154 M odrywa się do Smoleń- nicznych. Latałem tym samolo-
od pasa warszawskiego lotniska ska jest oko- tem i nie można się do niego
Okęcie. Według rosyjskich służb ło 1 tys km. przyczepić, był po remoncie,
wojskowych, bialoruscy kontro- To dla rządo- mógł swobodnie latać do 2018
lerzy lotów przekazali polskim wej maszyny, r. – powiedział ekspert. – Samo-
lotnikom komunikat o złej po- lot doleciał do Smoleńska, a to
która leci na
godzie w Smoleńsku. znaczy, że praprzyczyną trage-
wysokosci
– Białoruscy dyspozytorzy wy- dii były warunki pogodowe
syłali informację o trudnych wa- 10 km, nie- – dodał Łuczak.
runkach załodze Tu-154, jednak wiele ponad
polscy piloci postanowili lądować godzinę lotu Nikt nie ocalał
– oświadczył przedstawiciel bia- Niestety, po ugaszeniu wraku
łoruskich sił powietrznych. – Podejście do lądowania zało- Katastrofa szło do potężnego pożaru. Na rządowej maszyny na pomoc
ga wykonywała regulaminowo do Była godzina 8.56 czasu pol- miejsce z pomocą ruszyły wozy komukolwiek było już za póż-
Nieudane podejście wysokości 100 metrów i odległo- skiego. Samolot z najważniej- lotniskowej straży pożarnej, no. Ratownikom udało się odna-
Lotniska zastępcze w Mińsku ści 2 kilometrów. W odległości szymi osobami polskiej sceny potem dołączyły do nich jed- leźć tylko dwie czarne skrzynki.
i Moskwie miały być gotowe na 1,5 kilometra szefostwo lotów zo- politycznej, z prezydentem Le- nostki z pobliskiego Smoleń- Odczytanie z nich danych po-
przyjęcie polskiego samolotu. Po baczyło, że samolot zbyt szybko chem Kaczyńskim, runął ok. ska. Według rosyjskiego mini- zwoli na ustalenie wszystkich
ok. godzinnym locie, mimo złej i pod wielkim kątem podchodzi 400 metrów od progu pasa star- stra do spraw nadzwyczajnych przyczyn tej tragedii.
WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 Fakt 11
smoleńskiego lotniska. Niestety, ich wysiłki zakończyły się niepowodzeniem

KONFERENCJE W CZASIE LOTU Prezydent Lech Kaczyński często organizował kon-


ferencje prasowe na pokładzie samolotu. Rozmawiał w powietrzu z dziennikarzami

Prezydencka „tutka”
Rządowy samolot, który ZSRR, Bułgarii, Węgier, donosiły o licznych awa-
rozbił się pod Smoleń- Rumuni i Syrii. W 1996 riach. Ostatnio rządowy
skiem, to Tupolew 154. zostały wycofane przez tupolew miał kłopoty w
Maszyna z 1990 roku PLL Lot. Dwie maszyny styczniu, kiedy nie mógł
przeszła w lutym gene- pozostały jednak na wy- wylecieć z Haiti, bo nie
ralny remont. Zdaniem posażeniu 36. Pułku Lot- działał jak należy układ
specjalistów, jej stan był nictwa Transportowego sterowania. Zdaniem spe-
bez zarzutu. jako samoloty do przewo- cjalistów samolot lecący
Tupolewami do niedawna zu władz państwowych. do Smoleńska był jednak
latały linie krajów byłego W ostatnich latach media sprawny.

tragedii
GODZ. 7.23
Wylot z Warszawy
GODZ. 8.30
Nieudane pierwsze
TU- 154 M To samolot średniego zasięgu. Ma trzy potężne silniki, które pozwalają mu
osiągać prędkość ponad 900 km/h. Polski rząd miał do dyspozycji dwie takie maszyny

SALONKA
DLA VIP-ów
Przedstawi-
ciele najwyż-
szych władz
lądowanie mieli na po-
kładzie do
dyspozycji
dwie luksuso-
we salonki.
Zainstalowa-
no w nich
duże, wygod-
ne siedzenia
i funkcjonal-
ne stoliki

ZAUFANA
ZAŁOGA
Oprócz kapi-
GODZ. 8.56 tana i drugie-
Katastrofa go pilota
w skład zało-
gi wchodzi też
mechanik
Dwa razy podchodził do lądowania i nawigator.
Mechanik od-
Wojskowe lotnisko, na któ- metry od miasta. Po ok. go- doszło do tragedii. Samolot powiada za
rym miał wylądować samo- dzinnym locie, załoga rządo- runął ok. 300–400 m od pro- stan technicz-
lot z prezydentem Lechem wej „tutki” próbowała lądować gu pasa startowego. W 143. ny i pracę sil-
Kaczyńskim na pokładzie, 2 razy. Za pierwszym podej- minucie lotu miała zawadzić ników w cza-
nosi nazwę Siewiernyj Smo- ściem samolot nie trafił w pas. lewym skrzydłem o jedno z
sie lotu, nawi-
leńsk, czyli Północny Smo- Załoga szybko poderwała ma- drzew. Była godzina 8.56 cza-
gator za kurs
leńsk. Znajduje się 2 kilo- szynę. Za drugim podejściem su polskiego.
i łączność
12 Fakt NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU
Choć zginęła część elity politycznej, Polska nie znajduje się w kryzysie.

Państwo działa norm


ANITA SOBCZAK Kiedy będą wybory
prezydenckie?
Czy ogłoszone zostaną
wybory parlamentarne?
dopodobne jest natomiast, choć
pojawia się taki pomysł, by w
niężnej, która czuwa nad bez-
pieczeństwem naszych pienię-

C
zy mamy do czynienia z Marszałek Sejmu, choć wy- W katastrofie zginęło 15 po- obliczu śmierci parlamentarzy- dzy. Rada już zapowiedziała,
bezprecedensowym kry- konuje obowiązki prezydenta, słów i 3 senatorów. Kto ich za- stów odbyły się również przy- że w poniedziałek ze swego
zysem państwa polskie- w ciągu 14 dni od śmierci gło- stąpi? Posłów zastąpią osoby, spieszone wybory do Sejmu. grona wybierze nowego, tym-
go? wy państwa musi ogłosić przy- które jako kolejne znajdują się czasowego szefa.
Mimo gigantycznej straty spieszone wybory prezydenc- na partyjnych listach wybor- Kto będzie kierować NBP?
wśród elity politycznej oraz do- kie. Te z kolei muszą się odbyć czych. Natomiast żeby wybrać Po śmierci prezesa Narodo- Kto dowodzi teraz
wództwa Wojska Polskiego, w ciągu kolejnych 60 dni. nowych senatorów, pełniący wego Banku Polskiego jego naszą armią?
państwo polskie działa. Konsty- Oznacza to, że Komorowski Wojsko Polskie, choć rów-
tucja zapewnia bowiem cią- musi zarządzić wybory najpóź- nież zostało dotknięte ogrom-
BĄDŹMY W TYCH
głość władzy i dokładnie okre- niej 24 kwietnia, samo głoso- ną tragedią, cały czas normal-
śla, jakie są procedury w tak wanie powinno się odbyć naj- DNIACH RAZEM nie funkcjonuje. Funkcję do-
wyjątkowej sytuacji. później w niedzielę 20 czerw- W obliczu narodowe- wódców WP, którzy byli w pre-
– Mimo tragedii, jaka spo- ca, a ewentualna II tura głoso- go dramatu jesteśmy zydenckim samolocie, pełnią
tkała Polskę, nasze państwo wania dwa tygodnie później. razem - mówił mar- ich zastępcy – do czasu miano-
nie pozostaje w kryzysie – tłu- Zatem w ciągu dwóch i pół szałek Komorowski wania nowych przez prezy-
maczy Faktowi dr Ryszard Pio- miesiąca pójdziemy do urn. w orędziu. Dziś nie denta. Gen. Stanisław Koziej,
trowski, konstytucjonalista z Marszałek w orędziu, które ma podziału na lewi- były wiceminister obrony na-
Uniwersytetu Warszawskiego. wygłosił w sobotę wieczorem, cę i prawicę. Różnice rodowej, uspokaja. – To
poinformował, że zamierza nie mają znaczenia. ogromna tragedia, ale wojsko
Kto jest teraz ogłosić wybory po konsulta- Dziś jesteśmy razem, musi funkcjonować dalej. Sys-
głową państwa? cjach ze wszystkimi klubami stojąc wobec wielkie- tem dowodzenia wojskowego
Według ustawy zasadniczej w parlamentarnymi. Dokładną go dramatu. Łączymy jest tak zorganizowany i przy-
momencie śmierci prezydenta je- datę Bronisław Komorowski się w bólu z rodzina- gotowany do pełnienia swej
go obowiązki przejmuje marsza- ustali zapewne po zasięgnię- mi ofiar i w trosce roli, aby mógł funkcjonować
łek Sejmu. Czyli Bronisław Komo- ciu opinii Państwowej Komisji o dalsze losy osiero- nawet w najbardziej drama-
rowski od soboty jest faktyczną Wyborczej, bo wybory trzeba conej przez nich oj- tycznych, wojennych okolicz-
głową polskiego państwa. Ma przecież przygotować – przy- czyzny. nościach. Poradzi sobie więc
wszystkie uprawnienia prezyden- puszcza Piotrowski. także w tym dramacie – za-
Wszyscy zginęli, peł-
ta, poza jednym – nie może roz- Zrządzeniem losu osoba, pewnia generał.
która będzie wykonywała obo-
niąc służbę publiczną
wiązać Sejmu. Do jego dyspozycji
jest wszystko to, co ma umożliwić wiązki prezydenta, jest też fa- na rzecz dobra wspól- Co z IPN i urzędem
wykonywanie obowiązków prezy- worytem w sondażach prezy- nego, jakim jest Polska Rzecznika Praw
denta, łącznie z kancelarią. Teore- denckich. Bronisław Komo- Obywatelskich?
tycznie oznacza to, że marszałek rowski zgodnie z prawem mo- Rzecznik Praw Obywatel-
Komorowski mógłby się nawet że jednak bez przeszkód kan- funkcję prezydenta Bronisław obowiązki przejął już jeden z skich nie ma zastępcy. Nikt
przeprowadzić do Pałacu Prezy- dydować na ten urząd z ramie- Komorowski musi ogłosić wy- jego zastępców. Prezes NBP więc nie może teraz przejąć
denckiego. nia Platformy Obywatelskiej. bory uzupełniające. Mało praw- szefuje też Radzie Polityki Pie- obowiązków Janusza Kocha-

