Sie sind auf Seite 1von 1

OpenMicrosoftSQLServerstudio

Execute:Result:

Pastethebelowscriptinthequerywindow&Execute
SELECTus.actual_name,dbo.USESSION.*
FROMdbo.USERSASus
LEFTJOINdbo.USESSIONONus.user_id=dbo.USESSION.user_id
WHEREuser_name='admin'

Result:

NotethesessionID(hereitis2644)&useitinanewscriptbydeletingthealreadyexecutingscript.Newscript:
DELETEFROMdbo.USESSIONwheresession_id=2644

Result:

Logintoprimaveraasusual.