You are on page 1of 3

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp


Domein: Taal Rekenen/ wiskunde OJW BVO* Spellen
*omcirkel wat van toepassing is

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie


bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
overdenking van de groep
Sta in je antwoorden aan terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie als
praktijk

B1. Leerdoelen stellen


3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

Welke keuze(s) heb je in dit


opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze keuze(s)


gemaakt?

Kerndoel 11
De leerlingen leren een aantal
taalkundige principes en regels. Zij
kunnen in een zin het onderwerp,
het werkwoordelijk gezegde en
delen van dat gezegde
onderscheiden. De leerlingen
kennen:
-Regels voor het spellen van
werkwoorden
-Regels voor het spellen van
andere woorden dan werkwoorden
-Regels voor het gebruik van
leestekens.

Mijn lesdoelen heb ik


gebaseerd op de leerlijnen die
behoren bij het kerndoel waar ik
voor gekozen heb. Ik heb goed
gekeken naar de leerlijnen om
zo goed mogelijk aan te sluiten
bij de ontwikkeling van de
leerlingen.

Leerlijnen groep 1-2 fonemisch


bewustzijn:
-auditieve analyse op klankniveau
toepassen.
Lesdoelen:
-De leerlingen kunnen auditieve
analyse op klankniveau toepassen
(productdoel):
-Groep 1 kan de beginklank
benoemen van een gesproken
woord.
- De leerlingen uit groep 1 die
meer uitdaging nodig hebben

Mijn procesdoelen heb ik


gebaseerd op mijn overdenking.
Ik heb er voor gekozen om veel
te differentiren bij deze
activiteit. Op dit gebied zitten
veel niveauverschillen tussen
groep 1 en 2. Door de
differentiren kan ik aansluiten
bij de naaste ontwikkeling van
de leerlingen.

kunnen de eindklank van een


gesproken woord benoemen.
-De leerlingen uit groep 2 kunnen
de eindklank benoemen van een
gesproken woord.
-De leerlingen uit groep 2 die
meer uitdaging nodig hebben
kunnen de midden klank
benoemen van een gesproken
woord.
-De leerlingen moeten op hun
beurt wachten ondertussen dat
een andere leerling aan de beurt is
(procesdoel).
-De leerlingen oefenen om een
antwoord te geven in de
kring(klassikaal). (procesdoel).
B3. Leeractiviteiten
begeleiden

Ik houd de activiteit in de kring.


De activiteit vind klassikaal plaats.

2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

A3. Leiding geven aan het


groepsproces
1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

A4. Interactie aangaan met

Ik maak gebruik van effectieve


leerkrachtcummunicatie. Ik maak
gebruik van een egel als
hulpmiddel.

Nadat er n leerling aan de beurt

De leerlingen zijn gewend om


voor het fruit eten een
taalactiviteit te doen in de kring.
Doordat ik het klassikaal in de
kring doe kan ik de leerlingen
goed observeren.
Doordat de activiteit in de kring
plaatsvind kan ik veel mimiek
gebruiken. Het voordeel hiervan
is dat ik de leerlingen iets
duidelijk kan maken zonder dat
te moeten zeggen.
Ik geef grote complimenten aan
de leerlingen die goed zitten en
goed mee doen. Mijn ervaring
hierbij is namelijk dat de andere
leerlingen dit horen en dan ook
goed mee gaan doen. Op deze
manier kun je het positief
houden in de kring.
Door jezelf te trainen om juist
veel (positieve) aandacht te
schenken die gewenst gedrag
vertonen. Dan zal juist het
negatieve gedrag afnemen. Dit
komt omdat je die leerlingen
helemaal geen aandacht meer
schenkt voor hun negatieve
gedrag (brouwers, 2013).
Door de leerlingen

de groep
3.13 feedback aan leerlingen

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen

is geweest geef ik een


compliment. Ondertussen dat de
leerling antwoord moet geven,
geef ik de leerling eventueel tips.

Ik heb er voor gekozen om de


activiteit klassikaal in de kring
plaats te laten vinden.
Ik gebruik hierbij als hulpmiddel de
egel.

4.5 leeromgeving inrichten

Gebruikte literatuur:
Brouwers, H (2013). Kiezen voor het jonge kind. Bussum: Coutinho.

complimenten te geven groeit


hun zelfvertrouwen.
Sommige leerlingen vinden het
soms lastig om antwoord te
geven deze leerlingen
ondersteun ik dan door kleine
tips te geven. Hierdoor hoop ik
dat ze tot het goede antwoord
kunnen komen en ook bij hun
het zelfvertrouwen zal gaan
groeien.
Door de egel als hulpmiddel te
gebruiken kunnen de leerlingen
de regels beter hanteren. De
egel is tastbaar voor de
leerlingen waardoor ze er
steeds aan herinnert zullen
worden.
De leerlingen weten namelijk
dat bij de egel de volgende
afspraken horen:
-Alleen als je de egel vasthebt
mag je praten.
-Als je de egel hebt
doorgegeven pak je je beker uit
de bak.
-Als je de egel niet hebt dan
luister je naar de andere en
wacht je rustig af.