JAROSŁAW KACZYŃSKI JEDZIE DO MAMY


Złe wieści zastały prezesa PiS w domu. Zaraz po tym
wsiadł do auta i pojechał prosto do leżącej w szpitalu
mamy, z którą obaj bracia byli bardzo związani
WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 Fakt 13
Państwo musi funkcjonować i będzie funkcjonować – mówił premier

alnie
WSPÓŁCZUJĘ RODZINOM
Takiego dramatu współcze-
sny świat nie widział. Zginę-
li nasi przyjaciele i znajomi.
Ale największą tragedią jest
to, co przeżywają najbliżsi,
rodziny tych, którzy zginęli
– mówił premier Tusk
nowskiego. Nie jest to jednak sy-
tuacja zagrażająca państwu, po-
nieważ RPO nie ma żadnych
uprawnień władczych.
Podobnie ma się kwestia szefa
Instytutu Pamięci Narodowej.
Nikt nie może przejąć obowiąz-
ków Janusza Kurtyki. O obsadzie
funkcji szefa Instytutu Pamięci
Narodowej i Rzecznika Praw Oby-
watelskich, którzy zginęli w kata-
strofie, decyduje Sejm. Dobry
obyczaj nakazywałby, aby parla-
ment zrobił to dopiero po uzu-
pełnieniu składu Sejmu.

Co teraz robi rząd?


Premier Donald Tusk natych-
miast po tym, jak dowiedział się
o tragedii nad Smoleńskiem,
zwołał nadzwyczajne posiedze-
nie rządu. Po nim ogłosił, że dziś
o godz. 12 w całej Polsce zarzą-
dza dwie minuty ciszy. Zapewnił
też, że wszystkie podległe mu
urzędy i urzędnicy będą pracowa-
li 24 godziny na dobę, aby konse-
kwencje tej tragedii dla rodzin,
dla najbliższych były najmniej-
sze z możliwych.

Państwo będzie
funkcjonować
– Wiem, że tym nie ugasimy ni-
czyjego bólu. Sam czuję go wyjąt-
kowo mocno. Ale państwo pol-
skie musi funkcjonować i będzie
funkcjonować – dodał stanowczo
premier Tusk.

Jarosław Kaczyński
pojechał do mamy
Na wieść o tej tragedii Jarosław Ka-
czyński (61 l.) pojechał od razu
do szpitala przy ulicy Szaserów,
gdzie od kilku tygodni leży jego
chora mama Jadwiga Kaczyńska.
Prezes PiS spędził tam ponad go-
dzinę. Potem poleciał do Smoleń-
ska na miejsce katastrofy prezy-
denckiego samolotu. Wieczorem
Jarosław Kaczyński zidentyfikował
ciała swojego brata prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego oraz swojej bra-
towej, małżonki prezydenta Marii
Kaczyńskiej. RAF, AS
14 Fakt NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU
Dla Polaków prezydent, dla mnie wyjątkowy rozmówca, który zawsze prz

LECH I MARIA KACZYŃSCY byli bardzo zgodnym, kochającym PIERWSZA PARA Z PSEM TYTUSEM – Tytus miał charakter i własne zdanie – opowiadała Maria Kaczyńska.
się i wspierającym małżeństwem. Lubili być razem Po przeprowadzce do pałacu Tytus szczekał na oficerów BOR-u i gryzł ich w cholewy

Komentator Faktu Łukasz Warzecha osobiście znał Prezydenta. Oto jego wspomnienie

Tak zapamiętałem Prezydenta


D
ziennikarze miewają ten dyskutować, a czasem spierać, choć ska europejskich przywódców – wość za ich dawne dokonania. Nigdy herbatę (dbając o to, żeby gość dostał
przywilej, że widzą w nie- poglądy na politykę karną mieliśmy z równą łatwością władców ich nie deprecjonował z powodu póź- cukier jako pierwszy), jak śmieje się,
oficjalnych okoliczno- zbieżne. Różniły mnie z Prezydentem z XVII wieku, co prezydentów i pre- niejszych sporów. Nie był „mały”, czy- opowiadając zabawne anegdoty, jak
ściach osoby znane więk- zapatrywania na gospodarkę, w ja- mierów z okresu powojennego. Z po- li małostkowy. Przeciwnie – jak do- siada na fotelu, zdejmuje krawat,
szości z pierwszych stron gazet. To kiejś części na funkcjonowanie błażaniem opowiadał o jednym ze wodzą niektóre jego personalne wy- a potem wstaje i przechadza się po
zobowiązuje wobec Czytelników i kształt państwa. Nie zdarzyło się jed- znanych europejskich polityków, któ- bory w polityce, był wielkoduszny. pokoju, mówiąc. Pan Prezydent lubił
i każe opowiedzieć o tym, jacy byli nak nigdy, aby Lech Kaczyński trakto- ry sądził, że w XVII w. Polska była pod Jakim Go zapamiętam? Poza mówić, chodząc. Wyjaśniał, że tak le-
ludzie, których już nie ma. I któ- wał mnie z góry choćby z racji różni- rosyjskim panowaniem. „Widzi pan, wszystkimi obrazami z państwowych piej mu się myśli. W sobotę miał
rych będzie ogromnie brakować. cy wieku. Owszem, zdarzało się, że i to jest przedstawiciel europejskiej uroczystości i wystąpieniami, wygła- w Katyniu powiedzieć znaczące sło-
Miałem to szczęście i zaszczyt, że mówił: „Pan jest młody, więc pewnie elity” – powiedział. Przekonałem się, szanymi prawie zawsze z głowy, bez wa. Nie było mu to dane.
w ostatnim czasie dane mi było roz- pan nie pamięta…” – i tu wymieniał że Prezydent pod względem erudycji kartki, będę pamiętał Pana Prezyden- Do widzenia, Panie Prezydencie.
mawiać wiele razy z Prezydentem Le- jakiś fakt, którego pamiętać z własne- mocno tę elitę przerastał. Mógł swoją ta, jak popija ze szklanki posłodzoną Dziękuję za wszystkie rozmowy.
chem Kaczyńskim. To były rozmowy wiedzą onieśmielać, ale był tak cie-
o jego urzędowaniu jako głowy pań- płym człowiekiem, że onieśmielenia
stwa, ale też – jak to bywało z Panem
Łukasz Warzecha się przy nim nie odczuwało.
Prezydentem – o wielu innych spra- publicysta Faktu Był mocno zakorzeniony w naszej
wach. Pan Prezydent bowiem lubił kulturze i historii, był człowiekiem
dygresje. W tym samym czasie z mocnymi korzeniami. Czuł Polskę
w szpitalu leżała pani Jadwiga Ka- go doświadczenia nie mogłem, ale i Polska go obchodziła. Jednocześnie –
czyńska, z którą Lech Kaczyński był o którym zwykle wiedziałem. wbrew niechętnym opiniom – nie by-
silnie związany. A mimo to pozosta- Zwykle, ale nie zawsze, gdyż feno- ło w nim śladu zaciekłości. Przeciw-
wał spokojny i – wbrew temu, co menalna pamięć Lecha Kaczyńskie- nie – był otwarty na innych, a w sfe-
twierdzili niektórzy – nie był załama- go, jego erudycja i ogromna wiedza rze obyczajowej trudno jego poglądy
ny ani oderwany od rzeczywistości. zawsze mnie zaskakiwały. Prezydent zaliczyć do ortodoksyjnych. Był kon-
Już samo to było godne podziwu. Ma- był prawnikiem wyspecjalizowanym serwatystą, ale też był daleki od potę-
ma Pana Prezydenta przewijała się w prawie pracy, lecz był też inteligen- piania tych, którzy mieli do życia in-
w tych rozmowach jako osoba, z któ- tem starej daty, czyli takim, który ne podejście. Krąg ludzi, o których
rą omawia się najróżniejsze sprawy, brak wiedzy o pewnych zagadnie- Prezydent mówił „moi znajomi”, nie
z przeszłości i teraźniejszości. niach, datach, postaciach uważał za ograniczał się do osób z podobnymi
Lecha Kaczyńskiego znałem od wstyd. Jednak jego wiedza wykracza- poglądami. To były nierzadko znajo-
wielu lat. Pierwszy wywiad z Nim zro- ła daleko poza „jazdę obowiązkową”. mości jeszcze z czasów działalności
biłem jeszcze w listopadzie 2000 ro- Jeden z polityków, historyk, powie- w opozycji, której członkowie poszli
ku, gdy był ministrem sprawiedliwo- dział mi niedawno, że gdyby miał się przecież różnymi drogami. Lech Ka-
ści. Od tego czasu rozmawialiśmy zetrzeć z Lechem Kaczyńskim w de- czyński mówił też dobrze o ludziach,
wiele razy. Wiedziałem, że czytał to, bacie o historii, zapewne by przegrał. z którymi potem poróżniła go polity-
co pisałem i zdarzało się nam o tym Prezydent potrafił wymieniać nazwi- ka. Zawsze oddawał im sprawiedli-

