You are on page 1of 2

2 | 11 k wietnia 2010 | Polska www.polskatimes.pl www.polskatimes.

pl Polska | 11 kwietnia 2 010 | 3

Polska
Polska w żałobie – lista ofiar Polska w żałobie – lista
Polska
ofiar
Metropolia Warszawska
www.polskatimes.pl
niedziela
11.04.2010 WYDANIE SPECJALNE
Lech KACZYŃS KI Maria KACZYŃSKA Ryszard KACZOROWSKI Joanna AGACKA-IN DECKA gen. broni Andrzej BŁASIK Krystyna BOCHENEK Dariusz MICHAŁOWSKI Aleksandra NATALLI-ŚWIAT Piotr NOSEK Piotr NUROWSKI ks. ppłk. Jan OSIŃS KI Katarzyna PISKO RSKA
prezydent małżonka prezydenta ostatni prezydent RP prezes Naczelnej dowódca Sił Powietrznych wicemarszałek Senatu Biuro Ochrony Rządu poseł na Sejm RP Biuro Ochrony Rządu prezes Polskiego wicekanclerz kurii polowej WP przedstawiciel Rodzin
Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Rady Adwokackiej Wojska Polskiego Komitetu Olimpijskiego Katyńskich
Ewa BĄKOWSKA
Rodzina Katyńska
Anna Maria BOROWSKA
Rodzina Katyńska
Bartosz BOROWSKI
Rodzina Katyńska
Ppłk Zbigniew DĘBSKI
członek Kapituły Orderu
Wojennego Virtuti Militari
gen. dyw. Tadeusz BUK abp gen. bryg. Miron Czesław CYWIŃ SKI, prezes Leszek DEPTUŁA Grzegorz DOLN IAK Janina FETLIŃSKA Maciej PŁAŻYŃSKI bp gen. dyw. Tadeusz Płoski gen. dyw. Włodzimierz Andrzej P RZEWOŹNIK Krzysztof PUTRA Katarzyna DORACZYŃSKA
dowódca Wojsk Lądowych WP CHODAKOWSKI Zarządu Głównego Światowe- poseł na Sejm RP poseł na Sejm RP senator RP poseł na Sejm RP biskup polowy WP POTASIŃS KI sekretarz Rady Ochrony poseł na Sejm RP
prawosławny biskup polowy Pamięci Walk i Męczeństwa Kancelaria Prezydenta
go Związku Żołnierzy AK dowódca wojsk specjalnych
Edward DUCHNOWSKI
Związek Sybiraków
Aleksander FEDOROWICZ
tłumacz języka rosyjskiego
ks. Bronisław GOSTOMSKI
Stowarzyszenie Polskich Kom-
batantów w Wielkiej Brytanii
Dariusz JANKOWSKI
Kancelaria Prezydenta
o. Józef JONIEC
Jarosław FLORCZAK Artur FRANCUZ gen. Franciszek GĄGOR Grażyna GĘSICKA gen. bryg. Kazimierz GILARSKI Przemysław GOS IEWS KI ks. prof. Ryszard RUMIANEK Arkadiusz RY BICKI Andrzej SARIUSZ-SKĄPSKI Wojciech S EWERYN Sławomir SKRZYPEK stowarzyszenie Parafiada
Biuro Ochrony Rządu Biuro Ochrony Rządu Szef Sztabu Genaralnego WP poseł na Sejm RP dowódca Garnizonu poseł na Sejm RP rektor UKSW poseł na Sejm RP prezes Federacji Rodzin przedstawiciel Rodzin prezes Narodowego Banku
Warszawa Katyńskich Katyńskich Polskiego ks. Andrzej KWAŚNIK
kapelan Rodzin Katyńskich
Wojciech LUBIŃSKI
lekarz prezydenta
Tadeusz LUTOBORSKI
Rodzina Katyńska
Barbara MAMIŃSKA
Kancelaria Prezydenta RP
Zenona MAMONTOWICZ-
-ŁOJEK, przewodnicząca Pol-
skiej Fundacji Katyńskiej
Mariusz HANDZLIK ks. Roman INDRZEJCZYK Paweł JAN ECZEK Izabela JARUGA-NOWACKA Sebastian KARPINIUK wiceadm. Andrzej KARWETA Władysław STAS IAK Jacek SURÓWKA Aleksander SZCZYGŁO Jerzy SZMAJDZIŃSKI Jola nta S ZYMANEK-DERESZ Stanisław MIKKE, Rada
minister w Kancelarii kapelan prezydenta Biuro Ochrony Rządu poseł na Sejm RP poseł na Sejm RP dowódca marynarki wojennej szef Kancelarii Prezydenta RP Biuro Ochrony Rządu szef Biura Bezpieczeństwa wicemarszałek Sejmu RP poseł na Sejm RP
Prezydenta Narodowego Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa
Janina NATUSIEWICZ-
-MIRER, osoba towarzysząca
Bronisława ORAWIEC-
-LOEFFLER, Rodzina Katyńska
ks. płk Adam PILCH, Kościół
ewangelicko-augsburski
Leszek Solski
Rodziny Katyńskie
Teresa WALEWSKA-
Mariusz KAZANA Janusz KOCHANOWSKI, gen. bryg. Stanisław Stanisław KOMOROWSKI Paweł KRAJEWSKI Andrzej KREMER Izabela TOMASZEWSKA Marek ULERYK Anna WALENTYNOWICZ Zbigniew WASSERMANN Agnieszka POGRÓDKA- -PRZYJAŁKOWSKA
dyrektor protokołu rzecznik praw obywatelskich NAŁĘCZ-KOMORNICKI wiceminister obrony Biuro Ochrony Rządu wiceminister Kancelaria Prezydenta Biuro Ochrony Rządu legenda Solidarności poseł na Sejm RP -WŁOCŁAWEK
kanclerz orderu Virtuti Militari narodowej Fundacja „Golgota Wschodu”
dyplomatycznego w MSZ spraw zagranicznych Biuro Ochrony Rządu
Gabriela ZYCH
Rodzina Katyńska

ZAŁOGA SAMOLOTU:

Arkadiusz PROTASIUK
Robert GRZYWNA
Andrzej MICHALAK
Artur ZIĘTEK
Barbara MACIEJCZYK
ks. Zdzisław KRÓ L Janusz KRUPS KI, kierownik Janusz KURTYKA gen. Bronisław KWIATKOWSKI Stefan MELAK Tomasz MERTA Wi esław WODA Edward WOJTAS Paweł WYPYCH Stanisław ZAJĄC Janusz ZAKRZEŃSKI Natalia JANUSZKO
kapelan Warszawskiej Urzędu do spraw Kombatan- prezes Instytutu dowódca operacyjny przewodniczący Komitetu podsekretarz stanu w MKiDN poseł na Sejm RP poseł na Sejm RP minister w Kancelarii senator RP aktor
Rodziny Katyńskiej Prezydenta Justyna MONIUSZKO
tów i Osób Represjonowanych Pamięci Narodowej sił zbrojnych Katyńskiego

Opinie
Są takie chwile i takie tragedie, w których żadne słowa, gesty nie oddadzą tego, co czujemy.
Prezydent Rzeczypospolitej oraz dziesiątki wybitnych przedstawicieli polskiej elity politycznej zginęli w niewyobrażalnej katastrofie. BYŁY PR EZYDENT POLSKI BYŁY PR EZYDENT POLSKI PREZES RADY MIN ISTRÓW PRYM AS PO LS KI

Aleksander Kwaśniewski Lech Wałęsa Donald Tusk abp Henryk Muszyński


Łączymy się w bólu z ich rodzinami i bliskimi. Bolejemy nad tym, że w miejscu, w którym wymordowana została elita polityczna II Rzeczypospolitej,
Lecąc na uroczystość przy gro- bliskie... Jerzy Szmajdziński, Brak mi słów... To jest nie- Zginęli szefowie instytucji Katastrofa w Smoleńsku to strasznych ofiar wojny, ale jed-
po 70 latach w drodze na uroczystości upamiętniające tamte ofiary polskie państwo znów straciło tak wielu swoich wybitnych obywateli. bach katyńskich, gdzie wymor- Jolanta Szymanek-Deresz, Iza- szczęście drugie po Katyniu. państwowych, parlamenta- dopełnienie strasznych ofiar nocześnie wezwanie dla nas
Płaczemy też zwyczajnie po ludzku, bo wiele z tych osób osobiście znaliśmy. dowana została elita II Rzeczy- bela Jaruga-Nowacka... Nie Tam nam próbowano wcześ- rzyści, członkowie załogi, wojny, ale jednocześnie wez- wszystkich, byśmy podejmo-
pospolitej, w tragedii samoloto- znajduję słów, żeby wyrazić niej głowę odciąć i teraz też księża, dowódcy sił zbrojnych, wanie dla nas do budowania wali ciągle nowe wysiłki, by
wej giną wspaniali ludzie, lide- mój żal. Trudno znaleźć jakie- zginęła elita naszego kraju. wicemarszałkowie Sejmu, dobra wspólnego narodu. przezwyciężać podziały
Zginęli nie tylko przedstawiciele i wybitni obywatele państwa polskiego, ale też nasi koledzy, rzy, elita III RP. Ciarki przecho- kolwiek słowo otuchy. To dra- Niezależnie od różnic jest to Senatu, liderzy partii politycz- Wiadomość ta dosięgła nas i angażować się w budowanie
dzą po plecach. Zwykliśmy matyczny, przeklęty Katyń. wielka strata intelektualna dla nych. To tragedia, jakiej świat w czasie mszy św. inauguracyj- dobra wspólnego narodu

PREZYDENT NIE ¯ YJE


znajomi, przyjaciele. W takich chwilach jakiekolwiek podziały tracą sens. To byli wielcy patrioci.
mówić, że nie ma ludzi nieza- Kiedy się o tym dowiedziałem, narodu. nie widział. Zginęli także dla nej nowego prymasa Czech i społeczeństwa. Czułem się
Dziękujemy im za to, co zrobili dla Polski. stąpionych. Powiadam: tam każda minuta potęgowała dra- Wyrwano nam po raz drugi wielu z nas przyjaciele i znajo- bpa Dominika Duki. Jest to bardzo związany z panem pre-
zginęło wielu ludzi niezastą- mat. Wiedzieliśmy, że te samo- część elity tego kraju, będzie- mi. Chciałem w imieniu dramat niewyobrażalny, trud- zydentem z wielu względów.
FOT.PAWEŁ KRZYWICKI/FORUM

pionych. Lecieli tam, żeby ucz- loty są już bardzo stare. To jest my je długo uzupełniać. Te wszystkich Polaków złożyć no jest wyrazić słowami smu- Wizyta w Gnieźnie to był taki
Cześć ich pamięci cić pamięć pomordowanej elity.
Giną, nie oddawszy im tego
tragedia nas wszystkich. Prze-
kazuję słowa najgłębszego
braki trzeba będzie bardzo
długo szkolić, to już nie będzie
najgłębsze wyrazy współczu-
cia i kondolencje rodzinie tra-
tek, ból, jaki odczuwa każdy
Polak. Jedynie wiara w zmar-
moment, kiedy mieliśmy oka-
zję do bardzo osobistej rozmo-
W sobotę rano w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęli prezydent RP, jego żona, hołdu. To rana, którą bardzo współczucia mamie, Jarosławo- to, co było do tej pory. gicznie zmarłego pana prezy- twychwstanie ratuje sens tej wy. Do dziś modlę się za matkę
Zarząd i pracownicy Polskapresse, wydawcy dziennika „Polska The Times” trudno będzie zabliźnić. Każde wi Kaczyńskiemu, wszystkim Musimy jednak widzieć, jak denta Lecha Kaczyńskiego ofiary, tego cierpienia. Wierzę, pana prezydenta, bo prosił
ministrowie, dowódcy Sił Zbrojnych RP, biskupi polowi, parlamentarzyści nazwisko jest jak cios nożem. bliskim, córce, rodzinie. nasze życie jest mało ważne. a także rodzinom wszystkich, że to nie jest daremne, że to mnie wtedy o tę modlitwę.
Trzy z nich były mi szczególnie PAP PAP którzy tam zginęli. PAP jest jakieś dopełnienie tych PAP

