You are on page 1of 16

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

PDO310 FO HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZECh


ZR CANTO DCCI
Napsal sowa () dnes v 04:48, peteno: 2
I. Wstp, rozwinicie, argumentum (ac.), uzasadnienie celu wrzucenia na szal niniejszych
rozwaa zajawkami jednym sowem zasygnalizowanych zaledwie Stanowisk w dialogu
Nauczanego z Nauczanym, Ucznia z Magistrem, Modzianka z Nauczycielem, wyjanienie: co
ma waciwie znaczy jedno, drugie i trzecie sowo w Tytule barokowym zaiste, po
staropolsku rozwlekym, co nie naley sdzi zaraz, i niepotrzebnie inkrustowanym detalami
w podpunktach wyszczeglnionymi, albowiem nie gubicymi si wszake przez to w
nadmiarze szczegw, ktre mamic zazwyczaj byskotkami wiod Czytelnika nie
przygotowanego, nie uprzedzonego z Gry na czas o koniecznoci byskawicznego
kojarzenia, syntetyzowania podawanych i ewokowanych myli, mogyby moe i zwodzi na
Pokuszenie nazbyt atwego rozgryzienia caej Prawdy (politycznej, ekonomicznej,
historycznej, narodowej, spoecznej, kulturowej etc.) Polski za pierwszym ksem, jednym
wbiciem zbw, tu po otuleniu wargami spragnionymi owocu z drzewa poznania dobra i za,
ktre z rozkazu Stwrcy, Kreatora i Pantokratora z Duchem w. ronie w tej oto chwili, jak
roso zawsze porodku Ogrodu nie wiodc jednak samo z siebie nikogo, nigdzie, a ju na
pewno nie na zatracenie z oczu celu i zakresu modlitwy i pracy Czowieka, po przyjciu
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

metody badawczej, uwzgldnieniu stanu bada, uwiadomienia sobie dorobku innych w


zakresie ujtym tytularnie; krtko mwic zapowiada si tu: co i po co w glossach
numerowanych na sposb filozofa, Prof. Wittgensteina eksplikuje si nie z wykrtami
witych jeno dla ozdoby, skrcenia karku gapia oczyma wodzcego, rozgldajcego si
prostacko za tysicami postaci witych rozsianych przez Wielkiego Budowniczego pod
kopu kocioa Piotra i Pawa na Wileskim Antokolu, ale po staropolsku wystawionych
niczym taraban, bojowy bben, zdobyty na muzumaskich Turkach pod
Wiedniem, dostpny przez wieki dla kadego, najbiedniejszego nawet Polaka i Katolika jako i
turysty w przedsionku lewej nawy jednej z najpikniejszych, polskich budowli sakralnych,
perfidnie sprztnitego przez miejscowych (nie powiem: Litwinw), przeniesionego pono w
oryginale i w stanie nienaruszonym do miejskiego muzeum w historycznym okresie
prywatyzacji wszystkiego, co tylko dao si przeszabrowa w kadej, posowieckiej republice,
lecz po staropolsku podane na st, czym chata bogata, a co szczegowo Mickiewicz poda w
Panu Tadeuszu, jak w opisie tarczy Achillesa Wielki Poeta Grecki Europy przed wiekami.

I.I. PARAKLET Ad: Jaka jest obecna sytuacja Prawdy?


I.I.1. 6 Jezus odpowiedzia: Ja jestem drog, prawd i yciem. Nikt nie przychodzi do Ojca
inaczej, jak tylko przeze Mnie. 7 Skoro Mnie znacie, poznacie i mojego Ojca; od teraz te Go
znacie i zobaczylicie Go,
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jan+14&version=NP
I.I.2. Obietnica przyjcia Ducha Prawdy. 15 Jeli darzycie Mnie mioci, bdziecie wypenia
moje przykazania. 16 Ja natomiast bd prosi Ojca i On da wam innego Opiekuna,[a] aby by
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

z wami na wieki 17 Ducha Prawdy, ktrego wiat nie moe przyj, bo Go nie widzi ani nie
zna. Wy Go znacie, poniewa trwa przy was i bdzie w was. 18 Nie zostawi was sierotami.
Przyjd do was. 19 Jeszcze chwila, a wiat nie bdzie Mnie ju oglda; lecz wy Mnie
bdziecie oglda, bo Ja yj i wy bdziecie yli. 20 W tym dniu wy sami poznacie, e Ja
jestem w moim Ojcu i wy we Mnie, a Ja w was. Ibid.
I.II. Ad: Jaka jest obecna sytuacja Polski?

I.II.1. Ko
jaki jest,
kady widzi
O
Zwierztach
osobliwych
Nowe
Ateny,
Chmielowski
Benedykt
475
W Polszcze
Naszej rzecz
pamici
godna y
podziwienia
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

