Sie sind auf Seite 1von 64

LQIRUPDWRU

%DQNRZDZ*G\QL
DWUDNF\MQ\FKVSHFMDOQRĂFL

12:2¥&,ZbRIHUFLH
ľ%L]QHV0LÚG]\QDURGRZ\
ľ0LÚG]\QDURGRZH6WRVXQNL3ROLW\F]QH
ľ=DU]ÈG]DQLHZ7XU\VW\FH

6WXGLXM]DGDUPR
ZUDPDFK3URJUDPX9,6

OHWQLHGRĂZLDGF]HQLH
ZNV]WDïFHQLXğQDQVLVWöZ

POQ]ïGODVWXGHQWöZ
VW\SHQGLDQDXNRZHVSRUWRZHVRFMDOQH

]DSLV]VLÚSU]H],QWHUQHW

6WXGLD,bVWRSQLD'\SORPOLFHQFMDWD
6SLVWUHĂFL
28&=(/1, 3RGDWNLL'RUDG]WZR3RGDWNRZH 
.,(581(.=$5=k'=$1,(
 :DUWRVWXGLRZDÊZ%DQNRZHM  5DFKXQNRZRĂÊL)LQDQVH
ļNLHUXQHNQDVXNFHV
 6LïDJUXS\:6% 3U]HGVLÚELRUVWZ  *RVSRGDURZDQLH1LHUXFKRPRĂFLDPL 
 =DU]ÈG]DQLH)LQDQVDPL0Dï\FK 3V\FKRORJLDZ%L]QHVLH 
'/$678'(17™: L¥UHGQLFK3U]HGVLÚELRUVWZ  3XEOLF5HODWLRQVL0DUNHWLQJ 
 3URJUDP9HU\,PSRUWDQW6WXGHQW  =DU]ÈG]DQLH3URMHNWHP 
 .DSLWDïQDVWXGLD .,(581(.,1)250$7<.$ =DU]ÈG]DQLH3U]HGVLÚELRUVWZHP 
 =DSODQXMPLÚG]\QDURGRZÈNDULHUÚ ,(.2120(75,$ =DU]ÈG]DQLHZ7XU\VW\FH12:2¥m 
 =G\SORPHP%DQNRZHMQDU\QNXSUDF\ ļ]DSURJUDPXMVZöMVXNFHV =DU]ÈG]DQLH=DVREDPL/XG]NLPL 
 7HRULDZSUDNW\FH  ,QIRUPDW\ND6WRVRZDQD 
 6WXGLDWRSU]\JRGD  0XOWLPHGLDL*UDILND.RPSXWHURZD  :<'=,$’(.2120,,
 6LHFL.RPSXWHURZHL%D]\'DQ\FK ,=$5=k'=$1,$:*'<1, 
25*$1,=$&-$678',™:
 ¥FLHĝNDNDULHU\ .,(581(./2*,67<.$ .,(581(.(.2120,$12:2¥m
 1DMZDĝQLHMV]\MHVWVWXGHQW ļSLHUZV]\ZUHJLRQLH ļRSW\PDOQ\Z\EöU
 2UJDQL]DFMDVWXGLöZ  /RJLVW\NDL6SHG\FMD  %DQNRZRĂÊL,QQRZDFMH)LQDQVRZH 
 3257ļVWXGLD]DGDUPR /RJLVW\ND0LÚG]\QDURGRZD  (NRQRPLD0HQHGĝHUVND 
ZUDPDFK()6  /RJLVW\NDZ%L]QHVLH  (NRQRPLNDL2UJDQL]DFMD7XU\VW\NL 
 ([WUDQHW  (NRQRPLNDL=DU]ÈG]DQLH
 5HNUXWDFMDNURNSRNURNX .,(581(.672681., 3U]HGVLÚELRUVWZHP 
0,}'=<1$52'2:( *RVSRGDURZDQLH1LHUXFKRPRĂFLDPL 
.,(581(.),1$16( ļSRGELMĂZLDW *RVSRGDURZDQLH=DVREDPL/XG]NLPL 
,5$&+81.2:2¥m %L]QHV0LÚG]\QDURGRZ\12:2¥m  /RJLVW\NDZ%L]QHVLH 
ļHOLWDZĂUöGHNRQRPLVWöZ '\SORPDFMDL1HJRFMDFMH 2UJDQL]DFMD6SU]HGDĝ\L0DUNHWLQJ 
 %DQNRZRĂÊL,QQRZDFMH)LQDQVRZH 0LÚG]\QDURGRZH  3RGDWNLL'RUDG]WZR3RGDWNRZH 
 )LQDQVHL+DQGHO=DJUDQLF]Q\  (XURSHMVND,QWHJUDFMD*RVSRGDUF]D  3V\FKRORJLDL.RPXQLNDFMD
 ,QWHUQDWLRQDO%XVLQHVVDQG)LQDQFH 0LÚG]\QDURGRZH Z%L]QHVLH 
ļVWXGLDDQJORMÚ]\F]QH 6WRVXQNL3ROLW\F]QH12:2¥m  5DFKXQNRZRĂÊL)LQDQVH
 ,QZHVW\FMHL7UDQVDNFMH*LHïGRZH  3V\FKRORJLD3ROLW\NL 3U]HGVLÚELRUVWZ 

:\EöUXF]HOQLWRNOXF]RZDGHF\]MDZSRGMÚFLXNWöUHM
SRPRFQDPRĝHE\ÊUHQRPDSU]\V]ïHMXF]HOQL
¥ZLDGF]ÈRQLHMPLQQDJURG\Z\UöĝQLHQLDRUD]Z\QLNL
UDQNLQJöZSU]\JRWRZDQ\FKSU]H]RJöOQRSROVNLHPHGLD

8F]HOQLDQU
ZZRMHZöG]WZLHSRPRUVNLP
UDQNLQJSU\ZDWQ\FKZ\ĝV]\FKV]NöïEL]QHVX
ķ+RPH 0DUNHWĵ
Szanowni Państwo,
stoicie przed ważną decyzją. Wybór szkoły wyższej będzie miał istotny
wpływ zarówno na satysfakcję z dalszej edukacji, jak i na Państwa
pozycję na rynku pracy za kilka lat.
Od momentu powstania priorytetem naszej Uczelni jest kształcenie
specjalistów, których wiedza i umiejętności są cenione przez
pracodawców. Podstawowym celem jest wysoka jakość kształcenia
i rozwój oferty edukacyjnej we współpracy ze środowiskiem biznesowym
regionu. Pozycję lidera WSB zawdzięcza profesjonalnej kadrze
dydaktycznej, wysokiej klasy specjalistom w swoich dziedzinach
oraz wykładowcom-praktykom. W tym roku Wyższa Szkoła Bankowa
w Gdańsku uruchomiła Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni,
na którym będzie kształcić nowe pokolenia ekonomistów.
Rekomendując studia I stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku
i Gdyni, zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

prof. nadzw. dr hab. Jan Wiśniewski


rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

MISJA UCZELNI: Jesteśmy dumni z naszych absolwentów. Kształtujemy ich przyszłość w biznesie.

RENOMA UCZELNI POZYTYWNA OCENA BANKOWA W GDYNI


Uczelnia nr 1 w regionie – od lat najlepsze JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Nowy kierunek Ekonomia na nowym
pozycje w rankingach uczelni niepublicznych Kierunki studiów w WSB mają pozytywną ocenę wydziale. W ofercie 11 atrakcyjnych
według opinii niezależnych mediów. Państwowej Komisji Akredytacyjnej. specjalności – więcej na stronach 43-57.

PRZYJAZNA PRAKTYCZNA MIĘDZYNARODOWA


STUDIUJ ZA DARMO UCZELNIANE BIURO KARIER STUDIA I PRAKTYKI
Zwolnienie z czesnego w ramach Aktywna pomoc w wejściu na rynek pracy ZA GRANICĄ
kompleksowego Programu Very Important – więcej na stronie 6. W ramach programu Erasmus WSB
Student – więcej na stronach 3-4. współpracuje z 34 uczelniami partnerskimi
WYKŁADOWCY–PRAKTYCY – więcej na stronie 5.
ROZBUDOWANY SYSTEM Zajęcia prowadzone przez doświadczonych
STYPENDIALNY praktyków życia gospodarczego DWA DYPLOMY
W roku akademickim 2009/2010 z różnego – więcej na stronie 7. Możliwość uzyskania dwóch dyplomów:
rodzaju stypendiów skorzystało 983 WSB i jednej z dwóch uczelni w Europie
studentów – więcej na stronie 4. CERTYFIKATY – więcej na stronie 5.
Uczelnia umożliwia studentom
EXTRANET zdobycie w ramach zajęć certyfikatów: STUDIA ANGLOJĘZYCZNE
Wewnętrzny system internetowy pozwalający językowych (LCCI), biznesowych (EBC*L) International Business and Finance,
na kontakt z Uczelnią przez 24 godziny czy informatycznych (Microsoft) oraz na których zajęcia z wielu przedmiotów
z dowolnego miejsca na ziemi zaświadczeń potwierdzających ich prowadzone są w języku angielskim
– więcej na stronie 59. praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii, – więcej na stronie 16.
finansów czy umiejętności interpersonalnych
ZAPISY ON-LINE – więcej na stronach 24, 31 i 41.
Aby zapisać się na studia, wystarczy wypełnić
formularz zgłoszeniowy na stronie
internetowej WSB – więcej na stronie 60.

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl, www.wsb.gdynia.pl 1


Siła Grupy
Wyższe Szkoły Bankowe to jedna z największych w Polsce grup szkół biznesu. Ponad 15-letnie doświadczenie
w kształceniu oraz współpraca z firmami sprawiają, że oferowane kierunki studiów odpowiadają aktualnym
potrzebom rynku, a dyplom ukończenia Uczelni ułatwia zdobycie pracy.

BANKOWE W LICZBACH • ponad 150 kierunków na studiach • ponad 12 000 studentów na studiach
podyplomowych I stopnia w roku akademickim 2009/2010
Podsumowując działalność Uczelni za rok
• studia MBA i Executive MBA we wszystkich WSB, w tym 1 546 osób
2009, z dumą można powiedzieć, że Wyższe
• ponad 142 miliony zł pozyskanych studiujących w ramach projektów
Szkoły Bankowe to:
z Unii Europejskiej dofinansowanych przez Europejski
• ponad 120 000 studentów
• ponad 100 zagranicznych uczelni Fundusz Społeczny
w ponad 15-letniej historii
partnerskich z 25 krajów • ponad 10 000 przyznanych stypendiów
• 37 uprawnień do prowadzenia kierunków
różnego rodzaju w dotychczasowej
na studiach I i II stopnia
działalności Uczelni
• łącznie 195 specjalności na studiach
I i II stopnia

2 więcej informacji na stronie www.wsb.pl


Program Very Important Student
To w Bankowej powstał pierwszy, kompleksowy i unikalny Program Very Important Student
Student,, którego celem jest
wspieranie studentów. Program VIS to dla Ciebie szansa na studiowanie za darmo, uzyskanie pomocy w wejściu
na rynek pracy czy podnoszenie swoich kwalifikacji już podczas studiów. Warto dodać, że studenci i absolwenci
WSB wysoko oceniają przyjazne podejście do studenta, komfort studiowania i dobrą organizację studiów w Wyższej
Szkole Bankowej w Gdańsku.

„Uważam, że Program VIS jest bardzo


przydatny. Też z niego korzystam, gdyż
posiadam świadectwo ukończenia szkoły
średniej z wyróżnieniem, czyli tzw. czerwonym
paskiem, a w związku z tym na pierwszym
semestrze studiów studiowałam za darmo”.
Agnieszka Dolińska
I rok studiów I stopnia, VIS

STUDIA ZA DARMO STUDIA tylko w WSB w Gdańsku i Gdyni, ale również


W Bankowej studiujesz za ZA GRANICĄ w innych Bankowych na terenie całej Polski:
w Bydgoszczy, Chorzowie, Opolu, Poznaniu,
darmo, jeżeli masz świadectwo Studia za granicą to szansa
Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu. Korzyści
z czerwonym paskiem, dla Ciebie na nawiązanie
nigdy za wiele, dlatego możesz też korzystać
jesteś laureatem olimpiady międzynarodowych kontaktów,
z zasobów bibliotek i Biur Karier całej Grupy
lub konkursu organizowanego przez WSB, a w przyszłości na międzynarodową karierę.
Wyższych Szkół Bankowych.
o ile przewiduje to regulamin lub po prostu Będąc studentem WSB, możesz uczestniczyć
– świetnie się uczysz, studiując w Bankowej. m.in. w programie Erasmus i wyjechać na
Wyższe Szkoły Bankowe przyznały ponad studia do jednej z 34 uczelni partnerskich.
10 000 różnego rodzaju stypendiów na łączną Pamiętaj, że na czas studiów za granicą
kwotę ponad 6 mln. otrzymasz wsparcie finansowe i pomoc ze
Ponad 3500 studentów studiowało za darmo. strony Uczelni. Możesz również wyjechać
do innego kraju na praktyki, zdobywając
Więcej informacji na stronie 4. w ten sposób cenne, międzynarodowe WSB DAJE JESZCZE WIĘCEJ
doświadczenie w przedsiębiorstwach i innych
KLUCZ DO KARIERY instytucjach zagranicznych.
Klucz do kariery to Wyższe Szkoły Bankowe współpracują z ponad • Gwarancja stałego czesnego –
profesjonalne przygotowanie 100 zagranicznymi uczelniami w 25 krajach. na studiach II stopnia (magisterskich
do wejścia na rynek pracy. uzupełniających).
Doradcy z Biura Karier Więcej informacji na stronie 5. • Elastyczny system opłat –
pomogą Ci zaplanować najlepszą ścieżkę sam wybierasz, w ilu ratach chcesz
kariery, przygotować się do rozmowy PASZPORT WSB płacić za studia.
rekrutacyjnej, a także przedstawią aktualne Dzięki Paszportowi • Forum Praktyki Gospodarczej
oferty pracy skierowane do studentów WSB możesz korzystać – współpraca z przedstawicielami świata
i absolwentów WSB. z preferencyjnych warunków biznesu, możliwość uczestniczenia
Ponad 5200 firm z całej Polski współpracuje kształcenia oraz zniżek w bezpłatnych seminariach oraz debatach.
z Wyższymi Szkołami Bankowymi, a 10 500 na studiach II stopnia i podyplomowych, nie
Więcej o Programie VIS i jego warunkach na
osób skorzystało z pomocy Biura Karier. www.wsb.pl/vis.
Więcej informacji na stronie 6-7.

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl, www.wsb.gdynia.pl 3


Kapitał na studia
W WSB istnieje możliwość studiowania za darmo w ramach Programu VIS lub dzięki
dofinansowaniu studiów przez EFS. To jeszcze nie koniec. Szeroki system stypendialny
Wyższej Szkoły Bankowej pozwala zmniejszyć koszty nauki, a elastyczny system opłat pomaga
kontrolować wydatki i skutecznie zarządzać studenckim budżetem.

Stypendia
„To naturalne, że stypendium ułatwia
życie studentowi! Co miesiąc kilkaset Środki przeznaczone na stypendia
złotych więcej to dla mnie możliwość w roku akademickim 2009/2010 to łącznie:
realizowania sportowej pasji 2 277 225 zł.
i docenienie mojej ciężkiej pracy”. Średnia kwota miesięczna przypadająca
Joanna Włodarczyk na stypendystę to:
III rok studiów I stopnia, - stypendia naukowe – 281 zł
Wicemistrzyni Polski - stypendia socjalne – 370 zł.
w strzelectwie sportowym

MATURZYSTA SPORTOWIEC
W Bankowej możesz studiować całkowicie za Jeśli jesteś typem sportowca i reprezentujesz
darmo! Jak to możliwe? barwy Uczelni na zawodach sportowych,
Możesz uczestniczyć w Programie Very możesz otrzymać stypendium za wyniki
Important Student – Studiuj za darmo, sportowe finansowane zarówno ze środków
jeżeli Twoją wizytówką jest: własnych Uczelni, jak i z budżetu państwa.
• świadectwo ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej z wyróżnieniem PODRÓŻNIK
• tytuł jednego z 10 laureatów olimpiady na
Studenci, których pasją są podróże, mogą
szczeblu centralnym lub okręgowym
• sukces w konkursie organizowanym pod skorzystać z zagranicznych stypendiów
patronatem WSB. w ramach programu Erasmus i wyjechać na
Możesz rozpocząć studia w ramach projektu zagraniczną uczelnię. W trakcie odbywania
finansowanego przez UE. Do roku 2012 studiów zagranicznych są zwolnieni z opłat
studenci 3 specjalności będą studiować czesnego w WSB. Dodatkowo otrzymują
całkowicie za darmo. Więcej o ofercie na stypendium umożliwiające częściowe
stronie 12. W WSB wszyscy studenci mogą pokrycie kosztów utrzymania za granicą. W roku akademickim 2009/2010 przyznano:
liczyć na wsparcie Uczelni, a każdy talent • 318 stypendiów socjalnych
spotyka się z nagrodą. ABSOLWENT • 57 stypendiów specjalnych
• 97 stypendiów na wyżywienie
Absolwenci, którzy przez cały okres studiów
PRYMUS mieli dobre wyniki w nauce, studiują za
• 2 stypendia mieszkaniowe
• 367 stypendiów naukowych
Studenci, którzy uzyskają średnią ocen co darmo na pierwszym semestrze studiów
• 44 zapomóg
najmniej 4,75, mogą studiować za darmo lub II stopnia w WSB. Absolwent WSB otrzymuje
• 1 stypendium sportowe
otrzymują stypendium w całości pokrywające atrakcyjne zniżki w czesnym na studiach • 97 stypendiów VIS.
kwotę czesnego. Ponadto jeśli dobrze II stopnia, a także zniżki we wpisowym W roku akademickim 2009/2010
się uczysz, masz możliwość otrzymania i czesnym na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku
stypendium za wyniki w nauce finansowane w WSB. przyznano 983 stypendia.
ze środków własnych Uczelni oraz budżetu
państwa. Najwyższe stypendium naukowe
to 750 zł miesięcznie!
4 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl, www.wsb.gdynia.pl
Zaplanuj międzynarodową karierę
Studia w WSB to także przygotowanie do funkcjonowania
na międzynarodowym rynku pracy. Uczelnia oferuje nie tylko naukę języków
obcych, ale także atrakcyjne wyjazdy i praktyki zagraniczne. Całość stanowi
doskonałą podstawę kariery, także zagranicznej.