WAKACJE W JURACIE razem z córką Martą i ukochaną wnuczką MARIA KACZYŃSKA zawsze wspiera- RODZINA W KOMPLECIE pierwsza para z córką i wnuczką. Właśnie
Ewą podczas urlopu w prezydenckim ośrodku nad morzem ła męża w pracy i dbała o niego takie chwile Lecha i Marię Kaczyńskich cieszyły najbardziej
WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 Fakt 15
echadzał się, mówiąc – tak o Lechu Kaczyńskim pisze Łukasz Warzecha
PREZYDENCKA PARA
najchętniej odpoczywała nad
morzem w ośrodku w Juracie

PAŃSTWO KACZYŃSCY modlą się w Wadowicach podczas ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA Państwo WNUCZKA EWUNIA była oczkiem w głowie dziadka i babci. Prezydent
mszy w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II Kaczyńscy sami przygotowywali święta pozwalał wnusi na wszystko i uwielbiał się z nią bawić

STAN NARODZINY
WOJENNY CÓRKI
To zdjęcie To zdjęcie
wykonano z 1980 r. z uro-
w czerwcu dzoną właśnie
1982 r. Przyszły jedyną córką
prezydent był państwa
wtedy interno- Kaczyńskich
wany w Strze- – Martą. Maria
bielinku koło Kaczyńska
Wejherowa. Zo- wielokrotnie
stał zatrzyma- opowiadała
ny 13 grudnia o tym, że
1981 r. Jego in- zawsze pozwa-
ternowanie za- lali córce na
kończyło się wiele, dawali
w październiku jej dużo wolno-
1982 r. Na zdję- ści, byli wyro-
ciu z dwuletnią zumiali dla jej
wówczas córką wybryków
Martą i wspierali ją
16 Fakt NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU

Oto Polacy, którzy całym życiem służyli naszej ukochanej Ojczyźnie.

Polska ich nie zapom Lech gen. Andrzej Krystyna gen. Tadeusz
Błasik †48 l. Bochenek †57 l. Buk †50 l.
Kaczyński dowódca Sił wicemarszałek Sejmu dowódca Wojsk Lądowych
† 61 l. Powietrznych
Absolwent Szkoły Orląt w Dęblinie z Jako dziennikarka zasłynęła Wsłużbie od 1984 r.–dowo-
prezydent RP 1985 r.Studiował również za granicą. stworzeniem Dyktanda,największej dził plutonem czołgów.Ab-
Od kwietnia 2007 r.dowódca w kraju imprezy promującej język solwent studium dowodze-
polskich Sił Powietrznych. polski.Polityk od 2004 r. nia wUSA.
Najwyższe funkcje pań-
stwowe sprawował od Leszek Grzegorz Franciszek
prawie 20 lat.Wlatach Deptuła Dolniak †50 l. Gągor †59 l.
1992–1995 prezes NIK, poseł na Sejm RP poseł na sejm RP szef Sztabu Generalnego
minister sprawiedliwości
wrządzie Jerzego Buzka Był weterynarzem ipolitykiem PSL. W Sejmie od 2001 r.Później był m.in. Czołgista.Studiował na Na-
wlatach 2000–2001,pre- Sprawował m.in.funkcję marszałka szefem sztabu wyborczego Platfor- rodowym Uniwersytecie
województwa podkarpackiego.Miał my Obywatelskiej do Parlamentu Eu- Obrony wWaszyngtonie.
zydent Warszawy wla-
żonę idwóch dorosłych synów. ropejskiego.Miał żonę icórkę. Miał dwoje dzieci.
tach 2002–2005.Współ-
założyciel PiS ijej pierw- Grażyna gen. bryg. Kazimierz Przemysław
szy prezes,senatorIka- Gęsicka †59 l. Gilarski † 55 l. Gosiewski †46 l.
dencji oraz poseł na posłanka na Sejm RP dowódca Garnizonu poseł na Sejm RP
Warszawa
SejmIiIVkadencji.Zosta-
wił córkę idwójkę wnu- Była przewodniczącą Klubu Parla- Wsłużbie od 1978 r.Od czterech lat Wicepremier wrządzie Jaro-
ków. mentarnego PiS. Uczestniczyła dowódca stołecznego garnizonu.Zo- sława Kaczyńskiego.Od 1984
wobradach Okrągłego Stołu wkomi- stawił żonę idwójkę dzieci. roku działał wNZS.Osierocił
sji ds.górnictwa. troje dzieci.

Maria Mariusz ks. prałat Roman Izabela Jaruga-


Handzlik †45 l. Indrzejczyk †79 l. -Nowacka †60 l.
Kaczyńska podsekretarz stanu kapelan prezydenta posłanka na Sejm RP

pierwsza dama Dyplomata odznaczony przez Sekre- Od 2005 kapelan prezydenta RP irek- Wicepremier wrządzie Marka
tarza Obrony USA Medalem za Wy- tor kaplic prezydenckich.Pełnił funk- Belki,wcześniej .Była mini-
bitną Służbę Publiczną.Od 2006 ro- cję wikariusza wparafiach wDrwale- strem ds.równouprawnienia.
Magister nauk ekonomicz- ku pracował wKancelarii Prezydenta. wie,Grodzisku Maz.iWarszawie. Miała męża idwie córki.
nych.Swojego przyszłego
męża poznała w1976 r.Dwa Ryszard Sebastian wiceadm. Andrzej
lata później pobrali się.Już Kaczorowski †91l. Karpiniuk †38 l. Karweta †52 l.
b. prezydent na poseł na Sejm RP dowódca Marynarki
jako polska pierwsza dama Wojennej
uchodźstwie
zajmowała się działalnością
charytatywną.Lubiana Ostatni prezydent,który reprezento- Prawnik,działacz Kongresu Liberal- Dowództwo pierwszego okrę-
wał niepodległą Polskę inie uznał no-Demokratycznego iPlatformy tu objął w1986 r.Dowodził
iszanowana. 9 listopada PRL.W1990 r.przekazał zLondynu Obywatelskiej.Był wiceprezydentem dywizjonem trałowców.Do-
2006 została matką insygnia prezydenckie. Kołobrzegu. wódca MW od 2007 r.
chrzestną pierwszego pol-
skiego samolotu myśliw- Janusz Stanisław Andrzej
Kochanowski †70 l. Komorowski †57 l. Kremer †49 l.
skiego typu F-16 Jastrząb.
Rzecznik Praw podsekretarz stanu w MON podsekretarz stanu
Zostawiła córkę idwójkę Obywatelskich w MSZ
wnuków.
Doktor nauk prawnych.Na stanowi- Z wykształcenia fizyk,z serca Od 1991 roku związany zMSZ,
sko wybrał go Sejm w2006 r.Wwol- dyplomata.Od 1991 roku w MSZ,był ostatnio jako wiceminister.
nej Polsce został konsulem general- m.in.ambasadorem w Hadze i Doktor prawa Uniwersytetu
nym naszego kraju wLondynie. Londynie.Był też wiceszefem MON. Jagiellońskiego.

Janusz Tomasz Aleksandra Natalli- Piotr Maciej


Kurtyka †50 l. Merta †45 l. -Świat †51 l. Nurowski †55 l. Płażyński †52 l.
prezes Instytutu Pamięci podsekretarz Stanu posłanka na Sejm RP szef PKOl prezes Stow.
Narodowej w MKiDN „Wspólnota Polska”

Historyk.Jeden zzałożycieli opozycyj- Jego wiedzę cenili ministro- Wiceszef PiS.W czasach studenckich Prezes Polskiego Komitetu Olimpij- Był marszałkiem Sejmu,jed-
nego Niezależnego Zrzeszenia Stu- wie izPiS,izPO.Przy zmia- działała w Niezależnym Zrzeszeniu skiego.Już wlatach 70.był aktywnie nym zzałożycieli Platformy
dentów na Uniwersytecie Jagielloń- nach rządów on pozostawał Studentów.W Sejmie przewodniczy- związany ze sportem. Obywatelskiej.Wopozycji
skim.Szefem IPN został w 2005 r. na stanowisku wiceministra ła Komisji Finansów Publicznych. aktywny od lat 70.

ks. bp Tadeusz gen. dyw. Andrzej Krzysztof Arkadiusz


Płoski †54 l. Włodzimierz Przewoźnik †47 l. Putra †53 l. Rybicki †57 l.
ordynariusz polowy WP Potasiński †54l. sekretarz ROPWiM wicemarszałek Senatu poseł na Sejm RP
dowódca Wojsk
Specjalnych RP
Gen.dywizji.Był wikariuszem wpara- W Radzie Ochrony Pamięci Walk iMę- Zasiadał w parlamencie od obale- Od 1976 r.współpracował
fii wMorągu.Jan PawełIImianował Doświadczenie zdobywał, czeństwa od 1992 r. To jemu zawdzię- nia komunizmu. Działał w „Solidar- zKOR.Zżoną założyli stowa-
go biskupem polowym WP.Opieko- dowodząc polskimi misjami czamy odbudowę Cmentarza Obroń- ności”, był jednym ze współzałoży- rzyszenie pomocy autystycz-
wał się harcerzami. za granicą –wSyrii iwIraku. ców Lwowa. cieli PiS. nym dzieciom.

