Sie sind auf Seite 1von 6

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Remco Peeters
Klas
PEH15VC
Stageschool De Schatkist
Plaats
Budel
Vak- vormingsgebied: Taal Spelling
Speelwerkthema / onderwerp: Afmaak verhaal
Persoonlijk leerdoel:

Ik gebruik een coperatieve werkvorm

Ik geef een korte en duidelijke instructie

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Martijn Jaspers
12-4-2016
8
17

Lesdoel(en):
De leerlingen kennen/kunnen aan het einde van de les:
De kinderen kunnen samen een goedlopend verhaal
maken, waarbij de spelling correct is.
De kinderen weten wat de begrippen: voltooid deelwoord,
tegenwoordige tijd, verleden tijd, koppelwoord, hele
werkwoord, enkelvoud, meervoud en persoonsvorm
betekenen.
De kinderen werken aan kerndoel 11: De leerlingen leren
een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in
een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en
delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen
kennen:
- regels voor het spellen van werkwoorden;
- regels voor het spellen van andere woorden dan
werkwoorden;
- regels voor het gebruik van leestekens.

Evaluatie van lesdoelen:

We lezen met de hele klas het verhaal na afloop, hierbij letten we erop of de
juiste werkwoordvormen zijn gebruikt.

Beginsituatie:
Kennen en Kunnen:
De kinderen hebben al heel vaak geoefend met deze begrippen, ik merkte helaas dat er veel onnodige fouten werden gemaakt tijdens het zelfstandig werken. Daarom
wil ik dit nog een keer bespreken met de klas.
Betrokkenheid:
De betrokkenheid zal bij de meeste kinderen goed zijn. De klas is altijd erg rustig, dus ik verwacht dat dit nu weer zo zal zijn.
Actualiteit:
De kinderen zijn net terug van de middagpauze waarbij ze allemaal naar huis zijn gegaan, dus ik verwacht dat de kinderen wel drukker zijn dan aan het begin van de
dag.
Lesverloop
Tijd

Leerinhoud Didactische handelingen


Leraar

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)

Materialen / Organisatie

0 10

Opening

Ik begin de les met een korte en duidelijke


instructie met wat de begrippen voltooid
deelwoord, tegenwoordige tijd, verleden tijd,
koppelwoord, hele werkwoord, enkelvoud,
meervoud en persoonsvorm betekenen. Alle
kinderen zullen dit weten, daarom vraag ik
ernaar waarom we dan nog steeds zoveel
onnodige foutjes erin maken.

De kinderen beantwoorden wat alle begrippen betekenen en Digibord


vertellen aan mij hoe het kan dat er zoveel onnodige foutjes
gemaakt worden.

Ik vertel de kinderen dat we gezamenlijk een


verhaal gaan maken. Aan de hand van kaartjes
die de kinderen krijgen (eisen) moeten ze dit
verhaal vorm gaan geven. Zo moet er
bijvoorbeeld in de eerste zin een persoonsvorm
enkelvoud tegenwoordige tijd staan. Om dit
gezamenlijk te maken gebruik ik de
coperatieve werkvorm rotonde.

De kinderen vertellen mij wanneer ze iets niet begrijpen.

10 - 30

Maken van
het verhaal

Het verhaal begint met: Alle meesters en juffen


zijn ziek! Omdat jullie groep 8 zijn, mogen jullie
van de directeur bepalen wat er gaat gebeuren
vandaag. We beginnen natuurlijk met

De kinderen luisteren hoe het verhaal gaat beginnen.

Ik geef ieder kind een kaartje waarop een


begrip staat. (Zo heeft het ene kind voltooid
deelwoord, en een ander kind heeft het hele
werkwoord.) Hier moeten de kinderen zich aan
houden tijdens het maken van het verhaal.

De kinderen ontvangen allemaal een kaartje waar ze zich


aan moeten houden tijdens het maken van het verhaal.

Elk kind typt zijn eigen zin in op de computer


De kinderen typen n voor n de zin in op de computer.
van de leerkracht, en geeft zijn kaartje af aan de
leerkracht. (wel schrijft het kind op zijn kladblok
welk begrip het had, voor het nakijken.)

30 - 45

Nakijken
verhaal

Wanneer dit gebeurd is, deelt de leerkracht


opnieuw de kaartjes uit en maken we deel 2 van
het verhaal.
We kijken gezamenlijk het verhaal na, hierbij
De kinderen kijken mee naar het verhaal en steken de
letten we erop of de begrippen juist zijn
vinger op als ze denken dat het begrip verkeerd is ingevuld
toegepast en of het verloop van het verhaal
tijdens het verhaal.
goed is.
Ik vraag aan de kinderen wat we geleerd
hebben van de les en of de lesdoelen behaald
zijn.

De kinderen geven antwoord op de vragen en vertellen wat


ze van deze les vonden.

Kaartjes Begrippen
Digibord

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Datum:

Persoonlijke reflectie