You are on page 1of 7

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Bart Willemsen
Klas
1C
Stageschool Montessorischool
Plaats
Helmond
Vak- vormingsgebied: spelling - Nederlands
Speelwerkthema / onderwerp: teit heid - tijd

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Peter van den Wildenberg


1-10-2015
6,7 en 8
31

Persoonlijk leerdoel:
Ik ga overwicht bewaren tijdens mijn activiteit zodat ik de les zonder verstoringen kan geven.
Lesdoel(en):
Evaluatie van lesdoelen:
Productdoel:
Aan de hand van een dictee ga ik kijken of de kinderen de moeilijkheid beheersen.
De kinderen kunnen aan het einde van de les bepalen bij welk woord je teit,
heid of tijd schrijft.
Beginsituatie:
Voorkennis:
De kinderen hebben verschillende lessen over spelling gehad aan de hand van spellingskaarten. Ze zijn nu aangekomen bij de huidige spellingskaart over teit, tijd en
heid. Dit hebben ze nog niet gehad, maar dit zal door de meeste al redelijk beheerst worden.
Betrokkenheid:
ik verwacht dat de betrokkenheid aan de hand van het verhaal verhoogt wordt. Het is een leuk verhaaltje waarin de kinderen de opdracht al een beetje in kunnen zien.
Actualitiet:
De actualiteit is dat de opdracht aansluit aan tot de opdrachten waar ze gebleven zijn.

Lesverloop
Tijd

Leerinhoud Didactische handelingen


Leraar
Verhaal
Ik vertel de kinderen een verhaal dat ik zelf
gemaakt heb en past bij het onderwerp.

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)
De kinderen zitten bij mij voor bij het bord. Ze luisteren naar
mijn verhaal en mogen naderhand reageren en vragen
stellen.

Materialen / Organisatie

10 min

Uitleg

Ik leg aan de hand van de PowerPoint uit wat


de bedoeling is. Ik leg de regels uit. Na iedere
regel vraag ik aan de kinderen of ze woorden
weten met bijvoorbeeld heid, tijd en teit.

De kinderen luisteren naar de uitleg die ik geef. Ze mogen


reageren en vragen stellen.

Digibord
PowerPoint

15 min

Dictee

Ik lees de kinderen een dictee voor. Ik lees het


woord voor en de kinderen schrijven het op.
Vervolgens lees ik het volgende woord op en
schrijf ik het eerste woord op het digibord. Zo
werk ik het hele dictee af.

De kinderen luisteren naar het woord, vervolgens schrijven


ze het op. Als ik het oude woord opschrijf kijken de kinderen
dit na en verbeteren ze als dat nodig is.

Digibord
Lege pagina

5 min

nakijken

Ik kijk met de kinderen na wat de antwoorden


waren. Ik vraag hoeveel de kinderen fout
hadden en welke woorden dit waren.

De kinderen kijken hun woorden na. Ze reageren op de


vragen die ik ze stel.

Digibord
Lege pagina
Dictees

7 min

Digibord
PowerPoint

Verhaal:
Dit is een verhaal dat zich afspeelt in een andere tijd. In een groot kasteel woonde een koning. Iedereen noemde hem majesteit of
hoogheid. Er was toen nog geen elektriciteit. De koning zat vol sportiviteit en organiseerde een paardenwedstrijd. Het was een race
waarmee je won als je paard vol snelheid zat. Om de racebaan zaten mensen te juichen en te klappen. De mensen zaten vol
vrolijkheid. Het was dus erg gezellig tijdens deze activiteit. Maar de racers zaten vol voorzichtigheid. Viel je van je paard dan was dat
niet goed voor je gezondheid. Er deden racers mee van elke nationaliteit. Van deze gezelligheid gaan we weer terug naar onze eigen
tijd. Wat viel je op aan deze tekst. Waar zou de les over gaan.

Persoonlijke reflectie
Wat wilde ik graag doen op stagedag 2:
Spellingsles geven
Zorgen dat ik het overwicht bewaarde tijdens de activiteit van spelling.
Wat deed ik?

Een verhaal vertellen


Uitleg geven over het spellingsprobleem van teit en heit
Kinderen beurten geven over woorden met teit, heit en tijd
Het dictee geven
Nabespreken welke fouten er gemaakt zijn

Wat betekende dit?