Sławomir Władysław Aleksander Jerzy Jolanta


Skrzypek †47 l. Stasiak †44 l. Szczygło †47 l. Szmajdziński †58 l. Szymanek-
szef NBP szef Kancelarii szef BBN wicemarszałek Sejmu -Deresz †56 l.
Prezydenta posłanka na Sejm RP
Wlatach 80.działal wNZS. Wzór urzędnika iuczciwego Był ministrem obrony w rządzie Ja- Miał być kandydatem SLD wnadcho- Przez 6 lat była szefową kan-
Inżynier iekonomista.W2007 r.wy- człowieka.Pracował m.in. rosława Kaczyńskiego i szefem dzących wyborach prezydenckich.Ka- celarii prezydenta Kwaśniew-
brany przez Sejm na stanowisko sze- wNIK,był też ministrem Kancelarii Prezydenta Lecha Ka- rierę zaczął wPZPR.Po 1989 r.był mi- skiego.Pochodziła zrodziny
fa banku centralnego. spraw wewnętrznych. czyńskiego. nistrem obrony wrządach lewicy. prawniczej,była adwokatem

Anna Zbigniew Paweł Wiesław Janusz


Walentynowicz †81 l. Wassermann †61 l. Wypych †42 l. Woda †64 l. Zakrzeński †74 l.
legenda „Solidarności” poseł na Sejm RP sekretarz stanu poseł na Sejm RP polski aktor teatralny
i filmowy

Inwigilowało ją 100 tajniaków. Prokurator, polityk PiS.Był Od lat 80.był instruktorem Związku Działał wZSL,apotem wPSL.Od Grał m.in.w„Misiu”,„Nad
WStoczni Gdańskiej była suwnicową. bliskim współpracownikiem Harcerstwa Rzeczpospolitej. 1997 r.nieprzerwanie sprawował Niemnem”.Był członkiem ra-
To wjej obronie strajkowali robotnicy prezydenta,pełnił obowiązki Ostatnio doradzał prezydentowi.Zo- mandat poselski.Był m.in.człon- dy programowej Związku Pił-
wsierpniu 1980 r. prokuratora krajowego. stawił żonę idwoje dzieci. kiem Trybunału Stanu. sudczyków.
WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 Fakt 17
Zginęli w tragicznej katastrofie, pełniąc zaszczytną służbę dla kraju

ni. Cześć ich pamięci!


Joanna Agacka- abp. Miron Czesław Katarzyna Stanisław
-Indecka †37 l. Chodakowski †53 l. Cywiński †84 l. Doraczyńska †32 l. Zając † 61 l.
prezes Naczelnej prawosławny kombatant pracownik Kancelarii senator RP
Rady Adwokackiej ordynariusz WP Prezydenta
Sędzia,potem praktykował
Ekspert prawa karnego.Wlatach Generał brygady.W1972 r.wstąpił do Żołnierz Armii Krajowej,ppłk Na początku pracowała jako adwokat.Absolwent UJ.
1992–1993 pracowała wkancelariach prawosławnego seminarium wWar- WP,prezes Zarządu Główne- wbiurze prasowym Prawa i Wparlamencie od 2005 r.,re-
adwokackich wUSA iWielkiej Bryta- szawie.Na stopień generała brygady go Światowego Związku Żoł- Sprawiedliwości.Ostatnio prezentuje Prawo iSprawie-
nii.Od 2004 roku prezes NRA. awansowany w1998 r. nierzy AK. wKancelarii Prezydenta. dliwość.

ppłk Jarosław st. chor. ks. Bronisław por. Paweł Andrzej


Florczak Artur Francuz Gostomski Janeczek Sariusz-Skąpski
oficer BOR oficer BOR proboszcz kościoła oficer BOR prezes Federacji Rodzin
w Londynie Katyńskich
Kapelan Stowarzyszenia Pol-
skich Kombatantów wWiel-
kiej Brytanii.Proboszcz
parafii św.Andrzeja Boboli

ks. Józef Mariusz Stanisław chor. Paweł Janina


Joniec Kazana †50 l. Komornicki †86 l. Krajewski Fetlińska †58 l.
prezes Stowarzyszenia dyr. protokołu generał brygady oficer BOR senator RP
Parafiada dyplomatycznego MSZ

Pijar.Wspaniały duszpasterz iwy- Karierę wMSZ rozpoczął w1988 r.To WArmii Krajowej znany pod Dyplomowana pielęgniarka,
chowawca.Twórca ruchu parafiado- on wprowadzał najważniejszych za- pseudonimem Nałęcz. miała tytuł doktora pielę-
wego –czyli zawodów sportowych granicznych gości na spotkania zpre- Uczestnik powstania war- gniarstwa.Do Senatu trafiła
dla młodzieży przy parafiach. zydentem ipremierem. szawskiego. w2005 r.zlist PiS.

ks. Zdzisław Janusz ks. Andrzej gen. broni Edward


Król †75 l. Krupski † 59 l. Kwaśnik Bronisław Wojtas †55 l.
kapelan Warszawskiej kierownik Urzędu do kapelan Federacji Rodzin Kwiatkowski †60 l. poseł na Sejm RP
Rodziny Katyńskiej spraw Kombatantów Katyńskich dowódca operacyjny Sił
i Osób Represjonowanych Zbrojnych RP
Infułat,postulator procesu beatyfi- Ekonomista idziałacz PSL.
kacyjnego ks.Jerzego Popiełuszki. Historyk,działacz opozycji demokra- Wwojsku od 1973 r. Dowodził Był marszałkiem wojewódz-
Współpracownik prymasów Stefana tycznej.Ofiara represji ze strony polskimi misjami ikontygen- twa lubelskiego.Miał żonę
Wyszyńskiego iJózefa Glempa. Służby Bezpieczeństwa. tami za granicą. idwie córki.

Wojciech Wojciech Stefan kpt. Dariusz chor. Marek


Lubiński †41 l. Seweryn Melak †64 l. Michałowski Uleryk
lekarz prezydenta syn oficera zamordowanego prezes Komitetu oficer BOR oficer BOR
w Katyniu Katyńskiego

Ostatnio 24 godziny na dobę dyżuro- Działacz opozycji wPRL,wy-


wał przy szpitalnym łóżku mamy dawał wdrugim obiegu
prezydenta Jadwigi Kaczyńskiej. książki ujawniające prawdę
ozbrodni wKatyniu.

Stanisław ppor. Piotr Bronisława ks. Jan Izabela


Mikke †63 l. Nosek Orawiec-Loffler Osiński Tomaszewska †55 l.
wiceprzewodniczący oficer BOR krewna oficera zabitego wicekanclerz Kurii dyr. Zespołu
w Katyniu Polowej WP Protokolarnego
ROPWiM
Długoletnia współpracowni-
Podpułkownik,sekretarz bi- ca Lecha Kaczyńskiego.WPa-
skupa polowego WP.Naczel- łacu zajmowała się zagadnie-
ny kapelan Straży Ochrony niami związanymi zwizerun-
Kolei. kiem ikontaktami zprasą.

ks. Adam Katarzyna mł. chor. Agnieszka ks. Ryszard chor. Jacek
Pilch †45 l. Piskorska Pogródka-Węcławek Rumianek †63 l. Surówka
ewangelicki duszpasterz członkini Rodzin oficer BOR rektor Uniwersytetu kard. oficer BOR
polowy Katyńskich Stefana Wyszyńskiego

Od 1996 r.proboszcz parafii Wniebo- Święcenia kapłańskie przyjął


wstąpienia Pańskiego.W2000 r. zo- w1972.W2009 r.został od-
stał ewangelickim dziekanem Wojsk znaczony Krzyżem Oficer-
Lądowych.Zostawił żonę icórkę. skim.