dawniejszych czasw staa si, co miraculo ad scribendum, e Ko przedany od Pana


Przebysawa Srzeniawity, Panu iednemu do Wgier, potym w lat trzy do przeszego Pana si
powrci, stado Koni z sob przyprowadziwszy, Paprocki.
I.II.2. Polsk si ma, albo nie ma. Myl, mow i uczynkiem. Mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa.
I.III. Ad: Jaki jest Prof. Witold Kieu.
I.III.1. Wikipedia podaje, e za modu prof. Witold Kieu by Polak i Katolik: : Samodzielnie
wzi do niewoli 14 jecw niemieckich (przy czym pozyska 14 karabinw oraz 2000 sztuk
amunicji)[potrzebne rdo].
Do uwierzenia w to, e Witold Kieu ur. 1922 r. w Jeruzalem Pnocy, jak na Wilno mawiali
ydzi, nie zabi 14 Niemcw i Katolikw, czy ewangelikw, czyli postpi w zgodzie z 5.
Przykazaniem Boym NIE ZABIJAJ, nie jest atwowiernym Polakom i Katolikom potrzebne
adne rdo; przyjmuje si bowiem na wiar, nie tylko w zasadach Prawa Rzymskiego
przemawiajcego w wypadkach wtpliwych itd., owiadczenie samego zainteresowanego,
nie stawiajc adnych pyta, np.: czy jecobiorca zdawa sobie spraw z konsekwencji
popenionego przez siebie czynu? Tzn. , czy Witold Kieu biorc na garnuszek Powstaczej
Warszawy, na utrzymanie przez oblon i wygodzon Stolic Polski 14 darmozjadw z
wojska niemieckiego, ktre pdzc na pewn mier przed czogami cywiln ludno Miasta
na powstacze barykady, chcia sobie odj od ust swoj racj dzienn z gry na dwa
tygodnie, czy zamierza podzieli si z 14 wzitymi do niewoli niemieckimi onierzami
znienawidzonego wojska hitlerowskiego, racj ywnociow swoich 14 kolegw, Polakw i
Katolikw?
Postawione pytanie znajduje swoje uzasadnienie w kierunku studiw prawniczych, ktre
zaledwie dwa lata pniej, w 1946 r. podj Bohater naszych rozwaa. Witold Kieu
aresztowany przez NKWD w marcu 1945 r. nikogo nie wsypa i do niczego si nie przyzna. Za
to 23 maja 1945 r. NKWD wywiozo go do agru w Krasnowodsku, z ktrego do kraju
powrci na mocy amnestii w 1946, jak podaje wikipedia nie wyjaniajc, jakim prawem
amnestia ogoszona w Polsce przez Bieruta moga zwalnia kogokolwiek w Zwizku
Sowieckim, a w szczeglnoci obywateli obcych pastw posiadajcym status prawny winia
sowieckiego lagru?
Ten niejasny, tajemniczy element w yciorysie prof. Witolda Kieunia, zdaje si by
dodatkowo zagmatwany informacj podan w tym samym miejscu (wikipedia): By jeszcze
wiziony przez Urzd Bezpieczestwa.
Witold Kieu, starszy od mojego p. Ojca Wadysawa o 4 lata, ktry take by aresztowany przez
oficera NKWD i siedzia w konspiracyjnych oraz pastwowych wizieniach w Polsce, a po amnestii do
adnych szk nie chadza, bo musia zarabia na ycie i za nim chadzali, za zwykym robotnikiem, do
mierci, jeszcze po 1989, ten za, repatriant Kou, ktry ze Zwizku Sowieckiego z lagru wrci, eby
znowu znikn na par miesicy ludziom z oczu za spraw Urzdu Bezpieczestwa i zaraz po
kolejnym wypuszczeniu go przez ubowcw z wizienia, po wyjciu na wolno rozpocz studia
prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloskiego, ktre ukoczy w 1949 (wczeniej, w
okresie okupacji studiowa na tajnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego). W tym samym
roku wstpi do Stronnictwa Demokratycznego[2].
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

I.II.2. Przychodzi stwierdzi: Mia Kieu szczcie, wicej szczcia od tych Polakw i
Katolikw, ktrzy w Rawiczu siedzieli ze p. Ojcem Kosiewskiego. Cuda zdarzaj si, jak
wiadomo nie tylko w medycynie. Zmarli patrz spod sufitu stou, na ktrym rosyjscy lekarze
dokonuj sekcji zwok Lecha Kaczyskiego. Patrz na Jarosawa Kaczyskiego z ziciem Lecha
Dubienieckim (take po studiach prawniczych, obecnie przebywa w areszcie wydobywczym)
obaj prawnicy po skoczonych nie za paczk masa studiach prawniczych zabawiaj si
rytualnym, szamaskim spalaniem pod potem w Smolesku sukni, w ktr ubrana bya
zabita Maria Kaczyska. Niczcz debile bezkarnie dowody rzeczowe w sprawie katastrofy
powietrznej 10 kwietnia 207 r. przy czym Jarosaw Kaczyski pieprzy o swoim ubowcu,
lektorze marksizmu-leninizmu nie chce wypowiada si jednak krytycznie, eby nie
zaszkodzi pracy Trybunau Sprawiedliwoci w Hadze, ktry osdzi chyba ydostwo z Polski ,
jak Karadzica ostatnio, albo uwolni Justycja lepa, jeli nie powiesi si w celi bez udziau osb
trzecuich; Jarosaw Kaczyski idzie z wasnym Ojcem w zaparte, wciska legend bohatera
Powstania Warszawskiego, Opowie o Prawdziwym Czowieku, ktrego trafi pocisk z
hitlerowskiego karabinu snajpera w palec od pocigania za cyngiel i to od tego zaraz w
pierwszym dniu wybuchu, tak zbiego si, wybucho nieszczliwie, e zosta
ranny i przelea powstanie na tyach.
mysowa
3 dni temu
Oddam Dolniaka za kasztanka Kaczor PDO309 FO von Stefan Kosiewski ZECh ZR
CANTO DCC
26:36
1
418