„Dzięki wyjazdowi na studia za granicą


miałam możliwość poznania studentów
z różnych krajów. Pozwoliło mi to
odkryć obce mi do tej pory kultury.
Kontakty oraz dobre wspomnienia
pozostały do dziś”.
Daria Zelma
Absolwentka studiów I stopnia
Politechnika w Setubalu, Portugalia

STUDIA INBA Ecole Internationale de Management Od kilku lat ciekawym urozmaiceniem zajęć
I PRAKTYKI w Troyes, na podstawie których studenci w WSB są wykłady gościnne realizowane
ZA GRANICĄ mogą wyjechać na studia na wybranej uczelni. w języku angielskim przez profesorów
– 34 UCZELNIE ZAGRANICZNE Studia te odbywają się w języku angielskim z uczelni partnerskich.
i trwają dwa ostatnie semestry. W ten sposób
W ramach programów Erasmus po ukończeniu trzeciego roku studiów
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i obronie dyplomu na WSB studenci otrzymują
studenci WSB mają możliwość wyjazdu nie polski i zagraniczny dyplom licencjata.
tylko na studia na zagraniczną uczelnię,
ale także na praktyki w zagranicznych FORUM WYMIANY
instytucjach. Uczelnia wysyła swoich DOŚWIADCZEŃ
studentów do takich państw, jak: Niemcy,
Program Erasmus oferuje
Wielka Brytania, Portugalia, Belgia,
pracownikom Uczelni, nauczycielom
Norwegia, Cypr czy Grecja. Rocznie na
akademickim oraz pracownikom
zagranicznych uczelniach partnerskich dla
administracynym wyjazdy na
studentów przeznaczonych jest 80 miejsc.
zagraniczne uczelnie i do innych
instytucji partnerskich
BEZ OBCIĄŻEŃ
FINANSOWYCH w celu doskonalenia
swoich umiejętności
Studenci podczas odbywania studiów i kwalifikacji. Wyjazdy
zagranicznych zwolnieni są z opłat czesnego. te są idealnym
Dodatkowo otrzymują stypendium, które forum wymiany
ma na celu wyrównanie różnic w minimach doświadczeń
socjalnych pomiędzy Polską a krajami oraz dobrą okazją
uczelni partnerskich. na sprawdzenie
własnych
DWA DYPLOMY kompetencji.
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zawarła miejscowości, w których mieszczą się uczelnie partnerskie,
z którymi współpracuje Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
porozumienia z University of Northampton
w Wielkiej Brytanii oraz francuską uczelnią miejscowości, w których mieszczą się uczelnie partnerskie,
z którymi współpracują pozostałe Wyższe Szkoły Bankowe

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl, www.wsb.gdynia.pl 5


Z dyplomem Bankowej na rynku pracy
Doświadczenie zawodowe to atut, na który coraz częściej zwracają uwagę pracodawcy.
Już w trakcie studiów każdy student Bankowej może sprawdzić swoje kwalifikacje
w realnych warunkach gospodarczych oraz zaprezentować się potencjalnym
pracodawcom.

„Dlaczego warto studiować? Zdobędziesz wykształcenie, poszerzysz wiedzę i umocnisz


swoją wiarę we własne umiejętności, zwiększysz swoje szanse na uzyskanie
satysfakcjonującej Cię pracy, będziesz świadomie podejmować decyzje dotyczące Twojej
przyszłości. Poprzez zdobywanie nowych doświadczeń masz szansę na wszechstronny
rozwój i kształtowanie osobowości – a kto chciałby stać całe życie w jednym miejscu?
Studia to piękny czas poszukiwania nowości, poznawania nowych ludzi, podejmowania
nowych wyzwań, czas szaleństw i nieprzespanych nocy, czas, który jest bezcenny”.
Ewa Połeć
Doradca zawodowy

PIERWSZE KROKI PRAKTYKI ZAWODOWE Bankowej w Gdańsku” Uczelnia zakłada


NA RYNKU PRACY Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku
organizację 90 staży. Odbycie stażu jest
równoznaczne z zaliczeniem obowiązkowych
Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej wspiera przygotowują specjalistów z określonych
praktyk studenckich. Każdy ze stażystów
studentów i absolwentów w skutecznym dziedzin. Dzięki praktykom zawodowym
otrzymuje comiesięczne stypendium oraz
wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na absolwenci Uczelni zdobywają nie tylko
zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo
coraz trudniejszym rynku pracy przez: wiedzę, ale też praktyczne umiejętności
w programie stażowym.
• aktywne poszukiwanie ofert pracy oraz w ramach wybranych specjalności.
prowadzenie bazy danych ofert pracy stałej Praktyki są integralną częścią programu
i czasowej studiów. Ich odbycie jest warunkiem
• organizowanie krajowych praktyk uzyskania dyplomu. Studenci mają SPRAWDZENI KAŻDEGO
zawodowych i staży możliwość wybrania miesiąca ROKU PRZEZ PRAWIE
• pośredniczenie w kontaktach i harmonogramu odbywania praktyk. 400 FIRM
z potencjalnymi pracodawcami
• organizację bezpłatnych warsztatów PRAKTYKI TWOJĄ SZANSĄ
i szkoleń z zakresu umiejętności Skuteczność działań Biura Karier WSB
Dzięki praktykom zawodowym procentuje zaufaniem i współpracą
kluczowych dla znalezienia zatrudnienia organizowanym przez Biuro Karier WSB
• indywidualne spotkania z doradcą z takimi firmami, jak:
studenci mogą: • Agroland
zawodowym. • zdobyć doświadczenie zawodowe, • Bank Ochrony Środowiska SA
które zaprocentuje w przyszłej pracy • C. Hartwig Gdynia SA
ROZMOWY DORADCZE • zweryfikować swoje predyspozycje
I SZKOLENIA • Delphi Poland SA
zawodowe • Drogerie Astor SA
Biuro Karier prowadzi indywidualne • zaprezentować się potencjalnemu • Ergo Hestia SA
spotkania z doradcą zawodowym, który pracodawcy • ING Bank Śląski SA
pomaga w sprecyzowaniu ścieżki kariery, • zdobyć referencje zawodowe. • Kredyt Bank SA
ustaleniu predyspozycji zawodowych, • Lotos SA
przygotowaniu do pierwszych spotkań 3-MIESIĘCZNE PŁATNE STAŻE • Polska LPP SA
z pracodawcą. Biuro organizuje także W ramach finansowanego przez UE • Polpharma SA
szkolenia oraz szeroką gamę warsztatów projektu „Pomorski Port Edukacji i Praktyki • Thomson Reuters
ułatwiających przygotowanie studentów – Program Rozwoju Wyższej Szkoły
do kariery zawodowej.
6 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl, www.wsb.gdynia.pl
Teoria w praktyce
W Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku jakość kształcenia i praktyczne
przygotowanie studentów i słuchaczy do kariery zawodowej to priorytet. Dlatego
Uczelnia utrzymuje stały kontakt ze środowiskiem biznesu, zatrudnia cenionych
nauczycieli akademickich i doświadczonych praktyków życia gospodarczego.

„Jestem usatysfakcjonowana w 100%. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak ogromne
plusy niesie ze sobą tego rodzaju praktyka. Mogę z czystym sumieniem uznać, iż jest to
najlepsza forma przelania swojej wiedzy teoretycznej na praktyczną. Po tak świetnym
przygotowaniu w WSB moja wiedza i umiejętności sprostały wymaganiom firmy
partnerskiej. Dzięki temu dostałam propozycję pracy, z której skorzystałam ”.
Sylwia Śnieżyńska
Absolwentka studiów I stopnia,
miejsce praktyk Interchem SA

PREZENTACJE FIRM TWÓJ PIERWSZY BIZNES PRAKTYCY W WSB


Biuro Karier prowadzi cykliczne spotkania Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Jedną z zasad, którymi kierują się
z pracodawcami, którzy prezentują w ramach Europejskiego Funduszu Władze Uczelni, jest powierzanie zajęć
informacje o firmie, swojej branży oraz Społecznego realizowała projekt dydaktycznych doświadczonym praktykom,
przedstawiają aktualne oferty pracy. „Aktywni zajdą dalej – mój pierwszy m.in.: dyrektorom i pracownikom
Spotkania są dobrą okazją, aby poznać biznes”. Osoby, które chciały założyć banków, biur maklerskich, ekspertom
rynek pracy i przyszłych pracodawców. własną firmę i zakwalifikowały się do firm konsultingowych, liderom branży
projektu, otrzymały od Uczelni wsparcie spedycyjnej, menedżerom agencji
TARGI PRACY finansowe oraz skorzystały z trwających nieruchomości czy trenerom technologii
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku wiosną 3 miesiące szkoleń i bezpłatnych konsultacji informatycznych.
każdego roku organizuje Targi Pracy „Aktywni u naszych ekspertów.
zajdą dalej” dla studentów i absolwentów
pomorskich uczelni. Celem targów jest PRAKTYCZNI FORUM PRAKTYKI
stworzenie możliwości bezpośredniego NIEPEŁNOSPRAWNI GOSPODARCZEJ
kontaktu z przedstawicielami firm z różnych WSB, mając na celu poprawę dostępu
branż oraz porównania ich ofert pracy, osób niepełnosprawnych do edukacji na
praktyk i staży. poziomie wyższym, zakupiła dzięki dotacji
Szerokie kontakty Wyższej Szkoły
z Unii Europejskiej sprzęt wspomagający
Bankowej z pomorskim środowiskiem
RADA PROGRAMOWA widzenie i słyszenie, powołała stanowisko
gospodarczym i współpraca z kilkuset
Uczelnia powołała Radę Przedsiębiorczości, pełnomocnika rektora ds. studentów
instytucjami i firmami zaowocowały
której głównym zadaniem będzie niepełnosprawnych oraz realizuje cykl
powstaniem Forum Praktyki
konsultowanie programów nauczania w celu szkoleń i spotkań z potencjalnymi
Gospodarczej. W ramach Forum
dostosowania ich do potrzeb rynku pracy. pracodawcami osób niepełnosprawnych.
Uczelnia organizuje otwarte warsztaty,
Dyrektorzy i prezesi dużych pomorskich szkolenia oraz konferencje dla osób
firm będą mieli okazję 4 razy w ciągu roku zainteresowanych zarządzaniem,
akademickiego wypowiedzieć się na temat ekonomią, finansami, bankowością
praktyczności kształcenia w WSB. i public relations.

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl, www.wsb.gdynia.pl 7


Ścieżka kariery
CHCĘ PRACOWAĆ: NIEZBĘDNA WIEDZA:

• prawo dyplomatyczne i konsularne • ordynacja podatkowa


• zasady polityki regionalnej • doradztwo podatkowe
ADMINISTRACJA • prawo prasowe • komunikacja i negocjacje międzykulturowe
PUBLICZNA • fundusze strukturalne UE
• prawo UE • ordynacja finansowa • rozliczenia podatkowe

• kredyty i gwarancje bankowe • prawo gospodarcze


• ubezpieczenia gospodarcze • inwestycje zagraniczne
BRANŻA • analiza finansowa w przedsiębiorstwie
• techniki negocjacyjne • budowanie strategii firmy
FINANSOWA • zarządzanie personelem • inwestycje zagraniczne
• rachunkowość podatkowa • prawo bankowe i dewizowe

• zarządzanie łańcuchami dostaw


BRANŻA • spedycja w obsłudze logistycznej przedsiębiorstw
LOGISTYCZNA • transport • logistyka międzynarodowa
• marketing w logistyce międzynarodowej

• techniki negocjacyjne • psychologia w marketingu


• budowanie strategii firmy • public relations
MIĘDZYNARODOWA • marketing strategii cen • socjologia pracy
KORPORACJA • rozliczenia transakcji międzynarodowych • marketing
• inwestycje zagraniczne • zarządzanie zasobami ludzkimi
• prawo gospodarcze

• programowanie • budowanie serwisów WWW


BRANŻA • grafika komputerowa • prawo autorskie
• zarządzanie • marketing
INFORMATYCZNA • administracja sieci lokalnych i rozległych
• przygotowywanie projektów internetowych

8 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl, www.wsb.gdynia.pl


KIERUNKI, NA KTÓRYCH PRZYKŁADOWE
ZDOBĘDĘ POŻĄDANĄ WIEDZĘ: SPECJALNOŚCI:

• Europejska Integracja Gospodarcza


Stosunki Międzynarodowe • Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe
• Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Finanse i Rachunkowość • Podatki i Doradztwo Podatkowe

Ekonomia • Bankowość i Innowacje Finansowe


• Finanse i Handel Zagraniczny
• International Business and Finance
Finanse i Rachunkowość • Inwestycje i Transakcje Giełdowe
• Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
Zarządzanie • Podatki i Doradztwo Podatkowe

Logistyka • Logistyka w Biznesie


• Logistyka i Spedycja
Ekonomia • Logistyka Międzynarodowa

Ekonomia • Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe


• Ekonomia Menedżerska
Zarządzanie • Public Relations i Marketing
• Psychologia i Komunikacja w Biznesie
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Stosunki Międzynarodowe • Zarządzanie Projektem

• Informatyka Stosowana
Informatyka i Ekonometria • Multimedia i Grafika Komputerowa
• Sieci Komputerowe i Bazy Danych

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl, www.wsb.gdynia.pl 9


Najważniejszy jest student
Pracownicy WSB dokładają wszelkich starań, aby studia były prawdziwą
przyjemnością. Praca uczelnianych działów i instytucji jest zorganizowana
tak, aby każdy mógł sprawnie załatwić wszelkie sprawy związane z nauką.

„WSB zajmuje wysokie pozycje


w rankingach renomowanych
czasopism, co potwierdza, że mój
wybór Uczelni był trafny”.
Sandra Koczan
I rok studiów I stopnia

NAJWAŻNIEJSZY JEST JAWNOŚĆ ZASAD I UMÓW podłączone do internetu. Księgozbiór


STUDENT Wszystkie dokumenty i regulaminy są
biblioteki liczy ok. 15 000 woluminów
literatury fachowej. W zbiorach znajdują
Władze Uczelni dokładają starań, aby każdy dostępne w dziekanacie i Biurze Rekrutacji
się również literatura specjalistyczna,
mógł sprawnie załatwić wszelkie sprawy oraz na stronie internetowej lub
podręczniki i czasopisma.
związane z nauką. Do dyspozycji studenta są: w Extranecie, zawsze można do nich zajrzeć
• Biuro Rekrutacji – pomoże Ci podjąć i sprawdzić informacje.
PRAKTYCZNE ZAJĘCIA
najlepszą decyzję, rozwieje wątpliwości,
doradzi, poinstruuje podczas składania RZETELNA UCZELNIA Studenci podczas zajęć biorą udział
w interaktywnych grach biznesowo-
dokumentów Studentom WSB przysługują takie same
strategicznych, uczą się przy pomocy case
• Dziekanat – dzięki podziałowi na Front uprawnienia, jak studentom uczelni
studies oraz biorą udział w warsztatach.
Office i Back Office część pracowników publicznych:
Dzięki temu nauka w WSB to nie tylko teoria,
przez cały czas zajmuje się tylko obsługą • stypendia
ale również praktyka.
studentów; dziekanat załatwi wszystkie • ulgi w opłatach za przejazdy
bieżące sprawy dotyczące nauki, • bezpłatna służba zdrowia.
których nie udało Ci się zrealizować za
pośrednictwem Extranetu NOWOCZESNE METODY
NAUCZANIA
• Dziekan – rozstrzyga niejasne kwestie, EMILJANKI
rozpatrzy podania, pomoże Ci podjąć Bankowa umożliwia studentom realizację
decyzję co do indywidualnego planu części zajęć w formie e-learningu. Jest to
studiów i programu nauczania możliwe dzięki nowoczesnej platformie
Moodle wspomagającej proces dydaktyczny.
• Biuro Karier – zorganizuje praktykę, staż, Tylko w jednej uczelni w Polsce dwie
poinformuje o aktualnych ofertach pracy, BAZA WIEDZY najważniejsze osoby w szkole obchodzą
pomoże Ci napisać CV, przygotować się do tego samego dnia swoje urodziny! Tylko
Uczelnia ma własną czytelnię oraz
rozmowy kwalifikacyjnej, powie, jakie masz w Gdańsku 20 października studenci
bibliotekę, której zasoby są każdego roku
predyspozycje zawodowe świętują razem ze swoimi jubilatami:
wzbogacane o kolejne woluminy. Czytelnia
• Samorząd studencki – to miejsce dla wyposażona jest w stanowiska komputerowe Rektorem i Kanclerzem WSB.
osób aktywnych, które mają niebanalne
pomysły i wystarczający zapał do
ich realizacji.
10 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl, www.wsb.gdynia.pl
Organizacja studiów
Absolwenci studiów I stopnia w WSB mogą kontynuować naukę
na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) i podyplomowych
w macierzystej Uczelni.