Ewa Anna Maria Bartosz ppłk Zbigniew Edward Aleksander Dariusz


Bąkowska Borowska Borowski Dębski †88 l. Duchnowski Fedorowicz †39 l. Jankowski †55 l.
przedstawicielka przedstawicielka przedstawiciel Rodzin sekretarz generalny Tłumacz przysięgły osoba towarzysząca
Rodzin Katyńskich Rodzin Katyńskich Katyńskich Związku Sybiraków języka rosyjskiego

Tadeusz Janina Barbara Teresa Walewska- Zenona Leszek Solski Gabriela Zych
Lutoborski Natusiewicz- Mamińska -Przyjałkowska Mamontowicz- syn oficera prezes kaliskiego
Rodzina Katyńska -Mirek †70 l. osoba towarzysząca †56 l. Łojek zamordowanego Stowarzyszenia
osoba towarzysząca osoba towarzysząca prezes Polskiej Fundacji w Katyniu Rodzina Katyńska
Katyńskiej

Polegli członkowie załogi prezydenckiego samolotu


Arkadiusz Andrzej Robert Artur Barbara Natalia Justyna
Protasiuk Michalak Grzywa Ziętek Maciejczyk Januszko Moniuszko
kapitan członek załogi członek załogi członek załogi stewardesa stewardesa stewardesa
18 Fakt NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU
Znaliśmy ich z telewizji jako wpływowych polityków. Ale przecież oni tak
SEBASTIAN
KARPINIUK
I NARZECZONA
Serce Sebastiana
Karpiniuka (†38 l.),
jednego z najprzy-
stojniejszych pol-
skich parlamenta-
rzystów, od dawna
było zajęte przez
narzeczoną Karolinę

PRZEMYSŁAW
GOSIEWSKI Z RODZINĄ
Przemysław Gosiewski
(†46 l.) w każde wakacje
zabierał żonę Beatę
i dwójkę dzieci nad polskie
morze. Z kolei zimą często
jeździli w góry na narty

Bliscy nie zapo JAROSŁAW SULIKOWSKI Na politycznej scenie bywali


nieugięci, nieustępliwi, uparci
do kina, na wycieczki nad mo-
rze lub w góry. Wicemarsza-
na Wiejskiej zakłada ręka-
wiczki i wyrywa chwasty

P
olacy znają ich z tele- i waleczni jak lwy. Tak ich pa- łek Sejmu Krzysztof Putra w ogródku, a nieustępliwy
wizyjnych ekranów. miętają Polacy. Ale gdy prze- (†53 l.), ojciec ośmiorga dzieci, gracz komisji śledczej Zbi-
Tam oglądali ich za- kraczali domowy próg, zmie- wielokrotnie był widywany gniew Wassermann (†61 l.)
bierących głos w naj- niali się natychmiast w czu- w Sejmie, jak oprowadza po staje się ukochanym dziad-
ważniejszych sprawach pań- łych ojców, oddanych mężów, parlamencie swoje najmłod- kiem, który chętnie organi-
stwa. Ale oni całe serce i każ- kochające żony, narzeczone. sze pociechy. – Nadrabiam oj- zuje wnuczkom pasjonujące
dą wolną chwilę oddawali cowskie zaległości – tłuma- rowerowe wycieczki.
najbliższym. Często powta- Wspaniali ojcowie czył pewnego razu Faktowi Każdy z tych polityków
rzali: poświęcamy im za ma- Przemysław Gosiewski z uśmiechem pod swoim su- wielokrotnie mówił, że ro-
ło uwagi, mamy dla nich za (†46 l.), jeden z kluczowych miastym wąsem. dzina cierpi, bo nie ma ich
mało czasu. Chodzi o polity- polityków Prawa i Sprawiedli- przy niej tak często, jakby te-
ków, którzy zginęli w kata- wości, wprawdzie oddany był Wycieczki z wnuczkami go chcieli. Teraz cierpienie
strofie w Smoleńsku i swoje polityce, ale to rodzina była Mało kto wiedział, że zna- ich rodzin jest nieporówny-
rodziny zostawili pogrążone całym jego życiem. W każdej na z elegancji Jolanta Szyma- walne. Bo najbliższych straci-
w głębokiej żałobie. wolnej chwili zabierał dzieci nek-Deresz (†56 l.) po pracy li na zawsze...

JOLANTA SZYMANEK-DERESZ I JEJ MĄŻ PAWEŁ


Pasją Jolanty Szymanek-Deresz (†56 l.) była praca
w przydomowym ogrodzie. W codziennych pracach czę-
sto pomagał jej ukochany mąż Paweł

ZBIGNIEW WASSERMANN W DOMU Z ŻONĄ I NA ROWERZE Z WNUCZKĄ


Kiedy był z najbliższymi, w niczym nie przypominał nieprzejednanego i bez-
kompromisowego członka komisji śledczej. U boku żony Haliny, a zwłaszcza
swoich wnuczek, Zbigniew Wassermann (†61 l.) w mgnieniu oka łagodniał
WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 Fakt 19
jak my mieli rodziny, z którymi dzielili radości i smutki codziennego dnia

KRZYSZTOF PUTRA Z DZIEĆMI


Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra
(†53 l.) zostawił pogrążonych w smutku
ośmioro dzieci i żonę. Polityk znany był z su-
miastych wąsów, które od czasu do czasu
golił, czym zaskakiwał nawet najbliższych.
Ale jak widać i oni potrafili go zaskoczyć

mną ich nigdy!


PAWEŁ WYPYCH,
JEGO ŻONA I DZIECI
Zapracowany minister
w Kancelarii Prezydenta
Paweł Wypych (†42 l.)
dwa tygodnie temu wy-
brał się z rodziną do ko-
ścioła, by poświęcić
wielkanocne palmy

WŁADYSŁAW
STASIAK Z ŻONĄ
BOŻENĄ
Szef Kancelarii
Prezydenta Wła-
dysław Stasiak
(†44 l.) był bar-
dzo szczęśliwy
u boku żony. Tak
jak w marcu, kie-
dy razem pojawili
się na koncercie
poświęconym
twórczości Fryde-
ryka Chopina.
Spotkali się tam
najważniejsi pol-
scy politycy, któ-
rzy mieli zaszczyt
gościć następcę
brytyjskiego tro-
nu księcia Karola IZABELA JARUGA-NOWACKA Z MĘŻEM PAWŁEM ORAZ CÓRKAMI BARBARĄ I KATARZYNĄ
(62 l.) i jego żonę Izabela Jaruga-Nowacka (†60 l.) każdą wolną chwilę poświęcała najbliższym. Posłanka Lewicy i jej
Camillę Parker- mąż Paweł (62 l.), kiedy tylko mogli, spędzali czas ze swoimi dorosłymi córkami, Barbarą (35 l.) i Ka-
Bowles (63 l.) tarzyną (30 l.). To zdjęcie szczęśliwej rodziny w komplecie powstało przed siedmioma laty
20 Fakt NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU

Naród zamarł w rozpaczy. Tysiące Polaków modli się za dusze ofiar katastro
WARSZAWA Już kilka minut po informacji o dramacie
w Smoleńsku pod Pałacem Prezydenckim zgromadziły się tłu-
my zrozpaczonych, próbujących ogarnąć rozmiar tragedii ludzi

WARSZAWA Morze zniczy i dywany kwiatów. War-


szawiacy przed Pałacem Prezydenckim oddali hołd
zmarłym. Ludzie schodzili się do późnej nocy

WARSZAWA
Pod Pałac Prezy-
dencki przybyły
tysiące warsza-
wiaków. Zapłonę-
ły świece, znicze,
ludzie modlili się
i tonęli we łzach

Oddaliśmy cześć zmarłym


N
ie, to niemożliwe... Agnieszka Bińkowska (22 l.), która dać hołd pomordowanym w Lesie sny” – pisał prezydent. – Wszyscy
Słów brak... Tyle osób przyszła pod Pałac Prezydencki za- Katyńskim. Śmierć złączyła jed- zginęli? Prezydent? Jego żona też?
zginęło... – to najczęst- palić znicz. nych i drugich. Tych, co spoczywa- I tylu posłów, duchownych? – po-
sze słowa, jakie pada- ją tam od 70 lat, i tych, co spieszyli wtarzała ocierając łzy 60-letnia pa-
ły z ust Polaków. Pod Pałacem Modlitwy za zmarłych z modlitwą – takimi słowami zwró- ni Maria, która przyszła złożyć
Prezydenckim w Warszawie Znicze, świece i morze kwiatów cił się do wiernych prymas Polski kwiaty pod pomnikiem Józefa Pił-
gromadziły się tłumy. Każdy w Sopocie, pod domem Lecha abp Henryk Muszyński w czasie sudskiego w Białymstoku.
chciał zapalić znicz, w milcze- i Marii Kaczyńskich. mszy świętej we Wrocławiu. Marszałek Sejmu Bronisław
niu pojąć ogrom tragedii, jaka – Niech Pan uniesie ich dusze na Komorowski, który zgodnie
rozegrała się na lotnisku orlich skrzydłach do Królestwa Ostatni list prezydenta z konstytucją objął funkcję głowy
w Smoleńsku. Całe rodziny, Niebieskiego! Ojczyzno, doznałaś W kościele pod wezwaniem św. państwa, zarządził tygodniową
z dziećmi, nawet tymi malutki- dziś wielkiej straty... – mówił wzru- Wojciecha w Poznaniu odczytano żałobę narodową. W każdym pol-
mi, trzymanymi na rękach, po- szony kardynał Stanisław Dziwisz zaś ostatni list, który został podpi- skim mieście flagi narodowe
jawiały się w kościołach i na w czasie mszy w intencji tragicznie sany przez prezydenta Lecha Ka- opuszczono do połowy. Na auto-
placach całej Polski. Płacz, roz- zmarłych w katedrze Wawelskiej. czyńskiego. Miał zostać skierowa- busach i tramwajach pojawiły się
pacz, niedowierzanie... Zgromadziło się tam ponad 40 tys. ny do harcerzy. „Na pierwszym żałobne wstążki. Odwołano za-
– Mam wrażenie, że to mi się pogrążonych w żalu ludzi. miejscu stawiajcie dobro wspólne, planowane imprezy rozrywkowe
tylko śni – mówiła ocierając łzy – Zginęli ludzie, którzy jechali od- a dopiero na drugim interes wła- i sportowe. WB, JAG, TOK, REC, MF

