Sie sind auf Seite 1von 253

><><

><><


, .

M M
2014


,
.

Pri~e za dobre qude- ,
,
. vdo~ewa

,
, , ,

.
Wihove uspomene, boqe re}i sje}awa na
te{ke dane, ~ine sadr`aj kwige Pri~e
. Iako su pro{li logora{ku golgotu, proteklo vrijeme donijelo je pro~i{}ewe duha i du{e
i wima ne prili~i govor mr`we, ve} samo
ispovijest kojom slikaju svoj `ivot, bez ostra{}enosti i osvete. Tako ih boqe razumijemo i shva5

Milo{ Milinovi}

tamo wihovu poruku da se zlo nikada ne mo`e zaboraviti.


1984. - .
, ,
epopeji

.
12.000 , , .
, . ,
:
.

. , vodnici nih -,
,
, , tako|e, .
,
,
6

Pri~e za dobre qude

.
.


, ,

.
, ,
.

- ,
.
,
,
.
,
.

.
t .

.

, , , ,
, ~ ~...
,
, ,
7

Milo{ Milinovi}

,
.
U kwizi pri~a koje se pamte su i sje}awa
qudi koji nisu bili u logorima za djecu, ali su se
bavili dje~ijom tragikom bilo kao istra`iva~i antropolozi, ili predani aktivisti posve}eni
brizi da najve}e jasenova~ko strati{te Dowa
Gradina bude dostojno ure|eno i za{ti}eno.
Svojim kazivawem upotpuwuju temu o kojoj je
rije~. Wima biv{i mali logora{i duguju veliku
zahvalnost i po{tovawe.
, ,

. velike
,

.

__________________________________
E
__________________________________________________________

Milo{ Milinovi}

10

Pri~e za dobre qude


Dje~ak iz Dowe Dragotiwe kod Prijedora,
Branko Miqu{ ispoqavao je jo{ u {koli izrazit
talenat za slikarstvo. Zavr{io je Akademiju u Beogradu i stekao ugled majstora grafike,
stipendij za jednogodi{wi studij u Parizu

Branko Miqu{, slikar i grafi~ar


11

Milo{ Milinovi}

,
,

,

...
,

,
. 1970,
,
...
,
2012, .
, ,
, , ...,

,
ij .
.
, ,
, ,

.
,
,

,
12

Pri~e za dobre qude

, ,

,
.
, ,
.
,
velo : , i
a .
;
. ,
, ,
. ,
,

.
~
,
,
,
.
. kao
.
.


.
,
13

Milo{ Milinovi}

,
. ,
,
: o~eva we`nost bila je dodatni lijek melem na du{i dje~aka.

,
. ,
,
:


.

: .
,
Zemun pa u ,
. ?

, ,
,
,

,
,
. ,
()
14

Pri~e za dobre qude

,
.

,
i
.

,

,
.
- ,
.

.
,

.
,
, u strahu
. ,
. , , ,
,
rajnom, ,
, .
Kada su stigli u Gare{nicu raspore|eni su
po seoskim ku}ama. Starija sestra Nevenka
boravila je u jednom doma}instvu, a majka i
15

Milo{ Milinovi}

Branko u drugom. Hrvatske porodice kod kojih su


bili smje{teni, qudski su se pona{ale prema
wima. Shvatile su u kakvoj su nevoqi i pokazali
dobru voqu da im pomognu: obezbjedile su im
"ausvajs" (propusnice) za odlazak prema Zemunu ka`e Branko Miqu{ u razgovoru za Glas Srpske,
avgusta 2008, .


, ,

. 1943. .
, ,
.

,
.
, pomognu da
.

1944,
.
. ,
.

, ,
presjekao `ice spojene sa eksplozivom ,
16

Pri~e za dobre qude

wema~kih okupatora ,
, most .


,
,
.

. } iz
Krupe. , z
, , .
, . ,
,
. i
,
.

:

.
1958. godine.


:

.
17

Milo{ Milinovi}


:
,

.
u al,
, ,
.
, .
.
,

.
,
.

,
, w

,

. Govore o
u u ,
, ,

,
, ,
.
18

Pri~e za dobre qude


.

-
,
. ,
-,
-
.

2008. , ,
, .
,
,
,
. iz
vremena kada je bio dijete na Kozari, ostale su
veoma `ive.
, ,

.
,
.
.


,
19

Milo{ Milinovi}

.
.
.
, , , ,
. , ,
,

, ,
.
`
i u
ih : ,
, o
, .


.
, , ,
.
,
e zavi~aju.
,
.
.
.
20

Pri~e za dobre qude

takvima ,
. :
. , , ,
, .

Branko Miqu{: Pad Ikara


,

,

.
, , ,
.
ev anga`man
, ,
21

Milo{ Milinovi}

,
,

, ~iji se `ivotni krug
zatvorio 2012. godine.


,
,
.
,
,
al .

22

Pri~e za dobre qude


, , ,
,
1941.

~,
23

Milo{ Milinovi}

Z no}na
, , ,
, ,
. ,
, oktobra 1941,
,
.

.

, ,
,

.
al , .
.

al .
, ,
, ,
,
. -
.
"
,
,
24

Pri~e za dobre qude

: , ,
- ~ ~. -

, , .
:
.
. ,
. Pitali su
majku ili djeda i oni
, , , ,
.

, .
, ,
, 1942. godine


.
,
, , e
. ,
,
..
.
25

Milo{ Milinovi}

,
?

, .
;
. ,
, .


.
kola
. ,
.

.
: .
.
.
Kulski jarak - nevesela uspomena

, .
,

.

,

.
26

Pri~e za dobre qude

: ,
,
.
,

. ,
, .
, :
.
" "
,

".

Popis djece logor

,
.
27

Milo{ Milinovi}

, .

: .

.
: svojim djedom.
" ,
.

.
,
.
. ,
" "
, .

, .
, .
. "",
u ( u metalnoj posudi),
, `,
on .

,
,
.
. , -
.
28

Pri~e za dobre qude

: , .

. . .
.
, ."
,
u .
"" , , . ,
, , . ~ ~
, , ~
. .
, " " .
Nestala Zorina sukwica
" ,
.

,
.

.
, ,
. ,
29

Milo{ Milinovi}

,
. ".
,
, .
, ,
rouzrokovale u .
,
, oko tri
od Jastrebarskog, gdje se nalazila
biv{a ciglana ~iji je prostor kori{}en za
smje{taj dje~ice. :
, prostrtoj po ku koji je tu ,
po{to bi prostor koliko-toliko bio o~i{}en. Tu
negdje, sje}a se Milutin, postavqena je ~esma za
pija}u vodu ~emu su se mali{ani mnogo
radobvali: mogli su da se umiju i piju kad bi
po`eqeli. Proticao je, veli, neki mawi potok,
ne~ist, i izbjegavali su da se u wemu br~kaju. U
ovim boravi{tima je
, ,

. Te{ko i sporo su se oporavqali.


.
:
. , ,
30

Pri~e za dobre qude

.
, 452 ,
.
26.
1942.
727 .

. ,
,

.
, ,
,
, .

.
,

.
,
.
"
, 1942. .

,
.
,
".
31

Milo{ Milinovi}

Dr Milutin Vu~kovac i wegova sestra Zora

,


.

, .