1 strona - Strona 1 - Warszawa Polska - Strona 02-03 - Warszawa

4 | 11 k wietnia 2010 | Polska www.polskatimes.pl www.polskatimes.pl Polska | 11 kwietnia 2 010 | 5 6 | 11 k wietnia 2010 | Polska www.polskatimes.pl www.polskatimes.pl Polska | 11 kwietnia 2 010 | 7

Polska
Polska w żałobie Polska w żałobie
Polska Polska
Polska w żałobie Polska w żałobie
Polska
96 osób, w tym prezydencka para Maria i Lech Kaczyńscy, zginęło na pokładzie rządowego samolotu podczas lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Mieli wziąć udział w uroczystościach 70. rocznicy zamordowania polskich oficerów przez NKWD Wyznaczył sam sobie rolę kustosza polskiej pamięci, co w oczach niektórych uczyniło z niego obskuranta. Trudno o większe nieporozumienie. I trudno nie zauważyć, że jego śmierć była w gruncie rzeczy śmiercią na posterunku

Druga tragedia katyńska. Drugi raz zginęła elita Rzeczypospolitej Lech Kaczyński – polityk odważny, skomplikowany, nierozumiany
Mariusz Stan iszewski Smoleńskiego, powiedział, że dwie minuty ciszy. Podobna ci- Piotr Zaremba że doczepiany mu wizerunek był ważnym działaczem pod- przemyślana. Ale dalecy poli- Był politykiem tak naprawdę
rosyjskie służby lotniskowe, Prezydencki samolot rozbił się podczas podchodzenia do lądowania sza ma towarzyszyć uroczystoś- Nie wyciągnięto wniosków osoby wyniosłej i mściwej nie ziemnego związku, mniej zna- tycznie od niego polscy dzienni- mocno nieśmiałym i przeżywa-
Jeszcze nigdy w historii Polski ostrzegając polskiego pilota ciom pogrzebowym. W roku 2005 ja i Michał Kar- miał wiele wspólnego z rzeczy- nym, bo lata stanu wojennego karze, którzy słuchali prezy- jącym konflikty z przeciwni-
nie zginęła jednocześnie tak przed gęstą mgłą, proponowały 14.55 Na teren lotniska nowski pojechaliśmy do Sopotu wistością. Świętej pamięci Lech po części wywróciły dawne opo- denta przed gruzińskim parla- kami. To prawda, prezydenturę
wielka liczba osób z najwyż- mu, by zrezygnował z lądowania w Smoleńsku docierają pierw- Tomasz Hypki, sekretarz do Warszawy, chyba że przeprowadzać – dla tygodnika Kaczyński był impulsywny, nie zycyjne hierarchie, a przecież mentem, jak mówi o wspólnym potraktował bardziej jako narzę-
szych władz kraju. – Zginęła na wojskowym lotnisku w Smo- sze trumny. Rosjanie w rejon ka- Krajowej Rady Lotnictwa Mińsk był przygotowany „Newsweek” – wywiad z Le- potrafił czasem wytrzymać niezastąpionym. W sierpniu losie i wspólnych zagrożeniach dzie realizacji idei własnych
elita Rzeczypospolitej – mówi leńsku. Sugerowały mu skiero- tastrofy ściągnęli też żołnierzy, na przewiezienie delegacji. chem Kaczyńskim, wtedy prezy- stresu związanego z politycz- 1988 roku raz jeszcze znalazł się obu narodów, mieli łzy i swojego brata niż jednoczenia
Lech Wałęsa, legendarny przy- wanie się na lotnisko w Mińsku agregaty prądotwórcze i inny Ta katastrofa przypomina Polska jest jednym z niewielu dentem elektem. Przyjął nas nym starciem, ale miał wielkie na terenie Stoczni Gdańskiej, w oczach. wszystkich sił politycznych, ale
wódca Solidarności i pierwszy na Białorusi albo w Moskwie. specjalistyczny sprzęt. Rosyjskie katastrofę w Mirosławcu krajów na świecie, a wyjąt- w swoim mieszkaniu. Uderzyła serce. przyłączając się do kolejnego Równocześnie zaś trzeba naz- płacił tego cenę – zmęczeniem,
prezydent RP. – To jest niesz- Ostatecznie jednak przy- źródła podają, że wiele ciał jest – pogoda, podejście nie w osi kiem w świecie cywilizowa- mnie panująca tam atmosfera O tym sercu najlepiej mogli się strajku, który zwiastował już wać Lecha Kaczyńskiego czło- odpieraniem zjadliwych ataków
częście drugie po Katyniu. Wyr- znały, że pogoda pozwala na lą- nadpalonych. pasa, decyzja o lądowaniu nym, w którym dochodzi – duże, typowo inteligenckie, przekonać ci, którzy mieli oka- rozmontowanie systemu. Py- wiekiem skomplikowanym. Nie i występowaniem w skórze bo-
wano nam po raz drugi część dowanie, ale ostateczna decyzja 16.00 W geście solidarności mimo braku wyposażenia do wypadków lotniczych z masami książek i pełne takiego zję zajrzeć za fasadę oficjalnych tany przez nas po latach, czy pasował do końca ani do lewicy, jownika, za czym nie przepadał.
elity tego kraju, będziemy ją w tej sprawie miała należeć z Polską żałobę narodową po- lotniska w urządzenia do pre- z udziałem najwyższych specyficznego rozgardiaszu, min i gestów, którymi zasłania Lech Wałęsa mógł przeskoczyć ani do prawicy. Choć z prawicą łą- Paradoks jego położenia uosa-
długo uzupełniać, długo szkolić, do polskiego pilota. stanawiają ogłosić Rosjanie. cyzyjnego lądowania. Wydaje rangą przedstawicieli władz. który cechuje ludzi wyluzowa- się po trosze każda postać pub- przez stoczniowe ogrodzenie czyły go ważne punkty progra- biał najlepiej jego złożony stosu-
to już nie będzie to, co było. Mu- – Pilot podjął niezależną de- 16.09 Rosyjskie służby ra- się, że nikt nie wyciągnął Ostatni podobny przypadek nych i szczęśliwych. Gdzie no- liczna. Oto pod budynkiem war- (pewien poseł wówczas to kwe- mowe, na przykład twardy sto- nek do Donalda Tuska – do któ-
simy jednak widzieć, jak nasze cyzję i postanowił lądować townicze odnajdują ciało prezy- wniosków. Mając taki skład miał miejsce w 1994 wych gości wita się winem wy- szawskiego ratusza, w którym stionował), uśmiechnął się fi- sunek do przestępczości, był rego miał żal za ostrość kolej-
życie jest mało ważne – dodał. w Smoleńsku – powiedział denta Lecha Kaczyńskiego. Nie na pokładzie, pilot, otrzy- w Ruandzie, gdy w katastro- ciąganym z jakiegoś zakamarka, urzędował w latach 2002–2005 glarnie: „Panowie, nawet nam równocześnie na przykład za- nych starć, a zarazem po ludzku
Tak oto doszło do tragedii. Jesjenikow wiadomo, w jakim ono jest sta- mawszy informacje o złych fie zginęli prezydenci córka wpada, żeby powiedzieć, jako prezydent miasta, stoi każ- z Jarkiem się to udało”. przysięgłym feministą. To nie nadal lubił. Ich kolejne spotka-
7.23 Prezydencki samolot Wcześniej na wylądowanie nie. Chcący zachować anonimo- warunkach w Smoleńsku, Ruandy i Burundi. Ich samo- że wychodzi, a żona, pani Maria, dego dnia starsza kaleka kobieta. To zaprowadziło go po 1989 była wcale poza ani szukanie ta- nia przypominały kontredans
Tu-154 startuje z lotniska w Smoleńsku nie zdecydował wość wysoki rangą przedstawi- powinien był zawrócić lot został zestrzelony. PAP zawsze pełna specyficznego, tro- Kaczyński, wprowadzając w za- roku do polityki demokratycz- niego poklasku – nie tylko lubił rozstań i powrotów starej do-
w Warszawie. Do odprawy nie się rosyjski wojskowy samolot ciel rosyjskich służb bezpie- chę rubasznego poczucia hu- kłopotanie swoje urzędnicze nego państwa. I tu pojawia się się otaczać kobietami i zmuszał świadczonej pary. Przy czerwo-
zgłasza się Zofia Kruszyńska, se- transportowy Ił-76. Po pierw- czeństwa, który pracuje moru, nie waha się strofować otoczenie, sprowadza ją do swo- pewne pękniecie, wątpliwość. swoich współpracowników, aby nym winie potrafili się wspólnie
kretarka prezydenta RP. Stani-
sław Żelichowski, szef klubu
szej próbie odleciał do Moskwy.
Ten jednak zdecydował się wy-
na miejscu, przyznał, że są trud-
ności z identyfikacją części ofiar.
Zginęli wszyscy dowódcy pana domu, ale robi to nie cał-
kiem serio, z wyraźnym przy -
jego biura, dowiaduje, o co jej
chodzi. Ustaliwszy, że kobieta
Gdy pisałem kilka lat temu syl-
wetkę Lecha Kaczyńskiego, po-
byli wobec nich szarmanccy, ale
wierzył w świat, w którym będą
odprężyć, nawet jeśli następ-
nego dnia czuli się zmuszeni
parlamentarnego PSL, odstąpił lądować. – W wielu przypadkach ko- mrużeniem oka. marzy o podróży na grób pa- seł Tomasz Nałęcz zauważył: one miały więcej do powiedzenia znowu źle o sobie mówić.
miejsce w samolocie koledze Przed 9.00 pojawiają się nieczne będą dodatkowe eks - prof. Bolesław Balcerowicz, wiceminister obrony narodo- To nie było ognisko domowe pieża Jana Pawła II, każe ją tam „Gdyby nie miał brata, byłby niż w chwili obecnej. Ta tragedia to dla dziennika-
Wiesławowi Wodzie. pierwsze nieoficjalne informa- pertyzy, w tym testy DNA były rektor Akademii Obrony wej. Wojskowe przepisy sta- człowieka nadętego, zapatrzo- wysłać za pieniądze miasta. pewnie teraz profesorem Uni- rza politycznego punkt wyjścia
Około 8.15 białoruskie służby cje o katastrofie. – stwierdził. nowią, że w sytuacji kryzyso- nego w siebie, apodyktycznego. wersytetu Gdańskiego o lewico- Był człowiekiem tak do nieustannych wspomnień
kontroli lotu informują polskich Szef MSZ Radosław Sikorski 17.40 Premier wylatuje Nie było w nowożytnej histo- wej i braku kontaktu lub Widać było, że w tym domu lu- Szczerze opowiadał wych przekonaniach”. I coś o różnych ludziach. O żarliwym,
pilotów, że w okolicach Smo- w trybie pilnym informuje o tra- do Smoleńska. Na pokład rzą- rii wojen takiego zdarzenia, w związku z niewiadomym dzie są dla siebie nawzajem part- w tym jest, Lech Kaczyński nie naprawdę mocno oddanym państwu, a nie partii,
leńska panują bardzo złe wa- gedii najważniejsze osoby dowego samolotu zaprosił Jaro- by w jednym momencie losem dowódcy dowodzenie nerami. o akcesie do opo- sprawiał wrażenia urodzonego nieśmiałym. On źle idealiście Władysławie Stasiaku,
runki atmosferyczne. w państwie. – Było moim strasz- sława Kaczyńskiego, brata tra- śmierć ponieśli głowa pań- przejmuje jego pierwszy Uderzyła mnie zwłaszcza rola zycji, o wahaniach. polityka, na sali sejmowej się mę-
się czuł na politycz- szefie Kancelarii Prezydenta.
8.56 Maszyna rozbija się w re- nym, smutnym obowiązkiem gicznie zmarłego prezydenta. stwa i najwyżsi dowódcy sił zastępca. Zastępcy dowodzą zwierząt. Psy i koty (nie pamię- czył, ciążył raczej ku funkcjom O rzeczniku praw obywatelskich
jonie Pieczerska w czasie podej- poinformowanie o tym pre- 18.50 Samolot z premierem zbrojnych. Tymczasem koło tymczasowo, bo muszą być tam, ile ich w sumie było) czuły Wybrał jednak ryzy- państwowym (prezes NIK, mini- nych barykadach Januszu Kochanowskim, z któ-
ścia do lądowania na lotnisku miera, marszałka Sejmu i Jaro- Tuskiem ląduje w Witebsku. Smoleńska zginął szef sztabu mianowani dowódcy. się w tym mieszkaniu równie ko i temu był wierny ster sprawiedliwości, prezydent rym zawsze umawiałem się
wojskowym Siewiernyj w Smo- sława Kaczyńskiego – powie- Stamtąd premier pojechał generalnego, jego pierwszy W sytuacji braku prezydenta swobodnie jak ludzie. Można by Warszawy) niż ku aktywności Był tak naprawdę politykiem na kawę, z czego w końcu nic nie
leńsku. Naoczni świadkowie dział Sikorski w rozmowie z Ra- na miejsce katastrofy. Tam zastępca, dowódcy wojsk jego obowiązki wykonuje nawet rzec, że były trochę roz- Takich historii było mnóstwo w Porozumieniu Centrum, a po- nowoczesnym. Nie w sensie wychodziło. O posłance lewicy
opisują, że samolot skrzydłem diem Zet. – Tak jak pani premier spotkał się z premierem lądowych, wojsk specjal- marszałek Sejmu, który staje puszczone (jeden z tych piesków i nie miało to nic wspólnego tem w Prawie i Sprawiedliwości. formy, ta była archaiczna – kiedy Izabeli Jarudze-Nowackiej,
zahaczył o drzewa około dwóch płakał, gdy się dowiedział – po- Władimirem Putinem. Szef ro- nych, garnizonu warszaw- się też zwierzchnikiem sił nawet mnie dziabnął). To ich z bajkami o dobrym carze. W ta- Nie ukrywał też nigdy, że kazano mu się fotografować z którą uśmiechnęliśmy się
kilometrów przed pasem starto- wiedział minister. syjskiego rządu pojechał skiego, marynarki wojennej, zbrojnych i to on powołuje rozpieszczenie wynikało z mi- kich sytuacjach reagował uznaje brata za swojego ideo- z psami dla kolorowych pism, do siebie w Sejmie na dzień
wym. Następnie runął na ziemię Premier Donald Tusk na miejsce katastrofy natych- szef sztabu sił powietrznych, nowych dowódców. PAP łości, jaką im tam najwyraźniej po prostu intuicyjnie, często wego przewodnika – od czasu, oburzał się, że to męczenie zwie- przed katastrofą. O…
MACIEJ DUDZIK

