You are on page 1of 8

Metropolia Warszawska

www.polskatimes.pl
sobota
10.04.2010 WYDANIENADZWYCZAJNE

PREZYDENT
NIEŻYJE
FOT,BARTŁOMIEJMIĘDZBRODZKI/EASTNEWS

Wkatastrofiezginęlirównieżministrowie,dowódcySiłZbrojnychRP,biskupi
polowi,posłowieisenatorowie–byłytonajważniejszeosobywpaństwie
2 | 10 kwietnia 2010 | Polska www.polskatimes.pl

Polska
Katastrofa w Smoleńsku
Lista ofiar
Lech Kaczyński, prezydent RP Wojciech Lubiński, lekarz prezydenta
Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta RP Tadeusz Lutoborski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń
Ryszard Kaczorowski, były prezydent RP Barbara Mamińska, osoba towarzysząca
Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Zenona Mamontowicz-Łojek, prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej
Ewa Bąkowska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń Stefan Melak, przewodniczący Komitetu Katyńskiego
gen. broni Andrzej Błasik, dowódca sił powietrznych Tomasz Merta, wiceminister kultury
Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu RP Stanisław Mikke, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń
Anna Maria Borowska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń Aleksandra Natalli-Świat, posłanka
Bartosz Borowski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń Janina Natusiewicz-Mirer, osoba towarzysząca
gen. dyw. Tadeusz Buk, przedstawiciel sił zbrojnych Piotr Nosek, funkcjonariusz BOR
gen. bryg. abp Miron Chodakowski, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego Piotr Nurowski, prezes PKOl
Czesław Cywiński, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK Bronisława Orawiec-Loeffler, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowa-
Leszek Deptuła, poseł rzyszeń
ppłk Zbigniew Dębski, członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari ks. ppłk Jan Osiński, Ordynariat Polowy WP
Grzegorz Dolniak, poseł ks. płk Adam Pilch, ewangelickie duszpasterstwo polowe
Katarzyna Doraczyńska, Kancelaria Prezydenta Katarzyna Piskorska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń
Edward Duchnowski, sekretarz generalny Związku Sybiraków Maciej Płażyński, poseł
Aleksander Fedorowicz, tłumacz języka rosyjskiego gen. dyw. bp Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego
Janina Fetlińska, senator gen. dyw. Włodzimierz Potasiński, przedstawiciel sił zbrojnych
Jarosław Florczak, funkcjonariusz BOR Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
Artur Francuz, funkcjonariusz BOR stwa
gen. Franciszek Gągor, szef Sztabu Generalnego WP Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu RP
Grażyna Gęsicka, posłanka ks. prof. Ryszard Rumianek, rektor UKSW
gen. bryg. Kazimierz Gilarski, przedstawiciel sił zbrojnych Arkadiusz Rybicki, poseł
Przemysław Gosiewski, poseł Andrzej Sariusz-Skąpski, prezes Federacji Rodzin Katyńskich
ks. prałat Bronisław Gostomski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych sto- Wojciech Seweryn, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń
warzyszeń Sławomir Skrzypek, prezes NBP
Mariusz Handzlik, minister w Kancelarii Prezydenta Leszek Solski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń
ks. prałat Roman Indrzejczyk, kapelan prezydenta Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Janeczek, funkcjonariusz BOR Jacek Surówka, funkcjonariusz BOR
Dariusz Jankowski, Kancelaria Prezydenta Aleksander Szczygło, szef BBN
Izabela Jaruga-Nowacka, posłanka Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu RP
o. Józef Joniec, prezes stowarzyszenia Parafiada Jolanta Szymanek-Deresz, posłanka
Sebastian Karpiniuk, poseł Izabela Tomaszewska, Kancelaria Prezydenta
wiceadm. Andrzej Karweta, dowódca marynarki wojennej Marek Uleryk, funkcjonariusz BOR
Mariusz Kazana, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego w MSZ Anna Walentynowicz, osoba towarzysząca
Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich Teresa Walewska-Przyjałkowska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych sto-
gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki, kanclerz Orderu Wojennego Virtuti warzyszeń
Militari Zbigniew Wassermann, poseł
Stanisław Jerzy Komorowski, wiceminister obrony narodowej Wiesław Woda, poseł
Paweł Krajewski, funkcjonariusz BOR Edward Wojtas, poseł
Andrzej Kremer, wiceszef MSZ Paweł Wypych, minister w Kancelarii Prezydenta
ks. Zdzisław Król, były kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej Stanisław Zając, senator
Janusz Krupski, kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowa- Janusz Zakrzeński, osoba towarzysząca
nych Gabriela Zych, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń
Janusz Kurtyka, prezes IPN Dariusz Michałowski, funkcjonariusz BOR
ks. Andrzej Kwaśnik, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
gen. Bronisław Kwiatkowski, przedstawiciel sił zbrojnych Oprócz pasażerów na pokładzie samolotu było także 8 członków załogi

Są takie chwile i takie tragedie, w których żadne słowa, gesty nie oddadzą tego, co czujemy.
Prezydent Rzeczypospolitej oraz dziesiątki wybitnych przedstawicieli polskiej elity politycznej
zginęli w niewyobrażalnej katastrofie.