, ,
,
. Vjeruje da su
wegova sestra Zora
, .
, ,
. " ", ,
su ih
32

Pri~e za dobre qude

,
.

,
.
^asne sestre kradu hranu

, .
, ,
,
.
""
i
Bosnu i Hercegovinu.

,
,

.
"
{
, .
, ,
,
,
,
,
33

Milo{ Milinovi}

,

, ,
".

, ,
.
, .
,
,

,
.
, ,
-
. , ,
, ,
.
,
:
.
,
(), danas
.
. ,
,
.
34

Pri~e za dobre qude? ! {kole u Me|uvo|u , {
U
|ake im
, . ,
, te
{kole.

, , : , . ,
.

.
, . :
53 , , 35

Milo{ Milinovi}

, .
, moma~kih , .

Bosa Milinovi} - autorova majka

mu~na stvarnost ,
,
, .
36

Pri~e za dobre qude

.

, z ,
. .
vla~ewa
,
gvozdene ,

. . , , 1942. . , . ,

,
.
, .
-
1942.
. ,
,
.
37

Milo{ Milinovi}

,
.
,
,
, u bukovoj {umi.
"Idu avioni"
. , ,
. , ,

.
,
.
! -
.

.

.
. , .
38

Pri~e za dobre qude

, ,
.
,
, .


,
. tromo i , a ja
nisam bio kadar da ga nosim.
, , . . ? .
,
s.
, .
"" - .
,
,
. ,
.
,

39

Milo{ Milinovi}

, , ,
.
Invazija stjenica
.
. - ,
, i ja.
. ,
.
, ,
. .
- "". qe
. , .
"" .
,
.
.
, .

. , , ,
. , 40

Pri~e za dobre qude

, :
. listove ,
"" . Ni{ta od toga. ,
.

.
: " ".

Grupa radnica (zarobqenica) iz Bos. Krajine snimqena u


Metmanu, 1945. godine, gdje su radile u tekstilnoj fabrici.
Slijeva {esta Bosa Milinovi} iz Me|uvo|a

, ,
. ,
41

Milo{ Milinovi}

,
.
,
. ,
,
.

,
. ,
, .
, ,
" ", ,
.
""
. - .
,
. . ,
.
, , .
.

42

Pri~e za dobre qude

"" , ,
.
, ,
.
. ,
. , ""
.

.
al
. ,

.
, ,
. One
.
,
.
}
, makar ijednom,
` .
`. `
.
(
, ,
, .
43

Milo{ Milinovi}

.)
Majke i djeca - goli i o{i{ani

, .
.
,
. ,
.

,
.

: ,
? I wu su vjerovatno mu~ile sli~ne misli,
ali se uzdr`avala da mi pri~a. A mogu}e je da je i
pri~ala, a ja nisam obra}ao pa`wu.
, , . , ,
. . , ,
.
,

.
44

Pri~e za dobre qude

, ,
,
.
,
. .
: i ro|akama . , .
.

,
. .
,
,
. . ,
, ,
.
, . ,
, .
q
. ,
. , ,
. ,

45

Milo{ Milinovi}

, .
,
.


.
prelazi .
,
.

,
. ,
,
, ba{ kod
skretawa prema Hintovu, seoskom pa{waku i odlagali{tu odba~enih stvari, gdje su bile i ve}e
rupe nastale iskopavawem pijeska, koje bi se povremeno napunile ki{nicom.
.
. , malo

. , .
Oni mali{ani koji su i ,
i su
. .
,
, 46

Pri~e za dobre qude

,
.

-
,
~

1942-1945.

, ,
, . ,

47

Milo{ Milinovi}

. ,
.
~
,
. ,
~
` .
, ,
.
.
.
""

.

.

, .
Povratak u zavi~aj


1945.
.

,
(sada ),
48

Pri~e za dobre qude

. ,

. To moje u~iteqsko iskustvo posebna je
pri~a.

, . , . .

, ,
,
1943. ,
, 1980,
al.


1984.
,
,

,
49

Milo{ Milinovi}


.

, . , al
,
, , o djeci Kozare,
,
.
,
za dobre
qude, za koji vjerujem da unekoliko ti
. ,

.
, ,

,
. ,
.
, , :
50

Pri~e za dobre qude

.
:

-
, , medicinska sestra, na O~noj
klinici KBC i , zaposlen u
Telekomu, ,
- .

51

Milo{ Milinovi}, ,
,

,
1941. : "
!"
.
-

.

,
, . . .
1941:
,
52

Pri~e za dobre qude

,
, .
,
, .
,
.

. , .

- , . , :
" , , ,
:
, ,
. ,

.

.

53

Milo{ Milinovi}

Milutin Vuji}, prof. ~ ` 40.


~

, , , .
, , ,
. , , . 54

Pri~e za dobre qude


1942.

,
, , ,
() .
,
, , ,
-


.

. ,
, ,
.
...
" ,
, ,
.
,
, .
, .
.
,
."
55

Milo{ Milinovi}

`
(
) . ,
.
, ,
.
, . ,
,
,
. .
" ''
. To ne znam,
1942. godine

.

.
.

, , zaposlen u
Odsjeku za skrb
, , je u
zbriwavawu izbavqenih iz logora.

56

Pri~e za dobre qude

- "", ."
,
, "" ,
. ,
,
. ,
() ,
centra. Djeca su boravila i u prostoru e e sa nastre{nicama.
Sve je to bilo daleko od minimalnih uslova
za dje~iji boravak. U sku~enim i neuslovnim
objektima prepunim dje~icom razli~itog uzrasta,
, ,
, ,
, , otjeran u Staru
Gradi{ku i nekoliko mjeseci kasnije pu{ten zbog
bolesti radi lije~wa. Nakon toga poslat u Jasku,
, "
", zapisala je
.
57

Milo{ Milinovi}

Dr Branko Dragi{i}, pedijatar sa zdravstvenim osobqem


improvizovane bolnice u Jastrebarskom

,

, , 18

u ovo
mjesto. prema dje~ici ispa}enoj u .
nastavqa u: " smje{teni smo u e . , . .
58

Pri~e za dobre qude

. ,
.
452
. ..."
26. 1942. 727 . .
" ", .
,
, ,
. ,
,
. , .
:

. .
, . "
". ,
, , .
"" ,
, .
Pri~alo se da je to dijete ba~eno u septi~ku jamu
i da je to nedjelo u~inio neko netrpeqiv prema
djeci, kao {to su bile pojedine ~asne sestre.
59

Milo{ Milinovi}

Upravnica dje~jeg doma, Barta Pulherija,


ina~e pakosna `ena, pomjerila je dostavu mlijeka
iz jastrebarskih sela za 11 sati, kada je bila najve}a julska `ega, umjesto u jutarwim ~asovima.
Takvo mlijeko, odgajateqice su odbijale da daju
dje~ici, jer bi to "zna~ilo wihovu sigurnu smrt".
Kupawe pred odlazak
" . ,
. , .
.
"".
, ,
,
, ,
.
, . , ,
.
, , .
.
, , .
"".

60

Pri~e za dobre qude

. .
.
, , . - . ,

.
.
,
, , tad
.
, !? . , . , , , .
,
. ,
. :
- , .
.
,
. , ,
" " (). ,
61

Milo{ Milinovi}

. "",
."

. 1945. , , .
, Milo{em, stric ga je
.
,
: "
, !"

.
.