i stanął w płomieniach. Świad- w Gdańsku miał uczestniczyć miast po przybyciu okazywano. Z ciepła, które biło idąc na skróty. Jak wtedy, gdy gdy w 1968 roku pomaszerował rząt. Ale w sensie treści – był. Lech Kaczyński pozostanie
kowie nie słyszeli eksplozji, je- w konferencji „Idea Polski XXI do Smoleńska. Towarzyszy mu od pani i pana tego domu. Lech wojował z ministrem spraw we- za nim na studencką demon- Tymczasem pomińmy nie- w mojej pamięci jako nerwowy

FOT.ADAM CHELSTOWSKI / FORUM


dynie głuche uderzenie o zie-
mię. Szczątki prezydenckiej ma-
wieku” zorganizowanej dziś
przez Instytut Badań nad Go-
wicepremier Siergiej Iwanow.
Putin przeprowadził tam posie-
Za wiele osób na pokładzie Kaczyński był człowiekiem peł-
nym ciepła i inteligenckiej kin-
wnętrznych Ludwikiem Dor-
nem o to, żeby ratować stado ła-
strację. Ale właśnie ta jego
pewna niepolityczność, obja-
mądre ataki i złośliwości
– na przykład za to, że żona
człowiek, który w czasie wywia-
dów chodził po przepastnym ga-
szyny były rozrzucone spodarką Rynkową. Zamiast 09.54 gubernator nych podaje, że w katastrofie niczył premier Rosji Władimir sterstwa Spraw Zagranicz- od prac rosyjskich prokurato- zostaje: wielki ból i żałoba lazły pierwszą czarną dzenie rządowej komisji powo- dersztuby. Warto to zapamiętać. będzi, któremu groziła likwida- wiająca się czasem nerwowością przyniosła mu do prezydenc- binecie prezydenta Warszawy,
w promieniu kilkuset metrów. na konferencję samochodem je- prezydenc kiego polskiego Putin. Prezydent Rosji wysłał nych Piotr Paszkowski. rów. Minister dodał, że na miej- – mówi metropolita krakowski skrzynkę. łanej do zbadania okoliczności gen. Stanisław Koziej, Marszałek nie powinien Nie chcę iść drogą ludzi, któ- cja w związku z epidemią ptasiej i napadami złego humoru, czy- kiego samolotu kanapki w rekla- odpalając papierosa od papie-
Według rosyjskich źródeł dzie do Warszawy. obwodu tupolewa zginęło 87 osób. także na miejsce wypadku mi- 10.55 MSZ Rosji potwierdza: sce katastrofy pojedzie zespół kard. Stanisław Dziwisz. 13.45 Marszałek Sejmu Bro- katastrofy. były wiceminister obrony zwlekać z decyzjami rzy po śmierci profesora Broni- grypy. niła go głęboko ludzkim. Rów- mówce. Ale ciąg paradoksów rosa. I który w towarzystwie
w okolicach Smoleńska była gę- Rzecznik MSZ Piotr Pasz- smoleńskiego 09.49 Centrum Informacyjne nistra do spraw nadzwyczaj- nikt nie przeżył katastrofy. prokuratorów z Polski. Polska 12.40 Premier Tusk rozma- nisław Komorowski informuje, 19.11 Rozpoczął się transport o wyznaczeniu nowych sława Geremka, w równie tra- Albo jak wtedy, gdy przywiózł nocześnie pomimo całej swojej uczynił go dla części elit i me- żony przyjmował zawsze szcze-
sta mgła, a przed podejściem kowski informuje, że najpraw- Rządu informuje, że premier nych Siergieja Szojgu. Premier 11.06 Wszyscy pasażerowie czeka teraz na pozwolenie rosyj- wia z prezydentem Dmitrijem że zgodnie z Konstytucją Rze- do Moskwy ciał ofiar katastrofy Należy unikać takich sytua- dowódców Sztabu General- gicznym wypadku, przedsta- do szpitala swoją starą przyja- profesorskości, a potem pre- diów symbolem zaściankowości gólną przepraszającą minę,
do lądowania maszyna kilka dopodobniej nikt nie przeżył ka- informuje, że nikt nie Donald Tusk jest w drodze zapowiada, że ciała ofiar zo- polskiego samolotu prezydenc- skiej strony w tej sprawie. Miedwiediewem. Rosyjski przy- czypospolitej obejmuje obo- – poinformowała rzeczniczka cji, gdy na pokładzie samolo- nego WP i rodzajów sił zbroj- wiali go jako ofiarę jego ciółkę, ranną w wypadku Ewę Był archaiczny w formie, ale nowoczesny w treści. I tak naprawdę nie pasował do żadnego schematu – prawicowego czy lewicowego zydenckości pozostał wyznawcą i obskurantyzmu. Trudno jakby chciał powiedzieć: „Wy-
razy okrążyła lotnisko. Samolot tastrofy prezydenckiego samo- przeżył katastrofy z Gdańska do Warszawy. staną przetransportowane kiego zginęli – potwierdziło ofi- 11.33 Premier Tusk rozmawia wódca zapewnia, że polscy pro- wiązki głowy państwa. Jedno- smoleńskiej prokuratury. tu jest tak wielu przedstawi- nych. Po żałobie narodowej politycznych przeciwników Juńczyk-Ziomecką, a trafiwszy polityki w dawnym, nieco ro- o większą niesprawiedliwość, ale bacz mi, duszko”.
najprawdopodobniej nie znaj- lotu. 09.54 Gubernator obwodu do Moskwy. Tam już od nie- cjalnie MSZ. przez telefon z szefem rządu Fe- kuratorzy bardzo szybko do- cześnie ogłasza tygodniową ża- W moskiewskim hotelu cieli władz – tym bardziej powinny się odbyć konsulta- i wykorzystywali jego pogrzeb na znieczulicę personelu, eks- karze, w 2005 roku. Stąd jego w NRD. Stąd lekko socjalizujące a jednak już w marcu 1968 roku Alfabet braci Kaczyńskich”, któ- bić doktorat. Z drugiej – konspi- jący do tego samego mieszkania wahania na jej teren, jak sam mantycznym stylu. Stąd nie i nieporozumienie. Na pozycje Pozostanie też jako polityk,
dował się w osi pasa, oznacza to, 9.05 Na miejsce tragedii do- jednak liczby ofiar. Nie wia- smoleńskiego informuje, że nikt dzieli będzie można dokonywać 11.30 Minister sprawiedli- deracji Rosyjskiej Władimirem staną wizy, aby mogli natych- łobę narodową. Radisson sztab operacyjny gdy ma się świadomość lat cje z ministrem obrony do tyrad wymierzonych w lu- plodował. Bywał z tego powodu wyjątkowo emocjonalny stosu- poglądy społeczno-gospodar- we dwóch, razem z bratem bliź- rą napisałem z Michałem Kar- rator kolportujący z Warszawy Bogdana Borusewicza czy An- opowiadał, bez ubrania na tylko jego słowne szarże i starcia rzekomego obskuranta ze - z którego posunięciami nie zaw-
że schodził do lądowania około cierają pierwsze rosyjskie ekipy domo jeszcze, co stało się z parą nie przeżył katastrofy prezy - identyfikacji wości Krzysztof Kwiatkowski Putinem na temat katastrofy. miast podjąć pracę na miejscu 14.19 Takiego dramatu w rządzie Rosji rezerwuje dla eksploatacji rządowych i powinny zapaść odpowied- strację i IV Rzeczpospolitą. wyśmiewany za plecami albo nek do tradycji Solidarności, cze. I stąd oburzenie, gdy jego niakiem, wyszli na ulicę, aby za- nowskim, bardzo szczerze opo- do Trójmiasta nielegalne druki. drzeja Gwiazdę. Ludzi inwigilo- zmianę, i został na kilkanaście z wpływowymi grupami i środo- pchnął go żarliwy patriotyzm, sze się zgadzałem (choć nazwa-
siedemdziesięciu metrów obok ratownicze. Oni już wiedzą, że prezydencką. denckiego samolotu. Wiadomo, 10.25 Marszałek Sejmu Broni- powołuje specjalną komisję, Tusk informuje Putina o chęci katastrofy. współczesny świat nie widział krewnych ofiar 150 pokoi. samolotów. Ale też wczoraj- nie decyzje. Oczywiście, że tragicznie zmarły nawet publicznie krytykowany, której nie postrzegał tylko jako współpracownicy w Pałacu Pre- manifestować sprzeciw. Byli stu- wiadał o swoim akcesie do anty- Człowiek uwielbiający życie to- wanych przez SB. Ludzi, o któ- dni razem z robotnikami, choć wiskami, którym często się na- który kazał mu się upominać łem go najlepszym prezyden-
niego. W ostatniej chwili piloci nikt nie mógł przeżyć tej trage- 09.36 Ekipy ratownicze uga- że zginęło 96 osób. sław Komorowski wraca z Trój- która ze strony polskiej ma wy- swojego przylotu do Smoleńska. 13.00 Zaczyna się specjalne – mówi premier Donald Tusk. 19.39 Minister do spraw sytu- sza sytuacja była unikatowa Pamiętajmy jednak , że prezydent był politykiem, więc ale on już taki po prostu był tarana rozbijającego komunizm. zydenckim napomknęli mu, że dentami pierwszego roku prawa, peerelowskiej opozycji w 1977 warzyskie, przyjmujący znajo- rych było wiadomo, że wiązały nie było wiadomo, czym skoń- rażał, ale także takie ryzykowne o bohaterów wszystkich pol- tem, jakiego miała Polska po
na polecenie wieży kontroli lo- dii. Z prezydenckiej maszyny siły płonący prezydencki 10.04 Prezydent Rosji Dmitrij miasta do Warszawy – poinfor- jaśnić okoliczności katastrofy 11.37 Na cmentarzu wojsko- posiedzenie Rady Ministrów Składa kondolencje rodzinie acji nadzwyczajnej Rosji Siergiej – podróż do Katynia, by od strony kadrowej to jako polityk sam nieraz ostro ata- – człowiek, który potrzebują- Stąd zajęcie się prawem pracy może zasiedliby w jakichś ra- synami powstańczej warszaw- roku. O swoich wahaniach, mych, tych z normalnego „cy- się z nimi kłopoty. czy się to wyjątkowo ryzykowne ruchy jak choćby wyprawa skich zrywów. Który uczynił go 1989 roku), i którego parę razy
tów mieli starać się podnieść zostały tylko szczątki. tupolew – informuje polskie Miedwiediew powołał spe- mowała kancelaria marszałka. prezydenckiego samolotu. wym w Katyniu rozpoczyna się pod przewodnictwem Donalda prezydenta oraz bliskim Szojgu, szef specjalnej grupy ba- oddać hołd pomordowanym, na pewno wielka strata. kował i bywał atakowany. To cemu oddałby ostatnią koszulę. – swoich kolegów z obozu dla dach nadzorczych. skiej rodziny z Żoliborza wręcz poczuciu rozdwojenia. wilnego życia”, albo biegający To poczucie, że trzeba i warto wystąpienie przeciw władzy. Za- do Tbilisi w 2008 roku, w obliczu kustoszem polskiej pamięci. swoją pisaniną dotknąłem,
maszynę. 9.26 Ministerstwo Spraw Za- MSZ. cjalną komisję do zbadania 10.36 Wszystko wskazuje Kwiatkowski powiedział, że msza żałobna w intencji ofiar. Tuska. wszystkich, którzy zginęli w ka- dającej przyczyny katastrofy, po- wielu przedstawicieli kom- Nowi dowódcy muszą mieć atrybut polityki w ogóle, a pol- W tym zawierał się zresztą także internowanych w 1982 roku po- Lech Kaczyński był człowie- i po prostu ryzykowali. Potem Z jednej strony naukowiec Uni- do nich z żoną „po kominkach”, ryzykować, zaprowadziło go angażowanie w Solidarność za- rosyjskiej agresji na Gruzję. W tym sensie jego śmierć w sa- może nawet zraniłem. Nie bę-
Andriej Jesjenikow, rzecznik granicznych potwierdza, że 09.41 Rosyjskie minister- przyczyn katastrofy polskiego na to, że prezydencka para nie zdecydował o wszczęciu pol- 12.00 W Krakowie zabrzmiał 13.42 Rosyjskie ekipy pracu- tastrofie. Informuje, że w nie- informował, że wydobyto ciała batantów, duży samolot pre- czas na nabycie doświadcze- skiej, niestety, w szczególności. i etos tego inteligenckiego domu, trafił zadziwić wykładami kiem odważnym. Nie była to ryzykowali jeszcze wiele razy. wersytetu Gdańskiego, który za- jak to nazywał językiem z tam- w 1980 roku do strajkującej prowadziło go na prawie rok Można było mieć wątpliwości, molocie lecącym do Katynia była dzie już nigdy okazji, żeby to so-
prasowy władz obwodu doszło do katastrofy. Nie podaje stwo ds. sytuacji nadzwyczaj- samolotu. Będzie jej przewod- żyje – informuje rzecznik Mini- skiego śledztwa, niezależnego dzwon Zygmunta.– Co nam po- jące na miejscu tragedii odna- dzielę w południe rząd ogłosił wszystkich ofiar katastrofy. zydencki. nia – i to wszyscy naraz. PAP Warto jednak mieć świadomość, jaki zobaczyliśmy, my, dzienni- o przepisach kodeksu pracy odwaga straceńczego rycerza, W książce „O dwóch takich… kłada rodzinę i bardzo chce zro- tych czasów. A potem wpuszcza- Stoczni Gdańskiej. Wszedł bez do obozu internowanych, potem czy politycznie była do końca śmiercią na posterunku. bie wytłumaczyć.

