Sie sind auf Seite 1von 130

Bu Kitap 1968 Ylnda yazlmtr.

B. I. Rasch /

E. Richter

Trkler icin
Almanca
Deutsch
fr Auslnder
Ausgabe fr
Trken

EALKEN-VERLAG E R I C H SICRER

WIESBADEN

Inhalt - Icindekiler
Sayfa

Lektion 1

Das Zimmer = Oda

. . . . . . . . . . . . . . . . .

12

,,sein" fiilinin ~ i m d i k zamani


i
(Prsens); isim, harfitarif (Artikel). ve gahis zamirlerinin yalin hali (Nominativ)

Lektion 2

Die Strae = Sokak

. . . . . . . . . . . . . . . . .

15

,,haben ' fiilinin vimdiki zamani (Prsens); isim, harfitarif (Artikel) ve gahis
zamirlerinin -i hali (Akkusativ)

Lektion 3

Die Gaststtte = Lokanta

. . . . . . . . . . . . . . . .

19

lsirn ve harfitariflerin sogulu; k u r ~ l auyan fiillerin qimdiki zamani (Prsens);


,,geben" ve ,,sprechen" fiillerinin ginldiki zamani (Prsens)

Lektion 4

Der Einkauf = Aligverig

. . . . . . . . . . . . . . .

23

Asil sayilar; para, agirlik.ve uzunluk Igleri

Lektion 5

Im Bahnhof = tstasyonda

. . . . . . . . . . . . . . .

2Q

,,wollen" fiilinin $irndiki zamani (Prsens); ayriiir fiiller; saat ve zaman

Lektion 6

In der Schule = Okulda

. . . . . . . . . . . . . . . .

35

fsim ve harfitariflerin -e hali (Dativ); edatlar (Prpositionen); cmlede szdizimi

Lektion 7

Die Familie = Aile.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

40

lyelik zamirleri (Posc.essivpronome@)

Lektion 8

Im Betrieb = fsletmede

...,

. . . . . . . . . . . .

-dilli gegmig zaman (Perfekt)

Lektion 9

Freizeit = Bos zaman.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Emir; Sahls zamirlerinin -e ve -i h$iieri (Dativ ve Akkusativ); dn$I fiiller ve


dngllk zarnirleri (Reflexivverben und -pronomen)

Lektion 10

Beim Arzt = Doktorda

. . . . . . . . . . . . . . . .

Sifatiar; ,,mssen" ve ,,solien"


vcudu

Lektion 11

Die Post = Postane

fiillerinin simdiki zamani (Prsens); insanin

. . . . . . . . . . . . . . . . .

,,weiyli bagli cmlecikler; ,,knnen" ve ,,drfen" fiillerinin gimdiki zamani


(Prsens)

Lektion 12

Im Kaufhaus = Maijazada.

. . . . . . . . . . . . . .

sifatlarda stnlk dereceleri ( K o ~ p a r a t i o n ) ;,,wie" ve ,,als"; ,,i& mchte" nin


gekimi; giyim egyasi

Lekfion 13

Das Fuballspiel = Futbol M a g .

slrasayllarl;

. . . . . . . . . . . .

kurala uyan fiillerin ve ,,haben" ile ,,sein" yardimci fiillerinin $imdiki zaman kipinin hikayesi ( ~ r n ~ e r f e k t )

Lektion 14

Eine Reise auf dem Rhein = Ren irmaginda bir gezi

. . . . . .

,,da@" 11 bagll cmlecikler; ,,wissen" ve ,,werden" fiillerinin qimdiki zamani (Prsens); geiecek zaman kipi (Futur)

44

'

Sayfa

Lektion 15

DerUnfall=Kaza.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

fsim tamlamasi (Genitiv); ,,wem gehrt


cmlecikler

Lektion 16

...

?Is;

Vom Wetter in Deutsdiland = Alnianyalda hava durumu

....

Kurala uymiyan fiillerin -di'li gecmi$ zarnan kipi (Perfekt) ve $imdiki zaman
kipinin hikiyesi (Imperfekt); mevsimler. %ylar, gnler, anaynler

Lektion 17

In der Khe = Mutfakta

84

,,wenn", ,,als" ve ,,ob" Ii bagli

. . . . . . . . . . . . . . .

89
93

,,dafrf', ,,wofr" V. b. zarflar (Pronominaladverbien); ,,macheno ve ,,tun" fiilleri;


k~iiitrneieimieri

Lektion 18

Bei den Behrden = Mercilerde

. . . . . . . . . . . . .

98

Ortaclarla (sifat-fiillerle) kurulan cmlecik~er(Relativstze); bar* nemli fiillerin


nesheye etkisi (Rektion)

Lektion 19

Ein Lebenslauf

= Bir hal tercmesi .

. . . . . . . . . . .

Edilgen fiiller; edat vo harfitarifin kayna$rnasi(,,an dem"

Lektion 20

Am Wodienende = Hafta sonu

103

,,am")

. . . . . . . . . . . . .

107

baglaclar (Konjunktionen); kellme dzentnin degi$tirilmesi (Inversion); bilesik


flillg,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tsini qek'iminde birlikte qekilen sifatlarln ekle3 . . . . . . . .
Fiil qekimi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurala uymiyan fiiller . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klsaltmalar
All~tirmaIarinqzmleri . . . . . . . . . . . . . . . .
Ismin halleri

113

114
115
117
122
125

Einleitung

Dieses Lehrbuch hat, wenn man es genau nimmt, mehr als nur zwei Autoren: sechs Sprachlehrer verschiedener Muttersprache haben es in langen, oft schwierigen Beratungen und
Uberlegungen erarbeitet. Sie legen nun je eine Ausgabe fr Griechen, Italiener, Jugoslawen,
Spanier und Trken vor. In ihrer langen Unterrichtspraxis haben sie Methoden entwickelt,
die ihren Landsleuten den Zugang zur deutschen Umgangssprache soweit wie mglich
erleichtern sollen.
Die Verfasser haben sich vor allem um Lebensnhe und um Einfachheit der Darstellung
bemht. Die Lese- und Ubungsstoffe - und selbst die Beispiele zur Erluterung grammatischer
Regeln - wurden durchweg dem Alltag entnommen; dabei wurden stndig die Situationen
bercksichtigt, denen der in Deutschland lebende Auslnder tglich gegenbersteht.
Daher wurde besonderer Wert gelegt auf die Darstellung der Alltags- und Umgangssprache,
auf die Erluterung der tatschlich verwendeten grammatischen Formen und Sprachstrukturen. So wurden z. B. smtliche Tempora des Verbums in den Lektionen behandelt und im
Anhang zusammengefat. Besonders ausfhrlich aber wurden die zwei gebruchlichsten
Tempora - Prsens und Perfekt - dargestellt und eingebt.
Grammatische Formen und Regeln sind in den einzelnen Lektionen vorsichtig dosiert nach
der Verstndnisfhigkeit und den Fortschritten der Lernenden. Systematische Ubersichten
sind in einem besonderen Anhang zusammengefat.
Die reichlich vorhandenen Obungen - namentlich die Fragen zu den Lesestcken - wurden
so abgefat, da sie den Lernenden daran gewhnen, sofort vollstndige deutsche Stze
zu sprechen oder zu schreiben. Die Lesestoffe sind bewut an den Anfang der einzelnen
Lektionen gestellt: sie sollen - den Grundstzen der direkten Methode entsprechend - mit
grammatischen Formen und Erscheinungen unmittelbar vertraut machen.
In strenger Auswahl wurden nur solche Vokabeln aufgefhrt, die in der Alltagssprache
hufig gebraucht werden. Sie stehen neben den Lesestoffen, SO da diese unmittelbar
bersetzt und verstanden werden knnen. Naturgem mute das Vokabular unvollstndig
bleiben. Als Ergnzung wird dem Lernenden die Anschaffung eines Wrterbuches dringend
empfohlen.

Aslina bakilirsa bu ders kitabi, ikiden cok mellifin ortak eseridir: Uzun, qogu zaman
qetin karsilikli mzakere ve qalrgmalarda bu kidaba ana dilleri geaitli olan alt1 lisan
gretmeninin emegi gecmigtir. lste bu ortak eserin Trk, fspanyol, Italyan, Yugoslav ve
Yunan dillerindeki nshalari yaytnlanmis bulunmakta'dir. Bunlar, uzun gretim tecrbeleri
sirasinda, bu dillerin sahiplerine, Alman konusma lisanina gegigi mmkn oldugu kadar
kolaylastiracak uslller gelistirmislerdir.
Mellifler, aciklam,alarm her seyden nce gnlk hayata yaklasik ve basit olmasilna
calismislardir. O k u n a ve ,alistirma konulari - ve (dilbiigiisi kurallarinin aciklanmasiyla
ilgili rnekler bile - tamamen gnlk hayattan alinmislardir; bu meyanda Almanya'da
yasiyan yabancilarm her gn kargtllarmda bukduklar1 durumlar zellikle gz nnde
tutulmustur.
Bunun icin gnlk ve konusma dilinin kullanilmasina, gercekten kullanilan dilbilgisi
gekilleriyle dil yapisnin aciklanmasina zel bir nem verilmistir. Bu gevrede olarak derslerde
mesela fiillerin cekimindeki btn zamanlar islenmis ve topluca ek olarak ayrica verilmi~tir.
Simdiki ve -di'li geqmig zaman seklindeki en qok kullanilan iki zaman ise, zellikle
ayrintilariyla aciklanmis ve al~stirmalar~da
islenmistir.
Dilbilgisi sekil ve kurallari, anlasilma kolaylik ve grenimin ilerleyisine gre mnferit
derslerde zenle gerekli lqde tutulmustur. Uze1 bir ekte ayrica sistematik genel bakis
imkanini veren zetler sunulmugtur.
Bolca yer verilea aligtirmalar - bilhassa okuma parcalariyla ilgili sorular - greneni,
hemence btn olarak Almanca cmleler konusmaga ve yazmaga alistiracak sekilde kaleme
alinmislardir. Okuma parcalari kasten mnferit derslerin bagina konulmugtur: cnk
bunlar - direkt metot ilkelerine uygun olarak - dilbilgisi gekil ve grnslerini dogrudan
dogruya gretme grevini stlenmislerdir.
fhtimamli bir seqim sonucu, sadece gnlk konusmalarda cokqa kullanilan kelimelere yer
verilmigtir. Bunlar, dogrudan dogruya tercme edilecek ve anlasilacak tarzda hemen ilgili
metinlerin yanibaslarina konmuslardir. Derlenen kelime hlazinesinin eksik kaldigi,
~phedenuzaktir. Bunun tamamlayrcisi olarak grenenlere, tezelden bir szlk saglamalarini saglik veririz.

Almanca alfabe
Yaziligi

Y a z i l i g. ..i
a
be
tse
de
e
ef
ge
ha
i
YOt
ka
el
e.m

Okunugu

N
0
P

R
S
T
U
V

n
0

P
q
r
s
t

es
te

fau
ve
iks
psilon
tset

X
Y

Okunugu

Y
Z

Okunugu Tiirkceye uynuyan harfler tunlardir:


Uz Almanca kelimelerde daima bir baska harfle birlikte kdlanilan C harfi,
yabanci dillerden alinan kelimelerde tek olarak da kullanilir; bu takdirde
okunugu iki trldr:
1) Trkcedeki k gibi = Ca&(kafe)
2 ) e, i gibi ince seslilerden nce ts gibi = Cicero (tsitsero)

Oq trl okunur:

,,evet" kelimesindeki e gibi = Bett (bet)


,,tesirWkelimesindeki e gibi = er
3) Kelime sonunda bulundugu takdirde 1 harfine benzer gekilde sylenir
geben (gebin)

I)

2)

Trkcedeki g gibi okunur. Yalniz i harfinden sonra kelime sonlnda bulunursa,


,,ihcan" kelimesindeki h harfine benzer sekilde okunur = fertig (fertih)
Kelimenin baginda, daima ,,hic" kelimesindeki h gibi okunur = holen
Sessiz ve - hattl cogu zaman - sesli bir harfin nnde hiq okunmaz, sadece
ondan nce gelen sesli harfin okunusunu uzatir = geht (gegt), gehen (gegin)

Trk~edekiy gibi okunur = ja (ya)

Daima u harfiyle beraber kullanilip kv gibi okunur = Quark (kvark)

Almancada bu harf, Trkqede oldugu gibi dil ucunda degil, diamak gerisinde
sylenir = rot

Iki trl qkunur :


I) Sessiz bir harfin nnde yahut kelime sonlarinda s gibi = ist, Gas
2) Sesli bir harfin n W e yahut kelime baglarinda z gibi = Rose (roze),
sonst (zonst)

rki trl okunur :


I) Almanca kelimelerde f gibi = Vater (fater)
2) Yabancl kelimelerde W gibi = Vase (vaze)

Trkcedeki

,,taksimn kelimesindeki ks gibi okunur = Taxi (taksi)

Yalniz yabanci dillerden alinan kelime lerde bulunup veya i gibi okunur
= Sylt (zlt), System (zistem)

Daima ts gibi okunur = zu (tsu)

1E
U

gibi okunur = wo (vo)

Ayrica Alman Alfabesine 'dahil bulunmamakla beraber fiilen kullanilan harfler


arasinda gunlar da v a r d ~:r
Daima ,,emelMkelimesindeki e gibi okunur = Wnde (vende)
Trkcedeki harfine benzer sekilde okunur = hren

0 ii

Trkcedeki harfine benzer sekilde okunur = ber

aa

Bir harf olarak uzun okunur = Waage (vagge)

ai ,

ay gibi okunur = Mai (may)

au

,,pilav" kelimesindeki av sesine benzer sekilde okunur = Haus

oy gibi okunur = Huser (hoyzer)

ee

Bir harf olarak uzun okunur = Meer (megr)

ei

ay gibi okunur = Eis (ays)

eu

oy gibi okunur = heute (hoyte)

ie

uzun i gibi okunur = Tier (tigr)

00

Bir harf olarak uzun okunur = Boot (bogt)

BiIesik sessiz harfler:


U$ trl okunur :
1) a, o, U, au harflerinden sonra ,,mahiiiur" kelimesindeki h harfine benzer
sekilde okunur = acht (aht)
2) diger harflerden sonra ,,ihsann kelimesindeki h harfine benzer sekilde
okunur = ich (ih)
3) Yabanci kelimelerin basinda bazen ihsan kelimesindeki h harfine benzer
sekilde, bazen de k gibi okunur = Chemie (hemi), Chor (kor)

ch

chs
.
.I+

,,chsn, kelimenin gvdesine aitse, ks gibi okunur = sechs (zeks)

dc

k gibi okunur = Sack (zak)

dsch

dt

Kelime sonlarinda bulunan dt, tek t gibi okunur = Stadt (?tat)

~h

f gibi okunur = Photographie (fotografi)

gibi okunul = Dschungel (cungel)

Cift s harfine tekabl eden ve ,,es tset" denilen bu harf, sadece kelime ve hece
sonlarinda, ayrica kendisinden nce gelm sesli harfin sylenisi uzun ise yazilir =
Gru (grus), mut (must), Gre (gr-se), Mae (ma-se)
Aksi takdirde ss yazilir = mssen (msen), Masse (mase)

sch

s gibi okunur

SP
st

Kelime basinda yt gibi okunur = Stein (stayn)

tsch
tz

= rasch (ras)

Kelime basinda sp gibi okunur = Spiel (spil)

c gibi okunur = Tscheche (qehe)


ts gibi okunur = Katze (katse)

Vurgu:

Kelime vurgusu konusunda Almancada genel bir kulral yoksa da, vurgu qok defa sonnlan
bir nceki hece zerindedir.
Yukarida aqiklanan telaffuz kurallarinda, ,,Hochdeutsch" denen ve muteber olan Alman
kltr dili rnek alinmistir. Fakat Almanyada da sayisiz agiz ve sivelerin mevcut oldugunu
hatirlatmakta fayda vardir.

Almanca dilbilgisinde gecen en nemli terimler


Geschlecht
maskulinum
femininum
neutrum
Singular
Plural

Cinsiyet
erkek, der'Ii
diti, die'li
cinsiyetsiz, das'li
tekil
qogul

Wortarten
Substantiv
Adjektiv
Pronomen
Verb
Adverb
Prposition
Konjunktion
Artikel

Kelime qesitieri
isim
sifat
zamir
fiil
zarf
edat
baglaq
harfitarif

Deklination
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

lsmin halleri
yalin hal
-in hali, tamlayici
-e hali
-i hali

Konjugation
Prsens
Imperfekt
Futur I
Perfekt

Fiil qekimi
~imdikizaman kipi
geqmig zaman kipi
gelecek zaman kipi
-dilli geqmis zaman kipi

Plusquamperfekt
Futur I1
Aktiv
Passiv
Reflexiv
transitive Verben
intransitive Verben
regelmige Verben
unregelmige Verben

-di'li ve -mis'li geqmis zaman kiplerinin


hikiyesi
(Trkqede, bitirme anlamini katan
,,olmak" fiili ilivesiyle yapilan)
gelecek zanan kipi
etken .
edilgen
dnsl
geqisli fiiller
geqissiz fiiller
kurala uyan fiiller
kurala uymiyan fiiIIer

Lektion I Das Zimmer - Oda


Hier ist das Zimmer; es ist gro. Im Zimmer ist der Tisch.
Links sind drei Sthle. Dort ist. das Sofa. Rechts ist die Tr. Die
Links ist das Fenster. Das Fenster ist
Tr ist zu; sie-.
auf; es U.Unten ist der Fugboden, und oben ist die Decke.
Der Fuboden ist braun; er ist nicht grau. Die Decke ist wei.
Aber die Wnde sind nicht wei, sie sind gelb.
Im Zimmer sind fnf Personen: Herr Bender, Frau Bender,
Peter, Herr Akyol und Frulein Uktem. Sie trinken Kaffee.

nicht = degil
grau = gri
er ist nicht grau = (0) gri
degildir
wei = beyaz
aber = fakat, a h a
die Wand = duvar
die Wnde = duvarlar
gelb = Sari
sie sind gelb = saridirlar

= der Teppim
= der Stuhl
= der Vorhang
= das Fenster

hal
sandalye
3
perde
4
pencere
5 3 die Lampe
lamba
6 = das Bild
resim
7 = der Fernseher televiziyon
8 = die Tr
kap
9 = das Sofa
kanepe
10 = die Vase
vazo
1

Nur Peter trinkt Milch. Peter ist klein; er ist ein Kind. Er fragt:
,,Bist du Italiener?" Herr Akyol antwortet: ,,Nein, ich bin
Trke. Und Frulein Uktem ist &.Trkin." Peter sagt: ,,Ja,
ihr seid hgj&.Trken." Herr Bender fragt: ,,Sind Sie
Mechaniker, Herr Akyol?" Herr Akyol antwortet: ,,Nein, ich
bin Elektriker." Frau Bender fragt: ,,Und was sind Sie, Frulein
Uktem?" Frulein Uktem antwortet: ,,Ich bin Fotografin."
Herr Bender sagt: ,,Sie sprechen gut Deutsch, Herr Akyol, und
auch Sie sprechen gut Deutsch, Frulein Uktem. Sie sprechen
-..beide gut Deutsch."
das Zimmer = oda
hier = burasi, burada, ipte
ist = -dir; vardir
es = o
gro = byk
es ist gro = (0) byktr
im Zimmer = odada
der Tisch = masa
links i. sol, solda
sind = -dirler; vardir
drei = $
der Stuhl = sandalye
die Sthle = sandalyeler
= orada

das Sofa = kanape, divan


rechts = sag, sagda
die Tr = kapi
ist zu = kapalidir&
sie = o
das Fenster = pencere
ist auf = ai;iktir #I?
4 t e n = a a-ida
d e r ~ u i o & k ~ b a n , zemin
und = ve
~ h
vukalda.
=
die Decke = tavan
braun = kahverengi
er = o

fnf = be$
die Person I
kifi
die Personen = ki~iler
der Herr = bay, bey
die Frau = bayan, kadin
das Frulein = bayan (bekbr
kiz olanlar &in)
sie trinken r iqiyorlar
der Kaffee = kahve

;ru;.~&?g:;&;;;3z.

die Milch = st
klein = kqk
das Kind = cocuk
ein Kind = bir qocuk
er fragt = (0) soruyor
du = sen
bist du? = Sen.
misin?
bist du Italiener?. = ftalyan
misin?
der Italiener = ftalyan
er antwortet = (0) cevap
veriyor
nein = hayir
ich = ben
ich bin = ben -im
ich bin Trke = Trkm
der Trke = Trk (erkekler
iqin)

..

a c h = d a h i d e da
die Trkin = Trk (kadinlar
i~in)
er sagt =: diyor
ja

evet

ihr = sitler
ihr seid = sizler -siniz

hdde48i~,
die Trken = Trkler

Sie = siz (hitapta nezaket


geklidir)
sind Sie? = siz . . misiniz?
der Mechaniker = mekanisiyen
der Elektriker = elektrikci

was? = ne?
die Fotografin = (kadin)
fotografqi
Sie sprechen =
konu$uyorcunuz
gut = iyi
Deutsch = Almanca

Dikkat ediniz:
1,) Almancada btn isimler byk harfle baslar.
2) ,,groM kelimesindeki ,,12" harfi ,,s" gibf telaffuz edilir.

Asagi'daki sorulara cevap veriniz:


1) Ist hier der Tisch? (Cevaibi: Ja, hier ist der Tisch). 2) Ist das Zimmer gro? 3) Ist der
Tisch im Zimmer? 4) Ist die Tr rechts? 5) Ist der Fuboden unten? 6) Ist die Decke unten?
(Cevabi: Nein, die Decke ist nicht uhten, sie ist oben.) 7) Ist das Zimmer klein? 8) Ist das
Fenster rechts? 9) Sind die Wnde weig? 10) Sind Gier Personen im Zimmer? 11) Trinken
sie Kaffee? 12) Trinkt Peter Kaflfee? 13) Ist. Peter klein? 14) Ist Herr Akyol Trke? 15) Ist
Frulein Uktem Trkin? 16) Ist Herr Akyol Elektriker? 17) Spricht Herr Akyol gut Deuts&?
sein = -dir, olmak
ich bin = ben
-im
du bist = sen
-sin

wir sind = biz


ihr seid = siz

sie ist = o

sie sind = onlar

-dur

Nezaket sekli: Sie sind = siz

-iz
-siniz
-dirlar

-siniz

Dikkat ediniz:
1) Almancada qnc tekil sahiis zamirleri oinsiyete gre q tanedir: ,,er1' erkekler ve erkek
saydan varliklar, ,,sie" kadinlar ve disi sayilan varliklar iqin, ,,esu de esya veya
cinsiyetsiz sayilimlari anlatmak zere kullanilir.
2) Almancada bir veya birkac kisiye hitap ederken, nezaket sekli olarak sadece byk harfle
yazilan ,,Siet' kullanilir.

B o s y e r l e r i do1dur:nuz:
ich . b ; ~ ~ eBender,
rr
du 4>.J i n Kind, er . ~ $ t ~ e c h a n i k e sie
r , .&+Trkin wir $.dgro,
ihrseid klein, sie ~ i d f n Personen,
f
dort ~ " r d r e i Stiihle, das Fenster . i$$
rechts, iSf du
ein ~ i n d ? s c $ i hhr i e r ? m i e Italienerin? ~ : ? d d i eWnde gelb? .;5h hier ein Stuhl?
s d s i e beide Trken?
15)
Alistirma 3
Bos yerleri nezaket sekline uygun olarak doldurunuz:
Sie ,. . Mechaniker, Herr Akyol. Frulein Uktem, Sie.$i'rtdFotografin. Sie S d b e i d e Trken.

der Mann = adam


ein Mann = bir adam

digi: sie
dii:
die Frau = kadin
eine Frau = bir kadin

cinsiyetsiz: es
das Kind = qocuk
ein Kind = bir qocuk

der Tisch = masa


ein Tisch = bir masa

die Decke = tavan


eine Decke = bir tavan

das Zimmer = oda


ein Zimmer = bir oda

erkek: er

Dikkat ediniz:
Almancadasrl<AI<ct-l
.aj~riLrlar.B
harfitarif)
na - d

..

&I

. . vp cirisivetsiz <rlmakiizere,
. . .

'

hlii

bv Artikel'in beu
l 'Ly&
' k&-:
belirli
der
die
das

1) Erkek sayilan varliklar iqin


2) Digi sayilan varliklar iqin
3) Cinsiyetsiz sayilan varliklar iqin

belirsiz
ein
eine
ein

Mantikla bagdasm,asl gq olanlar arasinda gunlar d a vardir:


das Mdchen - das Frulein
Ist
Ist
Ist
Sind

der Tisdi
dieTr
das Zimmer
die Wnde

braun?
zu?
gro?
wei?

Ja,
Ja,
Ja,
Nein,

er
sie
es
sie

ist braun.
ist zu.
ist gro.
sind gelb.

Aligtirma 4
Onuncu soru hariq olmak zere birinci a l i ~ t i r m a d a k i
s o r u i a r a , y e r i n e g r e , , e r u , , , s i e M, , , e s " s a h i s z a m i r l e r i n i
k u l l a n a r a k c e v a p v e r i n i z . 1) Kiiler ,,wer" ile, eyalar ,,was" ile sorulur.
2) Buradaki ,,das'' kelimesi ,,bu, u, o" anlamna gelir.
Was ist das? = Bu nedir?
Wer ist das? = Bu kimdir?
d

Bog y e r l e r i ,,der ', ,,die ', ,,das ' k e l i m e l e r i y l e d o l d u r u n u z :


Das ist&? Mann; das ist d;@Fotografin;
Wer ist das?
Frulein.
das ist &C. Kind; das ist
defienster; das ist
Das ist&? Stuhl; das ist & a . ~ r ; das ist das
Was ist das?
Fuboden.

&.

Aligtirma 6

Bog y e r l e r i ,,ein" y a h u t , , e i n eM k e l i m e l e r i y l e d o l d u r u n u z :
Das ist . M ~ n k e das
; ist d i e ~ r a u das
; i s t d a Kind; das ist d.3,
Wer ist das?
~dchen?'
eolne
efl\
C;,

"

Was ist das?

Das ist A l f ~ i s c h ;das i s t d k ~ e c k e das


; ist&% Zimmer; das
ist d& Sofa.
pC;\q
crn

Dikkat ediniz:
1) Kisiler ,,wer" ile, esyalar ,,was" ile sorulur.
2) Buradaki ,,dasu kelimesi ,,bu, su, o" anlamina g e h .

Was ist das? = Bu nedir?


Deyimler:
Was ist los?
Es ist mir gleich.
Es ist aus.
Es ist klar.
'Das ist alles.

Wer ist das? = Bu kimdir?

= Ne var? Ne oluyor? Ne oluyoruz?


= Bence hepsi bir. Bana gre hava hos.

= Bitti.
= Anlasildi.

= Hepsi bu kadar.

Lektion 2 Die Strae - Cadde, sokak


Da ist die Strae; sie hat viele Huser, Inge und Necdet treffen
sich; sie begren sich. Necdet sagt: ,,Guten Morgen, Inge!"
Inge antwortet: ,,Guten Morgen, Necdet, wie geht's?" ,,Danke,
gut," antwortet Necdet. Inge und Necdet machen einen Spaziergang. Sie sehen den Verkehr, Sie sehen &nAutobus, die
t
Straenbahn una viele Autos. Dort ist ein ~ a c d e fragt:
,Was ist das?" Inge antwortet: ,,Das ist eine Bckerei. Dort
macht der Bcker Brot und Kuchen." Im Schaufenster ist ein
Kuchen. Inge kauft den_l(uchen.Necdetsagt: ,,Hier sind viele
Lden." Inge sagt: ,,Ja, wir haben hier viele Geschfte. Dort
ist eine Metzgerei, drin verkauft der Metzger Fleisch und Wurst."
,,Hat der Metzger auch Fische?" ,,Nein, er hat keine Fische." Da kommt Georg; er sagt: ,,Guten Tag, Inge und Necdet!
Habt ihr etwas Zeit? Ich brauche einen Mantel, eine Jacke und
ein Hemd. Hier ist das Kaufihaus; es hat viele Sachen." Sie
kaufen den Mantel, die Jacke und das Hemd. Necdet sagt: ,,Ich
habe einen Brief, aber ich habe keine Briefmarke. Hast du eine

die Strae = cadde, sokak


da = Surasi, turada, i$fe
sie hat = onun
var
viele = qok
das Haus = ev
die Huser = evler
Inge = kiz ismi
(sie) treffen sich =
bulu$uyorlar
(sie) begren sich
= seltimlagiyorlar
guten Morgen! = iyi sabahlar,
merhaba
wie geht's7 = nasilsinl
danke = tegekkr ederim
gut = iyi
(sie) machen = apkyorlar
der Spaziergang = gezinti
(sie) sehen = gryorlar
der Verkehr = trafik
der Autobus, der Bus = otobs

...

:C
. ,.

L s!'.~<~

1 = die Laterne
,$S~L
2 = der Lastwagen t
&.WI.~.J,~;
= das Straenschild
33 =
Straenbild
6,I!, i Icr*ibka;ri
4 = die Straenbahn .;
.p7
5 = das Auto
i>'
(
6 = das Motorrad
fUZ~(o3.
7 = die Verkehrsampel z
8 = das Fahrrad
L

S)

;.

,.

Briefmarke, Inge?" Inge anbwortet: ,,Nein, ich habe keine


Briefmarke. Aber da ist die Post, da kaufen wir Briefma~ken."
Sie gehen-weiter, Inge sagt: ,,Das Haus dort hat drei Lden:
einen Obstladen, eine Wscherei und ein Lebensmittelgeschft."
,,Ja ', sagt Necdet, ,,ich sehe sie. Aber dort ist auch eine Gaststtte, und ich habe Hunger und Durst. Habt ihr keinen Hunger
und Durst?" Die anderen antworten: ,,Doch, wir haben auch
Hunger und Durst."
1

die Metzgerei = kasap


die Straenbahn = tramvay
dkkani
das Auto = otomobil, araba
die Autos = otomobiller,
w a r i n ] = iqeride
(er) verkauft = satiyor
arabalar
dort 3 orada
der Metzger = kasap
der Laden = dkkan
das Fleisch das Fleisdi = et
die Bckerei = ekmekgi
die Wurst = salam, sosis,
dkkiini, firin
sucuk
er macht = yapiyor
der Fisch = balik
die Fische = baliklar
der Bcker = e k m e k ~ i
das Brot = ekmek
er hat keine Fische = onda
der Kuchen der Kudien = pasta
balik yok
das Schaufenster = vitrin
(er) kommt = geliyor
im Schaufenster = vitrinde
guten Tagl = gnaydin
(er) kauft = Satin aliyor
habt ihr? = sizin . . -iz var
m17
hier sind = burada . var
etwas = biraz , birey
der Laden, das Geschft
die Zeit = vakit, zaman '
= dkkin
ich brauche =
-e ihtiyacim
die Lden, die Geshfte
var
= dkkinlar
der Mantel, = palto, manto
wir haben = bizde
var
die Ja&e
ceket
bizim
var
guten Tag = iyi gnler
guten Morgen = gnaydn

..

...

...

...

das Hemd = gmlek


das Kaufhaus = magaza
die Sache =, gey; e$ya
die Sachen = geyler; egyalar
(sie) kaufen = satin aliyorlar
ich habe s benim
var
der Brief = mektup
die Briefmarke = pul
die Briefmarken = pullar
ich habe keine Briefmarke
= pulum yok
die Post, das Postamt
postane, PTT
wir kaufen = satin allyoruz
(sie) gehe?.
= yriimege
devam e iyorlar
das Haus dort = oradaki ev
der Obstladen = manav
dkkani
die Wscherei = amarhane
gamagirhane
das Lebensmittelgeschft =
bakkal, yiyecek Satan diikkgn
ich sehe sie = onlari
gryorun
die Gaststtte = lokanta
der Hunger = aglik
ich habe Hunger = aqirp,
karnim ac
der Durst = susuzluk
ich habe Durst = susadim
die anderen = 8t(sie) antworten = cevap
veriyorlar
doch = evet anlamina verilen
olumlu cevap

...

Dikkat ediniz:
kelimesi ,,nicht ein", ,,keinen kelimesi de ,,nicht eine", ,,keineno ise
,,nicht einen" kelimelerinin karsiligidir.

I) ,,kein"
2)

Olumsuz bir sorudan sonra olumlu bir cevap gelirse, ,,ja" yerine ,,doch" kullanilir.
Urnegin :
Sind Sie kein Trke? Doch, ich bin Trke.
Hast du keinen Hunger? Dodi, ich habe Hunger.

Aligtirma 7
Asagidaki sorulara cevap veriniz:
i) Sehen Inge und Necdet den Verkehr? 2) Sehen sie den Autobus? 3) Macht der Bder
Brot? 4) Hat der Metzger auch Fische? 5 ) Ist im Schaufenster ein Kuchen? 6) Kauft Inge
den Kuchen? 7) Hat die Metzgerei Fleisch? 8 ) Kauft Georg keinen Mantel? (Cevabi:
Doch, . . .) 9) Hat Necdet eine Briefmarke? 10) Hat der Bcker Fleisch? 11) Hat die Post
keine Briefmarken? (Doch, . .) 12) Haben Inge und Hakan Hunger und Durst?

haben = sahip olmak, malilk olmak


ich h\abe = benim . var
var
wir haben = bizim
var
du hast = senin
ihr habt = sizin . . var
er
. var
sie hat = a n m
sie haben = onlarin . . . var
es
var
Nezaket sekli: Sie haben = sizin

. .
...
..

...
.

...

Bos yerleri ,,habenu fiilinin d o g r u sekliyle d o l d u r u n u z :


1) Ich .~%&Hunger. 2) Wir b b n h i e r viele Lden. 3) Der Bcker .bt ~ r o t4)
. Du k ~ f k e i n e n
Brief. 5) lnge hdk einen Kuchen. 6) Die Lden b b r ~ i e l Sachen.
e
7) ~ h r h % k ~ u r s8)t .Herr
Bender, Sie hk~k'kinGeschft. 9) iq$k$ie Durst, Frulein Inge? 10) 14af er einen Mantel?
1i)YrJb~"hrir
Brot? 12) ~ e o r ~ , M ! d deine
u Briefmarke? 13)).&bdl~ie
einen Laden, Herr und
Frau Bender? 14) ttdbjihr ein Auto? 15) &kVie Trkon Brot?

'1

ich sehe = gryorum


ich gre = selAmliyorum
ich begleite = refakat ediyorum

ich kaufe = satin aliyorum


ich nehme = aliyorum
ich esse = yiyorum

Nominativ = Yalin hal

Akkusativ = Ismin -i hali

Wer ist dort? = Orada kim var?

%V? sehe ich?

Dort ist der Mann.


Dort ist ein Mann.
Dort ist er.

Ich sehe den Mann.


Ich sehe einen Mann.
Ich sehe I
ihn.
( = Onu gryorum.)
U

Dort ist die Frau.


Dort ist eine Frau.
Dort ist sie.

Ich gre die Frau.


Ich gre eine Frau.
Ich gre sie. (= Onu sel2mliyorum.)

Dort ist das Kind.


Dort ist ein Kind.
Dort ist es.

Ich begleite das.Kind.


Ich begleite ein Kind.
Ich begleite es.
( = Ona refakat ediyorum.)

= Kimi gnyorum?

Was ist hier? = Burada ne var?


Hier ist der Mantel.
Hier ist ein Mantel.
Hier ist er.
H
-1ier ist die Jacke.
Hlier ist eine Jacke.
Hier ist sie.
Hier ist das Brot.
Hier ist ein Brot.
Hier ist es.

E
a
s kaufe ich? = Neyi satin aliyorum?

Ich kaufe den Mantel.


Ich kaufe einen Mantel.
Ich k a u f e h
Ich nehme die Jacke.
Ich nehme eine Jacke.
ich nehme sie.
Ich esse das, Brot.
Ich esse ein Brot.
Ich esse es.

B o s i e r l e r i ,,ein" , , , e i n e n o, ,,eine ' k e l i m e l e r i y l e d o l d u r u n u z :


1) Hier i s m ~ u c h e nsie
, e s s e n M ~ u c h e n 2)
. Er hat tii)JUacke. 3) Sie machen ein&/\
Spaziergang. 4) Hier ist-antel,
er hat #Mantel.
5) Haben Sie .*!4Auto,
Frulein
Uktem? 6) Herr Bender hat .&Q Geschft. 7) Hat der Bcker ec?L~etzgerei?
d

Deyimler:
ich habe es gut
ich hab's!
ich habe nichts davon
da haben wir's!
damit hat sish's
ich habe zu tun
ich habe es eilig
ich habe es satt
ich habe Durst
ich habe Hunger

= isim yolunda; isim is


= buldum!
= bana bir faydasi yok ki
= Bak, gndn
ya? fste grdk! fgte bulduk!
r
= bununla bitqr
= isim var
= acelem var
= biktim
= susadlm
= karnim ac , acktm

Bazi nezaket kurallari: SelAmlagma


,,Guten Morgen!"
= lyi sabahlar! Gnaydn!
Hayirli sabahlar!
,Guten Tag!"
= Gnaydin! Merhaba!
fyi gnler!
= fyi akgamlar!
.Guten Abend!"
.Gute Nacht!"

.Auf Wiedersehen!"

.Auf Wiederhren!"

,,Gr Gott !"

Saat 10 veya 11, en fazla 12'ye


kadar kullanilir.
Sabahtan aksarn saat 6 veya
7'ye kadar kullanilir.
Asagi yukari akgam saat
6'dan itibaren krillanilir.
fyi geceler!
.
Gece eve giderken yahut
yatarken kullanilir.
Allahaismarladik ! Gle gle! Ayrilistaki selam sekli.
(Tekrar grsmek zere)
Allahaismarladik! Gle gle! Sadece telefonda ayrilirken
(Tekrar telefonda
sylenen selam.
grgmek zere)
Merhaba!
Gney Almanyada verilen selam.

Lektion 3 Die Gaststtte - Lokanta


die Gaststtte = lokanta
Inge, Necdet und Georg gehen in eine Gaststtte. Sie setzen
sie gehen = gidiyorlar
sich.an einen Tisch. Necdet ruft den Kellner: ,,Herr Ober,
in eine Gaststtte = bir
wir mchten etwas essen, bitte!" Der Kellner bringt die
lokantaya
sie
setzen sich = oturuyorlar
Speisekarte. Necdet fragt: Was mchtest du essen, Inge?"
an
einen Tisch = bir masaya
,,Was gibt es?" ,,Es gibt Rinderbraten, Kalbsschnitzel, Gulasch
er ruft = gagiriyor
und Hhnchen; dazu gibt es Kartoffeln oder Pommes frites und
der Kellner = garson
Gemse oder Salat." ,,Ich mchte gern ein Schnitzel mit KarHerr Ober! = garson bey!
wir mchten = istiyoruz
toffeln und Salat." ,,Ich esse lieber Hhnchen", sagt Necdet,
ehvas = bir $ey
und Georg mchte Braten essen. Sie bestellen, und der Kellner
essen = yemek yemek
fragt: ,,Mchten Sie auch etwas trinken?" Inge sagt: ,,Ich
bitte1 = lhtfen, rica ederim
mchte bitte ein Glas Apfelsaft!" Necdet bestellt ein Bier und
er bringt = getiriyor
die Speisekarte = yemek
Georg ein Glas Rotwein. Der Kellner bringt die Getrnke. Er
fragt: ,,Fr wen ist der Apfelsaft, bitte?" ,,Er ist fr mich", sa~gt dulistesi
mchtest = istiyorsun
Inge. ,,Und der Rotwein ist fr mich, bitte!" sagt Georg. Dann es gibt = var
was gibt es? = ne var?
bringt der Kellner Servietten, Messer und Gabeln fr alle.
Er bringt keine Lffel, denn niemand it Suppe. Da kommt das der Rinderbraten = siiir
rostosu
Essen. Alle sagen: ,,Guten Appetitl", dann essen sie. ,,Ist
das Kalbsschnitzel = dana
dein Essen gut, Inge?" ,,Ja, mein Schnitzel ist sehr gut. Schmeckt
pinitseli
das Gulasch = ku$ba$i pigirildein Braten auch gut?" ,,Ja, er schmeckt gut." Nach dem Essen
mig yahni, tas kebabi
bestellen sie Eis, dann trinken alle eine Tasse Kaffee. Necdet
das Hhnchen = pilig
ruft den Kellner: ,,Herr Ober, zahlen! Machen Sie bitte die
vanina
die Kartoffeln = patates
Rechnung!" ,,Getrennt oder zucammen?" fragt der Kellner.
oder = veya
,,Zusammen, bitte! Ich habe heute Geburtstag, und ich lade
die Pommes-frites (pomfrit) =
euch ein." ,,Oh, vielen Dank!" sagen Inge und Georg, ,,und
kizartrlmi$ patates .
herzliche Glckwnsche zum Geburtstag!" ,,Danke schn!"
das Gemse = sebze
der Salat = yegil salata
sagt Necdet. Der Ober bringt die Rechnung: ,,Bitte sehr! Das
ich mchte = istiyorum
macht zusammen dreiundzwanzig Mark und zehn Pfennig
gern = niemnuniyetie, seve
(23,lO DM)." Necdet gibt 23,50 DM (50 = fnfzig). Der
seve
Kellner gibt vierzig Pfennig (0,40 DM oder 40 Pf.) zurck. Aber ich mchte gern = isterim
mit = ile
Necdet sagt: ,,Es ist gut so." Necdet gibt also 40 Pf. Trinkgeld.
ich esse = yiyorum
,,Danke sehr, mein Herr", sagt der Kellner, ,,auf Wiedersehen,
,.kbgr = daha iyisi, tercihan
meine Herrschaften."
er mchte = istiyor

--

masa
tezgah
radyo
3
sigara
4 = die Zigarette
puro
5 = die Zigarre
peete
6 = die Serviette
7 = der Aschenbecher kl tablas
8 = Salz und Pfeffer tuz ve biber
9 = die Speisekarte
yemek listesi

1
2

= der Tisch
= die Theke
= das Radio

der Braten = kizartilmig et,


rosto
sie bestellen = ismarliyorlar
mchten Sie etwas trinken? =
bir gey iger
misiniz?
mchten Sie? = istiyor
musunuz?
das Glas = bardak
der Apfelsaft = elma suyu
er bestellt = ismarliyor
das Bier = bira
der Rotwein = kirmizi jarap
das Getrnk, Getrnke =
igecek

_ t h ~ $ . . . = . kime,!IiUnJfr mich = bana, benim icin


-lanna~;z?~-$aha sonra
die Serviette, Servietten =
pegete
das Messer, Messer = bigak
die Gabe!, Gabeln = gatal
der Lffel, Lffel = kagik
,&L&-=
hepsine, herbiri
igin
~ . b d . . z u B ,

niemanrLr;lhrCkMa~e..
er if3t = yemek yiyor

die Suppe, Suppen = gorba


das Essen = yemek
alle = herkes, hepsi
Guten Appetit! = Aflyet
olsun! (Iyi igtahlar!)
sie essen = yemek yiyorlar
dein = senin
gut = iyi
mein = benim
sehr = qok
er schmeckt gut = lezzetlidir
nach dem.
Essen = yemekten
v
sonra
das Eis = dondurma
eine Tasse Kaffee = bir
fincan kahve
zahlen E (hesabi) demek
machen Sie! = yapiniz!
die Rechnung = hesap
awxi-1zusammen = beraber
heute = bugun
der Geburtstag = dogum
gn
ich lade euch ein = sizleri
davet ediyorum

vielen Dank! 5 cok


tegekkrler!

sie sagen = diyorlar


herzliche Gld<wiinsdie =
kalbt tebrikler
zum Geburtstag = dogurn
gn igin

danke schn! s ~ o te~ekkr


k
ederim
bitte sehr! = buyurun, rica ederim
es macht = eder, ediyor (tutar)
das macht zusammen 23,10 DM
= hepsi 23,10 DM ediyor
die Mark = mark (Alman
parasi); lira
der Pfennig, Plennig(e) =
fenig (Alman parasi); k u r u ~
er gibt = veriyor
er gibt zurck s geri veriyor
es ist gut so = bylesi iyi
also = yani, demek ki
das Trinkgeld 5 bahgig
danke sehr! = gok tegekkr
ederim
mein Herr = beyim, efendim
meine Herrschaften = efeiidilerim (bayanlar ve baylar)

-.

Dikkat ediniz:
1) ,,etwas":
2) ,,es gibt":

ich mchte etwas essen = bir gey yemek istiyorum


ich mchte etwas mehr Kartoffeln haben = patatesten biraz daha istiyorum
es gibt hier einen Laden (Akkusativ! ,,ein Laden" demek yanligtir) =
burada bir dkkan var
es gibt hier viele Lden = burada qok dkkan var

3) a)

Tekil
der Tisch = masa
der Stuhl = sandalye
die Tr = kapi
das Bild = resim
das Messer = biqak

cojjul
die Tische = masalar
die Sthle = sandalyeler
die Tren = kapilar
die Bilder = resimler
die Messer = b ~ ~ a k l a r

= Gasthof zur Post = ,,Zur Post" isimli

m
= Il Vo Mehrwertsteuer = % 11 katrna

lokanta (Postane yani lokantasi)


deger vergisi

3 = Bedienung ist einbegriffen

dahildir

servis

b) ,,deru, ,,dieu, ,,dasu Artikel'lerin qogul gekli daima ,,die" dir.


Kelime cetvelinde isimler bundan sonra gyle yazilacak:
der Tisch, Tische; das Messer, Messer

C)

q o a ~ ~ d ~ sind
e ~ lnbrgrijfen
~ n g

4) ,,eine Mark" - ,,Mark" kelimesi sadece tekil olarak kullanilir.