Demokracja, sprawowanie wadzy przedstawicielskiej nie polega na tym, e jaki dyktator zastpi
dziaalno parlamentu, Sejmu RP tajnymi spotkaniami powoanego przez siebie sztabu przygotowa
do wizyty papiea Bergoglio w Polsce, sowa.quicksnake.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

I.II.3. Dzisiaj Kaczyski nie na tyach, ale z przodu, na cianie kocioa katedralnego w
Sosnowcu odsoni tablic "w hodzie... na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyskim
polegym w drodze na obchody" , a zatem jest ju precedens jzykowy i polityczny i crka po
Prezydencie RP Jaruzelskim moe odsania pomniki i tablice po caej Polsce w hodzie
Prezydentowi RP "polegemu w ku" w drodze na obchody z Ministrem Jerzym Urbanem
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, ktry umoliwi generaowi Kiszczakowi, take
"polegemu w ku", ku chwale Ojczyzny p. bogosawionego ks. Popieuszki, Ministra
Czesawa Kiszczaka, ktry zaprosi Jarosawa Kaczyskiego na Aperitif do Magdalenki per
procura, przez brata Lecha Kaczyskiego, doni bliniaka wznoszcego tam toasty na zmian
z Bolkiem i z Michnikiem za zdrowie Pana Generaa, za nasz, za wasz Przyszo. Za rodinu!
" Ta tragedia staa si przedmiotem sporu, ktry trzeba zakoczy w prawdzie mwi dzi
w Sosnowcu Jarosaw Kaczyski majc na myli prawd goebellsowskiej propagandy
filmowej filmu fabularnego Krauze, ktry wchodzi za dwa tygodnie (14 dni) do pustych sal
kinowych pod tytuem "Smolesk" w atmosferze prawdy patriotycznego hasa: TYLKO winie
siedz w kinie.
3 miesice/miesicy temu
25:35 1 748
POLISH CHARLIE PDO259 twitter abo AFP ARION FO von
Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCLVI Jaroslav Hutka
sowa2.quicksnake.net/job/Dlaczego-Wicepr Szcz
Boe Pastwu, witamy pieni nadziei nadesan
przedwczoraj dla Suchaczy i Czytelnikw magazynu
europejskiego sowa ze Zotej Pragi razem z yczeniami
pomylnego caego roku 2016 i wspomnieniem
mysowa
I.II.4. W prawdzie prof. Witold Kieu , jak naucza wikipedia: w czasach stalinowskich
"pracowa w Narodowym Banku Polskim", jednak by take wsporganizatorem
Rewolucyjnego Komitetu Destalinizacji, by w latach 70. prowadzi wykady z zakresu
zarzdzania i administracji w Wyszej Szkole Nauk Spoecznych przy KC PZPR[2]". W 2005 by
czonkiem Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyskiego w wyborach
prezydenckich. https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Kie%C5%BCun
I tu by chyba sztymowao,jedno z drugim, zoto do zota: Tusk, Barosso, Buzek, Goldwasser,
Goldwasser

I.IV. Ad: Kabala


14 Griazowiec
Jackie Tusk
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

I.IV.1. Kabala 14. Jeeli po wyjciu Witolda Kieunia z wizienia stalinowskiego nie chodzili
za nim, jak za moim Ojcem chodzili i za kadym, kogo mieli w aktach, ale to on, Witold Kieu
zacz chodzi na studia, ktre skoczy wczeniej dziki jakiemu papierkowi
wystawionnemu uczynnie, jak ojcu Jarosawa i Lecha Kaczyskiego wystawiy, e skoczy
Politechnik dzk cudem prawdziwym po 18 miesicach Bg jeden wie, czego i u kogo si
uczc, bo szkoy oficerskie SB nie trway duej, ni ptora roku, to nie wgbiajc si w
Kaba ydowsk, ani ydokomunistyczn (tzn. tego, co jeszcze jest pisane synom zoczycw
ydoubeckich) chciaoby si co nieco w nawizaniu do wartoci Litery Prawa 14, w zwizku z
liczb 14 jecw, z ktrych przecie rodzina kadego wzitego do niewoli jeca niemieckiego
moe by po latach uznana w Roku Miosierdzia, przez ydw piszcych wikipedi, za rdo
potwierdzenia katolickiego i narodowego charakteru Witolda Kieunia, wykadowcy Wyszej
Szkoy przy Komitecie Centralnym PZPR za Gierka. Zwaszcza, e zapisanie si przez Kieunia
w 1946 r. nie do Stronnictwa Narodowego, czy chociaby Polskiego Stronnictwa Ludowego
Mikoajczyka, ale do jawnie ydoubeckiego Stronnictwa Demokratycznego mogoby
obydza potomnym PARAKLETA 14-tu. Jan 14:16 Opiekun: gr. (parakletos),
oznacza opiekuna, ordownika, rzecznika, protektora i obroc.
I.IV.2. Griazowiec. Z lagru dla jecw niemieckich na Syberii
(niestety nie dla tych 14 ujtych w Powstaniu Warszawskim
przez Witolda Kieunia, bo tych przyszo wnet odda) obejrze
mona w internecie 54 negatywy wyniesione potajemnie przez
niemieckiego fotografa zawodowego, ktry bdc winiem
lagru dosta zlecenie wykonania propagandowych fotek dla
Czerwonego Krzya w Szwajcarii z ycia kulturalnospoecznego Niemcw uwizionych i prawidowo, ciepo
ubranych przy pracy na wieym powietrzu. Grjazowiec 7150
obejrze mona w Muzeum Dom Historii RFN. Prsident i Professor Dr. Hans Walter
Htter, Prezydent Fundacji Haus der Geschichte nie wyjania we wprowadzeniu (intro) nie
pisze prawdy o charakterze agru w Griazowcu, w ktrym przed niemieckimi jecami
przetrzymywao NKWD jecw z Wojska Polskiego. Wikipedia natomiast mwi jasno po
polsku, e lagier NKWD w Griazowcu tym rni si od obozw w Kozielsku, Starobielsku i
Ostaszkowie, e stanowi miejsce gromadzenia jecw wyselekcjonowanych przez NKWD
z obozw specjalnych do realizacji perspektywicznych planw, zatem fotograf zwolniony do
kraju mia perspektyw dziaania przed sob tak samo, jak Witold Kieu, ktry po 1980 r.
wykada w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, pracowa dla ONZ w Afryce, itd. Nie
przeszkadzaa nikomu ubecka przeszo ydokomunistycznego wykadowcy Szkoy przy KC
PZPR, nikt nie posdza fotografa o ew. prac na dwie strony negatywu. Natomiast jecy
wojenni spod Stalingradu jednoznacznie poszli, jak wiadomo, na mier tak samo, jak wzici
do niewoli onierze sowieccy, ktrzy nie przeszli na sub dla Hitlera w ramach formacji SS,
wliczajc w to RONA yda Kamiskiego z Biaorusi, itd., bandy ydoskich braci Bielskich itp.
I.IV.3. Albowiem nie ulegli ujci przemoc tak samo jak i przetrzymywani krtko w trzech
wymienionych obozach obywatele RP a przez to zostali okrutnie zamordowani, czy to
strzaami w ty gowy, w ramach ludobjstwa wykonanego przez NKWD, za zaplanowanego
przez tych samych, ydokomunistycznych oprawcw na Kremlu jednakowo na Polakach i
Katolikach, ydach i przechrztach (neokatechumenacie) w ramach Zbrodni Katyskiej, ktr
nikczemny zoczyca Jarosaw Kaczyski zamula w XXI w. bydko, perfidnie i zadymia podle
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