Opinie Opinie Opinie Opinie


POS EŁ PI S METRO POLITA K RAKOW SKI POS ŁANK A L EW ICY A RCYBIS KU P SENIOR GDAŃSK I MARS ZAŁEK SENATU PREZYDENT SOPOTU POS EŁ , R EŻY SER KANCLERZ N IEMIEC KOM IS AR Z DS . BUDŻETU W KE BYŁY DORADCA PREZYDENTA USA A SYST EN T PŁAŻYŃSK IEGO PRZEW ODNICZĄCY KON FERENCJI E PISKO PATU P OLSKI PREZYDENT FRAN CJI METROPOLIT A W ARSZAW SKI KRÓLOW A BRYTY JSK A PRZEW ODNICZĄCY PARLAMEN TU EU ROPEJSK IEGO

Tadeusz Cymański abp Stanisław Krystyna Łybacka abp Tadeusz Gocłowski Bogdan Borusewicz Jacek Karnowski Kazimierz Kutz Angela Merkel Janusz Lewandowski Zbigniew Maciej Kazienko abp Józef Michalik Nicolas Sarkozy abp Kazimierz Elżbieta II Jerzy Buzek
Gdy kilka minut po godzinie 9 rodzinach. Szczególnie wraca Dziwisz Jerzy Szmajdziński wczoraj Stało się to w 70. rocznicę nie- katyńskim. A więc modlitwa, To wielka tragedia. Niewyo- żyją. Z prezydentem Lechem Tragedia, niewyobrażalna tra- Rozmiar tragedii jest tak wiel- Także nam w Niemczech nych spotkań na forum euro- Ogromna tragedia dotknęła z której my wszyscy teraz Brzeziński Maciej był dla mnie przyjacie- Zginęli nagle najważniejsi Jest to wielka symbolika. Nie Z wielkim wzruszeniem i głę- W tym czasie tragicznej próby, Nycz Z najgłębszym smutkiem przy- Z ogromnym smutkiem przy- osób pełniących najwyższe
odebrałem telefon z informa- do mnie myśl o matce braci O godzinie 12 rozdzwonił się miał 58. urodziny. Składałam wyobrażalnej tragedii, jaką jest współczucie i zjednoczenie brażalna. Zginął prezydent Kaczyńskim, którego dobrze gedia. W takiej chwili, w takiej ki, że powinniśmy wziąć praw- będzie brakować Lecha pejskim zawsze znajdowali- kraj, który w tej smutnej korzystamy. To wielka tragedia, która jesz- lem i niedoścignionym wzo- ludzie w Polsce, przedstawi- umiem stanąć z odwagą, żeby bokim smutkiem przyjąłem która okryła żałobą całą Pol- Katastrofa pod Smoleńskiem jęłam wiadomość o śmierci pre- jąłem wstrząsającą informację funkcje w Polsce wybranych
cją, że Lech Kaczyński nie żyje, Kaczyńskich, pani Jadwidze, dzwon Zygmunta. Dziś mu życzenia i żartowaliśmy zbrodnia katyńska. Dziś narodu wobec wartości, wokół Rzeczypospolitej Polskiej, znałem od lat, z Januszem sytuacji człowiek zastanawia dziwą lekcję, której tak często Kaczyńskiego. Niemcy łączą śmy rozwiązanie. Całe jego i smętnej po światowym kry- Podniesiemy się z tej trage- cze bardziej kojarzy słowo „Ka- rem. Był ojcem chrzestnym ciele powszechnego zaufania to próbować nawet wyjaśniać. wiadomość o śmierci prezy- skę, chciałbym przypomnieć to wydarzenie o wielkich kon- zydenta Lecha Kaczyńskiego o katastrofie samolotu, na któ- przez obywateli jednego
pomyślałem, że to zawał serca. starszej, dystyngowanej obwieścił Krakowowi i Polsce o pewnej cezurze czasowej, dochodzi do tego dramat ogól- których zawsze osnute były wicemarszałkowie Sejmu Krupskim, z którym przyjaź- się, o co tu chodzi. Przecież brakuje, jeśli chodzi o obycza- się w żałobie z narodem pol- życie koncentrowało się zysie Europie był dostarczy- dii, bo przecież takie jest tyń” z niewyobrażalnym ludz- mojego syna. Wspaniałym, narodu, bo przecież prezydent Chciałbym też prosić, żeby- denta Lecha Kaczyńskiego, wyjątkowe więzy przyjaźni, sekwencjach. Oby ta tragedia i pierwszej damy pani Marii Ka- rego pokładzie był mój przyja- z państw Europy według reguł
Chwilę potem dotarła do mnie i ostatnio ciężko chorującej żałobę po stracie pierwszego którą te urodziny wyznaczają. nonarodowy, ogólnopaństwo- nasze wspomnienia o braciach, Krzysztof Putra i Jerzy niłem się jeszcze podczas tam zginęli moi najlepsi przy- je, by godnie przeżyć tę trau- skim. Z przerażeniem przyjęli- na walce o wolność Polski cielem optymizmu, spojrze- życie i trzeba dalej walczyć, kim cierpieniem. Prezydenta wrażliwym na krzywdę jest wybierany w bezpośred- śmy wszyscy w całej Polsce jego małżonki oraz innych jakie łączą Francję i Polskę zjednoczyła nas wszystkich. czyńskiej. ciel i wielki polski polityk, pre- demokracji. Wszyscy oni peł-
wieść o katastrofie samolotu. kobiecie, doświadczonej człowieka w państwie: prezy- Będzie go niezwykle brakowa- wy i ogólnoludzki. Ci, którzy którzy zginęli w Katyniu. A dziś Szmajdziński, wicemarszałek studiów na KUL, z Maciejem jaciele. Tacy, o których mówi mę. Mam nadzieję, że w tych śmy wiadomość o wypadku i Europy. Chętnie wspominam nia na jutro z nadzieją. ale będziemy zawsze o niej Kaczyńskiego znałem osobiś- innych człowiekiem. Tak nim głosowaniu, także posło- podjęli modlitwy za tych, któ- pasażerów samolotu, który oraz naród francuski i naród Nie jest to ten czas, kiedy W tej chwili przypominam so- zydent Polski, Lech Kaczyński. nili służbę w imieniu swoich
Nagle zrozumiałem, że wielu śmiercią ukochanego syna. denta, a także jego żony ło, był bardzo ważną postacią dziś zginęli, to ludzie walczący dochodzi ten wielki dramat, ta Senatu Krystyna Bochenek, Płażyńskim bardzo dobrze się, że na śmierć i życie przyśpieszonych wyborach samolotu polskiego prezyden- to, że Lech Kaczyński zaprosił Ja sam przeżywam to bar- pamiętać. Nie jest to ten czas, cie. Ceniłem go jako wielkiego trudno mi o tym mówić. Nie wie. To ludzie, z którymi łączą rzy polegli, za ich rodziny, rozbił się dzisiaj pod Smoleń- polski. Pragnę też złożyć hołd można stawiać pytania: „Dla- bie o wieloletniej oddanej służ- Z bardzo ciężkim sercem obywateli.
moich przyjaciół, kolegów nie Dziś nie chcę mówić o przysz- i wybitnych przedstawicieli polskiej lewicy, niekwestiono- o prawdę w narodzie, o wol- wielka katastrofa, która spowo- całe dowództwo Wojska Pol- się znałem. Zginęło troje – Arkadiusz Rybicki, Maciej prezydenckich mogą zmienić ta. Nasze myśli i współczucie mnie na obchody polskiego dzo osobiście. Odeszło wiele kiedy można stawiać pytania: patriotę, człowieka głęboko od- potrafię zebrać myśli. Znali- się wielkie nadzieje. Ludzie, za ojczyznę. Może się uda skiem. W tej jakże bolesnej pamięci prezydenta Kaczyń- czego”, bo te pytania w tym bie publicznej prezydenta Lecha myślę o wszystkich osobach, Jako przewodniczący Parla-