„Dzięki temu, że zajęcia odbywają


sie 3 razy w tygodniu, mam czas
na rozwijanie swoich zainteresowań”.
Anna Kaszczyńska
I rok studiów I stopnia

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI Program studiów został opracowany • zajęcia z wf-u, dzięki czemu nie trzeba
na podstawie europejskich standardów dodatkowo wydawać pieniędzy na fitness,
Studia I stopnia (licencjackie) w Wyższej
kształcenia przy aktywnej współpracy basen czy siłownię
Szkole Bankowej trwają trzy lata
z wysokiej klasy specjalistami w swoich • ciekawe życie studenckie potwierdzające
(6 semestrów). Każdy semestr kończy się
dziedzinach oraz praktykami życia tezę, że studia przedłużają młodość
sesją egzaminacyjną.
gospodarczego. • zajęcia realizowane przez 3 dni w tygodniu,
W ofercie Uczelni jest do wyboru aż 25
co umożliwia podjęcie dodatkowej pracy
atrakcyjnych specjalności na 5 kierunkach:
• Finanse i Rachunkowość (str. 14-20)
DOGODNE FORMY STUDIÓW • wolne weekendy, które można przeznaczyć
WSB oferuje dwie formy nauki: na swoje hobby.
• Informatyka i Ekonometria (str. 22-24)
• Logistyka (str. 26-28) • stacjonarną – zajęcia odbywają się 3 dni
• Stosunki Międzynarodowe (str. 30-34) w tygodniu
• Zarządzanie (str. 36-42) • niestacjonarną – zajęcia odbywają się
• oraz nowy kierunek Ekonomia w soboty i niedziele, w każdym semestrze
i 11 biznesowych specjalności na nowym jest ok. 10 zjazdów. STUDIA W WSB TO
wydziale Bankowej w Gdyni (str. 47-57).
STUDIUJ STACJONARNIE
PROGRAM NAUCZANIA Jako student studiów dziennych zyskasz:
• więcej zajęć z języka obcego • prace dyplomowe pisane we współpracy
Program studiów w Wyższej Szkole Bankowej
• więcej czasu na przekazanie Ci wiedzy z przedsiębiorstwami
jest zgodny ze standardami kształcenia dla
przez wykładowców, dzięki czemu nauka • case studies realizowane na zajęciach
danego kierunku określonymi przez Ministra
jest łatwiejsza • gry strategiczne
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obejmuje on
• Extranet, syllabusy
następujące grupy przedmiotów:
• protokoły elektroniczne - brak indeksów
• grupę treści podstawowych
• zajęcia prowadzone w laboratoriach
• grupę treści kierunkowych
branżowych
• grupę przedmiotów specjalizacyjnych
• certyfikaty językowe LCCI,
i specjalnościowych.
przygotowanie do egzaminów
w ramach programu zajęć.

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl, www.wsb.gdynia.pl 11


PORT – studia za darmo w ramach EFS
Dzięki wygranej w konkursie o unijne dotacje WSB w Gdańsku już od 2 lat realizuje olbrzymi projekt
dofinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomorski Port
Edukacji i Praktyki. Oprócz studiów za darmo przez dwa kolejne lata projekt zakłada wszechstronną
pomoc na rynku pracy absolwentom Uczelni, zgodnie z jej misją. Jesteśmy dumni z naszych absolwentów.
Kształtujemy ich przyszłość w biznesie.

„Jesteśmy dumni, mogąc wcielać w życie tak


złożony projekt z udziałem funduszy unijnych.
Jego realizacja umożliwia naszej Uczelni jeszcze
lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do
aktualnych wymagań rynkowych, zwiększa
szansę naszych studentów i absolwentów na
sukces zawodowy, a dzięki ścisłej współpracy
uczelni z firmami naszego regionu korzyści
odnosi także lokalny biznes”.
Małgorzata Bednarek
Dyrektor Generalna WSB

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

STUDIA • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: w którym w centrum zainteresowania stoi


Z DOFINANSOWANIEM EFS Media i Komunikacja Międzykulturowa. Absolwent – w szczególności w aspekcie
wzmacniania jego pozycji na rynku pracy.
Realizując założenia projektu, WSB Dzięki pozyskaniu unijnych funduszy
W ramach projektu działające przy Uczelni
w Gdańsku uruchomiła nowe specjalności pierwsze dwa z trzech lat studiów na
Biuro Karier uzyskało wsparcie i organizuje
na studiach I stopnia w ramach trzech tych specjalnościach są całkowicie
profesjonalną analizę predyspozycji
kierunków kształcenia: bezpłatne! O przyjęciu na studia decyduje
zawodowych, by skuteczniej niż dotychczas
• LOGISTYKA: konkurs świadectw.
pomagać swoim absolwentom na starcie
Zarządzanie Łańcuchami Dostaw
KIERUNEK ABSOLWENT kariery zawodowej.
• INFORMATYKA I EKONOMETRIA:
Aplikacje i Usługi Internetowe, Uczelnia stworzyła wielowymiarowy
i jednocześnie spójny program rozwoju,

„Jestem studentem trzeciego roku


„Wybrałam WSB, bo na tej
na specjalności Multimedia i Grafika „Dzięki temu, że Bankowa stawia na
Uczelni mogę studiować całkowicie
Komputerowa. Od września studiuję za rozwój oferty edukacyjnej, mam szansę
za darmo Media i Komunikację
darmo w ramach projektu PORT na studiowanie dziennie w ramach
Międzykulturową – studia są
Aplikacje i Usługi Internetowe. projektu PORT specjalności moich
dofinansowane przez Unię Europejską
W ten sposób zwiększam swoje marzeń – Zarządzanie Łańcuchami
w ramach projektu Pomorski Port
szanse na rynku pracy”. Dostaw”.
Edukacji i Praktyki”.
Mateusz Migdal Natalia Godlewska
Agnieszka Jakubowska
student I roku studiów I stopnia, PORT studia I stopnia
studia I stopnia
student III roku studiów I stopnia

12 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl, www.wsb.gdynia.pl


„WSB jest szkołą, która na każdym kroku
dopasowuje się do potrzeb studenta.
Zaczynając od wygodnego planu zajęć,
przez organizację szkoleń, kończąc na
modernizacji sal wykładowych. Podoba mi
się, że Uczelnia oferuje dużo możliwości
rozwoju kompetencji zawodowych oraz
własnych zainteresowań. Studiując
Finanse i Rachunkowość, chcę jak najlepiej
przygotować się do pracy zawodowej.
W planach mam zdobycie doświadczenia
zawodowego dzięki praktykom oferowanym
przez uczelniane Biuro Karier”.
Agnieszka Dolna
studentka I roku studiów I stopnia,
kierunek Finanse i Rachunkowość

Bankowość i Innowacje Finansowe


Finanse i Handel Zagraniczny
Inwestycje i Transakcje Giełdowe
International Business and Finance
Podatki i Doradztwo Podatkowe
Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
Zarządzanie Finansami Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Finanse i Rachunkowość
elita wśród ekonomistów
Bankowość i Innowacje Finansowe
Program specjalności Bankowość i Innowacje Finansowe w WSB został
dostosowany do standardów kwalifikacyjnych w bankowości polskiej
opracowanych przez Związek Banków Polskich.

„Finanse i bankowość to branża bardzo


dynamiczna. Stawiająca przed pracownikami
usług finansowych coraz to nowe wyzwania. Cały
czas potrzebujemy dobrze wykształconych osób,
które chcą zmierzyć się ze stawianymi im celami.
Tymi cechami charakteryzowali się studenci WSB,
na których wcześniej postawiliśmy”.
Monika Czupajło
Dyrektor makroregionu pomorsko-kujawskiego
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Kredyt Bank SA

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD • firmach pośrednictwa kredytowego,


spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
Studenci specjalności Bankowość Jako absolwent specjalności Bankowość
kredytowych, przedsiębiorstwach
i Innowacje Finansowe zdobędą wiedzę i Innowacje Finansowe z powodzeniem
leasingowych, spółkach faktoringowych
m.in. z zakresu: znajdziesz pracę w:
• oraz jako niezależny doradca finansowy.
• depozytów bankowych • banku komercyjnym jako specjalista
• kredytów i gwarancji bankowych ds. kredytów, analizujący i opiniujący
• instrumentów finansowych zdolność kredytową klientów
• systemu bankowego • banku komercyjnym jako doradca klienta OLIMPIADA
• zarządzania aktywami i pasywami banku. indywidualnego lub instytucjonalnego,
który będzie przeprowadzać wszelkie
BANKI W AKCJI
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI operacje finansowe na rynku pieniężnym
i kapitałowym oraz służyć doradztwem
Studenci tej specjalności zdobędą w tej dziedzinie
umiejętności takie, jak m.in.: • firmach konsultingowych jako ekspert
• badanie i ocena zdolności kredytowej w dziedzinie rynków finansowych To pierwsza olimpiada z tematyki
kredytobiorców • banku spółdzielczym, w departamencie finansowej w Polsce, a także
• przeprowadzanie operacji bankowych kredytowym, rachunkowości i na pierwsza ogólnopolska olimpiada,
na krajowym i zagranicznym rynku samodzielnym stanowisku kontroli w której zastosowano komputerową
finansowym wewnętrznej grę symulacyjną „Banki w Akcji”.
• rozpoznawanie i analizowanie ryzyka • instytucjach finansowych zajmujących Organizatorami konkursu byli: Wyższe
kredytowego, ryzyka stopy procentowej, się obrotem papierami wartościowymi, Szkoły Bankowe (8 uczelni), Fundacja
ryzyka walutowego towarzystwach funduszy inwestycyjnych, Kronenberga przy Citi Handlowym
• obrót papierami wartościowymi których zadaniem jest wyszukiwanie oraz Fundacja Młodzieżowej
• stworzenie strategii marketingowej i planu najkorzystniejszych form inwestowania Przedsiębiorczości. Finaliści i ich
marketingowego banku. i budowanie optymalnych portfeli nauczyciele otrzymali nagrody rzeczowe
inwestycyjnych o łącznej wartości 60 000 zł. Uczniowie,
którzy zajęli 8 pierwszych miejsc, otrzymali
indeksy WSB oraz zwolnienie z opłaty
czesnego przez 3 lata studiów I stopnia.

14 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl


Finanse i Handel Zagraniczny
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia
działalności handlowej w warunkach współczesnego rynku
międzynarodowego.

„Biuro Karier umożliwia studentom


łatwiejszy start w wybranym
zawodzie. Warto korzystać z wiedzy
pracowników Biura Karier, którzy
pomogą profesjonalnie przygotować
dokumenty aplikacyjne”.
Jan Wiliński
II rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Finanse i Handel Absolwenci tej specjalności będą mogli
Zagraniczny zdobędą wiedzę m.in. ubiegać się o pracę w:
z zakresu: • działach finansowych różnych firm
• ekonomiki handlu zagranicznego współpracujących na co dzień
• międzynarodowego prawa gospodarczego z podmiotami zagranicznymi, a tym
• międzynarodowych stosunków samym dokonujących międzynarodowych
ekonomicznych rozliczeń finansowych
• funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku • działach finansowych i handlowych
międzynarodowym międzynarodowych koncernów, których
• rozliczania transakcji międzynarodowych. bardzo wiele ma swoje oddziały w Polsce
• bankach, które muszą przeprowadzać
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI operacje na skalę międzynarodową,
Studenci tej specjalności zdobędą prowadząc działalność doradczą POKAŻ NAM JĘZYK
umiejętności takie, jak m.in.: w zakresie zabezpieczania płatności
• przygotowywanie i zawieranie transakcji międzynarodowych
w handlu zagranicznym • agencjach konsultingowych, które
współpracują ściśle z międzynarodowymi Każdej wiosny w WSB odbywa się
• prowadzenie negocjacji handlowych
koncernami i często same działają na kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu
• promowanie produktów na rynkach
skalę globalną językowego „Pokaż nam język” związanego
międzynarodowych
• funduszach inwestycyjnych, z językiem angielskim, niemieckim
• dokonywanie oceny finansowej inwestycji
emerytalnych i venture capital, które i francuskim. Konkurs jest adresowany
zagranicznych
inwestują powierzone środki na rynkach do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
• zarządzanie ryzykiem w międzynarodowych
międzynarodowych i składa się z 3 etapów: szkolnego,
firmach, np. w towarzystwach
• firmach audytorskich regionalnego i ogólnopolskiego.
ubezpieczeniowych.
• urzędach publicznych zajmujących się Do wygrania są: indeksy Uczelni, stypendia
obsługą podmiotów zagranicznych. na naukę, zagraniczne obozy językowe,
kursy, staże oraz nagrody rzeczowe.

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl 15


International Business and Finance
Oprócz możliwości odbycia praktyk, wyjazdów w ramach programu Erasmus
czy możliwości zdobycia dyplomu partnerskiej uczelni w Anglii lub Francji
– WSB oferuje też studia anglojęzyczne. Jest to propozycja dla osób biegle
znających język angielski.

„Students and staff from WSB were


very helpful and took good care of me.
I feel that Erasmus will be one of the
most remarkable year in my studies”.
Laura Villemot
III rok studiów I stopnia,
Groupe ESC Troyes, Francja

3-letnie studia licencjackie International YOUR SKILLS • insurance companies


Business and Finance są prowadzone • international concerns investing in Poland
After graduating in International
w większości w języku angielskim. • public institutions
Business and Finance a graduate will be
Doskonałym przygotowaniem do zajęć • banks and financial institutions
able to:
z tematyki biznesowej w języku angielskim • consulting agencies, which often
• prepare and close deals in international
jest intensywny kurs biznesowego cooperate with international concerns, as
trade
angielskiego, który już od pierwszego well as work on the international markets.
• hold business negotiations
semestru przygotowuje do zdobycia
• promote products in international trade
certyfikatu kompetencji językowych
• manage financial risk in international
Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
investments WARTO W WSB
LCCI International Qualification.
• manage the risk in international
companies, for example in insurance
YOUR KNOWLEDGE companies.
• połączenie nauki biznesu z nauką języka
• zajęcia ze studentami z programu
The programme includes among others
Erasmus z krajów UE
the following specialization subjects: YOUR OCCUPATION • wykłady gościnne profesorów z uczelni
• foreign trade economics
A graduate of the specialization is partnerskich
• international business law
prepared for work in the following • przygotowanie do podjęcia pracy
• international economic relations
institutions: za granicą lub w zagranicznej firmie
• international trade
• foreign trade institutions and shipment: • zajęcia prowadzone przez native
• international accounting.
in the marketing departments speakerów
which promote their products in • możliwość ukończenia studiów
the international trade; in the company’s na University of Northampton i University
accounts which deals with international of Troyes we Francji.
turnover
• international shipping companies,
in international departments

16 więcej informacji
więcej www.wsb.gda.pl/licencjat
na informacji na stronie www.wsb.gda.pl
Inwestycje i Transakcje Giełdowe
Giełda jest jednym z najbardziej fascynujących elementów gospodarki
wolnorynkowej. Aby dobrze inwestować, należy dysponować wiedzą z zakresu
finansów, ale także znać psychologię inwestowania. Studiując w WSB,
dowiesz się, jak skutecznie inwestować na giełdzie.

„WSB wspiera rozwój studentów także


poprzez organizowanie dla nich zajęć
dodatkowych. Na Uczelni działają koła
marketingowe. Do jednego z nich
zamierzam się zapisać”.
Elżbieta Szczęch
I rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Inwestycje Absolwent tej specjalności będzie
i Transakcje Giełdowe zdobędą wiedzę przygotowany do pracy:
m.in. z zakresu: • w biurach maklerskich
• giełdy papierów wartościowych • w firmach zajmujących się doradztwem
• analizy technicznej i fundamentalnej w zakresie obrotu giełdowego
rynków finansowych • w funduszach inwestycyjnych
• psychologii inwestowania • na giełdzie papierów wartościowych.
• funduszy inwestycyjnych
• zarządzania ryzykiem finansowym.

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
Studenci tej specjalności zdobędą
umiejętności takie, jak m.in.:
• praktyczne zarządzanie pakietem aktywów
• rozpoznawanie rodzajów transakcji
giełdowych
• analiza rynków finansowych TRANSFER WIEDZY
• obrót instrumentami rynku kapitałowego.