do spki z trockistowskim KOR-owcem Macierewiczem tudzie reszt lumpenydostwa ze


zafascynowanej obdem sekty PiS-u, robic po mierci ze zwykych, pospolitych ofiar
wypadku spowodowanego przez gupot prostackiego nakazu nie odchodzenia od decyzji
wyldowania w Smolesku, zawart w ogoszonej przez telefon satelitarny decyzji Dyktatora,
e nie skorzysta z Prawa aski dla Kazany i Basika: nie orzeknie zmiany decyzji o ldowaniu,
eby jedna sitwa nie bya gorsza od drugiej sitwy (Tuska) w liczbie wizyt zagranicznych w
Katyniu, co na jedno wychodzi, bo i tak przeazi, jak bydo z partii do partii, a poza tym robi
wszystko, co im nakazuje globalistyczne, wiatowe ydomasostwo.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

II.I. Kabaa 14 Jackie Tusk


II.I.1. Tusk ma w doniach nogi nie jednej cudownej dziewczyny. Dr. Ingo Tusk, modszy
brat Donalda, rocznik '66, lekarz klubowy 1. FFC Frankfurt, etc. Klubu pikarek nonych, ktre
majc boisko w parku obok basenu Brentanobad, w dzielnicy Rdelheim, nie musz mie
pojcia o tym, kim bya Bettina z ma von Arnim, z domu Brentano, crka bankiera, ktry
na 13 ha ziemi zaoy park, w ktrym miewa te goci romantycznych, jak crka, ktra
umiaa podskoczy, z mienacka przysi wdzicznie na kolanach poety starszego od niej
znacznie, wiele bardziej wtajemniczonego w arkana Sztuki Krlewskiej, zakadania,
powiedzmy: parkw angielskich niczym Graf Pckler z Muskau na uycach, Johanna
Wolfganga von Goethe, ktry mg przecie, nie tylko o roli spoecznej aweczek
ustawionych na zakoczeniu osi diagonalnych ale i chociaby o kolorach, przede wszystkiem.
II.I.2. Jackie Groenen nie musi zna, ani poznawa twrczoci epistolarnej Bettiny von
Arnim, zapyzionej z mioci poetki do poety zamienionego przez ni w tym celu
romantycznego zapyzienia w natchnienie; w kog zatem? W poetessa? Jackie ma wszystko:
inteligentny umiech, spojrzenie pene wdziku, gibko ani, rcze nogi, na ktrych mgby z
chci przysi owad uskrzydlony, zaliczany do motyli, bez obaw o to, e dziewcz wprawi w
konfuzj, czy eby kontuzj ew. kotki ucieszy Tuska, szefa kliniki ortopedycznej Szpitala
Czerwonego Krzya, ktremu i tak tylko pozazdroci samego choby kontaktu okresowego z
czyst Kart Zdrowia Zawodniczki. Niechaj tak ju pozostanie, w. Antoni!
II.I.3. Czym innym jest Bettina von Arnim dla Poety Polski, w Parku nad rzeczk Nidda, gdzie
w altank zostaa wmurowana tablica, e tutaj Goethe i Clemens Brentano bynajmniej nie
"polegli w drodze ku chwale Ojczyzny", ale przysiadywali sobie zwyczajnie, eby poduma dla
potomnych, tzn. eby potomni mogli duma, e ci dwaj, romantyczni poeci nic innego do
roboty nie mieli, jak tylko si schadza dla potomnych w tym miejscu na Ziemi i dla dumania,
eby duma, e potomni bd ich za takich mieli .
Stefan Kosiewski
21 godz.