ma wśród żywych. Z niektóry- łości polskiej polityki. To władz i społeczeństwa pol- wanym autorytetem. To ność narodu, ludzie, którzy dowała odejście tylu ludzi ze skiego. To nie oznacza jed- senatorów: wicemarszałek Płażyński. Muszę być na miej- się te brzydkie walki politycz- są z rodziną prezydenta oraz Święta Niepodległości 11 listo- znamienitych osób, które dlaczego, bo te pytania w tym danego sprawie niepodległości, śmy się 18 lat. Współpracę którzy służyli tej naszej utrzymać tę ciszę i spokój chwili przekazuję wyrazy skiego. Lech Kaczyński, które- momencie postawione mogły- Kaczyńskiego i jego nieocenio- które wraz z nim były mentu Europejskiego składam
mi ostro się ścieraliśmy, ale temat na pojutrze. Co będzie? skiego. Co nam pozostaje? ogromna strata dla polskiego odrzucali fałsz. Trudno sobie sceny politycznej i życia naro- nak, że państwo nie funkcjo- Małgorzata Bochenek, sena- scu – by uczestniczyć ne, że może dzięki temu utrzy- rodzinami ofiar katastrofy. To pada 2008 r. To był szczególny znałem od wielu lat. Poczy- momencie postawione którego świadomość polityczna zawodową rozpoczęliśmy ojczyźnie. Jest to kolejna ofia- na później, żeby nie rozgry- współczucia rodzinie prezy- go cechował żarliwy patrio- by nas podzielić. Z tym trzeba nej roli w ruchu Solidarność. na pokładzie samolotu. Zginęli w imieniu wszystkich
w obliczu nieszczęścia o tak Może nadejdzie pora, by prze- Wielki ból i żałoba. Tak jak parlamentaryzmu, polskiej wyobrazić większy dramat du. Z Lechem Kaczyńskim zna- nuje. Sytuacja jest kryzyso- tor Janina Fetlińska, senator w mszach świętych, by wszyst- mają się na przyzwoitym polityczna i ludzka tragedia gest wobec niemieckiego nając od prezydenta Lecha mogłyby nas podzielić. Z tym była głęboko zakorzeniona w urzędzie wojewódzkim, ra, którą składają w tej spra- wać tych wydarzeń w sensie denta Kaczyńskiego oraz tyzm, poświęcił życie swemu po prostu poczekać. To pyta- Śmierć innych wiodących po- w służbie ojczyźnie, w drodze eurodeputowanych kondolen-
ogromnej skali nagle nasze wartościować nasze dotych- pięć lat temu świat się zatrzy- lewicy oraz jego najbliższych. o takim wymiarze ogólnona- liśmy się, można powiedzieć, wa, ale życie musi toczyć się Stanisław Zając. Inni senato- kiego dopilnować. Nakazałem poziomie. Ważne jest też, aby dla Polski, naszego sąsiada. sąsiada. Dodam, że mój mąż Kaczyńskiego, po posła Arka- trzeba po prostu poczekać. w walce o wolność, w walce kiedy Maciej był wojewodą. wie, w miłości do ojczyzny, politycznym. My w Kościele wszystkim rodzinom ofiar krajowi. Jako niestrudzony nie także bardzo trudno sta- staci Polski, wśród nich prezy- do Katynia, gdzie mieli oddać cje dla rodzin i najbliższych
spory polityczne przestają być czasowe spory. Pytając o sens mał przy umierającym Janie Ta tragedia powinna nam rodowym. Kiedy dowiedzia- od zawsze, od czasów komuni- dalej. Dla mnie jest to też rowie, którzy też chcieli zło- już wyłożenie ksiąg kondolen- Polacy postarali się tę wielką Lech Kaczyński był autentycz- i ja mile wspominamy pobyt diusza Rybickiego. To właś- Każde polskie serce jest dziś Powstania Warszawskiego i So- Zostałem jego asystentem. szacunku do ojczyzny, której przeżywamy to poprzez mod- tego wypadku i pragnę wyrazić obrońca idei, w które wierzył, wiać Panu Bogu. To wielka, denta Kaczorowskiego, tylko hołd pomordowanym polskim tych, którzy zginęli. Przekazu-
ważne. Nie jest to czas, by tego, co zdarzyło się w sobotę Pawle II, tak dzisiaj Polska uświadomić, że całe zacietrze- łem się o tym, uświadomiłem stycznych. Bywał u mnie osobista tragedia, bo przy- żyć hołd pomordowanym cyjnych, opuszczenie flag pustkę, wyrwę wypełnić nym reprezentantem intere- w rezydencji prezydenckiej nie on 30 lat temu pisał napełnione smutkiem lidarności. Wszystko to razem Przez wszystkie te lata współ- służyli żołnierze katyńscy litwę, prosząc Boga, by w imieniu zarówno własnym, zawsze z przekonaniem wal- niepojęta tajemnica bożej pogłębia tę tragedię. Przesyłam oficerom. ję także wyrazy wsparcia dla
zadawać sobie pytania: co rano, należy pamiętać, że wstrzymała oddech, dowiadu- wienie i spory polityczne sobie, dokąd oni lecieli, gdzie w mieszkaniu, a więc jest mi jaźniłem się z wieloma oso- w Katyniu, na szczęście pole- do połowy masztu. Nie tylko godziwymi następcami sów swojego kraju. Kochał go, na Helu w 2007 r., gdzie godzi- na tablicy 21 postulatów i bólem. A ten będzie trudno dało mu głębokie przekonanie, pracowaliśmy. Czuję się tak, pozbawieni życia i teraz wszystkim tym, którzy odeszli jak i w imieniu narodu francu- czył o wartości, które stanowi- opatrzności, ale również woła- wyrazy najgłębszego współczu- To niewyobrażalna katastrofa wszystkich Polaków i polskich
dalej? To pora, by pomyśleć śmierć jest znakiem dla jąc się o tej wielkiej tragedii. mogą w pewnym momencie za chwilę miały się rozpocząć szczególnie bliski. bami, które zginęły i wciąż cieli z premierem 7 kwietnia. na urzędzie miasta, wszędzie, i w sposób rozumny zadbać był wojowniczym Europejczy- nami rozmawialiśmy o euro- komitetu strajkowego. Odesz- ukoić przez najbliższe lata. że niepodległość jest sprawą jakby ktoś wyrwał mi kawał dochodzi kolejna ofiara złożo- dziś rano z tego świata, otwo- skiego pełne smutku kondo- ły fundament jego polityczne- nie o miłosierdzie Boga. cia całemu narodowi Pol- w skali Europy. Nigdy dotąd władz.
o tych, którzy pozostali, o ich żywych. PAP legnąć w gruzach. PAP uroczystości na cmentarzysku PAP nie mogę uwierzyć, że nie PAP gdzie można. PAP o przyszłość Polski. kiem. Na koniec naszych licz- pejskiej i polskiej historii. li twórcy naszej wolności, PAP nadrzędną. PAP serca. na tym ludziom. Ofiara życia. rzył bramy wieczności. PAP lencje. go zaangażowania. PAP skiemu. jeszcze nie zginęło tak wiele PAP

Polska - Strona 04-05 WR6-7 - Polska - Strona 06-07 WR4-5 -


Warszawa Warszawa

8 | 11 k wietnia 2010 | Polska www.polskatimes.pl www.polskatimes.pl Polska | 11 kwietnia 2 010 | 9

Polska
Polska w żałobie Polska w żałobie
Polska P
P ka
ka w a b P ka w P
a bka
Maria Kaczyńska zawsze była u boku swojego męża prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W sobotę siedziała
w samolocie, którym prezydencka para leciała na obchody 70. rocznicy mordu katyńskiego. Zginęła razem z mężem m