Łączymy się w bólu z ich rodzinami i bliskimi. Bolejemy nad tym, że w miejscu,
w którym wymordowana została elita polityczna II Rzeczypospolitej,
po 70 latach w drodze na uroczystości upamiętniające tamte ofiary polskie państwo
znów straciło tak wielu swoich wybitnych obywateli. Płaczemy też zwyczajnie po ludzku,
bo wiele z tych osób osobiście znaliśmy.

Zginęli nie tylko przedstawiciele i wybitni obywatele państwa polskiego, ale też nasi koledzy,
znajomi, przyjaciele. W takich chwilach jakiekolwiek podziały tracą sens. To byli wielcy patrioci.
Dziękujemy im za to, co zrobili dla Polski.

Cześć ich pamięci


Zarząd i pracownicy Polskapresse, wydawcy dziennika „Polska The Times”
www.polskatimes.pl Polska | 10 kwietnia 2010 | 3

Katastrofa w Smoleńsku
Polska
96 osób, w tym prezydencka para Maria i Lech Kaczyńscy, zginęło podczas lądowania samolotu na lotnisku
w Smoleńsku. Mieli wziąć udział w uroczystościach 70. rocznicy zamordowania polskich oficerów przez NKWD

Druga wielka tragedia katyńska


Mariusz Staniszewski znajdował się w osi pasa, ozna- 10.36 Wszystko wskazuje na
czato,żeschodziłdolądowania Miejsce katastrofy to, że prezydencka para nie żyje
Jeszcze nigdy w historii Polski okołosiedemdziesięciumetrów – informuje rzecznik MSZ Piotr
jednocześnie nie zginęła tak obok niego. W ostatniej chwili Łotwa Paszkowski.
wielka liczba osób z najwyż- piloci mieli starać się podnieść SMOLEŃSK 10.55 MSZ Rosji potwierdza:
szychwładzkraju.–Zginęłaelita maszynę. nikt nie przeżył katastrofy.
Rzeczypospolitej – mówi Lech Ze względu na trudne wa- 11.06 Wszyscy pasażerowie
Wałęsa, legendarny przywódca runki atmosferyczne pilotowi Rosja polskiegosamolotuprezydenc-
Solidarności i pierwszy prezy- proponowano, by lądował na kiego zginęli – potwierdził ofi-
dent RP. – To jest nieszczęście lotniskuwMińskulubMoskwie. Litwa cjalnie MSZ.
drugie po Katyniu. Wyrwano Wcześniej na wylądowanie Białoruś 11.30 Minister sprawiedli-
namporazdrugiczęśćelitytego w Smoleńsku nie zdecydował Rosja wości Krzysztof Kwiatkowski
kraju, będziemy długo uzupeł- się rosyjski wojskowy samolot powołuje specjalną komisję,
niać,długoszkolić,tojużniebę- transportowy Ił-76. Po pierw- która ze strony polskiej ma wy-
dzie to, co było. Musimy jednak szej próbie odleciał doMoskwy. jaśnić okoliczności katastrofy
widzieć,jaknaszeżyciejestmało Ten jednak zdecydował się wy- prezydenckiego samolotu.
ważne – dodał. lądować. Kwiatkowski powiedział, że
Tak oto doszło do tragedii. Przed 9.00 pojawiają się POLSKA zdecydował o wszczęciu pol-
7.23 Prezydencki samolot pierwsze nieoficjalne informa- skiego śledztwa, niezależnego
Tu-154 startuje z lotniska cje o katastrofie. od prac rosyjskich prokurato-
w Warszawie. Do odprawy nie Szef MSZ Radosław Sikorski rów.
zgłaszasięZofiaKruszyńska,se- wtrybiepilnyminformujeotra- Ukraina Minister dodał, że na miejsce
kretarka prezydenta RP. Stani- gedii najważniejsze osoby katastrofy pojedzie zespół pro-
sław Żelichowski, szef klubu wpaństwie.–Byłomoimstrasz- kuratorówzPolski.Polskaczeka
parlamentarnego PSL, odstąpił nym, smutnym obowiązkiem teraz na pozwolenie rosyjskiej
miejsce w samolocie koledze poinformowanie o tym pre- Tu-154M strony w tej sprawie.
Wiesławowi Wodzie. miera, marszałka Sejmu i Jaro- rozpiętość 37,55 m 13.00 Zaczyna się specjalne
8.56Maszynarozbijasiępod- sława Kaczyńskiego – powie- powierzchnia nośna 201,5 m² posiedzenie Rady Ministrów
liczba pasażerów 180
czas podchodzenia do lądowa- dział Sikorski w rozmowie z Ra- pod przewodnictwem Donalda

