Sie sind auf Seite 1von 7

Competentiegroeiverslag:

COMPETENTIEen
kerncompetenties

Competentie1

Niveau

Onderzoeksvraagen Activiteitenuit
Bereiktbijnanee
doelen
onderzoeksplan
S/I/E*
Bevindingenstudent
/mentor*

1.1.positieve
grondhouding

1.2.Gegevensverzamelen

Bevragenbijde
zorgcordinator.
Zorgoverlegen
MDOs
meevolgen.
Bekijkeninhet
leerlingendossier.

1.3.Individueledoelen
formuleren

Tijdens
zorggesprekken
meedenkenover

Planmatigbegeleider

maniervan
aanpakbij
kinderendieniet
meekunneninde
klas.
1.4Realiserenen
cordinerenvanhet
planmatighandelen

Volgendestapifv

Volgendsemesterwilikmijmeerfocussenopdetakenvaneenzorgjufinde
plaatsvandezorgcordinator.Zokanikmeerophetkindniveauwerken.

deonderzoeksvraagen/of

competentiegroei
Competentie2

Geen

vooroordelen
hebbentegenover
leerlingen.
Iedereen
gelijkwaardigen

Vertalervan
onderwijsaanbod
(differentiren)
2.1.Waarderenvan
diversiteit

nietenkelgelijk
behandelen.
2.2.Differentiren

Werkboekje
voorkinderendie
snellerklaarzijn.

Bepaalde
leerlingenkrijgen
extrauitleg.
2.3.Opzoeknaar
hulpmiddelen

2.4.Afstemmenvande
leerlijnifv
toekomstperspectief

Zievolgendestap
ifv
competentiegroei

Volgendestapifv

Volgendsemesterwilikinhettweedeleerjaareenhoekenwerkenwerkbundel
opmaatontwikkelen.Zokunnendekinderenwerkenopheteigenniveauenaan
dedingenwaarzenogmoeitemeehebben.

deonderzoeksvraagen/of
competentiegroei

*OmcirkelwatpastS=StartniveauI=IntegratieniveauE=Expertniveau

COMPETENTIE

Bereiktbijnanee

Niveau Onderzoeksvraagen Activiteitenuit


doelen
onderzoeksplan
S/I/E*

Competentie3

3.1.Toekomstgerichteen
emancipatorische
begeleiding

Meeorganiseren
vanpedagogische
studiedagrond
taalbeleid.+
Naverwerkingen
opvolgingvanhet
beleid.

3.2.Ouder
betrokkenheiden
participatie

Gesprekkenmet
ouders
meevolgen.
Opde
winterkermis
informele
gesprekken

Bevindingenstudent
/mentor*

Partnervanouders,
leerlingenenruimteam
vanbetrokkenen

aangaanmet
ouders.
3.3.Duurzameinteractie

metallebetrokkenpartijen
(inclbegeleidingsteam)

Volgendestapifv

Metwelkeinstanties
komteen
zorgcordinatorin
contact?

Gesprekmet
zoco.
Extrainfoover
deorganisaties
opgezochtvia
internet.
Gesprekkenmet
hetclb
meevolgen.

Oudercontactenvanhettweedeleerjaarbijwonen.

deonderzoeksvraagen/of
competentiegroei
Competentie4

Tijdens
personeelsvergade
ringverschillende
vormenvan
ouderparticipatie

Coachvancollegas
4.1.Ruime
Coachingvaardigheden
inzetten

aanbrengenbijde
collegas.
4.2.Beleidsondersteuning
m.b.t.
onderwijsvernieuwing,
projectenenschoolvisie

Hoewordteennieuw
beleidopgesteld
binneneenschool?

Meeorganiseren
vanpedagogische
studiedagrond
taalbeleid.+
Naverwerkingen
opvolgingvanhet
beleid.

Volgendestapifv

Volgendsemesterzalikverderdittaalbeleidopvolgenmetdedirectieenzorgco.

deleervraagen/of
competentiegroei
Competentie5

Keuzevakken
volgen.
Op
personeelsvergade
ringenwordt
besprokenhoe
gevolgde

Levenslangleren
5.1.Zichinformerenen
bijscholen

bijscholingen
warenenwordter
kortverteldover
watdezegingen.
5.2.Bevragenenbijsturen
vaneigenhandelen

Volgendestapifv

Levenslanglerenzalikblijvendoen.Ookvolgendsemestervolgiknogenkele
interessantekeuzevakkenenookopmijnstage/werkplekzaliknogheelergveel
bijleren.

deonderzoeksvraagen/of
competentiegroei

Doordatikal
enkelekereneen
leerkrachtheb
moeten
vervangen,leerik
nieuwemanieren
vanaanpakdieik
danweer
meeneemnaar
mijneigen
klasgebeuren.

*OmcirkelwatpastS=StartniveauI=IntegratieniveauE=Expertniveau