Studenci WSB mogą pisać


prace dyplomowe we współpracy
z przedsiębiorstwem. Uczelnia zaplanowała
pomoc przy pisaniu 40 prac. Dodatkowo
w ramach tej oferty student otrzymuje do
300 zł dofinansowania na zakup literatury
przydatnej w pisaniu pracy dyplomowej.

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl 17


Podatki i Doradztwo Podatkowe
Wybierając specjalność Podatki i Doradztwo Podatkowe, możesz mieć
pewność, że zdobędziesz wiedzę cenioną przez pracodawców. Będąc
specjalistą w tej dziedzinie, nie musisz obawiać się o swoją karierę zawodową.

„Dobra znajomość systemu podatków


i opłat publicznych występujących
w Polsce i w państwach Unii
Europejskiej pozwala na wywiązywanie
się z obowiązków podatkowych, jak
również na stosowanie elementów
polityki finansowej optymalizujących
dolegliwości podatkowe”.
Dr Lech Jędrzejewski
Wykładowca WSB

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Podatki Będąc absolwentem kierunku Podatki
i Doradztwo Podatkowe zdobędą wiedzę i Doradztwo Podatkowe, będziesz mógł
m.in. z zakresu: znaleźć pracę w:
• administracji skarbowej i kontroli • biurze rachunkowym i kancelarii prawnej
podatkowej jako osoba rozliczająca podatki
• budżetowania w przedsiębiorstwie • firmie konsultingowej, banku, towarzystwie
• doradztwa podatkowego ubezpieczeniowym i biurze maklerskim
• materialnego prawa podatkowego jako doradca podatkowy (po zdaniu
• prawa karnego skarbowego. egzaminu na doradcę podatkowego)
• urzędzie skarbowym jako osoba
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI naliczająca, sprawdzająca i rozliczająca
Studenci tej specjalności zdobędą podatek PARTNEREM WSB JEST
umiejętności takie, jak m.in.: • izbie skarbowej pełniącej nadzór nad POMORSKI ODDZIAŁ KIDP
• znajomość zasad postępowania urzędami skarbowymi i będącej organem
podatkowego, kontroli podatkowej odwoławczym od decyzji urzędów
i skarbowej skarbowych Przynależność
• znajomość zasad egzekucji • urzędzie kontroli skarbowej, gdzie zajmiesz doradców
administracyjnej się problematyką przestępstw i wykroczeń podatkowych do
• interpretowanie przepisów prawa skarbowych Krajowej Izby
materialnego • jednostkach samorządu terytorialnego oraz Doradców Podatkowych jest obowiązkowa
• swobodne poruszanie się w przepisach agencjach celnych. i powstaje z chwilą wpisu na listę. Izba
prawa podatkowego Polski oraz krajów UE chroni interesy zawodowe doradców
• samodzielne rozliczanie zobowiązań podatkowych, integruje środowisko
podatkowych oraz sprawuje nadzór nad należytym
• doradztwo w zakresie zagadnień wykonywaniem przez nich zawodu. Ponadto
podatkowych. KIDP podejmuje działania z zakresu
doskonalenia zawodowego członków Izby.

18 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl


Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
Rachunkowość jest jedną z najistotniejszych dyscyplin ekonomicznych.
Nowoczesne narzędzia kontrolingu finansowego i rachunkowości zarządczej
mają coraz większe znaczenie dla przedsiębiorstw. Dlatego na rynku pracy
poszukuje się absolwentów z szeroką wiedzą z tej dziedziny.

„Extranet to świetny i zarazem prosty


sposób na kontakt z Uczelnią. Podoba
mi się, że logując się do serwisu,
otrzymuję wiadomości ważne
dla studentów”.
Agnieszka Dolna
I rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Rachunkowość Po ukończeniu tej specjalności
i Finanse Przedsiębiorstw zdobędą z powodzeniem możesz:
wiedzę m.in. z zakresu: • prowadzić własne przedsiębiorstwo,
• międzynarodowych standardów wykorzystując w praktyce umiejętności
rachunkowości prowadzenia efektywnej polityki finansowej
• planowania strategicznego i zarządzania finansami oraz rozliczania
i tworzenia biznesplanu podatków
• prawa podatkowego a także starać się o zatrudnienie w:
• rachunkowości finansowej • działach księgowości firm, gdzie
• rachunkowości budżetowej. będziesz samodzielnie prowadzić księgi
rachunkowe, sporządzać bilanse i
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI sprawozdania finansowe oraz nadzorować PRZYGOTOWANIE DO
Studenci tej specjalności zdobędą prawidłowość dokumentacji księgowej EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
umiejętności takie, jak m.in.: • działach finansowych, a także zarządach
• prowadzenie ksiąg rachunkowych firm, gdzie będziesz prowadzić efektywną
• sporządzanie sprawozdań finansowych politykę finansową i zarządzać finansami
• obsługiwanie programów księgowych • biurach rachunkowych jako doradca Absolwent specjalności jest przygotowany
• efektywne zarządzanie zasobami i osoba rozliczająca należności wynikające do egzaminu i może ubiegać się
i finansami przedsiębiorstwa z przepisów podatkowych o uzyskanie Certyfikatu Księgowego,
• analizowanie sytuacji ekonomiczno- • firmach konsultingowych jako doradca uprawniającego do usługowego
finansowej przedsiębiorstwa w zakresie kreowania i prowadzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych
• przygotowywanie planów finansowych polityki finansowej, jak również w zakresie (Rozporządzenie Ministra Finansów
• analizowanie wyników finansowych podatków z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień
przedsiębiorstwa. • różnych innych firmach jako osoba do usługowego prowadzenia ksiąg
starająca się o pozyskanie funduszy rachunkowych Dz.U. nr 120, poz.1022
z programów unijnych i uzupełnienia).
• firmach o różnym profilu działalności jako
analityk finansowy.

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl 19


Zarządzanie Finansami
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Na tej specjalności nauczysz się, że zarządzanie finansami to jakość
i kompleksowość usług, sieci kontaktów i niekonwencjonalne projekty.

„Studia w WSB wybrałam dzięki


sugestiom mojej mamy, która jest
doradcą zawodowym i doskonale
orientuje się na rynku edukacyjnym.
Poleciła mi tę szkołę!”
Magdalena Senkowska
I rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Zarządzanie Student tej specjalności będzie
Finansami Małych i Średnich przygotowany do pracy jako:
Przedsiębiorstw zdobędą wiedzę • specjalista ds. księgowości w małych
m.in. z zakresu: i średnich przedsiębiorstwach
• rachunkowości małej firmy • osoba prowadząca własną działalność
• prawa gospodarczego gospodarczą
• źródeł finansowania rozwoju małych • specjalista w biurze rachunkowym
i średnich przedsiębiorstw • pracownik firmy konsultingowej.
• kontrolingu w małych i średnich
przedsiębiorstwach
• finansów przedsiębiorstw.
WIRTUALNE
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWO
Studenci tej specjalności zdobędą
umiejętności takie, jak m.in.:
• sporządzanie sprawozdań finansowych
zgodnych z wymogami rachunkowości Podczas zajęć na kierunku
• prowadzenie ksiąg rachunkowych Finanse i Rachunkowość
• rozliczanie podatków studenci korzystają
• stosowanie ulg, zwolnień i odliczeń z nowoczesnego
przewidzianych w przepisach prawa oprogramowania SAP R/3 –
podatkowego Komputerowego Systemu Zarządzania
• skuteczne wykorzystywanie komputerowych Zasobami Przedsiębiorstwa. Studenci
programów księgowych. podejmują i analizują konkretne
działania w wirtualnie funkcjonującym
przedsiębiorstwie.

20 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl


„Uważam, że studia w Bankowej to bardzo
dobry wybór. Wykładowcy kładą nacisk na
praktyczną wiedzę, nie tylko na książkową.
Według mnie WSB to jedna z najlepszych
uczelni, praktycznie przygotowująca
absolwentów do realiów rynku pracy.
Jestem pewien, że jako przyszły absolwent
tej Uczelni będę świetnie przygotowany
do znalezienia interesującej mnie pracy
oraz zastosowania w niej zdobytej wiedzy.
Jeśli dodać do tego dodatkowe szkolenia
i certyfikaty... cóż, moja przewaga nad
innymi rośnie”.
Błażej Murawski
student II roku studiów I stopnia,
kierunek Informatyka i Ekonometria

Informatyka Stosowana
Multimedia i Grafika Komputerowa
Sieci Komputerowe i Bazy Danych

Informatyka i Ekonometria
zaprogramuj swój sukces
Informatyka Stosowana
Uczelnia jest uczestnikiem programów Oracle Academic Initiative oraz Microsoft
IT Academy Advanced. Dzięki tym umowom studenci mają dostęp do najnowszych
wersji oprogramowania firmy Oracle oraz rozwiązań i oryginalnych materiałów
szkoleniowych firmy Microsoft. Dodatkowo mogą oni instalować bezpłatnie
najnowsze oprogramowanie zarówno na Uczelni, jak i w domu.

„Biuro Karier dysponuje informacją


dotyczącą preferencji i wymagań,
procedur kwalifikacyjnych, jakie
obowiązują w pomorskich firmach.
Jest to cenna wskazówka dla studenta
wchodzącego na rynek pracy”.
Dorian Buksa
II rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Informatyka Student tej specjalności będzie
Stosowana zdobędą wiedzę przygotowany do pracy jako:
m.in. z zakresu: • administrator sieci komputerowej
• bezpieczeństwa w sieciach komputerowych • specjalista w firmie ISP (internet
• języka C service provider)
• programowania obiektowego • programista.
• serwerów baz danych
• systemów operacyjnych.

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
Studenci tej specjalności zdobędą
umiejętności takie, jak m.in.:
• administrowanie sieciami komputerowymi
DODATKOWE KORZYŚCI
• projektowanie i użytkowanie baz danych
• administrowanie i konfigurowanie
systemów operacyjnych
• opracowywanie strategii tworzenia
systemów informatycznych Studenci Informatyki
dla przedsiębiorstwa i Ekonometrii z każdego
• zarządzanie bezpieczeństwem zasobów miejsca (np. stacjonarnego
informacyjnych przedsiębiorstw. komputera w domu) mają
dostęp do przechowywanych na serwerze
plików dzięki systemowi Linux. Mogą
również udostępniać własne strony www.

22 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl


Multimedia i Grafika Komputerowa
Niebagatelne znaczenie w rozwoju firm ma skuteczna komunikacja z otoczeniem. Ogromna ilość informacji
utrudnia efektywne docieranie do odbiorców. Nie wystarczy przekazać informacje – trzeba wiedzieć, jak zrobić to
skutecznie. Umiejętność zastosowania w komunikacji elementów graficznych i multimedialnych, które docierają
do ludzkich zmysłów, daje duże szanse na osiągnięcie sukcesu w tej dziedzinie.

„Jestem VIS-em i doceniam


możliwość studiowania za darmo”.
Katarzyna Knotowska
I rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Multimedia Po ukończeniu specjalności Multimedia
i Grafika Komputerowa zdobędą wiedzę i Grafika Komputerowa będziesz
m.in. z zakresu: przygotowany do pracy jako:
• grafiki komputerowej • grafik komputerowy w agencjach
• fotografii cyfrowej i wideo reklamowych i w przedsiębiorstwach
• organizacji przedsięwzięć multimedialnych o różnych profilach działalności
• rysunku elektronicznego komunikujących się z otoczeniem
• urządzeń i technik multimedialnych. • projektant portali internetowych
• programista aplikacji internetowych
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI • architekt rozwiązań multimedialnych
Studenci tej specjalności zdobędą • specjalista ds. multimediów
umiejętności takie, jak m.in.: • administrator baz danych i kluczowych
aplikacji WEB 2.0. PORT EDUKACJI
• wykorzystanie specyfiki funkcjonowania
mediów, zarówno tradycyjnych, jak
i cyfrowych
• obsługiwanie technologii komputerowych, W ramach projektu Pomorski Port Edukacji
aplikacji i urządzeń wykorzystywanych i Praktyki Program Rozwoju Wyższej
do cyfrowej produkcji medialnej Szkoły Bankowej w Gdańsku Uczelnia
• projektowanie serwisów internetowych wyposażyła sale komputerowe w dodatkowy
i aplikacji multimedialnych profesjonalny sprzęt:
• obsługiwanie aplikacji służących do • 25 komputerów
projektowania grafiki komputerowej. • 23-calowe monitory
• tablety Wacom Intuos4
• oprogramowanie Adobe CS4
• mixery audio, mixery wideo, kamery,
rzutniki wysokiej rozdzielczości

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl 23


Sieci Komputerowe i Bazy Danych
Bazy danych są niezbędne w organizacji przepływu informacji we
współczesnych przedsiębiorstwach. Absolwenci tej specjalności zapoznają się
też z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie sieci komputerowych.

„Zajęcia przygotowuję tak, by studenci


mogli przystąpić do certyfikacji
Microsoft. Kursanci otrzymują dyplomy
ukończenia oficjalnego kursu w ramach
Microsoft IT Academy”.
Grzegorz Piotrowski
Wykładowca,
Trener technologii Microsoft

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Sieci Student tej specjalności będzie
Komputerowe i Bazy Danych zdobędą przygotowany do pracy jako:
wiedzę m.in. z zakresu: • analityk rozwiązań dotyczących baz danych
• baz danych Oracle oraz MS SQL Server i sieci komputerowych
• serwerów baz danych • projektant sieci komputerowych
• serwerów sieciowych i baz danych
• sieci komputerowych • specjalista w zespole projektującym
• technologii WWW. serwisy WWW
• specjalista w dziale informatycznym
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI organizacji.
Studenci tej specjalności zdobędą
umiejętności takie, jak m.in.: CERTYFIKATY
• konfigurowanie i administrowanie INFORMATYCZNE
sieciami komputerowymi bazującymi
na rozwiązaniach firmy Microsoft oraz
na systemie Linux
• administrowanie serwerami WWW
• tworzenie i administrowanie systemami Studenci WSB w Gdańsku w ramach zajęć
baz danych mogą przystąpić do egzaminów i uzyskać
• wykorzystywanie oprogramowania aplikacji certyfikaty Microsoftu oraz Cisco na wielu
baz danych w internecie. poziomach zaawansowania w bardzo
atrakcyjnych cenach. Zajęcia prowadzą
wysoko certyfikowani trenerzy. W roku
akademickim 2008/2009 aż 48 studentów
zdobyło w ramach zajęć certyfikaty
CCNA firmy Cisco.

24 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl


„Studiuję Logistykę, ponieważ jest to
kierunek ściśle związany ze specyfiką
regionu pomorskiego. Porty, duże centra
logistyczne, firmy spedycyjne, których
siedzibą jest Trójmiasto, dają mi pewność,
że po skończeniu studiów bez problemów
znajdę wymarzoną pracę. Dodatkowo WSB
oferuje specjalności dostosowane do potrzeb
rynku, praktyczne zajęcia, na przykład
w laboratorium logistyki, oraz świetną
kadrę – wszystko to razem zdecydowało,
że wybrałam studia właśnie w Bankowej”.
Natalia Godlewska
studentka I roku studiów I stopnia,
kierunek Logistyka

Logistyka i Spedycja
Logistyka Międzynarodowa
Logistyka w Biznesie

Logistyka
kierunek pierwszy w regionie
Logistyka i Spedycja
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jako pierwsza uczelnia w regionie
wprowadziła kierunek Logistyka. Dzięki wykładowcom-praktykom zajęcia
przygotowują studentów do pracy w popularnej na rynku pomorskim branży.

„Zdobywając wiedzę i praktykę


logistyka, zdobywa się zarazem
przyszłościowy zawód oraz
zyskuje możliwość zatrudnienia
w różnorodnych jednostkach
w zaopatrzeniu i dystrybucji,
w transporcie i handlu czy też
w przemyśle lub usługach”.
Prof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Wykładowca WSB

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Logistyka Studenci tej specjalności będą
i Spedycja zdobędą wiedzę m.in. przygotowani do pracy w:
z zakresu: • przedsiębiorstwach produkcyjnych
• spedycji w obsłudze logistycznej • firmach transportowych i spedycyjnych
przedsiębiorstw • centrach logistycznych
• kształtowania łańcuchów • przedsiębiorstwach handlowo-usługowych
spedycyjno-logistycznych • jednostkach projektowych i doradczych.
• analizy i projektowania kosztów usług
spedycyjno-logistycznych
• efektywności systemów
spedycyjno-logistycznych
• spedycji własnej w centrach logistycznych. AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
MATEMATYCZNYCH
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
Studenci tej specjalności zdobędą
umiejętności takie, jak m.in.:
• przyjmowanie zleceń spedycyjnych, Matematyka pozwala dostać się na
wdrażanie procedur i ich realizacji najbardziej przyszłościowe kierunki,
• obsługa spedycyjna przedsiębiorstw a także po prostu przydaje się w życiu
• obsługa spedycyjna w centrach codziennym. Tymczasem maturzyści
logistycznych mogą powtarzać matematykę w Bankowej
• organizowanie obsługi przewozowej – podczas zajęć w Akademii Umiejętności
ładunków masowych Matematycznych. Jest to cykl bezpłatnych
• kalkulowanie kosztów własnych i cen zajęć poświęconych powtórce materiału
zleceń spedycyjnych i logistycznych. obowiązującego na maturze z matematyki.