11,4 m
masa własna 54 000 kg
nia na wojskowym lotnisku diemZet.–Takjakpanipremier maksymalna masa startowa 102 000 kg
Tuska.
wSmoleńsku.Naoczniświadko- płakał, gdy się dowiedział – po- prędkość minimalna 235 km/h 13.45MarszałekSejmuBroni-
wie opisują, że samolot skrzyd- wiedziałministerdoprowadzą- prędkość maksymalna 950 km/h sław Komorowski informuje, że
łem zahaczył o drzewa około cej rozmowę. pułap maksymalny 11 000 m 47,9 m zgodnie z Konstytucją Rzeczy-
dwóchkilometrówprzedpasem Premier Donald Tusk pospolitej obejmuje obowiązki
startowym. Następnie runął w Gdańsku miał uczestniczyć ratownicze. Oni już wiedzą, że 09.41Rosyjskieministerstwo 10.04PrezydentRosjiDmitrij głowy państwa. Jednocześnie
na ziemię i stanął w płomie- w konferencji „Idea Polski XXI nikt nie mógł przeżyć tej trage- ds.sytuacjinadzwyczajnychpo- Miedwiediewpowołałspecjalną ogłasza tygodniową żałobę na-
niach. Świadkowie nie słyszeli wieku” zorganizowanej dziś dii.Zprezydenckiejmaszynyzo- daje,żewkatastrofieprezydenc- komisję do zbadania przyczyn rodową.
eksplozji, jedynie głuche ude- przez Instytut Badań nad Go- stały tylko szczątki. kiego polskiego Tupolewa zgi- katastrofy polskiego samolotu. 14.19 Takiego dramatu
rzenie o ziemię. Szczątki prezy- spodarką Rynkową. Zamiast 9.26 Ministerstwo Spraw Za- nęło 87 osób. Będzie jej przewodniczył pre- współczesny świat nie widział
denckiej maszyny były rozrzu- nakonferencjęsamochodemje- granicznych potwierdza, że 09.49CentrumInformacyjne mier Rosji Władimir Putin. Pre- – mówi premier Donald Tusk.
cone w promieniu kilkuset me- dzie do Warszawy. doszłodokatastrofy.Niepodaje Rząduinformuje,żepremierDo- zydent Rosji wysłał także na Składa kondolencje rodzinie
trów. Rzecznik MSZ Piotr Pasz- jednakliczbyofiar.Niewiadomo nald Tusk jest wdrodze z Gdań- miejsce wypadku ministra do prezydentaorazbliskimwszyst-
Według rosyjskich źródeł kowski poinformował, że naj- jeszcze,costałosięzparąprezy- ska do Warszawy. sprawnadzwyczajnychSiergieja kich, którzy zginęli w katastro-
w okolicach Smoleńska pano- prawdopodobniejniktnieprze- dencką. 09.54 Gubernator obwodu Szojgu. fie. Informuje, że na niedzielę
wała gęsta mgła, a przed podej- żył katastrofy prezydenckiego 09.36 Ekipy ratownicze uga- smoleńskiegoinformuje,żenikt 10.25MarszałekSejmuBroni- w południe rząd ogłosił dwie
ściem do lądowania maszyna samolotu. siły płonącego prezydenckiego nie przeżył katastrofy prezy- sław Komorowski wraca z Trój- minuty ciszy. Podobna cisza ma
kilkarazyokrążyłalotnisko. Sa- 9.05 Na miejsce tragedii do- Tupolewa – informuje polskie denckiegosamolotu.Wiadomo, miasta do Warszawy – poinfor- towarzyszyć uroczystościom
molot najprawdopodobniej nie cierają pierwsze rosyjskie ekipy MSZ. że zginęło 96 osób. mowałakancelariamarszałka. pogrzebowym.