Przed dojciem Hitlera do wadzy. Wyjazd cadyka z Gry Kalwarii rabina Abrahama
Mordechaja Altera do Palestyny, 18.01.1932 Nowa Jerozolima nosia ju wwczas nazw
Gra Kalwaria. ydzi nazywali j jednak Ger, co w jzyku jidysz oznacza nawrcony. Gra
Kalwaria pod Warszaw - historia, najwiksze atrakcje Foto: 1-R-1012-2 / Narodowe
Archiwum Cyfrowe http://sowa.quicksnake.org/judaica
Gra Kalwaria pod
Warszaw historia, najwiksze
atrakcje
Czym innym we
Frankfurcie musi
by banknot 5markowy w
uroczym kolorze
nadziei z
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

wizerunkiem dziewczcia urody Esterki, czym innym surowy akwedukt rzymski, kolumny
cztery, doryckie w bramie, ktre ydowskim dzieciom na Wgrodzie w Czeladzi, na Bautach
w miecie odzi, w Tomaszowie Mazowieckim, Gere (czy Kehre?) Grze Kalwarii nic ju nie
mwi chyba dzisiaj, jeeli nie przynosz zysku, a jeszcze przyjdzie paci zinsazins od
przetrzymywania w banku, bo Draghi, ktry ma si za mocniejszego od Jarosawa
Kaczyskiego a w dodatku na ca Europ mdrzejszego od Kieunia, Balcerowicza, Sachsa,
Sorosza itp. spekulantw ydoskich spekuluje tak stawiajc na obnieniu wartoci EURO, e
ycie staje si kiepskim artem przy takich i wnet banknoty rozrzuca bd jeszcze ydy nad
Republik Federaln Niemiec jako Helikoptergeld, jak w Ameryce ju byo przed paru laty.
II.I.4. Kabaa 14 Jackie
Jackie Groenen @Jackie_10_
Today my biggest football Hero passed away. I can't even explain how sad
this makes me. R.I.P. #CRUYFF #14
24. Mrz
Dr. Ingo Tusk, modszy brat Donalda, rocznik '66, jest lekarzem klubowym 1. FFC
Frankfurt
II.I.4.1. Kabaa 14 Jackie Precognition
Prkognition
III.I.2. Ad Kou 14.: Prof. Witold Kou ma gadane, jak Smolar, tzn. klepie jednym
tchem shit oczywisty, rozumowi blunicy
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/04/jaka-jest-obecna-sytuacja-prawdy-polski.html
III.I. Kou jaki jest kady widzi
III.I.2. ROWER Ad Kou 14. Prof. Witold Kou na filmie obejrzanym przez setki tysicy
widzw na youtube wyznaje, e pracujc w Stanach Zjednoczonych zdoby si na zakup
taniego (za 95 dolarw) o niskiej wartoci roweru chiskiej produkcji, bo wszyscy tak robili.
Wyciga z tego wnioski dwa: e dziki zarzuceniu Ameryki chiskimi towarami o niskiej
wartoci i cenie Chiny s w tej chwili potg gospodarcz (zdanie 13.), natomiast w Polsce jak
jest, kady widzi (zdanie 15.).
II.I.3. W tych samych latach '80 XX w., kiedy Profesor Kou rzuca si pracujc na uczelni w
Stanach na tani, chiski rower (mikroekonomika Kounia) we Frankfurcie nad Menem
ukazywaa si gazeta o tytule: "Sperrmll", w ktrej przecitni Niemcy, nie bogatsi
bynajmniej od przecitnych Amerykanw, dawali ogoszenia typu: Oddam za darmo auto,
moe by do poszlachtowania, ale ma jeszcze kilka miesicy wane badania techniczne,
jedzi, benzyna w baku.
W tym czasie, latach stanu wojennego, Poeta Polski, ktry przebywa na azylu we Frankfurcie
nie by zainteresowany samochodami
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

Wybra sobie ogoszenie z pobliskiej miejscowoci kuracyjnej Bad Soden: oddam rower mao
jedony. Pojecha po ten rower i przywiz autobusem, do piwnicy schowa, eby sta. Je
nie woa. Natomiast tysice innych Polakw kupowao takie rowery w tym czasie na pchlim
targu za 20 DM sztuka i wywozio do Polski na handel. Prof. Kou, rocznik 1922 mia ponad
60 lat, kiedy zapragn i rzuci si na rower w Stanach; ja w tej chwili natomiast niemiecki
rower z przerzutkami, nie uywany przeze mnie, a w ogle jak nowy, oddam Profesorowi
wypowiadajcego si publicznie w celu ogupianie Narodu Polskiego, i nie musi to by
koniecznie Kou. Wane, eby pedaowa, a nie pieprzy godnych kawaw. Rower trzeba
pewnie podpompowa, albowiem piwnica klimatyzowana, ale przez to mogo powietrze z
k uj; np. do kierownicy. Nie wiem, nie znam si na sporcie. Kibicuj Jackie. Witold Kieu
ma z Gliwic do Hanoweru 150 km i nie przejzyczy si z pewnoci, bo gadane ma, jak
nakrcony i w tym samym zdaniu 20 nie chce zrozumie, e to wanie tasza sia robocza i
miejsce na wolnym rynku w pastwach prostytuujcych si w Specjalnych Strefach
Ekonomicznych Europy Wschodniej, Chin, Tygrysw Azji itd. legy u podstaw systemowych
podstaw Nowego Cudu Gospodarczego, ktry chyba jednak w tej
chwili koczy si ju globalnie, jak niegdy kolonie greckie i
fenickie w Zachodniej Europie.
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski

https://gloria.tv/audio/1vdx9CniGYo
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