26 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl


Logistyka Międzynarodowa
Dynamiczny rozwój branży TSL (Transport Spedycja Logistyka) na rynkach
międzynarodowych sprawia, że absolwenci kierunków logistycznych nie mają
problemów z zatrudnieniem. WSB poza dyplomem licencjata gwarantuje
zdobycie gruntownej wiedzy oraz praktycznych umiejętności.

„Podoba mi się wprowadzony


elektroniczny system ocen
zamiast tradycyjnych indeksów”.
Paweł Smoleński
I rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Logistyka Student tej specjalności będzie
Międzynarodowa zdobędą wiedzę przygotowany do pracy jako:
m.in. z zakresu: • właściciel firmy transportowej
• projektowania procesów logistycznych • fleet manager w firmie handlowej
• marketingu w logistyce międzynarodowej • specjalista ds. logistyki w firmie
• kształtowania konkurencyjności logistyki produkcyjnej
międzynarodowej • spedytor w firmie przewozowej
• usług transportowych logistyki • pracownik międzynarodowego centrum
międzynarodowej logistycznego.
• outsourcingu usług w logistyce
międzynarodowej.
ZAJĘCIA W LABORATORIACH
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI BRANŻOWYCH
Studenci tej specjalności zdobędą
umiejętności takie, jak m.in.:
• prognozowanie popytu na rynku globalnym
• wykorzystanie instrumentów
marketingowych w logistyce
Z myślą o ciągłej poprawie jakości zajęć
międzynarodowej
Uczelnia zakupiła sprzęt komputerowy na
• zarządzanie procesami logistycznymi
potrzeby kierunku Logistyka:
w skali globalnej.
• 25 komputerów
• 19-calowe monitory
• oprogramowanie ARIS.

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl 27


Logistyka w Biznesie
Już cesarz Leon VI, strateg i teoretyk wojskowości, doceniał ogromne znaczenie logistyki. Procesy
planowania, kontrolowania przepływu produktów i informacji przyczyniają się do maksymalizacji
zysków i minimalizacji kosztów przedsiębiorstwa, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych fachowców
w tej dziedzinie stwarza możliwości zatrudnienia dla absolwentów tej specjalności.

„Moja siostra ukończyła WSB


z tytułem magistra i to ona
poleciła mi tę Uczelnię”.
Iwona Laskowska
I rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Logistyka Po skończeniu studiów będziesz mógł
w Biznesie zdobędą wiedzę m.in. ubiegać się o pracę w:
z zakresu: • firmach spedycyjnych, centrach usług
• logistyki międzynarodowej logistycznych jako specjalista ds. logistyki
• systemów informatycznych w logistyce • międzynarodowych i krajowych
• strategii logistycznych przedsiębiorstwach produkcyjnych jako
• zarządzania łańcuchami dostaw. specjalista ds. organizacji produkcji
• przedsiębiorstwach różnego typu jako
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI menedżer zarządzający gospodarką
Studenci tej specjalności zdobędą magazynową, specjalista ds. zaopatrzenia,
umiejętności takie, jak m.in.: pracownik działu logistyki
• zarządzanie nowoczesnymi procesami • firmach konsultingowych jako doradca CENTRUM JĘZYKOWE
logistycznymi w zakresie logistyki FORWARD
• stosowanie narzędzi komputerowych • przedsiębiorstwach handlowych jako
wspomagających zarządzanie logistyczne osoba odpowiedzialna za sprawny przepływ
• optymalizacja kosztów logistycznych towarów i usług
• przeprowadzanie analiz systemów • jednostkach podległych samorządom
zaopatrzenia terytorialnym (szpitalach, przedszkolach,
• projektowanie systemów logistycznych szkołach) jako osoba odpowiedzialna za
zaopatrzenie i transport CJ Forward jest szkołą językową WSB, która
i systemów informacji logistycznej.
• będziesz również przygotowany do prowadzi kursy z języków: angielskiego,
prowadzenia własnego przedsiębiorstwa niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego,
pośredniczącego w dystrybucji towarów włoskiego, rosyjskiego. W swojej
bądź zapewniającego transport. ofercie ma także naukę biznesowego
języka chińskiego.

28 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl


„WSB daje mi wiele możliwości rozwoju,
nie tylko przez naukę, ale także poprzez
uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach
czy organizacjach uczących mnie działania
i kreatywności. Studiowanie Stosunków
Międzynarodowych to poszerzenie
moich horyzontów myślowych, poznanie
funkcjonowania innych kultur politycznych,
zrozumienie zależności i relacji między
państwami. To studia przynoszące mi nie
tylko radość, ale i wspomagające mój
rozwój osobisty”.
Agnieszka Dolińska
studentka I roku studiów I stopnia,
kierunek Stosunki Międzynarodowe

Biznes Międzynarodowy NOWOŚĆ


Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe
Europejska Integracja Gospodarcza
Międzynarodowe Stosunki Polityczne NOWOŚĆ
Psychologia Polityki

Stosunki Międzynarodowe
podbij świat
NOWOŚĆ
Biznes Międzynarodowy
Zmiany i rozwój gospodarczy oraz otwarcie na świat, poszukiwanie nowych rynków zbytu czy nisz
rynkowych stawiają przed zarządzającymi przedsiębiorstwami nie tylko nowe szanse, ale i wyzwania.
Jeżeli chcesz rozumieć i orientować się w mechanizmach współczesnego handlu, uczestniczyć
w procesach integracyjnych oraz swoją wiedzą wspierać firmy w podejmowaniu właściwych decyzji,
to Biznes Międzynarodowy jest specjalnością dla Ciebie.

„Dzięki pomocy Biura Karier wiem, jak


dobrze napisać CV, tak aby pracodawca
zainteresował się moją osobą.
To właśnie Biuro Karier organizowało
pomocne szkolenie”.
Justyna Staniszewska
II rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Biznes Jako absolwent tej specjalności będziesz
Międzynarodowy zdobędą wiedzę mógł znaleźć pracę w:
m.in. z zakresu: • przedsiębiorstwach międzynarodowych
• zarządzania i handlu międzynarodowego działających na terenie Polski
• finansów międzynarodowych i współpracujących z oddziałami
• analizy i zarządzania strategicznego z zagranicy jako specjalista ds. handlu
w biznesie międzynarodowym międzynarodowego, odpowiadający
• marketingu międzynarodowego. za transakcje międzynarodowe,
w tym transport i spedycję
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI • przedsiębiorstwach funkcjonujących
Studenci tej specjalności zdobędą na rynkach międzynarodowych lub
umiejętności takie, jak m.in.: rozszerzających swoją działalność jako
• tworzenie programów marketingowych specjalista ds. zarządzania, marketingu,
dla działalności prowadzonych na skalę public relations
międzynarodową • instytucjach i urzędach jako specjalista
• przeprowadzanie transakcji w handlu ds. obrotu z zagranicą
zagranicznym • polskich przedstawicielstwach
• prowadzenie korespondencji handlowej międzynarodowych firm jako specjalista
w języku polskim i obcym zajmujący się: finansami i ryzykiem
• opracowywanie strategii rozwoju firmy na walutowym, produkcją, sprzedażą czy
rynku międzynarodowym. marketingiem
• firmach konsultingowych jako doradca
w zakresie strategii międzynarodowych
• przedsiębiorstwach współpracujących
z zagranicą jako pracownik działu analiz
ekonomicznych.

30 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl


Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe
Sztuka negocjacji i sztuka dyplomacji to umiejętności szczególnie cenione
w środowisku międzykulturowym. Studia skierowane są do osób, które
interesują się problematyką międzynarodową.

„Do nawiązywania kontaktów


dyplomatycznych i politycznych
potrzeba nie tylko odwagi, ale też
wiedzy. Studia w Wyższej Szkole
Bankowej w Gdańsku uważam za dobry
start w karierze młodego człowieka”.
Dr Artur Kozłowski
Prodziekan

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Absolwenci specjalności Dyplomacja Absolwent tej specjalności będzie
i Negocjacje Międzynarodowe zdobędą przygotowany do pracy jako:
wiedzę m.in. z zakresu: • dziennikarz w tygodniku opiniotwórczym
• public relations i media relations • doradca polityczny w biurze poselskim
• prawa dyplomatycznego i konsularnego • specjalista ds. PR w lokalnym oddziale
• kultur prawnych Europy firmy międzynarodowej
• komunikacji i negocjacji • negocjator w korporacji handlowej
międzykulturowych • specjalista ds. komunikacji wewnętrznej
• technik negocjacyjnych w firmie produkcyjnej
• praw człowieka we współczesnym świecie • pracownik Ministerstwa Spraw
• procesów globalizacji i ich konsekwencji. Zagranicznych.

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI CERTYFIKATY LCCI


Studenci tej specjalności zdobędą
umiejętności takie, jak m.in.:
• wykorzystywanie technik komunikacji
interpersonalnej
• prowadzenie negocjacji z
przedstawicielami placówek zagranicznych WSB przygotowuje studentów podczas
• stosowanie prawa dyplomatycznego zajęć do egzaminu językowego, dzięki
i konsularnego któremu uzyskają certyfikat LCCI.
• analizowanie aktualnych problemów Certyfikaty LCCI wydawane są przez
gospodarczych świata Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową
• organizowanie i prowadzenie spotkań/ (London Chamber of Commerce and
negocjacji międzynarodowych Industry), należą do najpopularniejszych
• rozwiązywanie konfliktów związanych egzaminów biznesowego języka
z dialogiem międzynarodowym. angielskiego, uznawanych przez
firmy i instytucje.

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl 31


Europejska Integracja Gospodarcza
Otwarcie granic i wspólnota europejska są faktem. Europejska Integracja Gospodarcza
to specjalność dla osób, które bez kompleksów chcą zdobywać świat, a poza granicami
Polski – pracować w przynoszącym satysfakcję zawodzie.

„Organizacja Extranetu to wielki plus


WSB. Jest to bardzo dobra forma
komunikacji pomiędzy Uczelnią,
Władzami, dziekanatem a studentami”.
Natalia Godlewska
I rok studiów II stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Europejska Absolwent tej specjalności będzie
Integracja Gospodarcza zdobędą wiedzę przygotowany do pracy jako:
m.in. z zakresu: • specjalista ds. pozyskiwania funduszy
• funduszy strukturalnych UE unijnych
• samorządu terytorialnego w UE • pracownik organizacji non-profit
• prawa gospodarczego • niezależny doradca samorządowych
• administracji publicznej i instytucji UE jednostek terytorialnych
• polityki regionalnej i społecznej UE • pracownik instytucji unijnych
• elementów prawa międzynarodowego • pracownik instytucji i organizacji
• procesów globalizacji i ich konsekwencji. międzynarodowych
• pracownik instytucji samorządowych.
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
Studenci tej specjalności zdobędą
PRAKTYCZNE ZAJĘCIA
umiejętności takie, jak m.in.:
• analizowanie sytuacji na rynkach
europejskich
• przygotowywanie dokumentacji firm
działających na rynku europejskim
• weryfikowanie możliwości uzyskania Studenci dzięki aktywnym formom zajęć,
dofinansowania na realizację wybranych takim jak: case studies, warsztaty oraz
projektów gry, zdobywają wiedzę oraz umiejętności:
• prowadzenie negocjacji elastyczne zachowanie, kreatywne
międzynarodowych myślenie, orientacja na wyniki itp.
• współpraca z administracją UE.

32 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl


NOWOŚĆ
Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Absolwenci tej specjalności poznają międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze.
Potrafiąc samodzielnie oceniać korzyści i zagrożenia wynikające z aktualnych przemian
gospodarczych i politycznych dla firm i organizacji krajowych i międzynarodowych, będą
doskonale przygotowani do pracy w międzynarodowych instytucjach.

„Otrzymuję stypendium socjalne.


Kwota, którą dostaję, pokrywa 99%
procent wysokości czesnego”.
Aleksandra Kapłaniuk
I rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Międzynarodowe Absolwenci specjalności będą 4330
Stosunki Polityczne zdobędą wiedzę przygotowani do podjęcia pracy m.in. w:
m.in. z zakresu: • administracji państwowej 4029
• analizowania sytuacji na rynku • organach samorządowych
międzynarodowym • partiach politycznych
• stosowania reguł dyplomacji • dyplomacji 3345
• prowadzenia biura poselskiego • organizacjach politycznych, gospodarczych
• organizowania kampanii wyborczych i społecznych 2958
2932
• identyfikowania pojawiających się zagrożeń • instytucjach i organizacjach
dla bezpieczeństwa narodowego międzynarodowych.
2485
• kreowania wizerunku kraju na arenie
międzynarodowej
• prowadzenia negocjacji z partnerami
zagranicznymi. 1815

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI 1662


Studenci tej specjalności zdobędą
1726
umiejętności takie, jak m.in.: 1554
• znajomość globalnego i regionalnego 1452
wymiaru stosunków międzynarodowych 1273
• sprawne poruszanie się w obrębie systemu
politycznego Rzeczypospolitej Polskiej
• znajomość systemów politycznych państw
1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010
UE i NATO
• umiejętność czynnego uczestniczenia
w życiu politycznym.

Dynamika wzrostu liczby studentów WSB w Gdańsku


w latach 1998-2009

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl 33


Psychologia Polityki
Umiejętności skutecznego wywierania wpływu, podejmowania decyzji i rozwiązywania
konfliktów mogą decydować o sukcesie danego przedsięwzięcia. W świecie polityki
jest to tak samo ważne jak w świecie biznesu. Nie wystarczy już tylko ogólna wiedza
o zjawiskach, potrzebne są również rozwinięte kompetencje interpersonalne.

„W WSB podoba mi się klimat,


przyjazna atmosfera oraz dostęp
do bezprzewodowego internetu”.
Paulina Cieleżewicz
II rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Psychologia Absolwent tej specjalności będzie
Polityki zdobędą wiedzę m.in. z zakresu: przygotowany do pracy jako:
• psychologii społecznej • specjalista ds. wizerunku
• dyplomacji • dziennikarz
• kompetencji interpersonalnych • konsultant polityczny
• przywództwa politycznego • specjalista ds. polityki.
• manipulacji politycznych
• negocjacji politycznych.

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
Studenci tej specjalności zdobędą PRAKTYCZNA UCZELNIA
umiejętności takie, jak m.in.:
• wykorzystywanie mechanizmów
psychologicznych • konto poczty elektronicznej dla
• charakteryzowanie postaw i zachowania każdego studenta
ludzi • zinformatyzowana biblioteka
• rozwiązywanie konfliktów w negocjacjach • Extranet – internetowy portal studencki
politycznych • system elektronicznej rejestracji
• tworzenie zespołów kryzysowych. wszelkich kontaktów mailowych
pomiędzy studentem a Uczelnią
• system antyplagiatowy dla studentów
i wykładowców
• licencje MSDNAA firmy Microsoft
dla studentów i wykładowców
• systemy elektronicznej rejestracji
podań i powiadamiania studentów
o decyzji
• elektroniczny indeks

34 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl


„Wybierając kierunek Zarządzanie
w WSB, kierowałam się głównie jakością
świadczonych przez tę Szkołę usług.
Dodatkowe szkolenia, Biuro Karier
i przede wszystkim kadra dydaktyczna,
którą stanowią m.in. pracownicy działów:
zarządzania, reklamy, PR i personalnych
różnych firm, spółek i agencji
– to argument przemawiający za WSB.
Studiowanie w Bankowej to studiowanie
na najwyższym poziomie!”
Dagmara Owerczuk
studentka I roku studiów I stopnia,
kierunek Zarządzanie

Gospodarowanie Nieruchomościami
Psychologia w Biznesie
Public Relations i Marketing
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Zarządzanie w Turystyce NOWOŚĆ
Zarządzanie Projektem
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie
kierunek na sukces
Gospodarowanie Nieruchomościami
Rynek nieruchomości to branża rozwojowa, przed którą zarysowały się
– zgodnie z przewidywaniami specjalistów – obiecujące perspektywy.
Rozwój firm developerskich w ostatnim okresie wskazuje na
zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w tej dziedzinie.

„Zamierzam zrobić dyplom magistra


na studiach uzupełniających
w WSB, gdyż jestem zadowolona
z warunków, jakie oferuje mi Uczelnia”.
Adriana Konopka
I rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Gospodarowanie Jako absolwent będziesz przygotowany
Nieruchomościami zdobędą wiedzę do podjęcia pracy w:
m.in. z zakresu: • biurze obrotu nieruchomościami jako
• znajomości przepisów w gospodarce pośrednik w obrocie, odpowiedzialny
nieruchomościami za profesjonalną obsługę
• podstaw budownictwa • firmie developerskiej jako osoba
• doradztwa w zakresie nieruchomości odpowiedzialna za planowanie, inwestycje
• wyceny nieruchomości i sprzedaż
• zarządzania nieruchomościami. • urzędzie miasta, gminy, wojewódzkim,
w starostwie powiatowym – w dziale
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
Studenci tej specjalności zdobędą w biurze planowania przestrzennego PRZYGOTOWANIE
umiejętności takie, jak m.in.: lub jako osoba przygotowująca warunki DO EGZAMINÓW
• analiza sytuacji na rynku nieruchomości do przetargów w ramach zamówień PAŃSTWOWYCH
• wycena nieruchomości publicznych
• dokonywanie transakcji na rynku • rozwijających się przedsiębiorstwach jako
nieruchomości specjalista ds. inwestycji i nabywania
• organizowanie biura pośrednictwa nieruchomości
• oraz jako niezależny doradca majątkowy Wiedza zdobyta podczas studiów może
i zarządzanie nim
• lub rzeczoznawca majątkowy wyceniający być pomocna przy przygotowywaniu
• zarządzanie nieruchomościami
nieruchomości dla instytucji, w tym się do egzaminów państwowych w celu
mieszkalnymi i komercyjnymi.
banków oraz przedsiębiorstw (po zdaniu zdobycia licencji zarządcy i pośrednika
dodatkowego egzaminu). nieruchomości (Ustawa o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia
1997 r. – Dz.U. nr 46, poz. 543 z 2000 r.
z późniejszymi zmianami).