To dzięki niej trwał w polityce wojny, we wrześniu 1939


roku straciła rodziców. Sie- Wybory prezydenck e w czerwcu Ża oba narodowa Po ska m

p acze po w e k e strac e
rotą zaopiekowała się polska
ziemiańska rodzina. Jej doro-
słe życie to przede wszyst-
Dorota Kowalska nicą. Ale wybrała uczelnię Ale też była bardzo aktywną kim działalność opozycyjna
na drugim końcu Polski, studio- pierwszą damą. Jako specjalny przeciwko władzy PRL-
Życzliwa ludziom, serdeczna, wała w Sopocie na Wydziale wysłannik prezydenta RP owskiej. Najbardziej znana
pełna wewnętrznego ciepła – ta- Transportu Morskiego Wyższej uczestniczyła w wielu uroczy- robotnica Stoczni Gdańskiej
kie opinie powtarzają znajomi Szkoły Ekonomicznej (dzisiaj stościach międzynarodowych. pracująca jako operator suw-
Marii Kaczyńskiej, żony prezy- Uniwersytet Gdański). Po ukoń- 1 lutego 2006 roku podjęła w Pa- nicy. Za niezależną działal-
denta Lecha Kaczyńskiego. Ma- czeniu studiów podjęła pracę łacu Prezydenckim księżniczkę ność związkową została
ria Kaczyńska razem ze swoim w Instytucie Morskim w Gdań- Annę. Wspierała działalność dyscyplinarnie zwolniona
mężem i innymi 94 osobami zgi- sku w pracowni badań koniunk- charytatywną. Objęła patronat Anna Wale z pracy 7 sierpnia 1980 roku.
nęła wczoraj w katastrofie samo- turalnych, gdzie przeprowadzała nad wieloma akcjami dobro- Brakowało jej wtedy 5 mie-
lotu w Smoleńsku. Para prezy- badania perspektyw rozwoju czynnymi (m.in. galą charyta- sięcy do emerytury. Ta decy-
dencka udawała się na obchody rynków frachtowych na Dalekim tywną z okazji 60-lecia Fundu- „Jej życiorys to historia PRL. zja dyrekcji stoczni wywołała
70. rocznicy mordu katyńskiego. Wschodzie. – Bardzo inteli gent- szu Narodów Zjednoczonych Los Anny jest typowy dla 14 sierpnia strajk, z którego
– Nie miała w sobie żadnej na, błyskotliwa, wszechstronnie na rzecz Dzieci UNICEF). 9 listo- wielu polskich robotników narodził się NSZZ „Solidar-
sztuczności, pompy. Kiedyś po- wykształcona – charakteryzuje pada 2006 roku została matką i niezwykły ze względu na Jej ność”. W stanie wojennym
wiedziała mi, że nie lubi, kiedy prof. Środa. Mówiła po angielsku chrzestną pierwszego polskiego siłę charakteru, mądrość internowana po rozbiciu siłą
krytykuję jej męża, ale z wieloma i francusku, znała językhiszpań- samolotu myśliwskiego typu i uczciwość” – tak między strajku w Stoczni Gdańskiej.
moimi poglądami się zgadzała ski i rosyjski. Inny znajomy pre- F-16 „Jastrząb”. innymi napisała przed kilku- W 1983 roku oskarżona o
– wspomina prof. Magdalena zydenckiej pary dodaje, że Maria Coraz śmielej wyrażała też nastoma laty o Annie organizowanie strajku w 1981
Środa. Kaczyńska była osobą niesłycha- swoje poglądy na tematy, któ- Walentynowicz Joanna roku i skazana na półtora
Maria Kaczyńska urodziła się nie otwartą na wiedzę, intereso- rymi żyła opinia społeczna. Gwiazda. Anna miesiąca więzienia w zawie-
w Machowie, jej matka Lidia wała się sztuką, teatrem, mu- W lutym 2007 roku opo wie - Walentynowicz urodziła się szeniu. Inicjatorka protestu
była nauczycielką, ojciec Cze- zyką, baletem. Zawsze lubiła po- dzia ła się za pozostawieniem w 1929 roku w Równem głodowego po zabójstwie
sław Mackiewicz leśnikiem. Ro- dróżować, bo dzięki temu Doliny Rospudy w nienaruszo- na Wołyniu. Po wybuchu księdza Jerzego Popiełuszki.
dzina Mackiewiczów przybyła poznawała życie i obyczaje in- nym stanie. 8 marca 2007 roku
na teren dzisiejszej Polski z Wil - podpisała się pod apelem ko-
na. Ojciec Marii Kaczyńskiej wal- biet mediów do parlamenta-
Skutecznie ocieplała
czył w wileńskiej partyzantce, je- rzystów o pozostawienie bez
den z jego braci w szeregach Kor- wizerunek prezydenta zmian zapisu konstytucji doty-
pusu gen. Andersa pod Monte Lecha Kaczyńskiego. czącego ochrony życia, co ro-
Cassino, drugi brat zginął w Ka- zjuszyło ojca Tadeusza Ry-
tyniu. Była jego wielkim dzyka. W marcu 2008 roku
„Często mówię, że zaczęłam atutem Maria Kaczyńska poparła za-
swoje życie z opóźnieniem. Uro- płodnienie metodą in vitro,
dziłam się z wadą serca, dlatego nych narodów. Może właśnie jednak zdecydowanie wyraziła
rodzice bardzo się o mnie trosz- dlatego wybrała Wydział Trans- sprzeciw, aby taki zabieg był fi-
czyli. Byłam dzieckiem chowa- portu Morskiego. nansowany z budżetu państwa.
nym pod kloszem, nie mogłam W Gdańsku w 1976 roku po- 13 maja 2007 roku wraz z Lud -
bawić się na podwórku. W pew- znała o sześćlat młodszego Lecha miłą Putin otworzyła Dom Pol-
nym momencie byłam w kiep- Kaczyńskiego. Chłopaka z czu- ski w Petersburgu.
skim stanie, miewałam częste pryną czarnych loczków przy- Skutecznie ocieplała wizeru-
FOT.KANCELARIAPREZYDENTA

krwotoki. Zaprzyjaźniony lekarz prowadziła do niej ponoć przyja- nek prezydenta Lecha Kaczyń-
zalecił zmianę klimatu, mama ciółka. Jedna z wersji mówi, że za- skiego. Niektórzy twierdzą na-
postanowiła zabrać mnie i brata mieszkali w bliskim sąsiedztwie. wet, że była jego największym
na długie wakacje do Rabki. Inna, nieoficjalna, że Lech po- atutem. Zawsze uśmiechnięta,
Po kilku miesiącach stwierdziła, mieszkiwał początkowo u świeżo miła, skromna i bardzo ludzka.
że górskie powietrze nam służy upieczonej magister i szybko – Mąż zwraca się do mnie, uży-
i do Złotowa już nie wróciliśmy. przy padli sobie do gustu. wając różnych zdrobnień. Mówi
Mama była silną kobietą, nie bała „Trudno jest opowiedzieć, jak się Maria Kaczyńska doskonale sprawdzała się w roli pierwszej damy do mnie kochanie, maluszku,
się zmian. Wynajęła pokój u gó- rodzi miłość. Leszek był ciepły, maluszyku, babusiku, babi-
rali, potem znalazła pracę wy- troskliwy, miałam do niego za- Dwa lata po pierwszym spot- w działalności opozycyjnej – Bycie prezydentową zmie- szonku, babuszku – śmiała się
chowawczyni w sanatorium dla ufanie. Wiedziałam, że jeśli coś mi kaniu Maria Kaczyńska wyszła i podziemnej. niło moje życie. Bardziej, niż mi w jednym z wywiadów. W tym
dzieci i tak zostaliśmy na stałe obiecał, to dotrzyma słowa. Im- za Lecha, a w 1980 roku urodziła Kiedy w 2005 roku Lech Ka- się wcześniej wydawało – mó- udzielonym tygodnikowi
w Rabce” – mówiła w wywiadzie ponował mi wiedzą, doskonale mu córkę Martę. Po długim urlo- czyński wygrał wybory prezy- wiła Maria Kaczyńska w ostat- „Wprost” mówiła:
udzielonym miesięcznikowi znał historię, tę prawdziwą wer- pie macierzyńskim nie wróciła denckie, okazało się, że, przynaj- nim udzielonym wywiadzie dla – Jaką mam radę dla mojej na-
„Pani”. Właśnie w Rabce Maria sję. Zdawałam sobie sprawę, że do pracy zawodowej, ale zajmo- mniej na początku lepiej pełni tygodnika „Wprost”. – Mimo stępczyni? Postępować zgodnie
Kaczyńska skończyła szkołę prawda jest inna niż to, czego wała się wychowaniem córki, funkcje reprezentacyjne niż mąż ceny, jaką musiałam zapłacić, nie ze swoim sumieniem. Być sobą,
podstawową i liceum ogólno- uczono mnie w szkołach” – mó- tłumaczeniami z języków an- i doskonale sprawdza się tam, żałuję tych lat. Miałam przecież nie zmieniać się pod wpływem
kształcące. Jak mówią jej zna- wiła Kaczyńska w jednym z wy- gielskiego i francuskiego, lek- gdzie obecność głowy państwa do zrobienia tyle ciekawych, po- urzędu. Ja w każdym razie zaw-
jomi, była pilną i dobrą uczen- wiadów prasowych. cjami oraz wspomaganiem męża nie jest obowiązkowa. żytecznych spraw. sze byłam sobą.

Polska - Strona 08-09 - Warszawa W w


12 | 11 kwiet nia 2010 | Polska www.polskatimes.pl www.polskatimes.pl Pols ka | 11 kwietnia 2010 | 13 14 | 11 k wietnia 2 010 | Pols ka www.polskatimes.pl www.polskatimes.pl Pols ka | 11 kwiet nia 2010 | 15

Polska
Polska w żałobie Polska w żałobie
Polska Polska
Polska w żałobie Polska w żałobie
Polska
Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew oraz premier Władimir Putin złożyli w imieniu narodu rosyjskiego na ręce premiera Donalda Tuska kondolencje dla wszystkich pogrążonych w smutku Polaków Wstrząśnięci tragedią są Polacy na wszystkich kontynentach. We Lwowie zapalali znicze przed konsulatem RP, na Wileńszczyźnie żałoba. Razem z naszymi rodakami kwiaty w Nowym Jorku, Tel Awiwie, Moskwie, Londynie, Brukseli składali cudzoziemcy

Będzie odrębne polskie śledztwo w sprawie katastrofy samolotu Cały świat wczoraj mówił: Polacy, jesteśmy z wami, kochamy was
Kazimierz Sikorski, oni też wyrażają żal po stracie w intencji ofiar wczorajszej ka- internautów wpisywały wyrazy
Wojciech Rogacin polskiej elity, mówią, że to dra- tastrofy. Izraelczycy powta- współczucia i kondolencje dla
mat dla całego narodu. rzali wczoraj, że Lech Kaczyń- Polski.
Tragedia pod Smoleńskiem W katedrze wileńskiej od- ski był przyjacielem ich narodu Internautka Daria z Rosji
pogrążyła Polaków na całym była się msza święta w intencji i robił bardzo wiele dla pojed- napisała w przejmujący sposób
świecie w szoku i żałobie. Nie- ofiar katastrofy z udziałem nania obu narodów. pod artykułem w „Daily Mail”:
mal tak jak pięć lat temu, kiedy wszystkich władz państwo- Podobnie było pod polską „To niewyobrażalna, tajemni-
umierał Jan Paweł II. We wych Litwy. ambasadą w Moskwie, gdzie wy- cza tragedia. Tak jak mnóstwo
wszystkich krajach, w których Janina Zamojska ze Lwowa stawiono portrety prezydenta Rosjan chcę złożyć kondolen-
mieszkają nasi rodacy, polskie cały wczorajszy dzień spędziła Kaczyńskiego i jego małżon - cje rodzinom ofiar i wszystkim
ambasady, kościoły, konsulaty, przy telewizorze, oglądając re- ki, oraz w wielu innych krajach. Polakom oraz przeprosić Pola-
pomniki stały się wczoraj miej- lacje z dramatu koło Katynia, Tak samo było w Kopenhadze, ków. Jest nam bardzo przykro,
scami, w których gromadziła i na odbieraniu telefonów Kijowie, Pradze. że ta przeklęta ziemia katyń-
się Polonia, by oddać hołd pre- od znajomych, przyjaciół. Opi- Komentatorzy podkreślają, ska znowu przyniosła wam
zydentowi Lechowi Kaczyń- nie były jednoznaczne: dra- że ta tragedia wyzwoliła falę tyle bólu i żalu”.
skiemu oraz wszystkim oso- mat, który ma symboliczny sympatii do Polski i Polaków „Najgłębsze współczucia dla
bom, które zginęły w katastro- wymiar, bo to się przecież wy- w Rosji. Nawet ci, którzy byli dumnego i wspaniałego na-
fie pod Smoleńskiem, oraz darzyło niedaleko miejsca, niechętni Polsce, teraz uwa- rodu polskiego” – pisała
modlić się za nich. gdzie 70 lat temu też zginęła żają, że to nie tylko tragedia Po- Cynthia z Southampton
polska elita. laków, ale też Rosjan. w Wielkiej Brytanii. Don
Wilno i Lwów płaczą – Byliśmy zapalić świeczkę z Charleston w Stanach Zjed-
po stracie polskiej elity za wszystkich, którzy zginęli Daria z Rosji: Nam, noczonych przesyłał kondo-
– Polacy tylko o jednym teraz śmiercią tragiczną, przed pol- lencje całemu narodowi: „Z ca-
rozmawiają – mówi redaktor skim konsulatem, w katedrze Rosjanom, jest bardzo łego serca przesyłam współ-
Stanisław Ta ra siewicz z „Ku- lwowskiej odbyła się msza za przykro, że ta ziemia czucie kochającemu wolność
riera Wileńskiego”. – O tej tra- dusze tych, którzy tam zginęli. narodowi polskiemu”.
gedii i o tym, że doszło do niej Co jeszcze można zrobić wo- katyńska znów „Izrael smuci się razem
właśnie w tym szczególnym bec takiego bezmiaru niesz- przynosi wam ból z wami” – pisał Noam z Hajfy.
dla nas miejscu, w Katyniu. Ro- częścia? Mam tylko nadzieję, Najczęściej pojawiały się też
zmawiałem przed chwilą podobnie jak inni Polacy, któ- – Chociaż Kreml miał do- wpisy: „Módlmy się za Polskę”,

