You are on page 1of 8

Typering van groep 6, 7, 8

Inhoudsopgave
Inleiding.................................................................................................................. 2
Montessori onderwijs:............................................................................................. 2
Algemene informatie over de groep:......................................................................3
Een aantal normen en waarden:............................................................................ 3
De instrumenten:................................................................................................... 3
Eigen observaties:............................................................................................... 3
Gesprek met de mentor:..................................................................................... 4
Sociogram:.......................................................................................................... 0
Sociogram sociaal met wie speel je graag samen.......................................0
Sociogram werk gerelateerd met wie werk je graag samen........................2
Klimaatschaal:..................................................................................................... 4

Inleiding
Tijdens deze typering probeer ik u meer zich te geven over een groep kinderen
waar ik op het moment stage loop. Ik loop stage op een Montessori school in de
bovenbouw. Ik ga een zo duidelijk mogelijke typering maken over de groep 6, 7
en 8. Hiervoor heb ik de klas geobserveerd en verschillende instrumenten
gebruikt. Ik heb ervoor gekozen om de klas in eerste instantie te observeren.
Kijken wat er allemaal speelt en hoe kinderen op elkaar reageren. Verder heb ik
mijn mentor Peter gebruikt om enige informatie te verkrijgen over de groep. Ik
heb ook verschillende instrumenten gebruikt om te kijken hoe de sfeer en de
omgang met elkaar is in de klas. Ik heb hiervoor gebruik gemaakt van een
klimaatschaal. Deze schaal geeft weer hoe de kinderen de klas over het
algemeen vinden. Ook heb ik de relatieroos proberen toe te passen in de klas.
Helaas is dit beperkt gebleven tot een relatie schema waarin vermeld wordt wie
goed kan werken en spelen met wie en met wie niet. Vanuit deze bevindingen
baseer ik een objectieve typering over groep 6, 7 en 8.

Montessori onderwijs:
De school waar ik stage mag lopen is een zogeheten
Montessori school. Montessorionderwijs is een
methode voor lager en middelbaar onderwijs volgens
de grondslagen van Maria Montessori. Het
uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke,
noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. De
leerlingen werken individueel of in kleine groepjes aan
materiaal dat zij zelf aan het begin van de dag
gekozen hebben (plannen). Dat materiaal is
oorspronkelijk door Maria Montessori ontworpen. De
leerkracht observeert de activiteiten van de kinderen,
om erachter te komen waar zij behoefte aan hebben,
en reikt dan materiaal aan om in die behoefte te
voorzien. In een montessoriklas (onderbouw,
middenbouw of bovenbouw) zitten altijd drie leeftijdsgroepen leerlingen door
elkaar. Volgens Maria Montessori is dit essentieel voor een harmonische
ontwikkeling. Ook in een gezin is een kind omringd met oudere en jongere
kinderen. Het geeft kinderen bovendien de kans zich te spiegelen aan anderen.
Ieder kind is dus een periode de jongste, de middelste en de oudste.

Algemene informatie over de groep:


De groep bestaat uit 30 of 31 kinderen. Het is namelijk zo dat een leerling
tijdelijk is verhuisd naar een ander land. Het aantal kinderen dat als het goed is
iedere dag binnen moeten komen is 30. De groep bestaat uit drie verschillende
klassen, namelijk groep 6, 7 en 8. Omdat deze klas dus uit verschillende groepen
bestaat is het leeftijdsverschil tussen de kinderen erg groot. De leeftijd verschilt
van 9 tot en met 13 jaar. Er zitten dus 31 kinderen in de klas waarvan de jongens
de overhand hebben. Er zitten 18 jongens en 13 meisjes in de groep. In groep 6
zitten 5 kinderen, in groep 7 ook 5 kinderen en in groep 8 zitten 21 kinderen. De
groep is sinds dit jaar in zijn geheel samen, maar bestaat al 3 jaar. De kinderen
die nu in groep 8 zitten zijn 3 jaar geleden in de klas groep 6, 7 en 8 gekomen.
Het jaar daarop zijn de kinderen van de nu huidige groep 7 toegevoegd en sinds
dit jaar is de huidige groep 6 erbij gekomen. De groep op zichzelf is geen hechte
klas. De kinderen zijn allemaal totaal verschillend van karakter en
persoonlijkheid. Sommige karakters botsen dan ook heel sterk, zo blijkt uit de
sociogram. Ook heb ik gemerkt aan de hand van een gesprek met Peter dat er
verschillende groepjes zijn in de klas. De kinderen tolereren elkaar en er is een
hoop verdraagzaamheid zodat er wel in harmonie gewerkt kan worden, maar er is
dus geen hechte band met de gehele groep. De sfeer is algemeen wel goed.