Prasa zagraniczna o katastrofie w Smoleńsku

Katyń, gdzie 70 lat temu 20 tys. pol- Katastrofa, w której zginął prezy- Samolot, który się rozbił koło Polski rząd po tragedii zebrał się Dla Polski to, co się stało, to nie
skich oficerów zostało zamordowa- dent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Smoleńska, miał około 20 lat, na nadzwyczajnym posiedzeniu. tylko katastrofa lotnicza, ale
nych na rozkaz Stalina, był kojarzony Kaczyński oraz wielu wysokich a dyskusje o zastąpieniu tych Prezydent Rosji Dmitrij Miedwied- podwójny dramat, bo prezydent
z jednym z największych dramatów funkcjonariuszy państwa, to pora- wysłużonych maszyn w Polsce iew wysłał kondolencje do marszał- Kaczyński był w drodze do Katynia,
polskiej historii: teraz będzie kojarzo- żający cios dla Polski. Sprawia on, że na razie nie zostały sfinalizowane. ka Sejmu Bronisława Komorow- gdzie miał upamiętnić największą
ny z dwoma. Katastrofa, w której zginę- w Polsce na nowo ożył horror katyń- Powołując się na Aviation Safety skiego. „Podobnie jak wszyscy Rosja- narodową tragedię. Morderstwo ofi-
li prezydent Lech Kaczyński, wiele skiej masakry. Samolot Tupolew-154, Network, gazeta przypomina, że było nie wyrażam głęboki żal po informacji cerów przypieczętowało zniszczenie
innych osób, w tym niemal cały Sztab którym lecieli, został skonstruowany już 66 katastrof z udziałem tego typu o tragicznej śmierci prezydenta Lecha polskiego państwa. To, że obrońca
Generalny Wojska Polskiego, zamienia w latach 60. ubiegłego wieku przez samolotów, w tym sześć w ostatnich Kaczyńskiego, jego żony i członków prawdy o Katyniu zginął w tym miej-
się natychmiast w bezprecedensowy sowieckich konstruktorów. Polscy pięciu latach. Niedawno ostatnia tego polskiej delegacji, którzy lecieli na uro- scu, ma szczególne znaczenie. Śmierć
kryzys w polskim państwie. O ile nie politycy od wielu lat skarżyli się typu maszyna została nawet wycofa- czystości do Katynia” – napisał rosyj- we mgle w Smoleńsku to katastrofal-
zagrozi to funkcjonowaniu państwa, to na przestarzałą flotę lotniczą przy- na przez rosyjski Aerofłot. ski prezydent Dmitrij Miedwiediew. ne zrządzenie metafizycznego Losu
sytuacja wojska się komplikuje. PAP wódców państwa. WR Kaz Kaz wpisujące się w historię. Emde

Kanclerz Niemiec Angela Merkel Cała Polska jest w szoku: pod Pała- Lech Kaczyński to pierwszy pełnią- Gdy tylko zaczęły się pojawiać W katastrofie zginęli prezydent
wyraźnie wstrząśniętą tragedią złoży- cem Prezydenckim w Warszawie cy obowiązki polski przywódca, informacje o tragedii, w której zgi- Kaczyński, jego żona i wielu wyso-
ła Polsce kondolencje. – Łączymy się spontanicznie pojawił się tłum który zginął na służbie, od czasu nął prezydent Polski, słowo „Katyń” kich oficjeli. Wśród nich był szef
w żałobie z narodem polskim. Polska opłakujący stratę. Były prezydent śmierci w katastrofie lotniczej nabrało dla Polaków nowego zna- sztabu generalnego Franciszek
straciła osobowość, na której można Polski Lech Wałęsa, który zwykle ma w Gibraltarze generała Władysława czenia. Delegacja polskich władz Gągor i wiceminister spraw zagra-
było budować Europę, kiedy była taka na każde pytanie gotową szybką Sikorskiego w 1943 r. Rzecznik leciała do Katynia oddać hołd pomor- nicznych Andrzej Kremer. Zgodnie
potrzeba – powiedział też wzruszony odpowiedź, tym razem musiał długo Departamentu Stanu USA P.J. Crowley dowanym tam przez Stalina w 1940 r. z konstytucją w przypadku śmierci
minister spraw zagranicznych Niemiec szukać właściwych słów. W tragedii powiedział: „To straszna tragedia dla oficerom, wysokim urzędnikom, prezydenta jego obowiązki przejął
Guido Westerwelle. – To dotyka mnie zginęła elita narodu, powiedział Polski. Przekazujemy wszystkim Pola- ówczesnej elicie polskiego narodu. marszałek niższej izby parlamentu
osobiście, bo straciłem mądrego i ener- w końcu były przywódca Solidarnoś- kom nasze najszczersze kondolencje”. 70 lat po tamtej tragedii praktycznie Bronisław Komorowski. Kaczyński
gicznego partnera do rozmów – przy- ci. Dzisiejsza strata wydaje się równie Guido Westerwelle, szef MSZ Nie- w tym samym miejscu zginęli liderzy leciał do Katynia, by upamiętnić pol-
znał szef niemieckiego MSZ. głęboka co przed 70 laty w Katyniu. miec, dodał, że jego rodacy łączą się Rzeczypospolitej Polskiej: współczes- skie i rosyjskie ofiary sowieckiego
Emde Emde w bólu z sąsiadami z Polski. WR na elita polskiego społeczeństwa. WR przywódcy Józefa Stalina. Kaz
4 | 10 kwietnia 2010 | Polska www.polskatimes.pl

Katastrofa w Smoleńsku
Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew oraz premier Władimir Putin złożyli w imieniu narodu rosyjskiego na ręce premiera