FOT. MARIAN STRILTSIV/EPA/PAP


FOT. PETROZADOROZHNYY/AP
z dwoma Polakami z Wileń- rzy trzymają się tu, we Lwowie, tychczas mało sympatii dla „Polacy, jesteśmy z Wami, ko-
szczyzny na co dzień nieinte- razem, że po tym dramacie prezydenta Kaczyńskiego, wy- chamy Was”. Wielu internau -
resującymi się polityką, ale może polscy politycy prze- daje mi się, że jego śmierć była tów podkreśla przede wszyst-

FOT. CLIFFOWEN/AP
po tej tragedii patrzą na to, co staną w końcu być dla siebie ciosem także dla Władimira kim ból rodzin ofiar katastrofy,
się stało, jak na polski dramat, takimi wrogami. Może dojdzie Putina i Dmitrija Miedwie - a także ogromną stratę dla ca-
który ma symboliczny wymiar do pojednania wobec tej po- diewa – mówi Lilia Szewcowa, łego narodu.
– dodaje redaktor Stanisław twornej tragedii i oby nie była rosyjska politolog z Programu Przez wiele godzin tragedia
Tarasiewicz. to tylko zgoda na chwilę – mó- Polacy pogrążeni w smutku pod konsulatem RP we Lwowie Pod konsulatem w Chicago od rana całe rodziny składały kwiaty, zapalały znicze. Dołączali do nich Amerykanie Moskwianie składali kondolencje w ambasadzie RP pod portretem pary prezydenckiej Instytucji Politycznych w Mo- koło Smoleńska była tematem
Tu wspomina się teraz nie wi Janina Zamojska i dodaje, że skiewskim centrum Carnegie. numer jeden na Twitterze,
tylko prezydenta Lecha Ka- niekiedy gorszące spektakle ofiarom pomordowanym Jest znamienne, że jedną chownych, który zginął w tej po stracie elit i współczucie dla tarła za ocean. Pod pomnikiem nież Rosjanie – którzy dowie- kiego niedaleko Katynia Po- Dużo czasu zajmie nam, zanim z każdą minutą przybywało
czyńskiego, ale i Macieja Pła - polskich polityków szkodziły w Ka tyniu. Robili to w moim z ofiar tej katastrofy jest były katastrofie, pochodził właśnie ich rodzin. katyńskim w finansowej dziel- dzieli się właściwie dopiero lacy mieszkający w Belgii kon- odbudujemy potencjał intelek- „Ta ziemia znów przynosi tam po kilkaset wpisów.
żyń skie go, i Andrzeja Prze- nie tylko im samym, ale także imieniu, a więc ta tragedia do- prezydent na uchodźstwie Ry- z tej parafii – dodaje nicy New Jersey naprzeciw wczoraj, co znaczy Katyń, jak taktowali się ze sobą SMS-ami tualny kraju, który został nam wam ból i żal” I wszystkie jednej treści: że
woźnika, bo z tymi dwoma Polakom, którzy mieszkają tyka także mnie i każdego z Po- szard Ka czorowski, 90-letni Małkiewicz. Z rozmów z Pola- Nowy Jork, Tel Awiw, Manhattanu wielu naszych ro- szczególnym miejscem jest i mejlowo i gromadzili pod dzisiaj odebrany – powiedział Ale nie tylko elity – zwykli ludzie ktoś modli się za Polskę, inni
kontakt Polaków był najczęst- poza granicami kraju. laków, to jest wielka polska tra- pan, który całe życie walczył kami, których jest w angiel- Moskwa z Polakami daków i Amerykanów składało on dla wszystkich Polaków. ambasadą, gdzie z godziny Polskiej Agencji Prasowej Po- na całym świecie byli poruszeni przy swoich profilach zawie-
szy. I dziś naprawdę bardzo gedia – mówi Grzegorz z kłamstwem katyńskim i nie- skiej stolicy nawet kilkaset ty- W szoku była Polonia w No- wczoraj kwiaty i zatrzymywało W Brukseli opuszczono flagi na godzinę przybywało biało- lak pracujący w Brukseli Zbig- rozmiarem tragedii. Strony szali polskie flagi z czarną
trudno, by słowami określić Londyn czci prezydenta Małkiewicz, wydawca dwuty- daleko tego miejsca zginął. sięcy, rysuje się obraz narodo- wym Jorku. Przed polskim koś- się, by pomodlić się za ofiary do połowy masztu przed sie- czerwonych kwiatów i zniczy. niew Wiszowaty. internetowe wszystkich mediów wstążką i słowami, że tylko tyle
ból, jaki przeżywają tu zwykli Kaczorowskiego godnika „Nowy Czas” w Lon- – Odbyły się już dwie msze wej tragedii, w obliczu ciołem na Greenpoincie Polacy katastrofy. dzibą Komisji Europejskiej. Polacy spontanicznie zorgani- Zwykli ludzie w wielu in- od Europy po Amerykę i Azję mogą zrobić.
ludzie. Nie tylko zresztą Po- – Oni wszyscy zginęli, wyko- dynie. – Takiego dramatu Pol- w londyńskich kościołach, któ rej znikają polityczne po- gromadzili się od chwili, gdy Z Polską i Polakami był Już od rana na wieść o kata- zowali też wieczorną mszę. nych miastach, jak na przykład otwierały informacje o polskiej Współpraca Maciej
lacy, dzwonią do mnie Litwini, nując misję, jechali złożyć hołd ska nie przeżywała od dawna. jedna u Boboli, bo jeden z du- działy, liczy się tylko ból wiadomość o tej tragedii do- wczoraj także cały świat – rów- strofie samolotu prezydenc - – Nie mogę się otrząsnąć. w Tel Awiwie, zapalali znicze katastrofie. A pod nimi tysiące Domagała

Prasa zagraniczna o katastrofie w Smoleńsku Prasa zagraniczna o katastrofie w Smoleńsku

Polska przeżyła najgorszą katastrofę Tragiczna historia Polski pełna jest Polacy wycierpieli w historii więcej Katastrofa pod Smoleńskiem unice- To, co się stało pod Smoleńskiem, Katyń, gdzie 70 lat temu 20 tys. pol- Katastrofa, w której zginął prezy- Samolot, który się rozbił koło Polski rząd po tragedii zebrał się Dla Polski to, co się stało, to nie
od czasów drugiej wojny, gdy samolot bólu i żałoby. Ale od dziesięcioleci niż jakikolwiek inny naród – okupa- stwiła wyższe warstwy polskiego jest największą tragedią narodu pol- skich oficerów zostało zamordowa- dent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Smoleńska, miał około 20 lat, na nadzwyczajnym posiedzeniu. tylko katastrofa lotnicza, ale

FOT. NTV TV GRAB/EPA/PAP, EPA/PAP (2), JACEKTURCZYK/PAP (2),SERGEI CHIRIKOV/EPA/PAP (2),ALEXEYNIKOLSKY/EPA/PAP


prezydencki w gęstej mgle rozbił się Polacy nie przeżyli takiej traumy, cji, tyranii, rozbiorów. Pod Katy- przywództwa politycznego i wojsko- skiego w powojennej historii, nych na rozkaz Stalina, był kojarzony Kaczyński oraz wielu wysokich a dyskusje o zastąpieniu tych Prezydent Rosji Dmitrij Miedwied- podwójny dramat, bo prezydent
nieopodal lotniska pod Smoleńskiem jaką była wczorajsza śmierć prezy- niem wczoraj przeżyli kolejną trage- wego. Chociaż prawdopodobną przy- powiedział premier Donald Tusk. z jednym z największych dramatów funkcjonariuszy państwa, to pora- wysłużonych maszyn w Polsce iew wysłał kondolencje do marszał- Kaczyński był w drodze do Katynia,
W katastrofie zginęła niemal połowa denta Lecha Kaczyńskiego i kilku- dię. W Wielkiej Brytanii Lech Kaczyń- czyną katastrofy był błąd załogi lub Dziesiątki izraelskich polityków łączą polskiej historii: teraz będzie kojarzo- żający cios dla Polski. Sprawia on, że na razie nie zostały sfinalizowane. ka Sejmu Bronisława Komorow- gdzie miał upamiętnić największą
przywództwa państwowego. Słowa dziesięciu wysokich osobistości ski będzie z pewnością opisywany awaria połączona ze złą widocznością, się w żałobie z Polakami i ślą kondo- ny z dwoma. Katastrofa, w której zginę- w Polsce na nowo ożył horror katyń- Powołując się na Aviation Safety skiego. „Podobnie jak wszyscy Rosja- narodową tragedię. Morderstwo ofi-
nie mogą opisać tej tragedii. Pod Katy- życia politycznego. Jak zbrodnia jako postać kontrowersyjna. Jednak tragedia każe zwrócić uwagę na długą lencje dla narodu polskiego po tej li prezydent Lech Kaczyński, wiele skiej masakry. Samolot Tupolew-154, Network, gazeta przypomina, że było nie wyrażam głęboki żal po informacji cerów przypieczętowało zniszczenie
niem ponownie zginęła elita narodu katyńska wyeliminowała z życia kraju w rzeczywistości Lech Kaczyński był i skomplikowaną historię trudnych katastrofie, podkreślając zasługi pre- innych osób, w tym niemal cały Sztab którym lecieli, został skonstruowany już 66 katastrof z udziałem tego typu o tragicznej śmierci prezydenta Lecha polskiego państwa. To, że obrońca
polskiego. Nigdy w najnowszej i całej kwiat polskiej elity w czasie II wojny, patriotą. Człowiekiem, który nigdy relacji polski z Rosją. Mając na uwadze zydenta dla współpracy obu krajów. Generalny Wojska Polskiego, zamienia w latach 60. ubiegłego wieku przez samolotów, w tym sześć w ostatnich Kaczyńskiego, jego żony i członków prawdy o Katyniu zginął w tym miej-
współczesnej historii przywództwo jed- tak obecna katastrofa pozbawiła nie kolaborował z okupantami ani nie znaczenie katastrofy dla polsko-rosyj- Kondolencje dla Polaków przesłał się natychmiast w bezprecedensowy sowieckich konstruktorów. Polscy pięciu latach. Niedawno ostatnia tego polskiej delegacji, którzy lecieli na uro- scu, ma szczególne znaczenie. Śmierć
nego państwa nie zostało tak nagle uni- głowy polski naród. Góra kwiatów zaakceptował okupacji jego kraju skich relacji, premier Putin osobiście także instytut pamięci o Holokauście kryzys w polskim państwie. O ile nie politycy od wielu lat skarżyli się typu maszyna została nawet wycofa- czystości do Katynia” – napisał rosyj- we mgle w Smoleńsku to katastrofal-
cestwione. Ta tragedia porusza wszyst- przed Pałacem Prezydenckim poka- przez Armię Czerwoną. stanął na czele komisji badającej przy- Yad Vashem, który prezydent Kaczyń- zagrozi to funkcjonowaniu państwa, to na przestarzałą flotę lotniczą przy- na przez rosyjski Aerofłot. ski prezydent Dmitrij Miedwiediew. ne zrządzenie metafizycznego Losu
kich, nie tylko Polaków. WR zuje ogrom straty. WR WR czyny tragedii. WR ski wizytował dwukrotnie. WR sytuacja wojska się komplikuje. PAP wódców państwa. WR Kaz Kaz wpisujące się w historię. Emde