36 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl


Psychologia w Biznesie
Nie da się przecenić znaczenia psychologii w skutecznym zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Znajomość mechanizmów psychologicznych pomaga
zrozumieć zachowania pracowników, podległych zespołów, ale także partnerów
biznesowych i klientów.

„Interesuje mnie psychologia,


a połączenie psychologii
z biznesem wydaje mi się
przyszłościowym zawodem”.
Dagmara Owerczuk
I rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Psychologia Jako absolwent specjalności
w Biznesie zdobędą wiedzę Psychologia w Biznesie będziesz
m.in. z zakresu: przygotowany do podjęcia pracy jako:
• psychologii społecznej • menedżer ds. HR zajmujący się
• psychologii w zarządzaniu diagnozowaniem i wykorzystywaniem
• negocjacji w biznesie potencjału pracowników, motywowaniem
• psychologii w marketingu do pracy, wyznaczaniem ścieżek kariery
• psychologii procesów kadrowych. • specjalista ds. komunikacji
• menedżer ds. handlu, odpowiedzialny
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI za negocjacje handlowe, kontakt
Studenci tej specjalności zdobędą z kontrahentami, budowanie
umiejętności takie, jak m.in.: poprawnych relacji
• prowadzenie negocjacji handlowych • specjalista ds. marketingu umiejętnie
• organizowanie pracy zespołowej wykorzystujący mechanizmy
• wykorzystywanie mechanizmów psychologiczne w promocji i w przekazach
psychologicznych reklamowych
• analizowanie zachowania nabywców • specjalista ds. rekrutacji w firmach
• charakteryzowanie postaw i zachowań pośrednictwa pracy (headhunterskich)
pracowników oraz kontrahentów. jako osoba wszechstronnie oceniająca
predyspozycje pracowników
• specjalista ds. szkoleń, odpowiedzialny
za diagnozę potrzeb szkoleniowych
i kierowanie pracowników na
odpowiednie szkolenia
• negocjator w firmach konsultingowych.

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl 37


Public Relations i Marketing
Zarządzanie wizerunkiem oraz działania marketingowe są czymś więcej niż tylko
sposobami na wyprzedzenie konkurencji. PR i marketing to sposób myślenia
i działania, wymagający kreatywności, ale także wszechstronnej wiedzy.

„Uczelnia organizuje wiele wydarzeń


o charakterze PR dla studentów. Dzięki
jednemu z nich, konkursowi „Zostań
twarzą WSB”, byłam na okładce
informatora i z dumą reprezentowałam
Bankową w Trójmieście”.
Patrycja Kierat
II rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Public Relations Po ukończeniu studiów będziesz mógł
i Marketing zdobędą wiedzę podjąć pracę w:
m.in. z zakresu: • działach PR polskich i międzynarodowych
• zarządzania marketingowego przedsiębiorstw jako specjalista ds.
• public relations kreowania wizerunku firmy, odpowiedzialny
• media relations również za budowanie i utrzymywanie
• marketingowych strategii cen. dobrych relacji z otoczeniem i wewnątrz
organizacji
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI • przedstawicielstwach polskich
Studenci tej specjalności zdobędą przedsiębiorstw za granicą oraz
umiejętności takie, jak m.in.: przedstawicielstwach międzynarodowych
• przygotowywanie planów marketingowych firm w Polsce jako specjalista FESTIWAL
• przeprowadzanie badań marketingowych ds. komunikacji PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
• projektowanie skutecznych przekazów • biurze rzecznika prasowego w instytucjach
reklamowych publicznych i dużych przedsiębiorstwach
• przygotowywanie mediaplanów • instytucjach publicznych i jednostkach
Festiwal Przedsiębiorczości „Aktywni zajdą
• współpraca z dziennikarzami terytorialnych jako osoba odpowiedzialna
dalej” to impreza cyklicznie organizowana
• organizowanie konferencji prasowych za tworzenie strategii komunikacji
przez WSB w Gdańsku. Jest to projekt
• przygotowywanie kampanii reklamowych. z organizacjami międzynarodowymi
adresowany zarówno do młodych,
• agencjach PR jako doradca w dziedzinie
aktywnych ludzi (uczniów szkół średnich
kształtowania wizerunku i relacji
i studentów), ale także do osób, które
• firmach konsultingowych jako doradca
mogą inspirować do przedsiębiorczości:
nauczycieli, wychowawców, doradców
zawodowych, a także rodziców. W sesjach
zajęciowych w 2009 roku wzięło udział
prawie 2000 osób.

38 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl


Zarządzanie Projektem
Postępująca we współczesnym przedsiębiorstwie informatyzacja prowadzi
do zmian w procesie koordynacji pracy grupowej i międzyzespołowej.
Dlatego specjaliści w dziedzinie zarządzania projektami są obecnie wysoko
cenieni na rynku pracy.

„Uczelnia ma duży zakres pomocy


dydaktycznych i w każdej chwili możemy
liczyć na pomoc wykładowców. Mam
poczucie, że w WSB to my, studenci,
jesteśmy najważniejsi!”.
Patrycja Staniszewska
I rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Zarządzanie Studenci tej specjalności będą
Projektem zdobędą wiedzę m.in. przygotowani do pracy w:
z zakresu: • firmach produkcyjnych, konsultingowych
• zarządzania projektami czy szkoleniowych
• negocjacji • firmach badawczych i wdrożeniowych
• komunikacji interpersonalnej • przedsiębiorstwach branży informatycznej,
• ewaluacji projektu telekomunikacyjnej oraz budowlanej
• zarządzania budżetem projektu. • instytucjach państwowych
i samorządowych.
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
Studenci tej specjalności zdobędą
umiejętności takie, jak m.in.:
• planowanie i kontrola projektów
KREDYTY STUDENCKIE
• realizowanie projektów
• zarządzanie zespołem projektowym
• sporządzanie dokumentów i raportowanie
• analizowanie aspektów
finansowych projektów.
O preferencyjny kredyt studencki mogą
się ubiegać wszyscy studenci bez względu
na typ i tryb studiów. Powinni jednak
rozpocząć naukę przed 25 rokiem życia.
Więcej na: www.nauka.gov.pl.

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl 39


Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem została stworzona dla osób chcących zarządzać
własną firmą bądź też pragnących ukierunkować swoją karierę na najwyższe szczeble
zarządzania. Program tej specjalności został tak skonstruowany, aby wyposażyć przyszłych
menedżerów w niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem.

„Od 4 lat pracuję w dużym


przedsiębiorstwie. Wybrana przeze
mnie specjalność Zarządzanie
Przedsiębiorstwem pozwoli mi
na dalszy rozwój kariery zawodowej”.
Tamara Kosedowska
I rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Zarządzanie Jako absolwent tej specjalności będziesz
Przedsiębiorstwem zdobędą wiedzę przygotowany do pracy jako:
m.in. z zakresu: • menedżer, dyrektor firmy odpowiedzialny
• zarządzania strategicznego za zarządzanie, produkcję, marketing
• zarządzania produkcją i sprzedaż na różnych szczeblach
• finansów przedsiębiorstw organizacyjnych
• informatyki w zarządzaniu • samodzielny przedsiębiorca prowadzący
• zarządzania zasobami ludzkimi własną działalność gospodarczą
• negocjacji w biznesie. • kierownik, menedżer średniego szczebla
zarządzania
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI • członek zarządu.
Studenci tej specjalności zdobędą MICROSOFT
umiejętności takie, jak m.in.: DLA KIERUNKÓW
• zarządzanie przedsiębiorstwem BIZNESOWYCH
• tworzenie biznesplanu firmy
• opracowywanie strategii działania
i rozwoju firmy
• prowadzenie negocjacji
• analizowanie rozwoju przedsiębiorstwa
• zarządzanie zmianami w firmie
• wdrażanie systemów zarządzania jakością Platforma Microsoft Dynamics zapewnia
• zarządzanie personelem w firmie. studentom szeroką gamę praktycznych
zagadnień z zakresu procesów
gospodarczych, w tym zarządzania
relacjami z klientami.

40 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl


NOWOŚĆ
Zarządzanie w Turystyce
To specjalność wyróżniająca się spośród innych propozycji związanych
z branżą turystyczną. Dzięki specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa,
marketingu i zarządzania w turystyce absolwent posiądzie wszelkie
kwalifikacje, by rozpocząć własną działalność w tej dziedzinie.

„Cieszę sie, że moja córka studiuje


w WSB. Wierzę, że po studiach nie
będzie miała problemu ze znalezieniem
atrakcyjnej pracy. To dobra
uczelnia”.
Danuta Gajewska
Mama Asi, studentki WSB

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Zarządzanie Jako absolwent tej specjalności będziesz
w Turystyce zdobędą wiedzę przygotowany do pracy jako:
m.in. z zakresu: • pracownik firm touroperatorskich
• ekonomiki turystyki i rekreacji • osoba zarządzająca bieżącą działalnością
• agroturystyki hoteli, ich rozwojem i promocją
• marketingu usług turystycznych • organizator różnego rodzaju obozów
i rekreacyjnych przetrwania czy też kursów sportów
• prawa w turystyce. ekstremalnych
• organizator lotów czarterowych
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI na zamówienia biur podróży
Studenci tej specjalności zdobędą • pracownik organów samorządowych,
umiejętności takie, jak m.in.: gdzie będziesz odpowiadać za tworzenie EUROPEJSKI CERTYFIKAT
• zarządzanie przedsiębiorstwem odpowiednich warunków i promocję KOMPETENCJI BIZNESOWYCH
turystycznym ruchu turystycznego w regionie.
• przygotowywanie strategii rozwoju
przedsiębiorstwa turystycznego
• przygotowywanie planu marketingowego
przedsiębiorstw turystycznych
Europejski Certyfikat
• planowanie kampanii reklamowej firm
Kompetencji Biznesowych
i produktów turystycznych.
jest ogólnoeuropejskim,
bezterminowym
świadectwem praktycznej wiedzy z zakresu
ekonomii i finansów honorowanym przez
światowe koncerny.

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl 41


Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z atrakcyjniejszych dziedzin
na rynku pracy. Komórki personalne odgrywają coraz większą rolę
w kształtowaniu polityki firmy, a menedżerowie zarządzający zespołem
stają się kluczowymi pracownikami przedsiębiorstw.

„W WSB wybrałam elastyczny system


opłat, a w przyszłości chcę skorzystać
z gwarancji stałego czesnego
oraz paszportu WSB”.
Magdalena Bautsch-Skrzyńska
I rok studiów I stopnia

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Studenci specjalności Zarządzanie Absolwent specjalności Zarządzanie
Zasobami Ludzkimi zdobędą wiedzę Zasobami Ludzkimi będzie
m.in. z zakresu: przygotowany do pracy jako:
• technik negocjacji • menedżer do spraw personalnych
• socjologii pracy • specjalista ds. HR
• informatycznych systemów w zarządzaniu • doradca w agencjach konsultingowych
kadrami • specjalista w firmach headhunterskich
• prawa pracy • specjalista w biurach pośrednictwa pracy.
• psychologii procesów kadrowych.

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
Studenci tej specjalności zdobędą
umiejętności takie, jak m.in.:
• zarządzanie zespołami ludzkimi
• rekrutowanie pracowników
• motywowanie pracowników
• organizowanie pracy zespołu
• doradzanie w zakresie polityki personalnej.

42 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl


Gdynia bez kompleksów

NADBAŁTYCKI REKIN lokalnego biznesu, zachęcać do docenić nie tylko rodowici Gdynianie, ale
BIZNESU zakładania własnych firm, przeciwdziałać i liczna rzesza mieszkańców napływowych,
bezrobociu i dbać o promocję walorów skuszonych jego bogatą ofertą edukacyjną
O sile, dynamizmie i nowoczesności
miasta wśród inwestorów zewnętrznych. i obiecującymi perspektywami rozwoju
Gdyni nie trzeba przekonywać ani jej
Do najważniejszych osiągnięć miasta w tym zawodowego. Teraz do powodów, dla
mieszkańców, na co dzień odczuwających
zakresie należą Pomorski Park Naukowo- których warto osiedlić się w Gdyni,
przedsiębiorczego ducha miasta, ani tym
Technologiczny wraz z Inkubatorem dołączył jeszcze jeden – Wydział Ekonomii
bardziej licznie przybywających do niej
Przedsiębiorczości, Gdyńskie Centrum i Zarządzania WSB.
przedsiębiorców oraz inwestorów.
Wspierania Przedsiębiorczości,
Biznesowa i inwestycyjna atrakcyjność
Pomorskie Miasteczko Zawodów,
Gdyni została doceniona w prestiżowym
Gdyńskie Targi Pracy czy projekt
rankingu magazynu „Forbes” na rok
www.innowacje.pl.
2009 „Miasta najatrakcyjniejsze dla
Nic więc dziwnego, że miasto, które cechuje
biznesu”. Bezapelacyjny sukces Gdyni,
taka energia, ambicja i aktywność, upodobała
która – za sprawą największej liczby nowych
sobie także Wyższa Szkoła Bankowa,
spółek – już po raz kolejny uplasowała
wybierając je na siedzibę nowo powstającego
się na pierwszym miejscu, potwierdza to,
Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
co o mieście od dawna wiedzą praktycy
i teoretycy biznesu: Gdynia wie, jak
promować przedsiębiorczość i tworzyć dobry
WYGODNIE JAK W GDYNI
klimat dla lokalnych inwestycji! Uchodząca za centrum biznesu Gdynia
nie utraciła wszakże nic z aury miasta
GDYNIA LUBI BIZNES. przyjaznego i wygodnego do życia. Tę
Z WZAJEMNOŚCIĄ cechę miasta potwierdza wysoka, bo aż 11.
Gdynia jak mało które miasto w kraju wie, pozycja Gdyni w rankingu miast przyjaznych
jak wspierać aktywność gospodarczą obywatelowi opublikowanym w 2009 roku
przez tygodnik „Przekrój”. Komfort życia
i możliwości, jakie oferuje miasto, potrafią

„Wybór Gdyni na siedzibę to dobry ruch: gospodarzem nowo powstającego


wydziału szkoły staje się miasto, dla którego pasją i celem jest rozwój
ekonomiczny oraz budowanie silnych biznesowych powiązań z różnymi
podmiotami gospodarczymi w oparciu o rzetelną wiedzę naukową i doświadczenia
praktyków. Cieszę się z tej decyzji”.
Zygmunt Zmuda–Trzebiatowski
Wykładowca WSB, Radny Gdyni

Czasy, w których Gdynia była postrzegana jako „biedniejsza kuzynka” potężnego Gdańska należą
do zamierzchłej przeszłości! Dynamiczna, przedsiębiorcza i otwarta na zmiany Gdynia już dawno
pozbyła się kompleksów. I słusznie! Dziś to ćwierćmilionowe miasto może poszczycić się mianem
jednej z najprężniej rozwijających się gospodarek w Polsce i z każdym rokiem umacnia swoją
pozycję jako znaczące centrum biznesu.