KRAKÓW. MSZA NA WAWELU 40 tysięcy ludzi wzięło udział w mszy świętej na Wawelu. – Niech
Pan uniesie ich dusze na orlich skrzydłach do Królestwa Niebieskiego! Ojczyzno, doznałaś dziś wiel-
kiej straty... – mówił wzruszony kardynał Stanisław Dziwisz

SOPOT Dom Marii i Lecha Kaczyńskich. Setki ludzi


zgromadziły się, aby zapalić tam znicze, złożyć kwiaty
i wieńce. W oknie zawisła flaga z czarnym kirem

KRAKÓW Na mszy, którą odpra-


wił na Wawelu kardynał Stanisław
Dziwisz, przybyła córka tragicznie
zmarłego w katastrofie w Smoleń-
WROCŁAW Cześć tragicznie zmarłym w katastrofie sku posła PiS, Zbigniewa Wasser-
lotniczej wrocławianie oddali na rynku. Tak jak i w całej manna, Małgorzata. Razem z nią
Polsce zapłonęły tam znicze i składano kwiaty płakała cała Polska
WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU NIEDZIELA 11 KWIETNIA 20101 Fakt 21
fy. Ludzie płaczą, palą znicze i składają kwiaty. Ogłoszono żałobę narodową

Cała Polska płacze po tragedii


ELŻBIETA PUZIO (53 l.), JUSTYNA RUTKOWSKA ARKADIUSZ TROJANOW- IRENA RUDNICKA (63 l.), BOŻENA STASIŃSKA (63 l.) JAN SOŁTYS (22 l.),
lekarka z Łodzi (37 l.) urzędnik państwo- SKI (50 l.), przedsiębiorca emerytka z Łodzi pielęgniarka z Katowic student z Gliwic
wy z Kielc z Poznania
„Lecieli, by „Pozostaną w „Najczarniejszy „Modlę się za „Ten Katyń jest „Oddajmy hołd
złożyć hołd” naszej pamięci” dzień dla Polski” ofiary tragedii” przeklęty” zmarłym”
Nie umiem ogarnąć tej tra- Rano byłam na gimnasty- Okrutna powtórka historii W takim momencie nie-
gedii. Pomyślałam: Ten Ka- Trudno to ująć w słowa, Moje serce, tak jak i milio- ce. Nagle przerwała ją re- sprzed 70 lat. Ci ludzie po- ważne się stają poglądy
tyń to przeklęte miejsce dla pozostaje milczenie i pa- nów Polaków, płacze. habilitantka i oznajmiła tę jechali w słusznej sprawie, i preferencje polityczne,
Polaków. Ale mięć. Nie ma słów, które są W obliczu tragedii czuję się straszną oddać przez sza-
lecieli tam w stanie zupełnie wiado- hołd po- cunek dla
po coś i ofia- opisać to, bezsilny. mość mordo- tych, któ-
ra nie pozo- co spo- Napisałem o kata- wanym. rzy zginęli.
stanie bez tkało Po- kilka słów strofie. Niech Bóg Powinni-
echa. Świat laków. To w księdze Wstrzą- nad Pol- śmy się
pozna praw- nasza kondolen- snęła ską czu- wszyscy
dę o Katyniu. tragedia. cyjnej. mną. wa. zjednoczyć.

IZABELA URBAŃSKA PIOTR KORPAK (24 l.), STANISŁAW JĘDREJ ANDRZEJ HARTKOP (61 l.), ROBERT GUŻNICZAK (38 l.), ANNA SZYMCZAK (21 l.),
(19 l.), maturzystka z Kielc student z Gliwic (60 l.), emeryt z Lublina rencista z Gdańska menedżer z Kołobrzegu studentka z Poznania

„Płaczę od rana” „Nie dociera „Dlaczego do „Niepowetowana „Poseł Karpiniuk „To potworna
Czuję się, jakby odszedł
ktoś mi bardzo bliski. Taki
to do mnie” tego doszło?” strata” był moim kolegą” katastrofa”
ogromny żal mi serce ści- Ta tragedia wstrząsnęła Ciężko będzie nam się To olbrzymia strata dla nas Szok, tragedia, dramat.. Początkowo dobiegały
ska. Modlę się za dusze mną do głębi. Zwłaszcza że otrząsnąć. Ważne, byśmy Polaków. Zginęło wielu Poseł Sebastian Karpiniuk mnie jedynie szczątkowe
tych wszystkich osób. Mam byłem na ślubie, którego poznali przyczyny tego, co ważnych polityków, klucz był moim kolegą, poznali- informacje. O jej skali do-
nadzieję, że udzielał jeden z księży, któ- się stało. Najważniejsi wojskowych. To może po- śmy się, mając lat zaledwie wiedzieliśmy się dopiero
ta tragedia ry leciał politycy ważnie 14. A te- pod wie-
nie pójdzie tym sa- powinni osłabić raz nie ma czór. To po-
na marne molotem. mieć do nasz kraj. go już tworna
i Polacy nie To jest dyspozycji Zjednocz- wśród i niesamo-
będą się już jak kosz- superno- my się nas. Jest wicie bole-
tak sprze- marny woczesne w obliczu mi bardzo sna kata-
czać. film. samoloty. tragedii. smutno. strofa.

MICHAŁ RYBKA (34 l.), ANNA PUZIO (18 l.), ELENA MIESIKOWSKA (34 NORBERT CZYŻEWSKI JAROSŁAW PAPIS (46 l.), PIOTR NATKANIEC (20 l.),
handlowiec z Gadkowic maturzystka z Łodzi l.), Rosjanka, kosmetyczka (27 l.), handlowiec przedsiębiorca z Łodzi student z Kielc
z Poznania
„Zginęła elita” „To dramat jak „Współczuję „Polacy muszą „Niedowierzanie „Oni walczyli
Boże, to takie straszne.
Najgorsze jest to, że zginę-
ten z 11 września” Polakom” się zjednoczyć” i olbrzymi ból” o wolną Polskę”
li ludzie naprawdę wyjąt- Ta katastrofa dla Polaków Jestem Rosjanką, tutaj się Zobaczyłem długą listę Odszedł prezydent, który
to jak 11 września dla Sta- uczę. Prezydent Kaczyński Dzisiaj nie liczą się poglądy kolejnych nazwisk. Wśród walczył o wolność Polski,
kowi, inteligentni, wy-
nów Zjednoczonych Ame- leciał przecież do mojego polityczne i przekonania. Te- nich Joasia Indecka. Moja a z nim wiele osób, które
kształceni. Po prostu elita
ryki. Zgi- kraju na raz powinniśmy płakać, ale koleżanka walczyły
naszego
kraju. Je- nęło tylu uroczysto- gdy żałoba ze stu- o demo-
stem bar- ludzi, ści. Chcia- minie, Po- diów, krację. Bar-
dzo poru- najważ- łabym, że- lacy muszą wspania- dzo mi
szony. Bar- niejszych by trage- udowod- ła kobie- przykro.
dzo. Współ- ludzi dia pojed- nić, że je- ta, piękna O niczym
czuję rodzi- w pań- nała nasze steśmy so- i odważ- innym nie
nom ofiar. stwie. narody. lidarni. na. myślę.

PAULINA PLISZKA (24 l.), PATRYCJA NOWAK (34 l.) RAFAŁ GRUSZECKI (36 l.), MONIKA FERĘC (21 l.), ZBIGNIEW REBELSKI (43 l.) KATARZYNA ZACHAREWICZ
studentka z Gdańska z córką Gertrudą, artysta ekonomista z Gdańska studentka z Gdańska fotograf z Milicza (34 l.), urzędnik z Poznania
plastyk z Wrocławia
„Jesteśmy „Wszyscy dziś „Ludzie płaczą „Co z nami teraz „Czuję się „Łzy i wielka
w wielkim szoku” na ulicach” będzie?” strasznie” rozpacz”
Boże, jaka to ponura sym- cierpimy” Ta informacja zaskoczyła Nie wierzę jeszcze. Dowie- Dowiedziałem się rano Płakałam. Najbardziej
bolika. Przecież tam zginę- Dowiedziałam się o tym, chyba wszystkich. Nikt by działam się od siostry. Do z radia. Z każdą kolejną in- wzruszyłam się, kiedy usły-
ło tyle ważnych ludzi. Je- kiedy wyszłam rano po za- tego nie wymyślił. To jest tej pory nie mogę w to formacją byłem coraz bar- szałam, co mówił o naszym
stem w ogromnym szoku. kupy. Pani w sklepie tak ogromna strata dla kraju. uwierzyć. Na ulicach widać dziej przerażony. To jest Prezydencie, prezydent
Moi przyja- strasznie Widziałem niezmie- niewiary- Gruzji. Kie-
ciele obco- płakała: wielu pła- rzony godne, dy usłysza-
krajowcy Jestem czących lu- smutek. ironiczne, łam, jak
także są w szoku. dzi, tak jak Jestem straszne. bardzo go
wstrząśnię- Nie wiem wtedy, gdy w szoku. Jest mi szanował,
ci naszą tra- co powie- umarł nasz Co teraz bardzo popłynęły
gedią. dzieć... papież. będzie? przykro. mi łzy.