Een aantal normen en waarden:


De kinderen komen binnen en geven de leerkracht een hand. Dit gebeurd ook
wanneer de kinderen naar huis toe gaan. Even contact maken met de kinderen
en ze een goed morgen of fijne dag wensen. Verder is het de bedoeling dat de
kinderen bij binnenkomst gaan zitten en gaan plannen voor de dag. Dat wil
zeggen dat ze voor zichzelf bepalen waar ze die dag aan gaan werken. Verder is
het stil wanneer de leerkracht of een ander praat. Er wordt met respect
gehandeld naar elkaar. Het uitganspunt is zelfontplooiing en samenwerken van
de klas. Is er een vraag of probleem is het gebruikelijk dat de kinderen het eerst
zelf op moeten lossen, anders een klasgenoot vragen en als laatste de leerkracht
inschakelen. Dit doen ze aan de hand van een help mij kaartje. Dit leggen ze op
tafel neer en gaan zelf door met de opdrachten.

De instrumenten:
Eigen observaties:
Voor de typering gebruik ik natuurlijk ook wat ik zelf heb gezien. Ik probeer zo
objectief mogelijk weer te geven wat ik tegen ben gekomen. Allereerst is het zo
dat ik nog maar twee keer de kans heb gehad om de groep te bekijken, mijn
observaties zijn daarom ook nog niet compleet en weet ik natuurlijk nog niet het
allerfijnste detail van de groep. Toen ik de klas voor het eerst voor ogen had, zag
ik een hele diverse klas. Natuurlijk zag je meteen dat er een groot verschil zat in
leeftijd. Dit was niet het enige wat opviel, er zit zoveel diversiteit in de klas. De
identiteit van de leerlingen was bij iedereen zo anders. Tijdens de gymles zag je
meteen dat er verschillende groepjes gevormd zijn. De kinderen mochten
namelijk kiezen bij welk onderdeel ze wilde beginnen en met wie. Je ziet dan al
meteen een aantal groepjes ontstaan met meiden en jongens die dan snel voor
3

elkaar kiezen. Dit zie je ook goed terug tijdens het buiten spelen. Verder zag ik
meteen dat sommige kinderen zo verschillend zijn van karakter dat ze nog wel
eens met elkaar botsen. Kinderen komen regelmatig bij Peter langs dat zich een
probleem heeft opgedaan tijdens pauzes of buiten school. Dit is echter snel
opgelost. Al de informatie is bevestigd door Peter.

Gesprek met de mentor:


Peter vertelde dat het een leuke klas is, maar het is wel een klas met een
bepaalde gebruiksaanwijzing. De kinderen kunnen goed met elkaar
samenwerken, maar er zijn kinderen die botsen. Ook zijn er een aantal groepjes
gevormd met vrienden. Peter vertelde dat de kinderen elkaar tolereren en goed
met elkaar kunnen samenwerken. Echter is er een hoge verdraagzaamheid voor
elkaar zodat ze toch allemaal redelijk door een deur kunnen.

Klimaatschaal:
Ik heb ook een klimaatschaal bij de klas gemaakt. hiervan de volgende
resultaten:

Sfeer in de klas
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0 tot 1 1 tot 2 2 tot 3 3 tot 4 4 tot 5 5 tot 6 6 tot 7 7 tot 8 8 tot 9 9 tot 10
Kolom2

We kunnen aan de klimaatschaal zien dat ondanks


er kinderen met elkaar botsen en er
groepsvorming is, de sfeer toch voor het algemeen
als goed wordt ervaren. Uit mijn berekeningen zijn
de cijfers gekomen die hierlangs in de tabel zijn
weergeven. Je kunt zien dat er over het algemeen
tussen de 8 en de 10 wordt gescoord. De hoogste
score is 9,7 en de laagste score is 6,6. Dat wil dus
zeggen dat de scores over het algemeen erg hoog
zijn en dus daarmee de sfeer als goed worden
ervaren.