44 więcej informacji na stronie www.wsb.gdynia.pl


Nie ma jak w Gdyni

WSZĘDZIE DOBRZE, wydziale WSB już w roku akademickim WSB ma pewność, że skierowana do
ALE W GDYNI NAJLEPIEJ 2010/2011 będzie można rozpocząć przyszłych studentów oferta edukacyjna
studia I stopnia na jednej z 11 specjalności: odpowiada aktualnym trendom rynkowym,
Wybór Gdyni nie był przypadkowy: Władze • Bankowość i Innowacje Finansowe a Uczelnia kształci osoby, które dzięki swej
Uczelni pragnęły, by gospodarzem nowo • Ekonomia Menedżerska wiedzy i zdobytym umiejętnościom odniosą
powstającego oddziału Szkoły było • Ekonomika i Organizacja Turystyki w przyszłości sukces zawodowy. Studiując
miasto, którego pasją i celem jest rozwój • Ekonomika i Zarządzanie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w Gdyni,
ekonomiczny oraz budowanie silnych Przedsiębiorstwem każdy student może przekonać się o zaletach,
biznesowych powiązań z różnymi podmiotami • Gospodarowanie Nieruchomościami jakie niesie ze sobą przynależność do Grupy
gospodarczymi na podstawie rzetelnej wiedzy • Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi WSB. Indeks gdyńskiej Uczelni daje bowiem
naukowej i doświadczenia praktyków. • Logistyka w Biznesie nieograniczony dostęp do wszystkich
WSB ze swoją bogatą ofertą edukacyjną • Organizacja Sprzedaży i Marketing zasobów Uczelni sąsiedniej, czyli WSB
i filozofią skoncentrowaną na praktyczności • Podatki i Doradztwo Podatkowe w Gdańsku. Dzięki temu studenci gdyńskiej
kształcenia doskonale wpisuje się w model • Psychologia i Komunikacja w Biznesie WSB mogą – na tych samych prawach co
• Rachunkowość i Finanse ich gdańscy koledzy i koleżanki – korzystać
zarządzania, jaki reprezentuje miasto.
Przedsiębiorstw. z bogatego księgozbioru biblioteki uczelnianej
Korzyści z tej współpracy będą obopólne:
w Gdańsku, przebywać w tamtejszych
dzięki obecności WSB na przedsiębiorczym, Wszystkie zajęcia będą odbywać się pracowniach komputerowych, brać udział
dynamicznym rynku gdyńskim jej studenci w centrum Gdyni, w odpowiednio w programach stypendialnych czy zasięgać
będą mogli nawiązać kontakty z prężnie wyposażonych i przygotowanych do porad w Biurze Karier, a także cieszyć się
działającym gdyńskim środowiskiem prowadzenia zajęć dydaktycznych salach, wszystkimi innymi przywilejami, o których
biznesowym, do którego należy ponad 30 000 a administracyjną opiekę nad studentami mowa w informatorze na stronach 3-12.
podmiotów gospodarczych, natomiast sprawować będzie miejscowy dziekanat.
samo miasto wzbogaci się o świetnie
wykształconą kadrę, która zasili niebawem W GRUPIE RAŹNIEJ
lokalny rynek pracy. WSB Wydział Ekonomii i Zarządzania
w Gdyni, będąc częścią jednej z największych
WRESZCIE NA SWOIM w Polsce grup szkół biznesu, ma swoim
Gdynianie i wszyscy ci, którym Gdynia jest studentom wiele do zaoferowania. Dziś WSB
bliska, mają powód do radości, a jest nim to aż 9 świetnie prosperujących placówek
nowo otwarta placówka WSB: Wydział na terenie całej Polski, w których na 132
Ekonomii i Zarządzania w Gdyni. Teraz specjalnościach studiuje łącznie ponad
chcąc podjąć studia na jednej z czołowych 12 000 studentów. Dzięki zgromadzonemu
prywatnych uczelni biznesowych w Polsce, przez 12 lat działalności Grupy doświadczeniu
nie trzeba daleko szukać. Na gdyńskim w kształceniu praktyków biznesu gdyńska

Pierwsi studenci rozpoczną zajęcia


na Wydziale Ekomomii i Zarządzania w październiku 2010.

więcej informacji na stronie www.wsb.gdynia.pl 45


„Jestem studentką WSB w Gdańsku,
a mieszkam w Gdyni. Bardzo się cieszę,
że moja Uczelnia otwiera wydział w moim
mieście. W przyszłości wybiorę studia
podyplomowe w Bankowej w Gdyni”.
Elżbieta Szczęch
studentka I roku studiów I stopnia,
Gdynianka

Bankowość i Innowacje Finansowe Logistyka w Biznesie


Ekonomia Menedżerska Organizacja Sprzedaży i Marketing
Ekonomika i Organizacja Turystyki Podatki i Doradztwo Podatkowe
Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem Psychologia i Komunikacja w Biznesie
Gospodarowanie Nieruchomościami Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi

Ekonomia
optymalny wybór
NOWOŚĆ
Bankowość i Innowacje Finansowe

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Student tej specjalności zdobędzie Studenci i absolwenci tej specjalności
wiedzę m.in. z zakresu: będą gotowi do podjęcia pracy na
• bankowości elektronicznej takich stanowiskach, jak:
• finansów osobistych • doradca ds. klientów w instytucji
• praktycznych aspektów rynków finansowo-ubezpieczeniowej
finansowych • doradca ds. kredytów w banku
• pośrednictwa i doradztwa finansowego. • analityk finansowy w międzynarodowej
korporacji
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI • trener ds. systemów bankowych
i produktów
Studenci tej specjalności zdobędą
• menedżer ds. bankowości korporacyjnej.
umiejętności takie, jak m.in.:
• przeprowadzanie operacji bankowych na
rynku finansowym
• rozpoznawanie i analizowanie ryzyk
kredytowych, walutowych, stóp
procentowych
• operowanie papierami wartościowymi
• projektowanie działań promocyjnych
banku
• profesjonalne kierowanie ekspozyturą
banku.

BANKOWA moja szkoła


„Ze znajomymi często gram
w strategiczne gry planszowe. Wiem, że
często decyzja podjęta na początku gry
może rzutować na jej wynik końcowy. To
tak jak w życiu. Dlatego wybrałam WSB,
to był mój strategiczny wybór :-)”
Paulina Guzik
III rok studiów I stopnia

Specjalność Bankowość i Innowacje Finansowe to specjalność o dużym prestiżu. Ze względu na


konieczność opanowania kompleksowej wiedzy z zakresu finansów oraz ekonomii i umiejętnego
wykorzystania jej w praktyce student tej specjalności będzie musiał przejść skrupulatną
edukację. Bądź gotów podjąć to wyzwanie.

więcej informacji na stronie www.wsb.gdynia.pl 47


NOWOŚĆ
Ekonomia Menedżerska

TWOJA WIEDZA ekonomicznych do optymalizacji procesów


zachodzących w przedsiębiorstwie
Student tej specjalności zdobędzie
• prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie
wiedzę m.in. z zakresu:
konfliktów
• zarządzania projektami
• opracowywanie projektów gospodarczych,
• analizy finansowej
a także umiejętność dokonywania ich
• strategicznego zarządzania zasobami
oceny i wyboru.
ludzkimi
• technik negocjacyjnych
• analizy rynku i badań marketingowych
TWÓJ ZAWÓD
Studenci i absolwenci tej specjalności
• ubezpieczeń i ryzyka w działalności
będą gotowi do podjęcia pracy na takich
gospodarczej
stanowiskach, jak:
• zarządzania menedżerskiego
• menedżer firmy
• zarządzania zasobami ludzkimi.
• doradca ekonomiczny
• analityk finansowy w banku
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
• specjalista ds. kontrollingu
Studenci tej specjalności zdobędą • specjalista ds. rozwoju przedsiębiorstwa
umiejętności takie, jak m.in.: • ekspert w instytucji regionalnej, rządowej
• umiejętność optymalizacji decyzji lub pozarządowej
strategicznych • dyrektor ekonomiczny.
• tworzenie biznesplanu
• analiza sytuacji gospodarczej
i prawidłowego doboru narzędzi

„Dzięki warsztatom, szkoleniom oraz


wykładom znanych praktyków życia
biznesowego w trakcie Tygodnia
Przedsiębiorczości poznaję świat biznesu
od środka, co daje mi szansę na bycie
konkurencyjną na rynku pracy”.
Michalina Wejher
II rok studiów I stopnia

Nowoczesny menedżer to „człowiek orkiestra”. Jego wiedza musi być obszerna, zahaczająca o wiele
dziedzin. Od psychologii, przez zarządzanie zasobami ludzkimi, do wiedzy finansowej. WSB kształci
tylko nowoczesnych menedżerów.

48 więcej informacji na stronie www.wsb.gdynia.pl


NOWOŚĆ
Ekonomika i Organizacja Turystyki

TWOJA WIEDZA • identyfikowanie popytu dla inwestycji


Student tej specjalności zdobędzie
turystycznych BIURO KARIER W LICZBACH
• organizowanie i obsługa systemu
wiedzę m.in. z zakresu:
informacyjnego w zarządzaniu
• ekonomiki turystyki
przedsiębiorstwem turystycznym.
• organizacyjnych i prawnych podstaw W roku akademickim 2008/2009:
zarządzania przedsiębiorstwem
turystycznym
TWÓJ ZAWÓD • 350 studentów skorzystało z pomocy
Studenci i absolwenci tej specjalności Biura Karier
• podstaw turystyki i hotelarstwa • 200 studentom przedstawiono oferty
będą gotowi do podjęcia pracy na takich
• informatyki w turystyce zgodne z kierunkiem studiów
stanowiskach, jak:
• marketingu w turystyce • 250 osobom zorganizowano praktyki
• menedżer biura podróży
• obsługi ruchu turystycznego. • 30 studentów skorzystało z oferty
• menedżer hotelu
• organizator imprez turystycznych płatnych staży.
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
• analityk trendów turystycznych
Studenci tej specjalności zdobędą • specjalista ds. turystyki
umiejętności takie, jak m.in.: • specjalista w zakresie rozliczeń usług
• sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem hotelowych.
turystycznym
• rozwiązywanie problemów związanych
z zarządzaniem turystyką
• wykorzystywanie wiedzy z zakresu
rachunkowości
• pozyskiwanie kapitału dla przedsięwzięć
z zakresu turystyki

„Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej


WSB każdy znajdzie coś dla siebie.
Ja znalazłam!”
Ewa Sosna
II rok studiów I stopnia

To specjalność wyróżniająca się spośród innych propozycji związanych z branżą turystyczną.


Dzięki specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, marketingu i zarządzania w turystyce absolwent
posiądzie wszelkie kwalifikacje, by rozpocząć własną działalność w tej dziedzinie.

więcej informacji na stronie www.wsb.gdynia.pl 49


NOWOŚĆ
Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD NOWOCZESNE PODEJŚCIE


Studenci i absolwenci tej specjalności
Student tej specjalności zdobędzie
będą gotowi do podjęcia pracy na takich
DO ZARZĄDZANIA
wiedzę m.in. z zakresu:
• analizy ekonomiczno-finansowej stanowiskach, jak:
• właściciel firmy usługowej z branży Nowoczesne standardy zarządzania
• tworzenia biznesplanów wymagają od menedżerów
• zarządzania strategicznego poligraficznej
• kierownik zespołu w agencji marketingowej przykładania coraz większej wagi
• psychologii zarządzania. do czynników psychologicznych.
• trener w niezależnej firmie szkoleniowej
Posiadanie takich umiejętności,
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI • doradca w międzynarodowej firmie
jak motywowanie, rozwiązywanie
konsultingowej
Studenci tej specjalności zdobędą konfliktów czy skuteczne
• dyrektor departamentu w sieci
umiejętności takie, jak m.in.: prowadzenie negocjacji, może
supermarketów
• analizowanie dokumentów finansowych decydować o sukcesie lub porażce
• dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
• analizowanie i projektowanie struktury wielu przedsięwzięć.
• dyrektor ds. rozwoju biznesu
organizacyjnej firm
• dyrektor finansowy
• analizowanie i projektowanie podstawowych
• analityk biznesowy
dokumentów organizacyjnych
• kierownik projektów.
• dobieranie i wykorzystywanie technik
.
zarządzania
• planowanie i zarządzanie prywatnym
przedsiębiorstwem.

„Zaletą Wyższej Szkoły Bankowej jest


wysoki poziom nauczania, dbają o to
jedni z najlepszych wykładowców
w Trójmieście”.
Piotr Stefaniak
III rok studiów I stopnia

Rozwój gospodarczy oraz wzrost konkurencji na rynku powoduje, że istnieje duże zapotrzebowanie
na dobrze wykształconą kadrę kierowniczą, posiadającą zarówno rzetelną wiedzę teoretyczną, jak
i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

50 więcej informacji na stronie www.wsb.gdynia.pl


NOWOŚĆ
Gospodarowanie Nieruchomościami

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Student tej specjalności zdobędzie Studenci i absolwenci tej specjalności
wiedzę m.in. z zakresu: będą gotowi do podjęcia pracy na takich
• podstaw ekonomii i rachunkowości stanowiskach, jak:
• pośrednictwa w obrocie nieruchomościami • pośrednik w obrocie nieruchomościami
• zarządzania nieruchomościami • specjalista w firmie zarządzającej
• rzeczoznawstwa majątkowego nieruchomościami
• podstaw marketingu i psychologii. • specjalista w firmie zajmującej się
pośrednictwem i sprzedażą nieruchomości
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI • deweloper
• rzeczoznawca majątkowy
Studenci tej specjalności zdobędą
• administrator w firmie administrującej
umiejętności takie, jak m.in.:
nieruchomościami
• znajomość ekonomicznych i technicznych
• specjalista ds. inwestycji.
aspektów zarządzania nieruchomościami
• argumentacja, marketing, psychologia
• praktyczne zarządzanie nieruchomościami
• analiza trendów na rynku nieruchomości
• zarządzanie inwestycjami komunalnymi
• wycena nieruchomości
• kierowanie organizacją i przebiegiem
procesu inwestycyjnego.

„Wejście na rynek pracy wymaga


od młodych ludzi nie tylko wiedzy,
ale również znajomości zagadnień
psychospołecznych. Szkolenia, warsztaty,
spotkania z praktykami pozwalają na
rozwój osobisty studentów, którzy stają się
atrakcyjniejsi dla przyszłego pracodawcy”.
Karolina Grądziel
II rok studiów I stopnia

Pomorze, idąc za przykładem europejskich metropolii, takich jak Manchester i Dusseldorf oraz
rodzimy Kraków czy Wrocław, coraz więcej inwestuje w nieruchomości. Wykorzystaj swoją szansę
– zostań specjalistą na rynku nieruchomości.

więcej informacji na stronie www.wsb.gdynia.pl 51


NOWOŚĆ
Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Student tej specjalności zdobędzie Studenci i absolwenci tej specjalności CYTAT
wiedzę m.in. z zakresu: będą gotowi do podjęcia pracy na takich
• psychologii w zarządzaniu stanowiskach, jak:
• koordynacji procesów polityki personalnej • mediator
w firmie • doradca zawodowy „Umiejętność postępowania z ludźmi
• organizacji rekrutacji i selekcji pracowników • trener jest takim samym towarem handlowym
• planowania struktury zatrudnienia • negocjator w firmie konsultingowej jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę
• technik negocjacji. • specjalista ds. HR umiejętność więcej niż za jakąkolwiek
• specjalista ds. szkoleń w międzynarodowej inną pod słońcem”.
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI korporacji
• menedżer ds. komunikacji. John D. Rockefeller
Studenci tej specjalności zdobędą
umiejętności takie, jak m.in.:
• zarządzanie zespołami ludzkimi
• rekrutowanie pracowników
• ocena pracy zespołu i wdrażanie
koniecznych zmian
• skuteczne motywowanie zespołu do
działania
• wykorzystywanie mechanizmów
psychologicznych w ocenie pracowniczej
• kreowanie polityki kadrowej.

„Jestem osobą ambitną, chcę


w przyszłości spełniać swoje marzenia.
W WSB studiuję na dwóch kierunkach,
bo wiem, że to dobry start w zawodową
przyszłość”.
Krzysztof Ossowski
II i III rok studiów I stopnia,
kierunek Finanse i Rachunkowość
oraz Informatyka i Ekonometria

„Menedżerowie muszą być nie tylko decydentami, lecz także inspiratorami zdolnymi do
motywowania ludzi”.
Lee Iacocca

52 więcej informacji na stronie www.wsb.gdynia.pl


NOWOŚĆ
Logistyka w Biznesie

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Student tej specjalności zdobędzie Studenci i absolwenci tej specjalności
wiedzę m.in. z zakresu: będą gotowi do podjęcia pracy na takich
• procesów i technik produkcyjnych stanowiskach, jak:
• zarządzania usługami logistycznymi • koordynator logistyczny
• projektowania przestrzennego sieci • niezależny analityk kosztów logistyki
logistycznych • menedżer projektów ds. systemów
• informatyki w zarządzaniu logistycznym transportowych
• transportu w logistyce. • koordynator przepływu produktów i usług
• specjalista ds. obsługi klienta, składowania
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI i utrzymywania zapasów, realizacji
zamówień, prognozowania
Studenci tej specjalności zdobędą
• specjalista ds. zamówień, transportu,
umiejętności takie, jak m.in.:
magazynowania, gospodarowania
• analizowanie i projektowanie systemów
zapasami, opakowaniami oraz odpadami.
logistycznych
• zarządzanie łańcuchami logistycznymi
• dystrybucja wytworzonych produktów
• sterowanie przepływem informacji, zasobów
ludzkich i materialnych
• optymalizowanie kosztów logistycznych
• przeprowadzanie negocjacji w biznesie
• rozwiązywanie problemów zarządzania
logistycznego w przedsiębiorstwach
produkcyjnych i usługowych.