Przypisy:

Jarosaw Kosseda 30 grudzie 2015 Posuchajcie ze zrozumieniem...


https://www.facebook.com/jaroslaw.kosseda/videos/1009791119077099/
III.I.1. Ad Kou 3.: Kou nie wie nawet tego (albo nie chce, nie ma odwagi powiedzie),
e Soros robi za supa
https://de.wikipedia.org/wiki/Quantum_Funds
Bis 1992 weitgehend unbekannt, wurde Quantum Funds durch die Spekulation auf
Grundlage der Global-Macro-Strategie gegen das berbewertete Britische Pfund bekannt.
Prof. Witold Kieu
1. Podstawowym problemem dla mnie jest struktura ekonomiczna i stworzenie pastwa
wedug zasad solidarnoci. a wic spoeczna gospodarka, w ktrej nie ma za duych
rozbienoci; nie ma takiej sytuacji, jaka istnieje w obecnej chwili.
2. Ot, praktycznie rzecz biorc, w tej dziedzinie Okrgy St nie speni oczekiwa, ale
trudno byo speni te oczekiwania, dlatego e podstawowe zaoenia gospodarki
ekonomicznej, gospodarki polskiej byy ju zaatwione jednostronnie, zaatwione byy w
gruncie rzeczy nie w polskim interesie, a w interesie wiatowego kapitau.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

3. Dn. 8 maja 1988 r. przyjecha do Polski George Soros, jeden z 10 najbogatszych ludzi
wiata, wielki spekulant, https://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros ktry mia
jednoczenie ambicje typu politycznego. Spotka si z wczesnym kierownictwem
politycznym i stworzy Fundacj Batorego.
4. Ktra w przecigu paru miesicy przygotowaa Ustaw, ktra zostaa uchwalona;
paradoksalna historia: partia komunistyczna, partia ktrej 1. punkt Statutu gosi, e "my
chcemy zlikwidowa kapitalizm po to, eby stworzy spoeczestwo socjalistyczne",
jednogonie uchwalio Ustaw, tzw., Ustaw Wilczka dn. 22 grudnia 1988 r. wprowadzajc
system kapitalistyczny wg. Kodeksu Handlowego z 1934 r.
5. I co si dzieje dalej? Natychmiast powstaje decyzja stworzenia 9 bankw z Banku
Narodowego, ktry bdzie udziala kredytw na rozwj prywatnej gospodarki.
6. I teraz mamy Okrgy St; co trzeba zrobi? No, ju sytuacja ju jest zaatwiona, bo ju
wiadomo, e mamy ustrj kapitalistyczny. I wobec tego jest teraz problem: jak przestawi
gospodark socjalistyczn na gospodark kapitalistyczn? A wic, w jaki sposb
przeprowadzi prywatyzacj? Czy poprzez reprywatyzacj, a wic oddanie dawnym
wacicielom, czy nie? Czy, czy, czy... wprowadzi kapita zagraniczny? Czy nie? Jak dugo to
ma wszystko mie miejsce? Jaka musi by strategia? Jak trzeba bdzie ewentualnie, to byo
pewne, bo wtenczas ju powsta problem inflacji. Jak zlikwidowa inflacj. I tutaj Okrgy St
nie zrobi absolutnie nic.
7. Natomiast, co si dzieje dalej? Dalej, prosz pastwa, przyjeda, hm... finansowany przez
G. Sorosa Jeffrey Sachs, https://de.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Sachs nawiasem mwic
znaem go, bo byem te w Harvardzie, mody profesor Harvardu, wtenczas mia chyba 32,
czy 30 lata... I on, prosz pastwa porozumiewa si z kierownictwem Solidarnoci,
konkretnie, tzn. z kim? Od razu z Geremkiem, potem z Kuroniem, potem z Michnikiem i
potem z Was.
8. I mwi, e: ja przedstawi wam olbrzymi, kapitalnie ju sprawdzony program likwidacji
inflacji i natychmiastowego wprowadzenia systemu kapitalistycznego. Oni wszyscy mu
odpowiadaj - ja tu cytuj jego wspomnienia, jego ksik; to wszystko, co ja mwi, zostao
opisane w ksice G. Sorosa (moe kto pamita, zna angielski)..... An d w 1990 r.
napisane i ksika wydana po polsku Jeffrey Sachsa: Koniec z ndz; on to wszystko piknie
opisuje. Ot wszyscy ci przywdcy Solidarnoci mwili: nie mamy zielonego pojcia o
ekonomii. Niech pan to natychmiast napisze, a my to wprowadzimy, bo panu wierzymy.
9. I on dokadnie w 24 godz. opracowuje program, ktry potem, w tej chwili nazywany jest
Programem Balcerowicza. To nie jest program Balcerowicza. Balcerowicz go tylko realizowa.
Z tym, e par punktw zmieni.
10. I na czym on polega? On polega, prosz pastwa, na wprowadzeniu tzw. systemu
Konsensusu Waszyngtoskiego, ktry by wprowadzony pod koniec XX w. w pastwach
afrykaskich, w pastwach dawniej koloniach, teraz w pastwach obecnie samodzielnych, po
to, eby zdoby cay tamtejszy przemys.
11. No i nastpuje olbrzymia ofensywa kapitau zagranicznego: otwarte granice i, prosz
pastwa, natychmiastowy proces prywatyzacji. To jest proces nie reprywatyzacji (tzn. ani
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