Będzie odrębne polskie śledztwo w s


Będziepolskieśledztwowspra- ze Smoleńska. Z Moskwy przy-
wie katastrofy polskiego samo- lecą dwa śmigłowce minister-
lotu w Smoleńsku z parą prezy- stwazespecjalistamimedycyny
dencką na pokładzie. Takie po- sądowej.
lecenie wydał prokurator Na razie wszystkie ciała ofiar
generalny Andrzej Seremet znajdują się wciąż we wraku sa-
nawniosekministrasprawiedli- molotu.
wości–poinformowałKrzysztof Na miejsce katastrofy w naj-
Kwiatkowski. bliższymczasieprzybędąrosyj-
Według ministra sprawiedli- ski minister spraw wewnętrz-
wości polskie Ministerstwo nych i minister ds. nadzwyczaj-
SprawZagranicznychzwrócisię nych. Niewykluczone, że
do strony rosyjskiej o umożli- do Smoleńska przyjedzie rów-
wienie polskim prokuratorom nież szef rosyjskiego rządu
dostępu do miejsca zdarzenia. Władimir Putin.
Polscy śledczy będą mieli pełny Zaraz po katastrofie premier
dostęp do wraku samolotu. DonaldTuskrozmawiałzprezy-
Wedługinformacjiwładzob- dentem Rosji Dmitrijem Mied-
wodu smoleńskiego, gdzie wiediewem i z szefem rosyj-
doszło do katastrofy, to załoga skiego rządu Władimirem
zdecydowała o lądowaniu. Ob- Putinem.PrezydentRosjizłożył
sługa tamtejszego lotniska ra- szefowipolskiegorządunajgłęb-
dziła,żebylądowanieodbyłosię sze kondolencje.
w Mińsku lub w Moskwie ze „Jesteśmyterazrazemzcałym
względu na złe warunki atmo- narodempolskim”–powiedział
sferyczne – poinformował za- prezydentRosji.Rosyjskiprezy-
stępca dyrektora służby praso- dentdodał,żejesttotakżetrage-
wej gubernatora. dia dla Rosjan, a „dzisiejszy dra-
Jak poinformowała rzecz- mat jest tragicznym zbiegiem
niczka głównego zarządu mini- okoliczności, który sprawia, że
sterstwa ds. sytuacji nadzwy- jegomiejscestajesięmistyczne”.
czajnych w obwodzie smoleń- Miedwiediew zapewnił też, że
skim Irina Andrianowa zrobi wszystko, aby wyjaśnić
namiejscukatastrofyjest134ra- okoliczności katastrofy.
towników i 50 sztuk sprzętu. WWarszawiepremierzwołał
Poza tym w akcji ratowniczej nadzwyczajneposiedzenieRady
uczestniczą grupy operacyjne Ministrów.
FSB,milicjiisłużbratowniczych PAP Na miejscu katastrofy pracuje 134 ratowników i specjalistyczny sprzęt. W akcji uczestniczą też grupy operacyjne FSB i milicja. Na m
www.polskatimes.pl Polska | 10 kwietnia 2010 | 5

Katastrofa w Smoleńsku
Polska
a Donalda Tuska kondolencje dla wszystkich pogrążonych w smutku Polaków

sprawie katastrofy samolotu

iejsce katastrofy wylecieli premierzy Donald Tusk i Władimir Putin, który stoi na czele komisji badającej przyczyny katastrofy

FOT.PAP/TVN24/TVP(8)
6 | 10 kwietnia 2010 | Polska www.polskatimes.pl

Katastrofa w Smoleńsku
Prezydent i jego małżonka Maria zginęli tuż przed godziną 9.00 rano nieopodal Smoleńska

Prezydent, który kochał Polskę


Dorota Kowalska draKwaśniewskiegonastanowi-
sko ministra sprawiedliwości
18 czerwca 1949 – urodził się w rządzie Jerzego Buzka i zastą-
naŻoliborzuLechKaczyński.Oj- piłHannęSuchocką.Jakoproku-
ciec, Rajmund Kaczyński (1922 rator generalny wydał w 2000 r.
–2005), z zawodu inżynier, był m.in. wytyczne dla prokurato-
żołnierzem Armii Krajowej rów,abywwiększościsprawwy-
i uczestnikiem Powstania War- stępowalidosądówozastosowa-
szawskiego.Matka,Jadwigazdo- nietymczasowegoaresztowania
mu Jasiewicz (ur. 1926), z wy- dla podejrzanych. Późniejsze
kształcenia jest filologiem pol- masowe stosowanie tymczaso-
skim, zawodowo związana zIBL wego aresztowania skutkowało
PAN). wgrudniu2007r.tzw.sygnaliza-
cją Europejskiego Trybunału
1967–ukończyłXXXIXLiceum Praw Człowieka kwestionującą
Ogólnokształcąceim. zbytczęste,nieuzasadnionena-
LotnictwaPolskiego kładanie i przedłużanie aresztu
naBielanach. przez polskie sądy.