„Uczelnia proponuje nowoczesne


kierunki, jak np. logistyka, którą wybrałam
ze względu na moje predyspozycje
zawodowe i rosnące zainteresowanie
absolwentami tego kierunku. Mogę dzięki
temu rozwijać się pod okiem prawdziwych
mistrzów, co na pewno wspaniale
zaowocuje w przyszłości”.
Ewa Konieczna
I rok studiów II stopnia

Rosnąca na rynku konkurencja wymusza na polskich przedsiębiorstwach konieczność


zwiększonej efektywności działań, między innymi przez wdrażanie nowoczesnych
koncepcji logistycznych. Wraz ze wzrostem roli zarządzania logistycznego w firmach rośnie
zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się tą dziedziną.

więcej informacji na stronie www.wsb.gdynia.pl 53


NOWOŚĆ
Organizacja Sprzedaży i Marketing

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Student tej specjalności zdobędzie Studenci i absolwenci tej specjalności
wiedzę m.in. z zakresu: będą gotowi do podjęcia pracy na takich
• zarządzania marketingowego stanowiskach, jak:
• badań marketingowych i rynkowych • specjalista ds. marketingu lub sprzedaży
• biznesplanów • pracownik agencji reklamowych
• komunikacji społecznej i marketingowej • copywriter w agencji reklamowej
• środków i technik reklamy • kierownik segmentu wsparcia sprzedaży
• negocjacji i mediacji w biznesie. • brand manager w firmie produkcyjnej
• koordynator standardów obsługi i wizerunku
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI w firmie usługowej
• kierownik działu sprzedaży.
Studenci tej specjalności zdobędą
umiejętności takie, jak m.in.:
• wdrażanie strategii marketingowych
i planowanie kampanii reklamowych
• ocenianie skuteczności promocji sprzedaży
• prowadzenie negocjacji handlowych
• stosowanie skutecznych technik
pozyskiwania klientów
• dobieranie i wykorzystywanie narzędzi
marketingu–mix
• efektywne zarządzanie kontaktami
z klientem.

„Pracownie komputerowe w Wyższej


Szkole Bankowej są bardzo dobrze
wyposażone, dlatego zajęcia to nie tylko
teoria, ale przede wszystkim praktyka”.
Mateusz Migdal
III rok studiów I stopnia

Zdobywanie nowych klientów, możliwie najlepsza ich obsługa oraz utrzymywanie doskonałych
kontaktów po zawarciu umowy to działania cechujące świadomych, myślących strategicznie
sprzedawców.

54 więcej informacji na stronie www.wsb.gdynia.pl


NOWOŚĆ
Podatki i Doradztwo Podatkowe

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Student tej specjalności zdobędzie Studenci i absolwenci tej specjalności
wiedzę m.in. z zakresu: będą gotowi do podjęcia pracy na takich
• prawa podatkowego, proceduralnego, stanowiskach, jak:
materialnego • doradca podatkowy w biurach
• informatyki podatkowej rachunkowych i kancelariach prawnych (po
• rachunkowości podatkowej zdaniu państwowego egzaminu na doradcę
• polityki fiskalnej podatkowego)
• rewizji finansowej • pracownik urzędu skarbowego
• prawa celnego. • pracownik w regionalnych izbach
obrachunkowych
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI • inspektor lub specjalista ds. przestępstw
i wykroczeń skarbowych.
Studenci tej specjalności zdobędą
umiejętności takie, jak m.in.:
• weryfikowanie zeznań podatkowych
• monitorowanie i analizowanie kosztów
w firmie
• przeprowadzanie audytu podatkowego
w celu optymalizacji opodatkowania
i eliminacji błędów w firmie
• wskazywanie obowiązujących ulg
podatkowych.

„Dopiero rozpocząłem moją przygodę


z WSB, ale od pierwszego dnia
powtarzam: Było warto! Czy miałeś kiedyś
uczucie, że kolejny dzień na uczelni
będzie niesamowity? To szalone, wiem, ale
w WSB tak jest”.
Marek Ostrowski
II rok studiów I stopnia

„Od myszy do cesarza, wszystko żyje z gospodarza” – ta maksyma, powtarzana w cesarstwie


austro-węgierskim, doskonale oddaje specyfikę podatków. Dlaczego? Tego się dowiesz w WSB.

więcej informacji na stronie www.wsb.gdynia.pl 55


NOWOŚĆ
Psychologia i Komunikacja w Biznesie

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Student tej specjalności zdobędzie Studenci i absolwenci tej specjalności
wiedzę m.in. z zakresu: będą gotowi do podjęcia pracy na takich
• psychologii pracy stanowiskach, jak:
• negocjacji i rozwiązywania konfliktów • doradca w procesach rekrutacyjno-
• sztuki perswazji i argumentowania selekcyjnych
• analizy rynku i badań marketingowych • specjalista ds. zarządzania zespołami
• ubezpieczenia i ryzyka w działalności ludzkimi
gospodarczej. • specjalista ds. personalnych
• specjalista ds. HR
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI • specjalista w biurze pośrednictwa pracy
• headhunter.
Studenci tej specjalności zdobędą
umiejętności takie, jak m.in.:
• organizowanie pracy zespołu
• zdolność podejmowania decyzji oraz
unikania błędów przy szacowaniu
i podejmowaniu ryzyka
• prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie
konfliktów
• skuteczne motywowanie zespołu do
działania
• wykorzystywanie mechanizmów
psychologicznych w ocenie pracowniczej.

„Psychologia interesowała mnie od


zawsze, więc jak tylko zobaczyłam, że
w WSB jest możliwość połączenia jej
z wiedzą ekonomiczną, nie wahałam się.
Teraz pracuję w banku i wiedza z zakresu
psychologii i komunikacji bardzo mi się
przydaje”.
Anna Petro
II rok studiów I stopnia

Praca z ludźmi wymaga od przyszłego menedżera nie tylko doskonałej znajomości swojego fachu,
ale również umiejętności interpersonalnych. Otwartość na ludzi i komunikatywność nie są jednak
wyznacznikami sukcesu. Jeżeli chcesz zostać efektywnym, dobrym i cenionym liderem, powinieneś
postarać się zrozumieć mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami i postawami.

56 więcej informacji na stronie www.wsb.gdynia.pl


NOWOŚĆ
Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw

TWOJA WIEDZA TWÓJ ZAWÓD


Student tej specjalności zdobędzie Studenci i absolwenci tej specjalności KLUCZ DO MATURY
wiedzę m.in. z zakresu: będą gotowi do podjęcia pracy na
• rachunkowości finansowej, budżetowej, takich stanowiskach, jak:
• samodzielny księgowy Cykl wykładów otwartych „Klucz
podatkowej do matury” jest poświęcony
• prawa podatkowego • specjalista ds. księgowości funduszy UE
w instytucji publicznej umiejętnościom niezbędnym do
• prawnych regulacji księgowości pomyślnego zdania egzaminu
• księgowości informatycznej • specjalista ds. inwestycji
w międzynarodowym holdingu dojrzałości. Zajęcia dotyczą
• międzynarodowych standardów m.in. metod prezentacji, sztuki
rachunkowości. przemysłowym
• pracownik działu finansowego przemawiania czy metod radzenia
sobie ze stresem. Zajęcia są
TWOJE UMIEJĘTNOŚCI • analityk finansowy.
realizowane od października do marca
Studenci tej specjalności zdobędą każdego roku.
umiejętności takie, jak m.in.:
• prowadzenie ksiąg rachunkowych
• przygotowywanie planów finansowych
firm
• efektywne zarządzanie zasobami
przedsiębiorstwa
• analizowanie bieżącej sytuacji
ekonomiczno-finansowej
przedsiębiorstwa
• obsługiwanie nowoczesnych programów
księgowych
• monitorowanie kosztów.

„O WSB dowiedziałam się od studentów,


którzy przyjechali do naszej szkoły i bardzo
mocno Uczelnię promowali. Teraz już
wiem, że WSB to dobry wybór”.
Joanna Gajewska
I rok studiów II stopnia

Wybierając tę specjalność, kompleksowo przygotujesz się do pracy na stanowisku księgowego.


Finanse przedsiębiorstw nie będą dla Ciebie tajemnicą.

więcej informacji na stronie www.wsb.gdynia.pl 57


Studia to przygoda

Studia to najlepszy czas na zawiązywanie Studentom I roku Uczelnia dofinansowuje


przyjaźni i realizowanie swoich pasji. Każdy koszty obozu. Dodatkowej integracji sprzyja
student, który ma ciekawe pomysły, może je Tydzień Zerowy – kilka specjalnych dni
realizować, biorąc udział w pracach samorzą- w WSB, w trakcie których początkujący
du, działając na polu naukowym czy organizu- studenci mogą poczuć się w Bankowej
jąc studenckie imprezy. jak u siebie.

SAMORZĄD STUDENTÓW OTRZĘSINY


Reprezentuje studentów przed Władzami Podczas zabaw otrzęsinowych Samorząd
Uczelni. Jego członkowie biorą czynny udział Studencki doskonale dba o niezapomniane
w posiedzeniach Konwentu, Senatu, Komisji przeżycia wstępujących do grona braci
Stypendialnej oraz Komisji Dyscyplinarnej. studenckiej.
Ponadto samorząd inicjuje i organizuje wiele
uczelnianych imprez, pełni funkcję doradczą POŁOWINKI
i aktywnie działa na forum ogólnopolskich Jest to impreza dla wszystkich, którzy
organizacji studenckich. szczęśliwie dotarli już do połowy swojej
przygody na Uczelni. Połowinki są
KOŁA NAUKOWE organizowane na początku IV semestru
Studenci Wyższej Szkoły Bankowej z myślą o studentach studiów I stopnia.
w Gdańsku mają możliwość rozwijania swoich
zainteresowań w ramach kół naukowych NEPTUNALIA
i różnych organizacji studenckich. W roku Neptunalia to wielkie święto studentów,
akademickim 2008/2009 mieli do wyboru: chwila wytchnienia przed zbliżającą
• Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości się sesją letnią. W tym roku samorząd
PROFIT studentów WSB po raz kolejny będzie
• Prestige – Koło Marketingowe organizował Neptunalia w ramach organizacji
• Klub „Młodzi, Aktywni, Kreatywni” Students Coalition Festival, pierwszych
• Klub Debat Politycznych Neptunaliów współtworzonych przez uczelnie
• International Students Group. z Trójmiasta i okolic.
KLUB AKADEMICKIEGO BUSINESS WEEK – STEP INTO
ZWIĄZKU SPORTOWEGO THE AD WORLD
Na studentów, którym nie wystarczają zajęcia Business Week to impreza skierowana
sportowe przewidziane w programie studiów, do studentów WSB oraz zagranicznych
czeka uczelniany AZS. Obecnie Akademicki uczelni partnerskich. Uczestnicy w trakcie
Związek Sportowy prowadzi sekcje: piłki interaktywnych warsztatów i wykładów
nożnej, koszykówki i siatkówki. Organizuje też w międzynarodowym towarzystwie poznają
Regaty Kajakowe Uczelni Trójmiasta o Puchar tajniki tworzenia reklamy telewizyjnej
Rektora WSB w Gdańsku. oraz pod okiem profesjonalnego reżysera
nakręcą własne filmy reklamowe. Business
ADAPCIAK I TYDZIEŃ Week uatrakcyjni zorganizowany przez
ZEROWY Koło Marketingowe Prestige i International
WSB w Gdańsku od kilku lat zaprasza Student Group ”I Międzynarodowy Przegląd
studentów I roku na Obóz Adaptacyjny. Filmów Reklamowych”. W czasie przeglądu
W czasie kilku dni – oprócz zabaw zorganizowany będzie także konkurs
integracyjnych, wycieczek i koncertów z atrakcyjnymi nagrodami na najlepszą reklamę
– studenci spotykają się z członkami stworzoną przez uczestników rozgrywek.
samorządów studenckich i ciekawymi ludźmi. Więcej na www.wsb.gda.pl/businessweek.

58
58 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl, www.wsb.gdynia.pl
Wirtualnie na Uczelni

Post#1
„Dużym plusem WSB jest Extranet. Bardzo często z niego korzystam, bo znajduję tam
informacje o bezpłatnych szkoleniach oferowanych przez Biuro Karier, plan zajęć czy
pomoce naukowe zamieszczane przez wykładowców”.

„Extranet jest bardzo pomocny. Dzięki niemu mam wszystkie wiadomości i informacje
dotyczące studiów zgromadzone w jednym miejscu. Bardzo podoba mi się również pomysł
„wirtualnego indeksu” zamieszczonego w Extranecie, bo ten sposób wpisywania ocen
oszczędza wiele czasu, zarówno studentom, jak i wykładowcom”.

Post#2

Agnieszka Sulka Michalina Wejher


studia I stopnia studia I stopnia

Post#3
„W codziennym życiu każdego studenta nieocenioną pomocą jest Extranet. Dzięki niemu
możemy na bieżąco kontrolować swoje oceny, zmiany w planie zajęć, terminy sesji oraz
dowiadywać się o imprezach i eventach organizowanych przez Uczelnię”.

„Codziennie korzystam z Extranetu, dzięki czemu mam kontakt z Uczelnią przez 24 h na dobę.
Extranet to szybki kontakt z biblioteką i dziekanatem bez czekania w kolejce. Mogę zamawiać
książki, przedłużać termin wypożyczenia, sprawdzać dostępność interesujących mnie tytułów,
a wszystko to bez wychodzenia z domu”.

Post#4

Wojciech Adamowski Agnieszka Dolna


studia I stopnia studia I stopnia

więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl, www.wsb.gdynia.pl 59


Rekrutacja krok po kroku
Rekrutacja na studia I stopnia w roku akademickim 2010/2011
trwa od 1 kwietnia do 21 września 2010 roku. Zapisać się można
w sposób tradycyjny bądź on-line, wypełniając odpowiedni
kwestionariusz na stronach internetowych WSB.

GDZIE SIĘ ZAPISAĆ?


Dokumenty kandydatów przyjmują Biura Rekrutacji:
Gdańsk, ul. Żabi Kruk 12 (do 30.04.2010 ul. Dolna Brama 8)
tel.: 58 346 38 89, 58 323 89 21
gg: 3959058
e-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Gdynia, ul Kołłątaja 1
tel. 58 305 47 43
gg: 2729501
e-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl

KROK 1 KROK 2 KROK 3

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu Złożenie kompletu dokumentów Podpisanie umowy z WSB


studiów I stopnia w Biurze Rekrutacji, na który oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
Studia I stopnia w WSB może podjąć składają się: Studenci mogą wybierać, jak chcą
każda osoba, która zdała maturę • kwestionariusz osobowy zawierający: płacić za studia. Umożliwia im
i ma wykształcenie średnie. życiorys, deklarację sposobu płatności to elastyczny system opłat.
Zapoznaj się z ofertą WSB czesnego oraz podanie o przyjęcie Opłatę wpisową należy wpłacać
na stronie www.wsb.pl. do Wyższej Szkoły Bankowej na I rok na konto:
Możesz wybrać spośród studiów I stopnia (kwestionariusz Wyższa Szkoła Bankowa
5 kierunków i 25 specjalności jest dostępny w Biurze Rekrutacji lub Raiffeisen Bank Polska SA
w Gdańsku oraz 11 specjalności na stronie internetowej)
na kierunku Ekonomia w Gdyni. • dane z książeczki wojskowej 21 1750 1152 0000 0000 0169 4057
(adres WKU) z dopiskiem „Opłata wpisowa
• świadectwo dojrzałości w oryginale licencjat Gdańsk”
lub jego odpis bądź kopia poświadczona 49 1750 1152 0000 0000 0169 4038
notarialnie z dopiskiem „Opłata wpisowa
• 4 zdjęcia legitymacyjne licencjat Gdynia”
• kserokopia dowodu osobistego oraz
świadectwa dojrzałości
• dowód uiszczenia opłaty wpisowej.
UWAGA! Sprawdź promocję
we wpisowym.

60 więcej informacji na stronie www.wsb.gda.pl, www.wsb.gdynia.pl


%OLĝHMQLĝP\ĂOLV]

,661
5HGDNWRUQDF]HOQ\0DïJRU]DWD%HGQDUHN:\GDZFD5HGDNFMD:\ĝV]D6]NRïD%DQNRZDZ*GDñVNX*GDñVN1DRNïDGFH$JQLHV]ND'ROLñVND%ïDĝHM0XUDZVNL
'UXNLRSUDZD90*3ULQWVS]RR1DNïDG
:V]HONLHGDQHVWDW\VW\F]QHGRW\F]ÈFHG]LDïDOQRĂFL8F]HOQLSU]HGVWDZLDMÈVWDQQDNRQLHFURNX,QIRUPDFMH]DZDUWHZQLQLHMV]\PLQIRUPDWRU]HQLHVWDQRZLÈRIHUW\
ZUR]XPLHQLXDUWNRGHNVXF\ZLOQHJR
7RZDU]\VWZR(GXNDFML%DQNRZHM6$ZPDUFXU]D]JRGÈ0LQLVWHUVWZD1DXNLL6]NROQLFWZD:\ĝV]HJRSU]HND]DïRIXQNFMÚ]DïRĝ\FLHOD:\ĝV]\FK6]Nöï%DQNRZ\FK
&HQWUXP5R]ZRMX6]Nöï:\ĝV]\FK7(%$NDGHPLD

3
=DXIDïRQDPVWXGHQWöZ

ķ6WXGLDOLFHQFMDFNLHZ:6%ZVSRPLQDP
MDNRQDMOHSV]\RNUHVZPRLPĝ\FLX
%H]ZDKDQLDZ\EUDïHPPDJLVWHUVNLH
VWXGLDX]XSHïQLDMÈFHZ%DQNRZHMĵ
’XNDV]0LQNRZVNL
DEVROZHQWVWXGLöZ,VWRSQLD

ZZZZVEJGDSO ZZZZVEJG\QLDSO
WHO WHO
 
UHNUXW#ZVEJGDSO UHNUXW#ZVEJG\QLDSO

ZZZZVESO RNOLNRGNDULHU\

Das könnte Ihnen auch gefallen