,,sieben Mark"
5) Kelimelerin cin siyetini belirten eklerin en nemlileri :

,,-eru ekiyle biten ve bir kimsenin meslegini, niteligini yahut yaptigi igin mahiyetini
belirten isimlerin hepsi erkek cinsinde olup ,,der ' Artikel'ini alirlar: der Bcker, der
Kellner, der Italiener.
l
zaman genellikle herhangi bir ek almazlar: die Bckeri
Bu gibi kelimeler ~ o g u olduklar~
die Kellner, die Italiener.
Buna mukabil digiligi belirten ek ,,-erin" dir:
1

Tekil: die Italienerin,


Cogul: die Italienerinnen,

die Schneiderin (= kadin terzi)


die Schneiderinnen

Digi
cinsinde olup ,,die" Artikel'ini alan kelimeler gunlardir:
,,e-" ile biten iki heceli kelimelerin &U: die Decke, Decken (= rt, battaniye), die 5&he,
Sachen
die Rechnung, Rechnungen
,,-ung" ekiyle biten kelimeler:
die Kleinigkeit, Kleinigkeiten
,,-keit" ekiyle biten kelimeler:
( = ufak tefek
gey; mesele olmiyan ig)
die Schnheit, Schnheiten (= gzellik)
,,-heit" ekiyle biten kelimeler:
,,-schaft" ekiyle biten kelimeler:

die Gewerkschaft, Gewerkschaften


(= sendika)

,,-ei" ekiyle biten kelimeler:

die Wscherei, Wschereien,


die Bckerei, Bckereien

Agagidaki sorulara cevap veriniz:


1) Wer geht in die Gaststtte? 2) Was bringt der Kellner? 3) Gibt es Kartoffeln und
Gemse? 4) Wer il3t Braten? 5 ) Wer it lieber Hhnchen? 6) Was trinkt Inge? 7) Was
mchte Georg trinken? 8 ) Bringt der Kellner einen Lffel? 9) Was trinken sie nach dem
Essen? 10) Wer macht die Rechnung? 11) Wer bezahlt die Rechnung? 12) W e r hat

Geburtstag?
r

sagen E demek, sylemek


wir sag-en = diyoruz
ich sag-e = diyorum
du sag-ct = diyorsun
ihr sag-t = diyorsunuz
er
sie sag-en = diyorlar
sie sag-t = diyor
es
Nezaket gekli: Sie sag-en = diyorsunuz

ayni gekilde:

gehen = gitmek, yrmek


ich geh-e, du geh-st, er geh-t, wir geh-en, ihr geh-t, sie geh-en, Sie geh-en

Asagidaki fiillerin cekimini yapiniz:


trinken = icmek
fragen = sormak
machen = yapmak
kaufen = satin almak
verkaufen = satmak
bringen = getirmek, gtrmek
kommen..= gelmek
rufen = cagirmak
bestellen = ismarlamak
zahlen = demek
Kk ,,t" veya ,,P harfiyle biten fiiller gu sekilde qekilir: arbeiten = qalismak
ich arbeit-e, du arbeit-est, er arbeit-et, wir arbeit-en, ihr arbeit-et, sie arbeit-en, Sie arbeit-en

Asagidaki fiillerin qekimini yapiniz:


antworten = cevap vermek
begleiten = refakat etmek
baden = yikanmak, banyo yapmak

Bos yerleri uygun eklerle d o l d u r u n u z :

1) Inge geh$. . in das Zimmer. 2) Wir trink &, Rotwein. 3) Kauf ;':I.
du das Hemd,
Peter? 4) Geh d ii . Sie in die Bckerei, Herr Bender? 5) Ja, ich geh:, . in die Bckerei und
nach Hause. (= Eve gidiyorsunuz.)
kauf & Brot. 6) Ihr gehl:

..

..

geben = vermek

ich geb-e = veriyorum


du g i b s t = veriyorsun
er
sie gib-t = veriyor
es

wir geb-en = veriyoruz


ihr geb-t = veriyorsunuz
sie geb-en = veriyorlar

Nezaket sekli: Sie geb-en = veriyorsunuz

ayni sekilde: sprechen = konu~mak


ich spreche, du sprichst, er spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen, Sie sprechen

B o s ~ e r l e r ,i , g e b e n ' f i i l i n i n u y g u n c e k i m l e r i y l e d o l d u r u n u z :
1) Er hat
qb"J.110 Mark. 2)+i!.~,~duauch 10 Mark? 3) Nein, ich,+.: 1 nur 5 Mark. 4) Sie ;t.\r
"'
Hast
habe
gibt
ein Trinkgeld.
i
d

./'I

Bos yerleri ,,sprechen" fiilinin u y g u n cekimleriyle d o l d u r u n u z :


1 ) Er , k1;;!'~eutsch.2) Ich !,; 1): Trkisch. 3) Du f i ' j t ./"Englisch. 4) !,J. h i6ie Franzsisch.
Frulein Uktem? 5) Nein, ich ,:i. $kein Franzsisch. 6) Ihr;;{*,$,gut Deutsch.

q'Zmler:
Fiyatnedir?
nedir?
Was macht's? (Was kostet es?) = Ne butuyor? Fiati
ite bem
ben yokum
yokum artk.
Ich mache nicht mehr mit. = Bundan sonra katilmiyacagim. Bu igte
artik.
Das macht nichts. = Bir gey degil. Zarari yok.
Mach's gut! = Eyvallah! H o ~ y akal!
Ich mache mir nichts daraus. = Bunun zerinde durmam. Bundan pek ho5lanmam.
Da ist nichts zu machen. = Bunda yapilacak bir gey yok.

Lektion 4

Der Einkauf - Alveri

,,Guten Tag, Frau Ebert! Was wnschen Sie?" ,,Guten Tag! Ich
mchte gern Kse. Was kostet dieser Schweizer Kse?"
,,Hundert Gramm (100 g) kosten eine Mark dreiig (DM 1,30)."
,,Geben Sie mir bitte zweihundert Gramm!" Dann geht Frau
Ebert in eine Metzgerei. Sie fragt: ,,Wie teuer ist diese Leberwurst?" ,,Eins fnfzig (DM 1,50) das Viertelpfund." ,,Oh, das
ist aber teuer!" ,,Das ist feine Leberwurst. Ich habe auch
einfache Wurst, das Viertel fr siebzig Pfennig (DM 0,70)."
,,Das ist billig! Ist sie gut?" ,,Sie knnen sie probieren."
,,Danke! Oh ja, sie ist gut. Geben Sie mir bitte ein Viertel!
Und jetzt mchte ich noch Fleisch." ,,Wollen Sie Fleisch zum
Kochen oder zum Braten?" ,,Zum Braten, bitte!" ,,Ich habe hier

1 = die Kasse = kasa, vezne


2 = die Waage = terazi

3
4

das Portemonnaie = czdan


= der Kalender s takvim

der Einkauf, Einkufe =


ali$veri$yaprna
wnschen = arzu etmak,
isiemek
Was wnschen Sie? =' Ne
arzu ediyorsunuzl
der Kse = peyniI& mchte gern KBse. =
Peynir alrnak istiyorum.
kosten =
-e mal oImak
was'kostet? = fiati nedir7
kaga mal olurl
wieviel kostet7 = n e kadar
ediyor?
dieser, diese, dieses = bu

. ..

5 = die Preistafel

= fiat tabelasi

23

ein gutes Stck Rindfleisch." ,,Ich mchte lieber Kalbfleisch."


,,Sie knnen natrlich auch Kalbfleisch haben." ,,Wieviel kostet
es?" ,,D,as Kilo kostet elf Mark vierzig (DM 11,40)." Geben
Sie mir ein Kilo, bitte!" Darf es etwas mehr sein? Dieses
Stck wiegt elEhundertfnfzig Gramm (1150 g)." ,,Was kostet
es?" ,,Es kostet dreizehn Mark zehn (DM 13,10)." ,,Geben Sie
es mir!" ,,Wnschen Sie noch etwas?" ,,Nein, danke, das ist
alles. Wieviel kostet alles zusammen?" ,,Macht zusammen
dreizehn Mark achtzig (DM 13,80)." ,,Oh, das ist aber viel
Geld!" ,,Ja, Fleisch kostet immer viel Geld." ,,Hier sind zwanzig
Mark (DM 20,-)." ,,Dann bekommen Sie sechs Mark zwanzig
(DM 6,20) zurck. I-Eier, bitte sehr! Auf Wiedersehen!"
der Schweizer Kse =
fsvicre peyniri
hundert = yz
das Gramm = gram
dreiig = otuz
geben Sir mir1 = bana verinizl
zweihundert = iki yz
teuer = pahali
wie teuer ist? = fiati iie
kadardir? pahasi nedir?
die Leberwurst = karaciger
ezmesi sucugu
fnfzig = elli
das Viertelpfund, das Viertel
= 125 gram
das ist aber teuer = bu pek
pahali

fein = (iyi) yksek kaliteli


einfach = sade, (basit)
siebzig = yetmig
billig = ucuz
Sie knnen probieren =
deniyebilirsiniz, (tadina
bakabilirsiniz)
noch = daha
das Fleisch = et
wollen Sie7 = istiyor
musunuz7
kochen = pifirmek, haslamak
zum Kochen = pilirmek iqin
braten = kizartmak
zum Braten = kizartmak iqin
das Stck = parqa
das Rindfleisch = sigir eti

ich mchte lieber =


tercihan . istiyorum
das Kalbfleisch = dana efi
natrlich = tabii
das Kilo, das Kilogramm =
kilo
mehr = fazla
etwas mehr 5 biraz fazla
Darf es etwas mehr sein? =
Biraz fazla olabilir mi?
wiegen = tartmak; agirliginda olmak
dieses Stck wiegt = bu
parqa . . . agirligindadir
Geben Sie es mir! = Onu
bana verin!
noch etwas = baska bir sey
das ist alles = hepsi bu kadar
alles zusammen = hepsi beraber
(es) macht zu$ammen, (es)
kostet zusammen = hepsi
beraber . . eder
das Geld, Gelder = para
viel Geld = $ok para
hier sind = iste
dann = o halde
zurckbekommen = geri almak
Sie bekommen zurck = geri
aliyorsunuz
leicht = hafif; kolay
schwer = agir; zor, g ~
wie schwer ist . . .
=
agirligi ne kadardir?
einfach = basit

. .

Die Zahlen (die Zahl, Zahlen = sayi)


D i e G r U n d z a h 1e n = Asil sayilar
0 null
eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fnf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwlf
13 dreizehn
14 vierzehn
1

1 5 fnfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn
20 zwanzig
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24 vierundzwanzig
25 fnfundzwanzig
26 sechsundzwanzig
27 siebenundzwanzig
28 achtundzwanzig
29 neunundzwanzig

30 dreiig
40 vierzig
50 fnfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 hundert, einhundert
101 hunderteins
102 hundertzwei
120 hundertzwanzig
200 zweihundert
300 dreihundert
400 vierhundert
500 fnfhundert

600
700
800
900
1000
1100
2 000
2 100

sechshundert
siebenhundert
achthundert
neunhundert
tausend, eintausend
elfhundert, tausendeinhundert
zweitausend
zweitausendeinhundert

10 000 zehntausend
100 000 hunderttausend
1 000 000 eine Million
(die Million, Millionen)
2 000 000 zwei Millionen
1 000 000 000 eine Milliarde
(die Millimde, Milliarden)

Almancada sayilarm okunusu:


38 achtunddreiig
83 dreiundachtzig
257 zweihundert / siebenundfnfzig
1 364 (ein)tausend / dreihundert / vierundsechzig
dreizehnhundert / vierundsechzig
2 116 zweitausend / einhundert / sechzehn
45 809 fnfundvierzigtausend / achthundert / neun
627 103 sechshundert / siebenundzwanzigtausend / einhundert / drei
4 200 601 vier Millionen / zwei~hunderttausend/ sechshundert / eins
Not: Sayilarin arasina aslinda qizgi konmaz; yukaridaki qiagiler sirf sayilarin ne sekilde
birleatigini gstermek iqin konmustur.

Dikkat ediniz:
,,einsu olmasina ragmen ,,einundzwanzign, ,,einhundert ', ,,eintausendu denir;
,,sechs ' olmasina ragmen ,,sechzehn , ,,sechzig" denir;
,,siebeno olmasina ragmen ,,siebzehnu, ,,siebzig ' denir;
f

,,dreizehn1' (13) kelimesini ,,dreiigu (30);


,,vierzehnu (14) kelimesini ,,vierzigo (40) V. s. ile karistirmayiniz.
Onluklar syle yazilir: ,,zwan-z-ig", ,,vier-z-ig"
,,drei-13-ig".

V.

s., bunlarda yalniz bir istisna vardir:

iki rakamli sayilar zor olup tersinden okunur gibidir:


64 = vierundsechzig
72 = zweiundsiebzig

46 = sechsundvierzig
= siebenundzwanzig

27

1100 = (ein)tausendeinhundert veya elfhundert


1 200 = (ein)tausendzweihundert veya zwlfhundert

V.

s. (1900'e kadar)

Her ne kadar qesitli konularda ilgili sayilar anlatilirken ,,elfhundertr' gekli kullanilabilirse
de, yillari belirtmek iqin bu seklin kullanilmasi zoruniudur: ,,im Jahr vierzehnhundertzweiundneunzig" (1492 yilinda).
Genellikle ,,hundertn denir, nadiren ,,einhundertu diyenlere de rastlanir; fakat daima
,,zweitausendeinhundertu (2 100), ,,dreiundzwanzigtausendeinhundert" (23 100) V. s. denir.
Btn sayilarin cinsiyeti (Artikel'i), ,,Zahl" (die Zahl, Zahlen) kelimesinde oldugu gib?,
,,die" ile olur: ,,die Eins", ,,die Dreizehn".
Eine Zahl mit drei Ziffern (die Ziffer, Ziffern): 254 = Uq rakamli bir sayi: 254

Asagidaki sayila'ri o k u y u n u z :
1)
625
2)
1486 (iki sekilde!)
3)
26 103
4) 543 835
5) 1358 987

6) 2 401 063
7)
75 487
8)
8 100
9)
1 621 (iki sekildel'
10)
4 711

Asagidaki aritmetik devlerini ~zelim:


3 und (plus) 5 ist (gleich) 8
6 weniger (minus) 4 ist (gleich) 2
4 mal 2 ist (gleich) 8
10 (geteilt) durch 5 ist (gleich) 2

3 + 5 = 8
6 - 4 = 2
4 x 2 = t
1 0 : 5 = 2
Aligtirma 18
Agagidaki devleri okuyunuz:
1)

8.t

5 =

13

17
10 = 27
9 +
8 = 17
320
100 = 420

8-

2)

18
218
458

3 =

5
213 = 5
58 = 400
13

3)

4 x 2 = 8
4)
6 :
3 = 2
24 : 2 = 12
40 X 2 = 80
400 : 100 = 4
3 x 4 = 12
18: 3 = 6
11 X 5 = 55
Das Geld = Para
Resmen ,,Deutsche Mark" adini alan ve DM seklinde kisaltilarak kullanilan Mark,
100 Pfennig blnm~tr.
Maden? paralar sunlardir (das Geldstck, -stcke = madeni para, bozukluk):

Mark

1 Pfennig

2 Mark

2 Pfennig

5 Mark

5 Pfennig

10 Pfennig

50 Pfennig

Bankinotlar sunlardir (,der Geldschein, -scheine = ki'igit para; die Banknote, -noten
= bankinot) :
5 Mark, 10 Mark, 2 0 ' ~ a r k ,50 Mark, 100 Mark, 500 Mark, 1000 Mark.
Dikkat ediniz:
Genellikle ,,fnf Pfennig", ,,dreizehn Pfennig" V. s. denir, nadiren ,,fnf Pfennige",
,,dreizehn Pfennige" V. s. diyenlere de rastlanir; ancak Mark kelimesi daima tekil olarak
kullanilir: eine Mark, fnf Mark, sieben Mark.
Syle yazilir:

Syle okunur:
drei Mark

DM 4,30
DM 29,90
DM 37,DM 37,OO

eins zwanzig
eine Mark zwanzig
vier dreiig
vier Mark dreiig
neunundzwanzig (Mark) neunzig
siebenunddreiig Mark

Asagidaki para miktarlarini okuyunuz:

Su sekilde sorulabilir :
Wie teuer ist das Heft?
Was kostet das Heft?
Wieviel kostet das Heft?

Cevabi da syle verilmelidir :


Das Heft kostet 40 Pfennig.

Agirhk lqleri (das Gewicht, Gewichte = agirlik, vezin) :


das Gramm (g)
= gram
das Pfund
= 500 g, l/z kg
= yarim kilo
das Kilogramm (kg)
= 1000 g
= kilogram
der Zentner
= 50 kg
= elli kilo
= 1000 kg
= ton
die Tonne (t)
Dikkat ediniz:
,,ein Gramm, zehn Gramm, zwanzig Pfund, drei Kilogramm" geklinde kullanilmasina
ragmen ,,eine Tonne, fnf Tonnen" denir.
,,Kilogramm" yerine qogu zaman sadece ,,Kilou denir: Ich kaufe fnf Kilo Brot.
= Ekmegin agirligi ne kadardir?
Wieviel wiegt das Brot?
= Ekmek ne kadar geliyor?
Wie schwer ist das Brot?
Das Brot wiegt ein Kilo(gramm).
= Ekmegin ag~rligibir kilodur.
Das Brot ist ein Kilo(gramm) schwer.

Wieviel wiegt das Auto?


Wie schwer ist das Auto?

Das Auto wiegt 960 kg.


Das Auto ist 960 kg schwer.

Wieviel wiegst du?


Wie schwer bist du?

Ich wiege 60 kg.


Ich bin 60 kg schwer.

Das Buch wiegt 1 kg, das Heft wiegt 50 g.


Das Buch ist schwer, das Heft ist leicht.
Die Tasche wiegt 3 ksg, der Brief wiegt 15 g.
Die Tasche ist schwer, der Brief ist leicht.
Das Paket ist schwer. = Paket agirdir.
Die Aufgabe ist schwer. = Odev zordur.
,,schweru kelimesi iki anlama gelir: 1) agir, 2) zor, gq
keza ,,leichtz' kelimesi de: 1) hafif, 2) kolay.
Uzunluk iqieri (= das Lngenma, -mae) :
der
der
der
der

Millimeter (mm)
Zentimeter (cm) = 14 mm
Meter (m) = 100 cm = 1000 mm
Kilometer (km) = 1000 m

Das Auto ist

Syle yazilir:
4,50 m lang
1.38 m hoch
1,62 m breit

Der Tisch ist

0,80 m hoch
80 cm
2 m lang
1,20 m breit
120 cm
'

= milimetre
= santimetre
= metre
= kilometre
Syle okunur :
vier Meter fnfzig lang
ein Meter achtunddreiig hoch
eins achtunddreiig hoch
ein Meter zweiundsechzig breit
eins zweiundsechzig breit
achtzig Zentimeter .hoch
zwei Meter lang
eins zwanzig breit
ein Meter zwanzig breit

Wie gro bist du? = Boyun ne kadardir?


ein Meter siebzig (gro)
Ich bin 1,70 m (gro).
ein Meter zweiundachtzig (gro)
Herr Ritter ist 1/32 m (gro).
eins zweiundachtzig
ein Meter siebenundsechzig
Frau Ritter ist 1,67 m.
eins siebenundsechzig
Die Mauer ist 24 cm dick. = Duvar 24 cm kal~nligindadir.
Das Brett ist 3 cm dick. = Tahta 3 cm kalinligindadir.

Asagidaki sorulara cevap veriniz:


1) Wie hoch ist das Haus? (9 m) 2) Wie lang ist die Strae? (4 km) 3) Wie breit ist der Tisch?
(80 cm) 4) Wie hoch ist das Zimmer? (3,60 m) 5 ) Wie lang ist der Tisch? (1,20 m) 6) Wie
breit ist die Strae? (7,50 m) 7) Wie hoch ist die Tr7 (2,lO m) 8) Wie breit ist das Fenster?
(1,33 m) 9) Wie gro ist Peter? (1,13 m)
U b U n g 2 0 : 1) Das Haus ist neun Meter hoch. 2) Die Strae ist vier Kilometer lang.
3) Der Tisch ist achtzig Zentimeter breit. 4) Das Zimmer ist drei Meter sechzig hoch. 5) Der
Tisch ist ein Meter zwanzig lang. 6) Die Strae ist sieben Meter fnfzig breit. 7) Die Tr ist
zwei Meter zehn hoch. 8) Das Fenster ist ein Meter dreiunddreiig breit. 9) Peter ist ein
Meter dreizehn gro.

Geld wie Heu = Dpnizde kum gibi para.


E
I r ist zu Geld gekommen. = Para sahibi oldu. (Para grd.)

I-r sitzt auf dem trock(e)nen. = Parasiz kaldi. (Kesesi tamtakir.)


Auf hoher See = acik denizde
1.r ist ein hohes Tier. = 0 yksek bir makam sahibidir.
Wie hoch ist die Rechnung? = Hesap ne tutuyor?
I>asist mir zu hoch. = Bunu anliyamiyorum. 0 kadar~naaklim ermez.
Diese Frau ist dick. = Bu kadin sismandir.
E
I r hat ein dickes Fell. = Vurdum duymaz birisidir. 0 ensesi kalinin biridir.
Hier ist dicke Luft. = Burada elektrikli bir hava esiyor. Burada hava epey gergin.
E
f r macht es dir schwer. = Sana isi zorlastiriyor. Seni zora kosuyor.
Sie atmet schwer. = Gc soluk aliyor.
Lr hrt schwer. = Agir isitiyor.
Das ist schwer zu glauben. = Inanilmasi gc.
t r lernt schwer. = Gc greniyor.
I-r ist schwer von Begriff. = Kavrama kabiliyeti kittir. Anlayisi kit.

1
2

Lektion 5

Im Bahnhof - stasyon'da

Inge und Necdet sind im Bahnhof. Sie wollen ihren Freund


Teoman abholen. ,,Wann kommt Teoman an?" fragt Inge.
,,Ich wei es nicht. Er kommt mit dem D-Zug von Mnchen an.
Wir wollen hier auf der Tafel nachsehen." Sie sehen nach. Auf

= die Gaststtte = lokanta


= die Gepckaufbewahrung = emanet
= emanet

= der Fahrplan = hareket tarifesi


= der Bahnsteig = peron
5 = die Uhr
= saat
6 = die Bahnsteigcperre
= peron girii
7 = der Fahrkartenschalter = bilet giesi

3
4

der (Ge1d)wechsel = kambiyo, para bozdurma


die Auskunft = daniqma

der Tafel steht oben links ,,Abfahrtn und rechts ,,Ankunft".


Darunter steht: ,,18.15 / D 6.l / von Mnchen / Gleis 6"
(Achtzehn Uhr fnfzehn / D-Zug einundsechzig / von Mnchen /
Gleis sechs). Jetzt ist es achtzehn Uhr zehn (18.10). In fnf
Minuten kommt der Zug also an. Inge und Necdet kaufen
Bahnsteigkarten, dann gehen sie durch die Sperre auf den
Bahnsteig. Da fhrt der Zug ein. Er hlt (an). Teoman steigt aus
und sagt: ,,Guten Tag, Inge, guteii Tag, Necdet! Wie geht's?"
,,Guten Tag, Teoman! Bleibst du lange Zeit hier?" ,,Nein, ich
fahre schon heute abend weiter nach Hamburg." ,,Oh, das ist
schade! Wann fhrt der Zug nach Hamburg ab?'' ,,Ich wei es
nicht. Aber da ist die Auskunft." Das Frulein an der Auskunft
sagt: ,,Es gibt zwei Zge nach Hamburg. Sie knnen um
zweiundzwanzig Uhr fnfzehn (22.15) oder um dreiundzwanzig
Uhr dreiundfnfzig (23.53) fahren." Ich fahre lieber um 23.53,
dann haben wir beinahe fnf Stunden Zeit." ,,Wollen wir in
ein Cafk gehen?" Teonian sagt: ,,Ja, sehr gern! Aber zuerst will
ich die Fahrkarte nach Hamburg kaufen." Er geht zum Schalter
und sagt: ,,Einmal zweiter Klasse Hamburg!" ,,Einfach oder
hin und zurck?" ,,Einfach, bitte!" ,,Bitte sehr, die Fahrkarte
kostet fnfundvierzig Mark (DM 45,-) und der D-Zug-Zuschlag zwei Mark; das macht zusammen siebenundvierzig
Mark (DM U',-)." Um viertel vor zwlf (23.45) sind die Zreunde
wieder im Bahnhof. Der Zug nach Hamburg fhrt gerade auf
Gleis 11 (elf) ein. Teoman steigt ein, geht in ein Abteil und
macht das Fenster auf. Schon hrt man den Lautsprecher:
,,Achtung, Achtung! D-Zug fnfundsiebzig (75) nach Hamburg
ber Kassel-Gttingen-Hannover fhrt gleich ab. Bitte einsteigen und Treli schlieen!" Der Zug fhrt ab, und die
Freunde winken und rufen: ,,Auf Wiedersehen! Gute Reise!"
der Bahnhof, -hfe = istasyon
im (in dem) Bahnhof =
istasyonda
sie wollen = istiyorlar
der Freund, Freunde =
arkadar
ihren Freund = arkadasini (onun kzn)
abholen, holt ab = karsilamak,
gidip almak
wann? = ne zamanf
ankommen, kommt a n =
varmak
ich wei es nicht = bilmiyorum
der Zug, Zge = tren
der D-Zug = (creti zel
zamli) ekspres
mit dem D-Zug = ekspres ile
Mnchen = ~ n i h .
von Mnchen = Mnih'ten
wir wollen = istiyoruz
nachsehen, sieht nach r
bakmak
wir wollen nachsehen =
bakalim
die Tafel, Tafeln = tarife,
taiife,
cetvel, tabela, tahta
auf der Tafel nachsehen =
tarifeye bakmak

(es) steht = yazilidir,


(bulunuyor)
die Abfahrt = kalkif
die Ankunft = variq
darunter F altinda
die Uhr, Uhren = Saat
achtzehn Uhr fnfzehn 7
saat 18.15
das Gleis, Gleise = ray, yol,
(peron)
jetzt = ~ i m d i
die Minute, Minuten = dakika
in fnf Minuten = beq dakika
sonra
iinde
die Bahnsteigkarte, -karten =
peron bileti
die Sperre, Sperren = turnike,
girio
durdi die Sperre = turnikeden
ge~erek
der Bahnsteig, -steige = peron
auf den Bahnsteig = perona
einfahren, fhrt ein = girmek
halten, hlt, anhalten,
hlt an = durmak
aussteigen, steigt aus = inmek
in fnf minuten = be dakika iinde
nach fnf minuten = be dakika sonra
vor fnf minuten = be dakika nce

bleiben = kalmak
lange Zeit = uzun zaman
weiterfahren, fhrt weiter =
(vasita ile) gitmege devam
etmek
sdion = daha
heute abend = bu akvam
n a h Hamburg = Hamburg'a
das ist schade! = yazikl
abfahren, fhrt ab = hareket
etmek
die Auskunft = danigma
an der Auskunft =
danismadaki
Sie knnen fahren =
gidebilirsiniz
um 22.15 Uhr = saat 22.15'te
oder = veya
beinahe = hemen hemen
die Stunde, Stunden = eaat
wir haben Zeit = vaktimiz var
wollen .wir gehen? = gitmek
ister miyiz?, gidelim mi?
das Caf& = pastane, kahvehane
sehr gern = memnuniyetle
zuerst = ilk nce
ich will = istiyorum
die Fahrkarte, -kaken = bilet
der Sdialter, Sdi'alter = gige
zum (zu dem) Schalter s
gireye
einmal = tjir tane, bir defa
zweiter Klasse = ikinci mevkl
einfach = gidi$
hin und zuriick = gidipdniij
der D-Zug-Zuschlag =
ekspres zammi
wieder = yine, gene
gerade = tam o sirada, Q
anda
einsteigen, steigt ein = blnmck
das Abteil, Abteile =
kompartiman
in ein Abteil = bir
kompartimana
aufmachen, macht auf =
aqmak
man hrt = duyuluyor
der Lautsprecher, -sprecher =
hoparlr
Adihrngl = dikkatl
z
ber = rerinden,
yoluyla
gleich = hemeq
gleich abfahren = hareket
etmek zere, neredeyse
hareket etmek'
schlieen = kapamak
winken = el sallamak
rufen = seslenmek, yksek
sesle sylemek
Auf Wiedersehen! = Tekrar
grgmek zere!,
Gle gle!
Gute Reise! = lyi
yolculuklar!

"-

1 = die Abfahrt = kalkq

= die Ankunft = varig

A l m a n y a d a bulun'an t r e n c e s i t l e r i n i n b a z i l a r i :
Gterzug = marsandiz treni
Sonderzug = zel tren
Personenzug = yolcu
posta treni
tieni
Eilzug = ekspres
D-Zug

(creti zel zamli) ekspres

F-Zug = Iks ekspres (zamli olup cogu zaman sadece birinci mevkii vardir)

D ve F i~aretinitasiyan ekspres trenleri i ~ i nmunzam tren bileti (Zuschlagkarte) alinmalidir.

die Lokomotive
= lokomotif

der Gepckwagen derPersonenwagen der Speisewagen der Liegewagen


= yolcu vagonu
= yemekli vagon = kuqetli vagon
yk vagonu

der Schlafwagen
= yatakli vagon

A5agidaki sorulara cevap veriniz:


1) Wo sind Inge und Necdet? 2) Wen wollen sie abholen? 3) Wann kommt der Zug an?
4) Kaufen Inge und Necdet Bahnsteigkarten? 5) Wann fhrt Teoman weiter nach Hamburg?
6 ) Gehen die Freunde in ein Cafe? 7) Kauft Teoman eine Fahikarte nach Hamburg?
8) Fhrt Inge nach Hamburg? 9) Wann sind die Freunde.wieder im Bahnhof? 10) Was kostet

die Fahrkarte nach Hamburg?

Wieviel Uhr ist es?


Wie spt ist es?

es ist eins
es ist ein Uhr

= Saat kac?

es ist zwei (Uhr)

Genellikle yazi
dilinde syle
denir:
16.00
12.00
0.00
24.00
2.00
18.05
13.15
10.30
10.20
10.25
10.40
14.45
11.55

sechzehn Uhr
zwolf Uhr
null Uhr
vierundzwanzig Uhr
zwei Uhr
achtzehn Uhr fnf
(Minuten)
dreizehn Uhr fnfzehn
(Minuten)
zehn Uhr dreiig
zehn Uhr zwanzig
zehn Uhr fnfundzwanzig
zehn Uhr vierzig
vierzehn Uhr fnfundvierzig
elf Uhr fnfundfnfzig

es ist fnf
es ist zehn
(Minuten) nach zwlf (Minuten) vor zwei

Konusurken
syle denir:

Ayrica syle de
diyebilirsiniz:

vier Uhr (nachmittags)


zwlf Uhr (mittags)
zwlf Uhr (nachts)

Mittag
Mitternacht

zwei Uhr (frh)


fnf nach sechs

zwei Uhr nachts

(ein) Viertel nach eins

(ein) Viertel zwei

halb elf
zwanzig nach zehn
fnfundzwanzig
nach zehn
zwanzig vor elf
(ein) Viertel vor drei

zehn vor halb elf


fiinf vor halb elf
zehn nach halb elf
drei Viertel drei

fnf vor zwlf

Dikkat ediniz: Wann kommst du? = Ne zaman geliyorsun?


Saat qte geliyomm.
Wann kommst du?
= Ne zaman geliyorsun?
Um wieviel Uhr kommst du? = Saat kata geliyorsun?

- Ich komme um 3 Uhr. =

Asagidaki sorulara cevap veriniz:


1) Wann kommst du? - (14.50 Uhr) 2) Wann fahren sie ab? - (8.15) 3) Wann kommt ihr?
(7.35) 4) Wann kommt der Zug an? (22.54) 5) Wann essen Sie, Herr Bender? (12.30)

6 ) Wann fhrt der Zug ab?


(11.15) 7) Jetzt ist es 11.05. Wie spt ist es in zehn Minuten?
8) Wann kommst du? (7 Uhr) 9) Jetzt ist es sechs (Uhr). Wie spt ist es in einer Stunde?

wollen = istemek
ich will = istiyorum
du willst = istiyorsun
er (sie, es) will = istiyor

wir wollen = istiyoruz


ihr wollt = istiyorsunuz
sie wolleri = istiyorlar

Sie wollen = istiyorsunuz

Bos yerleri ,,wollenn fiiliyle doldurunuz:


1) Wann : du nach Hamburg fahren? 2) Ichct~.'i'um8.16 fahren. 3)f. ,: h i r in eine
Gaststtte gehen? 4) Frau Bender k ,.', eine Fahrkarte kaufen. 5) 1. \\Sie einfach oder hin
und zurck? 6)I;*u,:ihr ein Eis (essen)? 7) Wann j , Peter kommen? 8) Er ri .; ;um 5 Uhr
kommen. 9) Jetzt ist es 3 Uhr. Peter 1 .,';.also in zhei Stunden kommen.

,#

A l m a n r a k i j e r vardir. Eier VUrRU nekteyse, bu fiiiin nekiyle


kokn ayirmtak mmkndr. aksi takdirde avrilamaz.

Misal:

ayrilir fiil
einkaufen = alis v e r i ~yapmak
ich kaufe ein
Ich kaufe heute in der Stadt ein.

ankommen = varmak
ich komme an = variyorum
du kommst an = variyorsun
er (sie, es) kommt an = variyor
Sie kommen an = variyorsunuz

wir kommen an = varlyoruz


ihr kommt an = variyorsunuz
sie kommen an = varlyorlar

abholen, (er) holt ab


aussteigen, (er) steigt aus
einfahren: ich fahre ein, du fahrst
ein, er fhrt ein, wir fahren

ein, ihr fahrt ein, sie fahren ein


weiterfahren: ich fahre weiter, 'du fiihrst weiter, er fhrt
weiter V. s.
anhalten: ich halte an, du hltst an, er hlt an V. 5.

ayni sekilde:
buna benzer sekilde:

Bos yerleri d o l d u r u n u z :

..

ayrilniaz fiil
verkaufen = satmak
ich verkaufe
Ich verkaufe mein Auto.

... .
. .

L 19

1) Inge h o l t
den Freund . . 2 ) Wann komm t
er . .? 3) Steig& Sie in Frankfurt
ein
Ji(A.? 4) Der Zug fhr t . . in den Bahnhof. ein
. . 5 ) Er hlt. . auf Gleis 7 . . . 6) Flhr st
'idu nach Hamburg .ein.? 7) Steig.en . Sie bitte ein
. , meine Herren! 8) Was kauf t . ihr

. .?
heute .ein

..

...

1 2 v e 1 3 n u m a r a l i a l i ~ t i r p i a l a r d ag e c e n f i i l l e r i e m i r
kipindeki cekimini yapiniz!

Sifat ve zarf
Der Zug ist schnell. = Tren sratlidir.
Die Zge sind schnell. = Trenler sratlidirler.
Der Zug fhrt schnell. = Tren reratli gidiyor.
ZarP:
Almancada zarf, sifatin C-linden
ibarettir.

Sifat:

Agagidaki cmleleri cogul yapiniz:


Stck ist schwer. 2 ) Der Braten ist gut. 3) Das Hhnchen schmeckt gut. 4) Die
Fahrkarte ist teuer. 5) Die Serviette ist wei. (die Serviette = pe~ete)6) Der Mantel ist billig.
7) Das Zimmer ist klein. 8) Der Brief ist leicht. 9) Das Hemd ist gelb. 10) Die Tr ist gro.
11) Die Straenbahn ist laneam. 12) Er arbeitet langsam. 13) Ich bin vorsichtig. (vorsichtig =
dikkatli) 14) Ich steige vorsichtig aus.

1) Dieses

Deyhter i
Wir haben noch (viel) Zeit. = Daha (cok) vaktimiz var.
Es ist (hchste) Zeit. = Vakit daraldi. Cok gec oldu.
Das hat noch Zeit. = Bunun acelesi yok.
Ich habe keine Zeit. = Vaktim yok.
Um welche Zeit? = Um wieviel Uhr? = Saat kacta?
Das hat Zeit. = Bunun acelesi yok.
Die Zeit ist um. = Vakit doldu.
Du liebe Zeit! = Eyvahl Yarabbim!
Zeit ist Geld = Vakit nakittir.

lxktion 6

In der S h d e - Okul'da

Ich gehe in die Schule. In der Schule lerne ich Deutsch. In dem
(Im) Schulzimmer stehen Tische und Sthle. Mein Freund
1.rdogan sitzt schon auf seinem Stuhl, und seine Bcher liegen
.iuf dem Tisch. Ich setze mich neben mpinen Freund auf den
Stuhl und lege meine Bcher auf den Tisch. Ich-stelle meine
'Tasche unter den Tisch. Erdogan fragt: ,,Kannst du mir einen
Kugelschreiber leihen? Ich habe meinen Kugelschreiber vergessen." Ich gebe meinem Freund einen Kugelschreiber und
sage: ,,Ich schenke dir den Kugelschreiber." ,,Ich danke dir",
Erdogan. Viele Freunde sind da, alle wollen Deutsch lernen.
Vor mir sitzen G1 und Hakan, und hinter mir setzt sich eben
Cetin auf seinen Platz.

die Schule, Schulen E- okul


in der Schule = okulda
in die Schule = okula
lernen = grenmek
das Schulzimmer, -Zimmer =
sinif (odasi), dersane
stehen = durmak
mein, meine = benim
der Freund, Freunde =
arkada J
sitzen = oturmak
schon = zaten, bile
sein, seine = onun
auf seinem Stuhl =
iskemlesinde
das Buch, Bucher = kitap
liegen = bulunmak
auf dem Tisch = masanin
ustunde
setzen = koymak, oturtmali
sich setzen = oturmak
ich setze mich = oturuyomm
neben meinen Freund =
arkadagimin yanina
legen = (yatirarak) koymak
stellen = (dik vaziyette)
koymak
die Tasche, Taschen = Fanta
unter den Tisch = masansn
altina
leihen = dung vermek
kannst du leihen? = dng
verebilir misin?
mir = bana
der Kugelschreiber, -s&reiber
= tukenmez kalem
ich habe vergessen = unnttum

Vor uns ist der Schreibtisch fr den Lehrer. Auf dem Schreiblicch steht eine Vase mit Blumen, ber dem Schreibtisch hngt
eine Lampe.
Jetzt kommt der Lehrer. Er setzt sich auf seinen Platz an den
Schreibtisch. Seine Bcher sind in seiner Tasche. Er nimmt die
Bcher aus der Tasche und legt sie auf den Schreibtisch. Dann
steht er auf und stellt sich vor die Tafel. Er will schreiben, aber
er hat keine Kreide. Die Kreide liegt hinten auf einem Schrank.
Hakan steht auf und bringt dem Lehrer die Kreide. Der Lehrer
schreibt einen Satz an die Tafel: ,,Franz gibt heute in der
Schule seinem Bruder einen Bleistift." Dann fragt der Lehrer:
,,Was steht an der Tacel?"

'

Zum Schlu geben die Schler dem Lehrer die Hefte.


Nach dem Unterricht gehen wir alle in ein Lokal neben der
SchuIe. In dem Lokal trinken wir Bier oder Cola.

1.

= die Landkarte

= die Tafel

harita
yaz tahtas
3 = der Schwamm
snger
4 = der Papierkorb
kat sepeti
s = das Was&bed<en lavabo
ayna
6 = der Spiegel
7 = der Kleiderhaken elbise sks

geben, gibt = vermek


meinem Freund = arkadagima

schenken = hediye etmek


dir = sana
danken = tegekkr etmek
viele = ~ o k
(sie) sind da = buradadirlar,
burada var
alle = hepsi
vor mir = nmde
hinter mir = arkamda
der Platz, Pltze = yer
eben = gu anda
vor uns = nmzde
der Schreibtisch, -tis&e =
yazi masasi
der Lehrer, Lehrer = gretmen
fr den Lehrer = gretmen
iqin
die Vase, Vasen = vazo
die Blume, Blumen = sicek

mit Blumeh = ci$~'kli


ber dem Schreibtisch = yazi
masasinin stnde hngen =
I) asili durmak
2) asmak
die Lampe, Lampen = lamba
kommen = gelmek
nehmen, nimmt = almak
aus der Tasche = cantadan
aufstehen, steht airf =
kalkmak
sich stellen = (giciip) durmak
er stellt sich = (gldip)
duruyor, dikiliy0r
die Tafel, Tafeln s kara tahta
schreiben = yazmak
die Kreide = tebe$ir
hinten = arkada
der Schrank, Schriinke =
dolap

bringen = getirmek, gtIrmek


der Satz, Stze = cmle
heute = bugn
der Bruder, Brder = erkek
karde9
der Bleistift, -stifte = kurfun
kalem
der Schlu = son
zum Schlu = sonunda
das Heft, Hefte = defter
der Unterricht = ders
nach dem Unterricht =
dersten sonra
wir alle = hepimiz
das Lokal, Lokale = lokal
das Bier = bira
die das Cola = Kola
die Schublade, -laden = gz,
gekmece
der Papierkorb, -ktlrbe =
kagit (par~alari)sepeti

Dikkat ediniz :
wo? = nerede?; wohin? = nereye?; woher? = fiereden?

Asagldaki sorulara cevap veriniz:


1) Gehen Sie in die Schule? 2) Wohin geht Erdogan? 3) Lernen Sie Deutsch in der Schule?
4) Wo lernt G1 Deutsch? 5) Setzen Sie sich auf den Stuhl? 6) Wohin setzen Sie sich? 7) WO
sitzen Sie? 8) Liegen die Bcher auf dem Tisch? 9 ) Steht die Tasche auch auf dem Tisch?
10) Wohin stellen Sie die Tasche? 11) Steht der Lehrer vor der Tafel? 12) Was legt der
dem Schreibtisch? 14) Wem geben Sie
Lehrer auf den Schreibtisch?13) Steht die Vase
einen Kugelschreiber? 15) Wem bringt Hakan die Kreide? 16) Woher nimmt der Lehrer

die Bcher?
Dativ (= Ismin -e hali)
f s m i n -e h a l i ,,wem? = kirne?" s o r u s u n a c e v a p v e r i r :
Wem leihe ich den Kugelschreiber?
Ich leihe dem Freund den Kugelschreiber.
Wem schenkt sie eine Vase?
Sie schenkt der Frau eine Vase.
Wem gibst du die Kreide?
Ich gebe dem Kind die Kreide.
Wem gibt der Lehrer die Hefte?
Der Lehrer gibt den Schlern die Hefte.
Wem schenken sie die Blumen?
Sie schenken die Blumen den Freundinnefl.
Wem bringt Peter den Ball?
Peter bringt den Kindern den Ball.
Dikkat edinlz:
,,NesneMsi isimden ibaret olan cmlede hem
genellikle -i hal eki alan isim, -e hal eki

h m de dolayli t u ~ b u l u n u y o r s a ,

alaniiden sonra aelir.,

Simdi wer?", ,,wen?", ,,wem?" sorularina cevap verebtliriz:


wer? = kim?
(yalin hal)

der (ein) Mann


die (eine) Frau
das (ein) Kind
den (einen) Mann
die (eine) Frau
das (ein) Kind
dem (einem) Mann
der (einer) Frau
dem (einem) Kind

wen? = kimi?
(-i hali)
wem? = kime?
(-e hali)

die (-) Mnner


die (-) Frauen
die Kinder
die Mnner
die Frauen
die Kinder
den Mnnern
den Frauen
den Kindern

Bos yerleri doldurunuz:


I,) Ich briqge dl: Q . Kindern Milch. 2) Leihst du d em
. . . beund d ,as, , B u h ? 3) Wer brjngt
der. . . Frau d ie. . Vase? 4) Ich gebe d em
. . . Lehrer das. . . Heft. 5) Ich gebe d em
. . . Freund
. . Lehrer die. . . Bcher. 7)Ich gebe dem
. . . Lehrer die . . Hefte.
das. . . Heft. 6) Ich gebe dem

Prpositionen (= Edatlar)
. .
A l m a n c a d a edat-rli
bir hgle sokarlar:
stasyona gidiyorum.
Ich'gehe zu dem Bahnhof (-e hali = Dativ)
Ich gehe durch die Strae (-i hali = Akkusativ] Cadenin iinden geerek gidiyorum.
Ich bin in der Schule (-e hali = Dativ)
Okuldaym.
Ich gehe in die Schule (-i hali = Akkusativ)
Okula gidiyorum.

(/$
9".

ir

durch, ftir, veren, ohne, u m . . . herum


edatlari, ismi daima -ihalinde isterler,
Ich bin fr den Frieden.
(= Baristan yanayim.)
Ich bin gegen den Krieg.

2 bei, von, zu, nach, gegenber.

mifseit
edgtlari, i s m i d a i m a - P h a .
Gehst du mit mir spazieren?
(= Benimle gezmege gelir misin?)
Seit einer Woche ist er in Rom.
(= Bir haftadan beri Romadadir.)

,,nereve?" sorusuna cevap veririerse

,,nerede?" sorusuna cevap veririerse

=i halini aerehttruler.

5 halini g

..

Ich fahre in die Stadt.


Ich schiebe den Tisch an die Wand.
Ich hnge die Lampe ber den Sdireibtisch.

Ich bin in der Stadt.


Der Tisch ist an der Wand.
Die Lampe hngt ber dem Sdireibtisch.

Dikkat ediniz:
& ~ a r ~ b u l u n d u ~yahut
u b i m n ~ I d u P u ~ w o ile.
? "w n u d a d i g i
veya vneldigi ver, ise ,.wohin?" ile sorulur.