1967–1971–studiował 2001 – stanął na czele Prawa


naWydzialePrawa iSprawiedliwości,nowej(współ-
iAdministracjiUniwersytetu tworzonejzbratem)partiiprawi-
Warszawskiego. cowej, powstałej na bazie daw-
nego Porozumienia Centrum,
1971–1997–byłpracownikiem jego współpracowników z NIK
naukowymwKatedrzePrawa i MS oraz niektórych secesjoni-
PracyUniwersytetuGdańskie- stówzAkcjiWyborczej„Solidar-
go.Pracąpt.„Zakresswobody ność”. W tym samym roku uzy-
stronwzakresiekształtowania skałmandatposłanaSejmIVka-
treścistosunkupracy”w1979r. dencji wokręgu gdańskim.
uzyskałstopieńdoktora
naUniwersytecieGdańskim. 2002 – doprowadził do zjedno-
czenia Prawa i Sprawiedliwości
1971–przeniósłsiędoGdańska. z partią Kazimierza Michała
Ujazdowskiego, Przymierzem
1977–zapośrednictwembrata Prawicy. Był prezesem PiS w la-
Jarosławanawiązałwspółpracę tach 2001–2003 (następnie
zkierowanymprzezZbigniewa do2006r.pełniłfunkcjęprezesa
RomaszewskiegoBiurem honorowego). Wystąpił z partii
InterwencjiKomitetu podczas II kongresu Prawa
SamoobronySpołecznejKOR. i Sprawiedliwości, który miał
Prowadziłszkoleniazzakresu miejsce 3 czerwca 2006 r.
prawapracydlarobotników. w związku z objęciem urzędu
Od1978r.działałwWolnych prezydenta.
ZwiązkachZawodowych.
2002–2005 – zajmował stano-
1978–1980–wrazzJoanną wisko prezydenta miasta sto-
iAndrzejemGwiazdami łecznegoWarszawy,wybranego
prowadziłdlarobotników w pierwszych wyborach bezpo-
wykładyzprawapracyihistorii średnich w dniach 27 paździer-
PRL.Pisywałwniezależnym nika i 10 listopada 2002 r. z ra-
„RobotnikuWybrzeża”oraz mienia PiS. W pierwszej turze
kolportowałwśródrobotników otrzymał 49,58 proc. głosów,
pisma„Robotnik”iBiuletyn wdrugiejzaśpokonałkandydata
InformacyjnyKSSKOR. koalicjiSLD-UPMarkaBalickie-
go,uzyskując70,54proc.głosów.
Sierpień1980–byłdoradcą Złożyłmandatnasesjiradymia-
MiędzyzakładowegoKomitetu sta 22 grudnia 2005 r. w przed-
StrajkowegowStoczniGdań- dzieńobjęciaurzęduPrezydenta
FOT.JACEKTURCZYK/PAP,WOJTEKJAKUBOWSKI/KFP,MAXROSSI/AP

skiej.Jakoprawnikbyłautorem RP. Dopiero 8 lutego 2006 r.


częścizapisówporozumień uchwałą zdominowanej przez
sierpniowych.ByłszefemBiura PiSradymiastastwierdzonojego
Interwencyjnego,kierowni- wygaśnięcie. Podczas jego ka-
kiemBiuraAnalizBieżących dencjiobchodzono60.rocznicę
MKS. wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Przy tej okazji prezydent
1981–zostałdelegatem otworzył w lipcu 2004 r. Mu-
gdańskiegoNSZZ„Solidarność” zeum Powstania Warszawskie-
naIZjazdKrajowyDelegatów go. Za jego prezydentury pow-
związku,wybranogo stały także wydziały obsługi
członkiemkomisjiprogramo- mieszkańców.
wej.Przewodniczyłzespołowi
dosprawuregulowaniastosun- 23 października 2005 – wygrał
kówzPolskąZjednoczoną wyboryprezydenckie.Wpierw-
PartiąRobotniczą. szej turze wyborów zajął drugie
1987–1989–sekretarzKrajowej wskładprezydiumKrajowej denta Lecha Wałęsy nadzorują- naurządprezydentaPolski.Zre- miejsce po Donaldzie Tusku,
Odgrudnia1981 KomisjiWykonawczejNSZZ KomisjiWykonawczejNSZZ cegopracęBiuraBezpieczeństwa zygnowałjeszczeprzedpierwszą otrzymując 33 proc. głosów.
dopaździernika1982 „Solidarność”. „Solidarność”. Narodowego. turą 30 października, zgłaszając Wostatniejrozgrywceprezydent
– internowanywStrzebielinku gotowość poparcia każdego, kto Warszawy zdobył poparcie śro-
podczasstanuwojennego. 1989–bierzeudziałwobradach 1990–zostałwybranynapierw- 1992 – został wybrany przez –jegozdaniem–miałszansępo- dowiska Radia Maryja, Samoo-
tzw.podstolikówpowstałych szego wiceprzewodniczącego SejmnaprezesaNajwyższejIzby konać Lecha Wałęsę (wymienił brony oraz PSL, co przechyliło
1983–bierzeudział wzwiązkuzrozmowami KomisjiKrajowejNSZZ„Solidar- Kontroli.Sześcioletniejkadencji wówczas Hannę Gronkiewicz- szalę na jego stronę. W drugiej
wposiedzeniachTymczasowej OkrągłegoStołu(gdziezasiadał ność”. nie ukończył, gdyż w 1995 r. -Waltz,JanaOlszewskiego,atak- turze 23 października 2005 r.
KomisjiKoordynacyjnejoraz wzespoledosprawpluralizmu uchwałami Sejmu (z 26 maja) żeJackaKuronia). otrzymał 8 257 468 głosów, co
wpracachtajnejRegionalnej związkowego). 1991–zajmowałstanowiskomi- i Senatu (z 8 czerwca) został stanowiło 54,04 proc. głosują-
KomisjiKoordynacyjnejNSZZ nistra stanu do spraw bezpie- odwołany z tego urzędu. 14czerwca2000–zostałpowo- cych, i tym samym wygrał wy-
„Solidarność”. Odkwietnia1989–wchodził czeństwa w kancelarii prezy- 1995 – kandydat w wyborach łany przez prezydenta Aleksan- bory.
www.polskatimes.pl Polska | 10 kwietnia 2010 | 7

Katastrofa w Smoleńsku
Polska

Jerzy BAHR gen. broni Andrzej BŁASIK Krystyna BOCHENEK gen. dyw. Tadeusz BUK, Abp gen. bryg. Miron Leszek DEPTUŁA,
Ambasador RP w Federacji Rosyj- Dowódca Sił Powietrznych RP Wicemarszałek Senatu RP Dowódca Wojsk Lądowych RP CHODAKOWSKI, Prawosławny , Poseł na Sejm RP
skiej Ordynariusz Wojska Polskiego

Grzegorz DOLNIAK Janina FETLIŃSKA, Franciszek GĄGOR Grażyna GĘSICKA, gen. bryg. Kazimierz GILARSKI Przemysław GOSIEWSKI,
Poseł na Sejm RP Senator RP Szef Sztabu Generalnego Wojska Poseł na Sejm RP dowódca Garnizonu Warszawa Poseł na Sejm RP
Polskiego

Mariusz HANDZLIK, Izabela JARUGA–NOWACKA, Ryszard KACZOROWSKI, Sebastian KARPINIUK, Wiceadmirał Andrzej KARWETA Janusz KOCHANOWSKI,
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Poseł na Sejm RP ostatni Prezydent RP na Uchodź- Poseł na Sejm RP Dowódca Marynarki Wojennej RP Rzecznik Praw Obywatelskich
Prezydenta RP stwie

Stanisław KOMOROWSKI, Andrzej KREMER, Janusz KRUPSKI, Kierownik Gen. broni Bronisław KWIAT- Janusz KURTYKA Stefan MELAK, prezes Komi-
Podsekretarz Stanu w MON Podsekretarz Stanu w MSZ Urzędu do Spraw Kombatantów KOWSKI, Dowódca Operacyjny Prezes Instytutu Pamięci Narodo- tetu Katyńskiego
i Osób Represjonowanych Sił Zbrojnych RP wej

Tomasz MERTA, gen. bryg. Stanisław NAŁĘCZ– Aleksandra NATALLI–ŚWIAT, Piotr NUROWSKI ANNA Walentynowicz KS> ROMAN INDRZEJCZYK
Podsekretarz Stanu w MKiDN –KOMORNICKI, Kanclerz Orderu Poseł na Sejm RP prezes Polskiego Komitetu Olim- legenda “Solidarności” kapelan prezydenta Lecha
Wojennego Virtutti Militari pijskiego Kaczyńskiego

Maciej Płażyński ks. bp. gen. dyw. Tadeusz PŁOSKI gen. dyw. Włodzimierz Andrzej PRZEWOŹNIK, Krzysztof PUTRA, Arkadiusz RYBICKI,
Poseł RP, Prezes Stowarzyszenia Ordynariusz Polowy Wojska Pol- POTASIŃSKI sekretarz Rady Ochrony Pamięci Wicemarszałek Sejmu RP Poseł na Sejm RP
Wspólnota Polska skiego Dowódca Wojsk Specjalnych RP Walk i Męczeństwa

gen. broni Andrzej BŁASIK Sławomir SKRZYPEK Władysław STASIAK Andrzej SARIUSZ–SKĄPSKI Aleksander SZCZYGŁO Jerzy SZMAJDZIŃSKI,
dowódca Sił Powietrznych Prezes Narodowego Banku Pol- szef Kancelarii Prezydenta RP prezes Federacji Rodzin Katyń- szef Biura Bezpieczeństwa Naro- Wicemarszałek Sejmu RP
Wojska Polskiego skiego skich dowego