DANUTA WIERZBICKA- AGNIESZKA ŻUKOWSKA EWA KORSKA (62 l.), MARZENA SZYMAŃSKA RYSZARD BARTNICKI ZENON ZENEWICZ (85 l.),
-BARZEWSKA (77 l.), (41 l.), urzędniczka z emerytka z Warszawy (40 l.), hotelarz z Gdańska (57 l) z Solidarności powia- emeryt z Poznania
emerytka z Poznania Kołobrzegu tu milickiego

„Żałoba „Złóżmy hołd „To prawdziwy „Będę się za nich „Kondolencje „Przerażający
wstrząs” modlić” dla rodzin” chichot historii”
w sercach” poległym” Do tej pory nie mogę się Dowiedziałam się z radia. Przeżyłem wojnę oraz
Serce mi stanęło, gdy się Przyszłam pod biuro posła z tym pogodzić. I wciąż nie Cały czas ciężko w to uwie- Jestem w szoku. Wieszam mord Katyński. Nie wy-
dowiedziałam. Polska już Sebastiana Karpiniuka, aby mogę uwierzyć. Dużą sym- rzyć. To jest ogromna trage- flagę, żeby oddać hołd obrażałem sobie, że histo-
nigdy nie będzie taka sa- oddać hołd tym wszystkim, patią darzyłam szczegól- dia dla naszego narodu. Po- wybitnym Polakom. ria może zatoczyć tak pie-
ma. Myślę, którzy nie panią modlę się Chciał- kielne ko-
że żałoba zginęli Marię Ka- w intencji bym prze- ło. Katyń
w sercach pod Smo- czyńską, tych, co kazać ro- był miej-
Polaków leńskiem. będzie mi zginęli. dzinom scem spo-
trwać bę- Odeszli jej bardzo Pójdę na wyrazy czynku
dzie dłużej wielcy brakowa- mszę współ- polskiej
niż tydzień. ludzie. ło. świętą. czucia. generalicji.
22 Fakt NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU

Kondolencje po tragedii
Prezydent Federacji Rosyjskiej DMITRIJ MIEDWIEDIEW

Rosjanie dzielą z Polakami smutek


D
rodzy przyjaciele, Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskie- Katyniu. Razem oddawaliśmy cześć smutek i żal oraz żałobę. Obiecuję, W imieniu narodu rosyjskiego
szanowni obywatele go i jego małżonki Marii i wszyst- ofiarom reżimu totalitarnego. że wszystkie okoliczności tej trage- wyrażam najgłębsze i najszczersze
Rzeczpospolitej Pol- kich polskich obywateli, którzy Lech Kaczyński leciał do Rosji dii będą wyjaśnione bardzo dokład- wyrazy współczucia narodowi pol-
skiej! znajdowali się na pokładzie samo- właśnie po to, żeby osobiście oddać nie w ścisłej współpracy ze stroną skiemu. Współczujemy rodzinom
Ja i wszyscy obywatele Rosji je- lotu, który uległ katastrofie. cześć i hołd ofiarom totalitaryzmu polską. Wydałem już stosowne po- i bliskim ofiar. W poniedziałek 12
steśmy wstrząśnięci tą straszną tra- W te dni razem uczestniczyliśmy jako prezydent, jako obywatel Pol- lecenia organom ochrony porząd- kwietnia będzie ogłoszony dzień
gedią, jaką jest śmierć prezydenta w uroczystościach rocznicowych w ski. Wszyscy Rosjanie dzielą z wami ku publicznego. żałoby narodowej w Rosji.

Abp TADEUSZ GOCŁOWSKI Były marszałek Sejmu MAREK JUREK

Bóg dopuścił na nas tragedię Wielka próba solidarności

B J
óg dopuścił na nas, na naród, dy dowiedziałem się o tym, uświadomiłem estem bardzo przybity z powodu mosfera w kraju powinna być oparciem
na państwo niezwykłą tragedię. sobie, dokąd oni lecieli, gdzie za chwilę śmierci prezydenta i jego małżonki dla tych, którzy stracili bliskich.
Stało się to w 70. rocznicę tam- miały się rozpocząć uroczystości na cmen- oraz wszystkich osób, które były To, co się wydarzyło, to wielki wstrząs dla
tej niewyobrażalnej tragedii, ja- tarzysku katyńskim. A więc modlitwa, na pokładzie. Wszyscy przeżywamy państwa, ale nie kryzys. Doszło do potężnej
ką jest zbrodnia katyńska. Dziś do- współczucie i zjednoczenie narodu szok z powodu tego, co się wyrwy w życiu publicznym. Ci ludzie zgi-
chodzi do tego dramat ogólnonaro- wobec wartości, wokół których za- wydarzyło. Miałem tam bardzo nęli, reprezentując Polskę. Musimy w so-
dowy, ogólnopaństwowy i ogólno- wsze osnute były nasze wspomnie- wielu przyjaciół. Znałem ich lidarności przez ten wstrząs przejść. Po-
ludzki. Ci, którzy dziś zginęli w ka- nia o braciach, którzy zginęli w Ka- dzieci i rodziny. W dziesiąt- każmy, że rozumiemy, czym jest pań-
tastrofie, to ludzie walczący o praw- tyniu. A dziś dochodzi ten wielki kach domów w Polsce przeży- stwo. Powierzamy odpowiedzialność
dę w narodzie, to ludzie, którzy wal- dramat, ta wielka katastrofa, która wana jest niewyobrażalna tra- za nie konkretnym ludziom, którzy tę
czyli o wolność narodu, ludzie, któ- spowodowała odejście tylu ludzi ze gedia z powodu utraty najbliż- odpowiedzialność na siebie przyjmują.
rzy odrzucali fałsz. Odejście tak nie- sceny politycznej i życia narodu. szych. Powinniśmy być teraz Władzę publiczną wykonują zawsze
zwykle ważnych osób łączy się równo- Z Lechem Kaczyńskim znaliśmy się, wsparciem dla tych ludzi. konkretni ludzie. Oni mają rodzinę, bli-
cześnie z troską o ojczyznę, zjednocze- można powiedzieć, od zawsze, od czasów Takiej tragedii publicznej, czyli śmierci skich, przyjaciół. Kochają i są kochani.
nie więc narodu w tym momencie jest komunistycznych, strajków majowych tylu osób ponoszących odpowiedzialność Może ta tragedia pozwoli nam wszystkim
szczególnie ważne. i sierpniowych. Lech Kaczyński bywał za państwo, w historii naszego kraju jesz- zrozumieć, że ci, którzy nas reprezentują,
Trudno sobie wyobrazić większy dramat u mnie w mieszkaniu, a więc jest mi szcze- cze nie było. Jako naród jesteśmy więc są przede wszystkim i po prostu ludźmi,
o takim wymiarze ogólnonarodowym. Kie- gólnie bliski. poddani wielkiej próbie solidarności. At- a ich życie jest bardzo kruche.

Były marszałek Sejmu prof. WIESŁAW CHRZANOWSKI Metropolita Warszawski Abp KAZIMIERZ NYCZ

Prezydent miał posadzić w poniedziałek dąb Nie ma słów, by


wyrazić tę tragedię
P
o raz drugi w historii Polski strofie. Ta tragedia jest wyjątkowa tak- wielkiemu osłabieniu. W ciągu dwóch
ginie głowa państwa polskie- że z powodu miejsca, w którym do niej miesięcy i dwóch tygodni muszą się

N
go. Pierwszy był Gabriel Na- doszło. W warstwie symbolicznej wy- odbyć nowe wybory prezydenckie. Eli- ie ma słów ludz- łecznego, politycznego, kul-
rutowicz. Choć inne były mownie łączy się z dramatem, który ro- ta polityczna nie jest na to przygotowa- kich, by wyrazić tury, rodzin związanych
okoliczności, tragedia jest tak samo zegrał się w Katyniu przed 70 laty. To na. To będzie wielka improwizacja. Zgi- tragedię ludzi, z Katyniem. Poprosiłem was
wielka. Z prezydentem Lechem Ka- pętla historii. Od tej pory to miejsce bę- nął główny kandydat zginął też kandy- rodzin, matek, tu, żebyście powiedzieli
czyńskim odeszła żona i trzon dzie symbolem nie jednej, dat lewicy. Kolejny bardzo liczący się ojców, współmał- Warszawie, żebyście
Pałacu Prezydenckiego. Lu- ale dwóch tragedii narodowych. kandydat będzie pełnił do wyborów żonków. Trudno so- powiedzieli Polsce, że-
dzie prezydenta odeszli razem Wiadomo, że w polskiej polity- funkcję prezydenta. Do tego jest mar- bie wyobrazić, co się byście powiedzieli
z nim. ce od dziś wszystko będzie ina- szałkiem Sejmu, a z tej funkcji zrezy- u nich dzieje. wszystkim, że chcemy
Tragedię powiększa dodatko- czej. Nastąpi przegrupowanie gnować nie może, bo wtedy musiałby Słowa są za małe, razem pójść do Jezusa
wo fakt, że w katastrofie zginęło z różnych stron. Jednak głęboko przestać także pełnić funkcję głowy by objąć tych, którzy na modlitwę i mszę,
całe grono polityków ważnych ufam, że funkcjonowanie pań- państwa. Mamy tu klincz. Sytuacja jest ucierpieli. To wyda- odprawianą za tych,
dla wszystkich partii od prawa stwa nie zostanie zahamowane, naprawdę skomplikowana. rzenie tragiczne w którzy zginęli. Za na-
do lewa, szef NBP. Do tego więk- niezależnie od wstrząsu, jaki W poniedziałek Lech Kaczyński miał dziejach naszego państwa. szą ojczyznę. Ze szczerą in-
szość kierownictwa wojskowego. przeżyliśmy. Niewątpliwie czeka nas posadzić w ogrodzie Pałacu Prezydenc- Na służbie społecznej, bo je- tencją, by zło, które się wy-
I jeszcze ostatni prezydent Polski teraz bardzo trudny, bardzo wyjątko- kiego dąb upamiętniający zbrodnię ka- chali na uroczystości tak darzyło, cierpienie rodzin,
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. wy czas i wielka próba dla polskich sił tyńską. Byłem zaproszony na uroczy- ważne dla Polski, zginął nas zjednoczyło. Żebyśmy
Skończył życie w wieku 91 lat, w kata- politycznych, które przecież uległy stość. Niestety, nie posadzi. kwiat naszego życia spo- byli razem.