,,stellen" (= dik vaziyette koymak),


,,setzena (= bir yere oturmak),
,,legen (= yatirarak koymak)
fiilleri icin daima ,,wohin?" wrusu kullanilir:
M

Der Lehrer legt die Hefte in die Schublade.


Bilge stellt eine Vase auf den Schreibtisch.
Ich stelle den Papierkorb unter den
Schreibtisch.
Der Lehrer setzt sich hinter den
Schreibtisch.
Der Lehrer stellt die Tasche an den
Schreibtisch.
Ich stelle mich vor den Schreibtisch.
Hakan stellt einen Stuhl neben den
Schreibtisch.
Ich stelle den Koffer auf den Stuhl.
Ich lege das Buch in die Schublade.
Ich setze mich an das Fenster.
Ich hnge die Bilder an die Wand.

,,stehenu (= durmak),
,,sitzenw (= bir y e ~ d eoturmak),
,,liegen ' (= bulunmak, yatmak)
fiilleri icin daima ,,wo?" sorusu kullanilir:
3

Die Hefte liegen in der Schublade.


Eine Vase steht auf dem Schreibtisch.
Der Papierkorb steht unter dem
Schreibtisch.
Der Lehrer sitzt hinter dem Schreibtisch.
Die Tasche steht an dem (am) Schreibtisch.
Ich stehe vor dem Schreibtisch.
Ein Stuhl steht neben dem Schreibtisch.
Der Koffer steht auf dem Stuhl.
Das Buch liegt in der Schublade.
Ich sitze am (an dem) Fenster.
Die Bilder hngen an der Wand.

Uzelligi olan kul'lanislar :


Die Stadt Frankfurt liegt am (an dem) Main.
Frankfurt liegt in Deutschland.
Istanbul liegt am (an dem) Meer.
,Yazili yahut basilr olan her sey icin ,,stehtm -ik
~
A
m
l vazili.
e
In der Zeitung steht das Kinoprogramm. = Sinema programr gazetede yazili.
Im (In dem) Buch steht eine Geschichte. = Kitapta bir hikiye yazili.
Aiqhrrna 29
Bos y e r l e r i d o l d u r u n u z :
1) Ich setze mich auf den
. . Stuhl. 2) Die Tasche steht unter d em
. . . Tisch. 3) Der Lehrer
schreibt einen Satz an die. . Tafel. 4) Was steht an der . Tafel? 5) Hakan legt die Hefte in

.
.

. .

..

den . Schreibtisch. 6) Herr Bender stellt die Lampe auf den


. . Tisch. 7) Die Lampe steht auf
. . . Tisch. 8) Die Tafel ist hinter dem
. . . Schreibtisch. 9) Ich stelle den Stuhl hinter den
dem
Schreibtisch. 10) Wer legt die Bcher auf d en . Tisch?

..

...

Mein Weg zur (zu der) Schule. (der Weg, Wege


yol)
Ich wohne (wohnen = oturmak, ikamet etmek) in der Kolumbusstrae 14, gegenber der
Post, bei (der) Familie Weber. Ich gehe aus dem Haus, dann gehe ich durch die Kolumbusstrae zum (zu dem) Marktplatz. (der Markt = pazar, GarSi; der Platz = meydan; der
Marktplatz = Vary meydani) Ich gehe ber den Marktplatz zu der (zur) Kennedyallee.
(die Allee = iki tarafi agaq1i genis cadde) Ich gehe durch die Kennedyallee bis zur (bis zu =
kadar) Kreuzung (die Kreuzung, Kreuzungen = drtyoi agzi) mit der Kirchstrae. Bei der
Kreuzung gehe ich nach rechts. Nach hundert Metern (100 m) komme ich zur Marienkirche (die
Kirche = kilise, die Marienkirche = Meryem Ana Kilisesi). Ich gehe um die Kirche herum.
Die Schule ist hinter der Kirche. Von meiner Wohhung zur Schule sind es nur fnf Minuten.

Cmlelerde szdizimi:
Der Lehrer / gibt / die Hefte / den Schlern.
Der Lehrer / gibt / den Schlern / die Hefte.
Ich / gehe / heute / in die Sdiule.
Heute / gehe / ich / in die Schhle.
In die Schule J gehe / ich J heute.

'--

S u iki kurali belleyiniz:


..
11 enellikle ''

k)J
%er Lehrer / gibt . . .

fiile (mesele
bulunur:
Ich / gehe . . ; . . . gehe / ich.

. .

..

Deyider:
Was gibt es? Was gibt's? = Ne var?
Was gibt's Neues? = Ne var ne yok? Yeni bir jey var mit
Was gibt es zu essen? = Yiyecek ne var?
Es gibt Regen. = Yagmur yagacak.
Das gibt's ja gar nicht. = Byle bir gey olamaz.
Wie steht das Spiel? = Oyun ne durumda? Oyun ne alemde?

Bazi nezakat ku~allatr:


Birisi size sigara ikram ederse, siz ya ,,Ja, bitte!" deyip sigarayi alir, yahut da ,,Nein, danke!"
deyip sigarayi almazstniz. Sigarayt aldiysanlz, ,,Danke!" dersiniz.
Sayet tesekkrnz zellikle belirtmek istiyorsaniz, ,,Vielen Dank!" yahut ,,Danke schnl"
dersiniz.

Lektion 7 Die Familie - Aile


Peter hat heute Geburtstag. Der Vater von Peter hat viele
Verwandte eingeladen. Zuerst kommen Onkel Paul und Tante
Anna mit ihren Kindern. Die Kinder heien Kurt und Ingrid.
Peter sagt zu seiner Schwester: ,,Sabine, mein Vetter Kurt und
meine Kusine Ingrid sind da!" Sabine protestiert: ,,Kurt ist
nicht dein, sondern mein Vetter, und Ingrid ist nicht deine,
sondern meine Kusine!" Peters und Sabines Mutter lacht und
sagt: ,,Kurt ist euer Vetter, und Ingrid ist eure Kusine." Peter
antwortet: ,,Ja, Kurt i ~ unser
t
Vetter, und Ingrid ist unsere
Kusine." Peters Grovater ist auch da. er sitzt neben der
Gromutter auf dem Sofa. Peter, ~ a b i n e Kurt
,
und Ingrid sind
ihre Enkel.
Petere Eltern haben nur zwei Kinder. Ihr Sohn Peter i,st blond,
und ihre Tochter Sabine hat schwarze Haare.

1 = das Buch
kitap
2 = der Pullover kazak
3 = die Tasche
anta

5
6

= der K u h e n pasta
= die Kerze mum
= der Ball
top

die Familie = aile


der Geburtstag, -tage =
dogum gn
e Vater von Peter =
dgr
Peter'in babasi
(er) hat eingeladen = davet
etti
der Verwandte = (erkek)
akraba
die Verwandteh) 2 (kadin)
akyaba, akrabalar
der Onkel, Onkel
amca,

die Tante, Tanten z hala,


teyze
mit ihren Kindern =
Focuklariyla

= die Blumenvase
= die Uhr (Armbanduhr)
9 = das Pkchen
10 = .die Tischdecke
7

iek vazosu
kol saati
kk paket
masa rts

Auf dem Tisch steht eine Torte, und auf der Torte steheq zehn
Kerzen. Der Grovater sagt: ,,Peter wird heute zehn Jahre alt,
und wie alt bist du, Sabine?" ,,Ich bin vier Jahre (alt). Mein
Geburtstag ist im nchsten Monat, dann werde ich fnf Jahre
(alt)." Jetzt bringt die Mutter eine Kanne Kaffee und eine
Kanne Kakao, und alle setzen sich an den Tisch. Die Groen
trinken Kaffee und die Kinder Kakao. Die Torte cchmqckt
sehr gut. Pgter bekommt viele Geschenke: ein Buch, eihen
Pullover und eine Tasche. Sein schnstes Geschenk bekbmmt er
von seinem Vater: ein Fahrrad. Peter freut sich sehr. Er sagt:
,,Ich mchte jeden Tag Geburtstag haben."
sie heien Kurt und Ingrid =
onlarin isiinleri Kurt ve
Ingrid'tir
die Schwester, Schwestern =
.kiz karde?
er sagt zu seiner Schwester =
kiz karde~ine diyor ki
der Bruder, Brder = erkek
dara'eg
der Vetter, Vettern
der Cousin, Cousins
= amca (dayi, hala, teyze)
og1u
die Kusine, Kusinen = amca
(dayi, hala, teyze) kizi
sie sind da = geldiler, buradadrrlar
protestieren = itiraz etmek,
protesto etmek
dein, deine = senin
niein, meine = benim
Peters Mutter = Peter'iin
annesi

lachen = glmek
euer, eure = sizin, (sizler(,)
unser, unsere = bizim
der Grovater, -vter =
bykbaba
die Gromutter, -mtter 3
biiykanne

ihre = onlarin
der Enei; tnei' = torun
der Sohn, Sohhe = ogul
die Tochter, Tchter = kiz
blond = sarigin
schwarze Haare = siyah
saglar

die Torte, Torten = Pasta.


pandispanya
die Kerze, Kerzen = murn
er wird 10 Jahre (alt) = lC,
yaginda
oluyor, onunu

bitiriyor
wie alt bist du? = kag
ka
yagindasinl

ich bin 4 Jahre (alt) =


4 yagindayim
der (die, das) nchste =
gelecek, nmzdeki
der Monat, Monate = ay
im ndisten Monat = gelecek
. ayda (i~erisinde)
ich werde 5 Jahre (alt) =
5 yaginda olacagim, beqimi
bitirecegim
die Kanne, Kannen =
gaydanlik,
demlik

der Kakao = kakao


alle = herkes, hepsi
die Groen = bykler
trinken =igmek
schmecken = lezzetli olmak,
tadi iyi gelmek
sehr gut = gok
iyi
bekommen = almak
das Geschenk, Geschenke =
hediye
der Pullover, Pullover = kazak
der (die, d a 9 schnste =
en gzel
von seinem Vater =
babasindan
das Fahrrad, -rder = bisiklet
sich freuen = sevinmek
(er) freut sich = seviniyor
ich mchte = isterim
jeder = her
der Tag, Tage = gn
jeden Tag = her gn
der Hund, Hunde = kpek
die Eisenbahn, -bahnen =
tren
tag bebekbebek, kukla
die Puppe, Puppen =oyuncak

die Mutter von Peter = Peter'in anesi

..

. olmak, adlandirilmak
Wie heit du? = tsmin nedir? Wie heien Sie?
tsmim Bilge.

1) heien = ismi

r lsminiz nedirf

2) Cogu zaman syle denir:

,,der Vater von Peter" = Peter'in babasi


,,die Mutter von Sabine" = Sabine'nin annesi
,,der Kaffee von Frau Bender" = Bayan Bender'i~, kahvecj
fakat genellikle syle yazilir:
,,Peters Vater" = Peter'in babasi
,,Sabines Mutter" = Sabine'nin annesi
,,Frau Benders Kaffee" = Bayan Bender'in kahve,i

= bir caydanlik dolusu kahve


,,eine Kaffeekanne" = bir kahve qaydanligi
,,eine Flasche Wein" = bir sise garap
,,eine Weinflasche" = bir Barap sisesi

3) ,,eine Kanne Kaffee"

heie Bilge. =

Asagidaki sorulara cevap veriniz:


1) Wer hat heute Geburtstag? 2) Wer hat Verwandte eingeladen? 3) Wann kommen die
Verwandten? 4) Haben Onkel Paul und Tante Anna Kinder? 5) Wie heit der Vetter von
Peter? 6 ) Wie heit Peters Kusine? 7) Wo sitzt Peters Grovater? 8 ) Wo steht die Torte?
9) Wird Peter sieben Jahre alt? 10) Wie alt ist Sabine? 11) Wann hat Sabine Geburtstag?
12) Was trinken die Kinder? 13) Wie heit der Sohn von Onkel Paul und Tante Anna?
14) Wie heit ihre Tochter?
erkek
Ich habe einen Hund
Du hast einen Hund
Peter hat einen Hund
Sabine hat einen Hund
Herr B., Sie haben einen Hund
Wir haben einen Hund
Ihr habt einen Hund
Die Kinder haben einen Hund
Haben Sie einen Hund, meine Herren?

ich :
du:
er:
sie :
es:
Sie:
wir :
ihr:
sie :
Sie:

mein Hund
dein Hund
sein Hund (erkege ait ise)
ihr Hund (kiza ait ise)
- das ist Ihr Hund, Herr B.
unser Hund
euer Hund
ihr Hund
- Ist das Ihr Hund, meine Herren?

--

dipi

cinsiyetsiz

meine Tasche
deine Tasche
seine Tasche
ihre Tasche
seine Tasche
Ihre Tasche
unsere Tasche
eure Tasche
ihre Tasche
Ihre Tasche

mein Buch
dein Buch
sein Buch
ihr Buch
sein Buch
Ihr Buch
unser Buch
euer Buch
ihr Buch
Ihr Buch

Sabine hat einen Schirm.


Es ist i h r Schirm.

42

- das ist

Peter hat einen Schirm.

Es ist s e i n Schirm.

Bog y e r l e r i d o l d u r u n u z :
1) Peter hat ein Buch, es ist .sein
. . Buch. Er sagt: ,,Das ist .mein
. . Buch." Sabine sagt zu Peter:
,,Ja, das ist dein. Buch."

..

..

2) Sabine hat ein Buch, es ist ihr . Buch. Sabine sagt: ,,Das ist .mein
. . Buch." Peter sagt zu
Sabine: ,,Ja, das ist dein
. .,Buch."

3) Peter u$ndS,abine haben einen Hund. ihr


. . . Hund heit Tom. Onkel Paul fragt die Kinder:
,,Ist das .euer
. . Hund?" "Ja, das ist unser
. . Hund", antworten Peter und Sabine.

4)

Peter hat eine Eisenbahn, es ist .seine


. . Ebsenbahn. Sabine hat eine Puppe, es ist .ihre
. . Puppe.

..
- ...

5) ,,Guten Tag, Frau Bender! H a t .dein. Sohn heute Geburtstag?"


,,Ja, mein
. Sohn Peter hat
. Toch'ter?" Meine
,,
Tochter
heute Geburt,steg. Er wird zehn Jahre." ,,Und wie alt ist deine

..

ist sieben Jahre."

...

6 ) ,,Wo sind deine


. . Kinder, Frau Bender?" - ,,Meine Kinder sind iin der Schule."
7) Herr und Frau Bender haben ein Haus. Sie sagen: ,,Das ist unser
. Haus." Herr Mller fragt:
. Haus, Herr Benderl" ,,Ja, da ist unserHaus, Herr Mller."
,,Ist das euer

...

. .

. .

Peter fragt: ,,Wo ist meine Tasche?" Sabine sagt: ,,Da steht eine Tasche. Ist das .deine
..
Tasche, Peter?" ,,Ja, Sabine, das ist meine
. . . Tasche." Sabine gibt Peter seine
. . Tasche.

8)

Tekil

Cogul

Wer? = Kim?
mein Sohn
meine Tochter
mein Kind

meine Shne
meine Tchter
meine Kinder

Wem? = Kime?
meinem Sohn
meiner Tochter
meinem Kind

meinen Shnen
meinen Tchtern
meinen Kindern

Wen? = Kimi?
meinen Sohn
meine Tochter
mein Kind

meine Shne
meine Tchter
meine Kinder

ayni sekilde: dein, sein, ihr, Ihr

V.

s.

Dikkat ediniz:
1) unser, unsere, unserem, unseren yerine bazen
unser, unsre, unsrem, unsren de kullan~Iir,fakat
euer, euere, euerem, eueren yerine genellikle
euer, eure, eurem, euren denir.
2) ,,ein" ve ,,keinm kelimeleri de ,,mei,n1' gibi gekimlenir.

Bos yerleri doldurunuz:


1) Ich trinke mein
. . . Bier. 2) Du trinkst deine
. . Milch. 3) Er trinkt s einen
. Kakao. 4) Sie trinkt
. . . Kaffee. 5) Trinken Sie Ihr . . Bier? 6) Wir trinken Unseren
. Apfelsaft. 7) Ihr trinkt e uere
ihren
Cola. 8) Sie trinken ihren
. Kaffee. 9) Trinken Sie Ihren. . Kaffee, meine Damen? 10) Ich gehe.
mit meinem
. Hund spazieren. 11) Du gehst mit deinem
. Hund spazieren. 12) Er geht mit s einem
Hund spazieren. 13) Sie geht mit ihrem
. Hund spazieren. 14) Gehen Sie mit Ihrem Hund
spazieren, Herr Meier? Wir gehen mit Unserem
.
Hund spazieren. 16) Ihr geht mit e urem
. Hund
spazieren. 17) Die Eltern gehen mit ihrem
. Hund spazieren. 18) Gehen Sie mit Ihrem. Hund
spazieren, Herr und Frau Bender?

. .

..

..

. .

..

..

..

. .

...
. .
..

...
...

Deyimler:
nichts = hiq
gar nichts, berhaupt nichts = hic bir sey, (zerrece bir sey yok)
das macht nichts = zarari yok, bir Sey degil
da ist nichts zu machen = yapilacak bir gey yok, (artik) bir sey degistirilemez
nichts anderes = baska bir sey degil
das ist alles = hepsi bu kadar
alles mgliche = akla gelen her sey
alles in allem = velhasil, h3sili, kisacasi
Bazi nezaket kurallari
Hitap sekilleri
Tanidiklara ,,Herr Bender!", ,,Frau Fischer!", ,,Frulein Weber!" diye hitap edilir.
Isim bilinmiyorsa, syle denilebilir (zellikle is hayatmda) :
,,Mein Herr!" ,,Meine Dame!" ,,Mein Frulein!" ,,Meine Herren!" ,,Meine Herrschaften!"
Birisine sadece ,,Herr!" ,,Dame!" ,,Frulein!" diye hitap etmek cok nezaketsiz sayilir.
Sadece dkkinlardaki kadin tezgihtarlara yahut lokantalardaki kadin garsonlara
,,Frulein!" diye hitap edilmesi caizdir.
Birisine ,,Mensch" diye hitap etmek de qok kabadir.
der Mann, Mnner = adam, erkek; koca
die Frau, Frauen = kadin; kari; bayan, hanim
der Herr, Herren = bey, bay, efendi
die Dame, Damen = bayan, hanim
der Mensch, Menschen = insan

Lektion 8 Im Betrieb - letme'de, Fabrika'da


Ahmet ist vor zwei Jahren aus der Trkei nach Deutschland
gekommen. Zwei Jahre lang hat er bei der Firma Klaus in
Kln gearbeitet. Vor einem Monat hat er seinen Arbeitsplatz
gewechselt und ist zu der Firma Rder gegangen. Dort arbeitet
er nicht mehr im Zeitlohn, sondern im Akkord, und sein Lohn
ist hher.
Am ersten Tag bei ,dem neuen Arbeitgeber hat Ahmet viele
Dinge erledigt. Im Personalbro hat er seine Lohnsteuerkarte,

der Betrieb, Betriebe = firma,


igletme, fabrika
das Jahr, Jahre = ytl
vor zwei Jahren = iki yil nce
aus der Trkei = Trkiye'den
nach Deutschland =
Almanya'ya
kommen, ist gekommen =
gelmek, geldi
zwei Jahre (lang) = ikl sene
(boyunca)

der Duschraum, -rume =


du$ yeri
die Kantine, Kantinen =
kantin
zeigen = gstrrmek
der Arbeitsplatz,.-pltze =
i$ yeri
fhren = gtrmek
der Meister, Meister =
ustabagi ,
'
die Arbeit, Arbeiten = i$

erklren = aqiklamak
der Monatslohn = aylik cret
der Vorarbeiter = usta
geben = vermek
die Lohntute,
-tten = para
zarfi
finden = bulmak
der Lohnstreifen, -streifen =
cret geridi
prfen = tetkik etmek
das Lohnbro = cret brosu
ins (in das) Lohnbro =
cret brosuna
der Angestellte, Angestellten
= mustahdem, memur
entschuldigen Sie! =
affedersinizl kusura
bakmayin!
(der) Dienstag = sali
am Dienstag = sali gn(nde)
die Dberstunde, -stunden =
fazla mesai
machen = yapmak
fehlen = eksik bulunmak
der Uberstundenzuschlag,
-zusdilge = fazla mesai
zammi
der Zettel, Zettel = pusuia,
fi$, kagit
recht haben = hakli olmak
Sie haben recht = haklisiniz,
hakkfniz var
noch = daha
brutto = brt
netto r net
weniger = daha az
mssen = mecbur olmak,
zorunda olmak
die Steuer, Steuern = vergi
der Sozialteitrag, -beitrge =
sosyal sigorta kesintileri
abziehen = kesmek, dsmek

seine Versicherungskarte und seine Arbeitserlaubnis abgegeben,


und er hat den Arbeitsvertrag unterschrieben. Dann ist er zum
Betriebsarzt gegangen, der Betriebsarzt hat ihn untersucht. Ein
Arbeitskollege hat ihm dann seinen Spind, den Duschraum
und die Kantine gezeigt und ihn zu seinem Arbeitsplatz gefhrt.
Der Meister von Ahmet, Herr Homann, hat ihm seine Arbeit
erklrt.
Heute bekommt Ahmet seinen Monatslohn. Der Vorarbeiter
gibt ihm die Lohntte. In der Lohntte findet Ahmet fnfhundertsiebzehn Mark (517,- DM) und den Lohnstceifen.
Er prft den Lohnstreifen. Dann geht er ins Lohnbro und sagt
zu einem Angestellten: ,,Entschuldigen Sie, Herr Maier, ich
habe am Dienstag drei Oberstunden gemacht. Der Lohn fr die
Oberstunden fehlt auf dem Lohnstreifen, und der Uberstundenzuschlag fehlt auch." Herr Maier prft den Lohnstreifen
und sagt: ,,Ja, Sie haben recht. Sie bekommen noch brutto
achtzehn Mark (DM I$,-). Netto ist es weniger, denn wir
mssen noch Steuern und Sozialbeitrge abziehen."
bei = yaninda
bei der Firma = firmada
arbeiten, hat gearbeitet =
qaligmak, cali$ti
vor einem Monat = bir ay
nce
der Arbeitsplatz, -platze =
ig yeri
wechseln = degigtirmek
ZU = -e, -a
zu.der Firma = firmaya
gehen, ist gegangen e
gitmek. gittl
nictit mehr r artik
degil
er arbeitet nicht, mehr =
artik qaIi$miyor
der Zeitlohn = saat creti
im Zeitlohn arbeiten =
Saat cretiyle qali$mak
der Akkord = akort
im Akkord = akortla
der Lohn, Lhne = cret
hher = daha yksek
der (die, das) erste = i1k
am ersten Tag = ilk gnde
der (die, das) neue = yeni
der Arbeitgeber, -geber =
igveren
das Ding, Dinge = gey, ig

erledigen = halletmek,
bitirmek
das Personalbro, -bros =
personel brosu, zlk
i$leri brosu
die Lohnsteuerkarte, -karten
= vergi karnesi
die Versictierungskarte =
sigorta karti
die Arbeitsgenehmigung,
die Arbeitserlaubnis
= caligma msaadesi
abgeben = vermek
der Arbeitsvertrag, -vertrge
= ig mukavelesi
unterschreiben = imza etmek
der Betriebsarzt, -rzte =
messese doktoru
zum (zu dem) Betriebsarzt =
messece
s doktoruna
ihn = onu
untersuchen = muayene
etmek
der Arbeitskollege, -kollegen
= mesai arkadagi
ihm = ona
der Spind, Spinde = (okul ve
is yerlerindeki) dar dolap

...

Zahlt. Grundgehalt Zulagen

Oberst.

Bruttogehalt Lohnst.

Kirchensteuer So=.-Vers.

KI.

Vorsch.

>

Ges.-Abziige

Nettogehalt

813.76

652.36

der Lohnstreifen

stfr. Zusdil.

Arbg.-Ant. Ausgez. Betr.

123.36 92.36

Klo.-Nr.

&mir

Name

~prl,

-dbi.i

?_ e. ~ * ~ ~ " ' . .lya ?: i~e , .


Zahlt. = Zahltag = deme gn
Grundgehalt = ana cret, asil maag
maa
Zulagen = ek cret, (zamlar)
Oberst. = Uberstunde = fazla mesai
Bruttogehalt = brt cret
Lohnst. = Lohnsteuer = cret gelir vergisi
Kirchenst. = Kirchensteuer = kilise vergisi
$02.-Vers. KI. = Sozialversicherungsklasse = sosyal sigorta sinifi
Vorsch. = Vorschu = avans
Ges.-Abzge = Gesamtabzge = kesinti toplami
Nettogehalt = net cret
stfr. Zuschl. = steuerfreie Zuschlge = vergisiz zamlar
Arbg.-Ant. = Arbeitgeberanteil = igveren payi
Ausgez. Bett. = ausgezahlter Betrag = denen meblag
Kto.-Nr. = Konto-Nummer = hesap numarasi
Name = isim

,JLs.cL.a,td!n.be
gu.,azrn.da
g:ced!>:i,
Zuname = soyadi
Vorname
= sim
Vorame =
isim
Geburtsdatum = dogum tarihi
Monat = ay
Tag = gn
Stunden = saatler
Zuschlge = zamlar
Prmien = primier
Sozialbeitrge = sosyal sigorta kesintileri
sonstige Abzge = sair kesintiler
auszuzahlender Betrag = denmesi gerekli meblag

Dikkat ediniz:
Wo? = Nerede?
I& bin in Deutschland. =
Almanya'dayim.
Er arbeitet in Frankfurt. =
Frankfurt'ta calipyor.

Wohin? = Nereye?
Ich fahre nah Deutsdiland.
Almanya'ya gidiyorum.
Er fhrt n a h Frankfurt. =
Frankfurt'a gidiyor.

Wir sind zu Hause. =


Evdeyiz. (Evimizdeyiz.)
Wir sind im (in dem) Haus. =
(Biz) evdeyiz. (Evin iindeyiz)

Wir gehen nach Hause. =


Eve gidiyoruz. (Evimize gidiyomz)
Wir gehen ins (in das) Haus. =
(Biz) eve giriyoruz. (Evin iine giriyoruz)

baca

= die Schreibmas&ine daktilo

= der Schornstein

= die Sekretrin

= die Betriebsordnung

= das Regal

= die Fabrik

sekreter
rafl dolap
fabrika

= i~letmeynetmeligi

= das Telefon

= der Telefonhrer ahize

= der Aktenschrank. evrak dolab


Aktenordner klasr

telefon

10 = der

A ~ a g i d a k si o r u l a r a c e v a p v e r i n i z :
1) Ist Ahmet aus der Trkei nach Deutschland gekommen? 2) Hat Ahmet in Kln gearbeitet?
3) Wo arbeitet Ahmet jetzt? 4) Was hat er irn (in dem) Personalbro abgegeben? 5 ) Wer
hat Ahmet untersucht? 6) Wer hat ihn zu seinem Arbeitsplatz gefhrt? 7) Wer hat ihm die
Arbeit erklrt? 8) Wer bringt ihm die Lohntte? 9) Geht Ahmet ins Lohnbro? 10) Was
findet Ahmet in der Lohntte? 11) Hat Ahmet Oberstunden gemacht? 12) Was fehlt auf
dem Lohnstreifen?
Ahancadaki Perfekt kipi (-di'li gegmig zaman)

0a-nd.riGeqmil
zamani gesteren iic.haber kipinin en *ne&i~e-en
~ o kullan~lani,
k
Almancasina
P e r f e .".
k .t . v e
eecmiti
erfe "
sz konusu

.. .
f

..

--==--.,-

..W

w'i I = eecmis zaman anlamli ortag sifat-fiil) ile kurulur.

Kurala uvan fiillerin . P a r t ~ f p ~ ..+


a)
sagen
sag-en
b) 5eren ile biten ve ayrilmaz fiiller, Partizip Perfekt -urol
studieren
studier-en
besuch-en
besuchen
I,.

ge-sag-t
I,..

studier-t
besuch-t

C) Ayrilir fiillerde ise ,,p;e-" neki. ek ile srvde arasinda bulunur:


einlkaufen
ich kaufe ein
ein-ge-kauf-t .

sagen = dem&, sylemeik fiilinin

a g e g r n i 5 zaman kipi (Perfekt)

qimdiki zaman kipi (Prsens)


ich sag-e =: diyorum
du sag-st = diyorsun
er (sie, es) sag-t = diyor

i& habe ge-sag-t = dedim


cio hast ge-sag-t = dedin
ef (sie, es) hat ge-sag-t = dedi
wir haben ge-sag-t = dedik
ihr habt ge-sag-t = dediniz
sie haben ge-sag-t = dediler
Sie haben ge-sag-t = dediniz

wir sag-en = diyoruz


ihr sag-t = diyorsunuz
sie sag-en = diyorlar
Sie sag-en = diyorsunuz

ayni gekilde:

fragen = sormak
kaufen = satin almak
schenken = hediye etmek

ich frag-e
ich kauf-e
ich schenk-e

ich habe ge-frag-t


ich habe ge-ka~f-t
ich habe ge-s&enk-t

Agagidaki fiillerden Perfekt kipini yapiniz:


danken, setzen, stellen, legen, machen, wechselfi zeigen, fhren, fehlen, ~ r e a winken
,
Gvdesi ,,tu veya ,,d" ile biten fiillerin Perfekt'i gu gekilde yapilir:
Prsens
ich arbeit-e
du arbeit-e-st
er (sie, es) arbeit-e-t

perfekt

C111113

ich habe ge-arbeit-e-t


ich hatte gearbeitet
du hast ge-arbeit-e-t
er (sie, es) hat ge-arbeit-e-t

ich arbeitete

ich red-e
du red-e-st
er (sie, es) red-e-t

ich habe ge-red-e-t


du hast ge-red-e-t
er (sie, es) hat ge-red-e-t

Cmlede fiiilerin yeri


. .
znenin v
Yklem b i r ~ fiilden
u : n- i
,cmlenin sonunda
Ich habe / meirie Mutter / gefragt.
Ich habe / die Hefte 1 in den Schreibtisch / gelegt.
Er hat / heute / ein Hemd / gekauft.
Haben Sie / Ihrem Bruder / den Bleistift / (gesdieikkt?

a .*

Ali5tinna 35
Agagidaki cmleleri Perfekt kipine qeviriniz:
(hlisal: Ich lege das Buch auf den Tisch. Ich habe das Buch auf den Tisch gelegt.)
I,)
Der Vater schenkt seinem Sohn ein Fahrrad, 2) Peter dankt seinem Vater fr das
Geschenk. 3) Wer arbeitet jm Betrieb von Gabler? 4) Der Lehrer fragt die Sdnler, die
Schler antworten dem Lehrer. 5 ) Kurt setzt sich an seinen Platz. 6) Kaufen Sie eine Jacke,
Herr Ullmann? 7) Der Bcker verkauft Brot. 8 ) Wir stellen unsere Taschen unter den Tisch.

Bircok fiilin Perfekt'te kurala uvmiyan gekilleri vardir:


Prsens
Perfekt
ich trink-e
ich habe ge-trunk-en
du hast ge-trunk-en
du trink-st
k
er (sie, es) hat ge-trun-en
er (sie, es) trink-t
Kurala uymiyan diger
schreiben
sehen
liegen
geben
stehen
bringen
essen

bazi fiiller:
ich habe geschrieben
ich habe gesehen
ich habe gelegen
ich habe gegeben
ich habe gestanden
ich habe gebracht
ich habe gegessen

ich schrieb
ich sah
ich lag
ich gab
ich stand
ich brachte
ich a

ich hatte geschrieben


ich hatte gesehen
ich hatte gelegen
ich hatte gegeben
ich hatte gestanden
ich hatte gebracht
ich hate gegessen

Agagidaki cmleleri Perfekt kipine qeviriniz:


1) Peter schreibt einen Satz an die Tafel. 2) I& stehe vor dem Schreibtisch. 3) Sehen Sie
den Verkehr auf der Strae? 4) Die Bcher liegen in der Schublade. 5) Wer gibt dem Lehrer
die Kreide? 6) Sabine bringt ihrer Mutter die Milch. 7) Sie trinkt Milch. 8) Wir essen in der
Gaststtte ein Hhnchen.

. ,, .. .f .

Bazl fi-anini
. . I ,h ...i r b e. F
k s l a r ; bunlarin qogu bir hareketi v e d w u m e i f a
U.

V .

. .

i ~ e r i
e eden. fillerdir:
P r - =

~-

I
Prsens
ich komm-e
du komm-st
er (sie, es) komm-t

_
I

ich kamm

ich war gekommen

wir sind ge-komm-en


ihr seid ge-komm-en
sie sind ge-komm-en
Sie sind ge-komm-en

wir komm-en
ihr komm-t
sie komm-en
Sie komm-en
gehen
fahren
sein
bleiben
einsteigen
aufsteh.en

Perfekt
ich bin ge-komm-en
du bist ge-komm-en
er (sie, es) ist ge-komm-en

1_P

ich ging
ich fuhr
ich war
ich blieb
ich stieg ein
ich stand auf

ich bin gegangen


ich bin gefahren
ich bin gewesen
ich bin geblieben
ich bin eingestiegen
ich bin aufgestanden

ich war gegangen


ich war gefahren
ich war gewesen
ich war geblieben
ich war eingestiegen
ich war aufgestanden

Alistirma 37
Agagidaki cmleleri Perfekt kipine ceviriniz:
1) Herr D i n ~ e rfhrt von Istanbul nach Deutschland. 2) Er steigt in den D-Zug ein. 3) Wann
gehen Sie in die Gaststtte? 4) Wir kommen aus der Schule. 5) Ich stehe um acht Uhr auf.
6) Wir bleiben bis vier Uhr. 7) Der D-Zug von Mnchen kommt um sechzehn Uhr einunddreiig (16.31) an. 8) Gehen Sie in die Stadt, Frau Maier?

Ayrilmaz fiiller ve ,,-ieren" ile biten fiiller Perfekt'te .,ge-"neki almazlar:eselil:


ich erledigte
erledigen
ich habe erledigt
ich hatte erledigt
ich unterschrieb
unterschreiben
ich habe unterschrieben
ich hatte unterschrieben
ich untersuchte
untersuchen
ich habe untersucht
ich hatte untersucht
ich erklrte
erklren
ich habe erklrt
ich hatte erklrt
ich probierte
probieren
ich habe probiert
ich hatte probiert

Gegmigi ifade eden bazi deyim \te kelimeler:


frher = eskiden
eckiden
vor langer Zeit = cok zaman nce
k
nce
vor vielen Jahren = ~ o yillar
vor drei Jahren = iiq yil nce
vor fnf Monaten = bes ay nce
vor vier Wochen = drt hafta nce
vor drei Tagen = ~gn nce
vorgestern = dnden nceki gn
gestern = dn
vor zwei Stunden = iki Saat nce
vor zehn Minuten = on dakika nce
vor fnf Sekunden = bes saniye nce
im letzten Jahr = geCen sene
im vergangenen Monat = gecen ay
vorhin = demin
in der vorigen Woche = geqen hafta
. ..

Lektion 9 Freizeit - Bo zaman, Serbest zaman


die Freizeit = bop zaman,
Inge und Hans verabreden sich: ,,Wir treffen uns heute abend
serbest zaman
um sechs beim (bei dem) Cafk Lammer am Theater. Sei bitte
verabreden = randevu verpnktlich, Inge, komm nicht zu spt!" Inge lacht: ,,Wer ist am
mek
letzten Samstag zu spt gekommen, ich oder du? Also komm sichsidi verarbreden = szle~mek,
randevula~mak
du nicht zu spt!"
treffen, getroffen = rastgelmek
Inge und Hans sind heute beide pnktlich. Hans ist um fnf vor sichsidi treffen = bulu~mak
sechs zum Cafb Lammer gekommen, und Inge ist um zwei vor
das Theater, Theater =
tiyatro
sechs da. ,,Wo!len wir zuerst ein bichen durch die Straen
sei! = ol!
bummeln, Hans?" ,,Ja, gern! Aber sieh dir bitte nicht alle
pnktlidi = tam zamaninda
Schaufenster an, sondern nur einige!"
ch = tarn
sei pnktlidi!
zamaninda gel!
Sie treffen Fritz. ,,Hallo!" sagt er, ,,was macht ihr heute abend?
spt = geg
Kommt mit mir ins Zeil-Kino! Da gibt's einen prima Film:
geg
zu spt = gok
,Der dritte Mann'." Inge fragt: ,,Ist es ein Western?" ,,Nein,
komm nimt zu spt! i.
es ist kein Western, sondern ein Krimi. Also - kommt mit!"
sakin geg kalma!
,,Du kannst uns nicht befehlen: ,Komm mit!'", sondern du
der (die, das) letzte = en son,
kannst uns nur fragen: ,Kommt ihr mit?"' Fritz sagt: ,,Ja, du

son, gegen
hast recht." ,,Wo ist das Zeil-Kino?" ,,Es ist nahe bei der Hauptder Samstag = cumartesi
beide = her ikisi
wache." ,,Oh, das ist aber weit von hier! Wir mssen mit der
ein bichen, ein wenig
Straenbahn fahren." Sie gehen zur Haltestelle, und Fritz fragt

= biraz, bir parga


einen Schaffner: ,,Bitte, welche Straenbahn fhrt zur Hauptbummeln = dola$mak, piyasa
wache?" ,,Die Zwlf! Da steht sie. Beeilen Sie sich! Steigen Sie
yapmak
schnell ein!"
ansehen. sieht an = bakmak

ilan direi
afi, duvar ilan
3 = der Kiosk
bfe, gazete bayii
4 = der Zigarettenautomat sigara otomat
1

= die Anschlagsule

z = das Plakat

die Zeitung = gazete


die Swaren (PI.) r
tatlilar
die Tabakwaren (Pl.) =
, sigara ve ttn
Bier ist gesund. = Bira
sihhat vericidir.

Nach dem Kino geht Fritz nach Hause. Er sagt: Auf Wiedersehen! Macht's gut!", und Hans antwortet: ,,Tschs, Fritz! Wollen wir noch tanzen, Inge?" ,,Mit Vergngen! Wollen wir
ins ,Lido gehen?" Ja, komm! Hier links geht's zum Lido."
Sie treten ein. Sie brauchen keine Eintrittskarte, der Eintritt ist
frei. Irige und Hans setzen sich, und Hans bestellt: ,,Herr Ober,
bringen Sie uns bitte eine Flasche Sekt!" Der Kellner bringt
den Sekt, und sie trinken. Dann sagt Inge: ,,Komm, Hans,
tanz mit mir!" Hans und Inge lassen keinen Tanz aus. Um
Mitternacht sagt Inge: ,,Ich rnu nach Hause gehen. Bring
mich bitte zum Omnibus, Hans!"
1

sieh an\ 2 .bak!


das Schaufenster, -fenster =
vitrin
einige
birkaq
hallol s ,,Merhaba qocuklar"a
benzet arkadaqlar arasinda
sylenen bir seltim
kommt! = gelin!
das Kino, Kino$ = sinema
da gibt's (gibt es) = var
prima = qok iyj, mkemmel
der Film, Filme = film
der (die, das) dritte = qnc
der Western = kovboy filmi
der Krimi (der Kriminalfilm)
= polis filmi
mitkommen, kommt mit =
birlikte gelmek
also = o halde, haydi

--

Knnen, kann = muktedir


olmak
befehlen, befohlen = emretmek
du kannst befehlen =
emredebilirsin
du hast recht = haklisin
nahe = yakin
nahe bei (dem, der) =
yakininda
weit = uzak
weit von hier = buradan ~ o k
uzak
mssen, mu = mecbur olmak
wir mssen fahren z
gitmege mecburuz
die Straenbahn, -bahnen =
tramvay
die Haltestelle, -stellen =
durak

...

I) tschc = ayrilirken genellikle genqler arasinda soylenen seiAm


hallo = karg~la~irken
arkadaSlar arasinda sylenen celam
prima = qok iyi, mkemmel, sahane
ein prima Film = sahane bir film

der Schaffner, Schaffner


Sdxaffner= =
biletvi
welcher (welche, weldxes)? =
hangi, hangisi
sich beeilen = acele etmek
schnell = ~ a b u k
macht's gut! = hoqva kalin!
tschs! = ,,eyvallah" gibi
gencler arasi bir
selimlagma
tanzen = dans etmek
das Vergngen = eglence,
zevk
mit Vergngen = zevkle,
memnunlukla
hier geht's (geht es) zum,
hier geht's n a h
= buradan
-e, -a gider
eintreten, triti ein = girmek
braudien = ihtiyaci olmak,
ltizim olmak
die Eintrittskarte, -karten =
girig bileti
der Eintritt = girig

frei = serbest
bestellen t ismarlamak
der Sekt =
gampanya
auslassen, It aus =
atlamak, gecmek
der Tanz, Tnze = dans
um Mitternacht = gece yarisi
der Omnibus, der Autobus,
der Buk (Busse) = otobs

...

los = haydi
mach's (mach es) gut = hosqa kal
macht's gut = hosca kalin
mach schnell = tez 01
Bu deyimler sadece konusma dilinde ve genellikle iyi tanisik gencler arasinda kullahilir.

@J , , s o n d a m Olumsuz bir ifadeden sonra bunun karsiligi olan cevaba olumlu bir anlam verilmek
istenirse ,,sondern" kelimesi kullanilir.
Der Zug Ghrt ni&t nach Mainz, sondern (er fhrt) nadi Kassel.
Ich gehe nicht zum Bcker, sondern (ich geh&)zum Metzger.
,,aberm:
Der Zug fhrt nach Mainz, aber er hlt nicht in RRisselsheim.
Ich gehe in die Bckerei, aber id-t kaufe kein Brot.

A ~ a g i d a k si o r u l a r a c e v a p v e r i n i z :
1) Wo treffen sich Inge und Hans? 2) Wann ist Hans zu spt gekommen? 3) Wann ist Inge
beim Cafh Lammer? 4) Wen treffen Inge und Hans? 5) Wohin wollen sie gehen? 6) Was fifr
einen Film sehen sie, einen Western oder einen Krimi? 7) Wo ist das Zeil-Kino? 8) Mit'
welcher Straenbahn fahren sie? 9) Wann geht Fritz nach Hause? 10) Wohin gehen Inge
und Hans? 1). Was bestellt Hans? 12) Wann will Inge nach Hause gehen?

Der Imperativ = Emir


frag-en = sormak
komm-en = gelmek
bring-en = getirmek
hab-en = malik olmak
einsteig-en = binmek
aufsteh-en = kalkmak
sein = -dir, olmak
sprechen = konugmak
geben = vermek
sehen = grmek

Tekil
frag!

= sor !
komm !
bring!
hab!
steig ein!
steh auf!
sei !
sprich!
gib!
sieh !

JO~UI
frag-t (ihr) !
= sorun!
komm-t (ihr) !
bringt!
habt!
steigt ein!
steht auf!
seid!
sprecht !
gebt !
seht!

Nezaket sekii
fragen Sie!
= sorunuz!
kommen Sie!
bringen Siel
haben Sie!
steigen Sie ein!
stehen Sie auf!
seien Sie!
sprechen Sie !
geben Sie!
sehen Sie!

konuonusma dilindeki fiill-,frage!",


me!" yerine kisaltilarak &ragt", ,,geh!". ..komm!" sekline u l ~ r
.. . kilde genel olarak ,,-e-" alirlar:
, ,,t" veya ,,P ileet-b
P ~ I I

arbeit-en = almak
halt-en = tutmak
red-en = konumak
probier-en = denemek

arbeit-e!
halt(e) !
red-e !
probier-e!

arbeit-e-t !
halt-e-t !
red-e-t !
probier-t !

arbeit-en Sie!
halt-en Sie!
red-en Sie!
probier-en Sie!

Nezaket pekli i ~ i nrnekler:


Bitte tanzen Sie mit mir, Frulein Inge!
Kommen Sie, meine Herrschaften!
Steigen Sie ein, mein Herr! (meine Herren, meine Dame[n]!)

Apagidaki cmleleri emir cmlelerine ceviriniz:


(Misal: Du gehst in die Schule. - Geh in die Schule!)
1) Du gehst heute nicht in die Stadt. 2) Ihr macht einen Spaziergang. 3) Du stehst um 8 Uhr
auf. 4) Du sprichst mit deiner Mutter. 5) Ihr bleibt nicht in der Gaststtte. 6) Ihr lernt
Deutsch. 7) Du gibst mir dein Heft. 8) Du sprichst nicht mit Frau Mller. 9) Du gibst mir
ein Glas Wein. 10) Du tanzt mit mir.
Personalpronomen = Sahis zamirleri
Tekil
yalin hal
-e hali
-i hali

CnEul

yalin hal
-e hali
-i hali

ich = ben
du = sen
mir = bana dir = sana
mich = beni dich = seni

er = o
ihm = ona
ihn = onu

wir = biz
uns = bize
uns = bizi

sie = onlar
ihnen = onlara
sie = onlari

ihr = siz
euch = size
euch = sizi

sie = o
ihr = ona
sie = onu

es = o
ihm = ona
es = onu

Nezaket gekli, erkek olsun, digi olsun, tekilde ve ~ o g u l d adaima aynidir:


-i
= sizi
= size
hali:Ihnen
Sie =
sizi
-e hali:
hali: Sie
Ihnen
= size -e -ihali:
yalin hal: Sie = siz

Alighrma 40
Parantez icine alinan kelimelerin yerine gerekli pahis
zamirlerini yaziniz:
I) (Der Freund) kommt heute von Mnchen. 2 ) Ich hole (den Freund) vom Bahnhof ab.
3) Ich habe (die Mutter) gefragt. 4) Bring (dem Lehrer) das Heft! 5) Sie ist zu (der Trkin)
gegangen. 6) Sie ist bei (den Trkinnen). 7) Seht ihr (das Haus)? 8) Fragt (die Mnner)!
9) Fragt (die Frauen) ! 10) Ich bringe (den Mnnern) Bier.