Jolanta SZYMANEK–DERESZ Zbigniew WASSERMANN Wiesław WODA Edward WOJTAS Paweł WYPYCH Stanisław ZAJĄC
Poseł na Sejm RP Poseł na Sejm RP Poseł na Sejm RP Poseł na Sejm RP Sekretarz Stanu w Kancelarii Pre- Senator RP
zydenta RP
8 | 10 kwietnia 2010 | Polska www.polskatimes.pl

Katastrofa w Smoleńsku

FOT.TOMASZPACZOS/FORUM
Kilka minut po tragedii pod Pałacem Prezydenckim pojawiły się kwiaty i znicze. Warszawiacy wyłożyli również zdjęcia pary prezydenckiej

Księgi kondolencyjne będą wyłożone w Pałacu Prezydenckim w sobotę do godz. 18 oraz w niedzielę w godz. 10–18

Warszawiacy modlą się za ofiary


Barbara Stefańska szego narodu. Przyszłam tutaj,
ponieważjesttoobowiązekkaż-
Już kilka minut po informacji dego Polaka – mówiła Anna,
okatastrofiepodPałacemPrezy- mieszkankaWarszawy.
denckim w Warszawie zaczęły Na miejscu byli też m.in. stu-
gromadzić się tłumy. W skupie- denci Uniwersytetu Warszaw-
niu i ciszy zapalali znicze i skła- skiego.–Jaktylkodowiedzieliśmy
dali kwiaty pod bramą. Pojawiły sięotymwypadku,niemogliśmy
się także zdjęcia pary prezyden- wtouwierzyć.Taknaprawdęnie
ckiej. Flaga państwowa została dociera do nas to, co się stało.
opuszczona. Przyszliśmytusiępomodlićwin-
Szok. Niedowierzanie. Wielu tencji wszystkich, którzy zginęli
zgromadzonychmiałoopuchnięte wwypadku–mówili.
twarze. Stopniowo zaczęły two- –Myślę,żemałoktórykrajbył
rzyć się grupki. Jedni odmawiali wtakiejsytuacji,żewjednejkata-
wspólniemodlitwy,innidyskuto- strofiezginęłoażtylunajważniej-
walinatematprzebiegutragedii. szych ludzi w Polsce, polityków,
Wczesnym popołudniem oficerów iduchownych. To czas,
przed Pałacem były już tysiące kiedy musimy się zjednoczyć
osób.Przybywałozniczyiwiąza- – podkreślał mężczyzna, który
nekkwiatów.Wielumieszkańców przyszedłpodPałacPrezydencki
Warszawy przyniosło flagi pań- zpolskąflagą.
stwowe.Wśródtłumubyłydzie- Wieczorem w warszawskich
siątkidziennikarzyzkrajuizagra- kościołach zostaną odprawione
nicy.Bliscyiznajomitych,którzy msze w intencji ofiar katastrofy:
zginęliwtragedii,niekryliłez. ogodz.18wKatedrzePolowejWP
Do zebranych przed Pałacem przy ul. Długiej, o godz. 18.30
Prezydenckim wyszli urzędnicy w kościele św. Anny na Krakow-
KancelariiPrezydentaimodlilisię skimPrzedmieściu,o18.30wka-
wintencjiofiarkatastrofy. tedrześw.FloriananaPradzeoraz
Zamkniętoulice.Warszawiacy o godz. 19 w archikatedrze św.
zorganizowali poprzez portal JananaStarymMieście.
społecznościowyFacebookspot- Księgi kondolencyjne będą
FOT.TOMASZGZELL/PAP
kanie pod Pałacem Prezyden- wyłożone w sobotę w podcie-
ckim, aby o godzinie 20 zapalić niach Pałacu Prezydenckiego
zniczeipomodlićsięzazmarłych. do godz. 18. Będzie się można
Pobliskie kościoły stopniowo do nich wpisywać także w nie-
zaczęłysięnapełniać. dzielęwgodzinach10–18.
– To wielka tragedia dla na- BS, GB, PAP Kwiaty przed Pałacem Prezydenckim składali także aktorzy, m.in. Małgorzata Kożuchowska
FOT.CZAREKSOKOLOWSKI/AP

FOT. PAWELRELIKOWSKI
FOT.MIKOŁAJNOWACKI

Mieszkańcy Warszawy tłumnie przybyli na Krakowskie Przedmieście zapalić znicze i położyć kwiaty. W oknach i na balkonach pojawiły się przepasane kirem flagi narodowe