De activiteit begon anders als verwacht. Peter was even in de war over met welke groep ik een dictee zou afnemen. Hij had de kinderen al
uitgenodigd om bij het bureau te gaan zitten. Ik moest toen nog mijn PowerPoint opstarten. Dit zorgde niet voor extra ophef onder de
kinderen. Tijdens het verhaal luisterde de kinderen aandachtig wat ik voorlas. Ze wisten goed waar de moeilijkheid zat in de tekst. De
spellingsregels bleken ze al te kennen en wanneer iemand een fout maakte mochten ze het van mij zelf uitleggen aan de ander hoe het wel
moest. Tijdens het dictee was het voor mij even heel verwarrend. Ik ben namelijk verkouden en hierdoor zitten mijn oren dicht waardoor ik
minder hoor. Ik had steeds het gevoel dat de kinderen zaten te kletsen maar dat waren dan kinderen in de rest van de groep. Of ze waren
het wel. Ik vond het lastig om hierop te reageren. De resultaat vond ik erg geslaagd. Er is door de kinderen geen fout gemaakt bij de
moeilijkheid van de les, namelijk teit en heid. De fouten zaten in het spellen van het woord bij de rest van het woord vb. kwaatheid i.p.v.
kwaadheid. Hier was echter niks over te zeggen omdat degene dyslexie heeft. Het nabespreken ging dus erg goed. Deze les was ondanks
de verkoudheid erg geslaagd.

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Datum: 17-3-2016
Prima reflectie, concreet beschreven waardoor ik het als mentor ook kan herkennen en plaatsen.
Leuk verhaal!

OGP3
Format voor toelichting lesontwerp
Domein: Taal
Welke keuze(s) heb je in dit
opzicht gemaakt?
Dit zijn de leerdoelen die ik voor
de les heb bedacht;
Productdoel:
De kinderen kunnen aan het
einde van de les bepalen bij
welk woord je teit, heid of tijd
schrijft.

Waarom heb je deze


keuze(s) gemaakt?
De kinderen zijn gebleven bij
de volgende spellingsregel:
teit, heid of tijd. Hierbij sluit ik
me aan met de lesstof. Zo
gaan ze door met waar ze
gebleven waren.

B3. Leeractiviteiten
begeleiden
2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

De kinderen hebben bij dit


onderdeel niet samengewerkt.
De kinderen hebben eerst naar
een verhaal geluisterd en
hebben vervolgens de
spellingsregels herhaald.
Vervolgens hebben ze een
dictee gemaakt en nagekeken.

A3. Leiding geven aan het


groepsproces

Ik heb tijdens het verhaal en de


herhaling van de spellingsregels
de leiding gehad over de
kinderen. ik stuurde de regels
aan. Tijdens het nakijken namen
de kinderen vooral de leiding om
het dictee na te kijken.

Omdat een dictee iets is


waarmee je gaat kijken of
spellingsregels gehanteerd
worden, was samenwerken
geen optie in deze les.
Tijdens het nakijken heb ik de
kinderen aan elkaar uit laten
leggen waarom iets fout of
goed was.
Omdat ik de spellingsregels
herhaal kan het zijn dat de
kinderen nog niet altijd de
regels beheersen. Als ze dan
een regel uit willen leggen,
maar het klopt niet had ik
besloten om de leiding te
nemen en zo te sturen aan de
hand van kritische vragen of
de regel zo wel klopt en hoe
die anders moet.

B1. Leerdoelen stellen


3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

1.1 zicht op groepjes


leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

A4. Interactie aangaan met


de groep
3.13 feedback aan
leerlingen

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.5 leeromgeving inrichten

Tijdens de foutenanalyse en de
herhaling van de spellingsregels
was er een interactie moment
tussen mij en de kinderen. de
kinderen vertellen wat ze denken
en wat ze gedaan hebben en ik
ga hier positief op in om de
kinderen naar het juiste
antwoord te sturen.

Ik heb ervoor gekozen om de


kinderen eerst zelf aan het
woord te laten om te zien wat
voor voorkennis ze hebben en
waar nog naar gekeken moet
worden. Hierdoor krijg je meer
inzicht over wat de kinderen
moeilijk vinden aan de
spellingsregel teit, heid of tijd.

De kinderen zaten om mij heen


met het gezicht richting het bord
toe. De kinderen konden mij zien
en tegelijkertijd ook het bord. De
spellingsregels en de
foutenanalyse werden klassikaal
besproken.

Ik heb ervoor gekozen om


richting de kinderen gaan
zitten zodat ik ze in de gate
kan houden op
ordeverstoringen en eventuele
vragen van gezichten af te
lezen. De kinderen zaten
richting het bord omdat zij dan
alles goed konden volgen.