Bo? y e r l e r i d o l d u r u n u z :
. . . dein Buch. 2 ) Kar1 hat mich
. . . gefragt. (fragen, -i halini gerektiriyor), ich
habe ihm
. . geantwortet. 3) Ich danke .dir. . , mein Herr! 4) Ich danke euch. , meine Damen!
5 ) Fritz hat Uns
. . . nicht gegrt. Er hat Uns. . . nicht gesehen. 6) Ich komme zu dir , mein
Ihnen
Herr! 7) Ich habe .dich
. . gesehen, meine Dame!

1) Ich gebe d ir

..

...

Reflexivpronomen und Reflexivverben = Dniigllk zamirleri ve dniigl fiiiler

Die Mutter kmmt das Kind.


= Anne cocugu tariyor.
kmmen = taramak
sich kmmen = taranmak
Jpsens
ich kmme mich = taraniyorum
du kmmst dich = taraniyorsun
er (sie, es) kmmt sich = taraniyor
wir kmmen uns = tarariiyoruz
ihr kmmt euch = taraniyorsunuz
sie kmmen sich = tarariiyorlar
Sie kmmen $ich = t a r a n i y o r s ~ u z

Die Mutter kmmt sich.


= Anne taraniyor.

Jerfekt
ich habe mich gekmmt = tarandim
du hast dich gekmmt = tarandin
er (sie, es) hat sich gekmmt = tarandi
wir haben uns gekmmt = tarandik
ihr habt euch gekmmt = tarandiniz
sie haben sich gekmmt = tarandilar
Sie haben sich gekmmt = tarandiniz

Emir:
Kmm dich! = taran !
Kmmt euch! = taranin!
Kmmen Sie sich! = taraniniz!
Szdizimi:
Ich kmme mich im Badezimmer.
(das Badezimmer, -zimmer = banyo (odaci)
(das Badezimmer, -zimmer = banyo (odasi); (das Bad, Bder = banyo)
Ich / habe I mich / im Badezimmer I gekmmt.
Er 1 hat 1 sich / heute 1 nicht I gekmmt.
Hast / du / dich / gestern / gekmmt?

Dikkat ediniz:
Ich kmme mich.
Du kmmst dich.
Er (sie, es) kmmt sich.

Ich wasche miA.


(sich waschen = yikarimak)
Du hast dich verletzt.
(sich verletzen = yarrlanmak)
Ich ziehe mich an.
(sich anziehen = giyinmek)

Ich kmme mir die Haare.


(das Haar, Haare = s a ~ )
Du kmmst dir die Haare.
Er (sie, es) kmmt sich die Haare.
Ich waSche mit. die Hnde.

(die Hand, Hnde = el)


Du hast dir den Finger verletzt.
(der Finger, Finger = parmak)
Ich ziehe mir den Mantel an.

Agagidaki dniigl f i i l l e r i gimdiki ve geqmig z a m a n d a


cekimleyiniz:
rasieren, sich rasieren = trag etmek, trag
olmak
sich freuen = sevinmek
sich erholen = dinlenmek, iyilegmek

sich unterhalten = sohbet etmek; eglenmek


sich erklten = stmek
sich ausruhen = istirahat etmek, dinlenmek

Bo
g yerleri dngllk zamirleriyle doldurunuz:
1) Herr Bader hat .sich
. heute rasiert. 2) Ich setze .mich
. . auf den Stuhl. 3) Hast du .dich
. . im
Badezimmer gewaschen? 4) Die Kinder haben .sich
. auf ihre Pltze gesetzt. 5) Er hat sich
gestern ber das ~ e s J i e n kgefreut. 6) Haben Sie .sich
. . in der Trkei erholt, Frulein ~ n d e r o ?
7\Treffenwir .uns
. . heute um a&t Uhr var dem Kino? 8 ) Bitte setzen Sie sich
. ,meine
Herren! 9) Ich unterhalte mich
. . . gern mit meinen Freunden. 10) Habt ihr .euch
. . erkltet? 11) Herr
. . auf den Stuhl gestellt und (hat) eine Lampe ber den Schreibtisch gehngt.
Baumann hat sich
12) Leg.dich
. auf das (aufs) Sofa, und r u h .dich
. . aus! 13) Ich habe mich
. . . schon auf das Sofa
gelegt und (habe) .mich. ausgeruht.

...

. .

Deyimler:
auf gut deutsch = aFrkpsl ("daha Trkqesi" anlamlnda)
(es ist) schon gut = iyi iyi, neyse yle olsun
es geht mir gut = iyiyim
ich habe es gut = iyi durumdayim, i ~ i mis
es schmeckt gut = ~ o lezzetlidir
k
ich wnsche dir alles Gute s: sana en iyi dileklerimi sunarim
du hast gut reden = sylemesi sana kolay gelir, demesi kolay
Bazi nezaket kuraiian
Siz kalabalikta, rneSel&tramvayda, birisinin ayagina bassaniz, o zaman ,,Verzeibng!"
yahut ,,Entschuldigung!" detsiniz. Kar~in~zdaki
ise ,,Bitte sehr!" (yahut ,das macht nihts"
veyahut da ,,schon gut") der.

Lektion 10 Beim Arzt - Doktor'da


Willi hat sich stark erkltet. Er holt sich einen KrankenSchein
und geht zum Arzt. ,,Guten Tag, Herr Doktor!" - ,,Guten
Tag! Was fehlt Ihnen?" ,,Ich habe Schmerzen im Hals und
Husten und Schnupfen. Ich kann kaum schlucken." ,,Zeigen Sie
mir bitte die Zunge! - Machen Sie bitte den Oberkrper frei!"
Der Doktor untersucht Willi - er sagt: ,,Einatmen! - Ausatmen!
Nicht atmen!
Husten!
Haben Sie Fieber gemessen?" ,,Nein!" ,,Dann rnu ich messen. Sie haben achtunddreiig-komrna-sechs Grad (38,6'), das ist hohes Fieber.
Sie haben Grippe. Sie mssen sofort nach Hause gehen und sich
ins Bett legen. Bleiben Sie vorlufig im Bett! Kaufen Sie
sich Tabletten in der Apotheke, hier ist das Rezept. Nehmen
Sie die Tabletten dreimal am Tag n a h dem Essen! Gute
Besserung!"
Der Doktor geht ins Wartezimmer und sagt: ,,Der nchste,
bitte!" Der kleine Peter ist an der Reihe, er geht ins Sprechzimmer. ,,Na, Peter, wie geht's heute?" ,,Gut, Herr Doktor,
viel besser." Der Doktor entfernt den Verband an Peters Bein
und sagt: ,,Die Wunde ist schon fast geheilt. Du brauchst
nur noch einen leichten Verband." Der Arzt drckt Peters Knie
und fragt: ,,Tut das weh?" ,,Nein!" ,,Bald hast du wieder ein
gesundes Bein, Peter! Aber du mut vorsichtig sein, du darfst
nicht schnell laufen." ,,Soll ich noch einmal kommen?" ,,Ja,
komm in einer Woche wieder!"

der Arzt,
Arzte = doktor,
hekim
sich erklten = ftmek
stark = ~iddetli
holen = gidip almak
der Krankenschein =
hastalik (vizite) k%gidi
Herr Doktor! = doktor bey
der Doktor, Doktoren =
doktor
fehlen = eksik olmak
was fehlt Ihnen? = neyiniz
varl
der Schmerz, Schmerzen =
agri, sanci
der Hals, Hlse = boyun
der Husten = ksrk
der Shnupfen = nezle
schlucken = yutkunmak,
yutmak
kaum = hemen hemen hic
ich kann kaum schlucken =
hemen hemen hic
yutkunamiyorum
die Zunge, Zungeq
n = dil
der Oberkrper s belden
yukarisi, st gvde
freimachen, macht frei =
soyunmak, a ~ m a k
untersuchen = muayene etmek

Dr.
med. Hubert
Hubert Kessel
Kessel
Dr. med.
mtehassisi
Cilt
hastaliklan mtehassisi
Cilt hastaliklar
Kabul saatleri cumartesi h a r i ~
Kabul
saatleri cumartesi hari gnlerinde
i$ gnler~nde
Saat 10-12
10-12 ve
ve15-17
15-17arasi
aras

Dr. med.

Hubert Kessel
Facharzt fr

HautKrankheiten
Sprechstunden
werktags auper Sarnsfag
10-12Uhr u.15-13Uhr

Erwin Franke
Dis tabibi
Kabul saatleri randevu zerine
Telefon 211 45
T

Erwin Franke
Zahnarzt
Sprechstunden nach
Vereinbarung
?&I. 21d45

Jetzt ist Herr Weber dran. ,,Nun, Herr Weber, was macht Ihr
Rcken?" Ich habe immer noch bse Schmerzen." ,,Dann gebe
ich Ihnen noch eine Spritze, und Sie mssen eine neue Salbe
probieren." Der Arzt verordnet die Salbe und sagt: ,,Ihre Frau
soll Ihren Rcken zweimal am Tag mit der Salbe einreiben."
,,Der nchste, bitte! - Guten Tag, Frau Sander! Was haben
Sie?" ,,Ich habe Bauchschmerzen und keinen Appetit. Es sind
leichte Schmerzen, aber ich habe sie schon seit einer Woche."
Der Doktor untersucht Frau Sander. ,,Sie haben eine Magenentzndung. Sie drfen nur leichte Speisen essen, keine
Getrnke auaer Tee. Sie mssen morgens zwei Tabletten und
mittags fnf Tropfen nehmen."
atmen = teneffs etmek
einatmen = nefes (soluk)
almak
ausatmen = nefes (soluk)
vermek
husten = ksrmek
das Fieber = ha'aret, ate$
messen, gemessen = lgmek
ich mu = mecburum,
zorundayim
der Grad = derece
hohes Fieber = yksek ate$
die Grippe = grip
Sie mssen = mecbursunuz
sofort = derhal, hemen
das Bett, Betten = yatak

vorlufig = simdilik, gegici


olarak
die Apotheke, Apotheken =
eczane
die Tablette, Tabletten =
hap, tablet
das Rezept, Rezepte = regete
nehmen, genommen = almak
dreimal am Tag = gvde g
defa
nach dem Essen = yemekten
sonra
gute Besserung! = geqmig
olsun!

das Wartezimmer = bekleme


odasi
der nchste, bitte! = sirasi
gelen! sira kimde?
er ist an der Reihe = sira
onda
das Sprechzimmer =
muayene odasi
(es geht) viel besser 3 gok
daha iyiyim
entfernen = qikarmak,

(sargiyi) qzmek,
uzakla$tirmak
der Verband, Verbnde =
sargi, pansiman
das Bein, Beine = bacak
die Wunde, Wunden = yara
fast = hemen hemen
geheilt = iyile~mig
brauchen = ihtiyaci olmak
einen leichten Verband =
hafif bir sargi
drcken = basmak
das Knie, Knie = diz
tut das weh? = aciyor mu?
bald = yakinda, az kaldi
gesund = saglam
vorsichtig = dikkatli,
laufen = yrmek, kolmak

du darfst nicht laufen =


kogmiyacaksin
noch einmal = bir daha
soll ich kommen? = geleyim
mi?
wieder kommen, kommt wieder = tekrar gelmek
die Woche, Wochen = hafta
in einer Woche = bir hafta
sonra , bir hafta iinde
er ist dran = sira onda
was macht? = ne durumda?
der Rcken, Rcken = sirt
immer = daima
immer noch = h2la
bs, bse, bses = fena, kt
die Spritze, Spritzen = igne, rnga
die Salbe, Salben = merhem
probieren = denemek
verordnen = il2g yazmak
einreiben, reibt ein = ovmak,
srmek
sie soll einreiben = ovsun
was haben Sie? = neyiniz varf
die Bauchschmerzen = karin
agrisi
der Appetit = i ~ t a h
leicht. leichte, leichtes =
hafif
seit einer Woche = bir
haftadan beri
die Magenentzndung = mide
zari iltihabi
Sie drfen essen =
yiyebilirsiniz, yemenize
msaade var
die Speise, Speisen = yemek,
gida
das Getrnk, Getrnke =
iqecek

auer = h a r i ~
der Tee = qay
morgens = sabahleyin
mittags = gleyin
der Tropfen, Tropfen =
damla

Dikkat ediniz :
mir kipinin qekilmis nezaket sekli i ~ i n~ o g uzaman mastar kullanilir:
Atmen! ( = atmen Sie!) Nicht atmen! (= atmen Sie nicht!) Einsteigen!' (= steigen Sie ein!)
Tren schlieen!

- Es sind leichte Schmerzen.


Das ist ein Tisch. - Das sind drei Tische.
Dies ist mein Buch.
Dies sind seine Bcher.
,,es". ..dasu. ,,diesu daima tekil olarak kullanilir.

2) Es ist ein schn.er Tag.

Asagidaki sorulara cevap veriniz:


1) Wo hat Willi Schmerzen? 2) Hat er Fieber gemessen? 3) Wieviel Grad Fieber hat Willi?
4) Welche Krankheit hat er? 5) Wohin rnu Willi gehen? 6) Wann mu er die Tabletten
nehmen? 7) Wer ist an der Reihe? 8) Wohin geht Peter? 9) Wann soll Peter wieder zum
Doktor kommen? 10) Hat Frau Sander s c h e r e Schmerzen? 11) Darf sie Bier trinken?
12) Wann mu Frau Sander die Tabletten nehmen?
Das Adjektiv = Sifat
v
n ,,wie?" (= nasil?) sorusuna cevap verirler ve bir ek almadan genellikle
_
i
i
.
i
i
i
c
c
.
cmlenin sonunda buWie ist der Mantel? Manto nasldr?

Wie sind die Mntel? Mantolar nasldr?

Der Mantel ist schn.


Die Bluse ist schn. (Bluse = bliiz)
Das Kleid ist schn. (Kleid = elbise)
Peter ist klein.
Sabine ist klein.

Die Mntel sind schn.


Die Blusen sind schn.
Die Kleider sind schn.
Die Kinder sind klein.
Pkter und Sabine sind klein.

Sifatlar. teyen8nn ..was fr ein?" (tekilde) veya ,,was fr?" (qogulda) s o r u l a r ! p ~ ~ $ $ v a p


n r i r l e r ; bu takdirde ek alarak ismin nne g - e

*
I
I
I
Was fr Mntel sind das?
Das sind schn-e Mntel.
schn-e Tische
schn-e Lampen
schn-e Huser

Was fr ein Mantel ist das?

Das ist ein schn-er Mantel.


ein schn-er Tisch
eine schn-e Lampe
ein schn-es Haus

Dikkat ediniz:
ein schner Mantel = gzel bir manto (her hangi gzel bir manto)
ein schner Mantel = bir gzel manto (bir tek gzel manto)
Aiishrma 45
Bo?, y e r l e r i u y g u n e k l e r l e d o l d u r u n u z :
1) Da ist ein klein.es. . Kind. 2) Auf dem Schreibtisch liegen lang e. . . Bleistifte. 3) Dort
stehen dicke. . . Bcher. 4) Ein kranker. . Mann geht zum Arzt. 5) Im Schrank hngt eine
schwarze. . . Jacke. 6) Kleine. . . Kinder mssen ins Bett gehen. 7) ein schn es
. . . Hemd groe. . . Huser - eine lange. . . Strae - ein kleiner. . . Tisch - schne. . . Frauen ein guter. . . Kuchen.

&undan baska sifat ,,welcher -7"


( = hangi, ha,ngisQl sorusuna d a c e w a r . Bu takdirde daha baska ekler alarak belirli ,,Artikel"le birlikte ismin nnde
bylunur :

Welcher Mantel ist das? Bu hangi manto? Welche Mntel sind das? Bunlar hangi mantolar?
Das ist der schwarz-e Mantel.
der klein-e Tisch
die gelb-e (gelb = sari) Lampe
das gro-e Haus

Das sind die schwarz-en Mntel.


die klein-en Tische
die gelb-en Lampen
die gro-en Huser

una.-aialindeki ismin vaninda b ~ l u n u r s a ~ s a d e c e


Sifat. ,,wen?" f - . .
erkek tekilde bir zellikle karsilden klein-en Tisch.

Bos yerleri u y g u n eklerle d o l d u r u n u z :


1) Der kranke. . . Mann geht zum Arzt. 2) Der Arzt untersucht den kranken. . . Mann.
3) Ich habe mir die schwarz e . . Jacke gekauft. 4) Wo sind die klein e. . . Kinder? 5) Ich sehe
. . : Kinder. 6) Das grne. Kleid ist schn. 7) Sabine zieht das schne. . ,
die klein en
grne. . . Kleid an. 8) Die schnen
. . , Kleider hngen im Schrank. 9) Der lange. , . Bleistift
. . . Bleistift in die Schublade.
liegt auf dem Schreibtisch. 10) Ich lege den langen

..

Dikkat ediniz:
das Haus ist hoch (= yksek) ein hoh-es Haus - das hoh-e Haus - hoh-e Huser die hoh-en Huser
der Mantel ist teuer - ein teur-er Mantel - der teur-e Mantel - teur-e Mntel - die teur-en
Mntel

mssen = mecbur olmak

sollen = gerekmek, gerekli olmak,


-meli, -mall

ich mu gehen = gitmege mecburum


du mut gehen
er (sie, es) mu gehen

ich soll gehen = gitmeliyim


du sollst gehen
er (sie, es) soll gehen

wir mssen gehen


ihr mt gehen
sie mssen gehen

wir sollen gehen


ihr sollt gehen
sie sollen gehen

Sie mssen gehen

Sie sollen gehen'

-Genellikle ,,mssenu ve ,sollen" fiilleri, mastar seklivle cmlenin sonunda yer alan diger bir
fiille birlikte kullanilir:
- Bugn okula gitmeye mecburum.
Ich / mu / heute / in die Schule / gehen.
Peter / soll 1 ein Brot /kaufen.
- Peter bir ekmek satn almal.

Ne zaman ,,sollen", ne zaman da ,,mssen ' kelimesini kullanmaliyiz?


= Sehre (alisverise) gitmeliyim:

Sehre (alisverise) gitmem gerekir.


(Birisi bunu benden istiyor.)

. -. .
...
__ Ich soll in...die
Stadt gehen.
"..-T..l-l^P'

__

D- --I

Ich mu in die Stadt gehen.


(Gitmem mutlaka Iazim, qarttir;
buna zorlaniyorum.)
Peter soll jetzt sein Brot essen.
(Annesi bunu istiyor, arzu ediyor.)

=
Sehre gitmege mecburum.

Der Mensch mu essen.


(Her insan yemek yemek zorun,dadir,
aksi takdirde aqliktan lr.)

= insan yemek yemege mecburdur.

__ Ihr sollt Brot kaufen.

(Birisi bunu sizden istiyor.)


Ihr mt Brot kaufen.
(Almazsaniz, yiyecek bir geyiniz yoktur.)

= Peter simdi ekmegini yesin.


Peter'in simdi ekmegini yemesi gerekir.

= Ekmek almalisiniz.
Ekmek almaniz, gerekir.
= Ekmek almaniz zorunlu.

A s a g i d a k i cmleleri, icinde ,,mssen" fiili b u l u n a n


cmlelere ceviriniz:
(Misal: Willi geht zum Arzt. - Willi mu zum Arzt gehen.)
1) Du machst den Mund auf. 2) Peter zeigt die Zunge. 3) Ich mache den Oberkrper frei.
4) Sie messen Fieber. 5) Ihr bleibt im Bett!6) Du kaufst heute die Tabletten. 7) Gehst du
heute zum Arzt? 8) Wir sind vorsichtig. 9) Fahren Sie morgen nach Mnchen?

A p a g i d a k i c m l e l e r i , i q i n d e ,,sollen" f i i l i b u l u n a n
cmlelere ceviriniz:
1) Du stehst vom Stuhl auf. 2) Sie geht an die Tafel. 3) Sie schreiben an die Tafel. 4) Ich
bringe dem Lehrer die Kreide. 5) Hans zieht ein weies Hemd an. 6) Ihr kommt zu uns.
7 ) Er kauft den kleinen Tisch nimt. 8) Wir kaufen drei Pfund Brot. 9) Ihr kauft Wurst.

Deyimler:

- 4,&en.en~meJi&&,nm~~mlerde asil anlami tasiyan fiil g~ste&!m~m~@~d$;~


Ich mu fort ( = ich mu fortgehen)
= Gitmem zaruri, gitmege mecburum.
Ich mu weg (= ich rnu
m weggehen)
= Oraya gitmem zarurf.
Da mu ich hin (= da rnu
m ich hingehen)
Oraya gitmek zorundayim.
(= dahin m
rnu ich gehen)
Bazi nezaket kurallan:
Mllers bekommen Besuch. = Mller'lere misafir geliyor.
,,Guten Tag, Frau Meier! = Gnaydm Bayan Meier!
Bitte, treten Sie ein! = Buyurun, iceri girin!
Wollen Sie ablegen? = (Mantonuzu) cikarmak ister misiniz?
Nehmen Sie Platz! = Oturunuz!
Machen Sie sich's bequem!" = Rahat oturunuz!

,&& Trk~edeki,,hos geldiniz" - hos bulduk" deyiminin Almanca

karsiligi olmadigi gibi,


sadece ,,hos geldinizUiifade eden ,,willkommen" deyimi de misafirliklerde genellikle
kullanilmaz. ,,Willkommen" daha ziyade yolculuktan gelen birisine sylenir.

Der Krper des Menschen

= lncan~nvcudu

A. der Kopf, Khpfe = bag, kafa


1) die Stirn = alin
2) das Auge, Augen = gz
3) die Nase, Nasen = burun
4) der Mund = agiz
5) das Ohr, Ohren = kulak
6) die Backe, Backen = yanak
die Wange, Wangen = yanak
7) das Kinn = Cene

B. der Hals, Hlse = boyun

C. der Rumpf = gvde


8) die Brust = ggs
9) der Bauch = karin
D. der Arm, Arme = kol
10) die Hand, Hnde = el
11) die
der Finger, Finger = parmak

E. das Bein, Beine = bacak


12) das Knie, Knie = diz
13) der Fu, Fe = ayak
14) der Zeh, Zehen = ayak parmaklari
die Zehe, Zehen = ayak parmaklar

Die inneren Organe = fq organlari


(das Organ, Organe = organ)
das Gehirn, Gehirne = beyin
das Herz, Herzen = kalp, yrek
die Lunge, Lungen = akciger
der Magen = mide

der Qarm, Drme = barsak, barsak


die Blase = idrar to~basi
die Leber = karaciger
die Niere, Nieren = bbrek
die Galle = safra .
die Milz = dalak

Lektion ll Die Post - Posta, Postane


Demir nimmt ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber und schreibt an seine' frhere Firma
einen kurzen Brief:

I
46 Dortmund, den 4. Oktober 1968
Rheinctr. 82, bei Schneider

Firma
Gustav KIaus
Personal-Abteilung
5 Kln

Berliner Strae 242

Sehr geehrter Herr Mller!


Ich habe bis zum 30. September bei Ihnen gearbeitet und in Ihrer Unterkunft
gewohnt. Danach bin ich nach Dortmund gegangen, aber ich habe meine
polizeiliche Abmeldung vergessen. Ich brauche sie, weil ich mich hier anmelden
mu. Bitte, senden Sie mir die Abmeldung so bald wie mglich.
Fr Ihre Mhe danke ich Ihnen sehr.
Hochachtungsvoll

das Blatt, Bltter = kagit,


gerit, parqa
das Papier = kagit
kurz z kisa
frher = eski, evvelki
die frhere Firma = eski
firma
Sehr geehrter Herr Mller e
~ o k
sayin Bay Muller
bis zu (zum, zur) =
tarihine kadar
die Unterkunft, Unterknfte =
lojman
danach = ondan sonra
die Abmeldung = kayit
sildirme iyIemi
die polizeiliche Abmeldung =
polisteki kayit sildirme
islemi
weil = vnk
anmelden = kaydetmek,
kaydettirmek

...

sich anmelden = kaydolmak


senden = gndermek
so bald wie mglich =
mmkn oldugu kadar
cabuk
die Mhe = zahmet
hodiachtungs~oll = saygilarrimla, saygilarimizla
stecken = sokmak, i ~ i n e
koymak
der Briefumschlag, -Schlge =
mektup zarfi
zur Post = postaneye
der Schalter, Schalter s giye
warten = beklemek
die Leute = (cogul) insanlar,
halk
endlich = nihayet
er kommt an die Reihe =
sira ona geliyor
der Postbeamte = posta
memuru

der Absender = gnderen


die Adresse, Adressen I
;
adres
entweder
oder = ya
veya
die Rckseite = (zarfin)
arkasi
schicken = yollamak
Sie knnen smicken =
gnderebilirsiniz
als = olarak
gewhnlich = sradan
adi
Einsdireiben = taahhtl
der Eilbrief = ekspres mektup,
zel ulak
natrlich = tabii
mehr = fazla
das kostet mehr = bu daha
pahalidir
frher = daha erken
der Beamte, Beamten =
memur, devlet memuru

...

Demir steckt den Brief in einen Briefumschlag und bringt ihn


zur Post. Am Schalter mu er lange warten, weil viele Leute
vor ihm stehen. Endlich kommt er an die Reihe. Er sagt 211
dem Postbeamten: .,,Ich habe hier einen Brief nach Kln." ,,Sie
haben den Absender vergessen." ,,Absender, was ist das?"
,,Sie sind der Absender! Schreiben Sie bitte Ihre Adresse auf
den Brief, entweder .links unten oder auf die Rckseite! Sie
knnen den Brief als gewhnlichen Brief schicken, das kostet
30 Pfennig. Sie knnen ihn aber auch als ,Einschreiben' oder als
,Eilbrief' schicken. Das kostet natrlich mehr." ,,Ich will ihn
als Eilbrief senden, weil er dann frher ankommt." Der Beamte
klebt zwei Briefmarken und einen roten Streifen auf den
Brief. Auf dem Streifen steht: ,,Expre Durch Eilboten".
,,Ich mchte auch einen Brief nach Kanada schicken. Wie teuer
ist er per Luftpost?" ,,Ich mu ihn wiegen. - 90 Pfennig. Macht zusammen zwei zwanzig (2,20 DM). Darf ich Ihnen auch
Briefmarken verkaufen? Dann knnen Sie Ihre gewhnlichen
Briefe in den Briefkasten werfen, und Sie mssen nicht zur Post
gehen." ,,Ja, geben Sie mir fnf Briefmarken zu 30 Pfg.1 Wo kann ich Geld berweisen?" ,,Schalter 2." Demir geht zum
Schalter 2, weil er Geld an seine Frau in Istanbul berweisen
will. Dort fllt er eine Postanweisung aus. Der Beamte stempelt
die Postanweisung und gibt Demir einen Abschnitt zurck das ist die Quittung. Demir berweist 200,- DM. Er mu aber
201,60 DM zahlen, weil die Gebhr fr die Uberweisung
1,60 DM betrgt.

kleben = yapiqtirmak
rot = kirmizi
der Streifen, Streifen = ~ e r i t
Expre = ekspres
durch Eilboten = zel ulak,
per Luftpost = ugakla
wiegen, gewogen = tartmak
verkaufen = satmak
darf ich verkaufen? =
satmama msaade var mi?,
satabilir miyim?
der Briefkasten, -ksten =
posta kutusu
werfen = atmak
berweisen = havale etmek
die Uberweisung, Oberweisungen = havale
ausfllen, fllt aus =
doldurmak
die Postanweisung = posta
havale khgidi
stempeln = damgalamak
zurckgeben, gibt zurck =
iade etmek, geri vermek
der Abschnitt, Abschnitte =
dip kocani, parga
die Quittung, Quittungen =
makbuz
die Gebhr, Gebhren =
cret
betragen, betrgt = tutmak,
balig olmak

Alistirma 49 .
Agagidaki sorulara cevap veriniz:
1) An wen schreibt Demir einen Brief? 2) Was hat Demir vergessen? 3) Warum braucht
Demir die Abmeldung? 4) Wohin bringt Demir den Brief? 5) Warum mu Demir lange am
Schalter warten? 6) Wieviel kostet ein gewnlicher Brief? 7) Warum schickt Demir den Brief
als Eilbrief? 8) Wieviel Briefmarken kauft Demir? 9) An wen berweist Demir Geld?
10) Was fllt Demir aus?

Schalter 1 = Giye 1
Postwertzeichen = Pul
Einschreiben = Taahhtl
Telegramme = Telgraf
Schalter 2 = Gi$e 2
Postanweisungen = Posta
havalesi
Inland = Yurtici
Ausland = Yurtdigi
Schalter 3 = Giqe 3
postlagernde Sendungen
= postrestant
Schalter 4 = Give 4
i'.ikctannahme = Paket kabul

Der Nebensatz = Yan cmlecik

Warum?

-;

Neden? - Weil

. . . = Cnk

Willi ist krank. Er geht zum Arzt. - Warum geht Willi zum Arzt? - Willi geht zum Arzt,
weil er krank ist.
Viele Leute stehen vor Demir. Demir mu warten. - Wamm mu Demir warten? - Demir
mu warten, weil viele Leute vor ihm stehen.
,,warum?" = ,,neden?" sorusuna, ,,weilJ' = ,,p&k" ile b?&han cmlelere
-I*.cevap
"-" ."verir.
-. van cmieler van cmleciklerdir; bunlar ancak
cmlecikle
birlikte
.
.
L
I
I
I*I>.
.
I
Y
L
I
L
I
I
I
I
F

II.rY.II.".^...^

Willi geht zum Arzt


temel cmlecik

virgl

.C

.-_

weil er krank ist.


yan cmlecik

temel cm~eciklerinakcine&kk&z..-

Temel cmlecik

Yan cmlecik

Hans hat Durst.


Hans trinkt Bier

weil er Durst hat.

Ich will Brot kaufen.


Ich gehe in die Bckerei

weil ich Brot kaufen will.

Der Bus fhrt nicht.


Wir knnen nicht kompen

weil der Bus nicht fhrt.

&an cmleciklerde bulunan ayrilir fiillerin de qvrilmalar-kalmaz.


Hans fhrt heute ab.,
Hans mu sich beeilen

weil er heute abfhrt.

Die Mutter kauft ein.


Die Mutter ist nicht zu Hause

weil sie einkauft.

A s a g ~ d a k ic m l e l e r i , , w e i l 1 ' i i e b i r l e g t i r i n i z :
(Misal: Ich esse Brot. Ich habe Hunger. - Ich esse Brot, weil ich Hunger habe.)
I) Du mut im Bett bleiben. Du bist krank. 2 ) Wir gehen zum Bahnhof. Peter kommt heute an.
3) Wir mssen uns beeilen. Der Zug fhrt gerade ein. 4) Das Auto hlt. Die Ampel ist rot.
(die Ampel, Ampeln = trafik Iiimbasi) 5) Peter freut sich. Er hat viele Geschenke bekommen.
6) Sabine trinkt keinen Wein. Sie ist klein. 7) Ihr mt nach Hause gehen. Es ist zwlf Uhr
nachts. 8) Kar1 geht gern in die Gaststtte. Es gibt dort gutes Bier. 9) Kar1 bestellt Bier. Er
hat Durst. 10) Herr Weber bekommt eine Spritze. Er hat Schmerzen.

knnen = muktedir olmak


(-ebilmek, -abilmek)

drfen = izinli olmak, mezun olmak


(-ebilmek, -abilmek)

ich kann gehen = gidebilirim


du kannst gehen
er (sie, es) kann gehen

ich darf gehen = gitmege iznim var


du darfst gehen
er (sie, es) darf gehen

wir knnen gehen


ihr knnt gehen
sie knnen gehen

wir drfen gehen


ihr drft gehen
sie drfen gehen

Sie knnen gehen

Sie drfen gehen

< b a k ~ ~ ~ i ! e & ! ~ g o i I b & " I C s3


_3
:
l i r fii1le bir a a d a kuIlani!ir,

Ich kann / nach Hause / gehen.

Ich darf / nach Hause / gehen.

knnen = muktedir olmak, imkan sahibi olmak, bir seyi grenmis olmak, bilmek, bir
seye gc yetmek
Ich kann 50 kg tragen. = 50 kg tasiyabilirim.
(Bunu yapmaga muktedirim, gcm yeter.)
Wir knnen dich nicht besuchen. = Seni ziyaret edemeyiz. Seni ziyarete kaadir degiliz.
(Vaktimiz yok, yahut yol bize uzak geliyor.)
Ich kann Deutsch sprechen. i. Almanca konusabilirim.
(Alman dilini grendim, bunu konusmaga muktedirim.)
Ich kann schwimmen. (schwimmen, geschwommen = yzmek) = Yzebilirim.
Yzmesini bilirim. (Yzmeyi grendim.)
drfen = bir seye mezun olmak, i m i olmak
Ich darf nach Hause gehen. = Eve gitmege mezunum.
(Doktor izin vermis.)
Wir drfen euch nicht besuchen. = Sizi ziyarete mezun degiliz.
(Baba buna msaade etmedi.)
,!darf ich
.?", ,,drfen wir
.?" ifadeleri cogu zaman neid&eDarf ich Ihnen eine Zigarette anbieten? = Size sigara takdim edebilir miyim?
Darf ich Ihnen Herrn Abel vorstellen? = Size Bay Abel'i takdim edebilir miyim?
Darf ich mit Ihnen tanzen, Frulein Ina? = Bayan Ina, sizinle dans edebilir miyim?

..

..

Alistirma 51
Ayagidaki cmleleri, icinde ,,knnenn fiili bulunan
cmlelere ~ e v i r i n i z :
1) Ich kann nicht zu dir kommen.
1) Ich komme nicht zu dir. 2) Besuchst du mich? J ) Wer leiht mir einen Kugelschreiber?
4) Ihr geht ber die Strae, weil kein Auto kommt. 5) Der Lehrer erklrt es dir. 6) Er
wechselt dir DM 100,-. 7) Ich kaufe das Auto nicht, weil es zu teuer ist. 8) Sabine spridit
1)outsch. 9) Kar1 schlft nicht, weil es zu hei ist. (es ist z'u hei = fazla sicak var)

Alishrma 52
A g a g i d a k i c m l e l e r i , i c i n d e ,,drfen ' f i i l i b u l u n a n
c m l e l e r e c e v i r i n i z : 1) Willi darf wieder aufstehen.
I) Willi steht wieder auf. 2) Du gehst heute nicht spazieren. 3) Das Auto fhrt ber die
Kreuzung, weil die Ainpel
m grn ist. (grn = yesil) 4) Besucht ihr uns? 5 ) Wann komme ich
zu euch? 6) Wir holen unsere Mutter am Bahnhof ab. 7)-Sie ruhen sich aus, Herr Bauer.
8) Kar1 bleibt bei euch. 9) Ihr steigt nicht in die Straenbahn ein.
J

, Deyimier:
Darf ich eintreten? = Girebilir miyim? Girmeme msade var m?
gey arzu ediyor
Was darf's sein? - Darf es noch etwas sein? = Buyurun! - Bagka bir
musunuz? (Bunu satici, msterisine syler.)
Das kann sein. Es kann sein. = Olabilir. Mmkn.
Das kann doch nicht sein! = Bu olamaz! Yapmaym!
Das kann doch nicht wahr sein! = Bu dogru olamaz!

,,knnene ve ,,drfenu bazen tek olarak da kullanilirlar:


,Kommst du morgen?" (morgen = yarin) = ,Ich kann nicht."
,,Geht ihr ins Kino?" = ,,Wir drfen nicht."
Bazi nezaket R~irallari

Mektuplarda gecen hitap ve bitirme ~ekilieri:

~k&..!?sxa..sB31!eey.mh.~-

Sehr geehrte Herren! Sayn baylar!

Hochachtungsvoll - Derin sayglarmla

Yak1&ag-ta_ninm~yan.bir.kims~ees.~~I~
..x.*z!~Ax.:
...
i

Sehr geehrter Herr Doktor Lang!


Sayn bay Doktor Lang!

Mit vorzglicher Hochachtung

3;~~~d~&~~~~..kimseye..5yle..yalUlu~
....
Mit freundlichen Gren - (en) iten selamlarla
Sehr geehrter Herr Mller!

I X ~ . . t ~ d ~ k ~ , ! n ~ I a . . ~ . ~:."~ ! e . . 4 [ . a z ~ ~ ~
Lieber Herr Faber!
Liebe Tante Anna!
Lieber Fritz!

Viele Gre
Mit freundlichen Gren
Herzliche GriJe

-Qk-. samim.!. .!?!duf~.m~z.b:1r..k~.mse~


e..ii!!~~e...~az!~!~
I.........
Liebste Inee!
"
Meine liebe Inge!

Dein Fritz

Lektion 12 Irn Kaufhaus - Maaza'da


Herr und Frau Ritter (Ritters) gehen in ein Kaufhaus. Sie
gehen zuerst in die Herrenabteilung, weil Herr Ritter einen
Anzug kaufen will. ,,Ich mchte bitte einen dunklen Anzug",
sagt er zu dem Verkufer. ,,Probieren Sie bitte diese Jacke!"
,,Sie ist zu gro." Der Verkufer bringt einen anderen Anzug.
,,Dieser Anzug ist etwas kleiner." ,,Er pat besser, und er ist
auch schner als der erste Anzug. Aber zeigen Sie mir bitte

das Kaufhaus = magaza,


byk satig magazasi
die Herrenabteilung = erkek
giyim egyasi kismi
der Anzug, Anzge = erkek
elbisesi
dunkel = koyu
der (die, das) dunkle = koyu
(olani)

= das Sonderangebot = zel

indirimli sati$
2 = der Hut, Hte = qapka
3 = jeder Pullover nur 12 DM
= kazaklar beheri
her biri yalniz
yalnz
12 DM

= Damenwsche = kadin

~arna~iri
S = die Rolltreppe = yryen
merdiven
6 = jede Weste DM 10,- =
biri DM 10,yelek her
beheri
10,-

einen blauen Anzug!


Dieser Anzug ist am schnsten. Er
gefllt mir am besten. Wie teuer ist er?" ,,Er ist sogar billiger
als die anderen Anzge, er kostet 169,- DM." ,,Ist er auch gut?"
,,Fr ist sehr gut, aus bester Wolle." Herr Ritter fragt seine
Frau: ,,Sitzt der Anzug gut?" ,,Ja, er sitzt sehr gut, und er steht
dir auch gut." Herr Ritter kauft den Anzug. Dann gehen Ritters
in die D a m e n a b t e i l ~ n Frau
~ . Ritter sagt zu der Verkuferin:
,,Zeigen Sie uns bitte Wintermntel!" ,,Dieser dunkle Mantel
ist leicht, aber er hlt sehr warm." ,,Ich mchte lieber einen
helleren Mantel." ,,Dieser ist heller und sportlicher." ,,Jau, sagt
Frau Ritter, mir gefllt er sehr gut. Ist er auch warm genug?"
,,Ganz bestimmt", sagt die Verkuferin. Frau Ritter kauft den
Mantel. Ritters brauchen noch viele andere Kleidungsstcke.
Herr Ritter kauft ein Hemd aus Nylon, ein besseres Hemd aus
Baumwolle und eine Krawatte. Dann sagt er: ,,Ich mchte noch
zwei Paar Unterhosen und zwei Unterhemden." ,,Unterwsche
bekommen Sie im Erdgescho, gleich neben der Rolltreppe."
Auch Frau Ritter mu noch vieles kaufen: zuerst drei Paar

7 = Damenrilcke a b DM 8,DM 8,- 'den itibaren

kadin etekleri

der Verkufer = (erkek)


satici,. (erkek) tezgahtar
dieser, diese, dieses = bu
zu gro = qok byk
bringen = getirmek
ein anderer, eine andere, ein
anderes = b a ~ k abir
kleiner = daha kqk
passen = uymak, gelmek
besser = daha iyi
y
p
er pat
besser = daha iyi
uyuyor,
daha iyi
uydu, daha
iyi oturuyor
oturdu
schner = daha gzel
als = -den, -dan daha
blau = mavi
am schnsten = en gzel
gefallen = h o p n a gitmek,
begenmek
er gefllt mir = holuma
gidiyor, onu begeniyorum
am besten = en iyi, en fazla
wie teuer ist er? = 'Fiati ne
kadardir? Pahasi nedir?

Nylonstrmpfe, dann ein Paar ganz feine schwarze Handschuhe aus Leder und ein Paar einfache graue Wollhandschuhe.
Zuletzt sagt Frau Ritter zu ihrem Mann: ,,Jetzt mchte ich noch
einen Hut kaufen. Er mu zu meinem neuen Mantel passen."
Herr Ritter sagt: ,,Kauf dir bitte den Hut allein! Heute ist es zu
spt. Ich mchte endlich nach Hause gehen."
sogar = bile, hattg
billiger = daha ucuz
die Wolle = yn
aus bester Wolle = en iyi
ynden mamul
der Anzug sitzt gut = elbise
iyi geldi (oturdu)
der Anzug steht mir = elbise
bana yaki~iyor
die Damenabteilung = kadin
giyim egyasi kismi
die Verkuferin = (kadin)
tezgahtar
der Mantel, Mntel = manto,
palto
der Wintermantel = kiglik
manto
leicht = hafif
er hlt warm = sicak
tutuyor
warm = ilik, sicak
sehr warm = cok sicak
hell = agik
rekkli
heller = daha agik renkte

sportlidi = spor, sportif


genug = kafi, yeterli, kafi
derecede
bestimmt = muhakkak, kesinlikle
~phesiz
ganz bestimmt = mutlaka,
tereddtsz
noch = daha
das Kleidungsstck, -stcke =
elbise cegidi, giyim egyasi

das Nylon = naylon


das Hemd = gmlek
die Baumwolle = pamuk
(kumag imalatindaki pamuk)
(die Watte) = pamuk
(eczanelerde bulunan pamuk)
die Krawatte, ~ r a w a t t e n=
kravat
gift
das Paar =
zwei Paar = iki qift
die Unterhose, -hosen = don,
klot, ~ o r t

das Unterhemd, -hemden =


ic gmlegi, fanila
die Unterwsche r ic
gamagiri
bekommen = almak
das Erdgescbo = zemin kat
gleidi neben = hemen
yaninda
die Rolltreppe, -treppen =
yryen merdiven
vieles = bircok geyler
der Strumpf, Strtimpfe =
corap
der Nylonstrumpf = naylon
gorap
fein = zarif, $ik
ganz fein = gok zarif
sdiwarz = siyah
der Handshuh, -scbuhe =
eldiven
das Leder = deri, megin
aus Leder = deriden
einfach = basit
einfadi
grau = gri
die Wollhandschuhe = yn
eldiven
zuletzt = en son
der Hut =
gapka
neu = yeni
allein = yalniz, tek bagina
zu spt = cok geq, vakit gegti

Asagidaki sorulara cevap veriniz:


I) Wohin gehen Ritters? 2) Was mchte Herr Ritter kaufen? 3) Ist die Jacke zu klein?
4) Welcher Anzug ist am schnsten? 5) Ist der blaue Anzug teuer? 6) Wieviel kostet der
blaue Anzug? 7) Kauft Frau Ritter den helleren oder den dunkleren Mantel? 8) Wieviel
Paar Unterhosen mchte Herr Ritter kaufen? 9) Wo kauft Herr Ritter die Unterwsche?

10) Will Frau Ritter einen Hut kaufen? 11)Kauft Frau Ritter einen Hut?
Dikkat ediniz:
tam geldi.
geliyor.
Der Mantel sitzt gut. = Manto
Manto iyi
iyioturuyor,
oturdu, tarn
(Manto, beden bakimindan tam geldi.)
ldi
Der Mantel steht dir gut. = Manto sana iyi yakisiyor.
(Bicimi, rengi V. b. seni aciyor.)

@ ,,aus bester Wolle '


r

,,aus Nylon"

= ,,aus ' kelimesi, esyanrn hangi kumag veya malzemeden


yapildigini gsterir.
1

,,ein Paar", ,,zwei Paar"


1. 1. ,,ich kaufe Schuhe" = ayakkabi aliyorum
2 . ,,ich kaufe ein Paar Schuhe" = bir cift ayakkabi aliyorum
3. ich kaufe zwei Paar (Paare olmaz) Schuhe" = iki cift ayakkabi aliyorum

aus bester Wolle. En iyi ynden.


aus Nylon.
Naylondan.

11. ayni sekilde:

,,ein Paar Strmpfe" = bir qift qorap


,,ein Paar Socken" = bir qift kisa konqlu erkek qorabi

111. ,,eine Hose" veya ,,ein Paar Hosen" = bir pantolon


,,zwei Hosen" veya ,,zwei Paar Hosen" = iki pantolon

h)
Andere wichtige Kleidungsstcke = Diger bazi nemli giyim esyasi
I$
der Regenmantel = pardes, yagmurluk, musamba
das Kleid, Kleider = (kadin iqin) elbise, entari
der Rock, R&e = etek
die Bluse, Blusen F bluz
das Unterkleid = kombinezon
der Schlpfer, Schlpfer = klot
der Strumpfgrtel, .-grte1 = jartiyer
der Bstenhalter, -halter = styen
(kisaltilarak BH yazilip Beha diye sylenir)
der Pullover, Pullover = kazak
die Mtze, Mtzen = kasket, bere

der Schirm, Schirme = pemsiye


die Tasche, Taschen = qanta
der Kragen, Kragen = yaka
der rmel, Arme1 F elbise kolu

Der Ball ist dick.


=
Bu top
kalindir.
= Top
kalndr.

Die Steigerung

Der Ball ist dicker.


= Top
Bu top
daha
kalindir.
=
daha
kalndr.

Der Ball ist am didcsten.


=
Bu top
kalinidir.
= Top
enen
kalndr.

- Komparation des Adjektivs = Sifatlarda stnlk dereceieri

schn

= gzel

schn-e&

e daha gzel

schlecht

= fena, kt

schlecht-$&

f*

billig

= iicuz

billig-%

= daha ucuz

leicht

= hafif, kolay

leicht-ej.