Waargenom
en cijfers
9,7
9,5
9,4
9,2
9,1
8,9
8,8
8,6
8,4
8,1
7,7
7,3
6,6

Aantal keer
beoordeeld
2
4
3
1
4
4
2
1
2
1
1
4
1
1

Sociogram:
Sociogram sociaal met wie speel je graag samen
groep 6,7,8, roos van 6,7,8 (sociaal), 1 maart 2016
B B C D J J K L L L M M M R T Ti Y A D Fl G Is Li M M N N Pl S T + o r r i a u o a e u a e i y a

o l e

a as a o

t a

Bo

33

Br

33

Ch

33

Di

33

Ja

33

Ju

33

Ko

33

La

33

Le

33

Lu

33

Ma

33

Me

33

Mi

33

Ry

33

Ta

33

Ti

33

Yo

33

Al

33

De

33

Fl

33

Gr

33

Is

33

Li

33

Ma

33

Mas

33

Na

33

No

33

Pl

33

St

33

Ta

33

Totaal punten 2 2 5 4 4 2 1 3 4 7 1 1 0 1 4 5 4 2 3 3 2 3 4 4 5 2 3 4 4 1 9
positief

Totaal punten 4 3 0 3 0 9 1 0 6 4 6 1 9 0 5 5 3 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 4

negatief

Je kunt heel sterk zien aan de sociogram dat iedereen een wel een menig heeft
over iemand. Je ziet aan de grote verdeeldheid dat iedereen wel in een groepje
vrienden zit. Er valt echter op sociaal vlak een iemand een beetje door de mand.
Voor de rest zie je dat iedereen wel een goed vriend heeft.

Sociogram werk gerelateerd met wie werk je graag samen


groep 6,7,8, roos van 6,7,8 (werkgerelateerd), 1 maart 2016
B B C D J J K L L L M M M R T Ti Y A D Fl G Is Li M M N N Pl S T
o r h i a u o a e u a e i y a

o l e

a as a o

t a

Bo

33

Br

33

Ch

33

Di

33

Ja

33

Ju

33

Ko

33

La

33

Le

33

Lu

33

Ma

33

Me

33

Mi

33

Ry

33

Ta

33

Ti

33

Yo

33

Al

33

De

33

Fl

33

Gr

33

Is

33

Li

33

Ma

33

Ma

33

Na

33

No

33

Pl

33

St

33

Ta

33

Totaal punten 2 3 6 2 4 3 1 3 4 6 1 1 0 2 3 3 4 2 2 3 2 3 5 4 5 3 5 3 4 1 9
positief

Totaal punten 4 3 1 2 0 7 0 0 9 3 5 0 1 0 4 2 7 4 1 1 1 1 0 1 9 0 0 2 0 4

negatief

Het is eigenlijk weer dezelfde ontdekking als bij de sociale sociogram. Je kunt
heel sterk zien aan de sociogram dat iedereen een wel een menig heeft over
iemand. Je ziet aan de grote verdeeldheid dat iedereen wel in een groepje
vrienden zit. Er valt echter op sociaal vlak een iemand een beetje door de mand.
Voor de rest zie je dat iedereen wel een goed vriend heeft.

Conclusie:
Als je naar het gehele plaatje kijkt kun je een aantal dingen concluderen. Het
eerst wat opvalt, is dat de groep geen hechte groep is met de gehele groep bij
elkaar. Echter is de sfeer wel heel goed in de klas. Dit heb ik zelf gemerkt, maar
dat vinden mijn mentor en de kinderen zelf ook. De groep is geen geheel maar
bestaat uit verschillende groepjes. Wie er in welke groep thuis hoort en hoeveel
groepen er zijn heb ik nog niet bekeken. Verder zijn er enkele kinderen die een
beetje buiten de groep vallen vanwege persoonlijkheid of karakter. Ik heb
verschilleden instrumenten gebruikt om tot deze conclusie te komen. Ik heb
namelijk zelf geobserveerd, ik heb een gesprek gevoerd met Peter en ik heb de
klimaatschaal en relatieroos toegepast op de kinderen.