Samolot, który rozbił się Jaki smutny los Polaków, osieroco- Klątwa Katynia zabija także prezy- To, że dziś Niemcy otoczone są Dla Polski katastrofa pod Smoleń- Kanclerz Niemiec Angela Merkel Cała Polska jest w szoku: pod Pała- Lech Kaczyński to pierwszy pełnią- Gdy tylko zaczęły się pojawiać W katastrofie zginęli prezydent
pod Smoleńskiem, miał przywieźć nych raz i drugi. Po wczorajszej denta Rzeczypospolitej polskiej. przez przyjaciół, że wszystkie kraje skiem jest rozdrapaniem starych wyraźnie wstrząśniętą tragedią zło- cem Prezydenckim w Warszawie cy obowiązki polski przywódca, informacje o tragedii, w której zgi- Kaczyński, jego żona i wielu wyso-
prezydenta Lecha Kaczyńskiego i kil- katastrofie Polacy gromadzą się Do rany sprzed 70 lat, która nigdy się sąsiednie są demokracjami, zaw- ran. Teraz Polska, która nigdy nie żyła Polsce kondolencje. – Łączymy spontanicznie pojawił się tłum który zginął na służbie, od czasu nął prezydent Polski, słowo „Katyń” kich oficjeli. Wśród nich był szef
kudziesięciu polityków na ceremonię wspólnie, aby wyrazić ból i żal. Lech nie zagoiła, dołączyła następna dzięczamy Polsce. Tam, dokładnie zapomniała swej tragicznej przesz- się w żałobie z narodem polskim. opłakujący stratę. Były prezydent śmierci w katastrofie lotniczej nabrało dla Polaków nowego zna- sztabu generalnego Franciszek
upamiętniającą mord polskich ofice- Kaczyński był politykiem kontrower- – śmierć prezydenta Lecha Kaczyń- w Gdańsku, zapoczątkowano ruch łości, musi mierzyć się z nową tra- Polska straciła osobowość, na której Polski Lech Wałęsa, który zwykle ma w Gibraltarze generała Władysława czenia. Delegacja polskich władz Gągor i wiceminister spraw zagra-
rów w Katyniu w 1940 r. – Teraz Katyń syjnym, ale zawsze widocznym skiego. Cała klasa polityczna i wojsko- opozycyjny, który doprowadził gedią i żałobą po stracie liderów można było budować Europę, kiedy na każde pytanie gotową szybką Sikorskiego w 1943 r. Rzecznik leciała do Katynia oddać hołd pomor- nicznych Andrzej Kremer. Zgodnie
zażądał nowych ofiar – powiedział w polityce polskiej i światowej. Nie bał wa została zdziesiątkowana. Dla naro- do wolnych wyborów w Polsce, upad- swego państwa. Śmierć zebrała była taka potrzeba – powiedział też odpowiedź, tym razem musiał długo Departamentu Stanu USA P.J. Crowley dowanym tam przez Stalina w 1940 r. z konstytucją w przypadku śmierci
przewodniczący rosyjskiej Dumy pań- się konsekwencji (...), nie zawahał się du polskiego jest to olbrzymia trage- ku muru berlińskiego i całego bloku żniwo wśród elity kraju. Razem z pre- wzruszony minister spraw zagranicz- szukać właściwych słów. W tragedii powiedział: „To straszna tragedia dla oficerom, wysokim urzędnikom, prezydenta jego obowiązki przejął
stwowej Konstantin Kosaczow. Sowie- przed przyparciem do muru Unii dia bez precedensu, która z powodu wschodniego. Od samego początku zydentem zginęło 97 osób, w tym nych Niemiec Guido Westerwelle. zginęła elita narodu, powiedział Polski. Przekazujemy wszystkim Pola- ówczesnej elicie polskiego narodu. marszałek niższej izby parlamentu
ckie władze nie przyznały się, że ofice- Europejskiej i jej przyszłych projek- przywołanej intensywności emocji uczestniczył w tym zmarły tragicznie szef sztabu armii, szef Biura Bezpie- – To dotyka mnie osobiście, bo straci- w końcu były przywódca Solidarnoś- kom nasze najszczersze kondolencje”. 70 lat po tamtej tragedii praktycznie Bronisław Komorowski. Kaczyński
rowie zginęli z rozkazu Stalina. A teraz tów. Ten polski polityk prawicy zaw- i symboliki naprawdę zdaje się mieć polski prezydent Lech Kaczyński. Jego czeństwa Narodowego, szef banku łem mądrego i energicznego partnera ci. Dzisiejsza strata wydaje się równie Guido Westerwelle, szef MSZ Nie- w tym samym miejscu zginęli liderzy leciał do Katynia, by upamiętnić pol-
dla Polaków Katyń znowu stał się syno- sze był wierny swoim ideałom, choć fatalny związek z tą z Katynia. Cała historia jest także historią młodej pol- narodowego, wiceszef MSZ, wice- do rozmów – przyznał szef niemiec- głęboka co przed 70 laty w Katyniu. miec, dodał, że jego rodacy łączą się Rzeczypospolitej Polskiej: współczes- skie i rosyjskie ofiary sowieckiego
nimem śmierci i zniszczenia. WR nie zawsze poprawny politycznie. PAP Polska jest w żałobie. PAP skiej demokracji. PAP marszałkowie parlamentu. WR kiego MSZ. Emde Emde w bólu z sąsiadami z Polski. WR na elita polskiego społeczeństwa. WR przywódcy Józefa Stalina. Kaz

Polska - Strona 12-13 - Warszawa Polska - Strona 14-15 - Warszawa

16 | 11 k wietnia 2010 | Pols ka www.polskatimes.pl

Polska w żałobie

Kilka minut po tragedii pod Pałace m Prezydenckim pojawiły się kwiaty i znicze. Warszawiacy wystawili również zdjęcia pary prezydenckiej i zaciągnęli warty przy Pałacu

Księgi kondolencyjne będą wyłożone dziś w Pałacu Prezydenckim, Sejmie oraz Katedrze Polowej Wojska Polskiego

Warszawiacy modlą się za ofiary


Marta Sułkowsk a powstrzymać łez – mówi pan
Grzegorz Bru szewski Franciszek. – To ogromna trage-
dia – dodaje.
Tysiące głosów wspólnie szep- Do warszawiaków składają-
czących słowa modlitwy, światło cych hołd zmarłym dołączali
zniczy i biało-czerwony dywan studenci, kibice, politycy i dzien-
z kwiatów skrapianych łzami nikarze z całego kraju i zagra-
warszawiaków –tak stolica odda- nicy. – Dziś wszyscy czujemy się
wała hołd tragicznie zmarłej pre- Polakami – mówi Witalij
zydenckiej parze i czołowympo- Tyrenko, ukraiński dziennikarz.
staciom polskiego życia publicz- Do wspólnej modlitwy dołączyli
nego. także uczestnicy Powstania
Nie czekając na oficjalne ogło- Warszawskiego, kombatanci,
szenie żałoby narodowej, tuż prezydent miasta Hanna
po ogłoszeniu dramatycznych Gronkiewicz-Waltz, wojewoda
wieści mieszkańcy Warszawy mazowiecki Jacek Kozłowski
zaczęli spontanicznie gromadzić i naczelny rabin Polski Michael
się pod Pałacem Prezydenckim. Schudrich.
Szukali otuchy we wspólnej Spontaniczne czuwanie war-
modlitwie. szawiaków odbyło się także
–Szok, szok! – pani Katarzyna pod prezydenckim domem
wypowiadała te słowa jak man- na Żoliborzu oraz na pl. Piłsud-
trę. Z każdą godziną pod Pała- skiego.
cem Prezydenckim i w wielu sto- Na znak żałoby na wielu do-
łecznych kościołach, gdzie orga- mach wywieszano flagi. Symbo-
nizowano msze, przybywało liczne chorągiewki pojawiły się
kwiatów i zniczy. Wiele osób nie także na autobusach, tramwa-
kryło wzruszenia. – Nie potrafię jach i policyjnych radiowozach.
FOT.PAP/STANISŁAW ROZPĘDZIK, AP PHOTO/ALIK KEPLICZ,ANDRZEJ BANAŚ,TOMASZ GZELL/PAP

Dziś uroczysta msza żałobna na Woli


Stolica upamiętni dziś ofiary nia mszy. Zamknięte będzie
tragedii w Smoleńsku pod- skrzyżowanie ul. Elekcyjnej
czas uroczystej mszy polowej z ul. Górczewską. Z ul. Ciołka
na Woli. Wszystkie centra możliwy będzie skręt tylko
handlowe będą nieczynne. w prawo w ul. Górczewską.
U zbiegu ul. Górczewskiej Od godz. 13 ZTM zwiększa
i Deotymy, przy figurze Jezusa częstotliwość kursowania linii
Miłosiernego, o godz. 15 23, 171, 186, 190, 520 do 5–7
zostanie odprawiona msza min. Po mszy uruchomione
polowa w intencji ofiar wczo- zostaną dodatkowe
rajszej katastrofy. Poprowadzi kursy z przystanku PKP Koło:
ją metropolita warszawski abp linia 171 dowiezie do Dworca
Kazimierz Nycz, a homilię Centralnego, linia 190 do
wygłosi arcybiskup diecezji Dworca Wileńskiego i 520
praskiej Henryk Hozer. do Metra Politechnika.
Od godz. 13 wyłączony zosta- Wpisu do księgi kondolencyjnej
nie fragment ulicy będzie można dokonać w Pała-
Górczewskiej na odcinku cu Prezydenckim w godz.
od al. Prymasa Tysiąclecia 10–18, a także przez cały dzień
do ul. Deotymy na czas trwa- w katedrze polowej. WS Kilka chwil po tragicznych wiadomościach na Krakowskim Przedmieściu zapłonęły tysiące zniczy

Polska - Strona 16 - Warszawa

Related Interests