= daha hafif

daha fena

am schn-sten
= en gzT'am schlecht-e-ss
z en fena
am b i l l i g - 5 s
= en ucuz
am leicht-e-Ws
= en hafif

gro = byk
alt = eski, yasli
lang = uzun
jung = genc

gr-er = daha byk


lt-er = daha yasli
Ing-er = daha uzun
jng-er = daha genq

am
am
am
am

gr-ten = en byk
lt-e-sten = en yay1i
Ing-sten = en uzun
jng-sten = en genc

am
am
am
am

teuer-sten = en pahali
dunkel-sten = en koyu

hoch-sten
= en yksek
nch-sten = en yakin

Kurala uymiyan diger bazi sekiller:


teuer = pahali
dunkel = koyu, karanlik
hoch = yksek
nah = yakin

teu-r-er = daha pahali


dunk-1-er = daha koyu
hh-er = daha yksek
nh-er = daha yakin

Kurala hic uymiyanlar:

gut = iyi
qok
viel

besser = daha iyi


*mehr = daha qok

am besten = en iyi
am meisten = en qok

Welcher Mantel ist das?

Was fr ein Mantel ist das?

Das ist der hell-e Mantel.


Das ist der hell-er-e Mantel.
Das ist der hell-ste Mantel.

Das ist ein hell-er Mantel.


Das ist ein hell-er-er Mantel.

Das ist ein hell-ste Mantel.

Das ist die schn-e Vase.


Das ist die schn-er-e Vase.
Das ist die schn-ste Vase.

Das ist eine schn-e Vase.


Das ist eine schn-er-e Vase.

Das ist das schwer-e Buch.


Das ist das schwer-er-e Buch.
Das ist das schwer-ste Buch.

Das ist ein schwer-es Buch.


Das ist ein schwer-er-es Buch.

Das ist eine schn-ste Vase.


Das ist ein schwer-ste Buch.

stnlk derecesini gsteren ekler, sifat takimlarinda kullanilan ekler-!%,

Asagida verilen cmlelerdeki sifatlari, mukayese icin


derecelendiriniz:
(Misal: Der Hund ist klein.
Die Katze ist kleiner.
Die Maus ist am kleinsten.)

Der Elefant ist .am


. .grten.

Der Turm ist .am


. .hhsten.

Der Hund ist gro.

Das Pferd ist grer.


..

Der Baum ist hoch.

Das Haus ist hher.


..

Das Bier ist teuer.

.
Der Wein ist .teurer.

Sehr
sehr gro = qok byk
sehr schn = qok gzel

. .

Der Sekt ist am


. teuersten.

sehr klein = gok kliqk


sehr billig = qok ucuz

Der Mantel ist sehr teuer. Ich mchte ein sehr leichtes Kleid tragen (tragen = giymek). Hier
ist ein sehr langer Tisch. Meine Gromutter ist sehr alt.
Konusma dilinde ,,sehr" yerine gogu zaman ,,ganzu kuIlanilir:
ganz gro, ganz billig, ganz alt V. b.

Tritz, 9 Jahre, Hans P&r; 12 Jahre

Willi, 6 Jahre

Fritz ist so gro wie Hans. - Willi ist kleiner als Fritz. Fritz ist grer als Willi. Peter ist
grer als Hans. Hans ist kleiner als Peter.
Fritz und Hans sind 9 Jahre alt. Fritz ist so alt wie Hans. - Willi ist 6 Jahre alt. Willi ist,
jnger als Fritz. - Peter ist 12 Jahre alt. Peter ist lter als Hans.
Ahgtirma 55
B o t y e r l e r i a n l a m a u y a c a k g e k i l d e , , w i e " v e y a , , a l s t'
kelimeleriyle doldurunuz:
schwere.
. der schwere. 2) Er ist billiger als. . der
echwere.
1) Der leichte Mantel ist nicht so teuer.wie
3) Der graue Anzdg ist besser .als. der blaue. 4). Mein Hund ist grer .als
. , deine Katze.
5) Mein Bruder ist so alt .wie
. . deine Schwester. 6) Ich bin lter . als
. mein Bruder. 7) Hans hat
. Fritz. 8) Peter hat mehr gelernt .als. . Fritz. 9) Hans hat mehr Geld .als. .
s o viel gelernt .wie
Georg. 10) Ich habe so viel Zeit .wie
. du. 11) Wir haben weniger Zeit .als. . ihr. 12) Der
. . der Rotwein.
Weiwein ist so teuer .wie

Der Mantel ist z U gro.

Die Jadce ist z

Manto ok byktr.

Ceket ok kktr.

klein.

Sifatlarla bir arada kullanilan ,,zu" kelimesi, ,,cok, fazla" anlamina gelir.
72

ich mchte = isterim


du mchtest = istersin
er (sie, es) mchte = ister

..

,,ich mchte1#
olarak kullanilir.

wir mchten = isteriz


ihr mchtet = istersiniz
sie mchten = isterler
Sie mchten = istersiniz
I(

" (baik s. 59) ve ibenzerleri e b i yardimci fiil

z
s. 33) ifadesine naaaran
ddha kiibarca istek veya.
..ich mochte" nin anlami.will"
arzuyu belirtir ve ,,wiIl"in s q &.U.
z i ve kararliligindan ,daha zayif bir a d a m a gelir.
Ich will ins Kino gehen. (Kesin niyetim var; mutlaka gitmek istiyorum.)
Ich mchte ins Kino gehen. (Gitmeyi arzu ediyorum, fakat sart da degil.)
(ich mchte", ,,ich will" ifadesinden daha naziktir.
Herr Ritter will einen Anzug kaufen. Er sagt zu dem Verkufer: ,,Ich mchte einen Anzug
kaufen."
Peter und Hans wollen gern ins Kino gehen. Sie mssen ihren Vater fragen. Sie fragen:
,,Wir mchten gern ins Kino (gehen). Drfen wir?"

Deyimler:
um so besser! = daha iyi! o nispette iyi
es geht mir besser = daha iyiyim
das Wetter wird immer besser = hava gittikge dzeliyor
am besten bleibst du hier = en iyisi kal bu~rada,burada kalman en iyisi olacak
ich tue mein Bestes = elimden geldigi kadar yapiyorum
immer mehr = gittikce daha fazla
nichts mehr = artik bir sey yok, bir zey kalmadi
nicht mehr = artik . degil
niemand mehr = kimse kalmadi, kimse yok
mein Bester = azizim, gzelim
mehr denn je = eskisinden fazla

. .

Lektion 13 Ein Fuballspiel - Bir futbol ma


Im Stadion findet heute das Endspiel um die deutsche Fuballmeisterschaft statt. Es spielt Hamburg gegen Nrnberg.
Wolfgang und Manfred wollen das Spiel sehen. Sie haben schon
Eintrittskarten, darum brauchen sie an der Kasse nicht Schlange
ZU stehen, sondern sie knnen gleich zu ihren Pltzen auf die
Tribne gehen.

d mag1
i:~~f"t"~~$~$,mk~~
der Fuball, -blle = futbol
das
'piele = mag, 'Yun
das Fuballspiel = futbol
mag1
das Stadion = stadyum

Jetzt kommen die Spieler und der Schiedsrichter auf das


Spielfeld. Das Spiel beginnt. In den ersten Minuten spielen
beide Mannschaften sehr vorsichtig. In der achten (8.) Minute
schiet ein Strmer hart auf das Nrnberger Tor, aber der
Torwart kann den Ball fangen. Etwas spter, in der zwlften (12.)
Minute, fllt das erste Tor fr Nrnberg. Das Spiel wird jetzt
schneller und hrter. Erst in der zweiunddreiigsten (32.) Minute
knnen die Hamburger ein Tor schieen. Danach wird es oft
fr Hamburg gefhrlich. Die Verteidiger und der Torwart
bekommen viel zu tun. Die erste Halbzeit endet unentschieden
mit eins zu eins (1:l).
In der zweiten Halbzeit beginnt es zu regnen, dadurch wird
das Spiel langsamer. In der vierundfnfzigsten (54.) Minute
hat Hamburg eine sichere Torchance. Aber der Spieler ist
aufgeregt und schiet vorbei. Die Hamburger werden jetzt
wieder besser, aber sie haben lange kein Glck, weil das Spiel
harter wird. Der Schiedsrichter hat viel zu pfeifen. Endlich, in der
sechsundachtzigsten (86.) Minute, fllt das entscheidende Tor.
Aus 20 Meter Entfernung schiet ein Strmer den Ball ins
Hamburger Tor. Damit gewinnt Nrnberg die Deutsche Meisterschaft.

1
2

= das Abzeichen
= das Fhnchen

74

rozet
flama

3
4

= die Pfeife
ddk
= die Trompete trompet

stattfinden, findet statt =


vukubulmak
das Endspiel = final magi

die Meisterschaft =
~ampiyonluk
spielen = oynamak
gegen = karg1
darum = &nun igin
Schlange stehen =
kuyrukta beklemek
ich brauche nicht Schlange zu
stehen = kuyrukta
beklemege muhtag degilim
gleich = hemen
der Platz, Pltze = yer
die Tribne, Tribnen =
tribn
der Spieler, Spieler =
oyuncu
der Schiedsrichter = hakem
das Spielfeld = mag sahasl
beginnen = baslamak
die Mannschaft, Mannsdiaften
= takim
vorsichtig = dikkatli,
ihtiyatli
schieen = atmak, jut atmak
der Strmer = santrafon

5
6

= der Strohhut hasr apka


= die Fahne
bayrak

hart = sert
das Tor = kale; gol
der Torwart = kaleci
der Ball, Blle = top
fangen, fngt = yakalarnak,
tutmak
spter = daha sonra
fallen, fllt = dgmek
das Tor fllt = gol atiliyor
werden, wird = olmak
schnell = hizli
(es) wird hrter = daha sert
oluyor, sertle~iyor
ein Tor schieen = gol atmak
oft = ~ o defa
k
gefhrlich = tehlikeli
der Verteidiger = bek
(sie) bekommen zu tun =
onlara if d$yor

-die Halbzeit = haftaym, yar devre


enden = bitmek
unentschieden = berabere
der (die, das) zweite = ikinci
in der zweiten Halbzeit =
ikinci haftaymda
regnen = yagmur yagmak
es regnet = yagmur yagiyor
es beginnt zu regnen =
yagmur yagmaga bagliyor
dadurch = bu sebepten
langsam = yava$
sicher = emin
die Torchance = gol atma
Fans1
aufgeregt = heyecanl~
vorbeischieen, schiet vorbei
= bo$a gut atmak, ~ u t u
boga
kagirmak

das Glck = gans, talih


Glck haben = $ans11 olmak
pfeifen = ddk ttrmek,
islik valmak
(er) hat zu pfeifen = ddk
ttrmesi gerekiyor
entscheidend = sonucu tayin
eden
die Entfernung = uzaklik,
mesafe
aus 20 Meter Entfernung =
20 metreden
gewinnen = kazanmak,
yenmek
die Deutsche Meisterschaft =
Almanya kupasi

Kisa Spor haberleri:


o r U, Die dritte Etappe der ,,Tour de France" gewann der Belgier Dammens
..*R
vor dem Franzosen Lebon.
B i s i k I e t s p o r U : ,,Tour de France" adli turun qnc etap'ini Belcikali Dammens,
Fransiz Lebon'un nnde olarak kazandi.
+RC&q&;
Im Schwergewichtstreffen in Stockholm besiegte der Dne Anders den
Schweden Bengta nach Punkten.

B o k s : Stokholm'da yapilan agir siklet kargilasmasinda Danimarkali Anders, lsve~li


Bengta'yi sayi hesabiyle yen,di.

~~s,~s~&&.ik;

In Toronto erreichte der Amerikaner Red im 100-m-Lauf die


Weltrekordzeit von 10,O sec. Im Hochsprung erzielte Monez, Mexico, 2,19 m.

A t 1e t i z m : Amerikali Red Toronto'da 10,O saniyeyle 100 metrede dnya rekorunu kirdi.
Meksikali Monez yksek atlamada 2,19 metreye ulagti.

+,!&&lw,m e n : Bei den Meisterschaften der Damen in der Bremer Schwimmhalle


schwamm Eva Khn, Essen, 100 m Freistil in 1,02 Min.
Y z m e : Bremen'deki yzme havuzunda yapilan kizlararasi ~ampiyonlukyarismasinda
100 metre serbest stildeki yarismayi Essen'li Eva Khn 1,OZ dakikada yzd.

Dikkat ediniz:
B)
,Wir beginnen zu spielen." = Oynamaga basliyoruz.
,,Sie braudien nicht Schlange zu stehen." = Kuyrukta beklemek zorunda degilsiniz.
,,Er hat viel zu tun." = Cok isi var.
,,Ich wnsche, in die Stadt zu gehen." = Sehre gitxiegi arzu ediyorum.
:
anilir
-

,,Es ist schwer zu gewinnen." = Kazanmasi gctr.


,,Es ist s d i ~ nmit
, dir zu tanzen." = Seninle dans etmek giizel geydir.

,,wollen , ,,sollen" V. b. yardimci fiillerden sonra mastar, ,,zu1' e-li


m w i l l in die Stadt gehen." = Sehre gitmek istiyorum.
Avrica su fiillerden sonra da mastar, ,,zu" ile
,,helfen1> &*ed,
,,lassen", ,,lernenu, ,,sehen '
,,Ich helfe dir waschen." = Sana camagir yikamaya yardim ediyorum.
,,Ich gehe essen." = Yemege gidiyorum.
Avrilir fiillerde ,,zun. nek ile
vde '
abfahren ich fahre ab
t h-idi
abzufahren

kullanilmaz:~&~

"

Bylelikle ,,zu" kelimesinin drt anlamini da grendik:


.&audleWa&1;
beginne zu alibeiten." = Calismaga bagliyorum.

= Elbise bana qok byk geliyor.

,,Ich bin zu Hause." = Evdeyim.


,,Ich gehe zum Arzt." = Doktora gidiyorum.

@C4f~&w-d~.v
,,Die Tr ist zu." = Kap
Kapi kapalidir.

Agagidaki sorulara cevap veriniz:


1) Wer spielt gegen Hamburg? 2) Haben Wolfgang und Manfred Eintrittskarten? 3) Warum
brauchen sie nicht Schlange zu stehen? 4) Wohin gehen Wolfgang und Manfred? 5) Wohin
kommen die Spieler und der Schiedsrichter? 6) Wie spielen beide Mannschaften in den
ersten Minuten? 7) In welcher Minute fllt das erste Tor? 8) Wann schiet Hamburg sein
erstes Tor? 9) Wie endet die erste Halbzeit? 10) Wann beginnt es zu regnen? 11) Warum
hat der Schiedsrichter viel zu pfeifen7 12) Wer gewinnt das Spiel?

Die Ordnungszahlen

Sira sayilan

Ich zhle (zhlen = saymak): eins (I), zwei (z), drei (3) V. s.
Ich ordne (ordnen = siralamak) : der erste (1.)Spieler, der zweite (2.) Spieler, der
dritte (3.) . .
Sayfa 24'te grendigimiz sayilara ,,asil sayilar" denir. Her asil sayinin bir de sira sayisi olur:

1 = eins
1. = der (die, das) erste

1. = d e r e r s t e

2 = zwei
2. = der (die, das) zweite

9.
2. = der zwei-te
10.
3. = d e r d r i t t e
19.
4. = der vier-te
20.
21.
5. = der fnf-te
30.
6. = der sechs-te
7. = der sieben-te
100.
der sieb-te
200.
8. = d e r a c h t e
1000.
ni-da
sira savilarindan sonra
1. = der erste, 18. = der achtzehnte V. s.

V.

s.

= der neun-te
= der zehn-te
= der neunzehn-te
= der zwanzig-s t e
= der einundzwanzig-ste
= der dreiig-ste
= der hundert-ste
= der zweihundert-ste
= der tausend-ste
daima nokta konulur:

Sira sayilar-

ekleri alirlar:

cogul

TekiI
Erkek
yalin hal
-e hali
-i hali

der erste Schler


dem ersten Schler
den ersten Schler

die ersten Schler


den ersten Schlern
die ersten Schler

yalin hal
-e hali
-i hali

die zweite Mannschaft


der zweiten Mannschaft
die zweite Mannschaft

die zweiten Mannschaften


den zweiten Mannschaften
die zweiten Mannschaften

yalin hal
-e hali
-i hali

das dritte Kind


dem dritten Kind
das dritte Kind

Cinsiyetsiz
die dritten Kinder
den dritten Kindern
die dritten Kinder

ulduRunda svle cevap vein der fnften (5.) Minute - am zwanzigsten (20.) Mai
Sira sayilari su hallerde kullanilir:
Frankfurt a. M., 6. (sechster) September 1968
@
veya: 6. (sechster) 9. (Neunter) 1968

-az~.-~,

'

'

Kaiser Kar1 V. (der Fnfte)


Papst Paul VI. (der Sechste)

(9~Sie~ ~sind
ben,.fA~~~~xx.ex~a-neden~e~~~~~.~!.a~b!~?~d~.i~.
= fsten ~ikarildiniz,
entlassen
= ~ n k nce ~alistirmaimkanlarimlz yok,
2. (zweitens) weil Sie zu oft krank sind. = ikinci olarak ~ o fazla
k
hastalanip istirahate
qikiyorsctnuz.

1. (erstens) weil wir Arbeitsmangel haben,

Alistirma 57
Asagidaki sira sayilarini yksek sesle okuyunuz:
1) In der 16. Minute fllt das 1.Tor. 2) Am 3. 9. beginnen die 4. Deutschen Meisterschaften
im Schwimmen. 3) In der 5. Runde erkmpft Roth den Sieg. 4) Gehen Sie geradeaus
(= dogru gidiniz) bis zur 4. Strae, dann biegen Sie rechts ein (einbiegen = sapmak).
Hinter der 2. Kreuzung ist die Post. 5) Schwarz ist schon zum 7. Mal (= defa) Sieger.
6) Die 8. Etappe der ,,Tour de France" ist die schwerste. 7) Am 16. Oktober habe ich meinen
27. Geburtstag. 8) Die Sportnachrichten (= Spor haberleri) stehen heute auf der 6. Seite.

Das Imperfekt

imdive kadar fiilin aecmisini anlamkipndjiumk


ilinde en fazla kullanilannkip oImas1na r
a
m dilinde daha cok Imperfekt denen
kip tercx edilir.
u
,,sagen fiilinin Imperfekt kipi:
wir sag-t-en = sylyorduk, syledik
ich sag-t-e = sylyordum, syledim
ihr sag-t-et = sylyordunuz, sylediniz
du sag-t-est = sylyordun, syledin
sie sag-t-en = sylyorlardi, sylediler
er (sie, es) sag-te = sylyordu, syledi

&Y>

Agagldaki fiilleri ,,Imperfekt" kipinde ~ e k i m l e y i n i z :


fragen, kaufen, schenken, legen; ona benzer ~ekilde:arbeiten, (arbeit-e-t-e), reden, (red-e-t-e)
Birqok f
Imperfekt'i, gerek

I/

aben"cj.w-igr&

~~s&~u_l?dI;~~,

,,sein" f i i l i n i n I m p e r f e k t ' i
ich war = idim
du war-st = idin
er (sie, es) war = idi
wir war-en = idik
ihr war-t = idiniz
sie war-en = idiler

,,habenn fiilinin Imperfekt'i


ich hat-te = benim . . . vardi
du hat-test = senin . . vardi
er (sie, es) hat-te = onwn . . . vardi
wir hat-ten = bizim . . . vandii
ihr hat-tet = sizin . . . vardi
sie hat-ten = onlarrn . . . vardi

A g a g i d a k i c m l e l e r d e g e ~ e nf i i l l e r i n I m p e r f e k t ' i n i y a p i p ,
ayrrca rakamla belirtilen eira sayilarinr harflerle yazlniz:
1) Ich habe am 19. Mai Geburtstag. 2) Die Mannschaft Fortuna Dsseldorf hat heute kein
Glck. 3) Wir sind am 5. Juni in Hamburg. 4) Ist Erich nicht in der Schule? 5) Herr Bender
m 1. Mal Weltmeister. 7) Seid ihr zu
ist vom 7. bis zum 15. Mrz in Rom. 6) England ist zuni
Hause? 8) Ich bin zu Hause, weil ich krank bin. 9) Haben Sie eine Abmeldung, Herr Wend?
10) Du bist sehr vorsichtig. 11) Hast du ein Heft und einen Kugelschreiber? 12) Wer hat
Hunger und Durst? 13) Warum bist du aufgeregt? 14) Wo hat Herr Meier sein Geld?
15) Sie haben viel Zeit.
Das Plusquamperfekt

..

Perfekt
ich habe gehabt
ich habe gesagt
ich habe gesiegt
ich bin gekommen
ich bin gewesen
Ich habe
Ich hatte
Ich habe
Ich hatte

vard
syledim
yendim
geldim
idim

ein Buch.
ein Buch.
ein Buch gehabt.
ein Buch gehabt.

Kitabm var.
Kitabm vard.
Kitabm vard.
Kitabm varmt.

.. ..

kive

Plusquamperfekt
ich hatte gehabt = benim . . . vardiydi , mt
ich hatte gesagt = sylemistim
ich hatte gesiegt = yenmigtim

ich war gekommen = gelmi~tim


ich war gewesen = idiydim, imigtim

Ich bin
Ich war
Ich bin
Ich war

retmenim.
Lehrer.
Lehrer.
retmendim.
Lehrer gewesen. retmendim.
Lehrer gewesen. retmenmitim.

Ich lache.
Ich lachte.
Ich habe gelacht.
Ich hatte gelacht.

Glyorum.
Gldm, glyordum.
Gldm.
Glmtm.

Ich komme.
Ich kamm.
Ich bin
gekommen.
Ich war
gekommen.

Geliyorum.
Geldim, geliyordum.
Geldim.
Gelmitim.

Dikkat ediniz:
Grldg gibi, ,,haben ' ve ,,sein" fiilleri i k i w e kullallir:
1) Ich habe ein Buch. = Kitabim var.
Ich hatte ein Buch. = Kitabim vardi.
Ich bin Lehrer. = ugretmenim.
Ich war Lehrer. = Ugretmendim.
J

= Gldm.
Ich hatte gelacht. = Glm~tm.
Ich bin gekommen. = Geldim.
Ich war gekommen. = Gelmistim.

2) Ich habe gelacht.

Deyimler:
der (die, das) erste beste = nne geien ilk . . . , ele g e ~ e nilk . . .
der nchste Erste = gelecek ayin biri
Das Gegenteil von der erste" ist ,,der letzte". = ,,Birinc~kelimesinin aksi, ,,sonuncuU dur.
Das ist mein letztes Geld. = Bu, son paramdir.
&
'
U
, s +s ~ n i ~ d ~
Da55 i
& r n k iWLth- Jir QLrn:
am letzten Sonntag = gecen pazar
im letzten Jahr = son senede, geqen sene
in den ersten Tagen des Monats = ayin ilk gnlerinde
im letzten Augenblick = en son anda

Lektion 14

Eine Reise auf dem Rhein - Ren Nehrin'de bir gezi.

Anton und Michael wollen mit ihren Frauen eine schne IteiSe
machen. Von Mainz wollen sie mit dem Dampfer nach Ktjln
fahren. ,,Wann werden wir abfahren?" fragt Anton. ,,Das Schiff
fhrt um 8 Uhr. Wir hoffen, da das Wetter schn wird;.
Am nchsten Morgen treffen sich beide Ehepaare schon um
zwanzig vor 8 (7.40 Uhr). Das Schiff ist schon da. Sie steigen ein.
Der Dampfer fhrt pnktlich ab. Zuerst ist der Rhein sehr breit.
An beiden Ufern sieht man viele Weinberge. Jetzt legt dq,
Schiff in Rdesheim an. Hier steigen schon viele Reisende aus.
Anton meint, da diese Leute in ein Weinlokal in der beriihmten
Drosselgasse gehen werden. Aber Michael glaubt, da eiqige
zuerst einen Spaziergang machen werden.
Hinter Rdesheim wird der Flu schmaler, und die Berge
werden hher. Irene, Michaels Frau, sagt: ,,Ist es wahr, dag der
Rhein hier gefhrlich ist?" ,,Ja, das ist wahr. Man kann seilen,
da die Strmung hier sehr stark ist." Das Rheintak wird noch
enger, am engsten ist es bei dem steilen Loreley-Felsen. Rechts
und links sieht man viele Burgen. Ich werde allmhlich
hungrig", sagt Anni, ,,ich wei, da das Essen hier gut ist./(
,,Der Wein wird sicher auch gut sein", sagt Michael. Man
geht ins Schiffsrestaurant. In Koblenz wird das Schiff fast leer,
weil viele Leute aussteigen. In Bonn kann man vom Schiff aus

die Reise, Reisen = seyahat,


gezi
der Rhein = Ren nehri
eine Reise machen = gezi
yapmak, seyahat etmek
die Frau (Ehefrau) = e$, kari
mit ihren Frauen = hanimlariyla
der Dampfer, Dampfer =
vapur
mit dem Danipfer = vapurla
wir werden abfahren =
hareket edecegiz
das Schiff, Schiffe = gemi
hoffen = niit etmek, ummak
wir hoffen, da = umariz ki
werden, wird = olmak
das Wetter wird schn =
hava gzel oluyor
der Morgen = sabah
am nachsten Morgen = artesi
sabah
beide = her iki
das Ehepaar, -paare = vift.
karikoca
das Ufer, Ufer = sahil, kiyi
an beiden Ufern = iki
kiyisinda

2
3
4

= das Boot
= der Weinberg
= das Schlo
= der Berg

sandal
ba
ato
yayla

= der Wald orman


= die Ruine harabe

= der Flu

nehir

das Bundeshaus und andere Gebude der Bundesregierung


sehen. Die letzte Strecke zwischen Bonn und Kln wird langweilig, weil die Ufer ganz flach sind. Darum freut man sich,
da das Schiff pnktlich in Kln ankommt.
Die Freunde brauchen nicht lange nach einem Hotel zu suchen.
In einer ruhigen Strae bekommen sie zwei Doppelzimmer.
Beim Abendessen sagt Michael: ,,Ich schlage vor, da@ wir
morgen um halb neun (8.30) frhstcken. Dann werden wir uns
Kln ansehen, zuerst den groen, herrlichen Dom. Und am
Nachmittag werden wir mit der Bahn zurckfahren."
man sieht = grlyor
der Weinberg, Weinberge =
zm bagi
anlegen, legt an = yanagmak
der (die) Reisende = yolcu
meinen = zannetmek,
fikrinde olmak
er meint, da13 . . =
. . fikrindedir.
die Leute = insanlar
das Weinlokal = garap
lokali
lokal

berhmt = m e ~ h u r
glauben = demek, zannetmek,
, inanmak
er glaubt, da . =
zannediyor.

...

. .

einige = birkagi, bazilari


zuerst = ilknce
hinter = sonra, arkasinda
der Flu, Flsse = nehir,
irmak
schmal = dar
der Berg, Berge = dag
wahr = dogru
ist es wahr, da
? =
. dogru mu?
gefhrlich = tehlikeli
man kann sehen, da =
. oldugu grlyor
die Strmung = akinti
das Rheintal = Ren vadisi
eng = dar

..

..

...

8
9
10

= das Dorf ky
= die Kirche kilise
= die Brcke kpr

noch enger = daha dar


am engsten = en dar
steil =. dik, sarp
der Felsen, Felsen = kaya
die Burg, Burgen = gato , kale
allmhlich = tedricen,
gittikge
ich werde hungrig =
acikiyorum
wissen, wei = bilmek
ich wei, da = biliyorum ki
sicher = mutlak, her halde
er wird sicher gut sein =
mutlak iyi olacak
man geht = gidiliyor
das Schiffsrestaurant = gemi
restorani
leer = bos
es wird fast leer = hemen
hemen (neredeyse)
bo$aliyor) .
weil = qnk
vom Schiff aus = gemiden
das Bundeshaus = federal
meclis binasi
das Gebude, Gebude = bina
die Bundesregierung =
federal hkmet
man kann sehen =
grlebilir

die Strecke, Strecken = hat,


yol boyu, yol kismi
zwischen Bonn und Kln =:
Bonn Kln arasi
langweilig = can sikici,
usandtrici
flach = dz, alqak
darum = onun icin
man freut sich, da =
. . seviniliyor
' d a s Hotel = otel

suchen = aramak
ruhig r: sakin
das Doppelzimmer = iki
yatakli oda
das Abendessen = akgam
yemegi
vorschlagen, schlgt vor =
teklif etmek
ich schlage vor, da =
. . teklif ediyorum

frhstiicken
= kahvalti etmek

(sich) ansehen, sieht an r


t
gezmek, dolasmak, seyreimek
herrlich = fahane
der Dom = byk kilise,
katedral
der Nachmittag = gleden
sonra
die Bahn = tren
mit der Bahn = trenle
zurckfahren, fhrt zurck =
geri dnmek

Dikkat ediniz:

'rl ein Paar Schuhe = bir cift ayakkabi

zwei Paar Schuhe = iki qift ayakkabi


fakat: ein Ehepaar = bir evli cift
zwei Ehepaare = iki evli qift
1

(2)' ,,man '


.'
man kann sehen = grlebilir (yani herkes grebilir)
In Kln steigt man aus. = Kln'de inilit. (herkes veya sayisi belli olmiyan bir kitle)
man freut sich = sevinilir (herkes seviniyor)
L

,,man" kelimesinden sonra fiil, daima tekil olarak kullanilir:


Man sieht einen Weinberg. - Man sieht viele Weinberge.

Asagidaki sorulara cevap veriniz:


I) Was wollen Michael und Anton machen? 2) Wohin mchten sie fahren? 3) Wann wird

das Schiff fahren? 4) Wo sieht man viele Weinberge? 5) WO steigen die ersten Reisenden
aus? 6) Meint Anton, da die Leute in ein Weinlokal gehen? 7 ) WO wird der Rhein schmaler?
8 ) Warum wird das Schiff in Koblenz fast leer? 9) Was sieht man in Bonn vom Schiff aus?
10) Warum ist die Strecke zwischen Bonn und Kln langweilig?
,,wissen1' = bilmek
Prlsens
ich wei = biliyorum
du weit = biliyorsun
er (sie, es) wei = biliyor
wir wissen = biliyoruz
ihr wit = biliyorsunuz
sie wissen = biliyorlar
,,daUli bagli cmlecikler
1) Ich wei, da13 der Wein gut ist.
2) Ich sehe, da die Leute Wein trinken.
3) Du weit, da du arbeiten mut.
4) Ich glaube, da Emil morgen abreist.
5) Es ist wahr, da Kar1 Deutsch lernt.
Ich wei.
Biliyorum
Ich wute.
Bildim, biliyordum.
Ich habe gewut.
Bildim.
Ich hatte gewut.
Bilmitim.

4dikWL-

ich habe g e ~ u t= bildim


du hast geivut = bildin

Imverfekb
ich wute = biliyondum,
bildim
bildim, biliyordum
du wutest =bildin,
biliyorbiliyordun
dun, bildin

arabn iyi olduunu biliyorum.


nsanlarn arap itiklerini gryorum.
almak zorunda olduunu biliyorsun.
Emil'in yarn seyahat etiini sanyorum.
Karl'n almanca rendii gerektir.

,,daU i l iz&~van
~
van c

e- rve

. W

.. ..

"

ecik cesitleri - avnen ,,weil"Lle

. Konus-,da@''

ile basliyan cmleciklerden qogu zaman sarfinazar edildigi


-------grlr.
Onun yerine hiq de yanlig olmiyan su siralanig seqilir:
1) Ich wei, der Wein ist gut.
2) Ich sehe, die Leute trinken Wein.
3) Du weit, du mut arbeiten.
4) Ich glaube, Emil reist morgen ab.

fakat:

Ich will
Ich wnsche,
da du kommst.
I& befehle dir,

Bu fiillerden sonra
,,dal'in kullanilmasi
gereklidir.

A s a g i d a k i c m l e l e r i ,,da" i l e b a g l a y i n i z :
(Misal: Du kannst tanzen. Ich wei es. - Ich wei, da (du tanzen kannst.)

mir
1) Das Wetter wird schn. Wir glauben es. 2) Kln ist eine schne Stadt. Man hat es niir
gesagt. 3) Der Rhein wird enger. Man kanq es sehen. 4) Karl kommt bald. Inge hofft es.
5) Die Schler lernen gut. Der Lehrer sagt es. 6) Der Rheinwein schmeckt gut. Es ist wahr.
7) Das Haus ist sehr schn. Sie werden es sehen. 8) Karl mu ein Paar Schuhe kaufen.
Er hat es mir gesagt.

,,werdenM = olmak
Prsens
ich werde = oluyorum
du wirst = oluyorsun
er (sie, es) wird = oluyor
wir werden = oluyoruz
ihr werdet = oluyorsunuz
sie werden = oluyorlar

Imperfekt
ich wurde = oluyordum, oldum
du wurdest = oluyordun, oldun
er (sie, es) wurde = oluyordu, oldu
wir wurden = oluyorduk, olduk
ihr wurdet = ~iuyordunuz,oldunuz
sie wurden = oluyorlardi, oldular

Perfekt: ich bin geworden = oldum PlusquamPerfekt:


ich war geworden = olmutum
du bist geworden = oldun
du warst geworden = olmutun
er (sie,es) ist geworden = oldu er (sie,es) war geworden = olmutu

Fe

r d e n " s u h a 1 1 ~ r-Jk ~

1) mstakil fiil o
-

Das Wetter wird schn. = Hava gzel olacak (oluyor).


Der Rhein wird breiter. = Ren nehri genisliyor (genis oluyor).
Ich werde heute 20 Jahre (alt). = Bugn 20 yasimi doldurdum (Bugn 20 yasta oluyorum).
Ihre Tochter ist wirklich grolD geworden! = Kiziniz gerqekten
bym~!(Kiziniz ger~ekten

byk oldri.)
Herr Weber wurde krank. = Bay Weber hastalandi. (Bay Weber hasta oldu.)
Herr Weber ist krank geworden. = Bay Weber hastaland. (Bay Weber hasta oldu.)
Herr Weber war krank geworden. = Bay Weber hastalanmt. (Bay Weber hasta olmutu.)

yardimci fiil olarak (o takdirde aelecek zaman kipinin kuruluguna hizmet eder)

Celecek zaman
Die Zukunftsform = Das Futur = G
Selecek
..
" fiilinin simdiki zaman kipindeki cekim sekilleriyle &eil
sz konusu fiilin mastarindan yapilir.

ich werde gehen = gidecegim


du wirst gehen = gideceksin
er (sie, es) wird gehen = gidecek

wir werden gehen = gidecegiz


ihr werdet gehen = gideceksiniz
sie werden gehen = gidecekler

Cmledeki szdizimine dikkat ediniz:


Eve gideceim.
Ich / werde / nach Hause / gehen.
Er / wird / morgen / mit mir / spazierengehen. O yarn benimle gezmeye gidecek.
Bani sinemaya elik(refakat) edecek misiniz?
Werdet / ihr / mich / ins Kino / begleiten?
Das Futur I1
ich werde gegangen sein = gitmig olacagim
du wirst gegangen sein = gitmig olacaksin V. s.
ich werde gearbeitet haben = ~alismi?olacagim
du wirst gearbeitet haben = qalismis olacaksin V. s.
a u s m a dilinde g
aelecek zaman kivi verine COZU zaman s i m d i k i kullanilir.
. Uzellikle cmlede avrica z m n zarfie-ub
durum bvledir:
Ich besuche dich morgen. - Wir sind in zehn Minuten bei euch. Der Zug fhrt in einer Stunde. - Bald ist Weihnachten.
Nchste Woche
In der ndisten Woche

bekommen wir Ferien.

bir eylemin muh-dleseceaine

-4i

kipi kullanilir:

i ~ a r e edilecekse,
t
gelecek zaman*

ich werde morgen bestimmt kommen. = Yarin muhakkak gelecegim.

. . zaman an~elecek&vi.
katmadan, kesin olmivan veva._te.ialieuip
inanilmiyan hallerde de kullanilir :
,,Wollen wir Anita besuchen?" - ,,Sie wird jetzt wohl nicht zu
Simdiki zamanda :
.%..I.-YP.YCII
Hause sein."
,,Anita'yi ziyaret edelim mi?" - ,,$imdi evde olmasa gerek."
.

&rua

.U.

,,..,.niuninc-

..G.-,e ~ m i szamanda:

Bruno ist nicht mit uns gegangen. Er wird sicher noch gearbeitet
haben.
gitmedi. Her halde qaligmakta idi.
Bruno bizimle gelmedi.

Gelecek
. ,<.l.".,.""" zamanda:
*--.-.,

Maria ist noch nicht da. Sie wird aber sicher bald kommen.
Maria henz gelmedi. Her halde yakinda gelecektir.

,,

G
..

Wird Bruno nicht mit uns gehen?


Bruno bizimle gitmeyecek mi?
Bruno wird nicht mit uns gehen.
Bruno bizimle gitmeyecek.
Bruno geht
nicht mit uns.
Bruno bizimle gitmiyor.
Bruno ging
nicht mit uns.
Bruno bizimle gitmedi.
Bruno ist
nicht mit uns gegangen. Bruno bizimle gitmedi.
Bruno war
nicht mit uns gegangen. Bruno bizimle gitmemiti.
Gelecek zamanla ilgili zarf ve deyimler:
bald = yakinda, hemen
in drei Tagen = c gn sonra
gleich = derhal, hemen
in vier Wochen = drt hafta sonra
nachher = sonra, ondan sonra
in der nchsten Woche = gelecek hafta
spter = daha sonra, daha gec
(i~inde)
morgen = yarin
im nchsten Jahr = gelecek sene (icinde)
bermorgen = br gn
in Zukunft = gelecekte, istikbalde
in zehn Minuten = on dakika sonra
in nchster Zeit = yakin zamanda
in einer Stunde = bir Saat sonra, bir Saat
zarfinda

,,werdenH fiiliyle baki deyimler:


es wird kalt (warm) = soguk oluyor, (sicak oluyor)
es wird mir kalt (hei) = bana soguk geliyor (sicak geliyor)
es wird Abend (Nacht, Morgen) = akgam
(gece, sabah) oluyor
es wird dunkel (hell) = karanlik basiyor (oluyor); (hava acilryor)
das Wetter wird besser = hava dzeliyor, daha iyi oluyor
(schner, schlechter) = (daha gzel oluyor, daha kt oluyor)
wird's bald! = haydi haydi, cabuk yap!
daraus wird nichts = bundan bir gey ~ikmiyacak
was willst du werden? = ne olacaksin? (Hangi meslegi edineceksin?)
er wurde blind = kr oldu

Lektion 15 Der Unfall - Kaza


Werner fhrt mit seinem Wagen zur Arbeit. Pltzlich mu er
scharf bremsen und nach rechts ausweichen, weil ein alter
Mann ber die Strae geht. Der Wagen streift einen Baum am
Rand der Strae.
Ein Polizist hat den kleinen Unfall gesehen. Er betrachtet den
Schaden an Werners Wagen und sagt: ,,Sie haben Glck
gehabt. Nur der Kotflgel Ihres Wagens ist kaputt. Zeigen Sie
mir bitte Ihren Fhrerschein!" ,,Herr Wachtmeister, ich habe
keine Schuld. Es war die Schuld des alten Mannes." ,,Nein, es
war Ihre Schuld, weil Sie den Zebrastreifen nicht beachtet
haben." ,,Das stimmt", sagt pltzlich ein Fugnger, ,,ich habe
gesehen, da der Herr vor dem Zebrastreifen zu schnell
gefahren ist." ,,Sie sehen, ich habe sogar einen Zeugen", sagt
der Polizist. ,,Aber es ist doch nichts passiert. Nur ich selbst
habe den Schaden. Ich mchte jetzt weiterfahren, weil ich sonst
zu spt komme." ,,Sie knnen weiterfahren, wenn Sie eine
Verwarnungsgebhr zahlen. Wenn Sie nicht zahlen, muf2 ich
den Unfall melden. Dann wird die S
Cache fr Sie teurer werden.
Wollen Sie also sofort zahlen? Die. Gebhr betrgt 5,- DM."
Werner zahlt und bekommt von dem Polizisten eine Quittung.
,,Bitte zeigen Sie mir auch Ihren Kraftfahrzeugschein. Ich rnu
wissen, ob der Wagen Ihnen gehrt. - Danke!"
Werner rgert sich ber die Strafe. Er denkt: ,,Man mu gut
aufpassen, wenn man Auto fhrt. Aber man mu ebenso gut
aufpassen, wenn man zu Fu geht."

der Unfall, Unflle = kaza


der Wagen, Wagen = araba
mit seinem Wagen =
arabas~yla
die Arbeit, Arbeiten = i$
zur Arbeit = igine, i$ yerine
pltzlich = birdenbire
scharf = qiddetli
bremsen = fren yapmak
nach rechts = saga dogru
ausweichen, weicht aus =
sapmak, inhiraf etmek
ein alter Mann = yagli blr
adam
streifen = siyirip gecmek
der Baum, Bume = akas
der Rand, Rnder = kenar
der Polizist, Polizisten = polis
memuru
betrachten = tetkik etmek,
mgahade etmek
der Schaden, Schden =
zarar, hasar
das Glck = $ans, saadet
nur = sadece, yalniz
der Kotflgel, -flgel =
camurluk
kaputt = ezilmig; bozuk, kirik
zeigen = gstermek
der Fhrerschein, -scheine =
ehliyetname

1 = die Fahrbahn

= die Verkehrsinsel orta kaldrm

ara yolu
yn oku
3 = das Verkehrszeichen trafik iareti

der Wachtmeister = polis


memuru
Herr Wachtmeister = memur
bey
die Schuld = suq, kabahat
der Zebrastreifen = yaya
geqidi (zebra qeridi)
beachten = dikkat etmek
stimmen = dogru olmak
das stimmt = dogrudur
der Fugnger = yaya (giden
kimse)
zu schnell = qok sratli
sogar = hatta, bile
der Zeuge, Zeugen = gahit,
tanik
passieren = vukubuImak,
olmak
es ist nichts passiert = bir
$ey olmadi

ich selbst = kendim, ben


bizzat
weiterfahren, fhrt weiter =
yoluna devam etmek
sonst = yoksa, aksi halde
k
zu spt kommen = ~ o geg
kalmak
die Gebhr, Gebhren =
cret
die Verwarnungsgebuhr
=

uyarma cezasi
melden = ihbar etmek
die Cadie, Sachen = mesele,
olay
fr Sie = sizin iqin

= der Richtungspfeil

der Parkplatz
otoparrk
6 = das Parkometer otopark saati

5 e

die Quittung, Quittungen =


makbuz
das Kraftfahrzeug, -zeuge =
motorlu tasit araci

= der Wegweiser yol levhas


(Innenstadt = ~ e h i rmerkezi)

der Kraftfahrzeuaschein =
motorl vasitanin trafik
tescil czdani
ich mu wislen = bilmem
lazim
ob der Wagen ihnen gehrt =
arabanin size ait olup
olmadigini
sich rgern uber = bir feye
kizmak
die Strafe, Strafen

= ceza

denken = d~nmek
aufpassen, pat auf = dikkat
etmek, ihtiyatli olmak
ebenso = keza, ayni $ekilde
zu Fu gehen = yaya gltmek

Dikkat ediniz:

9,,kaputt ' kelimesi, hic ek almadan ve daima bir fiille birlikte sadece konusma dilinde

*9 ,,Der Kobflgel ist kaputt." = Camurluk ezilmis.


8

kullanilir :
Der Stuhl ist kaputt. Elsi macht ihren Ball kaputt. Pa auf, da deine Tasse nicht
kaputtgeht! (kaputtgehen = kirilmak, bozulmak)
@ ,,ob" ile ba~liyanyan cmlecikler:
,,Ich mu wissen, ob der Wagen Ihnen gehrt." = Arabanin size ait olup olmadigini
bilmem lazim.

,,ob" ile bagliyan yan cmlecikler kesin olmiyan bir eyleme igaret ederler:
Ich wei nicht, ob er kommt. = Gelip gelmiyecegini bilmiyorum.
I& frage Sie, ob Sie einen Fhrerschein haben. = Ehliyetiniz olup olmadigini soruyorum.
Es ist ungewi, ob das Wetter besser wird. (ungewi = belli degil) = Havanin dzelip
dzelmiyecegi belli degil.

Agagidaki sorulara cevap veriniz:


1) Wohin fhrt Werner mit seinem Wagen? 2) Warum mu er bremsen und ausweichen?
3) Warum hat Werner Schuld? 4) Warum mchte Werner weiterfahren? 5) Wann kann
Werner weiterfahren? 6) Wieviel betrggt die Verwamungsgebhr? 7 ) Was bekommt
Werner von dem Polizisten? 8) Was mu8 der Polizist wissen? 9) Worber rgert sich Werner?
(worber? = neye?) 10) Wann mu man gut aufpassen?

- Genitiv = fsim tamlamasi in-hali


- grencinin
des Schlers
- annenin
der Mutter

Der Wes-Fall
das Heft
die Tasche
der Bruder
der Ball

des Mdchens
der Kinder

=
=

kizin
qocuklarin

defteri
qantasi
erkek kardesi
topa
topu

erkek
der Schler
renci

digi

die Mutter
Anne

cinsiyetsiz
das Kind
ocuk

des Schler-s
rencinin

der Mutter
Annenin

des Kind-es
ocuun

cogu1
Nominativ
yalin hal

die Schler
renciler

die Mtter
Anneler

die Kinder
ocuklar

Genitiv
tamlayici

der Schler
rencilerin

der Mtter
Annelerin

der Kinder
ocuklarn

Nominativ
yalin hal
Genitiv
tamlayici

,,das Heft des Schlers" tamlamasinda ,,das Heft = defter" tamlanan, ,,des Schlers =
..
grencinin" ise tamlayicidir. Almanca q
almaz ve tamlavicidan nce gelir. T a w i w k l e - -r i alir:

-.

Tekil =
e

des Mann-es, des Lehrer-s, istisnalar : des Herr-n, des Junge-n ve benzerleri
daima - P G veva -C: des Kind-es, des Zimmer-s
$& J& ek almaz: der Frau, der Schule
Cogulda -er,
yalin haldeki eklere egittir:
die Mnner - der Mnner
die Frauen - der Frauen
die Kinder der Kinder
Sifatlarda Genitiv eki. belirli veya belirsiz A r t i k e l ' l e r d ~ s e ktekilde ve eerekse
daima ,,-en" dir:

iyi rencinin,
iyi annenin, iyi ocuun
Tekil: des gut-en Schlers, der gut-en Mutter, des gut-en Kindes
eines gut-en Schlers, einer gut-en Mutter, eines gut-en Kindes iyi bir rencinin, iyi bir anenin, iyi bir ocuun

Cogul: der gut-en Schler, der gut-en Mtter, der gut-en Kinder

iyi rencilerin,

uze1 isimlerde Genitiv:


Syle denilebilir :
Peters Fahrrad
Anitas Vater
Frau Meiers Handtasche
Herrn Fischers Auto

Peter'in bisikleti
Anita'nn babas
Bayan Mayer'in el antas
Bay Fier'in otomobili

veya
veya
veya
veya

Konugma dilinde ,,Genitiv ' yerine


edati kullanilir:
das Haus des Vaters
die Schwester des Mdchens
die Bcher des Lehrers
der Ball der Kinder
8

Wem gehrt.

das Fahrrad von Peter


der Vater von Anita
die Handtasche von Frau Meier
das Auto von Herrn Fischer

iyi annelerin,

iyi ocuklarn

coLu zaman, tamlayici ismi -e haline sokan ,,vonu


yerine : das Haus von dem (vom) Vater Baba'nn evi
Gerine : die Schwester von dem ~ d c h e nKz'n kzkardei
yerine : die Bcher von dem Lehrer
retmen'in kitaplar
yerine : der Ball von den Kindern
ocuklar'n topu

. . . . . ? = Kime ait? Kimindir?

Wem gehrt das Haus?


1) Das Haus gehrt dem Arzt.
2) Das Haus gehrt ihm.
3) Es ist das Haus des Arztes.
4) Es ist das Haus von dem (vom) Arzt.
5) Es ist sein Haus.
Wem gehrt die Tasche?
1) Die Tasche gehrt der Schwester.
2) Die Tasche gehrt ihr.
3) Es ist die Tasche der Schwester.
4) Es ist die Tasche von der Schwester.
5) Es ist ihre Tasche.
Wem gehrt der Mantel?
1) Der Mantel gehrt dem Kind..
2) Der Mantel gehrt ihm.
3) Es ist der Mantel des Kindes.
4) Es ist der Mantel von dem (vom) Kind,
5) Es ist sein Mantel.
Dikkat ediniz:
&meinu, ,,deinu, ,,seinu
Es sind die Bcher

'

V.

Wem gehrt der Ball?


1) Der Ball gehrt den Kindern.
2) Der Ball gehrt ihnen.
3) Es ist der Ball der Kinder.
4) Es ist der Ball von den Kindern.
5) Es ist ihr Ball.
Wem gehren die Bcher?
1) Die Bcher gehren meinem Freund.
2) Die Bcher gehren ihm.

3) Es sind die Bcher meines Freundes.


4) Es sind die Bcher von meinem Freund.
5) Es sind seine Bcher.
W e m g e h r t d e r H u t ? apka kime aittir?
1) Der Hut gehrt mir.
2) Es ist mein Hut.

b. iyelik zarflarmin G-itiv

keines
meiner
meines
meiner

Freundes,
Schwester,
Kindes,
Kinder,

ekleri gunlardir:.

=XC-

deines
deiner
deines
deiner

Freundes
Schwester
Kindes.
Kinder V. s.

apka bana aittir.


apka benimdir.

A g a g r d a k i s o r u l a r a , y u k a r x d a g r d g n z s e k i l d e c e v a p
veriniz:
1) Wem gehrt der Mantel? (die Schwester) 2) Wem gehrt das Zimmer? (der Arbeiter)
3) Wem gehren die Ilefte? (der Lehrer) 4) Wern gehrt der Wein? (die freund^) 5) Wem
m gehren die Kleider? (unsere Tochter)
gehren die Geschenke? (meine Mutter) 6) Wexn
7) Wem gehren die Schuhe? (er) 8) Wem gehrt die Metzgerei? (sie = onlar) 9) Wem gehrt
das Geld? (du) 10) Wem gehrt der Ring? (sie F 0) 11) Wem gehrt der Fuball? (wir)
12) Wem gehren die Zigaretten? (die Zigarette = sigara) (ich)
Dikkat ediniz:
Co& zaman konuirna dilinde, ,,gehrt mir (dir V. s.)" yerine ,,ist
mir
(dir.,V. s.)" ve
,.--ehren mir1'=ne
,,sind m&<-_.
%e Bcher sind miruto
ist ihnen. Die Tasse ist dir.

0
f

;c

gehenZU:
oiP'ldL
Ich bin Mitglied (= ye) die
der Gewerkschaft (= sendika). = Ich gehre zur Gewerkschaft.

,,wennm kelimesiyle bagliyan yan i$mlecikler (yan cmleciklerde szdizimi iqin bak s. 64)
,wenii".kelimesivle bagliyan yan cmlecikler, ,,
verirler
--- :
Vaktim olursa sinemaya giderim.
Ich gehe ins Kino, wenn ich Zeit habe.
iten gelirsem seni alrm.
Ich werde dich abholen, wenn ich von der Arbeit komme.
Werner kann weiterfahren, wenn er eine Gebhr bezahlt.
Der Polizist mu den Unfall melden, wenn Werner nicht zahlt.
Man kann fahren, wenn die Ampel grn ist.
Ich besuche Herrn Huber, wenn ich in Mnchen bin.
Ich habe Herrn Huber immer besucht, wenn ich in Mnchen war.
fakat: Ich habe Herrn Huber besucht, als ich "
eestern in Mnchen war.
Eger ,.wann?" sorusuna *cevapta,
geqmii zamana ait tek bir eylem veva olay
belirtilecekse, ,,wennuin~erini,,als" alir.
Alishrma 64
P a r a n t e z i c i n d e k i c m l e l e r i , , w e n n u v e y a ,,als ' i l e b a s l i y a n
yan cmleciklere ceviriniz:
Misal: Ich komme (du rufst mich). - Ich komme, wenn du mich rufst.
1) Horst steigt ein (die Straenbahn hlt). 2) I & kaufe mir ein Hemd (mein Vater gibt mir
Geld). 3) Ihr mt nach Hause gehen (es wird dunkel). 4) Die Schler antworten (der Lehrer
fragt sie). 5) Man geht zum Arzt (man ist krank). 6) Erwin freut sich immer (Marga geht
mit ihm tanzen). 7) Willst du mich besuchen (du kommst nach Kln)? 8) Man mu gut
aufpassen (man geht ber die Strae). 9) Ich habe mir eine Tasche gekauft (ich war gestern
in der Stadt). 10) Es war kalt (ich kam vorgestern).
1

Yan cmlecikler, temel cmleden nce de gelebilir:


Kurt trinkt Bier, wenn er Durst hat.
Wenn Kurt Durst hat, trinkt er Bier.
Meine Mutter gibt mir etwas zu essen, wenn ich nach Hause komme.
Wenn ich nach Hause komme, gibt meine Mutter mir etwas zu essen.

Deyimler
Augen auf im Straenverkehr! = Trafikte gzn drt aq!
Trafikte dikkatli olunuz!
Rechts fahren, links berholen! = Sagdan gidis, soldan geqis. Yolun sag tarafindan gidiniz,
vasitalari soldan geqiniz!

In der Spur bleiben! = Seritte kalin! Bulundugunuz seri~ditakip ediniz!


Vorfahrt beachten! = Gecis n hakkina dikkat!
Haltezeichen beachten! = Dur isaretine dikkat!
Vorsicht beim-Abbiegen! = Sapislarda dikkat! Anayoldan ayrilirken dikkat!
Einordnen! = Yolunuza girin! Siraniza geqiniz!

Vor dem Abbiegen blinken! = Baska yola sapmadan nce isaret veriniz!

Lektion 16

Vom Wetter in Deutschland - Almanya'da hava durumu

,,Du bist jetzt schon seit vier Jahren in Deutschland, Necdet.


In welcher Jahreszeit ist d a s Wetter hier am besten?" ,,Das kann
man leicht sagen, Dogan: im Sommer, in den Monaten Juni,
Juli und August." Ist es im Sommer hei?" ,,Oft ist es sehr
warm, aber meistens weniger hei als in den Lndern am
Mittelmeer. Der Sommer ist in Deutschland krzer, und es
regnet hier auch fter.'' ,,In welchem Monat regnet es am
meisten?" ,,In der Regel im Oktober und im November. Aber es
gibt auch im Frhling viel Regen." Ist es im Winter sehr
kalt?" ,,Es ist klter als in den Lndern sdlich der Alpen
(sdlich von den Alpen). Die Temperatur fllt manchmal bis zu
20 Grad (20) unter Null. Der Winter beginnt auch frher.
Man mu meistens schon im Herbst heizen, von Anfang Oktober
bis Ende April, wenn man nicht frieren will." ,,Hast du oft
Schnee gesehen?" ,,Im ersten Winter hat es hier berhaupt
nicht geschneit. Aber in den Zeitungen hat oft gestanden:
,Feldberg im Schwarzwald: 60 cm Schnee, Ski und Rodel gut'."
,,Wo schneit es mehr, in Sddeutschland oder in Norddeutschland?" ,,In Sddeutschland schneit es mehr, weil es hher liegt.
Fast alle groen Gebirge liegen in Sddeutschland. Die grten
und hchsten Gebirge sind der Schwarzwald und der Bayerische
Wald; aber auch ein kleiner Teil der Alpen gehrt zu Deutschland." ,,Ich habe gehrt, da es auch im Sommer kalte Tage
gibt." ,,Ja, das gibt es." ,,Wie ist es mit Nebel?" ,,Es gibt oft
Nebel im Herbst." ,,Wo ist es in Deutschland am wrmsten?"
,,Am wrmsten ist es in der Rheinebene zwischen Basel und
Mainz. Dort bllhen die Obstbume ungefhr z.wei Wochen
frher als in Hamburg oder im Schwarzwald."
das Wetter = hava
seit vier Jahren = drt seneden beri
die Jahreszeit = mevsim
in welcher Jahreszeit7
?=
hangi mevsimde?
a m besten = en iyi
das kann man leicht sagen =
bunu sylemek kolaydir

im Sommer = yazin
der Monat, Monate = ay
der Juni = haziran
der Juli = temmuz
der August = agustos
es ist hei = sicaktir
hei = sicak, ~ o sicak
k
es ist warm = sicaktir

weniger hei als = -den daha


az sicak
das Land, Lnder = lke,
memleket
das Mittelmeer = Akdeniz
krzer = daha kisa
regnen, es regnet = yagmur
yagmak
fter = daha sik, daha gok
in der Regel = kaideten,
kural olarak
der Oktober = ekim
der November = kasim
der Friihling
= ilkbahar

der Regen = yagmur


der Winter = k i ~
kalt = soguk
es ist kalt = soguktur
klter als = -den daha soguk
die Alpen = Alp daglari
sdlich der Alpen, sdlich
von den Alpen
= Alp daglarinin gneyinde
die Temperatur = isi
die Temperatur fllt = isi
dgyor
manchmal = bazen
der Grad, Grade = derece
20 Grad = 20 derece
unter Null = sifirin altinda
frher = daha erken
der Herbst = sonbahar
heizen = sobayi yakmak , stmak
der Anfang, Anfnge =
ba$, ba~langig
das Ende, Enden = son
der April = nisan
frieren, gefroren = gmek
der Schnee = kar
ich habe gesehen = grdm
schneien, es schneit, es hat
geschneit = kar yagmak
kar yagdi
es hat berhaupt nicht geschneit = hig kar yagmadi

es hat in den Zeitungen gestanden = gazetelerde


(pyle) yaziliydi
der Feldberg = Almanya'da
bulunan bir dag
der Schwarzwald =
Almanya'da bulunan siradag
der Ski (sylenigi: Schi), Skier
= kayak
der Rodel, der Schlitten
= kizak
Ski und Rodel gut = kayak ve
kizak (yapma) imkinlari iyi
Sddeutschland = Gney
Almanya

Norddeutschland = Kuzey ,
Almanya
es liegt hher = daha yksekte
bulunuyor
fast = neredeyse, hemen
hemen
das Gebirge, Gebirgt =
siradag
der Bayerische Wald =
Almanya'da bulunan siradag
der Teil, Teile = kisim
duymak
hren = igitmek,

ich habe gehrt, da8 =


igittim ki

der Nebel, Nebel = sis


wie ist es mit Nebel? =
sis durumu nasil?
die Ebene, Ebenen = dzey,
vadi
die Rheinebene = Ren vadisi
zwischen '= arasinda
blhen = gigek agmak

der Baum, Bume = a g a ~


der Obstbaum = meyva agaci
ungefhr = takriben, agagi
yukari
zwei Wochen frher = iki
hafta daha nce

Asagidaki sorulara cevap veriniz:


1) Seit wann (seit wieviel Jahren) ist Necdet in Deutschland? 2) Wann ist das Wetter in
Deutschland am besten? 3) Wann ist es am kltesten? 4) Wo ist es wrmer, in Deutschland
oder in den Lndern am Mittelmeer? 5 ) Wann (in welchenwonaten) regnet es am meisten?
6) Regnet es auch oft im Frhling? 7) Schneit es immer in Deutschland? 8) Wann hat Necdet
berhaupt keinen Schnee gesehen? 9) Wo ist es klter, in Mainz oder in den Alpen? 10) In
welcher Jahreszeit gibt es Nebel? 11) Wann mu man heizen? (,,wenn ' ile cevap veriniz)
12) Warum mu man heizen? (,,weilo ile cevap veriniz)
1

Die Jahreszeiten = Mevsimler


der Frhling
= ilkbahar
das Frhjahr
der Sommer = yaz
der Herbst = sonbahar
der Winter = kis
Die Monate = Aylar
I. Januar = ocak
2. Februar = gubat
3. Mrz = mart
4. April = nisan
, 5 . Mai = mayls
6. Juni = haziran
7. Juli = temmuz
8. August = agustos
9. September = eylfil
10. Oktober = ekim
o
11. Navember
= kasim
12. Dezember = aralik

der
der
der
der
der
der
der

Die Tage der Wodie = Haftantn gnleri


Sonntag = pazar
Montag = pazartesi
Dienstag = sali
Mittwoch = cargamba
Donnerstag = pergembe
Freitag = cuma
SonnabendISamstag = cumartesi

Die wichtigsten Feiertage = En nemli yortu (bayram) gnleri


Weihnachten = Noel baba yortusu
Ostern = Paskalya yortusu
Pfingsten = Pantkot yortusu

Dikkat ediniz:

,'l)l
Gn ve aylarin cinsiyeti erkektir: der Mittwoch, der Januar
L.<

i:g ,,samstags", mittwochs" = cumartesileri, carsambalari


Ich arbeite samstags nicht. Wir haben dienstags Schule. Karl geht sonntags oft tanzen.
:,Y,,Anfang Oktober" = ekim ayinin baginda

',

,,Ende April" = nisan ayinin sonunda

{4)1 Tarihler genellikle rakamlarla yazilir:


"'"' Am fnfundzwanzigsten Dezember ist

Weihnachten. = Am 25.12. ist . . . . .


Am ersten Januar ist Neujahr. = Am 1. 1. i s t . . . .
Die Kinder haben Ferien vom fnften Juli bis zum zwlften August. =
. . . . . vom 5. 7. bis (zum) 12. 8.

Asagidaki cmlelerdeki rakamlarl yaziyla, ayrica aylari


isimleriyle veriniz:
1) Hans hat am 5.4. Geburtstag. 2) In diesem Jahr ist Pfings.ten am 12. 6 . 3) Willi hat Urlaub
vom 10. 8. bis zum 3. 9. 4) Besuchst du mich am 10. l l . ? 5) Ich habe am 20. 3. an dich
geschrieben. 6) Am 15. 10. hat Karl eine neue Arbeit angefangen. 7) Der Sommer beginnt
am 21. 6. 8) Der 22. 12. ist der krzeste Tag des Jahres. 9) Erika mu bis zum 14. 9. arbeiten.
10) Vom 8. 5. bis (zum) 4. 6. hat es fast immer geregnet.
Die Himmelstidttungen
der
der
der
der

Osten = dogu
Sden = gney
Westen = bat1
Norden = kuzey

Anaynler
stlich = dogusunda, garkf
siidlich = gneyinde, cenubf
westlich = batisinda, garbi
nrdlich = kuzeyinde, simalf

Frankreich liegt westlich von Deutschland. = Fransa, Almanya'liin batisindadrr.


Frankfurt liegt sdlich von Hamburg. = Frankfurt, Iiamburg'un gneyindedir.
Italien liegt sdlich von den Alpen (Almanca yazi dilinde: sdlich der Alpen). = ltalya,
Alp daglarinrn gneyindedir.
Wie oft?

= Kaq defa?

Wie oft schneit es?


Es schneit nie (niemals) am Xquator. = Ekvator blgesinde hic bir zaman kar yagmaz.
Es schneit selten (sehr selten) (ganz selten) in Sizilien. = Sicilya adasinda nadiren
(cok nadiren) (pek nadiren) kar yagar.
In Mailand schneit es manchmal. = Milano'da bazen kar yagar.
Es schneit oft in den Alpen. = Alp daglarmda cok defa kar yagar.
Es schneit meist (meistens) auf hohen Bergen. = Cogu defa (zaman) yksek daglarda kar
yagar.
Auf dem Mount h e r e s t schneit es fast immer. = Mt. Everest daginda hemen daima
kar yagar.
Am Nordpol liegt immer Schnee. = Kuzey kutupta daima kar bulunur.

Kurala uymiyan Imperfekt ve Perfekt kipleri


Gecmis zamanda fiil gvdesindeki sesli harfin deRistiRi kurala uvmivan fiillerden birisinin
Imeselii: schreiben) W e r f e k t kipini, fiil gvdesindeki sesli harfin degismedigi kurala uyan
fiillerden birisiyle (meselk: sagen) kiyasliyalim:

Imperfekt
ich schrieb

yaziyordum,
yazdim V. s.

ich sag-t-e

du schrieb-st
er (sie, es) schrieb
wir schrieb-en
ihr schrieb-t
sie schrieb-en

sylyordum,
syledim V. s.

du sag-t-est
er (sie, es) sag-t-e
wir sag-t-en
ihr sag-t-et
sie sag-t-en

Perfekt
ich habe geschrieb-en

yazdim

ich habe gesag-t

syledim

ich schrieb

yazdm

ich sagte

syledim

ich hatte geschrieb-en

yazmtm

ich hatte gesag-t

sylemitim

F i i l gvdesindeki sesli harflerin deffisikligi coktur:

Prsens
sehen
beginnen
trinken
fahren

grmek
balamak
imek
srmek

ich
ich
ich
ich

Imperfekt

gryorum ich
sehe
beginnebalyorumich
trinke iiyorum ich
fahre sryorum ich

Perfekt

grdm
sah
ich habe gesehen grdm
begann baladm ich habe begonnen baladm
trank itim
ich habe getrunken itim
fuhr srdm
ich bin gefahren srdm

Sesli harfi degisen veya kural disi lbazi sekiller alabilen en nemli fiillerin alfabetik siraya
gre bir listesi s. 119'da sunulmustur.
Dikkat ediniz:
Ich bin nach Paris gefahren. = Paris'e (vasitayla) gittim.
Ich habe den Wagen gefahren. = Arabayi srdm, kullandim.
Hava ile ilgili deyimler
es friert = don yapiyor
es taut = kar, buz eriyor
der Schnee schmilzt = kar eriyor
das Eis schmilzt = buz eriyor
es liegt Schnee = kar var, karla kapli
es ist glatt = kaygandir
wir haben schlechtes (schnes, gutes) Wetter =

bizde kt (gzel, iyi) hava var

wir haben Frost = bizde don var


es ist kalt - khl - mild - warm - hei =
hava soguk - serin ilik - sicak - qok sicak
es ist windig (strmisch) = hava rzgarli (firtinali)
der Wind ist schwach (stark) = rzgar hafif (siddetli) esiyor
wir haben starken (schweren) Sturm = bizde giddetli (kuvvetli)
bir firtina var
es blitzt = gimsek cakiyor
es donnert = gk grlyor
das Gewitter, Gewitter = saganak halinde yagmur
die Wolke, Wolken = bulut
es ist (der Himmel ist) bewlkt = bulutludur (gk bulutludur)
die Sonne scheint = gneg
var, gneg parliyor

ok scak

scak

lk

+do

f ' Khl

- 5 1
{ Kalt
-10

Lektion 17 In der Kche - Mutfak'ta


Es ist Sonntagvormittag. Frau Born sitzt mit ihrem Mann und
mit ihren Kindern im Woh.izimmer. Sie sagt: ,,Ich mu jetzt in
die Kche gehen und das Mittagessen kochen. Wenn du mir
helfen willst, Marlene, backen wir auch fr heute nachmittag
einen feinen Kuchen." ,,Das tue ich gerne, Mutti. Was soll ich
zuerst machen?" ,,Willst du Xpfel aus dem Keller holen? Wir
brauchen ungefhr 10 bis 12 Stck. Dann mut dubdir die
Hnde waschen. Aber zieh dir zuerst eine Schrze an. Sie
hngt im Schrnkchen im Schlafzimmer." ,,Woraus machst
du den Teig fr den Kuchen, Mutti?" ,,Aus Mehl, Eiern, Zucker,
Backpulver und Salz." ,,Tust du auch Salz hinein?" ,,Ja, auch
in viele se Speisen mu man etwas Salz tun." ,,Ich schle
schon die
Apfel, whrend du den Teig machst." - Dann tut
Frau Born den Kuchen in den Herd. ,,Jetzt mssen wir schnell
das Mittagessen machen." ,,Was gibt es denn?" ,,Es gibt
Gemsesuppe, Braten mit Nudeln und Salat, und zum Nachtisch gibt es Schokoladenpudding. Er steht schon im Khlschrank, - Schneidest du mir jetzt zwei dicke Zwiebeln, Marlene?" ,,Wofr brauchst du zwei Zwiebeln?" ,,Ich brauche eine
fr den Braten, die andere fr den Salat." ,,Was braucht man
noch fr den Salat?" ,,U1 und Essig, Salz und ein bichen
Pfeffer. - Jetzt mssen wir das Fleisch braten. Gib mir bitte

die Kche, Kchen = mutfak


der Sonntagvormittag = pazar
gleden evvel
das Wohnzimmer = oturma
odasi
das Mittagessen = gle
yemegi
kochen = pi~irmek
helfen (unr.) = yardim etmek
backen (unr.) = firinda
pifirmek
fr = igin
heute nachmittag = bugn
gleden sonra
der Kuhen, Kuchen = pasta
fein = nefis, leziz
tun = etmek, yapmak
machen = yapmak
die Mutti = anne
der Apfel,
Xpfel = elma
der Keller = kiler, bodrum
holen = alip getirmek
brauchen = ihtiyac duymak,
1Szim olmak
ungefhr 10 bis 12 =
takriben 10, 12
das Stck, Stcke = tane, parga

die Schrze, Schrzen = nlk

serin

souk

1 = der Khlschrank buz dolab


2 = der Herd
ocak

= der Wasserkessel aydanlk

= der Kchenschrank mutfak dolab

5 s der Blumentopf

= der Wasserhahn

saks
musluk

die Pfanne und den groen Topf!" ,,Wozu brauchst du den


groen Topf?" ,,Hast du vergessen, da wir noch Nudeln
kochen wollen?''
Zum Schlu sagt Frau Born: ,,Du hast mir viel geholfen,
Marlene. Ich danke dir." Marlene sagt: ,,Das habe ich gern
getan."
das Schrnkchen = kgk
dolap
das Schlafzimmer = yatak
odasi
woraus? = neden? nelerden?
der Teig = hamur
das Mehl = un
das Ei, Eier = yumurta
der Zucker = ?eker
das Backpulver = bakin,
hamur kabartma tozu
das Salz = tuz
hinein = i ~ i n e
hineintun, tut hinein = igine
katmak
s = tatli
die Speise, Speisen = yemek;
gida

schlen = kabugunu soymak


whrend = iken, esnasinda
whrend du machst =
sen yaparken
der Werd, Herde = ocak
was gibt es denn7 = ne
(yemegi) varl
die Suppe, Suppen = gorba

die Gemsesuppe = sebze


~orbasi
der Braten, Braten =
kizartilmi$ et
die Nudel, Nudeln = makarna
der Salat, Salate = yegil
salata
der Nachtisch = yemekten
sonra yenilen tat11 (veya
meyva)

= die Sple bobin

= der Besen sprge


= der Hocker arkalksz iskemle

der Pudding = bir gesit


mahallebi
der Schokoladenpudding =
cikolatali mahallebi
der Khlschrank = buz dolabi
schneiden (unr.) = dogramak,
kesmek
schneidest du m i r .
7 =
bana dograr misin?
dick = kalin, byk
die Zwiebel, Zwiebeln = sogan
wofur?
= neye7 ne icini'
das bl = zeytiriyagi
der Essig = sirke
der Pfeffer = karabiber
braten = kizartmak, pitirmek
die Pfanne, Pfannen = tava
der Topf, Tpfe = tencere
wozu? = ne isin?
vergessen (unr.) = unutmak
hast du vergessen, da
=
i unuttun mu ki7
zum Schlu = sonunda
du hast geholfen = yardim
ettin

..

. ..

Not: Kurala uymiyan fiiller bundan sonra s z l k kisminda ,,unr. = unregelmig"


diye belirtilecektir.

...

Dikkat ediniz:
1) der Schrank

= dolap

- das Schrnkchen= dolabck -= der kleine Schrank = kk dolap


Schrnklein

--

das Kind = qoquk

das Kindchen
= ocukcuk = das kleine Kind
Kindlein

= kk ocuk

der Finger - fakat: das Fingerchen

. .. .. uu.

der Hund, die Hunde - das Hndchen


-"
die Treppe (= merdiven)
Kcltlmuim
l e r d n r a g u l l a r ~ a & & t _ der Stuhl, das Sthlchen - die Sthlchen
der Ball, das Bllchen - die Bllchen

- das Treppchen

+
+
+

le yemei
das Essen = das Mittagessen
2) der Mittag
das Gemse
die Suppe = die Gemsesuppe sebze orbas
die Tr = .die Haustr
das Haus
ev kaps
veva daha fazla k e M m ~ & & g ~ ~ , d ~ ~ ~ + ~ ~ & y
son kelime en
a ir.
=.-%.--.---L-

3) das Stck, die Stcke (= tane, parca)


f

4)) whrend = 1) i&


rI,.,./

2) esnasinda

- fakat: 10 bis

12

Stck

Whrend ich schlafe,'arbeitest du. =


Ben uyurken sen ~alisiyorsun.
Whrend des Abendessens =
Akgam
yemegi esnasinda

5) kochen - braten - backen


1 ) yemek yapmak, p i ~ i ~ m e yemegi
k;
hazirlamak
kochen =
2) pismek, pisirmek, kaynamak, haglamak
m
Sebze, makarna, et, yuniurta
ve benzerlerinin suda pismesi veya
pisirilmesi iqin kullanilir.

braten =

kizarmak, kizartmak, kavurmak


Et, balik ve benzerlerinin yyagda kizarmasi veya kizartilmasi icin
kullanilir.

backen =

firinda pigmek, firinda pisirmek


Ekmek, pasta ve diger undan yapilan nesnelerin firmda pismesi veya
pisirilmesi igin kullanilir.

Agagidaki sorulara cevap veriniz:


1) Wo sitzt Frau Born? 2) Mit wem geht Frau Born in die Kche? 3) Was soll Marlene
zuerst machen? 4) Wo hngt die Schrze? 5) Wohin tut Frau Born den Kuchen? 6) Wofr
braucht Frau Born zwei Zwiebeln? 7) Woraus macht man die Gemsesuppe? 8) Worin kocht
Frau Born die Nudeln?

,,wo-?" n e k i b u l u n a n s o r u z a m i r l e r i
,,fr was?"
,,mit was?"
,,von was?"
,,an was?"
,,auf was?"
,,aus was?"
,,in was?"
,,ber was?"

yerine

,,wofr?" = ne icin? denir


,,womit?" = ne ile?
,,wovon?" = neden? nelerden? hangi konudan?
,,woran?" (wo-r-an) = neyi? neye? nasil? neyin yannda?
,,worauf?" (wo-r-auf) = neye gre? neyin stn(d)e?
neyin zerin(d)e?
,,woraus?" (wo-r-aus) = neden? nereden? hangi eyden?
,,worin?" = neyin iqinde? nerede?
,worber?" = ne hakkinda? ne zerine?

Sz konusu soru zamirlerine tekabl eden ,,da-" ile basliyan kelimeler vardir:
wofr? - dafr = onun icin
wovon? - davon = ondan
woraus? - daraus = ondan, oradan
womit? - damit = onunla
wozu? - dazu = neye? - buna, ona V. s.

Misaller:
Wofr braucht Frau Born die Pfanne? - Sie braucht die Pfanne fr den Braten. Sie braucht
die Pfanne dafr.
Womit schreibt Else? - Else schreibt mit dem Kugelschreiber. Else schreibt damit.
Wozu mu ich die Zwiebel schneiden? - D u mugt die Zwiebel zum Salat schneiden.
Du mut sie dazu schneiden.
Woraus macht man einen Kuchen? - Man macht einen Kuchen aus Mehl, Zucker usw.
Man macht einen Kuchen daraus.
Worber freust du dich? - Ich freue mich ber das Geschenk. Ich freue mich darber.
Worauf freust du dich? - Ich freue mich auf meinen nchsten Urlaub. Ich freue mich darauf.
Woran denkt Karl? - Karl denkt an das Fuballspiel. Karl denkt daran.
. . . da-)/ ;L d a q + d e l i m % l e r
r wo-?" ile basliyan soru zamirlerivle sadeceesirrrs;nritlahilir,
de keza cansiz varliklar iqin kullanilabilir.
Erika neyle oynuyor? Mit wem spielt Erika?
Womit spielt Erika?
Erika kiminle oynuyor?
Erika spielt mit dem Ball. Erika topla oynuyor.
Erika spielt mit ihrem Bruder. Erika Er.kard. oynuyor.
O onunla oynuyor.
Sie spielt damit.
Sie spielt mit ihm.
O onunla oynuyor.
Kimi bekliyorsun?
Neyi bekliyorsun?
Worauf wartest du?
Auf wen wartest du?
Ich warte auf den Bus. Otobs bekliyorum.
Ich warte auf meine Freundin.Arkadam bekliyorum.
Ich warte darauf.
Ich warte auf sie.
Onu bekliyorum.
Onu bekliyorum.

Alistirma 68
Agagidaki cmlelerden ,,womit?" , ,,wovon?" V. b . ile
basliyan cmleler yapiniz:
(Misal: Karl fhrt mit dem Auto? - Womit fhrt Karl?)
1) Sie haben ber deine Witze (der Witz, Witze = nkte, espri) gelacht. 2) Ich habe nichts
von seinen Worten (das Wort, Worte veya Wrter = kelime) gehrt. 3) Udo liegt gern auf
dem Sofa. 4) Herr Pfeifer hat auf Ihre Hilfe (die Hilfe, Hilfen = yardim) gehofft. 5) Du hast
den Brief mit der Post geschickt. 6) Sie haben ber Ihre Reise geschrieben. 7) Ihr setzt euch
an den Tisch. 8) Hugo hat sich auf den Stuhl gestellt. 9) Das Kind spielt mit der Puppe
(die Puppe, Puppen = tas bebek). 10) Hans und Grete freuen sich auf Weihnachten. 11) Sie
haben ber die hohen Preise gesprochen. 12) Sie warten auf die Straenbahn.

,,madienN ve ,,tun" fiilleri


,,machena kurala uyar:
ich mache, du machst, er macht usw.
Prsens :
ich machte, du machtest, er machte usw.
Imperfekt:
Perfekt:
ich habe gemacht, du hast gemacht, er hat gemacht usw.
Plusquamperfekt: ich hatte gemacht, du hattest gemacht, er hatte gemacht usw.
,,tunn fiili hem U s e k l i y l e , hem de diger birqok
zaman kiplerinde kurala uymaz:
tun (yanlis: tu-en !)
Infinitiv :
ich tu-e (veya: tu), du tust, er tut, wir tun, ihr tut, sie tun
Prsens :
ich tat, du tatest (veya: tatst) er tat, wir taten, ihr tatet, sie taten
Imperfekt:
Perfekt:
ich habe getan , du hast getan, er hat getan, wir haben getan, ihr habt getan, sie haben getan
Plusquamperfekt:

ich hatte getan, du hattest getan, er hatte tan, wir hatten getan, ihr hattet getan, sie hatten getan

t,~;ip.;.*&Ll.~;i~&;&k"u I 1 . 9 ,1~1t $.,?."J


Kar1 ist faul, er tut nichts. = Kar1 temb
r.
Ich habe nichts zu tun. = fgim yok. Yapacak isim yok.
Ich habe nichts damit zu tun. = Bununla ilgim yoktur.
Ich tue, was ich kann. = Elimden geleni yapiyorum.
Tust du mir einen Gefallen? = Bana (hatir iqin ) bir sey yapar misin? Bana bir himmette
bulunur musun?
Der Hund tut dir nichts. = (Bu) kpek sana bir gey yapmaz.
Kar1 tut nur so. = Kar1 mahsus yapiyor. Kar1 sirf, yle olsun diye yapiyor.
Tu bitte Salz in die Suppe! = Ltfen qorbaya tuz koy.
f

, , m a c h ~ n v ~ ~ , f ~ ~ i I 1 i n i n , ~ u i~~i-i~orfie.kJ.er
I l , a ~ n i ~ ~ , ~ i (s. 23'e d e b a k ) :
Der Schuster macht Schuhe (der Schuster = kunduraci, ayakkabici). = Kunduraci
ayakkabi yapar.
Frau Born macht das Mittagessen. = Bayan Born gle yemegini yapiyor.
Hast du die Betten gemacht? = Yataklari dzelttin mit
Er macht sich lcherlich. = Glnc oluyor. (Kepaze oluyor.)

- niemand = hiq kimse


- nidits = hiq, hiq bir gey

jemand = kimse
etwas = bir sey

Bu kelimeler a l l i k l e hic ek almadan kullantlir.


,,jemand1' ve ,,niemand'' kelimeleri sadece sahislara.
esyalara mnhasirdir.

... ...
..
.
. .
. . ...

vc .

..

...
...
..

8,
n

i. d

.i .

=
oldiigunda kabahatim yok,
-e bir gey yapamam
ich kann nichts dafr, da
wir sind dafr, da
. = . olduguna (colacagina) taraftaru,
-den yanayiz
wir sind dagegen, da . . = . olacaginin aleyhinmdeyiz, .
-e muhalifiz
h
olacagindan sizce mahzuru var mi?
olmasina
Iiaben
Sie etwas dagegen, da13 . =
bir itiraziniz var mi?
das kommt davon = igte
byle olur, grdn m?
was habe ich davon? = elime ne geqer?,
ne kazaniyorum?

ich komme nicht darauf = aklima gelmiyor


ich bin nicht dazu gekommen = vaktim olmadi, elim dsmedi

..

...

1 = das Treppenhaus

merdiven boluu
merdiven
koridor
3 = der Flur
4 = das Wohnzimmer oturma odas
5 = der Balkon
balkon
mutfak
6 = die Kche
7 = das Kinderzimmer ocuk odas
8 = das Schlafzimmer yatak odas
9 = das Bad
banyo
10 = die Toilette
tuvalet
11 = die Dunkelkammer karanlk oda
2

= die Treppe

Lektion 18 Bei den Behrden - Merciler'de, Resmi daireler'de


Herr Gnay bittet seinen Meister: ,,Darf ich heute vier Stunden
frei haben, bitte?" ,,Warum wollen Sie frei haben?" ,,Weil ich
zu verschiedenen Behrden gehen mu." Der Meister gibt Herrn
Gnay einen Passierschein. Dam,it kann er den Betrieb verlassen.
Zuerst geht Herr Gnay zum Polizeiprsidium. Dort mu er
seine Aufenthaltsgenehmigung verlngern lassen. Er zeigt dem
Beamten seine Arbeitcerlaubnis,
seinen Anmeldeschein und
s
seinen Pa, und er mu ein Formular ausfllen. An der Kasse
zahlt er eine Gebhr von DM 15,-, dann bekommt er einen
Stempel in seinen Pa. Herr Gnay kann jetzt wieder fr ein
Jahr in Deutschland bleiben.
Dann geht er weiter zum Finanzamt. Dort It er sich ein
Formular fr einen Antrag auf Lohnsteuerjahresausgleich geben.
Die letzte Behrde, zu der Herr Gnay gehen mu, ist das
Arbeitsamt. Am Auskunftsschalter fragt er nach der Stelle fr
Kindergeld. Man antwortet ihm: ,,Zimmer 106. Sie knnen mit
dem Aufzug in den 1.Stock fahren." An der Tr von Zimmer 106
klopft er an. Man ruft ihn herein. Er sagt: ,,Mein Name ist
Gnay. Ich habe vor einem halben Jahr einen Antrag auf
Kindergeld fr meine drei Kinder gestellt. Aber ich habe noch
kein Kindergeld erhalten."
Eine Sekretrin sucht den Antrag, der Beamte prft ihn, dann
sagt er: ,,Wo wohnen Sie, Herr Gnay?" ,,Ich wohne in der
Mainzer Strae 7." ,,Auf Ihrem Antrag steht als Adresse
Kaiserstrae 24. Wir haben das Geld dorthin berwiesen, aber
es ist zurckgekommen. Sie mssen uns immer mitteilen, wenn
Sie umziehen. Wir schicken Ihnen das Geld also a n Ihre neue
Adresse." Herr Gnay ist sehr froh. Er sagt: ,,Vielen Dank!
Auf Wiedersehen!"

die Behrde, Behrden =


resmi makam, merci
bitten (unr.) = rica etmek
frei haben = bog zamani
olmak, izinli olmak
verschiedene = trl, cesitli
der Passierschein = gegig
belgesi
verlassen (unr.) = ayrilmak,
terketmek
das Polizeiprsidium =
Emniyet Mdrlg
die Genehmigung = msaade
der Aufenthalt = ikamet
die Aufenthaltsgenehmigung =
oturma (ikamet) msaadesi
verlngern = uzatmak, temdit
etmek
lassen (unr.) = ettirmek
verlngern lassen =
uzattirmak
der Beamte, Beamten = devlet
memuru
die Arbeitserlaubnis = qaiifma
msaadesi
der Anmeldeschein = ikametgahi ihbar belgesi
der Pa, Psse = pasaport
das Formular, Formulare =
formlei
ausfllen, fllt aus = doldurmak
die Gebiihr,
Gebhren =
harq, resim
der Stempel, Stempel =
damga, mhr
wieder = yine, tekrar

Arbeitsamt
ErdgeschoP
Raum Nr.
Ausku* . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbeitsvermiltlung
fr Mnner.
. . . . . . . .

Arbeifsverrniitlunc~
fr Frauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lO-I2
..
"

Arbeifsl~sen~eld.
. . . . . . . . . . 404-103
Kind? eld . . . . . . . . . . . . . . . . .106-107
Ausla dersklle . . . . . . . . . . . . . . ,108
.
.r&wa+un$

-.ich
miitlung

fr ein Jahr = bir sene i$in


das Finanzamt = maliye
(vergl) dairesi
deir Antrag, Antrge = dilekce
der Ausgleich = farkin
kapatilmasi, denklestirme
der Jahresausgleich = bir
yillrk (vergi) denkle~tirme
die Steuer, Steuern = vergi
die Lohnsteuer = cret gelir
vergisi
der Lohnsteuerjahresausgleich
(= cretten kesilen vergi)
yillik denkle$tirilmesi
der (die, das) letzte = son,
sonuncu
zu der er geht = gidecegi,
gittigi
das Arbeitsamt, Arbeitsmter
= i$ ve ipqi bulma kurumu
der Schalter = gise
die Auskunft = maltmat , bilgi

Oda No.

. . . . . . . . . . . . 3
. . . . . . . 4-
. . . . . . . 10-12

Birinci kst
l~sizlikparasi
Cocuk parasi
Yabancilar dairesi

. . . . . . . . . 101-103
. . . . . . . . . 106-107
. . . . . . . . . 108

lkinci kat
Erkekler iqin meslek? daniqma
Kadinlar iqin meslekl daniqma

Cirak egitim yerleri bulma blmii

. . . . . 201
. . . . 202

Zweites Obergeschop
eni sberetun mqinnllch

Lehrstellenve

Arbeitsamt = 15 ve f$ci Bulma Kurumu


Zemin kat
Danijma
Erkekler igin it bulma
Kadinlar icin if bulma

der Auskunftsschalter =
danivma gi~esi
fragen nach = bir ~ e y sormak
i
die Stelle, Stellen = daire,
makam
das Kindergeld = ~ o c u k
parasi
der Aufzug = asansr
der Stock, das Stockwerk, die
Etage = kat
anklopfen, klopft an =
kapiya vurmak
herein = iqeriye
der Name, Namen = isim , ad
mein Name i s t . . = ismim .
vor einem halben Jahr = alt1
ay nce
einen Antrag stellen = dilekqe

vermek
erhalten (unr.) = almak
ich habe erhalten = aldim
die Sekretrin = sekreter
(hanim)

. . . 204

suchen = aramak
prfen = incelemek, tetkik
etmek
steht als Adresse = adres
olarak
yazili
dorthin = oraya
berweisen, berweist (unr.)
= havale etmek
zurckkommen, kommt zurdc
(unr.) = geri gelmek, (iade
edilmek)
ist zurckgekommen = geri
geldi
mitteilen, teilt mit = bildirmek
umziehen, zieht um (unr.) =
taginmak

...

sdiiken = gndermek
also = yleyse
froh = sevin~li,memnun

Dikkat ediniz:
yaptrmak (fiile ettirgen anlamn
lassen = birakmak; ettirmek, yaptinnak
anlamini katar)
katar)
Prsens: ich lasse, du It, er It, wir lassen usw.
Imperfekt: ich lie, du lieest, er lie usw.
Perfekt: ich habe gelassen
,,lassen" fiilinin kullanilisiyle ilgili bazi rnekler:
1) Ich lasse mir einen Anzug machen. = Kendime bir elbise yaptiriyorum.
Ich lasse mir ein Formular geben. = Kendime bir formler aldiriyorum.
Ich lasse mich vom Arzt untersuchen. = Kendimi doktora muayene ettiriyorum.
2) Ich lasse meine Kinder spielen. = Cocuklarimi oynatiyorum.

Mein Vater It mich nicht ins Kino gehen. = Babam beni sinemaya yollatmiyor.

= Semsiyemi evde biraktim.


Ich lasse meine Arbeitskleidung im Betrieb. = Is elbiselerimi firmada birakiyorum.

3) Ich habe meinen Schirm zu Hause gelassen.

A ~ a g i d a k si o r u l a r a c e v a p v e r i n i z :
1

1) Warum will Herr Gnay vier Stunden frei haben? (,,weil ' ile cevap veriniz) 2) Womit
kann Herr Gnay seinen Betrieb verlassen7 3) Was macht er im Polizeiprsidium? 4) Wo
mu er eine Gebhr bezahlen? 5) Wieviel betrgt die Gebhr? (Konugma dilinde: Was
macht die Gebhr?) 6) Wie lange kann Herr Gnay in Deutschland bleiben? 7) Wohin fhrt
er mit dem Aufzug? 8) Wann hat Herr Gnay einen Antrag auf Kindergeld gestellt? 9) Warum

hat er kein Kindergeld erhalten? (weil) 10) Wohin schickt das Arbeitsamt das Kindergeld?
Relativstze
Almancada cok kullanilan yan cmlecik trlerinden biri de Relativpronomen'lerle tegkil
edilenlerdir. J&&g& s r t a c l a a . vani sifd-fiillerk (meselfi: A l m a n y a ' y a g e 1 e n bu
Trk igcisi caligkandir.) -(mesel&
A 1i ' n i n a 1 d i i kitap gzeldir.)
-wen,

cmlecikte zne isi ~ r m e k t e-inativ


ir n i t e l i k t P n l l i r .
-,mer
hal'ine ~ i r m- i os
en
v a v h cmleciklere'bepzer ~ v e r i r . , . tamladiiii zne
r e -V
allr.
U.

s__

ist fleiig. = Orada yazi yazan grenci


cali5kandir.
Bych ich habe,
lernt Deutsch. = Kitabi bende olan
grenci Almanca greniyor.
ich das Heft gebe, ist Trke. = Defteri verdigim &enci
Trktr.
ich treffe,
ist mein Freund. = Rastladigim grenci
arkadatlmdir.

dort schreibt,

Der Schler,
Der Schler,
Der Schler,
Der Schler,

Der Mann,

der
dessen
dem
mit dem
den
fr den

dort geht,
Adresse ich suche,
ich geholfen habe,
ich gesprochen habe,
ich gegrt habe,
ich Bier hole,

Die Dhme,

die
deren
der
zu der
die
fr die

im %af&sitzt,
Kleid mir gut gefllt,
ich die Fotos zeige,
ich gehe,
ich besuchen will,
ich eine Arbeit habe,

Das Kind,

das
dessen
dem
mit dem
das
auf das

dort sitzt,
Eltern ich besuche,
ich etwas schenke,
ich spiele,
wir gesehen haben,
ich warte,

die
deren
denen
zu denen
die
fr die

dort arbeiten,
Arbeit gut ist,
man den Betrieb zeigt,
ich gehe,
der Arzt untersucht,
man eine Wohnung sucht,

Die Techniket

Temel cmlecik: Der Mann, . . . . . . . .


Yan cmlecik:
der dort geht,

.......

ist mein Meister.

ist Schneiderin.

ist 7 Jahre alt.

sind Trken.

-"

. . . . . ., ist mein Meister.


.............

Yalniz ,,der. die. &" kelimeleri degil, ,,welcher, welche,


pronomen olarak kullaml&ilirler

kelimeleri de Relativ-

Relativpronpmedledgkurulan cmleciklerb veri.


. aman temel cmlecikten sonradir:
Temel cmlecik
Yan cmlecik
Dort kommt der Mann
den ich erwarte. (erwarten = beklemek)
,
Hier wohnen die Kinder
,
mit denen Sabine oft spielt.
,
den ich heute trage?
Gefllt dir der Anzug
Das ist der Bus
,
der zum Hauptbahnhof fhrt.
,
das mir gefallen hat.
Ich habe mir das Kleid gekauft
W

&&&uwmen'lerlemD
uyguianir. (bak sayfa 64)

cmleciklere. ,,weil" iIe basliyan amIe-

Asagidaki cmlelerden ikincisini yan cmlecige qeviriniz.


Bunun iqin 1) sz dizimini, 2) koyu yazili kelimeyi Ndegistirin.
(Misal: Da ist jemand. Er mchte mit Ihnen sprechen.
Da ist jemand, der mit Ihnen sprechen mchte.)
1) Felix hilft seiner Mutter. Sie arbeitet in der Kiiche. 2) Das ist der Anzug. Kar1 will ihn
kaufen. 3) Ich besuche meinen Freund. Er wohnt in der Stadt. 4) Dort kommt meine
Freundin. Ich gehe mit ihr schwimmen. 5) Wir kaufen das Auto. Es kostet nur DM 1 2 0 0 , ~
6) Hier ist Herr Meier. Ich habe ihm oft geholfen. 7) Herr Hesse ist unser Lehrer. Wir lernen
viel bei ihm. 8) Dort wohnen Meiers. Wir wollen sie besuchen. 9) Hier wohnen Mllers.
Wir mssen ihnen einen Brief bringen. 10) Peter freut sich iiber die Geschenke. Er hat sie
von seinem Vater bekommen. 11) Marion freut sich auf i'hren Geburtstag. Sie feiert (feiern =
kutlamaik) ihn am nchsten Sonntag. 12) Wir steigen in den Zug. Er fhrt nach Hamburg.

'

Bos y e r l e r i ,,der, d i e , d e n " g i b i u y g u n b i r e r R e l a t i v p r o n o m e n


ile doldurunuz:
1) Die Familie, d ie. ich besuche, hat drei Kinder. 2) Der Herr, mit dem
. . ich gesprochen habe,
ist Fotograf. 3) Gib mir bitte die Kleider, die. . im Schrank hngen! 4) Da kommt der Bus,
in den. . wir einsteigen mssen. 5) Die Arbeit, von d er. . wir gesprochen haben, ist schwer.
. . ich getanzt habe, ist die Freundin meiner Schwester. 7) Geben
6) Das Mdchen, mit dem
Sie mir bitte die Kreide, d ie
. . auf dem Schrank liegt. 8) Der Lehrer, dem
. . ich die Kreide
gegeben habe, ist freundlich (freundlich = samimi, dostqa). 9) Da ist jemand, der. . mit
Ihnen sprechen mchte. 10) Mein Urlaub, auf den
. ich mich freue, beginnt am 5. Juni.

A l m w a d a h a 7 i f i i l l e r , kendi1erinde.n.-.s.onras
e d e
. .
I ~ r k ~ e d ef an r k l i b i r h.al...ne-.rI~r
A k k u s a t i v ' i g e r e k t i r e n f i i l l e r : i - hali gerektiren fiiller:
fragen - Ich frage den Vater. = Babaya soruyorum.
0 (kiz) bir mekanisiyenle evlendi.
heiraten - Sie hat einen Mechaniker geheiratet.
kecnenlernen - Ich habe ihn gestern kennengelernt. = Onunla dn tanistim.
lehren - Ich lehre dich Deutsch. = Sana Almanca gretiyorum.
a rica ediyorum.
bitten - Ich bitte dich um das Buch. = Sen,den kitbi
brauchen - Peter braucht einen neuen Anzug. = Peter'in yeni bir elbiseye ihtiyaci var.

Dativ'i gerektiren fiiller:


e - hali gerektiren fiiller:
gratulieren - Wir gratulieren unserem Meister zum Geburtstag. = Ustamizin dogum gnn
tebrik ederiz.
schaden - Das schadet dir gar nichts. = Bu sana hiq bir zarar getirmez.
ntzen - Was ntzt mir das? = Bunun bana ne faydasi var?
B u a r a d a b i r ~ o kf i i l , - i h a l i n i g e r e k t i r e n b e l l i e d a t l a r l a
birlikte kullanilir:
warten auf - Wir warten auf den Bus. = Otobs bekliyoruz.

sich gewhnen a n - Er hat sich an das Klima gewhnt. = fklime


alisti.
sich verlieben in - Heide hat sich in den Spanier verliebt. = Heide, f s p a n ~ o l aisik oldu.
schreiben an Ich schreibe an meinen Vater. = Babama yaziyorum.
sich kmmern um Er kmmert sich nicht um seine Familie. = Ailesine bakmiyor (ailesiyle
ilgilenmiyor).
achten auf Achten Sie auf den Straenverkehr! = Trafige dikkat ediniz!
fragen nach - Hat jemand nach mir gefragt? = Beni soran oldu mu? Beni birisi sordu mu?
antworten auf Antworte auf meine Frage! = Soruma cevap ver!

La das! = Birak bunu!


La mi* los! = Birak beni ! Sal beni !
La mich in Ruhe! = Beni rahat birak!
m. Bunu yapmasina msaade etmiyecegim.
Das lasse ich mir nicht gefallen! = Buna razi olman.
Das It sich machen. = Bu mmkndr. Bu yapilabilir.
Er It Sie vielmals gren. = Size cok Selam1 var.

Lektion 19

Ein Lebenslauf - zgemi

Herr Braun liest in der Zeitung, da die Firma Hartmann einen


Elektromeister sucht. Er setzt sich hin und schreibt sofort zuerst eine Bewerbung und dann einen Lebenslauf. Das ist der
Lebenslauf :
,,Am 12.Juli 1939 wurde ich als Sohn des Malermeisters Georg
Braun und seiner Ehefrau Monika, geborene Kunz, in Mannheim
geboren. Von meinem sechsten Lebensjahr an besuchte ich die
Volksschule in Mannheim. Nach dem Tod meines Vaters im
Jahr 1950 zog meine Mutter mit mir nach Hannover. 1953 verlie
ich die Schule und wurde Lehrling in der Firma des Elektromeisters Lehmann. Gleichzeitig ging ich in die Berufsschule.
Nach dreijhriger Lehrzeit bestand ich die Prfung als
Elektrikergeselle. Ich blieb dann noch zwei Jahre bei der Firma
Lehmann. 1958 wechselte ich zur Firma Beier. Dort wurde ich
nach und nach in allen Abteilungen beschftigt. Ich konnte
daher Erfahrungen auf fast allen Gebieten der Elektrotechnik
sammeln. 1963 machte ich meine Meisterprfung. Darauf wurde
mir von der Firma Albers eine Stelle als Werkstattleiter ange-

das Leben = hayat yaam


leben = yasamak
der Lebenslauf = hal tercmesi, hayat hikgyesi , zgemi
lesen, liest (unr.) = okumak
der Elektromeister = elektrik
ustasi
sich hinsetzen, setzt s i h hin =
oturmak
sofort = derhal, hemen
die Bewerbung = muracaat , bavuru
geboren werden = dagmak
ich wurde geborden = dogdum
als Sohn = oglu olarak
der Malermeister = badana
ustasi
die Ehefrau = kari, e$
Monika Braun, geborene Kunz
= Kunz kizi Monika Braun
von . . . an = -den itibaren
das Lebensjahr = yag
besuchen = gitmek
i h besuchte = giftim (r. okula gitmek)

der Lebenslauf = hal


tercmesi

das Schulzeugnis = okul


karnesi

das Arbeitszeugnis =
boriservis ,
alma belgesi

boten. Hier bin ich heute noch in ungekndigter Stellung. Ich


mchte mich aber verndern, weil ich lieber in einem moderneren
Betrieb arbeite. Auerdem mchte ich meine Stellung verbessern.
Auch nach meiner Meisterprfung habe ich regelmig
Abendkurse ber Elektrotechnik besucht.
Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder."
Herr Braun tut die Bewerbung zusammen mit dem Lebenslauf
und den Zeugnisabschriften in einen Umschlag. Dann geht er
zum Briefkasten, der noch am Abend geleert wird.
,,Ich hoffe, da8 du Erfolg hast", sagt Frau Braun. ,,Wir brauchen
im nchsten Monat mehr Geld, weil die Miete erhht wird."
die Volksschule = ilkokul
der Tod = lm
ziehen (unr.) = taginmak
er zog = taqindi
verlassen (unr.) = ayrilmak
ich verlie = ayrildim
der Lehrling = qirak
ich wurde Lehrling = girak

oldum
gleichzeitig = ayni zamanda
ich ging = gittim
die Berufssdiule
Berufsschule = (qirak

olanlara mahsus) meslek


okulu
dreijhrig = q senelik
die Lehrzeit = giraklik devri
bestehen = kazanmak, geqmek
(snav)

ich bestand die Prfung =


imtihani kazandim
der Geselle = kalfa
der Elektrikergeselle =
elektrikqi
kalfasi
ich blieb = kaldim
wechseln = baqka yere gegmek

nach und nach = peyderpey


die Abteilung = daire, blm
beschftigen = galiqtirmak,
istihdam etmek
ich wurde besdiftigt
beschftigt =
galistirildim
daher = bylece, bunun iqin

die Erfahrung = tecrbe, deney


das Gebiet = saha, alan

der Meisterbrief =
ustalik berati (belgesi)

auf allen Gebieten = btn


sahalarda, btn blmlerde
die Elektrotechnik = elektroteknik
ich konnte sammeln = topliyabildim, edinebildim
Erfahrung sammeln = tecrbe
edinmek
die Meisterprfung = ustalik
imtihani
darauf = bunun zerine
die Stelle = i$ yeri
der Leiter = gef
die Werkstatt = atlye
der Werkstattleiter = atlye
qefi
anbieten, bietet an (unr.) =
teklif etmek
'eine Stelle wurde mir angeboten = bana bir i$ yeri teklif
edildi
'
in ungekndigter Stellung =
qikig ihbari yapilmami$
durumdaki i$ yerinde
sich verndern = degiqmek
modern = modern
in einem moderneren Betrieb
= daha modern bir iqletmede, messesede
auerdem = stelik, ayrica
die Stellung = mevki, iq yeri

iyiletirmek
r
verbessern = ykselmek
zusammen mit = ile betaber
regelmig = muntazaman, dzenli
das Zeugnis = karne, diploma
der dir Abschrift, Abschriften
der Kurs, Kurse :- kurs
= suret
die Abendkurse = akgam
kurs
der Umschlag F zarf
lari
ich bin verheiratet mit . Na =
der Briefkasten = posta kiltusu
Na ile evliyim
leeren = bofaltmak

..

. ..

er wird geleert = bogaltiliyor


der Erfolg, Erfolge = bagari
ich habe Erfolg = ba$anlty~m
die Miete, Mieten = kira
erhhen = artirmak
er wird erhht = artiriliyor

Dikkat ediniz:

R)
W

Yazi dilinde, bu arada bilhassa hal tercmesi, rapor ve makalelerde geqmis zamani ifade
etmek iqin qok defa Imperfekt kipi kullanilir.

2) warum?

weshalb?
weswegen?

niin,
neden
niqin,
neden
niin, neden
nicin,
neden
niin, niqin
niye
niye,

darum
deshalb
deswegen

onun (bunun) icin


onun (bunun) icin, bu yzden
onun (bunun) icin, bundan dolayi

A p a g l d a k i s o r u l a r a ceorap v e r i n i z :
1) Was liest Herr Braun? (,,daMile cevap veriniz) 2) Was schreibt Herr Braun zuerst?
3) Wo wurde Herr Braun geboren? 4) Welche Schulen besuchte er? 5) In welchem Jahr zog er
nach Hannover? 6) Mit wem zog er nach Hannover? 7) Wann verlie er die Schule? 8) Warum
konnte Herr Braun bei der Firma Beier viele Erfahrungen sammeln? (,,weiln ile cevap
veriniz) 9) Warum will Herr Braun sich verndern? eil") 10) Was hofft Frau Braun?
(,,da1')
Etken ve edilgen eylemi (Aktiv und Passiv)
Hans und Lise spielen Fangen.
,,fangen, fngt" (unr.) = yakalamak fiilinden gelen ,,Fangen", cocuklarin kosup
koval~yarakoynadiklari bir oyundur (kosmaca).

Aktiv = Etken eylemi


Hans f

n
g
t wen?
Lise.
Hans fngt
dich!"
Hans sagt: ,,I& fange --+

Passiv = Edilgefi eylemi


Wer 4--- wird von Hans gefangen?
Lise -ird
von Hans gefangen.
Lise sagt: ,,Ich t werde von dir gefangen."

Passiv Prsens

fangen

abholen

ich werde gefangen yakalanyorum


du wirst gefangen
er (Sie,
(sie, es) wird gefangen

ich w e ~ d e (von ihm) abgeholt karlanyorum, alnyorum


du wirst
abgeholt
er (sie, es) wird
abgeholt

wir werden gefangen


ihr werdet gefangen
sie werden gefangen

wir werden
ihr werdet
sie werden

kargilamak,
gidip almak

abgeholt
abgeholt
abgeholt

Prsents:
Imperfekt:
Perfekt:
Plusquamerfekt:

Lise wird
von Hans gefangen.
Lise wurde von Hans gefangen.
Lise ist
von Hans gefangen worden.
Lise war
von Hans gefangen worden.

Lise Hans tarafn'dan yakalanyor.


Lise Hans tarafn'dan yakaland.
Lise Hans tarafn'dan yakaland.
Lise Hans tarafn'dan yakalanmt.

Dikkat!
ich werde gefangen (Passiv) cmlesini ich werde fangen (Futur) ile ve
ich werde abgeholt (Passiv) cmlesini ich werde abholen (Futur) ile karistirmayiniz.
Perfekt:

Lise ist von Hans gefangen worden. Lise Hans tarafn'dan yakaland.
Lise Hans tarafn'dan yakaland.
Lise wurde von Hans gefangen.

Imperfekt:
Dikkat ediniz:

1) Die Tr ist vor 5 Minuten geffnet worden. = Kapi bes dakika nce aqilmistir.
Die Tr ist jetzt geffnet. = Kap1 gimdi aciktir.

- cmlenin z~~&i.,bfi~.,t&mdil~I:.~~~~~injn,~~
tamlaycisi o l a- r & ~ . ~ e y p ~ g g s . e , ~ A ~ g ~ n c a,,vodkdm~cii.)~le,$aj&a~~-,.
da
Ich rufe dich. \Du wirst von mir gerufen.

2) M g e n fiilin e;er~ekiiznesi
C_<I.*____

.
.
"
.
.
.
.
.
"
.
I
.
.
-

Alrstmma 73
Asagidaki cmleleri edilgenlegtiriniz:
(Misal: Ich kaufe das Brot. Das Brot wird von mjr gekauft.)

1) Marlene holt die Apfel.


2) Hat Inge die Apfel geholt? 3) Wir holen dich am Bahnhof ab.
4) Heinz schreibt einen Brief. 5) Frau Mller fhrt das Auto. 6) Gestern hat Herr Mller
das Auto gefahren. 7) Mein Vater ruft meinen Bruder. 8) Wir kaufen einen Anzug. 9) Hans
bringt dem Lehrer die Kreide. 10) Erika fragt Inge nach einem schnen Tanzlokal. 11) Habt
ihr die Zeitung gelesen? 12) Der Beamte hat Herrn Gnay gefragt. 13) Helga schneidet die
Zwiebel in der Kche. 14) Meine Schwester macht die Betten. 15) Lise hat einen Freund zum
Mittagessen eingeladen.

Belli edatlarla bir a r a d a kullanilan birkaq fiil daha


(bak sayfa 106): Dativ'i gerektiren edatlar
- Er spricht mit seinem Bruder. = Erkek kardesiyle konusuyor.
sprechen mit

fragen nach
anfangen
beginnen

mit

Ich habe die Verkuferin nach dem Preis gefragt. = Satici


bayana fiati sordum.
mit dem 1.Januar = Y11 1 Ocakla baslar.
Das Jahr fngt an
beginnt

Akkusativ'i gerektiren edatlar


- Kar1 denkt an seine Freundin. = Karl, kiz arkadagini dsnyor.
denken an
- Wie denkst du ber den Krieg? = Harb zerinde ne dgnrsn?
denken ber

- Wir haben ber deine Witze gelacht. = Sakalarina gldk.


lachen ber
- Ich freue mich auf meinen nchsten Urlaub. = Gelecek iznime
sich freuen auf
(gimdiden)
seviniyorum. (Gelecek iznimi sevincle bekliyorum.)

Ich freue mich ber dein Geschenk. = Hediyene sevindim.


sich freuen ber
- Kar1 spricht ber das Fuballspiel. = Kar1 futbol maci zerinde
sprechen ber
konuguyor.

E d a t l a r , h a r t f t a r i f l e birlestiE t i v '
an dem = am
bei dem * beim
in dem = im
von dem = vom
Z U dem = zum
ZU der = zur

Paul steht am Fenster.


Michael ist beim Arzt.
Der Schrank steht im Schlafzimmer.
Helga wird vom Vater abgeholt.
Ich mu zum Bahnhof gehen.
Franz fhrt zur Post.

an das = ans
durch das = durchs
fr das = frs
in das = ins
um das = ums

Ich gehe ans Fenster.


Wir fahren durchs Tor.
Ich hole Brot frs Frhstck.
Gehst du mit mir ins Kino?
Ich bin ums Haus gegangen.

Paul pencerede duruyor.


Mihael doktordadr.
Dolap yatak odasnda duruyor.
Helka baba tarafndan alnyor.
Gar'a gitmek zorundaym.
Frans postane'ye gidiyor(vastayla).

Pencere'ye gidiyorum.
Byk kapdan geerek gidiyoruz(vastayla).
(das
Frhstck
= kahvalti)
Kahfalt
iin ekmek alyorum.
Benimle sinemaya gider misin?
Evin etrafna gittim.

Hayat hikiiyesi ile ilgili blrkac: deyim daha


Der Mensch wird geboren. = insan dogar.
ich wurde geboren, ich bin geboren = dogdum
die Verlobung = nisanlanma
Ostern 1967 habe ich mich verlobt mit .Na = 1967 yili paskalya yortusunda Na :ile
nisanlandim
ich bin verlobt mit Na . = . Na ile nisanliyim
die Hochzeit = dgn
die Heirat = evlenme, izdivac;, nikah
ich heirate sie = onunla (o kizla) evleniyorum
ich bin verheiratet mit .Na = Na. ile evliyim
die Ehe = evlilik
ich bin ledig = bekarim
ich bin unverheiratet = evli degilim
der Tod = lm
mein Mann ist gestorben = kocam ld
sterben, stirbt, starb, gestorben = lmek
ich bin Witwe = dulum (kadinlar iqin)
ich bin Witwer = dulum (erkekler iqin)

..

..

..

..

.. ..

Lektion 20 Am Wochenende - Hafta sonun'da


Montags gibt es in den Arbeitspausen immer viel zu erzhlen.
J ~ d emchte
r
wissen, was der andere am Wochenende gemacht
hat. Bruno erzhlt: ,,Am Samstag habe ich zuerst lange geschlafen. Dann habe ich mit Necdet ein gutes, echt trkisches
Mittagessen gekocht. Sobald wir mit dem Essen fertig waren,
habe ich Bilge abgeholt. Ich bin mit ihr zum Flughafen gefahren,
damit sie dort den Flugbetrieb sieht. Es ist wirklich interessant
zu sehen, wie die Flugzeuge landen und starten. Die ganze Welt
trifft sich da: Leute aus Afrika, Amerika und aus dem Fernen
Osten; Weie, Gelbe und Schwarze. Man hrt viele Sprachen.

das Wochenende = hafta sonu


es gibt = var
erzhlen = anlatmak
es gibt viel zu erzhlen = anlatilacak cok qey var
die Pause, Pausen = ara,
teneffs
die Arbeitspause = paydos
jeder = herkes
was = ne
der (die, das) andere = diger
birisi

= das Wohnhaus mstakil ev


ahr
= der Stall

= die Scheune

traktr
= der Traktor
= der Anhnge1 remrk

~ l a v r i uc..-z-J-LIUILUCIII

= der Baum aa

= der Hof

avlu

tahl ambar

Wir waren mehr als drei Stunden dort. Am lngsten waren wir
auf der Terrasse, weil man von dort die Flugzeuge am besten
sieht.
Gestern war ich fast den ganzen Tag in Roth. Das ist
ein kleines Dorf ungefhr 40 km von hier. Dort haben wir Franz
besucht, einen Vetter von Bilge. Er hat einen groen Bauernhof
mit ungefhr 50 Khen, 30 Klbern und ber 100 Schweinen."
Hat Franz auch Pferde?'' Nein, er braucht keine Pferde, weil er
mit Traktoren arbeitet." ,,Hat er noch andere Tiere?" ,,Nur noch
ein paar Hhner und Gnse." ,,Was wchst auf seinen
Feldern?" ,,Roggen, Weizen und etwas Mais. Auerdem hat
n - Am Nachmittag haben wir im
er viele Acker mit Kartoffelri.
Fernsahen die Eisrevue gesehen, un'd am Abend hat uns Fraiiz
in eine schne Bar eingeladen. Dort gab es viele moderne Platten,
und wir haben heie Musik gehrt. Danach sind wir abgefahren.
Es hat stark geregnet, deswegen sind wir langsam gefahren. Wir
L-L--

L::-

2:- r..l.-&--.-L

~ U UIC
L
T ~ L L L L LLLLU~

r,.m..l,&,,-&
,,,,,.L UIC1vLLLCLI
J . . nL; . , ; ~~v + ~ l ~
~
L
~
AL-L

Stunden gebraucht."
sdilafen = uyumak
i c h habe geschlafen = uyudum
echt = gergek,
hakikf

sobald wir mit dem Essen fer:


=
yemegimizi
yer
fig
waren
t
yemez

..

ich bin fertig mit


.=
-i bitirdim
damit = igin, zere
der Flug, Flge = ugu?
der Flughafen = havaalani

der Flugbetrieb = ugaklarin

iniq ve kalki$i
wirklich r gergekten

interessant = ilgi cekici


das Flugzeug = ugak

wie = nasil, ne suretle


landen = inmkk
starten = kalkmak
die Welt = dnya
die ganze Welt = btun dnya
da = orada
Afrika iAfrika
Amerika E Amerika
der Ferne Osten = Uzak Dogu
der (die) Weie = beyaz
der Gelbe = Sari
der Schwarze = zenci; siyah
irk
mehr als drei Stunden = tic
saatten fazla
die Terrasse = tarafa, teras
.
von~ aort ~ r oradan
fast den ganzen Tag = hemen
hemen btun gn
das Dorf, Drfer = ky
von hier (von hier entfernt) =
buradan
der Hof, Hfe = avlu
der Bauernhof = giftlik
der Bauer, Bauern = kyl,
gift~i

wahsen, wchst (unr.) =


yetigmek, bymek
das Feld, Felder = tarla
der Roggen = ~ a v d a r
der Weizen = bugday
der Mais = misir
der A&er, A k e r = tarla
das Fernsehen = televizyan
die Revue = rev
die Eisrevue = buz revsii
die Bar = bar

die Kuh, Khe = inek


das Kalb, Klber = dana
das Schwein, Schweine =
domuz
ber 100 = yzden fazla
das Pferd, Pferde = a t
der Traktor, Traktoren =
traktr
das Tier, Tiere -: hayvan
das Huhn, Hhner = tavuk
die Gans, Gnse = kaz

Dikkat ediniz:

es gab = vardi
die Platte (die Schallplatte) =
plak
die Musik = mzik
hei = sicak, ateqli
heie Musik = a t e ~ l mzik
i
danach = ondan sonra, daha
sonra
es regnet stark = piddetli
yagmur yagiyor
trotzdem = buna ragmen
die Fahrt = gidij

Akkusativ'in kullann nazari dikkate alnz!

15J)
I
, Wir waren den ganzen Tag zu Hause. Btn gn evdeydik.

6)

Die Strae ist einen Kilometer lang. = Aikkusativ'in


kullanili~inl
nazari dikkate aliniz!
Cadde bir kilometre
uzunluundadr.
der (die) WeiPe, der Schwarze: ..weiu V. b. sifatlardqn isim yapilinca
diner ekler ynnden yine sifat gibi islem grrler:

&.. WP,
d:w WP~RP
ein Weier, eine Weie

dip W~ipJ)
Weie

ayni ~ekilde:
der Deutsche, die Deutsche
ein Deutscher, eine Deutsche

die Deutschen
Deutsche

.. ..

benzer gekilde:
der Reisende =: yolcu
der Beamte = memur

(31wer?

was?

welcher?

wer

was

welcher

Soru anlamli cmle

Temel cmlecik

Yan ciimlecik

Wer hat das getan?


Was l~chstauf dem Feld?
Welcher Mann ist Maurer?

Ich wei nicht:


Ich sehe
Ich sage dir

wer das getan hat.


was auf dem Feld wchst.
welcher Mann Maurer ist.

A ~ a g i d a k si o r u l a r a c e v a p v e r i n i z :
1) Wann gibt es viel zu erzhlen? 2) Was mchte jeder wissen? 3) Was hat Bruno nach dem
Mittagessen gemacht? 4) Warum ist Bruno mit Bilge zum Flughafen gefahren? (damit)
5) Wer trifft sich auf dem Flughafen? 6) Warum waren, Bruno und Bilge lange auf der
Terrasse? (weil) 7) Was ist Roth? 8) Wer ist Franz? 9) Wie viele (= kac tane) Klber hat
Franzf 10) Warum hat Franz keine Pferde? (weil) 11) Warum ist Bruno langsam gefahren?
Ciimlede sazdizirni
Karl
Heute
Trotz des schlechten Wetters
Weil seine Frau es wnscht,

>(-f

fhrt
fhrt
fhrt

Kar1
Kar1

nach Kln. Karl Kln'e gidiyor.


nach Kln. Bugn Karl Kln'e gidiyor.
nach Kln. Kt havaya ramen Karl Kln'e gidiyor.
nach Kln. Kars diledii iin Karl Kln'e gidiyor.

Basit cmlede zne (Karl), genellikle fiilden (fhrt)


-
k ~ l i ~ e v(heute)
le
veva
esivle de (trotz des schlechten Wetters)~&cuml..il<,cmlecikte 6

h
_tn-ra
. . ..
olur.

@z'ndyjir

..

Ancak bu kuralin bir istisnasi var; cmlenin baginda


und, oder, denn, aber, sondern, audt
baiilaclari bulunursa, cmledeki sz dizisi deffigmez.
Hans geht arbeiten,
Wir gehen ins Kino,
Hakan ist zu Hause,
Bettina schlft schon,
Bettina arbeitet nicht,

, und

, oder

, denn
, aber

, sondern
Au&

Rainer geht in die Schule.


Rainer geht in die Schule.
wir hren Radio.
er ist krank.
Gerda arbeitet noch.
sie schlft.
Erika schlft.

Diger baglaclar, cmlede zneyle fiilin ye~$~i5rne.sini@rokt'i.-,Ich habe Durst.


= ,Ich habe Hunger,
auerdem habe ich Durst.
auerdem
ayrca
deswegen
bunun iin
bu yzden
= Ich habe Hunger,
deswegen gehe ich essen.
deshalb
bundan dolay
darum (drum)
buna rahmen
= Es regnet;
trotzdem fahre ich in die Stadt.
trotzdem
yoksa, aksi taktirde sonst
= Zieh den Mantel an, Ruth!
Sonst frierst du!

Koyu yazilan kelimeleri basa getirmek suretiyle a8agidaki


cmleleri degistiriniz:
(Misal: Ich habe sonst nichts gemacht. - Sonst habe ich nichts gemacht.)
1) Wir sind trotzdem nur eine Stunde gefahren. 2 ) Man sieht dort viele Flugzeuge. 3) Wir
haben dann das Mittagessen gekocht. 4 ) Bruno war vier Wochen in der Trkei. 5) Ich will
dich heute abend besuchen. 6 ) Wir arbeiten Samstags nicht. 7)Wir wollen morgen einen
langen Spaziergang machen. 8) Es gibt unter Freunden (= arkadaslar arasinda) immer viel zu
erzhlen. 9) Du kannst alles im Kaufhaus kaulen. 10) Der Zug fhrt in 10 Minuten ab.
A5agidak.i baglaqlarla ise y a n cmlecikler k u r u l u r
(yan cmIecikler iqin bak sayfa 6 4 ) :
= Er kommt morgen, weil er heute keine Zeit hat. Bugn vakti olmad iin yarn geliyor.
weil -d iin
Onun anlayp anlamadn bilmiyorum.
ob
.= Ich wei nicht, ob er verstanden hat.
-olup olmad
Onsekiz yanda iken evlendi.
= Sie heiratete, als sie 18 Jahre alt war.
als
-iken
Umarm ki o bana kitab getirir.
da -ki
= Ich hoffe, da er mir das Buch bringt.
stanbul'da olduum zaman sana yazarm.
= Ich schreibe dir, wenn ich in Istanbul bin.
wenn -um zaman
-..sen, ..se
= Du kannst nicht mitkommen, wenn du nicht bezahlst. demezsen birlikte gelemezsin.
= Marlene lernt, wie man einen Kuchen macht. Marlene pasta nasl yaplr reniyor.
-nasl
wie ,
-diye
damit
= Ich beeile mich, damit du nicht warten mut. Beklemeye mecbur kalmayasn diye acele ediyorum
obwohl -ramen
= Ich fahre in die Stadt, obwohl es regnet!
Yamur yamasna ramen ehre gidiyorum.
= Warte auf mich, bis ich fertig bin!
bis
-e kadar
Ben hazr oluncaya kadar beni bekle!
whrend -esnasnda = Ich hre Radio, whrend ich Kaffee trinke.
Kahve itiim esnada mzik dinliyorum.
seit
Klaus orada olduundan beri Sabine mutlu.
= Sabine ist glcklich, seit Klaus da ist.
-den beri

Dikkat ediniz:
t 3 , w h r e n d " ve ,,seitu kelim
'
da vazife zrL Ich habe bis Mitternacht g e t a n z t . e E s s e n s hre ich Radio. Klaus ist seit
einem Monat hier.
1

@) Ayrica konujma dilinde az kullanilan ..bevor ', ,,nachdem ', ,,indeniU baRadari da
1

*V

Dogru olmakla beraber pek kullanilmiyan


sekli

Kullanilan daha basit sekli

Ich mu telefonieren, bevor ich gehe.


= Gitmeden nce telefon etmek
zorundayim.
Yarl lachte, nachdem er den Brief gelesen
hatte.

Ich mu (zuerst) telefonieren; dann gehe ich


(kann ich gehen).
Karl las den Brief; dann lachte er.

= Karl, mektubu okuduktan sonra gld.


Sie weinte, indem sie an ihn dachte.
= Onu dsnerek agliyordu.

Sie dachte an ihn und weinte (dabei).


Sie dachte an ihn; dabei weinte sie.

Parantez i
qinde verilen baglaqlari kullanmak suretiyle asagid a k i cmle.lerden ikincisini y a n cmlecik y a p i n i z :
(Misal: Ich habe gesehen. Du bist abgefahren. (wie) - Ich habe gesehen, wie du abgefahren
bist.)
1) Artur macht die Arbeit so. Der Chef (Chef = sef) hat sie ihm gezeigt. (wie) 2) Demir
geht ins Bett. Er ist mit seiner Arbeit fertig. (sobald) 3) Ich leihe meinem Freund einen
Kugelschreiber. Er kann schreiben. (damit) 4) Anna schreibt einen Brief. Karl liest ein Buch.
(whrend) 5) Ich bin mde. Ich bin in Frankfurt. (seit) 6) Ich habe Oktay gefragt. Er hat
geschlafen. (wie) 7) Ich habe Oktay gefragt. Er hat gut geschlafen. (ob) 8) Ich warte auf dich.
Du kommst zurck. (bis) 9) Elsi ist zu spt gekommen. Es hat geregnet. (weil) 10) Zieh den
Mantel an! DU erkltest dich nicht. (damit) 11) Antworte mir! Ich frage dich. (wenn)
12) Frau Reuter hat eine Brille. Sie kann besser lesen. (damit)

Almancada bircok fiil -ufak deEisikliklerle- asil anlamindan,


farkli anlama gelen bagka manada da kullanilabilirler;
mesela:
bieten, bot, geboten = teklif etmek, vadetmek
anbieten = teklif etmek, arz etmek, takdim etmek
darbieten = arz etmek, gstermek; (Sahne, gsteri) sunmak
gebieten = emretmek, hkmetmek
verbieten = yasak etmek, yasaklamak

fahren, fuhr, gefahren = (vasita ile) gitmek


abfahren = hareket etmek, kalkmak
anfahren = (vasnta ile) gelmek; harekete gecmek; yanasmak
ausfahren = (vasita ile) gezmege qikmak;
qikmak,
ayrilmak; (bir seyi vasita ile) tevzi etmek

durchfahren = gecmek, biryerden (iinden) gemek


erfahren = grenmek, duymak; bir seye miruz kalmak; denemek
einfahren = girmek (arala)

fortfahren = devam etmek; ayrll~pgitmek (arala)


mitfahren = birlikte gitmek (arala
(arala)
)
nehri geqmek,
karqi
berfahren = ezmek, ~ignemek;

tarafa geqmek
vorfahren = nde gitmek, ne gecmek, arabayi evin nne getirmek (arala)

Deyimler
Lebe (lebt, leben Sie) wohl! = Saglicakla kal!
Ich bin nicht zu sprechen. = Grqme kabul edecek durumda degilim. Benimle kimse
grsmek istemesin.
Du verstehst mich falsch. = Beni yanlie anliyorsun.
Er versteht keinen SpaB. = Sakadan anlamtyor.

Er ist schlechter Laune. = Keyfi yerinde degil. (Argo: Bozuk ~aliyor.)


Ich halte mein Wort. = Sozm tutarim.
gesagt, getan = sylendi, yapildi; sylemesiyle yapmasi bir oldu.

Islm ~ekimindeen qok kullanilan ekler:


1) e r k e k - M a s k u l i n a

Singular
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

der Tag
des Tag-es
dem Tag(-e)
den Tag

der Lehrer
des Lehrer-s
dem Lehrer
den Lehrer

der Student
des Student-en
dem Student-cn
den Student-en

Plural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

die Tag-e
der Tag-e .
den Tag-en
die Tag-e

die Lehrer
der Lehrer
den Lehrer-n
die Lehrer

die Student-en
der Student-en
den Student-en
die Student-en

Singular
.Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

das Kleid
des Kleid-es
dem Kleid(-e)
das Kleid

das Zimmer
des Zimmer-s
dem Zimmer
das Zimmer

Plural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

die Kleid-er
der Kleid-er
den Kleid-ern
die Kleid-er

die Zimmer
der Zimmer
den Zimmer-n
die Zimmer

~minativ
denitiv
Dativ
Akkusativ

die
der
der
die

die Hand
der Hand
der Hand
die Hand

die
der
der
die

Plural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

die Rose-n
der Rose-n
den Rose-n
die Rose-n

die Hnd-e
der Hnd-e
den Hnd-en
die Hnd-e

die Mtter
der Mtter
den Mtter-n
die Mtter

.ingular

Rose
Rose
Rose
Rose

Mutter
Mutter
Mutter
Mutter

fsimlerin $ekimlenisi, yukaridaki cetvekie g ~ n d g n d e ncok daha basittir. Hemen hemen


sadece Genitiv Singular ve Plural'da degisiklikler vardir.
Tekil kurallari sunlardir:
1) Digi isimlerin tekilde hic eki olmaz.
2) Erkek isimlerin Genitiv eki genellikle -s veya -es, bazen -n veya -en, cinsiyetsiz isimlerin
ise daima -s veya -esfdir.

3) Genitiv'de -n veya -en eki alan isimlerin Dativ ile Akkusativ ekleri de -n veya -en olur.
Cogul kurallari gunlardir:
1) Cogulda Nominativ, Genitiv ve Akkusativ halleri biribirinin aynidir.
2) Kaideten -s alan birkaq isim haric (meseli: das Auto, die Autos

- den Autos), coguldaki

Dativ eki daima -n veya -enldir.


3) a, o, U, sesli harflerinin qogulda ne zaman , , harflerine dngtg hakkinda bir
kural yoktur.

isim gekiminde biriikte geWlen sxfatlann ekleri:


der gut-e Mann
die gut-e Frau
das gut-e Kind

ein gut-er Mann


eine gut-e Frau
ein gut-es Kind

(sadece coguh bulunan,


harfitarif veya zamir
almamig aifatlarin ekleri)

die gut-en Mnner


die gut-en Frauen
die gut-en Kinder

keine gut-en Mnner


keine gut-en Frauen
keine gut-en Kinder

gut-e Mnner
gut-e Frauen
gut-e Kinder

SifatIarin cekim ekIerini gsterir cetvel:


Singular

I.
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Plural
I. ve 11.
III.

11.

aask.

mask.

-e
-en
-en
-en

-e

-e

-er

-e

-en
-en
-e

-en

-en

-en

-en
-en

-en
-en

fem.

-e

fem.

neutr.

-e

Tekilde ayrica su Dativ ekleri kullanilir: -em, -er, -em


bei gut-em Essen, in wei-er Bluse, bei sdin-em Wetter

neutr.
-en

-e

-en

-en

-er

-en

-en
-er

-en
-e

Fiil ~ e k i mtetveli
yardimci

fiiller

kurala uyan
fiiller
LIEBEN

yardimci
fiiller
GEBEN

HABEN
SEIN
P r s e n s imdiki zaman:
ich bin ben im
habe benim var
liebe ben seviyorum
gebe ben veriyorum
du bist sen sin
hast senin var
liebst sen seviyorsun
gibst sen veriyorsun
er (sie, es) ist
hat
liebt
gibt
wir sind
haben
lieben
geben
habt
ihr seid
liebt
gebt
sie sind
haben
lieben
geben
YazlardaI m p e r f e k t Gemi zam.
ich war ben idim
hatte benim vard
liebte ben sevdim
gab ben verdim
du warst sen idin
hattest senin vard
gabst sen verdin
liebtest sen sevdin
er (sie es) war
hatte
liebte
gab
wir waren
hatten
liebten
gaben
ihr wart
hattet
liebtet
gabt
sie waren
hatten
liebten
gaben
F u t u r Gelecek zam.
ich werde sein ben olacam werde haben benim olacak werde liebenben seveceimwerde geben ben vereceim
du wirst sein sen olacaksn
wirst haben senin olacak wirst lieben sen seveceksinwirst geben sen vereceksin
er (sie, es) wird sein
wird haben
wird lieben
wird geben
wir werden sein
werden haben
werden lieben
werden geben
werdet
ihr werdet sein
werden haben
haben
werdet lieben
werdet geben
sie werden sein
werden
haben
werdet haben
werden lieben
werden geben
KonuP e r f e k t Gemi zam.
malarda
ich bin gewesen ben idim
habe gehabt benim vard habe geliebt ben sevdim habe gegeben
ben verdim
du bist gewesen sen idin
hast gehabt senin vard
hast geliebt sen sevdin hast gegeben usw. sen verdin vd.
P l u s q u a m - Gemi zam.
perfekt
''Mi''li.
ich war gewesen ben imidim hatte gehabt benim varmd hatte geliebt sevmidim hatte gegeben
ben vermidim
du warst gewesen sen imidin hattest gehabt
senin varmd hattest geliebt sevmidin hattest gegeben usw. sen vermidin vb.
F u t u r I 1 Gelecek zam.II
ich werde gewesen sein
werde gehabt benim
werde geliebt haben werde gegeben ben vermi olacam
ben olmu olacam
ben sevmi olacam
olmu olacak
haben
haben
du wirst gewesen sein
wirst gehabt senin
wirst geliebt haben wirst gegeben sen vermi olacaksn
sen sevmi olacaksn
sen olmu olacaksn
olmu olacak
haben
haben
Imperativ
Singular: sei !
gib !
habe!
liebe !
habt!
Plural: seid!
liebt!
gebt!
Hflichkeitsform :
haben Sie!
lieben Sie!
geben Sie!
seien Sie!
Partizip
des Prsens
habend
seiend
liebend
gebend
Partizip
des Perfekt
gewesen
geliebt
gegeben
anfangen
Ich fange an
Ich fing an
Ich habe
angefangen
Ich hatte
angefangen
Ich werde anfangen
Ich werde angefangen haben

balamak
Ben balyorum
Ben baladm
Ben baladm
Ben balamdm
Ben balayacam
Ben balam olacam

Mastar.
imdiki zam.
Gemi zam.''Hikayelerde''
Gemi zam.''Konumalarda''
Gemi zam.''Mili''
Gelecek zam.
Gelecek zam.II

Mastar.

imdiki zam.

Gemi zam.

Gemi zam.

Gemi zam.''Mili''

Gelecek zam.

Gelecek zam.II

anfangen
balamak

Ich fange an
Ben balyorum

Ich fing an
Ben baladm

Ich habe angefangen


Ben baladm

Ich hatte angefangen


Ben balamtm

Ich werde anfangen


Ben balayacam

Ich werde angefangen haben


Ben balam olacam

Kurala uymiyan fiillerin en nemlilenlni gskdr Este


Infinitiv
mastar

iYWI

anfangen =
ba~lamak
aussteigen =
inmek
beginnen =
ba~lamak
begreifen =
kavramak (akl)
betrgen =
dolandirmak
binden =
baglamak
bitten =
rica etmek
bleiben =
kalmak
braten =
kizartmak
brechen =
kirmak
brennen =
yanmak
bringen =
getirmek,
gtrmek
denken =
dsnmek
drfen =
izinli olmak
essen =
yemek yemek
fahren =
(vasitayla) gitmek
fallen =
dsmek
fangen =
tutmak,
yakalamak
finden =
bulmak
fliegen =
uqmak
fressen =
yem yemek

3. P e r s . S i n g .

Imperfekt

Prs.
Simdiki zaman kipinin
qnc tekil sahst
(eger kurala
uymiyorsa)

Geqmig zaman
kipinin qnc
tekil sahsi

Perfekt
3. Pers. Sing.
-di'li gegnis zaman
kipinin cnc
tekil ~ a h s i

Plusquamprfekt
3. Pers. Sing .
''Mi''li ge.zam.
kipinin nc
tekil ahs

UI'

hatte angefangen

fngt an
stieg aus

ist ausgestiegen

begann

hat begonnen

begriff

hat begriffen

betrog

hat betrogen

band

hat gebunden

bat

hat gebeten

blieb

ist geblieben

brt

briet

hat gebraten

bricht

brach
brannte

hat gebrochen
ist gebrochen
hat gebrannt

brachte

hat gebraht

dachte

hat gedacht

darf

durfte

hat gedurft

it

hat gegessen

fhrt

fuhr

fllt

fiel

ist gefahren
hat gefahren
ist gefallen

fngt

fing

hat gefangen

fand

hat gefunden

flog

ist geflogen
hat geflogen
hat gefressen

fra

war ausgestiegen

Mastar.
anfangen
balamak

imdiki zam.
Ich fange an
Ben balyorum

Gemi zam.
Ich fing an
Ben baladm

Gemi zam.
Ich habe angefangen
Ben baladm

Gemi zam.''Mili''
Ich hatte angefangen
Ben balamdm

Gelecek zam.
Ich werde anfangen
Ben balayacam

Gelecek zam.II
Ich werde angefangen haben
Ben balam olacam

Kur& uymiyan fiillerin en nemlilerini gsterir liste


Infinitiv
mastar

3. P e r s . S i n g .

Prs.
Simdiki zaman kipinin
qnc tekil gahsi
(eger kurala
uymlyorsa)

frieren =
smek
gibt
geben =
vermek
gehen =
gitmek
gewinnen =
kazanmak
gieen =
dkmek
haben =
hat
malik olmak
halten =
hlt
dlirmak
hngen =
aslli durmak
heben m
kaldirmak
helfen =
hilft
yardim etmek
kennen =
tanimak
kommen =
gelmek
knnen =
kann
muktedir olrnak
ldt
laden =
yklemek
lassen =
lt
blrakmak
laufen =
luft
yrmek
leiden =
mustarip olmak , ac ekmek
leihen =
dnc vermek
lesen =
liest
okumak
liegen =
yatmak
lgeh =
p l a n sylemek
messen =
mit
lvmek

Imperfekt

Perfekt
3 . P e r s . S i n g . Plusquamprfekt
3. Pers. Sing .

G e ~ m zaman
i~
kipinin cnc
teki sah91

-di'li gecmis zaman''Mi''li ge.zam.


kipinin qnc
kipinin nc
tekll s a h s ~
tekil ahs

fror

hat gefroren

hatte gefroren

gab

hat gegeben

hatte gegeben

ging

ist gegangen

war gegangen

gewann

hat gewonnen

go

hat gegossen

hatte

hat gehabt

hielt

hat gehalten

hing

hat gehangen

hob

hat gehoben

half

hat geholfen

kannte

hat gekannt

kam

ist gekommen

konnte

hat gekonnt

lud

hat geladen

lie

hat gelassen

lief

ist gelaufen

litt

hat gelitten

lieh

hat geliehen

las

hat gelesen

lag

hat gelegen

1%

hat gelogen

ma

hat gemessen

Mastar.

imdiki zam.

Gemi zam.

Gemi zam.

Gemi zam.''Mili''

Gelecek zam.

Gelecek zam.II

anfangen
balamak

Ich fange an
Ben balyorum

Ich fing an
Ben baladm

Ich habe angefangen


Ben baladm

Ich hatte angefangen


Ben balamdm

Ich werde anfangen


Ben balayacam

Ich werde angefangen haben


Ben balam olacam

Kurala uymiyan fiillerin en nemlilerini gsterir liste


Infinitiv
mastar

mgen =
istemek, scevmek
mssen = e
mecbur v
olmak
nehmen =
m
almak
nennen = e
k
adlandrrmak,
zikretmek
raten =
nasihat
rrasil'tatvermek,
~wmek,
tahmin
bulmaketmek
rennen =
kogmak
, yarmak

riechen =
kokmak,
koklamak
rufen =
cagirmak
scheinen =
parlamak
schieben =
itmek
schiegen =
ateg etmek,
vurmak
schlafen =
uyumak
schlagen =
vurmak
schlieen =
kapatmak,
kilitlemek
schneiden =
kesmek
schreiben =
yazmak
schreien =
bagirmak
schweigen =
susmak
schwimmen =
yzmek

Pers. Sing.
Prs.
Simdiki zaman kipinin
cnc tekil gahsi
(eger kurala
uymiyorsa)

3.

Imperfekt

Perfekt

Plusquamprfekt
3. Pers. Sing .

3. P e r s . S i n g .

Gecmie zaman
k i p i n i ~qnc
tekil s a h s ~

-dilli gecmig zaman


kipinin flnc
tekil sahsi

mochte

hat gemocht

mu

mute

hat gemut

nimmt

nahm

hat genommen

nannte

hat genannt

riet

hat geraten

hatte geraten

rannte

ist gerannt

war gerannt

roch

hat gerochen

rief

hat gerufen

schien

hat geschienen

schob

hat geschoben

scho

hat geschossen

~chift

schlief

hat geschlafen

schlgt

schlug

hat geschlagen

schlo

hat geschlossen

sdmitt

hat geschnitten

schrieb

hat geschrieben

schrie

hat geschrien

schwieg

hat geschwiegen

schwamm

ist geschwommen

rt

''Mi''li ge.zam.
kipinin nc
tekil ahs

Mastar.

imdiki zam.

Gemi zam.

Gemi zam.

Gemi zam.''Mili''

Gelecek zam.

Gelecek zam.II

anfangen
balamak

Ich fange an
Ben balyorum

Ich fing an
Ben baladm

Ich habe angefangen


Ben baladm

Ich hatte angefangen


Ben balamdm

Ich werde anfangen


Ben balayacam

Ich werde angefangen haben


Ben balam olacam

Kurala uymiyan fiillerin en nemlilerini gsterir liste


Infinitiv
mastar

sehen =
grmek
sein =
-dir, olmak
singen =
sarki sylemek
sitzen =
oturmak
sprechen =
konusmak
springen =
atlamak,
siqramak
stechen =
sokmak,
saplamak
stehen =
ayakta durmak
stehlen =
qalmak
sterben =
lmek
stinken =
pis kokmak
stoen =
itmek
streiten =
mnakaga
etmek,
tartigmak

tragen =
tagimak
treffen =
rastlamak,
bulugmak

treten =
basmak,
tekmelemek
trinken =
iqmek
tun =
etmek, yapmak
verbieten =
yasak etmek

3. P e r s . S i n g .

Imperfekt

Prs.
Simdiki zaman kipinin
qnc tekil jahsi
(eger' kurala
uymiyorsa)

Geqmis zaman
kipinin iiqnc
tekil gahsi

3. Pers. Sing.
Plusquamprfekt
Perfekt
3. Pers. Sing .
-difli gecmig zaman''Mi''li ge.zam.
kipinin qnc
kipinin nc
tekil gahsi
tekil ahs

sieht

sah

hat gesehen

hatte gesehen

ist

war

ist gewesen

war gewesen

sang

hat gesungen

sa

hat gesessen

sprach

hat gesprochen

sprang

ist gesprungen

stach

hat gestochen

stand

hat gestanden

stiehlt

stahl

hat gestohlen

stirbt

starb

ist gestorben

stank

hat gestunken

stie

hat gestoen

stritt

hat gestritten

trgt

trug

hat getragen

trifft

traf

hat getroffen

tritt

trat

hat getreten
ist getreten

trank

hat getrunken

tat

hat getan

verbot

hat verboten

spricht

sticht

stt

Mastar.

imdiki zam.

Gemi zam.

Gemi zam.

Gemi zam.''Mili''

Gelecek zam.

Gelecek zam.II

anfangen
balamak

Ich fange an
Ben balyorum

Ich fing an
Ben baladm

Ich habe angefangen


Ben baladm

Ich hatte angefangen


Ben balamdm

Ich werde anfangen


Ben balayacam

Ich werde angefangen haben


Ben balam olacam

Kurala uymiyan fiillerin en nemlilerini gsterir Iiste


Infinitiv
mastar

vergessen =
unutmak
verlieren =
kaybetmek
verschwinden =
kaybolmak
verzeihen =
affetmek
waschen =
yikamak
werden =
(durum degiserek)
olmak
werfen =
atmak
wiegen =
tartmak,
agirliglnd,a olmak
wissen =
bilmek
ziehen =
~ekmek

Mastar.

imdiki zam.

anfangen
balamak

Ich fange an
Ben balyorum

3. P e r s . S i n g .

Imperfekt

3. P e r s . S i n g .

Prs.
Simdiki zaman kipinin
~ n c tekil sah91
(eger kurala
uymiyorsa)

Gecmig zaman
kipiniri ~ n c
tekil sahsi

Perfekt .
-di'li gecmig zaman
kipinin qnc
tekil sahsi

vergit

vergarZ

hat vergessen

hatte vergessen

verlor

hat verloren

hatte verloren

verschwand

ist verschwunden war verschwunden

verzieh

hat verziehen

wscht

wusch

hat gewaschen

wiid

wurde

ist geworden

wirft

warf

hat geworfen

Plusquamprfekt
3. Pers. Sing .
''Mi''li ge.zam.
kipinin nc
tekil ahs

hat gewogen
wute

wei

hat gewut
hat gezogen

Gemi zam.
Ich fing an
Ben baladm

anfangen
Ich fange an
Ich fing an
Ich habe
angefangen
Ich hatte
angefangen
Ich werde anfangen
Ich werde angefangen haben

Gemi zam.
Ich habe angefangen
Ben baladm

balamak
Ben balyorum
Ben baladm
Ben baladm
Ben balamdm
Ben balayacam
Ben balam olacam

Gemi zam.''Mili''

Gelecek zam.

Gelecek zam.II

Ich hatte angefangen


Ben balamdm

Ich werde anfangen


Ben balayacam

Ich werde angefangen haben


Ben balam olacam

Mastar.
imdiki zam.
Gemi zam.''Hikayelerde''
Gemi zam.''Konumalarda''
Gemi zam.''Mili''
Gelecek zam.
Gelecek zam.II

En nemli kisaltmalar
AG = Aktiengesellschaft = A. S., Anonim Sirket
a. M. = am Main = Main irmagi kenarinda
b. = bei = yaninda, nezdinde
betr. = betreffend = ilgili; ilgi
BRD = Bundesrepublik Deutschland = Federal Almanya Cumhuriyeti
b. W. = bitte wenden = ltitfen tevirin
bzw. = beziehungsweise = daha dogrusu, yahut
Ca. = circa = takriben, yaklasik olarak
CDU = Christlich-Demokratische Union = Hiristiyan Demokrat Partisi
DB = Deutsche Bundesbahn = Federal Alman Devlet Demiryollari
DGB = Deutscher Gewerkschaftsbund = Alman Sendikalar Birligi
d. h. = das heit = yani, demek oluyor ki
DM = Deutsche Mark = Alman Marki
d. M. = dieses Monats = bu ayin
Dr. = Doktor = doktor
dt(sch). = deutsch = Almanca, Alman
D-Zug = creti zel zamli ekspres
ev. = evangelisch = protestan
EWG = Europische Wirtschaft~~emeinschaft
= Avrupa Ekonomik Toplulugu (Ortak Pazar)
E-Zug = Eilzug = ekspres treni
Fa. = Firma = firma
FDP = Freie Demokratische Partei = Hr Demokrat Partisi
Fr. = Frau = bayan
Fri. = Frulein = bayan (evlenrnernig oianlar icin)
F-Zug = Fernschnellzug = Iks ekspres
geh. = geboren(e) = dogumlu
gez. = gezeichnet = imzali
Hbf. = Hauptbahnhof = ana istasyon
i. A. = im Auftrag = . . . talimatiyla, bir kimse veya daire yerine
inkl. = inklusive = dahil
Ing. = Ingenieur = mhendis
jr., jun. = junior = oglu
kath. = katholisch = katolik
Kfz. = Kraftfahrzeug = motorl vasita
K1. = Klasse = mevki, sinif
Kripo = Kriminalpolizei = suq masasi polisi; ( ~ o l i merkezi)
s
Lkw. = Lastkraftwagen = kamyon
KW = Kurzwelle = kisa dalga
LW = Langwelle = uzun dalga
mbl. = mbliert = mbleli, mefrus
MW = Mittelwelle = orta dalga
No., Nr. = Nummer = numara
Pf(g). = Pfennig = (kurus karsiligi) Alman Para birimi
Pkw. = Personenkraftwagen = binek arabasi
Prof. = Professor = profesr
PS = Pferdestrke = beygir gc
PS = Postscriptum = not
Rel. = Religion = din
S. = Seite = sayfa
C. = siehe = bak

SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands = Federal Almanya Sosyal Demokrat Partisi


St. = Stck = tane, parca
Str. = Strae = sokak, cadde
U. a. = und andere(s); unter anderem = digerleri meyaninda
UdSSR = Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken = SSCB, Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Birligi
UKW = Ultrakurzwelle = ultra kisa dalga
USA = Vereinigte Staaten von Amerika = M D , Amerika Birlesik Devletleri
USW. = und so weiter = ve saire, ve benzeri
z. B. = zum Beispiel = mesela
z. H(d). = zu Hnden = zata mahsus, ( . . eline)
z. Z(t). = zur Zeit = halen

A 119 t i r m a 1 ( = U b U n g 1)

1) Ja, hier ist der Tisch. 2) Ja,. das Zimmer ist gro.

3) Ja, der Tisch ist im Zimmer. 4) Ja, die Tr ist rechts. 5) Ja, der Fuboden ist unten. 6) Nein,
die Decke ist nicht unten, die Decke ist oben. 7) Nein, das Zimmer ist nicht klein, das Zimmer
ist gro. 8) Nein, das Fenster ist nicht rechts, das Fenster ist links. 9) Nein, die Wnde sind
nicht wei, die Wnde sind gelb. 10) Nein, im Zimmer sind nicht vier Personen, im Zimmer
sind fnf Personen. 11) Ja, sie trinken Kaffee. 12) Nein, Peter trinkt nicht Kaffee, Peter
trinkt Milch. 13) Ja, Peter ist kIein. 14) Ja, Herr Akyol ist Trke. 15) Ja, Frulein Uktem
ist Trkin. 16) Ja, Herr Akyol ist Elektriker. 17) Ja, Herr Akyol spricht gut Deutsch.
O b U n g 2 : Ich bin Herr Bender, du b';t ein Kind, er ist Mechaniker, sie ist Trkin, wir
sind gro, ihr seid klein, sie sind fnf Personen, dort sind drei Sthle, das Fenster ist rechts,
bist du ein Kind? seid ihr hier? ist sie Italienerin? sind die Wnde gelb? ist hier ein Stuhl?
sind sie beide Trken?
U b U n g 3 : Btn cmlelerde ,,sind ' kullaninrz.
0 b U n g 4 : 1) Ja, hier ist er. 2) Ja, es ist gro. 3) . . . er . . . 4) . . . sie . . . 5) er 6) Nein,
sie ist nicht unten, sie ist oben. 7) es 8) es 9) sie 10) . . . 11) sie 12) er 13) er 14) er
15) sie 16) er 17) er
U b U n g 5 : Das ist der Mann, das ist die Fotografin, das ist das Kind, das ist das Frulein.
Das ist der Stuhl, das ist die Tr, das ist das Fenster, das ist der Fuboden.
O b U n g 6 : Das ist ein Trke, das ist eine Frau, das ist ein Kind, das ist ein Mdchen.
Das ist ein Tisch, das ist eine Decke, das ist ein Zimmer, das ist ein Sofa.
U b U n g 7 : 1) Ja, Inge und Necdet sehen den Verkehr. 2) Ja, sie sehen den Autobus.
3) Ja, der Bcker macht Brot. 4) Nein, der Metzger hat keine Fische. 5) Ja, im Schaufenster
ist ein Kuchen. 6) Ja, Inge kauft den Kuchen. 7) Ja, die Metzgerei hat Fleisch. 8) Doch,
Georg kauft einen Mantel. 9) Nein, Necdet hat keine Briefmarke. 10) Nein, der Bcker hat
kein Fleisch. 11) Doch, die Post hat Briefmarken. 12) Ja, Inge und Hakan haben Hunger
und Durst.
U b U n g 8 : 1) habe 2) haben 3) hat 4) hast 5) hat 6) haben 7) habt 8) haben 9) Haben
10) Hat 11) Haben 12) hast 13) Haben 14) Habt 15) Haben
U b U n g 9 : 1) die 2) der, den 3) das 4) das 5) das 6) der, den 7) den 8) das 9) die 10) den
U b U n g 1 0 : 1) ein, einen 2) eine 3) einen 4) ein, einen 5) ein 6) ein 7) eine.
U b U n g 11 : 1) Inge, Necdet und Georg gehen in die Gaststtte. 2) Der Kellner bringt
die Speisekarte. 3) Ja, es gibt Kartoffeln und Gemse. 4) Georg it Braten. 5) Necdet it
lieber Hhnchen. 6) Inge trinkt (ein Glas) Apfelsaft. 7) Georg mchte (ein Glas) Rotwein
trinken. 8) Nein, der Kellner bringt keinen Lffel. 9) Nach dem Essen trinken sie (eine Tasse)
Kaffee. 10) Der Kellner macht die Rechnung. 11) Necdet bezahlt die Rechnung. 12) Necdet
hat Geburtstag.
U b U n g 14 : I) geht 2) trinken 3) Kaufst 4) Gehen 5) gehe, kaufe 6) geht
U b U n g 15 : 1) gibt 2) Gibst 3) gebe 4) geben
1

U b U n g 1 6 : 1) spricht 2) spreche 3) sprichst 4) Sprechen 5) spreche 6) sprecht

Ubung

1 7 : 1) sechshundertfnfundzwanzig 2) eintausendvierhundertsedicundachtzig,
vierzehnhundertsechsundachtzig 3) sechsundzwanzigtausendeinhundertdrei 4) fnfhundertdreiundvierzigtausendachthundertfnfunddreiig 5) eine Million dreihundertachtundfnfzigtausendneunhundertsiebenunda~htzi~
6) zwei Millionen vierhunderteintausenddreiundsechzig
7) fnfundsiebzigtausendvierhundertsiebenundachtzig 8) achttausendeinhundert 9) eintausendsechshunderteinundzwanzig, sechzehnhunderteinundzwanzig 10) viertausendsiebenhundertelf

Ubung 18:
1) Acht und (plus) fnf ist (gleich) dreizehn.
Siebzehn und zehn ist siebenundzwanzig.
Neun und acht ist siebzehn.
Dreihundertzwanzig und hundert ist vierhundertzwanzig.
2) Acht weniger (minus) drei ist (gleich) fnf.
Achtzehn weniger dreizehn ist fnf.
Vierhundertachtundfnfzig weniger achtundfnfzig ist vierhundert.
3) Vier mal zwei ist acht. Vierzig mal zwei ist achtzig.
Drei mal vier ist zwlf. Elf mal fnf ist fnfundfnfzig.
4) Sechs durch drei ist zwei. Vierundzwanzig durch zwei ist zwlf.
Vierhundert durch hundert ist vier. Achtzehn durch drei ist sechs.
U b U n g 1 9 : 1) Acht Mark siebenunddreiig 2) Hundertachtundneunzig Mark 3) Vierundsiebzig Mark zehn 4) Siebenundnwanzigtausenddreihundert Mark 5) Elf Mark neunzig
6) Dreitausendeinhunderteine Mark
U b U n g 2 0 : 1) Das Haus ist neun Meter hoch. 2) Die Strae ist vier Kilometer lang.
3) Der Tisch ist achtzig Zentimeter breit. 4) Das Zimmer ist drei Meter sechzig hoch. 5) Der
Tisch ist ein Meter zwanzig lang. 6) Die Strae ist sieben Meter fnfzig breit. 7) Die Tr ist
zwei Meter zehn hoch. 8) Das Fenster ist ein Meter dreiunddreiig breit. 9) Peter ist ein
Meter dreizehn gro.
U b U n g 2 1: 1)Inge und Necdet sind im Bahnhof. 2) Sie wollen ihren Freund Teoman,
abholen. 3) Der Zug kommt um achtzehn Uhr fnfzehn an. 4) Ja, Inge und Necdet kaufen
Bahnsteigkarten. 5) Teoman fhrt um dreiundzwanzig Uhr dreiundfnfzig weiter nach
Hamburg. 6) Ja, die Freunde gehen in ein Caf6. 7) Ja, Teoman kauft eine Fahrkarte nach
Hamburg. 8) Nein, Inge fhrt nicht nach Hamburg. 9) Um viertel vor zwlf (Um dreiundzwanzig Uhr fnfundvierzig) sind die Freunde wieder im Bahnhof. 10) Die Fahrkarte nach
Hamburg kostet fnfundvierzig Mark.
U b U n g 2 2 : 1)Du kommst um vierzehn Uhr fnfzig, um zehn vor drei. 2) Sie fahren um
acht Uhr fnfzehn, um viertel nach acht ab. 3) Wir kommen um sieben Uhr fnfunddreiig,
um fnf nach halb acht. 4) Der Zug kommt um zweiundzwanzig Uhr vierundfnfzig an.
5) . . . um zwlf Uhr dreiig, um halb eins. 6) . . . um elf Uhr fnfzehn 7) . . . elf Uhr
fnf, fnf nach elf. In zehn Minuten ist es elf Uhr fnfzehn, viertel nach elf, 8) . . . um
sieben Uhr. 9) . . . sechs Uhr. In einer Stunde ist es sieben Uhr.
U b U n g 2 3 : 1 ) willst 2) will 3) Wollen 4) will 5) Wollen 6) Wollt 7) will 8) will 9) will
U b U n g 2 4 : 1) Inge holt den Freund ab. Z) Wann kommt er an? 3) Steigen Sie in
Frankfurt aus? 4) Der Zu,g fhrt in den Bahnhof ein. 5) Er hlt auf Gleis 7 an. 6) Fhrst du
nach Hamburg weiter? 7) Steigen Sie bitte ein, meine Herren! 8) Was kauft ihr heute ein?
U b U n g 2 6 : 1) Die Stcke sind schwer. 2) Die Braten sind gut. 3) Die Hhnchen
schmecken gut. 4) Die Fahrkarten sind teuer. 5) Die Servietten sind wei. 6) Die Mntel sind
billig. 7) Die Zimmer sind klein. 8) Die Briefe sind leicht. 9) Die Hemden sind gelb. 10)Die
Tren sind gro. 11) Die Straenbahnen sind langsam. 12) Sie arbeiten langsam. 13) Wir
sind vorsichtig. 14) Sie steigen vorsichtig aus.
U b U n g 2 7 : 1) Ja, ich gehe in die Schule. 2) Erdogan geht in die Schule. 3) Ja, ich lerne
Deutsch in der Schule. 4) In der Schule lernt G1 Deutsch. 5) Ja, ich setze mich auf den Stuhl.
6) Auf den Stuhl setze ich mich. 7) Ich sitze auf dem Stuhl (Auf dem Stuhl sitze ich). 8) Ja,
die Bcher liegen auf dem Tisch. 9) Nein, die Tasche steht nicht auf dem Tisch, sie steht
unter dem Tisch. 10) Ich stelle die Tasche unter den Tisch. 11) Ja, der Lehrer steht vor der
Tafel. 12) Der Lehrer legt die Bcher auf den Schreibtisch. 13) Ja, die Vase steht auf dem
Schreibtisch. 14) Ich gebe den Kugelschreiber meinem Freund Erdogan. 15) Hakan bringt
dem Lehrer die Kreide. 16) Der Lehrer nimmt die Bcher aus der Tasche.

U b U n g 2 8 : 1) Ich bringe den Kindern Milch. 2) Leihst du dem Freund das Buch? 3) Wer
bringt der Frau die Vase? 4) Ich gebe dem Lehrer das Heft. 5) Ich gebe dem Freund das Heft.
6) Ich gebe dem Lehrer die Bcher. 7) Ich gebe dem Lehrer die Hefte.
U b U n g 2 9 : 1) den 2) dem 3) die 4) der 5) den 6) den 7) dem 8) dem 9) den 10) den
U b U n g 3 0 : 1) Peter hat heute Geburtstag. 2) Der Vater von Peter hat Verwandte
eingeladen. 3) Zuerst kommen Onkel Paul und Tante Anna. 4) Ja, Onkel Faul und Tante
Anna haben Kinder. 5) Der Vetter von Peter heit Kurt. 6) Peters Kusine heit Ingrid.
7) Peters Grovater sitzt auf dem Sofa. 8) Die Torte steht auf dem Tisch. 9) Nein, Peter wird
nicht sieben Jahre alt, Peter wird 10 Jahre alt. 10) Sabine ist vier Jahre alt. 11) Sabine hat
im nchsten Monat Geburtstag. 12) Die Kinder trinken Kakao. 13) Der Sohn von Onkel
Paul und Tante Anna heit Kurt. 14) Ihre Tochter heit Ingrid.
U b U n g 3 1: 1) sein, mein, dein 2) ihr, mein, dein 3) Ihr, euer, unser 4) seine, ihre 5) Ihr,
mein, Ihre, Meine 6) Ihre, Meine 7) unser, Ihr 8) deine, meine, seine
U b U n g 3 2 : 1) mein 2) deine 3) seinen 4) ihren 5) Ihr 6) unseren 7) euer 8) ihren
9) Ihren 10) meinem 11) deinem 12) seinem 13) ihrem 14) Ihrem 15) unserem 16) eurem
17) ihrem 18) Ihrem
U b U n g 3 3 : 1) Ja, Ahmet ist aus der Trkei nach Deutschland gekommen. 2) Ja, Ahmet
hat in Kln gearbeitet. 3) Ahmet arbeitet jetzt bei der Firma Rder. 4) Er hat im Personalbro
seine Lohnsteuerkarte, seine Versicherungskarte und seine Arbeitserlaubnis abgegeben.
5) Der Betriebsarzt hat ihn untersucht. 6) Ein Arbeitskollege hat ihn zu seinem Arbeitsplatz
gefhrt. 7) Der Meister von Ahmet hat ihm seine Arbeit erklrt. 8) Der Vorarbeiter gibt ihm
die Lohntte. 9) Ja, Ahmet geht ins Lohnbro. 10) Ahmet findet sechshundertsiebzehn Mark
und den Lohnstreifen in der Lohntte. 11) Ja, er hat Uberstunden gemacht. 12) Auf dem
Lohnstreifen fehlt der Lohn fr die Uberstunden.
U b U n g 3 5 : 1) Der Vater hat seinem Sohn ein Fahrrad geschenkt. 2) Peter hat seinem
Vater fr das Geschenk gedankt. 3) Wer hat im Betrieb von Gabler gearbeitet? 4) Der Lehrer
hat die Schler gefragt, die Schler haben dem Lehrer geantwortet. 5) Kurt hat sich auf
seinen Platz gesetzt. 6) Haben Sie eine Jacke gekauft, Herr Ullmann? 7) Der Bcker hat Brot
verkauft. 8) Wir haben unsere Taschen unter den Tisch gestellt.
U b U n g 3 6 : 1) Peter hat einen Satz an die Tafel geschrieben. 2) Ich habe vor dem
Schreibtisch gestanden. 3) Haben Sie den Verkehr auf der Strae gesehen? 4) Die Bcher
haben in der Schublade gelegen. 5) Wer hat dem Lehrer die Kreide gegeben? 6) Sabine hat
ihrer Mutter die Milch gebracht. 7) Sie hat Milch getrunken. 8) Wir haben in der Gaststtte
ein Hhnchen gegessen.
U b U n g 3 7 : 1) Herr Dinger ist von Istanbul nach Deutschland gefahren. 2) Er ist in den
D-Zug eingestiegen. 3) Wann sind Sie in die Gaststtte gegangen? 4) Wir sind aus der
Schule gekommen. 5) Ich bin um acht Uhr aufgestanden. 6) Wir sind bis vier Uhr geblieben.
7) Der D-Zug von Mnchen ist um 16.31 angekommen. 8) Sind Sie in die Stadt gegangen,
Frau Maier?
U b U n g 3 8 : 1) Inge und Hans treffen sich beim Theater. 2) Hans ist am letzten Samstag
zu spt gekommen. 3) Inge ist um zwei vor sechs beim Cafe Lammer. 4) Inge und Hans treffen
Fritz. 5) Sie wollen ins Kino gehen. 6) Sie sehen einen Krimi. 7) Das Zeil-Kino ist nahe bei
der Hauptwache. 8) Sie fahren mit der Straenbahn (Nummer) Zwlf. 9) Fritz geht nach dem
Kino nach Hause. 10) Inge und Hans gehen ins ,,Lidou. 11) Hans besteUt eine Flasche Sekt.
12) Um Mitternacht will Inge nach Hause gehen.
U b U n g 3 9 : 1) Geh heute in die Stadt! 2) Macht einen Spaziergang! 3) Steh um 8 Uhr auf!
4) Sprich mit deiner Mutter! 5) Bleibt nicht in der Gaststtte! 6) Lernt Deutsch! 7) Gib mir
dein Heft! 8) Sprich nicht mit Frau Mller! 9) Gib mir ein Glas Wein! 10) Tanz mit mir!
U b U n g 4 0 : 1) Er 2) ihn 3) sie 4) ihm 5) ihr 6) ihnen 7) es 8) sie 9) sie 10) ihnen

U b U n g 4 1 : 1) dir 2) mich, ihm 3) Ihnen 4) Ihnen 5) uns, uns 6) Ihnen 7) 5ie


U b U n g 4 3 : 1) sich 2) mich 3) dich 4) sich 5) sich 6) sich 7) uns 8) sich 9) mich 10) euch
11) sich 12) dich, dich 13) mich, mich

U b U n g 4 4 : 1) Willi hat Schmerzen im Hals. 2) Er hat kein (nicht) Fieber gemessen.


3) Willli hat 38,6O (achtunddreiig komma sechs Grad) Fieber. 4) Er hat Grippe. 5) Willi mu
nach Hause gehen. 6) Er rnu die Tabletten dreimal am Tag nach dem Essen nehmen. 7) Der
kleine Peter ist an der Reihe. 8) Peter geht ins Sprechzimmer. 9) Peter soll in einer Woche
wieder zum Doktor kommen. 1.0)Nein, Frau Sander hat leichte Schmerzen. 11) Nein, sie
darf kein Bier trinken. 12) Frau Sander mu die Tabletten morgens nehmen.

U b U n g 4 5 : 1) kleines 2) lange 3) dicke 4) kranker 5) schwarze 6) Kleine 7) ein schnes

Hemd - groe Huser - eine lange Strae - ein kleiner Tisch - schne Frauen - ein
guter Kuchen
U b U n g 4 6 : 1) kranke 2) kranken 3) schwarze 4) kleinen 5) kleinen 6) grne 7) schne,
grne 8) schnen 9) lange 10) langen
U b U n g 4 7 : 1) Du mut den Mund aufmachen. 2) Peter rnu die Zunge zeigen. 3) Ich
rnu den Oberkrper freimachen. 4) Sie mssen Fieber messen. 5) Ihr mt im Bett bleiben.
6) Du mut heute (die Tabletten kaufen. 7) Mut du heute zum Arzt gehen? 8) Wir mssen
vorsichtig sein. 9) Mssen Sie morgen nach Mnchen fahren?

U b U n g 4 8 : 1) Du sollst vom Stuhl aufstehen. 2) Sie soll an die Tafel gehen. 3) Sie sollen
an die Tafel schreiben. 4) Ich soll dem Lehrer die Kreide bringen. 5) Hans soll ein weie8
Hemd anziehen. 6) Ihr sollt zu uns kommen. 7) Er soll den kleinenVTischnicht kaufen.
8) Wir sollen drei Pfund Brot kaufen. 9) Ihr sollt Wurst kaufen.
U b U n g 4 9 : 1) Demir schreibt einen Brief an seine frhere Firma. 2) Demir hat die
polizeiliche Abmeldung vergessen. 3) Demir braucht die Abmeldung, weil er sich anmelden
mu. 4) Demir bringt den Brief zur Post. 5) Demir rnu lange am Schalter warten, weil viele
Leute vor ihm stehen. 6) Ein gewhnlicher Brief kostet 30 Pfennig. 7) Demir schickt den
Brief als Eilbrief, weil er dann frher ankommt. 8) Demir kauft fnf Briefmarken zu 30
Pfennig. 9) Demir berweist Geld an seine Frau. 10) Demir fllt die Postanweisung aus.

0b U n g

5 0 : 1) Du mut im Bett bleiben, weil du krank bist. 2) Wir gehen zum Bahnhof,
weil Peter heute ankommt. 3) Wir mssen uns beeilen, weil der Zug gerade einfhrt. 4) Das
Auto hlt, weil die Ampel rot ist. 5) Peter freut sich, weil er viele Geschenke bekommen
hat. 6) Sabine trinkt keinen Weiii, weil sie klein ist. 7) Ihr mt nach Hause gehen, weil es
zwlf Uhr nachts ist. 8) Karl geht gern in die Gaststtte, weil es dort gutes Bier gibt. 9) Karl
bestellt Bier, weil er Durst hat. 10) Herr Weber bekommt eine Spritze, weil er Schmerzen hat.

U b U n g 5 1 : 1) Ich kann nicht zu dir kommen. 2) Kannst du mich besuchen? 3) Wer kann
mir einen Kugelschreiber leihen? 4) Ihr knnt ber die Strae gehen, weil kein Auto kommt.
5) Der Lehrer kann es dir erklren. 6) Er kann dir DM 100,- wechseln. 7) Ich kann das
Auto nicht kaufen, weil es zu teuer ist. 8) Sabine kann Deutsch sprechen. 9) Karl kann nicht
schlafen, weil es zu hei ist.
U b U n g 5 2 : I) Willi darf wieder aufstehen. 2) Du darfst heute nicht spazieren gehen.
3) Das Auto darf ber die Kreuzung fahren, weil die Ampel grn ist. 4) Drft ihr uns
besuchen? 5) Wann darf ich zu euch kommen? 6) Wir drfen unsere Mutter am Bahnhof
abholen. 7) Sie drfen sich ausruhen, Herr Bauer. 8) Karl darf bei euch bleiben. 9) Ihr drft
nicht in die Straenbahn einsteigen.
U b U n g 5 3 : I) Ritters gehen in ein Kaufhaus. 2) Herr Ritter mchte einen Anzug kaufen.
3) Nein, die Jacke ist nicht zu klein, sie ist zu gro. 4) Der blaue Anzug ist am schnsten.
5) Nein, der blaue Anzug ist nicht teuer. 6) Der blaue Anzug kostet DM 169,-. 7) Frau
Ritter kauft den helleren Mantel. 8) Herr Ritter mchte zwei Paar Unterhosen kaufen.

9) Herr Ritter kauft die Unterwsche im Erdgescho. 10) Ja, Frau Ritter will einen Hut
kaufen. 1:) Nein, Frau Ritter kauft keinen Hut.
U b U n g 5 4 : 1) grer, - am grten 2) hher - am hchsten 3) teurer - am teuersten

UbUng

5 5 : 1) wie 2) als 3) als 4) als 5) wie 6) als 7) wie 8) als 9) als 10) wie 11) als 12) wie

ii b U n g 5 6 .

1) Nrnberg spielt gegen Hamburg. 2) Ja, Wolfgang und Manfred haben


Eintrittskarten. 3) Sie brauchen nicht Schlange zu stehen, weil sie Eintrittskarten haben.
4) Wolfgang und Manfred gehen zu ihren Pltzen auf die Tribne. 5) Die Spieler und der
Schiedsrichter kommen auf das Spielfeld. 6) In den ersten Minuten spielen beide Mannschaften
sehr vorsichtig. 7) In der zwlften Minute fllt das erste Tor. 8) In der zweiunddreiigsten
Minute schiet Hamburg sein erstes Tor. 9) Die erste Halbzeit endet unentschieden mit 1zu 1.
10) In der zweiten Halbzeit beginnt es zu regnen. 11) Der Schiedsrichter hat viel zu pfeifen,
weil das Spiel hrter wird. 12) Nrnberg gewinnt das Spiel.

U b U n g 5 7 : 1) sechzehnten, erste

2 ) dritten Neunten, vierten 3) fnften 4) vierten,


zweiten 5) siebten (siebenten) 6) achte T) sechzehnten, siebenundzwanzigsten 8) sechsten

U b U n g 5 9 : 1 ) hatte, neunzehnten 2) hatte 3) waren, fnften 4) War 5) war, siebten,


fnfzehnten 6) war, ersten 7) Wart 8) war, war 9) Hatten 10) warst 11) Hattest 12) hatte
13) warst 14) hatte 35) hatten
U b U n g 6 0 : 1) Michael und Anton wollen mit ihren Frauen eine schne Reise machen.
2) Sie mchten nach Kln fahren. 3) Das Schiff wird um 8 Uhr fahren. 4) An beiden Ufern
sieht man viele Weinberge. 5) In Rdesheim steigen die ersten Reisenden aus. 6) Ja, Anton
meint, da die Leute in ein Weinlokal gehen. 7) Hinter Rdesheim wird der Rhein schmaler.
8) In Koblenz wird das Schiff fast leer, weil viele Leute atissteigen. 9) In Bonn sieht man vom
Schiff aus das Bundeshaus. 10) Die Strecke zwischen Bonn und Kln ist langweilig, weil
die Ufer ganz flach sind.
U b U n g 6 1: 1) Wir glauben, da das Wetter schn wird. 2) Man hat mir gesagt, da
Kln eine schne Stadt ist. 3) Man kann sehen, da der Rhein enger wird. 4) Inge hofft,
da Karl bald kommt. 5) Der Lehrer sagt, da die Schler gut lernen. 6) Es ist wahr, da der
Rheinwein gut schmeckt. Sie werden sehen, da das Haus sehr schn ist.'8) Karl hat mir
gesagt, da er ein Paar Schuhe kaufen mu.
U b U n g 6 2 : 1 ) Werner fhrt mit seinem Wagen zur Arbeit. 2) Er mu bremsen und
ausweichen, weil ein alter Mann ber die Strae geht. 3) Werner hat Schuld, weil er den
Zebrastreifen nicht beachtet hat. 4) Werner mchte weiterfahren, weil er sonst zu spt kommt.
5) Werner kann weiterfahren, wenn er eine ~erwarnungsgebhrzahlt. 6) Die Verwarnungsgebhr betrgt DM 5,-. 7) Werner bekommt von dem Polizisten eine Quittung. 8) Der
Polizist mu wissen, ob der Wagen (dem) Werner gehrt. 9) Werner rgert sich ber die
Strafe. 10) Man mu gut aufpassen, wenn man Auto fhrt (und wenn man zu FuO geht).

U bU ng

6 3 : I) Der Mantel gehrt der Schwester. 2) Das Zimmer gehrt dem Arbeiter.
3) Die Hefte gehren dem Lehrer. 4) Der Wein gehrt den Freunden. 5) Die Geschenke
gehren meiner Mutter. 6) Die Kleider gehren unserer Tochter. 7) Die Schuhe gehren ihm.
8) Die Metzgerei gehrt ihnen. 9) Das Geld gehrt dir. 10) Die Brille gehrt ihr. 11) Der
Fuball gehrt uns. 12) Der Ring gehrt mir.

U b U n g 6 4 : 1) Horst steigt ein, wenn die Straenbahn hlt. 2) Ich kaufe mir ein Hemd,
wenn mein Vater mir Geld gibt. 3) Ihr mt nach Hause gehen, wenn es dunkel wird. 4) Die
Schler antworten, wenn der Lehrer sie fragt. 5) Man geht zum Arzt, wenn man krank ist.
6) Erwin freut sich immer, wenn Marga mit ihm tanzen geht. 7) Willst du mich besuchen,
wenn du nach Kln kommst? 8) Man mu gut aufpassen, wenn man b'er die Strae geht.
9) Ich habe mir eine Tasche gekauft, als ich gestern in der Stadt war. 10) Es war kalt, als
ich vorgestern kam.

0 b U n g 6 5 : 1) Necdet ist seit vier Jahren in Deutschland. 2) Im Sommer ist in !Deutschland das Wetter am besten. 3) Im Winter ist es am kltesten. 4) In den Lndern am
Mittelmeer ist es wrmer (als in Deutschland). 5) Im Oktober und im November regnet es
am meisten. 6) Ja, es regnet auch oft im Frhling. 7) Nein, es schneit nicht immer in
Deutschland. 8) Im ersten Winter hat Necdet berhaupt keinen Schnee gesehen. 9) In den
Alpen ist es klter (als in Mainz). 10) Im Herbst gibt es Nebel. 11) Man mu heizen, wenn
man nicht frieren will. 12) Man mu heizen, weil es kalt ist.

U b U n g 6 6 : 1 ) am fnften Vierten (April) 2) am zwlften Sechsten (Juni) 3) vom


zehnten Achten (August) bis zum dritten Neunten (September) 4) am zehnten Elften
(November) 5) am zwanzigsten Dritten (Mrz) 6) Am fnfzehnten Zehnten (Oktober)
7) am einundzwanzigsten Sechsten (Juni) 8) Der zweiundzwanzigste Zwlfte (Dezember)
9) bis zum vierzehnten Neunten (September) 10) Vom achten Fnften (Mai) bis zum vierten
Sechsten (Juni)

U b U n 6 7 : 1) Frau Born sitzt im Wohnzimmer. 2) Frau Born geht mit Marlene in die
Kche. 3) Marlene soll zuerst pfel aus dem Keller holen. 4) Die Schrze hngt im
Schrnkchen im Schlafzimmer. 5) Frau Born tut den Kuchen in den Herd. 6) Frau Born braucht
zwei Zwiebeln fr den Braten und fr den Salat. 7) Man macht Salatsoe aus U1 und Essig,
Salz und Pfeffer. 8) Frau Born kocht die Nudeln in dem (groen) Topf.
U b U n g 6 8 : 1) Worber haben sie gelacht? 2) Wovon habe ich nichts gehrt? 3) Worauf
liegt Udo gern? 4) Worauf hat Herr Pfeifer gehofft? 5) Womit hast du den Brief geschickt?
6) Worber haben Sie geschrieben? 7) Woran setzt ihr euch? Worauf hat sich Hugo
9) Womit spielt das Kind? 10) Worauf freuen sich Hans und Grete? 11) Worber haben
Sie gesprochen? 12) Worauf warten sie (Sie)?
b U n g 6 9 : 1) Herr Gnay will vier Stunden frei haben, weil er zu verschiedenen
Behrden gehen mu. 2) Herr Gnay kann seinen Betrieb mit einem Passierschein verlassen.
3) Er mu im Polizeiprsidium seine Aufenthaltsgenehmigung verlngern lassen. 4) Er
mu an der Kasse eine Gebhr zahlen. 5) Die Gebhr betrgt DM 15,-. 6) Herr Gnay kann
(fr) ein Jahr in Deutschland bleiben. 7) Er fhrt mit dem Aufzug in den ersten Stock.
8) Herr Gnay hat seinen Antrag auf Kindergeld vor einem halben Jahr gestellt. 9) Er
hat kein Kindergeld erhalten, weil er umgezogen ist (und weil er der Stelle fr Kindergeld
seine neue Adresse nicht mitgeteilt hat). 10) Das Arbeitsamt schickt das Kindergeld an die
neue Adresse (von Herrn Gnay).

U b U n g 7 0 : 1) Felix hilft seiner Mutter, die in der Kche arbeitet. 2) Das ist der Anzug,
den Kar1 kaufen will. 3) Ich besuche meinen Freund, der in der Stadt wohnt. 4) Dort kommt
meine Freundin, mit der ich schwimmen gehe. 5) Wir kaufen das Auto, das nur DM 1200,kostet. 6 ) Hier ist Herr Meier, dem ich oft geholfen habe. 7) Herr Hesse ist unser Lehrer,
bei dem wir viel lernen. 8) Dort wohnen Meiers, die wir besuchen wollen. 9) Hier wohnen
Mllers, denen wir einen Brief bringen mssen. 10) Peter freut sich ber die Geschenke, die
er von seinem Vater bekommen hat. 11) Marion freut sich auf ihren Geburtstag, den sie am
nchsten Sonntag feiert. 12) Wir steigen in den Zug, der nach Hamburg fhrt.

UbUng

7 1: 1) die 2) dem 3) die 4) den 5) der 6) dem 7) die 8) dem 9) der 10) den

U b U n g 7 2 : 1) Herr Braun liest, da die Firma Hartmann einen Elektromeister sucht.


2) Herr Braun schreibt zuerst eine Bewerbung. 3) Herr Braun wurde in Mannheim geboren.

4) Herr Braun besuchte die Volksschule in Mannheim. 5) Im Jahr 1950 zog er nach Hannover.
6) Er zog mit seiner Mutter nach Hannover. 7) Er verlie die Schule im Jahr 1953. 8) Herr
Braun konnte bei der Firma Beier viele Erfahrungen sammeln, weil er in allen Abteilungen
beschftigt wurde. 9 ) Herr Braun will sich verndern, weil er lieber in einem modernen
Betrieb arbeitet. 10) Frau Braun hofft, da Herr Braun Erfolg hat.

U b U n g 7 3 : 1) Die Apfel werden von Marlene geholt. 2 ) Sind die Apfel von Inge geholt
worden? 3) Du wirst von uns am Bahnhof abgeholt. 4) Ein Brief wird von Heinz geschrieben.
5) Das Auto wird von Frau Mller gefahren. 6) Gestern ist das Auto von Herrn Mller
gefahren worden. 7) Mein Bruder wird von meinem Vater gerufen. 8) Ein Anzug wird von
uns gekauft. 9) Die Kreide wird dem Lehrer von Hans gebracht. 10) Inge wird von Erika
nach einem schnen Tanzlokal gefragt. 11) Ist die Zeitung von euch gelesen worden? 12) Herr
Gnay ist von dem Beamten gefragt worden. 13) Die Zwiebeln werden von Helga in der
Kche geschnitten. 14) Die Betten werden von meiner Schwester gemacht. 15) Ein Freund
ist von Lise zum Mittagessen eingeladen worden.

D b U n g 7 4 : 1) Montags gibt es viel zu erzhlen. 2) Jeder mchte wissen, was der andere
am Wochenende gemacht hat. 3) Bruno hat nach dem Mittagessen Bilge abgeholt. 4) Bruno
ist mit Bilge zum Flughafen gefahren, damit sie dort den Flugbetrieb sieht. 5) Die ganze
Welt trifft sich auf dem Flughafen. 6) Bruno und Bilge waren lange auf der Terrasse, weil
man von dort die Flugzeuge am besten sieht. 7) Roth ist ein kleines Dorf (ungefhr 40 km
von hier). 8) Franz ist ein Vetter von Bilge. 9) Franz hat dreiig Klber. 10) Franz hat keine
Pferde, weil er mit Traktoren arbeitet. 11) Bruno ist lan.gsam gefahren, weil es stark
geregnet hat.

D b U n g 7 5 : 1) Trotzdem sind wir nur eine Stunde gefahren. 2) Dort sieht man viele
Flugzeuge. 3) Dann haben wir das Mittagessen gekocht. 4) Vier Wochen war Bruno in Italien.
5) Heute abend will ich dich besuchen. 6) Samstags arbeiten wir nicht. 7) Morgen wollen
wir einen groen Spaziergang machen. 8) Unter Freunden gibt es immer viel zu erzhlen.
9) Im Kaufhaus kannst du alles kaufen. 10) l n i.0 Minuten fhrt der Zug ab.

U b U n g 7 6 : 1) Artur macht die Arbeit so, wie der Chef sie ihm gezeigt hat. 2) Demir
geht ins Bett, sobald er mit seiner Arbeit fertig ist. 3) Ich leihe meinem Freund einen
Kugelschreiber, damit er schreiben kann. 4) Anna schreibt einen Brief, whrend Kar1 ein
Buch liest. 5) Ich bin mde, seit ich in FrankFurt bin. 6) Ich habe Oktay gefragt, wie er
geschlafen hat. 7) Ich habe Oktay gefragt, ob er gut geschlafen hat. 8) Ich warte auf dich,
bis du zurckkommst. 9) Elsi ist zu spt gekommen, weil es geregnet hat. 10) Zieh den
Mantel an, damit du dich nicht erkltest! 11) Antworte mir, wenn ich dich frage! 12) Frau
Reuter hat eine Brille, damit sie besser lesen kann.

Das könnte Ihnen auch gefallen