, ,
. Takvu {kolu nastavio je i zavr{io u Bawaluci, a u Beogradu je diplomirao na
Filozofskom fakultetu - grupa srpski jezik i
kwi`evnost. U prosveti je radio u vi{e {kola,
me|u kojima je i Gimnazija u Bos. Dubici.
Beskrajna dje~ija tuga
" , .
,
62

Pri~e za dobre qude

, vi{e
publikacija o stradawu mali{ana. '
', mi
1979. godine
.

" - ".
,
,
je bilo tako
,
,
. 1984,
,

. , , ,
...
, , .
...
. al.
.
,

.
.
. .
, ,
63

Milo{ Milinovi}


. .
,
, .
. .
. , :
. ,
.
, .
,
,
.
,
.
.
.

.
. .
.
. . . Moji
imali su susreta sa im. 64

Pri~e za dobre qude

, ,
,
,
. ,
? .
. : .
: .
, . , , . , ,
. ,
.
, .
,
.
, ,
. ,
-,
.
, .
.

, , ."
65

Milo{ Milinovi}

Milutin Vuji} i Filip Cepter (Milan Jankovi}) - susret u


hotelu Palas u Bawaluci: ~
, ,
40 120.000 .

al,
, ,


, .
, , ,
.
,
- ftamologom, ,
66

Pri~e za dobre qude

. ,
tako|e u Beogradu:
.
,
al, ,

.
,
,

.

, ,
.

67

Milo{ Milinovi}, . - ,
(, 1936) ,
,
,


.
,

,

1942. .

,
, .

68

Pri~e za dobre qude

, ,
,
:
, ,
.
,
, .
, , ,
.

, , .
-
,
. ,
.
. smo
,
,
.
,
.
""
.
:

.

. , ,
69

Milo{ Milinovi}


.
.
.
.
. , ,
"" ,
,
. ,
,
.
, .
.
,
,
.
. .
~~
...

.
, ,

,
. ,
,
,
70

Pri~e za dobre qude

. lij
. ,
,

.
,
,

,
.
,

,
.

,
. , ,
,

. , ,
,
.

,
, .


, " "
,
71

Milo{ Milinovi}

. " "
.

"" " ."
, ,
. :
- - ka`e
on. H
.
, .

1945.
.
,
,
.
,
, ""
.
,

.
,
, . podravski, Koprivnice,
1983. ,
72

Pri~e za dobre qude

,
, zajedno s bratom Milo{em i sestrom Nevenkom, s kojima je toga dana ve} bio u jednoj
uzbudqivoj posjeti u Goli, kod porodice Volari}.
Jedan izuzetan do`ivqaj istoga dana, nastavio se
drugim, za Dragu jo{ uzbudqivijim. On pri~a:.
Drago i Milo{
Milinovi} fotografija
snimqena u ~oj prilikom jednog susreta bra}e
1944. u
ovom selu

73

Milo{ Milinovi}

li smo 1998.
i obostranim . sam, Drago, nemiren
ta

, ena mo
.
,
,
, , 2001,
.

74

Pri~e za dobre qude


, , .
, ,

, .


.
,
.
25
,
.
- -
1942, ~ Savanovi}
.
, ,
,
.
75

Milo{ Milinovi}

, ,
, ,
,
, , ,
, .
, ,
.

, .
,
,
,
,

" ".


.

Tane Savanovi}

, "",
,
1986. .
76

Pri~e za dobre qude


"".
: "
,
.
.
, ,
.

@ene i djeca na tavanu kule u Staroj Gradi{ci

', , . ' -
."
,
,
: "
.
. ep
.
77

Milo{ Milinovi}

. , .
.
.

.
,
. ""
- ,
.
. ,

-
.
, ,

.

,
.
.
.

,

. , ,
.
78

Pri~e za dobre qude

,
, ,
,
, .
.

,
.
, ,
. .
.
" " - .
", , .
al " - .
.
.
,
. ".
,
.

79

Milo{ Milinovi}

M M
,
, , ,
,
. , ,

,
. .
" "

,
,
| ,

.
,
, , ...

,
.
Sava Trkuqa
80

Pri~e za dobre qude

, , "",
.
(
, i
). ( ),
,
, .
.

. ,
.
,
, .
P
,

,
gvozdene
.
.
, .

, ,
.
.
-
81

Milo{ Milinovi}

, .
: , , ,
.
Pri~a 1:
,
, .
, ,
. , ,
,
, ,
, . ,
, .
, :
,
.
, ,
,
,
. ,

,
.

.

2012.

82

Pri~e za dobre qude

,
.
. ,
, ,
,
.

.

, ,
, -
.
,
,

.
""
-
"
", e ine,
. ,
, .

.
,
.
() ,

83

Milo{ Milinovi}

, ,
,
.
,

,
.


,
,
[ .
, ,
.
,
.
""
"",
, , ,
,
"" .
.
. .
? - , .

. no
: , , (
) .
84

Pri~e za dobre qude

""
,
.
, .
,
, .
, :
", ".
- .
,
"".
,
"",
. ,
,
.

.
, , ,
,
. "",
. : ,
, .
,
, .

85

Milo{ Milinovi}


~ ,

~ , ~
,
~ .

, `
,


.
,
.
, -
. ,
.
,
.
,
.
,
86

Pri~e za dobre qude

,
.
,

,

.
.

,
.
,
.
,
,
.
,
aju
ih .
.
.
.

, .

, .
?
87

Milo{ Milinovi}

"
", ,
"" . ,
,
,
- . ,
,
.
-
- sje}a se Sava. -
.
.

ivaju .
: " ,
."
Od wegovog a sam
na nozi.
,
. a neka , je , :
"
?" - upita ,
.
. !
J se uzruja{e -
.
88

Pri~e za dobre qude


,
. , , . . .
, .

:
, .


.

.
, , ,
,
.
.

"",
.
. : "
,
".
,
, .
89

Milo{ Milinovi}


. ,
.
.
,
.
, , .
1944.,
.
,
.
u, ,
.

.
.

.

.
,
,

.
,

.
.
90

Pri~e za dobre qude


1929.
, .


1942.

,

.
, 1986.
,
:
@ivko Bundalo

- ? !
, , ,
, .
, , ,
,
. - , ,
, ,

- .
91

Milo{ Milinovi}

- -
,
,
, ,

.
,
. ,
-
.

, .
.
,
,
. .

.
, ,
, . ,
. , ,
,
.
,
. ,
, ,
,

.
92

Pri~e za dobre qude

a ,

, , .
.
,
p ,
:
, .

, : " ".

( "").
,
, .
- "",
, ,
.
, , .
,
. ,
.
,


- .
, ,
"".
93

Milo{ Milinovi}

, ,
, .

drveni most na Uni .

, ,
. ,
,
,
.
.
, .
,
, , .
:
94

Pri~e za dobre qude

" . ",
.
, .

. ? , , , ,
.
"e e ,
, ".
,

. ,
, . ,
, , ,
.
1942, ,
,

. ,
, . , ,
, . ,
, .
. ,
mo : -, - oza.
, :
" , ".
95

Milo{ Milinovi}

, ,
, , ,
. , ,
,
.
, .
"" ,
.
-
""
.

do.
, :
, .
,
, ,

.
.
: "
// ".
"" ,
" " .. (
)
96

Pri~e za dobre qude

, ,
"" .


,
, ,
.
, , :
,
.
,
.
,
,
,
.
.
, ,
,
.
, .
,
. ,
.
?
,
... - .
, ,
97

Milo{ Milinovi}

,
,
.
, .

.
:
.
?!

,
,
( ),
.
~ ,
~, drve}e je posje~eno, crkva i {kola ukloweni zbog

dotrajalosti.
(U godinama kada je jo{ no{ena seoska no{wa, mje{tani
na wivi ispred {kole i crkve okopavaju kukuruz.)
98

Pri~e za dobre qude

.
,
,
: ,
, a .
, ,
.

99

Milo{ Milinovi}

M, ,
(1928-1998), ,
,
,
, .
-
1942. .
,
, ,
.
,
, -
,
, -
.
.
.
:
, -
, ,
100

Pri~e za dobre qude

,
.


, 1942.

""
"", .
:
.
:

,
, .
- ?
-
.
101

Milo{ Milinovi}


.
,
, .

,
...
,
, ,
,
.
. ,
.
,
"". , ,

.
.
,
. , , :
" ".
.
. , ,
.

102

Pri~e za dobre qude

,

, ,
,
"" ( ) .
-

,
,
.
, ,
,
1942.
.

,
, .
,

103

Milo{ Milinovi}

, : .
,
.
,
.
: ,
, ,
:
,
- .
,
.
.
.
, .
,
: ", ?"
- .

,
,
,
.

- , 104

Pri~e za dobre qude

, ,
() . .
- , ,
, .

- ,
,
.
, , , .
.
.
: -

.
,
.

105

Milo{ Milinovi}

, , .
, , ,
,
, , .

.
,
,

.
, ,
.
-
1944.
.

.
. ,
,
,
.
, ,
106

Pri~e za dobre qude

, ,


.

?
, , .
, , ,
.
,
.
.
, ,
.
? .
, .

- ,
.
,
, ,
.
, .

107

Milo{ Milinovi}

, ,
.
. ,
. ,
,
.
, ,
. - ,
,
. ,
.
:
. .


,

,
.
, , .
,
,
.
,
, .
? .
-,
.
108

Pri~e za dobre qude

.
. ,
,
, :
-
-
, .
,
. , , .
, ,
.
,
, :
?
,
:
, , ! , ,
.
-
. .
,
,
, ,
-
.
109

Milo{ Milinovi}

,
.
, ,

.

,
, ,
.
.
" ", - ,
.
,

. (
.)
110

___________________________________

__________________________________________________________

Milo{ Milinovi}

112

Pri~e za dobre qude
. ,
19.432 2
, , .
, , ,
, ,

.

,
,

.


, `
113

Milo{ Milinovi}

.
.

Dragoja
Luki}, `~ ~


,
,
114

Pri~e za dobre qude

.
19.432


: ' ,
'. , ,
.

, ,

19.432
(, ; ,
, 2000).
,
.
,
, ,
, ,
. , ,
, , ,
.
,
?
1928. ,
,
. 1942.
:
115

Milo{ Milinovi}

,

. 26.


. . ,
,
,
.
- 1942.
1945.
. ,
, ,
, . , 1954,
,
.

, .
1961.
116

Pri~e za dobre qude


,
. (
, 1962,
1976, , 1978)

.
1979. , , 11.219 , .
2000.
, , ,
19.432 .
,
,
,
,
,
,

,
,
.

,
, ,
, ,
, ,
117

Milo{ Milinovi}

:
.

... ,
,
,
, , :

,
.
324 , ..
. , ,
,
:

,
.
,
23.504 ,
19.432
,

11.888.
118

Pri~e za dobre qude1.107 .
, ,
, , ,

10.064
(5.081 , 4.139 , 712
132 ).
1.589 , 147,
74, 1.199, 31
917 .
6.107 (2.598
, 2.797 712 ).
,
, 8.030
, 6.551 , 411 1.068
. 1.017,
770, 113
.
6.130,
5.877 .
,
3.689. ,
, 1.102
.
1.152
, ,
, ...
119

Milo{ Milinovi}
, .1941-1945 .
,

.

,
.
, , :
, , ,
,
, , ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
, , ,
, ,
, , ,
, , ,
...
,
.
120

Pri~e za dobre qude

. , : , ,
, , ,
.
.

- ~ ~,
1966. , ~
" ", . 213

, - .

19.432
,
,
.
, ,
121

Milo{ Milinovi}

,
, .

, .

.

,

,
. ,
.
,
, , . .
, ,
, , ,
.
.
122

Pri~e za dobre qude


,
.

.
, .
, .
, , , , .
, ,
( )
, ,
.

123

Milo{ Milinovi}

""
""
, . Novinar i pisac, Marino Zurl
svojim reporta`ama u ovoj reviji, pomogao je da se
rije{i vi{e od 160 slu~ajeva
Revija ,
, bila
a . - ,
,
.
,
" ",
: ,
. ""
,

.
- ,
? ,
. .
124

Pri~e za dobre qude

,
,

,
,


.

Marino Zurl

1963,
,
160
. ""
,
,
" ",

""
.
125

Milo{ Milinovi}


,

,
.
1986, , ,
,
. :

Posjetioce spomeniku Rawena ptica na Jokinom brdu u


Podgradcima redovno je do~ekivao Marino Zurl (drugi slijeva u
sportskoj opremi), obja{wavaju}i zna~ewe spomenika, ~iji je
autor Tone Svetna

-
.
126

Pri~e za dobre qude

.

, .
,
, ,
, ,
: " ,
. .
, . q s
- ".
- , ?
- , , .
.
,
, .
,
. ,
.

" ".
,
, , : ,
. . ' , ,
, ,
.
,
.'
127

Milo{ Milinovi}


. , .
"
".
svom .
: .
, : " ".

.
, . :
- , .
. ,
. .
- , , .
!
.
: " ".
- , ,
.
, 4. 1963.
.
"" ""
11. 1986. "" ,
.
128

Pri~e za dobre qude

,
, .
. 1971.
, :
.
!?
, ,
, ,
,
su ,
,
, .
,
. N
:
- ,
, .
,
,
... ,
...
,
.
,
.

, .
,
129

Milo{ Milinovi}

.
" "
.
W

,
2003.
"".


:

.

Qubav za djecu Kozare".
. ,
, , .

se .
,

.

, /162/
.
c 1942.
godine c.
130

Pri~e za dobre qude

,
, ,
, ,
.
, .
"Mene je uzela Agata Serti}"
- ,

.
- re}i }e Nada. -
. , , , , ,
. , ju
ov ,
,
. a
:
- - .
- , .
.

, ,

. ,
131

Milo{ Milinovi}

:
.
- ,
, ,
.
,
. ,
,
. ""

.

,
.

u
a, ih .
.
- , ,

, .

,
,

.
, .
, , .
132

Pri~e za dobre qude


, ,
-
. ""

, ,
,
,
.
1985 11. ,

.

""

.

,
.
.
, , , "
".
-
, .
(drugim suprugom) je
: 1941.
u
.

. ,
133

Milo{ Milinovi}


( ) -
.
""
.

:
.

: "
.
""
, ,
,
.
-
,
" ",
1986. godine.

U pripremi sadr`aja autorka Gordana Milinovi} je sa Zurlom, posjetila porodice i biqe`ila {ta su rekle, i kako su sve do`ivjeli mje{tani, ~ime je cjelovita pri~a bila zaokru`ena.
Posve}en tragici kozara~ke djece
,
(1929 - 2006) ,
. " ",
134

Pri~e za dobre qude

,
,
.
, ,
,
.