Premier Izraela BENJAMIN NETANYAHU Szef Parlamentu Europejskiego JERZY BUZEK Abp STANISŁAW DZIWISZ

To był wielki Zginął mój przyjaciel Trudno znaleźć


przyjaciel Izraela i wielki polityk wytłumaczenie

Z Z O
nałem prezy- go roku, w ramach ob- ogromnym smutkiem tę wielką tragedię. To niewy- godz. 12 rozdzwonił się na
denta Kaczyń- chodów 65. rocznicy przyjąłem wstrząsającą obrażalna katastrofa w skali Eu- Wawelu Dzwon Zygmunta, jego
skiego jako wyzwolenia obozu informację o katastro- ropy. Nigdy jeszcze nie zginęło głos obwieszcza zawsze radość
polskiego pa- Auschwitz oraz Mię- fie samolotu, na które- tak wiele osób pełniących naj- albo ból.
triotę, jako wielkie- dzynarodowego Dnia go pokładzie był mój przyja- wyższe funkcje w Polsce, wy- Dziś ten dzwon obwieścił Krakowowi
go przyjaciela Holokaustu. Pre- ciel i wielki polski poli- branych przez obywateli i całej Polsce żałobę po stracie
Izraela i jako zydent Kaczyń- tyk, prezydent Polski jednego z państw Europy, pierwszego człowieka w pań-
przywódcę, któ- ski był liderem Lech Kaczyński. według reguł demokracji. stwie: prezydenta, jego żony
ry niezwykle ważnego proce- Z ciężkim sercem myślę Pełnili służbę w imieniu i wybitnych przedstawicieli
aktywnie dzia- su, otwierające- o wszystkich osobach, obywateli. Jako przewod- władz i społeczeństwa polskie-
łał w imieniu go nowy roz- które wraz z nim były niczący PE składam go. Co nam pozostaje: wielki ból
swojego narodu dział w stosun- na pokładzie samolotu. w imieniu wszystkich eu- i żałoba. Do tragedii Katynia do-
oraz na rzecz kach pomiędzy Zginęli w służbie Ojczyź- rodeputowanych kondo- łączyła się nowa tragedia. Wszy-
postępu pokoju narodem pol- nie, w drodze do Katynia, lencje dla rodzin i najbliż- scy, którzy zginęli, tam pojecha-
i pomyślności na ca- skim i żydowskim i gdzie mieli oddać hołd pomor- szych tych, którzy zginęli. Prze- li, aby uczcić i przypomnieć tragedię, która
łym świecie. rozwijającego relacje dowanym polskim oficerom. Ja- kazuję także wyrazy wsparcia tam się dokonała, i oni zapisali dzisiaj nową
Spotkaliśmy się nie- pomiędzy naszymi ko Polak jestem wstrząśnięty dla wszystkich Polaków i pol- kartę w tej bolesnej historii Polski.
dawno, w styczniu te- krajami. i razem z rodakami przeżywam skich władz. Módlmy się za naród Polski.
WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU NIEDZIELA 11 KWIETNIA 20101 Fakt 23

Królowa Wielkiej Brytanii Kanclerz Niemiec, Premier Wielkiej Brytanii


ELŻBIETA II ANGELA MERKEL GORDON BROWN
Zaszczytna służba Niemcy stoją ze współczuciem Kaczyński tworzył
publiczna po stronie Polski historię

Z J
najgłębszym smutkiem przyję- estem do głębi wstrząśnięta ka- są z rodziną prezydenta oraz rodzinami estem wstrząśnięty i zasmucony
łam wiadomość o śmierci prezy-
denta Polski Lecha Kaczyńskie-
go i pierwszej damy, pani Marii
Kaczyńskiej.
W tym smutnym dniu pa-
J tastrofą i śmiercią prezydenta
Polski. Życzę rodzinom zmar-
łych i wszystkim Polakom
ukojenia i siły. W tej trudnej go-
dzinie całe Niemcy stoją ze
wszystkich ofiar katastrofy. To politycz-
na i ludzka tragedia dla Polski, naszego
sąsiada.
Lech Kaczyński był autentycznym re-
prezentantem interesów swojego
śmiercią prezydenta Polski Lecha Ka-
czyńskiego i jego małżonki Marii.
Prezydent Kaczyński kształtował współcze-
sną historię polityczną Polski – począwszy od
działalności w ruchu „Solidar-
miętam o długiej i zaszczyt- współczuciem i solidarnością kraju. Kochał swój kraj, był wo- ność” poprzez długą i wybitną
nej karierze prezydenta po stronie Polski. Także nam w jowniczym Europejczykiem. Całe karierę w służbie publicznej,
Lecha Kaczyńskiego w służbie Niemczech będzie brakować Le- jego życie koncentrowało się na gdzie między innymi sprawo-
publicznej, jak również jego cha Kaczyńskiego. Niemcy łączą walce o wolność Polski i wolność wał funkcję ministra sprawie-
działalności w ruchu „Solidar- się w żałobie z całym narodem Europy. Chętnie wspominam to, dliwości i prezydenta Warsza-
ność”. Tragedię tę potęguje polskim. że Lech Kaczyński zaprosił mnie wy, aż po urząd prezydenta Pol-
śmierć innych wiodących oso- Z przerażeniem i konsternacją na obchody polskiego Narodowe- ski. Świat będzie go opłakiwał i
bistości polskiego życia publicznego, przyjęliśmy wiadomość o wypadku sa- go Święta Niepodległości 11 listopada pamiętał jako żarliwego patriotę i demokratę.
w tym byłego prezydenta na uchodźstwie molotu polskiego prezydenta Lecha Ka- 2008 r. To był szczególny gest wobec W tej najtrudniejszej ze wszystkich chwil je-
Ryszarda Kaczorowskiego. czyńskiego. Nasze myśli i współczucie niemieckiego sąsiada. stem myślami z jego rodziną i rodakami.

Prezydent Francji Prezydent USA Papież Były prezydent USA


NICOLAS SARKOZY BARACK OBAMA BENEDYKT XVI GEORGE W. BUSH

Francja straciła Amerykanie Proszę Boga Był obrońcą


przyjaciela myślą o Polsce o błogosławieństwo demokracji
W T Z M
wyniku katastrofy o ogromna strata głębokim smutkiem oja żona Laura i ja je-
Francja straciła dla Polski, dla Sta- przyjąłem wiadomość steśmy głęboko za-
przyjaciela głęboko nów Zjednoczonych o tragicznej śmierci pana smuceni śmiercią pre-
zaangażowanego w rozwój i dla świata. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zydenta Polski Lecha Kaczyń-
stosunków między naszymi Dziś z ciężkim sercem jego żony i osób towarzyszących skiego, jego żony Marii i wszyst-
krajami – napisał prezydent myślą o niej wszyscy Ame- mu w drodze do Katynia – napi- kich osób, które znajdowały się
Francji Nicolas Sarkozy w kon- rykanie. Stany Zjednoczo- sał Benedykt XVI. na pokładzie.
dolencjach do polskich władz. ne z tkliwością pamiętają – Polecam wszystkie ofiary Prezydent Kaczyński był żarli-
– Kierując się gorącym patriotyzmem, o swoich głębokich i zobowiązujących tego tragicznego wypadku miłosierdziu wym obrońcą demokracji i przyjacielem USA.
Lech Kaczyński poświęcił swoje życie dla więziach z polskim narodem. Boga. Proszę Boga Wszechmogącego o spe- Wraz z Laurą z przyjemnością wspominam nasze
kraju. Zawsze walczył z przekonaniem o cjalne błogosławieństwo dla narodu pol- wizyty u prezydenta i Marii. Pragnę przekazać
wartości demokracji, wolności. skiego. płynące z serca kondolencje.
WIELKA TRAGEDIA POLSKIEGO NARODU NIEDZIELA 11 KWIETNIA 2010 Fakt 24

Modlitwa za Świętej Pamięci


Parę Prezydencką

Prezydent RP Lech Kaczyński z żoną Marią

Ojcze nieskończenie dobry w Twoje ręce polecamy


nasze siostry i naszych braci i mocno ufamy, że razem ze
wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będą mieli
udział w jego zmartwychwstaniu.
Dzięki Ci składamy Boże za wszystkie
dobrodziejstwa, którymi obdarzałeś swoje sługi
w ziemskim życiu i które za ich udziałem nam przypadły.
Boże wysłuchaj miłosiernie naszych próśb
i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed tymi, którzy
zginęli w katastrofie lotniczej. Daj nam wiarę, że
wszyscy się spotkamy z Tobą Panie
i na zawsze połączymy się z naszymi braćmi
i siostrami, którzy odeszli.

Autorem modlitwy jest Bogdan Bartołd - proboszcz parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie