Sie sind auf Seite 1von 55

Sadraj

Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

OSNOVI GRAEVINARSTVA
.

Nasipi
Dr piro Gopevi

sgopcevic@yahoo.com

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasip

Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa

Izvoenje nasipa
Nasipanje bez zbijanja
Nasipanje sa zbijanjem

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Sadraj
1

Nasip

Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa

Izvoenje nasipa
Nasipanje bez zbijanja
Nasipanje sa zbijanjem

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Denicija nasipa
Nasipi su vetake graevine izgraene od tla ili nekog drugog
materijala pogodnog za nasipanje (industrijskih ostataka, ljake,
jalovine i slinih materijala)
Nasipi se mogu podeliti na:
odlagalita odlae se viak materijala iz: iskopa, jalovine ili
industrije
nasipi graevine sa propisanom (projektovanom) ugradnjom

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Nasip kao graevina


Nasip je graevina koja se izvodi kontrolisano i mora zadovoljiti
odreene tehnike uvjete iz projekta, koji zavise od namene nasipa
Nasipi imaju svrhu koja im odreuje svojstva

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Nasip kao graevina

Nasipi za trup saobraajnica osiguravaju kotu planuma


Propisanom zbijenou tla naknadno sleganje nasipa svedeno na
minimum

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Nasip kao graevina

Nasipi u hidrotehnici moraju osigurati vododrivost razliitog trajanja

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Nasip kao graevina


Trajno vododrivi nasipi grade se za:
Kanale
plovne
derivacione (hidroelektrane)
regulacije rijeka
navodnjavanje
odvodnjavanje
oblikovanje bazena (ribnjaci)

Velike nasute bran

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Nasip kao graevina


Povremeno vododrivi nasipi grade se za:
Odbranu od poplava
Regulaciju vodotoka
Melioraciju

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Nasip kao graevina


Privremeno vododrivi nasipi:
Zagati
Nasipi u vodi su:
Lukobrani
Valobrani

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Uslovi koje nasipi moraju da zadovolje


Odlagalita i nasipi, kao graevine, moraju biti izvedeni tako da:
Imati stabilan oblik - ne sme se dozvoliti naknadno klizanje nastalih
kosina
Nakadno sleganje treba ili potpuno onemoguiti ili svesti na
najmanju moguu meru

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Uslovi koje nasipi moraju da zadovolje


Nasipi kod saobraajnica moraju biti izvedeni tako da:
Kolovozna konstrukcija bude trajna i stabilna u smislu ravnosti i
krutosti
Mogua sleganja budu to manja ili da ih uopte ne bude
Kada lee na stiljivom tlu potrebno je izvesti posebne zahvate u tlu
koji e to sleganje svesti na najmanju

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Uslovi koje nasipi moraju da zadovolje


Hidrotehniki nasipi moraju biti izvedeni tako da:
Budu vododrivi u meri u kojoj to zahteva njihova namena
Po zavretku graenja moraju imati stabilnu krunu na projektovanoj
koti da ne doe do prelivanja vode

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Sadraj
1

Nasip

Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa

Izvoenje nasipa
Nasipanje bez zbijanja
Nasipanje sa zbijanjem

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Predhodni i pripremni radovi


Izgradnja svakog nasipa zapoinje pripremnim i predhodnim
radovima kao i kod izveenja iskopa
Ostale radnje svojstvene za izradu nasipa su:
Priprema podtla
Otvaranje pozajmita

Kod nasipa velike rasprostranjenosti potrebno je proveriti i svojstva


dubljih slojeva tla jer uticaj dodatnog naprezanja, od takvog nasipa,
prostire se u veliku dubinu. Ako se i loe tlo prostire u veu dubinu,
nee biti dovoljno urediti samo plitke slojeve podtla da bi se izbegle
naknadne dugotrajne deformacije.

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Priprema podtla
Nasipanje nije mogue izvesti bez ureenja podtla
Nakon skidanja humusa, potrebno je izvriti radnje zavisne od vrste i
kvaliteta tla da bi se mogli odrediti potrebni postupci ureenja
temeljnog tla

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Priprema podtla
Ispitivanja podtla za nasipe i parametri koji se odreuju:
Prirodna vlanost tla ()
Gustina tla()
Gustina estica tla( )
Granulometrijski sastav (granulometrijski dijagram)
Aterbergove granice( , , )
Aadraj sagorljivih i organskih tvari u tlu
Optimalna vlanost ( ) i suha gustoa po Proctoru ( ),
Modul stiljivosti metodom krune ploe ( )
Ispitivanje dubljih slojeva podtla penetracijama ( , . )
Krilna sonda (naroito za morska i jezerska dna) (nedrenirana
vrstoa )
.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Priprema podtla

Da bi se postigao vei koecijent trenja na povrini dodira tla i nasipa


mogu se izraditi stepenice

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Poboljanje tla
Metode i tehnike poboljanja svojstava tla i stena mogu se svrstati u etiri
grupe:
Mehaniko poboljanje (kada se tlu ne dodaju nikakvi dodaci, ve se
raznim nainima vibriranja poveava gustina tla)
Hidrauliko poboljanje (snienjem nivoa podzemne vode moe se
poveati nosivost tla)
Fiziko i hemijsko poboljanje (dodavanje veznih sredstava i njihovo
meanje sa dubljim slojevima tla)
Poboljanje upotrebom dodataka (upotreba geosintetika)

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Poboljanje tla

Slika: Maine za plitko zbijanje: 1-vibro-nabija, 2-vibro-ploa, 3-valjak na


gumenim kotaima, 4-vibracijski je, 5-vibracijski glatki valjak, 6-udarni valjak

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Poboljanje tla

Slika: Proces injektiranja jedne buotine izvlaenjem injekcijske cevi od dna


prema povrini
.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Poboljanje tla

Slika: Snienje nivoa podzemne vode primenom drenane jame i kanala


.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Poboljanje tla

Slika: ljunani ipovi na povrini tla


.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Poboljanje tla

Slika: Smanjenje sleganja predoptereenjem tla

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Poboljanje tla

Slika: Ugradnja geomree kao podloge nasipa sa svrhom poveanja nosivosti

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Otvaranje pozajmita
Pozajmite je prostor s kojeg se uzima tlo za ugradnju u nasip
Iskop pozajmita spada u iroki iskop i izvodi se mainski
Kada se otvara kamenolom, iskop se vri miniranjem uz paljivi
proraun obzirom na traenu fragmentaciju
Pri otvaranju pozajmita prvo se skida humus do dubine za koju se
moe utvrditi da vie ne sadri tetne koliine organskih materija
Poto e se tlo koristiti za nasip, potrebno je kod tala kod kojih to
utie na zbijenost pri ugradnji, stalno proveravati vlanost i
uporeivati je sa optimalnom
Iskop i odvoz treba osigurati tako da se tlo to manje remeti
prolazom vozila po povrini pozajmita

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

. Otvaranje pozajmita
Zapremina iskopa u pozajmitu rauna se na osnovu koliine nasipa
u zbijenom stanju, izraenog od materijala iz pozajmita, prema
naelu da je jedan kubni metar nabijenog nasipa jednak jednom
kubnom metru iskopa u pozajmitu
Rastresitost se uzima u obzir samo ako se posebno obraunava
prevoz

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Sadraj
1

Nasip

Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa

Izvoenje nasipa
Nasipanje bez zbijanja
Nasipanje sa zbijanjem

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. O nasipima
Pod izradom nasipa podrazumevaju se sledee radnje:
Dovoz materijala za nasip
Nasipanje
Razastiranje
Osiguranje optimalne vlanosti vlaenjem ili suenjem
Zbijanje prema zahtevima iz projekta

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. O nasipima
Materijali koji se upotrebljavaju za izradu nasipa:
Zemlja
Kamen
Meani materijali

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. O nasipima
Dovoz i istovar tla za nasipe vri se:
Na kraim udaljenostima guranjem dozerima i skrejperima (do
100m) koji vre iskop;
Na veim udaljenostima kamionima (damperima) osposobljenim za
istovar sipanjem iz koa
Nastoji se da vozila stalno menjaju kolotrage ime poetno zbijaju
dovezeni materijal

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. O nasipima
Izrada nasipa moe se podeliti u zavisnosti od:
Naina na koji se nasipa (nasipavanje bez zbijanja i nasipanje uz
kontrolirano zbijanje)
Tla (nasip na: dobro nosivom i na loe nosivom tlu) i mesta na koje
se nasipa (nasip uz objekte)
Koji e nain biti odabran zavisi o nameni nasipa i stvarnim
mogunostima na terenu.

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Nasipanje bez zbijanja


Kameni nasipi nisu podloni naknadnom sleganju, pa se odabirom
ispravne granulometrijske krive mogu dobiti traena svojstva nasipa i
bez zbijanja
Podela nasipanja bez zbijanja:
Nasipanje sa ela
Nasipava se u tekuoj i/ili dubokoj vodi
Nasipanje peska usisavanjem sa vodom
Nasipanje sa skele

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Nasipanje sa ela
Prilikom ovog nasipanja nema mogunosti provere kvaliteta
izvedenog nasipa
Danas se vrlo retko primjenjuje (osim za manje vane ili privremene
objekte)
Kosina nasipa zauzima prirodni ugao materijala kojim se vri
nasipanje
Nedostaci su segregacija materijala i veliko sleganje

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Nasipanje sa ela

Slika: Nasipanje sa ela

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Nasipanje sa skele

Slika: Nasipanje sa ela

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Nasipanje sa zbijanjem
Materijal se u veinu nasipa ugrauje kontrolisano, u slojevima
odreene debljine uz mainsko zbijanje
Svaki sloj se proverava prije i nakon ugradnje (zbijanja)
Nasipi se rade u slojevima odreene debljine, a stvarna maksimalna
debljina razgrnutog sloja nasipa odreuje se na opitnoj deonici, ako
ne postoje proverena iskustva o debljinama slojeva u kojima se taj
materijal moe pravilno zbiti odreenim sredstvima za zbijanje

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Nasipanje i razastiranje
Svaki sloj tla koje se nasipa mora se razastrti vodoravno u uzdunom
smeru ili nagibu koji je najvie jednak projektovanom uzdunom
nagibu nivelete
U poprenom smeru nasip mora uvek imati minimalni popreni pad
u svim fazama izrade
Kada se nasipa za izrazito duge nasipe potrebno je postii
neprekinutost rada

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Nasipanje i razastiranje

Slika: Nasipanje po gotovom sloju

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Nasipanje i razastiranje

Slika: Navoenje po novom sloju

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Nasipanje i razastiranje

Slika: Razastiranje tla dozerom


.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Nasipanje i razastiranje

Slika: Redosled nasipanja i razastiranja tla u poprenom preseku nasipa

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Nasipanje i razastiranje
Na prelazu iz useka u nasip potrebno je prvo izgraditi pristup vozilima.
Mogue ga je izraditi na dva naina:
Dodatnim zasecanjem
Prethodnim nasipanjem

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Nasipanje i razastiranje

Slika: Prelaz iz useka u nasip dodatnim zasecanjem i nasipanjem

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Optimiziranje vlanosti
Pokazano je da se zbijanjem nasipa moe postii traena suha
gustina kada on ima optimalnu vlanost
Potrebno je nakon razastiranja proveriti vlanost razastrtog tla i
uporediti sa zahtevanom optimalnom vlanosti iz Proctorovog opita
Kada je vlanost manja od optimalne, odnosno dozvoljene u odnosu
na optimalnu, potrebno je izvriti dodatno vlaenje

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Optimiziranje vlanosti
Vlaenje je potrebno izvriti polivanjem odreene, proraunom
utvrene koliine vode (dodati potreban procenat u odnosu na
razastrtu koliinu tla), tlo razrijati da se vlaga jednoliko rasporedi i
zatim izvriti zbijanje
Kada je razastrto tlo prevlano, a vreme dozvoljava, potrebno ga je
ostaviti razastrtog neko vreme, moda i izmijeati i ponovo razgrnuti
i suiti do optimalne vlanosti i zatim zbijati
Kada se oekuje kia, a ugrauju se tla osjetljiva na promenu
vlanosti, potrebno je povrinu zagladiti glatkim valjkom, u blagom
padu, tako da se sprei zadravanje vode na povrini nasipa

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Zbijanje
Zbijanje rastresitih materijala, obzirom na primenjenu tehniku i
tehnologiju mainskog rada, moe biti:
Pritiskom - valjci s pneumaticima, valjci-jeevi
Udarom - abe za sabijanje manjih koliina u skuenim
prostorima(rovovi, podloge temelja, manje povrine hodnika)
Vibracija + pritisak - vibro-valjci, vibro-jeevi

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Zbijanje

Slika: Glatki valjak


.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Zbijanje

Slika: Valjak sa gumenim tokovima


.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Zbijanje

Slika: Valjak (vibro) je


.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Zbijanje

Slika: Valjak (vibro) glatki


.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Zbijanje
Uinak maina za zbijanje, bez obzira na primenjenu tehniku zbijanja,
zavisi od:
Vrste i vlanosti rastresitog materijala
Debljine sloja koji se zbija
Karakteristika podloge, tj. donjeg sloja ispod sloja koji se sabija
Mase i pritiska maine na povrinu zbijanja
Mase maine koja vibrira
Brzine maine, broju prelaza maine preko podruija koje se zbija

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Zbijanje
Podela maina za zbijanje u zavisnosti od vrste tla

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Nasipi zavisni od tla


Ugraeni materijal u nasipu treba imati sledee osobine:
Veu vodopropusnost
Otpornost na dezintegraciju u vodi
Manju stiljivost
Veu vrstou

.Gopevi

Osnovi graevinarstva

Sadraj
Nasip
Predhodni i pripremni radovi kod izvoenja nasipa
Izvoenje nasipa

Nasipanje bez zbijanja


Nasipanje sa zbijanjem

. Nasipi zavisni od tla


Obziromna na ziko-mehanika svojstva materijal za nasipe se deli na:
Materijal koji se ne menja pod uticajem klime i vode (pesak, ljunak,
kameni materijal, oblutak)
Materijal koji se menja pod uticajem atmosferalija (glina, prah, lapor,
les)
Materijal koji se ne moe primeniti (mulj, treset)

.Gopevi

Osnovi graevinarstva