. ,
" ", ,
, .
" ".
ga|a ,
...
", ", |
- . ,
, ,
, ?
,
- " ".
- .

,
, ""
, 135

Milo{ Milinovi}

, .
,
,
, " ?"
, , ,
,
" ",
. ,

.

. ,

" "
.

.
" "
.

., ,
,
,
" ",
. ,
136

Pri~e za dobre qude


,
.

, , ,
, ,
, .
,
,
,
.

.

,
,
.


,
, .
, , : 1929-2006.


.
137

Milo{ Milinovi}

138

Pri~e za dobre qude

je
,

, , "" 1961,
" "
. ,
, ,
, .
, koji je pisao o Dobrili, nije se zadovoqio neprovjerenim pri~ama.
Oti{ao je u tada{wi Republi~ki sekretarijat za
socijalno starawe u Zagrebu, gdje je ~uvana arhiva
ratnih izbjeglica, i tamo prona{ao Dobrilin
karton.
.
27. 1942,
,
,
.
139

Milo{ Milinovi}

.
, , , ,
.
() () , , .
Mogu}a je pretpostavka, kao i vjerovatno}a
da skriveno Dobrilino porijeklo nije usamqen
slu~aj u zagreba~koj sredini, za koju se


.

primjer. 29. 2011.


140

Pri~e za dobre qude

, malim
.


, :
,


. ,
- , .


,
. u
poodmaklim godinama ( ),
141

Milo{ Milinovi}

a
.
, ( t ), .
- , jer
isu e.

. .
.

142

Pri~e za dobre qude


- , ,
. ,
,
,
,
,

.

.
1941. , , ,

.
Dragica Krneta Rabat

, // ,
143

Milo{ Milinovi}. "
, ?" - :
.
,
, ,
,
,
- , ,
, ,
, .

, 1938, .

, ,

,

, ,
, ,
.
, , .
,
, ,
.


144

Pri~e za dobre qude

.
" ",
,
.
,
.

. ,
.

1942.
"",

-
,

. .
.
,
.
,
.
:
,
.

. , ,

.
145

Milo{ Milinovi}

,
,

, , ,
. ,
.
, ,

,
,
,
.

" ":
, ,


, 146

Pri~e za dobre qude

,
, ,
,
. ,
,
, ,

.
,

.
,
:

"",
,

,

.


183
,
""
.

.
147

Milo{ Milinovi}

"
,
,
",
.

,
,
,

, .
,

.

"" .

.

.
.
1942.
-
, .
: " m
."
148

Pri~e za dobre qude


,
:
,
.
.

149

___________________________________

__________________________________________________________

Milo{ Milinovi}

152

Pri~e za dobre qude


Vaspitavan na tradiciji srpske kulture,
Arije Livne do`ivqava Srbe kao sunardonike, ~ija je stradalni~ka sudbina sli~na Jevrejskoj. ^ovjek u devedesetim hitrog pokreta i svje`e misli,
nose}i poveliko breme pro{losti, sada slu`i RS,
vode}i weno privredno predstavni{tvo u Izraelu

Arije Livne, ugledni jevrejski intelektualac, gra|anin Bawaluke,


.
.

153

Milo{ Milinovi}

.
, 1921. ,
, .
:
,
, , , ...
.
.
,
,
,
.

wega kao
aka .

, ,
,
.

, ,

.

. .
,
154

Pri~e za dobre qude

.
.
e
,
.
1944.
,
, ,
.
.
, ,
.
.
.
. 1946.
,
.

, -
.
.

.

()
,
. , , :
155

Milo{ Milinovi}

i m
.


1956,
. ,
, .
,

,
.
Bawaluka kao ro|ena ku}a
,
,
.
,
,
le P. snimqen
je - .
P
,

.
: ,
, ...
,
156

Pri~e za dobre qude


,
.
,
,
,
,


,
al.

.

al.
, ,
, .
,
,
. ,

,

.
,
, , . ,

al,
157

Milo{ Milinovi}


.
:
- , ,
. al

,
.
,
,

.
,

.

.

, al
.
: proboja jasenova~kih logora{a, i
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih datuma na
prostorima nastawenim pravoslavcima.
a ,

,
.
158

Pri~e za dobre qude

.
al

,
,
.
Diana ponos Krajine

, 2013.
, , ,
.
,
. , ,

,
.
-
,
12.000 .
,
, ,
l
,
.
159

Milo{ Milinovi}

, ,
, ,
,
,
. ?

. ,
,
. ,
, ,

, ,
.
.


, vi{e od
,
,
na to .
!
o Diani3 veliki
,
. , ,
3

[tampano je drugo izdawe, dopuweno novim


dokumentima-spiskovima djece iz transporta, pod naslovom Qubav za djecu Kozare, od istog autora.
160

Pri~e za dobre qude

,
. , ,

. ,

.

161

Milo{ Milinovi}


Stoja Alavuk iz Jasewa i Nevenka Gli{i} iz
Grbavaca (kne{poqska sela), upoznale su se u zarobqeni{tvu u Wema~koj dok su radile u fabrici
municije Jesenic

,

,
. ,
,
1941. , ,
.

.
1942.
, ,

.

.
162

Pri~e za dobre qude

Poziv za Nevenku iz Holandije

,
, ,
,
.
- ,
,

.
- ,
-
,
.
, ,
163

Milo{ Milinovi}

, ,
. ,
, ,
,

,
, ,

. ?
.

, ,

.

,

, , , .

.
9. 1942.
, fon
. "

"
- .
,

164

Pri~e za dobre qude

. , ,
" ".
, ,
,
" ",
,
,
.
,


.
""

.

,
,
, .

- , , ,
, ,
,
/ /.

,
, .
/
165

Milo{ Milinovi}

/,
fabrike,
.
-
,
,
.
, ,
.
.

- .
Zwolle


.
, ,
,
. WUBO

,
19. 1991.
-
al.
, .

.

, 166

Pri~e za dobre qude


.

,

.

, ,

, .

.

, ,
1942,
. ,

.
-
. .

:
~orba. i
,
.

167

Milo{ Milinovi}

Nevenka Gli{i} (desno) i Stoja Alavuk (u sredini)


neposredno poslije oslobo|ewa. ,
168

Pri~e za dobre qude

, .
,

.

, .
. , ,
, , ,
. ,
.
,
.
:
, q ,
, .
.
, ,
. .
,
,
,
,
. .
, , .
,
,
.
169

Milo{ Milinovi}


Ve}a grupa zarobqenica s Kozare odabrana je
u Sisku za transport u Wema~ku. Grupa je brojala
45 djevojaka poslatih u Retinbak kod Ninberga

, 1942,
. , ,
,
.

.
.
- ,
, .
, - ,
,
,
.

170

Pri~e za dobre qude

Kosa Deli} (desno) sa drugaricom


.
, ,
, ,
"" ,
.

,
. ,
,
"" ""

.
171

Milo{ Milinovi}


.
,

.

,
.
, proizvodwu a.

, ,
- ,
-
.
.
.
.

,
. ,
.
, , 46
. 24 ,
172

Pri~e za dobre qude


.
,
,

-

. , ,
, ,
.
,
.

,
.

16 30 ,
.
, Niji
fabrici.
, , , ,
- kri{ku .
, ,
, .
- , : ,
, , ,
,
.
. .
173

Milo{ Milinovi}

.
,
. ,
.
,
, , .
, ,

(
).
,
,
. ,
, .

.

,
, . .
,
, .
, ,
,
,
.

.
fabrici
e.
174

Pri~e za dobre qude

, ,
.
, ,
, ,
.
,
, , . ,
,

.
Slobodu donijeli Amerikanci

1945.
, ,
.
,
- e
.

,
.
, .
: ,

, ,
, , ,
( ), .

175

Milo{ Milinovi}

,
.


,
.
. , ,
,
.
,
. ,

, .
,
.
, ,

, .
Po{iqka iz Zagreba

,

e,
,
.


176

Pri~e za dobre qude


. .
,
,
, ,
. ,
:
, ,
, ,

. ,

, .
" " ( )
,
"",


,
.

. " ",
1947,
"".
177

Milo{ Milinovi}

,
.
,
,
,
.
,
,
. , ,
e,
" ".
, , " ", . , :
, ,
""
,
,

23. 1942.

, 45
, .
1925. 1927. :
, , , , u, , , , ,
178

Pri~e za dobre qude

, , .

. 85 ,
ona
. :
, , , , , , , , , ,
, , ,
, i, ,
,
, , ,
, , , , , , ,
, , ,
i, , ,
() , ,
, , ,
, , ,
, - .
, ,
, .
, , ,
, ,
. ,
,
70
.
179

______________________________

__________________________________________________________

Pri~e za dobre qude


.
,
,
, . 1335

:
" ".
75.000 ,

, ""
, -
-
"".
"

".
,


. .

183

Milo{ Milinovi}

"
"
,
.

1986.
,
:
, .

,


( , ,
), ,

.
,
, ,
.


:
.

184

Pri~e za dobre qude

""
:
.
:
" ,
. ,
".

.
,
,
.
, ,
" ",
, ,
1942,


"".

"
", .

,
.
,
,
185

Milo{ Milinovi}

,
" " ,
. , ,

.
- , .
to , :
- ?
- - .
- , , - .

,
,

""
.
, ,
,
.
26. 1942,
727
. , , ,
.

, ,
.
, . ,
-
186

Pri~e za dobre qude

. ,
,
,
, .
1942,
,

.
-
.
.
:

. ,
.
- .
.

, ,
.

, .
- .

. , , .

187

Milo{ Milinovi}

,
.
:
,
" ",
,
.
-
.
,

- o
.
.

-
,
.
( )
, . ,
,
,
,
188

Pri~e za dobre qude

.

: , , Milica, , , Bojana, , , ,
"" -

, , , , -
.

189

Milo{ Milinovi}, " ".
, ,
,
,

.
, ,
.
,
, i ju ,
,
,
, .

- -
190

Pri~e za dobre qude

,
,
, ,

.
, ,

,
,
.

,
,

..
.
,
, ,
,
.
-
,
,
.
191

Milo{ Milinovi}

,
, . ,
.
,
,
,
,
.
. ,
, , .

,
, wihove .
, ,
,
.
.


,
1942.

,
u {kole,
ni .

" ".
.

192

Pri~e za dobre qude

,
. , , ""
, ,
. , ,
.

. "" ,

.
,

,

,
,


.
.
.

, ,
.

. , ,
.
" "
.
193

Milo{ Milinovi}

:
,
, .

,
.

.
Taj p

,
,
.

, ,
,
. , ,
" -
".

,
""
"
" .
"
", "
,
,
194

Pri~e za dobre qude

,
~asne sestre .


,
.

.

,
.
"
, ,
.
,
,

, ,
je
",
2010, ""
, .

195

Milo{ Milinovi}

196

__________________________________

__________________________________________________________

Milo{ Milinovi}

198

Pri~e za dobre qude

-


.
- ,

Prof. dr Srboqub @ivanovi}

- , , , ,
,
1964. 199

Milo{ Milinovi}

,
.
,
.

,

,
, , .
,
.
razumqivo
1933. ,
,

. ,

,
,

, ,
,
, ,

.
200

Pri~e za dobre qude


,

, .
.
:
-


.
2000 .

, ,
.

.
,
.

, .

.

,
1959.
,


, .
201

Milo{ Milinovi}

,
,
. ,,
,
.

,
,
1963. 1964.

, ,
.
, , 311.460
, .
(58)


, { 202

Pri~e za dobre qude

. :

.
.

, .
2012,
,
,
.
-
.

,
,
,
,
.

.
20%
.


, .

.
203

Milo{ Milinovi}

,
,
. 1992.

Cateni Mundi, ( ).
, 2006.
.

: ,

, , :
- ,
, , .
204

Pri~e za dobre qude

,

,
. ,
1964,


,
,
.
Magnum
Crimen, 1948. .
, .
,

. . ,


,

1964,
, .

,
,
.

205

Milo{ Milinovi}


.


, .
- , , 30. 31. 2007. .

.
, . ,
, , .
,

.
,
,
.

, . ,

.
, . .

, . ,
, ,
206

Pri~e za dobre qude

.
:
, , , ,
...
. ,

, -
.

, ,
, ,
.


.
,
, .
, ,
,
,
, .
.
, 30.
2012..
207

Milo{ Milinovi}

2 ,
.

.
,
,
700.000.

. , ,
,
,

. ,

,
,
.
.
, -
,
,
: .


208

Pri~e za dobre qude

, , , ,

- .

, , ,

.. ,
, ,
,
.

,

( ) ,
.
,
.

209

Milo{ Milinovi}


,
1965.
., ,
.
,
,

. ,

.,
1968,
.
:
- ?

.
,
.
.
210

Pri~e za dobre qude

,
.
.
-
,
,
.
.
, .
1982.

,
.
:

,
,
,
,
, 2012.
, .

.
,
211

Milo{ Milinovi}

, ,
.
, , . , , . .

.

,
,

,
.
, .

212

Pri~e za dobre qude,
s, ,
-
,
1966. .


,
.

,
.
,
, ,

.
100
.

.
.
213

Milo{ Milinovi}

1954.
.
, ,
,
,


. , ,
()
,
,
,

,


,

,
.


, .
,
,

.
, ,
,
214

Pri~e za dobre qude

, .

. , ,
.
, ,
Nij,
.
,

e
,
.... 1954.
, ,
,
. -
,
. ( ,
: , ,
, ,
,
,

.)
u

.
.
: ,
215

Milo{ Milinovi}

,
,
, 1962,
, .
,
- ,
.

,


-.
- ,

. ,
, ,

.

,
,
,
,
,
. ,
,

216

Pri~e za dobre qude

, rekao je
Tito.
, ,

.

,
,

{
.
,
, .
.

.
,
, , ,
-

(1941-1945),
.
,
ji
1965.

.
217

Milo{ Milinovi}

m
, .

,

.

, , ,
28
12. 8. 2012. U
Cen~i} pi{e:

Tito i Aleksandar Rankovi}


218

Pri~e za dobre qude

, -
? ,
, h ,
. ,
,
.
-. ,
, , , ,
, . ,
. , ,
(), .
,
. , ,
.
dobro .