Wedel nie dosta swojej fabryki, ...ani Calisia nie dostaa, nie ma reprywatyzacji, jest tylko
prywatyzacja i rzuca si kapita zagraniczny.
12. I co si dzieje? Nastpuje niesychana sytuacja skandaliczna wykupienia prawie za darmo
polskiego dorobku produkcyjnego, przy czym lepsze firmy, firmy o wyszym poziomie
ekonomicznym zostaj zakupione i albo zlikwidowane, albo wprowadzana tam jest jaka
taka, marginesowa produkcja, chodzi o to, eby nie byo ewentualnej konkurencji.
13. Kto mwi: no, tak, ale polska produkcja tej tzw. wysokiej techniki, nie miaa wysokiego
poziomu. No wic, dlaczego si bali konkurencji? A tak, bo mieli ju dowiadczenie Chin. A
wiecie, co Chiczycy zrobili? Chiczycy zrobili bardzo mdrze i w tej chwili s ju trzeci
potg na wiecie.
14. Mianowicie Chiczycy rzucili na rynek kapitalistyczny swoje redniej i niskiej wartoci
produkty, ale po bardzo niskiej cenie. I, prosz pastwa, wszyscy kupowali; no, ja w tym
czasie byem w Stanach Zjednoczonych, kupiem sobie chiski rower za 95 dolarw podczas,
kiedy najtaszy rower amerykaski kosztowa 250. Wszyscymy kupowali, my oczywicie
tego nie wymylilimy. To wszystko zostao zlikwidowane.
15. I teraz, prosz pastwa, tu jest problem, tytu jest: Jaka jest obecna sytuacja? Obecna
sytuacja Polski jest tragiczna, bo: po pierwsze, my mamy w tej chwili struktur pastwa
kolonialnego.
16. Ja to wietnie wiem, bo ja byem przez wiele lat Dyrektorem Projektu ONZ dla
modernizacji krajw Afryki rodkowej.
17. I wiem, jak to wyglda. Nie mamy, prosz pastwa, finansw. Na 60 bankw mamy tylko
3 banki polskie. Z tego jeden, tylko jeden bank ma 100 proc. kredytu.
18. Nie mamy wielkiego handlu, prosz pastwa. Wielki handel jest, supermarkiety, to
wszystko s zagraniczne.
19. Nie mamy wielkiego przemysu; mamy troch tych przedsibiorstw, ale na sto
najwikszych przedsibiorstw jest tylko 33, 34 polskie.
20. Jaki jest efekt? Efekt jest ten, e zagraniczne przedsibiorstwa pac nam 4 razy mniej.
Jeli pastwo porwnacie pace Opla, prosz ciebie, ktry ma firm w Gliwicach i obok w
Hanowerze, 150 km, ktrzy to samo produkuj, stosunek pac jest 1:4.
21. A wic oczywicie nas eksploatuj w straszny sposb. A jednoczenie to stwarza sytuacj
tragiczn: mamy, prosz pastwa, stale 13,2 mln bezrobocia, ale najwiksza tradycja to jest
co? To jest, prosz pastwa odpyw z Polski, wg. ostatnich danych GUS-u, prosz pastwa, 2
mln. Polakw ju nie wrci, a milion Polakw prawdopodobnie, stale si krci midzy Polsk,
a zagranic, prawdopodobnie nie wrci.
22. Mamy 2 mln bezrobotnych, mamy tragiczn sytuacj w perspektywie, jeli chodzi o
fundusz emerytalny, i mamy olbrzymie zaduenie. W tej chwili, prosz pastwa oficjalne
zaduenie to jest bilion 35, 350, czy 35 miliardw, ale faktycznie rzecz biorc jest koo 4
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

bilionw, dlatego e jest olbrzymie zaduenie funduszu emerytalnego, olbrzymie zaduenie


funduszu zdrowia.
23. Jestemy w tragicznej sytuacji. I w tej chwili zachodzi konieczno mobilizacji bardzo
daleko idcej ekonomicznej. Polegajcej przede wszystkim na czym? Na tym, eby
odbudowa polski handel, eby odbudowa polski przemys, eby prosz pastwa
bojkotowa, e tak powiem, handel zagraniczny, kupowa polskie rzeczy, eby prosz
pastwa rozwija polsk bankowo.
24. Bo w tej chwili nasza sytuacja jest tragiczna, bo u nas jest, prosz pastwa, 90 % bankw,
w Niemczech jest 30 % bankw zagranicznych. U nas jest, prosz pastwa 30 % , 70 %
wielkich przedsibiorstw zagranicznych, a w Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii jest
tylko 30 % zagranicznych. To jest normalna struktura.
25. Koo 100 mld z rocznie, prosz pastwa odchodzi, ZYSKU zagranicznych przedsibiorstw
odchodzi; moecie pastwo sprawdzi, przeczyta moecie te wyliczenia w mojej ksice, w
bilansie patniczym: ZYSKU zagranicznych przedsibiorstw odchodzi.
26. I mymy, prosz pastwa, w okresie wanie Okrgego Stou, co powinni byli zrobi
przedstawiciele tej Grupy?
27. Opracowa, w jaki sposb zbudowa system gospodarki spoecznej w Polsce?
Kapitalistycznej, ale spoecznej.
28. W jaki sposb nie dopuci do tego, ebymy byli wykupieni przez kapita zagraniczny. I
ebymy si znaleli w sytuacji pastwa skolonizowanego.
29. I to jest w tej chwili podstawowy problem polityczny, ekonomiczny i wszyscy musimy si
zmobilizowa, eby z tej tragicznej sytuacji, w ktrej w tej chwili jestemy, wyj. I tyle
chciaem pastwu powiedzie, dzikuj.