Dr`avni sekretar NO SFRJ Ivan Go{wak, Ivan Stevo Kraja~i}


i Josip Kopini~

, ,
,
.
219

Milo{ Milinovi}

, 18.
1981,
,
,

. , !
,
.
,
,

. , ,

, ,
:
. ,
.
,


.

1966. godine. ,
-
.

220

Pri~e za dobre qude

,
, je
.
. ,
,
, :
.
.
,
.

,
.
,

.

( 30.000
).
.

, .
, .

, ,
demokrata ,
1970. ,

221

Milo{ Milinovi}.
20. ,
,
, ,
, .
irju ,
1943.
.

-,
.


. Poslije rata Tito je
posje}ivao mnoga podru~ja i mjesta u Jugoslaviji,
ali ga put nikada nije naveo u Jasenovac.

222

__________________________________


__________________________________________________________

Pri~e za dobre qude,
,.
,
, ,
,
, - .
,

:
. , ,
, hercegova~ke jame i
druga strati{ta,
, predsjednik .
225

Milo{ Milinovi}

Dr Vladimir Luki}: Suo~ewe Hrvatske sa istinom o genocidu je


neminovnost - to }e do}i prije ili kasnije

1941,
.
,
, .
, ,
,

.
1941.
,
,

.
226

Pri~e za dobre qude,
.
[u{war pamti zlo~in
-
5.500 : 50 .
.
,
.

1968,
,

.

. ,

. ,
,
. 95


.
,
,
, ,
227

Milo{ Milinovi}

, .
-

,

,
. (
300 .)
.
, 1933,
.
. :
- , , :
,
, .
,


,

.
,
.
1941

.
228

Pri~e za dobre qude-
,
,
.
, ,
,
,

.
, 24. 25. 2011,
al, 10.000 (, ,
, , , ,
) .
,
,

,
,

.
o zlo~inu
.
( )
229

Milo{ Milinovi}

.
,

, a .
-

, ,

,
.
- , , ,
.


,
,
. , ,
, . .
Talat-pa{ini spisi o "mawku du{a"

,
.

, .

.
230

Pri~e za dobre qude


,
,
1915.

, ,
972.000 .

.

.

,
, .
, -

1983. , , , ,
,
....

, ,
-.

. , re}i
}e.

231

Milo{ Milinovi}

Slomqeno krilo u s-u , u

Jermeniji: sje}awe na stradawe Jermena od turske vojske 1915.


godine


,
.
,
(
). .
.


.

,
232

Pri~e za dobre qude

,
, ,
.

. ,
.

. ,
:
?!
,
.
,
, ,
,

,

,

, .
,
,
,
,

.
, ,
, (
), 233

Milo{ Milinovi}


.
,
, ,

. , , ,
, -
. ,

.
....
,
10. 1941,
.
,


.
,
,
,
, ,
,
-
.

, 234

Pri~e za dobre qude

2012.
, :
"Sramotna mrqa" u hrvatskoj povijesti
....
,
.

,
.
,

,
. ,

,
,

.
, ,
.
Zato predsjednik Ivo Josipovi} ne prestaje
da poziva sunarodnike da se suo~e sa tom istinom,
spomiwu}i na komemorativnom skupy, po~etkom
maja 2014, povodom godi{wice proboja logora{a
235

Milo{ Milinovi}

1945, prvi put najstra{niji oblik zlo~ina - istrebqivawe jednog naroda (u istoriji poznatog kao
genocid), koji se dogodio tokom Drugog svjetskog
rata u Jasenovcu.


: ,

,
,
.

.

obe{te}eni.

236

Pri~e za dobre qude

rie za dobre ude, Miloa Milinovia,

kiga je koja zrai energijom paea i


"apamea, kako bi rekli filzofi. Junaci te kige
svoj umjetniki ivot, ili ilo koji
~ ivot poklaaju vremenu koje nee
nikada biti zaboaveno. Slikar Branko iu, na
primjer, svoju umetnost ovaplotio je poetikom "mita
o iv.

Nova kiga Miloa Milinovia, novinara i


publiciste, Prie za dobre ude svojevrsna e
didaskalija i fusnota prethodne kige Dianina
djeca, koja je ve doivjela drugo dopueno izdae sa
izmieenim naslovom ubav za decu Kozare. Obe
kige su dokumentarno-literarno svjedoee o krugovima jasenovakog pakla i egovih filijaa smrti. I
va kiga Prie za ob ude zrai
energijom pamea i "zapamea, kako bi rekli
filozof, da se ne zaboravi "vrijee nevremena kada
se udski `ivot mjerio noem, ili maem, metkom
ili nekm drum
~.
Kiga, napisana jasnim stilom, smirenim tonom, bez deliri~nih epiteta, usienih glorifikacija
"sa osjeaem da zloinu ne treba dodavati, je kiga
pounica za sve dobre ude koji vjeruju u religiju
237

Milo{ Milinovi}

dobrote, u one biblijske zapovijesti u koima se udi


, i`e, pro`imaju nagrauju.
Istorija je hladno i sa "previdima, pa i sa
friziranom dokumentacijom, zapamtila samo fragmente tekih razmjera jasenovakog "arhipelaga smrti. Bjeline (praznine) u pameu ustakih logora
esto su bile rezulatt politikih imperativa, manipulacija zarad pomirea i "bratstva i jedinstva.
Mnoge strane istine zbijene u crnu zemu i duboku
vod, u crninu jda i bola, u nebrojenim jadovnima zaborava - kotale su nas novih ar u istim
enografijama smrti, sa istim simbolima uasa.
~ ivota" upravo zbog toga barataa dogovorni dauia, mirijama faktografije, ktegorijama opsti u kojima se gubio ovjek pojedinac i egova straa sudbina.
Znajui za te "bjeline" (praznine) istorije, Milo Milinovi pie istinu. U egovim priama rijei-oi vide pojedinca logoraa, egve muke i rane,
intimu egove propasti, dakle egovu jedinstvenu,
linu istinu. egovi junaci su ivi i mrtvi. Svi
koji su preivjeli pakao, priui o sebi priaju o
drgima, ija je smrt "moe svjetlo i moa tama kako
pjeva Ian Goran Kovai.
Milinovieve prie su prisjetnice i podsjetnice na one koji zasluuju veliantvene
uvienih rij~ kojim vaskrsavaju ti
mal juna u naoj misli, uzdahu, u dui i src.
prie - svjedoea o paklenoj prolosti - imperativ
238

Pri~e za dobre qude

su novog ivea, jer novo`ivota nema ukoliko u


mraku vremena i istorij nije upaena vatra istine priobraea vatra budunosti.
Nad kigom Miloa Milinovia "rie za dobre ude" lebdi onaj drevni imperativ istine svetoteksta: Zapii, i Bog e upamtiti! To novo, istoriografsko, literarno-dokumentarno pamee istinskije, emocionalnije, dugotrajnije. Ono je rezultat
ritmike srca, stilistike due, rijei iz due, rei e autor. Tu je svako slovo teka kap emocij, nota
vijema.
Istina se ne pri~a nego istina pri~a samu sebe.
Rije~ je, dakle, o poetici koncentri~nih pria. Junaci pri~a razli~itih vokacija: slikari, pisci, isori~ari, profesori, , o paklu iz nutrine pakla. Tu nem hladne distance prolosti. Lica pakla su iva, opipiva, eenicom strui jeza
zla i smrti. Milinoviei junaci djeca logorai, ne
samo to govore iz jaenovakih bezdana, nego i svoj
umjetniki ivot, ili bil koji ~ `,
aju vremenu koje nee nikada biti zbraveno.
~ logo, slika Branko Miu
svoju uetst ovaplotio je poetikom "mita o ivotu. egov "Oma Gradini" je ibor crtea posveeh stradaima, koja e biti dostupn vnti kad se
uredi spomen-podruje sa neophodni objektima i
prostor za izlobe.
Dr Srboub ivanovi, profesor Medicinskog
fakulteta "Sveti Vartolome" u Londonu, istraiva239

Milo{ Milinovi}

em masovnih grobnica u Do Gradini razbija tabu


betonirane istine o zloinima, a Arie Livne, ovjek
dobre nade, ugledni evrejski intelektualac, svojim
angamanom bori se proiv zaborava i "zadaha faizma
u Evropi.
Svojim kigama Dragoje Luki otjelotvoruje nezaborav na devetnaest i po hiada ubijene djece, a
kievnik i novinar, Marno Zurl vodi bitku z
identitet izgubenih: za ivota ihov spisa je smaio za vie od stotinu e djeaka i devojica
koji su pronali svoje roditee ili roake.
"Prie za dobre ude" je kiga koja ne osuuje,
ve opomie. U srcu autorovog angamana e ona vizentalovska maksima pravda, ne osveta. I ova
kiga opravdava imperativ novog vremena - odbraniti
istinu od mnotva kvazi-istina i zadatih istina. I
kao to su kige Simona Vizentala, loca na naciste,
"glas advokata mrtvih, tako su i kige Miloa Milinovia glasovi pamea na one koji su umrli da bi
zadobili vjeni ivot u nae seau.
Milenko , kievnik

240

Pri~e za dobre qude

w } " "
q w ~ D
. .

O (1941-1945) { .
j { , q
j ,
{aw , , i
, { j j, j { j .
, im hrvatskim , ,
, . O q
, j
em i {}u dovodili do , . je j
{ " {
u {a".
q .
, jj
{ " {". Ne {,
.
241

Milo{ Milinovi}

, {,
{wi, }i-{, .
j j , j d, . { .
iz
. w
j{ q: { {, "d - - w ", jj
i, o e}i { - q w.
ovom kraju
j , dj
u. w tos d{ j {,
je sao w "
", , |
.
S r
h i o potpunom zatirawu u .
, , d 450 ~a
14 . | 39 s ], 38
[ }, 24
23 . a { { 3.689 .
242

Pri~e za dobre qude

{ 1.788
, |u j { 20
sa n{ M ||. |a 15 { s prezimenom Bur.
u {.
{ | najsije z.

. [ |
{aj | .
j, svoju
{ " ", , m
, j . j j , { { q.
w { , { ,
j. { { .
: ao ~ {.
-. j ,
243

Milo{ Milinovi}

| j,
q, j, .
"P " a
, j,
{ j, w. { j r , e j qw .

244

Pri~e za dobre qude

Rije~i iz du{e

~ d q m jets , ru publiciste { " za


dobre qude", na tu u.
t j i , iz
{}u NDH, kvn{k j,
ne ,
. {
{ ""
u { "{ ". i l
{ dicama
vaju .

lo{
, i logora{a i ,
, bilo ,
o
, va }
- D .
|
bibliotekama, autora
() ranije ih . Pore|ewem pri~a, smatrao je, doga|aji se lak{e analiziraju i objektivnije shvataju,
245

Milo{ Milinovi}

{to je iyuzetno va`no za ~itaoca {kolskog uzrasta.


R , je taj c,
a "t e { t
. jednom osv, i
{ u|
,
.
{ ,
Fransis Bejkon, ()
dr`a. Takvih primjera ima u svakoj naciji. H , j , Diani sa 1943. de, e. [ , za
djecu "j ? Budisavqevi}eva : " d {
j" ().
{ r ?
Prikrivawe zlo~ina je tako|e veliki zlo~in.
j {
q . , , { s ciqem
{vawa a. { m . m obra|a { q
koje su, | ,
.

246

Pri~e za dobre qude

zaht
"
(podizawe ka). Bmqe, naravno, nije pro{lo. Govorilo se i to da ne treba `uriti sa , {to "^ " .
, dih a, antropo { | , . ,
. j | , j
. N w t je bila li{ena cija o
tome ~ .
. o { tkrio, je emotivno - qudski razumqivo. "sm m h t , |
su j , fl{, {q,
, lo kad dr`ite u m ~u
cu. {to sam do`ivio zauvek menilo m , ka`e profesor.
ovawe | re
, v
{. m . .
W mnu m|
j . desetak
ve}ih tira`a ya na{e prilike, {tampanih u
istom povezu na srpskom i engleskom jeziku,
247

Milo{ Milinovi}

- r.
ovoj w j ,
, uglednog jevrejskog intelektualca,
j { . On j
{ m a { m.
(svako svjedo~ewe) u kwizi m . | { , { { j e
,
j ot poslije svih nevoqa m.
O, , m " za dobre
qude, i ,
s , . [ j , j, q { - p{t j
{ {.
Zato misao w
{.

248

Pri~e za dobre qude(1931).


. ,

.
,

.


,
.
1980.
, , .
,
1999. .
.
, ,

.

.
,
, ,
. ,

.

,
.

249

..................................................................................... 5
E ............................................................................................... 9
.......................................................................11

~ .....................................................................................13
...........................................................................17
..........................................................................23

Kulski jarak - nevesela uspomena ...............................................................26


Nestala Zorina sukwica ..............................................................................29
^asne sestre kradu hranu.............................................................................33
..........................................................35

"Idu avioni" .................................................................................................38


Invazija stjenica .........................................................................................40
Majke i djeca - goli i o{i{ani ..................................................................44
......................................................................................46
Povratak u zavi~aj ........................................................................................48
.....................................................................52

` .................................................................................56
Kupawe pred odlazak ....................................................................................60
Beskrajna dje~ija tuga ..................................................................................62
....................................................................................68
..................................................................75
M M .............................................................................80

"" ...........................................................83
.....................................................................89
..........................................................................91

250

Pri~e za dobre qude


M, , ......................................................................100

....................................................................................104
......................................................................................107
.........................................................................................108
.............................................................111
................................................................113
"" ...................................................................124

Posve}en tragici kozara~ke djece ............................................................134


je .........................................................................139
............................................................143
.....................................................................151
.......................................................................................153

Bawaluka kao ro|ena ku}a ..........................................................................156


Diana ponos Krajine ..................................................................................159
..................................................................................162
.........................................................................170

Slobodu donijeli Amerikanci .................................................................175


Po{iqka iz Zagreba...................................................................................176
.........................................................................178
................................................................................181
............................................................................183
.....................................................................190
.......................................................197
- ....................................................................199
....................................................................................213
........................................................................................223
...............................................................223
..........................................................................225

[u{war pamti zlo~in ..............................................................................227


251

Milo{ Milinovi}
Talat-pa{ini spisi o "mawku du{a" .......................................................230
"Sramotna mrqa" u hrvatskoj povijesti ..................................................235
..............................................................................................237
..........................................................................................237
...................................................................................241

Rije~i iz du{e ............................................................................................245


......................................................................................249

252

, ekt i korekt

Grafi~ka obrada i priprema za {tampu

Tira`

500