PDO L. dz. 296 po Myli ks. Prof. FranzPeter Tebartz-van Elst, Sekretarza Ojca
w. Franciszka ds. Nowej Ewangelizacji
Rzecznik Interesu Spoecznego Polnisches Kulturzentrum e.V. zaprasza Polki pracujce przy 2,7 mln
niedonych, starych Niemek i Niemcw na projekcj dokumentu filmowego, ktry nie jest
bynajmniej dowodem w Sprawie ze Zawiadomienia Narodu Polskiego o tym okrutnym, totalnym
zniewoleniu, ktre do roku 2030 zwikszy si fenomenalnie, albowiem ju niewidzialna do rynku
liberaw typu Tuska i Petru pisze na cianie tajemne trzy sowa, ktre odczytuje si jako zwikszenie
liczby zniedoniaych, a wygodnych dla siebie niemieckich rencistw do 3,4 mln, co gwarantuje
dobrobyt w Niemczech dla ludzi urzdzonych dobrze. Jak rwnie bandycka zmowa nikczemnych
zoczycw, spisana w Magdalence 1989 r., wyniesiona z willi MSW PRL w tzw. dyplomatkach przez 3
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

4. April 2016

(sownie: trzech) ksiy w. Kocioa Rzymskokatolickiego i Lecha Kaczyskiego. A przypiecztowa


Traktat o przyjani midzy RFN a PRL, ktrego 25-letni rocznic Duda z Kaczyskim pewnie chc
jeszcze obchodzi 17. 06. br. z wolnej stopy i jako ywo na Wawelu, jeeli po dramatycznym zamachu
na A 4, jeden pojecha sobie drugim autem spokojnie na narty, za drugi poszed obwieci
kapelanowi Prezydenta RP, e Andrzej Duda, jeszcze jako Prezydent-Elekt nie po to zrobi go za ks.
Cebul, eby odprawia nie wiadomo komu potrzebne msze dzikczynne, w ktrych i tak nikt nie
partycypuje, bo kijki do nart nawet nie powykrzywiay si przy zapaniu gumy w celu uwiadomienia
sobie przez debili zafascynowanych obdem, e maj tak oto pretekst osignity, wypracowany
przez dzielnego oficera BOR, ktremu kupi si nowe auto subowe do woenia Gowy Pastwa, na
korzystny kredyt. Czuwaj! Maryjo, Krlowo Polski, jestem przy Tobie, pamitam.
Z Panem Bogiem Stefan Kosiewski we Frankfurcie nad Menem 8 marca 2016.

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Komisja-Bezstronna-ds-Ustalenia-PrzyczynyZamachow-PDO296-Moralia-z-Ogrodu-Fraszek-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-ZECh-CANTODCLXXXI
Byy Biskup Limburga, ktremu papie Bergoglio powierzy
Urzd Apostolskiego Delegata w Papieskiej Radzie, tj. dykasterii
ds. szerzenia Nowej Ewangelizacji, czyli katechezy w
rodowiskach zapuszczonych, zaniedbanych religijnie, gwnie
ydostwa przechrzchczonego dla picu, korzyci materialnych i z
tzw. potrzeby politycznej (casus: Dorn w Polsce, byy Marszaek
Sejmu ale i bracia Kaczyscy, Lech i Jarosaw, ktrych trzymay
do chrztu same przechrzty, dwie siostry ydoskie cudem ocalae po likwidacji getta
Warszawy 1943 r. i po zagadzie 250 tys. polskiej ludnoci cywilnej stolicy, gwnie z rki tzw.
wasowcw, tj. RONA (POHA) yda Borisawa Kaminskiego z Biaorusi, ktrego zaatwi w
kocu strzaem z pistoletu, zwabiwszy podstpnie w puapk na terenie byego getta w
odzi, w ramach dintojry, ktni o upy, majtek zagrabiony Polakom, drugi genera SS
ydoskiego pochodzenia, ktry uywa
sztucznie utworzonego przez siebie
nazwiska von dem Bach-Zelewski.
Krlowo Polski, jestem przy Tobie pamitam,
czuwam, bo spdza mi sen z oczu zapowied
kolejnego szargania sacrum przez Dziwisza,
ktry powinien chyba rozway odejcie na
emerytur przed przyjazdem Franciszka do
Polski, aeby nie narzuca si w agiewnikach
z umczaniem Gowy Syna Twego a Pana
Naszego, Jezusa Chrystusa koron z cierni
(Dornw po ydosku, w argonie jidisz
mwic). Bo czy Polakw to nie oburzy np.,
jeli tzw. Niemcy zechc sobie zakpi w byej
NRD z Chrystusa podniesieniem Go do
godnoci barona Bayernu Monachium, a ydy na Sowacji zawiec zot koronk cygaskiego
barona w szczce wyszczerzonej w Spiskiej Wsi? Od zarazy niszczcej Nard Polski, Koci w.
Rzymskoikatolicki, zachowaj nas Panie. Szcz Boe! https://gloria.tv/audio/qiJnMmZnb3j
http://sowa2.quicksnake.net/job/Tusk-ma-w-doniach-nogi-nie-jednej-cudownej-dziewczyny
https://de.scribd.com/skosiewski